Sunteți pe pagina 1din 67

ORDIN Nr.

863 din 26 septembrie 2002


privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului
EMITENT: MINISTERUL APELOR I PROTEC IEI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 30 ianuarie 2003

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002 privind
stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei
proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
în baza Hot rârii Guvernului nr. 17/2001 pentru organizarea i func ionarea Ministerului
Apelor i Protec iei Mediului, cu modific rile i complet rile ulterioare,

ministrul apelor i protec iei mediului emite urm torul ordin:

ART. 1
Se aprob ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private.
ART. 2
Anexa nr. 1 - Ghid metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, anexa nr. 2 - Ghid metodologic privind etapa de definire a
domeniului evalu rii i de realizare a raportului la studiul de evaluare i anexa nr. 3 - Ghid
metodologic privind etapa de analiz a calit ii raportului la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 3
Ghidurile metodologice se utilizeaz de c tre autorit ile competente pentru protec ia mediului
în parcurgerea diferitelor etape ale procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
ART. 4
Ministerul Apelor i Protec iei Mediului, prin Direc ia de autorizare i atestare i Direc ia
strategii, politici, reglement ri, r spunde de instruirea periodic i în mod unitar a personalului
din cadrul unit ilor teritoriale care î i desf oar activitatea în domeniul emiterii actelor de
reglementare ce au la baz evaluarea impactului asupra mediului.
ART. 5
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apelor i protec iei mediului,


Florin Stadiu,
secretar de stat

ANEXA 1

GHID METODOLOGIC
privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Prezentul ghid metodologic are ca obiect o etap a procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului (EIM), i anume aceea prin care autoritatea competent pentru protec ia mediului
stabile te dac proiectul unei activit i propuse, pentru care s-a solicitat eliberarea acordului de
mediu, va fi sau nu supus efectu rii evalu rii impactului asupra mediului. Aceast etap va fi
numit în continuare etapa de încadrare în procedura EIM sau, prescurtat, încadrare.
Prezentul ghid metodologic este structurat astfel:
1. Locul i rolul etapei de încadrare ca parte component a procedurii EIM
2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de încadrare
3. Folosirea listei de control
4. Luarea deciziei etapei de încadrare
La întocmirea prezentului ghid metodologic s-a avut în vedere i ghidul metodologic
corespondent, realizat de un grup de exper i, la cererea Comisiei Europene - Direc ia general de
mediu.
Ghidul metodologic este destinat în principal autorit ii competente pentru protec ia mediului,
dar poate fi folosit i de:
- membrii colectivului de analiz tehnic (CAT);
- titularii de proiecte, dac ace tia doresc s fie preg ti i pentru eventualitatea în care li se va
cere efectuarea evalu rii impactului asupra mediului sau/ i atunci când preg tesc dosarul care
înso e te cererea de acord de mediu;
- elaboratorii studiilor de impact;
- cadre didactice, în procesul de instruire cu privire la procesul EIM.

1. Locul i rolul etapei de încadrare ca parte component a procedurii EIM


Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu legisla ia na ional de mediu
care prevede ca proiectele activit ilor cu impact semnificativ asupra mediului, prin natura,
m rimea i/sau amplasamentul lor, s fie supuse unui proces de evaluare a acestor efecte înainte
de a li se elibera acordul de mediu.
Modalitatea de desf urare a acestui proces în România s-a adaptat în timp la prevederile
specifice din actele normative na ionale. Prin Legea protec iei mediului nr. 137/1995,
republicat , se prevedea c activit ile pentru care este obligatorie evaluarea impactului asupra
mediului pe baza unui studiu de impact erau cele cuprinse în anexa nr. II la lege. Detaliile
procedurale erau aprobate prin Ordinul ministrului apelor, p durilor i protec iei mediului nr.
125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activit ilor economice i sociale cu
impact asupra mediului, cu modific rile ulterioare.
În urma procesului de armonizare a legisla iei na ionale de mediu cu cea a Uniunii Europene,
prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea i completarea Legii
protec iei mediului nr. 137/1995 i prin Hot rârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificat o serie de prevederi în leg tur cu
evaluarea impactului asupra mediului.
Cerin ele privind etapa de încadrare sunt prev zute în:
- art. 3 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002;
- art. 6 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002, care prevede c activit ile cuprinse în
anexa nr. 1 la hot rârea men ionat vor fi supuse în mod obligatoriu unui proces de evaluare a
impactului asupra mediului;
- art. 6 alin. (3) i (5) din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002, care prev d c pentru activit ile
cuprinse în anexa nr. 2 la hot rârea men ionat necesitatea procesului de evaluare a impactului
asupra mediului va fi stabilit astfel:
- prin efectuarea unei analize de la caz la caz;
- pe baza unor valori de prag sau a criteriilor prev zute în anexa nr. 3 la hot rârea
men ionat .
Criteriile de selec ie prev zute în anexa nr. 3 la hot rârea men ionat se refer la:
a) Caracteristicile proiectului
Se vor lua în considerare în special urm toarele:
- dimensiunea proiectului;
- cumularea cu alte proiecte;
- folosirea resurselor naturale;
- producerea de de euri;
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul;
- riscul de producere a accidentelor, avându-se în vedere în special substan ele i tehnologiile
folosite.
b) Amplasarea proiectului
Trebuie s se ia în considerare sensibilitatea mediului din arealele geografice afectate de
proiect, avându-se în vedere în special urm toarele:
- folosin a actual a terenului;
- bog ia, calitatea i capacitatea de regenerare a resurselor naturale din arealul respectiv;
- capacitatea de recep ie a mediului natural, acordându-se o aten ie special urm toarelor
areale:
- terenurile/zonele umede;
- zonele de coast ;
- zonele muntoase i p durile;
- rezerva iile naturale i parcurile*);
- terenurile clasificate i protejate de legisla ia na ional , în special în ceea ce prive te
conservarea habitatelor naturale i a florei i faunei s lbatice*);
- arealele în care standardele de calitate a mediului au fost deja dep ite;
- arealele dens populate;
- peisajele cu importan istoric , cultural sau arheologic deosebit *).
c) Caracteristicile impactului poten ial
La identificarea poten ialelor efecte semnificative ale proiectelor trebuie s se in seama de
criteriile men ionate la lit. a) i b), avându-se în vedere în principal urm toarele aspecte:
- extinderea impactului (arealul geografic afectat i num rul popula iei afectate);
- caracterul transfrontier al impactului, dac este cazul;
- amploarea i complexitatea impactului;
- probabilitatea de producere a impactului;
- durata, frecven a i reversibilitatea impactului.
Etapa de încadrare se realizeaz de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului cu
sprijinul autorit ilor din colectivul de analiz tehnic (CAT), respectându-se Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, aprobat prin Ordinul
ministrului apelor i protec iei mediului nr. 860/2002, i pe baza indica iilor din prezentul ghid
metodologic.
------------
*) Se vor avea în vedere:
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea a
III-a - zone protejate.
- Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i a faunei s lbatice, aprobat prin Legea nr. 462/2001
prin care se stabile te cadrul legislativ necesar dezvolt rii re elei Natura 2000 în România.

2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de încadrare


Conform prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 918/2002, încadrarea este acea etap a
procesului de evaluare a impactului asupra mediului prin care autoritatea competent pentru
protec ia mediului stabile te dac proiectul unei activit i propuse, pentru care s-a solicitat
eliberarea acordului de mediu, va fi sau nu supus efectu rii evalu rii impactului asupra mediului.
Informa iile pe baza c rora autoritatea competent pentru protec ia mediului decide încadrarea
proiectului sunt cele furnizate de titularul acestuia în memoriul de prezentare a proiectului.
Informa iile folosite în etapa de încadrare pe baza c rora se decide dac proiectul poate avea
efecte semnificative asupra mediului sunt utilizate i în cea de definire a domeniului evalu rii.
Încadrarea implic 3 elemente principale:

A. Existen a unor informa ii


Informa iile necesare deriv din criteriile care trebuie folosite atunci când se face examinarea
i care au fost prezentate anterior.
Lista acestor informa ii este prezentat în tabelul nr. 1.
În practic este de a teptat ca, în cele mai multe cazuri, titularul proiectului s nu poat furniza
informa iile privind caracteristicile impactului poten ial, din cauza lipsei de cuno tin e de
specialitate.
Aici intervine rolul vizitelor în teren, precum i al discu iilor care trebuie s se poarte între
autoritatea competent pentru protec ia mediului, titularul proiectului, membrii CAT i alte
organiza ii, inclusiv reprezentan i ai publicului. Ace tia pot s aduc o contribu ie important la
identificarea oric ror eventuale temeri exprimate pe plan local în leg tur cu realizarea
proiectului.

TABELUL Nr. 1*)

*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

LISTA
informa iilor necesare în etapa de încadrare

______________________________________________________________________________
| Date de recunoa tere ale titularului |
| - Numele companiei |
| - Adresa po tal |
| - Num rul de telefon, de fax i adresa de e-mail |
| - Numele persoanei de contact: director/manager/administrator i responsabil |
| pentru protec ia mediului |
| Caracteristicile proiectului |
| - Un rezumat al proiectului |
| - Desene reprezentând grani ele proiectului inclusiv orice teren solicitat |
| pentru a fi folosit temporar în timpul construc iilor (planuri de situa ie |
| i amplasamente) |
| - Formele fizice ale proiectului (planuri, cl diri, alte structuri, materiale|
| de construc ie etc.) atât de detaliat cât e posibil |
| - Scurta descriere a principalelor procese tehnologice inclusiv m rimea, |
| capacitatea, materie prim , produse |
| - C i noi de acces sau schimb ri ale celor existente |
| - Planul de execu ie cuprinzând faza de construc ie, punerea în func iune, |
| exploatare, refacere i folosire ulterioar , unde este cazul |
| - Metode folosite în construc ie |
| - Resursele naturale folosite în construc ie i func ionare |
| - Justificarea necesit ii proiectului |
| - Rela ia cu alte proiecte existente sau planificate |
| - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare |
| - Alte activit i care pot ap rea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de |
| agregate, asigurarea unor noi surse de ap , surse sau linii de transport a |
| energiei, cre terea num rului de locuin e, eliminarea apelor uzate i a |
| de eurilor) |
| - Alte autoriza ii cerute i emise pentru proiect |
| Localizarea proiectului |
| - H r i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informa ii privind |
| caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât i artificiale, i |
| alte informa ii privind: |
| - Folosin ele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament |
| cât i pe zone adiacente acestuia; |
| - Politici de zonare i de folosire a terenului; |
| - Arealele sensibile; |
| - Detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat în |
| considerare. |
| Caracteristicile impactului poten ial |
| O scurt descriere a impactului poten ial cu luarea în considerare a |
| urm torilor factori: |
| - Impactul asupra popula iei, s n t ii umane, faunei i florei, solului, |
| folosin elor, bunurilor materiale, calit ii i regimului cantitativ al |
| apei, calit ii aerului, climei, zgomotelor i vibra iilor, peisajului i |
| mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural, i asupra |
| interac iunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adic impactul |
| direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu i lung, |
| permanent i temporar, pozitiv i negativ) |
| - Extinderea impactului (zona geografic , num rul |
| popula iei/habitatelor/speciilor afectate) |
| - Magnitudinea i complexitatea impactului |
| - Probabilitatea impactului |
| - Durata, frecven a i reversibilitatea impactului |
| - M surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ |
| asupra mediului |
| - Natura transfrontier a impactului |
|______________________________________________________________________________|

B. Identificarea posibilit ii ca proiectul s aib efecte asupra mediului


În acest scop se pot folosi listele de control prezentate în continuare. Acestea sunt organizate
sub form de întreb ri care urm resc ordinea criteriilor de selec ie prezentate anterior.
Este util ca aceste liste s se completeze în timpul vizitei la amplasament de c tre autoritatea
de mediu competent , în prezen a titularului proiectului i, eventual, a organiza iilor
neguvernamentale sau a reprezentan ilor altor institu ii interesate.

C. Estimarea semnifica iei efectelor


Sarcina cea mai important dar, probabil, i cea mai dificil a celor implica i în procesul de
încadrare a proiectului în categoria celor care necesit efectuarea evalu rii impactului asupra
mediului este s stabileasc dac un efect este sau nu semnificativ. Indica ii privind unele
posibilit i practice de abordare a acestor aspecte sunt prezentate în continuare.

3. Folosirea listei de control


Lista de control utilizat în etapa de încadrare este prezentat în tabelul nr. 3.

3.1. Identificarea posibilit ii ca proiectul s aib efecte asupra mediului


Lista de control cuprinde o serie de întreb ri care vor fi luate în considerare pentru a identifica
posibilitatea ca proiectul supus analizei s aib sau nu efecte semnificative asupra mediului. Lista
de control este organizat în dou p r i corespunzând primelor dou criterii de selec ie ale fazei
de încadrare prezentate anterior, i anume:
a) caracteristicile proiectului;
b) amplasarea proiectului.
În ambele p r i exist în coloana 1 un num r de întreb ri principale, fiecare dintre acestea fiind
urmat de alte întreb ri subsidiare. Întreb rile principale se refer la posibilitatea apari iei unei
ac iuni/efect ca o consecin a caracteristicilor sau amplas rii proiectului atât în faza de
construc ie, cât i în fazele de func ionare i dezafectare.
Cel care folose te lista va r spunde la fiecare întrebare subsidiar cu unul dintre urm toarele 4
r spunsuri posibile:
- Da - dac este posibil s apar un efect;
- Nu - dac nu este de a teptat s apar un efect;
- ? - dac este incert posibilitatea s apar sau nu un efect;
- NC (nu este cazul) - dac întrebarea nu este relevant pentru proiectul în cauz .
R spunsurile se înscriu în coloana 2.
Pentru cazurile în care s-a r spuns prin "Da", urm torul pas este de a decide dac este posibil
ca efectul respectiv s fie semnificativ.

3.2. Identificarea posibilit ii ca efectul s fie semnificativ


Deseori apar dificult i atunci când trebuie s se decid dac efectul este semnificativ. Este util
ca cel care ia aceast hot râre s aib în vedere în ce m sur efectul respectiv poate avea un rol
hot râtor asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv. Pentru
fiecare efect la care în coloana 2 s-a r spuns prin "Da" se vor pune întreb rile prev zute în
tabelul nr. 2, iar r spunsul se va înscrie în coloana 3 a listei de control.

TABELUL Nr. 2

Întreb ri referitoare la semnifica ia efectului

____________________________________________________________________________
| - Natura efectului - impactul este deosebit de complex sau este unul |
| neobi nuit în zona respectiv ? |
| - M rimea sau importan a efectului - cât de mult se va schimba situa ia |
| existent ? |
| - Extinderea geografic a efectului - pe ce zon se va resim i efectul? |
| - Exist posibilitatea unui impact transfrontier ? |
| - Câ i oameni sau câ i al i receptori vor fi afecta i? |
| - Vor fi afectate resurse ori alte caracteristici valoroase sau rare ale |
| mediului? |
| - Exist riscul de dep ire a standardelor de mediu? |
| - Exist riscul s fie afectate arii sau zone protejate? |
| - Care este probabilitatea de apari ie a impactului? |
| - Impactul va fi pe termen scurt, mediu sau lung? |
| - Impactul va fi permanent sau temporar? |
| - Impactul se va manifesta continuu sau intermitent? Pentru un impact |
| intermitent care va fi frecven a de manifestare? |
| - Impactul va fi ireversibil? |
| - Impactul poate fi remediat sau compensat? |
| - Titularul de proiect este de acord s introduc în propunerea de proiect |
| m surile necesare pentru evitarea, reducerea sau compensarea impactului |
| advers semnificativ? |
|____________________________________________________________________________|

Dup completarea coloanei 3 urmeaz s se decid dac proiectul va fi supus unei evalu ri a
impactului asupra mediului.
Nu exist o regul general aplicabil în acest sens. Teoretic, se poate cere efectuarea evalu rii
impactului asupra mediului dac exist un singur r spuns "Da" în coloana 3. Oricum, cu cât
exist mai multe r spunsuri "Da" cu atât este mai justificat cererea efectu rii evalu rii
impactului asupra mediului.
Prezen a r spunsurilor de tip "?" în coloanele 2 sau 3 indic faptul c exist incertitudini cu
privire la apari ia sau semnifica ia efectului respectiv, caz în care este nevoie s se cear
evaluarea impactului asupra mediului pentru c acest proces va conduce la clarificarea
incertitudinilor.

4. Luarea deciziei etapei de încadrare


Dup completarea listei de control autoritatea competent pentru protec ia mediului ia decizia,
în cadrul CAT, privind încadrarea proiectului i stabile te obligativitatea efectu rii evalu rii
impactului asupra mediului, având în vedere motivarea semnifica iei efectului din coloana 3.
Dac în urma contest rii deciziei etapei de încadrare se constat c este necesar modificarea
acesteia, se reevalueaz proiectul completându-se din nou lista de control pe baza noilor date i
se ia o nou decizie a etapei de încadrare motivându-se schimbarea deciziei ini iale.
Pentru a asigura obiectivitatea etapei de încadrare, transparen a asupra deciziei luate i
controlul procesului de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competent pentru
protec ia mediului p streaz atât lista de control completat , cât i informa ia furnizat de
titularul proiectului i o pune la dispozi ia CAT, spre analiz , i publicului, la cerere.

TABELUL Nr. 3*)

*) Tabelul nr. 3 este reprodus în facsimil.


