Sunteți pe pagina 1din 84

m OJ L

~

a L

u

C

a u

.J W

.Jmeniu care "se valureste" eu destul de mare u?urin~a. Ce se 7ntEunpia Insa dad! noi, cei de la LEVEL, ne faeem datoria de "valurire" nu chiar in directia

marelui eurent? Cu altecuvinte. ce se intdmpla dad} Mafia prirneste note peste 90 din 100 peste tot \ii nurnai in LEVEL prirneste 7S? Sau, detallind, de ee a primit Mafia T 8/20 la grafica ?i GTAII! a primit 19/20, desi "Mafia are 0 grafica mult mai dragu~a decat GTA3"? Dupa "dezbatereaacerba care a avut loe pe forumul LEVEL, am ajuns la concluzia eil. exista lucruri care trebuie *ei'qqlieate.l f?rimul ~a.nd, nu cred di ~ l$~~$'i amlntesc de evoh.Jtia rapida a jocuri1or ~j de sc11!mgarile Inajo?re care ~e petrec~seori rh itlterval de JURi sau chiar saptamani. Pentru exernplul dar mai sus: GTAIII a ap~rut la rn~ptltul verii $i, pentru acea perioaoa( grafica era excelenta. RezL,llta 19/2Q la_grafic!. Mafia are grafica "mai dragllW' d~cat C;T AlII, dar B aparut f septembrie,dnd 18/20 descrie 0 alta r atltate. i asa ni'aj departe ...

Problema eonsta insa in acuzele cum ca ni se pare c;a "am fi noi iii mai da:;tapti" :;i ca faeem tnt poslbilu! sa ne punern Tmp.otriva curentului ?i sa dam eLi bata aco]o unde se cantil irnnuri. Gresit! Intotdeauna am scrls asa eum ne-a dictat con~tlinta ~i experienja,

EDITORIAL LEVEL

p, a a acest editorial sa se fi

tri'!0Pifort11at ?ntr-un fel de profesiune de creffil)ta, dar cazuri precurn review-ul de Mafia :~ir;nai ales impactu I pe care l-a avut. ne fae sil ne reconslderarn pozitia, lnvariabil. ajung,em mereu la aceeasi concluzie: ·se prea poate ca parerea noastra S'a se concretizeze trur-o revista vfmduta ln chioscuri, dar cu siguranTa nu e "curnparata" de nicaieri.

• Mike

nolernbrie +002

3

oSi.\NA bill KUlliec

LEVELl N.E W S

World' Airliners - ceva cu multe aviaane

Cornpania britanlca Just Flight a lansat noi iniocmatii despre noul expansion pentru serla de succes a lui Microsoft, Flight Slrnulators. World Airliners este de rapt un box set ce contine versiuni upaati:S;lte pentn; dou;'.) add-onuri prnJ:,edemc: Phoenix Simulations' 777-200 Professional ~i 747-400 Professional. Acest box set poate fi download-at de D€linatorii add-on-urilor de mal sus, in mod gratuit, de pe site-vi www.lustf light.corn .. Data lansarii lui World Airliners este 17 octombrie 20Q2.

lJadi esa he Iuom dupa J. Allard, care este cineva pe la Micmsofl, Xbox 2 va fi lallsat de Microsoft 1nainte de PlayStation]: de 1<1 Sony. Aceasta,declamtie este prima facuUi In mod ollcial de un re~rezentat al Microsoft.

C~nd a rust stram co lJ}a peferitoF 1'8 anuntul Sony de a Jansa PS3 In 2905, I, Allard a spus: "Un lucru am rllV.."irat din experfeota~ ow le vorn mal permite sa aiba un start rnai bun ·dedit noi.5.i asta e-ste tot ce pot spune!".

Real War: Rogue States este lansat

Simon& Schuster au 'anUl1j:at cil strategia lor In timp real tocmai a fast Ians<lta in Statele Unite si candva Intr-un viitor apropiat vaaparea ~i In Europa. Aceastl'l strategie rnilitarii va pune [ucatcrul ln situatia de a lupta lrnpotriva

unei organizatii teroriste numita Independent Liberation Army ~i va beneficia de 14 rnisiuni pentru single player, peste 20 de harti pentru skirmish ~i multe optiuni legate dejocul ln multiplayer,

printre care har~i doar pentru lupte aerienesau harti doar pentru anne nudeare. Unlucruinteresant este faptul di toate uniformele, vehrculele ~i restul lu~ cruri lor prezente in acest joe sunt luate din realitatea Illconjuraroare, dar sunt un pic sceptic 111 privinta uniformelor cslor din [LA, de.oarece acestia sunt cam virtua!i .~i nimeni rnr a avut oeazia sa stea fara In fata ell unul dintre ei.

GTA:3 On-line?

fnnrnte de lansarealul Grand Theft Auto 3. pe PC, eei de la Rbck$tar Games promiteau lin mod multiplayer pentru multa!ileptatur [or joe. Ei bine, chiarda6i jocul s-a bucurat de un irrrens succes,

fJa rtea de l1lultif\llayer;;I I ipsit cu desiivM~}re ~i suntIigul" cit ml]l~idinlle voi ~iar f dorit asa ceva, Ei bine, cei de la TakeTwo Interactive Software tocrnai au 'lnchei<ll Lin contract cu GarneSpy Indus" tries prin Glfi€ acestla din urma se vor ecupa de to<lte detaliil~ legate de. ada:£i)-

tarf'lOi titlurllor diEtribuite de Take-T'NO (iflC;lusiv GTA3) lu modul de joe on-line, Ma.i ram~'ne 0 singura mtrebare: cand~

Sam SeriQ5ul' secintoarce inBpai

Dupa lrnensul sucres al primelQr dOlla joturi dln seria Serious Sam, c:ei dals 00- team i,lU doois dl a venitmomentulsa se apuce de 5erious'Sam3, Jot ce artresui s~ fie laliS;'Itdinc!lIa fa sffi"l?itul 'ahuluL $tirea Elste . deoc;.~mda~ doar la stJdJul de zven, dar se pare.ca. vom ana rnai multe Tn I'Tlomenluli"n

www.level.rr;J

Post Mortem

Microids, cei ee au f5cut si Syberia, ne-au mai dat ceva de gandiL Ceea ce au lasat ei sa Ie scape In materie de informatie legata de Post Mortem ne [ace sa ne Illfioram. jocui, ce are ca locatle Parisul ani lor '20, te are ca orou pe tine, Gus Macpherson. In postura de arnerican eXf3atriat ~i, pe deasupra, si ex-detectiv, esti atras In investigarea unui asasinat foarte sangeros ~i foarte ritualic al unui cuplu, tot american - nu stiu cum de numai arnericanii sunt lmplieat] in asasinate, crime ritualc ~i alte asemenea - a dirui afacere tocmai a falime.ntat Pc tot parorrsul .acestui joe 8$ti sedus ~i abandonat de misrerioasa Sophia Blake, dar e~ti scos din belele de eel deal saselca simt de care dispui din copilarie. PR manager-ul de la Microids,

NEWS LEVEL

Cedric Orvoine, spune: "MacPherson era sublectul unor viziuni ce II bulversau inca de la 0 varsta fragcda. Aceste viziuni l-au ajutat In cariera sa de detectiv, reusind sa rezolve niste cazuri des-

tul de dubioase ... ", jocul trebuie sliarafa in decursul acestui an sau in decursui a ce a mai ramas din el, dar nl! 5e stie exact cand, deoarece: nu i s-a gasit un distribuitor series pima acurn,

Pasaj prin munte pentru armata Arnericii

America's Army, jocul scos de armata americana pentru a ca5tiga adepti 111 rarrdul oarnenilor ce se apropie din cand In cand de un calculator, va rnai prim! un patch. Acest patch pentru America's Army va contine 0 noua harta numita Mountain Pass, care este de fapr o continuare a hartii Bridge. Aici va trebui ca echipa de asalt sa ajunga din urma si sa recupereze un convoi ce a fost capturat de for~ele inarnice. Update-ul va mai contine de asemenea un Combat Effectiveness Meler (CEM). Aceasta este 0 statistica ce I'l:i arata cat de pregatit pentru lupta esti in orice momenl. Acest CEM variaza in functie de 0 gramada de factori, cum ar fi viteza de deplasare,

care cei de la Croteam vor termina lucrulla versiunea pentru Xboxa l6Ii Serious Sam.

Microsoftvs. Sony

Dupi) ce a reusit sa cumpere un developer important (Rare) pe 0 suma de bani ~i rnalirnportanta, Micros@ft5e pare dl se uita ell jind ?i la Konami. Microsoft are de g-and sa cumpere unul dintre eei mai rnari developeri pentru console ~i sa i~i asigure eel putit:l un protect ce va f cu siguranl~ best-seller (Metal Gear Solld 3), eventual exclusiv pentru Xbox.

sanatatea, clasa soldatului, pozitia fata de lider etc. Tlnand cont de acest CEM, juciltorii VOl" avea 0 idee foarte clara asupra sanselor de a Jovi tinta In timpul luptei, 0 alta functie introdusa odata cu acest update va mai fi si sistemul onoarei, Fiecare jucator va porni eu 0 valoare a onoarei de 10, lar in functie de valoarea morala a actiunilor sale, aceasta va seadea sau va crests.

Pe masurlJ ce aceasta valoare va crests, vei avea posibilitatea de a 0 folosi pentru a-ti augmenta <lbilitatile. Patch-ul va avea Intre 20 si 30 de mega )i va avea nevoie, pentru a f insta lat, sl de un patch ee va aducc jocul de la versiunea 1.2.1 la cea necesara,

Ce le !ita In cale.? Sony, care s.,ar vedea astfel lipsita de until dintre cele mai mari hiluri care se pregateau pentru PlayStation 2. Avand ill vedere faptul di at~t Sony, cat ~i Mi.erosoft au destui bani de aruncat tntr-o asernenea lupta, va fj interesantde vazut cine va iesi invit1gator.

Acclaim plate~te amenda pentru depa~irea vitezei

ln cadru! unei campanf publidtare foarte-agresive pentru promovarea jocului Burnout 2: Poinl of lmpact, Acclaim a

declarat ca va plali amenzile pentru depasirea, vltezei primite cle soferi in data-de 11 octombrie. Dopartarnentul ransporturilor in Comun (RAT~ullor) nu a fost de acord cu aceasta idee, deoarece all considerat dl unul dintre PQten~ialii idioti care ar depa~i viteza ar putea da peste unuldoirnlcuti In drum spre scoala.

Sports Interactive a anuntat ca pe data de 24 odombde a lansat lin roiling demo pentru Championship Man-ager pe site-ul

nQiembrie 2002 7

------------------~~~----------------~-------------------------------------------

LEVEl NEWS

.James Band 007: NightFire

In aceasta toarnna un nou film din seria Bond va veni la cinemalografele de pe langa ei. Ei, american ii, deoarece noi mal trebuie sa asteptarn panala anul. Cum acest film nuera de ajuns, eei de la EA vor lansa ~i ei un joe eu James Bond original tn totalltate. Acest joe se numeste James Bond:

NightFire ~i va putea f jucat pe Xbox, PS2, GameCube 5i Pc. Joel Wade, producatorul jocului, a dat publicitatii povestea III jurul careia se'i'twarte totul. Raphael Drake este seful lui Phoenix International, 0 organlzatle "ecologica" ce ar trebui sa scape Pamantul defocoasele nucleare scoase din uz ale armatei arnericane, Normal ca trebu ie sa scape de ele tntr-un mod foarte onorabil pentru toata lurnea, dar lui, normal, nici prin cap nu Ii trece acest

lucru. Ceea ce are el de gand este sa le tina REi toate palla are un nurnar destul de mare. pennu a prelua controlul asupraintregii orneniri, Este boger, extrern de dej>tep.t1ii binelnreles llpsit de serupule - exact perechea potrivJt5 pentru James Bond. Toate versiunile pentru NightFire.sunt programate sa apara pe piata fn nolembrle.

Combat Flight Simulator 3 - tat ceva cu avioane

ofici a 1. ACf;lSt demo poate fi download-at de la adresa www.sigarnes.com Pe langa acest demo. cam va prezenta prlrnele imagini din rneciuriled~uratefn timp real ale jocului, vom mai putea inLra:;i in posesia ullimului patch pentru Championship Manager ~son 01/02 care va update-a caracteristici!e judlloriler pentru sezcoul 02/03 Iii va introduce p€lltflJ prima dar.':! liga coreeana.

Mort dupa jocuri

Chiar asa, Un tip din Coreea de Sud a rnurit dupa ce a jucat 86 de ore non-stop

8 noiembrie 2002

Microsoft Garnes Studios au lansar pe data de 24 octombrie Combat Flight Simulator J; Battle for Europe. Acurn pilotii de v~llatoare vor avea posibilitatea de a zbura pe parcursulunor evenirnenle istorice din cadrul razboiului aerian dus deasupra Europei de nord-est ln a doua jumatate a anului

la unlnternet Cafe de-al lor. Dupa.aceea s-a ridicat ~i ornul de pe scaunsa S€ duca 101 we unde a fostgiisit peste alte 86 de ere (glurnesc) mort. Coreeanul in var5ta de 24 de ani, identificat de politie sub numele de Kim, era sorrier ~i, neavand ClI ce sa-?i omoare timpul, s-a hotarat ca ar fj rnai bine sa I$i dedice restul vietll calcularorulul,

One Must Fal] a gash:: distribuioor

Diversions Entertainment aenuntar ca One Must Fall: Battlegrounds, jocul socotit a

'943. Dar vor face acest lucru intr-un mod foarte real, adica totul va depinde de dlbacia de care dai dovada, Misiunile nu vor fi de felul"du-te ~i sparge convoiul ala ~i tncearca pana a sa reusesti". Daca al pecit-o, apot asa ramane $i desfasurarea intregului razboi se rnoditica.

Acest lucru poate duce chiar la 0 lungire a fazboiului si se VOl' putea folosi noi tehnologii pe care allatil sau axa nu le aveau la acel moment. jocul va avea parte de 34de avioane renderizate complet 3D si cockpit-uri rea I izare tot In mod 3 D.Jocul va avea si multi player, [ucatorul avand posibilitalea de a 5e angaja In free-for-all dog fights atat pe Internet, cat ~i pe LAN.

fi prirnul 3D multiplayerfighting PC game, a gasit distribuitor pentru America de Nord. Jowl va fi clistribuitin America de Diversions Publishing 5i Tri SyneIgY. Jocul ullneaza a f lansat in primul !>feJt al anului 2003 si va beneficia de 1 Z harp, 8 robof $i peste 50 de personaje, De asemenea, jocul va avea parte si de un mod £in~le player.

Red Faction 2. es~901d

Conceput exclusiv pentru Playstation 2, Red Fac:;tiQnl foloseste noul engine Geo-Mod, care permite jucatorulLli

\NV\f\N.lsveLro

Abducted

Contraband Entertainment, responsabila de titlurtprecum Icewind Dale $i Sin, pune la COlle pentru juditorii din toata lurnsa o advcntura cam horror. Abduction va va aduce prin "rap'ire" pe 0 nava spa~iala extraterestra, unde veti fi pusi sa rezolvati o serie de mistere care mai de care rnai. .. rntsterloase. Printreacestea, veti fi abliga~i sa cefcetati insi:i,i enigma propriei voastre existents, prerurn si motivul pentru care ati aterizat pe respective nava. Adica, mai exact, la inteputul jocului va veti trezi pur ~i simplu acolo si veti constata cil afi fast privat - nu se stie In ce conditii - de propria identitate, de rnernorie, de tntreaga existents cu toate irnplicatiile ei, precum si de perechea favorita de sosete. [ntamplator, va vetiintreba asa, din

Vietcong

Cu lotii cunoastem pasiunea rom anilor pentru shooter-e. asa ca i.ata 0 veste care probabil d\ 0 sa Ii bucure pe multi:

Illusion Softworks (in treacat fie spus,

alterarea ?i distrugerea ssrnicompleta a rnediu lui tnoonjurator, jecul urmare~le aqiunile lui Alias si-ale alter mernbr: de elita ai rninelor martiene III tlrnp ce termina misiunile necesaresalvarli lumii lor. In Red faction 2 vom vedea ceva arme not, citeva mici vehicule de plimbat de colobolo ~i un mod de lupta pentru multiplayer cu un split screen pe patru felii.

,Eve Online amanat

Distribuitorul Simon &. Schuster Interactive Impreuna cu crowd Control Pro-

Illtall1plare, daca nu cumva atl fost r5piri de.extraterestri, in aceasta jenanta situatie (pentru di trebuie sa va reamintesc ca nu veti dispone de sosetele norocoasei, va veti da seams di nava extrarerestra este plina de ... fernei. .. nu, extraterestri, care, desigur, nu evoluasera inca pe atat incat sa cunoasca tainele a ceea ce noi nurnirn in mod uzual "ospitalitate". Ma cil dumneavoastra - un am urnil, lipsit de propriile sosete - ve~i fi nevoitl sa va folositi de forta psihica ~i fizica data de Contraband Entertainment pentru a 7nfrange . creaturile non-terestre ~i pentru a trece cu brio de puzzle-uri Ie aranjate de aceeasi Contraband Entertainment. Ca sa nu uit, jocul va dispune de 0 camera third person ~i de un stil cinematografic, condimentat eu numeroase ... Oare ce-i lumina aia de afaraM5_;:J~aaaaiiaaa.a .......

compania este responsablla de noul ~i controversatul Mafia, precum si de mal putin noul Hidden & Dangerous), In colaborare ell Pteredon, au anuntat cit lucreaza 1.3. lin nou JO€, Vietcong, Cum. spuneam, acesta va fi un "impulica tot, mai putin coechipierii, dacase poate" (a se citi "shooter") bazat pe nu foarte ferlcitul eveniment cunoscut sub numele de R5zboiul din Vietnam. Actiunea va fI rJlasata prin 1967, in Vietnam, jocul concentrandu-se pe dezvoltarea fizica

~i mai ales psihica a unei echipe de sase museu losi care vor fi supusi unor serii de i'ncefcaJi determinate de rnai rnulte ~i pare-se diverse rnisiuni, Domnul juditm 5e va ehema Steve R. Hawkins, va f conducaroral echipei ~i va purta functla de "intelligence specialist" (specialist In inteligenta.?!?). EI va conduce echipa foarte

ductions (CCI') au anutat ca lansarea mult discutatului lor joe, Eve Online, a fast reprograrnata pentru rrrartie 2003. 'Molivele sunt legate bineinteles de cornplexlratea [ocului care prohabil ii depaseste si pe producatori, De. aserrrenea, eu aeeasta ocazie a fast anuntat distribuitorul pentru Europa al jocului, Crucial Entertainment Ca 0 veste buna, 56 pare di eei de la Eve vor mai primi Inca 10.000 de testeri din toatl1 lurnea pentru beta, care vor f alesi din eei care s-au Inserts pe wWW.eveonline.corn/beta/ (lucru pe care il pute!i facesi voi),

NEVIlS LEVEL

sugestiv intitulata A-216, in esenta till grup de cinci oarneni, unul mal specialist ca altul. Cel cinci oarneni vor fi: un "am de radio" (radioman), un medic, un machine gunner, un inginer ~i un lunetist, Hawkins va da ordine, va analiza $i planui diverse misiuni si va efectua reate actiunile care ~in de un "specialist ln inteligenta": problema este ca jocul 58 anunta a f unul tare destept, mai precis atilt oamenii din echipa, cat ~i alte personaje vor f istere foc, actionand dupa algoritrni care se bazeaza pe regulile fundarnentale de comportament ale unei trupe de elita, Singleplayer-ul va oferi spre jucare circa 20 de rnisiuni, dintre care unele vor cere, printre altele, :;i 0 buna colaborare eu rnembrii echipei,

iar altele 1'1 vor pune pe vajnicul conducarer sa se descurce de unul singur.

SirnCity arnanat

Spre nefericlrea noastra, a voastra ~i a fanilor de pretutindent, se flare ca SimCit,y 4 a fost arnanat. Prevazut initial pentru a se lansa in luna noiernbrie, acurn produditorii au fixat data in intervalul ianuarie 2003·decembrie 2003 (mai exact, nu se poate). Motivele arnunMi sunt uneleobisnuite, adicR este vorba de faptul di rnai trebuie facute niste "mici" alustari ~i rnodiflcart. Evident, toate acestea pentru a satlsface a~tep~arile calor care nu s-au plictisi't inca sa aihil atata rabdare.

noiernbrie 2002 9

----------------------------------------------------~----~----~-------

lata Gil Unreal Tournament 20m niei nu ~i-&faeutbine ap~ririi) pe piata si au sl inceput sa s€ anu[]Je MOD-uri pentru acest jec, Desi c.e-i ,drepts.unt purine, p;rintre acestease r~m~rea asa-nurnjtul Troopers: Rise of the Rebellion care, pe baza engine-ului UT 2003, eorrstruieste

c lume ce aduce destul de mult a Star Wars. Troopers; Rise of the Rebellion va dispune de un rnodul srngle player si de unul multiplayer. Primul 5e va baza ca storyline pe claslca trilogie Star Wars, iar eel de-a I doilea i~il va face jucatarii parta~i rn dlzboi-ul dintre RepublJea ~i lrnpe-

rill. Se pare ca pe partea demuhiplayer vor exista destlll de rnults m<i$iriarii, precum 5i diverse personaje care, eviClent,.'vcor dispune de arme specifics. Tetusi, juditorii nu vat primi .cee-a lEe probahil

c;'l: a~teapta eel mai rnult, adidi posibilitatea. de a intra In pieleaunui ledi sau de a-~i ameninta adversariicu estetitele sabii-laser: ldeea este Cal desl deocamcjata se stiu cam putine detalli, MOD-uJ

UT 2003 Troopers: Rise of the Rebellion

se anun~a a'fi desiul de palpitant,

-------~~ -_ - ----~--

,--_ .. _----

Mech\l\larriDr 4: Merce,naries - MicrosDft GameStudiDS

Greci:i-!jii nevin

Guvernu] grec a adrnis In sfar;;il fuptul dl a dat-o-n bara tn legatura cu acea lege ce. inte~zLcell popula}iei indigehe's'au oridirei alte persoane prezenle 'in Grecia sa utili:Z1::Z€ cakulatorul pentru jocuri, ca sa nu rnai vQrbim c;ie,collsole; care au fD~ ban-ate ~i ele, Pana la lirmits"aho~r&tCiL numai [ecurfle ~ ciJlculator care Ie au la baza pe cele-de noroc rea le sa fie interzi.5e pe e per~aa&i nedefin ita; Problema' este di aproximOitiv 50 de aumani au fast arestati pe baza acest~i legi~ pemotiv ca l~i piercleat! vremea cu jocurile electronlce, Pe

~_____.,,'----;, 1 I) noiembrie2002

~tiu cit lumea abunsa 1r9 stiri despre MechWarrior, 7tiu. ca Microsoft nu mai conteneste c~r add-en-uri si patch-uri, devenind de-a dreptul sacaitbri, lnsa sunr sigur di printre voi se ami destul fan! al acestui joe, astfel Incat sa fiu nevoitsa va tin 1;;1 cursnt, Eviael'lt, jocul vi-

baza noii legi, alat grecii, cat~it!J!j:>tji llU dreptul de a folosi sisteme-ca PlayStation, GarfieCube&i Xbox.

IBlackMooFi Chronicles e mort:

Prqductia an~rn~atului MMQRPlOG Black Moon Chrenlcles a fost opriti,daea ar fi sa ne luam dupa GamelJAllY. Nu 5e stie foarte exact ds.ce, dar se paze dl Vircom esre iJngajata tn procesul de cumparare a actiunilor camp.ani.e! mama, Cryonetworks, care a dat faliTl'lent.ln iLtlie. A se

ne~i I'll ell 0 c:ontinlJal1(C> lavechea poveste. Este anul 3063, era n())astra ered, $1' 0 perioada la rei de lnsta.bila ca si In ediJiile trecute. Lupta se desfa~oar~ sub forma unui razbo! civil tntre Federated Commonwealth 5i Lyran Allianc;e, din cauza asasirrar!i fratelui unui mare boss de Fle ];e)l1;)_ A~a c;;a va trebui sa intra~i intr-vna dintre tabere$i .sa luptat] de demenli pentru a face un nurne din C0111- pania vastra: de Mech-uri, PasibWtatile oferite sunt acceptabile, adic:a vreo 35 dE roboti plus 0 serie de arrnesiechipamente 11@lllaiV<1zure in vsrsiurrile anterioare, l.ansarea-se va face In jural datel de '9 noiembrie, adidif:2est€ c:ateva zil'e, a~a di i.ata din partea mea cateva mici screenshot-uri fiicule foarte recent.

observafaptol caFOala se rnai ~i intoarceq in sensu I di Vircom fusese eumparat;j de c:ilitre. ClyonetN:O~k5 III decernhrie anul trecut.

Wal"craf't "]'.03

De?! cijm IiIrziu, trebule sa va spun ca s-a lsnsat un nO~J patch pentru Warcraft In cafe vine 0U ID ,gramadii de rezolvari ale unor problems rnai vechi·, dar ~i ell :ditev:a adaugiri de genul: Allmbunatartt care 6f€ra posiol I itatea defixare pe eilsYl normal saU insane; AI-ul se va teleporta in cazul unui eras aliat atacat.~i f~i

\1VW\N_levsLro

Lansare "1503 A.D.

De cur-and a fost lansar tn Austria, Germania ~i Hvetia jocul ce poarta numele 1503 A.D. Desi celelalte nu au fost niste success deosehite decat pe plan local, totu~i se pare Gi Sunfiowers Gmbh are tncredere In viitor, Aqiunea se petrece binetnteles In aceeasi Lume Noua, rolul principal fiind al unui tanar care lricearca din rasputeri sa-lii faci un viitor mai mult decat tndestulator. Odata ajuns acolo vetistabili colo-

nii si veti avea ocazia sa interaqionati cu alte civillzatii, de la africani ~i azteci pana 13 celebre1eJriburi de indieni nord-americani. Din cate am observat, se pare cil ceil mal elaborata components a jocului este cea de corner], aceasta fiind principala metoda de a rnentine la un nivel acceptabil nevoile popula~iei locale. Este verba de faptul dl veti ajunge la un moment 'in evolutia coloniei eand avantajele altor zone ~i civilizatii vor deveni indispensabile. Diplornatia este si ea destul de elaborata, nivelul de rnteraqiune cu eelelalte natiuni fiind la alegefea voastra .. Sincer, treeilnd peste asa-zisele imbunatatiri ale engineului grafic, sper sincer ca jocul acesta sa alba mai mult succes decar versiunile anterioare, destul de sterse ca originalitate.

Highland Warriors Soft Enterprises

va anunta acelasi aliat cu privire la locul unde va araca: se V0f putea trimite mesaje ~i 1n timpul afi$arii ferestrei de "Waiting for players" ~i jocul a fost optimizat grafic pentru MacOS X 10.2. Patch-ul se gaseste pe CD-ul Level din ace~{a luna.

in Anglia scad preturile

. .

Cornisla Europeans pentru jocur! (cxist5 ~i asa ceva) a lansat In Anglia un atac fara precedent impotriva prejurilor ridicate la jocuri. Motivete care au dus la acest atac sunt determinate de faptul ca,

1n iN 3 e.n., primul rege scotian.

Kenerh McAlpin, uneste eele doua regate scoriene, Piel si Scot, forrnand astfel Regatul Alba. 400 de ani mai ta'rziu"

ln conforrnitate CLi aprecierile presei locale, industria joeurilor din Anglia are de suferit de pe urma preturilor foarte ridicate. Astfel se sugereaza 0 scsdere eM 25-50 de procente a pretulul de vanzars a unul joe, indiferent de platform5. lata 0 idee foarte buna care ar fi extrem de aplicabila ~i tara nosstra, deoarecc se pare d pentru rOlli S-B putut.

VIVendi cumpara Massive Entertainment

Vivendi Universal Games a anuntat

NEWS LEVEL

regele englez Edward I, cunoscut ?i sub numele de "Hammer of the Scots", ataca 5i reuseste in scurt timp sa controleze aproape cea mal mare parte a vechiu!ui regat. Din acest moment, scotierni (ondusl de celebrul William Wallace (alias Md Gibson in Braveheart) tncep lupta pentru independentd, Joeul este un RTS care reda acesta perioada, voi avand rolul de al conduce pe William Wallace catre vlctorle, Joeul foloseste un engine 3 D destul de interesant ~i va contine In ;ufde 4 campanii eu vreo 30 de misiuni. Veti avea 4 natiunl jucsblle, fieeare eu caracteristicile ei. Highland Warriors va avea si 0 componenta rnultiplayer Ce va putea sustine pana la 8 juditori in LAN sau pe Internet, plus un editor pentru misiuni. Data Jansarii este 15 februarie 2003, daca se tin de cuvint.

eil sudloul tor de productie NDA a achizitionat produoatorul suedez al lui Ground Control, Massive Entertainment. Acest lucru, lrnpreuna eu recenta deschidere a unui nOLI studio Black Label Games, infirrna anumite zvonuri legate de iesirea lui Vivendi din industria jocurilor. Din nefericire, In afara de bucuria genera,la rezlJllatadupa aceasta achizitie, nid un rei deinforrnati] nu au mai fast sccase la iveala. eu alte cuvinte, IlU 5e stie ce [ocuri se afla pe lista Vivendi cu privire la Massive Entertainment.

noiembriJ3 2002 11

l 6 PREVIEW

Devastation

Distruge,i. ucideti.

~

pangari~i

~i nu n'1ai sta~i pe ganduriJ devasta~i

~ MesaJul pscare distribuitorii

rI' Arush Entertainment ~i Groove Garnes, lmpreuna cu prodncatorul Dlgitalo vor saA transrnita

in urmatorul joe pe care-l vor lansa pe piata esre destul de simplu. Acesta ies€ Ill. iveala chiar din titlul joeului: Devastation.1n concluzie, daclj vecinul de sub voise plange de, volumul prea rnare din boxele voastre, oaeii ptofesorii va dau prea multi) bataie de cap, Eladi echipa voastra favorita ia b~taie dupa batate, dadi prietena v-a paraS!t pentru unul eu bani ~i celelalte fete cauta numai progeflituri de acest fel, daca parinlii se plBng ca nu faceti nirnic toata ziua, iar prietenii v-aY parasit pentru 0 blonGla ce astampara sfltea, dadi !1U rnai exista dreptare pe aceasHi lurne si sirntiti ca vi 58 urd _sangele 111 cap, singura solutie ramane Devastation - jocuJ care elimina dorerea de cap cu mana si stresuJ eLI piciorul.

