Sunteți pe pagina 1din 102

LICENTA 2010 MNG.GEN.

Succes la test
Nr. Raspuns Raspuns
Crt.
Intrebarea test corect

Testul nr.1
Latura tehnico – organizatorică a managementului decurge din:
a) natura juridică a colectivitătilor implicate;
b) calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
1 c) caracterul oricărui proces de muncă si care reprezintă managementul
tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;
d) numărul de contracte de muncă;
e) pârghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la
aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
Precizati care este varianta de răspuns corectă care indică abordarea
universalitătii managementului prin prisma laturii tehnico – organizatorice.

Testul nr.2
Managementul este:
a) ansamblul activitătilor care au ca scop analizarea întregului colectiv de salariati din întreprindere;
b) o disciplină fundamentală care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan economic;
2 c) o disciplină fundamentală care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si
eficace pe plan social;
d) dat de numărul de sarcini pe care le are de îndeplinit un manager în vederea obtinerii de profit;
e) ansamblul activitătilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii,
gestiunii, administrării si organizării agentului economic si vizează ca prin adoptarea deciziilor optime în
proiectarea si reglarea proceselor microeconomice să analizeze întregul colectiv de salariati pentru a
întreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbări capabile să asigure unitătii un viitor trainic si
eficace pe plan economic si social.
Care este definitia corectă si completă a managementului?

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 1


Testul nr.3
David H Hemphil, sustine că managementul este:
1) un compus al elementelor putere;
2) autoritate;
3) influentă;
3 4) specific firmelor mari;
5) specific firmelor mici si mijlocii.
Care din combinatiile de mai jos au legătură cu definitia dată de David H Hemphil:
a) 2,3,4
b) 1,2,3
c) 1,4,5
d) 1,2,5
e) 3,4,5

Testul nr.4
William Newman defineste managementul ca:
a) ansamblul activitătilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii,
gestiunii, administrării si organizării agentului economic si vizează ca prin adoptarea deciziilor optime în
proiectarea si reglarea proceselor microeconomice să analizeze întregul colectiv de salariati pentru a
întreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbări capabile să asigure unitătii un viitor trainic si
4 eficace pe plan economic si social;
b) importantă tehnică socială, ca directionare, conducere si control al
eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării unui anumit scop comun;
c) ansamblul activitătilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii;
d) ansamblul deciziilor optime în vederea proiectării si reglării proceselor microeconomice;
e) ansamblul deciziilor optime în vederea proiectării si reglării proceselor macroeconomice.
Alegeti varianta de răspuns corectă care scoate în evidentă definitia
managementului în opinia lui William Newman.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 2


Testul nr.5
Dinamizarea managementului societătii comerciale depinde în principal de:
1) initiativa mangerilor;
2) politic adoptată de firmă;
3) gradul de implicare al factorilor de decizie;
5 4) initiativa statului;
5) calitătile managerilor.
De ce anume depinde în principal dinamizarea managementului societătii comerciale?Alegeti combinatia
de variante corectă care scoate în evidentă acest lucru.
a) 1,4
b) 2,3
c) 3,4
d) 4,5
e) 1,5

Testul nr.6
Aplicarea necorespunzătoare a managementului transformării mediului ambiant în cadrul firmei sau
aplicarea acestuia într-un număr nesemnificativ de firme dăunează:
6 a) analizei rezultatelor economice;
b) intrarii în fabricatie a materiilor prime;
c) controlului C.T.C al produselor;
d) adoptării deciziilor;
e) procesului general de management al transformării mediului ambiant la nivel agregat, macroeconomic.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu aplicarea
necorespunzătoare a managementului transformării mediului ambiant în cadrul firmei.

Testul nr.7
Punând în evidentă rolul factorului uman în procesul managerial, continutul social este redat de:
7 a) analiza resurselor financiare pe termen mediu si lung;
b) participarea omului în etapele de stabilire a scopului;
c) analiza situatiei;
d) depistarea problemei;
e) elaborarea variantelor deciziei.
Alegeti varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu rolul factorului uman în procesul managerial.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 3


Testul nr.8
Determinarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind trăsăturile specifice ale
activităii manageriale, se face parcurgând următoarele etape:
1) definirea scopului;
2) adoptarea deciziilor de reinvestire;
8 3) analiza optiunilor strategice;
4) analiza situatiei;
5) determinarea problemei si adoptarea deciziei.
Care este combinatia de variante corectă care scoate în evidentă etapele specifice procesului managerial:
a) 1,3,5
b) 1,4,5
c) 2,4,5
d) 3,4,5
e) 1,2,3

Testul nr.9
Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusă în evidentă de:
a) cresterea deosebită a rolului parametrilor temporali ai managementului în era
9 vitezei dezvoltării tehnico-stiintifice;
b) rezultatele activitătii trecute;
c) rezultatele activitătii prezente;
d) functiile managementului firmei;
e) functiunile managementului firmei.
De ce anume este pusă în evidentă necesitatea studierii procesului managerial din punctul de vedere al
practicii? Identificati varianta de răspuns corectă.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 4


Testul nr.10
Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se află într-un raport de:
a) dependentă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
superioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificatii si
rezultate;
b) independentă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
superioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificatii si
10 rezultate;
c) dependentă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
inferioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificatii si
rezultate;
d) dependentă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
inferioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător, mai putin intens si mai bogat în
semnificatii;
e) crestere a esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
superioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificatii.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu sfera de cuprindere si
intensitatea procesului managerial.

Testul nr.11
Esenta procesului managerial constă în:
a) crestere a esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia
superioară a sistemului managerial;
11 b) concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
c) semnificatii si rezultate deosebite;
d) cresterea deosebită a rolului parametrilor temporali ai managementului în era vitezei dezvoltării tehnico-
stiintifice;
e) diversificarea gamei de produse.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu esenta procesului managerial.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 5


Testul nr.12
Continutul functional al procesului managerial se conturează în următoarele etape:
a) coordonare;
12 b) planificarea;
c) organizarea;
d) controlul;
e) influentarea.
Alegeti varianta de răspuns corectă care nu reprezintă etapă a continutului
functional al procesului managerial.

Testul nr.13
Trăsăturile definitorii ale strategiei sunt:
1) au în vedere, în mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub formă de
misiune si obiective, vizându-se în acelasi timp perioadele viitoare;
2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezintă forta de muncă;
3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;
13 4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia în ansamblul său rezumânduse
la elementele sale esentiale;
5) este rezultatul negocierii.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă trăsăturile definitorii ale strategiei:
a) 2,3,4
b) 1,2,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.14
Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezintă un scop în sine, ci constituie:
14 a) sfera de cuprindere a organizatiei;
b) esenta managementului;
c) obiectivul de studiu al managerului;
d) o modalitate managerială majoră de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitătii firmei;
e) totalitatea operatiunilor de verificare a desfăsurării procesului de productie.
Alegeti varianta de răspuns corectă care scoate în evidentă modul de elaborare si aplicare a strategiilor.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 6


Testul nr.15
În conceperea si fundamentarea activitătilor firmelor un rol esential îl au strategiile si politicile elaborate de
către:
a) mecanismele manageriale;
15 b) structurile guvernamentale;
c) structurile functionale;
d) subalterni;
e) actionari.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu conceperea si fundamentarea activitătilor
firmelor.

Testul nr.16
Pentru a formula strategia, managerul trebuie să stabilească un model în care să clarifice cele patru
componente ale strategiei manageriale:
a) oportunitatea pietei;
16 b) competentele si resursele societătii comerciale;
c) valorile si aspiratiile personale ale cadrelor superioare;
d) sinergia, definită ca afecte sintetice ce se asteaptă, ca urmare a
implementării deciziilor si utilizării resurselor organizatiei;
e) valorile morale, rolul social si responsabilitatea socială a societătii comerciale.
Alegeti varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu formularea strategiei de către manager.

