CONSULTANTA, ORGANIZARE 1)1 CIBERNETICA iN CONSTRUCTII

GHID

PENTRU iNTOCMIREA

CART II TEHNICE A CONSTRUCTIEI

Editie revizuiti

mai 2003

© Toate drepturile acestei editii sunt rezervate ~

S.C .. COCC-SA 0

Consultanta, Organizare ~i Cibernetica in Constructii

1. 1,.1". 0 I 0731 Bllcure~ti, Calea Grivitei 8-10 sec, tor I

e ejon: +40-021.21298 '

. .41;· 212.98. 37; Fax: +40-021-312.56.41

CUPRINS

I. Introducere 5

II. Continutul Cartii Tehnice a Constructulor 6

Fj~a de date sintetice 6

Cap. A - Docurnentatia privind proiectarea 8

Cap, B - Docurnentatia privind executia 12

Cap. C - Docurnentatia privind receptia 14

Cap. 0 - Docurnentatia privind exploatarea 16

Jurnalul evenimentelor 17

III. Modul de intocmire a Cartii Tehnice 20

IV. Aspecte particulare la intocmirea Cartii Tehnice 23

pentru constructn existente

V. Obligatii ~i raspunderi ale parlilor implicate in 25

reanzareacartii tehnice a constructiei

VI. Formulare 31

Ordin de incepere lucrari 32

Proces-verbal de predare-primire a 33

amplasamentului si a bornelor de repere

Proces-verbal de trasare a lucrarilor 34

Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse 35

Proces-verbal de receptie a structurii de rezistenta 36

Proces-verbal de control at calitatii lucrarilor in 37

fazele determinante

Proces-verbal de receptie calitativa 39

Proces-verbal al aspectutui betonului dupa 40

decofrare

Condica de betoane 42

Proces-verbal energie etectrica 43

Proces-verbal tnstalatii termice 44

Proces-verbal mstatani gaze 45

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 46

(Anexa 1 HG 273/1994)

Proces-verbal de receptie finala (Ja cladiri mai mid 48

de P+1) (Anexa 2 HG 273/1994)

3

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 3 HG 27311994)

Proces-verbal de receptie finala

(Anexa 4 HG 27311994) ,

VII. Legislatie de referinta

, ,

50 51 52

4

I. INTRODUCERE

Lucrarea prezinta docurnentatiite necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei §i contme formularele necesare pentru a fi completate in activitatea de executie, la receptia lucrarnor si in timpul explcataril.

Lucrarea contribuie la implementarea §i aplicarea sistemului calitatii in constructii respectiv la activitatea de intocmire a cartii' tehnice a constructiei, care se alcatuieste pe rnasura realizarii ei

Lucrarea este necesara pentru toti factorii irnplicati in activitatea de proiectare, executie si urrnarire in exploatare a constructiei §i detanaza obliqatiile ~i raporturile dintre proiectant, executant §I beneficiar.

In bibliografie sunt prezentate reqlernentarile tehnice §i actele normative de referinta.

Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea :?i urmarirea in tirnp a constructiei.

Ea cuprinde documentatia de baza structurata in patru capitole :?i dOU8 anexe care, prin completarea lor, formeaza, in final, Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu HG nr. 273/1994_ si anume:

Fisa de date sintetice

Capitolul A: Docurnentatia privind proiectarea Capitolul B: Documentatia privmd executia Capitolul C: DOGumentatia privind receptia

Capitolul 0: Docurnentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii Tn timp

Jurnalul evenimentelor

5

II. CONTINUTUL eARTIi TEHNICE A · CONSTRUCTilLOR

FI$A DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de constructie:

Denumire Adresa: 2. Investitorul Denumire Adresa:

3. Deleqatii investitorului cu sareini de verifieare a calitatii constructiei

Numele, prenumele, Functia,

Atributia

4. Prciectantul tucrarii

a) Unitate proiectant general Denumire

Adresa

Unitate proiectanta de specialitate S peciaiitatea

Denumirea

Adresa:

b) Sef proiect

Numele, prenumele

c) Proiectanti de speciahtate Specialitatea

Numele, prenumele Unitatea de care apartins:

Denumire Adresa

5. Verificatori de proiecte atestati, pe specialitati

Nota Punctele 1-7 se cornpleteaza inaintea P.V.R la terminarea lucrarilor

6

Numele, prenumele

Nr certificat de atestare 6. Executantul constructiei

a) Antreprenor

Antreprenor general

Denumire Adresa:

Subantreprenor de specialitate

S peci a lit ate Denumire Adresa

b) Sef santier

Numele, prenumele c) $ef punct de lucru

Numele, prenumele

7. Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6:

Se va serie modificarea !?i data la care se etectueaza.

8. Expertii tehnici atestaf care au verificat calitatea !?i comportarea constructiei

Numele, prenumele

Nr. certificat de atestare

9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Numele, prenumele Calitatea

Unitatea de care apartin:

10. Comisia de receptie la expirarea perioadei de

Numele, prenumele Unitatea de care apartin: 11. Data inceperii executiei

12 Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor

13. Data aprobarii receptiei la expirarea perioadei de qarantie

14 Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei

Ks; Tc

15. Alte date

7

CAPITOLUL A

DOCUMENTATIA PRIVIND PROIECTAREA

,

Docurnentatia privind proiectarea va cuprinde:

1. Tema de proiectare; elaborata de investitor (beneficiar), inclusiv studiul de prefezabilitate si de fezabilitate 2. Avize ~i acorduri

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legisla1iei in vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea !?i oportunitatea realizarii investitiei;

- certificatul de urbanism;

- acordul unic pentru avizele obtinute prin grija

emitentului autonzatiei;

- avizele solicitate in certificatul de urbanism (avize de specialitate ~i avize privind asigurarea utilitatilor: energie termica, electrica, gaz rnetan, apa, canal, telecorrumicatii etc.) - acordul Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru cazurile cand sunt necesare interventii la constructiile existente etc

- acordul proprietarilor vecini pentru cazurile in care

noua constructie intervine cu lucrari la imobilele acestora; 3. Docurnentatie tehnica

3.1. Parti scrise

3.1.1. Lista si semnaturile proiectantilor 3.1.2. Memoriu general

in care se vor face referiri asupra urrnatoarelor

elemente:

- amplasamentul, topografia;

- clima zonei;

- geologia, seismologia;

3_13 Date SI indici care caracterizeaza obiectul (!?i care sunt cupnnsi in anexa la cererea pentru autorizarea executarii lucrariior):

8

)0- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol

§i utila

);- inal1imea' cladirii

);- procentul de ocupare al terenului - POT );- coeficientul de utilizare al terenului - CUT ? categona de importanta a constructiei 3.1.4. Studiul geotehnic;

31.5. Referatele deverificare ale proiectului inlocmite de verificatori atestati si. dupa caz, referatele- de expertiza tehnica:

3.1.6. Memoriile tehnice pe specialitati (arhitectura, structura, instalatii, dotari §i instalatii tehnologice dupa caz, arnenajari exterioare si sistematizare verticala, etc.).