Ce sveti de facut pentru a pune mana pe aceasta terapie fantastica, aspirina mileniulul HI. P'~i, nu prea rnulte. Drept Sa va spun" orlce ati face acum, nu

aveti niei 0 ?ansa de relJ$ita. De ee? Pentru di jecul va fi lansat abia luna viitoare sau, eel mai tikziu, de 55rb5torL Asa ca, strangeti din din~i eel putln 0 luna, pentru c~ dupa aceea va veni ~i solutia rninune, terapia intensiva cu Devastation.

eelei cleserls€ de C.Orwelllnromanul siiu "1984", eu 0 politle de fier ~i un guvern care vrea sa tina totul Tn frau ?i sa cornande

nu numai gandurile pe care Ie au oamenii, ci chiar ;;i sentimentele

lor. Tot ceea ce mai conteaza aiei este supravletuirea

Componente

MedicamentuI va fi un eyber thriller, un first-person shooter actiorrat de engine-ul Unreal mult rnodificat. Actiunea acestuia se va desfasura tntr-o lume postapocaliptica. Este yorba despre 0 soeietate In genul

)"i domlnatia suprema asupra celorlalti supravietuitori. lucatcrul va lrebui '1nsa sa se alature rezistentei ~i sa descopere conspiratia care ducea la 0 era de dorninare a tehnologiei. Joel-Ii este axat pe munca in echipa, existand tot felul de bande de strada conduse de vreun f5tau urat ca moartea, luptator] ai straz ii, mercenari si fo~ti mlhtar], care, desi s-au tetras, mal au In sange Instinctele necesare luptelor parra la moarte. Batfiliile se vor da irrtre scestia si trupe nenurnarate ale corporati i lor high-tech.

Al-ul cu care vor fi "echipati" acestia se ~nunta a fi unul superperformant, ei feu$ind sa aiba un eomportament foarte apreape de realitate, conform spuselor producatorilor, In momentul in care sunt atacati ~i ill tlmpulluptelor (daca vreunul dintre voi stie cum reactioneaza in realitate lin soldat supertehnologizat al vi itorului in momentul ln care este atacat, ,I rog sa-m! spuna si rnie), Personajele cafe vor face parte din echipa noastra vor putea f controlate dinamic, adica jucatorul va putea decide cate dintre actiunile lor vor fi libere ~i cate vor fi executate doar 18 COmanda. ;\dlca vom putea da comenzi individuale fiecarui membru sau Ie vom putea Spline tumror celot opt (cam ata~ia vor fl tn echipa noastra) un simplu: "go in" sau "pe ei, ca va tail".

Tot ce vorn gasiprin trnprejurimtle zonei va putea fi folosit sau distrus: de la tomberoanele de gunoi pe care lie vorn putea dinamita pentru crearea unor ambuscade, pana la stidele sparte eLI care vorn arunca dupa dusmani. Sa J1U credeti 'lnsa dl acestea vor f singurele arme. [ucatorul va avea de ales intre 30 de arrne: mitraliere, sabii, handguns ~i niste chestiuni mititele, soareci, pe care ii vorn ghida spre un grLJP de inamici ~i vorn putea face Ull adevarat ,,foe de artlficll" In mijlocullor. Exploziile sl efectele speciale vor fi in stilul Hollywood, astfel indH vorn vedea

pe viu headshot-uri ce se lasa cu creieri pe 0 ra'la de ca~iva metri, apa realizara cum nu s-a mal vazut (banuiesc di va f minerala ~i fara E-uril, foe realist, rnorti care de care mai chinuitesi, nu In ultimul rand, sange In cantitati industriale.

Nivelurile in numlir de 32 vor fi realizate fotorealist, eLI texturi copiate din lurnea mala. Din acestea, 20 vor f pentru single- player sl 1.1 pentru multiplayer ce se vor desfasura pe 4 rnedi i diferite, In single-player va trebui sa ne bazarn pe aptitudinile noastre de carrurflare, pe cele de investigare ~i urmarire, pe calitatile noastre de sniperi innascuti ?i de hacker]. Se pare ca vorn putea rezolva grelele sarcini in fata carora vom fi pusi ~i In rnodul cooperativ, eeea ce adutecu siguranJ.a un plus jocului 'in retea, [ocul va avea doua tipuri de setari: arcade si simulation, iar multiplayer propune un tip de joe care nu a mai existat pana acurn. Acesta va reuni aspecte din Capture the Flag, Domination si Last Man Standing. [n acest mod jucatorii vor fj lansaji din nanorep!icatoare. Tn mornentul tn care vat murt, ei vor putea reveni in joe din aceleasi nanorepliratoare, dar daca echipa adversa Ie distruge, jocul va deveni un fel de Last Man Standing.

Sunetul se anunta a fide calitste.

De fapr, el va fi o parte adiva a jocului, nu numai prin realizarea atmosferei unei astfel de actiuni extreme, ci sl prin faptul c;8 vom putea folosi zgomotele pentru distragerea inarnlcilor.

Efecee

La calitatea cornponentelor de rnai sus, aplicarea unei terapii intensive cu Devastation nu poate avea decat efectul scontat, Va veti simti eliberati de toate problemele pc tare Ie )fejI avea: vecinul poate sa urle cat vrea pentru ca nirneni nu-l asculta, prafesorii pot sa-~i bata gura toat;,'i ziua pentru ca !umea vasf~r~i erieurn rau, fotbalul nu mai comeaza cand 'in joe este'chiar viata Ilpas1;ra, fosts prietena poate sa raman5 cu pampalaul ala. bogat toata viata sau eel putin pana vine Apocalipsa, prietenii IlU ~tiu Incfi ce se il1t5mpla eu lumea, dar cand Ie veti arata adevarul se vor tntoarce spre voi ca spre niste profeti, iar parin~ii ... Hei, aiel e cam greu, pentru ca oriee ati face pe parinti nu prea rl pD~i dues CLI tZaharelu'. Tn concluzie, rnai bine nu le spvnetl nimic de Devastatlon .. Va fi secretul nostru,

• Sebah

Titlu Devastation Cen FPS

Producator Digitalo

Distribuitor Arush Entertainment/ Groove Games

Procesor PilI 500 MHz Memorie 128 MB RAM

Accelerare 3D 32 MB

-------

Multiplayer N/A

Data aparitiei nelernbrle 2002

----------

ON-UNE www.devastation

-g;ame.com

noiembrie 2002 1.3

.. Dintotdeauna m-arn Tntrebat care este .. rostul preview-uri lor. La 0 adica, toate jocurile sunt prezentate ea viitoare mari succese: "fi~i eu ochii pe el cil menta", "jocul pare eel putin promitator" ... Nu era oare mai simplu sa dam olista cu jocuri "de urmarit"? Ceconteaza La v-arn fi privat de astfel de intorrnatii esentiale legate de vi itoarele hitu ri internationale ...

Dintotdeauna am vrut si"i scriu un preview care sa nu respecte regula. Ce atatea jocuri Irumoase, eu grafica exeeIElnta ~i gamepley de doua ori mal hun decst ultima partida de ... tenis .... Vrem deseuril Jocuri pe care nimeni altcineva nu are curajul sa Ie scoata In fata, viitoare candidate la titlu! de "ba, ce joe prostl". Si apoi, voi nu v-aJi ofticat cand ati vazut ce jocuri produc vecinii nostri ungurl. polonezi, cehi Si slovaci? Nu v-a trecut asa 0 umbra peste rnandria patriotk.a ?i"mama voastral" dl nu am tnteles niciodata cum de ei potsi ai nostri nu,

Ei bine, am exact jocul pentru voi.

Sa va spun sincer, aplaud orice initiativa venita din partea unei echipe tinere de developeri, chit di are sanse sau nu.

Trei fireball-uri

,14 noiembrie 2002

A?a cain rnornentul Tn care am primit press kit-ul pentru Neeromania - Trap of Darkness, rni-am reeervat doua ore deliniste totala pentru a vedea ce minunatii mai scoate vecinul ~i de ce e mai buna capra lor decat a noastra.

Opaveste

Jocul este plasat tntr-un univers fantasy In care regatul Neeromania a dat de draeu'. Nu, dar pe bune ... Regatul eu pricina era un fel de iad pe pi'lmant, mandria tuturor scheletllor. a criminalilor ~i

a preojitor befgieni. 0 rninunatie de regat ce se dedica trup ?i suflet, de dlrnineata pana seara unor obiceiuri stramosesti gen ornor de gradul intai, furt calificat ~i masacru pur_?i_simplu.ln fegatul vecin, Absurdia, niste suflete rniloase s-au trezit, deranjate de zgomotul fiicut de vecini. Asa di loam sufi area regatului, de la eel mai mic absurd pana la 51 mai batrim si mai bun, au pornit sa scape lumea de scandalagiii din Necromania. Acurna, ce e mai frumos din povestea asra se refera la regele Absurdiei. Un individ pe nurne ("hai, ba sa. vedeti cum 11 chearna pe asta!/J) Bill. Si Bill Cocoton asta reuseste sa starpeascs raul din Necromania \ii sa II Tnchida pe regele Ragnar tntr-o cripta lntunecata. Dar B.Jlly, ca orice BIll care se respects, uita sa rnai veriflce prin pivnitele castelului din Necromania ~i acorda astfel fortei Tntunericului 0 nOlla sansa,

Sansa asta esti tu! Vel avea de ales flltre sapre persona]e: Knight, Stone Go-

lern, Ore the Sleuth, Fog Woman (Gagica cu Ceata), Beast Ma'ster, Magician ~i Skeleton Warrior, fiecare avand la dispozijie, pe lang~ diversele arme albe intalnite de-a lungul drumului, 0 abilitate specials ~i 0 anna si mai speclala.

Un gatneplay

Producatoril ne spun de la lhceput, pe faNl: "Principiul de joe din Necromanira este unul simplu: [ucatorul tre'buie sa "curete" un nivel, sa gaseasdi toate chelle disponibile, sa Ie combine si sa deschida poarta catre urrnatorul nivel". Ca lucrurile sa fie complete, suntem asigurati ca in criptele, cimitirele ~i durigeoanele jocului ne vom impiedica la fiecare pas de rnlriapode infrico~atoare, serpi veninosi ~i capcane ascutite, De fiecare data cand jucatortll va reusi sa treaca de un nivel, i se va da posibititatea sa I~i rnareasca una dintre caracteristicile personajului sau, mai bine zis Strength si Speed.

Pana acuma probabil ca v-a~j dat seama ... Necromania nu este un ~PG gen Diablo sau Baldur's Gate, ci mai rnult un action cum erau pe vrernuri. Care vrernuri? Dupa spusele nostalgicilor producaton esre yorba de vremuri de demult apuse, altfel nu irni explic de ce au dat ca exernple de gameplay [ocurile pe Spectrum ~i batranul Atomic Bomberman (vorbesc series, scrie In press release).

Un final

Jocul nu promite nimic. Are 0 grafidi" proasta, iar din ceea ce au declarat producatorii, gameplay-ul se va ridlca la acelasi nivel, Exist~ desigur posibllitatea ca aeest joe sa fie unul tntr-arat de extraordinar, ineil! sa ne dorim cu topi sa ne schimbam nurneletn Bill. Dar mai bine nu ...

• Bil ••• ~ ••• M~

Titlu Necmman ia -
Trap of Darkness
Gen Action/RPG
Producftor Darksoft
Distribuitor Ci nemax Ltd.
Procesor P 11700 MHz
Memorie 12&MB RAM
Accelerare 30 Da
~tiplayer Da
Data aparifiei Q32002
ON·LlNE www.trapof
darkness.corn www.levet.r-o

noiernprie

lEVEL REVIEW

... La data aparitlei sale, Sudden Strike

rJ! Forever parea sa patch-etluiasca pe veei jocul creat de Fireglow ~i distribuit de CDV. Sincer, vazand imbuniWi~irile eosmeticeaduse de versiunea "pur tujur" a Sudden Strike-ului, tocmai aceasta a fost impresia mea: ca producatorii nu sunt foarte interesati de continuarea lui Sudden Strike. Darnici nu a trecut 0 luna de zile Si a fost anuntata lnceperea lucrului la numarul doi al seriei RTS inspirata din AI ll-lea Razboi Mondial,

Maruntaiele lui 2 .

Inainte de to ate, noutatea care sare III ochi este legata de nurnarul campaniilor: 5. lrnportant tnsa este faptul ca nu rnai avern, precum in versiunileanterioare, campanii ~i misiuni desfasurate undeva, nelamurit, lntr-un soi de spatiu fantastic dotat cu decorurile specifiee timpului ~i loeurilor celui de-al II-lea razboi rnondial. De data aceasta, totul este destul

de clar indicat de producatorl In privinfa locurilorsi tipurllor de operatiuni aflate In desfasurare,

Avem asrfel urrnatoarea structura a eampaniilor: campania eu nerntii (cea mai Intinsa) cuprinde prima of ens iva de la Harkov, cea eu rusil ne aduee la rnomentul distrugerii ultimei linii fortificate germane (cea- de pe Nipru, In toamna anului 1943), alaturi de englezi vei pareUI~ge operatiunea "Market Garden" ("Un pod prea indepartar" - Gel de pe Amhem- va arnlnteste de cevat), in tirnp ce cu americanii participi la furtarea Rinului, In ultima faza a ofensivei pe Frontul de Vest din prlrnavara lui 1945 (In aceasta rnisiune apar si lrupe france-

24 noiembrie 2002

ze). Nu ne-arn putut da seama In ce lac sl moment al razboiulu: se petrece campania eu japonezii. Ca 0 prima observatie, este de adaugat ca In toate campaniile din Sudden Strike 2 esti In of ens iva.

o a doua observatie priveste a eOI1- tradictie. In vrernea razboiului, aproape toate campaniile din [oc au evoluat spre bine pentru aliati, eeea ce ar duee In mod normalla 0 scadere a dificultatii jocului pe rnasura parcurgerii campaniei. Acest Iucru nu se Intamplil in Sudden Strike 2, acesta fiind ganditin linia clasica a RTS-ului, eu dificultatea crescand treptat de la un nivel la urmatorul.

UA exist:aJl nu inseamn~ "afi"

In plan tactic, elementele noi aduse de Sudden Strike 2 sunt putine, Tancurile nu mai pot fj distruse cu PUSCil, cl numai ell arrnamentul mai greu capabil In mod real de a asemenea actlune, Apoi, unul din cei trei rnernbri ai eehipajului tancului poate fi seas cu capul afara din tane, ceea ce rnareste raza de observatie a tancului (care ajunge chiar sa poata fi utilizat ca vehicul de cercetare), dar duce ~i la vulnerabilitatea extTema a respectivului membru de echipaj In fata armamentului usor. Vorbind despre echipa], acesta a devenit un fel de unitate generics alcatuita din 3 oameni, numita Crew, ce poate conduce In Sudden Strike 2 orice tip de vehicul, rrava sau avian.

Se pot da pana la maxim 12 cornenzi unei unitati (fata de 9 in trecut), iar printre acestea a aparut ?i cea de deplasare taI~S, spre deosebire de situatia anterioara In care trupele executau "culcat" numai sub focul inamicului. In plus,

unitatile mai au un parametru, cel de moral, dar nu am reus it sa descoperim o Influenta a variatieiacestuia asupra eomportamentului trupelor In lupta.

Si cam atat, Va dati ~i voi searna di despre 2-iul pus dupa numele jocului se poate spune ca exista, dar nu ~i di Sudden Strike 2 ar f cu adevarat ceea ce se intelege In mod normal printr-un sequel. Apreeiem Gil: puteti considera Sudden Strike 2 ca fiind mai degraba Lin add-on sau mission pack mai dezvoltat, cum vi se pare mai potrivit. Din aceasta perspectlva, Sudden Strike 2 este un joe placut, In aceeasi linie a fantezismului tactic ca ~i predecesorul sau, dar excelent real izat ca grafica, sunet ~i atmosfera.

• !§Itafan a !=IlliG

Titlu Sudden Strike 2
Gen RTS
Producator Fireglow
Distribuitor CDV
Ofertant Monosit Conimpex
Tel. 021 -330.23.75
Procesor P 11.500 MHz
Memorie RAM 128 MB
Accelerate 3D minim 8 MB
ON-LINE www.suddenstrikez.de Grafica 18/20
Sunet 14/15
Gameplay 19/30
Feeling 04/05
Multiplayer 17/20
Storyline N/A
Impresie 08/10
Nota: 80 I/INI/\N.level. ro

••

Battlefield 1942 este unul dintre acele jocuri care, desi se bucura de 0 oarecare publicitate inainte de lansare, nu reusese sa capteze atentia publicului, raminandla stadiul de "da, am auzit de jocui ala' ... ." si atat, Acesasi reactie am avut si eu In momentulin care "mult asteptatul! ll" demo de single player pentru B8ttlefiel.d 194:2 a fost lansat de catre Electronic Arts. Cel de-al doiJea demo, eel de rnultiplayer, a fost Insi:! eel care probabil a surprins si incantat pe toata lurnea. Aeel demo aducea eu sine prornlsiunea unui FPS tactic dedieat jocului in multiplayer ce oferea 0 varietate incredlblla de vehicule, nave si avioane de contro-

30 noiernt:.-ie a002

lat. Chiar dad urnbrit de cateva bug-uri serioase, Battlefield 1942 parea a fi urmatorul hrt Tn materie de jocuri de echlpa, iar acum a venit mornentul sa afiarn daca ne-arn lnselat sau nu,

Multiplayer (sau cu cat lTlai muJt;iJ cu atiit lTlai bine]

In rnomentul de fata, "plata" FPS-ur;lor orientate pe multiplayer este dorninat~ de Counter-Strike, Medal of Honor sau Quake 3, jocuri ell lin gameplay mai mult sau mai putin rapid, eu accentul pus or; pe lucrul ln echlpa ori pe adrenal ina pura. Battlefield 1942 S8 di-

Ierentiaze de acestea prin nurnarul irneris de optiuni pe care- le ai pe eampul de lupta. Pori contrela Brice vehicul, de la un banal jeep la un Tiger de cateva zeci de tone, de la 0 ~alupa pana la un porravion sau de la un Spitfire la un bombardier In toara regula. Asta ca sa nu rnai aduc arninre de tot arsenalul de artilerie pe care II ai la dispozitie, Conceptul nu este nou, ideea a rnai fost implementata ~i 111 alte jocuri (vezi Tribes 2), dar nurnarul coplesitor de vehicule ~i arrne pe care Ie alia dispozitie sunt cele care diferenteaza Battlefield 1942 de restul vcompetitiei",

Jotul t~i afera posibilitatea de a par-

www.level.ro

ticipa la unele dintre eele mai importante lupte din Cel de-al Doilea Razboi Mondial, fie de partes Aliatilor, fie de partea Axel. Nu stiu cat de fidele sunt hartile respective modelului original (a~ fi fosr interesat sa aftu dad lccatiile searnana cat de cat, dar cum nici bunicul nu a ajuns la Stalingrad ... ), dar reusesc sa pastreze mscar unele asernanari. De exemplu, Stalingrad :;i Berlin sunt harti In care aecentul ssta pus pe luptele de strada, Omaha Beach est!~ ceca ee ?tili deja (desi locatia este mai putin veridica decat cea din Medal of Honor), Kursk este 0 intensa lupta de tancuri etc.

Aila dispozitie clnci clase diferite, rntreCEarE! poti alegede fiecare data (and da cineva GU glontu l/obuzu I in tine ?i eu tine de pamant, si anurne Scout, Assault, Anti-Tank, Medic s_j Engineer. Scout-ul este recornandat celor care au abilitatea Innascuta de a ochi musea de pe casca inamicului de la 200 de metri distanta, Assault este pentru cei care nu au chiar atat de rnulta preeizie, Anti-Tank are in dorare 0 bazooka numai bLIIl3 pentru orice tane tnamlc, i\1edicul esre omul cu flaconul de spirt ~i sulul de bandaje, iar Engineer-ul are marele avantaj de a putea planLa mine, letale pentru orice vehku],

Battlefield pune la bataie patru moduri de joe: Capture the Fla:g, Team Deathmateh, Co-op ;;i Conquest. Prirnele trei sunt elasice ~i se intafnesCi in mai toare joeurile (poate mai putin Co-opt dar cel mai folosit mod de j0C tn Battlefield 1942 este Conquest. Principiuldin spatele acestui mod de joe este urmatorul: pe fieeare harta sunt plasate 0 serie de steaguri in puncte strategice, fiecare dintre aceste steaguri putand f cucerite de oricare dintre cele doua parti cornbatante (un sreag este cucerit daca un juc.'itor se afla tn vecinatatea sa 0 anumita p~rioada de tirnp): steagurile respective pot f folosite ca puncte de re-

spawn ~i sunt de obieei locurile in care vei gasi vehicule si provizii, fieeare echipa porneste jocul eu un anurnit nurnar de puncte; primul care ajunge la zero puncte pierde; punctele pot fi pierdute In cazul In care to ate steagurile sunt cucerite de echipa adversa sau odata cu pierderea soldatllor tai.

Modulin care vei comunlca cu colegii tai se face printr-o serie de comenzi vocate disponibile pe tastele Fl-F12, 0 gaselniIa pe cat de utila, pe atar de greu de utilizat. Este destul de greu 55 te mai chinui sa mal apesi pe tastele enumerate mai sus atunei cand esti ocupat cu controlarea unui vehicul. Plus c5 rnajoritarea respectivelor mesaje vor fi ignorate de coechipieri, in afara de cazul tn care continui sa Ie repeti pona fa exasperare ceea ee le-al cerut,

Va asigur ca rnajoritatea covarslroare a rneciurilor vor fi jucate In modul Conquest, penrru di se potriveste oricarei harti si asigura un echilibru deplin pe carnpul de lupta, garantand In acelasi tirnp 0 batalie pe viata?i pe moarte. E demn de amintit faptul ea unele harti

pot avantaja 0 armata sau pe cealalta (sunt putine. dar exista) ... Solutia este 7n mana celui Care seteaza serverul pe care va rula Battlefield 1942, jocul perrnitand seta rea punctelor cu ear€ vor lncepe echipele jocul ;>i astfel echilibrarea situatiei din lupta efectiva,

In mai toate meciurile, bataliile se vor coneentra In punctele de control ale hart(i respective, existftnd tendinta de a uita orice tel de plan, de a sari in primul avion/tane :;i de a te avanta in rnijlocul balaliei. CLI 0 oarecare planificare Insa, pentru di jocul tti of era 0 libertate de decizie ;;i de actiune impresionanta, orice forra inamidi poate fi luat~ prin surprindere.si invinsa.

Pe serverele rnai miei (de 6-8 judtori) aecentul se va pune pe vehiculele

rapidesi pute]i fi siguri di nimeni nu Q sa se foloseasdi de artileria de pe distrugatoare saude submarine in afara de cazul tn care sunt curiosi din fire. Tn cazul serverelor ceva mai pline de jucatori (Battlefield 1942 suporta pana la 64 de juditori pe anumite harti) situatia se schirnba radical, fiecare anlla disporribila devenind folositoare intr-un fel sau altul (chit ca tragi C1l bezmeticul cu tunul de coasta ... poate nirneresti ceva).

Balistica

Unul dintre cele mai curioase lueruri lntalnlte in demo-ul de multi player se referea la diferenta de acurstete dintre a arm~ de sniping ~i 0 rnitraliera.Mai exact, daca puneai ditamai luneta pe un inarnic ~i tinteai undeva inrre ce doi ochi ai sai, aveai de cele mai multe ori surpriza de a observa cum glontul tau se ducea

noiembrie2008 31

oriunde, numai unde I-ai trimis tu nu.

Pe de alta parte, aveai nevoie doar de daua-trei rafale trase eLI rnitraliera In nearntul ala de peste trei deal uri ca sa II vezi cum 5€ apuca sa sarute CLI patima pamantul. Din ferieire, acest bugca rnuite altele, si-au gas!t rezolvarea In versiunea finala a jocului.astfel ca [ucatorh speda1i~ati pe sniping nu vor fi dezavantajatl,

Apropo de armeleintalnite Tn joe, pe I~nga panoplia de pistoale, rnitraliere, 'wtite ~i pUl;iti CCI ,Iune-ta (bine real izate, dealtfel) a fest interesant de. observat rnodul tn care pl'Odudito'rii jocului au introdus difetitele modele de tancuri ~i

avioanedin Cel de-a] DoHea Razboi Mondlal. Cel de 1\1 Dice nu au oorit,sa sirnuleze pana In panzele albe 0 lupta din WW2, ci s-an rnurtumit sa trateze superficial contlletu! fara a introa In detalii. Tecrnai din ate'asta cauza, gasese binevenita diferentierea dirrtre tipurtle de rancurj/avloane, chiar dadi acestea surit minora ?i '58 rezurna la manevr.abilitate ~i r['7zisten~a. De asemenea, este de apreeiat 'vaptul c;a fiecare obiettdistructibil din joe are an.umite zone mai sensibile (CIdITl ar fi partea fJin spate la tam;:uri S3lJ rnotoareie la avioane),

Cii tot veni yorba desp;re 'obiectele

distructibile, vreau sa scot In evidenta 0 problema destul de grav.) pe care 0 veti intalnl de foarte rnulte ori de-a lungul jClGului.Este yorba despre rnodul in care proiectileie el>CpJozilJ'€ Ii afeersaza pejucatorl, Astfel, mi se pare absolut absrant ca tn momentul tn care tragt cu tunul TI.ger-ului dupa un amarat deinfarrterist de 11 arunci zsce.rnetri lntr-o parte, acesta IlU numai ca nu rnoare, dar va mai rezista la fndi ciuua astfel de aracur! Am impresia ca pentru a 0morl un soldat pri 11 aceasta metoda, proiectilul trebuie sa.l.i ajunga sub talpi sau dad I1U, rnacar foarte, foarte aprcape. Este probabil 0 preblerna ee are la baza aria ce este arectatii

de explezia unui asernenea prelecnl.

Cacanuai prieteni,. cUrT1"Ii1!ira-~i

Chiar dac~ Battlefield 1941 este un joe gal'\dit pentru rrrultiplayercei de la Dice s-au garidi.ts5 efere pesibilitatea dea incerca jocul ~I eelor far.a eonexiune la Internet, retea 111 bloc sau prietenL A:;a di, la fel cum cei de la Digital Extremes al! introdus un mod de joe single playertl1 Unreal Tournament 2003, VliIrJ1 gas] ?i ai);:;] ceampanie care te va arunca In IUfta i'mpotriva ~1I10r arrnate . virtuale de boti.

Vel avea posibilitatea qe a porni Q campanie ce \;Ia cuprirrde teats hartile disponibile ~i in multi player $i de alupta de orlcars parte a barlcadei vre1; de asemenea, po]i opta pentru G lupta rapl€la pe oritare dintre ha-r)'ile de care am amintit mal sus, fara sa ill mal pese de efectele pe care Ie va avea rezultatuJ luptei, Battlefie.ld 1942 este un joc de care te !;Joti bucura oricand, chit c1i Pf&fZi sau ca.$tigi, si asta datorita nurnsrulu: [mens de opriunl de pe campul de lupta. Aces" tea Hind spuse, trebuie sa. va.previn di "bucuria" respectiva va ii pusa la grea

32· noiembrie2002

\!,;I\'V\I\I_IR\I~I'_f""n

tncerears de-a lungul rtrisiuniler din single player, si.asta datorit~ nlvelului sdizutde dezvoltare a AI-ului .. Pe scurt, tovara~ii tili de, arme sunt WO$ti de bubule, astfel d.i majoritatea rnisiuniler din single player se tra'nsform'a intr-o lupta tllntra David ~i Goliath, eu tine 1n rolul plticulul, Vei realiza ca ~?tl srngmul om r8sPQnsabJl din 'intreaga armata, sJngurul cu csva sange in sosete, dragostede patrie sl, Tn general, singu.rul care are tevanotiuni genera le de tactiea, Vei fi nevoit sa porti Q lupta SQlttara tmpQtriva unei'lntregi arm ate, 'inEercand cu disperare sa-ti rnentf punctele de control intacte,lh timp ce arnicii V1i 5e plictisesc !'iandl;J-se eu 'Cilpul de tancuri ~i cu tancuriledeeladiri, sa fUl5i dintr-un capiitin celalat al haJtii pentru a reca~tigacontrolul asupra unei baze:;i astafri timp ce trei colegi de-ai rai furneaza 0 tigara exact langa steagul pe care-tocrrrai l-ai pierdut, il1c<lpabH.i sJa' seslzezs apariJia inamiGil@r sau_sa faca doi pa~i In dlrectia respectivului sfeag, C€:ea ce ar f fost destu I pentrua-l reCLIpera etc.

Parqdoxal, Ifll.j_micii r:rar a f mal tot timpul mai breji 13 Ininti'1 de(;:at camarazii tai.E adevarat ca totul e mal slmplu atuncl cal'ld IlU at de llilfruntat 0 armata, ci un singLif em, dar faptul cc'l sunt 111 stare sa te ocneasca dln prirna de la departares.aLJ Sa iti plasezeo bornba CLI o acuratete exssperanra devih€ dih ce in ce maistresant pe masura ee viata Ili trece prin taj'a eehllar.

Conciuzioriand., dad flu aveti pesibllitatea de a juca Baftlefield 1942 in

mu ltiplayer, atunci eri strangeJ:.! bani de modem, ori vcrbiti eli vecinii ~i coph

lor, ori nu-J mai jucatj deloe.

Departe de mine gEmdul de a critka jO'Qul pentru parte'o.'I fie sin~le player, pentru ca n.u este un joe gandit pentru a~ cevaJ dar avand 71i veder.e fa)'iltul <;;a multi dintre cititori nu atl poslbilitatea dea.-J

juca altcurnva, til-am simtit' Iildatorat sa 11'ave_rtizez li1alnte de a-~-i arunca banli degeaba pe un joe de ~r~u .0 sa aiba

cum sa se bucure, .

E momen,1;ul pen'tru un upgrade'?

