Sunteți pe pagina 1din 69

Camera Deputaţilor

Comisia de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de


Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a
turismului şi a imaginii României

RAPORT DE SPECIALITATE
achiziţii publice

Marius Gogescu

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 76 alin. (4) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, art. 8 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2009 şi cu respectarea
clauzelor contractului de colaborare din 19 august 2009

1/69
CUPRINS

I. Preambul 3

1. Documente și informații analizate 3

2. Legislație 4

3. Elemente analizate în cadrul fiecărei proceduri de atribuire a 6


contractelor de achiziție publică

4. Abrevieri, acronime și înțelesuri 7

II. Proceduri de atribuire (I) 9


(art. 1 lit. a), b), c), e), f) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2009)

1. Campania de promovare "Romania, Land of choice", eveniment 9


organizat la Paris la data de 5 iunie

2. Campania de publicitate pe piața internaț ională prin intermediul 19


unor posturi de televiziune cu acoperire internațională

3. Programul "Turist în România" 28

4. Programul "De Paşte în Bucovina" 33

5. Evenimentul "Lumină la malul mării" 43

6. Concertul susținut de Goran Bregovici şi Wedding F uneral Orchestra 52


în stațiunea Mamaia

III. Proceduri de atribuire (II) 56


la solicitarea comisiei (art. 1 lit. g) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2009)

2/69
1. Realitatea All Inclusive 56

2. Contractul cadru de reprezentare juridică 64

I. Preambul

1. Documente și informații analizate

Prezentul raport vizează analizarea procedurilor de achiziţie publică desfășurate de


Ministerul Turismului, în limita obiectivelor stabilite de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.
36/2009.

Prezentul raport își întemeiază constatările și concluziile sale în baza următoarelor


documente și informaţii:

a) Documentele aflate în posesia Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor


cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a
imaginii României, până la data de 9 septembrie 2009;
b) Informaţiile disponibile pe site-urile:
- http://www.e-licitatie.ro
- http://www.turism.gov.ro/ro/anunturi-achizitii/
- http://ted.europa.eu/
c) Informaţiile rezultate din ședinţele Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor
cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a
imaginii României, până la data de 9 septembrie 2009.

Autorul prezentului raport îşi declină orice responsabilitate rezultată


din prezentarea eronată, neconformă cu realitatea sau incompletă a
conţinutului documentelor sau a informaţiilor utilizate în întocmirea
raportului.
3/69
Marius Gogescu

2. Legislație

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 36/2009 privind înființarea unei comisii de anchetă pentru
verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acțiuni de promovare a
turismului şi a imaginii României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
519/28.07.2009

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție


publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15/05/2006,
aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor


procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26/04/2006, aprobată prin
Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor


referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625 din 20/07/2006, cu modificările și completările
ulterioare

4/69
Norme de aplicare ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 661 din 01/08/2006, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor


Publice nr. 183/2006, privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate
media, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 979 din 07/12/2006

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind


coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri
și de servicii

Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L74/15.03.2008

Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene (2006/C179/02) asupra legii comunitare


aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor care nu sunt supuse parțial sau integral
prevederilor directivelor referitoare la achizițiile publice, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, C179/01.08.2006

5/69
3. Elemente analizate în cadrul fiecărei proceduri de atribuire a
contractelor de achiziție publică

În analiza fiecăreia dintre procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică vom


avea în vedere următoarele elemente:

Nr.
Element
Crt.
1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice
2. Estimarea valorii contractului
3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică
4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie
5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)
6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,
formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)
7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire
8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice
de servicii de publicitate (unde este cazul)
9. Respectarea termenelor legale
10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul derulării
procedurilor de atribuire
11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică
12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

6/69
13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări
ex-post)

4. Abrevieri, acronime și înțelesuri

Comisia - Comisia de anchetă pentru verificarea sumelor


cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de
promovare a turismului şi a imaginii României

ANRMAP - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea și


Monitorizarea Achiziţiilor Publice

MINISTERUL TURISMULUI - Autoritatea contractantă

CNSC - Consiliul Naţional pentru Soluţionarea


Contestaţiilor

UCVAP - Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru


Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice

SEAP - Sistemul Electronic pentru Achiziţii Publice


www.e-licitatie.ro

GRP - Prescurtarea de la Gross Rating Point este un


acronim folosit în publicitate pentru a măsura
dimensiunea unui public atins de către un anumit
vehicul mass-media sau program. Este egal cu
procentul de publicul ţintă atins printr-o publicitate
înmulţit cu frecvenţa cu care aceștia o pot vedea
într-o anumită campanie. De exemplu, un spot TV,
care este difuzat de 5 ori atingând 50% din publicul
ţintă, aceasta ar fi 5 x 50% 250 = GRP

TRP - Prescurtarea de la Target Rating Point - puncte de


rating de televiziune - este o măsură care
reprezintă o estimare a componentei publicului
ţintă în cadrul audienţei brute. Similar cu GRP este
măsurată ca suma de rating realizată de un anumit
vehicul mass-media al publicului ţintă atins de un
7/69
spot publicitar. De exemplu, dacă un spot publicitar
apare de mai multe ori, atingând întreaga audienţă
brută, cifra TRP reprezintă suma fiecărui GRP
individual înmulţită cu un public-ţintă estimat în
audienţă brută.
În cazul unui spot TV, care este difuzat de 5 ori
atingând 50% din audienţa brută cu doar 60% din
publicul ţintă, aceasta ar fi TRP = 250 GRP (5 x 50) x
60% = 150

CPP - Prescurtarea de la cost pe punct de audienţă


înseamnă efortul financiar pentru a obţine un
punct de rating (un punct de rating =1% din
universul populaţiei urbane)

rating - Unitate de măsură a audienţei pentru un program


de televiziune sau de radio

directivă - Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și


a Consiliului din 31 martie 2004 privind
coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice de lucrări, de
bunuri și de servicii

Anexele la prezentul raport cuprind documentele analizate, acestea fiind identificate prin
indicativul (A-XX-x), unde XX reprezintă numărul (în cifre romane) alocat fiecărui document
anexă, iar x reprezintă numărul (în cifre arabe) al paginii din acesta unde se regăsește
informaţia utilizată în raport.

Anexele vor fi numerotate și în integralitatea lor (cu cifre arabe).

Pentru acurateţe, textele citatelor din documente au fost preluate cu fidelitate (putând
prelua și greșeli de gramatică sau ortografie) și vor fi redactate în italic.

De asemenea, textele invocate din actele normative vor fi scrise în italic.

Sublinerile textelor aparţin autorului.

8/69
II. Proceduri de atribuire (I)
(art. 1 lit. a), b), c), e), f) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2009)

1. Campania de promovare "Romania, Land of choice", eveniment


organizat la Paris la data de 5 iunie

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Potrivit memorandumului interior nr. 2636/25.05.2009 (A-I-3), Campania de promovare


”Romania the Land of choice”, se încadrează în Planul anual al achiziţiilor publice nr. 57 din
13.03.2009 (A-II-6) la poziţia 109 ”Servicii de organizare expoziții, târguri și congrese pentru
organizarea de evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu
impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate” –
cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

Precizăm că nu a fost pusă la dispoziţia comisiei nota privind valoarea estimată a contractului
de achiziţie publică(1), valoarea estimată a contractului (91.970 euro, TVA inclus) se deduce
din același memorandum interior (A-I-3) și din ”devizul estimativ privind cheltuielile aferente
participării Biroului de Turism Paris la eveniment promovare ”Romania the Land of Choice”
(Paris 5 iunie 2009)” - (A-III-1).

9/69
Estimarea valorii contractului încalcă dispoziţiile art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 care
prevede: ”Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de
achiziție publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea
contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de
opțiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale
suplimentări sau majorări ale valorii contractului.”

(1) Art. 213 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 – ”Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea
contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate”
În primul rând, ”devizul estimativ” este general și nu conţine toate sumele plătibile pentru
îndeplinirea contractului.

Exemplificăm poziţia referitoare la ”achiziționare materiale promoționale personalizate


(memory stickuri, cărți poștale, tricouri, mingi de tenis) – 12.570 euro”.

Pentru a fi în conformitate cu prevederile legale, această poziţie trebuia să indice valoarea


estimată pentru fiecare material promoţional în parte, pentru ca, prin însumarea acestora să
obţinem suma de 12.570 euro.

Aceeași constatare și pentru alte poziţii, cum ar fi: realizare roll-up, bannere, spider, inserţie
publicitară, realizare și cheltuieli expediere invitaţii personalizate, etc.

În al doilea rând, calculul valorii estimate a fost efectuat incluzând și TVA, ceea ce reprezintă
o nouă încălcare a prevederilor art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.

Remarcăm, totodată, că prin Ordinul nr. 571/26.06.2009 (A-IV-1), ulterior finalizării


contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă aprobă transferul sumei de 88.050
euro către Reprezentanţa de Promovare și Informare Turistică Paris.

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei nota justificativă (2) privind alegerea
procedurii de achiziţie publică, dar deducem din memorandumul interior (A-I-3) că prin

10/69
indicarea codului CPV 79952000-2 (Servicii pentru evenimente Rev.2, incluse în Anexa 2B la
O.U.G. nr. 34/2006 – Categoria 27 – Alte servicii), precum și din invocarea Ordinului nr.
530/2008 privind atribuirea contractelor de prestări servicii aferente organizării, în țară și în
străinătate, a diverselor evenimente de promovare, respectiv de dezvoltare turistică (norme
interne de achiziţii), cu modificările ulterioare, autoritatea contractantă a încadrat acest
contract de achiziţie publică în categoria contractelor de servicii incluse pe Anexa 2B la
O.U.G. nr. 34/2006.

(2) Art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 ”Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a elabora o notă
justificativă în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20
alin. (1) din ordonanța de urgență sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanța de urgență.
Acestor tipuri de servicii le sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006:
”În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziție publică ce are ca
obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a
aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este
mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-
38 şi art. 56”.

Aceasta înseamnă că în situaţia în care valoarea estimată a contractului ar fost mai mare de
125.000 euro (nu este cazul în speţă), autoritatea contractantă ar fi avut de respectat:
a) două obligaţii legale specifice:
- întocmirea unui caiet de sarcini, respectiv
- publicarea unui anunţ de atribuire în SEAP, în termen de cel mult 48 de zile de la data
încheierii contractului
b) o obligaţie legală generală:
- respectarea principiilor ce guvernează achiziţiile publice (nediscriminarea,
tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea,
eficienţa utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii.

În continuare vom verifica dacă autoritatea contractantă a încadrat corect contractul de


achiziţie publică în categoria contractelor de servicii incluse în Anexa 2B la O.U.G. nr.
34/2006.

11/69
În practică se poate întâmpla ca un contract de servicii să aibă ca obiect nu exclusiv servicii
incluse în Anexa 2B, ci și servicii incluse în Anexa 2A la O.U.G. nr. 34/2006 (pentru care legea
nu face nici un fel de derogare de procedurile de achiziţie publică).

În această situaţie, art. 16 invocat mai sus, prevede în alin. (2) al său că: ”În cazul în care
contractul de achiziție publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de
servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor
incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a
serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse
în anexa nr. 2A”.

Aceasta înseamnă că autoritatea contractantă nu are obligaţia aplicării O.U.G. nr. 34/2006
decât dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în Anexa 2B este mai mare decât valoarea
estimată a serviciilor incluse în Anexa 2A.

Autoritatea contractantă a efectuat o astfel de verificare în ”devizul estimativ” și, împărţind


serviciile în cele două categorii, i-a rezultat că ponderea din totalul valorii estimate a
contractului a serviciilor incluse în Anexa 2B (64,15%) este mai mare decât cea a serviciilor
incluse în Anexa 2A (35,85%).

Remarcăm, însă, că în cadrul serviciilor pe care autoritatea contractantă le-a inclus în


categoria 2B, se regăsesc trei onorarii (pentru cele trei mari personalităţi ale sportului
românesc) în cuantum total de 33.000 euro.

Potrivit prevederilor din Caietul de sarcini (A-V-2) scopul prezenţei celor trei mari
personalităţi sportive era de promovare („turistică, strategică și ale valorilor României”).