? Programul fazelor determinante executarii lucrarilor

de construct"

3.1.7. Caietele de sarcini

- Programul fazelor determinante

- Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

- Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, veriticari

~I puneri in functiune, urmarirea cornportarii in timp a constructiilor:

- Caiete de sarcini pentru furruzorul de materiale, utilaje,

echipamente ~i confect" diverse etc -

3.1.8_ Breviare de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare !?i verificare etc.).

3.2. Partite desenate

in acestdosar se vor include si:

);- plansele pe baza carora s-a obtinut autorizatia de construire si care au pe ele starnpila "Spre neschimbare". ? plansele cu rnodrtlcarile care au intervenit pe parcursul executiei lucrarilor, elaborate de proiectant in baza dispozitiilor de modificare;

y cauzele care au dus la aceste rnoditicari Partile desenate se compun din:

3.2.1. Planurile generale

- planurile de amplasare a reperelor de nivelment !iii planimetrice;

9

- planurile topografice;

- planurile de amplasare a forajelor !?i profilelor

geotehnice.

- planurile privind constructiile subterane;

- planurile de amplasare a reperilor ficsi l?i mobili de

trasare.

3.2.2. Plansele obiectului

Plan!?ele se orqanizeaza in volume pe soecialitati conform borderourilor intocmite de proiectant §i completate cu plansele ce au adus rnodifican

a Arhitectura

Aceasta sectiune va cuprinde: - planul de amplasare;

. - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane §i

supraterane, ale teraselor, acopensurilor etc.:

- sectiuni, fatade, detalii etc.;

- tab(ouri detarnplan' §i tablouri de finisaje interioare si

exterioare;

b. Structura

Aceasta sectiune va cuprinde plansele pnvind alcatuirea

!?i executia structurii de rezistenta §i anume

- planurile infrastructurii §i sectiunile caracteristice;

- planurile suprastructurii §i detaliile caracteristice:

- descrierea solutiilor constructive si a tehnologiilor de

executie recomandate. c. lnstalatiile

Aceasta sectiune va cuprinde planse privind montajul

instalatiilor conform borderoului intocmit de proiectant: -'pla~urile de amplasare a utilajelor §i echiparnentelor;

- schemele de amplasare a utilajelor §i echipamentelor;

- schemele ale instalatii'or.

- sectiuni, vederi, detalii.

d. D~tari §i instalatii tehnologice

Aceasta sectiune va cuprinde planurile principals de

tehnologie §i montaj, §i anume: - desene de ansamblu;

- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

- schemele cinematice;

10

- schemele instalatiilor;

diagramele, monogramele, calculele inqineresti, tehnologice §i de montaj;

planurile de. montaj, geometrii, dimensiuni de arnplasare, schemele tehnologice de montaj,

- listele cu utilaje !?i echipamentele din components planurilor tehnologice.

e. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra

incendiilar, protectia muncii Aceasta sectiune va cuprinde:

- planurile d~ amplasare ~i rnontaj;

- listele cu dotari.

11

CAPITOLUL B DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA

. ,

Documentatia tebnica privind executia cuprinde:

1. Autorizatia de construire a obiectului de investitie

2. Proces-verbai de predare-primire a arnplasamentului ~i a borne lor de repere.

3. lnreqistrar! care atesta certificarea de conformitate a calita,ii materialelor si echipamentelor folosite ~i calitatea lucrarilor efectuate.

Documentele sunt de trei feluri:

a. Documente referitoare te calitatea materiafefor folosite la realizarea consuuciiei

- certificate de calitate ale materialelor, certificate de conformitate a calitatii rnaterialelor:

- rezultatele incercarilor efectuate pe materialele, instalatlile ~I echipamentele care au fost puse in lucrare.

b. Documente care se cornpleteaza de catre constructor,

beneficiar si proiectant la fiecare etapa de lucru: - Ordin de incepere a lucrarilor;

- Proces-verbal de incepere a lucrarilor:

- Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si

a borne lor de reper;

- Proces-verbal de trasare a lucrarii

- Proces-verbal de receptie a terenului de fundare

- Proces-verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse

- Proces verbal de recepne a structurii de rezistenta:

- Proces-verbal de receptie cahtativa a lucra~iI~r pe

categorii de lucrari

- Proces-verbal de admitere a fazelor determinante

- Proces-verbal de aspect beton dupa decofrare

- Condica de betoane

12

Proces-verbal privind montarea instalatiilor de masurare prevazute in proiectul de urmarire a cornportarii in exploatare

- Jurnalul principalelor evenimente aparute in timpul

axecutarf lucrarilor (inundati', cutremure, temperaturi

excesive)

c. Documente care nu folosesc formulare tip dar sunt

obligatorii ~i trebuie sa existe in Gartea Tehnice:

- Registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse

- Registrul unic de cornurucari ~i dispozitii de santier

- Nota de constatare a organelor de control

- Expertizele tehnice ca urmare a unor gre~eli de

executie sau ca urmare a unor accidente tehnice - Proces verbal de neconformitate

- Proces-verbal de stingere remedieri

- Caietele de atasarnent

13

CAPITOLUL C

DOCUMENTATIA PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR

.' ,

. R.eceptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi cat ~i la interventide in timp (reparatii capitale, consohdari, modnican, modernizari, extinderi etc.) asupra constructiilor existente ~i se reahzeaza in doua etape (conform HG' nr. 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii $i

instalatii aferente acestora): ' ,

- receptia la terminarea lucrarilor:

- receptia finala la expirarea perioadei de garan~ie.

Completarea datelor de la acest capitol se face numai dupa ce s-au completat datele de la capitolul B "Executa rea lucrarilor" ~I "Fisa de date sintetice" punctele de la 1 la 7.

1. Receptia la terminarea lucrarilor

Participanni sunt:

- comisia de receptie;

- proiectantul lucrani:

- executantul lucrani.

2. Receptia finala Participantii sunt

- comisia de receptie;

- proiectantut lucrarii:

- executantul lucrarii.

Cornisia de receptie

- se nurneste de catre investitor

- este fermata din eel putin 5 membri dintre care:

- unul este reprezentant al investitorului;

- unul este reprezentant al autoritatii publice locale;

- ceilalti vor fi specialisti in domeniu.

