Sunteți pe pagina 1din 10

DOMNUL NOSTRU VINE!

Deschidere – cântarea nr. 499 – Acesta-i salvatorul meu.


Citat : ,, Noi trăim în timpul sfârşitului. Semnele timpului, care se împlinesc
cu repeziciune, arată că venirea lui Isus este aproape, este chiar la uşi.
Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Spiritul lui Dumnezeu
este treptat, dar sigur, retras de pe pământ. Plăgile şi judecăţile cad
deja asupra celor care dispreţuiesc harul lui Dumnezeu. Nenorocirile
de pe uscat şi de pe mare, starea de tulburare din societate, veştile de
război sunt de rău augur, nu prevestesc nimic bun. Ele vestesc
apropierea unor evenimente dintre cele mai măreţe.
Agenţii răului îşi unesc forţele şi le consolidează. Ei se pregătesc
pentru ultima mare criză. Curând, în lumea noastră, se vor petrece
mari schimbări, iar mişcările finale vor fi rapide.
Starea de lucruri din lume arată că înaintea noastră sunt vremuri
tulburi. Ziarele care apar zi de zi sunt pline de indicii despre un conflict
teribil în viitorul apropiat. Jafuri pline de încumetare au ajuns ceva
obişnuit. Grevele sunt obişnuite. Hoţii şi omoruri sunt comise
pretutindeni. Oameni posedaţi de demoni iau viaţa bărbaţilor, femeilor
şi copilaşilor. Oamenii au ajuns înnebuniţi de vicii, şi tot felul de rele
predomină. Vrăjmaşul a reuşit să pervertească dreptatea şi să umple
inimile oamenilor cu dorinţa după câştig egoist. „Dreptatea stă
deoparte; adevărul se poticneşte în piaţa de obşte, iar dreptatea nu
poate să se apropie” (Is. 59,14, KJV). În oraşele mari, se află mulţimi
de oameni care trăiesc în sărăcie şi mizerie, aproape lipsiţi de hrană,
adăpost şi îmbrăcăminte; în timp ce, în aceleaşi oraşe, sunt unii care
au mai mult decât le-ar putea dori inima, care trăiesc în lux, care îşi
cheltuiesc banii pe case bogat mobilate, pe împodobirea persoanei lor
sau, şi mai rău decât atât, pentru satisfacerea poftelor senzuale, pe
băuturi ameţitoare, pe tutun şi alte lucruri care distrug puterile
creierului, dezechilibrează mintea şi înjosesc sufletul. Strigătele
omenirii înfometate ajung înaintea lui Dumnezeu, în timp ce, prin tot
felul de opresiuni şi stoarceri, oamenii îngrămădesc averi colosale.
1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii săi profeti
despre făgăduinţa întoarcerii Fiului Său pe acest pământ?
Faptele apostolilor 3:20-21
,,Şi să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi : pe Iisus
Hristos, pe care cerul trebuie Să-L primească,până la vremurile aşezării din
nou a tuturor lucrurilor: despre acest lucru a vorbit Dumnezeu prin gura
tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime,,.
Iată că Domnul nostru Cel atotştiutor a pregătit de când a făcut lumea
acest minunat plan de salvare, pentru a contracara orice lovitură dată
fiinţelor nou create după chipul şi asemănarea Sa, pe care atât de mult le-a
iubit şi prezenţa harului dovedeşte că încă le mai iubeşte.
2. În timp ce se afla sub jurământ, la procesul Său,ce făgăduinţă a
făcut Hristos?
Matei 26:24
,,Da. I-a răspuns Iisus, Sunt.,, Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi
vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe
norii cerului,,.
Aceasta este scumpa făgăduinţă pe care toţi o aşteptăm .
3. De ce spune Hristos că El vine iarăşi?
Ioan 14:1-3
,,Să nu vi se tulbure inima, aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în
Mine.Dacă n-ar fi aşa v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după
ce Mă voi duce, şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine
pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.,,
Ce promisiune frumoasă!
4. Care este sopul venirii Sale?
Matei 16:27 spune:
,,Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va
răsplăti fiecăruia după faptele lui.,,Lucru adeverit chiar de Domnul Hristos lui
Ioan în Apocalipsa 22:12 ,, Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine,
ca să dau fiecăruia după fapta lui.,,
Citat :
Scripturile descriu starea lumii chiar dinaintea celei de a doua veniri a lui
Hristos.
Despre oamenii care îşi adună mari bogăţii prin jaf şi asuprire, este
scris: „V-aţi strâns comori în zilele din urmă! Iată că plata lucrătorilor
care v-au secerat câmpiile şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune,
strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar
într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi
se împotrivea!” (Is. 5,3-6).
