SkodaFabia Manual de utilizare

n g

CUPRINS

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Cheia. . 6

Imobilizator electronic . 7

lncuierea .. . 7

Slquranta pentru copii . 8

lnchidere centralizata" . . 8

Hayonul .. . 10

Telecomanda* . 11

Sistem de avertizare antifurt* . . 12

Geamun actionate electric* . '" 13

Oqlinzi retrovizoare . . 15

Centurile de siquranta . . .. 16

Sisternul Airbag* 21

Siguranta copiilor . 27

Tetiere 32

Scaunele tata . 33

Bancheta spate " 34

Raftul spate* . 36

Raftul spate, deasupra portbagajului

(Cornbi) 37

Portbag~ul. . 37

Scnirnbator de CO-uri* ... 39

Pedalele .... . 40

Frana de mana. .. 40

Schimbarea vitezelor (cutia de viteze

rnanuala) . .. 40

Cutia de viteze automata" . " 41

Coloana de volan reqiabila" 45

Telefon mobil, hands free 45

Contactul motor....................... 46

Pornirea motorului 47

Oprirea motorului 48

Oeblocarea clapetei de acces

la busonul de alimentare* 49

Semnale acustice 49

Semnal sonor la mersulinapoi* ... Semnal pentru exces de viteza" Instrumente de bord lndicatoare/l.arnpi de avertizare ... Intrerupatoare

Tempomat (Control viteza

croaziera)" .

Sterqatoare de parbriz si instalatia de spalat parbrizul .

Incatzire ~i ventilare ....

Aer conditionat" .

Torpedo .....

Suport pahare* .

Parasolare .....

Trapa actionata electric/Plafon glisant*

Plafon pivotantiinclinabil* .... Lumini interioare .

Bricheta/Priza* .

Scrumiere. .. ..

Portbagaj exterior (plafon)* . Oispozitiv de remorcare* ..

.49 50 . 51 ... .. 56 .... 62

. .. 68

..... 81

82 .84 .85 .86 .. 86 .. 87

RECOMANDARICONDUCERE ....... 88

Primii 1500 Km - ~i dupa aceea Conducand in mod economic

~i ecologic. . .

Frane ....

Remorcare.

iNTRETINERE

Alimentarea rezervorului Combustibil

Intretinerea vehiculului . Capota motorului .......

..89 .92 ............. 94

............. 96 ............... 97

. 99

............ 104

.70 71 74 . 77 80 . 80

Compartimentul motor Uleiul de motor Sistemul de racire . Lichidul de trana Servodirectia

Bateria

BUJii

Cureaua de transmisie

Sistem de spalare a parbrizuhn Lamelele sterqatoarelor

Filtru de praf ~i polen* .

Ro\ile .

Telefonul mobil ~I aparatul de ernisie - receptie . Accesorii. modificari ~I piese de schimb.

Calatorii in strainatate

128

109

111 113 "114 I

119 119 119 120 121

121

127

AJUTA-TE SINGUR

Trusa de prirn-ajutor, triunqhiu: reflectorizant ~i becurile

Trusa de scule.

Spray pentru repararea pneunlor" Roata de rezerva"

Schimbarea rotii .. '

Blocarea antifurt a rotilor"

Sigurante ..

lnlocuirea becurilor .. Pornirea de ajutor

Pornire prin tractare/Tractare

129 130 130 131 131 134 135 137

144 145

DATE TEHNICE

Nurnar de identificare vehicul

. 148

In documentatia de insotire a autovehiculului veti gas! in pus fata 'de acest "Manual de Utilizare" un "Plan de Service" ~i 0 .Lista a Dealerilor", in plus, tnstructlunt ~i instructiuni suplimentare (de exemplu pentru radio) sunt furnizate, depinzand de model ~i echiparea autoturismului durnneavoastra.

Tn plus, ins.tructlunl ~i lnstructlunl suplimentare (de exemplu pentru radio) sunt furnizate, depinzand de model ~i echiparea autoturismului dumneavoastra.

Daca vreunul din aceste documente tipseste sau daca aveti impresia ca lnforrnatille referitoare la anumite echipamente sau modele nu sunt complete sau sunt diferite, va ruqarn sa va adresati dealerului dumneavoastra Skoda. Cei de acolo vor fi bucurosi sa va ajute in astfel de situatii.

Este de subliniat ca informatiile prezentate in documentele oficiale ale autoturismului au prioritate in fata celor prezentate in acest manual.

Acest "Manual de Utilizare"

lrnpreuna cu oricare supliment trebuie sa Ie cititi cu atentie astfel lncat sa va famillarizati cit mal repede cu autoturismul dumneavoastra.

Acordati va ruqarn 0 atentie specials sectiunii "Sfaturi pentru conducere" ale acestui manual: aici Yeti invata cum sa conducati in sigura nta economic, protejand mediul inconjurator.

Din motive de siguranta, va rugarn, de asemenea, sa acordati atentie informatiilor din capitolele: "Accesorii", "Modificari §i inlocuiri de piese" de la pag. 127 a acestui manual.

Toate capitolele din acest manual sunt importante ca :;;i corecta exploatare a vehiculului care serveste mentinerii valorii lui ~i in cele mal multe cazuri este una din conditiile necesare pentru aprobarea cererilor de garantie.

Planul de Service contine:

- datele de identificare ale vehiculului

- intervalele de service-are

- detalierea lucrarilor de service

- informatii legate de acordarea qarantiei,

Lucrarea de service efectuata este de asemenea confirrnata in Pia nul de Service, aceasta fiind una din conditnle necesare pentru aprobarea cererilor de garantie.

Va ruqarn sa prezentati intotdeauna Planul de Service cand aduceti vehiculul dumneavoastra la un dealer Skoda.

Lista Dealerilor

confine adresele ~i numerele de telefon ale dealerilor Skoda.

Date tehnice

confine importante date tehnice ale autoturismului durnneavoastra

LlTERATURA DE BORD

Observatlt despre acest manual:

In acest manual este descrisa gama cea mai larqa de echipamente avuta in vedere a echipa autovehiculul in momentul tlparirii acestor instructiuni. Unele echipamente sunt posibil de livrat mai tarziu sau numai pe anumite plate.

Echipamentele marcate cu' sunt disponibile numai pentru anumite modele sau sunt echipari suplimentare numai pentru anumite modele sau se gasesc numai pe anumite piete.

Textele cu titlul "Atentlel" ,i cu aceatill culoara de fundal fac refarire la riscuri, la posiblle accidente ,i raniri.

~ Texte/e prevazute cu aeest simbol W !ii redate in saris cursiv reprezinti indica1;; importante pentru protejarea mediului inconjurator.

o ultima ruqaminte

Daca vindeti autovehiculul, sa-l predati noului curnparator mapa de bord cornpleta, deoarece literatura de bord apartine autovehicului.

3

COMENZI ~II ECHIPAMENTE

Vedere de ansamblu

4

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Pag ..

•... - ,-
, R~gIRHl -RIBMrir.:'I ;:j nglin7ilor retrovizoare" 15
;:' DUZ9 venti lare 72,75
- :
J Manet.!t pe ntru 1;0 m utaterul m u ltitu ncuonal: fil,Hf!
lum In ~ de sem nallza rc, de d f1Jn1, de pares re, i
de l'nt~ III i re ~ i sistem de reg la re a vi tczci
4 T a bla ul i nstrumentel or de bo rd: .":11 ,~o
Insw mente §i W.mpi de- ave rtizare
._ .. ._.
5 . Ma nata pentru i ntre ru p~ lor u I multi hHlq ional, 53,
, sisternu I de spa lare si s lerger ~ ~!ol rbnz 70
.. .- i 6 DULe ~tmllltlre 7 IflGal7ira scsun ta~~

72,75

63 64

B T ntreru p.1tQr inc<11 zi rc lunctil ~ ASWfESP'

Hl jntr~rI Jr:'ltm II Jmin i de ava rie

51iGG 63

... ~

;.:'1

'11 lnc~izl re ~c.au n f<l~~'

. 12 Ai rbOig -u I pasElgerul u i·

1:3. i ntraru p.'ltO:ol ra: "In nh irlfUf! ~antra I i zata ~i Io1c(i[}[l!olr~ ge~rmm~

14 ' jntr~rupMor ruminj, iluminare instrurnente, rRg Ii'! rf! f;:jwri

8,13

62 63

'04

P~g.
16 Cornoartime n le d epnzi t~ rH
17 M!o:Inei!oi r~ 1.:'1 r~ [107i~ie vol a n 45
.-
1H Claxon
Ai rO:"lg-lll GO noucatoru lui 21
19 Co ntactul mote r 46
20 Co menzi i ncalzi r ~i ven t ilitr~, .:'I-R r con Ii i~ionat· 71.74
21 Scrurniera Be
22 M em eUi sch I m b.1to r de vitczc (cutis de vi le.:e 40
m;:jnl.lt'll~)
Seltlctm {f:Llt i~ de vitsze automa~) 41
::-'3 Radjo~'!
24 Torpedo 77 • U ne le din echi par ne nlel e m~ rC;'It-FI m ~ p rezentate m C1 i Sou 5 do tcaz.5 nurn a i anum ite modele sau SLl n t ~~hir<'lms nte opti on al e

• L<J vehlculclc cu volanul pe JI~H~t)ol, (lr[jln~;:j r1i:o;plJnerii cornenzi 10 r poate \I arl 0 f~~5 de model e Ie cu yulclilu I pe ~l~nu a. r otu ~i. la am be Ie modele. s i m bol u ri lc de pe elemefl1el€ de cUrTlHndi:"i SLl nt <lcala8~j

I: v« 11 wld'J ~~ <l~ill ell d~ rad ~ rno 11a\ di n fa orlca a J ~ uo- irt·E!nlw 0; m;;,'-ll ,A I d~ IltiI171~rf"! r;'1 ;) C(:stlJlr.1

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

II3?f <l (2S J

'--------------_.

T mpre u n~ CU autotu rism u I se prl mesc doua chei. Aceste chei se potrlvesc la toate Tnr.uie~orila sutovah ir.uIUIIJi. in rills SI'I rlrlm~~I~ n folti d-.el.'i de p ljol~tic; ell nurnere nn part~nht pElfllru chei.

Atenliel

Cind _ piraa.l}tl!l vehK:u lui - c hi-ar

~i p .. ntru c:Ateva m inule • lu~1 c:halll; eu m.

Chcilo trebulc pastrate curcre, lntrucat mu rd 11 ria (fire texti Ie. orat, etc.) infl uenteazs neg ativ fu ncnona rea tncu iatori lor. .a CO ntachllui motor, a t~l~r.omAn7ji, atn.

6

Eticheta cheH

PH ~c~asl!ol elidl~Ui dirl material [J1t1~tic; se an i!i un cod a I ch ei i, neeesa r oentru obli ne!"POl unol chcl de schimb. Numai daca fur nizatl de a I erul Skoda acest nu m ~ r putetl obti n e 0 noua cheie.

Observa1ifJ

Etic hata dB plasti c tra hu is sa [I pastr&li 8ep.lJ rat deoarace avand cndu I lnscrls ptt ea puteli lnlocui c:heia (In cazul In care 0 pierdeji).

Dc ~CC'C'Ol. 101 \lfl nza reo vcblcu lului. inmflnatl cu mp~r.!l.torLiI u i ~j a ceasta placu ~.

Cheie cu lIuminare*

Peulru H ~~nmle UE:K:U I, i:l~H :;;H\L cenlrul .

(::;a~~ala 1) ~

Schimarea baterlei sau a becului t

• tntrod u cetl 0 mo ned.j 1 n ta nta 0:.::1 sterl~ pe marginea cheii (s;1geata 2} ~i ridica, pertea sou pe rioa r!l. a ei.

• Sch im ba~E bateria sau hA CU I ~ BliitenL sa u bacun de sc h irn b ~08 pot U b~lr.; cJ~ If! d~1:I1 eri i S kod H _ ~

{:GJ:... Batetia trebuie dusa la un cen tru 1 ~ reutilizare.

i

~

!."~

":1

TclQ.Coma ndil!i*

FtJncjiOnll re talscornand a - vezi p~y. 11.

I mobil izatorul Tmp led Ie;'! folo5irea vehiculuhji cvs. de catrs persoa ne nsautonzate.

In C"'..'l fHJ I chf!l~ ~oR g~Sf!~tf! 1 In rntcrocip. c: LJ ajulorul acestuia, 11:l introducarea chaii de contact imobil izatorul se dezacuveaza automat,

Dac~ mlcroclpul este d ote rlorat, c PO$ ibil sil fie i ntrod u 5 codul de u rgen ~ pe ntn, a p utea fi conti n u ata cal Moria - vezi pa g. 5B.

Pistraii intDtdfJl'I un:!, va rugllm, etlcl"l et .. cu ccd'ul lntr-un loc i!igur.

D iI t: a cha ia a fust p i8rd uti SKU dsteriorata, va rugam sa lua~' legatura cu dealerul dumneavoaetra Skoda care, pe baza codul u I de pe eti chet.!i, v~ pcate fu rnlza c ncui!! chele.

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

i " ~: _ ". " I"~"

P(l ntru a utoveh leu le fa rA tnch Id ere ce ntraUzat;\ este valabll:

I neui erlt1l di n ltllterior

T n tim p u I d8BCU iari i cu eheia, tiu lonu I ne siquranta din u:?a se depllilsed.<:a in :;JuS - vezi flqura de ia paq, 8,

Tn tim pu I lncu ,eri i, b utonu I d C" :oi 9 u rat1~ ':>C depl~$eoz~ In jos vezl figuro do tc pog,8.

In cu I erea dl n I nteri or

Toats u~ila tnchiss trebuie a3igurate din tntsnor, prin apasarsa trutoaoetor de sigur~ n t.'i. C~ nd h LJtC1~ n~ I~ \loR ~i 9 LJ r~nt:'l SL 1 n ~ apasate, usile nu pot fi desuhise din exterior. U ~i Ie autovem cu I u lui pot fi de sch ise di n i nterior d u p5 cu m u rmcaza:

• prin actionarea asupra rnanerulul u~ii, acesta se descu i e_

• Repet~ n rl <I ctio narea as II p ra man erul u i LJ~i I, ~ [:~~t:<i S~ doR~r.hin ~.

Ind~cati&

• U:;;;tl deseh is ~ tl cond u catoru I LJ 1 r 1 LJ poate fj lnculata prin intermediul bulonului de sigumn~, Astfcl sc previae situatia, in care, ch eio co cte ~tl rti m€m a u itata in co ntact, in a utoveh ic u lui rncu lat.

• U~ile laterale spate ~i u~a pasaqerulul t;:l ~ftI. nA!,;f:h i.o;.~. SA lncu ie pri n ap~sa re a b lIlo; 1 ~ lui d F. si 9 LJ r!o:ln~.'i :;;1 Inch i\l~ rl'l;:l FI n~ rfl ica a uiiii.

• Va rU}l8 m sa 1 e specta \. I ndicatii Ie pH ntru siguran~ - vszi pau. 9_

7

COMENZI $1 ECHJPAMENTE

lncuietorile u:;tilur lalera!e liin soate sunt p revazute supf me ntar cu un dis pozitiv de ~ ig u ra n~a pcntru copl i.

• j ntroduce re 13 ch ell Tn fan ~.

• Rotirea cheli tn sensul Inoicat de 5~ geat~. pan ~ la sim bol.

MRmm.II 1I~11 dsn Int~n(lr f:lstl'i hlocat U~a pO.;<it~ fi rlf!sr.h i s~ n LJ rna i din fl ~tf!fim.

• Prin rolir ea cneii Ffl sensul opus eelui indicat de sageata, si ~ u ranta pe n lru copii devine macuva. U~a se poate deshide, din nou, normal.

8

i·nc h idere centra lizata'

I rTI!oIg i flea !-:Irj':ll.'i cum ~~ 1i[:~i(]nE!az~ si stoR m LJ I de i nchide re centr tll iL.!::Ila !::II u n u i v F.tI i c u I sch i pat CIJ si ste mul conforr' - vee i pag. 9.

TO<:ltc usilc pot fi lncuiatc ~i dcscuiate in <lee I~~i ti rnp, folosi n d s lstem u I do j nch ide rc ce ntra I lzata.

S isle mu I poate fi actio n O1t asttet: - din ~~t~rim eu r:h8i<l

• cu lastele dF. blocarF. 1 ~i 2 din rrl.'lfl~rLJI us i I - V~L i i rm:l!-lir 1~1:I

Tasta 1 - incuief€

Testa 2 .. dcsculcrc

cu butoanelo de :sigur(ln~~ A ale usllor din f01~~. n u rna i la auto .... ehfcule ca re n u :0; I int a~hipatl'l 1::1.1 si stl'l mul conto rt 1 ~i 2- {n I 1 m::<l i "lnt".h irlf! rl'l}

~ cu lei enornand H

01 n d i ca.lif! • Odats CU descuierea, toate bum do siquranta A se deplassaza In sus. • Tn vod 0 rca Inc lJie ri i, u~ a conducilto trebu i e 5~ fie T1ich Is~ _ Celel a I~ u ~I p inch ise ~i dupti real izarea Tn cu ie rii. • "In timpul incuierii, to;'lte blltoanel!l. ~lgU~flt~ A t r~ b I JI~ ~."J SE!! f1~rl-1l8!!1?E!! in . Dadi aeust I ucru nLJ SF! Int.'impla, U respecliva lrebu ie th:~~chi~~ din ["IOU lnchisa apoi corect. . • r n cu icrca corccta iI u ~i lor artovehicu Q~tO' conti rrnata prin cI lplrca fampii co ntrol - de Ian 9 ~ butoou I ce si9uranta . din u~~ conducMorullii.

L.fol mp~ [j H (~lntrol n I J eli rf!~tA rl ;'I(:~ si81:e de :;i1:lur~fl\!::L. sale a f[}:;l ~cu~ {!ir\ funejiu . - vezi ~~~_ 9.

Ace st I ucru n IJ este val abi I :)9 ntru aut hi cote echipate cu d is pozlti v de avertze antlfurt", t ntru c~t 10m po do control scm I izeoza ta ptul ca d I~ pozitivu I este nctiv.

• ell aj lito ru I tastelor 1 ~ i 2 .• oate u~ile "In run R. r~sllflr.t iv !,;l'l rj~~i":11 i~. ~ hiar ~i aiu C~fl[j C:UfltH[:ILJI rnolnr nu ~~lH pus, da aulovehiculul nu este ineuiat din ~~lerio.:lt • in situatia in care nu S~ puate fal Inchldcrca ccntrauzara, sc pot irlC1i res pe eti .... decu la CU ch e i a. n u mal u~ile f<l~~.

-~~.~~ -.. .

-;.: ~ 7i v , •

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

------~--------------------------~- .. -~.-----

Dtsehiderea r.ec.:!rei u$l, in parte Aceasta kmc~e optional a penn ltc n u rna i dMicuiere~ lI~i cone ucstoru lui. r.el~I~ltfi LJ~ i ~mfl lnculate ~i sc descu io n u me i 1;) repe lBreil comsnzii (desl:uie~). Penlru aceasta 1re~.lIe scf1lmbat!\ seta rea (codarea) un it!ltii aeromendill panlru inchiderea centrstizata,

. Aooa~ operahe va fi executata la orica re deal&r SkDda I care va pcate oferi mformaf i supllmentare_

Slltemu I de sigura nta -safe

Duptl Tn(:u~rea din exterior a u~ilor. toate Tflcuiillnrile SU r1t b locate auto III 8 t. Bu lOBneJe de siguran~~ A nu rnai pot fi ridicate. Lampa de control di n usa con d ucatorulu i dlpefle. U~ila nu pot ti d~schj!';FI n i('.i pri n aqioflaro mtcriOOlrd, nici prin actionaro e:lterioara. Astfel S.f! rMlin~:'!n" ingr~LJmml1l terrtativelor de spa rgo rc.

• ME!{'.anism ul de sigLJ r~m~.~~ r ~ poate fI dezactlvat. /l.ceast\t $e reJlize~zj fncuind (rasur.i nd r:hR~:;t in :;!HfU!LJ I lncu iarii) de uoui::i orj CU clleia sa u cu te leco maod a in decu rs de 2 seconds.

• DacA meca nls mu Ide si 9 uranta-sate A a fosl dszactivat, lamapa indicatcare de ~ngA outon ul de 8~g uran \a din lJ~ <l conn LJcatorului n u rna i cl i peste,

ActIasta nu aste valabi I la voh iellla roll F'.i stem de avertizOl re antifu rt' dcao rccc I~mp a di~e semnali7anrl ~Ii sist~mLJI H~h-t activo

• MeCOlni'Sm ul do slqu r1lll~ S.lfc cstc din nou opera\ionlll ina :;;!t:'l Cfl Vfd~l[:u I u I !-l kis l de-sC\J.at ~j in clJial din nou _

Observatll

lJ.:oIC~ \lAhl~lJlul R Ineurat 11H macanisrnul d~ ~igurtm\il.:;;t1f~ dezactivat, e posibi I ::;6 d€ ::;chideli u:~ i Ie di n interior astfe I;

• U~<l C' dcscui ~tfl trflgfl nd de mfl nc ru Ide d csch lderc .l u §iL

• U~a e dsschlsa trAg~nd din nou de rnanero

S isle m ut confort

Atunci cand se descuie ~i se lncuic vchlcuI u I p revazut cu 9 e a muri acti on ate clcctrlc estc do asernenea poslbll $.1 tnchldetl §i $~ deschideti geaml)rile (traps dOC1r sa he Tnchis~) asttel:

• Mf!ntin~ti r:hei<"l Tn pnzrna de inCUIEHF. sau de df:l~;:u i~ ra pA ni::i dl mi tu~ le yea rnur i le sunt im;tli::;~. respectiv deschise. Opera~id de i lie hiders sa.u desch ide re e oprita i ndata cc chela a fest clibcrata.

D<:lcti s istcrn u I contort c fol osit, func~i a 0 p ri _ re tntoarcere nu este actlv~.

Atentle!

• Dad veh.cutul este in cutat di n ;!IIbrii, aaigurllli.vi c:a insiJntru ~u au riimlilSi perseane SlI!n.l animate. Intr-o Sldua1le de urgenlii Hte fo.artt- d ificil de a acorda ajutor din afara. Dac~ nu tAsall inaunb'U OO$upravegheaft copll tau anJmale _

• T ncu larea u§lIor prevl ne deschldarea lor I!Icckientatt in clrcumlrian· ~ nc.P1ionale (accident).

U:§ile incuiaUi irnpiedic:i!i, i:hI Dame· mill r pAtrundlilnil8 nlillilutorintili, ina· untru, de exemplu ciind se 8fjteapta la semafor. Totu$t, u~il'" incuiate lac mult mal dmcll-t acordarea de 3J uter Tn I!i Itual" u rgente.

• Verlflca~ vizual precesu I Tn cu lerll. iI!!.igu rindu ·vi cj buto.,.nel", d. siguran" S-,elU dsplBut in JDS.

• Autotul'"ism u I flste .!I utDlTlat dtuJeu iat dact s-8 dilctllln:s,at liIi rblilg-u I.

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

DesGu lerea hayo nul u i

• Desculerea hayonului s€ efectueaza tr!l.g ~ n d m~narul Tn sans u I sa 9 !!I~ii cifl !;Oing~ scaunul conducatorutut.

• i1Ll r:'i f::R vah i ell I u I ~ f ost descuiat cu sistemul de Tm:hitlere cenlrtlli..::al.tt sau teiecornanda", este posibil, de asemenea, sa desch i d e~i 11.a yonu I .a p a sa nd rna n eta sub inscrnnul de rnarca.

• Hayoncl so inch ide ap~5~ndu-1 ferm in jos.

• Dacti havonul nu ~ (:orfl(".t Inchis, ~pas~ti mansta din fll ~1 oHsd-udfl\-1 incat. A~ui "ln~hlrjfltl haymlul din nou [errn.

10

Observatie

• La vehlculele cu Tnchtdere centrallzara' ~i teleccmanca la 0 \litez~ mal mare de ~ kmfh. haynnu I ~ste "In mod automat If I[:UI!o:Il. A{;e:;,le puate Ii incu i foil ~i l r .aga nd de Irlifiler ul de ~iHlga scaunut GOndUC3- torului,

• De5chidcrc", hayonului :;.C' rcallzcaze p ri n actl ona rea tastel re spectlve a te lecomenz!l mal mult de 1 secu nd~, ftlrti ca a p ri n d area s~ tie GUpI2lt.3. Hayon U I :o;~ d-l!l~ schiele ~j (Ii :-;pO? iti v •• 1 d ~ :01 varti 7:o1rf! antifurt oR~toR acu vat, lel ecornanda se acti V~!::ILtl d i r I r IOU Ju ~<i i ncui erea 118 yon IJ lui.

:.: . I·.· : - I I ~ : ; ". :. ~

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

1

2

I8-!"Y..:)7::.c; I Taecornanda variaza constructiv in functie de dotarea a utove h leu I u lui.

Talccurnanda lnteqrata Tn cheie permita activa rC 0 slstem u lui de inch i d ere csntra:i;:.:ltl ~i de ave rizare a ntitu rt - IIfl? i p.;;lg. ,9 $112.

hch! d ersa r.~ nt rfol 117 ~ l.i:l ~i d i~~u£.i ti vu Ide <werti? (l rfl ant ifu rt s e pol !::It;li v iii de I a 0 <ii:-!..'ltlint!.i de pfi n~ Id 1 0 rnetrl. C€md bote {II 8 sunt slabe, distanta de actlune a te~wr nenz i i se reduce,

Descuierea §i incule-rea autove h leu I uJ u j

p~ I ~tfu a real iza descu ierca <) utoveh lcululu i a oasatl scurt t.lstJ. (poz.f ).

P cntru 0 rC <) I lza in cu I erea a utove h icu!u II J i ~ ~.1:Sd~i scurt tasta (pO? "'}

Telecomanda face pO$ibil~ actrvarea

. 3 si stem u I ui de avertlza re an tifu rt ~i i nell IElrR.:oI vehlculel u i ~i. de asern 9 n Bad 9?;'I~tlV:'m~~ sistemuha de aVi=lrtin r~ .:01 n h hJ rl ~I des L:Ui8r~a VRtli[:ululul. D~t;.:i <:lululUI isrnul cstc dR~WLJ ial f~f~ sa se desc h ida u ~il c (d aca, de exerupl U 1 buto n ul tel ecomcnzl i cstc a p<1 ::;a l i n If! od accidc ntal) voh i CU I u I este a utomat inculat din nou dupa 30 secunde.

I tl tim pu I aces tor 30 sec u nde, si ste mul de sigu ran~~ p rin sisternul 0'" !'I ... ~rtlzare ~J a ntifu rt~ n u este opsratio nat, ----------~~~~

1

2

·4

Prin d ubla ap~~are <l t;'lstfll (poz.2) ITl decurs de:.' I5I'1r,:LJmj~, I~ lnculsra, se 1~liIlj- 7~;;<I?~ r1Az."letllJare!d sisteruului t1~ iiiguranVii - safe ~i a senzorului de interior ( in cazul in CtH~ autovs hiculu I estc cchi p a t cu dispozitiv de a vertlzerc antifurt').

Pe ntru rebatorca Tn exterior a cheli - a pasarca tastei (pOL. 3)

Pen tru rabaterea Tn IntEl rlor a t:: he i i • :01 p:'isa rea taste i (poz J), LI rrnata ~b~ r!od.l!o:ll~r~!::I chei i Tn su portu I A!.

