Sunteți pe pagina 1din 32

CAT

ALOGDEPRE
ZENT
ARE
CUPRI
NS:
Benzitranspor toa r
ec uinseret exl a pg.3
Benzitranspor toa r
ec uinsereme tali
ca pg.5
Benzitranspor toa r
ea ns tac es irezis
tentelafla c
ara pg.7
Model edebenz itra
ns portoarecur acl
e pg.8
Cureletrape zoidale.Cureledintates i
mpl esiduble pg.13
Curelepoliur et
a nic
ee xtrudate.Cureles i
benz i
special
e pg.14
Curelela
t epol iamidice.Benz it
rans port
oa r
e pg.15
Recondiona ribenzi pg.16
Recondiona ritambur iuza pg.17
Lanturic
ur ole.Ro del ant pg.18
Ro pent ruc ureledintates i
trape z
oidale pg.19
Ro di nt
a te.Cr emeliere.Element edet ens i
onarelant
uris
icur
ele pg.20
El
ement eS PI ETH.Buc seela sce pg.21
Cuplajecug hea r
es iburduf.Arc ul
ai Cardani
ce pg.22
Garnitur
i pg.23
Pl
a cit
ehni ce.Cov orase pg.26
Accesori
i aut o pg.28
BENZI
TRANSPORT
OARE
CUINSERT
IETE
XTI
LA

ABENZI
DET RANSPORTCUINSERTI
ETE
XTI
LADEUZGE
NERAL
Dat
ecar
acter
isce:
-temper
atur
adelucr
u:-30.
..
+70°
C

1.
BENZI
TRANSPORT
OARE
CUINSERT
IETE
XTI
LA

BBENZ
ITRANSPORTCUINSERT
IET
EXT
ILAANT
IST
ATI
CE
SI
REZI
STENT
EL AF
LACARA

Da
tec
ara
cter
isc
e:

-t
empe rat
uradelucru:-30.
..+70° C;
-r
ezi
stental
arupereaa me steculuidecauci
uc:200daN/c
m2, mi
n;
-a
lungi
realarupereaa me s
tecului decauci
uc:
400%mi n;
-a
de r
erit
aintr
einseri :6daN/c m, min;
-r
ezi
stentael
ectr
ica:3x108Q, ma x;
-r
ezi
stental
afla c
ara :
45s ecunde ,ma x.
peung rupde6epruv
ete
;
-r
ezi
stental
aa br
aziune:200mm3, ma x.

2.
BENZI
TRANSPORTOARE
CUINSERT
IEMETALI
CA

A BE NZ
IDET RANSPORTCU I NSERŢ
IE
ME TALI
CĂDEUZGE NERALDa t
ecarac
ter
isc
e:
-t
e mperat
uradel
ucru:
-30.
..
+70°C

3.
BENZI
TRANSPORTOARE
CUINSERT
IEMETALI
CA

BBE NZITRANS PORTCUI NSERŢ I


EME T
ALICĂ
ANTIST
ATICĂŞ lREZI
ST ENTEL AF L
ACĂRĂ
Dat
ec ar
acteri
sc e:
-t
empe ra
turadelucru: -
30..
. +70°C;
-r
ezi
stenţalarupere:200da N/cm2, mi
n;
-al
ungir
ealarupe r
e:400%mi n;
-r
ezi
stenţalaabrazi
une :200mm3, max;
-r
ezi
stenţaelect
ri
că:3x108Q, ma x;
-r
ezi
stentalaflacără:
45s ec
unde ,max.

4.
BENZITRANSPORTOARE
ANTIS
TATICESI
REZI
STENTELAFLACARA

C.
BENZITRANSPORTCUINS
ERŢI
ET E
XTI
LĂANTI
STAT
ICE
ŞlRE
ZIS
T ENT
EL AFL
ACĂRĂPE
NT RUSUBT
ERAN

Da
tec
ara
cter
isc
e:

-t
empe ra
turadel ucru:-30..
.+70° C;
-r
ezi
stenţalarupe r
eaa me st
eculuidec auc
iuc:150da N/
cm2,min.
;
-a
lungi
realarupe reaa mestecul
ui decauci
uc :400%, mi
n.;
-r
ezi
stenţalaabraziuneaa mesteculuidecauciuc:200mm3, ma
x .
;
-a
de r
enţaîntr
ei nserţi
i
:5da N/cm, min.;
-r
ezi
stenţaelect
r i
că:3x108Q, ma x;
-r
ezi
stenţalaflac ăr
ă :
45s ec
unde ,ma x.peung rupde6e pr
uvet
e
-r
ezi
stenţalaardereîng al
eri
eînmi neledes ubter
a n;
-r
ezi
stenţalafri
cţi
unepet ambur .