Dar cine citeşte avertizările date prin semnele timpului, care se
împlinesc atât de repede? Ce impresie este făcută asupra celor
lumeşti? Ce schimbarea se vede în atitudinea lor? Nu mai mult decât
s-a văzut în atitudinea locuitorilor lumii din vremea lui Noe. Absorbiţi
de treburi lumeşti şi plăceri, antediluvienii „n-au ştiut nimic până când
a venit potopul şi i-a luat pe toţi”. (Mat. 24,39). Ei au avut
avertismente trimise din cer, însă au refuzat să asculte. Şi astăzi
lumea, fără să ţină deloc seama de glasul de avertizare al lui
Dumnezeu, se grăbeşte spre ruină veşnică.
Lumea este aţâţată de duhul războiului. Profeţia din capitolul 11 al
cărţii lui Daniel, aproape că s-a împlinit în întregime. Curând, scenele
de necaz despre care vorbeşte profeţia vor avea loc.
„Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi
risipeşte locuitorii…. Deoarece ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi
rupeau legământul cel veşnic! De aceea mănâncă blestemul ţara şi
suferă locuitorii ei… A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârşit veselia
gălăgioasă, s-a dus bucuria arfei.” (Is. 24,1-8).
„’Vai! Ce zi!’ Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel
Atotputernic.” (Ioel 1,15).
„Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi
lumina lor a pierit! Mă uit la munţi şi iată că sunt zguduiţi; şi toate
dealurile se clatină! Mă uit şi iată că nu este nici un om şi toate
păsările cerurilor au fugit! Mă uit şi iată, Carmelul este un pustiu; şi
toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui
aprinse.” (Ier. 4,23-26).
„Vai, căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o
vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ier.
30,7).
Nu toţi din lumea aceasta au trecut de partea vrăjmaşului împotriva
lui Dumnezeu. Nu toţi au devenit necredincioşi. Sunt câţiva credincioşi
care sunt loiali lui Dumnezeu; căci Ioan scrie: „Aici sunt cei ce păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. (Apoc. 14,12). Curând,
bătălia va fi dată cu furie între cei ce Îi slujesc lui Dumnezeu şi cei ce
nu Îi slujesc. Curând tot ce poate fi zguduit va fi zguduit, pentru că
acele lucruri care nu pot fi zguduite să poată rămâne în picioare.
5. Cum spun îngerii că Se va întoarce Hristos pe acest pământ?
Fapte 1:9-11
,, După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi
un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe
când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis:
"Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat
la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la
cer."
Citat :
Satana este un cercetător sârguincios al Bibliei. El ştie că timpul său
este scurt şi caută să contracareze în fiecare punct lucrarea lui
Dumnezeu pe acest pământ. Este imposibil a da măcar o idee cu
privire la experienţa poporului lui Dumnezeu, care va trăi pe pământ
când slava cerească şi o repetare a persecuţiilor din trecut vor fi
amestecate. Ei vor umbla în lumina care porneşte de la tronul lui
Dumnezeu. Prin intermediul îngerilor, va fi o comuniune continuă între
cer şi pământ. Iar Satana, înconjurat de îngeri răi şi pretinzând că este
Dumnezeu, va face minuni de tot felul pentru a-i înşela, dacă este
posibil, chiar şi pe cei aleşi. Poporul lui Dumnezeu nu-şi va găsi
siguranţa în facerea de minuni, căci Satana va contraface minunile
care vor fi făcute. Poporul lui Dumnezeu, încercat şi pus la probă, îşi
va găsi puterea în semnul despre care se vorbeşte în Exod 31,12-18.
Ei trebuie să ia poziţie de partea cuvântului viu: „Stă scris”. Aceasta
este unica temelia pe care pot sta în siguranţă. Aceia care au rupt
legământul lor cu Dumnezeu vor fi în acea zi fără Dumnezeu şi fără
nădejde.
6. Câţi oameni Îl vor vedea pe Iisus la revenirea Sa?
Apocalipsa 1:7
,, Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi
toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
Cea de-a doua venire a lui Hristos nu va avea loc în două etape -una secretă
şi cealaltă văzută de toţi. Există o singură a doua venire şi ea va fi văzută de
către orice om de pe pământ aflat atunci în viaţă. Nu există nici o parte a
Scripturilor care să susţină o a doua venire în două etape.

