Sunteți pe pagina 1din 54

EVALUAREA

IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
EIM

1
DEFINITII

• proces
• instrument
• identificarea, prognoza, evaluarea şi
diminuarea efectelor fizice, biologice şi
socio-economice potenţiale ale proiectelor
sau programelor de dezvoltare

2
EIM

LPM 265/2005
• EIM = cuantificarea efectelor activitatii
umane si a proceselor naturale asupra
mediului, a sanatatii si securitatii omului,
precum si a bunurilor de orice fel;

3
DEFINITIE - DOMENIU DE
ACTIUNE
Directiva 97/11 EEC:
• Factorii de mediu ce trebuie considerati - Art.3
” evaluarea impactului asupra mediului va identifica,
descrie si evalua intr-o maniera adecvata…efectele
directe si indirecte ale unui proiect asupra urmatorilor
factori:
• Sol, apa, aer, clima, peisaj;
• Fauna, flora, asezari umane;
• Bunuri materiale si mostenire culturala.
• Interactiunea factorilor mentionati”
4
ISTORIC
 1970 USA, Banca Mondială, Suedia,
Australia, Franţa, Filipine, Tailanda
 1979 China, Sri Lanka, Brazilia, Indonezia,
Canada
 1985 Directiva 337 a CEE, Malaiezia, Ungaria,
Olanda, Spania, Italia
 1988 Marea Britanie, Scoţia, URSS, Germania,
Grecia
 1992 România, Republica Cehă, Estonia, Slovenia,
Lithuania
 1994 Rusia (revăzut)
 1995 Polonia, România (revăzut)
5
EIM
• EIM este o procedura definita de Directiva
97/11/EEC care completeaza Directiva 85/337/EEC
(cu privire la evaluarea efectelor anumitor proiecte
de mediu publice si private);
• Art.2 din Directiva 97/11/EEC stipuleaza: “Statele
membre trebuie sa adopte masuri pentru a se asigura
ca proiectele avand un impact potential negativ
asupra mediului, direct/indirect, vor face obiectul
unei solicitari de efectuare a unei evaluari de
mediu,inaintea aprobarii lor”;
6
OBIECTIVE

 abordarea explicită a problemelor de mediu şi


incorporarea lor în procesul de luare a
deciziei;
 anticiparea şi evitarea, minimizarea sau
compensarea efectelor nefavorabile
semnificative;
 protejarea productivitatii sistemelor naturale şi
a proceselor ecologice care menţin funcţiile
acestora;
 promovarea dezvoltarii durabile şi optimizarea
utilizării resurselor 7
SCOPUL EIM
• functionarea in siguranta a obiectivului
• minimizarea conflictelor
• evaluarea consecintelor realizarii proiectului
• evaluarea necesarului de resurse
• evaluarea pagubelor, a modificarilor generate de
proiect
• definirea masurilor de minimizare
• evidentierea normelor legislative, reglementare,
decizionale
8
GRUPURI INTERESATE

• initiatorul si realizatorul proiectului


• proiectantul
• autoritatile de mediu
• autoritati legislative
• autoritati locale
• autoritati regionale
• autoritati guvernamentale
9
BENEFICIILE EIM
 oferă o bază de date pentru luarea decizilor
 măreşte competenţa salariaţilor în legătură cu
problemele de mediu
 identifică modalităţile de economisire
 măreşte credibilitatea companiei în exterior
 permite conducerii să identifice şi să
recompenseze performanţele legate de mediu
 oferă date de asigurare sau finanţare
suplimentară
 alarmează timpuriu în cazul dezastrelor iminente
 reduce cheltuielie de exploatare 10
PRINCIPII GENERALE ÎN
REALIZAREA EIM
• concentrarea asupra problemelor principale
• implicarea celor mai potrivite echipe
• corelarea informatiilor pentru luarea
deciziilor
• prezentarea detaliata a solutiilor de
minimizare
• forma adecvata
11
PRINCIPII FUNCTIONALE ALE
EIM
Procesul EIM trebuie aplicat:
• cat mai devreme in procesul de luare a deciziilor
• acelor proiecte de dezvoltare cu efecte potentiale
importante
• asupra tuturor efectelor in conformitate cu
principiile dezvoltarii durabile
• pentru implicarea tuturor partilor interesate
• in conformitate cu activitatile propuse
12
VALORI CENTRALE ALE EIM
• durabilitatea
→ se propun masuri de protectie a mediului asociate
oricaror activitati economice sau sociale
• conformarea
→ se asigura conformarea activitatilor cu standardele
in vigoare
• utilitatea
→ EIM furnizeaza informatii factorilor de decizie
13
FLUXUL REALIZARII EIM

