Sunteți pe pagina 1din 15

Având în vedere:

• Existenţa şi necesitatea conservării ariei naturale protejate de interes


comunitar Nordul Gorjului de Est ;
• Nevoia instituirii unui set de reguli şi măsuri care să asigure realizarea
obiectivului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate Nordul Gorjului de
Est, obligatorii până la elaborarea Planului de management al Ariei;
• Aplicabilitatea aquis-ului comunitar şi legislaţiei interne specifice ariilor
naturale protejate
• Necesitatea aducerii la cunoştinţa publicului a măsurilor instituite pentru
protecţia şi conservarea ariei

se emite:

REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE NORDUL GORJULUI DE EST

1
REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE NORDUL GORJULUI DE EST

Cuprins:

• Capitolul I
Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul sitului „Nordul Gorjului De
Est”

• Capitolul II
Reglementarea activităţilor în Aria Naturală Protejată „Nordul Gorjului De Est”

• Capitolul III
Sancţiuni

• Capitolul IV
Dispoziţii finale

2
Capitolul I
Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul sitului Nordul Gorjului de Est

Art. 1 Infiintarea:
Situl de importanţă comunitara ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, precum şi ariile
naturale protejate de interes naţional, care se suprapun total sau parţial cu ROSCI0128, se
situează pe teritoriul administrativ a următoarelor localităţi: Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu
(13%), Crasna (62%), Muşeteşti (58%), Novaci (53%), Polovragi (76%), Vaideeni (12%),
Malaia (<1%).
Actul legislativ prin care a fost confirmat ca arie protejată, la nivel naţional este Legea
nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului naţional – secţiunea a III-
a, zone protejate, iar prin care a fost propus ca SCI este OM 1964/2007.
Nordul Gorjului de Est a fost declarat Sit Natura 2000 prin Ordinul
nr.1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

Art. 2 Scopul:
Situl de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est corespunde
categoriilor I, III, IV IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) – arii
naturale protejate, al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale
importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic,
paleontologic şi pedologic, precum şi a unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie
ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite.
Declararea sitului Natura 2000 s-a făcut ca urmare a constatării existenţei în zonă a
anumitor specii şi habitate protejate la nivel european.
Semnificativa este prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare
izolate sau in grupuri compacte, alaturi de monumente ale naturii cum sunt floarea de colt si
gentiana.
Dintre elementele de faună din situl Nordul Gorjului de Est sunt protejate o serie de
nevertebrate, peşti, batracieni, reptile şi mamifere. Nevertebratele protejate sunt Lucanus
cervus (rădaşca) şi Callimorpha quadripunctata, specii care nu sunt specifice zonei alpine.
Dintre peştii protejaţi se întâlnesc moioaga şi chişcarul de râu, iar amfibienii protejaţi în sit
sunt: tritonul cu creastă şi buhaiul de baltă. Mamiferele sunt reprezentate prin mai multe
specii de lilieci din genurile Myotis, Rhinolophus şi Miniopterus - specii troglofile - care au
habitatul cavernicol necesar, caracterizat de grote, avene sau peşteri. Dintre mamiferele mari
protejate fac parte: râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus) şi ursul (Ursus arctos).
Principalele calităţi pe care le are aria protejată Nordul Gorjului de Est sunt
următoarele:
- diversitatea habitatelor şi a speciilor;
- interferenţa complexă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la
unele dintre cele mai mari altitudini din ţară, (de ex. liliacul la 1400 m), şi elementele arcto-
alpine, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate de efectul de culme;
- prezenţa unor habitate pentru specii rare (fluturaşul de stâncă, specie rară dependentă
în totalitate de habitatul de stâncărie cu vegetaţie chasmofitică). Această specie este rară şi
poate fi întâlnită (cu mici excepţii) doar în zonele cu habitat de stâncărie; aceste habitate
ocupă un procent foarte mic la nivel european raportat la suprafaţa totală ocupată de
habitatele protejate;

3
- prezenţa unor areale de reproducere;
- prezenţa unor areale de hrănire;
- prezenţa unor areale de odihnă;
- accesibilitatea pentru educaţie, turism şi recreere;
- existenţa unor trăsături geologice naturale deosebite, cheile calcaroase (Cheile
Olteţului, Cheile Galbenului, Cheile Gilortului etc.), din aria naturală protejată Nordul Gorjului
de Est fiind considerate printre cele mai frumoase chei din ţară.