Cităm: ”Astfel în data de 05 iunie 2009 se va organiza un eveniment de promovare a țării


noastre sub deviza noului slogan: ”România the land of choice”.

12/69
Această acțiune are ca scop pe lângă promovarea turistică și o promovare la nivel strategic,
propunându-și să facă cunoscute publicului francez și străin, valorile României prin cele mai
importante personalități sportive..
Evenimentul se va axa atât pe o promovare la nivelul publicului larg (mass-market) cât și la
nivelul VIP într-un cadru restrâns unde vor participa jurnaliști străini, personalități din lumea
modernă, sportivi, reprezentanți ai unor mari-touroperatori.”

Faţă de aceste precizări, opinăm că onorariile celor trei mari personalităţi reprezintă plata
unor servicii de promovare.
Serviciile de promovare nu se regăsesc pe Anexa 2B, ci pe Anexa 2A – cod CPV 79342200-5
(Rev.2), respectiv cod CPV 74422000-3 (Rev.1), încadrate în categoria 13 – Servicii de
publicitate.

Refăcând calculul autorităţii contractante pentru determinarea valorii estimate, prin


scăderea sumei de 33.000 euro de la serviciile incluse pe Anexa 2B și adunarea acestora la
serviciile incluse pe Anexa 2A, rezultă:
Servicii din categoria Valoare Pondere din totalul valorii
celor incluse în: estimate
Anexa 2A 32.970+33.000=65.970 euro 71,73%
Anexa 2B 59.000-33.000=26.000 euro 28,27%

Calculând greșit proporţiile celor două categorii de servicii, autoritatea contractantă a aplicat
astfel o altă procedură decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, faptă ce potrivit art. 293
lit. c) reprezintă contravenţie și se sancţionează, potrivit art. 294 alin. (3) cu amendă de la
35.000 – 70.000 RON.

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Nu a fost solicitată îndeplinirea de către potenţialii ”ofertanţi” a unor cerinţe de calificare și


selecţie

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

13/69
Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

Documentaţia de atribuire nu cuprinde decât un sumar caiet de sarcini.

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Chiar dacă autoritatea contractantă a considerat că se află în prezenţa atribuirii unui


contract al cărui obiect îl constituie serviciile incluse pe Anexa 2B, iar prevederile legale nu
impun respectarea O.U.G. nr. 34/2006, aceasta trebuia să respecte principiile ce guvernează
achiziţiile publice.

Totodată, autoritatea contractantă trebuia să aibă în vedere Comunicarea interpretativă a


Comisiei Europene (2006/C179/02) asupra legii comunitare aplicabile procedurilor de
atribuire a contractelor care nu sunt supuse parțial sau integral prevederilor directivelor
referitoare la achizițiile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C179/01.08.2006.

Această comunicare statuează un set de reguli standard pentru atribuirea acestor tipuri de
contracte publice, reguli care derivă direct din regulile și principiile Tratatului CE (cităm din
această comunicare textele relevante):

1. Obligația de a asigura o publicitate adecvată


Obligația de transparență impune ca un operator economic cu sediul într-un alt stat membru
decât autoritatea contractantă să aibă acces la informațiile necesare referitoare la contract
mai înainte de atribuirea sa, astfel încât, dacă acesta dorește, să poată fi în măsură de a-și
exprima interesul de a obține acel contract.

14/69
Comisia consideră că practica autorităților contractante de a contacta un număr de
potențiali ofertanți nu este suficientă în a respecta această obligație, chiar dacă ofertanții ar
aparține altor state membre. Această abordare selectivă nu exclude discriminarea unor altor
potențiali ofertanți din alte state membre, în special companiile noi înființate.

2. Mijloacele de publicitate
Autoritățile contractante sunt responsabile pentru a decide cel mai adecvat mediu pentru
publicitatea unor astfel de contracte. Această alegere trebuie să fie făcută în funcție de
relevanța contractului pe Piața Internă, având în vedere, în mod special, obiectul și valoarea
contractului, precum și practicile comerciale în materie.

Cu cât interesul potențialilor ofertanți din alte state membre este mai mare, cu atât raza de
acoperire a publicității trebuie să fie mai mare.
Astfel, pentru contractele cu valoare sau potențial interes mai mare, sunt recomandate ca
medii de publicitate:
- Internetul
o prin site-urile autorităților contractante
o portalele web specializate
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau portalul TED (Tenders Electronic Daily) -
http://ted.europa.eu/ sau direct http://simap.europa.eu/

3. Conținutul publicității
Publicitatea nu presupune neapărat o anumită formă de invitare la ofertare. Anunțul ar
trebui să se limiteze la o scurtă descriere a detaliilor esențiale ale viitorului contract, metoda
de atribuire, precum și o invitație adresată posibililor ofertanți de a contacta autoritatea
contractantă.
Anunțul poate fi însoțit de informații suplimentare (disponibile pe internet sau la sediul
autorității contractante) sau de documentație tehnică.
Conținutul anunțului, informațiile suplimentare și documentațiile trebuie să fie suficiente
pentru ca un operator economic dintr-un alt stat membru să poată lua, în mod rezonabil,
decizia de a participa la respectiva achiziție.

15/69
Observaţii
1. În speţa noastră, autoritatea contractantă nu a asigurat o publicitate adecvată decât
parţial, prin publicarea unui anunţ pe site-ul propriu în data de 27 mai 2009, dar nu și pentru
potenţialii ofertanţi străini (trebuia să publice un anunţ și pe un site francez, așa cum este,
de exemplu, www.achatpublique.com și nu doar să transmită unor operatori economici
niște invitaţii – intitulate ”appel d’offre” – cerere de ofertă) – (A-VI-1-5).

2. Nici informaţiile conţinute pe site-ul propriu și nici ”invitaţiile” adresate nu conţin preţul
estimativ al viitorului contract (element esenţial pentru întocmirea unei oferte).
În absenţa indicării preţului estimativ ne exprimăm îndoiala că un potenţial ofertant ”în mod
rezonabil, ar fi putut să ia decizia de a participa la această achiziție”.

De altfel, necunoașterea preţului face imposibilă aplicarea criteriului de atribuire a


contractului: preţul cel mai scăzut (faţă de ce ?).
8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice
de servicii de publicitate (unde este cazul)

Nu este cazul.

9. Respectarea termenelor legale

Pentru o procedură desfășurată în conformitate cu prevederile unor norme interne,


legislaţia ce reglementează achiziţiile publice nu impune respectarea unor norme interne.

Dar, verificând aceeași comunicare interpertativă a Comisiei Europene remarcăm că:


”Termenele limită pentru depunerea ofertelor trebuie să fie suficiente pentru ca operatorii
economici interesați să aibă timpul necesar pentru pregătirea unor oferte reale și serioase”.

Autoritatea contractantă publică pe propriul site intenţia de achiziţiona servicii pentru


organizarea acestui eveniment în data de 27 mai 2009, iar invitaţiile de participare sunt
transmise, prin intermediul Oficiului de Turism de la Paris, către operatori economici
francezi, prin poștă electronică, în data de 28 mai 2009.
16/69
Prin ambele modalităţi li se solicită operatorilor economici să depună ofertele până la data
de 02.06.2009.

În opinia noastră, perioada dintre data publicării anunţului pe site-ul propriu/ transmiterea
invitaţiilor de participare și data limită de depunere a ofertelor (5, respectiv 4 zile, din care 2
zile nelucrătoare) este mult prea scurtă pentru ”pentru pregătirea unor oferte reale și
serioase” având în vedere, mai ales, participarea unor mari personalitaţi sportive din
România.

10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul


derulării procedurilor de atribuire

Nu au existat solicitări de clarificare pe parcursul desfășurării acestei proceduri.


11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Având în vedere modalitatea de atribuire aleasă de către autoritatea contractantă, legislaţia


specifică nu impune anume reguli, acestea fiind definite în procedura internă ce
reglementează astfel de achiziţii și în documentele întocmite de autoritatea contractantă.

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

Având în vedere modalitatea de atribuire aleasă de către autoritatea contractantă, precum și


valoarea estimată a contractului (aflată sub pragul prevăzut de art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr.
34/2006 – a se vedea detaliile explicate mai sus la pag. 11) nu există vreo obligaţie legală în
privinţa respectării acestor reguli de publicitate.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante (mai înainte de încheierea contractului) de către UCVAP din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
17/69
Menţionăm că, potrivit art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2006, așa cum a fost modificată prin
O.U.G. nr. 129/2007: "În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele
procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte:
…………………………………………………………………………………………………
b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără
TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;”

Având în vedere valoarea estimată a contractului (91.970 euro cu TVA, adică 77.286 euro
fără TVA), UCVAP era competentă să verifice ex-ante această procedură.

Este adevărat că nu știm dacă autoritatea contractantă a respectat obligaţia prevăzută de


același act normativ prin art. 5 alin. (1): ”La data inițierii procedurii de atribuire a contractelor
prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile contractante au obligația de a înştiința Ministerul
Finanțelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată”.

Mai menţionăm că nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie și se sancţionează


cu amendă între 3000 și 5000 RON, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 30/2006.

b) Nu au fost depuse contestaţii cu privire la această procedură de atribuire.

c) Există un control ex-post (după încheierea contractului) desfășurat de către ANRMAP și


încă nefinalizat.

18/69
2. Campania de publicitate pe piața internațională prin intermediul
unor posturi de televiziune cu acoperire internațională

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Campania de publicitate pe piaţa internaţională prin intermediul unor posturi de televiziune


cu acoperire internaţională a fost încadrată de autoritatea contractantă în Planul anual al
achiziţiilor publice (nr. 1044/10.06.2009) (A-VII-6) la poziţia 105 ”Servicii de publicitate:
campanie de publicitate pe piața internațională” -cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii
de publicitate (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

Autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei nota privind valoarea estimată a


contractului de achiziţie publică, dar, din anunţul de participare publicat în SEAP cu numărul
80651 din 23.06.2009 (A-VIII-2) și din fișa de date a achiziţiei (pct. II.3) (A-IX-6), rezultă că
aceasta ar fi de 5.646.900 RON, fără TVA, respectiv 1.344.500 euro, fără TVA, la un curs de
4,2 lei/euro.

19/69
Din aceleași documente mai rezultă că această valoare estimată a fost împărţită în două
loturi:
LOT A – 1.008.400 euro echivalent a 4.235.280 lei pentru postul de televiziune paneuropean.
LOT B – 336.100 euro echivalent a 1.411.620 lei pentru postul internaţional de ştiri.

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Din nota justificativă nr. 1189/19.06.2009 privind alegerea procedurii de atribuire a


contractului de servicii pentru realizarea unei campanii de publicitate prin intermediul
posturilor de televiziune cu acoperire paneuropeană și internațională (A-X-1) rezultă că
procedura de atribuire a fost negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, întemeiată pe dispoziţiile art. 110 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006.
Art. 110 alin. (1) lit. c) prevede că acest tip de procedură se aplică atunci când: ”atunci când
serviciile care urmează să fie achiziționate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt
acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele
care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi
elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin
aplicarea licitației deschise sau licitației restrânse”.

Verificând documentaţia de atribuire publicată în SEAP, constatăm că aceasta este completă,


conţinând fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini, formularistică și modelul de contract.

Caietul de sarcini (A-XI-1-4) este elaborat, în opinia noastră, cu destul de multă precizie,
cuprinzând:
- ”prezentarea achiziției de publicitate prin spoturi publicitare pe posturi de televiziune
internaționale;
- instrucțiuni privind modul de elaborare și de promovare a propunerii tehnice și
financiare;
- informații privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare; ”

20/69
Ca o dovadă a clarităţii sale, este și numărul mic de clarificări solicitate autorităţii
contractante (trei și acelea normale pentru orice procedură de achiziţie publică).

În opinia noastră, textul de lege invocat de autoritatea contractantă nu este aplicabil în speţa
de faţă, el referindu-se la anumite tipuri de servicii (cum ar fi serviciile financiare prevăzute
în categoria 6 din Anexa 2A, adică serviciile de asigurări, serviciile bancare și de investiţii,
precum și cele intelectuale) care presupun concepte creative ce nu pot fi cuantificate și
transpuse cu precizie ca specificaţii tehnice în caietul de sarcini și din acest motiv procedura
de negociere cu publicare permite autorităţilor contractante discutarea, pas cu pas, a
posibilelor soluţii și identificarea celei mai bune dintre acestea.