Din punct de vedere grafic, Battlefield 1942 5e ana undeva lntre bun si foarte bun. Modelele vehiculetor ?i ale arrnelor sunt excelent redate, atmosfera unui camp de llipta este de obicei una extrern de reala, exploziile ~i engine-ul fizic pe care II testezi cu ocaaia unei grenade plantate sUD:;enila sunt toate de prima mi3.na; totule sa Ifi permi~i sa te bucuri de ele la adevarata lor valoare, Iocul este unul care necesita un sistern puternic pentru a rula fIlra prea multe prnblerne ~i unul deosebit de puternic pentru a putea sustine un server de Banlefield 1942 (daca averi un calculator ultra-perforrrtarit ~i jecul continua sa se agate, Tncerca~i sa activati v-sync-u I sub Direet3D - jocul NU rulsaza sub OpenGL =cu ajutorul tweaker-ului Riva Tuner pe care 0 sa 71 gasiti ps CD-lll dfA acest Ilumar). Chiar ~i ill acest caz, problemele pot conttnua, jocul necesitand timpi €marrni de tncarcare $i existand uneleprohlerne in (azul anumitor placl de-sunet '~unet.ul tinde sa dispara). Care 5U net este foarte bine real izat, exceptand rnuziea rnilitara ~i destul de fada - brne til nu este fo~osita prea muir. Toa1e efertele sonore sunt cat 5e poate de veridice. iar faptul c:i. producator!i S-i"IU chinuit sa angajeze [u~i, nemp ~i japonezi care sa recite comenzile din timpul jocului nu pOilte decal sa n8 bUGure.

Retet:a, succesului sau ...

- I: ,- - - -- - - - - -- --

Battlefield 1942este jocul pe care ni-l doream eu talli cuani In urma, cand visam sa putem zBura eu avioane, sa ne dam €U t'8ncuri ?i sa tragem eu mitraliera rnacela$i joe. Este pmbabil ullul dintre Gele maj complete jbcurl cand vine vorba de a oferi g;ameruLui un camp de ba,tiilie virtual, dar petanga avantajele dare ale lui Batttefieid 1942 fara de f€Stul titlurilOr deaC2eea;;i fadurai acesta aduGe In dis,cutie 0 problema rnai veche. Este Geea ce ne_-am 1ntrebat cu torii In mcomentul in care,1'ntr~ un jqc de echipii, ne~am Lrezjt luptand aJatllri de ni~te juc&Qri care reu~eau sa ign0~e in .totalitate regulile sau filorneau sa

traga ea be:zmetici (In j:lroprfii t&i'a;rasi arme, Pe mgsura (!e un J0q-cI'evine dln ce In ce rnai complex Tn ceea ce prive~te Optlunile pe carajile ofera,).'l:nseIBca aCe$t{\ 5~ se trahsforme 1'ntr-Q ba.talie flaotieS: aeyin din ce in ce rnai marl. Pentru cii degeaba avem la dtspozitie unol dintre cere rnai maleabile j0"Curi din ultlrnul tirnp daca nuavem w c;ine juca, lar ~ansele sa gas6:;ti un server pe care sunt cateva zeci de persoane tare ~tiu ce jaaca sunt foarte, foarte rnicl. Pe de alta parte, pentru un meci de Unreal Tournament 2Q03 nu Hi trebuie at§.ta strategie?i !Jamie de cap,

- astfel Ea sansele ca un asemenea rneci sa iasa exact cum vrei tu sunt foarte mati.

Asadar, va fi interesant de urrnarit cat de popular va mal fi Battlefield 1942 peste cateva lurn. ln cazul In care acest joe superb S8 va rna: gasi doar pe clouatrei servere, eredca va fl cazul sa ne intrefJam ce vrern ell adevarat de la un joe Sau cum putem combine €Iorinta noastra de _il avea cat mai mult control lntr-un joe ell Impacarea diferitelor categorii de gamerl '(de la eei hardcorc la cei care nu I~i pierd nOR~i.le In tap calculaterului),

I"§:na atunei fnsa, punen mana pe jQc,lnv5.tati regulile s] poate 0 sa mai apara astiel cateva servere pe care rnerita sa joei.

Tiliu

B"attlefield1942

Cell

FPS

Prodl.ldUor

Diee

Dlstrl bRitor

EA Carnes

Ofertan:t

Best Di.stribution Tel. 0.21-345.55.0.5

P,roce$or PII 500 MHz

MemOfie RAM 128 MB

Accelefare 3D minim '16 MB

ON-UNE bilttlefield1942.ea,com

Gr·afid\ 18/20

Sum~t 13/15

Ganleplay 26/30

~--------------------

Fee'ling 05/05

MultiplByer 1 9/20

Storyline N/ A

Inlpresie 09/10

'" I

J

I 00'"

IJI~ I

n<Diambris2002 -33

... Cu siguranlii, in afara programelor "pro,[I fesioniste", Chessrnaster este singurul "joe de sah pe calculator" care se rernarca prinlr-o prezenta constanta pe tarabele varrzatorilor de dltiva ani bunl, Eu as Imparti toata aceasta via~.'l a Chessmaster-ului In doua perioade distincte: ceea ce a fast inainte de Chessmaster 5000 :;i eeea ee a fast dupa. Tn anii tineretii, aparitia unei noi versiuni a programului nu czita sa ma surprtnda, avand In vedere multiplele schimbari de interfata, stil :;i putere de joe; versiunea 5000 a fost absolut revolurlonarti: 0 inlcrfa~a puternica si user de folosit, 0 grafica de bun sirnt si 0 puters de joc bunicica, avand in vcdere faptul ca programul se adreseaza In general acelui "casual player"

si nu juditorului de performanta. Lucrul care rni-a bueurat eel mal mull oehii ~i gandurile a fest bagajul de cunostinte

ell care vine prograrnul: 0 baza de date comparabi 1<'1 eu cea a programelor pentru jucatorii profesionisti.

Versiunile aparute dupa 5000 nu mi-au mai lasat 0 impresie atat de puternica, deoarece n-arn vazut decat irnbu-

-- 34 noiembrie2002

natatiri minore (e drept, la fiecare capitol: grafica, for~a de [oc, baza de date, interfa:~a), dar tot ti rnpul am ramas ell i rrrpresia ca "nu e de ajuns". Arar pentru eei ee doresc sa se initieze 1'n tainele acestui sport, eal si pentru jucatorii 111- cepatori si medii, Chessmaster-ul reprezinta un carnarad de incredere, pe care (dara doresc sa ajLlnga jucatori seriosi) nu-I vor lasa din mAna cfiliva ani buni.

Ceevechi

Structura e cea pe care 0 stirn din Chessmaster 8000, pe care vi l-am prezentat tmr-un nurnar mai vechi. Existii "secthmea de invaJare" sau "sala de c:lasa" (classroom) daca preferati, structurata pe patru niveluri, pomind de la zona pentru incepatori ~j continuand ell tea penlru jucatorii medii ~i apoi avansati: Benefielem ~i de a bonificatie, 0 seqiune nurnita "Josh" -vi-I mai arnintiti peIosh Waitzkill, nu-i asa? - unde sunt analizate diteva particle de referinta din cariera acestui jucator, care a deven it, prin intermediul Chessrnaster-ului, un adevarat mentor al

nosrru din punet de vedere sahistic.

Sectiunea mea favorita, si anurne biblioteca de sah (Library), cu eele patru sectiuni, doua dedicate deschiderilor (atat un manual de deschideri, cat $i un editor de dcschideri cu ajutorul caruia va puteti testa inventivitatea si inteligenta I'n fata clasicilor), un glosar de sah :;i 0 garna de partide de referinta lntre rnari jucatori lsi pastreaza utilitatea, fiind 0 unealta absolut necasara oricarui jucator tncepator. lnijiat sau rnediu ..

Despre "sal i Ie de joe" nu prea am ce sa zlc, sunt eele cu care ne-arn obisnuit (Game Room si Tournament), eu cfrteva optiuni in plus, dar nimic spectaculos, Baza de date (Database) este ceva rnai complexa (cred $i eu, la doua CD-uri pentruun joe de sah.i.), continand 0 pleiada de partide Intre marl maestri ~i unelte de cautare ~i analiza folosiroare oricdrul jucator, de la amatori pana la rnaestrii joeului eLI 32 de piese. N-am uitat nid sectiunea destinata [uniorilor, asa-nurnitul "Kids Room", unde pot Invala, se pot distra ~i antrena cei mai tineri sahisti, jucand tmpotriva celor de varsta lor.

www.level.ro

Ceenou

Care este prirnul lucru ce ne vine In I minte atunei cand ne _gandim la un joe

de _~ah? 0 tabla de joe ~i 32 de plese,

nu-l a?a? Poate tocmai din aceasta oauza I producatorli de aplicatii de sah r!"laderA€! l:.iaLlG impottanfi'l atat de mare acestor -elementefi'Zice. Chess master 9000 nu

se lasa rnai prejos, of erin dUN a posibllltarea de a juca(sau de a urmari) 0 part ic1aciin trei perspective ale oamerei, si anume True3D, Fixed View ;;i 2D View. De asemenea, plesels sunt care de saee mai colorate ;or mal 1rn~Dpot0natei toate aceste-elernente grafice staib'ilint'l pare;:! faptul ca :;i "c€asta versiune a Chessmaster-ulul este destinata jucatorilor lncepatori sau ini~iati. :Eu personal prefer perspectiva 2D ?i piesele elastce, care reJJ)6SC lntr-o oarecare fnasura s-a nu-mi abata gafJdurile de la jocul propriu-zis.

Celmai multamapreriat 1'n?a un element grafic de mare efect ~i de mare ajutor pentFu Incepatmi, si anume faptul ca pot vedea grafic pe tabla ultima mutare (mal exact, i'n locul de unde a "plecal" ultima piesa rnutata apare 0 "pata" alb('f). Judind ~i fblf-21ndu-mi norncul de <;~teva_ ori, am observat existenta rnultor ,alte element€' ajutato..are: sunteti atsntionatgrafic (printf-o fin1e ce apare pe direqia spedfr(5) in momentul in care nu puteti rnuta 0 piasa, deoarece intrati 111 sah sau sunteti In sah ~i il1ceJG1li sa mutaJi altceva. SaU "fortati" lura sa fa:caG mutare pe diagonala ?i multe altele,

C",-Ia eriee joe modern (chiar dadi e verba de ;ian si nu de [ocurile pe calculator obisrurite), sunetul joad un rol important; aici nu am decat euvinte de apreciefe, pe langa utilitatea (CU mid exceptin comentariilor, vocea lui Josh Waitzkin este clara ~i plac(;Jt3r fara a reusi sa ma deranjezeIrnotiv pentru care am aruncat - sau am juoat fara boxe sau

ca~ti - rnulte jocuri din zlua de azil,

Hemellte utile.ar mal fi, chiar destul qe rnulte (puteti facezoom eu rotija de scroll de La lTIouse, PUtf4i porni un joe aproapeinstantaneu eu aiutorul eomenzii Quickstart, putstl sa va definiti personalitatea, nivelul in sah, sti lui preferat), dar pe cele pe care, nu le-arn amintit va las sa le.descoperitl singuri.

'0 secunda de stralucire

Demna de toata atentia este settlunea "Chessm<;lster Live!", unde putetisa jucati Chessmaster pe Internet, alaturi dealti [ani ai ~anLlI~i ~'i ai Chessmastsr-

REVIEW LEVEL

I

I f

I

i Fancy', da' parca prea fancy acest set r;u r caim!

1-~I-~~:-~~"~s~~~:-~~r:-trebU~;~ :itaFn

de "Psihologia Cornpetitiei" (care sa :gaI se~te in Classroom), CbJ fSl'J I In 8 pa'rti in

care sunt analizate de catre Josh cam 20

I de partide, un elemenrfoarte util care va va ajuta sa intelegeti mai bine acest aspect nevszut al sahului ~i astfel sa. va 1'lllbunatati~j joeul. Chessrnaster 9000 mal ofera un motor de generare a pozi~j i lor de final.uti I atat rnHia~ilor, cat ~i jUGatoril.or mai bunl, dar a.id se cam incheie seria 7mbuf'lata!irilor de mare efect ~i impresia care ne ramaneeste eea ell care. rre-arn obisnuit deja. Evolutia Chessmasrer-ului de la 0 versiull€ la alta este una lila scara", fara niei unele~ ment revQJllutionar ~i fadi a se rernarca prin ntrnic ie~it din comun.

Oricurn, Chessrnaster r.amane, din punctul meu de vedere: singura alagere v:iabila atunei c~md ma g€mdesc la un program de sah pentru amatori, si va rama:ne pe calculatorul meu mulrttrnp ... sau ponte nurnaf pana va aparea versiunea .aniversara cu parru zerouri.,

• M'i..cea

Doi din "·eei irei K" ; Kasparov $i Kramni:k

P.S. D£:t?i poatef jucatfn multiplayer, am €ollsiderat dl este unjoc ~at pe singlepla}'er ~i<de at:Efa rnultiplayer-ul nu are nota.

Titlu

Chessrnaster 9000

Cell

Sah

Produdttor Distribuitor

Ubi Soft

-------

Ubi Soft

Ofertant

Ubi Soft Romania Tel. 021-231.67.69

Proeesor

p" 450 MHz

Mernorie RAM 614 MB

Acceterare 3D QP~jonal

Grafiea 16/20
Sunet 15/15
Gameplay 38/50
feeling 03/05
-
Mu liffiip layer N/A
Storyline N/A
trnpresie 06/1 (I Nota: 80

,

nOiernorie 2(;)02 - 35'--

LEVEL REVIEW

.. De nedescris este bueuria eu care am .I' pornit proa5:pa~ aparutul Total War, cel medieval. A fost jocul eel mai asteptat de mine din acest an, alaturi de versiunea Play The World a Civ3. Deci, 1mbarbatandu-ma ell strigate de "Uuraaal", am dat dublu cI ie ~i am asteptat lnceperea filmuletului introduetiv. Acesta a pornit: pe un fundal muzical impresionant, 0 voce barbareasca Incepe sa debileze vibrant: "This is an age of darkness ... ".

Aoleu, asta este 0 prostie! Evul Mediu nu a fost 0 perioada lntunecata, tn orice caz nu mai mult €led'!t prezenlUI. .. Dar, am trecut peste asra, mai ales d'i irnediat dura replica vinovata pentru scurta mea enervate. imaginile mi-au ararat in prim plan rata unui lupraror medieval. Este yorba despre un prim plan izbitor, secant prin albastrul angelic al ochilor ee te privesc de pe un chip brazdat de e cicajrice adanca, perniUi din coltul unei guri fine eLI buze subtirl, usor areuite lnrr-un zarnbet efectiv asasin. Ceva sublim ~i ceva bestial lsi impart acelasi chip - un insrarrtaneu-rezu-

mat al intregului Ev Mediu. Foarte rara in artwork-ul unui joe 0 asemenea tu?a de linete artistica.

La finalul secventei cinematics introductive, aceeasi voce barbateasca pronunta numele joeului. Ceea ee rni-a atras atentia a fast accentul, foarte apasat, pus pe cuvantu] "Total" ...

Flori de putregai

Voi vorbi Intai despre parrea tattica a jocului, deoareee aid s-au adirs mai putin€ adiiugiri fata de Shogun: Total War, In raport Cli sectiunea de strategie. Ceea ce II izbeste tnainte de toate pe jucaror este nurnarul mult mai mare de tipuri de unitati ce pot aparea 'in lupta, care 50 ridid la cf1feva zeei. Spre deosebire de }aponia, uncle lucrurile erau usurate de unitatea de cultura $1 gandire strategidi, ceea ce ducea la un nurnar mic de feluri de unitati/ eu uti Ii ta te clar definila, Europa este pestrit~ sub aspect tactic. lar daca Europa nu este de ajuns, In Medieval: Total War rnai apare ~j zo-

na rnediteraneana a Africii, ce include Asia Mica ~i zona fierbinte a Orientului Mijlociu. Avem deci ~i' trupele arabilor, ale turcilor sl ale Imperiului Bizantin.Jar, 18 momenrul potrrvit, vin si hoardele mongole ... Dar chiar exista diferente rna[ore Irrtre aceste trupe? Sau este yorba numai de 0 diversificare "pe hattie"?

Da, diferenje exista si este frurnos ca ele provin tacmai dintr-o bunJ lntelegere de catre producaton a legaturii stranse dintre economie, cultura, societate ?i armata, poare niciodata atat de lmporranta precum In Evul Mecliu. Astfel, trupele sunt struclurate pornind de la sclavi (In Orient)' la tarani, apoi la clasa mijlocic Gin ora$c (organixata in rnilitii orssenesti), pana la trupe de mai buna calitate alcatuite din asptranti la 0 pozitie militara si soeiala rnai buna, ajungand pana la trupele de clita, cele ale cavalerilor, supuse unui cod sever de organizare fi cornportamerrt,

In lupta, diferentele practice Hn de moralul trupelor, dar ~i de dotarea lor ell arrne sau armuri, ~i implicit de viteza

Sarja Cavalerllor de ~ntiago sparge randurile maurilor.

36 noietnbrie 2002

incl~tare lntre spahiii turd sl pedestrimea jtarjan~,"

www.lavs!.ro

lor. Foarte usor vor fugi ~aranii din fata inamicului. In tirnp ce cavalerll pot lupta vitejeste, p~tna la ultirnul am. Problema cu cavalerii europeni €ste lipsa I.or de re~inere In a ataca ffira a avea erdlne In aesst sens,comportament pe: care istoria II certifica Tn defavoarea lor, In rno-, mente pracum btltalia de la Nicopole. 1n sG:himb, "cavalerli" orIentali vor fi rnult rnai disciplinati ~i( In general, mal rapiz: din pricina armurilor il1,ri useare (l'n de~fut nu pfea renteazi'i r:r cuirasa

groasa ... l.

Partea u;iorcomfcaa i:Jiversitarii arfnatelor rnedtevale consta lnculorlle .. Ii ~i diverse p.e care Ie au haiaele din dotarea qqestQr trup1£!. Este eel [:lulin haiQS sa vezi cum la fina11ul un.ei bat.1Hii, pe camp imputrezesc niste chestii wlornte ca straturile de flori ale unei imense gradini.

Gradina de batalie

locul de cuvinte din titlul de rnai sus este mai polrivit in engleza: "the battle ground"-"the battle garden". SubinwtegeJi aiel un gmiley ...

Cert este ca bata~iile 5e pot da acum si prin gr:lejjnile oarnenilor de 1<1 rnarginea unor mid dltuile ce se pot afla pe carnpul de lupta, Tarlale si boscheti, dar si orice alt fel de teren. se pot gasi 'In Medieval: Total War. Asta pentru di varietatea de peisaj este mutt mai mare, ba chiar aceasta se rnanifesta si Ifl cadrul unei singure provincii. Adica, Iucrurile nu mai stau [3 in Shogun, unde avea:m un singur camp de bataie lntr-o provincle,

Acum sunt rnai rnulle c.3.mpuri de lupHi In eare ajuilgi alaatoriu la .mornentul batilliei, in oadrul aceleia~.j provincii, Qe aceea, Gana e~ti In defensiva, spre sxernplu, se paate sa ai un mare succes tntr-un anumir camp de lupta, iar la aracui repetat al inarnicului s~i' ai problerne .sericase detorate schimbarf de teren, ce nu rnaiavarrtajeaza schema defensiva conceputs anterior. Orientativ, In descrlerile provinciiloreste inclusa ~i 0 enurnerare a tipurilor de teren in care po~i aJunge sa PQr~j bii.tlilii,

Observatia mea este Gtlln Medieval: Total War aist.a malt rnai putirre campuri de lupta care sa avantajeze net apararea, Nu sunt atatea provincii rnuntease, dar chiar si acestea pot oferi ca:mpuri de lupta ell deniwlari mal pu~in pronuntate. Greu ve~i gasi un Shinano in Medle'i'al: Total War. ..

C::u $uJ~n cOI;Ist:~

Moralul trupelora devenit III Medieval: 70tOl.1 War mull mal diversificatdec§:t in Shogun. Nu doar valoarea condu'caJorwlui armatel (:onteaza acutn, c] ~i eJementele de amartunt. Spre exernplu, o unttate poate fi rnultumita pentru Ca. are flancurile acoperite .. Existil un bun motiv pentru asta: un atac latera] sau

din spate are efecte rnult, mult rnai mari ·cJecat unul frontalehlar daca e_ste yorba de cavaleJ'ie·ataca.nci sLJlita~L Dar C) trupa p@at~ aVe8 rnoralul ridioat.sidin motive rnai subtile; ·tn mod lnclireet, Cum este, de atHel, c;azul '11 care te aflifhtr-o p,ro:vineie din care I'lU. te potl retr~ge - anrrata es~e rn~i hot;Jri'ita tecrnai f,')£AtnJ di nu el\'iisla €Ied:t alt.ernativa viotoriel pentru a ramane In viata.

Foarte bine gi3ndit este ?i faptul di 0 anum ita arma poate avea 0 influenta asupra moralului trupei care 0 foloseste, Cel mai bun exemplu este eel al arbaletierilor eLI pavaza, care sunt grei Si 5e deplaseaza lent. Desi aLJ 0 excelenta aparare in tara prolectilelor, viteza seazura si faptul ca. sunt foarte vulnerahlli III fata unui atac hand-to-hand face ca rnoralul acestor arbaletieri sa fie rnai scazut dedit al altar trope. Astfe] de factori deterrnina 0 .gandife tactica mult mai nuantata atunci cand este sa alegi nupele preferate pentru atae sau pentru defensiva,

La acsasta contribuie ?i faptul ca a aparut 0 diferenta clara lntre pararnetrul arac fi eel de char1:le.0 unitate poate avea 0 Farra: li.!aba de atac pe limp tndelungat, dar forta sa de impact In 5arja este foarte mare, recomandando pentru spargema In prima. instanta a liniei inamice, urrrrata irnediat de supor.tul unor trupe ell atac rnai putemic, Cei carera samurai] No-Dachi Ie pareau cam f:ir:i noirna In Shogun, vor descoperi ca ileum este important sa ai ~i trupe de acest gef! lnaFmata.

Un pic mJ'li intarit

Nu-i asa cil sl voi v-ati enervar din cauza controlului sumar pe care, I aveafi as~pra inUiririlor in Shogun? Bucurall,.vaj in Medieval: T0t<'11 War lucrurtls.stau mai bine sub acest aspect: se poate indicain tirnpul bata:liei locul de file harta in care sa sOSeaS{;8 intariri Ie, ha chi:ar se poate alege ~i rnomentul ln careceri intrarea acestora. Evident, 7ntaririlepot .5Osi nlimai daca. al in djmpu] de lupta mai pu~in de 16 unitatj, intot:mai ea In

Shogun, Dar, 5pre deosebire de acesta, pentru a 'race localtora mal proaspe.j:i, poti da !rupeloroliJosite sau tmpurtnate cornanda "withdraw from battle", rnult rnai bUna dec¥ "ro:ut", deoarece nu afeeteaza mora.lul trupelor tnvednate,

Din pikate, vechiul, vis al juditoru-

lui de Total War nu 5-8 Tmplil1it 'j"nca - >

noiamerie2002 -37

> nu pori siHi setezi ordinea !neare sa-ti snseasca trupele de inta.rie. In continuare, acestea nu pot fi organizate Intr-un "queue" controlat de jucator,

AI

Un [ucator experirnentat de Shogun nu va avea probleme foarte mari pe campurile de lupt~ din Medieval: Total War. In prima f<w.:a, AI-ul are de partea lui eJemental suprizei, datorat extraQrdinarei diversitali Ele trupe. Practic, la inceput nu prea stii eu ee ai de-a face in lupta"adidi de ce sunt In stare anumite trupe ale oponentllor, dar 5i ale tale ... Dar, odata eu eit(wertenta, aeest avantaj al Al-ului dispare,

Comparativ cn ShOgUI1-ul, Al-ul fmi pare ClCUI11 mai inteHgent, mai tenaee ~i mai mobil. Veti observa di Al-ul se rnisca mull rnai mult in teren, iar uneori este capabil ~j de surprize. Spre exemplu, 'Imi pregatearn odata defensiva, iar terenul nu irni permitea sa apar 0 singura pozitie fara a fi amenintat dintr-un flanc. De aceea, mi-arn separat armata In doua corpuri, judecand ca astfel voi putea opri Tntr-o prima faza inamicul, indlferent de partea din care va veni, urmand ca apoi celalalt corp sa vina In sprijinul celui atacat. Apare inarnicul sl, surpriza.. si el avea armata rmpartita in doua eorpuri si ma ataca exact in cele doua parti 1n care ma a~ezasem ...

Am avut mare noroe In sttuatla toemai mel1lionar5: am descoperit una dintre rnarile ImvlInat:ltiri aduse AI-ului: initiativa. Si nu rteaparat initiative oponentilor, cat cea a propriilor trupe. Deoarece a trebuit sa duc a lupta In doua locuri. am actionat eu Insumi mal mull 7n locul care mi s-a parut cel mai dificil. Vreau sa va spun ca, in partea cealalta, AI-ut de sub cornanda mea a dus 0 ba~ talie defensiva ea la carte, fadi participarea mea efectiva (bine, pornind de la dispunerea inspirati'i pe care am gandit-o ... l. Am observat acest lucru analizand ulterior replay-ul biW:iliei - da, exista replay care po ate fi salvatlll Imi vine sa afirm ca. sub aspectul acesta (al lnitlarivei Atului, dar si al replay-ului), Medieval: Total War in cepe sa S8 apropie de variul domeniului: 112 Sturmovik.

Totusi, am de actus un mare repro~ Al-ului, iar acesta este legat de Intaririle care sosesc oponentului artificial. De cele mai multe ori, In lac sa inceree sa-~i adune ~j sa-~i concentreze fortele sosite. In Intarire, Al-ul le trirnite Ia-Iupta imedial, pe rand, nu irnpreuna. Oat fiind

faptul ca bataHa poate dura pana la 85 de minute, uneeri se poate sa te pi ictisesti 'in aparare, asteptand sosirea cate unui pale de trupe care vine la rnacel rand pe rand, pana la epuizarea 'intaririlor disponibile inamicului.

Le~a de geopolitica

La prima intrare In harta strategica a MedievaLTotal War am avut un ~QC, desi vazusem screenshor-urile de pe site-ul producatorilor. Este vorba, totusi, de 0 ditamai harta, cu 0 gramada de provincli, ce cuprind Europa de la Urali tncoace si zona mediteraneana a Africii, la care se adauga Asia Mica. in acest spatiu vei pafCurge istoria cuprinsa tntre secolele XI-XV, la conducerea uneia dintre tactiunile disponibile. Pe langa acestea se afla $i cateva factluni NPC, care diversified In special situatia strategica a momentului de Inceput al jocului, permitand deseori cuceriri rapide ~i fara mari pierderi (maamaaa, ce repede i-arn luat capul lui Tancred, rege al Siciliei, cam In doua turel),

[ocul poate f tnceput, la alegere, in trei faze ale Evului Me-diu, cele ale Evului Medill tirnpuriu, mediu (Evu] Mediu rnediu ... l:;i tarziu. Situatia, In fiecare din cele trei faze, este [carte diferita Tn ceea ce priveste raportul de forte de pe harra, dar St poslbilltatile tactice oferite de trupete existente la rnornentul respectiv. Pentru ca. spre exemplu, dupa jumatatea Evului Madill, unltatlle de varf ale bizantinilor nu rnai sunt foarte capabi Ie I'll fataelitelor Occidentului, mat evaluate tehnic ~i militar. Aoeeasi problema 0 au si arabii, spre sfar~itul Evului Mediu. Practic, eele mai bune trupe ce pot f obtinute prin pareurgerea "arborelui

VIIVIIW.level.ro

tehnologic" de eatre bizantini ~i arabi, tind, cu trecerea tirnpului, sa devinti lnferioare unltatilor occidentale ornoloage. Turcii, In schimb, sunt marea putere ce se va ridica In Orientul Apropiat ~i Mijlociu, euexcelente posibilita~i tactice oferlte de ieniceri ~i spahii.

Acest "cornportament istoric" S8 reflectli si in situatia strntegica de pe harta de start 'a celor trei faze in care poate fi tnceput jocul. Dar, chlar daca Incepeti Medieval: Total War din Evul Mediu timpuriu, veti observa cum, 1<1 modul eel mai natural, Bizantul decade, iarciviltzaria araba urrneaza apoi acelasi drum descen-

La ditamai arborele tehnologic, ~i dlidirile sunt numeroase.

dent. Este 0 pHkuta provoeare sa irtcepi jocul tocmai eu aceste factluni ce sunt I'll pierdere de teren $i ir'litiativa ...

Economie

. Nu mai sunt chiar atat de importante fermele, precum in Shogun. Nici rnacar rninele, chiar upgrade-ate nu mal aduc venituri grozave. De-aceea. jowl este greu de tot la lnceput; caci trebuie sa te deseurci cu bani foarte plJtini. Le este mal user celor care au ieslre la mare l1i pun de 0 flota care sa le adui:a venituri prin comert; 0 experienta deosebita am avut In acest sens eu italienil, marii rnesteri tntr-ale negotu1ui maritlrn in Evul Mediu. Conditia este ca 7n fiecare din rnarile ce leaga portul propriu de eel eu care faci comert sa se afle eel putin cate

o nav5 proprie ~i niei 0 nava inarnica, Evident, data la 0 singur~ mare se afta porturile mal rnultor provineii (cum este cazul cu Marea Neagra)1 trnpusti mai multi iepuri economic! eu 0 singura nava - lucru important, dici intretinerea navelor pe mari costadestul de mult.

Veniturile aduse de 0 provincie pbt fi rnarite dad! vei acorda conducerea respectivei provincii unui lider capabil sub aspect economic. In caracterizar:ea llderilor apare astfel parametrul"Acumen" ce caracterizeaza tocmai abilita;i~e de neglJstor Ji contabil ale omului respectiv. Un Acumen mare va contrlbui . procentual la cresterea veniturilor aduse de CJ provincie.

Ceea ce sare Insa In ochi est.e importanta covarsrtoare a comertului In propasirea facriunilor. Nu pot sa nu remarc asemanarea izbitoare eLI conccptul din spatele r.e.S\Jr~eIOf din Civilimtion3. Rezultatul unei asemenea modeJari a, mecanisrnelor istorice este acela~i ~j tl'l Medieval: Total War- aqiunile pe plan strategic atat diplomatic, cat si rnilitar simi urmari ale unor necesitati de ordin economic, ce privesc accesul la resurse si Ia piete de desfacere.

