Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.M.

Anghelescu
Literatura română modernă. I
Romantismul

Tematica şi bibliografia

1. Începuturile literaturii române moderne. Elemente


pregătitoare la sfîrşitul sec.XVIII. Ion Budai-Deleanu. Ţiganiada:
modele literare europene, modele culturale autohtone. Ideea de
originalitate; alegoria ca spaţiu al literaturii; două nivele ale
textului literar, referenţialitatea culturală.
Bibliografie: Ţiganiada (varianta B): Prolog, Epistolie
închinătoare, cîntecul I-VI;
Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Ion Budai-Deleanu şi
eposul comic, Cluj, 1974, p.165-227; D.Popovici, Literatura română în
epoca Luminilor, Cluj, 1972, p.471-486; M.Anghelescu, Budai-Deleanu,
Milton şi poza damnatului romantic, în vol. Scriitori şi curente, Buc.,
1982, p.61-68;

2. Primul prozator modern: Dinicu Golescu. Caracterul


ficţional al jurnalului său; jurnalul ca utopie socială; schimbarea de
sensibilitate, modele culturale şi naşterea instituţiilor.
Bibliografie: D.Golescu, Însemnare a călătoriei mele;
Bibliografie critică: M.Anghelescu, prefaţa la ed. Golescu,
Scrieri, Buc., 1990, p.XXVIII-XLIX;

3. Explozia romantică. Ion Heliade Rădulescu şi


instituţionalizarea noului; activitatea sa publică şi civică;
activitatea pedagogică, jurnalistică, literară; poezia;
memorialistica; elemente de sistem în gîndirea şi literatura sa;
Bibliografie: Poezia: O noapte pe ruinele Tîrgoviştii; Balada
Zburătorul; Mihaida; Anatolida sau Omul şi forţele; Proza: Prefaţa la
Gramatica românească; Dispoziile şi încercările mele de poezie;
Pentru opinie; Souvenirs et impressions d’un proscrit, cap.I-III;
Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Heliade sau spectacolul
ideei, în vol. Configuraţii, Cluj, 1981, p.122-126 ; M.Anghelescu, Echilibrul
între antiteze, Buc., 2001, cap.V;

4. Instituţionalizarea noului: Asachi şi Kogălniceanu în


Moldova, Cipariu şi Bariţ în Transilvania; literatura ca document
antropologic şi de sensibilitate;
Bibliografie: Asachi: Dorul; Dorul întîlnirei; Dochia şi Traian;
Kogălniceanu: Introducţia la Dacia literară; Iluzii pierdute. Un întîi
amor; Cipariu: Eclogă, Buna mea;
Bibliografie critică: M.Zamfir, “Şi cerul înstelat”, în vol. Discursul
anilor ’90, Buc., 1997, p.113-119; N.Manolescu, Istoria critică a literaturii
române, cap. Asachi şi Kogălniceanu;

5. Continuitatea tradiţiei. Tradiţia şi noua sensibilitate:


Conachi, Pann ş.a.
Bibliografie: Conachi, Cine are gust să-mi creadă, Dorul; Pann,
Povestea vorbii (Despre cusururi sau urîciuni), O şezătoare la ţară;
Bibliografie critică: N.Manolescu, cap.Conachi, p.111-116;
Ov.Papadima, Anton Pann: cîntecele de lume şi folclorul Bucureştilor,
Buc., 1963; M.Anghelescu, Anton Pann în România literară, nr.41, 1996 sau în
vol. Anton Pann. Între spiritul balcanic şi mirajul Europei, antologie de
C.Mohanu, Bucureşti, 2005, p.299-301.