Date Achiziţie Date


de de date suplimentare
mediu despre mediu de mediu

Regulamente, legii, Evaluarea Studiu Evaluarea Studiu


normative ale preliminară de impact finală de impact
Agenţiilor de Mediu a impactului preliminar a impactului asupra
mediului

Descrierea Realizarea Descrierea


proiectului proiectului suplimentară
tehnic tehnic a proiectului

14
ETAPELE REALIZARII EIM
• analiza preliminara
• selectarea - sfera de cuprindere
• studiu de impact
• trimiterea informatiilor de mediu la AC
• verificarea acuratetei informatiilor
• consultarea
• decizia
• monitorizarea
15
ETAPELE EIM

• analiza preliminara
- evaluarea necesitatii unei EIM pentru proiectul
de dezvoltare propus
• selectarea - sfera de cuprindere
- identificarea problemelor si a efectelor cu
probabilitate importanta de aparitie
• examinarea alternativelor
- stabilirea optiunilor optime
16
ETAPELE EIM

• evaluarea importantei
- importanta relativa si gradul de acceptare
• elaborarea studiului de impact
- documentatie: efectele dezvoltarii, importanta
efectelor, masuri de minimizare si
monitorizare
• revizuirea SIM
- este conform cu termenii de referinta
- contine infomatiile necesare
17
- evaluare acceptabila a proiectului
ETAPELE EIM

• consultarea publica
- acceptabilitate si identificarea unor noi
probleme
• luarea deciziei
- aprobarea sau neacceptarea propunerii
• monitorizarea si managementul impactului
- masuri de minimizare, evitare, compensare
- incorporarea intr-un plan de management
18
RESURSE
• specialisti
• instructiuni tehnice
• informatii de mediu
• informatii despre proiect
• investigatii de teren, teste de laborator,
modele, modelari
• resurse administrative
• resurse financiare, buget de timp
19
ANALIZA PRELIMINARA

20
• Legea Protectiei Mediului, nr. 265/2005

– Art.8. Autoritatile pentru protectia mediului


conduc procedura de autorizare si emit acorduri
si autorizatii de mediu.
– Cererea de acord de mediu este obligatorie
pentru investitii noi, modificarea celor existente
si pentru activitatile prevazute in Anexa II la
lege.

21
LPM 265/2005 - ANEXA II
Domenii:
• Transporturi
• Energie
• Constructii hidrotehnice
• Eliminarea deseurilor
• Aparare nationala
• Sport, turism, agrement
• Industrie
• Alte lucrari si instalatii 22
Ordin pentru aprobarea Procedurii de
reglementare a activitatilor economice si sociale cu
impact asupra mediului inconjurator –
Ordinul 860/2002 al MMGA

• 3.3. Obiective si activitati care necesita studiu de


impact
• 3.3.3. Autoritatea competenta pentru protectia
mediului va folosi urmatoarele criterii de selectie
pentru a stabilii daca aceste activitati pot avea un
impact deosebit asupra mediului

23
CRITERII DE SELECTIE (1)

 Caracteristicile proiectului sau ale


activitatii:
• dimensiunea proiectului;
• cumularea cu alte proiecte;
• utilizarea resurselor naturale;
• generarea de deseuri;
• poluarea si tulburarea vecinatatii;
• riscul de accidente, avand in vedere in mod deosebit
substantele sau tehnologiile folosite.

24
CRITERII DE SELECTIE (2)
 Amplasarea proiectului sau a activitatii
• utilizarea actuala a terenului;
• calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor natuarle
din zona;
• capacitatea mediului natural de asimilare a noxelor,
acordand atentie deosebita urmatoarelor categorii:
- zone umede, de coasta, montane sau forestiere;
- rezervatii si parcuri naturale;
- zone in care normele in vigoare privind calitatea
mediului au fost deja depasite;
- zone cu populatie densa;
- zone de importanta istorica, arheologica sau culturala.
25
CRITERII DE SELECTIE (3)

 Caracteristicile impactului potential


• extinderea impactului (zona geografica si
populatia afectate)
• efectele transfrontiera ale impactului;
• marimea si complexitatea impactului;
• probabilitatea impactului;
• durata, frecventa si reversibilitatea impactului.

