Sunteți pe pagina 1din 20

ǵȈȟȈȓȖ | ǯȈ ȕȈș

p 
   

’c À  
’c
’c  À

’c
’c  
’c
’c   
’c
’c  
’c
’c 

DzǨDz ǸǨǩǶǺȇǺ ǹdzȂǵǿǭǪǰǺǭ DzǶdzǭDzǺǶǸǰ


ǹȓȢȕȟȍȊȐȧȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȍ ȌȊȐȋȈȚȍȓȧȚ ȕȈ ȋȖȘȍȡȈȚȈ ȊȖȌȈ. ǹȓȢȕȟȍȊȐȚȍ
șȐșȚȍȔȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ ȊȐȕȈȋȐ șȈ ȉȐȓȐ ȕȈȑ-ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȚȍ șȐșȚȍȔȐ
ȏȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ. ǪȢȗȘȍȒȐ ȕȈȘȈșȚȊȈȡȖȚȖ ȚȢȘșȍȕȍ ȕȈ
șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ, șȢȊȘȍȔȍȕȕȐȚȍ ȚȍȝȕȐȒȐ ȏȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ ȕȈ ȘȈȏȝȖȌȐȚȍ, ȚȈȒȈ ȟȍ ȚȘȢȉȕȈȚȈ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ș
ȊȈȒțțȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈ ȕȈȑ-ȋȖȓȧȔȈ ȊȢȏȊȘȈȡȈȍȔȖșȚ ȕȈ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍ Ȋ
șȘȈȊȕȍȕȐȍ ș ȊșȧȒȈ ȌȘțȋȈ șȓȢȕȟȍȊȈ șȐșȚȍȔȈ.
ǷȘȐȕȞȐȗȢȚ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȍ ȗȘȖșȚ. ǹȓȢȕȟȍȊȈȚȈ
ȚȘȢȉȈ ȍ ș ȊȈȒțțȔȖ-ȗȖȌȖȉȍȕ ȌȐȏȈȑȕ ȒȈȚȖ ȕȈ ȚȍȘȔȖș. ǹȢșȚȖȐ șȍ ȖȚ ȌȊȈ
șȓȖȧ șȚȢȒȓȖ ș ȊȈȒțțȔ ȔȍȎȌț șȓȖȍȊȍȚȍ. ǪȢȕȠȕȐȧȚ șȓȖȑ ȕȈ
șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȚȘȢȉȈ ȍ ȐȏȘȈȉȖȚȍȕ ȖȚ ȉȖȘȖșȐȓȐȒȈȚȕȖ șȚȢȒȓȖ, ȒȖȍȚȖ ȍ ș
ȔȕȖȋȖ ȕȐșȒȖ șȢȌȢȘȎȈȕȐȍ ȕȈ ȎȍȓȧȏȖ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ 98% ȖȚ
șȊȍȚȓȐȕȕȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȌȈ ȗȘȍȔȐȕȍ ȗȘȍȏ 2-ȘȐȧ ȊȢȚȘȍȠȍȕ șȓȖȑ, ȒȖȑȚȖ
șȢȡȖ ȍ șȢș șȗȍȞȐȈȓȕȖ ȗȖȒȘȐȚȐȍ. ǺȍȏȐ ȗȖȒȘȐȚȐȧ Ȑ ȔȖȌȍȘȕȈȚȈ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ șȈ ȚȖȊȈ, ȒȖȍȚȖ ȗȘȈȊȐ ȚȍȏȐ șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȌȈ șȈ ș
ȗȖ-ȌȖȘȐ ȚȖȗȓȐȕȕȐ ȗȈȘȈȔȍȚȘȐ ȖȚ ȊșȍȒȐ ȌȘțȋ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȕȈ ȗȈȏȈȘȈ.
ǹȗȍȞȐȈȓȕȖȚȖ șȍȓȍȒȚȐȊȕȖ ȗȖȒȘȐȚȐȍ ȗȘȖȔȍȕȧ ȒȢșȖȊȢȓȕȖȊȈȚȈ
șȓȢȕȟȍȊȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ Ȋ ȌȢȓȋȐ ȚȖȗȓȐȕȕȐ ȘȈȌȐȈȞȐȖȕȕȐ ȊȢȓȕȐ ș ȗȖȟȚȐ
94% ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ Ȑ șȈȔȖ 6% ȖȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ șȍ ȋțȉȐ!
Ǫ ȈȉșȖȘȉȍȘȈ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ șȍ ȗȘȍȊȘȢȡȈ Ȋ ȚȖȗȓȐȕȕȈ
ȍȕȍȘȋȐȧ, ȒȖȧȚȖ șȍ ȗȘȍȝȊȢȘȓȧ ȖȚ ȚȖȗȓȖȗȘȍȕȖșȕȐȚȍ ȋȈȏȖȊȍ ȐȓȐ
ȚȍȟȕȖșȚȐ Ȋ ȚȘȢȉȈȚȈ, ȚȍȏȐ ȋȈȏȖȊȍ (ȚȍȟȕȖșȚ) ȉȢȘȏȖ șȍ ȏȈȋȘȧȊȈȚ Ȑ șȍ
ȐȏȌȐȋȈȚ ȒȢȔ ȊȢȘȝȈ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ. DzȘȈȧ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ șȍ ȏȈȋȘȧȊȈ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȕȖ ȖȚ ȊȈȒțțȔȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ, șȓȍȌ ȚȖȊȈ șȍ
ȕȈȋȘȧȊȈ ȌȐȘȍȒȚȕȖ ȚȖȗȓȖȗȘȍȕȖșȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ. ǺȍȘȔȖșȐȜȖȕȕȐȧ ȗȘȐȕȞȐȗ
ȒȈȘȈ ȚȖȗȓȈȚȈ ȊȖȌȈ ȌȈ șȍ ȐȏȌȐȋȈ Ȑ ȌȈ ȖȚȌȈȊȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ șȐ Ȋ
șȐșȚȍȔȈȚȈ șȢș șȍȘȗȍȕȚȐȕȈȚȈ, ȒȖȧȚȖ ȏȈȋȘȧȊȈ ȊȖȌȖșȢȌȢȘȎȈȚȍȓȧ
(ȉȖȑȓȍȘȈ). ǶȝȓȈȌȍȕȈȚȈ ȊȖȌȈ, șȍ șȚȐȟȈ ȕȈȌȖȓț ȒȢȔ ȕȈȑ-ȋȖȘȍȡȈȚȈ
ȚȖȟȒȈ ȕȈ șȐșȚȍȔȈȚȈ Ȑ ȗȘȖȞȍșȈ șȍ ȗȖȊȚȈȘȧ.
 
  
ǶșȕȖȊȕȐȧȚ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ ȕȈ ȚȍȏȐ șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȍ ȊȈȒțțȔȕȈȚȈ
heat pipe ȚȘȢȉȈ. ǰȔȍȕȕȖ ȚȈȔ șȍ ȐȏȊȢȘȠȊȈȚ ȗȘȖȞȍșȐȚȍ ȕȈ ȐȏȗȈȘȍȕȐȍ
Ȑ ȒȖȕȌȍȕȏȈȞȐȧ, ȒȈȚȖ Ȋ ȋȖȘȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ șȍ ȗȖȓțȟȈȊȈ
ȚȖȗȓȖȖȉȔȍȕ, ȗȖȘȈȌȐ ȒȖȍȚȖ ȚȈȔ ȍ Ȑ ȕȈȑ-ȋȖȘȍȡȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȧ
ȒȖȓȍȒȚȖȘ. ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȧȚȈ ȍ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȍȜȍȒȚȐȊȈȕȈ Ȑ
ȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐ ȐȏȋȖȌȕȈ, ȗȖȘȈȌȐ ȊȐșȖȒȐȧȚ ȒȖȍȜȐȞȐȍȕȚ ȕȈ țșȊȖȧȊȈȕȍ
ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȕȐșȒȐ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ȕȈ
ȚȖȗȓȐȕȕȐ ȏȈȋțȉȐ.
À  
  
