Sunteți pe pagina 1din 26
Anexd la ordinul MTCT ar. 619 din 23 octombrie 2003 NORMATIV PENTRU DETERMINAREA PRIN DEFLECTOGRAFIE $I DEFLECTOMETRIE A CAPACITATH PORTANTE A DRUMURILOR CU STRUCTURI RUTIERE SUPLE $I SEMIRIGIDE CU DEFLECTOGRAFUL LACROIX SI DEFLECTOMETRUL CU PARGHIE TIP BENKELMAN Indicatiy: CD 31-2002 Elaborator: S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.RL. 20 Sell 2, vain 000 CUPRINS ITOLUL I. Prevederi generale nt funea | Obiec, sop $i domeni de aplicare ea ng etlune «2a Defini nolfi i terminologie me etiunea a3-aReferinetehnice ; 36 BBPrrOLUL 0. Tehnici de misurare a capaciti portant a stuctuilor rater spl gsemiigide 2” BBPTTOLUL IDL Modal de subi sconce de sue 28 MBAPITOLUL IV. Perioada de misurare scape porate ‘acomplexelor eR 2 MBAPITOLUL V. Modul de interpretare a rezultatelor misuritorilor de ea pacitate portanté a drumurilor cu structuri rutiere suple sisemirigide Hs MBAPITOLUL V1. Modul de efectuare a masuritorilor de capacitate portant ‘ca deflectometrul cu pirghie tip Benkelman gi de prelucrare a datelor objinute iunea | Prineipiul metodei. cliuneaa 2-a Aparatura ec{iunea a3-a Vehicul de masurare jiunea a 4-a Echipa de lucra. *Sectiunea a 5-a Etalonarea aparaturi ‘Secfiunea a6-a Pregitirea vehiculului de masurare c{iunea a 7-2 Bfectuarea msurait ecliunea a 8-4 Prelucrarea manual 4 rezultatelor masurarlor cu tometrul cu parghie tip Benkelman. 46 Sectiunea a 9-8 Prelucrareaautomati a misuratorilr eu deflectometral Ba pirghie tip Benkelman ... 50 JAPITOLUL VIL Mot de festunreamtsurtorr de capaci portant #Bi deflectometrul Lacroix gi de prelucrare a datelor ObfinUte ee... 50 Secjiunea | Principiul metodei 7 vo 50 SUEWVTEICHIMER 9 awe 2, bore 2004 Sectiunea a 2-a Aparatura : sone 50 ‘Sectiunea a 3-a Echipa de luera 3 Sectiunea a4-a Pregatirea vehiculutui de masurare SI Secjiuneaa S-a Calibrarea aparatui 3 Secfiunea a 6-a Efectuarea misurii. 52 junea a 7-a Prelucrarea rezultatelor masuritorlor eu deflectograful 3 (CAPITOLUL VIII. Masuri de protectia munci 3 ANEXA 1 Stabila corel dnt dplasares pe vricali a vrfli de Contac leet cu pig ie pe micocom- parator... 53S ANEXA 2 Fula! prvnd esate pe ere masrrirou defect ‘metrul cu parghi tip Benkelman .. 37 Formular 2 privind prelucrarea misuratorilor cu deflectometrul ‘cuparghie ip Benkelman ANEXA 3 Repartizarea tipurilorclimatice... ANEXA 4 Intrucfuni de funcionare a deflectogafuui Lacroix Capitolut 1. Descrierea deflectografului ‘Secjiumea 1. Prghia de misurare (ANEXA 4 foto 4) Secjlunea a 2-a. Cutia de misurare (ANEXA 4 foto 4) ‘Sectiunea a 3-a.Sisternul de comand a directiei Sectiunea a 4-a. Sasiul de ghidaj (ANEXA 4 foto)... Sectiunea a 5-a. Sistem de tractiune prin cablu (ANEXA 4 foto 6) 61 Secfiunea a 6-a. lnregistrarea electronica a masuritorilor (ANEXA 4 foto 7) a Capitolul 2. Calibrarea si etalonarea deflectografului 62, Capitolul 3. Operatii de misurare a deflexiunilor 62 Capitolul 4. Terminarea misuririlor.. 8 ANEXA § Metoda de dimensionare a ranforsirilor cu straturi bituminoase astructuriforrutiere suple son 66 Capitolul 1. Prevederi generale... a 66 ‘Sectiunea 1. Domeniu de aplicare 66 Capitolul 2. Condit tehnice 66 Secriunea 1. Alcituirea straturlor de ranforsare 66 Sectiunea a 2-a. Elementele geometrice ale straturilor de ‘andlor 2, vi 7000 ranforsare ... 67 Capitolu 3. Princip de dimensionare “er Capitola 4. Inpre tonsonulide drum in zone omogene 68 Capitolul $. Calculul deflexiuni caractristice 8 Capitolul 6, Stabilirea traficului de calcul si deflexiunii admisibile 69 Capitotul 7. Caiculul grosimii necesare a straturilor ae ranforsare. Capitotut 8. Veriicarea le ing dee « ‘9 stucturit ‘ire anf uae Teese ali 2 Reto 79 "NORMATIV PENTRU DETERMINAREA PRIN DEFLECTOGRAFIE §1 DEFLECTOMETRIE A. ‘CAPACITATH PORTANTE A DRUMURILOR (CU STRUCTURE RUTTERE SUPLE SI SEMIRIGIDE CU DEFLECTOGRAFUL LACROIX $1 DEFLECTOMETRUL CU ‘PARGHIE TIP BENKELMAN CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE Sectiunea 1 Obiect, scop si domeniu de aplicare Art.L, Prezentul normativ se referd la metodologia de determinare pru deflectografie si deflectometrie a capacitti portante a drumunilor cu struc rutieresuple si semirigide, precizind att scopul acestor determin, modu de efectuare a misuriilor side prelucrare a datelor obtinute. ‘Art2, ~ (1) Datele rezultate in urma masuririlor cu deflectografut