Sunteți pe pagina 1din 241

..

..

-

DI-

198

..

L

~,

..

..

'!illI I

e l ete Jla1~tile

..

-

-Ii

... '

...

.'

,l tem depart. ilar _ ~. -0 fl

'I j d - -'"'-

le--I -~ I lee' -e an, _ ,

cum

~

~ ., -e - lie 8-1

I I .,

_tnO£lf eree tUtU1- DCOI.mo ulu_~

'"U

It ,_1IiiiIi

-nai re tT 'bUll

,sa- I

- .....

~a, I

,_

..

..

..

-II

,..

-

.....

e

z

t

') S 1 i rriil benzi ~

} 1 a III sed r ~ e a p' "

a za s r cap a 1 ul 1 t ~

u

.....

a

C se (1

cit si

e r f

" .,

1 II pun'

n astru rc 'La iie au S la co 1. uzia c

aglome ~5.ri f,1;J. ac ice ob -'V bil l e p T

teaz d I oi n d COl ru U :

dis a si rn I 121 CLJ ai msarea r spectrala spr eali at

Lac nu reprezinta decit una din <oe galaxiil

~t ell i are al sis m ctic. "- cc

u ui Oni are s ; d 11 I .od

impo t n it ca i aglorn i stel i a )-

serv tori, toa e elelalt indepar ndu-s zona unne

m localiz i cu 0 vi z· ... cresch d prop 1 ~lO at cu di -

a ar s l- a e noi d ii i c-

iu i r el r d ~ aC ie gra Itationalev Po mind d a

ipote. ctual i expansiuni a i {SU i, oamenii de

i ~ u i.L.s'" reco _ s i u_ie I) ,~ ] ell l f il rn -

tlt· · erulin u-l ~ n\ rs au u

ec in U ... or - urn ul, 1 .. C

· ajui i d in c Ie din U :-l la un .punc

c ttl nic In ~ ial, care · r fi exi ~ t aCUl - riliar :a de,

t i xplozia 11 CU1\ 1

"

1

1

insa, lea

ce se 111 ca

11 d 1 --

...

-1

nl plan og

.. 8

4 •

I1

t

ce

.. t

Q 11

..

c: un a t

d 1 1

·c il ~ s c 113l ea

pa ii L( Juri ~

~b

.

f a e con L

roiuril e gal xii

d u ci d a ~

.. e m c pul d - se

e ~ . ceas I duce 1 s:-' laiz a

iliza .iil r in Uni · rs pen U ca. d 4ta

j tr a axii sau c .. ar ast i. omunic a

··i ·1 Wan iar i ~ 0 i b ·]ci4

mod 1 L

s

- ii telo

• •

["I I a 0

ni e sului c n

I , r lac · c1

~

~1

lJ

1

_,E' agal, ctic , a nd 0 rta mod at· I e sub ctit n

., ., a 5-· I .: jung p b - I j1 ca, p S • 1 e ill rd de _' :

, ,.' ajl g ..... ] aloare nu ~, · c s caz, ni-

ers I a -amine s tic perioada, poi, constrins de 0 ta

1 i gravi t·on~ 1 -al,'- cepe III ~ C m ....

c. re, roces care va C011 in a pe p .cursul erelor co , iic eu 01 v eza progresix crescatoare, pine. cind, aji nr ill Ll-:~

, c ncentra e fantas "ca -a rnateriei intr-un singui' punct, noul n' - ig-Bang" va deschide un alt ciclu evoli tiv ~

cestea sint cele doua .scenar ii osibile i: raglnate e1J amda ~ p ntr naste ea · evolu ia Unive ~sului : p -i-

ul, eel al U~tilJeTs-ului deschis, p evede 0 explozie initiala, urmata de expai _ iiunea eter 8., In reme Co"', ilea

, S Z3 ideea Unive1 slLl'ui . nchis, car, d ll~a ,Big-

Bang'i-ul primordial, se e tinde, apoi se contracts I urrn J] .

o noua explozie, C·Cll1] eontinui du-se 1 1 nesfirsit, nsi- .

de ind alabila - ceasta 1 irna ipo eza ar Ii posibil s~ .. xiste atunci un numar in init de Universu: i ocuihil p'" te su cesi pe spiraJa ev lu i 'i, c· iliz ia umana fiind doar un minuscul atom in multitudinca Iur .ac ow hotaritor ca e lnfluenteaza sect' ziul cosmic

st pute ea cimpului gravitati . al 1 etaga axii or :

daca aeeasta fo ~~ depaseste 0 anumita . raloare . ritica, ea va fi suficienta pen ru opri xp n urn a ~ ds en in a cimt ul " 10.- al 1 utu or stelelor ste P rea sl -_ Univers

rtimine un sistem deschis. Pute a cimpului 1 avitationa -.. in [!-=Q d pendenta dir eta de . en~ · a, a medie a rom:

e iei in Cosmos. un si t rn inchis a ~ ti bui sa contin '"'

-- consid r~ind rata P 'ez.ell.'·~ a expa siuni i - el puth n to 11 e hidroge la iecar 3 0 ~ ~! de pr ' .. U~ Da ,

,. im nsitatea nop ii astrale, chiar si a densitate atit d

mica reprezints cchi. 'Palen "1.1 a 25 xtili ane e st Ie de

:"' imea s arelui no ru in r ea i ,'" te xis al ia 0 SU

ime din acest :iu~ar" S-ar parea deci ca sistemul Uniersului ramin d SChl8 ' Ii se va ex .inde p ru tote ea na , un as ' .. de COI1C_ n ~,. c · i' az'" logics mana

ldicind nenumar te mne de 11ltrebcl'e lllg:.;tlllc.a c.

riginea e igmaticuh - . 1. cle Cosmic ~ ·u ca,uz I I dec any rii -, ~im·i .plozi ~ int - , unit s gment smpor 1 ~i t in altul, Ip t za si te 11 lu ~ tnchis pare intr-u fel

1]

]I!p

s

. .....

c

-

ul 0-

s

-

a na 1 u

cercar . de ca a 0

1 ]i australi n S e

-

'"

one

tat

spec culoase laxii ~ . a a

Be

..
u
..... gala . ..
EC -
• put ~ 1 •
Clue .. - s II!'
La te ..... ..
Ur SiS

corp p ): e a

...

o ~

neC011 .

iile ill e e

sim b de R 1 a rep t a' rofizieienil mili

G~ ul di ~.

mp.r t rica '"

136 a a 1

i agell ~i a

soar 1 · nos' ~

ce 11 d ltc

~ P si .. ±taiea nor Q

te soc a

e

o -

e

ic 'In

s

I

C srruc 0

...ca ti 1 C .. chi r i 5 se d

ceea ce t r i ernite i e ani, Ac' st .vt t 5

de car on ~ ruz nest -in d p:'rt t le n 1 '"

cosmice CU, o vitez d 3 500 kil me ri p ) secun ~, aetf 11

olin 1 C a a in, rna ~ coles 1 ~ a I ui 13 ~.... I i

aces a de ir ire a prol riei mat rii, in a ,i va Ii de nU111 I ~ un milion d i, in co rJ on ell .i .ten a ~o re li nos u stima a 1 zec miliarde d c. ni. mi ind d ;-0

, ,

de rtilio ne d 0 'i mai ulta e rgie dec! el, aceas ~ .. I_ i--

gan - aU,·v sului .es e in ac asi imp Ioar fie "bin II inr ist ind la sup afa a a temp 'at a d 60 0000 C !

SL ~ 0 ii american! Joseph Cas inelh, J hn Mathis ,i lair S~ va e d la Universitates din Wisconsin st diaza

e 1 ani curioasa nigma a pa i lui, ell aju oru m ...

ad or spectroscoplce L i al unui sa elit de 0 serva ie 1

az ul Ti ete.. 0 si, U 0 me .. d ~'''- ta nu sin

de ,0 'd. ell sibili ta a eo .. st n tei unui corp cer sc e

se len dimensiuni, sus -_ ~ d a 36 es e de apt

mini alaxie, Dar, In ac st caz, up· cum demonstreazf pro so Ie s~ l·,eaarte.uis"-fie ef .toag-

are d~ e s Ie marl - .. ecare e ala. u cele mai

"'1 ci e stele din a e ct e ---=- avi ~d u di me

e un an lumina! cea ce practi , este 0 i posi-

bili t ~ cti ea fa ,elor de a r cfLi g itationa

de 1 estrins ducind fa ii " doial ~ la , Eici C' ire in Ian 'j!

ene -liziun intr div rsele co uri ceres i

II t at mf1suT,a] =1t-'~ iiica c An u-·

e c nstanta v si a opi riei p-

ct. c luI ci c · roil stel elor s u chiar 1 g - 1 an- ta 'nat n "U m jori ea oam -

ericolu un r i ap cte cata ofa a e m rilj

·z· 'at.:y t · ri cos OS ell so ul rei . p roc t

m a eau 1 in ri ~ tar I omenir a considerind ca sl Hen oP

c ca ,. idi lui ,.,. n'" rati 1ea ,Re nt,

i' T im G hrels (de 1a Univ rsitatea din Arizona) ·

n 0 mak r (d e pin La ate I _,_

(1 ~n-- J Ca · ornia) a propus xp 'rti 0 N.A .. S.A. con .... c . 1 1 x de mit ;,C me de obs r-

a Ii at Ia Db erv tar I Ki eak

"lllU . a ui uri orii e stor s ~nc-

.

pIll

1 5 t

c

. b ba e2

).

J-e]

un• •

ll~

c

c

..

~ en 0 -._

- U

p

--

...L

,..,

-

a -

a p 11 '"ll ~ p' ~\

-

P d

...

1

z

II

I

"'.

11...

~l reallzarilor unei specf aflate a .. bia 1 . 01) decenii de 1 .. primul zbor controlat al unuia dintre rcprezentantii ei : navcte spatiale refoloalbile, laboratoarc cosrnice recuperabilc statii orbitale de tip modular, ccsrnopor'turi pe or-bite apropiatc, vaste sisterne de sateliti geostationari, remurchere i1i patruloare eosmice, baze spatiale independente peregrinind prin noaptea siderala asemeni unor avanposturi ale umanitatil., Mijloacele tehnice necesare infaptuirii acestor minunate aspiratii ne slnt la indemina ~i astazi : aliajele de' itan, wolfram, materiale refract are speciale, metale ultrausoare, propulsiile nucleare ~i cu ~ plasma, toate vor fi folosite in mod cert, Este misiunea

~ oamenilor de stiinta sa coneretizeze in, solutii acceptabile ideile aetuale, a caror forma finala este dificil de prevazut inca, .

Dar problemele tehnies pot Ii rezolvate relativ usor in cornparatie cu. eforturile pe care le necesita pregatirear. psihica si jzica, a oarnenilor pentru viata in spatiu, -Pentru ca umanitatea sa poata visa la 0 realii ~i eficierrta expansiun e in Go smos, tre buie ca gen era tii - e vii to are sa capete 0 alta viziune a raportului 'I'erra-Univers, intclegind ca planeta noastra nu este alia si omega macrouniversu lui! Dincolo de lirnitele atmosferei Pamintuiui incepe spa- ~ tiul sideral, a earui irnensitate trebuie sa ne .devina familiara pentru a 0 putea considera oricind ca alternativa acceptabila a eeosistemului terestru, -

A~.a cum spunea Sir .Iamca Teans in ce eb a sa C0.n ferillla "The Dying S n" ("Soarele ffittTihund) tinuta la Uriiversitatea din Cambridge: "Insta'iati pe rnicroscopicul nostru fir de nisip, am ajuns a ne sili sa intelegem natura sl scopul Universului care ne inconjoa ""a-Fin spajiti ~i limp. ~ Prima impresie este asemana: care cu groaza. Univers

ne insHaiminta prin imensitatea distan elor sale.v-prtn lungimea de neconceput a perspectivelor lui t mporale - eel -reduc toata istoria omeniri! la dura a lei, clipiri diri ochi . pr in extrema noastra singuriitate prin lipsa de. ~llSenlnatate materiala a Terrei in spatiu: rnilionirne dintr-un'.singur fir de nisip de pe toa e plaje e Iurnii. Dar rnaipresus de toate, Uni versul ne apare ingl ozitor, lindca se arata in difere riI fata de orice forI1:1B. de viata sen anato ar n 1 ~ ~ ; erne, j a, .am b i tin s u ccesul, arc =?i religia,

l19

..

....

-· ..

-

..

sa planet~ la incepu ul a cee e n mim, cu nedisirnula

orgol! Era SI, at!alaJ s~nt p ea impor te pentr a ne

p te perrnite uxul de a ~ c Jgf-lora. .

...

I

,.-

••

. .

C OSCtl ul etnograf german Julius Lips 0 . s rva ca

toate legendele indien" 01~ 2ufii (din grupul de 'triburi no dame. icanc pue'b[o) ."'ncep ell 0 stranie formula t~adip'o,na _a.

reche de ciieva milenii ; "Demult de t t, pe vremca cind Parnintul mai era lnca moale.e" (Julius Lips, "Vam UTSIJTung der Dinge"J aral_{naus, Leipzig, 195,5). Povestitorii tri ului atribuie aeeas a insistenta dorin~ei aeilor plali, KOKO, die a .se reamintl permanent oamenilor eare a fast starea primordlala aIumii ... Dar,~~. de unde I~tiau stramo~ii indienilor zu·iii eEl Terra a fost, acum peste patru miliarde de ani, 0- imensa masa dematerie fierbinte ~i viscaasa. 1'1 ~ 'I'eritorlul tribului zuni este r;;i ICl fest situat din cele mai veeru timpurl intr-o :zona arid§., cu ploi rare, decl povestitorii n u se refera Ia eventuale mlasttni.;

StrEi'ba· ind . fluv:"ul ti~Pll1ui asemeni un ui memento aJ zbuciurnatei, dar fascinantei existente umane, mitologiile multor popoare contin din abundcn a .,ciu· a1enii" destin tte parca agasarii cereetatorilor rigizj. Deslgur, problema B.U. rebuie generalizata abuziv, eautindu-se pe tru fiecare element .strahiu dintr 0 veche iegenda un corespon-'

, ~den. modern sau ex ~raterestru. Este insa indiscutabil Iap- ~ tul ca direr ntierea fragmentelor demne de a fi stud-ate de cele pur metaforice sau :f.a~teziste poate ~ trebuie sa fie acuta i- ,ursul unor stuldii serioase, care se pot dovedi m "-utile decit par Ia prima vedere, Sa nu uita.m: ca, Schlie-

- * .

mann a descoperi M.icene ~i Troia, acordind credit "po-

e~ i or" lui Homer ! ~Nll putem sa nu refiectam in f ta Iegende ce descriu eu 0 vizibila sigurantana, re metazburatoare, care .lasau in urma lor jeturi de flaciri 9,p 0 ll~eaQ .zgomote asi zitcare ~ timpu deplasaeii, Or·,

astfel e elel1}.~~e stranii revin cu r gularttate in itolo-

gi ei epoci n. ite J:CO . "laria omerriril" .

