Sunteți pe pagina 1din 21

A doua forma normala rez anom cauz de b.

Depend partiale de cheia primara


A treia forma norm rezo anomal cauzate de c. Dependentele transitive
Alege valoarea corecta pentru fxy(x,y) d.fxy(x,y)= -1
Algoritmul cautarii binara se aplica a. vectorilor ordonati
Algoritmii de cautare utilizeaza operatii de c. comparare
Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de criptare e = 27. Semn RSA m = 15 emis de Alice este ,. Avem: s=20
Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de cript e = 27. docum m = 24 emis de Alice este , lui e. Avem: s=19
Alice alege num prim p = 13 si radac primit modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala
El-Gamal pentru a semna documentul pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si
obtine semnatura (r, s), unde iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem a. (r, s) = (6, 10)
Aplicand metoda backtracking pentru a genera toate permutarile celor n elemente ale unei multimi, o solutie se
memoreaza sub forma unui tablou unidimensional x1, x2, ..., xnDaca sunt deja generate valori pentru componentele x1,
x2, ...,xk1,iarpentrucomponenta xk (1 <k<n)au fost testate toate valorile posibile si nu a fost gasita niciuna convenabila,
atunci: a. se incearca alegerea unei noi valori pentru componenta xk-1.
Aria domeniului plan marginit de curbele y=x si y=x2 ,este d.1/6
Avand la dispozitie cifrele 0, 1 si 2 putem genera, in ordine crescatoare, numerele care au suma cifrelor egala cu 2
astfel: 2, 11, 20, 101, 110, 200, etc. Folosind acest algoritm generati numerele cu cifrele 0, 1 si 2 care au suma cifrelor
egala cu 3. Care va fi al saptelea numar din aceasta generare? D.210

