Sunteți pe pagina 1din 73

I

I

ARINTELE CLEOPA

,5

I .. P'.S,., DANIEL

'Ed.itie ing rijt tl de "rhim,andrlt Ioamchte Bllan

I Dr URA MANAS _ 'IRE A, SIHASTRIA 2.004

Det:erierea ,elP' a ~iliUotecifi :N: __ tioaale a Romini,el CLBOPA ILIE, ,arhimandrit

_, , ~Ne ~rb~!'"' iIl!ete Cleopa I Arhim. CJleo,pa

Ihe.,. ~ Ed, I, 2,..a~ - Vinlto,n- N'elllnj : Mamlstirea

S ibis tria, 200 1 _.

14 vel.

IS.BN 973-868316 .. 2-9

Vot ,5. ,~ 2004~ ~ ISBN '913 ... 86836-9-6

281. ,,'951(047.531)

cuv A,NT' INAINTB

C . ,05. d .... ,.ri!II,"' "'1 'p C" lui

ontm1UUVl: re~lltarea e!tt~1 ,01' ' rea 1 _.uVl~l)S.U' Ul.

Arhimaadrit Cleopa Die tn. colectia deja cunosc ,~tl - 'Ne vor'belte 'iJ"liDtele Cleopa, -, co bineeuvantarea 'lui Dumnezeu §,i a Maic,~i Domnului, iati, aplare "i ai

.' "'1- 1 di .. X:'

cmcr e31 vo om '.' m aeeasta sene.

Acest nou v10lum con~ine patru eenverbiri duhovnicesti eo teme dintre eele ·mm. neeesare ~. actuate pentru ro'p~ preeum: cisitona" dato,riH.e sotilor fii cop iler, despre m,gicil1me fit bc.rimi~ dnoriile preetilor, despre moane, Judeeata de apoi etc. Soot euvinte de suflet, 1011 continut dluhorvni'cesc die mare autoritate mOllla'llI, m.ult ciutat.e in randul. credirtcilo~ilot'

no,'tri. -

La virsta, d'e :IUI a 'Plrintetuit Cleopa, die .ftpr;oape :8S de ani, ne bueuram 01 inci st! maiint,e.a tuturor ne dl S 3Jluri. de 'mintuue en ~itnP, ,i f8r1 timp ~j. spo!vedefle

c1Uuglirl ,i mireni. ,

'Clqi1e Pres Cuvilo§iei 8MC, sense fie 'in, l~ea hi ~ iei, Idupl orele de rugaeiune, fie 111 adb;t~u]! muntilor, unde s-a 'Revolt aproape zece ani, ,s-au, :nbcut

rod am rugl'ciunli. Ele sunt simple in Um1b2j,t d-M :lllcl[ic.a~e Ide iinvlt!turl" aJ1ii din S,finta Scrip,Wrl,,-clt ,~ de la Sfintii PiriDti. Tecmai de aeeea sunt atAt de , ustate $i cautate, pentru rea hrsnesc ~i adapa. sufietul"

~1J"'1' g,aie ~i calauze-sc pe iuJbiitorifu de Hristos ;,i conving

·~e cititc j Cj; nu umi . r~ d i nq I dill .. ill ~~I! uu i l cu farpteWe b~u~e~, sub cllID:tuz3 un Ii duhuvuic il~l·ln .. nJ pOit mintui eel nun s,rugUf sufletole n03slir \

T oate aceste wn ',f),latur' 11' se u ~ dl wn aces volum ca un buc et de ori dull"v j, c~H~ ,c~ e n.r ' 'calauZle8c spre Hristos ~i e ,ajutJi pe ealea m,antuiriL - _

r . ,R_ec.om~dant aeeasta carte ell aceeasi iubire s&n~i la "t~tl i bUDll ~~~tri ,cre~~i care ne aunt arpfoapre de sufle.t ,I se roaga p entru nor,

Arb imandrh Ioanichie BaJ~n

Nasterea Domnulul Anul mlntmirii 1996

CONVORBI,RE,.A iNTAl1 D'ESP,'RE CASATO'R'I'E,

DA T'ORIILE S'OTILOR 'SI CO,PJILOR

I., Cum se cuvhJe sa se p.re;g;i.~asei, tinerii

. .... x··Ii?

pemru c.aS,i1;Wr e'~

Cea mai buna :pregitlI'€ a tinerilor pentru viall ~i casitori!e. este cIe~erea. lOIN 111: /ric:a q. t certarea Domnu.lui, pre-cum ne inv,atl pe noi vasnl alegerii ~i gnra lui Hristos, rnarele Ap 015$01 Pavel, Mai imii 86 cere

ineri ~or ,sa COD08tSci pe senrt m~atitura dle cvedinp orto doxi. ,g,( stie Crezul pie de rost ~i alte rugaei uni de nevoie, sa mbi dllhovnicm bunt, :s! citeasea S fanta .' " criptnra ,i mai ales. Noul Testament, ,catehismul Ortodox ~i alte ciqi de. 60108. snfletesc. De asemenea, SUl1t dateri sa trliasci in feciorie pranl la cununia

eligioasa ~i sa se sileasci, a luera dupi putere toate faJptele bune, mai ales rugaeiunea, mergerea regu~ati Is bwseric.a, postul, mil 0 stenia, viala. c.u_rat2i~ aecuharea de pbin~i ,~m s,p ovedania in cele patru pesturi.

Eata cnm se cuvine sl se pregateasca orice tmit pentru 8, p"a~i in vialll ;~;i '" mtnl casitori.lc .. S,l ne gandim ,ca nunta este cea mai veche Taini a Bise ieii, i ·Itemeiata de Dumnezeu inca din rai, Ba sUi i a temelia fami liei, ;l himii inkegi.. Taria familiei depinde §i de resp eetarea legilor morale ale Bisericii noastre, Tinerii trebuie pregitip pentru viata de flimilie ~nci din copilarie, . reotul, DafWl de botez §i parinti' au. tn viata tinerilor eel mal mare 101 ,i risp·oodere.

N,li VOR'SE'ITE

2~ Care SUlDt re.,gu'11Ie caOlJ'Dice ale Dun:,ii, ,cr'e,fne?'

. ~'eguliie: ,coo_onic~ pe care sunt datori a Je hnplini '~Ule:~m, ~ noot3\ ,c.re~tlni o:rtoclaxa sunit unsprezece la numar ~1 anume:

a. C,e:i d,Q,j, 'tilD,er~ care vor sl se c,uDune unnl cu ,aUiUJ:;, Ii IUt fie mire ei niei U III leI de rudelde trupeascl, SI'B duhovnb~eas:rji~ mica din Sfintul Botee, Cunnnia iDtre rude este o'pri,ta cu deSivir~re de g,finte1e Canoane ale Bisericii '000 doxe,

b. P'irj]ilj'~'i eelo:r doi, tinte'n 'tr.,ehuie' si se tn,v'oias.ei ~i sa se uneasea Ia CI19:t1l,ri3, cO,pifior ,Ior'~ NlIllDJiime facute :tlr!~ '~oiau_ plri~plol" om adue bucurie 'c~opiilo[' ~J, Bunt canomsne de SfltDvt:u], V asile eel Mare tn, canoanele 38" 40 §Ii 42 ea ~i des~a, eu trei uri oprire de la Sianta Imp,"A~mne~, ,Plana, ,~a hnpic;are,a eelor doi tineri leu p1ir.inJpj, Ior.

, c. 'Ce:i fj,. tioeri treibuie si, se ,ill:beas,ei ,I, sa se 1Qvoiasei, a se cisimri unut ttl .IJtal; cit,) de se ca= ,~t'O~t • Bri v'~ia ,~()I:~ la tndemnul pirinlUQ[ sau pemru c~t~gun materiale, aeeasta nun~a nu poate d_mnuL

d" L~,lodirea, eeloF' d,(j'i 'Rn,er,i sa se faci eo. p,reoib du,pi rindulaJa ,Risericii~ cu cereetarea canonica cllvenrulti ..

e. Tinerii l01tl d~iitf IUlD,i: datori, si, traJasca Ia p{~J'",iin,'ii .~or pana ta ,eo,l1unla, FieIlig~oasi ,i :s,i~i pa~treze in 'cof,i'tenie fec~oril!, ca de 'VOl" ~;ffi mai maulnte, s~t canonisiride Biseric! ca desftwatrn, ii, O'pri~i

~a,pte ml.W de la s,mn-~a, iim:pirtl~U1Jie. .

f :Mai iII,ainte co 0 sapt-im§ui, sau ldo~i de cununia re~Iigjoasa ee~ oo:~ tlneri suut daterl 5i se spoveodeascl la dUb.O:VD~cul ~Of' din ,C'opHir~e sa:u la

= "'RI---ELE CLEOPA

P II ,,'NT~ ,--' ~ _ ~ ~ _

,

preetul s atului, en 'post ~i .iuni. ~i~ daci au voie, sf se presiteas-ci :peotru, s,rantL8, lbnpktJ,rul~e.,

g. CUD.II,nia, J"leli,gioasl se cuvine, dupi ttadj,p.,e, a se 'face dimi)j)Ie ata, de~ obi,eei Duwulea, mai 'Inaiute de 11l11:eperea SOllt,ei Liturgbii;, iar nqii miriler sl, D.'e erestini buni, capabili sa in:vqe' ~j sa povlltu'iasca. pe calea eea buD' pc flnii ler,

h, Dupa slujba cummiei, eei dDi tmer~ stau en

i!l!'l1 ~ .. '"'I 'II -b" '", ~,,', t' '. . d

,eunUD bie pe cap'IID OOJ oen.! I.Jle:rl'elll,. 'ooonJm'D1lI .. - e

credineiosi :pini, Is :s:fir"iitu~ slujb e:i; iar preotul di binecuvsntare de SmtJl!ta L:itlllrgbie, ~i se reLa83 inn!Jpveuna cu t'o'Ii. cei de fa;l,i pentru ,aj nterul celor tncunun.atp.

C ~,. T :::::.1 . d ~ '!II • "" • ...,._;:

rezur ~l . ·aJltw nostm estec m10r sa. JlJe zica mn eie,

i, Clnd preoral ziee: ""en m,e! de: Dumnezeu, C1IlJJ ,credin'ii ',i CU, drageste rS,a Via, apropiap,'\ atunci eel dui Dl!~r~ se apre,pie de 8,11 o.'lu I, Partir' ,,; se •• ,pird,'MC eu Tru pul ,i g,llIlls.,le lui Hr,istos" daca au voie de Ia duhovnieul lor,

j '. Dopi termi.area S,nD,t'el 'Li,tul;g'b'ii C,ei, dot -lr,1 SIUDt mn,du,i, la easa :mireJ,oi de Duntqj ~ dupi vechea ~radi tie 0110 u.oxi, unde S6' a~eazi la. masa, m§ninci Ii se veselese CD eucemicie ~i bruni tanduiall, lintru slava lui Dumnezeu, pI,ec'Wm se cuvine erestinilor.

k, Dacl 'C'ld d6,i tiJu1eri S'-arn impi,naliiit,. :SIt euvin,e sa fie in eUFci:IeDb~~ pina 1n. seara zi~ei, u rDlitolUi8, IJcntru etnstea SllnteJor' TaiDe,

Aeessta este regula icamoniei a celor ee s€ cmsatoresc~ rinduim de Sfinpi Pirinli ai Biserieii Ortcdoxe, p e Caire' cei mai multi crestini 0 calea m z i ~!e~e noastre, spre s, lor osindl (Dup'il Hr,tsl'oitio.'" R uf;l,ul Moral al cr~tinil:()r~ c3!P. 26~, de Sfantul N' i cndim Aghioritul),

10

ME

111

Cei ce impline5c aeeste reguli crcstine la c,lisiUorie~ primese binecn v!ot.e de la. Dumnezeu ~i due viaJta, lini~titi in. familia ~i cu bulla sporire m toate, ]arr .. cei ce calea :[induiala Biserieii la ,cisitorie, due viatli cu multe ispite, :Dupl randuiala B~ser~,cn .DO se fae c;u'U.runiJ. siudJiti seara, spf'\e ziu,a SOo'tei Du lD'ini.ei. Unii fac nunta cu StOP de ~a~Hg, spre at doblnd~ daruri If, same mad de bani, ~clllmb,ind Taina NUBP'~ '~dlu~tl de Dumnezeu tn rai, m prilej de desfranare, de sndnt,eall ~i de c~tig pi,erzitar de suflete, spre a lor

L osindi. Un an mare :picat. lac tinerii care se cnnuna la ibis'lttici numai de 0 chii lumii, nu pentru nastere de copii, el spre plaeere trupeasca §~ fac cununie ~j. petrecere tn sfintele p08~uri~. cand nUll~ile: sun,t oprlte.

,3,~ Care SUD,t gr,adele d.e rudente opri1t,oare de cisitori,e?

G,r,adele de fu.dtni.e sa:u ruden "ile 5U1I:1 de ,atr1D Felur~:

I. ,A~ Rudeniil,e de: siD.'ge (eonsangenitste) in, Unie· drea.pta care se Op'teSC €h: la r::9s,8'tor.ie la, t.uBnit" Con:s,lt\.gam.tatea in lime dr-eapta se fmpm;e, ill dona:

a, in linie dreapta suiteaee, adici tat! - bunie -

""ii!.., ~

stm~.imuc etc;

~ . .

b, Jn linie dreapiti cobar't'O~~, adiea taUi, ~ fecior

_, n,ep ot ,_ stt.ilnepot .etc,

B~ R.Ud~Dii de siDge in linle eob~lterala, Icare s e o,pre-sc de 13 (;'u,i'~or,le ,pani la II $a;ptelu grad,

~, iii .. 1IIJ" '.'. d ~. ~ "" .. ~II 'm D ;J A'

:1 D:C IIJ!USIV • ll'ratn ' e 01 mama. soot ce gratw.W!ll I ce ruaeme;

verii primari sunt de grarlu~. IV de rudenie; verii al deilea sunt de gradul VI de mdenie ~i nu se pot cas1itol:ri unii cu. altii; verii al treilea SUWlt in grad.u:1 vm

de rudenj~ ~i a.c.eitia am V'Q,W.,e sri se JC,2tsa~OreBc,a. hUre ei, FrafEi ~i ver~i de tata 'vimg saiD mama vitr,eli, lUI se pot :tisi t,ori tntre ei 'plrdi 11, gradul VII inclusiv,

Mn casuri de nedumerire se cere datu! Qi dezlegsrea episcopului locul ui,

J:I~ Ruclenii pr,ia ineulcr.ir'e., Membrii 3! dona &miMi mel18Cl'ih~· nu se pot 'cib),atori panl Ia al 'keimea gmd~, Inc 1 usiv ~ d.npi sinodul patriarhal din Censtantinopel, din aou~. 997 ~

III~, inru,d,1J1'\(,3 spiriiua]j~ din botez ,i ennunie, mtre nasi, fini ~j rudele lor, C'isitoria ell rude ,lpiritual,® este o;pritl piDi la gradul. al treilea inclusiv, Nu se pot cbltori nasul cu fina~, cu mama savu, ell tH.ea. finei, Nu se 'pot cisitori finul ell fi~ca nasulni ~i flu I , D~3ului ICU 'fijiCjl finei,

IV ~ :ilurud:irea prio ,ado:,,~uDe (btfi.ere) se o'p~e"te de Ia ci.s'itol'ie pina Is .;ratlul all treifel!; inelusiv.

,In toate eazurile Clem doi tineri, ·uimrpuJ.U1a cu, 'pArintii IDQrl', soot ,d8J!wri si COOS1l1te pe pleat ~i ,sa aseulte IJ tru tetul de randuiala Biserieii fixati de S,finpi 'Parin$i ~i. pash:ati eo. at at a, sfintenie de, lnainta,H nf)~tri ..

4~ j'lll eazuri CD totol speciale, pr.eotu'l poate singur si 'il botir.ire ~i sl dea dez'~egare de eUDuuie celor Inrud'''d?

. ,

Peatru cazul'i cu mtal ,special,e:, exeep,ioD,ale~

~I 00'''· . bui cil< . .;tII '" ~ If. ~, I

wogo" . icu tre ••. uie mGllrumap. 59. consu.lJlI@ p e e'pueopu

110 cu llLl.~~ care poate mula logodna sau da enveni ta ~h:~zlegar€ de ClmUlU}S ~j l,anduie,~,e un anumit canon de p 0 tiiFID~I.. Cbd eel, dEJii 'Iiueri $.II'D.t rll(le ap,ropia,tell,

••• & ••• 1 III 'II 'ill ~l II

V'l1F] pnman, Jl~'a~l pnman, curnnap elite, n ~CI. ep'Sf!OpU IJ

nu, are v'oie sa. dezlege 0 aselD~Dea D.'u'ota, Iiri, de

HE V.OR,BE.JT'E

lege, pe care au oprit-o ~i an legat- 0 S fiO'~i.i PMini~m Ear "da,ci vreun preot SaVaI~e~[e 0 asemenea nunta, fari stirea e\l;dsaopwm:~ ~"I Sf cateriseasca",

D~ 0 bieei, gradele de rudenie in ,cisni·eie" mal ales cele din mcuscrire;, eele s,p,irmruale ~i dim ~nnere) nMC mnlte prob leme preotilor ~i B~iserh;~ii ,i nu pu:rini tmeEi se ci1~!romG fiind rude, fie din ne~tiin~, fie din ~ioomia de avere, fie din neaseul tare ~~ .Dlec.reiU.n~a din car-e pricina au mult de suferit 10, via$~L

~t Ce trebute sa fadl, eei cisljtoriti Rotica'Donie

'" ~-- -

en rude: ap~r8pia'e?'

Orice nu D:d ce se face eo, rude trupe,rd, saou, sufleite~rti ap1VDpili~, BlijierlCa lWi Hristos n-o reeunoaste, ci '" deosp:,~r~e :,i 0 call1onisel'te,. dupa, caz, ICU nprive' de Ia S~fln!~a~ Imp'~\ani,e ,rn, p o~ai.a~ de la :3 pimi la '1 0 ~, uD~ori _~ S ani" pentm ca. se face amesteeare de s3;n,g,e, se i'ncaki. legea dOO1JAemiuci ,~ sa face smJlnt,eaii in popor,

,~ 'Ctte ,cisitorii mglduie .ilerica!

Bism,ca, Orto d,o'xi tDgldll!Ji~ ClUJ. :p~)godimiDt trei cMitori'm~ msa tn. oolumite condi.'t~.t Sfiutul Vasile eel .Mare,. tn canonal 8'7" ,spun.e despre I. doua :U'UrJlti: 'uCMatoria a doua este mgid,w,tI de Biseriea numai celor ce au, ramas vidu.vi de tineri priQ deces ,i nru ~U. eopii", Iar g'Laobd Apostol Pavel, sBmie'jre la vaduvie run eastitate, daur cine nn poate, mat' bine sa Sf: ci1;S'litoneasca~, de'f.at sa ardii (I Cor. 7,,3'9),

~"Cas,imria a dOlU8 DU se b~Decuvlu.-tead, co. ~un'U 0 ie~1 el se ean,o:nist$ie d.e.i a:ni a 11'0. se impirti,i, . ar a trcla cisltorie,. trel ani~":~ zice Sfintul N iehi for m canonul 2,. Daea cei ee se chitor~c a doua oara

P,4'RINTE,LE CLEOPA

SIEUliit bMdni, ,,,1lll!oH ca aceia mlnie pe Dumnezeu, ;sa aiba pocanie 'Rei ani, ~i metanii cite :24 pe zi" ziee Pravila B'i.serioeas,c.a' de la GtJvol"a~ cap, 109.

C'ej n:i!:i: £!!~Ii-rit. gA ...... III!1l1! 811lii..,...... DU -QI~ ,O>lllll£iiIli; n

jI~' •.. ~. ""ii1'iiJ'ii!.1I~, !III- A YUHA '¥A.,,·a . .LLIIA, :.,' ;g[ll!~iI.

hirotDo:nilf' (Apostolic 17; 'VM Ecumenic, 3;. ;S'Lantu), Vasile, 12.').. Siujba cunaniei a doua se face simpUI ~l f!t! f3$,t, 1M pre 0 tu1, MlU are voie sa ja, 'parte 13 masa ~.or (N,oo eezareea, 1),

Preotnl, daci r,i_aDe viduv;, 'DB are voie si se cisi,tureasei a d€i'D,a o:ari,. Daci totusi indriznt~tt [a a doua ,clsitod,e~ pierde preo~l~ fi nu maru, are voie sa. s~,va:~~easci nimiic din eele a'~le pre(),tim (StlDtul Vasile, 6)"

Ca~ll,1toria, a teela se tugidnie de BiSierici,

"numai de mare' nevele, a£elo,ra, care nu au, egpji~ t)3n i ~~a vlrsta, de: 40 de ani"~" SL'an®ul 'V Mime ziee ea, ",1a, trigarmi sa se aplice afurisire (oprire de la Sfinta

1:'1 "'_".... .) " • .' O:_:ii ~ • 4' 'If' 111 d 111

1upru!.iqawe (~;mCl ,arll, .1m-", ,a, ... :n opn CU~iQl!lJW, ~ e~}a.

r.1o ' ~ - -~ ~ .... .x:n ('C~'iHi" ,A:)

~I!I >!I;efl~~, 1,--- ~.II.IIl..On. .. ,I ..

"N unta eea mntii e"sfe lege, a dana, iertare iiax eea de-a treia este Ic,ll,oafle de lege" zice in'drceptarea Legii' (~C ~a Tirgovi"te~ ca,p. ,20S" Cislrori;a. a plQ,irra este o p,ritl CD .elivir,~ire de Blseriei. Cel vinovat este

eo '", '. .• 1" · d~ .... !< I .'II!.. B·' ,. '. '. ,., ... '"

1 .ar Urlll'8l~ ,1 Iipsit ,~, e maLa S UJ IDJiI! l181Cl:U;ll '- ~ pana se

desparte de aeea pe.rSl!'JalOa, ~i se pocai~~ce opt ani,

.Daca o femeie s~u, blrbat moare ;~i sotul dimas se caS:!tUore~re" 'DU plcatWi,~te."." dar, ,dacl. rlmlme 'vlciuv (I'lana, lao moarte ),' 'q:~, agoniseste 'mat. :mu~~t~i. shIv,a la Dumnezeu" (lPkto,ml mui. Henna),

Ear' .s £101m! Iustin Martirul ~i Pilosoful, In cartea S~ ApDl(Jgia; spune despre a dona clsitori_le~ ;~rm;pi n,~sci~ul nestm, cei ce s-an Icitsittont a dona .oM"i du,Pi

14

legea emeneasea sunt p.iclto~i, Jrecum ~i cei ee cauta la femeie spre a. 0 p oHL CD nu numai eel ce preacurveste cu. fapt~ este preaeurvar, ei "i eel ce voieste ,3 preaenrvi, 'Hindea nu 'D.umai faptele, ci §i

..... duri t" 'BI Dum '~,

gan" .OCII e Slut vazute 13.·· ' ne·zeu, .. , .'

Jar pe eei ce fae mai multe ,clslto,rii, Sfintii -l,annli li numesc p oligami, Deci, dupa a dOUI Dunti I u mai este nunta, ci poligamie. De aeeea a zis Domnul samariaencei care paclmise cu cinci blrlba-!p: Pe care it ai, n'U~/i este .Ji:e. bl1rbat (loan, 4" 18l. ,,;Cei ce au treeut peste a doua nunta, nu merita si fie numiti hkbap p so~ii"'., zice Sfiotul Vasile eel Mare, i " eanonul 4,. Tot el spune pentru a treia DU_oti:: ,~8fintii Pirin~i au neeut sub tscere nUOI_a a trilla (poligamia) ,~ au. so eotit-o C81 pie '0 p I)fti dobitoeeasca ~i strlHna de vrednicia omulni crestin. 'NiOQi ni se pare lei aeest plic-at este mai mare declt eurvia .. ",H (CanonuID 80).,

7 .. Care este snpul evugllleli.e al Duntil ICFe1,tine'?' Scopul principal al nunlii crestine, dUmJ8 poom_,C~ lui Dumnezeu (f,"]c. l, 28; 2:~ m'G.-24) ~, d,n.pi invitar~ura Biserieii Ortedoxe, este un ire a prin Iubire a celcr doi loti 1n nurnel . Domn lui pentru :nl§terea.\ de copii, spre inmul::irea neamului omenese. " poi, ajutorarea soplolf' i'OlUe' ei, pennu u~urar.rea vie. ii; tnfrinan~~,a trupeasca ~i, evitarea desfrsnlui ~i a imorajital"ji in lume, Teate aeeste seopuri ,si fie spre preamsrirea lui Dumnezeu (/ n vdlaturif de Credm fa ,Cre,tina O,rtDdaxli~ 19'92; pag,

AJrl; Dicponarul Teologia, ·Pr., I. Rria, 198 ill" pag, 95'-'9'6)~

8. Ce pieatlivAr,ese eel ee tr,aiesc liri CODU n ;; e . I igioasl ,;i au C01PU? Ce trebuie sa lael. el, spre a se I intui?'

IS

in afari de cerLnte1.e fiziic·" omul are, in plus necesi tip ~Ii datorii superio are, suflete~ti~ ~i deei are, nevoie in casnicie "i de binecuvantarea lui Dumnezeu, adica de cununia I'cligioasl.

Celor ee triies1c Bra CD . 'ODie uUgioasi :ou Ii se

pot pr.'";mi darn ri e ,i I • omelDieele' Is 8mn.,ul "~ tar "i

nu .pot fi a,~" niei II, cunuuie,,: id la bmta~ Ei nu se pot mantui, decat d~! se ,C'u!nud la biserica, ficind ~i 1 n canon de ,cftliva ani oprire die la Sfintele Taine (Dupa Pravila bisertceasca de Arhim, Nieodim

·"achelMie).

Sinodul I EC'llInleIUC., in canonul 3'!1 ~i Sinodnl VI

cumenic, in canonul 5, opresc eu desivar~ll_re pe clericii de orioe grad sa aiba vreo femeie iwgrij]i$cnwe, la casele 1[0; '~ ~,y3far-i de ,mama~, s!Qtrl sao. :m.aw~i1' SaD, p e alte persoane care nu pot tl blnuite de legatura, de coacubinej., Iar daca cineva ar Icalca. 'pe .cele hotidUe . e noi, sa. se cateriseasca Aeeasta si respects l~i cei ICasrttolri,i" avand grijl de cromtenia lor morals".

Vezi, deci, ce griji. au. !WU'e S fintU Plrinti sa, pistreze v'· wla. mot,all tn Biserica lui Hristos ~i ell c:ltl t ,de au lnptat lmpotriv,a smintelii ~i a cumplitnlui paeat al desfriDJrii?

9t Cum se c'Uv,iRe sl se a~eagi nafii la bates :},i la CU.D ulli,e ,I ee da~Drii au Dq,il fata de fin ri lor?

Nalii trebo'~e: si se a'le_g. dlatre ,cel·.a;l' bURi 1\1 mai evlavlo,i, cre,tini, indife-ren" de starea mOI]1' 901 ei ala, p entru ca. n~b soot povimi tori duhcvnicesti ai finilor 10 ~i au mai 'multeindatori.ri dlecwt 'pirmlii eel Wpe~ti. N asii trebuie s a fie osmeni cnmpatati, morali, 'I"tanzi~ de model :m so eietate. S,I cnnoasca bine c redint 8,

16

ortodoxa, Crezul, Sfinla Scriptum, CaJ~ehismu'l Ortodax ~i ~li m .. argi regul3t la biseri,ci.

De aceea nu pot fi n~j[ 1~ botez ~i la eununie crestinii de a.lti religie (olltomicm,t protestanti, sectanp etc), cei ce traiese tn concubinaj (neeanunati) i~ in des~e, cei ce 'I' u vor rsl aiba, ~i sl, cr~asc.a eopii, cei betivi, div<ollap ,m cu nume tiu liD societate. Nasii

tr bai I fl ,.,.~II·' 'm'''''' ··x· '" ~

et 1111e ~l': 'me ~~l ell :mu~ta grtJ ~ ~1 noma] cu voia

preotului paroh, to. rata carui31 sa se oblige cl VIOI' purta grija sl, fnvete pe finii 1,01' mea. lui ,D umnez ell, si-,i snpravegheze, s·I-:~ cheme la biserica, loa sp ovedanie, 121 savaqir-ea faptelor bnne, sa-i cerceteze reJiU 1;lt lao easele lor:, si-i mustre la nevoie, sa me: dea carp crle,~tinefti de c,itit, pentru ci ruI§ii au mare rtspoodere~ fiiad garanf~~, finilor ~o<r1naimtea, rum, Dnmnezeu ~i a osmenilor ..

Nasul se lea.g! cu finul ~, cu 'pirinpi. lui ,~printr=o rudenie spirituala, care este mali msre d'ecat cea du.pa trUPI, deoareee el se nnmeste parinm duhovnioesc" dupa Canonul 5:3 at S,moduIui VI Ecumenic. ~~Plrinpi

~'ii;. D'··' Ji. _..... • '~ O-.,"",."."J • ....

I!ol), IU.pe~,tI,. spune . lomsu~~ ru ~o-pagituJJL~ Rpjfrum~,lZa

eopiful uDui erestin botezat cere este un bun educator in cere dumnezeiessi, meat eopilul va ramine pentru toata viafa sub pov,ajUi.rea lui, ca Ill! un tata duhovnicesc ~,i gM10t a1 vietii lui dlupi Dumnezeu .. .,", N~ul trebule sa Icc iasca cam maio aproape de finul slu pentru a-I supraveghea ,i ,aj uta. in iDvalltura, p omne "lor in·' Dumnezeu.

l:ata.;) pe scud;, cum. se aleg na,U de la, botez, de ~a cODunj_e "i eltu.glrie+ . i ,r'ebuie sl .fie· eei Dlai bu Q i d ~Dtre ~ei mal 'bl ni, ea ee~ ee trehaie s,i dea s:ocob;~ala in fata . m:: DUlDoezeu, pe:atru rUI lor su etestt, ,,'ut'em spune ca multi n~i credinciosi 'i'§i

PAR'lNTE'LE CLEOP'A

17

intui'esc snfletele prin. finii lor, dati 11 eresc in mea Domnului; dar mai multi se osandesc pentru lenevlrea ~i nepis,area fata de fiii lor sufletesti, La r,lnduW lor ~i finii au datoria sa asculte p e nasii ~'''. ganmtU lor sufletesti, Sa-'ll! eonsulte In toate, sa pdmeasci sfamrile : 01' cele bune, sa se roage zilnic pentru ~i. lor, pentru I reotii care i-au botezat, cnnunat saUL 'cllugirit,. ,i sa. me urmeze modelul duhovnioesc in toat! viata,

N asii de cilugarie se meg: de staret, dintre eei mai buni c~l ugari s au. duhovniei ai :IDllinistThriL Ca~ug,arii I rebui e ,s.a aiba nasi numai dimre calugiri~, iar mirenii numai dintre mireni .. ;,Nu se cuvine, niei nu este lueru cinstit, nici primit, c·a un cltmglr sau cilugarita sa primeasca Icopii dUPll 8fttntul Botez (adica sa fie, nasi la botez), sau sa truna, cununii la ftMtl. Ear de va tndrazni sa faca aces~ lucru £ira de cale, de rusine ~ fllI.a de lege, so. se canoniseasca cum ii va pit,ea

arh.ierellllui.

tar Ide va face aceasta a doua oaifl, sa se izgoneasca

din Biserica mui Hristos, ea un calcator W dumneze i ~ti ~or pravile" (Pr:avila ,lui ,Ma.t;ei Basarab, cap. ill 3 5)~

10,. in e c eeud ~,ii : ~iJerica, Oroodoxi a-probl c i'vlortu.~?

'"

Dupl i'nv,l~a, dati noua die Drumnezell, 'clsl~oria sb.~~ indisolubils, adica una ~ e toat! vilta: Ceea ce lJu"n~ezeu ,a unJtJ omul sa tiU df/sp,artd: (Matei m'91~ 6)..

. iI!...~ ~: • doi ·

'. umai moartea desparte 'run emp nresc pe eel •• ·.01. SO~l.

Totusi, sunt citeva exceptii in,gaduite de Biserica, , 'e due la despartirea 8otilor'intre rd. prin divert. 1M (~i vortul este desfacerea casatoriei pe care 0 prnlvoa.ci

- B·' " ie d _.

~O'~" intr~ ei p entru c we I . 'UHMca nu : e p oate .~ a IDe'.] 0

18

NE VOR'B'EST,i"

bineeuvanrare sau ho~ juridici oficiala. De aceea, niItc~. nu se prevede vreo ~dujbi bisericeasea de divort. Adevba~a legahtate ,3, nuntii consta nnmai m ,casatoria lnttiA. Desfacerea ei legal! 0 face numai moartea dintre sop; sau pc plan mai malt, moartea ambi~or soli", caei dupi moarte sunt ca l.nge'rii, needsato'rili (Mate,w, 22~ 30)~

~~Cu toate acestea, conducerea bisericeasc i, '~inind seams de scopul moral Bill cisatc,n,ei) mea din vremea Apostofilor a dat ing.lctumll viduV'ei ramasa, prin deces de a se recasatori, Deci ca o iconomisire dintre cele doua alternative: a v,ilduv· ei prea supenoare, 'in deplini s,tapanire de sine (Luca 2, 36-37) ~i a desftiwwl plea p'acatos~ i s ... a indicat calea de mijlcc a casatociei C(';~6i de, a dona" (l,Co:r~ 7~ ,8.,.9; ill Tim. 5, 3, 6~, 14), cum spune asa de clar Arhimandritul Nicodim Sachelarie, in lucrarea sa mOlliumentala Prasila Btsericeascd.

1tf' 'Care ,IUDt eanzele CHDDD,iee ale diver,ulai? Motivele eanonice ale divortului sum:

1. a. Adu ~lerR (preaeurvia), adica violarea ,credin~ei conjugale de citre sot san sotie, Acest motiv die d],voq se bszeaza p e Smnta Evanghelie, ,adioi pe dreptul divm (Marem 19;, 9);

b. Pe lang! adtdter, Slo'tu_l peate sa di vorteze ,cand, ~ se pun curse care pericliteaza viala, indreptate contra existe~iei c.isitonei; de eltre un sot impotri va celui lalt, cum ar fi refuzul sotldu i sa.u siolie-i Ide a

....

a~.te ,cupit Ill, acest caz partea nevinovata are dreptul

sa solicite diV'Oq111;,

c. 1ari~L sutul p·e oa~e divlD.rfa cud sotla sa

~ ~ , , ,

[ . .,- d rt ] II' III II f..

',a!~e .... DOry,atl, [. e a,vo',· . 1 I tennonat ,",1 Pi[' n, ,aceasul

imp'~'edie.it scopul cisitoriei.

