Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Probe care se recoltează de către


personalul medical, la sediul laboratorului
SECREłIE URETRALĂ I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO
sau la domiciliu • Nu urinaŃi dimineaŃa înaintea recoltării.
SANGE
Se recoltează cu tampoane sterile, după
masajul uretrei.
LABORATORUL
Pentru a nu denatura rezultatele unor analize DE ANALIZE MEDICALE
cum ar fi spre exemplu: glicemia, colesterolul SECREłIE PROSTATICĂ
Splaiul IndependenŃei 103, sector 5 Bucureşti, 050096
sau trigliceridele: Tel. 021 5287237; Fax 021 3184414,
• Nu urinaŃi dimineaŃa înaintea recoltării.
• EvitaŃi consumul unor alimente grase, dulciuri Se recoltează cu tampoane sterile, după masaj www.cantacuzino.ro; email office@cantacuzino.ro
concentrate şi alcool precum şi efortul fizic prostatic (de către medicul urolog, în clinica de
intens şi stresul în zilele care preced recoltarea. profil).
• Nu consumaŃi alimente şi lichide în dimineaŃa
zilei în care se recoltează sângele. SECREłII PURULENTE (ABCESE, FURUNCULE,
Recoltarea sângelui se face dimineaŃa, după un FOLICULITĂ, ACNEE, PLĂGI SUPRA-
repaus alimentar de 12 ore. INFECTATE)
• Nu aplicaŃi creme, loŃiuni sau pudră cu anti-
EXSUDAT FARINGIAN SI LINGUAL biotice pe zona din care se va face recoltarea.
Se recoltează cu tampoane sterile sau cu ansa,
Recoltarea se face dimineaŃa. după decontaminarea tegumentelor adiacente
Înainte de recoltare:
• NU faceŃi toaleta cavitaŃii bucale
cu soluŃie antiseptică şi, dacă este nevoie, prin
puncŃionarea colecŃiei purulente cu acul steril.
GHIDUL
• NU beŃi
• NU mâncaŃi
• NU fumaŃi
Recoltarea probelor pentru examene
microbiologice se efectuează înainte de PACIENTULUI
(în mod exceptional, se poate recolta la 3-4 ore administrarea chimioterapicelor anti-
dupa toaleta cavităŃii bucale sau ingestia de infecŃioase (antibiotice, antifungice) sau la pentru recoltarea
alimente). 10-14 zile dupa tratament; În cazul în care s-a
început un tratament antiinfecŃios, se va produselor biologice
recolta produsul înaintea administrării
SECREłIE CONJUNCTIVALĂ următoarei doze de chimioterapic. Pentru a obŃine rezultate corecte ale
• Nu faceŃi toaleta feŃei în dimineaŃa recoltării. analizelor medicale, produsele biologice trebuie
Recipientele şi instrumentarul utilizat pentru
recoltare sunt sterile, de unică folosinŃă. să fie recoltate şi transportate la laborator în
SECREłIE VAGINALĂ ŞI SECREłIE anumite condiŃii.
ENDOCERVICALĂ Personalul laboratorului poartă în timpul Unele produse biologice pot fi recoltate
recoltării şi al prelucrării probelor de pacient la domiciliu, altele de personalul
• Repaus sexual 3 zile înainte de recoltare. echipament de protecŃie (halat şi mănuşi, medical, la domiciliul pacientului sau numai în
• Nu faceŃi spălături vaginale, doar toaleta mască, dacă este necesar). laborator.
externă. În acest ghid sunt precizate condiŃiile
• Nu se recoltează în timpul ciclului menstrual. Camerele pentru recoltare sunt amenajate şi necesare pentru fiecare tip de produs biologic
dotate pentru a asigura intimitatea şi care poate fi analizat în laboratorul nostru.
confidenŃialitatea.
2008
1. Probe care se recoltează de pacient, la autoadezive (se pot achiziŃiona de la farmacie). materii fecale, din scaunul proaspăt emis
domiciliu o DecontaminaŃi şi uscaŃi regiunea genitală spontan. Recoltarea se face dimineaŃa.
externă şi perineul • UtilizaŃi coprorecoltoare cu mediu de
URINĂ o FixaŃi în jurul vulvei sau penisului orificiul conservare şi transport (Ex. Cary Blair)
pungii de recoltare prevăzute cu o linguriŃă (furnizate de laborator).
a) Pentru EXAMENUL SUMAR DE URINĂ
o TransferaŃi urina din punga de recoltare în AtenŃie ! Produsul recoltat trebuie să fie introdus
(biochimie şi sediment)
recipientul de plastic cât mai repede după în mediu. Nu se umple coprorecoltorul.
