Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA A IV-A

Anul XI — Nr. 1288 Marþi, 3 iulie 2001


PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI

PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI


Societatea Comercial„ Sediul social este Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
CRIROX PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti nr. 39, bl. Z5, sc. 3, parter, ap. 33, sectorul 3. Comerciale T.M.A. SPEED CUSTOMS — S.R.L. Ón
Asociaþii societ„þii sunt Curic Toader Cristian, registrul comerþului.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5658/8.06.2001
cet„þean rom‚n, n„scut la 10.03.1973 Ón Bucure∫ti, Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 39, Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
COD SIRUES 40/4078574 bl. Z5, sc. 3, ap. 33, sectorul 3, ∫i Curic Voica, nr. 1196/1.06.2001 de notarul Maria Gabura; dovezi
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 8.02.1939 Ón privind sediul (contractul de v‚nzare-cump„rare
JUDEC√TORUL DELEGAT judeþul Ialomiþa, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil nr. 1200/6.11.1997, autentificat de notarul Cozeta
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI Ressu nr. 39, bl. Z5, sc. 3, ap. 33, sectorul 3. Petra∫; acordul asociaþiei de locatari); dovada
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr.
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ. 24/4.06.2001 emis„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i
Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu autentic„ de Ómputernicire; dovada de achitare a
DOSAR NR. 5449/SC/2001 ridicata cu produse textile. taxei de timbru; declaraþie pe proprie r„spundere
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat privind calitatea de fondator; dovada privind
ŒNCHEIEREA NR. 5543/SC/2001 integral la data de 6.06.2001. disponibilitatea firmei; copie carte de identitate;
™edinþa din data de 7 iunie 2001 Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de
100.000 lei fiecare. publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Curic Toader Cristian, 1.600.000 lei, reprezent‚nd delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii 16 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Curic Toader Cristian ∫i Curic Voica privind pierderi de 80 % ∫i Curic Voica, 400.000 lei, conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o participare la Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
CRIROX PRODCOM — S.R.L. beneficii ∫i la pierderi de 20 %. art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
Administratorul societ„þii este Curic Toader a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
JUDEC√TORUL DELEGAT Cristian cu o durat„ a mandatului de 4 ani. Societ„þii Comerciale T.M.A. SPEED CUSTOMS —
Asupra cererii de faþ„: Durata societ„þii este nelimitat„. S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de 6.06.2001 cu num„rul 71528, petenþii au solicitat prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Admite cererea formulat„ de asociatul Florea
Comerciale CRIROX PRODCOM — S.R.L. Ón registrul pronunþare. Marian, Tomescu Valentin Florin ∫i Tomescu
comerþului. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Mariana Simona ∫i, Ón consecinþ„:
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele (1/33.071) Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu * Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
nr. 2010/6.06.2001 de notarul Constantinescu Comerciale T.M.A. SPEEED CUSTOMS — S.R.L., cu
Florica; dovada privind sediul (contractul de Societatea Comercial„
urm„toarele date:
v‚nzare-cump„rare nr. 44145V/1992 Óncheiat cu T.M.A. SPEED CUSTOMS — S.R.L., Bucure∫ti
Sediul social este Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului
Societatea Comercial„ TITAN AL — S.A.; acordul nr. 118, bl. 12, sc. 3, et. 1, ap. 60, sectorul 4.
asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5659/8.06.2001 Asociaþii societ„þii sunt Florea Marian, cet„þean
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 669/6.06.2001 rom‚n, n„scut la data de 29.01.1958 Ón Bucure∫ti,
COD SIRUES 40/4078586
emis„ de C.E.C.; copie buletin de identitate; dovada domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Constantin
de achitare a taxei judiciare de timbru; dovad„ JUDEC√TORUL DELEGAT Br‚ncoveanu nr. 14, bl. B5, sc. 2, et. 7, ap. 60,
privind disponibilitatea firmei; copie certificat de DE TRIBUNALUL BUCURE™TI sectorul 4; Tomescu Valentin Florin, cet„þean
deces; chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI rom‚n, n„scut la data de 22.04.1967 Ón Bucure∫ti,
a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Victor Manu nr. 34,
Rom‚niei. bl. C1, sc. B, et. 1, ap. 4, sectorul 2, ∫i Tomescu
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul DOSAR NR. 5464/SC/2001 Mariana Simona, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele de 10.10.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón ŒNCHEIEREA NR. 5553/SC/2001 Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 118, bl. 12, sc. 3, et. 1,
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din ap. 40, sectorul 4
™edinþa din data de 7 iunie 2001
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii,
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre import-export.
Societ„þii Comerciale CRIROX PRODCOM — S.R.L. ∫i Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii Activitatea principal„ const„ Ón activit„þi ale altor
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Florea Marian, Tomescu Valentin Florin ∫i Tomescu agenþii de transport.
Mariana Simona privind autorizarea ∫i Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: integral la data de 4.06.2001.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale T.M.A. SPEED
Admite cererea formulat„ de asociatul Curic CUSTOMS — S.R.L. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Toader Cristian ∫i Curic Voica ∫i, Ón consecinþ„: 100.000 lei fiecare.
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune JUDEC√TORUL DELEGAT Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii Asupra cererii de faþ„: Florea Marian 900.000 lei, reprezent‚nd 9 p„rþi
Comerciale CRIROX PRODCOM — S.R.L., cu Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
urm„toarele date: de 6.06.2001 cu num„rul 71581, petenþii au solicitat de 45 %; Tomescu Valentin Florin, 800.000 lei,
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
reprezent‚nd 8 p„rþi sociale, cu o participare la Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
beneficii ∫i pierderi de 40 %, ∫i Tomescu Mariana 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de pronunþare.
Simona, 300.000 lei, reprezent‚nd 3 p„rþi sociale, cu asociatul unic. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
o participare la beneficii ∫i pierderi de 15 %. Asociaþii societ„þii este Dimulescu Sanda. (4/33.074)
Administratorul societ„þii este Tomescu Mariana Administratorul societ„þii este Dimulescu Sanda. *
Simona. Durata societ„þii este nelimitat„.
Durata societ„þii este nelimitat„. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Societatea Comercial„
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. NOVA STIL — S.R.L., Bucure∫ti
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la pronunþare.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5662/8.06.2001
pronunþare. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. (3/33.073) COD SIRUES 40/4078615
(2/33.072) *
* JUDEC√TORUL DELEGAT
Societatea Comercial„ NIKY & ANDY — S.R.L. DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Societatea Comercial„ Bucure∫ti LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DIMULESCU 2001 — S.R.L., Bucure∫ti AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5661/8.06.2001
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5660/8.06.2001 DOSAR NR. 5450/SC/2001
COD SIRUES 40/4078603
COD SIRUES 40/4078598 ŒNCHEIEREA NR. 5544/SC/2001
JUDEC√TORUL DELEGAT
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BUCURE™TI ™edinþa din data de 7 iunie 2001
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
DOSAR NR. 5427/SC/2001 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
DOSAR NR. 5423/SC/2001 asociatul Sandu Iulian privind autorizarea ∫i
ŒNCHEIEREA NR. 5528/SC/2001 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NOVA STIL —
ŒNCHEIEREA NR. 5526/SC/2001 S.R.L.
™edinþa din data de 7 iunie 2001
™edinþa din data de 7 iunie 2001 JUDEC√TORUL DELEGAT
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Asupra cererii de faþ„:
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul
de 6.06.2001 cu nr. 71529, petentul a solicitat
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul Stan Nicoleta Despina privind autorizarea ∫i
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Dimulescu Sanda privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NIKY & ANDY —
Comerciale NOVA STIL — S.R.L. la Oficiul
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DIMULESCU S.R.L.
registrului comerþului.
2001 — S.R.L.
JUDEC√TORUL DELEGAT Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
JUDEC√TORUL DELEGAT Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
Asupra cererii de faþ„:
Asupra cererii de faþ„: Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data nr. 2902/5.06.2001 de notarul public Cristina
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de 6.06.2001 cu num„rul 71243, petentul a solicitat Tatomir; dovezile sediului (copia certificatului de
de 6.06.2001 cu num„rul 71159, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii mo∫tenitor autentificat cu nr. 1455/16.11.1981 emis
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NIKY & ANDY — S.R.L. Ón registrul de Notariatul de stat; contractul de construire
Comerciale DIMULESCU 2001 — S.R.L. Ón registrul comerþului. nr. 262/I/6.06.1997 Óncheiat cu I.C.V.L.; acordul
comerþului. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele coproprietarului autentificat cu nr. 1535/29.05.2001,
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu de notarul public Anghel Demetrescu; acordul
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. nr. 1936/31.05.2001 de notarul Constantinescu coproprietarului autentificat cu nr. 1418/29.05.2001,
1962/4.06.2001 de notarul Florica Constantinescu; Florica; dovezi privind sediul (contractul de v‚nzare- de notarul public Zaharescu Alexandra Rodica;
dovezi privind sediul (contractul de v‚nzare- cump„rare, autentificat cu nr. 33953/7.07.1995 de acordul asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii
cump„rare, autentificat cu nr. 2948/13.10.1999 de notariatul de stat; acordul dat de coproprietar v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 635/5.06.2001
notarul public Cozeta Petra∫; contractul de nr. 033/30.05.2001, Óntocmit de avocat Rusoiu eliberat„ de C.E.C.; copia buletinului de identitate;
Ónchiriere nr. 61271/5.06.2001 Óncheiat cu Vignoli; acordul asociaþiei de locatari); dovada cerere servicii B.A.S.C.; dovada privind
Administraþia financiar„; acordul dat de privind efectuarea v„rs„m‚ntului capitalului social disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie
coproprietar, din data de 1.06.2001, Óntocmit de nr. 646/6.06.2001, emis„ de C.E.C.; copie de pe r„spundere privind calitatea de fondator; dovada
avocat Daniela Andrei; acordul asociaþiei de pa∫aport; dovada privind achitarea taxei judiciare taxei judiciare de timbru; chitanþa privind achitarea
locatari; dovada privind efectuarea v„rs„m‚ntului de timbru; Ómputernicire avocaþial„; delegaþie; taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul
capitalului social nr. 611/4.06.2001 emis„ de C.E.C.; dovada privind disponibilitatea firmei; chitanþa Oficial al Rom‚niei; chitanþa de achitare a taxei
dovada privind disponibilitatea firmei; dovad„ privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei de B.A.S.C.
privind achitarea taxei judiciare de timbru; publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Ómputernicire avocaþial„; copie carte de identitate; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din a admite prezenta cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Comerciale NOVA STIL — S.R.L. ∫i
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Societ„þii Comerciale NIKY & ANDY — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
a admite prezenta cererea, autoriz‚nd constituirea
Societ„þii Comerciale DIMULESCU 2001 — S.R.L. ∫i Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Admite cererea formulat„ de asociatul Sandu
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Admite cererea formulat„ de asociatul Stan Iulian ∫i, Ón consecinþ„:
Nicoleta Despina ∫i, Ón consecinþ„: Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Admite cererea formulat„ de asociatul Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii Societ„þii Comerciale NOVA STIL — S.R.L., cu
Dimulescu Sanda ∫i, Ón consecinþ„: Comerciale NIKY & ANDY — S.R.L., cu urm„toarele urm„toarele date:
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune date: Sediul social este Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Cozla nr. 10A, nr. 123, bl. 4, sc. D, ap. 138, sectorul 2.
Comerciale DIMULESCU 2001 — S.R.L., cu bl. A11bis, sc. B, et. 4, ap. 30, sectorul 3. Asociatul societ„þii este Sandu Iulian, n„scut la
urm„toarele date: Asociatul societ„þii este Stan Nicoleta Despina, data de 19.07.1974 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Sold. Modoran cet„þean rom‚n, n„scut„ la 6.12.1966 Ón Bucure∫ti, Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 94, bl. 14–14 A,
Ene nr. 6, bl. M94, sc. 3, et. 2, ap. 115, sectorul 5. domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cozla nr. 10A, sc. 3, et. 8, ap. 109, sectorul 1.
Societatea are un punct de lucru Ón Bucure∫ti, bl. A11bis, sc. B, et. 4, ap. 30, sectorul 3. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
str. Soldat Modoran Ene nr. 12, bl. M179, sc. 1, Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón comerþului.
parter, ap. 3, sectorul 5. urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii. Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu
Asociatul societ„þii este Dimulescu Sanda, Activitatea principal„ const„ Ón agenþii am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 9.02.1975 Ón imobiliare. predominant„ de produse nealimentare.
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Soldat Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Modoran Ene nr. 6, bl. M94, sc. 3, ap. 115, sectorul 5. integral la data de 6.06.2001. integral la data de 5.06.2001.
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
comerþului. 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu asociatul unic. asociatul unic.
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare Administratorul societ„þii este Stan Nicoleta Administratorul societ„þii este Sandu Iulian, cu o
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i Despina. durat„ a mandatului p‚n„ la 28.05.2005.
tutun. Durata societ„þii este nelimitat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
integral la data de 4.06.2001. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 3
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Societatea Comercial„ SPIGADORO — S.R.L. Florentina, 200.000 lei, reprezent‚nd dou„ p„rþi
pronunþare. Bucure∫ti sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. de 10 %.
(5/33.075) Administratorul societ„þii este Iona∫cu C„t„lina
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5664/8.06.2001
* Bianca, cu o durat„ a mandatului de 4 ani.
COD SIRUES 40/4078639 Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Societatea Comercial„ Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
METROPOLIS CONSTRUCT — S.R.L. JUDEC√TORUL DELEGAT prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Bucure∫ti DE TRIBUNALUL BUCURE™TI Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI pronunþare.
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5663/8.06.2001 (7/33.077)
DOSAR NR. 5466/SC/2001 *
COD SIRUES 40/4078627