5.
BENZ
ITRANS
PORT
OARE
CURACLE
TI

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

8.
BENZ
ITRANS
PORT
OARE
CURACLE
TI
9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

9.
BENZ
ITRANS
PORT
OARE
CURACLE
TI
17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

10.
BENZ
ITRANS
PORT
OARE
CURACLE
TI
25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32.

11.
BENZ
ITRANS
PORT
OARE
CURACLE
TI
33. 34. 35.

12.
CURE
LETRAPEZOI
DAL
E
CURE
LEDINTAT
E
CURELETRAPEZOI
DAL
E
-cur
elei
ndust
ri
ale
-cur
eleagr
ic
ole
-cur
eleaut
o
-cur
elemulple
-cur
elel
ate

CURE L
EDI NT ATESIPL
ES IDUBL E
-profil
eHT D
-profil
eTs i AT
-profil
eMXL , XL
,L,H,XH,XXH
-l
ame t
ruliniarcucapetedeschi
se
-Tmbinareladi mensi
unisoli
ci
tate
-al
te pur idec ure
ledinta
te

13.
CURE
LEPOLI
URE
TANICE
CURE
LESIBE
NZISPE
CIAL
E
CURE
LEPOL
IURE
TANI
CEE
XTRUDAT
E.CURE
LES
PECI
ALE

-cusecunec i
rc
ular
as a
ut r
apezoi
dal
a
-s
implesaura
ndorsa
te
-cui
nv e
li
ssupl
imentarsi
secuni s
peci
al
e
-cur
elemodular
eNU- T-
LI
NK, S
UPER-T
-LI
NK,
POWE
RTWI
ST

CURE
LES
IBE
NZI
SPE
CIAL
ECUI
NVE
LIS

-cur
eledintat
ecuroldetransportavandinvel
i
sdi nPVC,PUsa
u
cauci
ucdediferi
te puri
sitexturi
-cur
eledintat
ecudifer
it
e pur ideracle
-cur
eletr
a pez
oidal
ecustratdincauci
uca l
bpe ntr
uma si
nidef
orma
-
zat
-benzic
ua lv
eolepentr
uma s
inidesle
fuitsi
calibr
at
-cur
elelatepentr
uma si
nideinsurubatcapace

14.
CUREL
ELATEPOLI
AMIDICE
BENZ
ITRANSPORTOARE
CURE
LEL
ATEPOL
IAMI
DICE

-pentr
utr
ansmi s
iides
chi
se,i
ncurci
sat
e,mulpl
esautangenal
e
-plac
atec
upielecrompt.apl
ic
ai g
rel
e
-fol
osi
tec
urol detra
nspor
tinindust
ri
a pogr
aficas
iinconf
econ-
areaambal
aj
elor

BE
NZI
TRANS
PORT
OARE

-cust
ra t
ulport
antdinPVC,PU
ela
stome ri
sausil
ic
oncudi f
eri
tet
ext
uri
-r
ezi
stentel
atempe ra
tur
i ex
treme
-cuprofiledeghidar
e
-curacl
et ransver
sal
isiper
el ate
ral
i
-i
mbina t
etermicsaume ca
nic

