Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ


Profesori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


Nimeni nu se naşte antreprenor, ci devine, prin educaţie şi acumularea continuă de experienţă.
Obţinerea succesului în afaceri presupune un efort continuu de dezvoltare personală în domeniul
antreprenoriatului.
A. Precizaţi două temeiuri/ motive ale diversificării afacerii de către întreprinzător. 4 puncte
B. Prezentaţi succint două dintre aptitudinile întreprinzătorului de succes. 6 puncte
C. Analizaţi, în aproximativ 2 pagini, aspecte semnificative ale raportului general-particular în
realizarea unei afaceri reuşite, având în vedere următoarele aspecte: explicarea înţelesului
sintagmei afacere reuşită, prezentarea a câte două aspecte de ordin general şi, respectiv,
de ordin particular ale unei afaceri reuşite, caracterizarea raportului general-particular într-o
afacere reuşită. 10 puncte
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct) şi încadrarea
analizei în limita de spaţiu precizată, adică ± 2 rânduri (1 punct).
D. Construiţi un exemplu prin care să ilustraţi un tip de răspundere în afaceri. 6 puncte
E. Explicaţi succint una dintre condiţiile legislative ale acţiunilor antreprenoriale. 4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)


La sfârşitul unui an de activitate economică, Produsul Naţional Brut (PNB) exprimat în preţul
factorilor este de 16.500 mil. u.m., iar înclinaţia marginală spre consum (c’) este de 0,4.
Consumul iniţial a fost de 8.000 mil. u.m., rata consumului (c) fiind de 0,8. Ştiind că în cursul
anului, consumul a crescut cu 1.200 mil. u.m.:
a. calculaţi venitul iniţial şi cel actual, scriind explicit algoritmul de rezolvare şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
b. determinaţi investiţia netă şi investiţia brută la sfârşitul anului, scriind explicit algoritmul de
rezolvare şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
c. calculaţi sporul investiţiilor nete, scriind explicit algoritmul de rezolvare şi explicitând
simbolurile utilizate. 5 puncte
d. explicaţi semnificaţia investiţiilor ca proces economic fundamental. 5 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ Profesori Varianta 5


1