Sunteți pe pagina 1din 175

John Eklredge

eu.

~ -,

Barbatul

- - ~

Calatoria initiatica

,

a unei inimi neimblanzit ..

Editura Aqua. Forte, Cluj-Napoca

Dedic accasta carle h5iietilor mei: Samuel, Blaine ~~ Luke. jmi plac inimHe voastre d,~ luptarori. Sunteti pe drumul eel bun.

M'LJLTUMIR[LE AUTORULUI

,

Recunostinta mea ceu mai profunda se 'iim:h,'ea~Jtl sprecei care m-GIU <!~juh~t S,8J UII"C accst muntc: Bi sunt, f,a.d'J vrco ordinc anumc: Sam, Blaine, Jenny, A3!ron~M irgan, Chc:r.mc. J ulle, Gary, Leigh, Travis, Sealy ,~i Stasi. Brian ~i Kyle de la The mas Net on. Multumesc grupului de poker die joi seara, prccurn ~i 'tutu);' r celor care se roag,a pcntru mine, de aproape ~i de dcpartc.

Lui Brent, pentru eli. rn-a ]nva ~n t mai multe dccar oricinc altcincva dcsprc ceca cc tnseamna sa fii 'barbat si lui Craig, pentru faplu) ca a ridicat sabia.

INTR() [)1(JCEH.E

,~liu) aproupe ca 11111 vine sa 11111 cer iertarc. Dumnezeule marc - cliiar mai era. nevoie de incd 0 carte pentru lJiirha{i? Nu prca. Avcm ncvoic de altccva. T\13 tern ca avem ncvoic de iJlgiJduintll.

jng[idlJin~a de a I'i ceca cc suntcm -- hiirbati dupA chipul ~i aserniinarca lui DUrnnCL.ClL Pcrrnisiunca de ;] triii dill adancul irurnii ~l nu pc haza unci Iistc cu lucrurilc pe care "trehuic" ~i "s-a r cuvcn i" s5 k Iaccm, lucruri care i-au nicut pe mufti S{1. ajlHlg~i, obositi ~i plictisiti.

Majoritatca rncsajelor adresatc barh(l~.il.ur csueaza In cdc dill urma. Motivul estc simplu: de ignora ceca cc cstc mai adanc ~i mai adcviirat in inima un ui barbat, pasiunile sale rC€llc;,?i inccarca doar s.fl i! modclczc prin diverse forme de. presiune. ~,I.aet CHm trebuie sa fiti, Asa se cuvinc S[l fie un bun lat:1/ sot/ crestin/ crcdincios". Fie-cart,

, '!I ;

poate sa i?l alcagii una din aceste variante. Barbatul cstc rcsponsabil,

scnsibil, disciplinat, credincios, ascultiitor, indatoritor etc. Multo din accstca sunr calitati udmirabile, fttl'a illdoial~ .. Nil am nici o InduiaW

)

c;\ purtatorii acestor mcsaje sunt bine intcntionati. Dar drumul spn:

ind, dupa cum stirn prea 'hint, este pavat ell bunc i ntentii. Faptul cit mesajclc lor constituie un cscc total cste deja evident pcnrru toaHi. lumca.

Nu, barha [ii au nevoie de altccva. Au nevoie de 0 intclegere profunda a motivclor pentru care tfrlljCSC dupa aventuri ~i bti U11ii ~i lrumusctc - o mtclcgcrc a rnotivelor pcntru care Dumnezeu i-a L1cul. tocmai pentru aces! scop. Trcbuic sa pricepcm rnai bine de ce doresc lcmcile ca cineva sa lupte pcntru cle, sh fie atrase in avcnturi si de ce doresc sa l'ic elc Frurnoasa care trchuic salvata din castclul capuviratii,

Asa eft va ofer accastii carte, nu pentru ;;1 vCl rnai cia ,,~ap·te pasi" pcnlru a f un crestin rnai bun, C1 ca pe 0 expcditic intr-un safari £11 inimilor pentru recupcrarca unci vieti in libertaic, plinii de pasiune ~i .ivcnturii. Creel di ii va ajuia pc barbati sa isi regascascii in irnilc - dar ~I pe femci Ia. tel, Mai mult, k va ajuta pc femei sa li IIq.clcagfl .pc. liarbatiiIor ~i ii va ajuta s,1. duca viata pe care si unii ~i altii ~i-o clorcsc. .vccasta cstc rugaciunea mea In{ll~aLa pcntru voi,

J.E.

5

Nu criucul conteazd, I1U eel cute ui arau! CLlIn

"

poate sase lmpiedice un barhat putemic, salt care

sunt locuriie unde fiiptu it oru l' ar Ii putu: sii lucreze mai bine. Meritul apanine omului care coboarii in, w7Cnii, ,Q cdrui fU!li este plinli de pru], de transpiratie si ,'ianaie;: carese luptii cu curaj ... care cunoaste

~ b' 'I~ ;" :I'

marile entuziasme, marile daruiri, eel care se

consumd pe: sine pentru o cauzc"i demrul, care cunoaste eel inai bine biruinta' finala si care. ,in. cazul 'eel mai riiu; dflCii IU.; teuseste; eel p'up:n esueazd pentru ell si-a esumat riscuri mari, astfel incat locul lui nu iVa fz,nicio.daLtl aliituride sufl'etele reel si sperioase cure n .. au cunoscut vreodata victoria sau in/rangerca.

~ Teddy Roosevelt

irrwaratia cerurilor se ia cu nav,aUi. si cei ce dau

l~ J.' ,I

nti:va.ll1 pun, mdna pe ea.

- Matci 1Jl:12

CA,P110L,UL UNU

~

INIM:A CA 10 PRA.DA

Inima unui om esse ell (J apl1 ,adilnr(.;('7

- Proverbc 20; 5

Viosa spirituali; na trebuie lraitri laperiferie Ell este mereu un tinut de uranitii sf cei care 0' trdim

.I' 0 ~"

trebuie sa acceptiim si chiar sa ne bucurdm de

faplul eli ea ramdne nefl'nbllinzitii.,

- Howard Macey

Unde-ncepe vesud vreau .~iii ciilcll'esc pe bidivii Nu pot sa vad tn ochi garduri .~·ij;·finghii

Nl.4 Inli lneriiditi!

~':) ,

- Cole Porter

7

in fiJar~iil~ tat~l-m[iin,conju rat die salbaticic, Vantu I cc Sou flfl pri 11 vfllrfurUe pinik r Iin spa elc nlCIJ vuiestc ascmcn "n oc ianului. Va lurile porncsc din marc]c alhastru de deasnpra, spfl rg,[lI1d U -:'iL' pC' crcasta muntelui pc cure iJlI1!1 urcat, undcva in sirul ]'YlLlI1[OS Saw.itch di n ccntru ~ stutului Colorado. Suh mine sc intinde o privd i~l c ascrncnca IJ nci rnli ri de tu fil)urii, zcci de ki lornctri lu nc:-.;f;'hsi,t, nctulburatii de vrco prczcntfi. 'in rcprczcntarca cclchrji a II u i Za'ne (in:y ~ pcisaju Ii uccata are culoare vinetic, dar aproape tot H n ul c I ('skI..k,;~ ~"afll de un gri argintiu. In II,."inutul acesta poti cHial'i zile In n1nd LU'[j sa intalnc:~ti nici tipcnie de om. Astiizi am factlt 0 exncdi I ie 11C- ',os,

~ :I' .f ~ ~ J

Dcsi soarclc straluccste ~i dupil-arniaza aid, la mijl scul cont in nu ului,

acrul nu se illc~llz.e~tc mai Inuit de zcce grade, iar sudoarca -'sra~;ld;-1 rii vcrsantulu i inl~ dirt acum nod reci. Esrc sfft)'sit de octornbric. iii1ru;1 • uproapc. in tlcp~1r~,an;. fa aproapc cincizeci d(1 kilomclri Spll'C' SUd:SLH,Jlvcst Mun tii San Juan sunt deja acopcriti eu zap.HlltL

In ha inc lmi ~I.ii ruic parlumul (lie salvie Inmirosrnatii, cur:ll\ i nclu In i rnintca cu liccare rcspiratie ach~ulc~1 - aerul li'iind destul de 11"'1 I''l' ri;ll ln aproapo trcl rnii de mctri, I'vHivIid obligat .'l,a, I1lti odihncsc tliiu IHHI, dc~j stiu ca Iiccure pauzii mareste distanta dintre mine ~. [iutu ''-111"(' care rna ~ndrrOpt Cu tH,de acestea, avantajul a fo~~. 'iinhllldt,'atIIIJ,:l \~. partca sa. Desi urmelc g;;Lsik azi diruincatil erau proaspe tc d{' all j,a catcva ore - aceasta nu-rni of era Did 0 certitudinc, Un mascul dl' 'l'll;m poate parcurge cu u~urin~,a in accst dl:din11')1 kilornctrl intw",ti 41r lililul siilbatic, mai ales dacii este ranit sau daca inccarca s{~ ~l';ll H' t h: urmarit ,I,d"

Wapiti, dupa cum 11 nurncau indienii, cste una dintrc crcnuu i k: n,,'1 nlaiigl~eu dcgiisi: sub paralela patruzeci :~[ opt. ~~i sunt regii lI"aII II,j lIuati,l'i ,I i l~n u Iu ri lor Ina Itc, mai eire u H1SpCC t i ~'~ mai allen U dcc~) l C: I p I I ~ l: ill!' ~ l' - ceca cc ii face si mai grcu de urmarit. Triiicsc Ia mari InIi~tliulli ~:~ IIIII Il ~ilngur~l z1 pot dlUHor:i la 0 dj'SUH1~~ mai marc decat oricinc ·1111~'ilwl':1. In mod special, sc pare ca accsti rnasculi poscda un at ~as -It-a xiru I U care pcrccp prezcnta umanii. NUl apropiascm de c:.1t(;v.1 n:II'!. d~u ~ 11 clipa urmatoare animalul disl[J~.ru~e., topiridu-sc ffi:rr[ nici un l,r,nUIl ,I ill paJclIriiic de plopi de rnunte atttll de desc, iucat ai fi crl'/',1I11 l Hind miicar un iepurc nu putea trece pc acol0.

N u a fo:q~, intotdea U 11 <:Ii asa. Timp de secole lela n i i a III II, I .1111 1III pre 'ric, "in. libcrtare, pascililid in turmc irnpresi mank i '1'11111' I k bogatc. I 11 primavara lu i 1 H05~ Merriwether Lewis dC;'{l'l ijll ~ I,', ~'II": I unor turmc de mii de cxemplarc rnigraud In tim] cc .j ill. m",I! I duj'H P rrccatoarc spre nord-vest, Adesea, eel mai cur iosi se aprppll W .t 1.111 litmult, 1ndH putcau slt aruncc in 1.31 cu hctc, ca .)! cflntl: 11111 ;U' r,j fll" I ,di I ;111 nistc bucolice vaci de lapte adunatc pe mijlocul drullnll~lIi. I: i.u . ',PH' smr~itu t seen] I!JI] ui, expansiunca sprc vest !Iii impinscsc pt' d II ~ I p,iIIl~1

Inirna ca o pI'ada

departc spre cui mile Muntilor Srftncosi, Acurn aparitiile 101' sun t sporadice, clanii ascunzandu-sc prin pfiduri ascmenca haiducilor, p£j,na cand c,)dcri.le de zapad~ fj obUgfl sf! coboarc pentru icrnat. Daca Ii. cautunJ acurn, 0 faccm rcspectand conditiilc pe care ci lc impun, manifcstandu-se ca. umbrc nebanuitc dincolo de lim itcle civilizatici.

Accsta este rnotivul pcnuu cure am venit, aiel.

lata de ce rnai raman, His<lnd halr2Hlll.1 mascul sa se f.ac[t ncvazut.

Stiti, vanatoarca mea arc Ioartc putin de a face cu elanii. Stiam asia til: 10.1 bun 111CCPLlt. Altceva caut eu de ['apt~ aici, In s:llb8,ticie. Caul' 0 pr;:ldn IncB ~i mai gn:u de prins ... ceva care Insn nu poalo f atins fQr:l aj utorul salbfllicit!.1.

. Imi caut inima.

o INIM,A NEirv1.BLANZITA

Eva a Iost creatfi in frumusetea luxuriantaa grudinii Paradisului, Dar Adam. dat:(1. Vfl amintiti, a Icst crcat in ajara Gradlnii, 111

,"~ ,

salbiiticie. In cunsernnarca '!rlCC.pUlurilof noastrc, al doilea capitol (II

Gcnezei ne spune Ioartc dar: barbatul a lost creal in siilbaticiu, de partca neimhlllnzitu a crcatici. Allin dupfi aceca cste adus in Eden. ~i de atunci, bfiietjj nu sc s11n1' niciodatii confortabil cand stint lugraditJ.

, L_· ~ ~

lar ba.rhatil simt o dorinta ncst[tvjJit,(1 de a 0);;1')10ra. TnnJ'1 m sa ne

, 'I ..

Inroarccm. Estc rnomentul In cure majoritatea harhatilor revin lu

. ,

viatii, Cum a spus J ohn Muir: cand un barbat urea in munti, cl sc

intoarcc de Iapt acasa, M iezul inimii barbarulul I1U esrc dorncsticit, .yi astu e bine. "Nu Inn simt viu intr-un birou", era exprcsia dintr-o reclarna Northfacc. ))Nu mit simr viu intr-un taxi. Nu rna sirnt viti pc trotuar." IJmin~ v~i Lie. Concluzia? "Explonll,.'i ["uri) incetare."

Genu i rnasculin nu arc nevoic de pre-a rnultc incnrajar.; Accstc lucruri vin de la sine) ca si dragostcu lnnilsclIW pentru harti. In 1260, Marco Polo sc indrcpta spre China, iar In 1967, pe dine! avcarn saptc ani, unprcuna cu prictenul rncu, Danny W'iJsOI\, am inccrcat sa sapam o groapa in curtca din spatcle casci noastrc drept pi1111 In centrul parnantului. Carul am ajuns la patru metri adancimc am rcnuntat, dar chiar si asa am creat punLl la urrna o cctate pc: cinste. Celebra traversarc a Muruilor Alpi de ciitre Hannibal cslc similara acclui

j .

moment din viata fieciirui baiat cand, traversand pentru prima o(")r3.

singur t-;tradiJlinrra In familia marilor exploratori. Scott ~i Amundsen s-au Iuptat pentru cucerirea Polului Sud, Peary $j Cook ~:i-au disputat ccrcctarca Polului Nord, iar vara trccuta, C£111d Ie .. am. dat biiictilor mci ceva m~ru,n\,i~ lH.sGndu-i apoi Sft mcarga pana la magazin cu bicicletelc sa-sl hi un sue, ai n zis c~ le-arn dat un ordin de plccarc In cauturca

, .

Ecuatorului.!'vlagclhm a pornit sprc vest, III jurul Americii de Sud -

in pofida avertisrnentclor tuturor CtHIl d'i cl ~i cchipajul Jul VOt· efl.dca

eu, nfirlbatu~

de la rnarginile p{u'tlantuJLd rn gol ~ jar Huck Finn porn ·!?te in jos 11C Mississippi ignorand anleni.n~ari similarc. Powell a coborar pc rftul Colorado spre Marcle Canion, CD 10atedi - si 11,11 peniru ca - nimcni n I mai m 'usc acest hicru inajnll e ~i •. n~i spuncau (:1 esic imposibil,

Asa di, Im] rClluii ell b~dctiij (I rn arlilstar pc maluriie r~ru~u[ Snake (sarpc) in primavara lui '98~ sperand c1] pomirea accca al"t!lvicft ~'!J va cstompu. Z5pad~J care sc topea era mai inah~ In accl an, ncobisnuit de rna fl \. iar n1.ul iesisc dim matdi urcanrl priutre copncii do pe ambcle rnaluri. In mljlocul rfmlul. care sprc sfan:itu~veri.i cste limpedc ca oglinl.ln ~i care In ziua acccaarata ca laptelccu cacao, curgcau bustcni CUI crcngile mai mad dedit 0 l11a~mll~l, ~~ ci'H:'e si mai care. Umflat, noroios ~i rapid. raul Snake paJTfJ sa nc fie inacccsibi]. Nu mai crau a~!i i care su SOC averuurezc ell canoelc pc apa. U itasern sa va spu n eft 1'Jl.OUll cu gaka.il.a?r Dar nom aveam Ganoe noi-noutc si ~fnC'am deja vaslele inmana ::;1, evident di nu mai coborascram rriciod.al.41 pc .·flul Snake intl'~o canoe, de [apl nu mai eoho.·,~)scrali'n pe nici un rfHI ill viata noastrii, da} cc rnai conta .. Ne-am aruncut 111 apJ ~i am pornit spre necunoscut, avantandu-ne aidoma Iui Livingstone care a p~ll run» in interiorul Africii intunccate f{u-u s.a stic cc 111 astcapra,

Aventura, cu prim jdiilc si sulbalicia ei, r~prcljnt5 o dorintCi slpirituala ~H:Hinc lnscrisa in su fled til b~h-:t')ah:;,~c. Inima ~Ja rb.u u h ~ i Lii_nje~ll.e d.l..l·pri un hJC In care nimic nu estc prefabricat moduhu. nil':I! grasimi, inchis ermctlc, inchiriat, on-line san gara de :PUf.; in cuptoru! CU rnlcronndc un loc in care nu exlsta late lirnita, tclcfoanc cclulurc san IntfUniri de ;atkH:cri, un Ioc undo mai poate rcspirr suflctul, Illn loe undo, in cdc din urma~ spatiul din jurul nostru estc identic CUI .sp;q in] iuimii noastrc, Sit ne gf.ndjn~ f",l eroii din tcxtele biblice: lVloisl' nu ."il; lnt{,dnc~tc cu )t1l11nezcu] eel viu la rnagazinul universal. El II gasL'~k: (sau estc gasit) u ndeva prin clesertu n Sinai. depart ,. de via I.a cunfortabila pe care 0 ducea in Egipl. Acclasi lucru cstc \"~l:ll:ithil In cazul luiIaboc, in Mesopotamia .. Unde s-a flus Hie pcntru il-~j n .. 'I':Il'C fortele? l n s[,UJtatide. La fel a f5cul_ ~i loan Botezatorul, 1<1 ~. I vurul lui, Isus, care cste emu/us de ciitre Duhul in sfil~,baticjle.

I ndifercnt cc ar Ii cflutalt ne accle meleaauri, ei sc an;1 H xi m

~ ,L' - I

cautarca proprici idem:iti1tj .. Aclanc In inima ornului suut iunulw:i Il a h_'

careva lntreb,:4iri' fundamcntale care pur ~i sirnplu nu pol ri n·:t~ dV:ih.' s~.iuu.11 pe fotoliul din sufragcrie .. Cine sunt? Din cc sun! l'iit'lllll? ( ·;1 Ill' estc dcsunul rncu? Frica nc face sa stam acasa, acoin II ncl . 1'111.'1 U I die sunt ordonate ,~r curate ~i sc ana sub control. Dar nlsp"II,'all"ili' 1;[ intrcbirrilc cdc mai profundc till] sc g,ascsc la telcvizor :!-:,!III III Lllj',H I 'I, Ac )~o. in nisipurilc descrtuh» arza.llor pierdu t in pustiu ril ~ fa I, I 11111'1 ~I, Mojse a primit 0 misiunc sl un &COP in via,I~::i,. A fOSl scos iu I 'v,idl'[I! I :1. chemat la ceva mai inalt dccai si-a imaginat vreodatji. ITll1111 UWI! ',I' I ili!'~ dccat a rr director de intrcprjndcre. sau ~.p~·int· all I ':gipllllhli". S~lb

10

srclclc unci ~f1ri strliinc, in rniczul noptii, hlCOV a prirnit un numc non, numclc sf'lu adcvarat, Nu a mai Fust un abil IlcgttFitor de marfur], a devenit cincva care SoC 'infrunta cu Dumnezeu, lnccrcarea s~illb;Jli'cic-i prin care a trecut FIristos estc, iln sensu! eel mai adanc, WI lest al idemiuuii Sale . .,Dadi csti cine crezi ea csti" ,., Dacii un bEu'hat vrca sa aflc vrc'od!ata cine este ~i care cstc motivul vcnirii sale pe lumc at unci I n . chuic RH, p uncasca in accastfl caUHoric dcbuna voic,

Trebuic S~l i:si regfiseasctl inima.

~ .....

AGRESilUNEA VAL()HJT,OR VES'rULUl_ASUPRA SUFLETUT i.n

Modul II care se dc};Jiis ara viata 1.1.1'111,] !hal'bat din zllcle noastrc

.. ~

lncc en inima lui sa fie ImplinsH in zonele cdc mai pustii aile SUflL~lU~LJi.

Ore in sir pctrccu rc iu fata ecranuhii calculatorulu i, vtullz~ind pantofi la supermarket, ~cdjnlG-, ,Snl'fdn~l-i de afaceri", convorbiri teicfonicc, Lumca oarnenilor de afaceri - untie traiesc ~i rnor majoritatca '-I mericanilor - aJ'C ncvoic de 0 fiinli1 cflcicnta ::;i punctuala. Politicilc ~i practicilc corporatiilor sunt conccputc ell un singur seep: domcsticirca b~ rbatului as t. Ic II lndit sa lucrezc cut mai cfici .nt. Dar SII.II Ilctul refuza sa fie dornesticit; el nu stie nimic despre prugrarne cotidicne, despre date limita ~i dcspre declaraui de prof L Suftctul lanje~lc dupa pasiune, libcrtate ~i viasii, Or], asa cum spunca D. H. I .awrencc: "Nu suut un mccanism", Un barbat are nevoic sa $~rrna I' i trn II ri 10 ]!J<1man tul u i; cl trc buic sa. ti uri, lin maini ceva real - vaslelc U I1CJ barci, o pereche de f.-flie; duritatea unci frangh:i i, sau pur ~i :-.ilmplu o lopaUl. Peate bii~'baILL111 b,a tra~asc~i tnata. viata ingrijindu-sc en II nuhiile ;;.a Ii fie curate si Irumos aranj ate? Accsta 's~i fie visul oricarui

~ .

h,;j iat?

Societates In ansarnblul sau nu stie cc S{l se (aca cu barbatii. Dupa cc a pctrecut treizcci de ani incercand rcdefinirea masculinltalii en l'ilind CU:V(,II sensibil, ccrt, usor de. uliUzat ~i ei bine, chiur usor lcminizat, acum socieuuca a ajuus ~t~ ii aCUZ0 pe b{nbatii (;'~ nu sunt dcstul de barbati. Bi:He~ii,. lot biiieti, auzim cum raslil fI5 dispcrati unii, I)le parca dacii un barbat vrca :),fi ajunga Ia maturirate cu adcvarat .uunoi rrebuie sa isi abandonczc natura s5JbatidL ori dorinta de

11 ,. JI

;1 venturi si ca!a:lnrii~ si seva ascza 1,:1 locul lui, va ran~fullc vesrjic hi

I ., . ,

mama aC'ls~,. HUnde au dlsparut lOP barbati.i adevtirc~'ti?'" este

':,u bieetul de discutie pentru spectacoie tclcvizate ~i tcrna favorita :Ill: ntru cltr\i de mare succes, I-ati transformat pe ioti in fl~nwi irni vine ';;1 lc raspund. Rczultatul este 0 confuzie a sexelor pe care nu :s-;:] mai pi ndus Ia un nivcl 'atat deamplu III intreaga istorie a omenirii. CHIn pn;]~c lH1. barbat S{L constientizezc di este barbat, daca scopul lui eel m:l i iualt cste aceta de u-si cizela buncle man ierc?

,

H

Si HIJOi., dinnacatc, iutcrvinc biscrica. Crcstinisrnul, asa cum cxisUi

: _ . ,t ,. ~ ~

eli astfizi, a r8i.C[Ii. uri lucru cumplit barbaltilor .. Dadi stan s~l ma gandlesc

bjne, credGa majoritatea b5rba!ilof din biserica considera C~l Durnnezeu i-a adus pc pamantpentru a Ii hftieti de treaba, Problema lor consta in falJltlll ca .. eel putin asa se sp-line. nu reusesc ~fl lsi t~na

.~ . "~-", '~ ,.... 11 ~ ~

cuvantul, nu ~till S~\ fie lidcri spirituali, uu ~1:h:1 S{I. vorbcasca cu sot~illc

InL IlU stiu ga I'si creases odraslclc, Dar. daca iuccarca din rfisputcri

r..... ~

toatc acesrca, atunci VOl" a.iungc pc cca mai ~fiIaH~. culmc devcnind ...

niste haicti bun], Acesta cste modelnl suprem al maturiratii creatine:

~ 1 • •

niste haieti de Lrealbtl. mereu In banca lor. N 1lJ fumt--;aza, BU beau sl nu

~';:. ~-,.

Injjlll'ft; asra ne face pe noi :s~. fim blfrb.a{i, A~ vrea sa I[ Intrcb pc

ibirbatii care citesc aceste rariduri: in toatc viscle voastrc (lie h5.ieh

, ,

ana~:i la pubertate v-ati irnaginat vreodatacii veti dcvcni !baia'~i de treabrt? (Doamnekir, P.r:inl~LtII visclor voastrc era plin de curaj ..... sau pursi h'[mpllu ern numai un hiiial de lreaha?)

Vorbi nd series aCUlT11 -oare cxagerez? Ce i care sri ti ee S(: In tA ~np.W "in majuritateu bisericilor, pdvqi in jur [)i puncti-vii irurcbarca cc Inseamna .s8i Iii dcopotrivii biiihal. ~j cn:~,till1'! Nu ascultaf ce vi se SIJllIUe" .c}lnditi-y,[1 care '05t.C real i I: ate a. Nu cxisHi nici o indo ia la.

,~....... r. _ _ ~

Trcbuie s;~. recunoastcfi cfl asHizi erestinul cste..; plictisit, Intr-o

La~)ara organ]zata de biserica discutarn ell un tip pe lavreo cincizeci de ani, care imivurbea despre dihitoda Iui prin vIall) ca brlrba1.?;Am

. .

incercat c!it am putut in ultlmii dOllazcd de ani sA flu un barbat bun,

asa ClHl1 .I1n1-0 cere biscrica. L,( A tacut 0 I ungil, p31 uz.a.. ,~ inda torito r" ~ mi-a spus el, ".d{~!S.paq:it deinima mea", 0 definirie fJe(recttJ~ m-am g<:lndit. Din pilau-eO' aJijn~y exactpunctul vulncrabil.

A.~a cum se hU1;u.;.ntcaza Robert Bly In Iron. John: ,,'Uneic fcmei, dacii ii~i doresc unhar'i1al., vor ca el sa fie pasjv; biserica dorestc un b~l.dnll; 1rnbHlI1ziiI - apoi il hirotoncste preot; universitatee dorcstc un barbat domesticit - apoi 1] nmne~te profesor unjvcrsitar; firrnelc I~i doresc .... un barbat aseptic, flldl barba, fi.1ra serupulc". Teate cornpun imaginea unci J,~>expansiuni(C a valori~Oll- occil{_lcntului lrupotriva sufletului barhaip.lcor. Astfcl inima barbarului modern este izgonita 1.(1 tr -un loc ::.>u.diilll;, jnl r-o :taranecunoscu ta .. aidom a II nui animal r5 nit

., ,

care f~i cauHI. un ascunzis, Femeile stiu, ~j se plang elt uu all acccs lu inimabarbatilos lor. Si barbarii still. dar adeseori nu sunt in stare S;I

- ~" ~ - i!o 11 ....

expliee de ce simt c@ nu uu inima. Ei stiu cz, inimile lor sum haituite,

dar adeseori nu stiu cum sa lie dea de urmii ... Bisericada din cap a nernultumirc si sc mira de 00. nu reuscste Mi aiba mai multi barbetl

,: ~, ~, ~!

iE1sl;ri~i in programcle de studiu pe care Ie organjzeaza. Raspunsul

est e IJliJ r si simolu urma toruli- barbetii nu au fost chcmatl sa IT1 hKC"l :-;1

- •.. :- .. '; ', ... It,.1 .- ....• G ,.1, .. (j .. ' • ft .. '~_<"." ,-". - .;. ~""",

sa descopere adaacul s[dii~[uit lln inimik» lor,

l2

OCI~IEMARE

[nsft DU.lI.nnC1CU CS'l{!:, eel care a creal inima barbarului, a pus-o InlCmntrul [icciiruia dintre Hoi) iar prin accasta ne-a facur (I chemare. Vino, traieste ceea ce ~i-alll] prcgatit, Dati-m ii voic Sill evit roara .hscutia ell privire la conflictul dintre natura ~i cducatie si 1ntrelbarea daca ",seXliHlhtatea cste 1nl!]@scut5 S,LLU nu?", printr-o s~ngura observatic: hflrhalii ::>i fcmeile sunt men!_i dupa chipul lui Dumnczeu

'a b(:i_rhati si ce ferne'.

;,DUI~ln'czeu l-a faC!J1t pe on"! dUP.~L chipnl Siiu, ~-,a Ukut dupa chipul hl,i Dumnezeu; partie barhrateasca ?w parte temeiasca i-a f~ICUe' (Gcneza ] :27). Asudar, stim ca, [)unU1J;;ZCU nu are. trup, dcci caracterut unic nu poate sti aibn 0 nRtltEra fizica. Genul [iccaruia I rcbuic S,B. sc manifeste In nivcl sufleresc. In acelc locuriorofunde si

~ t ~

ncpicritoare dinI5untru,~ nostru, DUUHleZeu. nu crceaza fiinte la

modul general rei nc Irt1Ce In mod distinct - barbat sau femcic. r()1I. altc cuvintc, exisUl 0 inima femininu ~I 0 inima mascullna, 'care lin rC~llli lor P'I'OPri'U. rcflccta '. au, prezlnta Iumca din inima lui )urnnczeu.

Dumnezeu a vrui ceva anume atunci cfind a dorit sa lap£ll.ra omul, icu' daca vrem sfi ne gNs,im vrcodatape noi llil,~iI e, atune] in primul 1I".11ld trebuie H~l gasim ·ccasta intemie, Cc a asezat E~ tn inima hjrbatuilli? in Ioc 8~ fie i'nlrebam ce ere-de ficcare di. ar trebui sa i),lea pcntru a deveni OJ riinl,:a, mai t)tmti (ca bihbal. sau ca femeic pcntru rititt arele lucille), cu a., prefera saintTcb: Ce vd lace' s{i pl~i'ruJe?i pia~t:l? (\;! va tulburii inima? CaHitoria ill care pornim aCtHU ne ducc spre 0 I u me Sh'Hina multora dintrc not. Trcbuie sa lntrdrn in acele tinuturi

,

care nu au un traseu binc stabilit. 1\ ceasts chcmare 18.. explorare ue conduce spre inimilc proprii, spre cele mai adiinci dorinte ale noastrc. ,~a cum scria drnmaturgul Christopher Fry' Via(a e 0 ipocrizie docc iu« () pot tn'ii dill pll'nl urru.iJn:d cliemarea vocii mWtlrice!

Rxi8la trei dorinte pe care le-i m gaswt atf~t de adanc lnscdse In. iuima mea, tndH srlu aCU111 di nu lemai pot ignora r~tra a-mi pierdc xu [letu]. Ele se g~se~c la tcmclia a ceea ce sunt ~j doresc sa fiu, imi: ;lImhzez copilaria, ccrcctczliteratum de spccialitate, am posibititatca ~;-l Ii ascult cu mare atenti,e pe multi biirbati ~i sunt tot mal convins ca, uccxtc dorintc sunt universal valabile, reprezjnta jndicii pentru masculinitatea insfi!:ji EIc pot fi interpretatc gr,e~it uitate SHU asczate 1111 r-un loc gresit, dar in inima oricarui barbat exist a (J disptrata ncvoie de a g,asl 0 baralie. care merita dusa" 0 aventura care metita II';tita. 0 Irurnuscte care rneritfi salva_bt A~ vrea siivi1 gf,Hldi~i 0 clipaIa [ilmclc care le plac bftrba~ilor>~a lucrurile cu care i~?j ocupa timpul lrhcr SI mai ales ]a a.sp. uratiilc baietilor - veti vedca ca am drentate.

'I . I "t!' .t

o BA,TALIE CAREM.ERITA ORICE EF()lrr

An} pe LI U perctc 0 lPozi1 cu unbaietel de vreo cinci all i~ ell :p;"u'u I tuns per iut~i., en obrajimari i'i en u n z~n:Jlroet ~~u gu b6 t. Este ,( 1 f{l,t t)gr, I. fic. vcche, culorile sum tot mai stcrsc, dar irnaginca dep{i:)c.,~~ c [~i~n itc'!c. timpului, P.ste 0 diminenta de Craciun din 1964, iar eu Incrnati deschisescm cadoul ce] rnai bun pe care H poatc primi IJIII h~~lk:'!~1 de. sarbatorile de ianil[J - Rl1. set de doua pistoalc qintuitc cu pcrlc, echipate complet cu toeuri de; piclc neagra, 0 (;aflla~~i1, ro.~tic de cowboy ell broderii descrtind G~oI mustangi sa,U)aUd pc Hmhel:ep:Jrp ale picptului, cizrne negre lueioasc, oha.ndmla1 rosie ~i 0 pnJi1rie CIJ.iI borurilc 'intoarsc. Dupa ce mi-am pus echipamcntul Gi nu l-nm rnai dat JOB tirnp de c~UeV'a sr~pU\,l1lani~ ell totii si-au dat scarna en accst (I n u CJ·;'l nicidecum tm ,,),{:ostunl~'; constituia e ideruiuue .. Evident, un crac a,1 pantalonilor cste ofigld In cizma, iar celalalt spi1nzur8i pe~a.rar[l. diar accasta anll1Iifiica doar imaglnca mea de persoana ",'venit~1 tocruni din si11bf1tjde:'. Irni ~in degetele marl Infiple in ccrnura cu pistoalclc. am picptu~ scos lin f'21t~ pentru dl sunt 'inarmat ~i sunt i():<utc pcriculos .. Bandirilor, pfltz'C!<::l!' In orasul 8b~t:a nu esre IDe ~] pentru mine ~i peru ru VOL

Cape ~!i spadC,C;)1nt1Unajc:; bandane -?i pistoale ell tinte - ial.ifl uni.f. '()nnele baietilor. Baietii Wnjl(;;SC 55 atle ca sunt nuternici. cti. srmt

)~ :t ~~" LI

periculosi, c5, trebuic sa fie luatiin conslderare. Cflti pa.rillti [UJ au incercat 1n zadar s,a][ impiedice pc haictii lor Sod scjoacc ell pistoalcle? Rcnuntati .. Daca ~~ u lc vcti acbizitiona voi armele uecesare, baietii :St~

~ '. 1l~' _. ~'I

le vor procura icdiferena din ce matcrialc (!II: fi fti)Cllt~ de. CfuuJ

sUitcan la masa, baietii rnei i~ii rontaiau biscuitii din iFflin;i graham i'ti npoi Ii modclau in forma depistoale. Fiecare ha~ sau fiDcare cr(,;ngLq·,~i poalC sa dcvina to suli~jj~ saul chiar [nat bine, un aruncator !TJc rachcte. In p()Hd~l. modului In care cducatorii moderni concep modelclc pedagogice, n u este vorba dcsprc 0 tulburarepsihologica produsa de prograruele violente de tcJevi,ziun-c sau dcspre lin dczcchilibru chimic, Agrcsivitatea face parte din modul de concepere a n1aocu!in~tti1t\·iji~ suntcrn programati 111 acest sens, Alala tirnp eelll crcdcrn ca O!1'J!u~ cste f~lcul dupa chipul ~i asernanarea lui Dumnezeu, atunci ann! faccbinc sa no arnintim si cfi .. Domnul este un rtizboinic vueaz: Nurnet« Lui este Domnul" (Exo~lul 15~3).

Jocurile in care pier ucisi 1JClrlUmarati oamcrai. unde v~,rsarca de

ll'''' ~ " r

t>fi:n,g{;;', cste o conditie (Jht~:gatork:: pentru distractic lUI le-au inveruat

nistc fctitc, Hocheiu], de exemplu, nu E!. fost 0 ereatie feminina, Niei boxul. Un ha~nL simre nevoia sil porneasca la alae ~ acelasi lucru ~~ simte ,~i oricc harhat, chiae dad1 nueste vorba decal de o rningiuta alba a~eza~a pe un tCI(Hl de- gnU. Doruita lui este Sf!. ii dea una de sa ajunga pan5. la ocr. Pc de al Hi parte, balc~ii mei nu pot: ~!~l stca la

14

d]HCU~i. in rat:a unui pahar de ceai, No J~i S'lHll{l prieteniila tclcfon ca s{il discute CI.I ci dcspre relatiile lor, Se plictiscsc de jocurile care FlU con 1)11. nici un element de pcriculozitate, concuren t~a sau varsare de .-;(lngc. Jocurile Ide cooperate bazate pe , interdependcrue rclationala" xusu lipsitc de sens pentru ei. ;,Nu In »iro nlmeni?", se irurcaba f;arii :-:a! Ie vinji sa crcada. ~~Nime,ni nu dl~ligrl? Care e scopul?" Natura u uiversala a accstci tcndinte trebuie s;a nc convinuic baictii sun; I'r~zboinici, numclc unui huhit estelegat de natura lu( laf acesrca IlU sun: actiuni infantile, Cfmdl haietH se joa~a de-a razboiul ci I~,i ['( .. :p,eUi rnhrrilc intr-o dram,a mult ma i -a.n"Jpht Intr-o buns zi: s-ar putca sa. ;IVl'P nevoie de acel bfHat ca. s,a va. apcrc,

Soldatii Uniunii care au asediat zjdul dc la Bloodv Angle; trrLllode

:t ,.r ~.... f'"

.iliate care au luat ell asalt plajele din NOfmandia sal! nisipuri]e de la

lwo Jirna - cc ar fi fost ci f;ara aceasta parte profunda a inirnii lor? Viara are nevoie de h~irhati ueinfricati _. a caror daruirc sa. nu fie

~ ~ ':

Ihk)cait8i de teama .. Ranilc pc G'ITC acest] barbati Ie VOl' primi in Vi .•. q_8, ii VOl' face s,alsii piarda inimile, daca vor fi cducati dual pentru blandete. lucrul accsta estc adevarat mai ales in apcle tulburi ale relatiilor umanc, unde barb~~tuJ se simte celmai putin pn:g.u,tH 5[1 avanseze. Asa cu III spunc DIy: ~"In orice relatie estc nevoic din Cfllld in cand de t'li raj' .

.. .u toatc accstca, dorinta poate fi ascunss din pod na neg1ij~u'ii I',llntinue, iar harbatul poate .sa sirnta ca. nu este 'preg'1tit pcntru l'tHlfrunt,arHe lespre care stic di 11 astcapta, Sau este posibil ca via~(J lui 0'1 ia (1 tumura i'ntunecala, cum se innunplacu g.a~tile de earner. I: n~o.;it dorinta este mercu prezeuta. Ficcarc barbat vrca sa ~~j asume I' 0( ilul de Cl"OU. Ficcare barbat trebuie sa stic c.a cstc puternic, Nu lcmeilc au transformat Braveheari 11l1iT-lLllflU.11 dirurc celc mai popnlare Ii hne din acest deccniu, Tigrii zbutiitori; Podul peste nhtl Kwai, Cei \uIJfe magnifici; L~NuuU!. Nigh, Noon. Salvati soldatul Ryan .. Top Gun, I ilmclc din seria Die Hard, Gladiator - sunt filrne care- plac barbatilor p -utru eft Iearata ceea ce l~j doreste inima lor, ceca cc cste asezat in

II i I crjorul lor inca din ziua facedi,· .

