Sunteți pe pagina 1din 135

Ieromonah

SA VA TIE, UA$,TOVOI

leromonah SAVATIE '8ASTOVO'I

Audienta

:,

Ia un demon mut

: I

© lercm. Savatie 8Ia~!I;lJ\'")i @ Bdltura Cathisma,

- pentru pre1:enta edi~ie, Bucure~ti. 2009

Descr.iel'I!:,,. ell' a. Bibiio'l:edi N alional,e a Rom a11lidi

S.A-VATU. BA~,'fOVOI, IEROMONAH

Audjent-i Ia un demon mul:: roffl!l.n isto:-titoo-fllinlasHc despre searta Bis-e'lIii,di in vre'D1iurue de pe unnii I i,e]'on'\onah Savatie 8a::;rovoi .. - BUCllfe!iti: Cathh;.Jt'I.a, 2009

mSBN 978-973~B8443-1-5

Dedic ~·C'eS t 'roman episcop r,duz Dorimedo» t. mort in impr:ejuriiri incerte fa v,irsta de 45 ,de ani

10000CE ASEMA.NAREClJ PEIGOAN:E. LOCUm $1 ]NTiiM:P'lAR] RIi:ALE ESTE PlJR 1NTiMFLATOARE

CAPITOLUl 1

AI~ ul198'7. Mosoov.a.

Sala de §ed:htfe a KremJi'n:ulu~.

P e,',~es, tro,'~ka ~n,llln,'"ta.ta d, _e',G,_~b~, C10V a Impms Unlunea Sone'ti-

cA spre un pumet in care boata polliiUca ei de' p,ml1!a atunei, camu.fiati( ruatita grija in decursul a ma~ bine Ide ~apt,~ zed de mil s-a revarsat IW multa, diezordine,. Es~oda inte,[zi_sa, a imperIu]ul, ca un car mchca~~ s~a, s,faFinlla~' de zidul reaUtapi.. .atfag$nd de pretutinderu [,,'urile flammdi,€, de adevfll. Oarnerdi deveeau ziarele eu dezvaJuiri din dosarele secrete ale KiGB"'ului. Pu tm] insa mtelegeau atund dj lozincile gorba,~ ,dov~s.te "GlasnostU1J' (bbertatea cnvin~ uI ui) ~i ~~f'e,est.roika! r~ (re'tonna); care' n u fireau decit sa reia formuleleRevOlupei Franceze §i~ rue' cek?i lenlniste,

7

preg:ateau~ de fapt, '0 noua li@voluti~',. Uniunea SOIvieti.ca se apropta de pribusirea ei, Doar citeva persmme cunO§teau acest 1 ucru §:i. faGe-au ei'orturi disperete pentru a 'preg:ati intrarea maselor intr-o noua era.

=-- - - -

Comitetl!d pentru S~g:u.r an'~a Statului (KGB.) treblli~ sa ia masurile necesare eu ocazia calor 0 mle de ani de la ere§.",: tlnarea Rusiei, Semnalele dim ~Iitoriu nu erauprea bune ," panica ,di;oml1ea. pr,mtt,e §'efiii -nlltuirOr departamentelor. Ate'~smuJ, ccmunist s-a .~ aZlJd' prnv,ocat in mod ne,a§tepta't de hbertatea de opime p'wpagat,ij de' Perestroika, Oum._ 51 impad ideologla a.teista a. Rusiei Sovi~Uc:@ en eei .0 mile de ani de la cfe§tinarea Rusiei Kjeven@'?

Constib,Jl~ia Uniunfi Sovietice ,garan~a lfberta tea, reUgioasi.insa reali tatea ~s:torj,ca fa.cea dovadaa zed demli de' biserici distruse §~ a mal multe milioane de cre~Uni 'impu§ca~~ depor~ati1 marginaltzati, Biserica Ortod.oxa" d.e§i nu era. interzisa of~ciaJi'nu avea drep'h.d sa, Miin~e.ze'bm:blloted,; sa tip iireasca ~i sa r,iisp:indeascli. IUer,atu:dl. cu caraeter religios, :rn epoca in care diIti-

8

It!' despre comunism se publleau ill miUOmle' de' e'~emp~,are .. ill UmURBaJ 50- vietic.a or~odoc~ii lliitnlIl8criau de mini rug:aciunile ~i invititUIU@ Bisedcli.

Apropierea evanimentuhri, 'Calif' se dorea a fi unul nap:onal, a pus in inau:caruri. "ina ~i 'Com~.'beml 'penltnm S~glJll"tUlta Statulm. Unii suspneau ci ,ilI.ceas'ta data ntci nu ar trebui sa,tbilrto-rita., deoarece eontravine V',alor.illo([ 00- ,a.aUsmului ,oomunis.t, iar altn propuneau saroa.torire<3, celor .0 mie de ani ,d'e Ia crejtjna.1'ea Rusieii. ca pe un compoo-' mis necesar pentru l\eU§it.a noh politici a statului sovietic, 0 ~edmti!i, secr,€~·a. Ia care au parHdpatdt:e un I'e:p'l1ezentant din fiecal'\e republica din. eomponenta Uniunii Sovience 21. reaolvat ,diilema elabormd un prrogram pe care' ofidalli statu~ui §i fllnctionarH publici aveau -I~~ urmeze pentru binele poporulni. ..

La cancelaria Comitetului Ce_ntra:~ de' ~a Chi§imiu ajuns!€ o teieg,ram.i cu men'iune~ I,URGENT!",. Organele primeau erdin sa tdmita in ziua urmIlo-are Ia Moscova (I, persoani de in-

..,. dere care sa ia parte Ia reuntunea eu ulHe inchise. P€:fS'Qana cerula. tr,e-

9

buta sa, fle din- pIles! SaIU din mediul tmiversitar,

Telegrama i~a, pus pe functi,onarii comu_ni~ti die la Cni§iiniiru 'm mare ,dLfieultate, Mai mUlti membrl ai (amite .. bdui Central erau p,leca'fi la vmatane in codrii Orne'iulut Cuprinsi de pa~ nica, secretara alerga ca tlelegrama pe' ~oridOiareh~l' pustii ale d:l!idirii Comite-tului Central, Peste dteva mmute~, ma§Jna de servidu gonea pe' std\zHe ora'1J'~ui cu girofaru~, POlniit.,

Nu in fieeare zi veneau ordlne dired d,e la :MOiSC,o,v,a. A trimite 0 persoani, ineo:mpe'~enta intr-a rrdsiune ati:t del wmpolltanta era moarta cutaIa", Iar a nu, tri.mibe pe lIIimm~, InBiflmna bOlioolarea, Moseovei, ceea ce era de neeenceput. in mal pt1~n de '0 odi" jeep-ul mares UAZi ,rugirofaru~ pOlTdt~ s~d~ biUea, drumurfle ior-e-s:Iti,e'Ile din zona Orheiului in ciU'tarea, p'lIe§edint,el ui C.(l'mitendul Cenrral. 'in CE'Ee din ur:mi, intr=o pOiana £edta" ame'~iti de vin §1 de' obose,alajl mei marll RepubHcii Sovletlce Sodaliste' Moldovenesti au. hotirit persoana care' u va repeezenta la Mosc-orva .. Timpw ms3.BVlea sa dove-

10

deasca inopo!rmnUatea aliJe~@i ,aleg~d .. Omultrimis, sa partidpe '[a §edinta seae'ta. avea sa cliivu.g~'mai firziu c,ele

~ ,A 1 d U ·'11 '" ._1...'

~~ttr_mp ale c_ ~pa 'l!I;~l~e' mer use.;

Victo,r Rotaru era un ttn~r proiesor de fizici §i 'proaspat absolvent al ~coUi Superioare de' lPa~rt~d d.e~a Mosmva .. Vederile saJenaponaliste, calf! semaniJesta,liI. prin cumpir,area de carJi(CF mBineiti de la lilbdria mfremaponaia din Mose,ova, erau tolerate datodta a.'f,e~smul ui sau mi~itant KGB .. w ~Ua c-a, nationalismul care' on esm du.b~at' de

redlnta in Dumnezeu nu prezintl. pertcol. ':ktplus"promo,varlea uno,rper~ soane cunoscute car .fiind nationaUste

- I - -

'red ueea tensi unlle din medille studenti§ti .. ereind 0 fallslimpresie de Ubertat .. ~i democr.atie. Candidatura lui Victor' Rot,am. 'era. pobivita, .,i pentru .oil

eesta vorbea ruse:~te £cir,l accent, tapt (are farea IQ buna imagine Republicli, A doua zi dimineata Vic~or Rotaru " afla in avionul Chi"in8u-Musoova .. omitetul Central ii plii'fise bile'l:t:d~ eli- "rindu-i §i suma de cincizecl de' rub~e , "ntru nooesitati personele. Al te mdic,_ t~i nu prlmfse, Avea sa Be' legi'timeze

11

cu. telegrama ~a intrsrea in sala de ~€d:illit:e. La 1O['a stabiili~a~ Vkt01" Rotaru cobert d:mlaxiul marta. Volga,. sltmwrindu~se' lira urmi, dI.€ sM;spidunep,rmWe mul timea din Piala :Rol'b!:. La intrare a. fost pe1:,chezitwnal: ,corpo:ra~~ rep~ nmd u-s-se geanta§i stlilou] din buzunaIul de ~a pieplt Once' obmecl carear iii pultUl se:nri. [a mregisnarea infu'l'ma~ei erainterais,

Spre mirarea bd Vm(:~o:1:' Ro,taru, sala de ~Bdin~e €lr3 pli:n~. Imp~es:ia hriJ. eli ar fi 11m, ales in slujba Patriei se risipi. Dupill eum avea si ,aHe ,dup!a aceea, fieCaIre ora~ cultural din Rusia ~i Ucr,aina era reprezentet de unm §~. chia:r mai m.ulti ,ag~n~i. Mu_zeeie mad erau ,i ele ['ep~ez€nt:ate. TQI~i ~liep~au indicatme.

AdjMnctm imputanicitul~i penfro tlIeburite 'religjei urea. in~dbl!1:naf~,e~ cindu"'§i~ mma prin pa:ml ciimnt.. TllI~i mali mti~in microfon.apctrostk

- Buna z:wua~ mvara~~! Bine ati venit la ,ace'asta ~dbllta OM. u~Ue lmduse care es~e h(littil~oal)e pentru searta de' mail dep~r~e a. tiir.~i noastrel An~d 1988 va Ii un an g;[eu~ DUlPa rum blne ~tifl, m acest an se implinesc [Ii mie de ani de

12

~a cre~UI1lar,ea Rusiei, Trebuie sa ras,.. pund:e.m aeestei P'Jru'l/ocari lato!ate' m~ velel€!~ Teate actiunjl€!ptlbUceh!ebuie iSl. fie bine eoordonate pentru a pre.. veni oricemrercare din partea fop~mii de a subo.rd.of'!ama:se~e'.

Ol'a~orul ro~u ~.lr€ict1 din noll, mina ptifil par. Aces~ DC ~ii caracteriza pe tofi fliJlfilcUonaru de pa:rtid.. l'reice~a miirlii "rin par ~iw.sea maroau '\ilU~ zele mainte de a t!1E'c:e la s'I.t'iJiecfe delicate' salt in rerzise. Fa~a Oifa,~orulwI!I1e.. mura de omi!lue' mabu:~i:ti:

- T,(Jvar~i, am lost mm~~U Nu mal pu~e.m avea mae de!,€' in, ag:ent~i no~tri racolati dill. rm.d urile popimii~ Date neo,ndale ne 8J'ata ca ,astazi in Uniu,nea SovieUca ex~:bl un numarr' mult: malma.mle ,de C'red.iJncio§i de,eU se crede, Acest num.aF este rntr-o cO.ntmua cres~rere~ M ulf! dintre em, sin~' tiFiIt:lrH Multi 'nte~.eduam iPopiw ne-au servit i:nfpf~ ma1ii :£a~se.! Numat putem avea m~ credere 1m. ei!] Tactica noastra. de illl,cm t rebuie schtm bata din raidiiJdnU V,om infiltra ageutii. care sa paKill,lrga toate tr l'tele ierathitJe" pentru ali iSThgUri de b:binda .nQllIstFa.!

13

Victor Rotaru, stalea nemilcat in £0-' toliu, ajteptindl til orice moment sa, fie, ares-tat. 'fiooa d 'hJ1i (lei din sa:~,i a,piau aceeafi stare, hUel de ,afkma~i, firu'be de 0 :persoani: ,ati,t de sus PUSa,1 in'tr~tm loe afil die sfint pentru onoe cet1~ t,earn sovietic,. seminau a provoeare, a inscenal'le care avea drept soop vlerifi~ carea loma1Uif,ii celor prezentiin s~_1i. Inaceasta. Imi~te p'aratizata de frici, g~asul orakJrului :rlmna caWl tune-to

- FunClionarii de' st_at"tibJe,c1wriii d.e muzee Ii :imllltutiipublice vor haa pade activl la E!venimentele dedicate ICelor () mie de ani de Ia aEltinarea Ru.-

"' "II-D.···- . a<" 'N .- .. '. t@····ft 5161. 'a, ro,v,ar' __ !i1.c --~ \l ma_t pu_m acr .. o-

na dupa metodele vechi, Vom sta ,a1l~ tun de popi, oridt de neplacut ,all' fi acest lncrul U nhmea So,.'tretici este in vizorul intfiegU. lu:mi.! Prin aces:te Ri(lPtmii Yom. ,ev-ita, ,B'tacurlle' presei oed-

.J • .1 V . d 1 ..... -

'uenta.J.@.','.om ,ap[Ul' ceo umman! 'Vom

pupa iooane', daca va fineveiel Innid un caz nu vom pupa mina popii, dUar de ar fi ina.u§,jj patriadlul!' Poporu] trebuie si Iltie in continuare caeste conlias de' Stat~ l1U de BiseridU De ocooa, Ia initjln~l\ea cu :reprezentantU Biserial,

14

saluful de protocol sa fie sh:mgelea tQovarr~ca amiinii, tn, nici un caz imbra~a_reaur.mati, de plUparrea miin:~i pe care poplmea ,8 impus-o in nn-' d urile cn!d'indO!j!ilo:r.. Diseursurile 'publiee sa se refere dear la importanta eulturala pe care' a avut-o CfE!§tLnismum tn istoriaRusiei. V.orn vorbi despre monumentele de literaturi, arhitec'tuFa ... pidura §i a§l mal departe, Orice diseurs sa fie seris, pentru aevita expresHh3' ssw. aiw-ziUe illvoW.lilnt,are care ar putea pune intr-o luIninanefavor,a·_· bill puterea sovietici. Presa va transmlte 'evenime:ntel,e in lumina care ne convine. Biserkile ver fi redeschise ~i masele SEl vor intoaJice la credlinf,it Dar

.1\ no. ne pierdem cumpatul.Wtul se face' sub Iconttolulnemi~lodtal Comltetului pentru S:mgumrll~a StaMui ~ '03- menij ,n,o-§tri VO':I" n peste tot'. Censlde,rrui c,a in 8ceasHi sahlil. s-au adlmat nu"mal oameai ,compe'tenti., 'wate cel,elaUe d -tm sint d·e prlsos, Fiecare va duce

casta informape in cercurtle pe' care' I 1'Ieprezinti. pentru a preveni actiuni l i necoordonate de inibU§iir-e a. mi§ci.rllor popimd, Tctul rrebuie sa lase im-

WEROMONAH SAVATIE Il~VO]

presia: de tilbeJitalte llJd renal,ter:e' n:ligi .. nasa. Once presnme asupra Biseddi este interzisa. Acesbl esbeun ordiln!!

0:.,

lI'U:reagaw'vmtare d,@sp!J!I€ liIeoesdjta.-

~ea eUberariiBiser,icu, rostUa pe fondul p,a,lnoului cuportretul mare, de peste' ttaz.ed de metri" a~ hri Lenin" parea ,absunU ~i ktspEUmmtitoare. lnvitapi

,. . t 'ioI tw' V. 'WI ,",,",'II ~ lAb"

au mcepu _ sa, paraseasca saia mtacere,

Vidor R,otaru il observ,a tn, mu~,tbne pe fostul sau coleg de' 121 ~,ma Supedoad'i de Padid,. lituammw VaLdis. N:id nu pule-a sa treadi neobservat acest prtbaW tlpi,c,. 'bh'Jnd ~ CUI un cap mai malft, dealt' restul adunani.

- Valdis!: Vatdis~ stdg:,a Vich"r, 'bucures cli, a ,gasU m,aca:r un, om CIlnoswt in 'toata aceasfta adunare ,afiata sub semnul fridi ~i al trlldlbii.

- ViCIb)f! Molduvelle'! stri,gi V,aldis, imbr,aPimdu-,i prietenul co rniinile lui mari, rna bueur sa te vid[

Apoi, .aplecindu-se lla ureehea moldoveanulluL ~o'pti:

- De§i locu.llnu este Dell mai potrhrit. ...

Amindoi risera fals,

Peste '0 jumataoo' de ora" rei do~. prieteni se aflau tntt-un bistro din vedRitatea Pieie:i Eo§i~. min.cind. colt;una$i '00 came §,i stropiti ell lo,et

- Ce mal €I tum~a Chiliiiniu?' incepu Valdis vorba dupa ce i~i astimpara ,foa_m~a.

~ Teate .. s noi, ..

- Am aflat 'v€§d dlespre reIlIJll§rerea

nat;, 1'"

~ __ 11~ .• ona a .... ,

- Da"" lu,cNIUe par sa mearga. mtr~o direcde bunA .. Frontul Popular l~ll mam§'te influenta. ICU .fiecare ,zi. OrIgLn@a. lafula.a poporu,lui nostru nu mai poa'be fi oonre5~a:Ui. 5-a sttins un nurnal' foatte mare' d.e' cereri pentru intoaroerea limbu. mold.cn.r@ne!iti.. adidi. I'lomane Jaalfabetul Iatin .....

- E 0 freabibuna:! Trebuie sa scapam de orupapa ruseasca, Popoarele noastre au 0 tracUfi,e care hjebuile reniscuti cu oriee pre~[

Apo~ sorblnd din paharul cu ceai, ValdJs seapleca spre Victor ~opUnd:

~ ExisUi toate p!Jilemisele Cal T,arne B,aUioe sa se rupi din componenta Unh.mi.'m. Sovietice!

1 .. PnbalHca" erau Ilumite cele lrei iePU~ b]id bil!ltlce: Estloni.a" Letonia §Ii U~an:ii.lJ., D,;mr "priba]Ii" S<IIU "baltid" - [ocuitQ,rii ~(ltr.

)'7

~ Mi indoiesc., Da!C3J va rUPe1i voL ne unim ,i noi (:11 Romania. T'ow] paf1€l

un. vis .. a. P/~ i

Cei do,i sOIbir,i dm, paharele cu ceai, c8zindl pe ginduri. Apoi V~ctor mueDi bmsc~

- Ap~opo, cum ·ti s-a p~mt~oabi aoeastip(JV,es~e eu popii, cu Biseriea .... ,.? o ,aiuxeaUi IruIat~J Num~e~eg: restul aoestei reuniuni ~~cu, ~ne '.u1I1iseo ~

- Aiuleala asta, Victo1f;nu.e drl.a:r a:iu:realA. Ceea 00 am auzitazieste un momen! alucia~. penttu ~s~orie. Cir'cmli zvonul eum ca" ~ntrlJ a.pistra contr-omllllasu pra Til'ilorBalllce'f miuop~ Utum de acelo va Ii transfera t ~a M.os~ eova in Icali~ate de."

VakUs zimbi :§iipocni dinpiaJ'me':

,_ Patriar~ a toa~a nRiusia'l[ (lon:tirU:lil el dJjn ce m eemai insuf1e~it.Rusia shnte eli i~i ]plruerde inn uenta asu pra pOII' Ola1ie:~O[ ncastre ~l. m, cazul unei eiIJienltUale caderi a. imper~ulu~ Biserica este singura shuctura care armaigarafillta lllfil oontEo} real~i eredlbil asupra po'p'U~a~iei pierd u tepolitk. in acest S('DP se :[mp!!Ul 0' dezvoltal!e ,at mal ra-

pida a. 'Blserid~.§i 0 consolidare a, a.paratului em in t~rito:(ii.

Pribaltul 11 l,o.v.i pe Vidor cu mina luimere peste umar:

~ Tre~eiilte-te:, meldoeenel f'afca te Ii,liu bajja.t de~tept ee, te prefaci ca nu tn~elegi?

- Ab:iaaarum inoep sa,-m~ revin ....

Ceea. ce spui eo 10 liI.ebunie, due l1eaH Voi, bal~icii" a~i .fost mtotdea.u.fl1l ,eu un pas mam.tea.w.wror ...

- Ui~e aki, .mo~d:O'vene~

Valdis seease am sill '!IDla:POl!'ot .miic CUI ,ca~ti.

-Ce-i asta'? m~]l1eba. Victo:r, C'tu('€ nu :llllru v,izus€,in. viiata ~uio, asemenea aracova'lie.

~ Unm~nica8'€'to·fon. Te'lmica nem~easca!

- Cum sa H.e un casatofoa ant de m:nk? Cia sa. ma u:[t~ E incredibH! -Lasa, 0 sa Ie ui~jj pemma. Acum asodt~.

,rim,all:al ,apasi. pe bu tllfl. §i . .ap(lJr,atul inoepu sa re"rodud d~Brul"S'Il~. din sala Kf1eD1li1iIudu.t

-Eiti nebunl Ai mreg[strat?'

18

19

- Da~ raspulilse satisfirut Va~dJjs~ ,apas:itnll1.bu tonul !ili v~t'md aparaJ'tu~ minu.n:a~ map,oi m, ~~NUJ i~i :po~ ima-' gma ee scandal va produce' Zi!oeas:tli. tn~ l',egist.ral€ ,cindi va ,fiarunclarn. ~n presa oacidentala! Dar ,acum sa pleci§m. de aid! M~rgj. cu mine, am nevo~e de aJju~'Oirultau peutJru aredaiC~amater~alul. caxe va schlm ba is~or.iaJ'

Cei dol pdf,teoj au parasi~ bistrnul, far peste dteva zUe Plies:;) ,occidientaHi dezb.aooa secretele Krem1Wnuluii lega~e de soar~a BiserIdi Of.i,cj,aU~itile die la Mosoova au fnst nevoUe sa c.cuwirme public cao asUe.~. de fiedinta a avut lee, ms a nu tlufa!cu t nid. oreferire Ia oon~inlUul Cll.vm.il'ar.~i :rosH~~ in sala desedinte a Kl"!emlin!llllliui.. Peste trei ani, in

,

]l'990~ :mitmp(JHtn~ Lerdl'l1gFadului A~elS!e], care avea wn su praveghere §i R€'publ~cile BaltiJce'. este ales Patrlarh al Moscovet ~ia toa.ta. Ru:s:~a .Peste ]ndi un an" cele t~ei Republici B,aIUce'iBstcr nia, Letoma $1 Lituania, Be' prodami indepefIJden re de Uniunea So,vieUci ... 1?'esbeincaUrI, ali!~ 'in urma unei lovitud de stat impedw s~)vieUr c-ader dJnd lor unei perioade de Jafuri ,~ crime la

toale nilve'Jel.e. 'In top De ~oata lumea

- ~

sarace~ biseddte se mmul~eatll" seauwaM. §i masemittta'ginabi1€ de oarneni se mton,Jeau Ia ,crediinta. Unde ,~e termUla iucral1ea ~ui Dumnezeu §i unde inClepea luerarea oamenilor to (oata aceastil 'mvjlma~all-.fnlmeni. nu pu~ea spene CIlltarie.

20

CAf'Il'OLUl.2

Anu12Q.Ci'l. ChiF>inau. .Des.chid'er:ea .lajii ma$on:ice de ri:t i taZian.

Lisfll i.rmiM,Uor.

P'~==t ~:::e::m~€tm!:

munc.i!'llod cr~dindo~~. Si-a petrecut (1Cl~ pUiria vismd sa aiiung~. preot, iar la. V"'asta de douazeei de ani" d u pa armati~ :~v.md.u.-se prUejuL a inllr,U ~a 5emi~ narul Teologlc de' ~a .zag~rsk, rm~i Mosc{)va. Alela dat dovada de ha:r.rli~ cieSi aseul tare/fUnd dupa aceea admls la Academie fara. examen, :in pdO!tlllW an d.e Academi:e~ a.fost tuns tn monahlsm ~ip:m'iImi~ ea fra:~e ill Lavra Cnvinsului Serghie. 0' mere etnste pentr!ll un basar.atU:lml,f ~tWldu:~seclt de intmsl. este Rusiia. ,i nil: de greu esre primit einev a. in aceasta snnta ·.tinas~

22.

tOe. TOi~ amci. a .rosl hirotonit diacon ~i

mai apoi. preorlt. .

linirul ie·romonah ,i3!vea 0' via~a Ictlmmte~ mo:notona, p'i,evizib.ila. Nu ie~a nieiodata. din cu.vID!tul mai marnOf sm. l.1!1indu -se in considerare anji p;etre(utii"n. Rnsia, a lost trlmls de aSClilliare s~ Ienasca '0 manastireilSm torica d1tl B·asa.rab.~a. Peste dtjiv 21. afll:IJ; ap]1'Onpe 0 su~a de fra:~i s-au strins mil jurnl parintelui Mitmilafli~ fii:ndiIllS.UJ~ fletilt~ denvna ~:iJ crreiClm\at lui. ~n z.ilele de sar-bitoa_f'€.. mii d.e ,oam.eni umpleau manastirea.

IJarm.teleMitrofan deveni un om infLuentt aplM'oape ~)J perso3na. pu:b~icli .. tn ami shivep.ei sale amtrEd inrelapi cu po1Uidelli 'ii mad p:ib:O.ni. T(lItuL sub pl1etextul l!E'vitaJi:zariiJmib:tastirn istormoot eare vreme de tre,WZleci de ,am fusese trans£orma.ta de sovieHd in azH de tuben:ulo\i!i. Via~a .parmte~ui Miko~ fan devenise de ne:iimaginatmafara acestcr l!elatH. Dator.U1e lui ajufIIsesedi la mi!liolane de do~ari ~a[' lim.:§1tea II era kdibu:rata. debe~efoane care ii dadeau ultimaitUmud ~w ii faceau premlsiunl. Pu pni ~tiau cti bunastar-eaex:~edoara. ,3.

23

mafllasfidi se zidea pe l'umar,ea. ~aurt~ tddi. ap1arintelui MiU')o.fan.

[nh:~O Z~j in tim" CI'! bLmJ!O!lI.vwta,poF pOful dornic sa-i sarutem:ma_ dlupa slujiba~ parmte:~.e Mih'of,a_n fu re~nu~ de un b~h'bat co alu[ a die in~electuat

- p'a_liw.b~r iI striga acela lara. sa ~a bme;wvmtare. Vreau. sa verbese eeva ICU dumnea-voasb:a.

~. Veni~i la stir,epe peste zece .minute, rilsptmse p.armtele Mitrofan .. care era o'biinuit eu a.sde~. dl€' cereri,

B,arbatul nu era alru.~ ,dedt Victo,r RortanJI}. ajuns ~omer~ dupa eemai ma:inte fusese parlamentar dln.partela . Frontului. Popular, Abandonase cariie~ ra un.iversit,mra pen~rllJ a-~i s~uji neamul prinpoMti.ca~ iar acum, s!chnnbm-· du ~se vl'le.murUe., :nu. mai era. l11Iid prefe- 8or,rdd. poUtidan., .Ajunsese Ia limita sidideil divor~at ~~ cu dol eopii plecat~ Ia srud:iiJ in Rom,ama., pe 'C3l1e nu-i p'u·~ tea v~zUa din. UpSet banU~)ll. Cu. d.oua Baptam~ni ill ul.mi. Vicbor Rotaru avu un v~s care Ii d~idu peste' ccap l:nbeaga. sa via~a. Rav~~it de gina udiproieso~ rul materialist de al Ulidata ilot5r1 sa.

24

mear,ga [a omli_nasUoo, sa s~ea de V(Jrbacu un cii"sir ..

- Ce V,a educe Ia noli.?'m mtrebi par.mteleMitrof,i}liI. pe now. veniit ..

~. Pmblemele, pirLnb~' .. " Nu credearn dl 0 sa aju_ng vreoda~a sa IDa jeluiesc WlU~. pfeot.

.~ .Multe nu le eredem, dar se intill1l.~ pUi.... v.a invit s,a starn ~a mast ca :sa diseutam .mai bine,

- Va mu[~um€SCt pa.rinte., de ere sa. aseund., chiar mj-efoamej. mee[\ca Vkito.r sa g[llmeasca .. iar f,ata II se Iumlnit de un zfu:tbetam,ar ..

~ Nu-l l1IinUc~ frate ... Cum .. .?' - Victor ...

- Nru-I '[li:mfe; .fra.te Victor!! Trebuie

sa me:rgemmaiin~:e' Oil nadejdea in vic~orie:f Pallca as,ta mnseamnafmmele· .pe ,ea][\€ iII.p.u:ta~i!

- 'Ell, mseaIDM,pariFllte, dar v:iata m-llJ Catm. deSOiJllI:aj2rt ..

~ Deseurajarea e un pacat'! NumaiJ OS.menU fara Dumnezeu se d.eocurajeaza~

Tonnl c~lm ~i cWlmpatat al parm.~~ lui MitJlofan m-a de~erminatpe Victe.r Rotaru sa-\'il d.esChruda sufteruL .Fosh:d

25

~I

,a,gent 81 KGB-ului i~:i d,lde,a seama eli atund ,(mel vmevo~ba de Dumneseu subtedugille retorice nu-;~i au load.

- Si eu sint unul dintre ei, :parin~e~ use el ,00 dezmvolltUri.

_, Nuzi afa" Ce, nu e~.ti botezar?

- Nu, p'MInte, IlU sin! botezat p pentru asta am ven.it 51 s:tau de voibi 'ell dumneavoastra ...

- E ... e-e:! Lasa., ci nu ,e§tiru nici prlmut nici ultimuJ care vine la credinti ~a, p',Unitatea 'v]rste,m! Ce", crezl ci pe vremea apns,tolUo;r se b ote.zau de mid? Abta 0' s~~e apropit de Hdsws cu mai mu]t' in~l.egere!' M'aJ ,rau e de cej ca re, dei,i slnt bote'zati din, co'pill~ rie, umbla saraciiin ,afara 'B,isericii., .. Dar hai..sa mincim,! ,P,eutru oriee lucru este Ii un timp' potdvit! Heide, frate V:kmr~ ca tngerii se bucura in ceruri de mto\8ooerea tal Ham sa ciocnlm ,i noi, dte un pl'ihan~J. de vin mirtasUn!sc~ sa ne mai in veselirn inimUe" ell de' t:ristete imbatrine~te' omul §,i rua mintea nu ginde§b~ cum bebufe!

VictOif Rotaru,. fostul co~aborato'r aJ KGB~ului. simtea. ,rum se' tnmsfu.rma in &a:~ele Victor ,~i fJcea mari efOlrturi

26

sa nu scape la.crimi. 10 caJdud. in@xpU,e-abila. ii ,cup'lin__se' tot oo'1'ul ,§i simte;a ,cl ii vine sa :plmga de bueune, Saga mD1I,carea in, ,guF,a, dar mr 0 p1ll'b:!a. mesmea din eauza ~acrimnor care it umpleau g'itul. Facu un eforl sa~i vina in filf'e~ cind parintele Miboifan ricHci paharu! cu vin ~i-l invitisa docneasca.

- Sih',aim~ frate Victor! Mil bueur de cuno§tin'~!

~ D.t DOIa:_mne~ ri~punse oaspectele;, je:rundu~e' in smea, sa de farpml di, a ajuns si. bea cu un preot,

Aplli ,aciaUlt;i:

- parinbe.~ ell am. fi1cut mu1.te gJiele'li!

- Ei lasa, Dumnezeu iarti., ...

~ Am faeat mari gte,elii, parinte!

Am VUlbi,t de diU BbleriCiI\; am spus ca. Dumnezeu nu e'xist~H

- Hat ,@latal Bea,~~ paha'rul! Eu.i ... am ba\J.t" ii.aJ' ttl I1U.

- Am. spus ca Dumnezeu nu ,e::dsta,

~ ., '-'I

parmre:

- Hi, dar ce voiai sa spul, daea.tu chiar eredeai cil nu existi?

- Cr-edie,am, par,inte[ Ce prosteram! ~ Si cum a.ru int,eles eli Dumneseu ~xis,ta.?

27

- Nu ,Ull, pirint1e .•. Am avU't un vta.. De al'tl.nci mil simt de pard ~ristos ar fi tot fimpul undeva de £atit Vi s-.amtimplat vreodata tl§a ,e,eva?

- Slavi. 'Do.mnldut, frate Vidor" Hristos este tot timpul de £:a,a, n.umai noi nu-L vedem. A,cesta e harul lui Dumnezeu Icare te cheama. Aii v~~j,t ~tr-'Un 10e sfint cu durerea.ta, iar HriS'f,os ti-a ~e'~mt in inrtmpmare'_ 0 sa be botezi §;i viata ta c sa se schimbe, 0 sa vezi, Hai, nu :mam ff kist" trebwe sa te bururi!

- Da.r mabucu:r~ pirinb~, numai ci mi. simt nevredfllic ~ipikito.s

- Ej~ = nu-i riu, d~' ~,e':~ shnti ,a:ia 'tot timpul nu am mai face riu nlma.nw.

~ ~a e, pannie'.

in, ziua urmatoare :p,ilintel,e Mitllofan I-a spovedn ~i l-a bn:~ezal pe V:ictor Rotaru, Bucuria acesmia nu a~ea margmi. . El mai :ramase 0 saptimma la ll_1,a.nasfu'e, mergmd laslujoo'~i min.and la trapeza fraplor. Totul era neu, ,a.uat ~i p'l~n de bucurle,

Chiar d,acii Victor Rotaru credea aenm in Dumnezeu, cele mtimpla'be in

28

sala de ~din.fe a K.oomlinuJui nu-l da,deau p'aoe.El kaia cu. eo,nvlnge'rea IC~ dear plinnt,ele Mitl!ofan este un adev,aF,at slujiklr a~ lui Hristos, ,~a:r restul, in frunte cu 'rrut~OPOUtu1" sint ag€'n~] .mfUh-,ali. Oridt U Id1ojmea. parinlele .M'~lrofan la. s.pov1edmie" fratele Victor nu -,!?i putea in.vmge an.tip'atia ,i neinerederea pe care (}I avea fata de iel,a:r'hia bisericeasca, 'insa dladlparmte,le .Miltrofan E!vifa d:mscu~mepe astfel de teme..fnllJ'tji manastir-ii, p:rin'tre care ,~w, unii. ierosnenahi, ascultau cu. interes pove!iitile despre ka,ghebi§ti ~:i. masoni mf~lb:a'ti in Biserial pe care' fratele Vicloll le intiruia. ell multtalent,

intr-o seo.ra :plarinbeleMiilrrofan il suno pe' .frat:eJe' Victor ~i-i spuse d vrea sa-i fam 'ovizita. In aparla.rnentul.mo~ dest din Chi.§Lna~ pa.rimtel,e Mw.tm£an §ii. Victor Rotaru au petrecut pma urzhl dupi miezul nopth, discutind pe tem.e-le' £av,or.ilte ale C€'lui din. urma,

- Frate Vietor, nu-l bine sa sminti:m fratii ell. ,asUel de vorbe .. Oamend sint slabi 'iflcredin~! §i nu t;l,.ti:i ce urmar] peate avea Wl cuvmt spus :ne.llalocu] .hmt

- Parinte Mitooifan! Eu nu intele,g ce lei de 'credinla este asta, Olnil! trebuie sa ascundem a.deva.rul i1 ,sA nu facem nimic de irica sa. lUll ,rl,smi:ntim,~~ pe clmev-a?' Dar'da.c.i bandito ,ifHa or sa ,sfi§ietoata B1SJe:rica, atunci n-o sa fiJ! smintea~a? CindmitllopoUtul aduce mii de tone debenzinli lara. taxa vamale, nu e sminteaUi" pirink2?' Cind Sf! intUnesc ei la mara€eturile lor ICU tloata mafia ICtlilIelii bate joe de 'tara asta ,i de Jlopo:r-., atune nu e sminieala,?' Eu nru va tn,eleg, pih:'inte,!

- fl'rala Vicklf, flee-are' 0 sa dea rispuns pentru iap-t~es'id.e ... ,

- Cind au murit baieltii in Transnislria, de pareea cui era mi,tropoUlu1?' P,atriarhul este antih:ristu1" pentru cli I-a de.oor,at pe S:mimov1 au medalie bise'dceasci! Piirinte;.; cum. sepoate a~a ceva1 Cum sa decorezi un criminal cu distinc~ii biserioel,tl? P'entru ce merite? Pentru ca a ucis mii debiJeti nevmov',a~i, care' au mnrit pentru caazi .. rna.fiotu de' la Chllinau sa bea in beciunle

l Igor Smjmov, pfoe!jed~n~]e nesdlimbi1lt ail liII!i.!lb)pmdaRl<lh~[ Nep'ul!:i]ici Nis,trone Moldove~ ne~tw ,(Tra~_snh~mo1).

30

de la Cri~ov,al cu crimlnalii de la TiroilSpol? Asta este Biserica, parinte?

- Frate Victorl eu nu rna amestec in pomidi,. Eu slmje-sc lui Dt1mnezen .. ,.

- Asta spun. ~i eu1pirmte, ~i te 109; si mao ie:rti, trebuie .si-I sllUj 1m lui Dumnezeu, nu bandJtUor ,iaimiinalilor care ne-su ~otropit tar,a Ii ne-au baljoooifit poporul!