P'AR'IN'TE'LE CLROP'A, 19

~~~~~~~~~~~==~---'

d, 'Cand, femeia 5 III blibattd. p\articip8l firi vois

cehtilalt ta osp ete §i p etreceri necuviincioase '.

e, Pentru sotie exmlst! motiv de a eerie '~lvOm1 cand bmma~,u]l sin 0 acuza public pc nedrept de adulter, cand sotul ei ,gr~,a"te in public sau in ascuns, 'run cas! sau run al t! parte ,eu 0 alti, femeie,

II AI doilea 'motiv 'p' ioci,sl de dtvort dupl adulter, eso ellder,ea u ui Jt}~ dm dre.pta credinf,i ~ . postazte" neerer in ll, seed etc (I CO'I. _7, 15).". .

RI. Clud ua ul dIn soli S,BU a_iud,eli ~Dtra, 10

rnonab'ilm, "eft o moarte sup eri,oar,i , fmli de lumea pus! tn slujba picamlui'" (S"jno?ul VI ~cum~niG;

anonul 12" 48)" inaa ~~el ce .. ,i lasl (prin dlV'O~ l,lteln,gAdui~,) sojia sa legi~ima fm ia Pie. alta, trebuie ,S!, fi,:

CRl10nlsit C.B, un preacurvar, dupi porunca Domnului (Matei i 9, '9)" Mica ~a fi,e oprit panl.1Ja ~ 5 ~i die la Siffiitllta Impirtl~anie", dupa, Stantul Vasile ceill Mare.

12.. CAnd, se cOD,sooder'a iocheiat ,divorlul :3 'oDic? Adiei in ce nto,ment eei doi SlOp suot libe~i '.5 se recasitoreasei,. din PDBct de vedere eanonic'?

Divortul canonic se consider! inc,hetat cand toke soti au u~t mati vele de divert mitarte mai sus (adi,ci:: ldu]Umul, lepadarea de cremnta! mttttte.a in monahism etc). Trebui.e" 'in:sa, pie lan,ga motivele canonice ~tate. mai sus." sii se tin! seama ~ii de motivele de di vor] lo~irwte, de legms]Jap,a civUA.

13[1' Care SUDt efecte~e divort.u1u.i leaDonie?' EfecteIe de drept ale divortului canonic se M"efem pie: de o parte la sotii d~vIOll1a:p, ru,ar pe de al ta pane 131

copiii niscuti dID cisatorie.

20

. DivortuJ eano i,e d·e-sface il. erlee privin.ti felltur,a conjugata ,i pune pe soti fn aeel raport i care se gisearu in a iu '00' de Icibta,torie (dupa Dreptul' btserioeso orien tal de: episcopul Nic edim Mna~, cap. 202).

14~ Ce be invafi S'finrfU Pi,riBti despre nalterrea

de copii? '

_ g,Bnta ~i dumnezeiesca 8e:ri.ptl1f,i, precum ~i S fmfii P'irinJi" ,arati ca co.piii su nt U 0 '" ar 31 Iu,i DI mnezen (Fac. 20~, 1 7-18; 25~ 21;, 29, 3]; 30~ 6~ f7, 22; 33~ 5:; 48, 8-9,; Luca 1;. 7).ar nq,telca Ide copii este 0 binecuvantare ~i rindluia~ dumnezeiasea dati de Dumnezeu omului inc! din rai, prin porunea; ICre§tfl(i' ~ i vd inmulfifi ~'i nmpleli ¢mdntul,.. (Fac. 1, 28), Prin nasterea de ICOP~ i. se innO';"'e,t,e neam :l omenesc ~i se mentine viata pe pamant..

~,ad31r" nasterea de copii este cea mai mare: darorrllie a celor doi sop ca ',e se unesc prin cas'atari e. N asterea de eo'p,ii formeazi eea ma~ mare bUl"!urie ;," a,devira.." ta '":~elie. Ii faminei; ea consolideaza ,m desivir.,e,~e ~asnmc~a ~l ~~e, ~zvolr de 8anata'Ce., Fira, tm,li Irea aeestei da·toru, Talaa NintH se desfiiD~aza~ Pentru aceea Dumnezeu binecuvinteaza pe primul om, Adam

~i Ii face femeie pe Eva, ca sa. nasca eopii, ' ~

,Dupl izgonirea lui Adam din rai ~ nasterea de copii devine, pe IMp bm,OO'uv,antare, @i canon de ispasire a p~lcatelor 'pirin!Uor~ Nasterea de copii 3:juta mult la m .. antuirea parintilor, cum spune SBntu] Pavel" cl [em1eia s~ va mllntui prin nastere de /U (~ Tim. 2;" 15). hi Vechi ul Testament, cei ce nu aveau oopl'i erau soco~ili lepiid.at" de la fata lui Dumnezeu. De aeeea se

PARINT'ELE CLEOP,A

Il

rugau ziua ~i noaptea sa ~e ,diruiasci Domnul copii, La f'b I glasui SIC ~i to't] S In~' i Parint:L : i se rugau p entru cei ce nu aveaa copii IS au nu pu teau naste, C,! sa le dea Dumnezea eopii buni ~ji sioMo~i~ iar pe cei b olnavi it , mdeeau ell rugaeiunile 10[. Pe eei ce nu voiau sa aiba co. ii ii sfatuiau, cum ~pune Sfantul Pavel, ca mai bine sa uu se c as.i~oreasclt, s~u. sa 'kliasci in infranare It urati~), en mvoirea ambilor sOfii! decAl sa~~,i ucidi I' 'llLU ..

M§n'tui torul aseamana pie cei ce se casatoresc

1 mr ai pentru pleat; sau Ide oehii lumii, sau pentru II VCOO, CU! smoehinul blestemat ewe nu voia si aduca nici 0 roadi\ pe pimint. Pentru ,ca, nasterea de copii nu l S· e numai 0 datorie so ciala, fireasca, ei este mat indi I porunca dumnezeiasca, care contribuie Come mult La ~~ 1 ~U"n tuirea p. irirutHor. Sotii eare lUI vo:r ,sa B,asei ,tOl'pii,

,:1:1 '

. ~ re ii ,avoriea:zi I:all praetici plftlcarttd, pazel, sunt

lu~depsiti d.e Dumnezeu en boli de tot felul, cu 11 ec azuri in v~,a~i, cu. gee'! mustrare de cOO,ftHnliJ' iar dincolo leu o sandi. Va,tllC3.

5~. Ce 'tre'bu Fe sa, fae ~ Ilofi ca si alba, eepil hUD'i i ina.tlq.i?

Parintii, dacA doresc s I alba copii buni, 1tnlelepp ~i l~Uo~i, trebuie ca le~ 81 fie mai 'mtli buni, credinciosi, i scultatori de Biserica ~'. plini de mea lui Dumnezeu, (',~ci copiii sunt de &p~ ,,c6p(~in ale pirimf,iJ.or lor" ICe : d ~i ce aud in easa de la pladn.j, aceea fac. Educatia ., piilor tncepe chiar din, ziua nuntii p irintH or, adiea \', inc lip a zamislirii.

Pentru a avea copii intelepp §i credineiosi, parint~i I r · b l ie sa se roage mult, sa mearga regulat la biseriea, , j~ posteasea sfintele posturi, sa se spovedeasca adesea,

22

N,E V'ORB,E$TE

sa lin! c'Umpe 'in zi lele r,lndui~e, sa faca mi lostenie, sl. fie blanzi", 8mer.i,~i fi plini de dumnezeiasea dragoste pentru top. So~ii sunt daton ,s'a se inMneze in ,sim'lbltori ~i ]'0 posturi ~ sa ,DU fa.e-a. ni ci un fel de, me.$te~ug diavolesc spre a nu avea copii, eel mai geeu p i,c 111' at celor cl,sitoritj"esfl! aVQl"tul, adica neiderea de (;8P"ii..

C .. · x, .......... ,i' ..... "I ,1 d .... 1J!,.,'::;;, "A ,' ..

opui Z~lI'~~mS.ll~l mn Zi eie c e s.ua:~on) m PO'S.tUfl" m

stare. de betic sau dupe alV ort uri , de obicei SIt:; nase bo lnavi, swnto debi H ~i uneori chi ar infirmi, La fel si cei ce praetica paza, nu se pot 'impirt1i§,i doi ani co Sfintele Taint. si uneori se hnbo1l1avese Ole nervi, ca 01 pedeap'Ba a Dreptulni Judecaro'f .

. Dup\i nastere, pirintim sunt datori ,sa, se oeupe roam mult dleci:~ once: de eduearea .,i buna erestere a copiilor, Mai lnJtii sl, eaute na§~i credinciosi eopiilor Ior .

. , ~

Apoi sl-,'i due! regular oopiii la biserics, sa-i

lmp,lrtaJ~easci en Sfintele Taine m, fleeare lunal' sR=i invet,e de miei ,fl~l,iciooi ~i lucmri bune, sa nU-;I' sminteasea eu euvintele ,i ~pte~e lor, caci smiDtea~ pe care 0 fac pirintH eopiilor lor este un p,ic:aut greu in fata lui Dnmnezeu, eu unn,ari eumplite in, vim}'a copiilor, Ce:re mai Multi eOI'D, ajung IIi 111 viat! datorita plcatelo:r pe [care Ie-an deprins in copiUbie de' la plrintH lor,

De asemenea, copiii trebuie sa Die tnvaiat~, ,atat de plrint~ ~:i nasi, emt mai ales de preotul .satuiui, mea. de Dumnezen, dreapta credi'flli" omenia, mila, smerenia, ascultarea ,i cuno,tin;a Sfintei Scriptnri, Trebuie sa fie deprinsi de rnici en postul, cu rogaciunea regnlata, ICU spovedania, IOU mila {alla de cei lipsip ~i respeetul fat-5 de to'p oarnenii. Rngacmnea, citirea ol.t1ilor bune, ascultarea $,i respectnl .fat! de :parintm, fries de Dumnezeu ,~i exemplul personal d8l!t de tata §-,'., de mama

PARIN,TELE CLEO,PA

:13

14

,H,E V 0 R IJ' E' ~' 1'/~!

""=-----~;.",._;

Stlnta Bvanghelie (Prov, 22~ 6) .. Apoi ~~-~ incredinteze unor duhovnici buni,

;n ";,. Care sunt datoriiJe to.pililor rali de pSJ",in,pli lor, dupa Invi;fJ,tuI"A SfiDtei S.criptu ri '1

Principalele da1torii ,aJe copiilor sunt: Sa pazea;sc! legea lui Dumnezeu (Deut, 30; 2; Prov, 2g~ 7); sa se '~eaml, de Dumnezeu (Deut. ,3 t, 12= 13; Ps" 3:1,. 11).; sl se tea,lilla de .pmnti o\?i. sa-i cinsteasea (I~. 20" 12; Lev. 19,,3; Dent 5, 16;, Matei is, 4;, rs, 19; Marcu 7~ 10; 10; 1.9'; Luca 1 ,8~ 2.0; Ef. ,6" 2, etc); s a se supuna pmin~Hor (Prov, 6, 20~ 2 m; 7~ ~ =3; Ef;, 6; I;, 'Col. 3, 2cJO); si asculte 'mvatlltur,a pirin~ilor (Prov. ill, .s; .3, 4; 4, 1.; 20~ 21; 5~, 1 =2; ,6" 2,I(}'-2 ill etc); sa m,~jeasc! pe parintii '~Otr (F 00 .. 4S~ '91., m 2,; 47 ~ 11-13;.I Regi 22" 3-';, I Tim. .5, -4 e~c); si cinsteasea pe batrmu (Lev. 19~ 32; Prov .. 2:1, 22; I Petru 5, ,5). Cop iii asculXatori:' veselesc inima

,piJrintilor (PlOV'.. I. O~, 1,= 15 ~ 20; ,23~ ill 5, 24-25; 2. 7 ~ m 1 etc); Ico.p~m:i Mculta_ari VOT fi bin~cuv.b!t3!~i (]q,. 20, 12; Deut, s, 16;, Ier, 35 ~ 1,8-], ;9'; Prov, 3,~ ~ ~4; HI., '6, 1-:2 etc).

Copiii r~i,. dimpotriva._, nu aseulta de plrinpi lor (R,om, I. ~ 30~ 2; n Tim., 3:~ 2).;, dispretuiese pe pmnipi lOll' (Prov, t:l~ 5~, 20; Iez, 2,. 27),~ injura pe pirintH lor (Prov, 3,'O~ 11 ); sunt pedepsip de Dumnezeu pentru piirin$ii lor (Prov, 19~, ID3); pricinuiesc 'mntristar-e 'piuilltilor m,Orr (PliO,V., 1 0, ~; 17 ~ 21-25); :pradi pe tam,. aliungi pe 'manta (Prov, 19" 26); on cinstese pe 'bi&trani (Isaia 3, :;). S,fhta Scriptura vorb~te de amenintari, anateme ,~i p edepse date de Dumnezeu eopii lor' care t~d dispretuiesc plri_]]lii lor (Dent, 27, 16~;, Iez, 22" 1~, I 5) ..

Ace:~_j ped,epse vin ~i asupra copiHor care ]JU se supun pirin~ilo,r (Deut, :2 I, 18=2 I); asupra eopiilor care [,id de parinti~ lor (Prov, :3 O~ 11); asupra eopiilor care

,',AR.lNTELE CLEO'PA

:25

blestema pe p~ (I~ire 2lli~, ]7.; Lev, 20,~ 9; Prov, 20,: 20;, Matei l~: ,A i Marcu 1- l ,01" asuera cop- - iilor care bat 'p e

.,1.1"", J,,""Ii' ) ,.) , r.... ,

p,lrwn,ii lor (I,e,~]r,e 21, t 5); ,asupr:a oopiilorc,a~,e lid, ~j d'rn spremiesc pe biUrini (IV Regi 2; 23 - 24) §,l _ asupra cepiilor b elivi ~i iubitori de pUiceri (Deut, 21, _ 20-.21 )' '. '

Despre toate acestea se vorbeste pe _ bug _in Prav~la Bisenceosca a. Arhimandritului Nicodim Sachelarie, de] a citatl ...

18. Ce ne DlV'ata, 8fi~l'ji PiriDti desp~e suOet?' Care esse olr~gi11!ea sufletu 11il~ Ii ,rill,d, se ullI,e,00: leu

'trupul? .

Mati ce ne tmva~i Biseriea Ortodoxa: ,-"Plmteme ~~ animalele au un dub de v.rna.ta bio mO,gmlCa, necesar v~etii lor fire~t~" care nu dep~q:,te trebuintele eorpului ler, fiind una, C'Ul el~ caei Ia ereatie Domnul numai a zis ,~.i s-au focut asa cum sunt ele 3i, astazi, Omul 'in:sl a ~OS! ,c:reaDt 'tmpeit,c cu 0 pregatire speeiala (Fac., 1~, 2!(i= 3 0), ~~

i s-a crest special ,un sujlet vin (.F at, 2~ 7)~ adiea nemuritor, avsnd msu~iri speeiale, tiupa c.h~pf.d lui Dumnezeu, nu dupa 1'm:da~i,are; ci dlupa nemnrire, ea eel ce avea ,si se ,perfectione.ze prin exercitiul v~e~ii morale libere, eonl uorand if:i.tru ase:manar6a ell Dumnezeu, prin respectsrea legilor Domnului, mtm s~i~aWIea de sine fi ,oonducere;a flpJruni supuse lui, _ 'ca . ~ reprezentant al lui Dumnezeu f~i de, eele :pilnJin~e,tl ~lc CaL' un delegst M hnnii materiale f3Jiii de Fa,cilnorul, prin viata sa pmintleastCa, ~i tmpeasca, to ~Me si~tetrnze3JZa .r cele matenale ale, pkm1anmlui. Deei el era ~Il este un microcosmos, adicl 0 lume lIDlCa (Dupa Dogma tica Sfsntului Ioan Demasehin).

26

H:dSlti trei teorii dles.pre suflet:

a A .preex~steDrianlsmuluij condamnat de.

Biseriea

b. A 'CifadoeianbnnJDlui animal, ,adicl teoria prin care. se an.ti lei sufletnl se transmite m elipa zamislirii de la parinp la fn ea ~i la anirnale, dlopa tegUH ~e puse adata de IC]"'e am or. Nici aeeasta toone BUl este apro'batl de B,' sen.lea.

e. A er[eationismnlui" pe care 0 tnva~i.

Biseriea, ,Ad]ca sufletul fiecarui om. este creal de Dumnezeu 1n clipa zimisruidi. AJlte explicetii de amannnt :nru. s-au dait Se pare ca aeeasta invlulatura, in care sa intre ~i asp ectele vietii de ereditate trup easca ~~ sufleteasca, ar putea .6 e.xpusa astfel: Sufl .. tul fiecHmi Dm este crest de Dumneceu, nu din nimieul absolut, ca sufletul lui Adam, ci din. realitatea piril]Jjp..~.o,r nlscitorm., asemenea ICt! - va ~,i . dam. ,A,S! se exp,.Hclmai bine plat en i tate a dnmnezei ascii a proprietitU ei creationale, precum ~i a colaborarii pirinpmoll' p1in1 ante fti '[binecuviotalr in. via~a ~i in. unn~H lor' ~ (Dupl Pravila B'iS'ericfjiQSet1 de Arhim, Nieolae S aehelarie, ms . .).

,,;,Clnd ,s~a,inefre in noi 'fruliunea (snfletul), ace-uta chinnieste m mod neces ar trupul care slujefCe (ca instrument] In vederea virtutii", Spline sranJtll:~. Maxim Marmrisitorol (Ptl().calia, vol, Ill, scolii Intrebarea :; 8) ..

~"Tmpul este al suflemlui, iar nu sufletul at trupului; caei eel 'mal mie este al celui mai mare, tar nu eel mai mare al celui 'mad mie, Deci, fHmdci pentru greseala dinta] a rasant tn trup legea pacatal ui ~ care. este plaeerea simtnrilor, iar pentm aeeasta s-a how.,at meartea trupului prin osteneli ~i durer],,. dindluitl spre desfiintarea legii p,Ic.,atulum; eel ce fOe cit moartea s-a

pARI.NTELll CLEOPA

27

ivilt din pricina p!cmruJU1i spre desfiintarea aeestnia, se bUCID'i pururea m sufletul sau~ cind vede cum este desfiintata legea pacatului din trupul :siu,. prin felurite osteneli iii dureri, ca sa'primeuca ferioita v~fl!li viiteare to duh; caci ,~ie· ca 'DU P oate atj unge la acOO3., daci nu este gOllitac mai lnainte din trup, ca dintr-un vas, mea in aeeasta viap, legea paeatului, sus. iou.tll prin afectiunea vointei f~l.a de el" (: Filocalia, vel, Ill, ibidem)

~ ~ .

Biserica hIV34i ,ca. omul este rucltuit din. 'wu[p §i

suflet (dmotomism), iar nu din ·ttuJp, dub ~i suflet (trihctomism), [cum s-ar erede in aparen~'l 0: 'Ies .. 5~~ 23" I Cor itS, 45:; Bvrei 4, 1.2)~ "fu oonsth u~ia sa trupeasca - spnne Arhimandritul Nieodim Saehelarie in Prav,i.la Bisericeascd ~,omul are, &8.. §i ammimam.ul, trop ~i duh de vi~i biologica, suflet sel'l- zitiv, dar aeestea nu sunt deeM 0 entitate 'm~teriwl identificllta cu trupu ornenesc, in, oasatrupului omenesc l,ocuie,~,e.· sufletul, care este 0 a doua entitate de sine sta1atoare (Matei 10, .2:8; Luea t 2; 4-6; Malcu 14" 34).

Armenia dintre suflet ~i Dumnezeu 0. garanteaza armenia tntre ~IUp ,Si saflet si, pe temeinl acestei armonii, se dlesfi,olara annooia dintre om ,ill animale, plante ,i. tnue.aga. natura. :in conditiile die azi ale picatU[ ni, 'prop o.r.f a. de annonie :fiwd mr,amilatli, ea se reali:zeazi partial pte Intreaga scad a eXls~en~em, de la nesimti toarea pia~m ~i P"in! la virfmll semi 1 W IaeovDumnezeu" (Fac, 28~, mO-22, Rom, 3, 20~24, Rom. S'" m2,~2.1) ..

19. in ee [co:nstl chipul ,I. aseDlad,ar-ea lui Dnmne.ze:u din. OlD ,I. In ee ,a,rte' anu:Dle SUllt a,e.zate?

28

HE VORB'E$TE

Sufletul este chipul lui Dumnezeu in om, tntruca,~ are tntreita, pntere dar 0 singurafire. Puterile sufletului ome~es~ sunt acestea trei: ,Mtntirea, ratiunea ~i vointa, Cu. s,lmtlrea, omul se aseamana lui Dumnezeu- TaittU,; cu ratnmea S~ aseamana - i ului; iar ell vO~H!la se aseaman! Duhalui Stint. Si precum in SBrr~a Treirne, macar ,ca trei soot fetele, insi nu sun! trei, ci un singur Dnmnezeu a~a~.i sufletnl omenesc, ,mac.- ca trei soot pnterile lui sufletesti, msl :au SMt ,rei suflete, ci un sufi' ,-' ,

, e.

Deosebirea intre chipnl "i as em Mar'ea illui Dumnezeu din sufletul cmenesc, drupl Sfintii Vasi e eel ~,an9 (Hexaim,eron, CuvintuW 10), loan Gura de. A~,. Ferieitul Ieronin_t ~ ,altii CQ,Dstl in aeeea, car chipul lui Dumnezeu se ptime~te de catre suflet ln vremea zsmlslirli sale, iar asemsnarea lui Dumnezeu din suflet se sav,ir~e~t~ 181 S flntul Botez, .

.. D',ec~; ;chi?,ul . lui Dumnezeu este tn raliune, in 'Volnti ~1 simpre, tar asemanarea lui Dumnezeu este In silinta .omului spre dlesavb~ire prin hicrarea faptelor bune ~l i~p'f,eunt lucrarea harului dumnezeiesc. D eS,PJe ~easta : alti . ee _ spnne Sfantul V MHe eel Mare: ,~S a facem om, zice Dumnezeu, dupa ehipu~ ~i asemanarea Ncastra. Pe una, ad~ci chipul, prin zidirea lui 1?umne~u 0 avem; iar pe al~~ asemanarea, p ,In bunavoirea noastra 0 mdreptam".

Iar Sflntul Dimi trie al Rostovului zice: ,~Mie mi ... ,a ]ls~t Dumnezeu ca sa fiu dupa asemanerea dumnezeiasca, Astfel, dupa, chip Bunt ,cuvantltor"iar dupi asernanare sunr crestin, ,.. Deci sa ,~tim ci chipul lui Damnezeu este ~i 'in sufletul omului neeredinei os, ~,ar asemanarea numai in crestinul eel lnib:unitat]t.. ~~ cand

·PARIN'TELE CLEOPA

,19

ar g.te.,p die moarte crestinul, atunci nUllnaJ, de asemanarea lui Dumnezeu se 1ipse§te~ iar nu ~i de chip. $,i macar §i Hl munca vef$.nica des-ar osandi ernul, ehipul lui Dnmnezeu este acelasi tntr-iusul in veci, iar asemanarea a, fi nu poate' (Cuv,mt al Siantului Dimi trie al Rosto'\ftUlui, h1t Hronograj; ed. MlnistU-ea New:nt 1837).

201 Die ee avnrtul este oonside.rat ucidere ,j, este eOlObitru. t co at~lta tirie de SfaDla Biserlcl?

Prin ,1lVlort se tntelege ucideIea proncilo'f to pantece prin tOi~ fel u~ de mij loace, Deoarece fatul are suflet vi u, creat de Dumnezeu tibia! m clipa .zinlisl~rii" pentm aeeea avortul este combatut de Biserica ~w, de Sfintii

·arinti en. atata tlrie; pentru ,cl se ucide viat~, se pierd.e suf1etul = ,atM at eelui ucis, Git ~:ID. a celui care ,sav§qe§.te ueiderea - §i se calca porunea lui Dumnezeu, Care zice: Crqtefi $i 'va inmullifi (Fac, I, 28).. Se calel $1 porunca a. V-a din Decalog, care zice: Sd nu uciz! (I~ .

20~ 13).

Prin avert se amenin!! viata de pie p,ammt se calca

porunca creat.ie-i Idat! de Dumnezeu in rai, Be atenteaza 18 viall! celor mai nevinovate ain,e omenesti, care sunt copiii, se destrama familia, se 1mbo:lnave~te societates mu'eagl i\~ se adue peste cei vinovati cumplite pedepse dumnezeiesti, a:~it in vil!f.i; ,cat ~i dup\a moarte, Apoi, sufletele eopiilor aiv()rn~li!t nefiind botezati, ]][11 pot intra 'in. implaratia lui Dum.n,ezeu, ci a~te.apta z iua cea infrico~ata a JudeCB)tii, cand singuri vor acuza pe p,arin1ii care i-an ucis In fa~a Dreptnlui Judecator Iisus Hristos

lata pentru ce avortul este erima, adica ucidere de om ~i trebuie ccrmibitut ell- toata taria de B,~serici §i de

plstorii ei,

31

NE VORBESTE

2_1 ~ Ce C,9DOD Jlndu.iese Slin_if Pirin-pJ pentm feD1e~le care fal': Il.'VOre sau tudeamnii ~I aj U tit pe

altele si fsei aeest CUlDpU.t paeat? -

.. _Fem,e"le care i~'· avorteaza co.pi-'·" i.ndiferent prin c mijloace, se numesc ucigase de CQ'pii, iar nu mame, fi pnmesc ,P edepse grele inc! din via~a aeeasta ~aJll~, ce SJPun "i eanoanele Son. tilor P'lrinn tn le,g,itura ell :p~CMtd uciderii de pmnei: "'9FemleHle 'care picatui,e.sc ~i ~,~, omoara fatuI tn. pantece, fOI1indu~se sa faca ueideri, sa fie OPJ:Ue:~ d.U!pi hotir~ea data mai ma~_nte, Cal s,a se tmphtl~eascl pini ID"a i,q, irea din via~~L Dar procedand I~U iubire de oameni, dupa cum am aflat, h(l£~ tea sa file o,prite: vreme de zece ani dtq18 treptele canonisirilo botarlte" (AmC1J1l.., .21)..

_ ,~;Fem,ene care dau bumieni otrivit,oare §i prmle1Zlt.o2Jl1~ preeum ~i cele ce primese otravurile omoritoare de prunci, si se mpuni, canonului de 20 de ani al ueigasului n' (Sm. VI Bcumenie, 91; ,S r-muttJd, Vasile eel Mare, 56). ",F emeia care bea ierbari Cal sl-~i piarda ro dui trnpnlui ~i sl nu nasca coconi, aceea ~a aiblpoc,anie cine i ani ~j matanii cate trei lute p e zi, Iar de va face fi barbatul asa, mai rau este, Nici Biserjea si nu-i pdmeasca prescure lu - ~ ,nici prinosul 1Ut, de nil se Val p ~)cii' ~ (Pravila B'isericeasca, Govora, 20).,

nFem'eia de va zamisli ,i VSi bea ceva ca sl se

·1~ ..... ..1 Q Am- - - - cen erea di tr.... x x~ - -

ill':"j;' oy"" , ... ,~ tea IiJJD· -msa, Sa se pocwuca OJ) _ 81m ~i

matan~] 367 ri lnic; iar de i se va intampliiB! el a moo sl, nu se tngJioape in cimitir' (Ibidem, 115~ Indr:e_ptarea' Legii cap, 3,64)~ ~~ emeia care a pierdnt pruneal rara vole, un an se eanoniseste" (Stamm} loan Postnicul, C31t 22)" ~~Flemeia, care a na8.lcut pe eale ~~ nu a, purtat

PARINTE.LE' CLEOP'A_

sr

grfuji de prune sa fle supusa vinov,ifiei ueigasului" (SFantuI Vasile, 33)_

22,", ade se ani s 'ft·et,e!e cop'iIi lor _- ivortati 1/

eare va fi soarta ~nr' Ia jlud,ec,a.ta de .poi?

Copiii care mor :nooo'tez'lp, din. mo . vie independente de vointa p\!rruntilor sau a preotilor, se pot considera p3rta~i la botezul dorintei, ca Ii dreptD Vechiului Testament, san prin analogie 'COl vindeearile ficu~e de Iisus Hristos larugaciooile pirin~ilor san ale prietenilor, C'ic.:ru Dumnezeu nu pedepseete pe eel nevinovat, ci dimpotriva, caci .81 a crest pe om spre fericire, Totusi, p!rintH oopiilor se vor spovedi ~n Ii se va rlndui csnon potrivit cu grija sau '00 nepasarea ~Olr., AdiCi sit b oteze sau si creases un eopil skat;., sa viziteze un loc stint;, sl mea milostenie, sa faca metanii, sa t~nl post etc, lata ce spune SBntul Chiril al lem.s:I'Umului in Cateheza a Ilf-a, cap. 10:

, ,0 1,0 !, cmeva nu. primeste b otez:um, nu se msntu .. lefte, afar! numai de mucenici care primesc tmparnpa ~i flki de ,apl (botez), MintU'rn,tornl, clod 3! mantaiit mum, a priu. Cruce §'i cand s-a imptms coasta, a slobozit singe ,i 2lPi, ca sa se boteze ell slogele Lui cei care se boreazl in timpul petsooupil,or" Mintuitoml numeste mneenicia botez, cac.i ziee: Pute;l sli befi' paharuf pe care ll.be,au Eu ,i aii vd botcati' cu botezul ell ,care Mli botez E'u?H (M:MCUJ 10;. 38). ,Muoenicii si-au facut marturisirea de cr-edinll, 'fiicitnd.u-'se priveliste lumii, tngerilor ~i toamellJilot'" (I Cor. 4·" 14-).

Smedul 'VllEeumen~c" ~m canenul :83" spune: ,,;Ce~ moni nu pot fi botezati, dupa cum nu pot fi niei bnp~it~'~ ~ Deci, eopiii avortati, nl!cU'fi tam de

.32

N'E VORBESTE

vreme, pierdup ara. voie, sau care mar indati. la nastere, tari a primi b otezul, on p ot fi botezati rUcidecum du:pa moane, pentru ,e! nu rnai SUD'~ vii. Nu pot fi pomeniti wei Ia biserica, p entru cd nu soot botezati ~i m!w au nume .. Ei on Hunt membrii Bisericii lui Hristos, Pentrueei uCID~i de parinti cu voia lor, mtr,eaga

..... aRnuu·der·-\CIo ,::ii.n'Ii .... ane "Ilri,('!i'i'li,' . - ..... arin . tilo .

f,· ";'.r-' . I . ' ..... fwU! ' ~lllpra Pl. t. ,ur~

'i' ~ - . . .. ... -, . ., .....

U1l Pravita BESertCeasca a, Arhimandritului

Nicodim Sachelarie, cap. 232, ci tim urmatoarele

d 1 P ... m..

espre ac~8~ ucrn: ~"ellltru, copui avort.ap ~1 cet care

mor nebotezati nil se atfli n~ciieri tnvi~'tudi (nici Thn Siant:a Scriptura, ici Ia Sfiniii Pirlnp,), fi~ndc' viata oamenilor, atit a eelor maturi, cat ~Ji a copiilor necrestini, este in mana F!dt.o,rului lor, 'Care nu poate fi obligat sa deseopere toati .i,cooo.mia providentei Sale

it '"I d 'i.... ..... • 1 A

mun ton or,« ormci sa cunoasea ,1 eeea ce nu e este tile

folos, Chemarea glasalui Sau d\suni mereu in lume Ii cei ce a ! d" au datoria Sil8SPU dl" Duma! in mssura die ei inteieasi ,1 pentru e~ data. De btmi .seMna ,ca. Dumnezeu nu 'pedepln~~b~ pe cei ee nu-i eunosc legile, mai ales 'p e eopfi m C.De mor nebotezati. Ba, dimp@,trivi, El a creat 106 om spre .£er!Cife ,~, deci, copiii care R-3u' putut folosi Iibera lor vom'~a. ,. putere, 'fD virmtea scopului pentru care omul a fost creat, Bl Ii ferieeste pen rut exisle.n~a lor, a~a cum ,i ei n laudi. pentru aeeeasi existenta neviDovata ~j frumoasa ,c,rea!liune naturala, Astfel, ei Bunt rinduili ~a ferieirea natm';ail a existentei, dar nu Is. cea a rlspUUirii d.upl ~merltle, intrucit nu au. flJJte vitmoase,

F·, 1.... ..I x T'\,,; .. ,.,...,...... direc

encnea natura a o ua Dumnezeu direct ~[ necesar,

.tara. a mai fi nevoie de efbrtu.l omului, nici rm mai este nevoie a se vorbi de ea inule oameni, ci, revelatia ne

,33

arata numai pe acea fericire la care ~i omul eontribuie"

(D. COl'., 12,4; Apoc. 2t, 22). . .._._ ._

Pravila I ui Matei Basarab, in capi to lul 153;. spune

despre copiii nebo1tezal)}i: ~Jar ,c§~i coeoni ai .cre§tinilor mor nebotezati, .afijiderea ,ii ai plganilar, ,aoe~a no. rn:.~g nici in tmparati9 cerurilor, niei in munca, ci numai la un loe lumin~'s;; m "Iar cind se bo~e~zl.t se desehid cernrile pe care te~nchii;s~se Adam p~trw nea~c1ll1tare ~i au fost tot ~nolhise) pinl. cin.dl_ a v·e~tDO'mn.lli ,n~~~ Iisus Hristos, ,~ a dat daml s,mnhllul Botez 1n . ume

(Ibidem, 154).

13~ CUID. se poate tomb ate aeesr eump~t pa~at al u.'e·~derli de OJ, eare hiartuie astlzi In bll:ati lu . 'eft?

Cred ci aceasta datorie, de a inviia pe 0001em sa nu ,i uci.d!. copiU, este m~ mult a preo~i~' ~i _ a pls~o'- i' or de suflete, Ei trebui~ sit ar,ate. efedl~c.i ~~ll?r" ca dovezi dill s,f'arruta Scripture, din invatltun.~e Sfintilor Pirinli ,~ din dumnezei estile Ceno ane, ca~ d.: greu este pkaml nciderii 'ii ci. de mare pede~psa

primeste ucigasul de la Dumnezeu, ,'c-'~. ,.

Adam "i Eva, dupia ee au fost seo~l din raiul

'pamintesc pentru picatu] n~ascultibi~., de Dum~'~.z~u, s-au i'osotit :~i n~$ci:nd, Eva primul cOJnW, amlume 'CMn,:,~

• 1... AA i!'I,riI'ii,' .A.j;M d:.I1IIi'.l)'ihnd·· 'it .o"lI'm P rin aiutorul luz

Zl is J!W . !lam.wlll.. nu,~ . vth,.,,.,.. .",. v ... ' " ':;l!' - .

Dumnez,8u (F,3C, 4~ 1). Deci, nasterea de prunci, de orice gen, se face prin qjuttJiF:ul' lui' Dumnezeu, fie eli este bun erestin, fie ,oa, este p:lg,an., ;~i. fieeare nou-nsscut are in sine, afm de trupul pamantesc,. §,fu scant,eia dumnezeirii~ .adirc~a sufletnl nemootor., Caei spune Sfanta Seri,plum:, DomJf.ul Dumnezeu Q fdeut O'm din f,ar:ilna pdmlintului Ii (J: suflat in. lala lui suflare de

34

N·EYOR'BE'$T.E'

vial" ~," S=Q ft1cut omul suflet viu (Fsc. 2:; 7). Suflet vi u, ooioa nemnritor,

Astfel, Ia zamisl~rea fiecami prune 1n paoteceIe maieii sale, Dnmnezeu pune mel de la inceput suflet nemuritor in fiecM"e' om. De aceea ~i proorocnl David, insuflat 00 DubJlld SBnt,., zice: ,Ca Tn at zidit rlirunchi't mei; sprijiJtItu~m-lli din pon,tecel:e 1n'aicii mele.:

Milluniat~ lucrurtle Tale, Doamne Ii sufletul me» le cunaa,t,(3, foarte.. ~ (Ps, 138" 13 = 16)" Sufi,eru] pruneului se zami~d,e$'~e In p',int,ecel,e maicii sale numai prin 1 ucrarea Domnului ~i chiar fw.ziIele lui i' soot socctite de Dumnezeu c,at sa tl~aiasci pe pimint~ 1rn:1Ci b1ainte de a se z!misli

]000i, si iQtelea.ga. femei I '" care r~,i ucid copiii, c;a

sunJt ucj.g~e alre zidirii lui Dumnezeu ~i vinovalre d.e gheens fooului, Cle] daci nnmai a uri pe eineva se socoteste ncidere de. 0 ameni, dupa cu,vintul 1 ui Hristos, Care ziee: eel ce ura,te pe frate-Ie sdu., u.cigacl de oameni este (I Ioan 3.) 15) - ,~i once u,dCllf" de OQmen'i n'u are: ~iatii velni:ca' '-" oare ce urgie a lui Dumnezeu

va aj nnge p e acea mama care-si - ucidle propriul sau eopil, ch~m- de' ar fl el z!misli~§, prin pu'tetiea. lui Dumnezen, numai de 10 cmip\l?

Deci, sa iti.e loriic1e femeie marie. ~i .. a HeM copi i i, on in ce 'ChIP" ca nu va sc~pa de pedeapsa lui Dumaeeeu S l nu SPrnl!nJ ca era z!mislit numai de 10 zj sau de un ceas, c~ Dumnezeu .n.u cauta Ia timp, ci la :rnn~eDlia gindu1ui~ Daea cineva ar semina in t,arina sa grall~ porumb sau altceva ~i altul, venind, ax distruge .~H!man"itula 81, ap ot nu l-ar da 1" r judeeata ~i nu i-ar cere: despagubire? Dar D mnezeu va lasa nepedepsi~i pe eel ee distmg S3milnta ,~i tarim unde se zimisles~

PAR',INTELE CL,EOP'A.

3S

prunei? 8i~,i aduci aminte femeile ucigase die cO'prU, d~ Cain, care it fi1cu~ 0 singurl, cidere si s-a ~edepsi~ mca din vila" cu §fiPte feluri de pedepse, ~tai ,I fost blestemar de Dumnezeu sa. triiasca pc Pllmint. A dOUR pedespsa, si lucreze pamantut A treia, ca. nu-i dit~ea lui pimintul tana ,i roadele sale, A patra pede~s;a 1-~ fost suspinarea .. A cincea, tremurarea, A sasea, sl fie el departat de 131 fata lui Dunmezeu. A saptea pedeap-lsl,~ lui Cain, era semon! ce i l-a pus. Dnmnezeu lea sa nu-l ~cida nimeni din eei ce ll VQr afla pe el (Fac, 4" 9'~ 14).

Deci, cum vor scapa de pedepsele vremelnice ~i vesniee aceta masne [ewe ru,i ucid eopiii lor? Care dintre fiarele p1imantul,1li. §i=au, ueis cindv,a puii lor?' :$.1 cum se va arata lnaintea '1 ui Dumnezen femeia Urc]ig,qi de prunei, fiind moo rea deelt toate fiaeele pam§;' fu.IDui?1 Acelea,iaJ. pedepse vor prirni §i aeei sop cau:~ se plzesc prin diferite mijloaee de a nu na,~e copn, deoareee intentia m.Ot este aeeeasi, de, a, omori pnmcii ~i de a opri zamislirea zidi[~:'lui Dumnezeu.

24 .. , Sfiota Biseriei ,ar putea, aeeepta 0 regJ,emeDtare a D,a,:terilo" diD motive secial,e ea: .- , , 'b II;: l~' x: .._?

'froo'me_e;, ,On" lipiD Su.;",:~

Biserica lui Hristos nu poate niciodata aproba uciderea de prunei (avortul, paza etc.) pentru niei un motiv, 'Mintuw,~oml ne ... a. spus ci sufletnl omnlui este mai seump dJee.at oriee pe lume (Mate! 16:~ 26; M~·~. 8~ 3,6~,:37)., Apoi, cum s! aprobe Biserica in vreun feJ pierzarea sufletelor omene§ti?' Cine ar putea r,asc.umpim ,damar suflete car-e se p~.!erd pnn ucidere, neCle~ti'nate ,i neluminate prin StlntuI Botez, singurul care 'POMC ierta p4catuJ. stI'lmo~esc ,i cele personale?

,36

Cum ar putea aproba vreo - ~'is en ca erestina si, se orneare sufletele copi ilor, n i ales neavand Sran-hIl Botez? Caci stim ca tort omu est> zalnisUt 'in paca:« ,~ numai prin B,@tez se uneste cu Hristos ~i devine flu al Biserlcii (Ps. SO; 5.; 57, 3; 10v 15, 14; 25, 4~ Isaia.a, 8; loan 3~ 6) Deei, cine va avea indrlzneaU'i din cei ce conduc Biseriea lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramint femeilor crestine pentru uc iderea pruncilor? Cine at" mg!dui aceastl flradele~e, gl aprobe ueiderea p uncilor, fiind sub P1ac,am] strin1o~esc ~ji Btl lumina Sian~ulUli Botez?

EUl. cred ,ei aceasUi 'mrndeiege nu va aproba-o Biserica 1m Hristos uiciodar,'i" aducandu -si eminte de cuvi [eta Domnului Care zice: Ce va 'dO. lo,mul In schimb pentru mfletul 3OO? (Matei 1,6, 26)..

