Sunteți pe pagina 1din 501

N.T.

6006A
KXX, şi K9K, şi RENAULT
Motor K9K

Manual de reparaţie motor

Ediţia 4

DECEMBRIE 2005 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2007


Motor K9K CuprinsPagina

Motor K9K

Cuprins

Pagina

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE


10A 10A
INFERIOARĂ MOTOR INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru Carter cilindri: Dezmembrare 10A-246
reparaţie 10A-1
Atelaj mobil: Demontare 10A-259
Motor: Caracteristici 10A-11
Jiclor de răcire fund de
Motor: Piese şi ingrediente piston: Demontare 10A-262
pentru reparaţie 10A-16
Parte inferioară motor:
Parte superioară motor: Curăţare 10A-264
Cuplu de strângere 10A-18
Parte inferioară motor:
Parte inferioară motor: Cuplu Control 10A-266
de strângere 10A-23
Jiclor de răcire fund de
Injecţie diesel: Cuplu de piston: Remontare 10A-280
strângere 10A-26
Atelaj mobil: Remontare 10A-283
Curea accesorii: Cuplu de
strângere 10A-30 Carter cilindri: Reasamblare 10A-295

Parte superioară motor: Distribuţie - chiulasă:


Caracteristici 10A-32 Remontare 10A-338

Parte inferioară motor: Curea de accesorii:


Caracteristici 10A-41 Remontare 10A-411

Schimb standard 10A-52 Motor: Reasamblare 10A-414

Scule şi dispozitive Curea distribuţie: Demontare 10A-421


specializate 10A-53 Curea distribuţie: Remontare 10A-443
Material 10A-76 10A-499
Motor: Dezmembrare 10A-100

Curea de accesorii:
Demontare 10A-107

Distribuţie - chiulasă:
Demontare 10A-109

Chiulasă: Dezmembrare 10A-147

Parte superioară motor:


Curăţare 10A-168

Parte superioară motor:


Control 10A-174

Chiulasă: Reasamblare 10A-183


ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
Materialele omologate de serviciile noastre sunt produ-
se care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care tre-
Material indispensabil
buie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare
cutie de reparaţie a unui filet adăugat corectă.

c - Fiabilitate - actualizare
I - SECURITATE
Definiţiile organelor fiind susceptibile să evolueze în
cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi
Generalităţi dacă există note tehnice de actualizare în momentul
căutărilor de informaţii.
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv
destinate profesioniştilor automobilului.

Documentaţia fiind făcută pentru ansamblul vehiculelor d - Securitate


gamei RENAULT şi aceasta pentru lumea întreagă, Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese
aceasta nu ţine cont de echipamentele destinate unor necesită o atenţie particulară în termeni de securitate,
ţări specifice. de curăţenie şi mai ales de grijă.
Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că
acest manual au fost elaborate de profesionişti în repa- trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cu-
raţia automobilului. plurilor de strângere aferente.

Protejaţi-vă sănătatea:
a - Recomandări generale
- utilizaţi dispozitive adaptate şi în stare corespu-
Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei automobi- nzătoare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele
lelor. « universale » precum un cleşte cu prindere multiplă
Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe etc...),
care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei - adoptaţi puncte de reazem şi o postură corecte pen-
intervenţii. tru a face un efort sau pentru a ridica sarcini,
Pentru a garanta o bună reparaţie: - asiguraţi-vă de curăţenia şi de aranjarea suprafeţei
- utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese de lucru în timpul operaţiei,
originale,
- utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari,
- respectaţi cuplurile de strângere, încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...),

- înlocuiţi ştifturile, piuliţele sau şuruburile recomanda- - în general, respectaţi instrucţiunile de securitate lega-
te, după fiecare demontare, te de operaţia efectuată,

- curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit pentru o bună ade- - nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule,
renţă.
- nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite,
Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună
- nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire
reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este indis-
etc...).
pensabil să remontaţi piesele sau organele aşa cum
erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere ca- Protejaţi natura:
blaj, trecere reţea de conducte).
- triaţi deşeurile în funcţie de specificitatea lor,
Utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de
exemplu nu puneţi prea multă pastă de etanşare pe - nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...).
planul de îmbinare.

e - Concluzie
b - Scule şi dispozitive specializate - facilitate
Procedurile conţinute în acest document necesită
Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive atenţia dvs. Citiţi-le cu atenţie, pentru a reduce riscul
specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu ace- de accidentare, şi evitaţi utilizarea unor proceduri inco-
leaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de recte, care ar putea deteriora vehiculul sau l-ar putea
lucru şi o bună calitate a reparaţiei. face periculos în timpul utilizării.

10A-1
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
Urmarea metodelor recomandate vă va ajuta astfel să 1 - Lavete fine de curăţare
prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehicu-
lelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabi- Utilizaţi lavete fine de cură ţ are care nu se
litate. scămoşează(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi par-
te inferioară motor, Motor: Piese şi ingrediente
Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt pentru reparaţie, pagină 10A-16).
esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a ve-
hiculelor noastre. Utilizarea cârpelor sau hârtiilor clasice este interzisă:
de fapt, acestea se scămoşează şi pierd material, po-
luând circuitul de carburant.
II - CURĂŢENIE
Fiecare lavetă nu trebuie utilizată decât o singură dată.
Riscuri legate de poluare

Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune este 2 - Buşoane de curăţenie


foarte sensibil la poluare. Riscurile induse prin introdu-
cerea poluării sunt: Buşoanele de curăţenie servesc la blocarea circuitului
de carburant odată deschis şi evită astfel introducerea
- deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie la de elemente poluante.
înaltă presiune,
O colecţie de buşoane de curăţenie este de unică folo-
- griparea unui element, sinţă şi după utilizare, buşoanele uzate trebuie să fie
aruncate: odată utilizate, ele sunt murdărite şi o
- neetanşeitatea unui element. curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile.
Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii Buşoanele neutilizate trebuie de asemenea să fie
foarte bune de curăţenie. A avea realizată o operaţie în aruncate şi nu trebuie să servească din nou în momen-
bune condiţii de curăţenie înseamnă că nici o impurita- tul altei intervenţii asupra unui sistem de injecţie.
te (particulă de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în
cursul demontării sale. Referinţă colecţii de buşoane de curăţenie:

Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru - K9K (injecţie DELPHI):(consultaţi 1 0 A, Ansamblu


până la injectoare. motor şi parte inferioară motor, Motor: Piese şi in-
grediente pentru reparaţie, pagină 10A-16)
Care sunt elementele care poluează?
- K9K (injecţie SIEMENS):(consultaţi 10A, Ansamblu
- aşchiile metalice sau plastice, motor şi parte inferioară motor, Motor: Piese şi in-
grediente pentru reparaţie, pagină 10A-16)
- vopseaua,

- fibrele: 3 - Saci de protecţie


• de carton, Utilizaţi saci din material plastic care se închid de mai
multe ori ermetic, cu ajutorul unei benzi adezive de
• de pensulă,
exemplu, pentru stocarea pieselor care vor fi demonta-
• de hârtie, te şi de reutilizat. Există riscuri mai mici ca piesele ast-
fel stocate să fie supuse impurităţilor.
• de îmbrăcăminte,
Aceşti saci trebuie să fie de unică folosinţă: odată utili-
• de lavetă, zaţi, ei trebuie să fie aruncaţi.
- corpurile străine cum sunt firele de păr,
4 - Produse de curăţare
- aerul ambiant,
Două produse de curăţare pot fi utilizate:
- etc.
- un agent de curăţare frână în pulverizator de aero-
sol(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
ATENŢIE ioară motor, Motor: Piese şi ingrediente pentru
reparaţie, pagină 10A-16),
Este interzis să curăţaţi motorul cu curăţitorul de
înaltă presiune existând riscul să deterioraţi conec- - un agent de curăţare injector(consultaţi 10A, Ansam-
tica. În plus, umiditatea poate stagna în conectori şi blu motor şi parte inferioară motor, Motor: Piese
poate crea probleme de legături electrice. şi ingrediente pentru reparaţie, pagină 10A-16).

10A-2
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
Pentru utilizarea agentului de curăţare injector, preve- Nu introduceţi apă în reţelele de conducte de admisie.
deţi de asemenea o pensulă curată şi în stare corespu-
nzătoare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii) precum
şi un recipient curat şi care nu conţine impurităţi. 2 - Spălare piese motor

Notă: ATENŢIE
Utilizaţi un agent de curăţare injector nou în În momentul curăţării pieselor, este obligatoriu să
momentul fiecărei intervenţii (un produs de curăţare nu loviţi piesele între ele existând riscul de a dete-
utilizat conţine impurităţi). riora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor ceea
ce provoacă o degradare a motorului.

III - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE


ORICE INTERVENŢIE 3 - Montare filete adăugate
1) Interveniţi pe o suprafaţă de lucru curată şi aveţi
Găurile tarodate ale ansamblului pieselor care compun
grijă să protejaţi piesele demontate de praf cu ajutorul
motorul (exceptând pentru capacul chiulasei) pot fi re-
sacilor din material plastic care se închid de mai multe
parate cu ajutorul materialului cutie de reparaţie a
ori ermetic, de exemplu.
unui filet adăugat.
2) Comandaţi sistematic şi înaintea fiecărei intervenţii
la Magazinul de Piese de Schimb:
IV - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎN TIMPUL
- une collection de bouchons de propreté neuve, INTERVENŢIEI
specifică motorului,
Spălaţi-vă pe mâini înainte şi pe durata intervenţiei.
- un număr suficient de lavete fine de curăţare care
nu se scămoşează. Schimbaţi-vă mănuşile de protecţie din latex atunci
- unul din cele două produits de nettoyage a racordu- când sunt murdărite sau deteriorate.
rilor conductelor de carburant,
Orice element al sistemului de injecţie demontat tre-
- piesele de înlocuit sistematic după fiecare demon- buie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac
tare şi menţionate în metodele de intervenţie specifi- din plastic ermetic.
ce vehiculului.
Închideţi punga ermetic, cu ajutorul unei benzi adezive
3) Echipaţi-vă cu ochelari de protecţie echipaţi cu de exemplu, chiar dacă trebuie să o deschideţi la puţin
membrane laterale pentru a evita orice stropire cu pro- timp după aceea: aerul ambiant este vector de poluare.
dus de curăţare pe ochi.
4) Echipaţi-vă cu mănuşi de protecţie din latex pentru a După deschiderea circuitului de carburant, utilizarea
evita un contact prelungit cu pielea. pensulei, a produsului de curăţare, a dispozitivului de
suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi sau
a cârpelor clasice este strict interzisă. în fapt, aceste
Notă: elemente sunt susceptibile de a face să pătrundă im-
purităţi în sistem.
În caz de utilizare a mănuşilor de protecţie din piele,
acoperiţi-le cu mănuşi din latex. În caz de înlocuire a unui element cu unul nou sau în
momentul remontării sale după stocare într-un sac din
5) Protejaţi, înainte de orice intervenţie asupra siste- plastic, nu despachetaţi componentul decât în momen-
mului de injecţie şi cu ajutorul pungilor din plastic sau al tul montării sale pe vehicul.
lavetelor curate:
- curelele de accesorii şi de distribuţie, V - CURĂŢARE
- accesoriile electrice (demaror, alternator, pompă di-
recţie asistată, senzori şi conectori electrici), Există astăzi două metode de curăţare a circuitului de
carburant înainte de deschidere pentru intervenţie în
- suprafaţa volantului motor. atelier.

Aceste metode permit să curăţaţi circuitul de carburant


1 - Spălare motor
pentru a evita astfel introducerea elementelor poluan-
Protejaţi diferitele accesorii pentru a evita orice te: ele sunt echivalente cu privire la rezultat şi nici una
proiecţie de apă şi de produse de spălare pe acestea. nu este aşadar privilegiată.

10A-3
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
1 - Curăţare cu ajutorul agentului de curăţare
injector
IMPORTANT
Eliberaţi accesul racordurilor de deschis, urmând me-
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în
todele de intervenţie specifice vehiculului (consultaţi
timpul operaţiei.
Manualul de Reparaţie aferent).
Pulverizaţi agent de curăţare frâne pe racordurile de
Protejaţi părţile sensibile la scurgerea de carburant.
deschis.
Vărsaţi agentul de curăţare injector într-un recipient Curăţaţi cu grijă racordurile de deschis cu ajutorul lave-
care nu conţine impurităţi. telor fine noi.
Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive,
banc de montaj, precum şi piesele, racorduri şi mediu
IMPORTANT
înconjurător sistem de injecţie). Verificaţi să nu rămână
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti- peri din pensulă şi dacă zona este curată.
lizării produsului de curăţare.
Deschideţi circuitul la nivelul racordului şi montaţi ime-
Înmuiaţi o pensulă curată care nu pierde peri în reci- diat buşoanele de curăţenie adecvate.
pient pentru a o îmbiba cu agent de curăţare injector.

ATENŢIE
IMPORTANT Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să intro-
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în
duceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine de
timpul operaţiei.
curăţare, dacă este necesar.

Curăţaţi cu grijă racordurile de deschis cu ajutorul pen-


sulei şi cu agent de curăţare injector.

Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive,


banc de montaj, precum şi piesele, racorduri şi mediu
înconjurător sistem de injecţie). Verificaţi să nu rămână
peri din pensulă şi dacă zona este curată.

Ştergeţi părţile curăţate cu ajutorul lavetelor fine noi.

Deschideţi circuitul la nivelul racordului şi montaţi ime-


diat buşoanele de curăţenie adecvate.

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să intro-
duceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine de
curăţare, dacă este necesar.

2 - Curăţare cu ajutorul agentului de curăţare frâne

Eliberaţi accesul racordurilor de deschis, urmând me-


todele de intervenţie specifice vehiculului (consultaţi
Manualul de Reparaţie aferent).

Protejaţi părţile sensibile la scurgerea de carburant.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.

10A-4
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
VI - INSTRUCŢIUNE DE MONTAJ A KITULUI DE
BUŞOANE

K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau
780

10A-5
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
Referinţă 77 01 476 857

113430

10A-6
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A

10A-7
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 264 sau 266 sau 270 sau
272 sau 274 sau 276 sau 700 sau 702 sau 704 sau
706 sau 710 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau
722 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau 750 sau
752 sau 760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 790 sau
792 sau 794 sau 796

10A-8
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A
Referinţă 77 01 206 804

20977

10A-9
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Precauţii pentru reparaţie 10A

10A-10
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Caracteristici 10A
I - IDENTIFICARE MOTOR Detalii marcaj

19858
Gravarea conţine:
- (1): tip de motor,
107307 - (2): certificatul de omologare a motorului
- (3): indicele motor
- (4): uzina de montare a motorului
- (5): seria de fabricaţie a motorului

113741
Identificarea motorului se face printr-o gravare(6)si-
tuată pe carterul cilindrilor.

10A-11
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Caracteristici 10A
II - TABELE CARACTERISTICI MOTOARE

Vehicul Tip Ser- Tip Indice Norme Cilin- Alezaj Cursă Rapor t
vice motor motor de depo- dree(cm3) (mm) (mm) volume-
luare tric

XB07 700 Euro 1


XB1W sau
XB24 Euro 3 18,25 / 1
XB08 702

XB07 704 Euro 3

XB24 704

XB23 706 Euro 1


Renault 17,9 / 1
K9K 1461 76 80,5
CLIO II XB2E sau
Euro 3

XB09 710 Euro 3 18,25 / 1

XB2G 712

XB29 714
Euro 4 17,9 / 1
XB2J

XB3A 716

XB3N 718

XC07 700

XC08 702 Euro 3


XC1S 18,25 / 1

XC07 704
XC08
Renault
K9K 1461 76 80,5
KANGOO XC1R 704 17,6 / 1

XC09 710 18,25 / 1

XC1E 714 Euro 4


XC1F 716 17,9 / 1

XC1G 718

10A-12
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Caracteristici 10A
Vehicul Tip Ser- Tip Indice Norme Cilin- Alezaj Cursă Rapor t
vice motor motor de depo- dree(cm3) (mm) (mm) volume-
luare tric

XM0F 722 Euro 1 18,25 / 1

XM0T 722 sau 17,6 / 1


Euro 3

XM1F 724 Euro 4 17,9 / 1


Renault
K9K 1461 76 80,5
MEGANE II XM02 728 Euro 1 17,9 / 1
729 sau

XM13 728 Euro 3 17,6 / 1

XM1E 732 Euro 4 15,3/1

XM16 734 15,3/1

XR1G 750
XR0V Euro 1
XR1A sau
17,6 / 1
XR0W 752 Euro 3

XR1F
Renault XR1B
K9K 1461 76 80,5
CLIO III
XR0H 764 15,3/1
Euro 4
XR0F 766
17,9 / 1
XR0G 768

XR1C 772 15,3/1


XR1N

10A-13
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Caracteristici 10A
Vehicul Tip Ser- Tip Indice Norme Cilin- Alezaj Cursă Rapor t
vice motor motor de depo- dree(cm3) (mm) (mm) volume-
luare tric

XP0D 750 Euro 1

XP08 752 sau


17,6 / 1
XP0E Euro 3

XP0F 760
Renault XP0G 762 17,9 / 1
K9K Euro 4 1461 76 80,5
MODUS
768

XP0H 764 15,3/1

XP0F 766 17,9 / 1

XP02 772 15,3/1


XP09

XS0J 790 Euro 1


sau
Renault Euro 3 17,9 / 1
K9K 1461 76 80,5
DACIA
XS0K 792 Euro 4

XS0J 794 Euro 3


XS00

XS0W 796 Euro 4 17,6 / 1

Renault XN0E K9K 740 Euro 4 1461 76 80,5 17,6 / 1


TWINGO II
XN0M

Renault XT00 K9K 780 Euro 4 1461 76 80,5 15,3/1


LAGUNA III
XT0A

Nissan - K9K 260 Euro 3 1461 76 80,5 18,25 / 1


ALMERA

270 Euro 3 17,9 / 1


Nissan
- K9K 272 Euro 3 18,25 / 1
MICRA 1461 76 80,5
274 Euro 4 17,6 / 1
276

Nissan - K9K 292 Euro 4 1461 76 80,5 15,3/1


QASHQAI

10A-14
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Caracteristici 10A
Vehicul Tip Ser- Tip Indice Norme Cilin- Alezaj Cursă Rapor t
vice motor motor de depo- dree(cm3) (mm) (mm) volume-
luare tric

Suzuki 262 Euro 3 17,9 / 1


- K9K 1461 76 80,5
JIMNY 266 Euro 4 17,6 / 1

Samsung - K9K 264 Euro 4 1461 76 80,5 17,6 / 1


Motors
SM3

10A-15
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 10A
I - PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC ÎN MOMENTUL - Piuliţa pinionului de distribuţie al arborelui cu came,
REPARĂRII MOTORULUI
- Galeţii întinzător şi înfăşurător ai curelelor de acceso-
- Toate garniturile de etanşeitate demontate, rii sau de distribuţie,
- Filtru de ulei, - Şuruburile galetului întinzător mecanic al curelei de
accesorii,
- Rondelele din cupru ale portinjectoarelor,
- Conductele de injecţie de înaltă presiune, - Curelele de accesorii şi de distribuţie,

- Buşoanele conductei, - Şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit,

- Ghidurile supapelor, - Duriturile circuitului de răcire dacă ele sunt deteriora-


te,
- garniturile de tije de supape,
- termostatul,
- Jicloarele de răcire a fundului pistonului,
- Conductele din plastic ale turbocompresorului.
- şuruburile volantului motor,
- Şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit, II - INGREDIENTE
- Şuruburile capacelor bielelor,

Tip Cantitate Organ aferent Referinţă

SUPER DECAPANT Aplicare strat Planurile de îmbinare 77 11 238 181


PENTRU PLAN DE
ÎMBINARE

JOINT SILICON ADE- Cordon Capac palier arbore cotit Nr.1 77 11 227 484
RENT
Legătură carter cilindri cu carter
inferior de ulei

ADEZIV RĂŞINĂ Cordon Capace paliere arbori cu came Nr.1 77 11 237 640
şi 6

FRÂNĂ ŞURUB 1 până la 2 Şuruburi pompă de apă 77 11 230 112


REZISTENŢĂ RIDI- picături
CATĂ

AG E N T DE Aplicare strat Planurile de îmbinare 77 01 404 178


CURĂŢARE
SUPRAFAŢĂ

LAVETE FINE DE - Circuit de injecţie 77 11 211 707


CURĂŢARE

COLECŢI E DE - Sistem de injecţie DELPHI 77 01 206 804


BUŞO A N E DE
CURĂŢENIE

COLECŢI E DE - Sistem de injecţie SIEMENS 77 01 476 857


BUŞO A N E DE
CURĂŢENIE

AG E N T DE Aplicare strat Sistem de injecţie 77 11 224 188


CURĂ Ţ ARE INJEC-
TOR

AGENT CURĂ Ţ A R E Aplicare strat Sistem de injecţie 77 11 226 128 sau 77


FRÂNE 11 226 127
Circuit de recirculare a gazelor de
eşapament

10A-16
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 10A
Tip Cantitate Organ aferent Referinţă

TAMPON DE MĂTUIRE - Planurile de îmbinare 77 01 405 943


GRI

AGENT CURĂ Ţ A R E - EGR 77 11 236 177


CARBURATOR

LUBRIFIANT FĂRĂ Aplicare strat Garnituri rampă de retur din siste- 77 11 236 167
SILICON mul de injecţie diesel SIEMENS

ANTIGRIPANT Aplicare strat Prezoane turbocompresor 77 11 236 173


ARĂMIU
Senzor de temperatură a gazelor
LUBRIFIANT CUPRU Aplicare strat de eşapament, dacă senzorul este 77 11 236 169
ALUMINIU reutilizat

10A-17
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Cuplu de strângere 10A
PARTE SUPERIOARĂ MOTOR

10A-18
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Cuplu de strângere 10A

113915

10A-19
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Cuplu de strângere 10A
Cupluri de strângere în N.m şi / sau în grade

(1) şurub senzor reperare cilindri 8

(2) Şurub capac chiulasă 11

(3) Şurub inel de ridicare motor (parte distribuţie) Şurub H M8x125-20 la


25
Şurub H M6x100-23 la
12

(4) Şurub chiulasă 25 + 270˚ ± 10˚

(5) Şurub capace paliere arbore cu came 10

(6) Şuruburi pompă de vid 25

(7) Piuliţă colector eşapament 26

(8) Prezon colector eşapament 8

(9) Şurub capac schimbător EGR 12

(10) Şurub cutie de apă ieşire chiulasă 10

(11) Şurub inel de ridicare motor (parte volant motor) 12

(12) Şurub carter interior de distribuţie 9

(13) Bujie de preîncălzire 15

(14) Şurub galet întinzător de distribuţie 27

(15) Prezon pinion de distribuţie al arborelui cu came 10 până la 14

(16) Piuliţă pinion de distribuţie al arborelui cu came 30 + 86˚ ± 6˚

(17) Şuruburi coroană pinion de distribuţie al arborelui cu came 14

(18) Şurub senzor reperare cilindri 8

(19) Şurub suport pendular chiulasă 25

10A-20
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Cuplu de strângere 10A

120133

Cuplu de strângere în N.m şi / sau grade

(20) Şurub şi piuliţă suport aval catalizator (parte cutie de viteze) 21

(21) Şurub supor t amonte catalizator (parte motor) 50

(22) Şurub supor t amonte pe catalizator 26

(23) Piuliţă catalizator - turbocompresor 28

(24) Şurub supor t aval pe catalizator 21

(25) Prezon pe turbocompresor 9

(26) Şurub stea la 18


Şurub al conductei de alimentare cu ulei a turbocompresorului
Şurub H la 14

(27) Piuliţă turbocompresor pe colector 28

(28) Şurub al conductei de alimentare cu ulei a turbocompresorului pe Piuliţă cu umă r la 35


chiulasă (fără frână şurub rezis-
tenţă înaltă)
Piuliţă fără umăr l a 23
(cu frână şurub rezis-
tenţă înaltă)

10A-21
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Cuplu de strângere 10A
Cuplu de strângere în N.m şi / sau grade

(29) Prezon pe turbocompresor 9

(30) Şuruburi conductă de retur ulei a turbocompresorului 12

(31) Şurub supor t răcitor parte distribuţie de la 25 la 30

(32) Şurub răcitor gaze de eşapament 12

(33) şuruburi electrovană EGR 10

(34) Şurub supor t răcitor parte volant motor de la 25 la 30

(35) Şurub conductă de admisie a gazelor de eşapament 35

(36) Şurub supor t răcitor parte distribuţie 12

(37) Şurub electrovană de recirculare a gazelor de eşapament 12

(38) Prezon electrovană de recirculare a gazelor de eşapament 4

(39) Piuliţă electrovană de recirculare a gazelor de eşapament 12

(40) Şurub supor t electrovană 21

(42) Şurub bridă de menţinere a injectorului de motorină 25

(43) Piuliţă răcitor injector de motorină pe precatalizator 25

(44) Şurub colier conductă rigidă de recirculare gaze de eşapament 5

10A-22
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Cuplu de strângere 10A
PARTE INFERIOARĂ MOTOR

10A-23
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Cuplu de strângere 10A

113917

10A-24
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Cuplu de strângere 10A
Cuplu de strângere în N.m şi / sau grade

(1) Şuruburi pompă de apă 10

(2) Şuruburi carter de închidere arbore cotit 10

(3) Şuruburi tub de ghidare jojă de ulei 10

(4) Şurub conductă de intrare a pompei de apă. 25

Niplul schimbătorului de căldură apă-ulei nu face corp 45


comun cu conducta de admisie a apei de la pompa de
(5) apă(B)

Niplul schimbătorului de căldură apă-ulei face corp 39


comun cu conducta de admisie a apei de la pompa de
apă(A)

Şurubul de montare a filtrului de ulei de pe schimbătorul 45


de căldură apă-ulei nu face corp comun cu conducta de
(6) admisie a apei de la pompa de apă(B)

Şurubul de montare a filtrului de ulei de pe schimbătorul 28


de căldură apă-ulei face corp comun cu conducta de
admisie a apei de la pompa de apă(A)

(7) Şurub conductă de intrare a pompei de apă. 25

(8) Şurub fulie accesorii arbore cotit Şurub M12 la 60 +100˚ ± 10˚
Şurub M14 la 120 + 95˚ ± 15˚

(9) Şuruburi pompă de ulei 25

(10) Şurub carter inferior 14

(11) Sondă nivel de ulei 25

(12) Buşon de golire 20

(13) Şurub mecanism de ambreiaj Şurub H M7x100-16 la 20


Şurub CBLX M6x100-18 la 14

(14) Şurub volant motor 55


Şurub volant dublu amortizor 20 + 36˚ ± 6˚

(15) Şurub capace bielă 20 + 45˚ ± 6˚

(16) Sondă presiune ulei 30 à 35

(17) Buşon calibru tijă de punct mort superior de la 20 la 25

(18) Şuruburi capace palier arbore cotit 25 + 47˚ ± 6˚

(19) Accelerometru 20

(20) Filtru de ulei 14

10A-25
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Injecţie diesel: Cuplu de strângere 10A
SISTEM DE INJECŢIE

10A-26
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Injecţie diesel: Cuplu de strângere 10A

113914

10A-27
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Injecţie diesel: Cuplu de strângere 10A
Cuplu de strângere în N.m şi / sau grade

(1) Fixări placă de protecţie pompă de înaltă presiune 21

(2) Şurub pompă de înaltă presiune 23

(3) Piuliţe conducte de înaltă presiune rampă - injector Vezi figura mai jos.

(4) Şurub bridă injector 30

(5) Prezon rampă de înaltă presiune 8

(6) Piuliţă rampă de înaltă presiune 28

(7) Piuliţă conductă de înaltă presiune pompă de înaltă presiune - Vezi figura mai jos.
rampă

(8) Şurub şi piuliţă protector inferior de înaltă presiune 10

(9) Şurub capac protector de înaltă presiune 10

(10) Piuliţă pinion pompă de înaltă presiune 55

(11) Piuliţe conducte de înaltă presiune rampă - injector Vezi figura mai jos.

(12) Şurub bridă injector 28

(13) Piuliţă rampă de înaltă presiune 28

(14) Piuliţă conductă de înaltă presiune pompă de înaltă presiune - Vezi figura mai jos.
rampă

(15) Piuliţe protector inferior de înaltă presiune şi suport conductă 21

(16) Şurub protector inferior de înaltă presiune 12

(17) Şurub capac protector de înaltă presiune 10

(18) Fixări placă de protecţie pompă de înaltă presiune 21

(19) Şurub pompă de înaltă presiune 23

10A-28
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Injecţie diesel: Cuplu de strângere 10A
ATENŢIE

Strângeţi la cuplul de 38 N.m conductele de înaltă


presiune "pompă-rampă" şi "rampă-injectoare" cu
referinţa:
- 77 01 207 025 ,
- 77 01 207 026 ,
- 77 01 207 027 ,
- 77 01 207 028.
Pentru alte referinţe la conductele de înaltă pre-
siune, strângeţi la cuplu în funcţie de culoarea con-
ductei de înaltă presiune.
Strângeţi la cupluri:
- piuliţă conductă de înaltă presiune galbenă 24
N.m,
- piuliţă conductă de înaltă presiune argintie 28
N.m,

10A-29
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea accesorii: Cuplu de strângere 10A

106962

10A-30
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea accesorii: Cuplu de strângere 10A

106963

Cuplu de strângere în N.m şi / sau grade

(1) Şurub galet înfăşurător 25

(2) Şuruburi pompă direcţie asistată 25

(3) Şurub supor t pompă direcţie asistată 25

(4) Şuruburi suport multifuncţional 44

(5) Şuruburi galet întinzător manual 35

(6) Şurub alternator 25

(7) Şurub compresor de aer condiţionat 25

(8) Şurub alternator 25

(9) Şurub galet întinzător automat 40

(10) Şuruburi suport multifuncţional 44

(11) Şurub inferior supor t multifuncţional 25

10A-31
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
I - REPERARE CILINDRI
Cilindrul nr. 1 se găseşte lângă volantul motor.
Tip motor Grosime garni-
tură de chiu-
II - ORDINE INJECŢIE lasă în mm
Ordinea injecţiei este 1-3-4-2. K9K 260-272
K9K 700-702-704-710 până
III - BUJIE DE PREÎNCĂLZIRE la data de 19/05/2004.
0,68 ± 0,03
K9K 722 până la data de 16/
Tip de bujie Rezistenţă 07/2004.
K9K 262 până la data de 25/
BERU
06/2004.
CHAMPION 0,6 ohmi K9K 270 până la data de 05/
10/2005.

IV - GARNITURĂ DE CHIULASĂ K9K 700-702-704-710 înce-


pând cu data de 19/05/
2004.
K9K 722 începând cu data
de 16/07/2004. 0,71 ± 0,03
K9K 266-274-276-292-706-
712-714-716-718-724-728-
729-732-734-740-750-752-
760-762-764-766-768-772-
780-790-792-794-796.
K9K 262 începând cu data
de 25/06/2004.
K9K 270 începând cu data
de 05/10/2005.

V - PARTE SUPERIOARĂ MOTOR

20059
Grosimea garniturii de chiulasă se măsoară în(1).

21702

10A-32
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
1 - Înălţime chiulasă. Diametrul exterior al împingătorului este de 34,975 ± 0,
01 mm.
Înălţimea chiulasei(2)este de 127 mm.

3 - Diametru locaş împingător în chiulasă


2 - Deformare plan de îmbinare chiulasă
Diametrul locaşului împingătorului în chiulasă este de
Deformarea maximă a planului de îmbinare a chiulasei
35,02 ± 0,02 mm
este de 0,05 mm.

4 - Joc între împingător şi locaşul său


3 - Deformare plan de îmbinare carter cilindri
Jocul între împingător şi locaşul său este cuprins între
Deformarea maximă a planului de îmbinare a carterului
0,015 până la 0,075 mm.
cilindrilor este de 0,03 mm.

VII - REGLARE JOC LA SUPAPE


4 - Probare chiulasă
Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu
ajutorul al echipamentului de probare a chiulasei. Supape Joc la supape la rece
în mm
5 - Rectificare chiulasă Admisie 0,20 + 0,05 / - 0,075

Evacuare 0,40 + 0,05 / - 0,075


ATENŢIE
Nici o rectificare nu este autorizată.
VIII - SUPAPE

VI - ÎMPINGĂTOR MECANIC

1 - Tip de împingător
Împingătorul este de tip monobloc.

2 - Diametru exterior împingător

102778

103157

Supapă de admisie Supapă de evacuare

Diametrul(d)al tijei supapei se (d)= 5,977 ± 0,008 mm (d)= 5,963 ± 0,008 mm


măsoară în(X1) în(X1)= 41 mm. în(X1)= 31 mm.

Diametr u(D)al capului de supapă 33,5 ± 0,12 mm 29 ± 0,12 mm

Grosime(T)a capului de supapă 1 mm 1 mm

10A-33
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
Supapă de admisie Supapă de evacuare

Lungime(L)supapă 100,95 ± 0,21 mm 100,75 ± 0,21 mm

Unghi de deschidere(a)a supapei 45˚ 45˚

Ridicare supapă 8 mm 8,6 mm

IX - SCAUNE SUPAPE

87428

Scaun supapă de admisie Scaun supapă de evacuare

Diametru interior al locaşului scaunu- 34,459 ± 0,015 mm 29,97 ± 0,015 mm


lui supapei(D)în chiulasă

Diametr u exterior(D)scaun supapă 34,542 ± 0,008 mm 30,042 + 0,006 / - 0,007 mm

Adâncime locaş scaun supapă(H)în 6 mm 7 mm


chiulasă

Înălţime(H)scaun supapă 4,65 ± 0,04 mm 5,67 ± 0,04 mm

Mărime suprafeţe de contact X 1,8mm 1,8mm

Unghi α scaun supapă 89˚30’ 89˚30’

10A-34
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
X - GHIDURI SUPAPE

21702

Ghid de admisie Ghid de evacuare

Lungime ghid supapă 40,5 ± 0,15 mm

Diametr u exterior ghid 11 + 0,062 / + 0,044 mm

Diametr u locaş ghid în chiulasă 11 mm

Diametr u interior ghid supapă


Neprelucrat
Prelucrat * 5 + 0,12 / 0 mm
6,009 ± 0,009 mm

Înclinare(a)a ghidului supapei 90˚

Poziţie(X)ghid supapă 14mm 14,2mm

Joc între ghidul supapei şi supapă de la 0,02 până la 0,05 mm de la 0,03 până la 0,063
mm

* Cota va fi realizată cu ghidul montat în chiulasă.

XI - GARNITURI TIJĂ SUPAPE


Ghidurile de admisie şi de evacuare posedă simeringu-
ri tijă supapă.
Înlocuiţi obligatoriu la fiecare demontare a supapelor.

10A-35
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
Remontarea simeringurilor tije supape se efectuează
fie cu ajutorul:
- unui material adecvat,
- fie cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1511-01).

XII - ARCURI DE SUPAPE

98503
Simeringurile tijelor supapelor se demontează cu ajuto-
rul (Mot. 1335).

16051-1
Arcurile de supape de admisie şi de evacuare sunt
identice.
Arcurile de supape sunt de tip conic şi partea(3)a ar-
cului trebuie să fie orientată în sus.

ATENŢIE
CE MOTEUR NE POSSEDE PAS DE RONDEL-
LES INFERIEURES DE RESSORT DE SOUPAPE.
18077

19675

10A-36
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A

102774
Perpendicularitate a arcului 1,2 mm

XIII - ARBORI CU CAME

102776
1 - Identificare arbore cu came

Lungime liberă 43,31 mm

Lungime sub o sarcină de:


- 230 ± 12 N
- 500 ± 23 N 33,80mm
24,80mm

Lungime spire unite 23,40mm

Diametru sârmă 3,45 mm

Diametru interior:
- în partea inferioară a arcului 18,80 ± 0,2 mm 113568
- în partea superioară a arcu- 14,10 ± 0,2 mm Pe anumite motoare arborele cu came este echipat cu
lui o ţintă(4)pentru reperarea cilindrilor.

Diametru exterior:
- în partea inferioară a arcului 25,70 ± 0,2 mm Tip motor Tip arbore cu came

- în partea superioară a arcu- 21 ± 0,2 mm K9K 260-262-264-266-


lui 270-272-274-276-700-
702-704-706-710-712-
714-716-718-722-724- FĂRĂ ţinta(4)
728-729-740-750-752-
760-762-766-768-790-
792-794-796

K9K 292-732 -734-764- CU ţinta(4)


772-780

10A-37
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
2 - Joc axial arbore cu came 4 - Bătaie radială arbore cu came
Jocul axial trebuie să fie cuprins între 0,08 până la 0,
178 mm.

3 - Joc diametral arbore cu came


Jocul diametral trebuie să fie cuprins între 0,04 până la
0,081 mm.

103148
Bătaia radială a arborelui cu came este de 0,05 mm.

5 - Număr de paliere arbori cu came


Palierele arborelui cu came sunt în număr de6.

6 - Diametru paliere arbori cu came

Număr paliere Diametru paliere arbori cu came Diametru paliere arbore cu came
pe arborele cu came pe chiulasă

N˚1

N˚2

N˚3

N˚4 24,9895 ± 0,0105 mm 25,05 ± 0,01 mm

N˚5

Repere 6 27,9895 ± 0,0105 mm 28,05 ± 0,01 mm

Notă:
Palierul arbore cu came Nr.1 este situat pe partea
volantului motor.

10A-38
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
7 - Înălţime came - 3 Reper mobil punct mort inferior pe volantul motor,

- 4 Întârziere Deschidere Admisie ÎDA* ,

- 5 Avans Închidere Evacuare AÎE** ,


- 6 Întârziere Închidere Admisie ÎÎA,
- 7 Avans Deschidere Evacuare ADE,
- 8 Sens de rotaţie arbore cotit (parte volant motor).

Notă:
*
ÎDA este negativ; în consecinţă, supapa se va des-
chide după punctul mort superior.
**
AÎE este negativ; în consecinţă, supapa se va
deschide înainte de punctul mort superior.

Calaje teoretice pentru o ridicare de 0,7 mm (joc


nul)

103149 Admisie Evacuare

Întârziere -9˚ -
Admisie Evacuare Deschidere
Admisie ÎDA
Înălţime 44,015 ± 0,03 44,595 ± 0,03
came mm mm Întârziere 20˚ -
Închidere
Admisie ÎÎA
8 - Diagramă de distribuţie
Avans Des- - 27˚
chidere
Evacuare
ADE

Avans Închi- - -7˚


dere Eva-
cuare AÎE

11953

- 1 Reper fix punct mort superior pe carterul cilindrilor,


- 2 Reper mobil punct mort superior pe volantul motor,

10A-39
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Caracteristici 10A
XIV - TURBOCOMPRESOR

Supapă de reglare presiune de supraalimentare

Valoare presiune pe supapa de reglare în


Valoare de depla-
bari
sare tijă supapă în
Tip motor mm
Presiune Depresiune

K9K 262-272-700-704-710- 1.3 - 1,95 ± 0,6


752-790-794

K9K 260-270-702-706-722- 1,4 - 4,3 ± 0,6


750

K9K 292-712-728-729-732- - 0,5 1,7


794-764-772-780

K9K 276-718-724-760-766 - 0,6 7 ± 0,5

K9K 274-714-716-740-762- 1,1 - 2,2 ± 0,5


768-792

XV - PINION DE DISTRIBUŢIE AL ARBORELUI CU


CAME

116756
Motoarele pot fi echipate cu un pinion de distribuţie al
116755 arborelui cu came monobloc(5)sau în două părţi(6).
Magazinul de Piese de Schimb nu va livra decât pinio-
nul de distribuţie al arborelui cu came în două părţi.

10A-40
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
I - PISTOANE 3 - Marcaje pistoane

1 - Marcă pistoane
Aceste motoare sunt echipate cu pistoane FEDERAL
MOGUL.

2 - Volum cameră de ardere piston

21703
(1)Sens de montare a pistonului Λ spre volantul motor.
(2)Clasă de înă lţime ax piston care corespunde
înălţimii între axul pistonului şi capul de piston.
(3)Serveşte exclusiv pentru furnizor.
(4)Serveşte exclusiv pentru furnizor.
102694
(5)Serveşte exclusiv pentru furnizor.
(6)Axă de simetrie a pistonului.
Tip motor Volum cameră de
ardere piston (7)Axă gaură ax piston.

K9K 260-262-264- 16,418 ± 0,25 cm3 (8)Deplasarea între gaura axului şi axa de simetrie a
266-270-272-274-276- pistonului este de 0,3 mm.
700-702-704-706-710-
712-714-716-718-722-
724-728-729-740-750-
752-760-762-766-768-
790-792-794-796

K9K 292-732-734- 19,96 ± 0,25 cm3


764-772-780

10A-41
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
4 - Clase de înălţimi ax pistoane Cota(X1)reprezintă înălţimea axului pistonului.
Cota(D)reprezintă diametrul axului pistonului.

102694

Diametru ax piston D=25 mm Diametru ax piston D=26 mm


Tip motor
Clasă piston Înălţime ax pis- Clasă piston Înălţime ax pis-
ton în mm ton în mm

K* 41,646 până la - -
41,687

L* 41,688 până la - -
41,730
K9K 260-700-702-
M* de la 41,731 - -
704-710-722 până la
până la 41,772
data de 25/11/2002
N* 41,773 până la - -
41,814

P 41,815 până la - -
41,856

- - K* 41,646 până la
41,687
K9K 260-700-702-
- - L* 41,688 până la
7 0 4 - 7 1 0 - 7 2 2 înce-
41,730
pând cu data de 25/
11/2002 - - M* de la 41,731
K9K 262-270-272- până la 41,772
274-706-714-716-750-
- - N* 41,773 până la
752-762-768-790-792-
41,814
794
- - P 41,815 până la
41,856

10A-42
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
Diametru ax piston D=25 mm Diametru ax piston D=26 mm
Tip motor
Clasă piston Înălţime ax pis- Clasă piston Înălţime ax pis-
ton în mm ton în mm

- - J de la 41,605
până la 41,646

- - K* de la 41,647
până la 41,688
K9K 264-266-292-
276-712-718-724-728- - - L* 41,689 până la
729-732-734-740-760- 41,730
764-766-772-780-796
- - M* de la 41,731
până la 41,772

- - N 41,773 până la
41,814

5 - Diametru pistoane

Notă:
* = piston vândut prin Magazinul de Piese de
Schimb.