 
1. !"#$ % &&'( ǹȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȚȖȗȓȐȕȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ șȍ
ȈȉșȖȘȉȐȘȈ ȊȢȊ ȊȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ Ȑ șȍ ȗȘȍȊȘȢȡȈ Ȋ ȐȏȗȖȓȏȊȈȍȔȈ
ȒȖȕȞȍȕȚȘȐȘȈȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈ.
2. !"#$%!$) "$ ǺȖȗȓȐȕȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ șȈ șȢș
șȢȘȞȍȊȐȕȐ ȖȚ ȔȍȌȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȒȖȐȚȖ șȈ ȗȢȓȕȐ ș ȚȖȗȓȖȗȘȍȕȖșȍȕ ȋȈȏ ȏȈ
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȖȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȚȘȢȉȈ Ȋ ȋȓȈȊȕȈȚȈ
ȔȍȌȕȈ ȚȘȢȉȈ.
3. !"#$%!""* "$"$ ǺȍȘȔȗȍȘȈȚțȘȕȖȚȖ
ȘȈȏȠȐȘȍȕȐȍ ȕȈ ȋȈȏȈ ȚȘȈȕșȜȍȘȐȘȈ ȘȈȏȚȊȖȘȈ (ȊȖȌȈ ȐȓȐ ȌȘțȋȈ
ȚȍȟȕȖșȚ), ȖȚ ȚȘȢȉȐȚȍ Ȑ șȍ ȐȏȗȖȔȗȊȈ Ȋ ȋȓȈȊȕȈȚȈ ȔȍȌȕȈ ȚȘȢȉȈ. ǺȢȑ
ȒȈȚȖ ȘȈȏȚȊȖȘȈ ȞȐȘȒțȓȐȘȈ ȗȘȍȏ ȔȍȌȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ, ȚȖ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ șȍ
ȗȖȊȐȠȈȊȈ ș 5.10 ° C / 18.9 ° F.
 +,,-"%& ǺȖȊȈ ȍ ȕȈȑ-ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȧȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȕȈ ȗȈȏȈȘȈ.
ǹȚȢȒȓȍȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ ȈȉșȖȘȉȐȘȈȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȚȍȘȔȈȓȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȧ
ȗȘȍȊȘȢȡȈȚ ȊȢȊ ȊȖȌȈ ȏȈ ȒȢȗȈȕȍ, ȔȐȍȕȍ Ȑ ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ. ǺȘȢȉȐȚȍ șȈ ș
ȌȊȖȑȕȐ șȚȍȕȐ, ȗȓȖȡȚȈ ȔȍȎȌț ȊȢȚȘȍȠȕȐȚȍ Ȑ ȊȢȕȠȕȐȚȍ șȓȖȍȊȍ ȕȈ
șȚȍȕȈȚȈ șȈ ȊȢȊ ȊȈȒțțȔ. ǺȖȊȈ ȌȍȑșȚȊȈ ȒȈȚȖ ȚȍȘȔȖș Ȑ șȗȖȔȈȋȈ ȌȈ șȍ
șȢȝȘȈȕȧȊȈ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȖșȚȚȈ ȕȈ șȐșȚȍȔȈȚȈ Ȑ ȌȈ ȕȍ șȍ
ȐȏȗȈȘȧȊȈ Ȋ ȈȚȔȖșȜȍȘȈȚȈ.
ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ șȈ șȚȢȒȓȍȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐ ȖȚ ȏȈȒȈȓȍȕȖ
ȉȖȘȖșȐȓȐȒȈȚȕȖ șȚȢȒȓȖ. ǺȘȢȉȐȚȍ șȈ ȌȊȖȑȕȐ ș ȊȢȕȠȍȕ Ȑ ȊȢȚȘȍȠȍȕ
șȓȖȑ. ǪȢȕȠȕȐȧ șȓȖȑ ȍ ȕȈȗȢȓȕȖ ȗȘȖȏȘȈȟȍȕ, ȏȈ ȌȈ ȗȖȏȊȖȓȐ
șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȌȈ ȗȘȍȔȐȕȍ Ȋ ȚȘȢȉȈȚȈ ȉȍȏȗȘȍȗȧȚșȚȊȍȕȖ.
ǪȢȚȘȍȠȕȐȧȚ șȓȖȑ șȍ ȚȘȍȚȐȘȈ șȢș șȍȓȍȒȚȐȊȕȖ ȖȗȚȐȟȕȖ ȗȖȒȘȐȚȐȍ,
ȒȖȍȚȖ ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈ ȗȖȋȓȢȡȈȕȍȚȖ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ, ȉȍȏ ȘȈȏșȍȑȊȈȕȍ.
ǪȢȚȘȍȠȕȐȧȚ Ȑ ȊȢȕȠȍȕ șȓȖȑ șȍ șȓȐȊȈȚ ȗȘȐ ȊȐșȖȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ Ȑ Ȋ
ȒȘȈȧ ȖșȚȈȊȈ ȔȈȓȒȖ ȗȘȈȏȕȖ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ ȔȍȎȌț ȊȢȚȘȍȠȕȐȚȍ Ȑ
ȊȢȕȠȕȐȚȍ șȓȖȍȊȍ. ǪșȐȟȒȐȧ ȊȢȏȌțȝ șȍ ȐȏȗȖȔȗȊȈ ȖȚ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȚȖ
ȔȍȎȌț ȌȊȈȚȈ șȓȖȧ (ȍȊȈȒțȈȞȐȖȕȍȕ ȗȘȖȞȍș), ȏȈ ȌȈ șȍ șȢȏȌȈȌȍ ȚȍȘȔȖș
ȍȜȍȒȚȈ, ȒȖȑȚȖ ȊȢȏșȗȐȘȈ ȗȘȖȊȖȌȐȔȖșȚȚȈ ȕȈȊȢȕ Ȑ ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈ
ȒȖȕȊȍȒȞȐȖȕȈȓȕȐȧ ȚȘȈȕșȜȍȘ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ, ȒȖȧȚȖ ȐȕȈȟȍ ȉȐ ȐȏȓȍȚȧȓȈ
Ȋ ȈȚȔȖșȜȍȘȈȚȈ. ǺȖȗȓȐȕȕȐȚȍ ȏȈȋțȉȐ șȍ ȕȈȔȈȓȧȊȈȚ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ ȖȚ
ȕȐșȒȐȧ ȐȏȓȢȟȊȈȚȍȓȍȕ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȕȈ ȚȐȗȈ ȕȈ șȚȢȒȓȖȚȖ, ȒȖȍȚȖ ȍ
ȐȏȉȘȈȕȖ ȖȚ ȕȈș.

ǺȈȏȐ șȐșȚȍȔȈ ȉȢȘȏȖ Ȑ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖ ȚȘȈȕșȜȍȘȐȘȈ ȗȖȋȢȓȕȈȚȈȚȈ


ȚȖȗȓȐȕȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȟȘȍȏ ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ Ȑ ȧ ȌȖșȚȈȊȧ Ȋ șȢȘȞȍȊȐȕȈȚȈ
ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȗȖȕȍȎȍ ȚȍȟȕȖșȚȚȈ ȒȐȗȐ Ȋ ȖșȕȖȊȈȚȈ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ, Ȑ șȍ
ȐȏȌȐȋȈ Ȋ ȋȈȏȖȖȉȘȈȏȕȖ șȢșȚȖȧȕȐȍ. ǺȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ ȖȚ ȔȍȌȕȈȚȈ
ȚȘȢȉȈ ȕȈ ȊȈȒțțȔȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ șȍ ȖȚȌȈȊȈ ȕȈ ȋȓȈȊȕȈȚȈ ȔȍȌȕȈ ȚȘȢȉȈ, ȚȖ
ȚȍȟȕȖșȚȚȈ ȒȖȕȌȍȕȏȐȘȈ Ȑ ȕȈȚȍȎȈȊȈ, ȚȈȒȈ șȍ ȊȘȢȡȈ Ȋ ȖșȕȖȊȈȚȈ ȕȈ
ȚȖȗȓȐȕȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ, Ȑ ȗȘȖȞȍșȢȚ șȍ ȗȖȊȚȈȘȧ ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ.
ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ șȈ ȒȘȢȋȓȐ, ȚȈȒȈ Țȍ șȓțȎȈȚ ȒȈȚȖ ȗȈșȐȊȍȕ șȓȢȕȟȍȊ
ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȏȈ ȗȘȖșȓȍȌȧȊȈȕȍ Ȑ ȔȈȒșȐȔȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ ȚȧȝȕȖȚȖ
ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍ.
 p   À

’c DzȓȈȗȈȕȐ Ȑ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐ
’c ǪȒȓȦȟȍȕ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍȕ ȌȈȚȟȐȒ Ȑ ȗȘȍȌȗȈȏȍȕ ȒȓȈȗȈȕ.
’c ǪȐșȖȒȖ ȍȜȍȒȚȐȊȍȕ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘ șȢș șȢȊȘȍȔȍȕȍȕ ȌȐȏȈȑȕ.
’c ǪȐșȖȒȖ ȍȜȍȒȚȐȊȍȕ ȕȈȋȘȍȊȈȚȍȓȍȕ ȍȓȍȔȍȕȚ.
’c ȌȢȓȎȍȕ ȎȐȊȖȚ ȕȈ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȗȖȘȈȌȐ șȗȍȞȐȈȓȕȖ ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȐȧ
ȊȢȚȘȍȠȍȕ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘ, ȒȖȑȚȖ ȍ țșȚȖȑȟȐȊ ȕȈ ȒȖȘȖȏȐȧ.
’c ÀȍȌȕȈ ȚȘȢȉȈ - ȚȖȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈ.
’c DzȓȈȗȈȕ ȐȓȐ ȚȘȢȉȈ ȏȈ ȊȝȖȌȈ ȕȈ șȚțȌȍȕȈȚȈ ȊȖȌȈ, ȏȈ ȌȈ șȍ
ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐ șȔȍșȊȈȕȍ ș ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ.
’c dzȍșȕȖ ȌȖșȚȢȗȕȐ, ȒȖȕȚȈȒȚȐ, ȓȈȔȗȐ Ȑ ȈȕȖȌȕȈ ȏȈȡȐȚȈ ȏȈ ȉȢȘȏȖ
ȐȕșȚȈȓȐȘȈȕȍ.
’c ǨȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȈȕ ȒȓȈȗȈȕ ȏȈ ȒȖȕȚȘȖȓ ȕȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ
’c ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȕȈ ȏȈȡȐȚȈ ȖȚ ȗȘȍȋȘȧȊȈȕȍ
ǹȓȢȕȟȍȊȐȧȚ ȚȖȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȕ ș ȘȍȏȍȘȊȖȈȘ
ȖȚ 80 ȌȖ 200 ȓȐȚȘȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ
ȐȏȉȘȈȕȐȧ ȔȖȌȍȓ. ǶȉȐȒȕȖȊȍȕȖ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȕȈ ȚȖȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒȈ șȍ
șȊȢȘȏȊȈ șȢș șȢȡȍșȚȊțȊȈȡȈȚȈ ȊȖȌȖșȕȈȉȌȐȚȍȓȕȈ șȐșȚȍȔȈ ȕȈ ȒȓȐȍȕȚȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȚȖȗȓȈȚȈ ȊȖȌȈ Ȋ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ, Ȋȍȟȍ ȍ ȋȖȘȍȡȈ, ȕȈȋȘȍȊȈȚȍȓȕȐȚȍ
ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȕȈ șȢȡȍșȚȊțȊȈȡȐȧ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘ ȕȍ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȧȚ. Ǻȍ
ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ ȒȖȋȈȚȖ ȐșȒȈȔȍ ȌȈ ȐȔȈȔȍ ȚȖȗȓȈ ȊȖȌȈ ȘȈȕȖ
șțȚȘȐȕ ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐ ȐȏȚȖȟȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉȖȑȓȍȘȈ ȗȘȍȌȝȖȌȕȈȚȈ ȊȍȟȍȘ.
 À 
 À  

ǶȉȊȢȘȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ Ȑ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȏȈȍȌȕȖ Ȋ șȐșȚȍȔȈ, ȒȖȧȚȖ


șȍ șȢșȚȖȐ ȖȚ ȒȓȈȗȈȕȐ, ȒȖȕȚȘȖȓȍȘ, Ȑ ȗȖȔȗȈ șȢȏȌȈȊȈ ȍȌȕȈ ȞȧȓȖșȚȕȈ
ȗȖȔȗȍȕȈ ȐȕșȚȈȓȈȞȐȧ ȏȈ ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ, ȒȖȧȚȖ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ ș ȔȖȌȍȘȕȖ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ Ȑ ȔȍȝȈȕȐȏȔȐ ȕȈ ȒȖȕȚȘȖȓ.
ǶȗȞȐȐȚȍ ȏȈ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȍ ȕȈ șȐșȚȍȔȈȚȈ șȈ ȌȖșȚȢȗȕȐ, ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȒȐ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȕȖ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȈ șȚȈȕȞȐȧ-ȗȖȔȗȈ (ȊȓȧȊȖ), ȐȓȐ ȌȐȏȈȑȕ
ș ȕȈȑ-ȌȖȉȘȐȚȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐ (ȊȌȧșȕȖ).
ǵȈȠȐȚȍ ȔȖȕȚȈȎȕȐȞȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ Ȑ ȌȊȈȚȈ ȔȍȚȖȌȈ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍȚȖ.
À 
’c DzȖȓȍȒȚȖȘȐȚȍ ȖȚ ȚȖȏȐ ȚȐȗ ȖȚȌȈȊȈȚ ȚȖȗȓȐȕȈ Ȋ șȐșȚȍȔȈȚȈ ȕȍ șȈȔȖ ȗȘȐ
ȗȘȧȒȖ șȓȢȕȞȍȋȘȍȍȕȍ, Ȉ ȌȖȘȐ Ȑ Ȋ ȖȉȓȈȟȕȖ Ȑ ȔȢȋȓȐȊȖ ȊȘȍȔȍ, ȔȈȒȈȘ Ȑ
ș ȔȈȓȒȖ ȗȖ-ȕȐșȢȒ ȐȕȚȍȕȏȐȚȍȚ.
’c ǪȢȏȔȖȎȕȖ ȍ ȌȈ șȍ ȔȖȕȚȐȘȈ ȕȈ ȗȖ-ȕȐșȒȖ ȕȐȊȖ ȖȚ ȊȖȌȖșȢȌȢȘȎȈȚȍȓȧ,
ȏȈȡȖȚȖ ȊȖȌȈȚȈ șȍ ȊȢȘȚȐ ȖȚ ȗȖȔȗȈ.
’c ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȗȘȐ ȗȖȊȐȠȈȊȈȕȍ ȞȍȕȈȚȈ ȍȓ. ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ.
’c ǵȍ ȏȈȌȢȘȎȈ șȕȧȋ Ȑ ȗȘȈȝ.
’c ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍȚȖ ȕȈ ȚȖȗȓȖȖȚȌȈȊȈȡȐȧȚ ȗȘȖȞȍș ȍ șȈȔȖ 2 ȔȐȕ. șȓȍȌ
ȐȏȓȈȋȈȕȍȚȖ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐ ȓȢȟȐ.
’c ǨȉșȖȘȉȐȘȈȡȈȚȈ ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚ ȖȉȘȈȉȖȚȍȕȈ ș Al-N/Al , ȗȖȋȓȢȡȈ 94%
ȖȚ șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȓȢȟȐ.
’c îȢȓȢȋ ȎȐȊȖȚ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȈ. ǷȖȊȍȟȍ ȖȚ 20 ȋȖȌȐȕȐ.
’c ǰȏȗȖȓȏȊȈȚ șȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ ȐȏȌȢȘȎȈȡȐ ȕȈ ȕȐșȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ : ȌȖ -
40 ȋȘȈȌțșȈ.
’c ǷȘȖȌțȒȚȈ ȍ țșȚȖȑȟȐȊ ȕȈ ȋȘȈȌțȠȒȐ ș ȌȍȉȍȓȐȕȈ ȕȈ ȏȢȘȕȖȚȖ ȌȖ 25
ȔȔ.
’c ǹȐșȚȍȔȐȚȍ ȐȏȘȈȉȖȚȍȕȐ ȗȖ ȚȈȏȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚ ȌȈ
ȘȈȉȖȚȧȚ ȌȖȘȐ Ȑ ȗȘȐ șȟțȗȊȈȕȍ ȕȈ ȕȧȒȖȧ ȖȚ ȚȘȢȉȐȚȍ.
’c ǺȍȋȓȖȚȖ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȍ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȕȖ ȕȐșȒȖ.
’c ǺȖȏȐ ȚȐȗ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ ȔȖȕȚȐȘȈȚ Ȑ ȉȍȏ șȚȖȑȒȈ, ȌȐȘȍȒȚȕȖ
ȊȢȘȝț ȗȖȒȘȐȊȈ ȕȈ șȋȘȈȌȈȚȈ, ȒȖȋȈȚȖ ȚȖȊȈ ȍ ȊȢȏȔȖȎȕȖ.
’c ÀȈȓȒȖ ȘȈȏȝȖȌȐ ȗȘȐ ȗȘȐșȢȍȌȍȕȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȧȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȒȢȔ
ȊȖȌȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ.
’c ÀȕȖȋȖ ȕȐșȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȕȐ ȏȈȋțȉȐ ȗȖȘȈȌȐ ȌȖȉȘȈȚȈ ȐȏȖȓȈȞȐȧ ȕȈ
ȊȈȒțțȔȈȚȈ șȘȍȌȈ (ȊȈȒțțȔȈ ȍ ȕȈȑ-ȌȖȉȘȐȧȚ ȐȏȖȓȈȚȖȘ).
’c ǵȐșȒȖ ȊȍȚȘȖȊȖ șȢȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ.
’c ǸȈȉȖȚȧȚ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖ ȌȖȘȐ Ȑ ȗȘȐ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ, ȘȈȏȓȐȟȕȈ ȖȚ
ȖȗȚȐȔȈȓȕȈȚȈ ȦȎȕȈ ȏȈȘȈȌȐ ȒȘȢȋȓȈȚȈ ȜȖȘȔȈ ȕȈ ȚȘȢȉȐȚȍ.
’c DzȖȓȍȒȚȖȘȕȐȧȚ ȊȢȏȍȓ ȗȖȍȔȈ șȘȈȊȕȐȚȍȓȕȖ ȔȈȓȒȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ
ȚȖȗȓȖȕȖșȍȡȈ ȚȍȟȕȖșȚ, Ȉ ȖȚ ȚȈȔ Ȑ ȖȉȍȔȈ ȕȈ ȘȈȏȠȐȘȐȚȍȓȕȐȧȚ șȢȌ ȍ
ȗȖ-ȔȈȓȢȒ, ȒȖȍȚȖ ȗȖȕȐȎȈȊȈ ȞȍȕȈȚȈ.
’c ÀȈȓȒȖ ȗȖ-ȕȐșȒȈ ȞȍȕȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ heat pipe șȘȈȊȕȍȕȈ
ș ȚȈȏȐ ȕȈ ȗȓȖșȒȐȚȍ șȍȓȍȒȚȐȊȕȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ, șȢȖȉȘȈȏȍȕȈ ș
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȚȖ ȊȖȌȈ ȏȈ ȏȈȋȘȧȊȈȕȍ ȗȘȐ ȍȌȕȐȚȍ Ȑ ȌȘțȋȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ.
’c îȖ 4 ȗȢȚȐ ȗȖ-ȍȜȍȒȚȐȊȕȐ ȗȘȍȏ ȏȐȔȕȐȧȚ ȗȍȘȐȖȌ șȘȈȊȕȍȕȖ ș
ȗȓȖșȒȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ.
’c ȌȖȉȕȐ ȏȈ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȈȕȍ Ȑ ș ȓȍșȍȕ ȔȖȕȚȈȎ.
.%$$)! / "(%%" +,,-$"!"#$+!$+%
%$*"!/(012340 $(56789
   À 
ǶșȕȖȊȕȐȚȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȧ ȒȖȓȍȒȚȖȘ șȈ ȊȖȌȖșȢȌȢȘȎȈȚȍȓ
(ȉȖȑȓȍȘ), ȐȏȖȓȈȞȐȧ, ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȖȚȘȈȎȈȚȍȓȐ, ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍȕ
ȒȓȈȗȈȕ Ȑ șȐȓȐȒȖȕȖȊȐ țȗȓȢȚȕȍȕȐȧ. Ǫ ȚȖȏȐ ȚȐȗ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ
ȈȉșȖȘȉȈȚȖȘȈ ȍ șȈȔȈȚȈ ȊȖȌȈ.
DzȖȋȈȚȖ șȓȢȕȟȍȊȐȧ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȍ ȐȏȓȖȎȍȕ ȕȈ șȓȢȕȞȍ, șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ
ȘȈȌȐȈȞȐȧ, ȒȖȧȚȖ ȗȖȗȈȌȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȗȘȖȕȐȒȊȈ ȗȘȍȏ șȚȢȒȓȖȚȖ Ȑ șȍ
ȈȉșȖȘȉȐȘȈ ȖȚ ȟȍȘȕȈȚȈ ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚ Ȋ ȚȘȢȉȐȚȍ, ȒȖȧȚȖ șȍ ȏȈȋȘȧȊȈ. ǹȓȍȌ
ȚȖȊȈ ȚȍȟȕȖșȚȚȈ, ȒȖȧȚȖ șȓțȎȐ ȏȈ ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ (ȊȖȌȈ) Ȑ
șȍ ȕȈȔȐȘȈ Ȋ ȚȘȢȉȐȚȍ ȕȈ ȈȉșȖȘȉȈȚȖȘȈ, șȢȡȖ șȍ ȏȈȋȘȧȊȈ Ȑ ȗȘȍȌȈȊȈ
ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ ȕȈ ȊȖȌȈȚȈ Ȋ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ.
ǷȘȐ ȚȖȏȐ ȔȖȌȍȓ șȖȓȈȘȕȐȧ ȒȖȓȍȒȚȖȘ Ȑ ȊȖȌȖșȢȌȈȘȎȈȚȍȓȧ șȈ șȊȢȘȏȈȕȐ
Ȋ ȍȌȕȖ ȞȧȓȖ. ǺȍȘȔȖșȐȜȖȕȕȐȧȚ șȓȢȕȟȍȊ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȐȏȗȖȓȏȊȈ
ȧȊȓȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȍșȚȍșȚȊȍȕȈȚȈ ȒȖȕȊȍȒȞȐȧ, ȐȓȐ șȊȖȑșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȋȖȘȍȡȈȚȈ
ȊȖȌȈ ȌȈ șȍ ȐȏȒȈȟȊȈ, Ȑ ȚȈȒȈ ȌȈ ȞȐȘȒțȓȐȘȈ ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ ȔȍȎȌț
șȓȢȕȟȍȊȐȧ ȒȖȓȍȒȚȖȘ Ȑ ȊȖȌȖșȢȌȈȘȎȈȚȍȓȧ. ǷȘȐ ȕȈȋȘȧȊȈȕȍ ȕȈ ȊȖȌȈȚȈ,
ȕȍȑȕȖȚȖ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȕȖ ȚȍȋȓȖ ȕȈȔȈȓȧȊȈ Ȑ Țȧ ȗȖ ȍșȚȍșȚȊȍȕ ȗȢȚ șȍ
ȗȖȒȈȟȊȈ Ȋ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ. ÀȍȎȌțȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖȝȓȈȌȍȕȈȚȈ ȗȖȌ ȌȈȌȍȕȈ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȊȖȌȈ ȖȚ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ, ȗȘȖȚȐȟȈ ȕȈȌȖȓț ȗȖ ȚȘȢȉȐȚȍ ȕȈ
ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȌȖ ȕȈȑ-ȌȖȓȕȈȚȈ Ȕț ȟȈșȚ. ǰȕșȚȈȓȐȘȈȕȍȚȖ ȕȈ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ
ȖȚ ȋȖȘȕȈȚȈ șȚȘȈȕȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȗȘȈȊȐ ȊȢȏȔȖȎȕȖ ȊȢȏȕȐȒȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȧȊȓȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȚȍȘȔȖșȐȜȖȕȈ. ǺȍȏȐ șȐșȚȍȔȐ șȈ ȕȈȌȍȎȌȕȐ ș ȗȘȖșȚȈ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ Ȑ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȕȖ ȍȊȚȐȕȐ. îȖȉȈȊȍȕ ȍ ȍȓȍȒȚȐȟȍșȒȐ
ȕȈȋȘȍȊȈȚȍȓ 1500 ȊȈȚȈ ș ȏȈȡȐȚȈ ȏȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ ȗȖȌȋȘȧȊȈȕȍ ȕȈ
ȉȖȑȓȍȘȈ ȗȘȍȏ ȏȐȔȕȐȚȍ ȔȍșȍȞȐ ȐȓȐ ȗȘȐ ȕȧȒȖȓȒȖ ȐȏȚȖȟȊȈȕȐȧ ȕȈ
ȊȖȌȈȚȈ ȗȘȍȏ ȓȧȚȖȚȖ Ȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚ ȕȈ ȚȖȗȓȈ ȊȖȌȈ ȘȈȕȖ șțȚȘȐȕ.
À   
 
ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ șȈ ȈȉșȖȘȉȈȚȖȘȈ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȏȈ șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ
ȉȖȑȓȍȘȐ. Ǻȍ ȗȖȍȔȈȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȧ ȗȘȍȊȘȢȡȈȚ Ȋ ȚȖȗȓȐȕȕȈ
ȍȕȍȘȋȐȧ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȚȖȗȓȈ ȊȖȌȈ. ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ Ȋȍȟȍ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ Ȋ ȗȘȖȌȢȓȎȍȕȐȍ ȕȈ ȋȖȌȐȕȐ Ȋ ǫȍȘȔȈȕȐȧ, DzȈȕȈȌȈ, DzȐȚȈȑ Ȑ
ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȧ Ȑ șȈ ȌȖȒȈȏȈȓȐ șȊȖȧȚȈ ȐȒȖȕȖȔȐȟȕȖșȚ Ȑ
ȘȍȕȚȈȉȐȓȕȖșȚ. ǰȔȈ ȕȧȒȖȓȒȖ ȊȐȌȈ ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȒȖȐȚȖ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ ȗȘȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ ȍȕȍȘȋȐȧ. ǵȈȠȐȚȍ
ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ "ȌȊȖȑȕȈ șȚȢȒȓȍȕȈ ȚȘȢȉȈ". ǺȖȏȐ ȚȐȗ ȚȘȢȉȈ ȍ
ȐȏȉȘȈȕ ȏȈȘȈȌȐ ȕȍȋȖȊȈȚȈ ȕȈȌȍȎȌȕȖșȚ, ȊȐșȖȒȈ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ,
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚ Ȑ ȕȐșȒȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȐ ȘȈȏȝȖȌȐ.
ǪșȧȒȈ ȊȈȒțțȔȕȈ ȚȘȢȉȈ șȍ șȢșȚȖȐ ȖȚ ȌȊȍ șȚȢȒȓȍȕȐ ȚȘȢȉȐ, ȐȏȘȈȉȖȚȍȕȐ
ȖȚ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȏȌȘȈȊȖ ȉȖȘȖșȐȓȐȒȈȚȕȖ șȚȢȒȓȖ. ǪȢȕȠȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ ȍ
ȗȘȖȏȘȈȟȕȈ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ șȊȍȚȓȐȕȕȐȚȍ ȓȢȟȐ ȌȈ ȗȘȍȔȐȕȈȊȈȚ ȗȘȍȏ ȕȍȧ,
ȗȘȐ ȔȐȕȐȔȈȓȕȖ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ. ǪȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ ȍ ȗȖȒȘȐȚȈ șȢș
șȗȍȞȐȈȓȕȖ șȍȓȍȒȚȐȊȕȖ ȗȖȒȘȐȚȐȍ (Al-N/Al), ȒȖȍȚȖ șȍ ȖȚȓȐȟȈȊȈ ș
ȌȖȉȘȖ țșȊȖȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ Ȑ ȔȐȕȐȔȈȓȕȐ ȏȈȋțȉȐ. Ǫ
ȕȈȟȈȓȖȚȖ ȚȘȢȉȐȚȍ șȈ șȗȖȍȕȐ Ȑ ȐȔȈ ȊȢȏȌțȝ, șȢȌȢȘȎȈȡȐȧȚ șȍ ȚȈȒȢȊ Ȋ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȚȖ ȔȍȎȌț ȌȊȈ șȓȖȧ ȖȚ șȚȢȒȓȖ șȍ ȐȏȗȖȔȗȊȈ, ȌȖȒȈȚȖ șȍ
ȗȖȓțȟȐ ȊȈȒțțȔ. ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȚȘȢȉȐ ș ȊȈȒțțȔ ȊȖȌȐ ȌȖ
ȗȖșȚȐȋȈȕȍȚȖ ȕȈ ȗȖ-ȊȐșȖȒȐ ȘȈȉȖȚȕȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ. ǹȈȔȐȧȚ ȗȘȖȞȍș ȕȈ
"ȍȊȈȒțȈȞȐȧ" ȕȈ ȋȈȏȖȊȍȚȍ, ȍ ȔȕȖȋȖ ȊȈȎȍȕ ȜȈȒȚȖȘ ȗȘȐ ȐȏȘȈȉȖȚȊȈȕȍȚȖ
Ȑ ȉȢȌȍȡȍȚȖ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ.
ǯȈȡȖ ȊȈȒțțȔ? DzȈȒȚȖ ȔȖȎȍ ȉȐ ȏȕȈȍȚȍ, ȈȒȖ șȚȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȓȐ
ȖȉȓȐȞȖȊȈȕȈ ȟȈȠȈ - ȚȍȘȔȖș, ȊȈȒțțȔȈ ȍ ȖȚȓȐȟȍȕ ȐȏȖȓȈȚȖȘ. ǺȖȊȈ ȍ
ȊȈȎȕȖ, ȏȈȡȖȚȖ șȓȍȌ ȒȈȚȖ ȊȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ ȈȉșȖȘȉȐȘȈȚ ȘȈȌȐȈȞȐȧȚȈ
ȖȚ șȓȢȕȞȍȚȖ Ȑ ȧ ȗȘȍȊȘȢȡȈȚ Ȋ ȚȖȗȓȐȕȈ, ȚȖ ȕȐȍ ȕȍ ȐșȒȈȔȍ ȌȈ ȧ
ȏȈȋțȉȐȔ! ǪȈȒțțȔȢȚ ȗȖȔȈȋȈ ȌȈ șȍ ȗȖșȚȐȋȕȍ ȚȖȊȈ. ǵȖ Ȑ ȐȏȖȓȈȞȐȖȕȕȐȚȍ
șȊȖȑșȚȊȈ șȈ ȚȖȓȒȖȊȈ ȌȖȉȘȐ, ȟȍ ȌȖȒȈȚȖ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ 150 ° ǹ / 304 F Ȗ, ȊȢȕȠȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ șȚțȌȍȕȈ ȗȘȐ
ȌȖȗȐȘ. ǺȖȊȈ ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ ȊȈȒțțȔȕȖ-ȚȘȢȉȕȐȚȍ ȉȖȑȓȍȘȐ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
ȗȘȍȌșȚȈȊȧȚ ȌȖȉȘȍ, ȌȖȘȐ Ȋ șȚțȌȍȕȖ ȊȘȍȔȍ, ȌȖȒȈȚȖ ȗȓȖșȒȐ șȓȢȕȟȍȊȐ
ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ ȘȈȉȖȚȧȚ ȓȖȠȖ, ȗȖȘȈȌȐ ȋȖȓȧȔȈȚȈ ȏȈȋțȉȈ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈ.
ǯȈ ȌȈ șȍ ȗȖȌȌȢȘȎȈ ȊȈȒțțȔ ȔȍȎȌț ȌȊȈȚȈ șȚȢȒȓȍȕȐ ȗȓȈșȚȈ, șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȉȈȘȐȑ (șȢȡȖ ȒȈȚȖ Ȋ ȚȍȓȍȊȐȏȐȖȕȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ). ǷȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ, Țȍ șȈ ȐȏȓȖȎȍȕȐ ȕȈ ȊȐșȖȒȐ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ, ȒȖȍȚȖ ȊȖȌȐ ȌȖ ȚȖȊȈ ȌȢȕȖȚȖ ȕȈ ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ ȌȈ
ȉȢȌȈȚ ȗȖȒȘȐȚȐ ș ȟȐșȚ șȓȖȑ ȖȚ ȉȈȘȐȑ. ǺȖȏȐ ȉȈȘȐȍȊ șȓȖȑ ȈȒȚȐȊȕȖ
ȗȖȋȓȢȡȈ ȊșȧȒȈ CO, CO2, N2, O2, H2O Ȑ H2 ȔȖȓȍȒțȓȈ ȖȚ ȊȈȒțțȔȕȐ
ȚȘȢȉȐ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ șȢȝȘȈȕȍȕȐȍȚȖ Ȑ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧȚȈ, ȒȈȚȖ ȚȈȒȈ
șȗȖȔȈȋȈ ȏȈ ȗȖȌȌȢȘȎȈȕȍȚȖ ȕȈ ȊȈȒțțȔȈ. ǩȈȘȐȍȊȐȧȚ șȓȖȑ ȖșȚȈȊȈ ȧșȍȕ
ȊȐȏțȈȓȍȕ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȕȈȓȐȟȐȍȚȖ ȕȈ ȊȈȒțțȔ Ȋ ȚȘȢȉȈȚȈ (ȚȖȊȈ șȍ
ȊȐȎȌȈ ș ȗȘȖșȚȖ ȖȒȖ, ȈȒȖ ȊȈȒțțȔȈ ȍ Ȑȏȋțȉȍȕ ȚȘȢȉȈȚȈ ȍ ȗȖ-ȉȧȓȈ ȕȈ
ȞȊȧȚ). ǹȘȍȉȢȘȕȐȧȚ ȉȈȘȐȍȊ șȓȖȑ șȚȈȊȈ ȉȧȓ, ȗȘȐ ȌȖșȍȋ ș ȒȐșȓȖȘȖȌȈ ȖȚ
ȊȢȏȌțȝȈ. ǺȈȒȈ ȓȍșȕȖ șȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧ ȌȈȓȐ ȚȘȢȉȈȚȈ ȍ Ȋ ȌȖȉȘȖ șȢșȚȖȧȕȐȍ.
ǪȐȎ șȕȐȔȒȈȚȈ ȗȖ-ȌȖȓț.
ǵǨ ǹǵǰÀDzǨǺǨ ǹ îǪǭǺǭ ǺǸȂǩǰ (dzȇǪǨ-ǯîǸǨǪǨ ǺǸȂǩǨ) (îȇǹǵǨ-
ǺǸȂǩǨ ǹ ǵǨǸ ǭǵ ǪǨDzÀ)
ǪȢȚȘȍȠȕȐȧȚ șȓȖȑ ȕȈ ȚȘȢȉȈȚȈ șȍ ȚȘȍȚȐȘȈ șȢș șȍȓȍȒȚȐȊȕȖ ȖȗȚȐȟȕȖ
ȗȖȒȘȐȚȐȍ, ȒȖȍȚȖ ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈ ȗȖȋȓȢȡȈȕȍȚȖ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ, ȉȍȏ
ȘȈȏșȍȑȊȈȕȍ. ǪȢȚȘȍȠȕȐȧȚ Ȑ ȊȢȕȠȍȕ șȓȖȑ șȍ șȓȐȊȈȚ ȗȘȐ ȊȐșȖȒȐ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ, Ȉ Ȋ ȒȘȈȧ ȖșȚȈȊȈ ȗȘȈȏȕȖ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ ȔȍȎȌț
ȊȢȚȘȍȠȕȐȚȍ Ȑ ȊȢȕȠȕȐȚȍ șȓȖȍȊȍ. ǪșȐȟȒȐȧ ȊȢȏȌțȝ șȍ ȐȏȗȖȔȗȊȈ ȖȚ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȚȖ ȔȍȎȌț ȌȊȈȚȈ șȓȖȧ Ȑ șȍ șȢȏȌȈȊȈ ȚȍȘȔȖș-ȍȜȍȒȚȈ,