- ..........

,

-

..

..

...

;00
11 ' r t UIl i3 . C a -
I
Ii

e e

r t lui est

t

:;t

e ttl

..

.

sun e

I ~ 01' d _ i

L

...

c

. c~ r

..

,

.

~l

...

· 1 i d ~ ~ i ,i r ~ m i "lj ~l 14 t ~ rn pl f? i di uri 0 p '0 ~ i ci -

clopic J () serva ( are, astl'~ mo nice, rezervoar 'e apa

ntice J, Iuze ~ ~ t renuri de S ort. ret inde i u-

zal O~ tl s-a arfi ta lin d buna a .. 81 III pei ne, i.

zteci ~ ~!?i mays si i i-a u pa }"1. t 0 a tire t ectu a· ..

plina d ecunost inta, de are -au profitat 111~ ~ tirziu SP(_lniol.ii. Ac asta. de la eel! 1 g -ndelo 1 ndienil "'" spuneau (:9.,

in mom ntul p III n sa p s e Oc spre

~ _

(sau, u a Ul el .. urse rna t. ~ • sprc p aneta I

zalc a tl Ic-a pro "L_ ~,pop u. lor s· 1 ~" ca ~se , r eintoa c tndx a nentru D I " da noi cunostint ~i a Ie rer4Jrma legile~ Cine a r S oa e uetzal -o 1 '! r mod si ur n pu a fi

uronean sau a. ia ic 'pen ru c .... ~ In ac s caz, ar : i adus

in plu indieni or b iul, . ~_i _ calul caruta 1 .relucrar

metalel r Ieioase elcmen t extrem ( e import: nte pen tru progr s , I· vechil 'pop ar '. r, e e inter sal t de rem '-c t fap It eel, ·]TI cii lal cii '$1 1- C ii nu cun eau 0 ta

pe car rnayasri . veau (d U a cum a es ~ ju "ariil ~- - site in m rminte) dar nu 0 lntrebuin au cur nt. Arm e indi n itt fa I 'i t to din· ara N sau bro nz. erau rnai flex i hi Ie si In a laai .im mai r .. is en e d cit pl t ~ e sau a-

iile s ~ iolil r. '1 tusi, ri _ may· ii, nici aztecii nu -

ostea u t hnol ,gia prel Ul :5.1"li Iiei ului ~. '.

Inai tind sp ~ sudul . ontinen U ui am rican se

1 ilni : leg n c s rt:; ii. In Brazili: = .in zan din re f 1-

Orin cosi iq iare se gas ss st.nci e P TIler t e

acopc rite . U P ~ ·t' ri repr zentind stele, sis em plan I a c

~ Iiin] 11 hum. n i e inaripate zbu '~nd prin ~ tigri crocodili si 111 irriu . Indicn ii a wnaci' irma c¥ m urm P u

f arte n1U 0 ~ mz i n L1l deci oamenii

4.

· - p rodu inu n d ~.ie C" a .. t ~ofal~ da L rata cr ~ ern niv ~

1 ul ui oc .' ~ c ~i p lnil 1'. to en tiale fara rt e sfir i . r pa se t-i-

dicase de sus, incit .fa~1 per ise 11 Iuri Ie untilor En-

ca ams i ice to ~i .rnenii" ~ ~ 1 unci a aparu

c ~ou 1 g ridar, iteazul ~i in eleptul ... mali ~ c: " U 0

.alb, cu barba mat e, a ca "ui sotie ~a "alba ~i c vea parul blond- sea ", E~ · u eni dinsp ~ S are- 'tt are in ra,"s c e Z8U' peste c ~ nul dezls nip p a din n tU -milltul cu oameni ea ora le-au ru t pi ioa (figur~'" 'e stil c '" s mni ·ca interdic i de c di Ie 1 con ....2

in 0 blig! d -i ~ t eaca la ia

seden a ~ sa~ 1 cuinje . rm ncnte ~i s

pr tice gricul ~ C a dus 1 r 'e unor oi

relatii de prnduc ie"~· la dezvo area UJ. ei 0 ie a i c'" r ·

Amalivaca i-a dat un c . de legi s ci e ~: morale,

poi a pic at din n a sa a l superioa a c stu ci 0

.-

~e umerem pn u ea 0 e ii sa- i a uca mint d

n nda ie dupa care a plecat u 0 sa m poi's

....... ~ ....

1 a 1 m S CfJ

at n eau pe e itori

~ t c

~ d 5e a reln oare "

I 010 ""1 in a sau c e

e ,Bol·"i ~i C· sill e

ir co a c~ · · se b i c ~ea P 11

haosul pri Q di 1 n1TI -0 V erne C d 0

1 i i 1, caci ·u existau inc'" S re e ce €_ te

de I~ r. ienii ca sp iul cosmi c inte

• 1M € e se)" .., sc' ~ moe •

+ ciopli a un por

• + .... ia a, a,,~ az .... d cruzi nes !?

]0, -a ia si i- 1 P .. j ~ 1 ndi s-

catul u un v 1 19an ~ a in Ocean ='. poi ~1-

t to" fj" Luna deasu ra lacul i itic ea 9' as P

am ~ u 1 m'1.:' . d a at eni ~i

~ animal c-.J ora Ie- d t vi ta in os 111 0 '- a "ia ilo -iahua aeo. p ~ c Ie-a dB. i gr ill ~i eul, V'" ~ each

i- n ~ta 0 e i agrieul a, pr ucrar e 10,

mes ~ gu il a a ~i le- t e i soci e ; in cedi urma, pe eel ai b ni i mai uraio i in e i ,,·-a r' · inz 0 sa pop ze al e p ~ n uri ~ n fr n el a po it

prin An .... 0 U I,- r cal t a a daca

.. enii li m azv at ril . ain le · b

. cean ~ Simil

.u..&:.u..J. :S - t

ul Malle C p

t a ochii

1 e In . un ge da

. ~

ta sa, 0 ernei

ua Gren d:l

n al1n be

2.C ur d e di

e

pU11e 0 · on Humb ~tugh ·

c rib"ro ca ~i dac"

....

1

dt,

a I 1. ~S . pretuti

'"'

I,

t

,

..

p poarelor .indi lC din munti! Eo ivici : e afiI 'iau 03 puternica 10 civilizatle a Iust infrinfa ~i extermina [l mt-un razboi necrutator cu 0 r·asa ne-umana, al carei singe u era rosu ~i cal c venise dinspre stele. Dc altf'el, se amin-

,

e9te arareori faptul ca dour 0 parte dintre 111l1111iile (1 s-

eo critc in stravcch ile morminte peruane apartin rasei amerindiene rno golide (venlta din Asia ill urrna ell rro 000 de ani peste Strimtoarea Bering), avind pielea ~,ro§ieu si parul ·negru, Iucios .§ii drept; celelalte provin _ e la 0 _ra.sa evident europida, 9,'U ochti albastri, piclca alba ~i parul blond sau rosu cu firul matasos 17i cirlion at. Cine

rau at:e~ti oamcni, de unde veneau ci ~i unde au dis-

parut oare·?! •

Matto Grosso.; Ta·ra Comoi-ilor. Parnint pe care E!:tit'a a .. enturieri. porni . i de pe coasta Brazilici spire interiort 1 necunoscut, to i fiii aventurii si ai mor tii, l-au scormonit eacuri de-a rtndul in cautarea aurului si diamantelor. El-

- ~

dorado al suferintei, imbibat cu singele iridienilor nasa ....

eraji Ide-a lungul Conquistei: Supravietuitorir s~ali retras adinc in imensa padure amazonianii, cea mai ucigatoarc

J<~ i mai pestilentiala din lume .. Aici, la adapostul Iiniilor de ~ aparare naturale, s .... au Iuptat cu Indll'j"re pu ernice t.riburi de indieni : xlClvan"tesJ caiapos) ta.nil'ape,~ J txucarr ... mae's""" S·-au aparat cu sageti impctriva archebuzelor' .. _

. rabinelor mitralierelor, bombelor ~i grenadelor foloslte rind pe r'ind, de alte !?i alte -genera ii ale conqulstadorilor care i-au rnacelarit. Indienli au fost eitternlil1uti ; pu ~in ii

. upravietuitori s-au refugiat in rezervatia Xingu, c 11- dusa de celebrfifrati Orlando ~i Claudio Villas Boas, D r __ acestia sint convinsi ea intre l'iuril€ Xingu si Tapajos mai exista citeva zeci die mii_ Ide indieni salbatici, ascunzinu-se Irr cele mai indepartate si lnfricosat a e ungh re

a e selvei, I colo uncle aventurier ii Jl11 i-au 111ai putu

.., ..

l·lnarl .

. Print e aceste niburi numiteLos Bravos (,.cei lib Ii si cu. ajosi") se aseund ~i enigmelo vii ale Amazoniei : inienii ell pielea alhii, piiru] blond ~i ochii albas ri

nul dintre cele mai mari . r iburi de Indieni albi este c ] al vitejilor acur;tLis (doua pilla la trei mil de oam ni), are raiesc ~ padu ilea din regiunea cursului mijloeiu al

..

2

-.

1o 91

n

f'

01 U

S j d 4 ns I ,~ .. tlo S

o 0 ionate, ,U

~. alb tri. S, t z

a d P' iJ? e do

r goi ~i c rup

In s ~ ta 0 i~' intr cu ~ trag~ to i _

U rici, dau 0 adwt e 0 ·it de. a s am

_" ins im titl Se s un neoi ~ c''''" lndi nii

la iJ pe c ~ ec g ic enie, ataca

i s inc me a sa se lege de al ii

i. Ei b' J acu in: pornes at _ r t

attl ' 0-3, de oameni is i n I cia rna ol niei i

.. -. • I I.. •

eo.. U C osc r e imem

e-o c noa te. ici macar colanele de pene s u de en e

le ~ po ib I"· purl e sp e n sa. _ la el eu

c e 4" dl ilo pie II ..... rosii I 'Cind isiona ~.. ~i func ionaril

as ~] ,. de I .ucu i -a; vazu pe pri i a··,~ au z ca a T12· U d -a ace c ni te ve tu ier albi, care d egh ~ a in indi eni ! f: •

mai fi d a g po te, ca acu .lIn· au s sl ra

I din re Ie nai hait i e Iburi in re un a

ie · · p i - 0 - II j cit ~i a'" u iii raz-

ar • a aca in permanerr aJ tt.'n oeci 1

e 1,1 i ,re se re a p in r- IT-

i a din mun. D I in at' G 0, so rnai xis a

1 e indi .. 1 i ai pu · nco cu eel

r"'llLs- .. P lm 1 c ntac cu acesti st ~anii Delli ori ai pi-

a · I c 7 1 _ a _" i u i e .pedi t a -

-'azili ne a trezit con] UI ati, la · ,. oarele riuiu

a aia eos ~de bib nzi! i d oi etri, ru at ell 4 sag 1i ~i Ia . Far a, fi vo slti s u t tua

w

o 0' a p pu camp e a e e 0

t ara~ azboini··, ~ rb §i feme!

~

p 1 I

..

]1

s-


U Cl
.. .. Apoi
oar ~
1- el
~
"
e n 1 cer

o

e

lei..

-=....~~---

elild ~ttr a arieiro,

cial"9tii s-au E"~d ·it sa ~ irmind ~

este ~"" rba - robabil de II & su ravie itorllor unru

+ e rpe it"1 portugh sze di,~parute ell secole 111' ~ma.t Dar

urm J.j.ori~ doi ani, 'mlste "~oase e "fanto.· e albe" au est V8ZU·. !?i iotgraJiate e pilo] ~ ~i para~ut~ti din FlA. ~ (~AirIDa' a razilia a a ~e1--ului), cel~ceta on francezi, italien], bill. ariici sau b ltazilieni, misibnari -ame ieani, ca ~ .a-

orr de au. ~ ~( ,,"ina.ori. Ofic19 e gu :l"ernamentale all prinlit nurnercase rap;oarte despre _ei toti eei care ~-au· \~azut afirmind c~ in iferent de virsta sau sex, emOF1( 'acestui tri necu oscut all parw- blon . ~i DC it al1Ja~tI'i, ceea ce anu- . Ie za teoria originii pqrtugheze. ste e ident fa-pull ca putinii supl"aviej,uitor·' 'ai e]~p·edi iilo nu pure u i " t blonzi, caracter genetie gr;eu de tra~nl·s cu a .ita p eci-

zie um.asilor: .

111 1979 spe -ali§tii de la F._ ~N.1LI~ (Fun_ atia Naponala pentru Problemele Indienilo ) all avut sansa . e

~ tra pen u - prima oara in c~ontact direct cu ·ace~ti Indie albl, -n apropierea riului Pixuma si uat Ia 7 0 kID de Brasilia, Taba a expooitiei F.U.", .A.Ia a fast timp de dou~ zile gazda unui grup de pes e 0 suta e lndienl blonzi, fe- r ei, barbatl . i copii, toti a ind ochii al~a~tri~] plelea albal ara podoabe sau tatuaje, . cest t lib (nU1111 ~cercet~tori

ixuma) a _ v&. it a In iscuta .. _a -~sceni:lBnta eu oplda, a artinind tipol gic ~i fiziologic r.asei C ~o-M(J,g on-C ancelade. Ina:rmati ell a curl, Ianci ~i cutite Iun i . e piat 3j splendid fi "sate, ciudatii oa.s~e.i au mani.fes at ut jntc[~S deose it ~pen ru obiectele met alic e. tin .. eferit2~ e, orie an liza de ~.natura m1edicala a ost.... posiliila, caci de~i nu a man.i1esta ostililtate i ~dienii ixu-'ma .se co -

or u ell 0 prudenta ezerva, refuzind orice 'tenta i-,,~a de

a fi studi-,_ Cer.cetatorii au av t un au lu 0<;: Hrimul rovocat de petfectilinea fizicii a membriJor trinulu~ (c talia medie de a I metri) ; pignlenta ia piclii ; culoarea si . en sit a a - arului~ blond- ~o~eat la barba~i §i blon -argm-

IU la ie"e-i. Al dollcamo i "'. d s poaie pentrll brazi ie · a lost Iimba orbita de ciuda ~. lor 0 spe{i :' ea nu se na

· n ill d' alect arnazo · a :-t1i:fud in schim) u-

d euee ~i anioli., ~

...

...

..

..

...