ŒNCHEIEREA NR. 5555/SC/2001 Societatea Comercial„


JUDEC√TORUL DELEGAT
CARTAGRIS INTERNATIONAL — S.R.L.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Bucure∫ti
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5665/8.06.2001
DOSAR NR. 5465/SC/2001 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Mirandola Gianluigi, Iona∫cu C„t„lina Bianca ∫i COD SIRUES 40/4078641
ŒNCHEIEREA NR. 5554/SC/2001 Damian Graþiela Florentina privind autorizarea ∫i
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SPIGADORO — JUDEC√TORUL DELEGAT
™edinþa din data de 7 iunie 2001 DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
S.R.L.
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
JUDEC√TORUL DELEGAT AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Asupra cererii de faþ„:
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de DOSAR NR. 5422/SC/2001
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
asociatul Maghetiu Dan privind autorizarea ∫i
de 6.06.2001 cu nr. 71583, petenþii au solicitat
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale METROPOLIS ŒNCHEIEREA NR. 5525/SC/2001
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
CONSTRUCT — S.R.L. ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Comerciale SPIGADORO — S.R.L. la Oficiul
JUDEC√TORUL DELEGAT registrului comerþului. Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Asupra cererii de faþ„:
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
2819/31.05.2001 de notarul public Cristina Tatomir;
de 6.06.2001 cu nr. 71582, petentul a solicitat Penescu Aurelian ∫i Gurlui Gheorghe privind
dovezile sediului (contractul de Ónchiriere nr.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii 45340/4.06.2001 Óncheiat cu Administraþia autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
Comerciale METROPOLIS CONSTRUCT — S.R.L. la financiar„; acordul colocatarului din data de CARTAGRIS INTERNATIONAL — S.R.L.
Oficiul registrului comerþului. 1.06.2001); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului JUDEC√TORUL DELEGAT
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele capitalului social nr. 602/4.06.2001 eliberat„ de
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. C.E.C.; copia buletinului de identitate; copia Asupra cererii de faþ„:
1260/6.06.2001 de notarul public Constantinescu pa∫aportului; cerere de servicii B.A.S.C.; dovada Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
™tefania Steluþa; dovezile sediului (contractul de de 6.06.2001 cu nr. 71154, petenþii au solicitat
privind disponibilitatea firmei; declaraþie pe
v‚nzare-cump„rare nr. A473/9.06.1998 Óncheiat cu autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
proprie r„spundere privind calitatea de fondator;
PMB; acordul asociaþiei de locatari); dovada Comerciale CARTAGRIS INTERNATIONAL — S.R.L.
dovada achit„rii taxei judiciare de timbru; chitanþa
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. la Oficiul registrului comerþului.
de achitare a taxei B.A.S.C.; chitanþa de achitare a
41/6.06.2001 eliberat„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
taxei de registru ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial
autentic„ de Ómputernicire; copia buletinului de Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
al Rom‚niei.
identitate; dovada privind disponibilitatea firmei; 1994/5.06.2001 de notarul public Florica
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
dovada taxei judiciare de timbru; chitanþa privind Constantinescu; dovezile sediului (contractul de
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
v‚nzare-cump„rare nr. 24762/13.07.1993
achitarea taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón cerinþele legale privind constituirea societ„þii
autentificat la Notariatul de stat; acordul
Monitorul Oficial al Rom‚niei. comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
coproprietarului din data de 1.06.2001, autentificat
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu
de avocat Iulia Bucur); dovada efectu„rii
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 538/31.05.2001
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
eliberat„ de C.E.C.; copia buletinului de identitate;
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din constituirea Societ„þii Comerciale SPIGADORO —
dovada privind disponibilitatea firmei; dovada
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
achit„rii taxei judiciare de timbru; Ómputernicire
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a avocaþial„; copia c„rþii de identitate; chitanþa de
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea achitare a taxei de registru ∫i de publicare Ón
Societ„þii Comerciale METROPOLIS CONSTRUCT — Admite cererea formulat„ de asociaþii Mirandola Monitorul Oficial al Rom‚niei.
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Gianluigi, Iona∫cu C„t„lina Bianca ∫i Damian Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
Graþiela Florentina ∫i, Ón consecinþ„: judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune cerinþele legale privind constituirea societ„þii
Admite cererea formulat„ de asociatul Maghetiu Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
Dan ∫i, Ón consecinþ„: Societ„þii Comerciale SPIGADORO — S.R.L., cu ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune urm„toarele date: cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Uruguay urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
Societ„þii Comerciale METROPOLIS CONSTRUCT — nr. 8 A, ap. 5, sectorul 1. constituirea Societ„þii Comerciale CARTAGRIS
S.R.L., cu urm„toarele date: Asociaþii societ„þii sunt Mirandola Gianluigi, INTERNATIONAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Sediul social este Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae cet„þean italian, n„scut la data de 16.04.1949 Ón Ónmatricularea acesteia.
Titulescu nr. 3, bl. A 1, sc. 1, et. 10, ap. 78, sectorul 1. Seraide (NN), Italia, domiciliat Ón Italia, Via
Grioli 20, 46100 Mantova; Iona∫cu C„t„lina Bianca, Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Asociatul societ„þii este Maghetiu Dan, cet„þean
cet„þean rom‚n, n„scut„ la 3.02.1975 Ón Galaþi, Admite cererea formulat„ de asociaþii Penescu
rom‚n, n„scut la data de 21.12.1965 Ón Alba-Iulia,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Dr. Anton Colorian Aurelian ∫i Gurlui Gheorghe ∫i, Ón consecinþ„:
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 3,
nr. 1, bl. 9 A, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 4, ∫i Damian Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
bl. A1, ap. 78, sectorul 1.
Graþiela Florentina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
2.12.1949 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, domiciliat„ Ón Societ„þii Comerciale CARTAGRIS INTERNATIONAL —
urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii;
Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 83, bl. 85, sc. B, et. 1, S.R.L., cu urm„toarele date:
construcþii.
ap. 50, sectorul 2. Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Sic„
Activitatea principal„ const„ Ón lucr„ri de
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Alexandrescu nr. 15, sectorul 2.
construcþii, inclusiv lucr„ri de art„. urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ; Asociaþii societ„þii sunt Penescu Aurelian,
Capitalul subscris este de 5.000.000 lei, v„rsat servicii; import-export. cet„þean rom‚n, n„scut la data de 25.04.1954 Ón
integral la data de 6.06.2001. Activitatea principal„ const„ Ón cump„rare ∫i comuna Izvoru, judeþul Prahova, domiciliat Ón
Capitalul social este divizat Ón 50 p„rþi sociale a v‚nzare de bunuri imobiliare. Bucure∫ti, str. Sica Alexandrescu nr. 15, sectorul 2,
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat ∫i Gurlui Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la
asociatul unic. integral la data de 4.06.2001, participarea str„in„ 23.01.1965 Ón comuna Belciugatele, judeþul C„l„ra∫i,
Administratorul societ„þii este Maghetiu Dan. este de 1.600.000 lei. domiciliat Ón comuna Belciugatele, judeþul C„l„ra∫i.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 100.000 lei fiecare. urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: servicii; import-export.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Mirandola Gianluigi, 1.600.000 lei, reprezent‚nd 16 Activitatea principal„ const„ Ón activit„þi de
pronunþare. p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi cartare agrochimic„ ∫i pedologic„ ∫i elaborarea
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. de 80 %; Iona∫cu C„t„lina Bianca, 200.000 lei, planurilor de fertilizare ∫i a h„rþilor pedologice.
(6/33.076) reprezent‚nd dou„ p„rþi sociale, cu o participare la Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
* beneficii ∫i pierderi de 10 %, ∫i Damian Graþiela integral la data de 31.05.2001.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
100.000 lei fiecare. integral la 6.06.2001; participarea str„in„ este de urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii.
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: 1.600.000 lei. Activitatea principal„: alte unit„þi de preparare a
Penescu Aurelian, 1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a hranei.
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi 100.000 lei fiecare. Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
de 75 %, ∫i Gurlui Gheorghe, 500.000 lei, Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: integral la data de 5.06.2001.
reprezent‚nd 5 p„rþi sociale, cu o participare la Lupu Cornelia, 400.000 lei, reprezent‚nd 4 p„rþi Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
beneficii ∫i pierderi de 25 %. sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 100.000 lei fiecare.
Administratorii societ„þii sunt Penescu Aurelian 20 %, ∫i Kujovic Djuro, 1.600.000 lei, reprezent‚nd Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
∫i Gurlui Gheorghe. 16 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i Anghel Rodica-C„t„lina, 1.000.000 lei, reprezent‚nd
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. pierderi de 80 %. 10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Administratorul societ„þii este Kujovic Djuro. pierderi de 50 %, ∫i Andreescu Nicoleta, 1.000.000
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. lei, reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
pronunþare. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Administratorii societ„þii sunt Anghel Rodica-
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la C„t„lina ∫i Andreescu Nicoleta.
(8/33.078) pronunþare. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
* Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
(9/33.079) prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societatea Comercial„ * Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
D.J. INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti pronunþare.
Societatea Comercial„ Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
KATANIK COM — S.R.L., Bucure∫ti (10/33.080)
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5666/8.06.2001 *
COD SIRUES 40/4078653 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5667/8.06.2001
Societatea Comercial„
COD SIRUES 40/4078665 HOSPITALS DEVELOPMENT
JUDEC√TORUL DELEGAT
COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI JUDEC√TORUL DELEGAT
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5668/8.06.2001
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DOSAR NR. 5448/SC/2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI COD SIRUES 40/4078677

ŒNCHEIEREA NR. 5542/SC/2001 DOSAR NR. 5459/SC/2001 JUDEC√TORUL DELEGAT


DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
™edinþa din data de 7 iunie 2001 ŒNCHEIEREA NR. 5550/SC/2001 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu ™edinþa din data de 7 iunie 2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu DOSAR NR. 5349/SC/2001
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Lupu Cornelia ∫i Kujovic Djuro privind autorizarea ŒNCHEIEREA NR. 5557/SC/2001
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale D.J. Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
INTERNATIONAL — S.R.L. Anghel Rodica-C„t„lina ∫i Andreescu Nicoleta ™edinþa din data de 7 iunie 2001
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
JUDEC√TORUL DELEGAT Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Comerciale KATANIK COM — S.R.L.
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Asupra cererii de faþ„: JUDEC√TORUL DELEGAT
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
Asupra cererii de faþ„: asociatul Societatea Comercial„ FERNILEX Ltd
de 6.06.2001 cu nr. 71525, petenþii au solicitat
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
de 6.06.2001 cu nr. 71566, petenþii au solicitat Comerciale HOSPITALS DEVELOPMENT COMPANY —
Comerciale D.J. INTERNATIONAL — S.R.L. la Oficiul
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii S.R.L.
registrului comerþului.
Comerciale KATANIK COM — S.R.L. la Oficiul
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele JUDEC√TORUL DELEGAT
registrului comerþului.
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Asupra cererii de faþ„:
1768/6.06.2001 de notarul public Melania Popa;
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare
1337/5.06.2001 de notarul public Filipescu Elena de 4.06.2001 cu nr. 69890, petentul a solicitat
nr. 1410/30.03.2000 autentificat de notarul public
Gabriela; dovezile sediului (contractul de v‚nzare- autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Andrei Aurel Jean; acordul asociaþiei de locatari);
cump„rare nr. 10670/26.10.1985 autentificat la Comerciale HOSPITALS DEVELOPMENT COMPANY —
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
Notariatul de stat; acordul coproprietarului S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
nr. 000647/6.06.2001 eliberat„ de C.E.C.; copia
autentificat cu nr. 1341/5.06.2001 de notarul public Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
buletinului de identitate; copia pa∫aportului;
Filipescu Elena Gabriela); dovada efectu„rii Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Ómputernicire avocaþial„; dovada achit„rii taxei v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 200/5.06.2001 2025/23.05.2001 de notarul public Carmen
judiciare de timbru; dovada privind disponibilitatea eliberat„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de Marilena Popa; dovezile sediului (contractul de
firmei; chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a Ómputernicire; copia buletinului de identitate; Ónchiriere din data de 23.05.2001 Óncheiat cu
taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea Societatea Comercial„ MEDIST — S.A.; contractul de
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, de fondator; copia c„rþii de identitate; dovada v‚nzare-cump„rare nr. autentificat cu nr.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite achit„rii taxei judiciare de timbru; dovada privind 401/26.01.1999 de notarul public Dan T„taru);
cerinþele legale privind constituirea societ„þii disponibilitatea firmei; chitanþa de achitare a taxei certificat de bonitate bancar„ (traducere) nr.
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul 3640/1.06.2001, autentificat de notarul public
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu Oficial al Rom‚niei. Carmen Marilena Popa; dovada efectu„rii
cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 107/1.06.2001
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite emis„ de ALPHA BANK; certificat de Ónmatriculare
constituirea Societ„þii Comerciale D.J. cerinþele legale privind constituirea societ„þii (traducere); traducere; hot‚r‚rea adun„rii generale
INTERNATIONAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 (traducere); procur„ special„ ∫i autentic„ de
Ónmatricularea acesteia. ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu Ómputernicire (traducere); dovada taxei judiciare de
cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, timbru; dovada privind disponibilitatea firmei;
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea
Admite cererea formulat„ de asociaþii Lupu constituirea Societ„þii Comerciale KATANIK COM — de fondator; copia c„rþii de identitate; copii
Cornelia ∫i Kujovic Djuro ∫i, Ón consecinþ„: S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. certificate dup„ dosarul societ„þii mam„;
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ómputernicire avocaþial„; chitanþa privind achitarea
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul
Societ„þii Comerciale D.J. INTERNATIONAL — S.R.L., Admite cererea formulat„ de asociaþii Anghel Oficial al Rom‚niei.
cu urm„toarele date: Rodica-C„t„lina ∫i Andreescu Nicoleta ∫i, Ón Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Wolfgang consecinþ„: delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Amadeus Mozart nr. 4, bl. 102, sc. B, demisol, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
ap. 14, sectorul 2. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Asociaþii societ„þii sunt Lupu Cornelia, cet„þean Societ„þii Comerciale KATANIK COM — S.R.L., cu Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
rom‚n, n„scut„ la data de 16.07.1978 Ón comuna urm„toarele date: 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
Cod„e∫ti, judeþul Vaslui, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Sediul social este Ón Bucure∫ti, Strada Luteran„ admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. 102, ap. 14, nr. 5, sectorul 1. Societ„þii Comerciale HOSPITALS DEVELOPMENT
sectorul 2, ∫i Kujovic Djuro, cet„þean al Republicii Asociaþii societ„þii sunt Anghel Rodica-C„t„lina, COMPANY — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
Serbia ∫i Republicii Federale Iugoslavia, n„scut la cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 2.02.1975 Ón acesteia.
24.08.1962 Ón Belgrad, Iugoslavia, domiciliat Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lunca
Iugoslavia, Belgrad, Osmana Djukica 32. Bradului nr. 6, bl. M 31, sc. B1, ap. 100, sectorul 3, Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón ∫i Andreescu Nicoleta, cet„þean rom‚n, n„scut„ la Admite cererea formulat„ de asociatul Societatea
urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii. 13.10.1970 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Comercial„ FERNILEX Ltd ∫i, Ón consecinþ„:
Activitatea principal„: cafenele ∫i baruri f„r„ Str. Romancierilor nr. 2 A, bl. M 17, sc. B, ap. 77, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
spectacol. sectorul 6. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 5
Societ„þii Comerciale HOSPITALS DEVELOPMENT Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Societ„þii Comerciale NIADA TRAVEL &
COMPANY — S.R.L., cu urm„toarele date: Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a ACCOMMODATION — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Sediul social este Ón Bucure∫ti, bd. Caraiman Societ„þii Comerciale EXA TRANS — S.R.L., cu Ónmatricularea acesteia.
nr. 65, sectorul 1. urm„toarele date:
Asociatul societ„þii este Societatea Comercial„ Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Vlad Judeþul Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
FERNILEX Ltd, persoan„ juridic„ cipriot„, cu sediul nr. 6, bl. V12, sc. 2, et. 6, ap. 48, sectorul 3. Admite cererea formulat„ de asociatul Ciuc„
Ón Cipru, Nicosia, Them. Dervis, 15, Margarita Asociaþii societ„þii sunt Gheorghe Emanuela, ™tefan ∫i, Ón consecinþ„:
House, et. 4, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 1.02.1975 Ón Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón comuna D„buleni, judeþul Dolj, domiciliat„ Ón Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii; Bucure∫ti, str. Vlad Judeþul nr. 6, bl. V12, sc. 2, Societ„þii Comerciale NIADA TRAVEL &
construcþii. et. 6, ap. 48, sectorul 3, ∫i Gheorghe Andrei, ACCOMMODATION — S.R.L., cu urm„toarele date:
Activitatea principal„: construcþia de unit„þi cet„þean rom‚n, n„scut la 9.10.1974 Ón Bucure∫ti, Sediul social este Ón Bucure∫ti, Bd. Ficusului
spitalice∫ti. domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vlad Judeþul nr. 6, nr. 5, bl. XX7, sc. A, et. 4, ap. 10, sectorul 1.
Capitalul subscris este de 42.852.000 lei, bl. V12, sc. 2, et. 6, ap. 48, sectorul 3. Asociatul societ„þii este Ciuc„ ™tefan, cet„þean
echivalentul a 1.500 $, v„rsat integral la data de Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón rom‚n, n„scut la 27.12.1961 Ón Bucure∫ti, domiciliat
1.06.2001, participare str„in„. urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii; Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„þii nr. 18, bl. 104, sc. 2,
Capitalul social este divizat Ón 100 p„rþi sociale a import-export. et. 3, ap. 22, sectorul 5.
428.520 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de Activitatea principal„: transporturi rutiere de Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
asociatul unic. m„rfuri. serviciilor.
Administratorul societ„þii este Cern„ianu Aurel Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Activitatea principal„: alte mijloace de cazare.
Codin, cet„þean rom‚n, n„scut la 29.04.1951 Ón integral la data de 4.06.2001. Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. General Ion Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a integral la data de 25.05.2001.
Dragalina nr. 4, sectorul 5, cu o durat„ a 100.000 lei fiecare. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
mandatului de 2 ani. Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
Durata de funcþionare a societ„þii este Gheorghe Emanuela, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 asociatul unic.
nelimitat„. p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi Administratorul societ„þii este Ciuc„ ™tefan.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform de 50 %, ∫i Gheorghe Andrei, 1.000.000 lei, Durata de funcþionare a societ„þii este
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la nelimitat„.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la beneficii ∫i pierderi de 50 %. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
pronunþare. Administratorul societ„þii este Gheorghe Andrei, prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. cu o durat„ a mandatului de 4 ani. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
(11/33.081) Durata de funcþionare a societ„þii este pronunþare.
* nelimitat„. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform (13/33.083)
Societatea Comercial„ EXA TRANS — S.R.L. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. *
Bucure∫ti Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare. Societatea Comercial„ MDM Co. — S.R.L.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Bucure∫ti
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5669/8.06.2001 (12/33.082)
*
COD SIRUES 40/4078689 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5671/8.06.2001