- pentru constructiile de irnportanta exceptionala

cornisiile vor fi formate din minimum 7 memb'rii $i numarul de specialisti va fi de minimum 5;

14

- pentru locuinte cu max. P+1 cornisiile vor fi alcatuite din

2 membri:

- investitorul;

- delegatul aoministratiei publice locale.

- pentru construetiile cu inaltimea mai mare de 28 m sau

cu sali cu capacitate mal mare de' 150 persoane, In comisie va exista $i 0 persoana desernnata de Comandamentul Trupelor de Pompieri.

Formularele care trebuie completate cu ocazia reeeptiei

sunt urrnatoarele: '

a. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

b. Proces-verbal de receptie finala

Pentru constructii de locuinte P, P+ 1 E cu lnsttimee la corni§B de maximum '8 metri - c~nf. art 40 'din HG 2'7311994 se folosesc formulare specifice, prezentate in capitoful VI .;_ Formulare.

c. Aile acte suplimentare incheiate ca urmare a cereru comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare cu indicarea rezultatelor obtinute $i a

modului de rezolvare '

15

CAPITOLUL D

DOCUMENTATIE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII iN EXPLOATARE $IINTERVENTII iN

liMP ·

Cuprinde urrnatoarele documente (conform HG nr.

273/1994):

1, Prevederi ale proiectantului

1 ,1, Prevederi privind urrnarirea cornportani constructiei 1.2 lnstructiunile de exploataresi lntretinere

1.3. Lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate ln timpul exploatarii constructiei

1.4. Docurnentatia de interpretare a urrnaririi cornportarf constructiei in timpul executiei l?i exploatarii

2. Proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a tucrarilor. modificari ale constructiei tata de proiectul initial efectiv realizat.

Docurnentatia care este necesara in acest punct este aceeasi ca la capitolul A "Docurnentatiile privind proiectarea". 3. Proiectul de urrnarire speciala a constructiei - daca este cazul.

4. Acte de constatare a unor deficients aparute dupa

receptia executarii lucrarilor l?i rnasunle de interventie luate, Aceste acte sunt:

Nota de constatare

- Proces-verbal de remediere a defectelor

5 Proces-verbal de predare-primire a instalatiilor de rnasurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat Intre executant ~i beneficiar - daca este cazul.

6. Referatul cu concluziile anuale l?1 finale asupra rezultatelor urrnariru speciale - daca este cazul

7. Procesele-verbale de predare-primire a constructiei cand se schirnba proprietarul.

16

8. Jurnalul evenimentelor intocmit conform modelului de formular.

17

JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie lnstructiuni de completare

1 Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urrnatoarele litere in coloana "categoria evemmentului".

UC - Rezultatele verificarilor periodice din cadrul

urmarirf curente;

US - Rezultatele verificarilor ~i masuratorilor din cadrul

urmarjrii speciale, in cazul in care irnplica luarea unor rnasuri:

M - Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari. dernplari etc.):

E - Evenimente exceplionale (cutremure, lnundatii, incendii, ploi torentiale. caderi masive de zapada), poluari sau atunecan de teren etc.);

D - Procese verba Ie intocmite de organele de verificare

pe fazele de executie a lucrarilor;

C - Rezultatele controlului privind modul de intocmire §I

pastrare a "Cariii Tehnice a Construc\iei".

2. Evenimentele consemnate in jurnal §i care au corespondent in actele cuprinse in docurnentatia de baza, 5e prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, rnentionand natura

actelor.

3. Schimbarea proprietarului se va consemna ~i in

jurnalul evenimentelor.

18

:J

"S mc

... w

o E 0).Q) C -w m :>

Ow

. C Q)

E

m C .-

mg;..2 ow2

,

r 1-

-

J

III. MODUL DE iNTOCMIRE A eARTIl TEHNICE A eONSTRUCTIEI '

,

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru fiecare obiect de cor-struct.e definitiv, SUpU5 regimului de autorizare a cor-structiilor (conform HG nr. 273/1994).

Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. Cartea tehnica, dupa constituire, se completeaza ~i se pastreaza de catre investitor sau de catre proprietar.

Actele ce forrneaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective in ordinea de mai jos cu file numerotate si parafate pe rnasura incheierii lor:

Capitolele care torrneaza Cartea Tehnica sunt: - Fisa de date sintetice

- Capitolul A - Docurnentatie privind proiectarea

- Capitolul B - Documentatie privind executia

- Capitolul C - Docurnentatie privind receptia

- Capitolul 0 - Docurnentatie privind exploatarea,

intretinerea, repararea ~j urmarirea cornportarii in timp - Jurnalul Evenimentelor

Tn cazul in care va fi necesar ca fiecare capitol sa fie format din mai multe dosare, fiecare dosar dintre acestea va cuprinde borderoul dosarului $i va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (Fisa sintetica, A, 8, C, D, Jurnalul Evenimentelor) $i numarul de ordine al dosarului, In cifre arabe

Centralizatorul cartii tehnice va cuprinde borderoul general al dosarelor documentatiei de baza ~I copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar.

Cartea tehnica a constructiei se intocrneste intr-un exemplar.

20

Cartea tehnica se intocmeste - pentru constructiile noi - de catre investitor Impreuna cu proiectantul, astfel:

- proiectantul obiectului de constructie intocmeste ~i preda investitorului pe rnasura elaborarii $i eel mai tarziu pana Ia data receptiei finale a lucrarilor docurnentatiei prevazuta in capitolul A - docurnentatia privind proiectarea ~i in capitolul 0 - docurnentatia privind exploatarea, intretinerea. repararea si urrnarirea cornportarii in timp;

- cornisiile de receptie la terminarea lucrarilor ~I de receptie finala predau investitorului docurnentatia prezentata la capitolul B - docurnentatia privind executia lucrarilor, imediat dupa intocmirea ei;

- investitorul obiectului de constructie prirneste toate actele ce cad in sarcina proiectantului si a comisiitor de receptie, Ie cornpleteaza cu actele ce cad in sarcina sa (documentatia privind executia lucrarilor prevazuta la capitolul 8), Ie lndosariaza pe capitale ~i rntocmeste centralizatorul Cartii Tehnice;

- dupa receptia finala, investitorul retine un exemplar

complet;

- proprietarul sau utilizatorul cornpleteaza Cartea Tehnica a Constructiei cu docurnentatia prevazuta in Jurnalul Evenimentelor.

Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urrnarire a cornportarii constructiei in timpul exploatarii ~i a mterventiitor asupra ei.

Modul de intocmire ~i completare a cartii tehnice a constructiei se controteaza in mod obliqatoriu astfel:

- de catre comisiile de receptie finala a obiectelor de constructie, cu ocazia receptiei;

- de catre organele de control imputernicite in acest domeniu.

Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in Jurnalul evenimentelor.

Cartea Tehnica a Constructiilor se pastreaza pe toata durata de existents a obiectului pana la demolarea sa, cupa demolare, investitorul preda exernplarul cornplet la arhiva u nitati I or ad min i st rati v- teritori a le pe ntru pastra re. I n a i nte de

21

predare, ea va fi completata cu modui de destasurare a actiunii de postutilizare pe baza instructiunitor elaborate de proiectant.

22

IV. ASPECTE PARTICULARE LA iNTOCMIREA CARTII TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII EXISTENTE ·

, .

in cazul in care este necesara elaborarea Cartii Tehnice pentru 0 constructie existents ~i care nu are Cartea Tehnica, se vor intocmi urrnatoarele documente:

Se va e/abora un borderou care va prezenta documentele obtinute anterior lntocmirii Cart;; Tehnice. Acesta va avea urmetorui cap de tabel:

Nr, Denumre Can(inutul Eaboraloc Data Nr. pese saise Res;:l. cartea
at. doo.rnefIt docunentu!ui intoanirii ~desenate tehnica (nurre,
semn.) Se va elabora un borderou care va prezenta evenimentele cunoscute care au avut foe ineintee imocmirii

Carti; Tehnice

in acest borderou

se vor face referiri la urmatoarele

evenimente:

2.1. Cutremure de parnant ~i prezentarea efectelor pe care Ie-au avut asupra constructiei:

Nr, Data Prezentarea De uncle pmvin dalele Resp:lOSabilul OJ
at evenimentului evenimentului fumizate cartes tehnica
1 10.11,1940
2 04,03,1977 ; '-_l'~
3 30,08,1986 'I ' "
4 31.05.1990 -, 23

2.2. Alte evenimente (explozii, incendii, inundatu, alunecari de teren etc) ~i efectele observate asupra constructiei.

2.3. Lucrari de reparatii, transforrnari, modemizari

(pozitionare, descriere) ~i efecte observate asupra

co nst ru ctie i.

3. Nota de constatare sau expetiza pentru in tocm ire a

Gartii Tehnice fa 0 construciie existenta, care se va referi la. 3.1. Date generale despre constructie

Denumire '

Adresa

Oestinatie

Categoria de irnportanta (conform H.G. 766/1997) Clasa de irnportanta (conform P1 00 - 96)

Durata norrnala de functionare (conform HG

964/01 011999)

Durata de utilizare ramasa 3.2. Date constructive

Planuri ale constructiei, sectiuni, Vecinatati

Tipul Inchiderilor interioare, exterioare §i a'lnvelitorii lnstalatii sanitate, electrice, incalzire, ventilatii, gaze,

autornatizari.

3.3. Structura de rezistenta Teren de fundare (studiu geo) Tipul structurii de rezistenta

Infrastructura: fundatii ~i alte elemente sub cota 0.00 Suprastructura: elemente verticale, elemente orizontale

si alte elemente constructive

3.4. Aprecieri asupra starii tehnice a constructiei

Teren de fundare, structura de rezistent~ compar-

timentari. instalatii, finisaje, si alte elemente. ' '

3.5 Concluzii §i recornandari

24

V. OBLIGATII ~I RAsPUNDERI ALE pARTILOR

... - ...'

IMPLICATE IN REALIZAREA CARTII TEHNICE A

CONSTRUCTIEI ·

I

I

Obligatiile ~I raspunderile sunt prezentate conform Legi.i nr. 10/1995.

1. OBLIGATII $1 RAsPUNDERI ALE INVEST1TORILOR lnvestitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza §i realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente 'In sensul legii si au 'urmatoarele obliga,ii principale referitoare la calitatea constructiilor:

- stabilirea nivelului caiitativ ce trebuie realizat prin proiectare ~i executie pe baza reqtementarilor tehnice, precum §I a studiilor si cercetarilor efectuate;

- obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum §i a autcrizatiei de construire;

asiqurarea verificarii proiectelor pnn specialisti verificatori de proiecte atestati;

- asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin inspectori de specialitate sau aqenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

- acnonarea 'In .vederea solutionarii neconforrnitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precurn §i a deficientelor proiectelor;

asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor ~i la expirarea perioadei de garantie;'

- intocmirea cartu tehnice a constructiei §i predarea acesteia catre proprietar;

- expertizarea constructiilor de cartre experf tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de reconstruire, consolidate, transformare, extindere etc

25

2. OBLIGATII

PROIECTANTILOR

RAsPUNDERI

ALE

~I

Proiectantii de constructu urrnatoaretor obliqatii principale

raspund de Indeplinlrea referitoare la cati.atea

constructillor:

- precizarea pnn proiect a categoriei de irnportanta a constructiei;

- asiqurarea prin proiecte ~i detalii de execute a nivelului

de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea

reqlernentarilor tehnice ~i a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectelorelaborate in fata specialisttior verificatori de proiecte atestatt, stabiliti de catre investitor. precum ~i soluticnarea neconformitatilor ~i neconcordantelor semnatate;

- elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, lntretinerea ~i reparatiile. precum si, dupa caz, a proiectelor de urrnarire pnvind comportarea in timp a constructiilor Documentatia privind postutilizarea constructiilor se etectueaza nurnai la solicitarea proprietarului;

stabilirea, prin proiect, a tazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor ~i participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- stabihrea modului de tratare a defectelor aparute In execute. din vina executantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum ~i urmarirea aplicarii pe santter a solutiuor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- participarea la intocmirea car1ii tehnice a constructiei $i la receptia lucrarilor executate

3. OBLIGATII ~1 RAsPUNOERI ALE EXECUTANTILOR Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obliqatii principale:

- sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor ~i

neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea

solutio n a ri i:

I

\

- inceperea executiei lucrarllor numai In constructii autorizate In conditiile legli ~i numai pe baza ~i in contormitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem proprtu de calitate conceput $i reahzat 'prin personal proprio cu responsabilii tehnici cu executia atestati;

- convocarea factorilor care trebuie sa' participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei ~i asigurarea conditiilor necesare etectuaru acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucranlor:

- solutionarea necontorrmtantor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza sotutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- utilizarea in executia lucrarilor numai a prod use lor ~i a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exists agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum ~.i gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor ~i a procedeelor prevazute in project cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului,

- respectarea proiectelor, a detaliilor de executie ~i a dispozitiilor de santier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

- sesizarea. in term en de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor:

- supunerea la receptie numai a constructiiJor care corespund cerintelor de catitate ~I pentru care' a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a

constructiei, '

-aducerea la Tndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptre a lucrarilor de constructii;

, ,

- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectefor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabihta potrivit legii;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la siarea lor initiala, la lerminarea executiei lucrarilor;

27

- stabilirea raspunderuor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,' colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat ~i cu prevederile legale in vigoare.

