Sunteți pe pagina 1din 63

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

-

2010

-

C U P R I N S

TITLUL

TITLUL

I – DISPOZIŢII GENERALE -

II

ATRIBUŢIILE

PRINCIPALE

ALE

MINISTERULUI

CULTURII

SI

PATRIMONIULUI

NAŢIONAL

TITLUL III - CONDUCEREA MINISTERULUI Dispoziţii generale Capitolul 1. Principalele atribuţii ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional Capitolul 2. Atribuţiile si competenţele secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat

 

Capitolul 3.Atribuţiile si competenţele secretarului general și ale secretar general adjunct

TITLUL

STRUCTURA

ORGANIZATORICĂ

- PATRIMONIULUI NAŢIONAL Dispoziţii generale Capitolul 1. Compartimente coordonate de ministrul culturii şi patrimoniului naţional

IV

A

MINISTERULUI

CULTURII

SI

1.1. SERVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL

1.2. DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERCULTURALITATE

1.3. COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

1.4. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

1.5. UNITĂŢI DE MANAGEMENTE/IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

1.6.COMPARTIMENTUL COORDONARE STRATEGII ŞI POLITICI PUBLICE

1.7.

CONSILIERUL DIPLOMATIC

1.8.

AFACERI EUROPENE

1.9

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

1.10. SERVICIUL JURIDIC

1.11. COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE

1.12. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROGRAMELOR

CULTURALE PRIORITARE ŞI RELAŢII CU SECTORUL CULTURAL PRIVAT

1.13. BIROUL SERVICII DECONCENTRATE

1.14. CABINETUL MINISTRULUI

1.15. SUBSECRETAR DE STAT

Capitolul 2. Compartimente din subordinea secretarului de stat care coordonează domeniile patrimoniului cultural

2.1. DIRECţIA PATRIMONIU CULTURAL

2.2. COMPARTIMENTUL MONUMENTE DE FOR PUBLIC ŞI ARHITECTURĂ

CONTEMPORANĂ

Capitolul 3. Compartimente din subordinea secretarului de stat care coordonează domeniile creaţiei contemporane 3.1. DIRECŢIA ARTELE SPECTACOLULUI, CINEMATOGRAFIE, AUDIOVIZUAL

3.2. BIROUL CULTURĂ SCRISĂ, BIBLIOTECI

Capitolul 4. Compartimente din subordinea secretarului general

4.1. DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

4.2. DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE, INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE

4.3.SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI DIALOG SOCIAL

TITLUL V - RAPORTURILE DINTRE MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NAŢIONAL ŞI INSTITUŢIILE/AUTORITĂŢILE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA SAU SUB AUTORITATEA SA Capitolul 1. Instituţiile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului naţional

Capitolul 2. Colaborarea dintre compartimentele din structura Ministerului Culturii si

sub

autoritatea sa Capitolul 3. Înregistrarea şi circulaţia documentelor

Patrimoniului

Naţional

si

instituţiile

care

funcţionează

în

subordinea

sau

TITLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

TITLUL I

Dispoziţii generale

Art.1.(1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii şi patrimoniului naţional. (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

Art.2. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sunt reglementate de Hotărârea Guvernului 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi de prevederile prezentului regulament.

Art.3. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) creaţia culturală este domeniul privilegiat al libertăţii de exprimare, fiind o sursă a progresului

uman;

b) susţinerea şi promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetăţenilor: acces la

cultură şi participare la viaţa culturală, în interdependenţa şi relaţia acestora cu celelalte drepturi fundamentale;

c) susţinerea, respectarea şi protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă şi lingvistică,

recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a UE;

d) promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă şi ca

instrument esenţial în coeziunea socială şi în lupta împotriva excluziunii sociale;

e) promovarea şi stimularea creativităţii, a creaţiei contemporane, ca factor inconturnabil în

dezvoltarea umană şi în creşterea calităţii vieţii; f) promovarea rolului central al culturii şi artelor, al creativităţii şi inovării în societatea bazată pe

cunoaştere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate şi pentru conturarea noii strategii UE 2020;

g) protejarea patrimoniului cultural, inclusiv cel ce aparţine minorităţilor naţionale, ca factor

determinant al identităţii culturale a României şi ca resursă neregenerabilă;

h) protejarea şi respectul identităţilor culturale, a tradiţiilor şi moştenirii culturale, a patrimoniu

material şi imaterial; i) protejarea şi respectarea dreptului la proprietate intelectuală al creatorilor şi artiştilor.

Art.4. În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii şi alte sectoare de activitate, precum sectorul

educaţional, social, economic şi elaborarea unor politici publice trans-sectoriale.

b) protejarea patrimoniului cultural, a celui aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a

patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovării

eficiente şi proactive a patrimoniului naţional precum şi prin programe şi măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea şi conservarea, respectiv punerea lor în valoare şi reinserţia în viaţa comunităţii, prin dezvoltarea de proiecte integrate şi de reţele de cooperare;

c) susţinerea moştenirii şi diversităţii culturale, conservarea identităţilor culturale, atât la nivel

naţional, cât şi în cadrul comunităţilor locale, prin implicare proactivă a acestora în viaţa culturală şi recunoaşterea valorilor patrimoniale;

d) creşterea gradului de acces şi de participare a publicului la cultură;

e) dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, economic şi financiar-fiscal

eficient şi stimulativ care să răspundă nevoilor specifice ale creatorilor, producătorilor şi

mediatorilor, instituţii publice de cultură, organizaţii neguvernamentale şi IMM din cadrul industriilor culturale şi creative, şi ale consumatorilor/publicului;

f) dezvoltarea, renovarea şi înzestrarea corespunzătoare a infrastructurilor culturale în acord cu

nevoile culturale actuale, sprijinirea înfiinţării de noi muzee şi spaţii expoziţionale;

g) susţinerea creaţiei artistice contemporane şi stimularea dezvoltării industriilor culturale, a

circulaţiei bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural şi a diplomaţiei

culturale;

h) gestiunea eficientă şi eficace a resurselor umane din sectorul culturii, managerii din administraţia

culturală, specialiştii din reţeaua instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură, artiştii şi creatorii, prin programe specializate;

i) susţinerea şi promovarea de studii şi cercetări privind tendinţele şi evoluţiile actuale ale

consumului şi ofertei de bunuri şi servicii culturale, pentru fundamentarea politicilor culturale;

j)promovarea rolului proactiv al instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură în satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorului şi asumarea de către acestea a misiunii de centre de acces universal la informaţie şi de educare continuă pentru toate segmentele de public;

k) promovarea valorilor culturii române precum şi a celor aparţinând minorităţilor naţionale în

circuitul cultural internaţional şi susţinerea mobilităţii creatorilor, artiştilor, specialiştilor din domeniul culturii, prin implementarea unui program de măsuri de sprijin, care să cuprindă acordarea de sprijin financiar şi material/logistic pentru călătorii, studii şi cercetări, pentru stimularea prezenţei şi poziţionării pe piaţa culturală internaţională; l) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea cunoaşterii, promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;

m) reforma şi descentralizarea, după caz, a sistemului instituţional al culturii, pentru a răspunde

nevoilor culturale exprimate de colectivitate şi pentru a diversifica oferta culturală şi a o apropia de consumator;

n) reforma şi diversificarea sistemelor publice şi private de finanţare a culturii, cu accent pe

transparenţă, acces egal şi nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate şi evaluare specializată,

cu scopul de a promova diversitatea, calitatea, excelenţa şi inovarea, inclusiv prin forme alternative de expresie artistică;

o) dezvoltarea unor politici comune între cultură şi educaţie, atât în ceea ce priveşte educarea

publicului tânăr pentru consumul cultural şi dezvoltarea abilităţilor lor creative, cât şi în ceea ce priveşte educaţia artistică specializată, precum şi pentru formarea profesională continuă şi reconversia profesională;

p) elaborarea şi implementarea, într-o primă fază prin proiecte pilot, a unei politici publice pentru

dezvoltarea prioritară a turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local;

r) utilizarea fondurilor europene în sectorul cultural, în principal pentru: restaurarea monumentelor

istorice, reabilitarea centrelor istorice, încurajarea/promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor, turismul

cultural, industriile culturale şi creative, formarea profesională;

q) pregătirea unui program operaţional dedicat sectorului cultural pentru următoarea perioadă

programatică a fondurilor structurale, 2013 – 2019;

s) susţinerea iniţiativei private în cultură şi a sectorului cultural independent şi stimularea cooperării

culturale transfrontiere;

ş) susţinerea accesului şi participării la cultură a publicului din mediul rural şi urban mic, şi din

zonele defavorizate, în parteneriat cu autorităţile locale şi cu sectorul independent;

t) susţinerea ofertei culturale şi a accesului publicului prin dezvoltarea programatică a digitizării

resurselor culturale, în cooperare şi parteneriat cu autorităţile centrale şi locale şi cu alţi deţinători de asemenea resurse, în respectul drepturilor de proprietate intelectuală;

ţ) susţinerea luptei împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, prin cooperarea cu

celelalte autorităţi şi instituţii cu competenţe în domeniu, cu accent pe educarea publicului

consumator şi pe susţinerea unor modele comerciale care să respecte drepturile titularilor şi să faciliteze, în acelaşi timp, accesul la aceste conţinuturi;

u) colaborarea cu Ministerul Administraţiei şi Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure

accesul liber la fondurile arhivistice.

v) colaborarea cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu organele abilitate de lege pentru

combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural naţional;

x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Turismului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective.

Art.5. În calitate de organ al administraţiei publice centrale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îndeplineşte următoarele funcţii principale:

a)de strategie, prin care se asigură definirea obiectivelor în vederea aplicării Programului de Guvernare în domeniile culturii şi elaborarea politicilor sectoriale; b)de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar, în vederea realizării obiectivelor strategice din domeniul propriu de activitate; c) de administrare şi de gestionare eficientă, transparentă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a bunurilor, bugetelor şi fondurilor alocate; d)de reprezentare pe plan intern şi extern a statului român în domeniile pe care le gestionează; e) de autoritate de stat, prin care se asigură îndrumarea, sprijinul şi controlul modului de aplicare unitară a reglementărilor emise potrivit legii, în domeniile culturii şi patrimoniului naţional, pentru respectarea acestora şi buna funcţionare a instituţiilor din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice de cultură şi a agenţilor economici cu activitate în domeniu.

Titlul II

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE MINISTERULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Art.6.(1) În vederea îndeplinirii rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii principale:

a) asigură gestionarea eficientă a sistemului său instituţional specific, cuprinzând inclusiv instituţiile subordonate şi serviciile publice deconcentrate;

b) elaborează, cu consultarea şi participarea atât a autorităţilor publice interesate, a instituţiilor publice de cultură, a altor operatori culturali şi specialişti în domeniul culturii, cât şi a societăţii civile strategii, politici publice, programe naţionale şi direcţii de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competenţă;

c) promovează şi finanţează, în condiţiile legii, printr-un sistem competiţional deschis, proiecte, programe şi activităţi culturale în domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;

d) elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidenţă cu acestea, cu respectarea principiului transparenţei decizionale;

e) iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, protocoale, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, şi, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate, semnarea şi ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competenţă şi activitate;

f) propune şi promovează parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile

pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului;

g) sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare şi activitatea instituţiilor şi a aşezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităţilor judeţene sau locale;

h) promovează recunoaşterea competenţelor profesionale, respectiv garantează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;

i) asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului cultural şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

j) gestionează, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

k) elaborează, potrivit legii, norme, regulamente şi metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităţilor din toate instituţiile şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;

l) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revocă conducătorii acestora, sau, după caz, încheie contracte de management cu aceştia;

m) contribuie la întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor, structurilor şi serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;

n) propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă şi financiară a instituţiilor din subordine;

o) iniţiază proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine;

p) aprobă, potrivit legii, preţuri şi tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin instituţiile din subordinea sa;

q) asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;

r) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează operatorii economici din domeniul său de activitate;

s) colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;

t) iniţiază, organizează şi susţine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale, tabere, rezidenţe de creaţie şi interpretare, precum şi alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a

liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;

u)

acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate şi susţine participarea specialiştilor în domeniul culturii, a creatorilor şi artiştilor români la manifestări culturale şi ştiinţifice din străinătate, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;

v)

colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural naţional generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune şi metodologii de lucru în acest domeniu şi implementarea acestora;

w)

colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030, a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislaţiei şi politicilor în aceste domenii;

x)

24.colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învăţământ artistic şi diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii, respectiv implementarea acestora;

y)

colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de promovare a valorilor culturii române şi de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu şi implementarea acestuia;

z)

colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Departamentul pentru Afaceri Europene în cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene;

aa)

colaborează cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice precum şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru asigurarea unui cadru juridic, financiar-fiscal şi economic pentru dezvoltarea economiei culturale, stimularea IMM-urilor din industriile creative şi culturale, precum şi susţinerea şi stimularea creatorilor;

bb)colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural;

cc) propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;

dd) participă la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru

promovarea şi susţinerea corespunzătoare a intereselor României în domeniile de competenţă. (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană şi garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice şi strategii de armonizare a legislaţiei specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.

Art.7. În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii specifice:

a) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română şi cu alte instituţii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea;

b) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin comun al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, ministrului afacerilor externe şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din străinătate;

c) avizează numirile şi eliberările din funcţie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;

d) propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

e) promovează şi susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;

f) stabileşte şi implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia naţională de salvgardare şi promovare a patrimoniului cultural naţional material şi imaterial, în vederea actualizării Planului naţional de dezvoltare 2007- 2013, în privinţa patrimoniului cultural şi a elaborării secţiunilor specifice ale Planului naţional de dezvoltare

2014-2020;

g) elaborează şi implementează norme, regulamente şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;

h) coordonează activităţile de cercetare, conservare, evidenţă, proiectare şi restaurare, regenerare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial, şi asigură finanţarea adecvată a acestora, potrivit legii;

i) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu comisiile de specialitate din cadrul său, după caz, a planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv a celor unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;

j) avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de artă monumentală, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele

arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

k) acţionează, potrivit competenţelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, sustrase sau exportate ilicit;

l) contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România;

m) colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaşte, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;

n) susţine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

o) promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;

p) coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber- profesionişti, a traducătorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;

q) suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor publice deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultură, contribuind la organizarea şi finanţarea, în condiţiile legii, a cursurilor sau altor forme specifice de pregătire;

s) editează publicaţii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţă;

t) gestionează, asigură şi monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii în domeniul afacerilor şi infrastructurii culturale;

u) elaborează în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţională în domeniul audiovizualului;

v) coordonează atât elaborarea de către Centrul Naţional al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale, cât şi formularea şi implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;

w) contribuie, în condiţiile legii, la recunoaşterea şi protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi;

Art.8.(1) Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional acţionează în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate, conform legii. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la

instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.

Art. 9. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

TITLUL IIl CONDUCEREA MINISTERULUI Dispoziţii generale

Art.10.(1) Conducerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional se exercită de către ministrul culturii şi patrimoniului naţional. (2) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional conduce activitatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi patrimoniului naţional este ajutat de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (6) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate dispune, în condiţiile legii, exercitarea temporară de către alţi demnitari sau funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (7) În situaţia în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate delega exercitarea acestora, prin ordin, potrivit legii.

Art.11.(1) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta, potrivit legii. (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare și conform delegărilor de competenţă stabilite conform legii.

Art.12.(1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta, precum cele cuprinse în prezentul Regulament. (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. (3) Secretarul general adjunct este funcţionar public de carieră, numit conform legii.