7. Care două mari sunete se vor auzi la venirea Lui Hristos?


1 Tesaloniceni 4:16
,, Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.,,
8. Ce eveniment emoţionant va avea loc la revenirea Lui Hristos?
1 Corinteni 15:51-52
,, Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o
clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna,
morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.,,
Numai pentru acest eveniment emoţionant ar trebui să punem zel în
comportamentul nostru pentru a putea suferi această schimbare. Să nu
uităm că ducem ,,Lupta cea dreaptă,, cum a spus apostolul Pavel. Dar
premiul de la capătul cursei? Vă imaginaţi cum va fi?N-ar trebui să avem o
altă ţintă decât pe Iisus aşezat în Slava Sa în faţa liniei de sosire.
Dar, aduceţi-vă aminte să nu cumva să cădeţi de oboseală!
9. Ce vor face îngerii când Se va arăta Hristos?
Matei 24:30-31
,, Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului
se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu
o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor
aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la
cealaltă.,,
Atunci cei mântuiţi vor avea prilejul să stea faţă în faţă cu îngerii ce i-au
păzit şi îndrumat dealungul vieţii şi în necazul cel mare.
10. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi aflaţi în viaţă la apariţia lui
Hristos?
1 Tesaloniceni 4:17
,, Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori,
ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu
Domnul.,,
Din aceştia fac parte şi cei 144.000 despre care sora White spune:
Pe marea de cristal dinaintea tronului, acea mare ca de sticlă
amestecată cu foc,atât de mult strălucind de slava Lui Dumnezeu, este
adunată mulţimea care a câştigat biruinţa asupra fiarei,a semnului ei şi a
numărului numelui ei.Împreună cu Mielul, pe muntele Sionului,cu harpele lui
Dumnezeu în mână stau cei 144.000 care au fost răscumpăraţi dintre oameni
şi se aude ca sunetul multor ape şi ca sunetul unui tunet puternic, glasul
cântăreţilor care cântau din harpele lor.Ei cântau o cântare nouă înaintea
tronului, o cântare pe care niciun om nu o poate cânta.Este cântarea lui
Moise şi a mielului, cântarea eliberării.Nimeni nu poate învăţa cântarea
aceasta, căci este cântarea experienţei lor,o experienţă pe care nici o altă
generaţie nu a avut-o până atunci. Ei vin din necazul cel mare, au trecut
printr-un timp de strâmtorare cum nu a mai fost niciodată de când sunt
popoare pe pământ......Ei au văzut pământul devastat de foamete şi de boli ,
soarele având puterea să dogorească peste oameni cu o arşiţă mare şi ei
înşişi au suportat suferinţa foametea şi setea. Fiind înălţaţi de pe pământ
dintre cei vii, sunt socotiţi ca primele roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel.,,
11. Ce vor face în acest timp nelegiuiţii aflaţi în viaţă?
Apocalipsa 6:15-16
,, Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici,
toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.
Şi ziceau munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui
ce stă pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;,,
Mântuitorul oamenilor coboară din ceruri. Pentru unii , va fi împlinirea
tuturor aşteptărilor. Pentru alţii însă, aceasta nu va fi o zi fericită, deoarece
atunci, poziţia,puterea,prestigiul sau posesiunile nu vor mai fi de niciun
folos.Cei puternici, cei slabi,cei nepregătiţi vor striga la stâncile fără viaţă să-I
ascundă nu în primul rând de distrugerea fizică(care va fi simţită pâna la
dispariţia ultimei celule din corpurile lor), ci de privirea cercetătoare a Celui
pe care ei L-au nesocotit şi L-au respins. Dar de acei ochi cercetători nu va fi
loc unde să te ascunzi!
12. Ce se va întâmpla cu munţii şi cu insulele, la cea de-a doua
venire a lui Hristos?
Apocalipsa 6:14
,,Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate
ostroavele s-au mutat din locurile lor.,,
13. Cât de glorioasă va fi venirea lui Hristos?
Matei 24:27
,, Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi
venirea Fiului omului.,,
14. A ciu slavă se va adăuga la splendoarea revenirii lui
Hristos?
Luca 9:26
,, Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul
omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.,,
15. Cine Îl va însoţi pe Hristos la venirea Sa?
Matei 25:31
,,Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe
scaunul de domnie al slavei Sale.,,
Vă puteţi închipui marea de îngeri în slava lor însoţind pe Domnul
Hristos ? Cum ar fi ca de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de fulgere să
lumineze în acelasi timp cu Soarele nostru Iisus?Foaaarte vizibil nu? Dar să
vedem cum va încerca Satana să contrafacă revenirea Domnului....
16. Despre cine spune Hristos că se vor scula să facă semne mari şi
minuni?