ȒȖȑȚȖ șȗȐȘȈ ȗȘȖȊȖȌȐȔȖșȚȚȈ Ȑ ȚȘȈȕșȜȍȘȈ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ, ȒȢȔ
ȈȚȔȖșȜȍȘȈȚȈ. ǺȖȗȓȐȕȕȐȚȍ ȏȈȋțȉȐ șȍ ȕȈȔȈȓȧȊȈȚ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ Ȑ ȖȚ
ȕȐșȒȐȧ ȐȏȓȢȟȊȈȚȍȓȍȕ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȕȈ ȚȐȗȈ ȕȈ șȚȢȒȓȖȚȖ, ȒȖȍȚȖ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈ.
ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ șȍ ȗȖȌȘȍȎȌȈȚ țșȗȖȘȍȌȕȖ ȕȈ ȢȋȢȓȈ ȕȈ ȔȖȕȚȈȎ Ȋ
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȋȍȖȋȘȈȜșȒȈȚȈ ȠȐȘȐȕȈ ȕȈ ȊȈȠȍȚȖ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. Ǫ
ǹȍȊȍȘȕȖȚȖ ȗȖȓțȒȢȓȉȖ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȍ ȕȈ Ȧȋ, ȚȘȢȉȐȚȍ ȔȖȋȈȚ ȗȈșȐȊȕȖ
ȌȈ ȗȖȋȓȢȡȈȚ ȚȖȗȓȐȕȈ ȖȚ șȓȢȕȞȍȚȖ ȗȘȍȏ ȞȍȓȐȧ Ȍȍȕ. Ǫ ȆȎȕȖȚȖ
ȗȖȓțȒȢȓȉȖ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧȚȈ ȍ ȕȈ șȍȊȍȘ, ȏȈ ȌȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȓȍȌȧȚ
șȓȢȕȞȍȚȖ ȗȘȍȏ ȞȧȓȈȚȈ ȋȖȌȐȕȈ.
ǭȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȍȌȕȈ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ ȚȖȗȓȈ ȊȖȌȈ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ Ȑ
ȉȖȑȓȍȘ, ȏȈȊȐșȐ ȖȚ ȘȍȌȐȞȈ ȜȈȒȚȖȘȐ, ȍȌȐȕ ȖȚ ȒȖȐȚȖ ȍ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ
ȘȈȌȐȈȞȐȧ, ȒȖȍȚȖ șȓȢȕȞȍȚȖ ȐȏȗȘȈȡȈ ȒȢȔ ȏȍȔȧȚȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȈ ȍȌȕȈ
ȋȖȌȐȕȈ. ǨȒȖ ȗȖȋȓȍȌȕȍȔ ȒȈȘȚȈȚȈ ȏȈ ȘȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ
ȘȈȌȐȈȞȐȧ ȏȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ ȡȍ ȊȐȌȐȔ, ȟȍ ȗȘȐ ȕȈș șȍ ȕȈȉȓȦȌȈȊȈȚ
ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȐ țșȓȖȊȐȧ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐ șȐșȚȍȔȐ,
ȗȖȕȍȎȍ ȗȘȐ ȕȈș șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȌȕȐ ȗȘȍȏ ȋȖȌȐȕȈȚȈ șȈ ȖȒȖȓȖ 278 șȘȍȌȕȖ
ȏȈ ȋȖȌȐȕȈ, Ȉ șȘȍȌȕȈȚȈ ȋȖȌȐȠȕȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȍ ȖȒȖȓȖ 18 ȋȘȈȌțșȈ
ǾȍȓȏȐȐ.
Ƕȡȍ, ȏȈ ȌȈ ȕȈțȟȐȚȍ ȏȈ șȘȍȌȕȐȚȍ șȚȖȑȕȖșȚȐ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ ȏȈ
ȊȈȠȐȧ ȘȈȑȖȕ ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȚțȒ.
p   À
ǯȈ ȌȈ șȍ ȖșȐȋțȘȐ ȌȖȉȘȖ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ șȐșȚȍȔȈȚȈ ȏȈ ȉȐȚȖȊȈ
ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ ȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȌȈ ȉȢȌȍ ȕȈȌ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ. ǨȒȖ
ȕȧȔȈ ȗȖȌȝȖȌȧȡȈ ȘȈȏȓȐȒȈ Ȋ ȕȐȊȈȚȈ șȍ ȕȈȉȓȦȌȈȊȈ ȏȈȋțȉȈ ȕȈ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȖȚ ȊȖȌȈȚȈ Ȋ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȗȘȍȏ ȕȖȡȚȈ. ǺȖȊȈ șȍ ȌȢȓȎȐ ȕȈ
ȜȍȕȖȔȍȕȈ, ȕȈȘȍȟȍȕ ȖȉȘȈȚȍȕ ȗȖȚȖȒ, Ț.ȍ. șȢȏȌȈȊȈȚ șȍ țșȓȖȊȐȧ, ȗȘȐ
ȒȖȐȚȖ ȚȍȟȕȖșȚȚȈ-ȚȖȗȓȖȕȖșȐȚȍȓ șȍ ȌȊȐȎȐ Ȋ ȈȉșȖȘȉȍȘȈ Ȋ ȖȉȘȈȚȕȈȚȈ
ȗȖșȖȒȈ ȕȈ ȚȈȏȐ ȗȘȐ ȕȖȘȔȈȓȕȈ ȘȈȉȖȚȈ. ǺȈȒȈ ȚȖȗȓȈ ȚȍȟȕȖșȚ șȍ ȊȘȢȡȈ
ȒȢȔ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȒȢȌȍȚȖ ȐȏșȚȐȊȈ. ǸȍȏȍȘȊȖȈȘȢȚ ȏȈ ȋȖȘȍȡȈ ȊȖȌȈ ȗȘȐ
șȓȢȟȍȊ ȒȖȓȍȒȚȖȘ, ȍ ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕ ȚȈȒȈ, ȟȍ ȘȈȉȖȚȐ ȉȍȏ ȕȈȓȧȋȈȕȍ. ǺȖȊȈ
ȋȖ ȗȘȈȊȐ ȕȈȗȢȓȕȖ ȉȍȏȖȗȈșȍȕ ȗȘȐ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ.
îȘțȋ ȊȈȎȍȕ ȗȈȘȈȔȍȚȢȘ ȗȘȐ ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍȚȖ ȍ ȏȈȡȐȚȈȚȈ ȖȚ ȒȖȘȖȏȐȧ.
ǺȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ ȖȚȉȍȓȍȎȐ, ȟȍ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ ȕȈ ȊȖȌȈȚȈ ȗȘȐ ȍȌȕȈ
șȓȢȟȍȊȈ șȐșȚȍȔȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖșȚȐȋȕȍ ȕȐȊȈ ȖȚ 90oC - 95oC, ȏȈȚȖȊȈ
ȊȢȕȠȕȈȚȈ Ȑ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ șȚȍȕȈ ȕȈ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ ȍ ȐȏȘȈȉȖȚȍȕȈ ȖȚ
ȕȍȘȢȎȌȈȍȔȈ șȚȖȔȈȕȈ Ȑ ȍ ș ȌȍȉȍȓȐȕȈ 0,5 ȔȔ, ȚȐȗ SUS304 ,
șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȈȕȈ ȏȈ ȗȘȖȚȐȊȖȚȖȒșȐȕȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ. ǶșȢȡȍșȚȊȍȕȖ ȍ
ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȌȖȉȘȖ ȚȖȗȓȖȏȈȌȢȘȎȈȕȍ, ȖșȐȋțȘȍȕȖ ȖȚ 50-65 ȔȔ
ȐȏȖȓȈȞȐȖȕȍȕ ȗȓȈșȚ ȗȖȓȐțȘȍȚȈȕȖȊȈ ȗȧȕȈ.
$.) $- % %- " ȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ, ȒȖȑȚȖ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ
ȐȏȘȈȉȖȚȒȈ ȕȈ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȐȚȍ. ǺȖȏȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓ șȈȔ ȗȖ șȍȉȍ șȐ ȍ ȒȖȘȖȏȖ-
țșȚȖȑȟȐȊ, ȒȈȚȖ ȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȈ șȚȖȔȈȕȈ ȖȚ ȊȐșȖȒȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ Ȑ ȍ
ȖȉȘȈȉȖȚȍȕȈ ȗȘȐ țșȢȊȍȘȠȍșȚȊȈȕ ȓȍȧȘȍȕ ȗȘȖȞȍș, ȏȈ ȌȈ șȍ ȖȚșȚȘȈȕȐ
ȕȈȗȢȓȕȖ ȘȐșȒȈ ȖȚ ȘȢȎȌȧșȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ.
 À 
DzȓȈȗȈȕȢȚ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȌȈ șȍ ȘȍȋțȓȐȘȈ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ ȊȝȖȌȧȡȈȚȈ ȊȖȌȈ,
ȚȈȒȈ ȟȍ ȌȈ ȏȈȗȢȓȊȈ ȕȈȗȢȓȕȖ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘȈ Ȑ ȌȈ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ
ȗȘȍȗȢȓȊȈȕȍȚȖ Ȕț. ǸȍȋțȓȈȞȐȧȚȈ șȍ ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈ ȖȚ ȕȈȠȐȚȍ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȐ.