În plus, în anunţul de participare publicat în SEAP cu nr. 80651/23.06.2009 (A-VIII-3), motivul


alegerii procedurii este diferit:

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Campania se realizeaza pentru sezonul estival si nu au existat datele tehnice ale spoturilor inainte de
realizarea acestora.

Motivaţia alegerii procedurii stipulată în caietul de sarcini (A-XI-3) este:


”In conditiile în care canalele paneuropene şi internaționale vizate pot furniza suplimentar
față de difuzarea spoturilor şi alte mijloace de promovare (editoriale, bannere pe site-urile
internet, eventuale emisiuni în care să fie promovată România), nu putem stabili modul în
care am putea beneficia de aceste avantaje. In plus, este dificil de determinat/ estimat
numărul de spoturi sau de GRP-uri ce pot fi obţinute, astfel încât să considerăm că sumele
alocate celor 2 posturi au dus la o maximă vizibilitate a materialelor difuzate şi implicit la o
utilizare eficienta a fondurilor alocate.
Față de cele de mai sus, propunem ca modalitatea prin care se va stabili câştigătorul acestei
proceduri de achiziții de servicii de publicitate prin posturi de televiziune sa fie negocierea cu
publicare de anunț, aşa cum este definită în OUG 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, pentru fiecare dintre cele 2 posturi de televiziune”

21/69
Observăm că această motivaţie este și ea diferită faţă de celelalte două motivaţii din nota
justificativă, respectiv caietul de sarcini și nu este echivalentă cu ”imposibilitatea elaborării
cu precizie a unui caiet de sarcini”, așa cum cere legea.

Ca o concluzie faţă de alegerea tipului de procedură de atribuire apreciem că această a fost


greșită, constituind contravenţia prevăzută de art. 293 lit.c) și fiind sancţionată cu amendă
de la 35.000 - 70.000 RON.

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Pentru analizarea alegerii corecte a cerinţelor de calificare și selecţie, am avut în vedere


anunţul de participare (A-VIII-3) și documentaţia de atribuire (A-IX-7-8).

Din acestea rezultă următoarele criterii de preselecţie:


1. Cifra de afaceri a companiei (40 puncte)
2. Numarul de proiecte similare in campanii de publicitate TV peste 200.000 Euro (60 de
puncte)

Verificând prevederile legale incidente, respectiv Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind
aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media, observăm că art. 6 alin.
(1) prevede:
”În cazul contractelor de publicitate media, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza
următoarele criterii de selecție şi calificare a operatorilor economici în funcție de natura
mijlocului de comunicare:
…………………………………………………………………………………………………..
b) în cazul presei audio-TV, aria de acoperire şi audiența certificate de o instituție
specializată, profilul şi publicul-țintă”.

22/69
Remarcăm că autoritatea contractantă a ales alte criterii de preselecţie decât cele prevăzute
de legislaţia în vigoare.

În mod normal criteriile de preselecţie indicate de autoritatea contractantă în anunţul de


participare:

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 7
Cifra de afaceri a companiei (40 puncte) Numarul de proiecte similare in campanii de publicitate TV peste
200000 Euro (60 de puncte)

ar fi trebuit să conducă la respingerea acestuia de către ANRMAP.

În susţinerea acestei afirmaţii anexăm la prezentul raport un alt anunţ de participare respins
pentru exact acest motiv (A-XII-1-6).
5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Criteriul de atribuire, potrivit fișei de date a achiziţiei publice (A-IX-11), pct. VIII, este ”oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în condițiile celui mai mic cost pe punctul
de audiență (CPP) negociat, conform media planului oferit.
Oferta câştigătoare se va stabili pentru fiecare lot în parte (servicii de publicitate pe post de
televiziune paneuropean cu specific de sport, respectiv servicii de publicitate pe post
internațional de ştiri).
Punctajul pentru fiecare ofertă evaluată conform algoritmului de mai jos se acordă pentru
fiecare lot, după cum urmează:
- se acordă 100 puncte operatorului care oferă cel mai mic cost pe punctul de audiență
TV (CPP) pentru lotul respectiv;
- pentru o valoare superioară, punctajul se acordă astfel:
P ofertă = (valoare CPP min/valoare CPP oferită) x 100”.

Acest criteriu respectă prevederile art. 7 din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind
aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media.

23/69
6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,
formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

Analizând conţinutul caietului de sarcini, remarcăm următoarele:

1. Din contractele de publicitate media lipsesc cele două clauze contractuale obligatorii
impuse de art. 8 din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind aplicarea dispoziţiilor referitoare
la contractul de publicitate media, respectiv:
- "Părțile contractante au obligația să asigure, inclusiv în timpul derulării contractului,
accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor
de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecărui
beneficiar final şi termenele de executare a prevederilor contractuale.";
- "Accesul la informațiile cuprinse la lit. a) se realizează prin intermediul autorității
contractante, care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la
derularea contractului."
Lipsa acestor clauze într-o altă procedură a unei alte autorităţi contractante a condus la
întocmirea de către UCVAP a unei note intermediare (A-XIII-1-2).

2. Am mai constatat că între anunţul de participare și documentaţia de atribuire există


inadvertenţe.

Astfel, în anunţul de participare (A-VIII -2-3):

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani rezultand din activitatea corespunzatoare obiectului procedurii
trebuie sa fie egala sau mai mare de 3.000.000 euro echivalent a 12.600.000 lei pentru LOTUL A si 1.000.000
euro echivalent a 4.200.000 lei pentru LOTUL B.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continând valori, perioada de livrare,
beneficiari si prezentarea unui contract de publicitate anterior in valoare de minim 300.000 euro echivalent
a 1.260.000 lei sau a trei contracte în valoare de minim 500.000 euro echivalent a 2.100.000 lei în ultimii trei
ani pentru LOTUL A si prezentarea unui contract de publicitate anterior in valoare de minim 100.000 euro
echivalent a 420.000 lei sau a trei contracte in valoare de 160.000 euro echivalent a 672.000 lei in ultimii trei
ani pentru LOTUL B

24/69
iar în documentaţia de atribuire (fișa de date a achiziţiei) – (A-IX-7):

VI. 3.) SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA


Se solicita declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani, in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului.
Se va completa si depune, in original, Formularul D din Sectiunea Formulare.
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani rezultand din activitatea corespunzatoare obiectului procedurii
trebuie sa fie egala sau mai mare de 4.000.000 euro echivalent a 16.800.000 lei.
Nota In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani,
cifra de afaceri se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.
VI.4.) CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA
Se solicită lista principalelor prestări de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, conţinând valori, perioada
de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi şi
prezentarea unui contract de publicitate anterior in valoare de minim 400.000 euro echivalent a 1.680.000
lei sau a trei contracte în valoare de minim 600.000 euro echivalent a 2.520.000 lei în ultimul an.
Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Se va anexa cel putin o recomandare emisa de beneficiari, la care se face referire in formularul F, in original
sau copie.

Autoritatea contractantă prin ”Clarificari privind atribuirea contractului de servicii privind


pentru realizarea unei campanii de publicitate pe piata internationala prin intermediul
posturilor de televiziune cu acoperire paneuropeana si internationala” publicate în SEAP în
data de 02.07.2009 (A-XIV-1), îndrumă candidaţii să ţină seama de informaţiile cuprinse în
anunţul de participare:
”Avand in vedere ca Documentatia de Atribuire pentru Publicitate Internationala a fost
postata pe SEAP odata cu trimiterea anuntului de participare si nu mai putem interveni
pentru a o modifica, revenim cu prezenta clarificare pentru a va comunica faptul ca intre
informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire – Fisa de Date a Achizitiei la punctul VI.3
privind “Situatia Economico-Financiara” si punctul VI.4 privind “Capacitatea Tehnica si/sau
Profesionala” si anuntul de participare au intervenit anumite inarvertente; drept pentru care
va rugam sa luati in considerare informatiile cuprinse in anuntul de participare.
Va mai comunicam si faptul ca echivalenta leu – euro pentru declaratia privind cifra medie de
afaceri pe ultimii trei ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului este cursul
BNR mediu al fiecarui an.”

Această îndrumare este greșită, autoritatea contractantă NU trebuia să modifice implicit


documentaţia de atribuire – fișa de date a achiziţiei, ci să modifice anunţul de participare,
prin publicarea unui anunţ de tip erată.
25/69
Aplicarea altor criterii (de selecţie) decât cele stabilite prin documentaţia de atribuire
constituie contravenţie conform art. 293 lit. l) din O.U.G. nr. 34/2006 și se sancţionează cu
amendă de la 70.000 la 100.000 lei.

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Regulile de publicitate anterior demarării procedurii de atribuire au fost respectate, fiind


publicat în SEAP anunţul de participare nr. 80651/23.06.2009.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

Regulile speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate,


conform Ordinului ANRMAP nr. 183/2006, privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la
contractul de publicitate media, impun autorităţii contractante publicarea anunţurilor de
intenţie, de participare şi de atribuire, a invitaţiilor de participare la procedura de cerere de
ofertă, documentaţiilor de atribuire, referatului de oportunitate privind achiziţia publică a
serviciilor de publicitate media, precum și a Raportului de evaluare a impactului achiziţiei
publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronică pentru
(promovarea imaginii/informarea clienţilor etc.), atât în SEAP sau Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (unde este cazul, conform O.U.G. nr. 34/2006), cât și la adresa de internet
www.publicitatepublica.ro, precum și pe pagina de internet proprie a autorităţii
contractante.

Observăm că autoritatea contractantă nu a respectat aceste reguli speciale în privinţa


publicării lor pe pagina de internet proprie.

9. Respectarea termenelor legale

Autoritatea contractantă a respectat termenele legale, termenul de așteptare dintre data


publicării anunţului de participare (23.06.2009) și data limită pentru depunerea
candidaturilor (06.07.2009) este de 12 zile, încadrându-se în prevederile art. 116 alin. (3) din
O.U.G. nr. 34/2006 (minim 10 zile).
26/69
10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul
derulării procedurilor de atribuire

Au fost respectate regulile de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul derulării


procedurilor de atribuire.

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Acest element nu necesită o analiză suplimentară.

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

Autoritatea contractantă a publicat în SEAP anunţul de atribuire nr.67249/27.08.2009

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante (mai înainte de încheierea contractului) de către UCVAP din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Având în vedere valoarea estimată a contractului (1.344.500 euro, fără TVA), UCVAP era
competentă să verifice ex-ante această procedură.

Nici în acest caz nu știm dacă autoritatea contractantă a respectat obligaţia prevăzută de art.
5 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2006, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie
și se sancţionează cu amendă între 3000 și 5000 RON, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 30/2006.

b) Nu au fost depuse contestaţii cu privire la această procedură de atribuire.

c) Există un control ex-post (după încheierea contractului) desfășurat de către ANRMAP și


încă nefinalizat.

27/69
3. Programul "Turist în România"

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Programul ”Turist în Romania” a fost încadrat de autoritatea contractantă în Planul anual al


achiziţiilor publice (nr. 57/13.03.2009) – (A-II-6) la poziţia 105 ”Servicii de publicitate:
campanie de publicitate pe piața internațională” – cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii
de publicitate (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

Conform notei justificative nr. 831/26.05.2009 ”privind determinarea valorii estimate a


contractului de servicii pentru realizarea unei campanii publicitare cu titlul ”Turist în
28/69
România” în perioada 01 august – 25 decembrie 2009” (A-XV-1), valoarea estimată a
contractului a fost de 39.750.000 RON, fără TVA, echivalent a 924.400 euro, fără TVA.

Potrivit aceleiași note, valoarea estimată a contractului a fost împărţită în trei părţi:
- 1.789.000 RON, fără TVA, echivalent a 416.000 euro, fără TVA, pentru prima
televiziune generalistă în funcție de audiența generală 18 – 65 ani.
- 1.388.000 RON, fără TVA, echivalent a 323.600 euro, fără TVA, pentru prima
televiziune de știri în funcție de audiența generală 18 – 65 ani.
- 795.000 RON, fără TVA, echivalent a 184.900 euro, fără TVA, pentru a doua
televiziune de știri în funcție de audiența generală 18 – 65 ani.