Art.13.(1) Pe lângă ministrul culturii şi patrimoniului naţional se organizează şi funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare a Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Capitolul 1 Principalele atribuţii ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional

Art.14.(1) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional are următoarele atribuţii principale:

a)

organizează,

coordonează

şi

controlează

aplicarea

legilor,

ordonanţelor

şi

hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi principiului autonomiei locale ;

b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern;

c) este ordonator principal de credite;

d) reprezintă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

e) aprobă obiectivele, proiectele, programele şi strategiile sectoriale pentru domeniile pe care le coordonează, elaborate în concordanţă cu sarcinile prioritare cuprinse în Programul de guvernare şi cu exigenţele apartenenţei României la structurile euro-atlantice;

f) acţionează pentru aplicarea strategiei sectoriale a ministerului, integrată celei de dezvoltare economico-socială stabilită la nivelul Guvernului;

g) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici noi şi strategii în domeniile specifice de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;

h) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;

i) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte, dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale care interesează domeniul specific;

j) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;

k) urmăreşte şi controlează respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru aplicarea în domeniile specifice ministerului a reglementărilor UE şi /sau instituţiilor acesteia;

l) conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte, angajează, promovează, eliberează din funcţie, sau concediază, după caz, personalul acestuia, în condiţiile legii;

m) aprobă statele de funcţii, bugetele de venituri si cheltuieli precum și listele de investiții aparținând instituțiilor subordonate si ministerului;

n) aprobă delegările de competenţă;

o) numeşte şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi ai celorlalte comisii de specialitate şi organisme consultative care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit legii;

p) aprobă lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi reparaţii curente finanţate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, avizate de Consiliul tehnico- economic al ministerului şi propuse de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, cuprinse în Programul Naţional de Restaurare anual, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, cu această destinaţie;

q) aprobă măsurile de protecţie privind integritatea patrimoniului ministerului şi buna gospodărire a mijloacelor materiale şi băneşti;

r) aprobă mandatele pentru deplasările în străinătate ale salariaţilor ministerului sau ale conducătorilor instituţiilor aflate în subordinea ministerului;

s) coordonează, nemijlocit sau prin delegare, activitatea compartimentelor prevăzute la Titlul IV din prezentul regulament;

t) numeşte personalul Unităţilor de management/implementare al proiectului şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia;

u) numeşte şi revocă în/din funcţie sau încheie contracte de management/mandat, după caz, conducerea instituţiilor publice care funcţionează în subordinea ministerului, precum şi ai agenţilor economici care funcţionează sub autoritatea

ministerului, în condiţiile legii;

v) numeşte, eliberează sau destituie din funcţia publică de conducere deţinută, în condiţiile legii, cu avizul consultativ al prefectului, conducătorii direcţiilor judeţene /a municipiului Bucureşti pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional;

w) aprobă structura organizatorică, statele de funcţii, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de cultură din subordinea sau de sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii.

(2) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional asigură, în condiţiile legii, coordonarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului; (3) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional îşi îndeplineşte atribuţiile prin intermediul aparatului propriu al ministerului, precum şi prin instituţiile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului. (4) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate constitui comisii de specialitate, colective, alte organisme consultative în vederea elaborării strategiei generale a ministerului şi a strategiilor sectoriale, pentru elaborarea actelor normative specifice domeniului de competenţă.

Capitolul 2 Atribuţiile şi competenţele secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat

Art.15.(1) Secretarii de stat îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional şi coordonează unele compartimente, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.90/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Titlului IV din prezentul regulament.

(2) Secretarul de stat care coordonează domeniul patrimoniul cultural naţional asigură elaborarea şi aplicarea strategiilor la nivel naţional în domeniile: inventarierii, cercetării, conservării, restaurării, protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil, imobil şi imaterial; (3) Secretarul de stat care coordonează domeniile creaţiei contemporane asigură elaborarea şi aplicarea strategiilor la nivel naţional în domeniile: artelor spectacolului; audiovizualului şi cinematografiei; culturii scrise.

.

Art. 16. (1) Secretarii de stat au următoarele atribuţii şi competenţe:

a) propun ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, politici şi strategii pentru domeniile lor de competenţă;

b) asigură implementarea politicilor şi strategiilor, precum şi aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la domeniile pe care le coordonează;

c) avizează, pentru domeniile pe care le coordonează:

1. proiectele de legi, hotărâri ale Guvernului, ordine, instrucţiuni, norme, normative şi alte documente care urmează să fie semnate de ministru;

2. obiectivele, proiectele, programele şi strategii ale ministerului, alte documente care se remit ministrului pentru aprobare;

3. proiectele bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli şi fundamentările acestora întocmite la

nivelul direcţiilor/compartimentelor din subordine, după care le înaintează ministrului, pentru definitivare şi aprobare;

4. propunerile privind reorganizarea şi/sau înfiinţarea unor instituţii publice de cultură subordonate ministerului şi numirile conducătorilor acestora, în condiţiile legii;

5. programele şi proiectele culturale propuse a fi realizate, potrivit legii;

d) analizează şi avizează, pentru domeniile pe care le coordonează:

1. programele propuse de direcţiile/compartimentele de specialitate, pentru a fi incluse în acordurile culturale şi convenţiile internaţionale;

2. proiectele şi programele culturale complexe, cu derulări în anul curent sau în intervale mai mari de timp, măsurile propuse pentru realizarea acestora;

3. ordinele de deplasare în ţară şi în străinătate ale directorilor şi consilierilor din direcţiile/compartimentele pe care le coordonează;

e) asigură coordonarea curentă şi realizarea atribuţiilor specifice în cadrul compartimentelor de care răspund în mod direct, conform prezentului regulament şi competențelor încredințate de ministrul culturii și patrimoniului național;

f) participă la lucrările comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului şi la dezbaterea proiectelor de lege la care ministerul este iniţiator sau coiniţiator, potrivit mandatului încredințat de ministru;

g) stabilesc relaţii specifice cu reprezentanţi ai unor organisme guvernamentale, instituţii şi

organizaţii neguvernamentale, în limitele de competenţă care rezultă din exercitarea prezentelor atribuţii;

h) participă, cu mandat aprobat de ministru, în numele Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la încheierea de acorduri culturale internaţionale, la nivelul de reprezentativitate stabilit;

i) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări prevăzute în prezentul regulament ori încredinţate de ministru. (2) Secretarii de stat, fiecare pentru domeniile de care răspund, semnează documente şi alte

acte, potrivit normelor legale în vigoare şi mandatului încredinţat de ministru.

Art.17.(1) Subsecretarul de stat îndeplinește atribuţiile şi însărcinările stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional şi coordonează compartimentele de specialitate date în competența sa de către acesta. (2) Subsecretarul de de stat are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) propune ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, politici şi strategii pentru domeniile date în competenţa sa;

b) asigură implementarea politicilor şi strategiilor, precum şi aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la domeniile pe care le coordonează;

c) asigură coordonarea curentă şi realizarea atribuţiilor specifice în cadrul compartimentelor de care răspunde în mod direct, conform competențelor încredințate de ministrul culturii și patrimoniului național;

d) participă la lucrările comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului şi la dezbaterea proiectelor de lege la care ministerul este iniţiator sau coiniţiator, potrivit mandatului ministrului;

e) stabilește relaţii specifice cu reprezentanţi ai unor organisme guvernamentale, instituţii şi organizaţii neguvernamentale, în limitele de competenţă care rezultă din exercitarea prezentelor atribuţii;

f) participă, cu mandat aprobat de ministru, în numele Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la încheierea de acorduri culturale internaţionale, la nivelul de reprezentativitate stabilit;

g) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări prevăzute în prezentul regulament ori încredinţate de ministru.

(3) Subsecretarul de stat semnează, pentru domeniile de care răspunde, documente şi alte acte, potrivit normelor legale în vigoare şi mandatului încredinţat de ministru.

Capitolul 3 Atribuţiile şi competenţele secretarului general și ale secretarului general adjunct

Art.18.(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit în funcţie

potrivit legii, care asigură continuitatea conducerii şi activităţii ministerului, precum şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acestuia. (2) Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi sarcinile stabilite de acesta. (3) Principalele atribuţii ale secretarului general sunt umătoarele:

a) coordonează buna funcţionarea a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcțional

din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister și ai unităților subordonate;

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere, cu secretarii generali ai consiliilor judeţene şi ai prefecturilor, în probleme de interes comun;

c) primeşte şi transmite, spre avizare, ministerelor şi celorlalte autorităţi interesate, proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţele Guvernului;

e) urmărește și asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;

f) urmăreşte şi asigură aplicarea actelor normative, a ordinelor şi dispoziţiilor ministrului culturii si patrimniului național;

g) coordonează elaborarea proiectului anual al bugetului ministerului;

h) monitorizează şi controlează elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice competente, sau publicarea, în condiţiile legii;

i) asigură structura optimă de funcţionare cu personal a ministerului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin HG nr.90/2010;

j) coordonează, potrivit prevederilor legale, întregul personal de conducere şi de execuţie din minister şi elaborează principiile directoare pentru managementul resurselor umane din cadrul compartimentelor;

k) organizează și coordonează compartimente de specialitate din cadrul ministerului, potrivit prevederilor H.G.nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional și ale Titlului IV din prezentul Regulament;

l) repartizează, pe compartimente, lucrările primite de la ministru şi urmăreşte rezolvarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale şi în termenele stabilite;

m) urmăreşte aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din şedinţele de Guvern şi din actele normative, şi informează asupra stadiului şi a modului de realizare a acestora;

n) participă, pe baza mandatului încredințat de ministru, la dezbaterile din cadrul Comisiilor parlamentare pentru cultură, cât şi la discutarea, în plenul Parlamentului, a proiectelor de legi şi de ordonanţe ale Guvernului, iniţiate de minister;

o) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative, precum şi însărcinări prevăzute în prezentul regulament ori încredinţate de ministru.

Art.19. În baza ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct pot semna lucrări elaborate de structurile pe care nu le coordonează, dacă ele au caracter de urgenţă.

Art.20.(1) În realizarea atribuţiilor care îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. (2) Secretarul general adjunct este este înalt funcţionar public, numit în funcţie potrivit legii, care, împreună cu secretarul general, asigură continuitatea conducerii şi activităţii ministerului,

precum şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia şi instituţiile subordonate. (3) Secretarul general adjunct este subordonat secretarului general şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi sarcinile stabilite de acesta și de către ministru. (4) Secretarul general adjunct are următoarele atribuţii şi responsabilităţi :

a) coordonează, împreună cu secretarul general, funcţionarea departamentelor şi realizarea activităţilor din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii departamentelor din Minister şi ai instituţiilor subordonate;

b) colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi din ministere, cu

secretarii generali ai consiliilor judeţene şi ai prefecturilor, în probleme de interes comun;

c) urmăreşte şi asigură, împreună cu secretarul general, aplicarea actelor normative, a ordinelor şi dispoziţiilor Ministrului culturii şi patrimoniului național;

d) coordonează, împreună cu secretarul general, elaborarea proiectului anual al bugetului Ministerului;

e) monitorizează şi controlează, împreună cu secretarul general, elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice competente, precum şi publicarea lor în condiţiile legii;

f) asigură, împreună cu secretarul general, structura de funcţionare şi organizarea optimă a resurselor umane din Minister, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin H.G. nr. 90/2010;

g) coordonează, împreună cu secretarul general, potrivit prevederilor legale, întregul personal de conducere şi de execuţie din Minister şi elaborează principiile directoare pentru managementul resurselor umane din cadrul departamentelor;

h) avizează, împreună cu secretarul general, documentele prevăzute de legislaţia în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de management de proiecte pentru ocuparea posturilor de director general sau director ai instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Ministerului;

i) coordonează, împreună cu secretarul general, direcţiile aflate în subordinea acestuia;

j) repartizează, pe departamente, lucrările primite de la Ministru şi de la Secretarul General şi urmăreşte soluționarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi respectarea termenelor stabilite;

k) urmăreşte, împreună cu secretarul general, îndeplinirea sarcinilor stabilite în şedinţele de guvern şi în actele normative în vigoare şi informează asupra stadiului de realizare a acestora;

l) asigură, împreună cu secretarul general, în condiţiile legii, procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

m) participă, alături de Ministru, Secretarii de Stat sau Secretarul General, la

dezbaterile din Comisiile parlamentare pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi sarcini prevăzute în prezentul regulament ori încredinţate de ministrul culturii și patrimoniului național sau de secretarul general.

Titlul IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL Dispoziţii generale

Art.21.(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzută în Anexa la prezentul regulament, este cea aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzută la alin. (1), prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional se pot organiza, în condiţiile legii, compartimente, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

Art.22. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional coordonează nemijlocit sau prin delegare activitatea unor compartimente, conform structurii organizatorice prevăzute la art. 22, prevederilor prezentului Regulament și ordinelor de delegare de competență.

Art.23.(1) Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează compartimentele de specialitate din cadrul ministerului, potrivit structurii

organizatorice prevăzute la art. 22, prevederilor prezentului regulament și ordinelor de delegare de competență. (2) Pentru îndeplinirea la termen şi în mod corespunzător a dispoziţiilor şi sarcinilor de serviciu, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct stabilesc modalităţile de colaborare între compartimente, în limita competenţelor care le revin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului Regulament.

Art.24.(1) Directorii, directorii adjuncţi şi şefii de serviciu/birou iniţiază strategii, norme şi reglementări în domeniile lor de specialitate, organizează, coordonează şi controlează activitatea subordonaţilor şi a compartimentelor de care răspund, asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu, semnează sau, după caz, avizează lucrările realizate în cadrul structurii pe care o coordonează şi urmăresc circuitul acestora, precum şi soluţionarea sarcinilor pe care acestea le relevă.

(2) Conducătorii/coordonatorii compartimentelor funcţionale ale ministerului pot angaja Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în baza şi în limita mandatului încredinţat sau dispus de ministru, secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct, după caz, potrivit competenţelor care le revin şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (3) Conducătorii/coordonatorii compartimentelor funcţionale ale ministerului răspund, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nelegale, nereale sau inexacte, nu exonerează de răspundere conducătorii compartimentelor sau alte persoane competente din cadrul acestora.

Art.25.(1) Atribuţiile de coordonare operativă a unor domenii din structura compartimentelor pot fi delegate unor specialişti din compartimentele respective, la propunerea coordonatorilor acestora. (2) Delegarea pentru coordonarea operativă a unor compartimente din subordinea nemijlocită a ministrului culturii şi patrimoniului naţional, precum şi delegarea privind coordonarea operativă a unor domenii din cadrul direcţiilor/compartimentelor se fac prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

Art.26.(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici de conducere din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine. (2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, potrivit legii, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Art.27. Personalul de execuţie al ministerului este format din funcţionari publici şi personal contractual.

Art.28. Atribuţiile întregului personal al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, personal de specialitate - de conducere şi de execuţie, şi personal contractual, sunt stabilite prin fişele de post, elaborate potrivit reglementărilor legale în materie.

Capitolul 1 Compartimente coordonate de ministrul culturii şi patrimoniului naţional

Art. 29.(1) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional coordonează nemijlocit sau prin delegare, conform Anexei la prezentul regulament, următoarele compartimente:

1.1. SERVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL

1.2.

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERCULTURALITATE

1.3. COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

1.4. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

1.5. UNITĂŢI DE MANAGEMENTE/IMPLEMENTARE A PROIECTELOR 1.5.1. Unitatea de Management a Proiectului 1.5.2.Unitatea de Management a Proiectelor și Consultanță

1.6. COMPARTIMENTUL COORDONARE STRATEGII

ŞI POLITICI PUBLICE

1.7. CONSILIERUL DIPLOMATIC

1.8. COMPARTIMENTUL AFACERI EUROPENE

1.9. CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

1.10. SERVICIUL JURIDIC

1.11. COMPARTIMENTULINFORMATII CLASIFICATE

1.12. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROGRAMELOR

CULTURALE PRIORITARE SI RELATII CU SECTORUL CULTURAL PRIVAT

1.13. BIROUL SERVICII DECONCENTRATE

(2) În subordinea ministrului culturii şi patrimoniului naţional funcţionează cabinetul

ministrului.