Vrem uuvreru, exista ceva neinfricatin inima or~c[tr'uil barbat.

AVENTURA VIET.lI

,

.Mamcl mele ii place sa l~i petreaca vacaniclc in Europa", Vurbcam cu un prietcn dcspre dragostea noastra G{ muna pcntru \'t·sl'ul smbatic ~1 des] If e III tivelc care ne-au j'acut f),a parasiiJ'l'1 coasta I h: t.::-;It a Statclor Unite, ,,13111ui'csc c:a pentru ea este ",oal te bine,

\n'do exist.a,mulla cullurji, Dar eu am nevoic de srdbatic.ie". i 'uuvcrsatia noastra pornise de ta L.(-.;gendele toamnei, fihn.ui despre v I. t II ~ ~ a tJ'citi ncri pe la i:nccpullil sccol ul ui nostru care ajung la

15

maturitate traind la forma p,firmnleasdi din [\iinnWn:L ,\111", I! d HI:d varstnic, estc un om pragmatic ~i precaut. 121 III ~m'gl' III rV11 III d ' j )11.. I:. ~i devine om de afaceri, iar In cele din urrnii, HjunlJ'c plllilli II ~ Hi ( 'u lie 1:11e accstea, ceva dinlauncrul hd SIO s,lingc. U'-'vhll'- till run III 1,".11. ~ lv consistenta, Samuel, eel rnai tf\nal', estein mull" II"t'IIltllli '11""1i 11111>;dt'k,1 bUind - citlt, se.nsibn~ timid. EI este ucis III 'a 1.1 1I!IIt'I'p"1 111I II illlilidu i .~i ne dri.nl scama dl IlU a lost pregatit pent ru 'Il,a I a~k.

Un alt pcrsonaj este Tristan, fiul mijluciu. l uimu lid I ",1\ '.allh:llil';1.

Trisl anintruchipeaza Yes ul gJi,lbalic - ci pri Utl,' '01 ~'lluhl. Hl/j' '.h' H U armiisar sfilbnlic .c luptil cll"un urs griz,'l..:Ii' av:uHI h"u 1111 til II[. si cucerestco fcmcic lrumoasa, Inert na am Inl.,ldui I 1111 ~ nlllll,H t ,! I~' \,;'1 I~i doreasca ~a fie Alfred sau Samuel. Si nici nu a III 1111 111111 VH'j, I I, 'll1Vi!:

,

care sa i~i dorcasca s,n se rnarltc cu un astf 'I d,' luu ~ I, 'I'I, I 'oil' 'II I! II II iV1l1

pcniru care in America imaginea COH huy-.,I!", i :1 l'n III 1.11 pH Ipnr~ ii miiice. El in truchipcaza dori n~Jl ori,dt ru i ha II' I ~,:'II. I! I 'r I. IIII1 'I III' II K:i l' accea de a porni ,~.sprc Vest", a g[lsi un loc III t'~U'I!' J I t' I '" nd~ 11111 a I (':1 S,;l fie tot ce stie ca a Iost menit sa fie. Pcntru ~! IIl!P~ 11l1li11111.11 d, "li.'1 i 'I'l'a f8cutf, de \~/aUcr Brueggeman lui Durnnczcu: ,.' 'nlhill u , plllllU"ldi(!~, fdra opj[elj~li ~i libcr".

[--Iai(lq,i $~i. ne oprim o clipa ~i sa 1~~I:nu]'im n'VH N H, '.IIHII •• rVI:I~ de v(] 0;5 tor alb". N III pastrez animalc m: .art -, pe I~ (' I i 'II 'I 'I' ,I' il III ~. h-. 1.;1 liceu nu am rost jucator de fotbal american. ]lot' fapl. IU 'lillllHII ':I1,:O.!i' avcarn vreo 601 de. kiloararne s,i nu prca Cr:IIH :lllt'llili', l n thu ln vixclor

t» 'J

mele din copjlario, nu am devcnit pilot lh: eun ,~i :.HU ~h' nVI!L i uw de

vanatoarc. Nu mil inrereseaza programclc 1iI,' ~.p11T I dl' III 1i'~I'VI/.111, nu imi place berea ieftina ~l eu toatc eli am lin ,i it'p t'vl1iI H' liIL' I,UI 1111 sunt uidicol de mari, V,n spun toalc m)eSll·' I III'~' H'~ I 'II .~ 1,1 h,uH! il''''\_'G-i multi cititori _, oameni de trcaha - VOl" ri 11..:111:1( i ,..I H "'IP'W~~" ~ I';; udli]: rile rnele punandu-le pc searna unui fcl (Ie; silri:11 II' I!q.i I II uuui h:ll'ha~ de tip macho, Nici vorba-Pur ::;ii simplu caut, Ud(llllllll:i 11Il101111111 II! h:u'hali (~i sper Gt.~ ~ii fcmci), rnasculini ~ area a dcvn nl il.l ~ ,

Cand iarna 11 U nc ofera dcstu 1 {'I. ;..:a p'H i, (I, b; I i ~ ,t i i 1111' ,I 1' • .1 II ~ 'I u r ~.'III, i illl:

In casa ~i i~j dati drumul cu clc pc s, ";1 ri in Jt t', I h '1111,1 III, ' ,I I I; lllll'i! i-a surprins en nga~'all 0 h',~nghie de la 1"'11" ':lsl~I1 1'1111 'H'I hili wli;'lln la etajul doial casci, prcgatindu-se si; t'ObO::H' in mpd III' IH'~ r lv: I{l'tl.'la pentru distractie csie destul de swmpln utunri ('!iI1dl,d III' I III ~ '~.\ 'U 1 h:dd.i,: la oricc actlvitate adaugati un clcmcutdr I,-l'~ i 'Id 11'1:111', ;Ulllv',ll'l'a{i totul cu pLl~in:i oC)q kirarc, stropit] cu "va di, IIIII'!.~·! l' II' ' I h',:II~lIllr;l. ~i veti casri g ClI. lVlo(hd 1111 'care sch in 'l;;i n~1 Hl'/,i u 'I II I HI t' '" "11iI1 ),1 U nc r k' r L

- ,._.. ~

Urcati pe varful celci mai iinal!c pm1,iL', i~i ,:!rtlllh'M' '.dullilk ~Hu (I in

jos si pornesc, ell dll mai repcdc, en <11,.'111 m:d I Millc, I II '.1 !In'l jil'\' ·sla nu dispare ell varsta; pu r ~i simp! u erose pc fie! ,II, 'I i' ,

U 11 judcciitor die vrco ~,I izcci de .iH ri, 11.11 .. ~~'n"~ 'lthlf!' .'illdt ... '1 mn (l(.h;vi1Jra.1.li] ~ sens al cuvan t u ~ u i_ i m h l'iI\.'a It ~I;'I rn:d ~ III iii ~,d pa l' Ii 1111, ('II 0

maniera die exprimare eleganta, rn-a luat dCOfHIl."l:C In rimpul 11 nci conferinte, C'u glas scazut, aproape cerandu-si :;CUZlC, 111'11-(1 vorhit dcsprc lubirca lui pcntru navigatie, pcntru ccean, despremodul CUl'lrJI si-a construjt, lmprcunii cu un p~je['Gn~ propria ambarcatiune, A urrnat omica slriill!lcin.} 'in pr~vir(';" ~~In urma 01 cfi"tiva ani navigarn pe Hmga t:fU"nllU rile Berm u dei cand, deneb ttl,. am fos l lovil~ i de 0 furt u na puternica dinspre nord-est. Pe bune, a venit tic niciundc. Varh.u-i de zccc rnctri loveau 0 ambarcatiune de. ciucisprezece mctri facuta de. doi amutori _ Am crczu t d"i 0 sa murirn ell] totii", _A urmat 0 pauza, pcntru cfectul dramatic, ~i (jpoi 111i-a i1llf.inurhit: •• A fost morncntul eel mal placut din loala viata mea",

Comparatl proprille 'u·aid de la vlzionarea ultirnelor avenruri ale lui James Bond SHU ale lul Indiana Jones din fllmele de actiune CU~ sa ziccm, pa rtki pa rca la tI n studlu bibllc. S 1I (xes ul garanta t aJ tu ttl H)[ Iilmelor noi deaccst gcn no aral:ii un lucru - aventura (;SII.c lnscrisit in inirna b;?i.I"halullJi. Si aid nu C vorba numai de ,~di511l.'a(:\jc'·. Aventura -wJ/icild cova (lin noi, ric PUl1C;: 1<:1 linccreal-c. Desi poatc ca. nc umplcrn 'l'ic spaima atunci cand ne confruntarn ClLI lncercari de acest gcn~ Tn acelasi timp Llnjinl sa fim testati, sa dcscoperim daca avcrn calitatilc nccesare, De aceca am pornit in josul raului Snake, in pofida tururor considcrcntelor rationale, de aceea eu 51i rrrictcnul mcu am. trecut

.... 'Ii ~t

prlntr-un ~inull ib,lnruit de ursl grizzly in tcneativa noastrs de a gt~s.i un

loc hun Ide pcscuit, de accca arn plccat Ia Washington cf.md crum 1,)n51', pentru a vedea daca. pot sa reusesc tn acele ape colcsind de rcchini, Daca un biirhat i~[ pierde acem~ta doduttt (iuca spune ca nu .. ~i dorcste 0 astfel de. expericnta, 1 ncru 1 accsta se d atoreaza numai fa I) tutu i cil nu stic (I (lea a rc C~I paci t~.~jlc neccsarc, crczand c;Ji va pica I a: exam en. Asa C8 sc hotara stc d'i c rna i rbin.c: ;s~i n icinu inccrcc. D in

,. .

motive IJc care spcr ba. lie lamurim mai Uirz.i u, cei mai mul ~Ii hiirh<1lli II nlsc necunoscunsl s, ~.akloma lui Cain. doresc sft se aseze si s;fi I~[

_ ,

~ Hal [eproprjul oras, s.aaj1.Jllg~. cnt mai susin viatfL

Dar nu existti sciipare - exi~ta cevu .siHbatic 'in in U1HI {iccarui h.uba],

o FRUMUSETE CE T.REHtHE SALVATA

Romeo 0 are pc Julieta, Regele Arthursc Iupra pcntru Ginevra, I{~ ~hl[n 0 salveaza pc frumoasa Ma.rian."ia.r cu nu voi uita niciodaui ~ .uul rni-am s.irutat prima oara iuhjta din scoala, Era in lO;;UlIU1<l CelLII~ ~ II" <II saptelea all de 9couUL Am IlnL£llnH.-o toe Debhie.Ia cursul de. I t ,ill ru, ~Ii m-arn IndragoSllt pfina, peste cap. Bra 0 clasica iubire I: 111!lgru t rft<lsa: o asteptam diu p.a repetiri i, 1j ducearn eartile ,palla la \ ~"~,t iur. ln dasa rrH)eam sch.mb die biletele, vorbeam hi telefon t:oata

.

. D [' I ~"- " ..,. j' ",... "' r

! u !~1 ph;a.. . 8: apt nu prea te nagasem m se~UlUII pe .etc pana macci

moment. Aceasta dorinta 50 nastc J[JIr~ uUn rnai l~l1rzilll lin calatoria unui

~ ~ 10

b2iJaf sprc barbaric, dar, atune! eand accst lucru se lntfunpJa,uni\"cIsull

sau so lntoarce cu susul in jos, In orice caz, imi doream s~io sanJt, dar nu reuseam t'la hili aclun desrul cura] .- pan~ in ultima noapte a reprezenmtiei, Ziua urmatoar» era deja VlJCHnta de vilr4~ en pleca din ora~, iar eu stiarn di era acnrn UTi niciorlata, In culise, pe inrnneric, i-am strecurat un sanrt rapid !?i, en mi-a d.a~ inapoi unul mai lung, Va mal aminttti scena din E.T .. cand hajetellil zboar~l cu bicicleta prin

~ 7' '~

dreptul lu nii? De~,i am pedalat ~)(~na (lcal:;~1 pc III ica rnca biciclcui

vcche, suns sigur en nuam atins jp~.m£inl:ul nici Illll.ilear 0 datii,

Nu este uirnic mai plin de inspiratie pentru uu barbar lk~c<1~ 0 fcmcie frumoasa, Ea ic poatc Iacc sa asediczi ocetate, sa ucizi 11111 balaur, s.a tn .. ici peste parapcti. Sau .• n11a1 bine, sa.lnscrii un cseu. i ntr-o zi, in thnpul tucoculu: de l1~J1.schall pentru copii, fiul rncu Samuel a avut parte de o i·nspirH~je,.'[ipUicea baseballul, dar ca ~.~ lot~ hitlctH

. .

care abia inccp, nu era. sigur daca aveatalenrperrrm a dcvcni un IIlnare

liucfltor. Sam cs,(cprimul nostru naSC\lt si, ca toti prirnii .I.l.n.scu [i, cstc 'ext rem de prccaur, Inainrc .sa dca o lovitura, h:u;fl maru inl (Ii cf.1 eva mingi s{~ treacii de el, i'~l.r cand lovestc, nu lovestc din pi i 11; l~o;HC Ioviturilc Iu i pfma iln accl moment au fost modeste. Oricu 1I1l,. In ~ i Inll cc Sam icsca pctcren lin dnpa-aminza aceca, prictcna h.l.i din vccini .. 0 Ietita dragu la si blonda, apare pe mareioea di rnpulu i. H:. i d il~<II~.;! pc

, .. ~ ~ ~,o _ "'

varfuri. ea iI sttiga. ~i I] face sernnc cu m.una. Prcf:[I(;£lra~U-$l': ci:i nu o

obf:erva,.l~i ia o pozitie .cU1I.1tJ1ae apudi hn,ta ell mai rnultfi PUIH:':'fC, sc !li.Hi la arunciitor en o privirc (Ipdga. Prirualovitura rrece di ncolo de limit ;:r~ tcrcnoluii

Oi!"]CC barbat. vrea S8!. fie eroul unei frumoasc. Tincrii care mcrucau la r,tl:zl'l(yi duceau ell ei pozele Iubitelor 1"n port rnuncu. PidH~ i i GU'C rnerg in rnisiune l~rn vopsesc o raUl frH.lJ10'I~a pc hot 11 I ,tvi( )ant~](")r.; echipajele bombardierclor B-17 rlin L~n1pul cclui de-al duH 'U r~l.h()i. mondial le-au dat fort~n .. ;tckn= lor zburaroare nume 'Will .11' n I';" ;Iii

> •

dnlgu.fa. mea sau Frumoasa din i\JJcrnphis, .c nr f~ Rohi u Llxu H I, Si~ II

Regele Arthur f'a:ra femeile IH";; can) Ic jubcsc? B.iil'hiq i :->11111,1.1 rat ki ducdnd lupte insinzuratc. Indiana Jones si J ames BOlld n U ,I r ('Ii .ICC iw.;i

.':_.I !i> ."

daca nu at' avea cate 0 Irumoasa ah'i ltl!:'i, pcntru l'an.'. ~! ~ll'vil uhi],

trebule sa se Iupte. Va (I.ati scama, nu este nlLllnlU~ far'lIUI. (',;~ 0,11. hrlrl.wl ]~i doreste ~a intre in b·tJJil.lliG; cl are ncvoic de lUI nuu iv IlI'nfl'll ('UTe s~ SC 1.llpt0.V:~1. mai rilllllinilili cuvintcle ] ui Nccniin t'; ~ Ire n'l (_'·tr~ :iva lupUltori curajosi gara sa' aperc Ierusalimul fill'd '/ id II ri? ., N u . vii ~.enlc:lii ... Iuptati-va pentru fratii vostri. pen lru ri i i VO~~ I ~ ~m pl' ll'l ru f'.iioele voasrre, pentru sotiilc voastre ~i PClIIII"II ',!~,"'l·~.l· v< ~:II~lll'"', :I~;I[~-,I~u in sine nu cste IndcHjun.s~ un h~rbaL arc nevoic <It' Ji II J 1:1 II~II b ... 111. N" cstc indeajuns s~ fie crou; [aptul di. cste II n t.:['OH prntn: HlU'I'O .lIn fuod special, pcntru ~'eU1eiia pe care o iubcstc, 11,[1 m I\dmru~ II .~: u ~ I~a~: v;url u ~ ~i

:Hl

rnarca, caf SI vulturii, dar asa cum sp une Durnnezeu Insusi, lucrurile

" .

nu au fost bune pftna laaparitia Evei,

[)a"c){.isd~ ceva plin de pasjunc 'in inima ll'icdirui bti.rbaU

INIMA lFE~1EU

Ex~sta de asemenea trci dorirrtc pe. care lc g;j.scs'G cscntialc pcntru inima unci femei, care nu sunt CUI totul di Fedtc de dorintele

,

:bar~nlt~III][.> dar carc~c:u toarc accstca,r2l.mfin in mod distinct

rem ininc, Nu toate ferneile l.si doresc ~a fmibf~ de dat 0 baUHic, dar Iiecarel Iemei ~i place ca cineva s:5 se luptc peruru ea.,A.scu~t~lli dorintele ininuiunei femecea vrea mai mulr (kcta S8 fie lb~gat{l.il1l ~~.C~Ul.1!a - 'ca vrea sa fie dorito. Ea vrea sa fie c~lItat~~. "Vrcau dear sa liuprioritatea cuiva", mi-a spus 0 prietenii care avea earn trCliZCCI de ani. Iar visele ei din copiHiri.c dcspre till cavalcr cu arrnurf straluciroare 'can; sa vina ~),ij 0 salvczc nu sunt doar Iantczii de IIGllila;

I· ".~ '" '" , '1'·'" ,. ....~.. '. . ~

0,(:; NC ana III II11U::ZU I imrrru . cmcn ~~ ~h vietu pcntru care en snc ca H

fost coucenuta. La Eel cum Zach se intoarcc Ja Paula Jn Oiuer sf

I: J I' 1

vcntlernan, Frederick se iutoarce la 1'0 []1 L£ul('!'tV()m:en~ iar EdliLvard sc

~ II . , or"

lntoarce sa i.E jure iubirc vic~nidl lui Elca nor In Sense and Sensibility.

IJc ascrncnca, ficcarc Icmcic j~i dore~tc sEt ia part« la 0 aventura.

Unul diutre filmele favorite ale sotiei mcle este Omuldin Snowv River. linlaee scena in care Jessica; frumoasa s~ t~finara. eroinii, C,8t~

,,~ •• (- 'I'

sah"al~i de Jim, croul ci, tar ImpreTH18 se due dihuc sprc S1J1b3.I:ici~JI.

pustiulu il australian. ".,Vr,eau sri. fiu ca Isabo (Un L.ad)~hawk'\ rni-a marturisit 0 alt~l prieten i1 .. Da, vrcau sfl. [~u ap'reda[fl, cautata ~i dwsputaUl. Dar de ascmcnca imi doresc s~i rill puter:niet"'l si fla iau parte 1a::I\:,entur~". Astfe] ca multi barbati rae sreseala de a crede di. fcmeia

:J! L~ b'~

(!.We' uventura .. Dar acosta cste momeutulcand orice relatie Incepe s21

~Ilil rope o pa nUl. descendenta. (]I Ierncic nu vrca SDI rcprezintc .rventura; ea vrea sa He CUpIIl1Jsfi in ceva rna]! marc decall. ca insrt~i. 0 p r icrena lmh spunea: ,,~Uu (;8 SI.II1 t ~Ii ~IJu ca lUI su 1.11 0 avent I!Jdit. Asa <,;I atunci caud un barba; incca .. rdi Sf.h rna convinga in acest sens, .Ina plictisesc imcdiat. SHu povcstca, Du-rnii intr-o directie necunoscuta".

in ccle din UrIna, fiecarc lcrncic l~~i doreste sa, aHla o fru musete pe Lire ~a. 0 dczvaluic. Nu doar sa o invoce, ci pe care sa 0 descoperc M aJoriiLatc~J l'cmellor sinn povarapreslunii de a f frumoase lnc~ de mic], dar fill nrltu refer Ia acest lucru, Ele cunosc dorin~a profunda de

r; f .. ~.. ..~. I ... · ~ .

,Ii _it rumusetea H1S.a~,1" pur ~.I snnpru, (ca trar acest senurnent

'I! ]ctlilta tor. Aoroaoc toatc fc b tclc so ·1" 0 aca de ~a nrintesele, se

.t Jl 'I H_ .t:!!,.

i('Hsl.umcalii. in mircsc sau se dau 'i'nv'ilnt dupa fuste .,care se

UlVi1 rtcsc", dlupa rochitele ample care se urnfla cand ele SIC r('~coc pe 'I :dcCiie. Cu rochita cea mai frumoasa, fetitele se nrezintii in sufrageric

~.. . - . _ _. '!!.. .. LIF . - ~

II!v;lrl.indu-:s:e sii rasocindu-se .. Dorinta ~or cste accca de a cuecri

, ,

19

eu, Bil rba tnl

atcntia lati~or. Soria mea lIsi amintesre cum, fetita de oarru-cinci ani

1;t '~ :!! 1 .- ~ !;

fiind, SI0 eocota pe masuta din bucatarie sl cimta p~tna nu 111ai putea.

iV1ii Fedeli? se intrcaba inima oriearei fctite. Sunteti atrasi de ceea ce

:II • ~ ~

"}.Fe) de: ; ?

~. fi;~ tl ,t.. •Lu IiI1c1JIJcidc in ima unci fen-lei cand 1i ceresa fie d II r{~~ eficienta sl

indopendenra, Din pacate, si crestinisrnul a pierdut inirna ferneii. Intrati in orice b~Re!'idi americana, l:Iirat.i·~vfl In jut' ~~ puneti-va intrebarea: ce este 0 femeie crestina? lafa~ij iHI asculta ti ce vi ~e spune, incercati sf): in~.el.e:g),eti singuri ceca ce so tntaml)UI.Nu cxistii

'-_ ~I, ,!:"" ~ i!.,., .1

nici 0 umbra de lndoiala. Trcbuie sa rccunoasrcti cft fcmcia crcstlna

"ii ~ "

este ..... plictisiHL Tot ce am oferit suflctului fenldit este prcsiunea de a

devcni ,~O bunf sluji toarc", Nimeni nu so. Iupl!.a pcntru inima ei, nu cxislBnid o nUITC avt~I1IJlra in care s~. ric cuprinsa;prin urrnare, ticcare feme-Ie SiC Indniestc totmai mult ca ar avea 0 frumusete care

~ ;.

sa. trebuiasca dezvft.luita.

CAl..EA INJrvlII

Ce atiprcfcra sa se spuna despre dumneavoastra: .,Harry? Sigur CD ill cunosc, Este un till CiLI: ad evarat ,drngu~). la locu 11 u i", Sau, ,.Siguf'. i~ stiu pe Harry, Este un tip tare, chiar pcriculos ... la tnodul pozitiv". Dar dumneavoastra doamnelor? Dumneavoastrii ce tel de barba!. ati

,

prefera ca parcener? (Uncle femci, r:anite de 0 masculinitatc dejecta, pot sa optezc pentru barhEi tILl I ),slgu(t... ~i apoi, peste ani, fi8t 50, intrchc de ce nu cxista pasiune in casnicia [Of. de ce eleste rece si

. ,

distant) .. Dar In privinta fC111l.initari.i dumneavoastra, ce ati dori s:[~ se spuna despre voi -d\ sunteti 0 ferncie ,~Galpal)iUi. de ll1.unc;Y' sau di suntcti ,,0' femeie atrag{ltoare{~? Crcdca acum intclcecti ICC VIeau ,sa

. oU.J~ '!J Q ~

spun.

Cc-ar Ii dacii .... ? Dar dadl dCU'iril\ . clc cclcmai profunde din inimile noastre nc spun adevarul, descopcrindu-ne vial£! pe care suntem menui sa 0 dUCCI1I1? DLUnnC7...cu nc da ochi sii vedem; 81 no dEl. urechi ca sa auzim; Ell ne-a creal 0 YoinFt pe.ntru a putea alege ~!i ne-a dat inimile pentru a putea IflU,Modull cum nepurtam ell inimile noastre este totul, Un barbat trebuie sa stie crt este puternic; trebuie s5 stic di are calitatile necesare, 0 fcmeie trebuie sa she Crt este Irumousa;

, ,

trebuie sa stie cit merita sa fie dis~)uJtatfi in b~~NUie, "Dar nu intelcgct!", mi-a spus 0 ferncic, )"Traic:-;c cu un barbat Iipsit de co nsistc n Fit' . Nu, continutul este acolo. lnima Iui este aeolo . Peate v-a seapat, aidoma unui animal ranit, mereu undeva prea departe pentrua fi gasit, mcreu cu ua pas inaintea voastra, Dar este acolo, "Nu~tiu cand am rnurit", mi-a spus un alt bal'bHt,.,.D~lr ll'lU sirnt ca si cand as consnma acrul (1 egeaba ~~ .. in l~ltete g" I nima voas,f.di pare a t1 luo:arti ~id ispii ru 1.,[1. d}J r

20

ca cste acolo, Esrc en. ceva srdlbatic, puternic ~i curujos, care a.~te~~ptfl sfl fie eliberat.

Asad ar nu a\!c\i aici 0 ca He dcspre ,,~cdc sap tc I ucruri pe ca rc un harbat trebuie tift le fad~ pen tn. I a deveni un tip, de treaba". Este () carte despre recuperarea ~,~ eliberarea inimii omului, a pasiunilor, a adcvarutei sale naturi, care ne-a fost daruita de Dumnezeu. Este 0 inviratic de ada buzna in campiile din Baunockburu, de a porni spre Vestal !'),aIbHtic, de a p~~[ peste marginea pr~p5stjd :~j de a salva 0 l'runrJJoa,~a. Dad~ vrcti :.;~ aflati cine SUl1tC!:i C I adcvarat Cl7 biidull, cIIacil vrcti Sri dcscopcriti 0 viata co merit~ tdHtr\~ dac(l un11caZHI ,S~I va

.. .i'i' r

indrasosriti nrofuud de 0 femeie si daca I'm doriri .s~i ~cmlrdnal.li

b ~ I .. ., ,.

confuzic printre propriii vostri copii.,pul' ~~j simplu trebuie sri va

recupcrati inlma. Trebuie sa. VD. lndrcntati spre inaltimile sunerul ui, TI~

~ ~, t. I

sf.Ub~Hide ~i 11111 rcgiunilc nccartograflatc ale accstuia, urmarlnd ~i

ideruificandacca [prach1 greu de prins.

2J

C:4.PtT()IUL ,D()/

~DUP,A C:I-UPUL SI ASEMA,NARE,A C~UI?

':Ii

Cum de ,0 [ost crllci:f'ical eel care le SPUtlc(J. oamenilor SCI Sf poane [nsmos unii cu altii? Ce guvern ar fi acela CatiC i-ar executa pe Domnul R'ogel:~~ sau. pc Ciipitanul Cangur?

- Phil i P Yancey

Daci; e sigur? V-anI spus eu caur fi sigur?

Bin iinteles eli nul Dar este un baia: bun,

.

C"S'L' - ~ .~. . e\~'IS

Acea-sta este olnNiditd

A, acelei Mite! birunoare, dar sd ne temem

De tnnascuiu sa putere si sourta care ii

. ,

~

urmeaza.

- Henrie al-V-Iea (Shakespeare]

VfI mai amintiti de mititelul des-pre care va povestcam ell cizmulitele lucioasc ,?i cu perechea de pistoale asortate? Cea mai rnllllOH1:l,a parte a povestil este faptul ca era 00 poveste irnaginaJ"a, Avcam UTI lOG anume undc triiiarn 0 viata de vis. Bunicul, tat:iH tatalui

,

me U, era un cowboy adeviirat, CtH'Ie avea propria sa Icrrn a de animate.

in estul statului Oregon, Intre desert si rfilll Snake. Si, dcsi ell am fast

'II;. y. "

crcscut la oras, renastcrea orodusa In viata mea si adevaratul dimp de.

II ~ 1 j!, .'

pr~g~Hirc pentru propria mea caJ1torie spre barba'pe a avut loc in acea

I'crmfl~ undc baietandrul care cramis] petrecea vacanielc de. vara, 01 il~ dori tut.Ulor baie-~ejlor asemcnca noroc. De-ar putea petrecc zilc intregi pe eampuri urcati pe tractoarc ~i pc camioane, de-ar putca caHiri ~i 1mblflllilZ] armf • sari, de-ar PUlC(_l pcscui in lacuri, In [jecaru an, I imp de trei luni minunate, ell erarn Huck Finn, Cat de mult 11 iubcum pe bunicul>- ~,]junu" cum, iii spuneam. Parca-l vad ~~ azi cum se uira fa ruine, cu degetul mare var{d ilia curea, z~hnbi;nd ~j spunfindu-mi: ,. ) nca leca. baiete",

lntr-n !J'UpH. amiaza, Bunu rn-a dus in oras la rnagazinu] ll1CU prcferat. In magazln se vindea un amcstec de produse, bunuri alimentare, obiectc pentru ferma, diverse rnatcriale de oonstructii ~ii mcnaj. Era magazinul clasic al Vestului Salbalic, dcstul de sec, dar plin ell 0 mlnune die unelte .• sei, paturi si zorzoane, sculc de pescuit, cutite de buzunar si arrne de v;fJniHoare, Mirosea a !fan proaspat si a

~ 'IJ .I! ~

gaz lampant, a piele ~j a praf de pu~di ~Ij .a benzina - tonic cdc care

incalzesc inima unui baletel, In val". aceea, Bunu avea o problema cu populatia tot mai mare de porumbei care se oplosise la fcrrna, Ura p~ls,adle acelea murdare de care se tcrnea ca le vor transmitc ccva boli animalelor sale. ~l~obolanl zburatori", Ic spunea. Bunu s,.a dus direct la raionul de anne, si-a luat o put}ca BB, iar intr-o cutic de lapte si-a CUnrll]ara.t cam U,I] rnilion de cartuse si mi le-a dat mie lj.a, le tin.

II. I~ , ~

Butranu] vanzat.or s-a uitat putin uirnit la mine, privindu-ma peste

rarna ochelarilor, "Nu e prea mie pentru asta?" Bunu ~i-a pus luana pc umarul meu ~'i a zambit: .Este nepotul m (':11 , Hal, El lmi duce pusca

J .. ,d' ';. "'1'" are" '

ue "d hll :ou.l::.t ,. "

DE UNDE VENIM?

Poate ea, atunci dln.d HIll intrat Inmagazinul universal eram un b.~iictc1 fricos, dar cand am iesit cram serifu] Wyatt Earp, Rangcrul Singuratic, Kit Carson ~i oricare alt erou aJ Vestului. Avearn 0 identitate ~j' un lee in istoric. Eram lmbiat ~a primejdic, Cand uo hniete:~ devine biirbat, c€ind un baJ"bal ana ce iusearnrra 'cia He biirbat, n u a re de ales. Un har'ba t trebuie sa sit! e de undc vine si din ce material

.. .. Itl ,~

estc c:ompus. Unul din momcntele importante din viata bunului meu

23

antic Craig .~ poate eel mai irnportaru - n 1:'081. ziiua !In. care a r'cluat nurnck; Itala~u] SHU_ Tatal lui Craig, AI! (\1cConneU" a [r~)S~_ ucis in timpul riizboiului din Coreca, I0e diad Craig avea doar patru I uni, Marna lui ~-til. rccasatorjt, iar Craig a lost adopter de catre tatal lui vitrcg, lIB capitan de. marina destul dC;;'ICfU care 1i spuuca "Pt;.SC.[H·II~~~< hri Cra~.e:('J,e ficcare dala cflnd sc errcrva f')C cl: si fiil1ddl tot C vorba

........ : ( ..

dcsprc idcntirare, dcspre un loc ~n istoric, t~~Hil. lui ii spunea: "Craig,.

- .~.. ... , 1. I' - , ~ ...". • - ,

purca ai ~II I.Ul pcscarus _. nu C!;itJIOUJl decat sa star, sa carat ~i sa nuu

lansczi catc ungaina]".

Cand Craig a ajuns barbat, a aJlal adevarul despremostenirca lui -61 II-a I-a! sau a fost un l"azboiHic ucis pc campul de luptii, C.5, daca el ar f triiH~ planuia S;fl intre In lupta misionara, sa dw:a Evanghelia .<-1 col 0 u ndc n imeni nu mal fusese. era ig a descoporit (;8. ta talb u nicu ~ u ~ s~,u adcvarat a tost William N):cConueU~ primul misionar din America Centrala, un om care s]~a pus vi,alla lin pCI-icnl pcrijru a-l ducc ·IJcnLnll

~- ~ - ,

prima OUlra pc Hristos unui popor p:5g)ln .. Craigsi-a schimbat numclc

'in McConnell si Impreuna ell acesta ~,:i-a rccaparat 0 parte d r'rltr·-o 111111.1111 mai nobii~~ klentitate, un Ioc mult mai primejdios III istorie. Numai de-am fii cu totii ,Hnt de norocosi. Multi barlJah so rusincaza de tatii lor Est] C-R~] ta ica-tiiu" devine o S~!)e'lt1 l'le cue" mu He

It. ~' , I. '".~' ~JI'" ~ '! "<: ~ ~ ..., .,..t- '. (', - "':I' - , ,.' "-' C"O'" ,.(" __ ' '. (_. . . __ ..

mamencrnultumi LG 0 aruncii insprc fiii IOL Majorltatca bli,rba t,ii I<_H" pc 'CiJJ'C Ii cunosc linocardl cu greu s.n nu devinil (;(1 t?l 1,:l~.ii~ 'lor. Dar :111 unci ne cine mai 'IJO~ ci urma In Vhl.1Ji.? De undc vor cxtrag zc senti rncntul

.1' '.. ~

•• j)

puteru :

Poate en. ar f mai binc sa ne ·j'ndl·ertam criuJ:Dlrea sprc [ZVO;IT'C:~ eri trc aeon ~1".:1(liadnrt uri(]t:;,{t din care ies toateramurile. Ci ae cstc I\cella din care crcdcmca ne tragem, a carui imagine 0 poarta ficcarc om? Cum aral_~! c]? Initial, in cautarca barbateasca pentru propria UiIJ"k. a sri cfi suntcm creaii dupa chiru~ lui Dumnczcu nu pare .:1 n D mare: ·ineufajHre. Pentru cei rnai multi Dumaezeu eRic fie Indcpiirtat, fiie prca 51(1 Ih- 1 ucru ri cafe sc ap I Idi die mulre ori pari n tiler trupcsri. Sa fim cinstiti - care cstc imaginea pe care oavcm dcspre Isus ca bdrbat? ?)Nu cste 1:1 hlfind :~i umil?" imi atdt,gca atentiaun prictcn. .,Vrc~UlI ~l~ zic e1 irnaginilcpc C::U:i(! lc avcm dcsprc E,~ no- aJ[atrl un persona] tandru Inconjurat de copii, 1J11 Cel de _rvhlldJ Tcreza." _D::.I_, accstca sunt irnaginile pe care le putem vedca 1111 multo biserjci .. De fape nccstea suut singurele imagini pe care Ic vedem despre ~-SIllS, IJupil: CllHH am spus si null inaintc, cle ne lasa ell impresia ca a fost eel 111ai de trcaba harban de pc pamunL Un fel de bunicut en barbacare spunc povesti de adormit copii .. A sugcra sa tim ca si EI c un mdcmn s,a clcvcnim cu totii nasivi si bleui, S~l. rim dra!Iul.i .. S~ fim de trcaba, Sit fim ca ~1HiGa.

• J: ~ . ._.. ...... ~

'Tcreza,

- - - - --

Eu uuulas prefera s:J mi se sp'llna S~1 fiu ca William Wa llacc,

24

Uilq}3 chiil})J. ~il asemiinarea c,d"!

_. .

o INIi\1_i\ (~'U .AD 13. V A RAT DE N EfNFRA NT

Wallace. daea \1M mai amintiti, este eroul filmului Bravcheart, El

. , -

l:S~C poetul riizboinic care a dcvenit cliberatorul Scotiei la lnceputul

sccolului al paispre zecel ea. Ciind Wallucc .a intrat pc sccna istoriei, Scol!.ia ajunscse de careva secole sub pumnul de ficr al Anglici, l lltirnul rcge era eel mai r1u dintre t( \:i ~ Edward Longshanks, Un I iran nemilos, Longshanks a distrus Scotia, ucigandu-i fiii siviolandu-i ri iccle .. Nobilii scotieni, presupusi protccrori ai l urrnei, adunau ~i ei povcri grele pe u mcrii poporului, umplf ndu-~i pungiIJe prin alianta ell ~ .ongshanks, Wallace a fost primul care i-n sl'idat pe oprcsorii englezi, In Iu ria r, Longsha nks si-a trim ~s armatcl C pc ca rnpia Stcrli ng pcntru a dislnl!IC razrnerita. Muntenii scoticni au coborat In lupta cu sutelc si

160" ~ " t"

mille. Era timpul socotelilor. Dar n .bHi.i" niste h .. ~i cu to~ii~ nu au dorit

s;~i tuple. E. voiau un tratat CUI AngHa prin care S8 dobandcasca mai mull:' pamanturi si mai rnultii putcrc .. Ei sunt fariscii tipici II i rocra [ii, ... ad ministra tori i re I i;gio,~L

Fa.r{il un ccnducator. scorienii alii inccput sa i~i piardii difl tfiri:{l inim li. Unll dUp{l altii, apoi tot rnai multi, au lnecput siJ t'UgH. In Heel moment Wallace apare inmi.jlocuI razboinjcilor s:i'ii; cu Iata vopsita in alba: tru, gara de Iupta, Ignorand u-Lpc nohili - care au mers su parlamentezc cu ciipitanii englezilor pentru a obtine 0 intclcgcrc - Wallace face apcl la inimilc scotienilor lufrlcosati. "Fii ai Scorici... a~i venit sri luptati ca nistc oamcni liberi, si chiar sunt ti niste oarneni libcri", E~ le ofcrii n iden titatc ~~i: un motiv pcntru a lupta. EI Ie arnintcste C~l 0 via~'5 petrecutfi III frica nu este o vi,C1~~1 .adeviuat~l> c.a

toti pa.~la la ultimul vor rnuri 'In cele (lin urma. .

,;Cfi.nd vcti Wi pe pn tui de rnonrte, peste multi ani, vc-!i vrca sii da~i toate zilele tr5ite pentru ;a\{8 intoarcc In aecasta zi si pentru a le spune dusmanilor ca viata nc-o pol lua, dar ca nu pill s~l ne in niciodatii Iibertatea! t :';iIi le spune di sunt vrcdnici, ciiau resursele uccesarc, La finalul accstui discurs emotionant, oarucnii lncep s~l

. .

aplaudc. Surd: pregatiti, Apoi prierenii lui Wallace ·ili'n.Lrcabfl:

D s : Ce ne fl' ",) ••

H nun tuscurs.u:« netocem acuma.

