Sunteți pe pagina 1din 45

Universitatea “Dun rea de Jos” Gala i Facultatea de tiin e Economice Specializarea: “Finan e i B nci”

OPERA IUNILE

INSTITU IILOR

DE CREDIT

Teste gril

- Propuneri pentru examenul de licen 2010 –

Autoare:

Lect. dr. ANGELA MICU Lect. drd. RAMONA DUMITRIU

1.

În categoria opera iunilor pasive ale institu iilor de credit sunt cuprinse:

a.

emisiunea de ac iuni i titluri de participare;

b.

constituirea de rezerve din profitul ob inut;

c.

acceptarea depozitelor;

d.

a + b;

e.

a + b + c.

2.

Printre aspectele luate în considerare pentru autorizarea unei institu ii de credit se num r :

a.

nivelul minim al capitalului social;

b.

calificarea i experien a profesional a persoanelor numite în calitate de conduc tor sau

administrator;

c.

experien a profesional a ac ionarilor;

d.

a + b;

e.

a + b + c.

3.

În categoria opera iunilor active ale institu iilor de credit sunt cuprinse:

a.

finan ri primite de la alte institu ii de credit sau de la institu ii ale statului;

b.

credite acordate persoanelor fizice sau juridice;

c.

opera iuni de plasament;

d.

b + c;

e.

închirierea unor casete de siguran .

4.

Într-un sens larg, pe lâng b nci i institu ii emitente de moned electronic , pot fi incluse în

categoria institu iilor de credit:

a.

cooperativele de credit;

b.

comercian ii – persoane fizice;

c.

societ ile de asigur ri;

d.

c m tarii;

e.

a + d.

5.

Un credit de trezorerie constituie:

a. un împrumut acordat unei firme f r o destina ie prestabilit , fiind folosit de aceasta pentru a face fa unor diverse pl i care apar în activitatea curent ;

b. un împrumut care are la baz un angajament al unei institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru o anumit perioad de timp i în

condi ii prestabilite;

c. un credit acordat pentru construc ia, reabilitarea, consolidarea sau extinderea unui imobil asupra c ruia se instituie ipotec pentru garantarea împrumutului;

d. un credit acordat pentru finan area unor anumite opera iuni din activitatea debitorului;

e. un împrumut acordat unei firme de c tre o societate de servicii de investi ii financiare.

6. Printre motivele pentru care activitatea institu iilor de credit este supus unor reglement ri destul de stricte se num r :

a. faptul c institu iile de credit administreaz resurse financiare atrase, face ca, în cazul incapacit ii de plat , s fie afecta i deponen ii i investitorii;

b. faptul c prin opera iuni speculative o institu ie de credit care dispune de resurse financiare

semnificative poate destabiliza pie ele de capital;

d.

faptul c , prin supravegherea activit ii de creditare, autorit ile î i pot atinge unele din

obiectivele de atragere a clien ilor;

e.

a + b + d.

7.

Consiliul de Administra ie al unei institu ii de credit:

a.

conduce activitatea curent i este implicat în organizare;

b.

are rolul de a stabili direc iile generale ale politicii aferente;

c.

supervizeaz activitatea conduc torilor;

d.

a + c;

e.

b + c.

8.

Din perspectiva politicii monetare, rezervele minime obligatorii:

a.

presupun riscuri prea mari;

b.

stabilesc nivelul maxim al resurselor atrase pe care institu iile de credit le pot oferi ca

împrumuturi;

c.

a + b;

d.

constituie un instrument de influen are a crea iei monetare;

e.

b + d.

9.

Opera iunile din afara intermedierii financiare:

a.

sunt activit i care nu depind de activitatea de intermediere financiar ;

b.

nu au, de regul , o pondere mare în activit ile unei institu ii de credit i pot s cuprind

închirieri de casete de siguran , opera iuni comerciale autorizate de lege;

c. a + b;

d. reprezint activit ile pentru care trebuie pl tite sume substan iale;

e. pot fi delimitate în opera iuni desf urate în ar i pe plan interna ional.

10. Comisioanele aferente unui depozit sunt:

a. pl i ale unor servicii pe care depozitarul le face deponentului;

b. percepute pentru administrarea depozitului;

c. implicate de transferul banilor c tre alte conturi;

d. a + b + c;

e. sunt aplicate în scopul atragerii resurselor financiare.

11. Opera iunile de plasament constau în:

a. servicii oferite clien ilor din cadrul activit ilor de intermediere financiar ;

b. achizi ia de active financiare în scopul vânz rii cu un pre mai mare decât cel cu care au fost

cump rate;

c. activit i care nu depind de activitatea de intermediere financiar ;

d. a + b;

e. b + c.

12. Un cec trebuie s cuprind , conform reglement rilor în vigoare, urm toarele men iuni obligatorii:

a. denumirea de cec i numele trasului;

b. data, locul emiterii i locul efectu rii pl ii;

c. ordinul necondi ionat de a pl ti o anumit sum de bani;

d. a + b + c;

e. raportul dintre tr g tor i beneficiar.

13.

Reglement rile cu privire la secretul profesional:

a. sunt importante din financiare atrase;

b. vizeaz confiden ialitatea pe care administratorii i angaja ii trebuie s o p streze asupra opera iunilor clien ilor;

c. urm resc siguran a clien ilor i astfel buna desf urare a afacerilor;

d. b + c;

e. a + c.

perspectiva stabilirii responsabilit ii asupra administr rii resurselor

14. Riscurile asociate investi iilor în valori mobiliare i posibilit ile de utilizare a acestora ca mijloace de plat , intr în categoria:

a. solvabilit ii;

b. lichidit ii;

c. riscului valutar;

d. calit ii plasamentelor financiare;

e. calit ii creditelor acordate.

15. Opera iunea de leasing const în:

a. închirierea unui bun cu posibilitatea ulterioar de achizi ie;

b. încasarea unei crean e înainte de scaden ;

c. vânzarea unei crean e;

d. a + b;

e. a + c.

16. Moneda electronic este reprezentat de:

a. valuta tranzac ionat la casele de schimb;

b. rezervele minime obligatorii ale institu iilor de credit;

c. mijloacele de plat stocate pe suport electronic;

d. a + b;

e. b + c.

17. În România, o banc poate func iona sub forma juridic de:

a. societate cu r spundere limitat ;

b. societate pe ac iuni;

c. societate în comandit special ;

d. societate în nume colectiv;

e. a + b.