Capitolul 1.1. Serviciul Legislativ si Relaţia cu Parlamentul

Art.30.(1) Serviciul Legislativ şi Relaţia cu Parlamentul, funcţionează în subordinea directă a ministrului culturii şi patrimoniului naţional, este condus de un şef serviciu, şi are ca atribuţii principale:

a) îndeplinirea funcţiilor ministerului în domeniul legislativ, normativ;

b) asigurarea relaţiei funcţionale dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Parlamentul României

(2) În domeniul legislativ, normativ îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) fundamentează şi propune, în colaborare cu direcţiile de specialitate, în conformitate cu

prevederile Programului de guvernare şi potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului

Naţional privind îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul specific, proiecte de acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, ordine cu caracter normativ, norme, normative, instrucţiuni);

b) elaborează, în colaborare cu Compartimentul Afaceri Europene şi cu direcţiile/compartimentele

de specialitate, propuneri privind armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;

c) asigură conţinutul şi forma juridică adecvate fiecărui act normativ elaborat în conformitate cu

dispoziţiile legale privind procedura de elaborare, promovare şi avizare a actelor normative;

d) asigură publicarea pe site-ul ministerului a proiectelor de acte normative pentru a fi supuse

dezbaterii publice, în condiţiile legii;

e) analizează, împreună cu direcțiile de specialitate, propunerile, sugestiile şi opiniile formulate de

persoanele interesate, cu privire la proiectele de acte normative inițiate de minister;

f) definitivează proiectele de acte normative şi instrumentele de prezentare şi motivare a acestora:

expuneri de motive, note de fundamentare, referate de aprobare elaborate de direcţiile de specialitate;

g) asigură transmiterea proiectelor de acte normative la ministerele avizatoare, analizează şi

colaborează cu acestea, în vederea includerii în proiectele supuse avizării a propunerilor şi

observaţiilor formulate;

h) formulează propuneri şi observaţii și avizează,împreună cu direcțiile de specialitate, potrivit

competențelor specifice, proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice ale

Serviciul Legislativ si Relaţia cu Parlamentul

administraţiei centrale de specialitate;

i) definitivează proiectele de acte normative iniţiate de minister în conformitate cu propunerile şi

observaţiile formulate de Consiliul Legislativ şi asigură transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului;

j) formulează propuneri, împreună cu compartimentele de specialitate, privind programul legislativ al ministerului, parte componentă a programelor legislative anuale ale Guvernului;

k) redactează şi transmite, lunar, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul informările privind

îndeplinirea programului legislativ al ministerului;

l) formulează, împreună cu compartimentele de specialitate, propuneri pentru legea de abilitare a

Guvernului pentru legiferare prin ordonanţe pe perioada vacanţelor parlamentare;

m) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice nou

înființate/reorganizate aflate în subordinea ministerului;

n) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate organizate la

nivelul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit legii;

o) elaborează, definitivează sau avizează, după caz, împreună cu direcţiile de specialitate, ordine ale

ministrului culturii şi patrimoniului naţional cu caracter normativ;

p) asigură transmiterea, spre publicare în Monitorul Oficial al României, a ordinelor ministrului

culturii şi patrimoniului naţional, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, cu semnătură electronică certificată;

q) elaborează şi prezintă conducerii ministerului situaţia privind stadiul actelor normative

iniţiate/avizate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

r) formulează puncte de vedere cu privire la plângeri prealabile, petiții, memorii care privesc actele

normative inițiate de minister;

s) realizează sinteze, documentare, informări în materia specifică.

(3) În domeniul asigurării relaţiei funcţionale dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Parlamentul României, Serviciul Legislativ şi Relaţia cu Parlamentul are următoarele atribuţii:

a) asigură susţinerea proiectelor de lege iniţiate de Ministerul Culturii si

Patrimoniului Național, în cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului şi transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de lege, amendamentele formulate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

b) urmăreşte stadiul obţinerii avizelor comisiilor şi întocmirea rapoartelor de către comisiile sesizate în fond pentru proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi informează secretarul de stat coordonator al domeniului în legătură cu aspectele care necesită intervenţia acestuia;

c) asigură reprezentarea ministerului la lucrările comisiilor din Parlament, prin prezența demnitarilor si a reprezentanților direcţiilor de specialitate, potrivit hotărârii conducerii ministerului;

d) organizează şi monitorizează procedura evidenţei, redactării, expedierii/prezentării răspunsurilor ministerului, în termenele stabilite, la interpelările şi întrebările formulate de parlamentari;

e) formulează, împreună cu compartimentele de specialitate, propuneri şi observaţii cu privire la propunerile legislative transmise de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul;

f) organizează şi monitorizează procedura evidenţei, redactării, expedierii/prezentării răspunsurilor ministerului, în termenele stabilite, cu privire la propunerile legislative transmise de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul;

(4) Serviciul Legislativ şi Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.2. Directia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate

Art.31.(1) În domeniul relaţiilor internaţionale, Directia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate are următoarele atribuţii principale:

a) coordonarea programelor naţionale în domeniile cooperării culturale europene şi al relaţiilor internaţionale;

b) propune strategii şi programe de acţiuni în domeniul specific şi asigură, împreună cu direcţiile de specialitate, aplicarea şi implementarea acestora;

c) iniţiază, susţine şi realizează, cu aprobarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi în colaborare cu direcţiile/compartimentele de specialitate din minister, programe multilaterale şi acţiuni bilaterale internaţionale specifice pentru promovarea valorilor culturii române în străinătate, precum şi ale culturilor străine în România;

d) iniţierea şi monitorizarea pe plan multilateral a participării româneşti la programe ale organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei, UNESCO, Organizaţia Internaţională a Francofoniei etc.);

e) analizarea, pregătirea şi elaborarea fişelor de relaţii în domeniul culturii în vederea informării, prin Ministerul Afacerilor Externe, a membrilor Guvernului ce efectuează vizite de lucru în străinătate şi a susţinerii deplasărilor reprezentanţilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

f) monitorizează, împreună cu Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate, plata contribuţiilor la organisme şi instituţii internaţionale la care ţara noastră a aderat;

g) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru elaborarea şi realizarea programelor cultural - artistice ale institutelor culturale româneşti din străinătate;

h) participă la elaborarea programelor guvernamentale de schimburi culturale cu alte ţări şi urmăreşte, după aprobare, îndeplinirea prevederilor acestora;

i) analizează, pregăteşte şi elaborează documentaţia privind deplasările în străinătate în interesul serviciului ale demnitarilor şi reprezentanţilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

j) elaborează documentaţia privind aprobarea deplasărilor în străinătate a conducătorilor instituţiilor aflate în subordinea ministerului şi comunică acestor instituţii actul administrativ privind acordul ordonatorului principal de credite referitor la aceste deplasări;

k) susţine, prin intermediul direcţiei de specialitate din Ministerul Afacerilor Externe, relaţia oficială a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu consilierii şi ataşaţii culturali acreditaţi în România, precum şi cu consilierii şi ataşaţii culturali români din străinătate

l) elaborarea de sinteze şi analize privind diferite aspecte ale politicii culturale.

m) participă la elaborarea programelor interguvernamentale, în privinţa capitolelor referitoare la cultură şi urmăreşte, îndeplinirea prevederilor acestora;

n) participă la elaborarea programelor interministeriale cu alte ţări, în domeniul culturii, şi urmăreşte îndeplinirea prevederilor acestuia;

o) colaborează cu direcţiile care au atribuţii similare din alte instituţii publice centrale.

(2) Directia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate informează

direcţiile/compartimentele de specialitate, în termen util efectuării aplicaţiilor, despre documentele, programele şi proiectele internaţionale care privesc fiecare domeniu de activitate a ministerului. (3) Directia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate îndeplinește si următoarele atribuții în domeniul relației cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură:

a) desfăşoară toate activităţile care decurg din relaţiile Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură;

b) iniţiază, susţine şi realizează, cu aprobarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister, programe multilatrale şi acţiuni bilaterale internaţionale, în conformitate cu priorităţile specifice ale UNESCO;

c) iniţiază sau, după caz, elaborează programe şi proiecte la nivel naţional şi/sau internaţional, în scopul punerii în aplicare a strategiilor UNESCO în domeniul culturii;

d) propune sau, după caz, iniţiază, editează şi coordonează lucrări ştiinţifice cu scopul de a asigura accesul la informaţii de importanţă naţională, în domeniul culturii, cu sprijinul si

e)

în colaborare cu alte instituţii, conform prevederilor legale în vigoare; realizează şi actualizează permanent baza de date pentru proiectele derulate în cadrul parteneriatelor cu UNESCO.

(4) În domeniul interculturalităţii, Direcţia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate asigură elaborarea strategiilor şi coordonarea programelor naţionale interculturale, precum şi a unor direcţii de acţiune în domeniul păstrării, conservării, valorificării, dezvoltării şi exprimării libere a identităţii etnice culturale, lingvistice a minorităţilor naţionale din România. (5) În domeniul interculturalităţii, Direcţia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) concepe, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, potrivit strategiei şi

obiectivelor din domeniu, realizarea unor programe proiecte şi manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecţia, conservarea, dezvoltarea şi valorificarea creaţiei culturale, lingvistice, ştiinţifice a minorităţilor naţionale din România;

b) urmăreşte şi supraveghează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor

şi acordurilor internaţionale în domeniul culturii minorităţilor naţionale din România, şi ocroteşte dezvoltarea personalităţii creatoare a acestora;

c) iniţiază şi acordă sprijin logistic, financiar şi de specialitate, direct sau în

colaborare cu alte direcţii din minister sau cu instituţii publice de cultură subordonate ministerului, cu alte instituţii specializate, cu organizaţii neguvernamentale sau colaboratori

externi, pentru elaborarea unor studii, cercetări şi sinteze privind cultura minorităţilor etnice şi interferenţele culturale dintre cultura acestora şi cea română;

d) sprijină sau iniţiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, la nivel

naţional şi internaţional, având ca temă cultura minorităţilor naţionale;

e) contribuie la asigurarea circulaţiei informaţiilor privind cultura minorităţilor

naţionale şi la promovarea politicii de toleranţă prin mass-media din ţară şi din străinătate;

f) sprijină editarea de cărţi, publicaţii şi alte tipărituri în limbile minorităţilor

naţionale, în scopul valorificării vieţii spirituale, a tradiţiilor şi creaţiilor culturale aparţinând

minorităţilor naţionale;

g) întocmeşte, în colaborare cu direcţiile de specialitate, Repertoriul bunurilor

culturale mobile şi imobile create de către minorităţile naţionale din România;

h) încurajează şi sprijină, împreună cu direcţiile/compartimentele de specialitate,

schimburi de informaţii etc., între persoane fizice, instituţii de cultură şi organizaţii

neguvernamentale aparţinând minorităţilor etnice, din ţară şi din străinătate;

i) asigură realizarea unei bănci de date în colaborare cu Centrul de Pregătire

profesională în cultură şi Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii privind viaţa culturală a minorităţilor naţionale din România (lucrări publicate, manifestări ştiinţifice, culturale, religioase, lingvistice, instituţii culturale, date statistice etc.);

j) propune şi colaborează la elaborarea de norme şi normative pentru instituţiile şi

aşezămintele culturale ale minorităţilor naţionale din România, indiferent de subordonarea

acestora;

k) propune şi sprijină, în colaborare cu direcţiile/compartimentele de specialitate,

în condiţiile legii şi în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, achiziţionarea de bunuri culturale, înfiinţarea unor muzee, case memoriale, a altor instituţii de cultură, în scopul păstrării şi valorificării moştenirii culturale, materiale şi spirituale a minorităţilor etnice;

l) iniţiază şi/sau acordă sprijin metodologic şi financiar pentru organizarea unor

programe, proiecte, acţiuni sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc.,

prin: cercetare de arhivă şi de teren, concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creaţie, expoziţii, alte acţiuni de interes naţional sau zonal pentru minorităţile naţionale;

m) iniţiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităţilor etnice în vederea

cunoaşterii şi sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora;

n) propune şi/sau sprijină financiar organizarea de aniversări, comemorări, cu

rezonanţă naţională sau internaţională a unor evenimente istorice şi a unor personalităţi marcante aparţinând culturii minorităţii naţionale;

o) sprijină pregătirea profesională a specialiştilor şi creatorilor cu prezenţă activă în

viaţa culturală a minorităţilor naţionale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de

perfecţionare, în ţară şi în străinătate;

p) colaborează cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice, cu compartimentul de

specialitate din structura Ministerului Afacerilor Externe, cu Centrul Naţional de Cultură al Romilor Romano Kher, Agenţia Naţională pentru Romi, cu direcţii similare din alte instituţii

publice, cu organizaţiile neguvernamentale ale minorităţilor naţionale din România, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale de profil, din ţară şi din străinătate;

(6) Direcţia Relaţii Internaţionale si Interculturalitate îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.3. Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice

Art.32.(1) Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice asigură accesul liber şi

neîngrădit la informaţiile de interes public privind activitatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi difuzarea de informaţii corecte, complete şi oportune către opinia publică, mass-media, diverse instituţii, organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în conformitate cu principiile statuate de legislaţia în vigoare. (2) Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice are următoarele atribuţii principale:

a) asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;

b) administrează solicitările de acces la informaţiile de interes public, conform prevederilor legale;

c) întocmeşte, conform prevederilor legale, raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, pe care îl înaintează ministrului şi îl dă publicităţii;

d) colectează rapoartele instituţiilor publice din subordinea ministerului, le centralizează şi le transmite Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale;

e) furnizează către mass-media informaţiile de interes public cu referire la activitatea ministerului, în condiţiile legii;

f) asigură asistenţă de specialitate conducerii ministerului în domeniul comunicării;

g) organizează conferinţele de presă ale ministrului, ale secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct, ale direcţiilor din structura ministerului, precum şi alte tipuri de activităţi specifice practicii de presă şi relaţii publice;

h) colaborează cu Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, în vederea stabilirii unei strategii comune de comunicare, pentru coordonarea şi producerea mesajului public guvernamental în planul culturii şi patrimoniului naţional şi gestionarea difuzării sociale optime a acestui mesaj;

i) propune elaborarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a pliantelor, ghidurilor, materialelor documentare etc., care să contribuie la crearea unei imagini corecte privind activitatea ministerului;

j) iniţiază şi organizează colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, precum şi acţiuni cu organizaţii neguvernamentale, mass-media, pe teme privind domeniul specific de activitate;

k) administrează, gestionează şi coordonează operaţional exploatarea, completarea, actualizarea şi upgradarea portalului web al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

l) organizează sistemul operativ “oficiul de relaţii cu publicul“;

m) colaboreză cu departamente similare ale altor autorităţi şi instituţii în probleme specifice;

Art. 33. Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice îndeplineşte orice alte atribuţii

date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.4. Compartimentul Audit public intern

Art.34.(1) Activitatea Compartimentului Audit public intern se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliază conducerea ministerului în ceea ce priveşte buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. (3) Compartimentului Audit public intern are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) norme specifice Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi avizează Normele metodologice specifice elaborate de entităţile publice din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

b) elaborează Carta auditului intern şi Codul privind conduita etică a auditorului intern;

c) elaborează, pe baza evaluării riscurilor asociate, a sugestiilor ministrului şi ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi, proiectul planului de audit intern şi îl supune aprobării ministrului culturii şi patrimoniului naţional;

d) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

e) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducerea ministerului, precum şi despre consecinţele acestora;

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern;

h) în cazul constatării unor iregularităţi semnificative sau a unor posibile prejudicii, raportează imediat ministrului şi structurii de control intern abilitate;

i) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern din instituţiile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi poate propune măsuri corective, în colaborare cu conducerile acestora.

(4) Se auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele activităţi şi operaţiuni:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din

fondurile comunitare;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al

unităţilor administrativ-teritoriale;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţe,

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i) sisteme informatice. (5) Compartimentul auditează activitatea instituţiilor publice din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional care nu întrunesc condiţiile pentru constituirea de compartimente de audit public intern. (6) Compartimentul Audit evaluează, cel puţin o dată la 5 ani, activitatea de audit public

intern la instituţiile publice din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, care au organizate compartimente de audit public intern. Art. 35. În realizarea misiunilor de audit la instituţiile care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, auditorii îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu emis de coordonatorul compartimentului de audit intern.

