Sunteți pe pagina 1din 12

Aprob,

Eugen CODOREAN
Primar

FISA DE DATE A ACHIZITIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Comuna Gilgau
Adresa: Str. Principala Nr. 169
Localitate: Cod postal: Tara:
Gilgau 457140 Romania
Persoana de contact: Telefon:
SABAU Arghir (0260)647250
In atenŃia: Primar Eugen CODOREAN
E-mail: Fax:
(0260)647250
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaŃi publice centrale □ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ aparare
□ agenŃii naŃionale □ ordine publică/siguranta naŃională
 autorităŃi locale □ mediu
□ alte institutii guvernate de legea publică □ economico-financiare
□ institutie europeană/organizaŃie internationala □ sanatate
□ altele (specificati) □ construcŃii şi amenajarea teritoriului
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaŃie
 altele: servicii generale ale
administratiilor publice
Autoritatea contractanta achiziŃionează in numele altei autoritati contractante
DA □ NU 
Alte informaŃii si/sau clarificari pot fi obŃinute:
la adresa mai sus menŃionată
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: 24.06.2010 orele 12:00
Adresa : localitatea Gilgau Nr. 169, CP457140, Salaj, C.U.I. 4495182
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 25.06.2010
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitatea: Bucureşti Cod postal: 030084 Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 310.46.42
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
urmeaza a fi atribuit: comunitare
Bugetul local, alte fonduri atrase DA □ NU 
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Reabilitare cladire Gradinita Gilgau

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 1/12


II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări  (b) Produse □ (c) Servicii □

ExecuŃie  Cumpărare □ Categoria serviciului □□


Proiectare şi execuŃie □ Leasing □
Realizare prin orice mijloace Închiriere □ Se specifica din care categorie de
corespunzătoare cerinŃelor specificate Cumparare in rate □ servicii apartine obiectul
de autoritate contractantă contractului fie din Anexa 2A , fie
□ din Anexa 2B
da □ nu □
Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
Localitatea Gilgau, CPV 45400000- Cod CPV/CPSA Cod CPV/CPSA
1 - Lucrari de finisare a □□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□
constructiilor (Rev.2)
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziŃie publică: □
Încheierea unui acord cadru 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□ luni zile (de la atribuirea contractului)
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul):
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori □
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al Acordul cadru cu un singur operator 
participanŃilor al acordului cadru vizat

Durata acordului cadru:


Durata în ani □□ sau 6 luni

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru – nu este cazul


DA □ NU □

II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vezi Sectiunea II - Caietul de sarcini)
da □ nu
Daca da:
Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU 


II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca
exista): In conformitate cu documentatia de atribuire
II.2.2) Optiuni (daca exista) da □ nu □

III. Conditii specifice contractului


III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract
(dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat DA □ NU 
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele DA □ NU 
(daca DA, descrieti)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa □ Negociere cu anunt de participare □
Licitatie restransa □ Negociere fara anunt de participare □

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 2/12


Licitatie restransa accelerata □ Cerere de oferta 
Dialog competitiv □
III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU 
Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronic

III.2.) Legislatia aplicata:


- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006;
- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei
de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;
- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaŃiei
referitoare la achiziŃiile publice;
- OrdonanŃa de urgenŃă nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 1337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii prevăzute în OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Hotărârea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică prin mijloace electronice din
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 3/12


a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Notă:
Actele normative menŃionate mai sus sunt disponibile în format electronic pe site-ul AutorităŃii NaŃionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice, http://www.anrmap.ro

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE


IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
IV.1.1) DeclaraŃie privind eligibilitatea CerinŃă obligatorie:
Completare formular 12A
Solicitat ● Nesolicitat □ În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
acest formular.
IV.1.2) DeclaraŃie privind neîncadrarea în CerinŃă obligatorie:
prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Completare formular 12B.
Solicitat ● Nesolicitat □ În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
acest formular
IV.1.3) Prezentare documente privind CerinŃă obligatorie
îndeplinirea obligaŃiilor de plată către Persoane juridice române trebuie să prezinte:
bugetul local şi bugetul consolidat a) certificate de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaŃiilor
de plată a impozitelor şi taxelor locale, alte venituri ale
Solicitat ● Nesolicitat □ bugetului local;
b) certificate de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaŃiilor
de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări
sociale la bugetul consolidat (AgenŃia NaŃională de
Administrare Fiscală – DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice).
Dovada achitării taxelor se va face prin prezentarea
formularelor tip emise de organismele competente privind
îndeplinirea obligaŃiilor de plată, în original sau copii
legalizate.
Certificatele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.

