Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la TELECOMUNICAŢII


Maiştri instructori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. Definiţi aparatele de conectare utilizate pentru funcţionarea unei reţele electrice 4p.
2. Efectuaţi următoarele transformări de unităţi de măsură: 6p.
a. 200 µF = ........... nF
b. 100kΩ=........... MΩ
c. 0,5V = ..............mV
3. Condensatorul este o componentă pasivă de circuit. 10p.
a. definiţi condensatorul;
b. indicaţi relaţia de calcul a capacităţii unui condensator plan şi unitatea de măsură;
c. reprezentaţi gruparea serie şi paralel a condensatoarelor şi indicaţi formulele de calcul a
capacităţilor echivalente.
4. Se consideră circuitul electric de mai jos. 6p.

I0
R I = 600Ω
U0 Rs=600Ω
E=1,55V
f= 800Hz
a. calculaţi curentul I0 în circuit;
b. calculaţi puterea Po consumată de rezistorul de sarcină.
5. În figura alăturată este dat simbolul unei componente electronice. 4p.
a. precizaţi tipul componentei;
1 2
b. precizaţi denumirea terminalelor 1 şi 2.

SUBIECTUL II (30 puncte)


1. Precizaţi tipurile de conectoare pentru cablaje imprimate. 4p.
2. În figura de mai jos este reprezentată schema unui redresor dublă alternanţă.
2
220 V
50 Hz 1

a. precizaţi denumirea componentelor notate cu 1, 2, 3;


b. pentru componenta 2 indicaţi modul de polarizare pentru funcţionare normală şi materiale
folosite pentru realizarea ei. 10p.

Probă scrisă la Telecomunicaţii Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3. În domeniul materialelor folosite în electrotehnică şi electronică sunt incluse şi materialele
conductoare.
a. precizaţi două proprietăţi fizice, două caracteristici tehnologice şi două caracteristici mecanice
ale metalelor şi aliajelor;
b. enumeraţi cerinţele impuse metalelor şi aliajelor cu înaltă rezistivitate electrică. 10p.
4. La instalarea cablurilor telefonice se realizează operaţia de joncţionare de-a lungul traseului.
a. indicaţi tipurile de joncţionări ale conductoarelor unui cablu;
b.precizaţi cum se protejează locul joncţiunii; 6p.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Telecomunicaţii Varianta 5


2

S-ar putea să vă placă și