Sunteți pe pagina 1din 7

MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ

- sinteză -

I. COMPONENTA ECONOMICĂ

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


1. Tratarea veniturilor în perioada de Măsura a fost realizată prin adoptarea OUG nr. 28/2009 Măsura vizează reducerea sarcinii fiscale
şomaj tehnic (maxim trei luni), după privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. pentru agenţii economici aflaţi în dificultate.
cum urmează: din punct de vedere al Prin OUG nr. 4/2010, pe perioada suspendării temporare a
angajatului – ca venituri de natură non – activităţii, totale sau parţiale, a unui agent economic, statul
salarială şi aplicarea regimului va susţine de la buget plata tuturor contribuţiilor de asigurări
corespunzător de impozitare; din punct sociale, urmând ca salariatul să primească 75% din salariul
de vedere al angajatorului: scutirea de la de bază corespunzător locului de muncă ocupat. De
plata contribuţiilor către bugetul de stat asemenea, salariatul este scutit de plata impozitului pe
şi al asigurărilor sociale. venit. Facilităţile privind şomajul tehnic se aplică pentru 90
de zile calendaristice, începând cu luna februarie.

2. Sprijinirea firmelor care angajează Angajatorii care încadrează în muncă şomeri în cursul Numărul total de persoane angajate ca urmare
şomeri pe locuri de muncă nou – create anului 2010 vor putea beneficia, pe o perioadă de 6 luni, de a OUG 13/2010 la data de 30 iunie este de
prin scutirea de la plata Contribuţiei de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale 2092, iar numărul angajatorilor beneficiari ai
Asigurări Sociale. aferente şomerilor încadraţi, datorate de angajatori potrivit OUG 13/2010 este de 1250.
legii.

3. Programul „Prima casă”. De la începutul Programului „Prima Casă” şi până la Programul iniţial s-a extins şi pentru
data de 15.07.2010 au fost acordate un număr de construcţiile noi, iar plafonul s-a majorat la 75
24.277 garanţii în valoare de 1.017,7 mil euro. mii euro/ beneficiar pentru construcţii noi.
Total „Prima Casă 1” şi „Prima Casă 2”, de la
începutul programului şi până în data de
18.05.2010, au fost primite un număr de
20.809 solicitări de garantare în valoare de
865 mil euro, din care au fost acordate un
număr de 20.486 garanţii în valoare de 851,8
mil euro.

1
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


4. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul În şedinţa din 23 iunie 2010 Guvernul a aprobat un Până în prezent FNGCIMM a acordat 10.400
Fondului de Garantare şi Memorandum pentru capitalizarea suplimentară a garanţii, în valoare de 643 mil. Euro, ceea ce
Contragarantare a IMM. FNGCIMM cu 46 milioane de euro. Va creşte astfel reprezintă crearea şi menţinerea a 139.000
capacitatea firmelor de a accesa banii necesari cheltuielilor locuri de muncă.
proprii pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri
structurale.

5. Oferirea de garanţii guvernamentale În derulare. Actul normativ adoptat (H.G. 175/03.03.2010)


pentru beneficiarii proiectelor finanţate stabileşte plafonul total al garanţiilor ce pot fi
din fonduri structurale în domenii emise în 2010, care sunt la nivelul sumei de
prioritare pentru economia românească. 300 milioane euro. Finanţarea garantată în
cadrul programului este de 80% din valoarea
creditului, care poate fi în euro sau lei.
Perioada de tragere a finanţării este de
maxim 4 ani. Programul se va desfăşura prin
intermediul Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii.
6. Sprijinirea asociaţilor de proprietari prin S-a aprobat OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a Normele metodologice de aplicare a OUG
garanţii de stat pentru contractarea clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu sunt în curs de adoptare.
creditelor în vederea reabilitării termice garanţie guvernamentală.
a locuinţelor.

2
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


7. Scheme de ajutor de stat privind Va creşte numărul firmelor care vor putea beneficia de Prin scăderea pragului minim al valorii
asigurarea dezvoltării economice schemele de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării investiţiei, în categoria beneficiarilor se pot
durabile. economice durabile, printr-o măsură promovată de guvern încadra şi întreprinderile mici şi mijlocii.
(H.G.). Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor
pentru realizarea unei investiţii iniţiale.
S-au modificat condiţiile de eligibilitate în sensul scăderii
pragurilor iniţiale (minim 30 milioane euro şi minim 300
locuri de muncă), astfel se vor avea în vedere trei categorii
de proiecte eligibile:
a) investiţii între 10 – 20 milioane euro, inclusiv, şi
minim 100 de noi locuri de muncă;
b) investiţii între 20 – 30 milioane euro, inclusiv şi
minim 200 de noi locuri de muncă;
c) investiţii care depăşesc 30 milioane euro şi minim
300 de noi locuri de muncă.
Este vorba de aproximativ 200 de milioane de euro, care pot
susţine şi crea 5.000 de locuri de muncă.

3
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


8. Sprijinirea IMM-urilor prin acordarea Prin H.G nr 631/2009 pentru modificarea şi completarea În limita bugetului total al schemei de
de ajutoare de stat în valoare de maxim H.G. Nr 1164/2007 a fost suplimentat bugetul alocat minimis, în perioada 2008-2010, au fost emise
200 mii euro (ajutoare de minimis). schemei de minimis de la 5 milioane euro la 100 milioane de Acorduri de principiu pentru finanţare pentru
euro, ceea ce implică majorarea numărului IMM-urilor un număr de 904 IMM-uri.
beneficiare de ajutoare de minimis.
Până în prezent au fost efectuate plăţi
Prin H.G. nr. 803/2009 pentru modificarea H.G. nr
după cum urmează:
1164/2007 a fost extinsă lista domeniilor de activitate
eligibile la toate domeniile permise de Regulamentul CE nr. - în anul 2008 – 1,8 mil. lei;
1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul - în anul 2009 – 16,2 mil. lei;
ajutoarelor de minimis.
- în anul 2010 – 24,8 mil. lei.
Conform Acordurilor de principiu pentru
finanţare emise, se estimează că în semestrul
II al anului 2010 urmează să se efectueze plăţi
în sumă de 214,3 mil. lei, iar în anul 2011
urmează să se efectueze plăţi în sumă de 167,6
mil. lei.