Persoanele juridice străine trebuie să prezinte documente


edificatoare pentru dovedirea eligibilităŃii în conformitate cu
cerinŃele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertantii
nerezidenŃi se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr.
34/2006 aprobată cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată,
însoŃite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată.

În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele aşa cum au fost


solicitate nu i se va permite completarea ulterioară, fiind exclus din
procedură.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte
aceste documente.
IV.1.4) DeclaraŃie privind calitatea de CerinŃă obligatorie
participant Ofertantul va completa formularul 12 C
Solicitat ● Nesolicitat □ În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
acest formular.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice române CerinŃă obligatorie:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Solicitat ● Nesolicitat □ ComerŃului, în original sau copie legalizată emis cu
cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor;
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 4/12


Registrului ComerŃului – în copie;
- Documentele vor fi valabile la data deschiderii
ofertelor şi trebuie să ateste faptul că:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului procedurii;
- nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la aplicarea Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei sau că
societatea se află în incapacitate de plată ;
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
aceste documente.
Persoane juridice /fizice străine CerinŃă obligatorie:
Solicitat ● Nesolicitat □ Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenŃă din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile legale din Ńara în
care ofertantul este rezident, în original sau copie legalizată,
însoŃite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată.
Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii
ofertelor şi să ateste faptul că ofertantul aparŃine categoriei
profesionale impuse de îndeplinirea contractului/ în domeniile
de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activităŃi necesare în
vederea îndeplinirii contractului.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
aceste documente.
IV. 3.) Situatia economico-financiara
IV.3.1) InformaŃii privind cifra de afaceri CerinŃe obligatorii:
1) Valoarea minimã impusã a cifrei de afaceri medii
Solicitat ● Nesolicitat □ anuale pe ultimii 3 ani este de 400.000 lei. Se va completa
Anexa 1-InformaŃii generale.
2) Se va prezenta bilanŃ contabil vizat de administraŃia
financiară însoŃit de contul de profit şi pierdere la data de
31.12.2007, 31.12.2008 şi 31.12.2009 – în copie ”conform cu
originalul”.
Ofertantul, prin prezentarea bilanŃului contabil, trebuie să
ateste faptul că firma nu a înregistrat pierderi la datele
menŃionate.
OfertanŃii nerezidenŃi vor prezenta documentele solicitate
mai sus în copie ”conform cu originalul” însoŃite de
traducerea autorizată şi legalizată a acestora. Pentru
evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cifra minimă de
afaceri se va utiliza cursul de referinŃă dintre leu şi moneda
Ńării de origine a ofertantului stabilit de Banca NaŃională a
României pentru data de 29.12.2007 – pentru situaŃia
aferentă anului 2007, 31.12.2008 - pentru situaŃia aferentă
anului 2008, respectiv 31.12.2009 - pentru situaŃia aferentă
anului 2009.
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă
comună, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste
documente iar situaŃia economică şi financiară se
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.
IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
IV.4.1) InformaŃii privind personalul tehnic CerinŃă obligatorie:
de specialitate Se vor prezenta efectivele medii ale personalului angajat şi
de conducere în ultimii 3 ani – formular 12 I
Solicitat ● Nesolicitat □ Se va prezenta o listă cu personalul responsabil cu
îndeplinirea contractului de lucrări şi informaŃii referitoare la

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 5/12


studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului
responsabil. În cazul unei asocieri se va prezenta o singură
listă comună. Formularul B1
Personal obligatoriu solicitat:
a) 1 coordonator lucrare – inginer/subinginer specializarea
„constructii civile”

CerinŃe minime:
- absolvent de studii superioare în specializarea
„constructii civile”
Documente doveditoare:
- CV, model european
- copie diplomă de absolvire studii superioare în domeniul
„ConstrucŃii civile”
- copie carte de muncă
- copie contract de muncă vizat de ITM
- declaraŃie de disponibilitate şi exclusivitate (formular D)

b) 1 responsabil tehnic cu execuŃia


CerinŃe minime:
- atestare RTE în domeniul „ConstrucŃii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicaŃii; miniere”,
valabilă la data deschiderii ofertelor
Documente doveditoare:
- CV, model european
- copie certificat de atestare însoŃit de legitimaŃie valabilă la
data deschiderii ofertelor
- copie carte de muncă
- copie contract de muncă vizat de ITM
- declaraŃie de disponibilitate şi exclusivitate (formular D)

c) 1 responsabil atestat al calitatii (CQ)