d.32/3003

Calculeaza unde C este circumferinta x=accost,y=asint a.2pi a2n+1

c.2a3/2/3

Calculeaza integral c.abc(a+b+c)/2


Care din alternativele urmatoare este falsa? c. t este timpul reprezentarii
Care din polinoamele următoare este ireductibil ? a.X3+X+1 E Z2[X]
Care dintre urmat comenzi intoarce num zilei din luna caresp datei curente?
d. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DD’) FROM dual;
Care din urmatoarele functii are o o infinitate de puncte stationare b.f(x,y)=sin(x)
Care dintre urmatoarele valori pentru param a si b reali fac ca matric de mai jos sa nu aiba rangul 3(a124/..1 2b 2 4)
b. a = 1, b = 1/2
Care din urmatoarele metode de sortare nu se bazeaza pe metoda insertiei c. sortare prin interclasare
Care din urmatoarele moduri de explorare a arborilor utilizeaza o structura de tip coada in implementarea algoritmului
de explorare? a. in latime (breath first)
Care din urmatoarele proprietati este adevarata pentru un graf orientat cu n varfuri si n arce (n > 3) care are un circuit
de lungime n: b. pentru oricare varf gradul intern si gradul extern sunt egale
Care din urmatoarele structuri de date nu este o lista? c. arborele insailat
Care din urmatoarele structuri nu sunt de tip neliniar d. cozile complete
Care este comand care nu elim simul spatiile de la incep si sfars col nume? d. SELECT LTRIM(nume) FROM salariat
Care este comanda corecta prin care se adauga constrangerea de cheie primara tabelului
IMPRUMUTA (cod_cititor,cod_carte,data_imprumut,data_restituire)? c. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD
CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut);
Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, insereaza in tabelul TOTALURI(cod_fac, nr_prof,
total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe care facultatea o plateste profesorilor sai?
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
Care este comanda corecta care afiseaza daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul ‘Contractari’
si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul ‘Contractari’?
c. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti imprumutate si restituite pentru fiecare cititor al unei
biblioteci?
d. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL
GROUP BY cod_cititor;
Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu pe companie,
in ordine crescatoare a salariului?
b. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor pentru care salariul minim depaseste 5000?
b. SELECT cod_departament
FROM salariat
GROUP BY cod_departament
HAVING MIN(salariu)>5000;
Care este comanda corecta care afiseza:
- codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare
dintre acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in departamentul respectiv numarul de salariati;
- numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent de manager;
- numarul de angajati subordonati unui manager indiferent de department;
- numarul total de angajati din companie?
a. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(cod_angajat)
FROM salariati
GROUP BY CUBE (cod_depart, cod_manager);
Care este comanda corecta care afiseaza:
- codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare dintre
acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in depart resp num de salariati;
- numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent de manager;
- numarul total de angajati din companie?
c. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(*)
FROM salariati
GROUP BY ROLLUP (cod_depart, cod_manager);
Care este comanda corecta care afis num total al cartilor impr in anul 2009?
b. SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,’yyyy’)=2009;
Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de Ionescu Mihai?
d. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' );
Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor si numele departamentelor in care lucreaza, inclusiv
departamentele in care nu lucreaza salariati? b. SELECT nume_salariat, nume_departament
FROM salariati s, departamente d WHERE s.cod_departament(+) = d.cod_departament;
Care este comanda corecta care listeaza numele functiilor salariatilor care lucreaza in departamentul 30, fara
duplicate?
b. SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament= 30;
Care este comanda corecta care afiseaza toate func pe care nu lucreaza angajati?
d. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);
Care este comanda corecta care listeaza fara duplicate, codul operelor de arta (numeric), codul (numeric) si numele
artistilor (sir de caractere)?
b. SELECT cod_opera, cod_artist, TO_CHAR(null) nume
FROM opera
UNION
SELECT TO_NUMBER(null), cod_artist, nume
FROM artist;
Care este comanda corecta care obtine codurile cartilor care se gasesc in biblioteca in mai putin de 20 exemplare si
care au fost împrumutate de cel putin trei ori?
b. SELECT codcarte FROM carte
WHERE nrex < 20
INTERSECT
SELECT codcarte FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(*) > 3;
Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la operele de arta, artistii care le-au creat si galeriile
în care sunt expuse?
c. SELECT cod_opera, titlu, data_crearii, a.cod_artist, nume, prenume,
g.cod_galerie, nume_galerie, adresa
FROM opera o, galerie g, artist a
WHERE o.cod_artist = a.cod_artist
AND o.cod_galerie = g.cod_galerie;
Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la titlul operelor de arta expuse în galeriile având
codul 20 sau 40, resp num si pren artist care le-au realizat?
b. SELECT titlu, nume, prenume
FROM opera NATURAL JOIN artist
WHERE cod_galerie IN (20, 40);
Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la artisti si operele acestora, inclusiv cei care nu au
opere expuse în cadrul muzeului?
c. SELECT nume, prenume, titlu
FROM opera o, artist
WHERE o.cod_artist = a.cod_artist(+);
Care este comanda corecta care afiseaza numele si prenumele artistilor, precum si titlurile operelor create de
acestia? Se vor afisa si artistii care nu au opere expuse în cadrul muzeului, precum si titlurile operelor al caror autor
este necunoscut.
c. SELECT nume, prenume, titlu
FROM opera o
FULL OUTER JOIN artist a ON (o.cod_artist = a.cod_artist);
Care este comanda corecta care afiseaza titlul, codul artistului si valoarea operelor create de artistul caruia îi apartine
opera având codul 200 si care se afla expuse în aceeasi galerie cu operele al caror cod este 100 sau 110? Se presup ca o
opera are un singur autor.
b. SELECT titlu, cod_artist, valoare
FROM opera
WHERE cod_artist = (SELECT cod_artist
FROM opera WHERE cod_opera = 200)
AND cod_galerie IN (SELECT cod_galerie
FROM opera WHERE cod_opera IN (100, 110));
Care este comanda corecta care afiseaza pentru fiecare artist titlul si valoarea celei mai ieftine opere de arta expuse
în muzeu?
a. SELECT titlu, cod_artist, valoare
FROM opera
WHERE valoare IN (SELECT MIN(valoare)
FROM opera
GROUP BY cod_artist);
Care este comanda corecta care afiseaza codul, numele si prenumele artistilor care au cel putin trei opere de arta
expuse în muzeu?
b. SELECT cod_artist, nume, prenume
FROM artist a
WHERE 3 <= (SELECT COUNT(*)
FROM opera
WHERE cod_artist = a.cod_artist);
Care este comanda care sterge toti angajatii din depart 80 care nu au comision?
b. DELETE FROM angajati
WHERE comision IS NULL
AND cod_departament = 80;
Care este comanda corecta care afiseaza:
- valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse în cadrul fiecarei galerii;
- valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor;
- valoarea totala a operelor fiecarui autor, indif de galerie; - valoarea totala a operelor.
c. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare)
FROM opera
GROUP BY CUBE(cod_galerie, cod_artist);
Care este comanda corecta care afiseaza:
- valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse în cadrul fiecarei galerii;
- valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor;
- valoarea totala a operelor.
b. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare)
FROM opera
GROUP BY ROLLUP(cod_galerie, cod_artist);
Care este comanda corecta care obtine numele primilor trei angajati care au cele mai mari salarii?
a. SELECT nume
FROM angajati a
WHERE 3>(SELECT COUNT(*)
FROM angajati
WHERE salariu > a.salariu);
Care este comanda corecta care obtine numele angajatilor care castiga salariul maxim in departamentul in care
lucreaza?
c. SELECT nume
FROM salariati s
WHERE salariu =(SELECT MIN(salariu)
FROM angajati
WHERE cod_departament=s.cod_departament);
Care este comanda corecta care obtine titlurile cartilor care momentan sunt imprumutate (inca nu au fost
rest)? Dataef repr data la care citi a resti efectiv cartea.
a. SELECT titlu
FROM carte
WHERE cod_carte IN
(SELECT DISTINCT cod_carte
FROM imprumuta
WHERE dataef IS NULL);
Care este comanda corecta care obtine numele cititorilor si titlurile cartilor imprumutate de acestia in anul 2008?
b. SELECT nume, titlu
FROM cititor, carte, imprumuta
WHERE imprumuta.cod_carte= carte.cod_carte
AND imprumuta.cod_cititor= cititor.cod_cititor
AND TO_CHAR(data_imprumut,’yyyy’) = 2008;
Care este comanda corecta care afiseaza jobul pentru care sala mediu este minim?
b. SELECT cod_job, AVG(salariu)
FROM angajati
GROUP BY cod_job
HAVING AVG(salariu)=(SELECT MIN(AVG(salariu))
FROM angajati
GROUP BY cod_job);
Care este numarul maxim de noduri de grad 3 intr-un graf neori cu 5 noduri? a.4
Care este rangul matricii: (13038../…4 12 6 6 5) d.4
Care este rangul matricii: -1 2 1 0 2 ../…-5 12 6 4 4) c.3
Care este secventa corecta care afis cate carti au fost impr cel putin de doua ori?
a. SELECT COUNT(COUNT(codcarte))
FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(codcarte)>1;
Care este secventa corecta care afiseaza pentru fiecare domeniu de carte, numarul cartilor din domeniu, media
preturilor si numarul total de exemplare?
c. SELECT coddomeniu, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
GROUP BY coddomeniu;
Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos (codc cheie primara, coddom
cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M).
a. CREATE TABLE CARTE
(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL);
Care comanda listeaza numele tuturor angajatilor care au a treia litera din nume 'a'?
c. SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a%';
Care comanda care afiseaza numarul de angajati din fiecare departament?
c. SELECT cod_departament, COUNT(*)
FROM salariat
GROUP BY cod_departament;
Care din polinoamele următoare este ireductibil ? a.X3+X+1..Z2[X]
Care este polinomul g E Z8[X] a.i. (2x+3)g=1 a.g(x)=4x+6x+3
Cazurile din urmatoarele cuvinte nu descrie o exceptie ? a. underline
Cautarea informatiei in liste liniare simplu inlantuita, alocata static, se realizeaza:
c. prin intermediul campului legatura
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia a. ONTAY
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia d. DMGFM
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia c. WMSUC
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia c. AQXBSC
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia c. FSDIE
Complexitatea algoritmului de cautare binara a unui element intreg x intr-un tablou unidimensional cu n (n > 1)
numere intregi sortate descrescator este: c.(log2n)+1
Complexitatea algoritmului de interclasare (exprimata prin numarul comparatiilor necesare) a doua tablouri ordonate
crescator avind m, respectiv n elemente, unde m>n, este: d. O(m+n)
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta
codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuv PAINE. Aceasta este: a. AHFUT
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului AMURG. Aceasta este: b. DJNST
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului INGER. Aceasta este: c. VULBO
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e=5x+3(mod26) Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului VULPE. Aceasta este: d. EZGAX
Considerând galeriile al caror cod este mai mic decât 50, care este comanda corecta care calculeaza media valorilor
operelor:
- pentru fiecare galerie si, în cadrul acesteia, pentru fiecare artist;
- pentru fiecare artist si, în cadrul acestuia, pentru anii de achizitie corespunzatori.
b. SELECT cod_galerie, cod_artist,
TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy') "an achizitie",
AVG(valoare) "Valoare medie"
FROM opera WHERE cod_galerie < 50
GROUP BY GROUPING SETS
((cod_galerie, cod_artist), (cod_artist, TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy')));
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. a. AEECACCBAACCAADCAE
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. b. DCDDBDDBDABDDBAE
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Y. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar ZIRCONIU. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. a. EEBDDCACCECDBDEA
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta b. EXCLAMARE
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Alegeti varianta corecta din c. STIRPIRE
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=3 2/3 5 odificarea
textului clar CLAR este.. a. NHZH
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=6 7/1 3 codificarea
textului clar GUMA este. d. EYUG
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=7 2/ 2 3
codificarea textului clar LESA este... b. HIWK
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=5 3/ 5 4 odificarea
textului clar ZARE este... d. VXBP
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=3 2/ 7 7 codificarea
textului clar LIRA este d. LAZI
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1100110110011110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/3 4 2 1 …………….d. 0011011101011011
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/ 3 2 1 4 a. 1111010110100111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1001110110001111, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 1 4 d. 0011101100101111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1101110110101001, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 initial este IV = 1100. d. 1000101000001100
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare pi= 1 2 3 4/2 4 1 3 initial este IV = 1111. a.
1100011010110011
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1101010110101110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 4 3 1 initial este IV = 0110. a.
0111001000011111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1001110001000001, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/3 1 4 2 initial este IV = 0011. b. 0011000000010010
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 1 4 initial este IV = 1001. d. 1000100010100110
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1000000111111010, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 4 1 initial este IV = 1101. b.
0011011000010111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 0001100001101001, folosind cheia de criptare pi= 1 2 3 4 /3 2 4 1 initial este IV = 0110. b.
1101111110011010
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 1111000010010110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /3 2 1 4 initial este IV = 0010. c. 0111110111101000
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text
clar x = 0001100011011011, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 initial este IV = 1101. d.
1111011101101000
Daca decodificarea oricarui cuvant cod se poate realiza fara a cunoaste simbolurile care il urmeaza atunci codul se
numeste a. instantaneu
Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17 si avand exponentul
de criptare este e = 3, atunci d=43
Daca definim aZ + bZ ={x+y | x Î aZ, y Î bZ}, unde prin Z am notat multimea numerelor intregi, atunci 25Z + 20Z este
egal cu : d.5Z
Daca pentru generarea tuturor submultimilor unei multimi A = {1, 2, ..., n} cu 1 ≤ n ≤ 10, se utilizeaza un algoritm
backtracking a.i. se afiseaza in ordine, pentru n=3, submultimile {}, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1,3}, {2,3}, {1, 2, 3},
atunci, utilizand exact acelasi algoritm pentr n = 4, in sirul submultimilor generate, solutia a 7-a va fi: a. {1,3}
Daca N este numarul tuturor cheilor cifrului DES, atunci N=256
Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci r=16
Daca se utilizeaza metoda backtracking pentru a genera toate numerele naturale, in ordine strict crescatoare, formate
din 4 cifre pare distincte, care dintre numerele de mai jos trebuie, eliminate astfel incat cele ramase sa reprezinte o
succesiune de numere corect generate? c. atat 3) cat si 4)
Datele care se definesc odata cu instructiunile de prelucrare a lor si care sunt memorate in spatiul program se numesc
a. date statice
Derivata partiala la lui f(x,y)=x2+xy+y in raport cu variabila x este egala cu a.2x+y
Derivata partiala a lui f(x,y)=x2y+xy+1 in raport cu variabila y este egala cu a.x2+x
Derivata partiala de ordin 2 a lui f(x,y)=x3+2xy+y3 in raport cu variabila y este egala cu d.6y
Determ a real astfel încat matr de mai jos sa nu fie invers:(2 -1 0/1 0 2) d.a= -1/2
Determinati parametrii a si b reali a.î. matricea de mai jos sa aiba rangul 2: (a124/1b23/1 2b 2 4) a. a=1, b=1/2
Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza integrala dubla