Dumrnezeu este T,atim sufieteJor noastre [Num, 27, 16,; Bvrei 12., 9,; Matei 6~ '91) • .t\:poi~ cine va indrazni sa dea voi e a se pierde un suflet eare este ereat de Tatal nostru eel din ceruri? El a creat sufleml nostru ~i l-a Inzestrat ,c~ nemuri e. Deei cum W" fi posibil sa apr-obe Biserica: lui Dumnezeu sl se omoare sufletele cele iDzesK'ate ou nemurire de Creatornl lor, neavind dnmnezeiescul BoO ez, care este semnul ,cn~irii picate~or §i M renasterii ,lJrtin apii ,i Duh? (loan 3., 3~5; ,'olm~ 6~, 3; Bf 5. 26" TIt 3':" 5,\

Ii ,.' " ).

San care din f '~me bisericesti va indmznit s.a" aprobe

in vreun fel uciderea prunci lor din moti ve sociale? IOare nu ne spune noaa. M,lntui~O'ml: Nu va lngriji# pentru. viata voastrlf ce veu miincaJ nici pentru trupul vostru eu ce va veti imbr6ca. A.te' nu este via/a mai mare declil hrana ,~i tnlpul declit imbrdcdmintea? Priviti fa pdsar.ile cerului, cd nu: seamand~ nici nu

secerlil, nic! nu aduna in hambaFI'€l ~i' Tatal VQlS,tru eel ceresc I e ,hr;dne~ te pe ele. Oare nu suntBli voi mai de preJ de'cat ele? $i cine din VQi~ grij.indu-se~ poate s.ii

adauge staturii sale un cot?

Luali seama la crinii c{impului cum cresc; nu 58

ostenesc, nici nu tore; §i va spun voua eli nid Solomon in toat?i marirea lui nu s-.a 1mbr6cat ca un ui' din acetua. far dacli pB iarba eampului~, care asta:i est~ ~i ma'ine set arunca in cuptor, Dumnezeu: IWjtJ. 0 tmbrrJ'oo,. oare HiU ,eu mul't mai inuit pe v,o~ pUfin c.redinciC4Uar?'

• r-- ~ d ,,..

DBt1.'i' nu: pu.rtali grijl1J zicanc ': ce \10m manea .. ce 'VrO.m

bea s,au eM ce He vom imbraca? Cd' toate acsste'tJ

pl~ganU le ctnttd (Mat,e~ 6; 25-31). ,

'Ear dacca ~i de b oli Sf; tem femeale earle. nagt:.; spre a,

nu. se imboklav~" a unci .sa duel vi1ati de in.fr,maI'e, de curatie !t;!;m de p (Hit; cicl" dupa mrurturia SflntulUl Vasile

." "I 1 .' AI,'

eel Mare, cele mai multe boli vin asu.p.m omu m em

caUZI neinfrinirii .~. a necumpa:tirii de ~a cele

vitami~oare, ..

A~zm ce zice let "Nu pricinui trupului bOlru! ~i

slabiciun.e~ cl nu-mi spui mie pricinile, ci Celui ce le §,de. Spune-mi, a posti BU, pop? Dar a te samra in ~at! viata tID, il= p, smtima trupul ell greut~tea, bu:~~~~.o~~ POI.i.? Au nu I~tii. cit postul e~te ~ruca s~at~tll? (Hexaimreron, 'Cuvaftltul 1). S~. ~~1Il "a~~w,g,a ",Sfln.t~l V.asi1le': ;,N-8 fost In tal vm, nici junghiere ~e dooitoace". 'Dupl potop llinsi a zis Dumncz'eu omulul:

Manlcal.i toate ca pe niste ve:rde~U'ri de iaFba (Fac.

9; .3). . '

APDi~ ariUmd vechimea postului, ziee Sfintul

Vasile: "Vino, calatore~re pnn istorie ~i cearca inceputu] postulw; ca este de o v~sti cu omenirea Tot

,38

luerul care intrece cu vechimea este vrednie de cinstit, Cucernieeste-te dar, omule, de earuntetile postului, ca ~os;ul in rai s~a legiult, Cea dintii porunca ,pe care a l~at .. ~ Adam a fost aceea, C:I din pomul cuno§tinlei bine,lu.i Ii rli.ului sa 12u mtin(~a/~: J~' (Fac, 2~ 17). $i iaI~i zice: nF~mdca nn am postit, wn cazut din rai, 8! p ostim dar, ca Ia el sa ne tn toarc ern' . ~i iad~i: ,,~Ciro,ra le-au ,cizut oasele in pustie? Au nu acelora ()f; IcautaUl mlanCM-e, de carne?" ~~, iu, a:rnt Icc zice: ~~lucatem.le eele grase ~i bncatele cele multe, neputirnd a le mistni stomacul, multe boll au adus to hnne; iar postului ~i infrMarii pururea Ii urmeaza sinltatea~~," $.i ialfi~i: ",Evreii;, pinl, eind se mdestulau co mana ~i en ap,',a eea din. piatra, pe egipteni ti birui,an, prin mare cali _ oreau ,~, nn emu '1"" senDnJt1He lor bolnavi np_~ 1161 3" Ps 'nlA, 3'6")

1JJI! \L~'. , "1 ,. .111 u.,., - .' _', .

Iar dupa ce §,i~,au. ados, aminte d~ cWirite ceIDe cUt

eim,uri ~, Is-au tutors en poftele a. Egipt" ,au clizut d~n :l'i:,....",,~ tul Ia:. ..... ,~~ ,. 'n (·u

pruum .u m~ulntel' ,fl'e:raimero1n ~Cuvint.ul m,

Despre Post).

Am adus aru.lci pUJine mirtmii pentru eei ce pricmuiesc motive de. boli ,i pentru aeeasta li se pare c! ar avea dlrepm~ S~! mgadniasci cui va sa pimdl ,~i s.a omoare pruneii, punind ,pric,mnl boala. Boala, inil~ 0; trimi~e Dumnezen Cia 0 pedeapsa pentru paeate (Num, 11~, 33.,.' Lev.,2r€i 16: Dent. 2R. '15'· 22 5:9:' n !Q.IQOiIiI· 7 ~4","

, F ~ .. - ,,' ,,-, i).' ~"",E:."'!lI I ,

Iov 33~, t 9-.23; Ps .. 10.5, I t .. m,8; l' Cor. m 1, .30 etc),

Deci daca vreo femeie este bo.mav~, Btl. la neidere die prunei si:-31 gaseasci scapan~ de' pedeepsa lui Dumnezeu, Cw, sa se roage lui Dnmnezeu cu umilinra

:t~

ell p,~,9t ~I eu durere In inima, lcici la Bleste puterea §i

lndurarea de vindeeare ,8 eelor bolnavi, Rugaeiunea,

p./rRIN'TBLE CLEOPA.

39

posrom fi inftinarea inttu ourn.tie ~ celor c~itoriti . ~i bolnavi, acestea sunt Ieacul lor, iar nu uC1(lerea de

prunei nevinO'vati.

IS. C',a're suot ur.ame eete, mal marl a e nVO '-tu lni asupra. trupului ,i r~nl'n,etului?

Femeile carle: fac avert Sie imbolnivesc deseori de holi greID.e" nev~ndecaJbi e, imbitrbesc ". ~oointe "d~,

I'C1D"e, sufer! rom. ales: de nervi, nase cOP' bolnavm §l i nfirm], nn se inteleg C'U bkb~ii lo.r" au mustr,ar~ de (on~tiinta, p.ani la moarte, nu se :pot nnp~~ ,cu S fintt~,e Taine, dup(!Canoane, panl 18 mearte, sUI eel

lJ!u\in timp de zece ani, ldaic~ ",~e pocaiesc §i .. PI'~mesc

,. nOfIDw rlndui,t de duhovnru,c' ill lor, Iar data nu, le

I.~teapta csnonul eel vqni~ in muncile ia~u~.ui, de care N ne fer,easca. pe '~o~i Bunul nostru Mintu~tor.

26 .. ICe trebuie s i :faci (I HlalDi "Ilslrcino,ti" dae:t. ntni ~, ~i1e,c'e 18 avort1l Dal da,ci este greu bolo.avii

o • __ ' Ii 1 •• ".''')'

, re RlU ,. oopu~

stant'll Apostol 'Pavel ziee asa: Femei" $u~e:li-'vli., 1){~rbatilor vOftri~, precum se l~uviJJe~ intru D'()m~ul (Com. It 18). Aie" k;tbuie sa 'm~elegem. lca'wnu !Dtru, t~3)te, . c cuvine (em,eii sa se supunl 'tbkbSlmmUm.; ct numru. la

'ole ce se cuvin in Do,mnut P,oate bifb atul sa o '"I demne $i Ia 1 ucruri far! de leg,e~. la furat, _ la 'betie, la II i~ ~,a oearti; 13 desfr,!nare,., la ucridere." la secte, le

"",A" '!IT '"' etc' La a' t'> estea 'i1i'1lIll Q.,g;; euvine a se snnune

ucCflVU llJ~,a '.' '. ' .' . JIi,;.,,",~' . .IU'" "" . .,.... 'lJII!' ' lIo:r. ~ -' iF

h rbatww., mitar ~imoarte de ar 1[,lbda de la el, lei nu

~" cade a iUlbi ~i ucultal pe bilba~ 'mad mult dealt leg,ea

Ill] Dumnezeu. -

latl ICe zice Srani,ul Nicodim Agmoritld Ja

'uvintele de mai sus ale marelui Apostol Pavlel: ;;0,

40

NE 'VO',RBE~TE'

8ufietuluj, ei, dupa cu.vantnW, S fanmlui Pavel, care zice:

Dar se Wi mllntui' (femeia) prin nastere d« fii~ duell s taruie cu deplinli fnl,;lepcf:une,. 'm rCl'r'erdin/liJ, in iub.ire fi in sfinf;ente (I Tim. 2'" 15). Durerile nasterii s-au dat de Dumnezeu femeii, ca W1 C~O'n. pentru ~~ea1a ei cea dlmlltii" dupa cuvmtul Domnului, Care zice: .1nmulJindj voi inmu#i necazurtle tale Ii 3uspin;ul tauj, in Idureri 1'Iei nalte fit ~i spre f)lirbaiUl tau 1"a fi in.toQFcereQ' ta Ii el te va atapani (Fac,. 3 16)..

Asadar, sa tn,eleaga femeile eele inte' epte §i credincioase ,~i sa primeasea eanonul eel dat lor de Preabunul DUDmez!6U reu t-oati bueuria ~i mu Ilum.ir-e" ca este spre ~'edare.a, pacatelor ,j, spre mlntuiIea suflete Or -1-' 10)",. Jar daoa vreuna din. ele va moo In chinurile nasterii, pe altarul jertfei, ~ va avea dre3Jpti eredinta, aeeea se va mirotui" cum spune Sfintul Pavel, ~i CUl mucenicii se va sccoti. Clc~ Biserica lui Hristos nU accepm nici un mo iv pentru uciderea de copii, adica, sfirkie" pri mej die, eopii multi, b.baJltl t.ii etc. Top crestinii soot datori si se jertfeasca plana a moarte, aeolo WIde, :w-a la:nduit Dumnezeu sa trailseli.,

21. Ce De spu etl d.e.s,p'Fe In fr,iD a -e, in 'gener,al? Inft,marrea :s:tatomici este temelia ttlorrutelli crestine;

0, • ~_ • . 0' ... 'b~; ..!!-:l(

dar nUl once ini~i:UiaIrr~, cr n.l1l!ma1. aceea incnmata

Domnului ,i tmpliniti cu inle~epci1lllne~ dupa drepr atea megH lui Dnnmezeu Toata faptura este buna fi vrednica sl fie folosita de om. Dar nu top oamenii sunt iieDli p entru, toate luerurile din 1 ums, Teate 1mi ,SUeJ;,t slobode, dar nu toate lmi sun: de folo« or Cor, ,I 0; 23)~ IDe aceea, cre§tinu~~ care se foloseste de lumea aceasta trebuie sa fie Cal ~,i CQm no s-ar folosi de ea, clic.i chi'pullumi'i'

,H'E VORBESTE

geesteia trece (I: COf" 7!> .3 m; I Tim. ,~l~ 4; 'Tit I, I5)., tndeos~bi eID.ericH, ea ~i aposrolii de odinieara, trebuie sa fie lutumr p~'nda, de 'j;nfiim1aJ[1e {S in, VI Beumenic 1. 2;1 '1:32; I. 8, 3,0)~ spre slava hii Dumnezeu, SPlit folosnl apro'ap~011lll.ill. ~i spre mlntu.ire:a. 1,0r (Fa.pt~ 20~ 3,4-3,5; I Cor. 9, 12 si 27~ Tit I, 1,' 'l, 6" ~ Petru 1 6' ~1' l~)

'!f. , ~ ~~,,, _ _ _ '~' '"t ..]1 " •

Bitriniil §ii. bo mav~~ ~ care ~i -an istovit trupul ,c;u 'infriuare.m in tinerete, pot si-~i usureze mtrepnere8! Gl1 hrana mal, buna, fUnnel infrimar-e31 reeomandata de . B,h~Jeri'ca. nu am,nMa oameni, ci paeate. Deei, aeo]o, unde plcrutn'~ a s~3Jbi t ~j infr,iIulni~a se mdulce~,t.e, ca hrana buna sa sQo~ltefte ea doctorie fololsj.'ti m numele Domnului (Rom, 16 ],-~)''-

\. - - "Il. '1 Y .a "!l

Cei scrupulosi si :netnlleleiiJtori mn iconomia i'n:1T,anirii" trebuie sil se su.puni sfaLtrrnrUor duhovnic il or, 'Cei_ ,hranitru cu duhul sJ~vei desarte care nu ascult!, i,i a~tfel se istovesc c~ postul spre ~ lor ,pl3guba trupeasca ~1 su'f1etea8ica, trebuie sa. ~tie oi singuri se omeara Pit ei tmlj~i ~i VOl da seama inlmte;a Domnului ci nu BU mers pe calea cea tEmp;irite_el t\\ Sfinte1 Biserici, Hind n~ascu~tlr~o:ri (Tit 1 16· Rom I' ,~l ~14' )1 ~. _ ~I-""·-:.-.a

'l!i" "'. ,,~, 1 .. mU"iIm~

trebuie respectata, atit de clerici I~i 'mona-hi, .ok 31 de mireni, respectsndu-se mvaflturiHe S ITnJpruor P,irin.p, tr~ti~ Bisericii ~i sfaturile dnhovnicului,

, ,18~ C~r-e este tinduiala de ilnf~llI,are (cura,ie) ,i tr,iire eonjiula~a a sotilor'!

,

Biseriea nu ,3 fixat :s~)tU~r un. program die eonvietuire, cac! nn p oate intra 'in mtinunt,ele zilnice, Ci ~ a lasat '®o:tnTh la ~tUn~a lor. ,i la posibili tate a Ide a se ruc,ono1misi unnl pe alml, petri vit ou natura, ell mij loacele ~i cu ideslul fieearuia, In general; sot~w au

..

P'AlllNT'E'LE CLEOPA,

.... "2, ~

dater ~ a de ,8 S~ ajuta unnl pe altul, a.tlt 181 bine cit ~i. la necaz, ;~i mm ales la boala ,i illJ grewtitUe vietii in general, C:redinc~,o(~ia unnia fa~a, de altnl tre:buID'e sa fie $.!lntii; copiii s:li, fie bine erescuti ~ gospodaria bine chibz.uitli ~i demnitatea morala ~isocia]]a CD zrij'a p\is~ti" cum ziee ~i S:Brntul Apostol Pavel: Ciisatoria sa fte cins'tita [ntm .t.oate Ii PQtuJ n e3pu,.c:cd~ tar pe

_", ,.-;1;.... t . . d ~ Ji.. ... '. .... '. ')1 :rn.._.

IUJ~ ranau §l pe prea _ ,e8J Tunali ,n; va juaeca .LJUmnez-,eu

(Bvrei 13~ 4), .

Un P,irinte bisericese ziee; ~~,Cei ee sent le:gap, prin

.... )!!· ... '~+-n·'p treb uie ...... x ,;" .c . '1--' . ~, .. ,AI 'a~'t' '. ,t:;.::_ 'd' ,... _, """~,i:lLU ."'-";, Y.,,", ',' ',,"", ~~iW. llUC 0([ J !.)I!.!U_et;,;on~ J.JtI!lJ.JJ' ca alllll

~uzit p e Pavel car-e serie ca este luem cuviineios a se d.'eparta RDUl de a.'~,tu] pentru 00, timp, prin consimtl .. mint, pentru ca ,si Itamiaseii.'in mgi,cdnne ,~ apoi iar sa S6 apropie'" (I Cor. 7 ~ 4; SBDtul Dienisie, 3 )t ..

Celer Cllito,riti legal le zice atCel~i Stint Apostol: sa nu va lipsi{i un ul de (l'itul decilt nu.ai p.rin inlelegem~ pe un: €llIumit t:imp,', ca sci m inde,letnfciJ.i au rugaci'unea I,t ap'oi tar sa va itnpl1"-eunaJi co sa 11(.1 va i3.p.itetlSCa pe VO\1 satana pentru nein/ranar;ea voastra. ,$i aceasta o zie tJupa sfat~ far flU din ponu:u::a (1 CQ'f.. 'l, 5-16,)' . 'nidsl. este de ltre'buinti a. se fier,i de tmp. reuoarf'\e

J .

si'._im, If. Du..mica tii m z~te'le de ,.st." ,pe,lItrn ei

to :u~~~s;t~ zile se aduee DOmDu'l,ui j'ertfa eea dnlui!J;VD'leeaslel" (Timotei, 'CW1(D'DUI t 3).. ",.Nm SF;! opdt bitbru~ul ,I' femeia de, ~a Impre1hlln!Me trupeasea, dec:it numai cand vor a se pregati pentru 'rugiciune. :p. S:f'an'lta, .Imparta~m1ie" (Pravila Marie) ill 7'0).,

SBntld Simeon 31 Tesalonicului 1rnl;l~i, pe cei cisatarip,: ,,,T:rebuie lS:a ~~im. ci. eei ee se msop!-Sc pOD. 'n.until s-an legat de la Dumnezen ~i snnt curati co.

44

N'E VO',RBE$TE

chemarea Celui curat, Deei, trebuie sa pazeasea unul fatA d.~ altul. nunta neintinata ~i S8 vietuiasca in pace ~i ev lavie, Cei ce s-au urn t de a Dumnezeu cu cinste,

'""111;' '" dr !Ii

CUf'8J~le ~,l ' ragoste, si pazcasca mso,tirea 1n~r- 'WI cuget,

cu pace, ca un mar-e dar, p entru ci vor ds.punde inaintea Domnului alituri de celelalte mdatoriri dumnezeiesti, ingrij· ndu Sf nu numai de trup, em ~\~ de sufletul lor, Caei numai asa Dumnezeu va fi ell ei, Sa-~i c~asca copiii cu €rica de Dumnezeu (Ef. 6:~ 4)(; sa faci :mllosterne ~i sa se mannuasca" (Sf: Simeon Tesaloniceanul, op. ci t. ~ cap, 262).

Pravila Mare a :~uru Mate,ID Basarab, cap. 170, spune urmatoarele despre cU:[8:~enia trupecasca. a celor doi sod:

"Blrbatum ~i femeia sa nu :SJe afle in pofta tmptdni~ ni~i 8ambata~ nici Duminica, ei tn aceste zile mai mult se face d.\.mllu~>zeiaca Liturghie, Insa smnbata. pentru su~e~eIe celor ,moI1i~ lar Daminica ,P entru Jnvie:rea Mintui~oruj.u· nostru Iisus Hristos, ins! aeeasta g,a.. ,fie leu. 'mte~egen~a amandurora, ,adi,ci sa fie ell voia barbatului ~i a femeii",

Iar Molitfelnicul marie, numi t Trebnic, pagina S' 19 ~ spune despre inftlnarea trupeasca a so;H,o'r: ~Jn ce e patru posturi, preeum ~. mierearea ,i vinerea este bine ca. sotii IS8( se rnfrin~e de la impr-eunarea ttUrpeasca, ca semn lett. iubim pe Dumnezeu",

A~8_dar~. zilele de 1nfti:n.arie trupeasca ale soiUor sunt cele patru posturi, miercnrea, vine rea, ,s:lmbita~ DUntinm:~a ,i toate zilele de post §i satbi!torile de peste an .. Sotn trebuie sa aibi d,oua zile de ~uri,ie [na1nte de 2jJ, merge sUiblt,o,m:ea IDa blseri,e" iar ,cindl vor sa se t'mpa~easca" tn afad de ceie patru posmri, sa tina,lcel

PAR.INTJ1LE CLEOPA

45

puti I ,0 slptamana die cmatie tneinte de a prim" Preacuratle~e 'Taine ~i trei ziThle dupa sratlta lmpilrti-same.

:29. Cum trebule cOlDbiiut pi,catul eel urat al desrr,lnir~i. dil riD.du •. lcrediD.eio,~ er no,tri?

Preotii, p3stoirH de 8.ufle~e ~~ Biserica, in general, trebuie sa faea permanera e.fort de a Ingrlidi., m icsora ,1 suiipi acest p.re8.Jurit ~i blesremat pacat al desfraului, de oriee fel ar fi a1" care stipine§te atat de mult lumea de astazi, car-e macina :rdinitatea- 'oopulw; dezbina . amilia, tmbollnave~·~e copiit, sminreste p e cei din j ur, m1niile ~til de mult pe Du_mne1Jeu~ despsrte pe crestmi de Preaeuratele Taine ~i arunea cele mai multe suflete ale

cledmcio~imor in focal gheenei,

In predicile lor @i in scaunu . de spov1ooaoie proo'tU,

sa spunl adesea celor vmoV'l$i, cit de cwnp,li~, a pedepsit Dumneeeu pe desfdmatt ~i preadesfrinati (adul teri J, pe sodomiteni, pe gomoreni ~l pe cei ce unneazi plcatul mui Onan, Sa le aminteasca credin s= ciosilor ca inSUl~i. DumnezelU it opri t preacurvia in cele zece p orunci, zicind: .sa nu pr-e:acuntelti (Deut., 20, 14). e.i iarafi zice:, Cu ,/emeia lapro.apelui tau s.li flU te eule-i, ca sa~ti verfi si1.manta Ii sa te .spurci cu ea (Lev. 1 ,8, .20)~

Iar despre plcatul eel pre aut at al sodomi~mor, spune Dumnezeu: eu ,rdci un dobitoc sia nu te culci, ca ~d~/i' 'v.'6r,i .sdmanla ~i sa te spurci IC'll.: el; n i ct femeia sa nu. stea fa dobito~, ca sli se mtineze cu el; aeeasta-i uraciune. Sa nu te culd c.u barbas; ell cu jeme,ie'l ea aceasta spurclic'l"un6 este .. ,.

II

46

(iI'.... . ~, '" . •• J" ""'..

""Q nu Vta .znt.~'nall au mrmc ain acestea; ca; ,eu toate

acestea s-au intinttt pifgilnii;. pe CQ'r8 Ell' 'ii izganes,c

d· ,. ;t; It ,. C'J!f,'" ~" t ~ . 't-L

tnamtea jete'l, voastre .. ' u s-au ~~~lna Il am pnvu ta

nelegi'uiri.le' lor' Ii a lepddat p.amantul pe cei ce tr,(Jiau

pe el. Iar vot sa pazi/i poruncileMele gi toate legile M eie lisa nu jaceli toate ticaio.Yiile acestea. ICa' me cumva .sa m lepede ,Ii pe vo.i pdmantul;. ednd 1/ ve,(..i tnti'"na,~. cum a aruncat et de ta sine pe popoarele care au f_08t tnaime de voi. ,eli tot cei ce ~a jtu]'e: ticlilo~l:ile acestea, sufi stu' care lIa face aeeasta se lkt'l stlirp'i din

poporul s,Qu' (Lev. 18, 22-30).

Sa le aduci aminte preoml celor vmovap fW, cuvintele S:fintuI' i A.pos,tt)I Pavel, care zice: Fe desfranafi' ,i. pe preadelfyan'(JJi' (adu~,teri) 1i. va judeca Dumnezeu (Col 3, .5-'6). ~i iari.§!: Nu 'lli ,illlelllli, "',lei

Ii 'Ill !I! iii I. iii. ;HII.;!I rt,'~~liII I. ..... " _ !I!I! iii iii

CllrvQr.'" IJIO g""lUo,r-t' iiI'e' ",,·PI"1- ""-"1 Jlretlt:Jll1JI{lrll-~ "!lCI

maltlil,ienu, .• lei SDt/omiti;, niei '"'r;;,, Ilicll.'cilm'ii, nfei bef,ivil;. ,nicilHl'tjfJ€OTilon1., nki riqlittJrtl 811 vO'"

. , ... ,., - .," ""'. . .~-~:I!\J .-.J' to. I"i -", '11 Ie· '. ~ 6· 9' 1- i 10'1)

"'DJdi!n:r. ,'mpf"'Ut~a 'u, uumlleze" \.11_ or, " "_ ::)''''

Fugip de curvie" ,ea ,to,t pacatul pe care il fOlce ,(Jmrul~, a/ard Ide trup' este, tar eel C'B' c1..frvel,te~ In trupUl3Qu

pliclituie,te, A,a 'u, It;,;:' eli 'rllp'lIl ,os&. elts'lictll (II D,uhulut'SFRlIt carll loclJielte in. vrA'? (][bmdem. 6,;. 18,-! ~91). Pe Ilngi aeestea sa ~ aminteasea preotul ,i 'mva~itUtrlJe S.fin~nOf· Pirinti ,pr-ecum ,~i asprlmea Sfintelor Canoane care. pedepsesc a~a de aspru pe vi11JJ.ova1;m ~i -i opresc

T. .......

vreme indehmgatl die la Sranta .u~~~part~.anii,e.

Astfel, S,fintul G:Qgolrh~' de N'ysSQ; opresee pe c'61 desirma! '9, lIJli de: la s.tm~a Imp~anjle (canoouJ 4)~ M!af Stlnrtu,l, Vasile' eel Mar-e, 7 am (C,anoJu] 59). Pe preaourvar (adulter) Il epreste SBotllID, ~g,(.uie de Nyssa 18 am de ma -cele ,sfinte;,- iar SBntul V,asile 15 ani.

PARl'NTELE CL,EOPA

41

T * - l'rii e estea de 10 va a",-X+'ilI nreo .... ",iIl credineiosilor all,

oaJl,\e '~~ 'v Ul """ ~ ~,d~a, r· .. ,,~W, , ''t'

prec:~ ¥I c~le~mte cumplite ~ c~ .. il\iw.g pec~ d esfranafi; atit in v ",ala aeeasta, O&t ~I in VI~~~ ve:iz:mea,

. ad ci pe multi ii va izbavi de a. p.lma mfrico~Ma ca ~ ceasta

]O,~ CUID trebuie eombi' lid pauma, betiei d ~D SAD II ,credinci"fUor "i care sunt - rBl,Brite ,eel,e mat g,ra'v'(~: ale· aeeshd Ire'll pi,CJi.t?

Cred cl cele mai bune masuri de combatere a ~. etiei din sanu]J, credineiosilor, at ~ ti. s'a lru:. se ~arat~ ,ce,. ne invaJ.! Dumnezeu 'in Sianta Scriptura despre. vp'~~at~~ b et~,ei ;~.i urmarile ei, Sl l_i se 'spun! c.en~ tn~,ala, Sfi~Pl

. ~ ,. d . .' t""l C· !'.IiIlll"llIO·" .... '"""'e despre aeeasta

Plrmli ~l . (lm'.ne1.)eID:~ _I _ e '.. ~ (Wl~~ ~ . .!J11 '-' _. . _ _ _.

dobiteeeasca 'patLm,i1 "i care sunt ped~~el~ . c,el:

. - IE . - 'I" I1"tO si vesni c· e c· "flI'l~ , . 1'1' :;a qt~Q~li;\fLi pe {~el betivi, De

v retne.Dl'~'!;,;I "I ',..."""'!J ,... .~ "'" -yl~""""",yl~. . . - - t,W

uxemplu,slIi ~ apuna curintul Stlntului Pavel. d. hefll/ii nu war l1uJ,teni lmpiiraf,ia lu.i: D~mluzZ'eu ~~. Cor., s: ·1-0' O· al ,iI,i 2·· ... ·1\ S·i Ii se amte ci ,a.it Legea Veche

'fiJ, ., -'I·., dl, 1~ . .

~re,t.e pe om de Ia beple (Lev 1 O~, 9), cat ~, eea NorU~ n

( Tim, 5, 3-8,; Tit 1, 7).. '. Co. ." •• ".c.

Si le spun! ca betia este opnUi (Lu~a 21,~ 34~ Rom ..

13, 131; E£ 5, s, 18; I Tes. $" 4); ea betia este pacat de rnoarte sufleteasca pentru orice om" .:ca 11. dluoe,. la desfranare, la distrugerea familiei, la sminteala pubhc8, la 'tot felui de 'bali, 1a siricie; la ueidere $i Ia os indi,

ve~nici. _ _ _

'ena este mama des:frinarii, din eare se aase

. (late u'rgiile, cum spune Sfilmui Ap~stcllPavel: Nt« "I'll

~ -b.... , . ..J '" .. +voa'.i Aal'"O n.;P,f'rh .'!oO!li:Yl'ranarea I(E- f~ S. 18) .. ,

~m atal,l. ue Vln .. , UJiI<rI'lM' ""'!. f!!O,r ~,,,rr.:;;. u~'~J;!' _ _ _ .., '_.~,'

Belia duee pe om 121 oed (Pro v . 20',1; 23, 29-30) Ijl Ia lII: .... )C. ,''' ... (m ......... v 2·'1 17-" 23 31). B~la duce pe O.m, Itt

SW,(I'C~ie ,J[" J,,'IiJII, ~ 'jjl ':Ii' . ,. _ .... !~

48

NE 'VORBE~TE

sUicaci une (Prov ~ 23 j 3,1-3,3); la nedreptate (Prov, 31~, 5; Rom. 13; 1.3) ~ la cruzime (Isaia 28, 7; Osea 41, I I)., Betia este cu atAt mal mult opri t! slujitoriler lui Dumnezeu, adllcj elericilor 0: Tim. 3, 2-3;, T:wt 1" 7), De aceea, .mati€: pedeapsa ar~~eapta pe em betivi care nu se po eaiesc (Isua 5,. l 2" 22; 28~ m,.3.; Deut, 21" .20; ~ 0 m) I;, ,j;. Naum 1, 10; Matei .24, ,49= S 1 ; Luca 12; 45-46),.

Iati ee pedepse grele botrut.sc ~~ Sfintele Canoane ~lericno[': ~ ~piscopul~ preotul sao. diaeonul, ob ":,nuindu-se cu tab le §i cu b etia, rO,D sa, tn,ceteze, on sa se cateriseasca" (Apostolic 42). "mpodiaoonJU]]~ citetul seu cintiretu ';' asemenea ftcind~ on sA in.ceteze~ on sa se afuriseasca; asemenea ~ru mireanul" (Apostolic 42).

'_ ar Pravila Micl de la Govora zice: ,,;P,reohtl,ca~e. va bea in eirdu -. i"s.au va ,ju.ca" sau va ciiRta mirenre,te', sl. se izgODeasel din prtU,tie;' (Cap. 35). in aillt moe zice: ."CIericHor nu H. se cuvine a 'minca 1n carci~un~ ,i a bea, ,afari numai daca sunt impln~i de nevoia strlinatlrtii~~ (Cartagh -: 40'1.

,t· O'"~,. rv»

Despre femeia bepva ziee Pravila Mica! "Pemeia betiv,i sa no se nnplrti,easei, paDi. DU se va lisa sl DO mal bea" (cap, 8:8) .. ~;Omu], mirean de se V,I tmblta ,tj:i va varsa s~. se pocliasca. 60 de zile; iar de va 1ft fost mmp!rt~it ou Sfintele Taine ~ dupa aceea V~ varsa, si on. se pricestuiasca eu S fintele T aine nici In Posml

i.. are ,i nici la SBntul Petru ~i peste toate sfintele p OS~1Jri sa se pocaiasca, Iar de ar fi flcnt aeeasta intru acel e (patru) sfinte p osturi, sa nn se mad pricestuiasea fnnp"lrtl~easca) peste tot anal, pana la 200 de zile ~i metanii cite £ 2pe zi" (cap. 88).

Aceeasi pravila 'mad adsmaga: ",Cade ... se preotului sa "ad! la masa cu frica lui Dutnnezetl, sa. maninoe ~i sa hea c.ite pu~in. ~: sa se soooteasca, a fi s\lu~a~ eioii S cnptura ~Ilie~le: Preoml care se tmbaltii, cum va i udeea ,dIept aces! Ililcat la al~ii? Nu zie Scripturile sa nu bel via], ci sft bei, dar si nu te tmlbe:p; ciCi tot beti vul ~~rraoe,:}tre ~i t~i pierde mintea fi lBUU tiu face, ~i pe sine . .e sngruma ~i sufletul sw n da diavtllului';' (cap, 140) '" .

Pentru a combats mai en 'Uhie, partima betiei, cred

, preotul 'kebuie s'a fi.e cu, '~ot'[d nebet! v ,ru tutaror 'p,fuldi de urmat, Apoi sl se roage pentru eel! 'plitima§,~ Cal n .mnel)CU sa -i intoarca mai curand la p ociinti· ApOID s cunoasca bine tnv!t!turi le Sfintei Scripturi, ale f;fin~ilOT Pannp ~i hotlrlriie Sfilrtelor C,moane ~i si-i I lve1e cu timp ~i fir,a timp pe credineiosi a! se imftina §i phi de aceastl 'blestematl patuni" can" cum spune S fintul Vasile eel Mere, ;t,faot pe om mai 'rao dec~U

t nate do bitoacele ~i fiarele" e

·'

COIN'V'ORBI'IR ---:"A A DOIUIA DESPRE RU" 0"JC-·'U'N· E LA' CR'IM"i

. '.' . - ." . J\. ,J.- ,I . " ," , I, . I,

DU,H'DVNICIE S' DATO',RIILE, p B'OT ,O:R

,], I, Pir,inte Cleepa, ee ,le,g,l'ru r,j este iDtre ,(rica de Dumn ezeu I,i €I r,8gGsrlea de DIlI.mDezeu:?

Fries. de Dnmnezeu, spun Sfinrii P,armJp" precum ~.i pro OfOCUJ David, este fnceputul tnle'lepciuHi(~ adica eal face 'inceputl.d a 'ro,atl, €apbl buna; iar dragostea de Dumaezeu este desavlr,irea ,W s,mr~dtu~ fsptelor bunco Frica de Dumnezea formeaza, deei, 'mcepuml mintui-, cii, iar dragoseea de Dum_n~, ~,care scoate Ham frica", este s~i tuJ min¢uirii" p entru ca eel ce iube,te, tr,iie~te numai mn Dumn»zeu" ,!CaIie este drago8te"'.

Sa nu. avem ,atlta friel de Dumnezeu, cit mai. ales dragoste de Drumnezeu, ci auzi ce ziee Sfintul Vasile: ,~'Cel Ice face fapta bunl din mea; adica d,e frica munc,l!rOr iadului, a pedepsei, aoela este in stare de rob; eel ce face fapa bunA\ :pentru rispllta; arlic! pentru it i ae imp,lJni cererile aici pe pamlnt ~i at dobindJ plaUt it] cer, acela este lJl stare de slugs, care sluj'~~re pe 8t.apinul sau pentru pl~~.1, adica pentru bani; lar eel ce face fapta boo3! din dragoste de Dumnezeu, iar :n,u din fij,ca. Sail] pentru pru,atl", acela este 1n stare de flu al hu Dumnezeu", Deci, cine ajunge sa falea fapta buna. din.

PARINTEL,E CLEOPA

51.

dragoste Bri. alt SlOOP, aeela at aj1Wls 18\ lBu.lu~a, ~esaviI1,mi ,i se numeste 'fin al mum. Dumnezeu,

32.. Cam se eavfne si hnparfim dr.~lostea oas'ri (atl de DumneQu, fats, de apreapele I,j [atii.

- - if .'

de .no.i tn,iDe?

Citim in ,Mt111.tuirea pacalolilor ca trebuie sl, ave~

· tre noi iru;ine inima de j udecator, catre alpfoapele ]n~mi de mama" iar citr-e Dumnezeu inimi de flu, Pe Dumneeeu suntem da~OJ!1 sa-L iubim din toati inima noasrrl, din 'to~ta, puterea ~i virtute-a, fiind gata sa ne

~am vi a$a, pentru 'It- Wjl cwn aJU flcut sfintii mucem~i~ ·uvio;p ~i ierarhi, care s .. au j ertfi _ pennu dragostea lUi I T ristos §;J pentru -vang'helie;.

Pe aproape:]e lDlOSmI sa= 1 iubim ea pta' not In , ine, adi1ca ,q;a, cum ne ID,ublm pe noi, oom me ingrijim" ne 1- .' '1"11 I ,i De ,ajudm~ tot asa se euvine ,sa jubim, sl

miluim, sa branim,~ sl ajuUm ~i sa lndrwnlm, pe ealea ITI,antuirti pe aproapele nostru. far pe noi ~e: se cuvme si' ''De~ ,osiDdim permanent ,~~ sa ne mustram pentru picarte.Jie noastre, socotindu -ne mai pac~to,~ decait toti eamenii. A$a die vom face, asa de vorn m.ubm pe Dumnezeu ~i pe aproapele, iar pe n~i, de I'~ vom j udeea ell smerenie, ne vom mantui co. ooevaratJ1i ~l Yom. 11' rimiti tn imparapa cerurilor.

33,t C',ite :fel,ur· i e iubiri 5UD~ du,. S:i ·.ntu ,iriud?'

:0

8flnlJtJ1ID] Nicodim Agmoritul ~i ,amti parinp, impiart iubirea in einei feluri: '~ubire duboVD· eeasea, adicl Iubirea die D 'omez'eu Ii de apI"U3,peIe, care este cea 111,ai lnaltl ~i singura mmrumito.-e de suflet (Mattei. 22, 2 3~40);, iinbirea. flreasei" adie! iubrr-e8 tinerilor, a

5.1

HE VO.RB.E~TE·

sop or, a .pirintHor fai·a de fli ~i. a copiHlor fali. de pikifi.p, 'care nu este nici spre 'mintuir,e, nici spre osandl, pentru cl este din fire; iubire diD ntandrie ~i sla". de~,artl, cimJd. eineva iub este p e cer care n lau.da ,; U vorbesc de bine; iubice din iDteres~ cilnd cineva iubeste pie aproapele, fie pensru bani, fie penilru da.ruri, fie din respect sau din a·hi. oarecare .pricia. ameneasci;, lubin' tru.peasca:;, ,mille! din pofti,. cand cineva iwbe~te pie oameni sau femei pentru pH\ceri ~i plcate trup e~~i, or. pentru bep"$ care duce l~ dresfrlnare.

Pr "018 Iubire e-s'e mi.Dtlilitt,oal"e~ A dona este nreasca, deci nici buna, nici rea .. Iar uitim~le trei Iubirl sunt vinovat-e ~i ,aducltoare de osanda v~nioi" daca no me piris0$te crqtlnuL

.3 4., Care suut arlpUe s:uDetul.ui cu care poate zbura 10 viafa. ve,nicl'?,

, ,'(lui sunt aripile sufletului pennu .mintuire: fr,iea de Dumnezeu ,I frica de mearte ,i judeca.ti .. u;p\a ce Dumnezeu I-a zidit pe Adam ,~~ l-a ~ezat In. rai, eel. d]nrtii l"'a mannat pe elm ell friea mortil, zicand: Din. toti p,(J'm'ii care sunt in rat pop~ sa mlj'nanci~ iar din

pomul,cuno;ftin.let binelui Ii rliului sa nu mananc.i~ cdcz~ 'in ziua In care v.ei' manca din el ell' moarte vei ,muri (Pae, 2, 17) a-

'Cind d~,w.v;oluI :~~,a dezannat pe Adam de mea mOrrp i, zicanda- i: N_~, n« veli muri I), atunci im.dauta l-a biruit ,i l'-l, ucis, Deei, ,i aoi, dae! vrem s.1 ne mantuim ~ i sa. ,ajungem. la Hristos, leu aeeste dow ali-pi sa ne ,~~,gradittl~ adica cu frica lui Durnnezeu ~i frica morti~, .1 astfel de toate cursele dmavlolului De vom izbavi ~i

( ~ •• Sl.vir§l[ en pace cUitoria viejii,

PAR.1NT',ELE ,C.LE'O'PA

53

~-, ,

35~ Care este eel mai mare d;Rr pe care se euvme

. I-I dim lui Dumnezen?

eel mal mare dar pe care se cuvine sa-I. dea crestinul lui Dumnezeu este jertfa, ,ad~ci ,~ se _jm~: ~~ sine pentru Dumnezeu, ~~ cum ,S' .. au J.ertfit ~UlCI~t(~:I1" cuviosii, pustnicii ~i tOlti drepp!. F~_}iertfl ~nnenl~U Sf poate manmi, preeum !pune InsUf~ Ii sus Hn,s~s.:. 'Ce~ ce 'Va rabda ponli la sfdr,i~~ aeela se 'va mdntu~ (Mate] 24, m3).

I: RUDA, .. ~. ,·tOlt.,S ltd

.36", ICU.. p'utem ajuD'ge Ill. .. ~:r r

DtlDlD.,ez'eu? Care e-stte eea mai iiualt1 ,ca'le de cUDoaftere duhovDieeuei'? .

Trei sunt c!i~e prin care 8JjuDigem la eunoasterea ~~ comuniunea mistici ell Dumnezeu: teologia, aseeza ~~ sfarnma rngaciune. Prin aceste trei cam. au wnbl~~. tOlpt sfinpi ~i au ajuns la cea mai tn~l~tl'~reatpta Ide '~e,~ Dumnezeu, amnne la ,contemplarea ,1 ==. lui

umnezeu, acHel 'pinl la rlpirea in tnsp s,(Juafan~ de trup, enm a a:jum ~i S~tul Apostol .. Pav~L. Dr[, r~ ,- '<:ii~, cea d·iMrtii si mai Ia indeamna tuturor este

aces .,\.j.;.J" '''''' ...... _'' 1U.: . "it . - - " - • .• ' ..... ~ '. !

s'£lnta ruglci une, Ificwti ell ·credinta ,,1 din tOMS mr~., ...

PliO. ea ne unim eei mal u,or cu Dumnezeu fl. fim ca. ne depidlm eel mai mult de Dumnezeu, precum spune un ~dan.t 'pm: te: ,~,'N'i -lie DU lipef,te pe o:m de" DUJDOeZell ma'~ mult ea rugaciu·uea".

3 7~ Care este eea :mai p'dternici rugacioRe care uD·e,te pe om eu Dumn.ezeu?

Sunt mai multe feilluri. de rugiciuni: ell limba, en mintea p ell + nima, Cea 'Dlai In:uti rugae ~.Il~e teste rog,i,ei.uD.e.a diu in.ioti" ,adlei eu partieiparea. iniiwi,

NJl VOR'BE~TE

prln umj]jnJ'i, zdrobire ,Ii lacrimi. Sli nu ne punem mQlj~ hazi pe rugic:iun.ea cidtl, .adiclrugiciu.nea orals, cu limba Aceasta este eea mai slaibi rugaciune, pentru

cit no panicipa mintea ,i inima, -