Situl se întinde pe o suprafață mare a munților Parang, fiind situat în regiunea alpină cu o
mare bogăție de elemente floristice și faunistice. Importanța acestui SCI constă și în pădurile
seculare de fag, în care se întâlnesc specii lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roșu, etc. Se
remarcă impactul peisagistic deosebit de impresionant. Remarcăm de asemenea prezența
ferigilor: Pteridium aquillinum, Phyllitis scolopendrium, alături de flori: Vinarița - Asperula
odorata, colțișorul – Dentaria bulbifera etc. Pajiștile alpine sunt bine reprezentate prin
speciile Nardus stricta, Festuca suspina, uneori aceste pajiști sunt întrerupte de amestecul:
Phododendron kotshyi și Pinus mughus. Importantă și prezentă este și Floarea de colț -
Leontopodium alpinum – simbol al ocrotirii cadrului natural.

Vulnerabilitatea sitului constă în activitățile antropice: pășunatul, turismul necontrolat,


construcții sat vacanță, braconaj, pescuit, exploatări masa lemnoasă, exploatări resurse
neregenerabile.

Art. 3 Limitele:
Teritoriul, lipsit de localităţi – cu excepţia celor dispuse de-a lungul limitei sudice şi
staţiunii Rânca (1600m), amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un
escar altitudinal de 2.329 m dezvoltat pe o distanţă transversala de sub 25 km, se situează în
regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali pe versantul sudic al
sectorului de vest al acestora, între interfluviul Olteţ-Cerna, la răsărit şi Parcul Naţional
Defileul Jiului la apus şi între cumpăna apelor, la nord şi drumul submontan Apa Neagră-
Bumbeşti-Racoviţa, la sud.
Legături cu alte situri Natura 2000:
ROSCI0063 Defileul Jiului
ROSCI0188 Parâng
Localizarea sitului Nordul Gorjului de Est:
Latitudine Longitudine
N 45° 15' 20" E 23' 37' 33"

Altitudine
Minimă maximă medie
330 m 2284 1088

4
Situl se întinde în Regiunea 4 Sud-Vest, în judeţele Gorj şi Vâlcea, în următoarele localităţi:
Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Muşeteşti, Polovragi, Novaci (Judeţul Gorj), Malaia,
Vaideeni (Judeţul Vâlcea). - Fig. 1-
Este un sit interregional ocupand zona de S-V Oltenia, avand ca regiuni administrative, jud
Gorj 96% si jud Valcea cu 4%, ocupand o suprafata de 49.114 ha.

• Fig. 1: Delimitarea ariei

5
Art. 4 Zonarea:

Siturile Natura 2000 şi ariile naturale protejate incluse care fac parte din situl Nordul
Gorjului de Est se supun legislaţiei naţionale în vigoare:
In interiorul Sitului Natura 2000 sunt incluse urmatoarele Arii Protejate de Interes
National, desemnate prin Legea Nr.5/2000.

Anul declarării/
Suprafaţa
Denumire Localizare Categoria acte de declarare
(ha)
locale / naționale
Peştera Muierii Baia de Fier 19 Monument H.C.M. 1625/1955
al naturii şi Dec 174/1982
rezervaţie Decizia Cons.
ştinţifică Județean 82/1994
Legea 5/2000
Peştera Iedului Baia de Fier 1 Monument Dec 174/1982
al naturii Decizia Cons.
Județean 82/1994
Legea 5/2000
Pădurea Polovragi Polovragi 10 Rezervaţie Dec 174/1982
naturală Decizia Cons.
Județean 82/1994
Legea 5/2000
Peştera Polovragi Polovragi suprafaţă Rezervaţie Dec 174/1982
inclusă în Cheile naturală Decizia Cons.
Olteţului Județean 82/1994
Legea 5/2000
Complexul Carstic Polovragi 150 Rezervaţie Dec 174/1982
Cheile Olteţului naturală Decizia Cons.
Județean 82/1994
Legea 5/2000
Pădurea de molid Novaci 400 Rezervaţie Dec 174/1982
Măcăria naturală Decizia Cons.
Județean 82/1994
Pădurea de fag Novaci 150 Rezervaţie Dec 174/1982
Măcăria naturală Decizia Cons.
Județean 82/1994
Pădurea Barcului Novaci 25 Rezervaţie Dec 174/1982
naturală Decizia Cons.
Județean 82/1994
Legea 5/2000