sunt a.y=x/3,y=2x,x=1,x=3
Elementele inversabile ale inelului (Z6,+,) sunt b.1,5
Elementul zero al inelului Z8*Z este a.(O^,O)
Fie A un inel si I, J, L id bilat în A astfel încât I + J =A si at c.
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a lui Alice
este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar m = 9 pentru a fi transmis lui Alice obtine (B, C).
Avem:
(A) (B, C) = (7, 2)
(B) (B, C) = (5, 3)
(C) (B, C) = (9, 6) c. B
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii primitive modulo 7 egale cu 5. Cheia secreta a lui Alice
este 3, iar cea a lui Bob 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar 11 pentru a fi transmis lui Alice obtine:
(A) (2, 6)
(B) (5, 3)
(C) (2, 4) d.C
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a lui Alice este a
= 3, iar cea a lui Bob b = 4. Alice primeste de la Bob textul criptat (5, 3) al textului in clar m. Avem: m=9
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia secreta a lui Alice
este a = 4, iar cea a lui Bob b = 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3, 7) al textului in clar. Decodificand, se
obtine mesajul clar b.10
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta a lui Alice
este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C). Avem: c. (B, C) = (21, 11)
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta a lui Alice
este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Textul cifrat transmis de Bob lui Alice este (B, C) = (21, 11). Daca m este textul in
clar coresp, atunci m=7
Fie cifrul RSA constr cu nr prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponent de criptare, atunci: a. gcd(e, (p - 1)(q - 1))=1
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exp de cript si d este exponentul de
decriptare, iar o<=m<+n atunci b.
Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 7. Daca exponentul de criptare
este e = 5, atunci b. d = 5
Fie d exponentul de deciptare al cifr RSA constr cu num prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7,
atunci d=7
Fie e exponentul de cript al unui cifru RSA construit cu num prime p = 5 si q = 17 si avand ca exponent de decriptare
pe d = 43. Avem: a. e = 3
Fie e exponentul de criptare al unui cifru RSA const cu num prime p = 7 si q = 11 si avand ca exponent de decriptare
pe d = 11. Avem: e=11
Fie e = 4 expon de criptare al unui cifru RSA construit cu num prime p = 3 si q = 5. Determinati codificarea c a
textului clar m = 11. c=1
Fie f=2x+2 E Z4[X] Atunci c.exista(X) E Z4 a.i. f(X)g(X)=0
Fie f(x,y)=10x+4y+2xy+400/xy,x>0,y>0 Derivatele partiale de ordin I sunt:

a.

c.
Fie G un graf orientat si ponderat avand n varfuri. Fie d[i] lungimea drumului maxim care are ca extremitate initiala
varful i (i = 1, 2, ..., n). Valoarea d(G) = max{d[i]; i = 1, 2, ..., n} reprezinta diametrul grafului G. Se doreste utilizarea
programarii dinamice pentru elaborarea si testarea unui program C++/Java care pentru un graf orientat G furnizeaza
d(G). Care este algoritmul care, modificat, faciliteaza obtinerea diametrului grafului G? b. Roy-Floyd
Fie graful orientat G dat prin matricea de adiacenta:01100/00110../00010 Care din urmatoarele propozitii este falsa?
b. graful G are 9 arce
Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci numărul subgrupurilor lui S3este d.6
Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci num subgrupurilor normale ale lui S3este c.3
Fie grupul ( Z, + ) si multimea 5Z = { 5m/ m Z } Care din urmatoarele afirmatii este adevarată? b. 5Z este subgrup normal
al grupului ( Z,+)

c.a3/16

c.46/189

b.13936/1875

Fie unde C este conturul dreptunghi ale carui varfuri sunt A(0,0),B(4,0),C(4,2),D(0,2) valoarea lui I este c.24
2
Fie integrala curbilinie de tipul al doilea I={(y+1)dx+x dy, este curba simpla si rectificabila care are ca imagine portiunea din parabola
2
y=x -1 cuprinsa intre punctele A(-1,0) B(1,0) care are primul capat in B. Valoarea ei este b. -2/3
Fie m = 4 x 9 x 5 = 180 si 0<a<180 a i a mod 4 = 2, a mod 9 = 3, a mod 5 = 1. a=66
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3. a=59
Fie M2( R) multimea matricilor cu două linii, două coloane si elemente din multimeanumerelor reale. Multimea I=(0
0/a b) este : b. ideal la dreapta al inelului (M2(R),+,)dar nu este ideal la stânga al acestui inel
Fie matricele A[50][20], B[20][1], C[1][10] si D[10][100]. Se doreste realizarea inmultirii celor patru matrici X =
ABCD. Inmultirea matricelor este asociativa, iar numarul de inmultiri pentru realizarea produsului Y=UV (unde U[m]
[n] si V[n][p]) este mxnxp. Care este ordinea de inmultire (obtinuta prin metoda programarii dinamice) ce duce la
numarul minim de inmultiri cu care se poate calcula X. c. (AxB)x(CxD)
Fie matricea A=(321/642-963) Rangul matricei este b.1

este edevarata a.)C


Fie p > 2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si . Avem:

c.
Fie p = 13 si g = 2 o radacina primitiva modulo 13. Daca , atunci
c. 9a+b)mod12= dlog2(35mod13)
Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 14 atunci a=9
Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 7 atunci a=11

Fie permutarea Descompunerea acestei permutări în produs de cicli disjuncti este


a. (1,4,7)(2,6,)(3,9,5)(8)

Fie permutarea Atunci ordinul permutării t2 este c.2

a.@=(1,3)(7,8)(4,5,6)
a.@=(1,3)(2,5)(4,5)
Fie polinomul f = X3 - X +1. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
b. polinomul nu are radacini întregi

c. corp comutativ
Fie r=13la34 Folosind eventual un algor de expon rapida modulo 15, avem: r=4
Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>0 f(0)=1. Atunci f(5) = 120
Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>1 f(1)=0. Atunci f(5) = 0
Fie Sn grupul permutarilor de grad n.An grupul altern de grad n,Bn=Sn-An si e permut identical Se considera E:(Sn,o)-
(Z*,.),unde E(a) este signature permutarii a Care e imaginea lui E. b.{1,-1}
Fie (S3,o) grup permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elem al acestui grup. Câte elem are grupul factor S3/H d.1
Fie secventele de numere:
i) 1, 4, 6, 8, 9
ii) 8, 5, 4, 3, 2, 1
iii) 2, 3, 8, 5, 9 Algoritmul de cautare binara se poate aplica direct, fara alte prelucrari prealabile
a. atat secventei i) cat si secv ii)
Fie tabloul unidimensional a in care elementele sunt, in ordine 1, 3, 5, 7, 10, 16, 21. Pentru a verifica daca numarul x =
4 se afla printre elementele tabloului, se aplica metoda cautarii binare. Care este succesiunea corecta de elemente cu
care se compara x? c. 7, 3,5
Fie Z[i]={a+ib/a,b Z} Determ mul element sale invers U(Z[i]) a.{1,-1,I,-i}

c.a=15,b=2

n=312

a=11 b=24
Fiecare element al unei liste liniare simplu inlantuite alocata dinamic retine in campul adru adresa elementului urmator
din lista. Daca p retine adresa primului element, iar lista are cel putin doua elemente, care dintre urmatoarele secvente
dee instructiuni sterge al doilea element al listei? a. q = p->adru; p->adru = q -> adru; free(q);
Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 7. Daca cheia
secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=2
Folosind o schimbare de variabila adecvata, sa se calculeze integrala dubla

