Sunteți pe pagina 1din 25

-l

UNIVERSITATEATEHMCA DE CONSTRUCTIIBUCURE$TI
CATEDRA CONSTRUCTIIDE BETON ARMAT

GHID PRACTIC PENTRU CALCULUL


ELEMENTELOR DE BETON ARMAT
- Pentru uzul stude,nfilor-

Autor Eugen Enache

BUCURE$Tr 2007
I
NOTA l: Prezeritalucrarea fost realizati Witizftrdlucririle citce in bibliografie.
NOTA 2: Aeestmaterialva fi utilizatnumai in scopdidactic.Folosirea lui in attescopuri
decit cele necsaxe procesului de invilimfut este sancfionati potrivit legislaliei in
vigoare.

I
Schema1.1

Schema1.7 Secfiuni dreotunshiulare simntu armate * incovoiere


Yeri/icare

Sedau: b, h, Ao, R", Ro


Se cere: M"*

I. Se calculeazd a infunclie de agezareaefecttvd a armdturilor pe sec{iune


2. ho: h-a
n
= ii-rc0 (n)
s. po/o
-
bho
PYoR.
a.
-
100 R"

5. {6: 0,60pentruOB37Si 0,55pentruPC52,PC60

6. Severificd{S{6?-+ NU: 9 -10 -+Stop sau DA : 7-8- II

7 . S e ca l cu l e a zdm={r-L\
: -\2)2 s( nt r = l- L

8. M"q: mblf,A"sau M"*: -+ II


yhoAoRa

I l .S e ve ri fi cdp %5 0 ,1 0 % ?- + NU:L2- +Stop sau DA :13

12.M"q calculatla (8) estebun -+Stop

13.Severificdpo%20,05%?-+ IYU:|4-+Stop squ DA: I5-+Stop

14. Se aplicd relayiilede calcul valabilepentru elementelede betonsimplu (pct. 4.4 din
STAS10107/0-90)-+ Stop
I 5. M"q calculatla (8) sereducecu coeficientul0,85+ Stop

9. mt: 0,42pentruOB37sau0,40pentruPC52, PC 60
I0. Mrq : mubh(R"+ Stop
Schema1.2

Dimensionare

Sedau: b, h, R", Ro,M


Se cere: Ao

1. Se apreciazd a
2. ho:h*a
^ M = -'--"':-
J. fll
bh:R.
=
4. m6 0,42pentru OB37 sau 0,40pentru PC52 , PC 60
5. Se verificd m 3m6 ?-+ NU: 12 -+Stop sau DA:6-7-8
6. Se calculeazd
( =1-Jfa'^
p
-3
-pVo= l00f- R o

sau

'v2= l - Z

-.i

!s- M
' = *bh,
7. ,e" sau Ao = thh
- sau Ao=
100 "Ro
r h,Ro

8. Severificd port <A,10 % ? -+ NU: 9-+ Stop sau DA: I0 -11-+Stop

9. Ao calculatd la (7) estebund + Stop

10. Se alegep^1n%

I I. A" = Py!" nlr"+stop


" 100

12. Este necesardormareq dubld sau mdrirea secliunii de beton -+ Stop


Schema1.3

u armate -
Dimensionctresectiunede beton

Sedau:, R", Ro,M


Se cere: b, h

I. Sealegeprocentulde ormarep95pe criterii tehnico-economice


2. Sealegeb
3. t-= P v o R '
100R"
(r\
4. m = t-l\ l - z I
2)
' IM
5. ll- = l-
"
\mbR"
6. Se apreciazd o
h : h o +a
8. Se rotunjeSteh la h"1""ti,
9. Yaloarea b este impusd de criterii constructive ?
DA :11 - 12 +Stop sau NU: lO

9. Severificd ! 3! 3L, DA: 1I - 12 -+Stop sau N(J: 13 + 5


3 h2

lt.hr: h"7""*- o
72. Se trece la dimensionarea armdturilor (1.2) -+ Stop

13.Sealege o qltdvaloare b -+ 5
Schema1.4

Schema1.4 Sectifni dreTl' *ahiulare dubl\ armat?- iqcgvoiere


Yerificare

Sedau: b, h, A* A'o, Rr, Ro


Se cere: M"*

1. Se calcaleazd a tnfunclie de asezareaefeetivd a armdturilor pe sec{iune


2. h o =h * a
3. Se colculeazd.a' tnfuncsie de asezoreaefectivd a armdturilor pe secliune
4. ho: ho- a
i
J. ^po/o=ltoo(u")
bho

b h n=
6. 'P'o/o\ $rc0 P,)

,7 E _ pn/o- p Vo R"
'
100 .R.
8. {6: 0,60pentruOB37Si 0,55pentruPC52,PC60

9. Severificd{S$?-+ ItW: 15- 16 -+Stop sau DA: I0 - 11

tA , 2a'
tU- 5^n
no

I I. Severificd € > €^-? I\W: 14 -+ Stop DA: 12- Ij -+ Stop

12.Secalculeazd
*= {v!\
-t sau y =t-{
2) 2
Ii. M""e= mb(R, + AoRoho sau M"oo= rh,(A" - A',b, + A'"Roho
)Stop

14. M"*=AoRoho+Stop

15. mt: 0,42pentru OBjT sau 0,40pentru PC52 , PC 60


16. M"op= mubhlR"+ A'oRoho-+stop

a
Schema1.5

Dimensionare

Sedau: b, h, R", Ro,M


Secere:Ao , A'o

I. Se apreciazd a
2. ho: h-a
3. Seapreciazdq'
4. ho: ho-a
-M
J. m = -------:-
bh:R.
6. m5: 0,42pentru OB37 sau 0,40pentru PC52 , PC 60
7. Se verificd m Smb ?-+ NU: 8 - I sou DA : 23

8. a'-=(^- ^rbn:n"
" hoRo
g. Dintr-o altd ipotezdde tncdrcareo rezultstA'o mai maredecdtceqcalculatdla (S) ?
N (I: I0- ll - +Stop DA: 12- 13- 14- 15