.. Fill );'0': ll'l;i'ivii. .(

" ,

rr: . J..:I' -' ~.-.1

".{ U unae te aucu

Jjj\lij due s(i Ina but. '"

A ~

In sfar.~iI." cincva ii infruntii pe tiranii en,g~ez.i .. In vreme ce nohii.!ii

jongleaza cu pozjtiilc lor so(jalc~\'/aHace se arunca in ]uplj}i \).i le intrerupe micilc ncgocicri, 50 ia la har~a cu nobilii englezi ~i asucl inccpe batalia de Ia SLed in,g, - 0 b(tt~jje care va marca IncepuLu~ el i bcrarii Scot lei,

Rcvcuind ~ oarc Isus SC(JrnMn~ mai mult cu MaicaTereza sau ell Vv\lliam Wallace? Raspunsul estc crt ... dcpinde .. DilCi{ esti lepros, dezmosicnit al sortii, paria a~ societatii pc cafe: nirneni 1111 a vrut niciodatii sa 11 tiling.a tocmai pcntru ca era ;,.nccuratl" daca lot ICC. t~-ai dorit a fost un singur cuvant bllillnd, arunci Hristos cstc intruchiparca unci dulci milosrcuii, EI vine la tine si ilti. atingc inirna, Pe de alli'. parte, dadi estl un fariseu, unul di~Hrc auto-numitii po~i~'i::>ti a~ doctriuci ... ai marc gdjfi .. in mui 1nI11.11tc Imprcjurari Tsus 'ISC ia la bataic" CIJ! acesti ipocri t~ cclcbri, S~\ luarn de cxemphi parabola fcrncii neputiucioasc din Luca 13. lata contcxtul: fariseii sunt aidoma no oililor scoticni - si ei, In randullor, pun povcri pc umerii poporuiui lui D11.mnCZGu, nir.a s.ft ridice un deget In ajutorul oa rncnilor, Mai mutt, sunt aHH de Icgati de Lege in()"lit sustin cu larie cli vindccarea in ziua de Sabat cstc uu pacat pcntru ca inseamna "a munci". Ei au

- . I'D '" 1~""'''-

rasnrrnut VOU1i!·(_t .1U iumnezeu lin ascmenea lal meat au aJUlls sa

crea cH' cii rmul este factlt pentru Sabat Ifi nu Sabatul pcntru om (I\1~u"Cu 2:27). Hristos ;:1 rnai avut 0 serie de confrunteri cu ei, uncle pc aceeasi tema, Uis£indu-i pc acesti tradatori ~pHni de furie' (Luca 6:1 J).

Oare Isus umbla in varful picioarelor, s.;1 nu it dcranjeze cand problema reaparc, pentru a nu );u~b1Jra apelc" (termcn preferat u·] mu ltor cone ucatori ai zilelor noastre)? Renuntii hl or-ice discutie pentru HI plis~fa ."unil.allca Bisericii"? Nici vorba, El intdi direct in miezu I problcrnei, Ii IIH~.raW se ia la bataic, S{J. vcdcm povestea a~a eunl este ca:

.. Isus inviitli pc norod lntt-o .sj;f~ago~(j in ziua Sabatului. Sri ucolo era ofemeie .\'ulpdnila de optsprezece ani de un duli de neputintii; era gii.rboll'('l, .ri nu putea nicidecum .\·il.-~~i indrepte 51)(.U(.!le. Cdru! a lylZr! .. u-o lsus, a chcmat-o, si i-a eis: Fcmeic, esti (;iezlegalil de 1'lcpu.fin~a ta .. Si-a intins mdinile peste ca: fndali:l S-(.1 indrepuu ... Y1I

- .

sliive« pe Dumnezcu. Dar fruntasul sinag(}gi'~ ma;nia.i c(} Isus

sli vdrsise vindecarea aceasi u in ziua Sabatului, a luat cuvdntul ~yl it as norodului: SwU sase zilc in care trebuic ,,}'O lucreze omul;

h

veniti, deci, In accste zile so 1"l1 vindcciui; si nu ln ziuu Sabatului!"

(Luc» 13: lO~ 14) , r

VlI vine sf~ crcdcti ere zice Li,puI :lsla? Ce om de (Iou~ parale. N-a iutclcs nirnic, Hristos cstc tine I~L"Faral1zil:ifor, Ie-a riispuns Domnul; oare ut ziua Sabatului JUJ-:?'i dezleagi'i fiecare din IIO.i boul sau {m7gand de la teste, si-l dun: de-l adapii? Dar [emeia aceasta. care este () fiieti a lui

o .... J vraum, }'i pe cam Satana 0 tined !egutli de optsprezece ani, uu

26

Il - J-' II' - . ".'1' 1.1 ])~I C J 1,pU ~ I. .a semi a narea ("U I .•

·,.-,1' I', ...• ,.~ fie dezleeatd 'I) J'","t'-"'" ·~,·l, r: -: I·

I! eouta ow c sa ~ tc wez cl!,cua ae f_(_gllUU;~ aceasta ut .:,UUJ

Sabatului? Pe cand vorbea E-I as/lei, f.o{i poo-h nidi Lui U,H riimus rusiruui; si norodul s • bucura de toaie lucturile minunaie pc cure Ie /iicea El" (Luca 13:: 15-17).

o BATAIJE CJ\RE MERITA sA FJ .. DusA

Hristos i~i cheama inamieul, Il prczinta in adevarata lumina ~~ ?II face de :1·IU,~il1c:. in fata tururor. Sc cornporta Domnul COl 1.1,11. domn'l N u si dadi t,e ani in slujba dusmanilor Sai. Dumnezeu arc o ]upl:a de (lux, br bHt~lia accasta sc duce pcnrru Iibertatca noastrii. Asa cum spline Tremper Longrnan: .Apr rape toat c[l:r~ilc din Biblie - Vechiul ~j Noul Testament - in aproape fiecare r;lgiin~l ni sc vorbestc dcspre caractcru] razbnink.a! actiunilor lui Dumnezcu". lVh; intreh l1acH

,

egipkl1i,j care all [inu] poporu] IluI Israel sub hid l-ar descrie pu

Yahwe drcpt un Tip-dc-trcaha"! Ciumu, boli, rnoartca primilor nascuti -nu mai pare a fi foartc ~,cav(ller·\ nu-i asa? Cc-ar avea de spus . Domnisoara Maniere Eleguntc despre cuccrlrca Firiii Figaduin~:cli'? Oare omuciderca In masa intra sub dcfinitia .,lllhe~~'e"li

1 .< ')i

aprr .. m pele ;:

V,at rnai amintitidc ornul din s,5IhiiHci,e.. Samson? Avea 0 hjogral'ie

- ~' L·

masculina dcstul de irnpresionanta: ucidca lei cu mana go a HI. j i-a

distrus si i-a nenorocit pc filisrcnii care So-au folosit de sotia l tli pcntru a-I infr,ange si, dup:i. ce ci au dat-o unui tovariis de-al lui, a omordt 0 mic de oameni ell 0 fallca de macar. Nu era un tin cu care s.[lle incurci .

.._~ J

Dar" (lti rcmarcat? TO(J tc accste evcnimente s-au produs cftnd .Duhul Domnului a venit peste cl" (Judcciitori '15: 14 .. suhl inierea mea]. Asadar. sf! .1.arllurim (1 chcstiun ': on sunt s.w~1inilloru] unci irnagini de tip .masculnl Icroce", "ba.rbaluI macho", Nu vreau sa spun ca trebuic ~ane ducern ell totii Ia sala de for~,a 1~ apoi MI icsim pe plajfi lIn~j ell ulci ~i sa dan'l cu nisip ln ochii Iariseilor I'dco:~J. A~ vrea doar sa ne clibcram de imaginca foane gn:::~lti7i pc care 0 avern dCSP':I"0 Dumnezcu - ~i mai ales dcsprc Isus - ~,i prin urmare a oarncnilor care sunt purtfitorii acestei imagin L Dorothy Sayers scria di biserica a reusit ~;CU marc cficienta sa slcluiasca unghiile Leului dill Iudcca" ~ transformandu-l intr-un ,.ani.mal de casa adaptat pentru ncvoilc U1l0[ curatori palizi ?i pentru cfiteva bfnrn.nici pioase". Es •. c acosta Durnnezeul pe care it gasim in Bibli .,? Lui Iov - care a pus la indoiaHl l.ar.,a lui Dumnezcu, i sc raspunde:

T' ,.1 • l I . .." l . '" [. - /'~lJ''''' ';

., 1I am puiere catu ,UJ st-« tm iract gatu cu 0' coama ce, a '. WI!, .

Tu-l fad S('l sani co lacusta? Necheuuul lui puternic l'(Jsp,{jru:le~]'h j.J1-O(lZll. Scurma pamiintul, :~f~ nuindru de {J/llen:u lui, se aruncd asupra ector inarmasi; lsi hall! joe de fric d~ n U Sf: feme, si ) tu se d{i

27

Inapoi dinauuea sabieL Zdnganesle tolba cu sage'i p« cl; ,w,diia sf lancea straiucesc, .fterbe. de ;,prin;lere, ml;nun-cd p{i~n(J.ruul. ,;-a/e a!i;UiJn};")cl r cdnd n:/suncl. tn1n~bita. La sunetul tra,l'ni:Ji.tei ,/J(u·cif. zice:

.A .' ~ •

/nainte!De departe miroase bdtiilia; glasu! co de tunet ai

cdpetcniilor '1'i sl,~igiUele de lt~plli, i,[ (I 0'\/ 39: 19- 25)

Calul l~azboiuIuli. arrnasarul, In'tl·uchiipeal.wininfla neclintita a Creatorului. La -rei :)lmtC111 ~j noi; fiecare disrtre noi cste c.o mladita din acca vi~~i birujtoare". Sau eel pu~in a~.(J1 a fast Ia inceput. Un biirbat poate :f:i eunoscut prin irnpactul pe care ilare asupra tao Tc pllcrisestc? Te sperie prin nazismul sau doctdmar?' Tc face sn Hi vint} sa strigi datoJita, faptului di e. atilt de drf.lgllf!' 'in Or~ldina :Ghc~:s,ill1:ani:lla miezul noptii, 0 multimc de lfJ,5.t.au~i' cu ~"\!ortc,, liimpi ~,~ arrnc' vjn sf! :II ia pe Hrisros, Remarcati lasitatea gestului - de ce nu Il-auluall, 11'1 timpul zilei, din ceutrul orasului? Oare Isus se face micde frica? Nu, EI merge ?i tiinfnm,h1 In 111(')(1 direct.

,,lStlS, care stia tot ce t,ive,u, si'i I se intl.1rnple, a mers spr« ei .. ~.£ le-u

, '

zis: Pe cine cltuM{i? .E'i i-au rdspun»: Pe Isus din l,¥"{I,ZlIH!t! Isus

le . y'. '~f'" ~! le_. lo .. " .':;7 "I .," ~ ?" ,.-: "I "-, -,' (" "-'~'d'l ,- " -,'. (,-,0 ""IS. nil! suns. , Hi a, vanza .0nAI:, era .'1 e: cu. U,,~{1n. <te-e Zt)

~ ..~

Isus: Eu sunt.ei S-{;Ul dat lnapoi; ... siau CtlzlJ/,t ios fa ptlndinL til. i-a

llllrebal din nou: Pe cine CilHi{J(i? Pe lsus din Nazaret, i-au zis ei. lsus a rdspuns: V-tun SpU8 l:iJ Eu ,~7W'lI. Deci; (Judi, {i4li c{lutali pI? 'LI" r~,' , ,',' '~,.',~',," ,~"( (li, 'I':") A '8)

jIVl'rne, tasat: pc acesua sa Sf!' uuca. ' ", Ioan I. (»·!I~'l " •.

Aici este verba despre tarie. Simpla forl:[i a prczcnj ei

.. lui Isus ds ..... d - -C· ". ',",

curajoase a!lU "sus Cia peste cap mtreaga alunatl!J.ra,.u cauva amin

urrna un om bun mi-a dat 0 copie a unui poem de Ezra POll nd dcspre .Hristos. intitulal ,~Ba]adH Bunului Fdit~nd·. A dcvcnit poezia mea preferata, 5crlsa din perspectiva unui 011'1 care l-a urmat pc H rixtos, probabil Simon Zelotul, ea capilli] senrmifilea~~e dac~llrlli,:clcg(';nl termenu] de ,Jratilneq Cat varianta veehe pemru tovards, Sal u lnsotitor

~ . ~ ~ ~

fa drum:

Pierdut-am eel mai bun jiYiUine

, .

. Luu; de preotislde pl'izilori?

El ii iubea po lot,'i cei bravi

: ,

P .... " I"" •. ,. ."

e man UJ narcs naVlgaton.

Armatii cand veni sil-l ia pe OmulNost' Cu zafnbelu.l pe buze i-a pnmi:

,~Sa ple,ce-ai mei", a spu« Bunul Fratline .De nUj pe to~i 'IJ~a.1'n osandi: ",

28

8J: ,I'lC-{I' trimis prirure lncrucisuie sulili

~ " ~ J

Cu. rtiseu: si umillnti st'ruut.,ate

~' J ~ ~

De ce nu m-ati luat pe ct1nd ,miii perindam

'.. L

Prin ale urbei ului desfu rula te?

nll1J.t-tfln. siava din vinul bun Nt 1'0.">

., .

IA I' Vv'

nil' 'iima tovarasie.

Nu fuse P01?ii c(I:ip Bunul j;{1,ftaic Ci [ost-a om de omenie.

Vazutu-l-am luat de l;'reo o mie Pe ale Galiiei! dealari, SevaiclirecfU iar E! }lHergea 'im,lll.~ Cu ()chi~a{lfind ea ape le in valuri,

en rna rea care J1:U addpostest« cCil't1tOrt:

De ,)(1 "I ~ I'" ti I; i-J(J"" 1~~{"I' f,'}'·,I['c''j;:

. !v ·r,,,, I ,d! i 4· .• -,r,l[ ,[1' f .• ~ ~ .~~ ,.f'

Gniii-a dintr-o dar. CIA glees puternic eel marea fa Ghenezaret c.u;ope1:dll

Sfiipan al oamenilor; El, Bunu! l~Jiitdne~ Cu vesuul si cu marea 5'-(1 ,alatul'ac

Si de-aa CI:~?XU aI e zdrobu pfea Bunul Frtue

1_) "'.1,' -, .. ,' ",' '"-, ' , -;, • ,'l f

e vestucte e: s-au mse ar.

, !

Isus nu estc lUll HPOIJa calp' si nici un baiat de-altar cu rata, pam,

-' - ~ ~

cu piirul [acut cararc la mijloc, vorbind incet, r(.wj!ulnd confruntarile ¥i

care, ]a sf:ar~it este ucis pentru efi nu mai arc incotru, Ell ~ucrcaza in le mn, le porunceste ascultare dcchcrilor din Galileea, EI este Domuol ostirilor, dlpitanul armatelor de inger]. Iar cand Hristos se va Intoarcc, se va aflain lrunlea unei osti infioratoare, diliiirind pe IUl cal alb, inarmat ell 0 sabie CUI dOtlla tai~uri" ell mantia scufundata ln snngc (AII,)(}CaUpsCl 'J 9). AClILnl avera 0 imagine ceva mai apropiata de cea a l-ui William Wallace, ,ulecftt de cca a Maicii Tcreza.

Filra Indoiala - exista ceva neinfrica! in II11ma ~uj Dumnezeu,

eu, Ik"irlnlt.ul

CU1vl RAMANE CU AVENTU.RA?

Dacii aveati dubii cu privirc Ja dragostea lui Hristos pentru salb.iticic, petreccti 0 noapte in p?idurc ... singu ri. Faccti o plirnbare prin furtunii. Faceti baic la un loc cu balcncle ucigasc, Encrvati un rnascul de dan. De [apt, a. cui a fost idcca asta? Marea Baricra de Corali cu rcchinii ei albi, junglelc Indici ell tigrii sai, deserturilc din sud-vcstul Statclor U nite si tori scrpii vcninosi de acolo - pot. fi elc descrisc drept n istc locuri ~~dragu [c"? Cea maima rc parte a pamantului nu ne ofcru siguranta, dar furfl discutie pamantul este bun. Lucrul acosta l-am intcles destul de tarziu, printr-o cxpcditie pentru a. giisi izvoarclc raului Kenai din Alaska. Cu prictcnul mcu Craig, pescuiarn sornoni <?i crapi curcubcu giganti, care traiau in acele ape inghetatc. Stiarn di pc-acolo urnbla ursii, dar nu no-am dat scama cat de scrioasa era situatia pfW3 cand IlU am intrat adanc in piirlure. Semnclc prczenrei ursului grizzly erau prctutindeni - sornoni scosi din albia raului, ell capul Sm~[at. Era plin de cxcrcmente de ani mal salbaric, cam de dirnensiunca unui carelus de casu .. Vedeam urrnc adanci ~Ie ghcarc prin copaci, earn la njvcl~Jl capului nostru. Suntem terminati, rn-am g5ndit. Cc ciiuuim noi aici?

Atunci rni-a trecut prin cap ideea ca, 1(1 urrna urmclor, Dumnczeu a facut. toatcaceste Iucruri, El le-a deserts ca Iiind bune, pc loti sfintii! Accsia cstc modul in care ne transmiic E] C3. prefera aventura, primejdia, riscul, elernentul surprizii al vietii, III treaga Sa creatie estc S(llbaliciiprrn cxcelcnta, ceca ce pe undcva inseamna di. lui Durnnezeu asa ii place. Cum rarnanc ell propria Sa vi;;.q;u? Stirn cfi ~i EI art 0 lupta de dat ~ dar narc cxista vrco avcniurii dumnczciasca? Vrcau sa spun, EI oricurn stie tot cc urrncaza sa se iruamplc, nu-i asa? C-um poatc s~ faca Inc riscului in existcnta Sa, caud pare ,sEt tin[1 totul sub control?

Intr-o inCCrCaTG de a asigura suveraniratca lui Durnnezeu, tcologi.i au cxagerat afirrnandu-si convinzcrile si ne-au lasat descrierca u nui

.._ ,L-',

Dumnczeu care joacii sah la ambcle capete ale tablci, miscandu-si

atD.t piesele Sale, dlt si pe ale noastrc. Evident. Iucrurile nu stau a~~L Dumnczcu este 0 persoana care i~i asuma riscuri imcnse. F[i.r~i indoiala cil eel mai marc rise dintre toatc a fost acela de. a ofcri ingerilor ~I oarnenilor Iibcrul arbitru, incluzand ~i libertarca de a-l rcspinge - nu doar 0 singura data, ci in fiecare zi. Nc face DUmlll:ZCU sa pacatuim? "NicidcClHD!" afirm5. Pavel (Galatcni 2: 17). Prill urrnarc, BU poate sa puna in miscarc toate piesele de pc ta bla dcsah, pentru dl. oarneuii p{ldHuicsc tot tirnpul, Iugerii cazuti $1 oa men ii I~i foloscsc putcrile pentru a comite zilnic tclc infioratoarc, Oprcsrc narc Dumnezcu fie-care glon~ care st' indrcapta SpIT () victirnii ncvinovata? lrnpicdica El relatiile dintrc adolescenti, care gencrcaza

],0

DUJla chipul ~i asemiinarea cui?

surcini nedoritc? Exista ccva Sol mal riscanl pc lurnc deca t suntcrn prcgiititi sa acceptam.

Cei maimulti dintre no! laccm tot ce ne sW in putere pentru a reduce factorul de rise din victilc noastrc. Nc punem centurile de xignranta, nc supraveghem colesterol ul ~i practiciim controlul sarcinii, Clll1USC cateva cupluri care au hotarat Sfl nu aiba copii dcloc, pcntru dl pur )1 xirnplu nu Mint dispusi sft isi asu me d urcrilc de ini rna ca uzatc de prczcnta copiilor. Cum va ri dacii sc VOl' naste eu vreo boalii f5rii virulecarc? Cum va fi daca se vor intoarcc ell spatcle la Dumnezeu ~i I:J parintii lor? Cum va f daca, .. ? Sc pare d1 Dumnczeu lasa deoparre roate pHTau\.lilc.De~i stie prea bine cc sc va intarnpla. Oric[tth stranaerc de inirnii. ((lth sufcrinta si ctlt dezastru avcau sC~ urmczc

.._".' " , ,

ncascultarii noastrc, Dumnczeu a ales sa aiba copii, ~i sprc dcoschire

de parintii exazerati In uriJ'a lor, care inlatura orice clement de

) ....... ': 1..-,-

optiu nc din mana copiilor lor, Dumnezeu nc-a dat 0 rernarcabila

posibilitaie de a alcgc, EI nu i-a [acut pc Adam ~i pc Eva ca siii sc supuna. EJ a r iscat. Si-a asurnat un rise enorm, cu consccin tc ncbiinuitc, i-a lasal ~i pc nl~jj 1:)3 patrunda in istoria Sa, ia.sand optiunile altora s.,l infl uentezc radical accasta istorie .

. ) ,

Accasta esteIumea pe care it facut-o. Accasta este lumea in care

t raim acurn, Iar Durnnezeu nu fugc de dczastrul pe care l-am provocat noi 111 ca. EI vietuieste, aproape cu bucuric, ell croism dcsigur, intr-o rclatic dinamicii cunoi si eLl lumca noastrii, ;,Apoi Dornnul a intervcnit" cstc probabil formula cea mai frcGvcnta in Scriptura, intr-o rOfll1~i sau alta. Priviti istoria asa cum o scrie EL Existi) un episod in cart copiii lui Israel sunt In Iata Marii Rosii, farzl xcaparc, cu armatele lui Faraon in urrna lor, insctare de sangc, Abia apoi aparc in sccna Durnnezeu. it avcm pc $adrac~£\.Je0ac .~j Abed-Nego, care sunt salvati nurnai dupa ce sunt arunca t-i in cuptorul incins. Abia apoi aparc Dumnezeu, El nu se irnpou ivcstc rnultirnii care 11 vrea pe lsus ucis si ingropat.. si abia apoi sc face cunoscut. De cc crcdeti c5 lui Dumnczcu ii place Sfl redacteze povesti incrcdihilc? Pcnlru di if place sa izbandeascd, li place SH ne urate Crt nu se terne lie riscuri.

Limitarca riscurilor si calculul precis al urrnarilor nu sunt proprii curactcrului Divin i UiP 1. Dim potriva, Inmajoritalca situat: ilor, DUJ11neu:uA chiar lasa obstacolclc sa. sc adune pana dine! totul devine imposibil. Impotriva lui Goliat, un militar cxpcrimcntat si uu asasin inveterat, trirnitc .. , un pastor, un copilandru eLi pistrui, inarmar cu 0 prastie. eel mai multi conducatori de osti doresc S{l intrc in b5lalic ell

, , ,

car mai multi soldati. Dumnczcu reduce armata lui Ghcdcon de ILl

, ,

trcizcci si doua de mii la trci SULe,. Apoi aceasta aduuaturii de pripas

cstc cchipatii ell faclii ~i ell oalc de lut, ~i l1U cstc un simplu accident laplul dl Durunczeu se decide Sf:l ri.?le lntr-o h;~i tiilie sau cloud. V -ati

31

ell, Barbatul

gandit la modul cum a fost conceputa transmiterea Evanghclici? Durnnezeu trebuic s5 transmitii omenirii un rnesaj fara de GUC accasta ar pieri ... pentru totdcauna. Care cste planul Sau? Mai lntai is! alczc eel mai irnposibil grup: catcva prostituate, niscaiva pescari fhra ~~oald~ chiar si un vames, Apoi nc lanscaz~il;oU8 provocarea. Incrcdibil.

Relatia lui Dumnezeu en Hoi si ell Iurnea in care traim cstc exact

> ,

asa: 0 relatie. Cum sel·ntalllpia III oricc rclatie, existiiun grad Dare-care

de ncsiguranta, ba chiar ~i posibilitatca vcsnic pr: .. ?cntfl a faptului c{i VOIll Ii riiniti. Riscul eel rnai marc pe care ni-l putcm asurna cste acela de a iubi, pcntru Cfl, asa cum spunea C. S. Lewis: ,~C?U1d iubcsti, inima ta ramane prinsa ~i se poate chiar sa. fie zdrobita, indifcrcnt care ar ti obiectul i u bid] talc. 0 acii vrci s{i fii sigu r di ea va ramanc in tacia n II trcbuie S3 0 dai nimanui, nici rniicar unui animal". Dar Dumnezeu isi daruieste inirna, iar ~i iar ~i iar, pana cand, in eel mai stric! SLIlS al cuvantului, inccpc S{l sangereze. Disponibilitatea lui DUmnL-7CU de a-si asuma riscuri cstc uirnitoare - ea depaseste ell rnult ceca cc am putca sa facern noi daca ne-arn .afla in land Lui.

. Incercarea de a impaca atotputernicia lui Dumnezeu ~i libcrul arbitru al ornului a blocat Biserica timp de secole, Trebuie doar s[i acceptam ell smercnic faptul Crt aici intcrvine 0 taina, asa ell III Hlr{t indoi» li1 exists ceva aspru ~j ncimblanzit ill inirna lui DU.lllI1CZCll.

o FRlJMO.ASl\ PENTlrU CARE SA TE LUPTI

Si toata salbaticia L . .ui, precurn si toata neclintirca S,-I xunt inscparabile de sufletul S;lU romantic. Faptul eft teologii n-au reusit sri. spuna rnai multe despre accasta nc aratii ccva despre teologi i l·n0i~i ~i mai putindcsprc DumneZell.Muzic3., vin, poczic, apusuri de snare ... roate sunt inventiilc Lui, llU ale noastre. No! doar am dcscoperit ceca ce a pregatit dC.{.~1 pentru noi, Indragostitii ~i tinerii c8 . .sflturi\ i i:.;i alcg locuri exoricc cum ar fi Hawaii, insulele Bahamas sau Tosca na , pc Iundalul carora sa sc dcrulczc iubirca lor. Dar a cui a Cnst idcca aparitiei acestor insulc ~i locuri rninunatc? Sft va. clau catcva excmplc mai aproapc de experienta noastra. A cur a fost idcca conccpcrii fiintei umane in ,l~a fcl incat sarutul sa fie un lucru atfil de dclicios? Iar Dumnezeu nu s-a oprit dour Ia atata. dupa ell III sl iu loti indriigostitii. Incepand cu ochii, Rcgclc Sok;lIlon se deJccicaz~, C~L iuhita Tui pc tot parcursul noptii TllU1Pi. El Ii indnigcstc pii rul, z5mhCluJ, buzele de pe care "curge dulccata ca rnicrcu". LI nde .Japtelc ~i micrca stall sub Iirnba ei". Trehuie s~. rcmarcati morlul cum coboard dezrnicroarile:

32

Du p.1 chipul si asemanarca cui'?

Giuul tdu este ca tumul lui David zidit cu eleeanta ...

(') ~I

Amandoi sdnii t(Ji sunt ca dOL pui de cerb.:

Pan.?i Sf coboarii ziua si plirra Jug urnbrcle

vol vcn i la line, muntele de mir

si fa tine, deal de tdnuiie (Cantarca 4:4-6).

Iar sotia lui Ii raspundc: ",8;) intrc prcaiubitul rneu in grfidina lui ~i ~[I manance din roadele ei alcscl" (Cantarca 4:16) Ce fel de Dumnczcu c Acela care ar fi pus Cantarca Cf:mt:CIriJor in canonul Sfintei Scripturi? Series vorbind, v-ar vent sa credeti eli o carte at8 t de erotica 01 de scandaloasii ar fi putut fi pusa in Scriptum de catrc majoritatea crestinilor pe ii cunoasteti'! Cc cxprcsie delicata si pocticii: "doi pui de cerb", Nu cstc poruografic, dar ,sf! recunoastern c5. nici nu putern i-;a explicam tcxtul doar printr-o .mctafora tcologidi((. Ar Ii o prostie, De fapt, Dumnezeu jnsu~i ne vorbcstc din Cantarea Cantarilor, eel putin 0 data in intreaga carte. Solomon tocmai ~i-a dus iubita :in camera de nunta, unde eel doi se dcdau la toate cele cunnscuic lndrfif.losti tilor. Durnnezeu binecuvanteaza totul

L· )

soptind: )v[£lnca~j prieteni, bcti, da, bcti din bclsug, preaiubitilorf."

(Cantarea 5: 1), oferindu-le, C<1 5i cand ar Ii ncvoic, indcrnnul Siiu propriu, Apoi trage pcrdeaua ell mana Lui.

DUIllI.1C7,Cll are 0 inima romantica, avand E] insu~i 0 Mircasa pentru care sa sc luptc Este un sot iubitor si gelos, obiectul gelozici Sale hind inima poporului San si Iibertatea acestuia, Dupa cum spune., eu ataia indrcptiitirc, Francis Frnngipane: .Salvarea este modclul pe care Dumnezeu iJ punemercu in practice".

.De dragostea Sionului nu vol tiicea;

de dragostea Ierusalimului nu vol sta linistit, plinti nu se va anita dreptatea Lui C(1 lumina si mdntuirea Luica () jticlie cure artie ...

Cwn se bucura mirele de mireasa lui,

asa Sf va bucura Dumnezeul tau de tine" (Isaia 62:]_~ 5)

Si desi ea i-a fost necredincioasa, desi a cazut in captivitatea dusmunului, Dumnezeu este in stare sa' miste cerul §i pamantul pcntru a 0 recastiga. El nu va precupeti nici un efort pentru a 0 clibcra:

Cine este acesta, care vine din Edom; din Batra, in haine rosii,

.1 .'

in haine striilucitoare, si calcd mdndru, In pliniuatea puterii Lui?

33

- Ell. suns Cel care am fligiiduit maniuirea; si am f.ru~ere ;"UJ izbiivesc! ~ Dar pentsu ce l~i sunt hainele rosii, Iii vesmisu .ile Tale co vesntinrele celui ceo calca in tease? - Eu. singur am calcar 111. tease si aiel LIH om dinira popoare Uti. en, cu Mine; l-am CtU iat (J.s~felln nu:i.nia Mea, si i-am zdrobit In urgia Me«: asa Da sllngcle lor ,(1 la.p,it pe vesmintele Mele, ;:~i Mi-arn mdnji: toaie hainele Mele cu d. Ctici in inima Mea era 0 zi de razbunare, si venise anulcelor 1'l7scutnpilra{'i ai Mei. (Isaia 63:1-4)

Extraordinar! Cc sri Ina! vorbjm dcspre eroii ell inirna ncln[d~nta_ lata lUI baiat neimblanzjt, neiuduplccat ~li pasional. Ell .:lUI am auzit niciodaia pc nimeni vorbind assfcl. Dacii stau hinc S81 Ina gandcsc, nici macar In biserica nu am auzit pe nimeni vorbind astfel, Dar acosta este Dumnezeul ccrului ~i al pi1nlantuluH Leu I lUI Iuda.

SA]E'rEl SI FETlTE

~ ~ '.

Acesta este adeviiratul nostru Tata, vita dill care se rragc Ii n hUH barbarului, O iubire putcrnica ~i plina de curaj, Al?a cum scria George Mac] onald:

Tu e'~'ii viata mea - ell rliui" tu izvorui.

Peniru cli' ochii tlii stau deschisi eu lntrezdresc;Pentr« elf tu esti tu insuti, de-aceea eu victuiesc,

., ,

An]: remarcat eli adcscori le spunem bflielilor nostri sa nu .. , .. Stt IlU sc urce acolo, SoH nu sparga nirnic, :sa nu fie agrcsivi, so. uu fie g[.llag,io~i~, sa nu Iaca deranj, sa nu i:~i ntaiasume atateariscuri .. Dar conccptin lui Dumnezcu - in care ii-a facut pe biiicti dupa ascmanarca Lui - cominc

'~ , ,

un da ra~'-a ezitare. Fiti neinduplccati, fin salbatici, firi plilllii de

pasiune. Evident, nirnic din toate acestca nu diminucaza Iaptul cii ~i fe lin ci lc sunr dupa asernanarca lui Durnnezeu. Mascu Ii 11 U ~ ~i fernininul sunt prczente In t(mtH crearia. A~a cum spul1c.a Lewis, "Cienul constituie 0 realitate rnui profunda dc.cflt sexualiuu "aI •.• 0 polaritate lundnmentaliicare separa tOi.UC creaturile". Avern sonrclc ~i avcm luna si stelelc; cxista mun ,ii ell Inal~]rni amct itourc ~! campurile cu norii siUbatkc care, cresc pe sliilil.cL Leul cstc cunl'pH~ la vederc, dar ati viizut vreodata 0 leoalca? :1 <lxmsl1 ceva salbntic IU in i rna unei Icmei, da.raceasta este feminine 'in profunzimc mni mult seductl!().{lr(!(IIc;:ctit in rric{)~f\ toare.

Eva si liicclc d sunt de aserncnca ~~o ml,adi~a din acea vua Ibiruit(Jare~~. dar lntt-un mod miraculos de diferit. Fiind .onxilicr ~i pr iet en, dar mai ales ca SO\,anl fost onorat de pri In i ['<:<1 in

34

profunzimile inimii Evei.Adeseori cand sunt alaturide 0 femeic, Infl pornenesc mirandu-ma in tacere. Ce lm'L poate transinue ,ea despre Dumnezeu? Lytitl prea bine ct1 El vrea sa sptuul lumii ceva ptin in.t,erl1u!diul Evei _ dar ce anume? ~i dup€t attttia ani de ascultarc a sl.rigatulum inirnii fcmin inc~sunf. convins HlJrn urrnfi de indoiaH:i. de aceasta: Dumnezeu vrca sft fie iubit, E~ vrea sa ric prioritatea cuiva. Cum am pUlhJl sa ignorfim acest lucru? Din scoartfi-n scoartii, de la inceput pfin5 la sfiirsit, strigatul inimii lui Dumnczcu cstc acosta: ~.Dc cc nu rna a]cg:~~,i pc l\1ine,?('(r\,1ii uluicste c~H de smerit, cal de vulnerebit estc Dumnczcu In ,~~oea.'>La privin~a. !~Fvla yep gfisli '~.,. spune Domnul, ,~dacama veti cauta cu toatainirna" [leremia 20:13). Cu alte cuvinte, ,:,Cal!Jtrqi-ma, urrnariti-mf m. vreau :<;n umblati dtlp,f{ Mine". Uimiror !IUCHI. asa cum ziccTozcr.c.Dumaezcu asteapta sa fie dorit",

Este evident eli Dumnezeu .l.1U doreste pliJf si simplu o uventura, d o aV(:'''llhl'l-a a irnparra?'irii, El nu trebuia cu oriee PIC~ ~(l nc crccze, dar a d,()tit aeest lucru, Desi cunoaste nurnele ficciirci stele ~i iilnpar~ti .. a Lui S,C intinde pe mat multo galaxl], pm(;~rt!a IU.i Dumnczcu este ~,a r(_~!ca parte din \~ktilc noastrc .. StiH de CG adeseori nu ne r,as~)unde.

1 .Ii 'I il

irncdiat la rugltciuni? Pcntru di vrca Sa dils£utc ell noi, iar uneori

aeesta este sirnglLl rul mod priu cafe nepoate face Srl stam loculu i ~i sa vorbim cu El, lnima Sa t€tnJ~te dupa () rela tie, pentru aventura tiJlpirt~i,~.~rH. pa,n{\ la capat,

Si, desiu.J1ur. Dumnezcuare 11l.tAlea frumuscti de dczviiluit. Exista

, 0 - ,

U IIJ motiv ;;:d atractici cxcrci tate de Icmcie l.l!supra b.irbatulu i, Eva este

cununa creatiei, Daca urrnarirn 1]I()VC5tC:~ Genezci cu atentie, vom vcdca ca ficcarc nou stadiual crcatiei este mai hun decat eel anterior, Mai InHi,{ ~,o~u] CS~C Hpsa de fonna. gol ~i 1n~uneric. Dumnezeu lnce,i)C s,i couceapf materialele brute, em LUl arrist care lUCr~H7.:m CUt o schjta butuciincasf sau en 0 bucat~ neprclucratji de lut. Lumina ~i i!n.tullileficull~ uscatul '';lj maroa, lPanl;an~ul ~.~ eerul ,_ este inceputul care prinde fonll~i. Cu un cuvant, Iutreaga Iume a florilor vairnpodobi piinl@mhJL Soarelc, luna ~i stelcle vor umple ccrul. In mod sigul'> hrcrarea Lui exprima o marc ateutie b~ detaliu ~i In cxpresivitate, U rftl'l<I~azi pe~ti i! ~i pasarlle, turturelclc ~l vulturi i p 1 C~UV[. Ui·mcaza animalele s5~h3tice, toate crcannjle de care ne minunarn. (J sliudi

>

cste u crcatura uimiloarc, dar un cal este en adevaratmagnific, Se

poatc ((uzii rijmul in crescendo! cum se ampHficfl, ca 0 mere simfonie care se dezvolta si care creste mai tnaltii sitot mal lnalai.

~ ~ ~

Apoi unneaza . Adam, triumful hlcrarH nJ~ti:nil()r lui [)wn:IH!ZcU ..

Nici unui alt membru allumii animale Dumnczcu nu i~a spus: "E~ti imaginea mea, dupa chipul ~i asemanarca mea". Adam poarHi asernanarea lui Durn nczcu in ncinfricosata, salbatica, pasionata sa inini~L Si tohISru), au mai rarnas uncle d.en.al~i de rezolvat, Mai exista si EV~LO tdata C~I~ ea creatia ajunge la punctul maxim, fa superlativ, ~~1

36

eu, BHI'batul

constituie ultima retusare a lui Dum nczcu. ~i tot cc poatc Adam sil spuna cste .Fantasric!" .. Eva intruchipcazf trumusctca ~,?i mistcrul ~i tundra vulucrabilitate a lui Dumnezeu. Dura spusele poetului William Blake: .eCorpuI ferneii este 0 bucata din vesnicie prea rnareata pentru ochiul barhatului".

Motivul pentru care 0 lerueic dOTC$l.C s{~ rlczvaluie Irumuscrc, cxplicatia faptului ca se intrcaba: Gli,~-eSli inciintare in mine? sc

. - ,

datorcaza pur <?i sirnplu dorintei lui Dnmnezeu de a face la :YeL

Dumnezeu are 0 frumusctc captivantii. Dupii cum Sf- roaga David: .,'Un lucru cer de la Domnul 7i-1 dorcsc ficrbintc: :19 vrca su,," privcsc frumusetea Domnului' (Psalmul 27:4). Peate sa existe vrco i'ndoiaJ;j in privinta dorintei lui Dumnezeu de a fi shiv-if? Faptul ca dorcsrc s;! fie viizut, di doreste ca noi Sfl fim patrunsi de ceca ce vedcm? Asa cum scria C. S. Lewis: .Frumusetea Ieminina .esre radacina bucurici

~. ~

lemeii ~i aharbatu.luI". dorinta de a sc bucura de propria lrumuscte

este ascultarca Evci, iar pcntru amandoi in eel iubit iubitorul degustfi propria sa incantare".

Aceasta este 0 dcscriere prca simplista, rccunosc, Sum mull rnai multe de SPllS, jar aid nu avcm de a face cu catcgorii imuubilu ~i rigidc. Un biirba! trebuie sa fie tandru uneori, iar 0 Iemcie Vii si mti din cand in cfind nevoia de a fi neinduplecata. Dar daca un hihhtlt este numai tandru, simtim d\ ceva este in ncregulaundcva, inr d"1Cfi o femeie este doar cumplita, scntimcntulcstc dt en nu sc cornportu a~a cum ar trebui, Daca vom .privi in profunzirnile naturii br~ic'\ilor ~l ~! fetitelor, cred eEl va vcti da seama dl nu sunt dcpartc . .': de ;it:!cV:1 r. Putcrc si frumusete. Asa cum spline psalmistul:

O dahl a vorbit Dum nezeu de doud ori am auzit:

cd puterea estc a lui Dumnezeu.

A Ta< Doamne. este si iubirea. (Psalm 62: 11-] 2)

36

CAPITC)LI1L TRE~l

~ A ~

INT1(EBA·REA CA.RE IL BANTUIE PEORTCE

~

BA_~RBA_r'r

Tragedia vtetu consta tn ceca ce moa re in [iecare om. in timpul vie/it: sale.

- Albert Schweitzer

El incepe sd moarii, iar dorintelc fl parasesc.

~ Gcorsc T Icrbcrt

~ -, 1::; .. . ..

Mal esti acolo?

Spune () rugdciune peruru eel prefacu:

Care a inccput atilt de fafUlr;y{ de puternic Numai penuu a Sf ria biuut.

