Sunteți pe pagina 1din 6

1

Apostol glas

T

Preotul: Sã luãm aminte! Pace tuturor!

Prochimen glas

T

Anagnostul:

ª

T

i

lea.

du

hu

lui

tãu.

Pro chi

men

gla

sul

al

cin

ci

T

ne

vei

ta în veac.

zi

u, Doam ne,

nea mul

a

ces

şi

ne

vei

fe

ri

de

Strana: T

T

u Doa

a

]

am

ne

e

ne

e

! ! ! S

ve ei

pă ă

zi

i

i

!

i

i

şi

i

ne

e

ri

i

ve ei fe

de nea a a ! a
de nea a a ! a

de nea a a ! a

de nea a a ! a
de nea a a ! a

de

nea

a

a

!

a

ul

a Anagnostul zice stihul:

mu

ce

es ta în veac.

M

T

ân

tu

ieş

te

a

lip

sit

cel

T

de

mă Doam ne

cu

vi

os,

că s-a

îm

pu

ţi

nat

a

de

rul

la

fi

i

!

i

ii

oa

o

or.

me ni lo

Strana: T

T

u Doa

a

]

am

ne

e

ne

e

! ! ! S

ve ei

pă ă

zi

i

i

2

!

i

i

şi

i

ne

e

ve ei

fe

ri

i

!

de

nea

a

a

a

mu

T

ul

a

T

ce

i i

es ta în veac.

am

u

Doa

a

e

]

ne

e

ne

! ! ! S

ve ei

pă ă

zi

i

i

de

şi

i

i

ne

e

e

! !

ve ei

fe

e

ri

i

!

a mu

ul

a

a

ce

e es ta

[

î

în vea

a

a

ac.

nea

a

a

Preotul: Înţelepciune! Anagnostul:

D

T

in Fap

te

le

Sfin ţi lor

A

po

os

toli

ci

Preotul: Sã luãm aminte! Anagnostul:

re.

ti

Î

n

zi

le

le

a

ce

lea,

când

ne

ru gă ciu ne,

du

ceam noi,

A

pos to lii,

la

lo

o sluj ni că,

cul

de

ne-a

în

tâm

to ni cesc

pi

nat

şi

ca

ei.

ni

lor

ca

re

a

vea

duh

pi

re

ghi

cind

a

du

stă

cea mult câş tig

pâ â

A

ceas

ta,

ţi

nân du se

du

Pa

vel

şi

du

ga

a zi când:

A ceşti

oa

meni sunt slu

ji

tori

ai

Dum

ca

re

ves

tesc

vo

noi,stri

ne

ze

u

lui

ce

lui

prea

a î nalt

3

rii.

Şi

a

ceas

ta

a

ni

in

du se,

cu t-o mai mul

în

s-a

tors

În

nu

me

le

lui

I

i

sus

uă ca lea mân tu i

le.

te

zi

i

Iar

Pa

vel,

şi

i-a

zis

du

u hu lui:

îţi

po

run

cesc

Hris tos,

cea as

Şi

în

a

cel

roa bei

au

pus

na

î

ieşi din ea.

a

ie

şit.

Iar

când au

zut

stă

nii

s-a

dus

dej

dea

câş

la

lor.

pe

Pa vel şi

na

in

tori,

pe

Si

i

ri

tea dre gă to

au zis:

tul bu ră

ce

ta

tea

ti

gu lui lor,

şi

i-au

dus

în

pia

ţă,

Şi,

du

cân

du-i

la

ju

de

ei

ne

în

va

ţă

a

ceşti

oa

meni, ca

re

sunt

iu

dei,

noa a

as tră ă;

o

bi

ce

iuri

ca

re

no

uă,

ca

ro

mani,

să le

nu

ne

es

te

Şi

fa

cem.

în

du

it

ni

ici

să le pri mim,

s-a

ri

di

ca

at

şi

mul

ţi mea îm

po

tri

i va lor.

A

tunci,

ju

de

to

rii

le-au rupt veş

min te le

şi

au

po

run

cit

să-i

ba

a

Şi,

du

ce

le-au dat

tă cu vergi.