• RecoltaŃi cca 15-20 ml din prima urină de
emisie, pentru evitarea contaminării cu floră • EtichetaŃi recipientul şi înscrieŃi numele, data
dimineaŃă, într-un recipient de unică folosinŃă, cu
cutanată. FaceŃi transferul cu o pipetă de unică şi ora recoltării.
gâtul larg şi cu capac care se închide etanş
folosinŃă. • TransportaŃi coprorecoltorul cu produs cât mai
(furnizat de laborator sau achiziŃionat de la
o În lipsa pungilor de plastic sterile, trebuie rapid la laborator. Pe durata transportului se
farmacie).
pândit momentul micŃiunii pentru a prinde menŃine la temperatura camerei.
• EtichetaŃi recipientul şi înscrieŃi numele, data
şi ora recoltării. proba într-un flacon cu gura largă.
• EvitaŃi contactul interiorului sau marginilor b) Pentru EXAMENUL COPROPARAZITOLOGIC
recipientului de plastic cu pielea mâinilor, • UtilizaŃi coprorecoltoare fără mediu de con-
b) Pentru UROCULTURA CANTITATIVĂ –
coapselor sau ariei genitale, pentru a scădea servare şi transport (furnizate de laborator).
• RecoltaŃi din prima urină de dimineaŃă sau la
riscul de contaminare cu microorganisme • RecoltaŃi 3 probe în interval de 10 zile
cel puŃin 3-4 ore de la ultima micŃiune, într-un
comensale de pe piele. (deoarece ouăle, chiştii sau larvele unor paraziŃi
recipient steril, cu gâtul larg şi cu capac care se
 • ÎnchideŃi etanş capacul recipientului după se elimină intermitent), preferabil din scaunul de
închide etanş (furnizat de laborator sau
recoltare. dimineaŃă. Dacă se recoltează seara, se
achiziŃionat de la farmacie).
• EtichetaŃi recipientul şi înscrieŃi numele, data păstrează recipientul cu proba la frigider până a
• Înainte de recoltare spălaŃi bine mâinile cu apă
şi ora recoltării. doua zi dimineaŃa. AtenŃie ! Nu se umple
şi săpun şi uscaŃi-le.
• AduceŃi recipientul cu urină la laborator în coprorecoltorul.
• După o toaletă locală riguroasă a organelor
maximum 2 ore de la recoltare (dacă nu este • EtichetaŃi recipientul şi înscrieŃi numele, data
genitale externe cu apă şi săpun, uscaŃi zona
posibil, se menŃine la frigider sau în geanta şi ora recoltării.
decontaminată cu tampoane de tifon sterile.
termoizolantă cu acumulatori de frig, din momentul • TransportaŃi coprorecoltorul cu produs cât mai
- la femeie: se usucă prin ştergere unică din
recoltării şi pe durata transportului la laborator). rapid la laborator. Pe durata transportului se
faŃă spre spate. Se recomandă introducerea
menŃine la temperatura camerei.
unui tampon vaginal înainte de micŃiune pentru
a preveni contaminarea urinii cu secreŃii c) Pentru DOZĂRI CHIMICE CANTITATIVE
vaginale. DIN URINĂ (exemplu: glucoza, creatinina, SPUTĂ
- la bărbat: decalotaŃi glandul pentru proteine, calciu, magneziu, sodiu, potasiu etc.) • RecoltaŃi dimineaŃa (în cursul nopŃii se adună
efectuarea toaletei locale. • RecoltaŃi urina pe parcursul a 24 ore (ex. de la secreŃii mai abundente în tractul respirator);
• LasaŃi urina să curgă pentru câteva secunde ora 6 dimineaŃa până a doua zi la aceeaşi oră), • După periajul dinŃilor, clătiŃi energic gura cu
şi apoi plasaŃi recipientul sub jetul de urină, într-un recipient curat de volum corespunzător. apă şi expectoraŃi într-un recipient steril de unică
astfel încât să colectaŃi “jetul mijlociu“ de urină. Recipientul cu urină se păstrează de-a lungul folosinŃă (furnizat de laborator).
Astfel va scădea posibilitatea de contaminare a celor 24 de ore la rece. AtenŃie ! Nu se recoltează salivă ci secreŃia
urinii cu microorganisme din uretra anterioară. vâscoasă care provine din căile respiratorii
MATERII FECALE (trahee, bronhii).
• RecoltaŃi minim 20 ml de urină
• Pentru sugar şi copilul mic care nu are a) Pentru COPROCULTURĂ – • EtichetaŃi recipientul şi înscrieŃi numele, data
controlul voluntar al micŃiunii sau pentru alŃi • RecoltaŃi din porŃiunile cu aspect modificat şi ora recoltării.
pacienŃi necooperanŃi la care recoltarea este (mucus, sânge, puroi) sau când acestea lipsesc • TransportaŃi recipientul cu produs la laborator,
dificilă, se utilizează pungi de plastic sterile se recoltează din locuri diferite cantităŃi mici de în maximum 2 ore din momentul recoltării.