RR
10. p*,.o/o = 60* Wntru OB37 sau p*o/o = 55* pentru PC52,PC60
fro Ka

rttl. , -P*urro/obho
1'1^ = - f) 1,
" 100
undeA'o esteceacalculatdla (8), nerotunjitdconstructiv-+ Stop

1 2 .* ,'= M - 4 ) R o h o
bh:R"

13. Secalculeazd€ =l- ^D.yo


r -roog&-
'R" sauy =t-L
2

r' , 2a'
rq., =h

15.Severificd€ > €* ? NU: 22 -> Stop DA: 16- 17- 18


16.n, = +A'osauAo=€bh"t * n" sauAo= e'"
#uho rftr+
undeA o estecea efectivd,folositd la (12).
Schema1.5

A
1 7 . 'p % o = ' - 1 0 0
bh,
18. Severificd p94 >0,10 ?5 ?+ NU: 20 - 2I-+Stop DA: I9+Sap

19. Aocalculatd la (16) estebund +Stop

20. Se alegep.a

21.A"" =(y7bh, +Stop


100

22.A.= rM= -+Stop


" hoRo

23. A datd dintr-o altd ipotezd de tncdrcare ? I\W: 24+ Stop sau DA: 12- 13 -
"este
14- t5

24. A'o nu este necesarddin calcwlul tn ipoteza de incdrcare datd. Se contimfi calculul ea
pentru a secfiunesimplu armatd dupd schema1.2 -> Stop
Schema1.8

Sedau:b, h, bp,hp,Ao,Fn, R,
Se cere: M"*

I. Se calculeazd a tnfunclie de osezareaefectivd o armdturilor pe secliune


2. ho: h-a
3. Se calculeazd ldsimeaactivd deplacd bo
| Aori^
| beheR"
4. =- corespunzdtoarela x:h,
_"
5. SeverifiedAo2Aok-? NU:(xshp)6 +Stop sau DA: (x>h)7-8-9-10- II

6. Se cslculeazd ca o secliune dreptunghiulard cu ldlimea bo cu schemal.l -> Stop

-b)hon"
-, t -@,
=
/. f,-,,qrl
R"

8. Aor = Ao * Aoa

4., R
9- ' =--"i---o
E
bh, R"

10.€o: 0,60pentruOB37gi 0,55pentruPC52,PC60

Il. Severificd€<& ?-+ NU: 14- 15- 16 ->Stop sau DA: 12* 13- 15- 16 +Stop

* = {- \ t-L\
12.Secalculeazd sou y =I-!
2) 2
13.Mr =mbtR" sau M, =yh"A",Ro

( nl
1 5M
. a=A,,,1h,-+lR,
\ 2)"
16. M""p: M"opt r Meqrr +Stop

14. Mr =0,42bh2,R"
pentruOB37sau M, =0,40b1tR"pentruPC52,PC60-+ I5 - 16
Schema1.9

Schema1.9 Sectiuni tn formd de,T - incovoiere


Dimensionare

Sedau: b, h, bp, ho, R" , Ro,M


Se cere: Ao

I. Seapreciazda
2. ho: h-a
3. Se calculeazd ld{imea activd deplacd bo
( ft-\
4. Mtu - bphpl -z :
' 't h"
2) " corespunzdtorla x h,
In^

5. SeverificdM )Mti*? +NU:(x Shp) 6 ->Stop sau DA: (x >h) 7 -8-9-10- I1

6- Se calculeazd ca o secliune dreptunghiulard cu ldgimeabo cu schema 1.2 + Stop

- uh,(n"
7. M,,=(u, -?)^"
8. Mr:M - Ma
g. *= Y'
bh:R.
10.mt: 0,42pentruOB37sou0,40pentruPC52, PC 60
11.Severtficdm Sm6? Na:16 +Stop sau DA: 12* 13- 14 - 15 -+Stop

€ =l-
13.Secalculeazd
"ll-Zm
sau r4-t
R M,
1 4 .A ,r=€- b h " *
" Ro
sa u A ,, =- -
yh"R"
15.A": Aar *Aan -+ Stop

16. Este necesardarmarea dubld + Stop


Schema2.1

Schgrqa2.7 Seetiani dre *' ohiulare armate simetric -


Compresiune exeentricd
Verificare

Sedau: b, h, , R" , Ra, N, Ao: A o


Se cere: M"oo

i
I. Se calculeazd a infunclie de agezareaefectivd a srmdturilor pe secliune
2. Secliuneaeste intr-o zondplasticd potenliald la ac{iuni seismice? -+
NU: 10-11-12- 13- 14 -+Stop squ DA: 3-4-5-6
3. ho:h-a
N
4 . t- = L =
ho bhoR"
5. f6: 0,60pentruOB37Si 0,55pentruPC52,PC60
6. Severificd€<&?-+ ItW:7 +Stop sau DA:8
7. Secliuneade beton este insuficientdpentru a asigura condilia de ductilitate (6)-+
snp
8. Severificd€50,40 ?-+ I\W: 9 - I0- 1I - 12- 13- 14 -+Stop sau
DA : 10- 11- 12- 13- 14 +Stop
9. Procentulde armarecu etrieri Si lungimeazoneiplasticepoten{ialetrebuiemajorate
+ I0- 1I - 12* 13- 14 -+Stop
N Ro ' a
Io.Secalculeazd n= : a=Ao
bhR" bh R"' h
I1. Sescoatem din tabelele9 din tndrumdtor-vezi [IJ Bibliografie
1 2.M" =mb h zR "

I 3. Excentricitsteoadifionald ^ : L > 20mm


" 30
14. Mroe: M"-Neo-+Stop
Schena2.2

Schema2.2 Sectiulti dreptunshiulsre armute simetric -


Cqmoresiane excqntricd
Dimensionare

Sedau:b,h,, ry, Ro,N, M


Secere:Ao: A o

1. Se apreciazd o
2. Secliuneaeste tntr-o zondplasticd poten{iald la ac{iuni seismice? -+
NU: I0-II- 12- 13-14- I5-16- 17-18- 19 sou DA:3*4*5-6
3. ho: h-a
rPxN --
a. -
(
ho bhoR"
5. {6: 0,60pentru OB37 Si 0,55pentnt PC52, PC60
6. Se verificd €S €n?-+ NU: 7 -+ I sau DA : 8
7. Se modificd secliunea de beton ostfel tncdt { < {6 -+ I
8. S e v e r i f i c d6 < 0 , 4 0 ? - + N U : 9 - I 0 - I l - 1 2- I 3 - 1 4 - 1 5- 1 6 * 1 7- 1 8 * 1 9
sau DA: I0-11-12-13-14-15*16-17-18- 19
9. Prbcentul de armare cu etrieri gi lungimea zonei plastice poten{iale trebuie majorate
- + 1 0 - I 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4- 1 5- 1 6 - 1 7- 1 8 - 1 9