18. În cadrul opera iunilor institu iilor de credit dobânda pasiv este reprezentat de:

a. dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi unor persoane fizice sau juridice;

b. dobânda cu care institu ia de credit se împrumut pentru a ob ine fonduri;

c. diferen a negativ dintre dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi i dobânda cu care se împrumut ;

d. diferen a pozitiv dintre dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi i dobânda cu care se împrumut ;

e. costul derul rii opera iunilor de pl i de c tre institu ia de credit.

19. În categoria opera iunilor conexe intermedierii financiare pe care institu iile de credit le practic sunt incluse:

a. oferirea de informa ii clien ilor cu privire la situa ia depozitelor acestora;

b. oferirea de informa ii clien ilor cu privire la situa ia creditelor acestora;

c. închirierea unor casete de siguran ;

d. a + b;

e. a + c.

20. În general, pentru încadrarea unei entit i în categoria institu iilor de credit, în legisla ia unei

ri sunt folosite criterii care se refer la:

a. forma juridic ;

b. un nivel minim obligatoriu pentru capitalul social;

c. activit ile permise;

d. a + b + c;

e. indicatorii de performan .

21. Opera iunea de factoring const în:

a. închirierea unui bun cu posibilitatea ulterioar de achizi ie;

b. încasarea unei crean e înainte de scaden ;

c. vânzarea unei crean e;

d. a + b;

e. a + c.

22. În cadrul opera iunilor institu iilor de credit dobânda activ este reprezentat de:

a. dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi unor persoane fizice sau juridice;

b. dobânda cu care institu ia de credit se împrumut pentru a ob ine fonduri;

c. diferen a pozitiv dintre dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi i dobânda care

se împrumut ;

d. diferen a negativ dintre dobânda cu care institu ia de credit ofer împrumuturi i dobânda cu

care se împrumut ;

e. costul interven iei pe pia a interbancar .

23. Opera iunea de scontare const în:

a. închirierea unui bun cu posibilitatea ulterioar de achizi ie;

b. încasarea unei crean e înainte de scaden ;

c. vânzarea unei crean e;

d. încasarea unui cupon în perioada prev zut în contract;

e. cump rarea unui efect de comer .

24. Pentru ca o intermediere financiar s fie profitabil este necesar ca:

a. dobânda activ s o dep easc pe cea pasiv ;

b. dobânda pasiv s o dep easc pe cea activ ;

c. volumul creditelor s fie mai mare decât volumul depozitelor;

d. volumul depozitelor s fie mai mare decât volumul creditelor;

e. nivelul comisioanelor s fie ridicat.

25. În domeniul institu iilor de credit riscul de sistem const în:

a. posibilitatea ca una din institu iile de credit s nu poat face fa pl ilor;

b. probabilitatea ca una din institu iile de credit s dea faliment;

posibilitatea ca dificult ile unei institu ii de credit s pun în pericol i alte institu ii de credit legate de aceasta;

c.

d. a + b;

e. b + c.

26. În categoria opera iunilor din afara intermedierii financiare pe care institu iile de credit le practic este inclus :

a. oferirea de informa ii clien ilor cu privire la situa ia depozitelor acestora;

b. oferirea de informa ii clien ilor cu privire la situa ia creditelor acestora;

c. închirierea unor casete de siguran ;

d. acordarea de credite;

e. atragerea depozitelor.

27. Ca element tehnic al unui credit, suma datorat :

a. este compus din ratele pe care debitorul urmeaz s le pl teasc institu iei de credit;

b. reprezint crean a pe care creditorul o are la un moment dat asupra debitorului;

c. constituie totalitatea comisioanelor pe care debitorul urmeaz s le pl teasc institu iei de credit; d. este important pentru îndeplinirea obiectivelor b ncii centrale cu privire la stabilitatea

monetar , aceasta fiind nevoit s intervin , prin diferite mijloace, asupra opera iunilor de creditare;

e. are adeseori un rol major în cadrul sistemelor de pl i organizate între institu iile de credit.

28. O linie de credit constituie:

a. un împrumut acordat unei firme f r o destina ie prestabilit , fiind folosit de aceasta pentru a face fa unor diverse pl i care apar în activitatea curent ;

b. un împrumut care are la baz un angajament al unei institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru o anumit perioad de timp i în

condi ii prestabilite;

c. un credit acordat pentru construc ia, reabilitarea, consolidarea sau extinderea unui imobil asupra c ruia se instituie ipotec pentru garantarea împrumutului;

d. un credit acordat pentru finan area unor anumite opera iuni din activitatea debitorului;

e. un raport între nivelul resurselor colectate de o institu ie de credit i nivelul unor sume (rezerve) pe care aceasta trebuie s le men in în conturi deschise la banca central .

29. Ca element tehnic al unui depozit, suma depus reprezint :

a. crean a pe care deponentul o are la un moment dat asupra depozitarului;

b. dobânzile pe care depozitarul le datoreaz deponentului;

c. dobânzile i comisioanele pe care depozitarul le datoreaz deponentului;

d. b + c;

e. a + b.

30. Ca element tehnic al unui credit, perioada de gra ie constituie:

a. perioada de timp în cadrul c reia întreaga sum împrumutat este pus la dispozi ia debitorului în una sau mai multe tran e;

b. perioada de timp în cursul c reia trebuie pl tit suma împrumutat ;

c. perioada de timp în cadrul c reia debitorul nu ramburseaz suma împrumutat , pl tind în

schimb dobânzile, comisioanele i celelalte costuri ale creditului;

d. un element relevant în atragerea resurselor institu iilor de credit;

e. un aspect favorabil în alegerea variantei optime de economisire.

31.

Un credit ipotecar constituie:

a. un împrumut acordat unei firme f r o destina ie prestabilit , fiind folosit de aceasta pentru a face fa unor diverse pl i care apar în activitatea curent ;

b. un împrumut care are la baz un angajament al unei institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru o anumit perioad de timp i în condi ii prestabilite;

c. un credit acordat pentru construc ia, reabilitarea, consolidarea sau extinderea unui imobil asupra c ruia se instituie ipotec pentru garantarea împrumutului;

d. un credit acordat pentru finan area unor anumite opera iuni din activitatea debitorului;

e. un împrumut condi ionat de tranzac ii cu ac iuni ale institu iei de credit sau de acceptarea de

c tre clien i a unor servicii care nu au leg tur cu activitatea de creditare.

32. Autorizarea unei institu ii de credit poate fi retras atunci când:

a. s-a pronun at o hot râre cu privire la falimentul institu iei de credit;

b. ac ionarii institu iei de credit au decis dizolvarea i lichidarea acesteia;

c. exist o cerere în acest sens din partea institu iilor de credit concurente;

d. a + b + c;

e. a + b.