Pilriiniele M'itro·fana auzitde zed de orl povestee despre ~din~a de la. Ji(lIe:mlint dart :mima. lui wr,ilria ml",i inS~duia sa a,eadi intrntotul spusele lui Victor Ro,taru. 'in viata sa, pmm.teie· vazuse multi arhie'r-ei. §i preop. care s-at fl p:iitriVit pentru ['DIu1 de d~mani ai Bi~eridi, dar, de fiecan! ,dati dnd aeest gind. m(le:rca sa se ,ruibareasc~ in inUna sa, caJugarulil mVID,geapr:m ,ginduri bnne. Si arum. el D tn,tel,e,gea p:r:ea bine :pe .fr,aieie' Vicftor, dar nn-lputea inruvilop pe €ata,pentrua nu-l imlIOOllniivi ,i mal tare. Multi ~,i-au pierd ut mintile

1 Beciutile de la C:r~rova ikihtiesc un adeV,Mat mail submtan ... a cln..d galerii ge. intind pe o hmgime de 60 km. Esb! un ob~ectiv neHps&~ din '~f\OltCi'OO~ul prezidenl~.d ~. OIl peI'soo:mel'ol sus p1lS'e' de la Chi§~nii\l!;

3.1

IERO:MONAH SA VA TIB BAe:TOVO[

lnc:el1dnd sa in~ete-a-ia de De Dumnezeu Iabdi d.ul .farot m numele Lui. Educatia il predispllM'a pe Victor laraponamente inoormmabile, iar lipsa )uii de experien~i1 d:uho'vnlGeascailtacea sa tra,gaoonc1uz:li sim pliste; nl'temeiatepe logjd, nu pe oon~tiinta cil Du:mmezetlJ ,este viu ,i, 131 nevoie, poaee sa Serazbu~ ne sm__gur . .zbruJl!Ci1!llmuJ ,~ui. nu aves mm~ giiere ... dl.e§i Ia fiecare spovedanie se eala pentru gmduriJe' rele pe ca_re Ie are asupra :ierarhie'i

Vi,etor' Rotaru se linj§l;ti §-i deveni pal'lc8 alt om abmd ctnd pariintele Mi~ trolan a lost: J,jrotam:t ,fe' patriarhul MO&Gove.ii §i numit episcop ,311 unei eperhli nou inf.im;are. Deji .b,ate~e Vic~ tor eonsidera ca motivull1eal al hiretoniei €'fa unul stnliltegk" cu soopru] de a sUbi mfluen~a Patriarhiei Romine mn Basala_bjja,~ 'totu§,jj el spunea futurer cit, in cazul pirintelui Mjb~ofan, Damnszeu i-a m.tunecat mmple' patriarhalul §~ ,il§a a patruns in rindurile iera:rhie'i. un om al Wuii Dumnezeu, Uneorl Victo:r Retaru g1umea" zjemd dt daca par.in~ tele Mitr,ofan a ajuns eplscop, inseamnica Dumnezeu e'xista.

[nsi bUlroria ~~ pacea luj Vi,lcto-r' .&0-' taru n-au duratprea mun. lnsotindUl-l mtr~o' zj pe v ladica Mitrofan la mitro .. polie cu otllea$Jil oareeare, fratele V.i,ctor at lamas sa a§b~p~e inanticamera .. . Aid; d~n plictiseala, dar §i din cu.riOIZ:~.tatea care n earacteriza, ,i"'\a aruncat oehiipe 0 hirtie r,iimasi pe bireu, Hillia nu era alteeva dedt 0 jnvita!~je Ia so~.emn]tatea de desohjdele a. Lojei Masonice de tit Italian in Republica Moldova, care se ftj"ea prin mruJta participate a pf'c§cdintelui de' atunelal stattdui" Pe'tm. Luctnselu'. Fratele Victo.rqi ascujiochii de ,.ostl\gent al KG~B ~i ali ~ista invitatilor~ din care nu lipseau malte~e' fe~e bise'IicE!§ti. atit ale 0[todoxiei~clt ,1 ale alter culte FHlIezente' in Moldova. Ceea ee '11 ene,lVa mati mult pe Vidoif Rotarn fIIU era ati:t faptu~ in sine, dt formula deadresare folo.sili. die masoni, prin care mjtf,()~ poUml era Emmit nExre1enta Voas;tri". Victor v,8zuse ~i ,aUi data ca. 'Ilnil ie~ r arhl ruii a par in iotografillJe din. ea-

I RCiPuta~ activist oomunist in perioada sovii2'uca. devenilt pre~edin~e .. ] Reil?1ilb]idi Moldova"

,33

lendaru.biserioost: impodobi~j cupan~ Slid ~d erdine maseniee, dar punea acest fapt pe seama plio.stieJ ~ a ar,o~ gantei lor. A,rum insl mte1ege:a, d ie-

rarL,,~.,. ........ , ... 'f"!liIi'1~..1·1>: . ", - . " ~~ -11 .. '. ..II

I, _'!!.1M .. "'.,. "'r-l1Uct nvru.U!. Rill 1i,ij,OO.l' oe

organele de securitate, ci ~i de masoneria irtte'fnationali. Vidor ~ ca experlenta unui simplu agent KGB nu era sufidenta pentru a da de capat a'oe-5~itesaturi incul'lcate in lumea in'tr,eag~. CaFl€' eran scopuri1,e mescneriei §i in ce relatii se afla lea eu veehtle structun ale Comitetului pentru Siguranta Staruh:d sovi.etic? 0 legamr:a. trebufa Isa existe cu siguranta, g:mdi Victor RO£artL, ho,tarlnd sa fie' dedioe oorce-tarii maio in pfohmzime a fenomermlul,

;,

I r, ..Ii.. I ~ 1

CAf'ITOLUL 3:

Anul' 2,008.

Ro:mdnia-I'flara p,o,pilor"',

E 'ec~~~ Hberta'tii . religi~~se . au _ _' de-pS§lt [!!]I mult ,a§,repta:rde Co-

mitetului pemru Sig,manta Statului. Bism'idle s-au inmu.ll:tit ,alit de' mult pe tsntoriul Eostei. U niuni Soviedce, incit liderii politici pentru a-~i asigura votu:rile ill ,al'e,gerl, au inceput sa po.zeze lings episcop~ §1ipreor'i. Loialitetea Bi~ sedcii .fa'ta depohtica centrall nu era pusa la md.oiala. 'in, deeursul a dlo~la-

. d ~..... If'

z.ea, ' ~e aru mel un €P'iS()OP l1U aecn-

trazis public poli tlca de la Kremlin, Ataeunle din Ceceniasi din Transnis'rna se fac,eau ~~i cu incuvtintar-ea publidi a ierarhiei, iar liderii separatisti s-,auinvrednicU de medalii patriarha-

1[ A' d .. ~ It" w.~~ ·"1 .•

~e ••. §a' .ar mmu ~:wr,e,a !J~rICl 01" ~ m-

3S

fl:uenja crescinda aeleruhii nu pnteau aduce dedi folos statuhn. Dar ~' s-ar 'IDtim.pla daca intrl.O zi IUsedc.a. ar devern tc:oniilt~en~a de £or~a, pe care '000- prezinta ~i s-ar 'intoarcE! i.mpouiv,a polit~cii centrale? Luerul aeestatrebula p'E!venit ~,~ impiedicat sa sa produdi., ..

Victor Rotaru se rididi. de Ia masa de scrls §i incepu sa umble prin C3.mera. Er'a. t.m!I!CU t de miezul noptil~ ~,:ii mintea lui obosUa i,i ordona C!I.I anevoie gmdudle'. DUP'8 alleva. minute e'~ Sf! ,a§ez,i\ mn nou 121 masa. §i ~~ eorttinua In.semni.rUe:

,,,Or'todmtia €uropeana ,da iii tea de-stubl ba't,a~e de cap aufodtalHor. Adus! in Europa de state neinsemnate ca putere econonues, precum Romania, Serbia ~i Bt:tl~garia., Ortodoxia este vazuta. ca. un tentacnl ,al R'[t8iei~. .Aoest fa pt este departe de adevar, deearecetoate aceste s,'tate mid au fost cre~finate inc! dirtperioada apos,tolica . Asoderea Ortodoxiei eu Rusia ~i comunmmul s~,a facut prin presa de stingat cere a inlierat Biserica prin ,ace'lea,~~ tcH§ee' pe care le-au felosit pe' rind Revo,Iupa. Franceza_,. Revolutia lliuw Lenin ~i represaUile

36

\.

lui Stalin, $1 Hrusciov, Mai multe minastiiri' istbrice ~i biserici ortodoxe au {[ist bo,m:b'ardate in Serbia in, numele d.e'mocratiej, americane.in Rto:mania Bise.rica Q.m:'tocil,ox;i a mst alr,asa. intr-un ecumenism tex,a,ger,('IJ't; en soopu:1 de a 0 pu_ne in oon_fiict eu restul Bisericilor Ortodoxe din Iume .... "

Aid Victor S8 opri ~i mce'po sa disfoiascavr aful de ziare, revlste antiglobaUsC€", cu..rsuri depo'~ib:d.ogie; limF-' gbi,ere ~i ~ot feU ul de' dilrti de slujb.l, rnai noi ,~i mal vech if din care 'i~ji sooltea pagini tntregi die notite. Gisi in sfir{!it eeea CE! ciluta. Ap~)ti continua:

,jjIntrarea Ro.mi:niei in Europa a lost precedata de vtzlta papei Ioan Paulal n -lea, care a fost prima m.tiIlnrir-e dintJ:le un pap.a al Romei ~] unpatriarh oetodOl)( de la 1. 054, incoace, Readiile anti-

- - _.. . - . - - '"

ecumeniste dIn medlile monahale ~i teologjce nu au m'nrziat sa ap.arti .. SfinwI Sinod a e-mis 0, ,circUlar,a secreta. prin care tuturor cleridlor, monahdor ~m teologilor li se ~nterzicea aparitia in Fires~t Aceasti interdictie trebnie prlviti prtn p'r,~smaiap<blJlui ,ca. orkdoq~i a]:caru~es( peste 80% doi.fiI popu]_a~ta

37

~arii, iar minis,mi~e ~i bbedcile sint lao fel de numeroase ca. ,~maga:zinele' .•• u',

Penita din mina lui Viwr ~Rotaru pa_reft ci cittpe§te coals. ,alb! de hUtie~ ciiuttnd si1 0 rup!. PomUilm'potriva globalizlrii ~i a expa:nsiU11lii ,capitalis,. mului silbatic, Jratele VictlO'f 'refum din prindpi.u toati tehnica mod,e~ mcepmd de la computer ,j, pina Iatelefonul mobtl, mcap,alIDindu"se 51 scrie cu penita pe hirtie velm_!. Vi,dit sat~slic!l.[t de munca sa, el i§i continua mediltatia:

uo.rtodoxia acestor state mid" ,odata cu. intrarea lor in. Urdunea EUl\opeani .. rascol,e,a :istoria oorectata poUti~ a. totalitar.ismull!ll masonic. in Romania mjlioane de oameni inca mai cintau in Vine1iea Maw Patimile lui Hristos du\P' textul bizouUn care abunda in referiri considerate t~anti~emite» de legislaVa" europeanil. Chiar dad. SnntuW. Sinod eenzurase 0 parte din ele in secret, nidi a ~tUnta credincio~ii printr-un document 'ofid.al,.totu~,i preblema riiminea nerezolvata in prmcip,iu. Biserlca unei tan neinsemnate precum Rom.ania sfida legjsla~ia leurope,ana !ji documentul «Nestra Aeta~e» adoptat

38

in 1965 de Coneillul n Va.tkan., prin CDe cevooii. ·erau ,absolvip de vina de' B t.; 6"rasngnjtpe Hristes, Totatunci s-a hoUdt cenz[1~area EvangheU,ei ~i ,(I, bm:wlo[ C_R!j'Hne de «,pasaj'eieantiserni .. te»,. Once refer.ire publica 18 ,evreii ca avind legat-ura ,curastignilie,a luj Hristos avea sa fie cata]]ogala dr;ept «antisemitism» ~i pedepsiti penal ... :'I'

Aid ViQtor Rotaru se op'lii §Ii redti totul de .Ia inceput, Chiar dac.i rivna bli la,untlic:a iJ. indemna !l'~ fie' dieect §.i 'categ'oric, :i Sf! pam ca Ull Id~imr neavizat s-a:rr putea pllctisi d,tindu.-ipled,oaria, H,otan sa rezolve pr,oblema printr-un vechi ,iretJic gogoUan_" fa:cind urmiiltoarea remardi:

.,Citito[u]treb1Lli.e sa-~i tnviin,g,a oriee impresle de exagererepe care i-o pot provoca lieieririJe prea dese la. religie, Aceas;ti r:eact1e este pro d.1!JIsuJ 'UB!,j man~puIad seculare. Probabll ea va tl)ece de ind.,ata ce' vui spune Icain joe sint pUBe sum€' £o8rte man de bani. Mad,. mai mari decit prejul intregii Europe scoase la.lilcitatie! ''I

Sa.tisfacut de modul in care li-a desans cititoni~ imagil1lar.. V~ctor conUrma (\II. ~i mai mu_~ta 1I'iv:na:

3'9

.,Tabu-ul all'nsemitismului este in direct! legamri Ctmproces~d de' Ia Niimile'rg: ~i cu sutele demiliaede de do,lad pe eare Germania le pUif:ie~re, m,ce'pmel eu anul 1'948, statu.hd israel, ca despa,gubid de' diz'hoi. In 2002, prin Ord.onanJta de urg,enta a GlIlvt'!m~l'ui 31/200\2, RornMdaf· care' a ieiiJt nevinovata dill procesul de Ja Numbers, 'li-a recunoseut singura. vina de' a fi exterm:ina.r G'vrei i'ntim pul eelui de' a1 Deilea RazboiMoodial ~i fl. fostamenda.ta cu d.ol!.lazeci de mUiarde' deeuro, Se pare d evre.ii sint singurfi care au 21,VUt :fudeea si-~~ vinda. mortii, ~i sa-i vindi foarte scump. Plata caire statul Israel se facepe cap de mort ~ orice mscutje despre dfra bim ta ill cuie' a holocausttdui costa snme enorme de bani .. Ia~a. de ce referirfle oonrt.11' adictorii Ia evrei •. fie de ordin polidc, fie' religios, 'trebuie sa dispara",

VkW,r se rididl d,e' Ia masa ~i mcepll Iar sa se plimbe prln camera. Se duse la 'budita:rie ,~i puse de ceai, Era tirziu iii minte-a lui, fara sa. vrea, se lasa I'anita de aminUri. :Si masa, §i ,re!?tiler :Iii a.raSiilizUlI aeesta sovietic ']1 ad uceau

,40

aminte de viata lui de ,odinloadi. Prin fa ta ochiler tr,ecur,a. imagini din c,aminul studlentesc, apoi "i-;o aminti pe :ne'V,a.sta~a, care scum. era. disarodta. in Italia ~i mima lui seumplu de'~li;sle,te. I ae fa.leu ciuda pe evrei, pe' capitalli§'D, pe Gorbaldov §Ii in :genel'e pe toa.ti1. Iu.mea. 1ft astfel de clipe i se pa:rea di singuf,a ~olu tie este sa pleee intr~o man~:stioo difil .. fundul Rusiei .. sa se ,calugiareasca. Apo! 51! aprindea Jiax de .mini,e' ~i i~l zicea d, nu S@ v,a lasapina. nu va face dreptate, pma nu va spune lumii intre;gi adlevaruLchiar §i cu pret-uJ: vie~H. t~ituma ceat mtr~o erma §), se duse iar ~,abil)ou. Sorbind mgmdurat din ceaful fjerbinle, iii] oontinu3-1 tint!l:tit. scrierea:

",Astilzil in majoritatea statelor europene ~:i americane, polemica, ICU evreii este (1011sdden!lHil ;;ulI.tiise'mitism ~i se pedepseste cu ani de' inrnisoare'. Romania. nu face eXlcept~,e' de la aceste sta.te., Singull'a Ortodoxia, ramasa. prin .imno,g,afia sa in epoca bizantma_" sfidead '~otalii.tadSD1lul maso:mr:., C[,etitiniii nu mre1eg ieg,ilItur.a dmtre crimele comise de rleg~mld luru. Hiner "i Mussolini

:!iii ecmemorarea paUmJlor lui Hris~os pe care ei o fac in. Vinerea Mar-e~ dar ,i m fieeare dlllminicil, miereuri §i v~neri. Cum Hristos, Celrastignit, a lost tra_mfo'rma~' in pril~i de instigar,e la Uf,a?' Cum sntele de milioane de ere,tini vicfime ale persecatlilor romane, bieantine ~i comuniste atll lost trans~ £ormati de Isteria ~Oliectata. politic in i_nlr,ac~ofi? D@ ce nici un regim poUtic nu IeCIl.l_noa~te namarul imens al vic .. tlmelor din rindul crqtmilo,r? De ViE' impo~riva: ae"tmilor ,:;!i a lui Brist,o,S Be poate spune' orlee in deeumentare mincinoase semnate de posturi deteleviaiune cu renume mondiaJl? Romanele IbIaslemUoar-e Ia adresa lui Hris~ tos ~i a creltmilor iau premiul Nobel, iar filmele sint premlate leu Oscar, in [imp' ce 10 aim pui, ironie Iaadresa evreilor Ii a holocaustului teo (losta ani de inchi89lare. Raspunsul este 8implu~ Ctle~tinii. i§i. cauta cbeptatea in leg~le ~a-, sate de Dumnezeu, iar evrell in legjle, pe care §Ii. lie fac singuri .... ';

V ictor se ridica de la masa de scr.iis €ii" ,datinindu-s€' de oboseala, se tTinii in ~:liat.El ,a mal a,vut timp sa ~~1 .faca~

42

semnul crucii ina.mte de! a a,dormi bu~b!an.

Intre limp" istona oontiinua. Comlsarul european al [ustitiei ilie'iii pe ·ce'rdaad MWs:thii Vovidenle ~i SCOIa!e oltigad.. Episcopal "K'! se repen ,eu un aer vmov,a:t~ oferindu-i brlcheta aprinsi.

- Preasfinpte!~ Cit 'ump 0 sa mai pierd eu pe dealudle Romanilei veestre nenorociw1 Ii se pare ca nu mal am, Ii a]tcev'a de' facu.t?

- Dar, Excelenta Voastra ...

- M-afl,asigurat ci scoaterlea ieoa-

ne~Ol §ia erudlor Idm locuri1e'p~blic€ nu este o problemlJ A\iplomis. d AU va treee nid 0' luna. de Ie mib',a:rea Romamei tn Uniunea Europeana §i nu va mal lamIDe mid. urrna de iooana.in ~coli §iin, caibinetele, f1Jnc~o:naJ.il.or publidl

- Dar~ 1Exce~t.a Voasbi_,. am mcut tot ee ne-a stat inputeri... Campania die jpI',esa, a fost bine or~anizata" ..

- De ce nu v~~ilm.lIt de cuvmU]' smgli comiserul european al J usU~iei ~l ~i umplupHiminii cu. fum.

- Dar, EJI(~elenta Voas.tdi" v-ampre= zentat mJ.legistdh:'illie emisitmlloiJI' de Ia

4,3

[BRUMONAHSAVATIE BA~Val

teilevi:zo'r, ,ali v,i'izut numarul semnaturilar adunate impotriva acestieiac~iunl .. '. A lost plea in pri pi ...

~ M ~ap as:igunlrt ci 'BiS'erica, ave cea rna] mallS credibllltate m Romaflia§i d Sfmh11 Sinod face legea mBi~eri.di.! De' Ice I1I:l ati actionat mai dur?

...Exce1enta Voastr,a"asta a~a este, dar s-au rasculat in~e}.eCl:uaUi, arl:i~tiL tot poparuL Daca am Ii actiona't mai dur, ne-am fi pierdut c1l\edibilitalea 'in fa'ta lor, iEXlcelenta V oas~r,a ,a.~i spus=o in nenuma_tate rin.d:uli ca Biserira trflbuie sa ramm.a, §jj, in contlnn areinstirutia cu ~'8, mai mare credibiUtate, ...

- Asadti, Plleasiinti£e' ... zise comisarul, slobozind nervus fumul din piept -:, dad, n-o, sa va fa,ceti 'tre,aba, tu ~i oolegii tii 0; sa v,a vedefi mutrele astea idioate in ,zi2llele de miine~ cu toota poveSk!a vie~ii voastrel Or sa, v~,ba,g Ia JPu,~c-ariel canaliilor, §i Or sa. punem alp.i in locul vostrul

- Dar. Bxcelenta Voas~ra, nromit lea

~. Iii - JF""

'~otul va .6 re~olvat:, e doar 01 pmblema de timpl ....

- Timpul costa bani, Preasfinure!

~ Promit si,rezolv aceasta p~ob]ema_.

- Pac eeva pe promisiuni1e talel zise printre din,] oo:misa:ruI~ 'tr,agjndu-I pe~ ep~op de barba lui al~at.a. la_.r aruml ,eUs-pad din fa~a meal

- Da, sa ·ttij~U rosti vinovat Preasfm,p.ttil ili se retrase ell pa~i marurttL, dms;p,arlnd in intuneric,

La mtrl1l_njrea secreta de la Ministie rea. Vovidenie, care era doar una. din mnltele Cafi€ au avut lac in ultimii ani in Romania, s ... a relnat djsrutia despre :m.lmarul mare al preO'~ilor :~i al mi, .. .nastiritorpe tefitodul Romi1niei. Comisarul europe,an 211 Jus.ti'iei ill aruncat furies harts turistica a Romanieipe

¥ t'" d masa, sngru,--n . :

- Cind or ,sa disparitoa.te aeeste eiori de pe herta Romaniein

.. Cieri" erau rsumite crueile care mercau manas'mille pe hani. MinisHrile fom;me~ti ,atl'ag sule de mii de oameni, La unele hramuri se ardi1l.u:m, de In zeee mii Ia ~aptezed de mii de' eredineiosi, Daca vreunui episcop i-ar treee prln ,cap' sa -i puna pe tol~i ace§,ti oameru sa semneze modificarea unei Iegi in Rominia,,~o'~i parlamentarii ,cU'mpara~ de maS/om. ar deveni ~nutili.

[EPlOMONAH SAVAnH B~roVOl

AdmiIUstr,atia eur,opeanitrebuia. si preyadl Ii sa cornball ,aceasta :pOc:siblli'~ate'. Romarua-J!' aceastA "tad, de popi"~ era vindlut~, doar la nlvelul poUti,~ - nu, ,1 :reHgjos.Lupta, caretrebuia dlusi aeum era aceea i.m,pobiva, Ortedexie], care' reprezenta peste 80% din populaiia~'rii. 'Biserica Ortodoixl Romina a '(amas ,singura iinstitupe centraUza,'m care poate :in1l uenta ;societa,tea mai muls decit s:istemuJ de irrv,atimJnt. MasonU eurepeni Sf! graibea,u sa ~imi~ tez:e m£~u-,t- ·O~.·~ .:II' •

, -::c ~ U.L _",':'~ tEl '. r~OUi[)iXlel~, ,a§I, cum ,au

Umitat de-a lungu] timpului,infJJuell~a Catolieismnlul, Arm,atrad.i6onala m~

.. ',' .

tr-o astfel de lupta rimmea calomnia, Pr,esaromaneasca, ,aserv,ii:ta masoneriei mondjaJe, avea sa d'evini v,ehiru]ul prindpal care avea d d.ud. 'ton@le de' :mUFdide in casele ~i in in:imile oamenUo,r creduli,i dezinfo,rmati.

CAf''ITOL Ul4

AnuZ 2012. Romdnia. Crimel'e .de l'a Sf, Ana.

r :.~:::t:~:: r;!3 ~~~

ll.astirea de' maid Crueea Scrisa~ a. fost consemnat decesul ~etitenei Paulescu Maricica.1 in virsti de 62 de ani. diagnostic,ata. cu. cancer Ia colon in ul timul stadiu, Deeesul s-a produs la ora 4,.20 .. iar pe lao ora. '7,00 mel rnulte ma§iiini de politie ~i ,ambu1ant,e umpluser,a curtea, Om ma§mi alll i:rIaput sasadi jandarmi Ii repoeteri, stdgind. ~i ges.tirulind agUali. 0 paJtedintI€ €,jj au. in(lerCUi~ minastlre'8., iar alma. dat buzna in azUul de hll'trini.

- Spu.ne~-ne." rum. a avut loc deeesul? inl:reili. reportentl, Earl :sa salute, bagindu-i ma:icii sliaire~ micrcfo-nulm €ata.

47

lmOM(yNAHSAVAllE M$TOVOI

- Doamnaa fost adusa ilsear,a., ~ar neaptea a mUll':i.t~.,

,_ A £ost adusa vie"?

~. Da, normal" ca noi nu sintem morga.

- Nu vi Sf! pare stramu. ca lID om in. virsti de ~ed de ani sa moara la citeva 0«:' dupa re' a rust adus Ia mana1itire? _, Doamna a f-osl' diagnostiicaU~. cu ,caJnce'! tnultimu~ stadi1l1 •••

- Da, dar despl"€ aceasta mebuie sa se pronunje un medic, iar dumneavoasua nu smte~ medic.

- A~.a ,arati fi~a. medkant.,.

- Si dumneavoastra persona] cu ee

atj ajtlliat-o# i-at] facutvreorug~ciune, ceva?

- Da4, v,azind-Ol in, ce stare g;rav,a se a.flt l-am chemat pe parintele duhovme §i i s-a faQut Sfintul Mas,]u ...

- Nu. i~a.tj (acyl ,i rrd§te exorcism.e?

- Nu era ,cazu~, e:l'(,or,cis:meb! nu se

file ooficui.

_ Sa m~eleg ci practieati ~ exorcismele, dupa modelul Tanacu, ehiar daca 'snntul Sin.od le"-a. ineer,zis:?

- Sfintu1 Sinod nu peate .mlel'zi,oe ceo. va ce Biserica are de' la mceputurile ei,

~ V,a mnlfum~, .maiJei, st&l'E!fa! indata dupa interviu, maica star-eta a East luata de doi poUPllti §i. d usa in ma-§irna de politie. Uncameraman filma tntregul prmces,.

- Cum v,i num:ii:~i1

- Iustiina .... lustina Crueeru,

~Este, numele dim. buletln? Ci voi,

cillllgim, a.vefi, nnmele voastre .fa~se'. - E numele de dUu,garie.

- Va FOg, sa va pr-ezentap ca in aete,

- Iuliana Crucetu.

- Data ,~i load. na,t,erii.

- 197:2, Bucurۤtl.

~Stu(Hi?

- Facultatea de medicma dill Bueureiti~ specialita teafarmaceu:tiea.

-:rn- ce relatn lE!l'a,li cu c,etiitean.a Paulescu Maricica?

- NIU am cunoscut .. o pitti aseara, .

- ~i cum se face, ciil un om. Pel' care

nu l~atii runosrut nidoda.tii. a ,ajuns si. moadi in ministif'e'a voastr,i?'

- Manastiiwa are §ill '!LIn aziJ] de' babini. Doamna a fost adm;a de flul e~ pentru a fi ~grijita de' maicu'~le.

- 0ti baniati primlt pentru asta?

- Nu ,am prbnilt nLmic pentru asia, (JIar flul doamnei a lasat un pomelnlc la biserica.

- Nu ne puteti preciza suma ,exact?

- N U! ~,ti.u, intrebati-l pe pirintel~

duhovnic,

- Ap eliberat 0 chitain~a pentru sumaprimjta?

- Nu. A fost a donaUe ..

- - ~ - -- - . --

~ Chiar ,~i donatiileh1ebuie sa Sf .faci. in schimbm unei clli~ante. Aveti d1it:antjer?

-.Ave-m .•.

- Ce dm1adiputeti aduce m spriji-

nul alinnatiei cI c,etate'ana .l'aulesru Maricica a. fast adu:sa 'in manaa,tired.e fiul e~?·

~ Cum. ce dovada? Mai multe maic! era:u de fata ...

~ Ap mChe~al un. proces-verbal?

.- Nu ... Era tirziu_,mcepuse Vecemia §i am oolnvenit 8a-l faeem azi,

- Azil dupa cum vecieti, este plea tirziu.. Ce,ta~~m1.a Pauleseu ·Maridca aJ. mueit,

- Dumnezeu s,.,o ierte ...

- Dumnezeu 0 sa va. ierte pe dum-

neavoastra, cetate,a.M Cruceru Iuhane,

50

is_r caz:1!.d detiesului :sus.p@ct 81 cetatenei Paulescu Maritic-a. lllnneaza sa fie cerc-etat. Dumneavola:stlii smooti retmuti ca suspecta de' .siviriire' die omor .. Va rugam si rte urmatii.

Peste citeva clipe Iustina Cruceru el·a sooasa din mapna de poUiie cu catu§ele la mUni ~i diIJsa mvazul~utu.~ ror 1:napoi in didirea. aziJului. La vederea ,ei m~Hcutele care erau adunate in fa·~a ·biseridl au .intrat in pan.ici. Unele auineeput a plmgel altele au luat-e Ia N,sa. spre plldure'" tar cele mal hi virs'm au mDeput sa strige Ia pOlli·~i:§ti ci smt lipsi'i die frica lui Dumnezeu §i sJu;gj ale satanei. Mai multi eameramani filmau toate dte se mtimplau, tn toot'a. ,30easta h.armalaie,. pe poarta miinasmii :mtr.a :ma~ episoopiei. MaidIe all alergat m grabi" bucuroase eli are me sa l,e apere ~i sa. Ie seoam din mo.mcatur,a care s-a produs, Pio.rtiera s-a deschis §i preasfiin.ti,tul 11K" ill oobodt din ma§jlnal seotind mai mtli to.iagul de ,argmt care, Io,vmdu-se de caldarim, scotea un sunet nepotnvit,

- B,lagoslovitil Pr,easfmfia Voastri! au incePl1t sl1ngiheprintre Iaerimi

51

ma~wtele;. apleo_l1du.-.:3e sa. sarute mma 1~S1CDpului a,

Prea$fin,iwl pa~i in graba. printre ele, l!:)vmd caldarimul cu toiagul ~i tragindlu-!i!] fudoo minatpe care calugiadtele incefcau zadamic sa G sarute·,

~ P1ecati de aici, crimlnalelorl PoliJ.~ia §tie de VO!~]

-l?IlElasfi_nlti.~tej s""a 'p .. rodus 0 liI€irnte~.~

.,. "" ~J

gere ... Nimeni :n-a omodtpe nim.eni ...

~ Nu va mai. siirur,a'p deban.j. de case, de ma~LnH De ,clnd. vciarn sa inchid manasUrea astel stnga ephi!Dopul~ fijtat de camerele de lua.~ v,ederl. 'M-am sa.mrat sa prhnesc plmgerile credindo.~irn.()'[ despr,e f~r.adelegne eare Be pe-· tree m acest 10c:!

A doua zi, toate ziarele scriau despre ,,,cn_meIer' de la Sf. Ana. [llh:'-Un a.rtioommtiins pe doua ,aginw, lCU. Ut1ul "MAllIA 1~II013IL[ARA DE LA sfiN~ T A ANA" ~ autolul "IJezvaJu:iatainei.e mai:cu~el,(l)r care alrage.au hatlini pentru 8. Je mOii,~e:ni apartamentele. Sma. dovedit ,Ca. ~jj Paulescu ll'vIa:ridca. a fOiSt doa:r una dmtl:'€ multele vidime·ale "slUjimarelor iadului'J., Pie linga fotograna mare a maidi. Iustina mcatu~ata.~

ziarul ('!fu.:rea lIe.prOOlucereatestamentulul prln car-e Pauleseu Marici,ca lisa mO§~e:rulle mmasrdrii. ,O!pada_mmltnll ;~i ma~ma. A1l1I.torul arncnlutuisuget'a ca sarmma batfma a fm.t' o~Iiv].ta de ma]ca stare~a, ,tale, f.ac:ind ,w1i,suri elementare' de .fannacet1tlca, ~tia sa :prel'ilJe otr!vu~ri .. f'a:._mWtia a dat ill jucleca,ta ma~ nasti.rea, a:cuzIDdlcilugarjj~~e de ~ta~ ~i escrocl1eri€1 u:nnarw' de ucid.e,e.a Ma~ 11'.kicii. "aw]esru.

Un aU ziar titra:,.NU SEMAt SA~ 'lURA DE BAN.I,. DE, CASE ,~I .MA$INi~n P.reasfiimprul 'I.K·~,po:zat in. ve'§mintle~im:i:tdi pe carpI d.E'strunula lepor~em~uj suspictunill.(!' pe care le",a ,a1vut dm,totdeauma .fa.tli. de ,aceas~~ eb- 1k1 rl·tolera.ta{', Prea:sfin~cia sa. ma.rmri~ sea ci!i mM~.s;tireaml a 'PI'DW.t aplo~ bale penbumtemeiavea. azUului de bi.umi ;~i ca acesta g..a facu! ~mpotriva. regu.lamen.le~ol' 'BOR. ~ia s·fi:n:telor caneane. In plus~ duhovn:i:ru1 deaeele, parln!te;le!Eri.neu., au era hirr-otomt eano:l1lC ~i ]\U avea studii~'I)~.()gice. Pe deasu pra, mal m1lJ~te marm:di eonfirmau capariinte,le bm.eu de la Manastilr-ea Cru(:lea Scr.msa ar .6. foot m. rela~ii ,ClU 5<1;1.-

:]i,ili p ca ar " iodepUnit 'in Romania. misiuni ,o'lIdo:nai'e' de structuril.e de se'cu:ritabl! moscovtte,

Edit£).rialistul de la ziaeul :P,atriarhie~ ,£acea dezv iluir~, 8enzatio:rude~ despre o suspecta agen'tfE!' im.obiliara flStavropo,~oos·'. ,FaCind legitur,a dmtJ,e lIst"" vropoleos", ceea ee din gI1ece~te inseau:m.a I.ora.§ul cnJdiJi'~, ~d denumirea Mallastiri~ '1Cluc:e'a scrisa" I editodalistul :sustinea ci agentia, imoblliara aparprnea cilugidtelo'l ",criminate'''"

inll.lrmatoare~e npta:mini,boate ziarele ,i canalele de teieviziune' veneau cu no:ii iiinoi aminu:nh~' ,desp"e I'I,crimiinalele in sene de la Sf.kn.a!". Manasti~ rea Q:ua!'a Scr~a a, fOiSt supranumiti "Casa, mo.:rpd:n ~i ,,,Casa groazei",. Poli~ tidenJf psihologi" p'l,eop, ~i crlminali§ti eomentau in, talk-show-uri :reactiile camug~ri~'elo'r SlISp«te'. l'oa~epostudme de :televiiziune rulau imagini cu ibietele caiug,lrite care alergau spre'padure cupelnse de p,anlca la vederea polifi'ei. Re:p~ica maicii bitrine care a s.trig,at po'lip,ill(J[~ "Nu avetimca, de' Dumne .. eeu, slujitorl ai iadului!" a d!evenit refrenul tutuOOf bulefinelor de ~.ti_fi.

Unele emis,iU!l1!i, mei de scandal, o€e~ reau 6]miid din toai(!'ta ma_nastirii ,~i de la bucatirie, unde, bin.einfeies, au fost gas:it,e vase murdaee pOOe d.e 00- erobi, S .. a co:nsta~:at ii ca, bih1ne]e din azi[ erau Iortate sa sirute'ic-oan,ele' tmpotriva I1mmelQr elementare derespec'tare a igienei. D,maoest motiv,in ,uil dO,nmB\iU intia;~l,e pclmonarre ,p virozele.Cadavrull MariddU Paulescu a fost Eiobo,grafiat din cele mai jmmt,e unghiuri.Fa'Ja innegrita ,~ USC'8ta de cancer a. aju:na, sa se asoeieze cuazi]]ul Sf. Ana ~ cu viata de manisfuem!meraJ.

M,onahismul ~i mi\nistirileinspira" mo,an,€ §i groaza. Snndajel,e de opirde alatau ci :maj,ori.tatea rom,mtoll' era. pentru m.chi,de'1l';ea m'3nastiriilor care' AU se aHa sub direeta supraveghefE! a unui episco'p.Ministerul Cul~lor a iimpus Sfinrulu], Smod sa recurgi la mcld,Q€!'JlIea minastirilor aflate departe de mocalit~ti, Br,au declatatein afara legiJ mWstLrUe eare nu indlepUne,au conditii~e de' igiena Ii, securi~at:eli nu aveau drumuri de ecees asfaltate, Monabii din oh§i:tile retrase urmau sa fie b,ansfera;ti, ru binscu vin tar~ Sfintului

55

IEJtQMONAH SAVATIli, BASTCWm

Sined, in manasUri1e din a,r,a~e, care se afILau sub supravegherea d:b:ecti ,aJ episcopu]ui. Excepjie dela regula fa~ caau doar mana_s,tiriJ.e istorice aflate departe de locaUta~i., Ac€sbearl_m1- neau desdUse pentru vizita~or~, insa d.oar in cali:fate de obi'ective turistke $1

centre culturele, .

,Maica Instina 'Cruce:ru a fast condam.n..ata la d,Quazeci de am de' mchis~are. 1'ntr-o vonjjerin~a die presa ~~g~nizata de P'atriarhia Ro.manaj purtaw .. nil de OlVint al Patriarllilew, a declarat d, pedeapsa este una dt se poate de umanit avi.:nd in vedere ca cet,a~eana luliana Cruceru, folosindu-se de chipul mona,ha~ . ,iI ,air,as fi a ,otravU douasprezece bltrine en sen'pul de a, le :mo§bmj averea .. impreuni CiU males Iustinaau mai foot condamnap, pa.lintel,€' Irineu, la dndS.Pf'€ZE!CE! ,mi,$imaica 'bai.triha, care a s'lTigrllt la poUt~ti. Cea dhl u.1'ma a foot acu..zat,a de colaboeare cu C'e't.a'tealla Iuliana Crueeru in vederea racoiarii ba~

hi 'm '"

c . ne.u.or smgur,e, rap! pentru care ,a pd-

mit opt ani de' mchiso'a.~e" Maica ltl sti~ na afost acuzata de faptul ca a oferit: 8erv~dj medlcale fa..ra sa fie aut:orizam.

MWlItirea Crueea Scdsi it fast d.£dar,ata inchlsa pe durata c.ermta.riJIm" iar bitrinele de Ia ,a.zUuJ Sf. Ana au lost transferate cu mul~i. pompa IDtF-un azil de stat. B,mnemteles:, unele bitfl'ne au aparut Ia televizor desUUnuind. tratamentul inuman 131 care erau supuse de dilugarite~ :in special de maim JLusUna, S~a doveld~t eli batrlnele boJnarve erau puse sa munceasca din .. zori §i ptna in noapte, fiind oQbHga~ sa postessca §J sl ,s~a in pieieare ~a sluj~:n~'le m;be:rminabile, Teate aeestea emu fawte OJ scopul de a I.e gr,abi sfir;§itul. •.