Societatea Comercial„ COD SIRUES 40/4078706


JUDEC√TORUL DELEGAT NIADA TRAVEL & ACCOMMODATION — S.R.L.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI Bucure∫ti JUDEC√TORUL DELEGAT
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5670/8.06.2001
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
DOSAR NR. 5441/SC/2001
COD SIRUES 40/4078691
ŒNCHEIEREA NR. 5538/SC/2001 DOSAR NR. 5168/SC/2001
JUDEC√TORUL DELEGAT
™edinþa din data de 7 iunie 2001 DE TRIBUNALUL BUCURE™TI ŒNCHEIEREA NR. 5463/SC/2001
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI ™edinþa din data de 6 iunie 2001
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii DOSAR NR. 5161/SC/2001 Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan
Gheorghe Emanuela ∫i Gheorghe Andrei privind
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ŒNCHEIEREA NR. 5460/SC/2001
asociatul Mirea Mirela privind autorizarea ∫i
EXA TRANS — S.R.L.
™edinþa din data de 6 iunie 2001 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MDM Co. —
JUDEC√TORUL DELEGAT S.R.L.
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu
Asupra cererii de faþ„: Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan JUDEC√TORUL DELEGAT
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Asupra cererii de faþ„:
de 6.06.2001 cu nr. 71467, petenþii au solicitat Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
asociatul Ciuc„ ™tefan privind autorizarea ∫i
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii de 29.05.2001 cu nr. 67109, petentul a solicitat
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NIADA
Comerciale EXA TRANS — S.R.L. la Oficiul autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
TRAVEL & ACCOMMODATION — S.R.L.
registrului comerþului. Comerciale MDM Co. — S.R.L. la Oficiul registrului
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele JUDEC√TORUL DELEGAT
comerþului.
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Asupra cererii de faþ„: Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
2896/5.06.2001 de notarul public Tatomir Cristina; Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare de 29.05.2001 cu nr. 66970, petentul a solicitat nr. 782/16.05.2001 de notarul public Andon
nr. 13T/225/6.06.1992 Óncheiat cu Societatea autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Mihaela Victoria; dovezile sediului (contractul de
Comercial„ TITAN AL — S.A.; acordul Comerciale NIADA TRAVEL & ACCOMMODATION — v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr. 963/17.05.1996
coproprietarului autentificat cu nr. 1175/4.06.2001 S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. de notarul public Dumitrescu Lucia; acordul
de notarul public Daniela ™tefan; acordul asociaþiei Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele coproprietarului nr. 850/28.05.2001 autentificat de
de locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. notarul public Andon Mihaela Victoria; acordul
capitalului social nr. 598/4.06.2001 eliberat„ de 1595/22.05.2001 de notarul public Ifrim Valeric„; asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii
C.E.C.; copia buletinului de identitate; cerere de dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 376/18.05.2001
servicii B.A.S.C.; dovada privind disponibilitatea autentificat cu nr. 772/23.04.1999 de notarul public eliberat„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de
firmei; declaraþie pe proprie r„spundere privind M„ndoiu Rodica; acordul coproprietarului Ómputernicire; dovada privind disponibilitatea
calitatea de fondator; copia c„rþii de identitate; autentificat cu nr. 1517/4.05.2001 autentificat de firmei; copia c„rþii de identitate; declaraþie pe
dovada achit„rii taxei judiciare de timbru; chitanþa notarul public R„dulescu Dumitru Octavian; proprie r„spundere privind calitatea de fondator;
de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de publicare acordul asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii dovada taxei judiciare de timbru; chitanþa privind
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, chitanþa de v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 384/25.05.2001 achitarea taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón
achitare a taxei B.A.S.C. eliberat„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de Monitorul Oficial al Rom‚niei.
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Ómputernicire; copia buletinului de identitate; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite dovada taxei judiciare de timbru; dovada privind delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
cerinþele legale privind constituirea societ„þii disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 r„spundere privind calitatea de fondator; chitanþa conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei de Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
constituirea Societ„þii Comerciale EXA TRANS — delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Societ„þii Comerciale MDM Co. — S.R.L. ∫i
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Admite cererea formulat„ de asociaþii Gheorghe 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Admite cererea formulat„ de asociatul Mirea
Emanuela ∫i Gheorghe Andrei ∫i, Ón consecinþ„: admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Mirela ∫i, Ón consecinþ„:
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Racot„ nr. 2, bl. 67, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 1. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societ„þii Comerciale MDM Co. — S.R.L., cu Asociaþii societ„þii sunt Cristea Coleta-Gabriela, Societ„þii Comerciale SATELLITFILM — S.R.L., cu
urm„toarele date: cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 29.09.1954 Ón urm„toarele date:
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Medgidia, judeþul Constanþa, domiciliat„ Ón Sediul social este Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor
Balt„ nr. 139—143, bl. 6, sc. C, et. 2, ap. 37, sectorul 6. Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 1, et. 2, ap. 3, nr. 225, bl. 33—35, sc. A, et. 1, ap. 2, sectorul 2.
Asociatul societ„þii este Mirea Mirela, cet„þean sectorul 1, ∫i Croitoru Maria-Magdalena, cet„þean Asociatul societ„þii este Mirela Dojana, cet„þean
rom‚n, n„scut„ la data de 2.06.1977 Ón Bucure∫ti, rom‚n, n„scut„ la 11.05.1955 Ón Bucure∫ti, rom‚n, n„scut„ la data de 22.03.1971 Ón Constanþa,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Þible∫ nr. 40, sectorul 6. domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 225,
nr. 139–143, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 6. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul bl. 33–35, sc. A, et. 1, ap. 2, sectorul 2.
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul comerþului. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
comerþului. Activitatea principal„: intermedieri Ón comerþul urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii.
Activitatea principal„: comerþ cu ridicata cu specializat Ón v‚nzarea produselor cu caracter Activitatea principal„: comerþ cu ridicata cu
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„lþ„minte. specific, neclasificate Ón alt„ parte. aparate electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i cu aparate
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat de radio ∫i televizoare.
integral la data de 18.05.2001. integral la data de 28.05.2001. Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a integral la data de 23.05.2001.
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de 100.000 lei fiecare. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
asociatul unic. Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
Administratorul societ„þii este Mirea Mirela. asociatul unic.
Cristea Coleta-Gabriela, 1.000.000 lei, reprezent‚nd
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Administratorul societ„þii este Mirela Dojana.
10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
pierderi de 50 %, ∫i Croitoru Maria-Magdalena
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
pronunþare. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Administratorul societ„þii este Croitoru Maria-
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001. pronunþare.
Magdalena, cu o durat„ a mandatului de 4 ani.
(14/33.084) Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. (16/33.086)
* Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform *
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societatea Comercial„ Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
COLMAG TRADING — S.R.L., Bucure∫ti Societatea Comercial„
pronunþare. ANA IOANA ANDRA — S.R.L., Bucure∫ti
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5672/8.06.2001 (15/33.085)
* NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5674/8.06.2001
COD SIRUES 40/4078718
COD SIRUES 40/4078732
Societatea Comercial„
JUDEC√TORUL DELEGAT SATELLITFILM — S.R.L., Bucure∫ti
JUDEC√TORUL DELEGAT
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5673/8.06.2001 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
COD SIRUES 40/4078720
DOSAR NR. 5206/SC/2001
DOSAR NR. 5195/SC/2001
ŒNCHEIEREA NR. 5472/SC/2001 JUDEC√TORUL DELEGAT
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI ŒNCHEIEREA NR. 5470/SC/2001
™edinþa din data de 6 iunie 2001 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI ™edinþa din data de 6 iunie 2001
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu
Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan
DOSAR NR. 5174/SC/2001 Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Cristea Coleta-Gabriela ∫i Croitoru Maria-Magdalena ŒNCHEIEREA NR. 5464/SC/2001
B„ran ™tefan ∫i B„ran Maria, privind autorizarea ∫i
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
™edinþa din data de 6 iunie 2001 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ANA IOANA
Comerciale COLMAG TRADING — S.R.L.
ANDRA — S.R.L.
JUDEC√TORUL DELEGAT Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu
Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan JUDEC√TORUL DELEGAT
Asupra cererii de faþ„:
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Asupra cererii de faþ„:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
asociatul Mirela Dojana privind autorizarea ∫i Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 29.05.2001 cu nr. 67517, petenþii au solicitat
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale de 29.05.2001 cu nr. 67463, petenþii au solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
SATELLITFILM — S.R.L. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale COLMAG TRADING — S.R.L. la Oficiul
Comerciale ANA IOANA ANDRA — S.R.L. la Oficiul
registrului comerþului. JUDEC√TORUL DELEGAT registrului comerþului.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu Asupra cererii de faþ„:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
nr. 668/24.05.2001 de notarul public Virginia 484/2.05.2001 de notarul public Corici Melania;
Beldea; dovada sediului (contractul de v‚nzare- de 29.05.2001 cu nr. 67187, petentul a solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare
cump„rare autentificat cu nr. 1831/9.05.2001 de nr. 6755/11.11.1996 autentificat de notarul public
notarul public Sap∫a Iulia; acordul coproprietarului Comerciale SATELLITFILM — S.R.L. la Oficiul
registrului comerþului. Viorel M„nescu, acordul asociaþiei de locatari);
autentificat cu nr. 660/24.05.2001 de notarul public dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
Virginia Beldea; acordul asociaþiei de locatari); Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. nr. 474/29.05.2001, eliberat„ de C.E.C.; dovada
dovezi ale efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului achit„rii taxei de timbru judiciar; dovada privind
social nr. 000246 ∫i nr. 000247/28.05.2001, eliberate 1121/23.05.2001 de notarul public Maria Gabura;
disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie
de C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de dovada sediului (contractul de comodat din data de
r„spundere privind calitatea de fondator; chitanþa
Ómputernicire; copia buletinului de identitate; 22.05.2001 Óncheiat cu Petcu Ani∫oara Maria ∫i
privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei de
dovada privind disponibilitatea firmei; declaraþie Petcu Vasile; contractul de v‚nzare-cump„rare
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
pe proprie r„spundere privind calitatea de autentificat cu nr. 1870/19.03.1998 de notarul
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
fondator; dovada achit„rii taxei judiciare de timbru; public Maricia Elena; acordul asociaþiei de locatari);
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. nr. 000027/23.05.2001 eliberat„ de C.E.C.; copia
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, buletinului de identitate; dovada privind Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
cerinþele legale privind constituirea societ„þii r„spundere privind calitatea de fondator; dovada admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 taxei judiciare de timbru; chitanþa privind achitarea Comerciale ANA IOANA ANDRA — S.R.L. ∫i
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, Oficial al Rom‚niei.
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
constituirea Societ„þii Comerciale COLMAG delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Admite cererea formulat„ de asociaþii B„ran
TRADING — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón ™tefan ∫i B„ran Maria ∫i, Ón consecinþ„:
acesteia. conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Societ„þii Comerciale ANA IOANA ANDRA — S.R.L.,
Admite cererea formulat„ de asociaþii Cristea admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ro∫ia Montan„ nr. 21,
Coleta-Gabriela ∫i Croitoru Maria-Magdalena ∫i, Ón Societ„þii Comerciale SATELLITFILM — S.R.L. ∫i bl. 32, sc. 2, et. 1, ap. 27, sectorul 6.
consecinþ„: dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Asociaþii societ„þii sunt B„ran ™tefan, cet„þean
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune rom‚n, n„scut la 27.04.1933 Ón comuna Pristol,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: judeþul Mehedinþi, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
Societ„þii Comerciale COLMAG TRADING — S.R.L., Admite cererea formulat„ de asociatul Mirela Ro∫ia Montan„ nr. 21, bl. 32, sc. 2, et. 1, ap. 27,
cu urm„toarele date: Dojana ∫i, Ón consecinþ„: sectorul 6, ∫i B„ran Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 7
la 7.08.1931 Ón comuna B„leni, judeþul Galaþi, Asociatul societ„þii este Mocanu Ion, cet„þean 1.03.1974 Ón comuna Valea M„rului, judeþul Galaþi,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ro∫ia Montan„ nr. 21, rom‚n, n„scut la 25.05.1969 Ón Olteniþa, C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Octavian Goga nr. 23,
bl. 32, sc. 2, et. 1, ap. 27, sectorul 6. domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Cricovul S„rat nr. 11, bl. M106, sc. 4, et. 1, ap. 105, sectorul 3.
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón bl. 10, sc. A, ap. 27, sectorul 4. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii.
Activitatea principal„: intermedieri Ón comerþul serviciilor. Activitatea principal„: lucr„ri de instalaþii
cu produse diverse. Activitatea principal„: activit„þi de investigare ∫i electrice.
Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, protecþie a bunurilor ∫i persoanelor. Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
v„rsat integral la data de 29.05.2001. Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 24.05.2001.
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a v„rsat integral la data de 8.05.2001. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
100.000 lei fiecare. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare.
Aportul asociaþilor la capitalul social se prezint„ 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de Aportul asociaþilor la capitalul social se prezint„
astfel: B„ran ™tefan, 1.800.000 lei, reprezent‚nd 18 asociatul unic. astfel: Tomuþ„ ™tefan, 1.000.000 lei, reprezent‚nd
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la Administratorul societ„þii este Mocanu Ion. 10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la
pierderi de 90 %, ∫i B„ran Maria, 200.000 lei, Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. pierderi de 50 %, ∫i Tomuþ„ Lavinia-Daniela,
reprezent‚nd 2 p„rþi sociale, cu o participare la Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o
beneficii ∫i la pierderi de 10 %. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
Administratorul societ„þii este B„ran Maria, cu o Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Administratorul societ„þii este Tomuþ„ ™tefan.
durat„ a mandatului de 5 ani. pronunþare. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform (18/21.088) prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. * Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la pronunþare.
pronunþare. Societatea Comercial„ Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 6 iunie 2001. SECURITY SERVICE & (19/21.089)
(17/21.087) COMMUNICATIONS — S.R.L. *
* Bucure∫ti
Societatea Comercial„
Societatea Comercial„ COBRA 2001 — S.R.L. AZIMUT GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5676/8.06.2001
Bucure∫ti
COD SIRUES 40/4078756 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5678/8.06.2001

NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5675/8.06.2001 JUDEC√TORUL DELEGAT COD SIRUES 40/4078770


DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
COD SIRUES 40/4078744
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI JUDEC√TORUL DELEGAT
JUDEC√TORUL DELEGAT AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DOSAR NR. 5158/SC/2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI ŒNCHEIEREA NR. 5459/SC/2001 DOSAR NR. 5447/SC/2001
DOSAR NR. 5164/SC/2001 ™edinþa din data de 6 iunie 2001
ŒNCHEIEREA NR. 5541/SC/2001
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu
ŒNCHEIEREA NR. 5462/SC/2001 ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan
™edinþa din data de 6 iunie 2001 Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Judec„tor delegat — Veronica Prujoiu Tomuþ„ ™tefan ∫i Tomuþa Lavinia-Daniela, privind
Referent O.R.C.M.B. — Maria Þoþan autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
SECURITY SERVICE & COMMUNICATIONS — S.R.L. Tocu Raluca-Eugenia ∫i Societatea Comercial„
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
TERRA CONSULTING — S.R.L., privind autorizarea
asociatul Mocanu Ion privind autorizarea ∫i JUDEC√TORUL DELEGAT
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AZIMUT
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale COBRA 2001 —
Asupra cererii de faþ„: GRUP — S.R.L.
S.R.L.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
JUDEC√TORUL DELEGAT
JUDEC√TORUL DELEGAT de 29.05.2001 cu nr. 66900, petenþii au solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Asupra cererii de faþ„:
Asupra cererii de faþ„:
Comerciale SECURITY SERVICE & Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
COMMUNICATIONS — S.R.L. la Oficiul registrului de 6.06.2001 cu nr. 71515, petenþii au solicitat
de 29.05.2001 cu nr. 67054, petentul a solicitat
comerþului. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Comerciale AZIMUT GRUP — S.R.L. la Oficiul
Comerciale COBRA 2001 — S.R.L. la Oficiul
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. registrului comerþului.
registrului comerþului.
799/22.05.2001 de notarul public Mircea Ani∫oara; Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. nr. 1536/20.02.1991, Óncheiat cu I.C.V.L., acordul dat 734/4.06.2001 de notarul public Virginia Beldea;
1923/11.05.2001 de notarul public Dan T„taru; de coproprietar cu nr. 798/22.05.2001 autentificat dovada sediului (contractul de Ónchiriere din data
dovezile sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare de notarul public Mircea Ani∫oara, acordul de 1.06.2001 Óncheiat cu Societatea Comercial„
nr. 568/14.12.1996 autentificat de notarul public asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii AVRIG 35 — S.A.); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
Aurelia ™urubaru; acordul coproprietarului v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 57/24.05.2001, capitalului social nr. 668/6.06.2001, eliberat„ de
autentificat cu nr. 1848/8.05.2001 de notarul public eliberat„ de C.E.C.; dovada achit„rii taxei de timbru C.E.C.; copia pa∫aportului; declaraþie pe proprie
Mariana Ciobanu, acordul asociaþiei de locatari); judiciar; declaraþie pe proprie r„spundere privind r„spundere privind calitatea de administrator;
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social calitatea de fondator; dovada privind declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea
nr. 95/8.05.2001, eliberat„ de C.E.C.; copia actului disponibilitatea firmei; copia c„rþii de identitate; de fondator; copia c„rþii de identitate; decizie;
de identitate; adresa nr. 57910/21.05.2001 emis„ de chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei dovada privind disponibilitatea firmei; dovada
Ministerul de Interne; declaraþie pe proprie de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. privind achitarea taxei de timbru judiciar; copia
r„spundere privind calitatea de fondator; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul certificatului de Ónmatriculare; chitanþa privind
Ómputernicire avocaþial„; dovada privind delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele achitarea taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón
disponibilitatea firmei; dovada privind achitarea legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
taxei de timbru judiciar; chitanþa privind achitarea conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Oficial al Rom‚niei. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Comerciale SECURITY SERVICE & Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón COMMUNICATIONS — S.R.L. ∫i dispun‚nd 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Ónmatricularea acesteia. admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Comerciale AZIMUT GRUP — S.R.L. ∫i dispun‚nd
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Ónmatricularea acesteia.
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Admite cererea formulat„ de asociaþii Tomuþ„
Comerciale COBRA 2001 — S.R.L. ∫i dispun‚nd ™tefan ∫i Tomuþ„ Lavinia-Daniela ∫i, Ón consecinþ„: Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea acesteia. Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Admite cererea formulat„ de asociaþii Tocu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Raluca-Eugenia ∫i Societatea Comercial„ TERRA
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Societ„þii Comerciale SECURITY SERVICE & CONSULTING — S.R.L. ∫i, Ón consecinþ„:
Admite cererea formulat„ de asociatul Mocanu COMMUNICATIONS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ion ∫i, Ón consecinþ„: str. Mihail Cioranu nr. 4, bl. 68, sc. A, et. 6, ap. 25, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune sectorul 5. Societ„þii Comerciale AZIMUT GRUP — S.R.L., cu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Asociaþii societ„þii sunt Tomuþ„ ™tefan, cet„þean sediul Ón Bucure∫ti, Str. General Berthelot nr. 59,
Societ„þii Comerciale COBRA 2001 — S.R.L., cu rom‚n, n„scut la 27.12.1974, Ón Slobozia, judeþul sectorul 1.
urm„toarele date: Ialomiþa, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Mihail Asociaþii societ„þii sunt Tocu Raluca-Eugenia,
Sediul social este Ón Bucure∫ti, aleea Cricovul Cioranu nr. 4, bl. 88, sc. A, et. 6, ap. 25, sectorul 5, cet„þean rom‚n, n„scut„ la 17.07.1974 Ón Galaþi,
S„rat nr. 11, bl. 10, sc. A, ap. 27, sectorul 4. Tomuþa Lavinia-Daniela, cet„þean rom‚n, n„scut„ la domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Iuliu Maniu nr. 69,
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
bl. 5P, sc. 9, et. 5, ap. 329, sectorul 6, ∫i Societatea Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Comercial„ TERRA CONSULTING — S.R.L., persoan„ Admite cererea formulat„ de asociatul Societatea Admite cererea formulat„ de asociaþii Abibula
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. General Comercial„ CHEMSYNTH LLC ∫i, Ón consecinþ„: Ildiz ∫i Abibula Beatrice Roxana ∫i, Ón consecinþ„:
Berthelot nr. 59, sectorul 1. Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
serviciilor. Societ„þii Comerciale EURO FENSTER — S.R.L., cu
Societ„þii Comerciale CHEMSYNTH — S.R.L., cu
Activitatea principal„: Ónchirierea bunurilor urm„toarele date:
urm„toarele date:
imobile proprii sau Ónchiriate. Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Uranus nr. 98,
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Bor∫a nr. 22,
Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, bl. U8, sc. D, et. 2, ap. 74, sectorul 5.
bl. 3A, sc. 2, et. 2, ap. 28, sectorul 1.
v„rsat integral la data de 6.06.2001. Punctul de lucru este Ón Bucure∫ti, Str. Ov„zului
Asociatul societ„þii este Societatea Comercial„
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a nr. 7, sectorul 2.
CHEMSYNTH LLC, persoan„ juridic„ american„, cu
100.000 lei fiecare. Asociaþii societ„þii sunt Abibula Ildiz, cet„þean
sediul Ón S.U.A., 711 S, Carson St, Ste. 4, Carson City,
Aportul asociaþilor la capitalul social se prezint„ rom‚n, n„scut la 24.09.1965 Ón Timi∫oara,
Nevada 89701.
astfel: Tocu Raluca-Eugenia, 100.000 lei, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Uranus nr. 98, bl. U8,
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la sc. D, et. 2, ap. 74, sectorul 5, ∫i Abibula Beatrice
beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i Societatea urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ,
Roxana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la 16.11.1970 Ón
Comercial„ TERRA CONSULTING — S.R.L., servicii.
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Uranus
1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„rþi sociale, cu o Activitatea principal„: fabricarea altor produse
nr. 98, bl. U8, sc. D, et. 2, ap. 74, sectorul 5.
participare la beneficii ∫i pierderi de 95 %. chimice. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
Administratorul societ„þii este Alexander E. Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ,
Hergan, cet„þean american, n„scut la 14.05.1946 Ón v„rsat integral la data de 16.05.2001, participare servicii, construcþii.
Bucure∫ti, domiciliat Ón S.U.A., 1120 Westfork Drive str„in„. Activitatea principal„: lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i
Lake, Forest II 60045, cu o durat„ a mandatului de Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a dulgherie (lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie din
4 ani. 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de lemn, metal, aluminiu, materiale plastice ∫i sticl„).
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. asociatul unic. Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Administratorul societ„þii este Vi∫an Laurenþiu, v„rsat integral la data de 6.06.2001.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la 8.09.1968 Ón Pogana, Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Vaslui, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bor∫a nr. 22, 100.000 lei fiecare.
pronunþare. bloc 3A, sc. 2, et. 2, ap. 28, sectorul 1. Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Abibula Ildiz, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi
(20/33.090) Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
* prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. 50 %, ∫i Abibula Beatrice Roxana, 1.000.000 lei,
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la
Societatea Comercial„ CHEMSYNTH — S.R.L. pronunþare. beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
Bucure∫ti Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Administratorul societ„þii este Abibula Ildiz.
(21/33.091) Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
* Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5679/8.06.2001 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societatea Comercial„ Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
COD SIRUES 40/4078782
EURO FENSTER — S.R.L., Bucure∫ti pronunþare.
JUDEC√TORUL DELEGAT
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
(22/33.092)
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5680/8.06.2001 *
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI COD SIRUES 40/4078794 Societatea Comercial„
MULTIMEDIA COMMUNICATION
DOSAR NR. 5234/SC/2001 JUDEC√TORUL DELEGAT INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
ŒNCHEIEREA NR. 5513/SC/2001
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
™edinþa din data de 7 iunie 2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5681/8.06.2001

Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu COD SIRUES 40/4078809


Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre DOSAR NR. 5418/SC/2001

ŒNCHEIEREA NR. 5522/SC/2001 JUDEC√TORUL DELEGAT


Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
asociatul Societatea Comercial„ CHEMSYNTH LLC ™edinþa din data de 7 iunie 2001 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Comerciale CHEMSYNTH — S.R.L.
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
JUDEC√TORUL DELEGAT DOSAR NR. 5166/SC/2001
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Asupra cererii de faþ„: ŒNCHEIEREA NR. 5510/SC/2001
Abibula Ildiz ∫i Abibula Beatrice Roxana privind
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
autorizarea ∫i Ónmatrciularea Societ„þii Comerciale ™edinþa din data de 7 iunie 2001
de 30.05.2001 cu nr. 68045, petentul a solicitat
EURO FENSTER — S.R.L.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Comerciale CHEMSYNTH — S.R.L. la Oficiul JUDEC√TORUL DELEGAT Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
registrului comerþului.
Asupra cererii de faþ„: Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data asociatul Societatea Comercial„ MULTIMEDIA
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
de 6.06.2001, cu num„rul 70970 petenþii au INTERNATIONAL — S.R.L. privind autorizarea ∫i
788/16.05.2001 de notarul public Totorean Bogdan
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MULTIMEDIA
Claudiu Constantin; Óncheierea de rectificare nr.
Societ„þii Comerciale EURO FENSTER — S.R.L. la COMMUNICATION INTERNATIONAL — S.R.L.
2596/31.05.2001 emis„ de notarul public Totorean
Oficiul registrului comerþului.
Bogdan Claudiu Constantin; dovezile sediului JUDEC√TORUL DELEGAT
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
(contractul de comodat nr. 1453/15.05.2001 Asupra cererii de faþ„:
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
autentificat de notarul public Miu Adrian Claudiu, Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
2893/5.06.2001 de notarul public Cristina Tatomir;
acordul asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii de 29.05.2001 cu nr. 67100, petentul a solicitat
dovezile sediului (contractul de Ónchiriere nr. A
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
0416565/16.05.2001 emis„ de B.C.R.; declaraþie de 253950/4.06.2001 Ónregistrat la Administraþia
financiar„; contractul de v‚nzare-cump„rare nr. Comerciale MULTIMEDIA COMMUNICATION
asociat unic; copia buletinului de identitate; INTERNATIONAL — S.R.L. la Oficiul registrului
procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire 5579/4.10.1991 Óncheiat cu RAIAL Imobiliara — R.A.;
sentinþa civil„ pentru sediu nr. 7857/27.10.1997, comerþului.
(traducere); extras din registrul comerþului Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
(traducere); certificat de Ónmatriculare (traducere); dat„ de Judec„toria sectorului 5; acordul asociaþiei
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
proces-verbal al adun„rii generale (traducere); de locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
930/23.05.2001 de notarul public Beanga Steluþa
dovada privind disponibilitatea firmei; declaraþie capitalului social nr. 639/6.06.2001 emis„ de C.E.C.;
Leontina; dovezile sediului (contractul de comodat
pe proprie r„spundere privind calitatea de dovada privind disponibilitatea firmei; dovada
nr. 944/24.05.2001 autentificat de notarul public
administrator; dovada privind achitarea taxei de privind achitarea taxei de timbru judiciar; copia
Beanga Steluþa Leontina, acordul asociaþiei de
timbru judiciar; chitanþa privind achitarea taxei de c„rþii de identitate; chitanþa privind achitarea taxei locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul capitalului social nr. 105/24.05.2001 emis„ de
al Rom‚niei. Oficial al Rom‚niei. C.E.C..; procur„ special„ ∫i autentic„ de
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Ómputernicire; declaraþie dat„ de asociatul unic;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele dovada privind achitarea taxei de timbru judiciar;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón chitanþa privind disponibilitatea firmei; hot„r‚rea
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din adun„rii generale a asociaþilor; declaraþie pe
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale proprie r„spundere privind calitatea de
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ administrator; copia certificatului de Ónmatriculare;
a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii copia certificatului de Ónregistrare fiscal„; chitanþa
Comerciale CHEMSYNTH — S.R.L. ∫i dispun‚nd Comerciale EURO FENSTER — S.R.L. ∫i dispun‚nd privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei de
Ónmatricularea acesteia. Ónmatricularea acesteia. publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 9
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Admite cererea formulat„ de asociaþii Marghescu
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Ilie ∫i Marghescu Angela-Nicoleta ∫i, Ón consecinþ„:
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Comerciale DESA EXIM — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Ónmatricularea acesteia. Societ„þii Comerciale STIL PRINT PRODUCTION —
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: S.R.L., cu urm„toarele date:
Comerciale MULTIMEDIA COMMUNICATION
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Firuþa nr. 13-15,
INTERNATIONAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd Admite cererea formulat„ de asociatul D„niþ„ sectorul 5.
Ónmatricularea acesteia. Sorinel ∫i, Ón consecinþ„: Asociaþii societ„þii sunt Marghescu Ilie, cet„þean
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune rom‚n, n„scut la 23.07.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Ón Bucure∫ti ™os. Olteniþei nr. 140, bl. 5, sc. 5, et. 8,
Admite cererea formulat„ de asociatul Societatea Societ„þii Comerciale DESA EXIM — S.R.L., cu ap. 192, sectorul 4, ∫i Marghescu Angela-Nicoleta,
Comercial„ MULTIMEDIA INTERNATIONAL — urm„toarele date: cet„þean rom‚n, n„scut„ la 5.07.1972 Ón Singureni,
S.R.L. ∫i, Ón consecinþ„: Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 19, judeþul Giurgiu, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os.
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune bl. OD5, sc. 2, et. 4, ap. 56, sectorul 6.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Olteniþei nr. 140, bloc 5, sc. 5, et. 8, ap. 192, sectorul 4.
Asociatul societ„þii este D„niþ„ Sorinel, cet„þean Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
Societ„þii Comerciale MULTIMEDIA rom‚n, n„scut la 23.04.1965 Ón Buz„u, domiciliat Ón
COMMUNICATION INTERNATIONAL — S.R.L., cu urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ.
judeþul Buz„u, localitatea Buz„u, bd. Nicolae Activitatea principal„: alte activit„þi de tip„rire.
urm„toarele date: B„lcescu, bl. 99, et. 2, ap. 12.
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Mircea Vod„ Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón v„rsat integral la data de 30.05.2001; Capitalul
nr. 34, bl. M1, et. 6, ap. 22, sectorul 3.
urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ, social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei
Asociatul societ„þii este Societatea Comercial„
servicii, import export, construcþii. fiecare.
MULTIMEDIA INTERNATIONAL — S.R.L., persoan„
Activitatea principal„: construcþia ∫i repararea Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Mare∫al
materialului rulant Marghescu Ilie, 1.200.000 lei, reprezent‚nd 12 p„rþi
Averescu nr. 11, bl. 6, sc. B, ap. 23, sectorul 1.
Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
v„rsat integral la data de 6.06.2001, Capitalul social 60 %, ∫i Marghescu Angela-Nicoleta, 800.000 lei,
serviciilor.
este divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 8 p„rþi sociale, cu o participare la
Activitatea principal„: activit„þi de consultare
deþinute Ón totalitate de asociatul unic. beneficii ∫i la pierderi de 40 %.
pentru afaceri ∫i management.
Capitalul social subscris este de 10.000.000 lei, Administratorul societ„þii este D„niþ„ Sorinel. Administratorul societ„þii este Marghescu Ilie.
v„rsat integral la data de 24.05.2001, Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Capitalul social este divizat Ón 100 p„rþi sociale a Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
asociatul unic. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Administratorul societ„þii este Apostolescu pronunþare. pronunþare.
Mircea Alexandru cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
14.09.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. (24/33.094) (25/33.095)
Gazelei nr. 64A, sectorul 4. * *
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Societatea Comercial„ Societatea Comercial„ C & N PRESS — S.R.L.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. STIL PRINT PRODUCTION — S.R.L. Bucure∫ti
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Bucure∫ti
pronunþare.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5684/8.06.2001
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5683/8.06.2001
(23/33.093) COD SIRUES 40/4078835
* COD SIRUES 40/4078823
JUDEC√TORUL DELEGAT
Societatea Comercial„ DESA EXIM — S.R.L. JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Bucure∫ti DE TRIBUNALUL BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5682/8.06.2001
DOSAR NR. 5375/SC/2001
COD SIRUES 40/4078811 DOSAR NR. 5462/SC/2001
ŒNCHEIEREA NR. 5518/SC/2001
JUDEC√TORUL DELEGAT ŒNCHEIEREA NR. 5552/SC/2001
™edinþa din data de 7 iunie 2001
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI ™edinþa din data de 7 iunie 2001
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
DOSAR NR. 5439/SC/2001 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii Lincu Ion ∫i Iftime Constantin privind autorizarea
Marghescu Ilie ∫i Marghescu Angela-Nicoleta ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale C & N
ŒNCHEIEREA NR. 5536/SC/2001
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii PRESS — S.R.L.
™edinþa din data de 7 iunie 2001 Comerciale STIL PRINT PRODUCTION — S.R.L.
JUDEC√TORUL DELEGAT
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu JUDEC√TORUL DELEGAT
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Asupra cererii de faþ„:
Asupra cererii de faþ„: Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de 5.06.2001 cu nr. 70228, petenþii au solicitat
asociatul D„niþ„ Sorinel privind autorizarea ∫i de 6.06.2001 cu nr. 71575, petenþii au solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DESA EXIM — autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale C & N PRESS — S.R.L. la Oficiul
S.R.L. Comerciale STIL PRINT PRODUCTION — S.R.L. la registrului comerþului.
JUDEC√TORUL DELEGAT Oficiul registrului comerþului. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Asupra cererii de faþ„: Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. 1703/1.06.2001 de notarul public Budaci Mariana;
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data 2196/30.05.2001 de notarul public Dan T„taru; dovezile sediului (contractul de Ónchiriere nr.
de 6.06.2001 cu nr. 71452, petentul a solicitat
dovada sediului (contractul de Ónchiriere nr. 228321/1.11.1999 Óncheiat cu Prim„ria Bucure∫ti ∫i
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
111/30.03.2001 Óncheiat cu Societatea Comercial„ Societatea Comercial„ APOLODOR — S.A., acordul
Comerciale DESA EXIM — S.R.L. la Oficiul
CONSAL — S.A.); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului dat de coproprietarului autentificat cu nr.
registrului comerþului.
capitalului social nr. 000021/30.05.2001 emis„ de 2791/6.06.2001 de notarul Irina Daniilescu, acordul
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de proprietarului — S.C. APOLODOR — S.A., acordul
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Ómputernicire; copia buletinului de identitate; asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii
944/5.06.2001 de notarul public Simion Cristina
dovada privind disponibilitatea firmei; declaraþie v„rs„m‚ntului capitalului social nr.
Denisa; dovezile sediului (contractul de comodat nr.
pe proprie r„spundere privind calitatea de 0655457/4.06.2001 emis„ de B.C.R.; copia
941/5.06.2001 autentificat de notarul public Simion
fondator; dovada privind achitarea taxei de timbru buletinului de identitate; Ómputernicire avocaþial„;
Cristina Denisa, acordul asociaþiei de locatari);
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social judiciar; chitanþa privind achitarea taxei de registru dovada privind achitarea taxei de timbru judiciar;
nr. 657/6.06.2001 emis„ de C.E.C.; procur„ special„ ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al dovada privind disponibilitatea firmei; declaraþie
∫i autentic„ de Ómputernicire; copia buletinului de Rom‚niei. pe proprie r„spundere privind calitatea de
identitate; dovada privind disponibilitatea firmei; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul fondator; copia c„rþii de identitate; chitanþa privind
declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele achitarea taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón
de fondator; dovada privind achitarea taxei de legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
timbru judiciar; chitanþa privind achitarea taxei de conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
al Rom‚niei. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Comerciale STIL PRINT PRODUCTION — S.R.L. ∫i Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Comerciale C & N PRESS — S.R.L. ∫i dispun‚nd admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Comerciale SODI 2002 COM — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Ónmatricularea acesteia. Comerciale TECHNO MOTORS — S.R.L. ∫i Ónmatricularea acesteia.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Admite cererea formulat„ de asociaþii Lincu Ion Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Admite cererea formulat„ de asociaþii Hazim H.
∫i Iftime Constantin ∫i, Ón consecinþ„: Admite cererea formulat„ de asociaþii Dumitru Abd Al Husain ∫i Mahdi S. Yousif ∫i, Ón consecinþ„:
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Dorel ∫i Lefter Laurenþiu Teodor ∫i, Ón consecinþ„: Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societ„þii Comerciale C & N PRESS — S.R.L., cu Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Societ„þii Comerciale SODI 2002 COM — S.R.L., cu
sediul social Ón Bucure∫ti, intr. M. Eminescu nr. 1, Societ„þii Comerciale TECHNO MOTORS — S.R.L., urm„toarele date:
ap. 11, sectorul 2. cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Maria T„nase Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Fabrica de
Asociaþii societ„þii sunt Lincu Ion, cet„þean nr. 2, bl. 29, sc. B, et. 5, ap. 56, sectorul 4. Gheaþ„ nr. 16-18, bl. 95, sc. A, et. 4, ap. 28, sectorul 2.
rom‚n, n„scut la 20.05.1965 Ón Bucure∫ti, domiciliat Asociaþii societ„þii sunt Dumitru Dorel, cet„þean Asociaþii societ„þii sunt Hazim H. Abd Al Husain,
Ón Bucure∫ti, intr. M. Eminescu nr. 1, ap. 11, rom‚n, n„scut la 6.02.1956 Ón Cluj-Napoca, cet„þean irakian, n„scut Ón anul 1971 Ón Irak,
sectorul 2, ∫i Iftime Constantin, cu cet„þenie domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pe∫tera D‚mbovicioarei Basrah, domiciliat Ón Irak, Basrah, str. Hai. Alrasala
rom‚n„, n„scut la 11.07.1974 Ón comuna Focuri, nr. 2, bl. M 12, sc. 2, ap. 43, sectorul 6, ∫i Lefter nr. 9, ∫i Mahdi S. Yousif, cet„þean irakian, n„scut Ón
judeþul Ia∫i, domiciliat Ón comuna Focuri, judeþul Laurenþiu Teodor, cet„þean rom‚n, n„scut la anul 1969 Ón Irak, Bagdad, domiciliat Ón Irak,
Ia∫i. 13.08.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bagdad, str. Al. Shalaa nr. 27.
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Maria T„nase nr. 2, bl. 29, sc. B, et. 5, ap. 56, Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ, sectorul 4. urm„toarele domenii declarate: comerþ, import
servicii. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón export.
Activitatea principal„: comerþ cu am„nuntul cu urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ, Activitatea principal„: comerþ cu ridicata cu
c„rþi, jurnale ∫i articole de papet„rie. servicii. tutun.
Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, Activitatea principal„: Óntreþinerea ∫i repararea Capitalul social subscris este de 20.000.000 lei,
v„rsat integral la data de 4.06.2001, Capitalul social autovehiculelor (f„r„ reparaþiile executate Ón v„rsat integral la data de 1.06.2001, participare
este divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare. Óntreprinderile organizate de tip industrial). str„in„.
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, Capitalul social este divizat Ón 200 p„rþi sociale a
Lincu Ion, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi v„rsat integral la data de 6.06.2001. 100.000 lei fiecare.
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
50 %, ∫i Iftime Constantin, 1.000.000 lei, 100.000 lei fiecare. Hazim H. Abd Al Husain, 10.000.000 lei,
reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: reprezent‚nd 100 p„rþi sociale, cu o participare la
beneficii ∫i la pierderi de 50 %. Dumitru Dorel, 1.400.000 lei, reprezent‚nd 14 p„rþi beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Mahdi S. Yousif,
Administratorul societ„þii este Iftime Constantin, sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 10.000.000 lei, reprezent‚nd 100 p„rþi sociale, cu o
cu o durat„ a mandatului de 4 ani. 70 %, ∫i Lefter Laurenþiu Teodor, 600.000 lei, participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. reprezent‚nd 6 p„rþi sociale, cu o participare la Administratorul societ„þii este Hazim H. Abd Al
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform beneficii ∫i pierderi de 30 %. Husain.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
pronunþare. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
(26/33.096) pronunþare. pronunþare.
* Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
(27/33.097) (28/33.098)
Societatea Comercial„ * *
TECHNO MOTORS — S.R.L., Bucure∫ti
Societatea Comercial„ Societatea Comercial„
SODI 2002 COM — S.R.L., Bucure∫ti MUSCLE POWER GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5685/8.06.2001

