Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Prin termenul de asigurare se înţelege:


a. transferul riscurilor către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare;

2. Activitatea de asigurare implică existenţa unui asigurator, care poate fi:


a) o persoană juridică sau fizică;
b) numai o persoană juridică;
c) numai o persoană fizică;
d) nici un răspuns nu este corect;
3.In procesul despagubirii valoarea prejudiciului va rezulta din următoarele documente:
a) certificat întocmit de reprezentatul asiguratorului, raportul de evaluare a expertului evaluator, chitanţe şi dovezi privind
cheltuielile efectuate, procesul verbal întocmit de comisia de recepţie;
b) raportul de evaluare a expertului evaluator, chitante şi dovezi privind cheltuielile efectuate, procesul verbal întocmit de
comisia de receptie;
c) certificat întocmit de reprezentatul asiguratorului, raportul de evaluare a expertului evaluator, chitante şi dovezi privind
cheltuielile efectuate;
d) certificat întocmit de reprezentatul asiguratorului, raportul de evaluare a expertului evaluator;
chitante si dovezi privind cheltuielile efectuate, procesul verbal întocmit de comisia de recepţie;

4.În procesul despăgubirii, valoarea prejudiciului în cazul pagubei partiale, cu condiţia ca aceasta să nu depăşească valoarea reală a
bunului respectiv, se practică:
a) de regulă valoarea de înlocuire;
b) de regula sistemul francizei;
c) primele două variante combinate;
d) nici un răspuns nu este corect;

5.În cazul asigurărilor de bunuri termenul de prescriptie pentru acţionarea în justiţie este:
a) 1 an;
b) 2 ani;
c) 3 ani;
d) 4 ani;
e) 5 ani;

6.Autovehiculele faţă de care asiguratorul are un interes asigurabil înmatriculate în România destinate trasportului de persoane sunt:
a. autoturisme, autobuze;
b. biciclete, autoturisme, autobuze;
c. autoturisme, autobuze, avioane;
d. autoturisme, autobuze, microbuze, motociclete;

7.Suma asigurată se stabileşte:


a) la valoare de catalog a maşinii din care se scade uzura în raport cu vechimea, gradul de utilizare a maşinii;
b) la valoare de piaţă a masinii din care se scade uzura în raport cu vechimea, gradul de utilizare a maşinii;
c) la valoare de nou a maşinii din care se scade uzura în raport cu vechimea, gradul de utilizare a maşinii;
d) toate variantele de mai sus pot fi luate în calcul;

8.Poliţa de asigurare prevede de regulă o franciză deductibilă care poate merge până la:
a) 20% din fiecare dauna;
b) 30% din fiecare dauna;
c) 40% din fiecare dauna;
d) 50% din fiecare dauna;

9.Despăgubirea nu poate depăşii:


a) suma asigurată;
b) suma asigurată, valoarea daunei şi nici valoarea reală a autovehicului la momentul producerii riscului;
c) valoarea daunei şi nici valoarea reală a autovehicului la momentul producerii riscului;
d) valoarea reală a autovehicului la momentul producerii riscului;
10.Dauna totală la autovehicului înseamnă:
a) distrugerea integrală;
b) fie distrugerea integrală, fie distrugere în aşa măsură încât costul reparaţiilor depăşeşte suma asigurată;
c) distrugere în aşa măsură încât costul reparaţiilor depăşeşte suma asigurată;
d) nici una din variantele de răspuns de mai sus nu este completă;
11.În cazul asigurărilor maritime riscuri speciale se asigură separat:
a) la solicitarea expresă a asiguratorului;
b) la solicitarea expresă a solicitatului;
c) la solicitarea expresă a beneficiarului final al mărfurilor;
d) la solicitarea expresă a oricărei părţi implicate;
12.Asigurarea casco a navelor presupune:
a) asigurarea corpului navelor, a maşinilor şi a instalaţiilor cu care este echipată nava;
b) asigurarea corpului navelor şi a instalaţiilor cu care este echipată nava;
c) asigurarea corpului navelor şi a masinilor cu care este echipată nava;
d) toate variantele de răspuns de mai sus sunt corecte;

13.În cazul accidentelor produse în alte ţări mărimea despăgubirii de răspundere civilă auto (RCA) va fi:
a) la nivelul cel mai scăzut prevăzut în una dintre cele 2 legislaţii;
b) la nivelul prevăzut în ţara în care s-a produs incidentul;
c) la nivelul cel mai ridicat prevăzut în una dintre cele 2 legislaţii;
d) la nivelul prevăzut în ţara în care s-a încheiat poliţa;
14.Dacă asiguratorul RCA întârzie în îndeplinirea obligaţiilor sale ca asigurator:
a) va suporta o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere;
b) va suporta o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere;
c) va suporta o penalizare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere;
d) va suporta o penalizare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere;
15.Prima de asigurare este:
a) suma de bani stabilită ulterior producerii riscului pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului pentru ca acesta să-şi poată
constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea rscului asigurat;
b) suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar
achitării despăgubirii la producerea rscului asigurat;
c) suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de
asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea rscului asigurat;
d) toate răspunsurile sunt corecte;

16.În sistemul asigurări sociale de sănătate calitatea de asigurat o au:


a) toţi cetăţenii români cu domiciliu în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizi care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului
de şedere temporară sau au domiciliu în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, în condiţile legii;
b) toţi cetăţenii români cu domiciliu în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizi care nu au solicitat şi nu au obţinut prelungirea
dreptului de şedere temporară sau au domiciliu în România;
c) toţi cetăţenii români cu domiciliu în ţară, care fac dovada plăţii contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, în condiţile legii;
d) toate răspunsurile sunt corecte;

17. În sistemul de asigurări sociale de sănătate prin coplată se înţelege :


a) diferenţa suportată de angajator între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate nationala în politica de preţuri a serviciilor
medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale.
b) diferenţa suportată de asigurat între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate nationala în politica de preţuri a serviciilor
medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale.
c) diferenţa suportată atât de către angajator cât şi de către asigurat între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate nationala în
politica de preţuri a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale.
d) toate răspunsurile sunt corecte;

18.Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de
sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni se realizează printr-un document justificativ
- adeverinţă, eliberat de casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:
a) act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate,
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
b) adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate;
d) toate răspunsurile sunt corecte ;

19.Suma asigurată se stabileşte:


a) în mod forfetar de către asigurator;
b) în mod forfetar de către asigurat;
c) în mod forfetar de către asigurat, în funcţie de nevoile şi posibilităţile sale financiare;
d) în mod forfetar de către asigurator, în funcţie de nevoile sale financiare;

20.Indemnizaţia de asigurare reprezintă:


a) suma de bani pe care asigurătorul o solicită asiguratului în cazul producerii riscului asigurat;
b) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului în cazul producerii riscului asigurat;
c) suma de bani pe care asiguratul o solicită asigurătorului în orice condiţii la expirarea perioadei de asigurare;
d) suma de bani pe care asiguratul o achită asigurătorului în orice condiţii la expirarea perioadei de asigurare;