33. Un cont curent este:

a. un depozit la vedere prin intermediul c ruia o persoan fizic sau juridic poate încasa diferite sume de bani sau poate face pl i limitate de suma depus ;

b. un depozit la termen care îmbrac forma unui înscris emis de institu ia de credit;

c. un împrumut bazat pe un angajament al unei institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru o anumit perioad de timp i în condi ii prestabilite;

d. a + b;

e. b + c.

34. Garan ia personal asociat unui credit presupune:

a. garantarea creditului, f r deposedarea debitorului, printr-un bun imobil;

b. garantarea creditului, cu sau f r deposedarea debitorului, printr-un bun mobil;

c. plata obliga iilor financiare ale debitorului, atunci când acesta este incapabil s le onoreze, de c tre una sau mai multe persoane care s-au angajat în acest sens;

d. a + b + c;

e. a + b.

35. Ca element tehnic al unui credit, perioada de tragere constituie:

a. perioada de timp în cadrul c reia întreaga sum împrumutat este pus la dispozi ia debitorului

în una sau mai multe tran e;

b. perioada de timp în cursul c reia trebuie pl tit suma împrumutat ;

c. perioada de timp în cadrul c reia debitorul nu ramburseaz suma împrumutat , pl tind în schimb dobânzile, comisioanele i celelalte costuri ale creditului;

d. a + b;

e. b + c.

36. Scaden ele intermediare ale unui credit reprezint :

a. momentele de timp la care devin exigibile ratele creditului, cu excep ia ultimei dintre acestea;

b. momentele de timp la care devin exigibile dobânzile creditului;

c. scaden e ale comisioanelor aferente creditului;

d. momentele de timp la care deponentul poate încasa dobânzile aferente depozitului;

e. scaden e ale dobânzilor încasate odat cu lichidarea depozitului.

37. Conform reglement rilor, conduc torii i administratorii unei institu ii de credit se g sesc în

situa ia / situa iile unor conflicte de interese atunci când:

a. sunt parte, ca persoane fizice, a unei tranzac ii cu institu ia de credit;

b. au un interes material sau o rela ie material cu o persoan care este parte dintr-o tranzac ie cu

institu ia de credit;

c. pot prelua r spunderea material i accept cardurile ca mijloc de plat , în cadrul unui sistem de prevenire i divizare a riscului, în termenele i condi iile obliga iilor reciproce;

d. a + b;

e. a + c.

38. Printre serviciile aferente unui credit pentru care debitorul poate fi obligat s pl teasc diferite

comisioane se num r :

a. deschiderea i administrarea unui cont;

b. pl i prin viramente;

c. verificarea de c tre banc a cererii de emitere a cardului i a celei pentru deschiderea unui cont;

d. a + b;

e. b + c.

39. Ca element tehnic al unui credit, perioada de rambursare constituie:

a. perioada de timp în cadrul c reia întreaga sum împrumutat este pus la dispozi ia debitorului

în una sau mai multe tran e;

b. perioada de timp în cursul c reia trebuie pl tit suma împrumutat ;

c. perioada de timp în cadrul c reia debitorul nu ramburseaz suma împrumutat , pl tind în

schimb dobânzile, comisioanele i celelalte costuri ale creditului;

d. un factor important în atragerea resurselor institu iilor de credit;

e. un aspect pozitiv care influen eaz alegerea variantei optime de economisire.

40. Ipoteca asociat unui credit presupune:

a. garantarea creditului, f r deposedarea debitorului, printr-un bun imobil;

b. garantarea creditului, cu sau f r deposedarea debitorului, printr-un bun mobil;

c. plata obliga iilor financiare ale debitorului, atunci când acesta este incapabil s le onoreze, de c tre una sau mai multe persoane care s-au angajat în acest sens;

d. constituirea unor rezerve pentru a împiedica institu iile de credit s î i asume riscuri prea mari;

e. crearea unor garan ii pentru a oferi unei institu ii de credit instrumente de influen are a masei

monetare.

41. Solvabilitatea unei întreprinderi este reprezentat de:

a. riscul ca debitorii s nu î i onoreze obliga iile financiare;

b. capacitatea firmei de a face fa , cu ajutorul resurselor de care dispune, obliga iilor financiare

scadente într-o anumit perioad de timp;

c. diferen a dintre datoriile i resursele proprii;

d. raportul dintre crean e i datorii pe termen scurt;

e. diferen a dintre activele i pasivele totale.

42.

Reglement rile cu privire la secretul profesional din activitatea unei institu ii de credit vizeaz :

a. confiden ialitatea pe care administratorii i angaja ii institu iei de credit trebuie s o p streze

asupra opera iunilor i conturilor unui client;

b. confiden ialitatea pe care un client este obligat s o p streze fa de opera iunile institu iei de

credit;

c. obliga iile ac ionarilor institu iei de credit de a p stra confiden ialitatea asupra opera iunilor i conturilor unui client;

d. a + b;

e. b + c.

43. Un credit cu destina ie special constituie:

a. un împrumut acordat unei firme f r o destina ie prestabilit , fiind folosit de aceasta pentru a face fa unor diverse pl i care apar în activitatea curent ;

b. un împrumut care are la baz un angajament al unei institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru o anumit perioad de timp i în condi ii prestabilite;

c. un credit acordat pentru construc ia, reabilitarea, consolidarea sau extinderea unui imobil asupra c ruia se instituie ipotec pentru garantarea împrumutului;

d. un credit acordat pentru finan area unor anumite opera iuni din activitatea debitorului;

e. un împrumut care are la baz obliga ia unei b nci de a pune la dispozi ia debitorului fonduri

b ne ti, pentru o perioad lung de timp i în condi ii speciale.

44. Printre scopurile pentru care sunt instituite reglement rile cu privire la rezervele minime obligatorii i plafoanele de credit se afl :

a. împiedicarea institu iilor de credit de a- i asuma riscuri prea mari;

b. stimularea crea iei monetare;

c. remunerarea cu o dobând stabilit prin lege de c tre banca central ;

d. situarea sub nivelul prev zut conduce la perceperea unor dobânzi penalizatoare de banca central ;

e. permisiunea b ncii centrale de a folosi rezervele institu iilor de credit pentru a face fa obliga iilor financiare în cazul unor dificult i.

