Sunteți pe pagina 1din 104

Anexa 1

BILANŢ CONTABIL
Băncile româneşti analizate
Denumirea indicatorului RON
ACTIV 2007 2008
1 Casa, disponibilităţi la bănci centrale CDBC 36,721,515,062 39,067,135,146
2 - casa N 3,282,582,685 3,330,211,889
3 - disponibilităţi la bănci centrale DBC 33,438,932,377 35,736,923,257
4 Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la B.C. EP 1,084,693,493 2,787,407,391
5 - Efecte publice şi valori asimilate 1,084,693,493 2,787,407,391
6 - Alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale 0 0
7 Creanţe asupra instituţiilor de credit CB 6,287,827,016 2,948,940,651
8 - la vedere CBV 682,791,229 743,035,769
9 - alte creanţe ACB 5,605,035,787 2,205,904,882
10 Creanţe asupra clientelei CC 78,315,924,677 96,645,083,741
11 Obligațiuni şi alte titluri cu venit fix OVF 1,881,210,365 2,754,141,885
12 - emise de organisme publice 1,700,313,847 2,552,009,231
13 - emise de alţi emitenţi, din care: 180,896,518 202,132,654
14 - obligațiuni proprii 9,485,907 24,666,968
15 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil AVV 314,090,913 294,320,594
16 Participaţii P 336,430,569 239,418,343
17 din care - participaţii la instituţii de credit 34,272,260 61,009,185
18 Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate PSL 433,530,498 508,344,905
19 din care- părţi în cadrul instituţiilor de credit 130,609,141 166,609,141
20 Imobilizări necorporale IN 184,138,433 275,476,290
21 din care - cheltuieli de constituire 0 0
22 - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros 42,157,615 4,503,329
23 Imobilizări corporale IC 3,820,810,129 4,072,759,787
24 din care - terenuri si clădiri utilizate în scopul desfăşurării activitatilor proprii 2,883,182,991 2,963,111,712
25 Capital subscris nevărsat 0 0
26 Alte active AA 339,686,188 561,415,617
27 Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate CAV 778,172,726 1,186,692,677
28 TOTAL ACTIV AB 130,498,030,069 151,341,137,027
29 0 0
30 PASIV 2007 2008
31 Datorii privind instituţiile de credit DB 28,153,341,957 36,941,896,130
32 - la vedere DBV 1,373,864,348 3,577,411,128
33 - la termen DBT 26,779,477,609 33,364,485,002
34 Datorii privind clientela DC 84,781,402,458 91,850,659,635
35 - depozite, din care: DCD 52,156,193,584 60,961,663,175
36 - la vedere DCDV 2,764,582,734 6,120,333,816
37 - la termen DCDT 49,391,610,850 54,841,329,359
38 - alte datorii, din care: DCA 32,625,208,874 30,888,996,460
39 - la vedere DCAV 30,051,036,624 29,485,177,538
40 - la termen DCAT 2,574,172,250 1,403,818,922
41 Datorii constituite prin titluri DCT 2,812,147,000 1,007,047,000
- titluri de piaţă interbancară, obligatiuni,
42 titluri de creanţă negociabile în circulaţie 2,812,147,000 1,007,047,000
43 - alte titluri 0 0
44 Alte pasive AP 782,172,940 2,491,918,353
45 Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate VAV 1,705,098,078 2,335,560,902
46 Provizioane PV 340,760,059 417,689,658
47 din care- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 101,686,266 117,289,782
48 - provizioane pentru impozite 2,016,865 2,016,865
49 - alte provizioane 237,056,928 298,383,011
50 Datorii subordonate DS 1,306,485,432 2,774,876,696
51 Capital social subscris CS 3,459,454,708 3,946,579,741
52 Prime de capital PC 74,453,089 54,350,664
53 Rezerve RZ 3,247,982,875 3,432,855,723
54 - rezerve legale RZL 912,582,037 978,481,234
55 - rezerve statutare sau contractuale RZS 0 0
56 - rezerve pentru riscuri bancare RZRB 793,159,613 793,159,613
57 - rezerva de întrajutorare RZI 0 0
58 - rezerva mutuale de garantare RZM 0 0
59 - alte rezerve RZA 1,542,241,225 1,661,214,876
60 Rezerve din reevaluare RZR 1,424,279,632 1,420,191,174
61 Acțiuni proprii (-) AP 0 0
62 Rezultatul reportat RR 1,591,160,161 1,144,058,981
63 - Profit 1,591,160,161 1,144,058,981
64 - Pierdere 0 0
65 Rezultatul exercițiului financiar REF 1,996,489,084 3,589,351,567
66 - Profit ProfitN 1,996,489,084 3,589,351,567
67 - Pierdere PierdereN 0 0
68 Repartizarea profitului RP 1,177,197,404 65,899,197
69 TOTAL PASIV PB 130,498,030,069 151,341,137,027
70 0 0
71 ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI 2007 2008
72 Datorii contingente, din care: DEAB 11,381,587,882 16,956,585,467
73 - acceptări si andosări 8,992,905,801 11,664,922,084
74 - garanţii si active gajate 2,064,617,121 3,126,319,291
75 Angajamente, din care: AEAB 13,154,673,790 12,343,900,401
76 - angajamente aferente tranzacţiilor de vînzare cu posibilitate de răscumpărare 0 0
Expunere netă active bilantiere ponderate cu risc
Denumirea indicatorului Pondere RON
ACTIV risc 2007 2008
1 Casa, disponibilităţi la bănci centrale 0 0 0
2 - casa 0 0 0
3 - disponibilităţi la bănci centrale 0 0 0
4 Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale 216,938,699 557,481,478
5 - Efecte publice şi valori asimilate 20 216,938,699 557,481,478
6 - Alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale 100 0 0
7 Creanţe asupra instituţiilor de credit 1,257,565,403 589,788,130
8 - la vedere 20 136,558,246 148,607,154
9 - alte creanţe 20 1,121,007,157 441,180,976
10 Creanţe asupra clientelei 100 78,315,924,677 96,645,083,741
11 Obligațiuni şi alte titluri cu venit fix 520,959,287 712,534,500
12 - emise de organisme publice 20 340,062,769 510,401,846
13 - emise de alţi emitenţi, din care: 100 180,896,518 202,132,654
14 - obligațiuni proprii 100 9,485,907 24,666,968
15 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 100 314,090,913 294,320,594
16 Participaţii, din care: 100 336,430,569 239,418,343
17 - participaţii la instituţii de credit 100 34,272,260 61,009,185
18 Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 100 433,530,498 508,344,905
19 - părţi în cadrul instituţiilor de credit 100 130,609,141 166,609,141
20 Imobilizări necorporale, din care: 100 184,138,433 275,476,290
21 - cheltuieli de constituire 100 0 0
22 - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros100 42,157,615 4,503,329
23 Imobilizări corporale, din care: 2,379,218,634 2,591,203,931
24 - terenuri si clădiri utilizate în scopul desfăşurării activitatilor proprii 50 1,441,591,496 1,481,555,856
25 -alte imobilizări corporale 100 937,627,138 1,109,648,075
26 Capital subscris nevărsat 100 0 0
27 Alte active 100 339,686,188 561,415,617
28 Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 50 389,086,363 593,346,339
29 TOTAL ACTIV PONDERAT CU RISC 84,687,569,664 103,568,413,868
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Băncile româneşti analizate
Denumirea indicatorului RON
2007 2008
1 Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: VD 8,401,660,888 13,143,706,040
2 - aferente obligațiunilor şi altor titluri cu venit fix 222,565,898 245,570,517
3 Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate CD 4,245,711,018 7,748,591,288
4 Venituri privind titlurile VT 83,878,065 86,763,075 OK OK
5 - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 18,367,301 5,965,606 0 0
6 - Venituri din participaţii 8,377,308 21,366,817
7 - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 57,133,456 59,430,652
8 Venituri din comisioane VC 2,864,856,181 3,617,631,419
9 Cheltuieli cu comisioane CC 235,729,199 360,210,063
10 Venituri din operaţiuni financiare VOF 8,129,710,851 15,727,181,009 OK Err
11 Cheltuieli cu operaţiuni financiare COF 7,134,720,453 14,266,795,153 0 1
12 Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare ROF 994,990,398 1,460,385,855
13 Alte venituri din exploatare VEA 324,407,543 501,812,112
14 Cheltuieli administrative generale CAG 3,670,496,287 4,354,738,113 OK OK
15 - Cheltuieli cu personalul, din care: 2,206,187,187 2,461,038,958 0 0
16 - Salarii 1,660,653,142 1,862,280,132
17 - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 449,126,729 512,499,220
18 - cheltuieli aferente pensiilor 162,095,228 220,480,056
19 - Alte cheltuieli administrative 1,464,309,100 1,893,699,155
20 Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale CVI 402,910,603 389,885,843
21 Alte cheltuieli de exploatare CEA 608,864,853 677,055,201
Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si
22 CVCP 4,467,936,062 8,301,059,999
angajamente
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii
23 RCVCP 3,171,556,664 5,884,783,316
contingente si angajamente

Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări


24 CVT 958,600 18,565,572
financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate

Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de


25 imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor RCVT 185,136,090 1,434,752,454
comerciale legate
26 Rezultatul activității curente RAC 2,393,879,207 4,279,728,192 0 0
27 - Profit 2,393,879,207 4,279,728,192 OK OK
28 - Pierdere 0 0 OK OK
29 Venituri extraordinare VEX 0 0
30 Cheltuieli extraordinare CEX 0 0
31 Rezultatul activității extraordinare RAE 0 0 0 0
32 - Profit 0 0 OK OK
33 - Pierdere 0 0 OK OK
34 Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
35 Cheltuieli totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
36 Rezultatul brut RBE 2,393,879,207 4,279,728,193 0 0
37 - Profit 2,393,879,207 4,279,728,193 OK OK
38 - Pierdere 0 0 OK OK
39 Impozitul pe profit IP 397,270,123 690,376,626
40 Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus AIP 0 0
41 Rezultatul net al exerciţiului financiar RNE 1,996,609,084 3,589,351,567
42 - Profit 1,996,609,084 3,589,351,567 OK OK
43 - Pierdere 0 0 OK OK
Ok Ok

CORELATII

BILANT relația CPP -120,000 0


433 = 243 Err OK

Denumirea indicatorului RON


2007 2008
Venituri nete din dobânzi (VND=VD-CD) VND 4,155,949,870 5,395,114,752
Cifra de afaceri netă (CAN=VD+VC+VOF) CAN 8,104,474,793 10,614,734,075
Venit net din alte activităţi -5,386,188,043 -5,833,193,771

Dinamica Cifra de afaceri netă 100.00% 130.97%


Dinamica Cifra de afaceri netă

140.00%
120.00%
100.00%
130.97%
80.00% 100.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008
RATE DE STRUCTURĂ ACTIV

Denumirea indicatorului %
2007 2008
a) Rata disponibilităţilor aflate în casieria băncii RDC 2.52% 2.20% 100%
RCAV
b)Rata disponibilităţilor băneşti aflate la bănci centrale RDBC 25.62% 23.61%
RAA
c) Rata creanțelor asupra clientelei bancare RCB 4.82% 1.95% 90%
RIC
c1) Rata creanțelor asupra clientelei bancare la vedere RCBV 0.52% 0.49% RIN
80%
c2) Rata altor creanţe asupra clientelei bancare RACB 4.30% 1.46% RPT
d) Rata creanţelor asupra clientelei RCC 60.01% 63.86% RCC
70%
e) Rata plasamentelor în titluri şi imobilizări financiare RPT 3.10% 4.35% RCB
RDBC
60%
e1)Rata efectelor publice şi a altor titluri acceptate pentru RDC
refinanţare la băncile centrale REP 0.83% 1.84% 50%
e2)Rata obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix ROVF 1.44% 1.82%
e3)Rata acţiunilor şi altor titluri cu venit variabil RAVV 0.24% 0.19% 40%
e4) Rata participaţiilor RP 0.26% 0.16%
30%
e5) Rata părţilor în cadrul societăţilor legate RPSL 0.33% 0.34%
f) Rata imobilizărilor necorporale RIN 0.14% 0.18% 20%
g) Rata imobilizărilor corporale RIC 2.93% 2.69%
h) Rata altor active RAA 0.26% 0.37% 10%
i) Rata cheltuielilor în avans RCAV 0.60% 0.78%
0%
TOTAL ACTIV 100.00% 100.00%

RATE DE STRUCTURĂ PASIV

Denumirea indicatorului %
2007 2008
Rata datoriilor DT 91.86% 91.07%
a) Rata datoriilor privind instituţiile de credit RDB 21.57% 24.41%
b) Rata datoriilor privind clientela RDC 64.97% 60.69%
c) Rata datoriilor constituite prin titluri RDCT 2.15% 0.67%
d) Rata altor pasive RAP 0.60% 1.65%
e) Rata veniturilor în avans şi a datoriilor angajate RVAV 1.31% 1.54%
f) Rata provizioanelor RPV 0.26% 0.28%
g) Rata datoriilor subordonate RDS 1.00% 1.83%

RATE DE STRUCTURĂ CAPITALURI PROPRII

Denumirea indicatorului %
2007 2008
Rata capitalurilor proprii RCC 8.14% 8.93%
Capital propriu/capital social 306.89% 342.61%
#REF!
RATE DE STRUCTURĂ CAPITALURI PROPRII

Denumirea indicatorului %
2007 2008
Capital social subscris 32.59% 29.19%
Prime de capital 0.70% 0.40%
Rezerve 30.59% 25.39%
Rezerve din reevaluare 8.60% 7.24%
Acțiuni proprii (-) 0.00% 0.00%
Rezultatul reportat 7.47% 5.87%
Rezultatul exercițiului financiar 14.53% 12.29%
Structura capitalurilor proprii