4. OBLIGATII $1 RAsPUNDERI ALE

PROPRI ET ARI LOR CONSTRUCTlI LOR

Proprietarii construc\iilor' au urrnatoarele obliqatii prrncipale

- efectuarea in limp a lucrarilor de intretinere !?i de reparatii care Ie revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei !?i rezultate din activitatea de urrnarire a cornportarii in timp a constructiilor;

- pastrarea §i completarea la zi a cartii tehnice a constructiei §i predarea acesteai, la instrainarea' constructiei, noului proprietar;

- asigurarea urrnaririi cornportarii in timp a ccnstructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;

- efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partials, precum §i de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza ?e. proiecte intocmite de catre persoane fi~lce sau persoane juridice autorizate §i verificate potrivit legii;

- asigurarea realizarii lucrarilor de investitii asupra

constructiilor, impuse prin reqlementarile legale; ,

- asigurarea efectuarii tucrarilor din etapa postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

5. OBLIGATIl

ADMINISTRATORILOR CONSTRUCTIILOR

$1 RAsPUNDERI ALE

$1 ALE UTILIZATORILOR

Adm inistratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele

obliqati: principale: '

- folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructie'i'

- ,efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere §i de reparatu care Ie revin conform contractutui:

28

f

_ efectuarea la constructia axistenta de tucran de investitie de reconstruire, consolidare, transformare, extindere etc., nurnai cu acordul proprietarului !?i cu respectarea prevederilor legale;

_ efectuarea urrnariril cornportarii Tn timp a construcnilor

conform cartii tehnice a constructiei §i contractului incheiat cu

, '

proprietarul;

_ sesizarea in termen de 24 de ore, a !nspectoratului de

Stat in constructii in cazul unor accidente tehnice la

, '

construcnile in exploatare.

29

MATPIOD

CATALOG

• PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUqll actualizate trimestrial

<:> AVANTA1E

• CUNOA$TERE:

- MATERIALE EXISTENU $1 NOU APARUTE

- FURNIZORJ.PRODUcATORI PENTRQ RECARE MATERIAL

- MATERIALE OFERITE iN JUDET

- PRETUR. DE SORT.MENTE

• UTllIZAR£:

- EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR

- iNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCTIE

- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU

ACHIZITIONAREA MATERIALELOR

• AGREMENTE TEHNICE iN CONSTRUqU·MONTAJ Q AVANTAJE

• CUNOA$TERE:

- MATERIALE $1 PROD USE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNA, AvAND AGREMENT TEHNIC

- FIRME AvAND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSnE PUSE TN VANIARE

- VALABILITATEA AGREMENTULUI

- UNITAl' CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE $1

PRODUSELE

• UTllIZAR£:

- ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATIRIALELOR $1 PRODUSnOR DE CALITATE

- RESPECTARlA-CERINTELOR PREVAzurE DE H.G. 766/1997 $1 LEGEA 101t995 PRIVIND CALITATEA TN CONSTRUCTII

~INFORMATIILE DIN CATALOG

• SUNT PRHUATE DIRECT DE LA fURNIZORI·PRODUCATO'U DE MATERIALE DE CONSTRUCTII

PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMATIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE A(jREMENT TEHNIC IN CONSTRUqll DIN M.t.P.T.t. CATAtO(iUL SE EDITEAZA PERIODIC (TRIMESTRJAl)

Jo

r

VI. FORMULARE

31

CONSTRUCTOR

OBIECTUL -------------------------------------

AORESA _

OROIN INCEPERE LUCRARI

Nr... data

1. Valoare contract . . .

2. Investitor .

3. Executant .

4. Proiect nr.

. din

... ,. tntocmtt de ....

5. Contarct nr.. dini...; finanta! de banca: 6, Data inceperii executiei

7. T ermen de executie: ..... " .....

8. inceperea execuliei se va comunica l.s,C .. titular; de avize, autonzath

9. Responsabil tehnic cu executia aleslat MLPTL ,.,," nr. '"'''' angajat

cu contract de rnunca " ..

Participanti

Numele

Prenumele Functra Sernnatura

Constructor

Beneficiar . . . .. . . . . .. . ".. . .

32

CONSTRUCTOR ~~ __

OBIECTUL _

ADRESA __

PROCES-VERBAL DE PREDARE·PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI

81 A BORNELOR DE REPERE

r

Nr. Data _

1. Delimitarea terenului cont. plan nr. avand

coordonatele (axele):

Plansa nr. Proiect nr. cu reperele

de idenlifieare a lerenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.)

Indiealivul bomei de referinta Cola _

Cola absoluta _

borna 1 boma 2 borna 3

borna 4

x _

Coordonata y _

(Axa) z _

2. Construclii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

,

3. Aile mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

a) sa transporte cantitalea de __ . me moloz existenta pe amplasament

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandale

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate

b) sa demoleze volurnul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ me.

4. PREDAT:

Numele Prenumele Funclia

Semnatura

BENEFICIAR:

-------

PRO I ECTANT: _

PRIMIT:

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

CONSTRUCTOR:

33

CONSTRUCTOR. ~_

OBIECTUL -- __ -- ---------------

ADRESA ~ __

PROCES-VERBAL de trasare a lucrarilor de

Nr. Data _

Trasarea a fost executala pe baza planselor nr. din

proiectul nr. _

Elementul de reper si verificarea esle: (borna, constructia invecinata etc)

avand coordonatele X _

y------

Z ~

Cola:

Executa! trasarea,

Verificat.

Numele Prenumele Semnatura

34

CONSTRUCTOR _

OBIECTUl ~--------

AORESA ~ ~ _

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. Data _

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cot a etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectul~i nr. . '

I sau a drspozitie: de santier nr. _

planse e nr, __

din data de _

Concluzii:

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele Prenumele Semnatura

Alestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederitor proiectului.

Data _

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele Prenumele Semnatura

35

INVESTITOR

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

_ a fundatiilor")

._ a structurii de rezistenta=) _ a infrastructu rii')

Data anul Subsernnatu ...

luna.

. ziua .

din panea beneficiarului

avano funclia .

din partea proiectantului avand functia.

din partea construelorului

avand functia ..

inlfuni1i in comisie de receptie, la cererea unitatii exeeutante in eonformitale eu legea nr.10/1995, a o'rdinului MlPAT nr. 31 din 01.101995 am procedat la receptia lucrarilor privind: . , _ fundatiile")

- structura de rezistenta *}

verificand lucrarile execulate ~i documentele carea atesta calitataea se constata:

1: lucr~rite sun! executate in conformitate eu pJanurile de executie ale 'prOiectul~1 nr ...... plansele m......... . .. §i cu detaliile de executie

modlficate din dispozitiile de santier nr din '§I

comunlcarea de santier nr.... . din ..