C a pac u I portbe.Qaju I ui 4 vszi pag, 10,

51 neron lzarea c h ei lor

DI:"l GEl. 1<1 action area tastel tc lecornenzu vetJiculul n u ~C' d cscu lc, oxistj pO~tbi I itatea G~ $~ n u mal corespulldti cooui ch Fti i ~lJ ;;j I urut~~ii de co m an dAd i n vehi cui. A~fl~~ l~ SH poate Tnt~mpla G~ no ~a8t.:ol tflfRf"".nm E:Hl': Ii este ~~~ion;'lt~ rj~s "In 1,] f!ol r:-l domen iu lui de <'IG1;IUnR S:-l.LJ ""'-10:1 sch irr It! U l Ulil ter ia,

I n ~c~sl CJo:U., cud u I che i i tre b u ie rc si n cron iza l. Pe ntru a fEl CC' ace asta, :l pasatl orice b uton al te lccomcnzi i ~i des cu la ~i usa c u chela, l<5dnd accasta Tntr Lin min, .. t

11

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

.:., ~ ~ I,.~: " ~ : .• ~: ..-:; ";i :.~~ ~ ~~ ... ·~,!.(t a ~·1 t~ f ~~ :"",.'

~~~~~-------------------------

lntormatu g&nerale

Sisteruul de avertizarc antlfurt ofer;1 0 proleqi~ crescuta Irnpctrlva tncercarncr d~ patruodere in I nterio rul ve h leu I LJ I LJ i.

U rm atoarele pu nete ale ve hicu lulu i su nt sou praveg heate (m 0 nitcriz.ate} de s istemu I de "Vtl rtiz.a rtl antifu rt:

- U~ill'l

Hayonul

• C H [luta rnotoru 1 u i - Con tactul mote r

- 1 ntcnorui vehi culuuu ' . .'

SddereC1 tensiunu Tn sl~t~rTlul electnc,

D ezactlvarea 5 iste m u lui de averti Z3 re ant ifu rt

Pro cod u r J. de d ezactl vare F,I:o;t~ :O:lfwl H r H L.:U accea de activare ~i d~7;;H:1 iva r ~ t1 meednlsrnulul de sigur8n~ti • Vfl7.1 P!o:l~l 9.

Aceasta tlJn~1fl face posibils, de cxcmplu, lasarl'i<l W1UI animal in vehlcut,

. :. Alarm 8 este c ec ar,~ ~ l~ pr i: 1 ~<c 1 ~qJl)r l'~ -. I·h~ 1 m ~~ari h rl L~! kv ';<.]·_1 ~'I' 1 i IlC(>(I": ~ 'Po,l 11p. dam ~ nLill~' u 1 ~'J~li"UI In aru.rrure ·~,irr.L,m~tane, spat ul ,~"., ~,p.,tP. rt.n intp.ri~· poats sa fie complet fr".l)II;lLr -i7a~.

Acl ionarea sis temu lui de a vertlza re ant ifu rt

Activarea

slsternului se fa~~ prin incuierea autoturism u lUi CU (',hfl!:oI .":~ U prir 1 tliJiisarea b uton u!Lli elfl Incu iere al te lecome nzi i. In acest mod ~SlH acti lIa18 functi a de sup ra vegtJe(€.

Dtlzact i yare

Se reallzcazc prin apasarea tastei j1flntru dcscuicrc ;;l telecornenz!i. Pr~n ;:m!HlSl!.l, functla de control ests d~~upt;'Iti'J.

Daca tel B wm;mo."'l nu es le I r I r Ul1C"\iune, d ispozmvul o~ )olv~rli":'!:l~~ anuturt poatc fl rlfl? ~ ct IV~ l H::; l [e I.

d~~cui a~i a utoven ieu 1 u 1 cu c he ia ~ i pu neti iuierliat contactul motor.

Cu ajutor\J1 telecomenzlt se poatA :'I~tiv;oj ~i dczactl va slstem ul de ave rti 7:"1rA ~ nli fur l ", 5C' poate incuia ~i descura VRhicLJILJI. D!:lt;1:I au iotorls rnul i=lsti'1 el~S[:LJI!oll hmi :;a se deschid ~ usi Ie (d ;:H~~, (iH fm~ rH~1 u, b uton u I tc Icco man? i i R sl F. H ~ii::lt1l If 1 r nod ace idc ntal) v~hlt;ulul esle automat lncuiat din nou dUP3 30 secunda .

Oeza eli va re a sis tern u lui de ave rtiza re ant Hu rt

I Penuu a fLlCC- accasta, dac~ sisternul riB I avertlzare arttifu rt a test 1l ct ivat, a pf.l~H:l \i ~ 1 me ntl n e~i 3 pa sat b uton ul d~ (~H~d 1 ide] e al : te lecornsnz ii :=i rr07lm;.lil v 1 ~eL.;U fill a.

~_, istf:! m LJ I fl H aver tiL!:l re antlfurt c stc ro ~¢', tivar a[1ft1s;.ifl{j dill nou llutonul (pcntru In~.; f:IJi~rH;oj vehiculului), ;.:

D::ICd sistemul dc avetiz are antifurt est8\ scti .... at ~i a utovc h leu I u I nu po ate ti d esc lMlf~ cu tctccomnnda. descuiaf v~hi~LJlul cur. chela }i irnediat punf'l\i rxinlaclul fllulur,i 1\1arma este de7;'1['.tiv1ol:!.-11o:1~lfd ~

Alarm:=i ~~1 H ;oj [:tlyH ltl uUiJa in (;IJ i o rc a veh i.~ (".1 J 11 J1~ n [:~J. d ieia. I n ace st Cil~, I~u?~ 1 I og~tu ra I r.LJ unul UII1 dealer!i Skod<J f~r;;t 1 r>t<"l rz: ere. !

!

1

!

Info rmat i i gene ra Ie

• n lJr:'1 t~ rlf! V i~tA ~ lJt.ll~ri~F ::l irene i si ::;1&mLJI~1 de !oIverliL~r~ este de 5 ani. Pentru Jell:.ili i s upl i mentare, sene ltatl dcalorul dumnsavostra ~kodil.

• Existcntil colncidcntei codurtlor teleeome nz ii ~ i untlll~ii rece ptoare fa c i rnposi b i 103 L.til izarea tele come nzi i la att lIehlGI J I.

• Jae!!. chela sal! telecomand:-l au fost (laird lJtf!. II J(!~i I~g :'Itura eLJ daalerul dumnea... (lil~tn·j S kod a.

• D1olG.i:l ~i t-!le rHU I de tlverli£.are anti fu rt n u re1;lqiull~bI£.iiI Iii comenzilc tclcccmcnz!l dec~t la 0 d istOln~5 sub 3. rnetrt d e vehic u I. batcrta telecomenztl trebuie tnloculta ~i aceasta se face eel rnai bine la un dE!l1lIRr S-:.oc.a.

Gaamur: acti onate e lee tric ~

COM ENZ1 ~I ECHIPAMENTE

T n lrerup~tDCI rei e p,antru tieca rs rli n tt'l restr~ SB- gasasc "In r,:otlfURloR U~II eonducatorului, :'I r~~;;jg~rLJILJI f!ol\.i:l ~I H u~ilur s~blle.·

At; [i or nW:~a el ectrtca a geam u ri 10 r se rea~iL.~bl.La cu contactul motor pus.

DupE'! IU<i rca contacnsu i motor. 9 oarnu ril e rna i pot fi actlonato etccmc incj CCl. 10 minute. dar n u :;;i d u p.1 desch lderea u§il din fa~~.

Tastele u ~~I or din spa te. pent ru ;<Ic1;i(l";;<Ir~."l el ectri cti a geam u ri lor, rot fi rjf!?;.j el iv:'! tf! C LJ ajutorul Intrarupatnruun dH slgLJr~fl\.':l~ 1. At:\lwl.fiml u if! nou bI su p I d i::l i r ureru pa toru lui, tastale din spate pot fi puse din nou in Iunctiune.

Modalitati de incuiere Iji dascuiera a 9 earn u ri lor foi os In d Tntreru patoarele din u;j;i

V.a rtanta dosch ldcre

• Gcomul oste deschls prin apasarsa u ~oar;j a tntreruparoru lUi co rB spu n7 ~tm f1 ir. usa.

P roeesu! deli f'I ~~h1r!Arf! !';~ 0rrll~ tH i rned ia l atunri r.tind mtrarupatorul este euberat,

• GF.HrflUI este cornplet desch!s in mod autcuiat U<:Lci:j inuerucatorul estc apj'S~t cornol et in ios,

GC'~ m u I ~C' oprcste i m ed ia t c~ n d T ntreruptltorul e 5te ap~sat din nOLI.

Varia nte fnc hi dare

• GeamllJ :;>;f'i Inch ide tr."l[Jdfld iJ~or U~ Tntr~n JP~tnrLJ I [:mHS P u flL.~ lor.

rruc;e~ul de im.,tliu~r~ se inlre~up.e imsdiat atunei (;and intrerupatorul cstc clibcrat.

• Geamul este ill mod automat cornplot 1n: his d a c5 intrcrup.jto ru I din u sa co nducato ru 1 u i C-~ tc rloicat cornpl et Tn 5 us.

Geam u I 5e oores te d C1 e~ Tntreru patorul est" rid i C<lt Tn ci'l ('I n;'l ~ti.

13

COMENzr ~I ECHIPAMENTE

., I, , .

. p

Obssrv!llii

• Du~i:i r ecoueclar ea ba ler iei, ptiLi tia ut:) inchis cornplet a geamu~lJi trebuie sa fie rc-g_I~t5 (OJ ctlva rc sl stc m).

- T nchjde~i toate geam urlle prln I ntermedl u I s istemului canto rt.

- nh!!lrati ('.h~ ia r~mtru S(:lJrt tim p.

~ IJllr~ "lnr.hid~rfl;;<l g~.:'Im •• rilm, m~mtin~ti cheia im:.'i {:c~. 3 secunde ln ~(lZj\.j,l inchis.

14

Uti I izare in reg irn de iarna

In tlrnpul iemii, proccsul de incniderc a geamului pccte fi tntrerupt prin rezlstenta d ato riUi frew ri i. de ex. d atorlta gheti i. i a r 9 ssm u I poat~ rev~n i "in p07i~ia in i!i a la

I-'flntrLJ .:'I "In chi n ~ g~;<i m LJ I , trflhUI8 oRfRctLJ :'Itf! uri r I ii lcare le u~~rt1li i;

• inchjdeti toate geamurile CU aiuto- u I sistern u lui co ntort;

• daca proecsul sc lntrcrupc, rcpetatl ope r.;)tiO) de inchidorc.

Geamuri - Sistemul confort

C~1r I d ve h ic:ulu I este descuiat ~i In cu ia l, este posibil sa deschideti si Tnchjde~i geamurile (trapa dear Inchldore) dupa cum urrncaza:

• Men,ine~i chela in toculetcere in pozltla descbis sau Tnch 15 p~ n~ cand gea muri Ie sunt de~r.nise F';<lU Tnchisp. OrAr<l~iR fie deschidere sa u "In(:hid!!lr~ !!I8t~ i m~di(ll "In t rerLJ rl.'l cil nd (".h~ i~ :'I fo~l oR I ihflr<"lta. Dtl~ ::l i:;! lernul coulort este u liliL!il, :oi sten I u I de siguran\ii oprire intoarcere nu este activo

.-.-.---~

Atentle!

• Sistefnul este utfef I;Onstruit incit prBvinB riini rile. Dad, in mi~(:a •. rea lu i, vreun geam est!!! impiedicat de u n bra~ operalia de inchiden:! us". : intre rupti ~i gearnul sa into.a ree ct1i ... va centtmetrt, Totu~1 trebule 5;\ fl11 aten;t atuncl e;\nd Tnchldetl geamurl~ leT RAnlrlle prln strlvlre pot apare da-.1 cj gumUlila sunt inchiSIll in rnod] naHljhlptat -.au fira 0 8 upravaghBrtt }

.1 COnilS-pu nzitaflf1il. .;

• Ni ci 0 persoa n6 nu trebuie sa r.a~ ; mino\!! in o;-ehfcul dacli ac.iIsta e incuiat .; pe dl nafara. N u maJ 9St* poslbl1 sa \ deschkletl geamu rile dupl aproldmtl- ~ tiv 10 minute de hI incuiere sau d<'lci:· u~" cond ucitaru lu I .Uilte deHchid 'Ii . inch il!la din nau I:U contaetu! motor . luat.

• Pentru a Gvita oriee rinire, accrdali aten~ie tuturor punctelor cind . inch ldell geam urue,

• OacA pe locurlle spate su nt copH, este recoman dat d dezactlvatl butll;!!n" ct. action .... " gumuriror din UljiJB 8pB~ (butcn d& Hi B uniI"1i - pD:t. . 1 • pag. 1l}.

Oghnzi rctrovizoare

Rag 101 rea og II nzllor

Og Ii nzl Itl retrovi Z03r€ trc bu le reglate tntotd~.'l'J na in a i ntsa po rn i ri i astte I Tnc.at s:'i S~ ~elm"lta vizibilitatea Tn mers

Og I lnda i nte rl oa ra .. .,tiorbi 111

C~ nd se corests reg1are!o:l nor rual a a og I inzli retrovizosre, se pezi li on eaza p~ rghhl spre spate

P~ntnJ o regl!:ir e 61 nti orbi rc, se pozl uonsaz a piirgt 1 i.i::l sore fa~a.

Og I i nz lie reg lat?i le el e ctric'"

sunt pozitionate cu ajutorul unui lntrerupator rotativ pi a sat rn capltona jul u§ ii crJ nducaiorulul. Og~inda este reglata in p(lL.i\i!ol lIorita, mi~dlnd butonul rotativ "In oriee liirectie cu ccntactul motor rLJ s.

Poz1t1a qw

T nca 12 i re ognn ... retrovizcare. i tlc;]izirc') oglinztlor ratrcvizoare so oprcste automat cur~ 20 minute. Daca c necesar, achva~i-o rlin film.

COMENZ~ ~I ECHIPAMENTE

Pozl~llle L + R"

~ Oylimj!:i din stanga ~i tea din dreapt:-l Iml-:lIt~Un8 (se aplica la .... ehicule ("IJ g~~. murl actlonate electric).

Pozilia L

. numai og!fnzil!!l stany~ {~~ aolica \<1, vchl

cule r:u g~:-I muri neactlo nate electric)

Pozi1i .. R

PentrLJ II rmxMica poz iti 01 ogl i nzi i d reapta, rnantineti butonui rotatlv in poz.~i3 R

Observ alie pentru veh leu lel e e L..I ogHnzi retrovizoare GonVEI'I!G sau asferice

Og!ilizile convElX.,. (curbate spre exterior) rnsresc aolmpul c1f1 vsdere, dar fac 0 blcctete 8<' r:-lr~ m!o:ll ruici.

Cu KC8Ble og I inzi n u se poate ap re cia coract cat de departe este un veh leu I.

Og I i nzi I e asferlce au sup ratata ~ x ttlf IUal d curbata varlet. Acestea erase unqhiul de vizlbllltate Tncj mai mutt rj~dit cele convsxe. Utilitatea lor aste dB asemenea ! imitat;l!. de faptul e;1iJ n u st! poate aprecia corect d Istanl.!! p.a na Ill. veh icu I ele ce $0 ap rop I e din spate.

15

COMENZI ~I ECHfPAMENTE

~~. (.' ntu r' Ie: de 5 i gura ntn

De ce centura de siguranla?

S -a d ovedit ca cent ... ra de sigu nmli ofsr a 0 bu na prote'4i e j n CiU de acclds nt, De aceea in rnajorltatea larilor utiliaaree centuril de 5 Ig ura ntJ C$ te im pu sa p rin Iflga_

A.tentie!

• CenturUe se pu n fnalntea fioco\!irei dep'adri - ,i fa deplasarea Tn Qra~! Aces:;!t. 8ste v.tabU ~i pentru per:i;Q.8 naht d8 pa loeu -ri Ie d in spate,

• C hiar $i flilmaile inai rei nlll:8 trabui. sa poerta in pennanenla centura dill s.lgura nJti.

• Pentru eflc tenla pro-teCliei ofe rita de centu r~. 0 mare 1m portant-a 0 a rEI modu I de a~ezare 31 be n::11 centu rlL Tn unnito.reJe pag I n I 95 te desc rls modul corset dB a plic:!llrB a. centuM I.

La pag, 27 afli:~\~ cum pot :;!~ Ifl ~iqur~n~~ coplli in vchlcul,

Hi

in cazu! unu i ace utmt frurll!oil, pMrSO:ol nfll Ani n vchlcul care 'nu ~i-au PUf> cEmlulH vur fl aruncatc in fOl~d j,i SC lovosc necoutrolst de parti din interiorul vehlculului COl de ex, voIan.' bord, parbrtz. Persoonolc din vchicul r.:oIrA nu ~i-au pus centura, In unele cazurl put fL chiar aruncats in atara 'Iehicululul. A(:~H sla pm'll H d LJ r.R Ii'! r~ mri toa rte serioas~,

Porcrc a rEi spand i ta ca Ja U n ~ cciden l LJ:;:,m corpul sc poate proteja CU rnainile, H~lH fal~~. Chiar :;;i I~ vltczo recuse. la impact ;:ld;i on ea?<' a su prs corpu I LI i fa rte de cere n U tR m:"li pf1~F p rote [a.

~>i pent ru persoa n el e de po ha n ch eta d :-<.fl;.!lfo! ests important s~ pOJ~te centu denarens "In ~;"I7IJI un ui accident pot a ru fled le r 1 ~t;(.JIllro~!o:Ij p n n m~~ i na 0 soan a d e p~ han ch ~l~ ~ilr- s ;).;<ItA r.~ rF! I po a rta ce ntu rei poat~ 11 u r LU rna 1 pe :<'1[1 E'I toe r.'inOCl~cti OJ ~i pcrsounclc Jlr< fCl~bi.

Observa~1I generale

I Banda eenturl i nu trebu I e s:i fie ag~fJ· Hi I raB u t: Eta !!!I U s~ se frece de oblecte asci.l\ite.

• Cu 0 ceruu riil nu ue b u ie ni ciudHt!oi ~ j:j ~~ prinoEl doua persoane (nici copll).

• Eficien~o mad md a cc nturi IOf se obti ne n urn.;i dac~ ace s teoJ; s c tol ose sc in mod corect - pa 9 _ 33_

• 1)03 n dOl cen tu ri i nu trebu I e 5;1 tied c."i. pes. t~ Otll~~tR tr:ol [J i I!'I [ochela ri. pix etc.) p€ ntru r.~ P(]~ flLJ(~f! 1.:01 rftl n i ri.

• I !llU r!:ll:iir n i ntea grn!-l s.'i, n estrti n s~ (d~ ~X, ~ai n a peste saco u) in f1uer I ~~j,i.:ii r I~g!d tiv asczarca ~i functionarea centurll,

• Este i nterzl s $t\ folos iti bride, clorn e sau oblecte s im itare pentru a fixa pozltl a ccntu ri i astfe I tncat S~ se potrlveasca corp ul u i .

• I imh;:l csntu ri i trebu i e i ntrod LIS!!. n u ma i Ir' indllziitmut Rhmmt snaunutu! respectiv • III :;;.l L em II r10tr ~~ I ~ p~ nel i t <'Ita -F3fici enta pi c I~Cliei ~i cr es le rise u I d ~ r1i n i rfl!

• Banda cenlurii ,trE:ltlLJI~ r}~str.;<lt;:il [,.Ilri'lt~ deoarece murda: ia pericliteaza functionarca si:.;.tcmuju~ automat de relra~er~ :.II centu rrl vezi $.C'c~i u nca Intreti ne reo

• Zona de introduccrc il limbii d€ prindere n II trs b u ie bl ocata cu h~ rtie 5.)U COVil escmltn~ !nr, P"'I ntru ca acsasta tlU ma i se poate fixjl.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

• C:RntLJril~ 01'1 :o;iguranta care Tn timpuf uoui accide nl au Jmd so IIr.it:oll~ ~ i au tost Tnhrl8e, trebuie lnlucuile Il.l un dMal~r ~kml:01 r.!';tA de asernenea neceslilr :;;~ im;jJ~t;"l!:ill ~I punctolo do cncorarc in asornenea situatii.

• Tn unele ~~ri sunt oxportatc maslru cu centurl de sigurant~ care pot diferi prin rnodul de tunctionare de cele descrjs€ In pagini I!!I urmatoa re.

Centuri lei ner1i a Ie cu p ri nd e re in 3 puncta

Cantu ri I B- [.'Ie rmit libeliC1tea d epll n ~ de m i§ (:."l r~ [:ii.nn !';u nt t ra sa 1I ~or ((';~ n rl n II ,,~ misCtl ~i brusc},

E Ie se blocheaza I a rr dm:li ~ or U~CH.

S lstem u I au to mat blocheaza CE:mtLJ ra ~ i I~ decelerate. 101 deplasarea pe p,Hlle :;;.i in curbe.

spatarele scaunelor faf<\ nu trebuie lnclinate prea m ult s pre spate deoarocc centu ril It n u rna i pot ofen prntectla 0 pt I m:i_

17

COMENZI ~I ECHlPAMENTE

Decuplarea eanturii cu prindcre In 3 puncta

H;.jml~ t;~nlurii sc traqe user peste [1iflpt ~i hazin, tiuandu-sc de lirnba de pr mdere. Liruba centurf ~e introduce in inUliLiilwul spec lal p.!l n~ cAnd 58' ti >:~;"Izf:l • ~e dude u n Lqomot do zavorars {v!'lrifk~\j tltlca S-Oi flxat pnn tr<:lgere}.

Partea sup&rioara III centu rii trebute, conform daaanukii, plasata peste mljtoWi umaru I L.li • in n i ci U 11 caz peste gat • §i trabuia sa stea stransa pe corp.

Po'1i un ell. de con tu ri!. de Ii'! bazi n trebu ie plasatl §i Intlnsa peste bazin • nu pestc sto m ac. d ac;\ eats cazu I se m ai tr age p u,i n de centu ra.

1H

\ \

1 I

.1

•. \

I 1 ·L

\

i

~

'L I

1 \

\

I 1

\

~'''M",II

R B9 larsa pe 'i na Ili mea centu rU

f"' ri n re 9 la rea i tl.1I!1 m II c ent urti, t raseu I acsstcla de J ILlnglil cnrpu ILlI ~~ ocate aranja corospunz ator

• Pcntru reglara, cursorul se mi~cEi in sus TI"I dlrectia 3a[J~\II, sau :,;~ mif;!ca in [os. p.!ll"lA cj_r;d pornunsa d€ ceutura de la umar, confo rm p!'lg Inu anter i care, ac Ol'jC[lz.1 Tn d reptill rrujlocului urnarulul - in nlcl un c ... :r. pAste gat.

• Du pi! region:: 5e verifi ca p ri n In'l9~1 ~ ~ cent u ri i, da c~ s-a tixat coree! t;U! sorul , Pcntru potrivi rea ('..f! ntu ni ~~ peale uWi ZQ loJ locu ri I e d'rl fat.'! ~ i rHQI!:H~::L i n a.l~im iL scoun u-

lui - vl'l7i [1~g .. 34. .

Ferne i Ie in sarci nate treb uie sa tooaeas .. t:a Intotdaauna Cef'ltllrU~ dB sjgLJrlm~,r~·

Portiunea de cantura de bezin trebuie~," sc plaseze ciit mil i j os ca sa n u c reeze t, : presl un e a!'i;U p ra abdomen u I u L .

De.cuplarea centuri i cu prindere in 3 puncte

Centura este eli be rot,:i prin ap<1$o reo t.l$tei ra~ii din Tn chlzator. Astfellimba sare datorlta af"Cl,Jl1 ji rI i n Inch i 7?tm.

tJfl"lln~~i nu mit no"! 11m ha "lnrlf!p;iirt~nrl-f1 "In direclia u ~i i !::Islfe I C~ ~i sternul a u lomal ::li;i posts r ul a co reel banda centu ri i. Un bulan de plastic din banda cen lu ri i If! en ~i ne catersmo in pozitia corcsponzatoarc pcntru a fi 1r(]cti.

C e ntu ra pe ntru .baztn

Locul din m ij!oc pc banchcta d in spate e ste prevazut cu ce ntu r~ pen tru bazi n.

T nch lzaro ru I acti oneaza I a fel ca I a ce ntura in 9 rtia I~ GU prindere Tn J pu n cte.

[J i n motive n R sfgUr:oInt1'i, 0R ntura rj~ ba? i n n ~f{] In~ itlt ! rRhLJ I ~ !';~ fi~ in trltrlA:'Iun;<l pnn8.3 in Im:hiL~lur.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

C sntu ra poll ntru bazi n trtl bu ie Intctdea U· nil sa tie lil}&zatii strii nB pest ... baz i n (pollvis). Da.ca elite net:eliilr, se rnai ~trimQe.

Pentru lungirea benzii se tine umba in un 9 hid rcpt f<:llti de b anda ccnturii iar DOl nda 5e traqe ta I u n 9 i m C'~ do rit5 \lOZ i i m<lgi n O'~-

19

COMENZI ~t ECHlPAMENTE

Pentru s C una re oste sufi c~ar1t Sit :O:F. lraga d ~ ~101 patul liber al centu ri i

Portiunea supltrnantara se prinde de catararna moblla din m21toRri~1 olaatic.

20

Si ste m de te ns lonars s .... pi i-mentara !:i~r.Llrilt1lea conducaiorulul ~i <l p~s!o:l!-iEm..Jlui Utrl fa~a, Oll,l-'nd centura prl m!i;i, ~e I a n g;j sisternel /l.irbag, ests m:'irilii cu ajutorol unui slstcrn de tensi(ln~r~ suplimentara aflat Tn d i :;pOLltl\lu~ i nl'l r\ i:ot! al acests iii,

Sistemul ~.":t~ aelivat in cazul unei colbturu tronta!s puleruice, de scnzon care decl<"lfl~e<!7:" apriuderaa uncl pulberl afl1lte I!::I fiEica re din eel c d ou;'1 d i spo7itiv", d e rutars automata, Astfel centurns ~~ inlind (so ueulaseaza) in sens OpLlS derularli tor la ouncre.

Shstemul de tfln:.!IUfH:lre supllrneruara nu este aetivat In cazul unor collzluni fmntalf! mmors, In ~..:.u! im pacfu ri lor late ralA s."l LJ [j i 11 spats, til rustlXloliri sOU ln accidenta ln ~Ie unpactul frontal este nesemnifir:ativ.

Aten1i&!

Du rata de Yialli a centuruer I}i Htstarnu lu i de tonslonare 8!.te de 15 ani de 18 data fabrlcatiel vehicul u lu i, Dupa acast tI mp, centu rile ~i 9i stemele de tenslonare trabuie ~nlocuite la un dealer Skodl!l,

, j

AtBnti&! ~

• Or'ice inte~entle la <!Iel!!lst sistam/ J pre<: urn ~i demontarea ari montare.at' : unor partl componente pentru a 11. ",parate 5e uecutilll numai la de81er111 '

Skoda. ~

• ACI!Ist sistam poate runt-1lona doari··. od3li, Dacli 0 fast declan~at sl5temu •..

trebuilll sch imbat. . • La viilnzare8 vehleu lului, eurnpa· ratorul u i trebule !5:~ I Be dillS ~j acest : manuat. ~

Ob$erva11~

• La decIHfl~!OH~~ elemcntului de tsnslo nar!'l S~ elibereaza fum. Aceast:'l nil Ir~ saamna Ul1 incendiu if'! vehicul : • A tu nci (;;3 n d vc h leu I ul Sal! ,~rlmpommtl a I~ ac ~ stu ia 'So vor d etp.d<l tr~h~l i ~ r espec: tate ncaparat lnstrucnunue t.!.~ &illuranj.l referito<:lrc 1.:1 acestsa. ACF.:;t~ instruq'urj sunt cunoscuts I~ [j~HI~rii Sk.od~ ~i acolc pot fi CO nstatate. .

Sistern u I Ai rbag ~

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Airbag-u I fronta I

Airb-ag-ui frontal este ope rational numa i cu contactul motor pu 5.

Vah i cu 1&ls care .iii U nt previllzute c u slsrem airbas pentru conducator ~i pasaqerul· fa ~a sunl r eeu noscuts du p~ in sr.ri p~iil A ,AIRBAG" pe I ocur ile u nde suut rnouta te, in VOIOifl ~~ in bore! {in dreptul pasaperului).

Sistcmu I Ai rgbag ofe ra r pe la ng it centurile de sigura n~:i cu prin dero in 3 pu ncte, D protectie sou pi i mentara pentru COn d u calor ~i p..'I:";<l[l B ru I drn fat~. in CdZU I u nor collzl un i r runla la ell I J rrnan g ra ve 'fn cssa ce priveste eaoul ~i pieplul,

Alaturi de f u nt;~a 11U1111!:i I~ d~ pf{]t~[:~IE!, r.fl nt\.Jra mal lndcpllneste si sarcina de a men~ no co nducatoru I :;;t pa sage rul fata in tro a~tfel de pozlfle inc~t, in cazul unel coliziuni frontale. airbag-ul ~~ of ere (I rnaxime prot8cte.

DuC9&i'I. centurlle de slgurant;! se folow sese nu nu mai datorita prevederil 0 r legala c i ~i din moti VB de sigu rll "1;1i!

Airoag· u 1 fronta I n LJ ttst& dscla n~at in urmalo a rele:

• Coliziuni latcralc

• Colizlunl din spate

• R~stll rn Sri

• i}~l)are coliziuni frontale

Sistemul con stililn prl nc I pa I din;

• Unil1llte~ ~Ief;tronjca de comarida !?i control

• Unul sau dou6 airbap-un (<"llrb:;tg ell gcncrOltor de gaz) pentru

conducator On volan)

- pasaqer ta~.1 (Tn partea dinsprc pasaqer

a bordului)

• o la mp~ de a vertizare tn tabloul in strurn entslor de hord - vsz i. pag 61 . Promptitudinsa in func'ionare a sistemului Ail Utl1,lwU lui e!'.l~ rnnni tminffi ~leGtrOf1jc.

lam pa de ave rtiza re a airbag.u lui se a pri nde pc ntru catcva secu nee (au too ia!-lllUL.~ ) de fl ecare dotO c~ nd sc pu n e contactul motor.

In s istem apare 0 defeCli un e cii nd:

• la pu n ere a contactuhn n u se aprind e becui de co ntrol,

• ("jura punerea oontactulu I becu I de control nu ~ sti ngA nup.3 <lproxi rnativ :) secunde,

• uupit pUnElroR<"l contactului, oecu I se apri n d e s i se sti n g e repatat.

• becu I de control este aprins SitL I ell fl'R.o;;.te in timpul rnersului

Atenliet

Daci{ • pa re 0 dlilfectiunll, HfBhtmu I trebuie neaparat VGfificat Ia un daahHSkl)(la. Altfel existj pGricolul C8 in cazul unu I accident slst&mul Airbag d n u poaHI n acHYat oorect.

:;1

--- --------- ------------------ --~-----. --~-

~~

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

i ... _

F IJ nelia nsraa a lrba 9 ul u I fro nta I

S isteu I U I a i rb",l] este astt81 proiec lal j neat :,;~ va dcclansa Tn ti rn [11 Jl LHI ei col izi u 11 i fronla~e scrl oa 5e.

Pcntru a s€ rlar:~;1r1~~ ~irbag-ul trebuie ca direc~ia for1;!!!i rl~ i n I ~bI ct sa :;0 afle Tn cam [11 11 prezentat rn Im~~ifl€.

Daca sixteruul este dcclansat. sacn ...,~ urnpu eLJ g:dL ~i se umf1~ In tats ennducstoruhn ~I HI pasaqcrulul.

S:!lt;ii :;:;e I.lmt15 lntr-o frantiune U~ secut"\dd ~ i cum a re vlteza p~r11 ru' ~ ore ri p rotecue supltrnentara in (,.-.'l7LJI unui accident.

Mi~carea :,,;pr~ mainte a ocupcntllor scsunstor fat~ 08tfl H rncrti zata (vez i i mag inf!~ dl n d rea pta} ~i riseu I ranirii 10 cap ~i pa r\ I. ~LJ per\(l;'lr~ a uunchiulul cste rsdus

22.

SoCII sunt spec ial proiectati perm it el i m~rlarea unu i CI 1 r~nl control at de g~z. pe ntn 1 :'i se $1 l.o;~ InfO: D~ti m capu I ~i pa rtea 3upflfimm", a C",.orpLJ lui _ D u pa un accident 5;;tt~ I J I cu 6I€ r SF. dezu r n n Ei ilstfollrlc~t a sts i2ri1~ i pes ibila vsderea in f~~,:i.

Airbag-ul dezvolta forlfl ~1Al de mari in lirnpul acuunll sale, tncat rL;'lC~ puzitia in sC;lun. nu cs to corecta. S;:l LJ (j!oj ca ~arli ale corpu III I se MI,!l Tn stera SH tie sctiunc, (;0 pot procucs r~ n in <1 Ie r~rsmH1t:!lor respc ctive,

At&ntia!

• Este irn porta nt sill filS pa:iltreze 0 distanlti de ml n Imum 2.5 em !ala de volan, respectiv bardul cu lnstru. mente, pentru ca pasagerU din fa s~ fie prctejaji cu maxima r:tJcien I a daclamiorea sistem u lui. In pi u sea un&la din falo1i \1 pernele da s U8~ nara a c:a pul ui lrabu fe sill fiB rBg lata. cores pu nzltor d Imensl un ii ccrpulu - vezi pag. 33.

• N u su nt adrn lse mod ificii.ri de olel un tel asupra pili'1il-or eemponente ale slstern ul ul Airbag,

• Dur.ata d& II ia~ operationala a rne-, d Ul810 r frontale de alrbag 95t& dB 1 an i de la data fabrlcatlej v.hie ulullJ i. Ou po aceast;l. pertoad~ "hi nilce5arll. lnlecuirea acestori! II!!! un d&8ier Skoda.

Observa~le

l.a dezafer:t;:l r~;.j (casa re 01) lie-hi cui u III i sa a unor componerue ale slstemului Airh03 se respf!C".t!oi r I ~ bI pa rat p roved er'l e r:1 Ei SI9 ran til. D esprs 01 ccs to p revede ri :1UtR \! pr i I 1f1 fo'n u a \ if de I a dealeri I Sk(1rj;.j