45. Gajul asociat unui credit presupune:

a. garantarea creditului, f r deposedarea debitorului, printr-un bun imobil;

b. garantarea creditului, cu sau f r deposedarea debitorului, printr-un bun mobil;

c. plata obliga iilor financiare ale debitorului, atunci când acesta este incapabil s le onoreze, de c tre una sau mai multe persoane care s-au angajat în acest sens;

d. a + c;

e. b + c.

46. Certificatele de depozit sunt:

a. depozite la vedere prin intermediul c ruia o persoan fizic sau juridic poate încasa diferite sume de bani sau poate face pl i limitate de suma depus ;

b. depozite la termen care îmbrac forma unor înscrisuri emise de institu ia de credit;

c. împrumuturi bazate pe angajamente ale unor institu ii de credit de a pune la dispozi ia

debitorului fonduri b ne ti, în limita unui nivel convenit, pentru anumite perioade de timp i în

condi ii prestabilite;

d. a + b;

47. Acreditivul documentar neconfirmat const în:

a. acreditivul ce poate fi în orice moment modificat sau anulat, f r nicio notificare a beneficiarului;

b. acreditivul documentar în care, la angajamentul irevocabil al b ncii emitente, se adaug

angajamentul unei b nci confirmatoare;

c. acreditivul documentar transmis beneficiarului f r niciun angajament sau responsabilitate din partea b ncii avizatoare, în afar de autentificarea semn turilor b ncii emitente;

d. prelucrarea în vederea realiz rii transferului – credit, datele fiind men ionate pe instrumentul de

plat i fiind preluate în sistemul informatic de c tre persoana care gestioneaz contul pl titorului;

e. modalitatea de plat care include informa ii validate de c tre persoanele desemnate din cadrul compartimentului decont ri intra i interbancare.

48. Biletul la ordin nu cuprinde în mod explicit men iunea:

a. promisiunea necondi ionat de a pl ti o sum determinat ;

b. numele beneficiarului;

c. denumirea de bilet la ordin;

d. raportul dintre beneficiar i subscriitor;

e. data emiterii.

49. Pentru ca “Dispozi ia de transfer” s îndeplineasc toate condi iile de form i de fond, trebuie

s con in urm toarele:

a. denumirea unit ii bancare ini iatoare;

b. contractul / factura, precum i celelalte documente la care se refer plata, în cazul persoanelor

juridice;

c. adresa, num rul de cont al beneficiarului;

d. a + b + c;

e. ordinul condi ionat de a pl ti o anumit sum de bani exprimat în moned na ional .

50. Recep ia unui ordin de plat este procedura prin care:

a. o institu ie bancar recunoa te c a primit spre autentificare, acceptare i executare ordinul de plat ;

b. o institu ie bancar recunoa te persoanele pe care emitentul ordinului de plat le-a autorizat s

semneze;

c. o institu ie bancar recunoa te obliga ia de plat ;

d. clientul prezint b ncii ordinul de plat pe suport hârtie primite de la banc , cu excep ia cazului

în care sunt utilizatori ai mecanismelor electronice, completate cu toate men iunile necesare

efectu rii transferului;

e. sunt emise instruc iuni de plat doar dac exist disponibil suficient în cont.

51. Tr g torul unui cec este:

a. persoana care emite cecul;

b. persoana care pl te te suma corespunz toare;

c. persoana care accept cecul;

d. a + b;

e. b + c.

52. Cecul certificat reprezint :

a. un cec pentru care tr g torul poate condi iona plata de identitatea dintre semn tura persoanei care a primit cecul i semn tura persoanei care încaseaz respectivul cec la prezentare;

b. un titlu de credit la ordin, emis de c tre o societate bancar asupra unit ilor sale teritoriale sau

asupra altei societ i bancare;

c. cecul pe care o societate bancar , aflat în pozi ia de tras, confirm , înaintea remiterii cecului

c tre beneficiar, existen a fondurilor necesare efectu rii pl ii ordonate prin respectivul instrument de plat ;

d. un efect de comer transmis pentru încasare pe circuit intrabancar dac tr g torul are cont

deschis la o alt unitate bancar teritorial a aceleia i societ i bancare;

e. un titlu de credit la ordin remis dup barare c tre beneficiar, pe circuit interbancar, dac tr g torul are cont deschis la o societate bancar diferit de cea a emitentului.

53. Executarea ordinelor de plat recep ionate, autentificate i acceptate este procedura prin care:

a. unitatea bancar ini iatoare debiteaz contul pl titorului i remite ordinele de plat pe suport hârtie, în scopul transferului fondurilor b ne ti la beneficiar;

b. unitatea bancar ini iatoare debiteaz contul beneficiarului i remite ordinele de plat pe suport

hârtie, în scopul transferului fondurilor b ne ti;

c. debitorul execut ordinul de plat în termenul prev zut de reglement rile în vigoare;

d. transmiterea pl ii de la cump r tor la vânz tor se realizeaz doar dup ce cump r torul este

anun at de c tre banca sa în leg tur cu sosirea documentelor care atest expedierea m rfurilor

c tre vânz tor;

e. sunt prevenite pl ile neautorizate, constând în procedura de recunoa tere de c tre banc a

persoanelor pe care emitentul ordinului de plat le-a autorizat s semneze, prin confruntarea, în cazul ordinului de plat pe suport hârtie, a semn turilor (inclusiv a amprentei tampilei, în cazul persoanelor juridice) aplicate pe ordinul de plat .

54. Acreditivul documentar confirmat este:

a. acreditivul ce poate fi în orice moment modificat sau anulat, f r nicio notificare a beneficiarului;

b. acreditivul documentar în care, la angajamentul irevocabil al b ncii emitente, se adaug

angajamentul unei b nci confirmatoare;

c. acreditivul documentar transmis beneficiarului f r niciun angajament sau responsabilitate din partea b ncii avizatoare, în afar de autentificarea semn turilor b ncii emitente;

d. modalitatea de plat care include informa ii validate de c tre persoanele desemnate din cadrul

compartimentului decont ri intra i interbancare;

e. prelucrarea în vederea realiz rii transferului – credit, datele fiind men ionate pe instrumentul de

plat i fiind preluate în sistemul informatic de c tre persoana care gestioneaz contul pl titorului.

55. Clauza "nu la ordin" înscris pe un cec semnific faptul c :

a. poate fi transmis prin gir;

b. urmeaz sa fie pl tit fie persoanei desemnate ca beneficiar, fie purt torului instrumentului;

c. nu poate fi transmis prin gir;

d. în momentul emiterii, nu indic expres beneficiarul sau poart men iunea "la purt tor", urmând

a fi pl tit persoanei desemnate ca beneficiar sau purt torului instrumentului;

e. poate fi transmis prin simpla remitere a titlului de la un purt tor la altul.