Capitolul 1.5.1 Unitatea de Management a Proiectului

Art.36.(1) Unitatea de Management a Proiectului este entitatea însărcinată cu implementarea, managementul şi monitorizarea proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice din România”, conform prevederilor Acordului-cadru de imprumut intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1562/2006) aprobat prin H.G. nr. 191/2007, Acordului-cadru de imprumut intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572/2006) aprobat prin H.G. nr. 933/2007 si Acordurilor de imprumut subsidiar nr. 332/2007 si 342/2007 intre Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional. (2) Proiectul este finanţat prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi vizează reabilitarea amplasamentelor culturale a unui număr de 23 monumente istorice din România. (3) Unitatea de Management a Proiectului este autorizată să desfăşoare următoarele funcţii administrative şi procedurale:

a) managementul fondurilor proiectului;

b) planificarea proiectului, conform structurii sale financiare;

c) coordonarea circuitului resurselor financiare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice;

d) organizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări;

e) participarea la elaborarea termenilor de referinţă şi a specificaţiilor tehnice;

f) pregătirea documentaţiei de licitaţie standard şi lansarea licitaţiilor;

g) asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitaţie în cadrul procesului de evaluare a

ofertelor;

h) realizarea, pregătirea şi semnarea contractelor;

i) asigurarea contabilităţii financiare a proiectelor;

j) managementul contractelor;

k) managementul plăţilor;

l) procesul de monitorizare şi evaluare;

m) monitorizarea realizării obligaţiilor asumate prin acordul de împrumut, inclusiv a celor

financiare.

(4) Prin intermediul Unităţii de Management a Proiectului se efectuează şi monitorizează finanţarea actualizării sau elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, supervizare lucrări, autorizaţii şi permise şi achiziţionarea de echipamente sau bunuri, precum şi costuri de administrare a Proiectului.

Art.37. (1) Unitatea de Management a Proiectului are următoarele principale atribuţii:

a) asigura finanţarea, monitorizarea şi coordonarea tuturor activităţilor din Program până la

finalizarea lor şi se va asigura că atât contractanţii cât şi instituţiile beneficiare responsabile pentru diferite activităţi din cadrul Programului îşi vor executa sarcinile în mod satisfăcător şi cu respectarea termenelor stabilite.

b) asigura coordonarea şi implementarea achiziţiilor şi se asigura că toate lucrările, echipamentele şi

serviciile finanţate în cadrul Programului sunt procurate în deplină concordanţă cu cadrul legal din România şi că licitaţiile sunt organizate şi contractele acordate în mod competitiv şi transparent. UMP va elabora Planul de Achiziţii şi va asigura cadrul administrativ pentru desfășurarea procedurilor de licitație. UMP va întocmi contractele şi le va trimite spre semnare persoanelor împuternicite. UMP-ul va întocmi termenii de referinţă şi va contracta serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică care vor fi destinate beneficiarilor.

c) asigura pregătirea şi transmiterea către MFP a cererilor de deschidere de credite la timp, astfel

încât să nu existe întârzieri de plată către contractori sau consultanţi ;

d)

exercita responsabilitatea totală privind managementul financiar şi administrarea contractelor din

cadrul Programului. UMP se va asigura că înregistrările financiare sunt complete şi că rapoarte finaciare actualizate sunt întocmite şi transmise la timp de către Minister către BDCE şi către Ministerul Finanţelor Publice, conform cerinţelor de raportare;

e) stabilește şi menţine o comunicare constantă cu BDCE, cu specialiştii relevanţi din cadrul

departamentelor Ministerului şi cu entităţile relevante în toate problemele care privesc implementarea şi supervizarea Proiectului sau alte activităţi legate de respectarea ACI ; f) răspunde de pregătirea Rapoartelor privind Progresul Implementării, care informează asupra stării sau a progresului implementării Proiectului şi pentru transmiterea regulată a acestora către BDCE şi

Ministerul Finanțelor Publice. La sfârşitul Proiectului, UMP va elabora Raportul de Finalizare a Proiectului ;

g) răspunde de întregul management financiar din cadrul Proiectului;

(2)

Responsabilităţile

următoarele:

privind

managementul

financiar

ale

UMP

includ

de

asemenea,

a) pregătirea bugetelor, planificarea şi controlul tuturor operaţiunilor financiare, contabile, logistice şi administrative legate de Program, cum ar fi: plata contractelor de lucrări şi servicii şi a achiziţiilor ce decurg din acestea, înregistrarea tuturor materialelor şi bunurilor de capital;

b) menţinerea legăturii cu Direcţia buget, finanțe, contabilitate din Minister, cu Ministerul Finanţelor Publice, cu BDCE, etc.;

c) ţinerea înregistrărilor financiare şi a documentaţiei privind toate cheltuielile şi tragerile din cadrul Programului, actualizate la zi. Toate înregistrările vor fi păstrate şi tranzacţiile vor fi înregistrate şi raportate în conformitate cu legislaţia română, şi în acord cu standardele contabile internaţionale după cum este specificat în ACI. Regulat, vor fi transmise către BDCE şi Ministerul Finanţelor Publice liste cu toate înregistrările financiare;

d) pregătirea, urmărirea şi actualizarea, unde este cazul, a Planului de Achiziţii pentru contractele de lucrări şi servicii pentru a fi corelat cu calendarul de achiziţii şi cu limitele recomandate de ACI şi de legislaţia română;

e) realizarea plăţilor direct către contractorii de lucrări/echipamente în baza lucrărilor finalizate măsurate şi certificate de supervisorii lucrărilor de la locaţia proiectului; emiterea plăţilor în baza contractelor de consultanţă, dacă acestea există. (3) În baza autorizatiilor şi permiselor emise de autorităţile locale, UMP elaborează

Termenii de Referinţă şi va iniţia selecţia firmelor specializate în construcţii, pentru fiecare sub- proiect în parte. (4) UMP procesează cererile de plăţi şi efectuează plăţile pentru lucrări/contractori. (5) UMP poate contracta serviciile unui diriginte de şantier independent, pentru a verifica în mod independent calitatea, stadiul şi acceptabilitatea lucrărilor efectuate pentru fiecare caz în parte. Dirigintele de şantier va furniza rapoarte informative scrise, complete, periodice UMP cu privire la concluziile sale, inclusiv evaluări ale calităţii lucrărilor şi a progresului înregistrat. (6) Pentru a menţine un control strict asupra procesului de achiziţii în cadrul Proiectului şi a putea monitoriza conformitatea cu procedurile convenite, UMP va derula, coordona de la centru toate procedurile de achiziţii de lucrări, echipamente şi servicii legate de implementarea Proiectului. (7) UMP are obligaţia transmiterii către BDCE a Planului de Achiziţii detaliat, spre aprobare, înaintea primei trageri din împrumut. (8) UMP asigură monitorizarea prin specialiştii proprii şi cu ajutorul firmelor de audit performanţa implementării proiectului. UMP va pregăti Rapoarte privind Progresul Implementării (în engleză) la fiecare 6 luni, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului şi le va transmite către BDCE via MEF. (9) La finalul implementării proiectului, UMP va pregăti şi va transmite la BDCE un Raport de Finalizare a Proiectului care va conţine o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale şi de mediu ale proiectului. Raportul de Finalizare a Proiectului va cumula informaţia din Rapoartele

privind Progresul Implementării, corespondenţa cu BDCE şi va conţine o comparaţie între activităţile finalizate şi cele programate iniţial. (10) UMP va colabora cu orice alt departament relevant (buget, investiţii, monumente, etc) sau alte instituţii subordonate MCPN, pentru asigurarea suportului tehnic, ori de câte ori este necesar. (11) UMP poate exercita, potrivit legii, și alte atribuții privind elaborarea, managementul, monitorizarea programelor şi proiectelor finanţate prin accesarea fondurilor europene structurale prin programele naţionale, din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite.

Art.38.(1) Conducerea UMP este asigurată de un directorul UMP, numit prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului național.

(2) Personalului UMP este angajat pe bază de concurs, conform legii. (3) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Unitățile de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. (4) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional numeşte personalul UMP şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia. (5) Salarizarea personalului Unităţilor de management al proiectului se stabilește conform legislației în vigoare.

Capitolul 1.5.2. Unitatea de Management a Proiectelor și Consultanță

Art.39.(1) Unitatea de Management a Proiectelor ”Spatiul Economic European”, înființată prin OMCC 2277/22.06.2009, care își schimbă denumirea în Unitatea de Management a Proiectelor și Consultanță, are ca misiune creşterea performanţei instuţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale şi aflându-se în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national. (2) Unitatea de Management a Proiectelor și Consultanță, denumită în continuare UMPC este o unitate de management a activităţii de elaborare, management, monitorizare şi consultanţă a programelor şi proiectelor finanţate prin accesarea fondurilor europene structurale prin programele naţionale, din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite; (3) Activitatea UMPC constă în iniţierea, elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor în vederea accesării fondurilor europene şi internaţionale având în vedere punerea în aplicare a politicilor publice şi strategiile din domeniul culturii şi patrimoniului national, în

concordanţă cu necesitatea creşterii capacităţii administrative şi a competitivităţii autorităţilor publice centrale prezentate în PND 2007-2013 şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene. (4) În realizarea strategiilor şi politicilor manageriale, UMPC:

a) facilitează accesul la programele finanţate din fonduri structurale europene rambursabile şi nerambursabile în domeniul culturii, patrimoniului naţional şi domenii conexe;

b) oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor insituţiilor din subordinea MCPN şi celor din sistemul infrastructurii culturale la nivel naţional şi local;

c) urmăreşte şi consiliază derularea planului de activităţi pe diferite programe de finanţare;

d) monitorizează implementarea proiectelor contractate din fonduri structurale europene rambursabile şi nerambursabile şi a celor internaţionale;

e) aprobă rapoartele periodice ale Unităţii;

f) stabileşte relaţii de colaborare cu entităţi precum: facultăţi, colegii, centre de cercetare, cu Autorităţile de management, Unităţile de Implementare, Organismele regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu entităţi similare din străinătate.

(5) UMPC este autorizată să desfăşoare următoarele funcţii administrative şi procedurale:

a) managementul fondurilor proiectului;

b) planificarea proiectului, conform structurii sale financiare;

c) coordonarea circuitului resurselor financiare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice;

d) organizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări;

e) participarea la elaborarea termenilor de referinţă şi a specificaţiilor tehnice;

f) pregătirea documentaţiei de licitaţie standard şi lansarea licitaţiilor;

g) asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitaţie în cadrul procesului de evaluare a

ofertelor;

h)

realizarea, pregătirea şi semnarea contractelor;

i)

asigurarea contabilităţii financiare a proiectelor;

j)

managementul contractelor;

k)

managementul plăţilor;

l)

procesul de monitorizare şi evaluare;

m)

monitorizarea realizării obligaţiilor asumate prin GOL, inclusiv a celor financiare.

(6) UMPC are următoarele atribuţii :

a)

iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate sau depuse spre finanţare din fonduri comunitare europene si internaţionale;

b) coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor;

c) asigură coordonarea si implementarea achiziţiilor publice din cadrul proiectelor aflate în derulare şi se asigura că toate lucrările, echipamentele şi serviciile finanţate în cadrul Proiectelor sunt procurate în deplină concordanţă cu cadrul legal din România şi că licitaţiile sunt organizate şi contractele acordate în mod competitiv şi transparent. UMPC va elabora Planul de Achiziţii şi va nominaliza Comisiile de Licitaţie. UMPC va întocmi contractele şi le va trimite spre semnare persoanelor împuternicite. UMPC-ul va întocmi termenii de referinţă şi va contracta serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică care vor fi destinate beneficiarilor;

d)

exercita responsabilitatea totală privind managementul financiar şi administrarea contractelor din

cadrul Programului. UMPC se va asigura că înregistrările financiare sunt complete şi că rapoarte

finaciare actualizate sunt întocmite şi transmise la timp către Ministerul Finanţelor Publice si OMF, conform cerinţelor de raportare şi a prevederilor din GOL şi a altor documente inerente emise de către OMF;

e) pregătirea bugetelor, planificarea şi controlul tuturor operaţiunilor financiare, contabile, logistice

şi administrative legate de Proiecte, cum ar fi: plata contractelor de lucrări şi servicii şi a achiziţiilor

ce decurg din acestea, înregistrarea tuturor materialelor şi bunurilor de capital; f) menţinerea legăturii cu Direcţia buget, finanţe, contabilitate din Minister, cu Ministerul Finanţelor

Publice, cu OMF, etc.;

f)

ţinerea înregistrărilor financiare şi a documentaţiei privind toate cheltuielile şi tragerile din cadrul Proiectelor, actualizate la zi. Regulat, vor fi transmise către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Finanţelor Publice si OMF liste cu toate înregistrările financiare;

g)

pregătirea, urmărirea şi actualizarea, unde este cazul, a Planului de Achiziţii pentru contractele de lucrări şi servicii pentru a fi corelat cu calendarul de achiziţii şi cu limitele recomandate de OMF şi de legislaţia română;

h)

realizarea plăţilor direct către contractorii de lucrări/echipamente în baza lucrărilor finalizate

măsurate şi certificate de supervisorii lucrărilor de la locaţia proiectului; emiterea plăţilor în baza contractelor de consultanţă, dacă acestea există.

j)

monitorizează derularea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice, supervizarea lucrărilor

specifice, elaborarea documentelor aditionale necesare depunerii proiectelor în vederea finanţării acestora; k) monitorizează procedurile de achiziţionare de echipamente sau bunuri, precum şi costurile de administrare ale proiectelor depuse spre finanţare sau în derulare;

l)

identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene pe baza

priorităţilor obiectivelor de guvernare, cele ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu privire la cultură şi patrimoniu naţional, precum şi din alte documente programatice; m)întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării

eligibilităţii proiectelor propuse; în acest scop conlucrează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii de profil; n)întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a proiectului (termeni de referinţă, specificaţii tehnice), cu sprijinul direcţiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul; o) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractori a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă; p) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin proiect; q) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, în acest scop beneficiind de sprijinul beneficiarilor direcţi, dacă este cazul;

r) asigură schimbul de informaţii, privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor, cu

direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional şi cu agenţiile de implementare;

s) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile

interinstituţionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE; ș) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al UMPC, iniţiind relaţii de cooperare internaţională şi parteneriate şi sprijină integrarea în reţele şi proiecte europene tematice finanţate prin fonduri structurale europene; t) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii instituţiei;

ț) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a

proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate. (7) UMPC colaborează cu alte departamente sau instituţii subordonate MCPN, pentru asigurarea suportului tehnic, ori de câte ori este necesar. (8) Conducerea UMPC este asigurată de directorul acesteia, numit prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului naţional. (9) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UMPC se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. (10) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional numeşte personalul UMPC şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia. (11) Salarizarea personalului UMPC se stabilește conform legislației în vigoare.