Testul nr.17
Organizarea se clădeste în functie de trei criterii:
1) divizarea lucrului general în vederea atingerii unui obiectiv, dintr-o serie de activităti si de operatii;
2) costuri mai mari decât precedentele dar relativ modeste;
3) forta de muncă specializată cu pregătire continuu actualizabilă;
17 4) evitarea reverificării sarcinilor;
5) orientarea tuturor eforturilor către un obiectiv unic si o functionare corespunzătoare.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă criterii specifice organizării:
a) 2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 7


Testul nr.18
McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizării întreprinderilor
sustin că pentru a fi eficientă, organizarea trebuie să se bazeze pe:
a) ansamblul actiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de eficientă a resurselor financiare pe
care le are la dispozitie societatea comercială;
18 b) structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele întreprinderii si la oamenii care le realizează;
c) ansamblul actiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de eficientă a resurselor umane pe
care le are la dispozitie societatea comercială;
d) metode, tehnici si instrumente manageriale;
e) principii, metode si tehnici fundamentate stiintific.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu ceea ce au spus
McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizării întreprinderilor în
legătură cu organizarea.

Testul nr.19
H. Fayol defineste organizarea în felul următor:
a) a organiza întreprinderea înseamnă a o aproviziona cu tot ce-i necesar
pentru functionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal;
b) ansamblul actiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficientă a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comercială;
19
c) ansamblul actiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficientă a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comercială;
d) gruparea functiunilor activitătilor, atributiilor si sarcinilor în functie de anumite criterii si repartizarea
acestora în scopul realizării lor, pe grupuri de lucru si salariati în vederea concretizării conditiilor care să
asigure posibilităti pentru realizarea obiectivelor societătii comerciale;
e) gruparea functiunilor activitătilor, atributiilor si sarcinilor în functie de anumite criterii si repartizarea
acestora în scopul realizării lor.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu definitia dată de H. Fayol în ceea ce priveste
organizarea.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 8


Testul nr.20
În procesul de grupare a activitătilor pe functiuni managerul va tine seama de legăturile dintre obiective,
functiuni si activităti, precum si de anumite criterii, dintre care mai semnificative ne apar:
1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activităti identice ca factură să tină seama si de
necesitatea utilizării unor tehnici specializate de lucru în acelasi domeniu, precum si de volumul de lucru
care să justifice tratarea lor distinctă;
2) criteriul de complementaritate care solicită gruparea unor activităti ca factură, dar cu legături
20 indispensabile ceea ce impun activitătilor respective raporturi de completare reciprocă sau de auxiliaritate;
3) criteriul de convergentă, care are în vedere gruparea activitătilor diferite ca natură, care solicită tehnici
specializate deosebit de diferite, dar care converg spre realizarea acelorasi obiective;
4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are în vedere gruparea activitătilor diferite ca natură;
5) criteriul desfăsurării procesului de productie în bune conditii.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă criterii de care managerul trebuie să tină seama în procesul de
grupare a activitătilor pe functiuni:
a) 2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,2,3
e) 3,4,5

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 9


Testul nr.21
În practica managementului societătii comerciale se utilizează următoarele feluri de informatii:
1) de comandă sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea actiunilor manageriale);
2) dificile în sensul că analiza fenomenelor manageriale nu reprezintă o problemă în finalizarea obiectivelor
firmei;
3) informatiile legate de modul de desfăsurare a productiei;
4) de reglare si de cunoastere si raportare (îndreptarea mersului activitătii economice, prin modificări
21
cantitative si calitative);
5) de planificare si prognoză (necesare formulării de decizii privitoare la dezvoltarea economiei societătii
comerciale).
Care din combinatiile de mai jos reprezintă principalele feluri de informatii specifice practicii
managementului firmei:
a) 2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.22
Tratarea sistemică a organizării managementului unitătii economice implică:
a) o analiză profundă si analitică a aspectului său informational;
22 b) o analiză corectă a aspectului său informational;
c) o descrierea grafică a fenomenelor informationale;
d) descrierea grafică a fluxurilor informationale;
e) descrierea grafică a circuitelor informationale.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu tratarea sistemică a organizării managementului
unitătii economice.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 10


Testul nr.23
Adoptarea deciziei la nivel de societate comercială generează:
a) circuite informationale care se transmit la executanti sub formă de planuri;
23 b) informatia decizională, care se transmite la executanti sub formă de planuri, sarcini, normative, comenzi
si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise;
c) un complex de factori interni si externi;
d) definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial;
e) definirea cerintelor sistemul informational managerial.
Ce anume generează adoptarea deciziei la nivel de societate comercială?
Identificati varianta de răspuns corectă.

Testul nr.24
În procesul managerial al societătii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc:
a) obiectivele derivate din plan si modalitătile de realizare a acestora;
b) politicile economice a societătii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare în perspectivă);
24 c) actiunile si comportamentele executantilor;
d) programele corespunzătoare;
e) se adoptă perfectionările si corecturile necesare pentru desfăsurarea eficientă a activitătii în societatea
comercială.
Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor în procesul managerial al societătii comerciale? Identificati
varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu cele prezentate mai sus.

Testul nr.25
Rolul deosebit al deciziei în managementul societătii comerciale este subliniat de faptul că:
a) prin intermediul ei se determină locul fiecărei verigi organizationale a societătii comerciale, a fiecărei
subunităti si a fiecărui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate;
25 b) fiecare salariat participa la progresul societătii comerciale;
c) se adoptă perfectionările si corecturile necesare pentru desfăsurarea eficientă a activitătii în societatea
comercială;
d) se adoptă perfectionările necesare pentru desfăsurarea eficientă a activitătii în societatea comercială;
e) informatiile pot fi definite ca elemente de înstiintare care provoacă managerului si celorlalte cadre de
conducere reactii ce declansează decizii si actiuni.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu rolul deosebit al deciziei în managementul
societătii comerciale.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 11


Testul nr.26
Bugetul reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia:
1) managerul răspunde cerintelor de pe piată;
2) managerul fundamentează si înfăptuieste deciziile;
3) îsi asumă răspunderi pentru utilizarea eficientă a resurselor;
26 4) se asigură cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins;
5) controlează nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.
Care din combinatiile de mai jos definesc corect bugetul:
a) 2,3,5
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,2,3
e) 3,4,5

Testul nr.27
Metoda managerială reprezintă:
a) ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale;
27 b) modalitatea prin care managerul actionează pe piata financiară;
c) modalitatea în care managerul realizează procesul managerial, transformând informatiile în actiune cu
ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmărind rezultatele maxime;
d) nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;
e) modalitatea prin care managerul actionează pe piata valutară.
Alegeti varianta de răspuns care defineste corect metoda managerială.

Testul nr.28
Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
a) ajunge la scopul propus de organizare;
b) previziona viitorul întreprinderii;
28 c) sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie
avute în vedere atunci când se adoptă o decizie în conditii de risc;
d) sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie
avute în vedere atunci când se adoptă o decizie în conditii de incertitudine;
e) sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale în conditii de
certitudine.
Alegeti varianta de răspuns care indică corect semnificatia tehnicilor stochastice.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 12


Testul nr.29
Abordarea societătii comerciale ca sistem se caracterizează prin faptul că:
a) functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unităti individuale;
b) functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unităti individuale;
29 c) luarea deciziilor se realizează independent de vointa managerului;
d) anterior adoptării deciziei, se studează mai multe variante, respectiv alternative;
e) optimizarea aprovizionării pietei în conditiile concentrării activitătii de cercetare si a tuturor celorlalte
posibilităti au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor în anii viitori.
Alegeti varianta de răspuns corectă care reprezintă caracteristică specifică abordării societătii comerciale
ca sistem.