LISTA DE CONTROL

______________________________________________________________________________
| Caracteristicile proiectelor | | |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Întreb ri |Da/Nu/|Este posibil |
| |?/NC |ca efectul |
| | |s fie |
| | |semnificativ?|
| | |De ce? |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| 1 | 2 | 3 |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va implica una din urm toarele ac iuni, care vor crea |
| schimb ri în zon ca rezultat al naturii, m rimii, formei sau scopului noii |
| investi ii? |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Schimbare permanent sau temporar a folosin ei | | |
| |terenului, modului de acoperire sau topografiei, | | |
| |inclusiv cre terea gradului de folosire a | | |
| |terenului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 2.|Eliberarea terenului existent de vegeta ie i | | |
| |cl diri? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 3.|Noi folosin e a terenului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 4.|Investiga ii preliminare fazei de construc ie | | |
| |(ex. teste de sol, foraje)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 5.|Lucr ri de construc ii? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 6.|Lucr ri de demolare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 7.|Amplasamente temporare folosite pentru lucr rile de | | |
| |construc ii sau locuin e pentru constructori? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 8.|Construc ii supraterane, structuri sau lucr ri de | | |
| |terasament, inclusiv excava ii? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 9.|Lucr ri subterane inclusiv mine sau tunele? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 10.|Lucr ri de îmbun t iri funciare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 11.|Dragare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 12.|Structuri costiere (ex. diguri maritime) | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 13.|Structuri marine? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 14.|Procese de produc ie i fabrica ie? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 15.|Construc ii pentru depozitarea m rfurilor i | | |
| |materialelor? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 16.|Instala ii pentru tratarea sau eliminarea de eurilor| | |
| |solide sau a efluen ilor lichizi? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 17.|Construc ii pentru ad postirea muncitorilor pe | | |
| |durate mari de timp? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 18.|Intensificarea traficului de orice fel în timpul | | |
| |etapei de construc ie sau func ionare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 19.|Rute noi sau modificate de drumuri, c i ferate, | | |
| |aeriene, c i de transport pe ap sau alte | | |
| |infrastructuri, inclusiv sta ii, porturi, | | |
| |aeroporturi etc.? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 20.|Închiderea sau devierea rutelor existente de | | |
| |transport sau infrastructur conducând la modific ri| | |
| |de trafic? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 21.|Linii de transport electric sau conducte, noi sau | | |
| |modificate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 22.|Îndiguire, barare, desecare, regularizare sau alte | | |
| |schimb ri în hidrologia cursurilor de ap sau a | | |
| |acviferelor? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 23.|Travers ri de râuri? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 24.|Prelevarea sau transferul apei din subteran sau din | | |
| |ape de suprafa ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 25.|Modific ri de cursuri de ap sau de teren afectând | | |
| |drenarea sau scurgerea apei? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 26.|Transport de persoane sau materiale necesare în | | |
| |timpul fazelor de construc ie, func ionare sau | | |
| |dezafectare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 27.|Demontarea sau scoaterea din func iune pe perioade | | |
| |mari de timp, sau lucr ri de restaurare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 28.|Activit i care continu pe parcursul scoaterii din | | |
| |func iune i care pot avea un impact asupra | | |
| |mediului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 29.|Aflux permanent sau temporar de popula ie? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 30.|Introducerea de specii neautohtone? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 31.|Pierderea unor specii native sau a diversit ii | | |
| |genetice? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 32.|Orice alte ac iuni? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va folosi una din urm toarele resurse naturale, sau |
| orice alte resurse care sunt neregenerabile sau exist în cantitate mic ? |
|______________________________________________________________________________|
| 33.|Terenuri, în special terenuri aflate în stare | | |
| |natural (virgine) sau terenuri agricole? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 34.|Ap ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 35.|Minerale? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 36.|Agregate/compu i? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 37.|P duri i material lemnos? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 38.|Energie, inclusiv electricitate i combustibili? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 39.|Orice alte resurse? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, |
| manevrarea sau producerea de substan e sau materiale care pot fi d un toare |
| s n t ii popula iei sau mediului, sau care pot spori temerile c proiectul |
| ar avea un risc pentru s n tatea popula iei? |
|______________________________________________________________________________|
| 40.|Proiectul implic folosirea de substan e sau | | |
| |materiale care sunt riscante sau toxice pentru | | |
| |s n tatea popula iei sau pentru mediu (flora, fauna,| | |
| |aliment ri cu ap )? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 41.|Proiectul va modifica inciden a bolilor sau va | | |
| |afecta vectorii boal (ex. boli generate de insecte | | |
| |sau de ap contaminat sau poluat )? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 42.|Proiectul va afecta bun starea popula iei (ex. prin | | |
| |schimbarea condi iilor de via )? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 43.|Exist grupuri de popula ie vulnerabile în mod | | |
| |special, care pot fi afectate de proiect | | |
| |(ex. pacien i spitaliza i, b trâni)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 44.|Orice alte cauze? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va produce de euri solide în timpul construirii, |
| func ion rii sau încet rii activit ii? |
|______________________________________________________________________________|
| 45.|Materiale excavate, steril sau de euri de min ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 46.|De euri or ene ti (menajere i/sau comerciale)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 47.|De euri periculoase sau toxice (inclusiv de euri | | |
| |radioactive)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 48.|Alte de euri din procese industriale? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 49.|Surplus de produse? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 50.|N mol de canalizare sau din sta ia de epurare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 51.|De euri provenite din construc ii sau demol ri? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 52.|Ma ini sau echipamente care nu mai sunt utilizate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 53.|Soluri sau alte materiale contaminate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 54.|De euri din agricultur ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 55.|Orice alte de euri solide? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea în aer de poluan i sau orice |
| alte substan e periculoase, toxice sau nocive? |
|______________________________________________________________________________|
| 56.|Emisii de la arderea combustibililor fosili, din | | |
| |surse sta ionare sau mobile? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 57.|Emisii din procesele de produc ie? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 58.|Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv | | |
| |depozitarea sau transportul acestora? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 59.|Emisii din activit i de construc ie, inclusiv din | | |
| |instala ii tehnice i echipamente aferente? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 60.|Praf sau mirosuri din manevrarea materialelor, | | |
| |inclusiv materiale de construc ie, ape uzate i | | |
| |de euri? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 61.|Emisii de la incinerarea de eurilor? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 62.|Emisii din arderea de eurilor în aer liber | | |
| |(ex. resturi de la opera iunile de t iere sau din | | |
| |activitatea de construc ii)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 63.|Emisii din orice alte surse? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va cauza zgomote i vibra ii sau va avea ca efect |
| radia ie luminoas , termic sau alte forme de radia ii electromagnetice? |
|______________________________________________________________________________|
| 64.|Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, | | |
| |instala ii tehnice de ventilare, concasoare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 65.|Din procese industriale sau similare acestora? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 66.|Din construc ii sau demol ri? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 67.|Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici?| | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 68.|Din traficul generat de lucr rile de construc ie? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 69.|Din sisteme de iluminare sau r cire? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 70.|Din surse de radia ii electromagnetice (considerând | | |
| |efectele asupra popula iei sau asupra eventualelor | | |
| |echipamente sensibile aflate în apropiere)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 71.|Din orice alte surse? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei |
| prin emisiile de poluan i pe terenuri sau în ape de suprafa , ape subterane,|
| ape de coast sau ape marine? |
|______________________________________________________________________________|
| 72.|Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de | | |
| |materiale periculoase sau toxice? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 73.|De la desc rcarea de ape de canalizare sau a altor | | |
| |efluen i (indiferent dac ace tia sunt sau nu | | |
| |epura i) în ape sau pe sol? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 74.|Prin depunerea în ape sau pe sol a poluan ilor emi i| | |
| |în aer? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 75.|Exist riscul ca, pe termen lung, poluan ii care | | |
| |provin din aceste surse s se acumuleze în mediu? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Exist riscul ca, în timpul construirii sau func ionarii |
| proiectului, s se produc accidente care pot afecta s n tatea popula iei sau|
| mediul? |
|______________________________________________________________________________|
| 76.|Din explozii, devers ri, incendii, etc., | | |
| |depozitarea, manipularea, folosirea sau producerea | | |
| |de substan e periculoase sau toxice? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 77.|Din evenimente care se situeaz în afara condi iilor| | |
| |normale ale protec iei mediului (ex. avarierea | | |
| |sistemelor pentru controlul polu rii)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 78.|Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care| | |
| |conduc la pagube pentru mediu (ex. inunda ii, | | |
| |cutremure, alunec ri de teren etc.)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va conduce la schimb ri sociale? |
|______________________________________________________________________________|
| 79.|Schimb ri în structura popula iei: num r, vârst , | | |
| |ocupa ie, grupuri sociale, etc.? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 80.|Prin str mutarea popula iei sau demolarea de | | |
| |locuin e, localit i sau utilit i ale | | |
| |localit ilor? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 81.|Prin migrarea unor locuitori veni i din alte | | |
| |localit i sau prin crearea de localit i noi? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 82.|Prin suprasolicitarea utilit ilor sau serviciilor | | |
| |locale, ca de ex. cele pentru locuire, educa ie, | | |
| |s n tate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 83.|Prin crearea de locuri de munc în timpul fazei de | | |
| |construc ie sau func ionare sau, invers, prin | | |
| |reducerea locurilor de munc disponibile cu efecte | | |
| |asupra omajului i a economiei? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 84.|Orice alte cauze? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Exist al i factori care pot fi lua i în considerare? |
|______________________________________________________________________________|
| 85.|Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare | | |
| |dezvolt ri ulterioare care ar putea avea un impact | | |
| |semnificativ asupra mediului, ca de ex. mai multe | | |
| |locuin e, drumuri noi, unit i industriale suport | | |
| |sau utilit i noi, etc.)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 86.|Proiectul va conduce la dezvoltarea utilit ilor | | |
| |suport, dezvoltarea industriilor auxiliare sau alte | | |
| |dezvolt ri care ar putea avea un impact asupra | | |
| |mediului, ex.: | | |
| |- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu | | |
| |energie, tratarea de eurilor sau apei uzate etc.)? | | |
| |- Dezvoltarea locuin elor? | | |
| |- Industria extractiv ? | | |
| |- Industria pentru furnizarea materiilor prime? | | |
| |- Altele? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 87.|Proiectul ar putea limita modul de folosire | | |
| |ulterioar a amplasamentului astfel încât s existe | | |
| |un impact semnificativ asupra mediului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 88.|Proiectul va constitui un precedent pentru o | | |
| |dezvoltare viitoare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 89.|Proiectul va avea efecte cumulative datorit | | |
| |vecin t ii cu alte proiecte existente sau | | |
| |planificate i care au efecte similare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 90.|Proiectul se refer la sistarea | | |
| |definitiv /dezafectarea unor activit i? În acest | | |
| |caz, poate exista impact postînchidere? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Rezumatul comentariilor privind caracteristicile proiectului care indic |
| faptul c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i |
| elaborarea raportului la studiul de evaluare. |
| ............ |
| ............ |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________
| Amplasarea proiectului | | |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Întreb ri |Da/Nu/|Este posibil |
| |?/NC |ca efectul |
| | |s fie |
| | |semnificativ?|
| | |De ce? |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Proiectul va avea efecte asupra folosin ei existente sau viitoare|
| a terenului? |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Folosin a existent a terenului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 2.|Folosin a planificat sau zonarea în vederea unei | | |
| |folosin e viitoare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 3.|Folosin a terenului învecinat (cea existent i cea | | |
| |propus ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Întrebare - Exist probabilitatea ca proiectul s aib efecte asupra unor |
| areale sensibile prin ocuparea total sau par ial a arealului, prin |
| traversarea acestuia sau prin efectuarea unor lucr ri de acest fel în |
| interiorul arealului? |
|______________________________________________________________________________|
| 4.|Areale protejate în scopul conserv rii valorilor | | |
| |naturale, peisajului, patrimoniului cultural? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 5.|Zone umede, cursuri de ap sau alte ape importante? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 6.|Areale care con in resurse de ap subteran sau de | | |
| |suprafa , importante pentru alimentarea cu ap ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 7.|Zone de coast ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 8.|Mun i? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 9.|P duri i terenuri împ durite? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 10.|Areale folosite de specii protejate de flor i | | |
| |faun , inclusiv pentru reproducere, cuib rire, | | |
| |hran , ad postire, hibernare? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 11.|Areale aflate pe ruta de migra ie a p s rilor (sau | | |
| |altor animale, dac este cazul)? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 12.|Areale deja poluate, de ex. acelea în care | | |
| |standardele de calitatea mediului sunt dep ite sau | | |
| |acelea în care solul sau/ i apele subterane sunt | | |
| |contaminate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 13.|Areale dens populate? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 14.|Areale cu folosin e sensibile ex. spitale, coli, | | |
| |l ca e de cult? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 15.|Areale de înalt calitate peisagistic sau | | |
| |decorative? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 16.|Areale care datorit topografiei pot fi foarte | | |
| |vizibile i care sunt înconjurate de mul i | | |
| |receptori? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 17.|Areale importante pentru turism i recreere? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 18.|Areale la care publicul are acces larg? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 19.|Areale care con in importante resurse istorice, | | |
| |culturale i arheologice? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 20.|Areale susceptibile la cutremure, | | |
| |pr bu iri/alunec ri de teren, eroziune sau condi ii | | |
| |climatice extreme sau adverse, de ex. inversiuni de | | |
| |temperatur , cea , vânt puternic, etc., care pot | | |
| |afecta proiectul i determina astfel efecte asupra | | |
| |mediului? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 21.|Areale cu sol de bun calitate sau situate în zone | | |
| |unde resursa de teren agricol este s rac ? | | |

|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 22.|Areale rezistente la procesul de regenerare natural | | |
| |sau artificial ? | | |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Rezumat privind caracteristicile amplasamentului proiectului care indic |
| faptul c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i |
| elaborarea raportului la studiul de evaluare. |
| ............ |
| ............ |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|

ANEXA 2

GHID METODOLOGIC

privind etapa de definire a domeniului evalu rii i de realizare a raportului la studiul de evaluare

Prezentul ghid metodologic are ca obiect o etap a procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului (EIM), i anume aceea prin care autoritatea competent pentru protec ia mediului
stabile te problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului i gradul
de extindere a acestora.
Aceast etap va fi numit în continuare etapa de definire a domeniului evalu rii.
Prezentul ghid metodologic este destinat autorit ilor competente pentru protec ia mediului
pentru a fi folosit în scopul stabilirii îndrumarului, dar poate fi consultat i de c tre elaboratorii
studiului de evaluare sau de c tre al i factori interesa i.
Scopul etapei de definire a domeniului evalu rii este ca în final raportul la studiul de evaluare
s r spund cerin elor specificate în îndrumar, identificate pe baza caracteristicilor fiec rui
proiect.
Ghidul metodologic este structurat în dou p r i.

PARTEA I:

1. Locul i rolul etapei de definire a domeniului evalu rii ca parte component a procedurii
EIM
2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de definire a domeniului EIM
3. Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM.

PARTEA a II-a:

- Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.


PARTEA I

1. Locul i rolul etapei de definire a domeniului evalu rii ca parte component a procedurii
EIM
Evaluarea impactului asupra mediului este procesul prin care proiectele activit ilor cu
poten ial impact semnificativ asupra mediului, prin natura activit ii, m rimea i/sau
amplasamentul lor, sunt supuse unei evalu ri a acestor efecte înainte de a li se elibera acordul de
mediu.
În cadrul acestui proces etapa prin care se determin problemele care vor fi supuse evalu rii i
gradul de extindere a acestora este numit etapa de definire a domeniului evalu rii.
Într-o analiz privind modul în care a fost implementat Directiva 85/337/EEC, efectuat în
1997 pentru Comisia European , s-a f cut recomandarea ca etapa de definire a domeniului s fie
introdus ca unul dintre mijloacele de înt rire a rolului EIM în atingerea obiectivelor de protec ie
a mediului. Aceast recomandare a fost adoptat prin Directiva 97/11/EC care modific Directiva
85/337/EEC, prin care se cere statelor membre care nu au înc aceast etap în procedura EIM s
introduc o asemenea etap m car într-o form minim , i anume: autoritatea competent trebuie
s emit o opinie asupra con inutului raportului la studiul de evaluare a impactului.
Directiva permite, de asemenea, ca etapa de definire a domeniului s fie introdus ca parte
obligatorie a procedurii EIM, atunci când statele membre doresc acest lucru.
Procesul EIM este conform cu Legea protec iei mediului nr. 137/1995, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede ca proiectele activit ilor cu poten ial impact
semnificativ asupra mediului, prin natura activit ii, m rimea i/sau amplasamentul lor, s fie
supuse unui proces de evaluare a acestor efecte înainte de a li se elibera acordul de mediu.
Faza de definire a domeniului evalu rii urmeaz celei de încadrare a ac iunii propuse în
tipurile de obiective i activit i cu impact semnificativ asupra mediului care se supun evalu rii
acestor efecte. Aceast faz era prev zut la art. 11 lit. c) i d) din Legea protec iei mediului nr.
137/1995, republicat , iar modul s u de desf urare era reglementat prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta iei i p durilor nr. 125/1996, paragraful 4.3.1.
În urma procesului de armonizare a legisla iei na ionale de mediu cu cea a Uniunii Europene,
prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea i completarea Legii
protec iei mediului nr. 137/1995, i prin Hot rârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificat o serie de prevederi în leg tur cu
evaluarea impactului asupra mediului.
Cerin ele privind etapa de definire a domeniului sunt continuate în:
- art. 3 alin. (4) lit. b) din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002;
- art. 8 din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002.
Stabilirea domeniului evalu rii se realizeaz de c tre autoritatea competent pentru protec ia
mediului cu sprijinul autorit ilor din colectivul de analiz tehnic (CAT), respectându-se
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, aprobat
prin Ordinul ministrului apelor i protec iei mediului nr. 860/2002, i pe baza indica iilor din
prezentul ghid.
Ca urmare a definirii domeniului evalu rii, autorit ile competente pentru protec ia mediului
transmit titularului de proiect un îndrumar pe care acesta este obligat s îl respecte în evaluarea
impactului asupra mediului i la întocmirea raportului la studiul de evaluare.
2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de definire a domeniului EIM
Prin realizarea etapei de definire a domeniului trebuie s se r spund la 3 întreb ri majore:
- care sunt efectele poten iale asupra mediului, generate de proiect;
- care dintre aceste efecte sunt cele mai importante i de aceea necesit o analiz mai profund
în studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
- care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate în considerare.
Indica ii practice pentru abordarea primelor dou probleme sunt prezentate la pct. 3.

2.1. Identificarea variantelor posibile


Prin variante posibile se în elege celelalte moduri fezabile în care titularul proiectului ar putea
atinge scopul pentru care realizeaz proiectul, ca de exemplu un alt mod de ac iune, alegerea unui
alt amplasament sau modificarea proiectului.
Variantele pot lua forme diferite, mergându-se de la o strategie de înalt nivel pân la un proiect
detaliat, i pot s se refere la:
- strategii alternative: de exemplu, aceea de a gestiona resursele sau de a reduce pierderile în
loc de a exploata alte resurse;
- variante de amplasament sau de traseu pentru întregul proiect sau pentru p r i componente
ale acestuia;
- variante de tehnologii i/sau de materii prime: de exemplu, construirea unei centrale termice
pe gaze în locul unei centrale termice pe c rbuni;
- variante de realizare a unor p r i componente ale proiectului sau de amplasare a acestora (de
exemplu, amplasarea activit ilor care produc zgomot la distan mai mare fa de receptorii
sensibili);
- variante de m suri de limitare a efectelor adverse (de exemplu, construirea unui ecoduct
pentru a asigura posibilitatea travers rii unei autostr zi de c tre animalele din zon , în loc de a
realiza un habitat compensatoriu).
Alternativa "zero", care corespunde situa iei f r realizarea proiectului, trebuie s fie
considerat referin a fa de care se determin efectele proiectului. Aceasta va include, unde este
cazul, modific rile condi iilor de mediu fa de situa ia momentului prezent, rezultate ca urmare a
altor dezvolt ri care sunt în curs de realizare în vecin tate.
Tipurile de variante pot s depind de statutul titularului proiectului; de exemplu, un titular de
proiect din domeniul public dispune de o gam de variante mai larg decât titularul proiectului
din sectorul privat.
În etapa de definire a domeniului evalu rii se determin i gradul de detaliere în care titularul
proiectului va analiza variantele, de exemplu modul în care va ac iona pentru a identifica
variantele posibile sau cât de detaliat va estima impactul asupra mediului în compara ie cu
proiectul propus. Dac titularul proiectului a adoptat o atitudine pozitiv în considerarea
aspectelor de mediu înc din fazele timpurii ale planific rii proiectului, variantele ar trebui s fi
fost explorate deja, iar definirea domeniului va trebui numai s confirme c au fost luate în
considerare toate variantele posibile.
Tabelul nr. 1 se utilizeaz în aprecierea f cut de autoritatea competent pentru protec ia
mediului asupra alternativelor/variantelor pe care titularul proiectului le-a luat în considerare.