100% 32.59% 29.19%


90%social subscris
Capital
Prime de capital
80% 0.70% 0.40%
Rezerve
70% din reevaluare
Rezerve
Acțiuni proprii (-) 30.59% 25.39%
60%
Rezultatul reportat
50% exercițiului financiar
Rezultatul
8.60% 7.24%
40% 7.47% 5.87%
30%
14.53% 12.29%
20%
10%
0%
2007 2008
RATE DE STRUCTURĂ ACTIV
100%
RCAV
RAA
90%
RIC
RIN
80%
RPT
RCC
70%
RCB
RDBC
60%
RDC
50%

40%

30%

20%

10%

0%
2007 2008

Rata datoriilor

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008
ilor proprii

29.19%

0.40%

25.39%

7.24%
5.87%
12.29%

8
RATE DE STRUCTURĂ ACTIV
12

10

2008
RUCTURĂ ACTIV
RATE DE STRUCTURĂ ACTIV

a) Rata disponibilităţilor aflate în casieria băncii


Rata disponibilităţilor aflate în casieria băncii

2.60%

2.50%

2.40%
2.52%
2.30%
2.20%
2.20%

2.10%

2.00%
2007 2008

b)Rata disponibilităţilor băneşti aflate la bănci centrale

Rata disponibilităţilor băneşti aflate la bănci centrale

26.00%
25.50%
25.00%
25.62%
24.50%
24.00%
23.61%
23.50%
23.00%
22.50%
2007 2008

c) Rata creanțelor asupra clientelei bancare

Rata creanţelor asupra clientelei bancare

5.00%

4.00%
4.82%
3.00%

2.00% 1.95%

1.00%
5.00%

4.00%
4.82%
3.00%

2.00% 1.95%

1.00%

0.00%
2007 2008
c) Rata creanțelor asupra clientelei bancare

Diagrama Rata creanţelor asupra clientelei bancare


100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

e) Rata plasamentelor în titluri şi imobilizări financiare

Rata plasamentelor în titluri şi imobilizări financiare

4.50%
4.00%
3.50%
3.00% 4.35%
2.50% 3.10%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2007 2008

e) Rata plasamentelor în titluri şi imobilizări financiare

Diagrama Rata plasamentelor în titluri


100%

90%

80%

70%
Diagrama Rata plasamentelor în titluri
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

f) Rata imobilizărilor necorporale

Rata imobilizărilor necorporale

0.20%

0.15%
0.18%
0.14%
0.10%

0.05%

0.00%
2007 2008

g) Rata imobilizărilor corporale

Rata imobilizărilor corporale

2.95%
2.90%
2.85%
2.93%
2.80%
2.75%
2.70% 2.69%
2.65%
2.60%
2.55%
2007 2008
2.75%
2.70% 2.69%
2.65%
2.60%
2.55%
2007 2008
h) Rata altor active

Rata altor active

0.40%
0.35%
0.30%
0.37%
0.25%
0.20% 0.26%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
i) Rata cheltuielilor în avans 2007 2008

Rata cheltuielilor în avans

0.80%
0.70%
0.60%
0.78%
0.50%
0.60%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
2007 2008

Rata datoriilor
Rata datoriilor
92.00%
91.86%
91.80%

91.60%

91.40%

91.20%
91.07%
91.00%

90.80%

90.60%
2007 2008
91.20%
91.07%
91.00%

90.80%

90.60%
2007 2008

a) Rata datoriilor privind instituţiile de credit


a) Rata datoriilor privind instituţiile de credit
25.00%
24.41%
24.50%
24.00%
23.50%
23.00%
22.50%
22.00%
21.57%
21.50%
21.00%
20.50%
20.00%
2007 2008

c) Rata datoriilor constituite prin titluri

c) Rata datoriilor constituite prin titluri


2.50%
2.15%
2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%
2007
d) Rata altor pasive

d) Rata altor pasive


1.80%
1.6
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
2007 20
e) Rata veniturilor în avans şi a datoriilor angajate

e) Rata veniturilor în avans şi a datoriilor angajate


1.60%
1.54%
1.55%
1.50%
1.45%
1.40%
e) Rata veniturilor în avans şi a datoriilor angajate
1.60%
1.54%
1.55%
1.50%
1.45%
1.40%
1.35%
1.31%
1.30%
1.25%
1.20%
1.15%
f) Rata provizioanelor 2007 2008

f) Rata provizioanelor
0.28%
0.28%
0.28%

0.27%

0.27%
0.26%
0.26%

0.26%

0.25%
g) Rata datoriilor subordonate 2007 2008

g) Rata datoriilor subordonate


2.00% 1.83%
1.80%
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
2007 2008
Rata capitalurilor proprii

Rata capitalurilor propii

9.00%

8.50% 8.93%

8.14%
8.00%

7.50%
2007 2008
9.00%

8.93%
8.50%
8.14%
8.00%

7.50%
2007 2008
Rata creanţelor asupra clientelei

64.00%

63.00%

62.00% 63.86%

61.00%

60.00% 60.01%

59.00%
64.00%

63.00%

62.00% 63.86%

61.00%

60.00% 60.01%

59.00%

58.00%
2007 2008
.07%

008
.07%

008

tuţiile de credit b) Rata datoriilor privind clientela


66.00%
24.41%
64.97%
65.00%

64.00%

63.00%

62.00%

61.00%

60.00%

59.00%

58.00%
2008
2007

constituite prin titluri

0.67%

2008

r pasive
1.65%

2008

datoriilor angajate

1.54%
datoriilor angajate

1.54%

2008

nelor

0.28%

2008

ordonate
1.83%

2008
oriilor privind clientela

60.69%

2008
ANEXA
RATE DE STRUCTURĂ VENITURI

Denumirea indicatorului
a) Rata veniturilor din dobănzi (RVD=VD*100/VT)
2007 2008
Venituri din dobânzi VD 8,401,660,888 13,143,706,040
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata veniturilor din dobănzi RVD 36.27% 32.54%
Dinamica ratei veniturilor din dobânzi DRVD 100.00% 89.70%
b) Rata veniturilor din comisioane (RVC=VC*100/VT)
2007 2008
Venituri din comisioane VD 2,864,856,181 3,617,631,419
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata veniturilor din comisioane RVD 12.37% 8.96%
Dinamica ratei veniturilor din comisioane DRVD 100.00% 72.40%

c) Rata veniturilor din operaţiunile financiare (RVOF=VOF*100/VT)