unde Deste domen margin de elipsa x2/a2+y2/b2=1 b.a3b3/24 pi


Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 17 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 17. Daca cheia
secreta a lui Alice este a = 7, cheia secreta a lui Bob este b = 4, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=4
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, codificarea textului clar GRADINA a. RIILTGG
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, codificarea textului clar CORIDA d. KYPXAA
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 7, codificarea textului clar STRIGAT b. ZSJRXXQ
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodif textului criptat RIILTGG este c.GRADINA
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodifif textului criptat KYPXAA este ... b. CORIDA
Folosind sist de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 7, decodif textului criptat ZSJRXXQ este ... c. STRIGAT
Folosind un algoritm de generare putem obtine numere naturale de k cifre care au suma cifrelor egala cu un numar
natural s introdus de la tastatura, unde s si k sunt numere naturale nenule. Astfel pentru valorile k = 2 si s = 6 se
genereaza numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care vor fi primele 4 numere ce se vor genera pentru k = 3 si s=8?
b. 107, 116, 125, 134
Functia f(x,y)=arctg(x2+y20verifica b.yfx(x,y)-xfy(x,y)=0
Functia de rang pentru o matrice superior triunghiulara liniarizata coloana este a. r(i,j)=j(j-1)/2+i-1
Functia de rang pentru o matrice inferior triunghiulara liniarizata coloana este b. r(i,j)=(2n+2-j)(j-1)/2+i-1
Generarea tuturor cuvintelor de 4 litere, fiecare litera putand fi orice element din multimea {a, c, e, m, v, s}, se
realizeaza cu ajutorul unui algoritm echivalent cu algoritmul de generare a: a. produsului cartezian
Generarea tuturor sirurilor formate din trei elemente, fiecare element putand fi oricare numar din multimea {1, 2, 3},
se realizeaza cu ajutorul unui algoritm echivalent cu algoritmul de generare a: c. produsului cartezian
Graful neorientat cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este reprezentat cu ajutorul matricei de adiacenta
01110000/10101100…/00000000 Pt acest graf este adevarata afirmatia: d. Graful are trei componente conexe
Graful neorientat cu 60 de noduri, numerotate de la 1 la 60, are numai muchiile [1, 60], [60, 20], [2, 30] si [4, 30].
Numarul compon conexe ale grafului este egal cu: d.0
In cazul reprez num naturale, tripletul (a, l, t) ia una din formele: c. (a, 8, byte)
In cazul cel mai defavorabil, metoda de sortare prin interschimbare necesita un nr de comparatii exprim prin:d. O(n 2)
In functia recursiva de mai jos se considera ca tabloul unidimensional v este declarat global.
void star(int i){
if(i<10) {
printf(“*”);
if (v[i] == i+1) star(i+2); else star(i+1);
}
} Pentru care dintre declaratiile urmatoare, apelul star(0) produce 7 asteriscuri (stelute)?
a. int v[] = {1, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 10};
In lista circulara simplu inlantuita ce contine numerele 1, 2, 3, 2, 3 in aceasta ordine, iar p este adresa nodului ce
contine primul numar 2 (fiecare nod are un camp nr ce contine numarul intreg si un camp urm care indica adresa
elementului urmator din lista). Prin executarea secventei while (p -> nr > 0) {p -> nr = p -> nr -1; p = p -> urm;}
continutul listei, citit de la adresa de plecare va fi: d. 0, 1, 0, 1, 0
In implementarea unei liste circulare, prin alocare statica, calculul pozitiei unui element utilizeaza urmatoarele
operatii b. adunare, modulo, scader
In utilizarea metodei backtracking pentru a genera toate cuvintele alcatuite din doua litere ale multimii {a, c, e, q},
astfel incat sa nu existe doua consoane alaturate, cuvintele se genereaza in urmatoarea ordine: aa, ac, ae, aq, ca, ce, ea,
ec, ee, eq, qa, qe. Daca se utilizeaza exact aceeasi metoda pentru a genera cuvinte formate din 4 litere ale multimii {a,
b, c, d, e, f}, astfel incat sa nu existe doua consoane alaturate in cuvant, care este penultimul cuvant generat? a. fefa
Intr-o lista circulara simplu inlantuita fiecare element retine in campul adr adresa elementului urmator din lista. Daca
p reprezinta adresa unui element din lista atunci stabiliti care dintre urmatoarele expresii are valoarea 1 daca si numai
daca lista contine exact doua noduri. c. p -> adr -> adr == p
Intr-o lista circulara simplu inlantuita, p este adresa unui nod din lista si campul next memoreaza pentru fiecare nod
adresa nodului urmator din lista. Pentru a numara elementele listei vom scrie secventa (variabila q este de acelasi tip cu
variabila p): a. q = p; k = 1; while(q -> next != p) {k++; q = q -> next;}
Intr-o lista circulara simplu inlantuita alocata dinamic cu cel putin un element, fiecare element retine in campul nr un
numar intreg si in campul urm adresa urmatorului element din lista. Stiind ca variabila p retine adresa unui element din
lista si variabila t este de acelasi tip cu p, stabiliti care dintre urmatoarele secvente afiseaza toate valorile memorate in
nodurile listei, fiecare valoare fiind afisata exact odata.
b. t = p;
do{
printf(“%d “, t -> nr;}
t = t->urm;
}while(t != p);
Intr-o lista simplu inlantuita circulara, fiecare element retine in campul adr adresa elementului urmator din lista. Daca
p si q sunt adresele a doua elemente distincte din lista astfel incat sunt satisfacute conditiile p == q -> adr si q == p ->
adr. Atunci lista are b. exact 2 elemente
Intr-o lista dublu inlantuita care incepe cu elementul memorat la adresa p si contine cel putin 4 elemente, fiecare
element retine in campul urm adresa elementului urmator, in campul pre adresa elementului precedent, iar in campul
inf o valoare intreaga. Care dintre urmatoarele variante tipareste valoarea celui de-al treilea element al listei?
b. printf(“%d “, p->urm -> urm -> urm -> pre -> inf);
Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa
urmatoarei celule din lista. Daca p, q si r sunt adresele a trei celule din lista astfel incat:
p -> urm == q -> urm -> urm
si
r-urm == q,
atunci ordinea logica a celulelor in lista (celulele fiind identificate prin adrese) este: c. r, q, p
Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa
urmatoarei celule din lista. Daca P, Q si R sunt adresele a trei celule din lista astfel incat:
Q == P -> urm -> urm
si
R -> urm == P -> urm -> urm,
atunci ordinea logica a celulelor in lista (celulele fiind identificate prin adrese) este: c. P, R, Q
Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din
lista, iar Q este adresa ultimei celule din lista. Atunci P este adresa antepenultimei celule din lista daca si numai daca
este satisfacuta conditia c. P -> urm -> urm == Q
Intr-o lista simplu inlantuita cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din
lista, iar P este adresa celei de-a treia celule din lista. Atunci Q este adresa primei celule din lista daca si numai daca
este satisfacuta conditia: c. Q -> urm -> urm -> urm == P -> urm
Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin doua celule, fiecare celula retine in campul URM adresa urmatoarei celule
din lista, iar Q memoreaza adresa penultimei celule din lista. Daca P este adresa unei celule ce urmeaza a fi adaugata la
sfarsitul listei si P -> URM are valoarea NULL, stabiliti care dintre urmatoarele actiuni este o operatie corecta de
adaugare. c. Q -> URM -> URM = P
Intr-o lista simplu inlantuita alocata dinamic fiecare element retine in campul nr un numar intreg si in campul urm
adresa urmatorului element din lista. Stiind ca variabila p contine adresa primului element din lista si variabila t este de
acelasi tip cu variabila p, stabiliti care dintre urmatoarele secvente elibereaza intreaga zona de memorie ocupata de
elementele listei. b. while(p) {t = p; p = p->urm; free(t);}
Intr-o lista liniara simplu inlantuita, fiecare element retine in campul urm adresa urmatorului nod din lista, iar in
campul inf un numar intreg. Adresa primului element al listei este retinuta in variabila p. Daca in lista sunt memorate,
in aceasta ordine, numerele: 5, 9, 3, si 6 (6 fiind ultimul element), in urma executarii secventei de instructiuni (p indica,
initial, nodul cu numarul 5):
{ q = p -> urm -> urm; p->urm -> urm = q -> urm; q->urm = p -> urm; p -> urm = q;}
in lista vor fi in ordine numerele: d. 5, 3, 6, 9
Intr-o lista simplu inlantuita, alocata dinamic, fiecare element retine in campul next adresa urmatorului nod din lista,
iar in campul info un numar intreg. Adresa primului element al listei este memorata in variabila prim. Se stie ca lista
are cel putin 3 noduri. Care dintre urmatoarele secvente de instructiuni elimina corect penultimul element al listei? {
p = prim;
while (p->next->next->next) p = p->next;
p->next=p->next->next;
}
Intr-o lista liniara, simplu inlantuita, alocata dinamic, fiecare element retine in campul next adresa urmatorului nod
din lista, iar in campul info in numar intreg. Adresa primului element al listei este memorata in variabila prim. Lista
contine cel putin 3 noduri. Care este efectul executarii urmatoarei secvente de program
p = prim; q = p->next -> next;
while ( q-> next) {p = p->next; q = q-> next;}
p -> next = q; c. Eliminarea din lista a penultimului nod
Intr-o matrice superioara sau inferior triunghiulara nr coeficientilor egali cu zero este mai mare sau egal cu c. n(n-1)/2
Intr-o regiune montana se doreste instalarea unui lant de telecabine. Se considera ca in regiunea montana considerata
sunt N varfuri si ca statiile pentru telecabine pot fi montate in oricare din cele N rogramul afiseaza lungimea minima
LM si lista varfurilor in care se instaleaza statiile Pentru N = 7, K=5, L = 11 si amplasarea
b. LM = 22, Statiile: 1, 3, 5, 6, 7
La reprezentarea numerelor intregi, atributul t al tripletului (a, 8, t) poate fi: c. short
La reprezentarea num intregi, atributul t al tripletului (a, 16, t) poate fi: b. integer
Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune a. INSERT
Limbajul de manipulare a datelor (DML – Data Manipulation Language) nu include instructiunea d. DROP
Lista in preordine a informatiei stocate in arborele alaturat este: b. 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60, 65, 80, 75, 85, 90
Managerul artistic al unui festival trebuie sa selecteze o multime cat mai ampla de spectacole care pot fi jucate in
singura sala pe care o are la dispozitie. Stiind ca i s-au propus 8 spectacole si pentru fiecare spectacol i-a fost anuntat
intervalul in care se va desf: 1: [10, 15) 2: [2, 4) 3: [7, 9) 4: [21, 25) 5: [10, 12) 6: [12, 15) 7: [7, 8) 8: [20, 27)
Care spectacole trebuie sel pt a permite spectatorilor sa vizioneze un nr cat mai mare de spectacole? a. 2, 3, 5, 6, 8
10Metoda Divide et impera, cu divizare binara, pentru rezolvarea unei probleme relativ la obiectele O1, O2, ..., On, se
poarte reprezenta sub forma unui arbore binar. Daca fiecare secventa Op, Op+1, ...., Oq se reprezinta prin perechea (p,
q), atunci varfurile terminale ale arborelui sunt etichetate cu: a. (1, n)
Metoda selectiei pentru ordonarea crescatoare a elementelor unui tablou cu n numere intregi (n par, n = 2k, k>0),
implementata folosind stategia min-max (cu determinarea simultana a maximului si minimului) necesita un numar de