ATENŢIE
- Pentru motoarele K9K 260-270-274-700-702-704-
706-710-714-716-722-750-752-762-768-790-792
echipate cu un ax piston cu diametrul de D = 25
sau 26 mm, Magazinul de Piese de Schimb nu va
livra decât patru clase de piston K, L, M, N.
- Dacă motorul este echipat cu piston din clasa P,
montaţi în schimb un piston de clasa N. 10027

Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectue-


ze la cota(X2)= 56 mm
ATENŢIE
- Pentru motoarele K9K 276-712-718-724-728-729-
Tip motor Diametru piston în
732-760-764-766-772, Magazinul de Piese de
Schimb nu va livra decât trei clase de piston K, L, mm
M.
K9K 260-270-272- 75,949 ± 0,007
- Dacă motorul este echipat cu piston din clasa J, 274-700-702-704-706-
montaţi în schimb un piston de clasa K. 710-714-716-722-750-
752-762-768-790-792-
- Dacă motorul este echipat cu piston din clasa N,
794
montaţi în schimb un piston de clasa M.
K9K 264-266-276- 75,945 ± 0,007
292-712-718-724-728-
729-732-734-740-760-
764-766-772-780-796

6 - Ax piston
Îmbinare ax liber în bielă şi piston.

10A-43
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
Axul pistonului este menţinut prin inele elastice de si-
guranţă. Cotă ax piston Tip motor
în mm

13,75 +0,1 / -0,2 K9K 260-700-702-


704-710-722 până
la data de 25/11/
2002

13,5 +0,1 / -0,2 K9K 260-700-702-


704-710-722 înce-
pând cu data de
Diametru 25/11/2002
interior(d) K9K 262-264-266-
270-272-274-276-
292-706-712-714-
716-718-724-728-
12962 729-732-734-740-
750-752-760-762-
764-766-768-772-
Cotă ax piston Tip motor 780-790-792-794-
în mm 796

Lungime(L) 60 +0 / -0,3 Toate K9K Diametru 20 ± 0,25


şanfren(C)
K9K 292-732-734-
25 +0 / -0,005 K9K 260-700-702-
764-772-780
704-710-722 până Lungime 6
la data de 25/11/ şanfren(l)
2002

26 +0 / -0,005 K9K 260-700-702- 7 - Supraînălţare pistoane


704-710-722 înce-
pând cu data de
Diametru 25/11/2002 ATENŢIE
exterior(D) K9K 262-264-266- Tija comparatorului nu trebuie să se găsească în
270-272-274-276- degajările supapelor.
292-706-712-714-
716-718-724-728-
729-732-734-740-
750-752-760-762-
764-766-768-772-
780-790-792-794-
796

20174

10A-44
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
Segmente Grosime (în mm)
Tip motor Supraînălţare piston în
Etanşeitate(2) 2 -0,01 / -0,03
mm
Raclor(3) 2,5 -0,01 / -0,03
K9K 260-700-702-704- 0,192 ± 0,093
710-722 până la data
de 25/11/2002 2 - Joc la tăietura segmentelor

K9K 260-700-702-704- 0,154 ± 0,130


710-722 începând cu Segmente Joc la tăietura seg-
data de 25/11/2002 mentului în mm
K9K 270-272-706-750-
752-790 Segment de compre- de la 0,2 până la 0,35
sie
K9K 274-276-712-714- 0,159 ± 0,129
716-718-724-728-729- Etanşeitate 0,7 până la 0,9
732-760-762-764-766-
Raclor 0,25 până la 0,5
768-772-792

III - BIELE
II - SEGMENTE

1 - Tip bielă

12115
Segmentele sunt livrate ajustate.
16242
(T)= TOP
Bielele sunt de tip "SEPARABIL".

1 - Grosime segmente
Notă: bucşele piciorului de bielă nu sunt înlocuibile.

Segmente Grosime (în mm)

Segment de compre- 2 -0,01 / -0,03


sie(1)

10A-45
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
4 - Cote biele

Notă:
Cotă biele Tip motor
În caz de înlocuire a bielelor, Magazinul de Piese
în mm
de Schimb nu livrează decât biele care au un dia-
metru de picior de bielă de26 mm. Antrax între 133,75 Toate K9K
În consecinţă, este esenţial ca axul pistonului să capul şi
aibă 26 mm diametru; în caz contrar, înlocuiţi piciorul de
ansamblul piston/ax piston. bielă

Diametru 47,619 ± 0, Toate K9K


2 - Recomandare pentru reperarea bielelor cap de bielă 009

25,019 ± 0, K9K 260-700-702-


006 704-710-722 până
la data de 25/11/
2002

26,019 ± 0, K9K 260-700-702-


006 704-710-722 înce-
Diametru pând cu data de
picior de 25/11/2002
bielă (cu K9K 262-264-266-
bucşă 270-272-274-276-
292-706-712-714-
716-718-724-728-
729-732-734-740-
750-752-760-762-
764-766-768-772-
780-790-792-794-
796

103280 5 - Joc axial cap de bielă


Jocul axial trebuie să fie cuprins între 0,205 până la 0,
467 mm.
ATENŢIE
Nu utilizaţi punctatorul sau stiloul de gravat pentru
reperarea capacelor bielelor în raport cu corpurile 6 - Joc diametral cap de bielă
lor pentru a evita orice început de fisură a bielei. Jocul diametral trebuie să fie cuprins între 0,010 până
Utilizaţi un creion care nu se şterge. la 0,064 mm.

3 - Ecart greutate ansamblu bielă- piston- ax


Ecartul maxim de greutate a ansamblului "bielă asam-
blată, piston, ax" pentru un acelaşi motor trebuie să fie
de 25 g.

10A-46
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
IV - ARBORE COTIT Detalii marcaj "A"

1 - Marcaje arbore cotit

Primul marcaj

107878

(5): linie care indică clasa de diametru a fusurilor,

(6): clasă de diametru a fusului Nr.1 parte volant motor,

(7): clasă de diametru a fusului Nr.5 parte distribuţie,

(8): clasă de diametru a manetonului Nr.1 parte volant


motor,

(9): clasă de diametru a manetonului Nr.4 parte distri-


14512-1
buţie,

(10): linie care indică clasa de diametru a manetoa-


Al doilea marcaj nelor.

2 - Clase diametre fusuri

Tabel clase diametre fusuri

Reper clasă fusuri Clase diametre fusuri (mm)


pe arborele cotit

A, G, K, R,W D1 = de la 47,990 până la


47,997 exclusiv

B, H, L, S,Y D2 = de la 47,997 inclusiv


până la 48,003 exclusiv

C, J, O, T,Z D3 = de la 48,003 inclusiv


până la 48,010

3 - Cote arbore cotit


103689

Diametru fusuri 48 ± 0,01 mm

Diametru manetoane 43,97 ± 0,01

Bătaie maximă admisi-


bilă pe faţă de reazem a
0,6 mm
volantului motor

10A-47
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
4 - Joc lateral arbore cotit
Jocul lateral al arborelui cotit este cuprins între:
- Fără uzură a calelor laterale ale arborelui cotit 0,045
până la 0,252 mm,
- Cu uzură a calelor laterale ale arborelui cotit 0,045
până la 0,852 mm.

5 - Joc diametral fusuri


Jocul diametral al fusurilor este cuprins între 0,010
până la 0,054 mm.

6 - Număr de fusuri
Fusurile sunt în număr de 5.

V - CARTER CILINDRI

1 - Diametru corpuri cilindrice


21697
Acest motor posedă o singură clasă de diametru corp
cilindric 76,009 ± 0,015mm Diametrele palierelor(6)ale carterului cilindrilor sunt
marcate cu o găurire pe acesta în(7)situată deasupra
filtrului de ulei.
2 - Identificare diametre fusuri pe carterul
cilindrilor Pe acelaşi motor nu poate exista decât o singură clasă
de diametru a palierelor arbore cotit.

3 - Tabel clase de diametru paliere

Poziţii Reper Diametru paliere


gaura (7) clasă carter cilindri
(mm)

X = 33 mm 1 sau de la 51,936 până


Albastru la 51,942 exclusiv

X = 43 mm 2 sau Roşu de la 51,942


inclusiv până la
51,949

4 - Deformare plan de îmbinare carter cilindri

Deformarea maximă a planului de îmbinare a carterului


10021
cilindrilor este de 0,03 mm.

VI - CUZINEŢI

1 - Cuzineţi arbore cotit

Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare


a erorilor de montaj.

10A-48
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A

15197 20158
Cuzineţii arborelui cotit se montează pe carterul cilin- Pe capacele palierelor, puneţi cuzineţii necanelaţi.
drilor şi pe paliere cu ajutorul dispozitivului Mot. 1493-
01.

a - Sens de montare cuzineţi fusuri

20159
Pe carterul cilindrilor, puneţi cuzineţii canelaţi pe toate
palierele.

10A-49
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
b - Cuplare cuzineţi fusuri pe carterul cilindrilor

Clasă diametre fusuri arbore cotit


Clasă diametre
paliere carter cilindri
D1 D2 D3

1 C1 C2 C3
de la 1,949 până la 1, de la 1,946 până la 1, de la 1,943 până la 1,
955 952 949
Galben Albastru Negru

C4 C1 C2
de la 1,953 până la 1, de la 1,949 până la 1, de la 1,946 până la 1,
959 955 952
2
Roşu Galben Albastru

Grosimi şi clasă cuzineţi

2 - Cuzineţi biele Lăţime cuzineţi:


- Cuzinet corp bielă: 20,625 ± 0,125 mm,
- Cuzinet capac bielă: 17,625 ± 0,125 mm.

3 - Cale laterale arbore cotit

a - Sens de montare cale laterale


Poziţionaţi canalele calei laterale în partea arborelui
cotit.

b - Poziţie cale laterale


Calele laterale se găsesc pe palierul arborelui cotit nr.
3.

c - Grosime cale laterale


Există două grosimi de cale de 2,80 mm şi de 2,85
mm.
17680

Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare


a erorilor de montaj.
Cuzineţii bielelor se montează cu ajutorul dispozitivelor
(Mot. 1492) şi (Mot. 1492-03).

Lăţime cuzineţi

Notă:
Cuzineţii de bielă superior şi inferior nu au aceeaşi
lăţime.

10A-50
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Caracteristici 10A
VII - PINION DE DISTRIBUŢIE ARBORE COTIT

116758

116757
Motoarele pot fi echipate cu un pinion de distribuţie al
arborelui cotit fără pene(12)sau cu pene(13).
Magazinul de Piese de Schimb nu va livra decât pinio-
nul de distribuţie al arborelui cotit cu pene.

10A-51
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Schimb standard 10A
MOTOR SCHIMB STANDARD - cutia de ieşire a apei,
- repartitorul de admisie,
1 - Pregătire motor uzat pentru retur - colectorul de eşapament,
Curăţaţi motorul. - turbocompresorul,
Goliţi uleiul şi apa din motorul uzat. - vana de reciclare a gazelor de eşapament,
Fixaţi motorul uzat pe soclu şi în aceleaşi condiţii ca - catalizatorul,
motorul schimb standard:
- accesoriile (alternator, compresor de aer condiţionat,
- puneţi buşoanele din plastic şi capacele, pompă direcţie asistată),
- puneţi capacul din carton care acoperă tot. - suportul multifuncţional accesorii.

2 - Piese de lăsat pe motorul uzat


Piese de lăsat pe motorul uzat sau de adăugat în cutia
de carton pentru retur:
- joja de ulei,
- filtrul de ulei,
- scaunul filtrului de ulei,
- schimbătorul apă-ulei,
- sonda de nivel de ulei,
- capacul chiulasei,
- pompa de apă,
- pompa de vid,
- pompa de înaltă presiune,
- rampa de injecţie,
- injectoarele,
- bujiile de preîncălzire,
- faţada completă de distribuţie (pinion arbore cotit, cu-
rea, galet întinzător, pinion arbore cu came),
- carterele de distribuţie,
- fulia de accesorii a arborelui cotit,
- volantul motor sau discul de antrenare,
- discul şi mecanismul de ambreiaj,
- inelele de ridicare,
- suportul pendular chiulasă.

3 - Piese de demontat de la motorul uzat


Piese pe care nu trebuie să uitaţi să le demontaţi de la
motorul uzat:
- toate conductele circuitului de răcire a apei,
- senzorul de presiune ulei,
- senzorul de detonaţie,
- conducta de admisie apă,

10A-52
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv Nu mai este dis- Extractor rul-


Mot. 11 ponibil la Magazi- ment arbore
nul de Piese de cotit
Schimb (con-
sultaţi în material
indispensabil)

68603

Dispozitiv 00 00 025 101 Suport compa-


Mot. 251-01 rator, de utilizat
cu dispozitivul
Mot. 252-01

83812

Dispozitiv 00 00 025 201 Placă de pre-


Mot. 252-01 siune pentru
măsurarea
supraînălţării
pistoanelor, de
utilizat cu dispo-
zitivul Mot. 251-
01.

83812-1

10A-53
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 044 500 Cheie cu chingă


Mot. 445 universală pen-
tru filtru de ulei.

69716

Dispozitiv 00 00 058 201 Sector de imobi-


Mot. 582-01 lizare volant
motor

99614

Dispozitiv 00 00 058 800 Bri d e de


Mot. 588 menţinere
cămăşi cilindru.

76666

10A-54
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 059 102 Flexibil magneti-


Mot. 591-02 zat pentru strân-
gere unghiulară.

77889

Dispozitiv 00 00 059 104 Cheie unghiu-


Mot. 591-04 lară p e n t ru
strângere chiu-
lasă (antrenare
1/2").

78181

Dispozitiv Nu mai este dis- Placă s u p o rt


Mot. 792-03 ponibil la Magazi- motor.
nul de Piese de
Schimb, înlocuit
cu Mot. 1723

10099

10A-55
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 079 901 Imobilizator de


Mot. 799-01 pinioane.

80359

Dispozitiv 00 00 085 602 Suport compa-


Mot. 856-02 rator.

14274

10A-56
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 092 300 Dispozitiv de


Mot. 923 ridicare a carte-
rului cilindrilor.

84757

Dispozitiv 00 00 101 800 Cheie pentru


Mot. 1018 golire

88124

10A-57
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 131 901 Dispozitiv de


Mot. 1319-01 măs u r a r e a
înălţimii mane-
tonului.

115485

Dispozitiv 00 00 132 900 Capac filtru de


Mot. 1329 ulei cu diametrul
de 76 mm.

97160

Dispozitiv 00 00 133 500 Cleşte pentru a


Mot. 1335 demonta garni-
turile tijei supa-
pei.

98503

10A-58
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv Nu mai este dis- Broşe X şi Y


Mot. 1378 ponibil la Magazi- adaptabile pe
nul de Piese de placa suport
Schimb, înlocuit motor Mot. 792-
cu Mot. 1723 03. 792-03

84900

Dispozitiv 00 00 143 000 Joc de calibru


Mot. 1430 tijă pentru calaj
de distribuţie.

13293

10A-59
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 77 11 224 451 Cleşte la dis-


Mot. 1448 tanţ ă pentru
colier elastic

118360

Dispozitiv 00 00 148 501 Dispozitiv de


Mot. 1485-01 demontare a
pisetelor de
răcire fund pis-
ton.

15868

10A-60
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 148 900 Calibru tijă de


Mot. 1489 punct m o rt
superior.

14924

Dispozitiv 00 00 149 200 Kit de adaptare


Mot. 1492 pentru monta-
rea cuzineţilor
de biele separa-
bile.

15867

Dispozitiv 00 00 149 203 Kit de adaptare


Mot. 1492-03 pentru montare
cuzineţi biele.

17584

10A-61
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 149 301 Dispozitiv de


Mot. 1493-01 montare
cuzineţi arbore
cotit.

16360

Dispozitiv 00 00 149 400 Dispozitiv de


Mot. 1494 montare pisete
de răcire fund
piston.

15863

Dispozitiv 00 00 149 501 Dulie de 22


Mot. 1495-01 mm p e n t ru
demontarea şi
remontarea
sondelor de oxi-
gen

21566

10A-62
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv Nu mai este dis- Dispozitiv pen-


Mot. 1502 ponibil la Magazi- tru a comprima
nul de Piese de arcuri de
Schimb (că utaţi supape.
dispozitivul nece-
sar sau înlocuiţi
cu Mot.1849)

16088

Dispozitiv Nu mai este dis- Frecvenţmetru


Mot. 1505 ponibil la Magazi- pentru tensiu-
nul de Piese de nea curelelor.
Schimb, înlocuit
cu Mot. 1715

16171

Dispozitiv 00 00 151 101 Dispozitiv de


Mot. 1511-01 montare sime-
ringuri tijă
supape.

19675

10A-63
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 152 500 Extractor de


Mot. 1525 pinion pompă
de înaltă pre-
siune.

17588

Dispozitiv 00 00 152 502 Gheare de


Mot. 1525-02 extra g e r e a
pinionului
pompă de înaltă
presiune.

17589

Dispozitiv 77 11 223 720 Joc de trei chei


Mot. 1566 pentru piuliţele
conductelor de
înaltă presiune.

119947

10A-64
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 156 700 Cleşte la dis-


Mot. 1567 tanţ ă pentru
coliere EGR.

13476

Dispozitiv Nu mai este dis- Suport chiulasă.


Mot. 1573 ponibil la Magazi-
nul de Piese de
Schimb (con-
sultaţi în material
indispensabil)

17670

Dispozitiv 00 00 158 500 Dispozitiv de


Mot. 1585 montare sime-
ring arbore cotit
(parte volan).

18896

10A-65
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 158 600 Dispozitiv de


Mot. 1586 montare sime-
ring arbore cotit
(part e dis-
tribuţie).

18897

Dispozitiv 00 00 160 600 Dispozitiv pen-


Mot. 1606 tru s u p o rtul
pompei de
înaltă presiune

23054

Dispozitiv 00 00 163 200 Dispozitiv de


Mot. 1632 montare sime-
ring arbore cu
came (parte dis-
tribuţie).

18895

10A-66
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 163 800 Dispozitiv de


Mot. 1638 tensionare
curea de acce-
sorii.

21419

Dispozitiv 00 00 166 000 Dispozitiv de


Mot. 1660 calaj arbore de
echilibrare.

101777

10A-67
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 00 00 167 700 Sector de imobi-


Mot. 1677 lizare volant
motor

13284

Dispozitiv 77 11 381 714 Completare la


Mot. 1714 Mot. 1586 pen-
tru arborii cotiţi
care posedă un
fil e t i n t e rior
M14.

118363

10A-68
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 77 11 381 715 Frecvenţmetru


Mot. 1715 pentru tensiu-
nea curelelor.

106507

Dispozitiv 77 11 381 729 Cheie pentru a


Mot. 1729 demonta vanele
EGR.

107634

10A-69
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 77 11 381 723 Suport motor.


Mot. 1723

111831

Dispozitiv 77 11 381 746 Cheie depla-


Mot. 1746 sată pentru con-
ductele de
înaltă presiune

114801

10A-70
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 77 11 381 757 Dispozitiv de


Mot. 1757 cură ţ a r e a
vanelor EGR.

113191

Dispozitiv 77 11 381 768 Gheare de


Mot. 1768 extra g e r e a
pinionului
pompă de înaltă
presiune.

114797

10A-71
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Dispozitiv 77 11 381 807 Cheie pentru


Mot. 1807 senzoru l de
temperatură al
gaze l o r de
eşapament

118403

Dispozitiv 77 11 381 849 Ridicător inerţial


Mot. 1849 supape

124996

10A-72
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Emb. 880 00 00 088 000 Extractor


inerţial.

84328

Emb. 1596 Nu mai este dis- Dulie de 24 mm.


ponibil la Magazi-
nul de Piese de
Schimb (înlocuit
cu dispozitivul
Emb. 1797)

19854

10A-73
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Emb. 1780 77 11 381 780 Centror de


ambreiaj.

110418

10A-74
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate 10A
Figurină Număr dispo- Referinţă dispo- Denumire
zitiv zitiv

Emb 1797 77 11 381 797 Dulie de 24


mm

116260

Rou. 15-01 00 01 331 601 Cap protector.

69306-1

10A-75
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A

Figurine Désignation

Suport organ.

117507

Compartiment de curăţare.

117348

10A-76
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Fântână de curăţare.

113592

Macara atelier.

Poziţioneur de sarcină.

114806

10A-77
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Cutie filet adăugat.

114792

Cutie maşină de demontat prezoane.

114790

10A-78
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Cutie extractor rulment.

114786

Cheie dinamometrică cuplu / unghi.

113494

10A-79
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Cheie dinamometrică.

113493

Sector unghiular.

114798

10A-80
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Suport chiulasă

118370

Dulie stea mamă de 8/12/14 standard 1/2" (pătrat de


12,7 mm).

114812

10A-81
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Fir de măsurare joc diametral.

114814

Cap de golire echipat cu un pătrat de 8 mm

118365

10A-82
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Cheie pentru buşonul de golire cu pătrat de 8 mm.

118368

Pereche de mănuşi anti-tăieturi

118357

10A-83
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Ochelari de protecţie

118364

Dispozitiv de control tarare arcuri de supape,

102776

10A-84
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Creion care nu se şterge

118407

Perii cu peri din plastic sau cu peri metalici neagresivi


(alamă)

118367

10A-85
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Pistolet cu aer comprimat

118358

Pompă de presiune / depresiune,

118359

10A-86
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Trasator

114805

10A-87
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Picior cu culisă.

114791

114783

10A-88
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Micrometru de adâncime,

114789

114782

10A-89
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Micrometru.

114787

Placă de control şi o pereche de veuri,

114796

10A-90
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Suport magnetic.

114802

Multimetru.

114804

10A-91
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Echipament de probare chiulasă.

12624

Cutie de montare a simeringurilor tijei supapelor.

18077

10A-92
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Ridicător supape.

114803

Cleşte pensetă.

114813

10A-93
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Riglă pentru chiulasă.

114784

Cheie pentru conductele de înaltă presiune.

19672

10A-94
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Cheie crow foot.

19670

Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire.

19668

10A-95
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Bucşă de montaj pistoane în carterul cilindri.

113579

Cleşte pentru segment.

113581

10A-96
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Pistolet de extrudat pentru cartuşele de joint silicon


aderent.

114793

Dulie lungă de 22 mm standard 1/2" (pătrat de 12,7


mm).

114807

10A-97
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Extractor de ştifturi.

114808

Dulie stea tată,

114810

10A-98
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Material 10A
Figurine Désignation

Bucşă crestată cu şase laturi tată.

114811

Kit pentru demontarea bujiilor de preîncălzire (con-


sultaţi NT 5197).

120354

10A-99
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A
- Dulie stea tată,
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
- Cheie de golire pătrată tată de 8 mm
Mot. 1378 Broşe X & Y utilizabile cu
- Mănuşi anti-tăieturi.
broşa A adaptabile pe stâlp
DESVIL
III - PREGĂTIREA MOTORULUI PENTRU
Mot. 792-03 Placă suport motor pentru POZIŢIONAREA PE SUPORT
stâlp DESVIL
a Există două metode pentru a fixa motorul pe supor-
Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant tul organ:
motor. - prin poziţionarea dispozitivului (Mot. 792-03) pe
carterul cilindrilor (partea filtrului de ulei),
Mot. 1677 Sector de imobilizare volant
motor. - prin poziţionarea dispozitivului (Mot. 1723) sau a
broşelor echipate cu bare de menţinere a materia-
Mot. 1723 Supor t motor adaptabil pe lului adecvat pe carterul cilindrilor (partea volantu-
picior DESVIL. lui motorului).

Mot. 1018 Cheie de golire ulei motor cu


pătrat de 8 mm. 1 - Amplasare a motorului pe suportul echipat cu
Mot. 792-03 (parte filtru de ulei)

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE a Această montare vizează exclusiv motoarele


K9K 260-262-270-272-700-702-704-706-710-722-
750-752-790-794.

117508
a

IMPORTANT
Pentru a lucra în condiţii de maximă securitate
pe motor, utilizaţi obligatoriu un suport organ.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Suport organ,
- Macara de atelier,
- Poziţioneur de sarcină,

10A-100
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A
a - Motor fără aer condiţionat

Versiune cu galet întinzător manual

111079
a Demontaţi:
21861 - şuruburile(4)ale pompei de direcţie asistată sau ale
fuliei false,
Versiune cu galet întinzător automat - pompa de direcţie asistată sau fulia falsă.

118158
a Slăbiţi şuruburile(1)ale galetului întinzător macanic
sau rotiţi galetul întinzător automat cu ajutorul unei
chei(3)pentru a destinde cureaua.
a Demontaţi:
- cureaua de accesorii,
- galetul întinzător al curelei de accesorii,
- şuruburile(2)ale alternatorului,
- alternatorul.

10A-101
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A
Versiune cu galet întinzător manual b - Motor cu aer condiţionat

111057
19651
Versiune cu galet întinzător automat
a Rotiţi galetul întinzător cu ajutorul unei chei(5)pentru
a destinde cureaua.

a Demontaţi cureaua de accesorii.

19704
a Demontaţi:
- şuruburileale suportului multifuncţional,
- suportul multifuncţional.
19703

a Demontaţi:

- şuruburile(6)ale alternatorului,

- alternatorul,

- şuruburile(7)ale compresorului de aer condiţionat,

- compresorul de aer condiţionat.

10A-102
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A

19704 19705

a Demontaţi: a Puneţi broşele(X),(Y)ale (Mot. 1378) şi broşa(A)a


(Mot. 792-03) pe carterul cilindrilor.
- galetul întinzător automat,

- şuruburileale suportului multifuncţional,

- suportul multifuncţional.

10099

a Poziţionaţi placa (Mot. 792-03) pe motorul cu


broşele montate, aliniind:

- broşa(A)cu gaura 20 a plăcii,

- broşa(X)cu gaura 33 a plăcii,

- broşa(Y)cu gaura 32 a plăcii.

19706 a Puneţi motorul echipat cu placa pe suportul motoru-


lui.
a Demontaţi:

- Duriturile de apă(8)ale tubului de admisie pompă


2 - Amplasare a motorului pe suportul echipat cu
de apă,
Mot. 1723 sau cu broşe ale materialului adecvat
- şurubul conductei de intrare a pompei de apă(9), (partea volantului motorului)

- conducta de intrare a pompei de apă. a Această montare vizează toate motoarele K9K.

10A-103
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A
a

Notă:
Pentru motoarele al căror demaror este situat în
partea eşapamentului, demontaţ i obligatoriu
volantul motor.

20172
a Demontaţi:
- şuruburile volantului motor,
- volantul motor,
- dispozitivul de blocare a volantului motorului (Mot.
19652 582-01) sau (Mot. 1677).
a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
582-01) sau (Mot. 1677).
a Demontaţi:
- şuruburile mecanismului de ambreiaj,
- mecanismul de ambreiaj,
- discul de fricţiune.

10A-104
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A

111972 111973

111832 111833
a Puneţi broşele (Mot. 1723) sau ale materialului a Poziţionaţi placa dispozitivului (Mot. 792-03) pe mo-
adecvat pe carterul cilindrilor. torul cu broşele montate, aliniind:
- broşele cu găurile 5, 6, 7 ale plăcii (pentru motoare-
le al că ror demaror se situează în partea
eşapamentului),
- broşele cu găurile 1, 2, 10, 12 ale plăcii (pentru mo-
toarele al căror demaror se situează în partea filtru-
lui de ulei).

10A-105
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Dezmembrare 10A

117667

117666
a Sau fie barele de menţinere(10)pe broşe.
a Puneţi motorul echipat cu placă sau cu bare de
menţinere pe suportul organ.
a Demontaţi fasciculul de cabluri al motorului.
a Demontaţi buşonul de golire al carterului inferior de
ulei cu ajutorul (Mot. 1018) sau cu ajutorul unei chei
de golire (pătrat tată de 8mm).

10A-106
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea de accesorii: Demontare 10A
I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE III - DEMONTARE
a
1 - Motor fără aer condiţionat
IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii. Versiune cu galet întinzător manual

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Mănuşi anti-tăieturi.

21861

Versiune cu galet întinzător automat

118158

a Slăbiţi şuruburile(1)ale galetului întinzător mecanic


sau rotiţi galetul întinzător automat cu ajutorul unei
chei(2)pentru a destinde cureaua.
a Demontaţi:
- cureaua de accesorii,
- galetul întinzător al curelei de accesorii.

10A-107
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea de accesorii: Demontare 10A
2 - Motor cu aer condiţionat

19651
a Rotiţi galetul întinzător cu ajutorul unei chei(3)pentru
a destinde cureaua.
a Demontaţi cureaua de accesorii.

19703
a Demontaţi:
- şurubul(4)al galetului întinzător al curelei de acce-
sorii,
- galetul întinzător al curelei de accesorii.

10A-108
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct


mort superior.

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj


fulii arbore cu came şi arbore
cotit.

Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant


motor.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant


motor.

Mot. 1573 Supor t chiulasă

10A-109
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
I - DEMONTARE A DISTRIBUŢIEI: 1-A MONTARE

Notă:
II - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA
DISTRIBUŢIEI Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
până la data de 02/12/2005 echipate cu un
pinion de distribuţie al arborelui cu came mono-
Pinion de distribuţie monobloc al arborelui cu bloc şi cu un pinion de distribuţie al arborelui cotit
came fără pene.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi anti-tăieturi în timpul operaţiei.

III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Imbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14.

116755

Pinion de distribuţie fără pană al arborelui cotit

116758
a

10A-110
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
IV - DEMONTARE

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
cele două langhete(1).

10A-111
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie(2)a pompei de înaltă presiune,
- şurubul(3)din plastic,.
a Declipsaţi cele trei langhete(4).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

10A-112
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-2

a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

19702

19650 a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie)


pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su- al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14. chiulasei.

10A-113
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19650-1 19655
a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1) a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi-
(Mot. 1489) nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei.
a Demontaţi:
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) ,
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

14489
a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
zeme pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.

10A-114
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19652
a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
582-01) sau (Mot. 1677).
a

Notă:
Pentru motoarele al căror volant motor a fost
deja demontat, înfiletaţi două şuruburi vechi ale
volantului motor în arborele cotit pentru a-l imobi-
liza cu ajutorul unei şurubelniţe groase.

10A-115
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19656
a Demontaţi fuliade accesorii a arborelui cotit.

10A-116
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19656-1

a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător. VII - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


CHIULASĂ
a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
a
centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
- dulie stea tată,
a Demontaţi:
- dulie stea mamă,
- suport chiulasă.

- cureaua de distribuţie fiind atenţi să nu scăpaţi pi-


nionul de distribuţie arbore cotit,

- galetul întinzător de distribuţie.

V - DEMONTARE CHIULASĂ

VI - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


CHIULASEI

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi anti-tăieturi în timpul operaţiei.

10A-117
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
VIII - DEMONTARE - şuruburile(9)ale cutiei filtrului de aer,
- cutia filtrului de aer.

K9K, şi 272 sau 700 sau 704 sau 710 sau 752 sau
790

19710
a Demontaţi:
19709
- şuruburile(10)ale carterului interior distribuţie, a Slăbiţi colierul(11).
- carterul inferior de distribuţie (basculând alternato- a Demontaţi conducta de reaspirare a vaporilor de
rul dacă este necesar). ulei(12)a capacului chiulasei.

K9K, şi 260 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau
710 sau 712 sau 790
a Slăbiţi piuliţa(13)a conductei de alimentare cu ulei a
turbocompresorului.

19707

a Demontaţi:
- agrafa(8),

10A-118
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

K9K, şi 266 sau 724 sau 750 sau 752 sau 760 sau
762

19708
a Demontaţi:
- şurubul(14)al conductei de alimentare cu ulei a tur-
bocompresorului cu ajutorul unei dulii stea tată, 109470

- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru- a Declipsaţi agrafele(21)ale capacului superior al pro-


lui. tectorului rampei de injecţie.
a Demontaţi: a Demontaţi şurubul(22)al capacului superior al pro-
tectorului rampei de injecţie.
- şuruburile conductei de retur ulei(18)a turbocom-
presorului,
- şuruburile(16)ale suportului catalizatorului,
- piuliţele(15)ale bridei de eşapament a turbocom-
presorului.
a Demontaţi ansamblul "turbocompresor-catalizator"
având grijă să nu deterioraţi conducta de retur
ulei turbocompresor (18).

109467

a Demontaţi:
- şuruburile(23)ale capacului inferior al protectorului
rampei de injecţie.

10A-119
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- capacul inferior al protectorului rampei de injecţie.

118369

19711

a Declipsaţi conducta de retur carburant din capacul


chiulasei în(19).
a

- tubul de ghidare al jojei de ulei(21),


- şuruburile(20)ale capacului chiulasei,

- capacul chiulasei.

20073
a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul (Mot. 1573) sau pe
suportul chiulasei.
a Demontaţi garnitura de chiulasă din carterul cilindri-
lor.

19712

a Demontaţi:

- şuruburile chiulasei în ordinea recomandată cu


ajutorul unei dulii stea mamă,

- chiulasa.

10A-120
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
IX - DEMONTARE A DISTRIBUŢIEI: A 2-A PARTE

Notă:
X - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA
DISTRIBUŢIEI Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate începând cu data de 02/12/2005 echi-
pate cu un pinion de distribuţie al arborelui cu
Pinion de distribuţie cu două componente al came în două părţi şi cu un pinion de distribuţie
arborelui cu came cu pene.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi anti-tăieturi în timpul operaţiei.

XI - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- imbus de 6mm,
- dulie stea mamă de 14.

116756

Pinion de distribuţie cu pană al arborelui cotit

116757
a

10A-121
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
XII - DEMONTARE

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
cele două langhete(1).

10A-122
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie(2)a pompei de înaltă presiune,
- şurubul(3)din plastic,.
a Declipsaţi cele trei langhete(4).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

107261
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-123
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19650 19650-1
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su- a
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14.
Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1)
(Mot. 1489).

107270
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) 14489
pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie
a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a
distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
chiulasei.
zeme pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.

10A-124
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107271 19652
a Introduceţi calibrul tijă(2) în găurile pinionului de a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
distribuţie al arborelui cu came şi ale chiulasei. 582-01) sau (Mot. 1677).
a Demontaţi: a
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) , Notă:
- calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 1489) Pentru motoarele al căror volant motor a fost
deja demontat, înfiletaţi două şuruburi vechi ale
volantului motor în arborele cotit pentru a-l imobi-
liza cu ajutorul unei şurubelniţe groase.

10A-125
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
XVI - DEMONTARE

107262
19710
a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător.
a Demontaţi:
a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
- şuruburile(10)ale carterului interior distribuţie,
centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
- carterul inferior de distribuţie (basculând alternato-
a Demontaţi: rul dacă este necesar).
- cureaua de distribuţie fiind atenţi să nu scăpaţi pi-
nionul de distribuţie arbore cotit, K9K, şi 260 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau
710 sau 712 sau 790
- galetul întinzător de distribuţie.

XIII - DEMONTARE CHIULASĂ

XIV - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


CHIULASEI

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi anti-tăieturi în timpul operaţiei.

XV - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


CHIULASĂ

- dulie stea tată,


19707
- dulie stea mamă, a Demontaţi:
- suport chiulasă. - agrafa(8),

10A-126
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- şuruburile(9)ale cutiei filtrului de aer,
- cutia filtrului de aer.

K9K, şi 272 sau 700 sau 704 sau 710 sau 752 sau
790

19708
a Demontaţi:
19709 - şurubul(14)al conductei de alimentare cu ulei a tur-
bocompresorului cu ajutorul unei dulii stea tată,
a Slăbiţi colierul(11).
- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru-
a Demontaţi conducta de reaspirare a vaporilor de
lui,
ulei(12)a capacului chiulasei.
- şuruburile conductei de retur ulei(18)a turbocom-
presorului,
- şuruburile(16)ale suportului catalizatorului,
a Slăbiţi piuliţa(13)a conductei de alimentare cu ulei a
turbocompresorului. - piuliţele(15)ale bridei de eşapament a turbocom-
presorului,
- ansamblul "turbocompresor-catalizator" având
grijă să nu deterioraţi conducta de retur a turbo-
compresorului (18).

10A-127
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- capacul inferior al protectorului rampei de injecţie.

K9K, şi 266 sau 724 sau 750 sau 752 sau 760 sau
762

109470 19711
a Declipsaţi agrafele(21)ale capacului superior al pro- a Declipsaţi conducta de retur carburant din capacul
tectorului rampei de injecţie. chiulasei în(19).
a Demontaţi şurubul(22)al capacului superior al pro- a Demontaţi:
tectorului rampei de injecţie.
- tubul de ghidare al jojei de ulei(21),
- şuruburile(20)ale capacului chiulasei,

- capacul chiulasei.

19712

109467 a Demontaţi:

a Demontaţi: - şuruburile chiulasei în ordinea recomandată cu


ajutorul unei dulii stea mamă,
- şuruburile(23)ale capacului inferior al protectorului
rampei de injecţie. - chiulasa.

10A-128
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

118369

20073
a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul (Mot. 1573)
a Demontaţi garnitura de chiulasă din carterul cilindri-
lor.

10A-129
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
I - DEMONTARE A DISTRIBUŢIEI
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct II - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


mort superior. DISTRIBUŢIEI

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj a


fulii arbore cu came şi arbore
IMPORTANT
cotit.
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant operaţii.
motor.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


motor. DISTRIBUŢIE
a
Mot. 1573 Supor t chiulasă
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea de 14.

IV - DEMONTARE

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
cele două langhete(1).

10A-130
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie(2)a pompei de înaltă presiune,
- şurubul(4)din plastic,.
a Declipsaţi cele trei langhete(3).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

107261
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-131
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19650 19650-1
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su- a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1)
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14. (Mot. 1489).

107270 14489
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a zeme pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.
chiulasei.

10A-132
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107271 19652
a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi- a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale 582-01) sau (Mot. 1677).
chiulasei.
a
a Demontaţi:
Notă:
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) , Pentru motoarele al căror volant motor a fost
deja demontat, înfiletaţi două şuruburi vechi ale
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489). volantului motor în arborele cotit pentru a-l imobi-
liza cu ajutorul unei şurubelniţe groase.

107260
a Demontaţi fuliade accesorii a arborelui cotit.

10A-133
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
VIII - DEMONTARE

107262
a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător. 19710
a Demontaţi:
a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm. - şuruburile de fixare(8)a carterului de distribuţie,
a Demontaţi: - carterul inferior de distribuţie (basculând alternato-
rul dacă este necesar).
- cureaua de distribuţie,
- galetul întinzător de distribuţie.

V - DEMONTARE A CHIULASEI

VI - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


CHIULASEI
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

VII - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


CHIULASĂ
a
- Dulie stea mamă,
- Suport chiulasă.

10A-134
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

K9K, şi 264 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau
792 sau 794 sau 796

112325

a Debranşaţi conducta de recirculare a vaporilor de


ulei(12).
19707
a Demontaţi:
a
- şuruburile(13)ale vanei de recirculare a vaporilor
Demontaţi: de ulei,
- colierul(9)al conductei de aer de la ieşirea cutiei fil- - şuruburile(11)ale picioruşului vanei de recirculare a
trului de aer, de pe cutia filtrului de aer vaporilor de ulei,
- şuruburile(10)ale cutiei filtrului de aer,
- vana de recirculare a vaporilor de ulei.
- cutia filtrului de aer.

112328

a Demontaţi:
- şuruburile(15)ale suportului catalizatorului,

10A-135
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- piuliţele(14)ale catalizatorului de pe turbocompre-
sor,
K9K, şi 274 sau 276 sau 766 sau 768
- catalizatorul.

109470
112327
a Demontaţi: a Declipsaţi agrafele(19)ale capacului superior al pro-
tectorului rampei de injecţie.
- şuruburile(16)ale conductei de retur ulei a turbo-
compresorului,
a Demontaţi şuruburile(20)ale capacului superior al
- conducta de retur ulei a turbocompresorului. protectorului rampei de injecţie.

109467

a Demontaţi:

- şuruburile(21)ale capacului inferior al protectorului


rampei de injecţie.

10A-136
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- capacul inferior al protectorului rampei de injecţie.

118369

19711

a Declipsaţi conducta de retur carburant din capacul


chiulasei în(17).

a Demontaţi:

- conducta jojei de ulei,

- şuruburile(18)ale capacului chiulasei,

- capacul chiulasei.

20073
a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul (Mot. 1573) sau pe
suportul chiulasei.
a Demontaţi garnitura de chiulasă din carterul cilindri-
lor.

19712

a Demontaţi:

- şuruburile chiulasei în ordinea recomandată cu


ajutorul unei dulii stea mamă,

- chiulasa.

10A-137
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
IV - DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 780
mort superior.

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj


fulii arbore cu came şi arbore
cotit.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant


motor.

Mot. 1448 Cleşte la distanţ ă pentru


coliere elastice.

Mot. 1573 Supor t chiulasă

I - DEMONTARE A DISTRIBUŢIEI

II - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


DISTRIBUŢIEI
a

IMPORTANT
112990
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
operaţii.
cele două langhete(1).

III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14.

10A-138
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

19654-1
a Demontaţi şurubul din plastic(4).
a Declipsaţi cele trei langhete(3).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

112989
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-139
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 764 sau 772

111742
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.
111740
a Declipsaţi langheta(8).
a Rotiţi carterul de distribuţie(9)în sensul săgeţii.
a Demontaţi şurubul din plastic(10).

19650
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su-
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14.
111741
a Declipsaţi cele trei langhete(11).
a Demontaţi carterul de distribuţie.

10A-140
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107270 14489
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a zeme pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.
chiulasei.

109049
19650-1
a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1) a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi-
(Mot. 1489). nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei.

a Demontaţi:

- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430) ,

- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

10A-141
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113491
a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor(3) (Mot.
1677).

109046
a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător.
a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Demontaţi:
- cureaua de distribuţie,
- galetul întinzător de distribuţie.

V - DEMONTARE A CHIULASEI

VI - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


CHIULASEI
a

IMPORTANT
107260
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
a Demontaţi fuliade accesorii a arborelui cotit. operaţii.

VII - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


CHIULASĂ
a
- Dulie stea mamă,
- Suport chiulasă.