Daca in timpul mersului nil IJlilILtl~i canturlh de sigu r an~, v? ;1pl ~c~ ~i pr e<l m u It 1 n f J!j sa U adoptaf 0 pOL i \i ~ 1..1 r e~ ita i n scouo. 'oA expuneti. "In cazul unui accident, u"u~ riSI rna: m<lf~ [jH 1:l fi ramt,

COMENZ~ ~I ECHIPAMENTE

AtBntiel

• PliH:a pernei volanului ~i supratala mod utu lui Ai rbao din bord 0\.1 trebuie Ii plte $8U aco pertte sau Tn al1 rei prel ucrate, Ae9ste plese trebu ie c.urn~ n umal cu 0 e8rpj uscata sa u umez:ibi eu aps. DEI IIS& mlill neB, pill Cllpacaltl mad u I B 10 r AI rba 9 nu sa fhuuwi n ici un obilillct ea de lIIIXempl u: supart de pahar, suport de telefon. • Nu sunt adrnise mod ifi carl de nlel lJnfel asupra ~rtilor componente ale slstem u~ u I Alrbag. Lucr" ri ce treb ule e~tuate la sl5tem ul "I rb<'lg in eluslv demont<'lrea sa u rnontaraa unor CDm· fKIntints nBC8SIU B fi tac LIte pentru a. puWa .fectus alt.e lucrari I de exemplu demontarea volanu lui} trebuie efuctuate la deale rii S koda-

• FunClia de protec11e a sistemutu] AI rbag es te nu rna I pentru una eelde nt. Dac~ s-a decl .. n~ ... t A Irbagu I, slsternul trebu is ach imbat.

• Tnire pal"lloBntllEi CHrEI atau in fafli ~i dernanlul dB ac:~iun& al Airbag. uri lor nu trebuie sa se mai aIle persoane, animale sau obtecte

• Atun ci c;)rid vindetl vehlcul uJ, mapa de bore! trebui e in m3inatill nou lUi proprletar.

Informalii de ratlnut in cazul in care al rbag u" pasageru lui este dezactlvat" Vehicu I wi d u m ncavoastra etc rti posi bilitatea tehnlca de dezactlvare a alrbaq-ului paSClgerulli i. de exe m r lu dacA F'.~ mnntf!!'I7~ I In scsun special pantru mrii, [1f! c:olr~ m[l1lLJI ~stf! :01 ~~7:o1t (~U .'\p~ t~l€ I ~ ~e ns ul U~ r fl~1 ~.

Atentle!

D""c.i in cp:uf'i ax ceptiDnalEi ash! nB· c.ss r SH trans portBlI un copili ~ pe scau nu I posageru lu i din f&la, I a utiI izarea scaunulu i special petltru copit pe cara copllul sUi cu spat_ele la dtrec~Ia de mers, Alrbag-ul trebule scos d~n fu nctlune. Altfel exlB~ perlcol ul u nor raniri gr""ve, ehlar mmbll&.

Pentru modific:a.ra tnlbure SH VB !HIreSl!l~ de&18ru~u i Skoda.

Imedi at ce nL.I se mai fol oses te sea un u I pe nt ru copil, Ai rbag·ul pa sage rul u i dl n faFi trebu Ie s.1 fie Imedlat repus Tn tu nctlon a re I a UI1 u I d in deale rii Skoda.

VA rugillm !"EIspecta11 nl!!ap~r~t indi~tiilEi dEl la capltolu f "SiS ura n,a 1::0P i ilor" pilQ. 2. 7 III i 31, Is ut i IizBrea scac ne lor pentru ccpii,

-: V~ [lJgar-, sa acordali eter-ne ~\'~rllu~lE.: or n::>;Jlc 'll~rll.Ul i '_'_''J<.ll~ ~~Jc~lhQ_' \Orll.

Promptitudin&a in tunctlonare d sisternunii ~ i rhau ~:;; le rnonito I iL.ata el e ctron i c.

D~ rE~t;d I € data can d contactot mote r 0 sto pu S, Iii m pa de ave rtlz.a rc sc <lprinde pe ntru aproxl rnauv 3 secu nde ~i apoi cl i pe~te pentIi.J aprox imati v 12 secu n d e (autoci <'II] n 1)7;'])

23

COMENZ' §I ECHIPAMENTE

Alrbaguri laterale"

Alrbag -uri le later ale sunt in slti l!o:Il~ ln p~rtiloR l1lte ral e a Ie 5p,jt.) rotor sea IJ ne lur r !oIt!oi . Sunt uiantitieate prin inscrjptlllc .AIRBAGi r I p~HlEl~ d ~ sus a s patare 10 r . vC'zi i maQ inea.

Ai rba-u ri Ie filt~ra IB in com b tnatle c u centurtle de sigur&n,a cu prindere In trel p uncto otcra protecli ~ ~ U P limoR rita ra a p~r1ii superi care a co rpu lui ocuua n ~i I or IClf:LJ ri lor tata Tn S ituatla un c i co lizi lJoi lata ra IB put&rnica.

fn caZLJ I LJ n!!li co liziu n I laterale, ~jrbag-util e lateral e r8n Lf~ riscul ra n iri lor p~ rtl 10 r corp ului ca re S U nl uri ant~t~ r.~tn'l punctur de i m poet.

24

Tn p I us f-<l~d de protectia nurm~ 1.'1 rEi ca re 0 Of era , centu rile de sigu ran1ii t1 u, d e o'i~Rmsnea, rolul de 13 rnenflnc calaton: ffol\i::i Tnlr(J !oIs~m~nea pozifie Tn~t, in cazul unui impact, aid..l!::lg-u ri~fI laterala vor oterl max im urn de protectle.

At"n11.e1

Prot&clla mni mt oferiU de centu rile de slguranli ~i aishlmu~ :.!IIh1Jag $U nt ol)llnllto numai dacA OI::lJpanfil au pozilU corecto in scaune - vezl. p.ag. 33.

Sistem u I co nst.!i Tn esenta in:

• Ur Ii tHte:-! cie control ,?i rnonltorlza rc electronica

• Ajrb a g -UI i I~ latera loR mo ntate in p ~ Iii le latoralc ale spatarelor seaunalor fa~

• 0 tampa de avsrtizare in tsbloul de bord - vezi pag_ G1.

Va rug:im 5~ eltltl la pag. 61 informalii despre promptltudlnea in funclionar&.!ji posibilala dafec.1lunl Tn slstern.

.·t

i:

~

S 1$ tcmu I a irbag.uri lor hi te r a Ie n u es declan~at in situa~iile:

• Coliziunl frontale

• Cnliziuni latarCile mlnoro

• Coliziuni (1m ."',r2lte

• Rasturni::iri

S lstcrn u I air ba~ I 1U esta LJ n su bstitut (Tn cuitor) pentru centurile J~ ~Iguranta ci es parte a concepnsui de siyLJr:oln\~ r<lSiva veh iculu I ui, Ro~i ncti ca s iste III U I :oJ irb!ol 9 of!l prot8c~ie optima dear in combinalie c c~n!IJrilf'l de sigural"l~ corcct puse.

De Il.t;tIllla trabu i e fntotdeau na s5 tolose ti centuri 1& d& sigu r1l n1a n u doar pont col legea " impune, ci din r ... tluni de curltate,

Acorda!1 atontle, de a SOl ruil naa, 1 nform ,iIlor de 130 pag.16 - 20.

Observatie

p~ In.tf~<'I[la cueata de Yi.:ltCi, :.i:>tcmul airD r I U tire ruwoie de Tntre~i n ere.

n

E----=.,.~,·· - ::r;;' -.,

l/ = / ~-r!.--~:::~ ~ ~ ;f;~-\~

i . " ." " r:1 ~

I. II·· .. ~ .: ~ : :: I_I ~

-. -.- ". , t_...-. . J,:. J'W

.. ~. ".7".~,.;~) ~ ;'1

.:~_.. ·:r~~.~~;~ ~i~~~;;:~;:;;, . ;';:L~~~ .. :.

. I~r _.~.~II._~I~ ·'~I~:i' 1,··'···· ....

• • ~ .- ... , I~-~ I~·· .~~ .... -~ rOIl' II.'· ._r": .• . .~~~. II~I~I-.,-~III·,II' .~.··llt·, .-:.-- ~

.~ ... ··.1 I~~JI:~.,I:· '.,.- I . ~-

~- .. ~ ._ ... _~I·,I~i,·.·i,rr·.·r~I~.. I.

. ~ ... I· .... I··· .

. .. : "

Ca nd su nt dec la nsate a i rbaq-u ri Ie laterala?

h slj~Ja~ i~ flX istfl nt~i LJ n ~i majQl'"oI!I col iz.iu n I latB rala, ~ i rba 9 -uriltl hthm-tl ~ ~ LJ nt fi~r.I:'I n~~l~.

Pertru a dec lans a a i rbag-ul trebuie C~ d i· -cctia fOr\d de impact sa se Elfie in campu! ~'·ozcnt~t in i In<:lg inc,

'::ste posl oi I. ca Tn an u mite a ccld ente a man dou~ trpu ri led e a i rna 9 -uri fran ta I § i lateral ~3 fiEi r:1 scla n ~at8

Pri nci p iu I de fun~i (l nal'1l

Daca sislemul este declansat, So"lcii ~fl umplu cu gaz,

S~cii de acr sc umtla lntr-o fraqiune de seCU n d a pc ntru a putca otc ri protccti a ne cesar ti Tn tl mpul accidentu lui.

C;j n d sac i! s u nt com plet umflati, m i~ca reo) I) 1;:1I panti 10 r este a rnortlzata ~ i riscul r~njrii in partaa l:-ltoRr~1 ...,up~riO;;<lr1i a corputui e redusa.

Sub weuldl~1oI ocupanlilor *i datorita constru cti c i spccialc a sacuor, aeru I ie se in mod con trol ot din accstia atenuand socul la i mpact.

Atu n (';i ca nd ss umfl~ ell aer este e 11m I nat ~i tl J m Aca!';t t;'l rt ~ste pe rfect normal ~i nu i nOIr.:'I p rR7Ant:'l tocu!ui In vetlicu I

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Info rmatll p rl vi nd sj g u ranta

• Plilntru iii lisigura maximum da eflcienfi! a llilrbag-Llrllor t&taraI8, nhl Imponant sa menline1i 0 pozipe - ¥e2 pag. 33 - corecUI Tn scau n tI centutile puse tot ttmpuJ elJAtorlet

• N u esta perm Is ea an I rna Ie $au oblecte si fie plasate Inn dumneavoal!ltrt IJI dome n lu I de ac,.une a I a Irb&g-uri lor. Tn plU8, dac;i vehicuhrl nt& pnw.lzut CU lIirbag-uri hrtBF'IIkt, nu trebuie prlnsa de UJi nld un fal dtI accasorll ca de exemplu sup0rli pentru b;!iuturi.

• T n ~rngele de hal ne dhl ve hlcul trebule sa ag~"'11 numal halne u,oa· reo In buzu m!llre'e hainelor n u trebuie 8 i stt gii:s 1!U16 ca 0 b i. ct. gre Ie uu 8:i1ctJfitlil.

• Nu trebt.li& sI.i SUil iieliDflBZB RSupra ilp6taralor cu fo'1a praa mari, lo..,.ituri putarn ice in caz contrar sistem ul 5e poate strlca In aeest caz airbag..-uri Ie taterale nu s -ar declan}a!

25

COMENZI ~I ECH~PAMENTE

• In nici un caz nu trebuie sa se puna huse pe scaunul coneucatorutu I SCI u pasagerulul din dreapta. Aceasta d eoa mea sacu I cu .2Ier ie sa din spMarul &ClIIunutuij functia dB protac- 1ie a Airbag-uriIDf" l.!ItBrals &stlil periclHatH in tlcttlit cu.

• 0 ricit dliltlilriora re a mate ri al u lui odg in RI CQ acopera scau -nele sa u a cusaturi lor in zona Ai rbag-urllor lateral& trebu le reparate la un deale r Skoda.

• DacA a~rbag-urlle au kist dacla n!}Me, sfstemul trabLlilll inlocuit deoarl!lce du pa aCBlla iude nillluUlizabi I,

2C

• DacA in Umpul mers ul ul, pasagerll sa vor apleca Tn fa1' sau yor a dopta o pozili-e i"corecti in Beau na, ei So8 vcr ellpun&, in caz;u I IJ nul ace i dent, unul rise mai mare de a fi ranfli. Acest iucru e5-te valabi' in special pentru copiii transportall pe sea unu I pasagEiruluP} dIn fata, Tn sltuatla Tn care, a Irba.g·u I s-ar declanta ca urrnara 1!11 u nu I acclde nt. Consecin1&, Tn !!Ical!lt ClIIZ. ar pute8 fi rinil"llB gnlvlj &8U ch iar mna rtea ccpilu lui.

• Durate. de vl.a~ili a unui sistem airbag asta de 15 ani de la data fabricaliei autevehtcutu lui. Du p;\ act So t ~nterval se re com andill Tn 10- culrea slstemeter de citra un duler Skoda.

' .. "II' -I" II)I'J ;,),., r~q' Po m"'nt,~nl~ Inq;;,lfl nrRV~ rl snoatp.rc. din f,J"cjll,nA ~ 8lrMg-urllor .aterale, Va ."U" ~ ~ m s ~ 'espec;a\i re~ lementa"i e ~p~:il ~~ \~ ru

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

StatlsticUe a ccldentelor dovedasc C:! pa bancheta din g pabl copii i BEl gasesc m a i in s iguranta dacat pEl scau n LJI din draIIpta ccndu cate rul u i. Copi ii sub 12 an i t~buie sa stea in mod normal pe baneheta", In functie d~ v.!trsta, inaltlme sl greutate el sunt aslguratl prtntr-un 515- tem de retlnere sau prln centura de siguranta exlste nt ... , S lstern ul de reti ne re trebu ie rnontat din motive de gig ura nta in s patels 53 CIiU nu I LJj din d rlI8 pta COn d ucalcrului,

A.tBntiB!

• T otl paSisgefi i, in spec ia.1 copii i, treb-u te sa ai ba eentu ra de Sf!;! uranta flxata in timpul celatorlel.

• Nu permitetl eopllulul dvs, ca Tn tim pu I de pl asarll sa stea tn plcloare rn v~h! cuJ 53U Tn gen unch i pe sc a une- 1 n C<'IZU I un ui -IIl:cidant copil u I ar put83 fi oIIZvarl it ai astral grav ran it.

. '.;'~ rq ~ -n ~<i ·""W""~l~~i 'I;'~ I~H" ~ 11l<i' i· ~ spc ~i I ;c~· ij. I

• 0 aca tn tI m pu I depiasarll co p III 5U nt incH nat I fn fata sau au 0 alta pozltie i nCDrecta in 8CBU n, in caz.ul u nui o.::t:idil nt sunt Bxpus;i un ul rise mai mare de ranire. Acest lueru este vala bi I in !iii pedal la copii i ca re stau Pf!I sceu nul din dreapta coneucatorultd, atunel cando tn cazul unul aeetdent, se declanseaza Airbag-ul. tlrmarl Ie pot fl ran Irl gra¥e, ch lar merta$e.

• C opHi au b 1 ,5(1 m nu till hula sa foIDS8i11B~ csntura da 8igurante., ci :s istern ul de reti nere, in caz cc ntrar se pot ranl in zona abdornenului sau gltuluL

I

!,~.:.:

~

AtenUel

• CopUl -nlcl ch tar II ugarll - n u trebu Ie sa :!Iteil in po.<'lla pangeri lor din vehicul.

• Nu laaati cnpi lui n&9uprsv&ghast pe scaunu I lui.

:2./

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

• La utili zarsa ('~ nturu trabu i e res pectate si insfru Gti 1 In ilFi {j rn (;.I:l P i lui u I "Ce ntura d~ sigIJr:olnta".

S~ pul utiliza nurnai sistorne de retlnere aprobate loqal (;; corespu nzatoa rs marim i i copilului.

St~ nda rd u I va!abil pe ntru si!'ltFimoR de retinere este EC E _R2) 401 conform earei a sistemele sunt TmpartitE!! "In .'1 gn..Jp~:

Gn..1 pa n: (]-1[} kg

Cin.IP:"l n 1 : p~n!d ts 13 kg Gru pa 1: 9-18 kg

GI upa :2; 15-2:S kg Grup~ 3; 22 3G kg

Sistemele de retinara t!!lsto"lt~ (Xl nforrn ECER 44, au aplicat s i m bolu 1 rlfl IF.~h:l1 ~ E CER 44 pe scaun (t:. mare ir. cere iar dedesu b~ nu m 1l rul de tes tar e}.

28

Grupa 0 10+.

Pentru co pi~ p~ na 101 1 n rFlspRctiv 13 k~ {;~18 rnal potrivitFi ~ 1 Jnt scaunele cu posi biMate de reol21 r!!l pflntfl J pnzi li a culcat (vez. fig u ra).

rJeoarecB ecsata scaune sunt construlto In alia fel i neat cop i lu I sta cu spatele spre di recti a de mers, n u este perm lsa utlUzarea lor pe sea u nul din dreapta coneueatoru lu L Vezi si "U tillza rea SCtHlI1F1lor d R r:Opll pc scauoul pasaqerului din dr~:oIpl~'·_

Grupa 1

Pentru copli cu groutatea intre 9- 1 fJ kg ce~ rna i potrlvlte SC.:l u ne sunt (,.!'Ilfl 1:01 C"'.."'l rH c~· CU 0 9 reutate m a i miG-'! st~u ell ~IJHttde IL directia de mers i:"lr r:fll !oj fiHti IH Ii rni ta s~·. perioara a r:1~!'I~1 0+ stau cu lata in dimctii rj~ moRn! (vezi figural. -,

Scau n81 Ii I a care cop il ui sta c u s pate~ la direetia de mers: nu trobule totusl1t xate pe sea un u I d j n d rea pta con d ucato; ru lui. vczl St "Uti I lza rea SCow n el or de c."1r;t. pc scau nul pasaqe rul u i (Ii n f1 rR;'I pta. .

Grupa 2

Pentru copiii cu 0 greutate intre 15-25 kg cele mai potrivite scaune sunt cele la care se aplica centurile de siguranta in 3 puncte.

Atentlel

Portiunea de centura de la urnar trebule sa se afle aproxirnativ la mijlocui umarului -tn nlcl un caz peste gat, sl sa fie bine fixata pe portlunea superloara a corpului. Centura de balin trebuie sa treaca peste bazin - nu peste abdornenul copllulul.

Grupa 3

Pentru copiii cu 0 greutate intre 22-36kg si o inaltime sub 1,50 m, cele mai bune sunt pernele de sezut impreuna cu centura de siguranta in 3 puncte.

Atentle!

portiunea de centura de la umar trebuie sa se afle aproximativ la mijlocui umarului ~ in nici un caz peste gat, SI sa fie bine fixata pe portlunea superioara a corpulul. Centura de bazln trebule sa treaca peste bazln - nu peste abdomenul copilulul.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Copiii cu inaltime peste 1,50 m pot folosi centurile de siguranta existente, fara perne de sezut.

Indicatii

• Va recomandam sa utiliza!i sisteme de retinere din programul de accesorii originale Skoda. Aceste sisteme sun! concepute si testate pentru utilizarea in vehicule Skoda sl corespund standardului ECE-R 44.

Atentlel

• Daca se utilizeaza sisteme de retinere care sunt insurubate impreuna cu centurile exlstente in vehicul, trebuie acordata 0 atentiedeosebita. Trebuie sa va asigurati ca suruburfle sunt insurubate pe toata lunglmea filelului si sunt strAnse cu un moment de40 Nm.

29

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Atentie!

• Centurile de slguranta trebuie sa se deruleze corect. ln plus trebule sa acordati atentie faptului ca banda sa nu fie deteriorata de catre muchlile ascutite ale cataramei.

• Numai un slngur copil se va aslgura cu un slstem de retinere.

• La montarea si utilizarea sistemelor de retinere trebuie respectate hotararlle legale si instructiunile fabricantului.

30

Utilizarea scaunelor de copii pe scaunul pasagerului din dreaptau

Din motive de siguranta va recomandam pe cat posibil sa instalati sistemele de retinere pe bancheta din spate. Daca se utilizeaza totusi scaunele de copii pe scaunul pasagerului din dreapta trebuie respectata urmatoarea instructiune in privinta Airbagului pasagerului din dreapta.

Atentiel

• Extreme - Hazard!

Do not use a rearward facing child restraint on a seat protected by an airbag In front of it.

• Peri col extrem de marella vehlcuIe prevazute cu airbag pentru pasager nu fixati pe scaunul pasagerului din dreapta un scaun de copil, pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. Deoarece aceste scaune se gasesc in zona de declansare a Airbag-ului exista pericolul ranirii grave chiar mortale a copilului in cazul declansarii acestuia.

Asupra acestui Iapt atentionsaza ~i eticheta aflata pe stalpul usii din dreptul pasagerului din fata- Eticheta esle vlzibila dupa deschiderea u~ii respective. Urmatoarea eticheta de avertizare se afla pe parbriz, Tn dreptul pasagerului din fa~a.

is

Alentie [II

• Daca utilizali un scaun pentrUl. copii, in care copilul esle asezat c~ . .A fala in sensul de mars, atunci scau1,s nul din fat~ pe".tru pasager trebuit!:f deplasal cat mal in spate. l~

Daca totusi doriti sa utitizaf dispozitivul af sustinere a copilului, in care copilul sta <:\1 spatele in sensul de mars, atunci airbat;t ul pasagerului din fata trebuie dezaci' vat, vezi pag. 21, cap. Sistemul Airbag_ J

lndicatle

Oaca airbag-ul pasagerului din Iata est dezactivat, rarnane totusl airbaq-ul lateral' al pasagerului activ $i Tn stare de funcliO: nare.

1:, j n II nel e tan, reglementari Ie legal H prevao scoa tera din tunctiune a ai rbaq-urilor fro" ta Ie sau la terare. Va ruqarn sa respectati reg Ie rTlP. ntarlll specifice tarli

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Siguranta copilului si Airbag-ul lateral*

Automobilul dvs. Skoda poate fi echipat suplimentar si cu 2 Airbag-uri laterale la scaunul conducatorului si eel al pasagerului din dreapta, oferind protectie marita in cazul coliziunii laterale.

Pentru ca protectia sa poata fi asigurata, Airbag-ul lateral trebuie sa se umfle In caleva fractiuni de secunda de la coliziune vezi 5i pag. 24.

Airbag-ul dezvolta forte foarte puternice, astfel lncat in cazul unei pozitii incorecte in scaun, obiectele existente In zona de declansare a Airbag-ului pot provoca in plus raniri pasagerilor.

Acest lucru este valabil in specialla copili care nu sunt asezati corespunzator hotararilor legale.

Atentie!

• Pentru a avlta ranirile grave copiii trebule asigurati cu sisteme de retinere corespunzatoare virstei, lnaltlmii si greutatii.

• Capul copillor nu trebuie sa se gaseasca in zona de declansare a Alrbag-urilor laterals. Perieol de ranlrel • Nu asezati obieete in zona de aetiune a Alrbag-urllor latera Ie. Pericol de ranire!

Fixarea scaunului de copil (Sistem "ISOFIX")

Intra spatare si perne se gasesc pe ambeIe scaune din spate cate 2 inele de prindere pentru fixarea unui scaun de copil cu sistem "ISOFIX".

Scaunele cu sistem "ISOFIX" pot fi montate rapid, comod si sigur. Montajul trebuie sa se efectueze conform instructiunilor de montaj care se livreaza Impreuna cu scaunul "ISOFIX". La montare scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot specific (se verifica prin tragere!).

Observatie: Un scaun "ISOFIX" poate fi fixat in vehicul numai prin intermediul sistemului "ISOFIX", cand scaunul are aprobare legala si specifica vehiculului conform standardului ECE-R 44.

31

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Atentiel

lnainte de utilizarea unul scaun \l.ISOFIX" . adresati-va dealerului dvs. ;skoda pentru a ana daca scaunul durnneavoastra de copil. pe care l..ati solicitat pentru un alt vehicul. este recornandat pentru likodaFabia.

32

Tetiere

Telierele sunt r.eglabile pe lnaltirne !iii ca lncllnatie". Reglajullrebuie sa corespunda rnarirnu corpului. Telierele corect pozltionate of era , irnpreuna cu cenlurile de siquranta, o protectte eflclenta.

Reglarea inaltirnii j

• Telierele se cuprind lateral cu amb maini si se imping in sus !iii in JOs saqeata • Cea mai buna protectie se atinge ca marginea superioara a tetierei se afia d putin la inal\imea ochilor sau mai sus. .

Reglare unghiulara"

• Telierele pol fi lnclinate in sensu I sage B !iii pol fi oprite in pozitia dorita care 1 of ere un confort ridicat.

Telierele spate nu pol fi inclinate.

IDemontare ~i montare

'. Trageti de tetiera pana cand se opreste. Apasali pe butonul de blocare in sensul sagelii ~i scoateti tetiera din spatar.

• Pentru a 0 monta, introducef tijele Tn ghidaje pana cand se cupleaza butonul de blocare

Scaunele tata

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Pozitia corecta in scaun este lmportanta penlru:

accesul sigur ~i rapid la elementele de comanda.

- pozitia corpului relaxata, neobositoare.

- eficacitate maxima de protectle a een-

turii §i sistemului Airbag.

Atentiel

• Din acest motiv, scaunele fala nu trebule sa fle prea apropiate de volan sau de tablout de bordo

• Picloarele se tin in timpul mersului intotdeauna in 'zona picioarelor - in nici un caz nu se pun pe bard sau pe scaune.

1 - Pentru a muta scaunul inainte

~i inapoi

Ridicaf levierul plasat sub scaun ~i rnutati scaunul in pozitia dorita. Apoi eliberati levierul ~i rniscati scaunul mai departe pana cand este angajal (cuplal) sislemul de blocare.

Scaunul se regleaza in asa fel inca! pedalele sa fie complet apasate 18 0 pozine user lndoita a picloarelor.

Atentiel

Din motive de siguranta scaunul conduclitorului trebuie sa fie rnlscat inainte sau ina pol numai cAnd vehiculul este statlonat,

33

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

2 - Reglarea pe inaltime a

scaunului"

Scaunul este ridicat dace, in mod repelat m i§caii levierul in sus §i in jos in zona su perioara a gamei de rniscare a levierului.

Scaunul esle coborat oaca, in mod repelat, rniscati levierul in sus :;;i in jos in zona inferioara a gamei de rniscare a levierului.

Atentiel

Din motive de siguranta scaunul eonduc6torului trebuie sa fie miteat inalnte sau ina pol numai cand vehleulul este stationat.

34

3 - Reglarea unghiulara a spa-

tarului

Pentru a regia spatarul, desprindefi-va de acesta §i rotiti rozeta.

Spatarul Irebuie astfel reglat inca! partea superioara a volanului sa poata fi ajuns cu bratele usor indoite.

Atentie!

Nu eoboriliti spatarul prea departe atunei eAnd ealatorltl, alttel proteC1ia oferitill de eenturlle de siguranta va fi afeetata in mod defavorabil.

Bancheta spate

Bancheta spate poats Ii rabatuta inai pentru a crests spatiul disponibil al port gajului. La modelele cu bancheta fractio taO e posibil, de asemenea, sa fie mut in Iata fiecare din eele doua parti in m separat.

Penlru a preveni deterlorarile, seaunele f trebuie mutate inainte cat mai mull pas mai intai de taate pentru a asigura spatarul nu va deteriora seau nele f atunci cano se pliaza inainte.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Rabaterea banchetei in tala

• Ridicali perna (vezi saqsata 1) ~i inclinali-o in fala (vezi sageala 2).

• Traqetl de butonul de deblocare ~i rabaten usor spre fata.

• Telierele trebuie demontate inainte de rabaterea banchetei.

• Tetierele pot fi introduse in locasurile special prsvazute in perne .

• Rabateti complet spre fata spatarete.

35

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Readucerea banchetei in pozltla initiala

• Montarea tetierelor Tn spatarul partial ridieat al banehetei.

• Apoi readuceti soatarul fnapoi pana cand se blocheaza pe pozitle - trag eli pentru a verifiea.

• Readuceti perna Tn pozltia initiala.

Observatie

Dupa ee readuceti in pozitia initiala banchela eenlurile de siquranta trebuie sa fie Tn pozitiile initiale - trebuie sa fie gala de a fi folosile.

Atentiel

Splitarul banchetei trebule sa fie blne fixat, astfel incat la 0 franare brusca, eventualele obiecte din portbagaj sa nu-l deplas8ze in falt!.

36

Marirea spatlulul portbagajului prin lndepartarea pernei banchetei

Indepartare

• Pliati perna banchelei In fata.

• Apasati ciemele de blocare in sensul sageiii §i desprindef perna.

Montare

• Apasati clemele de blocare Tn sensul sageiii §i introducetl perna inapoi in elemente Ie de fixare.

• Readuceti perna inapoi Tn pozitla initiala.

Raftul spate'

Atenlie! in tlmpul calatoriei nu trebuie sa a . zati pe raft obiecte grele ,i dure, - soane sau animale, deoarece in zuri de franare brusca sau accide pasagerii din habitaclu pot fi ranlll

De asemenea, la accelerari bruste obii lei e de pe capac pot ava ria retea ua de ( zaburire de pe luneta.

Aces! raft (capac) este ridieat, de asemenea, atunei cane eapacul portbagajului . (hs'jonlJl) este ridicat.

Raftul poate fi demontat, daca este necesar , sa ransportaj articole mari:

, .• Desprindeli snururile de prindere.

: • Trageli spre spate capacul din locasurile ; de fixare (vezi saqeata),

:. La montare, procedati in mod invers.

Rattul spate, deasupra portbagajului (Combi)

• Traqeti de capac Tn sensul saqetll.

• Pentru a transporta bagaje mai voluminoase e necesar sa dernontati capacul. Apasati pe bara transversala in sensul saqetii 1 §i scoatsf eapacul atara in sensul sage!ii 2.