comparatii exprimabil prin: c.


Metoda selectiei pentru ordonarea descrescatoare a elementelor unui tablou cu n nr intregi (n impar, n = 2k+1, k 0),
implementata folosind stategia min-max (cu determinarea simultana a maximului si minimului) necesita un nr de

comparatii exprimabil prin: d.


Normalizarea rezolva d. Anomaliile de stergere, de actualizare si de inserare
Numarul de elemente nenule dintr-o matrice superior/inferior k-diagonala este m = b. k(2n-k+1)/2
Numarul de comparatii necesare unui algoritm optim pentru determinarea simultana a celui mai mic, respectiv a celui
mai mare element al unui tablou unidimensional cu n (n > 0) numere intregi este: c. 3n/2 + O(1)
Numarul mediu de accese la componentele unui vector sortat prin metoda insertiei directe este: b.3n2/2+9n/2 -4
O cheie primara b. Poate fi compusa din mai multe attribute
O companie este alcatuita din N soldati. Se considera ca soldatii sunt identificati prin numerele 1, 2, ..., N si se cunosc
inaltimile H[i], pentru fiecare soldat avand codul i (i = 1, 2, ..., N). Ce val a lui x trebuie sa afiseze programul? b. 4
O lista liniara in care op de depunere si extragere sunt permise la oric. din capete listei se numeste b. coada completa
O multime de arbori se numeste c. padure
Ordinul permutării t-1 este b.4
O singura statie de servire (procesor, pompa de benzina etc) trebuie sa satisfaca cererile a n clienti. Timpul de servire
necesar fiecarui client este cunoscut in prealabil: pentru clientul i este necesar un timp ti, 1 ≤ i ≤ n. Daca dorim sa
minimizam timpul total de asteptare atunci b. selectam intotdeauna clientul cu timpul minim de servire din
multimea de clienti ramasa
O uniune (join) fara o clauza WHERE sau o clauza JOIN c. Are ca rezultat un produs cartezian
O uniune externa (outer join) nu a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza FROM
Operatorul UNION b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate si elimina
randurile duplicate din setul de rezultate
Pentru a determina toate modalitatile de a scrie numarul 8 ca suma de numere naturale nenule distincte (abstractie
facand de ordinea termenilor) se foloseste metoda backtracking obtinandu-se, in ordine, toate solutiile 1+2+5, 1+3+4,
1+7, 2+6, 3+5. Aplicand exact acelasi procedeu, se determina solutiile pentru scrierea numarului 10. Cate solutii de
forma 1+ ... exista? C.5
Pentru cautarea unei valori intre elementele unui tablou ordonat descrescator vom utiliza utiliza un algoritm eficient
de tip: c. cautare binara
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul dispune de un
text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in
acest caz? a. gradul de complexitate al sistemului
Pentru definitia alaturata a functiei ex(), stabiliti ce se afiseaza la apelul ex(120)?
void ex(int x){
if (x != 0){
printf(“%d”, x %10);
ex(x/10); c.021
Pentru functia f(0,inf)2-R,f(x,y)=xy+50/x+20/y punctul M(5,2) este c. punct de minim local.
Pentru o valoare naturala mai mare decat 1 memorata in variabila globala n, subprogramul urmator afiseaza cel mai
mare divizor al lui n, mai mic decat n, la apelul divi(n). void divi(long i){ if ( ... == 0) printf(“%ld”, ...); else divi(i-1);
} Cu ce expresii trebuie completate punctele de suspensie? b. n% i si i
Pentru profesorii titulari, sa se maresca cumulul cu 10% si sa se rotunjeasca la 2 zecimale.
c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2);
WHERE TITULAR=’Y’;
Pentru rezolvarea problemei Turnurilor din Hanoi se poate utiliza: b. numai metoda Divide et Impera
Pentru tabelele
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codc, codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii care au copii?
a. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp
FROM COPII);
Pentru tabelele
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codc, codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii?
b. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII);
Pentru tabelele
Angajat(cod_angajat, nume, pren, …..)
Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,…..)
Functii(cod_functie, ……)
care este comanda corecta pentru a calcula suma salariilor angajatului ‘ENE ANA’, care cumuleaza mai multe
functii, in diferite compartimente?
c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat s, are_functia a
WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat
AND NUME='ENE' AND PREN='ANA’;
Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive si atributele multivaloare
Prin calcul direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integral

unde y(t)=rcost,rsint) c.
Principiul de functionare al unei stive este notat c. LIFO
Produsul cartezia {1,2,3}x{2,3} este obtinut cu ajutorul unui algoritm backtracking care genereaza perechile (1,2),
(1,3), (2,2), (2,3), (3,2) si (3,3). Care este numarul perechilor obtinute prin utilizarea aceluiasi algoritm la generarea
produsului cartezian {1, 2, 3, 4, 5}x{a, b, c, d}? b.20
Relatia m:n devine in modelul relational b. tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele
doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionale
Sa se afle a E Z7 astfel incat polinomul X6+aX+5 E Z7[X] fie ireductibil d.nu exista
Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai pentru urmatoarea functie:
F(x,y)=x2+2xy-y2 a.fx(x,y)=2(x+y);fy(x,y)=2(x-y)