10.Excentricitateaaditionald ,- = L> Zhmm


30
ll.Mc=M+Neo
o
I 2 . S e c q l e u l e a znd= ' N : m= Y' ,
bhR.' bhzR.' h
13.Se scoate a din tobelele 9 din lndrumdtor *vezi IIJ Bibliografre
R"
14. A- = A'- = abhl-
Ro
15.Se stabilesc diametrele barelor de armdturd gi agezarea lor pe secliune cu
respectareadiametrelor minime gi a distanlelor mmime admise intre bare.
16. Se calculeazdAr(total) pe sec{iune
,/o(peo lanra) - e"(*!t*a) 100 si p%(totat\ =
A"W)
rcg
on bh
18,Sealegep.ir?6,p^*o/5
19.Severificd p%(tatal) 3p^*?5 NU: 2i -+ I sau DA: 20
20. Se verificd p%(pe o latura) > 0,2ok Si p%(total) 2 patn ?6 NU: 22-> Stop sau
DA:2|+Stop
21. Armarea stabilitd la (15) estebund -+ Stop
22. Se corecteazdarmqreq pentru a tndeplini condiliile (20) -+ Stop
23. Se mdregtesecfiuneade betonpentru ca p%(totaQ Sp^ ,% -+ I
Schema6.1

tdietoare
Dimensionare

Sedau: b, h, Rs,Ro,Aofu), Q
Secere:A", a"

I. Se calculeazd a tnfuncfie de asezareaefectivd a armdturilor pe secliune


2. ho: h-o
3. o= Q
bh"R,
4. Severificdpentru grinzi Q <O,SOsaupentrupldci Q <0,75 ? +
NU:6 sau DA:5-+Stop
5. La grinzi nu este necesard o armare transversald, etrierii se prevdd constructiv. La
pldci nu estenecesardo orrnqre transversald. +Stop
6. secliunea se afld tntr-o zond plasticd potenliald la acliuni seismice ? -+
NU: II sau DA:7
7 . S e v e r i f i c d0 < t ? - + NU:8-g-10-II sau DA: t2-13-14-Is

3-O
8. m-, 2- --------
9. R{red) : tn&t
10.SerecalculeazdA- = --er----=
bh,R,lred)
1 1 . Severificd 0 sl ? + I\W: 25 -+ t squ DA:12 - I3 - 14 - I5
,l
-o(')
12. 'pYo
bh = 100

p.Yo= @Y R,b'd)roo
13.
3,21po/o Ro

r00{p% R,(red)
1 4 .L =
ho p"Yo 0,8R"

15.Severificd! =r,t ? N(I: IT - Ig sau DA: 16- Ig


no

16.Procentulp"o/ocalculat la (13) estebun -+ 18

^ o/^-
*]*^,(red)
.,_[tul-
L
corespunzdtor
la -,U
t=r,t
-.-_l

Schema 6.1

18,,Severificdp"%o20,1 94,+ NU: 19* 20 scn DA: 20


19.Seia p"?5 = 0,1 ot5
-+ 20
20.SealegeAr+21- 22+Stop sau sealegea" +23 - 24 +Stop
21.a .loon"A"
" p.Vob
22. Sealegea" (efectivd)Sa" (maximdconstructivd)-+ Stop

23. Sealegea" (efecttvd)Sa" (mmimdconstructivd)


b
2 4 .A " ro :!:' +sto p
" l0An.

I
Schema9.2

centricd
Verificareadeschiderilor fisurilor normale

Sedau:If ,If ,0,At, Ao,R,,Eo, c , d


Secere: a Sar"a^?

I. Se determind sria de inglobare a ormdturilor tntinse A61


A
2. p . Y o = ' - 1 0 0
4,,
p(-
3. Se cqlculeo6 (pentru armdturi cu diqmetre diferite se inloeuieste
d + ""
251
tHt
nd
-t

Au,
4. Se alege ay"a^

5. Se determind valoarea Llpentru care nu este necesard verificareo prin calcul a


d
dtischideriifisurilor -vezi tabelul 15A din tndrumdtorul flJ sau tabelul 31 din STAS
10107/0-90
' d d L?Ot
6. Severificd r+6) + NU:B-g- r0 sau DA: 7 +Stop
este tndeplinitd -+ Stop
7. Condilia de verificare a7S d Taam
Nt-
L v--
NO
NE
9. oo = --]-
Aa

10. Valoarea ry se stabileSteprin calcul sau se ia valoareo aproximotivd din tabelul 16


din tndrumdtorul IIJ sau tabelul 3l din STAS 10]07/0-90 7 + prin calcul : t I - 12
sau cutabel: 16- 17 - I8* 19-20

II. B_l,sAbtRt
4o6o

1 2 .S e ve ri fi cdsI
B ? N U:14- 15- 17- 18- 19- 20 sau
DA:13-I5 - 17- 18* I9 - 20
13.ValooreaB calculatdla (13)estebund-+ 15
14.Seia B: 1+ 15
15.Secalculeazdty: I-0,3(I-0,5v)Bpentru OB37respectivty: l-0,5(I-0,5u)B pentru
PC52,PC6O
16.Din tabelul16din tndrumdtorul[I J saudin tabelul30 din STAS10107/0-90
sescoate
y tnfuncsiedepssi v
Schema9.2

17.& stabilegtes
18.Secalcilleazd1r =2(c+Qh)+20 4** OB37sau
P,

\ =2(c+Qk)+lo4o** PC52,PC6r
Pt

19.a, = l,rV?
bo

20.Severificda1Sa7a,,? NII:25+Stop sau DA:21 - 22

2 1.-pb%;o
h =4 ttOa
22. Severificdp?5>0,4?5 ItW: 23 - 24 sau DA:26-+Stop
23. Din tabelul I7B din indrumdtorulflJ se scoateoanw tn funclie de clasa betonului,
af"aSi d
24.Severifiedoo(9)Soo^*? I\W:25 -+Stop sauDA:26+Stop
2
25. a, d 7adncondilia de verificarenu esteindeplinitd + Stop
26. a, 4 4 r o* condilia de verificare esteindeplinitd+ Stop
Schema10.3

Schema 10.3Sectiuni tn formd d( T simolu armate


Verifi car ea deformalie i (sdgefii)

Se dau: f , qt, , ql , h, hp, b , bp,Ao, E* Eb,Al oa^


Secere:454,n,?