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică a fost licitaţia deschisă, așa cum
rezultă din anunţul de participare publicat în SEAP sub nr. 79394/06.06.2009 (A-XVI-3).

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Cerinţele de calificare, potrivit notei justificative nr. 829/26.05.2009 ”privind stabilirea


cerințelor minime de calificare pentru atribuirea contractului de servicii pentru realizarea
unei campanii publicitare cu titlul ”Turist în România” în perioada 01 august – 25 decembrie
2009” (A-XVII-1-2), sunt:
- situația personală a candidatului/ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea tehnică și profesională;
- situația economico-financiară

Așa cum am precizat și la precedenta procedură de atribuire, conform art. 6 alin. (1) din
Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de
publicitate media, autoritatea contractantă avea obligaţia de a utiliza ca și criterii de selecţie
şi calificare: aria de acoperire şi audienţa certificate de o instituţie specializată, profilul şi
publicul-ţintă.

29/69
Remarcăm că autoritatea contractantă a ales alte criterii de calificare decât cele prevăzute
de legislaţia în vigoare.

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Potrivit anunţului de participare (A-XVI-3) și fișei de date a achiziţiei (A-XVIII-10) criteriul de


atribuire a contractului de achiziţie publică a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic.

Algoritmul de calcul pentru acest criteriu de atribuire rezultă din nota justificativă nr.
830/26.05.2009 ”privind alegerea algoritmului de calcul pentru achiziția publică de servicii
privind realizarea unei campanii publicitare cu titlul ”Turist în România” în perioada 01
august – 25 decembrie 2009” (A-XIX-1), respectiv:

Punctaj final = Ptv generalista * 45% + Ptv1 ştiri * 35% + Ptv2 stiri * 20%
Unde - Ptv = CPP (prețul pe punct de audiență televiziune).
Punctajul pentru fiecare ofertă evaluată se va calcula după cum urmează:
- pentru valoarea minima a punctajului final se acordă 100 de puncte.
- pentru o valoare superioara, punctajul se acorda astfel: P final (n) = valoarea
min/valoare (n) x 100.
Ponderele aferente factorilor de evaluare 45% pentru televiziunea generalistă, 35% pentru
prima televiziune de știri, respectiv 20% pentru a doua televiziune de știri sunt proporţionale
cu sumele de bani alocate pentru fiecare tip de televiziune în parte, în conformitate cu nota
justificativă privind determinarea valorii estimate a contractului (a se vedea pct. 2 mai sus).

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

30/69
Documentaţia de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini (A-XX), formularele și
propunerea de contract) respectă legislaţia privind achiziţiile publice, cu următoarea
observaţie:

Modelul de contract de servicii (A-XX-3-9) nu conţine cele două clauze contractuale


obligatorii impuse de art. 8 din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind aplicarea dispoziţiilor
referitoare la contractul de publicitate media, respectiv:
- "Părțile contractante au obligația să asigure, inclusiv în timpul derulării contractului,
accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor
de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecărui
beneficiar final şi termenele de executare a prevederilor contractuale.";
- "Accesul la informațiile cuprinse la lit. a) se realizează prin intermediul autorității
contractante, care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la
derularea contractului."

Așa cum am amintit și mai sus, lipsa acestor clauze, într-o altă procedură a unei alte
autorităţi contractante, a condus la întocmirea de către UCVAP a unei note intermediare - a
se vedea pct. 2 din prezentul titlu- (A-XIII-1-2).

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Autoritatea contractantă a respectat aceste reguli, publicând în SEAP anunţul de participare


nr. 79394/06.06.2009.
8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice
de servicii de publicitate (unde este cazul)

Regulile speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate au fost


parţial respectate, autoritatea contractantă publicând pe pagina de internet
www.publicitatepublica.ro anunţul nr. 1825 din data de 03.07.2009, dar nu și pe pagina de
internet proprie.

31/69
9. Respectarea termenelor legale

Perioada de timp dintre publicarea anunţului de participare (06.06.2009) și data limită de


depunere a ofertelor (20.07.2009) este de 43 zile, încadrându-se în prevederile art. 75 din
O.U.G. nr. 34/2006 (perioada minimă fiind de 40 de zile, calculată prin scăderea din termenul
minim de 52 zile a reducerilor de 7 zile pentru publicarea electronică în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, respectiv de 5 zile pentru publicarea electronică integrală a documentaţiei
de atribuire în SEAP).

10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul


derulării procedurilor de atribuire

Regulile de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul derulării procedurii de atribuire


au fost respectate, autoritatea contractantă răspunzând solicitărilor de clarificare formulate
de ofertanţi (5 răspunsuri de clarificare).

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Autoritatea contractantă a respectat legislaţia privind achiziţiile publice, așa cum rezultă
din”Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică” nr. 1760/24.07.2009
(A-XXI-1-6).

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurii de atribuire

Cu privire la acest punct este prematur să ne pronunţăm, legislaţia prevăzând pentru


anunţul de atribuire un termen de 48 de zile de la data încheierii contractului.
13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări
ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante de către UCVAP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

32/69
Având în vedere valoarea estimată a contractului (924.400 euro, fără TVA), UCVAP era
competentă să verifice ex-ante această procedură.

Nici în acest caz nu știm dacă autoritatea contractantă a respectat obligaţia prevăzută de art.
5 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2006, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie
și se sancţionează cu amendă între 3000 și 5000 RON, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 30/2006.

b) Conform clarificărilor publicate în SEAP, în cadrul acestei proceduri, la data de 7 august


2009 a fost depusă o contestaţie de către un operator economic (A-XXII-1-10).

Contestatorul susţine, în principal, că preţul oferit de către operatorul economic declarat


câștigător este aparent neobișnuit de scăzut, iar autoritatea contractantă a încălcat
prevederile art. 202(3) din O.U.G. nr. 34/2006. Până la momentul redactării acestui raport
CNSC nu s-a pronunţat.

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

(3) Art. 202 - (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau
prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte,
detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele
care se referă la:
a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau
serviciilor prestate
4. Programul "De Paşte în Bucovina"

Pentru realizarea acestui program autoritatea contractantă a derulat 3 (trei) proceduri de


atribuire, încheind 3 contracte distincte, cu o valoare totală de 844.900 RON, TVA inclus,
echivalentul a 201.167 euro, TVA inclus (pentru o paritate 4,2 RON/euro).

33/69
Având în vedere obiectul comun al celor 3 proceduri - ”Realizarea unei campanii publicitare
pe tema sarbatorilor pascale in Bucovina si pe litoral” vom analiza elementele acestora
împreună, evidenţiind doar acolo unde este necesar anumite particularităţi specifice, motiv
pentru care procedurile vor fi numerotate astfel:

01 - ”Realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor pascale in


Bucovina si pe litoral pe primul canal de televiziune generalist” – anunţ de
atribuire în SEAP nr. 66400/07.08.2009 (A-XXIII) - cod CPV 79341400-0 Servicii de
campanii de publicitate (Rev.2).
02 - ”Realizarea unei campanii publicitare in vedere promovarii programelor
turistice de paste in Bucovina si Lumina la malul marii pe primul canal TV de stiri
in functie de audienta” – anunţ de atribuire în SEAP nr. 66406/07.08.2009 (A-
XXIV) - cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2).
03 - ”Realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor pascale in
bucovina si pe litoral pe al 2 lea post TV de stiri in functie de audienta” – anunţ de
atribuire în SEAP nr. 66408/07.08.2009 (A-XXV) - cod CPV 79341400-0 Servicii de
campanii de publicitate (Rev.2).

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Având în vedere codul CPV indicat în toate cele anunţuri de atribuire ”79341400-0 - Servicii
de campanii de publicitate (Rev.2”), autoritatea contractantă a încadrat acest program în
Planul anual al achiziţiilor publice (nr. 57/13.03.2009) – (A-II-6) la poziţia 105 ”Servicii de
publicitate: campanie de publicitate pe piaţa internă și internaţională” – cod CPV 79341400-
0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

34/69
Autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei notele justificative privind estimarea
valorilor celor trei contracte, dar, din anunţurile de atribuire (A-XXXII-2, A-XXIV-2 și A-XXV-2),
deducem că valoarea estimată a fiecărui contract a fost de:

Procedură Valoare estimată (exprimată în RON, cu TVA inclus):


01 440.000
02 264.000
03 176.000
TOTAL 880.000 echivalentul a 209.524 euro, TVA inclus (4,2 RON/euro)

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Tipul de procedură ales de autoritatea contractantă pentru fiecare dintre cele trei proceduri
a fost negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Vom analiza în continuare, pentru fiecare procedură în parte, temeiurile încadrării în cazurile
prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ
de participare.

01 - Realizarea unei campanii publicitare pe tema Sărbătorilor Pascale în Bucovina și pe


litoral pe primul canal de televiziune generalist

Anunţul de atribuire (A-XXII-2-3) indică:

IV.1.1) Tipul procedurii


Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de
autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

VI.2) ALTE INFORMATII


Tipul procedurii este negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare conform art. 122 lit. b si c
din O.U.G 34/2006 deoarece hotararea de guvern nr. 314/18.03.2009 privind aprobarea planului de markrting si
promovare a turismului a fost aprobata si publicata in Monitorul Oficial in data de 27.03.2009, ne aflam in
imposibilitatea de a demara o procedura de achizitie competitiva (licitatie deschisa, licitatie restransa sau cerere
de oferte)din cauza timpului scurt ramas pana la inceperea campaniei si semnarea contractului de achizitie
publica.

35/69
Din nota justificativă nr. 215/01.04.2009, privind alegerea procedurii de atribuire a
contractului de servicii pentru realizarea unei campanii publicitare pe tema sărbătorilor
pascale în Bucovina și pe litoral în perioada 04 aprilie – 16 aprilie 2009 (A-XXVI-1-2), rezultă
că procedura aleasă de autoritatea contractantă a fost negocierea fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare, întemeiată pe dispoziţiile art. 122 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006.

Vom analiza în continuare temeinicia încadrărilor în prevederile art. 122 lit. b) și c) din O.U.G.
nr. 34/2006.

Primul temei legal


Art. 122 lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006 prevede că: ”atunci când, din motive tehnice, artistice
sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție
publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic”.

Este evident că nu există motive tehnice sau artistice care să îndreptăţească autoritatea
contractantă să atribuie acest contract unui anumit operator economic.

În ceea ce privește motivele legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, din


documentele puse la dispoziţia comisiei nu rezultă că operatorul economic căruia i-a fost
atribuit acest contract era singurul care ar fi putut să realizeze o campanie publicitară pe
tema sărbătorilor pascale în Bucovina și pe litoral pe primul canal de televiziune generalist
din România.

Al doilea temei legal


Art. 122 lit.c) din O.U.G. nr. 34/2006 prevede că negocierea fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare poate fi posibilă și: ”Ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele
de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a
unui anunț de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă
urgență, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă
unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul
de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face
față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare”.
36/69
Observăm că pentru a putea invoca acest temei legal sunt imperios necesare îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:

perioadele de determinate de evenimente


aplicare a imprevizibile
oricăreia
dintre
celelalte de extremă urgenț ă
proceduri de din motive
 atribuire
prevăzute de care nu se datorează sub
lege să nu nicio formă unei acţiuni sau
poată fi inacţiuni a autorităţii
respectate contractante

Durata contractului atribuit prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui


anunț de participare nu poate fi mai mare decât cea necesară, pentru a
face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea acestei proceduri

În continuare vom analiza dacă motivaţia autorităţii contractante, invocată în nota


justificativă nr. 215/01.04.2009 (A-XXVI): ”deoarece hotararea de guvern nr. 314/18.03.2009
privind aprobarea planului de markrting si promovare a turismului a fost aprobata si
publicata in Monitorul Oficial in data de 27.03.2009, ne aflam in imposibilitatea de a demara
o procedura de achizitie competitiva (licitatie deschisa, licitatie restransa sau cerere de
oferte)din cauza timpului scurt ramas pana la inceperea campaniei si semnarea contractului
de achizitie publica”, îndeplinește cumulativ condiţiile expuse mai sus.