10A-142
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
VIII - DEMONTARE - piuliţele(13)ale catalizatorului de pe turbocompre-
sor,
- catalizatorul.
K9K, şi 292 sau 732 sau 764 sau 780

113479
113473
a Demontaţi:
a Demontaţi: - şuruburile(15)ale conductei de retur ulei a turbo-
- şuruburile(12)ale carterului interior distribuţie, compresorului,
- conducta de retur ulei a turbocompresorului.
- carterul inferior de distribuţie (basculând alternato-
rul dacă este necesar).

113474

a Demontaţi:

- şuruburile(14)ale catalizatorului,

10A-143
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 734 sau 772

117665

a Demontaţi:
117664
- şuruburile(14)ale catalizatorului,
a Demontaţi:
- piuliţele(13)ale catalizatorului de pe turbocompre-
- şuruburile(12)ale carterului interior distribuţie, sor,

- carterul inferior de distribuţie (basculând alternato- - catalizatorul.


rul dacă este necesar).

117668
117669
a Demontaţi:
a Demontaţi colierul duritului schimbătorului de tem-
peratură al celui de-al cincilea injector cu ajutorul - şuruburile(15)ale conductei de retur ulei a turbo-
dispozitivului (Mot. 1448). compresorului,

10A-144
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- conducta de retur ulei a turbocompresorului.

112785
a Demontaţi:
113475
- joja de nivel de ulei,
a Demontaţi:
- şurubul(23)al tubului de ghidare a jojei plonjante,
- şuruburile(18)ale picioruşului voletului de admisie
- tubul de ghidare a jojei plonjante.
aer,
a Declipsaţi agrafele(24)ale capacului superior al pro-
tectorului rampei de injecţie. - şuruburile(21)ale voletului de admisie aer,

a Demontaţi: - voletul de admisie aer,


- fixările(25)ale capacului superior al protectorului - picioruşul de menţinere(19)a vanei EGR.
rampei de injecţie,
- capacul superior al protectorului rampei de injecţie.

113476

a Demontaţi:

- şuruburile(22)ale capacului chiulasei,

- capacul chiulasei.

10A-145
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113478
a Demontaţi:
- şuruburile chiulasei în ordinea recomandată cu
ajutorul unei dulii stea mamă,
- chiulasa.
118369

113480
a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul (Mot. 1573) sau su-
portul chiulasei(4) .
a Demontaţi garnitura de chiulasă din carterul cilindri-
lor.

10A-146
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - MATERIAL INDISPENSABIL
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1566 Cheie de demontare a con-
ductelor de Înaltă Presiune. - Ochelari de protecţie (cu membrane laterale),

Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân- - Mănuşi de protecţie din latex,
gere conducte pompă de
Înaltă Presiune. - Creion care nu se şterge,

Mot. 1567 Cleşte la distanţ ă pentru - Saci din material plastic,


coliere tub de reciclare gaze - Ridicător supape,
de eşapament - EGR.
- Cleşte pensetă,
Mot. 799-01 Imobilizator pinioane pentru
curea dinţată de distribuţie. - Cheie pentru conductele de înaltă presiune,

Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie - Cheie crow foot,


pompă de Înaltă Presiune.
- Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene
- Dulie stea tată.
tijă supapă.

Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial


IV - DEZMEMBRARE CHIULASĂ

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE a Curăţaţi racordurile conductelor de înaltă presiu-


ne(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
a ioară motor, Motor: Precauţii pentru reparaţie,
pagină 10A-1).
IMPORTANT
- Respectaţi o bligatoriu instrucţiunile de
curăţenie(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi
parte inferioară motor, Motor: Precauţii pen-
tru reparaţie, pagină 10A-1),
- Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul
utilizării produsului de curăţare,
- Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale.

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să
introduceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine
de curăţare, dacă este necesar.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


19724
diente pentru reparaţii)
a
- Colecţie de buşoane de curăţenie
Notă:
- Lavete fine de curăţare,
În momentul slăbirii conductelor de înaltă
- Agent curăţare frâne, presiune, menţineţi obligatoriu racordul inter-
- Agent de curăţare injector. mediar al injectorului(1).

10A-147
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- pompa de înaltă presiune,
- şuruburile(3)de fixare a pompei de înaltă presiune,
- rampa.

K9K, şi 262 sau 270 sau 272 sau 722 sau 728 sau
729

20073

a Demontaţi conductele de înaltă presiune cu ajutorul


dispozitivelor (Mot. 1566) , (Mot. 1746) sau al unei
chei de tubulatură.

a Puneţi obturatoarele de curăţenie:


- pe pompa de înaltă presiune,
102362
- pe rampă,
a Demontaţi placa antiemulsie(A).
- pe injectoare.

Reperaţi obligatoriu injectoarele în raport cu


cilindrii lor cu ajutorul unui creion care nu se
şterge.

20072

a Demontaţi:
- şuruburile(2)de fixare a pompei de înaltă presiune,

10A-148
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

20071 20070
a Demontaţi: a Demontaţi:
- şuruburile(4)ale bridelor injectoarelor, - şuruburile pompei de vid,
- injectoarele, - pompa de vid(7),
- bujiile de preîncălzire(5)cu ajutorul unei chei articu- - şuruburile pentru cutia de ieşire apă chiulasă,
late,
- cutia de ieşire a apei chiulasă(8).
- şuruburile(6)ale inelului de ridicare motor (parte vo-
lant motor),
- inelul de ridicare motor (parte volant motor).
a

Notă:
Dacă bujiile de preîncălzire se blochează în chiu-
lasă, utilizaţi metoda descrisă în Nota tehnică
5197.

10A-149
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau K9K, şi 266 sau 724 sau 760 sau 762
702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 790

113557
a Demontaţi:
- şuruburile(22)ale inelului de ridicare motor (parte
distribuţie),
- inelul de ridicare motor (parte distribuţie).
- conducta de admisie aer(23).
20069
a Demontaţi:
- şuruburile(9)ale inelului de ridicare motor (parte
distribuţie),
- inelul de ridicare motor (parte distribuţie).
- colierele conductei de reciclare a gazelor de
eşapament(11)cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1567) ,
- conducta de recirculare a gazelor de eşapament,
- şurubul(10)al tubului de admisie,
- conducta de admisie,
- şuruburile cutiei de recirculare a gazelor de 113558
eşapament(12),
a Demontaţi:
- vana de reciclare a gazelor de eşapament,
- cele şase şuruburi(24)ale ansamblului "schimbător
- piuliţele colectorului de eşapament(13), - vană EGR",
- colectorul de eşapament. - ansamblul "schimbător- vană EGR".

10A-150
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

113559 113561
a Slăbiţi piuliţa(25)a conductei de alimentare cu ulei a Demontaţi:
turbocompresor (parte chiulasă).
- piuliţele colectorului de eşapament(28),
a Demontaţi:
- colectorul de eşapament.
- şurubul(26)de pe conducta de alimentare cu ulei a
turbocompresorului (parte chiulasă),
- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru-
lui.
1 - Prima montare a pinionului de distribuţie al
arborelui cu came

113560
a Demontaţi:
- cele trei piuliţe(27)ale turbocompresorului, 20067

- turbocompresorul. a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came(14)cu ajutorul dispozitivului (Mot. 799-01)

a Demontaţi:

- piuliţa pinionului de distribuţie arbore cu came,

- pinionul de distribuţie al arborelui cu came.

10A-151
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
2 - A doua montare a pinionului de distribuţie - dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.
arbore cu came

116756
118982
a Desolidarizaţi coroana(17)a pinionului de distribuţie
a Măriţi gaura de menţinere(15)a dispozitivului (Mot. arbore cu came de butucul său(18).
1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm.

20064-2

a Demontaţi:

- şuruburile(19)ale capacelor palierelor arborelui cu


came,

- capacele palierului arborelui cu came.


118983
a Demontaţi arborele cu came.
a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a
imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came. a
a Demontaţi: Notă:
- piuliţa(16)a butucului pinionului de distribuţie al ar- Reperaţi obligatoriu împingătoarele de
borelui cu came, supape în raport cu cilindrii lor cu ajutorul
- pinionul de distribuţie al arborelui cu came, unui creion care nu se şterge.

10A-152
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

20064
a Demontaţi împingătoarele de supape.

20061
a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1502) (20)sau (Mot. 1849) sau un ri-
dicător de supape.
a Demontaţi:
- penele cu ajutorul unui cleşte pensetă(21),
- cupelele superioare ale arcurilor de supape.
- arcurile de supape,
- supapele.

10A-153
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- Saci din material plastic,
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
- Ridicător supape,
Mot. 1566 Cheie de demontare a con-
- Cleşte pensetă,
ductelor de Înaltă Presiune.
- Cheie pentru conductele de înaltă presiune,
Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân-
gere conducte pompă de - Cheie crow foot,
Înaltă Presiune. - Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie - Dulie stea tată.
pompă de Înaltă Presiune.
IV - DEZMEMBRARE CHIULASĂ
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene
tijă supapă. a Curăţaţi racordurile conductelor de înaltă presiu-
ne(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial ioară motor, Motor: Precauţii pentru reparaţie,
pagină 10A-1).
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE
a

IMPORTANT
- Respectaţi o bligatoriu instrucţiunile de
curăţenie(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi
parte inferioară motor, Motor: Precauţii pen-
tru reparaţie, pagină 10A-1),
- Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul
utilizării produsului de curăţare,
- Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale,

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să
introduceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine
de curăţare, dacă este necesar.
19724
a
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre- Notă:
diente pentru reparaţii) În momentul slăbirii conductelor de înaltă
- Colecţie de buşoane de curăţenie presiune, menţineţi obligatoriu racordul inter-
mediar al injectorului(1).
- Lavete fine de curăţare,
- Agent curăţare frâne,
- Agent de curăţare injector.

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Ochelari de protecţie (cu membrane laterale),
- Mănuşi de protecţie din latex,
- Creion care nu se şterge,

10A-154
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- piuliţele(3)ale rampei de înaltă presiune,
- rampa.
a

Notă:
Reperaţi obligatoriu injectoarele în raport cu
cilindrii lor cu ajutorul unui creion care nu se
şterge.

20073
a Demontaţi conductele de înaltă presiune cu ajutorul
dispozitivelor (Mot. 1566) , (Mot. 1746) sau al unei
chei de tubulatură.
a Puneţi obturatoarele de curăţenie:
- pe pompa de înaltă presiune,
- pe rampă,
- pe injectoare. 20071
a Demontaţi:
- şuruburile(4)ale bridelor injectoarelor,
- injectoarele,
- bujiile de preîncălzire(5)cu ajutorul unei chei articu-
late,
- şuruburile(6)ale inelului de ridicare motor (parte vo-
lant motor),
- inelul de ridicare motor (parte volant motor).
a

Notă:
Dacă bujiile de preîncălzire se blochează în chiu-
lasă, utilizaţi metoda descrisă în Nota tehnică
5197.

20072

a Demontaţi:
- şuruburile(2)ale pompei de înaltă presiune,
- pompa de înaltă presiune,

10A-155
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

113554
a Demontaţi:
- şuruburile(7)ale pompei de vid,
- pompa de vid.
118982

a Măriţi gaura de menţinere(10)a dispozitivului (Mot.


1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm.

113555
a Demontaţi:
- şuruburile capacului schimbătorului EGR(8),
- capacul schimbătorului EGR,
- şuruburile pentru cutia de ieşire apă chiulasă,(9)
- cutia de ieşire a apei chiulasă.

118983

a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a


imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.

a Demontaţi:

- piuliţa(11)a butucului pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came,

- pinionul de distribuţie al arborelui cu came,

- dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.

10A-156
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

113558
a Demontaţi:
- cele şase şuruburi(16)ale ansamblului "schimbător
- vană EGR",
- ansamblul "schimbător- vană EGR".
116756
a Desolidarizaţi coroana(12)a pinionului de distribuţie
arbore cu came de butucul său(13).

113559
a Slăbiţi piuliţa(17)a conductei de alimentare cu ulei
turbocompresor (parte chiulasă).
113557
a Demontaţi:
a Demontaţi:
- şurubul(18)al conductei de alimentare cu ulei tur-
- şuruburile(14)ale inelului de ridicare motor (parte
bocompresor (parte turbocompresor),
distribuţie),
- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru-
- inelul de ridicare motor (parte distribuţie).
lui.
- conducta de admisie(15).

10A-157
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

20064-2
a Demontaţi:
- şuruburile(21)ale capacelor palierelor arborelui cu
came,
- capacele palierului arborelui cu came.
113560
a Demontaţi arborele cu came.
a Demontaţi:
a
- cele trei piuliţe(19)ale turbocompresorului,
- turbocompresorul. Notă:
Reperaţi obligatoriu împingătoarele supape în
raport cu cilindrii lor cu ajutorul unui creion
care nu se şterge.

113561
a Demontaţi:
- piuliţele colectorului de eşapament(20),
20064
- colectorul de eşapament.
a Demontaţi împingătoarele de supape.

10A-158
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

20061
a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1502) (21)sau (Mot. 1849) sau un ri-
dicător de supape.
a Demontaţi:
- penele cu ajutorul unui cleşte pensetă(22),
- cupelele superioare ale arcurilor de supape.
- arcurile de supape,
- supapele.

10A-159
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- Saci din material plastic,
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
- Ridicător supape,
Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân-
- Cleşte pensetă,
gere conducte pompă de
Înaltă Presiune. - Şurubelniţă plată şi fină,

Mot. 1566 Cheie de demontare a con- - Cheie pentru conductele de înaltă presiune,
ductelor de Înaltă Presiune. - Cheie crow foot,
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie - Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,
pompă de Înaltă Presiune. - Dulie stea tată.
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene
tijă supapă. IV - DEZMEMBRARE CHIULASĂ

Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial a Curăţaţi racordurile conductelor de înaltă presiu-
ne(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
ioară motor, Motor: Precauţii pentru reparaţie,
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE pagină 10A-1).
a

IMPORTANT
- Respectaţi o bligatoriu instrucţiunile de
curăţenie(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi
parte inferioară motor, Motor: Precauţii pen-
tru reparaţie, pagină 10A-1),
- Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul
utilizării produsului de curăţare,
- Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale,

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis 113595
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să a Demontaţi:
introduceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine
- şurubul(2)şi piuliţele(1)protectorului de înaltă pre-
de curăţare, dacă este necesar.
siune,
- protectorul de înaltă presiune.
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE
a Curăţaţi racordurile conductelor de înaltă presiu-
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre- ne(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
diente pentru reparaţii) ioară motor, Motor: Precauţii pentru reparaţie,
pagină 10A-1).
- Colecţie de buşoane de curăţenie
- Lavete fine de curăţare,
- Agent curăţare frâne,
- Agent de curăţare injector.

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Ochelari de protecţie (cu membrane laterale),
- Mănuşi de protecţie din latex,
- Creion care nu se şterge,

10A-160
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113594 113593
a Slăbiţi piuliţa conductei de înaltă presiune (parte a Demontaţi racordul retur carburant(4)al pompei de
pompă de înaltă presiune) cu ajutorul dispozitivului înaltă presiune.
(Mot. 1746) (3)sau al unei chei crow foot.
a Slăbiţi piuliţa conductei de înaltă presiune (parte
a
pompă de înaltă presiune) cu ajutorul dispozitivului
Notă: (Mot. 1566) (5)sau al unei chei de tubulatură.

Când slăbiţi piuliţele conductei de înaltă pre- a Demontaţi conducta de înaltă presiune pompă de
siune dintre pompă şi rampă, este esenţial să înaltă presiune-rampă.
fixaţi racordul din partea pompei de înaltă
presiune cu o contracheie. a Puneţi obturatoarele de curăţenie:

- pe pompa de înaltă presiune,

- pe rampă.

113601

a Demontaţi:

- şuruburile(6)ale pompei de înaltă presiune,

- pompa de înaltă presiune.

10A-161
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Curăţaţi racordurile de retur carburant ale injectoa- A doua etapă în demontarea racordurilor de retur
relor(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte in- carburant ale injectoarelor
ferioară motor, Motor: Precauţii pentru reparaţie,
pagină 10A-1).

Prima etapă în demontarea racordurilor de retur


carburant ale injectoarelor

120940
a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate şi fine, împingeţi în
jos(A)langheta inferioară a clemei de fixare, reze-
mând-o pe capacul chiulasei, fără a separa clema
complet de injector.
111749 a Extrageţi cu mâna racordul de retur carburant de
a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate şi fine, împingeţi la(B), apăsând(A)pe langheta inferioară a clemei de
langheta inferioară(7)a clemei care fixează racordu- fixare, cu ajutorul unei şurubelniţe plate şi fine.
rile de retur carburant ale injectoarelor pe capacul
chiulasei, pentru a o desprinde şi a o fixa complet pe
capacul chiulasei. Notă:
Aplicaţi suficientă forţă pe clema de fixare în timp
de apăsaţi continuu cu şurubelniţa, pentru a
ATENŢIE
scoate fără efort racordul de retur carburant.
Aveţi grijă să nu dislocaţi clema complet din car-
casă, deoarece va fi deteriorată când extrageţi
racordul de retur carburant. ATENŢIE
Clemele separate complet de un injector de com- Nu utilizaţi şurubelniţa pentru a face pârghie
bustibil care nu a fost înlă turat trebuie schimbate: direct pe racordul de retur combustibil.
pentru aceasta trebuie desfăcut injectorul de car-
burant vizat. a Distanţaţi conducta de retur carburant a injectorului.
a Repetaţi operaţia pe celelalte racorduri ale conduc-
tei de retur carburant.
a Puneţi buşoanele de curăţenie potrivite.

10A-162
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113599 113597

a Slăbiţi piuliţele conductelor de înaltă presiune parte a Demontaţi:


rampă cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1566) sau al - şuruburile inelului de ridicare motor(12)(parte vo-
unei chei de tubulatură. lant motor),
a - inelul de ridicare motor,

Notă: - piuliţele(11)ale rampei de înaltă presiune,

În momentul slăbirii piuliţelor conductelor de - rampa de înaltă presiune,


înaltă presiune, menţineţi obligatoriu racordul - şuruburile(10)ale bridelor injectoarelor,
intermediar al injectorului cu ajutorul unei
chei(9). - injectoarele.

113596
113598 a Demontaţi bujiile de preîncălzire cu ajutorul unei
a Slăbiţi piuliţele conductelor de înaltă presiune parte chei articulate.
injector cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1566) sau al
unei chei de tubulatură menţinând racordul interme-
Notă:
diar cu ajutorul unei chei plate.
Dacă bujiile de preîncălzire se blochează în chiu-
a Puneţi buşoanele de curăţenie potrivite. lasă, utilizaţi metoda descrisă în Nota tehnică
5197.
a

Notă:
Reperaţi obligatoriu injectoarele în raport cu
cilindrii lor cu ajutorul unui creion care nu se
şterge.

10A-163
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113554
a Demontaţi:
- şuruburile(13)ale pompei de vid,
- pompa de vid.
118982

a Măriţi gaura de menţinere(16)a dispozitivului (Mot.


1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm.

113555
a Demontaţi:
- şuruburile capacului schimbătorului EGR(15),
- capacul schimbătorului EGR,
- şuruburile pentru cutia de ieşire apă chiulasă(14),
- cutia de ieşire a apei chiulasă.

118983

a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a


imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.

a Demontaţi:

- piuliţa(17)a butucului pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came,

- pinionul de distribuţie al arborelui cu came,

- dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.

10A-164
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113558
a Demontaţi:
- cele şase şuruburi(22)ale ansamblului "schimbător
- vană EGR",
- ansamblul "schimbător- vană EGR".
116756

a Desolidarizaţi coroana(18)a pinionului de distribuţie


arbore cu came de butucul său(19).

K9K, şi 734 sau 772

a Decuplaţi conectorul sondei de temperatură a gaze-


lor de eşapament de pe inelul de ridicare a motorului
(parte distribuţie).

113559
a Slăbiţi piuliţa(23)a conductei de alimentare cu ulei
turbocompresor (parte chiulasă).
a Demontaţi:
- şurubul(24)al conductei de alimentare cu ulei tur-
bocompresor (parte turbocompresor),
- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru-
lui.

113557

a Demontaţi:

- şuruburile(20)ale inelului de ridicare motor (parte


distribuţie),

- inelul de ridicare motor (parte distribuţie).

- conducta de admisie de aer.

10A-165
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113563
a Demontaţi:
- şuruburile(27)ale capacelor palierelor arborelui cu
came,
- capacele palierului arborelui cu came.
113560
a Demontaţi:
- cele trei piuliţe(25)ale turbocompresorului,
- turbocompresorul.

113565
a Demontaţi arborele cu came.
a

113561
Notă:

a Demontaţi: Reperaţi obligatoriu împingătoarele supape în


raport cu cilindrii lor cu ajutorul unui creion
- piuliţele colectorului de eşapament(26), care nu se şterge.
- colectorul de eşapament.

10A-166
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113564
a Demontaţi împingătoarele de supape.

113566

113567

a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-


vului (Mot. 1502) (28)sau (Mot. 1849) sau un ri-
dicător de supape.

a Demontaţi:

- penele cu ajutorul unui cleşte pensetă(29),

- cupelele superioare ale arcurilor de supape.

- arcurile de supape,

- supapele.

10A-167
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
Mot. 1729 Cheie cu pinteni pentru diente pentru reparaţii)
demontare vană EGR.
- Super decapant pentru plan de îmbinare
Mot. 1757 Mecanism de acţionare vană - Tampon de mătuire gri.
EGR.
- Agent de curăţare carburator.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


III - MATERIAL INDISPENSABIL
a
a
IMPORTANT - Ochelari de protecţie,
Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor
- Mănuşi anti-tăieturi,
din aluminiu.
- Spatulă de lemn,
Purtaţi ochelari.
- Perii cu peri din plastic sau cu peri metalici neagre-
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
sivi (alamă),
a - Pistolet cu aer comprimat,
ATENŢIE - Fântână de curăţare,
Nu lăsaţi să cadă produs pe suprafeţele vopsite. - Compartiment de curăţare.
Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introdu-
cerea de corpuri străine în canalizările de ali- IV - CURĂŢARE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR
mentare şi de retur ulei.
a Aplicaţi produsul Super decapant pentru plan de
Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antre- îmbinare pe părţile de curăţat.
neze obturarea diferitelor conducte de alimentare
cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a moto- a Aşteptaţi aproximativ zece minute.
rului. a Îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn
În momentul curăţării pieselor, este obligatoriu să a Afinaţi curăţarea pieselor cu ajutorul unui tampon de
nu loviţi piesele între ele existând riscul de a lustruire gri.
deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările
lor ceea ce provoacă o degradare a motorului.
Recomandare de curăţare a electrovanei EGR
:
- nu pulverizaţi partea electrică a electrovanei cu
produs de curăţare,
- menţineţi electrovana înclinată cu conectorul în
sus,
- nu utilizaţi decât perii cu peri din plastic sau
perii cu peri metalici neagresivi (alamă),
- curăţarea cu ajutorul dispozitivelor dure sau
agresive (exemplu: şurubelniţă) poate să dete-
rioreze supapele sau axul lor, şi să antreneze o
scurgere a supapelor care generează o lipsă de
putere. Sau o pierdere a supapei superioare
care generează distrugerea motorului.

10A-168
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A

107634
a Apăsaţi în întregime pintenii(1)ai dispozitivului (Mot.
1729) în găurile de fixare a electrovanei EGR.
a Demontaţi electrovana EGR făcând rotaţii mici pen-
tru a dezlipi electrovana EGR din locaşul său.
113553

113592

a Spălaţi piesele părţii superioare motor cu ajutorul


unei fântâni de curăţare sau al unui recipient de
încălzire de curăţare.

V - CURĂŢARE ELECTROVANĂ EGR

K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau
702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 790 sau 794
a Plasaţi cutia de recirculare a gazelor de eşapament
într-o menghină echipată cu bac menghină.
a Demontaţi şuruburile electrovanei EGR.

10A-169
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A

113190

113191
a
Branşaţi:
- conectorul(4)al dispozitivului (Mot. 1757) la elec-
trovană,
- adaptorul(5)al dispozitivului (Mot. 1757) la o priză
de curent.
a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a deschide supapele
electrovalvei.
a

Notă:
În poziţie deschisă (cu electrovalva alimentată),
113186
lampa de avertizare(7)este aprinsă.

a Protejaţi găurile de aerisire(2)a electrovanei cu


ajutorul unei benzi adezive(3).

a Pulverizaţi din abundenţă şi exclusiv partea meca-


nică a electrovanei EGR cu produs de curăţare pe-
riind electrovana EGR timp de 1 min.

Notă:
Dispozitivul de acţionare electrovană EGR
posedă o funcţie de control al electrovanei.
Un indicator sonor răsună în caz de:
- branşare necorespunzătoare a dispozitivului pe
electrovană,
- scurtcircuit al electrovanei,
- întrerupere în circuitul electrovanei.

10A-170
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A

113189 113186
a Curăţaţi partea mecanică a electrovanei prin periere a Curăţaţi partea mecanică a electrovalvei (în timpul
şi pulverizare cu produs de curăţare (simultan) timp ciclului de deschidere/închidere) prin periere şi pul-
de 2 min, insistând pe: verizare cu produs de curăţare (simultan), insistând
pe:
- scaunele supapelor,
- scaunele supapelor,
- suprafeţele de contact ale supapelor,
- suprafeţele de contact ale supapelor,
- ghidul axului supapelor.
- ghidul axului supapelor.
a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a închide supapele
electrovalvei. a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a deschide supapele
electrovalvei.
a Lansaţi un ciclu de deschidere/închidere a electro-
vanei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1757) apăsând
lung pe butonul(6).

10A-171
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A

113188 113186
a Periaţi supapa superioară(9)şi suprafaţa sa de con- a Curăţaţi partea mecanică a electrovalvei (în timpul
tact pe toată circumferinţa sa. ciclului de deschidere/închidere) prin periere şi pul-
verizare cu produs de curăţare (simultan), insistând
a Periaţi supapa inferioară(8)pe zona accesibilă prin
pe:
fereastra(10).
- scaunele supapelor,
a Introduceţi manual supapa superioară(9).
- suprafeţele de contact ale supapelor,
a Rotiţi supapa cu un sfert de tură.
- ghidul axului supapelor.
a Periaţi supapa inferioară(8)pe zona accesibilă prin
fereastra(10). a Verificaţi absenţa de peri de perie în electrovană.
a Procedaţi la fel în continuare până la perierea supa- a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a deschide supapele
pei pe toată circumferinţa sa. electrovalvei.
a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a închide supapele
electrovalvei.
a Lansaţi un ciclu de deschidere/închidere a electro-
vanei de 2 ori cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1757)
apăsând lung pe butonul(6).

10A-172
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Curăţare 10A

113187
a Suflaţi pe electrovană cu ajutorul unui pistolet cu aer
comprimat.
a Apăsaţi scurt butonul(6)pentru a închide supapele
electrovalvei.
a Demontaţi banda adezivă protejând găurile de aeri-
sire ale electrovanei.

10A-173
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
III - CONTROALE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 588 Br ide de menţinere cămăşi 1 - Control înălţime chiulasă


cilindru.

Mot. 251-01 Supor t comparator.

Mot. 252-01 Placă de reazem pentru


măsura r e s u p raînălţare
cămăşi.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE

ATENŢIE
Piesele trebuie să fie curate înainte de a efectua
expertiza şi controlul acestora.

Notă:
Înainte de a interveni, consultaţi 10A, Montarea
motorului, Motor: Specificaţii.
21702
a Măsuraţi înălţimea chiulasei(H)care trebuie să fie de
II - MATERIAL INDISPENSABIL 127 mm cu ajutorul unui trasator.
a
2 - Verificare plan de îmbinare chiulasă
- Cheie dinamometrică şi sector unghiular,
a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi al
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi, unui set de cale deformarea planului de îmbinare.

- Fir de măsurare joc diametral, Deformare maximă: 0,05 mm


Chiulasa nu este rectificabilă.
- Dispozitiv de control tarare arcuri de supape,

- Pompă de presiune / depresiune,

- Picior cu culisă,

- Micrometru de adâncime,

- Trasator,

- Micrometru,

- Comparator,

- Placă de control şi o pereche de veuri,

- Talpă magnetică,

- Multimetru,

- Cutie de montare simeringuri tije supape,

- Echipament de probare chiulasă,

- Set de cale,

- Riglă pentru chiulasă.

10A-174
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
3 - Verificare etanşeitate chiulasă

103363
a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură
cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei.
a Pentru utilizarea bacului de probare chiulasă (con-
sultaţi NT 6026A, 11A, Parte superioară şi faţă
motor, Bac de probare chiulasă: Utilizare).

10A-175
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
4 - Controale înălţime came 5 - Control diametre paliere arbori cu came

102772
a Măsuraţi cu ajutorul unui micrometru diametrul exte-
rior al fiecărui palier al arborelui cu came:
- palierele nr. 1,2,3,4,5: 24,9895 ± 0,0105 mm,
- palier Nr.6: 27,9895 ± 0,0105 mm.
103149

102768
102771
a Măsuraţi cu ajutorul unui micrometru diametrul inte-
a Poziţionaţi palierele 2 şi 4 ale arborelui cu came pe
rior al fiecărui palier al chiulasei:
veuri.
- paliere Nr.1,2,3,4,5: 25,05 ± 0,01 mm,
a Măsuraţi cu ajutorul unui micrometru înălţimile ca-
melor(H)care trebuie să fie de: - palier Nr.6: 28,05 ± 0,01 mm.
- Admisie: 44,015 ± 0,03 mm,
6 - Control joc axial arbori cu came
- Evacuare: 44,595 ± 0,03 mm.
a Reinstalaţi arborele cu came.

10A-176
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A

113562
a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came
(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(5)parte
volant motor).

20063
a Puneţi dispozitivul (Mot. 588) pe chiulasă fixându-l
cu ajutorul şurubului capacului chiulasei şi al unei
antretoaze ale cărei dimensiuni sunt următoarele:
- diametru exterior de 18 mm,
- diametru interior de 9 mm,
- înălţime de 15 mm.
a Fixaţi talpa magnetică pe chiulasă.
a Măsuraţi cu ajutorul unui comparator jocul longitudi-
nal care trebuie să fie cuprins între 0,08 şi 0,178
mm.
20064-2
a Demontaţi:
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
palierului arborelui cu came (10 Nm). - capacele palierelor arborelui cu came,
- arborele cu came.

7 - Control joc diametral arbori cu came


a Scoateţi uleiul care se poate găsi în acelaşi timp pe
palierele arborelui cu came şi pe capacele palierelor
arborelui cu came.
a Reinstalaţi arborele cu came.

10A-177
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A

113563
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
palierului arborelui cu came (10 Nm).
a Demontaţi:
- capacele palierelor arborelui cu came,
114814
a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare(13). - arborele cu came.

a Plasaţi firul în axul arborelui cu came. a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu
ajutorul hârtiei de ambalaj(14).
a
a Verificaţi valoarea jocului diametral care trebuie să
Notă: fie cuprinsă între 0,04 până la 0,081 mm.
Nu rotiţi arborele cu came în timpul operaţiei a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele
pentru a evita falsificarea măsurării. cu came şi de pe capacele palierelor arborelui cu ca-
me.

8 - Control bătaie radială arbore cu came

113562
a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came
(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(5)parte
volant motor).

103148
a Poziţionaţi palierele 2 şi 4 ale arborelui cu came pe
veuri.

10A-178
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
a Poziţionaţi un comparator pe verticala palierului 3 al
arborelui cu came.
a Rotiţi arborele cu came manual.
a Măsuraţi bătaia radială care nu trebuie să fie mai
mare de 0,05 mm.

9 - Control supape

18077
a Introduceţi (fără a forţa) supapa în tubul de ghida-
102778 re(15)(care are acelaşi diametru ca şi supapa) a cu-
tiei de montare a simeringurilor supape(16)pentru a
a Măsuraţi diametrul(d)al tijei supapei în(X1):
verifica:
- Admisie: 5,977 ± 0,008 mm în(X1)= 41 mm,
- supapa să nu fie răsucită,
- Evacuare: 5,963 ± 0,008 mm în(X1)= 41 mm.
- capul supapei (parte pană) să nu fie ecruisat.
Măsuraţi diametrul(D)al capului supapei:
- Admisie: 33,5 ± 0,12 mm,
- Evacuare: 29 ± 0,12 mm. 10 - Verificare joc între supapă şi ghid
Măsuraţi lungimea supapei(L):
a Verificarea jocului între supapă şi ghid poate fi
- Admisie: 100,95 ± 0,22 mm, făcută în două moduri diferite.

- Evacuare: 100,75 ± 0,22 mm.


Măsuraţi unghiul de deschidere(a):
- Admisie: 45˚,
- Evacuare: 45˚
- Unghi de bătaie total: 90˚.
Grosime(T)a capului de supapă:
- Admisie: 1 mm,
- Evacuare: 1 mm.

102777

a Depăşiţi capul de supapă cu o înălţime(H)de 25mm,


apoi cu ajutorul unui comparator efectuaţi
măsurarea în sensul săgeţilor şi respectând un un-
ghi de 90˚ în raport cu axa arborelui cu came.
Jumătatea valorii măsurate corespunde jocului din-
tre supapă şi ghid.

10A-179
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
12 - Control arcuri supape

102782
a Sau identificaţi cu ajutorul unui micrometru diametrul
exterior al tijei supapei şi diametrul interior al ghidu-
lui supapei.
a Jocul dintre supapă şi ghid trebuie să fie de:
- Admisie: 0,02 până la 0,05 mm,
102776
- Evacuare: 0,03 până la 0,063 mm. a Verificaţi tararea arcurilor.
a Lungime sub sarcină:
11 - Supraînălţare supape
- 230 ± 12 N : 33,80 mm,
- 500 ± 23 N : 24,80 mm.
Lungime spire unite: 23,40 mm.
a Diametru sârmă: 3,45 mm.
a Diametru interior:
- în partea inferioară a arcului 18,80 ± 0,2 mm,
- în partea superioară a arcului 14,10 ± 0,2 mm.
a Diametru exterior:
- în partea inferioară a arcului 25,70 ± 0,2 mm,
- în partea superioară a arcului 21 ± 0,2 mm.

20062
a Verificaţi depăşirea supapelor cu ajutorul dispoziti-
velor (Mot. 251-01) , (Mot. 252-01) şi al unui compa-
rator care trebuie să fie de 0 ± 0,07 mm.

10A-180
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A

102774 103157
a Verificaţi perpendicularitatea arcului să nu fie mai a Măsuraţi diametrul exterior al împingătorului cu
mare de 1,2 mm. ajutorul unui micrometru 34,975 ± 0,01 mm.

13 - Împingător supape

103156
a Verificaţi starea împingătorului (uzură sau înveliş
plesnit(17)).

10A-181
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte superioară motor: Control 10A
14 - Turbocompresor

105764
a Verificaţi supapa de presiunii de supraalimentare.
a În funcţie de regulatorul de presiune de suraalimen-
tare, utilizaţi o talpă magnetică dotată cu un compa-
rator sau un set de cale poziţionat în capătul tijei
supapei de reglare sau între tija supapei de reglare
21869 şi tampon (în axul tijei).
a Aplicaţi progresiv o presiune sau o depresiune pe
supapa de reglare cu ajutorul unei pompe de presiu-
ne / depresiune(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi
parte inferioară motor, Parte superioară motor:
Caracteristici, pagină 10A-32).

15 - Bujii de preîncălzire
a Verificaţi rezistenţa bujiei cu ajutorul unui multime-
tru. Rezistenţa trebuie să fie de 0,6 ω.

110748

10A-182
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1511-01 Completare pentru montare piuliţa pinionului de dis- 30 N.m + 86˚
simeringuri tijă supapă. tribuţie al arborelui cu ± 6˚
came
Mot. 1335 Cleşte pentru demontare
simeringuri de tijă supapă. piuliţele colectorului de 26 N.m
eşapament
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene
tijă supapă. şuruburile cutiei de 21 N.m
recirculare EGR
Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial
şurubul conductei de 21 N.m
Mot. 799-01 Imobilizator pinioane pentru admisie aer
curea dinţată de distribuţie.
şuruburile inelului de şuruburi M8 la
Mot. 856-02 Supor t comparator. ridicare motor (parte 25 N.m sau
distribuţie) şuruburi M6 la
Mot. 252-01 Placă de reazem pentru 12 N.m
măsura r e s u p raînălţare
cămăşi. piuliţele colectorului de 26 N.m
eşapament
Mot. 1632 Dispozitiv de montare sime-
ring "PTFE" arbore cu came piuliţele turbocompreso- 28 N.m
rului
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie
pompă de Înaltă Presiune. şurubul conductei de 18 N.m sau
ulei a turbocompresoru- şurub cu cap
Mot. 1567 Cleşte la distanţ ă pentru lui (parte turbocompre- în H 14 N.m
coliere tub de reciclare gaze sor) şurub în stea
de eşapament - EGR.
şurubul conductei de 23 N.m
Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân- ulei a turbocompresoru-
gere conducte pompă de lui (parte chiulasă)
Înaltă Presiune. piuliţă cu umăr 35 N.m
sau sau piuliţ ă fără
Mot. 1566 Cheie de demontare a con-
umăr
ductelor de Înaltă Presiune.
şuruburile 25 - 30 N.m
schimbătorului-vană
Cupluri de strângerem EGR

şuruburile capacului 10 Nm colierul conductei de 5 N.m


palierului arborelui cu recirculare a gazelor de
came eşapament

prezonul arborelui cu 12 N.m şuruburile conductei de 35 N.m


came recirculare a gazelor de
eşapament
şuruburile capacului 10 Nm
palierului arborelui cu şuruburile inelului de 12 N.m sau
came ridicare motor (parte şuruburi M8 la
distribuţie) şuruburi M6 25 N.m
piuliţa pinionului de dis- 30 N.m + 86˚ ± la
tribuţie al arborelui cu 6˚
came şuruburi cutie de ieşire a 10 N.m
apei cliulasă

10A-183
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Cupluri de strângerem

şuruburile pompei de vid 25 N.m

bujiile de preîncălzire 15 N.m

şuruburile inelului de 12 Nm
ridicare motor (parte
volant motor)

bridele de fixare a injec- 28 N.m


toarelor

şuruburile conductei de 23 N.m


înaltă presiune

fixările plăcii protectoare 21 N.m


a pompei de înaltă pre-
siune

piuliţele rampei de 28 N.m


injecţie

piuliţele conductei de 24 N.m


înaltă presiune dintre
pompă ş i rampa gal-
benă

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă şi rampa argintie

piuliţele conductei de 24 N.m


înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul gal-
ben

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă ş i injectorul
argintiu

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de curăţenie
(consultaţi Motor: Precauţii pentru reparaţie).
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.

10A-184
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a

ATENŢIE
Înainte de a monta o conductă de înaltă pre-
siune, lubrifiaţi uşor spirele de filet ale piuliţei cu
ulei conţinut în flaconul mic furnizat cu piesa
nouă.
Atenţie să nu introduceţi ulei în conducta de
înaltă presiune.
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolubri-
fiate.
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să
introduceţi impurităţi.
Strângeţi la cuplul de 38 N.m conductele de
înaltă presiune "pompă-rampă" şi "rampă-injecto-
20960
are" cu referinţa:
- 77 01 207 025
- 77 01 207 026
- 77 01 207 027
- 77 01 207 028
- 77 01 207 029
Pentru alte referinţe la conductele de înaltă pre-
siune, strângeţi la cuplu în funcţie de culoarea
conductei de înaltă presiune.
Un surplus de produs de etanşare la aplicare
poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
Înlocuiţi obligatoriu simeringurile cu simeringuri
noi.

Notă:
Înlocuiţi obligatoriu prezonul arborelui cu came
dacă acesta s-a slăbit în momentul demontării
pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor.

10A-185
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

a Piese de înlocuit sistematic

- Piuliţă pinion de distribuţie arbore cu came,

- Simering arbore cu came (parte distribuţie),

- Rondele parafoc ale injectoarelor,

- Conducte de înaltă presiune,

- Garnitură de etanşeitate a pompei de vid,

- Garnitură de etanşeitate a cutiei de ieşire apă chiu-


lasă,

- Garnitură colector de eşapament,

- Garnitură tub de admisie,

- Conductă de reciclare a gazelor de eşapament,

- Garnitură de etanşeitate a electrovanei EGR,

- Simeringuri tijă supape

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)

- Adeziv pe bază de răşini

- Nettoyant de surface.

III - MATERIAL INDISPENSABIL

- Mănuşi de protecţie din latex,

- Ridicător supape,

- Cleşte pensetă,

- Cheie pentru conductele de înaltă presiune,

- Cheie crow foot,

- Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,

- Maşină de demontat prezoane cu rulou,

- Cutie de montare simeringuri tije supape,

- Comparator,

- Talpă magnetică,

- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

- Cheie dinamometrică,

- Sector unghiular.

10A-186
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
IV - REASAMBLARE CHIULASĂ

18077
15738 a

Notă:
Înainte de a demonta simeringurile tijelor
supapelor, luaţi obligatoriu poziţia(H)sime-
ringurilor vechi parte admisie apoi parte eva-
cuare deoarece cota de îmbinare a
simeringurilor poate fi diferită între admisie şi
evacuare.

a Puneţi o supapă.
a Luaţi cota(H)a unui simering vechi în raport cu chiu-
lasa cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1511-01) (4)sau
a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supa-
pe(5).
19675
a

Notă:
Diametrul interior al tijei de împingere(1)tre-
buie să fie identic cu cel al supapei. În plus,
partea de jos a tijei de împingere trebuie să
se îmbine cu partea superioară metalică a
simeringului tijei supapei.

10A-187
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- simeringurile tije supape (parte admisie apoi parte
evacuare) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1335).
a Ungeţi cu ulei motor interiorul ghidului supapă.

15738-1

a Plasaţi tija de împingere(1)pe simeringul tijă supapă.

15739
a Plasaţi supapa în chiulasă.

17999

a Plasaţi tubul de ghidare(2)pe deasupra tijei de îm-


pingere, până la contactul tubului de ghidare cu
15739-1
chiulasa.
a Plasaţi tubul protector(6)pe tija supapă (diametrul
a Blocaţi tija de împingere cu ajutorul moletei(3), tubului protector trebuie să fie identic celui al tijei su-
papei).
a Demontaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de îm-
pingere fiind atenţi să nu slăbiţi moleta.

a Demontaţi:

- supapa,

10A-188
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

15739-2
a Menţineţi supapa rezemată pe scaunul său.
a Montaţi garnitura tijei supapei (nelubrifiată) pe tubul
protector.
a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul
protector.