15.
RE
CONDI
TIONARE
BE
NZI
Opera ţi
ac onstăî nînlătur a r
eade fectelordea spectşi f
uncţi
ona reda t
orit
ă
uzuri
i saua cci
dent elort ehni ceî ne xploa t
a r
e. Sepotr econdi
ţionabenz icu
inserţietexl ăs aume ta li
c ă,ac ă r
oruz ur ănudepă şeşte
urmă toarelev alori
:
A.Pent rubenz ilec ucor ddeoţ el:
-uzuraf e
ţ el
orîns uma tăma xim6mmt ot alf
a ţ
ădeg r
os i
me ai
niţială;
-uzurama rgi
nilor,100%;
-cablurismul se,ma x .
5%di nlăţime abe nz i
i
;
-sfâş
ie r
ilongitudina l
epepor ţ
iuni l
imitates auc elmul tunapet oată
lungime abe nz i
i;
-sfâş
ie r
itransve rs
alec ude teriorareaama x.4c abl
uri deoţeldel ama r
gine;
-stră
pung e ri
a l
ebe nzi
ic ur upe re aa1. ..5c abl
ur i
;
-prezenţaunorî mbi năripr inv ulcanizareladi st
a nţ
ema imaride 40m;
-lungime atrons onuluideba ndăuz atăs ăfiedemi nim40ml ;
-total
ul z
one lorde fectes ăfies ub50%di nlung imeabe nz
ii
.
B.Pent rubenz ilec uins er ţ
iet exl ă:
-uzurac elordouăf e ţe,ma x.5mm/ total;
-uzurapr imei i
ns erţi
i,ma x20%di ns upra f
aţabe nzii
;
-uzurama rgi
nilordec auc iucpet oatălung ime abenzii;
-sfâş
ie r
ilongitudina l
e,limi tateş idefec t
el ocaleac ăr
orr epar
aţies ănu
depă şească50%di nlung ime abe nziinoi.
Pentrua mbel e pur idebenz is everific ăcar a
cteri
sc il
efizic
o-mec ani
ce
peepr uve tedinba ndă ;s ec ons iderăa pt epent rurecondiţi
ona tbenz i
l
e
alecărorc aracterisc isemenţ i
nî npr opor ţ
iede60%.
16.
RECONDI
TIONARI
TAMBURIUZATI
Operaţ
iaconst
ăînîndepăr
tareas
trat
ului
dec a
uciucuz
atpri
nstr
un-
j
ir
eşiapli
careaunuinoustr
atdecauci
ucprinvul
cani
zar
elacal
d.
Gros
imeas t
ratul
uies
tecupri
nsăî
ntre10şi25mm.

Carac t
er i
scil
es t
ratului deuzurăsunt :
-rezistenţal
arupe re ,minim140k gf/cm2;
-al
ung ir
ealarupe re, minim400%;
-dur i
tate,60±5g radeS horeA;
-rezistental
aa braziune, ma x
im250mm;
Ader enţadintrec auc i
ucş imetalestedemi n.15kgf/
cm.
Serec ondiţi
onea zăt ambur idea nt
rena r
eş il
i
beri
,laîmbinarea
plă
c il
orţ i
nându- ses eamades ensul derot
aţi
ea l
tambur ul
ui.
Pent rutambur i
i des ubteran,placareasefacecucauciucans tac
şii
g nifug,ca
reî ndepl i
neş t
etoa t
ec ondiţi
il
ecerut
edenor mel ede
securitateminieră.

Dimensi
uni
let
ambur
il
orpotfic
upr
ins
eînt
re:
-245.
..
1600mmdiametr
ul;
-600.
..
6000mmlungi
me.

17.
LANT
URICUROL
E
ROTIDEL
ANT
LANT URICUROL E
-la
nturist
andarde uropean(B)
;
-la
nturist
andarda me r
ican(A)
;
-la
nturicuaccesori
i;
-la
nturitr
ansportoare;
-l
anturidi
ninox;
l
anturicuboltt
ubul a
r ;
-al
te puridelanturicurole
;

ROTI
DELANT
-r
oc ubutucsial
eza
jinia
l;
-r
oc ubucseconi
ce;
-r
o dinf
onta;
-r
oc udantur
ac a
li
ta;

18.
ROTIPE
NTRUCURELE
DINT
ATESIT
RAPEZ
OIDAL
E
ROTIPENT
RUCURE L
EDINT
ATE(
SINCRONE
)
-roc upr
ofil HT
D;
-roc udi
viz
iuneintol
i
;
-roc upr
ofil Ts
iAT;
-bar
edint
ate;

ROTIPENTRUCURE LET
RAPE
ZOI
DAL
E,BUCS
ECONI
CE
-roc ubucseconi
ce;
-roc ua l
eza
jinial
;
-buc
sec oni
ce;