56. Debit cardurile permit posesorilor:

a. plata bunurilor i serviciilor achizi ionate;

b. retrageri de numerar din ATM-uri sau de la ghi eele b ncii dintr-un credit nelimitat acordat pe

numele s u;

c. împrumuturi prin linie de credit;

d. luarea de m suri pentru ocrotirea interesului public i asigurarea unei concuren e loiale;

e. ap rarea bunei reputa ii a m rcilor, pentru men inerea unui climat de afaceri favorabil comer ului efectuat de b nci cu servicii de pl i cu carduri.

57. Subscriitorul unui bilet la ordin este persoana care:

a. are calitatea de creditor;

b. are calitatea de debitor;

c. se oblig în mod necondi ionat s pl teasc la scaden suma înscris pe titlu;

d. b + c;

e. a + c.

58. Creditul ipotecar:

a. este acordat persoanelor fizice care doresc s achizi ioneze o locuin pe care o ofer drept garan ie a împrumutului;

b. are ca destina ie cump rarea de c tre debitor a unor diverse bunuri (aparatur electronic ,

mobilier, autoturisme);

c. este un împrumut pus la dispozi ia persoanelor fizice f r o destina ie precis ;

d. este un credit acordat persoanelor pentru nevoi speciale;

e. este acordat f r garan ii persoanelor care doresc s construiasc o locuin .

59. Printre aspectele care compun obiectul reglement rilor se num r :

a. autorizarea institu iilor de credit;

b. nivelul maxim al capitalului propriu;

c. secretul profesional;

d. a + c;

e. b + c.

60. Reglement rile cu privire la rezervele minime obligatorii i plafoanele de credit:

a. sunt importante din perspectiva stabilirii responsabilit ilor asupra administr rii resurselor financiare atrase;

b. se refer la riscurile asociate investi iilor în valori mobiliare precum i la posibilit ile de

utilizare a acestora ca mijloace de plat ;

c. sunt instituite atât pentru a împiedica institu iile de credit s î i asume riscuri prea mari cât i pentru a oferi B ncii Centrale un instrument de influen are a masei monetare;

d. sunt emise de Banca Central careia i se acord prin lege dreptul de a reglementa, autoriza i

supraveghea activitatea institu iilor de credit;

e. au un rol major în cadrul sistemelor de pl i organizate între institu iile de credit.

61. La alegerea monedei de economisire în valut trebuie luate în calcul:

a. strategia institu iei de credit din perioada implicat ;

b. cursul de schimb din momentul constituirii;

c. rata dobânzii în lei i a valutelor respective;

d. b + c;

e. a + b.

62. Garan iile reprezint :

a. surse de rambursare alternative la care se poate apela atunci când anumi i debitori nu î i pot onora obliga iile;

b. crean a pe care o institu ie de credit o are la un moment dat asupra unui debitor;

c. sumele de bani pe care debitorul trebuie s le achite pentru a ob ine suma împrumutat ;

d. valori corelate cu anumite servicii conexe împrumuturilor primite;

e. sume pe care debitorul trebuie s le pl teasc pentru servicii aferente creditului primit (deschiderea i administrarea unui cont, pl i prin viramente, eliberarea de numerar, furnizarea de informa ii despre cont).

63. Anuitatea reprezint :

a. totalul pl ilor pe care debitorul trebuie s le realizeze în cazul creditului într-o anumit perioad de timp;

b. un termen de rambursare;

c. o amânare la plata ratelor unui credit;

d. rambursarea realizat prin valorificarea unor bunuri ale debitorului în cazul în care acesta nu î i

poate onora obliga iile financiare;

e. obliga ia beneficiarului de a recurge la serviciul unei societ i bancare, printr-o unitate bancar apar inând acesteia, care s primeasc plata în locul s u.

64. Obliga ii ale emitentului de carduri bancare sunt:

a. eliberarea, preschimbarea i reînnoirea unui card la ini iativa persoanei care solicit i motiveaz în scris solicitarea;

b. punerea, f r returnare, la dispozi ia utilizatorului unei copii dup eviden , la prima cerere i

f r amânare;

c. stabilirea procedurilor de notificare a îndeplinirii, rezilierii sau modific rii obliga iilor asumate;

d. a + b;

e. a + c.

65. Riscul valutar se refer la:

a. posibilitatea ca varia ia cursului valutar s afecteze rezultatul opera iunilor;

b. probabilitatea ca sc derea cursului valutar s duc la îmbog irea subit a uneia din p r ile

participante la tranzac ioare;

c.

pericolul existen ei unei stabilit i a ratelor de schimb;

d.

a + c;

e. b + c.

66. Scaden a pentru lichidare este:

a. perioada de timp în care deponentul î i men ine suma depus în conturile depozitarului;

b. momentul de timp în care deponentul î i poate retrage întreaga sum depus ;

c. principala remunera ie pe care deponentul o prime te pentru resursele financiare pe care le ofer

depozitarului;

d. perioada în care deponentul poate încasa dobânzile aferente depozitului;

e. momentul în care în func ie de prevederile contractului, dobânda poate fi capitalizat sau poate fi transferat într-un depozit la vedere.

67. În func ie de gradul de securitate se întâlnesc urm toarele tipuri de carduri:

a. carduri cu band magnetic ;

b. carduri emise de b nci i carduri emise de societ i nonbancare;

d.

a + c;

e. b + c.

68. Dobânda anual aferent creditelor / depozitelor:

a. este calculat pe baza fondurilor depuse;

b. variaz în func ie de perioada i tipul de moned , rata dobânzii fiind anun at de banc ;

c. este determinat prin aplicarea ratei dobânzii la suma rezultat din capitalul ini ial depus i dobânda ob inut în perioada anterioar ;

d. este stabilit periodic în raport cu diverse elemente;

e. a + c.

69. Prin lege, institu iilor de credit le sunt impuse restric ii în diferite domenii de activitate, dintre

care pot fi precizate urm toarele:

a. comercializarea bunurilor mobile sau imobile;

b. oferirea de împrumuturi condi ionate de tranzac ii cu ac iuni ale institu iilor de credit;

c. opera iuni speculative în nume propriu cu valori mobiliare;

d. men inerea autoriza iei care pericliteaz interesele deponen ilor i ale altor creditori;

e. a + b + c.