Teserea plasei

S:pioni, emisari, episcopi catoliei sau ortodocsi, asasini ~i chiar lnchizrtori (ucigas: cu Biblia in m3n;jJ sunt uneltele pe care joculle pune 13 lnderrrana celui dornic sa rezolve problemele mai degraba pe cai ocolite decat pe campul de lupta. 1n opinia mea Insa doar pe nivelurile de dificultate mai ridicate devin importante asernenea rnijloace de actiune ce-rni par usor inutile, de altfeL Ga chlar enervante, dat fiind faptul d'i AI-ul l1ii face 0 grarnada de astfel de ullita~i,

pe care apoi Ie tot plimbii de colo-colo pe harta strategica. Dadi ar f sa-mi fae ~i eu atatea trupe de spionaj 5i asasinat, as j'mbatrani dand cu mouse-ul dupa ele ...

Pana la urma, irnportanta ramane diplornatla, mai muir sau mal putin curata, 5e potstahili aliante, dar ~j mezaliante, adica apropieri tntre factiuni princasa-, torii Intre mernbrii famillilor regale prietene. Apoi, c,asatorind un general propriu cu una din fiicele tale, vei mar! considerabilloialitatea acestuia fata de tine. 0 asemenea actiune este utila In cazul in care generalul respectivare calitati deosebite In prlvinta eonducerii pe campul de lupta sau pe partea economlca, dar st1i mai prost in ceea ee priveste atasarnentul faja de propriul

sau rege ...

Un element deosebit de important in diplornatia europeana a Evului Mediu a constituie Papalitatea. In cazul in care ataci 0 factiune aliata cu Papa, te

> vei alege cu un avertisrnent, pe care dad nu II asculti, te vei trezi desrul de tepede excomunicat. lar excomunicarea este 0 ildevarata invitatie la adresa factiunilor catolice de a te ataca, marcand deschiderea sezonului la cruciade, Va dati searna ce halos suna: "Regele Ftan~ei a pornit 0 sfanta cruciada tmpotriva Venetiei"! Apreciez in mod deosebitilceasta excelenta punere In joe a rolului Papalitatii tn lurnea rnedlevala si remarc faptul ci'i arabii sunt oarecum avantaja]i fa~a de europeni sub acest as-

pect, Ei nu au problerne cu Marele Imam de la Mecca.

~i tot specific medlevala este aparitia asa-zisiior eretici, dirrtre care bogomi Iii si catharii se evidentiaza dar in joe, declansand in anumite situatli veritabile razboalo.

Medieval: :Lorcl of the Realms

Totul pare OK la prima vedere, ba chiar si la cateva vederi dupa aceea, aruncate vreme de vreo sura de ani In

Medieval: Total War. Arborele tehnologrc este. mult mal stufos ~i rnai interesant decattn Shogun, permitand lntinderea cu mult a perioadei de timp in care 11 vei parcurge de la radacina la mugurii abia tnverziti. Nu veri avea problema din Shogun, cand constru i ai tot ce era" de construit eu destul tirnp Inainte de 111- cheierea efectiva <I jocului.

De altfel, mi se pare destul de vasta partea de strategie a Medieval: Total War. Chiar astaar ~i Ii singura, MARt problema a acestui joe de atata strategic tncepi sa te indepartez! de partea de tactica.Jncepi sa renunti sa mai eonduci personal !:;Jat.'ilii Ie propriu-zise. Un faclOf puternic agravant In acest ssns este faptul di batilliile navale se rezolva numal automat. Ori, Total War tnseamna lupta, lupta crancena pe care 0 po]i conduce, In tirnp real, pe un camp de biitalie. Dar, dupa ee ai reuslt sa te pui la punet economic, nu-ti mai rarnane dedh sa fad arrnate eu toptanu' ~i sa Ie trirniti la lupte rezolvate automat. Ce conteaza eiJrl rnor, dad pot oricand sa mal fac altii, ba chiar mai buni, nu? Cam sovietic mod de gandire ~i nu cred di Ia asta voiau sa ne aduca producatoril Medieval: Total War, chlar daca alternativa care te pastreazatot nurnai In harta strategica, este aceea de a rnitui pur si simplu generalii dusmanului, Ceea ee este mult prea usor atunci cand ajungi sa faei bani foarte multi.

Din pacate, amploarea strategid a jocului tinde sa 0 urnbreasca pe cea tactica, de lupta prsprlu-zisa. Dar, pe de alta parte, sub aspect strategic, Medieval: Total War este doar la nivelul unor titluri diA perioada de cristalizare a jocului de strategie. Primul astfel de titlu care im i vine in minte ar fi Lord of the Realms, lrnpresionant la vrernea lui, dar usor 1mbatranit la ota actuala. 1n paran-

wvvw.level.ro

teza fie spus, ~i In MedLeval Tti pou angaja rnercenari la 0 carciLfma. (ba chiar ~i muzlca superba a: jocului aduce izbiter eu eea din Lord of the Realms).

IConcluzia

care nu afect:;eaza nota

Imi este tearna car sub aparenta unui joe modern, Creative Assembly au cam ajLJMS s~ ne vanda un joe de straregie tnvechit, tmpopetonat CI:l -0 geniala parte de tactica, devenita aproape inuti- 1;:1 dupa primele bi1talfi hotaratoare ca~tigale. Nu-rni place faptul ca trebuie eu tot dinadinsul sa vrei sa duci batallile fQersl;Hlal @e la un punet ineolo si nu e~ti obligat de siruatia tiifiEila, pe rnuehie de cutit eventual, in care te afli. Nu cred ea Total War trebuie sa fe oblige sa alegi niveluri extreme de dificultate ~i cea mai dezavantajata tactiune pentru a-i atinge esenta unica, tactics, si nu strategica,

Un rnotiv pentru care Medieval: Total War tinde sa Ie absoarba sa joci, de fapt, un joe de strategie dernodat si simplut este acela al rntinderii sale strategice, dar ~i al dificultatii de a controla a asernenea Intindere din lipsa unei interfete eorespunzatoare. Daca Medieval: Total War soar fi concentrat pe eariera de luptator a unui conducator local de osti, implieat In conflicte de 0 mal mica dimensiune, insiruite eventualln misiuni succesive, In genul Stronghold, jocul af fi devenit rnai interesant si mal apropiat de ceea ce 71 face diferit de oricare alt titlu de pe piata - lupra propriuzisa, Exista 0 tendinta de a aduce jocul In aceasta dlrectie punand conditia de victorie prin inHiptuiri glorioase sau parcurgand campanirle isterice, dar rni se pare prea putin.

lata de ce revin la observatia pe care 0 fiicearn la 7neeputul articolului,

cum e5 la sfar~itul filrnuletului inrroductiv, vema care spune numele jocului !June un puternic accent: "Medieval TOTAL War". Este si tactica In acest JOE, dar {;i rnu Ita strategie, deci I tnrr-adevar, Total War a devenit complet. Dar cam asa cum este un androgin. Un frurnos androgin, un superb androgin, excepponal conceput, ce are sani obraznici, rotunjimi ispltitoare, pielea ca plerslcs, ochii seducatori, parul rnatasos Ii curge in valuri pe umerii dalbi, dar care are acolo, 5tiri voi unde, 0 chestie ill plus.

Pe scurt, daca jucatorul uman ar putea fi inlocuit ell un AI, androginul Medieval: Total War ar putea fi lasat sa se ... joace singur, III lipsa unei adevarate nevoi de geniu tactic. Cu toate acestea, judee:and ClJ obiectivitate, sunt obligat sa ma declar rnultumit de Medieval: Total War, dar cu 0 slngurti observatie, Din starea de perfect androgin, Medieval: TOTAL War poate deveni cu adevarat Medievall: Total WAR numai prin Implernentarea unui mod de campanie iF! multiplayer. Pana atunei, desi consider ca se aWl la aceeasi lna~ime ell Civilization 3, Medieval: Total War

nu va avea In permanenta un shortcut pe desktop-ul meu. spre deosebire de titlul produs de Hraxls.

• Manus Gh'inea

Titlu Medieval: Total War
CeQ Strategie/T actica
Producator Creative Assembly
Di.stribuilor Activision
Ofertant Monosit Conimpex
Tel. 021-330.23.75
Prucesor P II 600 MHz
Memorie RAM 256 MB
Accelerare 3D minimum 32 MB
ON-LINE www.tetalwar.com Grafica 19/20
Sunet 15/15
Gameplay 23/30
Feeling 05/05
Multiplayer 09/10
Storyline 10/10
lmpresie 10/10
Nota: 91 J noiernbrie 2002 41

REVlEW

'\. "Evoltifie" este Irrtr-adevar un cuvant

" care a starn it o rnultirne de problerne, lncepand CLI Evul Mediu ~i pani"! In prezent. Tnsa adevarata definltie a primit-e odata cu super-teoriile lui Darwin. De atunci, cea mai mare parte dintre noi starn $i ne gandill'l eare Cum 0 sa aratam peste 20-30.000 de Hni, daca 0 sa fim vcrzi say nu, dad,- 0 sa avern ochii cat cepele, daca 0 sa rnai avem ceva ln gura (ca de exernplu dinriil sau dam femeile 0 s5 conduca lurnea pe fata ~i nu dill umbra ca acum. Evident, trebuie sa va €iezamagesc, IlU Q sa ~tiri asta niciodatd ... cel putin In condijiile in care nu sunteti budisti ~iexceptand partea cu fernel Ie ..

Oricum, nu ne poate opri nimenlsa clam CLI presupusul, eventual 0 caramida sau 0 funie care ne tine lega!i de sinele de tren de pe ruta BrasovBucuresti.

Cma.t:"Cespre evolWj:ie ...

•.• sau cum sa in~legelT1 axioma boulul VB. t:aur fidel"

Legile evolutiet se aplica fa absolut tot ceea ce ne lnconjoara, de la clorul .dinapa de la robinet pana la politisti, De exemplu, scoarta terestra se increte:;te ?i dil: nastere UIlU i munte .. Acestaests su-

pus legi lor naturale ~'i evolueaza intr-un grupmai mic sau mai mare de bolovani, care devin pietre ~i mai t8rziu nisip. Nisipul poate fi considerat un capdt de evolujie, diu nu este. Acest lucru se datoreaza unei vieti'lJi obtinute preponderent evolutiv, dar mal ales din gl'e~eala nurnite homo sapiens, adidi vecinul. Astfel, nisipul poate evolua ln sticla. in plaja sau in "nislp In ochi", In functie de necesitati si locatie. De aiei tncepe un stadiu involutiv particular al nisipului evoluat ce duce la inchiderea clrcuitului natural care nu iarta. Asadar, din nefericire sau nu, fiecare lucru enurnerat rnai sus (saw nu) are un stadiu

wvvw.level.ro

REVIEW

lnvolutlv f.lariicular care 5e include in oiclul natural preponderent evolutiv (sau nul. Cam acelasi lucru se lntarnpla ~i ell [ocu rile (fara "saLl nu" ca a r f dubla negatie ~j a~i descQperi eu totil punctul sJab al teoriei rnele).

RTS-uri"

Particularizand-acurn in cazul [ocurilor fa.eand parte din a?a-Ilumitul gen RTS, se pare ca evolutia lor tinde sa atinga punctul culminant, Dadi Sudden Strike tindesit devin~idellk" stra:tegiilor izometrice, trecand peste va I oarea istorica a rnonstrllor sacrii gen Dune $i

C&C, se pare ca In cazul eelor 3D mai e lac de 1mbu natatir.i, lata ca Zuxxez si Eidos se arunca pe piata. eu un posibil foarte valoros candidat la tnceputu I starsitului, adlca al stadiul final al evolutiei ee va duce, paradoxa I si cum am mal spus, la involutie. Nurnele lui este Frontline Attack ?i se pare ca avera de-a face cu primui RTS eu lema JJ AI Doilea Razboi Mondial" in grafiea 3D. Acu'fl'l,daca ali dori sa faceti un astfel de joe, la ce v-ari gandi ca :;1 caracteristici? Eu m-as orienta asupra unui engine grafic foarte bUR care <stl redea de la toate nivelurile un camp de batalie; producatorii au .a:les engine-ul de Earth

2150. Apoi rni-as concentra toata atentia asupra celor rnai reusite inovatii prezente in celelalte RTS~uri produse pana acum; acest lucru va pot spune di a fost fikut. in continuare m-as concentra asupra realisrnului :;i storyllne-ului, realismul a fest destul de bine irnplernsntat, iar razboiul a fost si va fi tntotdeauna un subiect nerrraipomenit de interesant (rnai ales datorita acelorasi paradoxuri de tip evolutie/involutie pe care Ie avem stocate 'In subconstient), Si, ce ar mai f ... pai, gameplay si sunet care reprezinta clreasa de pe tortul la care S€ lucrsaza, de catre unii :;i alri!, de vreo

15 ani.

'1DO% Is abi.Bct

~qdar joe!]1 de fala vine ell un ellgtf'l€ de Earth 2150 u~onnodific:;;n, claro nu foane GfJlimiza\ Eare doreste sa pre.zirilte rntr-un rftdd €'at rrrai f'Jlacut Gamp.ul de lupta. Tin:'llid com de p'teten)ii, s.€ pare dl modul de construc~je ;;i design a atins un

,apogeu tehnie care la prima vegeF€ nu mat IJQate suferi deG~tom@dificari rnlnore.

. Avem cidu zijn(;:rapte 'eare influerr~eaza foarte rnult toatec;el el ate caracteri stiei ale jpclIluj/ a~a cum fealitatea 0 i'lictea:di. Avem "dQt<.lre nafuraJi'i" ·sufrcienta si bine implernentata Tn rapcrt eu fi·zieaengineulu], Nu erect d§ ~re.bu[e sii v;l arnintese modul de mj~care 31 camerel mt€.€ste complet ~i inClude un nivel de Z00m acceptabll, dar llusuiicient. Acest lucru dl,Jce la rninusuri in C€eac€! priveste fOHllarep uneiimagini deansarnblu asupril. e·ampulul de tJatillie. Desi$ur, acest lucru este aproape r~eglijabil fi @5te destul de repede ultat dat@ritii per£pectivei eamerei, tn rest, dt'!sign-u,l0biectelor ce ,p0puleaza harta, de la arbori pana la tancuri jii ci'2ldirJ, se integf~aza_foarte bine in s@ititul epocii. Din paCette, nu am observat nici 0 speeie clearbere foarte rar, care $~ fj exlstat aturnc;i ~i .sa fi dispamt 'pana in ztlele noastre, Nimer;ii $i nimicnu e perfec.t.

44 noismbrie 2bo2

Ilunlajoe

Mf!i ~x;act, esfe verba despre gameplay. lntr-aclevar pr@ducatori[ au reu~it sa gurprindaeserr~a RT$-UJilor PJrodll5~ d~-:a lun.g~1 vrsmii, Pradic jerul nu are nki en fel de i'n©Vlatfeliiloar mid ajusMri la cele '1ee11i. rdee:a de baz~ este caa reLJ~it sa adblile aproape tot ee este mai bunlnpomeniu, fu]'ft ce S8 refl~cta in usurinta ell 'Gare veti fi ~rin~i Injoc. earn C€ PiJte~~ face: plJteti sa (ol@sifi aJilfoarfa oricecladlre ca adapost pentru infanteriel t'iecare veh'icLJI,de pe harta este condus. de Lin grup de itlfjlnte.ri~.rj care pot fi omorari, fapt ce-va duce la Gapturarea lui: pe acesta il veJ'i pujea f0liJ~i ca si carnuflaj Fl~ntru oarnenii vo?tri' cu seepulevldent de a spiona pozifiile adverse sau de a de(;j.ati?a aMturi surpriZa; pe limp de noapte-va puteti C£lll1lJf1a tal1CtHi Ie- 9i stinge farurile, fapt ce poate duce la sw.rprioclerea totaJa. a inarnicului a nat 1n treeere: pllte~icf01 os j art i leri a grea ~i bembardierele a locate, prln preclzarea coordonarelor de 'atac;v,i;f puteti repar~ lianl=urile In spateles] pe linia frontului; tr..enuie sa v,~ supiirnento?~i permanentunitatile ou l11uniti.ej .. ./foi apreape tot ceea ee v-ar rnai putea trsee princap la capltolul de tactita ~i

strategie. Evident Wale acestea se afl5 sub umbra unui realism foane bun, dar din pacate nu lipsit de bug-uri (vezj tipurile de alae: chiar dad taneuri le nu ucideau fbarte mulf infanteri:!fi, erau totusi capabile deacest lucru), AI-ul calculatorului este foarte bun, lnsa eel al propriilor unitaJj este uneerl total aiurea ?i greu de controlar. Evident, a;>teptam ca un patch sa rezolve aceste problerne, .Ar fi paCa!, linand cont de restu!'

Alt:ele!iii gate

Un aspect pe care I-am ornis este productia, Motivul principaleste determinat de taptul din campanii nu prea veti avea nevoie de ea. Singurul loc unde conreaza este multiplayer-ul. Cert este ca banii se obtin din fabricile 7i minele prezente pe hartL. pe care nu Ie puteti canstrui, dar sunt distructibile. De fapttoate structurile prezente pe harta sunt distructibile in proportie de 100%. Cu toate ca acest joe ti:nde spre perfectiune, mai sunt 0 muftime de ajustari rnarunte care se pot' face, ea de exemplu: tancul sa nu poata fi reparat in tirnp ce lupta sau infanteria sa nu atace taneurile decat la comanda explieita,

DA~ tn contextUI evolutiei, avem dar Ut'1 exemplu ce confirrna toate teoriile enuntate anterior. Parerea mea este ea In 1-3 ani genul RTS pur @ sa decada sau 0 55 di,spara cO tolul. Apreps ?i-a atins apogeul. Este doar parerea mea ....

• Lack.e

Tidu Fronline Attack:

War over Europe

Cen RTS

Produditor Zuxxez

Distrlbultor Eidos Interactive P,rocesor P II J5Q MHz

-----

Memorie RAM 64 MB

Accelerare 3D minimum 16 M8 ON-VINE frontltneattack.corn

Grafica 19/20
Sunet 14/15
Gameplay 29/30
Feeling 04/05
Multiplayer 07/10
Storyline 10/10
Impresie 09/10
Nota: 92 ______ ~ n~e2002 45

lEVEL CLASSIC GAME COLLECTION

>

Daca acurn doua luni Level a Incercat sa va rnai descreteasca fruntile cu un arcade in care aveat] de condus avloane prin totfelul de trasee, care de care mai sinuoase, iatil ca in aceasta luna ne-arn gandit ca pregatirea ?i experienta pe care ati d.p5tat-oin pi I ora rea acestora trebu ie pusa la incercare. Este tirnpul sa treeern la I ucruri mai serioas€ si sa tE!l'minarm GU judhiile din Plane Gracy, pentru a he urea la bordul unui avian adevarat, a adevarata minune a tehnicli din zilele noastre ~ Eurofighter Typhoon.

jocul pe care vi-I of era Level in aceasta luna se 7nserie Tn categoria simulatoarelor de avioane. Este un joe recent aparut pe pia~a (3 fest lansat ln vara lui 2001), 'In eoncluzie certojele de ststem nu sunt

delo,c mici. La el s-a lutrattimpde rnai multi ani ~i se dorea a fi, la tnceput, €ontinuarea lui Euro Fighter 20no.lntre timp a aparut '11158. F-22 ADF care a devenit rnai tarziu Total Air War:li au fast introduse si campanii In jOc. Dupa aceasta sc-a IIlCepL!t lucrul Is Eurofighrer Typhoon, fi:c;:enta pe care, In eele din urma, a obtl'llut-o Rage Software si Care a seas pe piaya titlul pe care vi-I oferlm f>i I1Qi.

Necazuri peste necazuri

Intr-un viitor diferit de eel pe care vi-l imaginati, Rusia se hotara;;te ca vestul Eurepei nu merit~ sa mai exlste pe hartd, Ce se intampla de fapt? Tn 2015 un grup de teroristi estonieni conduce

un atac terorist In St. Petersburg. Prin urrnare, Rusia invadeaza Estonia, l.iruania ~i tetonia. Mai mult, rusii continua rnarsul invadand si Polonia .. Occidentul considera ceea ce se Intanlpla drept lin act de razbol, dar nu se prea grabeste sa ia masuri nici cand este atacata ~j Norvegia, iar trupele rusesti se tndreapta spre lslanda. Aceasta pregateste 0 contraofensiva dintr-un I@E grell acceslbil trupelor rusesti datorita d?ela.rii gl3ogr.afiee. Greulluptei este dus de ICEFOR (Iceland Air Force) care are la dispozitie cele mai performante avioane, ce nu fusesera folosite paNi atunei. Este verba despre Eurofighter Typhoon, un avian CLi aptitudini fenomenale.

jucatoril preiau rolul unui coman-

~ ~~~OODL ~ _

dant de escadron, constand din sase plloti de nationalitate diferita. La Inceput va trebui sa-i alegem pe acestia dintr-un numar mal mare de pilotl disponibili. Fiecare dintre pilQti are caliUi~He lui, evidentitndu-se in diferite tipuri de lupte (aeriene, aracuri la sol, interceptari), precum ~i diferite aptiturlini de supravietuire (foarte importante pentru situatia Tn care acestta vor trebui sa se ejecteze in teritoriu ostil) care VOf determina recuperarea aeestora sau pierderea lor in teritoriul inamie.

Zbarul

Iccul ne pune la dispozitie claua carnpanii: una in limp. de pace, care este ~i un fel de tutorial, si una in timp de razboi. Evolutla pe fmntul de lupta este disponibila sub forma unor buletine de stiri prezentate In stilul CNN de corespondentti de razboi. Acestea nu vor influenta prea mult evolutia jocului, fiind oareeum adiacente.si cloar pentru crearea atrnosferel.

1n ceea ce prive~te zborul, trebuie sa ~ti~i de la tnceput, precurn am rnai SpUS, ca ne aflam til fata unui simulator, Manevrarea avioartelor nu va fi deloe la fel de usoara precurn tea din Plane Crazy, deoarece jowl se doreste a fi cat mai aproape posibil de, realitate.1n ace-

Procesor P II 266 MHz

ree. P '" 500 MHz

Memorie RAM 64 MB, fee. 128 MB Accelerare 3D minimum 8 MB

~----

ON·L1NE www.eurofighter-

typhoon.net

lasi timp insa jocul nu 56 adreseaza deloe doar celor Impi:Himiti de avioane. Ce vreau sa spun este eil nu nurnai un pilot adevarat de avioane va putea conduce un Eurofighter tn misiune sl-l va putea pune usor, llnistitsl fara zgall:lieli, pagube sialte cele pe pista de aterizare. Avioanele se conduc chiar usor, i'at' cei care au rnai Incercat ~i alte sirnulatoare 18 viata lor nu vor avea, fara indoial.'1, nici o problema. Misiunile sunt diferite: de

la prirnele care vor lnsemna doar decolarea, ajungerea la un waypoint, intoarcerea ;;i aterlzarea, pana la eele rnai dificile, in care va trebui sa escortarn, sa aparamanurnite obicctive la sol sau sa interceptarn avioanele de atac, bornbardierele ~i bombele lansate de inamlci.

Avioanele nu sunt greu de condus.

Pr6babil pentru ca Eutofighter este un avian In care tehniea modern a a avut un cuvant greu de spus. dovada stand si interfata pilotului, datele necesare fiind asezate vizibi I si pe intelesul tuturor. Insa eel mai bine ar f sa ave]i la dispozitie un joystick, desi tastele nu sun! foarte rnulte sau greu de tnvatst. Din acest punq;de vedere am lmpresia eEi prQduE~tQrii au facut 0 alegere In favoarea gameplay-ului; un joe mult prea campi icat ar fi plictisit fara indoialil pe eei care nu sunt innebuniti dupa pilotarea avioanelor.

Aterizare lina

Nu vreau sa va spur» prea mu I'~~ despre joe, deoareee aveti 'ocazia eu tQ~iI sa-l lncercatl, Grafica va va inGanta cu siguranJ:a daca sistemul vosrru va permite. De asernnea, rnulfiplayer-ui aduce distractia necesara unei lupte aeriene de toata frumusetea in retea. Nu-mi Fam!3ne sa. va spun decat zbor placut;li 5a va tntoarceti cu bine acasa.

LEVEL VV ALKTHROUGH

Heroes [of Might & Magic)

Legendarii eroi care conduc arrnatele celor patru factiun: din Warcraft III sunt coloana vertebrata a orlcarci forte de arac. Eraii obtin experienta, aduna obiecte cu proprietstt rnai rnult decat utile, il1vata 1101 vraji si oferaunitatilor din jur anumite beneficii.

Chiar daca pop juca fara eroi, nu e prea intelept sa abordezi bi,ltalia astfel. Eroii sunt cele mai puternice unita~i ~i n-are niei un sens sa te lipsesti de serviciile lor. Teats atentla ta trebuie sa se COI1- centreze asupra avansarii eroilor In experienta pentru a avea la dispozltie noi abilitayi, aurcsl vraji ~i III acclasi limp pentru a le face mai eficiente,

Imprejurimi le bazei tale trebuie ClIratatc de monsrri ~i tot timpul fixeaza-ti noi [inre, niciodeta nu lasa eroul si armata sa vegeteze -timp In care adversarul nu sta, ci aduna experienta, noi obiecte ~i exploreaza haria fara concurenta, Arttudmea ta fata de trupele ce Insotesc eroul nu trebuie sa fie una excesiv de prolectiva - unii mol', altii le iau locul, lrnpnrtant este ca eroul sa ramana In picioare.

\ 48 ~ noiembrie 2002

Fiind unitati unice, eroii se bucura de 0 oarecare rezistenta la fortele magice ostile. Efectele negative ale vFl3jilor cast-ate pe era; dureaza mal put in pi fac rna; putin damage (-25°!o damage); de exemplu, Storm Bolt (LeveI3) face 300 damage In mod normal, dar lmpotriva unui emu face dear 225 damage.

Situatiile Hero vs. Hero sunt probabil cele mai tnralnite, deoarec.e toti juditorii urrnaresc neutralizarea inamicului celui rna; periculos. lnecarca erl de cate or; este posibil 55 concentrezi foeul pe eroul/eroii advers/adversi, dar totusi nu urrnari anihilasea acesnna euarice pret, pentru ca in tot acest timp Tn car-e atentia unilatilor tale esle pe eroul inarnie, armata acestuia I'ti va decirna trupele. Dad! adversarul iti ataca eroul, distrage-i atentia eu un corp de armata ~i ordona eroului sa se retraga in ultima I lnie, cateva Hen ling Potions fiind oricand bine-' vertite ~ e de prefsrat pentru Ynceput sa al~gi eroi cu range attack, pentru c5 nu surrt lmplicati in hazardul batalieic din prima linie.

Apelarea la serviciile rnai multor eroi are mai multe avantaje. Tn primul rand, data un emu moare, armata ta nu va

ram~ne fara conducator, Daca ai doi eroi, pe unul il Roti rrimite sa se vindece sau sa cumpere potiunl de la cladirile de pe harta, I1iS21f1du-1 pe eelalalt sa conduca ofensiva. Tn jocurile cu mai multi combatanti, experienta va curge rauri ~i e pacat sa 5e risipeasca, Unii eroi au abilita!i complementare, un exemplu bun fiind Keeper of the Groove & Priestess of the Moon si Dread Lord & Death Knight.

Trei eroi sunt mai greu de controlat si in acelasi tirnp .8U nevoie de foarte multe resurse pentru a f tntretinutl (in special"food"). Mal multi eroi Illseamna $i a avansare a nivelului de exp~riellta mai lenta, fiind nevoie de rnai mult timp pentru a obtine vraja cea mai putemi a a riedhuia, insa este 0 alternativa buna mal ales In joeurile ce se anunJa a fi de durata,

1n jocurile pe echipe 1ineti rninta di experienta se imparte in mod egal la tali eroii, iar daca planlli~i saaqiona~ impreuna, va trebui sa o·morati cat mal multi monstri in faza incipient,;'] a jocului - oricum cea mal rnulta e~perienta se obtine de pe urrna un itati lor adversarilor.

Poloseste eroii impl"eUl~a cu unitiiti

W'NW.level.ro

23-27 Piercing 5 (B) 220 BO 700
600 90-111 Sieg.e 5 (8) Slow 280 120 800 Magic
(960) I Sentry
500 19-22 Piercing 3 Very 1BO 80 BOO
Fast .
550 27-32 Piercing 5 Fast 270 90 700 Ziggurat
Upgrade
Eat Tree
5Se 43-65/ Siegel 2 (4) Siow/ 240 100 700/
34-41 Normal Average Melee
Uproot cornplernentare. Astfel, Priestess of the Moon este alegerea perfecta pentru Archers $Ii Huntresses, penrru d are True Shot Aura iii Shadowmeld; Tauren Chieftain merge grupat ell Grunts, pentru ca Ie va rnari rata de atae cu Endurance Aura; Archmage nu trebuie tinut departe de unitatile speciale, pentru ca Ie va regenera mana tntr-un timp record cu Brilliance Aura; Dread Lord Si Death Knight sun! 0 optiune excelenta pentru unitatile melee, deoarece ambiiau aure utile, Varnpiric Aaras] Unholy Aura.

1n paralel C\J cresterea eroilor in nivel, importante sunt ~i upgrade-uri Ie unlrajllor obisnuite din joe, care nu vor afecta Insa eroii. Trebuie sa va axati nu numai pe cantitatea, ci mai ales pe calltatea trupelor voastre. 1n jot:urile cu multi jucatori concentrati-va pe unitati cu range attack, ffira insa a Ie neglija total pe cele eu melee attgck.

Cea mai eficienta metoda de a tine eroii in viata ar fi s~-i mi~eati permanent pentru a nu fi inconjurati si apoi usor elirninati. Tn tlmpul luptei supravegheaf eroii tndeaproape. Eraii care au abilitiW preponderent magice (Arch mage, Lich, Keeper of the Groove, Farseer) su nt fragili, deci ocrotitl-l bins. La fel, dad ati ales un eruu melee, purtati-i de grija panli nu este prea tf\'rziu (Potions of Invisibility sunt utile penrru a sdipa un emu de la a moarte sigura); puteti folosi tastele F'I! F2 si F3 p.entru a controla exclusiv eroii,

Un "level up" va mari atribulul principal al eroului, implicit HP, MP ~i dam-

age-ul acestuia, Fiecare emu are un atributprincipalsi doua secundare (Intelligence, Strength, Agility); acestea din urma pot ti Tmbunatatite doar prin jolosirea Tome-urilor. 1 punet la Strength. adaugii +25 la HP, +5% la atrack si cre~te hit points regeneration rate. 1 punct la Intelligence ad aug a + 15 18 MP ~i rnarests mana regeneration rate, 1 punet la Agility rnareste cu 5% defence ratingsi cu 2% attack rate.

