Sunteți pe pagina 1din 8

TESTE VITAMINE LIPOSOLUBILE

- PENTRU EXAMENUL ORAL

Nr Enunţul întrebării Răspuns la întrebare


crt
1 Ce sunt vitaminele? Vitaminele sunt substanţe organice, cu rol funcţional ca-
re se găsesc în cantitate mică în alimente şi sunt indis-
pensabile pentru creşterea şi dezvoltarea normală a orga-
nismelor.
2 Ce sunt bolile de carenţă? Bolile de carenţă sunt afecţiuni provocate de
hipovitaminoze( vitamine care se găsesc în cantităţi sub
normal în organism)
3. Ce sunt avitaminozele? Avitaminozele sunt provocate de lipsa totală a
vitaminelor din organism.
4. Ce sunt hipervitaminozele Hipervitaminozele sunt afecţiuni determinate de
cantităţi-le în exces a vitaminelor în exces.
Indiferent dacă este vorba de hipo, hiper sau avitamino-
ză, sunt determinate afecţiuni în organism care lasă urmări
uneori de nerezolvat.
5 Care este evoluţia afecţiu- Evoluţia dereglărilor este următoarea :
nilor determinate de hipo • Inapetenţă
şi avitaminoze? • Slăbirea activităţii fizice şi intelectuale
• Scăderea în greutate
• Starea de moleşeală
• Starea de inactivitate
6. Cum se poate preveni sta- Starea de hipovitaminoză e poate preveni prin echilibra-
rea de hipovitaminoză? rea raţiilor alimentare în vitamine, prin utilizarea alimente-
lor bogate în vitaminele care se găsesc în cantităţi mai
mici decât este necesar.
7 Cum îşi asigură plantele Plantele îşi asigură necesarul de vitamină prin sinteză,
necesarul de vitamine şi animalele îşi asigură necesarul de vitamine prin alimentele
cum îşi asigură animalele ingerate, numai în mică măsură prin sinteză.
acest necesar?
8. Cum se numesc substan- Substanţele chimice care au o acţiune fiziologică asemă-
ţele care au o acţiune ase- nătoare vitaminelor, se numesc substanţe vitagene.
mănătoare cu a vitamine- Dintre aceste substanţe amintim:
lor şi daţi câteva exemple! • Betaina
• Colina
• Acizii graşi esenţiali
• Aminoacizi esenţiali
• Substanţe din structura celulei care desfăşoa-
ră activitate metabolică.
9. Ce sunt substanţele vita- Substanţele vitamere sunt substanţe organice care au
mere? o acţiune similară cu a vitaminelor şi au o structură
chimică asemănătoare cu a acestora.
Dintre substanţele vitamere amintim:
• Retinoidele
1
• Vitaminele D2-D7
10. Unde se găsesc concen- În organismele vegetale, vitaminele se găsesc mai ales
trate vitaminele în orga- în :
nismele vegetale? • Frunze
• Fructe
• Seminţe în stare de germinaţie
• Plantule
• Drojdie de bere
• Alge
11 Ce sunt factorii coenzima- Majoritatea vitaminelor formează coenzimele
tici? vitaminelor. Dintre toate vitaminele , cel mai reprezentative
sunt vitaminele hidrosolubile.
Alte vitamine pot îndeplini rol de activatori enzimatici,
justificându-se astfel denumirea de biocatalizatori.
12 Care sunt criteriile după Criteriile de clasificare a vitaminelor sunt ,după:
care se face clasificarea • Nomenclatura veche
vitaminelor? • Rolul fiziologic
• Structura chimică
13 Cum se clasifică vitamine- După nomenclatura veche, vitaminele se denumesc cu
le după nomenclatura ve- litere: vitamina A, B,C,D,E,K,F.
che? Dacă există mai multe vitamine din aceeaşi clasă,
denumirea se face cu litera mare amintită, urmată de
numere, atâtea câte vitamine există în grupă-D1,2,3,4,5,6
14 Cum se clasifică vitami- Vitaminele sunt denumite:
nele după acţiunea fiziolo- • Antixeroftalmică – vit A
gică? • Antirahitice –vit D
• Antioxidante,antisterilitate –E
• Antihemoragice –K
• Antianemică –B12
• Antiscorbutică –C
15 Cum se denumesc vitami- După acţiunea lor chimică, vitaminele sunt denumite:
nele supă structura lor • Acid ascorbic
chimică? • Tiamina -B1
• Riboflavina –B2
• Piridoxina –B6
• Acid paraaminobenzoic –H
16 Cum se clasifică vitamine- După solubilitate, vitaminele se clasifică în:
le după solubilitate? • Vitamine liposolubile
• Vitamine hidrosolubile
17 Ce semnifică noţiunea de Vitaminele liposolubile sunt vitaminele care se dizolvă în
liposolubil? grăsimi; ele sunt:
• Vitaminele A
• Vitaminele D
• Vitaminele E
• Vitaminele K
• Vitaminele F