Sa se calculeze
a.1/Qb(p,q+1)
Sa se creeze tabelul asociativ imprumuta, a carui structura este data mai jos(codc, codcit si dataim fac parte din
cheia primara). Sa se precizeze legatura cu tabelele carte si cititor.
a. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5),
codcit CHAR(5),
dataim DATE DEFAULT SYSDATE,
datares DATE,
dataef DATE,
PRIMARY KEY (codc, codcit, dataim),
FOREIGN KEY (codc)
REFERENCES CARTE (codc),
FOREIGN KEY (codcit)
REFERENCES CITITOR(codcit));
Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul
CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
selectand cartile care au coddom=’I’.
c. CREATE TABLE CARTE_INFO
AS SELECT codc, titlu, autor
FROM CARTE
WHERE coddom = ’I’;
Sa se insereze in tabelul CARTE toate cartile din tabelul CARTE_INFO, pp ca tabelul CARTE_INFO a fost deja creat.
d. INSERT INTO CARTE
SELECT *
FROM CARTE_INFO;
Sa se modifice pretul cartilor din biblioteca, care se gasesc intr-un numar de exemplare mai mic decat media nr de ex
pe biblioteca. Noua val a pretului sa fie = cu suma preturilor cartilor scrise de ‘BARBU’.
a. UPDATE CARTE
SET pret = (SELECT SUM(pret)
FROM CARTE
WHERE autor = ’BARBU’)
WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)
FROM CARTE);
Sa se obtina pentru fiec carte, codul sau si num de exemp care nu au fost inca restit.
c. SELECT codc, COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef IS NULL
GROUP BY codc;
Sa se obtina titlurile si preturile cartilor mai scumpe decat cartea avand titlul “Baze de date”, al carui autor este
Popescu (self join).
b. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND y.titlu = ’Baze de date’
AND y.autor = ’ Popescu’;

Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla c. alt raspuns


Scrieti diferentiala de ordinul intai a functiei f(x,y)=1/x+1/y+2(x+y-1)

a.
Se considera functia f(x,y)=x2+xy+y2 Atunci pct stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) a.(0,0)
Se considera functia f(x,y)=x2-2x+y2-4y+11 Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui
f(x,y) sunt c.(1,2)
Se considera functia f(x,y)=x2-4x+y2-6y-10 Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y)
sunt c.(2,3)
Se considera functia f(x,y)=x2+4x-y2-4y+11 Atunci punctul (-2,-2) este un punct c. nu este punct de extrem local
Se considera o stiva implementata prin intermediul vectorului a cu elementele a[0] = 0, a[1] = 10, a[2] = 20, a[3] = 30,
a[4] = 40, a[5] = 50. Daca cel de-al doilea element, incepand de la baza stivei este 10, atunci primul element care iese
din stiva este: c. a[5]
Se considera algorit cautarii binare si 2 la k-1<=n<2 la k In caz unei cautari cu succes se fac c. cel mult k comparatii
Se considera algoritmul care genereaza in ordine strict crescatoare toate numerele formate cu 5 cifre distincte alese din
multimea {1, 0, 5, 7, 9} in care cifra din mijloc este 0.Selectati numarul care precede si numarul care urmeaza secventei
de numere generate: 19075; 51079; 51097 a. 19057, 57019
Se considera arborele cu radacina 20: Care este inaltimea acestuia? b.5
Se considera arborele binar a carui reprezentare standard (ST[i] - descendent stang, DR[i] - descendent drept) este ST
= (2, 3, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 0) si DR = (8, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 9, 0), unde prin 0 s-a notat lipsa descendentului corespunzator.
Atunci prin parcurgerea in inordine, nodurile arborelui sunt vizitate astfel: c. 4, 3, 2, 6, 5, 7, 1, 8, 9
Se considera arborele 5-7-10-17-19 9 12-11 Notam prin x si y numerele de la mijlocul sirului care reprezinta traver in
inordine a arborelui. Atunci: a. x = 10, y = 11
Se considera arborele binar 21-25-38-76-91-92-95 Prin traversarea in inordine se obtine:
a. 21, 25, 26, 32, 38, 41, 52, 76, 83, 91, 92, 95
Se considera arborele binar 10-12-17-30-78-88-92 Prin parcurgerea (traversarea/explorarea) in postordine se obt sirul:
b. 10, 12, 28, 17, 45, 59, 46, 85, 92, 88, 78, 30
Se considera arborele binar 01-26-31-71-76-89 Prin parcurgerea (traversarea / explorarea) in preordine se obtine sirul:
c. 31, 26, 01, 27, 71, 54, 40, 59, 76, 72, 89
Se considera arborele binar 4-5-7-10-19-14 Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa: b. Arborele este complet
Se considera arborele binar cu radacina 51 :7-11-0-28-51-54-86-93-98 Frunzele arborelui sunt:
b. 7, 15, 30, 35, 50, 85, 82, 88, 98
Se considera ca trebuie transportate cu ajutorul unui rucsac de capacitate 10kg,obiecte cu greutatile 8kg, 6kg si 4kg.
Pentru fiecare kg transportat castigul obtinut este 1 LEU. Stiind ca obiectele se incarca integral in sac si ca se poate
alege cel mult un obiect din fiecare tip, atunci solutia optima este (se noteaza prin 1 - selectarea obiectului, iar prin 0 -
neselectarea acestuia): b. (0, 1, 1)
Se considera definitia
void f(int n){
int j;
if (n>0) for (j=1; j<=n; j++) {printf(“%d”,j); f(n-1);}
} Ce se afiseaza ca urmare a apelului f(2)? d. 1121
Se considera definitia:
long f(int n){
if (n == 0) return 1;
else if (n == 1) return 4;
else return f(n-1) - f(n-2);
} Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(7).d.4
4. Se considera definitia
long f(int n, int k){
if (n == k || k == 1) return 1;
if (n < k) return 0;
long s=0, i;
for (i=1; i<=k; i++) s+=f(n-k,i);
return s;
} Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(6,3).a.3
5. Se considera definitia:
long f(int x, int y){
if (x == y || x == 0) return 1;
else return f(x,y-1)+f(x-1,y-1);
} Ce valoare returneaza apelul f(8,10)? B.45
Se considera doua tablouri unidimensionale A si B: A = (1, 3, 5, 9, 10), respectiv B = (2, 4, 6, 7). In urma interclasarii
lor in ordine crescatoare se obtine tabloul cu elementele: b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
Se considera expresia in forma poloneza prefix (obtinuta prin explorarea in preordine a arborelui binar asociat) + * + 5
7 2 / 8 2 unde numerele care apar sunt formate dintr-o singura cifra. Rezultatul evaluarii expresiei este: d.28
Se considera expresia in forma poloneza postfix (obtinuta prin explorarea in postordine a arborelui binar asociat) 5, 3,
*, 2, +, 5, 2, 3, *, +, * unde informatia stocata in nodurile arborelui este separata folosind virgula. Rezultatul evaluarii
expresiei este: b.187
Se considera functia f(x,y)=x2+10x-y2-4y+11 Atunci punctul (-5,-2) este un punct c. nu este puncte de extrem local
Se considera functia C din biblioteca standard:
void * bsearch(const void *x, const void *s, size_t dim, size_t n, int (*f)(const void *, const void *)); Atunci: a. f este
functie de comparare definita de utilizator