- Jackson Browne .Prcfacu t 1l.1" (© 1976 Swallow Turn Music)

37

eta, HiirbatuJ

Griidina zoologica din orasul nostru a avut timp de mai multi ani

., ,

eel rnai marc leu african pc care l-am vazut vreodat.i. Unmascul

irnens, de aproupe doua sutc cincizcci de kilogramc, eLl 0 coarna minunata ~i eu nistc gheare enorme. Panthcra leo. Rcgclc Anima lclor. Desigur, era inchis in cusca, dar trebuie sa v.a spun en barcle acclca rill imi of ere au prcamultii liniste cand [n5 aflarn la trci metri de ccva care in oricarc altii situatic m-ar :G tratat ca IJe un mic dejun lIS0l". Sinccr

, . ,

v~i spun di sirntcam ncvoia de a-mi ocroti biiietii pastrandu-i la 0 marc

distanta, de parca fiara pule-a s~ sc aruncc asupra-ne daca ar fi dorit. 01.) ell toatc accstca, lcul ram§nca prcfcratul meu si Oft de cate ori ccilalti copii merge-au 13. maimutc sau la tigri, ell riimaneam in UI111a cateva minute in prezenta accstei crcaturi atat de putcrnice, nobile si ucigase. Prnbabil di era teama amestecaia ell adrniratic, poatc c[~ L'TH numai faptul C[l inima mea sufcrca pcntru biata felina,

Accastii crcatura curnplita si minunata ar f trebuit sa bantuie lihcra prin savana, domnind peste tcritoriul sau, inculcand frica in in[mil~ liccarci sDJb5ticiuni, doborand zebrc ;>i gazclc oricfind ar fi dorit. IIi schimb, isi petrecea fiecare ora din Iiccarc zi ~:i noaptc, in Iiecare an, singur, intr-o cusca mai mica decat 0 camera de copii, prj mind m ancarea printr-o LJ~it(l metalica. U neori noaptea, d upa cc orasul adormca, li auzcarn riicnctul coborand de pe dealuri. Sunu mai rnult intristator dedit inrric(~:?~hor. Niciodatii pc parcursul vizitclor melc nu m[t privca in ochi, Irni dorcarn lucrul acosta cu dispcrarc, dorearn pcntru bincle lui 0 sansa de a lTlfl privi, mi-ar fi placu t Sri j'~1I coplesit de acea privirc. Dar el zacea doar, obosit de acea grculalc profunda care vine din plictiscala, inghitind incer, rostogolindu-sc din cand in cand, de pe-o parte pc alta.

Dup.i ani de. stat in cusca, leu] a ajuns sa nu sc 111al crcad.i lcu, .. intocmai cum un hiirbat ajunge sa nu rnai crcada ca cstc bfl rhnt.

LE1JL LU I I U DA?

Este barbatul ncinduplecat.; pasional., ~i are cl 0 inimii s:i~ha(i(:(i?

Nu veri ana acest lucru de la creaturile din jurul nostru care pWlrUi punta Ioni, Daca bar hal u 1 cstc imaginca Leu lu i lui Iud a, at u n c i ell In sc Iacc eel cxistii atat de multe ferne! sirigurc, atat de multi copii !'ri,·CI I"ati ~i alfll de putini bllrbari prin preajma? Cum sc face cl lumen pare pEna de .)caricatuJj" ale unasculinitatii? De cxcmplu, lipid care locuiesic in spatcle casei noastre. lsi petrcce tot srtll'~ i ; III de s[lptamana in fata rnicului ecran, uitandu-se fa sport in ti mp Ct.' fiji i UI se joaca pe-afara ~ fflril cl. I ocuirn in acelasi loc de noun ;11] i .~ll:rnl C:l nu l-am viizut jucandu-se ell htlicp i lui rnai rnult de douii : ui, I k t( sc Inlbmpl[j asta? De ce nu sc implica'! Sau tipul de Pc.s'tt~ d rum, ("~I rc

38

Intrcbareacare II h£mtu ic 1)(:: orice barbat

conduce rnotociclcte Harlev Davidson si are 0 camioneta imensa,

,,; ~ .

poarta 0 gcaca de piele, umbland cu un fel de cizme ciudatc. Si ell

care crerle am eft James Dean a m uri [de mul t. Ce 0 fi ell cl? Arc caracteristicile unui barbat, dar pare mai degraba un pcrsouaj de dcsen animal, en trasaturi cxagcrate.

Cum se explica faptul en, atunci cand barbatii privcsc 1'1"1 inimile lor nu gasesc nimic curajos sau periculos, dar in sch irnb dcscoperu manic. pofta ~i ~cami1? De cele mai mulrc ori, mii tern in lee sr. fio ncinlricat. De cc? In urma eli 0 suta cincizcci de .ani, Thoreau scria: );Cci rnai multi barbari due 0 viata de dispcrare tacita", si sc pare ca nirnic nu S-ll. schimbat, Dupa cum sc zice si in Bravehcart: n Tori oamenii rnor; dar si Ina! putini traicsc CU adevarat", Astfcl dl majoritatea ferneilor

,. ,

l~i due viata intr-o h1.cl1ta resemnare, renuntand la orice speranta de '1 0 ;:IS'.· u 11 bii rba t adcvara t

, b~." .. - " . . L..· ".

Intre adevarata viata a barbatului obisnuit si dorintclc sale estc o distanra ca de ]a eel' lapiimant. Fa.ra niei ~) bhtl1.lic de dus, in afara de problernele din trafic, de la reuniunile de scrviciu sau eLI facturile de platit, Baietii care sc intftlnescla 0 cafca in Iiccarc marti dimincata la cafencaua locala ~i Iac schimb de vcrsctc din Biblie - care e mareu lor conlruntare? Sau tipii care sc vad la sala de popice, fumand ~i servind cateva beri - si ei sunt in aceeasi situatic. Sahii.Je si castelele adoJcsccn1.c:i!o~· au fest de rnult hilocuitc' ell creioanc si birouri,

~ ~ .

rcnuntand la pistoalele de apa si la coifurile de cavaleri pcntru jccpuri

5i case rna] mari. Poetul Edwin Robinson a surprins dispcrarea t:ti.CUl3 dcspre care vorbesc astfcl:

Miniver Cheevy, prune al dispretuiui .Ilicul Crescut subtire si bill ut de vren ie;

, , .

Plang{md de ce s-a mai tuiscut

.Avca motive, nu te teme.

Miniver indriigea trecutul

Cdnd sabiile striiluceau si ainuisarii iropdiau, L~'i chip de-erou neintrecutul

Pe duns de- ndatii it puneau ..

Miniver Cheevy s-o tuiscut mult prea tdrziu, S-a scarpinat in cup si-a cumpanit; Miniver if tusit si-a zis a~'a mi-e scris sa fiu, ,>'i-upoi s-a dus si s-a rna chit.

Para 0 batalie ncmaiporncrrita in care barbatul S[t trf.iiascii 91 sa. moara, parka neinduplecata din natura sa devine tot mai slaba ~j ramanc undcva in adancirne transformandu-se Intr-o manic

39

~U, Ih'i rba tu I

nemarturisita care pare f5nJ justificarc. Cu cativa ani ill urrnii zburam spn: Vestul Statelor Unite. bra tirnpul mesei ~i chiar in tirnp cc SC scrvca rnasa tipul din lata mea isi lasa. scaunul pe spate ent putu, scuturandul de cateva ori pentru a se asigura di a ajuns la capat. Am vru t sa - i dan una de s.i-l tr j mit la clasa 'llltD i. Un pric len de-a 1 rneu avea nisrc problernc ell magazinul lui de jucar ii, pcntru eft pustii care intrau it "cnervall"' si cl se ratoia la ei, N u prca era 0 atitudinc buna

, .... ~ ,

peutru aiacerealui. M ulti biirbati, oarneni de trcaha, recunosc ea i~i

picrd adeseori cumpatul in lata copiilor lorv Mai existli ~i altii, de excmplu tipul care s-a oprit la scrnafor in Iata mea dcunazi, S-a t'acut verde. dar nu s-a rniscat: creel ca nu era atent. L-am claxonat 0 dat{j

, , .

pcntru a-i atrage atcntia asupra faptului di deja se adunasera vrco douazcci ~i ceva de masini in spatele nostru, Cat ai clipi individul a sari t din rna 9 ill;1, amen in t.fi n d u-ma, gala de biitaic.Adev aru 1 estc di voiam ell disperare S~t rna infrunt cu el acolo. Barbatii sunt rnaniosi ~j nici 1113.car nu prea In tclca de cc.

o ) b

Cum sc face c:} sunt atat de multe "vaduve ale sportului", fcmci

care. J~j picrd barbatii in fiecare sfarsit de sfiptflmftnfl pc tcrenurile de golf sau in fata telcvizorului? Cum se face di atatia barbati sunt

'- -t -t ~

dependent, de sport? De ce se pierd atatia in caricrc!c lor? Din

acclasi motiv. Am rcmarcat dcunazi eft l¥'cdl Street Journal lsi face

, .,

rcclama ell sloganul ;,0 aventura in capitalism", Stiu cativa baicti care

petrcc 0 rc In sir pc Internet; cu mparand ~i vanza nd acti un i. E\;id C 11 t , exists In asta un sentiment alriscului ~i al exaltarii, Cine ar putca ~a 'Ii invinovaieasca? Restul victii lor SG duee intre obligatiilc de scrviciu ~i rutina cumplitii. Nu e nici 0 coincidcnta Iaptul di multi hfl.rlxdi i~i ~}iscsc care 0 aventura amoroasa, dar nu sc indraaostesc, nici miicar

1,..- > "'-~

nu C verba dcspre sex, ci, dupa cum. recunosc chiar ei, au nevoic de 0

aventura, Multor biirbati li se snunc S3 rcnunte la sniritul de aventura

) l ,l

~i sa fie "rc.sponsabili'" prin accasta intclcgand 0 viala dusa numai in

numclc datoriei. Tot ce Ie riimane sunt imagini1e adunatc pc un perote 81 vietii trccute, sau cateva obiecte adunate III gill'aj. Ed Sissrnan scric:

Bdrha(i.i peste patruzcci

Se scoala noptile, privesc turn-in ile orasului

.)'i sc intrea bii 'cu~nplinit: J

Cand au luat-o pe un drum gresl;

De cc 0 fi viata afar de hmg{l?

Spcr eft ali intcles. Dacii un barbat nu gasestc accle lucruri pcntru care inima lui cste conccputa, dadi nu estc uiciodata chcmat s;:i traiasca din adancul inirnii pentru acele Iucruri.Te va cauta intr-un lel SEll! altul. De ce rcprczinta pomografla 0 atractie atat de marc pcntru

40

barbati? Pentru di ficcare cauta sa. gascascii frumusctca, dar nidi 0

~ J' .,.

inima neintricata ~i pasionala ea nu poate f gasita" di!?tigaHi sau

pastrata. eu toate ca un barbat se simtc atras cu putere de femeie, ell nu stie CUll1 sa sc lupte pentru ca si nici macar ce Inseamrui s,u se lupte pcntru 0 ferncie. Mai degraha 10 considers un mister pc care ~tie c~ nu 11 poatc in~dege ,~ii astfel, la nivcl sufletesc, ram;:lnc la distants. Iar in mod intim, In secret; cl recurge la inlit::qiiCe face ca pornografia sa fie atat de atragatoarc este mai rnult faptul cii exista ceva picrdut in viata barbatului, ceva ce 71 face S:1. se sim:fii ell un barbat, ff.lra. $oil trchuiasca sa se implice, Cu dH un individ se simtc Ina] putin ca un barbat a deva rat ill prezenta unci fcmei reale, cu at51 este mai vulnerabil la teuratiile porno.

Astfel, iuima unui barbat, condusa spre partea intunecata a sufletului, respinsa ln cdc mai profundc lucruri la care l.an.jc~.:e, iese la ivcalii in locurik cele mai abjcctc, Sigur~un b~lrhatt se Iupta, iar ranilc ~i Iucrurile de care IlU poate scapa sunt mult mai profundc decatatata, dar acestca sunt motivatiilc de profunzimc. A~(!I cum ne avert izeaza poetul Georg;cH,erben: l~EI incepe sam_oara~ tar dorintele ]llICCP sa il I)arasc(ll)ldi(". S1 maivrcti s,ili. stiti eeva? Cu totii

:0 , ::- :!' l' ~ ,

ln~:dcgeln ce sc InUimpHL Fiecarc barbat stie 61 s-a Intamplat ccva,

ceva nu a mers GUn] trcbuia ... dar u u stie exact desprc cc e vorba.

TEMERILE NOASTRE

Mi-am petrecut zece ami din viata 10 teatru, ca actor si rcgizor ...

Accstia au Iost, in cea mai marc parte, ani Iericiti, Eram tanar, plin de encrgie si ma. priccpearn destul de bine la ceeacc faceam, Sotia mea

....., k .~

l";;lcca parte din trupa de tealru pc care 0 conducearn si avcam 0

multirne de prieteni, Spun toate acestca pentru a mfl Iace mai hine lnteles in cclc ce urmeazii sa. vi le dcscopar, in pofida Iaptului ca amintirile mclc din teatru sunt aproape toatc rerniniscente fericite, am in continuarc un cosmar care se repeta. lata cc se intanlpla in vis: rna pomcnesc dintr-o data intr-un tcatru - CUI o scene mare, ca. pc Broadwav, aenu] de scena P e care orice actor aspirii sa ioacc,

J, ~ J

Lurninile in sala sunt difuze, liar sccna este luminata amplu, astfel

Ineat din pozitia mea de pc sccnii vad publicul ca prin ceata, dar simt ca :sala este plina, Dar momentul au rna. incfrnUi dcloc. Sunt paralizat de. frio}. Piesa SIC dcsfasoara si eu am un rol central, Darhabar n-am ce niesa cste, Nu stiu 'nici n;:acar cc rol trebuie sri joe, nu imi stiu

.it, .. 1

replicile ~i nici macar n u ~tiu cand e randuI meu sa vorbcse,

Aceasta cstc ternerea cca rnai pro hmllil a II nu j barbat: de a f expus, de a f surprins, de a f descoperit caunpostor, ca. ~ii cand nu ar fi un harhat adevarat. Visul nu arc nimic de a face cu actoria; ea cstc doar contextul fricii mclc, Fiecarc avcrn propriile spaimc, Un barhat

4J

poarta imagiuea lui Dumnczeu InU'iria sa, nu HUll nzic~ cfll sufletcste. Iudilcrent daca ~aic sau 11llU parabolc biblicc, (l11cB exista ceva ce stie orice barhal C:SII.,e con~lljinpl faptului ca a fost creal sa izbijndeasctf. Cu toatc acestea se 1iHgri~(ueaz~t .. Vol fJUU!U? Vol reusit Cfind lucrurilc

.,_,-' J' I' ~

devin complicate, c{tnd sunt cu adcvarat irnportantc, VOl putea sf~ fac

ce r rebuie '?Ani bl dltul sufi ctul men a II. rf~h in ace 21S t 5. tu Ibural'e ... Adcseorl ina trczcamdhulncata cu 0 nervozitate care nu avca 0 sun;,a dirccHL Adesea sloTmlcul1 'Illli > era scd\us. de emotll, Intr-o zi, bunul

- - - _. . ~ . "

meu prieten BreTH, m-a Intrebatc c.Cc vei face cftnd nu vei mai fi actor?" Atunci mi-am dat sea rna ca intreaua mea viaLa era 0 nunere

IL--" , W:.I' .

in seena, de pajrc~ H1 fi fost intotdcauna )~in specracol". Simtearn c~l in orice imprejurarc trcbuia sri m.@J dovcdcsc capabil. Drupa ce dad,c,an1 0 rcprezcntatlc sau predam 0 ICG~ie de actorie, avcarn nevoie (lie ceca ce spuncau altii, sperand ca ,0 Ii vor spune e[i totul a mers binc, Simtcarn

. . _. ~

c.<1 fiecare sesiune de consiliere era un not! test: V()'i mai reusi inca o

"

dau»? (Jure ultimul meu s.ucccs a fos: si cd din urma?

Unum dintre clienti ~ mci H obtirml 0 prornovare si 0 rnarire de salariu, A vcnit la mine ''oarlc deprimat. Penuu nurnele' lui Dumnezeu, o],a gtind.CtUll. Curn e posibil? Fiecare barhat '1{)i doreste sa 'fie apreciat si, daciie ~i binc plfHit pc deasupra, e cu atat rnai binc, El rni-a 111fl.rtu.risi tca, de~;~ aprecierile i -au pleat bine, ~tiac5 tot co va urma va f~ 0 cadcre ~?i mai abrupta, ~V15~neJ va trebui .sa 0 ia della. capat, s:a reinceapii meciul de unde l-a Hisat. Fiecare bnrhat sinuc dl lurnea Ii cere ~[I. fie ceva in privinta diruia an';ITiI,adrndoicli ea dispune de materia necesara pentrua reusi. Este un lueru general valabil; n-arn lnttdnit inca t~l~ barba; O[1CSt care. S~! uu rccuuoased aeest fapt, Da, existamuhi barbat] neclimiti can} se ~nitrcab~li despre L~ vorbcsc;

~ ~ ~.

pcntru ci, via~a cstc buna ~i totullie merge bine .. N [II vii lasati pacaiiti"

Daca nu cxista 0 r.asfrangere adevarata iii profunda ~J1 tarici autentice, nu este decat un castel din carti de joe, sl. totul se va pr,{lhus] rna] devreme san mai tarziu. Fie va ~~9i ~ a Stl pr~~ fM I~a man ia, fie va fi ~v(ll'ba de un viciu, Migrenc, un ulcer sau poacc 0 avcnturaamcroasa,

- "

Sincer vorbind - cum v(t vcdcti pe voi 1n~~va ca barbatl? Ali alegc

cuvinte cum ar [i. puternic, plin de pasiune ~i pn'J"nejdios? AP avca curajul s.a ii intrcbati pe oamenii imporranti din viata voaslr~li cc crcd ei despre voi ca barbati? Ce cuvintc vu tCl'lIl,t;(I eli vor alege? Am vorbit despre filmul Legend.ele toamnei, dcsprc rc.ll.~~ cum fieca~·e barbar vrea sa n·c, ca Trist . an, Dar GGi mall ll1u]~.~ so v,ad doar C81 simpli b,arba·~L Ann vorbi; cu mai multi h[rrhati dcspre filmel lnbni1 nefnji'l('(Ull :~i de~i [iccare dintre ei . ar dori sa fIe ca Wlfliam \V:aHa,cc\pr.imejdiosul erou-razbomic, rei. mai multi Sf. percep pc ei lln~i~i ca Robert the Bruce, sUlbi1iTilOgul~ barbatul intitnkla! (;<lIC ccdcaxii sub presiune. Mie mi-ar placea sa fill. ca Indiana Jones; dar mrl tern ca. sunt mai mult ca V1lo0d)~ Allen.

Cornicul Garrison Keillor a scris 0' piesa foarte nostima desprc accsr lucru jill ituhda Cartee I ilie{i.lOl'. inlcl.cgfmd intr-o buna 1.. (;~ nu era sincer (;:11]1 privire Ia el insusi ca barbat, s-a apucat sri redactcze 0 llisW ell s,Hihiiciunire t;li punctele lui forte:

LUCRURI U11l.E PH CARE u: POT FAC!:.'

,Sa fiu driigu~ .. ~ if leu: pa tul.

Sii sap 0 g'~(Japii.

f) ~ " y, l. £1 scnu Cm!l.

};':i clint. alto sau bass. Sd nUl orientez p~' hart/i., sa conduc masina .LUCI~VRI U711 .. E PE CAR'F, NU LE POT FACE

Sa tai copaci mari si sa U tran ... sform 'in butuci si lemne de [oc. Stl dresez un ~t1') uli caine» ttl .~ii /.I(7s["( res' o uinni'i de anunat«. Sii conduc 0 barco jtirii sd pun in pericol Fiala altom.

Sa arunc Cf.l nlin:gea,. cu bumerangul sau discul.

Sii in-care, ,:~a cUlrj;t si sa trag en pusca. Sou cu arcul. Slut sa,

., r t

utilurz orice .afl.rlil, .\'U U,i'§., plll,vii. ca pt:am:t or! pu.,yeti ,mirralie1'(1

, l"' ..

peturu lH1U otnute mancarea.

Sii Ina apCir cu rnilinile go.ulc.

Kcilk r sc confes "'azfil: ,~Poah"' cfi pentru uncle persoane accstc clemente ar fi fircsti, dar cu nu cunosc n ici 10 ascrnenea pcrsoanf ... Pcntru un biirbat, nuc prea bine, 0, femeic s-ur uita In lista asta ~i ar

• I C· w w ·1 I. - ,"I l" -

2::I(,;e: I e contcaza ca un om nu poatc conduce 0 narca r xau sa aruncc

cu Tiarpunul? 'I'raim 'in sccolul douazeci', Dar aceasta este o p crspcctiva :feminina usupra maseulinitiitii", Eu si Craig glumcam pe terna asta in timp ce inaintam prin padurile A~askai plinc de IJJ r~i gri.zz.ly. Singurii oamcni pe care ii irltfillniserU,1ll toaHi ziulica fUSCSCl'B nistc locahrici care tocrnai plecau. Ararau de narca ar fi fost scosi din

~ , II ,.

revistclc pentru maniacii dlzboIu]ui - inarmati Plana in d~n~i:" cu puscoacc.jnstoalc, munitia aruncata peste umar, cu ditamai cutirelc Iia ei, Erau p"w'ceAliILi baietmi. Avcau tot cc lc trcbuia, Dar n )'i'l Noi

~ li 11

avcarn un fluier. Vorbcse series, Asta a tost tot ce ne-um lnat ell noi

'in traseul primejdios prin salbatidc: un fluier, Ce mai dornnisoarc. Craig a reeunoscut de la lnceput: "Eu- cc pot cu s[~ tac? DC-~I dcvarate Ilea'? Tot cc ~I ill este fia,pu n in pri~ii Iaxn I de ],M, sc rvici u i_.

Cam asa se simt unajoritatea barbatilor cand e vorha de nredisnozitia lor de .a sc lupta, de a n'iij asumfmdu-si rlscuri I Ie n u[b;;i

Ir .1·~·:Ii .. ~

43

frumusetca, No.1 umblam cu fluierul dupa 11101. Vedeti, desi dorinia de luptii, de aventura si de a salva frumusetea exista, desi visele noastre

... i ,~ ~

de haie~and.·j sunt pline de lucruri din acestea, nu mal consideram ,c[~

avcm resursele necesare pcntru a le duce la bun sf~irsiL Dece barbatii nu isi asuma rolul de barhati? De ce nc h~i of bra nuterea unci Ilul~li

[I! ,,'Ii ~\

care. are disperata ncvoie de en? Din doudl motive fcartc simple:

pentru CH nc indoim de faptul '1;,,1 am avca destula forFl pcntru a 0 ofcri ~i altora ~~i penrru dl sunt em aproape siguri c~l daca am oferi-o, ceca ce avern nu ar fi indcajuns, Ceva nu este In lCgld5 ~i stirn cu HJI(.i~

di lucrurile stan aSH. ' .

Ce s-a lintfnnp'l,al cu noi? RUSpUl1lSl!I'1 SO ana 'In parte 'in istoria rrecuta a. masculinitatii si in dctahilc jstoriei personalc a fiecarui barbat,

LA ct: E B1JN UN B.AR.BAT?

De ce l-a creal Dumnczeu pe Adam? Care e rostul unui barbat?

Cfind stlrn peutru cc a fost creat lin I ueru, at unci stirn ~i cc soup Indep lineste in via la. Un caine de vanatoarc se simte blue 1111 a pa; un u i leu Ii place v:n,nalotlrea; uliului Ii place sti planeze peste campii, Pentru asta au rust creari. Dorinta dezvaluie conceptia, iar conceptia dcstainuie destinut' in cazul oarnenilor, conccperea noastra elite ~i~a std'i.ns ~egaUi de destinele noasrre, S{I luarn cazul aventurii. Adam ~,i toti fill ce i-au urruat auerhnh 0 misiune incredibilii: ~a conduca si sft

,!tJ •

supuna, SUI fie rodnici ~] sa, sc inmulteasca, ~.jIAdaJ11, iatu intrcg

parnantul. Exploreaza-l, cultiva-l, tngrijeste-l - cste regalul, Hiu" .. Aoleu ... cemai provocarel Accasta presupune pcrrnisiuuea die u II'ace mult mai mult decNt pur ~I simplu sa teed strada pe la zebra, Estc P{)flU1Ca de a trcce Ecuatorul; este misiunea de a construi cctatea Camelot. Pc atunci. Edenul era numai 0 gradina; toate cclelaltc cruu salbatice, eel putin asa stim acum. Nici un :diu nu fuscse <II .seop 'fit. nici un ocean nu fusese t r aversat, nimeni lUI se urease pc nici UIl 111UnI["C. Nimeni IlU descopcrise atomul, combustia ell injc tit; sau sirnfonia a cineca a lui Beethoven. Era 0 pa,gi11113, albii, astept {Inti sa ri e scrisa, 0 pfin 7. i1l goa ~a~ gata sa. fie zugravi tao

Cei mal multi 'burbati COI1si lcra ca sunt pe paman., uumai :p 'nIITU a pierde vrernea - iar acest lucru Ii pierde ~i pe ci, Dar adcvarul este exact' hJ p olul opus, Secretul din inima fiecaruia, tie '~a' "I.a de a construi <0 ambarcatiune ~i de a porni pe marc, fie acela de ;'1 1"1 xlacta o simfonie ~I de a 0 puncrn opera. fie acela de a plhlJ]~a un cfimp ncroditor ~,i de a-I lngriji - tor te aceste Iucruri nc s mi mcnit c. De accea suntem aici. Sli cliuta.n1,. sa construim, ~ii cucerim - nu I rchuie sa ii spui unui Ibn.ict,d. despre aceste lucruri din simplul mul iv ~il acesta este scopul sau ln via{d .Dar pcntru asta rrebuie Sill I::;! {lSlIIH' riscu ri, s~l

44

infrunte prirnejdii ~,i tocrnai aici apar problemele, Suntern dispu~j sa tr5 .. im la nivelul de rise pe care Dumnczeu ni-l pretindc? Ceva din noi ne face sa ezitarn,

Sa discutam desprc o aHfl dorintii - de ce Uinjc~te orice barbat dupa 0 bi1Uilic numai a lui? Pentru d1 atunci cEl.nd! parrundcm in povcstcadin Gcncza, pf[~im intr-o himc aflata in plin razboi. Liniile dc dcrr.arcntie au Yost deja trasatc, R5u1 ne a~teapla. S.[l racem urmatuarea rniscare .. U ndeva Inainte de gw-5dinaRahdui, in taina vcsnlcici trccutc, a. avut lnc o Iovitura de stat. 0 riizmerita, 0 tcntativa dlc' asasinat. Lucifer, printul lngcritor, dipit~ulldgarzj( ~-a. dizvrfidt impotviva Sfintci Treimi, El a inccrcat ga preia tronul ccrcsc prin I'(H'~a) sustinut de 0 treirne din o~IUrc(.1 ingereasca, in nlndul careia a rcusit salls.i rasp~mdeasca propria rautate .. Ei au csuat, si au fost aJ lIng;l~ i d in prezenta Treim i 1. Dar 11 u a u fest distrus], iar ~dtIHia 11111 s-a Incheiat, Durnnezeu arc un dusman.. .. la lel si noi, Barbatu! nu a ventr pe lume lntr-un scrlal de comedic de ~.eleviziune sat! intr-o telenovela; el Intrii intr-o lurne aflatri Inplin conflict. Filrnul la care participam nu cstc Home improvement; cste SaFil1~f!, Private Ryan. VOl' f I1'IIUU,e, multo batalii de dus pc diverse alte carnpur: de h_rptfi.

!ji, in cele din urma, dece Uinje~le Adam dupa 0 frurnoasa pc care sa o salveze? Pentru dl cxistfi Eva. £J trcbuic sa ttl doreasca, iar ca va avea nevoie de el. De fapt, in prima :~i cea mai marc butalie a lui Ada n i se cere sa sc cliberezc, s{~ sc lupte pentru eva. Dar lnainte de oricc, s.a descricm scena ell mai mare atentie. ]naintc ca Eva sa lie seoasa din pieptul iui Adam si tnainre ca acestasa ramana CIU 0 durere care nu 1l va p{u'usi pfina catrl.d ea nu se va inh)iU'Ce In picptul lui, Dumnezeu ii da lui Adam uncle sugestii cu privire Ia modul in care trebuie sa se ingrijcasca de crearie, cu privire la roiul lui in desfa~~.Hare;:;a istoriei, Ele sun!' simple ~i destul de gcneroase: ,,,,Poti s:a 11n1:[lnfmci. dupa. placer din orice porn, dill gr,a.dina; dar Hn pomul cunostintei binelui ~[ raului sa nu mananci" (Geneza 2:16-17). Bun, tori am aazit de astaDar imnortant este si ce Durunezeu nu ii snune

~ J;', ~

lui Adam,

Nu cxista nici un avertisment :9ii nici 0 indicatic cu privire la ceca cc urrncaza sa se Int~hl1p],e: Ispitirca Evel, Lucrul acosta este uluitor. Foarte important este Iaptul di din convcrsatia lui Adam ell Durnnezeu lipseste ccva de genul: ~~Aha,Adllm. era sfi. uit! Saptamana viitoare, pc la patru dnpa arniaza, [11 -~i ell Eva 0 sa va plimbatl prin g,did.ina ¥i 0 sa. se IJltanlJ?le ceva foarte periculos .. Adam, asculti? Destinul v~?nic al orne nidi aUlrn5 de aceastf clipa, Asadar, uitc cc trcbuic sa racii ... H Nu i sc spune asa ceva, Nici macar n11 i se sugereaza lucrul acesta, (lin cate stirn nol, Pcntru nurnelc lui Dumnezeu - de ce nu?~ Pcntru di Dumnczcu are incredere In Adam. De aceca l-a H"icull: - pcntru a izbtlndi in orice incercarc. Adam nu are

45

nevoie de instructiuni detaliate pcutru dl a fost creal tocmai ell accst scop, Are tot cc 11 trebuie .. rotul este Ia l]ldcm~u)a lui, in rnodul sau de concepere, 1n injma gao

Nu rnai rrebuic s.n va spun C~\ povestea nu sc be nnh"di cu bine, Adam d,rl, g.n:.~~; e.11 nu rcuscstc };i,i 0 ajure nici pe Eva ~i nici rcstul omenirii .. SUI ne punen.] in'lrcban?;a: uncle era Adam cfind sarpelc u ispitea pc Eva'! El era chiar acolo: ~ie<:lL a dat si sotului ei, care era I angEl ea ~,i a mfmcat" (Gcneza 3:6). In ebraicii ~,ml1ga ca" rnscamna chiar "colo, umar Hin,g.a umiir. Adam nu esre lin leva in pad.lHC;, nu arc nici un alibi. HI se .afUj chiar acolo, urmarind evolutia inln:.uii povcsti, Cc face Adam? Nimic pe sr~n!l'a.lunle]' Tace male, nu ridicanici macar un dcgetl[ [Trebuie sa 'ii rncntionez pe Crabb." Hudson si Andrews care sugcreazii acest lucru in lucrurca 'I 'ficerca lui Adam. ~

Nu i~i ~ISlUl1.n nici un rise, nu sc lupta, nu incearca sit 0 salvezc pc Eva. Prirnul nostru tata - eel. rlintfii barbat <ldc;vtinH ,_ a rnnHl:.Q; paralizat, ~i~a ncga t natura ~i a ranmas pasjv. ~i ficcare barbat care i-a urmat, fiecare Iiu al sau, poarta In inima acclasi cscc. Ficcarc barbar rcpctii paca: lui Adam, 'in ficcarc zi, Nu vrem s5 riscarn, nil vrern :sfi IUPIUllfi1lJ ~j nu vrern sa 0 salvarn pe Eva. Suntcm exact ell ,:t*chi.a care nu sare dcpartc de trunchi,

Sanu 0 uitarn pe Eva. Trebuie RpUS ea ~ii ca In:1'dril t' rate asteptarile. Eva Ii cste dat.D Ilui Adam ca ezer ken.egdo - sau eLUU au .spus unii dintre traduciitori, ~,ajlltorul lui" sau .;.spdjiinuY" lUI. N u pare prca rnult, nu-i a~CJ1"? Mfi g,lndcsc la un ajutor de bucatar. Dar Robert Aller spune cit acest termon cste "ceJebru pentru dificultatca lraducHlbilHti.ul lui". inseamna CC.V,j".1L cu muh {nat puternjc dccat ",ajlllor:". jns~an]na "oel care i~i saivcaza viata". Expresia mui este utilrzata cu rcfcrire Ia Dumnezeu doar atunci ca.nd cineva arc ncvoie ell disperare de ajutoru] Lui, ~,Niinlel1i 1111 este ca Durnn 'zetd lui Israel, ... 1 trece pe ceruri ca sa ii~i vinn lnt ajutor" (Deuterouom 3J:26). Eva cstc d,ilhltoare de Via!ZI; en cstc aliata lui Adam, h~dcrnnul pcntru asumarea spiri tului de aventura le-a ('os-It dar arnandurora. Amandoi VOl' trebui sa IIJP1~C impreuna.

Eva. estc in,,>e~atIL, destul de usor •. aRa cum arattl p, rri ncnul meu

"" .. ,~ , ~

Jan Meyers, In cartca The Allure o] Hope Jan spunc a~a: ,J_:Vll era

C0Ji1viJ1s~1 ,ea Dumnezcu H ascundea ceva". Nici Illtii 'ar ~1I .rurilc cxtraordinare din Paradis 1111 0 puteau convinge di inirua lui Dumnczcu era buna: ~.ClindEva [a fost Inselata], arta de .1 ri fc:n1{_,;~ic a Iost aruucata pentru totdeauna in pustiul stfipa.n,irii de sine ~'i al singuratatii". Azi, fie-care fika a Evei doreste s,it i~i ,:-;~,up(lneas,c5 rnediul, relatiile, Dumnezeul". Ea nu mai estcvulncrahihi, acum este .aca pa ratoa . re, N ill mai dnreste doar sa {Olea parte diin avcri l u ril: ;;1 cu In dorestc sa 0 controleze cu totul. 11."'1. ceca ce privesre lrumusctca ci, fic o ascundc din frica san manic, file 0 utillzeaza pentru a-si m.;i~',lIli"a .0

46

pozitic sociala. ,,)De teama ca nimoni nu va ridlca vocea 'in favoarca noastra, pen tru a ne proteja, si ca. nimeni nu se va [upta pcntru noi, incepem s~ ne recreiim pe noi insine si rotul nostru 'in islorie. Ne manipulam mcdiul asUellllllcftt·a llU ne mai ximtim alat de lipsite de aparare". Eva c5.zuta va devcni He rigid1.1, fie acaparatoare. Simplu spus, Eva nu nc mai pofteste, Ori sc ascunde bli lumca oficiala, ori prctinde ca Adam sa \Iinri sa 0 ia. SaL! de cele rnai multe ori, 0 com I1j na i~.k stranie a amhcJ'lr ipostaze.

lFATARN.Cl~

..

Adam ~tie prca bine cfi a dat-e ~11 b'_uil. ca nu i-a rcusir ceva, di 11 U mai este ceca CG a fosr pregaLit Soil! f~c. Adam IlU numai Ga ia if' decizic grc~ltil; el pierde ccva fuudamcntal propriei naturi. Este prius inrr-o capcana, r~i pierde putcrilc, iarel stie. ·Ce s-a intamplat? Adam se ascunde .. ,;Ti'-anl auzit g]asul in gradinl~ si mi-a fo~!l frica, pcntru ca sunt go] si rn-am ascuns" (Gene.z{w 3:10). Nu trebuic 0 diploma in psihologie pemru a-.n iBldegc pe har-halli. 0 data ce in:!eIegenl versetul accsta, CUI toate consccinrele ce izvc rase di n et, barba tii IJ"~ care ij cunuastenrvor deveni nisre caru deschisc .. N~ ascundem, fiecare cI.intre' no], Constienti de' [aphd' ca nici noi, la randul nnstru, nu suntem ceca be ar trebui sa [in], cu 0 frica dispcnl.ilii de a nu fi dcscoocriti hU!TOzhi die ~~ nu fi' vazuu drcpt ceca cc suntem si I1IJ

~ , r;"....'. 1: ,. ...

suntem, suntemncvoiti sa neascuadem printufisuri .. Nc ascundem

prin birourile noastre, prin s,ame de sport, in spatclc ziarului de dimineata si, eel mai adesea, In sparele proprici per.~··KHull~U1ilti. Mare parte din ceca ce vedem atunci dind avem de a lace cu bad)atii~ pe care ii cunoastcm este 0 r;:qad~i, frunza de smochin mai complexa. 0 tic ghizare SU[l~ ucH.a .

._,.

C mducand spre C'tsli intr-o noapte ell un prieten cu care Iuasem

ci nu, diseutam 1i] nrl.a~ina vrute ~i nevrute despre viata, c,asatorie 91 rnunca. Pc nl[~Sl!lfa ceo conecrsatia devenea tot mal PI'o~·und~ .. cl a inceput ~a imi rnarturjscascii 0 serie d 3 gn.~utali ell care. se confrunta, Apo'i mi-a SplIJ8 in felul urmator: •• Ade"aru~e~tc> John, di sirnt ca ,td cand loat5 viata as f jucat 0 mare cacealma .... urmiurd caintr-o buna zi sa fill depistut. C(\. impostor". AnI {OSf foal te uJI11 it. Era un tip popular ~i plin de succes pe care cei mai multi oameni pe care 1'i cunostca ii pUiceau din primul moment. lntcligent, expresiv, aratossi atlctic, cstc casfitoril ell. o fcmei co frumoasa, arc o slujha minunata, conduce ultlrnul model dtmasina de teren si IrfHes[e irur-o casa

~ ~

mare. Nici un etemem exreri r nu nc transmite idccaca .. nu este un barbat adevarat". Dar ]nJflUIH.n.ll, e cu totul alta povestc, Si asa estc intotdcauna.