15739-4
a Plasaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de împin-
gere pe simeringul tijei supapă.
a Apăsaţi simeringul tijă supapă bătând cu palma mâi-
nii pe partea superioară a tijei de împingere, până la
contactul tubului de ghidare cu chiulasa.
a Repetaţi operaţiile precedente pe toate supapele de
admisie şi de evacuare.

15739-3
a Demontaţi tubul protector.

10A-189
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

16051-1 16084
a Remontaţi: a Plasaţi penele cu ajutorul unei pensete (cleşte).
- arcurile de supape poziţionând partea conică(7)a
arcului în sus,
- cupelele superioare ale arcurilor de supape(8).

20064
a Remontaţi împingătoarele supape respectând po-
ziţia lor originală.
a Ungeţi cu ulei motor împingătoarele supape şi palie-
rele arborelui cu came.

113566
a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1502) sau (Mot. 1849) sau un ridicător
de supape.

10A-190
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

113565

a Reinstalaţi arborele cu came.

20067

113562

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came


(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(10)parte
volant motor). 113738
a Remontaţi:
- pinionul de distribuţie al arborelui cu came sau bu-
tucul de distribuţie al arborelui cu came,
- vechea piuliţă a pinionului de distribuţie arbore cu
came.
a Strângeţi la cuplu piuliţa pinionului de distribuţie
al arborelui cu came (15 N.m), blocând pinionul de
distribuţie al arborelui cu came cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 799-01).
a Controlaţi şi reglaţi jocul supapelor urmând metoda
de mai jos.

20064-2

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului


palierului arborelui cu came (10 Nm).

10A-191
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

86911

a Poziţionaţi supapele cilindrului(1)în poziţie sfârşit


evacuare început admisie.

a Verificaţi jocul(X)supapelor cilindrului(4)cu ajutorul


unui set de cale: 14678

- joc la supapele de admisie 0,20 mm, a Înfiletaţi prelungitorul(13)al dispozitivului (Mot. 856-
02) pe un comparator(15).
- joc la supapele de evacuare 0,40 mm. a Fixaţi comparatorul(15)pe o talpă magnetică(16).

a Notaţi valorile jocurilor. a Puneţi ansamblul "comparator / talpă magnetică" pe


placa(14)a dispozitivului (Mot. 252-01).
a Repetaţi operaţiile precedente pe ceilalţi cilindri:
a Etalonaţi comparatorul.
- poziţionaţi cilindrul Nr. 3 în poziţie de basculare şi
măsuraţi jocul cilindrului Nr. 2,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 4 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 1,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 2 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 3.

a Comparaţi valorile citite cu valorile specifice.

a Demontaţi:

- piuliţa pinionului de distribuţie arbore cu came,

- pinionul de distribuţie arbore cu came sau butucul


pinionului de distribuţie arbore cu came,

- capacele palierelor arborelui cu came,

- arborele cu came,
14678-1
- împingătorul sau împingătoarele supape în afara a Ridicaţi tija(17)a comparatorului (fără să modificaţi
toleranţei reperând poziţia lor. poziţia ansamblului" comparator / talpă magnetică").
a Realizaţi montarea următoare pentru a determina a Puneţi împingătorul supapă(18)de măsurat pe placa
clasa de grosime a împingătorului supapă. dispozitivului (Mot. 252-01).

10A-192
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Citiţi cota(Y).
a Repetaţi operaţiile precedente pentru celelalte îm-
pingătoare supape de măsurat.
a Remontaţi împingătorul sau împingătoarele noi su-
pape în chiulasă.
a Verificaţi prezonul pinionului de distribuţie arbore cu
came să nu fie slăbit. În caz contrar înlocuiţi obliga-
toriu prezonul urmând metoda descrisă în continua-
re.
a Puneţi arborele cu came într-o menghină echipată
cu bac menghină.

20064-1
a Degresaţi planurile de îmbinare a palierelor arbore-
lui cu came Nr. 1 şi 6(21)cu ajutorul agentului de
curăţare suprafaţă.
a Aplicaţi patru cordoane de ADEZIV RĂŞINĂ cu o
lăţime de 1 mm pe palierele arborelui cu came Nr. 1
şi 6(21).

109050
a Demontaţi prezonul cu ajutorul unei maşini de de-
montat prezoane cu rulou(19).
a Curăţaţi filetul interior al arborelui cu came cu grijă 113565
pentru a evita introducerea de corpuri străine în ar-
a Reinstalaţi arborele cu came.
borele cu came.
a Remontaţi prezonul nou pe arborele cu came (par-
tea pre - unsă(20)parte arbore cu came).
a Strângeţi la cuplu prezonul arborelui cu came (12
N.m) cu ajutorul unei maşini de demontat prezoane
cu rulou(19).
a Ungeţi cu ulei motor partea superioară a îm-
pingătoarelor supape şi palierele arborelui cu came.

10A-193
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

113562
a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came
(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(22)parte
volant motor).

21687
a Înfiletaţi prezonul cu umăr(23)al dispozitivului (Mot.
1632) pe prezonul arborelui cu came.

20064-2
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
palierului arborelui cu came (10 Nm).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- capul arborelui cu came parte distribuţie,
- locaşul de pe chiulasa simeringului arborelui cu ca-
me.

21687-1
a Remontaţi simeringul arborelui cu came.

10A-194
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Demontaţi:
- piuliţa cu umăr,
- capacul,
- prezonul cu umăr.

Notă:
În cazul unei înlocuiri a pinionului de distribuţie
arbore cu came, Magazinul Piese de Schimb nu
va livra decât un pinion în două părţi.

1 - Prima montare a pinionului de distribuţie arbore


cu came.

21687-2
a Plasaţi bucşa clopot(25)şi piuliţa cu umăr(24)a dis-
pozitivului (Mot. 1632).

20068
a Remontaţi:
- pinionul de distribuţie al arborelui cu came,
- piuliţa nouă a pinionului de distribuţie arbore cu ca-
me.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi piuliţa pinionului de
distribuţie al arborelui cu came (30 N.m + 86˚ ±
21687-3 6˚) , blocând pinionul cu ajutorul dispozitivului (Mot.
a Înfiletaţi piuliţa cu umăr până la contactul bucşei clo- 799-01).
pot cu chiulasa.

10A-195
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
2 - A doua montare a pinionului de distribuţie
arbore cu came

118982
a Măriţi gaura de menţinere(39)a dispozitivului (Mot.
116756 1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
a Strângeţi până la contact şuruburile coroanei(37)a mm.
pinionului de distribuţie arbore cu came pe butucul
său(38).
a Puneţi pinionul de distribuţie al arborelui cu came pe
arborele cu came.
a Remontaţi piuliţa nouă a pinionului de distribuţie ar-
bore cu came.

118983
a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a
imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu piuliţa pinionului de distribuţie
al arborelui cu came (30 N.m + 86˚ ± 6˚).
a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planurile de îmbinare ale colectorului de
eşapament şi ale chiulasei parte eşapament.

10A-196
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a remontaţi:
- o garnitură a colectorului de eşapament nouă,
- colectorul de eşapament,
- piuliţele colectorului de eşapament.

K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau
702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 790

20069

a Remontaţi:

- cutia de recirculare EGR(26)fără să strângeţi


şuruburile,

- conducta de reciclare a gazelor de eşapament(27),

- colierele conductelor EGR.


20069
a Strângeţi colierele conductei de reciclare a gazelor
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1567).
de eşapament (26 N.m).
a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de recirculare
EGR (21 N.m).

a Remontaţi:

- o garnitură de etanşeitate nouă pe tubul de admi-


sie,

- conducta de admisie(28),

- inelul de ridicare motor(29)(parte distribuţie).

a Strângeţi la cupluri:

- şurubul conductei de admisie aer (21 N.m) ,

- şuruburile inelului de ridicare motor (parte dis-


tribuţie) (şuruburi M8 la 25 N.m sau şuruburi M6
la 12 N.m).

10A-197
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Puneţi puţin ulei motor în circuitul de ulei al turbo-
compresorului cu ajutorul unei biurete de ulei.
K9K, şi 266 sau 724 sau 760 sau 762

113561

a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului


de eşapament (26 N.m).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-


faţă planurile de îmbinare a colectorului de 114285
eşapament (care primesc turbocompresorul) şi ale a
turbocompresorului.
Notă:
Aceste două conducte de alimentare cu ulei tur-
bocompresor pot echipa acelaşi motor. Cuplul de
strângere a capetelor(29)pe chiulasă este diferit
în funcţie de:
- dacă, capul este cu umăr(28), în acest caz nu
este nevoie să puneţi frână şurub rezistenţă
înaltă pe filetul capului,
- dacă, capul este fără umăr(27), în acest caz
este obligatoriu să puneţi frână şurub rezis-
tenţă înaltă pe filetul capului.

113560

a Remontaţi:
- garnitura nouă a turbocompresorului,

- turbocompresorul,

- piuliţele turbocompresorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţele turbocompresorului
(28 N.m).

10A-198
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

113559 113558
a Remontaţi conducta nouă de alimentare cu ulei a a remontaţi:
turbocompresorului(26).
- ansamblul "schimbător-vană EGR",
a Înfiletaţi:
- şuruburile(32)(fără să le b l o c aţ i) ale
- piuliţa(30)pe chiulasă, schimbătorului-vană EGR.
- şurubul(31)pe turbocompresor. a Strângeţi la cuplu şuruburile schimbătorului-vană
EGR (25 - 30 N.m) (32)
a Strângeţi la cupluri:
a Remontaţi:
- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru-
lui (parte turbocompresor) şurub în stea (18 - conducta de reciclare a gazelor de eşapament
N.m sau şurub cu cap în H 14 N.m) , nouă(35)echipată cu colierul său înclichetabil
nou(34),
- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru-
lui (parte chiulasă) piuliţă cu umăr 35 N.m sau - şuruburile(33)ale conductei de reciclare a gazelor
sau piuliţă fără umăr (23 N.m) cu dispozitivul de eşapament.
(Mot. 1746).
a Ajustaţi conducta de reciclare a gazelor de
eşapament în raport cu suportul răcitorului.
a Strângeţi la cuplu
- colierul conductei de recirculare a gazelor de
eşapament (5 N.m) ,
- şuruburile conductei de recirculare a gazelor
de eşapament (35 N.m)(33).
a Montaţi garnituri noi la conducta de aspirare a aeru-
lui.

10A-199
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

113557
a Remontaţi:
- conducta de admisie,
- inelul de ridicare motor (parte distribuţie).
- şuruburile inelului de ridicare motor. 20070
a Remontaţi:
a Strângeţi la cuplu ş uruburile inelului de ridicare - cutia de ieşire apă chiulasă(30)echipată cu o garni-
motor (parte distribuţie) şuruburi M6 la (12 N.m tură nouă,
sau şuruburi M8 la 25 N.m). - pompa de vid(31)echipată cu o garnitură nouă.
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburi cutie de ieşire a apei cliulasă (10 N.m) ,
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planul de îmbinare care primeşte pompa de vid - şuruburile pompei de vid (25 N.m).
şi cutia de ieşire apă chiulasă. a Remontaţi bujiile de preîncălzire.
a Strângeţi la cuplu bujiile de preîncălzire (15 N.m)
cu ajutorul unei chei articulate.

10A-200
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19724 20071
a a Remontaţi:

Notă: - inelul de ridicare motor (parte volant motor).

În caz de înlocuire a unuia sau mai multor injec- - rondelele paraşoc noi,
toare, identificaţi codul alfanumeric (C2I)(34)şi - injectoarele (respectând poziţia lor),
numărul cilindrului pe care este montat.
- bridele injectoarelor.
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile inelului de ridicare motor (parte vo-
lant motor) (12 Nm)(32).
- bridele de fixare a injectoarelor (28 N.m)(33).

10A-201
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

K9K, şi 262 sau 270 sau 272 sau 722 sau 728 sau
729

20072
a Remontaţi:
- pompa de înaltă presiune,
102362
- rampa de injecţie (fără să blocaţi piuliţele).
a Remontaţi placa antiemulsie(40).
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile conductei
de înaltă presiune (23 N.m).
a Strângeţi la cuplu fixă rile plăcii protectoare a
pompei de înaltă presiune (21 N.m) (dacă vehicu-
lul este echipat).
a

Notă:
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolu-
brifiate.

10A-202
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

20960
a Lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu uleiul conţinut în fla-
conul mic furnizat cu piesa fiind atenţi să nu puneţi în
conductă.

20073
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul intrării de înaltă presiune a injectorului.
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul ieşirii de înaltă presiune a rampei.
a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-
nual începând cu piuliţa parte injector.
a Strângeţi uşor piuliţele conductelor de înaltă presiu-
ne.

10A-203
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

ATENŢIE

Strângeţi la cuplul de 38 N.m conductele de


înaltă presiune "pompă-rampă" şi "rampă-injecto-
are" cu referinţa:
- 77 01 207 025,
- 77 01 207 026,
- 77 01 207 027,
- 77 01 207 028,
- 77 01 207 029.
Pentru alte referinţe la conductele de înaltă pre-
siune, strângeţi la cuplu în funcţie de culoarea
conductei de înaltă presiune.

19723
a Montaţi o agrafă nouă furnizată cu conducta de
înaltă presiune nouă.
a Strângeţi la cuplu piuliţele rampei de injecţie (28
N.m).
a

Notă:
Strângeţi complet o conductă de înaltă presiune
înainte de a trece la conducta de înaltă presiune
următoare.

a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566)


sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » :
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi rampa galbenă (24 N.m) ,
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi rampa argintie (28 N.m) ,
a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566)
sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » :
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul galben (24 N.m) ,
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul argintiu (28 N.m) ,

10A-204
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1511-01 Completare pentru montare şurubul conductei de 23 N.m


simeringuri tijă supapă. ulei a turbocompresoru-
lui (parte chiulasă)
Mot. 1335 Cleşte pentru demontare piuliţă cu umăr 35 N.m
simeringuri de tijă supapă. sau sau piuliţ ă fără
umăr
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene
tijă supapă. şuruburile 25 - 30 N.m
schimbătorului-vană
Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial EGR
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie colierul conductei de 5 N.m
pompă de Înaltă Presiune. recirculare a gazelor de
eşapament
Mot. 856-02 Supor t comparator.
şuruburile conductei de 35 N.m
Mot. 252-01 Placă de reazem pentru
recirculare a gazelor de
măsura r e s u p raînălţare
eşapament
cămăşi.
şuruburile inelului de 12 N.m sau
Mot. 1632 Dispozitiv de montare sime-
ridicare motor (parte şuruburi M8 la
ring "PTFE" arbore cu came
distribuţie) şuruburi M6 25 N.m
Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân- la
gere conducte pompă de
şuruburi cutie de ieşire a 10 N.m
Înaltă Presiune.
apei cliulasă
Mot. 1566 Cheie de demontare a con-
şuruburile capacului 12 N.m
ductelor de Înaltă Presiune.
schimbător EGR

şuruburile pompei de vid 25 N.m


Cupluri de strângerem
bujiile de preîncălzire 15 N.m
şuruburile capacului 10 Nm
palierului arborelui cu şuruburile inelului de 12 Nm
came ridicare motor (parte
volant motor)
prezonul arborelui cu 12 N.m
came bridele de fixare a injec- 28 N.m
toarelor
şuruburile capacului 10 Nm
palierului arborelui cu şuruburile conductei de 23 N.m
came înaltă presiune

piuliţele colectorului de 26 N.m fixările plăcii protectoare 21 N.m


eşapament a pompei de înaltă pre-
siune
piuliţele turbocompreso- 28 N.m
rului piuliţele rampei de 28 N.m
injecţie
şurubul conductei de 18 N.m sau
ulei a turbocompresoru- şurub cu cap piuliţele conductei de 24 N.m
lui (parte turbocompre- în H 14 N.m înaltă presiune dintre
sor) şurub în stea pompă ş i rampa gal-
benă

10A-205
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

Cupluri de strângerem

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă şi rampa argintie

piuliţele conductei de 24 N.m


înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul gal-
ben

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă ş i injectorul
argintiu

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de curăţenie
(consultaţi Motor: Precauţii pentru reparaţie).
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.

10A-206
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a

ATENŢIE
Înainte de a monta o conductă de înaltă pre-
siune, lubrifiaţi uşor spirele de filet ale piuliţei cu
ulei conţinut în flaconul mic furnizat cu piesa
nouă.
Atenţie să nu introduceţi ulei în conducta de
înaltă presiune.
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolubri-
fiate.
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să
introduceţi impurităţi.
Strângeţi la cuplul de (38 N.m) conductele de
înaltă presiune "pompă - rampă" şi "rampă -
20960
injectoare" cu referinţa:
- 77 01 207 025
- 77 01 207 026
- 77 01 207 027
- 77 01 207 028
- 77 01 207 029
Pentru alte referinţe la conductele de înaltă pre-
siune, strângeţi la cuplu în funcţie de culoarea
conductei de înaltă presiune.
Un surplus de produs de etanşare la aplicare
poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
Înlocuiţi obligatoriu simeringurile cu simeringuri
noi.

Notă:
Înlocuiţi obligatoriu prezonul arborelui cu came
dacă acesta s-a slăbit în momentul demontării
pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Piuliţă pinion de distribuţie arbore cu came,

10A-207
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- Simering arbore cu came (parte distribuţie),
- Rondele parafoc ale injectoarelor,
- Conducte de înaltă presiune,
- Garnitură capac schimbător EGR,
- Garnitură de etanşeitate a pompei de vid,
- Garnitură de etanşeitate a cutiei de ieşire apă chiu-
lasă,
- Garnitură colector de eşapament,
- Garnitură turbocompresor
- Garnitură tub de admisie,
- Conductă de reciclare a gazelor de eşapament,
- Garnitură de etanşeitate a electrovanei EGR,
- Simeringuri tije supape,
- Conducta de alimentare cu ulei a turbocompreso-
rului,
- Şurub tubular al conductei de alimentare cu ulei a
turbocompresorului.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Adeziv pe bază de răşini
- Frână şurub rezistenţă ridicată,
- Nettoyant de surface.

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Mănuşi de protecţie din latex,
- Ridicător supape,
- Cleşte pensetă,
- Cheie pentru conductele de înaltă presiune,
- Cheie crow foot,
- Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,
- Maşină de demontat prezoane cu rulou,
- Biuretă de ulei,
- Cutie de montare simeringuri tije supape,
- Comparator,
- Talpă magnetică,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

10A-208
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
IV - REASAMBLARE CHIULASĂ

18077
15738 a

Notă:
Înainte de a demonta simeringurile tijelor
supapelor, luaţi obligatoriu poziţia(H)sime-
ringurilor vechi parte admisie apoi parte eva-
cuare deoarece cota de îmbinare a
simeringurilor poate fi diferită între admisie şi
evacuare.

a Puneţi o supapă.
a Luaţi cota(H)a unui simering vechi în raport cu chiu-
lasa cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1511-01) (4)sau
a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supa-
pe(5).
19675
a

Notă:
Diametrul interior al tijei de împingere(1)tre-
buie să fie identic cu cel al supapei. În plus,
partea de jos a tijei de împingere trebuie să
se îmbine cu partea superioară metalică a
simeringului tijei supapei.

10A-209
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Ungeţi cu ulei motor interiorul ghidului supapă.

15738-1
a Plasaţi tija de împingere(1)pe simeringul tijă supapă. 15739
a Plasaţi supapa în chiulasă.

17999
a Plasaţi tubul de ghidare(2)pe deasupra tijei de îm- 15739-1
pingere, până la contactul tubului de ghidare cu a Plasaţi tubul protector(6)pe tija supapă (diametrul
chiulasa. tubului protector trebuie să fie identic celui al tijei su-
papei).
a Blocaţi tija de împingere cu ajutorul moletei(3),
a Demontaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de îm-
pingere fiind atenţi să nu slăbiţi moleta.
a Demontaţi:
- supapa,
- simeringurile tije supape (parte admisie apoi parte
evacuare) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1335).

10A-210
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

15739-2
a Menţineţi supapa rezemată pe scaunul său.
a Montaţi garnitura tijei supapei (nelubrifiată) pe tubul
protector.
a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul
protector.

15739-4
a Plasaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de împin-
gere pe simeringul tijei supapă.
a Apăsaţi simeringul tijă supapă bătând cu palma mâi-
nii pe partea superioară a tijei de împingere, până la
contactul tubului de ghidare cu chiulasa.
a Repetaţi operaţiile precedente pe toate supapele de
admisie şi de evacuare.

15739-3
a Demontaţi tubul protector.

10A-211
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

16051-1 16084
a Remontaţi: a Plasaţi penele cu ajutorul unei pensete (cleşte).
- arcurile de supape poziţionând partea conică(7)a
arcului în sus,
- cupelele superioare ale arcurilor de supape(8).

20064
a Remontaţi împingătoarele supape respectând po-
ziţia lor originală.
a Ungeţi cu ulei motor împingătoarele supape şi palie-
rele arborelui cu came.

113566
a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1502) sau (Mot. 1849) sau un ridicător
de supape.

10A-212
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

113565

a Reinstalaţi arborele cu came.

116756

a Strângeţi până la contact şuruburile coroanei(11)a


pinionului de distribuţie arbore cu came pe butucul
său(12).

a Puneţi pinionul de distribuţie al arborelui cu came pe


arborele cu came.

a Remontaţi vechea piuliţă a pinionului de distribuţie


arbore cu came.

113562

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came


(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(10)parte
volant motor).

118982
20064-2
a Măriţi gaura de menţinere(13)a dispozitivului (Mot.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului 1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
palierului arborelui cu came (10 Nm). mm.

10A-213
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Repetaţi operaţiile precedente pe ceilalţi cilindri:

- poziţionaţi cilindrul Nr. 3 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 2,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 4 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 1,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 2 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 3.

a Comparaţi valorile citite cu valorile specifice.

a Demontaţi:

- piuliţa pinionului de distribuţie arbore cu came,

- pinionul de distribuţie al arborelui cu came,

- capacele palierelor arborelui cu came,

- arborele cu came,
118983
- împingătorul sau împingătoarele supape în afara
a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a toleranţei reperând poziţia lor.
imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.
a Realizaţi montarea următoare pentru a determina
a Controlaţi şi reglaţi jocul supapelor urmând metoda clasa de grosime a împingătorului supapă.
de mai jos.

a Strângeţi la cuplu vechea piuliţă a pinionului de


distribuţie arbore cu came (15 N.m).

a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.

86911
14678
a Poziţionaţi supapele cilindrului(1)în poziţie sfârşit
evacuare început admisie. a Înfiletaţi prelungitorul(13)al dispozitivului (Mot. 856-
02) pe un comparator(15).
a Verificaţi jocul(X)supapelor cilindrului(4)cu ajutorul
unui set de cale: a Fixaţi comparatorul(15)pe o talpă magnetică(16).
- joc la supapele de admisie 0,20 mm,
a Puneţi ansamblul "comparator / talpă magnetică" pe
- joc la supapele de evacuare 0,40 mm. placa(14)a dispozitivului (Mot. 252-01).

a Notaţi valorile jocurilor. a Etalonaţi comparatorul.

10A-214
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

14678-1 109050
a Ridicaţi tija(17)a comparatorului (fără să modificaţi a Demontaţi prezonul cu ajutorul unei maşini de de-
poziţia ansamblului" comparator / talpă magnetică"). montat prezoane cu rulou(19).
a Puneţi împingătorul supapă(18)de măsurat pe placa a Curăţaţi filetul interior al arborelui cu came cu grijă
dispozitivului (Mot. 252-01). pentru a evita introducerea de corpuri străine în ar-
borele cu came.
a Citiţi cota(Y).
a Remontaţi prezonul nou pe arborele cu came (par-
a Repetaţi operaţiile precedente pentru celelalte îm-
tea pre - unsă(20)parte arbore cu came).
pingătoare supape de măsurat.
a Strângeţi la cuplu prezonul arborelui cu came (12
a Remontaţi împingătorul sau împingătoarele noi su-
N.m) cu ajutorul unei maşini de demontat prezoane
pape în chiulasă.
cu rulou(19).
a Verificaţi prezonul pinionului de distribuţie arbore cu
a Ungeţi cu ulei motor partea superioară a îm-
came să nu fie slăbit. În caz contrar înlocuiţi obliga-
pingătoarelor supape şi palierele arborelui cu came.
toriu prezonul urmând metoda descrisă în continua-
re.
a Puneţi arborele cu came într-o menghină echipată
cu bac menghină.

10A-215
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

20064-1 113562
a Degresaţi suprafeţele de îmbinare a palierelor arbo- a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came
relui cu came Nr. 1 şi 6(21)cu ajutorul degresantului. (respectând poziţia lor originală, palier N˚1(22)parte
volant motor).
a Aplicaţi patru cordoane de ADEZIV RĂŞINĂ cu o
lăţime de 1 mm pe palierele arborelui cu came Nr. 1
şi 6(21).

20064-2
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
113565 palierului arborelui cu came (10 Nm).
a Reinstalaţi arborele cu came. a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- capul arborelui cu came parte distribuţie,
- locaşul de pe chiulasa simeringului arborelui cu ca-
me.

10A-216
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

21687 21687-2
a Înfiletaţi prezonul cu umăr(23)al dispozitivului (Mot. a Plasaţi bucşa clopot(25)şi piuliţa cu umăr(24)a dis-
1632) pe prezonul arborelui cu came. pozitivului (Mot. 1632).

21687-1 21687-3
a Remontaţi simeringul arborelui cu came. a Înfiletaţi piuliţa cu umăr până la contactul bucşei clo-
pot cu chiulasa.
a Demontaţi:
- piuliţa cu umăr,
- capacul,
- prezonul cu umăr.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planurile de îmbinare ale colectorului de
eşapament şi ale chiulasei parte eşapament.

10A-217
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a remontaţi:
- o garnitură a colectorului de eşapament nouă,
- colectorul de eşapament,
- piuliţele colectorului de eşapament.

113561
113560
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului
a Remontaţi:
de eşapament (26 N.m).
- garnitura nouă a turbocompresorului,
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planurile de îmbinare a colectorului de - turbocompresorul,
eşapament (care primesc turbocompresorul) şi ale
- piuliţele turbocompresorului.
turbocompresorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţele turbocompresorului
(28 N.m).
a Puneţi puţin ulei motor în circuitul de ulei al turbo-
compresorului cu ajutorul unei biurete de ulei.

10A-218
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

113559
a Remontaţi conducta nouă de alimentare cu ulei a
turbocompresorului(26).
a Înfiletaţi:
- piuliţa(30)pe chiulasă,
114285
- şurubul(31)pe turbocompresor.
a
a Strângeţi la cupluri:
Notă:
- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru-
Aceste două conducte de alimentare cu ulei tur- lui (parte turbocompresor) şurub în stea (18
bocompresor pot echipa acelaşi motor. Cuplul de N.m sau şurub cu cap în H 14 N.m) ,
strângere a capetelor(29)pe chiulasă este diferit
în funcţie de: - şurubul conductei de ulei a turbocompresoru-
lui (parte chiulasă) piuliţă cu umăr 35 N.m sau
- dacă, capul este cu umăr(28), în acest caz nu sau piuliţă fără umăr (23 N.m) cu dispozitivul
este nevoie să puneţi frână şurub rezistenţă (Mot. 1746).
înaltă pe filetul capului,
- dacă, capul este fără umăr(27), în acest caz
este obligatoriu să puneţi frână şurub rezis-
tenţă înaltă pe filetul capului.

10A-219
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

113558 113557
a remontaţi: a Remontaţi:
- ansamblul "schimbător-vană EGR", - conducta de admisie,
- şuruburile(32)(fără să le b l o c aţi ) ale - inelul de ridicare motor (parte distribuţie).
schimbătorului-vană EGR.
- şuruburile inelului de ridicare motor.
a Strângeţi la cuplu şuruburile schimbătorului-vană
EGR (25 - 30 N.m) (32)
a Strângeţi la cuplu ş uruburile inelului de ridicare
a Remontaţi:
motor (parte distribuţie) şuruburi M6 la (12 N.m
- conducta de reciclare a gazelor de eşapament sau şuruburi M8 la 25 N.m).
nouă(35)echipată cu colierul său înclichetabil
nou(34),
- şuruburile(33)ale conductei de reciclare a gazelor
de eşapament.
a Ajustaţi conducta de reciclare a gazelor de
eşapament în raport cu suportul răcitorului.
a Strângeţi la cuplu
- colierul conductei de recirculare a gazelor de
eşapament (5 N.m) ,
- şuruburile conductei de recirculare a gazelor
de eşapament (35 N.m)(33).
a Montaţi garnituri noi la conducta de aspirare a aeru-
lui.

116756
a Strângeţi până la contact şuruburile coroanei(35)a
pinionului de distribuţie arbore cu came pe butucul
său(36).

10A-220
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planul de îmbinare care primeşte pompa de vid,
cutia de ieşire apă chiulasă şi capacul
schimbătorului EGR.
a Remontaţi garniturile noi pe cutia de ieşire apă chiu-
lasă şi pe capacul schimbătorului EGR.

118982
113555
a Măriţi gaura de menţinere(37)a dispozitivului (Mot.
a Remontaţi:
1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm. - ansamblul" cutie de ieşire apă chiulasă-capac
schimbător EGR",
- şuruburile pentru cutia de ieşire apă chiulasă,
- şuruburile capacului schimbător EGR.
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburi cutie de ieşire a apei cliulasă (10 N.m) ,
- şuruburile capacului schimbător EGR (12 N.m).

118983

a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a


imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came. 113554

a Remontaţi piuliţa nouă a pinionului de distribuţie ar- a Remontaţi:


bore cu came.
- pompa de vid,
a Strângeţi la cuplu piuliţa pinionului de distribuţie - şuruburile pompei de vid.
arbore cu came (30 N.m +86˚± ± 6˚).
a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de vid (25
a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă. N.m).

10A-221
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Remontaţi bujiile de preîncălzire.
a Strângeţi la cuplu bujiile de preîncălzire (15 N.m)
cu ajutorul unei chei articulate.

20071
a Remontaţi:
- inelul de ridicare motor (parte volant motor).
19724
- rondelele paraşoc noi,
a
- injectoarele (respectând poziţia lor),
Notă:
- bridele injectoarelor.
În caz de înlocuire a unuia sau mai multor injec-
toare, identificaţi codul alfanumeric (C2I)(34)şi a Strângeţi la cupluri:
numărul cilindrului pe care este montat. - şuruburile inelului de ridicare motor (parte vo-
lant motor) (12 Nm)(32).
- bridele de fixare a injectoarelor (28 N.m)(33).

10A-222
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

20072 20960
a Remontaţi: a Lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu uleiul conţinut în fla-
- pompa de înaltă presiune, conul mic furnizat cu piesa fiind atenţi să nu puneţi în
conductă.
- rampa de injecţie (fără să blocaţi piuliţele).
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile conductei
de înaltă presiune (23 N.m).
a Strângeţi la cuplu fixările plăcii protectoare a
pompei de înaltă presiune (21 N.m) (dacă vehicu-
lul este echipat).
a

Notă:
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolu-
brifiate.

20073

a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-


nul intrării de înaltă presiune a injectorului.

a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-


nul ieşirii de înaltă presiune a rampei.

a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-


nual începând cu piuliţa parte injector.

a Strângeţi uşor piuliţele conductelor de înaltă presiu-


ne.

10A-223
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566)
sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » :
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul galben (24 N.m) ,
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul argintiu (28 N.m) ,

ATENŢIE

Strângeţi la cuplul de 38 N.m conductele de


înaltă presiune "pompă-rampă" şi "rampă-injecto-
are" cu referinţa:
- 77 01 207 025,
- 77 01 207 026,
- 77 01 207 027,
- 77 01 207 028,
- 77 01 207 029.
19723
Pentru alte referinţe la conductele de înaltă pre-
a Montaţi o agrafă nouă furnizată cu conducta de
siune, strângeţi la cuplu în funcţie de culoarea
înaltă presiune nouă.
conductei de înaltă presiune.
a Strângeţi la cuplu piuliţele rampei de injecţie (28
N.m).
a

Notă:
Strângeţi complet o conductă de înaltă presiune
înainte de a trece la conducta de înaltă presiune
următoare.

a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566)


sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » :
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi rampa galbenă (24 N.m) ,
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi rampa argintie (28 N.m) ,

10A-224
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1511-01 Completare pentru montare şurubul conductei de şurub în stea


simeringuri tijă supapă. ulei a turbocompresoru- 18 N.m sau
lui (parte turbocompre- şurub cu cap
Mot. 1335 Cleşte pentru demontare sor) în H 14 N.m
simeringuri de tijă supapă.
şurubul conductei de 35 N.m
Mot. 1502 Dispozitiv de demontare pene ulei a turbocompresoru-
tijă supapă. lui (parte chiulasă)

Mot. 1849 Ridicător supapă inerţial racordul senzorului de 32 N.m


temperatură p e n t ru
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere fulie gazele de eşapament
pompă de Înaltă Presiune.
şuruburile 25 - 30 N.m
Mot. 856-02 Supor t comparator. schimbătorului-vană
EGR
Mot. 252-01 Placă de reazem pentru
măsura r e s u p raînălţare colierul conductei de 5 N.m
cămăşi. recirculare a gazelor de
eşapament
Mot. 1632 Dispozitiv de montare sime-
ring "PTFE" arbore cu came şuruburile conductei de 5 N.m
recirculare a gazelor de
Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân-
eşapament3
gere conducte pompă de
Înaltă Presiune. şuruburile inelului de 12 N.m sau
ridicare motor (parte şuruburi M8 la
Mot. 1807 Cheie pentru strângere sen-
distribuţie) şuruburi M6 25 N.m
zo r t e m p e ratură gaze
la
eşapament
piuliţa pinionului de dis- ±
30 N.m + 86˚±
Mot. 1566 Cheie de demontare a con-
tribuţie arbore cu came 6˚
ductelor de Înaltă Presiune.
şuruburi cutie de ieşire a 10 N.m
apei cliulasă
Cupluri de strângerem
şuruburile capacului 12 N.m
şuruburile capacului 10 Nm schimbător EGR
palierului arborelui cu
came şuruburile pompei de vid 25 N.m

prezonul arborelui cu 12 N.m bujiile de preîncălzire 15 N.m


came
şuruburile bridelor injec- 30 N.m
şuruburile capacului 10 Nm toarelor
palierului arborelui cu
piuliţele rampei de 28 N.m
came
injecţie
piuliţele colectorului de 26 N.m
piuliţele conductei de 24 N.m
eşapament
înaltă presiune dintre
piuliţele turbocompreso- 28 N.m pompă şi injectorul gal-
rului ben

10A-225
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Cupluri de strângerem

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă ş i injectorul
argintiu

şuruburile pompei de 23 N.m


înaltă presiune

fixările plăcii protectoare 21 N.m


a pompei de înaltă pre-
siune

piuliţele conductei de 24 N.m


înaltă presiune dintre
pompă ş i rampa gal-
benă

piuliţele conductei de 28 N.m


înaltă presiune dintre
pompă şi rampa argintie

şurubul şi piuliţele pro- 10 N.m


tectorului de înaltă pre-
siune

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de curăţenie
(consultaţi Motor: Precauţii pentru reparaţie).
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.

10A-226
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Notă:
Înlocuiţi obligatoriu prezonul arborelui cu came
dacă acesta s-a slăbit în momentul demontării
pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Piuliţă pinion de distribuţie arbore cu came,
- Simering arbore cu came (parte distribuţie),
- Rondele parafoc ale injectoarelor,
- Conducte de înaltă presiune,
- Garnitură capac schimbător EGR,
- Garnitură de etanşeitate a pompei de vid,
20960
- Garnitură de etanşeitate a cutiei de ieşire apă chiu-
a
lasă,
ATENŢIE - Garnitură colector de eşapament,
Înainte de a monta o conductă de înaltă pre-
- Garnitură turbocompresor
siune, lubrifiaţi uşor spirele de filet ale piuliţei cu
ulei conţinut în flaconul mic furnizat cu piesa - Garnitură tub de admisie,
nouă.
- Conductă de reciclare a gazelor de eşapament,
Atenţie să nu introduceţi ulei în conducta de
- Garnitură de etanşeitate a electrovanei EGR,
înaltă presiune.
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate - Simeringuri tije supape,
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolubri- - Conducta de alimentare cu ulei a turbocompreso-
fiate. rului,
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti- - Şurub tubular al conductei de alimentare a turbo-
mul moment pentru fiecare din organe. compresorului.
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să diente pentru reparaţii)
introduceţi impurităţi.
- Adeziv pe bază de răşini
Un surplus de produs de etanşare la aplicare
poate provoca o revărsare a acestui produs în - Frână şurub rezistenţă ridicată,
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs- - Nettoyant de surface.
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).
III - MATERIAL INDISPENSABIL
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). a

Înlocuiţi obligatoriu simeringurile cu simeringuri - Mănuşi de protecţie din latex,


noi. - Ridicător supape,
- Cleşte pensetă,
- Cheie pentru conductele de înaltă presiune,
- Cheie crow foot,
- Cheie articulată pentru bujiile de preîncălzire,

10A-227
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- Maşină de demontat prezoane cu rulou,
- Biuretă de ulei,
- Cutie de montare simeringuri tije supape,
- Comparator,
- Talpă magnetică,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

IV - REASAMBLARE CHIULASĂ
a

10A-228
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

15738 18077
a

Notă:
Înainte de a demonta simeringurile tijelor
supapelor, luaţi obligatoriu poziţia(H)sime-
ringurilor vechi parte admisie apoi parte eva-
cuare deoarece cota de îmbinare a
simeringurilor poate fi diferită între admisie şi
evacuare.

a Puneţi o supapă.
a Luaţi cota(H)a unui simering vechi în raport cu chiu-
lasa cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1511-01) (4)sau
a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supa-
19675 pe(5).
a

Notă:
Diametrul interior al tijei de împingere(1)tre-
buie să fie identic cu cel al supapei. În plus,
partea de jos a tijei de împingere trebuie să
se îmbine cu partea superioară metalică a
simeringului tijei supapei.

10A-229
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Ungeţi cu ulei motor interiorul ghidului supapă.

15738-1
a Plasaţi tija de împingere(1)pe simeringul tijă supapă. 15739
a Plasaţi supapa în chiulasă.

17999
a Plasaţi tubul de ghidare(2)pe deasupra tijei de îm- 15739-1
pingere, până la contactul tubului de ghidare cu a Plasaţi tubul protector(6)pe tija supapă (diametrul
chiulasa. tubului protector trebuie să fie identic celui al tijei su-
papei).
a Blocaţi tija de împingere cu ajutorul moletei(3),
a Demontaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de îm-
pingere fiind atenţi să nu slăbiţi moleta.
a Demontaţi:
- supapa,
- simeringurile tije supape (parte admisie apoi parte
evacuare) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1335).

10A-230
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

15739-2
a Menţineţi supapa rezemată pe scaunul său.
a Montaţi garnitura tijei supapei (nelubrifiată) pe tubul
protector.
a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul
protector.

15739-4
a Plasaţi ansamblul tub de ghidare plus tija de împin-
gere pe simeringul tijei supapă.
a Apăsaţi simeringul tijă supapă bătând cu palma mâi-
nii pe partea superioară a tijei de împingere, până la
contactul tubului de ghidare cu chiulasa.
a Repetaţi operaţiile precedente pe toate supapele de
admisie şi de evacuare.

15739-3
a Demontaţi tubul protector.

10A-231
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

16051-1 113567
a Remontaţi: a Plasaţi penele cu ajutorul unei pensete (cleşte).
- arcurile de supape poziţionând partea conică(7)a
arcului în sus,
- cupelele superioare ale arcurilor de supape(8).

113564
a Remontaţi împingătoarele supape respectând po-
ziţia lor originală.
a Ungeţi cu ulei motor împingătoarele supape şi palie-
rele arborelui cu came.

113566
a Comprimaţi arcurile de supape cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1502) sau (Mot. 1849) sau un ridicător
de supape.

10A-232
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113565

a Reinstalaţi arborele cu came.

116756
a Strângeţi până la contact şuruburile coroanei(14)a
pinionului de distribuţie arbore cu came pe butucul
său(15).

113562

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came


(respectând poziţia lor originală, palier N˚1(10)parte
volant motor).

118982
a Măriţi gaura de menţinere(16)a dispozitivului (Mot.
1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm.

113563

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului


palierului arborelui cu came (10 Nm).

10A-233
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Repetaţi operaţiile precedente pe ceilalţi cilindri:

- poziţionaţi cilindrul Nr. 3 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 2,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 4 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 1,

- poziţionaţi cilindrul Nr. 2 în poziţie de basculare şi


măsuraţi jocul cilindrului Nr. 3.

a Comparaţi valorile citite cu valorile specifice.

a Demontaţi:

- piuliţa pinionului de distribuţie arbore cu came,

- pinionul de distribuţie al arborelui cu came,

- capacele palierelor arborelui cu came,

- arborele cu came,
118983
- împingătorul sau împingătoarele supape în afara
a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a toleranţei reperând poziţia lor.
imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.
a Realizaţi montarea următoare pentru a determina
a Strângeţi la cuplu vechea piuliţă a pinionului de clasa de grosime a împingătorului supapă.
distribuţie arbore cu came (15 N.m).

a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.

a Controlaţi şi reglaţi jocul supape urmând metoda de


mai jos.

86911
14678
a Poziţionaţi supapele cilindrului(1)în poziţie sfârşit
evacuare început admisie. a Înfiletaţi prelungitorul(13)al dispozitivului (Mot. 856-
02) pe un comparator(15).
a Verificaţi jocul(X)supapelor cilindrului(4)cu ajutorul
unui set de cale: a Fixaţi comparatorul(15)pe o talpă magnetică(16).
- joc la supapele de admisie 0,20 mm,
a Puneţi ansamblul "comparator / talpă magnetică" pe
- joc la supapele de evacuare 0,40 mm. placa(14)a dispozitivului (Mot. 252-01).

a Notaţi valorile jocurilor. a Etalonaţi comparatorul.