Testul nr.30
Eliminarea perturbatiilor în ceea ce priveste controlul se referă la:
a) realizarea functiunilor manageriale;
30 b) cresterea profitului;
c) indicele de profitabilitate;
d) politicile adoptate;
e) identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de măsuri concrete pentru înlăturarea lor.
Alegeti varianta de răspuns corectă care scoate în evidentă modalitatea de eliminare a perturbatiilor în
ceea ce priveste controlul.

Testul nr.31
În activitatea managerială controlul urmăreste:
1) analiza rezultatelor;
2) bugetul previzionat;
3) echilibrul financiar al firmei;
31 4) eficienta economică a activitătii;
5) cresterea profitului.
Care din combinatiile de mai jos au legătură cu controlul:
a) 1,3,4
b) 1,2,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 13


Testul nr.32
Functiile controlului managerial specifice societătii comerciale au în vedere:
a) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor strategice;
32 b) nu numai constatarea erorii în activitatea managerială, ci si efectele pozitive generate de acesta, care se
referă la corectarea actiunii si orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor strategice si tactice;
c) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor tactice;
d) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor finale;
e) interventia imediată cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative.
Ce anume au în vedere functiile controlului managerial pentru buna desfăsurare a activitătii din cadrul
societătii comerciale? Indicati varianta de răspuns corectă.

Testul nr.33
Functia preventivă a controlului la nivel de societate comercială se manifestă:
a) după ce au apărut abaterile fată de valorile preconizate;
33 b) înaintea producerii abaterile fată de valorile preconizate;
c) nu după ce au apărut abaterile fată de valorile preconizate, ci înaintea producerii lor;
d) după constatarea erorii în activitatea managerială;
e) periodic conform noilor politici adoptate.
Când se manifestă functia preventivă a controlului la nivel de societate comercială? Indicati varianta de
răspuns corectă.

Testul nr.34
În managementul societătii comerciale activitatea de cercetare-dezvoltare detine un rol decisiv, subliniat
de faptul că:
a) nivelul, ritmul si directiile sale influentează toate laturile vietii economico-sociale a unitătii si în mod
34 deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura productiei, eficienta întregii activităti economico-
sociale;
b) nivelul si structura productiei sunt nesatisfăcătoare;
c) nivelul, ritmul si directiile sale influentează toate laturile vietii economico-sociale a unitătii;
d) ritmul activitătii de cercetare-dezvoltare este scăzut;
e) eficienta activitătii de cercetare – dezvoltare poate fi urmărită prin parcurgerea etapelor de productie.
Alegeti varianta de răspuns corectă si completă care are legătură cu rolul decisiv pe care îl are activitatea
de cercetare-dezvoltare în managementul societătii comerciale.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 14


Testul nr.35
În procesul de cercetare-dezvoltare, în cresterea eficientei acestuia un rol important revine:
a) structurii productiei;
35 b) sistemului decizional;
c) salariatului;
d) cenzorilor;
e) managementului.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu procesul de cercetare-dezvoltare,
în vederea cresterii eficientei.

Testul nr.36
Implementarea de tehnologii de înalt randament, concomitent cu omologarea si punerea în fabricatie de
serie a unor produse noi cu caracteristici tehnicofunctionale superioare implică:
a) îmbunătătirea structurii sortimentale;
b) asimilarea de noi produse cu performante superioare în toate domeniile de activitate;
36 c) un management care să se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizională si factuală;
d) retragerea de pe piată a produselor care nu sunt cerute de consumatori;
e) ridicarea substantială a nivelului tehnic si calitativ al întregii productii prin intensitatea lucrărilor de
reproiectare si modernizare.
Ce implică implementarea de tehnologii de înalt randament, concomitent cu omologarea si punerea în
fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare? Indicati varianta de
răspuns corectă.

Testul nr.37
Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexitătii si amplorii cercetărilor
stiintifice în conditiile tranzitiei la economia de piată si a actualei revolutii tehnico-stiintifice amintim:
37 a) implicatiile umane ale procesului de creatie în cercetarea stiintifică;
b) particularitătile selectiei, orientării profesionale, a pregătirii si perfectionării personalului ce lucrează în
cercetarea stiintifică;
c) factorii psihosociali ai managementului cercetării stiintifice;
d) factorii psihosociali ai managementului inovării;
e) aspectele psihosociale ale folosirii intereselor în cresterea eficientei activitătii de cercetare stiintifică.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezintă o problemă care se pune managerului din punct de
vedere al complexitătii si amplorii cercetărilor stiintifice în conditiile tranzitiei la economia de piată si a
actualei revolutii tehnico-stiintifice. Care este această variantă?

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 15


Testul nr.38
Mărimea capacitătii de productie a utilajului se determină în functie de:
a) stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a productiei;
38 b) repartitia sarcinilor pe executanti;
c) repartitia sarcinilor pe echipe;
d) utilajul de bază al productiei si caracteristica lui de lucru si de normele tehnice de folosire intensivă sau
extensivă;
e) repartitia sarcinilor si lansarea în fabricatie a produselor.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu mărimea capacitătii de productie a utilajului.

Testul nr.39
Prin standardizare se întelege:
a) activitatea organizată de limitare la un maximum rational si necesar, a varietătii produselor;
b) activitatea organizată de limitare la un maximum rational si necesar, a varietătii produselor,
subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate;
c) eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor înguste din cadrul procesului de productie;
39 d) se întelege activitatea organizată de limitare la un minimum rational si necesar, a varietătii produselor,
subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si mărcilor de materiale necesare fabricării acestora prin
elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor existente;
e) ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit nivelului de dezvoltare tehnică într-
un anumit moment, însusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse
probe, însusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie să le îndeplinească un produs, o lucrare
sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, după
caz.
Alegeti varianta de răspuns corectă care defineste conceptul de standardizare.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 16


Testul nr.40
Urmărirea productiei la nivel de societate comercială prezintă următoarele caracteristici specifice:
1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar în cadrul acestora pe la locurile
de muncă, preîntâmpinarea aparitiei unor dereglări în procesul de productie;
2) pregătirea executării produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de muncă;
3) culegerea de informatii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a productiei;
40 4) compararea continuă a sarcinilor de productie realizate cu cele planificate;
5) exploatarea ratională a utilajelor si instalatiilor.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă caracteristici specifice urmăririi productiei la nivel de societate
comercială:
a) 2,4,5
b) 1,3,4
c) 1,2,3
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.41
Standardizarea este o functie importantă a managementului productiei, deoarece:
a) la nivelul comitetului de directie se întocmeste programul de ansamblu care cuprinde sortimentul de
produse, mijloacele de productie, mărimea utilajelor si amplasarea lor;
b) la nivelul operational are loc atât organizarea si planificarea internă, prevăzându-se în detalii întreaga
41 desfăsurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de muncă si
pe termene;
c) face posibil controlul fabricatiei, aprovizionării, contabilitătii si a altor activităti la un anumit nivel de
performante si de calitate;
d) face posibil controlul altor activităti la un anumit nivel de performante;
e) face posibil controlul altor activităti la un anumit nivel de calitate.
De ce standardizarea este o functie importantă a managementului productiei?
Indicati varianta de răspuns corectă.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 17


Testul nr.42
Publicitatea poate fi definită ca:
a) mijlocul prin intermediul căruia managerul îsi conturează pentru o perioadă lungă sau medie atitudinea
sa fată de piată, concretizată prin indicarea obiectivelor esentiale în cadrul raporturilor de piată, însotită de
precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor;
42 b) mijlocul prin intermediul căruia managerul îsi conturează pentru o perioadă lungă sau medie atitudinea
sa fată de piată;
c) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a căror merite sau calităti se
difuzează prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fără cheltuieli din partea societătii
comerciale;
d) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia;
e) operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei.
Alegeti varianta de răspuns corectă si completă care defineste publicitatea în vederea vânzării produselor
pe piată de către o societate comercială.