70. Rezervele minime obligatorii limiteaz riscurile institu iilor de credit prin faptul c :

a. nu vor putea oferi drept credite toate sumele colectate prin depozite;

b. sunt instituite pentru a asigura sumele necesare;

c. sunt controlate conturile institu iilor de credit;

d. a + b;

e. b + c.

71. În circuitul ordinului de plat sunt implicate urm toarele p r i:

a. ordonatorul, care ini iaz opera iunea, stabile te condi ia de plat , constituie sursa de fonduri

necesare, pl te te i are capacitatea de a revoca plata înainte de execu ie;

b. banca ordonatoare, cea care d dispozi ia pentru efectuarea pl ii i la care se formeaz sursa de

fonduri;

c. tr g torul, care, pe baza disponibilului constituit la o societate bancar , d ordin necondi ionat acesteia, care se afl în pozi ie de tras, s pl teasc la prezentare o sum determinat unei ter e persoane sau însu i tr g torului emitent aflat în pozi ie de beneficiar;

d. a + b;

e. b + c.

72. În func ie de momentul efectu rii pl ii, în raport cu momentul livr rii m rfii sau prest rii

serviciului exist :

a. ordin de plat necondi ionat, care se comport ca i cecul f r nicio explica ie privind scopul pl ii;

b. ordin de plat în avans, atunci când ordinul de plat este achitat înainte de livrare sau de

efectuarea serviciului, reprezentând acordarea de c tre cump r tor a unui credit furnizorului, care poate presupune existen a unor dobânzi pentru perioada de acordare a avansului, iar dac dobânzile nu sunt solicitate, ele sunt incluse în pre ul de cump rare;

d.

ordin de plat confirmat, în care o societate bancar , aflat în pozi ia de tras, confirm , înaintea

remiterii cecului c tre beneficiar, existen a fondurilor necesare efectu rii pl ii ordonate prin respectivul instrument de plat ;

e. ordin de plat garantat, în care certificarea poate fi solicitat societ ii bancare de c tre

tr g torul emitent sau de un posesor ulterior în calitate de beneficiar, înainte de a-l da la plat .

73. Distribuitorul automat de numerar reprezint :

a. dispozitivul electromecanic ce permite unui utilizator de card accesul i d dreptul unui de in tor s retrag numerar disponibil din contul s u;

b. dispozitivul electromecanic care permite utilizatorului de card accesul i d dreptul unui

de in tor s retrag disponibil din contul s u sub forma numerarului;

c. dispozitivul electromecanic care permite accesul la diferite servicii de informare asupra situa iei unor conturi;

d. dispozitivul electromecanic care permite accesul la diferite servicii de informare asupra

transferurilor de fonduri;

e. dispozitivul electromecanic care permite accesul la diferite servicii de informare asupra accept rii de depozite.

74. In func ie de sursa de acoperire exist :

a. carduri cu band magnetic ;

b. credit carduri;

c. debit carduri;

d. a + b;

e. b + c.

75. Contractele încheiate între participan ii la opera iunile pe baz de carduri cuprind clauze referitoare la:

a. condi iile / termenii de acceptare;

b. drepturile i obliga iile p r ilor contractante;

c. listele cuprinzând cardurile interzise la acceptare;

d. a + b;

e. a + c.

76. Depozitul cu dobând cresc toare odat cu prelungirea perioadei ini iale de constituire:

a. indiferent de perioad , poate fi retras o parte din suma depus înainte de scaden a depozitului;

b. nu oblig la termene lungi i poate fi primit o dobând mai mare dac sunt p strate economiile

depuse pentru mai multe perioade;

c. la anumite intervale de timp (de exemplu lunar) poate fi încasat dobânda acumulat ;

d. a + c;

e. dobânda este dat de diferen a dintre suma ini ial i valoarea ulterioar , care poate fi încasat la

scaden a de lichidare.

77. Obliga ii ale comerciantului care accept cardul ca mijloc de plat sunt:

a. eliberarea, preschimbarea i reînnoirea unui card la ini iativa oric rei persoane care solicit

acest lucru;

b. realizarea unei eviden e i cel pu in a unei copii sub forma chitan ei, facturii, pe baza c reia

utilizatorul, prin semnare imediat , s poat recunoa te ulterior transferul propriet ii asupra

bunurilor i/sau serviciilor;

punerea, f r returnare, la dispozi ia utilizatorului unei copii dup eviden , la prima cerere i f r amânare;

c.

d. b + c;

e. a + b.

78. Conduc torii institu iilor de credit sunt persoane care:

a. sunt împuternicite s coordoneze activitatea curent ;

b. asigur o gestiune onest a capitalurilor;

c. stabilesc direc iile generale ale politicii aferente;

d. preg tesc subiectele discutate la adun rile generale;

e. ofer posibilitatea unor autorit i de a ob ine de la institu iile de credit informa ii de natura

secretului profesional.

79. Comisionul reprezint :

a. o condi ie de existen a b ncilor;

b. suma pe care un debitor trebuie s o pl teasc pentru un anumit serviciu conex împrumutului

primit;

c. modalitatea de asigurare a gestiunii oneste a fondurilor;

d. costul utilizarii de c tre debitor a unei sume pentru o anumit perioad de timp în care au loc

transferuri în mai multe tran e;

e. o condi ie a capitaliz rii, respective a ad ug rii valorii la capitalul împrumutat ini ial.

80. Dup sursa de acoperire se deosebesc urm toarele tipuri de carduri:

a. cardurile cu microprocesor încorporat;

b. debit cardurile;

c. cardurile cu band magnetic ;

d. cardurile emise de societ i nebancare;

e. tip smart.

81. De in torul (posesorul) cardului este:

a. o persoan fizic sau juridic pe numele c reia este emis cardul în termenii i în condi iile obliga iilor reciproce cu emitentul;

b. o persoan juridic sau un automat programabil care poate prelua r spunderea material i care

accept cardurile ca mijloc de plat ;

c. o persoan juridic care trebuie s afi eze într-un loc vizibil cardurile;

d. o persoan care emite carduri;

e. o persoan fizic care analizeaz opera iunile i întocme te referate în care prezint aspectele

esen iale.

82. Pentru ca activitatea unei institu ii de credit s fie rentabil , diferen a dintre dobânda pasiv i

dobânda activ trebuie s fie:

a. pozitiv ;

b. negativ ;

c. egal cu zero;

d. a + c;

e. b + c.