10A-234
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

14678-1 109050
a Ridicaţi tija(17)a comparatorului (fără să modificaţi a Demontaţi prezonul cu ajutorul unei maşini de de-
poziţia ansamblului" comparator / talpă magnetică"). montat prezoane cu rulou(19).
a Puneţi împingătorul supapă(18)de măsurat pe placa a Curăţaţi filetul interior al arborelui cu came cu grijă
dispozitivului (Mot. 252-01). pentru a evita introducerea de corpuri străine în ar-
borele cu came.
a Citiţi cota(Y).
a Remontaţi prezonul nou pe arborele cu came (par-
a Repetaţi operaţiile precedente pentru celelalte îm-
tea pre - unsă(20)parte arbore cu came).
pingătoare supape de măsurat.
a Strângeţi la cuplu prezonul arborelui cu came (12
a Remontaţi împingătorul sau împingătoarele noi su-
N.m) cu ajutorul unei maşini de demontat prezoane
pape în chiulasă.
cu rulou(19).
a Verificaţi prezonul pinionului de distribuţie arbore cu
a Ungeţi cu ulei motor partea superioară a îm-
came să nu fie slăbit. În caz contrar înlocuiţi obliga-
pingătoarelor supape şi palierele arborelui cu came.
toriu prezonul urmând metoda descrisă în continua-
re.
a Puneţi arborele cu came într-o menghină echipată
cu bac menghină.

10A-235
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

20064-1 113562
a Degresaţi planurile de îmbinare a palierelor arbore- a Remontaţi capacele palierelor arborelui cu came
lui cu came Nr. 1 şi 6(21)cu ajutorul agentului de (respectând poziţia lor originală, palier N˚1(22)parte
curăţare suprafaţă. volant motor).
a Aplicaţi patru cordoane de ADEZIV RĂŞINĂ cu o
lăţime de 1 mm pe palierele arborelui cu came Nr. 1
şi 6(21).

113563
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
palierului arborelui cu came (10 Nm).
113565 a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
a Reinstalaţi arborele cu came.
- capul arborelui cu came parte distribuţie,
- locaşul de pe chiulasa simeringului arborelui cu ca-
me.

10A-236
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

21687 21687-2
a Înfiletaţi prezonul cu umăr(23)al dispozitivului (Mot. a Plasaţi bucşa clopot(25)şi piuliţa cu umăr(24)a dis-
1632) pe prezonul arborelui cu came. pozitivului (Mot. 1632).

21687-1 21687-3
a Remontaţi simeringul arborelui cu came. a Înfiletaţi piuliţa cu umăr până la contactul bucşei clo-
pot cu chiulasa.
a Demontaţi:
- piuliţa cu umăr,
- capacul,
- prezonul cu umăr.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planurile de îmbinare ale colectorului de
eşapament şi ale chiulasei parte eşapament.

10A-237
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Remontaţi:
- o garnitură a colectorului de eşapament nouă,
- colectorul de eşapament,
- piuliţele colectorului de eşapament.

113561
113560
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului
a Remontaţi:
de eşapament (26 N.m).
- garnitura nouă a turbocompresorului,
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
faţă planurile de îmbinare a colectorului de - turbocompresorul,
eşapament (care primesc turbocompresorul) şi ale
- piuliţele turbocompresorului
turbocompresorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţele turbocompresorului
(28 N.m).
a Puneţi puţin ulei motor în circuitul de ulei al turbo-
compresorului cu ajutorul unei biurete de ulei.

10A-238
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 734 sau 772

113559
a Remontaţi conducta nouă de alimentare cu ulei a
turbocompresorului(26).
a Înfiletaţi:
- piuliţa(30)pe chiulasă,
- şurubul(31)pe turbocompresor.
a Strângeţi la cupluri: 117313
- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru- a Dacă remontaţi senzorul de temperatură pentru ga-
lui (parte turbocompresor) (şurub în stea 18 zele de eşapament, strângeţi la cuplu racordul sen-
N.m sau şurub cu cap în H 14 N.m) , zorului de temperatură pentru gazele de
eşapament (32 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.
- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru-
1807).
lui (parte chiulasă) (35 N.m) cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1746).
Notă:
Dacă reutilizaţi senzorul de temperatură pentru
gaze de evacuare, aplicaţi pe racordul(A)un strat
de ANTIGRIPANT CUPRU sau LUBRIFIANT
CUPRU ALUMINIU(consultaţi 1 0 A, Ansamblu
motor şi parte inferioară motor, Motor: Piese
şi ingrediente pentru reparaţie, pagină 10A-
16).
Dacă senzorul de temperatură pentru gaze de
evacuare, nu aplicaţi lubrifiant pe racor-
dul(A)deoarece racordul senzorului nou este
auto-lubrifiat.

10A-239
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113558 113557
a Remontaţi: a Remontaţi:
- ansamblul "schimbător-vană EGR",
- conducta de admisie,
- şuruburile(32)(fără să le b l o c aţi ) ale
schimbătorului-vană EGR. - inelul de ridicare motor (parte distribuţie).

a Strângeţi la cuplu şuruburile schimbătorului-vană - şuruburile inelului de ridicare motor.


EGR (25 - 30 N.m) (32)
a Strângeţi la cuplu ş uruburile inelului de ridicare
a Remontaţi: motor (parte distribuţie) şuruburi M6 la (12 N.m
- conducta de reciclare a gazelor de eşapament sau şuruburi M8 la 25 N.m).
nouă(35)echipată cu colierul său înclichetabil
nou(34),
K9K, şi 734 sau 772
- şuruburile(33)ale conductei de reciclare a gazelor
de eşapament.
a Ajustaţi conducta de reciclare a gazelor de
eşapament în raport cu suportul răcitorului.
a Strângeţi la cupluri:
- colierul conductei de recirculare a gazelor de
eşapament (5 N.m) ,
- şuruburile conductei de recirculare a gazelor
de eşapament3 (5 N.m) (33)
a Montaţi garnituri noi la conducta de aspirare a aeru-
lui.

121812

a Agrafaţi conectorul sondei de temperatură a gazelor


de eşapament pe inelul de ridicare (parte distri-
buţie).

10A-240
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

116756 118983

a Strângeţi până la contact şuruburile coroanei(15)a a Puneţi dispozitivul (Mot. 1606) pe chiulasă pentru a
pinionului de distribuţie arbore cu came pe butucul imobiliza pinionul de distribuţie al arborelui cu came.
său(16). a Strângeţi la cuplu piuliţa pinionului de distribuţie
arbore cu came (30 N.m + 86˚± ± 6˚).
a Puneţi pinionul de distribuţie al arborelui cu came pe
arborele cu came. a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1606) din chiulasă.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţare supra-
a Remontaţi piuliţa nouă a pinionului de distribuţie ar-
faţă planul de îmbinare care primeşte pompa de vid,
bore cu came.
cutia de ieşire apă chiulasă şi capacul
schimbătorului EGR.
a Remontaţi garniturile noi pe cutia de ieşire apă chiu-
lasă şi pe capacul schimbătorului EGR.

113555

a Remontaţi:
118982
- ansamblul" cutie de ieşire apă chiulasă-capac
a Măriţi gaura de menţinere(17)a dispozitivului (Mot. schimbător EGR",
1606) cu ajutorul unui burghiu cu diametrul de 8,5
mm. - şuruburile pentru cutia de ieşire apă chiulasă,

10A-241
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- şuruburile capacului schimbător EGR. - bridele injectoarelor,
a Strângeţi la cupluri: - şuruburile(38)ale bridelor injectoarelor.
- şuruburi cutie de ieşire a apei cliulasă (10 N.m) , a Strângeţi la cuplu şuruburile bridelor injectoarelor
(30 N.m).
- şuruburile capacului schimbător EGR (12 N.m).
a

Notă:
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolu-
brifiate.

113554
a Remontaţi:
- pompa de vid,
- şuruburile pompei de vid.
a Strângeţi la cuplu ş uruburile pompei de vid (25
N.m).
a Remontaţi bujiile de preîncălzire.
a Strângeţi la cuplu bujiile de preîncălzire (15 N.m)
cu ajutorul unei chei articulate.
20960

a Lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu uleiul conţinut în fla-


conul mic furnizat cu piesa fiind atenţi să nu puneţi în
conductă.
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul intrării de înaltă presiune a injectorului.

a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-


nul ieşirii de înaltă presiune a rampei.
a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-
nual începând cu piuliţa parte injector.
a Strângeţi uşor piuliţele conductelor de înaltă presiu-
ne.
113597
a Strângeţi la cuplu piuliţele rampei de injecţie (28
a Remontaţi:
N.m).
- inelul de ridicare motor (parte volant motor)(36),
a
- rampa de injecţie (fără să blocaţi piuliţele).
Notă:
- rondelele paraşoc noi,
Strângeţi complet o conductă de înaltă presiune
- injectoarele (respectând poziţia lor), înainte de a trece la conducta de înaltă presiune
- antretoaza bridelor injectoarelor, ur mătoare.

10A-242
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566)
sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » :
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul galben (24 N.m) ,
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre
pompă şi injectorul argintiu (28 N.m) ,

20960
113601 a Lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu uleiul conţinut în fla-
a Remontaţi: conul mic furnizat cu piesa fiind atenţi să nu puneţi în
conductă.
- pompa de înaltă presiune,
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
- şuruburile pompei de înaltă presiune.
nul intrării de înaltă presiune a rampei de injecţie.
a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de înaltă pre-
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
siune (23 N.m).
nul ieşirii de înaltă presiune a pompei de înaltă pre-
a Strângeţi la cuplu fixările plăcii protectoare a siune.
pompei de înaltă presiune (21 N.m) (dacă vehicu-
a Apropiaţi manual şi până la contact piuliţele conduc-
lul este echipat).
tei de înaltă presiune începând de lângă rampa de
a injecţie.

Notă: a Strângeţi uşor piuliţele conductelor de înaltă presiu-


ne.
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte sunt autolu-
brifiate.

10A-243
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113595
a Remontaţi:
- protectorul de înaltă presiune,
- şurubul şi piuliţele protectorului de înaltă presiune.
113593 a Strângeţi la cuplu şurubul şi piuliţele protectoru-
lui de înaltă presiune (10 N.m).

Remontaţi conducta de retur carburant

111749
a Apăsaţi agrafele de menţinere a racordului de retur
113594 carburant pe injector către rampa de injectoare de la
a Strângeţi la cuplu, utilizând dispozitivul (Mot. 1566) motor, pentru a le readuce în poziţia iniţială.
sau (Mot. 1746) sau o cheie « crow foot » : a Demontaţi apoi aruncaţi la pubelă buşoanele de
- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre curăţenie de pe orificiile de retur carburant ale injec-
pompă şi rampa galbenă (24 N.m) , toarelor.

- piuliţele conductei de înaltă presiune dintre a Lubrifiaţi racordurile de retur carburant utilizând LU-
pompă şi rampa argintie (28 N.m) , BRIFIANT FĂRĂ SILICON (consultaţ i 10A, An-
samblu motor şi parte inferioară motor, Motor:

10A-244
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Chiulasă: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
Piese şi ingrediente pentru reparaţie, pagină
10A-16)astfel încât acestea să fie acoperite complet
cu lubrifiant.

ATENŢIE
Verificaţi starea garniturilor de etanşeitate pe
racordurile de retur carburant ale injectoarelor.
Asiguraţi-vă să nu fie tăiate sau strivite, nici ieşite
din canalele lor.
Ansamblul conductei de retur carburant trebuie
schimbat dacă una dintre componentele sale
este deteriorată (ştift deteriorat, garnitură ava-
riată etc.).

111747
a Prezentaţi racordurile de retur carburant în faţa orifi-
ciilor de retur carburant ale injectoarelor, începând
cu injectorul nr. 4(41).
a Clipsaţi racordurile de retur de carburant pe injecto-
are, începând cu injectorul nr. 4.

Notă:
Verificaţi dacă racordurile de retur de carburant
sunt clipsate corect.

a Clipsaţi conducta de retur carburant pe capacul


chiulasei.

10A-245
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
III - DEZMEMBRARE CARTER CILINDRI
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant 1 - Pentru motoarele fixate pe partea filtrului de ulei
motor.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant


motor.

Emb. 1797 Dulie de 24 mm pentru


demontare - remontare
emiţător ambreiaj

Mot. 1495-01 Dulie de 22 mm pentru


demontare - remontare sonde
de oxigen.

Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia-


metr u 76 mm.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
19652
operaţii.
a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
582-01) sau (Mot. 1677).
II - MATERIAL INDISPENSABIL
a Demontaţi:
a
- şuruburile mecanismului de ambreiaj,
- Şurubelniţă plată groasă,
- mecanismul de ambreiaj,
- Dulie stea tată,
- discul de ambreiaj (reperând sensul de montare).

10A-246
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
2 - Pentru motoarele fixate pe partea volant motor

20172
a Demontaţi: 107853

- şuruburile volantului motor,


- dispozitivul (Mot. 582-01) sau (Mot. 1677) ,
- volantul motor.

111079
a Demontaţi:
- şuruburile(1)ale alternatorului,
- alternatorul cu ajutorul unei şurubelniţe plate groa-
se (dacă este necesar).
- şuruburile(2)ale compresorului de aer condiţionat
(dacă este echipat),
- compresorul de climatizare,
- şuruburile(3)ale pompei de direcţie asistată sau ale
fuliei false (dacă este echipat),

10A-247
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
- pompa de direcţie asistată sau fulia falsă.

19706
19704 a Decuplaţi legăturile flexibile(5)din tubul de admisie
al pompei de apă.
a Demontaţi:
- şurubul(4)al tubului de intrare a pompei de apă,
- conducta de intrare a pompei de apă.

3 - Pentru motoarele fixate pe partea filtru de ulei


sau pe partea volant motor

111057
a Demontaţi:
- şuruburileale suportului multifuncţional,
- suportul multifuncţional.

20157
a Demontaţi:
- accelerometru(6)utilizând (Emb. 1797) ,

10A-248
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
- senzorul de presiune ulei(7)cu ajutorul dispozitivu- - carterul inferior de ulei motor.
lui (Mot. 1495-01) ,
- filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329) ,
- şurubul(8)al suportului filtrului de ulei.

20169

a Demontaţi placa antiemulsie (dacă vehiculul este


echipat).

20156

a Demontaţi:

- şurubul schimbătorului de căldură apă / ulei,


- schimbătorul de temperatură apă / ulei.

20165

a Demontaţi:

- şuruburile(9)ale pompei de apă,

- pompa de apă,
20171 - şuruburile plăcii de închidere nas arbore cotit(10),
a Demontaţi:
- carterul de închidere a capătului anterior al arbore-
- şuruburile carterului inferior de ulei motor, lui cotit.

10A-249
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20168

a Demontaţi:

- sonda de nivel de ulei(11),

- şuruburile(12)ale pompei de ulei,

- pompa de ulei.

20164

a Demontaţi:

- lanţul pompei de ulei,

- pinionul de antrenare a pompei de ulei,

10A-250
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
- mecanismul de ambreiaj,
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
- discul de ambreiaj (reperând sensul de montare).
Mot. 1677 Sector de imobilizare volant
motor.

Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia-


metr u 76 mm.

Emb. 1797 Dulie de 24 mm pentru


demontare - remontare
emiţător ambreiaj

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
20172
- Şurubelniţă plată groasă, a Demontaţi:
- Dulie stea tată. - şuruburile volantului motor,
- dispozitivul (Mot. 1677) ,
III - DEZMEMBRARE CARTER CILINDRI
- volantul motor.

19652

a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.


1677).
a Demontaţi:
- şuruburile mecanismului de ambreiaj,

10A-251
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

107853 107855

a Demontaţi:

- şuruburile suportului multifuncţional,

- suportul multifuncţional.

111079
a Demontaţi:
- şuruburile(12)ale alternatorului,
- alternatorul cu ajutorul unei şurubelniţe plate (dacă
este necesar), 107856
- şuruburile(13)ale compresorului de aer condiţionat a Demontaţi:
(dacă este echipat),
- filtrul de ulei(1)cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329)
- compresorul de aer condiţionat,
,
- şuruburile(14)ale pompei de direcţie asistată sau
ale fuliei false, - şurubul(2)al suportului filtrului de ulei,

- pompa de direcţie asistată sau fulia falsă. - suportul filtrului de ulei.

10A-252
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
- tubul de admisie a pompei de apă(8).

107857

a Demontaţi: 20171

a Demontaţi:
- şurubul(3)al schimbătorului de temperatură apă /
ulei, - şuruburile carterului inferior de ulei motor,
- schimbătorul de temperatură apă / ulei(4). - carterul inferior ulei motor.

K9K, şi 712 sau 728

107858

a Demontaţi:
- accelerometrul(5)cu ajutorul dispozitivului (Emb. 20169
1797) ,
a Demontaţi placa antiemulsie.
- sonda de nivel de ulei(6),
- şurubul(7)al tubului de intrare a pompei de apă,

10A-253
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20165 20164
a Demontaţi: a Demontaţi:
- şuruburile pompei de apă(9), - lanţul pompei de ulei,
- pompa de apă, - pinionul de antrenare a pompei de ulei.
- şuruburile plăcii de închidere nas arbore cotit(10),
- placa de închidere fus antrenare accesorii.

113577
a Demontaţi:
- şuruburile(11)ale pompei de ulei,
- pompa de ulei.

10A-254
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia-


metr u 76 mm.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant


motor.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Şurubelniţă plată groasă,
113486
- Dulie stea tată.
a Demontaţi:
- şuruburile compresorului de aer condiţionat,
III - DEZMEMBRARE CARTER CILINDRI
- compresorul de aer condiţionat.

113487
a Demontaţi: 113485
a Demontaţi:
- şuruburile alternatorului(1),
- şuruburile suportului multifuncţional,
- alternatorul cu ajutorul unei şurubelniţe plate groa-
se (dacă este necesar). - suportul multifuncţional(3).

10A-255
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113484 113482
a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului
a Demontaţi:
(Mot. 1329).
- şurubul(6)al schimbătorului de temperatură apă /
ulei,

- schimbătorul de temperatură apă / ulei(7).

113483
a Demontaţi:
- şurubul(4)al suportului filtrului de ulei,
- suportul filtrului de ulei(5). 113481

a Demontaţi:

- sonda de nivel de ulei(8),

- şurubul(9)al tubului de intrare a pompei de apă,

- tubul de admisie a pompei de apă(10).

10A-256
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113491 113492
a Puneţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. a Demontaţi:
1677)(11).
- şuruburile carterului inferior de ulei motor,
a Demontaţi:
- carterul inferior ulei motor.
- şuruburile(12)ale mecanismului de ambreiaj cu
ajutorul unei dulii stea tată,
- mecanismul de ambreiaj,
- discul de ambreiaj (reperând sensul de montare).

113488
a Demontaţi: 113571
a Demontaţi:
- şuruburile volantului motor cu ajutorul unei dulii
stea tată, - şuruburile pompei de apă,
- dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677) , - pompa de apă.
- volantul motor.

10A-257
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Dezmembrare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113570
a Demontaţi:
- şuruburile plăcii de închidere nas arbore cotit,
- placa de închidere fus antrenare accesorii.

113577
a Demontaţi:
- şuruburile(13)ale pompei de ulei,
- pompa de ulei(15),
- lanţul pompei de ulei(14),
- pinionul de antrenare a pompei de ulei(16).

10A-258
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Demontare 10A
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE III - DEMONTARE ATELAJ MOBIL
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Nu utilizaţi punctatorul sau stiloul de gravat pen-
tru reperarea capacelor bielelor în raport cu cor-
purile lor pentru a evita orice început de fisură a
bielei.
Utilizaţi un creion care nu se şterge.
113575
a
a Reperaţi capacele bielelor în raport cu corpurile lor
Notă: cu ajutorul unui creion care nu se şterge.
Reperaţi obligatoriu:
- poziţia cuzineţilor arbore cotit deoarece clasa
poate fi diferită pe fiecare palier,
- clasa de înălţime a pistoanelor în raport cu cilin-
drii,
- axul de piston în raport cu pistonul.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Creion care nu se şterge,
- Dulie stea mamă,
- Bătător, 113576

- Extractor de ştifturi cu diametrul de 10 mm, a Reperaţi capacele palierelor arbore cotit (palierul
Nr.1 parte volant motor) cu ajutorul unui creion care
- Dulia cu şase laturi tată de 10 mm, nu se şterge.
- Cleşte pentru segmente,
- Şurubelniţă plată.

113574

a Demontaţi:
- şuruburile capacelor de biele,

10A-259
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Demontare 10A
- capacele bielelor,
- ansamblurile "biele - pistoane".

113573
a Demontaţi:
- şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit,
113587
- capacele palierelor arborelui cotit.

113572
a Demontaţi arborele cotit.
a Demontaţi calele laterale ale arborelui cotit.

113586
a Extrageţi tubul de ghidare a jojei de ulei (dacă, car-
terul cilindrilor este echipat) cu ajutorul unei dulii cu
şase laturi de 10 mm (1)sau al unui extractor de
ştifturi de 10 mm(2).

10A-260
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Demontare 10A

113580
a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru
segment.

113582
a Demontaţi inelul opritor cu ajutorul unei şurubelniţe
plate.
a Reperaţi axele pistoanelor în raport cu pistoanele cu
ajutorul unui creion care nu se şterge.
a Demontaţi axul de piston.

10A-261
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Jiclor de răcire fund de piston: Demontare 10A
III - DEMONTARE JICLOARE DE RĂCIRE FUND DE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile PISTON
Mot. 1485-01 Dispozitiv de demontare
răcitori fund pistoane.

Emb. 880 Extractor de ştift.

I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT

Purtaţi:
- ochelari de protecţie,
- mănuşi anti-tăieturi în timpul întregii operaţii.

ATENŢIE
Nu scoateţi bila jiclorului de răcire fund de piston
pentru a evita ca pilitura să cadă în circuitul de
ulei. 14507

a Găuriţi jicloarele de răcire fund de piston(1)cu ajuto-


II - MATERIAL INDISPENSABIL rul unui burghiu cu diametrul de 7 mm.

a
- Burghiu cu diametrul de 7 mm
- Imbus de 6 mm,
- Pensulă,
- Ochelari de protecţie,
- Pistolet cu aer comprimat.

14803

Notă:
Nu scoateţi bila(4).

a Demontaţi:

- tamponul de arc(2),
- arcul(3).

10A-262
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Jiclor de răcire fund de piston: Demontare 10A
a Purtaţi ochelari de protecţie.

15261
15259 a Înfiletaţi masa inerţială (Emb. 880) pe dispozitivul
a Scoateţi pilitura cu ajutorul unei pensule şi a pistole- (Mot. 1485-01).
tului cu aer comprimat.
a Demontaţi jicloarele de răcire fund de piston.

15260-2
a Înfiletaţi în jiclorul găurit dispozitivul (Mot. 1485-01)
cu ajutorul unui imbus de 6 mm (de glisat în interio-
rul dispozitivului).

10A-263
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Curăţare 10A
IV - CURĂŢAREA PĂRŢII INFERIOARE A
Scule şi dispozitive specializate indispensabile MOTORULUI
Mot. 923 Dispozitiv de ridicare carter a Aplicaţi produsul SUPER DECAPANT PENTRU
cilindri. PLAN DE ÎMBINARE pe părţile de curăţat.
a Aşteptaţi aproximativ zece minute.
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE a Îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.
a a Afinaţi curăţarea pieselor cu ajutorul unui tampon de
lustruire gri.
IMPORTANT
Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor
din aluminiu.
Purtaţi ochelari.
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE
Nu lăsaţi să cadă produs pe suprafeţele vopsite.
Curăţaţi piesele părţii inferioare motor cu grijă
pentru a evita introducerea de corpuri străine în
canalizările de alimentare şi de retur ulei.
Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antre-
neze obturarea diferitelor conducte de alimentare
cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a moto-
rului.
În momentul curăţării pieselor, este obligatoriu să
nu loviţi piesele între ele existând riscul de a
deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările 113585
lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. a Fixaţi dispozitivul (Mot. 923) pe carterul cilindrilor.
a Demontaţi carterul cilindrilor din suportul motor cu
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE ajutorul unui poziţioneur de sarcină şi al unei maca-
rale de atelier.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Super decapant pentru plan de îmbinare
- Tampon de mătuire gri.

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Ochelari de protecţie,
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Spatulă de lemn,
- Pistolet cu aer comprimat,
- Poziţioneur de sarcină,
- Macara de atelier,
- Fântână de curăţare,
- Compartiment de curăţare.

10A-264
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Curăţare 10A

113592

113553
a Spălaţi piesele părţii inferioare motor cu ajutorul unei
fântâni de curăţare sau al unui recipient de încălzire
de curăţare.

10A-265
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
IV - VERIFICARE CARTER CILINDRI
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi 1 - Control plan de îmbinare carter cilindri
paliere arbore cotit.

Mot. 1492-03 Kit de adaptare pentru mon-


tarea cuzineţilor bielelor
separabile.

Mot. 1492 Dispozitiv de montare cuzineţi


bielă.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE

ATENŢIE
Piesele trebuie să fie curate înainte de a efectua
expertiza şi controlul acestora. 102786

Nici o rectificare a carterului cilindrilor, a arbore- a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi al
lui cotit nu este autorizată. unui set de cale deformarea planului de îmbinare.
Deformare maximă: 0,03 mm.

Notă:
2 - Control diametru paliere arbore cotit pe carterul
Înainte de orice intervenţie, consultaţi(consultaţi cilindrilor
1 0 A , Ansamblu motor ş i parte inferioară
a Remontaţi capacele palierelor arbore cotit punând
motor, Parte inferioară motor: Caracteristici,
capacul nr. 1 parte volant motor.
pagină 10A-41).
a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor
palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47˚ ± 6˚).
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)

- Agent de curăţare suprafaţă

III - MATERIAL INDISPENSABIL

- Cheie dinamometrică şi sector unghiular,

- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

- Fir de măsurare joc diametral,

- Picior cu culisă,

- Micrometru,

- Comparator,

- Placă de control şi o pereche de veuri,

- Talpă magnetică,

- Set de cale,

- Riglă pentru chiulasă.

10A-266
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
- diametrul palierelor arborelui cotit de pe carterul ci-
lindrilor este 51,936 to 51,942 mm excl.
a (2)= 43 mm :
- categoria diametrului este 2,
- diametrul palierelor arborelui cotit de pe carterul ci-
lindrilor este 51,942 incl. to 51,949 mm.
a Demontaţi capacele palierelor arborelui cotit.

3 - Control diametru fusuri arbore cotit

10021

102805
a Măsuraţi diametrul fusurilor cu ajutorul unui micro-
metru(X2).

21697
a

Notă:
Gaura(1)defineşte categoria diametrului paliere-
lor arborelui cotit de pe carterul cilindrilor.
Pe acelaşi motor nu poate exista decât o singură
clasă de diametru a palierelor arbore cotit.

a Măsuraţi dimensiunea(2)pentru a identifica catego-


ria diametrului palierelor arborelui cotit de pe carte-
rul cilindrilor.
a (2)= 33 mm :
- categoria diametrului este 1,

10A-267
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
Primul marcaj Detaliu al marcajului "A".

107878

(1) clasă de diametru a fusului Nr.1


parte volant motor
(2) clasă de diametru a fusului Nr.5
parte distribuţie,
14512-1
(3) linie care indică clasa de diame-
tru al fusurilor,
Al doilea marcaj
(4) linie care indică clasa de diame-
tru al manetoanelor,

a Marcajele categoriilor de fusuri A, G, K, R,W cores-


pund unui diametru de la 47,990 la 47,997 mm ex-
cl.,
Marcajele categoriilor de fusuri B, H, L, S, Y cores-
pund unui diametru de la 47,997 incl. la 48,003
mm.
Marcajele categoriilor de fusuri C, J, O, T, Z cores-
pund unui diametru de la 48,003 incl. la 48,010
mm.

4 - Control diametru manetoane arbore cotit

103689

102806
a Cu ajutorul unui micrometru, măsuraţi diametrul ma-
netoanelor(X3), care ar trebui să fie de 43,97 ± 0,01
mm.

10A-268
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
5 - Verificaţi deformarea feţei dinspre lagăr a
volantului arborelui cotit
a Poziţionaţi arborele cotit pe veuri
a Plasaţi comparatorul la baza arborelui cotit.
a Măsuraţi deformarea suprafeţei de contact a volan-
tului, care nu ar trebui să fie mai mare de 0,6 mm.

6 - Control joc lateral arbore cotit

16359
a Montaţi cuzinetul canelat pe (Mot. 1493-01).
a Apăsaţi pe(11)cuzinetului până când atinge dispozi-
tivul, la(12).

16359-1
a Fixaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe carterul cilindri-
lor.

16358
a Poziţionaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe capacul
palierului arborelui cotit.

10A-269
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
- calele laterale ale arborelui cotit pe palierul nr.3,
poziţionând canalele calelor laterale pe partea ar-
borelui cotit.
a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit (po-
ziţionând capacul de palier nr. 1 la capătul dinspre
volant).

16357

a Introduceţi cuzinetul canelat în (Mot. 1493-01).

a Apăsaţi pe(13)cuzinetului până când atinge dispozi-


tivul, la(14).

a Lubrifiaţi: 20160

- cuzineţii arborelui cotit (doar suprafaţa care este în a Strângeţi la cuplu, la unghi şi în ordine şuruburile
contact cu arborele cotit). capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47 ±
6).
- fusurile arborelui cotit. a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără
punct dur.

103281

a Remontaţi:

- arborele cotit,

10A-270
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A

20162 103281
a Verificaţi jocul lateral al arborelui cotit care trebuie a Remontaţi:
să fie de:
- arborele cotit,
- fără uzură a calelor laterale: 0,045 până la 0,252
- calele laterale ale arborelui cotit pe palierul nr.2
mm,
(canalele din partea arborelui cotit).
- cu uzură a calelor laterale: 0,045 până la 0,852
mm.
a Demontaţi:
- capacele palierelor arborelui cotit,
- arborele cotit.
a Utilizaţi un agent de curăţare pentru suprafeţe pen-
tru a degresa palierele arborelui cotit şi cuzineţii.

7 - Verificarea jocului lateral al arborelui cotit


a

Notă:
Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul
operaţiei.

a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arbore-


lui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor.

102807
a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului(2).
a Plasaţi firul în axul fusurilor arborelui cotit (evitând
găurile de ungere a palierelor).

10A-271
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
9 - Control diametru cap de bielă

102797
a Cu ajutorul unui micrometru, măsuraţi capului de
bielă, care ar trebui să fie de 47,619 ± 0,009 mm.

20160 10 - Control diametru picior de bielă


a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit, mon- a Cu ajutorul unui micrometru, măsuraţi diametrul pi-
tând nr.1 în partea dinspre volantul motor. ciorului de bielă (cu inelul):
a Strângeţi la cuplu, la unghi şi în ordine şuruburile - Pentru motoarele K9K 260-700-702-704-710-722
capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47 ± fabricate înainte de 25/11/2002, diametrul trebuie
6). să fie de 25,019 ± 0,006 mm,
a Demontaţi: - Pentru motoarele K9K 260-262-264-266-292-700-
702-704-710-722 fabricate după 25/11/2002 şi mo-
- capacele palierelor arborelui cotit,
toarele K9K 270-272-274-276-706-712-714-716-
- arborele cotit. 718-724-728-729-732-734-740-750-752-760-762-
764-766-768-772-780-790-792-794-796, diametrul
a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu
trebuie să fie de 26,019 ± 0,006 mm.
ajutorul hârtiei de ambalaj (3).
a Verificaţi valoarea jocului, care trebuie să fie între 0,
11 - Control joc diametral capete de biele
10 şi 0,054 mm.
a
a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele
cotit şi de pe cuzineţi folosind un agent de curăţare Notă:
pentru suprafeţe.
Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul
operaţiei.
8 - Verificarea distanţei faţă de centru a bielei
a Distanţa dintre piciorul şi capul bielei trebuie să fie a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arbore-
de 133,75 mm. lui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor.

10A-272
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A

103281 21688

a Remontaţi: a Glisaţi suportul cuzineţilor(22)(poziţionând marcajul


"A"(23)conform indicaţiilor din diagramă ) de pe
- arborele cotit, (Mot. 1492-03) , în canalul(24)al suportului (Mot.
1492) al dispozitivului.
- calele laterale ale arborelui cotit pe palierul nr.2
(canalele din partea arborelui cotit).

21689
a Plasaţi rampa(25)a (Mot. 1492-03) pe suport.
20160

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit, mon-


tând nr.1 în partea dinspre volantul motor.

a Strângeţi la cuplu, la unghi şi în ordine şuruburile


capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47 ±
6).

a Remontarea cuzineţilor bielelor pe corpul bielei.

10A-273
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A

21690 21692
a Montaţi corpul bielei pe soclu. a Aduceţi suportul cuzinet la tampon pe fundul corpu-
lui bielei.
a Verificaţi ca partea inferioară(26)a piciorului de bielă
să fie în contact cu pionul de centrare. a Demontaţi suportul cuzinet de pe corpul bielei.
a Împingeţi rampa (în sensul săgeţilor) până când a Procedaţi în acelaşi mod pentru celelalte corpuri bie-
ajunge să se rezeme pe capul de bielă. le.
a Remontarea cuzineţilor bielelor pe capacul bie-
lei.

21691

a Plasaţi cuzinetul(27)(care are o lăţime de 20,625


mm) pe suportul cuzinet.
a Împingeţi suportul cuzinet în sensul săgeţii.

10A-274
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A

21693 21695

a Poziţionaţi suportul cuzinetului punând gravarea "A" a Plasaţi cuzinetul(30)pe suportul cuzinet.
sau "B"(28)pe partea capacului bielei, după cum ur-
a Împingeţi suportul cuzinet în sensul săgeţii.
mează:

- lăţimea cuzinetului este de 20,625 mm corespunde


gravării "A",

- lăţimea cuzinetului este de 17,625 mm corespunde


gravării "B",

a Montaţi capacul bielei pe soclu.

21696

a Aduceţi suportul cuzinet la tampon pe fundul capa-


cului bielei.

a Demontaţi suportul cuzinet de pe capacul bielei.

a Procedaţi în acelaşi mod pentru celelalte capace de


biele.
21694 a Reperaţi cu ajutorul unui creion care nu se şterge
axul pistonului în raport cu pistonul.
a Împingeţi rampa în sensul săgeţii până când aduceţi
capacul bielei rezemat pe pionii(29)ai soclului. a Ungeţi cu ulei motor axul pistonului.

10A-275
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
a Verificaţi ca axul pistonului să culiseze şi să se ro-
tească bine în piston.

16242
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
113583 feţele de îmbinare(35)capac - corp bielă.
a Plasaţi marcajul "V" (31)al pistonului şi suprafaţa
a
plană(32)prelucrată în uzină a capacului bielei cum
este indicat în figură. Notă:
Asiguraţi-vă că pistonul corespunde cu cor-
pul cilindric al carterului cilindrilor (Nr. 1 în
partea volantei motorului).
Asiguraţi orientarea corectă a ansamblului
"bielă - piston" poziţionând marcajul "V" gra-
vat pe capul de piston spre volantul motor.

a Repoziţionaţi ansamblul bielă-piston (fără segmen-


tele pistonului) pe carterul cilindrilor.
a Poziţionaţi capurile de biele pe manetoanele arbore-
lui cotit.

21700
a Remontaţi inelul elastic de siguranţă al axului pisto-
nului punând deschiderea(34)a inelului elastic de si-
guranţă pe partea opusă canalului(33).

10A-276
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
a Verificaţi valoarea jocului, care trebuie să fie între 0,
10 şi 0,064 mm.
a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele
cotit şi de pe cuzineţi folosind un agent de curăţare
pentru suprafeţe.
a Demontaţi:
- capacele palierelor arborelui cotit,
- arborele cotit,
- pistoanele bielelor.

12 - Control grosime segmente


a Măsuraţi grosimea segmentelor pistoanelor cu
ajutorul unui micrometru.
- segmentul de compresie trebuie să aibă grosimea
de 2 mm -0,01/-0,03,
- segmentul de etanşeitate trebuie să aibă grosimea
de 2 mm -0,01/-0,03,
102807
- segmentul raclor trebuie să aibă grosimea de 2,5
a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului(2).
mm -0,01/-0,03,
a Plasaţi firul în axul manetoanelor arborelui cotit (evi-
tând găurile de ungere ale palierelor).

113574

a Remontaţi:

- capacele bielelor, asigurându-vă că sunt împere-


cheate,

- şuruburile capacelor bielelor.

a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor


bielelor (20 ± 2 N.m + 45°° ± 6).

a Demontaţi:

- capacele bielelor,

- ansamblurile bielă-piston

a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu


ajutorul hârtiei de ambalaj (3).

10A-277
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
13 - Control joc între canalele pistonului şi 14 - Control joc la tăietura segmentelor
segmente

102793
102795
a Puneţi segmentul(3)în cilindru.
a Măsuraţi jocul între canalele pistonului şi segmente
cu ajutorul unui set de cale(4). a Împingeţi segmentul(3)până în mijlocul cilindrului cu
ajutorul pistonului(4).
- (A): Poziţie necorespunzătoare a setului de cale,
a Măsuraţi jocul la tăietura segmentului cu ajutorul
- (B): Poziţie corespunzătoare a setului de cale. unui set de cale(5):
a Jocul segmentului de compresie trebuie să fie între
- Jocul la tăietura segmentului de compresie trebuie
0,10 şi 0,12 mm. să fie între 0,20 şi 0,35 mm.
a Jocul segmentului de etanşeitate trebuie să fie între
- Jocul la tăietura segmentului de etanşeitate trebuie
0,08 şi 0,10 mm.
să fie între 0,70 şi 0,90 mm.
a Jocul segmentului raclor trebuie să fie între 0,03 şi
- Jocul la tăietura segmentului raclor trebuie să fie
0,05 mm.
între 0,25 şi 0,50 mm.
a Dacă valoarea jocului este în afara toleranţei, înlo-
cuiţi ansamblul "piston-ax" sau segmentele.
15 - Control diametru piston

10027

a Diametrul pistonului trebuie măsurat astfel în-


cât(X2)= 56 mm.
a Măsurarea diametrul pistonului trebuie să se efec-
tueze la cota:
- 75,949 ± 0,007 mm pentru motoarele K9K 260-
262-270-272-274-700-702-704-706-710-714-716-
722-750-752-762-768-790-792-794,

10A-278
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Parte inferioară motor: Control 10A
- 75,945 ± 0,007 mm pentru motoarele K9K 264-
266-276-292-712-718-724-728-729-732-734-740-
760-764-766-772-780-796.

16 - Control pompă de apă


a Verificaţi să nu existe joc şi nici punct dur al pompei
de apă.

10A-279
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Jiclor de răcire fund de piston: Remontare 10A
IV - REMONTARE JICLOARE DE RĂCIRE FUND DE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile PISTON
Mot. 1494 Dispozitiv de remontare
răcitori fund pistoane.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

15863

a Remontaţi obligatoriu jicloarele de răcire fund de


piston cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1494).

1 - Montare jicloare cilindri 1 şi 3

15573

(6) orientare jicloare de răcire fund


de piston cilindri 2 şi 4,
(7) orientare jicloare de răcire fund
de piston cilindri 1 şi 3.

ATENŢIE
Verificaţi orientarea capului jiclorului de ră cire
fund de piston care trebuie să fie dirijată spre 15260
centrul cilindrului.
a Montaţi placa(1)a dispozitivului (Mot. 1494) pe car-
terul cilindrilor fără să strângeţi cele două
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE şuruburi(2).
a Piese de înlocuit sistematic
a Puneţi tija ghid(3)în placa(1).
- jicloarele de răcire fund de piston.
a Poziţionaţi capul tijei ghid în gaura jiclorului de răcire
fund de piston pentru a centra placa(1).
III - MATERIAL INDISPENSABIL
a a Blocaţi cele două şuruburi(2).

- Un ciocan. a Scoateţi tija ghid.

10A-280
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Jiclor de răcire fund de piston: Remontare 10A
2 - Montare jicloare cilindri 2 şi 4

15260-1
a Plasaţi tija de împingere în locul tijei ghid. 15258-1

a Montaţi placa(1)a dispozitivului (Mot. 1494) pe car-


terul cilindrilor fără să strângeţi cele două
şuruburi(2).

a Puneţi tija ghid(3)în placa(1).

a Poziţionaţi capătul tijei ghid în gaura jiclorului de


răcire fund de piston pentru a centra placa(1)

a Blocaţi cele două şuruburi(2).

a Scoateţi tija ghid.

15262-1
a Introduceţi jiclorul(4)în tija de împingere(5).
a Bateţi cu ajutorul unui ciocan pe tija de împingere
până la contactul gulerului(5)tijei de împingere cu
placa(1).

15258

a Plasaţi tija de împingere în locul tijei ghid.

10A-281
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Jiclor de răcire fund de piston: Remontare 10A

15262
a Introduceţi jiclorul(4)în tija de împingere(5).
a Bateţi cu ajutorul unui ciocan pe tija de împingere
până la contactul gulerului(5)tijei de împingere cu
placa(1).
a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1494) din carterul cilin-
drilor.

10A-282
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
ATENŢIE
Mot. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
paliere arbore cotit.
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
Mot. 1319-01 Micrometru de adâncime Un surplus de produs de etanşare la aplicare
pentru măsurare înă lţime poate provoca o revărsare a acestui produs în
manetonuri. momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct mente (motor, radiator, ...).
mort superior.
Poziţionarea capacelor bielei pe corpul bielă este
Mot. 1319 Micrometru de adâncime asigurată de formele suprafeţei de separare.
pentru măsurare înă lţime
Prezenţa şocurilor sau a unui corp străin între
manetonuri.
feţele de prindere capac - corp bielă riscă să
Mot. 1492 Dispozitiv de montare cuzineţi antreneze ruperea bielei în termen scurt.
bielă.

Mot. 1492-03 Kit de adaptare pentru mon- II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE
tarea cuzineţilor bielelor
separabile. a Piese de înlocuit sistematic

Mot. 252-01 Placă de reazem pentru - şuruburi capace biele,


măsura r e s u p raînălţare
cămăşi. - Şuruburi capace paliere arbore cotit.