..I' -

I

g'

II

1..0, -

a In

. ~ 1

. "

111Cl mac

nt lui L ci

d . ai ramas decit

d in I ·-c

na fos -

o e c

t

(;) ucidcre, L Iti apr cl1JC 1000 f'iind acuzati de violuri, torturi cornplicitate Ia jafuri ~i abuzuri in administratis .. An-

hctatorii au f'ost supnsi la nenumarate incercari de sant: j §i au primtt 3,2 de amenintar! ell moartea, urmate de 11 tentative de asasinat ale " nor ucigasi pIa itt. Function a rii S~ I~ P Ii da ti af ara nu au fost ins'" ~i -ltlCU. lpo Pi..; assf 1 ca, In urmatoarea ancheta ordonata Ide guvernul brazilian, numarul delictelor impotrlva indlenilor era de ~ 932 asasinate; 16 Iichidsr! in masa ;.27 cazuri Ide jefuire a pamtn.. turilor : 1142 vinzari sau Inchirieri de sclavi ; 672 cazuri

de tortura sau rnutilare §i peste 1900 die violuri deelarate

de victimc., ~ "

Este Dare surprinzator Iaptul ca fratii Villas BOlas au refuzat sa conduce recenta .expeditie care urma sa-i contaetcze pe indienii blonzi pentru a-i ,~civiliza ? D(:~ altf L autoritatile nu s-au aratat prea dornice sa insiste si uitarca i-a inviiluit din nou pe cit datii acuJ1inis "'~i ,p'irL~nl.a._ Motivul acestei aparente Iipse de interes 11U este gl' u de ghicit:

UTIul dintre principalele argumente in favoarea masacrarii irrdienilcr pentru a lei furapaminturile a fost "jnferio"" ritatea rasiala a salbaticilor piei-rosii '.~ Or, aceasta teorie atit de necesara H.civ,ilizat'orilClr'~ ce rivnesc ultirnel tcrcnuri neocupate inca din Amazonia, ar Ii dif'icil de sustinut inprivinta unor "ioldieni alai ~~" A9a f211m deelara un functionar S~IiP ~ ': u_lIai bine sa disparii, ~i pnoblerna se

1 d 1 ~- '" 'lU rezo va . ca sme.,."" - ~

Dar cine sint acesti ",indicni;' 7 S,a ie oare urrnasi] oarnenilor Inalti albi ~l blonzi ale c~ror mumii au . ost dcscoperite ill America de Sud? Sa '" fie u .rnasi] "Fi 4>1(!1' Soarelui C01ld usi de Viracocha ? De ,al' fel dupa cum ren area Thor H yerdahl Viracochn insearrma in Iimba Indienilor a.ymn'ras ,om alb eu bar a~" . Legendelc i ndiem .... lor qtteCl11ta. ~i l1Y11taras SU\111 ca 0 intreaga populatic de albi condusi Ide Kon .... Tiki- Viracocha (trimisul. persona al Soarelui pc Pamin ) a venit ell mii de 3J1i in urrna si s-a stabilit pe' insula Soarclui, .din rnijlocul lacului Titicaca. Dt pa ce au construit gigantica fOl't,areata de la 'I'iahuanaco ~i i-au in·vat.at pe indieni agrlcultura, mes esugurile, arhi-

ec .ura si artele frumoase, uFiii SOJ relui" au plecat spre sud} fondincl in Muntii Anzi irnpresionantul impcriu incas. ceasta legenda era pcntru ineasi atit de reala; incit atunci

_-

1..

-

..

..

to

"" W 11\

n 1

nasco Carablile pri

i rno · I Speci 1 sistem m i ase an or lor fa osite de navele maritime d supra prea 11m celui d -al oilea I a.zboi. mo idia II

Tau" de aces opo xplo 0 i ~i_ ~ i

za 0 poa e fi co 51i tit c usur a d es

arheologice ~i in 1 en ele _-: opo a e pe c re Le-a

tn fiecare loc u n e s-a s abilit : In- ilele § lui,

eairn.u 0 0 aiti, aevae i ar . a

hipe acr 1 Ta a e gr or · aCD

dispar oate c · a ~ .ilor i ·e itorii Or s 10 -

liei.; ii Zeelan e~ Poli ezlei; I doneziei s I lcrone iei a copl -1 acea ta po u af utin ~ rrneroa sau disp -

..

ra 0 a ~ u a uze I' ~

• I ~

o a c Cl . a cu

10 Is all i ni m _ strani i lor exis n I

-

....

U Cl

......

.. ...

au 1

e

-

-

sa

1 poca 11.

"fee

a e S"\' 1

-

1 .e n

-

,",

...

... U 0 carne oarn ".W .. C a, e i-a '~c t antro-

po g sii- ,. aduca amin ea j ular ii dir C r OlD·. eau sofzii celaeantilo pentru ... curata noroiul de pe camere e de bieicl a! I umai c~, de aceas Ii data. nu ~parea sa £1 vorba d 0 specie de animale necunoscute, ..

. Potrivi r la I ilor mal orilor oculari dill .riburi e barok, nakela ~i nor; .Oa ~n .,- M~\' i" u pielea ~ Iucioasa, deschisa, la culoa ~e, ia 'a figurlle lor sin .Ja Iel ea ale oamenllor" ell exceptis urli, pe care toti pescarii au califleat-o dr pt ,ciu·data~~ uneori cu .buze drepte ~i sll.btiri';~ FemeIel au glande mamare rotunda si mari, fiecare sex po-

edin organe g nitale asenla latoa .e celor umane, Picioariel sin u i e de 1 a ge au 'chi piha a glezne, rar ta~pile

u d ret ~'_ onozabi e, ase_ ,8. Indu-semai eurirrd cu mo ..... tatoarele dt;U· '" :r ~ ce ti nee isnulti locuitori ai marii atl P v ul foar e I g si n, gru, unghiile a _ ell ite, iar palrnele prezin a 0 ciudata orma de ca e '·a, eu pielea intarit ~ d. tOl~i)j 1:=1 tu 1 ui pre u 19i I R i, amnca, pesti rnict, . re pira ca ori e 'TIl: ifer ~i nu au oa auziti vorbi d, desi

, arf di ba ok ",. aduc au aminte de s riga-

ele a roa re u nc: sc ase a f'emela cs .c acela-

ris ~a p ntru L- -i.« ld car .

lib '_ susurunaa a ea 0 deSCI -eI e aseman ~ toare cl - da elor creaturi m 4.1' ne i:fe care 'I1Ulnea I ka·j a L-lrm'''11 "

t ~l m · a e e . 0 eni or, ," Iu g, ochi B9·e-

1 ., m a al In fa .., 6· n ~. a .. ile 1 erale _' e " alp rig I 'al~ mic _ .fo ,t_ ciu a .~" U aii m " '1IIi:

0.1"1 spu 'ea iese in .ellct") partea .. If rloara a co iu-

11i tcrminlnd - e CIl 0 ceada de este, da urtit 1 a

~~ ea cioasa, de culoare deschisa m [-

'afe l~UI ~Cl "oell 11 a c n

1

'. t

lea 11

m'-" a e on ~ ste a Ir

cr' atu i pot j de rnamif e car

p e zhi ca

a U 0 d r considers c~

-

ill

ces I

st dif l 61 d

o 11'

-

• Ii

e na lC e

a r a _ tell: ti i~ r. te

mte tat"

'35 _ "

....

..

= t Gol u No n ste g de a roa 450 trl

inc. di a de · v t i a 1 a d cea

sple _ id" cub t -tr coaz pe c re _I

d· t'" I, (0 .... f .. 1

- vr a ~: ,n 1 ~

zindu-i pe b~~tin~i 0 zestlnd d sp I iirijel ~

n "de cu coada d delfin, Green ell a os e

~ e ba e asa-numitu dugong' Indo-Pact ie (

ugony) c:re raie~te in a le ustr liei~· . oil Dar ei ibul Sl'S~U una cu os e u ac st an- l~· 1 dcosebea de Il'caj. iar \ as I er ~i ca al~a ex (-~i i - u

- u at pe zoelog I di i na a i u barol ace ~ e

disti ctie intr Hi i gon i (Ii _ 2) pe C1 ~. n e

Bo CUi •

...

ie. Du ong (Du1'1ong d on)

c

e at pe

ar

a

ra. lini e cr atu-

l

,.. a era sigu ~ nu vain t:'" oare l rst 1 ~ ca p It i i pu "ti sa-~i arc- iasca trupul ell mai n1U 1il gilita ~i obili at dei l"ice marni • r : ari pee r il curios C ,

m p, 4 i cu .. i J - 0 . il e 5· U . r d I - i i fi ~ d 1· p-

, ... d s ns~

.

Dups. zece mi n ute, Iiinta areapiirut si de (lata a asta

ag . er a vazu -0 si el. Dar nkai les la sup afa a do.

-2 s cunde 1· i . car 0 inute ~i era i111 sibil ,¥ 0

otogra . ze ... li- unci Gr en ell a 31 )rg,at In: 04, in s t, aducind, ajutat de cillauzi) (Kurus din tribul barok), b rca onflabila 13 exp ditiei, ,- agnei s-a uit si el poi c rc + "" torii au meep sa lop:-" t z sus - U J:-' cercind L·a aj un

in u rna ciud ta creatura. ceas _ le-a 81m ~ t irncdi

pro Ierea f,'i - ·0 .nit spre Iarg, j1e .• rind rnai Id - s la supra-

_ a, dar inotind destul d lent, desi di P.~ Cl 1 spu a

e nell :, "Era e·, ide c· ne-a - i pu II 1'"" -1 mult ,._

.... ..t ar i - .ut"." un moment dat, . -11 a s-a s· ..

no Jl aratindu .... si coada ell Inotatoare Int _ rule "ea e uturau deasupra apei ca sl cum ne i5ceau semne", Wag-

a usit sa le fa ogra .ieze i_ ci da di ant j rna i i

IL 's ropilor de a 5., dar .. ind b c a ajun 1 15, 1 Lr· elk', ceasta a disparut d finitiv sub apa,

Intoreindu .... se in. sat, c j dol americani all nJlat en Ha r_ mond azuse lap .ura 1 intea lor obser 111d~ apro: e ninute i . apa insp m .a di Iata sr U lli.:1 rim

e er ~i Gr nweu p ndeau z da nic i If. Geo L' -

- ul ' n 0 descrie cafiin de cul ar e caf niu deschisf ~

u CO] ul lucios i zvel 'ara i-nolat are elf s: 1 w si s in ~

c n a a ~U iteza ex ~ or dinnra C.ca 0 rpila") in

urrna i a pe~ iloi care' I rau . j de s . ria i, loci, l

ropi a ei, sareau din apa inc cind st.-i scape, it __

i miscarlla agtle ale fi" . i necunoscute u i-au p r is nsa .: Ra:YTIJ.ond sa obs ~ . 0 m capul i, a miinilor

- a a ii inferi a e a c i ulu i ~ ·

n . r . atoarele zile, ere· tatorii me leu Ji au . ai ~zu cit. va on ci datenia dar Int tde: una Ia mare d par. e · u mai . 'u · a clari ate, w d 11 pe c~ r 1~ _ 11 in F s

. e ja ~ 'U tul ~ in ci ile c flanca 1" 1.5 mu i

9ti .. clusiv - e I1i i de re cif, :fo .te pe ·i~ Iosi), d . ei

o fill a I ka·~ P"nfi la urn - , tot ce U 1J ut aduna s- r

observe iile i 'C mplete, cu B e ( la dis an

..

~

icuprlnse in r 30:;;i 300 de rnetri, precurn ~i Ia douafotografii destul de neeoncludente, .una infiips"ind 0 coadi J de, mamifer leu inotatoare Iaterale seuti udmdu-se In apa, ~i cealalta Ull cor .1 zvelt arcuindu-se la suprafata.

C. 0, sapt5.mlna inainte de pleeare, Icealnicii i-au aratat inca 0 data lui Greenwell 0 ereatura Itkai : aceasta sarea in apele golfului La mare departare ~.i soarele ii poleia in purpurin spinarea Iucioasa, dar aparent plata nu rotunda ca a delfinilor. A dona zi, Greenwell a facut ·0 f;,_x-

·perien·' a pentru a, elim in a. oriee posibilitate die confuziee vazind doi delfini intrlnd in.golfJ a alergat spre plaja tipind J,Ilkai J Ilkai In:1 Da loealnlcli l-au privit caimi, explieindu-i binevoitori ca veda delfini, nu 1 iJcat. Decl, tribul susurunga deosebea clar delfinii ~i dugo gii de" nhu ..

manoizii din mare", - - ~' ..

Ctnd s-a ill ors Iri Statele Unite, Grec .rwell a trecut prin a,\1."'aii,.vizitind Iaboratorul local al Iul Naval Ocean Systems Center (ell sediul in San _ Diego Galiforllia) principala statiune de eercetari stiirrtifice Idi~ Oceanul Pacific apartinlnd' U.S~ .av.y. Acolo 'a putut compara de aproape toate :tarietatile de marnifere narine .cunoscute ·in Paci-

_. ~ ~ - - -

. ic : nici una nu semana ell fiin ,a pe care 0' vazllse'~ Doar

doua varie ati de delfini nu aveau inotato~re dorsale, dar ele raiau 1U]t rnai la nord, erau mai mari ~i se comportau altfel decit fikai/Ri t- Foci nu existau ill acea zona ~i., de altfel, erau mul mal greoale ~i corpclerite dccit Hi.

- In ~fil~§jtJ cercetatorul american observa ca dugongii sint lneomparabil rnai masivi, -·U ot ata sub apa deci putin Imp I nu sar, nJ se arcuiesc la suprafata oeea ului ,-il.~

slnt ierbivori. - '.

~ Din efe ioire, membrii expedltiei au fast coniruntati - cu mad dificultatl, nedispunind de timpul ~i echlpamentu neecsarc unei investigatii precise ~i de lunga durata, dar Greenwell ~~ \\ agnet ~spera sa poata stringe onduri pentru a se reintoarce

I tre tirnp in alte zone . de Iusesera observati acum

I'

citi-va ani ! Oamenil arii~ ·s-a adaltgat un alt mister:

papuasii au inceta saparaseasca insulele sau eoastele din cauza unei ameni Wi p.e cit de reale; pe atit de sur-

p 'lnz:, .. oa e,,-,~tii ace (fig, 3)~ .3·9 .

einv

t

ou d~ fo

os f ascr

ezl d cD. ere iorbac {

o

I

~

. chi

1

ta

s

• #I. ....

..

a

a uri ave

• ••

1 ell

t

II

a
1 c

os
, inc
~
a · eu in

up

schi

-

a a
• d, n
~
pesca
er re
n 'II

j. e 1 n

e

..

JJ1ici

a U ci

• •

1.

IlClffi' .