Testul nr.43
Functia financiară din cadrul unei firme este implicată în următoarele domenii:
1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a capitalului;
2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitătii unor fonduri suficiente, sub formă de
disponibilităti bănesti sau linii de credit, pentru acoperirea deficitului net de numerar;
43 3) analiza informatională financiară;
4) adoptarea deciziei financiare;
5) executia deciziei financiare.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă domenii ale functiei financiare din cadrul unei firme:
a) 1,2
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,4
e) 3,5

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 18


Testul nr.44
Instrument de bază al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurării echilibrului
financiar al societătii comerciale bugetul de venituri si cheltuieli oferă managerului general următoarele
informatii legate de:
1) posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare;
2) metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice;
44 3) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a căror merite sau calităti se
difuzează prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societătii comerciale;
4) metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea întregului personal;
5) doar o imagine sumară a stării în care se află societatea comercială.
Care din combinatiile enumerate mai jos reprezintă informatii importante pentru manager în ceea ce
priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de bază al managementului financiar, al analizei si
controlului, al asigurării echilibrului financiar al societătii comerciale:
a) 1,4,5
b) 1,2,4
c) 1,2,3
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.45
În conditiile tranzitiei la economia de piată, bugetele de venituri si cheltuieli ale întreprinderilor trebuie să
vizeze:
a) activitatea comercială;
b) activitatea de cercetare-dezvoltare;
45 c) toate compartimentele, toate functiile unitătilor respective, adică nu numai productia, ci si cercetarea-
dezvoltarea, activitatea comercială, cea de personal si financiar-contabilă, insistând pe elementele de
contact al acestora cu managementul financiar;
d) împrumuturile bancare;
e) o serie de informatii cu privire la unitate si la produsele acesteia.
Ce anume vizează în conditiile tranzitiei la economia de piată, bugetele de venituri si cheltuieli ale
întreprinderilor? Indicati varianta de răspuns corectă.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 19


Testul nr.46
Selectia profesională presupune o analiză obiectivă a concordantei dintre:
a) caracteristicile profesiunii si posibilitătile de ordin fizic, psihic si informational pe care le prezintă
46 persoana;
b) teorie si decizie;
c) potentialul creator al fiecărui salariat si profitul brut al întreprinderii;
d) veniturile si cheltuielile angajatului;
e) potentialul creator al tuturor salariatilor si profitul net al întreprinderii.
Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu selectia profesională.

Testul nr.47
Prin promovare profesională se întelege:
a) gradul de adaptare la noile conditii de muncă;
47 b) gradul de adaptare la vechile conditii de muncă;
c) încredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei detinute anterior, pe baza
eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute exercitării noii functiuni;
d) atitudinea fată de muncă si nevoi personale;
e) măsurarea performantelor individuale.
Alegeti varianta de răspuns care defineste corect promovarea profesională.

Testul nr.48
În conceptia americană, managementul înglobează:
a) functiile de conducere ale tuturor cadrelor din întreprindere, începând de la director până la seful de
echipă;
48 b) esenta economică a managementului productiei, la pârghiile economice folosite;
c) esenta economică a managementului productiei la formele si metodele managementului;
d) esenta economică a managementului productiei la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si
morale;
e) esenta economică a managementului produciei la gradul de răspundere personală si colectivă.
Ce anume înglobează managementul în conceptia americană? Identificati
varianta de răspuns corectă.

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 20


Testul nr.49
În capitolul privitor la „Universalitatea managementului” Roland Caude subliniază că orice colectivitate ce
are anumite scopuri de atins, are nevoie de:
1) o anumită structură, deci de organizare;
2) de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune;
3) echilibru între cerere si ofertă;
49 4) de conducători competenti, deci de management;
5) metode operationale.
Care din combinatiile de mai jos reprezintă scopuri de atins subliniate de Roland Caude în capitolul
privitor la „Universalitatea managementului”:
a) 2,4,5;
b)1,2,5;
c)1,3,4;
d) 2,3,5;
e) 1,2,4.

Testul nr.50
Factori socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizării mediului firmei în mediu intern si mediu extern
sunt următorii:
a) mentalitătile si stiinta;
50 b) puterea politică;
c) cultura;
d) învătământul;
e) structura socială a populatiei.
Alegeti varianta corectă care nu are legătură cu factorii socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizării
mediului firmei în mediu intern si mediu extern.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 21


61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 22


96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 23


131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 24


166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 25


201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 26


236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 27


Nota
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

Prepared by f.ivanica 12/07/2021 Page 28


Nr. Crt.

2
3

4
5

7
8

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19

20
21

22

23
24

25

26
27

28

29
30

31

32
33

34

35
36

37

38
39

40
41

42
43

44
45

46

47
48

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Management Brasov Anul III -
Intrebarea

Testul nr.1
Latura tehnico – organizatorică a managementului decurge din:
a) natura juridică a colectivităŃilor implicate;
b) calitatea factorilor de decizie la nivel de secŃii;
c) caracterul oricărui proces de muncă si care reprezintă managementul
tehnicii si al tehnologiei de fabricaŃie;
d) numărul de contracte de muncă;
e) pârghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la
aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
PrecizaŃi care este varianta de răspuns corectă care indică abordarea
universalităŃii managementului prin prisma laturii tehnico – organizatorice.

Testul nr.2
Managementul este:
a) ansamblul activităŃilor care au ca scop analizarea întregului colectiv de
salariaŃi din întreprindere;
b) o disciplină fundamentală care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si
eficace pe plan economic;
c) o disciplină fundamentală care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si
eficace pe plan social;
d) dat de numărul de sarcini pe care le are de îndeplinit un manager în
vederea
obŃinerii de profit;
e) ansamblul activităŃilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează
sarcinile conducerii, gestiunii, administrării si organizării agentului economic si
vizează ca prin adoptarea deciziilor optime în proiectarea si reglarea proceselor
microeconomice să analizeze întregul colectiv de salariaŃi pentru a întreprinde si a
lucra profitabil, pentru a organiza schimbări capabile să asigure unităŃii un viitor
trainic si eficace pe plan economic si social.
Care este definiŃia corectă si completă a managementului?
Testul nr.3
David H Hemphil, susŃine că managementul este:
1) un compus al elementelor putere;
2) autoritate;
3) influenŃă;
4) specific firmelor mari;
5) specific firmelor mici si mijlocii.
2
Care din combinaŃiile de mai jos au legătură cu definiŃia dată de David H
Hemphil:
a) 2,3,4
b) 1,2,3
c) 1,4,5
d) 1,2,5
e) 3,4,5