À 
’c ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȗȘȐ ȗȖȊȐȠȈȊȈȕȍ ȕȈ ȞȍȕȈȚȈ ȕȈ ȍȓ. ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ.
’c ǵȧȔȈ ȕțȎȌȈ ȖȚ ȗȖȔȗȈ, ȚȘȢȉȐ Ȑ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȏȈ
ȘȈȉȖȚȈȚȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ.
’c ǾȍȓȖȋȖȌȐȠȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ - ȘȈȉȖȚȈ Ȑ ȗȘȍȏ ȏȐȔȈȚȈ ȗȘȐ ȌȖșȚȈȚȢȟȕȈ
șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ!
’c ÀȈȚȍȘȐȈȓȈ ȕȈ șȚȖȑȒȈȚȈ Ȑ ȊȖȌȖșȢȌȢȘȎȈȚȍȓȧ șȈ ȖȚ ȕȍȘȢȎȌȈȍȔȈ
șȚȖȔȈȕȈ, ȒȖȍȚȖ ȐȏȒȓȦȟȊȈ ȒȖȘȖȏȐȧ.
’c ǪȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ ȐȔȈȚ ȔȐȕȐȔțȔ 20 ȋȖȌȐȕȐ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ.
’c ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ ȊȢȊ ȊȈȒțȔȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ ȐȏȓȖȎȍȕȈ ȕȈ șȓȢȕȞȍ ȌȖșȚȐȋȈ
250 ȋȘȈȌțșȈ ǾȍȓȏȐȑ, Ȉ ȏȈȗȢȓȕȍȕȈ ș ȊȖȌȈ ȌȖ 100 ȋȘȈȌțșȈ ǾȍȓȏȐȐȑ
ȏȈ ȖȒȖȓȖ 3 ȟȈșȈ.
’c ǹȐșȚȍȔȈȚȈ ȘȈȉȖȚȐ ȉȍȏ ȕȈȓȧȋȈȕȍ Ȑ ȍ ȕȈȗȢȓȕȖ ȉȍȏȖȗȈșȕȈ.
’c ǪȖȌȖșȢȌȢȘȎȈȚȍȓȧ, ȚȘȢȉȐȚȍ Ȑ ȞȧȓȖșȚȕȈȚȈ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȐȏȌȢȘȎȈȚ ȕȈ
25 ȔȔ ȋȘȈȌțȠȒȈ.
’c ǨȉșȖȘȉȐȘȈȡȈ ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȗȖȋȓȢȡȈ ȖȒȖȓȖ 93-94% ȖȚ
șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȓȢȟȐ.
’c ǹȐșȚȍȔȐȚȍ ȐȏȘȈȉȖȚȍȕȐ ȗȖ ȚȈȏȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚ ȌȈ
ȘȈȉȖȚȧȚ ȌȖȘȐ Ȑ ȗȘȐ șȟțȗȊȈȕȍ ȕȈ ȕȧȒȖȧ ȖȚ ȚȘȢȉȐȚȍ, ȈȒȖ
șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ șȟțȗȍȕȈȚȈ ȚȘȢȉȈ șȍ ȏȈȚȈȗȐ.
’c ÀȈȓȒȖ ȘȈȏȝȖȌȐ ȗȘȐ ȗȘȐșȢȍȌȍȕȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȧȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘ ȒȢȔ
ȊȖȌȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ.
’c ÀȕȖȋȖ ȕȐșȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȕȐ ȏȈȋțȉȐ ȗȖȘȈȌȐ ȌȖȉȘȈȚȈ ȐȏȖȓȈȞȐȧ ȕȈ
ȊȈȒțțȔȕȈȚȈ șȘȍȌȈ (ȊȈȒțțȔȈ ȍ ȕȈȑ-ȌȖȉȘȐȧȚ ȐȏȖȓȈȚȖȘ) Ȑ
ȊȖȌȖȗȘȍȕȖșȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ ȕȈ ȋȖȘȍȡȈȚȈ ȊȖȌȈ.
’c îȐȏȈȑȕȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ șȗȖȔȈȋȈ ȏȈ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȕȖ ȌȖȉȘȖ ȊȍȚȘȖȊȖ
șȢȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ.
’c ǸȈȉȖȚȧȚ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖ ȌȖȘȐ Ȑ ȗȘȐ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ, ȘȈȏȓȐȟȕȈ ȖȚ
ȖȗȚȐȔȈȓȕȈȚȈ ȦȎȕȈ ȏȈȘȈȌȐ ȒȘȢȋȓȈȚȈ ȜȖȘȔȈ ȕȈ ȚȘȢȉȐȚȍ.
’c îȖ 2 ȗȢȚȐ ȗȖ-ȍȜȍȒȚȐȊȕȐ ȗȘȍȏ ȏȐȔȕȐȧȚ ȗȍȘȐȖȌ șȘȈȊȕȍȕȖ ș
ȗȓȖșȒȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ.
’c ǵȍ ȏȈȌȢȘȎȈ șȕȧȋ Ȑ ȗȘȈȝ.
’c ǰȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȓȍșȍȕ ȔȖȕȚȈȎ.
.%$$)! / "(%%" +,,-$"!"#$+!$+%
%$-:" $(56
À À 
À 
  