Rugaeiunea miolH este mai trudti ca rug,lciunea orala pentru eft participa la ea ~i g§ndurile~ adica atentia minpi Cel ce sero~gi cu atentia min-pi la tot ce rosteste, aceta Sf flolag! cu mintea, insa nici aceasta nu este d{}s.,~i> ,k§ita. Sfimpi plmint~ spun ca rugaeiunea mintii este rugaeiunea eu un p:" cior, acbc! este j umait3!!re de :~gaciune, pentru IC! famine in cap si nu participi la

'ea ~i inima, .

Dar ,cancl ta ru:pciune. se un,e~1!e mintea cu inima attica ,gindurUe minti~ cob oara CUl, darul Domnuh i ~ inima, atunci s,~a ilc·ut zamislirea : I IgAciunnii c~~ei duho.v~ic_qtm, ~m.ci am ~j1IDns lao cea 'mad mana mgac"'.une:~, numita rugaeiunea inimii, Jar semnele ca am ajuns la aceas,ta maltl lucrare sunt: o poremicli calduri. m. partea inimii , un permanent dar .p rilvrui pentru Dumne:z:u, 0 nespusa ~dr-ago5t,e pentru oameni "i pentru toat! ,z~dlrea, ,0 bucnrie dubovniceMci n..egraitl, plans. de buenrie fi iZVOf adine, de Iaerimi, de smerenie ,~i

n,~;o!5iitl'!f."rlle<" . d " .. , ,m,,....., ~1t."""-1!l.w.IJL re . e mow .... e.

3,8t Care este leel mai, bU.D das£l~ al Fu:glciu n'~i?

, .. ' ~ste tnS'~ID sftnta I 19l'ciune; Idupi cum spune s~muJ. Macarie eel Mare,: ~.~u ,do el DU ,'Hi I~i tee

rug!, ,dar r~agi ... te eum _ ,oli Ii eat ma:i des ,I

·ugieitl 'ea. smguri te va turvi1a si, te r,,~giJ" ~ Deoi ,si ne rugsm cum putem ~i clt mai mult ~i vizind Dumnezeu rivna noastrl De va ajuta sl doblndim ruglciunca cea adevarati a. inimii ~i, dllru! Iacrimilor,

PAR:JNT'E'LE CLEOPA

ss

39~ DiD Ice eanz'i astizi ·au. DC mai putem ru:ga aseDlenea ',irin.tilo,r' O;o,'ln de demult ,i DU. mal avem, ribdare la sflBta ruglcj,uDe?

Spune un srilnt plirmte cIl preculD apa stiDg~ foeul, a,'9 uitarea s.tiDge rUlleiu~ea. ~u, .,~~ mat putem JrU.gll astlzi pennu ci am. uitat $1 mdim. de Dum_nezeu~ I'.' uitarea este tnainte mergitoar;e a indepirtirii de D1lU1U1e2Ie;u. .Apoi" nu ne ma~ nIg~ as~izi cu aeeeasi evlavie ca inainte., pentru cit am sl.ablt COl lotH m cTedintli. Cine crede co tlrie 1n 11Ul1D1,e.z:eu,

~ :iJ,A III

Sf teme de Dnmnezeu, n iub este pe Dumnezem ,$1 se

roagi Lui eillcet3J~, pentru ell nu po.a.te tdti .fki de Dumnezell~ departe Ide T'~tal nostru eel ceresc, Cred o!

slibir-ea cre.din$el 'to Dumnezeu este :pricina eea mati mare a :s'[:abuii ru,gaciunilii 'bl tindu eredinciosi lmr~ Toemai de ao ea sectsrii altIDigesc pe nnii o,rtcJC:toc,i~1 pentru ca in l010\11 ruglciunii loogi ei vin C~ ,emtltri, ~i

a • ~l bi ...

predict, care mtmi ~. ineima p·e cei 'mal s,~a'l m

credin~~t . .

Daca vrem sl ne rnUuiasea Dumnezeu, sa, De: ierte

de pBcate ~ sil. ne ocroreasci!. de. tot fd.ul ~ isp~te ~~ primejdii, 'trebtri,e sa ne siUm, la sf1nta rug~cmu:ne z ua st noaptea. Sl citim, mal ales noi, calug!r&~~ la p'saltir~, care are: mart pu!tere; sa eitim eele ~l\pte laude din Ceu,Th,ov; aoatis~e, para1clise sau mai ales si rostim rog.kiunea lui Iisus; iar ~n skbatori, precum cerbul la izvoare, I,a sl venim regnlat Ia biserilca. 'pentr:u ,8; asculta Sfinta Litmgbie .. Si, daiCa ne tuptl d'~avolu~ en uitarea, cu necredinta, cu lenea, cu somnnl sau ell grijUle ~estei vied, noi S8 ne rogim ~ar c~., gur~-, tmplinind 'pravila data 'nema de duhovmc, pI! 'C. vom putea, Cu timpul ne va aJuta Domnul 51 treeem de la

,56

NE V·ORB.E$TE

eantitate 13 caUt3l!te; de la rugachme cea risipita at gurii, IDa rugacm,unea! cea oura~i. a. n1inpi ~i a inimii, ~i atunci, gustind. din bueuria DUbului Sfint, vom vedea ].,oe bue este Domnull"

4ft SpUD eti-.mi eeva desp:re bli 'de,[ea ~i sme'reDia D'lJmnulu~ii

Despre aeeste doul vb!1up ne griie.,'te in8u~i Hnstos, zicand: In vlilali'-'Mi [del to Mine cd Bunt bldnd Ii smertt CU' in,ima Ii mli afla odihniJ 3'Ufletel(Jf' ·vnas.tJ1l? (Matei 11~, 2'9~., Iar Ia fericiri, zic e Dom~ul:: F'erici,f..i eei sar.aci (sm~ti) C,U [duhul~ cd ,cu:.elo.r.a este implJrdpa cerunlor 3i maw. depa te zice: Per.ieiti cei blilnzi ,cd' aceia vo, mo~'ten.i p4mlantul fMa~ei S" 5).. Prm aceste dous fericiri, MiDtui~'o.ml ne spune [ei cei Semen P Ii blanzi la inima mostenese ,atat piminmJ 'cit ~i Dn.plhitia c.emr~ior, adica at it. 'bun_itijile ~i fericirea viepi plmant~ti, cit ~i fericirea ,rj,efi i vesnice, pentru ca pe em blinzi ~ sWlerip. mat! lumea ii i'Uib~,'e, 'ii resp ootl~ U asculta ~!m. Sf folos.Jefte de ei. eea. mati °loar,1 ,cal~ de :mautuire este a eelG'r b.liuzi. ,i 8, er Ii cu in:ilma" Cu blindelea dobindim :PI€: oameni, tar cu smerenia aJungam pie d.iavoU. ~l chemam i'D. aj utorul nostra pe ingeri, Cei bllnzi ~i ,sm'el'l~i eu inima au mai putine is,p!ite hI vi 8!$ a, aceasta, adica uafll odihna sufletelor lor", pentru ca prm b]Andete imbl&rzesc "i ci~tigi dmgos,tea mhllor oarmneru ~ Of" iar prm smerenie am pe diavoli ,i Ii a]ungl deperte de ei,

Smllm Sfin:pi P'annp ei blind,epea s1l mtJie mMie ,ru dragoste, ApOID ad~uga: ,;B~&1de~ea si 'DU te dU,cB pimi la li.§i tate; mel dragostea sll DO te duel la neplsare' ', Deed, trebuie sa folosim eu grija b~indetea, Calif. sta

PAR1NTELE CLEO.PA

57

otdeauna la mijloe, iDrtre mime. ,i dragoste, Nicii ~1i;t de blinzi bleat sa se 'hldeasci Evanghelia §i n~ele lui, Dumnezeu inain.te-a! noastra din ·pri.cimt~4!agostei; nici CD totul aspri ~~, netnduplecati, incit sa pernim spre manie ~i rlibunar'e pe aproapele nostru, Iar despre smerenie S,PUl1 Sfintm~ P,atimti ca este haina Iui Hristos, pentru ,el aIuat trup omenesc pentru miflIltuH[ea noastra, Hristos a primit m trup patimile filii neprihsnitoare, ea: foamea, setea, durerea, oboseala Iar patimile firii piici1loase" adica picatmele; nm '~e-·,a primit Hristos ..

41'1' S,.puoefi .. mi 'OOVD espre ,eoo,tiiuti.

Siantul Vasile eel Mare, "",dreptaruJ Bisericii ~j, 'cumpbaL mare" SIU ,.".0 chi td, Bisericii", cum im numese unii Santi 'Pirintoo, spune despre con~tiinta ci este glasul lui Dnmnezeu in om, Jar 8fhtmru. lsaac Siml spune: ,,,Cela ee a ajDRS! si se 'iDJpaee CU, sine" adiiC a. ,tu eon:'itr-~,ta :58; a llDlpi,eat eu siDe eeral !ji plmin, .... 'ttt!ll'~'. Ace.l~,i Iuem spume Mmwitond~, ,z,lcind: Impaca= te en piJr.a,ul tiiu. paniJ elt,' pe cale .. ". (MMcl, .5, 25),

~., ~ ~-.... +.~

adi co, Sa ne Wlli<:Jm. leu coru;tu"nja nOIS'!)l~ pana m:D~Ul

pe calea vie;~i·i, c-l dupa, moarte :00 mai putem facie

. ~

:!Ir!J!JJll]lC.

Nelinistea, mustrarea ~,)o.,n;~tiIJlt,ei ()tm,ului 'p,lcat,os este un semn al milei lui Dumnezeu, C~ s! se bnpac1e eu ·BID. cfut esteia aceasts vi.al,!, trecatoare, Mntai trebuie sA erezi cl exista Dumnezeu, Care a. ereat lumea ~i stipine~te toate, Apoi, sa te silesti dupa putere sa faci voia Lui, At treilea, dacl, vrem sa. ne mantuim, trebuie sa ne ~mpf1elm, eu consti imla nO$Stri!, mai bine ... zis ell

. · ~ ~ dl-

Dumnezeu, Care ne-a creat §~. ne va jueeea oupa

fap1t,e]lc noastre. 'Mar desp re eo·u,tiin p. trebaie s i ,; im

58

,NE y,ORB'E$TE

,ci ea este I1[IUl di- I en,er'gUlle nee -eate ale ~ui

DUIllD.t!io~ d' ~ ] .... ]11

, _ I . ~ , una '" ~n "ue .. ~_ rile Lui~ preeum este ~i

vista.

4,2~ ClIRl putem dohAntrli paeea in imn ¥i a eo, ,;tiED rei?

e.. , •. ,~.a~ ,Sl!U1Jt, .r~ail~ prin care putem Ica~tiga pacea unmn ~l a constuntei:

a, sa eau~lm, im!®o~deWiLula locul celli mai dejes;

"b., ~I ne ~~ul~~mim tn toate cu cit moo putin din cele neees are v letrn,'~;

. e, sa ne mga:m permanent co. sa se fae!, numai voia lui Damnezeu cu noi;

d, sa ne mis!m in toate numai tn voia mull Dumnezeu,

4l. Carre este eea ereitiDDor?

mai maId, teo.logie a

" Cea mad .D:talm teoJogie nu este a vOi'bi despre D~mnezietl~ mci a. contempla zidirea Lui, Cunoasterea lUI,. Du~~eU1 din creede, din admirarea fhm1nsftH unmv'ersulU'~ (macrocosmosului) ~i a omului (microeosmosului), numita de S&otul, Maxim M'8rturisitroml ;,contemplat.~,a n atura la, m dub';' ~ este numai a inc~patori1or .. Cea mal 1DaJtl te.IIDgi~e Icrre,tina" e.s:le UUI rea eu,. ~um. ~zeu .prb:~ tLfiire, adiea prin crediof,a,. cugeta ';e ~m, unphmrea fap,tlslor bune,

441. Spull).eti .. 1Di eeva despre iubirea, de stne,

.'. ~,ID.I,ce vii ~n,~ tn mjs,~a in ca;~e ernul se leaplda de' 1 Ublre~ d,eSrIDne, . m aceeasi masura sporeste in fapte bl!l?e,. se md~ho'vnlce~ re 3: se ,aplropW'€ e Hristos, De obicei, cand este verba de sine" omul i,i g,tri,lci

intob.1leauna c,intarul, adica mlsur,a; i,i face .1 ui mai mu~nti dreptate, t~i aID,ege partea IC1ea mei buui." eea mai mare, cea mai frumcasa; pbnge pentru sine mai mul.t dec3Jt pentm aim! ~j, se bucura de, sine mai mull decAt die altul. Hristos i'nsa a mstignit pe cruee iubirea de sine, dandu~~i viata pentru DOL

Dmtre oameni, putini sunt aeei care w:;i amgnesc patima iubir"i;' de sine, asemenea lui Hristos, SUD.'t DI,alp eare se angaj,eazi si tt'~ lasca, v"'alp d bovO'·!!! cease.a" d:ar au ajuD'g ~ ~':aDi a risiUgJli re, pentru ea DO ren,'llDti tot.al ~a iu,b "'rea d . sine, adiei la eg,ois.~ Or" fir,i jlertfi,~ fir! riistignir,ea patimU.r Jiroastre, filri, par,islr,ea pleateIer" nu putem 51 vede'llD pe' HrlstQS, DO De putem, miami.

4S. Ce s,la' rdati credi~Dcio'lUor ',:. dlugirilor pentru minctt]rea de' ea:rD,e?

Doul marl virtuti au fost m rai Ia primii oameni: fecioria ,~i nemine are a de came. Dupa ,cirl.area lui Adam, adici d.upa ce a. intm.t moartea in lume prin pica1l:'~ a '~indu m t Dumnezeu vi-laL conj wgall, Iar m~carea de carne a rind1Lli~-o ooi~ dupi p,o'~OJP. Sli mancaJi toate ca pe 0. iarM, ziee Dumnezeu (Fac. '9~, 3J~ e! d,upa. ce s-a vilrsat slnge~e animatJ,eru.or sacrificate, CaDle81 rimine I rwnm Cia 0 iarbl. Mirenfi au voie ~i maniooe came In, mate zilele, ,afarl die cele patm posturi, miereurea ~i vinerea ,i eelelalte zile roprite de. Biserica, Ci\lugirh, insa~ d),upa reguli e vie1lii monshale ~i dupl Sfmtele Canoane, •. u au vole sa maninc'e. m,ciodsti carne,

..

60

NE V·OR.BESTE

46. Cum se poate cu:ra-ti iDima de patimi?

Spun unii Santi Plrinp lea mintea user se

11 • .... i In.)f 1'.,._ ~.. ~ -

mmmesza ~l u~or sa ." runeca, ~ mnna ll!oart,e greu se

intuneca prin patimi ~i foarte greu se Iumineaza, se curiri. Curartia inimii, adios despatimirea, se face in timp ~ndelunga.t, mal. bine-zis m.ata viata, prin asceza, p'oci~nta §i Iacrimi. eel. mai malt insl se ,curati iaima prin rugaciune, lea rugaeiunea 11 face pe om flUl aJ ~.W Dumnezeu dopa dar. Cine a ajluls ][a curatia inimii, a ajuns. vizi£or de Dumaezeu, vlzitor tainic eu ocrui

II, ~ • i

mnnn.

4·1~ Ceeste plinsu-. ,i de cite :feluri. relt,e?

Spune Sfintul loan Scararul cl "prlinsul dupa Dumnezeu ,88."e: 0 hi.stete .8. snflletului (pentru 'pOOMre), .0 Slmt-ir,e a inimH mdurerate, carle cmtl !p~afiri. odilml pe eel dupa cue tnset~azi,... Plkuul sau sttapunge.r-ea. inimii este 0 marturisire a pacatelor :t!cut,e de minte lui Dumnezeu, un dialog nevazut, neineetat .. ,m ind~Dt~ In car-e s.une.tu,l i~i reeunoaste neeonteni t p.!.cHele tn flila lui Dumnezeu .... t;· (Pllo eaha , vel, IX m '980-' P-I. ~lr6:4\

,. _ _ '. _ .!IJ. , , ..

Tot a.ce:~q:i stlnt spune c! plinsu~m este al doilea botez; este mai mare deck botezul, deoarece botezul dinw ne Icudfelte de picatele de mai mainte, :tar botezul lacrimilor De curit~.tle de p!cateille mc~te ,~ dupa b otez,

Plsnsul se naste din zdrobirea inimii pentru pacatele &cute; din smerita eugetare, din aducerea aminte Ide mo' I" .~~~ ,d- -. jud ·~a' +lC ~~ d ~ m" uneile l' · .... dului "" -

IWI.!ILU Ii., .. -c !~'''UJ~'Ii' ..... ,'. v.\.I1' La, lf~'-'''"' ' .' "'-' lDJ _. c m

care se ehinuiesc pli·clto~ii. Acelasi lucru il spune ~i. Cuviosul Pimen; ~,De "D.· .. DI_ie au ,av'em mai - - In ~tii

61

aevoie decal d.e mmte treazi,. ·ci·ci dIn. aeeasta Dumsi se DaSIC laerimile ,i pJiDsul. eel mao tJ.njWr"" Jar Sfintii Arsenie eel MaIlelj Efrem Sind; Isaac Sirul :;.i alti i, spun. ca: "LacrimUe la :rugl.duae IUD t selDD al m'-Iei . oi 'Dumne-zeu", caei prin 'lacrimi se lim,te~te

vbdubul inimii. ~:ru. irur.a~i: ,.~u'. eml ee ,i-a simpt pacatele sale Incepe sl. plingl, cAci le vede hllrunma

dumnezeirii" .

Sflnml Grigode Palama spune &.a pllnsul este de

doni. feluri: pla·nsul. nUupi; adici 1ntrista - ,ea... din ~. .jmi pentru pacatele noastre, &rii lacrimi tn oehi, asa own 3vea fiul eel risipitor, care zicea: cali ,arga'li ai T.atalu i meu sunt f,u!,e;stulaJl de p,ain~~ Jar w· pier de

foame.: (Luca t.5 ~ ill 7); ~i pm.su·1 eu la·erilDi;. al doilea fel de pllns, mult mal ill a It, care izvori"te din iotristarea m -ntU "i a ·in.inni pentru picatele noastre. Toti dlumnezeie~tii 'plrinp spun b. feI;: c! htcri __ Ue, la rup.clune SUDt un .a·r al - u.'~ DU'mDezen~ ci foarte greu se c~.ti,gl ~~ foarte u~o:1' se pierd .. Cei m~ ~ari dusmani M pl6nsul!Ui ,i lacrimilcr s .IOt:: sllbir-ea credintei, lenevirea la :mg.ic.~un®~ lacomia p\lntecelui, betia, r3.su1:t tr.ftndav· a, mulra vcrbire ~i msi ales slava

de~arti _

, CiJnd fi ul risipitor cugeta leu durere fn inimftt IS! casa

Tatitu'l s~u, avea p:~ins.td eel d int 00:,. al mintii; ~ar cindl s·-,a m~o·rs. la Tatal situ ,i i-a z~,.~ Tat,t gre{it=.am la ICier ,i iuai'litea' Ttl' Ii .nu mai sunt vrednic sd' rna numesc fi'";l' Tau (Luea IS·" 18,-19)" atunei ·fillm eel pierdut a dobandi plansul ce de-al do ilea.", al lacrimilor din inimi,

4,8M Die eiu felarl SHU.t lacri.Ue ,;i care din @-I,£

SHut I - ~ntuitoare?

62

NE VORB'E$TE'

Lacrimile sunt de opt feJurl., dupl Sfintii PirintL La~rjDli din d'ragO"Sle de DUmDezeu~ clod omul se

gandef.tle la frumusetea c ealiei " ,umnezei~ti, Aces~ea! fOlnneazi ce I, ;m.M loalt :pllliSns,~ numit pmans de bueurie fi dol' dlJllmnezeu~sc .. Laerimile dragostei ingr,a,a pe 10m,. Laeri -, ~ din friei. de' O'IUDGeu. Acestea ~u ma i micl

putere decat cele dintli~ pentru el plinsul din dmgoste d~ D~:nmezeUl este p:1 ansul finlui citre 'Tat!], iar pll.lnsul dJD m.rcii .'6ste al slugii care mereu se teme sa nu sup ere' pe S.iUlpin~l gaU pminsul din fd,cii mij ~ooe~.e la Dunlnez,eu iertarea picab~lor' ,i este inaintemergator al CI~~ui ~~tii (FUOcolia, vo I.. IJ{, 1980\~ ,PI" 1(6),. Plinsuill dlofrica usuci pie om, asemenea ,cle~telru care se ar-de. de. foe.

,Lae'r~,mfi de ~if~ Ii dragoste' :peo'rtru ap'ro.ape'let pentm OCl bolnavi din spitale, pentru sm-,acii! v,ldUlV'p~

[II t. I.' !Iii ~ ."""

CO~' :1, olr..lGan~, J?Wtnl eel flaminzi~ gom ~i sttlJni, pentru

·top o~,emh run 8uferintl. Aceste Iacrimi suot sfllltre ~,i mantul,toace ,asemenea eelor dmntit

Laerim:i diD fries morpj Ii a mJUD~i!lor iadulUJi. ~c-estea sunt laerimi bune, mintultoare ca ~i cele mntli ~i aduc road,i, de poclinJl..

Laerind diu fif\e sau Dre'ift, adica ale soltilor,. ale rudel~lrj ale parim]f)pior pentru fU ,i ale fiUnr pentru

pirinp.. ,Ac~t~a. nu = nici bune, rue:' re e, IUe se pot vedea uneon ~l la animale,

La'crimi ,dOl slavA def,arti,. Aeestea snnt ,foane pericu~oM!ej ,pentm ci :p,e I An,g,a, Iacrimile cele bune; mintultoafrl~~ ~ sm,erite~ pune diavolullacrimi de sIav~, spre a fi vizup ,i liud~p de' oameni. Or, plinsul ce~, duh~vnic~sc. meb~ie sa fie intohieaWla, ,paWDS, ~,i n€,~iut de rumem~ ,afu,1 de Dumnezeu ~i de dubovmc.,

PiRINTELE CLEOPA

Lacrimi din dezmierdare, care izvorasc din. poftl, din betie, din manie, Idm aducere aminte it, eelor rele etc,

.AI optulea fe.l sunt aer'~mi pentru P,o'lube, diu S ir.icie" din dnrerea rAnUnr, pentru tot felul de b oIL

P'rimele p atru feluri de lacrimi soot mintuito.are; cele fU",e~i nu sunt niei bune, nici rele; iar u fm>cl.e trei feluri de lacrimi, sunt nefolesitoare ~i aduGiHoare. de osindA.

Deci, 'p !In!u'~ eel duhovnicese este indoit.., PU1.ns~~ dinttii" attica 0 permanents tntr"'8tare amintii si a inimii pentru pkate, ,0 stare de umiHntl de ta:mi1;, pentru ~a ou. poate face cele 'butte cit trebuie Acest pUlas U snie 'p e om aeolo unde 11 suie ins~i tapta bunl pe car-e n-a reui:~t sl 0 facio 'iDltr~starea ini ,-.! I face cAlt 'wate 'f.p:tete buae ~, duce, pe om 131 'p lansul am doilea §i. eel mai ma't al lacrimilor din. drag.'qste :ji din mel de Dnmnezeu.

Spune 'Ull 'OO:Vi08 pmnte c! ",c·eID ce se sclibe,te pentru picaltele sale, este ca vremea ilUlourat!.,cM"e" tn curand va smohozi apR!, adiea Iaerimi ", ,,Lacrimile ne d~1l! 'm:tufor nidej dea mlntuirii~, ne sp1ali pla,'cartele ~i aduc pacea Icc,n~tiin.tei noastre", preeum spune S f'mohlID,

., A· A ,n;(:~,~ ~, 1 ... , R71Jl:-b .' 1 -,. .... .. t · -·:It. ..... d,·

Nieodim ~uo,n,tu In ,',u.'Z ·OIU ne~~ :;ZJ,CW.l ~

"Mus,tra~ea -eoDltiinl~ este ehiu.u~' ea ,~;'hmuri or, Iar paeea C'GfD"Uinpj, es:~ce ves.eli:a veseltitor"'.

49t Care SUDt lucrlrile d:UJbovD'~Cetti ale •• Dtii~ du'pa srwpi rtf-Ii'?

SfintuI Grigorie Sinaitul spune cit --', tea ,cre,d ..

Dgll!l;~ tr,ebu,ie s'a alba DGu:a. lucrlri. duho''Vn'i,ee,ti, ,Ii aanme: cugetar'ea ~aPersoa'De e : reasftnteii, Treimi.

~1 .~a to~:te puterile ceresti, comemplareB1 la intl1ll.parea. Ma:~hlltoru.Ui nostru Iisus Hris~os pentni mintuirea lU!D1il"~~ e~ I. ' . ,Ia~ea n8,lu'rall im. dub ~ adica, cug.e~M'ea 12 ra~LJ.un le lucmnlor erea e de Dumnezeu, la frumuse'iea ereatiei, la scoptd pentru care au fast create la armoE~a clie~tiei; a lIDtvet"sului ~i ridicarea miD~ii d~ la ~eme ""azute Ia eele nevazu te; de ]a frumuseJea ,celor de

JOS" I" frumesetea dumnezeiascl, a ce or de SUS~' de la cele tr,ec:iWare~ 1.a cele gindit'6 ~i vesnice, uroin,d de. l,~ cele pl~illte~ti la cdc dumnez!e.ie~ti ca pe 0 sc,ari dluhoVD1ceuci.,

.. A patra hicrare a mintii este cu'getarea 18 Dloarte. apoi cuget-.a,rea la mUDcOe iadului~, uncle Sf chinuies~ em picato\~i; cu:r.etare,a la, frerieiflear,ainlu'i; cug~tarea. 18 _ J~d,recata ... d.~ ,apo:l; euge'tarea la i' pirlJia, ce.ru~or·; dUPJs J udeeata viitoare, si ,I noua lucr.ave at ~nflt coget~~a l~ f~.i,ca de Du . nezel1l ,i la, pies' ele D oasire, ca meso da'tl si I Illl! mai gre,im.

SO~ Care sunt mifcar· e d'ubo,vni",jj ale mtoti"j?

M'"

, .. ~ ,1ntle~ c~?nuluii, are trei mi~ciri; dU1l1 Sianm1 MaJnm MartU!nSI torul:

. ~ M~,carea dreapta., clnd cugeta numai la Sflnta, Scnpt~rl} la minunHe Domnuhn, la cele ceresti, !n, aeeastl mi~c.-e a miQ$ii poate inua ,J! ispit.a diavOlului pe.nJttu" ~~-l ~ela pe ~~.,. A doua este JDi,cana fD zig'" ~~g, ,cind ~~'~1,c1ll,geta ~m la Santa Scriptudi, ". la, Iumea ~ut~, a .~dlrl1or, la erea:lie. ~i aie,· poate intra ispita dlaVO,~,tdul, cind cugeta prea mult,

'" ~ ~em a, - ifcare ,I mintii Sf: iIlum~Jtle loeoJit.al"e s.au.

In spIral!, cind omul se coboara cu mintea 10 imma. sa precum melcul in, easa sa ~i mirele ~i mireasa -~

6S

camara, ~i de aici, dill inima, unde nu mal poate intra . spita diavolului, mintea se tnaifl spre Hristos, Marii no~~ri sfm!li ~i cuvw,Q\~ intotde8iWla i"i aveaa miatea in inima ,i de aiei, din ,adincu~. !nimH,. se rugau, vorbeau eu mirele Hristos sl dideau razboi dllV'OmuluL Despre

"J

aeeasta spune ,~J Manmitorul" z~cand': Jar tt4. cand U4

rogi, intra in cdmara ta Ii,. fncuind ",'a ta, roagii-te' Tata.iJd tliu .. ,. l(l\1[atei 16, 161).,

Aceasta este cea jnai lnalti, ,i rna" fomnsitoare miscare a mintii~, sa 0 ,c\oborim in. inima ~1 de wei s'a ne inlm~am" si verbnn ,cu.. Hristos, sa p1Hmiem peotru, pacatele noastre ~i sa dim liz'boi diavelului, Dar nu to ate cele trei mi§ciri Ie putem folesi ~!a fel,

51. Care este 10'105ul ,c.u,ge :irU la. crearpa lu'a DUIDnoeu?

Sfintul Vasile eel Maire spune in, ,cmea sa nmnmtii, Hexaimero« oi ;,wag, hnaea vizuii este le.all, Ii imagine a 1.8mB D,lev;izllte'" ~ Tot el spu - e ci ,~to!atl floarea ~i to,ati iarba ne inv.a~a, 'ci este Dumnezeu", Zidirea llaz~di tiUcui'e~t,e pe 8crip:tura ji Sflnta, Scriptuli timcuilepe pe zidire,

Atit una, c,at ~m alta, SUD~, ca doua file de carte. Pe '0 pagin.l citim ,cuvimtele S fintei Seripturi, pie ceaIal_1 pag~na ,eiHm in cmea zidirii, care vorbeste de Dumnezea, La fel spune ,~i Stanml Gngorile die Nyssa; "To (lJ1ta, zidirea, ce 0 trAmbit,a, strigi la nni ,oil a flcut-,o

- eu!'

"umnez _, ..

Am citit lntI,~o carte cum nn filosof se pW,imba, ell

bifW in, mana 'pre un cimp ~i b§ltea flonle cu bitul: "~ bat pentru cil, prea tare strigi catre mine ca le-a zidi t

D 'lir'iFi,*" .. J ezeul" U!J!.!L,LIIUIl.~~: •

66

To ate: creatiiiile vazule se numese darurile 'ltd Dunm eze~u. ~i preeum face m,mre!e cu mireasa ca t,i d,anu damn ewe imdiresc dragostea llintrte ei, tlut :qa faee s I '~2,Jtu CUI noi, EI pune mmntea noastra intre EI "i creap ~ ca. sl-L putem mail bine lntenege "l, vedea,

- 'UDlnezeu De di ede create to dar, iar' Roi ii dim, Ju,i Hristos, Mir-ele inimii D8astre, gAudarile, rrugilciuuUe ,i dragos:tea, m.oastri.

8&tul Antonie eel Mare 'Btl ,~i3! multi carte, dar er~ 21ti;t de ~elept in cele d.uhQvnilce~ti, rei uimea pte tot~ fi 10 sJofi 1 care veneau la pestera - ui ~ Odatl l-au intrebat c'at'va 610s06: ;~tonie, care sunt clrril Ie 'tale pe ,carle W, j_nvatat?JJ Iar el, ariticnd cu :miinUe ceml, stelete, marea ~i 'intreaga 'natura din jurul siu;; Ie-a z~s,: ~-Acesrea sunt cirtUe mele pe care Ie citesc ~i care tntree pe toate celelalte" (cf Bpi. Gherasim Timu~, Dic"ionllru/A ~hio(7r{llic' 18-!rf\S'- p' 9'0' .), _

'1 ~;"O' - ~~I'I . '!.I ,. _ -!" . . III

,52 .. Cu. poa,te ere,dbul sa Sf it -Ialt-e ICU m'in'-ea ~a'i ulor, pr~D eu.ge'tare~, Ide Ia zidire 1;8 ,Fieitoru'l ei, D,U IDB ezeu l'

. POI,at~_ cineva sa cugete Ia zidirile iui Dumnszeu. ~j

sa se t~t,e cu. mmntea de 181 zjd]l:Ie la Ziditor, numai dacs i~i are mintea ,i in~ma cur!tite de patimi Altfel, nu poate vedea ,i s,"'mtn tn cele z!dire pe Dumaezeu, p~ecum sunt nccve§,tmi i ~. p!Cito~i. Auzi ee ziee Hristes: ,Fe,ric/li oei cur-ali au inima rCii aceia POr vedea

pe Dumnezeu' (Mattei 5, 8)~

Min'tea se IClumlJi .f~)arte repede de cugetl~de cele re e, Bate de ,ajuns eitirea unei pagini din S:£in1ta Scdptuti san rostirea unei miei rUglc.muni eu hiare aminte, Dar tot asa de. repede se poate intina, Inima,

insi, cu anevoie se curl,! Ide patimi ~i cu anevoie St~ intineaz3. Cel care are inima C'u[ati este mult mal sporit dubovmcl~te decHit eel cu mimea CUI&!tl ~e ginduri rele,

53,. Care este J."ugaciuDea eea mai potriviJtI pen tru ei~llgirii 'ibe.epifuri ,i p entru erq,tiui.?

Sflntul loan ScmamTh. spune cit, ;~de Ia noii incepitJtori no. cere Dnmnezeu mgaeiune desiv3rlit, ~cl

- - • .... ""1 1Ir de ~a- . v8r'fi"CI 1 f"Q,g;"

rugaciunea immii, Cac! a :rngemtol' es~e., es -'~i'~~fi "

Pentru noii mcepar$ori se reeomanda mgiclunea verbala, rugaciunea citita run cirPle de praviUi.,. Ceaslov PI,S altire , Acetistier, SimlJta Li tur,g~lie~ sl ujbelle zHni,ce ale Bisericii :~j ascultaree. 'Sfinml Simeon al Tesalonicului zice ca. rdu,(i v'into, duhovuiceasca a fieeii,ruia ,si se recO'Ula.ude ~li lutrarea du.b avoi:_' ceBsei arugacidoii mirD',ii "i a linbnil ea dool cineva [nee-pic bIalnte de vreme :iCeasta, tnaMii mgaciune, p'~ani nu este cur-a~U de. patimi, se ostcne.;;!~e ~. zld;ar ~I 8~e tUlllibudL Deci, nimeni sa nu inceapa viata ~uho_vrueeasea CjU rugacil1Ulel 'Clolntemplativa a, inimii, IC,~ cu

rugaciunea lucrato are, eire. const.i din, ~,etanii'i, 1~~m: 'naciuni- rugl~ciiuni din Ceeslov, post; citirea Psaltirii ~'~ a alter clrji folositoare, ascultare $i smerenie fali de tl(l~i.

Acestea formeaza viala cea Iue itoare, care, este potrivitl pentru toti, ~Ii pentru ei1.u~ §.i pentru m.~eni. Iar vi:ata eontemp'~ativ:a,. specin1ca 'mal~ al~~s camug.~10'r, consta in plaza mintii, '~ucnwea mUJl.iI;t rug,~~lIt~~I~a, minti ~!.fu- rugaeiunea inimii '~ centemplarea sau privirile

,JL~Y - til! , _ ~ __ • [Il

ceWe dluboiVnice~1Iii ale inwmii. A§8l ne inv,ati, toti SfinpJ

'Pirinti, dascali ai 1fugiciunil+

67

68

.:~4" Spu etl-mi, vi reg, mai pe bllrg, Ice este

_ 'IiiII". Ii .. ". ~!Ii 'Ii .

r gae ~uDea m.n1;il ,I ee este rllgaeio,ea in~mr ~;i

cum 3JuD:gem a rugiciuDea C.e,8 tll!lrati a "inimH?

Rugaci linea mintii este rugaciunea .ilcuta leu lnare aminte de sine, iar,a g2mduri" fadi. imaginatii ~j cugete rele Ac~ta este rogiciunea. celor ned.,-sava~itw, lOsi este ~M. ~i~al~i decat rugaei unea orala ~i cea vorbita, S fintii I annfl nnmesc rugaciunea cu mintea curata ~ ,fugaciuoe cu un picior' ~ s au ."pasire ell, o aripa '.I") deci

c~. R~ poate merge, nici zbura, pentru lc~l nu p,arti1ci'pa ~:l nnma. Iar rugaciunea moo' i este rugae;' UD.e d~avllr~.itl, :numit! ~;1Ugaciune leu laoul plcioare"; ,eu a~u.toru.i careia ne unim cu Hristos, vorbim cut Hristos ~i petrecern mnca din tmp tn bucuria ~ d -I~cea·ta vietii

vesnice, ~ ,

.. Ru,g~~iuDtea inimii este rugaeiunea sfintHorli. a celor

desavir~i~i,-, ~are se c~tmgi cu multi osteneala ~i numai co. darul Mu-, Dumnezen, La aeeasta treapta dnhovnieeasea de rnglc-i.une~ numita p ;,,ruglc,iune contemp,hltiva".a!iung.,l!fUImlli cite unnl din nC!III11n neam" spun d~ilii ~~iun~i. Prin rugsciunea inimii inleie~ umrea mmtn cu uuma, ,SHU IDohorirea mintii m iniml ple.n~ a petrece acolo neineetat ell Hristos, prin rugaeiune de taina,

. Unm~,ea ~intii c~ inima consta in a uni gindurile

duh~I':ll~e~tJ l!Jle,. ~~D¥ii ell sjm~imintele dnhovnicesti ale 1 nimn .. Atune tmma se inehide §i se deschide foarte

.~u" Awned. inima i~~ite. pe :Usus ,~i Usus lnglUte . ~m~. Atunci Sit zamisle.,w rugachmea cea de foc a mimu, tara ganduri $i iLma.gin.atii.,. Atunci se face unirea ~~ovniceasc~ ~ Mire :jii mireasa, intre Hristos ~i imma, Atunei Hristos s..1 de vorba IC;U noi 'i'n camara

P'A.RINTE. E CLEOP.A

69

i [linn' noastre ~i diavo:lul nu mai are putere sa ne hiruiasca.

Ru,glc"ul1'ea cea cunrUi a inimii se d.ohaDde~re dupa,

indelunga:te osteneli, p nn repetarea nemoetati a numelui lui Iisus, en multe laerimi, cu ad!nc de smerenie, ell. privegberl de toata neaptea, cu post, ticere,. pazire a mintii de gi.ndmi., mai ales de, slava de~artji, ell 1nde'ungata Tab dare ~i numai eu ajiutorul ~i daril~ Duhwui. S rant, AI' 0-1. tar,! W1 dasoal iscusi t :a~ roglciunim ,1 fl1ri dluhovnilC rues" nirneni si nu indrnzneasci a nlluc.i ac)ea~tl mgereasca rug:aciune, cl :rugfilciunea mirnii este

un dar al Iui DmmJ.ezeu.

Cind intram ell mi ntea In inima noastra trebuie sa

lnchide.m, trei u~i: usa coo v.azutl a chiliei, p entm

lIi... • • '"

oameni; u~a buzelor, pentru a nu vorm cu nimem; $~

usa inimii, Icc.uRra diavolilor, 'punind. pe minte portal al inimii .. Cind omul se tolaga din inimA, se umple die dragostea lui Dumn~eu ~i -no moo doreste nimic decat sl petteacl astfel pu~,[precmn dorea, Petru sa d\mani pururea pe '._. un:tele Tabor, in lumina. l~i Hristos, Mintea tn timpul rugkiunifu trebuie sl fie oarba, surdl, ili muta, Mic~" si mfJUl vada." sa 'nu aumd.l ~i s·i, nu vorbeasea nimic ,i cu nimeni, dec-at CD smgur Usus Hristos, Atune." ru,gacmunea este numita :p,JU.2:lciune de un singurr gindl'~ sau "JUlICiunea lui Ii sus" " Atune! mintea este luat6 de Duhul S rant ~i i se dan alte cuvinte scurte de m,gacirme, ell l\U eumva sl fie .mrati Ole

diavolul prin Iungirnea euvintelor .

Daca avem numai ·n:tgaclunea mintii nu putem

scapa de isp· te '~i tiutburiri. Die aceea Sfin~ii Parinfi ne indeal'nnl, zicand; ;,Cobo81i ... te, omule, din minte in inima, ca aeolo vei afla mmgaiere ~,i duleeata

70

NE VOR'BE$,TB

P,ARINTELE' CLBOP'rfj,

Dupl Stlntu Vasile eel M.-e :fm Smnt111 loan Damaschin, inima omului este central a patru puteri, ~i anurne:

Inima este central, tuturor pnterilor fire§ti ale omului, 3,dicii, puterea :hrriPitoare (n:utri,ri\1I)~, seminall, crescaroare ete, Inima este ,i central puterilor sufle-

II; ~ A ,_. . ...j,.aI:J.. ii, I. 'f

t,~,ti, ale omului, care suol in numar ~ cmci, $1 anume;

YOi11:,1a, ratiunea - format! din cinei pMti:, minte, g,andL~ ce rasare din minte ca raza de soare, eugetare, alegere ~i botar,ire -, stmurea, nu.mita ~i. puterea poftitoare, 1nan ia (puterea minioasi) '~i rCuvaH:tul (putietiea ICUVlnUi.~oareJ.

Aceste cinci puteri se numesc puteri oofl,ete!?ti ~i t~i au sediul tot 'in inima, Apoi inima este eentrnl (locul) puterilor afar.! de fire, adica al patimilcr ~ Paeatele ~i patimile se numesc afara de fire, pennu ICa, nu au fost create de Dumnezeu, nici nu s'oot din tnCepUlt in om. Paeatele i§i au sediul tot in ini m.1 , du.p'a cuvsntul Mlntui torului Care zice; Din in.imli ies gdndurile cele rele, uci'der,i,leu, desfranlirillt~ mlirturUl.e minctnoase~ hul€'le'."... (Matei lr~J,~ ill 9~1.

Inima este tn,ca, centrul suprafiresc, adica !centru.'~ duhovnieese al tuturor darurUor Siantului Duh "~ at tuturor faptelor bune, care ~i. au, sediul tot tn. iniml. Daca, punem stmje:r la poarta inimii pe mime, adica gindu'~ eel 'bun, el nu va lisa sl intre inauntru, plc~tele celor cinci simtiri, iar patimile cele ce ies din inima Ie va opri, ca sa nu se prefacl to 'pac,ab:~" Deci, psza mirnii consta 'in a pune ganduJ ·port. al jnimii, pentru a opn oriee caget piti~, sl nu i'DtHe in inimi. Mint'ea, care intJrii to. inbnl, este foane greu strinltor.atl.~ cac! la tr ceput Be simte ca intt-o temni ta., Pe urma sa dleprindle

72

~1 se simte foarte biDe, ciei inima este elmira fireasca a milntii..

57 ~ Credefi ei ma· suut "I in mel,e D013sl:r-e ciUugiri sau minni, care au '. G,bAndit rugieiunea eea duhovDicestei a,inimij'?

Numai singur Dumnezeu ~ie¥ Pot sa fie unit dintre lcilu,garii shaftri, care traiesc in lim:§te prin monp, sau