Atentle!

1n timpul calMoriei nu trebuie sa asezatl pe capac obiecte grele ,I dure, persoane sau anlmale, deoarece in cazuri de frAnare brusci sau accident, pasagerii din habitaclu pot fl ranitl.

De asemenea, la accelerari bruste obiectele de pe capac pol avaria reteaua de dezaburire de pe luneta.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Portbag,J1U"

in interesul unei bune manevrabuuaf a autovehiculului asiqurati-va ca tncarcatura (persoane si bagaje) este dlstribuita uniform.

Articolele mai grele trebuie plasate, in masura in care este posibil, cal mai aproape de punlea din spate (axa rotilor din spate), ori §i mai bine, intre puntl.

in niei un caz nu trebuie depa§ite sarclnlIe admisibile pe axe §i greutatea totala admisibila.

Atentie!

Trebuie sa relinet' ca la transportarea obiectelor grele caracteristicile de deplasare se modifica. De aceea modul de conducere 'Ii viteza trebule adaptate corespunzator.

37

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

in plus, va ruqarn sa va aslqurati ca bagajeIe nu distrug elementele de dezaburire ale lunetei

Atentie!

Nu S8 merge nlclodata cu capacul portbagajulul tntredeschis sau chiar deschis, deoarece gazele de ardere pot ajunge in interiorul vehiculului!

38

Inele de prindere

I nele de pri ndere su nt (vezi sageti Ie) fixate pe arnandoua lalurile ale portbagajului, rolul lor fiind acela de a asigura bagajele in timpul deplasarii.

Atentiel

Orice articol transportat in portbagaj trebuie sa fie in mod cerespunzator asigurat astrel incit sa nu se poata misca atuncl cind conducetl sau fraw nali.

Piasa de asigurare*

Articolele din portbaqaj pot fi asigurate impotriva deplasari i folosi nd piasa de asigurare fixand-o de inelele de prindere.

Fixarea mochetei in portbagaj (Combi)

• Macheta se paate ridica !?i agata de carlig.

• La nevaie. de exemplu cand S8 urn la roata de rezerva, este posibil sa fie 81 lata macheta de hayan cu carliqul.

'Dublu carlig rabatabil pentru ,', portbagaj (fimuzlna)

. Pe ambele par\i ale portbagajului se afla , carlige duble pentru agatarea unor piese • mici de bagaj, de ex. genti, etc.

"Fiecare parte a carliqulul dublu poate susline 0 greutate de pana la 5 kg.

Schimbator de CO-uri*

COMENZI §;I ECHIPAMENTE

Schimbatorul de CD-uri pentru radioul autovehiculului ~i pentru sistemul de naviqatie se afla sub scaunul din fala al pasagerului. Modul de schimare a CD-uri lor esle descris in instrucliunile de utilizare a schimbatorului de CO. '

39

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Utilizarea pedalelor nu trebuie sa fie niciodata lmpiedlcata de vreun obiect!

De aceea nu Irebuie plasale obiecte in spatiul pentru picioare, acestea pot aluneca sub pedale.

in zona pedalelor nu trebuie sa se qaseasca macheta sau alte covorase suplimentare:

• La defectiuni ale instalatiei de tranare poate fi necssara 0 mai mare cursa a pedaleL

• Pedala de ambreiaj §i de accelerare trebuie sa poata fi oricand actionata.

• Toate pedalele Irebuie sa poata reveni fara impedimenle in pozitia lor initlala. De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedalelor :;;i sunt sigure conlra alunecarii.

40

Frana de mana

Pentru actionarea franei de mana se ridica ferm in sus rnaneta. In zone de deal se selecteaza suplimenlar treapta 1, (respecliv cand culia de viteze esle automata, pozltia pentru parcare Pl. De asemenea maneta franei de mana Irebuie atat de bine actionata inca! vehicului sa nu poata porni involuntar cu trana de mana trasa. Cand trana de mana este trasa §i contaclul molar pus, in contacl se aprinde lumina de control a franei vezi :;;i pag. 61.

Pentru eliberarea franei de mana se ridica putin maneta tranal de mana, se apasa butonul de blocare (saqeata) :;;i se apasa in jos maneta.

(

Introducerea Tn Ireapla de mers buie sa se efeclueze numai cand sta pe loc. Cand motorul funcjioneaza. apasa complel pedala de ambreiaj :;;i fJ: asteapta putini penlru a evila, zgomotelar selectarea treptei. ~ La selectarea treptei de mers Tnapai COnla?tul motor pus se aprind larnpile

mers mapol. .

Observatie f

Tn limpul 'mersului mana nu trebuie sa jl afle pe maneta schirnbatorulul de vitezjl Presiunea rnainii se transmite asupra fur,l de seleclare §i astfel se ajunge la uzura ti~1 purie a acesteia. 1

Cutia de viteze automata"

: POl.i1iite selectorului

'. lntabloul de bord* se gase§te un ecran unde este afi§ata pozltla selectorului.

p. Siocarea pentru parcare

Ro,ile de antrenare sun! blocate meeanie.

:_"*'ntiel

.:8Iocarea pentru parcarea poate fi ;J8Iectata numa! cAnd vehiculul sta pe ':loc.

lnainte de mutarea seleetorului Tn iOi din pozi~a "P" trebuie apasata tasta de blocare din manerul seleclorului. inainte de muta-

, rea levierului din pozitia de parca re cu contactul pus trebuie apasata pedala de frana.

Blocarea contactului motor*

Scoaterea cheii din contact, atunci cand maneta scmrnbatorutui de viteze se afia in pozttla "P".

R - Treapta de mers inapoi

Aeeasta trebuie selectat numai eand veh ieulul sta pe loc i'i motorul merge Tn gol. inainte de selectarea pozitiei "R" din pozi\iile "P" sau "N", pedala de frana iOi tasta de bloeare din rnanerul seleetorului trebuie apasate.

in pozltia "R" eu contaetul motor pus se aprind larnpile pentru mers inapoi.

N - Neutru (pozltla de mers in gol) Pentru seoaterea selectorului din "N" sau la viteze sub 5 Km/h, eu contaclul motor pus se a pass pedala de frana i'i tasta de blocare

COMENZI §il ECHIPAMENTE

din mlnerul selectorului (in cazul in care seleetorul ramans in aceasta pozitie mai mull de 2 seeunde).

o . Pozltla de conducere wnormala Cele patru Ire pte de mers Tnainte se schirnba automat Tn treapla superioara sau inferloara in functie de solicitarea motorului i'i de viteza.

Pentru schimbarea din Ireapla 0" Tn 3" esle neeesar sa se apese but~~ul (ta~la) de bloeare din manerul selectorului.

3 - Pozftla pentru zone "de deal"

Se rscornanda aceasta pozitie cand, in anumite condltii de deplasare, in pozitia ,,0" se schirnba des Ireptele de viteza.

Treplele 1,2 iOi 3 se cornuta automat in sus i'i in jos Tn funclie de solieilarea motorului vitezei. Treapta a patra nu se eupleaza:

Astfel efectul de tranare a motorului se rnareste la eliberarea pedalei de acceleratie-

Tasta de bloeare din manerul schirnbatorului de viteze !rebuie sa fie apasata cand se reatizeaza cornutarea de la pozitia "3"

la pozitla "2". '

41

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

2 • Pozltla pentru pante abrupte Aceasta pozitie este corespunzatcare pentru urcari §i coborari lungi.

Treptele 1 §i 2 se schlrnba in sus §i in jos automat in funtie de solicitarea motorului §i viteza. Treptele 3 §i 4 nu se cupleaza pentru a evita schimbarile nenecesare de viteze. Astfel se rnareste §i efectul de franare a motorului.

Pentru a schimba di n trea pta ,,2" in ,,1" se apasa tasta de blocare din rnanerul selectorului.

42

1 • Pozltia pentru pante foarte abrupte Acaasta pozttie se recornanda pentru ccborari foarte abrupte.

Vehieulul merge nurnai Tn treapta 1. TrepteIe 2,3 §i 4 nu sunt cuplate. Astfel se atinge efectul maxim posibil de franare al rnotorului.

Observatle

Cand se schirnba manual in treptele de viteze ,,3", ,,2" §i ,,1", selectorul poate fi rniscat intr-o treapta inferioara, dar eutia de viteze nu va schimba treapta de viteza decal atunei cane nu mai este pericolul cresterii la valori foarte mari ale turatiei motorului atunei cano se face schlrnbarea.

Blocarea manetei selectorului '. Maneta se blocheza in oozitiile "P" §; "K-J cu contaetul motor pus. Pentru a sco~J selectorul din aeeste pozitii trebuie apa~ pedal a de frana §i butonul din mane~~ seleetoru lui. Astle I se lmpiedica treceri! involuntara pe 0 treapta de viteza §i punt rea neintentionata a vehiculului in mi§ca1j

Un element de temporizare asigura selEltj torul sa nu se blocheze la trecerea rapi~ prin pozitia "N" (de exemplu de la "R"~ ,,0"). Aceasta permite, de exemplu, ~ vehiculul sa fie scos rapid dintr-o situai' ezitanta. Manerul se blocheza numai da~' se qassste rnai mull de 2 secunde in poziW "N" cand pedala de trana este apasata.j

La viteze peste 5 Km/h maneta selectorue de viteze se opreste automat in pozitia "N\

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Indicalii pentru deplasare Pornire

Motorul poate porni numai cand selectorul este1n pozitiile "N" sau "P". Vezi ~i .Pornirea motorului" la pagina 47_

Selectarea unui domeniu pentru de pla$(Ire

inaintea selectaru unui domeniu pentru deplasare se actloneaza intotdeauna : !rana de pieior cand vehiculul sta pe loc

'§t motorul functloneaza,

Intimpul procedeului de selectare cand vehiculul sta pe Joc, nu se accalereaza.

Daca selectorul este mutat accidental in pozitia "N" cand ccnducetl, ellbaratl aecetaratla iii lasali turatla sa scada panli la valoarea de mers in gol inainte de a selecta 0 noua treapta de vlteza pentru mersul inainte.

Atentie!

Cftnd motorul functioneaza iii seleetorul se afla in oricare din trepte, pentru ca maslna sa stea pe loc trebuie actlonata frana, pentru cil transmisia intre motor iii cutia de viteze nefiind tntrerupta §I vehiculul 58 "tara§te" .

Cand maslna sla pe loc §i se alege un domeniu de mers, in nici un caz nu trebuie sa se accelereze neatent (de exemplu cu mana din camera motorutul). Altfel vehiculul se pune imediat in mlseare - in unele conditii §i cand frana de mana esle trasa,

Tnainte de a se lucra asupra motorului care functioneaza, selectorul se pune in pozitla "P" !ii se trage frana de mana.

Pornirea maslnll

Se alege domeniul de mers (R, D, 3, 2, 1), Se asteapta pana cand s-a cuplat treapla de viteze §i mlscarea a ajuns la rotite de antrenare (se simpte 0 useara smucitura la cuplare), Abia apoi se accetereaza.

Oprirea

La oprirea temporara, de exemplu la sernafor nu este nevoie sa se selecteze pozitia "N". Este suficienl sa se oprsasca maslna cu frana. Molorul trebuie totus, sa mearqa numai la turatia de mers in ool,

Parcarea

in cazul unui drum abrupt Irebuie sa traqeti mai intai trana de mana ~i apoi sa cornutatl selectorul in pozitia pentru parcare. Astfel mecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai user.

Atentie!

Pentru a impiedica deplasarea involutara a vehiculului trebuie sa trageli intotdeauna frana de mana, dupa ce maslna a fost oprita. in plus, punetl setectorul pe pozitla "P".

43

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Pornirea prin tractare

La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fi pornit prin remorcarea sau impingerea vehiculului, vezi pag. 145.

Cand bateria vehiculului este dsscarcata, penlru pornire se pot folosi cabluri de pornire euplate la bateria altui vehieul. Vezi - pag. 144.

Remorcarea

Daca vehieulullrebuie remoreat trebuie respeetate lndicatiile de la capitolul .Rernorcarea/Pornirea prin remorcare" pag. 145.

44

Programe de mers

Comanda eutiei de viteze are diferite programe de mers. Tn funclie de stilul de conducere sau conditiile dsrners se selecteaza un program economic care conduce la un eonsum scazut de combustibil sau un program mai "sportiv".

Selectarea programului se face automat functle de actionarea pedalei de acceleratie,

Un program economic va fi selectat alunci cane pedala este actionata fncet. Prin aceasta consumul de combustibil este redus,

Modul de deplasare sportive seleclat cand pedala de acceleratie este actionata rapid.

Oispozitivul Kick·down

Dispozilivul Kick-down otera accelsratia maxima. Oaca se apasa pedala de acceleratie complet, se cornuta pe 0 treapta inferioara in functie de viteza ~i turatia motorului. Comutarea pe 0 treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzaloare.

Programul de avarie

Pentru cazul in care apar disfunctiuni sislemului electronic al cutiei de viteze, functle de tipul defectului, sunt coman programe de avarie.

• Cutia de vileze cupleaza automat, se simi socuri la cuplare. Ar Irebui consu un dealer Skoda.

• Cutia de viteze nu mai cupleaza a mat.

Cutia de viteze mal poate fi totusl acuon manua I, dar in poziti ile ,,0", ,,3" ~i ,,2" P fi cuptata numai treapta a 3-a de viteze,

in pozithle ,,1" :;;i "R" se cupleaza ca obicei, treapta 1, respectiv mersul inap

Cutia de viteze trebuie totusl sa preia efort mai mare, in special datorlta lip treplei a 2-a de vitsza. Astfel uleiul GU de viteze s-ar pulea supraincalzi

in acest caz trebuie sa va adresati urgenla unui dealer Skoda. '

Coloana volanului poate fi reqlata unghiular ~i ill directie axiala.

• Mai intai reglati corespunzator scaunul.

• Roliii In jos pana se opreste manata de sub coloana volanului.

• Reglaii unghiular ~i axial (in lungime) volanul pana la pozilia dorita.

• Readuceti la loc maneta ~i lrnpinqeti-o spre coloana volanului pana se opreste.

, A.tenliel

Reglarea coloanei volanulul se poate face numai clnd vehiculul stationeaza. Din motive de siguranta maneta trebuie apisata lntotdeauna in sus, pentru ca sa nu-sl modifice pczltia neintenlionat.

Telefon mobil, hands free

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Pregatire unlversala pentru telefon Suportul pentru lelefon esle livral de catre producator.

Adaptorul "Cullrnann" ~i telefonul mobil nu sunt livrale de catre producatorul autovehiculului,

• Telefonul mobil se introduce in adaptorul A (conform indlctiilor producatorului).

• lntroduceu cabiul adaplorului in priza penlru telefon Priza se aM sub torpedo, in dreptul pasaqerului. lntorrnatii suplimentare vi se pol oferi de catre dealerii Skoda.

lntroducerea adaptorului cu telefon in suport

• Introduce]! adaptorul cu telefon in suporlul B, intai in sensul indicat de sageala 1, pana la limila, Apasan user adaptorul in sensul indicat de saqe ata 2, pana la prinderea acestula.

AsUel se pol valorifica toate avanlajele oferile de telefonul care poate fi achizitionat din cornert, pentru autovehicul { posibilitatea de a purta 0 discutie telefonica fara a~i ocupa rnainile - "hands free"-, utilizand un rnicroton monlat din fabrica, posibilitati optime de emisie - receptie cu antena exterioaraj.ln plus, baleria lelefonului se va incarca permanent.

Telefonul cu adaptor se extrage prin apasarea tastei - vezi poz. C.

Va rugam sa respectati indlcatiile supllmentare de la pag. 127.

45

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Motoare cu benzlna

1 - Contact motor luat, motor oprit 2 - Contactul motor pus

3 - Pornire motor

Motoare Diesel

1 - intreruperea allrnentarii cu carburant, motor oprit

2 - Pozitie de prelncalzlre §i de mers

(contactul pus)

Cand este pozitia de preincalzire nu Irebuie consctat niei un mare consumalor - altfel se sonoita suplimentar baleria vehiculului.

3 - Porn ire motor

46

Pentru toate vehiculele:

Pozilia 1:

Pentru blocarea volanului cand cheia este scoasa din contact. se roteste volanul pana cand se aude cuplandu-se boltul de blocare a volanului.

Atentiel

La vehiculele cu cutie de viteze rnanuala, nu scoatatl niciodati cheia din contact in timp ce vehiculul se rna; afla in mi,care. Altfel volanul se poate bloca in mod neatteptat.

Observatla

Daca uitati sa intrerupen luminile de pozitie sau cele de semnalizare. atunei cane deschideti usa conducatorulul dupa ce ati luat conlactul motor sau ati scos cheia din contacl se aude un semnal sonor ca avertizare.

Pozltla 2

Daea nu se permile rotirea cheii in acea pozitie sau se faee 9 reu, se misca putin 1 o pozitie §i alta volanul - astfel se de cheaza volanul!

Atentie!

oaca' vehiculul trebuie sa fie depla (fani a avea motorul porn it) treb ca cheia sa fie in pozilla 2 - con pus. Aceasta fiind indicata de aprl derea lempil de avertizare. oaca respectati asta, volanul se poate bl ca pe nea,teptate.

Scoateti cheia din contact doar du _ ce vehiculul s-a oprit §i a fast bl - impotriva deplasartl prin aettona franei de vitez;1 sau lntroduca levierul intr-o treapta de viteza.

Pozilia 3 ~ lnainte de a aeliona demarorul a doua o~ cheia trebule aousa din nou In pozitia ,,~; Aceasta previne cuplarea demarorului q coroana de pe volant in limp ee mOIO~j tunctioneaza, situatie ce ar produce aved

Cand cheia este in aceasta pozitie faruri ea :;;i alii majori consumatori electrici SlJ oprlti (nu primese energie electrical.

Pornirea rnotorului

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Observatii generale

Atent1el

Cand motorul func\ioneaza in spatii inchise existA perlcol de intoxlcarel

• inainlea startului, schirnbatorul se aduce pe pozitia neutra (Ia cutie automata de viteze: pozitia "P" sau "N") ~i frana de mana se actioneaza.

• La vshicule cu cutie de vlteze rnanuala in timpul procedeului de pornire se apasa pedala de ambreiaj - demarorul Irebuie sa antreneze numai rnotorul.

• lmediat ce motorul porneste. se elibereaz.3 cheia astfel tncat demarorul sa nu mai functioneze.

• Dupa pornirea motorului rece se poate auzi pentru un moment sau doua, un zqomot pentru ca trebuie sa creases presiunea uleiului pentru compensarea jocului tache~Ior hidraulici. Aceasta es!e normal ~i nu Irebuie sa creeze probleme.

&. Motorul nu trabuia sa sa tncstzees""JS eli prin tunctioner« cu mesin« pe loc! Porniti imediat!

• Evitati turatiile mari ~i accelerarea maxima pana cane motorul nu a ajuns inca la temperatura de regim.

• Nu lasali motorul sa mearqa mai mult limp in gol. in timpul statlonar!i nu se poate asigura un curent de aer suficient prin radiator, asUel tncat, in anumite situath, rnotorul s-ar putea supraincalzi ~i defecta. • La vehiculele cu catalizator motorul nu poate fi pornit prin remorcare pe 0 dlstanta mai mare de 50 m. Altfei carburantul nears ar putea ajunge in catalizator §i produce avarii.

• Tnainte de pornirea motorului prin remorcarea vehictJtului, trebuie sa se faca o incercare oaca e posibii folosind bateria altui vehicul ca ajutor la start - vezi pag.144.

Motoare cu benzin a

Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzine care furruzeaza automat la ariee temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant-aer.

De aceea sfaturile cu privire la modul de pornire al acestor motoare sun! valabile indiferent de temperatura de afara sau daca motorul este rece sau are temperatura normals de functlonare.

• La motoareie reci sau la temperatura de re91m nu se accelereaza inaintea :;;i in limpul procedurii de pornlre.

• Oaca motorul nu porneste imediat se intrerupe procedura de pornire dupa 10 secunde ~i se repeta dupa cca. 0 jumatats de minul.

• Daca motorul totusl nu porn este , siguranta fuzibila a pompei electrice a carburantului poate fi arsa - contactati dealerii Skoda. • Cand motorul este foarte fierbinte, poate fi necesar ca dupa pornirea motorului sa se accelereze putin.

47

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Motoare Diesel lnstalatla de prelncalzlre

Dupa comutarea pe pozitie de mers (punerea contactului motor) faplul ca functioneaza sistemul de prelncalzire este indicat prinlr-o tampa de control. Pornili imediat ce larnpa s-a stins.

Pornirea la rece

Temperatura mediului ambiant este peste +5°G:

Motorul poate porni fara prelncalzire. Nu apasati acceleratia in limpul procedurii de pornire.

Temperatura mediului ambiant este sub +5 "G .

• Roti!i chela Tn contactul motor la pozitia 2 - vezi pag. 46 - lampa de avertizare a bujiilor incandescenle se va aprinde. Se va stinge cand temperatura de aprindere esle atmsa (vezi pag. 57).

Cand bujiile incandescenle functloneaza nu cupla~i nici un consumator pentru ca acestla vor solicita in mod suplimentar §i nenecesar bateria .

• Cand lampa de avertizare s-a stins, porniti motorul irnediat

48

Daca motorul nu porneste, repetaf preincalzirea si incercati sa porniti din nou in modul descris anterior. Daca totusl motorul nu porneste, siguranja pentru bujii incandescente ar putea fi arsa - vedeti capilolul despre siqurante.

Solicitaf asistenta de specialitale la unul din dealerii Skoda

Pornirea cu motorul cald

Lampa de avertizare pentru bu] incandescente n u se a prinde - rnotorul poate fi pornit imedial.

Oprirea rnotorutu:

I

J ,

Dupa 0 solicitare puternlca §i de lu durata, lasali rnotorul sa functlons turatia de mers in gol aproximativ 2 nute'inainte de oprirea lui pentru a veni supralncelalrea lui.

Atentiel Dup~ ce motorul a fost oprit, venti' torul mal poate funetlona (pana la minute) avand chiar contactul mo luat. De asemenea poate sa por ca brusc dupa scurt timp daca:

- temperatura agentului de rac·

cre§te datorita incalzirii motoru

- cand motorul este cald 'ii co partimentul motorului este inca suplimentar de radiatia solara ..

De aceea trebuie sa fiti faarte a cand lucrati in compartimentul m torului.

Deblocarea clapetei de acces la bu onul de alimentare*

Clapeta este deschisa tragand de maneta in sus, Dupa alimentarea cu combustibil apasa] inapoi ciapeta - vedeti §i pag. 96,

Semnale acustice

Starea anumitor sisterne este indicate prin semnale sonore - vedeti sectiunlle Lampi de avertizare, pag. 56 §i lntrerupatoare pag. 62,

De asemenea, se va auzi un semnal sonor atunci cand se Ioloseste radioul (vezi instructiunile de utilizare ale radioului).

COMENZI ~I ECHIPAMENTE Semnal sonor

la mersul inapoi'

Senzori ultrasonici in bara spate va sernnaleaza distanta fata de obstacole.

Ajutorul la parcare este in mod automat activat atunci cand se introduce in treapla de mers inapoi cu contactul motor pus.

Cand se merge inapoi, se aude un semnal sonor lncepand din momentul in care vehiculul a ajuns la 1,6 m tala de un obstacol. Secventa de semnale se scurteaza pe rnasura ce distants fala de obstacol se micsoreaza.

Un semnal continuu se aude de la 0 distanta de aproximativ 0,3 m - zona periculoasa Nu mai rnerqeti inapoi.

Atentiel

• Ajutorul la parcare nu este un substitut al atenliei eorespunziitoare a conducaterutul, Acesta este responsabil pentru manevrele ce Ie efeetueaza in parcare sau in situatii

similare. '

• inainte de a introduce in treapta de mers inapoi verifieati daca in spatele vehiculului exista obstaeole mlcl ca de exemplu pletre, stiilp, bara de tractiune ale altor vehicule sau ceva similar. Acest fel de obstacole pot fi plasate in afara gamei de actiune a senzorilor.

49

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Observatil

• Ajulorulla parcare nu functioneaza cand remorcati 0 rernorca.

• Daca un semnal sonor conlinuu se aude aproximaliv 3 secunde dupa punerea contaclului motor si introducerea in treapla de mers inapoi, ~j nu este nici un obstacol ln spatele autoturismului, aceasta indica 0 defectiune in sistem - contaclati un dealer

~koda '

• Este important ca senzorii sa nu fie acoperiti de ghea~a pentru ca sisternul sa functioneze corespunzator.

50

Semnal pentru exces de viteza"

Se aude un semnal sonar atunci cand se conduce cu 0 viteza mai mare de 120 krn/h. Semnalul dispare cand scade viteza sub valoarea aceasta.

Functia aceasta este prezenta doar pe modelele din anumite tar!

Instrumente de bord

Modul de aranjare al instrumentelor depinde de modelul respectiv Ili de motorul ce ethipeaza masina.

1 . Turornetru 51

2 - Temperatura agentului de racire _ 51

3 - Indicator combustibil " 52

4 . Vitezometru 52

Indicator pentru Intervale

de service

5 - Ceas digital- 53

sau indicator multi-functional- _ 53

1 - Turometru

Acul indicator al turometrului nu trebuie sa ajunqa in nici un caz in zona rosie a scalei.

,.,Q,.., Schimbarea la timp intr-o treapta 'c!'5 superioara de viteza ajuta la economisirea cerbursntuiui ~i reduce zgomotul in func~ionare.

Sehimbarea treptei de viteza Tntr-una inferioara sa se Iaca Tnain!e ca rnotorul sa functloneze neuniform.

Evitati turalii ridieate ln perioada de rodaj - vezi pag. 8'8

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