TABELUL Nr. 1
Tipuri de variante

______________________________________________________________________________
| - M suri de gestionare a cererii de bunuri i servicii |
| - M suri de conservare a resurselor sau de reducere a risipei acestora |
| - Modalit i de satisfacere a cererii |
| - Amplasamente sau trasee |
| - Procese sau tehnologii de produc ie |
| - Metode de lucru |
| - Planuri de situa ie i de amplasare a p r ilor componente ale proiectului |
| - Proiecte de structuri |
| - Tipuri i surse de materiale |
| - Specifica ii de produs |
| - Termene de construire, exploatare i scoatere din func iune a proiectului, |
| inclusiv orice termen cu privire la etapizarea proiectului |
| - Datele de începere i de finalizare |
| - M rimea amplasamentului sau a instala iei |
| - Capacitatea de produc ie |
| - Responsabilit i pentru implementare |
| - Controlul polu rii |
| - Gestionarea de eurilor, inclusiv reciclarea, recuperarea, refolosirea i |
| depozitarea final |
| - C i de acces i trasee de trafic la i de la amplasament |
| - Responsabilit i i proceduri pentru managementul mediului |
| - Instruirea personalului |
| - Planuri de monitoring i de urgen e |
| - Gestionarea scoaterii din func iune, refacerea amplasamentului i folosirea|
| ulterioar |
|______________________________________________________________________________|

2.2. Alte rezultate ale etapei de definire a domeniului


Pe lâng identificarea principalelor efecte i a variantelor care urmeaz s fie luate în
considerare în raportul la studiul de evaluare a impactului, definirea domeniului poate s se refere
i la planul de lucru pentru elaborarea studiului de impact. În acest caz se pot avea în vedere
urm toarele:
- identificarea i planificarea studiilor necesare pentru caracterizarea st rii existente a mediului
i pentru stabilirea vulnerabilit ii acestuia la impactul advers generat de proiect;
- trecerea în revist a metodelor disponibile pentru prognozarea impactului i selectarea celor
mai potrivite metode în func ie de importan a i de complexitatea fiec rui aspect, de tipul i
resursele disponibile, precum i de tipul de informa ii care ar putea fi folositoare în procesul de
decizie;
- selectarea celor mai potrivite criterii pentru evaluarea importan ei impactului, luându-se în
considerare cerin ele legislative, politicile i practicile curente i condi iile locale;
- identificarea organiza iilor sau a autorit ilor ce vor fi consultate pentru elaborarea studiului
de impact;
- specificarea programului i a termenelor/punctelor-cheie legate de procesul de planificare a
proiectului i de procedurile de autorizare relevante;
- definirea cerin elor care se impun echipei de elaborare a studiului de impact, inclusiv
organizarea, managementul, experien a necesar etc., f r a se indica o anumit persoan fizic
sau juridic atestat ;
- definirea cuprinsului raportului la studiul de impact.
La definirea domeniului este util s se in seama de aspectele care se iau în considerare la
eliberarea celorlalte avize necesare pentru activitatea respectiv .

3. Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM


În acest capitol se prezint indica ii asupra modului în care se poate identifica impactul
semnificativ, care va trebui s fie analizat mai detaliat în cadrul evalu rii.
Unul dintre cele mai utilizate moduri de identificare a impactului este acela de a lua în
considerare:
- toate activit ile implicate de realizarea proiectului;
- toate componentele mediului receptor, adic mediul care va suporta efectele proiectului;
- toate interac iunile poten iale dintre activit i i componente.
În acest scop se folosesc lista de control pentru definirea domeniului i o list ajut toare.
Lista de control pentru definirea domeniului, prezentat în tabelul nr. 2, con ine acelea i 90 de
întreb ri care în lista de control la etapa de încadrare se refereau la caracteristicile proiectului.
Fa de cele trei coloane din lista de la etapa de încadrare, se adaug alte 2 coloane, astfel:
coloana 4, care cuprinde componentele de mediu afectate, i coloana 5, în care se exprim
posibilitatea ca efectul asupra respectivei componente de mediu din coloana 4 s fie semnificativ.

TABELUL Nr. 2*)

*) Tabelul nr. 2 este reprodus în facsimil.


LISTA
de control pentru definirea domeniului evalu rii
______________________________________________________________________________
| Întreb ri |Da/Nu/|Este posibil |Care |Este posibil |
| |?/NC |ca efectul |componente|ca efectul |
| | |s fie |de mediu |asupra |
| | |semnificativ?|pot fi |componentei |
| | |De ce? |afectate? |s fie |
| | | | |semnificativ?|
| | | | |De ce? |
|________________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|________________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va implica una din urm toarele ac iuni, care vor crea |
|schimb ri în zona ca rezultat al naturii, m rimii, formei sau scopului noii |
|investi ii? |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Schimbare permanent sau | | | A | |
| |temporar a folosin ei | | | B | |
| |terenului, a modului de | | | etc. | |
| |acoperire sau topografiei, | | | | |
| |inclusiv cre terea gradului | | | | |
| |de folosire? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 2.|Eliberarea terenului | | | A | |
| |existent de vegeta ie i | | | etc. | |
| |cl diri? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 3.|Crearea de noi folosin e a | | | | |
| |terenului? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 4.|Investiga ii preliminare | | | A | |
| |fazei de construc ie (ex. | | | etc. | |
| |teste de sol, foraje)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 5.|Lucr ri de construc ii? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 6.|Lucr ri de demolare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 7.|Amplasamente temporare | | | A | |
| |folosite pentru lucr rile de| | | etc. | |
| |construc ii sau locuin e | | | | |
| |pentru constructori? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 8.|Construc ii supraterane, | | | A | |
| |structuri sau lucr ri de | | | etc. | |
| |terasament inclusiv | | | | |
| |excava ii? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 9.|Lucr ri subterane inclusiv | | | | |
| |mine sau tunele? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|10.|Lucr ri de îmbun t iri | | | | |
| |funciare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|11.|Dragare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|12.|Structuri costiere (ex. | | | | |
| |diguri maritime) | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|13.|Structuri marine? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|14.|Procese de produc ie i | | | | |
| |fabrica ie? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|15.|Construc ii pentru | | | A | |
| |depozitarea m rfurilor i | | | etc. | |
| |materialelor? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|16.|Instala ii pentru tratarea | | | A | |
| |sau eliminarea de eurilor | | | etc. | |
| |solide sau a efluen ilor | | | | |
| |lichizi? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|17.|Construc ii pentru | | | A | |
| |ad postirea muncitorilor pe | | | etc. | |
| |durate mari de timp? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|18.|Intensificarea traficului de| | | A | |
| |orice fel în timpul etapei | | | etc. | |
| |de construc ie sau | | | | |
| |func ionare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|19.|Rute noi sau modificate de | | | | |
| |drumuri, c i ferate, c i | | | | |
| |aeriene, c i de transport pe| | | | |
| |ap sau alte infrastructuri,| | | | |
| |inclusiv sta ii, porturi, | | | | |
| |aeroporturi, etc.? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|20.|Închiderea sau devierea | | | | |
| |rutelor existente de | | | | |
| |transport sau infrastructur | | | | |
| |conducând la modific ri de | | | | |
| |trafic? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|21.|Linii de transport electric | | | | |
| |sau conducte, noi sau | | | | |
| |modificate? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|22.|Îndiguire, barare, desecare,| | | | |
| |regularizare sau alte | | | | |
| |schimb ri în hidrologia | | | | |
| |cursurilor de ap sau a | | | | |
| |acviferelor? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|23.|Travers ri de râuri? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|24.|Prelevarea sau transferul | | | | |
| |apei din subteran sau din | | | | |
| |ape de suprafa ? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|25.|Modific ri de cursuri de ap | | | | |
| |sau de teren afectând | | | | |
| |drenarea sau scurgerea apei?| | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|26.|Transport de persoane sau | | | | |
| |materiale necesare în timpul| | | | |
| |fazelor de construc ie, | | | | |
| |func ionare sau dezafectare?| | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|27.|Demontarea sau scoaterea din| | | | |
| |func iune pe perioade mari | | | | |
| |de timp, sau lucr ri de | | | | |
| |restaurare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|28.|Activit i care continu pe | | | | |
| |parcursul scoaterii din | | | | |
| |func iune i care pot avea | | | | |
| |un impact asupra mediului? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|29.|Aflux permanent sau temporar| | | | |
| |de popula ie? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|30.|Introducerea de specii | | | | |
| |neautohtone? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|31.|Pierderea unor specii native| | | | |
| |sau a diversit ii genetice?| | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|32.|Orice alte ac iuni? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va folosi una din urm toarele resurse naturale, sau |
|orice alte resurse care sunt neregenerabile sau se afl în cantitate mic ? |
|______________________________________________________________________________|
|33.|Terenuri, în special | | | | |
| |terenuri aflate în stare | | | | |
| |natural (virgine) sau | | | | |
| |terenuri agricole? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|34.|Ap ? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|35.|Minerale? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|36.|Agregate/compu i? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|37.|P duri i material lemnos? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|38.|Energie, inclusiv | | | | |
| |electricitate i | | | | |
| |combustibili? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|39.|Orice alte resurse? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, |
|manevrarea sau producerea de substan e sau materiale care pot fi d un toare |
|s n t ii popula iei sau mediului, sau care pot spori temerile c proiectul ar|
|avea un risc pentru s n tatea popula iei? |
|______________________________________________________________________________|
|40.|Proiectul implic folosirea | | | | |
| |de substan e sau materiale | | | | |
| |care sunt riscante sau | | | | |
| |toxice pentru s n tatea | | | | |
| |popula iei sau pentru mediu | | | | |
| |(flor , faun , aliment ri cu| | | | |
| |ap )? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|41.|Proiectul va conduce la | | | | |
| |modific ri în inciden a | | | | |
| |bolilor sau va afecta | | | | |
| |vectorii boal (ex. boli | | | | |
| |generate de insecte sau de | | | | |
| |ap contaminat sau | | | | |
| |poluat )? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|42.|Proiectul va afecta | | | | |
| |bun starea popula iei (ex. | | | | |
| |prin schimbarea condi iilor | | | | |
| |de via )? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|43.|Exist grupuri de popula ie | | | | |
| |vulnerabile în mod special, | | | | |
| |care pot fi afectate de | | | | |
| |proiect (ex. Pacien i | | | | |
| |spitaliza i, b trâni)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|44.|Orice alte cauze? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va produce de euri solide în timpul construirii, |
|func ion rii sau încet rii activit ii? |
|______________________________________________________________________________|
|45.|Materiale excavate, steril | | | | |
| |sau de euri de min ? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|46.|De euri or ene ti (menajere| | | | |
| | i/sau comerciale)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|47.|De euri periculoase sau | | | | |
| |toxice (inclusiv de euri | | | | |
| |radioactive)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|48.|Alte de euri din procese | | | | |
| |industriale? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|49.|Surplus de produse? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|50.|N mol de canalizare sau din | | | | |
| |sta ia de epurare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|51.|De euri provenite din | | | | |
| |construc ii sau demol ri? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|52.|Ma ini sau echipamente în | | | | |
| |exces sau care nu mai sunt | | | | |
| |utilizate? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|53.|Soluri contaminate sau alte | | | | |
| |materiale? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|54.|De euri agricole? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|55.|Orice alte de euri solide? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea în aer de poluan i sau orice |
|alte substan e periculoase, toxice sau nocive? |
|______________________________________________________________________________|
|56.|Emisii de la arderea | | | | |
| |combustibililor fosili din | | | | |
| |surse sta ionare sau mobile?| | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|57.|Emisii din procesele de | | | | |
| |produc ie? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|58.|Emisii de la manevrarea | | | | |
| |materialelor, inclusiv | | | | |
| |depozitarea sau transportul | | | | |
| |acestora? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|59.|Emisii din activit i de | | | | |
| |construc ie, inclusiv din | | | | |
| |instala ii tehnice i | | | | |
| |echipamente aferente? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|60.|Praf sau mirosuri din | | | | |
| |manevrarea materialelor, | | | | |
| |inclusiv materiale de | | | | |
| |construc ie, ape uzate i | | | | |
| |de euri? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|61.|Emisii de la incinerarea | | | | |
| |de eurilor? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|62.|Emisii din arderea | | | | |
| |de eurilor în aer liber (ex.| | | | |
| |resturi de la opera iunile | | | | |
| |de t iere sau din | | | | |
| |activitatea de construc ii)?| | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|63.|Emisii din alte orice alte | | | | |
| |surse? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va cauza zgomote i vibra ii sau va avea ca efect |
|radia ie luminoas , termic sau alt form de radia ie electromagnetic ? |
|______________________________________________________________________________|
|64.|Din exploatarea | | | | |
| |echipamentelor ca de ex. | | | | |
| |motoare, instala ii tehnice | | | | |
| |de ventilare, concasoare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|65.|Din procese industriale sau | | | | |
| |similare acestora? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|66.|Din construc ii sau | | | | |
| |demol ri? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|67.|Din explozii sau folosirea | | | | |
| |acumulatorilor electrici? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|68.|Din traficul generat de | | | | |
| |lucr rile de construc ie sau| | | | |
| |de func ionare curent ? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|69.|Din sisteme de iluminare sau| | | | |
| |r cire? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|70.|Din surse de radia ii | | | | |
| |electromagnetice | | | | |
| |(considerând efectele asupra| | | | |
| |popula iei sau asupra | | | | |
| |eventualelor echipamente | | | | |
| |sensibile aflate în | | | | |
| |apropiere)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|71.|Din orice alte surse? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei |
|prin emisiile de poluan i pe terenuri sau în ape de suprafa , ape subterane, |
|ape de coast sau ape marine? |
|______________________________________________________________________________|
|72.|Din manevrarea, depozitarea | | | | |
| |sau deversarea de materiale | | | | |
| |periculoase sau toxice? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|73.|De la desc rcarea de ape de | | | | |
| |canalizare sau a altor | | | | |
| |efluen i (indiferent dac | | | | |
| |ace tia sunt sau nu epura i)| | | | |
| |în ape sau pe sol? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|74.|Prin depunerea în ape sau pe| | | | |
| |sol a poluan ilor emi i în | | | | |
| |aer? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|75.|Exist riscul ca, pe termen | | | | |
| |lung, poluan ii care provin | | | | |
| |din aceste surse s se | | | | |
| |acumuleze în mediu? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Exist riscul ca, în timpul construirii sau func ion rii |
|proiectului, s se produc accidente care pot afecta s n tatea popula iei sau |
|mediul? |
|______________________________________________________________________________|
|76.|Din explozii, devers ri, | | | | |
| |incendii, etc. depozitarea, | | | | |
| |manipularea, folosirea sau | | | | |
| |producerea de substan e | | | | |
| |periculoase sau toxice? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|77.|Din evenimente care se | | | | |
| |situeaz în afara | | | | |
| |condi iilor normale de | | | | |
| |func ionare ale | | | | |
| |echipamentelor/sistemelor/ | | | | |
| |instala iilor pentru | | | | |
| |protec ia mediului (de ex. | | | | |
| |avarierea sistemelor pentru | | | | |
| |controlul polu rii)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|78.|Proiectul poate fi afectat | | | | |
| |de dezastre naturale care | | | | |
| |conduc la pagube pentru | | | | |
| |mediu (ex. inunda ii, | | | | |
| |cutremure, alunec ri de | | | | |
| |teren etc.)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Proiectul va conduce la schimb ri sociale? |
|______________________________________________________________________________|
|79.|Schimb ri în structura | | | | |
| |popula iei: num r, vârst , | | | | |
| |ocupa ie, grupuri sociale, | | | | |
| |etc.? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|80.|Prin str mutarea popula iei | | | | |
| |sau demolarea de locuin e, | | | | |
| |localit i sau utilit i ale| | | | |
| |localit ilor? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|81.|Prin migrarea unor locuitori| | | | |
| |veni i din alte localit i | | | | |
| |sau prin crearea de | | | | |
| |localit i noi? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|82.|Prin suprasolicitarea | | | | |
| |utilit ilor sau serviciilor| | | | |
| |locale, ca de ex. cele | | | | |
| |pentru locuire, educa ie, | | | | |
| |s n tate? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|83.|Prin crearea de locuri de | | | | |
| |munc în timpul fazei de | | | | |
| |construc ie sau func ionare | | | | |
| |sau, invers, prin reducerea | | | | |
| |locurilor de munc | | | | |
| |disponibile cu efecte asupra| | | | |
| | omajului i a economiei? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|84.|Orice alte cauze? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Întrebare - Exist al i factori care pot fi lua i în considerare? |
|______________________________________________________________________________|
|85.|Ca urmare a proiectului, vor| | | | |
| |fi imperios necesare | | | | |
| |dezvolt ri ulterioare care | | | | |
| |ar putea avea un impact | | | | |
| |semnificativ asupra | | | | |
| |mediului, (de ex. mai multe | | | | |
| |locuin e, drumuri noi, | | | | |
| |unit i industriale suport | | | | |
| |sau utilit i noi, etc.)? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|86.|Proiectul va conduce la | | | | |
| |dezvoltarea utilit ilor | | | | |
| |suport, dezvoltarea | | | | |
| |industriilor auxiliare sau | | | | |
| |alte dezvolt ri care ar | | | | |
| |putea avea un impact asupra | | | | |
| |mediului, ex.: | | | | |
| |- Infrastructura suport | | | | |
| |(drumuri, alimentare cu | | | | |
| |energie, tratarea de eurilor| | | | |
| |sau apei uzate etc.)? | | | | |
| |- Dezvoltarea locuin elor? | | | | |
| |- Industria extractiv ? | | | | |
| |- Industria pentru | | | | |
| |furnizarea materiilor prime?| | | | |
| |- Altele? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|87.|Proiectul ar putea limita | | | | |
| |modul de folosire ulterioar | | | | |
| |a amplasamentului astfel | | | | |
| |încât s existe un impact | | | | |
| |semnificativ asupra | | | | |
| |mediului? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|88.|Proiectul va constitui un | | | | |
| |precedent pentru o | | | | |
| |dezvoltare viitoare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|89.|Proiectul va avea efecte | | | | |
| |cumulative datorit | | | | |
| |vecin t ii cu alte proiecte| | | | |
| |existente sau planificate i| | | | |
| |care au efecte similare? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|90.|Proiectul se refer la | | | | |
| |sistarea definitiv / | | | | |
| |dezafectarea unor | | | | |
| |activit i? | | | | |
| |În acest caz, poate exista | | | | |
| |impact postînchidere? | | | | |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|

3.1. Identificarea impactului poten ial


Pentru fiecare întrebare la care, în urma etapei de încadrare, r spunsul din coloana 3 este de
tipul "Da" sau "?", utilizatorul trebuie s completeze coloana 4 cu acele componente de mediu
care vor fi afectate.
Pentru a identifica componentele mediului receptor care ar putea fi afectate, utilizatorul va
folosi lista componentelor de mediu poten ial afectate, prezentate în tabelul nr. 3.

TABELUL Nr. 3*)

*) Tabelul nr. 3 este reprodus în facsimil.