'Ensa ad€'varul era cutotul a~llul. Un ordm .intern al Patriiarhiei i~. obli,g,a pe torti i'eromonahU sa aibtl stndli teologic€! superioare, Manasfui[e de, maid. erau obligate sa infiin.teze ':ii sa intrepna. (ie un azil ode 'bi:trmi, fieunul de ,eopii. Acest prniect facea parte din politica filan.tropidi a B,:isericii. Episcopul ,~ K", afl"md dl in obstea de ~a Crueea Scrisa ,0 ,intrat 0 sor,a cu stndii med'~ca]ei a ca.l\ii.ga.d~-oin F'lipa ,i, ,a, numir-e stare-ta .. cu mishmea de' a Wiin.ta

I' ,_ ',.-

un ,azil de bitnni. Educapa ~i cu:min-

~ema maid.ii Iustina i-au ronvins pe

57

oamenli din tmprejudmclJ. sa sprijlrre mlnastirea §iazUul. tW.tr-tUl mnp seurt, nurnai din dona~iil' a .fos;t :r:idicaJ ~i amenaffiat aeilul,

Co:mvl@tu;ilea cubatlm.eleb~)1lnarve :§i abandruutte didea. multi bitaie de ,car cal ugad~e~oir, care venlSle'l'a ~a manistire' pentrua se deda ru,gadunit departe dlegJiji~e tume§ti. en tOaIm acestea, ,ele ficl:!au eJW,rmri s1llmJ,ra.ome:ne~. h

:r --~. ~

in()o.njurln(h.[~le pe bauine cu~ubu:e ,i

rabda:r'€! .. T,oate l.ceste ,efodurii erau ras,.. p~ati te door de Dumnez'€U" ciid ifecare m·te~ege ca. bab:in@:~e erau aduse Ia aziiJI tlihia dupi 00 rudele le dezm~~e.neau. A€OSit un sirrlgur eaz ond. un~. dmtre biibme OJ facut testament, d.onind ap.artamenrul ministir.iii Ves;~ea:. ,a aJ WlS ~a urernile episoopului 1nsopta de iru1ad~unle speci6ce. De am_nci, mtre epis{)o,p ~i minasHre· s-a pus Wl s~(ili de ghe-ata. Preasim.titul o,bmuia.pe maica Iustina caar o. P' ·rii:milt !l<i.aite

" y,

apartamente de Ia bib:iru!iepe care le

trata~ da.lI' d! ascunde 3(ie,st ~UI(ru de admimstrapa bisericeasca ..

Fe Unga asta, episeopul a. p:dmU maii. multe sesizari din pal"te\a preotu-

-.58

lui din satul de lingri Crucea SCFis~ prm caroe i se a:duoea [a CUrli0itin~a ca parintele Trme'll., !dlllhov.niadmanasU.~ Iii; spun.e pr€di('~aJmUec:u~meniste. i~n una d.rn pfedici_" cabt.lgarul ,cilmr amsi~ ~:Ywd· lea \mji €pEoopj~i-a.1l1 \fwd ut eredin,pt, deveniad ~lugi .aleantihdstuluj., .Pfeas.fimp.tl.lI,,,K'''a pe:r'reput ·aceste insmnbi ca. pe.W1I atac la persoani :~l cauta prile] sa. se ra.zoone pe pirtmfele mr~ rten .. 'Inoefcarea, de a-l dlemf~epe tmMW cMugar din postul de duhovnic a 'os.t zildimidti de 0 lisla de dnna .mii de 6mnaltgde:8J1,\e cerealW ca p!§rrrn,tele Idneu sa. ramma in ool1!ltinuaJ1e preot la Crucea Scr.isi.. Din acest motiv I PreasfintitW.a rust aren~looal ca €SIe lFJema~ WI .sa reo.ur,ga .ma masuri ,ca~go;rice ~ d l:rebuJe adop[ata 0' alta. cal€: pentnl resclvarea probleme~or de aoest gen .. D~ cesul sarm_ei. P,atwlesru. Maricica 3. picalt la tanc. Arum nesuferijii ,(aJIugir~ carea1!l mdrhnit sa atarepublk metehnele arhleri.ei superioare, au .fos~ SIOO~i din joe. tdiSilU1e3 a. fustmdleplimta ..

La ~edinta. urmama:re ill Sinoduluj ,ep~:Sicopul nJi(ij' a foo~ ridicat Ia rangul dearhieptscop, iar mica lui episoopri:e a primit iin plus ~ndi un jud.et.

B9

CAPETOl ut S

Trista ~i a:piis<iJilaren 'uilflti a PreMfintitllhd "K/~

C-w.- e ..• ·. era. im.. ~eali.~ate !.re~~in~tu1

..... 1('" nu ~tl.a lumml. Vazut [a

dliferite etape ale viepi salel epiS()opul ,,,K'" par,ea :safle :f1I.U. un. smgur om, ci mai mul~iDm !oopilarie ~i pmit Ia arhiier-ie prea:sfilltim~. a suredt· a.t1tea schimbari, 'mat mii:rturii[e celor care J-au cunoscut. puse fa~~ m fata, apa-· reau ca un :Places mineincs Hid ma~ ma I?r-easfintituIu] DM. puma spune ceva coe.rent d@SPIIEl' po:pdtd flu. Sar~ menal trup .a~epiJsc'l).puliUi ",,.KAf p1ir-ea slfie bm.bi:dt de mal mu1~e snflete. F'~ecare' dintre aeeste suflete i]]izg~nea pe eel de ma:ii. mam~' ("til 'U.J'a cu. care 1m. animal mid pu~emic it :i~8iOneite pe a.lkd mai slaib.

,60

Viiton:d epis!cop .... Ku s-a filum it Dadan. din botez ~i s-ansscur in a:J1t11~ t'950in br-un sat· din Bucoviina.. Mama sa, Catmca~ ,€rao~a.1["anca hamica.. r,a~ mJM:a \!',iduvllJ in 1943,. rlimu~. ei so~ a fust uris de n.emp, in tinlptd r,etrageriii trupe~ot[ rom.aneiU din Rmia. Gfe1lta~ l:Ue metti de dupa Fazboi au. d.e~ef.mina~-o pe mama. vii tOfuh.ri.episoop sa se .recasiiJtnreasca.. Gel deal d'oi]leil SQ~ al Catw:u:at pe mnnele saw Vasile" afnst

• l~ ~, . 'rt w,.

un om CUD1Imle .~l rara pefilO!lillaw~ _ al,~~

care luera eu mull slrg m g;ospodi:.nile starultd. Catinea avea din :prima c.asa~ bone <0 .Iata ~iun baiat. Casatloria ClfI Vasile Si'"21 fiicut marli mulr pe:nb:u a-i ae~te pe cei d,(.d oopiii. OJi'j~cit s~.aferit Catlnca de nasterea de .fiL d!;upapatru ani de casniciecu. v'asme~. flmd de arum treruta de patruzeci de :mf s-a nascut Dacian, un oo:pH pe care rea nu l~a. dOfr.it. ~t[ul Dadan :flU. a str,ilucit prmmmic niciodata", mO§bem.md ca.~ racterul §b~'nall tatiHui sau.

Ca. §i~Qti sh:amOiiiii ei, Catineareergea labWserica. Cocea ,colac~b.[oda. pr,osoape ~:i. !cre§<tea gaIn]. tn f~ecaM duminica e'Ji' a p.r!e:tlenta la biserica din

61

salt~,plitlnd slUljbe pentrubirbatul mOlt in raabcli., Ce~. ma~importantmoment dm. via:~a duho'vniceasd:a CaHncai ef-a :ridica:r-ea meseieu oo~acl ~:i §1~puri d.evm lin timp' ce ,puotm.d clnta uiIJleimcapOtnenbef'. jp,irmte,te din. sat €ra untelerat al l1B,gfmulu]. De~ deoarece ,saia .hrutar rapoa:rt1e la oomUitll satesc d~spre ~.1!1IIcrlllrUe deoseb~te pe care le afla de la.sa.teru .. :tn baza ,acesiof ,rapoa:rfe, S41lJ1 faloul de-a lunguJ timpi!!1l~uli, mail mtdtearestan. Cannca ,'tia asta, pentru c3. 0 §Ua tot sarmI, dar nu 0 deranja.. Ba era una dmn milioSlnete de t'umud care' traiiau d upazieala: fa rOe spune :po,pa, nu ee face pOptru,. Ba ,i mal mnh:. bun~s,ta~,a preotulu:iJ a saiUt in Catiinca g:mdul sa'~i fa.ca macar unul dOl b~ijep p~eot. Desigur, ea ~~ar fi dorit in inu~lt€a satulu! pe fiw eel mai mare, de' la primll~ barbat dar soarta a rimd.nital Uel.. 1BiiJa.rulcel mal mare FilU dear ca nu-,~i dorea. sa" me'pooot dar ni.d m Dumnezeu nu eredea a. Visu~. hri era sa awungaka:cto.rist. In scliI:im], Dachm~ vamtul m,II rnic ~:iJ mai §te.rs al Catinca:i .. ie,~a cu Iummarea, m t[mpu~. Utu:rgh~ei~i in fiecar.e dnmird.ca. vanes.

ClJ. oolacl ~i peoseape ,aca:sa.ta. vremee potriv:iJti" pentru. (II suma .frumt1~ica de banil P un porc, pamltele d:m. sat a mij:~Qcit pe ingiautorUati mt1'area, [a

·""" ...... ·m·· ar a ·t'ii ... ;;;Om' 11·U-I· -D-· "''''1'' .... n. AQa amoo~

~~JL",I. - I __ -..pI~ , .11..'" L ~11;. lA' . ---'3'-- 1 __ ____:__...::::

p1lt eariera bisericeaSici.a vii.wrului

,.-'I!...!: ..• '. . .1("

a:rULepu~oop .r! ~ - •

la-vrem,ea aeeea nu oddine mba m, semmal. Reg;imul e~mWlisit suprav€>gbea I~rice! mifc-ale dm inmfiorulBise-~idi §it mai ales, aJ mvitamm:tului teelogic. Nu erau aCtlBJptati in Seminar biiie~'ii pr,ovenipdin f:amiHi de intelecluaU. r~Dr~g1rnea. saniUoasat' era a. Cm:1I.,d:it1e funp,m;l a:tlt :fuJlr;p.ona:dtorpoli.'Ueil, d:t~i eelor edeziastki. Int~l~ctw.ali~ taJtea .in.terbellica. Ha. vazuta ca 0 :plturl ostl~a sistemtllui §:l dedpopOFU]ui T,oatit eilli!tateolo.gica. a f05tmfu__nda~'a In pu~cadi Mjj de ,[eat] ·au £:Ost 1!lCi§~. Afararamlneau maiales spidtele slabe~capabUe de (jnm,p'r,omis. in fnmrhea pU!tlne:lor inslltu.tii toolo,gicc, dacii mai puteau fi l1UmlU~e ,ast6ell au, ,a!]un5 in :gene,retriclatodj BiseddL Rostul acestor mshtutii §& a1. oamenHor dIm rete era. umil .strict fOlM'mal, de im"gine. Rom.Sma.1 ca :Ii U l1Iiunea. Soviet~cl,uebuia sa.

63

apar,a in lata IQocidentului ca 01 tara u~ ber,a" in, care nia unul din drepturile emulninu era inc-ikat. ClIl, toate' acestea popoeul ,roman nu.in,ceta sa, nasca baie~i cr,edbu::iof,i Ii inte~i,gentf, care ajun!seau in semJnariiletBologioe ,mitC41ti de rivni sincera. ~t cum nimerd mi PQ<ate' ,ti 00 esre' in sufiekIl ,i in mintea omu~ui, s;istemuJ OOf'ea, 0; supra,veghe:re' ind!eaproape a tu'ruror ,se" mma:ri~ijlor. ,Pie:nbu aeeastaerau £0.(0- site Iseoedele, care Icadeau Ia inv,o,iali ,si,-§i sp~one.:ze eolegi], Con§Hindosul, dar §tersul Daclan.a ajlllHs unu1. d~nbe' tumalori. Mis.iiunea lui. era aeeea de a d,e'pis,ta, se<minari,Ui care eraa in~eg,ahua sau macar simpa:6zau ell proop, precum Ca1du Dumi:llieasa sau Dumj~ tru StliniJ,oait!'~ ajW'lt1i dep.rm p, poli.ticL..

Dar sa lasim a:oeasti per:Woadi nev·rednii.ca de pomenire din. via~a preas:fintitului II K".I" pentru a oferi mai ,mutt Ioc unei infimpIld care a produs o ruptura. de neviindec,at in.mima acestui om chinlUlit din roate punctele de vedel'i€'.

Pe dnd seafla Ja stu.dii In ElvetiaJ trimis acelo cuapnjbari1e fi misiunUe

de r.igoa1\e" de' acumtinil'uJ bii_rbat Dacian s~a indragostit. Mai bine zls, indrigostire'8 5-,8, pmd.ms mai inaim.te, dar abia dupa ceaaJjJuns departs' de tara, prtntre stl'aini~ a. car(u timbanu 0 pricepea~Dacian a mrepu:1 sa SB gindeasci tot maimult la '0' fabl pe care Q vedea in fiecare dum:inici 10 catedrela mitrupo.litma din Silbiu" unde fusesa student ~a Teo.ogle. 'Totul a mceput de ~a 0 peesie pe care Daeian ,a 51Cl'.isl'"'o mtr~o noapte in camera sa dm hotelul pUiUt de Secu_lita~e. A,ceasti§ poezie tii amintirea fet-ei din eatedrala mi-bopolitani, i1 ia!ceau peOaci.an Sa-Iii dOf.!!8Sdi 0 alta viati. In sedie' tirzlij~ el ura mJnciuna lifl'ica in ,c:ar,etrilia.. i'n\ll'}e-' gea cii. nu este un erou. Setemea de mal marij .sat se' '~e:mea. de mchiso.a:l'e. de canal, de moade. Bra gata sa dea pe' oriane la moerte, numai sa nu :i. se mtimple lui nim.~crall. Oil toate acestea, undeva m adm.cuJ. .inimii" eI se oom:para cu lefoo din clI:rp1e de' aventud pe care' le rinse'. Nu_maJi,a cu nerlbda:re .zi[ele Cind se va mtoarce in R(limuda ~i 0 via cere pe fat,a din cale .. dra1i. de nev,IS,ta.

lIEROMON'AH SAVAniE: B:A$[01VOl

ln~OIS mRomafllia.~ 'tinirul Daaan mer,se dire<:t ~a mjtropoUt.

- Sam' m~~nnalt Preastintia.

Voastra!' .

- 0, ila/tela Da.dan!' se ar,atinUtmpoUm~ fo~ute mcrntat sa-I ,,",ada. P',~i, m na ai. datpe..aca:sa?DiJect la mjtropolieajj v(lmit?

_ De_,. !malt Pr,easoofiaV,Ol1litraf r,as,. pumse Dadan tn timp ee sirota mina. mitropo,lirnlu~ ,am ~va im,pmtmt' ,sa. va spun~

- Sigur, sigur;. fr.lm Dadln~~entru Hneorice!:

- LtaU P'Jeasnntia VOlastra~ mcepu .alios Dadan,., am nevorie' de bineruvm~, tarea. rnan PleasM,fie1 Voasue .. ,.

,_ Spwle, Dacianel Qnd. nu p-am dat eu bineCJiv-m.t.afea. mea pen1:rU. ceva?

- Stirs, vrean sa ma rciisi.tofE!SC... 11lbese ,Or €aiti., ..

:~tropoUm] ~a. m.tors rW :spate~.e "t p~d g,ale~, s-a a~zat Ja hirou..

~Ai vrei si saii 0 carte?' Pentru doctoral? Sigul' ci da~

- inalt Preasfintia. VoastJr,a ... Lilmt cl 0 ~.u besc ~i rca viia~a meanu are md un :ms:t f.ira ,ea" ..

66

,_ ~a ... , mwviinta mitropotitul. - E ,0 :fa!ti almmtej. de biserkl ...

~ A~a~ zi-~, l:i;i-i. mai d,epafte! zise

r3stit m:wtro,polirul. .

~ Ce-~. r,i.u in as~a:, lnalt f'Jieasnnpa Voastr,i?

1M:IDtropoJikll izbi furies tn masa §:i fie rkUca in picioal1e.

- NiciodJati[ Crezi ca pentruas,ta ai ajruruli 'kl, 0' lepad1iwra din. Bu~ovina.. bastard nenorocit ~iprostsi studieai m Elvet~? Tu ,tii ce spera:n~e mi-am pus eu i'n tine ii cat m.-a. rOost!at: aClElasta bur.si pe care ill all, o pIletuie1jti? N':id sa nute ,gmdle"H~ V,ei n. lepiscopl Ai ifr~el~8?

Dadan. tacu. Ii era mea ,i se Smt~ea jignit., iipafea diu ,ca. ,i 'Po'!,nif 2i!oeastil disclupe. Vaia sa :falel ceva pentruaJ~~ impa!l.iillJ pe inalml

- V,a reg si ml ie-dati, linallt Preasfin~ia. Voastra, ".

- Ie§j. afar~] 0 sa diseu.~a_m uta, d!aUU ~ Si\[U' m~ 'inam,t PF.easfintia V02lS-tr,t zise D'acian" ddicindu ~ v,aUza de voiaj ~i mer,gind spl'e' u§a. (U spatele .. , Va rog sa ma,~e:rtap ... Sam' m~iina" ..

- Piei din iala mea, bastard de Bueovinel f,ame,a mitrQPoUm]m urma sirmanu1ui Dadan. Fieh ,sa nu te vad[

Dacia:n >cobon in, gmba scih'U€ ma_;r~ ale palatului, ti venea sa, ppe §i si.bmtea"sdi tot ee-l i~~a lncale de minie, dar se temea, SCln()80 J:ie~imumt, mghitm-

clltl-§~ lacrhnile, " "

Peste jumatale de an af!l,a ca fata difll. c,atedra]i,a se mar,Ui cu. un rust coleg de' la l'eologirer ajuri_,g1nd p,el)~ead, De ,ahlnci Dacian a inceput sa urascii de mOiUJ:~e preo:fii. Mai nr,ziu~ ,cimld a ,ajuns episcop, de rieica_;redata cind. him~~nea

- "" " - - - -,

un preot, sim~e:a 0 neV'o~e nebuna de a se rlizbuna. pe el, ~i 0 facea mkltdeau.nil. Nu era. niel un preot in eparbia sa, IFlI. afara celor m..p~ d.e SecWita~el pe care Pn~a5fin~ituJ sa n1l.l~l fl. ~ignU pUblic.

Episcopia n trtulIsfoFm,a"pe siiosu] ~:i :nem~emnaw.~. Dadan,fl1ltr=ulltiran,. Indata dUp3 SllstbileF.,ea. docitoratului:m Elvepa, tinjrulpe atunei Dacian a. lost tuns in monahism ~a Mmasti:rea Antim dlin iucure§;t~ sc!timibmdu-]-se numele i.n. , .• K"'. Laliturghia. de' a down zi a fost mrotonlt diia~on, ia'[ peste 0 zi preot In dumimca urma toare a fQst

68

~Oit [a r,angu~ d..e IrhmUiI_ndrit :~i ilWni:t consiller patriarhal pe probleme die mvitimint" jlL.a prima §edmta a S&ttWIU:iJ Sinod 5-13. hotarithb:o~onia in episoop a. armmandrlmlll1i 'FKI'~i fiind. lepaFtiza~ mltl"-(1I ,@,Pa!d:rle deproviinde.

De arum. mcoloaniruJ. ~, sfiowl bucoviinearn t"i mcepe\a vi.ata sa earecum. mdependenJtli plln de sine' inSUfi. E1 ca,pataputel1e sa 'oomand.e ~i s~ ho,tirasca. desolril.€le ,3 mii deoam.eni. Atreasia. putere 'l!l mnebunea $i ilfacea, sa .scmmibe tot ee ti ie§ea. m cale ... Preastmtitu~ schimba d'liar ii luerurile care mergem aparent rune. Dmzilil..anami.rilisale a schimbet oonsiUeIii~ diaconiL lemeUe de :servidm ii.BBaetarem.e, A aruncat mobia ,nn :palatul lepisC'opiei ~i ,8 eemandet aUa noua .. A sdt~mba:t ,ofi2<m1 bllcataresele §:i oori~tim. A ordonat cniar ,i scll1mbarea picturD dim. ca~edra[a epecopalal ,deoaoocepe pel1etete de la ieiire erarepr,ezentat fostul epiisilop. tnt~tUl cwvmtl Orlcme V~ nea sa ICealL'~1 0 ap'JPobare de la episc()~ pul .. ,K''''f:[;ebu~a. sapmruna: ,altreva dedt ,~i~ar ii dnfit §~. s-o f,aea m ,a~a tel, incit: si ,Utmiasca ideU:e epi~oopu1ui. MnE!tnl!llIit deobses~a. scllimba:di

69

Ep,lscop1.d WUIl nu~§i didea seama ci,aceastl mania a. sclWnbil"u' n licea. inflluentaibH §i .tqOf de mampuJa:t.. Cind vreun eensilier ~nvidi,o\S, dorea sa se rAzbune' pe un p'loeot, illliuda episeopulu], fr,easfin·titul nicinu ,8; realizat clnd ,fo,~tii oomsilie·r.i ,i~au reluat funepile, far oo'i no! au fost tJrimi~i pe rind care' fa tar~ care' cu canen lao :manastire'. Palawl e'pisoop,al,eraW11oc care rispindea inci ,itradare'. tntr-tl' episICOP ,i preotn dm eparhle 'e:xiista un .zid die oorl.siUerif secretari, dlaconi Ii fO-' ferm, RaI se mvrednicea dneva si~m vadl pe Pie'asfinittul.

Odata au V1em,t 5ia~] vadi dtiva (JOlegi de facultate.

~P,e cine Icaufap.? Ii. in treba. sec un preot infa~uI,at cu 111111 brlu pU1pudu.

,_ Am venit la P.reasfinpml.

~ lP':IDeasfmp.tul este ocupat, lI'e"Ve.n.i1tj· mai tirz:iiu.

- T:rm1Smi~eti- i Preasfin~irului ca este d.1!I.ta,t de n~re' oo]egi Am venit de' d1eparte ...

- mine, ztse f'IIeoml cubriu :r'Ofu ridicmd U-se' die la birou .e A§,tepm~i pu fin.

70

Beveni peste citeva mLnule arind 0 infa~a~e' victorioas!. Oaspetii &-IU inviorat ~i ei, cr,eZind ci vor fi primi',i. - 'Ce ,I ,zis Preasimfihd.? au m.treball' ei.in cor,

~- 00"· S- .. ~ . .~ ~

- 1- reas .- tm :_a a olllA,onat sa va

tJan<Sm:iJt ci colegii P.reasfintreii Sale sint membri ,ai Sfintului SinQd. Mal Idorip ,('e'va? illcheie 'ooflsiJierul vldit satisflicut de r,iBpu_nSU~ Pre'as£intilu1ui.

_ Nu ... , muifumiim., ,au rispuns p'1le,opi ,iau plecet,

Episcopul , K" a rupt arlee' legiUura nu dear en ,eolegn de seminar ;~i facuItate" ei chia.t" §,i cu frapi si.~ ~mpeiti. A refuzal sa. mearga lao inmo-rmmtarea proprielmame, de trkil sa. nu fi,e luat peste pieier de' salemi care l-au 'Ci1.UlOScot din ,ca,pUarie. Pre'asfin~ruJ, dmcolo de :fasb.d.ru care se moonjura, Ef a a'tit' de singur, inat lisa. impresia ca. nu a aparut pe lume ·catoti oam'e.nU" dintr-o mama ~i untati.,. cl cia fost gisit in magazmul Ide obiede bisericeiti al 'episoopie~.

Din cauza iU:lestei s,iin,g,u][',ititi cumplite, Preasfintltul nu §tia pe ee sa chelm:iiasdi. multjmea die bani pe ca:rE! 0'

71

av,ea. Nu avea mc.ii. prlie~em.Ndfa:milie. Milostenia era. e:xclusi, deoareee Poo,asfintia Sa era d.e p~rere ca oziee om trebuie sa.buph! SingUI penon a d!€venj cineva, Uta sara.cU1,bii:ttmi:iJ §i cnpiii a, Ura JH~eopi §i pe neve5m:~ acestara, U ra llIDtm'po~iPi~ pentru ca erau maw. mari ca el m ierarh~.e, A!ooasta Ula rabulneau_neor:i: m aceese de moo'fiI§ti~ enta In care Preasnnti'tu~ U ~ovea pe

toti care $j ie~eau m cale, -

Singumele bucurii ale epismpului fl,K'" erau legglte de sirblHorile biserice~ti ,and avea ocazma ,sa msa m mi~]!oeul mw~imdi in odajdU Dol, cutoiag ~j ,engolpi,cm nou, ro~iba_nii Preas.(in~itul. 11 bigi91 m. engol pioane, mitre ~~.toiege. De h:ei I uni IilU maJ. p:~a ~ea, :salarUle pse.aplo]!', deoareee Sh"mgeabani pen:t:ru untoiag pe care U ecmandase u_;_rIIU~ giuvaerg~u de la Vi.en2l., 'l'oiagul deargint masiv, incru,stat maaual ~i 'lmpodobit cupietre so::ru.mpe:,. costa ,~aptezeci ~.i aoua de m'U de eUl\C!I a. Pe erucea de pe mitraPreas.f~ntibLl~ui st:ralureau p1abu pietJ1epnl'~ioase Iuste din podoabele tm€i 1:coa:ne fa.ciitoare de mmuni aUt! te intr-o mhlistire am eparhia sa.

72

,AO@'St ~ucru 'I §tia d.o,ar el ~i staJmtul acelei manastm .. Nimerd dimtfe credincill[)~i nu ~aa ca. podoabele acestui PresSWl~t de pmv.mrie :s:mt .mai scmnpe clUaJr §i dedit podoabe[e fatriaittului a,

U neoril in ~ingurii'tarea palalhtlui efisoopa~ chinu it de jnsomnle, Press,~in~ltul ,~K'" se imhr a.ca m ve-i!mm~e~ i~i punea 'en_golpioane~e~ mitra cu. pieu,e scumpe ,ipa~e.a solemn_,. levind mar-

- =

mura eoridoarelor cutnilagul siu de

~a.pte~eci ~i doua demfi de IE'Uro,.

. .

Anu.l2'OO5. Uniunm 'scriito.rilor din:

Moldov;tl. Hristus ~·Imp'ifrtltul Slavei."

A

1- . 11 . cabmebd . ~otogr,afuJrui .Unhmj .• ~. . Scditodlor' 8-a. inans 10 disc:uJie

desp'~· inohideua biseri.ci1or in vremea reglmului sovie'Dc.. La discutie luau parte cipv,a saiiton p jumaU,n.. un ier1'Jmonan" Vidlor Ro·taru ii, desigu:r, fo,togr,aful tnsu~i.

.~ MaL zise fotog,arul inchiZmdu~le gu:ra ce~or laltir eu .. ~tiu ,fame bine cine .,w. cum 1ll1u:hidea bi~eddle·. Eu am fu·bo-. grafiat toab~ b~seddle ,i toate· eiminrele din ta_ra. asta. Am mii de forogr,anj in lcutiUe' astea, numaiJ d nu am. timp' sa le developez, ..

- Ei, 'bise.ricile rum. s-an inchisl a~a s-au !Ii daschis, Comul11iitii le-au in.chis, Ciomun~Hi Ie deschkt~mte:rv'eni

74

AlIDIENT'A LA UN !DEMON MUT' :sar:castic un jiumaJist de mod! vedte, Bu cried in Dumnezeu, dar in biserica ItU ered, adlug;i el ma;jn'fi£! de a de.

pahawl de vin pestle cap. '"' .: _ ..

~ M~U, tuai f:ost pros·t de cind te

~liu, ill lui pesk! picior fu1tograful TlI 9criai articole des,p'EieBodilUl ~ ,i arum scm despre Voronill.

._ Nu~i adevaraU

- Hat laail vrei ;sii~'~ aduc mime to ftdogl'piie din. '741, unde e~ti tu .a1i.tI1ri. de Bodiu?

. . - :$'tii ·ce?' Am_nda§a er'3;U timpurile . To~j am. lost pe lingl Bodiu~ iar a.rum. am fi IhuCUTJo§i sa mai :fun pe lm,gi d~ ne'V~ dar nu maitrebmm nil:nAnuU

Jumalistulrise de' unuJ singur. _ _ .

..;. Nlu camuni§tD .au. i:nchisbiserid[e/. ci masonii~ :zise Vict,or Rotaru tdgln~ du .. §1 scaunuJ mai la:p:rol.arpe de ~_asi.

- Ei/. asta 0 ,tie' toati ~umea, m aprohi roto.grafu.1. To~ smt ma50,ni~

- Hi.' au d:istrusb,isericile ,i an ucis pNotlln.ea icato!ica ~aR:e:olupa ... Fr~~ ced, e:i au {aw,t secalarizarea m Ro-

'l Bod!~u - urutimu] prim-iSeaew ;al_:l~a:ttidului Gomumst liiJ Ii.epubllc~ &!viet~(Je SodaUst:e Mo~dovene§iti.

i5

IEROMONAHi SAVATm BA$lDVO]

:mini,a lui eliZa, cu tor guvemu] .lui 'plin de masont, ~i tnt ei au £i,wt Reovolu~ leninis,ti .... 'ur,mati de persecuterea a mi1ioime de aqtinii.

,_ HH,~Hpufm jimllanstul ell; ai d,tal peste' to~ sint ma.m1ili! Mai, rnasomile, ia fugi de sub fel!E!llstraf Hi-i-il }umaJistu] chicotea eu poifti, dar far,a sa~i fac:a ,i p€ wllalfi lsi rida.

- 'lEu nu ,§tiu cu ee se orupi masonji,. ,intel'Vle:ru in ",orbl, ieromonahu:l ,tiu ntumai, ea sfu~ peste tot:.

_, lPiriinte:, mi,ie:rta:\i; a~ vazot inre .. gistrir.i1e' din, cetedrala dirt Timi§o:ara? - Nu nnmai dill'Timi§oa:ra. Exists, inregistrAr.t mail veehi dinbiserld, din Kiev §i din Mostlov,a.

- Pinl la u~ :masonU a,~tia Smi credincio~i sou nu? inblebl,un sciiib),r care se chercheUse'.

- Or f 'cr-edindCl<il, darnu ea M'i. ~ In cine ered ,eii

- Numai in Dumnezeu nu!

-In marele ,AImtoct!

- Oil; cue este marele drac!'

- ~tia~i ca masonu din IChi§inau sa

intilnesc Ja h.O'~elui O:mru'?

~ Exista maseru in Chilmau?

- Miili; 1m sau e§ti prost, sau @'§in rnasonJ rise fotograful. Nu ~tii ca. Ludnsehi 3. deschis. 'Loja itaUana la C~inau?' Se spune ca .fosWl primar ,a_r fi mason.

- :fn zidul Kremlinclui exist~, um. remp]u masonic, Televizlunea l'usa a. facut un documenta.r despre masortii postsov:iiet~d.

- Hai eli dlevine' mnteresant'!

- Nu-i nimic interesant. A'Qellea~i

presupuneri Ii 'enigllU:! care domnese in jiuTul masoneriei de stde de ,a'Jll. N iMic concret, RihIa.lnri. satanice, jerUe ,omen.e~til oonspir,atiir bind, drepturlle o:mu1ui ... Ie~ cengrese, lidert politid ~i r-eJligio§i .... ~i niei 0 dovada pa]pabiUU

~ De peste' '0 sum de ani toppatriarhii eeumenici sint masomt

- Pe dracu! Cu:m sa fie 3:}i.'t reva.?

- Nu . .Q Sp'tm eu, dte§te dictionaJ:ul

masonilor. Om doua~lpatrul' .top. paITm.~ ar1l1ii&omaniei au fost masonil N ustlu rum 01 fi fost Teoctlst, cii despre el rnascnlitee.

- Crezi ca asta are vreo le,giitura cu starea in care a ajuns Biserica a s~azi? -Pii enrn? and au inceput arestlrile m masa ale etit;eipreoi~e~ti? N u

77

vezi Ica. 'm fruntea B,isericii slll'tpmmo .. vap numai pl1o§Hi, p'wfiwIU, neeredindoiii? T:oate ,8ces~a !!lint stricaciuni care' s .. au prcdus dmiin'~eriOrI'~m timp~ 5mb s.'UIpra,vleghe:rea. at.ellti. ,fIj pa~r~adtilot min,cm,ofi.

- Si unde-i Dumnezeu in ecuapa as:ta?'

- NU-'ti face ,griji. Dumnezeu nu Se lasa nicledata baljoca'l'it V me' §i vremea, lor.

Fo'mgrafum tumii vrn. in 'pabar ~j-l didlll pirm,tebi:;i

- MiU zise eJ cu in£lI,acira£.t~.Mi€ mi-au POIVElSltit cazuri care !HiI1lJ, mUmplat cu eel care all parHcipa.t la lru:'ll:i~ derea biserieilor in 'timpul bol~vicjJ,of.

- ::?i ell §liu ....

-$i eu ... ,

- Er,a in Blnqti o ~,eta:ra de' parttd,

cam. proasti ~ cam, cu_rvl, ,ca~o"'lte secretarele 'comuniste. Asta, .and s-a m~ chishiserica din satca sa arate at e ea de oomunista" a :inn-at in Sfintul Altar. ~a suit pe PristOl ,~i a dansat. La dteva zile I s-au luat pirioarcle. A p:aniUzad

- Eu ,tiu un caz m. un em dJn Chi,\. cant As:ta a agatat Cl1 0 sirma, gt"oasa

78

erucea de pe' soborul mare de' la Noul Ne8Lmt Ii· 'tr,age,a 51 0' deboare. ~nma s-a despnns ~i; b:;bindu~l, l-a lomlorit pe Ioc,

- Si E!'U, am a,Ul2.U de un tt'a!ctoris~ cm:~' a d.inmat biserica .. , Nimerti diin. sat nu 5--'21, inV10U, numai unul, mai betic-· van, s .. a suiit in bnldozer §i a indeplinlt ordinul secretarului de parnd. La scurt tb'np dupl aeeea, ~flind beat, SI",a ,~plecat din tractor §i a last tras sub :~nit N.,a dim/as. nimk din el'!

~, Cu Dumnezeu nIUI te put, zise fotogfaful Ii dlldlu paharul peste cap .. Mai devreme sau mal ti:rziu, ti se intO'BFct1'.,

Victor Rotaru, ametit de. vin ,i darrue de vQrbal ii opri pe loU cu 0 m.i~ care vajnidi a. miinD:

- Mii, eu pot sa, va devedeac Ia bJ'ti IC~ masoneria ala. m spa~e:lepatriai-hi,~mfl a papaor ,i di mdi.Jde'fll!8 biseri .. ciler §,i udderea milloanelor de, ere,·' tini s-au ficut de cable masoni, folosmdu-se de prostia ie'l"aihiei neastre bisericeflU

- HaL Victor, da-i druml.d, zise ironic Eoto'graful. Zit tot ce ai pe sufl,et!

Eu ftlll ghun.esd ex_dama Vidor pah~dc. Va.ticanul esle' impiru:it de ma~ sonll Al tEel de' a! ,au ridieat anide,ma de pemasonerie? It? Nu ~ijp ci ,evreii masoni" deghiza.ti m cardmal~ aum~ trunit:ConciUul U Vatican,. undepractile au a'brogal Ev,an,gh. ,declarmd. ,canlll evreii Lau rastignjt 'p€' Hris~os? Aped, de ce a muritbruse mi,tmpoljln~ Irmeu. Miha~ClesC'll, diJ!lpa. CE!' a ielit dm. ~.oj.a masonica. ,ia. scr.isacea carte iorer.zisa.pmi ,a.:zim care deconspira luerarea masonedei in Biserici.? Daci lrmeu rru a Eost nus de maool'lli!- iIJ,ml1ld

- - - - - -- - , ----- ._-

de, oe ,aJ ~ost ~tem din ,diptmu1 bisenooSic:,mdr nueste pomeru.t prio.ire ,mJi.~ tropoIDipi M'i)Iclor~le~ ca ~i cum. n:iJd IUl ar .f~. ,existat vooooata? Ell., &a.Plm:, pOit sa vif.i_n 'lUll. curs m.tregpetema lS'ta. pentru ci sin,tfoane bine dOCilLmJID,fart md·u3ie' Vic:b.11 ,~ dildu. paharulpesm Cap.

- En~eresant (ye· zid .. Daca.a§o (eva I ex:~stilt mfr~adev,ar, rna ptme pe gm~ d'ur~~ zise jumalistu} neeredineies, ~Ce sa nt:!· du,oemaltil de depar{re,r (jontinwJi Vido'F ~nf1acaratn1!Jl, ~t~fi IIOE! Bra discutat in 2{J(}8la. 'toro:n~o? Comu~

80

nita~a. Mondiala. a Bis.elicilor, aJoeasta (lrgamza.f1e masonici" a coovocal toa.ta ,episcopimea ,ortoduxa. ~i i~a pus in vedeJ)!Bca.trebuie~a"'\i'j revizuiasc! textele! lirurgke in vederea ,aliDiel'.D la normele eUlJl.'opene, care simt ni§'b:~ fII~)r,'" .me evreiesti. Adica~ mai peromane~te, sa 'Cel'lZU:ll'e'21eioa.~epa.:sajele in care se faee re€er:iire la eVll'Eli, ca",.vezili Doomne). eMilie de ,cult ,ale '(!I,rtod9C?HoF smt plme de ]i'·e£e:rirM arntisemite. EWl vreau sl v,a intreb: rum. d.e, atit Vancanul de aCmml cindzeci deani, dt ,$"l Consn~ul Mondizill al Biserid~QI' Ide azi ... smt obse,da~ de a!~etea§i idei ,~~ prind"ii? CII',e~ de~ ca. a~es,te :id.eJi s-au nascu t m Intmiond j,iiser.icii? Nu, eleaJufost impuse de masonil Si-mj mai SP:WiI8 cineva ca ma5CLn~~ sin~' f1Iemov,a;ti ine,cmti~i :filfmHopH

Victor RotaIu scuipa l11ililios mtJl-o parte.