Capitolul 1.6. Compartimentul Coordonare Strategii şi Politici Publice

Art.40.(1) Compartimentul Coordonare Strategii şi Politici Publice are atribuţii în domeniul elaborării, monitorizării şi evaluării documentelor de politicilor publice, conform Hotărârii Guvernului nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările

ulterioare şi în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 870 / 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare. (2) Atribuţiile principale ale Compartimentului Coordonare Strategii şi Politici Publice sunt:

a) asigură consultanţă departamentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea documentelor de politici publice;

b) monitorizează în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional respectarea procedurilor de elaborare şi avizare a documentelor de politică publică, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârii Guvernului nr. 1226 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente;

c)

elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la documentele de politici publice iniţiate şi implementate la nivelul Ministerului Culturii Patrimoniului Naţional, precum şi a altor programe sau proiecte, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului;

d) oferă asistenţă metodologică departamentelor de specialitate, instituţiilor subordonate şi serviciilor deconcentrate ale ministerului în vederea elaborării și actualizării Planului Strategic al Instituţiei (PSI), potrivit Hotărârii Guvernului nr.1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;

e) elaborează metodologia de lucru, oferă sprijin metodologic, centralizează, analizează şi sintetizează materialele elaborate de departamentele de specialitate, în vederea implementării sistemelor de control intern/ managerial, în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

f) asigură secretariatele tehnice constituite pentru urmărirea şi sprijinirea implementării proceselor rezultate din acte administrative sau normative relevante pentru sfera politicilor publice sau ale proceselor de management, în general;

g) elaborează rapoartele de activitate anuale sau periodice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, a raportărilor semestriale privind gradul de îndeplinire a obiectivelor din cadrul Programului de guvernare, a documentului de sinteză al politicilor publice sectoriale, strategie şi coordonarea politicilor structurale, aferent Scrisorii cadru transmise de Ministerul Finanţelor Publice anual, ordonatorilor principali de credite;

h) coordonează sau participă la programe şi proiecte ale instituţiilor europene, la care România, prin intermediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, participă, în calitate de beneficiar;

i) identifică ariile care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice în domeniul culturii, precum şi a proiectelor corespunzătoare;

j) revizuieşte, evaluează şi propune recomandări, în colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea debirocratizării, simplificării, modernizării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice furnizate de minister;

k) elaborează diverse raportări de progres către instituţii europene şi comunitare, privind stadiul implementării politicilor publice rezultate în urma instrumentelor de reglementare sau non- reglementare emise de aceste instituţii;

l) membrii Compartimentului Coordonare Strategii şi Politici Publice participă, în calitate de membri sau membri supleanţi la lucrările grupurilor de lucru constituite la nivelul instituţiilor europene, cu referire la domeniul culturii şi/sau al politicilor publice;

m) participă în Secretariatul tehnic al Comisiilor de concurs pentru evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management în vederea ocupării posturilor de director general al instituțiilor publice de cultura aflate în subordinea MCPN, precum şi Comisiile de soluţionare a contestaţiilor în urma desfăşurării concursurilor mai sus menţionate.

n) identifică, propune şi sprijină realizarea programelor / proiectelor care ar putea beneficia de finanţare din fonduri structurale şi din alte fonduri europene relevante pentru domeniul cultural şi pentru domeniul specific de activitate, în colaborare cu Unitatea de Implementare a Proiectelor şi cu alte structuri de specialitate cu competenţe în domeniu;

o) colaborează cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii în vederea elaborării de studii, cercetări şi rapoarte pentru fundamentarea documentelor de politici publice;

p) susţine prezentări publice privind reforma administraţiei publice, precum şi alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuţiilor sale.

q) realizează sinteze, documentare, informări in materia specifică de competenţă/responsabilitate.

Art.41. Compartimentul Coordonare Strategii şi Politici Publice îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prin dispoziţie a ministrului, precum şi a secretarului general, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92 / 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată prin Legea nr. 135 / 2009.

Capitolul 1.7. Consilierul diplomatic

Art. 42. – Consilierul diplomatic are următoarele atribuţii principale:

a) acţionează pentru promovarea relaţiilor externe în domeniul de activitate al ministerului;

b) contribuie activ la soluţionarea sarcinilor pe linie de politică externă repartizate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin elaborarea de propuneri şi principii, promovarea de acţiuni, precum şi organizarea unor întâlniri, reuniuni şi a altor manifestări cu caracter internaţional;

c) asigură cunoaşterea şi respectarea în cadrul ministerului a principiilor de politică externă şi de acţiune definite de Ministerul Afacerilor Externe pe domeniul de competenţă al ministerului;

d) urmăreşte consolidarea imaginii externe a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional ca parte integrantă a imaginii României pe plan internaţional;

e) elaborează sinteze informative în legătură cu evenimentele internaţionale de interes din domeniul culturii şi face propuneri pentru contracararea unor eventuale efecte negative;

f) sprijină ministrul culturii şi patrimoniului naţional în luarea unor decizii de politică externă pentru domeniul culturii;

g) organizează şi urmăreşte contactele culturale ale ministerului, cu misiunile diplomatice româneşti şi cu cele străine acreditate în România;

h) formualează recomandări în legătură cu organizarea de întâlniri şi stabilirea de relaţii culturale cu organisme şi instituţii de profil internaţionale;

i) se preocupă de cunoaşterea şi respectarea ceremonialului şi practicii diplomatice în cadrul ministerului;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite de ministru sau rezultate din reglementările în vigoare.

Capitolul 1.8

Compartimentul Afaceri Europene

Art.43.(1) Compartimentul Afaceri Europene (CAE) este structura din cadrul Ministerului care gestionează ansamblul problematicii UE, principalele sale activităţi vizând îndeplinirea obligaţiilor din domeniul cultural ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. CAE asigură astfel participarea ţării noastre la deciziile şi acţiunile comunitare, precum şi contribuţia MCPN la procesul de coordonare inter-ministerială în domeniul afacerilor europene, menţinând totodată legătura dintre instituţiile UE şi autorităţile naţionale din aria de competenţă.

(2) Compartimentul Afaceri Europene are astfel următoarele atribuţii:

a) urmăreşte priorităţile Preşedinţiilor semestriale ale Uniunii Europene şi a planurilor aferente de

lucru, formulând propuneri pentru corelarea acestora cu acţiunile la nivel naţional şi pentru mandatul

general elaborat de Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) elaborează proiectele de mandat şi documentele aferente pentru participarea Ministrului Culturii

şi Patrimoniului Naţional la sesiunile Consiliului Uniunii Europene reunit în formatul Educaţie, Tineret, Cultură, cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene şi al ministrului afacerilor externe;

c) participă la reuniuni şi consultări la nivel de experţi şi reprezintă ministerul în cadrul grupurilor

de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene, din aria de competenţă (afaceri culturale, audiovizual şi drepturi de autor - în colaborare cu ORDA) şi formulează, cu avizul conducerii MCPN, al Departamentului pentru Afaceri Europene şi al Ministerului Afacerilor Externe, poziţiile României în cadrul acestor grupuri;

d) participă la reuniuni şi consultări la nivel de experţi şi reprezintă ministerul în cadrul altor

grupuri şi formaţiuni de lucru existente la nivel european, în domeniul său de competenţă, în baza mandatului de reprezentare încredinţat de Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

e) participă la gestionarea dosarelor de probleme aflate pe agenda curentă a Comisiei Europene;

f) participă la procedura de comitologie pentru asistarea Comisiei Europene în deciziile pe care aceasta le ia în implementarea programelor europene, în conformitate cu ordinele de desemnare ale ministrului;

g) elaborează corespondenţa şi materialele aferente în vederea coordonării dintre poziţiile statelor

membre UE, în domeniul de competenţă MCPN;

h) monitorizează activitatea experţilor desemnaţi în grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi

în cele instituite în conformitate cu metoda deschisă de coordonare, acordând în acelaşi timp consultanţă în probleme legate de proceduri UE şi instituţii europene;

i) elaborează punctele de vedere, mandatele şi instrucţiunile Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

j) menţine legătura cu instituţiile europene prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României

pe lângă Uniunea Europeană;

k) participă la reuniunile săptămânale ale Comitetului de coordonare inter-instituţională organizate

de Departamentul pentru Afaceri Europene şi de Ministerul Afacerilor Externe precum şi la alte grupuri de lucru interministeriale constituite pe probleme punctuale, în funcţie de aria de competenţă şi în baza mandatului de reprezentare încredinţat de Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

l) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea de către direcţiile de specialitate din cadrul ministerului a obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană în domeniul culturii;

m) realizează coordonarea intra-ministerială în vederea elaborării poziţiilor MCPN pe problematica

afacerilor europene, implicând un set de acţiuni concrete, precum centralizarea informaţiilor şi asigurarea caracterului unitar şi coerent al poziţiilor MCPN în raport cu proiectele legislative, politicile, strategiile şi programele UE, a elaborării punctelor de vedere şi poziţiilor MCPN, conform procedurilor naţionale în vigoare;

n) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu legislaţia europeană şi urmăreşte

respectarea angajamentelor asumate de România în plan cultural (transpunerea directivelor, asumarea regulamentelor, implementarea deciziilor), în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul ministerului şi cu instituţiile competente în domeniu, în funcţie de aria de competenţă.

o) participă la procedura de notificare pentru transpunerea directivelor europene, împreună cu

Departamentul de Afaceri Europene şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare;

p) formulează propuneri şi observaţii privind iniţiativele legislative, proiectele de acte normative şi

de politici publice ce au incidenţă în domeniul afacerilor europene şi în cel al acquis-ului comunitar;

q) asigură, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale ministerului şi cu instituţiile

competente, derularea acţiunilor necesare în vederea implementării măsurilor pentru realizarea strategiilor şi programelor ministerului, cu incidenţă în domeniul afacerilor europene;

r) elaborează note, rapoarte, analize şi sinteze privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor specifice

domeniului culturii pentru reuniunile miniştrilor, şedinţe de guvern, alte reuniuni şi evenimente

desfăşurate la nivel naţional şi internaţional;

s) asigură consultanţa de specialitate şi coordonează acţiunile derulate la nivelul ministerului pentru

îndeplinirea măsurilor ce revin pe linia afacerilor europene şi implementării acquis-ului comunitar;

t) participă, împreună cu specialişti din cadrul ministerului, ai celorlalte autorităţi şi organisme

abilitate, la fundamentarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare durabilă ţinând de domeniul problematicii europene;

u) colaborează cu Compartimentul Informaţii Clasificate pentru facilitarea, în condiţiile prevăzute

de reglementările în vigoare, a circuitului în cadrul MCPN al documentelor Uniunii Europene cu statut de informaţii clasificate, cu scopul informării şi consultării experţilor din minister şi din structurile subordonate în aria specifică de competenţe;

v) elaborează note, analize şi sinteze privind evoluţia acquis-ului comunitar, a politicii şi strategiei

UE sau, după caz, a politicilor desfăşurate de alte state membre ale UE, pentru domenii aflate în competenţa MCPN, în vederea schimbului de experienţă şi de bune practici;

w) elaborează pentru reuniunile miniştrilor, şedinţe de Guvern, alte reuniuni şi evenimente desfăşurate la nivel naţional şi internaţional, pentru structurile si organismele de la nivel naţional responsabile pentru gestionarea afacerilor europene, pe baza contribuţiilor direcţiilor de specialitate, note, rapoarte, analize şi sinteze privind stadiul indeplinirii obligaţiilor specifice MCPN;

x) colaborează cu Direcţia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate pentru derularea relaţiilor

bilaterale cu incidenţă în domeniul afacerilor europene.

(2) Compartimentul Afaceri Europene îndeplineşte orice alte atribuţii date în 32competente sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.9 Corpul de Control al Ministrului

Art. 44. (1) Corpul de Control al Ministrului are următoarele atribuţii:

a) desfăşoară acţiuni de control administrativ pe baza programelor anuale aprobate de ministru sau controale tematice dispuse de acesta, independent sau în comisii interdisciplinare, privind activitatea serviciilor deconcentrate, a instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Minsterului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, precum și a compartimentelor din cadrul ministerului;

b) elaboreză tematicile controalelor curente şi a celor care se dispun de ministru şi le înaintează acestuia spre aprobare;

c) participă, conform mandatelor încredinţate de ministru, la acţiuni de control pentru verificarea cauzelor care au condus la încălcarea unor dispoziţii legale, a unor dispoziţii aprobate prin acte administrative de către conducerea ministerului, precum şi a competenţelor manageriale sau apărute în exercitarea competenţelor profesionale, economico-financiare sau administrative, în cadrul instituţiilor cultural-artistice sau aşezămintelor culturale;

d) întocmeşte şi prezintă ministrului concluzii în legătură cu acţiunile de control desfăşurate şi formulează propuneri de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;

e) formulează răspunsuri la scrisorile, memoriile sau sesizările primite de la persoane fizice sau juridice, cu referinţă la instituţiile subordonate, la

instituţiile aflate sub autoritatea ministerului sau la activitatea ministerului, repartizate în acest scop de conducerea ministerului; f) participă, în baza mandatului încredinţat de conducerea ministerului, la întâlniri interministeriale ale corpurilor de control;

g) verifică modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării şi protejarea monumentelor istorice; stabileşte persoanele care se fac vinovate de încălcarea prevederilor legale; propune ministrului culturii şi patrimoniului măsuri de sancţionare, conform legii, a persoanelor răspunzătoare şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a măsurilor trasate instituţiilor cu ocazia controalelor efectuate;

h) efectuează controale privind respectarea legalităţii şi modul de utilizare a fondurilor alocate de minister pentru Programul “Patrimoniul în Pericol”;

i)

elaborează rapoarte de control, sinteze și informări, după caz, și le supune aprobării ministrului;

j) valorifică rezultatele controalelor efectuate.

(2) Controlul se efectuează la compartimentele ministerului, instituţiile publice subordonate sau care funcţionează sub autoritatea ministerului ori în coordonarea ministrului, conform planului anual aprobat de ministrul culturii si patrimoniului national. (3) În ceea ce priveşte controlul pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice, compartimentul are următoare atribuţii:

a) controlează în condiţiile legii, documentele şi documentaţiile de orice fel privind conservarea, restaurarea şi protejarea monumentelor istorice;

b) verifică modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării şi

protejării monumentelor istorice şi propune luarea măsurilor legale ce se impun;

c) are acces în condiţiile legii, la orice monument istoric, precum şi pe şantierele de cercetare

sau de conservare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligaţia să sprijine personalul colectivului în exercitarea atribuţiilor;

d) face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate;

Art. 45. Corpul de control al ministrului îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau din dispoziţia ministrului.

Capitolul 1.10. Serviciul Juridic

Art. 46. Serviciul Juridic este condus de un şef serviciu şi are ca principal obiectiv asigurarea legalităţii desfăşurării activităţii şi apărarea intereselor patrimoniale ale ministerului.

Art.47. În materia privind asigurarea legalităţii desfăşurării activităţii şi apărarea intereselor patrimoniale ale ministerului, Serviciul Juridic are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;

b) întocmeşte/redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale ministerului;

c) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti neîntemeiate şi nelegale;

d) avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice la care ministerul este parte;

e) acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente funcţionale ale ministerului, instituţiilor subordonate sau de sub autoritatea acestuia;

f) avizează ordinele şi instrucţiunile emise de către ministrul culturii şi patrimoniului naţional;

g) avizează contracte în care ministerul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;

h) avizează următoarele tipuri de acte juridice:

1. ordinul/actul intern de decizie privind: angajarea sau avansarea personalului;

acordarea salariului de merit; numirea cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere; acordarea altor drepturi salariale;

2. avizul pentru darea în administrare, pentru concesionarea sau închirierea

monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului;

3.

exercitarea/neexercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;

4. aprobarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în vederea eliberării

certificatului de export;

i) în situaţia în care se solicită punctul de vedere al Serviciului Juridic în vederea soluţionării

memoriilor înaintate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, direcţia/compartimentul de specialitate trebuie să precizeze în cuprinsul corespondenţei propriul punct de vedere, pentru a se putea corobora aspectele juridice cu aspectele tehnice/de oportunitate supuse analizei;

j) îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte pe care

le avizează, întocmind, în toate situaţiile, puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea şi/sau neoportune;

k) îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de ordine pe care le

avizează, întocmind, în toate situaţiile, puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea

şi/sau neoportune;

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate mai sus, Serviciul Juridic are obligaţia de a deţine următoarele evidenţe:

a) Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;

b) Registrul general al cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în format electronic;

c) Condica de termene;

d) Condica de expediţie.

Art. 48. Serviciul Juridic îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.11 Informatii clasificate

Art.49. Compartimentul Informatii clasificate are următoarele atribuţii:

a) asigură gestionarea documentelor clasificate elaborate sau deţinute de Ministerul Culturii şi

Patrimoniului Naţional;

b) întocmeşte si propune spre aprobare, conform legii, listele cu informaţii clasificate din cadrul

ministerului, pe clase şi niveluri de secretizare şi termenele de clasificare ale acestora;

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile

legale în domeniu;

d) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la

informații clasificate precum și a documentelor clasificate deținute de M.C.P.N.;

e) asigură accesul la informații clasificate persoanelor ce dețin certificate de seuritate sau autorizații

de acces, în conformitate cu principiul necestității de a cunoaște;

f) asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile

privitoare la protecția informațiilor clasificate;

g) consiliază conducerea ministerului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor

clasificate;

h) exercită alte atribuţii în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii.

Capitolul 1.12 Managementul programelor culturale prioritare si relatii cu sectorul cultural privat

Art.50. – (1) Compartimentul Managementul programelor culturale prioritare şi relaţii

cu sectorul cultural privat funcţionează în subordinea directă a ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi are atribuţii în cadrul următoarelor programe prioritare:

a) managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea ministerului;

b) managementul sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în relaţia

cu sectorul cultural privat.