6. Proza romantică: C.Negruzzi, Alecu Russo, Alecu


Cantacuzino.
Bibliografie: Negruzzi: Alexandru Lăpuşneanu; O alergare de cai;
Russo: Amintiri; Alecu Cantacuzino: Serile de toamnă la ţară;
Bibliografie critică: N.Manolescu, Istoria critică…, cap.Negruzzi
şi Russo; M.Anghelescu, Alecu Russo sau literatura ca expresie a vieţii unei
naţii, în România literară, nr.12, 1989, p.12-13;

7. Naşterea prozei epice: N.Bălcescu şi figura lui Mihai


Viteazul.
Bibliografie: N.Bălcescu, Istoria românilor supt Mihai Voievod
Viteazul: Introducere, cartea I: Libertatea naţională, I-IV; cartea a doua,
Călugărenii;
Bibliografie critică: T.Vianu, Arta prozatorilor români, cap.
Bălcescu şi anexa Tehnica basoreliefului…; Ioana Em.Petrescu,
Perspectivă eroică şi perspectivă ironică în opera lui N.Bălcescu, în
vol. Configuraţii, Cluj, 1981, p.94-100; M.Anghelescu, Bălcescu şi
romanul istoric românesc, în vol. Clasicii noştri, Buc., 1996, p.53-67.

8. Romantismul canonic: V.Alecsandri. Poezia, proza.


Bibliografie: Poezia: Doine (Baba Cloanţa, Andrii Popa,
Zburătorul), Pasteluri (Serile la Mirceşti, Miezul iernei, Pastel
chinez), Legende (Grui-Sînger, Ghioaga lui Briar). Proza: O
primblare la munţi, Balta Albă, Călătoria în Africa.
Bibliografie critică: N.Manolescu, Poeţi romantici, Buc., 1999,
capit. Alecsandri; Doina Curticăpeanu, Alecsandri prozator, Buc., 1977;
L.Papadima, Literatură şi comunicare, Iaşi, 1999, p.137-141.

9. Romantismul canonic: V.Alecsandri. Teatrul. Comedia lui


Alecsandri şi stratificarea publicului; personajul burghez în
comedie şi complexitatea lui. Teatrul istoric neoromantic.
Bibliografie: V.Alecsandri, Iaşii în carnaval, Chiriţa în Iaşi, Despot-
vodă, Fîntîna Blanduziei;
Bibliografie critică: P.Cornea, Dramaturgia lui V.Alecsandri, în
vol.Intinerar printre clasici, Buc., 1984, p.92-102; M.Anghelescu, Alecsandri şi
teatrul în teatru şi Comediile lui Alecsandri, în vol.Clasicii noştri, Buc.,
1996.

10. Romanul burghez: N.Filimon.


Bibliografie: Ciocoii vechi şi noi; Nenorocirile unui slujnicar;
Bibliografie critică: M.Anghelescu, Filimon, în vol.Scriitori şi
curente, Buc., 1982, p.113-149; Ş.Cioculescu, Un roman al
Bucureştilor, în vol. Prozatori români, Buc., 1977, p.59-105.

11. Literatura de călătorii: Ion Codru-Drăguşanu.


Bibliografie: I.Codru-Drăguşanu, Peregrinul transelvan;
Bibliografie critică: M.Anghelescu, Codru-Drăguşanu, în vol.
Textul şi realitatea, Buc., 1988, p.131-141;

12. Proza artistă: Al.Odobescu


Bibliografie: Al.Odobescu: Mihnea-vodă cel Rău; Cîteva ore la
Snagov; Pseudokinegetikos.
Bibliografie critică: N.Manolescu, Introducere în opera lui Odobescu,
Buc., 1976; M.Anghelescu, Al.Odobescu, în vol. Clasicii noştri, Buc., 1996,
p.136-148.

13. Neoromantismul: B.P.Hasdeu.


Bibliografie: Hasdeu, Duduca Mamuca (Micuţa); Răzvan şi Vidra.
Bibliografie critică: N.Manolescu, Hasdeu, în Istoria critică…;
M.Anghelescu, Hasdeu şi drama istorică, în vol.Textul şi realitatea.