- Fr.aplor~ mtram vUl'bi. ier,omnna.hu:t numel'€- lui Hl'istos a. fQ~~ :~1 ri.mine inco'modpm.tru~oti ,cei care hscreazi fihl~ m l:ume. Nu vede~ d~ seandal se :[ace in jurul scoaterii icoanelor din ~col~ din IOcCurllepubiice? Si asta fill

81

l"E.]R'OMONAH: SAVATIEi BA$Tovom

timp ce blocnrile .,i stilpii ora~lo'r smt aooperite de pancarde de zeci-ciE;l,mttbi care' repl'1e.zinti ma§,mL feme.i-r' ti_gm~, parfum~~ stffirle de yin. Incerca'ri sa afi§a~ chipul lui Hris.tos pe' pmOIJJlI,iIe' pre'vaz.ufte pentru lediaml ,i yep vedea d1. va raDufni un scandal intemational, in care veii fi acuzati de' diseriminare. Dar ered cii nLme:nj nu ar reUJi sa ,af~e~ ,chipul lui Hristos in load panourUaf pentru r,'edam~ cbiar daci ar plin dublu, pentru d. nu, va primi ,aprob,ue de Ia primarie. Obse:rvap c~. de do:ua mU ide ani oamenii se iupt.i sa -L§~earga pe Hristos din istodei am' nu reusesc, 'to fieeare post al Cri_du~ nuJ.ui §i al P,a~telu.t OisQovery :§i National 'Geo,gr,aphlc mal lanseazi cite un film denchest imputnva lui Hristos :6 fie·car,e anmai apare dte un .o1m sau cite 0 carte de' succes care ataca Dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Auzim acela§,i glas hnlitorpe care l-au ,auzit ,~i Aposteli], Iji Clie~tinjj prime lor veaeuri car-e' erau arunca:p la tigri §i'i. m,a lei in circurile romane. Hrissos ins! ,a le~it mtotde'auna mvmgltod Numele Celui rastignrit a. aj1lM sa .fie mindriia suvera-

82

nilor romaru", iar cruces", acest semn :an((vatblestemal, a aj,UDS si fie slmibom. a1"bkWhtei.· Cfedep-:ma, da,e! impaJ:atW Constantin, lUI ar fi livut '0 vedenrel, 12,1 nu ar fi pusnicioda.Hi semnul cnu:ii ~ scu.turiJe' ostafilof !ii.Este 0 p,r,osH.e d afinni d un man care domina mtIiea.g:a lume ar fj, putu.t fi corwins de ,cte§,tini ,sa 'C11eadi ,ci. prin cruee, a~es·t :seD111 urn de top. romaniL va blrui in buptil. De a'mnd !iii pilli .a,cum, lupta se dues mb'te Cnu:e §'l du§!manU ei, Sa.w.vi separe ,ci. sooeta.tea :m,ooema num_ai CII'edem, simholuri~i :in foI1E!' suprafi~ 1',e§1ti? GeprosHe! Atu_nci de reatJ.ra scandal in jurul semnelor §i simibolurilor de 't,ot felul, care au ajuns sa .fie interzise prin. l,eg;ein majori.tat,ea stat'elor europene?' De ce 'unii au simpt nevom .si schlmbe ctLu:ear-o.~ie depe ma .. ~(ini.e' de' salvare ell semi I una §i steeua lui David? iQ>amenii. ,continua si. :fie Ilepr"€zentati de simboluri Iii semne, sa se reg_asci ,i sa se identi6.ce in ele, Cine -nu are' un semn care sa..;l :repre-. zin~e nu exist,a . Oare de ce Israelulare pe' steagul de stat st,ea.ua :lui David l' Si ~) :sa va mai mtJ.e1l::!: oare eum :!ii-,a ,ajilLm5,

1!1!R.O'MONAH SAVATIE ~OI

ca. maj;oriitate:a statelor din hime CDe sint populate de ,cre~Hni sa aibil'Stele· pe' steag, in loe de cruce, saw.sa inn. ,aiba mmic7 Cind, ~i de ce SI'Ul cazut, crudme de pe steagu1l'i.le' marilor puk!d?

Vi,ctor Rotaru ,amta atent oriee 01.vmt~ indUpuindu-~i cum vor arata teate a.ceste devezi in cartea sa despee conspirafia masonller impotdva Biseriai.

- Mij,asta. camaeia e, interveni jurnalistul, Dad te du ci ill. Israel, simbita nu lucooaza nimeni, 'taste magazinele sint inchiser Sinimeni nu se revolta., nu-l di in judecat'a la Strasbourg SaJU mai §tiu eu pe unde. Pe steag, cum ziti, stl ,sleana lui David" un semnreligios, Numai in. Rominia dera_njeaza emelle $l iroanek dirt loeurile publiee..,

~ ~i §Ui pe cine deranjeaza.? sari Vid,or Rotaru, Tot' pe evrei! Da.ca dte9U ra.p~I)iart,ele lor, am ca. rec],ama afi", §area c:rudi in Perlemental Romaniei! Al dl'scului poporl

.... Hai, maj, ci sint poporul hn Dumnez,e~;glumi fotogratul.

- Or fi dar em. nu-irecunosc,

- Am ,atit undeva 0 zicati. evreias-

,cj, Cica., daca SIe judeca un evreu eu

uncresdn inta_ri creq_tmi,. trebume sa

"If I, ~'-

faci\;.t-ati!d pentru a d~ig~ procesul, iaI lUI UFma) sa zica.: ,a~a ziee Iegea tao Tar daca se jitldeca in Isrcl,e~! trebuie sa ,Q~tige ffiudecata ~. sa zici3i'; a~ zice legea noastra, Hi-hil

- Daca nu. le-ar ingidui Dumnezeu .. nu ar puma face iegi impotriva lui Hristos Hrlstos S-a. Hisat oarecind uas de oameni dar a treia zia inviat. Ce.i

L- "'" i 'i .i'll, 1[ . I;.jI i_ 'WI' , ....

care . au Fasf1g11:ut~ in 1,0(:' sa: laSEI. in-

vmgii'~od, au :Eost m&in~. Hrist,os,este ):l':iatra eea d.in capul unghlului. pe care nu au b3,gat-o in seami ziditoriil ,evrd..] Ironia soartei, sau puterea psorodei, face ca masonii sa se numeasca singurl Nziiditori'" care incerurca sa rezideasca lumea negHjind piatra din capul 00- ghiub:d,l' care esre' Hristos, Iudeii §i -au uds Mmruitorul, cerind ca singele Lui sa. fie asupr,a lor ~:ii .asupn oopiilor lo:r §i~ ia,'ta, sint doua mii de ani de dnd nu _,~ mal al1i odilina... filnduriti de '~oti. Temptul Jui Solomon a lost danmat in vremea lui Vespasian, la trei.zed de ani dup'a rast~grdl)ea lui Hris-

tos, §li nici p'maazl 111ll a fo~t fi,dicat Nu. de baJlj, duclipsa evre:u~ct,gel1?~~' cuv:mtarea lui Dnmm.eze11..' Vlemea temp'~tdlljj f] a i:8rtfe~!lr Ide ,ammale a trecut ,odahi. ,C:U jertfaF:~ului lui Dmnn€Z,@1J. De doua mU de am ,evreiii nu.~§i mai indep~:inesc indatori_l"ile fata de Legea ~ui Moise.. din pricma lip,sei templului ~i a pr-ooplo'r calif au lost uci§iJ pilla Ia UfI.U]. de lomanl. ee pro'poV'adu_ieoc ei ,a.:z~ ~jJ cu~.? Un singur lucru, aeela ca Hrtsto\Su~. ICl1e~~innoF llIU es~eadevaratu] Mesia. Heistos este pl~atra de poticnire pentru ffiu1ti,preeum a zis Aposmlw Pav!e.~ §Ii C€~. ,calf: vore-idea pe ea se vor Zldmbill,. ~jj de va cadeapesre clneva" i~. va std.vt ..

Afara SE! \mn.O'f~ase. Discut~Ja Sf! mcinse §:i fiecare avea ceva de sp:Wl:s. Cuvmte~e acestea, carepenhllo btu1l.a parte a Inmii ar .6. parnt obositoare :~i nerrtf!elese, Sf a~zau firesc m min~me pu~ a:meti~e ale re'~.o[r de :€a~it Chiar daca, aveau virste §l edw.cafii diferite, mar daci nu prea umblau la biserici, §i nid nu s~dluceau de virtu~L top.

e, H' . ,

erau ,cre,tini nrecWlO§~eaUi pe Hnsms

ca Dumneeeu cd. blmiii, ea Damn §i

86

Mmt1!lno:ra~ siuje~elor lor. Luerulaces-faln.'fa~e·a pe to~i sa vada hnnea cu alti 'o.t111. ibtreg Occidentul polinc cnrect Je paJea 0' mEl.§ma moftSh:uoasapomit! sallldda tot ce aveau ei_ mai srmt.. 'Toti eran de aeord ,ca. a~eism1ill~ovieUca. fost mal, unan decltfalsa libe'l'~a.~e in cafe au m.tr,at. Savietidlo£; care au ucis mUiioane de CM§:tiini-t nu le-a venitkte€a sa cenzureze car~:ill.e deeult. Arum msa se urmaroea disfm_gerea din teme .. Iii a aadi.f,iei ,elejooe" alE,vanghelwiru..

Wtoarea vje~ii irulaii inloooBB pe 6.eeare lagrijtUe sale, Redamele luminease, zgo:momlma§inUo.r ,i mu~!t~mea flIeciiJro'ruor au. alunga't enee gind! despre credinti ~~ :mOO.tu:iJrea stdletui.ui..

CAPITOL UL 'l

A:H:ul 260' t. fir. Alaa" d'r,~fl~ Bib~ia lui P,toiemeu.

RQ:zboiul fr-aduceril'or.

D- omrua, lui Ptolemeu a:[ U':lei1l1 z~s §ii. "Jrhiladel phll.d", este plasata de isWd,d intre ,anj:i .289 §il 2416 maint:e de Hristos, Acesta era. fiul. lui Ptolemeu I Soterul, care i-a u:rmat Ia b(m .hu, AlexanJiru,., cuood~on.d. f,gip--

fi.;.i.

tuFui. Da.cil toate aceste nume nu va

spunmarehicna atunci faima BibliorecU. din Atexandria. ~i a .MusaionL1i1uw, b'lebuie sa va s,pun~, cu sigltran~a ceva .Afla~i Gi intem.£!ietond 'V,e8me~ Biblioted antiee 'i~. a Musaionului a f,ost Ptolemea PhUad.elphult die care se]eaga~i istorisirea oolaska. de mm departe,

Philon A]Jexanddnul... ~Uil evreuelel1IiZ8,t eoo:temporan eu Hristos, scrie

AWmN'J'A LA. UN DWONMlIf

despre Ptolerneu Philaclelphul (la ar fi foot.. ,,["in virm,ne sale, Noel mai de seama mr numai dirnt-I1e rei. din vremea sa". ci. mal' dintre to~ice:i ee-au ~C(ista.t v.reodata [Ill veehime", Ptolerneu era faimos pentru dr,a,gosrea sa pentru m~ ~e1lepciune §i. larta, fund. initiat:Olul multcr proiecte ,grandii.oase~ lilumi~ de Philen, nu f!~ra~e.me:t ,fIsupr,aome:.. ne~ti". Un:Il1. d.m aeeste prnieete afost ~i tradncerea Cir~ii Sfinte a evreUor in Umba ,gre.aca. ramasa~n .istofie co numel€ de Se'ptuaginta~adiditraduoema OO~.o1F §ap~ezed de m~e~epti"'

La vrem.ea aceea oo,munitatea €'Vr@6 ilor din Alex!a:nd,ria era akiitui:tii cam dill lSmmO de oame:n~ dm!tr'~unwtal de 300000 de .cetiiteni,. A.dicii evre:iJi eran cei mai 11Iume:mifi dintre ware' n€amUlli~e care po:pll.:a!ja1l]~fiI. aeea vreme ca.pit'ala EgiptuJui.. Aceasta in_sa.r1l1i1trebuie sa d Utea Ja gmdui ca, ev.reH aveau ~i 0 iInfI)u.enta MajOr[ a asupra. ~e]o,r1alte, neamuri. COn1lwnita.tea Ie'""v]ileiasca deveruse eW.eno,£oni., iar ,ehr.aica,. limba.in care a f(ls.t sensa ~ora/ajunoooo~ 0 Um.bam,oada. Evreii de rind~~eaiu din car~ne simte ale'popo,rulw~or dear ceea C€ 1i st!,lflkula la smagoga.

891

Rege~e'Ptolem~, d.m,ti cum ,ilrata sursele isoodce~ 'era mconjl!l.ra.t de sfe~wei carhlrari §~prro.cupa,~ de J'fomova.llea. culllur,u. Un:ii d:m.tre eiier,a-m, OJ :stgura.nfi-t ev:r:oei. A§a cum Ptole,meu nu cuno§rea !ebraica., tar Tora nu fu:~ sese rddodlat~, tradusi mtr-a alta. limba!re'~ele savant a potu! ,aHa despre mar,et.~a §~ malta,fiII'(i!sone ruprIrnsa in a.(ieas,ta cane U~sa'ta de rnsu,~~ Dumnezeu d'oar de la un eVJE!u. 911111. ,"Clam' d.e :la ma~mllj.~i? eel putin cllte~a mmme ale celor imp~ica~j in tradueerea Septnagmt.a au. ajumpml la nei, kloJia a!cestei ·1-ucr,lri. este mai mult dedt carptivanta. ~i merita sa ficf€!Sl(auf,at! aici. in nazamartiUriill.o:r iis:to,dc~.

linu~o .zi!, un. o3mecare' Demetdos dh'l, Ph.al€!'fon, om ,aprop~at al regebmtpm .. babll dm. pdcina, m~eligen.rei llli a culm:rli sale, d.ar poare' ,ipentru ,calita~ile' sale politioor a .f3cut :urma.foareasu~ gesne suve:ralllului sa.Y,ant:

- Maies,tatea Voastri1 ingliduiti""miJ sa des chid un SUDooot de discu.t]@ care, 5m~incr.edin~at, v3. va €areplacere.

- Ulechjlemele ~_ntpung.ea deschise spee vo[rn:.ele in~ele'p!e eu care

m-al ob~ujt de-a 'nungW,timpulu~. prieten.e Demetrics,

~ Vimd. mdlmapa Maiesta~ Voastre sple filosofia. cuprin_s!j in ,chp:IDe eameMor' Ide seamit nlLl cloaI din Mdul greciJlo,r, d ~i al ,egipteniJlor' ~i al altom' neamuri, am. soootiit de cuV'iinta .sa, va JFWl main'te una. din ,ciilLtile ce' se ,SOCQ~e~te a fi mal presus de a rice mte1epo.lllne ome:neas~ dooare~ se spune despre ea c! at .6 scn.sa d.e ~j Dum~ nezeu, Cel ce a. moot 'ClerW. §i pimmml ...

- O~S{lDpera-mi degrab~ 1!U1Irl.e se a1la aceastacarte i~ de' ce ell. rm am pmi'i a,WBiI. ,cuno§tmta despre ea.!

- Maiestatea V'oastl't cartea aceesta nu a ,rost vileodaiii. ta~macita. in goo ... (le§te~ deaeeea :nid nu.a East 101.1 putmta a fi 'ctlnoscuti de caue greciDe~i smt ~g:U![ ca~n~leptiicei mai de se'ama at fi dvnjt Ia mal timite spirituale 00 Sf euprind in ea.

~ Demetriosjadu-miac~asra. cmtel iaJreu voi.ponmd trumacitorilor sa ,0 expuna ill limbagr-eaJca; pentru a n CW'1IOlSlatta,d.e hlm.ea 1nll:'eaga~

- Aceastiil carte, pl1erumam m.ai.z:[s~ pe ~gil mte1epdWilea eupdnsa in ,ea_,.

91

]EROMON:AH SAVATIE BA~VO[

mai este ~i sOO'tal de aoeea flU oil'idne 'e :pot-nvit pentru a otraducs, d d'081' dneva, care, pe lingii cum}itill'~a limbii" mal ,are ~i exen::~tiu1 virtu pit

~ Nume~~e"mi unastfel Idet\U.ma.~ ,dtor~ ,i €U 11. voi dispia1i!

,.;. Celmai at cale mi se pare ea tal~ macli_J:'e'8 acestei Cirri 5fi_nt@ s:a se fadinu de ciitre, tmul, cii de citre'mai multi

talm.acitorri, iar alcf:!§tia, Ia rindul 10l, sa fie din. neamul ,::iii din credinta evreilor, ,cad lcr le a.par,me aceastj~ Carte n€'p,:retut tao

- Sa vinaaiei Arist:e'as,C'a'ci el 'e evreu ~ipoatesa ne dea un sEat mali potrivit!

_ Arlsteaa ~tie mate acestea mal bine ea oneine, cad de Ia el am aflat §i leu despf1e aoeast,i minunarti carte! CUI ,sigura.n,ael are ~i un plan "rin care talmacire'a ei ax fj, 'CiU putinta. DB_}" aJerg sit-i cheml

Peste dteva cllpe, Demetrios reveni imprreuni co Aristeas,

~ Arisleas, ill intimpinlt regele 00- OlIOS" Demetrios mi-a istoris:i't Iucruri mtnunate despre 0 ,carte ce se cheama SfinUl la evreH Mar E!Ul, ,aprinz1ndu-ma

'92

de o cu:riozitate pe masura~ deresc cit mai degraba sa a am t.ilmidtl in greC€'ibe~ ,Adu-mL, ,a~adar, tabn:acibJri vrednjci7 care s a ,tie bine a'ttt limba noas:tr~ alt §i :limlba ,evI'eiloll

- Maiesta.tea Voastl'a" rasp1JIlSe Aristeas, d.Qorin~a pee' care 0 aratap este vred .. nica de lauda ~i 1nUfaw' multa pUkae mie, ca evreu, Tin msliJ sa vi spun cal limba in care s .. a ,scns Ca_rWa Sflnt,li despee care vorbim nu este eeape ca:_r.e 0 eunosc @vf:eii de az], d Umba maIde,eand, cun:osClulta d.oar de mvatiUorii LegU, eare traies'C' p€ lmgal'emplu.

- Sa fie ad 1!l§-i ,aid ,ace§itil inviitatod §i sa se puna, pe treabi!i'!: Ear ell. le vni dis~ plEin rmmca Pit'! masura demnitap:i melel iatal eu ii voi sene lui EUazM, ma~ rele preot al evreilor, sa mi-i ,trimiti aid pe cei rom bunU

_, Maies~a~ea. V'oastil"~ continIui Arlsteas, in,.e,lepciunea. de' cal1€! da:~i dovadaeste cunoscutamturor Ii nu are nevoie sa fie' Uiudata de mine, :~ti~" a,adar, eli in Iireainr,elepciunii este ca zborul min~ii sa Sf fac,ain dreplma Iibertate,~ nu strlln.toral die 'Vl'W piedi,ca. earecare. Evreiil caresiat eeimai rsu-

93

mer-O!El 'in Alexand~au 'ost supw~~ robiei de cable pirintele Maiestifii Voastre:. vred_nicul depommtmE! ptone-. meu So-~end, Aiadar~ da.cil. sedsoarea catFEl ma_rele'proot E.~iiaza!r ar fl mso~t~ de v,estea ,eH'berarii ev:re:ill~)r;. s-at im,Wi:njun ~ucru. vrednk de fanna tn,e'lep~ dut'lli ,i a marmimie~. (U care es,~e inu'lnjiUrat num~e Maiestapi V'oaske'. Aronei ·run avea depline incr-edJntare d ti!iJlmacitQrii Rumi" d~ ,proot VOf fm cei iIflk>ciJp, iarrruda IOl" facu.ta m semn de multmmire"arpresupune, himina buatne'~ :§i it tiberta~L fi:ri d@ care nu este de OO1iIoopul tno!llofla.

- S£'atuJ tlu p,lace lnimiime~e:~ Aris .. 'mas~ Tocme§tE! ,chia:_r aeum :scrooarea diitllepreottd evreUOf, in care v'ester te--i ~i eliber,areapoporului vostrul Sint nerabdatof sa. am a ceasta ,cal1temt.i.~ bliomca mea., ..

Victor !&()~aru t~i curma. aJJ.a visar,ea. prhle~uilti de lectura unui ,srudiu die isto,ne bib~jjca. Forrmatia sa. d.e m:zicia:ni1. detennma sit eaute dsp:unsurl exacte aoo]lo, W1Ide ra~iunea se dovedea de' multe od nepuHncioa:si.. ¥en~l1Ld[a cred:in!!arelaliv~i'rziur dll.:pa '0 via~a

zbuciumala. ~i I1I!utOCD1tal vktuoasa.~ Vic~ar tn~elegea din cre~,tmlism atita cit potea"Era fasdna:t mai mult de polemiale epOoiCaJle d.eCit de Iatura contsmplativa a. cre§w:usmulut Ex:perien~ sa poH:ttca, dar mal bme ZJis d.ezamigirile suferite ca paJrlunentM~cWd.a fast marror ati~or' nJ:!dl!epmp. :§i lo'bbo/,-uri ecmise imp()itr~va pmpduJuipoporl ~-au tilC1iJl,t si!! 'creadii. diin ce In, ce mal m.ul tin leoda. ~o:ns:pi:ratie:ii. Celt! au.zi~€ in sala de :~dmti a. JKi1emlinullll cu peste d.ouaz:eci de ani in nnniacum. Sf! adev,ere:a1!l, 'fincms in ,apaidamentul SHU dm Chi~ma~ Victm citea zi ,~ noepte Burset€! (lele mai d~,verse d.~S:PR' .tstnria ,cre~Hnisnuiluir d!espn~ ereztile ,~i polem.~~e'kl!is~odoe. Ep,~scIJPum Mi:trofan; care I'l!U, era 1illl om laona! eruditr dar care a.vea s]m,\lll f.IDresc: al Wucrt!lril!Jf, pretuiain!teUg~nta §imdina.pa spr:€ s:ltUdiIua~uii VictOfl ,a~a ca il spdWme,a in a.ctivita:~ea sa. Biserica duce lipsa de a,pologe~L censidera palmt€~€ M~.~ fan, de aceea ij v:~nta ori de cl~e ori avea limp' pe 1nain()erlla~ul Rotaru, ,aducind!!JI-i ,de fi,ecare ,data prrQvrni alimentare !ji bani de ehel tuia!a,

95

]EROMONAH SAVAlIE B~VO]

Din. eereetarile sale, Victorpricepu ,wrind ca toate polemicele purtate bnpotriva ,CrEfltiWs.mulu.i, indiferen.t de, epoca §i loc, avean a:r,gumenie iud.aice. Cautimd sa afl.e origmea aces'bei polemid, Vietor S€' izbi de contradkfiile is,.. eate de multeletrad uceri ,al,e B,iblieipe care' evre.m:i: §i mai 't'irziu ,ateii le r-epro,.. ,au creftinila,r educati in sp,jrirul eul ~ turH ~i. Umbn g:re~;ti mal mu1l dedt m. tradipa. iudaica.. (lea caraar Ii sin,gur,a aluten'Lica. in legiwd. ell Dumnezeu, AiD a ajurrus si studieze oontexml istorie ~i cultural in care a apirut prima tr,adUiOere a. 'Bibliei.

Tumin_du-§i eeai fierbinte in loea§cl, Victor Rotaru se intoarse' iar in epoca lui Ptolemeu, lasindl.'U.-stl' purtat de C1:lvintele p,1Ime de diukeatiale evreului Aresmas, care D fl!'lala istoria traducerii Torei unui oarecare Phifl!Olkrates~ in fielul uT:mator:

D'upif trei zile~ Dl?met-nos €lift P:ha.l'eron, l'''ttndfl~i~i ducindr.t-i pe ,tiflmi1cif,m'i peste eele fQpte sfadii ,de maf'epfna Ia insulii, du.po ,CC' i-« tl'/!lcuf ,podul ~i au fna{nfat ,c4- ire taturact'd1,dinspre n~m, fi ad'uni iH,U-O trJcuinli preg:iUitii ,chiar lingJi tarm (sii~(t~

96

minunQ,t ~i' tare' lini~lIim~i:i' fmbic' pe IrJcei ounTeni sif PflfiCe:a'iM In tnfttptuirea 'radu .. Cit!1ii" spunfndu .. le cii~ .dlJ'CQ var ,Qvea nevoie tie Cf'vn~ sa biHlev,oinscj' sii-.i c6't1rii. lar ,~'ceil ,lu,cmu punfnd tn ormQnie' ,tifEmiIcif',(M prin COnfrUH Mn. $,i ee era' pus in urma cadeni LCJr de ,Qcord ere apoi ,cop.iat de cafre, De .. ml!tr,ios ( •• ,.}' in flecnre zi, Dorofheos Ie pregatea acelea'~i folu.,i de mincare ,eu al'e r;eg,el,ui, ci'Ci a~a p~imise .rmruncif. Tot ,in ji:eca'1't! zi, otl'ata eN zorii~ ei se 'in.foIiFu la' p'{1,lat ~:i" ,du,pi ,ce fl sntuMu pe rege~ eM:U Ei&ati si Sf' fntoarcii itJ si1£aIU I ,lor ( ... J Se In tfmplii Q§a lfJcft talmik.iren ,/U is,pri1vitii in ~,pteuci'. ~i dDt-Iii de zile; ca fi Clun ar fi pi stabiUf dinainfe' I~ciici 72 era numaru,' tiiimlicitMiL"r)i.La'sjirfjit" Demdrios, tld,u~

n.iiluj ~oafa ,c-omunita,ten' evreilrw in: lacul und'r! se tn/ifp~u;ise' t"ad~,cerea} 0 cifi fu,t~,,ror in prezet!!,a tiUn,lkitorilor§ C('!f,C se bu!'" curaril de ,0' caldi '1'1'mire ~i din p,a:rlea m ultimii~ ,ra uR.ii ce focuser,au n nmre bine. La foE ,l"'\flu intimpinat ii pe ,Demeitrios" r,ugrndQ:-~ sii ,tnmi,ti ,i capeteniita:r tor 0 ,cupie ,aifztregii .l.egi~ Dupa ee' s"'\a:u .cifif f;uturile" preoli.i, eei batrini din ,gTU-

,~~~ '" .,~ ·~I • d' t . v

,pu~~u'~ H1'ac~ J,lJiI"~~'Q7' ~"~ ,~H' par.ea oom u mta-

~ ••... s , ". d·· .It~· . .J' ,. ."')1 ••

t n wretel~~ Ut n.~exaHi~.rrQ~ ,c'Onu.UCuMrn

m;r.dlimii au zis.:

97

- FiindciItraducerea ,g .fos t tacutu in chip jrumos ~;i sfint fi cu. .fi[;atj' luare:fJ," ami:ntel e hine en ea si rlg:mfnaa§Q fi sJ .nu sufor:e nicio schimbare.

Cuvini-ele acestea au .ib-Sf tnsofUe de adam:atiile tuhlror. Apoi au Qemt sit 'Be ros.teasm un blestem, du.pli ,u&im!ir.d lor~ imp€J'friv/I OriCUiSk12:r apuca sii schimbe ite:t.tui, fie lunginau-,l, fie p~e8curtf:ndu-1. LUiCf'U fotlrte' .bun p'€ldr:u a-l pis,fra in 'Oed nesrhim&at. J

Victor lui. stlloul ~i subliiniem stilul &i.ll. caJl'ae~ermsttcpasaju1. care lom'llSem.~ ma. b'lestemw1. Wm potriv'a celor ,QUeVOr mdrami d sdUmbe textru.. AceasHt. scrlsoare a lui Aristeas, da~d dmn secohil a] trellea.mainte deHris~os., confirma d. traducerea gre~easca a. ToreL denumlta. mai.rirz.iu Sepruagmta, 8. Eoat prinltii.ta cu. entnziasm de inhieaga (lomunita~:e 'f!vreiasca. din A]J.ex;and;r~ar 'm lrunte eu mar.elepr-eoIEtiazar ~i toti

I 1!e'xool ScrislJ!ii lui A:ri;,'l~,ms (I:tnrtl' Phiiokm:~l!s ~i alb1! referiri .l~ smen. eclilelitiNen~e ~i P'l'ISOn;;i!ntlt!i~eg~fe de SephlOlg;lni:aJ 'int prern,1!l;ille drun. ~lt1B1lill Sqh~llgint!l: ~ Ge1\Ieza;, .&adJ.l/~ Leui#iC:I:I~~ N~mer#, Uef.l tC'!O~om.ul, Ed. Polir:o:niI, .JiOO4.

'98

cartura:rH oomplului iudmc. Textul a rosl oonsideral fJ·frumos'"11 £,Isnnt" :,i O'Ji'ic-emodifica."fE.!'ii lui era vazu.ta. ca (:I blasi€e.mie.

Vidor Rntaru i§~.ada~a eeai in ce~ca ~iil ~W1tmua lechlta.

and' ,aflii de to.a:te acestm" reg1et'e S6 bucura ne.spus. S:ooo:tea eil I'ucr:area .jUSts€ ,dU5d .lafndqUni1:e cum n u se p:u tea mal bine. J Si-U cUit'~:i lui 1n tregul €1Zxt~i a josi uimi t d'e iJ:lteiepc.iune.a LegiuiJMU!ui. l~,a spuS' ,bd Demetrios;

- Cum de :u lei un is fan€: ori pr:JeJ nu pomene§:te de IMr~ea aceaS:~Q Q,ti·t de 1Jfdre ,~'i aesimlli ta!?

D~mldrias i-,(Jm~:un'S:

~ .Pen tru ci Legea lt1cta.S.ta e' sfintii ~i mne Irj:e la Du tlJllie'UU. U11ii~ caTe s'"\a:u ,atins de e~,. IllU fost pedepsi# de .Dumnezeu §i !i-,au liis'tlt .pigulm~i....

Victor lasa. d'€opar~e IC81'te'a ,~ in()epm :si~§:& noteze ooF1lduziile:

~I Vari:a111:t:a greeeasea a. Toreia eireu~at'm~ot Ode:ntuJ!bururlnd:u-~ de buns pdmire a smago,gU pmi IDa HtcOepum1veawllll~. al dohlea ,cil!1pa Hristcs, cm.d evreii a.uimrpus, e r'l.Qua b'adU!.(ieret

'99

mImOMONA...H SAYATIE BA$TavO~

.zis~ a lui Aquila,. dif'eritil de Septuagmta. Nonatraducere 1111J.l aducea im~ bunitiittri limgvis;ti,oe ~i nldteelogtee, d era 0 reaetie unp.otriva 'Cl'Ie~tinnor

. .

care sefo~oSleau de Septuaginta ca de

g: ~ ... " ~.

0' carte sdnta pe care m§~ mtemeiau ere-

dinta in Hristos. Istorla nu eonsemne,~a nlci 0 reactie nesativ,a din paItea smagogii impotriva Septuagintel, anterioara scrieni dhti.~(}Ir Noului Testament .. Philon Alexandrinul1· UflI2Vlieu care at ~raU apreedm a fi v i'ntre anii 30 t Hr. ~i 45 d. Hr., considera traducerea Tore'i in. limba ,greiaca in varianM lui Ptolemeu drept (}I implWre a von lui Dumneaeu in Iucrarea de luminare ,Q neamurilor, Traduoereain_sa~i este soCOlma de Philon ea fiind insp·iirata de Dtili1l11 SOOt. Reiedndu.-se Ia (lei 7,0 (d[u:pa a1ti'ru 72) d.e talmadtori.~ .rhi~on serie: «ea stap~ini~i de un sp!iri~ d ~Vhil, ei prind a. prof€~i_ nu fiecare leu vorbele sale', d b)l~i cu aoeme,a~i euvinte §i expresii, ca ~i cum in urechile tuturora ar fi l'asunat g~a.su1luntlli sufleur nevazu h). «Pentruaceeasi idee' ~ continua Phillo.n - sensurile proprii ale cuvintemOt gl'\ece~tiJ s-au petri vU eM sen surile

1100

preprilale cuvineelor chaideene',. acordindu-se per.fed ru Jucrurile expri .. mate,» Aceste eIcgi~ adus.€!, uaduceru grece·§ti ,3. TOl'e':iJ, dev,enj~a Vedljul '1resta:ment a1 cre§tffiniloF1• nu vin din partea ullui CI'e$tm, cl de Ia un :i1Jdeu~ ICiUie oonsider,a.tr,aducer,ea Torei 0 luceare prin care ne.amurile~ «(par.asin.~ d u -,1 ob.iJreiuIUe p'roFH:ii ~i Juindu-~i ram as bun de la stramo§i, toti se vor converti Ia tegea noasb"i [iudaici.!».'"

Pe .at de a:devirat era lea T:ol',a. §iires,.. tuJ c!rpJoI Vechiu~ui Testament au lost serise in Umba ebl'aici ,~ ap'arp.~ neau poporulai eVfeu.,pe tot ati·t de adev8ra.t era ,~i faptul ea limba ,ebndca era moarts de secole .. Sutemul de' seriere, dear prin censoane, §,ii numeroasele bansaieri ale S1!1IJurU'I)r de citre' perseane ,care trebi.:rWau sa pllesupurtit OlIvintul po mind de la doui sau d~eva eonscane, fa,oeau pl\eb~n~ile evreilor die a. detine ~i transmite adevar.a.tuJ sens al ,cuvintei'or sfmte sa pa.ratendenpOBBe" 0 a~ta piedlicii rn_ ealea evreilor '0 constinda ~i uzura fi()\~ascl a. sulnrilor, Lecture devenea din. rem ce :mai an,ev,oioasl de aoeea, in ,diferne

101

epoc~. evreii au rewrs la not ti:i nei metode der'e),'l1ezm,tare :grand. a Su..['U!b2-' lor. .A vo:rbilm ,aceastli situat}e de o lIonfnmta[l€ too:~o,gki mlr~varial1l.te[e ebraice ,~cliferibe' §i e~e~ din eauza ",ang scneril.ol')i §jiv,!1IJ_rianta greaci ,a cirfilof VocMului Testament n.ucste' \itlmtific.

Cel mai vechl manuseris in limb! ebraica. dateaza de ~a 896 .d:upa Hristos, Manuserisele de Ia IQumran. fac d,ovad,a e:dste:n~ei mal m1!l~tDr vanalnre' e'br'mce a unor c~rlive~er{l,.testame:ntaVEl. PI.m. lllmaJre intreaga po[emica de seeele mtre iudei ~i cre~tlnipomi!ti de ~a sperulatiii in jurul b:adu(lelilo,r este falsi. Cle§,tinii a.1IlI. £otositun '~ex:ii:al V,e~ ehiului Testament an~erior mtmparIDi ~ir,astignirii ~ui Hris~oo~ eeea 00 tr,e~ buie siexduda. once binlllLilill de conb'macere a. b'a.diu(leriii. ill fa.vOaJe'a. cr,e~8 tinismului. mttdeH m§i~i all, ,€alos~t~ex'tul g~etes~al T,'orei vreme de tJeis~ oo,le~ existind mirwmm,tor~(JeVleniite dinspre aarucari evreL ,eonstiruite in adevirate ,elogn la adsesa Sepwagrn,tei ~i l1Iicioda.ta. critiei. '!nsi aeeasta a. d urat pma la ,apad,ia ca_rf,ib:.u Noulmi 'Testament" care filcealll frecven~ettUnjll:ed la

Sepwagm.ta. Apologe~ cre"itmi 'En vesltealllpe Hds,tos ca pe eel vestit de prQr-oct mtememdu~,i plledicatot pe texlUiJ grecesc al clir,nm Vechiul.uii Testament&eactia evreilera £05t I1IJJiI.a at se peate de ,§oeanta: ei au mceput sa pm:Qduca no,~ traduced aJe ca:ftillar slim.te ill care all!lmod:ffica:t sen:surile pas:aWelormes:iani~.. mcalcindb~.es~ ~eftruul :si.~gogji miStit pe vremea lui P~C!I~emeu asupra (le:~or ICe 'Vot'mddiJZll!i sa rnodifilooa,aauce:rea. Se'p'magin~ei.

De a tunc i ~i pina aeum, omD.eniii S€! bat petexte~ impiedlc"lbdu .. sem Hoot€! ~. u'itwd. cl Hdskls r:ammea~la~ in ve~u::, dUal' daca toalte 'c-arPle dim. hune ar disparea SaJU ar Ii m.odnifa:~e de' ,ca.tre (lament

C APll'OL UIL 8

An~ul 20:12. Rourai'1ia. Penitenciarul nr. 118.

A

I n_ fata P'enit~nciar~lui.nr. 118 din

. oraiul N. erau.am~naJate camera de (uat vederi, §i 0> mU~lime' dejuma-

'm· t· '. b ind ..11,~··· •

~I~,J., cot onnc mn mierobuze mscrip-

lJ,onate PRESA~ i,i caruta u 1'01: in .1l§-' tep'tan~a evenimentului, Din ,clipa In eli pa .maica Iusdna CrUC€rtiI,; "debra uciga~a in serie de la Sf .. Ana .. urma sa fie adusa de Ia Tribunal pentru a fi mcl:lisa d lWpa gratw'~ Fen tru douazed de ani. Arhiepwscopul ilK"', me(Jnjurat de citiva eensilieri §i diaconi, a§,tepta sa dea in.terviwri. Mmecile Iargi ale hainei lui arhiere§'ti fluturau in vint P'a1- lniele 'n asudau pe tolagul de ,argint., ~tia cetrebuie sa spuna, dar emo'tll~e II oop:~e~ealli. oricum.

104

Dubi~a aparu de dup,a ,colt" mergind mcet,'f€1luu a da solemnHate evenimentului .. Solerul avea or-din sa aiba. 0 .runtral,e blU:'lA, p:n~lungUa" in. ia:ta por~n de fler masina opri, Cameramaniii§li. croiau loc prin multi me ~i 01 d uzmi die microJo,a:ne, en n~te soot€: ell bnrete .]11 virf .. erau gata sa-:il s:tri~ yea sea, ,gura maidi lu_s~ina.

- Cum V] separe condamnerea?