,8 Athos, 8au din eei rna! blbtni, care s-au nevoit toaltl vista prin mbla-s1tiri, in tic~ in aseultare ,1 smerenie ,i care n-an primi~ cinste ~;. Ckegatorii biserieestl, ca cei Ialti abia i':;d man fac puilna pravUl seara ~;i dimineat a din caaza grij "].olr multe ,fti a rbploodirii mintii, Din aceasta Icauzi mci la slliu;'"b ele b'" sericii nu vin regular, ~i daci toitJu~i yin, abia au :mbdJUie sa se term ne s~ujba. ,~i si pleee ,afRIA., .M! imtreh, daci nu moo avem ribdare sl~ zibolvim un ceas .. dona la rugseiune in b:wSeDC, si ne :mgim, pentru picateie noastre ,.i sl ~davim pe Dumnezeu d.upi putere, cum vom avea

xb'l d .):t.~ '. .. ... "?

ra ..•.. me S~ st·M1l Q v~ruc~,le 'm cemm

Oricnm, nu. trebuie sl, slAbim m rugaeiune ,i m.m ales. tn practiearea rugaoiunii lui Iisus, Ci, sl De ostenim cu stindllta, ~i smerenie, cit este dopa a wJlastm putere, ,ca a dobindi rugaeinnea cea curata ~i ,8 cobori en mmtea in, iniml nu depinde de noi, ci este llllD dar al hu Dumnezeu, Smerenia inimii comp eteaza 1'Wpsuri'~,e noastre tn. rngaciune si ne suie acolc unde ne urrea Ngaciunea CC'.2l -c.ula:tii., Cnnosc mireni CM,e se loaga mai :muit deeat noi $i nnii ii irntr-ee pe ell Ulgiri. Or fi., poate, ~i dintre ei unii care au aj'uns, ',a ruglciunea inimii, dar uumai Unu~ Dnmnezeu ~ti.e cip al.6fi are m mce'3sti Iume.

P'ARJ.NT:'ELE CLEOPA

73

!Ii _ ."

:S8. De ee este a,a de mare puterea gm.reDIe!

fa.t-i, de eel@lalte 'apte bune?

, 'Spune Sianml 10m Scararu~ ca sing:ol"a virtute neb~i~ta de diayoli este smereui.. Di~voUi ~~:U. ~l ~inte~ ,ti.u teologie mar mullti. dec.-at t~p. t~olo.g~~ dm mume, ixivegbelZ8! mai mult decAt ... to'J~ cilU~~ nu derm nl.c.lloda~j7 'roru .m,irJingl" 'CI'6d In Dmnnezeu etc .. un' sm:gu'r Iuern DB ,ou. ,.i DO .,pm di~VG~i sl :faei~: S~ se smereasei 1 In iad sunt ,\I pleo11" ~l c~u,;~, P fi'eciOale, ,i wlfpmli.n NUlmai. smerip ~i milOIS1tiVl nu,

>l:\_." dl SUlR.t UJ. I,a ,- .

5,9',,, Ce v~'rtuti ... ajuti mai mult pe' om II. ,deslviqire! R gaeiunea" s -eren.ia s,ao dragostea 1- _

Toate trei deopotrivll, pentru ci cine este ~es~:'If,it in lUgielooe" este deslv,aJ~tt §i 'in celelalte Vift p~ DIal mat mare deeb toate virtQtih~ '["imine drago s.te a" C1lD1

spoo~ SfiDtul, Apost~~, Pa.v~. Iar_. St~lU~, 'Ma.;:im Martllr' 8..' ~oIUl spume: Cine a aJuDI sA fie ~,aviJ11~ ill iubtr.·e, :8 :ajuas I. enlmea llepittimirii.. ~i, ~. alt ~o~, zice: ;,lufuirea ¥ tn&flnHiea n cu!,ill pe snflet de ~~l~, i. pe :minte 0' cDmli mglctuo.ea eea ~unl~. •. Pe patimile trupe§ti le uclde infiinate!l ,(postWl), 1ar 'p~ patimile s.uftetefti le ueide ,dmgosrea de Durnnezeu $1

de oameni. .~ "" C" ~

Tot d spune in alt loc: "Dae~ vrel. sa. fi~

desivir"it, iu.be.t'- aeeste d.oul virtuti: dra:gostea ,i in fro area' , ~ Dr,lgostea are daul Putt.: dra~ostea. d~ .Durnnezeu ~i dimgostea de eameni. 'Cea dwnt~l_ :~st,e. ~~ ~mli'l; cea de-A dona are margini. Spun SfinlJl P~l?ti ,ea" fJ~· diavomii ~i picaio~ii din iad se bilciiuiesc en biciul

oc:ag,Qstei lui Dumnezeu..

14

Se euvme sa fun ins! elm mare atentie pentru a nu amesteca dragostea curata, duhovnieeasca, leu dragostea mle:resatl. SA nu iubim cu scop, numai pentru un timp; nici sa iubim pe oameni m mod diferit, dupa fa~a.~ dupa cinste, dUpil v,iretl, dupa sex 8 au credinta, cici senw.ul desiv.ilr,:irii in dr.a:goste esse atuDrci c-~lDd :iubim p" t'.f~ eame Iii cu aceeaJ\i lDisuri, adi,d. egal,

Sa luam aminte ~i la cuvantul Sfantului Grigorie Tecto gul, care ziee in versurile sale cele iambieesti: ~~Mintea se inJ,eall ~i arlev,lml se fura de prea :m.u~ti' dngoste sau prea iulta urn"' .. Adie! Sa iubim, s.i:i.. ie Uun, dar sl ]][11. tenruntam la mustrare ,i ibva~!turi, ,clnd este nevoie; ci ~jl mustrarea # o.anonul tot din dragcste se dau, spre mdreprtare ~i msntuire, Spune S:rnnihd Apostol Pavel rei: nrugostea este legatura deslilJ:dr~:l>r,ii, iar SfinM loan Bvanghelistul spune ca Dumnezeu esse dr.agoste:. Deci, dragostea sa fire temelia, central II" coroana vietii ~. m,antuirii noastre .

60~ In .ieral'hia fapltel,or 'bUDe, pe eare 0 00 s~dera,ti a fi eea mai mare?'

~

Spun Sfintii Pldn,i; printre care ,i Cuviosul Antonie eel Mare, ca ~~impirat. asa farpteIDorr bune este dreapta sccoteala". M ulp S-aU aruneat in potopul patimilor ca. Sll scape pe altii de la moure ~i s-au i'mec.at pentru ca, n-an avut chibzumn~l. ~i drea,pti soc-oteaID! wn v i<l tA· Teate faptele bune trebuie £acute cu masura ,;i dreapta socoteala, &die! si umblihn pe calea implra. easca, de milijlocii d.opi darul, firea ,J puterea fiecaruia, ca sa mJU eadem tntr-o parte sau alta, ca extremeie sunt ale, diavoluhd, spun dumnezeiestii Parinti,

01 i Care' esie '81.'0 I £ugetirii la. moarie?

C' ..... t 'mj moane" a' fost P'~ rima. amenintare a lui

uvan Ulli "', I . !t:!Ii!II.1~ J.llyog. t'

Dumnezeu asupra omuhii pe cand era in. rai ,i eea mai putemica arma impotriva pi.catu~uim S:rantuJ Vasile eel Mare spune ci ~,t.el .ai bUll sfe:1nie to ~via~i este adaeerea :B.millte de m.oarie';" I. 8 rantu 1 Ioan Damaschin zice: '110" moarte, moarte, mai bine te-am DJUmi noi viatar" ~,i avea perfect! dreptate, ell §'i tntelreptul Solomon, dacl, ar fi a~t sfetnic moartea, nu. ar fi cazut in d&s~ari ttl femei, Dar pentru cii nu a eugetat la rnoarte a eazut, CU, tOlaUi. mteJ.'epci1lll1n.ea data lui de Dumnezeu,

'2,;; Ce ne s;p·u.·oefi dei.pre ered ·iDel"ii eare villi p e la ma.nisli.ri.?

ss ~tU 101. nn vin credinciosii 18 ·mln.~8~iri .p.en'~ noi, lei pMtnl, eredinta lor curartl cl Ia m8nisttn este mai multi crewntl ,i viap cilugirilor este ~alli aleasa, Eu qa ered, ca. DumLnezeu nu. true mln.uf' . ile pentru noi, o IIDu,garifu , lea snntem pacato,i; ci ~le tine: penw. credinta credineiosilor iubitori de ~ ~s.t?s.: Poporul roman este 00. popor de 8lur! Credineiosii dinlnme aunt mai bum ca no,i.'!

De aeeea avem marea datorie :sa nu-i smintim in credinta lor ~i sa ne jertfim pentru ei, ~ftmtul Ap o~tol P avel ziee: Nimeni alaliu Sd nU cause, ~1 in alt loe zice:

Tuturor tootle m-am !{jICUt ca pe toti sa-t dobdndesc (1 Car. 9;; 19). tar Sfantul Efr,em Sirul z~c~: nli"i@care bueitiei rupti d.i'n. ·tiIu,e sa. fie un :101.05 peatru apro~pele'" '~Hi se foloseae sufleleite de~ n01:, de s lu jbele ICaFe se fac prin manistiri,. de cint!ri, de sfaturi e preolUof, de SPOVI~~.ani.,e, de binecuv.lntare. de

76

NE VOR,B I!S TE

rnglcilnn, en nu me dim de Ia noi, ci din eele ce ne-a dat Dumnezeu; m,ar 001,. ,ellugmil) ne folosim sufleteste de eredinta lor curata, de dragostea lor, de sinceritatea 101'"; de :rabdarea, de smerenia ,;~ aseultarea lor.

A~a sunt m,im.astirile noastre, deschise pentru tor; ~\i mad ales pentru bunii nostri 'credin.cio~i de la orase ~~i sate, ~~J d.upa cum ~tim, ,qa au fast ele dillto,.de.luna., Chiar _~i, sliha,trii din piduri ~i pesteri primeaa crediu..ci,o~i la ehiliile lor, carora le dadeau sfaturi ~i se rugau p ennu ei, ~i ,aj ungea '0 bucipci de piine ~,' p1b.i Ia ei de ilia bunii nostri crestini,

6~. Cam se eu'V,iine si De partam, D,IOi, eilaglrii,

CU Rlirenii? .

Ma'i mtii, sa nn-i smintim eu faptele ,i ,cuvintele. noastre, Auzi ce spune SfintW! saac S iml:, ,,'C,II,ug,iriili eare vor smi.u,ti pe mireui" tn veae nu vor vedea

1- --.'" - n ..... '"- 1' .. ,_ s..m ...... ",1 IS· .

mma,.· rar 'l30im;w oan '"eiraml ztce: ,J)ac,~ vej

vede.a miD I.Di la mireni, 5 i 1m el DU pleJltru tine" ,ei 'pe~tru Icrediufa Ie .. s-an facu;1 ,aeesle .mino I", Apoi ,sa.-i o8.pMim ~i sa ne purtlm 01] ei en multi drageste ~i mil" cl yin de departe, leu multe greutafi pie suflet; unii SUD! b olnavi, alUi aijU COp~]l mlul1Jtil.,

Apoi, si ne mgim CU, credint! pennu ei, iar nu de m~'miaUi. e,i ap ei sa le dim sfaturi Cte$til1e$ti ,i cuvinte de mingiiere, cum spuse ,~i S.Bntu][ i~oan 'GUI,I de Aur: n' e uimicou all ma'- DiU ti nevo:ie crl£dineiO§,r declt Ide cuviute de mangiiere" ~

64i! Est'i! biDe s,l. pl,rlmJm [pe ndreDi la. SPDV1~ da'll!l~e'?

Cum si nu,~ 81-i spovedim, sa-i sf'a)mim, sl,-i bmn,ecnvintam,. sa ... i folosim duhovnlcqte ~jj, sa, nu-i

77

I ~ sam sa~ piece din manlstire '~O't C'UJn au venit. C§Jt s-au nstenit sfinfii mien sa-i aduca la manas,tire ~i noi 8a-~, refuzam? Ba, ifkca sa-i aducem la mesa, S8 nu pleee f1aminzi de, la Hoi ~ caei §i ei ne hr.lnesc pe DoL

aUt ce spune Sfintu'~ loan Gum de AUf:. ,,D,e va fi 'De;7-. in t~lep,t ca tnger ~i diu eer ,1 ~urat ea Sfi:n tol hJ\8D Bo,tezi"o1l"Inl~ dar daci DU are sfetnic

luhovuioos'c no. se poate miutll'i'''~ Mare dar este dn~l duhovnicieil Si mangi.:i, sa dezlegi paca.tlele oamenilor, sa r,indui'e~ti canon die vindecare ~ C si dad sfaturi de :mmtuir-e. Numai 00 suflet daca at c,q,tigmt, ucela este mai scump deceit toatllwn,ea'!

6S. Care aiDa dill eele "apte, este ee 'ma:i grell. de sivil1it?

Tain,a Sfintei Spovedanii, paiinJte~ Prin aceastli aint; on, salvezi un suflet ~i te salvezi pe tine, '00 ucizi ~i tie uoizi tn veci ~ p e. tine 'I To~i~ pri.n, nici 0

Hi Taina san slujibii nu poti ciftiga mai multe suflete pentru Unpmra~ia lui Dumnezeu, 'co. prim, Taina Spovedaniei, 'ins i alita ' as,pundlere ,m primejdie ~pasi\ asupra preotuiui duhovnic, inelt SfintuW, loam 'GU.rl de. A~l[' spune cl ~"pUfD ~. d'UboVD'iei se man t!uiac';,. Aceste cuvinte ne tnfri.c.ol~eaza, ei ne eutremura ple toti,

".Care d.irll're meDlltr i B,iseridi su . ,t eel mai g,reD de '.arturisi,t?·

Candidatii 1& hirctonie §:m c'['erl,ci'i m g,eneraM. Mali

Ies c,lnd este vorba de carndida¢ii la hirotonie, duhovnicul trebuie sA fie foar·' e aten , si\ nu me dea dezlegare la preope, daca au paeate de moarte, ci 81-i I rimita la episcopal 1 ocului " 'Ca, i,i ia asupra sa toate pacatele acelota. 13)11, ce spune Pravila B'iser-icetlS'ca

78

des,pifr(~~ aceasta uAscultl" 0, duhovnice,~ Ia seams la candidatii de. preojie, ca toate paeatele fie ute de ei ~cii D~ Ie marturlsesc la duhovnic, s au 1]1 dez egi Ia btrotome impotriva Canoanelor toate cad as.up'~1 ta - "

a ) _ __ . O!I. ~ IL, ~.. .'

In aeeasta ptiviOlli spune Siln,tulVasime eet Mare:'

,!;M~ .m~e'te lome, ci se neglijeaza rCM1,o&l~le P,~1ilor r~l ,s-a mUitur,at orice .stricte~,· din Biserica, $i ma tem ea nu cumva sporind cAte putin aeeasta n,e~ag,~e de seama s! ajumg,a ordinea Biserlcii in cea

~~. de pre ~a tulburare.; Curifiti dar Biserica, wnlatllrind pe cei nevredni]ci; eercetati p e eel care sunt

,vliodnici. ~," (S.&nwl Vaslle eel Mare,' caaonul 8'9 ~,~, Poorlog, vol, I~ m 0 oct.),

6,1.. C,are SUD. p ,ilu.'ci,palele eondi.tii. e __ Don ice, pea tru adlllieerea ca1ld,ida ~ ~~Ol' Ia h:ir'D(rODie'l

lata 'pri~cilPa~'~:~e condi pm: S a fire onodox din n~ten~ ~l dJ.D piri.n-p, ev laviosi; daca este dintre cei vevenip, tit la alte ,c>onfcshJni~ sl nu fie de curand bo,t~zat; ~a ~e. s~a1?5, ~~i nevAtatllat '~a trup, Cei eiungi, orb " ,.~c~op~~ Infi"?w tii. bolnavl de nervi nn se pot facie preop, Sa nu fie epileptic sat! ~iChi~ofteJlic. La casa~o.rie 51 'H.e" .~tiU rcandidahd cit ~i sofia; f-eclrorelmci ,i n:~in~nat.~? slnu f cazut nici dupi, cisi.t.orie in pacatul des.fr,aniru; sa nu fi ijlcut sofia lui vreun avert sau alt

p._ieat p~~ a nu avea cop,wm; sa nu fi fi(ntt rna! main,te talhar, bep v pmiblic;, necred incios, sectam, 's.mintiltor prm pa[catele, sale publiee et,c.

Ap10i -:a.ndm.darul sl, fie foarte c,redincmos;; mHost·v ~ . u ~ar[e . .tiica ~!~_ Dumnezeu si binecunoscitor al SfmJtei

Se~~~m, al~ Sfint~lor~ C~.o~e ,~ scrierilor Sfintilor .Plrinll1;, ea sa posta pas®on bine turma 1incn;dintata lui

PARINTEL,E' CLE[OP'A,

7'

de Hristos ,.i is'a apere dreapta cr-edin~i de secte, de necredinli ~i de tot fel ul de 'plcftte. La fe~ ~ii sopa hri slL fie OrtoOOXB, evlavioasa, iubitoare de Hristos, :miio'stJvl si din pirint.i binecredinciosi.

68. Care S,D'-", datlQ-Jile p'reoti1or dupa IdrotoDie?

Cele mai importante datorii ale p'reotwui sunt acestea: Sa 'savarieascl Sfanta Liturghie ~i toate slujbele in zilre'~re randuire; cu tr(Hul e.vMavia ~i credinta, iar nu p entru bani sau laudi de la oameni; sa DJU. ceara bani credincicsilor pentrn nile' un fel de .slujiba, ci .sa, lase ca fie-care sa, dea singnr cit binevoieste, dupa a sa putere; sa fie miiostiv CD top oamenii ,i mai ales cu vaduvele, cu saracii §i cu cei bolnavi; s,a nu mt're niciodata in ciroturn'i,. mel sa se tmbete, spre a nn sminti pe credinciosi; sa nu intre singnr in casele credinciosilor ji spre a nu face sminrreatl atit Iui, calf. ~i altora; sa nu se amestece in, afaceri hnnesti, cornert, bqj]"jwdecip, certuri publice, PO,utiC8\ etc,

Sa tnv,~e pe credinciosi permanent dreapta c.redfuta; s.a '~in81 regulM, predirci tn biserica ~i slrexp~ice eele sfinte credineiosilor; sl cerceteze pe fieeare familie perio dire ~i sa se ingri j easca de m,antuir-ea, turmei sale; sa 1 upte cu toate puterile :~~, mal ales cu pilda vi,re~~i sale Impotriva secteler ~ a, tot picatul:; sa procure cliedincio~H.or sru ciMti folositoare de suflet; sa combatl en iIDmti t!ria desfr;lui, 'betia, d,i.voqui, ,avortwl, certnrile in parohie etc,

Aeestea sun!" mi se pare, principalele indatroriri, la care mai ad mug: sa m,arturiseasca, :regull!t pe eredinciosi in cele patru posturi; la fel ,i el en ai SM!" s! Mba un

80

duhov~c bun de care 81 uowte ~iIi la care sl se spovedeas~a adesea; 81 .respecre, dup1a putere, Sfintele C~ane;, tar in caz de mare nevoie S8. ceara sfatul e:pl,s~o:pulUl~ Jo~ul,w (Dup! Pravtla BiserilJeasclJ de ~himandrit Nieodim Sachelarie ed, 1940., p~ 14'9l- 155 ~,] 264-21(7).

69 .. , Ce treb u Ie sl :raei du' oVDieu,1 eo, ie.ericH ear'e au si:vlrJit .pica~e oprit.sre de' eeJe s,Dnte?' -- -

" SprU~e Sfintul S~meon al Tesalonicului (01'. cit ,

caJP: :~3) c~ ?~gre~elne p1retrp;1!or in cele ale preo'f.i,'ei l~, arilie're:u, trebuie s~ Be :mmtunseas.c! "i sa se dl,ezl,eger", Canonu~ ~ I al S;modului ] Ecumenic sprUne 'ei daca ,~u~Oi~mcul ca~s~~ta ~a clerici ,abateri canonice grave sA ,n~-I ;de2,ieg,e, ~Cl sa~ 1 opreasea de la cele sfinte, ci sa-i tnmi ti, la eplsc~ul Ioeului, singuru] 'CM-e r poate dezle.ga S3Q catensi.

_ Iar Sfinbtl Nic~dim Aghio~iml spune la fe~: "S,I nu 'CU~.v3, 0" duh~~e~ ,~.I dezlegi greselile pre o'p lor o.'~to~ I de ,S~lta L~~~ghie, CJ, I&I·-i ~ trimi,ti IDa ep~r~!U.~ ,1'OCU~Ul ._ IClen!~l care a savlmlit pl,cate: opntoase de cele sfinte m· .llc· '!!IIiiii'" d'i;;o" S,·' '~,' .... +.... 'r ':;h'll;~~k"' A

. }. ' ,g mJI!. _..... ,la.l.J.bii:J. A.d~'-5!llle s~,

Sf opreasci, dae! nu ~;i de cele'JaIDt-e Sfinte Taine in aceas~a, pri vin{i, spune Stanml loan Gum de Am: Mai

lun,~", s~ ste~ b~~eriJC,:a lui Dumnezeu !h! sh~jb~ ,;dica tnchrus R,. deest sa ,sl.~Je3Bca tn, @R un preot nevredni cl n

'0. Ce sfat::dri. mat im ,I or_~,bte da4i duboVDi,

c:iI1or? ~

Preotul duhovntc este Dill 1 veran ~ , I d

,~ . -. "" .... 011.. rQ!,l;I. ..... .lli.w.l! m scaunu .. Ie

spovedanje~ Bm J'udeca atune I" in num e le ;~I' "'m' . 10 .... " J Ir ~

_. '--'" ' Irw yJ I. I I ,--U UI

H~,s~,os.. N~u, 'p~ate Jega oricam, fIr,l jud~cata; ni~~i sa

dealege once ~,~ pe oricine, Pentru a nu ,pe~i trebuie si

81

cuneasea foarte bine Sfintele Canoane, Traditia Bisericii, praetica lliiturgica, 'mv1taturime S,finf,ilo,r Pkinp ~i mai ales Sfinta Scriptura, eft farl aeeste anne este ca un soldat flra sable,

Apoi duhovnicul trebnie sa fie tare in, credru_n;a~, cu mare mica die Dumnezeu, cu mullta mila, de oameni ~i cu inima de tatil penrru 1oWi. S,i judeee 'cam mai atent :Ji drept, adica Sra partimr'e, sa lin a, eont de firea, virsta, asezares, temper.amentuID.~ studiille;':o,zip,a sociala, starea saoat!pi, IC'ii!dtma~ puterea de mlelegere ~i ascultarea fieearuia, ~i mai ales, de credinta ~i de frica de Dumnezeu pe care 0 are credinciosul. SI spovedeasca en mart grij.a ~i aten"ie, :ilr!, graba. Sa asculte ce i se spune de fie-care, ~ alpoi sa m~rebe" inoep,ind de la cele duhovnicesti, ~a eele :fh'efti, de 13 cn~dmf~ ruaaciune ~i bi:seri'ca" la cele 'omen,e~ti Ji trupesti, SI nu, iscodeasca prea mnlt 'pacawl;, sa DU, sminteasca mai ales pe tineri :fi eopii cu intrebariIe, sale; sil nu se mire

j!, • iN. Wi x· tru '" r+ 1 :;,~. 111*,

mci Sal '0 carasca p e cmeva pen:", pacare e mammsne;

sA nu inkebe cu cine anume a, pi<:,ami1lt !Ji mal ales, sa nu divulge aecreml spovedaniei,

S fintele Canoane SP'Ull ,ca, cine divulga pacatele de la spovedanie sf i se ia harul pr-eop,ei ~i ~W duhovniciei. Duhovnicul sa mlrWr,iseasc! [[uum,ai indi vidual ~i nic'~odati, m comun,

71~ Cu m poate duborvnic-ul si, soco,teasei ,lUai biDe cano ul la s,povedanie?

Duhovnicul trebuie sa !ina 'misura adevarulul, ~die' sa 'pna calea de mijloc intte dragoste ~ asprime, intre acri vile, ad.ica sCiumJpaf~re" ~i po'gloriInitlt. Si masoare asa cum 11 mv.ti; Dumnezeu, de la caz la 'CIZ",

82

NE VORBE~TE

~mgos,tea cu ,~rel-'!taJ ~a. fiL mos_karea cu I,ab dare a. ,~. bl~de~ea.. AP01, sa dea caDnonu·~. dupa mssura pacatu~ lUI;. ~u~a smrea sufleteasea ~i trupeasca a credinciosulni ~l potrivit cu practica ~i Canoanele Bisericii, Preotul are 0, limita in a Iega ,i a dee ega picatele; mai aJ]es, clod, sp_ovede~m.e clerici. El nu are toata puterea de a, _dezleg~l '. , Aeeasta 0 are numai episcopul, ill' preotul es~ .IiIlUl1VU un delegat a~ lui, deci cu put ere limitMi. Clnd. 'p~tul an poate chibzui canenal, sau are un cas grav, ,amini spovedania ~i dezlegarea, p'ma ce se COl1St1I~1 CD un alt duhovnic mai bitrlft, sau fI, trimite

pe: eel in cauzala ~lSCOp'. - -

Dace un dllllhovnie primeste p e cineva de Ill! ,01 dUh~~ic, el ~te datoI' si~l spovedeasca din nou, dj~ copilarie; msa nimen W nu poate sili pe cineva sa se spovedeasca la el, Credineiosul are libertatea de ,coDftiioti sa se duel 181 eel care are mai multi :ev'lavile, dUi?-8 cum it Ci'mUle~~e Du[bu] Stant., Crt nimic nu este mad greu declit a spovedi, a oreste ~j. a povlitui suftet,~i~ pe_ calea ma imirii. De aceea :multi se feresc de duh0v-nmc~~, d,e. 'teami sl nu aluneee ,i ei in aeeleasi ,pl?ate~ Ca auzi ce spune S:flntu1l Isaac Sim]: 'I.,Vai r e e_~ ~e ., se .. aruncl de voia .Io,r In p~t.pul 11l0l' ~ (~atIDIIlor) ea s ""~ scog,d. pe alt;ii, iar el se _ciaei ,I pier p~~tru IlDplr~tia., ltd ,Dumne:z;eu''' a- 1M" despre cei, o~ caJ~ta duhoVI11e~ slabi ca dbl,ii,. spune Cuviosul NlOodinl. Agbiori.tul: nee ee eaU'd dubQvntic.: . ,Iu ca d,An.lIi, ~I nu d'ol'ie,te 51 ... 1 Tilud.ete de p,ieate, cisD .. l tolerez'e fD pl,catele sate",

12. 'Caad _d'UhovDi,eul se ,sm~Dtefte' depaea' tie ,c,elor pe eare ii :DJ.iriurise~rte, eade sub atn,oo'1

PiRI.N.TELE CLEOPA

Mti mspund en cuvintele Sfantului loan Oura de Aur, lea e zice despre aceasta: "Nu judeca pe eel 00 timitlu.ie§te priD. sp ovedanie pe cineva, ca ,~, docterul, cand, opereaza, se umple de puroi ~i de s8inge, dar el vindeca, Nl! ~i dubov iell), se nmple de s,Doteli eind s,povede,t-e pe altu l" dar e~ mfintuiqte sufletele de pic ate ,~i de os,iDfi, ve'Dk.,;~. Numai stunci cade d.uhoVIlicw:l sub paeat: cind! iscode~te p'icrutel[e oamenilor cu patima, rclnd se gr,!be~me.. 13 spovedanie ~i DiU tntreaba piicat'61 e cele de moarte CD. anllfiuntul;. cand, nu da.. euvenit slat p,enitentului ~i. cano ,[I de'indreptare pe masura pacartelor lui; cand spovedeste in oemnn ,~i DU. face fiecsruia de;zTh,egare pie cap, prin puneree mamilor; cind sm:in~_e~re pe credinciosi ell tntrebkrme sale, ind!OO&ebl p e copii ~i pie tineri, ~ caml dft Sfanta hnpm~am.ie repede, fir! cano - ~i poca~nta" cum

oblJ~nJlJliesc unii preoti astizi.

7,3,,, Care sunt efedele Sfiutei Spow4aDii ',. ale Slill'.,ei Imp.irti1,anii?

Sp ovedania dez~eagl pacatele, iar Sfinta hnplrti-' sanie tn - dumnezeieste pe om H' li1j'l"lf1l- -I .""1\ C~, 'iI:!iPO-" eedania "'" "f. "'4A'. ",;IOJIi" ~.u.;..,.J!!., 'i!i,;"'" ._ .1. I..,' umar ca ;,;,. '.I •• V r '.. . I s"""

face in, orice timp, iar Santa, Imparta~ani.,e se d! cu mare ,atenpe ~i nUlllai ce or vrednici de Hristos [ca mar-e oslnd.! apasa asupra preotului care da S-fmtete

aine celor nevredniei, Cand cine,VtB1 nu este vrednle sit primeasca eele sfinte, 1 se di. agheasms mare, pima i~i termini canonul '~i pirlsefte p'R(',atu1:; iar daca din nou gre,e,~~ ia canonul de. Ia ca.p;iJt.

74. Care esu soart1il su' lete~or c are au murilt spov,e.dite, dar 'uB .,i-au. Bent c:auonol pe pl.'ot?

84

NE' V'OR,B,E:$TB

Cei ce ·au murit sp ovediti $i dezlegati de ,pacat,e, dar au ramas sub canon, sunt seosi din muncile iadului prin jertfa Sfintei Liturghii, care Ie spa I pacatele. Aceasta eete deosebirea mtr,e purgatoriu ~ijel1f~ Sfintei

iturghii. Catolicii s1Illsiin ca, sufletele eelor p,3t;:ilo§.''', se curat3 totr -un foe curaftor, iar noi spunem ~ oredem, dupa tnvatatura Sfintilor P',W! . n!tii' cil sufletele eelor spovedi til care soot ~n iad pentru ca nu ~i -au tmJp lini t canonal pe pitmant,. se curita ~i se scot la lumina raiului p.rin S fanta Li turghie, C'! j ertfa si SAn,gele lui Hristos ne curala paclltele,.

":;';; Ce legitura, este tntr,e invili.turi I,:i fa,pta 'h ' ... ?,

, UD,a~'

eel ee RlV3Jli p e altii dar el nu face este Cat eel ce vanmrl grWlll,. strain, iar el moare de foame. Ca spume S flntul Apes 01 Pavel: ClU"toftinfa ,ingamfii, iar duhu! dll via',d. Isr Mm.~ui~oml ziee: eel' ce 'm face' ~i' l-I'Q: invala~ acela mare se va chema intru lmpdvQlia hd Dumnezeu (Matei j, 9). Deci, vezi lca isus Hristos pUo.6 in.tM pe ",a face" ~5 apot pe ,~,a hlvi~a!'" inti~, trebuie sa predicam altora prin exempIDuill vietii noastre ,i apoi prin cu.vint. Cuvintul se euvine sa wi dint experienta viefi noastre, adicl din htcrare, ler OU invers, cl numai atunci are putere ~i ajunge, la inima credinciosiler,

Cem ce ·mvata ~i -nu Iucreaza fitpt~ bun a , sminteste pie credinciosi f~ D1Ci el nu se man'mie~te,~ ci auzi Ice zice Hristos: Nimic neeura: Nil va intra in impdrlilia Tatalui Me. "" , Este adevilat: ,ca omul 11U va putea n~ci,od~ti sa. fae! in vi3Jl' tot ce ~.trn!e~ niei sl aj unga en lucrarea unde ,a:jun,g,e cu mvali\tur,a., Dar este dator, cum

PAR'lNTE'LE CLE·OPA

85

spune Domnu:~, ma;c.(ucu ,degetul eel mi c .sa a.tlnga,,, sl

fael cele ce mvall pe ,;d,tji., '. ,"..

Aceasta ne 1nv~a, ~i Sfintnl 'Isaac Sll11l, ZlCin~::

t~Cunlo,dnta lira luerare este amaei al ru,iDii"'~ .CR ne rus D.lIn de cuvintele noastre ~i ne ~Us\r~. ~~: e~~e

~ ,t:- - - e qn1l11'1II1I·'em'" ia'r- PDDOIlili~lllP,ta uBtll ,en

ca nu 1Rcem 0 "'r"'''i~!in'! " 'U ' ""'. , : "j'IJd1i. _ --- . . .:.

('Ocr,area este camara a nidejd'ii", adica, De. dj,

. 'u~ d .' .A.,,;;,., ,JI. ..... manmire D aT ICum spune un stant pannte,:

na eJ~ u.tt a"L.l·. - • . ,,!. , _ .' . _. __

,,,,Can,d este di" asc:nltan, sa. 1n~~ZDq:t1 a 'vorb;i~'. Adicl;; dati este absolmti nevoie ,1 ~l se porunceste de

mai marele au;, atunci vorbeste de. Hristos, _

srantul Isaac. Sirul ne invql, zllcmd: ~,Cind vre~

s,a.votbee;ti dodeva" todi si,te· SID,ere-fn, :adl£a si-·'P

- - "I -L. " ,II " C· ...

vezi nepu.dnle- e tale: ,.i .po'l sa _ vG'I"Ue,u .• u .. , _ a

,nilneDi DB este mai sirae dee at ,eel ee vurbe"te, ~.~ ~l D U [ace;~', adlei : -0 t'fiie,te. Cea DIal p'D terRtea

predici este eea priD tF,aire, 'prio ~x,e:~lul ~erso~~I, ~cl, cuvlntul §i stri,gind~ 'Suparl; 11M" 'Vlap ~,I ti§:cand,

toleseste" ~ . Ji< .. ~ _ .. _ .

Srmwl 110 an, Gmt de Aur spune ci lB, tJiea '(elun se

propo~,iduie,te Eva· 'l'beUa, lUI, Drums,: ('.0 cuviDml:, eu serisul '~~ C,B 'kl~l"ea~ ,adID.l(li cu exempl~l,_p~,som1l., ceasta este cea mai walta ca e de prop 0 vadM ire, Dar . alasie Libianul zice; "Dad DB ,ai 'apte bune, _ DO vorbi €I.e lucr~n"'" ~ La leI 'S tantol Isaac Sirul zice:

NiJml,e DU este mai slrac pe lu.e deei.t miD'tea ~, eeea care, Ol,oso ,eul de-s,plie fapta, 'boni ·BrI,

lutrare"iI!

'CQINVOR,,8,IRIEA A TRE,'A DESP'.RE [NIGERI" MO'A:R TE, 'VIATA 'V]ITOA,RE ~,r JUDECATA D<B APOI

"'t e,aod i se di rODl'n oi 1Dgel' pbj,tor? La zimjs'ure, la, na,tere san la St1Dtu Bota?

. . Dupa Sflnta Tnlditie a Biserieii hn Hrimos ing:eru~ p'azl~or se da ornuhn Ja S mn~J!t1 Botez, Acest lucru, se poate ~n~elrege din mgiiciuD,ea ,8 cincea de Ia fac ere a, c_a!re:h.lmlenuhd~ unde, pri ire rumle., se ziee ;q a: ~ ,.insO'~e~te-'1 via~a: Wui ell mg,er de lumina, eft si- ~ ~zb~ve~sci pe el de toati! bintuiala potrivnicuJui, de mtampuuvea. celui viclesn, de demonul eel de amiazi ii de niluciri, rele", Pe lingl [ngerul pilzito[- Dumnezeu trimite o~ului ~i ru~i ingecllD viali spre, a-I 3!lUlta" a-I tndrep'fa 1~1 a-' mangiia in ispi tele "i incerc,lrile luptelor duhovtnce,ti prin care trece omul in acest veac.

,'. Des:~re aceasta vorbeste dumnezeiescu] Apo.sto':~ Pavel, zlcind: A.u ,nu aunt dt~huri slu} itoare, care se trimi: spre ;s'{f9hlJ pemr« cei ce vor sii mo~teneasCQ: ~ntinr::ireQ? ~Evrei r, 14)., leu aeeste cuvinte, AprO,s~,oIuJ ~~~'f~ ~ug~;te],e ulcultatorilot ,i ~imgiie foarre mult pe cre~ti~iIl~ ,fhn.del arati rca, D~eu are multi purtare de ,gnja pentru din~~i, de vreme ICe ~'i,pe Ingeri, care covarr~esc pe o81mei1l1i~ i-a 'rAndu~t sA siUJleasci pentru .. . &ntuirea oameni mor".

81

Dar vedem cl~ altai in Legea 'V eehe, cat ,~, in Legea Darului, ingerii au fost trimisi de: Dumnezeu sa ajute ~,i sa 's~uj easel oemenilor eelor alesi, precum . Lot, A vraam, Iacob, Moise, V alaam, Isus N avi, Ghedeon, Manase, prcorocul David, UI'e Tesviteanul, Sedrah, Mesah §i Abdenago, Daniil proorecul, Ios~f, Fecioara Mari~ 'pas,to,rU, de la Betnleem, Maria Magdalena" Cornelie Sutasul, Apcstolul Pave! ~i altH.. Prin aceste c at,ev a, mlrturii arm ara-tat Ic.a Preabunul Dumnezeu ne rsnduieste noul ingeri 'piz~tori, mi nnmai la S.~tul Botez, ci ~i tn toati viata, ajutiod pe calea maotuwrii pe cei drepti, care fi iubesc "i cred mtru HI..

'7',. .'N eerediDei.,,,:i1i,, pag,lnu ,i ,e'lletiej"', :primese Ii e~ die la, 'DulIWeuu mgeri, pizirC,ori?

UnU ca aeestia, i'ntrucit 00, ;sunt botezati mtnI numele lui Hristos, ,[l1U primesc tngeri plzitmt Ei nu cred in !,ngeri. Iar cei ce zic totuf,Ut rca ered in Dumnezeu, dar sunt eretici ~ aeestia intrisreaza, ~.i depirteaza de la rei peingerH Domnului care i ubese adevarul dreptei credinte, Ice! ql~zat de Hristos ~i die ApostoU. in Biserica Sa (A, se vedea 'ldlcui,.;ea Epistolei caIre Evrei, de Teefilaet al Bulgsriei, 1904)"

Cat prive~te. popoarele p,igane~ acestea de abi;3, ;3.U cate un IDger plzitor pentru hmarele. fiecarei 'Iri~ dupa mirturia Sfintei Seripturi, care ziee: Anmci a pus hotarele neamunlor rdupa ,num'llrul ing,erilor lui Dumnlezeu (Deut, 32~, 9). Acq.ti inaeri fae parte din ceata Domniilor, ca eei ce domnesc peste neamuri, Dupa traditie, sunt mgeri 'p izi tori, peste 'oelap" erase, sate, 'minastllr' ,i onunde se preamarefte nnmele lui.

unmel1e.u .

88

78.. Care ISle .eDina. in:ge:ru llll i pizlter 'in viata

(Tledinciosul.ui 'i~ cum n ajUf.i Ia miatuir'1 ~

Menirea jn,~eru I W. pazitor este de a-I p'lzi pe eredincios in chip nevazut de ispitele diavolului, de caderi hI tot felul de pacate, de a-l calluzi pie calea Bisericil, a pocainJiei ,i a ru.gaciunii;, de a ... 1 mingai.a in necszurile vi~~ii ~i de 3;,-1 mdennrua pnn Bind la to,ata fapta booi. Ingeml plzitor este daJu de Dumnezeu omului spire piizirea trnpu ui iru sufletului sau EI niciodata nu doarme, dUjpi cuvinwl :ps~~mistului; Nici sit d~rmite.z,e eel cete paze:~te (Ps, 120~, 3) .

. fngerul plzi or apiri snfitulloelincrediQ~at ~u'" im tCHlta vremea de .~spi~.ii daci are credmnjl. ,i .mea de Dumnezen, dupa spusa ace~uiqj 'impar,at ,1 prooroc:

TiJbiira~·va ingerul Damnului imprt3j'urul ice/or ce se tem de ddnsu.l (Ps, 3 3, ~ 9)~ Imgeml pizitor sluj!e,~e· 181 .min'tlrirea omului (Evre] 1 ~ 14). ingend :pizitor SC8ipi pe (lim In vreme de primejdie l(Papte 5, 191; 12) 7=,8; 12., 1 S'; 9,. 11). fug:eru.1 pbi tor este dub silluj:i1tor al lui Dumneze'~ spire pazirea oamenilor (p's. 1 02~ 2 t; ill 03 , . .5; LUC,8 .• 116, 22~ Evrei m., 7)~ .Mintuitoml ne porunceste sa nu di sprepnm pe copii, cd ing!eri'i lor, m ceruri;

punoea wld fa~a Tata.lui Meu (MaJltei 18,~ 10).

7'. CftI:tinnl are f.i un tnger :ra.u care tlllf.eazi toa.ta viala? Care este seGp ] i'age~n)ui riu.?'

Da, orice cre,pin are de la Botez Wl Tliger boo; care st.! de-a dreap·t,;t lui ,~ tI pOrv,itnief.~e spre tot lu cru I placut lUI Dumnezeu, £1 aerie (~U de,..amanuntul, una cate una, .t1o.ate faptele bune, pe care I e face 'm viata ,i pe c~e 1 ]e va prezenta in ceasul j udeCitii~, cind ~,cArtHe se vor deschide", De asemenea, erestinului ii

pAR'./NT·,ELE CLEOP.A

urmeaza din. pruneie §i un inger [aU (diavol) care aerie ~i el, aman.untit, tot pleat,l pie care il face omul in via4i, :pina tn clipa mortii,

Scopul wgerului rau este de a-l ispiti into.,tdeaum ~i a.. indemt_n_a IDa pacat, en ,gfmdul,. cu lm.agi___natia", CD simturile, leu ,cuvmml" au fapta, cu trupul ~i C" I, sufletul, Daca omul l~ aseulta, se ·mvofme~ie. la paeat :;?i ohiar n savk~e§te; diavo lul sene oricegand, once CDvfmm s au fapti rea fic.ut! in viall" de care tm. va 'cere raspuns la judeeata particalara, ardioi dupa moarte, daci nu a fost -dezl.le.gat de placate in. via~i~ prin spevedanie ~i po,cimfl"

10.. CU'm poate IcreJtin ul seipa fie isplitele iDg~rului riu, .di,ei, a le d~avolulu:i, eare tll1'r, .~ lir,tt'le wa.m. ·via!ta·?

. . - _. !~ - -

, '. e nevole este pentru olirduirea omnlui sa fie ispitit de diavolul, ,ea daei OJ se va ispi til, nu se va mlntui. Nu se poate Icali mn Jupta cea duhevnieeasca ,.i nu poate avea nici 0 plata pentru f~ptele sale eele bune, fiind flcu'£e din 0. bieei, flri nici 0 imp Oi rivire dle la diavolul, De aceea ziee 3.1 S6n.tul Petru, lei dia1JJt).lul~.