47

inairrlt:e de a spune cuiva cosmarul n-1CU despremomentul cf~nd sum pe sccna ~.~ nu am nimic de zis, un prictcn mi-a lnartudsin, c.a ~i el, hi randul Sal!, are un cosmar care S0 repcra, Este vorba desprc o crimii ~~ i desprc FBI. So piirea ca, Invisul lui, el ucidca pc cinevz •. si lngropa CCH'PU~ in spatele casei, Dar autoritatUc sunt pe urmele lui, tar el srle ca in orice GII~pa locel crimei va fi identificat ~i va n prins. Visul ia sfarsh Il\e;rCLI chiar inajnlte ca sa fie .. capturat si se trczestc scaldat intr-o sudoare ('CDC. .Din clipa in d~p~l~vow fil;rins", acesta estc un subiect dcstul de cunoscut pentru majornarea h,~l~·ba!jlor. Adeviirul cste ca, cei mal multi dfntre not ne prefaccm roald. viata, Alcgern cioar acelc b~haW pc care stim sigur ca le vom C:.i~tigH~ nurnai accle avcruuri In care putem fi siguri cii suntern in stare sa ne dcscurciim, nurnai ace-lie frumuseti despre care stirn sigur ca lc putcm salva,

V -as 'inilreba~ pe top aceia care nu ~t.~! i prea multo dcspre masini:

GUill vorbiti cu mecanicul vostru? $tiu ~i eu care ccva dcspre cum SiC repa.lra 0 masinfi, dar nu prea multe, iar atunci cand sunt Ia mecanic rna simt ncputincios, Deci, cc imi rl1mimc de f(leur? rvH'i. prcfac, tmi asurn omasca, 'M5. fac ea sunt degajar, iau imaginea tipului relaxat asa cum lmi imaginez ca sunr "tipH.·· care SbJU de povesti Intre rnotoere ~i asrept ca el sa mi se adrescze, "Se pare c:a e amestecul d~1lI combustibil", zice, ,~Da~ asa rna gandcanl ~i_ eu". "Cand a fost ultima oar5 cand i~a'!i faCUl o revizie gcnerala?", m5 intrcaba mecanicul, "O~ habar n-arc .... sa tnt fie dltiiva ani," (Presupun ca discutam despre carburutor, dar n-am nici cca rnai vaga idee cand a fost reparat.] "Ei hine, ar ~:i cazul sa nc ocupam de chestia asta chiar acum, allJd veti ramaue pe ceva drum de ~_ar{l, intr-o ron5. cornplct izolata, '~i va trebui sa 11 repa r a~i singur" .. .,J\1da<",raspund eu lejer, ca ~i cand mr m-ar fi derunjat ideea de a repara ceva dcsprc care n-avcam nici cea mai mica idee untie se aJla. Va mal amintiti, tnt ce avcam CUI mine 'in

...... - ? -

siUbarioc era un fluicr? Ii spun saf~lc5 totusi repara] .• a, iar cl irni

iinHnde 'mialul, 0 nl~in,a unsuroasa, genu~ de mAna care spunc. j.cunosc loartc nine sculelc de mccanic", asa ca n u prea am. de ales! Sunt irnbr3Jcat la patru ace, ell saeou ~i cruvata, pentru di urrncaza sa fac 00 prezcntare la un dineu pentru Icmci, dar nu-i chip sa Ii, zic: nPaL JIl11 prca ~1~ vrca sa, ma murdarcsc pe Inainjr~(, aaa di i~, iau [l1Ana~i 1-0 scutur zdravan,

Sau cum dinl{mc ell voi, b;?Uelii din lumea afacerilor: cum va comportati in s,iUHe de conferintc, c5nd lucrurile sc incing? Ce spuneti cand S cfu JI eel Marc va face s.a transpirati? .,JOllcs; cc naiba Ale intarnplla aeolo In departamcntul tau? Proiectul baicFlor t:ai a riimas In urma ell trci s3ptanlan~H !" Incercati sa scar,a~i de plsica moarta? .~De fapt, domnule, am rrimis planurilc la departarnen lull Iui McCormkk de ctlteva s{JptaInAni ~i asteptam rezultatelc ofertci' . Sat! va. Jaceti di 1111 ~ti\i? .,Z;lu? Nu t;ltja m ca lucrurijc stau chiar asa, Voi

hl(J masuri imediat". PO(,ltC cs veti reusi s:a sdilpati basma curata

"it ,

printr-o smechericci.Lucrarca rc pectiva e 10 bagdl.cln, domnule .. ,. 0

d.~\rn gata s1Iptfll11..tmtl asta". Cu ani in urma, <lEU uvut parte de 0 cxperienui earn traumatizanta inlumca afacerih r; liderul flrgani1.Ht.ici era un lip cxtrcm de intimidant. in biroul lui cazusera multc capctc, Planul rncu crau pur ~:jl simplu sa il evit ell orice pret: cand iI il1t{d,nc:JIm~I1IC coridonrc, chiar ~i i'nh-o convcrsatic "lllrni,caUiii\ rnij simtcam de fiecarc datil de p(lln;;,a a~ f avut zecc ani,

Dar cum ramane ell lurnca 5pl irturilor? Nu CUI multi ani in l1I1115, m-um ofcrit sa conduc cchipa de: baseball a Iiului rncu, Avcam (J inttdnirc obtigatoric la can: trebuia s[~, particlpc tot~ antrenorii inainte de sezonul sportiv, pentru a prelua echipamcntul ~5i pcntru a asista Ia •. .prcgatire". Departamcnlul nostru die recreatie a angajat un sportiv p rofcsionist, un localuic, pcntru ,(II nc [inc 0 prelege re. Spectac ilu I ell ma.sti care a avut loc a fost de-a dreptul lncrcdibll. 0 2HsH:a de pl~irinti

:t L_..I <, ~

cheliosi, ell burdihuncle pline die here ciucnindu-sc, dlscurau despre

vrcrnurile in care Hftcus -rEI sport. [~ nsand comcntarii dcspre sportivii profcsionisti ca ~i cand. i-ar 13 cunoscut personal, scuipflnd care pc undc upucau (pe l.JlH1L! ei.i ]1U gIUIIU'S ) .. ".Aritudinerlt lor (,~i aCCSn~1 este un cuvan] Imblanzit) era ala'!. de umUa'tfj, lncat era impenctrubiki. Era cea rnai marc adunatura de Iarsori pc care 0 vazusern 'in viata mea ...

Sa Iiu sinccr, nici Ibis rica 1.;1 care mcrg nuealtfel. Acelasi tip de rcuniune m·e. Inc duminica de duulini:C[l. nurnai rCf.wlilc sunt diferite,

<-

Dave se Intahle~te 'I Bobby :1.::1 intrarea In biseriefi. Amundol l~.i

poartii mastile veselc desi n ici unul Jill! e pn;,a fericit. .J-1d BJb, cc rna; Iaei?", Bob este die fapt Iurios pc ncvasta-sa ~i c gala ~a 0 p~u·ru.;ca!'idi. dar spunc: ,.Jirnzav, Dave, cxcelcnt. )nmllul e marc!' Dave.jrc de all'll. parte, ou mai erode -lin bunatutca lui Dumnezcu de cativa - anibuni. - de dine! a Ios omorata fiica-sa. ""ChEar asa,

, ,

Durnnezeu cstc bun. tot timpul. Surd lcricit c.a snnt pe lume, slava

Dorunului '. ,,$i cu. .. '"'I bine • am . a mfi tog pcntru tine!' AltO vren ~n iI v~ d pe '[ot,j' rugatorii de cazie de prin hiscrki ,'~l,g indu-se dc-adcvaratelea atunci cand promit cf. se roaga, Fac prinsoare ca IlU sunt prca multi. .. ~i cu o stl 1ll~1. rog pcntru tine. Hillin, tre' sa plccl S~~ fii s~rnatos." ~,S:ln3tate~", este cxpresia l1(,msllrr. pcntru: •• Gatu ell d iscu tia.tn-as d ucc si nu vrca U :s,il par pre a nesim U r, asa C.~I. 0 Sil sp U it ccva care par~ plin de scmnificatie ~i de afectiunc", dar, de fap't~ Dave nu em doi bani pe s~tnalatca lui 30h.

Mai inlai s-a produs, cadcrca lui Adam, .~j apoi a tuturor liilor saL Dupa accea, cc l'icin tampJtl;? 0(1 rncui violen ti, barba~i l i psi ~i de vtaga. Tarin lor '-a degradat. Cain f] ucidc pc Abel, Lameh ii am ninm pc

" J _

loti diJ Ii va ucide.Dwnnczcu lin cele din urmainunda pamn.nLuJ din prjclna violcmci (HlnlCmilofj dar apoi acestia i~i rciau obicciurilc. Uncori violcma cste Hzi dii , dar de cele mal multo oriestc verbals. Cunosc crcsuni care pot sa spuna sotiilor lor lucruri Ingrozitoare. Sat! pur ~i simptu Ie ucid Cl1 taccJl'c,::~ lor; 0 taccrc cumplita, rccc, ~Kiu pas tori: bliicti ~ lini de cncrgic ~i de dragoste la Hll1V() 1.1 care, din siguranta hirourilor lor, trimit prin internet mcsajc pline de duritatc angajatilor lor, E 0 lasitate, in cdc din urrna .. Am fast uimit sfl citcsc jurnalele cornandautilor din timpul razboiului civil si ~2i. vad cum

., .

ba.l·batii desore C~H'e puteam sa crcdem ca sunt niste eroi s-au dovcdit

,. t "

at fi tocmai eontrariul. ~jDurii, cci care sunt Intotdeaunagata de .1 uptc

de strada, se dovcdcsc (I ri nistc lasi lin bataliile desfasuratc in (:arnp dcschis", scric un caporal. Un scrgent din aceeasi divizic sc dcclarf de acord: ,~Nucunosc nici un batau~ gam oricand sa sc in In pumni cu altii, dar care sa nu fie un ]a~ pc dhnpu' de lupra". Violcnta, indiferent in ce forma s-ar manilcsta ca. este o mascf a [ncii.

Dar cci care doresc s,a rcuscasca, barbati! care sc zbat din greu in

'Ii :Ii

v~aHi. care isi rae drum !n.a~nl[e cu coatele? Celmai multi djntrc ei sunr

" .... ,. ,

motivati tor de frica, Nu loti, dar majcriratcalor.Ani bun i am fosl xi

eu motlvat de reu~iU'i tipul A. un pcrjcctionist care se zbtl,~:ca din !~rc~1 in tot cc faoc.a. Cercarn mult de la minesi de la eei CHTC lucrau u mine. Sotiei mele nu ii places sa rna sunc la scrviciu pcntru ca, zicca cal ,,~jara~i l~i pui vocea de serviciu". Cu altc cuvinte, se vedc frunza de srnochin. Toattl incrcdcrea accca f'tlIlls~j si supradimensionatil, I 'a lc

, '

altfel ~i toate zbatcrilc, izvorau din fdell - 0 fries cc spunc cit. dara nu

voi proecda astlc] voi ri pcrccput ca un barbat rnai pu.~.in crcdibil. Niciodatii 8a nu te lasi surprins niciodata sa nu lasl garda jos, sn dai ~'\ut.r~ la sutd. din capacitate. Persoanclc motivate de SUlCCC:S I .nnstituic forma socialii acccpta bi l.rl a harbatilor violenti, care cxagcrcaza intr-un fel sau altul. Victimcle lor sunt casniciile, familiilc si ~iiniiilalca

,

prupric. P£'UFI{l cand un barb' t nu recunoaste eu onestitatc a -'(;,1'1 iUCfU si ceca ce se .nfH! in snatele acriunilor Iui cl va provocanrultc dczastrc.

.. it 'iii

Apoi exista bf~rbatii pasivi, Avraam n::pllc-zinta un bun cxcmplu 'in

acest sens . .E~ se ascunde mereu in spatclc fustci sotici atunci c{ind I UCl'U rile j au. (11 turn urn .ncga i 1VH. Cund el si fam H ialu ~ su n I[ i11111) ~II si de

,~, '!!

foarnctc sa mcurga in Egipl. cl ji spune lui Faraon cfl Sara i cxte sora

I ui pen tru a nu fi ucis; o pu ne pe ea 1u p ri In ej die pe til t ru ; ~-~.i salva propriapiclc, Faraonul 0 duce pe Sara; in haremul lui, dar intrcuga mascaradii este dezvaluita eand Dumnczeu ii lovcstc pc cgipteni CUI bolt. /\J11 putea credo diAvnuun a lov?i!at 0 lectie din accas!t;1 exccrientii, dar nn - cl f;aocacciasi lucm mai tarziu cand sc mul.::t. In

~ ~ I~

N cghev. De fapl~ I:-iul lui, Isaac, va continua traditia. purrand-u In

pericol pe Rcbeca in acelasi mod. Pacatclc tatalui sunt rrauxmisc mai dcpartc .. Avraum csic un om hun. prieten al lui Dumnczcu, Dar In

SOl

acclasi timp este la~l. CUlilO~C mult] oarncni en cl, Biilrhnp care. nu pot s;J i'~i asu me responsabi li tati fa~rll de femcile pe care le due dupa ei de U n i de zj'lle. B~ rbati care nu pot ~a ]~'i spun:1 o plnllle in fata pastonal II i si sa ii SI~U 11<:1 acestu ia cc crcd desprc cl, Pasto ri si lidcri ai eomun i Hit i i

) . ~

creatine care sc ascund In spatele lrunzei de srnochin a bun.aHitH ~i a

)'jspirituaHlfl tii' '~i 'arc n icioduru nu S: conlrunta cu () situatic lificiIJfL

"" ~ ~ ~

Tipi care i0i organizeaza eu gdj::i dosarele. B5rba~i care so ascund in

spatelc l.,iarului sau al tclevizorului si care nu diiscut1 ell ad 'vfiri1t eLI sotiile si copiii lor.

Si e II xunt ca ell - su n,l un udcvllrutIiu al lui Avruarn. V-am spus deja en in primii ani de tcatru tutu] mergea bine ,_ dar accasta nu cstc int[lenga povct tc, m avut ~i u rclatie cxtruconjugalf ... CUI scrviciu] rneu. M-am casalorh apoi [[[ra Ski fi rezolvat san macar sa f cunoscu I prohl mete If' Iun lc ale proprjului suflet, Dinrr-o ,taU!, In prima z i dupa casatoric, am fost confruntat eLI realitutca faphillui de- a avea 0 rcmcic alaturl ca t()V'al'a~ permanent de. drum si ell habar nu avcnm cc inscrnna iSH adcvarat sa '0 iubesc aid daca avcarn rcsursclc IIlCCCSHfC pentru 3.- il 0 lcri ceca co C,(jJ astcpta de la n~i[lie,C(!' sc va ifll/il~n:l"I,(~' daCf{ eli. ii poi oteri tot ce avcam ca bill"bcn si nu 1~{," /7 indea iuns ( Estc un rise

• ~ I ~'

pc care nu cram pregatit s;l mi-l asum. Dar stiamca aveam resursclc

11 ~'~S~l:I" pentru a reusi 'In il, atru, astfcl Incilt, incctul ell incetul, am inccput sit petrec tot mar mutt timp ac( 10. Noaptca tarziu, Ia sfar~it de ~ap'lr.miilln.n> in cele din Ul'miit (oata ziua, Mii ascundcam, ca Adam, rugind de faptul cii taria mea era solicitata ~i di in fond, _m{~ indoiam crt dispun de dcstuki pn tcre,

Situa~ja c clara: cand Adam si Eva au cazut, aC(;SII lucm U

~I - ", . --

cutremurat intrcaga orncnirc. 0 eroare fa[a~a a patrulllS in conccptia

originala iar uccasta a i'O'::-illtrnm;,m i."'~1 ficcarui fill ~i Iiecarei liice a lor. Baielii si fetitele ~ntrtl far-a excepiie in ~ulil1e pre~Hlhl sa fie raniti sul11ci e~ie, Ch'liur dlacil ace '[ lucru 'nu P( late f Il:x(rin~at in cnvintc, Iiccarc barbat cstc bantult de intrebarea: ,:Sunt eLI un biirbat ndcvarat? Am resursclc nc "C"i,arc." .. atuncl cund V~I fi nevoic?" [n continuare, urmeazf o pnvestc pc care 0 cunoastcm mutt, mull prea, bine,

RAN A

Marna rni£::u·fulu:i Billy ii spune« intotdeauna exact ce rJp,c.aFoie si ce nuavea Foic Sll ./i$(;(l Toate lucrurile pc care tlVe,,' voie sil 1,(: facii erau /-, Iictisito are. Toate Iucrusile pe care nu. dMca voie sa 1(: J~u:'lerall imemsame: Unul din lucrurile pe care l"lICl()DATA. Dztl? NICIODA 1/'J nu Wi'ea voie sit le JiucuJ celmai fnctin.fiitor dintre toate, era aceta de a rncrge ptirul fa poarta gra'dirtii singuf si de a explore lumea de dincolo.

- Roald Dal1~. The Minpin, v

in lumina stcf boserul 1~HtJf lifo!" din latli-n.liu Ducana cu el aminiirea

Fiec4rui pumn ce I-a . .In/;~1.lif la ptirnlin.J ~# l-a lov it {J,!lnii. a pians

de [u tie xi rusine

, ,

',' Flee de-aici, voi plcca If

Dar un iup.(.,titor na pieec« nici.odattl..

- Paul: Simon ;J:1oxrend " (© 1968 Paul Simon)

Cred ell (J/1;I . fou singunddin in,.trelq;a companie care. am trecutprin Normandia flin'i sci liu rlinil.,

- SoldatWilliam Craft, Reglmentul 314 ~ nfanterie

Povcstca cadcrli lui Adam este povestea f~ecanui barbat. Este 0 povcste simpla, dirccta ~j aproapc miticii in scnrtimea si profunzmnca ei, A~Ud~ ficcarc b~rbaL intra in Iurnc gala. s~. fie ranft', Apoi urmeaza povestea pe care 0 .)Hrn cu totii - propria noa:':tra. povcstc. 0 poveste uncle eele intflmplatc h~i Adam par simple, iar cete ce ni sc lnl.[ul1pm IlOUa. par cornplexe; eX.ista mai multo personajc, hili: mtriga cste uneori greu de urmarit, Dar reaultarul cstc 1I1t(,)tdeauna acclasi: 0 ran'&t snfleteasca .. Fiecare b5iat, 'In cal,~doria lui sore barhi'iJk:, prlmcsre 0

Ii '~ ,

silgcat2i drept In m iezn] inimii sa te, in locasul tariei II u L Pc n tru ciil

a.ccastri .ran~, au cstc discutatd prea des de c:Jt[C barbati, ~i de Pl"C.B pupnc ori ,ajungc; s5 Iie vindccaU1, Iiccarc dlilntrc noi 10 purtam. Iar rana accasta nc cstc daUi de celc rnai multo ori decatre tatii nostril ..

~ ,

o IN'rREBARE CHEll:!:

[utr-t1l dupa-amiaza calduro.asa de august, cu rnai multi am m urma, impreuna ell. baiet~i rue! rna catar3!1!u pClnunte intr-un Ioc numit Gradina zeilor, apl:{mpe de casa i1t)astr[~ .. Tnrnurilc din pklU"ii. ro~ic de acolo parean nisre spini ic~iti din coloanavertebrala a unci fiarc uriase cc tocmai vcnjsc din strafu ndurile tlmpului. Ne pl{lcea foarte mult &5, icsinl Pit. muntc.jar dragostca aecasta trccea dincolo de

~ I ,...

spiritul die aventura, En ceva acolo In confruntarea cu zk1111. de

s~anca~ In acceptart-a rprovocarii de a-J~ jmb_~.anzli:~ in chemarea incercarjij si In afirrnarea proprici barh~ilH.hll plus, baie-tilor le f)lili.cea

... ,- ~, ~ t

oricum sa sc cate re pe orice -pre fri.gi do]". pe lern n lilie , pe copaci i

vecinului ·~a~a C21 era mai bine sa He catere pe-afara, In. plus, era 0 scuza bunu pentru a face niste cumparaturi, pentru VI achizitlona niste super-echiparneutc. Oricum, cand suntla cfltara~ cu Ih,iJj,IGtj{ 11e urcam im:ot!deflul~a cu proteetie, ad~dl inainte de ~;rcare asigl1r~nl Jrnng~)in die 0 s~,inciJ_ aflatfl sus, ~m' cu controlez urcusul de jos, Astlcl, lil pOL an[rena pc ~Tliisur~. cc 5C cati'ira.t)ot sn le v~d ficcarc miscarc, 110l s~i ii

:t ~ ... [ '~

ajut in punctclc rnai diificilc, Sam. a rust primal care S-~l urcat Tn dupii

amiaaa aceca, lar dupa ec ~i-a lcgat fdLllghin de carabiniera, ~]-a -inrepl1t ascensiunea,

Lucrurile all mel'S bine p(lna cfmd s-a lovit de 0 sUinca procmincnta, care, chiar ~i atnnci cand esti ancorat, te face s~i tc s]~npi ill pericolsi dcstul de vulnerabil. Sam nu putca sa treaca de sti1ncfli ~t treptat a inceput sa sc spcrie pc masuni cc sUi~ca atarnet tot maimult. Apoi au tnceput sll.li curga lacrimile. Incercand sa ii redau increderea cu dU mai multa blandete, i-arn spus sa coboare, di. nu era obligatorin sa urcamin ziua aceea sU'i.nc,a respectiva, cil vf~z.use.nlllHll;a care en] mai interesanta, HNuH~ mj-a spus el~~~vroau sft Ina ca~all' pe asta". L~~url intcks. Vine 0 vreme canc1 pur ~i sirnplu trebuie f.i~~. nc confruntam eu

eu, Ihh1.rb~l.hd

provocarile din viata J:u.rHstra ~i s£i rtu rnai darn bir cu fugjULA~a ca f-am ajutat sa trcaca peste ie~Jtura aceea facandu~] putiu aVftnL iar el (I prins vi tcz~ ~i curaj, ~~Exeeknt, Sa~Tl! Mergi bine, Asta Co.. acum inHnde rn~j.na dreapta .... da, acuma impingc-tc in piatru aceea.; o rn isca re toartebu na~' .. , .

De rcrnarcat CS~G faptul c~l 0 parte rmndarnentaUi a oricarui sport l'lHri.,f:ih:sc cGn~inc accst gcn de "inclu'ajirni verbale", Tisto modul in. care noi ne sustinem reciproc, farn S(;l ni Foe p,artiJ ci ne a:fi nnaln .. Ba:rhatH se ll;]uda In n10[1: direct de p •• rca ll)utine ori, asa C1Hn fac

, I I 'I ~ "!l

femeile: .,Ted. irni pJ,(;1;cpan hllonil~.[ti scurti la nebunie- Arat] rninunut

astaz:i<c. Noi, h;;lrb(_IL~H. nc Bhld~lnll indirect, prin interrnediul realizarilor noastre, .... Mda, fain11 lovi[ur~. Teet Ce miscare tare ti-u icsit". Pc

_."",,; ~. ... 'II:

nlti$wra cc Sam avansa, if oferearn cuvinte ~j sfaturi hH:u:rajatoare.. ;\

ajuns intr-un alt punct diif~cil. dar de datu accasta a trocut de e] f~lfa nici 0 problema .. Din cgltwa mni~c.riri a fest pe vfi..rf. ,,~B_l'avo: S~H11l~ n~Li un bdrba» de nesftJvilit~';. Sam ~i-~i 'incbeiat urcusu] ~i In timp ce cohora panta am inceput ~i'n 11 leg pe Blaine de franghic .. -Dup,ll zcce san cincisprezece minute, am uitat t.OHt~ iin tCunp.i].a rca. Darnu ~i San). In tlmp ce 11 lustruiaru pc Iratolc lui cu prrvire la lI~'CUl~, Sam s-,a apropiat cumva de mine .fjilu-a intrcbat ell 0 voce scf~zut5: ,,,'I',ati .... chjar :(:lLi crczu t di sunt de nestavilit?"

Dadi pierzi un asemenea moment, po~i sf! picrzi inirna unui baic!cl pcntru totdeauna .. Nu este 10 intrcbarc eel oricare ~ teste chiar fnlrebarea, cea ne care orice baiat si oricebarbat dorcste sf( si-o li)Un:a ..

r ,'~ '. I'

Am resursele necesare? Sunt destul de puternic? Pan§. cftnd un

barbat nu stie c~i estc barbat. va lnccu;a l~oata viata sit dovedcasca acest

, ,-

lucru ~ii in <-H::cla~!i tinillp SIC va rctrngc c~in orice situatie care ar putea ski aratc contrariu I. Majoritatea barbetilor traiesc 0 \!iaLH in I.rc.aga. ]'lUiUJlfi de accmau lntrebare, SHU sunil' copic:~:iti {le riispu~iStd pe cu;·c I-au pr'irnjt.

.UJ:: UNDE VINE BARBA-TIA'?

,

Pentru a putca in~clcgc cum. a [osLnJn~~. barbatul, rrebuie ~ft inl(~llcgcIl11 adcvfln!1 Iundamcntal al cfila.to1·icll UJH~li b~Uat spre rnascufinitatc .. Btirbati'H. ne este datii. Un baiat 1nvata cine cstc s] ee

]I . - ~ - - - • 'Ii ::

cste de Ia un barbat. san din toviirasia OJ. aHii barbati. Ell rnr poate sa

"" =,:!i i

lnvetc acest lucru din ~dltrt pane.Nu poate Sf.~ invete de la alp bfi.icr.i, ~]

nu poate sa tnvcltc din [unJ1c::11 Iemcilor. Planul a fost de la bun lnccput aceta c~i II-.aUH va P'l.HIC lenlelia.'fn mima unui b~iktelt"i dl ]J 'V~l transmltc toate cunosrintele esenriale .. toata Increderea in nutcrca lui.

'iJ:Ii ~ ~

Tatal este primul barbat cliin viata unuibaiat sii yar~.nlfjnc rnereu ce]

mal Important hfh(hatMai presus de ()~icc, eiv.a l"t'Lspunde intrebdri« Jiiului SHU si I'i va daacestuia un numevln toata istnria orncnirii, asa

~ ~

54

Ram)

CWI'11 nl s-a transmis prin Scriptura, laUi'! este eel care em binecuvantareasi prin urmare i~i, .mumeste" fiul.

Adam primeste un numc de la Durnnczeu, ~i de aSI~Jn~neII purcrca de a numi. El 0 numcstc pe Eva ~Ii prin urmarc cred ca stint indreptatit sa spun cit isi numeste si fCcl(lrii. Stirn c~l AVHUUll lii d~ numc lui Isaac si dcsi Jjji lui ·[s(l,ic • .nilC[ v sii Es~sll sunt numiti de catr,c

" , .~ '"

marna lor, ci caut~i eu {hSPCII-~l1-C binecuvantorca care nu poate sa vina

(icdH. din mana (tal.a.lui lor, Iacov cstc binecuvartta L ~i un secol mai tarziLl, sprijinindu-se in toiagul stu..!, trcce aceasta binccuvantare dHre fiii IIlJt! - cl le dla nu me si id enritate. "huJa cste un lieu HUlar. .. Isahar cstc un In~gar o~os ... Dan va fj un sarpe I)e drum ... Peste (jad vor nav:1H rete inarmate .. dar ~I ell sc va napll]sti peste. calcaiclc lor ~Ii lie va urrniiri ... (osif cste vlasiarul unui porn roditor .... arcul IUE .a ramus tare" (Gcneza 49:9, J 4, 17. I 9, 22~ 24). Taral Botczjitorului ii spune loan, des 1 'intrcaga familic dorea sa 'i~ dca uurncle tabHui sfi.u, Zaharia, Chiar ~i Isus a trcbuit s~ au-ella accstc cuvinte de confirmarc din partcu 'TataJuii situ. Dupa cc cstc borezat in Ionian, Inaintc de atacul curnplit asupra idcntitatii Sale ill pustie, Tata] ii vor Je~te: "Tu e~tj Fi ul M eu prea iubit; in Tine lm i ,gase.sc t()atr~ il)llaccrc.a Mea" (Luca 3:22). Cu altc cu"intc,,,hus~ sunt Ioartc mandru de tine; ai tot cc iti trcbuie

pcntru a. reusi". _

_ ,

Exjst:il o aha. poveste in care lal:;]~ este eel care dfi numc, poveste

care ma intriga,. ;,(1 se dcs:ffl-,?-o~lI',a in jurul lui Beniamin, ultimul nU$ctlil ,(J I lui hlCOV. Rahela nasic un baiat, dar va mnri in urma acestei nasteri. Cu ultima suflare, ca 11 numeste Ben-Oni, care inscamna "Jitl~ durcrii mele''. Dar Iacov intervinc 0i ll numcste Beniamin - ,JjLlI drcptci mele' (Gcn eza 3:5: 18). Accasta este o alc~iune fu ndarn entala, cand un baiatnu l~,i mai primestc idcntitatea de la marna lui, ci de la Hila. Trcbuie sa remarcarn faptulca csre nevoie de o intervciuie acl.i'v'}l a barbatuhii; intotdeauna cste asa,

Un baiat este adus pe lume de mama lu i, iar ell conatituie centrul univcrsului S{IIL~ pcntru primele luni ~i pentru prirnji ani de via~.a tandra.EtJ n hranestc la san,ii protejcaza ~Ii i:r crcstc; 11 c[rn Hi~ 1i citeste, t:1 vegheaza, a~a GUITI spune zicala: .,I('·a 0- closed puii", Adescori ii da numc de alint, dcuumiri tandrc ca ~,nlidm'iehd rneu" sail ",ddigll~1I1 rnarnel", sau chiar ,~priettnul,.nlmcu·~_ Dur un hMat nu poare ajunge biirbaj ell un nUlIIC ca acesta, darrnite cu un nume ca .,.Hull durerii". Atune] vine vremca pcntru 0 schirnharc, cand Inccpe sa clute afcctiunea ~Ii atcntia paternil, El vrea s.a. scjoace cu mingea irnprcunii ell tata~ lui, vrca Sil sc in la lrfimtu cu el, vrca si1-!:ii pctrcacii rimpul cu d lin aer lihcr san 1111 atelicrul uccstuia, Daca rata nu

5S

lucrcazii acasa, a~a cum se intfimpla de ode rnai multe ori, a lunci cand vine scara acasa acest lucru sc transforma In evcnimentul eel mai important din ziua unui b~iaL Sot~am,ea poate sa spuna cand 8-(1 intarnrdat acest lucru cu ficcarc dintre baietii j110~Lri. Estc un moment greu din viata oricarci rnarncvcand tatal ii rapcstc rolul de scare al III n iversulu i cop ~ ~ uJ lJ~.

Purine mamc fac acesl Iucru in mod cunstient: cfiteva nu [uc mimic

~ 'Ii •

in aceusUiJ privinta .. Multe femci Ic ocr fiilor sa IlJI111plc go]u 1. sufletesc

'l?isal de sotii 1;01". Dar baiatului 'Ii rarnane accasta intrebare bhata far~i raspuns, iar el nu poatc sa primeasca raspunsul de la marna luj. Fcminitatea nu poatc niciud,rUi sa confere masculinitate .. Mama Ilil~~l irni spunca adcscori ;~iulli~clllleQ\ dar tatal mcu mao striga ",tigrulc". In ce directie crcdcti di do .. este sa se Illdrcpl.cun baietel? V,;:], avca ncvoie de mama lui ncntru nlan.ga icrc ( la cine va [uoj atunci cand ~'si

r ~ ~ ~

julestc gGnunchji?)~ dar va apcla 1(1. tat a dind va fi vorba de aventuri,

de o 1'?<:I nsa SJ l":)i punaIa inccrcarc putcrile, si de cole rnai mu lre lui, cftnd va avca nevoie de lUI riispuns Ia intrebarca lui. Deunazi ~:l111 prirnil un exemplu tipic in privinta acestor roluri care se infmnta in intima copilulni. Conduccam pe sosea ~.i bilietii discutau desprc tipul de masinii pc C01rc ~i-ar dori-c atunci dil1dvor avea varsta 11 ccesara pentru a conduce .. ,,['via gandesc la un Humvce, S'lU la 0 motocicleta, poatcchiar un ranc, Cc zici, tau?' ",Eu a~ alcgc un J Iumvee, Pori chiar sfl~JUli n mitraliera dcasupra ~lIi" .. ,JA:lf tu CG zici, mami ~ ce nla~~n~ ti-ar placca sa-rni iau?" \f5. imaginati cc i-a spus .. & ,~LJna sigura".

Stasi. soria Inca. cste o rnarna minunaui. dar de atatca orli sf-a

, , -

muscat limba ca s.a nu zidi nirnic, incat uncori 1ll!;l gfllndesc CUJlIJ de mai are limba, intr-atat c de mare hotararca ci 8('i nu obiectczc c?md cu ~i baieti] poruim ill catc 0 aventura care sc va lasa ell distrugcre si varsarc de sange. Prima ci rcactie - ~.,ceV'a sigur" - este pe cat de natura la, pc .atftt de usor de 'inteles. La urrna urme i, ~i ca estc 'intruchiparea tandretii divine. Dar dad'} 0 mallll}] nu il permitc Iiukui sau 's,a devina pcriculos, daca ea nu II va lasa pc hllf~.sa lsi ia fin! jrrl.r-o aventura, i" va lipsi de ~;ansa de a fi barbat. Tocmai am citit povcstea unei marne, divortata de sotul ei. CJJH; era furioasa. din cauza c.~. dorea s.a it dudi pc fiu[ lor la vjnatl;ar.e. A incercat sa obtinii un ordin judcd:iturcs(; pentru a-I impicdica s,a II invete pc baiat cum se folosesc a rrnclc de vana toare. Accasta cstc Ii psirea d cljberata de barbaric, cma scularoa. ,~MaIna mea n u rnft Eisa nicioda t.1, ~a 111lI ~ joe. ell sold fI [eii de plastic" .rni-a spus un tl1nar odara. Altul rni-a zjs: ~,LDcuiam undcva in cstul Statclor Unite, aproape de- un pare de distractii. Avcarn un montaigne IUS:,)'C - modelul vechi die lerna. Dar mama nu-mi cmck:a voie nicioduta S[l Ina due". Aceasta estccmascularea, ~(rr biiic~cii se cuvine s:n, ric salvati de accasta pr in interventia activii a t"~l~IU'I,, sau a unui alt

> • .

barbar ..

S6

Raila

Tipul _lie intervcntie despre carc vorbcsc cstc deserts 'U multii fm'ta in filrl1lullO lume perfectii, Kevin Costner joadi rolul unui dctinut evadat care ia ostatic un baietel si impn'euna ell acesta :se indreapU1 spre gran~ti1. n~11I pc mHsu rii,cc" povcste ~, so des f~l~oa fa vcdcm di ceca Ct~ pare a fi tragcdia 'bfj ictclului cstc de fapt scapare« acestuia, Bai~llu~ poarta la inceput, cand 11 r:apc~tc Kevin Costner, niste pantaloni 'SCIIr\t A,a tU vr iu cclc rnai m d c marne sa n1mitnil fiii ill r~ fie ~~. numai Ia nivcl inconstlenr. Ar vrea sa a.iha alaturi un Ilni'cru~ cl. In zilele ce urmeaza, zilc pctrccutc .Jmpreuna pe drum" a'~ adauga CU~ Costner ~.i b5.i,]tlll - care nu arc l'lli'i - ~J, "vin rot mal apropiati, Cfmd ,afW e5 marna hfiintuJui nu i-a dat nkiodaHI voic sa mearga in parcul de distrac~~j~ Costner se inlurie. Sccna urmiitoarc ni-l prczinta pc hilliut, ell brat - le ri licatc in ,aer, urcflnd si eoborand dcaluri si 1i c,a.I~,a.raL pc acoperisul unu i tren. i\eca~ta' csto chcrn area in lnmea barbatilor, 00 lurnc plina de primejdii, Afirnwrca se a[121 continutii In aceasta chemarc. "To vci descurca: locul Hi!1U este aici",

Aici vine morncntul tn varc Costner ii cumpnra baiatului 0 perechc de pantaloni lungi [simholismul fiilmului cstc uluitor], dar h:~ iatul n u vrca sit fie schimbe de ra~~ ell' ell, El csic lJ n htUlc'!,c,1 ~ j mid; ru:._in( s, care nid macar nu a zambit pe tot. pHrc ursul povcsti], 'Costner sirnte ca se intf~mpl;1 ccvu:

". 'are c pn blcma - fill vrei :fI i'ti v'1'll C()iC:o~ lun" ., .sre ... mititcl' .

"Cum?" .,Pai este cam rnititel", ~.Cinc ~i-'l spus asa ceva?"

Biiietelul, pc care 11 cheama Philip, Ira.nllDnc tiicut. Este tacerea cmas ·tdih·ii .s,l U rusinii, Abscntu vocii 1JI(l1 erne cstc II" utcrnica si

", '! ~ ,

lirnpcdc, ~,a eft lui Costner nIL] Ii riimarre tkrnt. sKI intcrvina ~,i sii i'E

.l~ca: ,. ~'I ai savcdern ... d [l ~j drumu' sau te-rnpusc". 13ft iatu [ sc dczbraca spcriat, .~Nu~ Philip, Asta cstc 0 lungirne numa' bunu. pcntru un h'-Hat de varsta ta," Dc-odatii aparc un zit 1111 t pc lata haietelului, ca si cfmd ar fi iesit S xirele, si stim ca ,0 marc baricra (~ fo~t de'rJasitfl.

'!i , i. :

DE LA 0 'l'AUJ E LA o AI.T'A TA R IE

Masc'Ulini~~lwa csre o e:~'(!n{i'j greu de cxprimat, dar la care un baietel tfmjc~tG 'In mod natural, tot asrfel cum tELnjC~lC dllJlP~ rnfincare '~j apa. Este ceva transmis de la barhat la barbat, ,;Modullraditional de duearc a bate'pIn]"'" rcmarea Rubert Bly I "ea rc d u re, z,ti de rn ii {ii mii de ani. ii face pe tap ~l pe Hi sa locuiasea irnprcun~i, aproape unii dc altii - criminal de aproape _, pentru Cat tatii s~i l?iinve.t:e-fiii o mes ric: poatc crcstcrca animalelor, p )ilJte 1.funpl§,ria, ficn1 riiu I sau croitoria", Tatal meu 111-(1 i[llval(at sa pescuiesc. Petreceam Irnpreunji zilc in. sir, Intr-o barca pc Iac, irtcercAnd sf~ prindcrn peste, Nu VOl. uita niciodaW, dnr niciodata, plalce.l'ea lui de a lrdi vcdca prli~'zfmd un peste, Dar pcstclc nu era niciodata eel mai important [ucru, E1 era

57

placerea, contactul, prezenta masculina care sc lasa i::lta.t de impresionant asupra mea. ~j.A~a baiatu' tatii, Tigrulcl Trage-Il Foarte bin", a e- usia c!" Ascultati-i pc b5rba~ii care vorbesc cu drag dcsprc tatii lor ~~ veti auzi acelasi lucru. ,.;Tatal mcu .ill-amvalat s~i. rcpar

ractoarc ... sa joe basebalL.. sa vanez pfl..firm". In pofida clctaliilor. eel mai important lucru transmis prin masculinitate cste bi necuvanrarca, }*Talti.i ~j fEI din majoritatea culturilor rribalc sc tolcrcaza reciproc fi:id'i nici un cfort", snunc Blv, ",.I~'jil!l:1 arc rnulre de TnvfHat, m;,Lfd c:1

~.... ,

Lata! ~:m fiul pcrrcc IITIuILc ore impreuna pl.llnfmdu-sCreclllJrnc la

inccrcarc, faciin d vfa]'fu ri de. ()fi!g~a f ii. reparf nd o I a nee sa u u rrnari nd un animal istct. Cand tatal ~i' ~·[u[ pctrec atfll.ca. ore imprcuna (lucru care ar trebui s;i sc intample !?i in z,ilcJe noastrc) PUtCll1 spume ca se produce aproape un schimb esen] ial, un lc ( suhslanlt,;!\ similara hranei tl-CCC dinsprc corpul varstnic spre eel il'nai t{tm.lr.f' lalW de ce I)die!jlof mei Ie placesa sc ia la Iranl.H. cu mine ~i uric ,. baiat sanatos vrca sa I"adi acclasi hJt'TU ell hrHU lui. Lc place contactu] tlzlc, sa se rcpeadil a supra mea, sa sc frcce de obrajii mci ca ~mirghdu[~ 'inconjurati de ulria mea, punandu-si la incercare putcrca lor cu a mea ..

Aceasta pun.ere ta inccrcarcestc tundarneutala. Pc masura cc cr stean, baictilor rnci Ie IJMlCCa tot maimult Sfl facem mociuri de box.