~

rita Marseilleza ~ ..

t •

Spre dens bire de ~"bolile ctlesOan~]or', ,mer:, nisnn I

iziologic al "be'tiei adin uril10r nu es: e p ea bii e r : '-

oscut, UI'·C,. modal" tat , de ' preveni ac

~mine inlocuirea azot lui a" I 1 S ecu: respir it i ....

it ' 8 sc andri cu. gaze m _i usoai , ca he "tl~ sau hie ' - nul, are au permi scufundarile expe 'imentale realize t

e engl zul Bellar d '(1' 0 m) {7i res ~,' ctiv suec 'zul Z L r-

- "om ( 0 ). Dar ae S ar est rri su tic ~ 1 t

I j r ~ ile e ci _ c two- v rem t L i 11 umai p.... - .. I , 1 JL ~

am, n t prealabil Ioart ndelung t n p' ind fi utiliza eit eXIJen aental, in Iaborato t sau 'pentru ind ~ e , • .....unor misi LIn - mil- ~,de eXQ ptie.

Prime" experim te p .. rind rete e p

or au £ ~ t 'fecua·. de G.: .5.. (Gnl ul e C rce .':-' ri

t bmarrne) fondat e Jacgues res COllS eau Philipps

T illiez 9i . rederic D mas. COl ierr late fa tul c~- ac ivi - .

lie sea - dri Or, ,.' o. mi Sill rieli ,

,> e~ia a in --ilor-' C USI eau I • itia

se lie de scu undari 1 aare ad incime . ......__L~~

~ ~

p 'for 1 ,. au ra a' neegala In

motiva sr ecialistu , ancez a '2as':-' a, el tr e1i4

a ,'W ceri IL' ( e ", de S1~ . c

,. .

5 ) .. , Tin' blI i z ~ ca sc - u ..

s a-ili r _ 0 duri, I elm aju s - zul ate .. (I'.) Daaa a coborrt din ce

" S lui rno de

i a de f, t ire-

sr

...

I!'

...

rii au relo 11e sc i a ~. tr -

Be ze e Itim scl durd La car aju

da U er p sibil . 9i a Iraz S(!U_ .~ en r1J

,. -ita ori ob seal! pr -ocata d con rire scufundii to ii

a cu · 0 bucata de fi _ in - tate e cinci ilog a e·-"~ dar au sZ fr" 11 eze . . u sa in t ·€ILl p.... c . borirea, era d ~

ju sa s C1 e fri f1 ie. . u gi 'a di .ci ea· -

_ ·rna pe en ~e pu e u suporta, oamen i ae nau pe scm-

ea i a ropiata, ~~i ~unc 1 ~ .. _. ~i se j to ccau

e-a lun l~ ft iei .. La &~carel pentru c evi La accidenteie

con res: une i se i",_ un ere m i 111 ii I

ap i la ei e j st pr .1

t Ie a ecu s bi E II

aj 19in ~ . 5 a

001 ~e- eu mare g. ut _·c 1

funia ao 1

~ .

Cl 01

Ia Om~· n l-a "n! 1 apa I J ~

caf 1drii

us s

au

a

co

...

31

co

b 111av~ d

e.') ...

.. t) LJllg Lor

ist elf

I

de b _

nsform t a i at une

lim

ng ·ozesc

"a~o Q

e e

.Ln J t~ll"" a

pH a~aIronic aZI d sell und to r e. In

bri de

orirop ap

._ oil-

a

fiin.

s

..

m-Cl

I

-

., .

011

..

.. Ii

\T I au

xima scuf _ d

e o CUS

--a _

t dup~ co st bi i mand

-

....

S, nzo ..

e pot a in tim .. "

Iterioare la c zi 1

a - ~t

i ep nif ] 93

mlnut i 0 s Jacq e M ye

..

T e g

du] a 3 rezul

r

t .--ul i a Iost Ite -ioa ale R o, Da

-apr C

-ao

.....

a

t t

11 ..

-

8 .

. ul i ~ .. ~ Dar c

....

rdinar . atorata dezvoltard Iobilor pariet , i c · e u ui ~'n dauna celo f ontali (e

rna Ie' a pr siunii ' exe citatee ap~ , ' os 'J1u i

~ re· se te~ea mult spre arcade), Peate ca, din aceas a UZ3 soeietate lor era oareeum usta ,ea', ar in · oo

igur a as, mai ciVilizata deeit credem as D.zi, din moen', ce unul din re scnel~tele deseoperite n greta ,'3,ldar din l~ak apartinuse unui batrin. sexagenar, atit d . eformat tie artrtta, inclt nu mai putea fclosi un bra !1i usese fara indoi~1ii. in'capabil s~ participe la ,'rlna: 0 r au alte activi ati ale comuni ~ t~ . in 'care fil_,cea p \:.

supravf uind totusi mu t timp, datorita ajut.orului e lor, It~ membri ai . tribulu].

Dispar! ia brusca ~i aparent completa. .,:d.in ~UI·:~ a rica ~i chiar 0 parte a Asi i a lui H011Ul Neander· hat· 1 ~, is c natituie una dintre marl e enigme ale ar isto ··i 1. ~ I nii 19 . --:19·75, 0 echipa de savanti . _' e -icani, lin. f""_

1 Phillip Lie. erman Ide Ia Unrversitatea Bros n i~ Idence (l;lhode .. and) 9i [anatomist 1 dmund Cr U ' de 1 Faeu tatea de edicina a Un iVBT,Sit'aI ii " ale din '_'T ,)

aven Ca nectieut) au Iansa 0 "poteza indraznea ~H,,' ...

o ca eia oan e ii e Neande nal 1 a 0 ~ ere 'l

ra simti tor de al speciei Homo ~apiens C,"'o-' g?10n ~ 1 S arLIt dat .. ~ co form tiei s ecifiee a cavitatii . cr 1 . ~ ~i Ia 'l·n ... lui' ce nu ' e permi .• a dezvo area u ui lim ~~'

apid si u or inteligi -.i 1 pro, ocind astfel stagnaree 1 1· , .... · ilor s cialei ,- er i i - aco I uni a i,

upa a pro, p e ci n ci . ani . e ce ~cetaI" comp r a tiv

neand _ rthaliene, erani -1 . ai u t

ale sp ciei Sapiens (ad .i si no ,-_

cuti), Crelin a e it sa reconstitute un mod 1 cornp vi ate b cal§; ~! 1 rin,ge a1 omului t, e Neana _ r _ i, ]

'-ig. 4), e iza ,I supusa HIt rior de i' e man unor ~' -

. - .

d-~ pe .. lculator _ entru a determina ell exactits t c u-

,a , pu eea p odue II -a e .. statat ast - 1 ca 11 ean B'

lienii U I te U 0- - n a zocal .le ii, si U,. .m

aimut 10 trop I 1 e ~i nou- nisc,utilor sp ci i } (J to

i bu esc sa a .ie leze aceste S J J' ' .. _..

_(.~ te. c r)· - oar r"~e1 or

c te p ~o tul) se d, t chide direct in ca ~i t

• -

, .

..

.. ~ - .; .- . -., ..

- - - -- - -

-

0-

c-

1

....

._

a anelo 0 Iri

. i Ho 0 ns.. U s~-

e-

i u ba

s.. 1 01-nn

Ie

I,._.J1 ru au" s- e-

..

..

rna 0 te . i.

~

mam

1 nu este p Li

d .c ..

~

I

..

,

1 e in _ ongolia traie e -~ ici grup'u"i de .oa 2Li a ~ cave nelor", numili~·de IDem-]1 rei Ana. , - st imposbil de~ negat exlst - ~a acestor iir ~ J{ • d -clar,a c'e ceta oarea b it ie&', prezeritind 0 serie de dovezi ~Olca11te adunate La a'.3. Iocului in cursul xp dit! i arhecloglce la c e par-

ticip se cu un an inain-:. Descoperind unelte . e pi ttr># e rp n~,anderth lian -- tORo,ar~, virfuri de suli ~. r' za~,dalti .i cutite - in' - .... us dezola t d sert s tincos, dr. hackley a fost atit de intrig til ill,cit ~i~a IC' nsacrat - Ja e 01 turile incrc8rii de a clarifica aceasta e .igma. Dupa

c co lindase regiunea inti e bind p as ~ orri rn ngoll si tJit rile nomade despre P ovenienta unelt lor gasite~ a. a 1 t surpriza sa cnstate C21 toti localnicii erau PIO U d ned ,... eri ide' ignorarr a ei, ,'Popoal~ele de pi "tr:'" ? Sin folonte e oam nii illm ea 2 t[aiesc ascu ~ .. an g ~at Ie din nti . -Cj 'i auzit de e'" ! Dar '.noi Ji in ill im cite da a

c .~ pi-r"· til pViin' ilor aostrl - erau ~. punsu 'i e· i -

va ~iabile!41 Calauzindll--se Ia incepu' d,upa sana osu a '-.I"

. ism al lui E;aripide (~ Cea mai valoro sa calita e 01)1--

1 .. 1 este aeel bun sirnt de a sti ce rtu trebuie sa cread ~;)

ce Ice :Atoa ~ea si-a ~ azut sc:epti.cis . ul serio .dr neina

md aoOOl '"i r-au a 'ala urmele unei. - a ere , . 11 e "I

salba iei" in .taiul Gobia'n ': cell isa llnioc ma ~ 0" sa

e nimale prezen ind zli'~'etur;" provoea re

imen are de pia, a c cura asera carne, 'ega ,'t~'-#

t ,acut·. din 'tend· ne de cal salbatic coada up W a

e bite de Iemn.., IVI. i ~ .zlu, - eputata specialista a nv t cazir s~ studieze s . e - de apoarte · va ;te 0lirld . djn 'p 1~

e . So rie ~ca, ongolia si China. Cetatenl respect b IU ( C _ 0 t, i ~ ~ ne -i, l"lna to i 'gead,ez( 1 ao "'onomi), 0 meni de stii a, arb ologl zooIogi. paleontologi) iburi nor - e

Pas . - - .. f~ au ca '10 nimzi de tip nean halian t ~a-

i c - . sivel . muntoase a" 1 ,sia Ce 1 tala ~i sud .... estul

nun·i Soi . ice (,0 lVli{J:3 ptembrie g' 2)~

De . apt .Ie C mosc mal rii despre l datind nc

·11 secol al xn <_, e I .. 'stfe in 12 - 5 cal a U I lovannt ,. Pia :-el Carpinni solul. papei Inno nti I~, 11 vi ita e Ba 'u · an care S - parlndu-s 'de imp niu - 243 Hoada de Aur pe cur ul i rior al 0 Ii!I l~ ·6 i alianul aj,t ng a 1 . Kara-Korum (ni isi urile

cal- a _ri: su ui .. nperi '_ ndus pe a ... d'

I

..

...

ea

...+

Dupt aces .' 111€

mer t~'1 In ie tului di Iectu:

l,1l11ar - marcat e impr · ~ icil c:" c nditiilor -ele

1 I a '0 t i 1[1 · t 1 n

o 'l1li

ricir ~ r dejn e d sp ~ ialistii SO

.. n ul ~ nii ani p n u a id 11 tilic: 1 cul s-a u do, cdi zadarnice sisch Ictul u a utu f.i analizat,

- 925- t 2 pr Jcs rul I nin radea Pio r z a

a Intr 'ins 0 c·ul~ ri in s ul . '<ill,; ui G bi. Ia I a raH to .s erinds: descoper rnor in II luihi!1g11is~I ~ ncercil ~il, 11U i=3U lost j cununaf ~ de SLIce s, dar, Inters

la e ingrad, e '_I c ato "',ll sovie ic a trirnis c muriic,

Aca rniei d~tiinte~ afirnlind,' razuse - 'mele or

oa _ ni salb ici" ce t ~-. au in ~ iurril ger ice s ~ ._

eoase, ~ ar cal a\'l~ le mon ole i-au _l"[ltal chi: r ~i r~1 ~ ~i-

ele mui adult ..t1lnta d vorat de lupi. Ele se aflau in ....

tare de desc I 11pl ne p ~ - ,~I DOS a pen r a fi n .....

chi r .. i a e I ea ca Ii in a ae "~ ciuda r

, -

sese c -pul ac ,"'rit ell 'piJr d culoare inchlsa, ..

In 1945 un hidrolo din Lening 'ad obs srva in P lir

o erea ra roar sem: n: are ell ea impus .. a de ' .....

~=? ii era ului Topi "L Du ..... 0 h na d la rj ilnire a zari t di n ou un barba t 0] si '£0 r" rt;_;_r JS ~

1 •

glnd du _ a 0 asare ran i tin in tr-o vnle 'si n a til 1:..1 ci v

Sll e de rnetri d parta ~ Hidrol III ae-a po esti t I. ni-

o elc V'I1ZU ,alIil1 U sure en p'" .orii ki rr izi

stiu d mul ego ratii ( s re e~ 'j . ttl IlJ. odisu a .. ~

a unor rupur r de "orone .. - pal ost '4 pe car li d cnum printr-un CU\ In lmpr mu a d ,n mongoli - liZ, 1a.

nnu1 19 8 _, cad ia d , "! n e a .8,.5 - nfii

ta usia u St Pr-o i a

t rirni tlnd ult ri or In P imi L rrexp • i tie a1 ctl ei cere

all do' edit lor ~ li 'tea I' , ndari or "lma ~ i ipsa ne e~

j d eati a f l·' rilor ~' iin ifice-sovi iee i r t, rer s-

.. pol. me. ' ror sorul -so is P ~, or" _iarie-~ eann

Ka1J an si-p ,or - V~ inchen ~i .... au consa r ae 1 a a

81 udi lui ~,oamenilor shlJbaLici " dcvenind .p, .cialisti

, te mond·al~ ~ ac st dorn 1-l1~ 1 tel,

_ ~

inch n, a' n cu oscu p . n \ ro I sa

dii sp e ri' ,Z ia ion ala, S OCt a d _' 1 a ..

n ' in te de eonsti uitea comisiei .. usind' s~ a une

. . .. . - ...

r oasc a e si ' ezi In u ces e rgrne

l1li

...u ...

-

..ti

-l

;,n.rongolj· ~ i kirghizi.l - S- ia . 'illCn .n - s ' IJ? Iln

a esea cu Alma, ca 'e it ob erva ell rnult, ... c · ozita e,'. . i s nt foarte s e i~i. A, i pasta i- c~t si :\ n: '0 ,"'" '·burilor . nomade respects 0 lege .eseri ·~ace inte rzice ci .erea sau rani;rea unui Alma~ 'No m putut descop ri motivele care. stau la baza eoriduitei mongolilor, dar ea ste veche de ee putln do'u~\ secole" .. _ Totu i, . marll . a ,enil salb,atici'-: s-a .restrlns continuu i n ul ime c I lee nii pe masura pa tr underii ] ui _no rno s· pie1ts in zon ele - unde traiesc acestla ~i pe'Pturb;arile'f eenilibrului . cologie, rama

ieschlmbat de aproaps 200 '000 e ani, Camila, calul Ll~ll-

. a "at migarul salbq ic .~j.l, liRa se -st" ~ r pe e, ca e-

.- __ a aeuza i ad _sa omului . ode' n ce ~l i:nt- -o

j ··atate de secol sa. provoaee exti retia U 1_'[ spec .... pe

care. nu le-au putut invinge erele glaclare.., .