83. Rata dobânzii, determinat în cadrul opera iunilor de creditare, poate influen a:

a. investi iile;

b. pre urile activelor financiare;

c. volumul cardurilor emise i acceptate;

d. a + b;

e. a + c.

84. Între institu iile de credit exist rela ii de:

a. colaborare i concuren ;

b. subordonare i executare;

c. intercondi ionare i reciprocitate;

d. interac iune i subordonare;

e. dependen i executare.

85. Autorizarea unei institu ii de credit poate fi retras atunci când:

a. nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza emiterii autoriza iei;

b. exist o cerere în acest sens din partea institu iilor de credit concurente;

c. autorit ile apreciaz c men inerea autoriza iei pericliteaz interesele deponen ilor i ale altor creditori;

d. a + c;

e. a + b + c.

86. În func ie de natura pl ii se deosebesc urm toarele tipuri de ordine de plat :

a. ordin de plat necondi ionat;

b. ordin de plat condi ionat;

c. ordin de plat dup livrare;

d. a + b;

e. b + c.

87. Recep ia este procedura prin care o institu ie bancar :

a. previne pl ile neautorizate;

b. recunoa te valabilitatea ordinului de plat ;

c. se oblig s transfere fondurile b ne ti, în urma verific rii existen ei disponibilului în contul pl titorului cel pu in la nivelul ordinului de plat acceptat;

d. recunoa te c a primit spre autentificare, acceptare i executare un ordin de plat ;

e. sunt recunoscute de c tre banc persoanele pe care emitentul ordinului de plat le-a autorizat s

semneze.

88. În func ie de gradul de securitate exist :

a. carduri cu microprocesor încorporat;

b. carduri emise de b nci;

c. debit carduri;

d. carduri emise de societ i nebancare;

e. credit carduri.

89. Linia de credit revolving se refer la:

a. posibilitatea ca dup rambursarea unui credit s fie acordate alte credite noi;

b. probabilitatea ca suma împrumutat s fie transferat în tran e egale;

c. transferul într-o singur tran a întregii sume împrumutate;

d. repartizarea pentru o perioad de timp foarte mare a efortului financiar considerabil implicat de

cump rarea sau construirea unei locuin e;

e. plata monitorizat a ratelor, dobânzilor i comisioanelor.

90. În cererea de credit pot fi înscrise:

a. date de identificare ale solicitantului de împrumut: denumire, sediu, num r de înmatriculare la Registrul Comer ului, codul fiscal;

b. condi ii solicitate pentru credit: suma împrumutat , durata creditului;

c. valori din documentele centralizatoare ale contabilit ii financiare: bilan uri contabile, conturi de profit i pierdere, balan e de verificare;

d. a + b;

e. b + c.

91. Printre documentele solicitate pentru acreditivul documentar se g sesc:

a. un document în care este precizat locul pred rii m rfii beneficiarului;

b. documentele de transport;

c. factura;

d. a + b;

e. b + c.

92. Ree alonarea unui credit:

a. este o m sur aplicat atunci când debitorul întâmpin dificult i, considerate temporare i

surmontabile, privind îndeplinirea obliga iilor financiare;

b. implic riscuri majore de finan are a opera iunilor specifice din activitatea debitorului;

c. este indicat atunci când se consider c debitorul nu va putea dep i dificult ile pe care le are în îndeplinirea obliga iilor financiare;

d. a + b;

e. b + c.

93. Dup natura pl ii exist :

a. ordin de plat în avans;

b. ordin de plat necondi ionat;

c. ordin de plat condi ionat;

d. a + b;

e. b + c.

94. Credit cardurile:

a. permit posesorilor plata bunurilor i serviciilor achizi ionate precum i retrageri de numerar din

ATM-uri sau de la ghi eele b ncii dintr-un credit acordat pe numele s u;

b. permit posesorilor plata bunurilor i serviciilor precum i retrageri de numerar din ATM-uri sau

de la ghi eele b ncii în limita sumelor din cont;

c. permit ob inerea unor împrumuturi prin linie de credit în limita unui plafon prestabilit;

d. a + b;

e. a + c.

95. P r ile implicate în mecanismul unui incasso documentar sunt:

a. ordonatorul i banca remitent ;

b. institu ia financiar nonbancar i posesorul;

c. trasul i banca notificatoare;

d. a + c;

96. Depozitul reprezint :

a. o crean pentru deponent;

b. o datorie pentru depozitar;

c. o datorie pentru deponent;

d. a + b;

e. a + c.

97. Biletul la ordin este:

a. un instrument de plat i un titlu de credit prin care o persoan numit subscriitor (emitent), în calitate de debitor, se oblig s pl teasc unei persoane numite beneficiar, care are calitatea de creditor, o sum fix la un anumit termen sau la prezentare;

b. un titlu de credit care pune în leg tur trei persoane, titlul fiind creat de c tre tr g tor, în calitate

de creditor, care d ordin unui debitor numit tras s pl teasc o sum stabilit unei ter e persoane,

numit beneficiar;

c. un instrument de plat , inclusiv un titlu de credit, care pune în leg tur trei persoane, fiind emis

de tr g tor care, pe baza disponibilului constituit la o societate bancar , d ordin necondi ionat acesteia, aflat în pozi ie de tras, s pl teasc la prezentare o sum determinat unei ter e persoane

sau însu i tr g torului aflat în pozi ie de beneficiar;

d. un titlu de credit care pune în leg tur dou persoane, fiind creat de c tre tr g tor, în calitate de

creditor, care d ordin unui debitor numit tras s îi pl teasc o sum stabilit ;

e. un instrument de plat , inclusiv un titlu de credit, care pune în leg tur trei persoane, dintre care un emitent, pe baza disponibilului constituit la o societate bancar , d ordin necondi ionat unui tras s pl teasc la prezentare o sum determinat .

98. Principalele etape ale implement rii sistemului S.W.I.F.T. sunt:

a. luarea deciziei;

b. implementarea deciziei;

c. testarea i conectarea;

d. a + b;

e. a + c.

99. Institu iile financiare specializate în tranzac ii cu valori mobiliare sunt considerate institu ii de

credit în m sura în care:

a. instrumentele financiare sunt tranzac ionate pe o pia de negocieri;

b. instrumentele financiare pe care le tranzac ioneaz pot fi incluse în categoria crean elor i datoriilor;

c. instrumentele financiare pot fi tranzac ionate pe o pia reglementat ;

d. instrumentele financiare sunt tranzac ionate pe o pia inter-dealeri;

e. au ca obiect de activitate achizi ia titlurilor de crean .