- S"m~etj de acoed ru condamnareaf

Au tncepllt fiecare a, striga de indatA ceportiera s-a deschis ~,~ ,eiluga.rit,a .. imbracata in hame negre §i cu caru~' la miimj' a East scoasa a.fara,. P atru poUti~ti rnascati, inarmati ICU autornate, '0 escortau, mhnind. pedcolul care ii pa~te:a pe toji m preajma unui mfraetOir de talia maidi Justina,

- Dem' eoloneli Dom' colone,l!a inceput sa strige episcopul "K" la vederea maicii Justina. Dam' coloneU S~oate~ihain_a mona_ha~a de pe' eal Ordonati sa-~i scoati hama mocnahaUll. de pe eal Pratestezl Esre 0 simpla mirean.ci! Ordonaji sa-~i sC'oati haiaa monahala depe eat Nu vo,i admlte Cal ace,astli. crimlnala. sa poarte §i in inchi-

105

SOllie halna monallaJiJExista 01 decizie' a Sfi'nhllui Sinod care trebuie respec'fatal Dam" eolonell Dom' coloneU

;~l PenU~en,daJ'UJui nr. 1 lS, iJ 'Wn0!i!rea foarte bine pe Prea_sfin,tihll.,K'" de cind era ~mina:ris,t . .Dru_murUe' lor s-au in~ersectat nu 0 data pe eale de servj,ciiu., Enerv a't de~s:berlcale'Ie episropulm, ,f,ata de CiJ_lIE!' nu trea ,0 anltipa5e pe care nu '0 aseundsa, vllwnelul se

• '" £.

opn m .Ia'~a eseortei episoolp:ale ~i zise

r:.ispicat:

- Plleasfmtitej, trebuta sa··i seo-li hainadt era Ia episcopile. Acum e tn ograda mea §i eu ma 'tern sa ardon afa eev,a,.,' ca sa lIIU ma bata, Dumnezen ..

La auzuJ acestor' cuvinte, e'pisoopru] •• KI''' se tufbwa ~ mtra in ,crail:

- $oi sa, ,§Uti ,ei nu smt Pooasfin'"it, ci

o ,_ '-, I. - - 1t-'I'

InaU P'[leasfirl'~if~ incepu el sa, smi,ge ill

usma colenelului care se mdllepta spre poarta. Nu permit niminui sa incalae o deeizie Zl Sfinrului Sillod] Protestez! Ap.

.'.. °In_'m P

~lglllt un .' dW.t _ f'ea!!l:finti.t §<i. 00 sa regre-

tap! A,i j~gnit pe arhiereul lui Hristosl

Co.Jcmelul se IntoaIse brusc ~i scuipain dir,ecpa Pr,easfill'fti'wtui CameramarnUera:m orup'Dti ICU :ma.ka Iustma

]06

§i inddentuJ cu epis<:opul n:K" nua lost filma:~·. !nsl, njd dleclaf,apile pr~ vi .. zute de sc-ena.riuJ. ,comisarului european al Justi~hri nu au £ost €la'te',. Preas.finPl1lJ intra m. crizi, ~i mce'pu sa ude §i sa~~i 10lveasd diaconii ,in vizul tuturor, in celle din urmiil el a :fos,t ln$falcat ~ iaghesuit in ma~nit ComHie'rul adminisa,ativ, care avea ordin sa aoponeze in astfelde situaf,iL, scoase IQ ~ I'mga ,i .. 1 intE!pa inpi,cior pe~ episeop. Pe.s:le cite'v,a seeunde, 1nallul pribd: dermeabustean pe' baneheta diin spate

. .. -Ded . °"11 'bu-· .

8. ma§InU. ,I· .. ",. ,arafi....hE!' atn~~' tte epts-

copulu:i i,K" au aplrut dear in ziarele de ;1 doua zi, O,rice' ffimari all dev,enjt Im pos,ibile din causa stiliigIaive care l-alinut mai .m.u1.te zile -.

Maica Justina a intra't in inchisoa.re la patruz.eci de; ,ani. Spre sea,d.-}' ,a fost ad:usa ~,i 1bltrlna maica Anastasia .. Aceasta nu a rosi,adusa in aceea,i ma,Iini ell maica lustina deoarece stdca sc:e·nariul die :presii. Maic3" ba:uma ~i bo\llnava, risca sa )"ro,voace mU~. spectatorilor, 'in sehimb Iustina, ell fa~a ei. usci!i.pv,a, ~i oehfi negri, str.iiluci,tori7· ~e potrivea 'tiparuJui de dHugari~i lcimti~

107'

nal,a pe care 1:1 lama en aceasta ocazle presa r-omineasci.

om prima z:i, Iusdna d§tiga simpao.a. §e1fului penit-endaru1,u,i cafe!, §-Hind u-le nevlnov ate pe cilu,gj:riIte~ m,oorm sa. faca I:otuipenull a spi'iila, macar' in parte" lata justj,tiei lIomme .. NlI, Be' putea spume desprr-edomrtul colonel ca era un om Eara prihani. Ficuse multe nedreptiti Ia viata lui, ordonind san su pr,a ve91ind asasinarea mai mull,or detmutl incom.ozi in :pe:rioada cemumsta. Apr.opimdu-se de' 'bib-mete:, s-a. transft!'.rat din proprie inilia.tivli, laperutenciarul de' feme'il ,oonsidermd ,ca aid va avea 0 via,i mai Uni§ti.ta. ~r n putu't spune' ca domnulcolonel se ctia, de' cri:mele pe care 'le-a fieut de ... a hmgu1 mulree ani, deilii podiint-a lui avea ceva mili.tienesc m ea, De' dte ori colenehd fa.ceal 'a, fa'v-uare cviva, lasaimPf€Sia ,ci de filllpt ii mtinde (}I cursa.,

Campania de pif:'€sii impotriva mOonahismuhti lzbUltil jar soarta de mal ,tirziu. a maicii lustina" a batnnei maid Anas'tasia ,~i a panntelui Irineu nu mal

., .. ". .' i

m~ere,sa pe nnneru .. IVlasonena.r '_n per-

seana eomisarulul european al Ju:sli:-

108

~,eij i§:iJ attnse te,lul, iar lepiscopul 'flK/~ ~i satws£icu orgoliul. rizbunind U-Se' pe bie~ii calugan. U ra personal! a ep~i(lopub;d oil Iost motorul prmdpaJ de care s-au :f,ol,osit dU§1marniW. Biserieil, Pesteciteva me, p[lesa tiro ~j oamena discutan noi i~ noi subiect€! prm trenuri, in parcuri ~l pe bancUe din fafa blocului, Romania parea in Icontinuare o ,a18 libera, la fel ca. restul Europei,

in condi'tiile in care d uum din plll\esa primlsel'i ordm sa numai risoo:~eaJ5'c~ au'biecm.ill a§a .. numltnr cdme de' la Sf., Ana, ,coloneJu1 le putea acorda proteclie call1gari!elor. Folosindu-se de autoritatea sa. el me' puse peamindcuil in aceeasi celuHi.l unde se puteau ruga ~i puteau .ali in voie, Angaj,aJilor inc:hiso:rl~ pentru a pveveni rapoartele nedorire sau 'bidele, ie-a zis ca :~.ucrul acesta este necesar deoarece maica are' facultatea de medicii.na §i va oferi consuUapi medicale d€'~l1utelol' in zilele in care medical inchisormi Ups@§te. Toata ~umea ~lia di medicul Upse~te cam des, de aeeea motivap,a coloneh.1lJuil a fost prrumita ca atare,

109

Contingentu1 Penitenda_rului nr, 118 era foarte ptlStrit. Aid traiau impreu_na p:rostituate acueate de trafic de fim,e um_.ane, traHcante de dW,gurt mam.e care ,i,-all uds oopilul la 1'1la§tere, sotii. ,i amanre eare li·au ueis iubili~ bitrinE:' caRl' nn au ,acrutaf' rata. 10 bil!nca" wntaibilCll' acuzate de us de fals, in sfir,il, femei de toate V'll'stele, culorile §i constitU'~iilej plIovenite' din. dife .. dIe' medii, acuza:~e de crima,. furt escrocheriE'~. hrafi,C' §i. ,ce se ,mai ,gise~~e in oodllll penal,. convie~uiau, ca I'd§.te animale in cu~ci in F:mU.tmda_ru~ nr, 118., Pe cit de' dlfefihl le erau acuzalille" pe ant de difer-ioo' le erau ~i purtari1e !Ii opini.i1e,. 'Crizele de isterie ~i bit-iile orall 0 priveli§te obi~nujta in PenJten,ciaruI nr, 1'18.

Dupa masa de' di:m.inea:~a~ m. ,curtea mcltisoriiiavu locun iru:idmt., Samanthit, 0 m~cati schilo'ada" aenza,ta pentruu,afic de flinte umane ... se repezi ti~ pind la maica Iustina:

~ Fa curvol Crezi eli dadi te culci CD colonelu' ,eiti eea mai tare? yuma.t\oar,e §i curvaneflorocirtiU

no

Samantha '0 apuca pe Justina d,e piept Ii ar ft. vrut sa 0 IOiVe,asc~ dar in. ,aceea~ dipi hi ,apucati de pir §i izbi~ Ii cu pu,tere'in na.s. :rn ellpa urmatOlareJ Sa_mlUil.tha era mtint_s.i 'Fe ,as.falt: cu fata in sus, 'bolborosind in siftge. 0 na_mDi deom, desp'r,e' care ifi, pLl teai da Sf!'ami ci e femeie doar pentru ,ell era indtisi tnpenitenciarul de femei, o Jjne,a in eon'tinuare pe l'\o~cati de pb, pre:gatita sit 0 loveasci ,din: nou,

- Fa "ti1iTtw'aJ 'De ,cmd. hap. lu, pe cine

"'1"1' t,~. ~,-,iIi:.~~ ., Ul' • l' T' - --- _'" '''m''

'~ ",.,.:.". :~i:l1'iiilI. Sd.~,;,;,.~ ""1" , nne', .; € erezi . - .

]tali~ cu popcmarii tii? F,a~ dt '0 sa MU. eu. ,alci,. un .fir de' pa:£' n-o sa, cadi, dm capul,ciUuglritei!Fif tu etti proastl sa dai inom.u' hr' Dumnezeu?

- Asta loami, boIborosea r,olca'ta in,cerclnd sa se r,id:ice.

~De tmde-aj luat~o~ fa? Maica. s:ti ca :ti nol. .. lE,mdlisa, flU

Apoi, in~ordrtd U-5{l: spre maica Iustina.. 'C'Me' amupse de spaim~ 0' inttebi:

- Cip.ani ti~au dat, majci?

- Douizeci, raspunse Iustina.. do-

rind iSl ,fac,a. eeva pentru Samantha" de care :i se faouse E08rte miJa. Dar; vamg frumos, iisati~ :5i, Be' ndiee ...

lit

lERUMONAH SAVAnH BA$TOV01

- Ha-hal rise' matahala, ridiclnd-o pe l'O§:Cata piina de singe de [os, Aeum, pe rbune:, maicl, dl ii-au ,dat?

- Dowzen. de ce sa 'va mint? Ma.tahab mcepu ,sa Ilda... intordn.du-se spre multimea care EaOl5e'Iooti.,

Toata adunarea inrepu sa. hOhoi~easca, indt ,i Samantha, §te(lgindu-,i gura de sing,e, izbund in ris,

~ Cum douazed" ee, l-ai omoritpe p'1lie~ediD't,e? mtrebi Samanlha~ anmjind u'"\$i ,parol ~i §ler-g'i:ndlu-§i ell mlneca fa ta mo:zoliia de singe.

lustina rise' ~lea" y,izlnd caboa:ta.lu.mea dde:

MaicaAnastasia" care abia acum se dezmend, se disti din multlme:

- Lis8',i-o in pare pe maica S'tare~a!

V-a spas d are' douazec~ mseamnl ca daubed are, V-,arp mvatat toate' sit spune~ minciuni ~i oedep. ,ea §i catu~ garli spun minciuni ....

- AtIJ:Z~ ia., .S£! rastimata1:lala larotcata, tu 1citi ani air

- BUt doijpe'., ..

- Vezi, fa? Cine diintlie noi are do-

'lJazec, a?

- NlI m,ari ,are nime' ... Vipera are: ,a:i,pe ...

112

- Vezi; fa", ce era sa fad? se rasti matahala tal'O§:cati~ prei'ic"md.u-se ca. vrea s! 0 lov'easca iarl~~trl£!buiie sa arip lIespe,ct fatl de cei CUi termen mai

-- A'" "L~·l···' (iP'

mare ... ".· '.1 :m:,,re! as", -,_.

- Eu de' unde Sa §tiu.?' se swd Sa ... mantha. Am vizut..o co colenelu'; a. prin11t cameria'parle ...

F::t: t' . w, - J lu'

- a,,LI-a:m ZlS en ca-i o:mu1

Dnmnezeu? De asia Dumnezeuare grlj.i de ea, c1 n-o vindlut ca. fine CUIV,e la Et:alia ~i nn s-o Iegat cu, popo:narii ca ~j Urwj M..;i~t! DacA-'J: slu~e!jti lu,' Dum~ezeul Ii Dumnezeu are, grija de tine, fa! Eu_" iaca, am ,crudti Is. g1t, m .. m"uaJ Na, £i,.pupa §itu, poate 0, sa ai noroel Fetelor, fiti atente la minel To·t respecnr' la maiea, afi in!ei'es? ,ea ea .sa

!iii' ill'

:roa3a pentru nou

[nkind in celula", Iustina inruie u~~ se uinrti m pat $i mcepu sa,plnga. Qale mal avea DumI'lezeu griji de ea,.. aI§aJ rum spunea matahaJa,1' Primi aceste ruvmte ca pe' 0' prorode, ca pe ~ ras ... puns dat suspine]o,r ei ne,auzite.li. multum.ea lui Dumnszeu pentru, toate~ dar mdoiala. !li deznadejdea . .0 dJlOOr,an de mulite ori, Scdsorfi.e ei ciUre .Patriarh §i

113

Sfintul 5inod r,iiminea.u .firl. ra~uns. Se simtea singura in fataunei lumi. pl!ine de ura ~ - nep.lsare. 0 dobora fastul slujbelor - de la :&adiouil Pa.triarhiei" Icare .. de a.ii~. din inchiroare~ sunau ca. W1I. b~.estem. Dineole de vocUe humoase ,ale diacomlor ~ zgomotul cr.is·taIDin 81. ,clldelnifelor era mutenia 'oelOl: ICiI!fe' ar fi trebuit .sa .0 apere, 0 durea §i mut:ema staretUor .,i a- p'lietenlloI din ,aUe ma~ num. Scrisonle ditre ace§,tia. ·rammeau. Ii elerar,a rlspuns. Nidun preo~ nu I. :maj prlmit .. o la s:povedarlie,. de triM sa. nu .. fie aftat de' iera_Ih .. 5-a vizu~: dintr-o dataexcomunicataj' amncatl in ,alaira. bisericii .. Nu ~tia dacl a ,adormjt ,i vede un oo~mar saus-a tr:ezit dJnuolun vis ,~ii. a nimeri.t in iad, 1:01 .sprijmul ,ei era a·cum maiea Anastasia. Aceastlthand, bii~trecut.apr.in. gJ:eutiit 0' intiJea ,00 rlbdarea §i. int:e:~e}xiWlea rei lip.si,ta de ·'vklepg. Maica .Anastasia. n era a.cum ~i pn-e1m ,i mama, ~ duhovnic1 ppatriarh.

1'nt~1e.a:pta bitrini se plimba pe afar.1 .ant cit sa 0 lase pe Justina sa pltnga. o cuno,tea prea bine, Dar, ddar daca nu at' fi cun.oscul'-o, era om. Cin·e I'IiU at' fi ,[ins in locul·ei?

114

CAPITOLUL 9

A,ud 2,004. Ch,i~i'niiH. Slujba ,eu ,p:refedin·te·le.

Izg,o,drfa aerno,z;ului muf.

La vremea serierii aoos~(I' t"m r _ d:un, m Republica MClI~dlova.ltn kiIDogram. de pariz:er bun costa. tn jut· de 100 de lei m,olldo~me~tt Atunci dnct in anul .2000,r,eprezerttanti partidu1ui eomunlst, in c.am.pania lor electorals, au. mers eu mafinimari sevietioe ii au. vind.ut prin satepanzer "cu 2,,60 leL·laral 'pil1ea ,sa se transferme mtr-o scena din Bu~gakov. (~O'muni~tii f,ii,gldtwau alegato·rUur· cal daca vor ajW1g.€· la putere, vor adluCleiari§ii pre~urile din Unhmea Sovietica,. echtvalind Ieul meldovenesc ,cu rubla sovie .. Uca. Dupa ce au vindut dteva ma~ini depitne CD 11.4 banur~ bucata ~i dteva

115·

sute de' kUe de parizer eu doi Jei :~ii ~aized de banl, comu_ni~tii au fost al'e§i la ,guve'l'nare cu majOli~a'~e de votun, Est€! d'e pr,~S06 :sa. ma~ sptl.in,emca, du.p1a alegeti pre'turile~ m ~OC' sa scada~ au erescut,

Scurgind.u.-se cei patru ,ani de guvemare comunists ... s-a.apropiat iar vremea alegerilcr, De data aceasta eomunlstii nu au mal ie.§it sa, vindi pilne ,:;li salam Ia p'Feturi sovi.eti,oe" pen~ tru ca s-au gindit sa. foll(rlseasca 'pe post de mome:a~i, biserica, Pre~inte1e '00- munist deveni peste noapte un simbol ali rena§terii r-eHgJoa:se !iii mare ,ctitor de Ioeasuri :sfirnte. Mai in gluma., mal in series, domnia sa (sau to\l'ara~ia, nict nn ,~tim cum sa-i spu_nem)leI inceput sa se compare cu $tefan eel Mare/iar un preasfinpt din A~banja, venindin M,O'kJlovilI, a decli:mat pen'tm Pfiesa: locaI,a din:u amai v,but nidodata 0 conlucrare alit de' rodniea intre biseriea ~jj stat §1. eli, numele pl1e~din.~ehlli Moldo'Yew va rimine mscris in isterie a1a~ tuei de numele imp~ratilor bizanHni.

Liderul comtmist zbura eu mltropclitul la Ierusalim in s'imbil:a Pa~belui ~

,aduceapoporuJui food srmt. Nu !iUm ,cum de nu iii. tremUf,8 mina. acesnii Pro:meteu 'com;unist §i. cum de nu se pieura cu. ,cea_ra atune cind a~dea luminidle Cl1edmdo§,il,or. In mw·fiim·ea care ~i in~indea.m1na pentru a lu.:a lurmma din mina, wmunis,ta aiJiu. SO\i-' ile, oo'pji fi nepopi P'I1BopJor care au. ,fosi' udfi ~d dep(utati de oomuni§.ti. Regimul :sovietic a ucis peste 200000 de -de:rici. 0 balj,oouramai mare a mem.ooo aeelor "reoti nici ~ Sf! putea gmdi .. Cu toa.~e acesteal ad ueerea focului harte de' cibe romuruj!~i in smData Paitelui devenise otr,ad.i~fe.

B,memte1es" wmwUjtiJau d,tigat din non ,alegerille.

La una dLn slujbele 'eIedor,ale, s-a intimplat sa fie in~Uat ,i Preas£intitll1 MitWfan. '~dm.tele auzise de faima pe care o ,fl1I'ea in popOor a,resi: episcop dnir §i.nepit81~' politic. V1a.dka Mibofan nu nnmai d era departe de mtrigile poUnce ~i urzelile afaCleriste ate' uno:r ier,arm CD care se obi§nu.~se' actaalul pre~inte de pe (ina era ministru de interne in. pedoada sovietiid\ ci 'era un ascetpicat 'parca. dm eer pe scaunul

111

arhJelifri., pentru a,-·jj m.uscra pe ,ce[~[fi. prio via~asa. curatl .. F~riJJ :s~ fie· un fii~ ~anDCt vlici:iea .. Mib·u£an rui minca nici maCa.I IaoapetB carne, De 'biut bea p'u~.a§a.mdt Iilimeni nu l"a. viizut· vlIeodatl rune,,' san vesel de bi.u:tura. Enl 0 prezentli placuta.. ,glu:mind ell masura if avtnd tnto~dea.una r~bclaFe si-m. ascuJm pe ooWalt pmi Ia capito .Acestea Ifal te caUtatJ:! dar ma~ ales faptul,ca era. un om de ru;gadune, slujincl frumos ~i at ,djlmir,e Snmta.limr~ ghl.@~ i-a:uah'RS diragostea credi)ncio~fior ~i, mdeo'b~tel a tutueor eel.oll care ailun~eau sil~l cunoosci. a,

Nu a ramas indirer'mt .fa~a d€v~adica Mitvofan nidPre~edlnte[e. A.cesta dliM :fu:s.esemh: .. O v"erne bmtuit de .kieea. de a-l lace peMiJtro£a_n mitropot~t; msi. a renuntat dupa ee ,epmsoorpul t-a 5Ug;ef3it h oret.miune ea ar avea mal mare slisPnE'·~e·in popor dad ar ~ba numele partidtdui. .i\p ca :pre21enta vliidJccii fdj.ttofan Ia aoe:asla sbIJ1:la era mai multpe post de jucarie pentru porn: tllebuia sa. stra:l.uc~a.sea ~i sa. tacit

Siivir\firndu-st!' Uturghia", mUr0I'''UtWa ie~it pe amvon In fata mtuJpmii

lIS

de oa_me_o-L Caf€! uio. rm mcapoouin biserici.. lao :slt1jba veniSfta ~i mul~i gu-, ra-ca;sca~ d.om~ci- :ftlil. sa se mage· Demrmlu_t. ci sa-i vada pe pr€'§edinte. Mi~ trQPolUu~.~inea 'm~o mIn§. silnta era!ce"lar cualta i1 s.pdjine.a pe pir€§iediinte.r tragmdu.-l apfoape'.

~. lubi~li &afi cJleitinj! i~ mcepu, mitt-opolitllJ ,cnJvmtarea.. A:stazifi~am. m.~ vrednicit sa ne rugam nnpreLmQ (U .ccmdlucerea.f,iril. Trebaie sa .f1m. mWIt;umi~ea avem parte de 0 a§aJ oo'l"lducet1f't. care sp.rij:u,.B snnta fIIoastrii birserica .. Dllimrl.e·avoasai !l1H~ deacam de la televiznr ,ea do:mnw freiedm~earen_aocut Minnasrnr~a Cafliana... illoeastii s5nt~ cti:liorie a Domnitorulni Stelam. rcelMare §i Soot. ia1' a.ruminten~oneaza sa restame.ze ~i Mi_nis~rea Curehi .. ~] al te Jeca~lld soore ... A~a~il. dOIDnur lPre§edillte?'

~ Desigur~ m.cuvoofi Pf1e~edin~elel' ne~U~l'IId daC'a.trebulie sa spuna mai mult san sa~a,ca.

- Daca. vom avea §i de arum maint:e astrel de !oonducat!.lr~f ei vor ~e~~ sa d uc,a~,abun sfir~i t truda pe care' an tnceput-o spre blnele Biseridi Ortodoxe din Mollova! Eu pel'&)"a~ i:imul,tu·-

11.19

mesc domnului P~edmte pentru ca in fiecare an ne plit€'~t'e avionul §i dumneal ui sing:UF, lasind oriee heburi, z'boara iro,pr:euna cu noi Ia Ierusalim

~ 'II d .' di , '~l -'I'

penrru a ,~e a. _ Jl:u:e ~~ 'CI'e·. mCl()§l~O'Jr ,lim

Moldova Iocul harle, D~todta s,p'Fij:iJIlUlui acordat de domnu1 Pre~diIlle, in fiecare art un numar insemna:t de preoti din mitropolia noastra poate zbura cu avicnnl pla,tit de Pre§edirttie~a, lerusahm, pentru a se inCh-ina IaLocurile Sfnl~e~i pencrn a se int'a:ri in, credin~~. Cine altcineva dintre polilidenia. fik:ut' unasemeaea Iacru? Ras'plffi_Su~ Ia atceasta mtarebare cred diJ. n §titi cu ,to~im:: N imenil Mill refer la politicien'u de Ia noi~ din republiea pentru cli se §tie' cit pr,e§edinliele Rus:iei, donUlUru Vladimu Putm; zboera Ii el in fiee,are an. impreuna leu Prea feridtul Patria__rh pen~ru a aduce focul harte tuturor eredin do~nor din Rus.~a.,

Terminiridu-i .. secuvintele, mitrnpoIUu} s-a Intors ,ditre' fre~edintele' care se ditina. U~Of~ pnindu-§i in.se.mn de evla vie miini e in fat,a pintecului

- Domnule Pre~dmte, va multumim pentru tnt ce fa.ce~i pentrubiine:~e Bisericii Ortodoxe din MoMova_!

112fj

- Aceesta este 00 dat'ori,e a noa:strli fata de popor, in,g,"-a. Pfe§€dintele, Con-

d- u ... Ib......bu· ,~r. 11~ 6·.·..; de __ ucerea tan1 rre ~e sa ne aiaturr « e

p'foblemelepopJorWuLEu am spus-o :~i 10' mai :sp'u_n: problemele poporului Slut pmblemele noa:stte! ~. ca. noi §i de acum inailliie 0 sa fim alaturi de popor ,§i 0 sa facemtotul ca el sitraia_sca rnai bine!! Nloi sm.tem pentru ridjcarea nivehilui de' 'trai in republica n08J1tra ~i aUn:_ierea la normele europenel

La masa tn~.insa in ,CU11'tea biserieii euvintiril.e' au continUbal 'm a(lela~i sptrit. Au. vo.r'ibit 'pe rind premierul, (JonsUierii plez.idenpa~i.. ,al,l doi episcopi, prectul paron. Numai episcopul Mitrofan era tr,ecut cu vedm'ea, dlepardi nicin-at fi fast de fa.t-a. Atunei cind s-ar fi crezut ca i .. a ajuns rindui sa vorbeasdiJ, in ,cet.iilalt cap a t aJ mesei se ddim un oonsilie'i' ~. in~epu, sa verse .acela§i ~u voi. de cuvinte .lara legatu_ra., din care se intelegea doar cit de bun. este Presedintele ~.i cit de bine ar fica el sa r.immii pre§edinte !ii dupa noile alegeri. !neii va,rbind consilierul, episcopul 'Mitrofan s,..a rldicat tn picio.are, :SCl13!tmd ad unarea cupri virea. Toata

121

~u_m.ea amu'p~ ia1!' Pre'§edlmtele~ care' 'tocmai ii spunea un neu banemitre .. polilrului,. la vederea lui '1'ditroEan se itrezii dm, bep.e.

- tmj cer ierta.re ca v01!'besc far'a s~ mi se (!!N'Jile euvintul, zlse vladica. Mitlufan,. a,plecind u-se 'cuviindos ditre !DUropoli!t §i P,re~ediinte. Binecuvintafi, lnal t ,Preasfintite:.. sa spun ~,i eu d~eva. cuvin~e.

V1.adica. Mifliofa_n i~,i law samnul C'Judi. rostind [o,rmub b.adi1tlonala pe care' omSf,e~te' preotal ortodox loa in .. ceputul predidlpe amvom

- in :numel,e 'i"a~alui~ ti 11 FiuJui,/ ,$1 ,ail Sfintului DuM lubip fr,ati, :fii sUIlOri] Cu. pirere' de rau, am ViZl1t ea asl:izi amvonul sfintei biserid s-a 'transformat in tribuna pQ~iti.ca~ S-an Iilsillt multe ruvm.te fnnnoase" dela:udla" dar . nu Ia a,mesa lui Dumnezeu!' S-.a vlJ,rbn prea mutt despr-epoJitkl. dar nu !ha zis l1ici unruv:m!Jt despre Evmg;heli,a zilei, Da,i"mi viQie satikui,escintelesurile Evarnghtili.ei de a:zi/. cad :itiu cii rei mai mult~ dintre vol alp venit a5~izi. pentru a. va ruga Domnulni fi pentru

a aacuna ,S:Dn~ele cuvinte, care smt C1lJi.~

122

vin.tele vi:etmi vq,mcepdn. car~ 'Iloi. top ne umpfem de nidlejdea mintuiru. "i deventm mai btmiJ

.Pre§edmtele' §,:i .. mitropoli,tu} sti.feau Br.i~ grai. Lttreaga adunare il ,asadta

I. A~'_ f rlJl._X ., ..

pe lYlIJ,lUO an Cill ,go .~.' e Yi.sCa,te§l once

ince:roar-e de a-l opri I -ar :6 oostat pe Pre~dmtepi:erdeNa alegerilo:r. ROju - d.e minie,J?re~dmte'b:; nU!-\~ lua ,ochli

de lav~a,dica Mit_rof'an.

- luib~p&ati Ii 'surorim Evanghelia. die astbi ne is~orisepe' minunea poe care Domnul ~i .Dumnezeu1 nostru lima Hris,tos, in neg;rai.ta Sa, iubbe de oamen'i, a ficut-o, fa fa de 'Wlarul :s:tapinit din pruncie de un demon m.u,t. Ce lu .. , au ("ump:Ut taste' .sa nu poli vorbU Darul vorbir.ii. a fost dat de' Dumnezeu numai ,oamenoor §i prill el ne deosebim de NStul fapturilo:r. ~i animalele comuni'c~ intre e'leir dar nu prin ,cuvjn~ teo Dam oamenii at .fit trehuit sa '~diiasl"" d. pfeeum.· allilntiele. nu ar fi avut neveie de ruvinte" Nu ai nevoie de ru .. , 'v:inm pentru a merna pe dnevam ,aju~ 't'Ot,. pentru ,a~ti face amoscuti foame,a Will a£ectiuoea. Oare nu seinlte~.e'ganimalele intre' ele fara sa ,aiba l1evoie de

:123

ruvmte Ii oare nu inlelegtfm. Hoi in§ine m V'oiesc anima1ele' dupi sunetele §i mi~clr:ille pe' Icare I.e ~ac? Del a~aj vi, spun, iubiti £rap ,i safori, d penlru, un smgur bllcru I-a lisat DumneZleu mnllllUli graiu~: penn ,a vesH lawda ,i minunite LoL pentru a-L slivi pe Dumnezeu, T'mirul aeela s,tlpinit de demon a creseut in casa tatiJuii. sau, ,8 lost tqgrijit ,§i inco:njurat ru dragoste, dar e'~ moll -,fi putea mirturiisi dragostea §i mwtumirlea pe' care 0 purta ,tataiui sau, Ci tatal siu era iubitor" se veda din faptuJ c~ i§i c~ra .6u1 indradt in, urma MintuEtorului HriSlOS,. pentru a-l CE!:fE! ,ajuwrul. Fati de' 10 astfel de iume :n1!1 a putut ramtne nepasitor Hristosl care este Iubirea msa,i. Bl a poruncit tCiIJ. pute:re dumnezeia.sci demiJRlllJui ,i, acela a ie,~:it indati din finlr" lasindu-l ca mort. A lost ea mort, deeareee a. murif 'unci vieti n:puse robie:iiJ pentm a se nal~e' s,pr,e 0 viata tibera. Aiadar, ,nind cit de' mare este darul vorbidi :Ii la cene-a lm;,t dat, sa mr-l fo'lo.sim doar in scopurile care pot :fi atinse Ii fad lcuvm~€~; de mimalele necu v:iintitoa:re:, ci sa desehidem mai des gu:rile neastre

12-4

spre lauda tui Dumnezeu~ Oric~e lace atunei cmd frebuie sa martunseasca numele lui Hriswseste mei de plins dedt sfJestffnir poroenit in Ev,anghelia de ,azjl! Oricine se teme sa, mirmriiseascli ,adev,irul Be aRa in robia demonalul mutenie,jj'! Sa, izg,onim demol1.ulmu~eniei dim lnimilenoastrel Oricine iI va martudsi pe Fiul lui Dumnezeu tnaintea oamenilor. ~i Fiul il va marturisi m z.lua de apo.w 'inaintea Tatilui iii aingerHtor; dar oriclne s~' va ru.§illa de numeleIui Hrlsrosmaintea oamemlor, §i Hristos Se va ru~ina de cl. in zlua eea deapoi. Amin~

fA" Pfeasfmtiltul Mitf'O~aJn se l'[tSle'mna

ell semnul crudi §i se ,a§eu. Mu1timea r,iispunse intr-un glas:

- MuJ.fumim, parLn.~le]

&-a Uisat ia:ra§:i Uni~te. Tloata Iumea la~tepta sa vada ee se va innmpla ~ai departe. lllre-§edintele,_ va~jt d,e~anJ at de' pr-edjc3 vlidicai Mit'!lofafl,~ ,3 mcercat ,sa o drea,ga cu. '0 gluma:

- Ei, inal~ P.reasHntitle mitropolit, vi,adic:a Mitrof,an a fest azi lea UJI1I a postol in :mijllooul nostru, al paca:to.§U,or. hi-t-i!

125

~EROMONA_H SAVA.DE B~VOl

Toata.suita. d,e oonBiwHeri. mitropolitul. ep'.iscopU ~i pr,em~el'ul au rJlS, ,§i. ei imp!nmni cu Pre§edinteJe.

- Tot ii bme cmd ale Ierne ttl' pune Ia Jll!U'Il,ct;. M-i'-i! I1se P:I!@!i¥edintele nerves. §Ii ridid!ipahanil cu conia.c. S~bem c~entru .. t I

P .~~.as· 3.

Glumele 1P~dinte~1!I:m cadeau nepol:dvit dupa predlca e'piscop'ului Mj.~ tI1l,fan. ~op ace$D oame'nt care' pma .acumpare.au .alit de import,anp, din= tr-o da.ta aU! apbut in loata goHc.iiune,a klil'. Erau. m$ii de minie Ii de ·ba.1:ltura §i J1lU puteau raspunde alUel dedt prin glume de prost gust·. Tot poporul a vazut at de maret poate sa. ,apara un simplu arhiereu, eare nu er-a rnei eel mai mare in grad. nid. vel mai batl'irl1 atunci dnd vorbe~te in numele lui Hristos cu indr,azneala. Cuviintele' lui erau adevar.ate §i v~i, dind pe fa.ta ·toa.~~. de~ertadunea ~j liI€putmta aC€s~ei lumi in .fa~a mitlepei lui Dumnezeu ~1 a porundlor Lui, V1iiidica. Mitr-ofan. nu era un predicator straludt, elurma ,schemele pledici}.o:rinva~te la semimarl' dar avea ,credinta §i aceasta eredinta se Uansmi~a asculta.todlor. Cu-

126

vintele' lui :simp,le' b!' ungeau la suflet, Peporul zviatea tmpreu_ni eu duhul .acestui episcop, Simfindu-se Lubi.t ,i apa.rat in :fa.ta peri..rolelOT de orice fel. 'Omnenii simteau :§'i credeau ,ei (leea ee s,punev~idica. Mitroia!n est€!, adev lrat ~ bum. pentru ,ei. Iar lucrul acesta ii .faeea 58-1 iubeasca ~i. mai mul t. Odata 'cu. dr,agostlea poporului i~ Icr~§tcf!au fnvidia ,1 ura impolriv.a credin.dosului episoop Mi.tr.ofan~

.Ajuns [a ma~in3~ PJlE!§edilil.tel,e ince~ pw. :sa. injuI,e §i sa hill'reialsca:

- IdtoltW:1 P'ros;ilil!: N-o· sa. ,aibi. via~a in Moldova! Bu orteum 0 sa. fiu Pfete~· dinte,dar el eplscopn-o sa mai fie:l

Ineeentul episeop Mittofan, care a linut :sa in.depnne.asca ICU oriee pret fi .. pieul biserieesc care prevede ·ti_kui:rea BvangheUei zilei, 1-,31 atins pe~ P.rqedin .. m in orgoliul. saUl de rest Slene'ral al milit~ei sovietice. .&c:eas.ta DlVlnta]!'le a v'ladkij Mihofan~im~ea pe· care 0' simpse veneau dupaun recent scandal pe care 11 avusese in presa moseovita. Cu: dteva saptimini inainte, Pre§edin:tele oo:_munist a. avuto reunhme CUI preotii mitnoPfJli,el~.1 bJi~ 'in scopuri

'127'

fERDMONAH SAVADE B~VOJ

electorale, Ori ,ca era beat ali ca era pUS :pe gJume" dal'Prefj!din,teie a. zis co ~ceasta oeazie cl Hri'stoseste pri.~ :m.ul oomunist dm mforle ~i de aeeea creftmiioebuie sa veteze pa.rlid'UJ comunist Si pentru crt nu toti ptlE!opi sint Iipsili de' umor ,1 a_serviti plU.tk~ inJbr= malia aceasta a ficut pinA seara in,eonjoru] luroU. Nu numai pl'esa de la Chi§inau", dar ,§i rea moscovitii se amuza pe seama £aptuiui cli Pre!jedinb:!le ,comunist le-a pinut popilQr 0' pledici m care le-a deoonspirat tem.eiurne 00- muni:s~e ale' cre§,tims,mulu.i..

Coroborate, intimplarea careaprleinuit scandalul in plies! §:i cea de azi iI ficeau pe PI;e~ediinte si turbeze de minie. ",Cin.e rn-a pus,.sa mii leg cu po:pii, sa stau la. masl cu to~i - :idlwtii? gindeain slnea sa. Eu ma cobor la ei, Ie ,ar,lt cinste, ia_rei.mii, fae de ds in fa~'a oamenilor! 'sa,treaca alege.rile ~i mai vorbim noil'"

P,e~dmtele era aeum convms ca numai MUrofan l-a da'tin presa moscovita. I se parea ell Miblofan 11 ura§ote ~i ci ii fa.a! diu numai ca sa se dea erou in fa:~a popo:rului" ~Ce'lbline d. nu

1128

l."am facut mitropo1it! gindea nerves Cine I-a. facut pe asta episeep? 0 sa scrlu la M,osoova! N..o sa Ias lucrurUe fIi§a! inca nll s-a viizu~ ca un general, un 'pr.d:iinte'; sa fie fiicut d€ru~IDe de unpopa!"

Presedintele izoi cu pumnul In band:retii Ii !!I,triga la :;ofer sa. mine mairepede. Peste citeva minute", ru gi_rofarurile fiOmi~el escorts p'f.flzid.entialll, zbu-

C·""" I I'

ra ell 0 suta optaeci de kilnmetri la 'or,a

prm satele prapadite ale Mold .. ove,:i_

,11 . l'

CAPITOL ut 100

Anul 70' ,d. Hr. l,erH$alim. Mart-iriul' Sfintului ,Stefan.

FI,,~'A '11"

vurrmarea: femp;'uuu -

tol l"'" .• "

C;'leesteme e se Impdnesc.

C ~unita·tea Icre,,·tini. din Ierusalim a :fost cee dlmm. §.i eea mai inRu{!.nta. eemuni tate cre,§,tina in hnnea pr-ebizantina .. Primii ,creftmi au fbst E!'VM'1!. A:p.ar~enenta ,etmca. era censiderata ca fUnd pfimordiaUi de dUre mWlp din CE!'i can! au crezu t in. Hristos ta mcepU't. Desigur:, aoeasta ,oonceptie era 00 rmnJnlsiOenta a iudaismu]]ui ,Ii contra venea prindpmlo[ Ev,an_gheUei.