2
18 Ce fel de structură chimică Din punct de vedere chimic, vitaminele liposolubile sunt
au vitaminele liposolubile? derivaţi izoprenici. Vitaminele A şi Dse găsesc în plante
sub formă de provitamine ( vitamine inactive )
19 Câte vitamine A se Se cunosc 2 vitamine A, ele sunt A1 şi A2.
cunosc, cum sunt ele Alte denumiri ale acestor vitamine sunt:
denumite? • Retinol
• Axeroftol
• Vitamina creşterii
20 Ce este vitamina, din Din punct de vedere chimic, vitamina A este un alcool.
punct de vedere chimic?
21. Care este starea de agre- În stare pură, vitaminele A se obţin astfel:
gare, sub care se obţine • Vitamina A1 se obţine sub formă de cristale
vitaminele A în stare galbele, solubile în grăsimi
pură? • Vitamina A2 se obţine sub formă de ulei de
culoare galbenă.
22 Care este comportamen- Vitaminele A au, faţă de condiţiile de mediu, următoarea
tul vitaminelor A faţă de comportare:
condiţiile de mediu? • Sunt foarte sensibile faţă de oxigenul din aer,
care le transformă în substanţe chimice fără
activitate vitaminică
• Sunt rezistente la acţiunea căldurii, chiar şi la
temoeratura de sterilizare a conservelor.
• Sunt sensibile la prăjire prelungită sau la
uscarea alimentelor
• Sunt protejate de acţiunea vitaminelor
antioxidante, cum sunt vitaminele E, K,F,C
• Sunt uşor degradate de acţiunea unor ioni : de
cupru, cobalt, fier, mangan, etc
23 Care este starea chimică În organismul plantelor, vitamnele A se găsesc sub
a vitaminelor A, în care se formă de provitamine( carotenoide)
găsesc în organismul
plantelor?
24 Caresunt plantele , în care Vitaminele A se găsesc în toate plantele, dar, în
se găsesc vitaminele A în cantitate mai mare, se găses în:
cantitate mai mare? • Morcov
• Spanac
• Roşii
• Măceşe
• Citrice
• Afine
• Fructe de cătină
• Pepeni, etc
25 Înde se găsesc depozitate Vitaminele A se găsesc, mai ales în:
viatminele A, în cantitate • Lapte
mai mare, în organismul • Ficat
animal? • Ulei de peşte
• Gălbenuş de ou

3
• Unt
26 Care este rolul fiziologic al Viatminele A desfăşoară în organism următoarele
vitaminelor A? activităţi fiziologice:
• Determină creşterea organismelor tinere
• Protejează epiteliile în procesul vederii
• Determină o îmbunătăţire a activităţii sexuale
• Dau o activitate psihicî pozitivă
27 Care sunt activităţile fizio- În hipovitaminoza A sunt determinate activităţile:
logice în hipovitaminoza A • Se opreşte creşterea organismelor tinere
• Dereglează ţesuturile epiteliale ale tubul
digestiv, respirator, aparatul urinar
• Pielea devine uscată şi cornoasă
• Se produce xeroftalmia
• Se deteriorează adaptarea vederii de la lumi-
nă la întuneric ( hemeralopie)
28 În ce condiţii apare Hipo sau avitaminoza A apare în condiţiile în care
hipovitaminoza sau avita- individul este hrănit un timp îndelungat cu alimente uscate.
minoza A? La animale această stare apare dacă sunt hrănite cu fân
uscat, cu furaje uscate prin dezhidratare.
29 Care este necesarul de Necesarul de vitamina A este de 70 μg/zi.
vitamina A a organismului
pe o zi?
30 Cum se mai numesc vita- Vitaminele D se numesc vitamine antirahitice.
minele D?
31. Care este clasa de Vitaminele D provin din steroli.
substanţe chimice din care Se cunosc 6 vitamine D, dar cele mai active sunt
derivă vitaminele D? vitaminele D2 şi D3, Vitamina D2 provine din ergosterol,
vitamina D3 provine din coelsterol, din care se formează
prin trecerea prin următoarele subsanţe intermediare, care
sunt instabile:
• Lumisterol
• Tahisterol
32. Care sunt caracteristicile Vitaminele D au următoarele caracteristici:
chimice ale vitaminelor D? • Sunt termostabile
• Nu reacţionează cu digitonina
• Prezintă activitatea optică
33 Unde se găsesc vitamine- Vitaminele D se găsesc, în cantitate mai mare în:
le D, în cantitate mai mare • Ulei de peşte
• Ficat
• Unt
• Lapte
• Piele
• Drojdie de bere
• Ulei vegetal radiat cu raze ultraviolete
34 Care este activitatea fizio- Vitaminele D desfăşoară, în organism următoarele activi-
logică a vitaminelor D? tăţi fiziologice:
• Favorozează absorbţia calciului şi a fosforului