. . l vostru ~ ~., d b~'~ "')1(j,..,,,~_,A

potrtvnicui VOS.U" UJ CD, un ,eu: raemnc 11m" tall' cauuma

" .... i...... ,J1:f' • .... '.X fi" d

pe cine slJ In:g,ldta~ canaa sta/i-I, 'tmpotrtva, una

1ntariti in credinla., , .. (ill Petru 5; 8=9) ..

Deei, via,a noastri este 0 :~upta leu diavclul, care ne ispiteste, fie prin propriul nostru WI', fie prin cei din jurul. nostru, fie drurect plrin slugile tntunericului ,. Ispitele soot neeesare pentru ci, ne calese in lupta eu paeatul, pentru manmirea, noastra, dar numai ~i nu ne biruiasca, Un mare phim~e din Peteric ziee: ~1'1 nil turi. is.p~le'e "i DO 11e va manto.' Diel UB om".

HE 'VORll'll$TE

Cr .. ,ti iuill poate scipa nebiruit de is, dtele diavolulni prin lucrarea mtnror fap elor butte ,§i mai ales prin

. . . d ..... ...:1 • d ;:til:

rugsei une, post, smerense, '_1 ragoste, SPQV~anie· . eas,,;

pocain,a, milostenie ~i multi ribdar1e.

81 ~ ·Clnd crqtinld picltuiet,te eu veta sa, se iodepirl eazl inlerul - un de 1& dADS,ul? Dar (and face ·0 :fapti bUDia, (ulle iDgerul rio de Ia .• linlnl?'

.

. Daea p\ir(~3[hd este uri,ciune inaintea lui Dumnezeu

(Dent. 25,:~ 16; Provo 5; 5; 10, 5~ 3, ,32), apoi cum va iubi lngerul Domnului pe cei :pi\cltop ~i Oil. se va departa de 1~ ei? ;$:ru daca eel ce face pticat:ul este de la diavolul (llo8O 3, ,8-10; oan 8" 44)~ apoi cnm va sta l'ng,erul Domnului lfmga eel tie face lucrurile diavolului, adiea ling! eel be~iv, desfrimat~ pf:ead.esftioat~ -. ecredincics, mincinos, .zgarc·i.t, 'uraijor de oameni fi eretic, ~i daea pacatul alunga de III om bineeuvsntarea lui Dumnezeu (Num. 141" 34:; 'Ism Narvi .S" 6 ~ 'I~ 80, 13 - I 4.; Isaia 48, 18 ... 19), apoi cum va sta tngem~ Domnnlui 110gi eel ICe. luereaza plcatul? ~i datCa Duhul Sfant se inbist,eazi de paeal (Gal, ,4, 30; Tes .. S:i 19)r~ cum. nu se va tntrista ing srul Domnulni ,1 DU. se va tndeplrta de la eel ee face pica:trd. ~,i nu \f.(li,e~t'e. sa. se tntoma la --ociinti? 'Si daca Srantul Dub este :miniat ~,,~ suplrat :pe cei "easc.ultmtori ~i rii (Isaia 61, .3, 10), cum nn se va su.p\ara ,m. mng'enll Domnnlui ce:~. cnrat ~i s6n.1t,. pe eel ee face pacate ~i Dll vloi,epe sa se into',!rei, la pocmn~!?

~adar~ mgerul piz~to'r, :rind.Wt de Dumnezeu fiecarui erestin, U'riJ~e. paeatul, caoi pacatulucide sufletu :; ~i se depirteazl de Ia eel. ce luereaza flr:ldeileg)e., Dar, IDarl:$~ se intoarce ~i a) uta pe omul plcltos.~, ,cand! acesta vine la pocii:n.ll cu laerimi si ell durere in mimi

PAR.lNTELE CLE'OP'A,

pentru cele tlcume (ll COT. 7, 9)~ C:iici bu·~t:, s~ face 1~ eer pe:n.tru un, plioiJtO!J care 'vine III p,ocQlnla. (Luc~ .15 ~ 7 -10);, deoareee Dumneeeu vo:ru.le,~te ca ,toli ,o(tm:e~l~·. sa se milntuiasr(;ll ".I sa vina lao ,c-uno~t'i'nla adevliniluJ (Iez, 18,,23-32,; 33,. 11~ Il Petru S, 9). ~

Deei, ,clod omul face cele >fele, intristeaza l§(~ depikteazi de la sine pe Dnhul SCant ,~i. p~ ;<0, geru.'~ 'pezw,tOI'; iar in. locul lui S!S: apropie de om dl~olul ~! duhul eel rau. Iar cand crestinul se intoaree din loam inima lui Ia poc!intA, veselesn .. : Pit Dumnezeu ~].pe top. tmrge,rii din. cer, apropie de sine per ingerul sao ~ a]~ga. OO-Ia dinsul pe '-Ig,eml satanei, ~i aceasta lupta se rdl. in. Inima ~i mintea emului in orice clipa, panlla. sfir,itul

vi,e~H lui.

82. C m trebut'e si Icolalr.oreze erqtinul c . tngeru~ sin pal.,or", pen:trlll. a ajiung:e i_abu. impiri'p,a l_i DUmDezeu?'

'Cre§tinu1- trebuie sa imite pe s,fin.~i ,~l pe Ingerfu~ C3 sa fire numsrat \m eel 'imprelUli '00. sfintii ~i. cu. ingesii. Adica, sa-L :sliveascl neiinc.etat pe Dumnezeu, sa-~ laude ~i sa ... · multumeasca ltotderuuna prow toate, sa-L asculte, sil 'plz,eucl pO'motile Lui, :sa- L iu·ibeasca. p,e Dumnezeu, sa. iubeasea pe tot) oamenii ,~ sa duc~ lntru teats v~~i crestlneasca Preeum ing,tnd este slUllmtor al ruU] Dumnezeu ~i n. pize;te, pe om '1ntnl toate Iclile_ sale (Ps, 90, 11) ~,i p:recum tn.gerul se sunp~e . voii ~ lu~ Dumnezeu (Ps, 1. 02~ 20-2 I), la fel trebuie sl f~a ~l omul eredincios, Sa se supuna lui Dumnezeu ,i sli fa,e,l voia Lui, ~.i daca ingeml se 1bucuri de into areere a, pic!tlltsului' la po ciinli· (Luc a 15" 7-10), asa se cuvine

92

NE VOR,B,ES:TE

sa meA ~i omul oredincios, SUi, se bnenre de futo\8Jree,re,a celor rai la plocmnta.,

Daca mgerii se ingm-ij lese de, 'min:tmrel:Jl oameniler ~i le aj uU\, (F,ac. .24,:~ 7.; Ps, 90~, m 1 = t 2; Ps. :;:1, 1; Matei 4,~ 6)" asa sa faca ~i crestinii, mad ales, pastorii de suflete; ~l, se tngrij leasca tn tot clftipu], de mlntulrea ,1 tntozwcerea Ia pocamta a suflete'],or emenesti, Ingeri'i slavesc netneetat pe Dumnezeu (Ps., 1 02,~ 20; Isaia 6~ 3 :;, Luea 2, 1.3-14;, ,AlPoc~ S,~ ~ 1). La fel ,i credineiosii sunt da.t,Qrri sa slaveasea pe Dumneseu, du.p'a" cuvantul p salmistului: B'i1'u!!' 'vol cuvanta pe Domnul' ,in ton[{l' vffl'm,e'a;'purorea la:uda Lui tn' gura' M.,~a (Ps, 33, 1)+ ~i daca 'ingeml'este pururea veghetor spre tot lucrul bun" apoi ,i omul eredincios 08W dater neimceti!tt s I, vegheze cu mintea sa ii ,si, ia aminte ea JJ'O.trivn,icul nost,r'U", ,dicn,l'O'lul~ um,b,lii ca un leu; eautand pe cine sli 'inghitli (I Petru S~, 8)" ~a de, va face tot eeestinul, se va afla bnpn:1mn! lucrind co. lngeml s,iu pliz:i.tur Ia sAvAr,irea tuturor fapteloll" bune,

83;; :10 ee chip ajlud i'lgerlll p\izi~or' pe suIftet tn, eeasul mertil ~i piui. ciod, rlmiD,e I'ugii el dopa moal1e?

Mai iotti, tngeml pizi.tor se roagi ~ui Dnmnezeu pentru sufletul iucred'm~at lui, ,C~ ,sl aibl, sfir§it crestinesc ~i si i se ierte mate pieate}.e., Apoi ii di 'm cuget credmeiosulu; sa se irmp1aoe ell 'itoti~ sl se spovedeasca din copillde ls preot, sa se implrtqe,asea, ,cu Trupul ,i Singele: Domnului ~i sa-~i puna toate m buna r1ndui.ali. 1'. m eeasul mortii lui, nu numa~ un Inger t1 ,wjuUiI pe el, daea a ,rieut farpte bune, ei 'ma~ multi,

pARINTELE' CLE,OPA

Acest I Hem it spune S Bn,ml Efrem S irnl, zic.ifldl:: ~'lAu nu ~ti,p" ft,atll mei, ce lei de mci ~] de nevoie avem sa, piti,mim in ceasul iesirii noestre din V~all2! aceasta, cmd se va despiI1i sufletnl de trup? 'Mare: frica, mare tafni, se Sla:vlr~e~me ,=O':~O~ Ci yin la dansul tn~,erii buni ~~ mwtLme de caste eereasca ~i teate pnterile cele potrivniee ,i stip1ani'torii tntunericulai, amindoul p:k1Ue voind sa ia ,sut1,e~td ~,i si-l a~eze ~i,

si- i tntocmeasca, lo curile lui.

Deci, daci sufletul "i ~a cqtig,~t de aiei faple bune, in zi ua ie,irii lui, f~p~ele bnne p e care le-a c~Hga;t de aiei se fac ingeri buni fl, tl meonj om pie dansm ~i n[[ IB3a nici una din puterile P otrivnioe sa se atiLngl de eTh,; ci n, ian pe diilnsum co. bueurie ~i veselie impreu'M eu lngerii, elntind. clntiri de 'biruinta ~ui Dumnezeu, ',i il

~ . .

due pe dansul la Stlpllnul :Hrisros;J ,ImPUMW slavei, ,1

'i'[[ in1chini Lui tmp!n,un! CUll to~ti puterea cereasca, ~n U due d,e: airc~~ in loc de odibnl, unde 8m este durere, nici i'nm}stu'e, 'wei suspin, nici laenmi, nici grij 1" ci viati nemuritoare ~i veselie v'e~,ca~ impreuna ell mltf cue au bmeptlcut lui Durmnezeu. ~.~' (S,t'anrul Bfrem Sirul, Cuvant ,pentfU ,ea de-a purure:a sa aVjgm 'in mi'nte ziua i'klirii noastre din v'iald~ tomul U]}

La eel 'piclml,i~ spune SOdfrut Efrem Sirul, faptele lor cele rele se prefac m CeM,1]lU mortii in 'ing,eri til ,i 1m in:sotesc 'Pllma, este aruneatin foeul gheenei, acuzandu-l p e el de aeelea ce Ie-a £Ieut ~i nu s-a poeM t. Dupa

~.'" 11 1 .01110. ·AI ""m :,._ ~ ~.,.-j;i.

moarte mgerulHt9,Q,~,te su etu ,~- ce Zbe, nnpreuna

en mt1 tngeri, adlindu-i. Lolli ferieirea raiului ~i ap Oil muncile iadulni, Apoi tI due pentru a treia ~)ul in rala Preasfintei Treimi ~i i 86 hotir!fte, pana Ia j udecata de

NE' VORBE~TE

apoi, fie loc de odilina 'm rai, fie lac de olsmda, du.pa faptele sale ..

Din clipa aeeea in,gerul plz~tOl' "1 plris.'e.§fce planl la j ndecata vlitoare, Jar C11m sufletul treee prm 'Vlnu lie vlzduhului dupa moaste, ace~aJ~ s:fln~ pirinte Efrem ne ,arall; zicand: ~ ,A'ruDei, lu§nd mgerH sufletul se due prin vizdlJ!h, tntru care stau inc epator'. ile, stip,iniUe ~i futorii de lume ai puterilor c eler potrivnjee!il par"H nOftrl Clem amari, v,31ne,fii em cumpUtmc, luatorii de seama ~i zapeiii, c are, intimp,in.lnd pe suflet tn vazduh, 11 · scodesc ~i aduc tnainltea om nlui paeatele si zapis,eille cele din tinerete, cele din, 'btirilnet-e~ eele de voie ~i ce .e tara. de. vole, cele .Ricu.te C1]1 Iucrul, co gindul §,i cu adueerile aminse .. M'ultl este mea acolo, mutt cntremur ticliJ.oouloi suflet; ru~pove~titl ate nevoia care '0 pitime~te 8Jtunc" de la multimea mi iioanellll" de vraJmasi, tmindu~se de d~ij., ftln,gindu-se~ cleverindu-se, impinglnd.u~se~ opriad p e suflet sa nu ",8ft swq.luiasca. in 1 nmina ~J sa . i 'lre In lawn. celor vim. Insa s"fin1ii m,~eri 1 ~aoo pe suflet, Il due ... t~, (Ibidem;, Cuwnt pentru a

clOUQ venire Ii pentr« ju-decata, tomul Ill), Astfel, sfa tn1 tneer pizitor:~ dupa cum mai lnainte am ,ar,l~at;., lntotdeauna ata ~ingl omul eredincios, spre a-I paz! ~ ....

A

a-m ajuta, iin vlata~ mel ~i dupa moarte n ln~sO'~e"te pe

suflet plna Ia 40 de zile,

84., La, Iovierea eea de! ob§;r~ 'va yen ,i i. gerul pazi,tor aI, fieCirnl om,'?

.In ziua i'nfri,co~ate~ judecatl, h\geru pazitor ajUlta su fletul 'ple care l-a pazIDt in aeeasta lume ~i cMatore~te cu el main.tea. tnfrico$.atului J ud ecat or, Despite aces . adevar se serie 1n mai multe locuri, ~i mai ales la

",C,anonul ca~tre ingeru :pizl tor", U!. de se aerie qa: ~ ,ICand se va pune seaunul '] ciI1ile ~~ vor ~chide" ~~ eel vechi de zUe va sedea, ~}"~ oamenn se vor judeca, ,.11

ingerii vor sta mainre~ ,i pimmt'i I se va cm~na~ '~~ toate se vor ]nfHClo~a ~i se VOir cutremura, amnci ,a:m:avta spre mine iubirea Ta de oameni . .,~_ ma izbaveste de gheena, pe Hristos irob ~inzmdu~·L'" (C~tan3a a. 8-a).

ingeml pizitor va conduce snfletul la 'invlerea cea de apoi, spre a-si eunoaste trupul s!u din 'p~ant" ~um spune in, vi.i.tla Stantului Vasile eel Nou din 216 marne,

85,,~ Cum se lJucnri Inger"'" diu eernri pentra un piea:l:os eare se pe e.lj.~te "I in ee chip se tnt 4iste,aza, cAnd, ,acituie,te?

ingeriili din ceruri se bucura cl,nd. se poc!~,e~re un pleitos, asemenea Pasterului celui mare, Man~1torul nostm 6srus Hri stos, Carre. a a'Oat oaia cea pierdut,a,

. ,:;';· .... ,d B 'f" '<o!.... -. J(i

adu;;i neamul omenese, ZiC:wi:' .. ucuratt-va tmpreuna

cu Mine ca am ajla'i oaia cea pierdutii (Luca 1 S';J 6).. Acest 11 em t1 descopera M,intuitoruJl $i in pilda ou drahma cea p:ierdJUilti. Em Ma.g bueuria t.ngerimOl' p'e 'tru eel ce se intoaf,ce, la poclinll plnn cUlvint~le: Vli zic ~V.OUQ:p- asa ,$6 face bu,curie inaintea tM~e,ril.or l-ui Dumnezeu ,pe.ntru un pl1cl1tO;j care se pociiielt:e _(Luca 1 .;." 1 0).. Iar clod omnl p~lt~;tuJie~te; mgerul pizitor se bitrist,eaza, Ii 'pW;ange pentru el, d.epirtandr -se de ac~d suflet, p:lnl cind iara~i se i-q~oame la . umnezeu prin pocitin~a,.

861 Care este eea --I-ai tnalti tute'lepctlloe a cr~tiDulld.?

DUpI8, Sfantul Vasile eel Mare, cea mai ina'mm inte1epciune a cre~nmului este sa cugete de-a pnrurea la

96

NE' VORIJ'ESTE

eeasnl 'mnrtH. Iar dupa Sflnta Scripture, eea mai inalta filli,osofie a crestinului este frica de Dumnezeu (Ps 1,

m -4; 110" ill 0; Iov 18" 28; 'Provo ill 5, .3.3)" Fric,a de Dumnezeu este neapArat trebuineioasa pentru cinst~l'ea. lui Dumnezeu (Ps, 5" 1) ,i slu.jin~a Jui Dumnezeu (Deu.t. 01" 13; 1 O~ 20; Ps .. ,2, 11; Evrei ill 2, 20),.

Frica de Dumnezeu este neces ara pentru doblndirea mWltWrii neastre (FiUp 2" 12; Prov, 2,8" ID4); pentru plzir'ea poruneilor lui Dumnezeu (Dent. 6,,24; 8~ 16; i 0, 12~ m, 3); pentru femes, de pacate (lq., 20~ 20;, Ps, 4, 4; Prov, lli4~ 16; 16) 6; ]ov l, 8; 2, 3); pentru dobsndirea slinJleniei (0 Cor. 7,. l);p. ntru a loimJuj. sufletele. lett dreptate (I~,. 1[8,-, 21; n Regi 23, 3); pentru a j udeca dt¢:Plt (D Paral, 19 ~ 6~9).

De aceea Sflnta Scri,ptur! ne idvali sl n_mblim j'n;lru toate cu mica lui Dumnezeu, sa facem toate ell

~~ ~ cu .m,oI de Duennezeu (8 Paral, ]9, 9; Ef: S,2m,; CoL 3.t 22).,

8,7. C' .. trebute s,1 infel,egelD plriu cuvintele:' AdM-,i am'~"te;' tie cel'e ,,,,tli tie JIB' ,flr-mit ale wJe Ii ia Hac II" 'Vel greli (Isu! Sirab 7, 38)[?

Aceste ,euvinte ne to,vm,a ca de-a purerea sa ~vem in mill.t~ pe ~angl. frica de Dumnezen, Ii cugetarea mortii ~ hlsl aceasta, la cei noi iucepiUori in fapta buna, ,ciei cei ee sum sp(o:ri'U~ prin dam I lui Dumnezeu, dob~es,G in Wocul fricii de mosrte, dragostea de Dumnezeu, Acestia nu mai au frjci de moarte, deoarece drag()~'lea scoate q/ara frica (I loan 4,. ill 8].,

ar cele ma de p e urma al,e omulni, dupa SfhllfU Par]rr~i; de, care trebnie sa ne adncem aminte in toatl

viata, sunt; ceasu.:m mortii, adica despW1uea suflebllui

de trup, trecerea 8utl,etului pe ~ .'v~Th,e. V~Uhldui: s~a:rea sufletului tnaintea Preasfintei T I enm ~1 botM,an:m care i se va da, adici raiul sa:u iadul,

- 8 C ~ iii . JII, - m' 00· r,l-.n?

,8":. . e 'ID,eilegem prID e -'" ~ [I.(; ~

Prmmoarte inJeleg'em doui hicruri; moarte .. fizi,a~, adi c.1 de.spbtitea. sufletulut de trup, '.i '~o\arte duhovniceases, ,adilca, cmc.atiea ponmeilor I1u Dwnne~eu, ~a(e

ucide ii sufletul ,i trupul orwu'1m.-i picitos. O.m~l insa_~~ moare mci,odati ell suflerul!, ei numai cu trupul, Cael,

sufletul este creat de Dumnezeu nemuritor ?e ci l\1ung[e to rai san in j;ad, dupl f~pte'ile lui. _ ~oarte~ 8.Ufletwu_Ul este p.3,c8Jrul~1 diupl cuvanml: Plata PQC'~tu~u,~

_ " 6 I' '1- '8' 4 2- '0", Rom 1 3·'~'·

'- " . • I :" .",' • . • '_ . ". _ _ :',. I I. ... , ~ ~,

este ,11UJ.artea (1. Cer, l5, .5 ) ez. ";:;' ,,' ., _ ~ ,.

6" ~ 6 etc),

89. Ce inte' ege' prin judeeata partieulara, "i uude H ale,ad, suftetele oammilo[r dupa, moart-e?

8unt dona felmi de judecili idle camenilor. Cea dintii. este Au ••• a 1Ium rill pardc ,1m, ~ica personaUi. ce se V~ face indati dupi moarte, cand fie~,are SIlli!1~t treee prin bJ.ft· cosatele vilmi ale. v!2ldOOllmUil ,1 sti i'nain~ea Dreptului JudeciU·or, spre ta, 1 ~e: hotart .~oc. d~: odibnl, sau de ,os:mda. provizorie, du.pe fap[t,ele_lw, 'pli.na la a doua venire a lui Hristos. A doua este ,ju deeata de a.poi san geuer,ali, a tuturor o3mctt'·lor·,. c~ va ~;,'ea lee la s'fh,'ID,tul veaenrilor, eand se VOl" allege cei b~lU d~ eei Iii ~,i, vor merge cei bW11 int~ im~ari~]a, lu~ Dnmnezeu, ~i asa p'fJrurea lCU Dl()n'l1uti ~'Or fi. .. ! tar cei riii vorfi amncali m jocu-l cel vesni« (Matei 25,~ 3,1-46).

Cat despre locul unde se ~~i. sufletet~ oamenilor dupl moarte, potrivit ell p[dda bogatului . . ,. . .... ~ ! . L""',"'x..... (L' 'm 111 6 19-3' 1)' S· ,f3r~lta

memlllio,sllrv ~, sa:r~cu Ul .~.' uC,p 11.., c' -. ~ ,,. I·. g.:I_JIL-,

91

NE' VOR,BE$'TE

B,is~rici ne wvala asa: timp de doui zile dupa moarte, snfletul este purtat de mg:erul p!zito,r peste Wit 'in lume, p e .UDde a 'triit ~i a facut fapte bune sauu rele, ~i t~i ammteste de toate cele din pruncie paua in ceasul mortii, In a treia zi este dlUB 18. Dumnezeu, mar la 40 d~ zw Ie ~. se dnd.uilqte loc de odihni san olS,iJldit

In, Pravila Mare de la 'TMguvi~te, capitolul 162~, s~~,e cSt ",suftetul, de muUi dragoste a tmJpu]ui (sau), Icac~ 5",,9.. deSlplrti~ de dmsul" uneori merge ma casa aceea unde a fost In vi·a'~a, iat' ,ait@orID. Ia mormsntul unde este trupul tngropae, Ear tmbunatlf,itu.ill ~i dreptul suflet mer-ge pie la Iocurile uncle avea obieeinl sl. se roage pentru mantuirea lui ,,I face dona zile pe 'pinlinlt, Jar' a treia zi. merge sufletul mnplIeuni C\1 mgeml sau Ia cee ~i s,t! imruntea groazaicului seaun ~i se tnch~nl, inaintea 1 ui Dumnezeu. Pentru aceea se face a trei a zi Stants! Liturghie ~ pomana pentru eel mort, Mat, daea se Incbina. lui Dumn,eze.u~ merge ell in,gerul de ii ,arata. b.ogate e __ fl .~moasele llca,u i ale suflete:~or' drepti er ,,1 ale: sfmiJilliM care au flcut voia hii Dumnezeu 'in . ~ume. !omte aeestea Je vede sufletul amnci (de Ia a

PI·a~' p' a ..... x 1II1a· 't'lii I" . ,.. .).

'J!..1IJ.AS .\a.U4 .111 . .a BOUa. Zl.l~

Iar a nona zi merge mar de se mcbin1i lui Dumnezeu Pentru aceasta se face Liturghie ~l pomeni ~ re la a noua zi, Apoi il duee tngend. ~i ii arata tOQJ1e

-I 1 . . .

, -1- - ._ [' ',- [' 'I" I ,,' "I !.. -,_ •. " .'. . .:'I!!! - ~ - '. ~.: I >.', I til

rnunei e ee e de dedesubt (din lad) pana la 40 die zile

(clnd. se inchi~ a treia oar:!. Pr.e.aSfi[lfJtei Treimi), Pentru 8'ce~ta ~~e lac Uturghii §i. pomeniri (pentru cei mOI1i) la

40 d ... ·, '7.'I~e· ~itI" de a"-''11'ft'11 ~. .. ill . ..:t. .. 11 ""1 1

" . UN ~W!'.' m '_.:_. '~wu '1IIHOO'liO', uUlpa JLucru.n. e care 'e~a.

taeut, ii di ~.u~ 10e de se odibneste, phal va veni Hristos sa judeoe lumea ~i sit·-i dea sau S3;,<;o'· pUtJteascii fiecamia dupa Inerurile lui" ~

PAR'INTELE C.LE'OP'A

99

Aceasta este Trad'!1a Biserieii ~i acesta este rolul slujbelor ce se rae pentru cei rap,osati.

I,D!!, Ce deosehire este ilntre raj. ~d ilDp .. i:titia IU'~

~ ._ ~

DUI1lD'czeu,"

Sf"antul Moan ·.Ln1SlSchiD.;;. in Dogmarica sa, ~Wl,e ,cl 'fraiul este material ~i ~iri" nal ,i in el stall sfintii P 3tIDl 8, If! sm.r~iillul lumii ", Dupa Judecata de, ap oi, drep;ii vor intra impreuni co Hristes intru impamt.\a cerurilor,

in rai sfimfJpi ~, .. dreplii! nu se bnpiri,i~eso direct din slava Preasfintei Treimi, ci numai i'n parte, Tar cind vor "intra 1ntru slsva Sa", atunei !r,ViOf fi pururea CUI.

I'.' omnul", in rai stan, dlqJ,ii nemai provizoriu, temperer, phi, la inftiloo~a'ta judeeata generall.;, iar in tmpiripa lui Dumnezeu petree vesnic mnpreuni 'CU tng,er-ii~, i'n, lumina coo netnserata a Preasfintei Treimi,

.." _.

In rai sufletele pot 15 mutate dintr-o stare· de fericire i·n.

alta, potrivit ell faptele facute pe plm.amtt cate ajutlla mintuil ea altora in vreme tndeluBgaitil §i potrivit en rugaciunile ~rn. milosteniile ee se fae p entm ele; iar m . impiriip,a lui Dumnezeu tome sunt desiv~te ~i V6~moe ..

Raiul este o grldinl dumnezeiasca, cu pomi ~ cu flori, eu :pblri ceresti, leu fericire . edeplina, situata ~,m cer", Mar impirltia W.W. Dnmnezeu este imu~:i loeul slavei, un de: se afl~ scaunnl Preasfintei Treimi, :s:ituJata deasupra cemrilor, in ,~ceruriIDe cerurilor", despre a ,cir,em, slav! nimeni nu poate vorbi; nici om, nici in:ger ~ nici tnsu$i S fin'tul Pavel, ewe a fost rapit pinl la al treilea cer (II C'(M!'" 12, 3-4)~ Asadar, primul om a pierdut prin p\aca~, raiirl, <0 .gridlinl, cereasca, iar prin credinta in Usus Hristos 3i prin sfintenie lira doblod:i, nu

100

NE V',OR,BE,$TE

<0 grldina}, nu raiul eel dintai, ci msa~i impru-ip,a slavei lui Dumnezeu

Cuviosul Nieodim Aghioritul, in takui'm:ea Bpistolei a dona ciJtr-e Corinteni, spnne ca \i,~dupa slav!, altul este cerul ~i altnl este raiul, Iar dupl alegorie ~i analogie, poate este acelasi san po ate nu este acelasi.; SBntul Maxim Mmurisitond explica mistic eele 'trei ceruri Ia care poate ajunge. omul indumnezeit. intliul cer este sflqitul a toata fapta buna, Al doilea cer este Inil~M-ea minpi ~i cunos iDitei la cele dnmnezeiesti, atait simtite eM fiil gindite~

Al treilea cer este teologia, prin care ,ajunge eel de s avlq it" cu ajutorul darului S.B:.tl~-ului Duh, la starea de contemplatie, adica la riip"wr;ea minJlii ~i la tn~,~e,geea tainelor Iui Dnmnezeu eelor 'mati presus de 'CtlOOftinta,. Unii din SfinJtll P'lrinp zie eli Apostolul Pavel a fost rlpi t in rai, adica la al treilea cer al cunoasterii dumnezeiesti, fiindca i s-an vesn t cuvmte tainice §i negraite despre no, care ~i astazi, sunt ascunse p en®ru, not Adica!, ee este pomul v.~etU eel run m~jlocul raiului; ce este pomul cunostintei bi'ne:~ui :~,'" raului; ce au mgt , eruvimii fii sabia de: vapaie care pazea usa Edenului; ce au fost pomii din care a ranrJuit Dumnezeu ,sa mminc,s Adam, ,i ,alttde pe care le-an talc lit S.fint~~ P,irinpi, insi nu, asa CU, amanuntal,

Rai lit este ,. 00 fosrte Uiudalt pennu fnImus1et.oea !ut Aeolo a fOlK r:apit S Cantul Pavel ~i at auzi t ,eintari pe care nu este au pulinliJ om'Urui Q' le vorb! (. Cor, 12, 4) .. Acolo Siunt Bnoh ,ill~'e; aoolo este tilliarul de pe cruce; acolo este J.,san.ul lui Avraam" in care a iurrat Lazar ~i unde sunt ,a~ezate de cla'e ingeri~oa,te sufletele dreptilor ~i s,finplo,',', in 10e de Qdihnl" pani Ia judecata

PAR.lNT,ELE CLEOPA,

10]

ca v iitoa'fetl c ind U se va cia implritia eerurilor ( K iriacodJ"o'mion" TaIcuirea evangheliei cu bogatul ,~i sa.racuW I' azll').

"1!l Care S.Ull't i'DslI~irUe luDemIut du,pi mOlrle,'? Sufletul, dupl dlespirtirea de trup, i~i 'pastr,eu.a ~ nsusirile sale date de Dtmme~eu; ca: 'mem,Orrt~

ugetaree, gi\ndiJie~ tntelegeree, vointa Ii b erA etc, In sehimb uncle. facu'mtl~ ca: p,llilcerea, mahnirea, frica, I ania". imaginatsa, aetivitatea "i cele de acest fel, dincolo nu IncreaJZi C,I aiei, unde sufletul este tn Icgatudi ell tmpul acesta patima§,. Teate aeeste facuttlP dupi moarte se mduThlovnicesc; asemenea ttup .. uilor C~ or duhovnicesti, dupl,cuvantul Sf'aDjtulu· Pavel care, /.1 ce: S:eamanQ,·-3Ie, trup' ,sujlet.'6S,c,J scula-se-va trup tluhorvnices,'c (M Cor, l 5, 44).,

P3,tru ,5011 t tnsu~;iirile trupll~.ui 'ioviat dio mertl,

dupe. S fint ,1 Apos.tol PaNel: Destri,ei~mDea; ciDs~~a;, puterea ,i duhorvuieia (I Cor, 1S:~, 42-44). tar tnJu~um,~e sufletulni sunt eele arltate mai S08\) car-e diman vesnic cu el~ fie eil snfletul este in rai ssu in iad, in schimb, tnsusirile fire§ti ale trupuhd omenesc, precum puterea semi'ru\~i,. cea hranitoare ~i simtitoare, dupa moarte nu le mai ave sufletul, deoarece trupurile duhovnicesti in rai nUl mail an nevoie d.e minCM"e §i bautura, Gum spune Sfinrul P,;iv,Cl. impeira(ia lui Dumnezeu ftU este manc.are ~i ,bduturll, ,ei dreptatej pace ~i bucune in Duhul SJOnt (ltom. 14~ '11),

91~ 'SaDetele drep·,ilol' se cuuos:e IDtre e e in rai? 0,81'" ale pa,c ittG I ilo r' din lail? Ce l~g;i,tu'r.i este '1) - tre eei tiin rai co eei d'ID iad ,i eu eel de ,e pllmiot?

10.2

,PARINTELE CLEOPA.

1.,3

Deci, legatura dintre cei dlin rai au cei din iad aceasta este, cit se vad §i, se sud unii pie alpi ~ ,de departe"; til eei din iad se roagl ~i cer ajutor celor din rai, ca sa fie scapati de os-andl. Tar cei de ·pe p\lm&1t sunt in '~egitudi duhovnieeasca d,e. dragoste ell to1li cet f~losa,i.~ indiferent node ,at fi, Ii fac mgac~Wli ~i milostenii pemtru, iz 9v:irea lor din mnnei. Daterita acestora sl, mai ales, Sfintei 'L"iturghH §i dlezlegjritol[, ce se fae in B,mseri'ci, p entru cei rlposati ~ este posJ.bill iesirea unor suflete din Iad, spre a. mtra in. rai, prin mila Preabunului nostru Dumnezeu, D,&, numai phi la judecata cea de apO'ru~ dupa care nimic nu se mai poate face, pentru cet aruncati in munCnl€ Iadului. eel din Iad

vad ~i pie cei de p e pamant fW, se CWlOS,C intte ei, dar nu se pot aju,ta CU, nimic (Luca 1'6~ 28 -31),

93~ Ce u'ebuie :s,i tute ~ge'DI priD. euviim.teJe DOIIID.u.~Di, Care lice: Mil III';" ,'So; N prepte.sc Jj'Ouii lof, ,i 111.: ctisa T(l.t/ilU; MeR m"lle' lovtqllri S,lIltt (loal1 4,2)1

Mil> • 1 Ii Hri S '"I '" antuitoru nostru . sus .J ,Si~OS ... ' ~a suit $ cerun

sa gilt-easel loc celor ce vor crede in El ~i VOl' lucra poruncile Lui, ~~ aoea.sti gatire este d,espaqi,tI, du.pi masura faptelor buns ale 6i,ec!tuia.; zice Sflnml Andrei

....

a] Cezareei 1m) tame.umrea Ap ocalipsei, la Cuvinml VI., . n

ceo consta ,,:pregjUrear de ~oc tn eeruri, rAmine 0 'tt:ainl at lui Dumnezeu, Ea lnsi arata dragostea deslv,ar,itl a, T~tahd ~i a F'~ului ~m :a Sllnmlui 'Dub. pentru omu.l impodotd.t en fapw bune, care devine flu at lui Dumnezeu dup(l dar.

Iar ,cit priveste mnltele locq,ur~ care aunt in u,c~sa Tatalai", mea j'11 cernri, auzi pe S&ltul Efrem Sirul ee

104

ME VORBE$TE

ziee: ,,Multe,le locasuri 'we Ta.tSui nnmeste ,Mlntuitorul pe misurile: mintiler C'Mo[ ce se :Sili$luieso in ~aLtur.a aceea (m Ia9, adica :pe' desp1attirile ,ft deosebirile mbu care CD! mmtea se vor desflta. IC!. nu cu deosebin= locurllor, lei cu rinduiala. dltUrillior a zls Domnul multe Woo:quri. Clci preenm dim, razele soarelui aeestuia simlW~, dnp! lcur.a~irel, puterii e elei v~ito\ar,e (fiecare) se destite3!ZI.". ~a ~ in veecul viitor top drepip ", Ii ,snntii se vor slla,lui mtr",Q bucurie cu nedespirpr-e ,i fiecare, dlupi mlsurl sa" dinEr-un soare glndilt se stdluce~~e ,i dupi vrednicie trage ~uc11llrie ,i veselie" ('T'omuJ Ill, Cuvdnt pentru,!ericitele lo..c.a,"r~).,

,4.. Du - u He , Care' ,rH,e rna. iD,aiub! . e ba~rtere c~De se lDintuie, e, de ee nu s.ile~rte pe 'Olb sa, meargi pe ealea m~'Dtuiri?

Da, Dumnezeu ,~f.e toate "rum lnainte de nasterea ooastd,. H1. iti,e care din ounc,ni so vor minturn fm care se vor ~sindi., DIal' lOU j,e hotir~t,e toate mal dinam,te, of l~,i . ~a~ ~?'i~, .lor li1lb~ri,. eli dati 1 .... sill pe om pe ealea manrutnl.,. m.'~aI' ripl libertatea I,] VllJIjl I,a ~i omul nu ar

mail. avea nici I~) pl!ata dineo 0, Adid:t lomu], ,~<i-at pierde c~i tatea sa de 'Om; de fiinti Ii bera ~i~ deei, fi'-3I' pierde ,~~, rasplmta ~i manturq:=a., Ca, Dumnezee DU, este

~pa:f,g~jto,r de usi, lei nollllnm bate Ia usa inimii fiecsruia, tar a desehide este in vIO"",1 Iib ela a ernul ui. Auz~ ce ziee Donmul: lattil sta» la !lfl} ,i bat; de va auz! eineva glasul Meu Ii ¥u deac;llide Uf'(ll va;' tntra la el Ii 'V.oi cina cu el J'i el cu Mine (Apoc, 3.~ 20) ..

lata, dart". eft Dumnezeu nu fo'rt.eaza UfR,. ad" ca voia li . era a omului, Dumnezeu ~tia mai din,al.nte ci cetatea

PiRINTJ£LE ,C'LEOP,A

lOS

Nrunive se va pierde, pentru mrrutaliJ.le sale, dar Rd. ,8 hotar'it pierderea ei mai dinainte, ,~teptand lntoarc rea o amenilor .' fu1toarcerea }'OI' la po Q,tint!, a in~ors spre bine ~i ho'tamrea lui Dumnezeu (DupA S.flnml loan Oml, de Aur, Cuviot despre po tamil, din Imparpre de.' grau).,

Asadar, rimine 18 voia omului de a se lJlrcununa sma a Sie ,osindli, eaei Dumneseu voiest« ,O~ toli Damenii sa se man.tuz:asca gt' la cunal"tiN,la adevlirului' ,sa lllnd (Isaia 4$, 22; M.atel 18" 14; 10m ,3, },6; Tim.. 2, ,4; 3, 4; n Petru 3,; '9) La, m,intuir:ea fi,eciru,,',a dintre noi se cere

0' 8j~gull conditie; ullirea, 'v'oU Doastr,e eu 1"Oi.8, .ui Du 'ezeu "I atunci nicwdatl nu ne vom osindi.

9S~ C IB, peate &jub BirSerica sollete'le eredmc'~.o,ilor dupl moarte'?

Zice Sfanml Simeon al Tesalonicului CD .,.,mat mult decat oriee a1.tI sluJba.~, suiletele rap'OIsalilor no§tri, sunt

- .

aj urate dupa moarte de Sfintele Lirutrgbii ~i seoaterea

de :miri.de (padicele) pentru ci," {Tratat asupra tuturo,.. QQgme'lo'r).

Rugiciunil'e p entru mord se ~n'tem,eiazii pe

,,- t.,,';;c '1 1!'''''' _A ~-,

credinti, pebinetacen e aproapeJJUI ,1 pe mcrecere 'U,W,

pocrunp, celor rapiosa Ii" eu care eei vii se pn,zin(l tna~ntea Domnel ui, ca. c hnpmiIure a poruncii de a se iubi unii pe alJii. Ole vor ti miei 'plcate"le eelui mort, atunei el se foloseste de Liturghiile, rulic:iurnUe :f

'"I • "'111 f1 <I di - .... 1· • , ......... x

mi ostenn ~e ee se ae p entru er, a' ca 1 tar W

Dumnezeu flm=l scoate afm din iad, Iar de vor fi pacate marl ~i grele, pe care nn le-e spovedit in VIStA, artunc' nu se iMlti, ci numai Sf u§ureazal• Caci Dnmnezeu a ~nclris p oarta raiului p entru e] ~i n ... i foloseste a nimic; dar foloseste celor vii care le aduc cu vrednicie (Pravila Mare de la Targov.i,.t,e, 158) ..

:106

~ ,Mirida care se seoate 1~ Li turghie ~i pomenirea CMe se f~e pentru eel mort, iJ. uneste pie ,0£1 'mod eu . . Dnmnezeu si-l bnpirt~qte eu DI.3ns.uI nevazut" (Sfintul Simeon al Tesalonieului, 'V]!~ ,3"74). Foloseste Inc! pentru sufletele celor .rnpos~p ,m. pomenirile &UC se fac la 3., la 9 ~i m~ ~[) de zile (Ibidem. :; 72). Pomenirea mortllor se face 'pini. la un an dill trei in trei luni ii apoi din u in aJ]]j. pini, Js iatpte ani .. Cel ee a murit spovedi t, dar fin ,i~a imp 1 ini t eanonsl, este aj utat dUpa mearte de slujb ele Bisericii, de ·mgic.iuni ~~' de milostenii ce se rae pentru el, Iar dintre'rugaciuniIDe ce se rae :p entm lipo\S at], cele mai de folos sunt Sfintele Liw$ii (8 Bmw! Smmean al Tesalonicului, ]X, 7'2; Pravila bisericeascii de Arhimandrit Nieodim Sachelarie ~i JltaJa r€pau's.a!il(Jr)~ Daca cineva a mnrit spovedit, dar nu ~i·~,a mot eanonnl pe pdbnint, i1 f:ace dincolo, tn iad, ~i apoi este sees la odihna reiuhri,

9:6 .. Ce suat ,; cite ,sout Ia Du:mar v.AnDle 'vizdubu ~ui, pe uD.de trecs'IIftetele (1.0,1 moarte'!

V~ ·111 ;X,,.,.,...iII ... ,. L '~II •. .. ~§'II.!.. -'''':~I'''''~I'' di n, '!il"'~ ..... ·jll~ ~t..

amue v MUWIU 111111. sau ,.,l!;lIi.lIO'U.U~.lVJll.e '·IIl.III. 'IIi'''~!UiJIdUl '-'

pe unde ·rt-ec ~\~ ,smit, cercetate suil.ete:[e oamenllor dupa moarte, sunt formate din ,cete d,l;; m.geri ra~, diavoli dintre cei :mm lnfti.CO$l!jj~ care stau in calea sufletelor ~ ~.Ie opresc, Ie vltdesc pacatele Bml~e~. chiar ~i. pe cele SiP ovedite ~i :pkisite de multa vreme, p e eele sa:viqj,t'e m copIDllrie~ tn, tinerete, Ia bitrmete;. pe cele ,glndi.te ,i sav'~it'e ell voie s~u. fir! "de voile, pin!. lin cUp\a ·m'Cl1ii.