, n

Lu kc ~.i cu ~iI1i~1I_c toe rna j' am l-'[~cu tun mcci azi d im ~ n e.at~. En.1m j ()s.

prcgatind micul dejun; Luke a sirntit ca arc posibilitatca de a ma n I aca, se st~'CCO'IIr~t jos pe ~dlri ,~i mt, surprindc tn tilccre; Gun ~ este aproape, Ianseazii o Iovitura, ~Hi doare, iar ci trcbuie sa vadd di rna doarc, Au oare 0 putere ca cea .. :1 tatalui lor? Estc 'COl tot mai mare, rlcvii c rcala, plina de substanta? Nu voi uira uiciodaUl 'l.JUH c~rlJl,l Stun mi-a racut buzele s~~ sangerczc, din grc~eaHi~ cand nc lupuun. Prima

.- . ~

oara S-'I dat inap li de f.-lea stund in asteptare m .-(~ rusinc sa

recunosc, de tearna c-o sri-[ caftcsc de-a hindea, Dinfericirc, in acea irnprcjurnrc rni-arn sters silng(:;lc~ am zfimhit l?ii i-am spus: ",~'.aaarn~i ... cc loviturf C~I lumca" ~ cl a ~dJll1hi!~ nu, a radlut de bucurjc. [:-;i ~·coscsc cornircle la mine, in curand 10aJ.[1 casa a aflat, tar Iratiorli Ilui' rnai mici

:: .. :Jo

au ~Ip,tirilltpe sccnii, ell ochii dH ccp .lc sa vada s[.Ulgcl· pe cafe l-a

provocat until dintrc ci, Se dcschiscscrf noi posibi Uttl1L Ponte c2i tincrii hipi 11 putcau dobori de-acum pc h~Hranul lidcr al ha itci.

~$o ietatilc vcchi crcdcau Crt un bahtl devine barhat numai printr-un rima] ~~ prin efort" - numai pr iutr-u .Jruerve n ~k activa a unu i barbat mai varstnic". ne rcaminteste Bly, Tatal suu UB all bfirbat trcbuic si1 inlervina direct, iar marna trcbuie sa " Iasc sa. plccc, Bly ne descrk.,: un ritual triha], care presupunc participarea tuturxrr h{, rbatilor care n due pc U II bd.lial pc calca initierii, D'lI" in acest cazc iu un: .. :i cand se lrnoarce.jmarna baiat ului sc preface ea nu it rnai cunoastc, Fa cere si:i fie prezcntaaa . .,tJnundui barbat" _ Aceasta estc 0 imagirrc minunata a modului 11 care 0 marna poatc s~ participe la trccerca fit lui 'i spn;:.

58

Rana

lumea taHjlui. Daca nu face aceasra mal Uii["I~U lucrurilc pot deveni extrem de dificilc - mai ales in casnicic, Baiatul (k/VO~W 0 rclatie ell nUU1)~~, care este aproape un incest emotional. Loialitatca ~a cstc xcindasa. lata de cc Scriptum ne spune: nDe accca Fa ldsa ontul pc tat.al sau ~i pe marna sa 11;] se va lipi de sotia sa" (Geneza 2:14 suhlinicrca autorului).

Uncori, eand marna este prea acaparatoare, biiiatul va Incc.fca sa se rupa de ca, intr-un mod violent. ucrul acesta xe pctrcce de cele mal multe ori in adolcsccnta ~,i prcsupune adeseori un comportamcnt urat, uneori so spunlucruri I1Cp'lil,Gu~c de cal~'e ti1n[l.rul revoltut. Mama sc simtc respiusa, iar cl se simac vinovat, dar biilatul stic Cfllrebtli(~ sf! pkcc. Aceasta a fost ~i povestca mea, iar rclatia mea ell mama HIlII s-a rnai imbunalt.5tjt niciodatii. Am descopcru e~ 11nJlHi barbati, oameni in

, , ,

tnmL~l Iirea, SUIiII: supflt'ati pe maruclc k m', dar nu pot sa Sr)ll.lln~l de ce.

Pur ~i simplu stiu ctl nuvnr sil, lie rnai aibii pc-aproapc; se cauta prca putin, Ar:;i!l cum inji marturisca prictcr \11 mcu David: "Nu imi place Srl o sun pc mama. Intotdeauna jmi spunc ceva de genul, ICe hine irni pare $ij. Tti aut! vocca, puiule', Am douazcci ~i cinci de ani ~i maica-mea insisni sa rna. considcre miclusclul cl". Intr-uu fd. nentru

,. - Ii

el apropierea rnamei pune in prjmejdic dilnlor.ia masculinitatii •. de

parca ar putca 'fli tras hlr{l~i inapoii., Estet ,'rairn£"1 nejustlficata, d:u lea dezvaluie laptul dj ambclc mgrcdiente esentiale ale accsto] trcccri Iipsesc: Marna nu vrca ~[L jj dea drumul Tara nu l-a luat cu el,

Oricarear n srflparile maI11C~m'~ de pot fi depasite prinimplicarca tat{~Jui. Sa revenirnlu povcsi cu cu dit.aralui impreuna cu Sam: ~~Cllllial! crcdcai ca sunt un barbat de nc:sHivi~it sus, ucolo?' El nu m-a '~[]hcbat j,~Crcd.cai ca sunt un baiat de heah~i 'I'. lVI-a chcstiouat ell priviw'c la UiJria tum. la primejdicasa lui capacitate de H rcusi. Trccerea unui b;mc~d in Iumca b~rbrttiei presupune multe morncntc sirnilarc. Rolul tatilor este accla de .fI lc pregati calea, de a-i chcma pc baic~i ~fI intre 10 aceasra IUITIC ~!?i de a f prcgutl~w P .nrru mornentul accla, de a putca da inirnii baietilor dlspunsu] lilt" esti ut stare. Ai tot cc ]~i trebuic

P-cntru a reusi, IaUI de ce toatc ranilc adanci lsi ilt!se~c sursa la ~ala.

~ . ._".

Dupa, cum. spune Buechner: ~J)aca stra~nii ~m locurile necu noscute pOll

s'~~ wUlure lurnea copiilor, pemru a Ic d~sLrugc accasta lume este nevoie de oamcnii pc care ci ii cunosc si i,i iul esc eel mai nn~IIC{_

RANA TATALUI

Dave isi aminteste ziua cand a prirnit lovitura. I'arintii lui se certau In hudililric" jar tau.11 s.a,lI 0 agresa verba] pc mama lui. Dave a luat« pc mama lui, de-c parte, tar taU~J sau a eJ(pl.ncla~.: "Nu irni amlntesc ce a SpUR. dar iillilii arnintcsc ultimelc lui cuvinte "Esti un mucos !lcgaL de I'nstamajdi-iti'! a strigat la mine. Apoia lcsit.' Probabil CfL (Iaca. Dave

ar n avut 0 relatie mai puternica cu tatiil lui in acea pcrioada, 0 ascmenea rana ar fi putut sa fie mai puiin intensa, s-ar fi vi ndecatmai Hirziu prin cuvintc de iubire. Dar lovitura a venit dupa ani de distanta crcara intrc d. Tatal ]ui Dave era adeseori plecat CIJ nfacerrde dimineata ptillH scara, iar ci pctreceau prea purin timp impreuna. Mai mult, Dave: simtea 0 dezarnagire continua din partea tatalui s~u~ 'fii ndciiil nu era un sportiv prca bun, ceea ce reprczcrua un marc minus in ochii tatalui. Ell avea m schimb, o loame spirituala si adcsc; ri rnergea la biserica, lucru pc care lat~iI ~au nu punea mare pret, Iar acele euvinte au venit ca (,) loviturf rinal~7\) ca 0 condarnnare In moarte.

Leanne Payne spune ca, atunci <C~Uld rclatia dirure hltil ~j fii cste corccta: ,.arborcle racut al puterli masculine dinlauntrul l.a!.~.lu~ protej "\za ~i hnlncste crengutele fragile de barbati,e din fiui sau". Tal8J lui Dave a luat un toper ~ii '1 dat {)I Iovitura cJflncenr~ W.narului copaeel. Cat de mult rni-as dori ca acesta sa fie un C'.II7. izolat, dar sunt dezamagir de faptul dil trcbuie sa spun di arn auzit ncnumararc povesti ca uceasta. Cunosc un b~He~d pc care 11 ehearna Charles" caruia Il placca sa d'inlc~a pian, dar tatal ~m fr::1t.ii lui erau nistc Ib~ ic~ii duri, Intr-o zi, S-("l.U lnhOJ~S de Ia sala de sport ~i ~-au gasit asczut la clape, Cine stic dHc sc mai adunaserii in ani de ii ron ii si disprct In sufletul taHiI~il s~iu, dar de aceasta data l-au lovit, 1::U' filli a pri:mit In plin arnbele sar]e: ,~~E~t] un faWWu" .. Un barbat de v£lrsil"a tatalui meu mi-a spus cum a crescut in. timpul crizei eOOn0111joc, vremuri grele pentru familia lui, CfLlld tatal siiu, un alcoolic aflat maimult in sornaj, l-a pus samunccasca la Icrrna unui vecin .. Intr-o zi, pe cand se ana pc camp, a vazut masina l.allalul sau apropiindu-sc; nu 'ii~i mai vazuse tutiil de ~{~pUlIl11511 i, ~i s-a rcpezit in i'nul111pj]1j~~rca lui. lnainte sa ajunglil acolo, tahll apu .ase cecu] ell salariul fiului ~I, vazandu-! pc acesta cum sc apropie, a sarit in Ina~in{i ~i a luat-o la sanatoasa, Baictelu! avea dour cinci ani ..

In cazul tatilor violcnti.Trrtrebarea b5jeti[or prlmcstc un raspuns devastator: ~,AlIl1 tot cc imi trebuie? Sunt ~.i eu un harhat, rata?" .Nu, csti dour un prichindel ascuns dupil fusta mamii, IUn tamplt, UJ11 nU~llau, un pcsciirus." Sunt descrleri dcstul de dure care definesc viata LHlUt harbat .. R,aniLe jignitoarc sunt en cxplozia unui g]o'rI~ in plin piept, Acestea pot cauza rclc nebanuite cand maiimplica si abuzuri verbale, tlzlce sau scxuale care continua aui la rand. Fftl'a nicl tUI ajutor multi b,arbtqinu 19imai revin nIc~odaUL Inca un Iucru dcsprc rnnilc cauzate de jigniri • ele sunt evidentc. Riini~.e pasive nu sunt viziblle: sunl cronice, aidoma cancerului. Pcntru efi sunt subtile, clc ad cscori If1U sunt usor de recunoscut ca rilni si prjn urrnare sunt rnai grt u. de vindecat,

TaUU meu era in multe pr'ivinte un om bun .. El mi-a ararat Vestul Salbatic, m-a invalat 1')ilL pcscuiesc ~i sa fiche 0 tabira. irnm mai amintesc

fiG

~I acum de sandvisurilc cu oua priijitc pe care ni lc pregiitea Ia ci llll ,a. Mergearnla [erma tatalui 1l1CU ~i lucram vara de varji, iar imprcufl@ ell el am vazut c mare parte din vestul S~lu,c1or Unite, rna ducea In lungi d'jj]tH'orH ell masina diin sudul Calli[orniei pana in Oregon. adeseori fad\nd ncnlii::;uri pentru a pescui in Idaho .~~ Mflntana. Dar aidorna celor rnai multi barbati (lin vremca lui.tatal meu nu isi ouscse

~:oo ... , ill

niciodnta prnhlema m'~ni lor r.lroplrii~·, c{.iz:ln(1. lin: patima hetici atunci

cand viata lui a luat-ope 0 pant(l. dcscendcnta, Aveam pe-atunei cam

'I· • • ::'I. ~ • • -" - i! ~ .•

unspreaecc-uoisprczece am 0 varsta crrnca ulca~aH)na

masculinitatii, vfirst~~ Ia care inuebarca fundarnentala inccpe s{~ ias5 1<1 .su[Jr:a"faUi ell adevarat. Chiar 11ll mornentul cand avcam ncvoie cu

~ '~

disperare ~a rntclicg ce Irtsearnnii S3 fi [h,nrbaJ ~~d dadi cram prcg1iUlt

pcntru accst JUGru. t~\IJt:Hi rncu a dal. bir CIiJ fugiPi~ a cazulintr-o HiccrrC profunda .... Avca un. atelier In ,~pah~~e casei, atasat de garaj, ;~i petrecea ore in sir acolo, smgur, citind, dezlegaad cuvinte incrucisate ~j inghitilud eantitari uriase de alcool, Aceasta este 0 rana2:rea.

"";0 , ". """' ....

Dupa cum spune B'ly: ./\. nuprimi binecuvantarea tatalui poate

cauza 0 ran§l profunda .... A nu-ti vedea ta!tlil atnnci cand esti mlc, a nu n nlciodata alaturi de el, a avea un rata hulepartat, un tat.a absent, un tata prea ocupat cu servieiul, iani alte sursc de durcrc." Tatifi!1 pricteuului meu, A lex, a mllri t cGnd cl avca patru ani, Soarele unlversului lui a apus, fara a mai rflSftri vrcodata, Cum at putea un

Iw • .] -..... . 1· - . .. of> m..r I ._ ..' .... Alii - . j-

naiete sa mteeaga a~a cevar r-recare (upaauuaza __ rex statea ra

geam, asteprandu-] pc taral lu~ sa vina acasa .. Acest lucru a [inut un an . . Am 3VUt ~nu[p pacientiai carortati pur ~.~ simplu auplecat de-acasa iura a se mai intoarce vreodata, Tatal hli Stuart a facut la fel, !:Hl pornit ~i dus a fost, iar mama lui, 0 ferueie cu problemc, a I_:oslt incapabila sa U creasca. Divortul sa u abandonu I sunt rMni care las;~i urmc, pentru ci'ibaicl~ii (san fet~~dc) considcra ca, daca s-ar fi purtat altfel, lal~cu~ lor ar n ramas acasi. ..

U nil. tali Iasa u rme dureroase p rill sirnpla lor t.acere, ei sunr

~ .

prezenti, au!' sunt absenti pentru propriii 1:0[" copii. Tiicerca estc

<~"~'U"'Z jIj-rVI, ['C' Irni .... ~1"'1' n tcsc C'·::';· ... stunci candera m ·cOIJ~ II doream ca taCfl

I(~,H~ _ JI. _1IJ..,U'{,.tJ 'r - ,';;,~.!i ,J!. J.dll~, _1., . ",iI,.JI .r~~ . '. ...._ :. _ (.!!l. _.- \. ,. ., ,,- ~€ £)"

mcu s.:J ~noa:ru; ~J mJi sim~cam cumplit de vinovat pentru aceasta dorinla .. Intetcg acum cii doream ca cincva sa imi continue d urerea ce

" ~ _r

ma riinea, TatE'll meu nu mai era preze nt, dar pen tru ca~ fizic, 111a~ era

acolo, nu era nici plecar, A~adi purtam cu mlne 0 rana pc care nimeni In] 0 putea vedea san in{dege. In cazul tatilor pasivi, taciturni ~HU absenti intrebarea r,umfme aidi raspuns: "Alll rcsursclc riecesare? Sunt eu lin barbat adevarat, tati?" Tacerca lor eonstituie tnsu~I

" ~ N" "" I • .~ .• v....· ,.1 • •

raspunstu: ., 11 ~tm ... Hila 'lll(IOIICSC .... va trc~1U~ sal\lGlm seama smgur.,

1 I· '11 . ~ .. ((

pro ')a~)] ca [1IJ '.

EFECTELERANil[

Ficcarc barbatduce cud 0 fR111Ul. Nu arumtalnit nici un II) (1 rba II: care ~:a nu sufcrc dill accasta pricinil, Indifcrcna eGa de hun~ (U p~.re~11 vifIJ~anoastrfi) trainll ilnilr-o lume deJocUl. pl iin.;;l de oamcn] defecti, Parintii nostri, mama sau Lata .. indjfercnt cat sunt de miuunati. sunt

: ".,.- ; - -

departe de a fi pcrfecti. Ea este fiica Evei, el este fiul lui Adam, Asa

d:i on lPoli trccc pnn vialii nira sia tc alegi cu vrco .rolla. Iar ficearc ranft. fie en agrc~dva ,s,au p~~siv,;l,d,ucc eLI. ea un mesa]. Mcsajul 'pare a fi finall ~~i adevaral~absolu~ adCv.f.tral~ pcntru cfi CSLe transferat ell multa putere. Rcactia Fl('I:<:lStra fa~a dc ucest mesaj ne marcheaza personalitatea lutr-un mod semnificarjv, De aid izvoriiste 0

. ~

personalitare fals~l pe care 0 pUflflnl cu noi, Orice om pe care II

[ntfl~ilim. are 0 personalitate fals~, 0 poza, care cste in sU·Unsfl. ~e,gfituff,i cu rana pc care <::1 prirnir-o .. Sa Incerc sa £11:[1 fac mai bine inteles.

Mesajul transmis irnpreune ell J['an31 mea (tatal H1CU dis,pill[,tlnd 'in umbra propriilor b~t[(lii) era pUJ' ~i simplu acosta: Est! singurpe lume, John Nimeni nu te sl::Js~i ne; nimeni nu f.;i pa arlUa catea si, 17 iai presus de ,(~,"i,ce, nifr1!.t311,l nu f?i va Sp'U1U~ dcwcI e:?,a S(lU nu un blir:baJ adeviirat .. Intrebarea fiuultune.ni.ulii a .YHJlelului lii:lAnU are un ra.YT}&'u1,S. ,~1 nu 1;'ei primi niciodata un riispuns la ,ca. Ce poate face un b~jetel in aceasta sltuatic? Mal tnt~j~ eu an} devcnit un adolescent neascultstor. Am fast dat a fadi. din. seoala. am avur chiar si cazjcr .. Adcseori considcram

. - - . r.- - - -.... - _. - .. - ~- "_. - . - _. - - -

di cstc 0 urmarca crevoltci adolesccntinc", dar accstca sunt de rapl strig;5tc deoju1tor, apcluri pcntru implicare. Chiar '7i dUI~i1 cc Durnnczcu Ill-c) sa lvat !n mod miraculospccand avcam nouasprczece ani, duri ce am dcvcnit crcstin, rana ariinrlasaceea~i.Dupa CLU'n imi spunea bunul mcu prieten, Brent: "Daca devil crestin nu inseamna dl II:c ~i v:indcci pe loc, Sagetile pe care Le-arn primit rrn-au ra!l1lH~S ad{1II1l:

In I"ipte irrpiept, dcci uurclc rani pline de manic mr aUI cum sam i sc vindccc."

Amamintit mai inamtc laptul di ani de zile am rosl un tanar plin de pasume, LI. n perfectionist, urra mbi tios, un om care dorea sa He independent. Lumea recompenseaza 0 asemenea ambitie; marea maioritate a barbatikir de succes care citesc aceasta carte sunt porniti

,~ ,"' J ..

sprc r,cu~it~). Dar ill spatclc meu sc g{isea lIU lant deviet imc - oamcni

pc care Ii d:inistC'nl sau 1ii ignorasem - lnclusiv proprin] n10U tatli, Accleiasi "Jorn:ilri iii cazusc victima si dlsnicia re:nea. si l1csi~ur, inima

~ II ,~ 'i;...J!

mea era inacceasi sHtuatil:. Pcntru a. ducc 0 aserneuca v~,i:H;i trcbuie

pur ~~ simplu sa. i~i igno'd' injma, sau sa 0 bieiuicsti. Nu vci recunoaste niciodata care l\ii sunt nevoilc; nu vci reeunoaste niciodata ,ea esti lovit. Este poveste» crearii faJsului sine, Qadi a~I fiintrebat-o pe so(:]a mea In timpul prirnilor zecc ani de c[lsalorie ,dlaca aveam o relatic burui, probabil ca ar h raspuns afirrnativ. Dar daca cincva ar f;i

Intrcbat-o daca lipsea ceva din viataei, daca sirntea ca exista nn defect fatal) atunci ar f"i putut riispundc imcdiat. barbatut 1l1ClJ: nu arc nevoie de mine .. in~degep~ accsta era al'lg,(~j{.mlcnlul rneu, nu am nevoie de nimeni. lUi cele din urma, fall a era -fJl(i~'irid} ~ii ucvindccata, i;lr mcsajul continut de aceasta ranfi parea definitiv: sunt de UIUII.I singur pe lurne.

Un all prictcn, Stan) estcnn avocat de succes ::;1 un lip CIU adevarat de trca ba. Cand avea v reo cincisprezece an i, tarfd III ~ s-asin ucis - si-a pu~ teava pu~tlJi in guru ~~w a tlLpasat pc tr~g(lcL Familia a trcbuit s:i1 renunte In lrecut, sa ascunds totul, ca sf cfint.ll1lwmlc nu s-ar n

. ,

intamplat, Nu aumai vnrbit nki(Jd.al:~ desprc aCC~L lucru .. Mcsajul eontinut ICI:c aCCtlM;I. ~oviturfi. cumplitfi suna earn usa: "fl'fJCUiui tell( este j'oanc lnuutecot. musculinitaleu din /iwlil.ia La esie de nedcscris. orice li/'f'm:r;l t.tc slUhdtic,:e cste violentd .~:i /.naleficir. Elcctul a dus la un alt Up de ungajamcnt: ,.J'I.Ju voi face niclodtllii. ceva eel arputca ri eonsidcrat C~Hu~~ de pupn pcriculo~. ~alJ rlscant, suu ~fillhall ic, Niidodala nu v01 ll asemenea tatiilui 11I1CU (. crill] harbat i I'm Hrlk~HC cu un m .. cmcnca

~ .•

ang.ajamcn~?).. Nu voi lace nici U~I pUN in aeca directic. Voi n cel mai

dr[lgu~' barbut de pe lurne - tandru, creutiv, emotiv, cuhn", lar acum, Stan hU:a~tc fiecarc lucru din vinla I.ui; ura~te faptUl~ Crl este mereu eonsidcrat 111'0a tngaduitor.) d\ nu estc destul de puternio, ca nu poatc sn SIJIL1.n[jn~ci(jld.atil I'm •. ca nu poatc s,~ He confrunte cu nimeni.

Accstca sunt celc dou~ optiuni. Oamcnli fkcxagefcaz[ii rezulratcle r[I['Iii ~] devin impulsivi (hari)H~i~ violcnti], fic dan inapoi ~i dcvin pasivi (barbatii rerrasi). Adeseori avem de-a face cu amestecul amanduroru. 0 buns dovada gf~sjrn in dublul mcsaj al tinerilor de varsta studcntiei: 0 tiuut@ care SIJlm.C: .Sunt periculos" ~ sau 0 ~al,)CiJi de baseball pusainvcrs care spUlac: )[)ar de fapt sunt un baiqe1; nu ccrcti ninue de la jrsiuc". Care trcbuie ~uat in considcrurc? F~~:i puremic, sau e~t:il slab? Via. mai amintiti de Alex, c8.1 care sliHc;J. Iia H~5 (i~tcptrftndu-q;i latftl care au se va mai intoarce niciodata? Niei au v-ar f trccut prsn cap C0U'e era povestea luidaca l-ati fi: cunoscut ~n t~n1iPl!l~ flH.:lIJHi~'ji. Era un barLmt de lbfubat~ un fntbaHst fan] pcrechc .. un huullltl" jnvclcrat" un 'tip can; ducea ov]a~a dl1.1n"i, pc care tt)ti btlictii i~ rcspccruu, Avca o lna~imi1. de tcrcn, mesreca tutun, 11 placca sit Incarga in cxcurxii, Putca chiar ~~:i1 rnan!il:lce stklCI .. Vorbcsc scrlos, Era un soi de poantil Irll~ care 0 mct::.a pc 101 petrcccri, Ii1Hi.nifl~sta.n.! I"inalfl .a unci Iorte pcriculoasc. Pur ~i sirnplumusca dinu-un pahar, mcstcca Incct ~i inghitea, Pc vremce ctind lucra en bodyguard la un l11~1l' primejdios, C fa u 11 spectaeol foartc lmpresiooant in care l~.i scoteu dUJd ta tc a in cvidenta, Darera nurnai un spectucol - 0 mascd a lui •. Gico dUHIJ'.,

Dar Charles, baiatul artist, pinnistut caruia tai[':al t:i5u li spuuca . f'~J'i;:OV;ll" - cc crcdcti .~,;c; ~'-··'I' l.!"t:lll"tlp· 1··lt c "I "I.') ·D" in acca zi nu 'I IFll"I'.

'!J';' - .: )11{.[1 _ i.!lr _ ~_ v !I!.- II 'br.o \. . ._.! j '!s,.)lJ. .-:1 t.. __ tI C· _ _ _..I! _ iLl" _' \. _ !Io..' _ of. _"!L - -.~( '_ " - ']I __ ~~_ .:. _, _ ~ ~

ctlnbH wiciodaUl la. pian, Anii au trecut ~i~ ell toate cacsic deja un barbat In toata firea, nu stie nici acum Ce se va allege ell viata lui. Nu

63

eu, narb~ltul

are pasiuni, nu arc ocariera care sa ii placa, Asa ca nu este in stare sa i~i asume rcsponsahHiLa~i fata de femei, HU se poa 11:c: cas~iH(ni pentru c~1 cste atat de nesi:gurpe el insusi. Dar dcsigur - inima Iui fuscse t;;x~irpab'i. undeva pe Ia Inceputul povestii, Dave are ~i el aproapc trcizeci de anI~~i ell toate astea pare picrdnt, ncsigur, plin de 0 lDHl"C ura de sine. Nu se simte barbat adeviirat ~. crcde ca nici nu va ajungc vreo laLa sa fie barbat. en !rtfilia altii, \ii cl sc luptd cu incrcderca de sine in preajma ferneilor si 11''1 preajma barbatilor pe carcii consider a a fi barbat] adcv.anrp .. Stuart, al ciirui tnta l-a abandcnai, (11 dovenit un barbat lipsit de crnotii, Person aj uli lui favorit in copilarie era Spock, cxtrutcrestru) din Star Trek care nu are vjiat~'i. scntimcntala .. Stuart esre astnzi om de stiinta si sotia lui tratcsfi:e intr-o g~ngur5tab,) imensa.

, ,"I: ': ~ 'i....;I'

" ~i tot asa mai deparre, Rana oSC produce siad uce cu ea HI] mesa],

In acea cHpiil biiiatul i~,i ia un angajamentcalege un mod de via~a cure :gencrcHzfl. uns.ne [als. Undeva in profunzime sc ana 0 ad3Hlca ~;ics·jgruraJlla. I1arbatia ljp ses .. re din centrul vlcrii lor. Multi se simt

. . ~ ..... ~,

ill.1ci.llh?i - [ic paralizati, fie incapabill sa sc mistc, sau ncputflnd s.a se

OI)n!a~sdLDes.i·g~,ur, oricare fetita arc I,) povcstc aserna,mlt(")~u·'e. Dar

, ~ ~.

vorn vorbi despre me-casta In capitolul urrnator, f,ficandi 0 paralela en

modul tIl care un barbat se lupta pentru mima unci fcmci. Doar

, ". Ill" ~.. I· "' .....

cateva cuvmtc trcburc sa mai spunem C espre ceca cc SIC: mtarnpta cu

un barbat dupa ce esre ranit.

BA'rALIA PEN~rRU .lNIMA lJN"U'1 BA..RBA.T

ACun1. esti depone, num Jl Dumnczeu stie untie

, l" ,

Esti unul dintre invalizii umblauni.

- J fin Krist " Wal ki 109 Wounded" de Jan Krist ,~,i PaldMufphy

.A~.i restitui unui bdrbat inima este cee mai grea mi. ./(./.11,(;'.' de pc p£ln'Uinl.

- din filrnul Michae!

F(ira fupfli .. nu cap'iir{Jm, nimic cu a.dcvlirat rcmarcobil,

_, Bruce Cockburn

Acurn diOva ani, fiull. meu mijlociu, Blaine, .<:11 rarut marea trcccrc 11'1 clasa lnrai, Estc un pas ur,h~ pcntru oricc copil ~ a 1)~lrasi confortul si siuuranta casci pildntesti" a sta toaH~ ziua la scoalii, a Ii printrc

.. ;;...,. ~ .. ..

,cl.piii mari". Dar Blninc cstc un b5ic,~c! curajos ~i plin de incn::dcl:c,

un conducator Innascut, si stiam ca totul va merge ca pc route. In ficcare scarf hi dna c~ no delccta eLI povesti din ti,mpuli zilci .. Era U mare distractie sa ne rearnintirn de buc.uriiile prirnelor zile de scoala - cutiilc n lii ell micul dcjun, crcioanclc numarul loi nou noutc, pcnarul ell crcioane colorate .~j cu ascutitoarc, {11 bancu~Ji noua, prictcui noi, 1\111 aflut toate desalillc despre invap1toare. sala de. gimnastica desprc rnodul CUfFl se jucau In pauzc, dcspre faptul ea el devcnise liderul tuturor jocurilor care se cIIcsfn~urau la ~cuaHi. lar aI oi, intr-o scarli, a fost Ioarte t;:lcu L: ~)Cc s-a Jliltamplat, Tigrulc?", l-am Irurcbat. Dar nu a vrur ::-ifi irni spun[\, nici macar l1U i'~i ridica privirca lin pr~m1nL ,~CC s-a inHnupl!at?H 1l Intrcbam, dar el nu voia s~ vorbeasca. In ccle din Ul'I11:t s,-a Iovcdit ell era verba de bilt[~usul scolii, Unul diutre ,~hih5u~~j"~ din clascle mai rnari ilirnpinscsc ~i ei c~zus.e in rata ruturor prietcnilor lui. Ii curgeau lacrirni grclc pc obraj i In~inlp ec no povestcaintf m'p 1121 rea .

. .Blainc, uit'il-tc la mine", Si-a ridicar inccr ochii ingfcH1Hlri lc lacrimi, ell multa czitare, Rusinea i~ era inljp~irita pe fap. "Vreau sii mr. asculti elm marc grija ... Data viitoare efl.nd unbl~HrUl~ o S[I ILc ~T~nlcasc:fl Ia p5m[mt. lata ce trebuie sfl hl.ci - ma asculti, Blaine?" EI a dat din cap, privindu-ma ell ochii rn~I,'I~j. ;,~Vreuu S1 te ridicl., si VfC,(1USa dai in el.; cat pop tu de tare". ()prlivire pliln,rl de bucurie r·u~!irmHii s-(! ivit pc chipul Iui Blaine. Apoi H :dtmb'it.

Dumnczcule mare - de cci-arn dal un astfel de. sfat? Si de ce era cl atata lc Incantat? De cc 0 parte din noi estc lndintutH. ~n timp cc altc 'ilarti sunt inzroxitc?

., ~ "iii"

Da, stiu ea Isus ne-a spus sil intoarecm si cclflJall obraz, Dar

vcrsetu t .accs La a f'ost de prca 111111 he uri in terpre ta t grc.,i t. N u pu tern .~rt li invilUim pe bftictii, nostri s5 lsi loloseasca forta de care di~"'un

~' :0 '" " t

iudndu-I« {u:c{J,;sfil tdrie. Crcdeti-ma, Isus era capahil sa rcactioneze ..

DI~u 'HI a ale. !!.1 alt:r.l calc. Sii ell toate acestca, 11._)1 credcrn di trebuic s~ nc laR,~l.m copiii sa fie umiliti, batjocoriti in rata colcgilor g:o~iti de II.oata! puterca ~i dcmniratea 100r~ sa H abandonam intr-un loc plin de injosirc pcntru dit Isus dorcsre aceasta? Toata via til VOl' fi lipsiti de hat'bt.·t:ie1 Din acel moment vor t'i pasivi siplini de rridL Vor crestc :j] nu vor ~Li niciodata cc inscarnna sa i~i aped pozitia rU11 vor ~6 niciodatf cu adcvarat ce inscumna sft 'Hi b<lrhat Binclntelcs, hfiiatul va Ii Ioarte Indatorilor~ chiar dragut, plin de amabilitatc, atent la toatc gesturilc ~;i atirudinile sale. Ponte va pEtrea plin ILk ntoralitatc, poate cii va arata ca si dlnd ar Intoarcc cclalalt obraz, dar tot cc va avea '\IU

,

fi s!lthidunelE. Nu po]] sa i'nM)rd un obraz pc ca rc 1]1] ll ai. Biserici lc noastre sUi'll plinede barhaU dC(JICeSl fell.

In acel moment, ~unetu] lui Blaine atarna in cu.mpa.n.tTt., Apo] lot fln;:·uJ i-a revcnit in privire si rusinea a disnarut. Dar pentru rnult], mult

~ ~ ~ ~ , t

plrUi multi h.f'u·baU suflctclc lor continua 1S~. stca in cumplina pentru eli.

nimeni, ah,:;olu.1 nimeni nu ]-H chcmat l:1i(;i~ l(JaL~I. !1.~ fk pcriculosi, sfil hi

I • ,

cunoasca puterile, s.5i dcscopere din ce rnaterial sum iliicu!i. ,.silnt ell

Tnmuntrull mcu se gaslc:''jltc un ocean In furtunii, iareu continuu ~a nl1a str[lduie&c sf! ii Iac apele calmc ~i pasnicc", mi-a marturisir un [anal' prietc n, care avca vreo doutiz,cd de ~I n L;.Mi-ar placca sil nu periculos", rni-a 15IJUS cl cu un suspin ... Vrci ~~l. Zlid..:,. cil sc poatc? 1v:W simt de paref ar trcbui sf~ ccr voie cuiva", CUlm se race ea un tftn[l r trebuie sa ceara voie penjru a putca sa I"i:e barbat? Pcntru elli. atacnrjlc impotriva :Iui continua ~i dlup5. (;0 a fost n-nn it. Nu vreau s[ll'u[ni~nc~i cu o irnprcsic gn:~,?iti1. - un hiillrhat IlU estc rfllnit doar 0 (I.atflj ci de muhe, de fo['nt.t' multc uri pe parcursul vic~H sale. Aproapc Ilccarc .lovHlln·n Smr~e~lc prin t'JI ajungc In acclasi toe: venincl iimptdriivH putct ilur Iui, Viata n lipseste de elC are mai bun, tot luandu-i cale o vertebra, pE~n[l cfi.nd Ia urma urrnelor va ramane fall.·j coloana vertebrata.

LfJVI1'UHA DE GRATlR

.!

Am ciW in urm~ cuc .. ltiva ani dcspre cazul unui hridel},~·1 Ioartc mIG care a sulcrit n trn u:lilil;l cumpli t[1 in Hmll'U I unci nrcnt~i i: pen isul llui a r )st ~Sntahlra~ accidental". Evcnimentul s~a produs In unii ~70~ hi], decizia de arunci s-a ~u.al reflectand tnrr-un Iel op~[]kJ! largra:spandilfl.

f ~. II 'III ,., .,. w

con .orrn carera .,,JO 111.'.hC sexua e: uu sunt parte cornponenta 1:1

ere 8. tiei , ci sunt simple forme cultueale pultand fi schimhate ~i rn nversatc reciproc. Organelle lu i g;cni La le ~UI rOSl rcfac]J tc In ·~orrll1la~or Icminina, ia el a fnsil crescut ca o rcti~fl..p{)vC~lca cst!..: 0 parabnia a timpunil,nr noaslre. ESlC exact cc inCCII"Ca.i11 sa facem cu biiictii no~:rri., w<nc8~.)and dill ~)dlTlili ani de vi,'lta .. Aso cum spune Christina .F-loll

J: ~ ,~,

Sommers in cartea ei,Ritzhm'ul impotriva hiiic(itor: >.Nll este 0 epoca

potrivita pentru a fi bfiia~ i<n America". Cultura nO~lstril s-a lntors irnpotriva csentelor masculinirdtii, il1ccrdtnd s~ le scce ctlt mai curand

. ,

ptosibiL Exemplar eSILc faphd Crl ruodul in care s-au plrodu~ crimele de

In Iiceul Columbine din Littleton, Colorado, a ajuns s[i He fnllosit

.. . ·b-· '1 "" l

unpotnva . au,:::¥J .nr In genenl. ,

N~ amintirn ClJ totii de trugicclc cvcnimcntc d~11 aprilic ~ 1199'. Doi b5icp au intrat in blbliotcca scolii ;?ID au juce-put:sa tragiri; cand totlill~ s-a terminat, trcisprczccc vietimc si cci doi atacatur! crau morti, Sommers este alarmata de ooservatiile lui William Pollack, directorul Ccntruluipenrru billfba~i die In spitalul Mel.can - ~i eu sunt la fel de 11lgrijorat. labi ce spunea directorul: .~B:fiiGtii din Littleton snnt doar

«t

ell, Ua:rhatul

varful aisbergului .. Iar aisbcrgul il rcprezinta baietll tn general." Idcca, larg raspaadita in cultura noastra, cste aceea ca natura agrcshdi a b~lietil,or este inercnt ncgativa iar noi trebu ie ~,a, 7i: rransfcrmam in fctite. Iustrumcntul principal In accasta operatiuneicstc sistemul publ ic d,c CdUC:l\ ie, Dascalul de gi OiL naziu este co IJ Irunta t ell 0 problcn ~1 incredibila: st~ faea ordine intr-o saJ1 plina d bajeli ~i. fet.e \,i ,sii prornovezc invatarca. Principalul obsta CAJ I In accst nobil SCoOp este acela (..Ie a-i face p- c h~Hcjj sa stea Lin,istiitL Sil, ladi si sa fie atenti ...

~ '!Ii 'Ii I ~, :J

ozi lnt'reu!!fL E ca si c(\ndai. tncerca sii. onresti valuril ~ rnarii, Baietii

~." [ to •

nu sunt f3CU~i a~J"l) ial nu acesta este moduli in care ei pot fi conviusi

sa Invetc. Mai binc am schjmba no] modul in care nc educam h~HC:A'U:, decat 05 Iuccrciim S~l schirnbam masculinitatea,

Dupa cum arata Lionel Tiger in cartea lui, Declinul bdrhatilor, baiepi sunt de trei sau patru ori rnai predi:;;pu~idedit fctcle la tulburari de atcntic (ADD). Celmai probabil, acestia nu sunt bolnavi, ci, a~(ij ClUJlI sugcreaza Tiger: )"lnscumnft pur ~~ sirnplu di ei sunt· inclinati sprc rnari miscari muscularc fji actiuni ofensive ... Baictii, en grup, par sa prefere actiunile rclativ ample, bazatc pe mobllitatc in dctrimentul cornportamentelor flzicc restrictive ~i calrne pe care lc recompcnscaza sistemul scolar si in care feteie par sa se sinlta rnai

binc". '

De parca n-am ~til Autorul ar trebui sa vina la noi acasa sa asiste la dna. Cu trei baie!:i In jurul mcsei (plus un bti!rhat en inima de copil], lucrurile ies de sub control destu] de des, De cele mai multe ori, scaunele devin Instrurncnte de Iucru. B5ictii le folosesc de rrualte ori

- - - - '1

ca pe cchiparncruele de protectie in girnnastica. Catcva sed lin urma,

iJ prlvcarn pe Blaine cum se halansa cu scaunul sprijinindu-sc pc burtji, ca un acrobat. In acelasi tilnp Luke, meainul nostru, disparuse din raza meavizuala. Sau, mai bine zis, f1nl'ocul lui la masa nu SoC mai vedea c..iccllto pcreche de sosete bnlii.ng,unindu-se CUi va:dul ln sus, Sotia mca SG faoea ca nu vede nimic, Dar nu ~i sistemul nostru de inv[J,pi,mfU1ILDLIpfi cum. spune Tiger:

Numiind bdietilor' considenui in esentii ",bolnalli" doar pcniru.

t iI 'i

eii plt3j'en! tipare de joaed neagreate de stnicturile .~ zolare est ~ eel

puun de trei, ptrlru ori mai mare deed; al fet« . -lor a/lab! in aceeasi siuuuie. Responsabilii ell consilierea _IJsih.ologiCll,plini de bune intcruii; le pres viu calmante pentru atentie ,defi'itani" cum este Ritalin.: Situaiia este de neconceput. Utilizarea medicamentelor intr-o manieni dispropouiontni: In, cazul biiietilor trddeaui esecul

r ! , ~I

autariuuilor lie a if1~el(!lfe d.i[t"fel1tel:e sexuale ... SiJ'lgUl'l boale'i a

bii.ietilor este aceea de a jl masculi.