AstaziJ aria de raspi dire a , ,0 arne . "lor di - . p e ~ -. · "

te .edusa 1. ci ~ca 1 -0 0 km? 1 un tii AI ai d 10 S

. stul Mongo iei, 0 ona rest -'in -~ W , in su ul e9 ~t-

Gobi, Podisul Pamirt lui. 9i, probabil Altaiul sovietl c, de i mai apar cl odata ~j' in alte regiuni,' c m s-a intimp 1 13 februarie 1974, cind pas 'O'L Musai a lntllni

r . at AI·· i'li. m n¥i'~ p OT. inciel mong e aya - 1- .•leande halienl. carte aserr anatoFi cu AIm au sst

semnalati de p ste . n seeel si m ~UIltii Caucaz, la grani a eomuna " Gruzlei, Dagl1es anult i si liz rbaidjanul i.

u "ti de 1 . .alnici - .1 . ~ta ei corpul c . e lt de .~

. ...

__ iLl!!, negru ca . .i n~ pot". 0 bi, raiese in pa . ~

31. rnai , ~ cia ili" deeh t:llJna. D' pa, cum afirma d .. M . de-Jeanne u fIman - .care udiaza_in(!i.i din 1963 prob e a existe · gru ru ilor can ziene de h. illizi p "_

·t4'i~"" aT~· cercat",c'iar s~ aunice in

S I .' en ce~ti' ni insa . clnta] .. de

reei ... W late di ca zapagube a pe care- "oamen~·

slJ batici" le aduc.e lltuFJjoL"II de porumb siturmelo de ol,

ct rSl11 ~ co unicar] tiintf ice- . us ute in a

e rilor . ie a,,""i S .... ietieedc . ega it d II Ka an

ci t c - lih a 30 de' icrsoa e car e u kut a.re

ap r u cii d ir urile dulci ale ~ Iuletilor din" r-un

1 · t' t 1 !oo'.::..l • '. N ~ tllool • I" uiIl.

an 1. a a argmea paauru; I U (' -aa .a pazrucn cnnp

it. ciin ii a .. upr cluda e 0 ere e,

J

ae ,e erca a - s' aza ,e .•

I

.,

.

55

.. II'

r

·d

..

'"'

-- .0

d~

o gerea _ de clari ic re

iOi

grIp .

rmi ilor

zer gen

asm a ,.

a-

..

Descoperirile ulterioare, {acute in re anii ] 9G(1-1977

e Richard Leakey In I~ enya, expcditiile ranee-amortcano-etiopiene ,,~IARE ~ in Desertul Afar sat. de catre 0::1'menli de ,~tiinta, chinezi in sud-estul Chinci .. au ronril~nlat imaginca general admisa despre aust ralopiteci. Scbeletul unei Iemele ce a trait acum 3,8 milio an 8 de ani (faimoasa ,~Lucy!'-', descoperita in 197,4 in Afar) av a. oase - lungi ~i drepte, Iemu ele sale indicind un mers exclusiv biped Craniul era aproape rotund, incisivii f}j caninii blne dezvoltati, eeea re dovedea prezerr a carnii in alimenta-

. .

tie, bolta palatina avea forma de, LT (~i nu de V ca la rnai-

mute), iar miinile erau subtiri ~i lurigi, COl11 plet deoscor ~ de labele anterioare ale prirnatelor.

lata insa ca, intre 19:al si 1983, a noua expeditiemternationala in Afa14 dadea la iveala Iosile apar , inind ur ui hominid yechi de 4 milioane de ani, _.cRr~ fusese biped (desl avea un cranlu mai mic decit al cimpanzeilor l), lar antropologul - american Tim :VVhite· de la Universitatea Berkeley (California) a reusit sa dernonstreze l~lrnjj S iintifice faptul eli stramosii omului adoptasera pozi tis verticala cu mult timp inainte de a-$i fi dezvoltat creierul

~i de a fi inceput sa Ioloseasea unelte, ceea ce rasLoal'"na teoriile actuate, caci, asa cum afirma Richard Leakey in 19a4~ nimic nu poate justificadeocamdata cauza 1) itru

- .

care australopitecii au devenit bipezi, Trobuic s,a_ astep-

am descoperirea alter fosile mai vechi sau sa +Qnora milioanele de mutatii genetice nee sare unei astfel d

, . ~

schimbari; mecanisme complexe despre cape orice om de

~tiinta stie ca nu sc pot produce decit in sute de milioane de ani .. Probabil ,ea din irnpas nu ne-ar putea scoate ecit un australopitee viu, ce s-ar pnczenta .' oluntar pentru 1: ste si analize minu .ioasc .. -Este putin probabil sa se intimple asa ceva insa, pentru ca, Aus'tTalopit,hecu.g alricanus (fig~ 6) s ..... a stins eu 2 milioane de ani in urrnii ~l~

Dar au disparut oare tati australopitecii ? Nan rallstu brltanlc Frank Lane afirma cu decenii in urma ca p inre eele mai enigmatice fiini'e din jung a afliccnA se nu mar,a fclr'v indoiala ~i omuletii depadure A,gogv.e, 'upi cum serie Igor Akimuskin in cartea , p'e uMnel~ U1WF _~' fa e rare sau lemaii11ti~1?.iter.,· (trad, in lb. rom ~ os, . d. etiintifjca~ Bucurestl, 1968)11

l

1

.....

..v lutiv ,-

e

"

c p~-

, L

,.

a

..

. ...

a

.... ....

eo s ustra op: tecii tr t' 1.1' ~a 1 " de

.-1<
-a
....
·a •

1
.... dOn ul
ce po
e s-
...
u •
~ w ~ •

e

-

1 I ~ ~t ~ .
- m a l f • pI
~. .
ul ar o prlVJl' 111 abila, gl t ul 1 r I occrul
r fl • ,. • d • ~ .
nai a soun pI' J ra 0
oblet 1 .. ~
U L w~
• "'" acelas • ~ Ie
r er lil- imp r
nului Ri ~ . bine c ea ce ap C'u ''. Cit des
Ul t
fe ' ~ • eder choneba 1
el 1 e m run on •
~ ~
. ,.
,." el h~ de • 4 b[ al,
o· II ' e a s
~ . d . . ped ~ ..
PICl ·e I • - 1 P II 1 u- enea d 1· I i

j e n ne pot uc d d ".e 1· ..... u am

.

_ eo .. 1 n'"'l a ~ a ape

", Sa Ii ~ti" ~ bi t ~t ~ P rov ie' peste ili all

rr zoo 1 Se

pie -d piteci

raomu 81

,

simplul . e d

'i icanl c dispu e

ea w ~. lor ...

~

1 .. u

CIt . in e n

r i, ~I'" mirrind

iile u desc p

r~ as - u t scun pa u i

cunos '"1w 1 . PUla as .8.zi ? Cite (linn e 8

~. disc is pe baz info .matiilor 0 1i.-

r ex lar D- L rnai ai ns oi z ·

I-.! .IIIIIit. • - • ~

an' osesi ern Q ~ : ,~'

~

-Ior ur il .. epuse de ex ilor a ori ~l

'n

P ids uturor

i "lll tr 1 i ?

mp ai 1 S -1 S ituie i · i · d I i

·pus;- .p~CL se cr apina nii '

. ~ : II: 1 panda ( _Ii urus 1 l.9 ns) ~i m r le p( indr a mel a ene-tt)~ arele p~ nda (C l:o.~ dup, opi-

L ~ specialist a erica i OlllP . ~ tft

~ ~ + lia ,,] urma 1 ~ in se .. ~ r U i is

~ pan) L['a~e5 urnai I C ina . a st d s .....

rit 1869,D( r primul - .empla: a putu ~ capt ru

( :l_ b i a I ~ an ul i I 3 C e c·¥ I p a ca e-

I ica J ·5 rovinci ic . uan

a l ci ost ca r.gr c p. cizie zo . 1 .. nde 1,"a,-

i vie ac asta s eci de urs . ar se h t~ne~te num i leu b· m-

us i ar 0 Irt moasa a c .. 101·i- ~~i in ne · alba I _ OJ

. ~~ in ar ii a5-193. a f05 c() p ura intlmpla

~ giu haanxi L n pa a gigarr avind a al .'-1

e e caf'enii. pecia i~t.·~ I' U tVI 1" j atea " .. 1 Beiji

consid r~ ca Iae ~ .d parte dill tr-o sp ie disti -l:taJ a treia

-

.Ll

- DJn' In c nat II

..

f

os

.,.,

1

r

FJI"_ .....

~ 1,

J

-

""f' 1 !, nEs'te ·,fo te lllalt, puternIc, poai 'a il11Br,aca inte di 1 pi i de ren, bine ajustata pe corp, nl] poate vorbl, dar luiera ~i alearga repe e (~.~). Se pare ca nu eunoaste 'oc ,i ar vineaza cu arculor! eu sulita (UI) Adesea iura peste 9i

arne din locui 1 ele Izolate, dar nic·odata n-a atacat omul"'~.

Rapoarte aserna atoare provin 9i din Muntii Pami ~ sau din Caucaz, da unii savanti savietici afirma ca acolo -Sf! pot produce confuzii au Alnta ~i KaptaT, anIasilele l..IDOr. gru~, pu i neande thaliene despre care sc ~- ie ca traiesc in ZO~

nele respective, .

In India, Departamentul Silvicultt rii din statui SikkiIrt a anuntat ca dispune de fotografii ale lui "Y ti' si benzi

e magns of on p care sint 'inregistrate stt-igatele acestuia:

S · 1· tii ,. d ~ Iii ~ d IJ W st d Ii '" t ~

pecia Li1 1 ill rem consi era ca aces e·.· ovezi nu SIn -L:l·UI!!II:

Ci; ce ~i au inC~lIt ell eitiva .anj 111 urma d ampla actiune de. cercetare In. Pare -1· -, ational Kancendjanga, u de se co strr ieste 01 retea de ebservatearo dotate ell statii radio; mstrumente optice si .aparate ,de futog:r,afiat, Se preconizeaza; de asemeni, ins alarea de capcane §i posturi de

Inda si censtituirea umri corp de alpinistl ~ vtnatoriieare sa deserveasca permanent acest complex, Din nefericire-' asa cum 10 bserva ngentia France Presse, proiectul Inaineaza foarte lent din Iipsa . e Ionduri,

In eeea ee p iv:-:qte Ti etul, aeolo istoria lui lYeti;:~ este mu t mai Iunga si mai complicats: Prirnul european care a patruns arline n regillncc MuntiloI' Himalaya, m 1899, a fost explorato ul' Weddell, Cartea sa" n Hi1nalaya !;, m ~ ~ i on ~aza desco peri rea un or urrne a· e· anato a e eelor orne-

nesti, dar malt mai mari, imprimate in 2apada in Treca-

area DOJ}.l(_laL De, atunei, aproapc ficeE e expeditie care , strabatut Himalaya a adus noi ve~ti despre fiintele humanoide paroase, e1.l aspect de gorilu "urla!?a!f~ care ar t ai ecole. ' a inceput, zoologii au refuzat sa admita ca Ia mal- .

.imi de citeva mil .. e metri, aeoperite tot ~mpul de zapada~'

pot supraviettii rnamifere ~. inc~ antropoi e (desi ,,"""ieti'l are n rners ' xclusiv biped, ceea ee nu este caracteristic antrop9idelor.)~ Expedi' ~I!. pentru p' inderea aeestor creaturi au fest crganizate ""n, 1·954 (engleza).. 1957 (amei'icana, condusa de r om Sleek), 19S_8 (scotiana) 1959 americana), ar

d 1 i. it t ti ""' 'II • f

U au usa raci un rez a, cu· excepua gas] .1111 unor urme,

Interesul cercetatorilor a fast redesteptat dOlla decenii mal ~

67

...

· ~

firxiu, cind \ lui de alpi1~lj~t~ ce s _ ntr c ',U escal d ~

,verestu.l a s trinsD'oi dovezl, pt Intre care fotogr afi (1', .Yeti ~i die CUlCtl§U 1 ale acestuia, Printre cele m 1 recen - orobe s-au remarcat fotografiile Ul m lor desconerit ed'

alpinistii britaniei condusi de' i OM Ed rards _(cal-'e in ,1- lea riului Hirku din Nepal, au fost ttrmi ·iP. ell tipete fu .... rioase de 0 fiinta ce a preferat sa 'ra 'i11i asounsa) ~i rna -_ tria unui faimos explorato , englez, Lord Hunt, car a escaladatEverestul in .1953.

Intr-u articol public' t In prestigioasa revi t~ b it· ," ~ii. , National Geographica,l Magazine';: la inceputul anilo ~ LoI d Hun scria ca" :in 1953," a viizut si fotografi t ~ in

aceeasi zi trei se 'j de urme ale lui "Yeti "" situate Ia 0 ina ~jme de 5, 000 m, tir ne asemana oare celor descoperi e Ilk r- fl. lull e: pedi] e in Himalaya, cea din 1937. Des i am orentele pareau proaspe e Hunt nu a zarit nlciodata un "Yeti"; insa nu - are indoieh asupra exlstentei acestei

creaturi cu car actere fiziologiee de om f1i de goriUi" Explo'a.to ul englez i~i motiva con, in g ere , ~ prin numeroasele

- marturii ale serpasilor' nepalezi, dial' ~i ale alpinistilor europel i, care i-au povestit adesea despre intilnirea Cit ,.Yef,i'" insisttnd as~pra faptul ea acesta se fereste de om cu 0 consecve ta eel p utin s rprinzatoare, d at Iiind sta iura ~i for, a sa ell totul ie9i e din comun, De altfel, in tarile de limba engleza s-a incetatenit denumi ea dat'" 1915 d, un alpilust b!,{tanic glumet : 'lThe Abo inable "now Man" (, 'ami abilul om al zap zilor") ~.i ,y'eti" a d venit Ut1 pe 50- naj de co nicsuri sa 1 desene a dmate, at ati de popi la ". c r~loiul Donald .. Zoologii conside ~~ ,JP\ _3. ca

indicii suficie .te . e tru recu oa~ e ca ' a stii .. ~c~ J! Jn e

se po I gasi aces e do rezi c n1 j011ga oare ~ --

Probabil ca cea 1- ai scrioasa pnsi i itat de a-I intilni pe Yeti" se intrezar ste in China, Primele informatii de acolo a. parveni -. abia i 1 Iunle 198 I J cind rna "\ele coti ian , in Shanghai "Xi1Imin 11 a,~baQ( a pub icat rna erialul

semnat de un specialist de Ia sectia din rw~uh n a Academiei de ~ in .e, Autorul articolulut anunta descoperl ~ a a nu mai pul~n de 1 000 die ampre rte gi,· ,a "ice ale unor picioare de h rnanoid, in masiv le muntoase din ce rul

tarii. Cea mai mare urm: " 'a 48 em 1 .i .es ectn

t

..