19.
ROTIDINT
AT E
.CREME L
IERE
ELEMENTEDET E
NS I
ONARE
LANTURISICURELE
ROTIDINTATE
.CRE MELI
ERE
-ro di
ntateci
l
indri
cecudant
uradr
e a
pta;
-per
echidero dinta
teconi
cecudantur
adre
apt
a;
-cr
eme l
ie
re;

EL
E ME NT
EDET ENSI
ONAREL
ANT
URI
SICURE
LE
-c
ua r
cdec a
uci
uc;
-c
ua r
cel
icoi
dal
;
-automate;

20.
ELE
ME NT
ESPI
ETH
BUCSEEL
ASTI
CE
ELEMENTESPIETH
-bucs
ee l
asc e;
-bucs
edeg hi
da r
esireg
lar
eaj
ocul
ui
;
-l
egarehi
drodinamic
a;
-pi
uli
tecuautobloc
are;

BUCSEE
LASTI
CE
-buc
se pbi
con;
-buc
se pTr
antor
que
;

21.
CUPLAJ
ECUGHE ARES
I
BURDUF
ARTI
CULAT
IICARDANI
CE
CUPLAJECUGHEARE
-cupl
aj
edinfontacual
eza
jinial
;
-cupl
aj
edinalumini
ucualez
aji
nial
;
-cupl
aj
efaraj
oc;

CUPLAJECUBURDUF
-cupl
aj
ec r
est
ate;
-cupl
aj
epentrumontar
eina
xet
ubul
are;
-cupl
aj
edes i
gura
nta
;

ARTI
CULATI
ICARDANI
CE
-arcul
ai si
mple;
-arcul
ai dubl
e;
-ax
ecarda
nice;

22.
GARNI
TURI

GARNI TURI PROF ILATE


Sefolos escpe ntrue tansar
eaus i
lors iferest
rel
orlav a
g oaneleCFRsauauto-
mobi l
e .Sefa bricaindoua pur i
:
cure zist
entaf oartebunal acaldura ,ozons iag
ena tmos feri
ci
,la
tempe rat
uric uprins eintr
e-40...
+125° C;
cure zist
entame di elac al
dura,ozons iagena t
mos fer
ici
, l
atempe ra
tur
i
cuprins ef
ntre- 35...+70° C;
Profilepe nt
rue t
a nsa r
e ageamurilors iusi
lordev a
g oanepe ntrucai
le
fera
te .
Profilepe nt
rue t
a nsa r
e ageamurilors iusi
lordinaluminiu,ul iz
ateIn
construci .
Suntf abricat
edi nc ompoz iidec a uciuccur ez
ist
entafoa rt
ebunal acal
-
dura, ozons ia gena t
mos fer
icii
ni nte rv
aluldetempe raturecupri
nsint
re
-40°.
.. 125°C§ idinc ompoz ii rezi
s t
e ntelaflacara
Ga r
nitur ipr
ofil atedel ungi
mi ma rideuzg enerals
a urezist
entlaprodus
e
petroliereu l i
zatepe ntruetansaripec i
rcumferi
ntema r
i.

ALTETIPURIDEGARNI T
URI
Pl
ac ut
edincauci
ucmontatesubs inel
edec al
efer
ata,f
abri
cat
einconc
or-
dantacunormeleUIC.
El
eme nteel
asc epentr
ususne r
e aciur
uri
lorvi
brat
oaredi
nprepar
ailede
ca
rbune .
La
me l
edincauc
iucpentr
ust e
rgatoaredepa r
bri
z.
I
nf uncedec erer
e,seexecutagarnit
urideori
cefor
ma ,di
mensi
unesau
or
icea l
tace
rint
asoli
ci
tat
adec l
i
ent .
23.
GARNI
TURI

GARNI
TURI
PANZ
ATE

Suntconfe
cona t
edi
nma ter
ial
etexlecauc
iucat
ecuame s
tecdi
n
cauci
ucrezi
st
entl
aprodus
epe t
rol
i
ere
. E
tansea
zacil
i
ndr
iihi
draul
i
cil
a
pres
iunidepanal
a400barri
.