6
Zonarea internă a sitului Nordul Gorjului de Est este prevazuta in Planul de
Management si cuprinde următoarele tipuri de zone:

(1) zonele cu protecţie strictă sunt zonele de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind zone
sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus;
(2) zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural
din interiorul ariilor naturale;
(3) zone tampon fac legătura între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare
durabilă;
(4) zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi
de investiţii/ dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului
de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative
semnificative asupra biodiversităţii.

Art. 5 Situatia juridica a terenurilor:


Proprietatea este în prezent în majoritate de stat (58,6%), cu schimbarea
procentului în favoarea proprietarilor de tip privat, ca urmare a solicitărilor existente. Situl se
situează în cea mai mare parte a sa pe raza a două ocoale silvice şi anume: Ocolul Silvic
Polovragi şi Ocolul Silvic Novaci. Terenurile montane care aparţin locuitorilor din zonă au fost
cuprinse în obşti. Cele mai reprezentative obşti, care au legătură cu aria protejată, sunt:
Obştea Cerbul şi Obştea Beceşti.
În cadrul acestei arii protejate, modul de utilizare a terenurilor este următorul:
- Pajişti naturale, stepe – 9 % ,
- Păşuni – 2 %,
- Alte terenuri arabile – 2 % ,
- Păduri de foioase – 48 %,
- Păduri de conifere – 10 %,
- Păduri de amestec – 23 %,
- Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) – 3 %,
- Habitate de păduri (păduri de tranziţie) – 3 %,

Art. 6 Managementul sitului:

Responsabilitatea managementului sitului Nordul Gorjului de Est revine custodelui, în


baza convenţiei de custodie nr. 058/24.02.2010. Custodele urmăreşte încadrarea activităţilor
din perimetrul ariei naturale protejate în cadrul legal de conservare biologică stabilit prin
O.U.G. nr. 57 din 29 iunie 2007 modificata prin O.U.G 154/2008 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Activităţile legate de conservarea biodiversităţii sunt coordonate şi aprobate de
Consiliul Ştiinţific. Participarea factorilor interesaţi la managementul Sitului se asigură prin
Consiliul Consultativ, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate
de protectia si conservarea Sitului.

7
Eliberarea de acorduri pentru desfăşurarea de activităţi în perimetrul sitului care pot
avea impact negativ asupra mediului, se face numai cu avizul Custodelui, prin consultarea
Consiliului Stiintific.
Pe teritoriul Sitului şi în vecinatatea acestuia se interzice desfăşurarea de activități
care generează un impact negativ asupra mediului. Autorizarea activităţilor, planurilor şi
proiectelor se face numai cu acordul Custodelui. Consiliul Stiințific analizează şi avizează
efectuarea de lucrări şi activităţi susceptibile de a avea impact negativ asupra mediului în Sit,
in conformitate cu Planul de Management și prezentul regulament.

Capitolul II
Reglementarea activităţilor în Aria Naturală Protejată Nordul Gorjului de Est

Art.7 Reglementări generale:

Sunt interzise activitățile din perimetrul ariei naturale protejate sau din vecinătatea
acesteia, care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor
naturale.

Emiterea actelor de reglementare pentru planuri, proiecte sau activități, în aria


naturală protejată și, după caz, în vecinătatea acesteia se realizează numai cu avizul
custodelui, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2007 cu modificările și completările
ulterioare.