Mot. 251-01 Supor t comparator. a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)

- Adeziv pe bază de răşini


Cupluri de strângerem
- Nettoyant de surface.
şuruburile capacelor 25 N.m + 47˚ ±
palierelor arborelui cotit 6˚
III - MATERIAL INDISPENSABIL
şuruburile capacelor de 20 N.m + 45˚ ±
biele 6˚ a

- Dulie stea mamă,


I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE
- dulie hexagonală de 8 mm,
a
- Biuretă de ulei,
IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii - Comparator,
operaţii.
- Şurubelniţă plată,

- Creion care nu se şterge,

- Cleşte pentru segmente,

- Bucşă de montaj pistoane,

- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

- Cheie dinamometrică,

- Sector unghiular,

- Bătător,

10A-283
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
IV - REMONTARE ATELAJ MOBIL a Determinaţi împerecherea cuzineţilor fusuri arbore
cotit în raport cu palierele arbore cotit ale carterului
cilindrilor(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte
inferioară motor, Parte inferioară motor: Carac-
teristici, pagină 10A-41).

113588
a Remontaţi tubul de ghidare jojă de ulei în carterul ci-
lindrilor (dacă, carterul cilindrilor este echipat), orien-
tând orificiul(1)al tubului de ghidare jojă de ulei cum
este indicat în figură. 16359-1

a Fixaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe carterul cilindri-


lor.

113590
a Apăsaţi tubul de ghidare a jojei de ulei cu ajutorul
unei dulii hexagonale tată de 8 mm, până obţineţi o 16359
supraînălţare de 43 mm faţă de capătul(2)al supra-
feţei de îmbinare(3)a carterului cilindrilor. a Plasaţi cuzinetul canelat (6)în dispozitivul (Mot.
1493-01).

a Împingeţi cuzinetul până aduceţi cuzinetul rezemat


de tamponul(7).

a Repetaţi operaţia pentru ceilalţi cuzineţi.

10A-284
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A

16358 20159
a Poziţionaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe capacul a Remontaţi calele laterale ale arborelui cotit po-
palierului arborelui cotit. ziţionând canalele calelor pe partea arborelui co-
tit.
a Ungeţi cu ulei motor cuzineţii de arbore cotit (exclu-
siv faţa cuzinetului care vine în contact cu arborele
cotit).

16357
a Plasaţi cuzinetul necanelat (8)în dispozitivul (Mot.
1493-01).
a Împingeţi cuzinetul până aduceţi cuzinetul rezemat
de tamponul(9). 20158
a Degresaţi planurile de îmbinare(10)ale carterului ci-
lindri şi ale capacului palierului arborelui cotit N˚1 cu
ajutorul agentului de curăţire suprafaţă.

10A-285
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A

113572 113576
a Remontaţi arborele cotit. a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit po-
ziţionându-le corect.

113573
a Remontaţi şuruburile noi ale capacelor palierelor ar-
borelui cotit.
a Strângeţi în ordine, la cuplu şi la unghi şuruburile
106965 capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47˚
± 6˚).
a Aplicaţi două picături(11)de ADEZIV RĂŞINĂ cu un
diametru de 4 mm pe palierul arborelui cotit Nr.1. a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără
punct dur.
a

Notă:
În caz de înlocuire a bielelor, Magazinul de Piese
de Schimb nu livrează decât biele care au un
diametru de picior de bielă de 26 mm.
În consecinţă verificaţi obligatoriu dacă axul pis-
tonului are un diametru de 26 mm.

10A-286
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a Este esenţial să determinaţi înălţimea manetonu- a Poziţionaţi micrometrul de adâncime(15)al dispoziti-
lui(X1), în cazul în care este necesară înlocuirea bie- vului (Mot. 1319-01) rezemat pe manetonul arbore-
lelor, a arborelui cotit sau a carterului cilindrilor. lui cotit.

Înălţimea(X1)reprezintă distanţa dintre maneton la a Plasaţi suportul comparator(18)al dispozitivului


Punctul Mort Superior şi suprafaţa de îmbinare a (Mot. 1319) echipat cu un comparator pe pistonul
feţei de combustie a carterului cilindrilor. fals(14).

Această măsurare permite să se definească clasa a Etalonaţi comparatorul(12)pe carterul cilindrilor


pistonului. făcând media punctelor(13)şi(17).

a Glisaţi suportul comparator până în centrul(16)mi-


crometrului de adâncime(15).

a Măsuraţi supraînălţarea sau retragerea micrometru-


lui de adâncime.

a Notaţi valoarea măsurată.

a Efectuaţi aceleaşi operaţii pentru cilindrul Nr. 4.

a Măsurarea înălţimii manetonului pentru cilindrii


2 şi 3:

a Poziţionaţi aproximativ manetonul arborelui cotit


Nr.2 la Punctul Mort Superior.

a Plasaţi ansamblul piston fals - micrometru de adân-


cime în cilindrul Nr.2.

a Plasaţi suportul comparator echipat cu comparator


în centrul micrometrului de adâncime.

a Rotiţi uşor arborele cotit pentru a determina Punctul


Mort Superior al manetonului.

a Etalonaţi comparatorul(12)pe carterul cilindrilor


făcând media punctelor(13)şi(17).

a Glisaţi suportul comparator până în centrul(16)mi-


crometrului de adâncime(15).

a Măsuraţi supraînălţarea sau retragerea micrometru-


97749
lui de adâncime.
a Măsurare înălţime maneton pentru cilindrii 1 şi 4:
a Notaţi valoarea măsurată.
a Introduceţi micrometrul de adâncime adecvat al dis-
pozitivului (Mot. 1319-01) (15)în pistonul fals(14)al a Efectuaţi aceleaşi operaţii pentru cilindrul Nr.3.
dispozitivului (Mot. 1319-01) , orientând fanta micro-
a Determinaţi clasa de piston
metrului de adâncime în faţa şurubului de bloca-
re(19). a Adunaţi sau scădeţi valorile identificate din lungimea
micrometrului de adâncime aceasta pentru a deter-
a Strângeţi şurubul de blocare(19). mina cota(X1).
a Verificaţi ca micrometrul de adâncime să culiseze li- De exemplu:
ber în pistonul fals.
- lungime micrometru de adâncime = 153,989 mm,
a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Supe-
rior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489). - supraînălţare (a micrometrului de adâncime în ra-
port cu carterul cilindrilor) măsurată = 0,65 mm,
a Poziţionaţi pistonul fals(14)al dispozitivului (Mot.
1319-01) echipat cu micrometrul de adâncime în ci- - cota(X1)= 153,989 - 0,65 = 153,339 mm (din con-
lindrul Nr.1. tră pentru o scădere trebuie să adunaţi).

10A-287
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a Determinaţi înălţimea axului pistonului cu ajutorul
următoarelor formule:

- Pentru motoarele echipate cu un ax piston cu dia-


metrul de 25 mm utilizaţi formula ((X1)- 111,535 =
înălţimea axului pistonului),

- Pentru motoarele echipate cu un ax piston cu dia-


metrul de 26 mm utilizaţi formula ((X1)- 111,576 =
înălţimea axului pistonului),

a Consultaţi tabelul claselor de înălţimi ax piston pen-


tru a alege clasa de piston corespu-
nzătoare(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte
inferioară motor, Parte inferioară motor: Carac-
teristici, pagină 10A-41).

21688
a Glisaţi suportul cuzineţilor(22)(poziţionând marcajul
"A"(23)conform indicaţiilor din diagramă ) de pe
(Mot. 1492-03) , în canalul(24)al suportului (Mot.
1492) al dispozitivului.

15743

21689
a Plasaţi rampa(25)a (Mot. 1492-03) pe suport.

17584

a Efectuaţi montarea cuzineţilor de bielă cu ajutorul


dispozitivelor (Mot. 1492) (20)şi (Mot. 1492-03)(21).

a Remontarea cuzineţilor bielelor pe corpul bielei.

10A-288
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A

21690 21692
a Montaţi corpul bielei pe soclu. a Aduceţi suportul cuzinet la tampon pe fundul corpu-
lui bielei.
a Verificaţi ca partea inferioară(26)a piciorului de bielă
să fie în contact cu pionul de centrare. a Demontaţi suportul cuzinet de pe corpul bielei.
a Împingeţi rampa (în sensul săgeţilor) până când a Procedaţi în acelaşi mod pentru celelalte corpuri bie-
ajunge să se rezeme pe capul de bielă. le.
a Remontarea cuzineţilor bielelor pe capacul bie-
lei.

21691

a Plasaţi cuzinetul(27)(care are o lăţime de 20,625


mm) pe suportul cuzinet.
a Împingeţi suportul cuzinet în sensul săgeţii.

10A-289
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A

21693 21695

a Poziţionaţi suportul cuzinetului punând gravarea "A" a Plasaţi cuzinetul(30)pe suportul cuzinet.
sau "B"(28)pe partea capacului bielei, după cum ur-
a Împingeţi suportul cuzinet în sensul săgeţii.
mează:

- lăţimea cuzinetului este de 20,625 mm corespunde


gravării "A",

- lăţimea cuzinetului este de 17,625 mm corespunde


gravării "B",

a Montaţi capacul bielei pe soclu.

21696

a Aduceţi suportul cuzinet la tampon pe fundul capa-


cului bielei.

a Demontaţi suportul cuzinet de pe capacul bielei.

a Procedaţi în acelaşi mod pentru celelalte capace de


biele.
21694 a Reperaţi cu ajutorul unui creion care nu se şterge
axul pistonului în raport cu pistonul.
a Împingeţi rampa în sensul săgeţii până când aduceţi
capacul bielei rezemat pe pionii(29)ai soclului. a Ungeţi cu ulei motor axul pistonului.

10A-290
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a Verificaţi ca axul pistonului să culiseze şi să se ro-
tească bine în piston.

12115
a
113583
a Plasaţi marcajul "V" (31)al pistonului şi suprafaţa Notă:
plană(32)prelucrată în uzină a capacului bielei cum Respectaţi sensul de montare a segmenţilor, cu
este indicat în figură. marcajul TOP în sus.

21700
113580
a Remontaţi inelul elastic de siguranţă al axului pisto-
a Remontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru
nului punând deschiderea(34)a inelului elastic de si-
segmente.
guranţă pe partea opusă canalului(33).

10A-291
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a

Notă:
Asiguraţi-vă că pistonul corespunde cu cor-
pul cilindric al carterului cilindrilor (Nr. 1 în
partea volantei motorului).
Orientare "bielă - piston" poziţionând marca-
jul "V"gravat pe capul de piston spre volantul
motor.

72552

a Creştere cu o treime a segmentelor.

113591
a Remontaţi ansamblul "bielă - piston" cu ajutorul unei
bucşe de montaj a pistoanelor.
a Poziţionaţi capurile de biele pe manetoanele arbore-
lui cotit.

16242

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


feţele de îmbinare(35)capac - corp bielă.

a Ungeţi cu ulei motor:

- corpul cilindric al carterului cilindrilor,

- segmenţii,

- tăbliile pistoanelor,

- manetoanele arborelui cotit.

10A-292
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A
a

Notă:
Măsurarea se efectuează în axul longitudinal
al arborelui cotit pentru a elimina jocurile
datorate basculării pistonului.

a Etalonaţi comparatorul pe carterul cilindrilor.

113574

a Remontaţi:
- capacele bielelor, asigurându-vă că sunt împere-
cheate,

- şuruburile noi ale capacelor de biele.

a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor


de biele (20 N.m + 45˚ ± 6˚).

a Verificaţi ca atelajul mobil să se rotească fără punct


dur.

a Curăţaţi capul de piston.


20174
a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Supe-
rior. a Măsuraţi supraînălţarea (palpatorul comparatoru-
lui nu trebuie să se găsească într-o degajare su-
papă) a pistonului care trebuie să fie de:
- Pentru motoarele K9K 260-700-702-704-710-722
echipate cu un ax de piston cu diametrul de 25
mm supraînălţarea este de 0,192 ± 0,093 mm,
- Pentru motoarele K9K 260-262-270-272-274-700-
702-704-706-710-714-716-722-750-752-762-768-
790-792-794 echipate cu un ax piston cu diame-
trul de 26 mm supraînălţarea este 0,154 ± 0,130
mm,
- Pentru motoarele K9K 264-266-276-292-712-718-
724-728-729-732-734-740-760-764-766-772-780-
796 echipate cu un ax piston cu diametrul de 26
mm supraînălţarea este 0,159 ± 0,129 mm,
a Pentru cilindrii Nr.2 şi Nr.3, căutaţi obligatoriu Punc-
tul Mort Superior al pistonului înainte de a efectua
măsurarea supraînălţării.

20175

a Montaţi pe carterul cilindrilor placa de reazem a dis-


pozitivului (Mot. 252-01)(36).
a Montaţi pe placa de reazem suportul comparator
(Mot. 251-01) (37)echipat cu un comparator.

10A-293
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Atelaj mobil: Remontare 10A

20163
a Verificaţi jocul axial al capetelor de biele care trebuie
să fie cuprins între 0,205 până la 0,467 mm.

10A-294
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1018 Cheie de golire ulei motor cu şurubul tubului pompei 25 Nm


pătrat de 8 mm. de apă

Mot. 1586 Dispozitiv de montare sime- şurubul schimbătorului 45 N.m


ring "PTFE" arbore cotit parte de temperatură apă /
distribuţie. ulei

Mot. 1714 Adaptor pentru montare şurubul suportului filtru- 45 N.m


simering "PTFE" arbore cotit lui de ulei
parte distribuţie.
accelerometrul 20 N.m
Mot. 1585 Dispozitiv de montare sime-
ring "PTFE" arbore cotit parte manocontactul de ulei între 30 şi 35
volant. N.m

Emb. 1797 Dulie de 24 mm pentru filtrul de ulei 14 N.m


demontare - remontare
emiţător ambreiaj şuruburile (de la 1 până 44 N.m
la 6 sau de la 1 până la
Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia- 5) ale suportului multi-
metr u 76 mm. funcţional

Mot. 923 Dispozitiv de ridicare carter şuruburile suportului 25 N.m


cilindri. multifuncţional (7)

Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant şuruburile pompei de 25 N.m


motor. direcţie asistată sau ale
fuliei false
Mot. 1677 Sector de imobilizare volant
motor. Şuruburile compresoru- 25 N.m
lui de aer condiţionat
Emb. 1780 Colecţie de centrori de discuri
de ambreiaj. şuruburile alternatorului 25 N.m

şurubul schimbătorului 45 N.m


de temperatură apă /
Cupluri de strângerem ulei

şuruburile pompei de 25 N.m şurubul suportului filtru- 45 N.m


ulei lui de ulei

sonda de nivel pentru 25 N.m accelerometrul 20 N.m


ulei
manocontactul de ulei între 30 şi 35
şuruburile carterului de 10 Nm N.m
închidere nas arbore
cotit filtrul de ulei 14 N.m

şuruburile pompei de 10 N.m şuruburile volantului 55 N.m


apă motor

şuruburi l e c a rterului 14 N.m şuruburile mecanismu- şuruburi M6 la


inferior de ulei motor lui de ambreiaj 14 N.m şi
şuruburi M7 la
buşonul de golire al car- 20 N.m 20 N.m
terului inferior de ulei
motor

10A-295
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE - Mecanism ambreiaj (dacă este necesar),
a - Disc de ambreiaj (dacă este necesar),

IMPORTANT - Şuruburi volant motor,


Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii - Garnitură de etanşeitate a tubului de intrare a pom-
operaţii. pei de apă,
- Garnituri de etanşeitate a schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei,
- Simering arbore cotit parte distribuţie,
- Simering arbore cotit parte volant motor,
- Filtru de ulei,
- Garnitură etanşeitate buşon de golire a carterului
inferior de ulei motor.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Agent de curăţare suprafaţă,
- Joint silicon aderent,
- Frână şurub rezistenţă ridicată,

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a

18687
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

a - Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular,
ATENŢIE
Acest tip de garnitură de etanşeitate este foarte - Riglă,
fragil. În momentul manipulării, luaţi obligatoriu - Cheie de golire pătrat tată de 8 mm,
protectorul(21). Este strict interzis să atingeţi gar-
nitura de etanşeitate(22)pentru a evita orice scur- - Dulie stea tată,
gere de ulei odată ce garnitura de etanşeitate - Biuretă de ulei,
este pusă pe motor.
- Macara atelier.
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
IV - REASAMBLARE CARTER CILINDRI
Un surplus de produs de etanşare la aplicare
poate provoca o revărsare a acestui produs în a Puneţi ulei motor în pompa de ulei prin crepină cu
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs- ajutorul unei biurete de ulei.
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Garnitură de etanşeitate a carterului de închidere
nas arbore cotit,
- Garnitură de etanşeitate a pompei de apă,
- Garnitură de etanşeitate a carterului inferior de ulei
motor,

10A-296
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
- sonda de nivel pentru ulei (25 N.m) ,
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- placa de închidere fus antrenare accesorii.
- pompa de apă,
- planul de îmbinare a carterului de închidere nas ar-
bore cotit pe carterul cilindrilor,
- planul de îmbinare a pompei de apă pe carterul ci-
lindrilor.

20164
a Remontaţi:
- pinionul de antrenare a pompei de ulei,
- lanţul pompei de ulei.

113569
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă a carteru-
lui de închidere nas arbore cotit.

20168
a Remontaţi:
- pompa de ulei,
- şuruburile(23)ale pompei de ulei,
- sonda de nivel de ulei(24).
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile pompei de ulei (25 N.m) ,

10A-297
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20165 20166
a Remontaţi:
- placa de închidere fus antrenare accesorii.
- şuruburile carterului de închidere nas arbore cotit.
a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile carterului
de închidere nas arbore cotit (10 Nm).
a Aplicaţi o pică tură de FRÂNĂ ŞURUB REZIS-
TENŢĂ ÎNALTĂ pe şuruburile pompei de apă.
a Remontaţi:
- pompa de apă echipată cu o garnitură nouă,
- şuruburile pompei de apă.
a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile pompei de
apă (10 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
planurile de îmbinare ale carterului inferior pe carte-
rul cilindrilor şi pe carterul inferior de ulei motor.

20167
a Aplicaţi:
- patru cordoane(12)de JOINT SILICON ADERENT
cu un diametru de 5 mm,
- două puncte(13)de JOINT SILICON ADERENT cu
un diametru de 5 mm la intersecţia dintre carterul
cilindrilor şi carterul de închidere nas arbore cotit.

10A-298
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

113492
a Remontaţi:
- garnitura de etanşeitate pe carterul inferior de ulei
motor,
- carterul inferior de ulei motor,
20170
- şuruburile carterului inferior.

20169
a În momentul remontării carterului inferior de ulei mo- 12350
tor verificaţi ca langhetele(14)plăcii antiemulsie să a Aliniaţi cu ajutorul unei rigle carterul inferior de ulei
fie în faţa canalelor(15). motor cu carterul cilindrilor.
a Remontaţi placa antiemulsie (dacă este echipat).

10A-299
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul de închidere nas arbore cotit.

20171

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile carterului


inferior de ulei motor (14 N.m).
20772

a Înfiletaţi tija filetată(3):

- a dispozitivului (Mot. 1586) în arborele cotit care


are un filet interior M12,

- a dispozitivului (Mot. 1714) în arborele cotit care


are un filet interior M14.

113765

a Remontaţi:

- o garnitură de etanşeitate(36)pe buşonul de golire


a carterului inferior de ulei motor,

- buşonul de golire a carterului inferior de ulei motor


cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1018). 20771

a Strângeţi la cuplu buşonul de golire al carterului a Plasaţi pe arborele cotit antretoaza(4)a dispozitivului
inferior de ulei motor (20 N.m). (Mot. 1586).

10A-300
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20770 20768
a Puneţi pe antretoază protectorul echipat cu garnitu-
ra de etanşeitate având grijă să nu atingeţi garnitura.

20767
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu an-
20769 tretoaza.
a Puneţi bucşa clopot(5)şi piuliţa(6)(punând filetul in-
terior(7)al piuliţei spre exteriorul motorului).

10A-301
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20766 20760
a Demontaţi: a Puneţi pe arborele cotit dispozitivul (Mot. 1585) fi-
xându-l cu ajutorul şuruburilor(37).
- piuliţa,
- capacul,
- protectorul,
- antretoaza,
- tija filetată.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul cilindrilor (parte volant motor).

20761
a Puneţi pe dispozitivul (Mot. 1585) protectorul echi-
pat cu simering având grijă să nu atingeţi simeringul.

10A-302
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20762 20763
a Puneţi bucşa clopot(9)şi piuliţa(10)(punând filetul in-
terior(11)al piuliţei spre exteriorul motorului).

20764
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu
carterul cilindrilor.

10A-303
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20765 20154
a Demontaţi: a Înlocuiţi garnitura(1)a schimbătorului de tempera-
tură apă / ulei poziţionând buza(2)a garniturii în spa-
- piuliţa,
tele langhetelor(3)ale schimbă torului de
- capacul, temperatură apă / ulei.
- protectorul,
1 - Pentru motoarele fixate pe partea volant motor
- soclul.
a Remontaţi un inel "O" nou pe tubul de intrare a pom-
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
pei de apă.
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
carterul cilindrilor care primeşte schimbătorul de a Puneţi puţină apă cu săpun pe inelul "O" al tubului
temperatură apă / ulei. de intrare a pompei de apă.

10A-304
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20155

a Remontaţi:

- conducta de intrare a pompei de apă,

- şurubul(38)al tubului de intrare a pompei de apă,

a Strângeţi la cuplu şurubul tubului pompei de apă


(25 Nm).

a Puneţi schimbătorul de temperatură apă / ulei (echi-


pat cu Duriturile de apă) îmbinând Duriturile de apă
pe tubul de intrare al pompei de apă, pentru a po-
ziţiona corect schimbătorul de temperatură apă /
ulei.

a Puneţi două picături de FRÂNĂ Ş URUB REZIS-


TENŢĂ ÎNALTĂ pe şurubul schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei.

a Remontaţi:

- niplul schimbătorului apă/ulei

- şurubul(39)al schimbătorului de temperatură apă /


ulei.

a Strângeţi la cuplu şurubul schimbătorului de tem-


peratură apă / ulei (45 N.m).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
schimbătorul de temperatură apă / ulei care pri-
meşte suportul filtrului de ulei.

10A-305
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20153

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate(4)şi(5).


a Remontaţi suportul filtrului de ulei poziţionând pinte-
nul(6)în gaura(7)a schimbătorului de temperatură
apă / ulei.

10A-306
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20157 19704
a Remontaţi:
- accelerometrul(40),
- manocontactul de presiune ulei(41).
a Strângeţi la cupluri:
- şurubul suportului filtrului de ulei (45 N.m) ,
- accelerometrul (20 N.m) cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1797) ,
- manocontactul de ulei (între 30 şi 35 N.m).
a Ungeţi cu ulei motor garnitura filtrului de ulei nou.
a Remontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1329).
a Strângeţi la cuplu filtrul de ulei (14 N.m).

111057

a Remontaţi:

- suportul multifuncţional,

- şuruburileale suportului multifuncţional.

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile (de la 1


până la 6 sau de la 1 până la 5) ale suportului
multifuncţional (44 N.m).

a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului multi-


funcţional (7) (25 N.m) (dacă există).

10A-307
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
a Strângeţi la cupluri:

- şuruburile pompei de direcţie asistată sau ale


fuliei false (25 N.m) ,

- Şuruburile compresorului de aer condiţionat


(25 N.m) ,

- şuruburile alternatorului (25 N.m).

2 - Pentru motoarele fixate pe partea filtrului de ulei

a Pentru a poziţiona corect schimbătorul de tempera-


tură apă / ulei pe carterul cilindrilor demontaţi obliga-
toriu carterul cilindrilor din suportul motor cu ajutorul
dispozitivului (Mot. 923) şi al unei macarale de ate-
lier.

a Demontaţi broşele motor din carterul cilindrilor.

a Remontaţi:

- conducta de intrare a pompei de apă,


107853
- şurubul conductei de intrare a pompei de apă.

111079

a Remontaţi: 20155

- pompa de direcţie asistată sau fulia falsă, a Puneţi schimbătorul de temperatură apă / ulei (echi-
pat cu Duriturile de apă) îmbinând Duriturile de apă
- şuruburile(48)ale pompei de direcţie asistată sau pe tubul de intrare al pompei de apă, pentru a po-
ale fuliei false, ziţiona corect schimbătorul de temperatură apă /
ulei.
- compresorul de aer condiţionat (dacă este echi-
pat), a Puneţi două picături de FRÂNĂ Ş URUB REZIS-
TENŢĂ ÎNALTĂ pe şurubul schimbătorului de tem-
- şuruburile(45)ale compresorului de aer condiţionat,
peratură apă / ulei.
- alternatorul,
a Strângeţi la cuplu şurubul schimbătorului de tem-
- şuruburile(47)ale alternatorului. peratură apă / ulei (45 N.m).

10A-308
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
schimbătorul de temperatură apă / ulei care pri-
meşte suportul filtrului de ulei.

20153

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate(4)şi(5).


a Remontaţi suportul filtrului de ulei poziţionând pinte-
nul(6)în gaura(7)a schimbătorului de temperatură
apă / ulei.

10A-309
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20157 101356
a Remontaţi: a
- accelerometrul(40), Notă:
- manocontactul de presiune ulei(41). Anumite volante ale motorului posedă o
a Strângeţi la cupluri: cală(49). Poziţionaţi obligatoriu şanfrenul(50)
al calei lângă volantul motor.
- şurubul suportului filtrului de ulei (45 N.m) ,
- accelerometrul (20 N.m) cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1797) ,
- manocontactul de ulei (între 30 şi 35 N.m).
a Demontaţi conducta de intrare a pompei de apă.
a Remontaţi:
- broşele motor pe carterul cilindrilor,
- carterul cilindrilor pe suportul motor.
a Ungeţi cu ulei motor garnitura filtrului de ulei nou.
a Remontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1329).
a Strângeţi la cuplu filtrul de ulei (14 N.m).

10A-310
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 722 sau 750 sau 752 sau
790 sau 794

20172 103285
a Remontaţi: a Remontaţi:
- volantul motor, - mecanismul de ambreiaj,
- şuruburile noi ale volantului motor, - şuruburile mecanismului de ambreiaj.
- dispozitivul de blocare al volantului motor (Mot. a Strângeţi progresiv şuruburile mecanismului de am-
582-01) su (Mot. 1677). breiaj.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile volantului a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de
motor (55 N.m). ambreiaj (şuruburi M6 la 14 N.m şi şuruburi M7 la
20 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe vo- a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
lantul motor. 582-01) sau (Mot. 1677).
a Remontaţi discul de ambreiaj (orientându-l corect).
a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1780).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe
mecanismul de ambreiaj.

10A-311
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1018 Cheie de golire ulei motor cu şurubul schimbătorului 39 N.m


pătrat de 8 mm. de temperatură apă/ulei

Mot. 1586 Dispozitiv de montare sime- şurubul suportului filtru- 28 N.m


ring "PTFE" arbore cotit parte lui de ulei
distribuţie.
filtrul de ulei 14 N.m
Mot. 1714 Adaptor pentru montare
simering "PTFE" arbore cotit şuruburile (de la 1 până 44 N.m
parte distribuţie. la 6) ale suportului mul-
tifuncţional
Mot. 1585 Dispozitiv de montare sime-
ring "PTFE" arbore cotit parte şuruburile suportului 25 N.m
volant. multifuncţional (7)

Emb. 1797 Dulie de 24 mm pentru şuruburile pompei de 25 N.m


demontare - remontare direcţie asistată sau ale
emiţător ambreiaj fuliei false

Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia- Şuruburile compresoru- 25 N.m


metr u 76 mm. lui de aer condiţionat

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant şuruburile alternatorului 25 N.m


motor.
şuruburile volantului 55 N.m
Emb. 1780 Colecţie de centrori de discuri motor
de ambreiaj.
şuruburile mecanismu- şuruburi M6 la
lui de ambreiaj 14 N.m şi
şuruburi M7 la
Cupluri de strângerem 20 N.m

şuruburile pompei de 25 N.m


ulei I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE

şuruburile carterului de 10 Nm a
închidere nas arbore
IMPORTANT
cotit
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
şuruburile pompei de 10 N.m operaţii.
apă

şuruburi l e c a rterului 14 N.m


inferior de ulei motor

buşonul de golire al car- 20 N.m


terului inferior de ulei
motor

şurubul conductei de 25 N.m


intrare a pompei de apă

sonda de nivel pentru 25 N.m


ulei

accelerometrul 20 N.m

10A-312
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
- Garnituri de etanşeitate a schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei,
- Simering arbore cotit parte distribuţie,
- Simering arbore cotit parte volant motor,
- Filtru de ulei,
- Garnitură etanşeitate buşon de golire a carterului
inferior de ulei motor.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Agent de curăţare suprafaţă,
- Joint silicon aderent,
- Frână şurub rezistenţă ridicată,

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
18687
a - Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular,
ATENŢIE
Acest tip de garnitură de etanşeitate este foarte - Riglă,
fragil. În momentul manipulării, luaţi obligatoriu - Cheie de golire pătrat tată de 8 mm,
protectorul(21). Este strict interzis să atingeţi gar-
nitura de etanşeitate(22)pentru a evita orice scur- - Dulie stea tată,
gere de ulei odată ce garnitura de etanşeitate - Biuretă de ulei,
este pusă pe motor.
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, IV - REASAMBLARE CARTER CILINDRI
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
a Puneţi ulei motor în pompa de ulei prin crepină cu
Un surplus de produs de etanşare la aplicare ajutorul unei biurete de ulei.
poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Garnitură de etanşeitate a carterului de închidere
nas arbore cotit,
- Garnitură de etanşeitate a pompei de apă,
- Garnitură de etanşeitate a carterului inferior de ulei
motor,
- Mecanism ambreiaj (dacă este necesar),
- Disc de ambreiaj (dacă este necesar),
- Şuruburi volant motor,
- Garnitură de etanşeitate a tubului de intrare a pom-
pei de apă,

10A-313
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20164 113569

a Remontaţi: a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă a carteru-


lui de închidere nas arbore cotit.
- pinionul de antrenare a pompei de ulei,

- lanţul pompei de ulei.

113577

a Remontaţi pompa de ulei.

a Strângeţi la cuplu ş uruburile pompei de ulei (25


N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:

- placa de închidere fus antrenare accesorii.


- pompa de apă,

- planul de îmbinare a carterului de închidere nas ar-


bore cotit pe carterul cilindrilor,
- planul de îmbinare a pompei de apă pe carterul ci-
lindrilor.

10A-314
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20165 20166
a Remontaţi:
- placa de închidere fus antrenare accesorii.
- şuruburile carterului de închidere nas arbore cotit.
a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile carterului
de închidere nas arbore cotit (10 Nm).
a Aplicaţi o pică tură de FRÂNĂ ŞURUB REZIS-
TENŢĂ ÎNALTĂ pe şuruburile pompei de apă.
a Remontaţi:
- pompa de apă echipată cu o garnitură nouă,
- şuruburile pompei de apă.
a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile pompei de
apă (10 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
planurile de îmbinare ale carterului inferior pe carte-
rul cilindrilor şi pe carterul inferior de ulei motor.

20167
a Aplicaţi:
- patru cordoane(12)de JOINT SILICON ADERENT
cu un diametru de 5 mm,
- două puncte(13)de JOINT SILICON ADERENT cu
un diametru de 5 mm la intersecţia dintre carterul
cilindrilor şi carterul de închidere nas arbore cotit.

10A-315
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

K9K, şi 712 sau 728

113492
a Remontaţi:
- garnitura de etanşeitate pe carterul inferior de ulei
motor,
- carterul inferior de ulei motor,
- şuruburile carterului inferior.

20170

12350

20169 a Aliniaţi cu ajutorul unei rigle carterul inferior de ulei


motor cu carterul cilindrilor.
a În momentul remontării carterului inferior de ulei mo-
tor verificaţi ca langhetele(38)plăcii antiemulsie să
fie în faţa canalelor(39).
a Remontaţi placa antiemulsie.

10A-316
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul de închidere nas arbore cotit.

20171

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile carterului


inferior de ulei motor (14 N.m).
20772

a Înfiletaţi tija filetată(3):

- a dispozitivului (Mot. 1586) în arborele cotit care


are un filet interior M12,

- a dispozitivului (Mot. 1714) în arborele cotit care


are un filet interior M14.

113765

a Remontaţi:

- o garnitură de etanşeitate(36)pe buşonul de golire


a carterului inferior de ulei motor,

- buşonul de golire a carterului inferior de ulei motor


cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1018). 20771

a Strângeţi la cuplu buşonul de golire al carterului a Plasaţi pe arborele cotit antretoaza(4)a dispozitivului
inferior de ulei motor (20 N.m). (Mot. 1586).

10A-317
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20770 20768
a Puneţi pe antretoază protectorul echipat cu garnitu-
ra de etanşeitate având grijă să nu atingeţi garnitura.

20767
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu an-
20769 tretoaza.
a Puneţi bucşa clopot(5)şi piuliţa(6)(punând filetul in-
terior(7)al piuliţei spre exteriorul motorului).

10A-318
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20766 20760
a Demontaţi a Puneţi pe arborele cotit dispozitivul (Mot. 1585) fi-
xându-l cu ajutorul şuruburilor(37).
- piuliţa,
- capacul,
- protectorul,
- antretoaza,
- tija filetată.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul cilindrilor (parte volant motor).

20761
a Puneţi pe dispozitivul (Mot. 1585) protectorul echi-
pat cu simering având grijă să nu atingeţi simeringul.

10A-319
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20762 20763
a Puneţi bucşa clopot(9)şi piuliţa(10)(punând filetul in-
terior(11)al piuliţei spre exteriorul motorului).

20764
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu
carterul cilindrilor.

10A-320
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20765 107858
a Demontaţi: a Remontaţi:
- piuliţa, - conducta de intrare a pompei de apă,
- capacul, - şurubul(40)al tubului de intrare a pompei de apă,
- protectorul, - sonda de nivel de ulei(41),
- soclul. - accelerometrul(42).
a Remontaţi un inel "O" nou pe tubul de intrare a pom- a Strângeţi la cupluri:
pei de apă.
- şurubul conductei de intrare a pompei de apă
a Puneţi puţină apă cu săpun pe inelul "O" al tubului (25 N.m) ,
de intrare a pompei de apă.
- sonda de nivel pentru ulei (25 N.m) ,
- accelerometrul (20 N.m) cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1797).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
carterul cilindrilor care primeşte schimbătorul de
temperatură apă / ulei.

10A-321
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
- şurubul schimbătorului de temperatură apă / ulei.
a Strângeţi la cuplu şurubul schimbătorului de tem-
peratură apă/ulei (39 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
schimbătorul de temperatură apă / ulei care pri-
meşte suportul filtrului de ulei.
a Remontaţi:
- o garnitură nouă pe suportul filtrului de ulei.
- o garnitură de etanşeitate nouă pe şurubul suportu-
lui filtrului de ulei.

107306

107856
a Remontaţi:
- suportul filtrului de ulei,
- şurubul suportului filtrului de ulei.
a Strângeţi la cuplu ş urubul suportului filtrului de
ulei (28 N.m).

113482 a Ungeţi cu ulei motor garnitura filtrului de ulei nou.

a Remontaţi garnituri de etanşeitate noi(43)şi(44)pe a Remontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului


schimbătorul de temperatură apă/ulei. (Mot. 1329).

a Puneţi apă cu săpun pe cele două garnituri de a Strângeţi la cuplu filtrul de ulei (14 N.m).
etanşeitate(43)în contact cu tubul de admisie a pom-
pei de apă.

a Puneţi două picături de FRÂNĂ Ş URUB REZIS-


TENŢĂ ÎNALTĂ pe şurubul schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei.

a Remontaţi:

- niplul schimbătorului apă/ulei

10A-322
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

107855
a Remontaţi:
- suportul multifuncţional,
- şuruburileale suportului multifuncţional.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile (de la 1
până la 6) ale suportului multifuncţional (44
N.m).
a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului multi-
funcţional (7) (25 N.m) (dacă există).

10A-323
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile pompei de direcţie asistată sau ale
fuliei false (25 N.m) ,
- Şuruburile compresorului de aer condiţionat
(25 N.m) ,
- şuruburile alternatorului (25 N.m).

107853

101356
a

Notă:
Anumite volante ale motorului posedă o
cală(49). Poziţionaţi obligatoriu şanfrenul(50)
al calei lângă volantul motor.

111079
a Remontaţi:
- şuruburile pompei de direcţie asistată sau ale fuliei
false (dacă există),
- şuruburile(48)ale pompei de direcţie asistată sau
ale fuliei false,
- compresorul de aer condiţionat (dacă este echi-
pat),
- şuruburile(45)ale compresorului de aer condiţionat,
- alternatorul,
- şuruburile(47)ale alternatorului.

10A-324
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 264 sau 266 sau 274 sau 276 sau 712 sau 714 sau 716 sau 718 sau 724 sau 728 sau 729 sau 740 sau
760 sau 762 sau 766 sau 768 sau 792 sau 796

20172 103285
a Remontaţi: a Remontaţi:
- volantul motor, - mecanismul de ambreiaj,
- şuruburile noi ale volantului motor, - şuruburile mecanismului de ambreiaj.
- dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677). a Strângeţi progresiv şuruburile mecanismului de am-
breiaj.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile volantului
motor (55 N.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de
ambreiaj (şuruburi M6 la 14 N.m şi şuruburi M7 la
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
20 N.m).
suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe vo-
lantul motor. a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
1677).
a Remontaţi discul de ambreiaj (orientându-l corect).
a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1780).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe
mecanismul de ambreiaj.

10A-325
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1018 Cheie de golire ulei motor cu şurubul conductei de 25 N.m


pătrat de 8 mm. intrare a pompei de apă

Mot. 1586 Dispozitiv de montare sime- sonda de nivel pentru 25 N.m


ring "PTFE" arbore cotit parte ulei
distribuţie.
şurubul schimbătorului 39 N.m
Mot. 1714 Adaptor pentru montare de temperatură apă/ulei
simering "PTFE" arbore cotit
parte distribuţie. şurubul suportului filtru- 28 N.m
lui de ulei
Mot. 1585 Dispozitiv de montare sime-
ring "PTFE" arbore cotit parte filtrul de ulei 14 N.m
volant.
şuruburile (de la 1 până 44 N.m
Mot. 1677 Sector de imobilizare volant la 6) ale suportului mul-
motor. tifuncţional

Emb. 1780 Colecţie de centrori de discuri şurubul suportului multi- 25 N.m


de ambreiaj. funcţional (7)

Emb. 1761 Kit demontare-remontare şuruburile compresoru- 25 Nm


mecanism ambreiaj lui de aer condiţionat

Mot. 1329 Cheie-capac filtru de ulei dia- şuruburile alternatorului 25 N.m


metr u 76 mm.
I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE
a
Cupluri de strângerem
IMPORTANT
şuruburile pompei de 25 N.m
ulei Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.
şuruburile carterului de 10 Nm
închidere nas arbore
cotit

şuruburile pompei de 10 N.m


apă

şuruburi l e c a rterului 14 N.m


inferior de ulei motor

buşonul de golire al car- 20 N.m


terului inferior de ulei
motor

şuruburile volantului 20 N.m + 36˚ ±


motor 6˚

şuruburile mecanismu- 14 N.m


lui de ambreiaj

şuruburile mecanismu- 14 N.m


lui de ambreiaj

10A-326
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- Garnituri de etanşeitate a schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei,
- Simering arbore cotit parte distribuţie,
- Simering arbore cotit parte volant motor,
- Filtru de ulei,
- Garnitură etanşeitate buşon de golire a carterului
inferior de ulei motor.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Agent de curăţare suprafaţă,
- Joint silicon aderent,
- Frână şurub rezistenţă ridicată,

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
18687
- Cheie dinamometrică,
a
- Sector unghiular,
ATENŢIE
- Riglă,
Acest tip de garnitură de etanşeitate este foarte
fragil. În momentul manipulării, luaţi obligatoriu - Cheie de golire pătrat tată de 8 mm,
protectorul(21). Este strict interzis să atingeţi gar-
- Dulie stea tată,
nitura de etanşeitate(22)pentru a evita orice scur-
gere de ulei odată ce garnitura de etanşeitate - Biuretă de ulei,
este pusă pe motor.
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, IV - REASAMBLARE CARTER CILINDRI
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
a Puneţi ulei motor în pompa de ulei prin crepină cu
Un surplus de produs de etanşare la aplicare ajutorul unei biurete de ulei.
poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Garnitură de etanşeitate a carterului de închidere
nas arbore cotit,
- Garnitură de etanşeitate a pompei de apă,

- Garnitură de etanşeitate a carterului inferior de ulei


motor,
- Mecanism ambreiaj (dacă este necesar),
- Disc de fricţiune (dacă este necesar),
- Şuruburi volant motor,
- Garnitură de etanşeitate a tubului de intrare a pom-
pei de apă,

10A-327
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113577
a Remontaţi:
- pinionul de antrenare a pompei de ulei,
- pompa de ulei echipată cu lanţ,
- şuruburile pompei de ulei. 113569

a Strângeţi la cuplu ş uruburile pompei de ulei (25 a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă a carteru-
N.m). lui de închidere nas arbore cotit.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- placa de închidere fus antrenare accesorii.
- pompa de apă,
- planul de îmbinare a carterului de închidere nas ar-
bore cotit pe carterul cilindrilor,
- planul de îmbinare a pompei de apă pe carterul ci-
lindrilor.

113570

a Remontaţi:

- placa de închidere fus antrenare accesorii.

- şuruburile carterului de închidere nas arbore cotit.

a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile carterului


de închidere nas arbore cotit (10 Nm).

a Aplicaţi o picătură de FRÂNĂ ŞURUB REZIS-


TENŢĂ ÎNALTĂ pe şuruburile pompei de apă.

10A-328
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113571 20166
a Remontaţi:
- pompa de apă echipată cu o garnitură nouă,
- şuruburile pompei de apă.
a Strângeţi la cuplu şi în ordine şuruburile pompei de
apă (10 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
planurile de îmbinare ale carterului inferior pe carte-
rul cilindrilor şi pe carterul inferior de ulei motor.

20167
a Aplicaţi:
- patru cordoane(8)de JOINT SILICON ADERENT
cu un diametru de 5 mm,
- două puncte(7)de JOINT SILICON ADERENT cu
un diametru de 5 mm la intersecţia dintre carterul
cilindrilor şi carterul de închidere nas arbore cotit.

10A-329
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113492 113492
a Remontaţi: a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile carterului
inferior de ulei motor (14 N.m).
- garnitura de etanşeitate pe carterul inferior de ulei
motor,
- carterul inferior de ulei motor,
- şuruburile carterului inferior.