I
NEL
E0

Seexecutadincauci
uc,near
ma t
e.Sefol
osesci
nc onstr
uci dema sj
ni
,
pent
rue tans
arifixesaumobile,
pentr
umi sc
aridetransl
atesiderot
ae .
I
nelel
e" O"auor ezi
st
entabunalaule
iuri
sicar
bur a
n, i
mpe r
me a
bil
ita
te
bunalagazesinerez
ist
entelahi
drocar
buriar
omac e.

GARNI
TURI
PENT
RUT
RANS
PORT
OARECUBANDA

-bandajes
idis
tanere,ul i
zat
ecuroldeprotecel auzur
ar ol
el
or
me t
ali
ce;s
ee x
ecut
ape ntr
usubte
ransausupraf
ata;
-capacesi
inel
e,uliz
atecaelement
edee tansar
elalagar
elerol
e l
or;s
unt
confe
cona tedi
name ste
curir
ezi
st
entel
aule i
uris
iprodusepetrol
ier
e.

CUPL
AJEE
LAS
TICE

S
efol
osesci
ncadr
ulconst
rucilordemasi
ni,
lat
rans
misi
ami
scar
iimotor
-
r
educ
tor
.Suntr
ezi
ste
ntelaprodusepet
rol
i
eresi
sefol
ose
sci
nint
erval
ulde
t
empera
-tur
ade-30.
..+70°C.
24.
GARNI
TURI

GARNITURIHIDRAUL I
CE
-ma ns
etedee t
ansar
ej a-
pis
ton;
-i
neleracl
or;
-bandadeg hi
dare;
-se
turidema nset
e;

SI
ME RINGURI SIINELE“O”DINCAUCI
UC
-s
imering ur
init
ril
ice(NBR)
;
-si
me ri
ng uris
il
iconic
e(MVQ);
-si
me ri
ng uriv
iton(FPM);
-i
ne l
e“ O”s i
seturideinel
e“O”;
-i
ne l
e“ X”(quadring)
;
-snurca uci
uc(NBR, MVO,FPM);

25.
PLACI
TEHNICES
I
COVORASE
S
ef abri
caintr-
oga malargadedimens i
uni,g
rosimi,
cul
ori
,cus au
f
arainseret exl ainurma t
oarel
e pur i
:uzgeneral
,el
ect
roizo-
l
ante,rezi
stent
elaa br
aziune,rez
ist
entelaprodusepet
rol
ier
e,
a
ns tac esirez
ist
entelafla c
ara,rez
ist
entelatempera
tur
i r
idic
ate
(
130°-160°C)sii
ntemperii
.

Sefolosescpentr
ua c
operireapardosel
el
orinhal
ei ndustr
iale,s
tai
elec
tric
e,a c
operi
reames elordelucr
u,pent
rustantareagarni-
turi
l
or,a c
operir
eapodelelorlaautot
uri
sme,pla
ca r
eat ambur ur
il
or
dea ntr
ena r
elatrans
portoa r
elecubanda.

Di
mens
iuni
:

-l
ung
imea:l
ace
rere
-l
ame a
:1000-1400mm
-g
ros
imea:
2-40mm

COVORELE
CTROIZ
OLANT
-buc
a de490x
490mm
-metr
aj

26.
PLACI
TEHNICES
I
COVORASE
PL
ACI
ANT
IST
ATI
CERE
ZIS
TENT
ELAPRODUS
EPE
TROL
IERE

Fol
osi
tei
na t
eli
erepir
otehni
cesi
ini
ndus
tri
aex
ploz
ibi
l
il
or,
lat
em-
per
atur
icupr
inseint
re-30.
..
+70°
C

PL
ACI
TEHNI
CECORE
ZIS
TENT
ALAABRAZ
IUNE

Folosi
tec ai
nv el
i
sdefri
cunel
ata
mbur
iidea
ntr
ena
rea
itr
ans
por
-
toarel
orc ubanda .
Selivreaza:
-lame traj
-aplic
a t
epes uportme
tal
ic

COVOARECUS
TRI
URI
FINES
AUL
ATE

-deuzgeneral
pentruacoperi
tpardosel
ii
ncla
dir
i,hal
eindus
tri
al
e,
gra
jdur
i,et
c.
-el
ectr
oiz
olant
e,pentr
uincaperi
c uta
blour
iel
ect
ricesauapa
rate
car
epotproducesc
ur g
eridecurent.