4
• Participă la formarea sistemului osos
35 Ce fel de efecte fiziologice În hipo şi avitaminoza D, la copii, apare rahitismul, iar la
apa în hipo şi avitaminoza adulţi apare osteomalacia ( demineralizarea).
36 Ce urmări fiziologice are Hipervitaminoza D se manifestă prin:
hipervitaminoza D? • Apariţia calculilor biliari şi renali
• Mineralizarea precoce a sistemului osos
• Creşterea fosfatazei alcaline
37 Care sunt efectele rahitis- Rahitismul se manifestă prin:
mului? • Insuficientă depunere de calciu şi fosfor în
oase
• Dereglarea raportului Ca/P, de la valoarea
ideală, de ½
• Se produce subţierea oaselor şi înmuierea sa
• Apar cariile dentare
38 Care este necesarul de Necesarul de vitamină D/zi este de 120 -150 UI
vitamină D a organismului În cazul rahitismului, acest necesar creşte la 500- 700 UI
39 Cum se tratează avitami- Avitaminoza D se tratează prin alimente bogate în ea
noza D? sau în provitaminele sale şi preparate farmaceutice.
40 Care sunt alte efecte ale Alte efecte ale vitaminelor D sunt:
vitaminelor D? • Favorizează metabolismul lipidelor
• Determină acumularea acidului citric în sânge
41 Cum de mai numesc vita- Vitaminele E se mai numesc tocoferoli, vitaminele
minele E? antiste-lităţii, vitamine antioxidante.
42 Unde se găsesc vitamine- Vitaminele E se găsesc în:
le E? • Frunze
• Muguri
• Seminţe germinate
• Plantule
43 Ce provenienţă chimică o Vitaminele E provin din croman, care este un derivat al
au vitaminele E? benzopiranului.
Ele conţin în moleculă :
• O grupare OH la C6
• Grupări metilice
• Catenă laterală care derivă din fitol
44 Câte vitamine E se cunosc Se cunosc 7 vitamine E, notate cu α, β, γ, etc.,din care
cele mai active sunt primele 3 forme.
45 Care este cel mai Forma cea mai răspândită de tocoferol este α tocoferolul
răspândit tocoferol?
46 Care sunt proprietăţile to- Tocoferolii au următoarele caracteristici:
coferolilor? • Sunt substanţe uleiose la temperaura camerei
• Termostabile în absenţa oxigenului
• Prezintă spectre caracteristice în ultraviolet ce
servesc la identificarea lor
• Sunt autooxidabile
• Funcţionează în organism ca autooxidanţi
• Protejează oxidarea vitaminelor A,D,F, a
biotinei, a carotenoidelor, a acizilor graşi

5
nesaturaţi, a vitaminei C
• Se pot obţine în stare cristalină
• Au culoare galben-închisă
• În lipsa aerului, sunt rezistente până la 180°C
• Este rezistentă în mediu acid, dar în mediu
alcalin se distruge repede
47 Ce efecte biochimice au Vitaminele E prezintă următoarele efecte biochimice:
vitaminele E? • Stimulează biosinteza proteinelor, a acizilor
nucleici
• Protejează grăsimile contra râncezirii
• Stimulează fosforilarea oxidativă , formarea
acizilor polifosforici, bogaţi în energie chimică
• Protejează acizii graşi din lipidele membrane-
lor biologice împotriva oxigenului molecular
• Funcţionarea ca sisteme redox
48 Ce efect determină auto- Autooxidarea aizilor graşi nesaturaţi determină polimeri-
oxidarea acizilor graşi ne- zarea acestora, procesul este similar celui care are loc la
saturaţi? „uscarea” uleiurilor de in, cu formarea unui polimer dur,
insolubil.
49 Care sunt efectele avita- Efectele avitaminozei E sunt următoarele:
minozei E? • Scăderea capacităţii de reproducţie
• Scăderea capacităţii de sterilitate
• Creşte pericolul de infectare şi de stări
nervoase
• Apar distrofiile musculare
• Aparatul genital are leziuni
• Spermatozoizii sunt imaturi
• Ficatul prezintă tulburări metabolice, la fel şi
glandele suprarenale
• Lipidele de depozit se colorează în maro
• Ficatul se poate necroza
• Embrionul întârzie dezvoltarea şi se poate
resorbi, apare avortul embrionar
50 Care este necesarul de Necesarul de vitamină E/zi este de 20-30mg/zi
vitamină E/zi?
51 Cum se mai numesc vita- Vitaminele K se numesc vitamine antihemoragice, sau
minele K? vitamine pentru coagularea sângelui.
52 Cine secretă vitaminele K Vitaminele K sunt sintetizate de plante şi microorganis-
me, nu sunt sintetizate de animale decât în mică măsură.
53 Care este necesarul de Necesarul de vitamină K este de 0,1-0,2 mg/zi.
vitamină K/zi ? Vitaminele K sunt asigurate de microflora microbiană,
mai ales de E. Coli
54 Care este structura chimi- Există 2 vitamine K, anume K1 şi K2.
că a vitaminelor K? Ele au un nucleu naftochinonic , care are la C3, o
grupare metilică şi la C2 o catenă laterală.
Molecula sa derivă de la fitol şi se numelte
filochinonă(K1) şi farnochinonă (K2), moelcula sa derivă