2 - Temperatura agentului -i=-

de raclre

Indieatorul incepe sa funcjioneze atunei cand este eontactul motor pus.

Rece

Acul este situat pe partea de jos a scalei. Evitati turatiile ridieate §i inca nu soticitati puternic motorul.

Zona normala

La deplasare normals, indieatorul trebuie sa se fixeze in zona csntrata a scalai.

La solicitari puterniee ale motorului §i ternperaturi ridicate ale mediului ambiant, indiealorul se paate deplasa mult spre dreapta, dar lampa de avertizare penlru temperatura agentului de ractrs nu clipeste.

Daea aceasta clipeste vedeti informatiile de la pag. 57.

51

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

3 - Indicatorul de combustibil i\l Acest indicator functicneaza eu contaelul motor pus.

Rezervorul de combustibil are eapaeitatea de aproximativ 45 I.

Cand acul indicator ajunge in zona rosie, de rezerva, (saqeata) ~i se aprinde lampa de avertizare, mai exista eam 7 I de combustibil Tn rezervor.

4 - Vitezometru

in limpul rodajului acordatl atentis informatiuor de la pap. 88.

Indicatorul de kilomelraj

Contoru I superior tnreqistreaza dista nta totala parcursa, iar eel inferior, calatoriile seurte (conlorul de calatorle).

Cifra de oupa virgula (punet) din conlorul de jos indica sute de metri,

Contorul pentru a calatorie poale fi adus la zero apasand bulonul (sub vttszometru).

Pentru slquranta durnneavoastra, nu incercati sa aducstl la zero in timpul mersului.

52

Eeranul pantru intervalul de prezentare la service

Daca esle necesara prezentarea la service, unul din urmatoarels servicii, va apare In partea de jos a kilometrajului (conlorul de jos)

• Service OIL - Schimbare ulei molar

• Service INSP - lnspactia de service Aceste inforrnatii vor dispare dupa aproxlmativ un minul dupa ce motorul a fost porn it. Puteti reveni la afisarea distantei parcurse in calatoria respective apasand ~i msntlnand apasat bulonul de reselare (mai mult de 0,5 secunde).

Dealerul Skoda, dupa execularea interventiei service va resela eeranul (aducere la zero).

I

Este reeomandat sa efectuatl repa-ref §i lnspectiile la un dealer Skoda. ,

Esle, de asemenea, posibil sa resel eeranul penlru intervale de service CU~'" torul butonului de resetare al canto pentru 0 calatorie. Daca interventla se nu esle efectuata de un dealer Sk ecranullrebuie reselal in felul urmaIO~'" • Cu contactul motor luat apasatl §i m . netl butonul de resetare de sub vilezom . • Puneli eontactul motor §i slrberaf b , nul de resetare. Unul din cele doua Ii ; de servicii va aparea pe eeran; Ii • Esle posibil sa schirnbati ceea ce ei,; atlsat pe eeran (tipurile de service-If apasand seurt pe buton. '" • Cand tipul de service dorit a aparut.] ecran va apare "Service - - -".

• Lua\i contactui motor. Service-ul acu este resetat

Nu este reeomandat sa efeetuati m aceste operatlunl pentru ca pot rezul incoreete starl care pot duee la posibi defectiunl ale vehiculului.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Observatll

• Numai operatia de service dorita trebuie rssetata. Alttel, data de prezentare la service va fi incorecta. Puteti com uta intre tipurile, mtervennue service apasand butonul de resetare,

• Nu aduceti la zero (nu resetati) In intervalele dintre interventiile service - alttel informatii1e afisate vor fi incorecte.

• Daci'i este decuplata bateria, detaliile legate de afisarea Service sunt rnemorate.

; • in caz de lnlocuire a vitezometrului, este , rscesara 0 noua reprogramare. Aceasta este realizata de dealerii Skoda.

Defecliune a ecranului

Daca exista vreo defeejiune al ecranului de afi~are pe ecranul eontorului pentru 0 calalorie va apare in mod continuu "dEF". Delectiunea trebuie inlaturata la un dealer Skoda cal mai curand cosibil.

5 - Ceasul digital

Pentru reglarea ceasulul se utilizeaza butonul plasat in dreapta imediat sub turometru.

• Orele pot fi reglale prin rotirea butonului spre stanqa.

• Minutele pot fi reglale prin rotirea butonului spre dreapta.

Atentiel

Din motive de slgurantiii nu lneer-can sM faceti reglarea in timpul mersului. Facet' acest lucru c~nd vehiculul e sta1ionat.

5 - Ecranul multifunctional" Ecranul multifunctional (MFA) cuprinde:

• Temperatura exterioara

• Oistanta ramasa de parcurs

• Consumul inslantaneu de combustibil

• Consumul mediu de combustibil

• Distanta parcursa

• Viteza medie

• Timpul de conducere

• Ora curenti'i

lntrerupatorul de selectare a functiel ~i butonui de "Resetare" ("Reset") este ptasat in manela de actionara a sterqatorului de parbrlz,

Funcliile sunt afisate una dupa alta prin apasarea repetata a uneia din partile de sus sa u jos a buton u lu i de selectare, cu contactul motor pus.

53

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Cand contactut motor este pus scranul va atisa Iunctia care a fost prezentata inainte de talerea contaclului motor.

Daca s-a decuplat bate ria toate valorile rnernorate sunt sterse,

54

Memoriile

Sistemul este echipat cu doua memorii automate:

Memoria pentru 0 singura calatorie (MFA 1) colecteaza date. din momentul punerii contactului motor pana in rnornentul luarii contactului motor:

timpul de conducere, distanta parcursa ~i combustibilul consumat.

Din aceste date se calculeaza viteza medie ~i consumul mediu de combustibil.

Daca se reia calatoria in mai putin de doua ore de la taierea contactului motor, noile cifre su nt incluse automat in calcu I. in cazul in care calatoria este lntrerupta pentru mai mull de doua ore, inforrnatitls inregistrale anterior sunt sterse automat.

Memoria tuturor calatoriilor (MFA 2) inrnaqazineaza datele de la toate calatorllle individ uale efec!uate in 100 ore de conducere, d istanta de 1 0000 km sau 1000 I combustibil consurnat, Aces!e lnformatil sunt utilizate pentru a calcula consumul mediu de deplasare pentru toate calatoriile individuale.

Dace. una din valorile de mai sus esle I pasita, memoria este stearsa §i incepe e culul de la capat. Spre deosebire de men ria pentru 0 sinqura calatorie, aceasta ri morie nu este stearsa oupa 0 pauza " mare de doua ore intre calatorii,

Apelarea memoriilor

Pentru a apela informatiile, memoriile si selectate de butonul "Reset". •

- MFA 1 - Memoria pentru 0 sinqura calalli

- MFA 2 - Memoria pentru toate calatOti

Din memorii se pot obti ne urrnatoarele ~

• Timpul parcurs i

• Distanta parcursa

• Viteza medie

• Consumul mediu de combustibil

~tergerea memoriilor

Daca bu!onul .Reset" este apasat mai ~ de 0 secunda memoria de pe ecran VI stsarsa.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

, lntcrrnatil aflsate

: Dupa punerea contactului molar ultima functie alaasa va fi afisata.

Temperatura mediului ambiant oc Valoarea corecta a temperaturll mediului ambiant esle afisata cu un decalaj de 5 minute. Daca autovehiculul este stational sau se rntsca foarle incet, lemperatura indicata poate fi user mai ridicata decal cea reala, datortta caldurii radiate de molar.

Atentie! . . Oaea urmariti temperatura medlulul ambiant in scopul de a fi prevenit de apari1ia poleiului pe sosea, amintiti: va ea acesta formeazliia temperatun peste 0 -c,

Distanta rarnasa de parcurs A.ceasta intormatle arata cali km se rnai pol parcurge daca pastrarn un mod uniform de conducere.

Consumul mediu de combuslibil ultimilor 50 Km este lual ca baza pentru calculul distantei rarnase de parcurs.

Dupa ce acest paramelru a fast reselat (de ex. daca s-a decuplat bateria) valoarea reaIii este afi~aia dupa aprox. 50 krn.

km

Consumul momentan, ins-

tantaneu de combustibil 1/100km

Ceea ce se afiseaza este consumul momentan de combuslibil exprimat in litri la 100 km.

Daca auloturismul esle oprit esle atisata ultima valoare retlnuta.

Consumul mediu

de combustibil 0 1/100km

Se va afisa consumul mediu din rnornentul in care memoria a fast anulata ultima data, nu consumul din timpul citirii.

Consumul mediu J3e afiseaza atunei cand s-au parcurs 300 m, oupa punerea cont~~tului motor, sau dupa sterqerea memo~I~~. pana atunei vor apare i.n loc de cifre,.IInIl. In timpul mersului valorile sunt actualizate la fiecare 30 m.

MFA 1 - ceea ee este afisat reprezmta eonsumul mediu pentru 0 catatorie.

MFA 2 - ceea ce este afisat reprezinta consumul mediu pentru toale calatoriue - vezi §i "Memoria penlru loate catatorille".

Observatia

Cantitatea de combustibil nu esle afisata.

km

Distanta Observ'a\iile de la .Tirnpul de conducere" (vezi mai jos) se aplica, de ase~e~nea la

Dislania condusa", Distanta maxima afisa-

ta este de 9999 krn. '

Viteza medie 0 km/h

Remareile tacute la capilolul .Consurnul mediu de combustibil" se aplica in principiu §i aiel.

Timpul fara simbol Ora curanta este afisata chia r daca contaclui motor esle luat, Ceasul se regleaza cu ajutorul butonului plasat imedial sub luramelru - vezi .Ceasul digital" de la pag. 53.

Timpul eondus ED MFA 1 - Aflseaza limpul sours de la punerea contactului motor sau din momentul sterqeni memoriei - vezi memoria pentru 0 calatcrie.

MFA 2 - Aflseaza timpul de conducere pentru toate calatornle individuale - vezi memoria pentru toate calatoriile.

Timpul maxim afisat in arnandoua pozitiile esle de 99 ore §i 59 minute. Daca aceasta valoare e depasita se va incepe de la zero.

55

COMENZI $1 ECHIPAMENTE lndlcatoare/

Lamp de avertizare

Ordonarea indicatoarelorMimpilor de avertizare depinde de modelul vehiculului 9i motorul ce-I echipeaza. Simbolurile prezentate aici sun! de asemenea prezentate pe indlcatoarelerlarnplle de avertizare.

Sem nal izarea

¢¢

in functie de directia selectata, lampa de control 'clipe9te in stanqa sau Tn dreapta. Daca 0 larnpa de semnalizare este defecta, impulsul de semnalizare al larnpll de avertizare este de doua ori mai rapid. (Nu e valabilla functionarea cu rernorca).

56

Defectarea unui bee* ,

Lampa de avertizare se aprinde daca I( bee al larnpilor de frana sau parcare, s becurile de faza mica al farurilor este d feet.

Faza mare Lampa de control (avertizare) se aprinde~ conectarea fazei mari sau la avertlza luminoase (claxon luminos).

lnforrnatli suplimentare la pag. 67.

Lampa ceata spate C Lumina de control se aprinde dupa cone' tarea larnpii de ceata spate.

Aile detalil gasi\i la pag. 62.

Lumina de lntalnlre (faza mica)

Lampa de averlizare se aprinde cand faz mica este aprinsa - vezi pag. 62.

Faruri de ceata*

Lampa de avertizare se aprinde atunci car farurile ceata se aprind.

lnforrnatii suplimentare - vezi pag 62.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Direetie aslstata hidraulic G!

(servod i rectie Y'

Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor ~i trebuie sa se stinqa dupa pornirea motorului. Daca tampa nu sa slins sau lurnineaza in timpul mersului. exista 0 defectiune in sislem.

Solicitati ajutor de specialitate la un dealer Skoda ..

Lampa se mai aprinde ~i daca nivelul uleiului ,ji~ mstalaua de servodireotie e prea scazut,

Observatie

SelYodireclia nu functioneaza daca autotunsmul este tractat ~i rnotorul nu functioneaza SoU daca exista 0 defectiune in sistem. Autolurismul esle totusl rnansvrabil necesitand hsa ceva mai mult efort pentru aceasta. Informalii suphrnentare la pag. 113.

Bujii ineandeseente (numai la motoare Diesel)

Cand motorul este rece, lampa de control se 80rinde la cuplarea instalatiei de preicalzire preancetzire activata) "2" - vezi pag. 48. Daell lampa de control nu se aprinde. sau rmane aprinsa in perrnanenta, acest lucru indica existenta unei defecliuni a instalatiei de preinalzire. Aveli nevoie de un ajutor cauficat. Dupa stingerea larnpi: realizati :mediat pornirea molorului. Cand motorul este ,8;d lampa de control a instalatiei de preincalzire nu se aprinde - porniti motorul imediat.

Control electronic al motorului*

(numai la naumite motoare)

Lampa de avertizare se aprinde pentru caleva secunde atunei cand se pune contactul motor.

EPC

Daca nu se stinge dupa pornirea molorului, sau se aprinde, sau clipeste cane conduceti, exista 0 defsctiune in sistemul electronic de control al molorului. Un program special memorat in unilatea de cornanda a motorului face posibila tunctlonarea motorului cu anumile reslrictii - contactali un dealer Skoda pentru asistenta de specialitate,

Instalatia de semnalizare a remol-eii"

Lampa de averlizare clipeste cand se semnalizeaza schimbarea directiei de mers la vehieul ee are cuplata rernorca.

Daca e ceva defect la instalatia de semnalizare a remoreii, lampa de avertizare nu clipeste.

¢1E>

Temperatura/Nivelul agentului -Fde racire

Lumina de control se aprinde limp de cateva sec., la punerea conlactului motor.

Daca lumina nu se stinge apoi, sau in timpul calatoriei se aprinde sau clipe~te, temperatura agenlului de racire poale sa fie prea mare sau nivelul agentului de racire este prea scazut.

Ca avertizare suplirnentara se a ude un semnal acuslic (de 3 ori)

Se opre§te vehiculul, se opresta motorul ~i se verifica nivelul agentului de racire. Daca esle cazul, se adauqa agent de racira.

57

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Atenlie! .

• Acordati atent1e la deschldere~ vasului de expansiune al agentulUl de raclrel Cftnd motorul este flerbinte sistemul de racire se afla sub presi~ne - peri col de oparire! De aceea, inainte de desurubarea eapaeului, motorul se lasa sa se raceasca.

• Nu atingeti ventilatorul de raclrel Ventilatorul poate porni in orlee moment - chiar daca contactul motor a fost luat!

58

Daca nivelul agentului de racire este in ordine cauza defectiuni poale fi la ventilatorul'de racire. Verificati siquranta ventilalorului §i caca e cazul lnlocuitt-o - vezi capitolul slqurante.

Daca lampa de avertizare nu se.stinge., cu toate ca nivelul aqentului de racrre ~I srguranla venlilatorului sunt Tn ordin~, n~ rnerqetl mal departe - ~st~ necesar sa 5011- citati asistenta de specialitate la un dealer Skoda.

Imobilizatorul electronic ~ Cand se pune contactul molar, datele despre cheia vshiculului sunt prelucrate Tn mod automat. Procedura esle confirrnata de lampa de averlizare care clipests cateva secunde

Daca cheia tolcsita nu este cea autorizata, (de exmplu una Ialsa) la~pa de averlizar~ clipeste permanent. Vehiculul nu poate fl folosil - vezi pag, 7.

Folosirea codului de urgenta

Daca cipul din capul cheii este defe~t. m torul se va opri Tn 3 secunde. Puteti fola codul de urqsnta penlru dezaclivarea im bil izatorul ui _

Codul penlru dezaclivare se afia razuin etichela ce 0 prirniti odata cu chelle: Pu~ contactul motor.

• Rotlti bulonul de reglare a ceasului sjlI dreapta f,ii apasati limp de aproximaliv O~ cunda pe butonul kilometrajului apol ell~ rati-l KilometraJul va atisa 4 zaroun, prim di~ ele clipind (aparand ~i disparand).

• Folisiti acelasi buton penlru selactan cifrei donte pentru rnodifican.

• Cand se roteste din nou bulonul 5[.1 dreapla urrnatorul zero Tncepe sa ctipease Codul se introduce rotind bulonul de re{ lare al ceasului 9i kilometrajului. apasa butonul.

Lampa de conlrol se aprinde ;;i motor, poale fi porn it,

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Nivel combustibH

Lampa de avertizare se aprinde cand in rezervor au mai rarnas aprox. 7 I.

S€ aude un semnal sonar de avertizare (un :l·P)·

Presiunea uleiului de motor ~ Lampa de averlizare a presiunii ~i nivelului uleiului de motor se aprinde pentru cateva secunde la punerea contactului motor.

Dadi lampa de avertizare nu se stinge dupa cateva secunde sau se aprinde in tim,~I rnersului, opritl vehieulul, opriti rnotoru!, verificati nivelul uleiului ~i completatiI daca e necesar - vezi pag. 1 DB.

Se auds un semnal sonar de avertizare (trei ~ipuri).

Daca lumina clipeste, desi nivelul uleiului este coreet, nu mergeli mai departe. Motorul nu trebuie sa rnaarqa niei rnacar la uratia de mers in gal - solicitati ajutor de specialitate de la dealerul dvs Skoda.

Ate ntie I

l.ampa de avertlzare a presiunli uleiului nu este un Indicator al nivelului uleiului! De aeeea nivelul uleiului trebuie verlficat in mod regulat, de preferat de flecare data eand faceli plinul rezervorului de combustibil.

lndicator uz.are placute trana~ 0 Daca se aprinde lampa de evetuzere. contactati imediat un dealer Skoda pentru a va verifica placutele de frana.

Se va auzi f,ii un semnal senor de avertizare (un bip).

59

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Alternator

Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. Ea trebuie sa se stinqa dupa pornirea rnotorului.

Alterna!orul este actionat printr-o curea trapezoidala multi pia cu durabilitate ridicata.

Daca lumina de control se aprinde Tn timpul mersului. oprltl vehiculul, oprltl motorul !,>i veriticati cu rea ua.

Daca es!e slabita sau rupta nu conduceti mai departe - pompa de apa nu mai esle actionata. Cureaua trebuie verificata/inlocurta.

Daca lampa se aprinde desi cureaua nu este rupta sau slabita. in mod normal se poate merge pana la urrnatorul dealer Skoda. Deoarece bateria vehiculului continua insa sa se descarce, arlrebui sa deconectati consumatorii electrici care nu sunt neaparat necesari.

U~a*

Lampa indicatoare se aprinde cane este deschisa 0 usa,

Se va auzi si un semnal sonor (un bip) cane dernarati.

60

Indicator pentru nivelul apei Q pentru spalarea parbrizului*

Aceasta larnpa va lumina atunci cand nivelui apei din rezervor este prea scazut Reu rnpleti cu apa rezervorul - vezi pag. 11 9.

Se aude si un semnal acustic (un bip):

Hayonul*

in momentul punerii contactului motor lampa de avertizare se aprinde daca hayonul este deschis_

Se aude si un semnal acustic (un blp).

Control electronic al motorului*

Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor.

Daca lampa de control nu se slinge dupa pornirea molorului sau Tn timpul drumului, respectiv daca clipeste, Tn un ilalea de cornanca a sislemului electronic al motorului, respecliv in sislemul de evacuare a gazelor de ardere, exista 0 defectiune. Programul stocat in unitatea de cornanda a motorului permite functionarea Tn_ regim de avarie - adersati-va unui dealer Skoda.

Sistem de control al tractiunii ~ II

(TCS/ASR)* '~

Lampa de control se aprinde pentru cate I secunde cand contactul motor este pus, I

Lampa clipeste In timpul mersului del'l sistemul tunctioneaza. i

Lampa se aprinde ;;i rarnane aprinsa cfu' se taie contactul motor daca este 0 del!, tiune in sistem.

• I

~eoarec~ sislemul !CS/ASR func\ione~ I impreuna cu ASS, In cazul unei defec~l; la acestea se aprinde ;;i lampa de core I TCS/ASR

Una din functiile sistemului ASR este functla EDS (Blocare Electronica a D~ : rentia I u I ui).

lnforrnatti suphmsntare la paq. 64.

Programul electronic de stabilitate (ESP)*

~,

Lampa de control se aprinde la punen : contaclului motor ;;i trebuie sa se stinl dupa cateva secunde.

Sislemul ESP functioneaz.3 in corelare

cu ASR/TCS, '

Lumina de control clipeste in tirnpul mer. lui cand se efectueaza regia rea.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Daca inslalatia este deconectata sau apare o defsctiune in sistem, lumina de control esle apnnsa in continuu.

Deoarece instalatia ESP lucraaza cu ABS. MSR ~i EDS, la a defectiune a ABS se aprinde !,ii lumina de control ESP.

AIle indicatii gasiti la paq. 66,

Sistemul antiblocare frane ~~

IABS)*

lampa de control supravepheaza sistemele ABS,

Lampa de avertizare se aprinde pentru cateva secu nde la pu nerea contactulu i motor. sau la pornirea motorului, limp de catsva secunds. Daca la punerea contactului molar lampa de control nu se aprinde, nu se stinge, sau rarnane aprinsa in timpul rsrsului. instalatia are 0 defectiune. Vehiculul esle franat f~ra tunctlonarea ABS, nunai sistemul normal de tranars functionsala Conlactati cat mai curand un dealer S~oda ~i adaptati-va modul de conducere penlru ca nu puteti !,iIi gravilatea problemei.

Daca este 0 defectiuns majora Tn sistsmul IISS se aude !,ii un semnal sonar (Irei bipuril

Detalii suplimentare Ie gasiti la paq. 93.

Nivelul lichidului de frana ((J)) Lampa de avertizare se aprinde cand nivelui lichidului de franare esle prea scazut,

Atentiel

Oaca' lampa de control nu se stinge sau se aprinde in timpul mersului, nivetul lichidului este prea scazut. Oaca lampa de control a lnstalatlel de franare este aprinsa lmpreuna cu lampa de control ASS, exista 0 defec- 1iune in slstamul electronic de control ASS. Conduceti cu preeaulie pana la eel mai aproplat dealer li:koda.

Se aude un semnal sonar in acest caz (3 bip-uri).

Verifieati imediat sistemul de franare ia un dealer Skoda. Pana la aceasta verificare trebuie sa apasati mai puternic pedala de frAna §i trebuie sa §titi ca dis-tanta de frAnare va fi mai lunga.

Lampa de control se aprinde $i in cazul in care frana de mana este actionata.

$istemul Airbag*

Oaca airbag-ul pasagerului fala a fast dezactivat:

- lampa de avertizare se aprinde penlru 3 secunde cand este pus contactul motor !,ii apoi clipeste timp de 12 secunde la intervale de 2 secunde.

Daca airbag-ul pasagerului nu a fost dezactivai:

- lampa de avertizare se aprinde pentru 3 secunde cand se pune contactul molar $i apoi se stinqe

Atentie!

Daca lampa nu se stinge sau se aprinde in mers, existiii 0 gre,eala in sistem. Contacta1i un dealer Skoda cat mal curiind posibil. Pentru informatH suplimentare vezi pag. 21.

Sistem de avertizare centuri* t Aceasta tampa de avertizare cere conducatorului sa-s: fixeze centura.

Daca centu ra cond ucatorului nu <1 fost tixata, un semnal sonar se va auzi timp de 6 secunde

61

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

.. .,

. . . . .. . .1 66Y ·0020K II

!

I

lntrerupatoara lumini Observatli

• Pozitia lntrerupatoarelor ditera tala de vehiculele cu volan pe dreapta. Totu~i simbolurile de pe lntrerupatoare sunt aceleasi. • Utilizarea sistemului de lumini descrise aici se supune reqlernantarilor legale in viooare.

• Daca luminile de pozltls nu sunt stinse, la scoaterea cheii din contact $i la deschiderea usii conducatorului, se aude un semnal sonar ca aducere aminte.

• Semnalul de avertizare va fi opri! de contactul usii conducatorului la inchiderea acesieia (contact motor luat) perrnitand vehiculului sa fie parcat cu luminile de pozitie aprinse.

62

1 - lntrerupator pentru lumini de pozitie, lumini de intalnire (faza mica) !}i farurile de ceata

Stins

Lumini de pozitle Faza mica

Luminile de pozilie trebuie sa fie comutate Tnainte de a cupla faza mica

Faza mica $i cea mare se aprinde numai cu contactul motor pus. in timp ce se efectueaza pornirea rnotorulul $i dupa taierea contactului motor ele sunt puse automat pe luminile de pozitie.

Comutarea pe faza mica sau mare - vezi pagina 67.

Farurile de ceata*

Farurile de ceata sun! aprinse prin tragerea comutatorului in pozitia A,

Farurile de ceata sunt aprinse dace larnpile de pozitie, taza mica sau mare sunt aprinse.

Lampila ceata spate

l.arnpile ceata spate sunt aprinse prin rr I gerea comutatorului in pozitia B.

De pi nza nd de versiu n e, la m pile ceata sp: te se aprind daca faza mica sau mare ei selectata sau daca farurile ceata S~ aprinse. l.arnpile ceata spate trebuie api se numai daca vizibilitatea este slaba, dal rita efectului orbiter pentru conducatorilt spate.

Obsarvatii

• l.arnpile ceata spate sun! incorporate: larnplle spate ale vehiculului

• Cand tractaf 0 remorca echipata cu 181 pi de ceala spate $i acestea sun! aprirs larnpile de ceata a autoturismului S~ automat strnse.

2 ~ lIuminarea instrumentelor C

de bord*

Cand luminile sunt aprinse, intensrtataar iluminare a aparaturii se reqleaza prin m rea rozetei de langa comutatorul de lum~

3 . Cornanda reglare faruri ~D Corespunzator conditlilor de lncarcare ale autovehicululul se poate regia pozitia farurilor. 0 corecta reglare a pozitiei farurilor ofera cea mai buna vizibilitate pentru conducator,

Farurile se pot regia numai cand faza scurta este apri nsa.