Testul nr.4
William Newman defineste managementul ca:
a) ansamblul activităŃilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează
sarcinile conducerii, gestiunii, administrării si organizării agentului economic si
vizează ca prin adoptarea deciziilor optime în proiectarea si reglarea proceselor
microeconomice să analizeze întregul colectiv de salariaŃi pentru a întreprinde si a
lucra profitabil, pentru a organiza schimbări capabile să asigure unităŃii un viitor
trainic si eficace pe plan economic si social;
b) importantă tehnică socială, ca direcŃionare, conducere si control al
eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării unui anumit scop comun;
c) ansamblul activităŃilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează
sarcinile conducerii;
d) ansamblul deciziilor optime în vederea proiectării si reglării proceselor
microeconomice;
e) ansamblul deciziilor optime în vederea proiectării si reglării proceselor
macroeconomice.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care scoate în evidenŃă definiŃia
managementului în opinia lui William Newman.
Testul nr.5
Dinamizarea managementului societăŃii comerciale depinde în principal de:
1) iniŃiativa mangerilor;
2) politic adoptată de firmă;
3) gradul de implicare al factorilor de decizie;
4) iniŃiativa statului;
5) calităŃile managerilor.
De ce anume depinde în principal dinamizarea managementului societăŃii
comerciale?AlegeŃi combinaŃia de variante corectă care scoate în evidenŃă acest lucru.
a) 1,4
b) 2,3
c) 3,4
d) 4,5
e) 1,5

Testul nr.6
Aplicarea necorespunzătoare a managementului transformării mediului
ambiant în cadrul firmei sau aplicarea acestuia într-un număr nesemnificativ de firme
dăunează:
a) analizei rezultatelor economice;
3
b) intrarii în fabricaŃie a materiilor prime;
c) controlului C.T.C al produselor;
d) adoptării deciziilor;
e) procesului general de management al transformării mediului ambiant la nivel
agregat, macroeconomic.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu aplicarea
necorespunzătoare a managementului transformării mediului ambiant în cadrul firmei.

Testul nr.7
Punând în evidenŃă rolul factorului uman în procesul managerial, conŃinutul
social este redat de:
a) analiza resurselor financiare pe termen mediu si lung;
b) participarea omului în etapele de stabilire a scopului;
c) analiza situaŃiei;
d) depistarea problemei;
e) elaborarea variantelor deciziei.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu rolul factorului
uman în procesul managerial.
Testul nr.8
Determinarea conŃinutului metodologic al procesului managerial, date fiind
trăsăturile specifice ale activităŃii manageriale, se face parcurgând următoarele etape:
1) definirea scopului;
2) adoptarea deciziilor de reinvestire;
3) analiza opŃiunilor strategice;
4) analiza situaŃiei;
5) determinarea problemei si adoptarea deciziei.
Care este combinaŃia de variante corectă care scoate în evidenŃă etapele
specifice procesului managerial:
a) 1,3,5
b) 1,4,5
c) 2,4,5
d) 3,4,5
e) 1,2,3

Testul nr.9
Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial
este pusă în evidenŃă de:
a) cresterea deosebită a rolului parametrilor temporali ai managementului în era
vitezei dezvoltării tehnico-stiinŃifice;
b) rezultatele activităŃii trecute;
c) rezultatele activităŃii prezente;
d) funcŃiile managementului firmei;
e) funcŃiunile managementului firmei.
De ce anume este pusă în evidenŃă necesitatea studierii procesului managerial
din punctul de vedere al practicii? IdentificaŃi varianta de răspuns corectă.
de:
a) dependenŃă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează
pe o treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial, cu atât este mai
cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificaŃii si rezultate;
b) independenŃă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează
pe o treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial, cu atât este mai
cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificaŃii si rezultate;
c) dependenŃă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează
pe o treaptă din ierarhia inferioară a sistemului managerial, cu atât este mai
cuprinzător, mai intens si mai bogat în semnificaŃii si rezultate;
d) dependenŃă cu esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează
pe o treaptă din ierarhia inferioară a sistemului managerial, cu atât este mai
cuprinzător, mai puŃin intens si mai bogat în semnificaŃii;
e) crestere a esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o
treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzător,
mai intens si mai bogat în semnificaŃii.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu sfera de cuprindere si
intensitatea procesului managerial.
Testul nr.11
EsenŃa procesului managerial constă în:
a) crestere a esalonul managerial, în sensul că, cu cât acesta se realizează pe o
treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial;
b) concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
c) semnificaŃii si rezultate deosebite;
d) cresterea deosebită a rolului parametrilor temporali ai managementului în
era vitezei dezvoltării tehnico-stiinŃifice;
e) diversificarea gamei de produse.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu esenŃa procesului
managerial.

Testul nr.12
ConŃinutul funcŃional al procesului managerial se conturează în următoarele
etape:
a) coordonare;
b) planificarea;
c) organizarea;
d) controlul;
e) influenŃarea.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care nu reprezintă etapă a conŃinutului
funcŃional al procesului managerial.

Testul nr.13
Trăsăturile definitorii ale strategiei sunt:
1) au în vedere, în mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine
precizate, specificate sub formă de misiune si obiective, vizându-se în acelasi timp
perioadele viitoare;
2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezintă forŃa de muncă;
3) identificarea principalelor deficienŃe ale sistemului informaŃional;
4) sfera de cuprindere a strategiei este organizaŃia în ansamblul său rezumânduse
la elementele sale esenŃiale;
5) este rezultatul negocierii.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă trăsăturile definitorii ale strategiei:
a) 2,3,4
b) 1,2,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5
Testul nr.14
Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezintă un scop în sine, ci constituie:
a) sfera de cuprindere a organizaŃiei;
b) esenŃa managementului;
c) obiectivul de studiu al managerului;
d) o modalitate managerială majoră de profesionalizare a conducerii si
cresterii competitivităŃii firmei;
e) totalitatea operaŃiunilor de verificare a desfăsurării procesului de
producŃie.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care scoate în evidenŃă modul de elaborare
si aplicare a strategiilor.

Testul nr.15
În conceperea si fundamentarea activităŃilor firmelor un rol esenŃial îl au
strategiile si politicile elaborate de către:
a) mecanismele manageriale;
b) structurile guvernamentale;
c) structurile funcŃionale;
d) subalterni;
e) acŃionari.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu conceperea si
fundamentarea activităŃilor firmelor.