..

-

s

_ 3 c lEi~· m Is. de ete ~i alcll~· ar P' sul crea tu ii

1 ~s z m: s a ,oOJO m . unai n ..

A t rm t Con -es ' ~ ~,i nal de et og ~ai" · u t la

11a . ghai in i111Le '93- ~,i .cotidianu ,.1,& i 1min anb ~ 0

~ P rodus integral in: r ',' 'tla profesor ui ot ia di ec ....

t rul Institutului de C cetari- Istorice al Academk i de - :_;tii te . - ociale din pro ~ acia Hubet." ml nicarea ace ui

~~c intr-a e ar ~Qcanta· .amintind iptul ca ~ fir II ~ ~ despre .,0 mul zape~zI1or' ~ pe car e 'lc;calnicii il numesc

e e - s,.. P", t intilni in ocumer ele chi ,eze i .. (

i?'CU_' 41000 de ani, Li Jian areconatituit port "'ethll flin!e" 1 1. ca za c multa preCl~ e; oplrrind c·l.', e: istcnta sa s 'e

ir disc. bila. ,'e .en i deci, dup,u- toate ra, oar, 1

1 primat de 2-3 m ina1lime, cu ILl igimea m eli a taIpi·

e 5 em 300 k , gre _ ,8, C e Y, e "c1, siv hipe , c in

- an avind unek frwsaturi'·n1~'e' eurp faa te U;sC 10 acoperit en par roscat ( carte ·~~ar galbui sau c nU91U-c lbi.ios), ilete lu gi de culoare.rosie ( earae' eris' lea sp cific m 'na nemaiintilriita la marile an opoide) ~i ;regim ali-

.ien ar .omniver; cu preferinte vegeta iene, Se pare ca

n 1 cun aste focul m foloseste l1e te, ,U are j .··aj ·

culat (eel putin 'nu a" fost aunt vo: bind) nu a e ~i:tt,1. sociala (traie~ e Ill, euplu i c re-si c esc si gu e , "i)~ u ata a a nul (se Iereste .' e lar,a ~ sa-i fie eanl'-" ] lS[).

Dovezi ale fap ului ca se apropie mai mult de m decit de

na ~ l_t·· : .) aspect j ana; ernie (chipu] eu ai cade puti pronunta: e ~i~ ochl t a i dar a ind rnaxilarele rm It ie, it -

In a ara.; brajele mai sc Ie .. de- it Cloar · talpi

c ploape '0 lerl ti, - e · degetul mare S 11'1d pa ~eaza lU]

e eel lal e) ; 2) faptu] Cla, l!?i con truie~te u 'I de euibur i laj ,strit aple ite din urmbus, in care doarme : 3) ]._. xprim - du >ter a plinbind ~i bucuri rlZln,· t ; ) mani s:'"" curiozitate ~i i telig,enta ceea c nu se poa .e spt 1.0' spec .xe pl de p we bori1 . ~

In urma ac s ;i a .ticol ~- i il r publlcate de naj ri-

atea ani or ziare, pr cum ~i Ide bule ~. ele informa iv

~ .. ate I e cademia de f;)t.iin~e a R~ P. Chineza ~n limbile c _.. ez~, englez,a, si franeeza, oamenii de: iint.a dill. '"ntrea . a ume au p, itut lua cunos "n~a despr tulburatoarea enigma n .o .ru ui maimuta" ce pare ades a in p .... durile C in i, ateresul -stirni' de aceasta probl rna a .deterrnina revista69uris Ma ch" saubli In ~ a' ust

artieol ~a 'ulJrca.. osarele Paris Match"-

I .". •

Iri or a sebite sau ienomenel r ell lo-eau.

...

. -

iii

-"i "'-

I

se

'~1

" 0' a

u

-

+

-cla: ~ 1 evist \i arnerlc 11 tOMN (i' auat i ,. j 983) : ,

o r" lsi lea's enea ] me trcbuie sa fi ai 1

.. a ic . i c i i buni f i ic 0 ~ ba C 1 1 ~l m

~ n '- . I :;;i sa dispuna c un b ra or (I istica .. 1 nde asa ceva ill Shen tongja ~i de c - s-ar tnd letnic ~ ~ ie ....

t rii lemn de aeo 0 cu ast l e misfificari cind

nu 'I aduce I ec nec~ zuri, Btl Litor ile chineze . e pre .....

Kind as men' a lUI e ? I m s-a 'utea· I- 'ia U 1

pe sute de kilo t i" i11 p~duri inz e ~sibile si de ce . o· ms i acnl .ride sint c Ie m i pu tine sans de a fi ~w site ? I

. n 1 po uce si a1 probe : ' ani! di Sh I

. gillni: b· ntui te I e "1"" r n: au ing r

part 1 creaturii 1 c pro 'Ii. tati eu "a ~ ~e. ArJ s I Sl',P 'IS l~ t ~~ i s 7\ datoreazs I ptulcs rulte ft milii pa tr aZB rn

par 11 fear e c i rase la st ~~ ii lor

'oar ~ vi a.tori 1 - utili' intre hina), . - el die

pray nind de p teas a c mplar 1 1 UCiSE cit si eel 'L .... lese d cc cetatori ac pe arborii batrini (ca si ursii,", "'"

r 11 OJ u bie iul aii -9i fr spina' de Be ar f asnra II

os ram ina a SeER . poi trimise II ~ 0]' i-

nezi ~] s air ~ riu re rc echip pr fes ~U]tli 11 n

Guangzl . ,0 de la Coleglul de Medicina din "hi han, Dup;

e ... cp --' -. iZi prof -luI Hu: 11 ad" 13 ~ 7' 1 act - is . 11

esan elor .ei· ite d ~ ae si t tn .. a ~ e de c 1

u nan d cu 'I naimutel r .. To u · est oa d '-

Qnle1.1ESC'~ P ~ofes ltd arne .ican ~ 11k Poi '". ~ (tle Ia

"a d ant -opol le a niv rsita ii . i 0 in), arc n

ce a al e prot ~ e ~rele dif ri 1. El a cite

1 in per ~ s _ . ai rut. a rie flii a~ u

sa con a e ca in zo ele unde trai te aceas ,.J • peci I

rara eren" e te men i nat foa ~ . I des. ~ l'eso.ru l lui-

... e ~ c ~i I. Desi u m,e _ e' eren C Te 1 ~anl

le z:- r-a ~r 0 a ~ ap e i n a~

c re u-au fos - se u ~o. in fa.l' In" ojal~ d ._ i spat e unor malmute au ii", T(,Lu s ~ cere t a -ecun scut ca nu aree xnli

.x mod e alimen _ ,c .

lei ana ice care orii

at5 d maimu -le auril.

Si tctizind oar el d .

..

J

a

~l- '

, ._.

pe 1.J tor.u i 1 de

• •

111

C: i11C'"

1 ...

~ "

c riez ,U ct

scss:

e -wee " t r ii

ec

.

]

. -

Ie

-

jI:J lu

• I

11" ~ C a m: 1

. 1

re

1.0V ni d a juris 1 c

~

,.- e

e 0 presup S

din Sh· g eren" in .......... r

......

care a a

· 1 .

....

or un ..

... ...

I ( -1

.

1"'.0 L. .

,.

I

• •

mall

o p

"" .. .... ....

.... 1 a p . Ll1 lOSU,

1, l~~ indu-l sa p far·~

e e c .... : uZ ascul

... .

sa I

~T ·t · en: i n t

lui . e'~ .Yeren ~ · r it

~ _ .. ::J.l,a,zJ urEur ·11

(ca s" 'un le sp .ii ... 0 P z

·lsuprc: au de or ·e e

...

aa

n

..

pa~nlc

jI.

e n 1

u azdui

neral cornpo arne ntul a l~aI" rez 1 rat. Un caz e ' icatbr a

. ce ) imi _ ~ iu: a d

..

, iud" le

1 cuiau 1 , ~l~l a fast

,,1J11'. iI(

erri nu ] ~ 1_ far" d

..... +

r ~ p 1 ~u ..

la 0 +t ~ eol gu ru a se rue ;. de: p ·

rent 11 "l ~i a crezu c~ fr ~i· Sal i1 · a 1 in ri.

~ la n ~ a de 1 r J sire ~ - tiln i

1. ela

H .... E J-,sa, la 11 ~ r: i

I b de a]

..

spre

\ S iga ,1 is Ia ~ ~,

II mp._· a 11 ire, _.

~

-ve 1

I chen

- ,

1 .. ....

..

'"

ri ell

...

a n

o rnarru i un fin 1 de plina zi j ~ rn

,ea , Yere ~\

..

e

..

:T s- -

rici un rE\u, ~ n c 1~ ins

a, .

nu 1

~

mlnc· ~

_ta

c 0

....

i i a · ~ a]. t}~

e si Iru a

r

1 Ie .. 1 .'

~ - • 1

erl ~ 101.1

Iind S· I11 SC ri nb 1

rc sp e pe __..___._

..

e ca i~ r S su

e ede p~ rul ~

i canti~a i z~ nice de 1

p~ .b _·.U

~

I )

t

..

In - "I

la de

u ~.._

uiul si t

...

u

....

a oil s:" -si ~nfl'i eze in tinct . fap CU110SCUt ill d sori cit si de explora i preveni i sa evi e situatriie lii I·Y de' ace t ge . Revis "t;P' ris 1'v1atclt i amint a C Ie'.· , ni m ur .' L '0 0[. emene intimp -r, a inceput amuzan a'~1 ar care se putea sfirai "au. Ast el m timpul f'ilmarilo 11 18 noua serie ,Ta1'"'~anl (inceputul ani o. ~ '80)-' riasul uran-

u .a d es _t special pentr _ aceste turnari a dey ni tot 11 · nerves si nirm ni nu semai p tea intelege· cu el, Chcrna' die ur en1a~ dresorul a fost de parere ca anirnalul . ste ... gelos ~i '. cerut intreruperea filina ilor. Regizorul a re uzat sa ia 1 se "i()s ~rgunlel1ta.ia '. pecialistulul 91 a continuat, pina intr-o zi cind urangutanul a ., ce cat s ... o ra-

easca pe in erpreta pri . elpalului rol e minin, ac ita sueez:-" Eo Svenson. fost nevoie de efo . rile intleg"· echipe de ilrpa'l'e pentl u ca ia·'" ~a actri~a ceo recuse ,P -in . mati E deice plaeute, sa fie sooasa din bra .ele antropoid 1 i, ca e parea foa ~te hotarit g-O considers ropri e a-

e·a sa exch siva, ~

t - 19B1 pe trentele spitalului g, ~T'name I':: din satu J agburaka (Sionra . on ) a apar t 0 feti~a de 5~6 a j, d spre care se crede ea a Iost rapi a de bab rini ~i creseutr i . en ai ca 0 . ainl~1t~a .. Nu poalc 0 l oi, 11U merge iI po-

zi ie l"ert~calii (de a tfel nuschii gaIn ~l01' jj sin rofiati)

a si maninca fala sa se ajute d InA~ i, -ial 1 ceduca .ea ei are ~ .P os ibilEL Nici alacal' 1'1l1 se ~ti cine ii sint- pa in i1

u cu ,aju· dill ~ It ~ 1- sat 1 Magburak: dar's e-"

clalistii sint SigUl i cil a t it ~ a t-· -11 aum i p 'in re

airnut, · ~

111eg~ 'ur:-" c ·e ~ ~ ile d ntr . 0 1. si", .. r e 11 ,!" 11U S-i:1 sell1~

-'at nimic asemaniit " e d toreaz ~ a cas' 1W situ ~ ill; e ....

- .

a n ei spot i e, COll1pO tarnentului · omcnesc ,1 cr a.

lri· ori II .iasu zapezil ". este, p' ~ si simplu, un fimi ,

cum afir ~ Li Jia "

SeERY a. ~ c pu ~ . re ,a tir ile P atru oms Cl ex ...

., e'1 ie in Sh _ nnongja : numerosi vin ~tor", cerce 'c~ to·i zo ....

log~ si calauz ocale vor eerceta un teritori re a .". init 5" i .pa ~ti - in ZOI e at'a e (ca 1~ antier Ie r'heol )oi-c a ,"II [a 0 cara n 1 rna: mar ). Met a ' e- preco iz te sin orne si eficien . J :lrla echipa e tul ul .asofist Cut lips ~te. Ar fi nev le de p-us i cu tranchi izante ea-

C~ te eobiectl - si #0, ~ at 'i 1 c nrplex de

7

'"

_"

c

I:

cas anel:C ,.

..

#"

..

..

I

'"' !II

-1

..

mod obligato ·iu deelansatorul procesului de um, niza 1.::. 1 n crice caz, G igant a pit ILB£tt s ori .."mis sin g-Iink ' , Ye re 11 ~ r-arnine 0 adevar~lta minune a naturii, supravietuirea sa de-a lung1-11 a milioane de ani reprezentind 0 perfo .manta, ell atit mai curicasa ct cit in 'anatomia lui se imbi 1ft carac . 1· re umane ~i de maimuta, mixa ~ care' nu Javor izeazti evoll[1ia,.·Proiesorii Huang Guangzhan ~i Li J'ian sint de' are ca fiinta cu plete roaii poate sa fie ceea ce sugereaze Krantz, der 11U pot opta hntarit pe11. 'TL una dintr e ipoteze .. _:Pina nu vom dlspune de date suplimentare este prematur sa alegem intre G·ga1ntopithecus si -v:eriga Iipsa, Dar nu ,ad ce altceva ar putca fi ~~ Yeren» ~ s declara prcfesorul

Huang, . . I

Revista "Par'is MQtch~{~ menticna ca singurul _ runct asupra' caruia scepticii, entuziastii ~i prudentu sint do acor este necesitatea capturarii unui specimen .intre.g de ,,,on al zapezilon", de preferlnta viu. Se pare ca asa ceva s-a 111-

_jffi.plat. acwn ctteva dccenii. -

.J , -...-r-" ~

Era in anullB42, eel rnai singeros al conflictului chino-

japnnez (1931-] 94,5). Liu Jikllan (astazi muncitoi i tr-o ~abrjca de jucarii din Shennongja) J§i aminteste ziua ir care Regimentul 75 de Infanterie dill Armata -Cominda-

- nista (Kuomintang) a traversat satul sau natal, !.,A\"e.~111 1 an i ~ A uzisem ea solda tii au prins un ~1 Y eren» ~i ii poarta cu ei, Dar oamenii din sat n-au crezut z ronul : se . erneau ~a nu fie 0 mineiuna, caci soldatii facea u totul ca sa-i prinda pentru a--i inrola ell forta ia armata .. 1\~.a c.a, Iapr pierea regimentului, in caseen-au mai 'al118S dcci batrinii 9i copiii .. barb~tii in putere ~i femeile tinere s-ai ascuns in padure .. Cind trupele au in' rat in asezarea noas., 'a~ eu -~i alti bail ii mai mici. am alergat sa le vedem, In

prirnele rinduri mergeau doi «Yeren», mascul si fernela, !~gati ell lanturi grele .. Aveau blana r ~'cata ~i plete Iungi, ·

rosii, care le cadeau pe ume I, Cape' cle le erau mai Ina i decit ale oamenilor, cu ochi neobisnuiti, roaii, maxilare ie-

tji te lP afara si buz . grease. fenl.ela parea mai tiriiir[l, COEPl~ 11 era mai zvelt ~i avea sini mari, alungiti, Masculul, Ioarte .at 'in urneri, me ~geapulin aplecat inainte, plingca amar-

nic ~i lacrimile ii udasera toa ta Iata", _

Dupa cum arata unele indicii ob inute de Li Jlan i

] ~gaturi'l ell urmarea acestui caz, soldatii gomindanfsti ~

r..

pr IpH.tfu rni cindu-i

satul

.III,

a 1 ~

. .a atit

icle e

I

.rna confirm

e

t

..