2007 2008
Venituri din operaţiunile financiare VOF 8,129,710,851 15,727,181,009
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata veniturilor din operaţiunile financiare RVOF 35.10% 38.93%
Dinamica ratei veniturilor din operaţiuni financiare DRVOF 100.00% 110.92%
d) Rata altor venituri (RAV=AV*100/VT)
2007 2008
Alte venituri (AV=VT-VD-VC-VOF) AV 3,764,978,362 7,908,110,957
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata altor venituri RAV 16.26% 19.58%
Dinamica ratei altor venituri DRAV 100.00% 120.43%

RATE DE STRUCTURĂ CHELTUIELI

Denumirea indicatorului Ex. financiar


a) Rata cheltuielilor cu dobănzile (RCD=CD*100/CT)
2007 2008
Cheltuieli cu dobânzile CD 4,245,711,018 7,748,591,288
Cheltuieli totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rata cheltuielilor cu dobănzile RCD 20.44% 21.45%
Dinamica ratei cheltuielilor cu dobânzile DRCD 100.00% 104.94%
b) Rata cheltuielilor cu comisioanele (RCC=CC*100/CT)
2007 2008
Cheltuieli cu comisioane CC 235,729,199 360,210,063
Cheltuieli totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rata cheltuielilor cu comisioanele RCC 1.14% 1.00%
Dinamica ratei cheltuielilor cu comisioanele DRCC 100.00% 87.86%
c) Rata cheltuielilor cu operaţiunile financiare (RCOF=COF*100/CT)

2007 2008
Cheltuieli cu operaţiunile financiare COF 7,134,720,453 14,266,795,153
Cheltuieli totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rata cheltuielilor cu operaţiunile financiare RCOF 34.36% 39.50%
Dinamica ratei cheltuielilor cu operaţiuni financiare DRCOF 100.00% 114.98%
d) Rata altor cheltuieli (RAC=AC*100/CT)
2007 2008
Alte cheltuieli (AC=CT-CD-CC-COF) AC 9,151,166,405 13,741,304,728
Cheltuieli totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rata altor cheltuieli RAC 44.07% 38.05%
Dinamica ratei altor cheltuieli DRAC 100.00% 86.34%

RATA CHELTUIELILOR LA 100 lei VENITURI

Denumirea indicatorului
a) Rata cheltuielilor cu dobănzile la 100 lei venituri (RCD/100leiV=CD*100/VT)
2007 2008
Cheltuieli cu dobânzile CD 4,245,711,018 7,748,591,288
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata cheltuielilor cu dobănzile la 100 lei venituri RCD/100leiV 18.33% 19.18%
Dinamica ratei cheltuielilor cu dobânzile la 100 lei venituri DRCD/100leiV 100.00% 104.64%
b) Rata cheltuielilor cu comisioanele la 100 lei venituri (RCC/100leiV=CC*100/VT)
2007 2008
Cheltuieli cu comisioane CC 235,729,199 360,210,063
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata cheltuielilor cu comisioanele la 100 lei venituri RCC/100leiV 1.02% 0.89%
Dinamica ratei cheltuielilor cu comisioanele la 100 lei venituri DRCC/100leiV 100.00% 87.61%
c) Rata cheltuielilor cu operaţiunile financiare la 100 lei venituri (RCOF/100leiV=COF*100/VT)
2007 2008
Cheltuieli cu operaţiunile financiare COF 8,129,710,851 15,727,181,009
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata cheltuielilor cu operaţiunile financiare la 100 lei venituri RCOF/100leiV 35.10% 38.93%
Dinamica ratei cheltuielilor cu operaţiuni financiare la 100 lei venituri DRCOF/100leiV 100.00% 110.92%
d) Rata altor cheltuieli la 100 lei venituri (RAC/100leiV=AC*100/VT)
2007 2008
Alte cheltuieli (AC=CT-CD-CC-COF) AC 9,151,166,405 13,741,304,728
Venituri totale VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Rata altor cheltuieli la 100 lei venituri RAC/100leiV 39.51% 34.02%
Dinamica ratei altor cheltuieli la 100 lei venituri DRAC/100leiV 100.00% 86.09%

Gradul de expunere la băncile româneşti


2007 2008
Cheltuielile cu dobânzile 20.44% 21.45%
Datotiile faţă de clientela bancară şi nebancară 86.54% 85.10%
Gradul de expunere 23.62% 25.21%

Randamentul activelor

Venituri din dobânzi 36.27% 32.54%


Creanţele asupra clientelei bancare şi nebancare 90.46% 89.42%
Randamentul creanţelor 40.1% 36.4%

Venituri

Cheltuieli totale
Venituri totale
Cheltuieli totale/Venituri totale 89.66% 89.41%
100%
RATE DE STRUCTURĂ VENITURI
100% 12
90%
80% 10
70%
60%
8
50%
40%
30% 6
20%
10% 4
0%
2

Dinamica RATE DE STRUCTURĂ VENITURI 0


140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008

RATE DE STRUCTURĂ CHELTUIELI


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Dinamica RATE DE STRUCTURĂ CHELTUIELI


140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008

RATA CHELTUIELILOR LA 100 lei VENITURI


50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2007

2008
RATA CHELTUIELILOR LA 100 lei VENITURI
12

10

2
10

Dinamica RATA CHELTUIELILOR LA 100 lei VENITURI


120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
2007 2008
RATE DE STRUCTURĂ VENITURI Dinamica ratelor de structură a veniturilor
12 140.00%