113765
a Remontaţi:
- o garnitură de etanşeitate(36)pe buşonul de golire
a carterului inferior de ulei motor,
12350
- buşonul de golire a carterului inferior de ulei motor
a Aliniaţi cu ajutorul unei rigle carterul inferior de ulei
cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1018).
motor cu carterul cilindrilor.
a Strângeţi la cuplu buşonul de golire al carterului
inferior de ulei motor (20 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul de închidere nas arbore cotit.

10A-330
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

20772 20770
a Înfiletaţi tija filetată(23): a Puneţi pe antretoază protectorul echipat cu garnitu-
ra de etanşeitate având grijă să nu atingeţi garnitura.
- a dispozitivului (Mot. 1586) în arborele cotit care
are un filet interior M12,
- a dispozitivului (Mot. 1714) în arborele cotit care
are un filet interior M14.

20769
a Puneţi bucşa clopot(25)şi piuliţa(26)(punând filetul
interior(27)al piuliţei spre exteriorul motorului).

20771
a Plasaţi pe arborele cotit antretoaza(24)a dispozitivu-
lui (Mot. 1586).

10A-331
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

20768 20766
a Demontaţi:
- piuliţa,
- capacul,
- protectorul,
- antretoaza,
- tija filetată.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a simeringului pe arborele cotit
şi carterul cilindrilor (parte volant motor).

20767
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu an-
tretoaza.

10A-332
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

20760 20762
a Puneţi pe arborele cotit dispozitivul (Mot. 1585) fi- a Puneţi bucşa clopot(29)şi piuliţa(30)(punând filetul
xându-l cu ajutorul şuruburilor(28). interior(31)al piuliţei spre exteriorul motorului).

20761
a Puneţi pe dispozitivul (Mot. 1585) protectorul echi-
pat cu simering având grijă să nu atingeţi simeringul.

10A-333
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

20763 20765

a Demontaţi:
- piuliţa,
- capacul,
- protectorul,
- soclul.

20764
a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu
carterul cilindrilor. 113488

a Remontaţi:
- volantul motor,
- şuruburile noi ale volantului motor,
- dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677).
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile volantului
motor (20 N.m + 36˚ ± 6˚).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe vo-
lantul motor.

10A-334
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
1677).
a Remontaţi un inel "O" nou pe tubul de intrare a pom-
pei de apă.
a Puneţi puţină apă cu săpun pe inelul "O" al tubului
de intrare a pompei de apă.

113490

a Remontaţi discul de ambreiaj (orientându-l corect).

a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului


(Emb. 1780).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe
mecanismul de ambreiaj.

113481
a Remontaţi:
- conducta de intrare a pompei de apă,
- şurubul(33)al tubului de intrare a pompei de apă,
- sonda de nivel de ulei(34).
a Strângeţi la cupluri:
- şurubul conductei de intrare a pompei de apă
(25 N.m) ,
113489 - sonda de nivel pentru ulei (25 N.m) ,
a Remontaţi mecanismul de ambreiaj. a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
a Puneţi în locul şi poziţia şuruburilor mecanismului de
carterul cilindrilor care primeşte schimbătorul de
ambreiaj dispozitivul (Emb. 1761)(32).
temperatură apă / ulei.
a Rezemaţi mecanismul de ambreiaj de volantul mo-
tor strângând piuliţele cu dispozitivul (Emb. 1761).

a Remontaţi şuruburile mecanismului de ambreiaj.

a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de


ambreiaj (14 N.m).

a Demontaţi dispozitivul (Emb. 1761).

a Remontaţi cele trei şuruburi ale mecanismului de


ambreiaj.
a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de
ambreiaj (14 N.m).

10A-335
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Strângeţi la cuplu şurubul schimbătorului de tem-
peratură apă/ulei (39 N.m).
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
suprafaţa de contact a garniturii de etanşeitate pe
schimbătorul de temperatură apă / ulei care pri-
meşte suportul filtrului de ulei.
a Remontaţi:
- o garnitură nouă pe suportul filtrului de ulei.
- o garnitură de etanşeitate nouă pe şurubul suportu-
lui filtrului de ulei.

107306

113483
a Remontaţi:
- suportul filtrului de ulei,
- şurubul suportului filtrului de ulei.
a Strângeţi la cuplu ş urubul suportului filtrului de
ulei (28 N.m).
a Ungeţi cu ulei motor garnitura filtrului de ulei nou.
113482 a Remontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1329).
a Remontaţi garnituri de etanşeitate noi(35)şi(37)pe
schimbătorul de temperatură apă / ulei. a Strângeţi la cuplu filtrul de ulei (14 N.m).
a Puneţi apă cu săpun pe cele două garnituri de
etanşeitate(35)în contact cu tubul de admisie a pom-
pei de apă.
a Puneţi două picături de FRÂNĂ Ş URUB REZIS-
TENŢĂ ÎNALTĂ pe şurubul schimbătorului de tem-
peratură apă / ulei.
a Remontaţi:
- niplul schimbătorului apă/ulei
- şurubul schimbătorului de temperatură apă / ulei.

10A-336
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Carter cilindri: Reasamblare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- şuruburileale compresorului de AC.
a Strângeţi la cuplu şuruburile compresorului de
aer condiţionat (25 Nm).

113485

a Remontaţi:

- suportul multifuncţional,
113487
- şuruburileale suportului multifuncţional. a Remontaţi:
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile (de la 1 - alternatorul,
până la 6) ale suportului multifuncţional (44
- şuruburile alternatorului.
N.m).
a Strângeţi la cuplu şuruburile alternatorului (25
a Strângeţi la cuplu şurubul suportului multi-
N.m).
funcţional (7) (25 N.m).

113486

a Remontaţi:
- compresorul de climatizare,

10A-337
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1746 Cheie deplasată pentru strân- şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚
gere conducte pompă de accesorii a arborelui ± 15˚
Înaltă Presiune. cotit

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj şurubu l galetului 27 N.m


fulii arbore cu came şi arbore întinzător
cotit.
şuruburi l e coroanei 14 N.m
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct pinionului de distribuţie
mort superior. al arborelui cu came

buşonul calibrului tijă de 20 N.m


punct mort superior
Cupluri de strângerem
şuruburile de suspen- 25 N.m
şuruburile chiulasei 25 N.m dare a chiulasei
şuruburile chiulasei 270˚ ± 10˚ şurubul senzorului de 8 N.m
poziţie a pompei de
şuruburile capacului 11 N.m
înaltă presiune
chiulasei

şuruburile conductei de 12 N.m


retur ulei a turbocom-
REMONTARE CHIULASĂ
presorului

piuliţele turbocompreso- 26 N.m I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


rului CHIULASEI

şuruburile suportului 50 N.m a


amonte al catalizatorului
pe motor IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
şuruburile suportului 26 N.m operaţii.
amonte al catalizatorului
pe catalizator

şurubul conductei de 18 N.m sau ATENŢIE


ulei a turbocompresoru- şurub cu cap În momentul manipulării garniturii de chiulasă,
lui (parte turbocompre- în H 14 N.m luaţi obligatoriu garnitura de chiulasă de zona
sor) şurub în stea dintre cilindri.

piuliţa conductei de ali- Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,


mentare cu ulei a turbo- uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
compresorului (parte Un surplus de produs de etanşare la aplicare
chiulasă) piuliţă cu umăr poate provoca o revărsare a acestui produs în
35 N.m sau piuliţă fără momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
umăr 23 N.m fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
mente (motor, radiator, ...).
şuruburi l e c a rterului 9 N.m
interior de distribuţie Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor
chiulasei, extrageţi cu o seringă uleiul care se
şurubul M12 al fuliei de 60 N.m + 100˚ poate găsi în găurile din chiulasă.
accesorii a arborelui ± 10˚
cotit Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplica-
rea acestei proceduri.
Nu ungeţi şuruburile noi ale chiulasei.

10A-338
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE - şuruburile noi ale chiulasei.
a Piese de înlocuit sistematic pentru chiulasă:
- Garnitura de chiulasă,
- Şuruburile chiulasei,
- Garnitura capacului chiulasei,
- Garnitura dintre colectorul de eşapament şi turbo-
compresor,
- Şurubul tubular al conductei de alimentare cu ulei a
turbocompresorului,
- Garniturile de etanşeitate ale conductei de retur
ulei a turbocompresorului,
- Garnitura catalizatorului,
- conducta de alimentare cu ulei a turbocompresoru- 19712
lui. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre- (25 N.m).
diente pentru reparaţii)
a Controlaţi ca toate şuruburile chiulasei să fie
- Agent de curăţare suprafaţă, strânse la (25 N.m).
- Frână şurub rezistenţă ridicată,
a Strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile chiulasei
- Joint silicon aderent. (270˚ ± 10˚).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


III - MATERIAL INDISPENSABIL planul de îmbinare a capacului chiulasei pe chiu-
a lasă.

- cheie dinamometrică cuplu / unghi, a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă pe capa-


- cheie dinamometrică, cul chiulasei.

- cheie unghiulară pentru strângere chiulasă,


- biuretă de ulei,
- dulie stea mamă de 14,
- mănuşi antităieturi.

IV - REMONTARE CHIULASĂ
a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- suprafaţa de combustie a chiulasei,
- suprafaţa de combustie a carterului cilindrilor.
a Verificaţi prezenţa duliilor de centrare a chiulasei pe 19712-1
carterul cilindrilor.
a Depuneţi patru cordoane(1)de JOINT SILICON
a Remontaţi garnitura de chiulasă (poziţionând TOP- ADERENT cu un diametru de 2 mm.
ul în sus) pe carterul cilindrilor.
a Remontaţi:
a Demontaţi chiulasa din suportul chiulasei.
a Remontaţi: - capacul chiulasei,

- chiulasa, - şuruburile capacului chiulasei.

10A-339
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19711 109470

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului a Remontaţi capacul superior protectorului de rampă
chiulasei (11 N.m). de injecţie.

a Strângeţi agrafele(28)ale capacului superior al pro-


tectorului rampei de injecţie.
K9K, şi 266 sau 724 sau 750 sau 752 sau 760 sau
762 a Strângeţi şuruburile(29)ale capacului superior al
protectorului rampei de injecţie.

a Remontaţi garniturile de etanşeitate noi pe conducta


de retur ulei a turbocompresorului.

a Ungeţi cu ulei motor inelele "O" de etanşeitate din


conducta de retur ulei turbocompresor.

109467

a Remontaţi capacul inferior protectorului de rampă


de injecţie.
102078

a Strângeţi şuruburile(27)ale capacului inferior al pro- a Strângeţi la cuplu şuruburile conductei de retur
tectorului rampei de injecţie. ulei a turbocompresorului (12 N.m).

10A-340
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă între co-
lectorul de eşapament şi turbocompresor.

114285
a
19708
a Remontaţi ansamblul "turbocompresor-catalizator". Notă:

a Îmbinaţi conducta de retur ulei a turbocompresorului Aceste două conducte de alimentare cu ulei tur-
pe carterul cilindrilor în(2). bocompresor pot echipa acelaşi motor. Cuplul de
strângere a capetelor(8)pe chiulasă este diferit în
a Remontaţi: funcţie de:
- suportul catalizatorului, - dacă, capul este cu umăr(7), în acest caz nu
- şuruburile suportului catalizatorului. este nevoie să puneţi frână şurub rezistenţă
înaltă pe filetul capului,
a Strângeţi la cupluri:
- dacă, capul este fără umăr(6), în acest caz
- piuliţele turbocompresorului (26 N.m) , este obligatoriu să puneţi frână şurub rezis-
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului tenţă înaltă pe filetul capului.
pe motor (50 N.m) (5),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
pe catalizator (26 N.m) (4),
a Puneţi puţin ulei motor în circuitul de ulei al turbo-
compresorului cu ajutorul unei biurete de ulei.

10A-341
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

K9K, şi 272 sau 700 sau 704 sau 710 sau 752 sau
790

19709
a Remontaţi conducta nouă de alimentare cu ulei a
turbocompresorului.
a Înfiletaţi şurubul tubular nou al conductei de alimen- 19709
tare cu ulei a turbocompresorului. a Remontaţi conducta de recirculare a vaporilor de
a Strângeţi la cupluri: ulei(10)pe capacul chiulasei.

- şurubul conductei de ulei a turbocompresoru- a Strângeţi agrafa(11)a conductei de aer ieşire turbo-
lui (parte turbocompresor) şurub în stea (18 compresor.
N.m sau şurub cu cap în H 14 N.m) la (3),
- piuliţa conductei de alimentare cu ulei a turbo-
compresorului (parte chiulasă) piuliţă cu umăr
35 N.m sau piuliţă fără umăr 23 N.m () la(9)cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1746). K9K, şi 260 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau
710 sau 712 sau 790
a Remontaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei,
- conductele de aer noi ale turbocompresorului.

19707

a Remontaţi şi apoi strângeţi:


- şurubul picioruşului(13)parte distribuţie al cutiei fil-
trului de aer,

10A-342
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- cutia filtrului de aer de la motor,
- colierul(12)al conductei de aer ieşire cutie filtru aer.

19710
a Remontaţi:
- carterul interior de distribuţie (basculând alternato-
rul dacă este necesar),
- şuruburileale carterului interior distribuţie,
a Strângeţi la cuplu şuruburile carterului interior de
distribuţie (9 N.m).

Notă:
Există două montări pentru cureaua de dis-
tribuţie.

REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE


(PRIMA MONTARE)

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAREA


DISTRIBUŢIEI
a

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate până la data de 02/12/2005 echipate cu
un pinion de distribuţie al arborelui cu came
monobloc sau în două părţi şi cu un pinion de
distribuţie al arborelui cotit fără pene.

10A-343
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Pinion de distribuţie monobloc al arborelui cu Pinion de distribuţie fără pană al arborelui cotit
came

116758
116755
a

Pinion de distribuţie cu două componente al IMPORTANT


arborelui cu came Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.
Degresaţi obligatoriu capătul arborelui cotit,
pinionul de distribuţie al arborelui cotit şi faţa de
reazem a fuliei de accesorii a arborelui cotit.
Aceasta pentru a evita o alunecare a distribuţiei.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Pièces à remplacer systématiquement pour la
distribution
116756
- Curea distribuţie,

- Galet întinzător curea de distribuţie,


- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent,
- Nettoyant de surface.

10A-344
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU
DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular,
- Extractor de ştifturi cu diametrul de 5 mm şi 3 mm,
- Ciocan.

10A-345
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
IV - REMONTARE CUREA DISTRIBUŢIE distribuţie al arborelui cotit.
a Puneţi pinionul de distribuţie al arborelui cotit pe un
suport din lemn pentru a evita să deterioraţi dantura
sa.
a În momentul extragerii penei din pinionul de distri-
buţie al arborelui cotit, aveţi grijă să nu marcaţi ale-
zajul pinionului de distribuţie al arborelui cotit.

116756

116754
a Rotiţi pana spre interiorul pinionului de distribuţie al
arborelui cotit cu ajutorul unui extractor de ştifturi cu
diametrul de 5 mm şi al unui ciocan.

116757

a În cazul unei înlocuiri:


- a unui pinion de distribuţie al arborelui cu came
magazinul de piese de schimb nu va livra decât un
pinion de distribuţie al arborelui cu came în două
părţi(1),
- a unui pinion de distribuţie al arborelui cotit maga-
zinul de piese de schimb nu va livra decât un pinion
de distribuţie al arborelui cotit cu pene(2).
a Înainte de a remonta pinionul de distribuţie al arbo-
relui cotit; Scoateţi obligatoriu pana(3)a pinionului de

10A-346
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

116753 116750

116752 116749
a Glisaţi un extractor de ştifturi cu diametrul de 3 mm a Poziţionaţi extractorul de ştifturi cu diametrul de 5
în canalul(4)al pinionului de distribuţie al arborelui mm în(5)pe pană.
cotit.
a Rotiţi pana până când o poziţionaţi vertical.

10A-347
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
V - METODĂ DE MONTARE A CURELEI DE
DISTRIBUŢIE PENTRU MOTOR ECHIPAT CU UN

116751

a Extrageţi pana din pinion cu ajutorul unui extractor


de ştifturi şi al unui ciocan.

104703

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:

- capul arborelui cotit (parte distribuţie),

- alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distri-


buţie al arborelui cotit în(6),

- feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui


cotit.

10A-348
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
PINION DE DISTRIBUŢIE AL ARBORELUI CU
CAME MONOBLOC.

19656-2

a Remontaţi:
- pinionul de distribuţie al arborelui cotit,
- galetul întinzător de distribuţie.
a Poziţionaţi pintenul(7)al galetului întinzător în cana-
lul(8)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă (Mot. 1430) în găurile pinio-
nului de distribuţie al arborelui cu came şi ale chiula-
sei în(9), rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pinionului pompei de înaltă pre-
siune(10)să fie în faţa capului de şurub(11).

10A-349
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489 19657
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
Punct Mort Superior (Mot. 1489) (canalul(12)al ar- arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
borelui cotit trebuie să fie în sus). cu cele ale pinioanelor pompei de înaltă presiune şi
ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune.

VI - METODĂ DE MONTARE A CURELEI DE


DISTRIBUŢIE PENTRU UN MOTOR ECHIPAT CU

10A-350
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
UN PINION DE DISTRIBUŢIE AL ARBORELUI CU
CAME ÎN DOUĂ PĂRŢI.

107263

a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.


a Puneţi pintenul(7)al galetului întinzător în cana-
lul(8)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pinionului pompei de înaltă pre-
siune(9)să fie în faţa capului de şurub(10).
a Slăbiţi cu un tur cele trei şuruburi(11)ale coroanei pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-351
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(12)a pinionu-
lui arborelui cotit în sus).

10A-352
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107266

a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul


arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
cu cele ale pinioanelor pompei de înaltă presiune şi
ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune.

a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului


de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m)(13).

VII - URMARE A METODEI PENTRU UN MOTOR


ECHIPAT CU UN PINION DE DISTRIBUŢIE AL

10A-353
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
ARBORELUI CU CAME ÎN DOUĂ PĂRŢI SAU
MONOBLOC

19702
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
19658 (parte distribuţie). Înainte ca gaura(15)a pinionului
a Aduceţi indexul mobil(14)al galetului întinzător în de distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa
faţa pintenului, rotind excentricul în sens invers ace- găurii(16)a chiulasei:
lor de ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27 1489) în carterul cilindrilor,
N.m).
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi- mat pe calibrul tijă de punct mort superior.
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de Punct Mort Superior):
- şurubul M12 al fuliei de accesorii a arborelui
cotit (60 N.m + 100˚ ± 10˚) ,
- şurubul M14 al fuliei de accesorii a arborelui
cotit (120 N.m + 95˚ ± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) ,
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

10A-354
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Prima poziţie

19655 111083
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinionului de distribuţie
al arborelui cu came(17)şi ale pinionului pompei
de înaltă presiune(18).

a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului 111081
întinzător este diferită. a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
trei de calaj(20)rotind cheia în sens invers acelor de
ceasornic.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

10A-355
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
A doua poziţie a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

111082

19657
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
de remontare a curelei de distribuţie.
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Puneţi un punct de JOINT SILICON ADERENT pe
111081 filetul buşonului calibrului tijei de punct mort supe-
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător rior.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(21)în mijlocul feres- mort superior (între 20 şi 25 Nm).
trei de calaj(22)rotind cheia în sens orar.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

10A-356
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-2
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi la cuplu în ordine şuruburile de montare
suspendată a chiulasei (25 N.m).

10A-357
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
- şurubul din plastic(25)al carterului de distribuţie.

19659
a Remontaţi:
- carterul de distribuţie poziţionând langheta(23)în
orificiul(24)al carterului interior de distribuţie,

10A-358
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(26).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE (A


DOUA MONTARE)
a

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate începând cu data de 02/12/2005 echi-
pate cu un pinion de distribuţie al arborelui cu
came în două părţi şi cu un pinion de distribuţie
al arborelui cotit cu pene.

10A-359
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Pinion de distribuţie cu două componente al a
arborelui cu came
ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.
Degresaţi obligatoriu capătul arborelui cotit,
pinionul de distribuţie al arborelui cotit şi faţa de
reazem a fuliei de accesorii a arborelui cotit.
Aceasta pentru a evita o alunecare a distribuţiei.

I - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Pièces à remplacer systématiquement pour la
distribution
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,

116756 - Şurub fulie de accesorii arbore cotit.


a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
Pinion de distribuţie cu pană al arborelui cotit diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent,
- Nettoyant de surface.

II - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

116757
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

10A-360
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - REMONTARE CUREA DISTRIBUŢIE

107263

a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.


a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul fuliei pompei de înaltă presiu-
ne(3)să fie în faţa capului de şurub(4).

107272
a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.

10A-361
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
arborelui cotit în sus).

10A-362
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107264
a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri-
buţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-363
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107265

a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul


arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
cu cele ale pinioanelor arborelui cotit, ale pompei de
înaltă presiune şi ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune, şi 51
goluri între dinţii curelei de distribuţie între pinioa-
nele arborelui cotit şi ale pompei de înaltă pre-
siune.

19658

a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa


pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

10A-364
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

107268
a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-365
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107266

a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie


al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

10A-366
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107270 107269

a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot. came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
1489) în carterul cilindrilor, a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
- nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.
tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came.

107271

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-367
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107267
a Controlaţi:
- ca reperul(11)al pinionului pompei de înaltă presiu-
ne să fie în faţa capului de şurub(12),
- ca pana(13)a pinionului de distribuţie al arborelui
cotit să fie poziţionată vertical în sus,
- să existe 19 goluri între dinţii curelei de distribuţie
între reperele pinionului arborelui cu came(14)şi
ale pinionului pompei de înaltă presiune(15),
- să existe 51 goluri între dinţii curelei de distribuţie
între reperele pinionului arborelui cu came(16)şi
ale pinionului pompei de înaltă presiune(15).

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-368
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Prima poziţie A doua poziţie

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(17)în mijlocul feres- trei de calaj(20)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(18)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi dispozitivele:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-369
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de punct mort superior) şurubul M14 al
fuliei de accesorii a arborelui cotit (120 N.m + 95˚
± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

107271 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
mort superior (20 N.m).

10A-370
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107261
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de sus-
pendare a chiulasei (25 N.m).

10A-371
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
- şurubul din plastic(23)al carterului de distribuţie.

19659

a Remontaţi:
- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-
ta(21)în orificiul(22)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-372
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(24).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

10A-373
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1807 Cheie pentru strângere sen- şuruburi l e c a rterului 9 N.m


zo r t e m p e ratură gaze interior de distribuţie
eşapament
şurubu l galetului 27 N.m
Mot. 1448 Cleşte la distanţ ă pentru întinzător
coliere elastice.
şuruburi l e coroanei 14 N.m
Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj pinionului de distribuţie
fulii arbore cu came şi arbore al arborelui cu came
cotit.
şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct accesorii a arborelui ± 15˚
mort superior. cotit

buşonul calibrului tijă de 20 N.m


punct mort superior
Cupluri de strângerem
şuruburile suportului 25 N.m
şuruburile chiulasei 25 N.m pendular de chiulasă
şuruburile chiulasei 270˚ ± 10˚
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA
şuruburile capacului 11 N.m CHIULASEI
chiulasei
a
piuliţele voletului de 12 N.m
admisie aer IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
piuliţele tubului de ghi- 10 N.m operaţii.
dare jojă de ulei
a
şuruburile conductei de 12 N.m
retur ulei a turbocom- ATENŢIE
presorului În momentul manipulării garniturii de chiulasă,
luaţi obligatoriu garnitura de chiulasă de zona
piuliţele catalizatorului 26 N.m
dintre cilindri.
pe turbocompresor
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
şuruburile suportului 50 N.m uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
amonte al catalizatorului
pe motor Un surplus de produs de etanşare la aplicare
poate provoca o revărsare a acestui produs în
şuruburile suportului 26 N.m momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
amonte al catalizatorului fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
pe catalizator mente (motor, radiator, ...).
Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor
racordul senzorului de 32 N.m chiulasei, extrageţi cu o seringă uleiul care se
temperatură p e n t ru poate găsi în găurile din chiulasă.
gazele de eşapament
Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplica-
şuruburile bridelor injec- 25 N.m rea acestei proceduri.
toarelor de pe evacuare
Nu ungeţi şuruburile noi ale chiulasei.
şuruburile ră citorului 25 N.m
injectorului de pe eva-
cuare II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE
a Piese de înlocuit sistematic pentru chiulasă
- Garnitura de chiulasă,

10A-374
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- Şuruburile chiulasei,

- Garnitura capacului chiulasei,


- Garnitura voletului de admisie aer,

- Garniturile de etanşeitate ale conductei de retur


ulei a turbocompresorului,

- Garnitura catalizatorului,

- Garnitura răcitorului injectorului de motorină de pe


precatalizator (în funcţie de versiune),

- Garnitura răcitorului injectorului de motorină de pe


evacuare.

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


113478
diente pentru reparaţii)
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei
- Agent de curăţare suprafaţă,
(25 N.m).
- Joint silicon aderent,
a Controlaţi ca toate şuruburile chiulasei să fie
- Lubrifiant cupru aluminiu
strânse la (25 N.m).
- Antigripant arămiu
a Strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile chiulasei
(270˚ ± 10˚).
III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU
CHIULASĂ a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
a planul de îmbinare a capacului chiulasei pe chiu-
lasă.
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă pe capa-
- Cheie dinamometrică,
cul chiulasei.
- Sector unghiular,

- dulie stea mamă de 14,

- Mănuşi anti-tăieturi.

IV - REMONTARE A CHIULASEI

a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.


a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:

- suprafaţa de combustie a chiulasei,

- suprafaţa de combustie a carterului cilindrilor.

a Verificaţi prezenţa duliilor de centrare a chiulasei pe


carterul cilindrilor. 113477
a Remontaţi garnitura de chiulasă (poziţionând TOP-
a Depuneţi patru cordoane(11)de JOINT SILICON
ul în sus) pe carterul cilindrilor.
ADERENT cu un diametru de 2 mm.
a Demontaţi chiulasa din suportul chiulasei.
a Remontaţi:
a Remontaţi:
- capacul chiulasei,
- chiulasa,
- şuruburile noi ale chiulasei. - şuruburile capacului chiulasei.

10A-375
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Remontaţi:
- picioruşul voletului de admisie aer,
- şuruburile picioruşului voletului de admisie aer,
- picioruşul vanei EGR,
- şuruburile picioruşului vanei EGR.

113476
112785
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
chiulasei (11 N.m). a Remontaţi capacul superior protectorului de rampă
de injecţie.
a Strângeţi agrafele(27)ale capacului superior al pro-
tectorului rampei de injecţie.
a Strângeţi fixările(28)ale capacului superior al protec-
torului rampei de injecţie.
a Remontaţi:
- conducta jojei de ulei,
- piuliţele(26)ale tubului de ghidare jojă ulei.
a Strângeţi la cuplu piuliţele tubului de ghidare jojă
de ulei (10 N.m).

K9K, şi 292 sau 732 sau 764 sau 780


a Remontaţi garniturile de etanşeitate noi pe conducta
de retur ulei a turbocompresorului.
a Ungeţi cu ulei motor inelele "O" de etanşeitate din
conducta de retur ulei turbocompresor.

113475

a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă a voletu-


lui de admisie aer.

a Remontaţi:

- voletul de admisie aer,

- piuliţele(13)ale voletului de admisie aer.

a Strângeţi la cuplu piuliţele voletului de admisie


aer (12 N.m).

10A-376
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

113479 113474
a Remontaţi: a Remontaţi:
- conducta de retur ulei a turbocompresorului, - catalizatorul,
- şuruburile(16)ale conductei de retur ulei a turbo- - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor.
compresorului.
- suportul catalizatorului,
a Strângeţi la cuplu şuruburile conductei de retur
- şuruburile suportului catalizatorului.
ulei a turbocompresorului (12 N.m).
a Strângeţi la cupluri:
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă între tur-
bocompresor şi catalizator. - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor (26
N.m) (17),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
pe motor (50 N.m) (18),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
pe catalizator (26 N.m) (19),

K9K, şi 734 sau 772


a Remontaţi garniturile de etanşeitate noi pe conducta
de retur ulei a turbocompresorului.
a Ungeţi cu ulei motor inelele "O" de etanşeitate din
conducta de retur ulei turbocompresor.

10A-377
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

117668 117665
a Remontaţi: a Remontaţi:
- conducta de retur ulei a turbocompresorului, - catalizatorul,
- şuruburile(20)ale conductei de retur ulei a turbo- - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor.
compresorului.
- suportul catalizatorului,
a Strângeţi la cuplu şuruburile conductei de retur
- şuruburile suportului catalizatorului.
ulei a turbocompresorului (12 N.m).
a Strângeţi la cupluri:
a Dacă remontaţi senzorul de temperatură pentru ga-
zele de eşapament, strângeţi la cuplu racordul sen- - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor26
zorului de temperatură pentru gazele de N.m(21),
eşapament (32 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
1807).
pe motor50 N.m(22),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
Notă: pe catalizator26 N.m(23),
Dacă utilizaţi senzorul de temperatură pentru
gazele de eşapament, aplicaţi pe racord un strat
de ANTIGRIPANT CUPRU sau LUBRIFIANT
CUPRU ALUMINIU(consultaţi 1 0 A, Ansamblu
motor şi parte inferioară motor, Motor: Piese
şi ingrediente pentru reparaţie, pagină 10A-
16).
Dacă schimbaţi senzorul de temperatură pentru
gazele de eşapament, nu acoperiţi racordul cu
strat protector, deoarece racordul noului senzor
este auto-lubrifiat.

a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă între tur-


bocompresor şi catalizator.

10A-378
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

117669
a Remontaţi colierul Duritului schimbătorului de tem-
peratură al celui de-al cincilea injector cu ajutorul
dispozitivului (Mot. 1448).

10A-379
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

Notă:
Verificaţi starea orificiului de admisie a lichidului
de răcire şi a furtunurilor de duritelor de ieşire ale
răcitorului de motorină de evacuare: schimbaţi
duritele deteriorate.
Dacă lichidul de răcire se scurge pe la linia de
eşapament, acesta poate deteriora conducta, iar
acest lucru ar genera un retur al clientului.

117308

a Dacă remontaţi injectorul de motorină de evacuare


pe răcitor:

- montaţi o garnitură de etanşeitate nouă în partea


inferioară a locaşului injectorului în răcitor,

- fixaţi injectorul cu picioruşul de menţinere, respec-


tând orientarea faţă de răcitor,

- strângeţi la cuplu şuruburile bridelor injectoare-


lor de pe evacuare (25 N.m)(24).

Notă: 113473

Suprafeţele plane pentru ghidarea langhetei pe a Remontaţi:


injector asigură faptul că injectorul de motorină - carterul interior de distribuţie (basculând alternato-
de pe evacuare este aliniat corect. Dacă injecto- rul dacă este necesar),
rul este poziţionat incorect, filtrul de particule nu
va funcţiona corect, deoarece jiclorul nu va fi în - şuruburileale carterului interior distribuţie,
poziţia corectă. a Strângeţi la cuplu şuruburile carterului interior de
distribuţie (9 N.m).
a Dacă remontaţi răcitorul injectorului de motorină de
pe evacuare:
V - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIA
- puneţi o garnitură nouă între răcitor şi precataliza- DISTRIBUŢIEI
tor.
a
- puneţi răcitorului injectorului de motorină de pe
evacuare, asigurându-vă că este aliniat corect faţă IMPORTANT
de precatalizator, Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.
- strângeţi la cuplu şuruburile răcitorului injecto-
rului de pe evacuare (25 N.m)(25).

- conectaţi duritul de lichid de răcire între turbocom-


presor şi răcitorul injectorului de motorină de pe
evacuare, cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448).

10A-380
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

VI - PIESE ŞI INGREDIENTE
a Pièces à remplacer systématiquement pour la
distribution
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,
- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent 109042

VII - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

VIII - REMONTARE A DISTRIBUŢIEI


a Remontaţi pinionul de distribuţie al arborelui cotit.

109043
a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.
a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pompei de înaltă presiune(3)să
fie decalat cu un dinte la dreapta axei verticale(4).

10A-381
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107272 109042
a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore- a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri-
lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează buţie al arborelui cu came.
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.
a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
de distribuţie al arborelui cotit în sus).

10A-382
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109044
a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
arborelui cotit, aliniind reperele curelei cu cele ale pi-
nioanelor arborelui cotit, ale arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune.

notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei între
reperele pinioanelor arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune, şi 51 de goluri între
dinţii curelei între pinioanele arborelui cotit şi ale
pompei de înaltă presiune.

10A-383
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

19658

a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa


pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27


N.m).

109047

a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-


tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-384
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109045
a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie
al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie (Mot.
1430).

10A-385
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107270 109048
a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
1489) în carterul cilindrilor,
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze- - nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior. tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came cu un tur.

109049

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-386
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109045
a Verificaţi ca pana(11)a pinionului de distribuţie al ar-
borelui cotit să fie poziţionată vertical în sus.

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-387
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
Prima poziţie A doua poziţie

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(14)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(12)în mijlocul feres- trei de calaj(15)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(13)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).

a Demontaţi:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-388
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- Poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de punct mort superior) şurubul M14 al
fuliei de accesorii a arborelui cotit (120 N.m + 95˚
± 15˚)
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

109049 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
mort superior (20 N.m).

10A-389
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 780

112989
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile suportului
pendular de chiulasă (25 N.m).

10A-390
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

19654-1
- şurubul din plastic(18)al carterului de distribuţie.

19659
112990
a Remontaţi:
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.
- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-
ta(16)în orificiul(17)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-391
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 764 sau 772

111741

111742
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile suportului
pendular de chiulasă (25 N.m).

19659
a Remontaţi:
- carterul de distribuţie poziţionând langheta(18)în
orificiul(19)al carterului interior de distribuţie,
- şurubul din plastic(20)al carterului de distribuţie.

10A-392
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj şuruburile de suspen- 25 N.m


fulii arbore cu came şi arbore dare a chiulasei
cotit.
şurubul senzorului de 8 N.m
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct poziţie a pompei de
mort superior. înaltă presiune

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


Cupluri de strângerem CHIULASEI

şuruburile chiulasei 25 N.m a

şuruburile chiulasei 270˚ ± 10˚ IMPORTANT


Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
şuruburile capacului 11 N.m operaţii.
chiulasei

şuruburile conductei de 12 N.m


ATENŢIE
retur ulei a turbocom-
presorului În momentul manipulării garniturii de chiulasă,
luaţi obligatoriu garnitura de chiulasă de zona
piuliţele catalizatorului 26 N.m dintre cilindri.
pe turbocompresor
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
şuruburile suportului 50 N.m uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).
amonte al catalizatorului Un surplus de produs de etanşare la aplicare
pe motor poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-
şuruburile suportului 26 N.m fluid poate antrena o degradare a anumitor ele-
amonte al catalizatorului mente (motor, radiator, ...).
pe catalizator
Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor
piuliţele vanei de recir- 12 N.m chiulasei, extrageţi cu o seringă uleiul care se
culare a vaporilor de ulei poate găsi în găurile din chiulasă.

şuruburi l e c a rterului 9 N.m Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplica-


interior de distribuţie rea acestei proceduri.
Nu ungeţi şuruburile noi ale chiulasei.
şuruburi l e coroanei 14 N.m
pinionului de distribuţie
al arborelui cu came II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

şurubu l galetului 27 N.m a Piese de înlocuit sistematic pentru chiulasă


întinzător - Garnitura de chiulasă,
şuruburi l e coroanei 14 N.m - Şuruburile chiulasei,
pinionului de distribuţie
al arborelui cu came - Garnitura capacului chiulasei,
- Garnitura vanei de recirculare a vaporilor de ulei,
şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚
accesorii a arborelui ± 15˚ - Garniturile de etanşeitate ale conductei de retur
cotit ulei a turbocompresorului,

buşonul calibrului tijă de între 20 şi 25 - Garnitura catalizatorului,


punct mort superior Nm a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Agent de curăţare suprafaţă,

10A-393
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- Joint silicon aderent. a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă
planul de îmbinare a capacului chiulasei pe chiu-
lasă.
III - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU
CHIULASĂ a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă pe capa-
cul chiulasei.
a
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular,
- dulie stea mamă de 14,
- Mănuşi anti-tăieturi.

IV - REMONTARE A CHIULASEI
a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.
a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:
- suprafaţa de combustie a chiulasei,
19712-1
- suprafaţa de combustie a carterului cilindrilor. a Depuneţi patru cordoane(11)de JOINT SILICON
a Verificaţi prezenţa duliilor de centrare a chiulasei pe ADERENT cu un diametru de 2 mm.
carterul cilindrilor. a Remontaţi:
a Remontaţi garnitura de chiulasă (poziţionând TOP-
- capacul chiulasei,
ul în sus) pe carterul cilindrilor.
- şuruburile capacului chiulasei.
a Demontaţi chiulasa din suportul chiulasei.
a Remontaţi:

- chiulasa,
- şuruburile noi ale chiulasei.

19712
19711
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei
(25 N.m). a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului
chiulasei (11 N.m).
a Controlaţi ca toate şuruburile chiulasei să fie
strânse la (25 N.m). a Remontaţi tubul de ghidare jojă ulei.
a Strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile chiulasei a Clipsaţi conducta de retur carburant pe capacul
(270˚ ± 10˚). chiulasei.

10A-394
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

K9K, şi 274 sau 276 sau 766 sau 768

109470
a Remontaţi capacul superior protectorului de rampă
109467
de injecţie.

a Remontaţi capacul inferior protectorului de rampă a Strângeţi agrafele(28)ale capacului superior al pro-
de injecţie. tectorului rampei de injecţie.

a Strângeţi şuruburile(27)ale capacului inferior al pro- a Strângeţi şuruburile(29)ale capacului superior al


tectorului rampei de injecţie. protectorului rampei de injecţie.

a Remontaţi garniturile de etanşeitate noi pe conducta


de retur ulei a turbocompresorului.
a Ungeţi cu ulei motor inelele "O" de etanşeitate din
conducta de retur ulei turbocompresor.

10A-395
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

112327 112328
a Remontaţi: a Remontaţi:
- conducta de retur ulei a turbocompresorului, - catalizatorul,
- şuruburileale conductei de retur ulei a turbocom- - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor.
presorului.
- suportul catalizatorului,
a Strângeţi la cuplu şuruburile conductei de retur
- şuruburile suportului catalizatorului.
ulei a turbocompresorului (12 N.m).
a Strângeţi la cupluri:
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă între tur-
bocompresor şi catalizator. - piuliţele catalizatorului pe turbocompresor (26
N.m) (12),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
pe motor (50 N.m) (13),
- şuruburile suportului amonte al catalizatorului
pe catalizator (26 N.m) (14),

10A-396
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

K9K, şi 264 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau
792 sau 794 sau 796

112325
a Remontaţi o garnitură de etanşeitate nouă a vanei
de recirculare a vaporilor de ulei.
a Remontaţi: 19707

- vana de recirculare a vaporilor de ulei, a Remontaţi şi apoi strângeţi:

- piuliţele(16)ale vanei de recirculare a vaporilor de - şurubul picioruşului(26)parte distribuţie al cutiei fil-


ulei. trului de aer,

a Strângeţi la cuplu piuliţele vanei de recirculare a - cutia filtrului de aer de la motor,


vaporilor de ulei (12 N.m). - colierul(25)al conductei de aer ieşire cutie filtru aer.
a Branşaţi conducta de recirculare a vaporilor de
ulei(15).
a Remontaţi:
- picioruşul vanei de recirculare a vaporilor de ulei,
- şuruburile picioruşului vanei de recirculare a vapo-
rilor de ulei.

10A-397
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent

VII - MATERIAL INDISPENSABIL PENTRU


DISTRIBUŢIE
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

VIII - REMONTARE A DISTRIBUŢIEI


19710
a Remontaţi: a Remontaţi pinionul de distribuţie al arborelui cotit.

- carterul interior de distribuţie (basculând alternato-


rul dacă este necesar),
- şuruburileale carterului interior distribuţie,
a Strângeţi la cuplu şuruburile carterului interior de
distribuţie (9 N.m).

V - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIA


DISTRIBUŢIEI
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

VI - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Pièces à remplacer systématiquement pour la
distribution
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,
- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.

10A-398
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107263
a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.
a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul fuliei pompei de înaltă presiu-
ne(3)să fie în faţa capului de şurub(4).

107272
a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.

10A-399
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
arborelui cotit în sus).

107264
a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri- a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
buţie al arborelui cu came. nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-400
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107265
a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
arborelui cotit, aliniind reperele curelei cu cele ale pi-
nioanelor arborelui cotit, ale arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune.

notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei între
reperele pinioanelor arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune, şi 51 de goluri între
dinţii curelei între pinioanele arborelui cotit şi ale
pompei de înaltă presiune.

10A-401
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19658

a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa


pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27


N.m).

107268

a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-


tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-402
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107266
a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie
al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

10A-403
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107270 107269
a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
1489) în carterul cilindrilor,
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze- - nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior. tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came cu un tur.

107271

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-404
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107267
a Controlaţi:
- ca reperul(14)al pinionului pompei de înaltă presiu-
ne să fie în faţa capului de şurub(13),
- ca pana(16)a pinionului de distribuţie al arborelui
cotit să fie poziţionată vertical în sus,
- să existe 19 goluri între dinţii curelei între reperele
pinionului arborelui cu came(11)şi ale pinionului
pompei de înaltă presiune(12).
- să existe 51 goluri între dinţii curelei între reperele
pinionului arborelui cu came(15)şi ale pinionului
pompei de înaltă presiune(12).

notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-405
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(17)în mijlocul feres- trei de calaj(20)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(18)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).

a Demontaţi dispozitivele:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-406
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de punct mort superior) şurubul M14 al
fuliei de accesorii a arborelui cotit (120 N.m + 95˚
± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

107271 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi buşonul calibrului tijă de punct mort
superior (între 20 şi 25 Nm).

10A-407
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107261
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de sus-
pendare a chiulasei (25 N.m).

10A-408
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654-1
- şurubul din plastic(23)al carterului de distribuţie.

19659

a Remontaţi:

- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-


ta(21)în orificiul(22)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-409
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Distribuţie - chiulasă: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(24).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

10A-410
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea de accesorii: Remontare 10A
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1638 Dispozitiv de tensionare


curea accesorii. Pentru moto-
are echipate cu galet
întinzător mecanic.