 


ÀȈȒșȐȔȈȓȕȐȧȚ ȘȈȏȔȍȘ ȕȈ ȗȖȋȓȢȡȈȡȈȚȈ ȏȖȕȈ, ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȖ ȖȚȒȢȔ


șȓȢȕȞȍȚȖ ȖȚȘȈȏȧȊȈ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐȧ ȒȖȓȍȒȚȖȘ, ȚȖȊȈ
ȏȈȊȐșȐ Ȑ ȖȚ ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȔȖȕȚȈȎȈ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȍȕȐȍ ȕȈ ȒȘȢȋȓȐȧ șȐ
ȌȐȏȈȑȕ, șȓȢȕȟȍȊȐȚȍ ȗȈȕȍȓȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ șȈ Ȋ
șȢșȚȖȧȕȐȍ ȌȈ ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈȚ ȗȈșȐȊȕȖ ȗȘȖșȓȍȌȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ,
ȒȖȍȚȖ ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ Țȍ ȊȐȕȈȋȐ șȈ ȕȈșȖȟȍȕȐ ȌȐȘȍȒȚȕȖ șȘȍȡț șȓȢȕȞȍȚȖ
Ȑ ȔȖȋȈȚ ȌȈ ȈȉșȖȘȉȐȘȈȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȚȍȘȔȈȓȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȘȈȊȕȖȔȍȘȕȖ
ȗȘȍȏ ȞȍȓȐȧ Ȍȍȕ.
ǺȖȊȈ ȍ ȊȈȎȕȖ, ȖșȖȉȍȕȖ ȈȒȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈȚȈ ȚȖȗȓȐȕȈ ȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ
ȗȘȍȏ ȞȍȓȐȧ Ȍȍȕ, ȉȍȏ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȋȖȓȧȔȈ ȚȍȘȔȐȟȕȈ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȍ. ǪȈȒțțȔȕȖ-ȚȘȢȉȕȐȚȍ șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ șȈ șȚȘȈȝȖȚȕȐ
ȏȈ ȊșȐȟȒȖ, ȕțȎȌȈ ȏȈ ȖȉȐȒȕȖȊȍȕȈ ȚȖȗȓȈ ȊȖȌȈ, șȓȢȕȟȍȊȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȏȈ
ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ, șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȓȐȔȈȚȐȞȐ, ȚȢȘȋȖȊșȒȈ ȊȖȌȈ ȏȈ ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ ȐȓȐ
ȗȘȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȐ ȗȘȖȞȍșȐ.
ǿȘȍȏ ȗȘȖșȓȍȌȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ ȖȚ ȘȈȕȕȈ șțȚȘȐȕ ȌȖ ȒȢșȍȕ
șȓȍȌȖȉȍȌ, ȗȖȊȍȟȍȚȖ ȚȖȗȓȐȕȈ șȍ ȋȍȕȍȘȐȘȈ ȖȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȊȢȊ ȊȈȠȐȧ
ȌȖȔ, ȒȖȍȚȖ ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ ȊȈȠȐȧȚ șȢȡȍșȚȊțȊȈȡ ȐȏȚȖȟȕȐȒ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧ
ȡȍ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȘȧȌȒȖ ȗȘȍȏ ȓȍȚȕȐȧ Ȑ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ ȗȘȍȏ
ȏȐȔȕȐȧ șȍȏȖȕ. ǺȖȊȈ ȕȍȐȔȐȕțȍȔȖ ȡȍ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ șȗȍșȚȧȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȌȖșȚȈ ȗȈȘȐ Ȑ ȗȖȌȗȖȔȈȋȈȕȍȚȖ ȕȈ ȖȗȈȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȞȍȕȕȐȚȍ
ȕȍȊȢȏȖȉȕȖȊȧȍȔȐ ȘȍșțȘșȐ.
ǷȘȐ ȗȓȖșȒȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ, ȖȚ ȌȘțȋȈ șȚȘȈȕȈ, ȍȌȐȕșȚȊȍȕȖ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ
ȖȉȧȌ ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ ȍ ȕȈșȖȟȍȕȖ ȗȘȧȒȖ ȕȈ Țȧȝ, ȒȖȍȚȖ ȕȈȔȈȓȧȊȈ
ȚȧȝȕȈȚȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȈ ȌȕȍȊȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚ Ȑ ȚȖȗȓȐȕȈ. ǵȈȔȈȓȧȊȈ
șȍ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ ȗȘȍȏ ȗȍȘȐȖȌȈ ȖȚ șțȚȘȐȕ Ȑ șȓȍȌȖȉȍȌ, ȚȈȒȈ șȍ ȕȈȓȈȋȈ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȚȈ ȖȚ ȗȖ-ȋȖȓȧȔ ȘȍȏȍȘȊȖȈȘ, ȏȈ ȌȈ șȍ șȢȝȘȈȕȐ ȚȖȗȓȐȕȈȚȈ
ȗȖ ȌȢȓȋȖ ȊȘȍȔȍ, ȒȖȍȚȖ ȕȍ ȍ ȚȖȓȒȖȊȈ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ.
ǵȍ ȍ ȟțȌȕȖ Ȑ ȚȖȊȈ, ȟȍ șȐșȚȍȔȐȚȍ ȕȈ ȚȘȢȉȐȚȍ ș ȊȈȒțțȔ ȉȢȘȏȖ șȍ
ȗȘȍȊȢȘȕȈȝȈ Ȋ ȕȈȑ-ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊ ȒȖȓȍȒȚȖȘ,
ȗȘȐ ȐȏȉȖȘȈ ȕȈ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ Ȑ ȟȈșȚȕȐ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȐ Ȋ ȞȍȓȐȧ șȊȧȚ.
 À 759

IAM ȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓ ȖȚȘȈȏȧȊȈȡ ȘȈȏȓȐȟȐȧȚȈ Ȋ ȘȍȏțȓȚȈȚ ȖȚ ȌȍȑȕȖșȚȚȈ ȕȈ