Dadi un erou a atins Level 10, atunci eoncentrati-va atentia asupra altuia:Eroii benefidaza de trei categorii de abilitafi Ice pot atinge la randul lor maxim Level 3): Skills (abilita]] pasive care nu necesita mana), Auras {acorda unitatilor aflate sub comanda lor anum ite bonus-uri} ~i Spells ell,at come in different sizes and shapes"). Ultimate Abilities sunt concepute in asa fellnear sa fie cele rnai puternice, dar nu sunt disponibile deeM dqcs eroulatinge Level 6.

In joc sunt mai rnulte abilhiiti pentru a aborda eroii adversarului. Un obieot util, dar din pacate foarte rar, ar fi Soul Gem - dad. omori eroulinamic, poti eaptura sufletul acestuia, irnpiedicandu-l astfel sa fie retnviat la un Altar. Parten proasta a acestei tactici este ca. inamicul va vedeateate rniscarile personajului care poarra acesr obiect,

Teate rasele au anumite vraji eficiente In eliminarea dit mai raplda a eroului adverso Astfel, Humans pot folosi vrajile Slow (Sorceress) si Storm Bolt (Mountain King); dad! joel de partea orcilor, poti utiliza abilitatea Ensnare (Rai-

r -

WALKTHRQUGH I LEVEL

der) sau vrajile Chain Lightning (Farseer), Shockwave (lauren Chieftain), Purge (Shaman): N.ight Elves au la randul lcr un arsenal bogat: Slow Poison (Dryad), Entangling Roots (Keeper ohhe Groove), Mana Burn/Immolation (Demon Hunter), Searmg Arrows (Priestess of the Moon); nici Undead IlU stau mal prejos:

Sleep/Carrion Swarm (Dread Lord), Death Coil (Death Knight), Frost Nova (l.ich), Cri pple, (Necromancer).

Dad eroul moare pe carnpu] de batalie, va putea fi reTnviat la Altar contra unei surne de bani si a unei durate de tirnp direct proportionale cu nivelul atins de erou.

Eroii [oaca un rol important ~i In detectia unitatilor invizibile. Pentru aceasta. Gem of True Seeing este usor de procurat de la un Goblin Merchant si I;;i poate dovedi utllitatea mal ales lhtr-o confruntare cu un [ucaror Human sau Night Elf. Dar dac5 totusi aveti nevoie de lin slot llber tn inventar, atunci optati pentru servlcille unitati lor concepute special in acest scop, care sunt pentru Humans - Gyrocopters, Mortar Teams (Flare) ~i Towers (Magic Sentinel); pentru OrcsFarseer (Far Sight) si Witch Doctor (Sentry Ward); pentru Undead - Shades, iar pentru Night Elves - Huntress (Sentinel) ~i Priestess of the Moon (SGmIlJ. Si daca rot am atins acest subject, ar f bi lie sl1 dlscurarn putin $i despre 0 laturii foarte irnportanta a jocului, ?i anume explorarea hartii. Abilitatile unitatilor de rnai sus ?i In general eele aeriene potfi la fel de bine folosite la gasirea :;i spionarea con-

tinl1a at adversarului. Acest lucru este necesar pentru a putea contrasara atacu-

ri Ie rivalului $i rnai ales 121 stabilirea strat~giei "!'ale de atac, In funqie de unitatile folosite de oponent.

Obiectele IQildi un rel important In imbuh<\ltatil'88 capadtatilor Qe lupta ale eroilar. Tn combinatie eu proprietatile acestora pot duce la unele efecte spectaculoase. De ex~mplu, un Starfall poate f lntrerupt de·vrij.ji precum Storm Bolt, Sleep, War Stomp, dar 1:n asociere eu Anti-magic PGtion nu va rnai ramane nid un inamic pe carnpul de batillie. Sunt trei categorii de obieete in Warcraft III: Potfons&Serolls, Charged Ji Persistent. Sursele din care provin aqestea sunt in prirnul rand monstrii €Ie pe harta (calitatea obiectelor depinde intr-o anurilira ni5sura de puterea aeestora), iar In al doilea rand de la clfidir'iIe neutre,

Orcs

Orcii au format candva 0 societate shamanistica .pa~nica 111 Draenor, pima cand puterile nialefic;e ale B\:Jrning Legion i-au corupt ~i i-au transformar Intr-o hoarcla cotropitoare greu de oprit. Sub conducerealui Thrall, orcii au reusit totu~i sa se eliberez:e de puterile demonice $i sa se fnt0arca impotriva eelor Care i-au manipulat,

The Orcisf Horde are in posesia sa cel~ mai puterniee unita!i terestre, pornind de la Grunts ~i Gldrn:in&t:td CLJ Taurerrs, Chiar daca sunt Inzestrati ell capacitati de atae aerian ~i de la distanta redutabile, forta lor sta totusl in puterea bruta a unitaJilor melee.

Jocul eu orcii preilinta rnai multe avantaje ~i un singur mare deza:vantaj: vulnerabilitatea 1m in fata unitatilor rreriene. Spiked Barricades sun~ cea mai buna aparare pentru dadirile tale inca de 18 tnceputul jocului, iar turnuri Ie de ap-afare vor fJ~Z:i5ta mai mult 1n fata atacllrilar date de FOQtmen (Defem.l). 0 alta cara(;teristici'i utiliia orcilor e5te praprietatea cladirilor Orc Borrow de afi ur'Tlplute cu peons ~i de a fi fol@site pe past de turnuri defensive. Orc Borrows sunt deci bune. de constrllit in apropiere de padur~a de unde v.a procura!i lemnuljii Tn_jurul minei de aur. Pentru fie.cane now <lvanpost, pe langa. Watch Towers., mai con5truiti Ia-nga 1111na51 aoua Ore Bor· rows pentru a va proteia taranii (nu ui:tilti sa-i trirnite~i fnapoi la munca dupa ce primej\:lia a tr~c..ut).

G.runts - c;.u toate ca .este pr-ima uni-

tate disponibila pentru orci, gruntul intra intr-o alta eategorie, diferita:de ce:a a lnarnicflor sat directi (Footman, Ghoul, Archer) atunci dnd vine verba de Pllterea de atae, re.ziSlenta Sit nu In ultirnul rand, de pret. Un Grunt are un Mmar de hit points dublu In eornp(lratie cu un Archer sal! Ghoul, ~i un damage arroape dublu fa~a de un Footman. Grunt-ul este o unitate melee, deci este vulnerabila la atacul unit51ilor aeriene, Upgrade,-ul Pillage il faN~ Si rnai util, deoarece.pentru fiecare cia-dire dlstrusa In intregime Iti ofera 0 cantitate de resurse egala cu 35% din costul €onstruirii ei. Upgradeul Berserker Strength Ii face eficienti chtar si in fazele avansate ale [oculut.

Au un HP rnai mare decat un Raider si, chiar daca pot] re.cruta Taurensgruntf 5e pot dovedi uneori rnai tenaee decat acestia din urma, fiind mai ieftifli ~i mai U~Qr de Inlocuit.

Headhunters.sunt principala ta aparare in fata unitatilor aeriene. Sunt idcali ea suport pentru fortele tale terestre, In numar mare .~i in cernbinatie eu Tauren Chi~ftain, Grunts $i Shamans (Bloodlust), vei avea 0 fOf!:a versati 15 de atac,

. capabila pentru Incepul sa (aca fala chiar lii unu i alae aerian rnoderar neprevii.zut Ins~ d(lca adversaru I va riposta cu 0, furta aeriana pufemica si nurneroasa, vei avea nevoie de foarte multi Headhunters pentru a rezista. Upgradeul Troll Regeneration 1'i face rnai corned de administrat pentru tine, fiindd. se vor vindeca singuri ~t I\lU ver avea nevoie

de arentia ta spec.ial~ in acest seop (eu toate ca au doar 260 HP, Headhunter's se pot dovedi a fi foarte longevivi pe dimpul de lupti!i).

Faptul di a'runca la 0 distanta fnarte mare proiectile mult n1<;li puteroice decat unit:atile din ;lceea?i calegorie a (elorlalte rase faGe din catapulta cea mai pericuiloasi:1. unitate ore. eu toate@cestea este vulnerabi"lii Tn fata unita~i lor te.restre care-i intra 7n "minimum rangel' ~i la uniU'itile aeriene. Un numar de 2-:.3 catapulte se descurGi bine, insa din mome'nt ce ai facut uRgrade-LH'il@ pentm Range Weapons, eu un grup de 5-6 Tti vei sehimba radi'cal strategia de 'alae. Tot ceea ce lrebuie sa fad este sa Ie Tnconjori eu unita~,i meJee, sa adud c&tiva peons pentru a IEl repara, sa Ie pro'tejezi eu Headhunters, ~i astfel vei avansa u~or pe teritoriul inamieului, fac5.nd structurile d.efensive, indiferent de numar, 0 investi~ie foarte proasfa.

Shaman-Ii sunt Tn prirnul r8IJd incre-

dibil de ieftini, 0 fprj:a d~ atae Ore trebuie neaparat s.) aiba. in componenta sa. unitati cernplarnantara pentru cel'e melee si care sale ajut.e sa elimine rfltr~un timp scurr inamicii cei rnai puternlci. Teate cele Ifei vraji disponiqile pentru Sharnar;l au fest concepute S8 pare pentru atingerea acestui tel. Purge.este echivalentul vrajii Dispel Magic a Priest-ului, numai ca, pe I§nga efectul initial, aeeasta din urma Incetineste inarnicul, urmarrd ea acesta s,'Hi recapete viteza de rniscaf€ ln decursul a 15 secunde, Dispel Magic este deosebir de utila impotriva Archmage-ului si alar sale Water Elements, pentruca face 400 damage creaturllor summoned.. Lightning Shield are 0 arie larga de intrebuintsn.jn primul rand se poate folosi In combinatie cu eroli tai, acestia fac~md tuturor unitatilor din jurul ler cate 20 puncta de damage pe 0 durata de 20 de secunda. Daca v5 dsscurcat; bine eu controlal individual fil urntatilor, puteti incerca 0 tactica ce poate c.a~tiga batalia pentru voi foarte usor, .si anume folosirea Lightning Shield-ului pe Taurens sau pe Grunts, dar tlne-i la 0 oareoare distanta unul de altul, La fel, iti po~i apara catapultele eu cate un Lightnirig Shield de-unitatile care le intra In "minimum range". ell aceeasl ~pe\=ificatie ca rnai sus. Nu il1 ulurnuf rand, poti produce haas in randurile armatei inamice, mai ales da€a adversarul i~i line trupeleinghesuite toate la un loc, Daca te cOhfneJnti cu un juditor Ore ce 8Rlica aceasta tactica, serveste-te de un it~ril'e-viclima, apropiindu-le de cele ale lui. Bloodlust (+40% attack ratel+25 movement rate) - iata rnotivul pentru care 0 gruparede 8-9 Shal1lanieste, dar eihiar este, indispensabila dad3. urma.re~ti sa QIJJii victoria., dad t1u ... Aceasta vraja este singura In nlasudi sa .schimbe cursul chiar ~i celor mai grele batalii in favoarea !ta, ~i asIa cn:iar dam partiGipi eu un efectiV numeric inf-e.rior.

Witch Doctors sunt lafel de l1eeesari ea ?i Sharnan-ii, dar infr-un numar ll1;aj mic. De dep<Lrte cea mai binevenit5, abilitate este Healing Ward, fa:pt pentru care a1 nevoie de 2-3 Witch Doctors pentrua sprijini prima linie. Din pikate, efectul a doua Healing Wards nL! se cumuleai:a, dar daGa unul este distru:s mai rarnane:{:eJtllalt PlasatH(dotu~i in spat:ele unitiltilor ~i nuchiarin fowl b~taliei. Slasis Trap are 0 intreb1l1ntare ceva mai redus-a, deoarece necesit:iil 0 secunde pana sa sec adivez€, dar dad! reusi}i sa. surprindeti un adversar, armata

www.lsvel.ro

sa va fi n1:'1utl:alizata pentru t2 g-e~ul1de, timp'1n care 'Ii Quteti prOVOG3 piel'deri conslderabile, Sentry: Ward e$t~d <!.bilitate de care ~ule~i profita pentru i'l va proteja baza de Shades sau ele alte as~fel de unitali ?i la tel de bmeputeti sptona Tnamrcul (rncercati sa plasaJi 1I1lUr c'ni<lr In baza inarmca sau langa mintlJle neOcup<lte) ..

o alternativa pentru catapults In eeea ee PJive~te distrugerea el~dirnQr (nusi a turnurilur de aparare) arf Raiders. Aceastil unilate are un dublu rol: are ?lege damage ~i pillage; deci ca:perf bani de pe urmanladlfllor distnl$8, iaf III al doilea ranel1;lFe abi litatea Ensnare, drept urrnare poate neutraliza at~t un it1:1}lle aeriene, dlt-$i unita~ile melee I'lef1tru 20 de secunde,

Cea mai puteJ'nica unttats ter'6stra din joe este, mai mult casigm,gi)ganti"(tul Tauren. Ac.esta are 13QO HP ~i un Q[101age·mnsiderabil. Sunt vtI!nerabili la a ta€:Ll ri Ie din aer ~i n1l va rezista muir {imp daca este 1ncolijurat de On l1t1fn:3r maredel!nimli melee, fie ele?i insi slabe, acest din Linna neajunsfiind Insa repolv<lt de \Jpgmde-ul Pulverize (25% GhanCe oJ dealil1lg area effect damage). O astfel de un itate necesita .5' l'ul'1ete de "food", deci rru pot[ crea un numar rnaroe de ilstfel de un ita~i, ia1 7n I upta eu Ni~ht Elves:;i '4 Undead ace~tfa pot cleveni ~hi<:Ir 0 risip1l d,e resursa, Night ElvEiS;Pbt fGllosi abilitatea Cyclone a Druid-ului ofth~ Talon pentru3 evira o confruntare directa cu acestia pentru 3D de secunde, timp 1n care nu vel beneficia de serviciile i',?r, iar Undead pot folosi abilitatea POs$es,S a Banshee-lor ]gentru ate I5sa fara primalinie de atac, Cencluzfa: daGa te eonfrur1ti eu 0 astfel de situatie, axeazlI-.te pe Grunts.

Kodo Beast - este o unltate speciala de care te poti usorfolosi, dar sl Jlpst, Ablliratea Devour 0 poti utiliz:apentrua sdipa de unitatile putemice de pe campu lde qaral ie, cum arfi 'Tau rens, AbQrninations sau Knights. ffJ useciere ell armata. urnrialiat, un numih mare de ~odo Beasts poate fi fotosiftn atacurt de tip "hit-and-run", pentru cn uniraliJe care

au cazut victima sa poata fi devorate; E bfTile sa ai lin Kodo Benst pentrua sa War Drums Aura, un surplus de damage fiind ori!'1and binevenit.

Singura unilate de aer ore, Wyvern, se, cfoved~te a {tu fi una prey $l"ri'j,ludta din C<1uza [atei lente ell C<ire hm!:1eaza p·roieeHle. Totu~iJ foloslta lmpretln~ eu Shamans (Bl'GJodhJst) }i.cu Headhunters

este potrivi[\ pentru a contrtlC1l!t1l'dtacLIrite a€ri·l:!n~ Pentru aceasta unitate .este foarte important upgr~de-tJl Envenomed Spears, care Ii confenl un damage aditiona] eJe 8' punGte P.El secunda pe 0 durata de 10 secunde (aproxtmativ 80 damage in plus) -lncerGali s~ schimbaj",i r-inta dupa fie-care atac pentru a prcJflta dill plln de aceasta a5ilitate.

hoii orcilor sunt puternki dQar folositi In maniera In care Ie sunt puse;.ln V&IBlare roarecalit:'iJlle ~i sunt sprijiniJi de e armata ech'ilib~ata. Astfel, Tauref Chieffain trebu ie1inut In prima linie pentru a pwfitala maxim de devastatomlWar Stomp (cumparati neaparat Mana. Potions pentm a folasi vrajalrle cat mal multe erl); trebw.ie gru~at nu Llnita~ile GruITlt~ Tauren fi Wolf Raider. Reincarnatien Ii va eta eroului posibilitatea de a relnvia chlar pe e~mpLiI de batali~, dar are un cboldown de 240 d~secwnde - ele.ci Im,en:;a~i sa-I ~ineti in viata pana vraja este din noll disp,onibjla. EnauranGle Aura 1'5i are meritale sale (Lev@1 3: +3Qo/i) movement rar~+ 15'%attac1< rate), iar Shockwave trebute folos!t ell griJ~ pentru Lin efecttotal (~nta speeiat~ fiim;ltaranii care c:ara aUF]"n linie dreapta de la 0 mina).

Bladernaster este un' feJde emu "he_ ro-klller", peritru d are Critical Strike. Mfrrcm Image este abilitatea care trebuie dezvol,tata in para lei eu cea de.orr'lainte. BlaqestQrm JiI)J .este ehiar·atat de devastatIDare file cat ne spune nurnele, dar Mba e.,. Wind Wcflk rnergela etfik;mTIn3: ?i ca sa sGapati clingheara irtarniculuiIn ultimul moment. Grupati Blademastet-ul eu unitatile Headhunter, Kodo Beast ;;1 Catapult, in fata intr~nd celetrel rrnirror images" ale eroului.

Farseer este cea rnai buna alegere pentru primul emu, pentrn d.i. puteti folosi lupii la explosare ~i Chain Ughtningcu I ~ntru a face [<ila unui nUl"nar mare de monsnt de niv,ellJlic. 'Far Sight areefect ulu,itOf a:bia la. Level 3, descoperind apreape un sfertde harta, chlar 51 mars. Earthquake trebule foloslt aeolo unde sunt stfanse.ce!en1ai rnulte cladiri si In special tumuri (1,250 damage efect maxim) .. Uni\_afile care af trebui sa rnsDieasca acest .erou sunt Shaman ?i Wikh Doctor ..

In nurnarul viitor ne vorn ocupa de rasele Undead ~i Night Elf, cele cam dupa parerea mea n-en:is.ita un plus de concentrate $i de efort Tn donrrolarea unita~ilor III timpul luptei, pentru di FlU" teres lor sta In manipulare·a fortelor magice ale universuJlJi Warcraft.

• lonutziel:aka Shadow

A venit toamna!!!

Au venit ~i jocurile tar

jj~jJ!J j\j.':() .£3, J ~ r~·DJ\JJj\]JL.iJ ~~~

Prietenul tau de nadejd

8ucure~ti, Splaiul Uniriinr. 4, bl. 83, SC. 2, ap 10 ..

. 1- 02375 fax: 021-3306351 .

LEVE. MODs

.. 52 - noiempri132002

Die ,Predator

..... - - -

CSrnap

O h ...... b .................. , ........ Ill. '-rill

, arts ,unaaaaaa ma_ !II

)- CS vine tntr -adeV~F de la Counter Stri ke, iar De_Pre-datbr este Tntr-adeviir 0 harta d"reia 'Ii facem review. De ce? Motivele sunt multiple, unele a sa vi Ie dezvalul, unele nu conteaza, jar altele nu si atat; R-ecuno5c ca eu nu sunt lin maniac perfeqionist al CS (sau, ma rog, un vHtor olimpic 121 CS), !nsa [a vederea ~i jucar.ea acestei nal1i arat de verzi am lis ca nu rna pot abtlne 5:i nu 0 'Imparta7esc eu Y01,

Dupa un tirnp, arn iBvaJ<1t sa me:rg ~i sami folosesc aptitudinile de cornunicare, Astfel, prirneletrei cuvinte pe tare le-arn spus au fost cand m-am ridlcar de: p@ olita: "marna, uiteverde", Apoi mama s-a Inverzit si €la, iar tata de bucurie a fugit afara ~i a tnverzit cirinele. A urn-rot Cop ilaria, \letdeJe"tnsotinc!u-rna p-este tot pe unde am foS! internal, fi'E'c:a seGreFe,'fie ca ~os£te adidaj)ice, Mai deparre a urrnar adolescenta petrecuta in frurnosul nostn, liceu verde, printre banei verzi ~i pe pa-

Verde

inca din prirnele clips-ale vietii mele am avut {ysensibiI ltate deosebita pentru verde, Prebabil ca a avut de-a face cu faprul ca halatul medicului responsabll cu Uiierea cordanului ambilical avea rnanusile verzi.E posibil ca, pe lfing~ acest lucru, sa'fi contat si cizrnele femeii de serviciu care au fast a:1 doilea lucru din vista mea pe care l-am vazut tn faJa .

.... m-am ridicat de pe 0111;8:

"mama ulteverdel' ... ,

jistile la fel de verzi ale cornuniratii agricole locale. Dill' totul a culrnirrat cu bradul verde din care am incercat sa zbor dupa un consurn ridicat, de- distrls! de cereale bogat in grade. A fast pentru prl-

wwwJeveLro

ma data cartd am realizat d Fal-Frurnos ar fi fest muir mai inspirat daca l-ar fj tnfipt pee Zrneu pana la €alC§ie in pamimt, InS3 cu capulin [os .. Efectelelnc8. S8 resimt, dovada fiind randurile de mal .sus.

Cu speranta cd v-am Meut sa iubiji verdeie, iata si eateva euvinte despre ae:e.asta har#i.li1 pri mul rand, este structurata pe 3 niveiuri: subteran, nivelul solului ~i mai fl1C1lte etaje date de vegetatie .. Prlvlta desus, are forma a doua Euri PU1j8 fata in fata, unul dintre bratele l.atera,le ~omunidllld cu eel din fata sa. Cu alte cuvinte, harta este Imparj'it1 tn eOLIa: locu] .de plecare' a. CT impreuna< ell locurile de amplasare a bombelor, ~i loeul de plecare a Teroristilor. Acum trebuie sa va spun d'i aceasra harta are ~i 0 poveste, ceva legat de e explozie atomica din cauze necunoscute care a avut lee In jungfa sud-americana. Evident, 0 faCJ:iune terorista din zona descopera sursa oaresum extraterestra a problemei ?i incepe 0 serie de sapaturi "arhaologica" pentrua afla earn ce 51$ poate, fo lIDS i din zona. Cum americanii nu 5e lasa rnai prejos, trirnit si ei oechipa de-·CT pentru "lzolarea" acestei zone eu valoare "istorica".ln disperare de cauza,

terori5tii hottira_sc ca mai blne arl,lndl IA aer situl arheologic decat 5,1-1 lasE pe mana CT. Csea ce face aCi:!asta harta atil't de placuta nu este neaparar legat de arnplasarea In jungla a intregii actnml, ci mai ales de modal itatea foarte originala in care a fest realizata. Astfel, pe tGt lntinsul hartii sunt amplasate I]) s erie de capcane reprezentate fie de Fire, prinse lntre doi arbon, care declanseaza 0 rniea explozie dad Ie ag5rati, fie de gropi carnuflate. Ambel.€ va taxeaza cu aproximariv jumatate din santLtate, ceea ce reprezirrta suficienr de rnult pentru a \la pune pe ganduri.

Zane Uact;ive"!

Lupta propriu-zisa serda Tn d<;>uii locarii: una reprezentata de ce'le dou:! locuri de arnplasare abornbei, bunkerul ~i depozitul de cornbustibil, ~i cealaltri situat5 central, Tn plina jungl5_ Aid, creatoru [ nar!i i a avut Q idee fosrte Ofigi na fa$i anume arnplasarea unor arbor] in care va puteJi c3taf@~ Asta nu e tot. \(eti obssrva faptul dila capatul ascensiunii veri putea pa:?i lini~riri pe coroanele de frunze ale arborilor, pe mai multe niveluri. Acest luau da un aer extrern de."adrenalinic" h~rtijJ deoarece va trebui sa vii uitati foarte bine si foarte atent in sus, mai ceva ca dopa 11 septembrie 2001 . Harta este deosebit deechi I i brat-a, afat tereri ~tU rn, cat ~i CT avand sanse egale de reu5ita. Un' m;are punclin plus I-a prirnit perttru calitatea de a fi superb de jucabila Tnunul la unulIsau tn €(;:hipe rnici), atmosfera nind de-a dreptul"spookf'. Pe 0 5cara de la 1 la 10, acestei hat!i i-a;; da nota 9.5. Sper ca in curand 5il: 0 vedern pe servere, deoarete se ami deja pe Level CD.

• .Leek: ..

ON-LINE www.lanmaniax.com

MODs LEVEL

noiernbrie2002 !;i3

LEVEL; MULTflV'lEDJA

DeSCDperi~i secretele Egiptului Antic

.. Imi tot vine In rnlnte un topic de pe fo-

.. II

rurnul LEVEL care se nurneste "Modal i-

t.3~i de a agara 0 fata". lata una: cunos-

tin~e despre Egiptul Antic. Un om care este interesat de aceasta fascinanta sectiline a istorieisi care I~i infretine interssui prln numeroase cunostinte este si el, ca ?i Egiplul Antic, fascinant pentru 0 fata ea mine. Pentru dobandirea acestor cunostinte va vine In sprijin acest CD care of era inforrnatii despre - va vine sa credeti?- Egiptul Antic. Acestea sunt structurate pe trei capitole principale. Hieroglifele (Hieroglyphs), Marile Mistere (The Great Mysteries) ~i Vi ala 7n

Egiptul Antic (Life in Ancient Egypt), secondat.e detnca doua: Egiptologie (Egyptology) ?i Cronologie (Chronology). Acestea sunt prezentate tntr-o rnaniera simpla si placuta si sunt cempletate de un fundal senor destul de potrivit care, din pacate, devine agasant dupa 0 anumita perioada de "plirnbar" prin sectiunile prezente pe CD. Dar nu-i nimic, exlsta si un buton de volum care va aduce Ia tacere melodiile respective.

lnformajii Ie de care veri dispune cuprind perioada 6000 iH ~i pana 111 prezent, acest prezent Ii ind de fapt anu I 20m, cand a fost lansat pe piatii CD-ul.

54 noiernbrie 2002

Este bine de stiut cil la crearea acestei enciclopedii a eontribuit, alaturi de 0 eehipa destul de mare de cerceti'itori, ~i Corel, responsabila In acest eaz de irnagini. Deci va putetiastepta - si pe buna dreptate - la 0 ilustrare a EgiptulUi Antic cel putin rrumoasa. Revenind la informati i, acestea. sunt Tntr-o oarecare rnasura interactive. De exemplu, daca aecesati 0 anum ita sectlune, veri fi introdusi la un moment dat Tntr-o camera :3 0 de unde veti putea alege sa vi 56 povestease a despre una dintro cele cateva subsectiuni. lnteresanta mi s-a parutposibilitatea de a vizita virtual anumite locuri din Egipt, printre care se numara .~i rnormanrul lui Tutankamon, precurn $i un mie tutorial de eglpteana, \'n care ve~i 'invata sernnificatia hieroglifelor. Desigur, pe baza acestei rnici colectii de leetii nu veti fi in stare sa traduoeti lin text prezent pe vreun monument rarnas marturie a vremurilor Egiptului Antic, dar veri sti sufieient cat sa impresionati. de exemplu, 0 fata. l.adispozipe va mai stau ca.teva "unelte", printre care se numara un glosar de termeni si un index al continutului prezent pe CD, care tncorporeaza ~i 0 functie de cautare, Indiferent de informatia de care sunteti lnteresati, veti dispune de imagini relevante, de explicatii care eel putin mie mi s-au parut suficiente si dare sl, Tn cele mal dese cazuri, $i de 0 expunere a acestara pe cale verbals (adica veti beneficia ~i de un povestitor gen "Discovery"). Producatorii acestei enciclopedii au avut lntentia de a 1nsum3 inforrnariile esentiale despre Egiptul Antic, care sa formeze 0 baza de cunostinte in darneniu, ~i nu de a provoca un cunoscator, asadar, dad va pasioneaza egiptologia de mic copil, acest CD probabi I ca nu

va va completa cunostintele vaste. Dar pentru Lin om normal. care doreste sa rnai .afle Lin lucru, doua despre un taraon sau despre bijuteriile purtate de egiprenee, enciclopedia este tocrnai buna.

In concluzie, clad! planuiti sa folositi metoda propusa ~e mine de lin agata" 0 fata, dedit sa. dati fl1ga la 0 biblieteca si sa achizltionatl divers_€ dlrfi care trateaza subiectul de fa~aj mai bine achizitionati acest CD, care es:te tocmai bun pentru a va pune la p.unct intr-ale Egiptului Antic.

• La ... a

Dlstrihultor GSP

Ofertant Monosit Conimpex Tel. 021-330.23.75

www.tevcl.r-o

LEVEL

r----'

!iiaarecele Cu aripi strikes back inca 0 data 2

... Dupa ce seriful stelar a descalecat de pe rI' calutul sau metalic cu irizatii usor ruginii, Femeia-Minune a lansat un contraatac specific eelor din catunul Xiao 2 - cu capul Inainte ;;i cu ochii Inchisi. Ornul-paianjen urla catre ai sal: lieu urlet inainteeee, acuuuu' .. .", Un puternlc "Forta ai nostril" raSUlla prin hangarul paras it de rnult sl inhabitat numai de catre puternicele rozatoare, predeeesoarele Ornului-Lillac, Cei adunati aeolo pentru a-~i da cu parerea asupra rezultatului final al confruntarii se strang mai aproape unul de altul, cativa dintre ei chiar scapand pungile de serninte pe jos.