120.00%
10

100.00%
8
80.00%

6
60.00%

4 40.00%

20.00%
2

0.00%
0 2007 2008

RATE DE STRUCTURĂ CHELTUIELI


12

10

8
Dinamică rate de structură cheltuieli
12
6

10
4

8
2

6
0

4
10
4

8
2

6
0

Dinamică RATA CHELTUIELILOR LA 100 lei VENITURI


12

10

0
2008
EVOLUŢIA SISTEMULUI DE INDICATORI
DE PERFORMANŢĂ BANCARĂ
a. Marja netă a activelor bancare (MAB = VND*100/AB)
2007 2008
Venituri nete din dobânzi (VND=VD-CD) VND 4,155,949,870 5,395,114,752
Total activ AB 130,498,030,069 151,341,137,027
Marja netă a activelor bancare MAB 3.18% 3.56%
Dinamica marjei nete a activelor bancare cu baza fixă DMAB 100.00% 111.94%
b. Marja netă a activelor valorificate (MAV= VND*100/AV)
2007 2008
Venituri nete din dobânzi VND 4,155,949,870 5,395,114,752
Total activ AB 130,498,030,069 151,341,137,027
- casa N 3,282,582,685 3,330,211,889
-imobilizări necorporale IC 184,138,433 275,476,290
- imobilizări corporale IN 3,820,810,129 4,072,759,787
- alte active. AA 339,686,188 561,415,617
Activele valorificate (AV=AB-N-IN-IC-AA) AV 122,870,812,634 143,101,273,444
Marja netă a activelor valorificate MAV 3.38% 3.77%
Dinamica marjei nete a activelor valorificate cu baza fixă DMAV 100.00% 111.46%
c. Rata rentabilităţii activelor (Return on Total Assets - ROA = RNE *100/AB)
2007 2008
Rezultatul net al exerciţiului RNE 1,996,609,084 3,589,351,567
Total activ AB 130,498,030,069 151,341,137,027
Rata rentabilităţii activelor ROA 1.53% 2.37%
Dinamica ratei rentabilităţii activelor cu baza fixă DROA 100.00% 155.01%
d) Rata rentabilitatea capitalului propriu(ROE=RNE*100/CPR)
2007 2008
Rezultatul net al exerciţiului RNE 1,996,609,084 3,589,351,567
Capitalul propriu. CPR 10,616,622,145 13,521,488,653
Rata rentabilităţii capitalului propriu ROE 18.81% 26.55%
Dinamica ratei rentabilităţii capitalului propriu cu baza fixă DROE 100.00% 141.15%
d1) Marja profitului (MP=RNE*100/CAN)
2007 2008
Profit net RNE 1,996,609,084 3,589,351,567
Cifra de afaceri netă CAN 8,104,474,793 10,614,734,075 0.40
Marja profitului MP 24.64% 33.81%
Dinamica marjei profitului cu baza fixă DMP 100.00% 137.26% 0.35
d2) Viteza de rotație a activelor(KAT=CAN / AB)
2007 2008
0.30
Cifra de afaceri netă CAN 8,104,474,793 10,614,734,075

0.25
0.40

0.35

0.30

Total activ AB 130,498,030,069 151,341,137,027


Viteza de rotație a activelor KAT 0.06 0.07 0.25
Dinamica vitezei de rotaţie a activelor cu baza fixă DKAT 100.00% 112.94%
d3) Multiplicatorul capitalului ( EM=AB/ CPR)
0.20
2007 2008
Active total AB 130,498,030,069 151,341,137,027
Capital propriu CPR 10,616,622,145 13,521,488,653 0.15
Multiplicatorul capitalului EM 12.29 11.19
Dinamica pârghiei financiare cu baza fixă DEM 100.00% 91.06% 0.10
e) Rata rentabilităţii generale (PRG = RNE*100/CTE)
2007 2008
Rezultatul net al exerciţiului RNE 1,996,609,084 3,589,351,567 0.05
Cheltuielile totale CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rata rentabilităţii generale RRG 9.61% 9.94% 0.00
Dinamica ratei rentabilităţii generale cu baza fixă DRRG 100.00% 103.37%
2007
Pârgia Financiară pentru CAMPL 0.08 0.09

Marja netă a activelor bancare


3.60% 1.14
1.12
3.50%
1.1
3.40% 1.08

3.30% 1.06
1.04
3.20% 1.02
3.10% 1
0.98
3.00%
0.96
2.90% 0.94

Marja netă a activelor bancare


3.90% 1.14 Figura 4. Spead-ul la băncile româneşti
1.12 3.90%
3.80%
1.1
3.70%
3.80%
1.08
3.70%
3.60%
1.06
3.60%
3.50% 1.04
3.50%
1.02
3.40%
3.40%
1
Marja netă a activelor bancare
3.90% 1.14 Figura 4. Spead-ul la băncile româneşti
1.12 3.90%
3.80%
1.1
3.70% 3.80%
1.08
3.70%
3.60%
1.06
3.60%
3.50% 1.04
3.50%
1.02
3.40%
3.40%
1
3.30%
0.98 3.30%
3.38%
3.20% 3.20%
0.96

3.10% 0.94 3.10%


2007

Figura Rata rentabilităţii activelor (ROA)


2.50% 1.8

1.6
2.00% 1.4

1.2
1.50%
1

0.8
1.00%
0.6

0.50% 0.4

0.2

0.00% 0

Figura Rata rentabilităţii capitalului propriu


30.00% 1.6

1.4
25.00%
1.2
20.00%
1

15.00% 0.8

0.6
10.00%
0.4
5.00%
0.2

0.00% 0
Figura Marja profitului
40.00% 1.6
35.00% 1.4
30.00% 1.2
25.00% 1
20.00% 0.8
15.00% 0.6
10.00% 0.4
5.00% 0.2
0.00% 0

Figura Viteza de rotaţie a activelor


0.07 1.15

0.07
1.1
0.07

1.05
0.07

0.06
1

0.06
0.95
0.06

0.06 0.9

Figura multiplicatorul capitalului


12.40 1.02

12.20 1

12.00
0.98
11.80
0.96
11.60
0.94
11.40
0.92
11.20
Figura multiplicatorul capitalului
12.40 1.02

12.20 1

12.00
0.98
11.80
0.96
11.60
0.94
11.40
0.92
11.20
0.9
11.00

10.80 0.88

10.60 0.86

Figura Rata rentabilităţii generale


10.00% 1.04

9.90% 1.03

9.80% 1.02

9.70% 1.01

9.60% 1

9.50% 0.99

9.40% 0.98
EVOLUŢIA SISTEMULUI DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BANCARĂ
2008

ile româneşti

3.77%
ile româneşti

3.77%

2008
2008
Evoluţia indicatorilor de performanţă Marja netă din dobânzi
la băncile româneşti
Indicatori 2007 2008 Figura 4. Marja netă din dobân
Rezultatului activităţii curente (RAC=VND+VNC+VNOF+VNAA) 6,000,000,000
Venit net din dobânzi VND 4,155,949,870 5,395,114,752
Venit net din comisioane bancare VNC 2,629,126,982 3,257,421,356 5,000,000,000
Venit net din operaţiuni financiare VNOF 994,990,398 1,460,385,855
Venit net din alte activităţi de exploatare VNAE (5,386,188,043) (5,833,193,771) 4,000,000,000
Rezultatului activităţii curente RAC 2,393,879,207 4,279,728,192
Dinamica rezultatului activităţii curente DRAC 100.00% 178.78%
3,000,000,000
Rezultatul brut al exerciţiului (RBE=RAC+RAE)
Rezultatul activităţii curente RAC 2,393,879,207 4,279,728,192
2,000,000,000 4,155,949,870
Rezultatul activităţii extraordinare RAE - -
Rezultatul brut al exerciţiului RBE 2,393,879,207 4,279,728,192
Dinamica rezultatului brut al exerciţiului DRBE 100.00% 178.78% 1,000,000,000
Rezultatul net al exerciţiului (RNE=RBE-IP)
Rezultatul brut al exerciţiului RBE 2,393,879,207 4,279,728,193 -
Cota de impozit pe profit k 16.60% 16.13% 2007
Impozitul pe profit aferent rezultatului brut IP 397,270,123 690,376,626
Rezultatului net al exerciţiului RNE 1,996,609,084 3,589,351,567
Dinamica rezultatului net al exerciţiului DRNE 100.00% 179.77%
Rezultatul brut al exerciţiului (RBE=VT-CT)
Veniturile totale ale exerciţiului VT 23,161,206,282 40,396,629,425
Cheltuielile totale ale exerciţiului CT 20,767,327,075 36,116,901,232
Rezultatul brut al exerciţiului RBE 2,393,879,207 4,279,728,193
Dinamica rezultatului brut al exerciţiului DRBE 100.00% 178.78% 4.5

