Sunteți pe pagina 1din 3

{PAGE }

OBIECTIVE DE PRACTICĂ , ASISTENłĂ SOCIALĂ, ANUL II


Evaluarea final_ va fi realizat_ pe baza a dou_ note pentru care aveti cerintele mai jos.
Rezultatul va fi media celor dou_ note.Ambele evalu_ri vor avea loc la data stabilit_
pentru colocviu.
CerinŃe pentru Nota 1.
A.Realizarea unor analize de caz(sociologice), cu teme propuse;
Fenomene sociale noi generate de criza economico-social_.
1.S_r_cia ca fenomen social global;
2.ViolenŃa;
3.DelicvenŃa;
4.EducaŃia-relaŃia dintre familie si instituŃie;
5.Rolul instituŃiilor în dezvoltarea societ_Ńii;
6.Probleme percepŃii ale noii generaŃii;
7.Dezvoltare durabil_;
8.AS a persoanelor paupere;
9.DependenŃii de drog;
10.Trafic si prostituŃia;
11.Alcoolismul;
12.Somajul.
AlegeŃi o tem_ sau un fenomen social si realizaŃi o analiz_ sociologic_ parcurgând
urm_toarele etape:
Analiza de caz:
-descrierea locului;
-descrierea faptelor, fenomenelor, comportamentelor sociale
-LegislaŃie;
-Metodologie(Interviu, ObservaŃie, Convorbire, Întrevedere etc)
Cauze situaŃionale;
Argumentare;
Statistici mondiale/locale
Amploarea fenomenului
Concluzie
Utilizarea obligatorie a unor referinŃe bibliografice(se vor trece în parenteze )
Min. 2,5pg.-max.5pg.
CerinŃe pentru Nota 2.
AsistenŃa social_ aplicat_ si practica compact_ de specialitate se poate realiza în
urm_toarele forme:
{PAGE }
A.Practic_ organizat_ în DGASPC, Iasi;
B.Practic_ pe cont propriu în instituŃiile / serviciile de asistenŃ_ social_ pe raza
domiciliului dvs.
C.Voluntariat în instituŃiile de AS,cu respectarea obiectivelor specifice acestei activit_Ńi;
D.Implicarea în realizarea unor cercet_ri prin intermediul Departamentului de AS.
RESPONSABILITĂłI ALE STUDENTULUI:
1.respectarea programului de practică în accord cu instituŃia de practică;
2.respectarea codului etic si deontologic al profesiei de asistent social;
3.respectarea regulamentului de ordine interioară al instituŃiei;
4.colaborarea si implicarea în activităŃile instituŃiei de practică;
5.respectarea obiectivelor de practică.
OBIECTIVE DE PRACTICĂ, sem. II
Cunoasterea codului etic si a deontologiei profesionale;
Familiarizarea cu instituŃia de asistenŃă socială;
Definirea grupului Ńintă;
Cunoasterea rolului asistentului social(responsabilităŃi, sarcini si observarea
modului de lucru al asistentului social, a metodelor si tehnicilor folosite si a
instrumentelor de lucru utilizate în monitorizarea cazurilor)
Cunoasterea structurii dosarului social;
Participarea la activităŃile echipei interdisciplinare;
Dezvoltarea deprinderilor de comunicare cu clientul.
CAIET DE PRACTICĂ, sem.II
1.Prezentarea instituŃiei(scurt istoric, programe, servicii, colaborari, cadru legislativ)
2.Definirea grupului Ńintă(caracteristici generale, nevoi), utilizand si bibliografia de
specialitate
3.Descrierea responsabilităŃilor si sarcinilor asistentului social
4.Completarea detaliat_ a rapoartelor de activitate(atât după întâlnirile cu clientul cât si
după discuŃia cu asistentul social)
Studentul va realiza 1 studiu de caz folosind metodele si tehnicile specifice asistenŃei
sociale si va elabora planurile individuale de intervenŃie, dup_ modelul managementului
de caz.
La inceputul caietului de practică se vor anexa/scrie :
obiectivele urmărite de student (selectate din cele propuse mai sus)
fisa tip de evaluare de la locul de practică/voluntariat;
adeverinŃa(în copie)care certifică activitatea studentului la locul de practică/
voluntariat(adeverinŃa nu este necesară pentru studenŃii care realizează cercetări
de teren sub îndrumarea profesorului ).
Obs.:Dosarele care nu au atasat_ fisa tip de evaluare nu vor fi evaluate.
{PAGE }
RAPORT DE ACTIVITATE:
Data…………………………………..Ora…………….Durata……………………………
A participat împreună cu…………………………………………………………………...
..............................................................................................................................................
Locul desfăsurării…………………………………………………………………………..
Tipul activităŃii……………………………………………………………………………..
Tehnici folosite……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
ObservaŃii…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Propuneri pentru rezolvarea cazului………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Propuneri pentru noi activităŃi……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
Vizat,
Coord.caz/practică Data:
{PAGE }
FISĂ DE EVALUARE A PRACTICII STUDENTULUI
InstituŃia……………………………………………………………………………………
Îndrumător de practică…………………………………………………………………….
Student…………………………………………………………………………………….
An…….Grupa………….
Perioada…………………………
Cunoasterea organizaŃiei/ instituŃiei/ departamentului în care a desfăsurat practica…….
……………………………………………………………………………………………
AbilităŃi de relaŃionare ale studentului cu:
- clienŃii
foarte bune bune satisfăcătoare insuficiente observaŃii
-colegii
foarte bune bune satisfăcătoare insuficiente observaŃii
-îndrumătorul de practică(din instituŃie)
foarte bune bune satisfăcătoare insuficiente observaŃii
-implicarea în activităŃile instituŃiei
foarte bune bune satisfăcătoare insuficiente observaŃii
ActivităŃi în care studentul s-a remarcat……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
AbilităŃi pe care studentul trebuie să si le îmbunătăŃească………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Data: Semnătura îndrumătorului de practică
Filename: OBIECTIVE DE PRACTICa,ANUL II.doc
Directory: E:\DOCUMENTE\Downloads
Template: C:\Documents and Settings\SUNRISER\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: OBIECTIVE DE PRACTICĂ , ASISTENłĂ SOCIALĂ,
ANUL II
Subject:
Author: NINA
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/25/2007 10:17:00 AM
Change Number: 13
Last Saved On: 3/29/2010 8:21:00 AM
Last Saved By: NINA
Total Editing Time: 132 Minutes
Last Printed On: 3/29/2010 2:33:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 809 (approx.)
Number of Characters: 4,616 (approx.)