2. Comisia hotaraste se pot continua lucrarile de structura de rezistenta=')

finisaja'")

PROIECTANT

CONSTRUCTOR

REPREZENTATNTUL BENEFICIARULUI

*) Se anuleaza eele care nu fae obieclul receptiei

0) Rama.n numai pozitia care urrneaza fazei receptionate

36

tNSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCTII

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITAT" LUCRARILOR iN FAZE DETERMINANTE

NT. Data :-

Nr de inregistrare la ISC

Nr. de inregistrare la societatea de constructii cootrolata

Ca urmare a controlului statului efectuat la tata locului de inspectorul de

specialitate la obiectivul.. ce se realizeaza in baza autori~a\iei de

construire nr valabila pana la data de _obiectul_ce se executa pe baza

proiectului nr. _elaborat de _

verificat de:

numele si prenumele __ atestat nr. In domeniile

responsabil tehnic cu executia:

numele ~i prenumele __ atestat m. in domeniile _

in faza deterrninanta: _

'in prezenta antreprenorului: _

reprezenlat de: _

cu participarea investitorului: _

reprezentat de _

inspector de santier autorizal nr.

l

§i a proiectantului: reprezentat de:

j n baza prevede rilor Leg i i 10/1995, a procedurii pri~ind cornro'ul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta ~I slabilitatea co nstructiilor, aprobata pri n Ordin ul M LPA T nr 31/N/021 0 ~ 995, a reglementarilor tehnice in vigoare, a conlrolului efectuat asupra lucranlor din

teren §I a documentelor privind: _

_ calitatea materialelor §i a elementelor de constructii puse in opera; - calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;

_ calitatea tucrarilor constatata de investitor, exeeutant ~i proiectant eu prilejul veriflcarilor efectuate in baza obligaliilor legale :;;i contractuale

se constata ca .

_ SUNT (NU SUNT) asigurate conditi: corespunzatoare de contlnuare a

executiei lucrarilor: _ . .

_ SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevaz~te In plan~ele

_ SUNT (NU SUNTj respectate prevederile reglementarilor In vigoare.

37

MENTIUNI SPECIALE:

in baza celor de mai sus, SE {NU SE)AUTORIZEAzA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in fiecare semnatar sl originalulla ISC

exernplare, cate unul pentru

Numele

Prenumele

Sernnatura

I.S,C,

INVESTITOR:

PROIECTANT:

ANT RE PR E NOR:

38

CONSTRUCTOR ~--------------------~

OBIECTUL _

ADRESA __

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. Data _

Cu ocazia verificarii efectuate la:

- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

- Din verificarile efeluate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

- Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

- Mentiuni speciale:

BENEFICIAR.

PROIECTANT.

EXECUTANT.

Numele Prenumele Semnatura

39

CONSTRUCTOR ~~~ __ ~

OBIECTUl _

ADRESA

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE 51 POZITIONARE GOlURl TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE

Nr. Data _

S-au verificat urmatoarele elemente de beton:

Cuprins intre orele turnat pe data de _

Aspectul betoanelor dupa decofrare:

Existenta si pozitia golurilor verificate dupa

plansele nr, _

Se vor lua urmatoarele rnasuri la termenele inscrise rnai JOs:

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

INST ALA TOR,

Numele Prenumele 5emnatura

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei

datede ~----------~---

prin _

Se confirma execularea corespunzatoare (de calitate) a rernecierilcr.

Oala _

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele Prenumele Semnatura

40

I

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru lleitatil, program area, urmarirea ~i decontarea lucrarilor de construettlmontaj, flnantate de stat sau din alte surse

Con''''t;lQ!;l, Organlzare 1i Ciberneticii in Con,truclii - COCC a proiectai ~i a dal in exploatare

curenta sistemu] infonnatic DELTA 2000, care:

rilspundc cerinjelor s()Ciefalilor de preiectare ,i de exeeutie constructu-monra, in claborarea of erte lor economice ,i a intocnurii tmuror documentelor (formularelor) necesare prezentarii la lioita!ij conform legi,lalioi actuate privinc "cnizil,il. pliblicc, precum si a "Nonnelo, metodologica" de aplicare a acesreia,

permite programuea, urmlirirca ~i decontsrea lurriirilor .,l.culale pentru i',""8"I,i, indiferent de sursa de finantare, cu respeerarca conditiilor contractuale Ii de legislatie; aplicali. permite edilarea tutur.r rapOIrlelor specifiee ]"minlor' de invc,;'ilii bugerare Ii exlrahugClare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOllllulmle tip dOO"'lC11t pennu prezcnt.rca 13 licitalii; ofenele pot Ii 11l10C1l1ite pnn apolo,.ala indkatoarele d. norme d('dev,," .dilate in: 1981-19112, 1992-19% ~i 1!f99-2oo1 ~i in continuar. de COCC, care '"lllelaoorruei",prc1ln' "" institute de cercetari ,i proiectare de specialaate, menjionam oil indicatoarele elaborate in perioada 1999-2001 Sun! indicsroare de norme de deviz edina 1981-1982 revizune ~i completate la ,j ell norme pcnlru materiale Ii lehnologii noi, prccum ~i cu unele modificari la zi ale unor normc;

aplicatta DELTA 2000 este unkat in lara dm punct de vedere al bazei de date flOI mative ~i a codifican] resurseior, Core este realizata in cOllcol'd~lLl;; ell prevederils Uuiuni] Europenc.

Amintirn C"S COCC estc ~tn~nl MJriNair nbifH:lt~ ofidal "t,j,fl t.'diku·, ~5 difu7.~.r: ~i ~i1 romerci'llir.I;."'IC af.('str nnrme, in I1rnHI confrni'teJ(Jr 11(' care IC'-(I avut ru MCJnd. ~ MI..f'TI...

1'. lang;; i"dic'IOlll~lc de norme anuntitc rnai SLlS, aplic(I\ia permite ca Uliii",larii sn'ii pOOl. ~T<". nurme proprli, eu consumuri de resurse pm!>';i ce se constiroie in baze de dme normanve plopri. utilizalorultli.

lntre utih>a!orii care folosesc srstcmul DELTA·2000, Sf pot efC,1L10 Iransf"uri ""',,male de dale (sel"qij de dcvize, d. obiecte, 0 rllvestili" sa" seleqii de investitii) prin precedent eXPOrl'rmpOl1 foarte rapid.