27.
ACCE
SORI
IAUT
O

TI
PURI DEAMORT IZOARE
Tampoanes uportmotorsicu ev i
tez
e ;
Tamponpe ntrususne re
at obeideesapament:
Cuzi
nete l
ascc entr
a l
alosiei
;
Bucsecercelar
c40x16x37.5,cua r
matura;
Bucsedec a
uc i
uc46x22x32.
Sefabri
cadina mest
e c
uridec a
uc i
uccupropri
etasuper
ioar
elas
o-
l
ici
tari
dinamice,re
zist
entabunal aozon,ag
ena tmosf
eri
ci
.

COVORAS EAUTO
Di
me ns
iuni:
1.Modelcuproe
minente:
-605x658x8mmdreaptafat
a
-646x587x8mmstangafat
a
-350x587x8mmspate
2.Modelcupatr
ate:
-744x518x8mmfata
-378x510x8mmspate

FURTUNURI S
IMANS OANE
Seexec
utatuburidel
egatur
asir
acordurie
lasce(c
otur
i)pentr
u
si
st
emul dera
cireala
utotur
is
melor
,a ut
ocamioa
nel
orsitr
actoa
rel
or.
Aces
teapotfic usaufar
ains
eret exl a
.
28.
ACCE
SORI
IAUT
O

GARNI
TURIT
IPBURDUFURI
Car
act
eri
sci
les
mestec
uri
loru l
i
zat
e:

I
na ceast
acategor
ieintraburduf
uridet r
ansmisi
e,ul i
z al apl
anetare,
dedireces ipent
rurotulel
edes uspensi
e.
Seexecutadi
na mes t
ecuric
ur ez
ist
ent amedi
elapr oduselepet
roli
ere,
cuodur i
tat
ede50- 60°ShA, curez
istent
alaruperemi n.140kgf
/cm2,
cuof oar
tebunarezist
entalaozon,temperatur
iscazutesilafle
xiuni
repe
t at
e.

29.
ACCE
SORI
IAUT
O

TI
PURIDEBURDUF URI
-bur
dufpla
netara;
-bur
dufetans
a r
erotulede
-sus
pensi
e;
-bur
dufrot
ulabrat;
-bur
dufrot
uladire
ce ;
-bur
dufrot
ulasuperioar
a;
-bur
dufrot
ulainf
erioara;
-bur
dufetans
a r
erotuladedir
ece
;
-bur
dufbie
letadir
ece ;
-bur
dufcaset
adedi rece ;
-bur
dufrac
ordfiltrudea er
.

30.
ROTISI
ROL
EI NDUS
T RIAL
E
FURT
UNURIINDUSTRIALE
ROTI SIROLEINDUS TRIAL E
-c
us uprafat
ader ul
a r
edi ncauc i
ucgrisa
une gr
u,pol
iamida,saupoli
-
uret
a n;
-culagardea lunec
a r
e ,r
ulme nc urol
esaurulmenc ubi l
e;
-cusupor tpiv
otant,fix,pivotantcublocar
edinotel
zinc
a tsauinox
;
-u l
iz a
bil
ei ndome niulcas
nicpe ntr
umobi l
ie
rsaucaruc
ioaresimple,
i
nindus tr
ie,sii
nindus t
ri
aa li
me ntar
a;

FURT UNURI INDUS TRIALE


Furtunur idi
nc auci
ucder eful
aresi
absor
b epent
ru:
-apai ndus t
rial
a
-ae rcompr ima t
;
-uleis iprodus epetr
ol i
ere
;
-combusbi l
;
-oxige n, acel ena,
ga zPB;
-indus tri
aa li
me ntar
a ;
-ma t
er i
a l
ea brazi
ve;
Furtunur idi
nPVCpent ru:
-apa /ae rcompr imat
-pe sc ide ;
-sema na t
oa re;
-vidanj are;
-e v
a cua re(disponi
bilsidi
npoli
ure
tan)
31.
S
C.E
LAS
TIMPE
XSRL
Bdul.Eca
teri
naT eodoroiuBl.1Ap.10T
arg
uJi
uJud.Gor
j Tel
/Fa
x:0253/215804
Reg.comertul
ui:J18/370/1992 Mobil
:0722452602
C.
U.I.RO2175173 E
-ma
il
:el
asmpe x@gma il
.c
om