CerinŃe minime:
- atestare CQ în domeniul „ConstrucŃii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicaŃii; miniere”,
valabilă la data deschiderii ofertelor
Documente doveditoare:
- CV, model european
- copie certificat de atestare
- copie carte de muncă
- copie contract de muncă vizat de ITM
- declaraŃie de disponibilitate şi exclusivitate (formular D)

Pentru persoanele implicate în îndeplinirea contractului care


nu sunt angajate ale ofertantului se vor prezenta contracte de
colaborare însoŃite de autorizaŃii de funcŃionare ca persoană
fizică.
În cazul în care persoanele implicate în îndeplinirea
contractului sunt angajate ale altui operator economic, în
vederea demonstrării susŃinerii profesionale, se va prezenta
angajamentul ferm al operatorului economic respectiv,
încheiat în formă autentică care trebuie să reprezinte un
instrument juridic care să asigure dreptul autorităŃii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea
anumitor obligaŃii de către acesta. Angajamentul ferm trebuie
să conŃină nominalizarea personalului care va fi pus la

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 6/12


dispoziŃia ofertantului. De asemenea, ofertantul este obligat
să facă dovada că persoana care acordă susŃinerea nu se află
într-o situaŃie care să determine excluderea din procedura de
atribuire, potrivit dispoziŃiilor art. 180 din OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006. (DeclaraŃia de eligibilitate,
semnată şi ştampilată). Angajamentul va fi însoŃit de copia
contractului individual de muncă, vizat de ITM, pentru
fiecare persoană pusă la dispoziŃia ofertantului.
După deschiderea ofertelor, ofertantul nu are dreptul să
înlocuiască personalul cheie nominalizat în ofertă.
Ofertantul nu va putea înlocui niciun membru din echipa
prezentată după semnarea contractului decât în condiŃii
excepŃionale şi bine motivate, cu acordul AutorităŃii
Contractante in condiŃii de atestare, calificare şi vechime
similare.
Ofertantul care nu face dovada cerinŃelor obligatorii impuse
la acest criteriu, va fi descalificat.
IV.4.2) DeclaraŃie privind echipamente CerinŃă obligatorie:
tehnice Se va prezenta o declaraŃie privind utilajele, instalaŃiile,
echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Solicitat ● Nesolicitat □ pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări,
iar în cazul utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice
închiriate se vor prezenta contractele de închiriere pe toată
durata contractului. În cazul unei asocieri se vor lua în
considerare dotările şi echipamentele tehnice de la toŃi
ofertanŃii parteneri asociaŃi. În cazul asocierii, se va prezenta
un singur formular care va include atât utilajele, instalaŃiile şi
echipamentele liderului cât şi cele ale membrilor asocierii. Se
va completa Formular 12H.
Această listă va conŃine utilaje şi echipamente în legătură
directă cu natura şi obiectul contractului şi necesare
îndeplinirii contractului de lucrări. Autoritatea Contractantă
îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la
utilajele şi echipamentele prezentate de ofertant şi totodată cu
privire la apartenenŃa lor.
IV.4.3) Informatii privind programarea CerinŃă obligatorie: Se va prezenta graficul de execuŃie al
lucrărilor lucrării. În cazul unei asocieri se va prezenta de către liderul
Solicitat● Nesolicitat □ de asociaŃie. Anexa 2 - grafic de execuŃie
IV.4.4) InformaŃii privind subcontractanŃii/ CerinŃă obligatorie: Ofertantul va completa lista cuprinzând
asociaŃii asociaŃii / subcontractanŃii şi acordurile de asociere /
subcontractare – cu precizarea exactă a părŃilor din contract
Solicitat ● Nesolicitat □ care urmează a fi îndeplinite de aceştia şi exprimarea
valorică a acestor părŃi. Formular 12G
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câstigătoare are
obligaŃia de a prezenta contractele încheiate cu
subcontractanŃii nominalizaŃi în ofertă, înaintea semnării
contractului de achiziŃie publică cu specificarea concretă a
lucrărilor care se vor executa de către aceştia, în exprimare
fizică şi valorică.
În cazul unei asocieri la care participă mai mulŃi operatori
economici se va semna o declaraŃie prin care în cazul în care
oferta este declarată câştigătoare, contractul de asociere va fi
legalizat şi va fi prezentat beneficiarului înainte de semnarea
contractului, în formă identică cu cea prezentată în ofertă.
Oferta va conŃine un angajament cu toŃi asociaŃii prin care îşi
asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 7/12