I Pentru reducerea distantei de iluminare roti\i rozeta de la pozitia de baza .,-" in [os

; I Pule\i roti rozeta in asa fel incat sa i ilumina\i drumul in Iata dvs dar sa nu orbitl i oartenerii de trafic. Reglajele corespund

aproximativ u rmatoarstor inca rca ri ale iehicu lelor:

- - concucator, pasager fala

I . 5 persoane

II· 5 persoane $i bagaje suplimentare de aprox. 180 kg in portbagaj

III· conducator $i bagaje suplimentare in portbagaj de aprox. 280 kg.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Lumini de avarla A Cand aprindef luminile de avarie, tcate larnpila de semnalizare ale vehicululul se aprind sirnultan. Vor lumina intermitent $i larnpile de avertizare din bord iii lampa incorporata in lntrerupatorul pentru avarie. lnstalatia functionsaza $i cu contaclul motor luat,

lncalztre scaun" (jff)

Pernele $i spatarete scaunelor fala pol

fi tncalzite atune: cand contactul motor este pus.

Incalzirea poate fi porn ita $i reqlata dupa dorinta cu butonul corespunzator

Rotiti butonul in pozitia de baza ,,0" pentru a opri lncalzirea.

Observatle

Nu porniti lncalzirea seaunelor inainte de pornirea motorului pentru a nu solieita baleria.

63

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

lncalzlrea geamului spate (luneta)

[ncalzlrea functioneaza doar cand motorul a fast pornit. '

&-.. Imediat ce luneta se usuca oprni (!15 inciHzirea e;. Consumul redus de curent atrage dupa sine §; un consum redus de combustibil, vezi pag. 89.

lncalzlraa lunetei se opreste automat dupa aprox, 20 minute,

64

Sistemul de control al trac-tlunil" ASRJTCS

TCS previne rotirea rapida a rotilor motoare la pomirea de pe lac cand se accelereaza, prin reducerea puterii motoruluL Sistemul funcnoneaza in toata gama de viteze a vehiculului, trnpreuna cu sistemul ASS. Daca apare 0 defectiune la sistemu! ASS §i rcs e afectat. Siste~ul ASR se cupleaza automat la fiecare pomire a rnotorulul. Daca este necesar, sislemul se poate cupla, respectiv decupla, prin actionarea tastei.

Cand sistemul este decuplat, lampa de control a sistemului sta aprinsa, iar cane sistemul ASR tunctloneaza, la mpa de control clipeste - vezi paq. 60,

Sistemul ASR ar trebui , in mod normal, sa fie intotdeauna cuplat. Numai in anumite situafii de excsptle, atunci cand doritl ca rotile motoare sa patineze, se va decupla sistemul.

De exemplu:

- cand se conduce cu lantun de zapa"

- cand se demarsaza in zapada ada~

sau pe a supratata alunecoasa

cand rntscarn vehiculul inainte §i ina~ incercand sa-l deblccarn dintr-o imp: rnolire.

Dupa aceasta, sistemultrebuie activa!: nou.

Observatre

Pentru ca TCS sa functioneze in mod, raspunzator trebuie ca toate pneurile sa identice. Allfel poate rezulta 0 nedo reducere de putere.

Atentiel

MOdul dvs de conducere !rebuie $, se adapteze condltlllcr de drum ~: trafic. Oferta supllmentara de sigu, ranta a TCS nu trebuie sa va tentev sa conducatl imprudent!

Sistemul rcs face mult mai u§oari1 sau putin poslbila pornirea pe drumuri alur coase sau de deal.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Una din functl ile TeS este § i fu nctia EDS~ (Blocarea eleetroniea a diferentialului)

EDS' funelioneazi'i independent de ASR (chiar cand ASR este dezaelivat prin Ipiisarea butonului).

Prin EDS se imbunatateste comportameniJI veh iculu I ui in cond iti i de accelera re, drumuri de munle.

~DS fun cnoneaza in mod automal - cu alte ·:uvlnte fara vreo actiune constienta din partea conducatorulul.

Supravegheaza viteza rotilor motrice cu ajulorul senzorilor ASS.

Cand se conduce pe 0 supratata care este alunecoasa doar pe 0 parte, exista 0 diferente de luratie intre cele doua roti motrice. :ODS cornpenseaza aceasta franfmd roata care se afla pe supratata atunscoasa (care aluneca) $i transmite forta de tractiune prin ciferel11ialla cealalta rcata motrice.

Acesl ciclu de control esle remareat printr-un zgomot earaeteristic.

Pentru a obtine maximum de eficienta a sistemului EDS, actionati asupra pedalelor de accelarane §i ambreia] in concordanta cu condiliile de drum.

Atentie!

Apasati pedala de acceleratie cu precautle cand conducetl pe 0 suprafala neteda §i alunecoasa §i dorlti sa acceleratl, Ro~ile motoare pot patina in ciuda existentei EDS fapt care va atecta stabilitatea vehiculului.

EDS se dszactivsaza automat daca apare o solicilare anorrnala care sa creases nepermis de mult temperatura discurilor de trana, Auloturismul continua sa fie condus ca si unul fara EDS. Din acest moliv nu se ofera nici 0 indicatle daca TCS e dezaclival.

Imedial ce franele s-au racit EDS este Tn mod automat actival.

Daca lampa de avertizare TCSIASR sau ASS se aprind - vezi pag. 60 - s-ar pulea sa fi aparut un defect in sistemul EDS. Contactati cat mai curand posibil un dealer Skodal

Atentiel

Trebuie sa va adaptat! modul de conducere la conditiile de drum §i tratic. Oferta suplimentara de siguranla a EDS-ului nu trebuie sa va tenteze sa conducetl imprudent.

65

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Program Electronic de Stabilitate (ESP)*

Aulolurismele cu sistemul ABS pot fi echipale :;>i cu un program electronic de stabilitale (ESP),

Cu ajulorul ESP se marests controlul asupra vehiculului in situatii lirnita de deplasare, ca de ex. la curbe stranse. ESP exlinde tunctia ABS/ASR/EDS :;;i reduce pericolul de derapare in loale conditiile de drum. lnstalatia lucreaza pe intreg domeniul de viteze, lmpreuna cu ABS. Cand apare 0 dotectlune la ABS, T:;>i inceteaza tunctionarea :;;i ESP,

66

Sistemul ESP se eupleaza aulomat la fiecare pomire a motorului. Daca este necesar, acest sistem poale fi cuplat sau decuplat, trnpreuna cu slstemul ASR, prin actlonaraa tastei. Cano sistemul este decuplat, lampa de control a sislemului rarnane aprinsa , iar cand sislemul esle cuplat, lampa clipeste - vezi pag. 60.

in mod normal, sisternul ESP ar trebui tntotdeauna sa fie cupla!. Numai in anu mite situatii de exceptte, atunei cand doritl ca rotile motoare sa patineze, se va decupla sistemuL De exemplu

- la mers cu lanturl de zapada

- la mers in zapada adanca sau pe leren

neregulal.

- cand tncercan sa eliberati vehiculul blocat Apoi lnstalatia trebuie reconectata. lndicatle

Penlru a garanta functionarea ESP fara probleme, Irebuie sa montatl aceleasi anvelope la toale cele patru roti. Circumferinte diferile ale anvelopelor pot duce la reducerea nsdcnta a randa mentul u i motoru lui,

Modul de lucru al ESP

In programul electronic de stabilitate sunt integrale ABS, EDS:;;i ASR. in afara datelor puse la dispozitie de aceste functii, unitatea de cornanda ESP are nevoie suplirnentar de rnarimile date de senzori.

Sunt masurate viteza de rotire a in jurul axei sale, deplasarea late hiculului, presiunea franei si unghiul fata. Cu ajutorul rnchnarf rotilor lala ~i vehiculului se determine directia conducator :;>i se cornoara npr-m~'_. situatia reala a vehiculului. La de ex. Tnceput de derapare a ESP franaaza automat roata ,<>~"""-

Prin fortele ce actioneaza pentru rotii se restabitlzeaza vehiculul. Ca cu'lul are tendinta de supravirare de derapare spre exleriorul curbei din spate), franaraa se efectueaza I roata din tata: cand vehiculul su (tendinta de impingere in afara franarea se realizeaza in special la din spate dinspre curba intenoara.

Atentie!

limitele fizlee date nu pot fi de ' menea depa§ite niei prin ESP. ta trebule sa se ia in co""",n"r.on_ special cand carosabilul e al sau u-med.

De aceea modul de a conduce in permanenta adaptat starii bilului §i sltuatlel traficului. Sigu marita oferita de aeest sistem buie sa va tenteze la 0 eondueere eanlail

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

inlreru pato ru I m u Itifu nctiona I Sistemut de semnatizare functioneaza

1umai cu contactut motor pus. .

Semnalizare stanga - manerul In sus Semnalizare dreapta - manerul in jos Cand semnatizatoarele functioneaza se aorinde :;>i tampa de control corespunzaleare - vezi :;;i pag. 56.

Semnalizatoarele se decupleaza automat cupa efectuarea manevrei de viraj.

Faza de drum (mare) §i de lntalnlre (mica)

Daca faza de Tntalnire este aprinsa, apasati pe maner spre parbriz, Se aprinde 0 tampa de avertizare albastra pentru a semnaliza aprinderea fazei mari. Pentru a schimba din nou pe faza mica, traqeti de rnaner spre volan Tn pozitia ini\iala.

Avertizare lurnlnoasa

Se trage maneta spre volan pana la punctul la care se simte 0 rezistenta - se aprinde si lampa de control a fazei mari din tabloul de bord.

Observatie

Utilizarea acestui mod de avertizare Irebuie folosit daca legisla\ia locala 0 permite.

Luminile de parcare

Lumina de parcare poate fi aprmsa daca contactul motor este opril.

Luminile de parcare dreapta - maner sus Luminile de parcare stanqa - rnaner jos Observatle

• Utilizarea luminilor de parcare este subiect al reqlernentarilor locale.

• Daca manerul nu este Tn pozitia de mijloc du pa scoaterea ch e i i din contact, la deschiderea usii conducatorului se aude un semnal sonar. Acesta se opreste la Tnchiderea usll conducatoruiui.

67

COMENZI $1 ECHIPAMENTE Tempomat (Control vlteza croaziera)"

Cu ajutorul acestui sislem esle posibil sa menlineli constants orice vtteza de la 30 km/h fa~a sa lineli piciorul pe pedela de accaleratle.

Atentie!

Sistemul' de control al vitezei nu trebuie folos'ita in cazul unul trafic intens lji condilii nefavorabile (polei, aquaplanare, crlblura],

Cand ststemul este conectat nu mutali schlmbatorul de vitez.e in pozltla neutra fara apasarea pedalei de ambreiajl Altfel turatla motorului creste foarte mult!

Observatle

La vehicule cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei de croazisra este activa numai in pozitiile seleetorului 0, 3, sau 2. Nu esle posibil sa tolosltl sistemul de control viteza croazlera eu seleetorul in poziliile P, N, R :;;i 1.

68

Sistemul se actloneaza prin comutatorul A :;;i B de la rnaneta semnalizalorului.

Activarea sistemului de control al vitezei

Implnqetl lntrerupatorul A pe ON (EIN).

Memorarea vitezei

Daca s-a atins vileza necesara esle suficienta 0 scurta apasare pe tasta B (SET). Piciorul poate fi tuat apol de pe pedala de accel e ratie,

Viteza rnernorata poate fi :;;i mariti ca obicei prin pedala de acceleratie, DUPiL berarea pedalei, se revine inapoi la vile mernorata anterior.

Acesla nu este cazul totusi cand vile rnernorata a fosl depa:;;iti3 eu mai mull 10 km/h pentru 0 durata de peste 5 minr

Viteza trebuie remernorata. Vileza poat redusa in modul obisnult, Daca apas pedala de frana sau de arnbreia], sister este april automat - vezi pag. 69.

Atenlie!

Viteza memorata poate fi reluaf numai daca nu este prea mare pentn condiliile de traficexistente.

Modificarea vitezei memorate

Accelerare

Viteza rnernorata poate fi redusa prin 8C sarea lastei B.

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Prin scurta atingere a tastei, viteza se mic~oreaza in trepte. Daca apasatl sl rnentineti apasata tasta, viteza se micsoreaza prin reducerea automata a aceeleratiei. Viteza Bxistenta la eliberarea tastei esle memorata.

Daca tasta se elibereaza la mai putin de aproximativ 30 km/h, memoria se ~terge. Ifrteza trebuie rememorata apoi, daca e necesar, folosind butonul B dupa ce vehiwlul a fast accelerat la 0 vlteza mai mare :eaproximativ 30 km/h.

Accelerare

Ifrteza mamorata poate fi marita prin deplasarea comutatorului de la A la RES fara aC\ionarea pedalei de acceleratie.

Prin scurta apasara a comutatorului viteza ,e mareste in trepte. Daca se lmptnqa sp re slanga eomutatorul ~i se mentine apasat. 'Iiteza se rnareste prin cresterea automata aacceleratiei. Eliberaf intrerupatorul atunei cilnd vehieulul a ajuns la viteza dorita. Viteza existenta la eliberarea eomutatorului BSte mernorata.

Oecuplarea ternporara a tempomatului.

Autovehicule cu cutie mecanlca de viteze Decuplarea temporara a sistemului se realizeaza prin actionarea uneia din pedalele de trana, de arnbreia] sau de acceleratie.

Tempomatul se dscupleaza de asemenea prin deplasarea intrerupatorului A spre dreapta -in pozitia interrnediara, inainte de pozitia OFF (TNCHIS)-. Intrerupatorul revine apol

in pozitia ON (DESCH IS).

Viteza tnreqistrata rarnane in memoria unitatii de cornanda.

Reluarea vitezei inregistrate se realizeaza prin eliberarea pedalei actionate (de frana, ambreiaj sau accelerafie) ~i prin deplasarea scurta a tntrerupatcrului A pana la limita stanga - in pozitia RES (RELUARE).

Atentie

Este permis a se relua viteza inregistrata, numai dad aceasta este corespunzatoare cendltlllor existente de trafic.

Autovehicule cu cutie automata de viteze Decuplarea temporara a sistemului se raalizeaza prin actionarea pedalei de frana.

Tempomatul se decupteaza de asemenea prin deplasarea intrerupatorului A spre dreapta - Tn pozitia intermediara, inainte de pozltla OFF (TNc'HIS)-. lntrerupatorul ravine apoi in pozitia ON (DESCHIS).

Viteza inregistrata rarnane in memoria unitatii de comanoa.

Reluarea vitezei inregislrate se realizeaza prin eliberarea pedalei de frana :;;i prin depiasa rea scurta a tntrerupatorului A pana la limita stanga - in pozitia RES (RELUARE).

Atentie

Este permis a se relua viteza inregistrata, numai daca aceasta este corespunzatoare condltlllor existente de trafic.

Decuplarea permanenta a tem pomatu lui

Autovehicule cu cutie mecanlca de viteze Decuplarea permanenta a sistemului se obtine prin deplasarea tntrerupatorului A spre dreapta, pana la limita- in pozitla OFF (INCHIS).

Autovehicule cu cutie automata de vileze Decuplarea permanenta a sistemului se obtine prin deplasarea intrerupatorulul A spre dreapta, pana la lirnita- in pozitia OFF (INCHIS).

69

COMENZI ~I ECHIPAMENTE ergatoare de parbriz !§i

I stalatia de spalat parbrizul

$Iergatoarele de parbriz ~i Instalatla de spalat parbrizul functioneaza numai cane cu contactul motor pus,

Cand este foarte frig atara, inainte de a porni !?tergiHoarele de parbriz verlflcatl daca lamele §tergatoarelor nu sunt inghetate pe parhriz!

Observatil

• Completarea lichidului de spalare - vezi pag,119.

• Schimbarea sterqatoarelor de parbriz - vezi pagina 120.

Parbrizul

• Mi§carea raplda a §tergatorului (0 singura §tergere)

Maneta in pozitia 4.

• ~tergere Interrnltanta Maneta in pozitia 1,

Folositi butonul A pentru a schimba intervalele de limp de §tergere intermitenta.

• Mi§care lenta a §tergatorului

Maneta In pozitia 2.

• Mi§care rapid a a §tergatorului Maneta in pozitia 3.

• Posibilitatea de §tergere/spalare automata

Traqati de rnansta spre volan 5 - instalatia de spalare :;;i sterqatoarele functioneaza.

Eliberarea manetei - instalatia de spatare se opreste :;;i :;;tergatoarele functioneaza inca aproximativ 1 pima la 3 curse.

Senzor de ploaie*

Maneta in pozttia 1 .

Senzorul va regia, functie de intensitatea ploii, durata intervalelor dintre dOUB sterqen consecutive.

Cu tntrerupatorui A se poate regia sensibilitatea senzorului.

Dupa luarea contactului motor, senzorul Irebuie activa! din nou Aceasta se face rniscand man eta in oozitia 0 gi apol din nou inapoi in oozitia 1.

Luneta*

• ~tergere intermitenta Maner in paz. 6

$tergatorul va face a cursa la fiecare 6& cunde.

• ~tergereJspalare - automata Manerul impins total in fala (pozitia 7}·~' talatia de spalare :;;i sterqatoarels functi neaza.

La eliberarea manetei, lnstalatia de spal, se opreste, :;;tergatoarele mai tuncnonea pana la 3 curse.

Dupa eliberarea manetei aceasta ram ne in pozltta 6.

• ~tergatarul oprit Maneta in pozitla O.

Observatie:

La introducerea cutiei de viteze in trea de mers tnapoi, cand esle activat sister de sterqere, sterqatorul spate executa cursa.

70 ~ ~ ~ ~_

Sislemul de spalare al farurilor*

Ciind farurile sunt aprinse pe lumini de porilie, faza mica sau mare,lentilele acestora sun! spalate de fiecare data cand parbrizul e spalat,

Gimd este actionata spalarea fa rurilor sceasta dursaza 3 secunde la actionarea manetei in pozitia 5 limp de aprox. 0 secunda.

La intervale regulate, de ex. cand Iace]i plinul, lndepartati rnurdaria ~i insectele moarte de pe lenlile.

De asemenea, iarna duzele trebuie eliberate de gheata ~i zapada.

Incalzlre §ioi ventilare

Elemente de cornanda

Sis!emul de tncatzire introduce aer in habitaclu ~i-I lncalzeste dupa necesitale.

Regulatorul rotativ A - Selector de temperatura

Rolind spre dreapta - ereste temperatura Rotind spre stanqa - scade temperatura

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Intrerupator rotativ B - ventilator ~i oprlre debit de aer

Cantitalea de aer debitata prin sislemul de tncalzire este regia! de lntrerupatorul rotativ B.

Debitul de aer poale fi reglal in patru treple in pozitia 0 ventilatorul este opril. Daca doriti sa oprlti debitul de aer proaspat apasati butonul D. Nu !rebuie sa conduceti mull limp in acest mod deoarece geamurile se vor aburi.

71

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Comutator rotativ C - distribuirea aerului Curentul de aer este dirijal spre duze prin acesl cornutator.

Butonul 0 - Recirculare aer

Prin apasarea lastei 0 modul de recirculare al aerului este aclivat

Simbalul de pe bulan se aprinde. Dezactivarea acestui mod se face apasand din nou pe bulan.

Modul de recirculare al aerului poate fi selectat tmpreuna sau fara ca aerut conditional sa functioneze. Nu trebuie sa conducatl prea mult timp in acest mod deoarece in interior nu patrunde aer proaspat iar geamurile se pot aburi daca sistemul de aer conditionat nu functioneazii sau vehiculul nu este echlpat cu aer condltlonat.

Daca comutatorul C este pe pozifia "Defrost" dezqhetare, modul de recirculare al aerului nu esle posibil.

72

E F G

ttt-tt,

Duzele pentru zona picioarelor sun! regl, tmpreuna prin duzele 5 (penlru zona cioarelor conducatorului §i pasagerulu

tal·

Dezghe~area parbrizului ~i geamurilor latera Ie

• Regulatorul rotativ A rotit complet dreapta

• Intrerupatorul rotaliv B la pozitia 4. ~

• Com utatoru I rotativ C la .

• Reglaji duzele 4 asUel inca! aerul ca suplimentar sa fie directional spre gearr rile laterale.

Duzele pentru admisia aerului in habitaclu

Aerul ratacit sau lncalzit patrunde in habilaclu prin toate duzele depinzand de pozitia regulatorului rotativ A.

Distributia aerului prin duze se face cu cornutatorul rotativ C.

Duzele 3 §i 4 sunt inchise sau deschise separat.

Duzele inchise - rozeta in pozitiile E §i G. Duzele comple! deschise - rozeta in pozitia F.

Aerul ce patrunde in interior poate fi deviat in plan vertical sau orizontal prin bascularea grilei duzelor 3 §i 4.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Menlinerea parbrizului ~i geamurilor laterale curate

Cand geamurile se aburesc datorita umidilii\ii ridicate (de exemplu cand ploua), va -scomandam urrnatoarele:

I Regulatorul rotativ A, daca e necesar, in zona de incalzire

I lntrarupatorul rotativ B pe pozifia 2 sau 3_ I Comutatorul rotativ C dupa

necesitate, intre ---- , "'" ... " .. \iW'

S3u." .. " -' " .. ~

sau lntr-o pozitie rnediara dupa necesilale hire acesle simboluri

Reglati duzele 4 astfel lncat aerul cald suplimenlar sa fie directlonat spre geamu~ile latera I e.

lncalzirea cat mai raplda a interiorului I Roti\i regulalorul A cat mai mull spre dr€apta,

• lntrsrupatorul rotaliv B pe nivelul 4.

I Regulatorul rotativ C pe nivelul ...... ~ I Deschide~i duzele 3 si 4_

I Recomandam actionarea tastei 0 -regim de recirculare a aerului-_ Tn acesta pozitie 'nS;3, geamurle autovehiculului se pot aburl.

[ncalzlrea confortablla a inte-riorului Cand gemurile sunt curate ~i s-a atins temperatura dorila va recornandarn urrnatoarele reglaje:

• lntrerupatorul rotativ B la nivelul 2 sau 3

• Regulatorul rotativ A la pczltia dorita

• Regulatorul rotativ Cia pozitia "'"'' ?:J

• Daca geamurile s-au aburlt. regulatorul C, depinzand

de distributia dorita a aerului, tntre ..... ~

" .. ··,,···,,····,----w

i?i , ..... , .... , .... , .... ,,--

Deschide\i duzele 4.

Ventilare (introducere aer proaspat)

Cu urrnatcarele reglaje se introduce aer proaspat nelncalzit prin duzele 3 !?i 4:

Butonui 0 nu Irebuie sa fie in pozitia de aer recirculant.

• Regulatorul rotativ A rotit cornplet spre stanqa.

• lntrerupatorul rotativ B la pozitia dorita

,,"0

• Regulatorul rotativ C pe pozitia ~

• Duzele 3 $i 4 desehise.

Daca este necesar, regulatorul C poate fi rotit pe alta pozitie.

Observatii generale

• Penlru a va asigura ca incalzirea !?i ventilatia vor functions corect: priza de aer din fata parbrizului trebuie sa fie curatata

de zapada, gheala sau frunze. '

• Esle posibil sa pozltionati eomenzile, cu exceptia lntrsrupatorulul rotaliv B. in orice pozitie interrnediara.

• Ventilalorul trebuie Tntotdeauna pornit, in special la viteze mici, pentru a mentine geamurile curate.

• Eficienta incalzirii depinde de temperatura agentului de racire. Alunci cand motorul a ajuns la temperatura de regim se obtine $i capacitate maxima de incalzire a interio rul u i.

• Cu recornandarile anterioare Tntreaga capacitate de incalzire esle folosita pentru dszqhetarea parbrizulu i !?i a geamurilor laterale Nu esle dirijat aer cald spre picioareo Aceasta poate duee la un disconfort al pasagerilor .

• Aerul .Jnchls" ("consumar) este evacuat prin deschizaturi speciale in spatele compartimentului penlru bagaje.

73

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Sislemul de aer conditional este un sistem combinat de racire slIncalzire care of era maximum de confort pasagerilor Tntregul an.

Sistemul de racire functioneaza numai cane motorul functioneaza si temperatura mediului ambiant este peste +5 T iar venlilatorul este pozitionat cu ajutorul intrupatorului pe una din treptele de la 1 la 4_

Cand sistemul de racire este porn it el nu reduce numai temperatura din interior ci si urruditatea.

Aceasta mareste confortul ocupantilor, vehiculului Tn mod special cand umiditatea mediului ambiant esle ridicata cruar daca temperatura rnediului ambiant :;oi al habitaclului sunt egale.

74

Elemente de control

Regulator rotativ A - Selector de temperatura

Rotit spre dreapta - creste temperatura aerului

Rotit spre stanqa - scade temperatura aerului

Temperatura reglata este mentinuta in mod automat mal putln sltuatia in care regulatorul rotativ este mutat complet spre stanga sau dreapta.

Stanga capat - capacitate maxima de racire Dreapta capat - capacitate maxima de incalzire

intrerupator rotativ B - Ventilatorul Debilul de aer poate fi reglat cu ajutorul intrerupatorulul rotaliv B_

Debitul de aer poate fi reglat in patru trepte. in pozitia 0 venlilatorul este april. Daca dor:!i sa irnpiedicati patrunderea aerului poluat In interior apasati butonul 0 (recir-cularea aerului).

C - Comutator rotativ pentru distribuirea aerului

Acesta distribuie aerul catre duze.

Butonul E - pornire/oprire aer conditi! nat

Aerul conditionat poate fi pornil cu aJulOt bulonului E. Conlaclul molor trebuie sa [ pus si, de asemenea, ventilatorul (tntren patorul rotativ B) trebuie sa fie porn it

Simbolul "AC de pe buton se aprinde. Apasenc din nou pe acest buton se intren pe functionarea aerului conditional.

Butonul 0 - modelul de reclrculare i aerului

Aerul din habitaclu este recirculat la apas rea butonului 0

Contactul motor trebuia sa fie pus ~I. c asemenea, ventilatorul (Intrerupatorul ro~ tiv B) Irebuie sa fie pornit.

Simbolul de pe bulan se aprmde.

Modul de recirculare al aerutui esle oprs o noua apasare a butonului.

Recircularea aerului poate functiona ch: daca nu functioneaza aerul condrtiona Sistemul de aer recirculat trebure tolos perioade scurte de limp deoarece n~exi: tand nici 0 alimentare cu aer proaspat c atara, geamurile se pot aburi

Modul de recirculars al aerului esle autorr april daca comutatorul rotativ esle mula!' pozitia C - dezghetare parbrtz