Testul nr.16
Pentru a formula strategia, managerul trebuie să stabilească un model în care
să clarifice cele patru componente ale strategiei manageriale:
a) oportunitatea pieŃei;
b) competenŃele si resursele societăŃii comerciale;
c) valorile si aspiraŃiile personale ale cadrelor superioare;
6
d) sinergia, definită ca afecte sintetice ce se asteaptă, ca urmare a
implementării deciziilor si utilizării resurselor organizaŃiei;
e) valorile morale, rolul social si responsabilitatea socială a societăŃii
comerciale.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu formularea
strategiei de către manager.
Testul nr.17
Organizarea se clădeste în funcŃie de trei criterii:
1) divizarea lucrului general în vederea atingerii unui obiectiv, dintr-o serie de
activităŃi si de operaŃii;
2) costuri mai mari decât precedentele dar relativ modeste;
3) forŃa de muncă specializată cu pregătire continuu actualizabilă;
4) evitarea reverificării sarcinilor;
5) orientarea tuturor eforturilor către un obiectiv unic si o funcŃionare
corespunzătoare.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă criterii specifice organizării:
a) 2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.18
McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alŃi teoreticieni
ai organizării întreprinderilor susŃin că pentru a fi eficientă, organizarea trebuie să se
bazeze pe:
a) ansamblul acŃiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficienŃă a resurselor financiare pe care le are la dispoziŃie societatea comercială;
b) structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele întreprinderii si la
oamenii care le realizează;
c) ansamblul acŃiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficienŃă a resurselor umane pe care le are la dispoziŃie societatea comercială;
d) metode, tehnici si instrumente manageriale;
e) principii, metode si tehnici fundamentate stiinŃific.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu ceea ce au spus
McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alŃi teoreticieni ai
organizării întreprinderilor în legătură cu organizarea.
Testul nr.19
H. Fayol defineste organizarea în felul următor:
a) a organiza întreprinderea înseamnă a o aproviziona cu tot ce-i necesar
pentru funcŃionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal;
b) ansamblul acŃiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficienŃă a resurselor financiare pe care le are la dispoziŃie societatea comercială;
c) ansamblul acŃiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de
eficienŃă a resurselor umane pe care le are la dispoziŃie societatea comercială;
7
d) gruparea funcŃiunilor activităŃilor, atribuŃiilor si sarcinilor în funcŃie de
anumite criterii si repartizarea acestora în scopul realizării lor, pe grupuri de lucru si
salariaŃi în vederea concretizării condiŃiilor care să asigure posibilităŃi pentru
realizarea obiectivelor societăŃii comerciale;
e) gruparea funcŃiunilor activităŃilor, atribuŃiilor si sarcinilor în funcŃie de
anumite criterii si repartizarea acestora în scopul realizării lor.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu definiŃia dată de H.
Fayol în ceea ce priveste organizarea.
să Ńină seama si de necesitatea utilizării unor tehnici specializate de lucru în acelasi
domeniu, precum si de volumul de lucru care să justifice tratarea lor distinctă;
2) criteriul de complementaritate care solicită gruparea unor activităŃi ca factură,
dar cu legături indispensabile ceea ce impun activităŃilor respective raporturi de
completare reciprocă sau de auxiliaritate;
3) criteriul de convergenŃă, care are în vedere gruparea activităŃilor diferite ca
natură, care solicită tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre
realizarea acelorasi obiective;
4) criteriul de reducere a costurilor de producŃie care are în vedere gruparea
activităŃilor diferite ca natură;
5) criteriul desfăsurării procesului de producŃie în bune condiŃii.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă criterii de care managerul trebuie să
Ńină seama în procesul de grupare a activităŃilor pe funcŃiuni:
a) 2,3,4
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,2,3
e) 3,4,5
Testul nr.21
În practica managementului societăŃii comerciale se utilizează următoarele feluri
de informaŃii:
1) de comandă sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea
acŃiunilor manageriale);
2) dificile în sensul că analiza fenomenelor manageriale nu reprezintă o
problemă în finalizarea obiectivelor firmei;
3) informaŃiile legate de modul de desfăsurare a producŃiei;
4) de reglare si de cunoastere si raportare (îndreptarea mersului activităŃii
economice, prin modificări cantitative si calitative);
5) de planificare si prognoză (necesare formulării de decizii privitoare la
dezvoltarea economiei societăŃii comerciale).
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă principalele feluri de informaŃii
specifice practicii managementului firmei:
a) 2,3,4
8
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.22
Tratarea sistemică a organizării managementului unităŃii economice implică:
a) o analiză profundă si analitică a aspectului său informaŃional;
b) o analiză corectă a aspectului său informaŃional;
c) o descrierea grafică a fenomenelor informaŃionale;
d) descrierea grafică a fluxurilor informaŃionale;
e) descrierea grafică a circuitelor informaŃionale.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu tratarea sistemică a
organizării managementului unităŃii economice.

Testul nr.23
Adoptarea deciziei la nivel de societate comercială generează:
a) circuite informaŃionale care se transmit la executanŃi sub formă de planuri;
b) informaŃia decizională, care se transmite la executanŃi sub formă de planuri,
sarcini, normative, comenzi si le serveste ca impuls spre acŃiuni coordonate si
orientate spre scopuri manageriale precise;
c) un complex de factori interni si externi;
d) definirea ariei studiului precum si definirea cerinŃelor sistemul informaŃional
managerial;
e) definirea cerinŃelor sistemul informaŃional managerial.
Ce anume generează adoptarea deciziei la nivel de societate comercială?
IdentificaŃi varianta de răspuns corectă.
Testul nr.24
În procesul managerial al societăŃii comerciale, cu ajutorul deciziilor se
stabilesc:
a) obiectivele derivate din plan si modalităŃile de realizare a acestora;
b) politicile economice a societăŃii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare
în perspectivă);
c) acŃiunile si comportamentele executanŃilor;
d) programele corespunzătoare;
e) se adoptă perfecŃionările si corecturile necesare pentru desfăsurarea eficientă
a activităŃii în societatea comercială.
Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor în procesul managerial al societăŃii
comerciale? IdentificaŃi varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu cele
prezentate mai sus.

Testul nr.25
Rolul deosebit al deciziei în managementul societăŃii comerciale este subliniat
de faptul că:
9
a) prin intermediul ei se determină locul fiecărei verigi organizaŃionale a
societăŃii comerciale, a fiecărei subunităŃi si a fiecărui salariat la soluŃionarea
sarcinilor preconizate;
b) fiecare salariat participa la progresul societăŃii comerciale;
c) se adoptă perfecŃionările si corecturile necesare pentru desfăsurarea
eficientă a activităŃii în societatea comercială;
d) se adoptă perfecŃionările necesare pentru desfăsurarea eficientă a activităŃii
în societatea comercială;
e) informaŃiile pot fi definite ca elemente de înstiinŃare care provoacă
managerului si celorlalte cadre de conducere reacŃii ce declansează decizii si acŃiuni.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu rolul deosebit al
deciziei în managementul societăŃii comerciale.

Testul nr.26
Bugetul reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia:
1) managerul răspunde cerinŃelor de pe piaŃă;
2) managerul fundamentează si înfăptuieste deciziile;
3) îsi asumă răspunderi pentru utilizarea eficientă a resurselor;
4) se asigură cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins;
5) controlează nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.
Care din combinaŃiile de mai jos definesc corect bugetul:
a) 2,3,5
b) 1,3,4
c) 1,4,5
d) 1,2,3
e) 3,4,5
Testul nr.27
Metoda managerială reprezintă:
a) ansamblul datelor, informaŃiilor si fluxurilor informa-Ńionale;
b) modalitatea prin care managerul acŃionează pe piaŃa financiară;
c) modalitatea în care managerul realizează procesul managerial, transformând
informaŃiile în acŃiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerinŃele
si urmărind rezultatele maxime;
d) nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;
e) modalitatea prin care managerul acŃionează pe piaŃa valutară.
AlegeŃi varianta de răspuns care defineste corect metoda managerială.

Testul nr.28
Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
a) ajunge la scopul propus de organizare;
b) previziona viitorul întreprinderii;
c) sistematiza raŃionamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstanŃe si
obiective manageriale care trebuie avute în vedere atunci când se adoptă o decizie în
condiŃii de risc;
d) sistematiza raŃionamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstanŃe si
10
obiective manageriale care trebuie avute în vedere atunci când se adoptă o decizie în
condiŃii de incertitudine;
e) sistematizarea raŃionamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective
manageriale în condiŃii de certitudine.
AlegeŃi varianta de răspuns care indică corect semnificaŃia tehnicilor stochastice.

Testul nr.29
Abordarea societăŃii comerciale ca sistem se caracterizează prin faptul că:
a) funcŃiile manageriale nu mai sunt tratate ca unităŃi individuale;
b) funcŃiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unităŃi individuale;
c) luarea deciziilor se realizează independent de voinŃa managerului;
d) anterior adoptării deciziei, se studează mai multe variante, respectiv
alternative;
e) optimizarea aprovizionării pieŃei în condiŃiile concentrării activităŃii de
cercetare si a tuturor celorlalte posibilităŃi au ca scop satisfacerea nevoilor
consumatorilor în anii viitori.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care reprezintă caracteristică specifică
abordării societăŃii comerciale ca sistem.
Testul nr.30
Eliminarea perturbaŃiilor în ceea ce priveste controlul se referă la:
a) realizarea funcŃiunilor manageriale;
b) cresterea profitului;
c) indicele de profitabilitate;
d) politicile adoptate;
e) identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de măsuri
concrete pentru înlăturarea lor.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care scoate în evidenŃă modalitatea de
eliminare a perturbaŃiilor în ceea ce priveste controlul.