Smntul Apostol Pave.~, zice despre aceste eete druavole~ti; Cil .[tU~ He' este ,nou4 lupta tmpotriva trupulu'i ,~"i a si:in~lui~ of impotriva sttipd.niilor,. (1 mcepatariilor si a stap,anitorUo1' '1),f1Jlu1,ului acesnaa (Ef~ 6;. t 2). ~,a

PAR.INTELE CL.EOPA

107

precum ~i S.fintuJ Pavel adevereste, ca eel ce a fost ·ripri.t pbl la al tredea cer, preeum ~i _Trampa .B.iseri~H, ne iuvat! lea cetele diavolilor din vazd.uh sunt implrti te in numerease gm.:pnri sau pokuri, dupi :mumirul :paJtimHo,r ~i ale pacHjUelo,r die :mormt1e.,_ Fiecare ceam ,~e. lngeri I'li, una mai ·IDnfH.co~itoare d.ec:~U alta" Me in fruntea sa un mger eumplit, :av,lnd misiunea sa cerceoo.z€ snfletul de un anumi~ plc.at. Adica~ de cand 1 =\a facut, cum l-a fiicut,. de, ,cite ori, in ce tmprej'llIare" d:aci l-a mirtruxisit sau nu Ia preot, daei. ·3 ftc:ut sannu canon pemm el, ,da,cil l-a pliri5~~;. d~i a ~dem~~:t Ji. .p e.. ,alp.~ sa,.-l fac~ sau nu ,Ce;!le mat grele VMn1;, unde cad ca mal mlllp crestini, sunt vlmile desfrirWrii, betiei, ueiderii tile eopii, mindriel, neo1ioownJei, ,osmdlirU ~~ltor.a, 'IiI.b'n-"~n'-·'l~ ~OiroenIDei urii, laeomiei ~i eresuriler,

.l!i.~ . ",""V.W. "'£Jr,o.. ." ~ "i

c'.at despte mumaml esact al acestor vinti, sam C1.m1.

anume sunt asezate in vizdmb" rlmine 0 tatoo a. lui. Dumnezeu, Unii sfinti, :po mai mea S fanwl VasHe eel Non die la 26 martie, n.umlr-l 20 de vrum ale 'Vizd'uhului~ pennu prmeipalele paeate de mlo~. Alfl:! numarii 24. ·No:m. nn trebnie sa iseodim tainele lui Dumnezeu. N:lilrmal :atit trebuie sl ~tim ,011. pentru tot

. L~' ..

rnV:antul tlqert va m . da s e·am a .. Die aeeea treluwe sa

. ". '1 d h ."

parasim tot piciLtu~:~ sa, ne ml!tl1Wl1sim a mu O·~.D1-C.~.

isousiti, sf faeem canonnl dat, sl punem inceput bun" sa ne rugam neinJ;;etE[t~ sa. faeem milostenie .~i sa. alerglm ,cit mai des la biseriea .. Prin acestea ni se iarta toate picatele ,i se 'miDtuiesc sufletele noastre de vmnqi v1zduh!Ului ~i de muneile iadului,

9'7,t De ee In 'unel,e' :pirfi se dezgJ'$api morfii Ia

'"'A

,a.pte an'.'!

lOS

. . Dop>l ~d1ilia .Bisericii mortii nu se dezgroapa iciodeta, plana la judecata cea de, apo w., Dar tn unele

l,~curi .este obieeiul de a se dezgropa mortii la ,apte ani, c~d 11 se face pomenire la mormant. Se mai dezgroapa p~ ~n orase, unde. mlJm este Sllfi,cient '~o e prin cimi tire §,i Ch18f m_ unele mlnistiri, iar esemin ele clIDllgwilo' se depun tn asa nnmitele ~on"~'t,.:.;" c rinte" adi .... ~

_ 'l!' ,~ '- ,~,1.y."t'!fOii" n .it"" , ii:tU!Io.Iii:I

,.,Qsuare"'~ situate su biserieile d.":n cimitir, cum sent la

'm~Astirile N e8Oli:!, Seeu, Agapia, Varawc ~i altele,

Dezgroparea mot1;:ilor este benevola, De' obieei se pistre.~i 'tmrlj,pa locului. Dezgroparea es~ obr gatori~ nunw In trei caznri: cand eel ra:posat a fast blestemat sau a fb,s~. smiib vreo l,egaturl ami ere asci, san daca a merit to pleate foarte grele, Dacl SUAt ,ana~i neputreei, este ~enm Ie! 'n11]J 3V1l. fast ierlap de Dumnezeu f,ID este nevoie de mul ~ ru.~aciuni ~i dezlegan ca Isa fie iertati.

a~ 10. alte c~uri nu trebuie sa le mai tulbm-im. lin~,,~ea eelor pecethiiti pima 'lao a dona tb,vi,ere.

98. Care SURt senmeie Ice ea -:acterizeaz.l Dlma$ltele 8ft f ~.lor?

~,oq,t,ele s,fint~ lor afla:te intt;e,gi in morminte soot ,i raman ~emlaJltent nestricacioase: 100li1t binemirositoare;. r-ispandesc bunl mi easma soot usca te 11!Qllf'illo;Ji't"'a si au

" _ _. _I!;..oo>_ ~ """'Yu,g,a. "-' "i Q I

cu,.o~e galben-deschis, asemenea alunelor coapte;' soot plac.ute Ia vedere; DO provoaca friel, ci bueurie L dnhovniceasca; sunt asemenea omului care deanne l~m,tit Ii izvorase din ele felurite minuni ,i vindlecmi d~. '~?~ji, ,spre _ slava lui Dumnezeu (a s~ vedea ~,i Pldablon~~ 18:44, fila 444)~ ICe' e mai recente moaste, descoperite hI v~ aBului 1980 ill pustiul Bozeva, din valea 'ordanului~ sunt moastele unui mare stant §i

PARINTELS C.LEOPA,

1109

sihastru I\O,m§J]l, moldovean - Cuviosul ieroscbimonah

- ". -

loan Jacob ,~"Ho,zevitu1'~. In prezent sfintele lui moaste,

tntregi ,1 binemircsitoare, sunt asezate mti'-un, sicriu frumos ,~ depuse in biseriea Ministirii S iantului Gheorghe Hozevitul, din, apropiere de Ierihon.

9'~ PariDte Cle()pa, de ee trebuie sa, fie sfar,it I IURI''j'?,

S-pun Sfintim Pirinti cl pentru patru pricini trebule sa fie sfil1itu.~, Iumii: Ca Sa.l se arate dreptatea lui Dumnezeu tn toata des!v.;~irea ei; ca sa se arate nedreptatea oamenilor fala de poruncile lui Dumnezeu; ca sl se pedepseascii pacatele ,i mrldele.&i~e lumii de Itt intemeierea ei p,ani la smri~tul veacurilor ~.' ca sA se rispllMeasca fapte e bun€!. ,ide dreptilor pe masura eredintei ~i a r,ibdmii lor,

100. Clod va Ii sf8:r,itul u.ii~?

Nimeni nu ,tie cand va f s.faql,itUllumii. Aeeasta este 0 mare min,a, a lliUID Dumnezeu, Odati ueenicii au 1ntrebaYt pe Usus Hristos, cand va , .. s,:mr,:tul lumH~? Iar Domnull le-a riS,puns: De ziua f.i de ceas,u.l acela tlf'men.i ,NU It.ie~ "iet iHgerii din ceruri, nici Fiul, ai nUnuli Tarat (Mattei, 24, 36;, Maron 13, 32; Luca 17~ 20)" M,iumimrul. ne spune ,ei, sBr,ihll va veni :tar-! de veste, preeum ,I venit ,candva, Ii potcpul. P'r:ecum a jOlt' in zi lele lui Noe, af-a ya fi ,1 venirea ,Fiului IOm:uJui·. Clici. pre'CtlJfJ in. zilele acelea ,dina/nle de potop, oame,71 ii mancau qi beau, se insurau ~i' se mlJritau~ plina. In ziua ednd a intra; Noe in ,cop,abie fi N"'\UU "tiut pana c.e a venit potopul $i' ,;'-4 ,luat pe tOli~, ta fel va ft si v,e.ni -ea Fiuiui Omului (Mmtei 24, 37-3 91)m

NE VO'R'BE'$T'E

De aeeea, bltotd,eauna trebuie ~,sa. p,riv'eghemu, sli tim :pregar'~i prin :poclil'llll ~i fapte. bune ~i s.a slam in asteptarea Mir~mui Hri stos, preeum stAteau ~j fecioarele cele in~~elep.te, ci nu ~,ti.m in care, ska.j i din noaptea viep· neastre va veni, ,ca in ceasu; in care nu gandim Fiul.Omului va vent (Matei 24, 4.2-44)~

. Ltsl Do "'.' ., td nu ne-a Hisat cu totul m nedumerire, EI ne a spus ca mai tomnte de venires Sa "in slav,!, si judece viii ~i monii", cum spune lao Crez, vor urma l1.u.~·ner.oase semne tnnre. oameni, pe pmnant i~ in nmvers, care vor prevesti apropierea venirii lui. Hristos ... Dupa aceste semne vom cunoaste ,eb de aproape este venirea Domnului Ia judecat.a.

10.1.. Care soot cele Dlai i.porblote :s:emme' premergitoare v'enirii lui risms la Judec'ata de apu'j'?

Ni Ie-au aratat lin Vechiul 'Testament mat ales marii profeti Isaia, I,ez'eobiel ~i Danin~ ial'in. .: ou~~ Testament, Sfinpi APOS~OlID Petruv Pavel imlomt, 10 Apoealipss, Dar eel mai elsr m le-a prevestit Mnsu~i Domnul n08t.rn Mm.sus Hristds, prin s.rmnpi Evanghelisti (Matei cap, 24:; Marcu ·cap. 13; Lues. cap, 21)~

_ . '02~ Ce trebuie sl. faee nol tClie,dDii ca. si allim mill. to dna ,Judeea.1ii lui Hristes,?

Sa facem mill, ca sl, afimn mila Miuruitoml ne va ~n~ba. ~ai i'nttm de f3ipt,ele. ml lei cr~Jtme, preeum Ic~ti~ ~a Sfintul Ev.a.ngheUst Matcri; tn carpitOrlul"25_ versetele 3~ l-46~. A~Qi si pitsrr,im cu sfint'enie d~eapta ·~dinta. fu

sus Hristos asa cum am m n~~:'"\-'l~"'-n d . h S' f - ..

A"-. t I' S';'_'- !!;.o ...• ,. .. _ ·'IJ"W~U ~·""'V . ea·:. Inln

··pas'O 1. .. a ne plzim de p.roorocii Ii hr;isl,oqU

P'ARINTELE CLE'OPA

11

min.(:.inDli~ care sunt crestini rlzvditi~i ce se 11iiP' de. Trupul Bisericii lui Hristos.

Pe ling! dreapm credin~a sl ascultsm de SB.nta.

Biseriea ~S;w de plst'~)rji no"tri s.ut1elefti;, sl ne rugam mai mult, sa 'DC spovedim des, si pkasi'm tot plcatu1ll care ne desparte de Dumnezeu, ,sa traim ell opi in dragoste, caci dragostea n..i.ciodata .nu cade ( COl'. '13; 8) ~i :s;a . mbd~im toate necazurile ~i, mcercarile ·vm!e.~ii" okn ne spune Hristos: ICe.1 ce va rlJbda pdna la sfar ,.tt~ aeela se

.... '" ("f\Af • 2-:-'4 13)

va mtljf1 tul 1~J."."atel . . , . .. I.,

I 03,~ ,Cum trebuie sa tnte1e.g,em semnul ap,ocaUptie 66.'" de care se verb et·te 'in Apocalips:i, capimllul J 3, versetul 18'?'

Numarul 666 este un numar alegorie, simbolic, Unele ,gru.p\!r.~ sectare cred, b1 mod literal, ci va fi '0 npecete-~" pus! pe fruntea sam 'mina &eapti a anumitor

. ~

cre~Uni. vredniei de pedeapsa, In Biserica Ortodexa, eel

mai bine expU&i sensul aeesmi n1Jtll8r S.fintu'~ Andrei, episcopal Cezareei - Astfel, pdmul 6 ~ Bpllne aeest st'ant - simibotiizeazl mAnla fir ~I judecam.; al doilea 6 simbolizeaza m'-ntea ... ~ -I .... de ·tallbu·ror,e; iar al treilea

6 sirnbolizeaza ,oRa 'flrA de raflule. Teate aceste pa:timi vor stipkd pe 'multi cref,tJni in veacul de pe urma, adiei r,lzbtm1.ea.~ ne'CIediU't.a. ~,i decSfranar,ea.,

I 04~ Prio S' -Ar,'im I.umii. intelelem ,dislrog;ere'a geDerali a OlD lversu - ai. sau aU'mai 0, rehl.Gire a.luti?

NUl va fi distms~ lumea materials, p\!mantul ,i inh"6! universul, c,l numai se va reinnoi, se va 'cumti, dupa cere vaft cer nou fipdmant nou (Apoe .. 21~, 1). La 001 spune ·,i psalmistulDavid: r;_Jimil,e;-v,ei Duhul Tau Ii

112

se VQr zidi Ii: vel tnnoi fal" pilmiin,tului CPs, m 03, 3 I; n Petru :;, I.3). Este 'pAcat sa eredem ,cl Dnmnezeu va distruge definitiv z;idirea Lui P e C;M'e a mcuJt~o au miiniJe Sale j.i. a zis. ;,,&1 este foarte buna", Sfinpi Parioli au. ffi:aotirit ,~i ei cl Heine va zice eli ~a s5.r~itu~ lumii va fi distrus d.esaviqit pimaom] ~i universul ~ care este zidirea ~ui Dumnezeu - sa fie: anatemal ~(~

.10511' De ee erebule sa iDvie trupu.rile ·tub rer oamenao)" Ia J'udecata de apoi'!

Trupnrile tuturor oamenilor, de La primal Adam pina la ultimu] naseut din femeie, trebuie ,sa invie' la J udecata de apoi, C~ sl. stea i·naintea. tronului lui Iisus Hrietos (R.om., 1.4, 10; ]]ICor'" .5,. 10) §i ca sa ia fiecare suflet ~i bDp p;lati sau osiud~J_" dupi. faptele ewe le-a lncrat in viata aeeasta de: acum (lov 31, i 1; Pray. 24,. I 2; Ier, 17, 10; .32; 19; Iez, ia, 20; Mamei 25, 315-45;, Rom, 2, 6; Iaeob 2" h3; Petru 1, 17).

In.viertea dreptilor 1St face pentru a mvia cu trupuri duhov ",ce~ti fi ne$1:rilcacioase:; asemenea tmpului lui Hristos (Ram, 6,~ S; [ loam 3:, 2:;, F·]ip,. 3, 2 m)~ Nu vor f dou! riod.uri. de tnvieri: a celor drepp mal iot-li, pie - .tru a imlPirit~. ell Hristos I() mie de ani, ~.i ap oi I! celor pac'Mo~i, cum mvafl eretiici";· mlia,ti (milenaristi), Ci ttoti. vor invia odata, ~~b~rimbi~a oohanghelnltrui.'i'. Trupurile oameni or trebuie sa invie, sau spre osandlJ. san spre 81:_ va ve.~nici (Daniel 1. 2,. 2~3) ..

Trupurile dreptilor VOl tn.vi,Q spre a fi pro:!divite cu cele patm insu~iri ale tru.pufmJoI' ceresn, die care spune Sfin.wl Ap ostol Pavel, ad' eli on Des.t.riclc~uDea, !Cu puterea, eu s:lava.,.i eo dubovll'icia (ill Cor .. 15:;,4.2-49). Trupurile dreptiler VIM' invi~, ea sa poarte chipnl

PAR'lNTELE CL.E·OPA

J.13·

trepului eerese al lui Hristos, preeum 1n 1 umea aeeasta au. purtat chipul trupulni celni piman~esc (I Cor" 15~ 48) .. Iar trupurile eelor pacato~i VOl' tnvia spre munea vesnica (1\18JJtei 25,. 46) ~i .".,sprre it se cuncaste din asezarea fet.,e~ lor vina 10r ~. pacatele Catoe le-an facut"

( VIa pocain.le,l). ._

Trupurile dfiepploI vor mvia ca ;sl fie proslsvite de

Hristos, peCare L-a.u pUrI1alt. 1n inima lnr pe plmint,. ostenindu-se br toata fapta cea buna, d.wpl flinv,iifl~U!r$ S fintei I vangheUt Iar trupn ile pacltoi§ilor VOl' invia, ca s.a. se Mate 1ntuneeat-e ~i grozave la vedere, ca eele ce a- faeut lucrurlle tnnmericufai "m au purtat 'm ele Pie. diavolul, care este inmneri,c ~i w,eJlcitme (U,o

poctiinlei:, cap'. 3)_

106;; Caud §i uude va fi .'"udeca.ta viitoare?'

fukebi cando va ,Ii. J udecata de ape i? N e este de aj uns s I stim ci Dumnezeu a 'hotarit 0 zi pentru j udecata €lea vii toare (Isaia 2, 12.; 3 ~" 8:~ Fapm.e 17, 3 m ;, Rom 2jj, 16; Matei I'l, 22-24)~ care va fi s:flr,i.tul himii aeesteia (M,atei 24, 1 ... 26) . Ear cind. va veni zi ua Jud.eci ,~'i de apoi, sl, auzim p e I:nsUfi M,intuitond nostru Ilsus Hristoa, Care zioe: Iar de ziua -1 i ceasul acela ,nimeni nu Iti,e~, nic; ing:el'ii din oerwi. nie! Fi'u$" ci numa i TatiJ.l (Matei 24, 36)..

Iar die locum unde va 1 j udeeata, ,tim. din gura Sfantulni Apostol Pavel, c! va fi in vazduh $1. in nori (I Ties. 4" 17; loan 3, 17,. 24; I Cor. 15~, 51) .. Dupa rnarturia Sfantulni Prooroe ]oU, locul jnde.c!tii va fi deasupra V Iii Plangerii, arlit! ,3 Viii lui Iosafat de I anga. Iernsalim: ~ voi aduna toate neamuri 1 e, zice proorocul, ,$'i le voi pogO'''; pe ele in Valea lui Iosofar ~'.i

114

N,E VO,RB'E~TE'

rna vo.i judecll' ,eu ele acolo (IoU 4, 12). lar Sflntu] loan Gura de Aut, zice ci locul judeeatii de ap oi va fi "alarl oareande de to\BtA lumea aceasta, preeum socotesc eu, lea, precum temmtele nnp,lraprn,iOI' $i ocnele deplane, sum puse, asa §i gheens val fi amrA de lumea aceasta'

....

(lmparlire de grau, Cuv,int despre judeeata ee va sa

fie).

,Afadar, din mlrturlm le sfintHo.r prootoci ~i Aplo'stoU ~i din invititura, Evangheliei lui Hristos, sa arati a~it de '1 uminat eft este judecm:i ,~,i os,andi. vCin~ci. pentru eel ·pac,i'to§1. Iar de llocul unde va f [udecata ~ gheena focului ve§nic 'Be spune eel mai clar Sfln:tul Apostol Pavel, Oil va ft in v,!zduh (I Tes, 4, 17),

:107 ~ Dopa. care legi se ver jodeca mate se _'- i.tiile pi'ima ItU ui'?

S,Botu: Grigorie de Nyssa spune cl dUPft patru legi vor fi judecati oamenii Ia in1im,clO~wta Judecarti de apoi:

a) Cei ce au trait de 1,8, Adam pint IDa darea Iegii pe Muntele Sinai, vor fi ju.d.ec~i de Hri stos dupl Iegea oon,tnnlei dmm omului din na,tere!j' Dumitl fi legea morala sau legea firli., Prin oOn§.tiin1!" care este glasul ,~ui Dumnezeu in om, fiecare ~tie ce este bine ~i. ice este riUl..Dtmp,1 aceasta lege s-a condus 1 umea pina la Moise (Rom, 2, 1~l5)"

b) A .. nua lege d.1Jpii care se V10E judeea eamenii dinainte de Hristo's, 3ll top. cei ce u cred iWl Hristos, este lieges, zidirilor, a mtregi:i creapii care ne ,stl pururea tn fata ~i ne spune lei este flouta atat de minunat de Wl Creator' mevlzut, de Dumnezeu .. "Lumea 'Vuutl, spune S:f"mntul Vasile eel Mare, est,€; ~taHt a sufletelcr celor CUV~flIJtlto,aren, esre Biblia nescrisa ,8, tutnror oamenilor

PA.R'INTELE CLE',OP'A,

1[;5

(Rom. 1, 20; Filocalia; vol, ,X" 19,81~ ICuvintul5~ p, 43~ Hexaimeron, Cu.vintul 1 ~ B lllcur-e§tm, 18216)

c) A treia lege; d;llpl care se vor' jndeea nnmai evreii., este legea sensl a mum Moise, care s .. ,a,. dat pe

Muntele Sinai (Rom. 2, 12) ..

d) A patra lege este Legea Darului, Sal! , v~Ua, datA. I· I,Gui de "ri:Sitos, dupa care se vor judeca toate 'popo.ete cre~tine (loan 12" 48;, Rem, 2,,1 -6;,

Iaeob 2; 1.2).. .

Daca emeva se llieapida de b etezul erestin ~te. un

apostat, adici lepadat de Dumnezeu, ~i nu are iertare m veci, isr la judecata va f~ mall greu pedepeit dec,a~ un. pagin care nu a ,ti~t pe Hristos, ~,fInlii ~arinp. sP'~' elL pagann nu se pot lnwarce usor 181 ICI1edm,~a 1~ Hristos, pentru 01 n-au cunoseut pe Dumnezeu, 011 ei '~p:un It,l cei ce au gre~i~ tn Legea daruhri, ca crestini, marl greu

~ , -.

~i mai tare se vor pedepsi decar pi,g~trt. care am gres ~

dupi legea firii ~

1 08~ iuuueit. dre fii diD rai 'sn . t :mi~lll'tuiJi, pentru ee tre!bo.ie s.a tnvie §i ei ,d~n IDol1i. ,i si fie jludeca:fi a dau.a eara In ziu.a de aport.

Pentru cit ill ceasul mortii au fest j'Udec,a~~ provizori u ~i fad trup, iar ma J ndecata de apo~ vor f judeeati ell. tot en trup, Adic! va fi j udeeat ~i trupul pentru faptele 11Lli~ ca sa nn'rimlni nici el n_ejudecw ~i nernsp]]itd sau neossndi t. Apoi, p entru ci de 13 judecam particUlari plana la tea de .pe urma, faptele bnne facute de eei d~p1i pe p,amlnt le agonisesc 'mail mu'~ta r,asp1latl §.i odilma, in tmparapa ni Dumnezeu, care U se va da in ziua cea mare a judecalH. La fel §i en eei piciU,o~i" fap~ele lor rem,€; de pie pamant le ag,OltmJsesc

.It,

dupi moarte, prin sminteala, mai muilllti osinda care li se va da la J udecara de a . oi..

Deci, la judeeata vii tease se V~IJir judeca ,I &~iHi ~\i pacato"U (Bccl, 3, 17.; II Petru 2;. 9) §i loti rom sta tn(f,in.,tea diva'nului' lul Hristos, ca .sa ia fiecare ,dupd cele ce-a lucrat prin ,trup (Rom, 14; 1.0; n COf"~ S~ mO)~ A,adar" dreptii se vor judeca spre a avea ,mlJrturia lui Hristos lnai'nte'Q Tatalui (Maltei to, 32; 25, 34~ Lues t 2~ 8; Ap DC. 3, 5) ~i spre a. primi dspbta cea ve~ica., larp~acito~ii vor tnvw,a spre aprimi osinda eea v,e,nic!,. dupa faptele 'lor (Matei 13, 4·3; 2.5, 46; loan 5, 291;. Rom. 2, 7-10; mITim. 4" 8; I Petru 5~ ,4; Apoc, n, 18).

Dreptii, dupl Judecata de apoim~ nu mati primesc rainl in care au los~ Piana amnci, ci p imesc tmp,arapa lui Dumnezeu unde w'r straluc.i ,co; soarele intru lumina Preasfintei Treimi (Matei 2.5, 4, 34,; ,43).

I ".~ De ee se eerc;-eteazi la J I: e.eata de .poi

umai faptele mUosteD iei, Iar eelelalte (apte D , dopa eum spURe Ev,n:gheIlla dupi. Matrei, ca,pilolui "s 31 41.£",

"", ". ,0 ~

Sa. 'DU zieem lei 131 Judecata de apoi nu se 'b1tteabA ~i eelelalte fapte bene, S ii, ne aducem aminte de cuvintele Domnului, Care ziee: De ,nu. 'va pru03i drep.,.· tatea vOa3tril ma.i mult deeat a ,cdrtura:r,ilo.r I,t a /ari.seilor; nu vefi intra in fmplirdfi,a ,cerurilop' (t\t,atei S;- 20l. Sa ne aducem aminte ci impirapa eerurilor este a. eelor saraci cu duhul (Matei 5) 3,) ,i a celor ICe sunt Prigo.1nili pentru dreptate ()date.~, S,~ mIO). Sli Die atdu.cem aminte cl

nimai eei ce VOrl ~jun~ge la nevinovatia ~i curlupa pruneilor w» intra tnlm lmplfrapa cerurilor (Matei. 18;,.'.3; 1.9, 1,4; :M'arcu 1 OJ; 14; Luna 18, '116)~ 81 ne aducem

PARIN:TELE CL,EOPA

117

arninte Ica prin multe scm-be fi' necozur: ni Btl =: .. J.loua a intra "intru impiiriJpa' ,lui Dumnezeu (Fapte 14, 22)~

1M St'anml Apostol Pavel ziee: Nu va amligiti: :niei des/rd,uJ'tii; n ici inchi'nator.ii ta idoU~! niei preaC'urvari.i.J ni'ci malah.ien,ii;o niei sodomitii, ntci foriil nid taeomu, nici belivii~ fiiei lacarat;orii;. ni ci rl1p.ftorii~... nu var mo~te'Mi. i"mplJrotia lui Dumnezeu (1 'COl~.. _6", 9-, m 0) JLa Bfeseni in ire~~e. din neu acest hieru, zlclnd.;, Aceasta sa "til'i co tot ,desfranatul~ 5,(1U necur(Jtul~ S'QU lacomul" care este 'slujitvr el tdolilor, nu are mO$!enl~,.e lntru impiJratta lui Hristo« .Ii DumNeze~ (~[ s, .5.).. ~ '" l~ Apo calipsa zice: par-tea' celor,friCOli ,,~: _ necm~~~'cu)!! ,,!. patillo"i $i sp.iu~cati Ii uciga.si ,§.'i dujrunatl $,l, !ermeeatori Ii In chin ato:ri Itt tdoli Ii a tuturo« celor

minJctnoli este iez,(U'vJ care a:rde cu· joe Ii' pu~'~()asljl carte este moartea a Idalia (Ap1oc.alipsa 21 ~ 8)~ ~l Pavel adauugi tn alt loc: Nu f,ti'ti oare cd nedrepfii nu 'v>or mo§~teni imp'lirlilia lui Dum,nez1eu? 0 Cor. 01, 91). Iar Dmn"Dul. zice: pen.tru tot cuvan.tuJ de~8rt pe. c'are: i! \lor grdi oanlenii VOl" da s,eamli in ziua jutie.cxipi (Makrt 5, 22~

12~ .36"'31; Iuds. 1.5),. . .

A,adar; die toate faptele eele bune ~i cele Dele V;O'1n fi

intrebat~ in ziua J udecitii deap oi, Jar daca spu~e evanghe~istullci la Judecata die apoi vom fi ihtreb~p ac~asta si\, mt'elegem ei. milostenia este una din fiicele dragostei, dupa cum. ziee ~i S finwl Pavel ca" d~~'3t~~ se milostivelte .. ,. (1 Cer, 13,t 4). Deci, ~ntnlc.at drago stea este legiJturQ' aesavd'r:girit (Col. 3, 14)~ s'! rnt.eie,gem ca din dfragostea de Dumnezeu $i cea de ap-voapele izvo,risc toate faptele cele bone ~ ci cine are dragc;.ste ,deslvu,it! soela a aJUM b plin i rea ., .Legii (Rom. 1:3, 8- mOl;. avand tn sufl.etuM sao. cea rna: marie

1]8

faplti buna care nu ptere nicioda;t:jj (I C" or 13',: S"') C·'l'C.· .... · .:"

. . ~ ~~;. .' .'U!. - ~ '. dJl.'1

to dragesae se cuprind toate farpteIDe cele bun~,.· . ,. '_.' .

P~n:tru ~tCeast.a va mtreba .Domnul 1& judecata ,n~al de mtlostenie, pentru ci eel ee este CU, adev,irat :mlID0l81iv ~s~ ~i un izvor 311 dragostei de Dumnezeu ,~i de oam .. eru ~11ucmtQr a. t.oati fapta buna,

110. De ci.te fetur). es~e milos.teDia creJtinl? MHos tenia. cre~Hni este de doua feluri: tmp easca

-~. . .,

mil~a . atletia1~. ~i ~ufle,teasc" .&die! duhovniceasca ..

~beLe :milostenii izvorlsc din dragostea de Dunmezw ,~ de. aproapele"

. 111.. Care SODt faptele~ miI(i;,sC,eniiei ·trapq,ti eele ai hJar~'?

. S~~ cele M~tate de Mintu~.torul la :EvangheUa, J u.~e.~lftm de apot {MaJtei 25, 3 4~4S)~ ,f an imec 8 a hrirnm . pe eel fllmind, sa adapim pe ee.l insetat, si bnb. ,raeam.~ .' pe eel gol, si cereetam pe eel bolnav si

.,. t " .' 'f.

im emm'tat ~J; sa odihnim pe eel strlin ,.i care este in

neeaz.

J 12. Care Short faptele miilostenj.e~i s.uOele,ti 1-

. ~II intoiucem la dreapta credwntil p e cei neerewnCiO$m §.i eretic i; sa inw\aroeD1 18. p ociin,~1 'pe cei pleato~i ,i inBtri~nati de Dumnezeu; s,1 tnvif~ oele b~e pe ,cei. m,e~tiuto.n; s.A man,giienl ~m sa sBtulm p e eta, deznildlj d.mti; pe cei intrwsta~i 3' bolnavi; sa 'De rugam pentm aproapele nosmi, ,adiCi. pentru 'Cot omul car? ,e.s~e in nevoi (Filip. i, mlgl;, rCot 4, 3; Iaoob 5 t6\:,

a. 1~-'" di ..' a ~ 'j".

S ter 41.U, m IDlma pe eel CiS: ne gresese ~i. sa nn De

rlzbunam pe ei ,(A{atei 5, 44-48.;, t 8, 22) ..

PARINT'£'LE C'LEOPA

. 13,,, Care: este eea m'ai mare 'apd buna a iJubirii de Dumtlezeu? Dar a i.u1birii f.s,fi de aproap Ie'?

Cea rnai mare fapta 'blUlA a iubirii de Dnmnczeu

.;J' ~ ., • lui Hrist

este ae ,a ~ua c!neva crucea sa .sl~ a urma ~ xu rsrtstos

pl1nii la moarte (Mate.i 10, 38; Lnca 14, 27), a~a cum au tacut ~i sfinpi muoenici, cuviosii, CIlU,gill'ru cei al'e~'ID ~i top ere §,tinj i drepti. Iar fapta bun! oea mai mare izvoraUi, dmn iubstea de aproapele este de tJ-vipune cineva sufletul (vi3ta) pemru. aproapeie san. (I Tes, 2" 8;,

II IC' 'Olli" 12'·' 115." n T'l'm" 2 10:"1"' 1Ii'lli,,",,,:,;" 3·' '6~')

'. .. . ~., _ . ";' .IIi., ~ I. . • " ,!L..:, .Ill IU'~.!I., , ' .' .... '.

11.4" Rug:i,dunea pentru apr.apele este 0 datorie; Sian 0 fap~i de m:iiosteDie'?

Estle ~i una !ii alta, caci toate faprele, bune sunt 01 datorie a crestinilo fatA de Dumnezeu ,i. fala de oameni, Rugaeiunea pentru aproap e'~e este 0 dov,adi a dragossei cresnne (fi Cor, 9; 14) ~i 0 datorie duhovnieeasea a fieckui .membru al Bisericii lui 'Bris,ools r(Ef" 6" 18.; ') Tim, 2;, 1; Iaeob S, ~ 16). OrilG~m am socoti, suntem datori sa ,~jutlm pe aproapele nostru eu ruglciunea~ eu ,(;uvinml" en sfatul, ell lhrani, ell bani, co. tot ce putem 'Ii este nevoie,

115. Cum P031te face' ml,osteDie slracul eare nu

are iIl"O!iiIlio II:! ~ d' 0,0, lID' '~IOil!!l"'D,til" 6:'

__ ' •• 1 ... 15 ~;g. _.~" ~ a'~U!! ~~

Daea cineva este ,q.a de sar,ac lei :m1U are nimie :sa. dea milostenie celui lipsit, unul ca aeela este seutit de milostenia eel loopeasei;. H'ca daea n1ll avem, nu ni se cere' ~, ziee Sflntulli Isaac Sirul. Insa milostenie duhovniceascs orieine poate ,i este dater s~ faol cu aproapele, ,Adici sa se roage pentru cei din suferilltlt,

NE VOR.B'EiT.E

sa.-i 'illdemne la biserica, si e dea un pahar cu api, sa ~e spun! un cuvant de mlingtiere.

110. C.llllgirii sout daten :si fIca milostenie --, ateria]i?

'Ck pri veste pe ciluglri !I.,esr'e .mai mar-e lU.,era penCra el s:a fie siraci, deceif sllU'lUuiascl pe sir,aci" (Filocali,a, vol, IX, Cuviotele '16.1.,. m 7 din Sc,ar,a 8finDtu1ui loan Scsrarul). Iar daca monahii vor uita fitg!du··, 'JD lor de a fi sira,c'· ~i VOf' aduna bani ~i alte averi, ,atumci prea obn,g.ap sunt sa faoi mi ostenie la saraci" cac·~ ei an oat jmimim.~ ina intea lui .Hri,s~os aa trliasca '~'oatl 'Vi~i\ m, ~irlci!e. de ,[buna voie, Pe CD ag:irii care aduDa baD!· ,I. averi, ottmHi QI.Dosjenia

- - ....

ii po,ate izba'vi de osand,a, .Iui Dumnt.Z'el. .. 1n.1lesiturn

CUt aceasta sa v.i spun 0 istorioara adevaratat ~crisl, in Prolog, vol, ,10 11 cctombrie,

Era un egumen vestit :~a 0 ;mlnistk'e ell mul~i ciUugiri ... Acesta Ia! tnceput em foarte milostiv ,~i iubitor de slriK:i. Pe toti care bateau Ia poarta minibtioi ~j. primea, ii. ospit~ vorbea cu lej ~i le dldea cele de nevoie, Mai 'tkziu a devenn iubitor de cinste omeneasea ~i a. pllris,~tmHost,enia ,~, pie smci. Se tmprietenise leu eamem bogati, cu dregatori 3;" boieri, c!fior.a. zilnic le didea ospete ,j se indelemicea numai cu ei, lata cl. odata a venit la P Gada mAnlstirii. un batrin sitae §i ][."IR spus P ortamlui: ,)P,irinte, spune-i egumenului ci a. venit: un ui11lte de-al lui de depute: cu multa osteneaUt ~i doreste sa vorbeasca ell. dlnsm."'. S-.a

I us plortarulli mlnis'tirii;; dar' egumenul ·ospata ,~ vorbea

'I!... ti

cu oogatu.

PARI.NTELE CLEOPA

IiI!

temd. i-a !pUS. a r3spOOS cu aspri me portaru ui: .' Nu m! suplra ac~. Nu. ma vezi vorbind enoamenii? Pentru os ad slobozit pie aoest sinlc in minktil'e?~' Anzind acel sitae nu s-a talburat, ei a stat in. asteptare

. . '1

'a poartl 'pini sesra Dupl einci ceasun ~ ~,eni!. ~

egumen un oareeare om, bogat ~i f-a ·Int~pmrut e.guDlenu la poadl. Atunci i-a spus slracul ace1a: ,~,Am a=fi spun.e un ICUV,int~ p\lrin~e~" .. Dial 0gmne~u.ll on .~-~ bagat ''in seams, ci l-a lasat 1a poartl,,~i. s-a dl~~ 1~ (ana cu bogatul, Apoi iar ill-,a petreeut ~bi 1~ poarta ~l ]J1U ~

hIM in seama rugammtea sira,QlltUl aeeluia, .. ,

Deei, imerindu."se ;;i vUin.d em cil nu -I pnmeste

egnmenul, s-a apropiat de porter ,i i -3 . zis: !,A~a. sa-~ spui egnmenului; A venit Hristos la tine 'I~. ~u', L-a:l primit! DlOO~, mtrueat cauti cinste omeneasca, lla~ti\, de scum voi trimite la tine pe ole! bogati ,i puterniei dLn '~oatl tara. aceasta, cl E.ucruri p,iIninrtlte~ti doret.ti., dar bunamtHe Miele 'W lie vei vedeal" 'in clipa aceea S-,3,. tlcut nevazut .. Em Iisus 'Hris®os tn. chip de sirac!

S....111 ..... 'Ii J\:IIi:·tx......... d' 0; aici nXr .. ·':-te,· ce mare p_ ntere are

,a __ T '~'iClI.HlII. v gi;I,...." .arm UJ.lI.~, _ ,_. .

milostenia bl skaci pentru mantuirea noastra, CI odata

cu. slracwl vine §i Hristos la U~3 noastra. Deei, c.~i c~ avem cate eeva, sl le dibn; ca la nu pleee die la not lntristap. Mal' cei car-e nu au, sa-i m;in,gi ie mac:ar. en un cuvlnt ;;;i sa se roage pentru ei, ;S,a, ne aml~ttm ~ -pirinteilc Vichentie M.l1ltl~ mare d hov_ni~ ~a. Secu ,~ Agapg, Cllnd venea cate un sime l~ .ch~1ia lui ~t, n~ ~m avea ce si= i de at se ducea pie la pirinp sau maici ~l Ie zieea: Va roe, tmrprumuta~.,-ml. cu 0 Buti de lei; ca. a. venit fidstos '~minls:]m nu am ce sa-l dau,:!"~ ~a :aceau

- " 'P~' ~.. tri Asa ifll~. . fa Ill"'rJlO!,'H"'i ~.'~ it'Ii '01· ~ Saraeii sunt

lIno;!lJ!I"1 'I'1l :'m D,O·IIt, ' , ", '::U;lI,. 1.j_ '!.IWII..&.L :. I .l.!L! ,. . aJ. ' ..... ~ .

r·~u~ ~ r. 'y. .a . __ .

mantuirea noastri!t

12l

. 1 I ? Care esse i . P ortan,(a mriloste- liei peD,uB :mintul.rea I'D' etului'?' Mil~ s;leDia siogon peate ill ~ocui pe eelelalte fa pte bUD!e?

Am aratar maw inainte ci adevarata milostenie , rup easel ,i sutleteasci '~zvor,~~e din dragoetea de Dumnezeu I,i de aproapele, Daca cineva este milostiv ii tara vreun SCOIPi rliu, unul ca acela are dragoste de

u~ezell1 f~ de aproapele ~i prin aceasta e~, impUne~te ool,di Legea, deoareee dragwtea este lmp'lin irea legii si Jeg,iiturct [d~ijltar,irii (Ram .. 13, 8-10; Col. 3, 14) Mila (ISle mai pllacuta lui Du'llffl,ezeu' ,d'ecdtjertfe'i~ (Osea 16" 6,; Matei 9 ~ 13; 12, 7). Cine: face milostenie iii' face' bine stifletulu:i sau, zice Solomon (pre v .' 1; 17)~ dobande,te

. i«.fliJl dreptale' Ii slam (PIn, ., :21, 21) $i este fericit (p!ov. ! 4.~ . 2m ),' Iar M,anwitolml feriee~te pe cei miles Iv1 ,m ille asiptd 'mila. Sa, ata~in veacul de acmn cit ~i m eel vii"~or, clci ziee: Feric.ifi eel milrutiv,t~ ciJ aceia se vor' m,iluJ (Matei 5, 7)~

Dar rm este de ;~dum;, pennu miotuire numai milo s tenia, Cl nu numai porunea milostenied trebuie i'~pHmti, ci ~i toate celelalte fapte bune ,i ponmci ale lUI Dumnezeu, g,flntld Apostol Iaeob zilce::Cine' va pazi t9ata legeai! dar va greli intr-o ,s.in;gurli pOlnm;m,

S~ petit vl'no'vat de toate poruncile. C6ci ICel (J€' a zis ail nu desfrll1Ulz.i~, a xis Ii sa IlU u.cizi. ,$i daca nu d€sfffinezi~ dar 'U'cizi~, ,te..ai',[lJcut cdl'clitrJY a/legii (lacob 2~ m ).. eel c,e a z· s fifi milostivi (Luca 6, 36)" 'tot Aeela s, zis: !"ujudecQ(i fi ll,Ufle{i fiiudecali~·' nu osandili §i nu Vie.tt fi osandi/~,~ imafi ,Ii se 'va' ierta. voud (Luea 6, .37)~ ~i eel ce a ferieit p e col milostivi, Acela a fericit :,i pe cei saraci CUl d'ubul~ ~;. pe cei Ibmanzi, 3'm pe cei Ice flimanzesc 1,1 tnseto~e8Jzi de dreptase, f~ cei eurati cu

13

inima, ~ pe mcitorii de pace, §i pe cei prig,umti pentru dreptate (Matei .5, 3 -12)..

Deci, trebnie ;sa in~eleg.em clar ci omu.~ er . d~DCios\, care oie,te sa. se min,tt1 ~ascj;, este dator la iDlpUneasci nu numai porunca milosteniei, ci sa se osteneasca, dupi, a sa putere, a imp~im, mate. '1apmle bune I,i teste p.rune;;' ie Domnului~

] 18~ De' a se .lIme,· e i,ubi:rea de ,l'rglni; :adici lubirea. de bani, de placeri 'fl, de averi, D'chliDare la idoli?

Se numeste inchinMe la id,oU Pierl!Jt'm 01 eei ce i ubesc banii, placerile trupului ~i averile, se inc h run a, acestor patimi ca unor dumnezei ~i pun pie acestea mai presus dec at pe Ziditorul, Adid~ eel ce se hJln'~te pe sine maimult decat pe Dumnezeu, cafe un 'llinchinltor la idolt La fern este ,i. eel ce at ingrije~te de mine.af1e" de 'bam, de haine, de avere, 'mai mult decat de suflet, de biseriea, de rugaciune, de spovedanie, de mllostenie, Iubirea de :s7 ne are m!suri i ubirea de aproapele (Matei 19" t '9~lm hibirea de Dumnezen 'DU are limi ti, adica este ,. e1imi~a1lt1, dlupa porunea: Sa iubeJ.ti pe Dumnezeu din toatd ini'n-JQ ta. din tot cugetul tau Ii ,din loa,tli' puterea ta (Deut, 16 '- 4~:5).