val I c. 1/15
Se considera o coada in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, elementele 1 si 2. Daca se noteaza cu AD(x)
operatia prin care se adauga informatia x in coada, si cu EL() operatia prin care se elimina un element din coada, care
este rezultatul executarii secventei: EL(); Ad(3); EL(); AD(4); AD(5);? c. 3, 4, 5
Se considera ca variabilele p si q memoreaza adresa primului, respectiv ultimului element al unei liste liniare nevide
dublu inlantuite. Elementele listei retin in campul urm adresa elementului urmator, iar in campul prec adresa
elementului anterior. Stabiliti care este numarul de noduri din lista daca p -> urm -> urm si q -> prec -> prec indica
acelasi nod al listei. b.5
Se considera functia f(x,y)=x3+xy2+y3 Atunci derivata mixta de ordin 2 data de
f”xy(x,y) este egala cu d.2y
Se considera graful neorientat cu 7 noduri numerotate de la 1 la 7 si muchiile [1,3], [2, 3], [3, 4], [3, 5], [5, 4], [1, 2],
[2, 5], [2, 4], [6, 7], [3, 6]. Care dintre urmatoarele succesiuni de noduri reprezinta un lant care trece o singura data prin
toate nodurile grafului? c. (7, 6, 3, 5, 4, 2, 1)
Se considera graful ponderat din imaginea alaturata.1-2-3-6-7-4 Ordinea de selectare a muchiilor in vederea obtinerii
unui arbore partial de cost minim, prin utilizarea
strategiei Greedy de tip Kruskal, este: a. (1, 2), (2, 3), (4, 5), (6, 7), (1, 4), (4, 7)
Se considera o lista circulara cu 8 elemente numerotate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai intai se elimina elementul
numerotat cu 3, apoi se elimina fiecare al treilea element al parcurgeri, numararea continuandu-se cu succesorul
elementului eliminat, pana cand lista va mai contine un singur element. Care va fi num de ordine al elem ramas? b.7
Se considera o lista circulara dublu inlantuita ale carei noduri retin in campul st adresa nodului anterior, iar in campul
dr adresa nodului urmator din lista. Lista are cel putin doua elemente. Stiind ca p retine adresa unui nod din lista, care
este numarul de noduri din lista astfel incat relatia p->st->st == p->dr sa fie adevarata? B.3
Se considera o matrice dreptunghiulara cu m linii si n coloane ce contine numere naturale in intervalul [1,255]. Se
doreste traversarea matricei din coltul stanga-sus in coltul dreapta-jos. O traversare este si sa validati raspunsul corect
(care reprezinta suma minima ce poate fi obtinuta printr-o traversare salt-pas). B.28
Se considera lista circulara simplu inlantuita ce contine celulele cu numerele 1, 2, 3, 4 (in aceasta ordine). Fiecare
element memoreaza in campul nr un numar intreg, iar in campul urm adresa elementului urmator din lista. Variabila
prim indica nodul ce contine numarul 1. Cate treceri sunt necesare pentru ca toate elementele din lista sa ajunga egale.
Definim prin trecere prelucrarea data de secventa urmatoare: p = prim; do {if(p->nr > prim->nr) p->nr = p->nr -1; p = p
-> urm;} while (p != prim); c.3
Se considera metodele de sortare A - metoda interschimbarii B - metoda interclasarii C - metoda partitionarii binare
(quick sort) Atunci, in cazul cel mai defavorabil, ordinea crescatoare a complexitatii metodelor - din punct de vedere al
numarului de comparatii efectuate - este: c. B, C, A
Se considera metoda sortarii prin interclasare a n siruri de caractere in ordine lexicografica crescatoare. Presupunand
ca procesul de divizare se bazeaza pe metoda injumatatirii la fiecare pas, atunci timpul necesar efectuarii sortarii prin
interclasare este: c. O(n log2n)
Se considera metoda sortarii prin interclasare a n siruri de caractere in ordine lexicografica crescatoare. Pp ca procesul
de divizare se bazeaza pe metoda injumatatirii la fiecare pas, atunci timpul cerut de algoritm este: c.O(n log2n)
Se considera multimea {1, 7, 5, 16, 12}. Se genereaza prin met backtracking toate submultim sale formate din exact 3
elem: primele 4 solutii generate sunt, in ordine:{1, 7, 5}, {1, 7, 16}, {1, 7, 12}. Care dintre sol tr elimin din sir urmator
a.i. cele ramase sa apara in sir in ordinea generarii lor: {1, 16, 12}, {5, 16, 12}, {7, 5, 16}, {7, 5, 12} b. {5, 16, 12}
Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele produsului cartezian AxBxC se genereaza, in
ordine astfel: (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4). Daca prin acelasi
algoritm se genereaza produsul cartezian al multimilor AxBxC, unde A = {a, b}, B ={a}, C = {b, c, d}, atunci cel de-al
cincilea element generat este: d. (b, a, c)
Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele produsului cartezian AxBxC se genereaza,
folosind metoda backtracking, in ordinea (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3,
1, 4). Daca prin acelasi algoritm se genereaza produsul cartezian al multimilor AxBxC unde A = {x, y}, B = {x, u}, c =
{x, y, z}, atunci cel de-al saptelea element generat este: b. (y, x, x)
Se considera o stiva alocata dinamic care are cel putin 10 elemente. Variabila vf memoreaza adresa de inceput a stivei
si orice element al stivei memoreaza in campul info un numar intreg, iar in campul next adresa nodului urmator. Se
considera seceventa de program: while (vf && vf -> info %2 == 0) {
aux = vf;
vf = aux-> next;
free (aux); Daca in urma executarii secventei de program, variabila vf are valoarea NULL, atunci:
b. In stiva nu s-a memorat nici un numar impar.
Se considera o stiva in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, valorile 1 si 2. Daca se noteaza cu PUSH(x).
operatia prin care se insereaza valoarea x in varful stivei si POP() operatia prin care se extrage elementul din varful
stivei, care este continutul stivei in urma secventei de operatii: POP(); PUSH(3); POP(); PUSH(4); PUSH(5);b.5/4/1

Se considera permutarea
Ordinul permutarii este c.12

Se considera permutarea
b. permutarea identica

Se considera permutarile
Permutarea x S3 cu proprietatea ca x o σ = τ este :x=(12345/142530