Testul nr.31
În activitatea managerială controlul urmăreste:
1) analiza rezultatelor;
2) bugetul previzionat;
3) echilibrul financiar al firmei;
4) eficienŃa economică a activităŃii;
5) cresterea profitului.
Care din combinaŃiile de mai jos au legătură cu controlul:
a) 1,3,4
b) 1,2,4
c) 1,4,5
d) 1,3,5
e) 3,4,5

Testul nr.32
FuncŃiile controlului managerial specifice societăŃii comerciale au în vedere:
11
a) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor strategice;
b) nu numai constatarea erorii în activitatea managerială, ci si efectele pozitive
generate de acesta, care se referă la corectarea acŃiunii si orientarea sa judicioasă spre
realizarea obiectivelor strategice si tactice;
c) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor tactice;
d) orientarea sa judicioasă spre realizarea obiectivelor finale;
e) intervenŃia imediată cu soluŃii concrete si prompte pentru a preveni apariŃia
unor fenomene negative.
Ce anume au în vedere funcŃiile controlului managerial pentru buna
desfăsurare a activităŃii din cadrul societăŃii comerciale? IndicaŃi varianta de răspuns
corectă.
Testul nr.33
FuncŃia preventivă a controlului la nivel de societate comercială se manifestă:
a) după ce au apărut abaterile faŃă de valorile preconizate;
b) înaintea producerii abaterile faŃă de valorile preconizate;
c) nu după ce au apărut abaterile faŃă de valorile preconizate, ci înaintea
producerii lor;
d) după constatarea erorii în activitatea managerială;
e) periodic conform noilor politici adoptate.
Când se manifestă funcŃia preventivă a controlului la nivel de societate
comercială? IndicaŃi varianta de răspuns corectă.

Testul nr.34
În managementul societăŃii comerciale activitatea de cercetare-dezvoltare deŃine un
rol decisiv, subliniat de faptul că:
a) nivelul, ritmul si direcŃiile sale influenŃează toate laturile vieŃii economico-sociale
a unităŃii si în mod deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura producŃiei, eficienŃa
întregii activităŃi economico-sociale;
b) nivelul si structura producŃiei sunt nesatisfăcătoare;
c) nivelul, ritmul si direcŃiile sale influenŃează toate laturile vieŃii economico-sociale
a unităŃii;
d) ritmul activităŃii de cercetare-dezvoltare este scăzut;
e) eficienŃa activităŃii de cercetare – dezvoltare poate fi urmărită prin
parcurgerea etapelor de producŃie.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă si completă care are legătură cu rolul
decisiv pe care îl are activitatea de cercetare-dezvoltare în managementul societăŃii
comerciale.

Testul nr.35
În procesul de cercetare-dezvoltare, în cresterea eficienŃei acestuia un rol
important revine:
a) structurii producŃiei;
b) sistemului decizional;
c) salariatului;
d) cenzorilor;
e) managementului.
12
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu procesul de cercetaredezvoltare,
în vederea cresterii eficienŃei.
Testul nr.36
Implementarea de tehnologii de înalt randament, concomitent cu omologarea
si punerea în fabricaŃie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnicofuncŃionale
superioare implică:
a) îmbunătăŃirea structurii sortimentale;
b) asimilarea de noi produse cu performanŃe superioare în toate domeniile de
activitate;
c) un management care să se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate
decizională si factuală;
d) retragerea de pe piaŃă a produselor care nu sunt cerute de consumatori;
e) ridicarea substanŃială a nivelului tehnic si calitativ al întregii producŃii prin
intensitatea lucrărilor de reproiectare si modernizare.
Ce implică implementarea de tehnologii de înalt randament, concomitent cu
omologarea si punerea în fabricaŃie de serie a unor produse noi cu caracteristici
tehnico-funcŃionale superioare? IndicaŃi varianta de răspuns corectă.

Testul nr.37
Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexităŃii
si amplorii cercetărilor stiinŃifice în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă si a
actualei revoluŃii tehnico-stiinŃifice amintim:
a) implicaŃiile umane ale procesului de creaŃie în cercetarea stiinŃifică;
b) particularităŃile selecŃiei, orientării profesionale, a pregătirii si perfecŃionării
personalului ce lucrează în cercetarea stiinŃifică;
c) factorii psihosociali ai managementului cercetării stiinŃifice;
d) factorii psihosociali ai managementului inovării;
e) aspectele psihosociale ale folosirii intereselor în cresterea eficienŃei activităŃii
de cercetare stiinŃifică.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezintă o problemă care se pune
managerului din punct de vedere al complexităŃii si amplorii cercetărilor stiinŃifice în
condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă si a actualei revoluŃii tehnico-stiinŃifice. Care
este această variantă?

Testul nr.38
Mărimea capacităŃii de producŃie a utilajului se determină în funcŃie de:
a) stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a producŃiei;
b) repartiŃia sarcinilor pe executanŃi;
c) repartiŃia sarcinilor pe echipe;
d) utilajul de bază al producŃiei si caracteristica lui de lucru si de normele
tehnice de folosire intensivă sau extensivă;
e) repartiŃia sarcinilor si lansarea în fabricaŃie a produselor.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu mărimea capacităŃii de
producŃie a utilajului.
Prin standardizare se înŃelege:
a) activitatea organizată de limitare la un maximum raŃional si necesar, a
varietăŃii produselor;
b) activitatea organizată de limitare la un maximum raŃional si necesar, a
varietăŃii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de
calitate;
c) eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor înguste din cadrul procesului
de producŃie;
d) se înŃelege activitatea organizată de limitare la un minimum raŃional si
necesar, a varietăŃii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si mărcilor
de materiale necesare fabricării acestora prin elaborarea unor noi standarde si
revizuirea celor existente;
e) ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit
nivelului de dezvoltare tehnică într-un anumit moment, însusirile tehnice, respectiv
conŃinutul, configuraŃia, dimensiunile, rezistenŃa la diverse probe, însusirile estetice,
condiŃiile de utilizare, pe care trebuie să le îndeplinească un produs, o lucrare sau un
serviciu, precum si prescripŃiile privind recepŃia, marcarea, depozitarea, transportul
acestora, după caz.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care defineste conceptul de standardizare.

Testul nr.40
Urmărirea producŃiei la nivel de societate comercială prezintă următoarele
caracteristici specifice:
1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin secŃii si ateliere, iar în
cadrul acestora pe la locurile de muncă, preîntâmpinarea apariŃiei unor dereglări în
procesul de producŃie;
2) pregătirea executării produselor la nivelul secŃiilor, atelierelor si locurilor de
muncă;
3) culegerea de informaŃii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative
a producŃiei;
4) compararea continuă a sarcinilor de producŃie realizate cu cele planificate;
5) exploatarea raŃională a utilajelor si instalaŃiilor.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă caracteristici specifice urmăririi
producŃiei la nivel de societate comercială:
a) 2,4,5
b) 1,3,4
c) 1,2,3
d) 1,3,5
e) 3,4,5
Testul nr.41
Standardizarea este o funcŃie importantă a managementului producŃiei,
deoarece:
a) la nivelul comitetului de direcŃie se întocmeste programul de ansamblu care
cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de producŃie, mărimea utilajelor si
amplasarea lor;
14
b) la nivelul operaŃional are loc atât organizarea si planificarea internă,
prevăzându-se în detalii întreaga desfăsurare a serviciilor de producŃie pe secŃii,
ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de muncă si pe termene;
c) face posibil controlul fabricaŃiei, aprovizionării, contabilităŃii si a altor
activităŃi la un anumit nivel de performanŃe si de calitate;
d) face posibil controlul altor activităŃi la un anumit nivel de performanŃe;
e) face posibil controlul altor activităŃi la un anumit nivel de calitate.
De ce standardizarea este o funcŃie importantă a managementului producŃiei?
IndicaŃi varianta de răspuns corectă.

