Sunteți pe pagina 1din 2

CERCETAREA ÎN NURSING

Cercetarea ştiinţifică este o formă de investigare bazată pe


raţionament sistematic, necesară
în toate compartimentele activităţii umane, o manieră ştiinţifică de
cunoaștere caracterizată prin
autocorectare, specifică îngrijirii pacientului. Trecerea de la rutină
la practica bazată pe evidenţa
clinică şi dovezile ştiinţifice presupune mai mult: informare
continuă, cunoaşterea raţionamentelor
ce stau la baza activităţii zilnice având drept rezultat îmbunătăţirea
calităţii îngrijirilor acordate.
Cercetarea în nursing are anumite caracteristici care o
diferenţiază de alte domenii; este o cercetare
a aspectelor activităţii profesionale în strânsă legătură cu sarcinile,
atribuţiile şi responsabilităţile
asistentelor medicale cu studii superioare, având drept obiectiv
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi
adoptarea unei atitudini academice. Toate acestea se vor reflecta
în atingerea unui standard înalt de
profesionalism în serviciile de nursing.
Dezvoltarea profesională, clinică şi dezvoltarea în plan personal
sunt motive ce ar trebui să
stea la baza înţelegerii şi aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Ce reprezintă cercetarea pentru nursing?
- constituie baza de selectare a cunoştinţelor transmise de
educatorul/ formatorul în nursing
- este un model cadru pentru procesul de nursing
- este un impuls şi o direcţie pentru conceptualizare în nursing
(ghiduri, protocoale)
- este o reprezentare conceptuală a realităţii, o formă clar
abstractă ce reconstituie
realitatea.
Metodele de cercetare în nursing sunt specifice scopului pe care
cercetătorul / autorul îl
vizează; metodologia include aspecte referitoare la dimensiunea,
tipul lotului de studiu, mijloacele
de cercetare, colectare, prelucrare şi analiză a datelor .
Cea mai practică clasificare a metodelor de cercetare:
- Studiu descriptiv
- Studiu experimental
a. grup experimental şi de control
b. variabile independente şi dependente
c. trial randomizat de control
- Studiu participativ / de acțiune
Studiile pot fi deasemenea:
- studiile cantitative
- studiile calitative
- studiile mixte (cantitative şi calitative)
Mijloacele de cercetare în nursing includ: chestionare,
înregistrări audio şi video, interviul
(structurat, semistructurat şi nestructurat ), tehnici de observaţie
(comportamentală sau fiziologică,
directă sau indirectă; pasivă - nonparticipativă sau activă –
participativă)
Modelul de cercetare caută să scoată în evidenţă idei / ipoteze,
ducând la formarea viziunii
şi a scopului global.
Funcţia atribuită modelului de cercetare este de a:
- genera ipoteze
- da directive pentru dezvoltarea cercetării
- ghida (orienta) culegerea datelor
Având în vedere apariţia unor cerinţe crescute privind informaţiile,
profesorii de nursing
orientează studenţii să-şi însuşească metodele de studiu, folosirea
gândirii, căile de selectare a
informaţiilor, să aplice cunoştinţele în practică şi deasemenea să
formuleze ipoteze pentru viitoare
studii de cercetare.
În concluzie, cercetarea în nursing este utilă pentru înţelegerea
conceptelor, modelelor
specifice nursingului, a mediului de acţiune şi complexitatea
situaţiilor de nursing în practica
profesională.
Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare profesională, dezvoltare
personală, raţionament ştiinţific,
metode de cercetare.

S-ar putea să vă placă și