68

Da r aceasta nu se intampla doar in ~collL (l\'iluI1t,i dintre educator], trebuie S{I recunonstcm, rae 0 munca er{)~ca.) Ce so J!llfiJrnpm prin biserici? Un l"ij nil.fa vcn i,t. dc curand Jla mine plin de fII1~ nie ~.i tulburare, Ern Irustrat de Ielul cum taU'll lui, un conducsror al bisericii, n indruma in viata sporrLiva.EI Cl?ll jucii Lor de baseball, iar cchipa lu [~~j unsese in It na lele pre ()ra~.1 n nn.apt.(~n de d ina in :!:CH rnarclui rneci, dilild iesea pe U~~1~ tatal lui l-a oprit pur si simplus! i-a zis:,.,Nu vrcau sii aud c~ tc dud acolo sa )i distrugi" - nu ered c,\ e un lucru bun". Nu jnvcntcz nimjc, E eel man ridicol II.UffU care i so poate spune unui sportiv de saptcaprczccc ani. ~.Ma ih]nc poarta-rc frUHlCiS .... mai binc, nu lc fa n im ic, Fi i dr~igl!.lll .. Fi i eel rna f simpnric baia t pe care cchipa adversa l-a Vk1.zul vn:::()dat.fl.~:- ell altc cuvintc, ni moldu. Estc un exemplu foarte bu n despre ce u0leapUi Biscrica de la. bijrba~j. Cmeva spunca in~'f-(jI carte eli R~sedca pare a Ii masculine :In exterior, dar c;a su net!!.ll; ci s-a Icrninizut,

Castrarea se produce ~Ii, tn (,.~Rnid.c. Fcmcile strut adescori atruse cle partea stfun)aHci a harha~iilor, dar atune] cand au gi1sillul barbar ell care S{l SG ~lSC2:e laca sa lor ~ ~GOOU I n cvcstekn devine: dorncsticirca

~.A :1

acesrei salb5~~cii. In mod ir(mic, dacii d sc llas~ invins~ 0 ~'a uri pentru

aeeasta, iar ea sc va intreba undo s<t dus pasiunca, [vlajoritat(:a d'isnkHlor st:§.r%esc~iici. 0 fClrlCie ol:'l()giHi ~i ~ns~ngurm[t m-a iriltrcbal' dCUlil8Zi: "CU1l.lI sa 11 Iac pc sotul meu sa prinda rarasi \f~(d3 '!" Jlld<C;ll'l1n~-1 sa fie primcjdioa", i-am zis, ,,,Vfet~ 5;5 spuneti cu trebuie ::i,a it las sa i~ii CUlililiPtTL~ mo tociclcrn accca, nUl ?~. 1,i\ha« . .1\ da tinapoi. cu ehipul plin de clczamag,hrc. ~~~tiu c~l avcti dreptatc, elm' nu suport ideea. Dupa aratia ani abia cc ~-am imhla.nzit.':' ..

Sii nc amintim de leul care staten in CU~C,l prea mica pentru d. De cc i-arn pus pc h~fhati in cusca? Din acelasi moriv pentru care a ajuns (;.1 leul aenIo: Din acelasi rnotiv pcntru car{~ l-am [lUS si pe Durnnezcu in aceeasi shlLlla~[c: este prilrlllc:jdio~1i., ('.1l1(lnli ccva perlculos, Penrru 8.·-1 parafraza pc Sayers, arn UlJh~l ghcarcle Puiultu lcutui lui .~UdH, B~1"batu! este un lucru primejdios .. Fcmcile nu dcda n~e(lztll r~izboaie. Majoritatcacmnclor violente nu sunttacute de Iemci. iar li'cmeik nu reprezintti majorlratea popnlatiei din Inchisorile noastre, Acpunea de la Columbine nu a ,i;PJHr!:irmt unor Ictite, Evident. ceva n:u este In

L~ ~ , IF

regula cu sufletul masculin, iar modul in C;';]TC ant dccis sa ne raportam

la acesta consta in faptul de a inbJltura natura pdrncjdiuasfL. pentru totdcauna .

. "Cnxknn cfl societatea produce 0 sursa iatcrminabila de biilicp", spune Robert DIy, J~dal" sc pare ca produce tot mai putini ba:rb~l:p'" Exjsta dou{~mobve simple: mi stim ell m sa Iiiuitie IT) pc haieti SeT dcvina barhatw; si, 111 ul doile<1 nlnd. nu suniem siuuri ce Fn~n1 cu

,- :p ~ (;

adevdrui, Vrem sa Ii socializaml, evident, dar indeparuindu-i de lot ce

este infiorator, s,aJbalic ~Ii; plin dc pasiune. Cu altc cuvintc, sa ii

tndlepar~a:nll de masculimtate ~i sa i:i conduccm spre 0 natura ~f~n:}inizata. Dar Sommers ne spunc di am uitat un adcvar simplu: ~,Enc.rgia, spiritul de: intreccrc ~i infruruarca corporala a barbatilor normali ~~i cumsecade este cauza a I.LllL ceca ce este bun pe lumc", Sommers ne uduce aminte di in timpul masacrului de la Columbine: .. .Scth Houy a ocrotil ClII pn, pI·iLlII corp t fCltita. ingr ziit~) adapostmd-o de gloantc; Dan iell Rohrbough, care avea doar cincisprczece ani, a platit prerul final atunci c.find. ell riscul victf a lin-It usa deschisa

'. ~ R, ~

penrru ca al~:ij s,.l scape",

Aceasta raric nUrt de importantji pcntru hfl,rba~~ este eeea ce ti race s.a fie eroi. D~H::Pi, un carrier CS:Le sigur. lucml acesta sc daL(lrca:.di putcrji biirbatilor. Sclavia a Iost oprita prin taria bkirbHt.illor, ell un pret cumpl it pcntru ci ~,j' I"arnil.iae ~nr" N azisrii au fost opri~i de ciitre barbati, Apartheidul nu a fast iofrant die catre Icrnci .. Cei care au rCOLlIl'~aK In locurjlc Jior in barelle de salvarc ale Titanicului, pentru ca ferncile si COI)~li sit scare. cine au fost ci? Si sa nu uitam - un Biirbat s-a [[~Rut' crucificnt pe crucea Caiv.a.fului.' Aceasta nu inscamna c~ ferneile nu pot fi eroice, Cunosc uenumdrate femelpline de eroism. N u vreau decar sa 'vi:l reamintcsc dl Dunmezcu j-a facut pe bi1rba~"i ceca ce sunt pentru ca hnnca dorcste cu ardoare ca ei sfi fie exact asa. Da, un bArbat estcun lucru primcjdios. La fel este un bisturiu. Poate. S~J tcrancascii SHU sa "Hi. salveze viata. tJ n bisturiu IlU mai e bun daca

... !-

5(; toceste sau da6i e bonr, cl daca ajungc in mftnn cuiva care stie cum

sa il foloseasca,

_ )a,cr~ ati fost vreodata In prcajma unei crescarorii de cai, sn~,~ di un armasar poatc pune mari problcme, AnlflflsarH sunt putcrnici, roartc outcmici .• si sunt cxtrcm de jncr~patanati., In mod normal. mi le p lace

I""'. I:I! ,

~fi ric efdl8ri~i, ~i pot deveni extrem de agresivl - rnai ales diadi sunt si

iepele pe-aproape, Un armasar estc grcu de imhlfmz.il. Dad! vrcti un animal sigur, mai linistit, atunci existfi 0 solutic foartc sirnplii: castrati-l, Un animal castrat cstc fourte ascultator. Poate fi dus de

.,

nus; va face tot ce • so spunc raTa a se opune prea tare. fhdslfl 0

:)ingullii problema; (Iupa accea nu mai ponte da viapi .. N u mai reuseste s.ii I':aca. ao(Jca~i lucruri pc care Ie pot face armasari]. Un armiisar este primejdios, desigur, dar daca avem nevoic de. viata pc: care o poate da, atune] rrebuie 8ft ne asumarn ~i prit rcjdia, Ele merg U'J.fulil,ti 'in mn.ntL

en $oR ]NTAMPL;\.. ·DE F.f\PI'?

Sa 'ZiICCITl di cstc 6 iunie, 1944, In jurul orei 7 ~li J 0 dirnincata, Suntcti sol.da1. In al tre.ilea val care coboara pc: plaja Omaha, rvHi de alti h~irbalj au coborat inaintea voastrji si acurn esk~ ra,ndul vostru,

~I ~ ~

S2l1riti: afarii din barca Higgins ~j vil indrcptatisprc Itiinn, pretutindcni

vedeti corpurile camarazilor ,-~iizuti - plutind pe aprl!. tegiioa~i de

70

alurl, nbandonati pc mal, Jnaiinll.andi pc n isip vcdcti alte mii de namcni raniti, Altii abia se rnai [a,raic. LUI1cti9Lii ana~i pc dcaluri continua s~1 ii'~ doboareunll dupa altii, Pretu tindcui soc vcdc 11 umai durerca ~i dis~ c area, Dezastrul esrc aproupc coplesitur. Cund ajungeti la poalclc dcalului, singurul pnnct de siguranta, lntfdn:ill,ii grupc i'ntrt:gi de oamcni Hlr7i, conducateri Sunt speriati de b( mbc, uimiti si ingroziti. MILlUii si-au picrrlut armcle, cci mai multi nu mai vor sa ~~ '~lj~h;_,;, SpaiJll't' iii paralizeaza. VflZ:Jnd Ioalc ac~stca, ia cc concluxie a ti ajunge? Cum al'li I evalua situatia? Indifercnt cum "11111 vedea lucrurilc trebeic s~ recunoastcm, rtlzbohJJ~ este cumplii, ,~i mmcni nu ar putca ufirmu contrariul ~i nici n-u r considera c[i estc (1 af~nlJai ie exagerata,

D"H' nu g,rmd:im viata in tcrrncni ahlti de limpezi si nu sunr S.iguf Inc:m de C~, lHh li-va in jur - cc vc~~ vcdcu? Cc vc k',i 'in vietile I f.l11·ha~ilor ell care lucrati, i£mga care tdH\i" eu care mcrgcti la biscrica? Sunt ui cuprinsi d o libcrtate plinfil de pasiune? "\llrll. ci nistc luptiitori? Sunt femcile lor recunoscatoarc pentru fclul III 01 rc bin'ha~ij lor lc iuhesc? Stint copiii lor sUfilumilHl~i de afirrnarca de sine? Ideea arputea sf! {kvina (Ilpronp: r~di.coHi, daca nu ar tl atat Ide tragkiL Biirbatii au fo~:l diSl.rl.t~li prctutindcnl. Peste tot in preajma nuas,tr{\ inti11mirn femei si barbati ell vicLi:k' distrusc, rnor il suttctcstc,

" • 'II oj" , ,

de pc: urrna ranilor suferite. Ati rnai auzir expresia: .~CSlC doar LlIT1Jna

UElUIE harbat"'! Hal''balii ~i-a1) picrdut inirnilc, Multi sunt mlle:'11 'in vhl,t.ii. dar sunt raniti de moartc, Inccarcii ~,fl sc tarascainaiute. dar Ie cste destul de greu sa j~i revinu, coutinuii sri primcasca Iovlnua d lJlp,a Invitut"a. Stiti prea bine eft altii sunt prizonicri d ·in., zfldlndi'n

, , _ 'Ii .. •

Inch~sorik dispcrrlrmi. ale dependentei, ale ncprl.8.1Tili S,(lU ale plictisclli.

Lumen II nl'i n ca iu CiUllP de I urwm. UII lcl de pI~lj[j Omaha a :.;(1 nett! lui.

Si chiar a~a cste. Traun (It)'t.aZ.l ultimele clipe aile unui razhoi lung ~i diistnlbLUOT :'1 npotriva in imii b.arba~~H )0[', Stiu - ~una exagcrat de dramatic. Aprc :apc ell nu am vrut sil foloscsc terrncnul •• razboi", lc I.camr. s~l nu rna puneti imcdiat intr-un grup de crcstini speriosi care alcalr~ij de c ito ,0010 lncercflnd sa Ii rnobilixczc pc cci di t1 ju r ell spaimc imaginare numai pentru a-si prornova proprjile scopuri cconomicc sau ten~ogke, Da r acum nUl '\lI'CUU S.rL ruspand:~sc I'rk,~; vorbesc ell onestitatc dcsprc natura lucrurilor cc sc In tfl111 I' 15. cu noi .. , .. sau mal degraba in1l'lJt}"ivll noastra, S,j pa.na cftnd I u vom aecepta situatia usa cum. este C3i, nu vorn sti nici cc Stl fuccrn. Dc fnpr, eel mai

f ~ '. t ~

multi dintre noi SJe simt abandonati sau triida ti de Dumnczeu. Intr-un

'" 11 ~

Iel, am crczut ca de enind crcstini p ohlcmclc noastrc vor Iuu sfar~it,

sau eel putin se V(U' reduce eon iderabil, Nirncni nu nC-(1 spus vrcodaui Cll am intra!' i'n linl D lntai, si Sill n~,cnl de-a drcptul spc ri ati de faptul dl se tragc 'in nuii,

71

Razboiul !l1U s-;a terminat nici chup.a ce aHat.iiii au cucerit plujelc Nurmandici.Tntr-un anumit sens, el abia a inccput. Stephen Ambrose 11(;-(1 olcri l nlLJIHe povesti de ncu itat dcspre urmaritc celcbrci dc;harc~I.·i'nS()ldati si ceuueni, 0 descrierc a 1I11()CI.u~lII in care Aliatii au casU:gal. razboiul, '~1'u[te liin acestc p .. ovesti sunt nrin s,Gtnnifiicatia !-;)c

. ....... . ~ I ~

care o poartfi nistc parabolc, lata cc S~,a i'nlfmrphrt. (iupa t:iUd Z. Ne

an~Hn pc 1 iunic, .! 944:

(;cn. de brigadel Norman ... Olandezul" Cota, aghiotarua! coma mlatuului diviziei :.. 9 a ajuns lCingl" WI' gfUp lift l:njclnleri-}'ti blocat] de ciure Ui5'U~ nazist] aildl)t).witi lrur-o feJ'fnit El l-a uurebat

I ~ g ~I I •

pe ciipuanu! care ii conuuula de cc nu [iiceau. nici un efort sa

{)CUj e cliidirea. ,,,Dol1.uluie, gertuanii sutu iniiuntru .~i ,t.rag III noi", a rdspuns cllp#anu.l'. ~,Ei bine, uite ce lie eu. Cl'IJitltJll/\ a zisCota, deJ1Jrirl'Zlind do: .. ul gren ade de La brtiu, '.' Tu si cu oamenii (iii !.ruJ!X:'li in (!i .. Eu voi lua un /iJ,{U/,Ofl1 iar I>'oi urnuiriti-ne cu ateniie.

....... ! ~. II

o s,{i vd ani! cum. trebuie sir ocupati 0 clddire plin« de germani".

Cola si-a cone/us' plusonul p{tru1 Mngli 0 ridic(ilUn.l de teren, Clit mai aproape de clddlre. [Jlcodafli. a chiuit si a inceput seE. .alcr:..::e, CU lot plutonu! dUP'Cl d. rdcnind ca niste S'~Uba.lid. Dup« CC flU amncat grenl.ldelc prin. g(!ClnUlri;. COla ~i un all/Hlrbat aic spart WI'" din .futli, atunciind ciiteva grenade indunlrn, au asteptat explozia ;.l'i aooi au da: hUZJ1,(,I In ca.wl Germanii dinc1:uniJ'uc'are au

• 'J!

sapravietui! s-au niipustis spre usa din spate, lnccrcdnd ,,",,:f. ~ s 'cape.

COla s-a indreptat Spl'C .ci'ipilail .:'Fi i-a zis: ,,,Ai viizut ",cHm se cucereste 0 rnsd", (J sis generalu; (;u respirMfia ,tl1iant 1.ln(.(:~kg.i? A non stii c run trehuie sii procedezi? '" .Da, domnule",

Careeste lectia pc. care 0 pulcrn cxtrage din aceH~ni povestc'l Dc ce era u baie tii accia blocati? I n pri mull rand, pil rcau a H SIll rprinsi de taptul crl 5C tragc nsupr» lor. ~l,Ti'ag In nol, domnulc". Binein~cles ca trag.l! Asia S~ iflt.5.mplla cftnd esti la riizboi - cineva tragc in tine. Atii uitat? No-am nascut intr-o .11ll1C aflata in plin razboi, Scenclc pc care le trnim nu rae parte dint1"-un film de televiziune, este 0 hiltldwe crancenrl. Nu ati remarcat niciodatii cu cala precizic suntcti lovilti'! i..{ vitu rile pe car' lc prim irn - nu sunt accidcn te produse fa int5mlJiare. Elc ajung pfnft in miezul lucrurilor. Charles, voia s,'] ajungfl pianist, darnu a mai pusmana pe clape nidodata ... Eu ,tUU avut un dar ~j 0 chemarc de a vorbi cu inimilc oamcnilor. Dar rana pe care o primiscm a Iost menitapentru a ramfiuc un singuratic, departc de inima mea ~] a celorlalti. Chernarca ~ui Craig era aceea d ' ~] [ rcdlea evanghelia, aldoma rat~hd ~i bunicuhri lui. Rana lui a rcprc7:.C],:lta,L n inccrcarc de a-l iindcr[~r~.a de chemarea accasta, E~ era doar !UIU amar(l~ de P(! ... iciirus; V{l maw amintiti? TOil cc putca Sift fa it CITll xu piuie

12

115 tii I ia pentrn i lI1Ii.ma unui biidt=:t{

ncajutorat, Nu v-am POVCSil:it dcspre Reggie -, , TaHiI lui J-a ranit atunci cand a incercat sri. fie eel mai bun la 90oaJii.. ".E~,li atat de prost incat nu vci rcusi nki()dat~ sa ajungi la lacu It a te" , El voia :~a ajungii dOC'HJlJ, dar nu: si-a urmat visul niciodata .

e

~i tot asa n.uti. depa rte, povcstile su nt i den Like. Rana cste prea binc

lintiti'l ~i muh prca consistcnta pcntru a se produce intfhnpifi.t()f. Este {' lncercure de a ne dobori; de a ne m a lfor rna " de a ne distruge puterca ~i de a ne scoatc din actiune, Ranjk J)C care Ie prirnirn au frost concepute special pentru Hoi, CLiI 0 cxactitatc uluitoare. Spcr ca, inteleg"~etf dcsor ' ce verbose. Stiti de ICC sc nroduc aceste atacuri?

~ '-'~ l ,i ~

Pentru (;.f.~ DU91l1anu!1 se tcrnc die voi, Suntcti cxtrcm de primejdiosi.

Daca veti reusi vreodata sfi V~I recuperati inimilc, sa traiti ell curajul de care dlspunetl, Ii votl pune mari problcrnc. Veti face multo pagulbe ... dinspre parte a binclui. Va amintiti dh de curajos si de eficicnt a fost Durnnczcu in istoria omenirii? Sunteti 0 mldditili ce iese

. .

din acca \I,itfl victcrioasa.

Sa rcvcnim la a dona. lectie pc care o putcm cxtrage din parabola uespre urrnnrile Zilei Z. Altmotiv pentru care barbatli aceia zaceau acolo, la p<!ulrlan l~ incapabili sa sc miste este acela ca nimcninu le-a aratat mainte CUUl se cucercstc 0 cazcmata. Ei au Iost antrenati dar

~ . - ..

nu pcntru asa ceva. Marea majoritnrc a b~u"batHo1:' nu au fost niciio(laHi,

inlriati Intr-ale barbatiei, nu au avut pe cincva care sale arate cum M; procedeaza si, Dud, ales, cum s'1 se lupte pentru inlmilc for. sccul atator p,arill~i; a~ unci cuhuri castratoare :;oi al unci Biserici pasive i-a lasat pe barbHIt:! fil,ra nici (1 Ipnta.

De accea m-~HJ] apncat ,Mt scriu aceasta carte. l\~-am bot.aeGt sa v[\ vorbesc despre fehd cum fJute!i s[i V;rt rccastigati inimilc, Dar trebuie "a VH avcrtizez - daca vrcti sa, va rccupcratiinima, daca vrcti s5 vi SIC vindece rana si S{l v.a rccapatati puterea si sKi vn gi1siti adevaratul nume. va trcbui .sf]. luptati pcntru toate acestea, Ce rcactie avcti Ia

.. , JI 'JIi "!

auzul cuvintelor mcle? N u se misca nimic inHiuntrul vostru, o dorinta

. .,

acuUli de a trai? Si nu apare nici 0 aJHi voce care 'va sfatuicste :sa aveti

grij.a, una care chiar vrea :sa, anulczc ceca ce am spus? Este melodramatic. Cclltll1J'ogan[.iL, Sau, poare unii cred Ell chestii din astea. dar eu nie cred. Sau, J'l·U stiu ... oare chiar FneriJi'i? 'C\ici incepc deja haUUia .. Vedcti? Nu inventcz.

iN C,AlJTAREA UNUI RASP'lJNS

n~~lcnirnuj ~i In prirnul r.nod, trehuie totusi sa aflam cc anumc nu ne-au spus niciodata tal~H nostri, sal! ni s-a spUS intr-un mod Ioartc ·00 nfuz .. Trebule St, stim cine suruern si daca suntem prcgatiti. La cine

I ~ !L_.- )r,

vorn gasi riispunsul? Pcntru CIl va ajuta sa gasiti raspunsul Ia Intrebare,

sa mai ridic o problcrnii: Ce s-a 'int.amphd 111 fond cu in rcbarea

voastd'i? Uncle a aJUIlS en'! Vcdcti, intrebarca fundiarncntaLl a unui harba! nu dispare. EI_ so poate strad ui ani Ia rand s[t scape de ca, rnutand-o din c;(~n[Lrul ntentiei, pentru a putca s,a ;~Jra,wasc~ II~ni~t:il"·. Dar ea nu disparc. Estc 0 nevnie al·::)( d ' protund inscrisa j'n sufletcle noastre uu.:ftt. nc ohlig~l sa ga~jnll.o sohqic. Dc Iapt, ea este cca care nc conduce in Lot ceca ceo faccm,

Am pctrccut c{H'cvn zilc in .oamna trccuta ell uri tip de SllGCeS, pc care sit zicern ,cr~ ll chcamii Peter, El rn-a gaz.dui( ln timpul unci couferinte (k~iSf{i::jHnl,UI pe coasta de est a Statclor lJ nite, iaratunci dind Peter rn-a Ina'!' de la acroport a venit C'U ultimul model de Land Rover, aur~gflnd atcntia tuturor. Faind nUI~·inil. mi-am zis, Tipul iista o duce bine. ZiuaI urmatoarc ne-am plimbat cu BJVf\\/~ull lui SSOCSi Peller locuia in tea rnai sp atioasa ,cashl din oras simai avea si 0 casa de

,. ., '" "

vacantri in Portu gaHa. Nimic din cc avca IIU fusesc rnostcnit: a munch

pcntru fiecarc cl~i h placeau curselc de Formula Um.i ~i ,ple.,:)CHH.U~ de somoni zburatori In Noua Scotie, Irni p:irtcca de el de-adcv.iratelea. Iat« un biirbat adrvora: ~ rni-am zi .. ". ~i 1.011.LJlSli, ccva Iipsea. S-tU putea crede Ica un om ca e1 este plindc incrcdere, sigur pc 'Sine". echilibrat. :$L evident, parea sa fie exact a~,a la prima vederc. Dar petrecand o vrcmc impreuna mi-am dat scama ca era.; czitunt, Ave-a toatc HIDH rentele musculi nit:~lt'ii. dar nici 0 tras8t.lLu:fil ('1 accsteia I1U sc faceD

II. s.

si rn Hi@ din miezul fi in tci 'lui.

bupll mai rnultc ore de discutii, H rccunoscut dl iii ajuns sa in~eleag~i~~~1i-anlpl~enhrl taH'iil la 'iinccputu.1 acestui an - din cauza canccrului. Oar nici macer nu arn ~'lAns cand a murit. Stii, nuam fost niciodatii prca apropiati". A, da, stiam ce urmeaza, o.To~i acesti ani, z.h:1Hlndu-rni din gren siJ l~U~CS,c ... nu m-am ~iml~~ bine nfdrodat5. PenLHI ce m-am straduit aihH? ACLlm. lnrelcg ... inCerC2Il11 sa nl~tig aprecicreu taHi.hd rncu" . .A urmat 0 mccn:: lunga ~i trlsta. Apoi Peter rni-a spus incct, primre Iacrimi. '1,Nu am reu~lt niciodata", Desigur ca. nu, niciodata nu c altfel. I[ ndifercn •. cc ai face, mditcrcnt cfU de dcpartcai ajullIgeJ"n viat2i, lucrul acesta nu 'I~] vavindcca rana ~~. nici nu i~.i va spune cine esti, Dar, val, ca~i barb~\~] JIlU cad 1!n capcuna accasta.

'D Ipft ani buni ln CHI"C a inccrcat sa reuseasca i'n oehii lum ii, un pricten continua sf!. ~C agate CILI lncapatanarc de aceeasi idee. Stand in cabinetul men, ~anger~1nd din toatc r,~.nille posihilc irnii spunc: .,Cine estc adcv.iratularmasar? Alia care [ace bani IHl'I16h" Vil d;lti scama ca

, ~

cl nu oCa~tiga. prca mult, ,~I~U dl poate ~:l urmarcascf 111 continuare 0 iluzie,

8ilrbatli POrllCSC in c:aUltarca sufl . tului lor pcntru di au ncvoic de confirmari din toatc partile. Brad este un baiat de trcaba care nUllla vrcmc a rust in ~lu[area scmnificarlilor cc izvorasc d in sent imentul (lparlcnentcli.Dupa cum. irni spunea: ,.,Din ranile mclc am in~cks cum

74

sa irn] fac viata: () sf~ imi gascsc un grup l1n care sa IlI .. a simt hinc, VOl face cevaincrcdibil, ceve ce i~i dorcsc tup ccilull~~. voi fi cineva". l\4di 1in~t1i a lost ga~ca de bflk·~i de la ~coaln; apoi a [:05[. echipa de Iupte lihere: ani rnai tt1xziu, a fost grupu I. de sllujire_ En:1 intr-o caurarc dispcrata, dupa cum recunostea singur, Dar Uti a mers totul stliunit Cand Iia Inceputul anului Iucrurile nu au fost exact a~a CUlT) dorca el In dtmpul slujirii, ~ii-a dat searna c5 trebuia f;U plecc. ,,1111ma me', e ~n.·s~L iar toate ranilc s~ sagcl:~lc sc intorc asupra mea. Nu am simtit

.. • '.. J

niciodata 0 asemenca durerc, Aud cum r11] sc stl"ig,u: "N u ti-ai gii . ."i~,

locul. Nirncni n u te vrea, E~ti singur'". ~, ..

Uncle V(I gn~i un b~rhat confirrnarea? III cCC:£w cc ,dc'~lin.e? In cei care Ii acorda a tcntic '? In. frumusetea sotiei '! In restuurun tu I uncle

- --- ...... , -"----,- f--- --- - - -- -- - --

mananca? In D](Jd!uII GUOl face sport? Lumea aplauda zadarnica zbatere: ca,~tjgfl milioane, camil,idc,i;I7.~1 penrru pozitii oficialc, obiine o promovarc, sa ai succes ... , sii Iii cincva. Nu s.m~iti ironia? Riinitii se (rlrasl; pc pJ.aja in timp ce Iunetistii ii vancaza., thu' eel 111!.l i pcriculet line in care urt barbat i~i ponte d lice dill~arca, locul undc ajnnge illd~fefent cc calc urmcazii, cstc femeia.

n ·r.("'i·UR'S··U' I . r:v· ["'.I"~) I' .. ,_ . ,i... ._,.I\...c > A

V,a amintiti de povestea clLlprimul rucu ~firut, de copila Icrmccatoarc de care m, Indragostiscrn In clasa a saptca ~i de fclul "Ill care credeam cfl 0 astfcl de fHnlairni poate Iace bicicleta 58. zbourc? hi-anl ludrago1:\tit: de Debbie inacelasi an in care tatal meu a iesit din peisaj, 3J1Li11 in care mi-am primit runa cca 111ai adandi, r~',e111! cum. S~a!UI dcrulat lucrurile nu a f:osL .0 sinlplli coincidcntii. in dczvoltarca unui baietel vine o vrcrnc de. maxima ]Illporl.anfi dint! !'aU11 rrcbuie Rfl irttervina. Mornentul apare in prirnii ani de adokscc!l"i1Pi~ undcva intre unsprczecc ~i cincisprezece .ani, in Iunctic de Iiccare hili,Ul. Daca €JI.ccasUi intervcntie fUJI are Inc, h;:lialul se confruntii cu un dezustru; urmatoarca fcrcustra can; se deschide in su Ilctu I lUI CSI.C S .xuuliratea. Debbie ma meta ~~ mil simt iutr-al noualea eel', Nu putcam si~. cxprim lucrul acesur 111 CUV]Jil.tC-~ pc. vrernea aceea nu stiam prca hi 11 C CC S,C inUhnphl ell m i rIC . Dar. in ·HJ;ancu.!. ini m i i simtcam c:5 am d oscopcri t riispunsul la intrebarea care rna preocupa, 0 fCLil;I frumoasa crede C{I sunt eel mai bun. Ce Pi oate [\,a lsi doreasca mei mult un haiat? Am

. ,

gasi~~o pc Julieta, prin urmare eu trebuie ct. sunt Romeo.

Cand s-a despartil de mine, H inceput ceva cc s-a dovedit a fi o tunga ~i tr.i~u7t povestc adluUirii .ferneli care ma va face sa rtla sim]

~. - b ;:, A ' "d] ,. v I j A "-I ~ ~

oa,rat." [1"1 trecur oc m 0 prictcna a a t~~1 mccrcauo sa gasesc un

rfispuns. )1 [i erou I unei frumoase= acca sla era dorin~a mea profu r}(m~ lmaginca a ceea ce inse.amna~ La urrna urmelor, a t~ barbat, Ely 0 numestc Cautarca F' emeii cu parui de AUL

7$

£::1 vede 0 [emeic fa capdtul celiilalt al inciiperii si stic imediat cd este ))£(1«. Renunta la rekuia in care era implicat, 0 urmeazii, simte 0 pasiune sli lbatica, este stimulat lamaximum~ ritmul inimii. ii creste, devine obsedat. Dupii cdteva luni loud S'C priibusestc in jurul lui; eo devine o [emei« fa Wale celelalte. El este uimit si tulburat. Apoi vedc () a1ft} fa{t1 stralucitoarc uruleva intr-un colt at unei camere. iar vechea sigurantii revine.

I ' ~ I !

De cc cstc pornografia una dintrc cdc mai acaparatoare forme de dcpcndcntii din univcrsulbarbatilor? Evident, rcalitatea este aceca ca un barbat este conditional vizual, eft imaainile si elementclc vizualc

~ ~ 'L~ ~

ii stimuleaza pe barbati mai mult dedit Sf. intampla in cazul fcmcilur.

Dar rnotivul eel rnai profund cste Hecla eel 0 frumuscte seducatoare ajunge in prolunzirnilc sufletului masculin ~i implineste porta dispc.rat.5 de a-~i vcdca hrlrha\ia con firmata, 0 barbatie de existenta carcia nici rnacar nu stia, m iscandu-l intr-un fer pc care multi barbati nu l-au cunoscut niciodata. Trebuie sa intelegeti - este yorba de un I ucru m ul t mal profu nd deca t picioare fru moase, sani perfecti sau 0 rclatie sexuala satisfacatoare. Este yorba de ccva aproapemitologic. Ganditi-vii cat de de parte rncrg hiirbatii cand cste vorba de dcscupcrirca fcrnei! ell pa:ru1 aurit, S-au disputat rnulte dueluri pentru f"rUI11USC\e ~i s-au dus multe razboaie pentru ea. Vfl dati searna de taptul ea Iiecare barba: si-o arninteste pc Eva .. Snntern bantuiti de imaginea ei. Inrr-un :fel ciudat credern ca, daca am gasi-o, daca inn reClIpera-o, atunci ne-arn recastiga 0 daHl cu ca biirbatia de mull. pierduta.

Vii arnintiti de baietelul din filrnul 0 lume f!Clfcctli, pc care 11 chcma Philip'i Mai ~liti de CL'; sc tcmca cl? De [aptul di pcnisullui era jalnic de mic. Asa sc manifcsta la cci mai multi barbari sentirnentul emascular ii. Mar iflrziu In viata unui barbat, spaima cea mai mare este impotenta. Daca nu poate avca 0 erectie ca lumea, atunci nu este in stare de nirnic, Dar ~i varianta opusa este la fel de problernatica. Daca un barbat are erectii, ei bine, atunci sc simte puternic. Sc simtc plin de For~a. Va spun, pcntru multi barbati Irrtrcharea cheie a vietii este direct conecrata [a organul lor sexu al, Daca so simt eroi la nivel sexual, atunci, oameni bnni, devin eroi adevarati, Pornografia cstc atat de atragatoare tocrnai pentru di ofera accstor barbati J~lnip.~ infometati, ideea cu. exista sute de frumuseti aata ~a li sc daruiasca.

.: . ~ ...,_.

(Desigur, nu se daruiesc unui singur biirbat, dar atunci cand el cstc

singur cu imaginilc, simrc Crt ar f destinate cxclusiv lui).

Estc incrcdibil - care filme nu se axeaza in j urul acestei inselatorii?

Urmareste, cucereste ~i amageste in pat frurnoasa, iar dupa aceasta reusita vei f barbat, Vei f aidorna lui James Bond. Vei f un arrnasar!

76

Bi'ihilia pentr'u Iuima unni barbat

Estc 0 minciuna profunda, ascunsa intr-un adcvar etcrn. Eva este griidina placcrii (Cantarea 4:16). Dar ea nu cstc totul in ordinca ncccsitatilor, uu cste tot ce ne trebuie - nici pe departe. Raspunsul In intrebarca pc care 0 cauti ponte ramane de neatins pentru totdcauna .. Nu c ca ~i cum at umblade lei-colo in cautarea lui. Ajungi undeva, dar raspunsul e doar 0 himera. Riispunsul la intrebarea noastra nu va fi niciodata, dar niciodatti gel.sit aid. S6 nu 1113 int"-deget:i grc~.lL 0 femeie ramane un lucru captivant. Mai captivant decat orice altceva din crcatic. "Corpul gol al fcrneii este (J bucata de vesnicie mult prea mare pentru ochiul barbatului". Ferninitarea poate stimula masculinitatea. Stiti P rea binc dU: de putcrnic stirnulcn I: poatc fi. Sotia

, , . ~

mea 'imi arata putin picp! ul, pU}IT) coapsclc ~i sunt gata de actiunc,

Sistemul intra in alerta gcnerala. Irni spune cu voce suava cc harbat grozav sunt ~i potfi gala Sfl rna arunc in prima fantana pentru ca. Dar fcminitatea nu poate niciodatii S3. ofere rnasculinitate. E ca ~i dlnd am cere un u i eli amant sa. ne de-a un zimbru, Ca 91 cand an] cere unu i camp cu flori sa.lbatice sa ne cICCI 0 uiasiua de colectic. Sunt csente cu totul

~ ~ ,

diferite.

Cand un barbat cauta r5.sJHHlS la intrcbarca victii lui intr-o Icmcic.

, ,

atunci se Intarnpla una din doua: dependenra sau emasculate.

Dave, al carui tata i-a lasat un go! in piept zicandu-i c.baiatu' mamii", a gilsit raspuns la problema lui prin fernei. De curand mi-a rnarturisit ca are 0 o bsesic pcntru Icmcilc tincrc. Va dati scama de cc - ele reprezinta 0 amenintare mull mai mic5 .. 0 Ierueic I fl. niir Ci. I1U ridica nici macar jurnatatc din prohlcmclc obisnuitc, De acre-a se poate simti ca un barbat. Sfialalui Dave Yarn. de obsesia lui. BU il face sa se opreasca, 0 femcic mai tanara pare raspunsulla inlfcharca lui, iar el are ncvoic acuui sa g/lsca.w:d un riispuns. Dar stie prca binc cil cste o ciiutarc ladarnicf i, Mi-a rnarturisit acest lucru intr-o discutie: ~,Chiar daca n1~a~ casatori ell 0 femeie frurnoasa, voi sti intotdeal; na 6i cxistfL undeva 0 femcic mult mai frumoasii. A~a di. nu pot si"i nu rna gandesc - care as putea-o cuceri?"

E 0 minciuna A.,,?a CUll} zice Bly, este 0 cautarc Hlra sfarsit, "i\.ici regasim snrsa unci disperari imense 13 anumiti barbati ·~i sursa suferintci multor femei". Si cat de des nu am Intalnit acest fenomeu!

, ,

Fratele unu i. bun prieten .(1. ajuns la marginca priipastici cu cativa ani

in urma cand prietena lui s-a dcspiirtit de el. Era un tip de marc succes, celebru ca sportiv in timpul liceului, ajuns avocat eu mari 9anse de reusita. Dar ducea in sine povara unui rata alcoolic ~i plecat mat tot tirnpul de acasii~ care nu i-a dat niciodata ceca ce asteapta orice baiat, Ca simulti altii. cl si-a luat inima ell intrebarea ci ell tot .~i a incrcdintat-o fem~ii. C:n'nd aceasta l-a pariisit, prictenul rneu mi-a SpLlS: ~)A lost ca si cand i-ai fi. dat un branci in apa, S~a prabusit, a

77

eu, Burbatul

inceput sa bea, sa fumeze la greLI. Chiar a plecat din tar{t. A fost distrus".

De accca.unulti b.irbati se {em in taina de sotiilc JOT. () sotie te

~ ~ ~ ~,

cunoastc ma: binc dccat oricine altcincva, dorrnind imprcuna, ea stie

din ce csti l"5.cuL Daca barhatul ti cia puterca xle a-i confirms masculinitatea, atunci iiconfera ~i capacitatea de a-i nega barbiitia, Este 0 capcana primejdioasa. In urrna en mai multi ani un pastor 1111-a spus Cd toata viata a inccrcat sD 0 multumcascii pc sotia lui, iar ca 1i tot cia nota patru. ):Poatc ca. nu ca ar trebui sapn{l catalogul", i-am s ueera t eu, ,. Dar ea eel p~ uti nasa crcde ... iar ell p'. ic la ficcarc Ina tcric".

i,;;_,~ , ' ,"

Un alt barbat,R.lchard, a devenit Inca din primii ani de ciisnicic

extrem de agresiv verbal ell sotia III i, P arcrea lui desprc v ia Fi era aceea eft el era rnenit sa fie Romeo, iar ea trebuia sa fie Julieta. Cand ea 8-1:1. dovedit a nu fi Ferneia ell piirul aurit, el a devcnit foartc nCfVOS. Pcntru c5; intclcgcti, accasta prcsupunca ~i [aptul eft cl nu era un harbat capahi! de croism. 1m.1 amintcsc de 0 imagine cu Julia Roberts rani sa fie rmbracata si machiata ca in filme: 0, mi-am dat dintr-o data

) .

searna, pdi e numai 0 [emeic ell toate celelalte.