Testul nr.42
Publicitatea poate fi definită ca:
a) mijlocul prin intermediul căruia managerul îsi conturează pentru o perioadă
lungă sau medie atitudinea sa faŃă de piaŃă, concretizată prin indicarea obiectivelor esenŃiale
în cadrul raporturilor de piaŃă, însoŃită de precizarea liniei principale de acŃiune pentru
atingerea lor;
b) mijlocul prin intermediul căruia managerul îsi conturează pentru o perioadă
lungă sau medie atitudinea sa faŃă de piaŃă;
c) un ansamblu de informaŃii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a
căror merite sau calităŃi se difuzează prin intermediul diferitelor mijloace de
comunicare, fără cheltuieli din partea societăŃii comerciale;
d) un ansamblu de informaŃii cu privire la o unitate si la produsele acesteia;
e) operaŃiunile de obŃinere a informaŃiilor referitoare la fenomenele si
procesele pieŃei.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă si completă care defineste publicitatea în
vederea vânzării produselor pe piaŃă de către o societate comercială.
Testul nr.43
FuncŃia financiară din cadrul unei firme este implicată în următoarele domenii:
1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a
capitalului;
2) managementul riscului si operaŃii, prin asigurarea disponibilităŃii unor
fonduri suficiente, sub formă de disponibilităŃi bănesti sau linii de credit, pentru
acoperirea deficitului net de numerar;
3) analiza informaŃională financiară;
4) adoptarea deciziei financiare;
5) execuŃia deciziei financiare.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă domenii ale funcŃiei financiare din
cadrul unei firme:
a) 1,2
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,4
e) 3,5
oferă managerului general următoarele informaŃii legate de:
1) posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare;
2) metodele de utilizat pentru sporirea eficienŃei economice;
3) un ansamblu de informaŃii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a
căror merite sau calităŃi se difuzează prin intermediul diferitelor mijloace de
comunicare, cu cheltuieli din partea societăŃii comerciale;
4) metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea întregului
personal;
5) doar o imagine sumară a stării în care se află societatea comercială.
Care din combinaŃiile enumerate mai jos reprezintă informaŃii importante pentru
manager în ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de bază al
managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurării echilibrului financiar
al societăŃii comerciale:
a) 1,4,5
b) 1,2,4
c) 1,2,3
d) 1,3,5
e) 3,4,5
Testul nr.45
În condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, bugetele de venituri si cheltuieli ale
întreprinderilor trebuie să vizeze:
a) activitatea comercială;
b) activitatea de cercetare-dezvoltare;
c) toate compartimentele, toate funcŃiile unităŃilor respective, adică nu numai
producŃia, ci si cercetarea-dezvoltarea, activitatea comercială, cea de personal si
financiar-contabilă, insistând pe elementele de contact al acestora cu managementul
financiar;
d) împrumuturile bancare;
e) o serie de informaŃii cu privire la unitate si la produsele acesteia.
Ce anume vizează în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, bugetele de
venituri si cheltuieli ale întreprinderilor? IndicaŃi varianta de răspuns corectă.

Testul nr.46
SelecŃia profesională presupune o analiză obiectivă a concordanŃei dintre:
a) caracteristicile profesiunii si posibilităŃile de ordin fizic, psihic si
informaŃional pe care le prezintă persoana;
b) teorie si decizie;
c) potenŃialul creator al fiecărui salariat si profitul brut al întreprinderii;
d) veniturile si cheltuielile angajatului;
e) potenŃialul creator al tuturor salariaŃilor si profitul net al întreprinderii.
AlegeŃi varianta de răspuns corectă care are legătură cu selecŃia profesională.

Testul nr.47
Prin promovare profesională se înŃelege:
a) gradul de adaptare la noile condiŃii de muncă;
b) gradul de adaptare la vechile condiŃii de muncă;
c) încredinŃarea unei funcŃiuni cu nivel de responsabilitate superior celei
deŃinute anterior, pe baza eficienŃei dovedite si a aptitudinilor cerute exercitării noii
funcŃiuni;
d) atitudinea faŃă de muncă si nevoi personale;
e) măsurarea performanŃelor individuale.
AlegeŃi varianta de răspuns care defineste corect promovarea profesională.
Testul nr.48
În concepŃia americană, managementul înglobează:
a) funcŃiile de conducere ale tuturor cadrelor din întreprindere, începând de la
director până la seful de echipă;
b) esenŃa economică a managementului producŃiei, la pârghiile economice
folosite;
c) esenŃa economică a managementului producŃiei la formele si metodele
managementului;
d) esenŃa economică a managementului producŃiei la aspectele concrete ale
stimulentelor materiale si morale;
e) esenŃa economică a managementului producŃiei la gradul de răspundere
personală si colectivă.
Ce anume înglobează managementul în concepŃia americană? IdentificaŃi
varianta de răspuns corectă.

Testul nr.49
În capitolul privitor la „Universalitatea managementului” Roland Caude
subliniază că orice colectivitate ce are anumite scopuri de atins, are nevoie de:
1) o anumită structură, deci de organizare;
2) de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune;
3) echilibru între cerere si ofertă;
4) de conducători competenŃi, deci de management;
5) metode operaŃionale.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă scopuri de atins subliniate de Roland
Caude în capitolul privitor la „Universalitatea managementului”:
a) 2,4,5;
b)1,2,5;
c)1,3,4;
d) 2,3,5;
e) 1,2,4.

Testul nr.50
Factori socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizării mediului firmei în
mediu intern si mediu extern sunt următorii:
a) mentalităŃile si stiinŃa;
17
b) puterea politică;
c) cultura;
d) învăŃământul;
e) structura socială a populaŃiei.
AlegeŃi varianta corectă care nu are legătură cu factorii socio-culturali ai
mediului ambiant potrivit divizării mediului firmei în mediu intern si mediu extern.
Raspuns Validari Pagina

e
b

b
e

a
b

a
b

c
d

d
c

b
a

d
c

b
b

a
c

a
e

b
c

e
c

d
d

b
c

c
a

b
c

c
a

b
8. Dezvoltarea umana reprezinta:
a) sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora
b) asigurarea echilibrului optim între factorii economici, sociali si naturali în scopul asigurarii dezvoltarii prezente si
viitoare
a) asigurarea bazei materiale si spirituale pentru satisfacerea nevoilor crescânde a factorilor umani
b) totalitatea actiunilor programate pe termen lung care sa conduca la schimbare în sens pozitiv
c) activitatea creatoare, rezultatul procesului de innovare
9. Programele strategice reprezinta:
a) sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora
b) asigurarea echilibrului optim între factorii economici, sociali si naturali în scopul asigurarii dezvoltarii prezente si
viitoare
c) asigurarea bazei materiale si spirituale pentru satisfacerea nevoilor crescânde a factorilor umani
d) totalitatea actiunilor programate pe termen lung care sa conduca la schimbare în sens pozitiv
e) activitatea creatoare, rezultatul procesului de innovare
8. Dezvoltarea umana reprezinta:a) sporirea cantitativa a
activitatilor si rezultatelor acestorab) asigurarea echilibrului optim
între factorii economici, sociali si naturali în scopul asigurarii
dezvoltarii prezente siviitoarea) asigurarea bazei materiale si
spirituale pentru satisfacerea nevoilor crescânde a factorilor
umanib) totalitatea actiunilor programate pe termen lung care sa
conduca la schimbare în sens pozitivc) activitatea creatoare,
rezultatul procesului de innovare