4

mul

te

lo

vi

turi,

i-au

a

run

cat

în

în

chi

soa re,

po

run cind tem ni

ce

ru

lui

să-i

zea as

că cu gri

jă.

A

ces

ta,

pri

mind

o

a

se

în

chis

în

a

dân

re le

în bu

tuci.

cul

te

me

nea

po

run

că,

i-a

şi

le-a strâns pi

cioa

Pa

vel şi

em ni ţei

Şi,

tre

mie

zul

nop

ţii,

Si

la

se

ru

gau

şi

cân

tau

cân

te

ce

de

la

u

lui Dum ne zeu;

iar

cei

în

chi

i

i işi îi

as

cul

tau.

deo

da

tă,

s-a

cut

cu

tre

mur ma re de

pă mânt,

Şi

în

cât s-au

zgu

du

it

te

me

li

i

le

te

em ni ţei

şi

în

tr-o

cli

s-au des

chis toa te

u

şi

le

şi

le

le

gat.

tu

ri

le

tu

tunci,

A

deş

tep

tu ro or s-au dez

tân

du

se

tem

ni

ce

e

e

rul,

şi vâ

zând des

chi

se

u

şi

le

în

chi

so

rii,

a

tras

sa

bi

a,

ga

ta

ţa,

să-şi

gi

ia

via

i

it.

a

căci

cre

dea

în

chi işi

au

fu

ma

re

şi

i

a

că cei

vel

a

stri

gat

cu

glas

Dar Pa

5

zis:

nu-ţi faci nici un

rău,

to

oţi

a

ici.

sun tem

Iar

el,

ce

rând

lu

mi

s-a

re pe

zit

î

un

tru

şi,

tre

mu

rând,

a

zut

î

na

in

tea

lui

Pa

vel

şi

a

lui

Si

i

i

la;

şi,

sco

ţân

du-i

a

fa

ră,

du

le-a

zis:

Ci

ce

pe

cei

lalţi

i-a

vo

â

â ât la

loc,

Dom ni lor,

ce

tre bu

ie

fac

ca

mă mân tu iesc?

ei

au

răs

puns:

Cre

u

de în

şi

Dom

nul

I

i

sus

şi

te

vei

ca

sa

ta.

lui

tu

u

Şi

i-au

pre

di

cat

mân tu i,

cu

vân

tul

Do om nu lui,

şi

tu

tu

ror

ce

lor

din

ca

A

tunci el,

ţii,

lu

ân

le-a spă

du-i

la

si

ne

în

a sa lui.

tr-a

cel

te zat,

ceas

el

al

no op

lat

ni

le

tă.

şi

s-a

A

poi,

bo

du

şi

toţi

ai

lu

u

ui în da

cân du-i în

ca

să,

sa,

tă ca

a

a

Dum ne

zeu.

a pus

ma

sa

şi

s-a

â

ve

se

lit

cu

cre zâ

â

â â

â

â

â â ând

toa

în

Preotul: Pace þie, celei ce ai citit!

Anagnostul:

Aliluia glas

T

ª i

du

hu

lui

tãu.

Strana:

a

A

i

lu

i

!

li

i

a

a

+

!

a.

a,

!

a, A

a

li

lu

u

i

a a

!

A

li

i

0

lu

i

a

Anagnostul zice primul stih:

Î

T

n

du

ri

le

Ta

le,

Doam ne,

în

veac voi

u

da;

în neam şi

în

neam voi

ves

ti

T

a

de

rul Tău

!

 

cu u gu

ra

a mea a

 

a.

Strana:

A

T

a

!

li

i

lu

i

i

!

a

a

a,

A

li

i

!

a, A

a

li

lu

u

i

a a

+

!

a.

Anagnostul zice al doilea stih:

0

lu

i

a

C

T

ă

ai

zis:

în

veac

se

va

zi

di

mi

la,

T

în

!

S

ce

e

e ruri

se

va

ti

i

a de vă

ru ul Tă

ă

ău.

Strana:

A

T

a

!

li

i

lu

i

i

a

a

a,

A

a

a

li

i

i

!

!

lu u

i

i

!

a

a

a

a, A

a

li

!

lu

u

i

i

a

[

a

a

a.

6