LISTA
componentelor de mediu poten ial afectate
______________________________________________________________________________
| | Întreb ri posibile |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Activitatea desf urat în cadrul proiectului va avea efecte asupra |
| |folosin ei actuale sau viitoare a terenului? |
|____|_________________________________________________________________________|
| A |Folosin a existent în scop reziden ial, comercial, industrial, |
| |recrea ional, agricol sau extractiv |
|____|_________________________________________________________________________|
| B |Zonarea folosin ei terenului în viitor |
|____|_________________________________________________________________________|
| C |Folosin a terenului în zonele vecine (situa ia existent i cea propus ) |
|____|_________________________________________________________________________|
| D |Locuin e, gr dini i alte propriet i private sau de uz comercial? |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Activitatea desf urat în cadrul proiectului ar putea avea efecte asupra|
| |arealelor sensibile prin: ocuparea total sau par ial a acesteia, |
| |traversarea cu structuri liniare sau executarea unor lucr ri în cadrul |
| |ariei? |
|____|_________________________________________________________________________|
| E |Areale protejate conform legisla iei na ionale în scopul conserv rii |
| |naturii, peisajului sau valorilor de patrimoniu? |
|____|_________________________________________________________________________|
| F |Zone umede, cursuri de ap sau alte ape? |
|____|_________________________________________________________________________|
| G |Areale care con in resurse de ap subteran sau alte surse de ap ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| H |Zone de coast ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| I |Zone muntoase? |
|____|_________________________________________________________________________|
| J |P duri i terenuri forestiere? |
|____|_________________________________________________________________________|
| K |Areale în care tr iesc specii protejate de faun i vegeta ie sau care |
| |sunt folosite de c tre specii faunistice protejate pentru: reproducere, |
| |cuib rit, hran , odihn , iernat? |
|____|_________________________________________________________________________|
| L |Areale aflate pe rute importante pentru migrarea p s rilor sau altor |
| |animale? |
|____|_________________________________________________________________________|
| M |Areale supuse deja polu rii sau altor perturba ii d.p.d.v. al calit ii |
| |factorilor de mediu: de ex. acolo unde sunt dep ite standardele de mediu|
| |sau unde solul i/sau subsolul sunt contaminate? |
|____|_________________________________________________________________________|
| N |Zone dens populate? |
|____|_________________________________________________________________________|
| O |Amplasamente unde folosin a terenului este una sensibil : spitale, coli,|
| |utilit i, obiective religioase? |
|____|_________________________________________________________________________|
| P |Areale cu peisaj de calitate deosebit ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| Q |Areale foarte vizibile i/sau înconjurate de mul i receptori? |
|____|_________________________________________________________________________|
| R |Areale importante pentru turism i recreere? |
|____|_________________________________________________________________________|
| S |Areale foarte accesibile pentru public? |
|____|_________________________________________________________________________|
| T |Areale care con in importante resurse istorice, culturale sau |
| |arheologice? |
|____|_________________________________________________________________________|
| U |Areale susceptibile la cutremure, pr bu iri, alunec ri de teren, |
| |eroziuni ale solului sau condi ii climatice adverse, de ex. inversiuni de|
| |temperatur , cea sau vânt puternic care ar putea face ca proiectul s |
| |afecteze mediul? |
|____|_________________________________________________________________________|
| V |Areale în care terenul agricol este foarte bun sau în care resursa de |
| |teren agricol este foarte s rac i deci pre ioas ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| W |Areale în care regenerarea natural se face cu greu? |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Este posibil ca proiectul s afecteze condi ia fizic a componentelor de |
| |mediu? |
|____|_________________________________________________________________________|
| X |Atmosfera, inclusiv condi iile climatice locale sau pe o scar mai mare? |
|____|_________________________________________________________________________|
| Y |Apa - de ex. stocul, debitul sau nivelul în râuri, lacuri, ape subterane,|
| |delta, ape de coast sau marine? |
|____|_________________________________________________________________________|
| Z |Soluri - de ex. cantit i, adâncimi, umiditate, stabilitate sau |
| |erodabilitate? |
|____|_________________________________________________________________________|
| AA |Condi iile geologice? |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Emisiile de orice fel datorate activit ilor din cadrul proiectului ar |
| |putea avea efecte asupra calit ii factorilor de mediu? |
|____|_________________________________________________________________________|
| BB |Calitatea aerului la nivel local, regional sau global inclusiv schimb ri |
| |climatice i/sau diminuarea stratului de ozon? |
|____|_________________________________________________________________________|
| BB |Calitatea aerului la nivel local sau global inclusiv schimb ri climatice |
| | i diminuarea stratului de ozon? |
|____|_________________________________________________________________________|
| CC |Calitatea apei - râuri, lacuri, ape subterane, delt , ape de coast i |
| |marine? |
|____|_________________________________________________________________________|
| DD |Starea nutrien ilor i eutrofizarea apelor? |
|____|_________________________________________________________________________|
| EE |Acidifierea solului i apelor? |
|____|_________________________________________________________________________|
| FF |Solul? |
|____|_________________________________________________________________________|
| GG |Zgomote i vibra ii? |
|____|_________________________________________________________________________|
| HH |Temperaturi, radia ii luminoase sau electromagnetice inclusiv |
| |interferen a electric ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| II |Productivitatea sistemelor naturale i agricole? |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Ar putea proiectul s afecteze resursele la nivel local, regional sau |
| |global? |
|____|_________________________________________________________________________|
| JJ |Combustibili fosili? |
|____|_________________________________________________________________________|
| KK |Alte resurse neregenerabile: minerale, agregate etc. sau regenerabile pe |
| |perioade lungi de timp: p duri etc.? |
|____|_________________________________________________________________________|
| KK |Alte resurse neregenerabile: minerale, agregate etc.? |
|____|_________________________________________________________________________|
| LL |Capacitatea infrastructurii în localitate: alimentari cu ap , canalizare,|
| |producerea i distribu ia de electricitate, telecomunica ii, depozitarea |
| |de eurilor, drumuri, c i ferate? |
|____|_________________________________________________________________________|
| |Ar putea proiectul s influen eze orice factori care determin s n tatea |
| | i bun starea popula iei? |
|____|_________________________________________________________________________|
| MM |Apari ia i r spândirea vectorilor de boal inclusiv insecte? |
|____|_________________________________________________________________________|
| NN |Apari ia de factori cancerigeni sau mutageni? |
|____|_________________________________________________________________________|
| OO |Vulnerabilitatea indivizilor sau popula iei la boli? |
|____|_________________________________________________________________________|
| PP |Sentimentul personal de siguran ? |
|____|_________________________________________________________________________|
| QQ |Coeziunea i identitatea comunit ii? |
|____|_________________________________________________________________________|
| RR |Identitatea cultural i asocierea? |
|____|_________________________________________________________________________|
| SS |Drepturile minorit ilor? |
|____|_________________________________________________________________________|
| TT |Condi iile de locuire? |
|____|_________________________________________________________________________|
| UU |Num rul de locuri de munc i calitatea acestora? |
|____|_________________________________________________________________________|
| VV |Condi iile economice? |
|____|_________________________________________________________________________|
| WW |Institu iile sociale? |
|____|_________________________________________________________________________|
Se recomand discutarea listei de control de c tre autoritatea public pentru protec ia mediului
în colaborare cu titularul proiectului, cu elaboratorul raportului la studiul de evaluare a
impactului, cu speciali ti în domeniu i cu reprezentan i ai altor institu ii poten ial interesate.
Atunci când se utilizeaz lista de control, este important s se in seama de faptul c o
interac iune direct /primar dintre o ac iune implicat de proiect i o component de mediu poate
avea ca rezultat i efecte secundare, de ordinul 3, 4 .a.m.d. De exemplu, o modificare a albiei
unui curs de ap poate conduce la modificarea parametrilor hidrologici; acest lucru ar putea avea
ca urmare afectarea calit ii apei i a st rii ecologice a cursului de ap , iar acest fapt va afecta
folosin a piscicol i al i utilizatori de ap .
Utilizatorii listei de control trebuie, de asemenea, s in seama de faptul c efectele pot fi
permanente sau pe termen lung, temporare (de exemplu, numai în perioada de construc ie) sau
intermitente (de exemplu, numai în anumite perioade de activitate sau numai în anumite perioade
ale anului).

3.2. Concentrarea aten iei pe impactul-cheie


Este de multe ori dificil pentru persoanele care efectueaz definirea domeniului s decid care
efect este semnificativ. Gradul de semnifica ie poate fi definit în func ie de importan a pe care
efectul respectiv o poate avea în luarea deciziei de eliberare a acordului de mediu. Pentru a
decide dac un efect poate fi considerat ca semnificativ, pentru fiecare dintre componentele
identificate în coloana 4 se vor pune urm toarele întreb ri:
- Natura efectului - impactul este deosebit de complex sau este unul neobi nuit în zona
respectiv ?
- M rimea sau importan a efectului - cât de mult se va schimba situa ia existent ?
- Extinderea geografic a efectului - pe ce zon se va resim i efectul?
- Exist posibilitatea unui impact transfrontier ?
- Câ i oameni sau câ i al i receptori vor fi afecta i?
- Vor fi afectate resurse ori alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului?
- Exist riscul de dep ire a standardelor de mediu?
- Exist riscul s fie afectate arii sau zone protejate?
- Care este probabilitatea de apari ie a impactului?
- Impactul va fi pe termen scurt, mediu sau lung?
- Impactul va fi permanent sau temporar?
- Impactul se va manifesta continuu sau intermitent? Pentru un impact intermitent care va fi
frecven a de manifestare?
- Impactul va fi ireversibil?
- Impactul poate fi remediat sau compensat?
- Titularul de proiect este de acord s introduc în propunerea de proiect m surile necesare
pentru a evita, reduce sau compensa impactul advers semnificativ?
Pe baza r spunsurilor la aceste întreb ri utilizatorul va completa coloana 5 cu DA/NU, dup
cum se întrevede posibilitatea ca impactul asupra componentei analizate s fie sau nu
semnificativ. Pentru cazurile în care r spunsul din coloana 5 este de tipul DA, utilizatorul va
explica de ce consider c impactul este semnificativ.

3.3. Elaborarea îndrumarului


Înscrisurile din coloanele 4 i 5 reprezint totalitatea problemelor care trebuie tratate în
evaluarea impactului asupra mediului i cuprinse în raportul la studiul de impact, constituind
astfel con inutul îndrumarului.

3.4. Varianta de utilizare a listelor de control


În mod op ional, lista de control pentru definirea domeniului poate fi utilizat i sub form de
matrice, în care, pe linii, se trec ac iunile/efectele proiectului, iar în coloane se trec componentele
de mediu. Poten ialele interac iuni sau rela ii dintre activit i i componente sunt identificate prin
marcarea celulelor relevante din cadrul matricei.

TABELUL Nr. 4*)

*) Tabelul nr. 4 este reprodus în facsimil.


MATRICEA IMPACTULUI

______________________________________________________________________________
| Ac iunile/ | Componentele de mediu |
| efectele |_______________________________________________________________|
| rezultate |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |R |S |T | etc. |
| din proiect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |* | | | | | * |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 2. | |* |* | | |* | | | | | | |* | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 3. |* | | | | | |* | |* |* | | | | | | | | | | * |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 4. | | | |* | | | | | |* |* | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 5. | | | | |* | | | | | | | | | | |* |* | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 6. | | | | | | | |* | | | | | | |* | |* | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 7. | |* |* | | | | |* | | | | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 8. | | | | | | | |* |* | | | | | |* | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| etc. |* | | | | | | | | |* | | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|

PARTEA a II-a

Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

La redactarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se recomand


urm toarea structur :

1. Informa ii generale
- informa ii despre titularul proiectului: numele i adresa companiei titularului, numele,
telefonul i faxul persoanei de contact;
- informa ii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului i al
raportului la acest studiu: numele i adresa (persoanei fizice sau juridice), numele, telefonul i
faxul persoanei de contact;
- denumirea proiectului;
- descrierea proiectului i descrierea etapelor acestuia (construc ie, func ionare,
demontare/dezafectare/închidere/postînchidere);
- durata etapei de func ionare;
- informa ii privind produc ia care se va realiza i resursele folosite în scopul producerii
energiei necesare asigur rii produc iei - se completeaz tabelul nr. 1.1.

TABELUL Nr. 1.1


Informa ii privind produc ia i necesarul resurselor energetice

________________________________________________________________________________
Produc ia Resurse folosite în scopul asigur rii produc iei
________________________________________________________________________________
Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea Furnizor
anual anual
________________________________________________________________________________
Petrol/p cur
Gaze naturale
Gaze petroliere lichefiate
C rbune
Cocs de furnal
Gaz de furnal
Gaze de rafin rie
Benzine
Energie electric
Energie termic
Motorin
Biogaz
Altele
________________________________________________________________________________

- informa ii despre materiile prime, substan ele sau preparatele chimice -


se completeaz tabelul nr. 1.2.

TABELUL Nr. 1.2


Informa ii despre materiile prime i despre substan ele sau preparatele chimice

________________________________________________________________________________
Denumirea materiei Cantitatea Clasificarea i etichetarea substan elor sau a
prime, a substan ei anual / preparatelor chimice*)
sau a preparatului existent
chimic în stoc
________________________________________________________________________________
Categorie Periculozitate**) Fraze de risc*)
- Periculoase/
Nepericuloase
(P/N) -
________________________________________________________________________________
*) Conform Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea
i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase, aprobat i modificat prin Legea
nr. 451/2001, i Hot rârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i
ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase.
**) Conform art. 7 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 200/2000, aprobat i
modificat prin Legea nr. 451/2001.

- informa ii despre poluan ii fizici i biologici care afecteaz mediul, genera i de activitatea
propus - se completeaz tabelul nr. 1.3, unde prin tipul polu rii se în elege: zgomot, radia ie
electromagnetic , radia ie ionizant , poluare biologic (microorganisme, viru i);
- alte tipuri de poluare fizic sau biologic ;
- descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului i indicarea motivelor
alegerii uneia dintre ele;
- localizarea geografic i administrativ a amplasamentelor pentru alternativele la proiect;
- pentru fiecare alternativ : informa ii despre utilizarea curent a terenului, infrastructura
existent , valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protejate,
zone de protec ie sanitar etc.;
- informa ii despre documentele/reglement rile existente privind planificarea/amenajarea
teritorial în zona amplasamentului proiectului;
- informa ii despre modalit ile propuse pentru conectare la infrastructura existent .

TABELUL Nr. 1.3*)

*) Tabelul nr. 1.3 este reprodus în facsimil.


INFORMA II
despre poluarea fizic i biologic generat de activitate

Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:


O - Pe zona obiectivului
P - Pe zone de protec ie/restric ie aferente obiectivului, conform legisla iei în
vigoare
F - F r m suri de eliminare/reducere a polu rii
C - Cu implementarea m surilor de eliminare/reducere a polu rii
______________________________________________________________________________
|Tipul |Sursa |Nr. |Poluare|Poluare |Poluare calculat produs |M suri de |
|polu rii|de |surse |maxim |de fond |de activitate i m suri |eliminare/|
| |poluare|de |permis | |de eliminare/reducere |reducere |
| | |poluare|(limita| |_________________________|a polu rii|
| | | |maxim | | O | P |Pe zone | |
| | | |admis | | | |reziden iale, de | |
| | | |pentru | | | |recreere sau alte| |
| | | |om i | | | |zone protejate cu| |
| | | |mediu) | | | |luarea în | |
| | | | | | | |considerare a | |
| | | | | | | |polu rii de fond | |
| | | | | | | |_________________| |
| | | | | | | | F | C | |
|________|_______|_______|_______|________|___|___|_______|_________|__________|

2. Procese tehnologice
2.1. Procese tehnologice de produc ie:
- descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor i echipamentelor necesare;
alternative avute în vedere;
- valorile limit atinse prin tehnicile propuse de titular i prin cele mai bune tehnici disponibile
- se completeaz tabelul nr. 2.1.

TABELUL Nr. 2.1


VALORILE LIMIT
ale parametrilor relevan i (consum de ap i energie, poluan i în aer i ap , generarea
de eurilor) atin i prin tehnicile propuse i prin cele mai bune tehnici disponibile
______________________________________________________________________________
|Parametru | Valori limit |
|(unitatea de | |
|m sur )*) | |
|_____________|________________________________________________________________|
| | Tehnici alternative | Prin cele mai | Conform celor mai |
| | propuse de titular | bune tehnici | bune practici de |
| | | disponibile**) | mediu***) |
|_____________|_______________________|_________________|______________________|
| | 1 | ... n | |
|_____________|_______________________|_________________|______________________|
*) consum de energie, în GJ, raportat la unitatea de produs sau de materie prim ;
*) consum de ap , în mc, raportat la unitatea de produs sau de materie prim ;
*) emisii de poluan i atmosferici: concentra ii în mg/mc i cantit i în g sau kg, raportate la
unitatea de produs sau de materie prim ;
*) emisii de poluan i în ap : concentra ii în mg/l i cantit i în g sau kg, raportate la unitatea de
produs sau de materie prim ;
*) de euri generate: cantit i în kg raportate la unitatea de produs sau de materie prim .
**) Compararea i evaluarea viabilit ii acestora în concordan a, dup caz, cu cele mai bune
practici de mediu i cu cele mai bune tehnici disponibile în Uniunea European
**) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile i bazelor de
date privind prevenirea i controlul integrat al polu rii, ca de exemplu bazele de date ale Biroului
IPPC de la Sevilla.
**) Compararea cu cele mai bune practici de mediu i cu cele mai bune tehnici disponibile se
face numai pentru proiectele unor activit i propuse, prev zute în anexa nr. 1 la Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polu rii,
aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002;
***) conform recomand rilor Comisiei de la Helsinki (HELCOM) privind implementarea
m surilor tehnologice pentru tipuri de activit i relevante.

2.2. Activit i de dezafectare


Echipamentele, instala iile, utilajele, cl dirile ce urmeaz a fi dezafectate: descriere; substan e
con inute/stocate (inclusiv azbest i PCB); tehnologia de dezafectare aferent ; m suri,
echipamente i condi ii de protec ie.

3. De euri
Generarea de eurilor, managementul de eurilor, eliminarea i reciclarea de eurilor. Aceste
aspecte se trateaz în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se completeaz tabelul nr.
3.1.

TABELUL Nr. 3.1


Managementul de eurilor

Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:


V - valorificat
E - eliminat
R - r mas în stoc
______________________________________________________________________________
|Denumirea|Cantitatea|Starea |Codul |Codul |Codul |Managementul |
|de eului |prev zut |fizic |de eului|privind |clasific rii|de eurilor |
| *) |a fi |(Solid | *) |principala |statistice |- cantitatea |
| |generat |- S, | |proprietate| ***) |prev zut a |
| | |Lichid | |periculoas | |fi generat -|
| | |- L, | | **) | | (t/an) |
| | |Semisolid| | | |_____________|
| | |- SS) | | | | V | E | R |
|_________|__________|_________|________|___________|____________|___|____|____|
| | | | | | | | | |
|_________|__________|_________|________|___________|____________|___|____|____|
*) În conformitate cu Lista cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase prev zut în
anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i pentru
aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase.
**) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu
modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001.
***) La data apari iei legisla iei care reglementeaz clasificarea statistic .

4. Impactul poten ial, inclusiv cel transfrontier , asupra componentelor mediului i m suri de
reducere a acestora:
Descrierea i analiza impactului poten ial datorat atât perioadei de construc ie, cât i perioadei
de func ionare a proiectului.
Dup caz, se descrie i se analizeaz impactul poten ial datorat i perioadelor de închidere a
activit ii, refacere a mediului i postînchidere.
Se analizeaz orice impact semnificativ (direct, indirect, cumulativ, permanent, temporar,
reversibil, ireversibil, pozitiv sau negativ), cu indicarea metodelor de prognozare a impactului i
de evaluare.
Se recomand exprimarea cantitativ în ceea ce prive te m rimea impactului pozitiv sau
negativ asupra mediului natural sau antropic.
Descrierea i analiza m surilor de prevenire/evitare, reducere sau eliminare a impactului
negativ. Aceste m suri se stabilesc pentru fiecare component de mediu.
Descrierea i analiza impactului transfrontier .

4.1. Apa:
condi iile hidrogeologice ale amplasamentului:
- starea apelor subterane: dinamica, compozi ia chimic , tipuri i concentra ii de poluan i;
evaluarea contamin rii - obligatoriu pentru straturile freatice i, dup caz, pentru cele de medie i
mare adâncime;
- caracteristici ale apelor/izvoarelor arteziene, orizonturi de exploatare, distan a fa de prizele
de ap , abunden a apei în zon ;
- informa ii de baz despre corpurile de ap de suprafa , dup caz: numele, debite
caracteristice (pentru râuri), suprafa a, volumul, adâncimea medie i maxim (pentru lacuri) etc.;
- informa ii de baz despre apa subteran : orizontul, adâncimea, capacitatea;
- descrierea surselor de alimentare cu ap (ape subterane, corpuri de ap de suprafa , sursa de
alimentare cu ap a localit ii respective i condi iile tehnice ale aliment rii cu ap a localit ii,
ape pluviale etc.);
- descrierea sistemelor de drenaj i ameliorare.

Alimentarea cu ap :
- caracteristici cantitative ale sursei de ap în sec iunea de prelevare: debit modul, debit mediu
lunar/zilnic cu diverse asigur ri (95%, 80% etc.);
- instala ii hidrotehnice: tip, presiune, stare tehnic ;
- motivarea metodei propuse de alimentare cu ap ;
- m suri de îmbun t ire a aliment rii cu ap ;
- informa ii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici, chimici, microbiologici;
- motivarea folosirii apei potabile subterane în scopuri de produc ie, dac este cazul;
- al i utilizatori de ap curen i sau prognoza i în zona de impact a activit ii propuse;
- alte informa ii prezentate tabelar ca în tabelul nr. 4.1.1.