I. Date geometrice
I. Se calculeazd a infunc{ie de asezareaefectivd a armdturilor pe secfiune
2. ho: h-o
= $rc0 @")
3. 'p%o
bho
4. Se stabileSte A61

5. P,o/o=4nrc0
Au,

6.E,=7
7.ro=7

II. Calculul sdselii mmime de lungd duratd din f


8. Se determind g
^E Mfd
9 . v = q ' 1 s a u v =_-
q" ME
0 ,8 8 ,
1 0E
. ^-
" 1+0,5vrp
11.Din tabelul16din tndrumdtorul[IJ saudin tabelul30 din STAS]0107/0-90sescoate
y infunclie depl Siv
F
-o-
l). n =
" VE,
1 3 a. = ! " P
100
14.Se efectueazdcalculul I6i direct sau cu tabelul 13Cdin indrumdtorulpJ ? -+ ctt
tabel-+15- 16-21- 22 sau direct-+ 17- 18* 19-20-21- 22
15.Din tabelulI3C din tndrumdtorulIIJ sescoatek tnfuncyiedep% n" (:100a) , 4 St
b;
hh3
^ 1=2k-"" -+ 2I
16. I^,
Schema10.3

17, I , { bp-I) hp
1 8.F= A + a
19. BJ + B 2+2 a +V E o
' -60-t\e-n,Y
20. Io,
b^,
p?
**6-e1'ftnl
2t. (Et)= trutu,
22. Se determind deformagiamatcimdde lungd duratd (sdgeatamaximd) fidd) din f ca
pentru un element din material onogen Si elastic, cowiderdnd Wntnt modulul de
rigiditate (EI).valoarea calculatd la (21)

III. Calculul sdgelii maxime de scurtd duratd din qf fu:0t


23. Eb =0,8E0
24. Din tabelul 16 din tndrumdtorul [1J sau din tabelul 30 din STAS]0107/0-90 se scoate
ty infunclie dep6gi v:0
8.,
zJ. n-
"
VEo
26.Se repetdoperoliile (13) QI) cu noile valori oblinutepentru Erla (23) Si n" Ia (25)
27. Se determind deformalia mmimd de scurtd duratd (sdgeata maximd)f,a(qf ) din qf
ca pentru un element din moterial onogen Si elastic, considerdndpentru modulul de
rigiditate (EI) valoarea colculatd Ia (26)

29. SedetermindAfra-
30.SeverificdAf S Afd,,? NU: 3I-+Stop sau DA:j2+Stop
-+
31. Af > Af"a^ condilia deverificarenu esteindeplinitd Stop
32. Af < A.f"a^ condiliade verificareesteindeplinitd -+Stop
TabeIuI 9' 6

Coef-icieniii i, m, upsniru calculul elementelor crl secfiune dreptunghiulirl, armate simetric, supuse la compresiune (tntiadere) excentrici
tl

| " :o,loo I
lh I

Valorile 1000 z pentru cc:


o I t 8l o| l,0 , 2 0 1 0 0. 2, 221 l0l , 2 6 lo , z al o , l o l o , 3 5l o , 4 oJ0 , 4 5l o ,
o , o 2I o , o 4o . o Ioc , o sl o , r oI 0 , 1 2 i | 0 , r 4 l o , r o
,ltl; 5 | 6 I 7 | 8 I e I 10| tt I rz I tr l8
:iS#:
1 0 4I 1 1 9| L 3 4 l 1 4 9 l o J z0l 220 2s3 291 326 1,00
1,00 0 l4 29 44 59 89
.0,90 90 1 J 8 1 1 5 2 1 1 6 6 1 1 8 0 194 237 252 287 1 1 5 352 0,90
.ro 50 65 80 t24
0,85
98 Ltl 139 1 5 31 1 6 71 1 81 l 1 9 l 201 252 267 303 341 J/J 4t5
0,85 54 68 83 0,80
99 123 t 6 3 l r 8 0 l 1 9 0 1 2 0 8 222 267 277 J16 352 293 d'tJL
0,80 70 85 ILL IJJ

1 8 o l1 9 3 l 2 o 8 l z r e 276 293 366 409 146


0,75 E6 99 r12 ILO 135 165 zJo JJ'I
's9"" ,0,75

137 147 177 207 235


220 246 280 291 306 350 425 464 0,v0
0,70 97 ii1 t24 165
148 189 220 246 259 292 308 320 365 439 479 0,65
0,65 108 lZl -tJJ Lto
0,60
115 1A) 158 7 1 7 186 198 246 2 6 l 276 307 JLJ JJ/ 455 495
0,60 129
0,55
rt7 180 195 208 241 257 272 288 320 351 390 469 509
0,55 134 149 loo JJI

479 5 1 8 0,50
0,50 119. 136 t)J 169 183 r99 215 246 263 279 295 -taJ 359 399

214 230 246 262 294 3rrl326l3A 356 398 478 518 0,15
o,45 118 135 151 168 t64
141 180 227 213 259 29l 3 0 9 1 3 2 4 1 3 4 0 355 J v o 475 516 0,40
0,40 1i6 132 164
0,35
127 lAa 159 175 207 238 z J a 286 3 0 3 1 3 1 9 1 3 3 4 350 3 9 1 471 510
0,35 L12
5A2 0,30
120 t52 168 i99 216 ) 1 ) . 218 280 2 9 6 1 3 r 2 1 3 2 63{3 384 461
0,30 104 135