Rezultatul net al exerciţiului (RNE=RBE-IP-AI) 4


Rezultatul brut al exerciţiului RBE 2,393,879,207 4,279,728,193
3.5
Impozitul pe profit aferent rezultatului curent IP 397,270,123 690,376,626
Alte cheltuieli cu impozitul pe profit. AI 0 0 3

Rezultatul net al exerciţiului RNE 1,996,609,084 3,589,351,567 2.5


Dinamica rezultatului net al exerciţiului DRNE 100.00% 179.77%
2

1.5
Dinamica Veniturilor totale ale exerciţiului DVT 100.00% 174.42%
Dinamica Cheltuielilor totale ale exerciţiului % 100.00% 173.91% 1

0.5
Dinamica Venitului net din dobânzi VND 100.00% 129.82%
0
Dinamica Venit net din comisioane bancare VNC 100.00% 123.90%
-0.5
Dinamica Venitului net din operaţiuni financiare VNOF 100.00% 146.77%
2004 2005
Dinamica Venitului net din alte activităţi de exploatare VNAE 100.00% 108.30%

Dinamica rezultatelor
Dinamica rezultatelor Dinamica rezultatelor
12
12 200.00%

10
10
Dinamica rezultatelor
Dinamica rezultatelor Dinamica rezultatelor
12
12 200.00%

10
10

88

66 100.00%

44

22

00 0.00%
2007

Dinamica rezultatului activităţii curente Dinamica veniturilor totale, cheltuielilor totale şi a rezultatului brut
200.00% 200.00%

180.00% 180.00%

160.00% 160.00%

140.00% 140.00%
120.00% 120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
80.00%
60.00%
60.00%
40.00%
40.00%
20.00%
20.00%
0.00%
2007 2008 0.00%
2007 2008

Dinamica rezultatului brut al exerciţiului


200.00%
180.00%
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008

Dinamica rezultatului net al exerciţiului


200.00%
180.00%
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008

Dinamica veniturilor totale, cheltuielilor totale şi a rezultatului brut


200.00%
180.00%
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007 2008
gura 4. Marja netă din dobânzi la băncile româneşti

5,395,114,752
,949,870

007 2008

Title

2005 2006 2007 2008

zultatelor
zultatelor

2008

brut

2008
INDICATORI LICHIDITATE

1.Lichiditatea generală (LG)=AL*100/DCR


2007 2008
Active lichide disponibile ALD 38,828,685,972 43,158,993,923
Datorii curente ale băncii DCR 36,676,754,724 44,010,401,737
Rata lichidităţii generale RLG 105.87% 98.07%
Dinamica ratei lichidităţii generale DRLG 100.00% 92.63%
2.Lichiditatea imediată (LI)=CDBC*100/DCR
Casa, disponibilităţi la bănci centrale CDBC 36,721,515,062 39,067,135,146
Datorii curente ale băncii (resurse atrase la vedere) DCR 36,676,754,724 44,010,401,737
Rata lichidităţii imediate RLI 100.12% 88.77%
Dinamica ratei lichidităţii imediate DRLI 100.00% 88.66%
3.Coeficientul fondurilor proprii şi a resurselor permanente(KFP) =RBTL*100/ABTL
Resursele bancare pe termen lung RBTL 93,821,275,345 107,330,735,290
Activele bancare pe termen lung ABTL 90,707,032,938 106,719,974,137
Coeficientul fondurilor proprii şi a resurselor permanente KFP 103.43% 100.57%
Dinamica coeficientului fondurilor proprii şi a resurselor permanente DKFP
100.00% 97.23%
4.Rata de acoperire a depozitelor (RAD)=CRA*100/DA
Credite acordate CRA 84,603,751,693 99,594,024,392
Depozite atrase DA 112,934,744,415 128,792,555,765
Rata de acoperire a depozitelor RAD 74.91% 77.33%
Dinamica ratei de acoperire a depozitelor DRAD 100.00% 103.22%
5.Rata activelor lichide (RAL)=AL*100/AB
Disponibilităţi şi titluri negociabile negajate AL 37,806,208,555 41,854,542,537
Activele bancare totale AB 130,498,030,069 151,341,137,027
Rata activelor lichide RAL 28.97% 27.66%
Dinamica ratei activelor lichide DRAL 100.00% 95.46%
6. Rata activelor volatile (RAV)=RV*100/AL
Resurse volatile RV 34,189,483,706 39,182,922,482
Active lichide AL 37,806,208,555 41,854,542,537
Rata activelor volatile RAV 90.43% 93.62%
Dinamica ratei activelor volatile DRAL 100.00% 103.52%
7. Indicator de lichiditate (IL)=LE*100/LN
Total active AT 130,498,030,069 151,341,137,027
Total angajamente în afara bilanțului AEAB 13,154,673,790 12,343,900,401
Lichiditate efectivă LE 143,652,703,859 163,685,037,428
Total obligaţii bilanțiere DT 119,881,407,924 137,819,648,374
Total angajamente în afara bilanţului DEAB 11,381,587,882 16,956,585,467
Lichiditate necesară LN 131,262,995,806 154,776,233,841
Indicator de lichiditate IL 1.09 1.06
Dinamica indicatorului de lichiditate DIL 100.00% 96.63%
8.Gestiune riscului de lichiditate (GRL)=AT*100/CP1
Total active AT 130,498,030,069 151,341,137,027
Fonduri proprii de nivel 1 CP1 10,616,622,145 13,521,488,653
Gestiune riscului de lichiditate GRL 12.29 11.19
Dinamica gestiuni riscului de lichiditate DGRL 100.00% 91.06%

Figura 4. Rata lichidităţii generale la băncile româneşti


108.00% 1.02

Figura 4. Rata lichidităţii imediate la băncile româneşti 106.00% 1


102.00% 1.02

100.00% 1 104.00% 0.98

98.00% 0.98
102.00% 0.96
96.00% 0.96

94.00% 0.94 100.00% 0.94

92.00% 0.92
98.00% 0.92
90.00% 0.9

88.00% 0.88 96.00% 0.9

86.00% 0.86
94.00% 0.88
84.00% 0.84

82.00% 0.82

Figura 4. Coeficientul fondurilor proprii şi resurselor permanente la băncile româneşti


104.00% 1.01

103.50% 1

103.00% 1

102.50% 0.99

102.00% 0.99

101.50% 0.98

101.00% 0.98

100.50% 0.97
Figura 4. Coeficientul fondurilor proprii şi resurselor permanente la băncile româneşti
104.00% 1.01

