Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE

ADMITERE 2009

TEST GRILĂ PSIHOLOGIE


VARIANTA NR. 3

1. Câte tipuri de senzaţii oferă informaţii despre caracteristicile concrete ale obiectelor şi fenomenelor
lumii externe ?
a–3
b–4
c–5
2. Care din următoarele enunţuri este fals:
a – Percepţia nu este posibilă fără capacităţi senzoriale
b – În imaginea perceptivă este prezentă structura obiectului
c – Durata percepţiei corespunde duratei acţiunii stimulului
d – Percepţia rezultă din însumarea senzaţiilor
e – Percepţia reflectă obiectul în mod unitar
3. Capacitatea unui om de a avea reprezentări este obligatoriu dependentă de capacitatea gândirii lui?
a – da
b – nu
4. Este adevărată afirmaţia următoare ?
“Construcţia intelectului se realizează pe tot parcursul vieţii individului”
a – da
b – nu
5. Alegeţi varianta falsă.
“Memorarea intenţională intră în funcţiune mai ales atunci când avem de îndeplinit activităţi ....”
a – dificile.
b – interesante.
c – monotone.
6. Imaginaţia reproductivă se deosebeşte de reprezentări prin faptul că:
a – corespunde datelor din experienţa anterioară.
b – redă date ale realităţii cunoscute de subiect.
c – rezultă dintr-o combinare nouă a datelor.
7. Care este forma fundamentală a limbajului ?
a – oral.
b – scris.
c – intern.
8. Se poate vorbi de prezenţa motivaţiei încă de la naştere ?
a – da
b – nu
9. Stabiliţi enunţul fals:
a – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la pesoane diferite.
b – Acelaşi stimul extern provoacă aceleaşi efecte la diverse persoane.
c – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la aceeaşi persoană, în momente diferite.
10. Cum este efortul voluntar atunci când obstacolul este subapreciat ?
a – mic.
b – mediu.
c – mare.

1 din 4
11. Găsiţi răspunsul neadecvat.
Supraaprecierea obstacolului poate duce la succes dar se însoţeşte şi de:
a – mare consum de energie.
b – satisfacţii foarte mari.
c – acumulare de oboseală.
12. Alegeţi varianta potrivită:
Distragerea atenţiei este o însuşire negativă, opusă:
a – mobilităţii.
b – distributivităţii.
c – concentrării.
13. Alegeţi răspunsul corect.
Groaza, furia, râsul în hohote sunt:
a – emoţii curente.
b – trăiri afective de provenienţă organică.
c – afecte.
14. Alegeţi varianta optimă
Dispoziţiile afective se deosebesc de emoţii prin:
a – caracterul lor difuz.
b – durată.
c – gradul de intelectualizare.
15. Este adevărată fraza ?
“Termenul “individualitate” trimite strict la fiinţa umană cu ce are ea original”.
a – da.
b – nu.
16. În care termen este conţinută ideea de valoare ?
a – persoană.
b – personalitate.
c – ambii.
17. Care dintre temperamente necesită mai ales dezvoltarea prin educaţie a perseverenţei ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.
18. Care dintre cele patru temperamente dispune de cea mai mare capacitate de adaptare ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.
19. Alegeţi varianta corectă.
Despre un om care dispune de foarte multe cunoştinţe dar nu este în stare să le utilizeze în
activităţile sale se poate spune că:
a – nu are aptitudini.
b – este inteligent.
c – are aptitudinea de a memora.
20. Este suficient să posezi o zestre ereditară superioară pentru a vorbi de aptitudini ?
a – da.
b – nu.
21. Alegeţi varianta adecvată.
Atitudinea ca trăsătură de caracter semnifică:
a – o postură corporală.
b – o opinie faţă de un aspect al realităţii.
c – o poziţie constantă şi generală prin care subiectul se raportează la sine şi la lume.

2 din 4
22. Care din enunţurile de mai jos face referire la o trăsătură de caracter ?
a – X o iubeşte pe Y de mai mulţi ani.
b – Profesorul X i-a iubit întotdeauna pe elevii şi colegii săi.
23. Care din situaţiile următoare necesită un grad mai înalt de creativitate ?
a – rezolvarea de probleme date.
b – formularea de noi probleme.
24. Toate procesele psihice contribuie la creaţie ?
a – da.
b – nu.
c – nu se poate şti.
25. Este acel tip de grup care satisface trebuinţele de afiliere şi de recunoaştere ale membrilor săi,
contribuind totodată la definirea identităţii lor sociale.
Acesta este:
a – grupul de presiune.
b – grupul de apartenenţă.
c – grupul de referinţă.
26. Se referă la poziţia unei persoane într-un grup social, implicând un ansamblu de aşteptări din partea
celorlalţi.
Este vorba despre:
a – status social.
b – rol social.
c – reputaţie.
27. Alegeţi răspunsul eronat!
Condiţiile restrictive ca un comportament să fie considerat a fi prosocial (de ajutorare) sunt:
a – actele comportamentale să fie săvârşite intenţionat.
b – să fie făcute în folosul altei persoane.
c - să se aştepte recompense.
28. Între agresivitate şi comprtamentul antisocial (delicvenţă, intenţionalitate) există un raport de:
a – identitate
b – intersecţie
c - incluziune
29. Asigură premisele organice ale vieţii psihice în general şi implicit ale personalităţii şi poartă
denumirea de:
a – educaţie.
b – ereditate.
c – mediu.
30. Identificaţi enunţul fals:
Nişa de dezvoltare se referă la:
a – activităţile propuse, impuse sau desfăşurate din iniţiativa copilului şi acceptate de cei din jur.
b – răspunsurile şi reacţiile persoanelor din jurul copilului.
c – obiectele şi locurile inaccesibile copilului în cadrul mediului.

NOTĂ
Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, care valorează 3 puncte.
Punctajul este format din 10 puncte din oficiu adunate cu suma punctelor pentru răspunsurile corecte
(maxim: 30 răspunsuri X 3 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte).

3 din 4
RĂSPUNSURI
1. c 11. b 21. c
2. d 12. c 22. b
3. b 13. c 23. b
4. b 14. a 24. a
5. b 15. b 25. b
6. c 16. b 26. a
7. a 17. b 27. c
8. a 18. b 28. c
9. b 19. c 29. b
10. a 20. b 30. c

4 din 4

S-ar putea să vă placă și