7.1. Pe toată suprafața ariei

Următoarele activităţi sunt interzise pe toată suprafaţa ariei, la acestea adăugându-se


activităţile interzise de lege şi care nu sunt reglementate în mod special prin prezentul
regulament. De asemenea, dacă există situaţii sau activităţi pentru care legislaţia în vigoare
impune condiţii mai restrictive decât prezentul regulament, acesta din urmă nu trebuie
interpretat în sensul că permite desfăşurarea lor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Sunt interzise:

1. introducerea de specii alohtone şi de organisme modificate genetic, atât în interiorul


cât şi pe terenurile din vecinătatea ariei;

2. lăsarea în libertate sau abandonarea animalelor de companie;

3. recoltarea de specii din flora și fauna ariei altfel decât în interesul cercetării știintifice,
cu avizul custodelui;

4. distrugerea sau degradarea plantelor, uciderea, rănirea sau capturarea animalelor;

5. tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum

8
şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi natural sau prin intervenţia umană;

6. pescuitul şi vânătoarea, în alte condiţii decât cele prevăzute în regulament, planul de


management şi/sau legislaţia în vigoare;

7. aprinderea sau întreţinerea focului, cu excepţia zonelor special amenajate cu vetre de


foc;

8. abaterea de la traseele stabilite, cu excepţia:


a. personalului ariei aflat în interes de serviciu,
b. voluntarilor ariei,
c. membrilor echipelor Salvamont în acțiuni de salvare,
d. voluntarilor în serviciul de Salvamont,
e. personalului silvic, lucrători ai serviciului de Jandarmerie Montană cu atribuții
de serviciu,
f. lucrătorilor ai poliției și armatei, pompieri, în exercițiul funcțiunii,
g. cercetătorilor incluși în proiecte de cercetare,
h. participanților la competiții, tabere organizate, numai în cazul în care, prin
programul acțiunii, s-a solicitat abaterea de la trasee, iar acest lucru a fost
aprobat de către custode și însotiți de lucrători ai Serviciului Salvamont,
i. alpiniștilor echipați până la intrarea pe traseele de alpinism
j. speologilor până la obiectivul de explorare.

9. camparea în afara zonelor special amenajate, indicate sau permise pentru acest scop,
cu limitările descrise în planul de management;

10. accesul cu mijloace motorizate folosite pentru agrement, de tipul ATV sau motociclete
enduro, în afara drumurilor forestiere, fără acordul custodelui; prin excepţie, este
permis accesul cu astfel de mijloace motorizate, dar numai în cazuri de forţă majoră
(acţiuni de salvare, incendii, inundaţii şi alte calamităţi naturale) ;

11. organizarea de discoteci sau alte manifestări zgomotoase care pot influenţa negativ
mediul înconjurător;

12. spălatul oricăror tipuri de mijloace de transport, motorizate sau nemotorizate,


obiecte, produse, ambalaje şi/sau materiale, care pot produce poluarea apelor de
suprafaţă;

13. deversarea în apele de suprafaţă sau cele subterane, de substanţe petroliere, ape
uzate, fecaloid menajer, detergenţi de orice fel, substanţe periculoase şi/sau
introducerea în apă a substanţelor toxice, explozive, sau tensiune electrică;

14. aruncarea şi/sau depozitarea deşeurilor de orice fel în alte locuri decât în cele special
amenajate;

15. distrugerea, degradarea sau insusirea amenajărilor, a gardurilor, panourilor


indicatoare sau informative, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj
de pe teraseele turistice;

16. distrugerea, degradarea sau însușirea pubelelor pentru colectarea deşeurilor, a

9
vetrelor amenajate pentru foc, a toaletelor, a meselor şi băncilor aflate în zonele de
belvedere sau în cele special amenajate pentru campare;

17. degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor sau a oricărei alte construcții ori
amenajări de pe teritoriul Ariei.

Intervențiile în situații speciale (epizooții, focare de infestație, pagube produse de


fauna cinegetică, înmulțiri necontrolate) se execută cu acordul custodelui, emis după
caz, în baza avizului autorităților centrale de mediu, pentru silvicultură și sanitar-veterinare.