6
de la difarnesil.
55 Ce substanţe de sinteză Dintre substanţele chimice de sinteză care au o activitate
au activitate antihemoragi- antihemoragică asemănătoare cu a vitaminelor K, este
că? menadiona.
56 Care sunt proprietăşile Vitaminele K au următoarele caracteristici fizico-chimice:
fizico-chimice ale vitami- • Sunt substanţe solide
nelor K? • Au culoare galbenă
• Sunt termostabile
• Sunt fotosensibile
57 Care sunt efectele fiziolo- Vitaminele K determină următoarele efecte fiziologice:
gice şi biochimice ale • Participă la activ în oxidările celulare
vitaminelor K? • Determină coagularea sângelui prin
transformarea fibrinogenului în fibrină
• Determină transportul hidrogenului pe cale
neenzimatică, prin trecere de la formele oxida-
te la cele reduse şi invers.
• Formează în celule importante sisteme de oxi-
doreducere
• Stimulează sinteza protrombinei în ficat, care,
prin transformarea sa în trombină, determină
coagularea sângelui
• Ajută la biosinteza ARN mesager
• Se administrează vitaminele K în stări posto-
peratorii, în infecţii, boli hepatice
58 Care sunt substanţele ca- Dicumarina este o substanţă care blochează activitatea
re împiedică activitatea vi- vitaminelor K, ea se găseşte în furajele prost însilozate.
taminelor K?
59 Cum se mai numesc Vitaminele F se mai numesc şi vitamine
viatminele F? antidermatitice.
60 Ce afecţiuni previn Vitaminele F previn:
vitaminele F? • Tulburări metabolice la nivelul pielii
• Dereglări în metabolismul lipidelor
61 Ce substanţe formează vi- Vitaminele F sunt formate din acizi graşi esenţiali: acid
taminele F? linoleic, linolenic şi arahidonic, care conţin mai multe
legături duble în molecule şi nu sunt sintetizaţi de animale.
62 Unde se găsesc vitamine- Vitaminele F se găsesc în regnul vegetal , în uleiuri ve-
le F? getale, în seminţele oleaginoaselor.
63 Care este efectul vitami- Vitaminele F :
nelor F? • Au rol antioxidant
64 Sub ce formă se găsesc Vitaminele F se găsesc sub formă de lipide nesaturate.
vitaminele F în alimente?
65 Ce caracteristici au acizii Acizii graşi esenţiali sunt foarte sensibili la căldură, de
graşi esenţiali? aceea sunt distruşi, prin preparare, aproape în întregime.
Se pot distruge şi prin hidrogenare, fiind astfel inactivate
Prin râncezirea uleiurilor se distrug treptat, protejând
astfel, râncezirea lipidelor.
66 Care este efectul fiziologic Vitaminele F au următoarele acţiuni fiziologice:

7
al vitaminelor F? • Stimulează înmulţirea celulelor
• Previn ateroscleroza
• Au rol în metabolismul colesterolului
67 Care sunt efectele avita- Prin carenţe vitaminice, apar următoarele efecte:
minozelor ? • Dereglări în structura şi funcţionarea pielii
• Apa pete, plăgi
• Descumarea pielii
• Este împiedicat descuamarea pielii
• Creşte timpul de coagulare a sângelui
• Apar hemoragii intense
• Scade procesul de fosforilare oxidativă

S-ar putea să vă placă și