Sunteți pe pagina 1din 3

1.

MĂRIMI, UNITĂŢI ŞI SISTEME DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ


1.1. Mărimi. Ecuaţia fundamentală a măsurării (vezi curs Măsurarea mărimilor
electrice, UTCB, 1997, pag. 11)

Mărimea reprezintă proprietatea măsurabilă a obiectelor, fenomenelor sau


sistemelor fizice. Mărimea are două părţi:
- partea calitativă → mărimi de aceeaşi natură (cu aceleaşi proprietăţi);
- partea cantitativă → se obţine prin măsurare.
Măsurarea este constituită dintr-o succesiune de operaţii experimentale
pentru determinarea părţii cantitative a unei mărimi. Pentru ca, în principiu, să
se poată efectua măsurarea, este necesar ca unitatea de măsură să fie
materializată.
Măsura este reprezentarea sau realizarea materială a unităţii de măsură
sau a unei mărimi de o valoare bine determinată în raport cu unitatea de măsură.
Termenii de măsurare şi măsură trebuie să fie utilizaţi corect,
corespunzător semnificaţiei noţiunilor respective. Contrar terminologiei
metrologice oficiale, există încă lucrări în limba română în care se foloseşte
termenul de măsură pentru ambele noţiuni. Confuzia provine din limba franceză,
de unde a fost împrumutat şi unde se foloseşte în mod curent acelaşi cuvânt
(mesure, deşi pentru măsurare există şi termenul mesurage, folosit însă mult mai
rar); în alte limbi confuzia nu există, pentru măsurare si măsură folosindu-se
termeni distincţi (în limba engleză – measurement şi measure).
A măsura → mijloc de măsurare + metodă de măsurare.
Se notează: x – mărimea măsurată, [x] – unitatea de măsură adoptată, {x}
– valoarea numerică a mărimii măsurate şi se poate scrie

de unde se obţine ecuaţia fundamentală a măsurării


x = {x} · [x] .
Adunarea (scăderea) a două mărimi fizice x1 şi x2 :
x1 ± x2 = ({x1} · [x]) ± ({x2} · [x]) = ({x1} ± {x2}) · [x]
Înmulţirea (împărţirea) a două mărimi fizice x1 şi x2 :
x1 · x2 = ({x1} · [x]) · ({x2} · [x]) = ({x1} · {x2}) · ([x] · [x])

  1
1.2. Unităţi de măsură. Modul de apariţie al coeficienţilor paraziţi la
trecerea de la formula matematică a unui fenomen la formula fizică
corespunzătoare
(vezi curs Măsurarea mărimilor electrice, UTCB, 1997, pag. 11)

Formula matematică cuprinde numai mărimi. Formula fizică cuprinde


numai valori măsurate.
Într-un sistem de unităţi incoerent formulele fizice prezintă un coeficient
parazit.
Exemplificare:
Aria A a unui dreptunghi, cu laturile a şi b, se calculează cu relaţia
A = a·b .
Unitatea de măsură adoptată pentru arie este [A] şi unitatea de măsură
adoptată pentru lungime este [L].
A = {A} · [A] a ={a} · [L] b = {b} · [L]
=> {A} · [A] = {a} · [L] · {b} · [L]

Se notează , de unde rezultă {A} = k · {a} · {b}.

Dacă se alege unitatea de măsură pentru lungime metrul, [L] = 1m, iar pentru
arie arul, [A] = 1ar = 100 m2, atunci

{A}ari = 0,01 · {a}metri · {b}metri


Evitarea apariţiei constantei parazite k:
k = 1 => [A] = [L]2 – unitatea de arie nu mai este arbitrară, ci este o
unitate derivată.
Unităţi de măsură fundamentale – unităţi a căror mărime se ia în mod
arbitrar.
Unităţi de măsură derivate – unităţi a căror mărime nu este arbitrară, se
definesc cu ajutorul unităţilor fundamentale.

  2
1.3. Sisteme de unităţi de măsură. Sisteme de unităţi incoerente şi
coerente. Sistemul internaţional de unităţi (vezi curs Măsurarea mărimilor
electrice, UTCB, 1997, pag. 12)

Sistemul de unităţi de măsură reprezintă totalitatea unităţilor de măsură


fundamentale şi derivate, care cuprind un domeniu determinat sau mai multe
domenii de măsurare.
Sistem coerent de unităţi de măsură (dispare coeficientul parazit k).
1960 – se adoptă Sistemul Internaţional de Unităţi (SI). România a adoptat SI în
anul 1961.
SI este un sistem coerent bazat pe şapte unităţi fundamentale, două
suplimentare şi un număr de unităţi derivate.
Unităţi fundamentale în SI → m, kg, s, A, K, mol, cd (definiţiile se află în cursul
Măsurarea mărimilor electrice, UTCB, 1997, pag. 13)

Unităţile suplimentare în SI sunt radianul şi sterianul. Radianul (rad)


pentru unghiul plan şi sterianul (Sr) pentru unghiul solid. (Definiţiile se află în cursul
Măsurarea mărimilor electrice, UTCB, 1997, pag. 14)

Avantaje ale aplicării SI (vezi curs Măsurarea mărimilor electrice, UTCB, 1997, pag. 14)
Multiplii şi submultiplii zecimali ai unităţilor de măsură în SI – prefixe şi
simboluri.
1018 exa E

  3