În primul rând, hotărârea de guvern invocată (nr. 314/2009) nu impune autorităţii


contractante să deruleze campanii de publicitate pentru Sfintele Sărbători de Paști
(19.04.2009), astfel încât nu se poate susţine că motivul pentru care nu a putut fi respectată
niciuna din perioadele de aplicare a vreunei alte proceduri de achiziţie publică ar fi fost
determinat de vreun eveniment imprevizibil și de extremă urgenţă.

37/69
În al doilea rând, dacă ar fi existat un astfel de motiv, atunci contractele de achiziţie publică
ar fi trebuit să fie încheiate numai pe durata perioadei necesară pentru a face faţă situaţiei
de urgenţă, astfel încât să permită încheierea unor altor contracte ca urmare a desfășurării
unor proceduri de achiziţie publică competitive.

Neîndeplinind condiţiile impuse de art. 122 lit. b) și c) din O.U.G. nr. 34/2009, apreciem că și
acest temei legal a fost invocat greșit.

Ca o concluzie faţă de alegerea tipului de procedură de atribuire, apreciem că aceasta a fost


greșită, constituind contravenţia prevăzută de art. 293 lit.c) și fiind sancţionată cu amendă
de la 35.000 – 70.000 RON.

02 - Realizarea unei campanii publicitare în vederea promovării programelor turistice de


Paște în Bucovina și Lumina la malul mării pe primul canal TV de știri în funcţie de audienţă

Anunţul de atribuire (A-XXIV-2-3) indică:

IV.1) TIPUL PROCEDURII


IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de
autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

VI.2) ALTE INFORMATII


procedura de atribuire este negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare deoarece
hotararea de guvern privind aprobarea planului de marketing si promovare a turismului a fost aprobata si
publicata in Monitorul Oficial in data de 27.03.2009 si a fost imposibila demararea unei proceduri de achizitie
competitiva (licitatie deschisa, licitatie restransa sau cerere de oferte)si atimpului scurt ramas pana la
inceperea campaniei publicitare si semnrea contractului de achizitie publica.

În nota justificativă nr. 154/27.03.2009 privind alegerea procedurii de atribuire a contractului


de servicii pentru realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor pascale in
Bucovina si pe Litoral in perioada 1 aprilie – 15 aprilie 2009 (A-XXVII-2) sunt invocate aceleași
temeiuri legale ca și în cazul primului contract, respectiv art. 122 lit.b) și c) din O.U.G. nr.
34/2006.
38/69
Dacă invocarea prevederilor art. 122 lit. c) este greșită, pentru aceleași considerente expuse
mai sus (cel de al doilea temei legal), în schimb, invocarea art. 122 lit.b) din O.U.G. nr.
34/2006 ar fi, aparent corectă (a se vedea comentariul de la Observaţia din finalul acestui
punct – pag.42), având în vedere confirmarea ”primului post TV de știri în funcţie de
audienţă” – (A-XXVIII-1).

Din această comunicare rezultă că ”SC ........, reprezentată de dna ……, este regia care
administrează în exclusivitate spatiul de publicitate al …… (”primul post TV de știri în funcţie
de audienţă”).

03 - Realizarea unei campanii publicitare pe tema Sărbătorilor Pascale în Bucovina și pe


Litoral pe al 2 lea post TV de știri în funcţie de audienţă

Anunţul de atribuire (A-XXV-2-3) indică:

IV.1) TIPUL PROCEDURII


IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de
autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

VI.2) ALTE INFORMATII


Procedura de atribuire este negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare deoarece
hotararea de guvern privind aprobarea planului de marketing a fost aprobata si publicata in Monitorul oficial in
data de 27.03.2009 aflandu-ne in imposibilitatea de a demara o procedura de achizitie competitiva (licitatie
deschisa, licitatie restransa sau cerere de oferta) si a timpului scurt ramas pana la inceperea campaniei si
semnarea contractului de achzitie publica

În nota justificativă nr. 154/27.03.2009 privind alegerea procedurii de atribuire a contractului


de servicii pentru realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor pascale in
Bucovina si pe Litoral in perioada 1 aprilie – 15 aprilie 2009 (A-XXVII-2) sunt invocate aceleași
temeiuri legale ca și în cazul primului contract, respectiv art. 122 lit.b) și c) din O.U.G. nr.
34/2006.

39/69
Rezultatele analizei acestei proceduri sunt similare procedurii de atribuire 02, cu observaţia
că autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei un document din care să rezulte
expres drepturile de exclusivitate ale operatorului economic căruia i-a fost atribuit
contractul, această informaţie fiind disponibilă pe pagina de internet a trustului de media
care deţine cel de al doilea post TV de știri în funcţie de audienţă (A-XXIX-1).

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Cerinţele de calificare, potrivit documentaţiilor descriptive (01 – nr. 216/01.04.2009, 02 –


156/27.03.2009 și 03 – nr.159/27.03.2009) – (A-XXX-1-4-7), sunt:
- situația personală a candidatului/ofertantului (declarația privind neîncadrarea în
prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, declarația privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006) și
- capacitatea de exercitare a activității profesionale (orice document oficial din care să
rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii,
certificatul de înregistrare)

Așa cum am precizat și la precedentele proceduri de atribuire care au ca obiect contracte de


publicitate media, conform art. 6 alin. (1) din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind
aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media, autoritatea contractantă
avea obligaţia de a utiliza ca și criterii de selecţie şi calificare: aria de acoperire şi audienţa
certificate de o instituţie specializată, profilul şi publicul-ţintă.

Remarcăm că autoritatea contractantă a ales alte criterii de calificare decât cele prevăzute
de legislaţia în vigoare.

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Conform documentaţiilor descriptive (A-XXX-2-5-8) criteriul de atribuire ales este oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul aplicat de autoritatea
contractantă fiind în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006.

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)
40/69
Documentaţiile de atribuire nu sunt însoţite de modele de contracte dar, verificând
contractele de servicii (A-XXXI) încheiate de autoritatea contractantă pentru toate cele 3
proceduri de atribuire, constatăm că acestea nu conţin cele două clauze contractuale
obligatorii impuse de art. 8 din Ordinul ANRMAP nr. 183/2006, privind aplicarea dispoziţiilor
referitoare la contractul de publicitate media, respectiv:
- "Părțile contractante au obligația să asigure, inclusiv în timpul derulării contractului,
accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor
de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecărui
beneficiar final şi termenele de executare a prevederilor contractuale.";
- "Accesul la informațiile cuprinse la lit. a) se realizează prin intermediul autorității
contractante, care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la
derularea contractului."

Așa cum am amintit și mai sus, lipsa acestor clauze, într-o altă procedură a unei alte
autorităţi contractante, a condus la întocmirea de către UCVAP a unei note intermediare - a
se vedea pct. 2 din prezentul titlu- (A-XIII-1-2).

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Procedurile de atribuire desfășurate de autoritatea contractantă, fiind negocieri fără


publicarea prealabilă a unor anunţuri de participare, nu se pune problema publicării
anunţurilor în SEAP.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor


referitoare la contractele de publicitate media, autoritatea contractantă trebuia să publice
anunţuri cu privire la intenţia de a desfășura aceste proceduri pe propria pagină de internet
și la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

41/69
9. Respectarea termenelor legale

Pentru procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,


legislaţia privind achiziţiile publice nu impune respectarea unor anumite termene.
10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul
derulării procedurilor de atribuire

Nu deţinem informaţii cu privire la existenţa unor solicitări de clarificare pe parcursul


derulării celor 3 proceduri de atribuire.

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Legislaţia privind achiziţiile publice nu prevede reguli specifice procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea respectând cerinţele impuse
prin documentaţiile descriptive.

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

În ceea ce privește respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de


atribuire observăm că publicarea anunţurilor de atribuire a fost făcută cu nerespectarea
prevederilor art. 56 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, după cum urmează:
Data publicării anunţului
Contract Data încheierii Număr zile
de participare
01 03.04.2009 07.08.2009 127
02 01.04.2009 07.08.2009 129
03 02.04.2009 07.08.2009 128

Nerespectarea acestei obligaţii legale constituie contravenţie, conform art. 293 lit. e),
amenda fiind între 70.000 -100.000 RON.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante de către UCVAP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

42/69
Dintre toate cele 3 proceduri de atribuire analizate la acest punct, doar prima (01) are
valoarea estimată (aprox. 88.035 euro, fără TVA) peste pragul (75.000 euro) pentru care
UCVAP este competentă să verifice ex-ante procedura de achiziţie publică de servicii.
Nici în acest caz nu știm dacă autoritatea contractantă a respectat obligaţia prevăzută de art.
5 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2006, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie
și se sancţionează cu amendă între 3000 și 5000 RON, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 30/2006.

b) Nu au existat contestaţii

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

OBSERVAȚIE

Remarcăm că obiectul celor trei proceduri de atribuire desfășurate de autoritatea


contractantă pentru Programul ”Realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor
pascale in Bucovina si pe litoral” este similar obiectului procedurii desfășurate pentru
Programul ”Turist în România”.

Similaritudinea constă nu numai în același tip de servicii achiziţionate cod CPV 79341400-0 –
Servicii de campanii de publicitate (Rev.2), ci și în vehiculele mass-media alese de autoritatea
contractantă:
- prima televiziune generalistă;
- prima televiziune de știri;
- a doua televiziune de știri;

Ce este foarte important de subliniat, este faptul că, dacă în cazul Programului ”Turist în
România”, autoritatea contractantă a derulat o procedură de licitație deschisă, în cazul
Programului ”Realizarea unei campanii publicitare pe tema sarbatorilor pascale in Bucovina
si pe litoral” a derulat o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare întemeiată pe dispoziţiile art. 122 lit. b) – existenţa unor drepturi de exclusivitate
ce ar fi impus contractarea doar cu anumiţi operatori economici (la procedurile 02 și 03).

43/69
Această observaţie ne conduce la ideea că alegerea negocierii fără publicare pentru aceste
două proceduri nu este corectă, autoritatea având posibilitatea derulării unei licitații
deschise, la care ar fi putut participa orice operator economic (agenţie de publicitate), ca și
în cazul Programului ”Turist în România”.
5. Evenimentul "Lumină la malul mării"

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Evenimentul ”Lumină la malul mării” a fost încadrat de autoritatea contractantă în Planul


anual al achiziţiilor publice (nr. 57 din 13.03.2009) (A-II-6), la poziţia 109 ”Servicii de
organizare expoziții, târguri și congrese pentru organizarea de evenimente și misiuni cu rol în
creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca
destinație turistică, în țară și în străinătate” – cod CPV 79952000-2 Servicii pentru
evenimente (Rev.2) .

2. Estimarea valorii contractului

Valoarea estimată a contractului, conform memorandumului nr. 1233/17.03.2009 (A-XXXII-3)


a fost de ”388.500 euro, reprezentând aprox. 1.670.550 RON(inclusiv TVA).”

Valoarea estimată nu trebuie să conţină TVA, conform art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006
(a se vedea pct. 1 de la acest titlu).

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei nota justificativă pentru alegerea


procedurii de atribuire, întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 925/2006.

Anunţul de atribuire publicat în SEAP cu nr. 66401/08.08.2009 (A-XXXIII-1-2) indică:

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Litoralul Romanesc - Statiunile Mangalia si Mamaia

44/69
VI.2) ALTE INFORMATII
Achizitia s-a desfasurat pe norme interne conform prevederilor art.16, procedura selectata fiind "Selectie de
oferte" aceasta nefiind prezentata in macheta de pe SEAP

Din aceste informaţii rezultă că serviciile ce urmau a fi prestate pentru autoritatea


contractantă, potrivit acesteia, se încadrează pe Anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006, Categoria
27 – Alte servicii.

În cele ce urmează vom analiza încadrarea corectă a serviciilor de către autoritatea


contractantă.

Din anunţul de atribuire (A-XXXIII-1):

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)

Într-adevăr, verificând anexele la O.U.G. nr. 34/2006, serviciile pentru evenimente – cod CPV
79952000-2, nu se regăsesc nici pe Anexa 2A și nici explicit pe Anexa 2B, ceea ce înseamnă
că fac parte din Categoria 27 – Alte servicii (tot pe Anexa 2B).
Această clasificare este generală, însă serviciile ce urmează a fi prestate efectiv pot cuprinde
mai multe tipuri de alte servicii, produse sau chiar lucrări, astfel încât vom verifica
componenţa detaliată a ei.