TABELUL Nr. 4.1.1*)

*) Tabelul nr. 4.1.1 este reprodus în facsimil.


BILAN UL
consumului de ap (mc/zi; mc/an)

Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:


P - Proces tehnologic
F - Sursa de ap (furnizor)
A - Ap subteran
S - Ap de suprafa
______________________________________________________________________________
| P | F |Consum | Ap prelevat din surs | Recirculat / |Comentarii|
| | |total | | reutilizat | |
| | |de ap |_____________________________|__________________|__________|
| | |(coloanele|Total|Consum | Consum |Ap |Ap de | |
| | |4, 10, 11)| |menajer| industrial |de la |la alte | |
| | | | | |_______________|propriul|obiective| |
| | | | | |A|S|Pentru |obiectiv| | |
| | | | | | | |compensarea| | | |
| | | | | | | |pierderilor| | | |
| | | | | | | |în | | | |
| | | | | | | |sistemele | | | |
| | | | | | | |cu circuit | | | |
| | | | | | | |închis | | | |
| | | | | | | |___________| | | |
| | | | | | | | A | S | | | |
|___|___|__________|_____|_______|_|_|_____|_____|________|_________|__________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6|7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|___|___|__________|_____|_______|_|_|_____|_____|________|_________|__________|

Managementul apelor uzate:


- descrierea surselor de generare a apelor uzate;
- cantit i i caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate (menajere, industriale,
pluviale etc.) - se completeaz tabelul nr. 4.1.2.

TABELUL Nr. 4.1.2*)

*) Tabelul nr. 4.1.2 este reprodus în facsimil.

BILAN UL
apelor uzate

Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:


Z - mc/zi
A - mc/an
C - Comentarii
______________________________________________________________________________
|Sursa | Totalul | Ape uzate evacuate | Ape direc ionate | C |
|apelor | apelor | | spre reutilizare/ | |
|uzate, | uzate | | recirculare | |
|Proces | generate | | | |
|tehnologic |__________|_____________________________|___________________|_____|
| | | |menajere|industriale|pluviale| în acest|c tre | |
| | Z | A | | | | obiectiv|alte | |
| | | | | | | |obiective| |
| |_____|____|________|___________|________|_________|_________|_____|
| | | | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | |
|___________|_____|____|___|____|_____|_____|___|____|____|____|____|____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|___________|_____|____|___|____|_____|_____|___|____|____|____|____|____|_____|

- regimul/graficul gener rii apelor uzate;


- refolosirea apelor uzate, dac este cazul;
- alte m suri pentru mic orarea cantit ii de ape uzate i de poluan i etc.;
- sistemul de colectare a apelor uzate;
- locul de desc rcare a apelor uzate neepurate/epurate: în canalizarea or eneasc , în sta ia de
epurare sau direct în receptori naturali etc.;
- condi ii tehnice pentru evacuarea apelor uzate în re eaua de canalizare a altor obiective
economice;
- indicatori ai apelor uzate: concentra ii de poluan i;
- instala iile de preepurare i/sau epurare, dac exist : capacitatea sta iei i metoda de epurare
folosit ;
- gospod rirea n molului rezultat.
Dup caz:
- înc rcarea cu poluan i a apelor evacuate în re eaua de canalizare or eneasc sau direct în
sta ia de epurare, comparativ cu valorile-limit admisibile (conform NTPA 002/2002); sau
- înc rcarea cu poluan i a apelor uzate industriale/or ene ti provenite sau nu din sta ii de
epurare evacuate în receptorii naturali, comparativ cu valorile-limit admisibile (conform NTPA
001/2002);
- receptorul apelor uzate provenite de la sta ia de epurare sau al celor neepurate desc rcate
direct: numele receptorului, caracteristicile acestuia, eventuala amplasare în zone sensibile,
condi iile ini iale de calitate a apei, amplasamentul desc rc rii fa de coordonatele receptorului
etc.

Prognozarea impactului:
- impactul produs de prelevarea apei asupra condi iilor hidrologice i hidrogeologice ale
amplasamentului proiectului;
- impactul secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimb ri previzibile ale
condi iilor hidrologice i hidrogeologice ale amplasamentului;
- calitatea apei receptorului dup desc rcarea apelor uzate, comparativ cu condi iile prev zute
de legisla ia de mediu în vigoare;
- impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de ap i asupra zonelor de coast ,
provocat de apele uzate generate i evacuate;
- folosin e de ap (zone de recreere, prize de ap , zone protejate, al i utilizatori) în zona de
impact poten ial provocat de evacuarea apelor uzate;
- posibile desc rc ri accidentale de substan e poluante în corpurile de ap (descrierea
pagubelor poten iale);
- impactul transfrontier .

M suri de diminuare a impactului:


- m suri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de ap ;
- alte m suri de diminuare a impactului asupra corpurilor de ap i a zonelor de mal ale
acestora;
- zone de protec ie sanitar i perimetre de protec ie hidrologic în jurul surselor de ap ,
lucr rilor de captare, al construc iilor i instala iilor de alimentare cu ap potabil , z c mintelor
de ape minerale utilizate pentru cura intern , al lacurilor i n molurilor terapeutice, conform
Hot rârii Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i
m rimea zonelor de protec ie sanitar ;
- m suri de prevenire a polu rilor accidentale ale apelor.

H r i i desene la capitolul "Apa":


- plan de situa ie, cu indicarea surselor de alimentare cu ap , re ele de alimentare, sta ii de
tratare a apelor uzate, locul de evacuare a apelor uzate, centuri i zone de protec ie a corpurilor de
ape de suprafa , zone de protec ie sanitar i perimetre de protec ie hidrologic ;
- pentru obiectivele/proiectele din agricultur - amplasamente ale utiliz rii de n moluri i
îngr minte naturale, amplasamente propuse pentru prelevarea de probe i efectuarea de
m sur tori asupra apelor de suprafa ;
- plan de situa ie, cu indicarea cl dirilor existente sau planificate s fie demolate, re ele de
utilit i, depozitarea substan elor periculoase i a de eurilor, zone recuperate i reutilizate;
- încadrarea în planul de sistematizare pe vertical a teritoriului.
4.2. Aerul
Date generale:
- condi ii de clim i meteorologice pe amplasament/zon ;
- informa ii despre temperatur , precipita ii, vânt dominant, radia ie solar , condi ii de
transport i difuzie a poluan ilor;
- scurt caracterizare a surselor de poluare sta ionare i mobile existente în zon , surse de
poluare dirijate i nedirijate; informa ii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona
amplasamentului obiectivului.

Surse i poluan i genera i:


- identificarea i caracterizarea surselor de poluan i atmosferici aferente obiectivului:
activit i/instala ii/echipamente generatoare de poluan i, caracteristici fizice ale surselor/emisiilor
asociate acestora - inclusiv geometria surselor, poluan i atmosferici emi i de fiecare surs
Vor fi identificate i caracterizate toate sursele de poluan i atmosferici: sta ionare, mobile,
dirijate, nedirijate, punctuale, liniare, de suprafa , de volum, elaborându-se un inventar complet
al emisiilor specific obiectivului.
Inventarele de emisii se vor elabora în mod distinct pentru toate etapele proiectului:
construc ie, func ionare i, dup caz, închidere, refacerea mediului, postînchidere.
Pentru un obiectiv aflat în func iune (proiect de reconstruc ie sau extindere) se prezint , pe
lâng datele cerute pentru obiective noi, i date privind inventarul poluan ilor emi i pentru anul
calendaristic anterior efectu rii studiului sau pentru un an corespunz tor func ion rii obiectivului
la cea mai mare capacitate.
Pentru obiective noi: debitele de poluan i emi i se calculeaz separat pentru fiecare dintre
sursele sta ionare i cele mobile, prezentându-se consumul de combustibil, consumul de materii
prime, produc ia, tipul de echipament de producere a energiei i cel tehnologic, condi ii de
func ionare, variabilitatea temporal a consumurilor i produc iei - anual , lunar , s pt mânal ,
zilnic , orar -, metodologiile de calcul al emisiilor de poluan i (cu referire la metodologiile
aprobate prin acte normative), alte caracteristici necesare calculului i rezultatele calculului.
Inventarul emisiilor de poluan i atmosferici va eviden ia poluan ii toxici i periculo i (inclusiv
mutageni i cancerigeni).
Rezultatele calculelor: se vor prezenta tabelar comparativ, dup caz, cu limitele maxime
admise în concordan cu normativele de mediu în vigoare, conform modelelor din tabelele nr.
4.2.1 - 4.2.3.

TABELUL Nr. 4.2.1

Surse sta ionare dirijate

______________________________________________________________________________
|Denumirea| | Debit |Debit | Concentra ia| Prag de | Limita la |
|sursei | Poluant| masic |gaze/aer | în emisie | alert | emisie = prag |
| | | (g/h) |impurificat| (mg/Nmc) | (mg/Nmc)| de interven ie|
| | | | (Nmc/h) | (mg/mc) | (mg/mc) | (mg/Nmc) |
| | | | (mc/h) | | | (mg/mc) |
|_________|________|_______|___________|_____________|_________|_______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_________|________|_______|___________|_____________|_________|_______________|
TABELUL Nr. 4.2.2
Surse sta ionare nedirijate

______________________________________________________________________________
| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) |
|__________________________|_____________________|_____________________________|
| 1 | 2 | 3 |
|__________________________|_____________________|_____________________________|

TABELUL Nr. 4.2.3


Surse mobile

______________________________________________________________________________
| Denumirea | Poluan i i debite masice (g/h) |
| sursei |_____________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 | ... |
|________________|______________|______________|_______________|_______________|

Se întocme te o list a poluan ilor/grupelor de poluan i emi i de sursele aferente obiectivului,


comuni cu poluan ii emi i de obiectivele învecinate, care se cumuleaz cu poluarea existent în
zon .
Pentru surse de poluare sta ionare se completeaz i tabelul nr. 4.2.4.

TABELUL Nr. 4.2.4*) (partea 1)

*) Tabelul nr. 4.2.4 (partea 1) este reprodus în facsimil.


SURSE STA IONARE
de poluare a aerului, poluan i genera i i emi i

Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:


D - Denumire
C/P - Consum/produc ie
TL - Timp de lucru anual, ore
P - Poluan i genera i
Î - În l ime m
V - Viteza, m/s
T - Temperatura, grade C
______________________________________________________________________________
|Denumirea | Surse generatoare de |Caracteristicile| Parametrii |
|activit ii, | poluan i atmosferici |fizice ale | gazelor |
|sectorului, | |surselor | evacuate |
|procesului | | | |
|tehnologic, | | | |
|codul | | | |
|activit ii*)| | | |
|_____________|________________________________|________________|______________|
| |D|C/P| TL| P|Poluan i,|Cantit i| D| Î|Diametrul | V| T|Debit |
| | | | | |coduri, |de | | |interior | | |volumic/|
| | | | | |dup caz |poluan i | | |la vârf al| | |debit |
| | | | | | |genera i | | |co ului | | |masic |
| | | | | | |t/an | | | m | | |mc/s |
| | | | | | | | | | | | |g/s |
|_____________|_|___|___|__|_________|_________|__|__|__________|__|__|________|
| 1 |2| 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8| 9| 10 |11|12| 13 |
|_____________|_|___|___|__|_________|_________|__|__|__________|__|__|________|
*) codificare conform metodologiei Corinair (SNAP)

TABELUL Nr. 4.2.4*) (partea a 2-a)

*) Tabelul nr. 4.2.4 (partea a 2-a) este reprodus în facsimil.


SURSE STA IONARE
de poluare a aerului, poluan i genera i i emi i

______________________________________________________________________________
| Dimensiuni i coordonate X, Y ale sursei de poluare |Cantit i de poluan i|
| (sistem de coordonate local) | emi i |
|________________________________________________________|_____________________|
|Sursa |Sfâr itul| Sursa de suprafa |Poluan i/ | Anual,|
|punctual |sursei |____________________________________|Debite masice| t/an |
|sau |liniare, |Centru de|Lungime,|L ime,|Suprafa a| | |
|începutul| m |simetrie,| m | m | sursei, | | |
|sursei | | m | | | mp | | |
|liniare, | | | | | | | |
| m | | | | | | | |
|_________|_________|_________| | | |_____________| |
| X | Y | X | Y | X | Y | | | | g/s | |
|____|____|____|____|____|____|________|_______|_________|_____________|_______|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|____|____|____|____|____|____|________|_______|_________|_____________|_______|

NOT :
Coloanele 23 i 24 se vor completa numai pentru sursele liniare i de suprafa .
Se va utiliza sistemul de coordonate geografic. În cazul în care nu este posibil, se va utiliza un
sistem de coordonate relativ, stabilit pe harta topografic a zonei în care se va amplasa obiectivul,
indicându-se coordonatele geografice ale originii sistemului ales.

Prognozarea polu rii aerului:


Pentru calculul concentra iilor de poluan i (imisii), utilizându-se modelarea matematic a
dispersiei poluan ilor în atmosfer , se vor furniza urm toarele informa ii:
- scurt descriere a modelului/modelelor de calcul utilizat/utilizate;
- datele de intrare în model/modele: inventarul de emisii, datele meteorologice, grila de calcul;
- dimensiunile i coordonatele ariei (sau ale punctelor separate) în care se calculeaz dispersia
poluan ilor în aer (se vor utiliza coordonatele geografice sau un sistem relativ, stabilit pe harta
topografic a zonei, cu indicarea coordonatelor geografice ale originii);
- informa ii despre poluarea de fond a aerului.
Calculele de dispersie se fac pentru poluan ii emi i i pentru grupele de poluan i care au efect
cumulativ (inclusiv poluan ii emi i de obiectiv i poluarea de fond), luându-se ca baze de timp
perioadele de mediere c rora le sunt asociate valori-limit prev zute de legisla ia în vigoare.
În cazul poluan ilor mutageni i cancerigeni se va efectua o evaluare a riscului poten ial pentru
s n tatea popula iei, luându-se în considerare informa iile din literatura de specialitate, cu
indicarea surselor documentare.
Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentra iile maxime de poluan i la nivelul
solului (inclusiv distan a fa de sursa/limita amplasamentului), se prezint comparativ cu
valorile-limit i, dup caz, cu pragurile de alert , conform legisla iei de mediu în vigoare; aceste
informa ii se vor prezenta tabelar i utilizându-se reprezentarea pe h r i, la scar convenabil , a
curbelor de izoconcentra ie.
Pentru prezentarea rezultatelor se vor utiliza tabelele 4.2.5 i 4.2.6.

TABELUL Nr. 4.2.5


Concentra ii maxime pe diferite intervale de mediere

______________________________________________________________________________
| Poluant | Concentra ia maxim |
| |____________________________________________________________________|
| | Cmax | Prag de alert |Valoare-limit = prag| Observa ii|
| | [micrograme/mc] | [micrograme/mc]| de interven ie | |
| | | | [micrograme/mc] | |
|_________|_________________|________________|_____________________|___________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|_________________|________________|_____________________|___________|

TABELUL Nr. 4.2.6

Compara ie între concentra iile maxime i valorile-limit

______________________________________________________________________________
|Distan a |Concentra ia/|Pragul de |Valoarea- |Valoarea- | Observa ii |
|fa de |plaja de |alert pentru|limit = |limit de | |
|sursa/limita|concentra ii |s n tate |prag de |protec ie a | |
|perimetrului|(micrograme/ |(PA) |interven ie|vegeta iei/ | |
|platformei |mc) |(micrograme/ |pentru |ecosisteme | |
| i sectorul | |mc) |s n tate |(micrograme/| |
|(m - sector)| | |(VL/P I) |mc) | |
|____________|_____________|_____________|___________|____________|____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____________|_____________|_____________|___________|____________|____________|

Pentru prezentarea rezultatelor se pot utiliza i alte modele de tabele relevante.


Analiza rezultatelor ob inute în urma model rii matematice a dispersiei poluan ilor în
atmosfer se va efectua comparativ cu valorile-limit pentru concentra iile de poluan i în
atmosfer (imisii), prev zute de legisla ia în vigoare. Analiza rezultatelor va viza to i receptorii
sensibili din zona de influen a obiectivului.
Pentru un obiectiv aflat în func iune (proiect de reconstruc ie sau extindere) calculele de
dispersie se vor efectua în trei variante privind emisiile de poluan i: emisii de la sursele existente
în cadrul obiectivului, emisii de la sursele viitoare, emisii cumulate de la sursele existente i
sursele viitoare.
Analiza rezultatelor va eviden ia aportul surselor viitoare la poluarea aerului din zona de
influen , inclusiv poten ialul impact transfrontier .

M suri de diminuare a impactului:


- solu ii tehnice pentru controlul polu rii aerului (reducerea polu rii, epurarea gazelor emise,
îmbun t irea parametrilor de emisie etc.). Dac exist solu ii tehnice alternative, se va motiva
alternativa aleas ;
- instala ii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) i eficien a lor - se
completeaz tabelul nr. 4.2.7;
TABELUL Nr. 4.2.7
Instala ii pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate), m suri de prevenire
a polu rii aerului

__________________________________________________________________________
|Denumirea |Denumirea i |Poluan ii|Eficien a instala iei,|Alte m suri |
|sursei de |tipul instala iei|re inu i |în concordan cu |de prevenire|
|poluare |de tratare | |documenta ia tehnic |a polu rii |
| | | |de proiectare | |
|__________|_________________|_________|______________________|____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|__________|_________________|_________|______________________|____________|

- m suri de diminuare a polu rii aerului în condi ii de dispersie nefavorabile;


- zone de protec ie sanitar (ZPS); m rimea ZPS în concordan cu normativele; modificarea
ZPS, luându-se în considerare impactul proiectului asupra s n t ii i mediului;
- descrierea ZPS - informa ia despre zone reziden iale/zone cu receptori sensibili i despre alte
activit i existente sau propuse în zona de impact;
- alte m suri de diminuare a impactului asupra aerului în zon .

H r i i desene la capitolul "Aer":


- plan de situa ie al teritoriului pe o raz de cel pu in 2 km dep rtare de la amplasamentul
proiectului propus. Dac în l imea unei surse de poluare este H > 40 m, planul de situa ie va
acoperi o zon cu raza de cel pu in 50 x H.
Planul de situa ie va cuprinde o arie suficient de extins pentru a se eviden ia zonele în care
nivelurile de poluare ating sau dep esc valorile limit i/sau alte praguri de evaluare pentru to i
receptorii sensibili.
Planul de situa ie va fi constituit din harta topografic a teritoriului.
Planul de situa ie va include: obiectivul propus, cu delimitarea perimetrului amplasamentului,
localizarea surselor de poluare aferente acestuia, zona de protec ie sanitar (cea definit conform
normativelor i cea modificat , dac este cazul), roza vânturilor, zone de recreere existente, alte
zone cu receptori sensibili, sursele de poluare existente în zon .
Se întocmesc h r i-diagrame ale concentra iilor de poluan i la nivelul solului, cu figurarea
obiectivului/proiectului propus i a curbelor de izoconcentra ie pentru poluan ii emi i, precum i
cu indicarea efectului cumulativ pentru poluan ii/grupele de poluan i în zona de impact
semnificativ.

4.3 Solul:
- caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozi ia granulometric , permeabilitatea,
densitatea);
- condi iile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic-humus etc.), activitate
biologic , poluarea în zon . Acestea se prezint diferen iat dup tipul de folosin actual a
terenului: teren agricol, zon forestier , zon industrial etc.;
- vulnerabilitatea i rezisten a solurilor dominante;
- tipuri de culturi pe solul din zona respectiv ;
- poluarea existent : tipuri i concentra ii de poluan i.
Surse de poluare a solurilor:
- surse de poluare a solului, fixe sau mobile, ale activit ii economice propuse (chimice,
entomologice, parazitologice, microbiologice, radia ii), tipuri i cantit i/concentra ii estimate de
poluan i.