Matei 24:24
,, Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne
mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe
cei aleşi.,,
La acest ,, dacă va fi cu putinţă,, va trebui să avem mare grijă! Sora
White spune:
Ca o încoronare a marii lucrări de amăgire,însuşi Satana va lua chipul lui
Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că aşteaptă venirea
Mântuitorului, ca o împlinire a nădejdii ei. Acum amăgitorul cel mare va face
să pară că Hristos ar fi venit. În diferitele părţi ale pământului, Satana se va
prezenta între oameni ca o fiinţă maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, care
se aseamănă cu descrierea Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa
1:13-15.Slava care –l înconjoară nu este întrecută de nimic din ceea ce ochii
omeneşti au văzut vreodată. În văzduh răsună strigătul de biruinţă: ,,A venit
Hristos! A venit Hristos!,,. Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea
lui, în timp ce el îşi ridică mâinile şi pronunţă asupra lor o binecuvântare, aşa
cum Hristos binecuvânta pe ucenicii Săi când era pe pământ. Glasul lui este
plăcut, mieros şi melodios. Într-un ton amabil şi plin de simpatie, el prezintă
unele din adevărurile cereşti pline de har pe care Mântuitorul le-a rostit;
vindecă bolile din popor, şi apoi, imitându-L pe Hristos, pretinde că a
schimbat Sabatul în duminică şi porunceşte tuturor să sfinţească ziua pe care
el a binecuvântat-o. El declară că aceia care stăruiesc să sfinţească ziua a
şaptea hulesc numele lui, refuzând să asculte de îngerii trimişi la ei cu lumină
şi adevăr. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape copleşitoare.
Ca şi samaritenii care au fost amăgiţi de Simon Magul, mulţimile, de la cel
mai mic până la cel mai mare, vor da atenţie acestor vrăjitorii, zicând:
Aceasta este ,,puterea cea mare a lui Dumnezeu,,
17. Ce avertizare specifică a dat Hristos, astfel încât noi să nu fim
înşelaţi?
Matei 24:26-27
,, Deci, dacă vă vor zice: ,Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo! ,Iată-L în
odăiţe ascunse', să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede
până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.,,
Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eoare. Învăţăturile acestui
Hristos fals nu sunt în armonie cu Scripturile. Binecuvântarea lui este
pronunţată asupra închinătorilor fiarei şi a chipului ei, chiar asupra acelei
categorii de oameni peste care sa va revărsa mânia neamestecată a lui
Dumnezeu, aşa cum declară Biblia.
Şi , ce este mai important lui Satana nu-i este îngăduit sa contrafacă
felul venirii lui Hristos. Mântuitorul a avertizat pe poporul sau împotriva
amăgirii în acest punct şi a prezis cu claritate modul celei de-a doua Sa
veniri.
18. Dar cine va cunoaşte ziua şi ceasul venirii lui Hristos?
Matei 24:36
,,Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.,,
19. La ce ceas va reveni El?
Matei 24:44
,, De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu
vă gândiţi.,,
Acesta este îndemnul la veghere pe care Domnul Iisus li-l
adresează apostolilor şi care este purtat din generaţie în generaţie până
la revenirea Lui.
20. Ce avertizare a dat Hristos, potrivit căreia s-ar putea să nu
fim conştienţi de iminenţa revenirii Sale?
Luca 21:34-36
,, Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel
ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un
laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi dar în tot
timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea,
care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului."
Rugăciunea este comuniunea noastră cu Domnul şi felul în care El îsi
revarsă Duhul Sfânt asupra noastră. Ca şi Hristos noi ar trebui să fim tot
timpul în această comuniune cu Tatăl de la care vom lua puterea de a face
faţă oricărei încercări.
21. Ce ne spune Biblia să facem în vederea pregătirii pentru
revenirea lui Hristos?
2 Petru 3 9:14
,, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să
vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile
vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi
pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au
să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi
evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile
aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi,
după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui
neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă
să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.,,
22. Ce va face fiecare om care are această speranţă a celei de-a
doua veniri?
1 Ioan 3:2-3
,, Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat
încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom
vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţă, după cum
El este curat.,,
23. Ce vor proclama cei neprihăniţi, într-un mod entuziast, la
venirea lui Hristos?
Isaia 25:9
,, În ziua aceea, vor zice: "Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care
aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne
încredeam, acum să ne înveselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!,,
Citat :
Noi nu trebuie să amânăm venirea Domnului. Îngerul a
spus: „Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă pentru ceea ce va veni asupra
pământului. Faptele să fie în acrod cu credinţa voastră. Am văzut că
mintea trebuie să aibă ca preocupare pe Dumnezeu şi că influenţa
noastră trebuie să vorbească în favoarea lui Dumnezeu şi a adevărului
Său. Noi nu Îl putem onora pe Domnul atunci când suntem nepăsători
şi indiferenţi. Nu putem să-I aducem slavă când suntem deznădăjduiţi.