4
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


9. Amânarea la plată a obligaţiilor restante Prin OUG 92/2009 a fost aprobată amânarea la plată a
ale agenţilor economici afectaţi de criza obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor
economico – financiară. crizei economico - financiare pentru toţi contribuabilii care
în septembrie 2008 nu înregistrează obligaţii restante şi care
la data depunerii cererii de amânare aveau îndeplinite
obligaţiile declarative, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 - una
dintre cele mai importante noutăţi legislative aduse Codului
de procedură fiscală, care a venit în sprijinul mediului de
afaceri cu un sistem mai flexibil, constă în diminuarea, de la
1 iulie 2010 a nivelului de sancţionare pentru neplata la
termen a obligaţiilor fiscale.
Prin această ordonanţă de urgenţă s-a renunţat la majorarea
de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, stabilind un nivel al
dobânzii de 0,05% pe zi de întârziere, care să nu constituie o
cauză de împovărare a contribuabililor, prin raportare la
nivelul dobânzii bancare, şi totodată perceperea unei
penalităţi de întârziere care poate ajunge la cel mult 15% din
obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.
10. Încurajarea investiţiilor prin Se aplică începând cu 1 octombrie 2009. Măsura încurejează investiţiile în
neimpozitarea profitului reinvestit. echipamenete tehnologice, în vederea creşterii
competitivităţii industriei autohtone.

11. Aplicarea unei cote reduse de TVA de Se menţine pentru anul 2010. În ciuda modificării regimului TVA, cota
5% pentru achiziţionarea unei locuinţe redusă de 5% pentru construcţia de locuinţe
sociale. sociale de până la 120 de metri pătraţi se
menţine.

5
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii


12. Achitarea datoriilor administraţiei În trimestrul I 2009, MFP a asigurat plata tuturor facturilor Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea
centrale către agenţii economici: facturi restante aferente anului 2008, ale administraţiei publice unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
restante şi lucrări recepţionate şi centrale. economie prevede împrumutul către
nefacturate. Guvernul a aprobat, în şedinţa din 16 iunie 2010, un act autorităţile locale a 360 de milioane de euro în
normativ pentru sprijinirea firmelor care au datorii la stat.. vederea achitării obligaţiilor restante către
diverşi agenţi economici furnizori de bunuri,
servicii şi lucrări
13. Reducerea/eliminare/comasare a unui Până în prezent au fost eliminate aproximativ 215 taxe şi Procesul de reducere, eliminare, comasare
număr de taxe şi tarife cu caracter tarife cu caracter nefiscal. continuă. Vor mai fi eliminate pe parcursul
nefiscal. acestui an şi alte taxe şi tarife cu caracter
nefiscal.
14. Menţinerea cotei unice de impozitare la Se menţine şi pentru anul 2010. Rata de taxare a impozitul pe profit în
16%. România este de 16%, printre cele mai scăzute
din Europa.

II. ALTE MĂSURI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI

1. Eliminarea impozitului minim Se va realiza în toamna anului 2010. Impozitul minim şi-a produs efectul dorit

2. Monitorizarea absorbţiei fondurilor Prezentarea unui raport lunar sub forma unei Carte Albe a Fiecare autoritate de implementare va
europene. absorbţiei fondurilor europene. prezenta lunar un raport transparent privind
absorbţia fondurilor structurale, care va
cuprinde în principal evaluări punctuale pe
programe şi proiecte, precum şi principalele
probleme identificate şi modalităţi de ajustare.
3. Sprijinirea tinerilor întreprinzători. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Economiei se va Proiect de lege privind schema ajutorului de
finaliza în toamna anului 2010. stat pentru tinerii întreprinzători.

4. Simplificarea mecanismelor birocratice Unificarea declaraţiilor, începând cu 1 ianuarie 2011.

6
MĂSURI DE STIMULARE ECONOMICĂ
- sinteză -

5. Salarizarea unitară. Implementarea procesului de salarizare unitară, început în Va crea un cadru coerent de salarizare a
2009, se va finaliza în anul 2010. personalului plătit din fonduri publice în
România
6. Eliminarea pensiilor care nu au la bază Se reevaluează un număr de aproximativ 200.000 de pensii
principiul contributivităţii. speciale, cu excepţia magistraţilor, potrivit deciziei Curţii
Constituţionale. De asemenea, se reevaluează pensiile
acordate abuziv pe motiv de boală.
7. Adoptarea celor patru coduri, din S-au adoptat cele patru coduri: Codul penal, Codul Civil, Legile de implementare a celor patru coduri se
domeniul justiţiei. Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală, ce află în proces de elaborare.
vor avea un impact important asupra mediului de afaceri,
precum şi a cetăţeanului.
8. Procesul de descentralizare în domeniul În curs de implementare.
sănătăţii, educaţiei şi administraţiei
publice locale.

9. Implementarea Legii Parteneriatului Guvernul va elabora Normele de aplicare a Legii Legea a fost adoptată de Parlament
Public – Privat. Parteneriatului Public – Privat.

S-ar putea să vă placă și