I

fiind descope .irea in 1963 a fosilelor de Kel1yapit1L6CUS

_ (vechime aproximativa de 12 milioane de ani, dl1pa Louis

cakcy), varietatea africana a aces lei specii eatalogata llnediat ca .protohominida iniiiaia ", In zadar atragea aten'lia Richard, Leakey asupra perieolului ~i inu ilita ii con- "II struiri! unei mit. de cornplexe eorii a evolutiei specie! umane pe tcrenul subred al unor descopet-iri Incomplete care puteau fi oricind depasite in importanta de' .altele mai reccrrtc ( ;OMNI ', martie '19B3)~~~ Problema fusese cla-

sa til : ODl U 1 a vea 4 milioane de ani: Nici mai In ult ni c!

l

• •

11al pu nn,

. . lata 111sa ca J' la srir~ i i III anului 1 9 a 4, 0 echipa de ant.L~opologi japonezi ~i kcnyeni gasea la Nachola [Kenya) .1BO de piese Iosile (rnaxilare, membre, coaste, dinti etc .. ) apartinlnd unei rarnuri anterioare scparard dintre Pan- ..

, vide (maimutele (1 .. ntropoide) ~i Homil1ide, .care a avut Ioc acum aproape 15· milicane de ani, Osemintele'<-> extrase din lava snlidificata in bazinul a ceca ce fusese probabil Ull Iac ~~ apartin unor hominide care au trait cu 16 milioane de ani in urma, ,,30-40 indivizi (barbati .. femei~i copii) <..:8 nu erau in nici un caz maimute ", .dupa cum aprecia se-

, IJ] expeditiei japoneze, dr. Hidemi Ishida de' Ia Universi-

tatea din Osaka. :-:

Far§. indoiala, .ipoteza ex istentel oamenilor apartinind speciei Homo sflpiens la sf'irsitul erei mezozoice, in ere. taci e (Rd:ca, acum 1 '0 de milioane de ani) .ar fi mai rmn t

ecrt ~ocaTltai 9i totusi, .. In albia . riului Paluxy delinga, Glen Rose (Texas~S.U.A.), identificaia ca fiind 0 forn atiune geologica din eretacic, au fost ga.site~ in 19,3'9 sutc de urrne pictrificate ide b ·on ozauri (fig. 7), dinoza ..

'"i .~i. tyrannozauri; lIB cijiva metrd de ele, amerlcanul

r 'Jim Ryals a des + ~ ri ~i decupat e pcrtiune de' 801 pe

car e a viridut-o do ti ~'t 1.-· C. C. Cook din oraselul Cele-

. ~ _ ..

1) U n e ( exas ~ . (J . '- 14 iloeul ei era irnprima ts. a am-

ren :t. de picior . ~ lu gimeu de 45 CIn, care aparti-

nusc nd ~ scutabil 1J L._ -,-Q 0 sapie·lt8 .. ".

- 9tirea 9- facue senzatre si prof" dr, Roland T~ Bird de Iu . laCllllatea de Paleontolosrie Vertebrata a Muzeului Na-

ti- 11:aI American de'$ iinte Naturale s-a deplasat imediat 1<'1 Glen Rose unde se descoperisera intre timp alte davezi

r ale prczenjc; omului in c .etacic. In. JJl\ratu1~aZ H1.story~~ .

L

...

'.

ee

, lJ.-.J

10

.aci

ere ucic), mpren ~ lsifica V~ ~,Quo era e ~au contraf ell e

p . ~ 4- S I~l n u fi e _ Wf.l

c ind i de a ... le-ar fi ve ~i ~

c... .. P 'I le 1 ."l ruci

~ als 4 i

cesto ~ r) . ~ t u fa 1J ] t •

in mez zoic lC-it i (1 i':l; 1

I uie sa . i ' Clst u

.

I a t a ~l r· -' i L in te a ~

: "A -in ]11 v

zau ii

g·c:' Q t ilor uenestit ~e de 1 (J 1~t1 tuulurn iI

.. ~

~ 1 ,_

" .

rm[l, nu pel ~L!U

; toaf umea. e ci id l1U U .• rede ~.'

· ttific,

De 1 f f 1.

e€ n 1

d . i celJ Uo . .en 2rp "1 1

t_.: d a" entr sp "e

...

Piiritei care s _"

- U ]J

m 'I

.. .J

ptarra,

past!"lll r du

.

1

ac .esibi In gie .$1 b

-

II.

1

.w 2: aiu ll , lui: un

n-

u

e

le

r-un

11

o

a

1 1

...

s

...r

1e - au f@s

U 811. e

d u i

..

+

,

10

-

In enzatioi alY d S operire a -e on

st uie lllsa Ll ~~ , , e d 110n1" id asite pr! - t e eele a· i urierri or: citeva a- pi ente d pici r gal aparti ind

n ad c a ~ unui 10m 0,- cr II ( P Homo sap ~ e'11 -" ssi is).

Dar aceste ur ne a fast iI "p lm t ill eretacic, ac lTI ap oape 15.0 de rnilioane de a i, cind platul era aco erit de un strat calcaros moale. Specialistii sovie rei 111 de

~ ......( ~

acord canu este v .rba . e un als, ana iaa la microscop

.ele Ind fapttd eLi pietrifiea ea solului g.-a produs ,. tl'laces geologie normal, dttpd lasarea ampre telor de 011

~ '.

1 mozaur,

Urme de hominid urias au fos ga" ite "I i in 0 ~n a iunj cr: t cice dip statele amei Ica 1 e Arizoria C liforhi a ~i ew Iexico, Dar mal uluitoare decit acestc ampren e sint ce _.}i~ite in format",ulTiI geologice din 'carbe11ll r eli 0 vechime de 31 0 milio ., n e de ani.

In 1 marul . in ianu: rie 1940 al revistei 1 Scie~l '1 'ic Ari"lerica- t~~ c 'I ~ et"", torul .Iber C.· no~alls nublicaun ar ~ co

....

ae a facut Ilva Ja tim r' ul "espectiv pe t~t r apoi sa

ie ,.. gr~op t . ub p rtunal ~r· S ra -tt "i d nit, re ce se a~-

ei peste .ice d escoperir in co - iorla = ~.T '}B . nrbo 'i' 'e-

• GUS N. y8t ~Ty' (>,1\iis er?tl d~1 Car' o11ije'l' i). lalla c a

...

~a,gmen e ek c e t : In f rna iL1I1i car onifere di .

J .. ia, P n S)T 1 ani a, ,;tr entuek Illi 11 i si S )l 1'"1, 1.

zindu-se spr M est P'll1;:- la 1tl tii S ~ Q i au f'ost d sa - p ~i, uri 0 rie ~~·i c 1 ~ gimi de 1 . ~'-25 C '(EO.. Da c"

1 u.t, s .~ rn t 1. sau nairnuta s _ L1 cluw r s amo~ U 1

e 'I' a celei 11.r 'i vechi mairrn xista in e' ioada c

. ni e I~} Indif _ .ent (e fO'L( a sau stati '_ 1ee: sa, . pe,:: s

nu, atunci intr aga g 0 ogie n10 __ .na este . It g esi LS

in ~lt tcti geo] ~gii a," trebui ~a se las ~ de 1 S :lr~ in' 'L

mare, stiin IQ resplnge, eel ptr in in prezent, ipe ezu c: 01111;, a lasataceste urme ill mi u p rioadei carbonif r eu p'r - ]3 iile s ~ pici a -'et ~ e b· z~ fJtograf·i Oi~ a ester ext ao di are escoperir! :lg. S conehidea ! pCollse, in e .uceotarii unei singure amp! ente de aces gen ea e I lea a aduce . )0 ificar-~ m jere in g ologie ~i an -" .opo 0 i ..

Da 'Ii este 0- reo so utie i. rare aces -or do 'ezi ? In . Peru 'pe ari t. 1 platou Marcahua i (afla 1(: 0 c:t t -

t dine de :3 ROO de etri) au ost gas" ill 195 'Stil1Ci so -

~

t . n fo .., dec. i] ~'J V I ci lei st ILl i( all] - I ale' n c J ~

1

I • ~noscute amerindienilor) ~Lh .gliptodoni '(figt 9) disl12.tu~i. .

cu rnai bine de 25' milioarie de ani in urma, L, inccoutul

. - L

secolului al XX-lea a fast dcscoperita In 'I'iahuauaco 0 ~pot-

terie" pe care e~e redat ell mults acuratete un-to odon ~ ~ ~ di p ~,rut si el acum peste 1-h milioai e de ani.

Perefii an l~laltasupai din .Marele Canio ~s~ U.~~ ... ) sint acapcri i C su e de imagini ale unor dinosuuf.icni care au ait in [urasie si cretacic :; bron ozauri, iguanodoni, ~ ran-' ~ nozauri, stegozaurt., Lin,gaAcambaro (l',le-xic) au fos1.< gasite in 194 statuete de lu vechi de citeva rniids ani et -'e2entina cat. rinocerI carnile si dinosaurteni din era secundara

(i guano doni, bracluozau,ri ete.). O' pictura rupestra din

zbekistan (~lcche Ide peste 6 000 de ani) are ea personaje priricipale doi dinozauri bipezi, Ioarte aseln.anatort igua~ nodoni 'Qr.. n (1 esen stravechi sapa pc 0 stinea de ~ ulga Big SandyRiver (statul Oregon ~ S,-U~A .. ) reproduce irn ... - r

gil~ea nnui sLegozaur~ . .. ·

in mitologiile popoarelor din Euro'pa, .Asia, Afr:CCl, ,me ... }~ica de Nord si Centrala sau in lucrarile unor ell 10SCll.-i autori antic! ~i medievali se pot jntilni nufneroase .referiri

la ,dragiJh~:~,..._ _"ept~le urlase aserniinat'oare dinosau rienilor preistorici,....

...II:! _

..

t ule scadril :\ .Super ·t~ree u ...

in, ~l lata a 8-:1 Amurir ~ n~ a Aerului au 1 -

d . 11 gres 1 - g ad i 11 ZO 1 ~ ... {I di g rm 1

n e"a~ I 1 U "'" te de U. hen. p ~ c-

o bomb ce si brizan e si-a des~ i ~

op a ersot alul gradini' a desc perit, printre anima-

ele rar c ,. I Ida r e u turor malrriu - 1 . ~ antrop ide

icl et rc drept irripanz i pitici". Dupa Cl scrie ki

1"" ces e .au .ur le C 1 u rnuii 'a din 1) ~.-

ina ,¥ i1ar';; ci a spznm p ~ ec . an na a artf

antia r.i ne ~i ~ loziile bo 'ibeloi-. Infernul dezlantuil

zdruncinase si t mul ne s, pr voc du-l in ar e

.. ce \.: b c a r l: i ~ ase I .~ Lra " C: cr- -

""""i

• _.C ~ OS or t bse in mpoi am n ul ~ stor an rn: ]

rieobisnuite, paznicii .~i ingrijitorii . 'adinii zo Iogice a Iu-

ra n . mul d cit tia pl ic .a renu i ilo ~ s cialisti c r

e se a_I· siv d s 0. bilir 1I or fizir. ice

ene pe za « isec .. 0 \ AL 1,8 SO . lul 5 C iei

"PM ~, sus ~ 12 ca impanzeii - ari ~i c mici nu ~

Intel 0 au int.rc ei, Cimpa azeii . ici "au arte vio: i oei bili. poro i u ~i g s ~ culau i su le i , ~

e I ,. s dis inge: U C ocalele c si ,9.. i

ra s· gu .atici ~ i nu score u deci a reori s

In c re se deose u vocal Ie 0 ~i u .. Deseori

usc nd :ji sau zgirlindu- J' ad rcrs

e rar cl... nu se m sea ni ~ dat""' ci :

osin u-si ca, Clio. e in r-un ' inofe iv si

~toar

lUZ

Re rea . torllor e la riidina Z 01 IIC~ a s 1 'n .

n a e tere up a, 'Iaz i~ s' f zoologli a reinc pi

sa ce c eze ciu ~i ~,cimpanzei piti . U!I Prin - - u. os t ....

-an ii , e limani d uar ratz si in z Heck co. c.e au pu-

blica ill 195 un studiu car ~ ·0 clu ii _do - rlc U

inte ~ s n e. D os hire I din re rna- LI ele m 1'"1 e

a e U·. '1 . i cele 1 e ra S III de mare ~i c i poi

~a:v nt! au ~·r gIst at a-it nta un · nou g n de antr - poide _ care Ie .... all nurni Bonobo cniscus. D r B(i]1

u ele da e con 1 zi . cestor lint c' re .i

r· e e ina ori localnici Ie consid Ow disti c· de lult p im te, · c usi ' cim anzeii. a jum,ii at a anile ,. .. ~ns4w Bon,abo an,iSC1(S a ist clasifi t de ~ itl ell spe-

..."

,

It I

-

-.

...

- e Ia iotza

a :1 - n .. u~

apt rem cabil, Bo oba are carne leristicile eel TIl'

apr 0- iate d '. e Q nului di re a ~ lut toa J. .s r ute

ct nose. r ~.n, a as t .ZL. cum ci· eva d cenii J cerce a to 1..11

rit me A 'lOt,· _r I{ te a, facut l C _ eul in care rezu -

a ea, di· cele 1 0651 de caraete -ais ici anatomies ale omului 312 ii -slnt propril numai lui. ~96 sint cornune cu al i panzeulu ~ S86 cu ale gorilel, 354 ci ~le or . ngu mil i

1 -7 cuale gibonulut ~i 11.3 CIt) .le al or maimute, Dar Bo .... "-

o are PFO - e 0 d e earactere c m une eu ale 0 _ ulu .