Prognozarea impactului:
- suprafa a, grosimea i volumul stratului de sol fertil care este decopertat în timpul diferitelor
etape ale implement rii proiectului; locul depozit rii temporare a acestui strat, perioada de
depozitare, impactul prognozat al acestei decopert ri asupra elementelor mediului;
- impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se în considerare tipurile dominante de sol;
acumul ri i migr ri de poluan i în sol;
- impactul fizic (mecanic) asupra solului provocat de activitatea propus (proiect);
- modificarea factorilor care favorizeaz apari ia eroziunilor;
- compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol, schimbarea densit ii
solurilor;
- modific ri în activitatea biologic a solurilor, a calit ii, vulnerabilit ii i rezisten ei;
- impactul transfrontier .

M suri de diminuare a impactului:


- propuneri de refolosire a stratului de sol decopertat;
- m suri de diminuare a polu rii i impactului;
- m suri de diminuare a impactului fizic asupra solului;
- alte m suri.

H r i la capitolul "Sol":
Se traseaz diagrame ale zonei cu: indicarea solurilor dominante, compozi iei granulometrice,
eroziunea curent etc., precum i diagrame cu suprafe ele de sol afectate de activitatea propus ,
cum ar fi: decopertarea stratului de sol fertil, depozitarea i refolosirea lui, eroziunea prognozat
etc.

4.4. Geologia subsolului:


- caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus: compozi ie, origini, condi ii de formare;
- structura tectonic , activitatea neotectonic , activitate seismologic ;
- protec ia subsolului i a resurselor de ap subterane;
- poluarea subsolului, inclusiv a rocilor;
- calitatea subsolului;
- resursele subsolului - prospectate preliminar i comprehensiv, preconizate i detectate;
- condi ii de extragere a resurselor naturale;
- rela ia dintre resursele subsolului i zone protejate, zone de recreere sau peisaj;
- condi ii pentru realizarea lucr rilor de inginerie geologic ;
- procese geologice - alunec ri de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunec rilor
de teren;
- obiective geologice valoroase protejate.
Impactul prognozat:
- impactul direct asupra componentelor subterane - geologice;
- impactul schimb rilor în mediul geologic asupra elementelor mediului - condi ii hidro,
re eaua hidrologic , zone umede, biotopuri etc., produse de proiectul propus;
- impactul transfrontier .

M suri de diminuare a impactului:


- diminuarea impactului asupra subsolului - alegerea amplasamentului, recultivare,
renaturalizare etc.

H r i la capitolul "Subsol":
- harta geologic ;
- profile transversale geologice pentru extragerea resurselor naturale sau pentru lucr ri de
inginerie geologic de construc ie;
- localizarea resurselor subterane;
- vulnerabilitatea subsolului;
- localizarea obiectivelor geologice protejate, a proceselor geologice sau a altor zone
problematice.

4.5. Biodiversitatea:
- informa ii despre biotopurile de pe amplasament: p duri, mla tini, zone umede, corpuri de
ap de suprafa - lacuri, râuri, hele teie - i nisipuri;
- informa ii despre flora local ; vârsta i tipul p durii, compozi ia pe specii;
- habitate ale speciilor de plante incluse în Cartea Ro ie; specii locale i specii aclimatizate;
specii de plante cu importan economic , resursele acestora; zone verzi protejate; p uni;
- informa ii despre fauna local ; habitate ale speciilor de animale incluse în Cartea Ro ie;
specii de p s ri, mamifere, pe ti, amfibii, reptile, nevertebrate; vânat, specii rare de pe ti;
- rute de migrare; ad posturi de animale pentru cre tere, hran , odihn , iernat;
- informa ii despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recolteaz în
mod obi nuit, resursele acestora.

Impactul prognozat:
- modific ri ale suprafe elor de p duri, mla tini, zone umede, corpuri de ap (lacuri, râuri etc.),
plaje produse de proiectul propus. Impactul poten ial asupra mediului natural;
- modificarea suprafe ei zonelor împ durite (%, ha) produs din cauza proiectului propus;
schimb ri asupra vârstei, compozi iei pe specii i a tipurilor de p dure, impactul acestor
schimb ri asupra mediului;
- distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Ro ie;
- modificarea/distrugerea popula iei de plante;
- modificarea compozi iei pe specii: specii locale sau aclimatizate, r spândirea speciilor
invadatoare;
- modific ri ale resurselor speciilor de plante cu importan economic ;
- degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea
condi iilor hidrologice etc.), impactul poten ial asupra mediului;
- distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse în Cartea Ro ie;
- alterarea speciilor i popula iilor de p s ri, mamifere, pe ti, amfibii, reptile, nevertebrate;
- dinamica resurselor de specii de vânat i a speciilor rare de pe ti; dinamica resurselor
animale;
- modificarea/distrugerea rutelor de migrare;
- modificarea/reducerea spa iilor pentru ad posturi, de odihn , hran , cre tere, contra frigului;
- alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci; modificarea resurselor celor mai
valoroase specii de ciuperci;
- pericolul distrugerii mediului natural în caz de accident;
- impactul transfrontier .

M suri de diminuare a impactului:


- m suri pentru diminuarea impactului provocat de schimb ri ale suprafe elor împ durite,
mla tinilor, zonelor umede - deltei, corpurilor de ap (lacuri, râuri etc.) i plajelor;
- protec ia i reconstruc ia resurselor biologice;
- protec ia i reconstruc ia speciilor incluse în Cartea Ro ie;
- m suri de protec ie i restaurare a rutelor de emigrare;
- m suri de protec ie sau reducere a degrad rii florei;
- m suri de protec ie sau reconstruc ie a ad posturilor pentru animale;
- replantarea arborilor sau a ierbii;
- m suri de protejare a faunei acvatice în timpul prelev rii apei;
- alte m suri pentru reducerea impactului asupra biodiversit ii.

H r i i desene la capitolul "Biodiversitate":


Se realizeaz h r i/desene, cu indicarea habitatelor i a rutelor de migra ie a speciilor din
Cartea Ro ie, modific rilor suprafe elor împ durite, paji tilor, zonelor umede, corpurilor de ap ,
plajelor.

4.6. Peisajul:
- informa ii despre peisaj, încadrarea în regiune, diversitatea acestuia;
- caracteristicile i geomorfologia reliefului pe amplasament;
- caracteristicile re elei hidrologice;
- zone împ durite în arealul amplasamentului.

Impactul prognozat:
- tipuri de peisaj, utilizarea terenului, modific ri în utilizarea terenului; impactul acestor
schimb ri asupra stabilit ii peisajului;
- explicarea utiliz rii terenului pe amplasamentul propus - se completeaz tabelul nr. 4.6.1;

TABELUL Nr. 4.6.1


Utilizarea terenului pe amplasamentul ales

__________________________________________________________
|Utilizarea terenului| Suprafa a (ha) |
| |_____________________________________|
| |Înainte de |Dup punerea |Recultivat |
| |punerea în |în aplicare a| |
| |aplicare a |proiectului | |
| |proiectului| | |
|____________________|___________|_____________|___________|
|În agricultur : | | | |
|- teren arabil | | | |
|- gr dini | | | |
|- p uni | | | |
|P duri | | | |
|Drumuri | | | |
|Zone construite | | | |
|(cur i, suprafa | | | |
|construit ) | | | |
|Ape | | | |
| | | | |
|Alte terenuri: | | | |
|- vegeta ie plantat | | | |
|- zone umede | | | |
|- teren deteriorat | | | |
|- teren nefolosit | | | |
|____________________|___________|_____________|___________|
|TOTAL: | | | |
|____________________|___________|_____________|___________|

- raportul dintre teritoriul natural sau cel par ial antropizat i cel din zonele urbanizate
(drumuri, suprafe e construite), schimb ri ale acestui raport;
- impactul proiectului asupra cadrului natural, fragment rii biotopului, valoarea estetic a
peisajului, inclusiv cel transfrontier ;
- rela ia dintre proiect i zonele protejate (rezerva ii, parcuri naturale, zone-tampon etc.),
impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protec ie i stadiul folosirii lor;
- rela ia dintre proiect i zonele naturale folosite în scop recreativ (p duri, zone verzi, parcuri
în zonele împ durite, campinguri, corpuri de ap ), impactul prognozat asupra acestor zone i
asupra folosin ei lor;
- vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare;
- num rul (abunden a) i diversitatea punctelor de observare i rezisten a acestora la un num r
mare de vizitatori; stabilirea punctelor de observare.

M suri de diminuare a impactului:


- fezabilitatea, dimensiunile i m surile de recultivare sau renaturalizare a terenului degradat
din interiorul i din afara amplasamentului;
- folosirea terenului din amplasamentul propus în scop recreativ;
- m suri de evitare a impactului - alegerea amplasamentului obiectivului, planificarea pe
amplasament, alegerea proiectului potrivit, a materialelor i a tipului de construc ie, modelarea
interac iunii dintre relief i cl diri, zone verzi pe amplasament, cre terea poten ialului estetic.

H r i la capitolul "Peisaj":
- o hart cu indicarea folosin ei terenului, schimb rilor i m surilor de protec ie;
- o hart cu indicarea impactului produs de proiect asupra cadrului natural i asupra zonelor
protejate;
- o hart /schi cu indicarea impactului estimat asupra resurselor estetice i care asigur
recreerea;
- o schi cu indicarea zonelor verzi plantate în teritoriu.
4.7. Mediul social i economic:
- impactul poten ial al activit ii propuse asupra caracteristicilor demografice/popula iei locale;
- num r de locuitori în zona de impact, schimb ri de popula ie;
- locuitori permanen i i vizitatori; tendin e de migra ie a locuitorilor;
- caracteristicile popula iei în zona de impact (distribu ie dup vârst , sex, educa ie,
dimensiunea familiei, grup etnic);
- impactul poten ial al proiectului asupra condi iilor economice locale, pia a de munc ,
dinamica omerilor;
- investi iile locale i dinamica acestora;
- pre ul terenului în zona aflat în discu ie (reziden ial , comercial , zone industriale) i
dinamica acestuia;
- impactul poten ial asupra activit ilor economice (agricultur , silvicultur , piscicultur ,
recreere, turism, transport, minerit, construc ia de locuin e cu unul sau mai multe etaje, comer
angro sau en detail);
- impact poten ial al proiectului asupra condi iilor de via din zon ;
- public posibil nemul umit de existen a proiectului;
- informa ii despre rata îmboln virilor la nivelul locuitorilor;
- impactul poten ial al proiectului asupra condi iilor de via ale locuitorilor (schimb ri asupra
calit ii mediului, zgomot, sc derea calit ii hranei).

M suri de diminuare a impactului:


- m suri pentru diminuarea impactului proiectului asupra mediului natural i economic.

4.8. Condi ii culturale i etnice, patrimoniul cultural:


- impactul poten ial al proiectului asupra condi iilor etnice i culturale;
- impactul poten ial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau
asupra monumentelor istorice.

5. Analiza alternativelor
Pentru identificarea alternativei optime, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului va cuprinde:
- descrierea alternativelor: amplasament alternativ, alt moment pentru demararea proiectului,
alte solu ii tehnice i tehnologice, m suri de ameliorare a impactului asupra mediului etc., cu
indicarea motivelor care au condus la alegerea f cut ;
- analiza m rimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea i eficien a m surilor de
ameliorare pentru fiecare alternativ a proiectului i pe fiecare component de mediu.
În func ie de tipul proiectului se pot aplica diverse metode de analiz i de compara ie a
alternativelor, precum: liste de control, matrice, h r i, modele matematice (inclusiv GIS -
Geographical Information System), metode de analiz statistic i economic etc.
Pe baza informa iilor de mai sus se efectueaz analiza i compararea alternativelor studiate, cu
luarea în considerare a impactului asupra componentelor mediului i a interac iunii dintre
acestea.

6. Monitorizarea
Se furnizeaz un plan de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeaz a fi monitorizate, a periodicit ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiec rui factor.
În func ie de tipul proiectului se prevede ca monitorizarea s se fac atât în timpul fazelor de
construc ie, cât i de func ionare, respectiv în timpul fazelor de închidere, refacere a mediului i
postînchidere.

7. Situa ii de risc:
- riscuri naturale (cutremur, inunda ii, secet , alunec ri de teren etc.);
- accidente poten iale (analiz de risc);
- analiza posibilit ii apari iei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra
mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de grani ele rii;
- planuri pentru situa ii de risc;
- m suri de prevenire a accidentelor.
Analiza situa iilor de risc se prezint în rezumat, comparativ, pentru fiecare alternativ la
proiect.

8. Descrierea dificult ilor


Se descriu dificult ile (tehnice sau practice) întâmpinate de titular în timpul efectu rii
evalu rii impactului asupra mediului.

9. Rezumat f r caracter tehnic


Se realizeaz un rezumat, f r date tehnice, al tuturor informa iilor furnizate în raport, care s
cuprind cel pu in:
a) descrierea activit ii, evitându-se utilizarea termenilor tehnici, a explica iilor tiin ifice etc.;
b) metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului i, dac exist , incertitudini
semnificative despre proiect i efectele sale asupra mediului;
c) impactul prognozat asupra mediului;
d) identificarea i descrierea zonei în care se resimte impactul;
e) m surile de diminuare a impactului pe componente de mediu;
f) concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului;
g) prognoza asupra calit ii vie ii/standardului de via i asupra condi iilor sociale în
comunit ile afectate de impact;
h) enumerarea, dup caz, a altor avize, acorduri ob inute;

10. Documente anexate


Evaluarea propunerilor motivate (justificate) ale publicului i minutele prezent rii raportului
de evaluare a impactului asupra mediului în dezbaterea public .

ANEXA 3

GHID METODOLOGIC
privind etapa de analiz a calit ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Prezentul ghid metodologic are ca obiect etapa procesului de evaluare a impactului asupra
mediului (EIM) prin care autoritatea competent pentru protec ia mediului analizeaz
informa iile cu privire la efectele proiectului asupra mediului, furnizate de titular în cadrul
raportului la studiul de evaluare.
Aceast etap va fi numit în continuare etapa de analiz .
Prezentul ghid metodologic este structurat astfel:
1. Locul i rolul etapei de analiz ca parte component a producerii EIM
2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de analiz
3. Folosirea listei de control pentru etapa de analiz a raportului
4. Luarea deciziei etapei de analiz

1. Locul i rolul etapei de analiz ca parte component a procedurii EIM


Dup evaluarea efectelor asupra mediului prin realizarea raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului urmeaz etapa de analiz a modului în care au fost tratate problemele
cerute în etapa de definire a domeniului.
Etapa de analiz a calit ii raportului la studiul de evaluare a impactului era prev zut în Legea
protec iei mediului nr. 137/1995, republicat , la art. 11 lit. f), iar modul s u de desf urare este
reglementat prin paragraful 4.3.3 din Procedura de reglementare a activit ilor economice i
sociale cu impact asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, p durilor i
protec iei mediului nr. 125/1996.
În urma procesului de armonizare a legisla iei na ionale de mediu cu cea a Uniunii Europene,
prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea i completarea Legii
protec iei mediului nr. 137/1995 i prin Hot rârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificat o serie de prevederi în leg tur cu
evaluarea impactului asupra mediului.
Cerin ele privind etapa de analiz sunt con inute în art. 3 alin. (4) lit. c) i în art. 11 alin. (3)
din Hot rârea Guvernului nr. 918/2002, care prev d c analiza calit ii raportului la studiul de
evaluare se face de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului împreun cu
autorit ile din colectivul de analiz tehnic (CAT), luându-se decizia de acceptare sau de
refacere a raportului i de emitere/respingere motivat a acordului de mediu.
Etapa de analiz se realizeaz respectându-se procedura de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i protec iei
mediului nr. 860/2002, i pe baza indica iilor din prezentul ghid metodologic.

2. Aspecte practice ale realiz rii etapei de analiz


Toate instrumentele elaborate pân în prezent în alte ri pentru realizarea etapei de analiz
folosesc o form sau alta de liste de control. O asemenea list întocmit pe baza cerin elor
Directivei 85/337/EEC, modificat prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, este prezentat la pct. 3.
Lista poate fi folosit în dou scopuri:
- pentru a evalua calitatea raportului la studiul de evaluare, în scopul lu rii deciziei de eliberare
a acordului de mediu; în acest caz utilizatorul listei de control va aprecia dac raportul la studiul
de evaluare este adecvat sau neadecvat. Dac raportul este neadecvat, lista de control va indica
utilizatorului care sunt informa iile suplimentare care mai trebuie cerute;
- pentru a identifica necesitatea îmbun t irii procesului de evaluare a impactului asupra
mediului; de exemplu, se poate analiza care dintre informa iile solicitate în mod legal i furnizate
de titularii diferitelor proiecte sunt de regul de cea mai proast calitate, necesitând astfel viitoare
cercet ri, ori se poate analiza calitatea în general sau evolu ia în timp a calit ii studiilor de
evaluare elaborate pentru diferite tipuri de proiecte.
Raportul la un studiu de evaluare trebuie s aib urm toarele calit i pentru a fi considerat bun:
- s con in o descriere clar a proceselor urm rite;
- s prezinte o structur clar i o secven logic a informa iilor, de exemplu: impactul
poten ial, condi iile existente, impactul prognozat (tip, extindere, m rime), posibilit ile de
diminuare, m rimea i importan a impactului rezidual;
- s con in trimiteri bibliografice la sursele de informa ii folosite;
- s fie concis, cuprinz tor i obiectiv;
- s fie impar ial;
- s includ o descriere complet a proiectului propus;
- s foloseasc diagrame, ilustra ii, fotografii i alte materiale grafice;
- s foloseasc o terminologie consecvent ;
- s prezinte un glosar al termenilor folosi i;
- s acopere în mod corespunz tor aspectele complexe;
- s con in o descriere adecvat a metodelor folosite pentru studierea fiec rui aspect de
mediu;
- s acopere fiecare aspect de mediu în mod propor ional cu importan a sa;
- s demonstreze consultarea corespunz toare a tuturor factorilor interesa i;
- s includ luarea în considerare a variantelor la proiect;
- s prezinte programul de m suri pentru limitarea efectelor i pe cel de monitoring;
- s con in un rezumat f r caracter tehnic;
- s eviden ieze modul în care se respect cerin ele altor reglement ri.
Lista de control pentru etapa de analiz , prezentat în tabel, constituie un suport pentru analiza
gradului de conformitate a raportului la studiul de evaluare cu cerin ele exprimate în îndrumar i
cu ceea ce este acceptat ca fiind o practic bun în procesul de evaluare a impactului asupra
mediului. Atunci când se spune despre un raport la studiul de evaluare c este adecvat se are în
vedere cât de complet i de potrivit este acest studiu din punct de vedere al procesului de decizie.
Utilizatorul listei de control va analiza dac raportul la studiul de evaluare îndepline te dou
obiective:
- furnizeaz deciden ilor toate informa iile necesare pentru luarea deciziei de emitere sau
respingere a acordului de mediu;
- permite comunicarea eficient cu factorii consulta i i cu publicul larg, astfel încât ace tia s
poat face comentarii într-un mod folositor cu privire la proiect i la efectele sale asupra
mediului.
Este important s se arate c lista de control pentru etapa de analiz nu constituie o verificare
din punct de vedere tehnic sau tiin ific a concluziilor raportului la studiul de evaluare, lucru ce
nu poate fi f cut decât de exper i.