(2) În domeniul prioritar al managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea ministerului, Compartimentul are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectele de caiet de obiective, proiectele de regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de concurs/evaluare pentru instituţiile publice de cultură din subordinea ministerului, potrivit legii;

b) coordonează organizarea şi derularea concursurilor de proiecte de management şi a evaluărilor

managementului şi coordonează activitatea secretariatelor comisiilor de concurs/evaluare;

c) formulează propuneri privind constituirea comisiilor de specialitate (concurs/evaluare etc.),

potrivit legii;

d) asigură evidenţa contractelor de management şi gestiunea documentelor sesiunilor de concurs şi

de evaluare a managementului;

e) înaintează propuneri privind reprezentarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în consiliile administrative/ştiinţifice/artistice, şi, în funcţie de solicitări, în alte comisii etc. ale instituţiilor publice de cultură, potrivit mandatului încredinţat de ministru;

f) asigură gestionarea relaţiilor contractuale de management prin redactarea de note privind întocmirea, avizarea, semnarea/adiţionarea contractelor de management şi prin urmărirea executării acestora în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu clauzele contractuale;

g) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a acelor instituţii publice de cultură din subordinea ministerului care funcţionează potrivit prevederilor O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

h) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei aplicabile în materie;

i) colaborează cu alte autorități publice sau instituţii subordonate Ministerului, pentru asigurarea suportului tehnic, ori de câte ori este necesar.

(3) În domeniul prioritar al managementului sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi actiunilor culturale în relaţia cu sectorul privat, Compartimentul are următoarele atribuţii:

a) avizează programele, proiectele şi acţiunile culturale propuse de direcţiile de specialitate şi verifică încadrarea acestora în prevederile O.G. nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) elaborează proceduri, criterii, proiecte de regulamente, contracte de finanţare etc. (pentru programe prioritare, programe de finanţare nerambursabilă, etc. ale ministerului);

c) asigură reprezentarea ministerului la evenimente, acţiuni, proiecte, programe, finanţate/cofinanţate sau realizate în parteneriat, potrivit mandatului încredinţat de ministru;

d) colaborează/cooperează cu alte autorităţi finanţatoare, în vederea îmbunătăţirii cadrului legal şi funcţional pentru creşterea interesului şi accesibilităţii sectorului privat în domeniul culturii;

e) gestionează relaţiile contractuale cu beneficiarii finanţărilor nerambursabile prin: redactarea de note privind întocmirea, avizarea şi urmărirea executării/derulării contractelor de finanţare nerambursabilă (în cadrul programelor prioritare, ale celor de finanţare nerambursabilă, ale celor pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă);

f) elaborează şi actualizează criteriile pentru programele de finanţare nerambursabilă, conform legii;

g) elaborează anunţurile publice, ghidul solicitantului, documentele sesiunilor de selecţie de oferte culturale, anunţurile privind rezultatele etc.;

h) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei aplicabile în materie;

i)

colaborează cu alte departamente sau instituţii subordonate M.C.P.N., pentru asigurarea suportului tehnic, ori de câte ori este necesar.

(4) Compartimentul Managementul programelor culturale prioritare si relaţii cu sectorul cultural privat îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.13 Biroul Servicii Deconcentrate

Art. 51. - Biroul Servicii Deconcentrate, condus de un şef birou, are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea şi controlul activităţii serviciilor deconcetrate ale MCPN;

b) susţine, fundamentează şi promovează, în colaborare cu serviciile deconcentrate şi cu

compartimentele din minister, proiecte de acte normative in domeniul culturii si patrimoniului cultural naţional;

c) elaborează, anual sau ori de cate ori este nevoie, sinteza activităţii serviciilor deconcetrate ale

MCPN;

d) avizează activităţile finanţate din resursele extrabugetare ale serviciilor deconcentrate, in vederea

realizării activităţilor specifice, precum si investiţiile în dezvoltarea bazei materiale proprii;

e) iniţiază proiecte şi acţiuni specifice desfășurate de serviciile deconcentrate si MCPN pentru

armonizarea politicilor culturale locale cu cele naţionale şi europene;

f) urmăreşte şi asigură aplicarea de către serviciile deconcentrate a sarcinilor şi responsabilităţilor ce

revin acestora potrivit reglementărilor legale care vizează protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural naţional;

g) monitorizează, pe baza rapoartelor serviciilor deconcetrate ale MCPN, situaţia şi stadiul

controalelor efectuate la şantierele obiectivelor monument istoric locale, indiferent de sursa de finanţare a lucrărilor;

h) asigură, impreună cu compartimentele/serviciile de specialitate din minister, coordonarea si

organizarea de acţiuni si manifestări realizate de minister in judeţe, cooperand in acest sens cu

serviciile deconcentrate si cu autorităţile administraţiei publice locale respective;

i) monitorizează contribuţia serviciilor deconcentrate la realizarea unor lucrari stiintifice din

domeniul patrimoniului cultural national prin furnizarea de informatii specifice, la solicitarea

Institutului Naţional al Patrimoniului sau a altor institutii/organizatii abilitate;

j) asigură buna comunicare dintre serviciile deconcentrate si compatimentele de specialitate din

minister privind reciproca informare cu privire la obiectivele înscrise în Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice aflate in administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului şi MCPN;

k) propune anual, impreuna cu serviciile deconcentrate şi în colaborare cu directia de specialitate,

modificări in Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, in funcţie de stadiul si ritmul

de derulare a lucrărilor, in corelare cu resursele si execuţia bugetară;

l) contribuie la întărirea capacităţii instituţionale a serviciilor deconcentrate din subordine, respectiv

la formarea profesională şi perfecţionarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat în cadrul serviciilor deconcentrate si monitorizeaza evidenta privind dezvoltarea de cariera a acestora;

m) verifică şi avizează, împreună cu direcţiile de specialitate, statele de funcţii ale serviciilor

deconcentrate, in vederea aprobării acestora de către ministru;

n) examinează şi avizează propunerile de reorganizare intr-o nouă structură funcţională –

organizatorică a serviciilor deconcentrate, care să permită aplicarea strategiei generale pentru domeniile culturii şi patrimoniului naţional, prevăzută in Programul de guvernare;

o) examinează si avizează regulamentele de organizare si funcţionare a serviciilor deconcentrate;

p) asigură evaluarea anuală, coordonează si monitorizează procesul de evaluare a performanţelor

profesionale individuale ale directorilor serviciilor deconcentrate, conform prevederilor legale;

q) analizează, potrivit legii, propunerile serviciilor deconcentrate privind acordarea anumitor drepturi

personalului acestora;

r) formulează propuneri in scopul organizării eficiente a timpului de muncă al funcţionarilor publici

din serviciile deconcetrate, formării profesionale a acestora, adoptării unor măsuri eficiente de protecție a muncii;

s) acordă asistenţă de specialitate serviciilor deconcentrate;

t) centralizează si monitorizează programarea concediilor legale de odihnă pentru directorii

serviciilor deconcentrate; u) verifică îndeplinirea de către serviciile deconcentrate a activităţii de control referitoare la respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege.

Art.52. Biroul Servicii Deconcentrate îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţie a ministrului.

Capitolul 1.14 Cabinetul Ministrului

Art. 53.(1) Structura cabinetului ministrului se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.32/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în limita numărului de posturi disponibile. (2) Atribuţiile specifice ale cabinetului ministrului se stabilesc de către ministru şi se execută conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.54.(1) Directorul de cabinet se subordonează direct ministrului, coordonează întreaga activitate a cabinetului conform reglementărilor în vigoare şi este răspunzător de bunul mers al acestuia. (2) Directorul de cabinet reprezintă cabinetul ministrului în raport cu componente structurale ale ministerului, cu unităţile aflate în subordinea, coordonarea acestuia sau sub autoritatea ministrului şi cu celelalte instituţii şi autorităţi, în limitele de competenţă stabilite prin fişa postului.

Art. 55. Consilierii şi asistenţii ministrului exercită următoarele atribuţii, potrivit domeniului specific de competenţă:

a) efectuează sau participă la efectuarea de studii, evaluări, lucrări de sinteză privind cultura în

cadrul unor colective organizate la nivelul ministerului sau de către Parlament, Guvern, alte autorităţi publice; b)colaborează cu direcţiile/compartimentele din minister şi acordă consultanţă de specialitate ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu privire la priorităţile şi obiectivele domeniului de competenţă;

c) din dispoziţia ministrului culturii şi patrimoniului naţional, coordonează şi exercită activităţi de îndrumare şi control, în domeniile specifice de competenţă pentru care au fost numiţi;

d) colaborează cu instituţiile subordonate ministerului, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii cu profil cultural, persoane juridice de drept public şi de drept privat, în domeniile şi problemele specifice pe care le au spre soluţionare;

e) examinează şi/sau propun, după caz, soluţii documentate la probleme privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de cultură subordonate ministerului;

f) propun, coordonează şi urmăresc, după caz, desfăşurarea unor programe şi proiecte culturale iniţiate de minister;

g) acordă sprijin de specialitate în organizarea şi desfăşurarea unor manifestări culturale de anvergură;

h) participă la acţiunile de control în care au fost numiţi;

i) urmăresc îndeplinirea deciziilor ministrului, precum şi a rezoluţiilor acestuia înscrise pe documentele care le-au fost repartizate spre luare la cunoştinţă.

Art.56. Consilierii şi asistenţii ministrului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministru, potrivit legii.

Art.57. Personalul care efectuează activităţi de secretariat-administrativ, condus de directorul

de cabinet, are următoarele atribuţii:

a) asigură organizarea activităţii de secretariat la Cabinetul ministrului, respectarea legalităţii şi disciplinei muncii din cadrul acestuia;

b) urmăreşte ca documentele care se supun aprobării sau semnării de către ministru să fie avizate potrivit legii şi conform dispoziţiilor ministrului;

c) asigură comunicarea hotărârilor şi ordinelor emise de ministrul culturii şi patrimoniului naţional de nivel administrativ general şi/sau individual, în vederea aducerii lor la îndeplinire;

d) înregistrează, asigură ţinerea evidenţei documentelor şi rezolvarea cu operativitate a problemelor şi a corespondenţei;

e) asigură respectarea regimul prevăzut de actele normative în vigoare în ceea ce priveşte documentele cu menţiunea Secret de stat şi Secret de serviciu;

f) asigură evidenţa termenelor la care direcţiile, serviciile, alte compartimente trebuie să rezolve solicitările primite pe adresa Cabinetului ministrului, şi care au fost repartizate de ministrul culturii şi patrimoniului naţional spre soluţionare;

g) asigură expedierea la timp şi corectă a documentelor şi a corespondenţei curente;

h) distribuie şi păstrează evidenţa invitaţiilor de participare ale ministrului la diverse manifestări, acţiuni etc.;

i) asigură înregistrarea, transmiterea şi distribuirea corespondenţei primite /transmise prin poşta specială;

j) pregăteşte, cu sprijinul Serviciului Legislativ şi Relaţia cu Parlamentul, mapa ministrului pentru şedinţele de Guvern;

k) organizează programul audienţelor ministrului;

l) asigură legăturile telefonice guvernamentale solicitate de ministru;

m) convoacă, din dispoziţia ministrului, membrii Colegiului ministerului, la şedinţele ordinare sau extraordinare;

n) convoacă, din dispoziţia ministrului, conducătorii direcţiilor/ compartimentelor, şi/sau, după caz, întregul personal al ministerului la celelalte şedinţe la care participă ministrul culturii şi patrimoniului naţional;

o) asigură protocolul ministrului, organizează întrevederile ministrului cu delegaţii externe, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în România, alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

Capitolul 2. Compartimente din subordinea secretarului de stat care coordonează domeniul patrimoniului cultural naţional

Art.58. Secretarul de stat coordonează, conform Anexei la prezentul regulament, următoarele compartimente:

a) Direcţia Patrimoniu Cultural

b) Compartimentul Monumente de For Public si Arhitectură Contemporană

Capitolul 2.1 Direcţia Patrimoniu Cultural

Art.59.(1) Direcţia Patrimoniu Cultural este condusă de un director și are atribuţii în domeniile:

a) patrimoniul cultural naţional imobil;

b) patrimoniul cultural naţional arheologic;

c) patrimoniul cultural naţional mobil;

d) patrimoniul cultural naţional imaterial.

(2) Atribuţiile generale ale Direcției sunt:

a) propune,

elaborează,

fundamentează

ori,

după

caz,

avizează

proiecte

de

acte

normative, potrivit legii, pentru domeniul de competenţă;

b) formulează propuneri şi observaţii asupra proiectelor de acte normative iniţiate de alte

autorităţi, al căror obiect de reglementare este aplicabil şi domeniilor patrimoniului cultural;

c) analizează şi elaborează răspunsuri la interpelări, cereri, petiţii sau sesizări, după

caz;

d) avizează normele şi metodologiile elaborate de Institutul Naţional al Patrimoniului

(I.N.P.), precum şi de alte instituţii subordonate, şi elaborează proiectele de aprobare prin Ordine

ale Ministrului;

e) asigură consultanţa de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural

naţional; f)colaborează şi controlează direcţiile judeţene/a municipiului Bucureşti pentru cultură şi

patrimoniul cultural naţional privind activitatea din domeniul protejării patrimoniului cultural;

g) urmăreşte şi asigură aplicarea de către serviciile deconcentrate a responsabilităţilor şi

sarcinilor ce le revin potrivit reglementărilor legale privind protejarea patrimoniului cultural.

h) sprijină organizarea de sesiuni naţionale anuale de comunicări ştiinţifice privind domeniul

monumentelor istorice, precum şi alte manifestări cultural-ştiinţifice de interes naţional sau internaţional;

i)sprijină organizarea de colocvii, sesiuni, conferinţe, privind protejarea monumentelor istorice, organizate de către terţi;

j)

organizează şi participă la programe de perfecţionare în domeniul restaurării monumentelor

istorice;

k)

propune reprezentanţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în structuri de

coordonare ce au ca obiect de activitate protejarea patrimoniului cultural imobil, organizate de alte instituţii ale administraţiei centrale sau locale

l) propune proiecte şi programe de colaborare cu instituţii, organisme sau organizaţii de

specialitate din străinătate;

m) avizează sau definitivează, după caz regulamentele de organizare şi funcţionare a

instituţiilor publice din subordinea ministerului sau a serviciilor deconcentrate, cu atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural;

n) elaborează proiectele de regulamente privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de

specialitate din domeniul patrimoniului cultural, organizate la nivelul ministerului sau la nivel zonal,

potrivit legii;

o) colaborează cu instituţiile cu activitate în domeniul patrimoniului cultural naţional,

subordonate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea elaborării de programe şi

proiecte culturale privind protejarea patrimoniului cultural;

p) deleagă specialişti în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor în compartimentele de

specialitate ale instituţiilor subordonate şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

q) deleagă, după caz, specialişti în consiliile ştiinţifice şi în consiliile de administraţie ale

instituţiilor de profil din subordinea Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

r) evaluează şi propune în colaborare cu Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate, pentru bugetul

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, sumele destinate exercitării dreptului de preemţiune pentru achiziţia de bunuri din patrimoniul naţional cultural, potrivit legii;

s) propune promovarea unor protocoale de colaborare interministeriale sau cu autorităţi ale

administraţiei publice locale;

ş) propune programe de interes naţional şi internaţional, prin instituţiile de specialitate

subordonate ministerului;

t) formulează propuneri privind candidaţii pentru componenţa comisiilor de specialitate

constituite potrivit legii,

ţ) propune sesizarea organelor abilitate în aplicarea şi luarea unor măsuri de protecţie a

patrimoniului cultural, potrivit legii;

u) asigură conlucrarea dintre comisiile de specialitate care funcţionează pe lângă minister, după

caz;

v) asigură colaborarea dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi instituţii sau

organisme similare din ţară şi din străinătate;

w) propune modalităţi concrete privind îndeplinirea angajamentelor asumate prin convenţii

internaţionale referitoare la patrimoniul cultural naţional;

y) sprijină organizerea şi realizarea activitaţilor de promovare a patrimoniului cultural atât pe

piaţa naţională, cât şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice turismului cultural;

