Sunteți pe pagina 1din 7

REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTER


ÎN UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA,
DEPARTAMENTUL BAZELE FIZICE ALE INGINERIEI

METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare a concursului
de admitere în învăţământul universitar de MASTER
la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Departamentul Bazele Fizice ale
Ingineriei

- sesiunea iulie - septembrie 2010 -

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

Art.1. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei din Universitatea „Politehnica”


Timişoara organizează concurs de admitere la ciclul de studii MASTER
complementar cu durata de 2 ani pentru specializarea „Energii regenerabile –
Energia solară” din domeniul fundamental “Ştiinţe Inginereşti” domeniul Inginerie
Energetică.
Art.2. Admiterea în învăţământul superior de master (ciclul 2) se organizează pe
specializări, în conformitate cu H.G.R. nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
Art.3. Concursul de admitere constă într-un interviu desfăşurat oral, având ca
subiect tema materialul depus de candidat în dosarul de înscriere (în conformitate
cu art.15 din metodologie). Interviul este notat de comisia de admitere cu o notă,
care reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
Notele acordate de fiecare membru al comisiei sunt numere naturale cuprinse în
intervalul închis [1, 10]. În media concursului de admitere intervine şi media
multianuală, respectiv media de la Examenul de Licenţă sau de Diplomă. Media de
admitere se calculează cu relaţia
4 × M m + 0,7 × N i + K
Ma =
5
unde:
Ma – media finală de admitere
1
Mm – media multianuală la ciclul licenţă
Ni – notă de apreciere sintetică multicriterială (ce poate fi dată de: verificarea
cunoştinţelor, prestaţia la interviu, fişă de apreciere, etc.)
K – bonus cu valoarea între 0 şi 3, funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către
candidat, conform Anexei.
Art.4. Numărul de locuri scose la concurs în sesiunea iulie 2010 la specializarea
„Energii regenerabile – Energia solară” – în cadrul domeniului Inginerie
Energetică este:

Număr locuri scoase la concurs


Subvenţionate Cu taxă Total
de la buget
20 10 30
Art.5. Participarea candidaţilor la concursul de admitere este condiţionată de
înscrierea lor prealabilă la acest concurs. Înscrierea se face pe specializări.
Art.6. Un candidat, se poate înscrie, în acelaşi timp, în concurs la oricâte
specializări doreşte, pe locuri subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă.
Candidatul este oblicat să îşi specifice opţiunile, în cererea de înscriere, în ordinea
atenuării preferinţelor (asta înseamnî că opţiunile pentru locuri cu taxă pot fi
intercalate printre cele pentru locuri subvenţionate, fără nici-o restricţie – desigur:
cu consecinţele de rigoare privind prioritatea cu care ele sunt luate în considerare),
candidatul va fi în compeţiţie pentru obţinerea unui loc – şi doar al unuia din
totalul pe care îl cumulează respectivele specializări (atenţie: aceasta înseamnă că
un candidat nu poate ocupa mai mult de un loc la aceiaşi specializare, nici măcar în
regim cu taxă)

Art.7. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei de


admitere, calculată conform celor precizate în art.3, având în vedere opţiunile
notate în cererea de înscriere şi în limita numărului de locuri planificate pentru
fiecare specializare. Dacă la ocuparea ultimului loc planificat pentru o specializare
concurează mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, atunci se vor folosi drept criterii
de departajare, în ordine: nota la interviu, media examenului de licenţă/ diplomă,
media multianuală pe parcursul facultăţii. Un candidat poate fi declarat admis doar
dacă media de admitere este mai mare sau egală cu 5.00.

Art.8. Un candidat poate beneficia de studii de master finanţate de la bugetul de


stat o singură dată în viaţă. O a doua specializare de master poate fi urmată numai
în regim cu taxă.

Art.9. Un candidat nu poate beneficia simultan de studii de master şi studii


doctorale finanţate de la bugetul de stat.

Art.10. În vederea organizării şi asigurării derulării concursului de admitere,


Universitatea „Politehnica” din Timişoara îşi constitue o Comisie Centrală de
2
Admitere, pentru fiecare Facultate/grup de facultăţi/departamente, după caz, câte o
Comisie de Admitere a Facultăţii/grup de facultăţi/departamente.

II. Data concursului şi înscrierea candidaţilor

Art.11. Proba de evaluare a candidaţilor (interviul) se desfăşoară în zilele de 21-22


iulie 2010 pentru sesiunea din iulie, iar pentru cea din septembrie data de susţinere
a probei va fi anunţat în timp util, în săli anunţate public cu 24 de ore în avans. Ora
de începere a interviurilor este 9.00.

Art.12. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la departament, în


locul şi după un orar ce vor fi anunţate în timp util de către Comisia de Admitere a
Departamentului de Bazele Fizice ale Ingineriei.

Art.13. Perioada de înscriere pentru sesiunea din vară (iulie) este 5 – 17 iulie 2010,
iar pentru sesiunea din septembrie 2009 va fi anunţată în timp util.