Sistemul DELTA 2000 are pmgram.leelaborate in limb.iLlI Visual Bask (versiunea 6.0), hazel" de dale gestionate eu SQL Server- 1,0 Ii poate fi expl{l,lal pe calcuialOrtre comralib,le IBM, monoposi SOLI in reJe', pentru utiliz.atori CIl Windows 95, Wmdow.98, Windows NT 4,0 sau Windows 20(JO,

S istem II I oj,;L"r A 2000 nceesita urmatoarea confi gura] i e III i n i11l. necesara: cal e"lal or PC compan b i i 113M·PENT!UM 200 Mllz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD,ROM, lI11primallla M/A3 (recornandam: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM ~i Monitor 15"),

Si~temul HE! ,T,\ 2111l11 .. tc r""'iz~t in «tnfo,'mililU' cu 1Il'~V~'I<',%' cuprlusc in Urdunautu de 1I"~e1l1ij lie, 6WZ(l01 privind IIthrtiliile jlublicc pentru SC"'licii, I'm"",I,,,( ,i lu.rMi,

I

Societsiea noastra asignra prin CO"tr-o!CI instalarea, instruirea si asistema lelm;';. I. "",l,ul hellefrcLafului. Pretul de b~a pentru sisternul informatic DELTA 2000 este de 700 $, lara TVA, I. care se adaugti contravaloarea diverselor servicii,

Pentru (,rmele care au cumparai de I. COCC versiune •• nt~ritlaril DELTA. prelurilc vor Ii

$tabilife prin negociere diredii. ., ,

De asemenea, 1" functie de rnarimca societatilor comcrciale (Illlm,r de personal, dotarc rnlonnatrcii etc.), preluriJe pot deveni negodabile.

w z « o Iw en

w o

« o

o z o o

PROCE-VERBAL PENTRU OESCHIOERE ENERGIE ELECTRICA

Nr. Oata _

r

Beneficiar de investitii: intre: - Execu!antul I~crarii reprezental prin: ~i

- ELECTRICA Sectia

care preia coloanele pentru tntretinere ~i exploatare in conformitate cu RFUEF

!?i delegat ELECTRICA Secfia

care a efectuat verificarea Tn conformitate cu RFUEF

a avizal punerea sub tensiune a instalatiilor !?i preluarea acestora de cafre ELECTRICA.

Coloanele electrice ce urmeaza a fi preluale de ELECTRICA sunt execulate la

situal in:

Localitalea proiectul nr.

SIr.

Nr.

in conformitate cu

Judet/Sector

intocmit de: -'" _

S-au prezental ~i preluat de catre ELECTRICA urmatoarele documente:

1. Oosarul preliminar de coloane care cuprinde pJanurile de trasee, scrntele monofilare ale instalatnlor de coloane ~j de utitizare,

2. Oosarul definitiv al instalatiilor de utilizare

3. Situatia tehnico-econornica de evaluare a lucrantor de coloana, inclusiv devizul pe categorii de lucrari,

in urma verificarii documentelor ~i a lucrantor executate (coloane !?i instalatii electrice de utilizare) s-a constalat cil acastaa corespund proiectului ~i normelor lehnice in vigoare. fapt pentru care se avizeaza preluarea coloanelor in patrimoniul ELECTRICA.

Valoarea de inventar a coloanelor electrice ce se predau este de lei,

Termenul de garanlie esle de un an, limp in care executantul se obliga a remedia evenlualele deficiente care vor ti semnalale de unrtatea de exploatare ~i care provin din vic.ii de executie sau materiale.

Orept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in __ exemplare

Numele _Prenumele Sernnatura

Executant lucrare: _

Ssctia ELECTRICA: _

43

_. __ -_ -~1--1

-_

CONSTRUCTOR

OBIECTUL ------------~----------------------

ADRESA

------------------------------~~

PROCES-VERBAL DE PROBE TERMICE

Nr Data _

. Dilatare - Contractare - circulatie - Presiune rezistenta - etanseitate

- Spalare

- Lucrari ascunse

ADRESA

Localitatea Judet/Sector Sir. Nr.

Proba s-a efecluat (hidraulic. cu agent termic propriu. prin sonda], vizual):

- preslunea hidraulica: kgf/cmp;

- circulatie

Lucrarea ESTE (NU ESTE) exscutata conform proiectului, are avizarea tehnica a RADET.

La receptia partilor comune. conform:

ave!i obliga\ia de a solieita asistenta tehnica din parteaRADET, pewntru depistarea eventualelor defectiuni la tnstalatia de lncalzire neobservate pe parcursul exeeutiei.

Au participat la probe

- delegal CTC-RADET:

- maistru din partea:

- instalator sudor din partea

Prezenlul proces-verbal se incheie in Numele

exemplare Prenumele

Semnatura

Delegat CTC-RADET:

Maistru: lnstalator sudor:

44

r

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICA (instalatii de utilizare gaze)

Nr Data _

Comisia 'intrunita pentru receptionarea lehnica a inslalaliei de utilizare a gazelor penlru imobilul din:

localitatea: Jude1jSeclor Str. Nr.

a constatat urrnatoarele:

_ Scrisoarea de aprobate a cotei .

_ lnstalatia a fost axecutata conform documenlaiiei tehniee cupnnse in

dosarul ~reliminar aprobat de DISTRIGAZ cu nr. din data corespunde

prevederilor ;;i se compune din puncte de ardere repartlzate astfel

_ Teava ingropata a fast izolata cu:

!'Ii strat de arm are din:

in straturi, cu strat protector din

_ Rezistenta !'Ii etan;;eitatea s-au verificat la presiunea de kgf/cmp limp

de ore. cu . "

La lerminarea probelor, robinetul de a fest sigilal in pozitia "INCHIS

de catre delegatul DISTRIGAZ.

Delegatul baneficiaruiui a luat la eunm;tin\a ca este interzis a se ur:nb1a la sigiliu, acest fapt fiind de natura a da nastere la accidente ~( se obhga a tt~e inchise toate robinetele instala\iilor de utilizare p;'ma la punerea el In

functiune de catre delegatul de resort al DISTRIGAZ. •

Ava~d in vedere ca la constructia instalatiei de utilizare au fost respeclate ~n intregime toate prevederile norm_ativului de distribuJie ;;i utilizare a 9azelor, In vigoare· lnstalatia SE DECLARA RECEPTIONATA

COMISIA' Nume . Prenume Semnatura

1. Delegat CTC- DISTRIGAZ:

2. Instalator autorizat: 3, Maistru:

4. Montor:

5. Beneficiar

45

INVESTITOR

(Anexa 1 din HG 27311994) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA

TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. Data _

privind lucrarea:

executata in eadrul contractului m, __ --''-----_ din data _--"- __ Incheiat inlre executant:

si investitor:

pentru lucrarile de:

1 Lucrarile au fast executate in baza autorizatiei nr.

eliberata de

la data cu valabililale pana la data de _

2. Comisia de recephe si-a desfasurat activitatea in

intervalul fiind formata din.