Urgia monstrilor din prag era haotica. Nimic nu se poate interpune lntre cei ce nu se pot aparasi eei ee I1U se vor apara, Totul rniroase a sange, fecale si kebabsau poate doar sange si kebab? - de I~i muHi nasul, Suinnggglll Un cap se desprinde de pe osatura fina a Femeii-Cidop. Nimeni nu se mira, B~ia1UI-~trengar plange lntr-un colt, Ornui-Cositor a rnurit, iar mai incolo, Plomba Fanatica vorbeste eu a soseta, Nimanui nu-i pasa, totul este doar 0 iluzie care in mod normal nu ar fi norrnala si totusi este. Prima repritii a luat sfar~it ~i echipele se Tndreapts spre casele lor. Nimeni nu mai

- - 56,' r'lOiembiie2002

are chef ~i de a doua repriza. Meciul este dedarat rerniza de catre arbitrulintalnlrii, Puloverin, ~j este reprogramat peste ceva tirnp,

Peste mari ~; vari

'" este Batman iii Ubi Sort 5i d~pa un parteneriat incununat de succes pe Spectrum (~i nu nurnai), s-a\J hotarat til ar da lovitura si pe P'layStation 2. Asa ca au repornit 0 saga ce repovesteste awnturtle pline de "siuspans" ~i de "machoness" rnasculin pi in de testosteron. Pornind de la benzile desenate ale ani lor '60, Batman: Vengeance continua pe aceeasi tema a eroului bine intentionat ~i lara pretentii materi.ale (atat Ii mai trebuia, la cat e de bogat Wayne asta .. .).

Batman porneste in cautarea drepta~ii cu un aliat de nadejde de partea lui. Nu este Robin, dupa cum probabil va asteptati. ci Batgirl., cu toate ca aceasta, fetita chiropterica, nu prea face mare lucru, ci rnai rnult sta lacalculator ~i te trimite sa Ii aduci 0 grarnada de inforrnatii necesare. Este 0 prezel1~a incantatoare, deoarece mai ai eu cine schimba si tu 0 yorba 111 timpul tau liber fji cu cine sa mai iesi la 0 bere, de la care poti pleea dad 5e iveste 0 treaba urgenta legata de o spargere la 0 banca, fara ca a doua zj sii trebuiasca sa te incurci In explicatii inutile, ca pe unde ai fast, ca CLI cine, ea de ce. asa eum multi dlntre noi trebuie sa faca zi de zi ~i noapte de noapte cu consoartele lor ce nu stiu ce fel de s~rpraeroi plini de matinimie ~i puterl rnai rnult sau mai putin supranaturale sunt.

De-a lungul a p.atru episoaeJe, trebute sa faei tara trupelor a patru dintre cele mai puternice si mai pline de ura personaje negative din intreaga literatura de specialitate. Acesria sum Joker, Mr .. Freeze, Poison Ivy -?i Harley Quinn. Acestia pun la cale a gramada de magarii carora lUI ca un mare iubitor al paci i, trebuie sa le pui capat fara ca nimeni sa fie ran it. Poate cu exceptia ta..

Folosindu-te de a multltudine de ustensile ultracunoscote din desenele animate sau din benzile desenate, vel lupta contra plantelor rnfometate ce lucraaza pentru Poison lvy.je vei giumbusluca Impotriva mimi lor nebuni pe care Jokerul i-a trirnis Impotriva ta, vei scutura bine ni:;t€ dornnlsoare foarte dragute. dar care sunt foarte reci cu tine ~i eu toata lumea din cauza tratarnentului la care le-a supus Mr. Freeze si, nu

www.level.ro

'in ultimul rand, te vel giumbushrca din nou Tmpotril.l3 rnlrnilor malefici ce, de' data aceasta, sunt sub controlul lui Harley Quinn.

Batman poam! in chirnir in:S1foumente .ce te VOT ajuta 'ImpEltriva acestor animalute lnofertsive, Pentru inceput, batarangul sau ceva ca un Ii liac din metal ce reacjloneaza bine la atingerea dimii fierbintl, este probabi] cea rnal folosit3 ustensild pe tot parcursul jocului. Cu el vei putsa dezsrrna ilmmieii Inarrna~i cu anne de foc, ('8 te cam capseaza pana ajungi tu langa ei. 0 varietate a bHtarang-ului este electric batarang, care face mai mult damage asupsa celorvizaji, Si nu doar atat: te prezint] la apel sicuelectric stunners, patgraple. batscope ;;i batcommunicator, Toate acestea vorbesc de la sine .~i nu cred Ca mai au nevoie de prezentare. SA nu uitam de catu~e, foarte practice, did inamicii nu vor nicicrim sa stea jos dup;1 CeE' i-ai batut de Ie-au mers flilgii. Mai Pelt f folosite ~i ca UI'l mod de a evita lupja, fUfi~andu-te tn spatele adverssrilor, nellt~alizandu-i 1n (jiGi tirnpi ,?i tfei mi.$:Gari si apoi irnobillzsndu-i cu catu~e. Toste acestea 'se fae; dintr-o singura rniscare, da"a e executata cum trebuie, bineinteles,

Best Distribution, jocul Hil·ttll~tIl~1I 1942 a fest c~tigat de ddre Mihai din limi:;oara.

La cnrtcursal LEVELifmpreuna ell Ubi SOft, [ocul IEarth2150 a fost dl~igat de eatre Carp Alexandru din Galati.

La cuneursul LEVEl imprel,mii, CI,J Monosh Conimpexl loeul Gianluca Viani's European Manager a fost dl~igat de dJtre Ancula lulian din FalticenL

Laconcursul LEV.EL impreuna cu Thrustmaster, Ciui lonel-Sarin din Coldilu a di~tigat un lop Gun fox 1 Pro Shock Joysfick ..

Sine de ~tiU'll;

jocul rni-a crsat 0 irnpresie foarte buna. Nici nu ma asteptarn la un asemenea feeling monstru, ell reate ca, fn genere, este user, jecul rnai creeaz."i ;;i momente de frustrate. Sunt vreo dowa locuri in care ~1 eu, -;;i Mike ne-arn dat ell capul de peretl (macaram zugraviL..), deoarece nu g5seam nicicum 0 ie?ire. Dar tQt1,J1 e bine cand sete~mina ... cu bine, Una peste alta, )o€:ul este bine realizat, grafica este pl'ikutii ochiului, iar povestea, de~.i destul de copilareasca1 este totu~; interesanta, Batman: Vengeance rnerita jucat, eli seamana cu Batman depe italieni.

• K.oniec

Titlu Batman: Vellgeance

Producator Ubi Soft!

Warner 8ros(QC

Distribuitor Ubi Sott

Ofertant Ubi Soft Romania tel. 021-2)1.67.69

Consola PS2 oferita de

Best Computers, tel. 021.-345.55.05

CONSOLE I LEVEL

~---------------------------------------------------------- -~---

noiernbris 2DLle '57

-----,

_ LE~

CONSOLE

Feraa. apar vegetalele!

~ Nu stiu daca stiti - iar dad nu ~titi nu-i .. niei un bai, did am sa va spuneu acum - dar redactia Level are 0 f10uii achizitie Incepand cu aceasta luna. Deja parca va aud: "Ce, un alt redactor san , poate, o alta gamerita.r'! liS-au gandit si ei sa renunte 13 fancloselile cu pisici ?i sa.-~i faea rost de-uri ciiine?", "Au reusit in sfaT5it sa convinga 0 <Fata a Zilei> sa ramana langa ei ~i dupa sedintele foto?". Ei bine, nul Nici una din cele de mai sus! (scra~net puternic de dinti din partea noastra). Redactia level are acum 101 dispozitie 0 consola Nintendo GameCube. Ce tnseamna acest lucru? Ca de acurn ineolo va vom putea prezenta ~i alte jocuri, construite pentru altceva, nu numai pentru biltranul nostru Pc.

Primul joe pe care I-am incercat pe "rninunatie' a fast Pikmin. Nu stiu dIli dintre voi au auzit de el, dar dacaar f sa tncep prezentarsa lui, ar trebui sa va

spun, In primul si in primul rand, despre creatorul lui - Shigeru Miyamoto. Dumnealui este eel care se ilfla In spatele unor nume precum Mario, Zelda, Donkey Kong si multe altele.

C.ingl:"sdina lui. __

Miyamoto, ca orice japonez care se respects. are a gradina foarte frumoasa, proprietate personal a, in "oraselul" Kyoto. Meditand el odata la umbra bonsailor si ascuitand adanc cum creste larba, are ocazla sa observe un evenirnent foarte ciudat. Captain Olimar, un spaceman cu capulin borcan, se prabusesre in "imensa" lui gdidina. Spatialui nostru are nava facuta vraiste, dar are si cateva calita~i nernaivazute. In primul rand, Miyamoto poate sa-i controleze actiunile, la fel cum va putea face ~i oricare dintre voi care se va hotan sa

joace Pikmin. Prin intermediullui Olimar, descoperim 0 lume care niei nu stiarn ca, exista, Planeta pe care acesta a fost obligat sa aterizeze (numai eu ~i voi, cititorii revistei, stim ca aceasta planeta ciudata este de fapt gradina lui Miyamoto) este populata de niste fiill~e foarte ciudate, pe care ii nurneste pikmini. Acestia sunl un fel de forme de via!a vegetal a, care se pot rnisca destul de rapid prin jurul capitanului jii a carer PlItere consta in numar, Ei sunt de 3 eulori diferite: rosu, gal ben fi albastru, fiecare cu calitati deosebite. Cei rosii pot trece prin fOCI albastrii supravietuiesc prin apa, in timp ce galbenii sar mult rnai sus ~i folosesc un fel de pietre pline de energie pentru a arunca obstacolele ill aer, Prin interrnediul acestora Olimar va lncerca sa adune toare piesele navei sale care au fast itnprastiate pe fntreaga planets,

Micii pikrnini sunt usor de centrolat. Acestia alearga in jurul capitanulut $i sunt gata sa execute toate ordinele pe care acesta le cia. CLI ajutorul lor vom putea explora rl1lprejurimile locului In care nava aterizeaza ~i Yom gasi ~i dim piesele Iipsa. Exista un termen lirnita pentru refacerea navei $i intoarcerea capitanului spre planeta de bastina. Termenul limits este dat de rezistenta eosturnului spatialului la mediul inconjurator.

Pikminii sunt facllti din cepe, care au, de asemenea, eele trei culori. Noaptea (timpul este rnasurat printr-un cere care se desfa;;oara In partea de sus a ecranului), toti pikminii trebuie asezati frurnos in cepe, deoarece, daca raman pe dinafara, dusrnanii au grija sa-i pape.

Ubertatea

Dupa ce veti petrece ore bune de. distractie In grad ina lui Miyamoto, veti constata La pikminii sunt niste personaje chiar simpatice. Gratlca pe GameCube este foarte buna. Mi$carile personajelor, zgomotele, anirnatiile :;i p.eisajul au tacmai ceea ce trebuie pentru a fj un joe bine £acut, CLi 0 atmosfera dlstractiva, rnai ales datorit5. rasetelor pe care Ie starnesc rnicile vegetale. In concluzie, esre un joe pe care vi-l recomand pennu 0 mica pauza de recreere .

• Sebeh

Titlu Pikmin

----

Producator Nintendo

-------------- ------------

Ofertant Skin Media

tel. 021-231.50.97

-----------------

Consolili GameCube oferita de

Sk;in Media

www.level.r-o

Tombola

EVEL§I.

Tambala din acest nurnar va ofera ca premiu jocul Need for Speed: Hot Pursuit.

cate etase de personaje sunt disponibile in Battlefield 1942?

1 . a) 3 b) 5 c) 4

Raspunsul il gasi~ in a.Jttcollll dedicat Joeului din aeest numar,

e.fIII_.!!III IlilI1iii:iiliilll __ ., __ ••• __ !I!! ii ..... ·• ~_- __ --------~~illiiiii. __ .. - .. Iiit-- __ ---_----,--------- __ -_-~ .. _

• __ ?"O

Tombola LEVEL §i

Nume, Prenume:

Decupatl talonu:1 ji trimiteti-I :p~ adresa 1-, ..... Sk_·._. N_ ..... _' _ .... B_I. __ S_c. __ AP_ ...........

Vogel Burda Communications SRL, ' Loc. Coo Jude,

OP- 2 CP 4, 2200 Brasov. 11/021" I-- .... ~ .... -- .. --.-----.,......_----------I

l...__j T.tefon: E~maJl:

Tombola din acest nurnar va otera ca premiu jocul Championshlip S~nfer.

1 Cate par1i are cursul "Psiholoqia competluer' disponibil in jocul Chessmaster 9000?

a) 6 b) 10 t~ 8

Raspunsul se gase~te in articolul Che~smaster 9000 dJn acest numar .

• .,.....-..-= __ 1111 __ _._._. __ ~.1!!!11------ __ - __ .. · .. _ .. __ IiIIII_iliit __ :tiiI .. _-.. ~ __ IIIIi • , .

Sperarn Sa va placa noul premiu pe care 11 oferim lrnpreuna cu Tbrustmaster:

Ferrari 360 Modena

Racing Wheel

1'. . Cafe este noul format sonor suport.at de placa de sunet Hercules Fortissimo 111 7.1? a) Dolby Digital b) Stereo c) Dolby Digital EX Gasi~ raspunsul tn paginile revlstsl.

..... a_-:- .. _ ...... __ .. "'<_ ....... ------'---------- =:_. ~, .. , .. , .. _.,~ .. -,--~- ..

Tambola :LIEYlEL ,i Hume. PrenumG;

~---------------------------------

TombolaLE

--

Ubi Soft

, Rispunde,llla'intrebarea aJAlJ,Irata. decupall talonul "I exp:e<Uall-1 p~ adresa redaCflGI: O.P. 2. C.P. 4 2200 Bratov.

Tombola

N'ume, Prenume:

Nr. BI. Sc.

Str.

Ape.

11 )

~----------------------------------~

1112002

Loc.

Cod .Judat

Telefon:

e-mail:

THRUSTMJlSTER·

Str.

Nr. BI. Sc. Ap.

Decupati talonul ~i trimiteti-I pe adresa Vogel Burda Communications SRL,

OP 2 CP 4, 2200 Brasov, 11/0.21 CJ

Loc.

Cod .Judet

E~maJl:

CONSOLE lEVEL

NBA CDurtside 2'002

Cu nervii intin~i la maxim

>

lata ca am primit si un GameCube eu care sa ne delectarn. Odata CLl el am primit si doua jocuri. Un pikmin si un baschet, Minunat, rn-arn gandit. 0 sa avem cuce sa ne umplem timpul tntre doua load-uri de la cine stie ce joe sau la un restart al calculatorului. Mare gre$ealal Nici nu putearn subestirna mal mult aceste doua [ocuri ~i, Tn special, NBA Courtside 2002, eel despre care urrneaza sa va povestesc.

Dupa ce am instalat tot ce trebuie la el, i-arn dat drumul. Totul arata bine, meniuri usurel de lnfeles, totul (ikut cu profcslonalrsrn. Mitza, rncrezator ca de oblcei 1'n steaua lui, se asaza pe biroul meu ?i I~i declama drepturile asupra titlului de MVP. Mai rezervat, eu 11 atrag lntr-o partida unulla unul. Dupa cinci minute de [ucat, de transpirat, de Injurat ?i rna; ales de rnlnunat, am realizat ca trebuie sa plecarn acasa. Au lrecut 5 are de cand jucarn. Debusolati de aceasta curbura a timpului In care ne-arn aflat pentru un limp nedefinit, pe drumul spre casa ne hotaram ca a doua zi 5a-1 acordarn 0 perfoada mal Tndelungata In vederea cercetari i acestel anomalii aternporale,

SI asa am luat-o a doua zi de la inceput. lrnediat a fast prins ~i Sebah in lat. Si uite asa ne pierdem 0 jumatare

sau chiar rnai bine din zi eu acest joc mirific. Dupa ce jocul a inceput sa prezinte acel factor aleatoriu numit ratare tntr-un mod mult prea nesirntit, Mitza a spus cd el tine mult prea mult la sana.tatea sa mintala pentru a mai continua aceasta lupta cu rnorile de vant. Intr-un fel avea·dreptate. La un moment dat, In timpul jocului intervin aceste ratari, Plill1a la un moment dat, totul merge strund, Aruncarile de la trei puncte sun! toate pe "tzava", slamurile merg afa, cc rnat... totul este perfect. Dar dupa un timp Incepi sa ratezi de sub cos, din cos, de la trei puncte, dunk-uri Ie sunt ceva ce odata 1'ri placeau, iar orice aruncare parca este fa.cuta fn scarba. Ce.ea ce vreau sa spun este ca dacs consolei i S-d pus pata, apoi nu mai pori scapa de mania ei, Lucrul curios este c11 pata i s-a pus chiar pe Mitza. 0 coincidenta ...

D-alde feeling

Iocul este de 0 spectaculozitate fara. egal. Dunk-urile sunt facute cu clasa, fie~ care jucator line seama de caracteristicile sale speciflce, scala la care acestia sunt real izafi este una reala, iar daca I'i ?ti~i din campionatul NBA, va descureati fara nici 0 problema.

Peate cele rnai spectaculoase mo-

mente ale jocului sunt capaceie pe care

I le aplicl adversarilor. Tntrec: orke ati vazut pan a acum. Cu toate ca sunl Lin pic exagerate: acestea fae tot farrnecul jocului. Modulln care jucatoru] aflat la blocaj se arunca spre eel ce trebuie sa dea un dunk sau doar arunca la COl' de la distant,) este fenomenal realizat. Jos palaria!

Modul.Areade este de departe eel ce trebuie jucat pentru un feeling maxim. Panoul se afla la 0 inaltime mai mica ~i in consecinta toate Ilgurile ~i fentele sunt mult rnai spectaculoase. Normal ca ln acest mod, dupa eum Ii spune ;;i nurnele - Arcade - jocul tsl pierde din realism ~i nici nu capata acele efecte cu care suntem obisnuiti din alte jocuri. Nu vom veclea nicaieri un cos In nacari sau 0 minge care j'~i schimba culoarea, forma sau dimensiunile. Totul este realizat cu bun sirnt,

1mi pare rau cil nu am mai rnult spatiu la dispozitie ca sa va povestesc despre fetele perfect real izate, despre tatuajele prezente pretutindeni, despre comentariile pline de urnor si despre ovatille multirnii In delir. Totul te face sa te crezi la un meci din play-offs acolo, la NBA acasa. Cam atat.

• Koniec:

Titlu

NBA Courtside 2002

Producator Nintendo

--------------------

Ofertant Skill Media

tel. 021-231.50.97

Consola GameCube oferita de

Skin Media

noiernbrie 8002 61

Hercules 3D Prophet B7DD PRO

Paleta coloristica a placilor video produss de Hercules a mal c.apatat a nuanti'i. Numarul de pe eticheta a mai crescut ?i el cu 700 de puncte si, in plus, mal ate si Lin PRO III coada, d.a?u 5e poarta acum. La a prima aruncare a privirii, diferentele dintre aceasta si deja celebra placa ATI Radeon 9700 COI)stall doar in nuanta de culoare cu care este vopsit sticlo-textolitul in cauza, Bineinteles, aici putem sa III cad ran, si memoririe Samsung ca In final sa adaugam super c.ooler-ul ce poarta rnaiestuosul

logo Hercules. Alaturi de eei 128 de MB RAM ai sai, plaea video ln cauza ocupa fara nici cet mai mic dubiu un lac pe podiurnul acceleratoarelor grafic€ exisrente in acesr moment. Pentrua mai justifica oarecum pretul destul de ridicat al placii, in cutia "rapitoare", alaturt de CD-ul ell drivere, un alrul cu manuale ;;i multe alte apl icatii se gase?te si LIn joe care si-a facut deja un nume, chiar ;;i la noi: Morrowind. Acesta se gase~e in

CD-uri de -t, 4 GB

Intr-un viitor nu prea indepartat, vom avea la dispozi1ie 0 nOIJ mediu de stocare, Este vorba de modiflcarea actualelor CD-uri de 700 MB la 0 noua valoare de 1.4 CdS. Aceasta dublare il cantjta~i de stecare se datoreaza in mod

WVWII.level.ra

, peste cu purine aj ri pe iei colo, special concepute pentru aeeast5. placa grafica. Oricat as iubi eu card-urile echipate cu motora?€ nVIDIA, trebuie sa recunos.c di Hercules 30 Prophet 9700 PRO a dat noi repere In aceasta mare de placl si chipset-uri de 'accelerare video.

direct noii tehnolegil prezentate.de Sanyo, pe al se.u nurne HO-BURN. NOkJa unitate SanY9 SuperCombi Drive GRODV2 va dipune de noi caracteristici tehnice absolut exceR~ionale. Aslfel, unitatea va permite citirea acestor CD-uri la 0 vileza. de 80X, iar scrierea lor se va realiza la 36X. Astfel de unitap ce vor include aceasta nOua tehnologie HDBURN au fast anuntate ~j de alti marl producstor! de urtitati optice ca Lite-ON, BTC~i BENQ. Din pacate, actualeleunltari CD-ROM nu vor putea sa re£unosca aceste noi medii, rn schimb unitiitile OVO, printr-un slrnplu proces de update al firrnware-ului, vor f '1'n stare sa Ie citeasca fara prohle me,

Producator

Hercules

Ofertant

UbiSoft Romania Tel: 021·231.67.69 389 usn (tara TVA)

Pre!

AGP ax I?i Ie nVICIA

Aceasta valoare magica Tn lumea AGP este luata in brats ~i de noile chipseturi NV18 si NY28, pentru care nVIDIA s-a pregatit foarte intens sa Ie scoata pe piat~L Oe fapt, aceste noi chipset-uri sunt 0 Imbunata~lire a vechilor NV17, respectiv NV2S. Conform afirmatiijor oficialllor nVIDIA, noua gama de pliki grafice ce vor include aceste noi biJuterii vor purta

ThruSllmaster Walther PPK

Numele de James Bond va spuns c~va? Cred c5 foarte multi dintre-vo] 'atl auzit eel pWJin de celebrel:E serii 007, eu frurnoasele (hrnrn ... deodata s-.a'facut prea caldprin 2;oniJi) actrite care 1.1 1':l.jutau pe.acesta 1n diverse misiuni, eli toate:efectele spe6aJe care maisa sparga eeranul t:ele.vizorului ... Totusi, nimic $1 nlrneni, in special Pierce Brosnan, nu ar fi sea. pat teafar tara oarrrra de "putere", ca un .... WZ\Jther PPK. Eh, frurnos, Insa. noi

trebuie doar:s~ ne multumim cu eele din plastic 0 astfel de copie fidela a fast realiz.ata de Thrustmaster, Ea se adreseaza In mod deosebit posesoriler 'de con-

sole Play5tation 2. Walther PPK ace tn dotare nu rnai putin de 6 butoane de actinne, inclusiv tragaoiul,.oele fiind cornpletate ;:;1 de UR D-pad direC):ional pe eelt;!J3 axe,

plus e seriede alte s\yit(;h-u~i pentru setari camodul de tr.agere (de· ex: Normal, Auto-Reload, Auto-fire + iZeal@ad), tipul armei sau al nivelului force feedbaek-ului. Optional, se ofer5~t un conector p€litn,1 "Ie.garea" unui SQCKet pentru pedale,

Eehipat eu un asernenea 'I,gqn'! la brau, nici un dusman IlU 1~i va mai sta in fata Poti fi In pielea lui James Bond mra sa vrel;

HARDWARE LEVEL

Producator

Ofertant Ubi Soft Romania Tel: 021-231.67.69

Pret 24 USD (Tara TVA)

Toshiba SD-R 12D2 Combo

Toshiba SD-R 12£)2 Combo reprezinta unitatea ideala. Ce seintelege prin asta? Adicil all-in-one, Unitatea aceasta rewl~ orice problema legatl de CD-uri ?,i DVD-uri. in primul rand, Toshiba SD-R Comboeste unitate DVDROM. Viteza de cit iT€! masurFlta. In iq,i este de 12:,. Asta ar Insernna cam 1,6.000 de kB!s, La capitolul CD-uri situatia e putin altfel, Unitatea este capabtla sa invi;irta ,;;i sa citeasca un CD la 0 rata <:Ie InB) .. im 40X, aproximat~v 6.000 ·kSis. Cat despre scrierea CD-R-urilor, se poate aplica 0 vitez.1. de scriere la maxim 161:, iar in cazul CD-RW-urilorrata maxima de resc;riere este de 10K. Valeri mal

mult dedi.t acceptabile! Am optica exceptionala, cat .~j corectia de erori fac

un nurnE! sub forma "GeF<Qrce 4 4200 IDX'), iar p'refurHe aoestora nu 'lor fi rnult mai rriari Pd:~a de actualele placl GeFofce 4.

Ap~re XP 27CC+ 'fi 2BCC+

AMDca anuntat cain <:;ur.sul ac;;es:tei luni alte doua noi medele de fCl[ocesoare din clasa Athlon XP se vor gllsi pe pfatii. In I~gatura eu acest eVenirnerlt se spurie di AMD ~ore?te sa tina pas!...iI eu cei de la' Intel, prin Ja,nsare,a noilor pmceS0are la' 2700+ ~i 280.0+. Ambele mlcroprocescare vm avea Ill. dispozitie. un Front Bus de il33 MHz, fapt ce Ie va da un salt de 250/0 p@lfonnanl''i. Pmdudj,tori ca VIJII. ~i nVIDIA au sarit~eja cu bocceluta laln1et-

din aceasta unitate 0 alegere exce.lenta pentruaceia dintre vei care nu dOfest' doar a unitate rnontata In propriul computer. Tirnpul rnediu de acces atat Ill. to-ROM, cat ~i la DVD-ROM este de 90 ms. Pentru buffer, aceasta dispune de nu rnai putin de 2 MI3 de memcrle.

Tos-hiba SD-R 1202 Combo tn varianta retail are un portoroliu

excelent. Incepand de la banalulcablu IDE, continuand cu nelipsitul cablu audio plus cateva surubele, rneniul 5e terfflina. cu un marker pentru eticherarea Cfr-urilor ?i shiar ~i G:U 0 clerna de prins cabluri Ie, Alaturi de acestea, rnai sunt

de gasit ~i cilte un "blank" R si RW., Pentru ardere se foloseste un soft propriu Toshiba Instant CD-DVD .. Daca

val, legaodu-se la tap c.:uamanunte de genu I AGP 8X, nFor~e 2 sau Apollo I<T 400. Printre p!'odu~torj:j nu care AMD 'a

mai caut bine prin cutie, mal descopar inca un CD plin cu rnanualesi ceva drivere. alaturi de eelebrul deJ"a CD ell WinDVD4, evident In versiunea full ;;i key valid.

Produdi.tor Tnshiba

Ofertant flam'ingo Computers lei: 021-2.22.50.41

- ---~--------

Pre! 119 USD (fara TVA)

semnat deja contracte pentru a include ill sistemele lor Praile preceseare se numara AEl~, Alienware, MicroPC si mUI~i al'tli.

DDR>:SCR

La ota.scrierii acestui articol, un raport nficial,PlIIDlicatile DRAMeXthange afinna di,. pentru prima data 111 istorie, produqia de membrii D];)~ a depa$it dbar cu dlteva procente produqia clasicelbt SDRAN1. Crestetea astlel obpnuID este cOPltlf>mata si de vimzari IE< mutt mai marl de astfel de module. Desl pe:pJan &eneral pr.oduct'ia respective lor memen i a crescut eu abar lOla fata de luna preeederita, valoarea obpnuta a fast de n ''10. WOW!

noiembris2002 . R3 --.~

LEVEL HARDWARE

... Nu a durat mult :;i prin redactia noastra .. 5i-a facut aparitia nimeni alta dacat ultima naseocire in dorneniul censolelor a celor de la Nintendo. Odata cu aceasta, periplul nostru prin minunata lume a consolelor video ss apropie de final pe acest an. Dar asia este 0 alta poveste. li(:ub·uV, atilt la propit! Gat $i la figurat, esre 0 versiune mult i'mbunatatita a celebrului Game Boy Advance, produs de aceeasi cornpanie japoneza. Spre deo-

sebi re de "lucrari Ie" eornpetitie] ,aceasta

Game" w~ (IDiO)

consola dispune de un design deosebit de compact ~i patratos. Pe partea ·superioara se gas esc doar 3 butoane, cu rol de Power, Reset ~i Eject. Unitatea optics este ~i ea prezenta tot la nivelul acestei .suprafete, Ins a diseurile ee pot fi introduse nu trebuie sa depaseasca dimenpitJIlea unui rninidlsc normal (adica un disc;:: cuun diametru de 3 incb -, 8 em). De~i ~te verba de un disc atal: de "mic" I eapaeitatea de stocare a aeestuia poate atinge valoarea de 1,5 GB de inforrnatie,

NEil """l

....--L----I ..... ·· ---------.1 ... _ -'_ - -- - -

I

ylrt ... IBay 11115·tv. hpu.a USAI

SNES '"10)

,. 64" ADiernbrie 2002

Binernteles, acest aspect este foarte avantajos pentru utilizatcri datorita faptul,l,l'i ca pe a suprafata at5t de midi se poate stoca 0 cantitate foarte mare de inforrnalie. .. ~i ca sa fie rneniul complet, ~ mult rrrai usor sa faci schirnh de jocuri eu colegii de clasal CD-lil poate fi transportat Intr~un buzunar de Iq: cama~a; fa~a ca parintii sa i~i dea searna ca tu m rgi la ~coalal1j cuun alt gand de at aeeia de-a mai invala 0 teorerna sau nu-stiu-ce cornentariu plictisltor 31 unei opere literare,

Revenind la consola, pe partea Irontala ies maiestuosln evidenta cei 4 conectori pentru eele 4 controller-a suportate de GameCube, plus alte dou a fante in care se pot manta card-uri de memorie, bineinteles de diverse valori, masurate in megabytes. Daca e s5.-1 Intoarcern pe "dos", aici vorn descoperi 0 rninunata lurne de porturi de expansfune sl adaptoare de retea pentru diferite modele de modem-uri. Cred ea este de prisos sa va. mai amintesc la ce va folosi acel modem care, evident, se achizitioneaza separat (vorba fie Intre noi, ~i memory card-utile se aehititioneaza. separat, insa ~SSS, nu spuneti nlrnanui), Nu v-atl dat seama? Vorbiti serios? OK, hai ea va zie. Pentru a va juea online eu a1ti asa-zisi "cubisti" din Intreaga lume. Gata,.atat. Nu ma mal tntrebati ~i de ce provider aveti nevoie sau la ce nurnar sa sunaf ca nu va mai zie; si asa v-arn destainuit prea mulre despre acest dornenlu.

ee ziceti de 0 parantezai Poftim, O.