103.50% 1

103.00% 1

102.50% 0.99

102.00% 0.99

101.50% 0.98

101.00% 0.98

100.50% 0.97

100.00% 0.97

99.50% 0.96

99.00% 0.96

Figura 4. Rata de acoperire a depozitelor la băncile româneşti


78.00% 1.04

77.50%
1.03
77.00%

76.50% 1.02

76.00%
1.01
75.50%

75.00% 1

74.50%
0.99
74.00%

73.50% 0.98

Figura Rata activelor lichide la băncile româneşti


29.50% 1.01

1
29.00%
0.99
28.50%
0.98

28.00% 0.97

0.96
27.50%
0.95
27.00%
0.94

26.50% 0.93

Figura Rata activelor volatile la băncile româneşti


94.00% 1.04

93.00% 1.03

92.00% 1.02

91.00% 1.01
Figura Rata activelor volatile la băncile româneşti
94.00% 1.04

93.00% 1.03

92.00% 1.02

91.00% 1.01

90.00% 1

89.00% 0.99

88.00% 0.98

Figura Indicator de lichiditate la băncile româneşti


1.10 1.01

1.09 1

1.08 0.99

1.07 0.98

1.06 0.97

1.05 0.96

1.04 0.95

1.03 0.94

Figura Gestiunea riscului de lichiditate la băncile româneşti


12.40 1.02

12.20 1

12.00
0.98
11.80
0.96
11.60
0.94
11.40
0.92
11.20
0.9
11.00

10.80 0.88

10.60 0.86
Figura Indicatorii de lichiditate la băncile româneşti
12

10

0
INDICATORI DE SOLVABILITATE

Indice de solvabilitate 1 (IS1)=FP*100/EN


2007 2008
Fonduri proprii FP 16,172,962,773 21,877,261,761
Expunere netă (active şi elemente în afara bilanţului ponderate cu risc) EN 97,842,243,454 115,912,314,269
Indice de solvabilitate 1 IS1 16.53% 18.87%
Dinamică Indice de solvabilitate 1 DIS1 100.00% 114.18%

Indice de solvabilitate 2 (IS2) =CP*100/EN


2007 2008
Capitaluri proprii CP 10,616,622,145 13,521,488,653
Expunere netă (active şi elemente în afara bilanţului ponderate cu risc) EN 97,842,243,454 115,912,314,269
Indice de solvabilitate 2 IS2 10.85% 11.67%
Dinamică Indice de solvabilitate 2 DIS2 100.00% 107.51%

Rata capitalului propriu (RCP)=CP*100/TA


2007 2008
Capital propriu CP 10,616,622,145 13,521,488,653
Total active TA 130,498,030,069 151,341,137,027
Rata capitalului propriu RCP 8.14% 8.93%
Dinamică Rata capitalului propriu DRCP 100.00% 109.82%

Capital propriu/Capital social (>100%)


2007 2008
Capital propriu CP 10,616,622,145 13,521,488,653
Capital social CS 3,459,454,708 3,946,579,741
Capital propriu/Capital social CP/CS 306.89% 342.61%
Dinamică CP/CS DCP/CS 100.00% 111.64%
Indice de solvabilitate 1
Indice de solvabilitate 2
120.00%
11.80%
100.00% 11.60%

80.00% 11.40%

60.00% 11.20%

11.00%
40.00%
10.80%
20.00%
10.60%
0.00%
10.40%

Figura Rata capitalului propriu


9.20%

9.00%

8.80%

8.60%

8.40%

8.20%

8.00%

7.80%

7.60%

Figura Capitalului propriu/Capital social


350.00%

340.00%

330.00%

320.00%

310.00%

300.00%

290.00%

280.00%
330.00%

320.00%

310.00%

300.00%

290.00%

280.00%
Indicatori de solvabilitate

18.87%
16.53%

10.85% 11.67%
20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2007 2008

Dinamică Indicatori de solvabilitate


120.00%

115.00%

110.00%

105.00%

100.00%

95.00%

90.00%
2007 2008
e de solvabilitate 2
1.1

1.08

1.06

1.04

1.02

0.98

0.96

pitalului propriu
1.12

1.1

1.08

1.06

1.04

1.02

0.98

0.96

0.94

riu/Capital social
1.14
1.12
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
2008
INDICATORI DE RISC

Rata generală de risc (RGR)=EN*100/(AT+TEAB)


2007 2008
Expunere netă (active şi elemente în afara bilanţului ponderate cu risc) EN 97,842,243,454 ###
Active total şi active în afara bilanţului A ### ###
Rata generală de risc RGR 68.11% 70.81%
Dinamică Rata generală de risc % 100.00% 103.97%

Rata creditelor restante şi îndoielnice 1


2007 2008
Total credite restante şi îndoielnice CRÎ 2,470,510,428 3,028,250,021
Total credite CRA 78,315,924,677 96,645,083,741
Rata creditelor restante şi îndoielnice 1 RCRÎ 3.15% 3.13%
Dinamică Rata creditelor restante şi îndoielnice 1 % 100.00% 99.33%

Rata creditelor restante şi îndoielnice 2


2007 2008
Total credite restante şi îndoielnice EN 2,470,510,428 3,028,250,021
Activ total ENA ### ###
Rata creditelor restante şi îndoielnice 2 IS1 1.89% 2.00%
Dinamică Rata creditelor restante şi îndoielnice 2 % 100.00% 105.69%
Gap 2007 2008
Active sensibile la variaţia dobânzii ASD 78,998,715,906 97,388,119,510
Pasive sensibile la variaţia dobânzii PSD 34,189,483,706 39,182,922,482

GAP=ASD - PSD 44,809,232,200 58,205,197,028


GAP= GAP/Total active 0.34 0.38
ISD=ASD/PSD 2.31 2.49

riscul operaţional 2007 2008


Venituri totale 23,161,206,282 40,396,629,425
Fonduri alocate pentru riscul operaţional 2,779,344,754 4,847,595,531
Fonduri de nivel 1 9,392,241,871 11,098,560,773
Indicele riscului operaţional 29.59% 43.68%

Riscul de piaţă
Fp2s 1,306,485,432 2,774,876,696
Expunere netă 97,842,243,454 115,912,314,269
Indicele Riscului de piaţă 1.34% 2.39%
obs max 3%
se incadrează în conditie prevăzute de basel 2

credite în observaţie 25 85190015 104422415


substandard 35 119266021 146191380
îndoielnice 20 85190015 104422415
pierdere 20 51114009 62653449
340,760,059 417,689,658
TRUE TRUE

credite în observaţie 0.05 1,703,800,295 2,088,448,290


substandard 0.2 596,330,103 730,956,902
îndoielnice 0.5 170,380,030 208,844,829
pierdere 1 51,114,009 62,653,449
2,521,624,437 3,090,903,469
Credite restante şi îndoielnice 2,470,510,428 3,028,250,021
credite în observaţie 21,150,937,923 24,898,506,098
substandard 29,611,313,093 34,857,908,537
îndoielnice 16,920,750,339 19,918,804,878
pierdere 16,920,750,339 19,918,804,878
Total 84,603,751,693 99,594,024,392
TRUE TRUE
1,057,546,896 1,244,925,305
5,922,262,619 6,971,581,707
8,460,375,169 9,959,402,439
15,440,184,684 18,175,909,452
Credite restante şi îndoielnice 14,382,637,788 16,930,984,147
Figura Evoluţia riscului ratei dobânzii
2.50