Numele Prenumele _

3. Au mal participat la recepUe:

Numele Prenumele __ -'- _

Calitatea _

4, Constatarile comisiei de receptis

. 4,1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezenlata au Hpsit sau sunt incomplete urmaloarele piese (Ohservatiile vor fi inscrise in anexa 1)

42. Urmatoarele cantilati de lucrari nu au fast executa!e: (Observatiile vor f Tnscrise in anexa 2)

4.3. Urmatoarele lucrari nu respects prevederile proiectului: (Observatiile vor fi Inscrise in anexa 3)

5. In urma constatarilor facute, comisia propune:

46

6. Comisia de receptie moliveaza propunerea facuta prin

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces-verbal continand .. file ~i anexe numerotate cu un

total de. file, a fosl ineheiat astazi la (locul)

in

exernplare.

COMISIA DE RECEPTIE PRESEDINTE

Numele Prenumele

Specialist

Semnatura

MEMBRI

Numele Prenumele

Specialist

Semnatura

47

INVESTITOR'

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. Data -r-

(Anexa 2 din HG 27311994)

privind lucrarea:

autorizata cu nr. . la data de catre

cu valabilitate pi1ma la data de .... de

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind

fermata din

Nr. crt. Numele ~i prenumele

2. Au mai participat la receptie:

NL crt, Numele si prenumele

Calitatea

3. in urma exarninarii lucrarii ~i a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcfier, comisia a constatat vrrnatoarele:

3.1 l.ucrarile pe specialitati au fast executa!e :;;i receononata conform listei anexe nr. 1

3.2. l.ucrarile au fost complete terminate ta data de

3.3, Observatiile facute de comisiei de receptie finala sunt prezentate in lista anexa 2:

3.4. Cartea tehnica a constructiei ~i fisa smtetica a obiectului AU FOST (NU AU FOST) completate.

3,5. tnstructtunile de exploatare :;;i urmarire a cornportaru in limp a obieclului SUNT (NU SUNT) in posesia utinzatorulut.

3,6, Constructia s-a (nu s-a) comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de, ,_ pana in prezent, respectiv pe 0 durata de ". luni, constatarile comisiei fiind prezentate in anexa nr. 3.

3,7. Valoarea lucranlor executate este de. . lei, conform listei anexe nr. 1.

4. in baza constatarilor tacute, comisia de receptie finala propune:

5. Comisia de receptie finals rnotiveaza propunerea tacuta prin:

6. Comisia de receptie finala recornanda urrnatoarele:

48

7. Pezentul proces-verbal, contina nd total de __ file, a fost incheiat astazl

file ~i '" anexe numerotate cu un la locul: '" in .... exemplare

COMISIA DE RECEPTIE:

PRE$EDINTE Numele ~i prenumele

Specialist

Sernnatura

MEMBRI.

Numele ~i prenumele

Specialist

Semnatura

49

INVESTITOR

PROCES VERBA (Anexa 3 din HG 27311994)

- l DE RECEPTIE LA

TERM1NAREA LUCRARILOR

( ,. Nr. Data

pentru conslrue!1I de locuin/e P P+1E . - . - -

'; , eu Inalflmea /a corms« de maximum 8 melri _

privind lucrarea: con. art, 40 dm HG 273/1994)

exeeutala in oadrul contractului nr

Incheial intre: . ---"-------- din data -_---'----_

si inlre:

penlru lucrarile de:

1, lucrarile au fost executate in baza aut . ti onza lei nr.

la data

eliberala de

- cu valabililale pana la data de

----

2, Ctomisia de reeeptie si-a desfasurat activilatea in

In ervalul -

Numele fimd formata din

- Prenumele

------

3, Au mai participatla receptie:

Numele

C J. :------- Prenumele

a itatea -------

4. Constatarile eomisiei de r tie.j

ecepue, In urma constatanlor facute, propune:

5, Comisia de receptrs recornanda urmatoarele:

16. Prezentul proces-verbal, con\inand fil

olal de ,. file, a fos! incheiat astazl ,_. I e ~i . '" anexe numerotate cu un ____ la (Iocul)

in exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

Investitor

Delegat al adminislraliei publice locale

INVESTITOR

(Anexa 4 din HG 27311994) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

CONSTRUCTIE MAXIM P + 1 E

Nr. Data _

(penlru construe!;; de tocuinte P, P+1E, eu inal!imea la comi$a de maximum 8 metri= cont. art, 40 din HG 273/1994)

privind lucrarea:

autcrizata cu nr. la data de .. , ... cu vala bilitale pima la data de .. de

catre:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .' - .. _ .... fiind

fermata din:

Numele :;;i prenumele

Denumirea unita1ii de care apartine

2 Au mai participat la receptie.

Numele si prenumele

Calitalea

3. in urma exarninar!i lucrarilor :;;i a documentelor, cornisia a constatai urmatoarele

4. Valoarea lucraraor este de

lei, conform listei anexe nr. 1.

5. in baza constatarilor tacute, comisia de receptie finala propune

6. Prezentul proces-verbal, con\inand..... file si __ anexe numerotate cu

un total de pagini a fost incheiat astazi la locul in

exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE FINALA:

Inveslitor (proprielar)

Nume Prenume

Semnatura

Delegat al administratiei locale

Nume Prenume

Sernnatura

VI. LEGISlATIE DE REFERINTA

• •

~ Lege pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Legea 453/18.07.2001 (MO 431/01.08.2001)

,j.> Lege privind calitatea Tn constructii nr 10/1995

)0- Ordin al MLPTL pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarn lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si cornpletarue ulterioare 1943/19.12.2001 (MO 231/08.04.2002)

~ Ordin al MF ~i MLPTL privind aprobarea structurii, contrnutului §i modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea §i prezentarea ofertei pentru achizitia publica de service 1013/873 din 06 2001.

>- Regulament de receplie a tucraruor de constructe §i

instalatii aferente acestora HG 273/1994 (Mq

193/28.07,1994)

~ Regulament de verificare ~i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructnlor - HG 925/1995

;.. Regulamentul privind conduce rea ~i asigurarea caliUi1ii in constructii (HG 766/1997);

;.. Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor (HG 766/1997);

>- Ghidul responsabilului cu urrnarirea in exploatare a constructiilor GE 035/1999

52