Cel iu ·i14)1 de bani se '''"ncmna banilor in locul lui Dumnezeu, eel laoom la mancare Iii face pinte,eele, sin 'un dlunm,e.zeu" ,adilic1i idol, dupa marturia SBntului Apostol Pavel (Col, J,~ $). mar eel cefoce pacatul este rob al pacatulul (loan 8; 34; Rom, 3~, '9; 6:" 16; E[ 2; 3;, I Tes,. 4" 5; 'Tit :3 ~ 3;, D Petru 2, m [91)., Deci clue u~e reb a picatulu Ii R,g Dial peate fi rmb ,i u al In ~ DUIDQezeu,~

124

Toemai de ,30001 Mantuitt'aml a pus prima oondi1i~ eelui ce vrea ,8a-] urmeze Lui" :sa se lepede de: sine ~j], sl,=~i ia erucea sa, spte: a-I WJl1a Lui (lifa:~ei 16;, 2A)~ Si aeeasta, pentru cllceil ce are patima inbirii de sine, are, knJpreuna cu ea ~i '~oaote p.imile ~i pkaute~,e,. deoareee ~,~nb,ir,ea de siDe este maiei, ridleirni ,I, mror Q, tot picatu'I" (Sflntll~, Bfrem Siml, Temnl m~, Cnvbut ,P entru faprtele cele bone ~i p entru patimi; Filocalia, vol, IV" Cuvmt minumt ,i .fo~,Q,s:hror,: d,e S,fiBtul 10m Damasehin etc),

1.1.'9 .. , Ce este elo~smDl Ii cum pDate ~:dll1ul si se mbiveasei de 'ld?'

Egoismul este iubisea de, sine, ad ie a, iuhire ner,a,ionala, eDgeJ'",a:ti fati. de trap (Pi f.ocflli{J'~ vat Il, 'cap. ;5 9)~ eIiCitiinu., Sf P I)ate Icuri'li de ,aceastl coDlpH. padmi prio, Iepidarea de' sme (1VJIatei 'I 6", ,24)\; prin biruirea de; sine, neprre'f;trirea (]le sine, de&imaJiea. de 8., 'C.'m1o,tin¥3. de sine. '" 'llgldui.rea de sine; prlD. r'nglci'U.De" p nl ,I deali, ,spovedaniel1

'C,ON'VOIRBIIIR.E,A A P,ATRA ,A,L TE CUVINTB DE F'O LOS.

I ,zo... P,a.riJo'te~ C~eopa, ee De este mai de "0108 moui, eilagirrnur sa IBee- to viafa?

Bu socotesc ci ce] mali de pre:! U1 aceasti vi8!li este sa. la~i toate '\J! si~'p. pl~ pacatellie tale, pentru Ic,a cea mai scumpa p1eut::ru noi este 'Ve~m~ia. Deci, ttebuile sa faeem ~o:ru~ lea sl n-o pierdem, Ica 2mnci degeaba am mal ttiru.t 'p e 'plnllnt!:

ll'm~ Ce IegitDra dubOV!Diceasc:i teste tutre rupe1uDe ',i clrdr,ea cirl;iler sOuie'?

Spun Sfintii Piriml,i cat dl)ui lucruri de geniu are mintea omului: citirea til 'm3i,c~mne(l. Ble se ajuili petmanent un~ pe alta, Cind, suntem miburaifi ~i rasp,bdi.p CUl rnintea, mal mult sa eitim cnvinte fclositoare de suflet, Iar ,clod, vazduhnm inimii 8'"'IR W~ni~ti t ~i girndurile min,lit s ... an ad.lIDat~ mai mult sl ne rugam "i mai pu~in si citim,

121i Dati ... mi UD 'sfa.t ,p£Dtrn rU2ldun~ ei unenrl am 'dmp sa. mi rog ,i. IlIiB mdearnni 'gaudld sl fae wtceva de 'lol.os, ~ar' alreori 'DO am timp ti a, do'ri si, ID. 'mg.,

Daca te jefuieste vr,ajma~ul de ruglci,1llll,e~ te j efuieste de lonC'-.e. De aceea spnne s,mnru'm Isaae Sirul: ,~D',aca, in vremea rugic.iunU faei altceva decit sa te

126

NE V,ORB'1i,STE

rogi, sl Jtii ca e~ti batjocorit de diavo]". Eu te stltuiesc ea niciodata sa nu ~a§i ;s,Bota rugaciune, niei sa faci at tceva in vremea ei, ca diaV'obll ne mdeamn1i sli facem orice, mai ales run vremea ruglcilUlrnii, numai s.a nu ne rugam .a

1:13., Ce mplegem prio rug;iciunea fleD"i .,,in d,u,b ,t ade.vir"'?

~afld ne m.gaul in gind. lui Dumnezeu atunci ne rugam tn. dub" adica en mintea ~i CD inima siap,inite de

j .. III • ;!Ii.

,at6nt,ile ~1 s.~m'lr-e. In a:dev,lr ne 'rug,am ,clnd lU(f,kn ii

poauneile lui Dumnezeu, ci ele sunt adevat, cu. spune. proerocul David; Toate pONl.'n,c,ile Tale SUn! adevar (Ps, I l 8" 86)~ imij te rogi in adevar numm c,md faci poruncile dupi Iegea lui DUlim16Z-eU, adiea dreapta cr,edinta, cum zice psalmistul: ClJ.' legea x.a este adwlfru-l (p's,~ 118~, 42).

12A. Cam putem ajiDoge lao aceas.tI rugieiune dub,ovuieeo.sci'?'

Ma::' ca die. obste a rugleinnti este daml Duhnlui stant. Aeeasta invati pe om S8, se roage, si ,creasel m rugseiune, sa uree dintr-o 'breapti to alta a :mgiciuniil! p3.nl ajooge la treapta ,eea mai tnaltit Cit OIP~ sunt treptele rugaeiunii, dup§, unii Sfinli P'Adnfi: contemp larea naturala ~n duh, W'Jici eugetarea mJa zidirile : ui Dumnezeu; rugaeiunea Iimbii; ruglc,lWlea. gurii ~i il\ l~mbH~ adiea rugaciunea IOU glas tare; rugaciunea mi,-,p" "i a gurii, ,coo.dl tie 'rogi cu glas tare 3i co toatlluarea am[nte; rugaeiunea mintii; rugaciunea mintii ~i a inimii, cand te rogi m ta~na cu luare amiete ~i ,eu simtirea mimii; rn.gaciune-a inimli, csnd mintea teste ... gbiptl de mimi) prin darul lui Dnmnezeu ~.'" de ace ~IO

PARINTELE CLEO.PA.

1121

se inal,l 0'1. ' pO' ere 181 eer. ~ i ultima treapta, maJci unea contemplative. Aeeasta esse mg!ciunea fir! envinte la care :ajiung nnmai unii dm. sfmti, cu darul Duhului

Stant

1:1S~ Cu nriee rugatiun! pute. aJuD.'ge: 1. ruga,clune 0011 de foe a iuimii.'?

Da COl, orice rugaciune purem. dobandi ,ade.vnm rugaeiune a mimii. Si en citirea Psaltirii, dacl 0 faeem cu mare credintA ,~. 'i uare ,aminte,. ~i cu metaniille;, ,"' cu aca~i8teme, ,i ehiar cu cantarea cea duhovniceasca, ~i ou postal, ~i OM priveGherile de toua Doaptell. Sfi~l'i Parin1i ins I au rues ruga1c1.unea lui Ilsus pentru a dobimldi rugalcmunea inimii, ca eea mali porttrivi~a. Moo 'mare dec-it rugaeiunea inimii insl este extazul, Iipi'rea mblfii~ nulnhtl de P,arimfi "Vedere dubovruceuca";., ,ciod se cura~e~e vlzduhul inimii. L8l aceasti treapta. au aj ORS, Moise: ~i lie, cind s ... 3iU mvredoi,cit sa vorneuC! en Dumnezeu ~[ sl v,adi stava LUID,., ~il mad ales SBntul Apostol Pavel, cue a fast rap'it. plinl1 la al trej'letJ cer, in trup sau aJar.a de. trup; Dumneze» i:fi.,e~

CI,!. wei el nu ~tia. in u tima tte~ta a ruglcmnii puterile snfietq,ti. rimin la elm, dar le poanl Duhul 8imt uode voie~te~1 ca ernul ·nUl. le 'wa! poaee conduce, Mintea. omului U1 acel momeJl~, se OO'PIC,te de, fo O1Ill dumnezeirii, ea ceara m foe" ~i nu rna" ale, lue rare a. ei, Cei iCU tnte1eg,e:re omeneasca DU. pot pricepe tnte~ep'_ 'CiUMS Duhnlui .sfant Nici ,d'eioop~eririle din vremea 'ruglciunii nu le poate talcut cek ce Ie-a vhut, lei altul mai tnalt d,ec:it el. Cum a fest 'proorocum Daniel, El nn ... ~] putea explica dsscoperirile eele dumnezeiesti e,'" ,.

le e._xplica arhanghelul Gavriil.

:lL2S

1:16 .. ,Afl CDDoseut ",renD &ilugir s au mlreaa eu rugiciu;mea in ~mi~?'

Am cunoscut c,ip,v,1 pustnici care. trmla:u prin berdeie in, padurile din jurnl ,Mlnru;tiri:~, Sil.hlski,a) pe, la Sihla, Ag,apia Vecbe ~i Po crov, dar c,at erau de sporiti 'm rugacmne, numai Dumnezeu stie, Aeum to'fi s-an dus din hnnea aeeasta, La noi m S:ihlstri.a~ aveau 'mgl~iWlea, inimii pirin~ii Gbe:rvlSie G,a~ar.r~, Pads ie Nffichitm,c:u~ bueatarul manastirii (t m 970)" ~i poete, parintele Gherasim UWJe:~ fratele meu

RU,gaiciunea mmmii; ins!... este 0 luerere de ~aini pe care numai Dumnezeu ~O itil~~ jar eel care 0 are foarte greu 0> spune altere, Ba, uneori nici nu "tie, ernul c! are rugaciunea inimii. 811iUl'~ ~i mireni care au rugaciune dnhovniceasca, meat mtrec ,i p e calugari s'l vi' spun 0 intimpl.e minun aUi, pe care am v 12;,1l,t=iQ' ,3JiGi, ~n bisenca, acum vreo zece ani, E'fOO]j de rind la SBntul Altar, Am venit IDa b~S!ericl pe l~ ofa14 dim.IDnea,~ ,rn, Im-i, fl",lean, ~cinnile de SGnt$ Lnpirt~am.e in genunchi, iwru fata Sfintei Mese, Nu dupa mult WnJP mnri 0' femeie sl se mage, care venise de en searl Ia min.a.s1 ire , N-Oi cunosteam. S e ruga mc~ p e Ia toate icoanele ,i .tlcea, mereu metanii, Nu $fia ca mai este cineva m 'biserici. Era tnnmeric, ci. era timp die i ami. 'Vizind ell. cit, se f.oagi, asa s-~iruitor W=mD uitat prim sfintele u~ si v-ad cine se roaga en a!tita c'lied~nti., IF emeia ,s~itea tn genunehi in nriJ~o eul biserieii, cu mainile ridioate 'm sus ~i zieea din toaUl, inima aeeste cuvinte: ~;,Do'a.nme" nu mii Ui:$ a I Doamne, 'OM rna lis~! n

AIn vazut '0' lumina gilbtwie m jurul ei ~i m-sm insplimintat. Ap oi femma. a cizut cu fa:~a Ia p&nint ~i se ruga far! glas, Raza de :iwnjna, dimprejurul ei se

PARIN',T,ELE' ,CLEOPA

1.29'

tlcea tot mai mare ~i se ridie a, in sus, Dupa, P'U1iflJl, timp lumina s-a stins ineet, iar femeia s-a ridi,cwt, ,i a iesit din b~,:ae:rica. Era 0 femeie de IDa '~Mi.

lata, deci, cine are darul rugaci 1UlHi! 'lata en mirenii ne tntrec 'p e noi ,c,il1lJSlrU! Eu faeearn proseemidia ~i de mare ~mo~ie am Inceput a plqe eu oop,i,I, in minli. Numai Dumn6Z~U ,tie ci!i alesi are tn aeeasta lumel

J 27,~ Dar D!lI:~ cafe DU ajuugem la :masura, rU'1ge~UDii ad,ev,ij,rate, ne pntem -, a'D'~ul7

Auzi oe spune Duhul S tint: In dar 8-unte1i manfUi/i,.

Nu faptele noastre, ci mila :~uw, Dumnezeu ~i smerema inimH :ne mlun,tu]ieSlc., lea ~i S(Uilii an nevoie de mila illw Dumnezeu. Pacem ce putem, iar darul Duhului Smntt ~:;.'irvi1leJ,te '~OiJte. Vezi un ,gindaer mie ee face? Merge pe iei, pie colo, Se 'illli'ti pe unde ar putea 'pili; dupi puterea lui. Se mea pe 0 ftumz~, cade jos, apoi iar Sf' urea; ou d.i inapoi;, pina, nu ajunge sus, p e deal san 'in, virfu.l eopacului. ~ a face ~m puiul de pasare, Sare de pe 0 ereanga pe alta, Sf, mai ui~I" da din mpio~~, se urea p e un eopac, Si asa, dupa, a 1 ui pub~:te~ se 1lJ501, c.lt p oate mal 5iUS~ ca sa, fJie la adil'os,t. Tot ~a .sa faeem ~ DoL S,i uream din tteap'dJ, tn, ~eaplta; ell sUtruin,i 3i cu smerenie, f,i a~~ cu daml lui Dumnezeu, vom dobandi rugaciuns curam de gamt1.uri ~i im"ginap~,~ liPO', cateva lacrimi ~i nidej des manmirii,

:t 28.. Ce ne spuo'e-p despre imagina-ifie care bin:tuie 'in vremea fugkiuDtl?

Ferieita mintea care se roa.gij se inchina. tir! imaginatie, (l;il Hristos n-a avut imaginatie, fiind Dumnezeu Adam ,3, aizut din rai dupi ce a cazu~ m imaginatie, ci 'i~i imagina, dupa sf~tuJ. lui Lucifer, eli

130

de va manea din pomul oprit nu va mei muri in'veac. Spun Sfintii Pirinti, oi cee 'm;ad, mare boals fi ispi~l in vremea rugaciunii esteimaginatia mnqii" num~ma. de ei ~i ; ,'car,acati~a sufletului 011 opt brape" san ,,,o,,;.t,og,on~'~, Mad este Dumiti imaimat~)a $i ~1POd, al dracilor" hl, timpul ruglcfuuni i din. inima net. mad greu luorn este a pazi imaginatia; mal glen, emar deca~ a pazi mintea de ,ganduri.. Sa DU ui tim ca t-ot ce este cireumscris, imagi = n3!~~, nu este Dumneeeu Or, daca ne oprim W,S" irnagi = :n~lii.~ ne rnn~elirn~ ,rnlJU mai putem :pltrtlnde ,pe poarta oea mg,usti a inimii, niei nL11 aj1lll.n.gem ID3i Dumnezeu.

'129., Prin ee este o:m.ul su:periD'r tutu'fOr' crea:tus

'''II" ,

r,lII,or ~

To:mte, sun! create de Dumnezea dar nmu mare :su-- t

_ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ " _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ 8_

din DU!nrlf~ez;ell~ cum este emul. Em tate creat cu sfatnl Preasfintei Treimi, dupll chipul ~, asemln~ lui Dumnezeu. Deei omul are puterea sa d.evma fiu al lui . Dumnezeu dupl, dar, sa se DHfll din Dumnezeu, sA cressca tb, fapte bune, si se mdumneceiasca Om!IJ:~, are saHel: viu, treat de Dumnezen, m care se 0 dihnese 0- mica Platte din energiile neereate a~e Ini Dumnezeu, care soot 'HJ!t ,atitea cite SOOJt ~i mnsu:firile lui Dumnezeu

30., eel ee DU faee de p fro, vola 'lui DU'D1lDe%tu are vui,e sa tnuDlD,e ,I, pe al.pi I. (apia bu'na?

Spune smnml MSBBJC Sirul c1\ ~.,-se eade ~\i celui ce OU face fapta bWJ1a si invete pe altii fapta buna, iea lips-a, fapteler sale .0 tmpiHne"t'f;. folosnl cuV'lmrtll'~ur'~ Iar

S···C::::a·'n'h~l IO-'~I'f'II S .... :Q,'l'g'll'111 ""l'CQ,,' (lim cad e eel ui "".so ~V!li·tr.5l1 si

t,' ,.1(1 11J.~Wl. '_ ~J; -:. ~~, '-Y., ~ ~ Vi ,-,6]!W' -_' ..,' . V' 'U IU"-' ,Wll" ~J-~ l':f

nu face, ru,inlndu-~e de euvintele sale, si 'mceapi ~~ el !Cate 'pupn a face fapt~ buna" i

P'lR'INTE'L,E C,!"EOP'Aj

131

131;0 Ce sfa!t ne mal daJlj, ,penilru ntintuirea lSufteCtdui',?

Sa'raminetill in c,;..rabia Biserieii $i sl aseultati de ea, ci Biseriea este trupul, lni Hristos, Biserica este mama nOM,ll',1 cea de' ,ob~~e," Prin Biserica inttim tn lume, i'o via~l, ~i prin ea plecam din lnme, m ,ceal~:ti vi~ti vle;.\J;nilciL NOi~~ cre§tinH~ suntem asemenea unui copac sidit de Dumneeeu, Creanga car-e se mpe dwn copac mOMe1~, :DU, mai poate fi vie. Af}R ~i 'CI'eftimi care se rup die, Biseriea mer, nu mai p'O:~ avea 'via:~~ nici mintmilie Plana DU Sf. 1inOO.fC 'm sanul Biserieii, 'CW""d. mintea omul ui iscodeste credinta ~j :pirise~te Biseriea, in zadar soot toat,e €ap'~ele bane Isr unde este unitate 3;~

1 ~.' ~D . a.Mai

mt,slegere, ,000 0 este mantutre ,1, . mmnezeu ~J uta. .... .a

SPU-D S fintii Pirm,i ei tn vremea de pe urma d.o:ui lueruri VOl aj'uta, Biseriea ~i pe credincw~i': pustia sim1ita, adiea mun~ii, pe~~erile), pidure(l; .s:i pustia gkrudi ti~ amici. pl$tr,an~a cI~dm~ei in '~IJO~ inimii .

Ill.. Vude Sit 'ma.nt-ui'e9£ c'a.lu.'girii 'mal u,or? in via:ta de oJb.,te san 10 v~aif. die siDe, la, 'l~lIlJ,i,te 1.

Spooe s.firrtul Teodor Stumml a~a: ~i~C~1111girii run vi31Ji3! de ob~te se manmiesc cu mHle~ war eei din, vj!il~a

- --- ,'"

de SiD~ ,clt,e unul Ia mie", ]n viap. ide obste trebuie si

fie ,0 mlnte in toate eapetele ~, un suflet 'm toate trupurile, cum spune s:mntu1, Vasile eel Mare. Pe csnd in viata de s:mne, fieeare face ce vrea, 'Mlniftca cmd VI'6~ deanne cina vrea, se roa:gl ,eind vrea Nimeni nu-l conduce $i nu-i tale voia, d.eclvt sml.~];d con~tiin'~a

, - . .....

sa m ,cilanzq,t,e ~i duhovnieul, ,oaca ']if cere sfatul, In

aceasta 'privrun~a, tmi ~.uc aminte ~, de cuvantul 'p~arirtt,e;lui n~:NiJh11, Ioanichie Moroi, egumenul 8ihastri,ei~

N,H VORBE~TE

'ca. adeseori ne zicea: ,;Pirln~Hor ~i mtlUor, cand se va striea villt-a de obste in minist· ri, atunci se pusti esc manastirHe!" ~~r ata este, Acnm aproape peste tot s-a stricat viata de 0 ste,

, 33. Dupa. rarnduiaIa vtefii mOD,aJ] ale, care SUD,' motlvele ea'Doui,ee peottu care ,elillgiru'l poate Ii piece di' iois.tirea, sa Ide R1etauie:1

Trei sunt motivele canonice plmb11 care un c.lluglr peate sl plece mn at t! minisdre,. ~ anume: daal stan .. eme]) in maunlsdrle; daea S.UDt copH miei 'in min!stirc ,i data ,stare~u] este eretic, A1 panulea motiv, dll,P'i Sfintld Vasi e eel Mare, daca, un e!~ugir are Yitibnate suflet-easca in. minisHrea, sa" poate pleca in ali-I manastire unde erede cit poate spori.

134. D'Dci UD, ealogAr' este trintis din ,minastirea sa tn, alta pane 'I~i DU se duee de Ja DU!t,HOie, este pleat"

Dalci, ne leaga mima de loc, in.cl. nu iubmm pe DU!mneze~u. De vrea Dumnezeu :Sa ne puna 0 sarcma in spate, care not sa n-o prim'im? C,a Dw:mnezeu nu, ne incearci mai presus de puterea no,al~m- Deopotriv.1 eu ~spit~ cu suferin~Ja, va veni ~i mAn-&a'"'eIiea .Duhului Stlnt in inima noastra,

135;;; Este de fnlos si meacFg,1 dJugJrii In :'elerilli1j 18 Mo,r'IDI'Dtul DO.JIIDului?·

A,a a fast intIebift ,oda~i Sf"amtW, Vasile oelMare de 0 ,cllugiri ti, iar el i-a rls,puns:: ,~ acl n-ai aflat cararea catre lerusalimul eel dinlanntru, du-te la mms .... dim - I" ~'I" .AI ~cr ~,; ,,,"Q,~t nn <foe' m - · QUifI" 1""

.t~ . W '.1; ar Uw' W QJ.I. WJl:Q -0;, i" IL·· -,aI ,. . 'riJe.

136. Care este im"ortanfa Sfintei Litu~rgbii?

,P1RINTE'LE C'LE'OPA

Sfanta Liturghie are caracter ~i de jc.rl'm ~i I I.

Prim jertfa liturg lea se sp,aWa. pic t ~.' IUI~ pomenesc ~i 1i se scot pldicele '" t)1t

aceasta j ertm dumnezeiasca ni s·· l f ~ .. ~ nt ' III! k IU, •

Dornrr 1 ui, adllci Trupul ~i Sin t I· 'IW i 11m i I I. (

timp va fl, Sfinta Li turghie _Ill ' plh II a 1IJ • i L t I I n ~I •

inc! nu ne-a 'pirls:it mila ~u~ .' l nin'LW~ctl. I' r 11 • i rul .'11 II inceta jertfa ~, turnarea", cum spun e ~ aIm ~I'. c I PfOo.I'Oc'ul, atunci va fi s~i ul l Ii.. i - u mn, I~ vor pustU ,. Irdle pimin ld ~ ci, CUITI spnne 131 Pilde,

fliriJdelBffea va pustii tot flJmd1ltul~i va ~aSJu~n~ lJ,caune.le oelor p,ut,ern i,et ill acele zile, tre:i psnrm

,cumpUtre V'OC sr~ini in lume, simbolizate de .n~~l apocaliptic 666~ :,'i anume: minte ~ ~ JUlde.cat_~, ,ad"'ca 'plina de intime, dee: razbunere 1,1_ uCidere~ po,ftl fir! de minte adilcii vor domni pe pimini1!. desftinare~,

~ .. ., .. I· .... ~" '" . ·H'~HiA S"liIU ""l'ncht-,

sodomia ,I bet:ta; minte p IDa u'e lmagI.l.L~~~",. . .: _ .

- ". . ., '#- .... .:II'I·ex: ,oom" e'III'riII"I'· 1ii'lii"IIlr' fi amlO1j1tt de tot felul pUtll~e plnpl~a" ~ ,a,ifiI'. ~"'~:~ .•. Try .• , .~ ... -t;j,..'t . _ , . __ ~

de grij i, ,g!ndlllfri~, tulburari ft pa~mu~ m&it ~u vor. ~uu avea ~lmpt si se roage, sa tileasca, sa cugete Ia meane,

13,'. Ce 'h"·ebuie 'sl ,ti'm despre.: Botez?

Prin Botea se spala deodad doul, pacate 01. CU"e. s: na,te copilul, adica atit 'picatu'~ 'St!amo~~~t c;it ~~ plcatul ,zimisbni din prJacere: C~ ~1 z~hre~ ,es~e cODSlde.rata. pleM;, dlup6 C'u.vmtemle 'p,sahrus.tul~l din Psalmnl 50, cam ziee: Cd tata... tntr« prddelegi. m-am zlimislit Ii fnt.:ru pllcattfe .m-a nas'cut _mama mea ... ~e aeeea trebuie sa se boteze copiii, Hi se boteaza pn'~ cred'~n~a nafiloc; cum s~a vindecat ~i~ siu_sa, su~ul~~. 'Omul. la, mcepMl a fb(st crest si se mm.,u1teasca prm cu.vAnt, nu prin pofti, ci este fiinl& cuv.antatoare~ q a

NE VOR'BE~T'E

'ewD. a zamislit Maic,a Domnului prin cuvaot. insl omnl, prin p\acat a ajulls sa se ibmu IleaSca trnpeste.

13·8. P,ir'·ote.· Cleopa; ·hI. ce 3D ap venit hi maDlistire"?

Noi am. £'OSI' zece fr,ap. la 'parinti~ din. care cinci =. patru frati §i 0 &lIra ~ am venit la mlnis!tire~ Fratele eel mad mare, Mibai" a lost pustnie pe mumte~e 'Ceablau~ Sora mea Bcaterina a fost raso:rori IDa Agapia Veche, iar eu "i cu mca doi frati mai mari, Vasile ~j Gheorghe, arm venit la Sili!stria~ 'inA In anul m '935 mi-au muri . de tineri, to!ti cei :noui frmli.. Apoi a murit §1m. tat~ Alexandra .Uie, zis T,arllea. Mai ttaiam. eu, ca staret la Mlnlstirea Sihastria, ~i mama, aeasa 'in comnna natala, Sulita- Botosani, in mul 1946, am 0000 pe mama la S - nutria., am ci-bllgarit, .. o ~. am dus-o la .AgJPia Veche, nnde a trait plnl1n anw.1968" cind s-a dus IDa Dommu]" in. vlrsUl de. '92 de. ani.

Iar venirea mea Ia mlnistire a €ost .a§a: In ziua de '12 deeembrie 1929, Ide Sfantul Ierarh Spiridon, ,clod aveam 17 ani, Wl1 plecat din ossa pirin'~ea;sci cu ~atele meu mai marie Vasile, cu dona traiste m spaJre. in una aveam V ietn,e Sfintilor ~ Ps altirea, Ceaslovn [~i Sflnta S criptura; iar tn cealaUi avesm doui iceane mari, pietate .- una, cu. Maiea Domnuiui ~i alta, cu. Smnt-ul Gheorghe, Nimic alteeva nu me-am luat de-acasa, PlrintH no p:ri Alexandru ~i Ana, ne-an petreeut plingind pana pe ciml'~, pe platoul 'drrgadui S.u~ru~af la locul numit l~Ripa lui Budaf' .. Aici, frate e meu Vasile a inceput a ICm1j~a condacul Acstistului Manmito'nl1ui~, ,)Aplri10rul eel. mal mare ~. Doamne, biruitorul iadului, .. n ~ Apoi ne=,am. incbinat~ am samtat m,iinile

136

'Citind eu pion cirli fi, anzind l(ia Sflntul Grigorle Teologal ,i SCantul loan Gum de Aur au. fu,git mu]ti vreme de preotie, rna temeam sa primesc 0 asa de mare' treapti" prin care mulp nevredniei s-an osmdfut De aceea nu voiam sl primesc preotia, Dar in toamna anwui 1944,~ merg,lnd ell carul co hoi III 'Via miinasHrii de IDa Racova-Buhusi, ne-a ie,it i iainte lPID~d 0 biuana dintr-un sat, cu un Liturghier, un ,eplitrahU, [0 cruce de min! ,i un baston preotese ,i mi le-a dat mie, zieiud., "P'annte, aeeste hicruri ,au ramas la mine de 1:1 un bitt-,In Pl'60 care a murit, Vi le dau sfinjie:i voastre,

II!'''''''' ate '''"' trebui A I'" L - d ] .... x ~. A •

r\.i, "" v,a " v. '. 'rn...... ,e-,arn . us a mm",Sdl'e" :,c\eSt!. ucru

m-a m'm/~cat at&.t de m.ult, inci~ 'I-am SOCDtit un semn dumnezeiesc ca si primesc Taina Pr,eopei 3i ascultsrea de staret,

J.40~ ,Cifi ani art- fo,s,_ staref 1-, M'iu3stire'9 Sf Istria?

Aproape einci ani, Din ianuarie 1945~ pini ~a ill septembrie 1'9491 ,cand Mn f015t 'transferat la .MAnfts~ire~ Slatina\ cv.30 de clIu,girl din Sihl:s:tria~

.[4 _ ~ CUID VI s-a parat ,ncu.ltarea de staret la Sihistria?

N-a fo~t deloc u~oatlL Dupi\ ineendiul din 19.·1 ~I manlsUrea. era in rep8["~ie, n,g aveam ohllii pentru Cilu.g,lri" ial[ ~ii noi se adunau mereu, Era greu en. hrana ~j materialele, ca dupl 'rkboi ,1 fo am ere. Obstea, insl,. in ,cipva ani S",3. dublat, ajungind la 80 de pirinp eli frati La incqmt nu aveam preop sutieienti Ia biseries, pm-aclh;.u~~ de' iama em ars ~i un aveam fonduri de. reparapl. Dar ne-a ajntat Dumnezeu, ca ne-a trimis Cl"6-dinciosi bum din Radl,eni ~i am. mers ~naiote. Ne-au

,PA,RINTELE CLEOPA

aj1UtM~, :manistirile Seeu ~i Neamt ICU bani, 'ht~. fi un paraclis pentru iama, Apoi am:, flout calu,~,rurl~ am hirotonit preotinoi ~i am 'intarit programul slujbelor Ia big ericA~, Ce-am ad au gat in plus la 1birserici 8JlUl fost privegherile de 'toatti noaptea la cele d01lllbJPliez~c~' p[aznice,tmpM'ilte~ti" privegherea Acope!,~mintul1Ull Maicii Domnnlui, maqi seara, $i eitirea n,eincetata a Psaltirii tn biserica, de cawe toatl, obstea, mJ;ej)and en stme~lll. mlnbtiriffi,b'adilie cere se mai 'pistremzi $i

+,x.~: aS~iII,.

142~ Ce buturii dubov.uicq:ti mal deoseb~b' ali ,avO't ta mlnis.ires Sibist'fia tn a _ Ii oneret i?

Cele mai mari bucurii d,UJhovnioe~ti le-arn avut in primii zece ani, cind am fest ci~~Ml ~ oile m~s[iri~ Dtl(preuna ell ft,at~i mei. Stana, oile, tr-ti~~~. in ~l1U;t~ I' si~dtate pe munte, tn miilocul na.tUtrii,. rot ~.an fost cea mai tn~ta ,elQall, de dJugltie ~i teologie din toata viata mea. in acesti am m-am ,rugat eel mai mult ~i am citit numeroase sClfieri ale S,fil1pllior Plrinfi~ precum:

P'ate'ftctti, Seara s.m:nL ului loan ScararuJJ,~ Siantlll "Isaac Sirul, Stlnrul Efr'eM Sirul, Pu/UJ SIantului loan Gurll de Aur, ,Hex.a:imeronul Sflntul,ui VISUe eel Mare,

Vii~li1e Sfinfilor ,~i Sfdnta Scripmrli Clqile me i'mp'flUTlutam dim. bibIDiotecUe minlltiriior Neamt $i SI~U ~i le purtam on mine 'hl desaga, cu oile pe munte, I .. mglciunea mea era citirea :Psaltirii tn fiecare zi ~]

cele ,apte laude., D~p§ ce te~~ 'pr~~il~-, m,~c~~ ceva din des aga, apoi scoteam scrierile Sfin1110r Parmt1

~i citeam pe lingl ol phi seara Lni_ erau asa de dragi euvintele S fiD~ilor Pinup tneil! se lipeau ca ceara de memoria mea, Mi ... amintesc ctl odat! lji Stlntu1 loan

138

PA,'RI.N.TIlLE' CL.EOPA

IIlJ9

Ilea b~ bibliotecar la Manlsti[ea, N elO1l!f lOJtt-e anii m '9.3.3- 1 '9.36~ mi a. irnpmmut~t :sa eitesc eanea Alj'trvita su/leteas'ca,

Apoi mi lurlIneam en cl].uglrH. pustniei eare ,SIC nevoiaa lewn .5 0 de ani m padurile din imprejurimi, carora ]e ceresm euvinte die fo':~o\s ~i le duceam cite ceva de mancare de 111 stini, Teate aeestea au format pentru mine cele mat curate bucurii dnhovnicesti.

143,~ Ce pirilnli ma~, al_qi se D.eJvoblu. aCtlnl ciDeizeei Ide ani 'in jlurul ,Ministirij, Stibastr,ia?

in ~oMillma MU~U~ 1930 am cunoseut pe Smntul Cuvios Iean, un mare lugitnr ~i eM. elm viarli sffmrltl. Tot in aeea vreme am cunolSiCutill ,alt! pirinp iubi tori de liniste care tdi:lau, in pidmile din apropiere; ieromona'hJU]'~ Partenie en ueenieul sAlu Gherasim; i'el(HSciruimonahul Vasian de Ia Sihla; schimonahia Isidore de la :Ripll ~m Coroi; monahiile Clecmida, Zenovia ,1 M3l,gd;al,ena ell ucenioele lor; ierodiaeonul CriS1tO{Of" ne'Vo:mtor arproape de Schiml Siillla:; monahtile .An~, Eufrosma ~,i P MlgrauM a, care mai ·tiai u s-an dus is. Locurile 8ft'ute, unde m ~i ripolsa:t Aped mom:mhil:

Timotei, TImon Ii Nioodirn (fIJI metmia! din M,anls,ttfea N'ea.mt, ,i monehia 'VWfM!ltiu 'CU iHCiI ei ,BmHiilm1a. fie '~-otru aoef!ia i-am cunosenr ~i m-am folesit d.uholvniJ,c~te de nevointa ,\~. sfatnrile 1'0(['" Dumnezen rs,a·, .. i numere p e 'top in eeata BnmjUo['!

144· Att dorit v,~Mdatl sa, vi reirag:eti, la ~ini,tte in Mun.ta. Atb.,os?

Am dorit aeeasta din tineretile mele, mai ales d, am avut ~\i M mo~ aeolo, pe ieroschimonahul 'V:ax aam Vantu" ins a, nu am vrut sl, mi due de capul meu, ram

porunca, ca sa nu ~e,esl(;. inaineea lui Dumnezeu ~t, ,si, mi mustre looD~tiinl;a cl Mn ficut voia mea, s,tare;Ult duhovnicnl ~i fii'i,ttoporuitu,m men niciodars nu m-ar fi 11si3Jt sa, rna due la AthOSL

'in toamna Ml1duj, 1971 ~ eind am fost impreunl elm sfintia ta la St':antul Munte, l.no1 inam. -cu sind,ol sa cer 'bin~uvln~Mea inall Prea SfiDtltubd nostm Milropolliit pentru a rna retrage 1~ Athos, Cind mn tntrebat pre Arhimandri tul Iustin Popovici din Serbia, cum ~,tii ~i st1n~ia ta, daca M" fi bme sa, mi due la Athos, sau sl rimiD, in tara, el mi-a lispuos,: ; ;Daea te duei in S flntnl MUlill~ mai adaugi '0 :floare la buehetul de flori din Muutci,c A~hos. ~\i - te rogi mlinmm. peDltm sfln~i81 ta Iar dJacl :rM:dti 'b1 tara, stai lnaintea eredinciosiler ~ mvep p e 'm.tl~t[ calea :mintuiri.i, 'propo'v!du~;e~,ti pe Hristos, cre~d uceniei Ii t'e: mantuiesti §i p e sfmtia ta ~i 'pie ILl.tH. C,s., (faci, ii 'parlsim ~i pleeam 'b)ii la Y·mni,te,. cine sa-i maoglie" cine ,si., ... i mvete voia mui HriS,OOIS p, si:=i ciUiu"" zeasca tn dreaJpta Ic~ed-mnta ortodo:rl, mai ales aeum ,carm:u1 s-au ID_multit peste tot necredima §i sectelel"

Aceste envinte ,a'~~ p,ir.mtelui lu~~in. Popovici m-au linistit, Jrlenmliltind. ,P entm totdeanna sa mi, retl~ag la Athos, Am soeotit ci prin gura lui ,R vorbit Insu~;, Dnhul s.~ant

145~ 'La 5.f;i;r~;itu~ aeestel e(JDvo~biri, ee sfamrri du,hov]d~ti daffi p,i,r,i:D'P1~r care v-au CUDIDscut ,'~

"retu.i,t?

. i"

S,l ::dllj easel, Biserica lui Hristos eu roata vrednicia, en totall dirui1re ~i dragoste plana la j ertfa, apWirnd, dreapta credinta de tot fel ul de 'mv,i~atJuri rele, ,~, s;l poarte grija de 'wnna ii s,u;ftete:~e oe ]i s-an tme,redin~31t~,

140

""ea eel ceo vor ;sa dea seama" in ziua judeeapm. de '~Oa!te. Spune s,f'mtu]. ]O\M1 Gurl de AlB" ci:: [;.·I'r,e~tul trebuie sa. se ~i j ertfeasea, 111l!l lllJUmL8Ji si j ertfease~~t~. Si tn an 10 C zice: ~ )cNiwic nu este 'mm greu decat a pl8~Ori suflete pe ealea mmtuirii.I""

14~ Ce slat delseliJit dati ucerniciIor 'rea.

Cn viOfiei Voastr,e, l~ e eare ~3!'i ereseut ~i inv,i',at voia. lui :Du'lD_Dse'u'?'

Sa drm:inll tn ~,M~ea.lui Hristos ~i sa se iu)beasca unii pe a1Jpi~ eli dragostea cu. care i -M\ iubit fi em. Apoi, si aj ute ,j, ei 'p e ,a~pi Ia mantuire, 81 rimarm sub aseultare in stanlul Biserieii 'On,otiox"e ',I si se roage 'p entru iertarea pacatelor mele, ~i l'qrept din zi 'tn zi sa rna. eheme :Hri:stos la judeeata ~ sa dan socoteaUi. pentru 'f,oMe.

S i~ nu uite ueeaicii mel eli ,o:rlciltl ,tiin.r.l~ avere ,i cinsse am avea, odelia ruglciumle ~i nevo[oli am face, lOU ne patem minm~ daca nu ne iublm, daca. nu ne iertam ;"i daea nune ,am'u!tlm unii pe ill_lpi, tit ~p~mnez,em. este dragoste", A I'm fe 1" este in zadar '~owti oltene~a Ii :r.ruidejidea nOaJstra.,

Cit am putut, m-sm silit dupa a mea slahl putere cu dam 1 1 ui Dcmnezeu, sa ~ldogesc $i :sa tnvat pe fiecsre, cilliugk- ~i credincios, calea 'mintuirii. Pe nhn,em n-am inters, d~ert de la Uf,1 chiliei mele, Ci Mn desehis uta, chiHei ,~ ~ cuvlnmlui mturor 'CM"e au, vern t la mine, ,tiind cl od:ad IOU. fiecsre om, mntri ~i Hristos i:~, ehilia mea, Nu pot spune ci am :ficut tot ce a, fi pntut face, niei n-am lmplinit em, fapta ee-am imvitat p e altii, Insi am cug~tul tmpica:t ci ee mi-a dat Dumnezeu 01, dar, am 1mp3iqit $~ eu am~om m. dar ,~i

P,AR1N'TE,LE CLEOP'A

na~§JdruJ.iesc ci :mi voi mintJui prin mila '~ui D~mneze.u ,~i prin ru,glchmH.e Bisericii ,~i ale fiilor mei duhovni,ce~~L

14,7~ Ce dDI,inli mai :lve,i, aC-D.m in suOet?

SI 'n1s toate §i sa mi rog P entrn pacrureme melel Aceasta este ultlm~ mea dorin~a,. Cl nimic nu este mad 1If6:r,. deeM a DIvita pe alpi ~,i nimic nu este mati greu,

- ~ ~ • Iii

d6ca~. a face ce blv'ep p e ,aln~lm"~ 'De aeeea, acum ~1 eu ~~,

vrea sa las 'loate ,i sl bnplinesc co. f:a,pttl ee am io.vitat pe altii ~o81ti, vial~a.

I .4:81 Pirmlje Cleopa, m iDcheiere" da,i ... ml ,i mie UD c.u.vallll t de "0'1.08 .. ,

Pirlmte Ioani ehie, msi lntli -s5, avem convingerea Ica in ~oa'~a cWipia. ~S;UpMim pie Dumnezeu. Fara, aeeasta smerenie din inima 'niJlll ne putem mmrui. Bu ~a l~];o~p 'marturisirea mea, Apoi, daei vo,ilie,ti sa te mmtuie~ti) . pl~te aceste trei hicruri, cum spume S.r:wtn1. An~onru.e eel. Mare:, "S,il, nu tJe'mUlp cudnd dintr-un loe In altul; sa. m. intotdeauna pe Dumnezeu inamtea ochilor "i, orice VIe~. sa faci, ;si a:i, mkturie din Sflmta S,cripturl ~~. de la S rw~ii Plrlnt.i.~"., Alt euvios p~bd~!te spunea: ",Pa~"i chilia ta rai, pe c~Uugiri. 8.a~i ai ca pee inglm" ,cm.till PEes ~i te

• ~).' I'~

vet milmt1l1l1:~

~a fi noi, pirinte Ioanichie, sa plzrum ell scump\atatc' tnvl1lturile .sfmlilo-r PiriDJti ;w p orunei le date noua de M'iotW tOM nostm JIiStlS Hristos si, cu darul Lui, nadijduim ci ne vom mlrr®1I.1i ~~ tn vesni ca. odiooi ne vom slUI~lui Amin,

; .

. -.. d'· '11 .. h Bxt 5-

Arlnmam In't ,JlOam.,c .l,e ~'\a an. ~." .... ~.,' .. ,'~., .. , .... , '.

Despre casiton,e, datoriile sotilor ~.i copiilor ..... ,' 7

Despre rugici nne, lacrimi; duhevnicie ,.iL duoriile preetilor i .. i ~, ... ~" •• '" ...... '" "~ ....... '. , .. , .. '. ~ ,," •• ,' .sO

D ", esere i\Hi,ReD moarte, viata VI'! itoare si

, ~!Y - H..WCJ ~I - '!!iIo,I. ........,. t-" - 't:

Judecata dle apoi"i~'iU' .• ' ... , ... " .... m'''.''''''~i,..'''~'.' .. nn .. 86

Alte cuvinte de fol,os. ,d, ,.~ ~~ 0'"."",,, .'. '",' U ,0 , ",. U d ~.i ".~., 1. 2.5

S-ar putea să vă placă și