Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a


României a fost înfiinţată în anul 1953 în scopul soluţionării litigiilor de Comerţ exterior.
Prin Legea nr.335 din 03 decembrie 2007, Curtea de Arbitraj a fost reorganizată ca instituţie
permanentă de arbitraj - fără personalitate juridică - pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
României, pentru administrarea arbitrajului internaţional şi intern.
Potrivit Regulamentului privind organizarea si functionarea Curţii Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aceasta oferă
următoarele servicii: arbitraj, consultanţă procedurală, cooperare internaţională, studii şi cercetare în
domeniul arbitrajului, cooperare internă în cadrul sistemului arbitral cameral român.

- Arbitrajul pentru soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale şi interne, competenţa fiind


stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în contracte sau acte adiţionale;
- Consultanţa procedurală este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj
la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă;
- Cooperarea internaţională cu instituţii şi organizaţii similare de arbitraj din alte ţări, în vederea
stabilirii sau dezvoltării unor relaţii de conlucrare. Participarea la/şi organizarea de
conferinţe, reuniuni, forumuri şi seminarii internaţionale;
- Studierea şi cercetarea legislaţiei arbitrale internaţionale şi a legii aplicabile litigiilor;
- Cooperare cu Comisiile de Arbitraj din cadrul sistemului camerelor în promovarea arbitrajului
şi jurispridenţei.

ARBITRAJUL COMERCIAL

Potrivit Regulilor de procedura arbitrala proprii, Curtea soluţionează în drept sau în echitate litigii
care interesează comerţul internaţional, în baza convenţiei arbitrale încheiate de părţile în contract.
Curtea de Arbitraj soluţionează de asemenea litigii comerciale interne.

Clauza de arbitraj recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru a fi inclusă în


contractele comerciale:

"Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile
de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie."

"Any dispute arising from or in relation to this contract, including the conclusion, performance or
termination thereof shall be settled through the arbitration of the Court of Internaţional
Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania and
Bucharest according to its Rules of Arbitration. The arbitral award shall be final and binding."

Părţile pot de asemenea stipula în clauza numărul arbitrilor şi locul arbitrajului.


În cazul arbitrajului internaţional, ele mai pot stipula limba utilizată în dezbateri şi în inscrisurile
depuse, precum şi legea aplicabilă fondului litigiului.

Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj prezintă urmatoarele avantaje:


- sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere
internaţională, România, alături de alte peste 100 state, a ratificat Convenţia Naţiunilor
Unite cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la
New York, în 1958;
- competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă
calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale internaţionale;
- confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la
informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj;
- rapiditate – procedura arbitrală se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni în arbitrajul
internaţional şi 6 luni în cel intern;
- costuri reduse – taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea
obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale; de asemenea,
în arbitrajul intern, taxa arbitrală include şi onorariile arbitrilor.
- Curtea de Arbitraj are în structura sa circa 47 de arbitri români înscrişi pe o Lista a arbitrilor şi
dispune de o Lista a arbitrilor straini cuprinzând 43 de persoane.

REGLEMENTĂRI

Regulamentului privind organizarea si functionarea Curţii Curtea de Arbitraj Comercial


Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Clauza compromisorie de arbitraj recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru


a fi inclusă în contractele comerciale:

Reguli de procedură arbitrală

Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale

Formular de compromis recomandat de Camera de Comerţ şi Industrie a României

Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007

Codul de procedură civilă - Cartea a IV-a "Despre arbitraj"

S-ar putea să vă placă și