contractului.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are
dreptul de a înlocui subcontractanŃii nominalizaŃi în ofertă
fără acceptul autorităŃii contractante, iar eventuala înlocuire
a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii
tehnice sau financiare iniŃiale.
IV.4.5) Lista principalelor lucrări în ultimii CerinŃă obligatorie:
5 ani Se va prezenta lista cuprinzând principalele lucrări executate
în ultimii 5 ani însoŃită de certificări de bună execuŃie pentru
Solicitat ● Nesolicitat □ cele mai importante lucrări şi care vor conŃine valori,
perioada şi locul execuŃiei lucrării, modul de îndeplinire a
obligaŃiilor, beneficiari. Formular 12 F
IV.4.6) Lista cu experienŃa similară CerinŃă obligatorie:
Se va prezenta 1(un) contract de lucrări de aceeaşi natură şi
Solicitat ● Nesolicitat □ complexitate. Valoarea contractului să reprezinte minim
108.000 lei fără TVA. Obiectul de activitate al contractului
prezentat ca experienŃă similară trebuie să corespundă
obiectului de activitate al contractului licitat. (Formular B3).
Lucrările similare vor fi însoŃite obligatoriu de documente
doveditoare: contract, proces verbal de recepŃie la
terminarea lucrărilor, recomandare din partea
beneficiarilor. Formular B4
Notă:
i. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte
valoarea lucrărilor executate;
ii. În situaŃia în care ofertantul a avut calitatea de
subcontractant se va prezenta contractul de subcontractare;
iii. În cazul în care contractul conŃine clauze de
confidenŃialitate, care impiedică prezentarea lui, ofertantul va
prezenta paginile din contract din care să rezulte părtile
contractante, obiectul contractului, durata contractului,
cantităŃi fizice, preŃul contractului precum şi pagina finală cu
semnături.
IV.4.7) InformaŃii privind măsurile de CerinŃă obligatorie:
protecŃie a mediului Se vor respecta măsurile de protecŃie a mediului pe toată
durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta
Solicitat ● Nesolicitat □ o declaraŃie pe propria răspundere în acest sens de către toŃi
asociaŃii. (Formular 12 K)
Se va prezenta certificat ISO 14001:2005 sau echivalent
pentru domeniul de activitate licitat similar/echivalent noului
Cod CAEN.
În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este
obligatorie pentru liderul asocierii.

IV.4.8) InformaŃii privind protecŃia muncii CerinŃă obligatorie:


Se va specifica de către ofertant faptul că la elaborarea
Solicitat ● Nesolicitat □ ofertei a Ńinut cont de obligaŃiile referitoare la condiŃiile de
muncă şi protecŃia muncii, care sunt în vigoare la nivel
naŃional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii
contractului de lucrări. (Formular 12 J)
Se va prezenta o declaraŃie pe proprie răspundere în acest
sens de către toŃi asociaŃii.
InformaŃii detaliate privind reglementările care sunt în
vigoare la nivel naŃional şi se referă la condiŃiile de muncă şi
protecŃia muncii, securităŃii şi sănătăŃii în muncă, se pot
obŃine de la InspecŃia Muncii sau de pe site-ul:

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 8/12


http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html
Se va prezenta certificat OHSAS 18001:2000 sau echivalent,
pentru domeniul de activitate licitat similar/echivalent noului
Cod CAEN.
În cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de către
liderul asocierii.
IV.4.9) Asigurarea calităŃii CerinŃă obligatorie:
Se va prezenta programul şi sistemul de asigurare a calităŃii
Solicitat ● Nesolicitat □ pentru execuŃia lucrărilor ofertate. Se va prezenta sistemul
de management de calitate în conformitate cu standardele
ISO 9001:2000 sau echivalent pentru domeniul de activitate
licitat similar/echivalent noului Cod CAEN, de către liderul
asocierii.
În cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de către
liderul asocierii.
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei a) Oferta şi documentele care o însoŃesc trebuie să fie
redactate în limba română.
b) DocumentaŃia tehnică (pliante, prospecte, manual de
utilizare, etc.) şi documentele emise de instituŃii/organisme
oficiale din Ńara în care operatorii străini sunt rezidenŃi, pot
fi prezentate în altă limbă, cu condiŃia ca acestea să fie
însoŃite de o traducere autorizată în limba română şi
legalizată.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea contractantă
V.3) Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este: 2.000 lei
Solicitat ● Nesolicitat □
V.3.1) Perioada de valabilitate a garantiei 90 zile de la data deschiderii ofertei
pentru participare Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea contractantă
V.3.2) Modul de constituire a garanŃiei de - prin virament bancar în contul nr.
participare RO02TREZ5645006XXX000653 - deschis la Trezoreria
Jibou. cu confirmarea acestuia şi cu menŃionarea
obiectului contractului.
sau
- printr-un instrument de garantare emis în condiŃiile legii
de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se
prezintă în original, în cuantumul şi pentru o perioadă de
valabilitate egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata
garanŃiei se va executa:
a) condiŃionat, după constatarea culpei persoanei garantate,
în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiŃionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaraŃiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
Dovada constituirii garanŃiei de participare se va
prezenta în original la deschiderea ofertelor.
GaranŃia de participare constituită de ofertanŃii a căror
ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se va returna de către
autoritatea contractantă după semnarea contractului de

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 9/12


achiziŃie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost
desemnată câştigătoare, dar nu mai tarziu de 3 zile
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei.
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si
Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea
documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de
participare se constituie in procent de 50% din cuantumul
precizat in documentatia de atribuire .
V.4) Modul de prezentare a propunerii Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii
tehnice propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute în
caietul de sarcini.
InformaŃiile din propunerea tehnică trebuie să permită
identificarea cu uşurinŃă a corespondenŃei cu specificaŃiile
tehnice minime din caietul de sarcini şi anexele la acesta.
În acest scop propunerea tehnică va conŃine, în funcŃie de
cerinŃele prevăzute în caietul de sarcini, următoarele:
- programul calităŃii;
- graficul de execuŃie al lucrării;
- listele cuprinzând cantităŃile de lucrări completate pe
unităŃile de măsură solicitate;
- consumuri şi tehnologii de execuŃie, cu respectarea
cerinŃelor calitative şi cantitative prevăzute în caietul de
sarcini şi în alte acte normative care reglementează execuŃia
lucrărilor.
V.5) Modul de prezentare a propunerii Propunerea financiară se va face în lei şi echivalent în euro,
financiare evidenŃiindu-se distinct taxa pe valoarea adaugată (TVA).
Se va prezenta un centralizator de preŃuri ce va conŃine
detalierea elementelor de cost ce formează propunerea
financiară. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă
care reprezintă elementul principal al propunerii financiare iar
în formularele aferente propunerii financiare se vor evidenŃia:
- valoarea totală a lucrării ce urmează a fi
executate, inclusiv taxa pe valoarea adaugată
care va fi evidenŃiată distinct
- valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce
urmează a fi executată, inclusiv taxa pe
valoarea adaugată care va fi evidenŃiată
distinct;
- valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de
lucrări;
- valoarea consumurilor de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale cu mâna de
lucru;
- valoarea consumurilor totale privind
utilajele;
- valoarea consumurilor totale privind
transporturile;
Oferta va rămâne fermă pe toată perioada de derulare a
contractului. – formular 10 C
Ofertele vor fi depuse pana la data 30.06.2010 orele
11:00, la sediul autoritatii contractante din localitatea
Gilgau Nr. 169, CP457140, judetul Salaj, Registratura.
Dosarul ofertei se va depune la sediul autorităŃii
contractante în următoarele condiŃii obligatorii:

