Sunteți pe pagina 1din 2

Calea Îngust|

“Este în
fiin Û|
numai
Nr 70 Iulie 2010
prin
O misiune de la cei s|raci credinÛ|”
pentru cei s|raci

Raportul misionar din Haiti


Haiti 2010 “The last call”

Note de drum, Însemn|ri utile


Perspective de viitor

File din Istoria aduÕi sclavi din


haitian| Africa prin
autorizaÛia dat| în
aiti adic| “Ûar| 1517 de regele

H muntoas|” îÕi
are numele de
la poporul Taino care
Charles V. Poporul
Taino a fost anihilat
din insul|. Curînd
a tr|it cîndva pe acele acele Ûinuturi au
meleaguri Õi care a devenit un rai
fost extirpat în locul pentru piraÛi. Cel
lor fiind aduÕi sclavi mai vestit loc pentru
negri din Africa. raiul piraÛilor a fost
insula Tortuga.
Este prima republic| a (Latorti în limba
negrilor care s-au eliberat în urma r|scoalei creola). PuÛin mai tîrziu actualul teritoriu
sclavilor. Este cea mai s|rac| Ûar| din Marea haitian a fost ocupat de francezi. Regele
Caraibelor Õi a doua în s|r|cie în emisfera FranÛei Louis al XIV -lea a stabilit legi aspre
vestic| dup| Sierra Leone. (Wikipedia) pentru sclavi. 1/3 din sclavii aduÕi din Africa
mureau foarte repede în numai cîÛiva ani.
Cristofor Columb a debarcat la Möle Saint Haitienii sînt primul popor din lume de sclavi
Nicholas la 5 Decembrie 1492. Dup| ce a care s-au eliberat cu forÛe proprii din sclavie
descoperit insula pe care au numit-o în 1804. Aceasta s-a întîmplat dup| ce au
“Hispaniola” spaniolii au venit Õi au ocupat-o. închinat naÛiunea lor zeilor ancestori din
Potrivit unei picturi din timpul acela Õi a Africa cuprinÕi în general în ceea ce se
scrisorii lui Columb c|tre regin|, poporul din numeÕte “religia vodoou”.
insul| umbla în pielea goal|. Acest obiecei se
menÛine Õi azi la unii copii mici. Regina Aspecte economice, naturale, sociale etc
Anacaona, ultima care s-a opus armatei spaniole
a fost executat| în faÛa poporului ei Taino. Este iind o Ûar| colonie principal| furnizoare
cosiderat| ca fondatoare a Û|rii Haiti.

În 1512 s-a stabilit legea prin care poporul


F de cafea, trestie de zah|r, indigo, etc
pentru FranÛa, Haiti nu a experimentat
niciodat| o dezvoltare economic| care s| o
subjugat (taino) trebuia s| asculte, s| lucreze ridice la un alt nivel de civilizaÛie. Azi îns|
pentru spanioli Õi a fost trecut la catolicism mulÛi au maÕini noi Õi mai ales vechi
oficial. Din cauza neascult|rii poporului au fost cump|rate sau donate de str|ini. Industrie nu
Õtiu s| existe de aceea Ûara depinde de str|ini. În timpul acesta cealalt| religie pretinde c|
Tara a fost sec|tuit| de p|duri, Õi ca urmare scoal| morÛii, femeile invit| dumnezeii lor s|
solul a cunoscut o puternic| eroziune. Porcii au mearg| cu ele la piaÛ| s| le ajute la vinzare-
fost extirpaÛi din insul|. Principalele surse de cump|rare, ori vindec|ri Õi în orice alt aspect
alimentare sînt fasolea, orezul, Õi peÕtii. Cei mai al vieÛii. Numai manifestarea clar| a puterii
înst|riÛi au vile cu santinele la poart| Õi lumin| Duhului Sfînt îi face pe haitieni credincioÕi cu
electric| din panouri solare, iar cei mai s|raci adev|rat.
tr|iesc în colibe în care bate vîntul. Cînd plou|
în Haiti p|mîntul rodeÕte continuu. Poporul R.A.Ministry în Haiti
haitian este un popor de negri frumoÕi la chip, oi am început lucrarea în Haiti în 1966
de statur| mijlocie foarte sensibili Õi extrem de
sociabili dar Dumnezeul albilor nu are o prea
mare valoare între ei. DeÕi mulÛi îl ador|, puÛini
N
în urma unor grele încerc|ri ale
poporului haitian cînd din lipsa de
mîncare din cauza secetei un copil a fost
îl cred. Úara este plin| de shouri religioase, dar vîndut cu 3 dolari americani ca s| nu moar|
activitatea vr|jitorilor vodoou este mult mai de foame, cînd oamenii au mîncat cîinii, Õi
puternic| pe ascuns. Eu am resimÛit-o personal. r|d|cini de la plante. Pîn| în anul 2000 am
De mulÛi ani Ûara este str|b|tut| de furtuni reuÕit cu ajutorul bisericilor din Diaspora
puternice taifunuri, inundaÛii, secete, cutremure. Român| s| ducem o valoare de 50000 de
Cel mai mare cutremur din Ianuarie 12, 2010 a dolari ca ajutor în Haiti din care 37 000 bani
omorît 230000 de oameni, mii Õi mii au fost lichizi. Obiectivele principale ale misiunii în
r|niÛi, zeci de mii au r|mas f|r| case, Haiti sînt Propov|duirea botezului cu Duhul
principalele cl|diri cheie, ale economiei Û|rii au Sfînt Õi a lucr|rilor vii ale Duhului Sfînt,
fost distruse. Toate structurile sociale la toate Explicarea Darurilor Duhului Sfînt, Crucea Õi
nivelele au fost afectate adînc Õi pentru ispitele în des|vîrÕirea creÕtin| Õi Deschiderea
totdeauna. de unit|Ûi productive. Restul Haitienii deja
cunosc din religiile creÕtine care
Aspecte religioase propov|duiesc acolo. Problema deschiderii
a urmare a cutremurului o imens| piaÛ| unit|Ûilor productive este deosebit de grea

C spiritual| a fost deschis| în Haiti. Haiti datorit| nevoilor de investiÛie. R.A.Minstry


este o Ûar| plin| de religii creÕtine pîn| în conform aprecierilor de atunci a fost prima
ultimul ei colÛ. Este o mare greÕal| a se spune misiune romîn| pe termen lung angajat| în
cum spun mulÛi misionari ca s| atrag|, c| Haiti alt| Ûar|.
nu a auzit de Dumnezeu. Ceea ce practic Va urma....
lipseÕte în religia creÕtin| haitian| este Lucrarea
Duhului Sfînt, Darurile Duhului Sfînt, Calea
Îngust| Õi umblarea direct| cu Dumnezeu prin
credinÛ|.

Haiti. Insula PiraÛilor Tortuga (La Tortue) Locul în care am debarcat Õi


unde locuieÕte unul din proprietarii insulei. Aici am fost primiÛi foarte bine