0,28 100 tll 148 164 179 195 117


228 214 ).7 \
259 '27 291 308 323 339 3 7 9 1 1 1 9 1 1 5 9 199 0,28
127 r a-) 159 175 19L 20'7 L ' J 239 255 | 287 303 319 335 {95 0,26
0,26 95
o,24 89 lzl L J I 153 169 185 20t 2 1 7 233 219 ) 6 5 281 297 3 1 3 xze 190 0,24
0,22 83 115 1 3 1 163 179 195 ) l 1 227 213 259 ) 7 7 291 347 3t2S 3 6 3 , 1
d o 3 , l{ { 3 185 0,22
0,20 78 1 1 0 126 ra) t5E 174 190 206 222 238 254 270 286 302 3u 479 0,20

Tobrlul 9. A (aontinaorc)

0,18 89 nsltzrl nt 154 169 r85 202 2 t v ?,34 265 282 298 J l { 353 39{ 434 474 0,1E
o,t6 E3 csI trs l' rct L47 163 t79 195 ? L I .227 213 259 t,t I 291 307 s17 387 127 46',7 0, 16
0,l{ /b 9rlr07lL23 139 i56 t7l 187 203 2t9 235 a \ 1 267 283 299 339 379 119 459 0, 1.{
o,12 68 'JL 148 t64 180 196 ) l ' , 227 ) 4 1 259 275 291 JJZ 372 4 1 1 451 0,12
0,10 60 121 140 156 rl2 188 204 220 236 ',\) 26E 281
'1)
4 361 403 111 0, 10
----:--
0,08 5') o6 84 100 132 148 164 ; zt2 241 260 z I o 316 356 ; 0,08
0,06 44 60 76 92 124 140 156 188 204 236 252 268 308 348 388 0,06
0,04 36 52 68 84 116 LJL 1.48 180 196 228 244 260 300 3{0 380 0,04
0,42 27 11 60 16 108 121 140 172 1E9 220 236 a < a 10) 332 372 0,02
0 18 35 )l 68 100 I16 r32 164 180 zt2 228 214 284 364 0

-0,02 59 v6 o, 124 156 t72 204 221. 236 )'16. 356


-0,0{ JA 51 67 83 t16 148 164 196 212 228 268 3{8 -0,04
-0,06 25 1J 59 75 108 156 188 204 220 260 340 -o;06
-0,08 51 67 99 148 180 196 2 1 2 252 JJL
-0,08
-0, 10 8 25 59 9l MA 172 204 J 4 4 1)4 -0,10
: Tt
*0,t? 16 JJ 50 83 99 LJZ 180 196 zJo ; 316 -0,12
-0,-14 8 25 42 74 91 t07 12:4 172 188 228 268 308 -0,r1
*0, 16 n 16 " 3 3 oo E2 99 115 164 180 220 260 300 -0, 16
-0,18 E 24 58 a4 90 t07 156 172 zt2 252 2;92 -0,18
*o,2Q 0 IO 66 82 oo 147 164 204 214 281 -0,24

-0,22 74 90 106 ta?


139 155 196 236 276 3 1 6 -0,22
-0,24 66 82 98 114 IJI 147 188 228 268 308 -4,24
_o,26 J8 t'r 90 106 tzz 139 179 ) ) n 260 300 -0,26
a.)
c6 r bo ool FAO\ b
€€ 00 € €6 c-n r c.l € N ra € N cl
(\ (\
o a h
(\
€b
(\ c r $ N \ FC.l
(\
f- r a \ of aa F-q
N
ol cl
h
N at
et N
I al al oi Gi ci N c{ cl ct c.{ ol' (\ NN a t N o.l e.t N o e{ o o o o o .1)
: - :
o € r r)r al$$
qr ro n ;l €
\N R
p E e.l a N \o
q o- \i EEE \o t - r
6
Fr €6
\€^
N N
a € -:I
N
cn N
.C
(\ oi ot trl N N NN ^i N6i N NNN el j cl N 6l ,l ot sl N N N Nl
6 N
--: GI N N NN
:
N
I $ a
:
a
:
N
.t € € oat cq a r or 9r! a b € N : \o €
o
€ eq ln N o- e r \ \ rr oq r oo 6 € :'l
o
Ol N N
N N N ct N al a.t'.i N ..i 6i o.l' cl' N N N N c.i 6l N ci N c.i N oi N NN $i si N N N N N ,.i I N N cl N N O N o N o
tl
€ (\ s N r € N N oi r GI € € € :ir
N N N o s n \o- b b \o r r f- r r \o r a € r a-
ct
n r co
cil 6

N N ql ct j 1 e.l 6l : j N N
: j :
N ,N N N
I al j
N
Ij s N N j j N N N N, N N N al cq 6l N. N o ct 6
L : : : at
€ 6N € € \o- € € € € € 90 N
r at N t--. o\
c.l cl N N
N N
\o- F- \o F-
N
r r) r € €" N r
l"O I F-- r
N
1N C.l N
: I N ol j ol' N N
l : j N ol j j j c.i j 6t
I N N.
I
j N
1 N N j : j : :
N N N N N al N N
$ N at j N c! o

€r
T
-
q
r 6
q
a r N ol r @ € € n- r 01 n N \o €€ r \o
ta,
j j I
N N ol n ot a \ r r r r t'- €€
,e
a
cl N N ol N
1j N N
: I :
N ct N a! N j ..i
1 :
.i j N N N j j N
l ^i ci
--a I :
6l N N N N N
1 N N N j cil N 6l

b 6t r r 'l
€ 6
h F F.- N
N q
6
N N N
N
cl o^
N r
ot n
N
!i a o{
q
c1- { c.l a N "1
N
€ .r- N r 6 6
N c\ N cil N N or' ct c.l N N N c.l N N el ^i N N oi N 6i Gi N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ll r*c I
6
rI N a
o
r
N
II N
N
ct Nl3 \o
N
l. N
N I

ci
O €l
ol N
€ Ns lI I
t--
l*" .il j ,'i ,.fI
: I 1l . i oil
N N N N N N N c.l N N N N
: lN N N N N N

r
€ t;
t--'
r
r F-
;t
€l
-il
€€
t
\o
-i
r @ o a h
l.i
q
r t;
l€
lr
N
i..
l€
I ..i
o