P,ol,emica :se d ucea nu dear intI,e si:~ nagoga §';i creftini, d §i in. interiorul noi~. Biserici. Cl_rfile' ,apos;bOmor~ dar Ii aim documente ale vremU au pas,tr,at marturille polemlcii din interiorul co-

130

munjtitii cr,efHne de' la Ierusalim, 0 parte' inBemnala a i!'vreJIor ae~tinati era :nemultumiti ca ,apostolli ti primeauin.8lserlclipe pa'gini.. EVFeU oon,~ siderau d. Mesia a ios't tr.iimis ne'amului lui Israel Ii Icll, pentru a te face pir~ ta, al Imparifiei, Lui, era. nevoie sit ai, evreu. Pirer,ea multora era c,il pi,gtnn ,convernp Ia 'Clle~Hnism ar trebui mai mtu :sfi 5e'taie imprej;ur Ii lsi creadam 'Leg~Q lui. Moise.

Ln,pot1:.iv,a 3!oeskll £apt s-a ridwat Apost-olul 'P,arvaL, care a dmsruta,t in detaliL in epis~olele sale, chestiune.a ,aparlo tenentei etniee in a'qtinism,. SpU_IDnd, ~odata cu v,emrea lull Hristos~ nu mal existi elh\ nici sat, nid ludeu §i md

_.X £:.,.' b W 1... ~ • t ~ r . ,,'''' Ii. ,[Ui>'I.car u::mele SCl1ll:ai:rliJa.,. CI,D,~l ~:!!n.~

,e,gali prio Hristos. Poate il pentru asta Aposto]ul Pave~. a. rarnas in istcrieca eel mai mver:iU11at ,dU:i'maJn 811 'ElVl\eiloI l~de§,:iJ el insu.li era €VI1eu din, grupul iariseilor).,insa pare rea aeeasta rtu este door a Aposto]ului ,~ml:a:mu:rno:r". ei ea a fast ~p(imata delllt! .apos~olii (prm ,care' nu se mte1eg dear cei. doispreze,ce)" la pr.Unul Sinod a] Biseridi Cf!e§tme 'care 8-\a ~inu tin anul50 la Iemsalim,

131

Credinla cr(!§tina, prin care elemeJiltul napona1 a lost cOJil.Sj,d!erat, nein .. semnat, lasmd pr~orritale, ea1i'ta'~ii de om, a toot intemeiala pe mirtuliiIe milenare ale prorodler pn)Vlenip d.m rmdul poporn1u:m lui Israel. Sensu! prorodilor a f-ost dlescqperit de nimerrial tul dedt de Hristos insU(fl, Care este plinirea Legii ,$i a prorocilor. Des,igur:. sinagog,a, nu a recunoscut mciodat,a a.oo,st ,adevir, omonindl nciderea lui Hristos §i a tumror '001001:" ,caI1E! vor raspin.di in~ vataturalui. Chiar viUowl Aposwl Pavel, pe care evreU il urasc atlt de. mult pinl azi, eonsacrindu-! filme negative la Dis()ove:ry §ol N a.tional Geogr'aphk, a ,fast unul dintre evreU care .. "avmd .hirtie' de Ia arhierei", urmarea. Cfe§tiinii pentru a-i udde, fill doer in Ierusahm, d §,:i. in pa.t"p1e Siriei ...

T!rezU din visare de glasul puternic al diaconului, Vietor Rotaru i:;i faeu sem.n,ul ,emeii. SI1!ljba era un cllJin pentru el, deoarece ,iJ§tepta sa ajunga mal repede acasapentru a-§i continua scrierea despre ooru;piratia evreilor unpokiva. crle~tinno:r. Arum era obosit. AdQrmi~ albia spre dimineati. In

132

pl~nu i§i biuS€ cafeaua, deearece vUid:ida "MitrofaA care' ii era duhevnie, nu-i ing,lduia sa bea sau sa mi_nince p:mi la s.fiq,~.tUll litur-ghiei. Acmni1] idta felul 'in. care' se eitea "Apost:olul". Un seminarist fudul :f,agea ca un vii.~elf do!dnd paoca sa~.i sperie JI€ 'Cl)edinci0ii.. nu s.a le bineveste,asca. R.~v,a§i,t deminJe ~ de proprUle'gindu.l'i, V.ictor reu§i. :spre tncltei,erea dHriii~ sii.,p dea searna ca "Apostolul/,t zilei a fast despre martiriul Sfi'ntul ui Stefan. Ii pih:u rau cii nu a lost mai ,atent" deoarece i1inleresa ill mod d~1!ect. Vicior ~tia slab Scripture, de' aeeea, la sJiriitul slnjbei, ap'FopUndu-se de parinte :sa. sarute crucea, l-a in.trebat din O@ carte s-a c.iHt az:~,.

- Din Fapte~e Apostolilor, raspunse parmte:le, mirat d, mai smt ~IW unii care' ,ascuJti ce se citei~e Ia slujiba.

~ Mul'tumesc, raspunse Victor bu-

'I ,1

WIilS ,ca,~ii.~a ,maigas;it un subieet de'

studiu ..

Aju::ns acasa, Vlctor i:§ii scoase din frigjde'E 0' bu,c:ata de .salamp? care' mcepu sa 0 moUiie din picioare, Turna ,apa in ceainic ,~i-l fUse' pe' aragaz,

133

[EROMONAH SA VA TIE B.A$1OVOl

Acest obice,i s'hldentesc:' facea parte din viata lui. Uniunea Savielli~ ,§i~~ inv,!-: tat oetatenii sa bea eeai Ja fiecar'€! masi, mai 'brine :zis, i-a invi.tat ca eeaiul, atunei dnd nu est€! altceva de mmQarel poatetlne de foame, AvindJmca mincare in gur~ Victo~ se repezi la raituJ eu clr,i §,i scoase B,lblia. Ciu ta din, picioare cartea F aptele Apos,tflmO-['T apoi se' duse Ja masa de lucru :§i in,~ pu sa dteasca:

Tn zi~de ~celen~, inmu,llinid'U-se U'Cf:i'1 iei i; ,eleni-:; tii (iud'e:i) murmurau' tmpD',triv'l evreilor .. ,pentr-u eli IJi1duve'llc Jur' emu ire,cute cuvederel Ea .sl'u j.ire~ ,rea d:e ji:e:c'ar:e zi. SI, chemrn:d ceidorsprezece mu,ltimea uaen idlor~ a,u zis:

- Nu eete d,fiept ca noi, Iilsind ,tieopart,e cutnntul ,lui Du.mnezfu, sa s.lujim E~ mese. Drep t tJ;c-eea, fra~iloT~ ciiuJafi ,~ap t,e Iblr-ba~j ,di'ntre voi~ cu "UJme bUff, pJini de Duh Sfint ~i ,de inte1epdune, pe cart! Hoi sif-.i :nnduim la aceasta slujba .. Jar no! vom ~tami in rl~gifdune ~ifn stujir,m,cuvinhdui.

5i a pU'1cu t cuvlnhd' inain ~ea fin tregii mul#mi, ,~'i au ,ales pt ~',teJan. "'ii'rba.t pUH~ de credinlii ~i de .Duh Sjint, ~i pe Filip" ~i peP:riJ'fUlr, ~i pe Nican.of, ~i pc Tim(ln, ,~i

134

Fe P:a:nnerui, ~:i ,8 N.ic:ol&Ul, prozelit d:in AnfieMa, pe' care' i-au pus i'!lJi,Z eea Ilpas,taUlar, ,i! let, 'fug,indu-se fi-au pus mtin:ife peste t!,i l i-QU ,h'i'rotDU#$. Sf cuv'intNl liti Dumn£uu cr:e~te'(J~ ~i s'€rH:nu;d~e,1l fo(Jf'~e nu;mand Ncen:idlorfH' l'e:rusal'im"j' fr~:lc,a ~i rnul'~iHre de p., rool~i se sup· uneau C1ifdi:n fei.

·f' ,I' . I'

,lar '~~faN~~ plin ,de har fi de pli teller fti-

cea mi rum i fi S'eJfltJe m'9ri ttl popo'1'. {ji ~-au ridicaf uRii din. 5inag.oga ce se zice« a Ub,erUfJilar ~i a cirene,nilor fi a alexandrinllor ~i a ,ct!lof din: Cililcra §ii din. Asia" .sJif'dinal4-secl:.t ~!-efon. S'i' flU puteQu sa 6fra tmpotriva intetepciunii ,~i a DulJu~ui CIU cere ei vorb,ea. Si (.Iuintiirltflf popoml ,ft 1'e ,blitrini fi Fe cifr,tu'fllri ,~iw navitl'ind ,a~upra-:i, l-du~ rip:;t ~~1 .l-au artS in sinedriu" Sf ,au pus m'artori minc,ino'ii. care' ZiC'8ttH:

Act?st om nu itlce:tel'l%a n vo.tbi cI-minte de' hu~ii irnpafriva acesfiu i £ac aflnt ~i a .Legii., Cif l'-au mtzit zi'c:rnd' m Acest Usus Nazarine-anui va stric« locull1ce:sfa~i va schim,&a ,diltinile pe care ni tc-a liisat uO'uii ,Mo:iS~., ~i ,,/iutindM-§,i (}chii nsuprn ,lm~ tali cei De §ed&m in si'ru!driu au 'viizut /tJ,a lui cno folii ,de inger.

Ceainku.IHuier,a §i Victor sari de' la masi, mgindm bucat.arle. ~i 'tuma 0

135

ana mare de eeai, 'in. care puse trei Un,gudte de zaihh, :§i se mtn8:rse lit Saiptula. Continua lecltUr,a:

:;'ia ~iB arhiererd: -,A_d;evimte sfn,t ,Q'fJlstea'?' lar el a zis:

- S'arbsti '~afi ,,,i p,iirird,i IQ5CNU"ti!

11' J'" I!!, :f'. I I ;"

Duumiezeul si'Qtlei S-a I(milaf ,Pilr,intel;Eti

lWsfru Avraam,. cind ,era in Mesopof'amia, maiinsm,te de a loelli in Haran, ~i a zit; c'{Ure' el: .le~f -d'i1l:pilmf'ntul tiiu §:i ai'n rude:,da ~1'J:~i vino in! 'Pifmil~tN'l' ,pemre j"i-l i.I1oi' ar:ala:. At" nei" iq.ind' din pifmi'n,tul caMei~ I'o,r" It tocuU in Hamn. lar d:e R()O~O~ dU,pi -mo.ariea falalu;i sau:, i-« stnlmu,tut in aceastii tara .. in ame ,la,culti no,i a,CU'" .. ,~i nil, i-tl dot m(l~tenire ill leanie" 0 palmi de piim,il1t .. ci i~,Qja'giiduif cif i-o va du lui spre B,tiipini're ~i urmtJ,i~01' In.; dupii' e~, neavINld d c(}]'il.. ,~::i D:unmezeu a oor",i t as,tfe,l: .. ~ Urmlafi:i ,b~:iv'M'fi s:trtii:ni in p.li'lnfnt Sitriiin# ~,i' Rco,~'oii oor roui ,~,i=i vor ns,ttp~i pRt:rU su.te ,de ,Qui" ~i pe papamlla care vor fl robi, 15 u 11 vol judecrJ - a zis Dtunnezeu ~,; itJ1' dztpil ,Qcestea' vor ieF<i ~i-Mi VOT sluji Mi:e In loeui aces ta". ~',i t-« aaf' ,legamtn bll faierii impreju!r,~ $i a§l1! a noascui pe .lsaac {li i-n tiSi~t frH1prej'u'f' ,Q' cpta zi; ~i lS(J'{,u:: RllastU t

pe Iaoov fi locov pe' eei ,doisprez.ere pnfffnrhi. ,~i patr,iar:h.ii:,pizmNind pe IOsi/. I-au vindut in Egip# ,dar Dumnezeu era ,eu el, ~i' I-a' seas, din loafe necazurile lui~i i-a dni 1JiQf !Jt in'eEepe~'unei"nintea 1'14 i fa-

~ :IE'. t I' '. .' . . ... . ... fa ~·-Uil

raon~ re,ge~,e II:',:~PP' ~ldli, u~, acea: __ ' ,.""i~: ,11 _

ma:i mare peste' ,Egipt fi peste .to.aJii elisa lui. $i a v.enUjomn:ete ,peste tot Egipml' gi peste Ca:HQQ11, ~i sfrimtorare maTe .. ~i pliriU:#J~ uo§tri nu mai g,aseau hl'IJHli. $i ItlCDVi' auzind eli este ~ri'u t:n Egipt~ ,tl trimis pI! patin Iii tw:;fri i'ntiia Oilr:if. lar OJ dO'ua oar:" 1(J5ij $,,(l fiicu:t cunDScu,t _fr:(Jlil'or .sifi ~~i .Fat:aon til sfla:t ~1eili:mHJ lui ,los~f. ~i losif, trilH'il'iua, a ehemal pe Jacm, ,taf-ifl sau, ,~i foaUJ rudenia sa, au ,~aptezed §i cinci de suflete:. ,$i lavav s-a CODo:rU in Egipf; ~i {J lnu,it ~i e.l §i pi1rintii n~h'i; §i au los! sfrifmutaJi la Sichem §i ,au fost PUfiin 'fIlormintuJ pe care A,vnm:m i-,a cHrttp.ilat tu pref de argi ":t, d,e lQ fori lui Em(Jt~, in SilChem. .Dar curn Sf apropia vrmnea ,{dgla .. Id:U;intfi pentrl~ wre S-a juraf D:umne.zeu lui AVJ'aam,. a creseut ,pl1pOrul ~i s,-a in;m,u1tit in .Egiptl ,PiHa and s-a ridicat ,peste Egipt aUrege~ care fm "tin de Jus,if. Aoesta~ purffna'u-se en un videaR cUIl'eamu~' nDs:tt~ a asupt-tl' p,e piirin:pi no~,tri .sii"ji

137

Zepede ,prnnr;ii lij'~ CQ sa n:umai triiiascii. In oreme« aceea :s-a niisv,u" M~:ise~l em

~'~I ~ • 0- .. ,c;:,. "i'·· ;"-

p~~'Cth dun:mnezeu. ,~t ,trf'i ~tl:tU a J""sf

h~·l" ." I. f'~'~ .'- '"' , c.:'. ft' . .J '1'"., ~.iI

,'rant til ,caSli i-ji!l u~U!~ SQ'U. ~:f,) .~'"~: !~epa'uat~

,1~1J ,I unit filea lui f'tmwn !~i ,l'-n c,resmt ra pe un fi'N ,al ei. S,i n /Ostinviilat Moise tn ~m:lM'inteJepdulteiQ' 6g,{pten:ilor ~i an pu,ternic tn cuvintele' ~i fU lapteie lu.i. Jar dnd a fmplin it pafruzea de an i; ~i-a pus: rngiH:d sf cercefeze fe fr-atii sli} lUi lui .18- rnei .. Si el ,creden cifjra#i siii liDr ,pricepe ell Dum:nezeu, prin mfH'Q ,lN~, 1e daruie.,~~e ,{Zb,(iv,ire~ dar ,ei n-l'lU in.re1es. $i ,a: d:Olua .z.i' g,-a ara:faf tmOM carre 51! Mfen;u "i i-a i'ndemnat ,Ia p'ace, ziclnd.~ Jifrbntilor,5i't1 teli fr"fJ~ . .De ae va /aceli r:au unu~ aUu ia? Di7r ,eel ct! as upreQ pe aproap'ele l-Q ttnbrincU~

.' "d' C"· .;s.

lJiCm.: ". Itfe' f::e~Q~ ,pus pe' tIne ~iom N: !F~

iuded~f),rpestenl!li? Nfl cu m,,[},lJ vrel '5.a wil: om!(J'ri~ ,crun ai ,,,motif ieri ~ eDi~"tean? La

r·""'" OJ iJr'

aCIes:t cuvint~ Moise: afo.git ~i a ~niit' .C~

'St.rii'in in tara Mad'ianl unde a tlaseu f am fiCi. ~~' dupii ce s-,QU fmpUH:i f pntroutide dHi, :rngeru.l Domnului i ,Sl~d ,ar,it,fa,t in p:U5- .Nul Mtmtelrd SiH'ili~ ;H~ jla,c-iir:a frJcuZui unui ru,g'. l,ar .Mo,ise', vitj'nd~ is-a m~nlunfJt tleW!denie~ ,dar dna s-s apropiat ,Cd ,si ia' seam!1ltnai bine, a fostglas.ul Dermn u~lu,r

138

tltl':tre Ie!: ".Eu sint Dumnezf!'uJ pilrin,tt1or ,Ulil Dum ne-zeuJ lu i A.vfMm ~i Duwnezeul ,lu i Isaac ,i Du m'neze;ul ,bed lallo'V". ,i

M{JJ'''e·''''o_,.~t4''''A ~ .. , ~~d .. a::z:nM sa p"ri"

,"iI'..::I'.;I l"l"'~',~'~~iI' ,.,u,w ... L~"1Ii'$; i'~.I' __ ~' L. __ . '. .' I

mllScii;iar Domnu,~1 i-a .ziG: T; Dezleaga incilt-imiH ~ea p:icioarrilf:Jr tale, ,cici iQCHl pe' ear:e stai ,fste piimJnt :;ftnt.. Prfvind, am VD::;Ut a.5updr~l'.I: p,QPQrulu i M'eu fn Eg.(pt ,~i s:usp,inul ~r .l..,aw auzit iii M"lamptJgorlt c-a si-i soo,t. Si acum ,v;inO', s~ :te 1;rimit in Eg,ipf'. Fe' M~iSe acesiti Ide c-ar,'€ s-au l,epi,daf~ :zilCtnd: CiRe' te-,a~ pus p,e tine damn iii jude;ciitor ?,pe lQ:ces,fa l-n tri,miG D:umnezeu

,J----- ,~/' ".,W'''·'',._. __ •. ' 1',a fn;l€-

u:Qil'nn ~! rascum,para~or~ pr;m m f'L - - - 8

mh:d' care i se amflu'Se lui in f'.ug. Acestf) i-,g 8M afam:. /ifdfuj'ndnuni fi semHie t:n tara Egi,:tuiui ~i inMnrea Ra~ie ~!~ in ,pus fie~ ,timp' de pafru.zed de ani. Acesta est'f' Moise~ c-ei Cle Q .xis /iilor ltd lsraot;l:

Ii'ProroC ca: wine v,, varidica Du:mHfze:u din fralii 7.1Of tr.i; ,pc fl., .sa~L asculia#" . Ae-esfa les~'e ceZ ,ce ,11 lost ,la adufiliarleam pusMc" cu ingerul' e«r:e {-a wrbi t 1'e Mu n,tele SinQ;i ~i leu ,pirlntU n"trJ~~. primitlld Icuvinte ,de rviatiica sa J11 leden noua-. De ,flcesta n.,~'U ooit 5ii: a-5cul,tl'piir.inIUnl(Ji~r.iT ,ei ,l~:u lepii'dat §!~ inim iie Itor s-au in tors cib1eEgiptf z£ana lui A,Qron:: N Fa-Hle dum-

139

nezei C(lre sa mellrgiiinainfiea n"astra; dici "cestui Moise, Cilre H:e-Q sees ,din lara Egiptuiui, nu ~,tim ce ~ s-a i'flti)npl'af'. ,~i ,I'.IU'[icU't, fnzitel'e lIceles~ un vitel ~i au aduB :fdoIu fu i jerlfti ~i Sf vesdeau ,de I UCtu~ rile' mfin.ilar ~'ar., ~'i S-a 'nlor's Du mnezeu ~i~ i:-a ,dRI pe ei sa s,lujea5cii o§fi:rii ,eMu/ui, ,precum este scris in CD1t'ea prorodZ'or: ".Ad'us.,ati ooi Mit" ,e-asi'i a l'zd Israel, fi'm'p ,de ".atruzec.i de a.ni~ 1n puslicl" iu~gh:i;eri §i jer,tje? $:i ,ali pu,.~af cor,tut lui Moloh: ~i stetJ,UQ dumne-uului vo~tm Rem/aliI idolil ope care i-atifocu~; ca 8ii vii in:chinati la: eif De ,aceta vii vol stramu,ta d'inoo~o' ,de; Babil'on:';;;. Piirinp:i oo§tn ,I1WQ'N in p1lstie corftd :marturiei, pr'€Cum orfnduise' eel ce n vllrhit en Morise~ ca ,sa-l foci d'u,pli chJpul pe care il' vaz.:use; fi pc acest:a primindu-l~ parin fi i 1io.itri ~-au adUs. eu: .lOSUR in lara' stiipi,.J'itQ~ de neamuri, pe care Dumnezeu le-« izgon'i t ,d'in /atapi1rintiwr HVft-ril ,p1na in zilel'e lu,r .David, care a afl'af· hariu'ain,tea lui Durnnezeu ,p ,1'.1' cerufSQ giiseasoa un locQ§ ,penfru D:um.nezeul lui .la.cov. lar Solomon: l-e zidi,t Lui cmia1 dar Cd PlIf!.tlinal.t nu l'ocuie~fe fl1temp,le focute de: mfi.n i, precum zicf' prorocu:l; Numina Mea a tacu! foofe acesk:a? Vol eel tari in

1401

cerbi:ce' ,~i net4foli fmprejlU" In inimii fi ill: ureelli, wi pUfU;riea s'a#impDlt"fliw Duhului Sfln;t~ pr~cum Iii par;inlii'VQ§t-ril n~a ~i wi! P,e care diH::tn;: pl'iDtioci ,rm l'-fUl pri~ g,o,dt 1'1i:rin,tii v,o§ui.? ~i au ucis p~ ~ei Of ,au Ve'-s:ti t mali dinain te ,s'Osirea Cebu DrqU~ ai Cat,ui vfm:nwri fi uciga§i v-n~i,focu~ voi arum, 'voit e{me ali p;',imi f ugen in:tru rindu ieU de ingen ,~i n .. ,aji pazU-.cd

lar ei, ,""zinia QCi!sf,ea, !rematafL de furie l,~ in:imile lor ~i 5cri~neau din dinJi impo,h'wa lui. far ,Stefan, ,fiindpl,i'n ,de Duh S:fi~lt ,~iprivind la ret" n. ~ZUf5ltfv,Q lui Dumnezm ~i pe l.isrus s,tlnn' ,tie'-a: d:rea"tn It'fi Dumnezeu. 5i ,g' zis:

_ latil, viid of.f'uril,e deschise ~i ,pe' Fi:ul Onndui s,tina d'e'-iI dreap,ta lui' Dumnezeul

Iar el, ,strigina eM gins mare, fi-au Itmtupaf£tl1eci1i,le ~i au naval it ~up,rn ,luf. ~i sCD~lndu-l,aJ'arii d:in ce'l""~e, fl .biI,teau cu: p,tetre.' .lar .martnrii ~i-au pus hninde Ill! picioarel'e m'Wi tinar,. numi,t Saul. ,~iij I~,'iiteaucu

piefTe ope .S'~flm, care se fUgia ~J ziceu'=

_ o,llamne Iis:usf, ,p'rim6§te' duhuJ meu! Si, f"ge'nuncl~Jtuf, a str,i:P:t CoU gZas mnre:, ~ Doamnt, nu Ie ~ao01ti ,tor ,p'icRtul

",cat,a!

Si zici'n:d .arce~,tear a muti f.

Vidor cuu pe gtndur.i pre~ de ci'te~ vamku.lte:. apoj. i§l rev,azu Bu'blinied]Je., 'Car-e era 'lima :~,ui $teIEa_n periI,tru care ,! fos,t ucis'?' Prima,. ca al fi v'Drbi't impotriv',i!; Le,gH Jui Moise. Dar ce avo:rbit? Din. cuvintar.ea sa maintea: sinedrilllbd relies doae annna:tll censemnate in ScrilPwr,a! .ndmi.c sihimlba,t SaIU inter,pretaf.. Oare' sinagoga ~a.inlms impotriv8 ~ui M,oise Ii a p'roI)odlor?

o ,alta, aClllZaJie a. foot aceea ,ca ~tefan ar fi DS, ca Iisus a anW\',a't dmma~ rea 1!emp'~uJui. HrisWcs !nm~i a, OOsf acueat de aroest hscru, La, vre:meaucideni Srmtului Stefan, 'IiempJ.u] mea. mal era mrndria. evrellor Ii una dmtte, cele rnai marete oonstructi:i, din. ish)ria o:me.rririi. HI avea .sa cadi dupa douazed. de ani, in funpu1 asallului Ierusalimulu! de citre romani, So,ldatil lui Vespasian aveau sa dIU,truga Templul din h~ll'Ieti:iJ~ 'frecind prill sabie 'f;ot~ pr,e,opi iudeilor. Disparipa "f:emp,lului §i B. preoi,tieil a fa,cut imposibUil imp1inire,a ~egii JIll.i Moise. Jertlele :fi alte lndatorid pil',escrise in V,echitd Testament nu puteau fi indepUnite dedt Ia templu.

142

:Proroda. dderii l'emplului."care trezea anta. ma 'm iude~ msemna" de fapit~ antm,p:rea unej, ere noi, ~m~nca,te dejertfa mintujtoar-e ,a lFiului Iui Du_mneZf"u. Dispar.iltia Templului §i a prell'" t;iei iJ!ldaice~ care a fOst tn[oc:uita de rabinat, aramas unul dlatre argumentele centrale in polemica iudeo-cre§tin,a.

Sint doua. mil de ani ,de ,ond evreii iilUldlei DU""i1. poil: mdeplinit tndatonr.il.f!' prescrise de leg;e:~ r-efuzind. towdata s! roou:noasci ad.evarul Evanghe1iei. Pentru ,a.l~ mai ,as.timpara mus,tr,irij,e CU.,getului, au faurit Talmudul care nu face dedt sa. ,oertificemdepaJtaoo,a_ evreilof de 'Moise Ii die preroci, ca sa au spunem de' Du~ezeu. A'ceas.ta baricadare m spatele dJI!i1or str~ine d,€' calea m\intuirii pa:re :s~ fie ,(II urmare a bles~emum.ui mstit de smagoga aJex~z drJina. inv:remea lui. Ptolemeu Sdllmba.,eamt~'1esu:rii1or Scrip,tudi. a devenit un. blestem. pentru iudei, a:~ mat ,aC'e<~tia einstesc ,astizi mai mul t pro~ prule intel"pretiri cuprmsein Talmud dedt Tora lnsa§,iI. Dar care legea este (lea care menta cms~e~ sau O,~.1 care a dat-o'? in numele Legti~ iudell. I.-,au

143

lEROMONAH SAV'.ATIE BA.Sl'O'\IiOI

ucis pe Legiuitof. Nu in zadar pIorodi §:it apostolii au vorbit despre IIblestce-' mul feg;W', deoarece a ramine tribu.tar legil inseamnj, un blestem, Poporul evreu a avut de' mdUf,a t in decursul istonei uemarea 'lbleslemelol' cu care ·.singu:t' s-a legat de multe ori, Nlmlc din cele zise de Hristm, de' piromc.i ~i €Ie' sinagog,i nu a .ramas neimpHnit

Ap cum. bineruvintiriJe i-au insotit pe :fijj, m,m Israel de fieeare datil cind aoe~tia au uemat ca.ile Domnului, lol aiEl, ~j blessemele i-au Unpresulat de fieca_re data ,cmd ,5..a_U ind,epirta,t de El, Dup'a ueiderea Fiului. lui Dumnezeu, ecvre.ii au .. klst 1 uafj iar,a~i in robie, ajun.~

-'" d -k! iii - .... '''1' 01;

gm' p'nue~ ~l straml pentru u:r-

mdtorii doua mii de an. Este cwnplit chiar sa te ,~i gmd,e:;!ti la ,Surerinlele in~ durate de poperul care a fast ,cl\e-mat de' Dumnezeu sa se bu.cu.re' doar de binecuvinUiri §i prosperlrate,

Victor dadu paguule Bibliei. ~aufwd oonoordlarlltel€ pe care i h! [)ijerea edipa smodalii sub fiecare pa,gina. 'G,lsi ceea 00 duta. Erau cu vintele lui Hrisms in,aiml'ile de patima Sa .. reWata'te de Evanghelistul Matei in .singura

144

Evangl1elie ~crisa in .ar,amaica. Setbi din ceai §,ii. eiti;

Vai oo.ua-~. ,oarf!Urllri&Jr fi /arise,flor fiitnru'i~il Cizidifi mormin:ie.le prorodlof ~i iwpru1;obi'ti pe ale ,dtifP,f;i,lfJrJ, ~r zicel-i: De am fi ,/os;t noi 1.1 zil.de pirinti~rn' '"O~tr{, U-Rm fi fbstpiirta§:i CH ei fa vi'irsnrea' singe·I u:i prQrocilr)f'. As~fet dar:, mirfurisi ~i voi fn§ivi cit sitzfeti fii ai ce.Car ICe au ucis pe pror,oci. Dar ooi in,tr~,e,i m'lisura piirinlilor VO$~ri! $erpi, pui de vipel"f:, ,CUtl:! veti' seal'" de' osinda gheenei? De aceMj. fata, Eil fr:i,nif ttl: 'DOli pro,roci fi intdep# 9:i eiiT" tr.mlri; .din tre ei veti w:ide fi veil rastigni; dintn ei TJe'P b.iciui fn siu!agogf $i~i'De!i 'urmi'ri din cerate tn' cetate~ en: sa ,ea.ail tiSUpra voastrii Wi sil1gelf' ,dreptilor riispindU pe pnmint, de ta SiJ2gele drep'.tutui Abet pina l'a SifJ~gel'e lui Zah(lfia,. fiui lui Vamhial pe ,cafe ,"-ali ucis Snlre tempht ~i ,(lUar. Adevifraf griiicsl( It'ooi, V,d)'rveni' aces fifa tonie' ftSHprQ Q.cesi.u i u~eam. L~fusalim.e; LerusaUme~ care OJ't1!ori pe protoc! ~,i en pietre :uciz:i pe' cei ! rim i~ 1 ~ ti:l1e; de cite lo:ri am vo:i~t d ,adUl:1 pc fiii tail ,d'Llpif lcu:m aduna' pasi'i'rea puii sai sub ,aripil dar n u ,a.fi vail. l(Jfii~ casa VOQst1'ii vi se l'asii pusti:e/ cif.c.i va zk v(l!ur.i: De acwtll1U Mil': Defi rnai uedea,

1Jl.45

f'tnii cindnu veli :dce: Bint>C'u,imntat' ,este eel ce v,ine fntm :n u:me~e D'(nnnuluil

Ter.mini'nd de dtU... Victor ~~ tieu semnul crudi §i saluti Biblia. $im~ea cumura tata de' evre~ care ~1 mce11ca in tl~.tinla.vremel' setopi lao adierea dragoste:W lui Hristos, ell. dti durere se 'de5par~:e\11l Hriseos de eel eare aveau sa~l dea lao m03rt:e'pestepupne zHe~

, •• b' '1 t1:' I~

V:icto:r i~i anunitJi. 'CI1dPU SOt.:B1 sate re-

casat()rite~n UaUa. §i pe eel, dot mpu pe carenu-imai 'V8ZUSie demu~.t. Duse cano cu eeai la gur,a., dar :0111 peW sa bea, i~j, Inde~ta d.intii~i in.oepu. saplnga. Hristos era acolo,

CAPITOL Ul. '11

AUld 2fJOS. 1:bfioo fJ(l', in truniirea CansiUuJu.i ,M;cmd'ial al BisencillJf. "S'chimIJllti .Eua:t1g,he.liQ fi ,Ustrugeti slujbltleBis,erici i! U

Ie.. .•. '. a.m .. · .... mand .. ~~[o.p. ean .. a~ J~stlti:i

.... toemat %1 .wiicheiJe w.mE!ll!i. :prm

stab!!le eu['()pene pe care' Ie eensidera lmportant:e' straJ'oogic.. Sc'Opu~, ace,s~ei ciilitodi era impunerea, ~a nlvel europeanaJ pedepsei (11 m.&i!soa.rea pentru nega.rea publica a.Ho~ocausltului. Noua t~ge urma sa pedepse~sea 'pma :~i ironia Ia adresa evreilor. D.m dedarstille Co:misaru]ui european al JusUfiei str.lbltea 0 o,aJoocar,e gratDa. 1?'ostu.~ rUe de b~levi.ziun.e din Romaniili au tra~smi:s ~tirea earecum voalat, inIo~ euind formula "negarea holoo3JUstu.~UJi~" p~in"nega:[ea .g~nQcldul11l1·', flri a mel spune despre ce jel de gen.odd era

147

verba. Siingurul ~enodd [ecu.noscul

"tin ~ege ie:s~e holocaustul, _

Tema eta sems~bIDla m Ro,mania, :stat car,! fusese recent tn.v~nuit de 'C1'.hue ~mpotriva, ,evI\eik~[ ~i: amendat IOU do" wazed d.em:wHarde de euro, care urmall. sa.ne p[it1~i stahduilSrael. Spa~ mia. Mcmai 'abrog;ase legea h.o~ocaustu:~ui~ limitind. pedeapsa pentru tUilt~se~

~ " • .J,

:mi tism la ame:nda. C\iI >0 (!IID.a mru, ue~

vreme ple§edin~le Romamei fusese aeuzat d.e antisem~tism,. ~ar ROimania a fost .numi:ta. ,,~'ar a [11 care antWre.mi:t~s~ mul o dace bins" m~l'-U!n ~oUdian din Teill .A vivo Dedaratia 'Comisarultd eumipeafil a]J 1 usti~ie~, pe care aveau sa '0 preia ~t'D!a~eag@11!!tme de pres;a,.o fost: t. SUSp1l1 mtrod uceeea san.cfimmor sev€.lI\e:~n N umai eli rem1tmdu(]ere..a: saactir:uniia,r sevel)ep~11l1Itru opmie J1IU, erao noola~e penbu Romania. Vrceme de j11]lmalate de seeol, ,awcii sate de mil de oame-mal!lfo~raresf.ati.. malt[a~a~i §1.udiiii din. c3uzii. ca au. marazn.it sa gtndeasca altfel dedt o c-.e:rea. s:llistemul. ..

- Exemplul Sfftfilfomm nu frebuie sa ereeze un. precedent penb:u ,alte. sta're! izbucnii comisarul, Driee ur.mii de

148

antisemitism trebuile sa. d:iispa.ra de pe [a~a.pamm;m~ui! Irellbuie sa aq:iona;m [adi.ca~ pellltru a. pl1eveni s[ma'~me de HpuJ celet din Spa:u~a!

. - Excelen!a Voa:s:~ra~ ~n ;Romania ISi.wa.tia este sub centrel, ..

~ Nu vorbesc de Romania., .mi§. g'in~ dese la Ualia.. Aw:srr.ia. §>i la Umpi~ii de ,goocH·Problema. a:rrti.semitlismului nu b~buie~ :sa redevina subiect de po~~mi.dl Am .m.v~.s~i~ prea mult ill v~lc~Oida noas~la.! ChesnunEa e'VI1elasca le$te in~ cru:sa!Despfe evre~voI'besc liIumai evrem '1'oti -ceilaltw,tt-ebuie' ;sa. tadi.~ Sau sa pliteasca. :pentrumch:ameala mar.!

Comisarul l§i w_ma ,apa m palhlarul de cristal, N oaptea cadeapes~e palatul de la Cotlo.ceni. Cei cltiva Pi.!,titi.ciew.. iepiscopul oK#! ~i un eonsilier patriarhal, care fusesera dI.emarp~a .aceas:ti mtnmlre neofkiaJ,a$ t.aceau ~i ,0Scll~tau. Fiecare mcer,ca sa ghioeasca motivul v~zUei rnaJrnlu~. dle.mnitar eUI,opean.

~ Dar d[bam polilticaJ Nu-i ,a;ia~ pa.rin~e' oo:ns.ilier?' ironiza.. (jom.~arut Vr,eau ,sa ~titil IOO.M stam. la(:ap~tolu.~. cart! de cult.

~Bxcelenta Voastl'a, inoepu consilierul patr~aihaL gene·ral ac~iv al Seeu-

149

rita~ii. La capi~olu1 carp de cuJt Biserica Romana e eu un pas, inaintea tu,turor bise'ricilor ortodoxe din, lume,

- Ce' inseamni ,,,,w un pas inainte~' I' gmerale'?' Pe cind un Conciliu D Vati,can ,al o,rtodoc§,ilor? 're'plica enttuj,~ asmat ccmisarul ,i Sf! ddki, in p'icioare.

- Slujllba Patimilor din V inerea ,Mal\€ ,a, fost cenzurata substaD'p_,al ...

- Ce inseamna substanpal?!uili '00- misarul, Stuiba aeeasta tr,ebuie d, dispar,' eu toruU

- De acardlJ' bee-leota, Voas!tra ... , in-, ,gina commeml pabia:rh.al, deru,'la'l de reacpa, oomisaruiuj" dar e 0. rchesUu_ne, de timp ...

- Ti,mpuirc;osta bani, generalre!

- Oar" E~celm:,a Voastr,a •.. Vi pot

SP."lune'ca "aeea.' still S1Uibi.Se' 0, '~e§b~ 0,.", ~ g;ura dlata pc' an.., hl catedralele dm

oJi'aJ§ele mad lea e aruda,til sau ruei r:t1llll, se c:inta" •• Mn (~:rice cae, S:fintul SIDod a, nparU 0 varia_nta d.in care au ,fos,'t seoase treisprezeee stm~e" rele mai durer ...

- Aj~ge!! Sinte'i~op ni~te 'PWfti :§i rl!i~tefteis.praviitH Ce alte dirti mai au ortodocsii? .M~ap. timpit eu cilrple voastre dl€: wm Ma. sUn.t inEvuI Me-

1150

diu! Dare' esteposibil ca la inceput de mlleniu trei oamenU sa se' mair'Oage dlUlpa dIp?' O!Ro.minia -tara popi10'F §i a prOfti1lor:r care se indtliina unui mort! l?r-easfintite:, lit-ai nlmic de spus,?'

Preasfitn~jhd. ."K~I' se schimba. la £ataNiu ilia ce vrea sa audi Icomi:s.aru1.

- Despre ce· sa .zic, Exeelenta Voas-'lr,l? intreba Prreasfintitul fistidt

- Despre cir~ne de cu:tt, Preasrmti~ef §i despre pronunta:rul lor ceracter antise'mit! Cite carU de cuJIt: avep.?'