(3) În domeniul patrimoniului imobil, atribuţiile Direcției sunt:

a) avizează, anual, Programul Naţional de Restaurare, fundamentat tehnico-economic şi

elaborat de Institutul Naţional al Patrimoniului, urmărind ca acesta să fie întocmit şi aplicat conform

reglementărilor în vigoare şi strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniu;

b) coordonează elaborarea de către Institutului Naţional al Patrimoniului a : normelor şi

metodologiilor specifice domeniului cât şi a programului de activităţi prioritare privind inventarierea, evidenţa patrimoniului cultural imobil şi propune avizarea, modificarea, completarea sau respingerea acestora;

c) propune anual, în colaborare cu Institutului Naţional al Patrimoniului, şi supune aprobării,

modificări în Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, în funcţie de stadiul şi ritmul de derulare a lucrărilor, în corelare cu resursele şi execuţia bugetară;

d) propune, în colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului completarea listei lucrărilor

cuprinse în Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, precum şi a sumelor alocate

în acest sens, potrivit legii; e)propune, pe baza stadiilor fizice şi valorice a lucrărilor şi a situaţiilor întocmite şi fundamentate de către Institutul Naţional al Patrimoniului, redistribuirea sumelor alocate în Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice;

f) colaborează cu Direcţia Achiziţii Publice, Investiţii, Dezvoltare la întocmirea listei lucrărilor de restaurare pentru monumentele istorice aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea ministerului;

g) verifică, analizează şi operează modificări, după caz, în Listele de priorităţi transmise din

teritoriu, în vederea includerii acestora în Programul Naţional anual de Restaurare, finanţat de la

bugetul de stat;

h) colaborează cu Direcţia Achiziţii Publice, Investiţii, Dezvoltare la elaborarea metodologiei

de avizare a documentaţiilor tehnico-economice privind lucrările care privesc patrimoniul cultural imobil, finanţate prin bugetul ministerului ;

i) colaborează cu Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate și cu Direcția Achiziții Publice,

Investii, Dezvoltare la elaborarea cadrului normativ de avizare şi decontare pentru lucrările care privesc patrimoniul cultural imobil, finanţate prin bugetul ministerului; j)elaborează şi supune aprobării conducerii ministerului avizele pentru documentaţiile tehnice care intră în competenţa de avizare a ministerului, în domeniul patrimoniului cultural imobil; k)analizează documentaţiile tehnice privind intervenţiile asupra monumentelor istorice în vederea avizării; l) analizează documentaţiile de urbanism pentru zonele construite protejate în vederea avizării m)asigură consultanţa de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice şi urbanismului n)colaborează cu Comisia Naţională a Monumentelor Istorice în vederea elaborării strategiei naţionale pe termen scurt, mediu şi lung privind protejarea monumentelor istorice;

o) asigură secretariatul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ale secţiunilor de

specialitate ale acesteia, stabileşte ordinea de zi pentru analizarea documentaţiilor tehnice şi le prezintă în cadrul şedinţelor; p)comunică Consiliului tehnico - economic avizul emis în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil , în vederea acordării avizului tehnico-economic asupra proiectelor finanţate prin minister;

q) propune elaborarea/modificarea şi asigură implementarea normelor şi metodologiilor,

prevăzute de dispoziţiile legale:

r) instituie Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi

Registrul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţile de cercetare, proiectare şi

executare de lucrări asupra monumentelor istorice, conform legii; s)colaborează la elaborarea Secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional, care au ca obiect monumente istorice, şi emite avizele de specialitate privind planurile de amenajare a

teritoriului la nivelul fiecărui judeţ;

ş) cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale pentru elaborarea

programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică şi delimitare a zonelor de protecţie a monumentelor istorice;

t) propune, cu respectarea prevederilor legale, schimbarea destinaţiei monumentelor istorice; ţ) iniţiază, examinează, propune şi avizează atribuirea titlului de oraş/sat istoric;

u) inspectează starea de conservare a monumentelor istorice şi şantierele obiectivelor

monument istoric finanţate prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de către terţi;

v) colaborează cu serviciile deconcentrate ale ministerului, în vederea controlului şi inspectării şantierelor la obiectivele monument istoric, indiferent de sursa de finanţare a lucrărilor;

w) avizează componenţa comisiilor de achiziţie publică şi recepţie a lucrărilor de conservare,

restaurare, consolidare incluse în Programul Naţional de Restaurare derulat prin Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi a lucrărilor de restaurare şi consolidare pentru monumentele istorice aflate

în administrarea instituţiilor publice din subordinea ministerului;

(4) . În domeniul patrimoniului arheologic, atribuţiile Direcției sunt:

a) asigură aplicarea strategiei naţionale şi coordonează programele naţionale în domeniul

protejării patrimoniului arheologic;

b) întocmeşte şi actualizează Lista zonelor de patrimoniu arheologic reperat, elaborează şi

urmăreşte metodologia de avizare a lucrărilor din aceste zone;

c) asigură administrarea bazei de date care alcătuieşte Repertoriului Arheologic Naţional,

potrivit legii;

d) întocmeşte şi administrează Registrul Arheologilor;

e) face propuneri de buget şi certifică din punct de vedere tehnic şi ştiinţific valabilitatea

documentelor justificative privind cheltuielile alocate domeniului, potrivit hotărârii conducerii ministerului;

f) propune conţinutul Anuarului Comisiei Naţionale de Arheologie (Cronica anuală a cercetărilor arheologice), asigură editarea acestuia, precum şi a altor publicaţii de specialitate;

g) propune perioada şi asigură organizarea Sesiunii Anuale Naţionale de Rapoarte

Arheologice.

h) asigură secretariatul Comisiei Naţionale de Arheologie;

i) întocmeşte Planul anual naţional de cercetare arheologică, pe care îl propune, spre avizare, Comisiei Naţionale de Arheologie, şi coordonează cercetarea arheologică din România, potrivit acestuia;

j) eliberează autorizaţiile de cercetare arheologică, conform legii;

k) supune analizării Comisiei Naţionale de Arheologie documentaţiile pentru emiterea de

către serviciile deconcentrate a certificatului de descărcare de sarcină arheologică;

l) propune Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional candidaţii pentru componenţa

Comisiei Naţionale de Arheologie, respectiv, înregistrează şi centralizează lista cuprinzând propuneri ale altor organisme abilitate în acest sens

m) elaborează – în baza consultării Comisiei Naţionale de Arheologie –criteriile de atestare a

specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice înregistraţi în Registrul Arheologilor;

n) verifică activitatea direcţiilor judeţene/a municipiului Bucureşti pentru cultură şi

patrimoniul cultural naţional privind respectarea normativelor în vigoare referitor la protecţia patrimoniului arheologic;

o) colaborează direct cu direcţiile judeţene/a municipiului Bucureşti pentru cultură şi

patrimoniul cultural naţional, cu organe ale administraţiei publice locale în asigurarea legalităţii emiterii autorizaţiilor de construire, în zonele cu patrimoniu arheologic;

p) elaborează – cu consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie – şi monitorizează

respectarea Regulamentului săpăturilor arheologice;

q) înaintează Comisiei Naţionale de Arheologie, în vederea analizării documentaţiile de

urbanism – P.U.G./P.U.Z. şi amenajare a teritoriului – P.A.T.N., P.A.T.J., P.A.T.Z. -, care cuprind

situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;

r) avizează – cu consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie – lucrările de conservare

primară de pe teritoriul siturilor arheologice;

s) supune avizării Comisiei Naţionale de Arheologie studiile de fundamentare care au în

vedere definirea, caracteristicile, delimitarea şi instituirea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic (cunoscut sau reperat);

t) gestionează sumele alocate, cu consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie, în vederea

acordării de sprijin financiar, sub formă de finanţare integrală sau cofinanţare, pentru lucrări de cercetare a patrimoniului arheologic;

u) propune metodologia de organizare şi asigurare a pazei speciale a siturilor de interes

arheologic prioritar, precum şi modul de finanţare a acestor măsuri, în colaborare cu Ministerul

Administraţiei şi Internelor;

v) propune instituirea şi acordarea de premii şi distincţii pentru personalităţi sau activităţi

remarcabile din domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

w) propune programe şi proiecte pentru valorificarea şi diseminarea pentru public a

cercetărilor arheologice şi a rezultatelor acestora;

(5). În domeniul patrimoniului mobil principalele arii de competenţă ale Direcției sunt:

1. cercetarea, evidenţa, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale mobile 2. înființarea, organizarea, funcționarea, acreditarea și clasificarea muzeelor și colecțiilor publice;

(6) În domeniul cercetării, inventarierii, clasării, conservării, restaurării, protejării şi punerii în valoare a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, precum și în domeniul muzeelor și colecțiilor publice, Direcția are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu următoarele

componente:

1. programul naţional de cercetare;

2. programul naţional de evidenţă şi clasare a patrimoniului cultural mobil;

3. programul naţional de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil;

4. programul editorial anual;

5. programul de punere în valoare a patrimoniului mobil;

6. programul de formare şi perfecţionare a specialiştilor;

b) avizează programele minimale ale muzeelor care funcţionează în subordinea ministerului;

c)coordonează activitatea de cercetare, evidenţă, conservare-restaurare şi punere în valoare a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional;

d) asigură secretariatul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

e) analizează, verifică şi supune spre avizare Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor

documentaţiile primite, potrivit legii;

f) elaborează, fundamentează şi/sau propune modificarea şi asigură implementarea normelor

metodologice, prevăzute de dispoziţiile legale.

g) prezintă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, propunerile de export

temporar a bunurilor culturale mobile clasate, a bunurilor culturale mobile clasate şi neclasate, aflate în proprietate publică şi propunerile privind exportul definitiv - schimbul de bunuri culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietate privată și propune conducerii ministerului aprobarea exportului acestora; h) prezintă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, lista cu agenţii

economici care solicită autorizaţii de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor privind organizarea de licitaţii sau comercializarea de bunuri culturale mobile;

i) prezintă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, propunerile de

clasare a bunurilor culturale mobile și elaborează proiectul de ordin al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea acestora; j)prezintă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, solicitările privind autorizarea funcţionării laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare;

k) prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, solicitările privind

acordarea avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice;

l) prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, solicitările privind

acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice, acreditările urmând a fi aprobate prin ordin al ministrului;

m) prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, solicitările privind

clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice, clasificarea urmând a fi aprobată prin hotărâre a Guvernului;

n) prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, solicitările privind

reorganizarea muzeelor și a colecțiilor publice;

o) prezintă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu avizul Serviciului

juridic, solicitările persoanelor fizice şi juridice privind restituirea de către instituţiile deţinătoare a unor bunuri culturale mobile, aflate în custodia unor instituţii, potrivit dreptului comun;

p) prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor restaurarea bunurilor

culturale mobile clasate;

q)prezintă spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor fotografierea și filmarea bunurilor culturale mobile clasate;

r) eliberează, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, certificatul de

garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român;

s) colaborează cu Centrul de Pregatire Profesionala în Cultură, în vederea elaborării

normelor, instrumentelor şi sistemelor informatice privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate; face propuneri privind regimul de acces şi clasarea anumitor informaţii din baza de date centralizată privind muzeele, colecţiile şi bunurile culturale mobile clasate;

ș)instituie şi gestionează Registrul experţilor, Registrul conservatorilor şi restauratorilor, Registrul agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile;

t) avizează proiectele culturale minimale ale instituţiilor muzeale din subordinea Ministerului

Culturii şi Patrimoniului Naţional;

ț) avizează tarifele practicate de instituţiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii si

Patrimoniului National, urmând ca acestea să fie aprobate prin ordin al ministrului.

u) efectuează controale privind activitatea desfăşurată în cadrul muzeelor subordonate

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi participă cu specialiştii săi la comisiile de control solicitate de către conducerea ministerului;

v) participă la evaluarea activităţii conducătorilor instituţiilor muzeale din subordinea

Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional;

w) avizează planurile şi programele de învăţământ ale Centrului de Pregătire Profesională în

Cultură, privind formarea specialiştilor din domeniul specific;

x) propune ministrului culturii şi patrimoniului naţional, spre finanţare, activităţi şi programe

de descoperire, cercetare, evidenţă, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile,

indiferent de titularul dreptului de proprietate;

y) colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu asociaţiile de colecţionari, uniuni de

creatori, instituţii şi organisme cu activitate în domeniu;

(7) În domeniul patrimoniului imaterial, Direcţia Patrimoniu Cultural asigură elaborarea strategiilor şi coordonarea programelor naţionale în domeniul patrimoniului imaterial și urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective cu caracter general:

a) conservarea, salvgardarea, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial în

colaborare, după caz, cu instituţii, organisme, reprezentanţi ai societăţii civile cu atribuţii în domeniile patrimoniului imaterial, precum şi în colaborare cu grupuri, comunităţi, persoane purtătoare şi transmiţătoare ale acestui tip de patrimoniu;

b) coordonarea activităţii Comisiei Naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural

imaterial, având ca obiectiv principal inventarierea elementelor de patrimoniu imaterial de pe teritoriul României;

c) elaborarea de programe şi proiecte la nivel naţional şi internaţional în scopul punerii în

aplicare a obligaţiilor şi recomandărilor UNESCO în domeniile patrimoniului cultural imaterial;

d)

elaborarea de programe şi proiecte privind protejarea patrimoniului cultural imaterial,

precum şi a păstrătorilor, creatorilor şi transmiţătorilor acestuia;

e)

elaborarea de proiecte privind cadrul legislativ în domeniile patrimoniului cultural

imaterial.

(8) - În îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului patrimoniului imaterial, Direcția are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategii, programe şi proiecte în domeniile patrimoniului imaterial, în

conformitate cu politicile culturale ale ministerului şi cu dispoziţiile legale în vigoare;

b) propune, fundamentează, elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative în

domeniile patrimoniului cultural imaterial;

c) colaborează, în condiţiile legii, cu instituţii, organisme şi persoane cu atribuţii în domeniile

patrimoniului imaterial, din ţară şi din străinătate;

d) avizează si propune în scopul aprobării, regulamentul de organizare si

funcţionare a aşezămintelor culturale din subordinea ministerului;

g) încurajează colaborarea în domeniile patrimoniului cultural imaterial dintre minister şi

reprezentanţii comunităţilor locale şi regionale, păstrătoare şi transmiţătoare ale elementelor de patrimoniu cultural imaterial;

h) încurajează şi, după caz, sprijină activităţile de cercetare, conservare şi punere în valoare a

elementelor de patrimoniu imaterial inventariate sau a celor aflate în Lista Reprezentativă de

patrimoniu Imaterial al Umanităţii;

i) coordonează sau, după caz, promovează, conform legislaţiei în vigoare, programele privind

conservarea şi protejarea elementelor aflate în Listele UNESCO de patrimoniu imaterial al umanităţii;

j) propune si după caz, iniţiază, editează şi coordonează lucrări ştiinţifice, în scopul asigurării

accesului la informaţii de importanţă naţională, în domeniile patrimoniului cultural imaterial, cu

sprijinul şi în colaborare cu alte instituţii, organe si organisme competente, conform prevederilor legale în vigoare;

şi

patrimoniului naţional, Programul naţional de salvgardare şi protejare a patrimoniului cultural imaterial;

k)

elaborează

si

propune,

în

vederea

aprobării

prin

ordin

al

ministrului

culturii,

l)

asigură

secretariatul

Comisiei

naţionale

pentru

salvgardarea

patrimoniului

cultural

imaterial;

m)

elaborează si propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, şi

patrimoniului naţional, Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, precum si componenţaacesteia;

n) sprijină, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituţiile cu atribuţii în punerea

în aplicare a strategiilor de conservare a patrimoniului cultural imaterial. (9) Direcţia Patrimoniu Cultural îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin

lege, prin dispoziţie a ministrului sau a secretarului de stat coordonator.