N N
r
:q
N
Jo - l
Nl N N
J
cil 6l

*l i: d\ al -v ll$* ts -1. *n lln* -r rll rolm € €


n
- l. l
l;4 o
N F. cil c^l N I
n ^. ll n -
l.; ,-i j l - i -il -; rlt il *t-
;tN I -
^ :l
'l

ctl
'l
N

cl
t il
lo
I
I
N

^
'.
ct
c.l
olo
I
rt
o{
ro
N N
nlo
Nl*
o
I
l'o
N cl
-l;-l
-t-

I
a.l
:N I
^'l
N
:c |l l":
olo
N N
ro
N

-l- I
I
r
ct
T I
I t- I r
II

nlelsl
; ie
oiolol d I o
lor o
lvs
-l*
Ylr)
Nei| lor o o l r € olv
l 4 € 6 \o^ t l\or € r e l r "-.*l--
rrl€@ &- laselss: ci l$€q ..1. - *
-il.i r l * i i-.li-i HitHNN
Ir-i Fq
lr I i "i NNINNN

slslsl:
IiiHIHNN Ncl
"a'
*h tl€^l rll - l
-t-r-l
ll Y- v. r . k t; * * | * - -tr;r:
ln nnle@ elr rrlr€ N
E"r b* b* l- N l- o-l r€
1., "1.
l.j -i -i
l-i -i .1. .-i,-it_i.j a

1..^--i-il-iri loi oi ^i
lo
j
O' N.I c.l N N
I lN N ler N N , I 6a NN
-
€ " l cl .t l;; J.
laY vlY
6€ t
ln
;;E; ;t; ::l;; 01
mffi* E*i; oo
l; ;;
o
lo lj-i -i..
_..i-
nf)l\o\o

I J *--ilr*i
ra-.lrr
'1,- i - j l - i . j
€ l\o r
lr..'--il,-i-i,-i ljtS"i l N N cl I N
- .l NN
N N I c.l c.l N
NV


r r

I
Ib
lCtl

li
L r . - l.r
loo

ir-i -il-i
t;;I; nnln\o
I : H-.'lr.-i
:l; * - U ^
rl*' -i*l-.'* \
Ele €blF-F-
\o
li;;E* l-;; tq66
t^-.
i:
la
t: t;-; q ror

I l.j,.'-."1,-ii-i t - * * N N IN NNI N NN

si:lslg l-rl* il ;t; l; *- o*lt^*- * :t;


I

r€
IN
r
o.l I t a o (a ls
.jl-i
NN
ssE=l ^. . l * * .
rlt -*t*- \ lrrrjr€€ --t^.
b;
t€60
i: r
l{
t; ;EI
ta
lrt lr I,r'.-i_il,-i"j"j
l--"
l*** l-
l.
c.l'^i Iat NN
l.
slssisslselsl\q;t;
I
o l.
nlr)
sl::lsnlnes t^* . 1 . * r ) l n ;;t;; ll
t; i;€ l: . J
I

e ,e
.i,^'
lr
-i
t** rlt
slo
F-€
ls - ".i; 'of)16\O
-i l-"'; . j l { - ; l€FRlRSs ir6€ d l€ 6O1
N
l-;
i l - .
|
l--i-i l__r-il;_.--." i-i.j,-il--i.-ir -i .j,-il ciN
t* l- I
E; . l *
I I I
li< ts
ld
100oo l0o
i t-i
lY -l-
N16 €
lN c.l NIN

l ; - i -i I*i
NS
it;l;
l-i
. l - ;I:
:l: --t^r "l |**-F* -9 -*\ \- N
-i
€. ltt r:- ;;|
€oOl
.-i,.-i L
r- 6 b
t \ t-
i;t \ ;t; €
r t- €
l -
l-i.r.-il..iii-i
or-xlo*rcr
I-
tr - t-
n€rt€rFi ^ - l i i i

\3
r{! O\N riii-a Yro *- N^N -l Nl N- c. \-t - .s s- 1l 6. qog -l o1v q. t* * o€N -s *n n- ll non.\-o
* r.j-ili-i.." i-ili-.''.il-.-i-i - ^ r l i i .

ttl
N N I \ o \ o \ oE ll dc <A: taN6 l N *N N. I.N1N N- I.N-NlN- - -
-_l*-*l*_*|* iilii-ili.ji
el o nl lal
*l'rl

II
cll
.lO h
.ll
v l
.lO h)
hl
c.l I
al
vl
It ^ v1
RI
dldldld
,lOV).lO!i.lc)h
RI RI R
$
. J F E , t i d 't': q . t r <

-d
, t d i r i H H -
b€
o i - v 6 at l -
s
NI
dt
NI
dl
NI
I of
l - - do ' ll d ddJl l d d ;
d

ri
q
N
at
li- i s I i- I
\6 |..6
: b"o
o \r.-.q i ::---*-:.i ..o^*o,"
qi9-Y
n'nr0o
i --1--o I -*-*-: I ***=*
lt-9ino l.q0Q"?9a l*o9-v lL-qq?oQ- lt-. ;noo-q
GI
I sg==:j | !:!:!9 I
or"ar)r6
I
a9:j^!
| llj-=
d t;ts rvF6e I ndo\Fv I o.clooo. F!Fr-01q I iaOOQoN snvolr
F{ t r . 9q rd ..i!i".r'dd | \d!.'dri*i | 6iFr'.-'dd; dtd€i.d I d.c'Nvj--' nO\ofO
olv\Ol'-O\ | O<iNN I netYq NY€r6 I OHN6I-

co df i o\oF.ao I r)€€b-.b :rl\ov-


q'
| oorooo I F,F-Noo I rooof-rq
EV
4AOTSO
.IY€AO
leaq6V
I *dNNS - s Y" d
n5n l;d
I u idr-'a;d
NY€oac)
I d
- N. r. 't"9dO" t ' f - ' I .jdd..'E;
I | I YYYnn
Es !t: *
|
H
I i i * * *