26
Sfera de cuprindere

27
Scopul stabilirii limitelor EIM
• Limitele EIM se stabilesc imediat dupa
adoptarea deciziei privind necesitatea
efectuarii unei EIM
• Limitele EIM sunt menite sa identifice
problemele care ar trebui incluse in
informatiile referitoare la mediu ce urmeaza
a fi trimise autoritatilor competente

28
Scopul stabilirii limitelor EIM
• In consecinta, se poate stabili care vor fi
termenii de referinta ai studiilor (sau
rezumatul proiectului)
• Acestea concentreaza EIM asupra
problemelor principale si evita informatiile
nerelevante

29
Etape in stabilirea limitelor
Studierea proiectului si a amplasarii, pentru a se identifica impacturile potentiale

Analizarea alternativelor

Consultari cu organizatiile externe

Planificarea studiilor de EIM

Pregatirea unui rezumat/proiect al limitelor EIM

Consultari asupra proiectului

Definitivarea limitelor si continuarea revizuirii


30
Investigarea alternativelor
• EIM trebuie sa contina o prezenatare a
tuturor alternativelor analizate, inclusiv cea
de renuntare la proiectul/activitatea
propusa
• Se pot lua in considerare: recomandari de
imbunatatire a proiectului, schimbarea
amplasamentului, introducerea de
tehnologii alternative , dotari si amenajari
speciale, renuntarea la actiune

31
Consultarea publica, parti
implicate

32
Consultarea publicului
-Metode-
• Anunturi afisate in zona de desfasurare a proiectului sau
activitatii precum si la sediul autoritatilor competente;
• Anunturi publicate in ziare de larga circulatie;
• Prezentari la radio sau televiziune;
• Comunicari scrise / sondaje de opinie transmise
persoanelor si asociatiilor interesate;
• Difuzarea unor brosuri continand o scurta descriere a
proiectului, o harta cu pozitionarea amplasamentului, o
descriere a procesului de dezbatere publica ce va avea
loc si o invitatie de a participa la acest eveniment;

33
Consultarea publicului
-Metode-
• Organizarea dezbaterilor in locuri accesibile
publicului si partilor interesate.
 Indiferent de metoda folosita, o prezentare sumara a
proiectului sau activitatii propuse dezbateriii publice
va fi depusa la sediul autoritatii locale de protectia
mediului;
 Daca anumite informatii referitoare la proiect au
caracter de secret de stat sau impun masuri de
confidentialitate acestea nu vor fi dezvaluite public.

34
Consultarea publicului
-Continut minim-
• Identificarea datelor autoritatii in drept sa
elibereze actul de reglementare
– (denumirea filialei, adresa, fax, tel. etc.);
• Denumirea proiectului sau a profilului
activitatii;
• Amplasarea si localizarea activitatii;
• Scopul activitatii propuse;
• Scurta prezentarea a proiectului sau
activitatii; 35
Consultarea publicului
-Continut minim-
• Informatii generale despre masurile de
protectia mediului si impactul potential
asupra mediului;
• Coordonatele autoritatii de protectia
mediului (adresa, tel. fax) de la care se pot
obtine informatii suplimentare si la care se
pot adresa sugestii referitoare la proiectul
sau activitatea propusa.
36
Minimizarea conflictelor
Atenuarea divergentelor se bazeaza pe:
• Mentinerea unei comunicari permanente
intre toate partile interesate, la toate
nivelurile
• Implicarea comunitatii in toate
problemele de mediu aferente
proiectului/activitatii
• Includerea feedback-ului de la cei care au
fost consultati in EIM si imbunatatirea
corespunzatoare a proiectului propus 37
Minimizarea conflictelor
• Identificarea zonelor de interes si acord
comun, fata de care conflictul aparut
devine neimportant
• Adoptarea unei solutii de compromis,
care sa multumeasca toate partile
implicate
 Implicarea persoanelor cu experienta in
activitatile de consultare a publicului, avand
calitati de buni mediatori.