COD SIRUES 40/4078847 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5686/8.06.2001 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5687/8.06.2001

JUDEC√TORUL DELEGAT COD SIRUES 40/4078859 COD SIRUES 40/4080010


DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI JUDEC√TORUL DELEGAT JUDEC√TORUL DELEGAT
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DOSAR NR. 5434/SC/2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI

ŒNCHEIEREA NR. 5532/SC/2001 DOSAR NR. 5440/SC/2001 DOSAR NR. 5167/SC/2001


™edinþa din data de 7 iunie 2001
ŒNCHEIEREA NR. 5537/SC/2001 ŒNCHEIEREA NR. 5511/SC/2001
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
™edinþa din data de 7 iunie 2001 ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Dumitru Dorel ∫i Lefter Laurenþiu Teodor privind
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul
TECHNO MOTORS — S.R.L. Hazim H. Abd Al Husain ∫i Mahdi S. Yousif privind Apostolescu Mircea Alexandru, privind autorizarea
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MUSCLE
JUDEC√TORUL DELEGAT
SODI 2002 COM — S.R.L. POWER GRUP — S.R.L.
Asupra cererii de faþ„:
JUDEC√TORUL DELEGAT JUDEC√TORUL DELEGAT
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 6.06.2001 cu nr. 71348, petenþii au solicitat Asupra cererii de faþ„: Asupra cererii de faþ„:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Comerciale TECHNO MOTORS — S.R.L. la Oficiul de 6.06.2001 cu num„rul 71458, petenþii au solicitat de 29.05.2001 cu num„rul 67104, petentul a
registrului comerþului. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Comerciale SODI 2002 COM — S.R.L. la Oficiul Societ„þii Comerciale MUSCLE POWER GRUP —
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. registrului comerþului. S.R.L. Ón registrul comerþului.
2023/18.04.2001 de notarul public Vl„dica Raþiu Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Janina; dovezile sediului (contractul de comodat nr. Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
2693/11.05.2001 autentificat de notarul public 1713/31.05.2001 de notarul public Melania Popa; 929/23.05.2001 de notar Beang„ Steluþa Leontina;
Vl„dica Raþiu Janina, contractul de v‚nzare- dovezile sediului (contractul de Ónchiriere nr. dovada sediu (contractul de comodat nr.
cump„rare nr. 1864/6/24.09.1990, Óncheiat cu A253704/1.06.2001, Óncheiat cu Administraþia 945/24.05.2001, autentificat de notar Beang„ Steluþa
I.C.V.L., acordul asociaþiei de locatari); dovada financiar„, acordul asociaþiei de locatari); dovada Leontina); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. capitalului social nr. 106/24.05.2001 emis„ de CEC;
000655/6.06.2001 emis„ de C.E.C; copia buletinului 000584/1.06.2001 emis„ de C.E.C; copia procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire;
de identitate; procur„ special„ ∫i autentic„ de pa∫aportului; procur„ special„ ∫i autentic„ de dovada privind disponibilitatea firmei; declaraþie
Ómputernicire; dovada privind disponibilitatea Ómputernicre (traducere); dovada privind pe proprie r„spundere privind calitatea de
firmei; dovada privind achitarea taxei de timbru disponibilitatea firmei; dovada privind achitarea fondator; dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; chitanþa
judiciar; declaraþie pe proprie r„spundere privind taxei de timbru judiciar; chitanþa privind achitarea de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de publicare
calitatea de fondator; chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
taxei de registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Oficial al Rom‚niei. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm„toarele
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 11
Societ„þii Comerciale MUSCLE POWER GRUP — Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Societ„þii Comerciale MAXIM TREI — S.R.L. ∫i
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Comerciale FUN 2001 — S.R.L., cu urm„toarele date:
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Mihail Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Admite cererea formulat„ de asociatul Sebastian nr. 27, bl. S10, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 5. Admite cererea formulat„ de asociaþii Firc„
Apostolescu Mircea Alexandru ∫i, Ón consecinþ„: Asociaþii societ„þii sunt P‚rvu Florica Alice, cu Cristian ∫i Gheorghiu Rodica Ana Maria ∫i, Ón
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la 17.02.1922 Ón consecinþ„:
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii Zimnicea, judeþul Teleorman, domiciliat„ Ón Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Comerciale MUSCLE POWER GRUP — S.R.L., cu Bucure∫ti, str. Maria Rosetti, nr. 26, ap. 10, Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
urm„toarele date: sectorul 2; Cral Alice Elena, cu cet„þenie rom‚n„, Comerciale MAXIM TREI — S.R.L., cu urm„toarele
Sediul social este Ón Bucure∫ti, Str. Gazelei n„scut„ la 21.05.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón date:
nr. 64A, sectorul 4. Bucure∫ti, str. Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc. 1, Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 1,
Asociatul societ„þii este Apostolescu Mircea et. 2, ap. 12, sectorul 5, ∫i Anghelina Marian, cu bl. M188, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 5.
Alexandru, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la cet„þenie rom‚n„, n„scut la 8.02.1964 Ón Bucure∫ti, Asociaþii societ„þii sunt Firc„ Cristian, cu
14.09.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pade∫u nr. 14, bl. 14, cet„þenie rom‚n„, n„scut la 15.02.1978 Ón Bucure∫ti,
Gazelei nr. 64A, sectorul 4. sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 4. domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 1, bl. M188,
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 5, ∫i Gheorghiu Rodica
urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii. urm„toarele domenii declarate: comerþ, servicii. Ana Maria, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la
Activitatea principal„: alte activit„þi ∫i servicii. Activitatea principal„: alte activit„þi de 4.03.1982 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
spectacole. Foc∫ani nr. 1, bl. M188, sc. 1, et. 7, ap. 42, sectorul 5.
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Capitalul subscris este de 2.500.000 lei, v„rsat Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
integral la 24.05.2001.
integral la 5.06.2001. serviciilor.
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Capitalul social este divizat Ón 25 p„rþi sociale a Activitatea principal„: cafenele ∫i baruri f„r„
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
100.000 lei fiecare. spectacol.
asociatul unic.
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Administratorul societ„þii este Apostolescu
P‚rvu Florica Alice, 1.600.000 lei, reprezent‚nd 16 integral la 1.06.2001.
Mircea Alexandru, cu o durat„ a mandatului de 2
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
ani.
pierderi de 64 %; Cral Alice Elena, 500.000 lei, 100.000 lei fiecare.
Durata societ„þii este nelimitat„. Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform reprezent‚nd 5 p„rþi sociale, cu o participare la
beneficii ∫i la pierderi de 20 %, ∫i Anghelina Marian, Firc„ Cristian, 1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 p„rþi
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la 400.000 lei, reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o
participare la beneficii ∫i la pierderi de 16 %. 75 %, ∫i Gheorghiu Rodica Ana Maria, 500.000 lei,
pronunþare. reprezent‚nd 5 p„rþi sociale, cu o participare la
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Administratorul societ„þii este P‚rvu Florica
Alice. beneficii ∫i la pierderi de 25 %.
(29/33.099) Administratorul societ„þii este Firc„ Cristian, cu
* Durata societ„þii este de 5 ani.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform o durat„ a mandatului de 5 ani.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Durata societ„þii este nelimitat„.
Societatea Comercial„ FUN 2001 — S.R.L. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Bucure∫ti Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
pronunþare.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
pronunþare.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5688/8.06.2001 (30/33.100)
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
*
COD SIRUES 40/4080022 (31/33.101)
Societatea Comercial„ MAXIM TREI — S.R.L.
*
JUDEC√TORUL DELEGAT Bucure∫ti
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI Societatea Comercial„
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI CYPROM DEVELOPMENT — S.R.L., Bucure∫ti
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5689/8.06.2001

COD SIRUES 40/4080034 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5690/8.06.2001