III. Condiţii de înscriere la concurs

Art.14. În conformitate cu Ordinul MedC nr. 3315/28.02.2008 se pot înscrie, la


concursul de admitere, la master, în Universitatea “Politehnica” din Timişoara,
cetăţenii ROMÂNIEI care sunt absolvenţi ai ciclului I (licenţă) al învăţământului
superior cu diplomă de licenţă, respectiv cu diplomă de inginer, sau absolvenţi cu
diplomă echivalentă acestora.

Art.15. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere tip, în care
vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate prin
rubricile ei. În cererea de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături.

Art.16. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:


 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original (provizoriu,
se acceptă şi copii legalizate, dar, în etapa de confirmări programată
imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de
bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la
formele de învăţământ fără taxă);
 diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se
acceptă şi copii legalizate, în etapa de confirmări programată imediat
după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de licenţă sau
echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la
formele de învăţământ fără taxă); Pentru absolvenţii promoţia 2010
se acceptă Adeverinţa substitut în original.
 foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii – elaborată
conform legislaţiei în vigoare.
 certificatul de naştere, în copie legalizată;
3
 adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată, după caz de cabinetul
medical şcolar, de dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care
candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru
domeniile la care se înscrie candidatul. Candidaţii cu afecţiuni cronice
vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de
orientare şcolară şi profesională; în aceste adeverinţe se va menţiona, în
mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora,
conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni
atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele
medicale nu trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti
din Timişoara.
 trei fotografii color tip diplomă;
 chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere, respectiv
acte pentru scutirea de taxa de înscriere (copii legalizate după certificatele
de deces ale părinţilor - în cazul candidaţilor orfani de ambii părinţi;
adeverinţe de la casa de copii - în cazul candidaţilor care provin de la o
casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte - în
cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia ca
erou - martir în Revoluţia din Decembrie 1989; copie legalizată după
certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală - în cazul
candidaţilor ce ei înşişi au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că un părinte sau
susţinător legal al candidatului este angajat în sectorul învăţământ
bugetar; adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor ce ei înşişi
sunt angajaţi ai UPT). Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de
înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxa de
înscriere ;
 declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind
nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea
de studii de tip master finanţate de la bugetul de stat, în cazul candidaţilor
care au absolvit facultatea înainte de 2010;
 candidaţi vor depune în dosarul de înscriere un material de două pagini pe
o temă la liberă alegere din domeniul energii regenerabile (tematică ce se
poate finaliza şi prin lucrarea de disertaţie). Acest material va constituii
baza discuţiilor în cadrul interviului.

Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi
prezentate în copii legalizate la notar.

Art.17. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în


ROMÂNIA, toţi candidaţii vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din
certificatul de naştere inclusiv în cazurile în care, din anumite motive, ei şi-au
schimbat acest nume.

4
IV. Informarea candidaţilor şi verificarea listelor candidaţilor înscrişi

Art.18. Comisia de Admitere a departamentului organizează şi efectuează


înscrierea candidaţilor după un orar făcut public cu cel puţin o săptămână înaintea
începerii înscrierilor. Candidaţilor înscrişi li se vor elibera, cu ocazia înscrierii,
legitimaţii de concurs cu fotografia lor. Pe parcursul derulării interviului, candidaţii
vor avea asupra lor atât cartea de identitate, cât şi legitimaţia de concurs.
Legitimaţia de concurs este, de asemenea, necesară la retragerea dosarului de
concurs.

Art.19. În perioada de înscriere, Comisia de Admitere a departamentului va afişa


zilnic, pe specializări, cifrele de şcolarizare aferente concursului şi numărul
candidaţilor înscrişi.

Art.20. După încheierea perioadei de înscriere la concurs, Comisia de admitere va


afişa, prin tabele tip, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, cu toate datele
relevante –opţiuni, etc.-, ordonaţi alfabetic, şi programarea pentru interviu.

Art.21. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi


de a aduce la cunoştinţa Comisiei de admitere a departamentului, eventualele
neconcordanţe cu datele notate în cererea tip de înscriere sau faţă de actele depuse
la dosar, în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării. După acest termen, nu se
mai pot face modificări, de nici un fel şi pentru nici un motiv, faţă de datele
înscrise în listele afişate.

Art.22. Comisia de Admitere a Departamentului va afişa, odată cu listele


candidaţilor, şi adresa (locul) la care se găseşte sala în care va avea loc interviul,
indicând, de semenea, căile de acces către această sală.

V. Desfăşurarea concursului

Art.23. Stabilirea întrebărilor de la interviu se face de către comisia de specialitate


propusă de departament, comisie care poartă întreaga răspundere privind claritatea
şi corectitudinea enunţurilor. Comisia va lua măsuri pentru a asigura ca întrebările
să aibă ca subiect tema materialului depus de candidat în dosarul de înscriere (în
conformitate cu art.16 din metodologie).

Art. 24. Programul de desfăşurare a interviului se afişează cel mai târziu în preziua
începerii probelor, precizându-se inclusiv sala în care va avea loc interviul.