Pri tre acestea se . emarca rezenta nui eraniu ~O'. in . ,

o eapaei ate re (aproape 70 cn13), lips arcadelo ~

ez It e si _3 C ": S el r ca ~e" dau naspt er cara errs gorilei ~i cimpanzeului, Spre deosebire de prima te car e a ' botul foa ~ .e I roemine t '1 r ~ ea oblica, te i du-s spre crestet, B'0110b~ are 0 frunte d,ez~l'oltata (care se ro= tu ·e~te in sus .c la arcade) s, i bo re)ativ putin i .. it in mala (elemen vizibil doar din p 'of~l)ii Igor .Akirnu - observa ca a· ima 1 ale .ure ,hi rriici, umerf ingu~ti trt chi '. elt iar t Ip . lui nu seaman . cu 0 laba, ci e~ in usta ~i ale 0 forma regulata", n .general, maimutele S2 depl s azf pe sol e into III m iiniloi pe care se spri-

..

jin ~ cind . e ~ pentru ca Iabele 10·, posterio re sint m-

.~ - i c de sub ron Ia Bcnobo este . ing. r 1 care i~i po in ~ep . pici ,ar Ie di _ enunchi.! 1 sfiI~,",. 1 ,-~este . nicul reprezent nt al lumii animale r care nu are buze] ~~

n g e ci .~ apro ipe c Ie I' mul

Dar pentru cimpanzeii pltici .: blica"

a e z ologllo a '\ enit bi: - u mal

avau la dispozi j . deci t sc e, 6 .e e 1 piei e mi cu ilo _ B -

ob ~ Dupa al doilea r~rzbQi mo idialnu s-a mai reusit cs [ ....

• •• WI! '. -1J Ii Ji

ur ea e 1t e po mp v . 1 ceas spec. e c· '.1 1-

m tele E nobo tra'~ esc ' xclusiv in jung a din vestu bazin i Congo PUf" e dil '''0 a aims e . d . ~ad ~ s-au II - dp a 1 ria a din p,aduri e .. v . nie urnede ~i intun .ate ~ ar cele ,I ',a~ t .opnic e tiref .ra reqj nile Ii li role ju glei, De

C t Bo 1 . b01U a ' I' a multi d ": mani, dar sint c proap'

i osibil denri s. Este adevarat cit acum un deceniu a

f st ca ura I ~ Cong 0 rnai II ~ neo i~nui a c rnpa-

fib1 1 rior : '} etule J~i'1gle~' din Burbank (statt Ca-

93

...

I fo r ia -=--- S ~ U ~A .), s ci ate car e d leseazu animale, t'c ns'orrnlndu-Ie in adevarati. actori, foarte selicita] i de st idiou "li1 cinematografice ~i TV~ circuri sau mi ionari excen rici; Botezat ,",Oliver ~ ciuda I a imal are statl{l"c- · 111icr, pielea de cuioar .' eschisa, fa ~a ~i ~ltu: com 1 t lip": site de pa"l~ n]el~g·, exclusiv in pozitie · ... erti.cala ~i pose a un coe Ioicnt de mteJiM'enta 'superior tuturor Inallllu·tel r testate veod.ata. in Statele Unite. Capul sau este aprcape " bund" ·psit de arcadele proernine' te ~ botul prellulg ill pFimateloI?, nasul nu are aspeetul de carf aj terciuit C3!. HC~l~r~s ic cirnpanzeilor sau go ~jlelDr, cl Be relief 8za elar din

profil, iar buzele .ti sint rosii (fig.. - 0). Analizele nledic~\le au Fe evat un iap'~L uluitor : :.,O'liver~~ ar~ 4 de cr~o.noz()mi,

fiind urr fel d,e·: veriga irrtre anqpoide (48) l1i Homo sa-

piens (46)~ .

. .

Ralph Helfer~ speciallstul iJ1 compo -tan1en ul an~rna- r

1 conduce .J,G-en.tle. Jungle;"', spunea rccen~.

m Vhzut 11iciodata ceva 2Se1lla'n5.t r lui Oliver, ntul lui de inteligen a este cxtn m de ridieat ~i, rnu t ori af· ~eaz~a un zimbet care ne face sa 11e" simjirn isor Stlll~enitL Daca U11 cimpanz II obis ruit se plictisests Bupa c

. urmareste citeva minute programul de televiziune, 'Oliver

oate amine or-e intrcgi in fata ecranului, np. ... ind iil-

",.

,

m le ell real inter s. m ehemaf neriumar ti zooIogi a - tropol gi, vinatori si medici sa-l examineze da nirn III nu ne-a pu ut spune ceva sigu·. ·'Toata lurn a a ciizu.t ,i acorcl insa ca nu este. verba de un cimpanzeu, ci de (' 1.,.--:

. m a it ell totul neo Bi~n L ita" (,,01171\11" iunie 198 ). ~'

Nu se ~tie' daca ,.,Oliver' este sau nu un exemplar (1" specia ,Bono.bo paniscus' pentru ea acestor maimute ]111 Ii se facusera teste genetice ~i nimeni nu poate afi .ma CU, cer:ti,-udille ca aveau 47 Ide cromozomi. Pe _ de ali L _ par·le,:

"Oliver" are urechile dispi se aproape de virful capului in lac sa fie asezate in centru, ca.Ia narrreni sau primat-e, iar blana lui este de euloare mult mai dcschisii decit a

~

cimpanzeilor pltici mortl Ia Hellabrunner. Pina CLl d ~ nu

vor fi eapturate a te €'xem,plare d Bonobo, nu vorn putea afla adevarul despre aceasta specie, Nu vom sti pea curind nici daca ~,Olivei~,r', provine dintr-o v1eriga, de le:gutura eu

stl'amosiiomului ori este U:t1 .simplu mutant, caci, usa cum

, ' ~ ~

spu11ea George Eliot, "s'eleqia nati tala se baze zit pe 11L1-

meroasele _,cap·"icIi ale unot animale atit 'de neserioasev.;,

...

I

, inocerul, Monstru diform, a] carui cap il face s~ e-

men ~ mai curind ell 0 reptile ie9-ila din atlasul de palecntologie decit eu Ull mamifer, munte de case si rnusch! pro teja de 0 piele prin 'care nu patrund decit gloantele blindate. ma~ina vie, inzestrata C1J fot midahile arrne de 1 1) [1 ~ coar ele psi incanatinarea de a zdrobi pe oricine 1i provoaes

• J .l~ .II. •

furia~.~ - .-

hi 1901, exploratorul englez Gibbons descopei ea r\11 mla~tini],e din Sudan o subspecie a :inoce uluir alb sudafrican, animalul terestru cu eel rnai lung can (1,6 m) .. Intlllut mai tirziu $i in regiunea Uelle (Congo de 11,01 d-es t) rinocerul alb sudanez, Ceratot:heri·um cotton·, a den1011- strut ca in seco til nostru pot fi gasite animale mari despr~

care zoclogii sa nu fi auzit niciod,ata. Ji

Iritr adevar, ell exceptia elef'antului af'iean, r'inocer

es e eel mai mare a~inlal de uscat ce traie~te 111 preze . t_

...

..

e I'erra I, Cu milenii in urrna, stramosii acestor ereatu ~i zrcoaie hoinareau neslillghel'iti prin vastelo savane din an) ele emisfcre, da ~ astazi nu mai pot fi gasiti rinoceri sa] ..... batici dccit i 1 zone relativ -restrinse din no dul si sudul

. ~

Indiei, Javv-a, Sumatru, Borneo si Afrfca.neagra, Cele sapte

spe .ii ~i subspecii cxistentc actual 1111 sint decit rama~itelc vastei Iaritilii Rhinocerotuiea, ee numara in trecut dona.L ci si -?ase .de sp cii, a ,caror illfa~are parea desprinsa

din galeria I~· 1 ntssiei" lui Disney. . ~.-

Interesant este ~aptlll ca elementele car e dau un eel-

.l acter atit de: particular acestor rnamifere ciudate, coal .... nele de pe SE'ptul nazal _ strit de origine epide rrnica, c res .... puriaind :filog·ert'eiic paclltLli ! Gitul este aproape inexistent, iar corpnl greoi, inclinat III spate, se sprijina pe pieioare grease, putin indoite in arara~ Aceste animaie a·· it de cunoscute de toata Iumea continua sa. reprezinte 0 ciudatenie zoo. oglea : 11~aind c . precadere izolat, Ioarte rar in grupuri cle 3~4 indivizi, ia ~ sarcina femelelor Iiil1..tt"·~iciia ~i.lunga, supravletuirea Ior in era glaciara ~i adaptarea ulterioara

. ~ rcgi unile tropica e este surprinzatoare, dar indiscutabila, snecia rref'iinrl 111 mod real arneninta a decit ill ultime e

~ .

O'L a secole.

Dupa cum spunca David Attenborough in seeialul sau stiintific de televiziune ,Life on· Earth" (, V ia~ Q. pe Pii-

ill! ')J realizat dupa eartea cu acelasi nume : ,.' .. ~D~erul ~ rep. "ezlnta o -greseala» a naturii dar accas a are ,griJel pina ~i de erorile ei, ajufi .idu-Ie sa nu piara si nu ·oa ....

R1 n i i SiR1 t ceil ai in rnasurti sao corect e ze 'Ii .: .. Iai a es ca. motivul exterminarii acestor specli s-a dovedit a Ii legenda - larg THspindita in Asia - potrivit careia praful ob .inut din coarnele de ririoeer ar constitui un afl'; dlsiac

oarte puternic, Con tributia vinatorilor europeni doinici

e t ofce des bitc cste rntnorri ,: daca intre anii :1904 §i ~191.f. all fast ucisr pen I'U .colectiile pa iculare ~i muzee

n j capturati pentru Inarile gradini zoologice aproape 0 rnie de rinoeeri africani, )"11 schimb numarul celor masa- . ~ crati de braconieri dear pentru: a Ii se tala coarncle g-a ridicat la peste reizeci de mii ! Astazl au ramas mai putin

de sase mii de ex nplare 'pe tot gl bul, iar un kilo zram

de coarne se vinde ell 30 000 die dolari la Hong Kong sau

in Singapore, In ceca ce p 'iveste , produsul Iinit", 0- cutiu~a,

96

..

d ~ CD . , g - - e . e p~' f .~ Ib (ames ee de

t tr .i sf rtui i . '''n - 1.1 Sf rt epiu ~i zal~"" r~) . tin e

pr t 1 e f 0 0 .' - ~ dolari ~ . 0 . ia sos r ei a' 1 t ca det -

ill . -I . eoseb .~. d - celelal e mamire fai-

I m sr 1 C01'TI f. o lt~ I, rma s die aparare sai, atae, SX fie to' data si rbo 1 si ca za dispari i ipeci 1.

Rinoe rul in' ian . n si lUI" corn. ocit, lu a de

5 --6 . m i stc de alie relativ miea (3~3,6 m lung' _e,_ 1 J 70 m inaI, ime 9: ~ :t 0 e gretl .a te), pi elea sa- de eul a e c nuslu-brim inc_his:' 'i~ d ac pe i'- cu 0 retea de (~I etu; i si it ~ L 'e dii iluzia ca ani . Iul oa ~tY cuirass ni i -~~ I ra t: nele i so .ite ale . ricn ai sc oar specii ae riR - ceri icorni ~ ~,rinocellll negru ·C! boti 1 aseutit (4 m IUl -

. i. 1 e ,80 m Inal ime, 3 to· e gT·e ta e coar ele curbate

n . de ..li~-GO em) t'i inoc r 1 ell rot Iat i.... u i....-. -- - -;

. - -= -

~

FiOr 11 Rinoceru) alb (Ceratothenum s"~l1un)

.,

.7

, - 01 n taLne1c nauru

..

...

, f i tr

"

3

dev"enit aproape insi~hlfian , in c]uq.a rna urilor de protec ' tie luate dup,,~, al doilea rifzbo~ mondial, Avind vedere foarte' slabd; rinoterul se bazeaza pe mirosul dezvolta ~'I.

auzul extrem de-in pentru a detecta .. " ejdia, Cr no

din fire, galQP~azii .neobosit dupa orice sau oricl!, e ii trezcste suspiciunea, r~nsa renunta repede d,~ ca "obiecti:Vlll'; sa dovedeste neinteresant, Majoritatea speciflor prefel"9'~ desisurile umbroase sau malurile riurilor unde se PtJt D,alaci in norci, dimineaja dev 'erne sau imeaiat dupa apt-

sul soarelui. ~

Adultii sint inso iiti ~de un stol de pasRri miCl"n - mite ,~piisarile rinocsrului "), care s'€ ~a(f~ta in ,j'urul lor I ori Ii se plimba ca .. lme pe spate, indiferent daeR ac·~tia alear'gY sau .rarp1n tol aruti la umbra, Esteun inte __ esant exemplu de sfrnbi.6za din natuta, caci pasarile.ci. gulesc mseetelecuibarite in incretrturile \ p·etii_ rinocerilor, avertizlndu-i, in schimb, p in tipete stri~,en.t· l.a ~prop·erC'a oricarui pe-" ricol DaF riiel ajutorul acsstor p'asar'~~nici legile drastice date de guveFnele africane $i asiatic 11 -i mai pot salv pe monstrli greoi, care, pLi""J.a la aparitia fJn1hlt.li~ nu pu .. e2'J

fi invinsi Idecit ,de cake elefantii infllriatl! _ - ,

Ne preocuparn series de, pericolul c.liparitiei treptate

a balenelor, elefanjilor sau marilor reline, insa ,adevarul - este-canici 0 specie nu a ajuns mai aproape de pierre de ,. rinocerul.A·stazirezer,\r.atille africane si indiene se Intereseaza ln Europa ~i America daea gradinil zoologies nu all exemplare ~~. vinzare, D~r'~spre d osebire de lei, - ~g·"i ~t elefanti, rlnocerfi 'nu se prea inmultesc in captivitate, ,"a" fecundarea artifieiala ramine o problema de viitor, Insa _ mai 8,U care specille acestea viitor ? ~,eaTta Ro?i.e" a I U"C,.N. (document in, care s,int mentio ate animalele pe cale de disparitie) avertizeaza ca, ,ina la sfirsitul seeolului, rinocerii vor ,'·sparen deflnltiv daca nu se Iau !Jla-

s uri urgen te, ~

Lumea vie este capabila sa. of ere incredibile recorijuri in materia Ide adaptare :" supravletuire. Ast el, 'in statul australian 'Queensland t ---ai,e9 e eel .mai biitrm arbore de pe Te· ra, un macrobian in virsta de peste 12 ,000 de ani" a universit esgermana Geissen, baeterii e .fostle " e hi de 650 de milioane de ani'), care au fast puse intr-un mediu de

cultura steril~ au inviat. in cite· a 0 e, devenin:99

...

. ~ .

.

fI ecclamc un ... · t ~l ..... a

at"

iI

1 1

p

c

Un

~

.1

01