Se considera permutarile
Sa se resolve ecuatia x=(1234/2341)
Se considera secventa binara de text criptat 110010. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare cheia fluida
secreta 1101, se cere decriptarea secventei.a. 000101
Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de
criptare cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei. a. 011111
Se considera pentru actionarii unei firme, urmatoarele tabele
ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5)) ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf
number(8), valoare number(8)) (unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de
actiuni pe care il are un actionar). Care este secventa corecta care afiseaza pentru un actionar (introdus de la tastatura),
intervalele seriilor actiunilor sale?
a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.cod_act=b.cod_act AND b.nume=‘&x’;
Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8))
(unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe care il are un
actionar). Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor devidentelor (numarul de
acti inmultit cu val unei actiuni)?
d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare))
FROM ACTIUNI;
Se considera un circuit combinational cu n variabile booleene binare care contine circuite de baza pentru
implementarea operatiilor booleene de adunare, inmultire si inversare (negatie). Care este complexitatea metodei de
simulare/testare a functionarii unui astfel de circuit? c.2 n
Se considera un triunghi de numere naturale format din n linii. Prima linie contine un numar, a doua
linie doua numere, . . . , ultima linie n numere naturale. Cu ajutorul acestui triunghi se pot
forma sume de numere naturale în felul urmator:
1) se porneste cu numarul din linia 1;
2) succesorul unui numar se afla pe linia urmatoare plasat sub el (aceeasi coloana) sau pe diagonala la dreapta (coloana
creste cu 1). Presupunem ca ati implementat strategia programarii dinamice pentru a obtine cea mai mare suma care se
poate forma folosind regulile de mai sus.
Testati programul realizat pentru n = 4 si triunghiul de numere:
2
35
634
5614 Care este suma maxima obtinuta? C.17
Se considera urmatoarea functie recursiva apelata numai pentru numere naturale nenule: int f(int a, int b){ if (a<b)
return a; else return f(a-b, b); }
Care dintre urmatoarele functii este echivalenta cu functia data? c. int f(int a, int b. {return a%b;}
Se considera x - un vector cu n elemente numere întregi. Se scrie un program C++/Java bazat pe strategia Programarii
Dinamice care va determina un cel mai lung sir crescator al sirului x. In timpul testarii programului se considera:
n=5
x = (4, 5, 7, -1, 7) Programul trebuie sa afiseze: b. 4, 5, 7, 7
Se da functia de doua variabile f(x,y)=x2-xy+y2-3x+3y Derivata partiala de ordinul al doilea a lui f in raport cu x este:
a. f”x2(x,y)=2
Se da functia de doua variabile f(x,y)=(x-1)2+(y+6)2 functia f(x,y) are punct stationar pe a. M(1,-6)
Se da functia de doua variabile f(x,y)=xy Diferentiala de ordinul I a lui f este d. df=ydx+xdy
Se da functia de doua variabile f(x,y0=x2+y2 Diferentiala de ordinul I a lui f este d. df=2xdx+2ydy
Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folosind un sistem
aditiv fluid binar de criptare. d. 000001
Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un sistem
aditiv fluid binar de criptare. b. 011010
Se da urmatoarea vizualizare
CREATE VIEW v_angajati
AS
SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, data_angajarii
FROM angajati
WITH READ ONLY; Care dintre urmatoarele comenzi este corecta?
c. SELECT *
FROM v_angajati;
Se da urmatoarea vizualizare
CREATE VIEW v_angajati
AS
SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, cod_departament
FROM angajati
WHERE cod_departament = 30
WITH CHECK OPTION;
Care dintre urmatoarele comenzi este corecta?
b. SELECT *
FROM v_angajati
WHERE salariu > 505;
Se defineste o partitie a unui nr natural n ca fiind o scriere a lui n sub forma, unde, iar sunt nr natu care verif rel. Ati
scris un program C++/Java, care utilizeaza metoda programarii dinamice, pentru a numara si genera partitiile oricarui
numar n introdus de la tastatura. Pt n = 7 se cere sa precizati cate din partitiile generate de programul dvs sunt
constituite numai din nr impar: este impar pentru oricare i, . c.5
Se doreste planificarea optimala (penalizarea totala sa fie minima) a 7 lucrari, fiecare lucrare i fiind data prin termenul
de predare t[i] si penalizarea p[i] care se plateste in cazul in care lucrarea nu este finalizata la timp. Se presupune ca
pentru executarea unei lucrari este necesara o unitate de timp si ca nu se pot executa doua lucrari in acelasi timp.
Se considera datele de intrare:
i t[i] p[i]
1 4 50
2 3 40
3 2 60
4 3 20
5 4 70
6 2 10
7 1 130 Care este penalizarea totala minima ce se poate obtine? D.70
Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 4, avand primul termen 1
sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se
solutiile (1, 2, 3,4), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda generam toate sirurile strict crescatoare
de numere naturale nenule mai mic sau egale cu 6, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 6 si diferenta dintre
oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata:
d. in total sunt generate 13 solutii.
Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 4, avand primul termen 1
sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se
solutiile (1, 2, 3, 4), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda, generam toate sirurile strict crescatoare
de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 5, care dintre afirmatiile urma este adevarata:
a. imediat dupa solutia (1, 3, 5) se genereaza solutia (2, 3, 4, 5).
Se genereaza in ordine crescatoare numerele de cate sase cifre care contin cifra 1 o singura data, cifra 2 de cate doua
ori si cifra 3 de trei ori. Se obtin, in aceasta ordine, numerele 122333, 123233, 123323, ...,333221. care din urmatoarele
propozitii este adevarata? a. Imediat dupa numarul 332312 se genereaza 332321
Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii prin partitionare binara numita si metoda sortarii
rapide (quicksort). Notam prin T(n) numarul mediu de comparatii pentru ordonarea lexicografica crescatoare a celor n
siruri. Atunci T(n) =O(n log2n)
Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii rapide (quicksort). Notam prin T(n) numarul
mediu de comparatii pentru ordonarea lexicografica crescatoare a celor n siruri. Atunci T(n) = O(n log2n)
Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este c. nume_coloana tip_de_date NOT NULL
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe b. dificultatea descompunerii in factori primi a nr mari (de sute de cifre)
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe... a. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
Stiind ca p este un vector (tablou unidimensional) cu 3 componente intregi (tabloul este declarat global), M este
multimea tuturor cifrelor nenule, iar functia tipar afiseaza valorile elementelot p[0], p[1] si p[2], cu ce trebuie inlocuite
simbolurile a, b si c in definitia functiei G astfel incat in urma apelului G(0) sa se afiseze toate elementele produsului
cartezian MxMxM? void G(int k){
int i;
for (i = a; i<=b; i++) { p[k] = i; if (k == c) tipar(); else G(k+1);} d. a = 1, b = 9, c = 2
Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z5sunt : c.X1=4, X2=2
Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z19 sunt c.x1=1,x2=13
Solutiile ecuatiei x 2 -x + 5 =0 in Z17 sunt c.X1=4,X2=14
Stabiliti daca X2+X+1=…inZ3 a.(X+2)2
Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele formate doar din trei cifre astfel incat fiecare numar sa
aiba cifrele distincte. Cifrele fiecarui numar sunt din multimea {12, 2, 3, 4}. acest algoritm genereaza numerele, in
aceasta ordine: 123, 124, 132, 134, 213, 214, 231, 234, 312, 314, 321, 324, 412, b413, 421, 423, 431, 432. Daca
utilizam acelasi algoritm pentru a genera toate numerele de 4 cifre, fiecare numar fiind format din cifre distincte din
multimea {1, 2, 3, 4, 5}, precizati care este numarul generat imedia dupa 4325. a. 4351
Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele palindrom formate din 4 cifre. Fiecare numar contine
cifre din multimea {1, 3, 5}. Elementele sunt generate in urmatoarea ordine: 111, 1331, 1551, 3113, 3333, 3553, 5115,
5335, 5555. Daca se utilizeaza exact aceeasi metoda pentru a genera toate numerele palindrom formate din 4 cifre,
fiecare element avand cifre din multimea {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Sa se precizeze cate numere pare se vor genera.
C.36
Utilizand metoda backtracking se genereaza elementele produsului cartezian a n multimi A1, A2, ..., An. Daca
utilizam acest algoritm pentru a genera elementele produsului cartezian a 3 multimi: M = {1, 2, 3}, N = {1, 2} si P =
{1, 2, 3, 4} atunci care din urmatoarele secvente nu reprezinta o solutie acestui algoritm, pentru produsul cartezian
PxNxM? b. (3, 3, 3)
Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele de cate 3 cifre astfel incat fiecare numar generat are
cifrele distincte si suma lor este un numar par. Precizati care dintre urmatoarele numere reprezinta o solutie a
algoritmului? A.235
Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate posibilitatile de aranjare a 8 dame pe tabla
de sah astfel incat aceastea sa nu se atace. fiecare solutie se exprima sub forma unui vector c = (c1, c2, ..., c8) unde c1
reprezinta coloana pe care se afla dama de pe lkinia i. Stiind ca primele doua solutii generate sunt (1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4),
(1, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 5) sa se determine solutia generata de algoritm imediat dupa solutia (8, 2, 4, 1, 7, 5, 3, 6). c. (8, 2, 5,
3, 1, 7, 4, 6)
Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate anagramele cuvantului caiet. Stiind ca
primele 2 solutii sunt aceit si aceti, care este cuvantul generat inaintea cuvantului tiaec? d. tiace
Un algoritm de cautare interna se aplica pentru structuri de date stocate
c. in memoria interna a sistemului de calcul
Un algoritm de tip backtracking genereaza in ordine lexicografica, toate sirurile de 5 cifre 0 si 1 cu proprietatea ca nu
exista mai mult de doua cifre de 0 consecutive. Primele sase solutii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 01001, 01010.
Care este cea de-a opta solutie? b. 01100,
Un algoritm backtracking genereaza toate sirurile alcatuite din cate 6 cifre binare (0 si 1). Numarul tuturor solutiilor
generate va fi egal cu : a.64
Un arbore de cautare este intotdeauna optimal (permite un numar minim de comparatii).adevarat
Un tablou de dimensiune 2 cu m randuri si n coloane, in specificare prin liniarizare linie ocupa c. mn locatii
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publ (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste text cifrat c = 33
atunci textul in clar m corespunzator este: m=3
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publ (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste text cifrat c = 3
atunci textul in clar m corespunzator este: m=33
Un utilizator al cifrului RSA alege numerele prime p = 5 si q = 11 si exponentul de criptare e = 3. Daca d este
exponentul de decriptare corespunzator, atunci: m=27
Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include c. Redenumirea unui table

b.1

Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea {int{3xydx-y2dy unde

este c. -440/3
Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea I={xdy,unde

este b.1+ln3/2

Val integr duble b.2


Variabila p retine adresa unui element oarecare al unei liste circulare nevide alocata dinamic, in care fiecare element
memoreaza in campul nr un numar intreg, iar in campul urm adresa elementului urmator. Care dintre urmatoarele
variante tipareste toate elementele listei?
a. q = p; do{
printf(“%d”, q -> nr); q = q -> urm;
} while (q != p);