Sunteți pe pagina 1din 4

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

60/2010
Acte normative fiscale 2010
Iulie 2010

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 63/2007 privind
regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din
cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 443/01.07.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de
solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediul social şi de înregistrare a documentului
care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediul social, precum şi pentru aprobarea modelului
şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443/01.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.832/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea
şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin OMEF nr. 2.003/2008, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 445/01.07.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446/01.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30
iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447/01.07.2010;

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 22/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României valabil în luna iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447/01.07.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 450/02.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor anuale de către entităţile care
au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461/06.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la
bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la
art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirea echilibrului bugetar, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477/12.07.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.157/2010 privind depunerea prin mijloace
electonice a formularului (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile
stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal” şi a formularului (319) “Declaraţia de
ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele
metodologice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478/13.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.930/2010 pentru Procedurii de compensare conform art. 8 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate
din economie, precum şi alte măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
480/13.07.2010;

Legea nr. 147/2010 privind aprobarea OUG nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/16.07.2010;

Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.504/2010 pentru aprobarea Normelor
privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493/16.07.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.176/2010 pentru aprobarea Listei
contribuabililor reactivaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494/16.07.2010;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea
valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 494/16.07.2010;

Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/21.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.966/2010 pentru modificarea şi completarea OMEF nr. 2.116/2007
privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 509/22.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.
1/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512/22.07.2010;

Legea nr. 126/2010 pentru aprobarea OG nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516/22.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.990/2010 pentru modificarea şi completarea OMEF nr. 2.218/2009
privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea
contabilităţii nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517/26.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.996/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare
a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru
importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
517/26.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.003/2010 privind modificarea OMFP nr. 86/2005 pentru reglementarea
datei plăţii salariilor la instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523/27.07.2010;

Rectificare referitoare la OUG nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526/28.07.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.221/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la
OPANAF nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor
intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 527/28.07.2010;

Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.693/2010 pentru aprobarea Normelor
tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 528/29.07.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice şi ministrului Justiţiei nr. 1.935/1.856/C/2010 pentru modificarea anexei nr.
3 la OMEF şi al ministrului Justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi
rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului
şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/30.07.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 534/30.07.2010;

Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.709/2010 pentru modificarea şi
completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordin al vicepreşedintelui ANAF
nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/30.07.2010.

Iunie 2010

Circulara Băncii Naţionale a României nr.18/2010 privind nivelul ratei dobanzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României valabil în luna iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
360/01.06.2010;
Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.931/2010 privind modificarea
şi completarea OPANAF nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Gărzii Financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367/03.06.2010;

Decret nr.540/2010 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia
internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai
1973, şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371/04.06.2010;

Legea nr. 107/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind
reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 375/07.06.2010;

Legea nr. 109/2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375/07.06.2010;

Legea nr. 110/2010 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 pentru
completarea art. 21 din OG nr. 119/1999 privind controlul financiar-preventiv, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 375/07.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a
unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate cu titlu
gratuit Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea
regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 389/11.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.810/2010 pentru aprobarea Precizărilor privind modul de
încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei
economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395/15.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


nr. 1.814/1.132/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice şi al
ministrului Intreprinderilor mici şi mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr.2.225/994/2009 pentru
aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare
şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la
HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407/18.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea
unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 413/21.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii
fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421/23.06.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.104/2010 pentru


reglementarea unor aspecte legate de plata şi distribuirea impozitului pe venitul din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
425/24.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425/24.06.2010;

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea
Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 429/25.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 431/28.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.885/2010 privind modificarea OMFP nr. 2.281/2009 pentru
aplicarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
432/28.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din
domeniul finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436/29.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.1.889/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura
de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de
eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 500/2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436/29.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.907/2010 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439/30.06.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.901/2010 privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru
reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 440/30.06.2010;

Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441/30.06.2010;

Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 441/30.06.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/30.06.2010.

S-ar putea să vă placă și