Sunteți pe pagina 1din 3

1

Binecuvântările Învierii, glas 5 T


   
Nanu Virgil Ioan

B     


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi în drep tă ă ri


le 
TaAle.
A  

S 
o bo rul în ge resc s-a mi rat vă zân du te pre Ti ne

!
în tre cei morţi so co tit 
fi A
ind  şi
pu 
te 
rea 
mo 
or
ţii


sur pând Mân tu i to ru le şi îm pre u 
nă
cu Ti i


i neA
pre
A da
am ri A A
di cân   
du-l şi 
din
ia ad pre to 
oţi
slo bo


zi 0
in du-i. 

B     


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi în drep tă ă ri


le 
TaAle.
A  

P A    


en tru ce mi ruri prin mi los ti vi re cu la crimi a mes te


caţi !
o u ce ni 
ţe A  
lor în 
ge
rul cel 
ce
a stră lu ci it
la


mor mânt a zi 
is mi 
ro no si ţe K  ve
lor deţi voi groaa
a pa


şi în ţe 
leA A
geţi  
că Mân tu i to  mor
o rul din  
mânt a


în 0
vi a at.
2

B     


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi în drep tă ă ri


le 
TaAle.
A  

F A 
oa ar te de di mi nea ţă mi ro no si ţe le au a ler gat


la mor mân 
tul!
Tău tân gu in 
du
seA   
dar î na in tea lor a


stat în 
ge
rul şi a zis    tângu
vre mea i 
 a în
rii ce 
tat    plân
nu mai A A , 
geţi


ci A po os 
toA
li lor 
spu neţi În vi e 0
e rea. 

B      


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi în drep tă ă ri


le 
TaAle.
A  

M     


i ro no si ţe le fe me ei cu mi i ruri ve nind la


groa 
pa
Ta  
Mân tu i to 
ru  
le plân geau  
ia ră în 
ge 
rulA
că 
tre


e le a gră it zi când:  
pen tru ce 
 co tiţi pre
so  
Cel viu 
cu


cei
morţi  
căci ca un Dum ne ze eu    mânt
din mor   a în 0
vi


a at. 

S 
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

Î 
n chi nă ă mu ne Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu
3


lui Duh    
Sfin tei Tre
imi 
în 
tru o fi in ţă cu Se ra fi 
mii
stri


gând:  1
Sfânt, Sfâ ânt,
Sfâ 
ânt
e eşti Doa0
am ne. 

Ş  
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

P
re Dă tă to rul de vi a ţă năs câ ân du-LFe cioa ră

!
de pă 
cat pre A dam l-ai mân
tu it  
şi bu cu ri e E vei


în lo 
cul  
în tris tă rii i-ai
dă ru it   
şi pre cei că zuţi din


vi a ţă i-a   taatA
în drep la a ce A
eaşi  
Cel 
ce 
S-a 
în


tru pat din ti i 
ne   
e Dum ne zeu 0
şi o om.

A
 li  lu i a, A li lu i a, A li lu i a, Sla


vă Ţi e 
Dum ne ze uAle.  ( de două ori )

A
   
li    
lu i a, A li lu i a, A li lu i i a, Sla

T

vă Ţi e  
Dum ne ze u 
 le eA ee e.  