DOSAR NR. 5444/SC/2001
COD SIRUES 40/4080046
ŒNCHEIEREA NR. 5539/SC/2001 JUDEC√TORUL DELEGAT
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
™edinþa din data de 7 iunie 2001 JUDEC√TORUL DELEGAT
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
DOSAR NR. 5458/SC/2001
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Parvu Florica Alice, Cral Alice Elena ∫i Anghelina ŒNCHEIEREA NR. 5549/SC/2001 DOSAR NR. 5421/SC/2001
Marian, privind autorizarea ∫i Ónmatricularea
™edinþa din data de 7 iunie 2001 ŒNCHEIEREA NR. 5524/SC/2001
Societ„þii Comerciale FUN 2001 — S.R.L.
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu ™edinþa din data de 7 iunie 2001
JUDEC√TORUL DELEGAT
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Asupra cererii de faþ„: Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Firc„ Cristian ∫i Gheorghiu Rodica Ana Maria, Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii
de 6.06.2001 cu num„rul 71492, petenþii au solicitat
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Hamboullas K. Marios, Karantokis-Pierides
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale MAXIM TREI — S.R.L. Demetra, Sampson Dimitris ∫i Herodotou Panicos,
Comerciale FUN 2001 — S.R.L. Ón registrul
comerþului. JUDEC√TORUL DELEGAT privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Comerciale CYPROM DEVELOPMENT — S.R.L.
Asupra cererii de faþ„:
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data JUDEC√TORUL DELEGAT
1926/4.06.2001 de notar Mircea Mihail; dovezi sediu de 6.06.2001 cu num„rul 71564, petenþii au solicitat Asupra cererii de faþ„:
(contractul de v‚nzare-cump„rare nr. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
3296/10.12.1999, autentificat de notar Ileana Comerciale MAXIM TREI — S.R.L. Ón registrul de 6.06.2001 cu num„rul 71099, petenþii au solicitat
Tomescu; acordul asociaþiei de locatari); dovada comerþului. autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Comerciale CYPROM DEVELOPMENT — S.R.L. Ón
613/5.06.2001 emis„ de CEC; copie buletin de Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. registrul comerþului.
identitate; Ómputernicire avocaþial„; dovad„ tax„ 636/29.05.2001 de notar Corici Melania; dovezi Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
judiciar„ de timbru; dovada privind disponibilitatea sediu (contractul de v‚nzare-cump„rare nr. Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
firmei; declaraþie pe proprie r„spundere privind 27199/22.10.1992, Óncheiat cu S.C. Cotroceni — S.A.; 2897/24.05.2001 de notar D„nil„ ™tefan; Óncheierea
calitatea de fondator; chitanþa de achitare a taxei de acordul proprietarului nr. 1808/30.05.2001 de rectificare nr. 4464/5.06.2001 emis„ de notar
registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial autentificat la Biroul notarului public Laz„r D„nil„ ™tefan; dovezi sediu (contractul de comodat
al Rom‚niei. Cornelia Cristina; acordul asociaþiei de locatari); nr. 2896/24.05.2001, autentificat de notarul D„nil„
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social ™tefan; contractul de donaþie nr. 1011/15.05.1996,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele nr. 571/1.06.2001 emis„ de CEC; copie buletin de autentificat de notarul Iuliana Ciurea; acordul
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón identitate; dovada privind disponibilitatea firmei; coproprietarului autentificat cu nr. 2899/24.05.2001
conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea la Biroul notarului public D„nil„ ™tefan; acordul
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. de fondator; dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de v„rs„m‚ntului capitalului social din 25.05.2001
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. emis„ de Alpha Bank; copie pa∫aport; declaraþie pe
Societ„þii Comerciale FUN 2001 — S.R.L. ∫i Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul proprie r„spundere privind calitatea de fondator;
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Ómputernicire avocaþial„; dovad„ tax„ judiciar„ de
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón timbru; dovada privind disponibilitatea firmei;
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de
Admite cererea formulat„ de asociaþii P‚rvu Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
Florica Alice, Cral Alice Elena ∫i Anghelina Marian 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
∫i, Ón consecinþ„: admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón sediu (contractul de Ónchiriere nr. 44889/4.06.2001, JUDEC√TORUL DELEGAT
conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din Ónregistrat la Administraþia financiar„; acordul
Asupra cererii de faþ„:
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale asociaþiei de locatari; certificat de bonitate bancar„
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ (traducere) autentificat cu nr. 7360/4.06.2001 de
de 6.06.2001 cu num„rul 71543, petentul a solicitat
a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea notar Mircea Mihail; dovada efectu„rii
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Societ„þii Comerciale CYPROM DEVELOPMENT — v„rs„m‚ntului capitalului social nr.
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. 4813342/1.06.2001 emis„ de Banc Post; copie Comerciale ITALROFIM INTERMED — S.R.L. Ón
buletin de identitate; copie pa∫aport; procur„ registrul comerþului.
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire; proces-verbal Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Admite cererea formulat„ de asociaþii al adun„rii generale (traducere); extras din registrul Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Hamboullas K. Marios, Karantokis-Pierides comerþului (traducere); statut asociat persoan„ 2907/5.06.2001 de notar Tatomir Cristina; dovezi
Demetra, Sampson Dimitris ∫i Herodotou Panicos juridic„ (traducere); dovad„ tax„ judiciar„ de sediu (contractul de v‚nzare-cump„rare nr.
∫i, Ón consecinþ„: timbru; dovada privind disponibilitatea firmei; 14988/14.08.1991, Óncheiat cu S.C.A.V.L. Giule∫ti;
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea Óncheiere judec„toreasc„ privind Ónscrierea Ón
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii de fondator; chitanþa de achitare a taxei de registru cartea funciar„, nr. 5829/29.05.2001, emis„ de
Comerciale CYPROM DEVELOPMENT — S.R.L., cu ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al Judec„toria Sectorului 6; acordul asociaþiei de
urm„toarele date: Rom‚niei. locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. P„duroiu nr. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul capitalului social nr. 638/5.06.2001 emis„ de CEC;
1, bl. B24, sc. 1, et. 8, ap. 35, sectorul 4. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele cerere de servicii B.A.S.C.; dovada privind
Asociaþii societ„þii sunt Hamboullas K. Marios, cu legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie
cet„þenie cipriot„, n„scut la 6.11.1941 Ón Nicosia, conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din r„spundere privind calitatea de fondator; copie
Cipru, domiciliat Ón Cipru, Limasol; Karantokis- Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. carte de identitate; dovad„ tax„ judiciar„ de timbru;
Pierides Demetra, cu cet„þenie cipriot„, n„scut„ la 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a taxei de
26.10.1950 Ón Nicosia, Cipru, domiciliat„ Ón Cipru, admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; chitanþ„
Limasol; Sampson Dimitris, cu cet„þenie cipriot„, Societ„þii Comerciale ASCOT ROM¬NIA — S.R.L. ∫i tax„ B.A.S.C.
n„scut la 10.10.1944 Ón Famagusta, Cipru, dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
domiciliat Ón Cipru, Nicosia, ∫i Herodotou Panicos, delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
cu cet„þenie cipriot„, n„scut la 11.06.1943 Ón Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Pedoulas, Cipru, domiciliat Ón Cipru, Paphos. Admite cererea formulat„ de asociaþii Burtic„ conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Cornel ∫i Societatea Comercial„ ASCOT — S.R.L. ∫i, Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
urm„toarele domenii declarate: producþie, servicii, Ón consecinþ„: 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
construcþii. Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Activitatea principal„: lucr„ri de construcþii, Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii Societ„þii Comerciale ITALROFIM INTERMED —
inclusiv de art„. Comerciale ASCOT ROM¬NIA — S.R.L., cu
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Capitalul subscris este de 57.000.000 lei, urm„toarele date:
echivalentul a 2.000 $, v„rsat integral la 25.05.2001, Sediul social este Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 35, Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
participare str„in„. bl. A3, sc. B, et. 3, ap. 33, sectorul 3.
Admite cererea formulat„ de asociatul BÓldan
Capitalul social este divizat Ón 400 p„rþi sociale Asociaþii societ„þii sunt Burtic„ Cornel, cu
C„t„lin Constantin ∫i, Ón consecinþ„:
a 142.500 lei fiecare. cet„þenie rom‚n„, n„scut la 3.09.1931 Ón comuna
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: Flore∫ti, satul Zegujani, judeþul Mehedinþi,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Av. Petre Creþu nr. 8, Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
Hamboullas K. Marios, 25.650.000 lei, echivalentul
a 900 $, reprezent‚nd 180 p„rþi sociale, cu o et. 1, ap. 2, sectorul 1, ∫i Societatea Comercial„ Comerciale ITALROFIM INTERMED — S.R.L., cu
participare la beneficii ∫i la pierderi de 45 %; ASCOT — S.R.L., persoan„ juridic„ italian„, cu sediul urm„toarele date:
Karantokis-Pierides Demetra, 12.825.000 lei, Ón Italia, Gela (CL), Via Zona Industriale 3, str. SN Sediul social este Ón Bucure∫ti, aleea Dumbr„viþa
echivalentul a 450 $, reprezent‚nd 90 p„rþi sociale, CAP93012. nr. 3, bl. T8, sc. 1, parter, ap. 8, sectorul 6.
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 22,5 %; Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Asociatul societ„þii este BÓldan C„t„lin
Sampson Dimitris, 12.825.000 lei, echivalentul a urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ, Constantin, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la
450 $, reprezent‚nd 90 p„rþi sociale, cu o servicii. 31.07.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
participare la beneficii ∫i la pierderi de 22,5 %, ∫i Activitatea principal„: intermedieri Ón comerþul aleea Dumbr„viþa nr. 3, bl. T8, sc. 1, ap. 8, sectorul 6.
Herodotou Panicos, 5.700.000 lei, echivalentul a 200 $, cu ma∫ini, echipamente industriale, generatoare ∫i Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
reprezent‚nd 40 p„rþi sociale, cu o participare la transformatoare electrice, aparate pentru serviciilor.
beneficii ∫i la pierderi de 10 %. distribuþie ∫i comand„ electric„, nave ∫i avioane. Activitatea principal„: agenþii imobiliare.
Administratorul societ„þii este Herodotou Capitalul subscris este de 122.750.000 lei, v„rsat Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Panicos. integral la 1.06.2001; participarea str„in„ este de integral la 5.06.2001.
Durata societ„þii este nelimitat„. 62.602.500 lei. Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Capitalul social este divizat Ón 100 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. 1.227.500 lei fiecare. asociatul unic.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: Administratorul societ„þii este BÓldan C„t„lin
pronunþare. Burtic„ Cornel, 60.147.500 lei, reprezent‚nd 49 Constantin, cu o durat„ a mandatului de 4 ani.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la Durata societ„þii este nelimitat„.
(32/33.102) pierderi de 49 %, ∫i Societatea Comercial„ ASCOT — Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
* S.R.L., 62.602.500 lei, reprezent‚nd 51 p„rþi sociale, prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 51 %. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Societatea Comercial„ Administratorul societ„þii este Burtic„ Cornel, cu pronunþare.
ASCOT ROM¬NIA — S.R.L., Bucure∫ti o durat„ a mandatului de 4 ani. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
Durata societ„þii este nelimitat„. (34/33.104)
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5691/8.06.2001 *
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
COD SIRUES 40/4080058 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Societatea Comercial„ TONUS PLUS — S.R.L.
pronunþare.
Bucure∫ti
JUDEC√TORUL DELEGAT Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI (33/33.103)
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI * NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5693/8.06.2001
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Societatea Comercial„ COD SIRUES 40/4080072