7.2. În zonele de protecţie strictă se interzice desfăşurarea oricăror activităţi


umane, cu excepţia următoarelor tipuri de activităţi:

(1) activităţi de cercetare, care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii şi cu


limitările descrise în planul de management;
(2) activităţi de educaţie ecologică, care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii
şi cu limitările descrise în planul de management;
(3) activităţi de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii şi cu
limitările descrise în planul de management;

7.3. În zonele de protecţie integrală sunt interzise:


a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme
de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare descris în
planul de management;
b) activităţile de construcţii/investiţii, cu excepţia celor destinate administrării sitului
şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale
sau prevenirii unor calamităţi naturale.
Prin excepţie, în zonele de protecţie integrală, se pot desfăşura următoarele
activităţi:
1) activităţi de cercetare ştiinţifică;
2) activităţi de educaţie ecologică, care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii;
3) activităţi de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii;
4) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau pentru păşunat numai cu animale
domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de
utilizare a acestora în orice formă prevăzută de lege, pe suprafeţele, în perioadele şi cu
speciile şi efectivele avizate de organele competente, cu informarea prealabilă a custodelui,
asfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
5) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
6) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor, în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice, care constituie obiectul protecţiei, la propunerea
custodelui, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
7) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea custodelui, în
baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

10
8) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea custodelui, în baza
aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile
afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac la
propunerea custodelui, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului
şi a aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
9) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită
extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
10) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită
evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la
propunerea custodelui, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură.

7.4. În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi, cu


respectarea prevederilor din planul de management:
(1) activităţi ştiinţifice, educative şi de ecoturism care nu necesită realizarea de
contrucţii-investiţii;
(2) utilizare raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în
perioadele şi cu speciile şi cu efectivele avizate de organele competente, cu informarea
prealabilă a custodelui, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi
faună prezente;
(3) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
(4) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea custodelui, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
(5) acţiuni de înlăturare a efectelor unei calamităţii cu acordul custodelui emis în baza
aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; în cazul în care calamităţile
afectează suprafeţe de pădure, acţiunile se fac cu acordul custodelui emis în baza aprobării
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(6) activităţi de protecţie a pădurilor, acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a
dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos în cantităţi ce depăşesc
prevederile amenajamentelor, cu acordul custodelui emis în baza aprobării autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
(7) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
(8) aplicarea de tratamente silvice, care promovează regenerarea pe cale naturală a
materialului lemnos, lucrări de îngrijire si conservare a materialului lemnos;
(9) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor,
precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale specifice modului de
producţie ecologic, conform legislaţiei în vigoare, planului de management şi prezentului
regulament;
(10) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile în limita capacităţii
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, de către persoanele
fizice sau juridice care deţin sau administrează terenuri în interiorul ariei sau de către
comunităţile locale, cu acordul custodelui;
(11) activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror
efecte negative semnificative asupra biodiversităţii;
(12) activităţi de vânătoare şi activităţi de pescuit sportiv;
(13) activităţi de pescuit industrial şi piscicultură, cu avizul custodelui şi cu
respectarea planului de management.

11
Orice activitate de constructie / investitie desfasurata pe teritoriul si in vecinatatea
Ariei susceptibila de a avea un impact negativ asupra Ariei se va derula numai dupa
evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, conform legislatiei in vigoare, și acordul
custodelui.

Art. 8 - Reglementari pe activitati:

8. 1. Silvicultura, vanatoarea si pescuitul


8.1.1. Fondul forestier ocupă o mare parte din suprafaţa ariei şi se situează pe raza
Ocolului Silvic Polovragi, Ocolului Silvic Novaci, și de asemenea există terenuri ale obștilor și
ale mănăstirilor.
Pe suprafața fondului forestier și în vecinătate sunt interzise lucrările silvice
susceptibile să genereze un impact negativ asupra conservării biodiversității.
Orice activitate concretă de exploatare a resurselor naturale ale fondului forestier
necesită acordul Custodelui. Orice activitate de înstrăinare a masei lemnoase pe teritoriul
Ariei se va realiza după obţinerea acordului Custodelui. În acest sens, acţiunile
premergătoare se vor desfăşura în comun cu personalul desemnat de acesta.
Custodele colaborează cu personalul silvic însărcinat cu gestionarea fondului
forestier, precum și cu reprezentanții obștilor ce dețin fonduri forestiere, în baza unui
protocol.
Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie / proprietăţilor ce intră în
componenţa ariilor naturale protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni
de la aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului de Funcţionare a Sitului.
Beneficiarul amenajamentului va invita un reprezentant al Consiliului Stiințific la şedinţele la
care se stabilesc planurile de amenajare silvică.
8.1.2. Sunt interzise pescuitul şi vânătoarea la toate speciile, inclusiv vânătoarea de
selecţie, fără acordul custodelui și instituțiilor abilitate; pentru speciile de faună recoltate în
scopul cercetării științifice se va obţine avizul prealabil al custodelui în cazul în care
cercetarea se efectuează de către alte persoane/ instituţii decât acesta.
8.1.3. Amenajările piscicole, popularea, creşterea, dezvoltarea şi valorificarea peştelui
se vor face cu acordul custodelui.