100. Pe baza criteriului raportului fa de intermedierea financiar pot fi delimitate urm toarele tipuri de opera iuni ale institu iilor de credit:

a. pasive;

b. de leasing;

c. de factoring;

d. de scontare;

e. de administrare a portofoliilor de active financiare.

101. În evaluarea poten ialelor pierderi asociate unor riscuri sunt luate în considerare urm toarele

aspecte:

a. acceptarea unor mijloace de plat ;

b. solvabilitatea;

c. calitatea plasamentelor financiare;

d. a + b;

e. b + c.

102. Rela iile dintre institu ii de credit diferite implic :

a. subordonare;

b. colaborare;

c. concuren ;

d. a + b;

e. b + c.

103. În raport de criteriul naturii opera iunilor pot fi delimitate urm toarele activit i ale institu iilor de credit:

a. servicii de transfer monetar;

b. opera iuni conexe intermedierii financiare;

c. acordarea de credite;

d. a + b;

e. a + c.

104. Luarea deciziei în cadrul implement rii sistemului S.W.I.F.T. se refer la:

a. selectarea unei adrese S.W.I.F.T.;

b. alegerea echipamentului i configurarea sa;

c. preg tirea personalului;

d. a + b;

e. b + c.

105. Dosarele de credit sunt prezentate unor angaja i ai institu iei de credit numi i:

a. auditori interni;

b. ofi eri de credite;

c. angaja i ai compartimentului de control intern;

d. dealeri;

e. evaluatori independen i.

106. Termenul de prezentare la plat a cecurilor emise în România în cazul cecului pl tibil în

localitatea în care a fost emis, dac domiciliul b ncii trase se afl în localitatea respectiv este de:

a. 8 zile;

b. 12 zile;

c. 15 zile;

d. 18 zile;

e. 25 zile.

107. Documentele anexate cererii de credit stipulate în metodologiile institu iei de credit pentru

fiecare tip de împrumut nu includ:

a. documente centralizatoare ale contabilit ii financiare: bilan uri contabile, conturi de profit i pierdere, balan e de verificare;

b. planul de afaceri aferent activit ii care trebuie finan at prin împrumut;

c. graficul de rambursare întocmit de banc ;

d. planuri financiare ale solicitantului de credit: bugete de venituri i cheltuieli, previziuni ale fluxurilor monetare;

e. lista garan iilor propuse institu iei de credit.

108. Urm toarele activit i ale institu iilor de credit sunt clasificate pe baza criteriului raportului

fa de intermedierea financiar :

a. opera iuni de hedging;

b. opera iuni de factoring;

c. opera iuni active;

d. opera iuni desf urate pe plan na ional;

e. opera iuni derulate în moned na ional .

109. Condi iile de rambursare ale unui credit vizeaz :

a. ratele împrumutului;

b. garan iile;

c. scaden ele i anuit ile;

d. a + b;

e. a + c.

110. Avalul este:

a. o garan ie personal ;

b. un instrument de plat ;

c. un titlu de credit;

d. obligatoriu pentru încasarea sumei aferente;

e. o datorie a beneficiarului.

111. În raport de criteriul naturii opera iunilor, activit ile institu iilor de credit sunt:

a. de factoring i de scontare;

b. acordarea de credite;

c. conexe intermedierii financiare;

d. a + b;

e. b + c.

112. Reprezint elemente tehnice ale unui credit:

a. garan iile;

b. liniile de credit;

c. solvabilitatea;

d. riscul valutar;

e. rezervele minime obligatorii.

113. Printre costurile unui credit se num r :

a. plafoanele de credit;

b. scaden ele;

c. ratele împrumutului;

d. comisioanele credit rii;

e. garan iile.

114. Centrala Incidentelor de Pl i func ioneaz la:

a. Asocia ia Român a B ncilor;

b. Banca Na ional a României;

c. Banca Central European ;

d. Casa Român de Compensare;

e. Sistemul European al B ncilor Centrale.

115. Termenul de prezentare la plat a cecurilor emise în România în cazul cecului pl tibil între

localit i diferite (dac respectivul cec a fost emis în alt localitate decât domiciliul b ncii trase) este de:

a. 10 zile;

b. 15 zile;

c. 20 zile;

d. 25 zile;

e. 30 zile.

116. În cadrul duratei de creditare se pot delimita:

a. perioada de analiz a dosarului de credit;

b. perioada de tragere i perioada de rambursare;

c. perioada de gra ie;

d. a + b;

e. b + c.

117. Girul poate fi:

a. „în alb”;

b. „în circular”;

c. „în plin”;

d. a + b;

e. a + c.

118. Formele creditelor acordate persoanelor juridice sunt:

a. ratele împrumutului, scaden ele, anuit ile;

b. creditele de trezorerie, liniile de credit, creditele ipotecare, creditele cu destina ie special ;

c. creditele ipotecare, creditele de consum, creditul pentru nevoi personale nenominalizate;

d. creditele de trezorerie, creditele de consum, liniile de credit, creditele ipotecare;

e. liniile de credit, creditele cu destina ie special , creditele pentru nevoi personale nenominalizate.

119. În momentul în care este aleas moneda de economisire se iau în calcul urm toarele:

a. rata dobânzilor în lei i în valutele respective;

b. tendin a de apreciere sau depreciere a leului în compara ie cu valuta respectiv ;

c. riscul institu ional;

d. a + b;

e. a + c.

120. Perioada de tragere se refer la:

a. perioada în care trebuie pl tit suma împrumutat ;

b. perioada în cadrul c reia întreaga sum împrumutat este pus la dispozi ia debitorului în mai

multe tran e;

d.

situa ia în care debitorul nu î i poate onora obliga iile financiare;

e.

creditului.

situa ia

în

care

debitorul

pl te te

doar

dobânzile,

comisioanele

i

celelalte

costuri

ale

121. Reglement rile care sunt instituite în general pentru a îngr di unele opera iuni ale institu iilor

de credit care ar putea afecta libera concuren sau echilibrul macroeconomic sunt:

a. reglement rile cu privire la secretul profesional;

b. reglement rile cu privire la cerin ele pruden iale din activitatea de creditare;

c. reglementarea cu privire la rezervele minime obligatorii i plafoanele de credit;

d. restric iile din activitatea de creditare;

e. reglement rile cu privire la autorizarea institu iilor de credit.

122. În cazul creditelor cu dobânzi variabile, în contract se men ioneaz urm toarele:

a. condi iile în care institu ia de credit poate modifica ratele dobânzilor;

b. obliga ia acesteia de a aduce aceste schimb