DOSAR NR. 5401/SC/2001 ITALROFIM INTERMED — S.R.L., Bucure∫ti


JUDEC√TORUL DELEGAT
ŒNCHEIEREA NR. 5521/SC/2001 DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5692/8.06.2001 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
™edinþa din data de 7 iunie 2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
COD SIRUES 40/4080060
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre JUDEC√TORUL DELEGAT DOSAR NR. 5452/SC/2001
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
ŒNCHEIEREA NR. 5546/SC/2001
Burtic„ Cornel ∫i Societatea Comercial„ ASCOT — LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
S.R.L., privind autorizarea ∫i Ónmatricularea AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Societ„þii Comerciale ASCOT ROM¬NIA — S.R.L. Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
DOSAR NR. 5453/SC/2001
JUDEC√TORUL DELEGAT Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Asupra cererii de faþ„: ŒNCHEIEREA NR. 5547/SC/2001 Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data ™edinþa din data de 7 iunie 2001 Corneanu Gh. Mugurel, privind autorizarea ∫i
de 5.06.2001 cu num„rul 70703, petenþii au solicitat Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TONUS PLUS —
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii S.R.L.
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Comerciale ASCOT ROM¬NIA — S.R.L. Ón registrul
JUDEC√TORUL DELEGAT
comerþului. Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele BÓldan C„t„lin Constantin, privind autorizarea ∫i Asupra cererii de faþ„:
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ITALROFIM Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
2509/1.06.2001 de notar Andrei Aurel Jean; dovezi INTERMED — S.R.L. de 6.06.2001 cu num„rul 71538, petentul a solicitat
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 13
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii asociaþiei de locatari; dovezi ale efectu„rii 2866/4.06.2001 de notar Cristina Tatomir; dovad„
Comerciale TONUS PLUS — S.R.L. Ón registrul v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 608 ∫i sediu (contractul de Ónchiriere nr.
comerþului. nr. 609/4.06.2001 emise de CEC; copie buletin de 0077/1RP/28.05.2001 Óncheiat cu Rockpoint llc;
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele identitate; cerere de servicii B.A.S.C.; dovada contract de asociere nr. 0777/RP/17.03.2000,
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu privind disponibilitatea firmei; declaraþie pe Óncheiat cu Societatea Comercial„ IMSA — S.A.; act
nr. 2891/5.06.2001 de notar Tatomir Cristina; proprie r„spundere privind calitatea de fondator; adiþional la contractul de Ónchiriere nr. 7/4.01.2000,
dovezi sediu (contractul de v‚nzare-cump„rare dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; chitanþa de Óncheiat cu Societatea Comercial„ IMSA — S.A.;
nr. 164/29.01.2001, autentificat de notar Floarea achitare a taxei de registru ∫i a taxei de publicare dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
S¬rbu; acordul asociaþiei de locatari); dovada Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; chitanþ„ tax„ nr. 468/29.05.2001 emis„ de CEC; cerere de servicii
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. B.A.S.C. B.A.S.C.; dovada privind disponibilitatea firmei;
000582/1.06.2001 emis„ de CEC; copie buletin de Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea
identitate; cerere de servicii B.A.S.C.; dovada delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele de fondator; hot„r‚rea adun„rii generale a
privind disponibilitatea firmei; diplom„ studii; legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón acþionarilor; copie certificat de Ónregistrare fiscal„;
avizul Ministerului S„n„t„þii; dovad„ tax„ judiciar„ conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din copia Ón∫tiinþ„rii de pl„titor de TVA a firmei mam„;
de timbru; chitanþ„ tax„ B.A.S.C.; chitanþa de Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. decizie; copie carte de identitate; dovad„ tax„
achitare a taxei de registru ∫i a taxei de publicare 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a judiciar„ de timbru; chitanþa de achitare a taxei de
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea registru ∫i a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Societ„þii Comerciale FAM INSTAL CONSTRUCT — al Rom‚niei; chitanþ„ tax„ B.A.S.C.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Admite cererea formulat„ de asociaþii Dr„ghici conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Ioana ∫i Bucur Alexandru ∫i, Ón consecinþ„: Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
Societ„þii Comerciale TONUS PLUS — S.R.L. ∫i Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Comerciale FAM INSTAL CONSTRUCT — S.R.L., cu Societ„þii Comerciale CONCEPT ASA SPORT —
urm„toarele date: S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Sediul social este Ón Bucure∫ti, ™os. Olteniþei
Admite cererea formulat„ de asociatul Corneanu nr. 111, bl. 25, sc. 2, et. 7, ap. 66, sectorul 4. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Gh. Mugurel ∫i, Ón consecinþ„: Asociaþii societ„þii sunt Dr„ghici Ioana, cu Admite cererea formulat„ de asociaþii Aposteanu
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune cet„þenie rom‚n„, n„scut la 22.04.1970 Ón Slobozia, Tudor Alexandru ∫i Societatea Comercial„ ASA
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii judeþul Ialomiþa, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. HOLDING — S.A. ∫i, Ón consecinþ„:
Comerciale TONUS PLUS — S.R.L., cu urm„toarele Olteniþei nr. 111, bl. 25, sc. 2, et. 7, ap. 66, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
date: sectorul 4, ∫i Bucur Alexandru, cu cet„þenie rom‚n„, Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
Sediul social este Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei n„scut la 28.01.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Comerciale CONCEPT ASA SPORT — S.R.L., cu
nr. 156, sc. E, parter, ap. 136, sectorul 1. Bucure∫ti, calea Vitan nr. 223, bl. 3, sc. 2, et. 2, urm„toarele date:
Asociatul societ„þii este Corneanu Gh. Mugurel, ap. 67, sectorul 3. Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Logof„t Luca
cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la 10.02.1962 Ón Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Stroici nr. 15, corp A, et. 1, sectorul 2.
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei urm„toarele domenii declarate: comerþ, import- Asociaþii societ„þii sunt Aposteanu Tudor
nr. 168, bl. J, sc. C, et. 5, ap. 78, sectorul 1. export. Alexandru, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la 7.03.1982
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul Activitatea principal„: comerþ cu ridicata ∫i
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Amiral
serviciilor. import-export cu material lemnos ∫i de construcþii.
Constantin B„lescu nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 1, ∫i
Activitatea principal„: alte activit„þi referitoare la Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Societatea Comercial„ ASA HOLDING — S.A.,
s„n„tatea uman„. integral la 4.06.2001.
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
str. Logof„tul Luca Stroici nr. 15, sectorul 2.
integral la 1.06.2001. 100.000 lei fiecare.
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ,
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de Dr„ghici Ioana, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi
servicii, import export.
asociatul unic. sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
Activitatea principal„: activit„þi ale bazelor
Administratorul societ„þii este Corneanu Gh. 50 %, ∫i Bucur Alexandru, 1.000.000 lei,
sportive.
Mugurel, cu o durat„ a mandatului p‚n„ la reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
1.06.2005. beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
integral la 29.05.2001.
Durata societ„þii este nelimitat„. Administratorul societ„þii este Bucur Alexandru,
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform cu o durat„ a mandatului p‚n„ la 31.05.2005.
100.000 lei fiecare.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Durata societ„þii este nelimitat„.
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Aposteanu Tudor Alexandru, 800.000 lei,
pronunþare. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
reprezent‚nd 8 p„rþi sociale, cu o participare la
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare. beneficii ∫i la pierderi de 40 %, ∫i Societatea
(35/33.105)
Comercial„ ASA HOLDING — S.A., 1.200.000 lei,
* Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
(36/33.106) reprezent‚nd 12 p„rþi sociale, cu o participare la
Societatea Comercial„ * beneficii ∫i la pierderi de 60 %.
FAM INSTAL CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti Administratorul societ„þii este Aposteanu Tudor
Societatea Comercial„ Alexandru, cu o durat„ a mandatului p‚n„ la
CONCEPT ASA SPORT — S.R.L., Bucure∫ti 24.05.2005.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5694/8.06.2001 Durata societ„þii este nelimitat„.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
COD SIRUES 40/4080084 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5695/8.06.2001 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
JUDEC√TORUL DELEGAT COD SIRUES 40/4080096
pronunþare.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI JUDEC√TORUL DELEGAT
(37/33.107)
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
*
DOSAR NR. 5467/SC/2001 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Societatea Comercial„
ŒNCHEIEREA NR. 5556/SC/2001 LUCARM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
DOSAR NR. 5438/SC/2001
™edinþa din data de 7 iunie 2001
ŒNCHEIEREA NR. 5535/SC/2001
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5696/8.06.2001
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
™edinþa din data de 7 iunie 2001
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre COD SIRUES 40/4080101
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre JUDEC√TORUL DELEGAT
Dr„ghici Ioana ∫i Bucur Alexandru, privind
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
FAM INSTAL CONSTRUCT — S.R.L. Aposteanu Tudor Alexandru ∫i Societatea LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Comercial„ ASA HOLDING — S.A., privind AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
JUDEC√TORUL DELEGAT
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
Asupra cererii de faþ„: CONCEPT ASA SPORT — S.R.L. DOSAR NR. 5461/SC/2001
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
JUDEC√TORUL DELEGAT ŒNCHEIEREA NR. 5551/SC/2001
de 6.06.2001 cu num„rul 71584, petenþii au solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Asupra cererii de faþ„: ™edinþa din data de 7 iunie 2001
Comerciale FAM INSTAL CONSTRUCT — S.R.L. Ón Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
registrul comerþului. de 6.06.2001 cu num„rul 71444, petenþii au solicitat
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Comerciale CONCEPT ASA SPORT — S.R.L. Ón Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociatul
4511/5.06.2001 de notar ™urubaru Aurelia; dovezi registrul comerþului. Constantin Lucian, privind autorizarea ∫i
sediu (contractul de schimb autentificat cu nr. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ónmatricularea Societ„þii Comerciale LUCARM
2292/3.03.2000 de notar ™urubaru Aurelia; acordul Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. IMPEX — S.R.L.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
JUDEC√TORUL DELEGAT Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. Comerciale METROPOLIS MEDIA — S.R.L. Ón
Asupra cererii de faþ„:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data 1030/5.06.2001 de notar Nica Babalic Maria; dovezi registrul comerþului.
de 6.06.2001 cu num„rul 71573, petenþii au solicitat sediu (contractul de v‚nzare cump„rare nr. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii 1469/18.05.1999 autentificat de notar Cozeta Petra∫; Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
Comerciale LUCARM IMPEX — S.R.L. Ón registrul acordul asociaþiei de locatari); dovada efectu„rii 1149/18.05.2001 de notar Florina Dobre; dovezi
comerþului. v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 1132/5.06.2001 sediu (contractul de v‚nzare cump„rare nr.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele emis„ de BCR; copie buletin de identitate; dovada 9179/3.12.1999 autentificat de notar Vl„dica Raþiu
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr. privind disponibilitatea firmei; declaraþie pe Gheorghe; Óncheierea judec„toreasc„ privind
344/31.05.2001 de notar PÓr∫oag„ Iunia Carmen; proprie r„spundere privind calitatea de fondator; Ónscrierea Ón carte funciar„ nr. 4328/6.12.1999,
dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; chitanþa de emis„ de Judec„toria Sectorului 1; acordul
dovezi sediu (contractul de v‚nzare-cump„rare nr.
achitare a taxei de registru ∫i a taxei de publicare coproprietarului din data de 18.05.2001, Óntocmit
4045/12.10.1999 autentificat de notar dr. R„dulescu
de avocat Vartires Valentin; acordul asociaþiei de
Dumitru Octavian; acordul coproprietarului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
autentificat cu nr. 347/31.05.2001, emis de notar Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
capitalului social nr. 100/18.05.2001 emis„ de CEC;
PÓr∫oag„ Iunia Carmen); dovada efectu„rii delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
copie buletin de identitate; dovada privind
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
disponibilitatea firmei; declaraþie pe proprie
000008/4.06.2001 emis„ de CEC; copie buletin de conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din r„spundere privind calitatea de fondator;
identitate; procur„ special„ ∫i autentic„ de Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art. Ómputernicire avocaþial„; dovad„ tax„ judiciar„ de
Ómputernicire; dovada privind disponibilitatea 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a timbru; chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a
firmei; declaraþie pe proprie r„spundere privind admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
calitatea de fondator; dovad„ tax„ judiciar„ de Societ„þii Comerciale ANTONIA EXCHANGE — S.R.L. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
timbru; chitanþa de achitare a taxei de registru ∫i a ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Admite cererea formulat„ de asociaþii Alecu Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Mircea Costin ∫i Alecu Camelia Mariana ∫i, Ón art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
conformitate cu dispoziþile art. 331 ∫i urm. din
consecinþ„: a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Societ„þii Comerciale METROPOLIS MEDIA — S.R.L.
39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Societ„þii Comerciale LUCARM IMPEX — S.R.L. ∫i Comerciale ANTONIA EXCHANGE — S.R.L., cu
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. urm„toarele date:
Sediul social este Ón Bucure∫ti, bd. Regina Admite cererea formulat„ de asociaþii Predesel
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Elisabeta nr. 44, sc. A, et. 3, ap. 35, sectorul 5. Nicolae, Tesleanu Andreea Violeta ∫i Munteanu
Asociaþii societ„þii sunt Alecu Mircea Costin, cu Laurenþiu Petric„ ∫i, Ón consecinþ„:
Admite cererea formulat„ de asociatul
cet„þenie rom‚n„, n„scut la 21.05.1971 Ón Bucure∫ti, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Constantin Lucian ∫i, Ón consecinþ„:
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 3, Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Comerciale METROPOLIS MEDIA — S.R.L., cu
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii sc. 1, et. 2, ap. 4, sectorul 1, ∫i Alecu Camelia
urm„toarele date:
Comerciale LUCARM IMPEX — S.R.L., cu Mariana, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la
Sediul social este Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii Noi
urm„toarele date: 19.12.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
nr. 93—97, bl. B3, sc. B, et. 2, ap. 55, sectorul 1.
Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Gorgan Nicolae B„lcescu nr. 3, sc. 1, et. 2, ap. 4, sectorul 1. Emblema Societ„þii Comerciale METROPOLIS
Sp„taru nr. 115, sectorul 2. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul MEDIA — S.R.L. va utiliza un simbol grafic ce se va
Asociatul societ„þii este Constantin Lucian, cu serviciilor. prezenta sub forma unui dreptunghi de culoare
cet„þenie rom‚n„, n„scut la 28.10.1969 Ón Bucure∫ti, Societatea va realiza Ón principal activit„þi albastr„, Ón care este inclus„ denumirea Societ„þii
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gorgan Sp„taru nr. 115, auxiliare, neclasificate Ón alt„ parte (birou de Comerciale METROPOLIS MEDIA, Ón care cuv‚ntul
sectorul 2. schimb valutar). METRO este scris cu majuscule ∫i cu culoarea verde,
Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Capitalul subscris este de 10.000.000 lei, v„rsat îPolis“ este scris cu o singur„ majuscul„ ∫i cu alb,
urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ, integral la 5.06.2001. iar media este scris dedesubt cu litere mici. Œn
servicii, construcþii. Capitalul social este divizat Ón 100 p„rþi sociale a dreapta avem majuscula M de tipar, groas„ ∫i alb„,
Activitatea principal„: comerþ cu ridicata cu
100.000 lei fiecare. pe fond albastru ∫i Ónc„lecat„ de un îp“ de tipar
produse cosmetice ∫i de parfumerie.
Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel: scris cu verde, care iese din careul albastru.
Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
Alecu Mircea Costin, 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50
integral la 4.06.2001.
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i la
Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de pierderi de 50 %, ∫i Alecu Camelia Mariana,
asociatul unic. 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50 p„rþi sociale, cu o
Administratorul societ„þii este Constantin participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
Lucian. Administratorul societ„þii este Alecu Mircea
Durata societ„þii este nelimitat„. Costin.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Durata societ„þii este nelimitat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Asociaþii societ„þii sunt Predesel Nicolae, cu
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
cet„þenie rom‚n„, n„scut la 8.08.1967 Ón Bucure∫ti,
pronunþare. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
domiciliat Ón comuna Mogo∫oaia, str. Poieni nr. 96,
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. pronunþare.
judeþul Ilfov; Tesleanu Andreea Violeta, cu cet„þenie
(38/33.108) Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001. rom‚n„, n„scut„ la 23.06.1978 Ón Bucure∫ti,
* (39/33.109) domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Paris nr. 24, sectorul 1,
* ∫i Munteanu Laurenþiu-Petric„, cu cet„þenie
Societatea Comercial„
rom‚n„, n„scut la 5.10.1969 Ón Br„ila, domiciliat Ón
ANTONIA EXCHANGE — S.R.L., Bucure∫ti Societatea Comercial„ Br„ila, str. Clo∫ca nr. 10, judeþul Br„ila.
METROPOLIS MEDIA — S.R.L., Bucure∫ti Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5697/8.06.2001 urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ,
servicii.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5698/8.06.2001
COD SIRUES 40/4080113 Activitatea principal„: editarea revistelor ∫i a
COD SIRUES 40/4080125 periodicelor ale c„ror apariþii au o frecvenþ„ mai
JUDEC√TORUL DELEGAT mic„ de 4 ori pe s„pt„m‚n„ ∫.a.m.d.