Mot. 1505 Aparat de control tensiune


curele (frecvenţmetru)

Mot. 1715 Aparat de control tensiune


curele (frecvenţmetru).

Cupluri de strângerem

şuruburi l e galetului 35 N.m


întinzător mecanic

şurubu l galetului 40 N.m


întinzător automat
106000
a
I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE
ATENŢIE
a
Anumite curele de accesorii posedă cinci dinţi în
IMPORTANT timp ce fuliile compresorului de aer condiţionat,
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii ale pompei de direcţie asistată, ale alternatorului
operaţii. posedă şase. Asiguraţi-vă obligatoriu în acest
caz ca dintele interior(1)al fuliilor să rămână liber
în momentul montării curelei de accesorii.
Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului
de funcţionare.
Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a
arborelui cotit pentru a elimina orice depunere.
Pentru motoarele echipate cu un galet întinzător
mecanic înlocuiţi obligatoriu şuruburile galetului
întinzător.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Galetul întinzător mecanic sau automat,
- Şuruburile galetului întinzător mecanic cu şuruburi
M8 - 125 X 20 cu referinţa 77 03 002 059 ,
- Cureaua de accesorii.

III - MATERIAL INDISPENSABIL


a
- Perie,
- Cheie dinamometrică,
- Mănuşi anti-tăieturi,

10A-411
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea de accesorii: Remontare 10A
- Cheie pipă de 16 mm,
- Cheie cotită de 16 mm.

IV - REMONTARE

1 - Motor fără aer condiţionat echipat cu un galet


întinzător mecanic
a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit pentru a elimina orice depunere.
a Remontaţi:
- galetul întinzător,
- şuruburile noi ale galetului întinzător.

21861

a Poziţionaţi dispozitivul (Mot. 1638) în crestătura ga-


letului întinzător (cum este indicat pe imagine).

a Tensionaţi cureaua de accesorii cu ajutorul dispozi-


tivului (Mot. 1638) strângând piuliţa dispozitivului(3).

a Verificaţi tensiunea curelei de accesorii în(4)cu


ajutorul dispozitivelor (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).
20845
Tensiunea curelei de accesorii trebuie să fie cu-
a Lăsaţi obligatoriu dintele(2)interior al fuliilor liber prinsă între 234 ± 11 Hz.
pentru motoarele echipate cu o curea cinci dinţi pen-
tru fulii echipate cu şase dinţi. a Efectuaţi obligatoriu două ture motor, pentru a po-
ziţiona corect cureaua de accesorii.
a Remontaţi cureaua de accesorii.
a Asiguraţi-vă ca cele două şuruburi ale galetului în- a Verificaţi ca tensiunea curelei de accesorii să fie cu-
tinzător mecanic să nu fie blocate. prinsă între 234 ± 11 Hz la punctul de măsurare(4).

a Ajustaţi tensiunea curelei de accesorii dacă este ne-


cesar.

a Strângeţi la cuplu şuruburile galetului întinzător


mecanic (35 N.m).

2 - Motor fără aer condiţionat echipat cu un galet


întinzător automat

a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-


lui cotit pentru a elimina orice depunere.

a Remontaţi:

- galetul întinzător automat,

- şurubul galetului întinzător automat.

a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător


automat (40 N.m).

10A-412
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea de accesorii: Remontare 10A
- şurubul(6)al galetului întinzător automat.

a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător


automat (40 N.m).

118158
a Rotiţi galetul întinzător automat al curelei de acceso-
rii în sens orar cu ajutorul unei chei de 16 mm(5).
a Remontaţi cureaua de accesorii. 106000

a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit pentru a po- a Lăsaţi obligatoriu dintele(7)interior al fuliilor liber
ziţiona corect cureaua de accesorii. pentru motoarele echipate cu o curea cinci dinţi pen-
tru fulii echipate cu şase dinţi.
3 - Motor cu aer condiţionat
a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit pentru a elimina orice depunere.

19651

a Rotiţi galetul întinzător automat al curelei de acceso-


rii în sens orar cu ajutorul unei chei de 16 mm.
19703 a Remontaţi cureaua de accesorii a arborelui cotit.
a Remontaţi:
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit pentru a po-
- galetul întinzător automat, ziţiona corect cureaua de accesorii.

10A-413
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 792-03 Placă suport motor pentru şuruburile volantului 20 N.m + 36˚ ±
stâlp DESVIL dublu amortizor 6˚

Mot. 1638 Dispozitiv de tensionare şuruburile mecanismu- şuruburi M6 la


curea accesorii. Pentru moto- lui de ambreiaj 14 N.m şi
are echipate cu galet şuruburi M7 la
întinzător mecanic. 20 N.m

Mot. 1505 Aparat de control tensiune


curele (frecvenţmetru) I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE

Mot. 1715 Aparat de control tensiune a


curele (frecvenţmetru).
IMPORTANT
Mot. 1723 Supor t motor adaptabil pe Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
picior DESVIL. operaţii.

Mot. 582-01 Sector de imobilizare volant


motor.

Mot. 1677 Sector de imobilizare volant


motor.

Emb. 1780 Colecţie de centrori de discuri


de ambreiaj.

Cupluri de strângerem

şurubul conductei de 25 N.m


intrare a pompei de apă
la

şuruburile (de la 1 până 44 N.m


la 6 sau de la 1 până la
5) ale suportului multi-
funcţional

şuruburile suportului 25 N.m 106000


multifuncţional (7)
a
şuruburile pompei de 25 N.m
ATENŢIE
direcţie asistată sau ale
fuliei false Anumite curele de accesorii posedă cinci dinţi în
timp ce fuliile compresorului de aer condiţionat,
şuruburile compresoru- 25 N.m ale pompei de direcţie asistată, ale alternatorului
lui de aer condiţionat posedă şase. Asiguraţi-vă obligatoriu în acest
caz ca dintele interior(3)al fuliilor să rămână liber
şuruburile alternatorului 25 N.m în momentul montării curelei de accesorii.

şuruburi l e galetului 35 N.m Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului


întinzător mecanic de funcţionare.
Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a
şurubu l galetului 40 N.m
arborelui cotit pentru a elimina orice depunere.
întinzător automat
Pentru motoarele echipate cu un galet întinzător
şuruburile volantului 55 N.m mecanic înlocuiţi obligatoriu şuruburile galetului
motor întinzător.

10A-414
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A
II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

a Piese de înlocuit sistematic

- Garnitură de etanşeitate a tubului de intrare a pom-


pei de apă,

- Şuruburi volant motor,

- Galet întinzător automat sau mecanic curea de ac-


cesorii,

- Şuruburi galet întinzător mecanic cu şuruburi M8 -


125 X20, referinţă 77 03 002 059

- Curea de accesorii.

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)

- Nettoyant de surface.

19705
III - MATERIAL INDISPENSABIL
a Demontaţi broşele(A),(X)şi(Y)din carterul cilindrilor.
a
a Remontaţi un inel "O" nou pe tubul de intrare a pom-
- Macara de atelier, pei de apă.

a Puneţi puţină apă cu săpun pe inelul "O" al tubului


- Poziţioneur de sarcină,
de intrare a pompei de apă.
- Perie,

- Cheie cotită sau pipă de 16 mm,

- Mănuşi anti-tăieturi,

- Dulie stea tată,

- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

- Cheie dinamometrică,

- Sector unghiular.

IV - REASAMBLARE MOTOR PENTRU


MOTOARELE FIXATE ÎN PARTEA FILTRULUI DE
ULEI

1 - Această montare vizează exclusiv motoarele


K9K 260-262-270-272-700-702-704-706-710-722-
750-752-790-794. 19706

a Remontaţi:
a Poziţionaţi pe inelele de ridicare a organului un po-
ziţioneur de sarcină. - conducta de intrare a pompei de apă,
a Demontaţi motorul din suportul organului cu ajutorul - şurubul conductei de intrare a pompei de apă.
unei macarale de atelier.
a Strângeţi la cuplu şurubul conductei de intrare a
a Demontaţi din motor placa (Mot. 792-03). pompei de apă la (25 N.m).

10A-415
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A
a Cuplaţi Duriturile la tubul de admisie al pompei de
apă.

19704

111057

a Remontaţi:

- suportul multifuncţional,

- şuruburileale suportului multifuncţional.

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile (de la 1


până la 6 sau de la 1 până la 5) ale suportului
multifuncţional (44 N.m)

a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului multi-


funcţional (7) (25 N.m) (dacă există).

10A-416
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A
- şuruburile pompei de direcţie asistată sau ale
fuliei false (25 N.m) ,
- şuruburile compresorului de aer condiţionat
(25 N.m) ,
- şuruburile alternatorului (25 N.m).

2 - Remontare curea de accesorii pentru motoarele


fără aer condiţionat echipate cu un galet întinzător
mecanic
a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit pentru a elimina orice depunere.
a Remontaţi:
- galetul întinzător,
- şuruburile noi ale galetului întinzător.

107853

20845
a Lăsaţi obligatoriu dintele(11)interior al fuliilor liber
pentru motoarele echipate cu o curea cinci dinţi pen-
tru fulii echipate cu şase dinţi.
a Remontaţi cureaua de accesorii .
a Asiguraţi-vă ca cele două şuruburi ale galetului în-
tinzător mecanic să nu fie blocate.

111079
a Remontaţi:
- şuruburile pompei de direcţie asistată sau ale fuliei
false (dacă există),
- şuruburile(10)ale pompei de direcţie asistată sau
ale fuliei false,
- compresorul de aer condiţionat (dacă este echi-
pat),
- şuruburile(9)ale compresorului de aer condiţionat,
- alternatorul,
- şuruburile(8)ale alternatorului.
a Strângeţi la cupluri:

10A-417
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A

21861 118158

a Poziţionaţi dispozitivul (Mot. 1638) în crestătura ga- a Rotiţi galetul întinzător automat al curelei de acceso-
letului întinzător (cum este indicat pe imagine). rii în sens orar cu ajutorul unei chei de 16 mm(14).

a Tensionaţi cureaua de accesorii cu ajutorul dispozi- a Remontaţi cureaua de accesorii .


tivului (Mot. 1638) strângând piuliţa dispozitivu- a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a po-
lui(12). ziţiona corect cureaua de accesorii.
a Verificaţi tensiunea curelei de accesorii în(1 3)cu
ajutorul dispozitivelor (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). 4 - Remontare a curelei de accesorii pentru
motoarele cu aer condiţionat
Tensiunea curelei de accesorii trebuie să fie cu-
prinsă între 234 ± 11 Hz. a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit pentru a elimina orice depunere.
a Efectuaţi obligatoriu două ture motor, pentru a po-
ziţiona corect cureaua de accesorii.
a Verificaţi ca tensiunea curelei de accesorii să fie cu-
prinsă între 234 ± 11 Hz la punctul de măsurare(13).

a Ajustaţi tensiunea curelei de accesorii dacă este ne-


cesar.

a Strângeţi la cuplu şuruburile galetului întinzător


mecanic (35 N.m).

3 - Remontare curea de accesorii pentru motoarele


fără aer condiţionat echipate cu un galet întinzător
automat

a Curăţaţi cu peria veurile fuliei de accesorii a arbore-


lui cotit pentru a elimina orice depunere.

a Remontaţi:
- galetul întinzător automat,

- şurubulal galetului întinzător automat.


a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător
automat (40 N.m).

10A-418
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A

19703 19651
a Remontaţi: a Rotiţi galetul întinzător automat al curelei de acceso-
rii în sens orar cu ajutorul unei chei de 16 mm.
- galetul întinzător automat,
a Remontaţi cureaua de accesorii .
- şurubul(15)al galetului întinzător automat.
a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a po-
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător
ziţiona corect cureaua de accesorii.
automat (40 N.m).

V - REASAMBLARE MOTOR FIXAT ÎN PARTEA


VOLANTULUI MOTOR
a Această montare vizează toate motoarele K9K
a Poziţionaţi pe inelele de ridicare a organului un po-
ziţioneur de sarcină.
a Demontaţi motorul din suportul motor cu ajutorul
unei macarale de atelier.
a Demontaţi:
- motorul din placă (Mot. 1723) ,
- prezoanele carterului cilindrilor.

Notă:
Pentru motoarele al căror demaror este situat în
partea evacuare, remontarea volantului motor se
face obligatoriu cu motorul demontat din suport.

106000
a Lăsaţi obligatoriu dintele(16)interior al fuliilor liber
pentru motoarele echipate cu o curea cinci dinţi pen-
tru fulii echipate cu şase dinţi.

10A-419
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Motor: Reasamblare 10A
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:

- şuruburile volantului motor (55 N.m) ,

- şuruburile volantului dublu amortizor (20 N.m +


36˚ ± 6˚).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe vo-
lantul motor.

a Remontaţi discul de ambreiaj (orientându-l corect).

a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului


(Emb. 1780).

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă


suprafaţa de contact a discului de ambreiaj pe
mecanismul de ambreiaj.

101356

Notă:
Anumite volante ale motorului posedă o
cală(1). Poziţionaţi obligatoriu şanfrenul(17)
al calei lângă volantul motor.

103285

a remontaţi:

- mecanismul de ambreiaj,

- şuruburile mecanismului de ambreiaj.

a Strângeţi progresiv şuruburile mecanismului de am-


20172 breiaj.
a Remontaţi:
a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de
- volantul motor, ambreiaj (şuruburi M6 la 14 N.m şi şuruburi M7 la
20 N.m).
- şuruburile noi ale volantului motor,

- dispozitivul de blocare al volantului motor (Mot. a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.
582-01) su (Mot. 1677). 582-01) sau (Mot. 1677).

10A-420
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
II - MATERIAL INDISPENSABIL
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct
- Mănuşi anti-tăieturi,
mort superior.
- Şurubelniţă groasă,
Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj
fulii arbore cu came şi arbore - Imbus de 6 mm,
cotit. - Dulie stea de 14.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE III - DEMONTARE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar parte dis-
tribuţie.
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând cele două langhete(1).

10A-421
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie al pompei de înaltă presiune(2),
- şurubul din plastic(3).
a Declipsaţi cele trei langhete(4).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

107261
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-422
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19650 19650-1
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe- a Înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior(1) (Mot.
rior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14. 1489).

107270 14489
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
al arborelui cu came aproape în faţa găurii(6)a chiu- zeme pe calibrul tijă de punct mort superior.
lasei.

10A-423
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107271 107262
a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător.
a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
chiulasei. centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Demontaţi:
a Scoateţi:
- cureaua de distribuţie,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
- galetul întinzător de distribuţie.
borelui cu came (Mot. 1430) ,

- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

107260

a Demontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit blocând


volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.

10A-424
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct


mort superior.

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj


fulii arbore cu came şi arbore
cotit.

Notă:
Există două montări pentru cureaua de distribuţie.

PRIMA MONTARE

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate până la data de 02/12/2005 echipate cu
un pinion de distribuţie al arborelui cu came
monobloc şi cu un pinion de distribuţie al arbore-
lui cotit fără pene.

10A-425
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14.

116755

116758
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

10A-426
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - DEMONTARE

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
cele două langhete(1).

10A-427
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie(2)a pompei de înaltă presiune,
- şurubul(3)din plastic,.
a Declipsaţi cele trei langhete(4).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

10A-428
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-2

a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

19702

19650 a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie)


pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su- al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14. chiulasei.

10A-429
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19650-1 19655
a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1) a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi-
(Mot. 1489). nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei.
a Demontaţi:
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) ,
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

14489
a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
zeme pe calibrul tijă de punct mort superior.

10A-430
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19656
a Demontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit blocând
volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase.

10A-431
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19656-1

a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător.

a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-


centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Demontaţi:

- cureaua de distribuţie fiind atenţi să nu scăpaţi pi-


nionul de distribuţie arbore cotit,

- galetul întinzător de distribuţie,

- pinionul de distribuţie.

A DOUA MONTARE

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate începând cu data de 02/12/2005 echi-
pate cu un pinion de distribuţie al arborelui cu
came în două părţi şi cu un pinion de distribuţie
al arborelui cotit cu pene.

10A-432
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14.

116756

116757
a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

10A-433
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - DEMONTARE

19654
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
cele două langhete(1).

10A-434
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
a Demontaţi:
- senzorul de poziţie(2)a pompei de înaltă presiune,
- şurubul(3)din plastic,.
a Declipsaţi cele trei langhete(4).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

107261
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-435
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19650 19650-1
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su- a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1)
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14. (Mot. 1489).

107270 14489
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
pentru a poziţiona gaura(5)a pinionului de distribuţie distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(6)a zeme pe calibrul tijă de punct mort superior.
chiulasei.

10A-436
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107271 107262

a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi- a Slăbiţi şurubul(7)al galetului întinzător.
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-
chiulasei. centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Demontaţi: a Demontaţi:
- cureaua de distribuţie fiind atenţi să nu scăpaţi pi-
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
nionul de distribuţie arbore cotit,
borelui cu came (Mot. 1430) ,
- galetul întinzător de distribuţie,
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).
- pinionul de distribuţie.

107260

a Demontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit blocând


volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase.

10A-437
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
III - DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 780
mort superior.

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj


fulii arbore cu came şi arbore
cotit.

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit. 112990
a Demontaţi carterul superior de distribuţie declipsând
II - MATERIAL INDISPENSABIL cele două langhete(1).

a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- şurubelniţă groasă,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14.

10A-438
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

19654-1
a Demontaţi şurubul din plastic(3).
a Declipsaţi cele trei langhete(2).
a Demontaţi carterul inferior de distribuţie.

112989
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.

10A-439
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 764 sau 772

111742
a Demontaţi suportul pendular chiulasă.
111740
a Declipsaţi langheta(4).
a Rotiţi carterul de distribuţie(5)în sensul săgeţii.
a Demontaţi şurubul din plastic(6).

19650
a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Su-
perior cu ajutorul unei dulii stea mamă de 14.
111741
a Declipsaţi cele trei langhete(7).
a Demontaţi carterul de distribuţie.

10A-440
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107270 14489
a Rotiţi arborele cotit în sens orar (parte distribuţie) a Rotiţi arborele cotit fără bruscări în sens orar (parte
pentru a poziţiona gaura(8)a pinionului de distribuţie distribuţie), până când arborele cotit ajunge să se re-
al arborelui cu came aproximativ în faţa găurii(9)a zeme pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.
chiulasei.

109049
19650-1
a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior(1) a Introduceţi calibrul tijă(2) (Mot. 1430) în găurile pi-
(Mot. 1489). nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei.

a Demontaţi:

- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430) ,

- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

10A-441
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Demontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107260

a Demontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit blocând


volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.

109046

a Slăbiţi şurubul(10)al galetului întinzător.

a Destindeţi galetul întinzător de distribuţie rotind ex-


centricul cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Demontaţi:

- cureaua de distribuţie,

- galetul întinzător de distribuţie.

10A-442
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
Scule şi dispozitive specializate indispensabile diente pentru reparaţii)
Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj - Joint silicon aderent
fulii arbore cu came şi arbore
cotit.
III - MATERIAL INDISPENSABIL
Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct a
mort superior.
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
Cupluri de strângerem - dulie stea mamă de 14,

şurubu l galetului 27 N.m - Cheie deplasată de 18 mm,


întinzător - Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
şuruburi l e coroanei 14 N.m - Cheie dinamometrică,
pinionului de distribuţie
- Sector unghiular.
al arborelui cu came

şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚ IV - REMONTARE


accesorii a arborelui ± 15˚
cotit a Controlaţi:
- dacă nu există scurgere de ulei la nivelul garnituri-
buşonul calibrului tijă de 20 N.m lor de etanşeitate ale arborelui cu came şi ale arbo-
punct mort superior relui cotit,
şuruburile de suspen- 25 N.m - starea pompei de apă (garnitură dură, joc în ax,
dare a chiulasei scurgere de lichid, rotaţie ax, (consultaţi NT 3175A,
Diagnosticare Circuit de răcire, 19A, Răcire,
şurubul senzorului de 8 N.m Circuit de răcire - Diagramă arbore de localizare
poziţie a pompei de pană ALP 8).
înaltă presiune

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,
- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.

10A-443
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107263
a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.
a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul fuliei pompei de înaltă presiu-
ne(3)să fie în faţa capului de şurub(4).

107272
a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.

10A-444
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
arborelui cotit în sus).

107264
a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri- a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
buţie al arborelui cu came. nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-445
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107265
a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
arborelui cotit, aliniind reperele curelei cu cele ale pi-
nioanelor arborelui cotit, ale arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei între
reperele pinioanelor arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune, şi 51 de goluri între
dinţii curelei între pinioanele arborelui cotit şi ale
pompei de înaltă presiune.

10A-446
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19658

a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa


pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27


N.m).

107268

a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-


tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-447
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107266
a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie
al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

10A-448
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107270 107269
a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
1489) în carterul cilindrilor,
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze- - nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior. tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came cu un tur.

107271

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-449
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107267
a Controlaţi:
- ca reperul(11)al pinionului pompei de înaltă presiu-
ne să fie în faţa capului de şurub(12),
- ca pana(13)a pinionului de distribuţie al arborelui
cotit să fie poziţionată vertical în sus,
- să existe 19 goluri între dinţii curelei între reperele
pinionului arborelui cu came(14)şi ale pinionului
pompei de înaltă presiune(15).
- să existe 51 goluri între dinţii curelei între reperele
pinionului arborelui cu came(16)şi ale pinionului
pompei de înaltă presiune(15).

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-450
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
Prima poziţie A doua poziţie

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(17)în mijlocul feres- trei de calaj(20)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(18)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).

a Demontaţi dispozitivele:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-451
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de punct mort superior) şurubul M14 al
fuliei de accesorii a arborelui cotit (120 N.m + 95˚
± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

107271 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
mort superior (20 N.m).

10A-452
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

107261
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de sus-
pendare a chiulasei (25 N.m).

10A-453
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654-1
- şurubul din plastic(23)al carterului de distribuţie.

19659

a Remontaţi:

- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-


ta(21)în orificiul(22)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-454
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 264 sau 274 sau 276 sau 714 sau 716 sau 718 sau 740 sau 766 sau 768 sau 792 sau 794 sau 796

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(24).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

10A-455
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj


fulii arbore cu came şi arbore
cotit.

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct


mort superior.

Cupluri de strângerem

şurubul M12 al fuliei de 60 N.m + 100˚


accesorii a arborelui ± 10˚
cotit

şurubu l galetului 27 N.m


întinzător

şuruburi l e coroanei 14 N.m


pinionului de distribuţie
al arborelui cu came

şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚


accesorii a arborelui ± 15˚
cotit

buşonul calibrului tijă de 20 N.m


punct mort superior

şuruburile de suspen- 25 N.m


dare a chiulasei

şurubul senzorului de 8 N.m


poziţie a pompei de
înaltă presiune

Notă:
Există două montări pentru cureaua de distribuţie.

PRIMA MONTARE

I - RECOMANDARE PENTRU REPARAŢIE


a

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate până la data de 02/12/2005 echipate cu
un pinion de distribuţie al arborelui cu came
monobloc sau în două părţi şi cu un pinion de
distribuţie al arborelui cotit fără pene.

10A-456
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Pinion de distribuţie monobloc al arborelui cu Pinion de distribuţie fără pană al arborelui cotit
came

116758
116755
a

Pinion de distribuţie cu două componente al IMPORTANT


arborelui cu came Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.
Degresaţi obligatoriu capătul arborelui cotit,
pinionul de distribuţie al arborelui cotit şi faţa de
reazem a fuliei de accesorii a arborelui cotit.
Aceasta pentru a evita o alunecare a distribuţiei.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE

a Piese de înlocuit sistematic


116756
- Curea distribuţie,

- Galet întinzător curea de distribuţie,

- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.

a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-


diente pentru reparaţii)

- Joint silicon aderent,

- Nettoyant de surface.

10A-457
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
III - MATERIAL INDISPENSABIL
a
- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,
- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

IV - REMONTARE
a Controlaţi:
- dacă nu există scurgere de ulei la nivelul garnituri-
lor de etanşeitate ale arborelui cu came şi ale arbo-
relui cotit,
- starea pompei de apă (garnitură dură, joc în ax, 116756
scurgere de lichid, rotaţie ax, (consultaţi NT 3175A,
Diagnosticare Circuit de răcire, 19A, Răcire,
Circuit de răcire - Diagramă arbore de localizare
pană ALP 8).

116757

a În cazul unei înlocuiri:


- a unui pinion de distribuţie al arborelui cu came
magazinul de piese de schimb nu va livra decât un
pinion de distribuţie al arborelui cu came în două
părţi(1),
- a unui pinion de distribuţie al arborelui cotit maga-
zinul de piese de schimb nu va livra decât un pinion
de distribuţie al arborelui cotit cu pene(2).
a Înainte de a remonta pinionul de distribuţie al arbo-
relui cotit; scoateţi obligatoriu pana(3)a pinionului de
distribuţie al arborelui cotit.

10A-458
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Puneţi pinionul de distribuţie al arborelui cotit pe un
suport din lemn pentru a evita să deterioraţi dantura
sa.
a În momentul extragerii penei din pinionul de distri-
buţie al arborelui cotit, aveţi grijă să nu marcaţi ale-
zajul pinionului de distribuţie al arborelui cotit.

116753

116754
a Rotiţi pana spre interiorul pinionului de distribuţie al
arborelui cotit cu ajutorul unui extractor de ştifturi cu
diametrul de 5 mm şi al unui ciocan.

116752
a Glisaţi un extractor de ştifturi cu diametrul de 3 mm
în canalul(4)al pinionului de distribuţie al arborelui
cotit.

10A-459
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

116750 116751

a Extrageţi pana pinionului de distribuţie al arborelui


cotit cu ajutorul unui extractor de ştifturi şi al unui
ciocan.

116749
a Poziţionaţi extractorul de ştifturi cu diametrul de 5
mm în(5)pe pană.
a Rotiţi pana până când o poziţionaţi vertical. 104703

a Degresaţi cu ajutorul agentului de curăţire suprafaţă:

- capul arborelui cotit (parte distribuţie),

- alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distri-


buţie al arborelui cotit în(6),

- feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui


cotit.

10A-460
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
V - METODĂ DE MONTARE A CURELEI DE UN PINION DE DISTRIBUŢIE AL ARBORELUI CU
DISTRIBUŢIE PENTRU UN MOTOR ECHIPAT CU CAME MONOBLOC

19656-2

a Remontaţi:
- pinionul de distribuţie al arborelui cotit,
- galetul întinzător de distribuţie.
a Puneţi pintenul(7)al galetului întinzător în cana-
lul(8)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă (Mot. 1430) în găurile pinio-
nului de distribuţie al arborelui cu came şi ale chiula-
sei în(9), rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pinionului pompei de înaltă pre-
siune(10)să fie în faţa capului de şurub(11).

10A-461
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489 19657
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
Punct Mort Superior (Mot. 1489) (canalul(12)al ar- arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
borelui cotit trebuie să fie în sus). cu cele ale pinioanelor pompei de înaltă presiune şi
ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune.

VI - METODĂ DE MONTARE A CURELEI DE


DISTRIBUŢIE PENTRU UN MOTOR ECHIPAT CU

10A-462
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
UN PINION DE DISTRIBUŢIE AL ARBORELUI CU
CAME ÎN DOUĂ PĂRŢI

107263

a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.


a Puneţi pintenul(7)al galetului întinzător în cana-
lul(8)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pinionului pompei de înaltă pre-
siune(9)să fie în faţa capului de şurub(10).
a Slăbiţi cu un tur cele trei şuruburi(11)ale coroanei pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-463
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
Punct Mort Superior (Mot. 1489) (canalul(12)al ar-
borelui cotit trebuie să fie în sus).

10A-464
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107266

a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul


arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
cu cele ale pinioanelor pompei de înaltă presiune şi
ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune.

a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului


de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m)(13).

VII - URMARE A METODEI PENTRU UN MOTOR


ECHIPAT CU UN PINION DE DISTRIBUŢIE AL

10A-465
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
ARBORELUI CU CAME ÎN DOUĂ PĂRŢI SAU
MONOBLOC

19702
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
19658 (parte distribuţie). Înainte ca gaura(15)a pinionului
a Aduceţi indexul mobil(14)al galetului întinzător în de distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa
faţa pintenului, rotind excentricul în sens invers ace- găurii(16)a chiulasei:
lor de ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27 1489) în carterul cilindrilor,
N.m).
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi- mat pe calibrul tijă de punct mort superior.
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cupluri şi la unghi (arbore cotit rezemat
pe calibrul tijă de punct mort superior):
- şurubul M12 al fuliei de accesorii a arborelui
cotit (60 N.m + 100˚ ± 10˚) ,
- şurubul M14 al fuliei de accesorii a arborelui
cotit(120 N.m + 95˚ ± 15˚)
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430) ,
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489).

10A-466
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Prima poziţie

19655 111083
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinionului arborelui cu
came(17)şi ale pinionului pompei de înaltă pre-
siune(18)

a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului 111081
întinzător este diferită. a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
trei de calaj(20)rotind cheia în sens invers acelor de
ceasornic.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

10A-467
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
A doua poziţie a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

111082

19657
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
de remontare a curelei de distribuţie.
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430)
a Puneţi un punct de JOINT SILICON ADERENT pe
111081 filetul buşonului calibrului tijei de punct mort supe-
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător rior.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(21)în mijlocul feres- mort superior (20 - 25 N.m).
trei de calaj(22)rotind cheia în sens orar.
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

10A-468
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-2
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi la cuplu în ordine şuruburile de montare
suspendată a chiulasei (25 N.m).

10A-469
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
- şurubul din plastic(25)al carterului de distribuţie.

19659
a Remontaţi:
- carterul de distribuţie poziţionând langheta(23)în
orificiul(24)al carterului interior de distribuţie,

10A-470
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(26).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

A DOUA MONTARE
a

Notă:
Această metodă este aplicabilă pentru motoarele
fabricate începând cu data de 02/12/2005 echi-
pate cu un pinion de distribuţie al arborelui cu
came în două părţi şi cu un pinion de distribuţie
al arborelui cotit cu pene.

10A-471
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Pinion de distribuţie cu două componente al a
arborelui cu came
ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.
Degresaţi obligatoriu capătul arborelui cotit,
pinionul de distribuţie al arborelui cotit şi faţa de
reazem a fuliei de accesorii a arborelui cotit.
Aceasta pentru a evita o alunecare a distribuţiei.

I - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,

- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.


116756
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
Pinion de distribuţie cu pană al arborelui cotit diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent,

- Nettoyant de surface.

II - MATERIAL INDISPENSABIL
a

- Mănuşi anti-tăieturi,
- Inbus tată de 6 mm,
- dulie stea mamă de 14,
- Cheie deplasată de 18 mm,

- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,


- Cheie dinamometrică,
- Sector unghiular.

116757 III - REMONTARE


a a Controlaţi:
IMPORTANT - dacă nu există scurgere de ulei la nivelul garnituri-
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii lor de etanşeitate ale arborelui cu came şi ale arbo-
operaţii. relui cotit,

- starea pompei de apă (garnitură dură, joc în ax,


scurgere de lichid, rotaţie ax, (consultaţi NT 3175A,
Diagnosticare Circuit de răcire, 19A, Răcire,
Circuit de răcire - Diagramă arbore de localizare
pană ALP 8).

10A-472
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107263

a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.


a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei.
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul fuliei pompei de înaltă presiu-
ne(3)să fie în faţa capului de şurub(4).

107272

a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore-


lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.

10A-473
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
arborelui cotit în sus).

10A-474
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107264
a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri-
buţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-475
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107265

a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul


arborelui cotit aliniind reperele curelei de distribuţie
cu cele ale pinioanelor arborelui cotit, ale pompei de
înaltă presiune şi ale arborelui cu came.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei de
distribuţie între reperele pinioanelor arborelui cu
came şi ale pompei de înaltă presiune, şi 51
goluri între dinţii curelei de distribuţie între pinioa-
nele arborelui cotit şi ale pompei de înaltă pre-
siune.

19658

a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa


pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

10A-476
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

107268
a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-477
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107266

a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie


al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

10A-478
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107270 107269

a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot. came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
1489) în carterul cilindrilor, a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
- nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.
tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came.

107271

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-479
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107267
a Controlaţi:
- ca reperul(11)al pinionului pompei de înaltă presiu-
ne să fie în faţa capului de şurub(12),
- ca pana(13)a pinionului de distribuţie al arborelui
cotit să fie poziţionată vertical în sus,
- să existe 19 goluri între dinţii curelei de distribuţie
între reperele pinionului arborelui cu came(14)şi
ale pinionului pompei de înaltă presiune(15),
- să existe 51 goluri între dinţii curelei de distribuţie
între reperele pinionului arborelui cu came(16)şi
ale pinionului pompei de înaltă presiune(15).

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-480
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
Prima poziţie A doua poziţie

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(19)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(17)în mijlocul feres- trei de calaj(20)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(18)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi dispozitivele:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-481
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi (arbore cotit rezemat pe
calibrul tijă de punct mort superior) şurubul M14 al
fuliei de accesorii a arborelui cotit (120 N.m + 95˚
± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

107271 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
mort superior (20 N.m).

10A-482
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

107261
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de sus-
pendare a chiulasei (25 N.m).

10A-483
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654-1
- şurubul din plastic(23)al carterului de distribuţie.

19659

a Remontaţi:
- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-
ta(21)în orificiul(22)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-484
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 260 sau 262 sau 266 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
724 sau 728 sau 729 sau 750 sau 752 sau 760 sau 762 sau 790

19654
a Remontaţi senzorul de poziţie a pompei de înaltă
presiune(24).
a Strângeţi la cuplu şurubul senzorului de poziţie a
pompei de înaltă presiune (8 N.m).
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.

10A-485
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
III - MATERIAL INDISPENSABIL
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1430 Set de 5 calibre tijă de calaj
- Mănuşi anti-tăieturi,
fulii arbore cu came şi arbore
cotit. - Inbus tată de 6 mm,

Mot. 1489 Calibru tijă de calaj punct - dulie stea mamă de 14,
mort superior. - Cheie deplasată de 18 mm,
- Cheie dinamometrică cuplu / unghi,

Cupluri de strângerem - Cheie dinamometrică,


- Sector unghiular.
şurubu l galetului 27 N.m
întinzător
IV - REMONTARE
şuruburi l e coroanei 14 N.m
a Controlaţi:
pinionului de distribuţie
al arborelui cu came - dacă nu există scurgere de ulei la nivelul garnituri-
lor de etanşeitate ale arborelui cu came şi ale arbo-
şurubul M14 al fuliei de 120 N.m + 95˚ relui cotit,
accesorii a arborelui ± 15˚
cotit - starea pompei de apă (garnitură dură, joc în ax,
scurgere de lichid, rotaţie ax, (consultaţi NT 3175A,
buşonul calibrului tijă de 20 N.m Diagnosticare Circuit de răcire, 19A, Răcire,
punct mort superior Circuit de răcire - Diagramă arbore de localizare
pană ALP 8).
şuruburile suportului 25 N.m
pendular de chiulasă

I - RECOMANDĂRI PENTRU REPARAŢIE


a

IMPORTANT
Purtaţi mă nuşi anti-tăieturi în timpul întregii
operaţii.

ATENŢIE
Rotiţi obligatoriu motorul în sens orar (parte dis-
tribuţie).
Nu puneţi în funcţiune motorul fără curea de
accesorii, pentru a evita distrugerea fuliei de
accesorii a arborelui cotit.

II - PIESE ŞI INGREDIENTE PENTRU REPARAŢIE


a Piese de înlocuit sistematic
- Curea distribuţie,
- Galet întinzător curea de distribuţie,
- Şurub fulie de accesorii arbore cotit.
a Ingrediente (consultaţi Motor: Piese şi ingre-
diente pentru reparaţii)
- Joint silicon aderent

10A-486
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109042 107272
a Înfiletaţi vechiul şurub al fuliei de accesorii a arbore-
lui cotit echipat cu o antretoază (care nu maschează
reperul pinionului de distribuţie)(6)în arborele cotit.

109043
a Remontaţi galetul întinzător de distribuţie.
a Puneţi pintenul(1)al galetului întinzător în cana-
lul(2)al chiulasei. 14489
a Plasaţi arborele cotit rezemat de calibrul tijă de
a Introduceţi calibrul tijă(1) (Mot. 1430) în găurile pi-
punct mort superior (Mot. 1489) (pana(5)a pinionului
nionului de distribuţie al arborelui cu came şi ale
de distribuţie al arborelui cotit în sus).
chiulasei rotind arborele cu came cu ajutorul unei
chei cotite de 18 mm dacă este necesar.
a Verificaţi ca reperul pompei de înaltă presiune(3)să
fie decalat cu un dinte la dreapta axei verticale(4).

10A-487
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109042
a Scoateţi un şurub din coroana pinionului de distri-
buţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi cu un tur celelalte două şuruburi(7)ale coroa-
nei pinionului de distribuţie al arborelui cu came.

10A-488
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109044
a Montaţi cureaua de distribuţie începând cu pinionul
arborelui cotit, aliniind reperele curelei cu cele ale pi-
nioanelor arborelui cotit, ale arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune.

Notă:
Trebuie să existe 19 goluri între dinţii curelei între
reperele pinioanelor arborelui cu came şi ale
pompei de înaltă presiune, şi 51 de goluri între
dinţii curelei între pinioanele arborelui cotit şi ale
pompei de înaltă presiune.

19658
a Aduceţi indexul mobil(8)al galetului întinzător în faţa
pintenului, rotind excentricul în sens invers acelor de
ceasornic cu ajutorul unui imbus de 6 mm.

10A-489
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
a Strângeţi la cuplu şurubul galetului întinzător (27
N.m).

109047
a Asiguraţi-vă că şuruburile coroanei pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came nu sunt blocate pe co-
roana pinionului de distribuţie al arborelui cu came.
Dacă sunt blocate, repetaţi procedura de montare a
curelei de distribuţie.

10A-490
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109045
a Remontaţi şurubul coroanei pinionului de distribuţie
al arborelui cu came.
a Strângeţi la cuplu şuruburile coroanei pinionului
de distribuţie al arborelui cu came (14 N.m).
a Demontaţi:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).

10A-491
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

107270 109048
a În cazul în care calibrul tijă (Mot. 1430) nu intră:
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura(9)a pinionului de - slăbiţi cu un tur maxim şuruburile coroanei pinionu-
distribuţie al arborelui cu came să fie în faţa lui de distribuţie al arborelui cu came,
găurii(10)a chiulasei:
- rotiţi butucul pinionului de distribuţie al arborelui cu
came cu ajutorul unei chei cotite de 18 mm pentru
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
a facilita calajul butucului pinionului de distribuţie al
1489) în carterul cilindrilor,
arborelui cu came,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze- - nu restrângeţi şuruburile coroanei pinionului de dis-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior. tribuţie al arborelui cu came.
a Slăbiţi şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came cu un tur.

109049

a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui


cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430).

10A-492
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

109045
a Verificaţi ca pana(11)a pinionului de distribuţie al ar-
borelui cotit să fie poziţionată vertical în sus.

Notă:
D u p ă cele două rotaţii, indexurile galetului
întinzător se pot găsi în două poziţii diferite.
În funcţie de poziţie, rotaţia excentricului galetului
întinzător este diferită.

10A-493
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
Prima poziţie A doua poziţie

111083 111082

111081
111081
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător
a Slăbiţi cu un tur maxim şurubul galetului întinzător menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
menţinându-l cu ajutorul unui imbus de 6 mm.
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(14)în mijlocul feres-
a Aliniaţi progresiv indexul mobil(12)în mijlocul feres- trei de calaj(15)rotind cheia în sens orar.
trei de calaj(13)rotind cheia în sens invers acelor de
a Strângeţi la cupluri:
ceasornic.
- şurubul galetului întinzător (27 N.m) ,
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
- şurubul galetului întinzător(27 N.m), arborelui cu came (14 N.m).

a Demontaţi dispozitivele:
- şuruburile coroanei pinionului de distribuţie al
arborelui cu came(14 N.m). - calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

10A-494
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780
- calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-
borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi două ture ale arborelui cotit în sens orar
(parte distribuţie). Înainte ca gaura pinionului de dis-
tribuţie al arborelui cu came să fie în faţa găurii chiu-
lasei:
- înfiletaţi calibrul tijă de punct mort superior (Mot.
1489) în carterul cilindrilor,
- poziţionaţi uşor şi fără bruscări arborele cotit reze-
mat pe calibrul tijă de punct mort superior.

107260
a Remontaţi fulia de accesorii a arborelui cotit echi-
pată cu un şurub nou.
a Cu arborele cotit rezemat pe calibrul tijă de punct
mort superior, strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul
M14 al fuliei de accesorii a arborelui cotit (120
N.m + 95˚ ± 15˚).
a Demontaţi dispozitivele:
- calibrul tijă de punct mort superior (Mot. 1489) ,

109049 - calibrul tijă de calaj al pinionului de distribuţie al ar-


borelui cu came (Mot. 1430).
a Efectuaţi calajul pinionului de distribuţie al arborelui
cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1430). a Remontaţi buşonul calibrului tijă de punct mort supe-
rior aplicând pe filetul interior un strat de JOINT SI-
a În cazul în care calibrul tijă nu intră reluaţi operaţia
LICON ADERENT.
de remontare a curelei de distribuţie.
a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de punct
mort superior (20 N.m).

10A-495
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 780

112989
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile suportului
pendular de chiulasă (25 N.m).

10A-496
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

19654-1
- şurubul din plastic(18)al carterului de distribuţie.

19659
112990
a Remontaţi:
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.
- carterul inferior de distribuţie, poziţionând langhe-
ta(16)în orificiul(17)al carterului interior de distri-
buţie,

10A-497
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
Curea distribuţie: Remontare 10A
K9K, şi 292 sau 732 sau 734 sau 764 sau 772 sau 780

K9K, şi 764 sau 772

111741

111742
a Remontaţi suportul pendular al chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile suportului
pendular de chiulasă (25 N.m).

19659
a Remontaţi:
- carterul de distribuţie poziţionând langheta(19)în
orificiul(20)al carterului interior de distribuţie,
- şurubul din plastic(21)al carterului de distribuţie.

10A-498
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR
10A

10A-499