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 10/12


Dosarul ofertei în original şi copia vor conŃine fiecare câte
două plicuri netransparente, care vor fi etichetate şi în care
se vor introduce documentele solicitate, astfel:
• Documente de calificare conform pct. IV
• Oferta tehnică şi oferta financiară conform pct. V.4) şi
V.5)
- Atât setul de plicuri al originalului cât şi setul de plicuri al
copiei vor fi introduse în câte un plic pe care vor fi înscrise,
cu cerneală fără ştersături, numele procedurii: Reabilitare
cladire Gradinita Gilgau CPV 45400000-1 - Lucrari de
finisare a constructiilor (Rev.2), numele şi adresa
autorităŃii contractante şi a ofertantului precum şi
menŃiunea Copie sau Original. Acestea vor fi închise într-
un plic separat netransparent la care va fi ataşată Scrisoarea
de înaintare si, dupa caz, imputernicirea scrisă din partea
ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la
activitatea de deschidere a ofertelor.
OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi de a semna fiecare
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.
Pe acest plic se va marca numele procedurii, numele şi
adresa autorităŃii contractante, Consiliul Local al comunei
Gilgau si menŃiunea:
„A nu se deschide inainte de data 30.06.2010 orele
11:30”.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Data pentru care se determină echivalenŃa Curs de referinŃă comunicat de BNR la 21.06.2010:
leu/euro 1Euro = 4,2254 lei
V.5) Modul de prezentare a propunerii Ofertele vor fi depuse pana la data 30.06.2010 0rele 11:00,
financiare la sediul autoritatii contractante din localitatea Gilgau Nr.
169, CP457140, Salaj, Registratura.
Dosarul ofertei se va depune la sediul autorităŃii
contractante în următoarele condiŃii obligatorii:
Dosarul ofertei în original şi copia vor conŃine fiecare câte
două plicuri netransparente, care vor fi etichetate şi în care
se vor introduce documentele solicitate, astfel:
• Documente de calificare conform pct. IV
• Oferta tehnică şi oferta financiară conform pct. V.4) şi
V.5)
- Atât setul de plicuri al originalului cât şi setul de plicuri al
copiei vor fi introduse în câte un plic pe care vor fi înscrise,
cu cerneală fără ştersături, numele procedurii: Reabilitare
cladire Gradinita Gilgau CPV 45400000-1 - Lucrari de
finisare a constructiilor (Rev.2), numele şi adresa
autorităŃii contractante şi a ofertantului precum şi
menŃiunea Copie sau Original. Acestea vor fi închise într-
un plic separat netransparent la care va fi ataşată Scrisoarea
de înaintare si, dupa caz, imputernicirea scrisă din partea
ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la
activitatea de deschidere a ofertelor.
OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi de a semna fiecare
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.
Pe acest plic se va marca numele procedurii, numele şi
adresa autorităŃii contractante, Comuna Gilgau si

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 11/12


menŃiunea:
„A nu se deschide inainte de data 30.06.2010 orele
11:30”.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
V.7) Oferte inacceptabile Ofertele sunt considerate inacceptabile în şedinŃa de
deschidere dacă se încadrează în una din următoarele
situaŃii:
- ofertele au fost depuse după data şi ora limită sau la altă
adresă decât cea menŃionată mai sus.
- nu sunt însoŃite de garanŃia de participare constituită
conform documentaŃiei de atribuire.
Acestea nu vor fi luate în considerare şi vor fi respinse.
V.8) Deschiderea ofertelor Ofertele se vor deschide in data 30.06.2010 orele 11:30,
ora locala a Romaniei, la sediul autoritatii contractante din
localitatea Gilgau Nr. 169, CP457140, Salaj. Pot participa
la sedinta de deschidere reprezentantii legali ai agentilor
economici sau imputerniciti ai acestora.
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Pretul cel mai scazut 
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica □

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VII.1 AJUSTAREA PRETULUI
CONTRACTULUI
DA □ NU 
VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A Daca DA, se vor preciza:
CONTRACTULUI Cuantumul garantiei de buna executie exprimata
procentual va fi de 10% din valoarea contractului.
DA  NU □ In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor
Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin
prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.
346/2004) garantia de de buna executie se
constituie in procent de 50% din cuantumul precizat
in documentatia de atribuire.
Modul de constituire a garantie de buna executie se
poate constitui prin:
a. scrisoare de garantie bancara de buna
executie conform Formularului.
Valabilitatea scrisorii de garantie de buna
executie: cu 15 zile peste termenul de
executie al lucrarilor si receptia finala.
b. Prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale (doar cu acordul
partilor)
Restituirea garantiei de buna executie:
- 70% la receptia la terminarea lucrarilor;
- 30% la receptia finala [la expirarea
garantiei lucrarii]
Notă: Se precizează că, în conformitate cu legislaŃia în vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificările
ulterioare, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operaŃiunile de
încasări şi plăŃi între instituŃiile publice şi agenŃii economici se vor derula numai prin conturi deschise la
Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru furnizorul contractant să deschidă un astfel de cont la trezoreria
în a cărei rază teritorială are sediul.

Fisa de date a achizitiei – Reabilitare cladire Gradinita Gilgau pag. 12/12