3. Folosirea listei de control pentru etapa de analiz a raportului


Prezenta list de control va fi luat în considerare de c tre autoritatea competent pentru
protec ia mediului atunci când efectueaz analiza, pentru a vedea dac raportul la studiul de
evaluare este corespunz tor, adic dac problemele semnalate în etapa de definire a domeniului
au fost tratate în totalitate i la gradul de extindere cerut.

3.1. Introducere
În acest capitol se prezint dou seturi de instruc iuni pentru folosirea listei de control:
- primul, pentru a vedea dac informa iile prezentate în raportul la studiul de evaluare sunt
adecvate pentru procesul de decizie sau mai trebuie completate;
- al doilea, pentru a vedea dac sunt necesare cercet ri viitoare sau dac exist aspecte care
trebuie urm rite în continuare.
Lista este organizat în 8 sec iuni:
1. Descrierea proiectului
2. Alternativele considerate
3. Descrierea factorilor de mediu posibil afecta i de proiect
4. Descrierea posibilelor efecte semnificative ale proiectului, inclusiv a celor transfrontier
5. Descrierea m surilor de reducere a efectelor
6. Rezumat f r caracter tehnic
7. Calitatea prezent rii
8. Apreciere general a raportului la studiul de evaluare
În cadrul fiec rei sec iuni exist un num r de întreb ri, unele dintre ele fiind înso ite de
observa ii care vin în sprijinul utilizatorului.

3.2. Analiza calit ii raportului la studiul de evaluare


Pasul 1
Se va face o citire rapid i de ansamblu a raportului la studiul de evaluare pentru a se vedea
cum este organizat i ce con ine.
Pasul 2
Se parcurge lista de control pentru a se decide dac întreb rile sunt relevante pentru proiectul
respectiv. Dac întreb rile sunt relevante, se scrie "DA" în coloana 2.
Pasul 3
Pentru fiecare întrebare identificat ca fiind relevant se analizeaz în detaliu raportul la
studiul de evaluare i se hot r te dac informa iile specifice la care se refer întrebarea se
reg sesc în raport într-un mod care s fie suficient pentru decident. Dup caz, se completeaz
coloana 3 cu "adecvat" sau "neadecvat".
Pentru a face aceast apreciere utilizatorul listei de control va avea în vedere urm toarele
aspecte: dac exist unele omisiuni i, în caz afirmativ, dac omisiunile sunt vitale pentru
procesul de decizie.
Urm torii factori pot fi lua i în considerare atunci când se apreciaz acest lucru:
- m rimea i complexitatea proiectului i sensibilitatea mediului receptor;
- dac problemele de mediu ridicate de proiect sunt de importan major ;
- p rerea publicului i a consultan ilor, precum i existen a unor controverse.
Pasul 4
Dac r spunsul la întrebarea din lista de control, în coloana 3, este "neadecvat" se vor nota în
coloana 4 natura informa iilor care se cer suplimentar i, eventual, sugestii despre sursa i modul
de ob inere a acestor informa ii.
La sfâr itul fiec rei sec iuni a listei de control utilizatorul poate completa lista cu anumite
tipuri de informa ii neincluse ini ial, în cazul în care consider c acestea sunt relevante pentru
anumite caracteristici ale proiectului.

3.3. Aprecierea mai detaliat a calit ii raportului la studiul de evaluare


O astfel de apreciere poate fi necesar la compararea rapoartelor la studiile de evaluare a
impactului, realizate pentru un num r mai mare de proiecte, în urm toarele scopuri:
- pentru a se vedea care dintre cerin e au fost îndeplinite în mod satisf c tor i care nu;
- pentru a se vedea care a fost calitatea informa iilor în evalu rile de impact pentru anumite
tipuri de proiecte;
- pentru a se vedea cum a evoluat calitatea acestor informa ii în timp;
- etc.
În acest caz se folose te tot lista de control prezentat în tabelul de mai jos, iar pa ii parcur i
sunt identici cu cei prezenta i la pct. 3.2, cu excep ia pasului 3, care se modific în felul urm tor.
Pentru înscrierea aprecierii în coloana 3, în locul calificativelor "adecvat"/"neadecvat"
utilizatorul va folosi un sistem de gradare, de exemplu:
A: Informa ii complete, f r lipsuri sau puncte slabe
B: Informa ii bune, cu foarte mici puncte slabe, care nu sunt importante pentru decident
C: Informa ii adecvate, cu unele lipsuri sau puncte slabe, care nu sunt vitale pentru procesul de
decizie
D: Informa ii slabe, cu lipsuri sau puncte slabe, care pot influen a nefavorabil procesul de
decizie, dar pot fi completate cu pu in efort
E: Informa ii foarte slabe, cu mari lipsuri i puncte slabe, care pot întârzia procesul de decizie
i necesit efort considerabil pentru a fi completate.
Aprecierea poate fi completat cu un pas final pentru a formula o apreciere de ansamblu a
raportului la studiul de evaluare a impactului. Pentru acest scop lista de control cuprinde o
sec iune final . Utilizatorul va da o not pentru calitatea informa iilor din fiecare sec iune, iar pe
baza acestora va calcula nota final a întregului raport la studiul de evaluare.

4. Luarea deciziei etapei de analiz


În cazul în care exist cel pu in un r spuns "neadecvat" în coloana 3, autoritatea competent
pentru protec ia mediului solicit refacerea raportului la studiul de evaluare a impactului.
Dac nu exist nici un r spuns "neadecvat", autoritatea competent pentru protec ia mediului,
prin/cu consultarea colectivului de analiz tehnic , ia decizia de acceptare a raportului.

TABEL*)

*) Tabelul este reprodus în facsimil.