fiF \o@r6r- l*Nqny losnoa lro€r6r rd6€N I hr\osr


99!\9.-r I -\oH9- | bor€* I €Nadr iosat | €N€O-
oihr6o NNooq i shnnb
.' 9i l d -t-I I NrjroC> NO-Oq | $nh€e
@
o
',(t. s \ :- ^9 :9.q1;^4?\ oI |I o- "d,e" o. ?i lN
ia
"l I r-_-:-:qa i € _ n o oo \
l ! 1 , " _ d r q ' 9 i oI i J o o - o . -
I *cr\N\ or *. a ? q
|
I "laqn"l
| bo$rH
nqooo- N
a
.:d ** | - oeqs I !u?\o\q!? I o r , a o 6--i | iono*v; qJ h l ' 6J6- 6; d\ rHa - -
I I i
o dd
6 I
.d Hs
6a
c rvooca I \ONa..O r F- €ct I NdN,o€ | oo6oh
z .i'foioii
t)\o€oN
I
I
\oNt'-o r N
q \o tr
r.
r r € qQ lNF i I -Vl t' d Jktd
linnb
I d oi..r'\toi
6\orFr
I |
c t 's cn
< H l
:-:-* =
d
.t F- r lnNcao o- N r N ; \o" I o"N"q-ib" | €-\o.\\
X S
5q
E .t
a- N
6.lro
qbbS
r N
r r € 6 € r ia
NY
I:1\9<bo
I nn€€i-
I
|
Y€Nr)€
F-r€6€


' ER
:_-:--
{ € r{i N F. co r N 6 ton I oNi6\N I driN-
OR
>s
od !,i
6
N €So.1
h€€r
S
r € r€ $ r co
6
I91 | ooorc.i
oqlegrr€166o\C
I vtoir;vjcf
O1
sS
t
d.<
' * l Bo.
6- .* Nrl{\OOOO N'!i\O60 NV\O000 NVr\O60 NV\O00c) N \?. \O oO'O
E.3 NNNNO NNNNO

€z : T
r
}rs
B.S
s .-s
b\

;\| 2.)
iir
Es
€h

:
\

nq
h riE
:t tl !b
€ IE
ta
d
oo
e or4
\
ri t6
+:
tl
ro I 6tr
!re
l od
o o lp ^'n
'P ,r .n

d c-!
-qEr I
I
t.;
la
s
.ic
39
xx
N
I
| ^^^
| 6r€
qF
.\o
?:
.i+vrvve
A\ A\ A\ A\ A\ A\ ;
sb
o ioc>
.-e
'€o
HO- o
h 36 ; I 6o
x=\
,. :! d e
0
Fi

Eio ;
.foo

oii t
@.5
N
d

a xd
0 l'-.' O
q
atr

o,,tr
F€
.-</
4,.
c
3 3333 R
NNN6t*r
ulvt u/ul vl ul
d*
od

EF P,X Z
trk!:
otx
d
E d i rl'6 d
9d
6A o troX
o oo
o
o
o
3
'd
** gff
\sd
E -i' O
d
o '# st'
t! -
qd
o<- I ;
ntb u2 ql e
= a E f-'.-'{ F'F-'.:

9. o 'oE d,fr
d
ul vt ul vl ul ut 6

o. .qP.-
9tr * 6
ea
o :\ tr
.9 u2 p> {d k :E
E5 .S d F Q
qF x tdN !t N-
t4 i5
5>
d(n o oo 8S d
Eo
ro|r o r!? o
Av
.tr.r .S c
* 5 3R8833
F i E N ! < H 3s
.?F 9! \
tx 8tro ox. ut ul ul v/ ut ul
.=d n oo
Fq Ad.d
8*
dd
'-E *s F
a
oa)
oR
Es & q
t\
'6-
@d -
o rtgtr+: o$
nt E.- o
H * q 50 3:-
!O :r V/
6to o:
+tr
P *
\ 8 R 8 S3 R cdoo
9:"
o (6s
s' i nt Elo s d rF
ut vl yt ul ut vl , EE . !
o s?
ood
^^rr tP
9qF:
I
N-. cd s 6rj rr s - {-S ) \ : = I
6ti '7,. bDr
..oY \ F .;
EI.:' O
928 c
o
o 6
o
HHE .*E ';b E
E.9E o
d
\A { > { \r\3
F
5
i ri
I FK
I 'h
I
R I
I
-s lFl
I H
*
l= '\ \}
Io
t

to
t9Nts
NO@ OtAN o60
N N).-
NOOo 01 AN o@o\
Nt!s
N Oe
t- AS
e.
qAN)
oft6 ;.:
d;l ' SE
:...?....
3;

NAoOr
e*N
( {<) I
I
tl ,' b.
oooor :R?
erva | e s!"5
\euo
I fb F i N;
I | I
o\o\

I
qUra
a{o\ s*HI sux sssI rueI $ 3 3 | 3 S 8
I
|
pNN l'
F€{ | srn o
N
d
l*l
I9, I
ts I
^ la I
RIRI

FsFI uss ss*| esuI 9O(,


I
I
;
o\
l\l
t\l
t:l

*i5sI qsu i
-*- I
I
o\oa
Naa
PgHI
o\€\O
exb
I
I
rJtJN
Ha{
*roo
I
I
|
I H€;i sseI z

HH;I sue q{€


No{ ?
a ae
ev?
II
|
|
p EI
6qa
I
I
Faa
i\oo
qo\a
\oNq
I
I erB l ae;
l*-_ I
333 | suts aqft
* * Sr-
|
|
q{{
\ts4
|
|
**-
\paF ONE

sFEI sa; |
|
I
*.t
\OtsA
oNu
BHn,
s{o
sc,o
I
I
I fJn
*!N
li
| .{ bco y " F I E
|
Fr
aNF
I