DE TRIBUNALUL BUCURE™TI JUDEC√TORUL DELEGAT Capitalul subscris este de 2.100.000 lei, v„rsat
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE TRIBUNALUL BUCURE™TI integral la 18.05.2001.
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI Capitalul social este divizat Ón 21 p„rþi sociale a
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI 100.000 lei fiecare.
DOSAR NR. 5424/SC/2001 Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Predesel Nicolae, 700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„rþi
ŒNCHEIEREA NR. 5527/SC/2001 DOSAR NR. 5428/SC/2001
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi
™edinþa din data de 7 iunie 2001 ŒNCHEIEREA NR. 5529/SC/2001 de 33,34 %; Tesleanu Andreea-Violeta, 700.000 lei,
reprezent‚nd 7 p„rþi sociale, cu o participare la
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu ™edinþa din data de 7 iunie 2001 beneficii ∫i la pierderi de 33,33 %, ∫i Munteanu
Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre Laurenþiu-Petric„, 700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„rþi
Judec„tor delegat — Rodica PÓrvu
Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii Referent O.R.C.M.B. — Crihan Petre sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi
Alecu Mircea Costin ∫i Alecu Camelia Mariana, de 33,33 %.
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Pe rol soluþionarea cererii formulate de asociaþii Administratorul societ„þii este Predesel Nicolae,
Comerciale ANTONIA EXCHANGE — S.R.L. Predesel Nicolae, Tesleanu Andreea-Violeta ∫i cu o durat„ a mandatului de un an.
Munteanu Laurenþiu Petric„, privind autorizarea ∫i Durata societ„þii este nelimitat„.
JUDEC√TORUL DELEGAT Ónmatricularea Societ„þii Comerciale METROPOLIS Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Asupra cererii de faþ„: MEDIA — S.R.L. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
JUDEC√TORUL DELEGAT
de 6.06.2001 cu num„rul 71229, petenþii au solicitat pronunþare.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Asupra cererii de faþ„: Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 7 iunie 2001.
Comerciale ANTONIA EXCHANGE — S.R.L. Ón Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data (40/33.110)
registrul comerþului. de 6.06.2001 cu num„rul 71252, petenþii au solicitat *
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001 15
Societatea Comercial„ 880126, eliberat de Poliþia Constanþa la data de 6. protocolul de predare-primire nr. 6212 din
JOHNSON MARINE SERVICES — S.R.L. 10.03.1996, cod numeric personal 1611212131217. data de 20.12.1990, Óncheiat cu SILOZ CONSTANÞA;
Constanþa Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu 7. procesul-verbal de recepþie nr. 5833 din data
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu de 10.09.1976, Óncheiat cu ŒNTREPRINDEREA
denumirea JOHNSON MARINE SERVICES — S.R.L., SILOZ PORT CONSTANÞA;
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 13/1240/2001
av‚nd sediul social Ón Constanþa, Incint„ port, 8. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 677 din
COD SIRUES 133219937 Poarta 4, judeþul Constanþa, conform contractului data de 5.02.1996, eliberat de Judec„toria Slobozia;
de colaborare din data de 14.05.2001, valabil p‚n„ 9. contractul de Ónchiriere pentru sediul social,
JUDEC√TORUL DELEGAT la data de 31.12.2001. nr. 99 din data de 24.01.2001, Óncheiat cu Societatea
DE TRIBUNALUL CONSTANÞA Obiectul de activitate Comercial„ TCIF — S.A.;
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI Activitatea principal„: – intermedieri Ón comerþul 10. procesul-verbal de predare-primire nr. 99,
cu ma∫ini, echipamente industriale, nave ∫i Óncheiat cu Societatea Comercial„ AGROEXPORT —
DOSAR NR. 7814/17.05.2001 avioane. S.A.;
5114 – intermedieri pentru v‚nz„ri de ma∫ini, 11. procura special„ ∫i autentic„ de
ŒNCHEIEREA NR. 858/25.05.2001 utilaje industriale ∫i mijloace de transport, inclusiv Ómputernicire autentificat„ cu nr. 638 din data de
™edinþa din 25 mai 2001 armament, Ón afar„ de automobile, biciclete ∫i 9.04.2001 de notarul public Doiniþa Cri∫an;
motociclete, efectuate pe baz„ de contract sau plat„. 12. copii certificate dup„ dosarul societ„þii-mam„
Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia Celelalte activit„þi sunt conform actului nr. 30216 din data de 7.03.2001, eliberate de Oficiul
Referent O.R.C. — Þapu Corina constitutiv autentificat cu nr. 1085 din data de Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti.
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Misa 14.05.2001 de notarul public Paraschiva Calmuschi. Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
Gheorghe privind autorizarea constituirii ∫i Se ia act de renunþare la codul 4534 ∫i la judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JOHNSON activitatea de leasing de la codul 7110. cerinþele legale privind constituirea societ„þii
MARINE SERVICES — S.R.L. Capitalul social comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
JUDEC√TORUL DELEGAT
social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Asupra cererii de faþ„: sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Participarea asociatului la capitalul social: Comerciale AGROEXPORT ™I SILOZ PORT
de 17.05.2001 cu nr. 7814, petentul a solicitat B„tr‚nu Adrian, aport la capital 2.000.000 lei, CONSTANÞA — S.A. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % acesteia.
Comerciale JOHNSON MARINE SERVICES — S.R.L. din capitalul social total, av‚nd cota de participare
la Oficiul registrului comerþului. la beneficii/pierderi de 100 %. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Administrator: Admite cererea formulat„ de Dinu Mihai Daniel,
Ónscrisuri: B„tr‚nu Adrian, cet„þean rom‚n, n„scut la data domiciliat Ón Constanþa, str. B.P. Hasdeu nr. 1123A,
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1085 din de 12.12.1961 Ón Br„ila, judeþul Br„ila, cod numeric bl. L6, ap. 39, judeþul Constanþa, ∫i, Ón consecinþ„:
data de 14.05.2001 de notarul public Paraschiva personal 1611212131217, domiciliat Ón Constanþa,
Calmuschi; Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
bd. I. G. Duca nr. 46, judeþul Constanþa, cod po∫tal
2. contractul de asociere din data de 14.05.2001, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
8700, av‚nd puteri depline.
Óncheiat cu Societatea Comercial„ BAMS MARITIME — Societ„þii Comerciale AGROEXPORT ™I SILOZ
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
S.R.L.; PORT CONSTANÞA — S.A., cu urm„toarele date:
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
3. declaraþia privind acceptul pentru sediul Acþionari:
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
firmei din data de 15.05.2001, dat„ de Administraþia 1. Societatea Comercial„ RODAN IND — S.R.L., cu
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Porturilor Maritime Constanþa; sediul Ón Bucure∫ti, str. Argentina nr. 41, sectorul 1,
pronunþare.
4. actul adiþional din data de 15.09.2000; Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
R„mas„ irevocabil„ la data de 25 mai 2001.
5. contractul de Ónchiriere pentru sediul social Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1858/1991;
(41/33.111)
nr. 1392 din data de 1.01.1999; 2. SIF IV MUNTENIA, cu sediul Ón Bucure∫ti,
*
6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului Slaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, Ónmatriculat„ la
social nr. 5 din data de 15.05.2001, eliberat„ de Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
Societatea Comercial„
ALPHA BANK; AGROEXPORT ™I SILOZ Bucure∫ti cu nr. J 40/27499/1992;
7. declaraþia pe proprie r„spundere autentificat„ PORT CONSTANÞA — S.A., Constanþa 3. Societatea Comercial„ BRITANNIA — S.A., cu
cu nr. 1087 din data de 14.05.2001 de notarul public sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 29, bl. P2,
Paraschiva Calmuschi; sc. A, ap. 10, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
8. specimen de semn„tur„ autentificat cu nr. NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 13/1164/2001 Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti
2588 din data de 14.05.2001 de notarul public cu nr. J 40/24067/1994;
COD SIRUES 133219183
Paraschiva Calmuschi; 4. Societatea Comercial„ AGREX SHIPING AND
9. procura special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire TRADING — S.R.L., cu sediul Ón Constanþa, Incint„
JUDEC√TORUL DELEGAT
autentificat„ cu nr. 1086 din data de 14.05.2001 de port, Dana 18, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
DE TRIBUNALUL CONSTANÞA
notarul public Paraschiva Calmuschi; Comerþului al Judeþului Constanþa cu nr.
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
10. copie buletin de identitate; J 13/2974/1991;
11. chitanþa de plat„ a taxei de registru nr. 5. PAS AGROEXPORT ™I SILOZ PORT, cu sediul
3548478 din data de 17.05.2001, eliberat„ de DOSAR NR. 7710/27.04.2001
Ón Bucure∫ti, str. Brezoianu nr. 43, sectorul 1, actul
Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ ŒNCHEIEREA NR. 762/14.05.2001 de Ónfiinþare 0/101/9.06.1994, eliberat de
Constanþa; Judec„toria Sectorului 1;
12. chitanþa pentru plata public„rii Ón Monitorul ™edinþa din 14 mai 2001
6. BROADHURST INVESTMENTS LTD., cu sediul
Oficial al Rom‚niei nr. 3477508 din data de Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia Ón Cipru, localitatea Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III
15.05.2001, eliberat„ de Camera de Comerþ, Referent O.R.C. — Þapu Corina Avenue, Ónfiinþat„ cu actul eliberat de autorit„þile
Industrie ∫i Agricultur„ Constanþa; din Cipru;
13. chitanþa de plat„ a taxei de timbru nr. Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Dinu
7. AICHHORN CO KOMM GES VIENA, cu sediul
1066669 din data de 14.05.2001, eliberat„ de Mihai Daniel privind autorizarea constituirii ∫i
Ón Austria, Viena, Taborstrasse nr. 240/A, Ónfiinþat„
Trezoreria Constanþa; Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AGROEXPORT
™I SILOZ PORT CONSTANÞA — S.A. cu actul nr. 16489, eliberat de autorit„þile din Viena;
14. adresa nr. 23023 din data de 22.05.2001,
8. AMEROPA AG., cu sediul Ón Elveþia, localitatea
eliberat„ de Administraþia Porturilor Maritime JUDEC√TORUL DELEGAT Basel, str. 4102 Benningen Rebgasse nr. 108,
Constanþa — S.A.
Asupra cererii de faþ„: Ónfiinþat„ cu actul KOB-G/DA/272/1991, eliberat de
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data autorit„þile din Elveþia;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
de 27.04.2001 cu nr. 7710, petentul a solicitat 9. Societatea Comercial„ COMAICO — S.A., cu
cerinþele legale privind constituirea societ„þii
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii sediul Ón localitatea Bucure∫ti, Comuna 1
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
Comerciale AGROEXPORT ™I SILOZ PORT Decembrie 1918, judeþul Ilfov, Ónmatriculat„ la
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, CONSTANÞA — S.A. la Oficiul registrului Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd comerþului. Bucure∫ti cu nr. J 40/169/1991;
constituirea Societ„þii Comerciale JOHNSON Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele 10. acþionari tip list„ persoane fizice (acþionari de
MARINE SERVICES — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónscrisuri: tip list„).
Ónmatricularea acesteia. 1. chitanþa de plat„ a taxei de registru nr. Forma juridic„, denumirea, sediul: societate pe
3546449 din data de 27.04.2001, eliberat„ de acþiuni, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ AGROEXPORT ™I SILOZ PORT CONSTANÞA — S.A.,
Admite cererea formulat„ de Misa Gheorghe, Constanþa; av‚nd sediul social Ón Constanþa, Incint„ port, Dana
domiciliat Ón Constanþa, ™os. Mangaliei nr. 67, 2. chitanþa de plat„ a taxei de timbru nr. 1136147 18, judeþul Constanþa, conform adresei nr. 1530 din
bl. SM6, ap. 6, judeþul Constanþa, ∫i, Ón consecinþ„: din data de 11.04.2001, eliberat„ de Trezoreria data de 26.04.2001.
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Constanþa; Obiectul de activitate
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a 3. adresa nr. 6034 din data de 27.04.2001, Activitate anterioar„: schimbarea sediului din alt
Societ„þii Comerciale JOHNSON MARINE SERVICES — eliberat„ de Camera de Comerþ, Industrie ∫i judeþ.
S.R.L., cu urm„toarele date: Agricultur„ Constanþa; Activitatea principal„: 5111 – intermedieri Ón
Asociat: 4. actul adiþional autentificat cu nr. 778 din data comerþul cu materii prime agricole, animele vii,
B„tr‚nu Adrian, n„scut la data de 12.12.1961 Ón de 26.04.2001 de notarul public Doiniþa Cri∫an; materii prime textile ∫i cu semiproduse.
Br„ila, judeþul Br„ila, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón 5. adresa nr. 1530 din data de 26.04.2001, Celelalte activit„þi sunt conform actului adiþional
Constanþa, bd. I. G. Duca nr. 46, judeþul Constanþa, eliberat„ de AGROEXPORT ™I SILOZ PORT autentificat cu nr. 778 din data de 26.04.2001 de
cod po∫tal 8700, identificat cu B.I. seria G.T. nr. CONSTANÞA; notarul public Doiniþa Cri∫an.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1288/3.VII.2001
Capitalul social reprezent‚nd 3,7600 % din capitalul social total, 7. Gal Mih„il„, cet„þean rom‚n, cet„þean rom‚n,
capitalul social subscris: 18.746.000.000 lei; av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi n„scut la data de 5.02.1937 Ón localitatea Herina,
capitalul social v„rsat: 18.746.000.000 lei, din care de 3,7600 %; judeþul Bistriþa-N„s„ud, cod numeric personal
18.719.218.000 lei, 446.363 $; valoare aport Ón 8. AMEROPA AG, aport la capital 202.450.000 lei, 1370205400454, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu
natur„: 18.436.093.000 lei; participarea str„in„ la din care 196.450.000 lei ∫i 100.000 $, din care Delavrancea nr. 2, ap. 11, sectorul 1.
capitalul social: 2.437.250.000 lei, din care: valoare aport Ón natur„ 196.450.000 lei, echival‚nd Cenzori:
2.410.468.000 lei, 446.363 $; num„rul total de cu 8.098 acþiuni, reprezent‚nd 1,0800 % din 1. Constantinescu George, cet„þean rom‚n,
acþiuni: 749.840; valoarea unei acþiuni: 25.000 lei. capitalul social total, av‚nd cota de participare la n„scut la data de 20.05.1926 Ón localitatea Berca-
Participarea asociaþilor la capitalul social: beneficii/pierderi de 1,0800 %; Joseni, judeþul Buz„u, cod numeric personal
1. Societatea Comercial„ RODAN IND — S.R.L., 9. Societatea Comercial„ COMAICO — S.A., aport 1260520400079, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
aport la capital 1.096.650.000 lei, din care valoare la capital 58.125.000 lei, din care valoare aport Ón M„r„∫e∫ti nr. 86, bl. 1, sc. A, ap. 1, sectorul 4;
aport Ón natur„ 1.078.511.441 lei, echival‚nd cu natur„ 57.161.888 lei, echival‚nd cu 2.325 acþiuni, 2. Buru Constantin, cet„þean rom‚n, n„scut la
43.866 acþiuni, reprezent‚nd 5,8500 % din capitalul reprezent‚nd 0,3101 % din capitalul social total, data de 19.08.1931 Ón localitatea Dedule∫ti, judeþul
social total, av‚nd cota de participare la av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de Arge∫, cod numeric personal 1310811940064,
beneficii/pierderi de 5,8500 %; 0,3101 %; domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh. ™tefan Burcu∫i
2. SIF IV MUNTENIA, aport la capital 10. List„ acþionari persoane fizice, aport la nr. 4, sectorul 1;
2.667.175.000 lei, din care valoare aport Ón natur„ capital 570.500.000 lei, din care valoare aport Ón 3. Cernat Petre Mihail, cet„þean rom‚n, n„scut la
2.626.673.488 lei, echival‚nd cu 106.687 acþiuni, natur„ 561.009.938 lei, echival‚nd cu 22.820 data de 28.04.1943 Ón R‚mnicu V‚lcea, judeþul
reprezent‚nd 14,2280 % din capitalul social total, acþiuni, reprezent‚nd 3,0430 % din capitalul social V‚lcea, cod numeric personal 1430428400040,
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 264,
14,2280 %; de 3,0430 %.
bl. 10, sc. B, ap. 45, sectorul 2;
3. Societatea Comercial„ BRITANNIA — S.A., Administratori:
4. Andreiescu George, cenzor supleant, cet„þean
aport la capital 5.488.325.000 lei, din care valoare 1. F„niþ„ Triþ„, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
rom‚n, n„scut la data de 17.09.1923 Ón localitatea
aport Ón natur„ 5.397.534.948 lei, echival‚nd cu 19.02.1929 Ón localitatea Voineasa, judeþul V‚lcea,
Mihoveni, judeþul Suceava, cod numeric personal
219.533 acþiuni, reprezent‚nd 29,2773 % din cod numeric personal 1290219400207, domiciliat Ón
1230917400021, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os.
capitalul social total, av‚nd cota de participare la Bucure∫ti, str. Aurel Vlaicu nr. 28, sectorul 2;
Giurgiului nr. 124, ap. 166, sectorul 4.
beneficii/pierderi de 29,2773 %; 2. Carabogdan Ana Maria, cet„þean rom‚n,
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
4. Societatea Comercial„ AGREX SHIPING AND n„scut„ la data de 7.06.1960 Ón Bucure∫ti, cod
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
TRADING — S.R.L., aport la capital 3.708.250.000 lei, numeric personal 2600607400028, domiciliat„ Ón
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
din care valoare aport Ón natur„ 3.646.027.917 lei, Bucure∫ti, Bd. Aviatorilor nr. 64, ap. 2;
Puncte de lucru:
echival‚nd cu 148.330 acþiuni, reprezent‚nd 3. Botea Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la
data de 26.02.1954 Ón Constanþa, cod numeric 1. Punct de lucru cu sediul Ón Craiova, str.
19,7816 % din capitalul social total, av‚nd cota de
participare la beneficii/pierderi de 19,7816 %; personal 1540226131210, domiciliat Ón Constanþa, Nicolae Romanescu nr. 35, judeþul Dolj, conform
5. PAS AGROEXPORT ™I SILOZ PORT, aport la bd. Aurel L„pu∫neanu nr. 189, bl. 7, sc. E, ap. 90, contractului de Ónchiriere pentru sediul social
capital 2.719.725.000 lei, din care valoare aport Ón judeþul Constanþa, cod po∫tal 8700; nr. 99 din data de 24.01.2001, valabil p‚n„ la
natur„ 2.684.091.830 lei, echival‚nd cu 108.789 4. Havrilet Niculae, cet„þenie rom‚n„, n„scut la 31.12.2001.
acþiuni, reprezent‚nd 14,5083 % din capitalul social data de 14.08.1956 Ón localitatea Valea Vi∫eului, 2. Punct de lucru cu sediul Ón ora∫ul Amara, Str.
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi judeþul Maramure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, B„ilor nr. 188, judeþul Ialomiþa, conform
de 14,5083 %; Strada Str‚mb„ nr. 46, judeþul Mure∫; contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 677 din data
6. BROADHURST INVESTMENTS LTD., aport la 5. Csorba Florian Ladislau, cet„þean rom‚n, de 5.02.1996.
capital 1.529.950.000 lei, din care valoare aport Ón n„scut la data de 15.08.1969 Ón Pite∫ti, judeþul Societatea Comercial„ AGROEXPORT ™I SILOZ
natur„ 1.504.563.550 lei, echival‚nd cu 61.198 Arge∫, cod numeric personal 1690815034992, PORT CONSTANÞA — S.A. are o reprezentanþ„ cu
acþiuni, reprezent‚nd 8,1615 % din capitalul social domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Zimbrului, bl. 63, sc. A, sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion Brezoianu nr. 43,
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi ap. 5; sectorul 1, pe o perioad„ nelimitat„, conform
de 8,1615 %; 6. Cocoru Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data Hot„r‚rii Guvernului nr. 1293/1990.
7. AICHHORN CO KOMM GES VIENA, aport la de 27.06.1939 Ón localitatea Borcea, judeþul C„l„ra∫i, Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
capital 704.850.000 lei, din care 684.068.000 lei ∫i cod numeric personal 2390627400041, domiciliat„ pronunþare.
346.363 $, din care valoare aport Ón natur„ Ón Bucure∫ti, str. Traian nr. 96, bl. L112B, sc. 2, R„mas„ irevocabil„ la data de 14 mai 2001.
684.068.000 lei, echival‚nd cu 28.194 acþiuni, ap. 28, sectorul 3; (42/33.112)

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1288/3.VII.2001 conþine 16 pagini. Preþul 6.976 lei ISSN 1220 — 4889