Capitolul 2.2 Compartimentul Monumente de For Public si Arhitectură Contemporană

Art. 60(1) În domeniul promovării artelor vizuale şi arhitecturii contemporane, precum şi a protejării şi punererii în valoare a patrimoniului monumentelor de for public, Compartimentul Monumente de For Public si Arhitectură Contemporană are următoarele atribuţii:

a) propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative,

potrivit legii, pentru domeniul de competenţă

b) organizează şi iniţiază manifestări specifice domeniului (expoziţii, simpozioane, mese rotunde şi alte forme de dezbatere sau promovare)

c) avizează programele şi proiectele privind realizarea lucrărilor de artă plastică monumentală, conform dispoziţiilor legale, face propunerile de necesar de fonduri pentru realizarea acestora şi asigură cuprinderea lor în bugetul anual al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

d) analizează şi selectează, în vederea finanţării, pentru domeniul specific, proiecte şi programe propuse de alţi iniţiatori decât Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, promovează

acţiuni de interes general: expoziţii, seminarii, colocvii, mese rotunde, ateliere de lucru, concursuri;

e) sprijină derularea programelor şi proiectelor din domeniile artelor vizuale contemporane, arhitecturii şi designului

f) asigură elaborarea strategiei şi coordonarea programelor naţionale în domeniul artelor vizuale, monumentelor de for public şi arhitecturii contemporane

g) iniţiază concursuri destinate realizării unor lucrări de artă monumentală pentru spaţiile publice, precum şi în vederea reprezentării României în cadrul unor manifestări internaţionale;

h) stabileşte, împreună cu Comisia Naţională a Monumentelor de For Public, stategia în domeniul monumentelor de for public, în ceea ce priveşte planificarea şi corelarea amplasării acestora în spaţii publice;

i) colaborează, în limita competenţelor, cu structuri specializate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea amplasării şi protejării lucrărilor de artă destinate spaţiilor publice ;

j) colaborează cu Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional în vederea protejării monumentelor de for public, dar şi a sancţionării, potrivit legii, a amplasării de monumente de for public fără avizul Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public;

k) asigură secretariatul Comisiei Naţionale a Monumentelor de For Public şi elaborează avizele emise de către aceasta privind realizarea lucrărilor de artă monumentală, conform dispoziţiilor legale;

l) ţine evidenţa lucrărilor de artă monumentală de importanţă naţională sau cu valoare artistică deosebită şi comunică informaţiile referitoare la acestea Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, în vederea includerii acestora în baza de date a Sistemului Informatic Naţional al Patrimoniului Cultural;

m) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Compartimentul Monumente de For Public, Arhitectură Contemporană colaborează cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate, cu departamente specializate din alte ministere, cu uniunile de creatori profesionişti sau persoane fizice, cu alte organizaţii neguvernamentale şi cu instituţii ale administraţiei publice locale.

(2) Compartimentul Monumente de For Public si Arhitectură Contemporană îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prin dispoziţie a ministrului sau a secretarului de stat coordonator.

Capitolul 3 Compartimente din subordinea secretarului de stat care coordonează domeniile creaţiei contemporane

conform

Art.

61.

Secretarul

de

coordonează

nemijlocit,

– regulament, următoarele compartimente:

stat

Anexei

la

prezentul

a) Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual;

b) Biroul Cultură Scrisă, biblioteci.

Capitolul 3.1 Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual

Art. 62. (1) Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual este condusă de un director şi are în coordonare Compartimentul Artele Spectacolului şi Compartimentul Cinematografie, Audiovizual. (2) Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual are atribuţii în domeniile:

a) dramaturgia contemporană naţională, compoziţia muzicală naţională, concepţia coregrafică naţională b) artele spectacolului

c) audiovizual şi cinematografie

(3) În domeniul dramaturgiei contemporane naţionale, compoziţiei muzicale naţionale, concepţiei

coregrafice naţionale, Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual are următoarele atribuţii generale:

a) elaborează strategiile şi coordonează programele naţionale în domeniile de

referinţă;

b) propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte

normative, potrivit legii, pentru domeniul de competenţă;

c)

elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniile specifice, potrivit legii;

d)

avizează sau definitivează, după caz, regulamentele de organizare şi

 

funcţionare a instituţiilor din domeniul specific de competenţă;

 

e)

participă în comisiile de examene sau concursuri pentru ocuparea locurilor

vacante de conducere din instituţiile de profil, subordonate ministerului; f) elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile artelor spectacolului, audiovizualului şi cinematografiei;

g)

propune, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

h)

propune parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile in domeniul specific de activitate;

i)

avizează, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional oferite de instituţiile din subordinea sa, în domeniul specific de competenţă;

j)

propune şi elaborează regulamentele privind acordarea de decoraţii, ordine, medalii, titluri şi premii, potrivit legii, artiştilor interpreţi, personalului de specialitate din instituţiile de profil subordonate ministerului sau specialiştilor din domeniu, după caz.

(4) Compartimentul Artele Spectacolului urmăreşte realizarea următoarelor obiective generale:

a) creşterea gradului de acces şi de participare la actul de cultură;

b) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor;

c) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor culturale, promovarea dialogului

intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori;

d) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul

culturii;

e) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de

valorile culturii;

f) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii prin asumarea de către

instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie;

g) proiectarea unui sistem specific de protecţie socială pentru creatori şi artişti;

h) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;

i) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul culturii;

j) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor.

(5) Compartimentul Artele Spectacolului are următoarele atribuţii principale:

a) propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte

normative, potrivit legii, pentru domeniul de competență;

b) sprijină şi finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale,

pentru domeniile de competenţă;

c) evaluează, în colaborare cu Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate, coordonatele

economico-financiare ale instituţiilor de profil din subordinea ministerului şi propune o dimensionare realistă a alocaţiilor bugetare pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii acestora;

d) avizează sau definitivează, după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare a

instituţiilor din domeniul specific de competenţă;

e) participă, în baza dispoziţiei conducerii ministerului, în consiliile administrative

ale instituţiilor din domeniul specific de competenţă, din subordinea ministerului;

f) coordonează activitatea şi programele instituţiilor teatrale, muzicale şi coregrafice

din subordinea ministerului; asigură asistenţa de specialitate pentru instituţiile de profil din

subordinea ministerului, cât şi pentru cele din subordinea autorităţilor locale, la solicitarea acestora;

g) iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu

structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite de instituţiile publice de spectacole şi concerte, în vederea satisfacerii nevoilor

culturale şi educative ale publicului;

h) participă, în baza dispoziţiei conducerii ministerului, în comisiile de examene sau

concursuri pentru ocuparea locurilor vacante de conducere din instituţiile de profil, subordonate ministerului;

i) participă, în baza dispoziţiei conducerii ministerului, în comisiile de control,

înfiinţate pentru verificarea activităţii instituţiilor din subordinea ministerului;

j) propune şi elaborează regulamentele privind acordarea unor distincţii şi premii

personalului de specialitate din instituţiile de profil din subordinea ministerului;

k) susţine conservarea patrimoniului dramaturgic /muzical /coregrafic;

l) concepe şi susţine un calendar de aniversări, comemorări, în domeniul de

competenţă;

m) iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte

înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

n) susţine cercetarea în domeniul specific;

o) colaborează cu structuri aparţinând învăţământului superior artistic, pentru

conceperea unor programe sau proiecte de gen;

p) concepe şi/sau susţine programe/proiecte pentru persoanele cu dizabilităţi sau

pentru alte categorii sociale defavorizate;

q) asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu

sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale

societăţii civile, în vederea formulării unor politici culturale, pentru elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului culturii şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

r) avizează, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi oferite de instituţiile publice de spectacole şi concerte din subordinea sa;

s) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al

administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează agenţii economici din domeniul său

de activitate;

t) colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de

specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;

u) susţine şi protejează creaţia naţională contemporană, în domeniul dramaturgiei şi

artei interpretative teatrale/muzicale/coregrafice;

v) promovează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din

domeniul teatrului, muzicii, dansului;

w) sprijină, în condiţiile legii, protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi;

x) elaborează strategia de promovare a creaţiei originale prin instituţiile de spectacol,

susţine şi încurajează creaţiile de debut, genurile teatrale, muzicale, coregrafice mai puţin

cunoscute; urmăreşte şi analizează tendinţele noi înregistrate în creaţia şi arta interpretativă contemporană, naţională şi internaţională în domeniu;

y) concepe, promovează şi susţine programe şi proiecte culturale care să impună

creaţia contemporană românească, pe plan internaţional, în domeniile teatral, muzical, coregrafic;

z) propune şi susţine proiecte care să echilibreze raportul cultura teatrală de tip

tradiţional/cibercultură sau spectacole interactive şi multiactive;

aa) urmăreşte optimizarea activităţii şi diversificării limbajelor şi stilurilor în

domeniu, prin analiza premierelor, repertoriului curent, evenimentelor culturale, situaţiei financiare etc., din instituţiile de spectacol care funcţionează în subordinea ministerului, dar şi din alte structuri teatrale (ong-uri, teatre particulare etc.), în vederea constituirii unei bănci de date;

bb)

monitorizează activitatea teatrală pentru şi prin diaspora;

cc)

monitorizează programe şi proiecte care susţin integrarea europeană a României

prin cultură;

dd) monitorizează activitatea teatrală în domeniul francofoniei;

ee) propune organizarea de concursuri şi festivaluri de profil, elaborează

regulamentele aferente şi monitorizează activitatea managerială în zona festivalurilor şi concursurilor;

ff) cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu organisme

internaţionale de profil, cu uniuni de creaţie s.a., pentru susţinerea unor festivaluri sau concursuri internaţionale.

(6) Compartimentul Cinematografie, Audiovizual are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategiile şi coordonează programele naţionale în domeniile de competenţă;

b) propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul de competență;

c) urmăreşte armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul comunitar în domenul

audiovizualului;

d) urmăreşte şi coordonează activitatea instituţiilor de profil aflate în coordonarea

ministerului, analizează strategiile propuse de acestea ministerului, aplică politica ministerului în domeniul cinematografiei;

e) susţine dezvoltarea industriei filmului din România şi formarea profesională în domeniu;

f) încurajează iniţiativa privată în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească;

g) susţine afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România, prin încurajarea realizării de filme şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori;

h) încurajează promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la modalităţile de finanţare prin fondul cinematografic;

i)susţine dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;

j)coordonează

şi societăţilor de profil aflate în subordinea sau sub

activitatea

regiilor

autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Art. 64 - Direcţia Artele Spectacolului, Cinematografie, Audiovizual şi compartimentele aflate în subordinea acesteia îndeplinesc orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prin dispoziţie a ministrului sau a secretarului de stat coordonator.

Capitolul 3.2. Biroul Cultură Scrisă, Biblioteci

Art. 65. (1) Biroul Cultură Scrisă, Biblioteci este condus de un şef birou şi asigură elaborarea strategiilor şi coordonarea programelor naţionale în domeniile:

a) protejării culturii scrise, pentru susţinerea actului creator, a literaturii contemporane şi afirmarea acestora în plan internaţional;

b) stimulării accesului public la informaţii şi documente, facilitarea lecturii la distanţă.

(2) Biroul Cultură Scrisă are următoarele atribuţii generale:

a) elaborează strategiile şi coordonează programele naţionale în domeniile de competenţă;

propune, avizează, fundamentează şi colaborează, după caz, la

elaborarea actelor normative, a normelor, normativelor şi metodologiilor specifice privind aria culturii scrise, protejarea actului de creaţie şi a creatorului;

b)

c) organizează, încurajează şi sprijină, în limita fondurilor disponibile, activităţi

dedicate susţinerii creaţiei literare contemporane;

d) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei pentru achiziţii de carte şi abonamente

la reviste pentru bibliotecile publice;

e) acordă asistenţă de specialitate în conceperea şi realizarea unor programe şi

proiecte editoriale de anvergură;

acordă sprijin logistic şi financiar manifestărilor de importanţă

deosebită care se desfăşoară în ţară (expoziţii, simpozioane, saloane literare, aniversări,

comemorări, lansări de carte, târguri naţionale sau regionale de carte);

f)

g) organizează, în colaborare cu Direcţia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate

manifestări culturale de profil, cu participare naţională şi internaţională (seminarii internaţionale, expoziţii, colocvii ale traducătorilor etc.);

iniţiază şi organizează, potrivit legii, selecţiile de oferte privind

realizarea pavilionului naţional al României la târgurile internaţionale de carte şi sprijină participarea editurilor româneşti la târgurile naţionale şi internaţionale de carte;

colaborează cu uniunile de creatori, precum şi cu alte asociaţii

profesionale din domeniu;

coordonează activitatea Bibliotecii Naţionale a României, instituţie

publică în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional, avizează regulamentul

de organizare şi funcţionare, precum şi programul minimal al acesteia

k) participă, potrivit dispoziţiilor conducerii ministerului, în comisiile de examinare

constituite în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante din cadrul Bibliotecii Naţionale a României; coordonează programul naţional de dezvoltare a activităţii bibliotecilor publice, pentru

informatizarea şi dezvoltarea bibliotecilor; propune şi fundamentează elaborarea actelor normative specifice domeniului bibliotecilor, a normativelor privind inventarierea, gestionarea şi valorificarea colecţiilor de cărţi, periodice şi alte documente, precum şi privind normarea activităţii acestora şi relaţiile cu beneficiarii;

l) asigură, împreună cu personalul special desemnat din cadrul Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, secretariatul Comisiei naţionale a bibliotecilor;

m) avizează strategia, programele şi proiectele sistemului naţional de biblioteci;

n) avizează propunerile Bibliotecii Naţionale a Romaniei privind strategia şi

programul de realizare pentru Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţională virtuală;

o) participă, alături de specialisti din domeniu, la elaborarea programelor de

cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţei informării;

p) propune şi elaborează, împreună cu specialişti din domeniu, metodologiile,

normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de

patrimoniu din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului culturii, şi patrimoniului naţional;

q) colaborează cu Direcţia Patrimoniu Cultural în vederea elaborării şi/sau

modificării, completării sau actualizării unor acte normative specifice domeniului său de activitate:

j)

h)

i)

1. normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

2. normele de acreditare a experţilor;

3. normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;

4. normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;

5. normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

6. normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile;

r) propune şi elaborează standarde privitoare la suprafaţa minimă a bibliotecilor

finanţate din fonduri publice, potrivit legii;

s) propune şi elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din

oraşe şi municipii, potrivit legii;

t) propune şi elaborează criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din

domeniul protejării, evaluării şi restaurării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;

u)

propune şi elaborează norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din

biblioteci;

v)

propune şi elaborează criteriile specifice de selecţie a personalului de

specialitate din biblioteci;

w) elaborează şi urmăreşte aplicarea regulamentului-cadru de funcţionare a

bibliotecilor din sistemul naţional;

x) propune şi elaborează, împreună cu specialişti, programe şi cursuri de

specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, istoriei cărţii, conservării şi restaurării documentelor de bibliotecă, precum şi în domeniul patrimoniului cultural mobil;

y) propune şi elaborează instrucţiuni şi norme metodologice privind evidenţa,

prelucrarea, comunicarea, utilizarea documentelor şi bunurilor culturale din colecţiile bibliotecilor;

z)

propune şi elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci;

aa)

colaborează cu organismele internaţionale specializate în domeniul protejării

bunurilor de patrimoniu din biblioteci;

bb) centralizează şi prezintă, spre avizare, Comisiei naţionale a bibliotecilor,

rapoarte de expertiză privind clasarea, neclasarea şi declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, în condiţiile legii;

cc) colaborează cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în vederea

elaborării reglementărilor privind evidenţa bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci şi

a gestionării bazei de date centralizate privind aceste bunuri; dd) avizează programele de formare şi perfecţionare profesională a specialiştilor din domeniu, propuse de Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură şi participă în comisiile de atestare a acestora; ee) elaborează, în colaborare cu structuri ale altor instituţii centrale care au în subordine

biblioteci, cu asociaţiile profesionale de profil, strategia naţională de dezvoltare a lecturii publice; ff) participă la realizarea programelor de cooperare internaţională în domeniul bibliotecilor; gg) susţine metodologic programe de perfecţionare, organizarea de conferinţe, seminarii pe probleme specifice domeniului bibliotecilor;

hh) contribuie, prin Programul naţional de achiziţii de carte şi abonamente la reviste

pentru bibliotecile publice şi institutele culturale româneşti din străinătate, la completarea şi

dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor publice, şi propune, în acest sens, achiziţiile publice necesare;

ii) contribuie, prin Programul naţional de automatizare a bibliotecilor publice din

România, la creşterea gradului de informatizare a bibliotecilor publice, prin sprijinirea