Sunteți pe pagina 1din 2

DECRET nr.

340 din 19 august 1949


pentru completarea decretului nr. 197 din 1948 pentru disolvarea si lichidarea
intreprinderilor bancare si institutelor de credit
PREZIDIUL MARII ADUNARI NATIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
In temeiul art. 44, pct. 2 si art. 45 din Constitutia Republicii Populare Romane,
Vazand hotarirea Consiliului de Ministri nr. 928 din 18 august 1949,
Emite urmatorul decret:

Art. 1
Obligatiile de garantie ale intreprinderilor bancare si institutelor de credit, disolvate si intrate in
stare de lichidare, pe baza decretului nr. 197 din 1948, izvorand din scrisorile de garantie eliberate
pana la data de 13 august 1948, sunt stinse de plin drept pe data publicarii prezentului decret in
Buletinul Oficial.
Toate masurile de asigurare si urmarile luate in contra institutiilor de credit de mai sus, pe baza
acestor scrisori de garantie, sunt anulate prin efectul prezentului decret.
Art. 2
Pe aceeasi data, garantiile de orice fel, constituite pentru eliberarea scrisorilor de garantie, in
favoarea intreprinderilor bancare si institutiunilor de credit, intrate in lichidare, conform decretului
nr. 197 din 1948, trec de drept asupra beneficiarilor scrisorilor de garantie si profita acestora, fara
indeplinirea vreunui act formal si cu scutire de plata oricaror taxe, impozite sau timbre de orice fel.
Beneficiarii scrisorilor de garantie se subroga de asemenea in toate drepturile si actiunile pe care
intreprinderile bancare si institutiunile de credit le au fata de debitorii scrisorilor de garantie.
Lichidatorii intreprinderilor bancare si institutelor de credit aratata mai sus, sunt obligati, ca in
termen de 10 zile de la data publicarii prezentului decret in Buletinul Oficial sa predea
beneficiarilor scrisorilor de garantie titlurile constatatoare ale garantiilor constituite la emiterea
scrisorilor de garantie, precum si toate valorile detinute in acest scop.
Mentiunea tranzferurior acestor garantii se va face in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni,
precum si in cartea funciara, pe baza unei simple cereri a beneficiarilor scrisorilor de garantie, la
care acestia vor anexa actul, prin care s-au constituit garantiile reale respective, avand mentiunea de
transfer din partea intreprinderii bancare sau institutului de credit in cauza.
Art. 3
Prejudiciile suferite de intreprinderile furnizoare nationalizate, decurgand din executarea
contractelor garantate cu scrisori de garantie, vor fi retinute din despagubirile ce s-ar cuveni fostilor
proprietari sau actionari, in masura in care aceste prejudicii au rezultat din cauze anterioare
nationalizarii.
Stabilirea si retinerea despagubirii pentru aceste prejudicii, se va face in conformitate cu
dispozitiunile legii nr. 113 din 1948 pentru nationalizarea intreprinderilor.
Art. 4
Intreprinderile bancare si institutele de credit dizolvate, intrate in lichidare sau lichidate pe baza
decretului nr. 197 din 1948 nu vor putea fi declarate in stare de faliment si nu le sunt aplicabile
dispozitiunile art. 215 si 216 din codul comercial.
Pentru intreprinderile bancare si institutele de credit supuse aplicarii dispozitiunilor decretului nr.
197 din 1948, Curtea Superioara Bancara exercita toate atributiunile date de dreptul comun in
competenta tribunalelor sau a oricaror alte instante, in ceea ce priveste functionarea, si lichidarea
acestora.
Dispozitiunile acestui articol au caracter interpretativ al art. 17 din decretul nr.197 din 1948.
Art. 5
Pentru realizarea creantelor de orice fel ale Statului, toate sau parte din bunuri1e mobile si imobile
apartinand intreprinderilor bancare si institutelor de credit, intrand in prevederile decretului Nr. 197
din 1948, vor putea fi vandute impreuna si printr-o singura licitatie, dupa procedura si in conditiile
prevazute de codul de procedura fiscala, pentru vanzarea prin licitatie publica a bunurilor
imobiliare, cu exceptia ca toate termenele se reduc la jumatate si fara a se aplica in asemenea
executari dispozitiunile art. 260 din codul de procedura fiscala.
Instanta competenta pentru a face aceste executari este tribunalul locului sediului principal,
indiferent de locul situatiunii bunurilor scoase in vanzare.
Art. 6
In cazul in care censorii intreprinderilor bancare si institutiunilor de credit, supuse aplicarii
dispozitiunilor decretului nr. 197 din 1948, nu vor depune in termen de 10 zile libere de la
invitatiunea ce li se va face, in acest scop, de lichidator, raportul prevazut de art. 217, alin. 3, din
codul comercial Curtea Superioara Bancara, din oficiu sau la cererea lichidatorului, va numi un
contabil expert sau un contabil autorizat, pentru a intocmi si depune un raport, care va tine locul
raportului censorilor.
Dupa terminarea operatiunilor de lichidare, registrele prevazute de art. 220 din codul comercial, vor
fi depuse in conservarea tribunalului sediului intreprinderii bancare sau institutului de credit
lichidat.
Pentru sucursale sau agentii, depunerea se poate face la tribunalul locului acestora.
Art. 7
Legea privitoare la Soc. Civile de Credit Funciar Urban din 20 Martie 1926, cu modificarile
ulterioare si legea privitoare la Soc. Civile de Credit Funciar Rural din 20 August 1929, cu
modificarile ulterioare, se abroga.
Societatile Civile de Credit Funciar Urban si Rural se considera deplin drept disolvate, iar lichidarea
lor se va face in conformitate cu decretul Nr. 197 din 1948, completat prin decretul de fata.
Toate contestatiile si litigiile de orice fel, ivite din abrogarea legilor susmentionate si din aplicarea
dispozitiunilor decretului Nr.197 din 1948 si a decretului de fata, vor fi solutionate prin deciziile
Curtii Superioare Bancare.
De asemeni, Curtea Superioara Bancara va decide la cererea lichidatorilor, sau din oficiu, asupra
tuturor chestiunilor de fapt si de drept ce se vor ivi cu prilejul acestor lichidari, iar aceste hotariri
vor avea caracter de norme interpretative obligatorii a decretului Nr. 197 din 1948, completat prin
decretul de fata.
Dispozitiunile acestui articol au caracter interpretativ.
Art. 8
Ministerul Justitiei va decide, la propunerea Ministerului Finantelor, incetarea functionarii si
desfiintarea Curtii Superioare Bancare.
Intreprinderile bancare si institutele de credit, disolvate si intrate in lichidare, potrivit decretului nr.
197 din 1948, completat prin decretul de fata, care nu isi vor fi incheiat operatiunile de lichidare
pana la data desfiintarii Curtii Superioare Bancare, vor continua operatiunile de lichidare potrivit
dreptului comun.
-****-

Dat in Bucuresti la 19 august 1949.

PETRE CONSTANTINESCU-IASI
MARIN FLOREA IONESCU
Vicepresedinte al Consiliului de Ministri si
ministru al finantelor,
Vasile Luca
Ministrul justitiei,
A.Bunaciu

S-ar putea să vă placă și