AcuF11J series, Nintendo Gamecube este

wwvv.level.ro

prima consoUi ce are 1n componenta Si un maner. Spre bucurta nOW!tr:t\, £I,:,8sla nu se vinde separat, ci es,t-e "lipit" de patr~lajul Tn cauza-~l nu necesita ef-Q'riuri Sljpra0l1'lene~ti pernru a-l folosi. La fl1- Ge1"uturi, adic;a prih-anii 1999, cand aceasta consblaera inca ttl faza de proiect, ea a fasf botez'ata cLJtiumeje de cod Doplhin, ca mai !artziu, prin anul 2pon, cJnd aeest proiect He apropia de. final, prociucatorii sa if sch,imble nurnels tn GameCube. Tot "pe hartiei" era pT€Vazut initial ca Nintendo sa colaboreze cu cei de la NEe pentru a dezvolta ~j include chip-set-utile pe 64 dE:l biti ale a~esieii;l! din urma, fFlsadatolitaGampanjei qe marketing a celor de la Nintendo, partenerul ales 1n cele din urrrra a fast IBM.

La vremea respectiva, solutiile oferite de IBM erau rnult mai avantajcass din punctul de vedere al calitatii fcata d,e eeledeja existente In chipset-unle Pentium, de exernplu, Dintre acestea, cele mai pJau.-:ibile motive pentru ale-gere au fast consumul rhult'rnai reclus de energie $i puterea de calcJI mult rnai ridicafai deai chipset-urile rvlau laaceea~i frec;venta de ceas;

SucatBria interns

Putereaose caleul a GameCube-ului

voi Q sa zieeti acum Gil e destul de 5111- but, insa lucrurile nu stau chiar asa. Tellnorogia de care dispune acest praCesar este identica cu cea care se gase~te Intr-un computer Apple G3. Asta tnseamna ca puterea de calcul a aeestuia este echivalenta eu a unui computer PC dotat eu procesor Intel Pentium III la 700 MHz. InterfaJa grafidi ests oferi:ta de un GPU (graphics processing unit) dezvoltat ill prima faza de AItX ~i lrnplementat de NEC,rnsa, din cauza unor problema "interne", ArtX a fElst.cumparata de AT!. De aceea, tot Geea oetine de imaglnea grafica la GarneCube PQ~rt-a acum ssrnnatura An GPU-u I astfel rezultat are 0 frecventa a ceasului setata la valearea de 162 MHz care) tmpreuna cu cei 24 MB de rnernorie cutting-edge IT-SORAM, mfltribldie: la realizarea a peste 20 de mi!ioane de pollgoane pe secunda sau a diverse funcfii ca de exernplu decornpresla tmaginH In timp real, rnulti-texturing mapping.hllllnear filtering ... etc.

Sunetul. Ce-o mai fi ~i cu asta.? Ei bins, ~i aici situati-ae putin schlmbata, Cum? Va este dor de speaker-ul care

urla In disp.eFare din carcass unui cornpurer PC? Ei bine, rnie nu. Din acest rnotlv Gam~Cube a inelus un pmceSGI' de sunet special pe 16 biti OSP. eu os Dare Sf! man-and; asta? Tn nicl un caz eu lingwra. Asta se "serveste'' cu em sunet pe 64 de canale simultane, cu un samplf;l de 48 KHz.

in mare, earn asa er sta situaria la capitolul spe:6flcatiiJ0I' tehnlce, HirieIIT!eles, am tncercat sa nu va obosesc prea tare oehii d§ndu-va, a suta ~r o mie de valori referitoare 1<1 diferit~ caracteristlci. Nu still, p.e mine eel putin ches-

ti ile astea rn-au cam ebcsit ~j, Tn fond ?i la urrna urmei, eo. C0l1501.1 de jUGlL __ nurrrai pentrtl jucat, Nu ttl filme pe OVO, nu tu telecomanda, nu tu nimlc, Sine, dad! vre~i, asa, ca un moft, se pot aduce anumite modificarl consolei, Insa tn varianta standard nu vorbim decal despre jocuri, jocuri :;i iar jecuri. Atat Hehe, ne-am juca noi, dar cucet Ei bine, cu controller-ele special concepute pentru aceasta consola.Jn primul rand, am observat un nou design al controller-ului. Cei Care au .avut sau

inca sunt In posesia urrei console 'Su[3er Nintendo 16 (aici rna nurnar ;;i eu), de exernplu, vor avea .alt feeling In rnornentul In care vat pornl sa descopere noi lumi <"l,l dE(ja celebrii Marj0$i Luigi, de 5u(1:£esui C;a:FOfa Nij~tend_0 esteilegat~)t')_ mod absolut. D~A, baqu' Q banu', das nopti Ie pierdute lmpreuna €lt petsQnajul preferat nu se uitL Hanii vin ~i pleac3~ insa. amlntirile raman, eel putln In cazul meu,

Revenind la corrtroller-ul standard, acesta of era spre utillzare un I1.Umaf de 10 butoane eu diverse funGl'ii si moduri de utillzare: De exemplu, 2 dintre ele pot functiona ~i ca rninistlck-url, foarte utile in eazul unor joeuri ee au ca obiect simularea diverselor ma$inarii (avioane, autovehicule, rachetesi ce-o m.ai fi). Butoanele sunt foarte bine plasate, ele fiind de diferite forme ~i culori, astfel 'incat accesul ~i manevrabilitatea s{i fie cat mai usoaresi fara prea multe eforturi din partea musculaturii m§.inilof ceta[eanului. 1n acest rnorrreru.consrila Nintendo G;ameCu.be 5e gase~te pe piata In doua culork negru~j 0 I1LlantiHo8rte simpatjca de albastru,

De aiei tncolo, nurnai cuburi ierieite! • :Bcgdsl1$

Producator Nintendo

Ofert.ant Skin Media

o~n -231.50.97

!ii!iteD11! SPACE

PrDl:e!lDarelNTEL

MelDorii V-DATA MID MAT!iOI\lIl:

HDDMAXTDR LITE ON

Moni1JDare M/B CORUM. CD'RW

£arca!il! .JI\IC

!it:r. ROD1nil:eanu lialeriile Carrefou t:el. Di!1- 411778

lEVEL

Fortissimo III 7."

Placa de sunet Fortissimo III 7."1, produsa de Hercules, searnana foarte mult eu precedents versiune cu acelasi nume, adidi Fortissimo H. De fapt, atat procesorul 'placii (un Cirrus Logic CS4624), cat ~J codee-urile SUn! identice eu cele aflate pe Fortissimo II. a asernenea configuratie se recomanda prin calitatea foarte buna a sunetului pentru auditii si prin excelentele aptitudini de pozitlonare audio 3D ~i rnodelare acustidi a rnediului. De partea eu joeurile este responsabil irnpresionantul API Sensaura, ce of era tn acest caz plnala 52 de surse audio trrdirnensionale accelerate hardware.

Ceea ce aduce nou Fortissimo III 7.1 este evident ehiar din numele placii - aeeasta ofera suport pentru 0 configuratie audio 7.1 la vizionarea filmelor pe DVD a carer coloana sonora este cod i-

ficata I'n noul standard Dolby Digitall EX. Pentru a putea face posibila 0 asernenea functie, Fortissimo III 7.1 este dotata ~i eu conexiunile necesare, Pe bracket-ul metalic al placii de sunet se ami numai mufe mama pentru jack mie stereo, In nurnar de sase, In ordine, este verba despre: Front Out, Surround Out, Center/LFE - pana aiei am enumerat conexiunile dasice ale configuratisi 5.1 - ~i Headphone!7&8 (cum ar veni, 7&8 sunt iesirile pentru Back Surround), urmate cle intrari, Mic In ~i Line In. In plus, pe acelasi bracket metalic seaflil ~i 0 iesire digitala optica S/PDIF. Elegant, totul este la tndernana utilizatorului, fara a f nevoie de cabluri suplimentare speciale. Tn plus, din rnixerul software livrat pe CD-ul ce lnsoteste Fortissimo III 7.1, putern alage dad iesirea Headphone!

Pozitionarea satelitHor unui slstem audio 7.1.

66 noiembrie2002

7&8 va fi de tip Line Out ~i va "hrani" ell semnal canalul Back Surround, sau va fj arnpliftoata, iar sernnalul va f eel destinat ca~ilor.

o tu~a de msreflnete, pe care nu am IntaIn it-o pana acum, este posibilitatea de a alege, din rnixerul software al Fortissimo III 7.1, configuratfa 2.1 pentru iesirea audio. Adidi, dad aveti un sistem CD doua boxe ?i un subwoofer, iar subwoofer-ul are 0 intrare separata, veti putea conecta boxele la iesirea Front Out, iar subwoofer-ulla partea LFE din conectorul CenterjLFE. Este VOfba de 0 facilitate rara in dorneniul placilor de sunet, iar Hercules rnerita felicitari in acest sens,

Unde nu rnerita felicitari este la capitolul Digitalin: pe placa de sunet se aWl. conectori pentru clasica lntrare analogica de CD Audio ~i pentru Aux In, dar ;;i 0 intrare digitala pentru GO Audio. Din pacate. aceasta din urma nl;! a functionat, Nu stiu daca este o problema software sau una hardware a exemplarului care rni-a fost tr.irnis la testsi care nu a fost unul de serie, ei un pre-release, 0 mostra, Cert este ca, oricat rn-am straduit, prin intrarea digitala pentru GO Audio nu s-a auzit 0 boaba de sunet. 1n cazul in care va este necesar un conector pentru joystick sau MIDI4 acesta se afla pe u n bracket rnetatic separat, I ivrat CIA placa, ce se conecteaza la aceasta printr-un cablu panglica obisnuit,

Pentru "conrrolul" numarului crescut de canale surround, pe CD-ul cu software livrat alaturi de Fortissimo III

7.·1 se afla 0 editie aparte a programului pentru playback DVD al firmei Cyberlink. Este vorba despre PoWerDVD Pro EX, ce of era posibllitatea decodarii Dolby Digital a coloanelor sonora ale DVD-urilor, dar ~i a decodarii Dolby Digital EX, atat pentru 0 configurajie 6.1, dlt si pentru una 7.11 Partea eLI edevarat buna este d'i acest PowerDVD Pro EX este oferit in versiunea full, chela de Inregistrare si nurnarul serial fiind lrnprlmate pe o.hartiuta aflata ln cutia in care este livrara Fortissimo III 7.1.

Chiar daca este sa facem abstractie de partea cu 7.1, Fortissimo III este 0 placa "la zi", atat in ceea ce priveste calitatea sunetului, cat ~i dotarea pentru jocuri. Daca ma gandesc la partea cu 7.1, opinia mea este cea a unui om care corrsidera ca intr-e camera de dlrnensiuni normals sau p€ desktop, un slstern 4.1 este arhlsuficient pentru playback-ul software al DVD-urilor. 5i totusl, fihne

wvvw.level.ro

Mb(eFul software al lui Fortissimo HI 7.1'. Obse Nat i diversitateaconfigllratiilor de sisteme' audio disponibile (.inclusi.v 2 .. t,

ell ie!iiire sepa.rat~ pentru SLlbwoofer!}.

ca Lord OfT he Rings; The Two Towers, Star Wars: Episode II - Attack Of The Clones" Harry Petter And The Cham bet Gf Sl::-crets, pretum ~i Minority R!3:port a·lJ sau ",or ave~ coloane son ore in format Delby Digital EXj ceea cepoate fi

un argument series In favoarea pliicii de sunet Hercules Fortissimo 111 7.1.

• rVh; ... iue Gh'inea

Producator Hercules

Ofertant Ubi 5Qft :Romania Te'l: 021-231.67.69

On-line www.hercules.cem

Pret 46 usn (ffua TVA)

HARDWARE LEVEL

Leadtek \NinFast TV aCCD XP Deluxe

La Ora actuala,cea mai sirnpla .$i

rnai ieftina metoda' de a f in contact cu ultimele noutati este lnternetul. Totusi, ee fac aceia dintre noi care nu prea au posiailnatea de a naviga In acestocean al infbrrn4iiJor~ Ei bine, vor recurge la alte rnetode, floate nu la fel de eficiente, 1n511 sUfieient de bune. Clasice deja sun! televiziunea si radioul. La vrernea aparitiei lor, fiecare a reprezentat o.adevarata revolutie, 1nsil acum lucrurila srau eu totul altfe]. Destinate lndeosebi celor ce r?J petrec fearte mult timp Tn fata unui computer, respectiv a unui monitor (a ulleitastarmi ?I a urtui mouse), TV Tuner-ele ca~trga din ce lnce mai mull teren prill Gar~ase.le noastre, Fie ca vrem sa urmarim serialul preferat, sa ascultam freeventa unui anurnit post de. radio sau saC<lfilturam anurnlta moments deosebite din existenta noastrti, T\I Tuner-ul De u;;ureaza viala Inlr-ooarecare ma" sura. l.eadtek WinFast TV 2000 XP Deluxe este un asernenea tuner. Odata 'Iinflpt" in placa de b?za, computerul durnneavcastra va avea nevoie ~i de a antena. pentru receptionarea canalelor TV. La capitolul radio, nu e nevoie sa ne agitam prea tare, TV Tuner-ul fiind m5a~jt ~i de 0 antena specials, Dad tot, amamintit de radio.acesta este capabil sa "prind:a" orice post de radle, fie d acesta emite pe banda vestlca sau esfica, morro sau stereo. La televizlune, situatia sti! rutin rnai cash, Lainstalarea softului suntetj intrebari subtil In cetara se va folosi acest tuner, In rnornentulin care am bifat optiunea cu R;omania, cautarea de posturi TV s-a rezumat doar la 0 anu-

mira frecventa, gastnd doar cateva posturi. Restul, .. !? 0 fi riirnas pecablu, nu rna: illcapeau ~i ele pe "lava". Probleme .... probleme. $; a~a m-am apucat sa iau la rand ?j restul de ~ari. Singure tara, la ah:,;gere<l careia totul a decurs dK (adici'! a prins toate canalele), a fast Hong Kong. Exceptand acest mic impediment, totul este rrurltumitor, Incepand de 1.'1 ealitatea imaginilor,a sunetelor sau a contiguratiei de butoane a telecomenzii ~i tarminand ell multiple optiuni ale.scftului, careiti' perrninte vizualizarea de irnaglnl in imagini. Adidi ... pop sa urtl1afB~ti In acelasi tirnp ?i plictistoarele talk-showuri politice ~i un film DivX Cll Bruce Lee. Conectori i pentru intraril.e video ~i audio sum ~i ei prezenti, undeva prin malaraia de cabluri care se formeaza tn spatsle tuner-ului. Tn rest, have fun!

leadtek

Skin Media

Tel: Q21-23.1.50.97

Pret 66 USD (far-a TVA)

noiernbrie.2002 , 67 -

Sarnsung M4'lCD

Desl nu sta In "viala" mal mult C'.te 40 de ore in mod stand-by, Samsung M1 00 este $i un lip de MP3 player, ee-i drept ell posibilitari mal

. reduse, insa la urrna urmei rolul lui este de a faei I ita comunicarea. Ca l'i modelul anterior, acest telefon este oompatibil eu retelele de telefonie GSM gOO _?i 18DO. Aflsarea inforrnatiilor necesare se face pe un ecran full grafic, la 0 rezolutie de 128x64 de pixeli, Memoria pusa la dispozitie pentru stocarea de MP3-uri si altefi~iere este de 32 de MB. Modem-ul incorporar poare transfera datele la 0 viteza maxima de 14.400 bps sau prin intermediul portului lntrarosu. Optiuni precurn calsndarul, calculatorul, apelarea vocala, ceasul sau jocurile sunt nelipsite. La achlzitionarea telefonului veli primi, indus in pre], si un set de ca~ti dotate pe fir cu un minicontrol al volumului, Greutatea telefonului esre del 00 de grame plus alte cateva zeei dad, se Incardi~i rnernorie RAM ell fisiere audio.

Producat:orSarnsur:ag Mobiles

Ericsson R52Dm

Ericsson RS2Qm S6 adreseaza in primul rand oamenilor foarte acrivi, foarte mobili ~i care tin un telefon la ureche chiar

si atunci cand ar trebui sa doarrna.

Facilitatile oferite sunt dintre cele mal profesionale, Iht51nite la telefoanele din aceasta categorie. Incepand eu browser-ul WAP 1.2, GPRS, Bluetooth (despre care am mai vorbit in revista), optiuni de configurare a rnail-urilor prin POP3, apelare vocala, calculator si terrninand eu porturi infrarosii, telefonul le of era pe roate, incluslv jocuri ~i a .sumedenie de ringtoneuri. Pentru rnernorarea de apeluri telefonice Ericsson R520m dispune ::ii de un minireporl:ofon ell ajutorul dlruia 5C pot lnregistra secunde bune dintr-o convorbire. Exceptand spatiul alocat memorarii de numere telefenice de pe SIM, telefonul dispune de 0 mernorie capabila sa rnemoreze peste 500 de astfel de nurncre. Dimensiunile aparatului, inclusiv acurnulatorul, sunt

cuprinse i!ltre valorile de 130x50x16 mm jii d.ntare$te 105 grame.

-- - 68 noierrbrie 2Ocy,::::>

SagemMWX'1

Unul dintre cele mai bine ([0tate punc;te ale acestui model de telefon mobil este performanta. Sagem MW Xl functioneazf In retelele de telefonie GSM 900 :;i GSM 18QO. Pentru alimentarea acestuia se gasesc doua modele de acurnulatoare. Primul dintre ele, pe baza Li-Ion de 800 mAh, rnentine telefonul

p~na la 150 de ore In stand-by, iar In ta.ll<time aproximativ 300 de minute. Cel deal doilea, un model Heavy duty de 2.300 mAh, desi mentine telefoFlllllll modul stand-by eel putin 600 de ore, provoaca 0 crestere de 35 de grame a masei teleforrului, peste cele 180 pe care Ie are in mod normal. o isplay-u I are 0 rezolutie de 124x6B pixeli, aflsarea mesajelor realizandu-se pe 8 linii. Memoria acestuia este capabila sa retina pana la 100 de numere de telefon, plus alte 20 de rnesaje Stv\S. Printre caracteristicile cele rnai importante se IlUl11ara prezenta unui port in(raro~u, a unui modem de 9.600 bps, sistemul WAP, calculator ~i un kit de hands-free {din seria "Fa~.catu~e!") incorporat. Ai;aturi de cele 41 de ringtore-uri, Sagem MW Xl include si un set de jocuri dintre cele mai diverse. Pentru "inGt:.3.tori i" infoca!:i am a veste buna:

Sagem MW Xl este rezistent la socuri putemice l'i la adancirni din cele masurabile In sistemul metric.

PraducatorSagem • Bogdan5

www.level.ro

Bringing you closer to the future. Since 1997.

:---_. __ -_- __ t_,_' __ ,~.._ __ - ' _.._~ _

i 0 VA, doresc un ABONAMENT la r,vista LEVEL, pe:

• ,

f

talon de bo ament

necupa~ talonul din revista, compl9tati~1 ~Iexpediaii-I fmpreuna cu dovada phi~i pe aoresa loana Badescu. Q,P. 2 C.P. 4 2200 Bra~ov.

Taloanele care nu SlJntinsojite d&doYada

pli!I'NU VOR ~I LUAlE lN OONSl6ARE1

03 lanl, la iprelul de 230.000 lei 06 lunl, la pretul de 400.000 lei

012 luni + ~ ~~Ia pretul de 750.000 lei

lncepand cu luna 1 I'

Firma, cod Hsca.l:
Nume. Prenume:
Str., NI'. Bt. se, Ap,
Loc. Cod Judet
TelefGn.: E-mail: Am pl.a:tlit lei Tn data de .. _ .

cu mandatul ~II ardinul de platA nr .

o Am mal fast abonat, cu codul .

o DA, dorasc

Revista Pret Bucati Total
CHIP SPECIAL 'Dr1vere 80.000 lei/buc.
CHIP SPECIAL Ap.arate Foto Digitale 5Q.000 reilbuc. ,

iI

r-

11/02

. Atentiel .. it

Inainte de a efectua plata va ;, rugam sa, te efona!ila redactie II

pentru a va ;tsigura ca mal ':

exjsta in stoc revistele Ij

sOlicitate. 1

(0268/415158,418728) ..

Nuexpediem reviste 'rambursl. TaJoa e cam nu sunt insotllt! de dovada p alii :

U VCR FI LUATE 'CON lDERAREI' ~

Plata se paate efect.ua prin mandat " po~tal pe adresa loana Badescu. = OP 2 CP 4 2200 Bra~ov sau prin • ordin de plata in contu I Vogel Burda~ Communications nr. 264100060476 :

deschis laABN AMRO Bank Bra~ov. Am platit " .. " , lei in data de .- cu 0 mandatul ~I nr .

Plata se poate efectua prln mandat po§tal pe adresa loana BMesclI, QP 2 CP" 2200' Bra~ov sau prin brdin de platil in contul Vogel Burda, Communications nr. 264100060476 I deschis la ABN AMRO Bank Bra~ov.:

I

Pentru bugetari, plata se face i in contul nr, 50691099501 deschis : la Trezoreria Bra~ov.

Firma. cod fiscal:
Nume. Prenume:
Stt. Hr. BI. Sc . Ap.
Loc. Cod .Judat
T.I.fon: E-mail: , Aboneczd-re la

abonamentul pe un 4ft to r·evist,Q LEVEL CQ§tigi prernH cu ceru'l Automat te-aif·aeut

C.- unon.tivirus Bitdefe,nder de l'aSoftwin!

...

In plus; daca e~ti biftos,

potica~t,iga. unul dintre cel'e t 4 pr,em;; babane.

un scanner Scan@home

-- . - - -- -- -- _- --

-----"Ubi Soft

un 2002 FlFA World CU,p FaotbQ~'1 STlitfUJn

I~' bitdEfEnder'

_ SECu.rEgour EVEry bit

oplacCi de sunetGame:surround

Fi i ca~tigatorHI

"Pail1icipa la promoli,e toate talcanele.de abonament pe 12 I'uni, primite pane 'l'a 31' ianuar,ie 2003.

Gaming la rnodul cel mai ser.ias.

.. Acurn rnai bine de Lin an am fost invitat Jill

y/J sa particip la prima finala 11 cornpetitiei

najlonale de Counter-Strike. Pe vrernea aceea era un lucru ell totul inedit sa vezi 0 adunatura organizata cle garneri, f~dind ce stiu ei rnai bine si tentati de prornisiunea unor premli consistente. Era lncepurul gamingului profesionist In Romania. De atunci s-au 7htamplat multe: a aparut Professional Garners league, s-a trecut la organtzarea de concursuri

{ii pcntru alte jocuri, s-a stabilit un parteneriat eu World Cyber Games (csa rnai irnportanta organizatie de gaming profesionist din lume, alaLuri de Cyberathlete Professional league) etc. Anul acesta, concursurile nationale de Counter-Strike, Unreal Tournament, Quake III:

Arena, FIFA 20Q2 ~i Starcraft: Broodwar au coincis cu preliminariile pentru cea de-a doua editie a World Cyber Games, ca;>tiga.torii concursurilor nationale devenind astfel prlmii participanti roman: 18 cea de-a doua editie a olimpiadei [ocu-

~ 7') noleml::lr'ie 2002

rilor, desfii?urata in Coreea.

Anul acesra lEVEL a devenit partener media OIl pel, asa ca nu avearn niei o scuza pentru a nu fi prezenti inca 0 data In mijlocul evenimentelor.

Celelalte ...

Evenirnentul principal (ll preltminariilor din acest an a fost finala coneursului de Counter-Strike, desfasurata in Sala Sadoveanu din cornplexul Rornexpo, A fest prima oara (and a avut lac un concurs de 0 asernenea anvergura, asrfel iheat atentia rnajoritatii gamerilor a fast

Ce compstltte e ala flira trofee?

tndroptata catre acest evenirnent. La World Cyber Games insa vorn avea participanti la cinci din eele sase jocuri of iciale (singurul joe la care Remania nu are participanti este Tekken 4 ~i asta din cauza nurnarului foarte rnic al [ucatnrllor adevarati de Tekken din Romania) si cum Counter-Strike esre numai unul dinLre de, va Intrebati poate ce 5-a inUimplat eu celelalte prel lminarli,

Ei bine, finalele concursurilor de Unreal Tournament, Quake lit Arena! FIFA 2002 ~i Starcraft: Broodwar S-"8U desfasurat separat de evenirneotul principal (Counter-Strlkel si au aduna!, din pa ale,

wwwJevef.no

LIFESTYLE '_EVEL

mull mai putini jucatori ~i spectatori, Cu toate acesrea, eoncursurile au fost cat se poate de palpitante, iar eel care s-au impus sunt urmatorii:

Unreal Tournament - Gol)2.DrROC1~i ppasarellaal Quake III: Arena -Zgaiba ~i Spankissirne

Starcraft: Broodwar - ShamanOfDealh ?i imRadu FIFA 2002 - Gica

ca~tigatoruJ concursnlui de F1FA 2002 a fost probabil eel mai controversat om din preliminarii ~i asia pentru d el traie?te in Austria ~i a venit special In Romania pentru a ca~t4ga concursul. Ceea ce, evident, a lncinsspiritele in tabara "fotbajistilor", patrloti pana la capat, nemultumiti de faptul ca niei un "ba~tina?" nu va participa la concursul de FIFA 200213 WeG. Totul s-a terminal mai mult eu zambetul pe buze, pentru di Giea avea totusi cetalenie rornana.

nor se refera la profeslonalisrnul majoritati i jucatorilor de Counter-Strike. Se fntampla f@arte, toarte far ,~ existe UJ'l server pe care sa poti juca qlirturi de niste oameni itlteligen!i, tare lltiw ca

sc pur [oculul nu este acela de a face cat mai multe kill-uri. Poate toctnai din aceasta cauza au apatLit clanutile de Counter-Strike ~i mal apoi ~erve[etf.i.neac-

Un joe adevarat de Counter-Strike nu se clesfa:;oara intre 10 anti-teroristi ?,i 10 teroristi. ci Intre dOlla echipe, in care trebuie sa:fii in stare sa te sacrifici, siila~i un inamic sa scape chiar daca il ai in ta~ tare, sa nu te aruncicu capul tnainte dad tactlca adoptata de echipa ta va duce, inrr-un final, la castlgarea meciului, Din pacate, cea mai grava problema 13

Caunter--Strike

Pupa C!,J1ll am spus, ccncursul de Counter-Strike a fost tel rrrai important, asteptat ;;i "vizionat" eveniment de la aceste preliminarii. Si asta deoarece Counter-Strike este joeul care a reusit sa stranga eei mai multi oameni prin sallie de jocuri, este principalul motiv pentru care a aparut pritnaasociatle a gamedlor profssionisti din ROifranra ~i este probabil singurul joe (d~ocarndata) €are a reusft sa formeze gameri cu adevi3rat profesi.oni~ti la noi in tara.

Odata ou raspEmdirea fenornenului CS la noi, au aparul ~i prlmele reactii negative la adresa acestui joe: "E 0 prostie", "Un joe stupid ~i slmplu", "Un joe pen. tru loti pustanii": cam asta se aude in ultimul tirnp de la toti eei fr.L1strafi de-filptulea UA eopi! de 1.2 ani.reuseste sa Ti urnileasca 13 un joe 91 de ~a to~i cei tare vor sa 5e simta superigfl pthi r\O!spingerea unui fenomen cu uri asernenea sueces la rnase, Este un lucru stupid, dupA pare rea mea __ . Counter-S,rrikQ.6sle un ioc genial din simplul m{i>tiv ca., de~i

851e accesibil oricui, rrUreo\.lIEl antrenamenr, inteligenlfi si tOlctica p.el"ltiU a-l pu'teasavum la adevarata sa' valo:'lre. P6ati:'·

. n shooter-ul tu ctn:e sate ciist;rezi tntr-o sala de jocul'l,~tmp,u~(:§"ridbe;j!rneriGl In

. ~ _, f

stanga ~i in dreapta S~U s1ibdter.ld de

echipa, in care coordortarea, tactrea ~4 cap.lCitfltea de a€fJl1tr'a.Ql'ra actiuntlc inamicilor II rididi Ctl ml1Jt d~supr.a unut FPS banal.

. tasarat in doua meciuri a 1 2 runde, In care arnbele €Chipe au avut sansa sa joace atatTerrorist, cat;;i Counter-Terrorist. Hartile oficiale pe care aveau sa se desfasoare meciurile au fost anuntate InaintEl'df) inceperea competitiei ~i au fost sapte la numar (cle~traih. dc_aztec_, de jnferno, de~dusI2, de_cbble, de nuke si de_J)rodigy}. Acea~ta faza iinaJa a competitici a cuprins ultimele 4 din cele 7 etape ale prelilninari i lor, iar jocurile ·§.-au desf1i~~lrat dup~ r~~a' 0 ~chipa r.s~~~Jirninam doar dac'~pierdE1 Oftua tneaiuri €6.nseelttiv"; GU lJn w~nn;rs' bracket $j un IOOSGrs' brackel.ce'a~1 dat

. 'dlJr~~i de c:ap :maiori~tii spectafDtilor (1,org¢ cu Grganiza"tdrii ~i cu tei care ~tiau deja regulile). .

o

Pril;,e zi a concursului ...

... a fostcea In care echipele cu <tdey,iirat bune s-au det!l~at de echipefe mai slabe rar competitorii rnai putini pregiHiti au paras it eornpetitia, Se vedea to{u~i diferenta dintre o,ee:hipa profesionista $i binepregatita ~i una de arnatori, prin simplul fapt cil an~~tia din 'uJ"ma ver.liserffi 13 concurs rnai mult penlru a se dlstra, pe cand eeilalti erau mai tot tlmpul prlnsi in disct!~ii aprinse despre ce tactica sa folQseasca III urmatorul rneci. Asta nu inseaJnn5. ca suprizele IlL.1 au lipsit, existand ~i aici cazuri In care eehipe necunoscute au invins in meciul impotrlva unorechipe mult rnai bine ootate, Mi-a parut I!lSa raLi de echipa lui Haria, ca:;tigiitorul concursului de CS

de la LEVEL Fans Camp 2002, care a plecat din prima zi ...

A doua zi a concursului, ~i ultima, a fost cea mai importanra, palpitanta ?i

cea mai dlsputata. ETa normal, din moment ceramasesera doar dJeva echipe, cele mai bune din lara. Meciurlle au Incepur la 8 dirnineata si .au tinut pana tiiIrziu in noapte, la ora 3. Au fast me-

{ 74 noiernbrie 200e

ciuri eu adevarat impresionante, tume multa ~i zgomot ca pe stadion ... In pauzele dintre meciuri, un puho! de oarneni se revarsa asupra unei terase din apropiere ~i mai toata lumea ajungea sa co-

. menteze.ultimul rneci si sa faca pro nostlcuri pentru urmatoarele meciuri.