În Devizul estimativ privind cheltuielile aferente organizării evenimentului ”Lumină la malul


mării” (A-XXXIV-1-2), autoritatea contractantă a detaliat componenţa ”serviciilor pentru
evenimente”, după cum urmează:

Valoare euro (TVA


Nr. Încadrare
Servicii inclus, cf. memo. nr.
Crt. în anexe
1233 din 17.03.2009)
1. Cheltuieli cu realizare materiale promoționale 2A 5.400
2. Creație și producție clip publicitar 2A 10.000
3. Servicii pirotehnice 2A 8.000
TOTAL Servicii Anexa 2A 23.400
I. Cheltuieli de amenajare spaţiu expoziţional meșteșugari, din care:
4. Închiriere 2B 10.000
Amenajare interioară (decorațiuni, dotări
5. 2B 7.000
tehnice)
6. Manoperă, întreținere, paza 2B 23.700
45/69
TOTAL I 40.700
II. Cheltuieli cu onorarii, din care:
7. Goran Bregovici și Wedding & Funeral Orchestra 2B 64.000
8. Cântăreți de muzică populară 2B 14.000
9. Ansamblu de dansatori 2B 10.000
10. Orchestra 2B 36.500
11. Artiști români 19 aprilie Mangalia 2B 5.000
12. Trupe românești 1-2 mai Mamaia 2B 60.000
13. Show de laser 2B 10.000
14. Trupă internațională 2 mai Mangalia 2B 25.000
15. DJ, MC, 19.04; 1-2.05 Mamaia 2B 10.500
TOTAL II 235.000
III. Amenajare scenă (18 – 19.04; 1 – 2.05 Mamaia, din care:
16. Montare scenă 2B 5.000
17. Dotare tehnică 2B 49.400
18. Personal auxiliar, echipă de producție 2B 35.000
TOTAL III 89.400
TOTAL Servicii Anexa 2B = TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III 365.100
TOTAL GENERAL =
388.500
TOTAL Servicii Anexa 2A+TOTAL Servicii Anexa 2B

Potrivit acestei detalieri, autoritatea contractantă a verificat ponderea serviciilor cuprinse în


cele două anexe (Anexa 2A, respectiv 2B la O.U.G. nr. 34/2006) și a rezultat:

TOTAL Deviz
Servicii Anexa 2A Servicii Anexa 2B
estimativ
Sumă 388.500 23.400 365.100
Procent pondere 100% 6% 94%

Acest calcul procentual ponderal este efectuat pentru a verifica aplicarea prevederilor art. 16
din O.U.G. nr. 34/2006 (analizate și la pct.1 din prezentul titlu).

Astfel, potrivit alin. 2 al acestui articol 16, în cazul în care contractul de achiziţie publică are
ca obiect atât prestarea de servicii incluse în Anexa 2B, cât și servicii incluse în Anexa 2A,
autoritatea contractantă nu are obligaţia aplicării O.U.G. nr. 34/2006 (în speţa de faţă decât
prin întocmirea unui caiet de sarcini și publicarea unui anunţ de atribuire în SEAP) dacă
valoarea estimată a serviciilor incluse în Anexa 2B este mai mare decât valoarea estimată a
serviciilor incluse în Anexa 2A.

46/69
Din verificarea efectuată de autoritatea contractantă valoarea serviciilor incluse în Anexa 2B
(94%) este mai mare decât cele incluse în Anexa 2A (6%), astfel încât a făcut aplicarea
textului de lege indicat mai sus.
O primă observaţie: suma de 64.000 euro prevăzută pentru onorariul ce urmează a fi plătit
pentru Goran Bregovici și Wedding & Funeral Orchestra trebuie scăzută din totalul valorii
estimate a contractului, acest serviciu făcând obiectul unei alte proceduri de atribuire (a se
vedea pct. 6 mai jos).

În al doilea rând, trebuie scăzută din același total și suma de 5.000 euro pentru montare
scenă, acestea fiind lucrări de construcţii de scene – cod CPV - 45237000-7 (Rev.2) și nu
servicii.

Aceasta înseamnă că valoarea estimată a contractului pentru care se pot compara serviciile
incluse în Anexa 2A, respectiv 2B, este de 388.500-64.000-5.000 = 319.500 euro.

Autoritatea contractantă mai încadrează greșit și alte servicii, acestea fiind încadrate corect
mai jos:

Servicii de
70310000-7 (Rev.2) închiriere sau
Închiriere 2A 10.000
70310000-7 (Rev.1) de vânzare de
imobile

De asemenea, nici ”Show de laser – 10.000 euro” și ”Dotarea tehnică – 49.400 euro”
(echipament sunet, echipament lumini și videoproiecţie) nu sunt servicii incluse în Anexa 2B.

Autoritatea contractantă neregăsind aceste ”servicii” în Anexa 2A și nici explicit în Anexa 2B,
a dedus că fac parte din Categoria 27 – Alte servicii (tot pe Anexa 2B).

Autoritatea contractantă a omis prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 34/2006:


”(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de
lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv
în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare.

47/69
(2) Contractul de achiziție publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu
accesoriu, operațiuni/lucrări de instalare şi punere în funcțiune a acestora este considerat
contract de furnizare”.
Aceste prevederi indică faptul că închirierea de astfel de echipamente reprezintă furnizare
de produse și nu prestare de servicii (aceasta este și explicaţia pentru care nu se regăsesc în
anexele referitoare la servicii).

Ce pare însă frapant la prima vedere este disproporţia dintre onorariile ce urmau a fi plătite
pentru artiști - 161.000 euro (fără Goran Bregovic și show laser) și cheltuielile cu organizarea
evenimentului – 89.400 euro.

Verificând oferta tehnică și financiară a ofertantului declarat câștigător (A-XXXV-1-3),


constatăm o proporţie inversă a acestor cheltuieli faţă de modul în care autoritatea
contractantă a determinat valoarea estimată a contractului.

Oferta financiară a operatorului economic declarat câștigător a fost de 311.077 euro, din
care cheltuielile cu echipamentele de sunet, lumini și videoproiecţie reprezintă 89.465 euro,
cele cu amenajarea spaţiului expoziţional și a scenei – 80.386 euro (din care cea mai mare
proporţie o reprezintă lucrări și furnizare produse), focul artificii și publicitatea – 26.880
euro, iar cele cu onorariile artiștilor – 80.147euro (din care ar trebui scăzut show-ul laser).

Dacă autoritatea contractantă ar fi determinat corect valoarea estimată a contractului,


atunci cu siguranţă nu ar mai fi încadrat acest contract în categoria serviciilor incluse în
Anexa 2B.

Ca o concluzie faţă de alegerea tipului de procedură de atribuire apreciem că această a fost


greșită, constituind contravenţia prevăzută de art. 293 lit.c) și fiind sancţionată cu amendă
de la 35.000 – 70.000 RON.

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

48/69
Potrivit caietului de sarcini (A-XXXVI-6) acestea sunt: ”ofertantul va prezenta documente din
care să rezulte că are cifra de afaceri mai mare de un milion de euro pe parcursul anului
2008, să facă dovada că a mai organizat un număr minim 3 evenimente similare cu acesta și
să atașeze trei recomandări în acest sens.”
Așa cum am mai precizat (a se vedea procedura analizată la primul punct din prezentul titlu),
chiar dacă autoritatea contractantă a considerat că se află în prezenţa atribuirii unui contract
al cărui obiect îl constituie serviciile incluse pe Anexa 2B, iar prevederile legale nu impun
respectarea O.U.G. nr. 34/2006, aceasta trebuia să respecte principiile ce guvernează
achiziţiile publice, precum și Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene
(2006/C179/02) asupra legii comunitare aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor
care nu sunt supuse parțial sau integral prevederilor directivelor referitoare la achizițiile
publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/01.08.2006.

Solicitarea ca operatorii economici participanţi la această procedură să aibă cifra de afaceri


pe parcursul anului 2008 mai mare de 1 milion de euro este aproape 4 ori mai mare decât
valoarea estimată a contractului (fără TVA), încălcând principiul proporţionalităţii, prevăzut
de art. 2 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006 și constituind contravenţia prevăzută de art.
293 lit. v) din O.U.G. nr.34/2006, fiind sancţionabilă cu amendă de la 10.000 – 35.000 RON.

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Autoritatea contractantă nu a specificat criterii de atribuire pentru acest contract.

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

Având în vedere că valoarea estimată a acestui contract a fost peste 125.000 euro, fără TVA,
autoritatea contractantă avea, așa cum am precizat și la procedura analizată la primul punct
din prezentul titlu, următoarele obligaţii:
a) două obligaţii legale specifice (art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006):
- întocmirea unui caiet de sarcini, respectiv
- publicarea unui anunţ de atribuire în SEAP, în termen de cel mult 48 de zile de la data
încheierii contractului

49/69
b) o obligaţie legală generală:
- respectarea principiilor ce guvernează achiziţiile publice (nediscriminarea,
tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea,
eficienţa utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii.
Prima observaţie:
Caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă conţine prevederi minimale și nu
descrie, pentru fiecare eveniment în parte (din câte înţelegem este vorba despre 4
evenimente: 2 la Mamaia și 2 la Mangalia, în perioadele 18-19 aprilie, respectiv 1-2 mai
2009) modul complet și precis de organizarea a acestora.

A doua observaţie:

În conţinutul caietului de sarcini există mai multe specificaţii care restrâng competiţia.
Exemplu: ”Orchestră de muzică populară, 19 aprilie Mamaia
Condiții:
Va cuprinde 15 violoniști, 7 suflători din care 2 trompetiști, 2 interpreți clarinet, 2
naiști, un saxofonist, un grup de acompaniament, format din acordeon, țambal,
contrabas, clape, tobă, chitară, soliști vocaliști (minim 4), prim dirijor.
Orchestrația la minim 30 spectacole de folclor televizate
Orchestrația la minim 5 festivaluri de folclor majore – Cerbul de Aur, Callatis, Mamaia
Câștigarea a minim 5 premii pentru activitate muzicală
Orchestrarea a minim 20 albume a unor interpreți consacrați.”

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Autoritatea contractantă a publicat pe pagina proprie de internet un anunţ referitor la


intenţia de achiziţionare a acestui eveniment în data de VINERI, 27 Martie 2009, ora 16:31,
aspect lăudabil dar, din nou nu respectă Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene
(2006/C179/02) asupra legii comunitare aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor
care nu sunt supuse parțial sau integral prevederilor directivelor referitoare la achizițiile
publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/01.08.2006 care precizează că:

50/69
”Termenele limită pentru depunerea ofertelor trebuie să fie suficiente pentru ca operatorii
economici interesați să aibă timpul necesar pentru pregătirea unor oferte reale și serioase”.

Ori termenul dintre 27.03.2009 și data limită de depunere a ofertelor - 01.04.2009, așa cum
rezultă din ”solicitarea de ofertă” (A-XXXVII-1) publicată pe pagina de internet a autorităţii
contractante), este mult prea scurt (4 zile din care 2 zile nelucrătoare) pentru ca ”operatorii
economici interesați să aibă timpul necesar pentru pregătirea unor oferte reale și serioase”.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

Nu este cazul.

9. Respectarea termenelor legale

Legislaţia privind achiziţiile publice nu prevede termene specifice procedurii aleasă de


autoritatea contractantă

10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul


derulării procedurilor de atribuire

Așa cum rezultă din procesul verbal nr. 254/03.04.2009 al comisiei de selecţie (A-XXXVIII-1-
2), au fost constatate mai multe lipsuri ale ofertei unuia dintre operatorii economici
participanţi la această procedură de atribuire.

Autoritatea contractantă trebuia mai întâi să solicite operatorului economic respectiv


completarea și precizarea ofertei sale(4) și numai după aceea să-l descalifice.

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Având în vedere procedura de atribuire aleasă, acest element nu necesită analizarea sa.