- I!:ce'~enta V'oastra.jO eu nu ,am mal citit, de mult, la stranal ml, 'tEm rC:~, ,q! - :putea si gle§esc .... sa spuna parmtele consiher ... el .st,a mai mult pe' loa Pa.ld,,, ,arme" Me leg~'turi ,eu Institutul Biblic ...

- Ha-hal ri_se com:isa_zul nerves. Zi, pariinte rCOnsiiJie'l" ce drp de cult ,ave-If? - fai" ce sa SPU.J1 ... , Exool~n~a Voa& trlL ... Avem, mai multe ... Evanghetl,a" UturglUe:mJ ... 'i~ mal smtl ma'i sIDlt multe ...

- B,i~ Vreau sa~mi .spui num,~rul exact ,i rum se ,cheama~! Eu nu mi inered in oonsmern mei europeni, po,ti~ P-~titimpr]ti ca :ii tine'! Vr@a.u. sa .fbJ.informat despre tot roe line de cuhul Oftodox!~ $i vreau ra,oeasti iniorma.fie de

15t

~a romiill~ ell VO']; stnte~~adi de popi §i de prefesori de m~li!gie! ~Itii,ai ca aceste carp urmeaza sa. fie dezb.i:itutei.una viitoare la Toronso, la intrunirea ConsUiutui Mondial al liUse'ridh:u'!'

~ Da .. : Ex,celenta Voastra wnof)'lteti

~ III

mali bine situs fl""".

. !l.1L'U_ ~ g~I''I!

_ A§a.dar vreau sa fiu sigur c~ la Toronto se VOl" lua deci.zii. ell privire la Hecare' dintre cMltie de cult a~e ortodoc~_ilor. Ell. nu am Ump sa. pierd cu pr-ostii d:m, astea, general,e. Te rog sa mi lein~irui ,aid pe reate ... ,

- Va rag sa rna :i:eda:ti, BX)Cl:eim~a Voa__stra... N u vreau si. gre§ese,. misi u nea mea este a •. ta ,deci~ aceea de a studia, cirtile de cult.; Da:~i~mi voiesil-~, sunpe Preasfintitul VitaUe~ el e CIIl

1 Ib I di

S_tIIJ _e. !ill, en , In astea ..•

~ Sum:H chiar acuml

Consilierul patriarhal il suna pe Preasfintiml Vi'talie'.

- Alo~Pl'easfinfUel! Am nevoie de'

intorma.pi despre carJile de cult. ..

~, Care dintre e']e;, pirinte- eonsilier? - 'J'oa'~e~

~ in ee sens? Ce anume va intereseazi?

lS2

- Cam. dte SlOt? Numaru:l1o][ ... ,

- fSi cit de :groase! §opti Clomisarut

atent Ia disclUt!ie.

- JPi1li, Lih:ugllierul...c:u. cele :p:pre laude ... Octoiihw" Mineeb! pe cele doua~ sprezeoe luni ... TrioduL Penticostarul, .. - Ot die groase sin!? illU1eb! _ comisarul, descura] at de m.l1.ma.'rul mare el carJilo.r.

- Cit de grosse sint" Prleasfinpa Voasttii?'

._. Cum cit de ,groose? Srntgm,ase, 'PaImte~ Opt sure de :pagini, :~ase sute, paw sure, dlepind,e ...

~ Ajunge'! zise enervat comisarul :~i~i lieu semn 'Sa inclil'id5.. AClilm inte1eg de ee se lun,~e~te alit de mult povestea asta cu ortodoc~~.i! Vanlcantll a fost floare 'Wa uredle'p€ lmg:a turma asta illtunecata! O~ Evul Med.iu~ Cind e sa terminam eu voi?!

Apo], .mto~ci__ndu..!se catre politicieni, continu.a:

,_ Luna v iitoare av'em 0< mtrunire bnpodanta la Toronto; m care se va discuta prQble'ma antlsemltismuluiIa nlvel de biserici, 1E i!U ut ca ortodoesti stau eel mail prestla acest ,capito~ .. Fra,ii no§tri din Consiliul Mendial aID. Bi-

153

&ericilor vor face tobd. pentIu a, iiropune un pl10iecl de ,cenzur,3re a. dir~lor de ,oult ort"OdorXJe. Obiectivul final al

- - ---

acestm acpu:nL care (i:Ontull1::11a ~mia oonve'ntiiJor de la ConclIiul II Vatican. este 2U;)ela de a dedara Ev,atlligheliia carte :mstigatoare .la 'li.ll"a §i de a a seoate in alara legii, Misiunea voasldi este de a. pune ca:pi,t atacurUo.r din prresa la ,adillesa Rusiei Consiliedi no~tri au ,ajrulls ~a cenduzie ell masele de credinciO§:i din .Romooia sint mai mull incUnate spre fundamentaiismuI de lip msese deat spre ecumenism. Am reu~lti: ,sa ,aljungem Ia un consens ell replJ1iezentantii ]?'a.tr.ia:rhiei Mosoevei ~i credem ci la Toronto se vor lna hotaririle de care avem nevoie. Daca OdodlKfii privesc, spre Rusia, RUBia va deveni a noastr,a!

La Tomnto s,-au reunit reprezenbmpimturor bise-ricilo.r, CUI ,e.x~ep'ia ceJor care au tefft demonstrativ dm

C !1' .... ii M-' di 1 1 B' ., "11 •

Orululw ! on: ra a "lsem:~JiOr, prm-

tre care Patliarma IerusaUmulu:~ Patriarhiia Geor,gi1ei §i. Patriarhia SerbieiW. .P,atdarhia Rusieil in ponda repetatelor p'wtes.teale credincio§,llor, a, continuat sa faca parte din CO.nsilliul.MQndial al

154

8iseridlor, a ,calui 'nwmbra a devenit in. 1900, pe vremea ~edmtJiei lui :Hruldo,'v, omuleere a promis, ca. 11 va ,ara ta ~a. w,levizor pe ultimul· preet din URSS. Oonsm.ui Mond.ia.1 a18isericilor este 0 lorg:mizatie care nu I,epl!E!zin:ta iuteresele nici unei bi:se,ri:d~ s'Oopul siu fUnd acela de' a dezbina diin in~erior toate structurile edeziale, ill. special pe cele' traditionale~ pentm a pregiti so ... cieta:rea. ,ateisti. pe' car-e auvisat-o rna .. BOnn din spatele Rev,o,lupei franCf!'ze' ,$i a Rev(tllufiei Comuniste din RUBia.

C'ei mai impo,rtanti membri al CM13 stnt ~ membri ai ,div,erselot loj~ maso .. ni~e. Dar numaii ceil din G:rupul Bild£lberg aupriroit cu 0 zi mainte' de adunan!' urmatond :m.esa.j: ,.Si:hlmbati Bvanghelia~ Distru~e,i slnjbele Bise:ridU Am ziS!"J'

C'onkrinta de la Torento a diseutat in. specialpr6btema holoca:ustulu:i. 'Gonduzia care' se nrrpunea in urma lu!rilor de cuvmt @ra aceea ca holoeaustul este rezuJtatul firesC' all polemidi iudeo-,ctefiine de veaeuri, Un 013. ~ reeare past,or adv,€'ntist d:ln Venezuela, pe nume Arlhul" Ro.sens.t,€in, a ro.stit 0

1.55

alocutfime ,intirulata: J:,Crudadle]e"pre .. ludiul holocaustnhn", eu voce tre~urind,a .de . ~nio~ii, Arthur Rosenstein t§i :rosb!at discursul din tribuna umbriti de un s~eag masenlc

- OrrIOFaJ~i asisiiJ!.liIpi!' in a..ceastape-' doodi dommaJta. de ataeurile terorisle care' au loc pretntindeni in lume, biserime smt chemate sa lucreze Jainstaurarea pacii in hime. Oriee amprenta a tortalitarism'U!lui religios. impdmata de oonvie~reabisericiii. c!eftme cu. tiranii bizarttmi.. dar ~i europeni din. Evul Mediu, ,trebuie §;te.a.rsa ca o p:ata .rn§moasa. de pe fata Ev,angheliei lui Hristos, Pentru nimenj nu mai 'e.s~etm, secret ca, m~_uriJle CIuciafilor, aeestejrupe SS ale Vaticanului" au fust indr,eptate into deroate 'impotriva evreilor din lerusalim. Inchlzipile' din Spania ,i ltalia. au persecutat sure' die roll de eY:fei.Ast:izi ptdem. afirma 0llI rerti:tudin.e ca, ura Unpomva. evl'€Uow, antisemiliiamul, a lost alimental. de-a lungul secclelor de ,00-

•• IB- of' ,., *" ~-

menu _:lsencn '~€'ii;tmeJ alit in Orient"

cit §i ill Apus. La 0 ool1oetare superftIc~,j.da a slujbelor cre~tme, descopenm ea ele mustesc de expIles.ii annsemUe, prin

'1,56

care poporul evreu este mvinult de ueiderea lui Hristos, Biserica 'Catolk~ ~i-,a asumat vina pentru udderea ,evr~ilor ~i a recurs, in 1965, 1.31 cOnciUul n Vatican. la cenzurarea cilJ:'~or sale de expl'esii1.e antisemite., Credem ca €x,e:m.plul VaticiIDu~ui va Ii urmat ~i deahe bioorid1 in special de bisericile crestine orientale, care pasbeaza, pma azi te'x:te a1cituitein perloada biizantini. W1 imperiu prin ,excelentii antisemit. Credern cli va veni 0 vreme cind Evanglu~liia se va tmbraca intr-o nuua haina. ollr,iiiati de' dulinji urii irnpotriva Po,po~l ui til'Vle1l. Memoria celor ~ase milioane de evrel €'xterminati 'in holocaust ar Ii cin .. stita as-tf'e~ intr-tm mod adecvat, Noua ordine mondiala pe care 0 faUl'im nu va wnoa§te un ,'lit holocaustl Va multumesc ~i a§a sa. ne ajuteDumnezeu!~

Au urmat :§<~ alte 'OLlvintiri despre alinierea Bise:ridi la normele corecte politic, !expuse in terrnen i, poUtki ~i jiuddi:cw~ care dovedesu 0 totalaneeunoastere a. istoriei §ia tememnlor cre§tinismului

Inainte ea Arthur Rosenstein sa"1i incheie cuvintaxea, reprezentaatul Blseridi :RuS€ 81"\11 ridicat §Ii a ie~iit din sa]ia. E~

15i

IEROMONAH Sli.VA1i11E BIt-$IOVO]

s-a sim,pt le:zat in iJnWnita:lea sa reliJ(gioasi. Er,a Cle§W1 \ii era rus, Nimeni din rei din saUi nu a pomerut nJmic despre ,cele ~p~ezeri de miliOIU'l£l' de ru§i ud§iJ m timpu1, celor dOlta Iii_zborue mondiale, Nimeni nu a pomenit de g~oodul anticrle§::tin initial de Lenin ,i de 'Clons.ilierU sai evrei, Nimeni nu :s,.s gmdilsa 00- steascil! exter,minarea,CI'e§,m:;dl,o[' in dr-,curi~e mmane, One sUi tn, 5pa't1ele' ,.e&~ecthii is'l:oriei'''? ,Cine va rasplUlde pentru ep'Lsoopit preop! ~i dlu.garii aloUd ghilooo'a,p in pie,e diu-pi Rev'Qlufia Fl'ancezi? Cm'€! va cere soooreala ~trilor $i caUillor evrei care au ex-

-. '. d ,. dl ~ .... ;""

terrmnet zeci I' e nm _,e' crel~u m 1Il~

dlJso:ri1e' din Rom ihrl a 7' 0;. bleste:ma,tj -, d "h.. 'W·"·'"I 0" d' le _w: rtnere, e mml~~' a raunru ," :. na:vo , asea

,SIe'fe de riizbunare! O~ mindunal care eoborl de Ia parinte]e mmduniii.. diavolul,oelucigai de eamenll

VUidica Ilarion_" episoo:p de Viena din :partea Bisericiil Or.odox'e Ruse, a §ocat intJ.leaga adunare §i ioata opinia publica europeana polin. gestul sau. E1 ,WIBI sa £aca :njj~te dedara,ii categorice in pr'esal amendlnd intentia de a aUnia sJujbele' ortodcse la normele lmpuse depelitiea maSOl1ica oocUi.entalii.

158

Es,tte, madmisIDoil&, din puncrul meu de vedere, OOIiec;talleate:xtelor liturgiC(! pentru alinierea lor 1.a normele coruemporane, a declarat ·vladka, Hadon pe.ntru Mediafax. Rela,thor recent;" BiRrica Romancrcatolica. 3. decis sa inlitu_ll'e a~a-numite'le IItexte antiisemjre,/~ dm slttjba din Maroa :~.ii Sfinta Vineri. c."itiv,a membri aiBisericii Ortedoxe all 'meeput sa. p:ropa,g'i'! ide,aa unel revizuirm a .sluJbelor ortodo!Xe. 'pentl'U a le adace rnaLi aproape de standlardele contemporime ale politkil. cerecte, De exJempl~, plrinlrele - Se[,ghie Hackel din An,gUa, un participant acHy la dialogtd cre~tiniudaic,. D. pl'opus tnHi.turare'a 't~,teJlor din :sEu~lla SaptimanUMad" carevorbsse die vina iude:ilm: in moartea lui Hristos. m afirm~ de ,ase:m.enea, di :numai 01 ledura osuperliciall Ii. selectiva/~ a Notiiui 'Testament i1i. :poabe duce pe dtito'F la eonduzie diJ iudeii Lsau d.sti(gnit,pe Hiistos. 'in ImUtale, argumenlead e~ au fast vmov2lp .. Pontiu PUat ;~i adrmmstrapa romana, care erau res .. ,ponsabili din punct de vedere juridic pentru oondamnare §.i rastign.ire.

Apoi episeopul Vienei a adaugat:

159

- Ni1!l @stle' numai (;, problema a. revizl!]irii tradipei. lilturg~ce:,.d ~j 'Una, a reexa_minarii isto~iei §i doctrinei cre~'6ne. Tema cenb:ala a mb:~r(]r oelor pa!hu lEvang'hem este conflicM dintre Hrlstos ~i fuude~# care mfinal au. cerut oondamnarea ~a moade a lui Iisus, Nu a. 60st I1!jd lUll conflict mtre Hrlstos ~i admtrnstratia rom~ impHcata rnrz~.u numaj pentru d evreiii llU aveau dreptul sa eondamne Iamoerte. Toa.~~aoos~m sintatit de ev~dmte" mol ntll, au :I1I.evoie de mel 13 ,exp,licape.Exa.ct ,ap a. mte1es B.~serica verne is~u.ria E,v,a.[ilg;heliUoI'~~ aceasmes~e in~.gel)8arefIectatA in . ~extele lUtturgi_ce. Totu~~ r,egtdill.e' oorru~em~ pmane ale ,.politic-Ii oo[!e:cbll eer 0' a]ta m~erpretate~pentru a alinia nu numai :slu~be:~eBiS€'riic~ dar :~~ aed.m~aO"e§tma msai'~ latendJn~eE.e modemUa~ii ...

intrl!Jl11lirea de la Torento a, fest un ,e~c. Pretestul ep~soo,pulu~ Ilarien, care repeezenta Btserica cea mai b~I1Le an,corati in 'tradi~ia li~urgi.ca. a crl@~Unisl"" mului rasari~€aln.f ,a zadlmicit eforturile celor ce hlCf,ea.za, ,din umbra Unpo~ ~dvahlId. Hds,tos. Lupta a Fos! d§itigala" dar .razboiul a. Icontmnat ....

160

C.APITOl. tn, 1.2

f:v~ii foti'i f:H!niii cu l-l:rislns:

•• , ' • .:1' • w,~,.,

ti:cuza~~u .~~ ~~fn~,vafJn.

Scrisoorea u~:ru i preof ortodox romAn catre un ~fnii7' ,("'Vre'ucUn Canada.

D edara'ti:i:me' du[·e ale eomisaru ~ lui ,eu~:pean alli JusN~ie~~ precum §i eeourile ffintrLtrtUii de la Torenro~u reaprms fQlemic.ilem juml ehestii1l.mii evreiefH. Intemetul l1omaneoc .s-a, umph:d de artieole prn ~i contra ,evlIei]!OIr. Un twnali' I€VOOU! din Calilad,a. a pus Ia mdobda impodilfi1ta 'ooo~'ogica a slujbel@f l~ser~cii",,jNu are mei (;I impor~·aJnti.plna la unni-.r cine L-,i omont pe Hrtstos. Important este sa erezi m, Hr.isros. m~FI dad, in.vinuirea. ,€,Vl1€i~n.r de moadea lui Hristes Fasrole~~e 0 wm'B. ant de dencatilprec~m holecaustul, peete ar Hma~ blne ea Biserlca sa Ierum,te .~a aceasUi, acuzatie. ,.

Un ~eot ortodox. j-,a acbesa.t 0 sensoaf8;., in care a, ofedt ar'Sumenlte istor~ce~,teologice §io:dWrale in spriwmuJ, pistriritradititd litmgioe a. BIiBe:ri~ da,wdmd ca polellDca, Bisericii tmpotriv:a iudaismtdui ,a.avu.t in~otdea.una un ca:tacte'IL pur iintelectDa.[ ,irudodala fill! a promoV'al maniJestiri apesive la adresa ev'leilor.

lata tex.tU~ :scrlsmll:

.Draga' IQsepn~

Opmihieml. mai, mult decit gJava pe care 0 ddica ~endin~a de #ClOrec" tar€~ a. isklriei '€late dth,ea.tJLIewtubd ~)r,in ex,penenta crimelor mmise de roegUnurile~otalitar,e diin seoohd a~ XX- lea De Ja eondaennarea crim.~11Iati,no" der~boi llmpl~cap tn ,campmil[e dJ3: exterminate ,I evr-eilo:rpmala. lU'ma:rirea. penala penuuantisemi:tisRt aeund dnd ace,s~berm.en lncepe ,sa acepere 0 arie din ,ce'm 00 mai male de m~ ~etesuri :§i sUb,m.:te'lesu.n, es~e llin drum m,tor~ocheat :~~atunecos:", Carre sflr'F~~e m~m]a,:tma a jjgnor,O!_n~ei ~i a urn,

Poporulevr,eu. esre' Wlul ainu,s eele mai puterruee ~i mai infiuente popoa,-

162

liE! din ~storla omeniriL daca este sa. o lac peUniparf,iallu-1 far daca este :sa-m:~. 'E',xprb1l .c;()l1iviingerea pe;[sonal~:iz,vo.ntii din. CNdinta mea cr,e~tina,r ,atunc~. popcrul evreu este p!JpOFU~ alessl im Dumnez:eu".a§il cummarturise'§te BibUa,

Din paCafe'l ,simplul fapt rea eu, in calitale de cre§tm., invoc Biblia" este pentru ,0 parte a €v.reUor 0 Masfumie. Aceasta a1irmatb~' nu oofllstiruie0 mtepamra vernfa, din spirit de (:on.curen~a oonfesionala" ei orea]liitate tJomirmata de dou_1 mji dle-ani.. Polemlca d:rFiltn~ cn~§linii ~~ evrei est@~ fira ind\oiall. cea mal ltlfll.8a :~i coo mai sus~inu.~a om ~s,tori.e.

N icl 0' alta confruntare religioa-sa nu a. dat liIa§;~ere a~i~oI texte polemic-filesofiGe" poetfce" Unnografi.tJet ,exegence. Aceasta, extrao,rdblMa traditie a polemidi iudeo-erestine Sf! euvine a fi eee,oetat~, V',alorificatll §iapreciMa la justa eli valoare, CeIilZ!!u'area a<.1estUlID uria§ fond culturel, mdraznesc sa spuneel mali mare am istoria ome'1ilidi~ alit prm ca_ndta.t~a, CM:: ,iprin v anetatea genu~ rillol' Hre:ra_r-artisUce pe cafe Ie presu-

163

pune:, este un ad de var_ndlaUsm tir,a pf,eredent. Faptul ca aceste monumente ale liite1'3'wrii universale nu smt studiate ill fBcultit:Ue de fiJoso,.fie ~j )jrerarur,a ~~ ind.eo'b~te, niciiieri in aIQgantul inv a'~amilflr ., laiC" este dovada cea mali graitoare' ca cenzuea a:pUcata polemidi hideo-crestine nu este ,0 ne,cesitate'posthiHerista, dave 0 vecrume' mult mai mare,

insa eenzurarea Ia nivelul cultural, ill. spaplle academke, a mainta,~ treptat pini In 1'naJ'teie in,run. edezia leo §Ci sta,I~ale. in 1965>, Vatieanului i s-aimpus sa-§i define-ascii pozitia fa~a de poporu 1 evreu, ill. sensul de' a contrezlce aC!ll.za'tia die sr deicid' '(udde:re'a lu~ Dumneeeu), care SI! cuprinde in E,vanghelii ~i in imillografia cr:@~ti_na. A§a a aparu t documentnl yNostra Aetllt'e'J' j care i§i pwpu.ne .sa restaureze paooa intre cre§tmi ,~i iudei p:rinr:enUJltarea lao liealitapJeconsemnate in Evang~elii~, legate de' complotul impotnva lui Hristos, tra:da_lea., oondamnare.a §i dis,tignil,ea Lui.

Un1l11 dintrea,rgumente]e· invocate de' '7N ostra Aeta~e."· este ~ aeela cii nu

164

A;UDIENTA.LA U-N DEMON MlIT

to~ evreU ,au. ,oomplotat impomv,a lui I:i:s~ iiii de aceea ,ode-€' generallzare ,este rauVi~it.O'are. Ramine sa .demonstram .cI,aca mdividuaJIismultipic mode-m se verlfid ~i in sociktatea imperi ul ui ro'man de acum doua miii de ~mjl ~i in traditi,a h.tdaicl in special,

DesigllU; ace.asia. ,ctedaratie ,oficlali a. 'Biser~cii CataliD!! s--a fi,wt pe fond ul crimelor :sivir,i~e impotriv,a evreilor de' regbnullui MussoUni §ii Hitler, Bste oare potrivWi :f;o1nsirea unei Eobii cauzat€' de un .regim t'otalitar recent pentru a l'ecu:rg€!' lao eenzurarea 'One. I@ligii ru 0 vechime de' dou.a. mii de ani? Bste oare sincera aceasti pretentie pacifista a evr-eUoI:" sau ea nu este deci~ 0 prelungire a unei ,eonfruntari nemtJ:,erup .. te vreodata dintre ceI€! doua reHg:iJi: ludaismnl §l cr-eitirusmul?'

StJleCUl area pr,ejtidedl~ii cum d ori ~ oe poiemjca, .He poUtidi sau '[,eligjoasa purtata cu evreii se constituie mu-o m.w.rajaI1e a fasdsmului ~~ j igne~te victim'el,e holocaustului este, fira indoialal 0 e.xageran~.

Conciliul Il Vatican a dat nastere unei adev ara;~e vmatori de expresii an-

tlsemite· in car~e NOlllui Testament ,i mimno,grafia cre§lini", in special (lea di!sa_dU!ana; o.rtodoxa. Aiase fa.ce ca lextul Sluj[bei Prohod ldui, Icare Be (:inta in V:inerea Male m ammHrea.pa:nmi~ [or M'mtuitoruJuL a tost oonzura.1 tacit 'in v arian~a. rlO1iJta a Sflril.m~ui Siinodal Bi:seri(ii OrloaOIl<lB Romine (BOR), arundnd u-se afar,a ueisprezetX!' stro.€t! .. Deasemeaea all fest ,cenzurate unele too'pare din slujioole 'tnvie-rii (de du_nU.nica)l.pllKUm ;;;1 unele refe:rlri la ,evrei din variaata liturg-iea. a. Evan~~iej~ a§tl indt e'xp11e8U pr-ecum ,~.z._ts-a Domn1ill E'v.llEli10,r C8J.18 venisera laDmsu]l'" au deveruf,~zi~a. Domnnl ,cdor ce vemf,sera ~a IJ"U1Isul"'~l allele de' aces:! Eel.

T:O'a:~e aceste m.odif~cih'i mtreprms~· de mOR s-'2IlIIialwlt .fid. v:reomotivare scdsa ~i .tAra a .6 deelarate. Eleur:m.eazaintocma~. Pft!scriptiile Coroi.ldui IE Vatican~ deji s-arparea ,ea B~serica Ofltodo:x:a Romana. I'I.lt are niml'c euRcma ~i antic.ipeaza ell mull "intra.rea" In lEullop,a a Rombie~. careai'tJ;ia. m .2002. va. fi declara:t:a. vmowata de cr.ime im-potdva evreUor pm centro .. veesata Ordonan~i 31.12002.

lntrebal"€a legitimla pe care trebufe sa. ne-e punem teste ~cooa .clara. un moIlIll11lent li,te[a.r' CIll >0 veehime de peste d,ouispl1€z:ere seenle, cum. este Prohodul Dommslui, are vreo ~@g;atuFa Ql holecaustul, 0 al tli mtrebare este 'in ce mi_sura paralbolele imnogr aiie1 ordo .. do~epre~upun evreU dlin. zi.[ele noastre ~i daJ:a exist! macar 1m smgurlli.oc in eare, priinmvccaJl1BI evenimen te~or rast~jr.i1 Im1 Hristos, 81e sugereazi nevoia de razbunalle a cre~tj_niloF.

Dadi, in toare cart-i~e Noulul Testament, precum :~i inintrea:ga iimnogr,aF fie ortodoxa nu V',I Ii gamttli rdci eea mali mki O:\duzie la razbunere tmpoitriva evreilor, ci, dimp.Qlll'iva" vor fi ga~ silt! msmeeoaee referiri prin care creJ--

1- "-

tini:i se idenJtUi:ci 'co pOpOiru evreu m

abaterile Ej,a~e:r atunei eenzura impusa de Concihul n Va~k.a:FiI. este un fa-pt nedrept, care, ea oricenedr-epta.te, nu poate :sa ad 1JlI.ca d.Ec-it levana. §i nemultun1ire. tn. aces! sens, Caftonul .Mare {d.c rocam~a) al Sfirtrului .AWild·reI Cribe.artu, dtU' !ill elin perioada Postul ui MaIie~ esteilustrarea eea mal gra~toar,e it fapw1ui ca ,or~od{'lr§].i, ronda.mnind

fapt:e.e rele condse de evrei ca POPOf, sau ca. indiviidualitap.. :~i. Ie asumaca pe ale lo~, identificindll"S@ C\l poporul 1 ui Dumnesau m 'brule *ij 'in rlu"

A~adar pe ce se baeau imnogr:afii erestini amnci cmd au aldUuU Canenul Prohedalui, lansind acu_zatij de genul:

'Ingimfa~ IsraiL. Udga~ popol!

P:ent:ru ee pe V araya, patruma~, slcbuzl, ]a_r p.l' Dom_nul pe_F!tro~ ce 1m 'f,l!$ijgn~tl?"

:5au:

O~li'leam eVl'eiesd

indli:ritnic,. ee-ai primit arvunal CU1'lQscut~ai ddirnre:a Biserici~;

Pentm ee dar pe Hriist(ls Ll"aj ,00indU?:?1

A ~ _£. . ' .. ", 'I .' -11

'Ce.6~-e aJIlll'lllafn are cre~tlm tor erau

oare ~ndre'pt,aJ't;i[te de tradipat :~i prescriptiHe' iud nice, sou erau mdurn.~:nei fobii colective cultivate pe' himere §j, superstitii?

In continuare Yom incerca. sa vedem poporol evreu nu pnn prisma holocaustalui, ci prin prisma cirtil.oll'

1168

V,echiuluii Testament, a.~a cum apar ele in ,editia Smodala. a BOR,. fira ca cineva sa se fi. gindi:t vreodata sa p'IOpuna cenzurarea lo,r p€ mo'liv de insti .. Sa.te la ura religiotisa ,§i naponaUi.

Astfel,~n Cartea a Cincea a iui :Moi.se (parte a, Torei) sta scrls:

De vel auzi doe vnuna din cleti#ile tale, pe ,-are DomHul Du.mnezeu,l Uiu ti le.dii lea sa 'ocu,ie-~Iti, dJ s-au ivit in eo oaml;.~li ne .. ,credinjc.i~:ri di ~dr,e al tiii ~i lau smi n:tit pe facflimrii ceiiJ~ii 10'1 zi cand; Haide.m sa sht-jim tdioil'" du.tHtJ:ezei" 1'6 care voi nll i-ati

§ tiu f, cau.til, Ic~rcetetlZa .~ i 'in t-rel1bi ,bi~;ze~ ~~' de~a ft adwiiraf ,m ,S:-{I .in biJup:lat urki'u .. nea aC6iaS"Q ,in niij'acul tau, sii lovf§ti pe l'ocuitorU acele~' c-eUiJi Crt ascuti~ul sabiei~ 5--0 Idlll blestem ului pc lea ~i ,ttl,~ ICC es te In ,en §i dob.i,h){lcele ei si le ,freci prin lilsC'u"i~,ul salliei (XlU~, lU16').

Si'i-i ucizi ,r~~ p.ietre - pRNif m maar.te, cil au in!cerml sii te abuta' de 16 DO'Jnuul Dum~ nneuJ' tim. Care te-a .scoo din piimiintul Egipltl~,bJi ~i din casu flobiei (XIII, 10).

and te vei apro,pill de ,cdate cia s-o cupr,inzi, fo-i iudenn:rl1r,F de pace. De S!e v,tJ

169

IBROMONAH SAVATIE BA;Sm¥01

f1l.voi sfi ,primeascii p,RCe,Q' ell ,tine' ~i-Ii va desc1zide pOfjile~ ,Qtunci tot ,popond C~ se un gtisi fn ea lti ua p,l/ili ,bir ~i-,i va sluji. lsr de I~U se va fniV'Oi ,eu Nne lli p,ace ,~i va duee riiz&oi eu ti-ne: •. atu~:lci ,s""o fnconj'uri., Sf cd,ul Dvrnnul Dumnezeu:l ~tiu [I va da fn mi:inile' tgle, ,sa love~ti eu asculi,ul sa~ bid ,Fe' Mti cei de p'aTte birbi f,eascA ,din ea (XX, lO~13)..

Ac,e~e.a~i prescriplii ~i in dlrti1e Cronicilor:

Cmiud si rimi i au ju,gi t ,de !~s,ulili~ '''T' DQvid ~H,imicft si:rieni~fl" §apte' nlU de care ~i plltrnz:eci de mi i ,d'e pedestr:afi, fll pe ~ofac., comandtmtul llftiri'i.l'-auci's (Cartea inti.ia a Cronicilor XIX~ 18).

lnsn pI! copiii Wf uu i'-a 'uc,is) jiindcii ,Q pent d,u,pa cum est'€' .sa,is itJ ,~ege, in car-tea lu i Moise, untie a poru ndt'Du,nn.u..d, zica'n,d,7 "Pa;rh!jii uutrebuie ~iili(! uci~i pen~ tru /eci()rir llic.i foci'Miin U' trebuie sa fie ud~i penir« ,pii'~itlti, d fie'care 'Sa fie uris: pent:ru pilcntul ,l'ui (Cartea a Doua a 'Cronicilor XXV, ,4).

,s,i pomenirea doar u:nuia. dintre genocidunle savllr~ite de pepceul evreu, m .cartea Es~,erek

170

. Au l"ad deci sfafin luna tntai; ,adica in i'UHiit Ni'Satl~ in ~"ulal dDis;preuce.lea al dDmniei lui Ar,taxer~e! ~i au arunaa:t ,Pur,. adici $of"i:" d.e la,a at Aman .• ca sa vndii in ,ce'hl na ,i in ce zi ai fie' ucisaJn,t1'-€J ,d~'~a prlpo'rfd l'ui Mafdo,heu; ~i' a c-izu t, 5M,:rd pe luna jJ' tW:uRsprezeaea, adicifps' lunn lui Adar(mj7).

tntordruiu-ne la Cfef'Hnism.. trebuie sa spu_n.e:m cii a,cuza.tiile aduse .uj HrisbJs; Be bazeazl doarpe prescriptii vedli-b~,stam.ent'are' ii. de aeeaa El a PUiwt fi cendamnat dlnar de ev-roil nici~ deeum de r'Omani~ care L-a.1l1 deelarat neviinovat. VIDa de moarte a lui Hristos a fast aClBeaci S .. a dedarat pe Sine' fiu ,ail lui Dumnezeu, pe' care mai ma_rii sLnagogii au ,ca1ifi,cat-o drept hu1a~ iar pentru hula Legea preserle m,oartea:

Ded pen:t-ru gceas tu ,citda:u mrd muU i u,dcii csii-L omOR:re~ nunumai' pen ~rU' oil dez&ega' 6imba~Qj C1 ~i penfTu M z:icea cif Dumnez6U es:~e :latil Sa'U~ pc-and'u-Se pe SiH'e Ideopoil'ivR cu Dumnezeu (E.vanghelia dupi loan 5, 18)1.

Dec; R ie§it I is;u.s: ,a/am, pur,rand cuM u nQ de spin~" ,fi mmt£~ "U rpurie,. ,?i le-,a

171

lillROMONAH SAV,I\,'Il1E IilA$1UVOJ

zis' flint: lata Omul! Cdna l~au vaz~d' ,deer ar:h£ereii fjt slujitof,iir au: 8,tr~gcat,zi,cnnd: Rii'Stignqte-lJ Rif'Stig,Hqte-l! Zis-a lar Pitat.~ Luati-,L vol fi rifstigni/i-4 ciix:i eu nu-l gbesc n;rci 0 v,ins. ludeU i-au "5- p'iU1S':: Noi avem lege fi dupa ,leg;ea n()~,tra El t-r,ebu.ie sa moarii;, di S-,Q /iim t p'e S.ine' Piu al,l,t~i DiUmnezeu (Evanghelia dupa

loan 19, 5":7). -

AtN:HCi arh~~ereul fi""li2' sJil:i.iat hai,nete, zi,ciind:A ludifJ Ce He mai tr:ebuie mRFtor:i,? lata, acum afi autit ,Iud'a Lui. Ce vi Sf pare? lnr ei, ms:p'Unz8H',d, au .xis: Este vino .. vat de monTle {Evan,ghelia dupa Matei 26. '::Ill_':::,,:::),.'

-, vY ~".

Pilat le-« zis: Dnf Ice vol foce en lis us" e,e ,se eheamii HristtiJS? TQ!i au riispu:1JS\; Sl1 fieris tignitl A zis: ,i'arit~i P:ilaf: DRt" Ice' rau a fii:cut? Ei i1lSii mai tare 5,m_gii1U ~i :.ioeau:

Sa fie ris#gnit! $i vQ.zti'ttt/ Pilat eli ninde n U /oJOs.e§tt!. ci mai mare fulburare se'i(Jice~ luand apii ~:i-a spilat rnainile tRai.ntea mrdt~·m:ii. zidl'£d'; Nevitl'o'lmf £lint de ,sangele DrepfN,l.ul acestuia. Vo" veti vede(l., lat' totpO;pDfu,f ,Q ras,pu1zS ~i a .zis~ S{.blgeleL:ui «supra rUJQstra ~i tm,ftprlJ oopiit'or nflf1t1'it (Evanghemia dU,pa Ma.tei 2'i~ 22~25),.

1'72

Prin urmare rasti,gn:itea lui Hnstos a. iost ,c,eru'a nu de un grup de ewei rebeli, ci de :smagoga1 in (Jon~or.mi!tate cu P1'€scriptille demit de ani ale eredin'~eiiudaice'. E.vr-e~i. ItU ,aurennTil.~at niciodata la aceste prescriptii, ele ,con~in'mdu-s€ in ins~i esenta eredinteiiiiudaice. care' considera vinovat de moarte pe orlcine se inchina altai Dumnezeu dedt eel a~wudleUo,r,. Indii.vidualismul, din prisma di:ruia se rncearl:i disculpar-ea poporul ul evreu in ,~N astra Aetabl'~ era de neconceput in cadrul oo,munitat~i iUldaice de acum

- '. -.. -

doua. mil de ani. N'ici un eVf€1J nuputeaavea altaparere ,aiecit Smagoga ,~i sa ritmina in a,cebl§i itim p evreu, deoarece era. exelus din S:inag:C!lga~ daca nu ,chiardcls",cum este cazul Apostohslui :~te£an-T care a crezut in Hristos.

lnprmci piu, ucide'realld Hristos ,est.e ooruor.ma l.egil iudaicel ea nefa~ and dedt sa se alinieze unui §ir irr~reg die ueider! ~a ordinul Sruna:gogiii.prinflie care ~i cazurile unor prorod, insa dad Hristos 01lI es te urn, prorec minctnos, ci esteadevaratul Fiu alIui Dumnezeu, eel vtl'sti:t de profe'~U" atunci Legea tre-

173

bule sa cadapentru a da lac unui nou leg,'mint~pe carepartea cea mai mare a evreilor il mai a,'~eapti inca.

Dac.o Hristosul milturisit de' cres'W1Iii esteizbiviFea. fagadui~a iudeilor? Daile ,creitinii au dreptnl, in condiltii1e democratiei de' a:5tiz;i, sa aibi aceasta Icredmta1 Sautreb'llJlie .. potrivit prescripfiilor ludatce, sa fie' :persecutap; :sa Ii se int,erzidi dreptul lao cinstmea memoriei eolectsve a Bisericiii lor ,$l.. ceea ee este ~i mal ,gr,av, sane obliiga~i prin lege sa renunte la oon:viQg.erea ,eI lisus Hristos a fost 0 persoana istodca concn~,ti~ Care S~a nisrn.t, a. propovaduit ~,i a iostrastignjt in sinul poporului evreu.? $i toate ,ac-estea sa. fie flicute sub masea birnevoitoare a. lnptei C011fr,a r asismului ~i laocismul [Iii." .

Jertfa lui HdsbJS a fost pr-ev,estiti cu mii de ani mai devI"Wle~ in de'talii care, dati nu ar fi euprfnse in mr~le Ved1iului Testament, ar £i putnt ft. declarate inventii fabricate de cI'e~tiini" Nu doar moartea lui Hristoa a fost pro,fepta, d §oi tradarea, en tot ICU incercarea de a maslui adev,and jertfei lFhdui lui Du.mneZ€UL. Vom lass la 0.

174

parte multel,s profetii refel'i~oare la na,terea lui Hristos din. spita lui David, in Bethleem" ~i ne vom.limita. doar la oele legate de' trad,a:rea, pauma ,~i misUficare adev~rulw. despre titis-bDS, Fi1JJllui Dumnezeu eel ras.tignit.