COMENZI §I ECHIPAMENTE

Duzele de aer

~epinzand de pozitia regulatorului rotativ A, aerul care intra prin duzele deschise esle incalzitfneincalzit sau rece.

Duzele su nt controlata de reg ulatorul rotativ c.

Duzele 3 ~i 4 pot fi deschise sau inchise in mod separat:

Duze tnchise - rozeta late ra I a pe pozitii Ie 6 sau B.

Duze camplet deschide - rozeta laterals Tn pozi1ia 7.

°e vertica la fluxu I de aer poate fi mod ificat mi~cand rozeta orizonatla a duzelor 3 :;;i 4.

Duzele spate pentru picioare sunl ali mentate irnpreuna cu duzele 5.

Dezghe1area parbrlzulul sl a geamurilor latera Ie

• Regulatorul rotativ B la nivelul 4

•. Regulatorul A complet spre \UV

directia dreapta tar C pe .

• Deschideji duzele 4 i directicnati aerul cald direct pe geamurile laterale.

incalzirea confortablta a inte-riorului Cand gemurile sunt curate ~i s-a atins temperatura dorita va recomandarn urrnatoarele reglaje:

• lntrerupatorul rotativ B la nivelul 2 sau 3

• Regulatorul roiativ Ala pozltla dorita

• Regulatorul rotativ C la pozifta ~

• Daca parbrizul este aburit,

regulatorul rolativ C intre ~':u

:;;i \iii!

• inchideti duzele 3.

• Inchlcetl duzele 4.

Incalzlrea raplda a interiorului

• Intrerupatorul rotativ B pe nivelul 4.

• Rotiti regulatorul A complel spre dreaptao

• Regulatorul rolativ C pe nivelul ;:g

• Deschideti duzele 4.

• E recomandat sa apasaf butonul D (recirculare aer).

75

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Racire optima

• Pozitionati regulatorul A la temperatura do-

rita Aceasta este msnunuta automat ..

• Regulatorul C pe - ""'''''''''''- ;J

• Deschideti duzele 3 ;;; 4.

• Apasati butonul E.

• Este recomandat sa pozitionati ventilaloarele 3 ~; 4 asttel incat aerul sa fie directional pe deasupra capetelor ocupantilor. Nu apasali bulonul D (recirculate aer).

in aceasta pozitie aerul de atara esle aspirat si racit

76

Racira maxima

• lnchldef geamurile ;;i Irapa

• lntrerupatorul B pe viteza 4_

• Regulalorul A in stanqa complet .. Ji

• Regulatorul C pe " ... ,,__ ~

• Oeschideli duzele 3 $i 4_

• Conectat;' aerul conditional prin apasa-

rea lntrerupatorului E '

• Apasati lntrerupatorul D pentru a conecta recircularea aeru!ui.

in acest mod este absorbit aerul din interior, racit $i introdus din nou in interior. Nu se va folosi aceasta optiune (aer circulant) decal pentru scurt timp deoarece astfel aerul din interior nu va putea fi irnprospatat.

Nu trebuie sa fumati in vehicul cand functioneaza modu( de recirculare al aerut'ui.

Ventilare (introducere aer proaspat)

Cu urrnatoarele reglaje se Introduce 31 proaspat nelncalzit prin duzele 3 ;>' 4

• Oprili aerul conditionat apasano butcr E.

• Opriti modul recirculare aer pri 11 apas rea butonului D.

• Intrerupatorul rotaliv B la oozttia cort

• Regulatorul rotativ A cornpiet stanqa \

• Regulatorul rotaliv C pe pozitia .. "

• Duzele 3 ;;; 4 deschise

Dca este necesar, regulatorul C ocate Ii r:·: pe alia pozitie.

Observa1ii generale

I Cand sistemul de aer conditionat functloneaza, aerul debitat prin duze, in anumlte eonditii poate avea temperaturi l~jurul valorii de +5 "C. Persoane sensibile pot racl dad! sunt expuse la 0 tndelungata §i neunifcrma actlune a aerului

o difuzat de duze (in mod particular in zo-

o na picioarelor) sau daca sunt expuse Ia dilerente eonsiderabile de temperaturi, de ex. cand iese din vehicu1.

I Dill acest motiv, respectaf informatiile prezentale in acest capitol:

I La lemperaturi ridicate ale mediului am- 8i3f;1 $i mare umiditate a aerului, se formeaza pe evaporator condens care poate piura sub autoturism formand a mica balta. heasta este normal ;;i nu indica diverse ,I:e scurgeri ale vehiculului.

I -'-08\e comenzile, cu exceptia intrerupaloru:ui rotativ B :;;i butoanele D :;;i E, pol Ii poziiionate pe pozitia interrnediara dorita I ~rir. orienta rea aerulu i venti lal s pre :Jrbriz, capacitatea maxima a instalatiei de :r:;alzi!e este folosita pentru dezqhetarea aestuia. Aerul nu esle dirijat spre podea

I ~cesi lucru poate crea un disconfort, In ceea ce priveste Incalzirea.

Utilizarea economics a aerului conditlonat

• In madul racire, compresorul sislemului de aer conditionat toloseste di n puterea motorului, aceasla avand efecl asupra consumului de combustibil

• Daca lemperatura din habnaclu este ridicata din cauza ca masina a sial parcata in soare. este recomandal sa deschideti usile sau geamurile pentru a permite aerului cald sa iasa.

• Daca geamurile sunt deschise In timpul calatoriei, nu porniti aerul conditionat

• Oaca temperatura dorita poate fi obtinuta prin admisia aerului proaspat, nu Iolositi aerul conditional.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Torpedoul - din dreptul pasagerului fala

Ridicati clapeta ' de lnchidere a capacului cand doriti sa-l deschideti

Atentie!

Din motive de securitate capacul torpedoului trebuie inehis cand autovehiculul se afla in miscare.

Observatie

Pe par1ea mterioara a usi: torpec.:ulIic;l veti qasi lccasuri speciale pentru GIItl; sau oahare de bautura.

in timpul mersului acestea nu trebuie folosite.

Pe partea interioara a caoacului torpecoulur exista :;;i un suport pentru d lspozrtlvut de scris'

77

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

j n interiorul torpedoului se gase:;ote inca un cornpartirnent" aflat sub un perete desparlito!'.

Rabaterea panoului despartltor,

• Panoul daspartltor situal spre dumneavoastra se prinde conform dsenului :;oi se rabale

• Panoul despartitor se apasa pana cane se blccheaza.

Perete despartitor

• Apucati-l de muchia dinspre dvs (spre conducator) :;oi aduceti-I in pozitia initiala

78

Racirea·

• L.a auloturisme cu inslalatie de aer condltionat torpedoul este ecnipat cu un sistem de blocare a accesului aerului racit - vezi figura

• Daca se permite accesul curentului de aer in timp ce sislemul de aer conditional este oprit. atunci In spatiul respectiv va patrunde aer din afara (neracit)

Daca utilizati curentul de aer racit pentru torpedo (spatiu de depozitare), atunci butonul trebuie sa se afle pe pozltla "inchis" (deschidere acoperlta).

Spatlu de depozitare in dreptul conducatorul ui

A - Spatiu de depozitare

B - Se poate deschide spatiul de depozi',: re prin rabalerea eapaeului in sensul india de saqeata.

• La autovehieulele eu mstaiatie de a, conditional spatiul de dopozuare B es prevazut eu posibililatea de impiecicars aeeesului aerului racit.

• Aceesul curentului de aer ir' SP8jlUI [ de pozila re se asigu ra pri n in teemed!', eapacului C care poate fi seas In atara. Pr. deplasarea capacului catre conducator s desehide calea de aeees a eurentului : aer, iar prin apasarea eapaeului spre in:, nor calea de acces se inchide

I Oaca se permite accesul aerului, acesta "a patrunds cu 0 temperatura dependenta de temperatura exterioara ~i de temperatura selectionata la actionarea instalatiei I Curentul 'de aer in spatlul de depozitare SB va regia cu ajutorul rozetei pentru distribulia aerul u i

pe pozitia ""'"'''''''' _

.a aceasta opti u ne, in s patl u I de de pozita re 'ia patrunde cantitatea maxima de aer (de asernenea in depandenta de pozitionarea mzetei pentru ventilator).

• Daca nu utilizati curentul de aer racit in spatlul de depozitare, atunei ealea de acces trebuie sa se afle in pozitla ,,In-

chis" (intrare acoperlta), '

I Spaliul de depozilare poate fi utilizat de ,xer1plu pentru racirea bauturilor din recip.enle metalice. etc.

• Pe partea exterioara a spatlulul de dexzitare care poate fi inch is, se afia un suJori pentru un pix.

_-"" ;0

Compartiment de depozitare in consola centrala

Compartimentul se deschide apasand in sensul saqetii,

in aces! compartiment trebuie asezate obiecte care, prin dimensiunile .or nu implsdlca utilizarea acestui spatiu.

Atenlie!

Aeest compartiment nu trebuie folosit ea scrumieral Rise de ineendiu!

Din motive de seeuritate, torpedoul ar trebui intotdeauna sa fie inchis in timpul mersului.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

i

! ~~2~-C"~~16J( : i

Compartiment de depozitare in scaunul fa,a*

Deschideti compartimenlul tragand de mfi.neT.

Pentru inchidere. apasatr-l ir.apo: ;::,i'l3 S8 blocheaza

in acest comparliment se pol nastra ooiecte pane la 1 kg qreutate.

79

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Compartiment in portbagaj (Combi)* in portbagaj veti gasi doua compartimente stanqa 7i dreapta.

80

Apasaf pe simbol in sensul saqetil ~i suportul de pahare lose Tn atara.

Poate sustine pahare sau doze de bautura de 0.33 rnl.

Atentie!

Din motive de siguran1a acest suport trebuie inch is in timpul mersului.

Parasolarele pot fi scoase din suporfui rabatuto spre usi

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

.. ,~060·7]i Cu contactul motor pus, trapa poate fi dsschisa ~i lnchisa/rid icata ~i coborata 'lI"sind intrerupatorul rotativ. Dupa ee eon:a·:tUf motor a fast luat, trapa poate fi actio'a'a atata limp cal usile fata n u au fast :o,c'1ise, inca aproximaliv 10 minute.

~. lnchidere

3· Deschidere (max)

:. Functia contort (Pozltla optima) D·lnchidere plafon

"enb a avea diverse pozilii de deschidere srapei se poale pune inlreru patorul in :c,zilii intermediare intre A pana la B (vezi f."rcaJele de pe intrerupator in imagine).

In pozitia eonfort C se obtin eele mai mici zgomole datorate vantului la viteze mari (vezi eel mai mare punct de rnarcaj). Rolind lntrerupatorul in pozitiile dintre A ~i 0 (vezi pu ncte de marcaj) se pol obtine diferile poztlii de inelinare ale trapei.

Meeanismul de inehidere esle prevazuta cu tunctie de limitare a fortei. Daca in eursa de inchidere, trapa intatneste un obstacol, aceasta se va opri ;.;i se va deschide.

Trapa se poate inehide cornplet daca aceasta functie e dezactivata. Pentru aeeasta cu lntrerupatorul pe pozitia A se apasa pe marginea acestuia, in .tata sau In spate pana cane Irapa S8 inehide.

Observatie

• Atunei cand trapa este deschisa, parasolarul de sub trapa care actloneaza ca un eeran Tmpotriva radiatiilor solare, esle automat deschis Cand trapa s-a inchis, parasolarul poale fi Tnchis cu mana .

• Oaca este rsconectata bateria, este posibil ea trapa sa nu se lnchida complel. In aeest caz. tre bu ie sa rotili intre rupatoru I in pozitia A ~i sa apasati pe muchia fa\a sau spate a acestuia aprox. 3 secunda

Sistemul confort

Cand autoturismul esle incuiat. trapa poate fi lnchisa astfel: rotiti cheia in pal ilia de incu ie re (usa pasa ge ru lui sa u co n d ucatorului) $i rnentineti in acsasta pozitie palla cand trapa s-a inchis. Operalia de inchidere se intrerupe cane cheia este etiberata.

Atentie!

Acor'dati atentie ~a operatlunea de inchidere a trapei! Inchiderea necontrelata sau neatenta poate cauza raniri bratelor. Nu lasati cheia in contact can'd parasiti vehiculul.

81

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Actionarea de urgenta

Dilca instalatia este defecta. trapa se poate inchide manual.

• Se scoate capacul de plastic din partea din spate, cu 0 surubelnita.

• S8 ia manivela din suportul capacului se introduce In deschizatura pana S8 oprsste ;;i se Tnchide plalonul

• Se introduce manivela in suport si se aseaza iara;;i capacul.

Observatie

Dupa inch ide rea rnanuala a trapei, apasati ?i mentineti aprox, 3 secunde partea din Iata a intrerupatorulul aflat in pozitia A. Trapa se va inchide corect.

82

--------_ ,--,

A.:

L. ,

Trapa pivotanta poate fi actionata numai cu contacul motor pus.

Dupa ce contactul motor a fost luat, trapa poate f actionata atata limp cat usile tata nu au fast deschise, inca aprox 10 minute.

Atentie!

Acordali atantie la operatiunea de inchidere a trapei! Inchiderea necontrelata sau neatenta poate cauza raniri ale bratelor.

La vite~e peste 160 km/h trapa plvotanta trebuie sa fie tnchtsa - pericol de accidentare.

Desehidere

Rotiti intrerupatorul In sens orar de la: zitia ini\iala A pana la pozitia B. In act domeniu pute!i sa opriti bu!onul in orica din oozitiile mterrnedlare.

La utilizarea suportilor de baza (pent sistemele de portbagaj), rotiti in IrE!, patorul numai pana Tn pozitia C: la ad narea in pozttia B puteti de!eriora supreh axterioara a trapei.

Inchidere

Se aduce Intrerupatorul. rotindu-l in sa antiorar in pozitia lnitiala A

Sistem confort

Cand autoturismul este incu iat trapa par fi inchisa asttel:

• Roliti cheia Tn pozitia de incu.ers IA eond ucatorului sau pasagerulu i lala:, rnentineti in aceasts pozitie pana cal trapa s-a inchis

Acordati atentie informatiilor de aver zare de'la pag'. 9 ~i 13. .

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Ac~ionarea de urqenta

oaca instalatia esle detscta, plafonul se )cate Inch ide manual.

I Se scoate capacul de plastic din partea jn spate, cu 0 surubelnita.

• Se ia manivela din suportul capacului se (reduce Tn ceschizatura pana se cpreste si se Inch ide platonul.

I Se introduce manivela In suport :;;i S8 sseaza iarasi capacul.

Observatll

• Dupa Tnchiderea rnanuala a trapei apasati ~i rnentineti apasat aprox. 5 sec. partea din tata a introrupatorului aflal In pozitia A. • Aceasta operatic trebuie etectuata dupa decuplarea bateriei (de ex. cand se schimba bateria).

• Tn cazul in care se lntampina. la Tnchidere, 0 rozistenta de natu ra rnecanica (ghea\a, zapada, etc) se poate inchide trapa prin apasarea partii din fata sau spate a inlrerupatorului. in ac~asta situatie trapa va reactiona dupa 0 secunda de la apasare

83

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

~-- .. -- - ~ ~ ------

. (\ :,' t:L ~~": ,'~ ~ : >' ,I

•• " ••••• "' hY. '" ~~ •

l.arnpa interioara, fala (A) Pozi\iile Intrsrupatorulul

dreapta - intreupator contact usa conducator :;;i pasager fa\a'

rrujloc - lncnis

stanqa - lamp permanent aprinsa

Lampa pentru citit (8)*

Lampa respective se aprinde sau se stinge prin apasaraa intrerupatorului

84

t.arnpa interioara, spate (Combi.Tirnuzina]

Lampa se afla deasupra u:;;ii dreapla spate. • Apasare stanqa -Iampa rarnane aprinsa permanent.

• Apasars dreapla- lampa rarnans stinsa permanent.

• Lampa in pozitia de mijloc - lampa se aprinde numai la deschiderea usii din fala • Recomandarn Tnlocuirea larnpii incandescente de catre un dealer Skoda

Lumina portbagaj*

Lumina este aprinsa cand capacul port. qajului esle deschis.

Lumina pentru torpedo*

Lumina in torpedoul din dreptul pasagenl fata se aprinde numai daca luminile j pozitie sun! aprinse :;;i capacul torpscpu deschis.

Lumina de avertizare usa fala* Lumina se aprinde cand usa este dsschs Daca usa se tine mai mull timp cesct: se solicita suplimentar bateria.

La anumite modele in loc de lumina: avertizare se folosesc catadioptrii

Observatls

• Oaca usile stau deschise prea mult t,r: se poate descarca ba!eria

• La unele autovehicule, Tn loc de aces larnpi se folosesc ochi de pisica.'

Bricheta esle aprinsa apasand pe ea. Oda:l ce rezistenta electrica s-a Tncins. scru,iera sare in ·afara. Scoateti-o imedial ~i .li.zati-o.

Atentie!

Acordatl atentie Ia utilizarea brichetei.

Folosirea neatenta sau necontrotata poate cauza ranlr! prin ardere. Brichela lJi priza functloneaze lJi in situatii in care cheia esle scoasa din contact - din acest motiv, copii nu Irebuie lasati nasupravegheatl in vehicuI.

Priza de 12 V sau priza in care este brlcheta pol fi folosite pentru alte accesorii al carer consum nu trebuie sa fie mai mare de 180 W Totusi, daca motorul nu funcjioneaza, bate ria se descarca.

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Priza portbagaj (Ccmbl.Hmuztna)

Priza se aM in portbagaj, in partea starca Se contorrneaza normei DIN - ISO 4165 :;;i esle destinata numai accesoriilor C;c un consum de pana la 240 W

I nforrnatu s u pi i mentare - vez i capitoi u I .Accesori j"' la pa g. 127 _

85

COMENZI ~I ECHIPAMENTE

Scrumiera fala* Oemontare (desprindere)

Deschideti capacul scrumierei :;;i scoatetia ridicano In sensul saqetii

Montare

Introduce!i scrurniera in ghidaje, apasau-o .nauntru ;;1 tncruoeu uapacul.

Atentie!

Nu pime\i nlclodata obiecte inflamabile in scrurnlera - risc de incendiu!

86

Scrumiera spate* Demontare

Deschideli capacul scrumierei :;;i scoatetio ridicand Tn sensul sage\ii,

Montare

lntroducsti scrumiera in ghidaje, apasati-o ,nauntru o;;i inchideli c-"pacjj),

in interiorul capacului scrumierei se afla un opritor.

Atentiel

Nu punetl niclodata obiecte inflamabile in scrumlara - risc de incendiu!

Cand pe acoperis (plafon) trebuie sa: transports bagaje se vor acorda alert urrnatoarelor:

• Penlru autoturismul dvs a fost concei un portbagaj special. De aeeea trebuie: foloslti numai un sistem* aproba! de proo cater.

• Acesti suporti transversa I i sun! naza iJIi siste m com plet. P e ntru tra n SPD~ bagajelor, bicicletelor, scandurilor de 5J schiuri sau barcitor sun! necesare eleme~ suplimenlare specifiee.

• Versiunea de baza a portbaqajulu componentele suplimentare ille aces sistem sun! disponibile ca Accesoru Oni nale la dealerii Skoda, . • Elementele de baza ale portbagarJ sunt fixate de plafon Iolosmd elerneruet fixare speciale care sun! poz.t.onate locasurile special destinate,

\

""'-- ,"" ,--'

: :o;osind 0 unealta de plastic, indepartati cu ?i_,a capacele de plastic (vezi imaginea) :-enlru a nu deleriora vopseaua

SJpO"\i i portbagajulu i sunt i ntrcdusi in bcasun Urrnati instructiunile de instalare ,Ie oroducatorului

'adicatli

llaglnea nu esle valabila pentru Combi. Jaca autotunsrnul Combi nu este prevazut :i- tabrica cu ghidaje, se poate apela la jealerii Skoda. Aici acestea pol f montate CJ arofesionalisrn.

La utilizarea altor sisteme de suport bagaje sau la montarea necorespunzatoare, deteriorarlle provocate vehiculului nu sunt acoperite prin garanlie.

• Distribuili tncarcatura in mod uniform. Nu trebuie sa fie depasita greutatea adrnisibila pe acoperis de 75 kg (inclusiv greulatea portbaqajului) si, de asemenea, nu trebuie depasita nici greutalea maxima admisibila. • La transportul pe acoperis a obiectelor grele, respectiv cu suprafete mari se schimba caracteristicile de mers al vehiculului datorlta mcdiftcaru centrului de greulate, respectiv cresterii suprafetei expuse la vant Adaptati-va mo dul de conducere §i viteza la' modificarile existente,

• Asigurati-va ca prin deschiderea hayonului acesta nu se loveste de lncarcatura de pe platen.

• Asiqurati-va ca exista suficienl spatiu intre trapa :;;i portbagajele de pe acoperis. daca vehiculul este prevazut cu traps

COMENZI $1 ECHIPAMENTE

Dispozitivul de remorcare dernontabl!"

Dispozitivul de remorcare se gase~te intro cutie de plastic in roala de rezerva Alaturi gaSili ;;i un manual cu instructiuni de utilizare:

• Pentru montare/demontare utilizati .nstructiunlla lurnizate de producator.

lnforrnatii suplimentare - vezi P<1Q, 94 ~I '30,

il7

RECOMANDARICONDUCERE

i , ~ ,.' _ ,~ ~ .. , .

Rodajul

in tirnpul primelor ore de functionare frecarea inlre elementele Tn miscare ale motorului este mai ridrcata decal mai tarziu cane s-au mai rodat. Cat de bine esle realizal acest (ada] depinde Tnlr-o considerablla masura de modul cum esle condus vehicului Tn primii 1500 Krn.

Pana la 1000 Km

Respeclali urrnatoarele reguli generale:

• Nu accelerati la maxim

• Nu conducatl cu viteza mai mare de 314 din viteza maxima

• Evitati turatiile ridicate ale rnotorului

• Dad 'este posibll avltatl remorcarea

Atel1\ie!

• Noile pneuri trebuie de asemenea "rodate" deoarece nu au maxima aderenta de la inceput. Trebuie sa luati in 'considerare aceasta conducand cu grija primii 100 Km.

88

• Noile garniluri de frana trebuie de asemenea rodate pentru eli nu au proprletatlle de frlctlune optime in timpul celor 200 Km. U§oara reducere a efeetului de franare poate fi compensata prin cresterea apasarii pedalei de frana. Aceasta recomandare esle valabila §i dupa ee ati sehimbat garniturile de frana.

De la 1000 la 1500 Km

Se poate creste progresiv pana la vltez~ maxima corespunzatoare treptei de viteza selectale. respectiv pans la turatia motorului maxim adrnisa.

in timpul §i dupa rodaj, respectati urmatoarele:

• Nu suprasolicitati molorul cane este reee - nici cand manela schimbatorulul de viteze este In pozilia neutra: nici intr-o treapta de viteza. Toate vitezele :;;i turaiiile recomandate sunt valabile numai cane motorul a atins un reqirn termic corespunzator,

("2,) Nu conduceti cu tura tii ridicate can ctl nu este necesar - schimbarea VI~ ze/or in trepte superioare mai devrerI! ajuta la scaderea consumului de com bustibit, reduce zgomotul §i protejea. mediul tnconjurstor - vezi §i pag, 89.

• Nu lasati motorul sa fie suprasolicita schimbati T'n treple inferioare cand aces nu mai functioneaza normal.

Dupa perioada de rodaj

La vehiculele eu turometru. turatra mal' adrnisibila este aratata prin inceputul zon ro:;;ii pe scala lui Acul turometrului r trebuie sa ajunqa In aceasta zona

I

I ~. , , .,-, ',,' ,_:" ~ ' . .' : f}; ,) :" ~,

RECOMANOARICONOUCERE

j :81SLJmLJI de combustibiL compa:ibililale~ CJ llediul :;;i uzura rnotorului, franelor :;;1 ~1€urilor sun! influentate de mai multi factori.

Stilul personal de conducere

h",fluenteaza intr-o mare masura consumul je combustibil al masinii dvs, nivelul zgo"lotului :;;i can!ilatea emisiilor poluante.

til Nu incafziti motoruf cu vetucuiui in ro stetioner«.

La turatia de ralanti dureaza mai mull pana ",torui aJunge la temperatura normals de IJ~c~ionare, In timpul acestei faze, uzura :;;i

: ,rrisiile poluante sunt de asemenea mai rsri Din acest motiv plecati de pe loc imediat dupa pornirea motorului :;;i evitati :xati;le ridicate ale acestuia.

~ EVitafi ecceiereti« fa maxim.

)'Ir accelerarea uscara se reduc consumul ;2 tornbustibil, emisiile poluante si uzura:

ci? Nu fo/osi,; luratlife ridicate ale moi.,J torului - schimbeti viteza in treapta superioara cat mai ;epede posibif $i schimbati tntr-o treapta inferioara cand motorul ;w mai tunctioneeze normal.

De exemplu, consumul de cornbustibil este mai mult decal dublu daca scnirnbatorul se afla In treapla a 2·a :;;i nu in ultima treapta.

~ ince~caJi sa nu conducet! cu viteza

mextrne.

Consumul de combustibil, emisiile poluante :;;i zgomotul cresc foarte mult la viteze ridicate Consumul de combuslibil al vehiculului durnneavoastra se va reduce aproxirnativ Ia jumatate daca conduceti cu cel mull 3/4 din viteza maxima. Experienta a dovedit ca pierderea de timp este nesemnificativ8.

& Coruiuceti cu aten,ie :;i privi!i bine W inainte.

Accelerarea ;;i franarea lnutlla deterrnina cre sterea consumului de combustibil ;;i poluarea mediului ambiant

roO,'J Opri!; motorul cena stetionet! in ~ trafic (semafor, bariera).

Condltllle de functionare

influenteaz8 de asernenea consu.nul de combustibil

De exemplu, urrnatoarele condu« uetermina cresterea consumutui de cornbustibil:

• Aglomera\ia mare In trafic. mal ales in orasele marl cu numeroase sernatoare:

• Oprirea!pornirea Irecventa lntotdeauna prin pornirea :;;i incalzirea rnotorutui

• Conducerea in coloana cu viteza mica ;;i intr-o treapta de viteza astfel incat turaua motorului este relativ mare in cornparatre cu viteza vehiculului.

Evident, consumul de cornbusubu este mfluentat ;;i de factori asupra carora conducatorul nu poate interveni, De exomplu. esle norrnala cresterea consurnulu. iarna sau In conditii grele ca drumuri proaste. tractarea unei remorci etc

89

RECOMANOARICONOUCERE

Condltille tehnice

pentru un consum de combustibil scazut $i o eficienta ridicata au fest reallzate din fabrica. 0 irnportanta deosebita a fosl acordata poluarii cat rnai reduse a rnediului. Pentru mentinerea :;;i utilizarea la maxim a aceslor caracteristici Irebuie acordata atentie urrnatoarelor puncte:

r-~ Operatiile de intretinere tre-buie -ro realiza'te la interveteie prevezut« in Service-plan.