LISTA
de control pentru etapa de analiz

______________________________________________________________________________
| 1.| DESCRIEREA PROIECTULUI |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Tratat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat?|suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Obiectivele i caracteristicile fizice ale proiectului |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Este explicat necesitatea obiectivelor | | | |
| |proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Este descris programul pentru | | | |
| |implementarea proiectului, detaliind | | | |
| |durata estimativ , datele de început i | | | |
| |de sfâr it ale construc iei, | | | |
| |func ion rii i dezafect rii? (aceasta | | | |
| |trebuie s includ fazele diferitelor | | | |
| |activit i din cadrul fazelor principale| | | |
| |ale proiectului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Sunt descrise toate componentele | | | |
| |importante ale proiectului? (vezi Lista | | | |
| |de Activit i din Ghidul pentru etapa de| | | |
| |Definirea Domeniului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Este identificat localizarea fiec rei | | | |
| |p r i din proiect folosind h r i, | | | |
| |planuri i diagrame? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Este descris amplasamentul proiectului? | | | |
| |(inclusiv cota terenului, cl diri, | | | |
| |structuri, lucr ri subterane, lucr ri | | | |
| |de coast , instala ii de depozitare, | | | |
| |ape, spa ii verzi, coridoare de acces, | | | |
| |grani e) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Pentru lucr rile de tip liniar, sunt | | | |
| |descrise traseul, aliniamentele | | | |
| |orizontale i verticale, excava iile i | | | |
| |lucr rile de terasament? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Sunt descrise toate activit ile | | | |
| |implicate în construc ia proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 8.|Sunt descrise toate activit ile | | | |
| |implicate în func ionarea proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 9.|Sunt descrise toate activit ile | | | |
| |implicate în dezafectarea proiectului? | | | |
| |(ex. includerea, demontarea, demolarea, | | | |
| |degajarea, refacerea terenului, | | | |
| |refolosirea amplasamentului etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise orice alte servicii | | | |
| |adi ionale necesare proiectului? | | | |
| |(ex. c i de acces, canalizare, | | | |
| |depozitarea de eurilor, electricitate, | | | |
| |telecomunica ii) sau dezvolt ri | | | |
| |(ex. drumuri, porturi, linii de înalt | | | |
| |tensiune, conducte) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt identificate orice alte dezvolt ri | | | |
| |ulterioare posibil s apar ca urmare a | | | |
| |proiectului? (ex. noi locuin e, drumuri,| | | |
| |aliment ri cu ap sau canalizare, | | | |
| |extragerea agregatelor, alte lucr ri de | | | |
| |infrastructur ) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt identificate orice alte activit i | | | |
| |existente care vor fi modificate sau | | | |
| |schimbate ca o consecin a proiectului?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Sunt identificate orice alte dezvolt ri | | | |
| |existente sau planificate cu care | | | |
| |proiectul poate avea efecte cumulative? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| M rimea proiectului |
|______________________________________________________________________________|
| 14.|Suprafa a de teren ocupat de fiecare | | | |
| |dintre componentele permanente ale | | | |
| |proiectului este cuantificat i | | | |
| |indicat pe o hart ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Suprafa a de teren cerut temporar | | | |
| |pentru construc ie este cuantificat i | | | |
| |trasat pe hart ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 16.|Sunt descrise refacerea st rii ini iale | | | |
| | i folosin ele ulterioare ale terenului | | | |
| |ocupat temporar cu activit ile | | | |
| |implicate de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 17.|Este identificat m rimea oric ror | | | |
| |structuri sau altor lucr ri dezvoltate | | | |
| |ca parte a proiectului? (ex. suprafa a | | | |
| | i în l imea construc iilor, m rimea | | | |
| |excava iilor, suprafa a sau în l imea | | | |
| |instala iilor tehnice, în l imea unor | | | |
| |structuri cum ar fi taluzele, podurile, | | | |
| |co urile de fum, debitul i adâncimea | | | |
| |apei) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sunt descrise forma i aspectul oric ror| | | |
| |structuri sau altor lucr ri dezvoltate | | | |
| |ca parte a proiectului? (ex. tipul, | | | |
| |finisajul i culoarea materialelor, | | | |
| |arhitectura cl dirilor i structurilor, | | | |
| |speciile de plante, suprafe ele de teren| | | |
| |etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Pentru proiectele de dezvoltare urban | | | |
| |sau altele similare, sunt descrise | | | |
| |num rul precum i alte caracteristici | | | |
| |ale noii popula ii sau mediului de | | | |
| |afaceri? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Pentru proiectele ce presupun | | | |
| |str mutarea popula iei sau afacerilor | | | |
| |acesteia, este descris num rul sau alte | | | |
| |caracteristici ale popula iei | | | |
| |str mutate? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Pentru noile infrastructuri de transport| | | |
| |sau proiecte generatoare de trafic | | | |
| |intens, sunt descrise tipul, volumul, | | | |
| |distribu ia temporal i geografic a | | | |
| |traficului generat sau diversificat ca | | | |
| |o consecin a proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Procese de produc ie i resurse utilizate |
|______________________________________________________________________________|
| 22.|Sunt descrise toate procesele implicate | | | |
| |în func ionarea proiectului? | | | |
| |(ex. procese de fabrica ie, producerea | | | |
| |de materii prime de baz , practici | | | |
| |agricole i silvice, procese de | | | |
| |extrac ie) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 23.|Sunt descrise tipul i cantitatea de | | | |
| |produse finite rezultate din proiect? | | | |
| |(acestea pot fi produse primare sau | | | |
| |fabricate, bunuri cum ar fi energia sau | | | |
| |apa, sau servicii cum ar fi locuin e, | | | |
| |transport, comer , recreere, educa ie, | | | |
| |servicii ale municipalit ii (ap , | | | |
| |gunoi etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 24.|Sunt discutate tipurile i cantit ile | | | |
| |de materii prime i de energie necesare | | | |
| |pentru construc ie i func ionare? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 25.|Sunt discutate implica iile extrac iei | | | |
| |de materii prime asupra mediului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 26.|Este discutat eficien a folosirii | | | |
| |energiei i materiilor prime? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 27.|A fost identificat i cuantificat orice | | | |
| |material periculos folosit, stocat, | | | |
| |manevrat sau produs în cadrul | | | |
| |proiectului? | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 28.|A fost discutat transportul de materii | | | |
| |prime i cre terea traficului implicat? | | | |
| |(inclusiv transportul auto, feroviar i | | | |
| |naval) | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 29.|Sunt discutate locurile de munc create | | | |
| |sau pierdute ca urmare a proiectului? | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 30.|Sunt estimate planurile de acces i | | | |
| |cre terea traficului pentru transportul | | | |
| |muncitorilor i vizitatorilor? | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 31.|Este discutat cazarea i furnizarea de | | | |
| |servicii pentru angaja ii temporari sau | | | |
| |permanen i ai proiectului? (întrebare | | | |
| |relevant pentru proiectele care | | | |
| |necesit migrarea unei substan iale | | | |
| |for e de munc în zon în perioada | | | |
| |construc iei sau pe termen lung) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| De euri i emisii |
|______________________________________________________________________________|
| 32.|Sunt identificate tipurile i | | | |
| |cantit ile de de euri solide generate | | | |
| |de proiect? (inclusiv de euri provenite | | | |
| |din construc ii i demolare, pierderi | | | |
| |suplimentare, de euri din procese | | | |
| |tehnologice, produse secundare, | | | |
| |plusproduc ie sau rebuturi, de euri | | | |
| |periculoase, de euri menajere sau | | | |
| |comerciale, de euri provenite din | | | |
| |cur area amplasamentului, de euri | | | |
| |agricole sau forestiere, de euri | | | |
| |miniere, de euri din dezafectare) | | | |
| |- în timpul construirii | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 33.|Este discutat compozi ia i toxicitatea| | | |
| |sau periculozitatea de eurilor solide | | | |
| |produse de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 34.|Sunt descrise metodele pentru | | | |
| |colectarea, depozitarea, tratarea, | | | |
| |transportul i depozitarea final a | | | |
| |acestor de euri? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 35.|Este discutat amplasamentul depozit rii | | | |
| |finale a tuturor de eurilor solide? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 36.|Sunt identificate tipurile i | | | |
| |cantit ile de efluen i lichizi generate| | | |
| |de proiect? (inclusiv scurgerea i | | | |
| |desc rcarea, de euri din procese | | | |
| |tehnologice, ape de r cire, ape uzate, | | | |
| |ape uzate epurate) | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 37.|Este discutat compozi ia i toxicitatea| | | |
| |sau periculozitatea tuturor efluen ilor | | | |
| |lichizi produ i de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 38.|Sunt descrise metodele pentru | | | |
| |colectarea, depozitarea, tratarea, | | | |
| |transportul i depozitarea final a | | | |
| |acestor efluen i lichizi? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 39.|Este discutat amplasamentul depozit rii | | | |
| |finale a tuturor efluen ilor lichizi? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 40.|Sunt identificate tipul i cantit ile | | | |
| |de emisii de poluan i gazo i i de | | | |
| |pulberi generate de proiect? (inclusiv | | | |
| |emisii din proces, emisii spontane, | | | |
| |emisii din arderea combustibililor | | | |
| |fosili din surse sta ionare i mobile, | | | |
| |emisii din trafic, praf din materialele | | | |
| |manevrate, mirosuri) | | | |
| |- în timpul construc iei | | | |
| |- în timpul func ion rii | | | |
| |- în timpul dezafect rii | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 41.|Este discutat compozi ia i toxicitatea| | | |
| |sau periculozitatea tuturor emisiilor | | | |
| |în atmosfer produse de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 42.|Sunt descrise metodele de colectare, | | | |
| |tratare i eliminare final a acestor | | | |
| |emisii? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 43.|Sunt identificate caracteristicile | | | |
| |surselor de emisii în atmosfer precum | | | |
| | i caracteristicile acestor elimin ri? | | | |
| |(ex. localizare, în l imea co ului de | | | |
| |evacuare, viteza i temperatura | | | |
| |emisiei etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 44.|Este discutat poten ialul de recuperare | | | |
| |a resurselor din de euri i reziduuri? | | | |
| |(inclusiv refolosirea, reciclarea sau | | | |
| |recuperarea energiei din de euri solide | | | |
| |sau efluen i lichizi) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 45.|Sunt identificate i cuantificate toate | | | |
| |sursele de zgomot, c ldur , lumin sau | | | |
| |alt form de radia ie electromagnetic | | | |
| |provenite din proiect? (inclusiv | | | |
| |echipamente, procese, lucr ri de | | | |
| |construc ii, trafic etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 46.|Sunt discutate metodele de estimare a | | | |
| |cantit ilor i compozi iei tuturor | | | |
| |reziduurilor i emisiilor identificate | | | |
| |(precum i eventualele dificult i)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 47.|Este discutat incertitudinea legat | | | |
| |de estim rile reziduurilor i emisiilor?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Riscuri de accidente i pericole |
|______________________________________________________________________________|
| 48.|Este discutat orice risc asociat cu | | | |
| |proiectul? | | | |
| |- din manevrarea materialelor | | | |
| |periculoase | | | |
| |- datorit focului, exploziilor | | | |
| |- datorit accidentelor de trafic | | | |
| |- avarii | | | |
| |- expunerea proiectului la dezastre | | | |
| |naturale (cutremure, inunda ii, | | | |
| |alunec ri de teren etc.) | | | |
| |- posibilitatea existen ei unui impact | | | |
| |transfrontier datorat riscului de | | | |
| |accidente sau altui pericol? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 49.|Sunt descrise m surile de prevenire i | | | |
| |modul de r spuns la accidente i | | | |
| |evenimente nedorite? (m suri de | | | |
| |prevenire, preg tire, planuri pentru | | | |
| |orice incidente, planuri de urgen | | | |
| |etc.) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte întreb ri pentru descrierea proiectului |
|______________________________________________________________________________|
| 50.|Se vor înscrie întreb rile pe care | | | |
| |autoritatea competent pentru protec ia | | | |
| |mediului le va considera necesare | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | .... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | ........ | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | ............ | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | ................ | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 2.| ALTERNATIVELE CONSIDERATE |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Tratat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat?|suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 1.|Este descris procesul prin care a fost | | | |
| |dezvoltat proiectul i sunt luate în | | | |
| |considerare alternativele din timpul | | | |
| |acestui proces? (vezi tipurile de | | | |
| |variante din Ghidul pentru etapa de | | | |
| |definire a domeniului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Este descris starea existent (în | | | |
| |situa ia f r proiect)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Alternativele sunt realiste? Sunt ele | | | |
| |alternative veritabile pentru proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Sunt explicate principalele motive ale | | | |
| |alegerii proiectului propus, inclusiv | | | |
| |toate motivele din punct de vedere al | | | |
| |protec iei mediului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Sunt comparate principalele efecte | | | |
| |asupra mediului produse de proiect cu | | | |
| |cele ale alternativelor studiate? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 3.| DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU POSIBIL AFECTA I DE PROIECT |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Tratat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat |suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Aspecte ale mediului |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Sunt descrise folosin ele existente i | | | |
| |împrejurimile terenului ce va fi ocupat | | | |
| |de proiect i este identificat | | | |
| |popula ia ce locuie te sau folose te | | | |
| |terenul? (inclusiv folosirea ca | | | |
| |re edin e, spa ii comerciale, | | | |
| |industriale, de recreere i agrement, | | | |
| |cl diri structuri sau alte | | | |
| |întrebuin ri) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Sunt descrise topografia, geologia, | | | |
| |solul i împrejurimile terenului ce va | | | |
| |fi ocupat de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Sunt descrise tr s turile semnificative | | | |
| |ale topografiei i geologiei arealului | | | |
| | i sunt descrise starea i folosin a | | | |
| |terenului? (inclusiv calitatea solului, | | | |
| |stabilitatea i eroziunea, folosin a | | | |
| |agricol i calitatea suprafe ei | | | |
| |agricole) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Flora i fauna precum i habitatele de | | | |
| |pe terenurile ce urmeaz a fi ocupate | | | |
| |de proiect i împrejurimile acestuia, | | | |
| |sunt descrise i ilustrate pe o hart | | | |
| |corespunz toare? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Sunt descrise popula iile speciilor i | | | |
| |caracteristicile habitatelor care pot fi| | | |
| |afectate de proiect i sunt definite | | | |
| |orice specii protejate sau desemnate | | | |
| |a fi protejate? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Este descris factorul de mediu apa | | | |
| |(inclusiv apele de suprafa curg toare | | | |
| | i st t toare, apele subterane, delta, | | | |
| |ape de coast i marine), inclusiv | | | |
| |scurgerea i drenajul? (întrebarea nu | | | |
| |este relevant dac factorul de mediu | | | |
| |apa nu este afectat de proiect) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Sunt descrise hidrologia, calitatea | | | |
| |apei i folosin a oric rei surse de ap | | | |
| |care poate fi afectat de proiect? | | | |
| |(inclusiv folosin a pentru alimentarea | | | |
| |cu ap , piscicultur , pescuit, îmb iere,| | | |
| |agrement, naviga ie, evacuarea | | | |
| |efluentului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 8.|Sunt descrise condi iile climatice i | | | |
| |meteorologice locale precum i calitatea| | | |
| |aerului în arealul respectiv? | | | |
| |(întrebarea nu este relevant dac | | | |
| |atmosfera nu va fi afectat de proiect) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 9.|Este descris situa ia existent privind| | | |
| |zgomotul? (întrebarea nu este relevant | | | |
| |dac mediul acustic nu va fi afectat | | | |
| |de proiect) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Este descris situa ia existent privind| | | |
| |radia iile de lumin , c ldur i alte | | | |
| |forme de radia ie electromagnetic | | | |
| |(întrebarea nu este relevant dac | | | |
| |aceste caracteristici ale mediului nu | | | |
| |vor fi afectate de proiect) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt descrise bunurile materiale din | | | |
| |arealul respectiv care pot fi afectate | | | |
| |de proiect? (inclusiv cl diri, alte | | | |
| |structuri, resurse minerale, resurse de | | | |
| |ap ) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt descrise toate amplasamentele sau | | | |
| |caracteristicile siturilor arheologice, | | | |
| |istorice, arhitecturale sau cele de | | | |
| |importan cultural din zonele care pot| | | |
| |fi afectate de proiect, inclusiv orice | | | |
| |alt sit protejat? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Este descris peisajul natural sau urban | | | |
| |al arealului ce va fi afectat de | | | |
| |proiect, inclusiv orice peisaj protejat?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 14.|Sunt descrise condi iile demografice, | | | |
| |sociale i socio-economice din arealul | | | |
| |respectiv (ex. gradul de ocupare a | | | |
| |for ei de munc )? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Sunt descrise toate modific rile | | | |
| |ulterioare sub toate aspectele | | | |
| |referitoare la mediu, care pot apare în | | | |
| |absen a proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Colectarea datelor i metodele de efectuare a investig rilor |
|______________________________________________________________________________|
| 16.|M rimea zonei investigat prin studiu a | | | |
| |fost definit suficient de cuprinz tor, | | | |
| |astfel încât s includ toate | | | |
| |suprafe ele posibil a fi afectate | | | |
| |semnificativ de proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 17.|Au fost contactate toate | | | |
| |agen iile/autorit ile/institu iile | | | |
| |locale i na ionale relevante pentru | | | |
| |culegerea datelor de baz privind | | | |
| |mediul? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sursele datelor i informa iilor asupra | | | |
| |mediului existent au fost indicate | | | |
| |corect în referirile bibliografice? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Sunt descrise metodele folosite, | | | |
| |dificult ile întâmpinate i | | | |
| |incertitudinile cu privire la date, | | | |
| |atunci când s-au întreprins | | | |
| |studii/cercet ri pentru caracterizarea | | | |
| |st rii mediului în situa ia f r | | | |
| |proiect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Metodele folosite au fost | | | |
| |corespunz toare scopului urm rit? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Exist lipsuri importante cu privire la | | | |
| |datele care descriu starea existent a | | | |
| |mediului; sunt explicate mijloacele | | | |
| |folosite în timpul evalu rii pentru a | | | |
| |suplini aceste lipsuri? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 22.|Dac au fost necesare investiga ii | | | |
| |pentru a descrie starea existent a | | | |
| |mediului, dar ele nu s-au putut efectua,| | | |
| |sunt explicate motivele i sunt indicate| | | |
| |propunerile pentru a întreprinde aceste | | | |
| |anchete la o etap ulterioar ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte întreb ri pentru descrierea proiectului |
|______________________________________________________________________________|
| |Se vor înscrie întreb rile pe care | | | |
| |autoritatea competent pentru protec ia | | | |
| |mediului le consider necesare | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |Ex.: | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |............... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |............... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 4.| DESCRIEREA POSIBILELOR EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI, |
| | INCLUSIV A CELOR TRANSFRONTIER |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Tratat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat |suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Domeniul efectelor |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Este descris procesul prin care s-a | | | |
| |definit domeniul studiului de impact? | | | |
| |(vezi Ghidul pentru definirea | | | |
| |domeniului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Este evident faptul c definirea | | | |
| |domeniului a fost abordat în mod | | | |
| |sistematic? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Este evident c s-a efectuat o | | | |
| |consultare riguroas la definirea | | | |
| |domeniului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Sunt prezentate comentariile i punctele| | | |
| |de vedere ale consultan ilor? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognoza efectelor directe |
|______________________________________________________________________________|
| 5.|Sunt descrise i sunt cuantificate, | | | |
| |dup caz, efectele primare directe | | | |
| |asupra folosin elor, popula iei i | | | |
| |propriet ii? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Sunt descrise i sunt cuantificate, | | | |
| |dup caz, efectele primare directe | | | |
| |asupra aspectelor geologice i | | | |
| |caracteristicilor solului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Sunt descrise i sunt cuantificate, | | | |
| |dup caz, efectele primare directe | | | |
| |asupra florei i faunei precum i | | | |
| |habitatelor? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 8.|Sunt descrise i sunt cuantificate, dup | | | |
| |caz, efectele primare directe asupra | | | |
| |hidrologiei i calit ii apei? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 9.|Sunt descrise i sunt cuantificate, dup | | | |
| |caz, efectele primare directe asupra | | | |
| |folosirii mediului acvatic? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise i sunt cuantificate, dup | | | |
| |caz, efectele primare directe asupra | | | |
| |calit ii aerului i condi iilor | | | |
| |climatice? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt descrise i sunt cuantificate, dup | | | |
| |caz, efectele primare directe asupra | | | |
| |mediului acustic (zgomot i vibra ii)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele primare directe ale radia iei | | | |
| |termice, luminoase, i ale altor forme | | | |
| |de radia ie electromagnetic ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele primare directe asupra | | | |
| |bunurilor materiale i epuizarea | | | |
| |resurselor naturale neregenerabile | | | |
| |(combustibili fosili, minereuri)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 14.|Sunt descrise efectele primare directe | | | |
| |asupra a ez rilor sau peisajelor de | | | |
| |importan cultural ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Sunt descrise i ilustrate, dac este | | | |
| |cazul, efectele primare directe asupra | | | |
| |calit ii peisajului natural i asupra | | | |
| |punctelor cu priveli te deosebit ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 16.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele primare directe asupra | | | |
| |demografiei, condi iilor socio-economice| | | |
| |din zon ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognozarea efectelor secundare, temporare, pe termen scurt, permanente, pe |
| termen lung, accidentale, indirecte i cumulative |
|______________________________________________________________________________|
| 17.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele secundare cauzate de efectele | | | |
| |primare asupra oric ror aspecte ale | | | |
| |mediului? (ex. efecte asupra faunei, | | | |
| |florei sau habitatelor cauzate de | | | |
| |poluarea solului, aerului sau apei i | | | |
| |de zgomot, efecte asupra folosin elor | | | |
| |de ap cauzate de modific rile în | | | |
| |hidrologia sau calitatea apei, efecte | | | |
| |asupra vestigiilor arheologice cauzate | | | |
| |de desecarea solului) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sunt descrise efectele temporare/pe | | | |
| |termen scurt produse în timpul | | | |
| |construc iei sau în timpul unor faze | | | |
| |limitate ale func ion rii proiectului | | | |
| |sau în timpul dezafect rii? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Sunt descrise efectele permanente asupra| | | |
| |mediului cauzate de construc ia, | | | |
| |func ionarea sau dezafectarea | | | |
| |proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Sunt descrise efectele pe termen lung | | | |
| |asupra mediului provocate de | | | |
| |func ionarea proiectului pe durata de | | | |
| |via sau provocate de cre terea | | | |
| |gradului de poluare asupra mediului în | | | |
| |zona studiat ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele care pot ap rea din accidente, | | | |
| |evenimente neobi nuite sau expunerea | | | |
| |proiectului la dezastre naturale sau | | | |
| |antropice? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 22.|Sunt descrise efectele asupra mediului | | | |
| |provocate de activit ile auxiliare? | | | |
| |(activit ile auxiliare fac parte din | | | |
| |proiect dar în mod obi nuit sunt | | | |
| |localizate la distan fa de proiectul| | | |
| |principal; ex. construc ia rutelor de | | | |
| |acces i infrastructurii, traficul, | | | |
| |extragerea agregatelor sau materiei | | | |
| |prime, generarea i alimentarea cu | | | |
| |energie electric , depozitarea | | | |
| |efluen ilor i de eurilor) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 23.|Sunt descrise efectele indirecte asupra | | | |
| |mediului provocate de dezvoltarea | | | |
| |fireasc a zonei? (dezvoltare fireasc | | | |
| |înseamn proiecte suplimentare, care nu | | | |
| |fac parte din proiectul principal, | | | |
| |stimulate s apar prin implementarea | | | |
| |proiectului; ex. pentru furnizarea de | | | |
| |m rfuri noi sau servicii necesare | | | |
| |proiectului, g zduirea noii popula ii | | | |
| |sau afaceri stimulate de proiect) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 24.|Sunt descrise efectele asupra mediului | | | |
| |produse de proiect care se cumuleaz cu | | | |
| |cele ale altor proiecte existente sau | | | |
| |planificate în zon ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 25.|Sunt identificate în mod corespunz tor | | | |
| |extinderea geografic , durata, | | | |
| |frecven a, reversibilitatea i | | | |
| |probabilitatea apari iei fiec rui efect?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognozarea efectelor asupra s n t ii popula iei i aspecte ale dezvolt rii |
| durabile |
|______________________________________________________________________________|
| 26.|Sunt descrise i cuantificate, dup caz,| | | |
| |efectele primare i secundare asupra | | | |
| |s n t ii i bun st rii popula iei? | | | |
| |(ex. efecte asupra s n t ii provocate | | | |
| |de emiterea de substan e toxice în | | | |
| |mediu, riscuri asupra s n t ii | | | |
| |provenind din pericole majore asociate | | | |
| |cu proiectul, efecte cauzate prin | | | |
| |schimbarea vectorilor boal , schimb ri | | | |
| |în condi iile de via , efecte asupra | | | |
| |grupurilor vulnerabile) | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 27.|Este discutat, dup caz, impactul asupra| | | |
| |problemelor cum ar fi biodiversitatea, | | | |
| |schimb ri climatice globale i | | | |
| |dezvoltarea durabil ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Evaluarea importan ei efectelor |
|______________________________________________________________________________|
| 28.|Semnifica ia sau importan a fiec ruia | | | |
| |dintre efectele prognozate este | | | |
| |discutat în raport cu conformarea la | | | |
| |cerin ele legale i cu num rul, | | | |
| |importan a i sensibilitatea popula iei,| | | |
| |resurselor sau altor receptori afecta i?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 29.|Evaluarea efectelor s-a realizat prin | | | |
| |compararea cu cerin ele standardelor i | | | |
| |normativelor na ionale sau/ i ale | | | |
| |recomand rilor interna ionale? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 30.|Efectele pozitive asupra mediului sunt | | | |
| |descrise la fel de bine ca i cele | | | |
| |negative? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 31.|Este explicat clar importan a fiec rui | | | |
| |efect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Metode de evaluare a impactului |
|______________________________________________________________________________|
| 32.|Sunt descrise metodele folosite pentru | | | |
| |prevederea efectelor i sunt discutate | | | |
| |în totalitate motivele pentru alegerea | | | |
| |lor, dificult ile întâmpinate i | | | |
| |incertitudinile asupra rezultatelor | | | |
| |ob inute? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 33.|Dac exist incertitudine în ce prive te| | | |
| |detaliile precise ale proiectului i | | | |
| |impactul s u asupra mediului, sunt | | | |
| |descrise prognozele pentru cea mai | | | |
| |nefavorabil situa ie? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 34.|Dac au fost dificult i în prelucrarea | | | |
| |datelor necesare în prognozarea i | | | |
| |evaluarea efectelor, sunt discutate | | | |
| |aceste dificult i i implica iile lor | | | |
| |asupra rezultatelor? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 35.|Este descris clar baza de evaluare a | | | |
| |semnifica iei i importan ei impactului?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 36.|Este descris impactul rezidual (r mas | | | |
| |dup ce s-au întreprins toate m surile | | | |
| |de limitare a efectelor)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 37.|Nivelul de tratare al fiec rui efect | | | |
| |este corespunz tor importan ei sale | | | |
| |pentru luarea deciziei de emitere a | | | |
| |acordului de mediu? Comentariile din | | | |
| |studiu sunt focalizate pe problemele | | | |
| |cheie i sunt evitate informa iile | | | |
| |irelevante sau inutile? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 38.|S-a acordat o aten ie corespunz toare | | | |
| |celor mai severe efecte negative ale | | | |
| |proiectului i mai pu in aten ie | | | |
| |efectelor mai pu in importante? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte întreb ri relevante în descrierea efectelor |
|______________________________________________________________________________|
| |Se completeaz de c tre autoritatea | | | |
| |competent pentru protec ia mediului cu | | | |
| |întreb rile necesare | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |Ex.: este descris, dup caz, posibilul | | | |
| |impact transfrontier al proiectului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | ........... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| | .................. | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 5. DESCRIEREA M SURILOR DE REDUCERE A EFECTELOR |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Adresat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat |suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 1.|Este discutat posibilitatea reducerii | | | |
| |efectelor adverse semnificative asupra | | | |
| |oric rei componente a mediului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Sunt descrise clar toate m surile pe | | | |
| |care titularul propune s le | | | |
| |implementeze pentru a reduce efectele | | | |
| |adverse i sunt explicate clar efectele | | | |
| |acestor m suri asupra m rimii i | | | |
| |semnifica iei impactului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Dac efectul m surilor de reducere | | | |
| |asupra m rimii i semnifica iei | | | |
| |impactului este incert, este explicat | | | |
| |acest lucru? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Este clar faptul c titularul s-a | | | |
| |angajat s implementeze m surile de | | | |
| |reducere propuse sau, dimpotriv , este | | | |
| |clar c aceste m suri de reducere sunt | | | |
| |doar sugestii i recomand ri? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Sunt explicate motivele titularului | | | |
| |pentru alegerea m surilor de reducere | | | |
| |propuse? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Sunt definite clar responsabilit ile | | | |
| |pentru implementarea acestor m suri, | | | |
| |inclusiv fondurile necesare? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Acolo unde nu se pot aplica m surile de | | | |
| |reducere a efectelor negative | | | |
| |semnificative sau dac titularul nu a | | | |
| |propus nici un fel de reducere, este | | | |
| |explicat clar acest lucru? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 8.|Este evident faptul c echipa de | | | |
| |evaluare a impactului i titularul | | | |
| |proiectului au luat în considerare toate| | | |
| |variantele posibile de evitare, reducere| | | |
| |sau compensare a impactului inclusiv | | | |
| |prin variante de amplasamente, variante | | | |
| |de proiectare, metode i procese, | | | |
| |epurarea efluen ilor finali, schimb ri | | | |
| |în planurile de implementare i | | | |
| |practicile manageriale etc.? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 9.|Sunt propuse aranjamentele pentru | | | |
| |monitorizarea i managementul impactului| | | |
| |rezidual? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise toate efectele negative | | | |
| |ale m surilor de reducere propuse? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte întreb ri |
|______________________________________________________________________________|
| |Se completeaz de c tre autoritatea | | | |
| |competent pentru protec ia | | | |
| |mediului .............. | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |............... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |............... | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |................ | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| |.................. | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 6. REZUMAT F R CARACTER TEHNIC |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Adresat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat |suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 1.|Studiul de impact include un rezumat | | | |
| |f r caracter tehnic? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Rezumatul furnizeaz o descriere concis | | | |
| |dar comprehensiv a proiectului, a | | | |
| |mediului, a efectelor proiectului asupra| | | |
| |mediului i a propunerilor de reducere | | | |
| |ale acestora? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Rezumatul subliniaz orice incertitudini| | | |
| |semnificative despre proiect i efectele| | | |
| |sale asupra mediului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Rezumatul se refer la procesul de | | | |
| |reglementare pentru proiect i la rolul | | | |
| |evalu rii impactului în acest proces? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Rezumatul include prezentarea general a| | | |
| |modului de abordare în evaluarea | | | |
| |impactului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Rezumatul este scris într-un limbaj f r | | | |
| |caracter tehnic, evitându-se termenii | | | |
| |tehnici, datele detaliate i | | | |
| |prezent rile cu caracter tiin ific? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Poate fi u or de în eles pentru public? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 7. CALITATEA PREZENT RII |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Întrebarea |Relevan a|Adresat |Ce informa ii|
|crt.| | |adecvat |suplimentare |
| | | | |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 1.|Studiul de impact/evaluarea impactului | | | |
| |asupra mediului se prezint în unul sau | | | |
| |mai multe documente clar definite? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 2.|Documentul(e) este organizat logic i | | | |
| |este structurat clar astfel încât | | | |
| |cititorul s poat localiza informa ia | | | |
| |cu u urin ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 3.|Exista o tabl de con inut (cuprins) la | | | |
| |începutul fiec rui document(e)? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 4.|Exist o descriere clar a procesului de| | | |
| |evaluare urmat? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 5.|Prezentarea este comprehensiv dar | | | |
| |concis , evitându-se datele i | | | |
| |informa iile irelevante? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 6.|Prezentarea face uz efectiv de tabele, | | | |
| |figuri, h r i, fotografii i alte tipuri| | | |
| |de materiale grafice? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 7.|Prezentarea folose te anexe pentru a | | | |
| |prezenta în detaliu datele care nu sunt | | | |
| |esen iale în în elegerea textului | | | |
| |principal? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 8.|Analizele i concluziile sunt sus inute | | | |
| |adecvat cu date i dovezi? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 9.|Sursele datelor sunt men ionate corect? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Este folosit o terminologie adecvat pe| | | |
| |tot parcursul documentului? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Raportul este un document unitar? | | | |
| |De la o sec iune la alta, se fac | | | |
| |trimiteri utile pentru cel care cite te?| | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Prezentarea este corect în mod | | | |
| |demonstrabil i, pe cât posibil, | | | |
| |impar ial i obiectiv ? | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

______________________________________________________________________________
| 8.| APRECIERE GENERAL A RAPORTULUI LA | | | |
| | STUDIUL DE EVALUARE | | | |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Dac autoritatea competent pentru protec ia mediului dore te s utilizeze |
| prezenta list de control pentru a face o apreciere general asupra calit ii|
| raportului la studiul de evaluare, acest lucru se poate aduce la îndeplinire |
| folosind tabelul de mai jos. |
|______________________________________________________________________________|
| | Subiectul analizat | Gradul de | Comentarii |
| | | îndeplinire | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 1.|Descrierea proiectului | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 2.|Alternativele la proiect | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 3.|Descrierea mediului poten ial afectat de | | |
| |proiect | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 4.|Descrierea poten ialelor efecte semnificative | | |
| |ale proiectului | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 5.|Descrierea m surilor de limitare a efectelor | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 6.|Rezumat, f r caracter tehnic | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| 7.|Calitatea prezent rii | | |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| Evaluare general : ............ |
|______________________________________________________________________________|
| Comentarii: ................... |
| ............................... |
| ............................... |
|______________________________________________________________________________|

---------------

S-ar putea să vă placă și