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

51/69
În ceea ce privește respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurii de
atribuire observăm că publicarea anunţului de atribuire a fost făcută cu nerespectarea
prevederilor art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006, adică la mai mult de 48 de

(4) Art. 201 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 ”Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți/candidați pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite
prin criteriile de calificare şi selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate”

zile de la data încheierii contractelor de achiziţie publică, respectiv contractul a fost încheiat
în data de 07.04.2009, iar anunţul a fost publicat în data de 08.08.2009, aceasta fiind
contravenţie, conform art. 293 lit. e), amenda fiind între 70.000 -100.000 RON.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări ex-
post)

a) Nu au existat verificări ex-ante de către UCVAP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Având în vedere că are valoarea estimată a contractului este peste pragul de 75.000 euro,
UCVAP era competentă să verifice ex-ante procedura de achiziţie publică de servicii.

Nici în acest caz nu știm dacă autoritatea contractantă a respectat obligaţia prevăzută de art.
5 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2006, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie
și se sancţionează cu amendă între 3000 și 5000 RON, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 30/2006.

b) În cursul derulării acestei proceduri a fost depusă și o contestaţie (A-XXXIX-1-2) prin care
un operator economic contesta:
- termenul scurt de timp dintre data publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității contractante;
- insuficienta detaliere a prevederilor caietului de sarcini pentru a redacta o ofertă
competentă și completă.

52/69
Menţionăm că operatorul economic a retras contestaţia sa în aceeași zi în care a depus-o (A-
XXXIX-3).

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

6. Concertul susținut de Goran Bregovici şi Wedding Funeral


Orchestra în stațiunea Mamaia

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Concertul susţinut de Goran Bregovici a fost încadrat în Planul anual al achiziţiilor publice (nr.
57 din 13.03.2009), la poziţia 109 ”Servicii de organizare expoziții, târguri și congrese pentru
organizarea de evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu
impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate” –
cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) .

2. Estimarea valorii contractului

Valoarea estimată a contractului a fost, potrivit notei justificative nr. 174/30.03.2009


”privind determinarea valorii estimate și alegerea procedurii de atribuire a contractului de
servicii pentru organizarea de evenimente pentru contractarea artistului Goran Bregovici și
The Wedding and Funeral Orchestra” (A-XL-1), de 65.000 euro, fără TVA.

3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Procedura aleasă a fost, potrivit aceleiași note justificative, negocierea fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare, în baza art. 122 lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006, care
prevede: ”atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția
unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui
anumit operator economic”.

Autoritatea contractantă justifică atribuirea contractului de achiziţie publică S.C. Eurofilm Art
S.R.L. datorită conţinutului a două adrese.
53/69
În prima adresă (nr. 1-48040002/30.03.2009) (A-XLI-1), BOA (Bureau d’Organisation
Artistique, Paris, Franţa) confirmă că DaKino Production, cu sediul în str. Smârdan nr.30, et.2,
sector 3, București, este unicul reprezentant legal pentru Goran Bregovic în România. Adresa
este semnată de business managerul artistului.
Cea de a doua adresă (f.n. din 30.03.2009) (A-XLI-2), emisă de S.C. DaKino Production S.R.L.
indică faptul că, ”pentru perioada 19.03-20.04.2009, orice discuție legată de contractarea
artistului Goran Bregovic se va purta cu S.C. Eurofilm Art S.R.L., cu sediul în București, str.
Lascăr Catargiu nr. 46, sector 1”. Adresa este semnată de administratorul DaKino
Production.

Aceste adrese, în absenţa unor contracte care să probeze existenţa unor drepturi de
exclusivitate, creează doar o aparenţă de drept, folosită de autoritatea contractantă pentru
justificarea atribuirii contractului de achiziţie publică S.C. Eurofilm Art S.R.L.

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Autoritatea contractantă a solicitat prin documentaţia descriptivă nr. 174 sau 175 (nelizibil)
din 30.03.2009 (A-XLII-1) mai multe documente de calificare și selecţie.

Printre acestea se numără și ”orice document oficial din care să rezulte că domeniul de
activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii”.

Procesul-verbal de negociere nr. 212/01.04.2009 (A-XLIII-2) și Raportul procedurii de atribuire


a contractului de achiziție publică (A-XLIII-5) menţionează că aceste documente de calificare
au fost verificate de către comisia de evaluare.

Am verificat aceste documente și am constatat că ofertantul declarat câștigător nu are în


obiectul de activitate cod CAEN 9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică
(spectacole), ci cod CAEN 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
(conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București – (A-XLIV-1-3).
54/69
5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Pentru acest tip de procedura nu sunt necesare criterii de atribuire, fiind de o negociere fără
publicare prealabilă de anunţ de participare întemeiată pe drepturi de exclusivitate.

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

Autoritatea contractantă a întocmit documentele necesare desfășurării acestei proceduri.

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Nu se pune problema publicării unui anunţ de participare în cazul acestei proceduri.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

Nu este cazul

9. Respectarea termenelor legale

Legislaţia specifică nu impune respectarea unor termene legale.

10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul


derulării procedurilor de atribuire

Au fost respectate

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

55/69
Au fost respectate

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

În ceea ce privește respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurii de


atribuire observăm că publicarea anunţului de atribuire a fost făcută cu nerespectarea
prevederilor art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006, adică la mai mult de 48 de zile de la data
încheierii contractelor de achiziţie publică, respectiv contractul a fost încheiat în data de
02.04.2009, iar anunţul a fost publicat în data de 07.08.2009, faptă ce reprezintă
contravenţia prevăzută de art. 293 lit. e), amenda fiind între 70.000 -100.000 RON.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante, valoarea estimată a contractului de servicii fiind sub pragul
de 75.000 euro de la care UCVAP este competentă să verifice ex-ante procedura de achiziţie
publică de servicii.

b) Nu au existat contestaţii

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

56/69
III. Proceduri de atribuire (II)
la solicitarea comisiei (art. 1 lit. g) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2009)

1. Realitatea All Inclusive

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Așa cum rezultă din anunţul de atribuire publicat în SEAP sub nr. 66777 din 18.08.2009 (A-
XLV-1-3), procedurii de atribuire a ”coproducției unui mini-jurnal zilnic de 10 min. pe postul
de televiziune Realitatea TV intitulat Realitatea All Inclusive” i-a fost alocat (de către
autoritatea contractantă) codul CPV – 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2).

Aceasta înseamnă că autoritatea contractantă a încadrat această procedură în Planul anual


al achiziţiilor publice (nr. 57 din 13.03.2009) – (A-II-6), la poziţia 104 ”Servicii de promovare
prin intermediul posturilor de televiziune și radio care realizează emisiuni de turism sau alte
emisiuni cu impact în creșterea circulației turistice în România” – cod CPV – 79341000-6 –
Servicii de publicitate (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

Autoritatea contractantă nu a pus la dispoziţia comisiei nota justificativă privind estimarea


valorii contractului, dar, din același anunţ de atribuire (A-XLV-2) deducem că aceasta a fost
de 765.675 RON, fără TVA, respectiv aproximativ 182.304 euro, fără TVA.

57/69
3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Așa cum rezultă din nota justificativă ”privind alegerea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziție publică a serviciilor de producție a unui mini – jurnal intitulat
Realitatea All Inclusive” nr. 645/12.05.2009 (A-XLVI-1-2), autoritatea contractantă a
considerat că atribuirea acestui contract este o excepţie de la aplicarea O.U.G. nr. 34/2006,
invocând prevederile art. 13 lit. b) din acest act normativ și punctul de vedere emis de
ANRMAP prin adresa nr. 6248/CT/ .05.2009 (A-XLVII-1).

O primă observaţie: codul CPV ales de autoritatea contractantă pentru acest serviciu este
greșit.

Serviciile de publicitate, cod CPV – 79341000-6, sunt incluse în Anexa 2A la O.U.G. nr.
34/2006, categoria 13 – Servicii de publicitate, legea neprevăzând pentru atribuirea
contractelor care au ca obiect aceste servicii nicio derogare de la prevederile ei.

Contractele de achiziţii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de


programe sunt încadrate în codurile CPV – 92111200-4 – Producţie de filme și casete video
publicitare, de propagandă și de informare (Rev.2), cumulate cu CPV – 92200000-3 Servicii
de radio și televiziune (Rev.2).

Trecând peste această greșeală de încadrare în codurile CPV, este indubitabilă intenţia
autorităţii contractante de a încadra serviciul ce urma a fi achiziţionat în categoria serviciilor
de publicitate.

Cu privire la invocarea de către autoritatea contractantă a excepţiei prevăzute de art. 13 lit.


b) din O.U.G. nr. 34/2006

Așa cum am menţionat mai sus, autoritatea contractantă și-a întemeiat ”achiziţia directă” a
acestui serviciu în baza punctului de vedere emis de ANRMAP.

58/69
Subliniem faptul că, indiferent de conţinutul punctelor de vedere emise de alte autorităţi
publice, desfășurarea unei proceduri de achiziţie publică intră în responsabilitatea exclusivă
a autorităţii contractante, în baza principiului asumării răspunderii, prevăzut de art. 2 alin.
(2) lit. g) din O.U.G. nr. 34/2006.

În continuare vom analiza corectitudinea încadrării achiziţionării acestui serviciu în excepţia


prevăzută de art. 13 lit.b).
Punctul de vedere al ANRMAP este următorul: ”Având în vedere prevederile art. 13 lit.b) din
O.U.G. nr. 34/2006 …, precizăm că instituția dvs. (autoritatea contractantă – s.n.) nu are
obligația de a aplica dispozițiile ordonaței anterior menționată atunci când, așa cum rezultă
din materialul transmis, atribuie contracte care au ca obiect cumpărarea de programe
existente, sau dezvoltarea, producția ori coproducția de programe noi, programe care sunt
destinate difuzării de către instituțiile de radiodifiziune și televiziune”.

În opinia noastră, punctul de vedere al ANRMAP este greșit, pentru următoarele


considerente:

1. Interpretare gramaticală

Textul de lege nu se referă la programe care sunt destinate difuzării de către instituţiile de
radiofuziune și televiziune (așa cum interpretează ANRMAP).

Textul de lege are următorul conţinut:

”Art. 13. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de


servicii care:
…………………………………………………………………………………………………..

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate


difuzării, de către instituții de radiodifuziune şi televiziune”.

Această virgulă delimitează grafic o pauză între propoziţiile frazei, despărţindu-le pe baza
raporturilor sintactice.

Analiză sintactică:
59/69
Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care(1)
se referă(2) la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia(3) de programe(4)
destinate(5) difuzării(6), de către(7) instituţii de radiodifuziune şi televiziune(8)

Propoziţie principală
Propoziţie secundară (atributivă)

Părţile de propoziţie numerotate sunt:


1. Care subiect – pronume relativ – element subordonator în frază
2. Se referă predicat verbal
3. La cumpărarea,
dezvoltarea,
complement indirect multiplu
producţia sau
coproducţia
4. De programe atribut substantival prepoziţional
5. Destinate atribut adjectival
6. Difuzării complement indirect
7. De către instituţii complement indirect
8. De radiodifuziune
atribut substantival prepoziţional
și televiziune

Observăm că virgula separă intercalarea propoziţiei atributive în propoziţia principală.

Fără intercalarea acestei propoziţii atributive, fraza ar fi fost formulată astfel:

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea de către instituţii de


radiodifuziune şi televiziune (a) contractului de servicii care se referă la cumpărarea,
dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării.

Așadar, instituţiile de radiofuziune și televiziune sunt cele care cumpără, dezvoltă, produc
sau coproduc programe și nu alte entităţi.

2. Interpretare istorico-teleologică

60/69
Articolul 13 lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006 reproduce fidel prevederile art. 16 lit. c) din
Directiva 2004/18/CE (redăm textul în original, în limba engleză):

”Article 16 Specific exclusions


This Directive shall not apply to public service contracts for:
............................................................................................................................................................................................................

(b) the acquisition, development, production or co-production of programme material


intended for broadcasting by broadcasters and contracts for broadcasting time;”

Pentru a interpreta corect sensul acestui textului din directivă trebuie să ţinem seama de
finalitatea urmărită de legiuitor prin verificarea expunerii de motive ale acesteia (”whereas”
– considerente).
Redăm considerentul nr. 25 (în original, în limba engleză):
(25) The awarding of public contracts for certain audiovisual services in the field of
broadcasting should allow aspects of cultural or social significance to be taken into account
which render application of procurement rules inappropriate. For these reasons, an exception
must therefore be made for public service contracts for the purchase, development,
production or co-production of off-the-shelf programmes and other preparatory services,
such as those relating to scripts or artistic performances necessary for the production of the
programme and contracts concerning broadcasting times. However, this exclusion should not
apply to the supply of technical equipment necessary for the production, co-production and
broadcasting of such programmes. A broadcast should be defined as transmission and
distribution using any form of electronic network.