Prin prezentarea la un dealer Skoda, la intervale Ie specificate, se asig ura Tntotdeauna functlonarea corespunzatoare dar $i economica a vehiculului, 0 poluare minima a mediului :;;i care va of era 0 pericada indelunqata de utrlizare.

(".~, Verificati presiuniie in pneuri la 4 (!f5 saptamiini.

Presi u nile scazute tn pneu ri deterrnina crestersa rezistentei la rulare. Prin aeeasta nu se maresc numai consumul de combustibil :;;i uzurile pneurilor. dar manevrarea vehiculului este :;;i aeeasta atectata.

~ Nu transporta!; lucruri inutile in portbagaj.

90

Masa masinii inftuenteaza mult consurnul de combustibil, mai ales cand eondueeti In erase unde trebuie sa accelerati frecvent Regula care se aplica este ca pentru fiecare 100 kg mai mull, eonsumul creste cu aproximativ 1 1/100 krn.

£ Montarea suportului portbagaj de -ro plafon numei atunei cend este tntradevar neeesar.

in special la vileze mari se deterrnina 0 crestere a consumului de eombustibil datorita cresterii rezistentei aerului

£ Consumatorii electrici trebuie porI!tf n* numei eiind este neeesar.

Incalzirea lunetei, farurile de ceata etc necesita 0 energie considerabila. inearcarea mare a alternatorului creste consumul de combustion. De exemplu, ulilizarea pe 0 perioada de 10 ore a sistemului de incalzire a lunetei va creste consumul cu aproximativ 1 litru.

&-. Controleti freevent consumul de '(!f5 combusttbit.

Consumul de combustibil trebuie verifiea! de fieea re data cand a I im e ntati reze rvoru I, Prin aceasta pot fi desccperite rnai cepede cresteri anormale ale consurnului de combustibil.

• Verificati nivelul uleiulut de fiecan data cand ~litTIentati.

Consumul de ulei dapinde in mare rnasu de sarcina :;;i turatia motorului j n fune\ieCI stilul de conducere eonsumui poate aJun';f la 11/1000 krn.

Este normal ea la un motor nou sa se aju~ ga la un eonsum redus de ulei nupa parco gerea unei anumite distante. Consumul m poate fi determi n at co respu nZ8 tor daca \~ hiculul nu a parcurs aproximativ 5000 km

Aceasta este valabila ~i pentru consum de combustibil $i puterea motorului.

RECOMANOARICONDUCERE

, 'c'nctionarea tara probleme a sistemului , de control al e mis i i lor esle esenna Is pentru : lOIJarea cat mai redusa a mediuluL

. Oe aceea este important sa relineti urrna-

lcarele ' ,

I Vehiculele dotale cu catalizalor trebuie sl-nentate numai cu benzina fara plumb -

, .... ezi pag 97,

I in cazul vehiculelor cu catalizatcr, nu

. merge!i nicicdata pana la golirea cornpleta s rezervoru!ui. Alimentarea neregulata cu combustibil conduce la arderi incomplete. D1 aceasta cauza combustibil nears ajunle in sistemul de evacuate, ceea ce pro.. oaca supralncalzirea :;oi deleriorarea catali,aio'ului.

I Jaca apar arderi incomplete, se reduce :u'erea !?i motorul functioneaza necoresturzator in tirnpul conducerii, acestea pot ! catorate unei defectiuni a sislemului demonic al rnotorutui - vezi :,;i capitolele rcicatoare/lernpi de avertizare :;oi SiguranisIn acest caz, combustibil nears patrunde ;1 sistemut de evacuare :,;i ajunge apoi in c:"1osfera_ Suplimentar. calalizalorul poate ;, deteriorat datorita supralncalzirii. Reduceli imediat viteza :;oi rernediati defecjiunea

a eel mai apropiat dealer Skoda. .

• Nu opriti contactulln timpul mersului,

• Nu supraalimenlaji motorul cu ulei - vezi

pag_ 108. .

• Nu tractati vehiculul mai mull de 50 m pentru pornirea acestuia - vezi pag_ 145.

Atentiel

Datarita temperaturii ridicate care poate aparea in catalizator la motoarele pe benzina in anumite condilii, vehiculul nu trebuie parcat in locurl in care catalizatorul poate veni in contact cu materiale inflamabile.

lndicatle

Chiar in cazut unei perfects Iunctionan a sistemului de control al emisiei de gaze de evacuare, in anumite conditii de functionare a motorului, poate apare miros de sult. Acesta depinde de continutul de sulf al combuslibilului folosil.

Cel mai adesea aceasta se poate remedia aleqand 0 alta maroa de combustibil sau alimentand cu 0 banzina premium fara plumb

91

RECOMANOARICONDUCERE

I ndlcatii generale

• Uzura garni!urilor de frana depinde in mare rnasura de condijiile de rulare ~i de stilul de conducere. Vehiculele care rulaaza mai mull in eras, pe distants scurte, sau care sun! conduse intr-un stil sportiv, Irebuie prezentate la un dealer Skoda pentru verificarea staril garniturilor de frana chiar si intre termenele de revizie prevazute In Service- pia n.

• La coborirea pantelor este bine sa schrmbati viteza lntr-o treapta interioara :;;i sa folosi!i frana de motor. in felul acesta proteja \i 'g a rn itu ri I e de fra n a. Daca totusi fra n ati. nu Ii neti peda la a pa sata contin u u, ci actionati-o periodic.

• in anumite conditii, ca de exernplu dupa trecerea prin apa, dupa 0 ploaie puternica sau dupa ce rnasina a fost spalata, eficacitatea franelor scade datorita umezelii, sau iarna datorita qhetii care se depune pe discuri i?i garnituri - franele trebuie mai intai uscate prin franari repetats.

92

Eficacitalea Iranelor poale fi de asemenea atectata Tn cazul rularii pe drumuri pe care a fost lmprastiata sare si franele nu au fost folosite mull limp, deoarece stratul de sare depus pe discuri ~i garnilurite de Irana trebuie mai Intai lndepartat prin franari repetate.

Atentie!

Daea lnlccuiti spoilerul fala, eapaeeIe de roli etc., trebuie sa va aslqurati de realizarea unei ventilari eorespunzatcare a franelor fata - altfel franele se pot supralncalzi. '

Servofrana

Atentie!

Servofrana functloneaza eu ajuton( vaeuumului care este furnizat numaE cand motorul este pornit. Din aeest; motiv vehiculul nu trebuie lasat si~ ruleze eu motorul oprit.j Cand servofrana nu functloneaza, de! exemplu atunei cand vehiculul es~ tractat sau datorita unei defectiuni~ sistemului servo, pedala de fr1inil trebuie apasata mult mai puternj~' pentru a eompensa absenta servo-1 hanei. . ~

RECOMANOARICONOUCERE

. Sistemul anti-blocare (ABS)'"

! <BS-ul contribuie in mod substantia 1 la ?e~terea siqurantei active a vehiculului. j\'.'antajul oferit de sistemul ABS rata de sisi:<,r')ul cia sic de franare consta in Iaptul ca Ii in cazu I une i tra n a ri p utern ice, i nd iferent :01 suprafata de rulare, se mentin stabilitai:," ~i directia vehiculului deoarecs rotile nu

: 'e bloch eaza. '

htu~i, nu !rebuie sa credeli sa sistemul :ASS m rcsoreaza d istanta de franare in

j:':'018 situatiile '

i :unctionarea sistem u I ui ASS

i 1cepand de la viteza de aproximativ 20 kml ! _ se cecla nseaza sislem u I automal de supra: ,eghere _ In acel moment poate fi auzit un zgo: -.01 de pompare pentru aproximativ 1 59- j1ca.

Cand viteza de rotatie a unei roti este prea mica in_ comparatis cu viteza vetuculuiui :;;i tinda sa se blocheze, presiunea de Iranars la acea roata esle micsorata. Presiunea de franare esle controlata individual pentru fiecare roata Prin aceasta se asiqura aceI~:;;i efecl de franars pe loate rotile :;;i stabilitatea esle mentinuta cal mai mull posibil.

Actiunaa sistemului poate fi se sizata prin pulsarea pedalei de frana ~i este insotlte de zgomote. Aceste semnale constitute un avertisment penlru conducator ca 0 roata sau rotile sunl intr-un regim de blocare. Pentru ca ABS-ul sa poata controla eficient aces! regim, pedala de trana trebuie sa rarnana apasata - in niei un caz nu .pornpatr:'

Atentie!

Nici chiar sistemul ABS nu poate depli!ji limitele flzlce, Nu uitati acest lucru cand circulati pe sosste alunecoase sau umede. Daca seslzati ca ABS-ul intra in functiune trebuie ca imediat sa va adapta1i viteza §i stilul de conducere la conditlile de drum Siguranla marita oferita de ace~t sistem nu trebuie sa va tenteze la 0 conducere rlscanta.

in cazul in care intervine 0 defecliune in sislemul ABS. aceasta esle indica'ta de 0 larnpa de avertizare - vezi pag, 61

Alentie!

Daca' apare 0 defectiune. numai sistemul normal de franare functioneaza. Trebuie sa mergeti cat mal repede la un dealer ~koda: Adaptativa viteza §i stilul de conducere la noua sltuatie deoarece nu se cunoaste amploarea avariei sistemului ABS.

93

RECOMANOARICONDUCERE

Vehiculul este, Tn principal, destinat transportului de persoane ~i bagaje dar poate, cu 0 echipare tshnica corespunzatcara sa traeteze ~i 0 rernorca

Cerlnte tehnice

• Daca vehiculul a fost dotal din fabrics cu un sistem de remoreare, sunt Tndeplinite toate conditiile tehniee legale pentru tractarea unei rarnorci.

• Daca remorea este dotata eu rnuta eu 7 pini, poate fi utilizat un eablu de adaptare, cablu ce poate fi obtinut de la un dealer

~koda_ '

• Dealerii Skoda cunose modalitatile de montare ale dispozitivului de rernorcare ~i rnodiflcarile necesare sisternului de racire. De aeeea, trebuie sa rnerqeti pentru mentarea dispozitivului la un dealer Skoda.

94

lnstructiuni de utilizare

• Nu trebuie niciodata depa~;ila masa maxima rernorcabita.

• Daca masa vehiculului ~i a remorcii esle mai mica decat eea autorizata se poate urca o panta mai mare dscat cea indicate.

• Masele maxi me remorcabile sunt valabile numai pen!ru altitudini de pana la 1000 m peste nivelul rnaril. La lnaltirni mai mari. datorita scaderii densitatii aerului, puterea rnotorului scade: Pentru fiecare 1000 m peste cola de mai sus trebuie radusa masa remoreii eu 10%_

Tine!i searna de aceste informalii inainte

de a'ealatori la altltudlni mari '

• Esle bine sa foloslti incarcarea maxim adrnisa pe cupla sterica, dar nu 0 depasiti

• Repartizarea incarcaturir ln rernorcat buie reauzata astfel tncat obiectele gre:es fie asezate cal mai aproape de axa rolil, dar nu trebuie depasits masa maxima ~ rnorcabila ~i masa maxima pe cupla slen, a dispozitivului de remoreare Obiectelea buie asigurale pentru a preveni alunecan lor,

• Regla!i presiunile pneurilor la valorllen respunzatoare lncarcarii rnaxime ~i verificc. \i presiunile pneurilor remoreii

• Fascicul ul luminos 81 farurilor ireb~ reglat corospunzator incarcarii.

• Trebuie actionata trana de mana a IT< sinii la prinderea ~i despnnderea femoni

RECOMANOARICONDUCERE

Recomandari

?entru 0 buna manevrabilitate a vehieulu, 'Li;;i remoreii trebuie respeetate urrnatoa'~ie:

I lncereati sa evitati condueerea unui vehi-

" :ul gal ~i rernorca tractata lncarcata Daea aceasta situatie nu poate fi evitata condu:ell cu viteza redusa pentru a micsora ,fectu I aeeslei d i stri bu i ri a g reutati i,

I Deoarece stabilitatea vehicutului :;;i a rerorcii scad odata cu cresterea vitezei, nu cenduceti cu viteza maxim adrnisa pe dru- 1u,'L limp :;;i vant nefavorabile - mai ales aunci cand coborlti 0 panta.

Cane! remorea nu urmeaza aceeasi traiee:crie ca a vehieulului, se deplasaaza stan?-dreapta, reducef imediat viteza. In nici .r caz nu lncercati sa stopati aceasta depasare prin accelerate!

I Din motive de siquranta nu Irebuie de:;a~ita viteza de 80 km/h. Aceasta este vala:) Iii ]i in [arile in care sun! permise viteze nai mari

• Frana!i inloldeauna din timp! Daca remorca are 0 frana inertiala, apasati pedala usor ta lnceput si apoimai tare. Astfel veti evila smueiturile cauzate de bloearea rolilor remorcii. Schirnbati intr-o treapta inferio'ara cand coborati 0 panta pentru ea motorul sa eonstituie 0 frana.

• Daca la temperaturi deosebil de mari, trebuie ureat un drum mai lung, Tnlr-o treapta joasa de viteza. cu 0 turatie mare a motorului, atunei se recornanda urrnarirea indicatorului de temperatura a aqentului de racire In situalia in care acul indicator se deplaseaza rnai mult spre dreapta, respeetiv ajunqe Tn zona rnarcata eu rosu a scaler. atunei viteza trebuie redusa imediat. Daca lampa rosie de avertizare clipeste, atunci trebuie oprit vehiculul si lasat motorul sa mearga Tn gol cateva minute, pentru a S8 raci va ruqarn sa respectaf indicatiile suplimentare de la pag_ 48,

• Temperatura lichidului de racrre poate fi radusa prin pornirea sistemului de incalzire.

• Efeclul de racire al ventilatoruiui nu poate fi rnarit prin schimbarea intr-o treapta lnferioara, deoarece turatia ventilatorului nu depinde de turatia motorului De aceea, nu trebuie sa schirnbati inlr-o treapta interioara chiar cand tractati 0 rernorca atat timp cal motorul l:;;i mentins temperatura sub eea psrrnlsa.

lndlcatil generale

• Este recomandabil sa va prezentati in service :;;i intre inspectiile prevazute in Service-plan daca vehiculul este utilizat frecvent pentru tractarea unei remorci

• Valonle inscriptionate pe eticheta aftata pe dispozitivul de remorcare sunt numai pentru certificarea acestuia. Valorile corecte pentru vehicul, valori care pol f mai mici decat cele inscriptlonate, se gasesc in documentele vehiculului.

95

iNTRETINERE

,

. ,;:_,:

Gura de alimentare se afta pe partea latera- 13 dreapta spate a vehicululul.

Capacitatea rezervorului este de aproximativ 451.

lndlcatie

Clapeta busonului rezervorului poate fi debocata de pe scaunul conducatorulu!' - vezi pag 49.

Pe partea interioara a clapetei esle lipita 0 eticheta pe care sun! indicate dimensiunile pneurilor, presiunile de umflare §i calitatile

combustibilului - vezi pag. 148, '

Clapeta* este rnontata pe caroserie prin intermediul unui brat pentru a evita pozitionarea necorespunzatoare la alimenlarea rezervorului

96

Dupa desuruba reo buson u I rezervorului poate fi fixal pe clapeta in timpul alirnentarii.

Dupa alimentare, insurubati busonul pana a u zit i un zgo mot sp e cifi c b I oca ri i. Apo i. inchideti capacul.

Procedura pentru modelele nedotate cu sistem de deblocare a clapetei de pe sca un u I con d u catoru lu i·:

Utiliza\i cheia masinf pentru deschiderea busonului rezervorului prin rotirea acesteia catre stanqa :;;i apoi desurubati-l

In limpul alirnentar!i busonul poate fi fixal pe clapeta.

Dupa alimentare, Insurubati busonul rezervorului pana auziti un zgomot specific bloearn. lnchideti busonul prin rotirea cheii ma:;;inii catre dreapta. Scoateti chela §i inchideti clapeta.

~ Cand pompa de combustibi/ sa op-

rit automat pentru prima data, rezervorul este plin. Nu trebuie sa continueti alimentarea deoarece camera de expansiune a rezervorului se va umple - combustibilul se poate scurge in urma diletarii prin inceizire.

lndicatii

In cazul vehiculetor cu catalizator, m mergeti pa na I a gal i rea com plets i rezarvorulul. Alimentarea nerequlatau carburant conduce la arderi lncomples Din aceasta cauza combustibil nea~ ajunge in sistemul de evacuare, ceeac provoaca supralncalzlraa si deterlon rea catalizatorului.

:,tenliel

In cazul unei canistre de rezerva, respectati normele existente. Din motive de securitate, va recomandarn sa nu' transportati canlstra de rezerva, in: caz de accident, canistra se poate. deteriora lji cornbustibllul se peate scurge.

Motoare pe benzina

Benzina fara plumb conform normei DIN ~E1:' 228

• CORll 98 (9531) - motor de 1,4 1/74 kW. ,Benzina fara plumb conform normei DIN '. NE1:, 228

! CORlI 95 (91 J)) - alte motoare.

hdicatll

'. Jtilizati numai combustibil de calitate. .• 8aca Iolositi. in cazuri exceptionale, lenzlna cu cifra octanica mai mic~ decat :ea recoma nd ala, cond u ceti n uma i cu roloru, la turatii $i sarcini cat mai ioase 0 sarcina ridicata a rnotorulul cu pedala de acceteratle apas'ata la maximum sau 0 luratie ridicata a acestuia pot conduce la deteriorarea m otoru lui. AI imentati 'szervorul cat mai repede cu benzine c~ : :,fra octanica recornandata

: I ESle perrnisa folosirea unei benzine cu ::'-2 octaruca superioara celei recoman! j,:e Oricurn. aceasta nu ofera avantaje in i .sea ce priveste puterea :;;i consurnul

N~)·;r:;J ELJ"O

C l- ~ Oc~a n IC2 ReSer] rch. m;:)su,-u ~l rp/is I enta 13

:~:::: .. ~,--;:=.!: e a COIY b usti ~).I L.I ill I .

~:·~r[ f utI! izata s bp. [1/!r: H Cl f_:eQ~ to cu COR rna:

- :'''; oR rR(_j',JC perforr-iantele rnotoruul

~ La vehiculele cu catalizator alimen-

, tarea se face numai cu benz/na (ara plumb.

Prin utilizarea unei benzine cu plumb se forrneaza depuneri de plumb in catauzator.

~ Chiar daca se iotoseste numai 0

data benzinil cu plumb se distruge efectul catalizatorului.

Chiar dad rezervorul este alirrentat din nou cu benzina fara plumb nu se mai obtine

eficienta originala a calalizatorului_ '

Comportarea, performantele ~i durata de tunctionare a rnotorulul sunt influentate in mod direct de calitatea cornbustlbllului. Nu adau-qatl altl aditivi in benztna. Utilizati numai benzina care respecta standardele legale.

iNTRETINERE

Motoare Diesel Motorina conform normei DIN NE 590

Cifra cetanica nu mai mica de 49.

Exploatarea in timpul iernii

La folosirea motorinei de vara ia temperaturi de sub 0 "C pol apare probierne deoareee motorina devine vascoasa prrn separarea parafinei

Din acesl moliv. exista 0 .rnororina de .arna: pentru perioada rece a anului, mal rezistenta til frig $i care garanleaz8 tuncuonarea la temperaturi de pana la -15 . C ';;: ch iar -22 "C, in functie de tipu I de motonna folos i ta I n conti nua re sun t p reze nta te cia sel e pentru motorma perioadele $i ternperaturile minime de utilizare

de la 15.4 pana la 30,9, Clasa B -te.nnera

tura aerului minimum WC .

de la 1_1 a pana la 15.11 Clasa Q:ePlperatura aerului minimum -1 ac

de la 16.11 pana la 28.2. Ciasa F-:e~1Peratura aerului minimum ·20 C

de la 1.3 pana la 14.4 Clasa D -:e"'Iepra

tura aerului minimum -10 C .

Dealerii Skoda sau statiiJe de atimentare va pol furniza mtormati! retentoare ia proprietatrle $i compalibililatea motorine.

97

iNTRETINERE

Pralncalzirea filtrului

Vehiculul este dotal cu un prelncalzitor al filtrului. Acesta asiqura functionarea sistemului de alimentare pana la temperaturi de aproximativ -25 "C, daca $i motorina 1010- sita este rezistenta la temperaturi de pana la -15 'C.

Oaca la temperaturi de sub -25°C motorina devine atat de vascoasa lncat motorul nu porneste aste suficient sa [ineti un limp vehiculul intr-un spatiu lncalzit.

Aditivi pentru combuslibil (agenli de fluidizare). benzina sau lichide asernanatoare nu trebuie amestecate cu motorina.

Utilizati numai combustibil care respecta standardels legale.

98

Biodiesel (combustibil PME) conform normei DIN 51 606

Cifra cetanica nu mai mica de 49. Vehiculele cu motoare Diesel pot fi alimentate $i cu BiodieseL Combustibilul Biodiesel sau PME (Plante Metil Ester) trebuie sa corespunda norrnei DIN 51 606.

Particularttatlle PME-ului

Biodieselul este obtinut din ulei de plante folosind un proces chimic.

Biodieselul nu confine sulf, deci prin ardere nu se deqaja bioxid de sui! (S02)'

Gazele de evacuare contin de asemenea

cantitati mai mici de '

- monoxid de carbon (CO)

- hidrocarburi (HC)

- particule (ex.: funingine)

In cornparatie cu molorina.

Performan\ele motorului sunt putin atectate $i consurnul poate inregistra 0 usoara cresters Biodiesel-ul esle biodegradabil.

Biodiesel conform normei DIN 51 606 poate f amestecat in arice proportie cu motorina conform normei DIN NE 590.

Ulilizarea pe limpul iernii Combustibilul Biodiesel poatel: utitizats na numai la lemperaturi de pana la -10 ':

;.-~ ..

lntrelinerea corespunzatoare lii Ia interlale regulate a vehiculului va ajuta sa nsntlnetl valoarea acestuia.

Mai mult, poate fi lii 0 condltie de acceptare a cererilor de garanlie privind coro!iunea lii degradarea vopselei.

Materialele originale necesare pentru :ntretinere se pot achizitiona de la deaerii Skoda. lnstructiunile de utilizare in'egistrate pe arnbala] trebuie respectate.

Atentie!

• In 'cazul utllizarii necorespunzstoare, materialele pot afecta sanatatea.

• Materialele de intretinere trebuie depozitate in locuri sigure unde nu se afla la tndemana copiilor.

~ Cimd cumparati astfel de ma-teriale 'Jj" a/egeti-Ie pe acelea care nu dauqeaza mediului inconjuretor. Nu eruncsti resturile tmprouns cu gunoiuf menajer d falositi containerefe speciale.

iNTRETINERE

Spalarea vehiculului

Cea mai buna proteclie a vehiculului lmpotriva aqentilor de mediu se obtine prin spalarea ~i ceruirea frecventa.

Factorii ce impun intervalele la care se face acest tratament sunt, printre altele frocventa utilizarii, locul de parcare (in garaj. sub copaci atc), anotimpui, conditiile atmosferice ~i influentele mediului

Cu cat raman mai mull pe vopseaua vehiculului, rnurdaria pasanlor, insectele, rasinlle, gudronul, funinginea, sarea ~i alte materiale agresive cu atat mai mult creste efectullor distructiv Temperaturile ridicate, de exemplu expunerea la soare rnaresc acest efecl. in anumite conditii esle necesara spalarea saptarnanata. Tn altele spalarea lunara cu 0 ceruire corespunzatoare poate fi s ufici-e nta.

Dupa incheierea perioadei de iarna, trebuie intotdeauna spatata partea lnferioara a rnasinil

lnstalatiile de spalare automata Rezistenta vapselei permite in mod normal spalarea vehiculului in instalatiile de spalare automata. Comportarea vopselei depinde de constructia instalatiei. cahtatea filtrarii apei, tipul de detergent etc Daca, dupa spalare vapseaua se rnatuieste sau prezmta zqarieturi, trebuie atentronat eel ee d eserve~ Ie i nsta I ali a. La nevoie uti I izati 0 alta instalatie de spalare.

lndlcatli

• inainte de spalarea automata, In afara rnasurilor uzuate (inchiderea geamurilor !?i a trapei, retragerea sau demontarea antenei etc) nu trebuie tacut nimic altceva.

• Daca vehiculul are dotari suplimentare, de exem plu: spoiler, portbagaj exterior. antena pentru aparatul de emisie-receptie, este bine sa discutali cu operatorul statiai de spalare

• Dupa spalarea vehiculuiui dvs intr-o instalatie automata, lratati lamelele sterqatoarelor de parbriz cu 0 solutie de indepartare a grasimilor.

99

iNTRETINERE

,

Spalarea manuala a vehiculului

..-£""\ Pentru proteciie mediului este blne 'J:5 sa spa/at; vehlcutui numai In locuri special ame,{ajate. in unele regiuni este chier interzis spalatul venicuteior in tocuri neamenajate.

Mai inial se Tnmoaie bine murcaria !?i se inlatura pe cat posibil cu rnulta apa:

Apoi cu un burete. 0 manusa sau 0 perie se curata vehiculul incepand cu acoperisul de sus in jos numai printr-o apasare uscara $ampon pentru vopsea. poate Ii lolosit numai pentru rnurdaria loarte persistenta.

Buretele sau manusa trebuie clatite des. Ro\ile ;;i pragurile trebuie curatate ultimeIe. folosind alt burete daca este posibil

Dupa spalare, vehiculul se clatests cu rnulta aoa ;;1 S8 ;;Ierge cu 0 bucata de piele

lac

Recomandari

• Vehiculul nu trebuie spalat in scare puternic

• Daca se spata vehiculul cu furtunul, nu directionati jetul de apa spre butucii usilor sau lmbinarile usilor ;;i capotelor - acestea pot ingheta iarna

Spalarea vehieulului eu insta-Iatii de

Inalta presiune '

• Respectati instructiunile de utilizare ale insta'atlel de tnalta presiune, mai ales in ceea ce prive:;;te presiunea :;;i distanta de stropire.

• Nu tolositi jeturi concentrate

• Temperatura apei trebuie sa fie de maxim 60 "C.

Atentie!

Nu spalati niciodata pneurile eu jet eoneentrat! Chiar de la distanta mare lji Intr-un timp scurt, jetul 'poate produce deterlorari.

Ceruirea

Un strat bun de ceara coniera vopselei rezistenta 18 actiunea lactorilor de mediu mentionati la .Spalare pe pag. antarioara !?i chiar la usoare detenorari rnecaruce

Nu trebuie aplicat un nou stra; de ceara :~ na ce supratata caroseriei nu este uscai Chiar daca S8 utilizeaza regulat 0 SO:U:I' de conservare pe baza de ceara se recc, ruanda ca eel putin de doua or; pe ar: Sa,! protejoze vopseaua cu ceara soliua

Atentie!

Nu se apllca ceara pe parbriz seu geamuri.

Lustruirea

Este necesara numai cand nu 58 mal poal: obtine straluciraa vopselei CLi ceara Dac agentul de lustruit nu contine eiemente Q conservare, dupa lustruire vooseauax buie ceruita.

lndicatle

Partile vopsite mat sau cele din rnaters plastic nu trebuie lustruite sau ceruite.

Va recornandarn sa folositi ;JrDdJse f

gama Skoda. .