In cele din urma, In competitie au ramas doar patru echipe si anurne: DST, Infinity, TeG (The Elder Gods, favoritiil si PrO, iar "-ostilita!iile" dintre aceste echipe auavut u[rT1atoarl:;le rezult<'lte.

DST v,s' rnTrnity 15-J 7 "[e0 V5 PrO 17-25 DST ys TeG; 7-25 Pr0 v;S TeG 7-25

DSra reuslt sa 15i adjudecte locul III, tnfinity a termirrat pe locul lv, ceea ce a tnsemnat ca TeG ?i pro urmau ~ I$i dl5pute titlul de (#ea rnai buna echipa de Counter-Strike din Romania ~i un loc la olimpiada din Coreea, Drumul TeG-ului paM in final.~ a fast until destul degreu ~i plin d$ emotii, pe cand PrO-ul a feusit sa C{1.~tige mai toate meciurile.

O;,i,lt>rita sistemului In care s-a ~le5fasurat concursul, PrO ~i TeG se rna; Inta.lnisera a data In cadrul aeestei competitil, iar PrO reusise s~i dornine pc favoriti. Regulile concursului stipulau ca in acest caz. dad PrO invingeau TeC, acestia ca~tigau cornpetitia, pe cand, daca TeG invingea, urma sa. se mai joace inca un meci, cel decisiv.

Datorita faptului ca PrO ca~tigase 0 data Irnpotriva oelor de la T eG, era destul de clar care urma sc1 fie rezu ltatu I. In acelasi timp, nimeni nu PU~N ignora faptul di TeG erau favorltii cornperitiei, asa ca toata lumsa era cu sufletul la gura, asteptand ell nerdbdare rneciul,

Ei nine, primulmeci a fost unul de-a dreptul secant, TeG reusind sa ca~tige la un seer umilitor,qand peste cap toate pronosticurile.ln pauza, toata lumea prezenta la finaHi. (majoritatea sListina:tori ai celor de la PrO) I;;i schimbase opinia,

WVIMI.leve'l.ro

diferenta de scar dintre cele doua echipe parand irnposihil de contestat,

Odata eu ca~igarea acestui meci, TeG liegala pe eei de la PrO, iar ca~igatmul avea sa se decida '1n eel de-al doilea rneci. Era deja noaptea tikziu, multi erau obositi, iar d3fiv<'l chiar all pl~cat dup? ce au vilzut cum s'-a fncheiat primu! rneci.

~i tncepe ... PrO ca~tiga prirnul punet. Aplauze In saUi, "asa baieti, sa ea~tigap ~i voi rnacar un punet". PrO ea~tiga ?i eel de-al doiiea punet. "Bine, baieti ... ". PrO ca5tig5 5i urrnatorul punct, .. si urrnatQrul. 1n ace] moment, toata lumea a realizat ca scar putea sa asiste la 0 revenire spectaculoasa, dar nirneni nu a indreznit sa sjJuna ceva avand ln vedere faptul ea, totusi, eei de la TeG aveau un avails imens Tn fata celor de la P·rO.

4-0 pentru PrO, lumea e In picioare, 5-0 pentru PrO, deja se zbiara rnai ceva ca pe stadion, 6~0 pentru PrO!!! E clar dl se intampla ceva ... Urrnatorul punct, PrO 11 pierde din cauza unei jumatkW de secunda, dar reuseste so"i aduca scorul la 10-1. Prima parte a rneclului seterrnina cu 1 0-2 ~i PrO revenise si relansase jocul. A fast probabil uoul qintre cele mai frurnoase si ell siguran~a eel rnai palpitant moment din toata competitia,

Ultima parte a meciului Incep.e pe ta ora 3.1n limp ee constantenil de la PrO se precipita $i fncep sa gre$easca din ce In ce mai mult, TeG tncepe sa arate de ee a test cOl'Jsidarata fal/qrita cornpetltiei, jucand ql fQarte mull calm si siinge rece, La final, reG vs, PrO - 25 la 13. The Elder God. di~tig~ cornperijia, titlul de cea mai buna.echipa de Counter-Strike din Romania ;:;i vor participa la World CyberGarnes 2002. PrO ramane cea mal plaellta surpriza a concursului, precurn.si cea mai I:IplaLJd;J.t\'l ~i fl1curajata eehip.a.

D6~i 7n fil1ala PrO a facut 0 figura exlrern de frumoasii, treb ie r>8 recu-

LIFESTYLE LI:. EL

nose faptul ca TeG este echipacare a meritatcu adevarat ca?tigarea concursului. A fGst probabil singura echipa care a dat dovada de profesionailsrn, singura echipa care a stiut sa nu se piarda eu firea ?i sa i~i joaee sansele asa cum <J stiut mai .bine,

Ce mai e de :.:is?

Prelimlrrariile WCG 2002 au reprezerrtat eel mai important evenimen.t9~ acest gen din Rom5nia. Sperc;;t anul vilror sa fie ~i rnai 111l.jlti partjcip<tnfil [;f]aj multi sperratori si jtld1tori dince1n Ce; rrrai profesienlsti.

Singarul lucru care rn-a deranjat a fast tendinta de a transfnrma un meci de Counter-Strlke tnrr-unul de fotbal. "Suported" gIW.igiQ§i.5i de foarle mulleoti aeranjan!i prin lirnba] si eoinpcrtament, patroni el! zece chei la cingatoam, s.mecher] rrrai mici ~i~rnecheri rnai mari'l\~ e:l<.iMat dill paGaf.e momenta de--a"1urJptil competltei 1!1 ca:re'l'riai lipseilus lif'\telc

LEVEL LlFESTVLE FILM

Austin Powers Goldmember

... Cu reate ca producatorii nu s-au gandit rl' niciodatala Austin Powers ca la 0 trilogie, dupa succ sui prirnelor 2 filme (Austin Powers International Man of Mystery in 1997 si Austin Powers The Spy Who Shagged Me / Austin Powers spionul care m i-a tras-o In 1999), entuziasmul fanilor i-a determinat sa continue eLI eel de-a I treilea film al seriei.

Au trecut 3 ani de cand Austin Powers eel plin de rttrn, aeel spion afemeiat cle renume international ~i-ainfrant vechiul dusrnan, Dr. Evil. Dar, dlJpa ce Dr. Evil si complicete sau, Mini Ell, au evadat dintr-o tnchisoare de maxima securitate, Austin este chernat sa actioneze inca 0 data, in eel de-al treilea f 1m al seriei Austin Powers. Facand echipi eu misteriosul Goldrnember, Dr. Evil eoneepe un plan cle diJiitorie in timp pentru a cuceri lurnea, plan ce presu-

I pune rapirea lui Nigel Powers, iubitul tata a lui Austin Powers ~i cel mai renu-

nfidela

>

111' acest nurnar al revistei va vom prezen· ta un film deosebit. Infldela (Unfaithful) este corrsiderat a fi "un thriller erotic despre limbajul trupului, care dezvaluie sentirnentul de vinovstie". Vorbe mari 1n spatele Garora, drept s5 vii spun, nu prea stiu ce se ascunde. Mai bine Tnsa va povestesc despre ce se Illtampia In film.

Edward ~i Connie Sumner forrneaza un cuplu ferieit, de varsta rrredie, care traie?te din plin "visul american". Irnpreuna cu fiul lor de opt ani, un caine~i a rnenajera, ei au 0 viata de invidlar in suburblile orasulul New York, Dar orice trai i'nt:ampina;oi greutati: acestmariaj ferlcit este tulburat de aparitia unui intrus, Connie cunoaste, din int5mplare, un strain tn Soho. Este 0 intalni:re rnca_ntatoare - plina de mister, pontaneitate, sarm lli rise. Aceasta Q va impinge pe Connie Intr-o aventura care va deveni pentru ea 0 obsesle, Acum cred ca ati priceput. 0 femeie aflat~ In "efiza" cunoaste un barbat, Dnd Edward 19i da searna ra sotla lui il rninte, suspictunea

71 deterrnlna sa descopere totul despre infidelitatea ei. Chinuit de aceasta

mit spion al Angliei. Urrnarindu-i pe 1icalo~i in timp, Austin Powers ajunge Tn 1975 ~i I~i uneste fortele eu vechea sa prietena, Foxxy Cleopatra, 0 detectlva stilata, Irnpreuna, Austin ~i FOxxy trebuie sa g~se3sca 0 eale de a-I s.afva pe Nigel Powers ~i de a-i opri pe Dr, Evil ;;i Goldmember.

Mike Myers joaca din nou roluri multiple: rolul lul Austin Powers, Dr. Evil, Fat Bastard ~i eel al noului sau dusman, Goldmember. Echip'ei de actori i se alatura: Sir Michael Caine In rolul lul Nigel Powers,dll1tareata Beyonce Knowles (membra a grupului Destiny's Child) 11"1 rolullui Foxxy Cleopatra ~i Fred Savage (cunoscut din show-ul de televiziune "The Wonder Years") In rolul lui Nurnarul Trei.

In concluzle, inca 0 comedic eu trasnitul Austin Powers ne asteapta In cinernatografe,

Cistnbuitde IntlerCcmFilm RQrnBnia

situarie, illnfrunta pe amanrul eisi atunci aEla ca poate f dorninat de furie asa cum nu st-ar fi putut imagina nlciodata. Adica sare la gatul lui pentru adescoperi c-are dintre ei este rnai "barbat". Hlmul tncearca sa raspunda la a lntrebare pe care sper ca nu va trebui sa ne-o punern in viata: poate oare 0 casnicie Sa-Sf

rnai revina dblpa ce i\ fost dis.tnJsa de rn:;e I acllrne, vinovatie Iii durere? Va puteti sxprima parerile pe site-ul Level.

Reglzorul filrnului este Adrian Lyne, iar printre actorti prindpali se Ilumad} Richar:d Cere, Diane Lane ~i Olivier Martinez.

Cistribuiti:le lntel"CDmFilrn RcrnBnia

-ersona' Cornput:er vsConsole

.. Pentru data viitoare va reco-

••

.- mand sa va asezati comod In

scaun, Sa lua]i un pahar de vin tn mana ~i sa va lnchipuiti cil ati fi presedintele unei mari companii de jocuri. Care ar fi aceasta si, mai ales, pe cejocuri v-ati axa? Ce gerlblri de jocuri vi s.€ par cele mai profitabile sau, pur si simplu, pe care Ie preferati voi? ?i de ce ...

Hai, la treaba ... raspu nsuri le, aberajiile, amenlntariile ell rnoartea sl fel ieitari Ie de Craciun Ie puteti trimile pe adresa de mail mitza@level.ro sau pe adresa redactiei (nedecoceanumaruldoisprezecebrasovzzoo).

• M~

Mae'lstrom

"Chiar eu cateva zile tnainte de a curnpara revlsta voastra am vazut pe un oareeare post de televiziune 0 oarecare emisiune despre casele maharilor de peste ocean (Atlantic). lnculpatii, creatori de rnuzicatn tara lor, aveau niste discioare asa de vreo 10- 12 camere,5 bai, 7 cami.iri, "nil bucatarii etc. Ceea ce rni-a sarit Tn ochi $[ a rarnas acolo era faptul ca ave au 1'ntr-o Incapere, astaI 78)., IlQiernbrie2002

aproape toti, In special rap-producer-il, un sup.er flat screen cat peretele $i pe podea 0 ... consola. 5; veneau baietii ;;i Tncingeau un Madden NFL cum nu 5-1) rnai vazut ~i se Tnghesuiau pe 0 canapea de 2,5m lungirne 4 malad de 120kg bucata de 1ti era mai mare dragu! sa~i privesti.

In locul lor ~i la surnele de bani pe care [e au ei, rni-as fi luar 4-5 calculatoare ultimul racnet$iun HUB ceva, acolo, incropeam 0 retea si zic ca era alta viata.

Am zis "la banii lor"! ca la dinarii nostri ... e alta poveste, 0 poveste care suna earn asa: am avut ~i eu,

~i inca mai am pe undeva pe la bunici prin dulap, un Sega. 5i pe Sega asta, achizitionat candva prin vrernea lui 1994, rn-arn jucat de s-au sters abtibildurile de pe gamepad. Ioaceca Sonic The Hedgehog, Golden Axe, Cornix Zone sau Shinobi au fast terrninate.si reterminatesi, acum la rnodul eel mai serios, chiar mi-au facut piacere. Dar asta a fest. Acum e altcevasi te tntreb: folosesti un PC doar ca sa te joei? Daca da, curnpar~Hi 0 consola (he he, suna frumos, nu?).

Nu ma laud eu cil. sunt mare programator sau web designer (ea nici nu sunt), dar mai intru $i eu pe net, mai trag un mp3, 0 poza'Tn B.ryG€ sau altceva, in eel rnai rau caz fac un referat sl, scuzatl-rna, dar pe a consola nu cred eil se pot face lucruri d-astea, Si slncer vorbind, chiar daca m-as juca non-stop, constient fiind de cheltuieli, tot pe PC m-as [uca.

Chiar daca avanrajele financiare sunt de partea consolel (cu toate ca un cartridge cost~ destul), tot calculatorul rarnane baza. E adevarat Ca. un upgrade mai important (gen placa de baza sau video) Iti rngheata inima ~i buzunarul piin ... de apa (ca sa aiba ce sa inghete), dar strang din dint: ~i din ochl (la: 0-18 FPS

Tn,Q3) si tot trni iau un GF4. Asa gandesc eu ~i cred di nu sunt slngurul. Oricum, parca compensand banii, vin avantajele educationale ale unui Pc. Cred ca eei care au In jurul lor copil cunosc deja bucuria Intip5rita pe fetele celor mid la vederea unei balene albastre sau a unui dinozaur fikilndu-~i aparitia pe monitor. Exemplele pot continua; de la slrnpla manie pe care 0 au unii de a admira pozele de fa Webshots (printre care ~i subsernnatul) pan~t la ihformatiile pe care Ie pori gasl pe lin" site-uri despre Ilnl' subiecte, toate constituie motive III plus sa-~i iej un Pc.

Poate ca unii dintre noi nu au niei PC, nici consola ~i poate pe ei 11 framanta eel mai tare Intrebarea "Ce sa-mi iau? PC sao consolar' ~i poate tot ei ar trebui sa decida ce sa faca cu banii lor. Noi IlU putem deo<:,at sa Ie spnern ce credern ~i cam atilt. Dar cred ca e de ajuns."

dr.agy

"intotdeauna. relatia dintre console ?i PC~uri a fast vazuta ca una de cornplernentaritate; in

www.level.ro

tirnp ce un joe pe COil sElia J1U va putea fl niciaclata la fel de f1exibil~i nu <Ire (deocamdat5r) calitarea grafidijaudio(mai putin)/feeling a unui joe: de PC, consola nu arlt nevele de rnulte upgra,de-uri ~i este multmai profitabila ca investitie.

Desi In ultimul tirnp.titluri ca Pirates', Star Wars Racel's, World Cup s.a.rn.d. -au illc'ercat sa at,inga cali,tate<:l grafidi a jocurilor (unora) pe PC, acesteanu au adus nirnlc nou In ceea ceo pnveste feeJing-u I. T pt st" int?mpla sa ga5e~ti idei de la anticullJMaria", chiar si tn Pirates, aco]» uade strangi. ni:~te mOl1ooe "rGtitaare'/.

Singurele candidate la pestul de "el nurnero uno'! sunt simulatoarele auto, acolo urrde eu ajujorul unui joystick (volan eventualie rnult rrjai facil decat pe un Pc.

Existii ;;i variantade adat:lgare de tastaturi unor console, dar sa ne fie cialt .. acesrea-s hiorid de PC, nu mai sunt console.

Asta ca sa nu rnai arnrntesc di Ull R,TS tara aceasta ta'Statura €ste practic imposibil pe con5pla (afost (:f incercare regretabifa, den ... J,

A~a ea 0 preZiE€r€ pehtru vi itor .... ered eil: In maxim 10-15 ani ~i (01150- lele, dar ~i jocurlle pe PC vor dispa,rea ... sll'lCer ... jnchiptJi~i-va ca ~i cum oele 2 platforme s-ar uni Intr~u~na singura ..... aceasta fiind V~-ul, realitarea virtuala, ericurn ar fi irnplernentata ea. Aeeasta Rrei:a atat flexibilitatea PC-ului~ cat 9i nevoia minima de upgrade aconsoleisi ofei'?'i un feelin;g "suma.", lasand KO cornpetitla. Deja exista, a$a ceva (pentru excentrici, dar e un im:;eput) ~i am inteles ca.S€' lucreaza la transpunerea engjne-ului de Quake 'Inlr-un mod pentru VR. R~m.§ne de Vclzut, oricum este aesiu I dec prom.i!ator. l?e mine m-ar Incant'! (~i pe cine nu?) abiaatunci un FPS la maxim, simtinducmi'i Tntr-adevar ea Tn

realitate, Mult mai mult decat pe 0 consoJa sau pe un PC"

death

"Am s~ atac direct 5upiectull:Ha Care era ... hmrn, G€Ya legat de console. Pitrerea mea (~i numai a mea) este ea aeeste console nu vor Intreoe un computer, 5i jMi de ce? Pentru Gii Lin COI11- Ruter estetat mal popular $1 are (Uhe.orQ perforrnante mal buns, Dar 0 flonsoH'i ca Xbox sal! altelecarevor aparea Tn Eurand se poate spune 103 prima vedere ca vbr ccncura cu PC-ul. Ramane de vszut, .. Dar sanse rnulte nu prea sunt. De cd Peritru ca PC-ul of era mult mai multe lucruri desat 0 consola, Si deo-' cam data> sunr cam pulini producator: pentru '!tub:uri". Paf'la aeurn TOATEjecurile dEl pe console Care au ('ost transpuse pe PC au fostrnai reu~i(e. GrafiCa era rnult superioara ~i controlul tin cazul unui FPS) mult usurat Aeestea sunt ni;>te atuuri foarteraari ide exemplu GTA3).

Sf sa nu uitam un lucru. JQCURlilE AU FQST NASCUTE PE COMPLJTER. 'Si nu vor fi luate de console; Dad! producatorii I~i vorface treaba, vorn avea numal lucruri bune.

Concluzia este: consolele Ill! sunt mai bune deca.t un PC, pentrtJ cii nu afe~a un .grad mal mare de divertisment, Parerea mea!"

[JoctnHarrtrner

"O.K.,. pe sleau ....

N.-am jucar pe console ~i nicl n-am de gand. Deeer Pentru slrnplul fapt di ideea mi se pare prea putin atraetivii (adica statui pe jOs In fafa televizorlilui, perieoluJ ceil floate s~ face TV-ul pr;af, schimbatul cablurilor. .. blat bla), De acord, imiiau una 9i restul vie)ii' mele

CHATRooM [LEvEL

nu ma rnai doare; de upgrade, dar rnai e Q problema. Exista afcade-ur], jump and run-uri, simulatoare, dar nu exisfa JC}CURl DE ADANCIME. Spuneti-mi un mare adventure de pe cons@laSa,ll Un FPS" (hbl. Gt-;ilp_ ca Serious Sam.cl d-ala adevamt'Ca Unreal, nu jafuri ... stati ca de~enereaza discutia), Asta este, pentru aia care nu au jucat altceva aecat Super Mario Bros e o.k., daf pentru aIJii ...

Series, ms, ziceti acole un mare adventu re ca o i f ell prost, .. "

"Din rnomentui in care aaparut prirnul PI.3j6tation, plata consolelor dEl jocuri.s.a.schhnbat orastic: (spre bine, desigur)l Dupa c!itiva ani de sueces eLI PS 1, 'Sonya scos p:e pia):i3:PS2, oconsola ale carei petfermante erau foarte aproprate de cele ale unui PC cu 0 configuratle putemica.

Avantajul unei cOl'lsole cooS:ta in faptul ~di. nu trebuiesa stai din 31'n 3 hrni sa-i fad dlte un Uj1grade, ceea cernie Ill! se pare foarteavantajos,tinand milt ca trebule n'eaparat sa-rni iau alta plata video ~i 1ridl ceva RAM acolo ca sa rnal [ocsi eu ultirnele joeuriaparutea!:um pepi&ta, care-ji E'er un sistem destul de perfesnant.

Am a)lut nu 0 singura data, ci ehiar de foarte multe ori (financl contdi am un prieten care detirre 0 consola, dar ~i un PC 1n acelasi (imp) sa vad si eu ce poate sa fad 0 consQla. Am fost fearte uirnit de felul Tn care 58 vedea NFS 4 ps televizorul lui eLI diagonala de 51 ern oomparativ eu propriul meu PC (~in s5 argumentez di rni S8 rni$di $i un pic sa· cadat jO(I:.II).

Dar consolele au ;;i ljn dezayantaj.

Aeela este ca nu poti sa fae! progrca:mare sau chi,ar grafidir pe Q cansola. nar pentru eei Care vor numai sa ·se joaGe, eu Ie

noiembrie 2002 j';Q 'I_._ ..

LEVEL, CHATRDdM

recomand sa I\>i curnpere 0 consola, deoarece este si mai ;ieftin~ decat un PC performanL si nici nu trebuie sa-i modifice configuratia din 3 in 3 luni, [ntr-adev~r, daca plata consolelor va incepe sa evolueze ca cea a PC-uri lor (adica In fiecare I un;!. sa apara un procesor ~i a plad video mai performanta), s-ar putea sa putern sa facem ~i pe 0 consola programare si grafica, sa putem intra pe Internet (desi de pe unele console deja se poate) sl alte lucruri pe care Ie poti face numai pe un Pc."

RaptoR_C:::law

"Salutare,

Inca de la inceput vreau sa clarlflc 0 chestie: am fostposesor de consola, mai precis PlayStation, iar acurnsunt (nelfericitul posesor al unui Pc.

De ce blarneaza PC-gameri'i jocurile de consola! Un raspuns ar if: pentru ca jocurile pe console sunt superficiale, ca nu au feeling-ul sau adancimea unui

joe de pe Pc. That is not true!

Dupa .cum v-arn spus, am jucat ambele tipuri de jocuri (consola&PC) ~i pot sa va garantez eft feeling-u l si distractia pe care Ie obtii jucand on Gran Turismo sau un Tekken 3 Ie egaleaza sau ch iar Ie depasesc pe cele pe cafe le ai [ucand NFS Porsche Eat) Mortal Kombat Ca s\}l nu mal vorbesc de seria ISS (International Superstar Soccer) de la Konami de care abia acurn Fifa tncepe sa se apropie.

Unii au sa spuna ca astea SUIit doar sirnulatoare si di jocurile nu se reduc [a atal. Au dreptate. SUl1t iocuri ~i pe consol-a eu 0 poveste sl 'gamplay reusit, Am sa dau exemple din ce am jucat eu: Metal Gear Solid, Final Fantasy VIII, Silent Hill (asa trebuie facut UI1 joe horror!).

Ce IlU fmi place la PC-uri nu este atat faptul ca mereu trebuie sa-mi strang bani pentru upgrade-uri, ci di 0data upgrade-ul faclJr, prbblemele nu au Tncetat: ba probleme ell driverele; ba eu ramii, ba tu diversele placit (Video, de bl)za) etc. .Aaa ... ~i sa nu lIit de Windows care el Tnsu~i e· 0 melre problema. Chestii:le ast.ea nu 581ntamplau la a consola,

Din cele scrise ar putea sa rezulte ca prefer consoleJe. Poate ... intr-o oarecare masura. Dar PC-urile iti ufera avantaje pecare nu le gase$ti la 0·con50I.1. Stiti voi ... rnuzica, films, Internet, multiplayer, Counter Strike ...

Asa c~ In final, marea rntrebare: PC sau Consola?

Eu as raspunde: Ambele (daca as avea bani). Pana atunci raman la Pc."

AverSiunea jucatorilor de PC f.ar~ de jocurile de pe console cste una de principiu. 0 puteti numi frid! de nOLI, mania care te cuprinde (and vezi ca un joe dcstinat dintotdeauna PC-ului ajunge sa fie jueat exclusiv pe 0 con501;-1 sau invidia pe care 0 slmti atunei cand vezi cat de populare sunt niste jocuri pe care tu le consideri inferioare din punctul de vedere al "adancirni!".

Ei bine, mat toate ternerile ~i rnotivele care stau la baza acestel manii irnpotriva consolelor sunt oefondate. c:;aJi dintre eei care sustin sus ~j tare ea [ocurile pe console sunr niste nimicuri au pus vreodata manape 0 consclar Nu multi, va asigur ...

1i Irile~leg pe eej care se tem de oonsole (fiinddl ar putea tnsernna sfarsitul joeurilor pe PO, pentru di $i eu am fost la fel. Situatia S-3 schimbat in momentul In care am primit in redacTie un PIClYStation2 ...

Jocurile pe console sun! mai urate dec at cele pc PC? Prostii! Calitate<l grafica a ;ocurilor pe console tnfrece de eeIe mai multe ori ealitatea grafic.3 a jocuri lot pe computer ~i asIa numai ~i numai din cauza faptului d[ framerate-ul va fl 7ntotdeauna optim Intr-un joe pe I:on!iole (nu contea.za dad\ un joc are Tn

spate, un engine grafic superb dad! ttl 71 poti rula eu rnaximum 5 fps).

jocdrile pe console sunt mult rnai plHir1 inteligente decat cele pe PC! Gre~it. .. in jocurile de pe console vei Int~ll'li un grad mult mai ridieat de eriginalitate, Cinealtcirreva decat un japonez nebun ar putea face un joe despre cat de interesanta e sradina lui? Ca nu poti juea RTS-uri si alte jocuri ce rrecesita mouse ~i tastatura.? Cu asta sunt total de acord, dar asta nu lnsearnna ca nu vei gasi jocurl extrern de inteligente ~i pe console.

Nu sunt nici pro, nlci contra conso[elor, dar trebuie sa recunoastern cu tOlii d un PC ip cia multa bataie de cap si te lasa mal tot timpul fara bani In buzunar, lar lumea (cei care conteaza pentru producatori, cei care pl@tesc pentru jocurile pe care le cumpara) devine' din ce in ce mai lenesa, prefera sa joace de pe canapea decat cocosat In fata monitorului, si vrea ca sistemul sau pe care 71 foloseste pentru a se distra sa Ill! se blocheze, sa rnearga tot timpul bine ~i, in general, sa nu-l dea prea mare bataie de cap. Asta este ... regulile nu Ie stabilim noi, ci banul. Si, din pacate pentru fanii PC-ului, ln momentul de fata jocurile de console 111- cep sa fie din ce in ce mai profitabile. Adevarul e cil devine din ce in ce rnai greu sa scoti pe piata un joc de succes pentru pc. ..

Probabil ca e doar 0 perioada rnai neagra pentru jocurile pe PC, prebabil d'i nu tnseamna nirnic ... In acelasl timp Insa ar putea fi inceputul un or schirnbari majors dupa care nici consolele, nlci PC-uri Ie nu 0 sa mai fie la fel.

Ce este rnai gray In momentul de rata este dl lumea i~i Indreapta. din ce in ee rnai mult atentia catre console, iar [ocuri le pe PC tind s5 fie lasate undeva In planul doi.Si asta esta grav, pentru di la 110i consolele nu sunt atilt de raspandite ~i ne-am putea trezi (na~ia noastr.\\ de PC-gamer;) azi-maine fara jocuri ..

Life sucks?

Ne-au mai scris: You Wish, Razvan aka AngelRO din Cr.aioviI, Vlao Stoiculescu aka ProfesorNuke, ali mohamed, Stuper200, Venom OUF din Bucure~i, Cornea Caius, Fragmaster Z din Bucure~ti, Raiman Silviu, Gherman Octavian iI:ka oKta din Bucure~tj, .4.rigela Ridulesru, Bradea Cristina, Dynarnix, Daniel din ZaHiu, Marius ilka Sha,vadai, Mytzui, Demosthene, lOrna Sebastian, raziel14 din Pite~ti! Alex Bibis, [HIlMan] din Bala Mare, Black Hawk ...

www.lsvel.ro

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I

I ~ ~ NC'CH A..L ~:a.LHIElI.:lOlrln3 • J

.L ~ __ ~

CHATRooM I LEVEL

----,

" noier:obde2002_ ~ 1

lEVE~ NEXT ISSLJE

No One Lives Forever 2

Dedicat celui mai frumos agent secret din lume

Conflict: Oesert Storm Cornbinatja perfecta lntre arme ~i nisip

___ --' 0') nni~2DD2

NI-IL 2003

Patinele ~i pucul isi reintra in drepturi

l-lit.ft"1an 2: Silent Assassin

Singurul joe in care parul are un cuvant de spus

www.level.roLEVEL

TE988

Diagonala: 17",

Tub: Normal Shadow Dot pitch: O.27mm, Rezolutie maxima:

,

1280*1024 @ 60Hz,

Frecventa orizontala: 72kHz, Intrare video: D-sub 15

Diagonalii: 19",

Tub: FST High Contrast, Dot pitch: O.2.6mm,

Rezo)otie maxjma: 1600"1200 @7SHz, Frecventa orizontala: 95kHz.

Intrare video: D-sub 15

TL 540

Diagonals: 15" TFT,

Dot Pitch; O.297mm, Rezolutle maxima: 1024*768, Contrast: JJO:l, Luminozitate: 250c4Jmp, Timp de raspuns: 30ms, Intrare vide{): D-sub15, Pivot,

"culori disponibilc: silver/blue

TL 765

Diagonalli: 17" TFT,

Dot Pitch: O.2Mmm, Rezolupemaxima.: 1280*1024, Contrast: 400:1, Luminozitate: 250cd/mp, Timp de raspunse 25ms, Intrare video: D-sub15,

Boxe incluse

Prin calitatea produselor sale, Relisys define 0 poziiie in primele zece in majoritatea pietelor, iar in anul 2001, in Anglia, a ocup at pozitia a treia. Ca unul dintre primii produciitori de monitoare din intreaga fume, Relisys si-a mentinut pozitia de lider in aceastd industrie, aprovizionand a mare parte a asamblatorilor de calculatoare.

www.flamingo.ro 0800&-22.55.72 (08008-CALLPC) eFlamingo@flamingo.ro