8.2. Pajistile
a) În perimetrul Ariei este interzis pășunatul haotic și amplasarea de stâne și locuri de
târlire.
b) Cositul și pășunatul controlat se poate desfășura în perioade și zone clar definite,
la solicitarea Custodelui, în vederea protecției și conservării habitatelor și speciilor din zona
montană.

8.3. Utilizarea anumitor resurse naturale


Pe toată suprafaţa ariei sunt interzise activităţi de utilizare nerațională, haotică, a
resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scop
protejarea şi promovarea obiectivului pentru care au fost constituite şi unele activităţi
tradiționale de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale.

8.4. Cercetarea ştiinţifică


a) Activităţile de cercetare ştiintifică vor fi orientate pentru realizarea obiectivului
principal, cel de conservare a patrimoniului mineral, floristic, faunistic şi peisagistic al ariei.

12
b) Activităţile desfăşurate în scopuri ştiintifice sunt permise numai cu aprobarea
custodelui ariei.
c) Pentru aprobarea solicitărilor de cercetare, persoanele fizice/juridice sau instituţiile
abilitate care doresc să efectueze cercetare ştiințifică sunt obligate să prezinte planul de
cercetare, care va include urmatoarele:
• lista participanților,
• scopul cercetării,
• perioada,
• zona exactă,
• metodele şi echipamentul de cercetare,
• impactul preconizat asupra patrimoniului natural.
d) Datele şi rezultatele ştiințifice obţinute în urma cercetărilor desfăşurate pe teritoriul
arie trebuie puse şi la dispoziţia custodelui ariei în vederea unei mai bune cunoaşteri a
patrimoniului natural al ariei protejate, pentru întocmirea unei baze de date cu inventarul
speciilor, respectiv pentru completarea planului de management.
e) Cercetările ştiințifice sunt permise numai cu condiţia respectării regulamentului,
excepţiile de la regulament (colectare de material biologic etc.) fiind prevăzute in aprobarea
emisă de către custode.

8.5. Activitatea speologică:


a ) Identificarea şi localizarea fenomenelor de natură carstică se face prin Planul de
Management.
b) Activitatea de explorare speologică se va face conform reglementărilor în vigoare,
cu acordul Custodelui.
c ) Colectarea de eşantioane de orice natură din mediul cavernicol este interzisă.

8.6. Activităţi de educaţie ecologică:


a) Activităţile de educaţie ecologică pot consta în excursii tematice şi tabere
organizate, pentru grupuri de elevi şi studenţi, cu condiţia respectării conduitei eco-civice, a
actelor normative în vigoare şi a regulamentului ariei protejate.
b) Taberele organizate în acest scop se pot efectua în concordanţă cu regulamentul
ariei protejate şi cu avizul custodelui.
c) La cererea prealabilă, custodele poate să asiste şi să participe la activităţile de
educaţie ecologică organizate, conform cerinţelor.

8.7.Turism, reguli de vizitare:


a) Accesul în Arie în scopul vizitării este permis tuturor persoanelor care respectă
normele de conduită eco-civică, actele normative în vigoare şi reglementările din prezentul
regulament, exceptie făcând zonele de protectie stricta unde nu este permis turismul.
b) Deşeurile şi resturile menajere se vor colecta în pubele sau coşuri amplasate pe
traseele de vizitare sau vor fi transportate până la puncte de colectare a deşeurilor.
c) Activităţile de turism se vor desfăşura cu respectarea integrală a prevederilor art. 7
privind activităţile interzise pe suprafaţa ariei.
d) Vizitarea peşterilor se va realiza conform următoarelor reguli:
1. Accesul/vizitarea în peşteri se face în baza biletului de vizitare emis de către
custode sau persoanele fizice/juridice împuternicite de acesta.
2. Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a. copiii sub 7 ani;
b. voluntarii care prestează o activitate utilă rezervaţiei pe baza aprobării
custodelui;