2.45

2.40

2.35

2.30

2.25

2.20
2007 2008

Figura 4. Indicele riscului de piaţă în băncile româneşti


3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%
2007 2008

Figura 4. Evoluţia indicelui de adecvare a capitalului pentru acoperirea riscului operaţional


50.00%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2007 2008
15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2007 2008
CAAMPL
C. ADECVAREA CAPITALULUI 2007 2008
1 Raport de solvabilitate 1 16.53% 18.87%
Rating 1 1
2 Raport de solvabilitate 2 10.85% 11.67%
Rating 1 1
3 Rata capitalului propriu (efect de pârghie) 8.14% 8.93%
Rating 1 1
4 Rata capitalului social 306.89% 342.61%
Rating 1 1
Rating adecvării capitalului 1 1

A.ACŢIONARIAT 2007 2008


TOTAL RISC COMPUS ACŢIONARIAT 1 1

A. CALITATEA ACTIVELOR 2007 2008


1 Rata generală de risc 68.11% 70.81%
Rating 4 3
2 Rata creanţelor restante şi îndoielnice în total credite 3.15% 3.13%
Rating 2 2
3 Ponderea creanţelor restante şi îndoielnice în total active 1.89% 2.00%
Rating 1 2
4 Pondere creditelor acordate clientelei în total active 60.01% 63.86%
Rating 4 4
5 Rata creditelor acordate/totalul surselor 65.33% 70.12%
Rating 3 4
Rating calitatea activelor 3 4

M. MANAGEMENT 2007 2008


1 TOTAL RISC COMPUS MANAGEMENT 1 1

P. PROFITABILITATEA 2007 2008


1 Rata rentabilităţi economice (ROA) 1.53% 2.37%
Rating 4 4
2 Rata rentabilităţi financiare (ROE) 18.81% 26.55%
Rating 1 1
Rating profitabilitate 3 3

L. LICHIDITATE 2007 2008


1 Indicator de lichiditate 1.09 1.06
Rating 2 2
2 Lichiditate imediată 30.63% 28.35%
Rating 4 5
3 Rata creditelor acordate/depozite atrase 74.91% 77.33%
Rating 1 1
Rating lichiditate 3 3

RATING COMPUS 2007 2008


TOTAL RISC COMPUS 2 2
Sistemul bancar din România

Indicatori 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Raport de solvabilitate: > 12% IS1- SBR 17.90 23.79 28.80 25.04 21.09 20.64 21.07 18.12 13.78 12.78 13.73
2 Rata capitalului propriu 7.55 8.62 12.11 11.61 10.89 8.93 9.18 8.63 7.32 8.13 7.04
3 Rata generală de risc 40.66 38.67 39.73 42.90 50.57 46.95 47.61 53.01 56.94 62.49 50.23
4 Rata credite clienţi/total active 30.81 30.50 32.02 35.90 48.24 45.64 46.60 53.17 59.09 63.47 60.34
5 Rata credite clienţi/total resurse 37.04 35.79 38.55 43.01 57.69 53.49 54.51 62.11 67.96 71.89
6 Rata creanţe restante restante/total active 0.01 0.65 0.72 0.43 0.31 0.28 0.26 0.20 0.22 0.32 0,92
7 Rata creanţe restante/total credite 2.36 0.29 0.32 0.23 0.22 0.18 0.15 0.14 0.17 0.35 1,23
8 Rata creanţe restante/capital propriu 31.21 3.32 2.66 1.97 2.04 2.07 1.36 1.54 2.28 0.29
9 Rata creanţe restante/surse atrase 2.61 0.32 0.38 0.27 0.26 0.20 0.18 0.16 0.19 0.27 1.00
10 Rata plasamente/total active 26.46 37.08 38.62 38.75 32.77 33.58 29.50 35.97 29.98 26.09
11 Rata riscului de credit 1 35.39 3.83 2.54 1.10 3.37 2.87 2.61 2.81 4.00 4.71
12 Rata riscului de credit 2 0.00 3.00 1.86 0.80 3.36 2.85 2.51 3.08 3.76 6.50 14.18
13 Indicatorul de lichiditate 2.35 2.59 2.3 2.13 2.47 1.63
14 ROA -1.47 1.49 3.10 2.64 2.21 1.98 1.60 1.28 1.01 1.63
15 ROE -15.26 12.53 21.79 18.27 15.64 15.62 12.66 10.24 9.43 17.04
16 Bănci Rating 1 0.65 0.00 3.38 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Bănci Rating 2 78.74 70.78 76.39 66.78 79.39 86.86 78.21 79.91 68.05 62.29
18 Bănci Rating 3 7.16 19.40 16.01 19.33 20.05 12.55 21.38 19.79 31.32 37.71
19 Bănci Rating 4 6.73 8.00 3.79 3.89 0.46 0.54 0.39 0.30 0.63 0.00
20 Bănci Rating 5 6.72 1.83 0.43 0.15 0.10 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00

Fig. 25 Evoluţia indicatorului de lichidita


3

2.5
Fig. 25 Evoluţia indicatorilor de solvabilitate la nivelul sistemului bancar din România
29 2
26
1.5
23
1
20
17 0.5

14 0
Fig. 25 Evoluţia indicatorului de lichidita
3

2.5
Fig. 25 Evoluţia indicatorilor de solvabilitate la nivelul sistemului bancar din România
29 2
26
1.5
23
1
20
17 0.5

14 0

2004

2005
11
8
5
2
2007

2008
Fig.27. Evoluţia indicatorilor de profitabilitate
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
Fig.26 Evoluţia indicatori
4.00 80.00
2.00
0.00 70.00
2005

2007

2008
2004

2006

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

Fig.28 Evoluţia indicatorilor de risc 10.00


80.00
0.00

2004

2005
60.00

40.00

20.00

0.00
2001

2002

2006

2007
1999

2000

2003

2004

2005

2008
Fig.29 Evoluţia ratingurilor la nivelul sistemului bancar din România
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Fig.29 Evoluţia ratingurilor la nivelul sistemului bancar din România
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004

2007
2005

2006

2008
2011 2012 2013

25 Evoluţia indicatorului de lichiditate la nivelul sistemului bancar din România


25 Evoluţia indicatorului de lichiditate la nivelul sistemului bancar din România

2006

2008
2005

2007

Fig.26 Evoluţia indicatorilor de prudenţialitate privind crenţele băncilor


2005

2006

2007

2008