Sunteți pe pagina 1din 5

Aprob:

Directorul LT _____________

2.05.2010

Teza semestrială la fizică


(sesiunea de vară-2010)
Clasa a X-a profil real

Obiectivele tezei semestriale:

- gradul de asimilare a materiei studiate în raport cu conţinuturile curriculare


planificate în semestrul II;

- capacitatea elevilor de a reorganiza informaţiile cunoscute prin reprezentarea


schematică sau simbolică a cunoştinţelor;

- prezenţa capacităţilor şi competenţelor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în


rezolvări de probleme cantitative şi calitative.

Matricea de specificaţie

Niveluri taxonomice
Nr Denumirea modulului Nr Total
d/r de ore Cunoaştere Înţelegere Aplicare %

1 Impulsul mecanic 8 2 3 10 15

2 Lucrul şi puterea mecanică 7 3 6 14 25

3 Energia mecanică. Legea 7 5 7 15 28


conservării energiei.
4 Lucrul forţelor. 8 5 9 21 32

Total 30 15 25 60 100

„Discutat la şedinţa catedrei”


Procesul verbal nr.___ din ___ 05. 2010
Şeful catedrei ____________
Profesor______________

1
Teză semestrială la fizică

(clasa a X-a, profil real, sesiunea de vară) V-I

Respondent (a), ______________________________________________

Puncte________________ Nota__________________

I. Continuaţi propoziţiile astfel, încât ele să exprime afirmaţii corecte. 4p


1.Mărimea fizică vectorială egală numeric cu produsul dintre forţă şi durata acţiunii ei se
numeşte ________________________
2.Energia cinetică a unui corp poate lua numai valori ____________________________
3.Lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate depinde de ________________________
4.Când corpul se află pe nivelul de referinţă energia lui potenţială este egală ________

II.Asociaţi mărimile fizice cu unităţile lor (prin săgeţi). 3p


Deplasarea Mw
Puterea kg m/s
Impulsul corpului km

III.Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii ( adevărat-A, fals-F ). 3p


1. Legea conservării energiei este justă pentru sisteme izolate. A F
2. Puterea mecanică este o mărime scalară. A F
3. Când corpul se mişcă uniform şi rectiliniu variaţia energiei
cinetice este diferită de zero. A F

IV. În spaţiile rezervate prezentaţi rezolvările succinte ale itemilor.


1.Un camion cu masa de 15 t se mişcă cu viteza de 54 km/h. Aflaţi impulsul corpului. 4p

2. Un obuz cu masa de 0,2 t zburând orizontal cu viteza 72 km/h se împlântă într-o 5p


platformă cu nisip aflată în repaus şi rămâne în ea. Cu ce viteză începe să se mişte
platforma după impact, dacă masa ei este egală cu 4,8 t.

3. Un corp se mişcă uniform cu viteza 36 km / h. Care este masa corpului dacă 4p


energia lui cinetică este egală cu 5 kJ.

2
4. Un corp este aruncat vertical în sus cu viteza 18 km/h. La ce înălţime de la locul 5p
aruncării energia sa cinetică va fi egală cu cea potenţială, g=10 N/ kg.

5. În figura alăturată este reprezentat graficul dependenţei forţei ce acţionează asupra 5p


unui corp în funcţie de modulul deplasării corpului. Haşuraţi suprafaţa delimitată de
graficul forţei în limitele deplasării. Ce semnificaţie fizică atribuiţi acestei suprafeţe.

6. Puterea utilă a unei pompe este egală cu 5 kw. Determinaţi volumul de apă pe 8p
care îl poate scoate această pompă de la adâncimea de 9 m într-o jumătate de oră.
Densitatea apei este 1000 kg/m.

7.O bilă cu masa de 0,5kg suspendată de o tijă inextensibilă şi imponderabilă, 9p


a fost abătută sub un unghi drept faţă de verticală şi apoi a fost eliberată. Aflaţi
forţa de tensiune maximă din tijă.

3
Teză semestrială la fizică

(clasa a X-a, profil real, sesiunea de vară) V-II

Respondent (a), ______________________________________________

Puncte___________________ Nota___________________

I. Continuaţi propoziţiile astfel, încât ele să exprime afirmaţii corecte. 4p


1.Mărimea fizică vectorială egală numeric cu produsul dintre masa corpului şi viteza lui
se numeşte ___________________________________________________________
2.Energia potenţială a unui corp depinde de __________________________________
3.Lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare are semnul ________________________
4.Energia mecanică a unui sistem de corpuri este egală cu _______________________
____________________________________________________________________

II.Asociaţi mărimile fizice cu unităţile lor (prin săgeţi).


Masa kJ
Lucru mecanic Ns
Impulsul forţei mg

III.Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii ( adevărat-A, fals-F ). 3p


1.Variaţia energiei cinetice depinde de nivelul de referinţă ales. A F
2. Puterea instantanee este egală cu produsul scalar dintre forţă şi viteză.. A F
3. Energia exprimă proprietatea corpului de a efectua un lucru mecanic. A F

IV. În spaţiile rezervate prezentaţi rezolvările succinte ale itemilor.


1.O bilă de metal cade şi loveşte elastic o placă de oţel. Ce forţă îi imprimă bilei in
impuls de 0,2 kg m/s, dacă durata impactului a fost de 0,1 s. 4p

2. O bilă metalică cu masa 500g la deplasare se ciocneşte de o bilă din ceară cu 5p


masa de 0,3 kg ce se află în stare de repaus. După impact ambele bile continuă să se
mişte ca un tot întreg cu viteza de 18 km/h. Care a fost viteza bilei până la impact.

3. Un corp cu masa de 0,45 t are o energie cinetică egală cu 0,225 kJ. Aflaţi viteza lui. 4p

4
4. În figura alăturată este reprezentat graficul dependenţei forţei ce acţionează asupra 5p
unui corp în funcţie de modulul deplasării corpului. Haşuraţi suprafaţa delimitată de
graficul forţei în limitele deplasării. Ce semnificaţie fizică atribuiţi acestei suprafeţe.

5. La ridicarea unui corp cu volumul de 2m3 s-a efectuat un lucru mecanic egal 6p
cu 672 kJ. Aflaţi înălţimea la care a fost ridicat corpul , dacă densitatea lui este
800kg/m3 , iar g=10 N/kg.

6. Un om deplasează uniform pe o suprafaţă orizontală o ladă, la distanţa de 10 m, 8p


efectuând un lucru mecanic egal cu 0,4 kJ. Coeficientul de frecare dintre ladă şi
suprafaţa pe care se deplasează este 0,4. Care este masa lăzii.

7. Un glonţ ce zboară orizontal nimereşte în centrul unei sfere suspendate de o 9p


tijă rigidă imponderabilă şi rămâne în ea. Masa glonţului este de o 1000 ori mai
mică decât masa sferei. Distanţa de la punctul de suspensie al tijei până la centrul
sferei este de 1m.Ce viteză avea glonţul, dacă tija cu sfera s-a abătut cu un unghi
de 10 grade faţă de verticală.

S-ar putea să vă placă și