ȍȌȐȕ șȓȢȕȟȍȊ ȒȖȓȍȒȚȖȘ, ȒȈȚȖ ȢȋȢȓȈ ȕȈ șȊȍȚȍȕȍ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ,
ȗȘȖȔȍȕȐ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȕȈ ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ Ȑ ȌȘ.
ǹȖȓȈȘȕȐȚȍ ȗȈȕȍȓȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ țȊȍȓȐȟȈȊȈȚ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȚȈ șȐ,
șțȚȘȐȕ Ȑ șȓȍȌȖȉȍȌ, ȒȖȋȈȚȖ ȢȋȢȓȈ ȕȈ ǹȓȢȕȞȍȚȖ ȍ ȔȍȎȌț 40 Ȑ 80
ȋȘȈȌțșȈ ȖȚ ȗȍȘȗȍȕȌȐȒțȓȧȘȕȈȚȈ Ȗș ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ. ǸȍȏțȓȚȈȚȢȚ ȍ
ȋȍȕȍȘȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȈ ȚȖȗȓȐȕȕȈ ȔȖȡȕȖșȚ ȗȘȍȏ ȞȧȓȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ
Ȍȍȕȧ.
DzȖȋȈȚȖ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ șȍ ȈȉșȖȘȉȐȘȈ ȖȚ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȗȖȌ ȢȋȢȓ,
ȘȈȏȓȐȟȍȕ ȖȚ ȗȍȘȗȍȕȌȐȒțȓȧȘȕȐȧ, ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȚȖȏȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘ
ȗȘȖȔȍȕȧ Ȑ ȐȏȔȍȘȊȈȕȐȧ IAM ȜȈȒȚȖȘ, ȖȚ ȒȖȑȚȖ șȍ ȊȏȍȔȈ ȢȋȢȓȈ ȒȈȚȖ
ȖșȕȖȊȈ ȏȈ ȐȏȟȐșȓȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȈȒȚȖȘȈ. DzȖȋȈȚȖ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȍ
ȗȍȘȗȍȕȌȐȒțȓȧȘȍȕ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ, ȔȈȒșȐȔȈȓȕȈ șȚȖȑȕȖșȚ 1 șȍ ȗȖșȚȐȋȈ,
ȒȖȋȈȚȖ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȍ ȗȖȓțȟȍȕȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȐȧ ȘȈȏȔȍȘ ȕȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ
șȟȐȚȈȕȈ ȏȈ ȊȢȏȔȖȎȕȈ.
Ǫ șȓțȟȈȚȍ ș ȗȓȖșȒȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ, ȔȈȒșȐȔȈȓȕȐ șȚȖȑȕȖșȚȐ ȕȈ IAM
ȜȈȒȚȖȘ șȍ ȗȖșȚȐȋȈȚ ȕȈ ȖȉȧȌ Ȑ Ȋ ȌȖșȚȈ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ șȓțȟȈȐ șțȚȘȐȕ Ȑ
șȓȍȌȖȉȍȌ. Ǫ ȚȈȉȓȐȞȈȚȈ Ȋ ȌȖȓȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ șȚȘȈȕȐȞȈȚȈ, ȧșȕȖ șȍ
ȗȖȒȈȏȊȈ ȚȖȊȈ.
ǵȈ ȕȈȠȐȚȍ ȊȈȒțțȔȕȖ-ȚȘȢȉȕȐ șȓȢȕȟȍȊȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ, ȖȚ ȌȘțȋȈ șȚȘȈȕȈ,
ȟȍșȚȖ șȍ ȗȖșȚȐȋȈȚ șȚȖȑȕȖșȚȐ ȕȈȌ 1, șțȚȘȐȕ Ȑ șȓȍȌȖȉȍȌ ȕȈ ȉȈȏȈȚȈ ȕȈ
ȞȐȓȐȕȌȘȐȟȕȐȧ ȌȐȏȈȑȕ, ȒȖȑȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȕȈ ȗȈȕȍȓȐȚȍ ȌȈ șȍ ȖȚȘȈȏȐ
ȟȈșȚ ȖȚ șȊȍȚȓȐȕȈȚȈ Ȑ ȚȈȒȈ ȌȈ șȍ ȏȈșȐȓȐ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȚȈ.

ǹȝȍȔȈȚȈ ȖȚ ȓȧȊȖ ȍ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓșȚȊȖ ȏȈ ȗȈșȐȊȕȖȚȖ


ȗȘȖșȓȍȌȧȊȈȕȍ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ ȖȚ șȓȢȕȟȍȊȐ ȗȈȕȍȓȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ.
Ǫ ȗȢȘȊȈȚȈ șȕȐȔȒȈ (0 ȋȘȈȌțșȈ), șȓȢȕȞȍȚȖ ȍ ȗȘȧȒȖ (ȗȍȘȗȍȕȌȐȒțȓȧȘȕȖ)
ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȌȈ ȗȖȍȔȍ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȖ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ, ȒȖȧȚȖ ȍ ȕȈȓȐȟȕȈ. ǷȘȐ ȚȘȢȉȐȚȍ
șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȗȘȍȔȐȕȈȊȈ ȗȘȍȏ ȚȖȏȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘ Ȑ Ȋșȍ Ȗȡȍ
ȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈ IAM ȕȈ 1.
Ǫ șȓȍȌȊȈȡȈȚȈ șȕȐȔȒȈ (40 ȋȘȈȌțșȈ), șȓȢȕȞȍȚȖ ȍ ȖȒȖȓȖ 2 ȟȈșȈ Ȑ 40
ȔȐȕțȚȐ ȗȘȍȌȐ / șȓȍȌ ȖȉȧȌ. Ǫ ȚȖȏȐ ȗȍȘȐȖȌ șȓȢȕȞȍȚȖ Ȋșȍ Ȗȡȍ ȍ
ȗȍȘȗȍȕȌȐȒțȓȧȘȕȖ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȒȖȍȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȖ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȌȈ șȍ ȈȉșȖȘȉȐȘȈ Ȑ ȖȚȘȈȏȧȊȈ ȊȢȘȝț
șȢșȍȌȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ, ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ ȕȈ IAM ȍ Ȋ șȚȖȑȕȖșȚȐ ȗȖ-ȋȖȓȍȔȐ ȖȚ 1
(ȗȐȒȖȊȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚ).
ǺȢȑ ȒȈȚȖ ȢȋȢȓȢȚ ȕȈ șȓȢȕȞȍȚȖ șȍ țȊȍȓȐȟȈȊȈ Ȋșȍ ȗȖȊȍȟȍ ȖȚ 40
ȋȘȈȌțșȈ, ȊȈȒțțȔȕȐȚȍ ȚȘȢȉȐ ȏȈȗȖȟȊȈȚ ȌȈ șȍ ȗȘȐȗȖȒȘȐȊȈȚ Ȑ șȈ
ȐȏȓȖȎȍȕȐ ȕȈ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ șȓȢȕȟȍȊȈ ȘȈȌȐȈȞȐȧ. ǷȓȖȡȚȈ ȕȈ
ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ ȍ Ȋșȍ Ȗȡȍ ȌȖșȚȈȚȢȟȕȈ ȏȈ țșȊȖȧȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ, ȕȖ Ȋ ȌȍȐșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚ ȍ ȕȈȔȈȓȍȕȈ ȗȖȘȈȌȐ
ȗȘȐȗȖȒȘȐȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȚȘȢȉȐ. ǺȖȊȈ ȍ ȔȐȕȐȔȈȓȍȕ ȍȜȍȒȚ ȊȢȘȝț ȖȉȡȈȚȈ
ȌȕȍȊȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚ ȕȈ ȒȖȓȍȒȚȖȘȈ, ȏȈȡȖȚȖ șȈȔȖ ȔȈȓȢȒ
ȗȘȖȞȍȕȚ ȖȚ șȓȢȕȟȍȊȈȚȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȗȖȗȈȌȈ ȐȏȊȢȕ ȖȗȚȐȔȈȓȕȐȧ ȢȋȢȓ ȖȚ
40 ȋȘȈȌțșȈ (ȔȕȖȋȖ ȘȈȕȖ șțȚȘȐȕ / ȔȕȖȋȖ ȒȢșȕȖ șȓȍȌȖȉȍȌ). ǼȈȒȚȖȘȈ
IAM ȍ ȉȓȐȏȖ, ȕȖ ȗȖȌ 1.
Ǫ ȘȍȏțȓȚȈȚ ȕȈ ȗȖ ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȧ IAM șȍ ȏȈȉȍȓȧȏȊȈ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 25%
țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȚȖȗȓȐȕȕȈȚȈ ȔȖȡȕȖșȚ Ȋ
șȘȈȊȕȍȕȐȍ ș ȗȓȖșȒȐȚȍ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ șȢș șȢȡȈȚȈ ȗȓȖȡ ȕȈ ȈȉșȖȘȉȍȘȈ Ȑ
ȗȘȐ șȢȡȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȈ. ǷȖȒȈȏȈȚȍȓȐȚȍ ȕȈ IAM ȍ
ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȊȈȎȕȖ ȌȈ șȍ ȊȏȍȔȈȚ Ȋ ȗȘȍȌȊȐȌ ȗȘȐ șȘȈȊȕȧȊȈȕȍ ȕȈ
ȚȖȗȓȐȕȕȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ, ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ ȖȚ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȚȐȗȖȊȍ șȓȢȕȟȍȊȐ
ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ - ȖșȖȉȍȕȖ ȒȖȋȈȚȖ șȍ șȘȈȊȕȧȊȈȚ ȚȈȒȐȊȈ ș ȗȓȖșȒȐ
ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ Ȑ ȊȈȒțțȔȕȖ-ȚȘȢȉȕȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ.
ǫȘȈȜȐȒȈȚȈ ȗȖ-ȌȖȓț șȘȈȊȕȧȊȈ IAM ȕȈ șȖȓȈȘȕȐ ȗȈȕȍȓȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ
ȚȘȢȉȐ Ȑ ȕȈ ȗȓȖșȒȐ ȒȖȓȍȒȚȖȘȐ. ÀȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȐȌȐȚȍ, ȟȍ Ȑ ȌȊȍȚȍ
șȐșȚȍȔȐ șȍ ȘȈȊȕȧȊȈȚ ȗȖ șȘȍȌȈȚȈ ȕȈ Ȍȍȕȧ, ȕȖ ȗȘȍȏ ȊȘȍȔȍ șțȚȘȐȕȚȈ
ȐȓȐ șȓȍȌȖȉȍȌȈ ȕȈ șȓȢȕȟȍȊȐ ȗȈȕȍȓȐ ș ȊȈȒțțȔȕȐ ȚȘȢȉȐ ȊȐȎȌȈȔȍ
ȔȕȖȋȖ ȗȖ-ȌȖȉȢȘ ȢȋȢȓ ȕȈ ȕȈȒȓȖȕȈ, Ȉ ȖȚȚȈȔ Ȑ ȗȖ-ȋȖȓȧȔȈ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
Ȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚ.
© copyright ® 2010 À! 
ǰȏȘȈȉȖȚȒȈ: Web Fusion
c