Cu toată seriozitatea, să căutăm să ne asigurăm mântuirea şi să-i
salvăm pe mulţi alţii. Orice lucru important trebuie legat de aceasta şi
orice este lăturalnic trebuie să treacă în plan secundar.
Am văzut că tot cerul este interesat de mântuirea noastră; iar noi să
fim indiferenţi? Să fim noi nepăsători, ca şi când ar fi un lucru de mică
însemnătate dacă suntem sau nu mântuiţi? Să desconsiderăm noi
sacrificiul care a fost făcut pentru noi? Unii s-au jucat cu harul oferit,
iar acum mânia lui Dumnezeu este asupra lor. Duhul lui Dumnezeu nu
poate fi întristat la nesfârşit. El se va depărta, dacă este în continuare
întristat. După tot ceea ce s-a făcut ca Dumnezeu să-i poată salva pe
oameni, dacă ei arată prin vieţile lor că se joacă cu harul lui
Dumnezeu, moartea va fi partea lor şi aceasta va fi scump plătită. Va
fi o moarte îngrozitoare, căci va trebui să simtă agonia pe care a
simţit-o Domnul Hristos pe cruce, ca să plătească pentru ei preţul de
răscumpărare, pe care ei au refuzat-o, şi atunci, îşi vor da seama că
au pierdut viaţa veşnică şi moştenirea nemuririi. Marele sacrificiu care
a fost făcut pentru suflete arată cât de valoroase sunt ele. Când un
suflet preţios este pierdut o dată, el este pierdut pentru totdeauna.
Doar o formă de evlavie nu va mântui pe nimeni. Toţi trebuie să
aibă o experienţă vie, profundă. Doar aceasta îi va scăpa în timpul de
strâmtorare. Atunci, lucrarea lor va fi pusă la probă; şi dacă ea este
aur, argint sau pietre preţioase, ei vor fi ascunşi sub scutul lui
Dumnezeu. Însă dacă lucrarea lor este lemn, fân şi paie, nimic nu-i va
putea apăra de mânia aprinsă a lui Iehova.
Am văzut că mulţi se măsoară cu ei înşişi şi îşi compară vieţile cu
vieţile altora. Nu ar trebui să fie aşa. Nimeni, în afară de Domnul
Hristos,nu ne este dat ca exemplu. El este adevăratul nostru Model şi
fiecare ar trebui să se lupte, ca să exceleze în a-L imita. Noi suntem ori
împreună lucrători cu Hristos, ori cu Satana. Ori adunăm cu Hristos, ori
risipim. Ori suntem creştini hotărâţi, sinceri, cu toată inima, ori nu
suntem deloc. Domnul Hristos spune: „O, dacă ai fi rece sau în clocot.
Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura
Mea”. (Apoc. 3,15-16).
Am văzut că până acum, mulţi de-abia ştiu câte ceva din ceea ce
înseamnă tăgăduirea de sine sau sacrificiul sau ce înseamnă să suferi
de dragul adevărului. Însă nimeni nu va intra în cer fără să facă
sacrificii. Trebuie nutrit un spirit de tăgăduire de sine şi sacrificiu. Unii
nu s-au sacrificat nici pe ei înşişi, nici trupurile lor pe altarul lui
Dumnezeu. Ei îşi îngăduie un temperament pripit, capricios, îşi satisfac
poftele şi slujesc propriilor lor interese, fără să ţină seama de lucrarea
lui Dumnezeu. Toţi cei care sunt gata să facă orice sacrificiu pentru
viaţa veşnică o vor avea şi se va merita să sufere pentru a o dobândi,
se va merita să-şi răstignească eul şi să renunţe la orice idol pentru a
ajunge la ea. O greutate mult mai mare şi veşnică de slavă întrece
orice lucru şi eclipsează orice plăcere pământească.
Deci cum spunea Domnul Iisus în Luca 12:35-40:
,, Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse. Şi să fiţi ca nişte oameni, care
aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată,
când va veni şi va bate la uşă. Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va
găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune
să şadă la masă, şi se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă
din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi
veghind! Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul,
ar veghea, şi n-ar lăsa să-i spargă casa. Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va
veni în ceasul în care nu vă gândiţi." Aşa să ne ajute Dumnezeu! ,AMIN!
Închidere cântarea 498-Hrist revine .