Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala cu clasele I-VIII, „Ştefan cel Mare”

Vaslui

PROIECT DIDACTIC

Data: 4.05.2005
Clasa: a IV-a C
Propunător: înv. Loredana Juverdeanu
Aria curriculară: Limbă şi Comunicare
Disciplina: Limba română
Subiectul – verificare: Subiectul
- predare: Acordul predicatului cu subiectul
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă vizate:
2.4. – să utilizeze cuvintele, în funcţie de tema abordată într-o situaţie de comunicare;
3.5. – să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în flexiune într-un text citit;
4.1. – să redacteze texte narative de mică întindere pe baza unor cuvinte de sprijin.
Scopul lecţiei:
 Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor despre predicat şi subiect
 Învăţarea acordului predicatului cu subiectul
Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor şti :
O1 – să recunoască subiectele şi predicatele dintr-un text dat;
O2 – să redea definiţiile subiectului şi predicatului;
O3 – să precizeze părţile e vorbire prin care sunt exprimate părţile principale de
propoziţie;
O4 – să completeze propoziţiile cu forma corectă a predicatului.;
O5 – să alcătuiască propoziţii după schema;
O6 – să analizeze gramatical subiectele şi predicatele date;
O7 – să alcătuiască pe grupe o compunere gramaticală cu titlul „Sărbătoarea Paştelui”;
O8 – să realizez acordul predicatului cu subiectul;
O9 – să alcătuiască oral propoziţii după schema dată;
Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia euristică,activitatea independentă,
problematizarea, explicaţia, lucrul în echipă.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, pe echipe.
Strategia didactică: dirijată.
Mijloace didactice: fişe, planşă, rebus

1
Resurse:
 oficiale: „Curriculum naţional”
 pedagogice: „Lb. şi lit. română”- manual pentru clasa a IV-a; „Metodica predării
limbii române la clasele I-IV”; „ Comunicare – exerciţii şi texte
pentru clasa a IV-a” , de Elisabeta Grasu şi Nela Orândaru ; „Învăţăm
să ne evaluăm cunoştinţele-teste” clasa a IV-a, de Gabriela Blascioc;
„Culegere de exerciţii şi texte gramaticale, pentru clasele II-IV”,
Angelica Gherman
 umane:20 elevi
 spaţiale: sala de clasă

2
FIŞĂ DE MUNCĂ ÎN ECHIPĂ

1. Subliniaţi, în următorul text, cu verde subiectele simple şi predicatele


verbale , cu albastru subiectele multiple şi predicatele nominale.

Câinele şi cocoşul plecară în lume. Pe seară, cocoşul adormi într-un


copac. Câinele era obosit şi aţipi sub copac.
Dis-de-dimineaţă, cocoşul se trezi. El cântă din răsputeri. Dar vulpea îl
văzu. Ea era flămândă şi îl aştepta sub copac. Dar câinele şi cocoşul erau
prieteni…
Speriată, roşcovana dispăru în codrul des.

FIŞĂ DE MUNCĂ ÎN ECHIPĂ

1. Subliniaţi, în următorul text, cu verde subiectele simple şi predicatele


verbale , cu albastru subiectele multiple şi predicatele nominale.

Câinele şi cocoşul plecară în lume. Pe seară, cocoşul adormi într-un


copac. Câinele era obosit şi aţipi sub copac.
Dis-de-dimineaţă, cocoşul se trezi. El cântă din răsputeri. Dar vulpea îl
văzu. Ea era flămândă şi îl aştepta sub copac. Dar câinele şi cocoşul erau
prieteni…
Speriată, roşcovana dispăru în codrul des.

3
EVALUAREA COMPUNERILOR

1. RESPECTAREA CERINŢEI

2. RESPECTAREA TITLULUI

3. RESPECTAREA PĂRŢILOR
COMPUNERII
4. AŞEZAREA ÎN PAGINĂ A TEXTULUI
4
ACTIVITATE PE GRUPE

Alcătuiţi o compunere gramaticală cu titlul „Sărbătoarea


Paştelui” în care să folosiţi două subiecte simple, un subiect
multiplu, un subiect subînţeles şi un subiect inclus.

5
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Secvenţele lecţiei Timp Ob. Conţinutul şi strategia didactică Evaluare


1. Moment organizatoric  Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii
1’ a lecţiei
 Sunt împărţite fişele de lucru pe echipe.
2. Verificarea temei  Verific cantitativ tema.
 Elevii rezolvă în echipă exerciţii din fişa de lucru.
O1 FIŞĂ DE MUNCĂ ÎN ECHIPĂ
O2
Observare
2. Subliniaţi, în următorul text, cu verde subiectele simple şi predicatele sistematică
verbale , cu albastru subiectele multiple şi predicatele nominale.