13
c. personalul angajat al custodelui;
d. personalul Academiei Române;
e. membrii serviciilor Salvamont;
f. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;
g. localnicii care deţin terenuri în arie;
h. ghizii de turism angajaţi de custode, sau de partenerii acestuia;
i. membri ai Federaţiei Române de Speologie

3. Vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
a. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea
de plată a unor taxe.
b. elevi şi studenţi, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate.
c. pensionarii.
d. grupuri organizate.

8.8. Alte activităţi şi acţiuni pe teritoriul ariei


8.8.1. Organizarea oricăror activităţi şi acţiuni pe teritoriul ariei se realizează numai cu
aprobarea custodelui. Custodele aprobă sau nu activităţile de cercetare vizate, şi orice aspect
trebuie notificat custodelui.
8.8.2. Dreptul de a limita şi controla activităţile revine custodelui, in baza conventiei
de custodie nr. 0058 / 24.02.2010
8.8.3. Toate acţiunile, planurile, programele, proiectele şi/sau activităţile ce urmează
să se desfăşoare pe teritoriul sitului Nordul Gorjului de Est şi, după caz, în vecinătatea
acestuia, se realizează numai după obţinerea avizului scris al custodelui.
8.8.4. Construcţii, dotări, amenajari
8.8.4.1. Obiectivele, dotările şi amenajările de pe teritoriul acestei arii au scopul
de a deservi buna administrare, de a facilita vizitarea, respectiv activităţile de cercetare şi de
educaţie ecologică;
b) Construcţiile, dotările şi amenajările trebuie să corespundă tuturor cerinţelor
de protejare a Ariei, în principal a plantelor şi animalelor din această arie.
c) Orice construcţie sau amenajare în Arie, ridicata fără acordul custodelui,
trebuie desfiinţată într-un termen stabilit de custode şi făcut public în prealabil cu cel puţin
30 de zile calendaristice;
d) Custodele va solicita şi va deţine copii la zi ale PUG, PUZ si PUD ale
localităţilor din perimetrul sitului sau din imediata vecinătate a acestuia din care să reiasă
statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

8.8.5. Activităţi legate de administrarea Ariei (pază şi control)


8.8.5.1. Custodele este persoana juridică ce răspunde de paza şi controlul activităţilor
desfăşurate pe toată suprafaţa ariei, angajaţii acestuia având dreptul de a constata şi
sancţiona contravenţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind ariile naturale protejate, pe
toată suprafaţa ariei.
8.8.5.2. Alături de custode, competenţa de a constata contravenţii şi de a aplica
sancţiuni revine şi persoanelor abilitate în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Gorj,
Inspectoratului de Poliţie Gorj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Garda de Mediu Gorj
şi oricăror instituţii prevăzute în actele normative care stabilesc contravenţii în legătură cu
ariile naturale protejate, conform distincţiilor făcute în lege.
8.8.5.3. Custodele poate stabili, prin parteneriat cu autorităţile publice locale,
persoane abilitate pentru pază şi control şi atribuţiile ce vor reveni acestora.

14
Capitolul III - Sancţiuni

Art.9
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare

Capitolul IV - DISPOZIŢII FINALE

Art. 10
Custodele are dreptul să modifice şi să adapteze forma şi conţinutul prezentului
regulament de funcţionare, în funcţie de cerinţe şi rezultatele obţinute, prin argumentarea
schimbărilor propuse, respectiv prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi.

Art.11
Propunerile privind modificarea şi adaptarea prezentului regulament pot fi depuse la
custode sub forma scrisă de toţi factorii interesaţi prin argumentarea solidă şi reală a
propunerilor înaintate. O prioritate o au ONG-urile şi specialiştii în domeniu.

Art. 12
Regulamentul şi planul de management al sitului Nordul Gorjului de Est, sunt
concepute şi urmează a fi puse în aplicare de către custode, imediat după aprobarea lor de
către autorităţile publice competente.

15