{66
t33
t*--
\oaoo
| 6ss

tabal.ut 1&

Vaiorile limiti admisibile aie sdgelilor elementelor de beton arinai

S5geata (/) sau

Tipul de Caracteristici . de. utitrizare


Relatia'de vetificare a elementelor structurale
element

SSgeata de lungS Plangee care suslin sau sint atagate de


durati (/1a) din mente nestructurale care pot fi deteri
incSrcarea total5 rate prin deformaliile maii ale plan- Lfou^: L
de exploatare seelor 500
(gs), minus sa-
geata de scurtd
durat5, (/ra) din luQE)*f"a(qfll 4Lfoa^
itlcircarea de
exploatare care Pl,angee carenu sustin sau care nu slnt ata-
' aclioneaz5, inain- 'gate de elemente nestructutale care
te de executarea fi deteriorate prin deforrnaliile mari tt"a*:'*
elementelot ne- planEeelor
structurale {g.E)

$Sgeata de scurtS,
duratl (/ra)'din
inc5,rcarea uti]5
produsd. de aglo-
f ua(P)4 Lf
"a^
Plangeele sElilor de speetacole, inclusiv
ale balcoanelor ; gradenele tribunelor
lJ*r: ft'
meralii de oameni
@)

.L
Sigeata tota16 din Poduri rulante manuale taar - -ii-'
inclrctrrile consi-
derate in calculul f(qr) 4foan
la oboseali (go) Poduri rulante electrice
Tabelal 19
Diametrele, ariile secfiunilor transvcrsale 9i greutlfile ermdturllor dio bare leminate

Diametre Aria secfiunii transversale (mm


mml I
f bare
lor.-"*J-'*,a
I z lz,sl : lr,s il4,J 10i "
ts/- I
5 19,6 10 49t 59 69 79 88 98 108 118 737 t57 177 196 5 0,131
6 28,3 57 7r I E5 99 n3 t27 112 156 170 198 226 t5< 283 6 0,222
8 50,3 101 126| lst 176 z0l 226 25r 275 30? 352 402 {53 503 8 o,395
l0 78,5 157 196 | 236 275 311 353 393 a-tz 171 550 628 707 v85 10 0,6t7
t2 113.1 22p 282 | 339 395 452 508 565 6ll 679 792 905 1018 1131 t2 0,888

t4 151O 308 | 462 o 10 769 923 r077 t23l 1385 1539 t4 r,208
16 20t,1 402 | 603 804 1005 1206 1407 1608 1810 2011 l6 1,57E
18 )\4 5 509 | 763 1018 1272 r527 tTEl 2036 2290 ) 5 4 \ l8 1,998
20 314.,1 628 | 912 1256 T57.1 186{, 2rc9 2511 282& 3t{l 20 2,166
22 380/1 760 { 11{0 l5z0 1900 22El 266l 30{ I 3121 3ao r zz 2,984

25 490,9 982 LAIJ 1963 2451 | 2e4s 3136 3927 1418 4909 ZJ 3,E53
28 61 5 , 8 t23Z 1847 ) 46'\ 3019 T I 3695 4310 4926 5542 6158 28 {,E3{
804,2 1608 24t3 32t7 4021 | 1825 5630 6434 7238 E01Z 32 6,313
36 1018,0 2036 3054 4472 5090 7126 8 t{4 9162 l0 180 JO 1,990
1256,O 25t2 3768 5024 6280 | 7536 8792 10048 I 1304 t2560 10 9,870

b
+HtgHra I o
.;n
Ed'PFE
ct
8ts ts\l8ux3 s
E6++3.*.--.---T- IBtsBts ooo E
F

Eo{
+5 9* F'
! F96-
8tsts\lHuxu NNNx
NtsOE €{0\ h)FO

ototo
F*Bslf;sB8
o
$ xrE oo?o ro.oto too?o !t
+*AF \$
(,)ot) NNt\J NO\O 0o .{ Or
ef,:"
;opo
.itoqP
$HHH
lxHsH A€€A
!9iO\@
oa6
NNO
66A
ooo
a\o\o
60io \o\or 6A6

s
F

E -g 6 I 6'r' I
R i atreid. trAl
@r I
*F.
irr- :i6 I

EEEEI====
qoo
es 3 ! .
'
i- l'ii'id
H
s

EE55
g e t)
(3c>o
ePg oqo tr * lx
3 E lt l X
E i._ s 1}
s' I D

'E"-H
E Sia
^+O
o
o
- ;6; 'l .o l g
;tr t^
e q lE
EYO -9.
xEq o
o " lt
uoo
NNNt.J NtJNf)
e' 888 3st GV
B q
I
I
o

'J! 45 :X' ^ Ee I sl

Her ir6'I
e
li Ft ol

H:+o @(t I
:
l.$o.
ox-
'*"
6{o\o\l--*^
u {{{o orO\q -(r ti u
,r* u *g I
E=al t I
g
g

l'
oiJ _ o
o!:
q'd ii
-lo l
o
n'5 o pt h
H H i .
=o6 jr||s Ajr
' :Dr
ox ;+ dq
eRtr-
ul
rj^aal^*** &{ao 9Aa uau "l 5q
rgl
RO
I
I
U1

td
E i. ol

ii *8 s
X
Xu F
otXC
H'H
*^E o !
s
NG'N NN* HBe ^x o cr
UGA "Oo! ts'C g
si'* aooNltt-*
\\L\ IL-O\L
{Or6Ol
ONats
'N-o,L
{N6 \o914
p@a
u-N o
GA€
\eqrp
6ao b.J<)\0 , F'E i g *
rFr NAlr.rl--** qtJoo BQA oHA
g 3.n
N
r =--: F .t$

i 8Fs
:l
ut,
\t
U
rl ot Es5'
eE$ €.
a
:r
8:
o

E
*

di8
I *l* Gl,l.-
c'

E
(.
a l *l ' N el"
-(n
lL
8l=l- s

I
C!
st

sf- Ir
-l' -l-l-l-/-/-/=
ts
\'
E

-l-l
I

tt il *
a=
R
g +i ;
+'g
ets
lel xtt
II g.'jl
qE

-l.l-f-
OY

NI:l_l_ FE
..6

.Fl
c,
Fl
H

x
o
tr
r
w
o
H
H

Ft
?
P'
r)
P
(fr
*-l
!"

t
Bibliografie

l . R. AgentoD. DurnitrescuoT. Postelnicu- indrumetorpentru calculul gi alc,ituirea


elementelorstructuralede betonarmat,EdituraTehnici 1992

Nottte decursgi aplicafii-anul[I ACH, ISPM