.A ... ",,- ." ." ·"···..il . '., •

~.dar:,mta ce'l treiZec ee ,argillti

pomeni1i in E:vanghelli,. primip de Iuda Ii. lielntor§i Sinagogii. eu marturis'irea: ",Am vindut singe nevmovatt"" .. reglsiti milT-Un, texl al Ved1liului Testament:

Ahtnd ,R g~iii't Dom'Nul clifre MJne:

"Arunci..;i oiamlui ,pl"elul ace'la scump cu CQte E'u ,am /OSit pretu; t ae ei", 9i ,am l'ua;t cei treized ,de tlrgin,f ,§i l-am Rruncaf ift vistieria femp'lului ,[)rnn,Hului, pentru ol'ar (Prurocul Za_haria.1L 13).

51. r,edtiim. ,t:e'xtul Noului Testament, ,8md. de arum cuno§tiinta profetieiJ:

AI:unri mdj'J~ ce.~' ce L~Q vlnduf" v,izfnd eli a las t (}Sinai t:, 5'~,a' cii:it ~i Q ,ad·us :inap(l'i' Qfhiere.iloT Ii bitr,inil'or cei treiz.ed de ,a:rgin/i7 z.i6nd: A:m ,8re~,ii vfntind _s,in,g,e HievinouatJ Ei ;-,au zis: elf' Hf ,priue~,te p,en1o.;? Tu wi veaea. Si el. ,arN-neinl argir,tlii in kmplu1 1\1' plec.a.t ~i, duclndu-se~ ,s>-,a:sprn-

175

zur;a,t. lnr nrhiereiil lulnd bani;, ,au zi~~' Nu SI! cuvine sii-:i punem in vistier,ia femplu~ In i, df!OR1£C€ sinit prel de ,s:inge., ~,ip:nind ei sfot, ,a~ ,cumpifrat cu ei Tar,ina OlaruluJ, pen tTU: ingmparea' s'~rtii·H~il'(})l'. ,Pen tfU aceell 5-a~ n u mi t tiflri"a aceea r:arinll Sittgclui., pina in ziua de asUizi. Atunci $-n: imp'lini t crivitz tul spus a'e Zaharia priamcul, care zice .. Si QN luat oei freized ,de QT'r:t.inti

,0' I"

pretrd celui prl*~it" pe car« I-au p,retuit

flU lui Israel, ~.i i~au dill p'e Tarina o.Eamlui dr.~pii CUm mi'-a ~pus ,m,ie DaHmul 'Of (Eval1ghe,~j a d u ,'a ,Ma,te~ '1.1, 7-1101).

Potrl v~t pro.£eti-ilor" Hristos tre buia sa He' vindut de unul dmhie oamenli iJJPfopiati ~i sa fie' pmdat Ia moarte de eel de ,aceea~:i 'CIledin~a ~m de ,ace~~i neam:

Chia:r o,nud' cu: cane ,f'ftm:z in pace, :~:"l ,car,l? nom n'iidiijduif~ care' It ~n[n:cal' ,pii'J'u~a' me'a~ a ridicQ~ l1npot-riva "~ea ciikiiul (PsafmuJ 4!O~ 9).

Sao:

Cit ,d'e m-,ar fi ociirrt vrlilmQ~ul~ a§ ,ft riibda't ~i d(l,ci eel O"e tN'a urUfte s-er fi fd1.if fnrp()',tri'V'.Q~ "1e>~. m-a~' Ii as'cu HS de d. lar

176

,tN, om:ule~ asemenea mie, cape~enia mea ~i CU1U]scutul m,e.u, care impreunii cu mine te-ai imbilci~ de minciiTi,fn C4M lui ,Dumnezeu ,am umblaf in acela~i gflU1'1 (Psalmu15~ 12-15).

Hristos este nevlnovae ,i a. East omorit pentru a pllmi rinduiala lui Dumnezeu:

Nu se afta in el fiir:adeiege' ~i in gura lui '1U se gas;e~te mif~cilma; dar D,am,nul a vrut &if-.l zdrobmscii ,~:i 'Sil-l focti sa s:u/ere I(Pfo:roru1. Iseia 53" 9-10)..

Ristignirea a lost pre'vazuti cu mai bine de 0 nne de ani mainte:, in detain uiimitoa:rel, de prorocul David.. care descrie scena imparprii de ditre osta~romani a hainelor lui Hristos eel ristignil:

fm,par,fi t=au hai nde me,le lMU~i ~i ,pentru cima§a In:ea au !Truncal oorli (Psalmul zi. 20).

Dar inviel'lea lui Hrlstos, adica Dumnezeirea Luifave:a sa fie fagaduita chiar de martorii ocularb

P'USrQU i"'potriv'll mea rele in toe de buHe' ~i ura tn. locul i uh,irii mele (P'sa~mul ]08;. 4().

177

Nu ma da p,e mine' pe mina cdor ce ma nemjesc, eli s-au ridicnt 'tmppf:t~vQm!Sa ma:rl-or:i nedrepti fi "edr!.~~~~~ __ ,~. ~ii"ti t .s:iejli ,(psalmul 26" 18)",

Aid tJtJebuie' sa amm,tiim. fi despre banii pUUip so~dati1o'r de citre mai matH 5in"gogiiJ pe'ntru.a ascundeadevam~ mvieriL, a~ cum este coosenma.t in EvaJllgh~lii.

Smt ears tQa!m acesrea, dar~iaJm [ttm.1l.e1roase're'ieriir.ii din VecmuI Testament la Hristosul ae~,tinr~o;rfs'imp'le oomc:iden,e? Esoo oare tmdin~a de eenzusare aadevarului IJstoric,m care un loe aparte ti ,ocu,p~ obsesia in~erzieerii :priin lege a cultului "",pel',soillneloF vmoV',are' de! mnacpunl centra pa,m §i omen~dj."'~, o rt~esita~e'illfipusi de ,gr'o~ zav:iraJ. ho~ocaustu1.1!lI~? Sau ,,,§ter'Ssrea numelui" ale 'til vechime multmai mare, m~e1pe.mdu-sepe pJ1iescriptiUe milenare ale~1Jda.is:m.1iJI.~u~.?

En 'iOontmuam~: dau Goal alte'va p:a:~ saje dln Vechiul Testamm~}' care de-

- .. ~I. U ... ... _ .. , ,_' ',' "', r.~,j

monshleaza. ca n'OeDZur,ar-ea memonei

are un sensedlrrc :§:i eu '0 made mdelun,gara tl'-adttie la popcrnl evreu:

178

$ ~e1ii $i1fie din ,cart,eacelor vii~icu oei drepti 5.a nu ,$e$Criie (.Psalmul 6B~ 32);

, Sa .pil'n~d;COf!!,iii lui §i in.tf:=u n t!ieam .sa se s tinga :H um,etc tu i ,(Psalm.\:d 1 OB~ 12)1;

E';u lHsa~ ,ea :ut!: m.ieE bUm~~, d'us lQ: jl,lH= ghiere, nici :! U ~tiam c:1i ei urzesc: gfn,rJuri re,le impotrim weal' cfuid ziQeau: .gli~:r p:u~ H1f?f'1.l ~emn atr:iiv.U tn. m:mca:rea liU.i :~i s4-l smulgemde pc piim:fn.tul ce,lar vi i, prntrn ca nici nume,le ,sa nu f se ma;i POfH'£m812'Sca ,(Ieremia. XI, 19)..

Adudnd ~oate aeeste dOlvezi lbib~ice mmWilRl1e prin 'CElIe trebufe priviti m081tea lui Hlis~os~ nu am nlcideeum mt:enl\ia de a mviftOvafi popoirnl,evJieu de ueiderea proprfului MmruitoF, ci doae .sa, :se:mnalez gravi:~a:~ea eenzurii ,apUcate U1lIOI' intlegi eulturi ~~.n~ligi~ pomlnd de la prejudecaple aduse de idoologUle tot:aUta_re, modeme, A-L scoate pe Hristos run cadrul poporului ,evreu", din care 5ha: nascut, in smul drnia a, propolvaduit. a £ost 'Ir,aidaf §i dis~ «gnU}' i11Beam_na a ne,ga realitatea lui ,istoriciiJ ~,i lapful eli El esb~!' ll'vIesia eel preais de' p[oroci. A splme cit Hristes ,a £o,st:d\stignJt de ajtcin~v a. dedt de

1'79

,ev-rei in~lamnaa.re€:mil.aa.~re di Hds:tog nu a exista.t, cli este doar\lfl pe:rS~F rn.aj a1. mitologie] cre~tine §ii .nimic.Ut;:J!i mU:~t Aces~b~.cm. trreibuie ga-l ,<lata €'xplica mai marli Biise:riciii tuturnr' celor care mwarci sa dea aspect pollUc unei probleme s;tr~c~ spiritua[etreUgi_oase. A amenda.Ev,ang'helia in termenii m, care au fnst amendateregimurile .fascish! este Jnadmisibil §~ se o.'HlIstitu.ie intr-o defaimare adu_si mtregil wmumtip Icr€i'i~ine de criunde ~i de oddnd. Oare poporul evreu, aparmd.u~iimemoria ooaatit de dure:masa, dOl(\e~~ed leveasca ~ara crutare §i. {ira. disoemammt in ceea ee au ma:m sillint crej'tinii? Vieau. sa cred din1il.

Sa ~}asam ,diItUe stinte §i imnog[·afia. tu wI'or religiiloif neatinse de QrgoUile' politice. Fimd cre~tm~ am eredinta mea ~i £e.~.w m€'U dea mte~ege sfintenia, Ca. om :sensilib.U Ia tot ee e frumos, §ti.'tl. si pf1e~ui€sc valorile ahoreul m:ri ~i li'eligi~. f"ira a :rna abate de la ,cood~nJ\a" mea" Aooas~amp:!Iegerer mtemeia:ta pe dragQsm;ea :~j to,lerantaprolpov.id uite de Hristes, mafac sapr.iiv1€SC cu det-a'ia.re marruwen«de Iite:raturii talmu-

dice,prewm ~i pe eele al.e GrecieL Ind:~et·;()riDera_nti()e sau ale Arabiei matiI:Om.red~ti,e.r Sa msam IDe poillemicii civi,niz.a,te intre c[d.tud~ireIDii.gii; s.iri!!g:ura ,caleu:mana de cunoastere ~] comunicare, ca eel mal buni !l~. eeimai drep~i, sa invingi p'[ln ,euvintt nu prin sab'w.

Cred ci epees in caream pa~ilt~. dupi e;xpedel1l;ta persecutIDorasu pr,a evreilor de cartre reg~murilefasciste~ dar :~1 otOeJe ,asu pra cre~nfli~ar de dtre regimurile allmuJi1ljst€~artr!€bui ,sa ne aducli, '0 .muJt mai mare mte~epdUln€ ~i 5~ nefadll. si. gmd:~:m mai mul t a:runci cindrostim 0< .acuzat~e la adresa unei reUgji sau culruri, W at~f mai malt cind aooasta aJ.cuz3Jtie! se fare Oil ml u de Lege ..

Vreau sa b'awe:sccu speranta !et!. nw am p~n 'm era demoUlmrH. a~Glt \iii a toate in Jil.llmeleto~.e.f'ant-e~.

Ace-a stl scrisoa!re~rii:ndl rncut,a pu~ 'blk-a, s,..all'll!LIIlU,;;t't de reacp.ilefavombile ale unor inbemall~i filcserniti.

Atn.d' 19;22. Sn:r.olnii. 5cr,isvarea sec;re,tii ,I l:ul ienin' clitre MDlo~IW a.

U:ciderecn indor 8100 de PtiOOfi ,d'in orii~'lul ~uya~iimpreJNr,imi. C~ne se la_Jl'i'l m Ispateki: perse~Rlm:vr fmpotriva cf~~iH:ilo:r?

E POC .• ·.·,.' a., ,m,'.' '(Miem,'. I~aa,. Ell . .s, I ma,fcata. , ' de cele mai rumpUle crime nn-

po,tri,va u_man~talii pe 'CilII<€ le-a amos!" cut istoria, Nama] jertfele celor dloua raz;boaie mondiale de'pi~ Idfra de doui sute die miUoane. fie teritor1!ul Rusie:~. ,i al Eoste~ URSS au fost ueise eirca '''ro de mUiotme d.e oame:w.. A~cl trebuie sa,n1llma~rum ,solda,pJ diZ:!llfipe dmpllld[~ d€~U,p'tar ,oF,i,enii ucif:ii in t:impw, 'rascoaJeloF,U,l:r-an:U mstariti dle-portat~! CE,tiiteni dv'muci~i mtimpu~ bo:m.bal1d.am,e:rrJItelor ;~i a.~ata.'ruru.o:r ar-

182.

mate'r victimelefoom,e'~ei,iI ,alefr~gului, i_nt~l€\cru.amat@:a ~i stu.d@filtjmea I"eaqionat'a. Un loc aparte m oonstiimie cre\itilnii.i peF,secutap pen:[r~ aedin~a ~C)rJi. Afl,t Revolulia Franceza... dt ~i Revoluti a 'Co.m.unist:a. drunR:usia au de"

~~

c1ara~:razboi pe f:at~, liseridl, ucigmdl §:W deportind, milioane de CI,e§tini penw tru m.O!livulca erau icrei~ini

Intr",o scrlsoaee d.iin deoombl'.i€' 1913" ,adresa~a. lui Maxim. God\::IJ Lenin saia:

I"Or.iiu' ideedespre d!oam_:liile-doaJmn~, orke ,codretilde eu dioamne-doamne este 0 urtdune ... Orice apal1ue saw. mdrep~a.tRe a ideU de' .a.tmm.l!'mtJi, chiar ~i eea maisubtili. ~i bine iintentionaHi." este o il1ldlJepta,flre area0'Punii" ..

Prln 'Urma:re .creinruitrebu.iau. Udli-

d.ati·

Victor Rotaru tocmai eoborise din microobuz.ul nr. 8 ,~itnl!v'ersa Bulevard.ld. ~tel£an (le~ Mare prrn .fa~a. Pr~miriel Chi§mau1.m. P,i1:;rE!:la gJiiibit,minat de gmdludle care-iiapri:ndeau m~riI.tea. Pie um.ir dueea 0 gemta pima cu htr:tii~i revisee SO'vietice.. Avea 0' mfi1nire [a Casa Presei m un f\(}st student, cal,e scria arum la 0 gaze~a. Aeesta ill ('OI'l.-

vinse ci ooeaJnM,~ de Wo~api careil intel)€'seaza. sm.t mai u~Cilr d.eglsif pe m~emetJ.prin metoarele de C'alll~af;e# docit cercetmdarmvele devas;tate ale I'iblia~ecii N,atwonaJe'. 01'iclllIDj avea sa mettrga ~i~a biibliotec,t $tiaexac1t ce c3J'utii ~ii mai ~Ua ca doar aoO:~n POaJite

gisi 00-1 intereseaza, .

~ Sa lot, q~ mii.cu Vmcl:or mkarea intmzindmina.

- Salut-salutl ii'rasp!!mse rostuJ student stringmdu-i mma.,

~ Ai mb~'rnet?

- Este, n,a:r merge cam prost., Te mmresea.za oova. anume?

.~. Stii ca pe mme mwkleauna m-a mte~13at OOVil! anume, glumi Victor, Vreau doeumente . despre persecujia ,cl[\e~ltjjnrn.o:r H1.perioaiCla ,eomunista"

~ P,ai..<:I' "m eeva anume? Vr€aLlfl tiit~Uf nnme ... ca sa ~tiu ce caul.

- Exilshi 10 scrisoare a ltd. Lenin. catre Molotov. Am a'Uzilt de ea prin '90" arurnct cu. :fmnm'. A apirut mtl~o revista, ~ovieUca, dar nu mal §ou. detalii,

- Sta~ sa v ad ... Deci lenhllfMoloool'v. seriseare, ... A~(lJ9at~ zise printre clinti £ostuJ student urmadncl adresele des-

1M

ehise peecranul oomputendui. la. sa vooem... "ITMCbMO IlVl. )leHHHo 05 11 a:JJaiTIill mll.lep~OBH;'lX ~eHBocreil' .•• 1 Mai, ia vezi daca. fIIIU -i ,asta~

V~ctor seapieca. enmziasmat peste umarul .fostub1i stnd.ent, d~irnd m gratia, doeumentul desehis,

- Asta-i.. brel MaL minune ~i C~ intemetu r lists.!: Asta-i! JFI'ot~i sa mi-o

• 111" ~"?'

SCOt~1 .~a [mpnmaIl.~a.

L'I .. ~'I 'D .. ~ ~,

- Nici '0 pWl,iIl€Dlia. ~al' pe ut'.ma .ma.

lia~J pu tm, d am ceva de €arutpe:n:tru ~fu'.

. - Da.-JID. serleoarea ~i ,romit ,ei nu te mai deranj;ez ... pmi milne! rise Vidor mul~mit ~i i§i J~)vii .fostul smd.ent peste umar. ~U mul~lifu3S~ tra:wle meu~ Nid nu ~ti~ ee ,ajUl~(J[' .mi~a:ii. datl Crud. 0 sa ia_,s:a cartea, aj prlmul lexem:p~al! H~i1 te-am ~jasa~~ Spar la.m-€@bA!J!

Victor l~i~wa ntro:ile ~l OObOf~ ill gr.aba scadle de Ia Casa Preset ]P:este· d [eva miin!!d:e 'iii scrbea c21.~eau.a m~ b-un bar ieftln.,. afundat in m:rtiille pe care Ie lnSlrase pe'ooalamasa. il§:i sooase 0 foaie :~ti m©e,p1Ul sa. trad uca~

] ,,5cnSQ<i:tteo3J lui V. I. Lenin despw oonfl8- carea bunuellor bi:seri~::liti" .

1;85

SCRFSOAREA l.UI V.ll.ENIN DESP.RE, CONFISCAREA OBIECTElJOR B]SrERmCE$TI

1:bvari§:ului Mo,loMV pe'Jl:rfltl tll:embrii Blrouiui' PoJ Ui'c e. Strict Secret. ,Rugami.n te sil lUi 'Se.focii ill :~ici ;un O2=: COl'ii~ct ji€tCfJre .membru ,d Biroi,ulu i Poil tic (iHC.hlSiv ,loti. KaJiuin} siolfi focii P'O,p,rii'h! Ul0,tite pe do'cumentull fnsufi. Lenin

V~cmr so~bjj din, cafea Ii iii ,continua ir.arduc.erea.

In legaturli en ,celie pe~rec,u til? in Suya,

I care ,au lOst d.e aCiUm puse in diseulie; In Bir·'Qu.E ,P:oUtJ',cf mise ,pnr-e'N:eceStU' sa: 1 uii'tn chitzr ,tfcum (I h(l,tir1re forma in legam:~ij cu ron:ul ~e"eral,al ,ru,p:tei in Qceas fa direc/ie" Deonrece ml! indofe5c cl 'oo,i pu:Ma pnrfi~ tCipa' plefs(mal ,ta Jedinta Biroul,d p,l]m~C di'~l 20mnrfiel imi ''001 ,~xprim'Q suges rille fn seria.

Vidor dti mal dep:adeiiira satra.dudi. Scrisoarea eea destul de lun:g,t lar el era .inOOIJ1lesa.t de luerurile €l'senti-

---~-. --tI!-

ale §~, r,epr-ezentaUvlepentru, poUtica anlicre§'tma, a. bol~ev~cilor'. in contin1J~ are, lelliin facea referire ~a. 0< :raS(ioali. care a avut lee m ()ra~elul Suya, ca re-

1:86

,aq_ie' [a ,ac,iMUe de eonfiscare at obi .. ecitelor de' cult initiate de VJIK (Co~ mi!tetulExecuti.v Cat~ral al Rusiei). :MoHvul ,o6.cialal cOfinsicar!ii obiec~elQr de cult a Eost aeels de eembatere a wame~ei !Care ~aaThJatu t asupr a. Rusiei, 'In realita.t-e, fo.aJme~Ba a FDsl pJ:lo'llloca til de bo[~id.pIm :re!~inerea. reeol teiJ de pime'. Lenin 'itta ,ca. m~arie:dstaresurse sufidente d@plime §i ,cl1mr :s-a piSitrat: scrisoallea. lui m care ma:rtur:ii.~ seite ,ace'8}s~a: ,,,N u d.epade d.eMQsoo~ va, in gubemii1e vedne: KUlsk", Or~o,v~ Tamboll{t dupa caleulele uno" speciali~ti ,atent[, lloIii. depnem, Ia mcmental de f:atl,pes'te 10 miUoane de pLiduifil surplus depiinel.f• Ra~iunlle ~uj 1Lenm. mueraJ'u unele mmefd!ale~ rei stdctPDUtiee: "N oi treb,uienu d(~ar .s:aS'urp~m, oriee impoUivim:e~ d sa-i obl~gim sa munooascain none IcadlEl' sociale..~ii a.vem .mijioace' pentru aeeasta .... Acest mi~loc este m.onopoh:d asupra p!imit carteb de pmel tota]a subordonare a fo:l1B:i dentlllnca.'J". Z

I Unpud este ega! 00 116 ~g.

~ V . Lle:nUl", Opere oomplrue {ed!.rus.},. vo]. 36,pp. 369; 2.6!;.t

187

lEROMONAH SA VA TIE B.A$TOViQ[

Biserica Rusa a susfinut campania de colectare a aurului ,i arginruJui din biseriei pentru eombaterea foametei, Ima nici Patriarhu ~ Tihon, Jiki a] ti ,episoo,~ nu a[!l.rnst die aeord ca. Ia topitode sa mearrga §i s,fintele vase fO;~OF si~e'perdru slujrirea Eu1taristiei. S€ pare cl'in. acest soop a exista'l un cud in al paJ'tria:rhuluf, mQltiv pentru care Lenin ]1 considera pe Pseafeticitul Tfhon, eanoruzat ulterior de BisericaRusa, drept ca,~1 al rebelnmii din $u.ya ..

Lenin stria:

E'r~ ered tif tl,ici d'u~ma1m,111ostru face 0 g"e§e.aM lln:a~a, incercind sa Hie atraga inir-e lup,ti hotaritoare~ tntr-un momen:t dnd, aceasm este exfTetn de dispel'll'ltii §i lextrem de necDflv,ena'bilil penfru el. Dimpo~ fr,iva,. pen tru nm aces:f momen t, reprezinUI prin g,ine n:u ,dfJar u:Nul 1n: ,exdus:ivitafe pridtlic~ ci 'i'rutoob~:te .s.iJ1guru.~' u~'mflen,t dnd p Ii tem" ell unproclent' de 99 dinWO, s,U"-1 zdrobim ,p€ du~man cu desifv~l'§i,re~ asigurindu-ne ,pozitiile ,de care' llvem nev,o'ie pefdru multe decenU tl~ai,de. Toemai I1cum:~i doar ecum, cind in Zocurile /oametei s:int mi'ncati oameni~ i:ar pe d'rumuri za~ sutc, dnr:.ii: n~ chiar' mii ,de' oadaurc~, l1:oi

18B

putem (fii de eceea t:nebuie)' .siS efcctua~, conji'Sct'm!Q bnn.uriWr bise;ic~ticu cea maf ,tu~b'"M fi mal necn4iitc!(m~ energiel, neop,rindu-ne fn fo,a nici unei preBiuni d'in pnrltea cel[!l'f' ce se lmptltlivesc.Exa,c~ Ileum ~i doar acum mLrlsele' :tiMlnq,ti vvr fi perdru Hoi S8U, eel pu#nJ' flU var P,N tea sustine ,aeea mind de clerici ~i p,ar,te' a ,~"Tgheziei reacponar;e care pot~i 11.0' sa apUce poU,tica de' impo,trivire' ,d'ecrdului sovietk ...

Vi(;ID.i:' sorbiulUimagura de cafea §i. ,coma:ndi,a 'Urtl ceai neagrufa'di zahar . Ii, era ~i foame, d,ar nu pifea avea banii,. Va minca acasa~ mai avea 0 bucata de

,.:; . ., 1

salam §i.~ un sac de' caeto ... ~ pe care :1. ·-,a

adus vladica :Mitrofan. Era. nerves pe Lenin §ipe cei din jurul lui Cita. minciuna ~i dtii ura.! Oare pentru hrana popcruhriavea ne'vume' Lenin die a,uIU~ biserlcilor? Dadi. a:r fi fos~ ,a~a-J' n.u ar fi infome'b'tt: ICU bWla. ~Wnti Rusia .. , ..

Continua traducere,a:

Chiar 'Ii in mptill c.apcufui :trebruic sa efectuilm confisc-area b:unurilar ,bisericeiti in eel mai .hotiirit ~i mai rapid' mod~ pTi'n care p u,tem sa ne tlsigufiim un fond die citroa Sid'e de mi ~'ioaH',e de ruble in aur (tre-

189

buie sa at mnintim bogd/iile g~gQnficf! ale ;uno" manfistiri ~i lavre}. Farii ,a:s:tl1,~ Hid 0 nctiv2'fat;e de slat ~i; in gene.rCr nici (I ,construr::Jie ,gm;podiire.ascii fn par,te fi nid ,Eup'fg ,en tru pcnitia fUJa,s:hi fa Genovla ti,U siut ,de' i'nimagiw'at. A lua in mfinile nonstre' IlCtst /o'nQ in vaioare de ci~eva stde de; miliatme d:eruble' in auf' I(dar poate chiar dtev;a mili;O,rde) este un £lbiecf~'v Cl2fe irebui,f! atins ,eu orice prel,. lar acest lucr« p,oate' fi jiku,t dml' ,rlcuml '17oafe cakulek ne Q;"rafi eli rnai trrziu aceasta fn" ne 'UR RUfi; deMre(:l~ nici un ,fJlt p'fitej aecft foame~ea disperaM fUI' ne' iVa ofor,i Q ,fJslfel de dispozifie Q masclor ,largi Q lifr:ifnimiif dici ea 'foame'teaJ ne VD' gQ~an:ta simpa,tia aeestor mase saH ne va as:igur:al neulrali fo§ tea ior, as,tlel ell 'victoria' in ,tupta penfro Qonfiscarea butlurililf ,61 fie' n~grf!§it ~i p,e dep~'!~n a rU~'Qstr'ii.

V~ct.o.r lf~ primi eealul ~ mu1tumi.

U rmarorul pasilj ill sulbliniemaii.nlii pe textul origj!nal, apoi iI traduse:

Un scriito,r lnlelep't In dws,tiuni' de slut - i~i continua Lenin 9C:rlsoarea - ,(l zis, pe

bUnQ d1!'PP'l"t"" J~ "'.;; d""'''X, »Pn'Io.~', .... I.:-~".~

. """r Y,U;, ",""iii\!, _ HI-"'Hf rw-' ~ Ilf u, 1M-Io,l'ifIll;O-.' , .... a

unui swp' puJitic~. este nevaie de ,t:l rocUf\ge .la

un fit de' atrodtiiJi, elf! trebum fiicute in modul eel .mai ,ene.rgic ,~i fntr:..un ,ump Cit ;mai scurt, ,dooate"Ce' masele p'Uptdare nu oor suporta ID periogda prea ,lungii de ntrodtiiJi

Atoocilitil,e nu au intirzia t sa, urmeze, Nurnai in anul aeela, 11924 in Suya §i in imprejur.uni au Iost executap. iUOO de clerici, dati este sa ammtim dear dfrele dovedii:te documentar. Lenin a o:rdona't ca r,afublJa ell clerul si.fie dur!, Ii. rapida~

.... Bi'foul Poii tic va Id'e () d!rectma de'ta-' Ueda immnleJor iudec:iS~rn'lqfi~ ~erbaltl, ca pr:oce.sul fmpo..triva rebeWM diN ,~'uya sa aibii lDC eN' repezicirme' marimiJ~i sa 8ftr~e.tlsc-a nil dltfol dec'i.t prilf fmpu§caTeQ' unui nmn,dr joarte man! a eelor nm:i influente pernD,ane din df:TUl Q1iQfuhd $uya, iar, d:upli ,poo,ibimat't. ~i din Mmrova ~,r tUn aUe' citmQ cen:tcfe' duhovn:r;"e~ti.

Pe; Patriar'ud Ti~n fill mnsid'er de csvU",#i' sa nu~l Illting:em, c" taaite cJ el se aflii pTa nici 0 fruloilJli in frun,teiJ acecStei 'rrebeUuni' a: patrDnilor de sclrwi. in privinta lui trebuie sa ,emitem {;I directivii se-

- .

,crefa cafre "GosPQUh'up'''l, cn UJ,ate 1'IelQ/i-

191

IEROMONAH SAVATUiBA~iVOI

fie tu;e;tu,i activisf' 'Sa fie: eft mitl'i exact' ':ii mal amifn.u ntit suprRveghea,te fi descQperite; tn special in tt:1I1mentul,de ja!i, Sii fi'e impu,terni:citi Dzerjinski ~i Un§lih t, siiJ'acii 'Siipiifmin:a'i r«pMt des1?',r,e ,Rceasta mfre Biflout .P'OU H e.

... La 'i'ntrunir:en Pnrtid'ului ,'Bii se ia 0 decizie secreta pr€cum ca' s;uSfr'llgerell' b'1Jrl'u.riior,. in Bpe'cierl din lavre,"e bogatet ~':uiHiisUrl ~i bise,ricir tr.e,bu te 5a aiM Icc en 0 necrulafonre hofiirire~ sa nu se opreasca." indi/erem ce' or fi~ lar 10tui sa Sf! pdreacii In' ,re~ mai scurf termeH: cu puUntii. Cu ,dt, v,a fi mal mare numarul reprezenJmtiivf burghez'iei ~i al cleruiul re.actionar pe ell'tie li vom' frnpu~ca en eceas Ul ocazj,e~ ,eu af'it mlli hint.

incrincenar1!8. lui Lenin impo,'triv,a cr,e~tinilor' avea sa devina Iinia de aUI a partidului comunist, Nl1I, se ,tie numa,rul,€'xa:ct al,cre~tinnor e'xterminat.ii, dar marea majo'ri~ab=~ din zedle de milioane de victime ale comurusmuhsi erau crei,tini. Numai dintre clerielau .ro'st' execurtap peste 200000. A crede in Dumnezeu, a-L mirturisipe Hristos, devenise 0 in£ra.ctiune care se pedepsea. leu. ani g;r~ de exil, dar eel mal des

192

'OU moartea, Persecutarea preotilor ~, a. lepiscopi1or nu avea rna 0 leg,atura cu dorinta de imboga;tire a bol§evicilor. P:mo'tii au contlrurat sa fie persecuteji chiar' ~i du pi, ce bi~edciJ.e' au f-ost ,p~g.. tiite §\l demola~:e'. Lupta aeeasta era deasupra unOI' simp~e interese poliHoe. Era olupta duhovniceasca

Istoria cornirma c.a ,atit Lenjn-J' clt~i Stai]]n §i cei din ,a_ntur,ajul JO'I au ,tr,ail Ia limita ,~ar,adei. Averile' intense ale Biseri.di nu au fostra.pwte pentru ,3 Ii £0- losite de' camenii partidnlui, dar rod pentru a ,6 redlate pO'P0'rului~ a,a cum se afirma in. mod o.fidal. Unde pleca aurul din Rusia in UmpeE' populatia murea de loa:m.e?' Se poate oare crede in Teeria COF1lsphr,a'tiei, care sustine di, dincolo de teatrul paliti,c7 exista. un Cnvern Mondie) oeult, lucrind In faiIJI-' rirea unei ""no,jj 'm'd:~ni mondiale" f condusi de cei ,ale~i §i di 'boa te bog,a:tiile' din lurne se scurg incetul cu inretul in fendurlleacestul grup de initiati? Dar' cine sIDt ,,_ ale~ii~' l' Din. oele aflate pmi acuen, cei ,ale~i nu pot sa fie m nici un caz ,eM§,tinL.

Vicbl[' ~ii, pUilti cafeaua §,i ,ceaiul ~i pleca abiltut sp:re c:asa. Era trecut de

1'93

ora mesei, Se inghesui in micrebuz, sprijiinlndu-se de oameni necunoscu,i 'iii mtipaHci. in difusorrasuna Russ-AiDe' Ra:d'i:o:, pe care VilcW,r it ura. Acasa 'q.i ruraia ni§.te carto.fi ~i,-i pl'aji~ apoi ij, mtnci.Ie;§i lao baleen §i stiUu ,a'bitu t citeva minute. Era multumit d.e l'e.zul .. ta tele cel'cetarUOf sale, Se duse Ia masa de hseru ,i-!iificu urma'lmmele nOD'Ie din memorle:

rlComponenta Biroului Polide. 1'917 ~. 7 membrl, dintre care .t evrei (Tro1kt Kamenev, Zinorvie'V~ Sokomnlkov). A finlllt trei zile, Reinfiintat ca o:r~aJn oondurc-ator al Paetldul ui (praclic el tirm) in marne 1919', Din org-anu) int~rit oficia:~ .. in peneada t92l~1'922 fiveau parte .5 persoane, dintre care 3 evrei _, Ce11a~~i dol erau Lenin, Ii Stalin ,~dintre care prirnul eta. evreu, iar al doilea d.sitori t lCU. 0 ,ev!eica).E.vreiii au ocupat functti importanre' in oonduce:l1ea' URSS 'pin~ in anul 1957. De ,atlmci evreii nu ,au mai fOB,t a,dmi~i In postu~ rile' de eonducere,"

Victor cam pe ginduri. E:.I inoer,ca'sa inl:eJeag~ ce s-a petrecuttn 1.9'5". Sa Sf! fi retras ,ev,m:,eu' din .nultctii~' de eondu-

cere dear pentru a lUCIa din umbra? Cum, Be face ca mail forti oligarhli postsovieticl sint ,evr:ei? Victor i§.i nota aC@'as~i mtr,eba:oo, hotlr"md sa (I, dez~ege pf1.n cereetarea ,arhiveDo:r de, stat, Av,ea acolo orela~ §oil era signr di. i se va of€ri aecesul la do.sallf' ..

in miinlea luj Vkfor 'inroUi 0 idee

- - '.-. .-

,grozav,a. 'Bruse" el se'intrebi dadi. nu

lCUD:!lVa a fost posibtl caja$a cum in spatele peneru~mor anticre~e purtate de ,comuni§!tiaJu stat' evreii, ,:m. per~ ,serutiiite din Imperiul .Roman sa £i £ost orchestrate de evrei,

Acest gind .nu era cu tolul absurd, Imperial Roman era. un im.pedu 211 toler,antei r-eUgjoase. Aid a. .fost fi.dicat Panthecnul, templul tuturor zeflor, deei §.i al. tu tutor religiilor, Smg-ura reUg;i,E!' pe·rsecutarta de romani era cresti-llIismtllM,oti,vU[ e'I',fJj aeela ca cinstesc

alt impka.'t declt Cezarul. Ati mat auz:iit undeva a.,ceas'ti acozatie?' Sigur, ea. I-a fast ,adusa lui Hristos atunci 'cind Pilat a replicat ,ei nu-L gase~:te v.inov,at de nlmic ~i cal ,daca a gre¢t ceva im~ pctriva legii .i.udaice:, sa~ L ia IJ sa~ L judeee dupi I,€,gi~e lor. Atu_nd evreii 'au

gi.sU scaparea, zicind: ",A,OC'sta S~a £a~ eut pe Sine impirall ~a_roo'i nu recunO!ll!!i!t€'m '('(11 i'mpara~ al nostru dedt pe

CezaruU" -

A~e mnni pe lline impara:t· precum Si a gb!lmi pe seama. demniUi tii impii~ r,a;tuJut, in hnperi ul Rom an era OOJIISiderat lezmaiestate :~~ se pedepsea cu. moaF,tea. Daca evreii auaeut at~ta mfluen~iL melt au pututnnpune .h:d )Pilat sa ordone 0 execu t~e pe' care el no a dor[t,~(]II' gasindu~i pe loc ~i actlZaUa potdvit d[>ep~ului roman" ce nepoate face sacved,em d in spaeele per~tC::u~i~ i~or impob~va 'Cf\e~tinilor, care sefaceau dear suba.ClilZa~ia de mez:a.n a, demniUjr~U ce'zamh,li1prin cinstirea lui Hris~os. ca ~m par8t;, AU erau tot ~rti~orijj@vleI? Oare Hristes era ID.umU de ,cre§otini doar 1m para~? N ill ie era mai snnplu sa-I" numeasca Dumnezeu sau Fi1!1~. ~u:ru Dumnezeu ~ii. sa~ scope de prlgoana,? Este dar ,ca. in (azul persecuti~ nOl' r,oma.file imp{Dr~rliva ae~Umlor a .foo~. 'Volba deo m anlpulare care Rl!iI. urmarea. :§iinu rep ~e.zce:t1litapO!'U]ica~ de' al tIel fearte I~olermta~in ce pnveste ma.r~'tlrru:S~l'Iea credfu1Jt:e[or de oriee fel, a

Imperiub,dROllll.3n. De allm.c~ §i ,prna acurn, CfeflliuUi. au fost mwtdeauna persecutat~ sub aruzap:a d, nurecuIIIDSC autorita.tea d.o:mma~iei s~amlui ..

Nebunia este d tn dj£erUe eped ,cre§rHnH au. £05t acuza ti de~l!1cm.(i~ota.~ ,conhadictorii:ba c[§ depn moaopolul asupra mvatammtuluirba. 'c~i srn.t '~mpo,triva ihuoiniirii prin §t~mita; ba ca. pmpa,ga pasivi~a.tea ~i la§ita~ea·Fdn Iauda :siradB4ba.d~.au ma.~elarit lumea prm rait-oab;' duse cu SQClpul d€ a. se Unlboga'p:. fuitr~1!m cuvillt~ ce.~emai nasttu~nmoomv:irnui:ri auf"OS'~ a.duse ClIe~t.iniilo'r dnar pentru a-i docni ~. orm.duirea dommantal en seopul di€ a-i distrug~ co armele staltu1ui

Poate ,ooeva sa sus~ina ca exis~a in 1 ume ,astfem de ,gLIV€'rne fiast.€el de oameni poUtid care :s:a De-altit de preoCU'~Ia;t] de ches,tiunj],€ lleHgiei jii i~ special de eea cr'E!§tma, m'Ctt sa.~§~mad din :~,u.pta Hnptlitriva c_re~t:ini5m.'uh;d () politiea. de smt~ a~a cum s"a ffibffiplat in. cum, Fran~ei §l~al Rus;~e~.? At.f vazut vr,eoaata vIIeun poliudan care sa exeeleze [fil ,cunoo~ter,ea istorieireligmor saumaCilr areligieru pe care ziee ca 0

197