Art.25. La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de interviu


legitimaţia de concurs şi cartea de identitate pentru confruntarea cu datele înscrise
în lista candidaţilor programaţi pentru interviu.

5
Art.26. Accesul candidaţilor în sala de interviu se face la invitaţia Comisiei de
interviu. Preşedintele Comisiei de interviu consemnează prezenţa sau absenţa
candidaţilor pe Procesul verbal de interviu. Punctajul de evaluare a candidatului la
interviu se consemnează pe Procesul verbal de interviu, care poartă semnăturile
membrilor comisiei.

Art.27. Preşedintele Comisiei de interviu are obligaţia de a lua toate măsurile ce se


impun pentru a asigura tuturor candidaţilor condiţii normale pentru desfăşurarea
interviului.

Art.28. Durata interviului este stabilită, după necesităţi, de membrii comisiei.

Art.29. Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării interviului va fi


anunţată la Comisia de Admitere a Universităţii, iar aceasta va decide eliminarea
din concurs a autorului tentativei de fraudă.

Art.30. Preşedintele comisiei de interviu are sarcina de a organiza interviul,


răspunzând, împreună cu membrii comisiei de interviu, de modul de desfăşurare a
acestuia şi de corectitudinea consemnării rezultatelor fiecărui candidat în
Procesul - verbal întocmit pentru specializarea respectivă.

VI. Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului

Art.31. În vederea stabilirii rezultatelor concursului, Comisia de Admitere a


Departamentului întocmeşte un clasament la nivelul specializări pentru care se
organizează concurs de admitere. Ordonarea în acest clasament se face în funcţie
de media de admitere, calculată cu formula prezentată la art.3.

Art.32. Admiterea candidaţilor se face pe baza clasamentelor precizate la articolul


anterior în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii notate
în cererea de înscriere şi în limita numărului de locuri planificate şi cu respectarea
articolului 5.

Art.33. Rezultatele iniţiale ale concursului se afişează în ultima zi a perioadei de


desfăşurare a interviurilor (21 sau 22 iulie 2010 pentru sesiunea din iulie).

Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura în paralel


la mai multe specializări din UPT sau chiar la alte universităţi, candidaţii declaraţi
admişi au obligaţia ca până în ziua următore la orele 14,00, să confirme statutul de
admis. Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca masterand
al UPT şi predarea chitanţei la Comisia de Admitere a Departamentului şi, în
plus, în cazul celor admişi în regim fără taxă, prin depunerea diplomelor de
licenţă (sau echivalentă) şi de bacalaureat (sau echivalentă) în original şi a foii
matricole de facultate la aceiaşi Comisie. Candidaţii care nu respectă cele de mai
sus, vor fi consideraţi retraşi, ca urmare sunt eliminaţi din concurs.
6
La forma cu taxă, confirmarea se poate face cu acte în copii legalizate la
notar.

Art.34. Eventualele locuri neocupate se vor redistribui în ziua următoare celei în


care se vor fi desfăşurat confirmările iniţiale, la ora 9,00. La redistribuire au
dreptul să participe candidaţii cu media de admitere mai mare sau egală cu 5.
Pentru locurile fără taxă, prioritatea de redistribuire este în ordinea:
candidaţii înscrişi la aceeaşi specializare care au dreptul la locuri fără taxă, apoi
candidaţii înscrişi la aceiaşi specializare pe locuri cu taxă şi care au dreptul la
locuri fără taxă.
Pentru locurile cu taxă, prioritatea de redistribuire este în ordinea:
candidaţii înscrişi la aceeaşi specializare pe locuri fără taxă, apoi candidaţii înscrişi
la alte specializări pe locuri fără taxă, şi în sfărşit candidaţii respinşi de la alte
specializări pe locuri cu taxă.
Prezenţa candidatului la redistribuire este obligatorie.
Noii candidaţi admişi au obligaţia să confirme pe loc, conform articolului
31.

Rezultatele afişate după eventualele redistribuiri au statut de rezultate


finale ale concursului de admitere la master.

Art.35. Candidaţii declaraţi respinşi îşi pot ridica dosarele de concurs, pe bază de
cerere, de la Comisia de admitere conform unui calendar stabilit şi respectiv de la
secretariatul departamentului după această perioadă.

Art.36. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului sau


la rezultatele acestuia se vor depune, în ziua următoare afişării rezultatelor finale,
la ora 9,00, la Comisia de Admitere a Departamentului sau la Comisia Centrală de
Admitere a Universităţii „Politehnica” din Timişoara, care au sarcina de a asigura
analiza şi rezolvarea lor şi de a le răspunde prin afişarea rezoluţiei adoptate.
Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 24 ore de la depunerea lor. Dreptul
de a depune contestaţie îl are numai candidatul însuşi.

Rezultatele la interviu, desfăşurat exclusiv oral, nu pot fi contestate.

Art.34. Cel mai înalt for la care pot fi depuse contestaţiile este Comisia Centrală
de Admitere a Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării declinându-şi competenţa în acest subiect.

4 mai 2010

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof.dr.ing. Dumitru TOADER