Remarcăm terminologia utilizată de directivă:


Atribuirea de contracte publice pentru unele servicii audiovizuale în domeniul transmiterii
(radiodifuziune/televiziune) trebuie să permită aspectelor de importanţă culturală sau
socială să fie avute în vedere, ceea ce face inadecvată aplicarea regulilor privind achiziţiile.

Observăm că aceste servicii audio vizuale sunt contracte publice din domeniul
transmisiunilor radio/TV.

61/69
De asemenea, în Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene din 28 noiembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L74/15.03.2008, observăm în dreptul CPV - 92200000-3 Servicii
de radio și televiziune – un indice (2) de trimitere la o notă de subsol (pag. 216).

Această notă de subsol precizează: ”Directiva 2004/18/CE: cu excepția contractelor de


achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de
către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziții privind timpul de emisie.”

Concluzie

Excepţia prevăzută de art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 se aplică pentru instituţiile de
radiodifuziune sau televiziune publice (care sunt autorităţi contractante) și nu pentru alte
autorităţi contractante care achiziţionează astfel de servicii.

Această concluzie a noastră mai este întărită și de următoarele argumente și interpretări


suplimentare:

3. Argumentul per a contrario (qui dicit de uno, negat de altero)

Dacă excepţia prevăzută de art. 16 lit. c) ar fi fost prevăzută pentru toate autorităţile
contractante ar însemna că acestea, atunci când achiziţionează astfel de servicii (interpretate
ca servicii de publicitate), să nu aibă obligaţia respectării prevederilor care reglementează
achiziţiile publice.

Acest argument per a contrario nu este respectat chiar de autoritatea contractantă, în alte
situaţii similare (servicii de publicitate), ea aplicând procedurile de achiziţie prevăzute de
lege.

4. Doctrină europeană

62/69
Experţi de marcă în domeniul achiziţiilor publice susţin același punct de vedere ca și autorul
acestui raport.

Cităm din Peter Trepte - ”Public Procurement in the EU”, paragraful 4.140, pagina 249: ”În
principiu, contractarea de producții audio-vizuale în scop de informare, pregătire sau
publicitate este acoperită (de directivă s.n.) dar, în acest caz este prevăzută o excepție, atâta
vreme cât aceste servicii sunt conectate cu activitățile de transmitere (radio/TV) ale
instituţiilor de radiofuziune sau televiziune care sunt autorităţi publice.”

Ca o concluzie faţă de alegerea tipului de procedură de atribuire apreciem că această a fost


greșită, constituind contravenţia prevăzută de art. 293 lit.c) și fiind sancţionată cu amendă
de la 70.000 – 100.000 RON

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Autoritatea contractantă nu a utilizat cerinţe de calificare și selecţie, alegând coproducţia


unei emisiuni de televiziune care era deja difuzată de acel post TV.

Opinăm că, și în situaţia în care autoritatea contractantă a încadrat (greșit) atribuirea acestui
contract într-una din excepţiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, putea să opteze pentru
producţia sau coproducţia unei emisiuni de televiziune care urma să fie difuzată la oricare
dintre posturile TV din România.

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Autoritatea contractantă nu a prevăzut criterii de atribuire (același comentariu ca mai sus).

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

NU există documentaţie de atribuire

7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire


63/69
Nu se pune problema publicării unui anunţ de participare în cazul acestei excepţii.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

Autoritatea contractantă nu a publicat nici un fel de anunţ, referat de oportunitate privind


achiziţia publică a serviciilor de publicitate media sau Raport de evaluare a impactului
achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media, nici pe pagina proprie de internet și nici la
adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

9. Respectarea termenelor legale

Legislaţia specifică nu impune respectarea unor termene legale.


10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul
derulării procedurilor de atribuire

Nu este cazul

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Nu este cazul

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

În ceea ce privește respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurii de


atribuire observăm că publicarea anunţului de atribuire a fost făcută cu nerespectarea
prevederilor art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006, adică la mai mult de 48 de zile de la data
încheierii contractelor de achiziţie publică, respectiv contractul a fost încheiat în data de
08.05.2009, iar anunţul a fost publicat în data de 18.08.2009, faptă ce reprezintă
contravenţia prevăzută de art. 293 lit. e), amenda fiind între 70.000 -100.000 RON.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)
64/69
a) Nu au existat verificări ex-ante de către UCVAP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Încadrarea dată acestui contract de servicii (excepţia prevăzută de art. 13 lit. b) din O.U.G.
nr. 34/2006) exonerează autoritatea contractantă de obligaţia de înștiinţare a UCVAP(5),
chiar dacă valoarea estimată a contractului (765.675 RON, fără TVA, respectiv aproximativ
182.304 euro, fără TVA) este peste pragul de 75.000 euro.

b) Nu au existat contestaţii

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

(5) Art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2006, modificat prin Legea nr. 228/2007 de aprobare a O.U.G. nr. 30/2006: ”Se desemnează Ministerul
Economiei şi Finanțelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii."

2. Contractul cadru de reprezentare juridică

1. Poziţia fiecărei proceduri în Programul anual al achiziţiilor publice

Așa cum rezultă din referatul de necesitate nr. 131/24.03.2009 (A-XLVIII-2), ”procedura de
selectare a unui cabinet individual/cabinet asociat/societate civilă profesională/societate
civilă profesională cu răspundere limitată (toate formele de exercitare a profesiei de avocat
prevăzute de Legea nr. 51/1995 cu modificările și completările ulterioare), specializat în
litigii, pentru încheierea și derularea contractului de asistență și reprezentare juridică în fața
instanțelor de judecată din România”, a fost încadrată de autoritatea contractantă în Planul
anual al achiziţiilor publice (nr. 57 din 13.03.2009) – (A-II-5), la poziţia 94 ”Servicii de
consultanță și de reprezentare juridică” – cod CPV-79110000-8 (Rev.2).

2. Estimarea valorii contractului

Potrivit aceluiași referat de necesitate (A-XLVIII-2), valoarea estimată a contractului a fost de


900.000 RON (200.000 euro).

65/69
3. Alegerea tipului de procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică

Tipul de procedură ales de autoritatea contractantă rezultă tot din referatul de necesitate
(A-XLVIII-2), respectiv servicii incluse în Anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006.

Într-adevăr, aceste servicii sunt incluse în Anexa 2B, categoria 21 – Servicii juridice.

4. Alegerea cerinţelor de calificare și selecţie

Autoritatea contractantă a utilizat cerinţele de calificare și selecţie prevăzute în ”Procedura


de selectare a unui cabinet individual/cabinet asociat/societate civilă profesională/societate
civilă profesională cu răspundere limitată (toate formele de exercitare a profesiei de avocat
prevăzute de Legea nr. 51/1995 cu modificările și completările ulterioare), specializat în
litigii, pentru încheierea și derularea contractului de asistență și reprezentare juridică în fața
instanțelor de judecată din Români,aprobată prin Ordinul Ministerului Turismului nr.
436/06.05.2009” (A-XLIX-6-7), respectiv:
- numărul de avocați definitivi (minim 3 avocați) dedicați care vor face parte din echipa
ce va reprezenta interesele Ministerului Turismului, cu o vechime în specialitatea
juridică de minimum 5 ani și cu experiență în litigii;
- minim 5 litigii de drept civil/administrativ/comercial câștigate în fața instanțelor de
judecată din România;
- minim 5 recomandări din partea unor clienți persoane juridice
- o declarație privind lipsa conflictelor de interese.

5. Alegerea criteriilor de atribuire (factorii de evaluare)

Criteriul de atribuire a fost ales preţul cel mai scăzut, obţinut prin calcularea ”mediei
aritmetice a onorariilor exprimate în lei/oră/ cabinet individual/cabinet asociat/societate
civilă profesională/societate civilă profesională cu răspundere limitată (toate formele de
exercitare a profesiei de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 cu modificările și
completările ulterioare), specializat în litigii, ofertate pe fiecare din următoarele tipuri de
activitate:
66/69
- documentare sau studiu;
- redactare documente sau acțiuni;
- reprezentare în fața instanțelor de judecată din România.”

6. Întocmirea documentaţiei de atribuire (fișa de date a achiziţiei, caietul de sarcini,


formularistică, propunere de contract sau, după caz, documentaţia descriptivă)

Așa cum am precizat mai sus, documentaţia de atribuire a fost ”Procedura de selectare a
unui cabinet individual/cabinet asociat/societate civilă profesională/ societate civilă
profesională cu răspundere limitată (toate formele de exercitare a profesiei de avocat
prevăzute de Legea nr. 51/1995 cu modificările și completările ulterioare), specializat în
litigii, pentru încheierea și derularea contractului de asistență și reprezentare juridică în fața
instanțelor de judecată din România, aprobată prin Ordinul Ministerului Turismului nr.
436/06.05.2009, cu anexele sale – Caiet de sarcini, respectiv model de contract-cadru de
reprezentare”.
7. Respectarea regulilor de publicitate anterior demarării procedurilor de atribuire

Autoritatea contractantă a publicat în data de 12 mai 2009 un anunţ pe propria pagină de


internet cu privire la Selecția de oferte în vederea angajării unui cabinet individual/cabinet
asociat/societate civilă profesională/ societate civilă profesională cu răspundere limitată,
specializat în litigii, publicând totodată și caietul de sarcini și cerere de solicitare ofertă.

8. Respectarea regulilor speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice


de servicii de publicitate (unde este cazul)

Nu este cazul.

9. Respectarea termenelor legale

Legislaţia specifică nu impune respectarea unor termene legale.

10. Respectarea regulilor de comunicare și transmitere a datelor pe parcursul


derulării procedurilor de atribuire

67/69
Nu este cazul

11. Respectarea regulilor ce privesc atribuirea contractelor de achiziţie publică

Autoritatea contractantă a respectat regulile impuse prin ”Procedura de selecţie”.

12. Respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurilor de atribuire

În ceea ce privește respectarea regulilor de publicitate ulterior finalizării procedurii de


atribuire observăm că autoritatea contractantă nu a publicat în SEAP un anunţ de atribuire
conform art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, valoarea estimată a contractului (900.000
RON - 200.000 euro) impunând această obligaţie.

Nerespectarea acestei obligaţii de publicare reprezintă contravenţia prevăzută de art. 293 lit.
e), amenda fiind între 70.000 -100.000 RON.

13. Analiza eventualelor incidente procedurale (verificări ex-ante, contestaţii, verificări


ex-post)

a) Nu au existat verificări ex-ante de către UCVAP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Încadrarea dată acestui contract de servicii (excepţia prevăzută de art. 13 lit. b) din O.U.G.
nr. 34/2006) exonerează autoritatea contractantă de obligaţia de înștiinţare a UCVAP, chiar
dacă valoarea estimată a contractului este peste pragul de 75.000 euro.

b) Nu au existat contestaţii

c) Există un control ex-post desfășurat de către ANRMAP și încă nefinalizat.

Autorul acestui raport remarcă un conflict de norme între prevederile O.U.G. nr. 34/2006,
mai precis prin includerea serviciilor juridice în cadrul celor prevăzute în Anexa 2B la aceasta,
și organizarea și funcţionarea în România a două profesii juridice similare (consilier juridic și
avocat).

68/69
Anexa 2B a O.U.G. nr. 34/2006 este o reproducere fidelă a Anexei 2B din directivă în
condiţiile în care, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, reglementarea acestor
tipuri de profesii juridice este unitară. Nu același lucru se poate spune despre reglementarea
acestora în România.

Pentru detalierea acestor aspecte, precum și a celorlalte aspecte de ordin juridic extrem de
importante, cum ar fi viza de legalitate, reglementarea profesiei de consilier juridic sau
încheierea de contracte de asistenţă juridice de către avocaţi cu instituţii publice, anexăm
”Raportul explicativ ca urmare a audierii în faţa Comisiei de anchetă pentru verificarea
sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a
imaginii României” întocmit de Colegiul Consilierilor Juridici București (A-L-1-23).

Marius Gogescu

69/69