38
METODE DE RAPORTARE

39
ANEXA IV - DIRECTIVA
CONSILIULUI 97/11/CEE
• descrierea proiectului
• alternative studiate
• aspecte de mediu ce ar putea fi afectate
• efecte semnificative ale proiectului
• existenta proiectului,
• utilizare resurse
• emisii poluante
• masuri de prevenire
• sumar netehnic
• dificultati, deficiente
40
ANEXA III - DIRECTIVA
CONSILIULUI 85/337/CEE
Rezumat netehnic (1)
• INTRODUCERE
• ABORDAREA STUDIULUI
• CADRUL LEGAL
» legislatia Romana
» reglementarile Uniunii Europene
• STAREA MEDIULUI
» clima
» elemente geografice si geologice

41
ANEXA III - DIRECTIVA
CONSILIULUI 85/337/CEE
Rezumat netehnic (2)
• STAREA MEDIULUI
» hidrogelogie
» elemente de ecologie terestra si acvatica
» elemente culturale
• DESCRIEREA PROIECTULUI
• IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
INCOJURATOR
» impactul asupra calitatii apei
» impactul asupra calitatii aerului
42
ANEXA III - DIRECTIVA
CONSILIULUI 85/337/CEE
Rezumat netehnic (3)
• IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
INCOJURATOR
» impactul asupra solului si subsolului
» impactul asupra vegetatiei si faunei
» impactul fonic
• MASURI DE MINIMIZARE
• MONITORIZAREA MEDIULUI
• PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI
43
ORDINUL 860/2002, ANEXA 4

• Date generale
• Descrierea activitatii propuse
• Amplasare in mediu
• Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu
• Impactul produs asupra mediului inconjurator
• Posibilitatile de diminuare sau eliminare a
impactului produs asupra mediului
• Evaluarea impactului si concluzii
44
Reducerea impactului si
managementul de mediu

45
Ce inseamna reducerea
impactului?

• Reducerea impactului unui proiect este


reprezentat de masurile ce trebuie luate pentru a
evita sau minimiza efectele adverse.
• Reducerea impactului se poate referi la efecte
ecologice, economice sau socio-culturale

46
Mod de identificare a masurilor
de reducere a impactului

• Din experienta si consultarea publicului masuri de


reducere a impactului pot fi incluse in faza de
proiectare sau evaluare a propunerii;
• Ca raspuns la impactele identificate in EIM; vor fi
implementate odata cu proiectul;
• Ca raspuns la impactele identificate in faza de
operare a proiectului (dupa ce proiectul a fost
implementat)
47
Conditii pentru masurile de
minimizare a impactului
• Sa fie clar explicate in EIM
• Sa fie preventive
• Sa fie flexibile
• Sa fie usor de impus si aplicat:
• Ce masuri vor fi implementate
• Cine va implementa masurile
• Cand vor fi implementate
• Unde vor fi implementate
• Pana la ce standard vor fi implementate 48
Tehnici de reducere a impactului
• Reproiectare – alege un proces cu impact
negativ redus asupra mediului
• Utilizeaza tehnologii “curate”
• Substitutie – incearca sa elimini sau sa
reduci impactul asupra mediului inlocuind o
sursa ce genereaza un efect advers asupra
mediului (ex. o sursa de deseuri)
• Reciclare (reutilizarea unor parti ale
echipamentelor uzate etc.)
49
Tehnici de reducere a impactului

• Prelungirea utilizarii echipamentelor (o


intretinere acceptabila)
• Crearea pietei pentru produsele - deseu
• Utilizare de echipamente de depoluare
• Implementarea unui sistem de management
de mediu

50
Implementarea unui sistem de
management de mediu
Sistemul de management de mediu este o
componenta a sistemului de management
global care cuprinde:
– Structura organizatorica;
– Activitati de planificare;
– Responsabilitati;
– Practici;
– Proceduri, procedee;
– Resurse pentru elaborarea, implementarea,
realizarea, revizuirea si aplicarea unei politici de
51
mediu.
Managementul impactelor
90% din problemele de mediu sint de
natura organizationala
Probleme
Proceduri Tehnice
13% 10%
Comunicare
11% Sarcini si
responsab.
24%
Planificare
11%

Training
7%
Politica
24%

52
Responsabilitatea reducerii
impactului
• Partea care initiaza si conduce activitatea
este responsabila de reducerea impactului
• Autoritatile responsabile cu reglementarea
proiectului trebuie sa se asigure ca masurile
de reducere a impactului ce au fost aprobate
sint implementate conform planului

53
Masurile de reducere a
impactului sint efective?
• Stabilirea bazei de date privind informatiile
asupra mediului premergatoare implementarii
proiectului
• Un program de monitorizare a masurilor de
reducere a impactului
• Monitorizarea conditiilor de mediu dupa
implementarea proiectului si compararea
rezultatelor cu cele obtinute in faza
premergatoare implementarii proiectului 54