5' Câinele şi cocoşul plecară în lume. Pe seară, cocoşul adormi într-un copac.
Aprecieri
Câinele era obosit şi aţipi sub copac.
frontale
Dis-de-dimineaţă, cocoşul se trezi. El cântă din răsputeri. Dar vulpea îl văzu. Aprecieri
Ea era flămândă şi îl aştepta sub copac. Dar câinele şi cocoşul erau prieteni… pe echipe
Speriată, roşcovana dispăru în codrul des.

 Verific selectiv calitatea temei.


 Verific munca pe echipe.
3. Captarea atenţiei  Care este a doua propoziţie din text? Aprecieri
 Care este subiectul şi predicatul? La ce număr este subiectul? Dar predicatul? frontale
1’  Ce observaţi? individuale
Observare
sistematică
4. Anunţarea titlului şi a 1’  Se va anunţa titlul lecţiei noi şi se va scrie pe tablă „Acordul predicatului cu
obiectivelor subiectul”şi apoi se vor enunţa obiectivele operaţionale: „Pe parcursul acestei lecţii
operaţionale voi veţi recunoaşte subiecte şi predicate , veţi realiza acordul dintre predicat şi
subiect în diferite exerciţii, veţi analiza subiecte şi predicate, veţi realiza o
6
compunere gramaticală.”.
5. Dirijarea învăţării 17’  Activitate frontală: Elevii răspund la următoarele întrebări: Aprecieri
o Ce este subiectul? frontale
o De câte feluri este subiectul?
o Prin ce poate fi exprimat subiectul?
O3 o Ce este predicatul?
o De câte feluri este predicatul?
o Prin ce este exprimat predicatul verbal? Dar cel nominal?
 Activitate frontală: Se vor rezolva la tablă următoarele exerciţii:
Ex. 1/203 din manual, ex.2/203
Aprecieri
Se scoate de către elevi definiţia acordului subiectului cu predicatul.(se acordă în
frontale
număr)
O4 Individuale
 Activitate independentă: Elevii vor rezolva cerinţa:
1. Completează spaţiile punctate cu predicatele provenite din verbul „a învăţa”.
Eu …………………………………… Noi ………………………………….
Tu …………………………………… Voi ………………………………….
El …………………………………… Ei ……………………………………
Ea …………………………………… Ele ………………………………….

 Activitate frontală: Elevii vor rezolva la tablă următoarea sarcină:


Completează spaţiile punctatae realizând acordul subiectelor cu predicatele „a se Aprecieri
topi”, „a merge”, „a se face”: individuale
Împăratul şi împărăteasa ……………………….după fata lor văzând-o că de ce Observare
……………….de ce se ………………………..mai frumoasă şi mai cuminte. sistematică
(P.Ispirescu, Ciobănaşul cel isteţ)
O5  Activitate independentă: Se va rezolva cerinţa:
Alcătuiţi o propoziţie după schema:

O6 S. A. P.v. C. .
s.c. a. vb. Sc. Aprecieri
(cine?) (care?) (ce vor face?) (unde?) individuale
 Activitate frontală: Elevii vor face schema şi vor analiza gramatical subiectul şi
predicatul propoziţiei: Aprecieri

7
La marginea pădurii, pasărea binecuvânta venirea primăverii cu triluri vesele. frontale
6. Obţinerea  Activitate pe grupe: ACTIVITATE PE GRUPE
performanţei O7  Alcătuiţi o compunere gramaticală cu titlul „Sărbătoarea Paştelui” în care să folosiţi
două subiecte simple, un subiect multiplu, un subiect subînţeles şi un subiect inclus.
 Se vor evalua compunerile pe baza următorului tabel:
Aprecieri
pe grupe

1. Respectarea cerinţei
15’ 2. Respectarea titlului
3. Respectarea părţilor compunerii
4. Aşezarea în pagină

8
7. Asigurarea retenţiei  Activitate frontală: Elevii vor rezolva oral cerinţa: Aprecieri
şi a transferului 2’ O8 Realizaţi acordul predicatului cu subiectul. Subliniaţi subiectul şi predicatul din propoziţia: individuale
Privighetoarea (a cânta) în dumbravă.
8. Fixarea cunoştinţelor O9  Activitate frontală: Elevii vor rezolva cerinţa: Aprecieri
o Alcătuiţi oral propoziţii după schemele: frontale
2’ Individuale
P. S. S. A. P.
v. s.c. s.c. a. v.
9. Tema pentru acasă  Pentru acasă elevii vor avea de rezolvat următoarea temă: pagina 203,
exerciţiul 3.
10. Aprecieri  Se apreciază de către propunător activitatea elevilor şi se cere acestora să-şi Aprecieri
evalueze munca. verbale,
 Se prezintă o planşă pe care ei vor selecta atributul lecţiei: individuale,
pe grupe,
pe echipe
1’

I
N

A
S

T
R
T

A
R

C
T
U

P
I
D
C

L
T ĂI

I
I

C
S

T
T

IS
R

I
A

T
C

O
A
T

R
I

E
V
Ă