,,61 vcdea in mi ne 0 sursa de co nfirrnare ",l11i -(l spu S o t.inurfi despre barbatul ell care se intalnea, Initial, fuscse atrasa de c:.l, [iind captivata mai ales de natura cLragostci lui. I,Dc accca Ill-am. ~i dcspartit de el". Am fost uluit de capacitatca ci de a in~e1cge si de curujul de care a dat dovada. Calitati intalnite de prea purine ori, mat ales la tincrclc din ziuu de azi. Ce minunat este la inceput sa fii obicctul unci ohscsii. Sti hi pcrccpulii ca 0 zeita poate fi un tUCIU coplcsiior. Dar. in cdc din urrna, cand romantismul dispare, totul se transtorma intr-o imensa presiune. Jmi tot spunea, 'Ma indoiesc cit am destule calitati, .iar tu Ifni confirmi faptul di nu Ie am', Trag nadejdca cD intr-o zi, acest orn imi va multumi",

Pc mine 1ll8. contrariazii Iaptul d'i hnrnoscxualii stiu rnultmai bine dedit noi cum stau lucrurilc in accasia privinta, Ei stiu eft ceea ce le lipseste este dragosteamascutind. Problema lor este aceea (;{I si-an sexualizat nevoia .. Joseph Nicolosi spline di homoscxualiiatca reprezintii 0 incercare de a vindcca [ana interna umpland-o cu masculinitate, fie CD e verba de iubirea rnasculina ubscnta, fie di este putcrca biirbatcasca cc lc Tipscste aces lOT oameni. $i aceasta, la randul ei, cstc 0 cautarc zadarnica, de accca un numar mare de rclatii

.' ,

hornosexuale nu durcaza, de aceca multi homosexuali tree de la un

,

barbat la altul ~i de accea multi sufera de depresic, existand

nenumarate cazuri de dependenta de droguri, Nevoia lor nu poutc I'i satisfacutii in acest mod.

De cc am. 'insirat atatca dcsprc cautarca conflrrnarii si a raspunsuluila intrebarea noastra? Pentru crt raspunsul adevarat IlU poate fi cunoscut pana cand nu aflarn raspunsul eronat. Atata timp

78

BaHiJia penrru inima unul barbat

CEll urmanrn 0 iluzie, cum putcrn S8. ne confruntam eu realitatca? Dorinra exista; ea locuicsie In suflerele noasrrc ca o pofta dispcratii, indiferent ell ce CI.IJl incerca sa 0 stiivilim, Daca recurgcm Ja Eva peutru a obtincun riispuns la intrebarca noasrra, ea nc va ru.ni inima. A.CUIll, dupa multi ani, stiu prca binc lucrul ace-stu. De rapt, nici unul din lucrurile pe care le cauta barbatii pentru a dcscoperi sentimcntul idcnriratii de sine nu constituie un raspuns satisfacator. N 11 cxisLl dedit 0 singurfi ~ursa de unde putcrn primi raspunsul la in1.rebarea care nc fram(lntzL Asa ca, indifcrcnt unde uti ciiutarpana acurn raspunsul la intrcbare, trebuic sa rcnuntati, Trebuic s~i va indepartati de accstc sursc. Abia atunci va inccpe adevarata calatorie.

79

C" srn rn III (' l' st:

... ..("-1 '1 L';._; _.~ .. i LJ/ .LJ _~

,

VOC:EA'rATALUI

Nici un barbat nu poatc sci poarte, peruru un limp prea in del u nga t, UI] chip pentru el insusi si un abut pentru ceilalti j?ira ca in cele din urmd sd nu fie el lnsusi amagu in privinta adcvarului.

. I (_ ~

- Nathaniel Hawthorne

Esse quam videri.

A j/) mai degrabli dectu a piirea.

Cine ii poatc da unui barbas propriul sdu. ~

flume;

- George Macdonald

so

Vocea ta talui

Verilc in campiilc din estul statului Oregon sunt fierbinti, uscate ~i plinc de praf, Cand soarele era sus pe ccr tcmpcraturile puteau dcpiisi 30 de grade, asa c~ munca grca la fcrrna sc facca dirnineata dcvrernc, tarziu d lIpa amiaza sau scam, cand aerul rccc adia prin valea raului aflat la poalele dealului, Uneori, reparam bazinclc de irigatie 711 miezul zilei, ceca peutru mine era 0 SClIZ3 buna pentru a rna uda din cap pfm.a in picioare, Topaiam in jurul bazinului, lasand apa plinii de noroi sa imi inmoaic pantalonii de blugi. De multc ori nc picrdcam vremca mcrgand sprc fcrrna sa. bern un ccai ell gheatii. Tatci ii pliicea ceaiul foarte indulcit, asa cum se bea In sudul State-lor Unite. Statcum la masa de bucal arie, .inghiteam cateva paharc unul dupa altul ~?j povestearn despre evenimentele din tirnpul zilei, sau faceam planuri dcspre vanzarea anirnalelor la t(irg,. sau desprc modul cun~ nc vorn petrece rcstul dupa-arniczii.

Intr-o dupa [nasa l.Jrl.ic din vara cclui de-al trcisprczccclca an al victii rnclc, impreuna ell rata niccam ritualul obisnuitcand, dcodatii, s-a ridical de fa rnasa si amers Intins la fereastra, B udilarl.i1 dadca spre sud ~i de acolo se vedea un camp intins de orz, iar apoi iucepca pasunea, Ca si ceilalti ferrnieri, rata i~i culriva propriile furaje pentru vitele si caii pc care li crestea iarna .. L-am. urrnat la Iercastra numai pcntru a vedea eft 0 vitica 0 luasc hai-hui si intrase in carnpul de ovaz. Mi-arn arnintit ra buni~ul imi spusese c{t este primejdiospentru 0 vaca sa. inghita ovaz proaspat; acesta li se umfla in stornac aidoma drojdiei ~i putea sale spargu. una din cdc patru inciiperi stornacale. Tata era evidcntenervat, cum numai un vacar se poate supara pc vacile lui. Eu, pc de alta parte, iucepearu su lreamat de emetic. Nu putca fi vorba dedit de aventura.

.Du-te ~.l pune sana pe Tony 91 alunga vitica", mi-a spus, asezandu-se iar~,~i in scaunullni, punandu-si cizmele una peste alta. Comporramcntullui indica In m.od dar ca nu uvea de gfmd s3. rna insotcasca; de rapt, n-avca de gand sa se duca niciundc. Iil timp ce el 19i turna inca un pahar de ccai cu gheap't, prin minteamca trcccau consecintele a ceca ce 5pusese.Mai :intai, asta presupuuca ca ell sa II gasesc pc Tony ~i sft li pun harnasamentul - era eel mai mare cal de la Ierma. Eu rna tcrncam de Tony. dar amandoi stiarn cn era eel mai bun

, ,

cal de condus vitcle. Trcbuia sa ii pun saua ~i s~i pornesc calare in urmiirirea vitelusci, Singur. Dnpa ce am procesatinforrnatiilc, rni-arn da t searna cii intepeniscm acolo de 0 buna bucata de vrcmc si eft era

, . .

tirnpul s~i 0 iau din loc. Icsind pc usa din spate prin veranda spre grajd

sirntcam dona lucruri cum rna cuprind ell forta: spaima.. ~i rnancl.ric.

Majoritatca rnomenrelor care ne schirnba viata snnt constientizatc abia mal tarziu, Nu \]9 putea sa vfi. spun de cc, dar stiarn C3 tree peste U 11 prag al vietii mel edc ba rba l tD,nftr. Tala a yea incrcdcrc in mine, si

81

(~U, Uarba(.ul

indifercnt cc crcdea el despre mine, Iaptul cit avcaincredere in mine Ina fiicca S2'"l am ~i eu incredcre in propriile melc puled. in ziua accca am prins vitica ... ~i chiar rnai mull decat aWL

DORJNTA DE A_ FI INITL\'r

) 'I

Un barbat trcbuic sa lsi cunoasca numele. trebuic ~a stie cfl cstc

, '.

vrednic, ~i rand spun ,~~·i sti" nu gfmdesc in tcrrneni modern isti,

rutionalisti, Nu vreau sh SpUII eft idcea trccc nrin cortex si c5 ulterior

, . t,

primcste 0 acccptarc iruclcctuala, ca :;;i cand ar fi vorba despre

cunostintcle noastre rcfcritoarc la batfdiu de la Waterloo sau despre

. . .

stratul de ozon - cstc modul in care oamcnii ~,cunosc« divinitatea sau

adevarurile crcstinisrnului, Este verba de 0 cunoastcrc adanca, un tip de cunoastcrc care se produce atunci cand am tra it u cxperienta, c:1.nd am foSI prczenti, am piitruns in adancimilc cvcnimcntclor intr-un [nod dcncuirat. Asa Ct;_U1. "Adam a cunoscut-o pe ferneia lui", iar ea i-a dUTUiL un fiu. Adam nu ave a cunostintc despre Eva; cl o cunoscnse 'In mod intirn, printr-o cxpericnta 111 trup $1 suflet derula tala eel mai profund nivel, Exista cunoasterea despre ceva ~i cunoasterea a eeva. Cand e vorba de intrebarca noastra fundarnentala, arunci avcm nevoic de aceasta cunoasterc din urmii,

Tn lilmul Gladiator, ;1 caru i actiunc sc desfasoara In sccolul al elodea dupa Hrislos, eroul estc un razboinic din Spania pe care il cheama M aximus. El estc conducaruru] armatclor IOlIUU1C; un general lndr;lgit de soldati ~j de catre varstnicul imparat, Marcus Aurelius. Fiul eel ticalos at imparatului, Cornmodus, aflJ dcspre planul accst uia de a-I numi imparat pe Maximus in locul lui, dar inaintc ca Marcus sa anuntc succesiunea, Commodus lsi stranguleaza tatal, Apoi it coudarnna i~ediat pc Maxirnus 101 pcdcupsa cu rnoartca, tar pe SO!.i;:-1 ~i pc fiul acestuia ii condamna In rnoartc prin crucificare si i ncinerarc. IV' axi III us reusestc s~ scape, lns{l prca tarzi u p en tru (.1-8i

, ~ ,. '~

salva familia, Prins fiind de catrc niste nezustori de sclavi este vfindut

• L.

ca gladiator. Aceasta rcprczinta prin ea insasi 0 condarnnarc la

mcarte, dar aid este yorba despre Maximus, un luptator ncin lricat, care nu nurnai Cd supravictuieste, dar ajungc campion. In ccle din urrna, este dus la Rorna sa (it- prezentat lui Cornmodus (care desigur credea eft Maxirnus <I. murit de rnult). Dupa 0 uirnitoarc dovada de curaj ~i 0 rasturnarc nesperara de situatie imparatul coboaraln arena pentru a-l cunoaste pe viteazu i gladiator, a carui idenritate riimanc ascu n.sfl su b vizeta.

CO/\1lvl0DUS: Fuima ta este binemcritata, Spaniolulc. Nu cred ca a existat vrcodatd un gladiator care stl sc masoare cu tine. .. De

82

Vocea httiiluE

ce nu SC dezvdluie eroul ,{'i sl1 ftc spuna cum il cheamii cu. adevarat? (M aximus tace.] A i un nume?

iHAX1AIUS: Numele meu este Gladiator. (Se intoarce sipleaca.) (Y)IHAIOIJUS· Cum indrdzncsti sii te intorci cu spatele fa mine?' Sclavule! iri vei da jos coiju] ~; lmi vei spune cum te cheanui. lvlAX]i\1US: (hi riii jos casca [oarte, [oa rte incet si Sf intoarce ell lata la dusmattul lui.] Numele meu este Maximus Decimus -ll-1eriaius, 'c..o IrW n da nt at armatelor Nordului. General 01 legiunilor Felix, slujitor credincios at odevdratului imparat, Marcus Aurelius. Sun! tatd! unui fiu asasinat, barbatu! unci sotii ucise, si imi vol duce razbunarca pdrui la capdt, in viata aceasta sau in cealalui.

Raspunsul lui crcste ca intensitate aidorna unui val urias, dcvenind tot: mai mare ~j mai putcrriic, pc rnasurf cc sc apropie de InaLDe uncle poate LI n barbat sa a Ile asa ceva - S~J an e care li este n urnele adcvarat, un nume care nu 11 poatc Ii luat niciodata? Accastii cunoastcrc suflcteasca profunda vine nurnai printr-un proces de initiere. Trcbuie sa afli de undc vii; trebuie sii tc lupti ell 0 sumedenie de' dificuHap care sa te puna lao incercare; I.rcbui'e sa-ti fi asumat cDI{rtoria; trebuie sa te f confruntat CD dusmanul. Dar, asa cum mi se pWngea un Ulnar: "Sunl crestin de la cinci ani, insii nimeni nu rni-a ariitat ce inseamna :)8 I'll barbat ell adevarat". Acurn, acest tfin~.r hiirbat se simte picrdut, S-amutat la cupatul celalalr al Firi:i pcntru a ti impreuna ell iubita lui, dar ea l-a par,asit, dcoarccc <:1 nu ~jje cine cste ,)i care cste scopul lui in viap), Ca acest om sunt foarte multi altii, o lurne plina de astfel de barbati - 0 lume de. barbati ncinitiati.

Biserica ar vrca sa creada cii ii initiaza pe barhati, dar nu este asa.

Ce a ~mc.uL Biserica din b{trbati.? Cele cere ~cl dev(na? Niste oam.~ni rnoruli. Asta nu ajungc nici pe departc. Moralitatea este un lucru pOliti\', dar moralitatca nu cste niciodata un scop in sine. Pavel spunc cd Legea ne este data pentru a dcscric relutia dintrc educator ~i, invatacel, ~i 11U pcntru a se aplica fiului. Fiul este chemat la. mull mai mutt decat atfrt. E] prirneste chelle rnasinii farniliei; cl arc privilegiul de a Inerge imprcuna CLl tatal intr-o misiune periculoasa, Sunt mereu uirnit de prolunzirnea scenci de la finalul Riizboiului Civil, chiar dupa batalia de la Appomattox, uncle generalul Robert E. Lee s-a predat gcncralului Ulysses S. Grant. Timp de cinci ani. Lee a condus armatele din Virginia de Nord prin cele unai cumplitc inccrcari cunoscute de soldati vreodata. S-(lT putea creek di accstia sunt fericiti ca In sfnr~it s-a te~minat totul. Dar oarncnii lUI Le~ se agatau de harnasarnentul calului accstuia implorandu-l sa nu piece, cerandu-i inca. 0 ~ansa de na-i face praf pe blestcmatii de yankei". Lee dcvcnise

. -

t.at.~ll 10r, Ie ofcrise acclor o arneni ccva ce unii dintrc ci nu avuscsera

83

cu, Barbatu]

nicioda t5 - 0 idcn tita te si un loc ill tr -oi storie mal ampla dedit propr j a lor cxistcnta,

,

Fiecare barbat are neve ie de cineva ca Ro bert E. Lee, sau ca accl

general de brigada din divizia a 29-a: ~JAli vazut cum sc in ell asalt () cazernata. Ati inteles? Acum ~tiP CUHl sc proccdeaza?" "Da, domnule." Avc.H1. ncvoic de cincva C2Ift., asemenca bunicului meu, sa nc invctc sa "l'nc{l!cc:unl<. Dar Lee a disparut de mulr, generalii de brigada sunt tot mai rari.Jar bunicul a rnurit de cfltiva ani buni. Unde vom gasi ceea ce cautarn? Cine ne poate ajuta? Trcbuie sa ne indreptam spre cea rnai nebanuitii sursa.

CUM· ESTE UN HARRAT INITIAT DE DUf\1NEZEU

,

Cu cativa ani in urrna, intr-unmomcnt al c515torici mcle candma simtcarn mai pierdut ca oricand, am auzit 0 prelcgere a lui Gordon Dalby, care tocmai scrisesc The Healing of the Masculine Soul [Vindecarca sullctului barbatului]. EI .spullca ca, 111 pofida trecutului oricarui barbat ,51 a neputinrei propriului tata de a-linitia, Dumnczcu poate suplini rolul initiatorului, ofcrind tot ceea ce lipscstc. Spcranta a renascut In mine, dar am respins aCC-5t gfmd eU cinismul pe care rna invatasern sa. 11 foloscsc pcntru a-mi indcparta majoritatca lucrurilor bune care se nastcuu In suflctul meu, Dupa mai multe saptarnani, poatc chiar Iuni mai tfi.r7,ju~ cram in sufragerie, citearn si rna rugam dimincata devrcrnc. Asa cum sc lntJrnpla in majorita tea jjlllomcntelor de pace", am sfftqit prin a rna. uita pe fereastra catrc. soarele ce tocmai ras5rea .. Am auzit cum Isus imi soptea urrnatorul lucru: As vrca sa te inva] ,~ Mintea mea 1111 a apucat S1. proccsezc S1

• . , ~ ~, L ~ ", (. L ,(, ", .. ..:::~,. , 'i,(' .. 1[" ", ;(J (, ,..it" . '_" ,_ (~ .... ' r , .... ~ Lt:.

disece 91 sa puna la indoiala intrcaga expcricnta, cfind inima mea a ~i sarit in su s si a zis da.

~,Cine Y{ poate cia. unui barbat ceca ce 1i lipseste, propriul silu IlUm.C,!H, sc intrcaba Gcorgc Macl.ionald. .Numai Dumnezeu, pentru cfl nimcni nu vede cu 0 limpezire maimare decat El ce este ornul," lrnaginea Sa se rasfrange pc piatra cea alba arnintita in Apoculipsa printre nenumaratele recompense pe care Dumnezeu le va lin acclora care au .biruit". Primim un nume ,~nou·' numai in intclcsul ill cafe nu cstc numclc pc care ni l-a dat lumea, adica nu este numele pe care 1 -am primit 0 data eu rana, Nici un barbat nu va gasi inscris pc acca piatra numele .baiatul mamei", sau :,grasllnelul'\ sau J~pcsdinJ~ul«. <De fa pt, acest 11 urne nou nu este cu adcvarat [IOU atunci dine! intclegcm eh acosta cstc numelc nostru adevdrat, numele care ne apartine, ,~acca fiin[:2i la care El s-a g{indil atunci cand ne-a conceput in pruncie, 01 care ]-3 staruit in minte pe lot parcursul Indelungat al creatiei ~i al rnantuirii", Psalmul 139 ne face lirnpede faptul Ctl am lost planificati ~i crea ti in mod unic, alcatuiti inca din pd n tecelcmamci de

84

cCltn: Dumnezeu tns[l~i E~ segandeala cinevaanume, iar Heel ciueva poarta numcle nostru.

Acel cineva a trecut printr-o cumpltiHi incercare, ~i CUI toatc accsteu Dumnczcu :r~:mfinc [ide! impl iniri i acclei crea tii, (}fer] rca picUe~ albe ue aratii til mod elm' aceasta H hlta cc vrea EL lstoria rclaticl omului ell Dumnczeu esre lstnria modului ln C~U.·C Dumnczeu nc chcali'1lI5~ ne ducc intr-o cfll~5todc ~~ no dn adcviiratul Illume. MajoritatcH scmenilor nostri cred c:i1 estc povcstca unui Durrmczeu care :s~a pc tronul Sau ccresc ~i abla a~WapH\ S,[l ne dea Lilla peste cap at u nci ciind lUI ~'am§ncwll in banca Iloaslra. N imk mai pu tin adevarar. El l-a creat pe Adam pentru aventur], hiitaUl s,i ftumusete, ne-a crcat

. - '1 ~

pcntru a doh{lnc1i uu 10C' LUlie in istoria Lui xl resile hOl~-rEtt sa nc

rcaduca la modelul initis]. Asa di Dumnezcu l-a chcmat pc AVfaL1l din Urul Caldcii si l-a trirnis iutr-umtinut lilt care acesta nu iJ viizusc

.. ~ It

niciodata, undeval 81 marginile I umii, tar pc drurn Avram vaprimi un

non name. El devine Avt{l{lllL Dumnezeu II ia pe Iacob ~i II duce undeva prin Mesopotamia, pentru a-l invata lncruri pe carcacesta nu lc ponte afla stfmdlfulJgii mfimica Jut Cilnd se inaoarce atasf~ dupfl rnistcnoasa lupta cu ingeru], el ~chjoapiHH, dar arc LUll numc IIOlL

Chiar dacatatii nostr] SW-lUI fUcut datoria, ci nu nc pot conduce

. , ,

dedll f) parte din drum, Vine 0 vremc cant! trcbuic s~ abandonkm tnt

co ne este CU110'~CljJ[ ~i sa nc illdH~ptarn sprc necunoscut aliiluri de Dumnezeu Saul era IUl nip care chiar credea cm. lntelcgc cum stau lucrurile ~i caruia il plilcl:a rolul in care fuscsc distribuk, E1 sra croul principal . oJ propriului S(llJ serial inaitulat: ,~SUlll. Razbunarorul". Dupa 0 mktil problema pe drumul Damasculul, el devine Pavd; ~Ij in loc g.i:I se tntoarc~ Ia comportamentul vcchi cu care sc ()h~¥lulh,c estc indruma; drept in Arabia undc.Limp de trci ani, va invi'ii~a direct de hi Dumnezeu.Tsus He araLa cit ~niilcrca poate Si~ SoC produca chiar ~i arunci cane! ne-am picrdut fa~H sau bunicii, .E~ este fiulunui ttunplar. ceea ce linscamn5i c5 loxif a putut s ... l i~ ajlLlte In primii ani ai calatorie] Sale. Dar atnnci cfmd nc intalnim eLI Isus Ulnflf, Iosif BU mai apare. J sus are urr nou ~'nva~ator ~ adevaratul sau Ta ta - ~i de la acesta trebuie sJrnnvc'~c cine este El C[I adevarat si care 1i sunt putcrilc rc ale ,

I ni ticrca prcsupunc 0 dl~aiLoril;' ~~ 0 xeric de lnccreari, prjn ca rc nc descoperim adevaratul nume ~l a devaratul lee 1m istorie, Cartea lui Robert Ruark, Ttre Old /vJan and the Bov I Batrnnull~i h,f:iictcJ ul ~ rCI I1c:dnH~ un cxemplu clasic pcntru accst tip de lrc~wtic: in po~cs~c npare un h;-'~frCtd care are nevoic de foartcmultc indrumar], iar ~IIMluri de cl estc unbiH.rim care dfspuli1c {k.~muUa lntclcpciunc, Dar inltierca nu sc prod wee intr-o sall~ de diIIS,jj; cu are 10rC if 1 Ct£InP U1J'er. tnHk .. Iltc\ .. iile dcsprcpaniliffil1L ~i animale siauotimpuri so uanslorma in loctii nll~il ample despre Via!rl ~i despre sine ~i despre Durnnezeu, Pdn ficcarc test se produce 0 revelatie .. Baiatul trcbuic ,s.~ i~i ~jnH ochiilarg

dcschisl sa i~i puna lntrebarlle potrivite, lnvarand S[1 v[mc:l:i pa.stu·w srtlbatic'e ajungi sa lnveri despre tiuc insuti: )3un~ istete en focul, s] de ficcare da Ul cnJ1'lll1 a 1 dC~H. [alDe cu die dovcdesti ceva despre propria ta

l)t' rso .\ -, 'ii'~ ..... l.;) ... l:·l,!',t •

M.aJiodbllca oarncni.or intelcg gresi: vinta ~i actiunea irHIelungat5 a lui Dllll1I1C1:;ClJ. ,.Crcd di pur si sirnplu uicerc Sd il conving pe Dumnczcu sa imi Iaca vi .. W mai usoara", mi-a marturisi; un client, dar lucrul esre valabil pentru cci 'mai multi semeni ai nostri. Ne puucm false iutrcbiiri. Cci mai multi se inrreaba: ~~D'lunnczGu[lc) de cc ui liisat sa Irnj SoC inlfnnplc una ca asta?" Sau: .Doamnc, de ce nu vrei sn ... (Iiecare pnatc sa 1I mple spatju lliber- s.~ :lnH aju tj s?t reusesc, sfi ~Ii uj u t-! pe eopi ii me i sa SIC lndreptc, s;~ lmi rezolvi problemele din casnicle ~ ~titi mai bine decat mine care suntmotivele pcntru care va tot plangeri) .. Dar pentru a p irni In1]"-0 dUalOJric de Initiere CI,l DwnnL!1JcIU aceastu presupune un nou set de Intrebari: Care este lectin pc care vrci sa mi-o dai? Care sunt problemelc din i nima mea pc carc vrci &a mi lc arfq,i prin aeeasta 1ntampiare?' Cc vrci s~i ma [aci ~a vad? La cc 1nl1] ccri s:m. renun]? De fapr, Dumnczcu 'inoe.arca die foartc mull thnp sa nc initieze, n Jmpiedica doar modul In care Hoi nC-HHl raportat gresit 131. [ana noastra si viata care a rezultat din

I .........) , ~

aceasta abordare ..

DISPRET PE TRU Il .. ANA NOJ\S'l'RJ\

"BarhatiJor 1] so spuncin mod repetat atunci cHnd sunl doar niste baktci c,il o rana dureroasa este 0- sursa de rusmc", noteaza B~y. ~~,O rana daLnriHi carcia nu ne contlnuarn joaca cstc 0 rana LipJca pentru lctitc. Un barhatr adevarat continua su mc.argfll 'hr'lla.inll:~ U1I'a.ndu-~i dupu el toa e marcle", Ca oricare h~rb~jl care si-a I'L1JJt piciorul lia maraton, trebuic sa sffir9Ill.i11 cursa, chiar daca 3. Hi. tnseamna a, nc Larli pc pfln};~nt fiira un cuvant, Acest gen de neintelegerc cste cauza pcntru C(!ln..~ cci mal multi semeni ai nostri lsico.nsklcra prop riile rani

I "' i '.

o imensa sur. a de rusine, Un bftJrbat nu trchuie sa sufere. sau eel putin

, .,. 11

FlU trebuie sa permita suferintei sa sc vadii. Am vazut prea multe filrnc

in care croul pozitiv este lovit de 0 sagt,ata., 0 rupe ~j continua ~ulP'la;, sal! ~i mai riiu, cstc irnpuscat, dar cu toate acestea ponte su traverseze uu cunion imcns ~i sa ii invinga pc baietii rai. A~Ft en majoritatea barbatilor bagatclizcaza ranile pe care le-an primit, ",Nu e mare lucru. Multi oarncni sunt diniti 1n tineretc. Acuma sunt binc." Regele David

~ ,r .

(dcspre care nu se poate spune cit era sperios) nu so poarra a~a. ~$llnt

s,arnc si lipsit", recunoaste el in mod dcschis .• ,.~~i imi este r{mWl Inima

, , ,

Inf.iuutrui.meu" (Psalmul ]109:22) ..

Sau, ponte c'a, unii VOl" recunoaste ce s~a Int;{tmplat~ dar vor nega faptul c.~ au I.' Jf;U rfinq.I crezand en au meritat sa pfqc-t:!sca a~a ceva.

Sf)

Voeea t:da.1 u i

Dupa mai mu lteluni de censiliere.discutand despre rana lu i, despre lcgarnfm.tnl lui 91 despre imposibilitatea de a primi Raspu nsnl prin intcnnediul fcmeilor, i-am pus lui Dave urmatoarca intrebare simpla:

"Cc ar paten s~ tie convingi; dl e~ti biirbat?' .~ N im ic", mi-a spus .

• .Nimic IiIU mii. poatc corwinac." SlalcaliTii f5xil ~ii SIJmH~1il1 un cuvant !S[

,r _. I "

imi curgeau lacrimilepe ohraji.,,;Trn-ai acceptat rana, nu-i asa, DtlVC?

·~'i,-,ail asurnat rncsajul accstcia ca Iiind implacabil. Ai ajuns sfl crezi eft tabi!1 t~u avea dreptate in. privinta ta." .Da", mi-a spus, fa.rili 5a dca VrCU!:l semn de cmotic, Ani mers (lC;1Sf[ :~i am plans -pentnl.l Dave ~i pcntru multi illl!.1 hITirbj]J~i pc: care ii ~Ulllm ~,i pentru mine, dcoarcce am lnteles ca si ell" Iia r~lnd ul me LII. irn iasumasem rana si n u reusiscm de

, ~ ~ ,,~

atunci $.m lmi vad de viata mea. Capul sus, dupa cum ni sc spune.

Si ngurul ~ ucru care depaseste ca amploare drama prin caret recem este natura Hagicfl a ruodului lin care ne raipnrUim Ia ca.

DlJI.l,nnL',lCU estc ncclintit in hot~lrfln::rl Sa de a fi Htfill.tllri de. ~ow, de a n.:t"H'cc ~i de a clibcra bilrh,ati:.i inirnilor noastrc ... ins5 o ]"anti :~ c.:nrc.i cxislcnl:~ nu cstc recunosculji si <I t~hn":li ·p.rczcnUi trccc mrJ. ~ae]"il11i

, ~,~

cste o ranITi care. nu se poatc vindeca, 0 r:an~ i~'l::c'~ptaHfI esac o ntn~i

'f5rii, vindecarc, 0 ranii despre C~U'C credem C~l c J1US[ ifi.cata este f) fu'Ha ce r5rnanc deschisa, hUn de cc Brennan Manning zicca: "Vial£! ~.pirituHla iucepe ell acecpta rea cxlstentci unui ca rhln i r'. Chia r a~u '? ell m ,~c I)Oa~ c una ca asta? Expl ic~~ \ ia cs tc si m p1:1: ,,( 'eeil ce c~~I!l.! ncg;.a t nu poa;c n vindccat." fn1A.::lcgelL tocmai de t"lid vln problcmcle, Cd 111'11 a i mul !.~ hnrhrl~.i neagfl. cxis~.en'.~j rard i - nc.L~gacii (:(1. s-a produs, nC~igil prczcnta durcrii ~i mal files fl(;;ag.fl laptul dl accasL~ nll]~-~ lie c(,)l~di~inm;:nz[t modul in care tr.rliesc in prezcnt Asrte! c~ initicren ( mului de catrc Dumnezcu rrcbu ic sii in (II calc s[nl!lll'.8lSfl; () cute cc PHI'C ciuchtta ~i chiar cruda,

HI nc va ailililgc in clrii,ar ItH.~t1i in caw am I'ust r~lHiil.L

D~Sll'RUGBREA EULUI FALS

Din miczul rfmiFH noastrc sc (Jczvol.t{1 un sine Ifah~. GHsil111 ni.~.c\,H daruri care ne ujut~~ ~i incercam s~ trfJiim de pc 11[1n[1 accst ora. Stuart era bun La matcmatica si la stiintclc cxactc. Ed si-a :dtvor{vi iuirna si si-a

~J - !, • ~, ~

picnlu~ :Loatfi cnorgiaTI'nccl'camJ sa i~ipl!Jna la punc~ masca de .! .• Spock", robot ul rccc ~Ii detasat di n seri a~LI ~ Star Trek.Acolo, in sfcra academica, el se sirntea in sigun:lnt·a~ acolo era recunoscut ~i recompensat. Alex era bun Ia sport ~i de aid a aparut imaginca sa de barbat dur, a devcnit un animal care inzbirea sticki, Stan a devenitecl

- - - -- - . - - - . -... . £".0- , ... . .

mai tie treaba ern de pe pamdnt, ~~In povcstca victii mole", recunostca cl, ~~an1 vrut sa fiu prczcntat drcpt HaialulB,un.~' Fu. insurni am devcnit un pcdeJcpOn~:::iL incapa~i~na~; acolo, in perfectiunea mea, am gasl~ sigU!nn~;a ~; recunoastere. ~~Cand aveam opt ani", martu riseste

Brennan M'annj[}g~ )mpostorul., sau falsul rneu sine, a fust ziimisliJl e81 un mijloc de apararc ln fat~t durcrii, Impostorul ~iiuIllr]c ifni soptca: 'Brennan, I1U mai fi tu insuti nicl()datim pcntru cA nimeni nu te place

~ -

asa cum est! Inventcaei-tl uu cu Hem pe care toatalumea ~a n admire

sm' nimcni i~tl va sti.{' Dc r~l1nartat este formula cheie: ,.,ea un mijloc de

~! ~"

apararc in fa~a durerii", ca un rnijloc de. salvare de sine. Jrnpostosul

coustituie planu] nosrru de scapare ..

A~a c[~ Dumnezcu trcbuie s~ nc ia totul, Lucrul acesta sc int,hmplil adescori la inceputul c[lla.tol'id ncasrre de jni~~~gre. FJ ne inernpicdkii planurile de scapare ~i disrruge eul nostre fals, In ultimul capitol v~ spuncam dcsprc plauurile lui Brad de auro-salvarc: c.1 va apart i ne u n uri "grup selecr". Ch j.IU ~i dup~1. ce a e~~uH t !~J~ rnai IiIUII~c ori, indurcrf~I'ldu-~i inima 111 mod repctat, au a. rcnuntat. Pur ~~i sirnplu crcdeu en ~inla lui era gre~ita; dac.~ a~' fi dcsooperitgrupul potdvlt, atunci plnnurile lui ur n dat roude. Planurile noastre de scapare SHIH: greu deabandomvt; cle sc ag,tlt?i ca scaiul de inima noastra. Dumnczcu l-a adus pc Brad 'in pu nctul ill care acesta a crezut di ~R g}islt gruplLl[ eel bun, jar apoi tot Dumnczeu I-a inllpicflkal In cforturilc ~ui de a-si croi loc in interiorul acelui grup. Brad 11I11i~a scris o scrisoare 1111 care 'i'[}Thi povestea prin ce treece:

Dumnezeu mi-a ina I' intuit m-a goiir de toate lucrurile. ~~,jai dernuh oanu:m:£ nUl admirou: ,:~liam cc tumeazii .sa faai ivl-a adus in punctu] [11 care riinilc cele mai addnci {de inimii mele ,;'l sli:gelde primite - si piicah,d - 0(1 icsir In iveaiii: nep.h1ngn;1'!u aparrpa tuturor acestor imagint care reprezcniau JHo.iec(ia a ceea elf? voiam s(I devin - prezenuuor, cansilier, tll}(u(inand unui grup ~ ¥i era de parcel Isus imi cerea sc, J'"(!nun4 la cle. :\1-(1' surptin» ce ,(,( iesit din in'ima mea > .0 [maimii incredibllii. Si apoi, imaeinca

~ I" ) 11 !l,;r

neputinsei die a Ie obtine. Din inima mea UU!sit 0 j'·azt:l..· .. Vrei siJ

mor! Deled renun{i k; toate acesiea atunci ~~U ;w, vOi mai l:~I}tll#ne ninuinui ~i nu voi mai]: nidodcu.(;[ cineva. Imi ceri sd mor: "A fost spenuua mea de mlintuh'e.

De cc ar fi DUI1111lC7.cU altHa. de crud'? De ce s[\ fadl un lucru ,1Hfil de curuplit lncat sm. ne l',rineasd~ In chiar !O(;U~ cclci mal profunde rani? lsus nc-a avenizat em acela care .,)va voi f:ia bii scanc viata, o va pierde'

~ I~;II' ~ . ,

(LUC~i 9:24) .. Hristes nu spunc akj bios, prin urmare BU vorbesre

despre viata nO~lS~l'n fi.zica. Pasajulou se referfl la dorinta de a nc

. " ,

seapa propria pick _princvUan:;a martirlului sau ceva asemanator.

Tcrmcnul fO~05it dc l lristos pentru "via~:~r~ este ps_'w.::hc ~ cuvantul care dcscric sun ctul, sinelc nostru profund, inima noastra. lEI ne spunc en lucrurile menite sa ne salveze psihicul, sinelc, ardlc planuri mcnite sa ne salveze ~i sa file protejczc viata I;) 1:1I11trjt:~i- acclea vor fi de rapt

lucrurile care nc vor disLrugc. ) MUllle dii i sc par dreptc ornului, dar III urma sunt cii. ale mortii", 11..i se spune la Pn vcrbe 16:25.. Falsul sine, planu] l10SUU de snlvare, poate s~l ni se paru drept .. E[ 11(: ocrotcste de durcre ~Ii rlJ(.~as~gur{~ I~u~in~ dmgo~itc ¥l .adlrl:1lir~llpc_ Dar cui fah~ cstc o minciuna~ intrcg plauul cste construit pc In~cmciunc. Rcprcliint5 o capcana m.nrtalrL Dumnezeu 111.85 ne iubestc jirea rnult pentru a ne abandona. Asa cit nc chiuuie, in muhe, IIIU.lhe fduI"i dilerite.

,

Pen tru a-l conduce pe barbat spre rana sa, pentru a putea ]noepe

procesul vindecarii ~i pentru a-I conduce spre eliocrarca cului celui :(u;Jev~J[at. Du mnezeu va distruge falsul ~ sine, E1 vaind cpartatot cc consthuia o rcsursii u victii pcntru noi, l__n filmul The Naium! [Talent innfiticul[i Robert Redford cstc 1111l .~ nd'ikH' lie baseball pc care il che;Hn~ R(}yHohbs,IPO:lk eel Iina i inz.cs~.ral jucator ul tuturor timpurilor, El esie copilul minuneal liccului, lin talent. ]l1nfl.c;cn~ care are ~:ansa de a juca In liga profeslonlsta, Dar spcrantcle lui de ~I uvea o cariera in Iurnea celor mar] suntdlstruse atunci e~ 11(1 Hobbs estc pe nedrcpt condarnnat la jnclusoare pcntru ornucidcrc. Ani mali lJrziu~ vedem 11[1 Hobbs imh}h5.nit~ caruia ~ se okra. 0 ;<1 doua sansa. El este

,

angajat de carre New "ark Knights, devenind, dintr-un necunoscut,

participant la llnala eampionatului national, in cele din urma, mobi I jlzea:zfl taaIti echipa, devenjinu centru i sperantelor ~w a I visu ri lor aecstciu ..

Momcntul cuhninant al Ilhrtului estc jocul pemru etL~Hgarca campionatului. Este Iinalul rundei a. noua. Pirtsburglr are 2 puncre ~i echipa Knights nu are nici unul, JUicatcu'w.jl de la Knights mai au dnun lovituri. Unul dlntre coechipieri este 11n primapozitie .. iar altul cste In a trcia in momentul ca.md)l-mobbs intra in actiunc. E~ cste singura lor speranui, ACUIll e acum, In accasta dip~:~ trebuic sill sti ~i ccva, Cleva fun dam erual pcntru inhreagapovesk. Inca din vremea dind era licean .. Hobbs juca cu o b~ltfi de baseball pe care 10 facuse eI insusi din rniezal unui eopac ce fusese lovit de traznet in fa\:m casei lor, Sunt lascrise pe margieea b;.ltel lnsemnul traznetulu! ~i cuvintclc ~,b[lhdul minunc", Accasra bnH!J estc s.imbohJ~ ITl.al'el(,hd lui, CXp1"inl~ calltatca ~\1 i de sportiv care l1U a jncat nic[~J(h:rta in vh~fu ell 0 alUi batal.. StrQngflnd inmaini pb~Hatll~ minune", Hobbs hll'rfll pc Wren. Rateazii dinp.rima 11ovilura. A doua mi ri.ge este () greseala personals, multprea inalta ~I in afara teren ului, A treia este o lovitura putemica de-a lnngul primei l~pij de camp. Se pare caa Inscr~s> dar si mingea aeeasta cadc ill ~~farii. In limp ce se intoarce la punctul de iovire, Hobbs ]-?1 vcdc bftlta intmns[w pe jos ... ruptil irr bucati. La ultima loviturll 0 dis truscse,

'stc un moment crucial in 'JhIV~ unui harha.lL;, mon1C::nilll in care t sate lucrurlle pe carle se bazeaza sunt distruse, cfmd hUlLil lui lc aur ~e rupe in mii de budltele .. Inves1itiilepe care le-al "facut e~lH~·"m.za~

firma itl desfacc contractul de munca; biserica nu te maiaccepra; esti lovit de boala: sotia te paraseste; afli di fetita Ita cste insarcinata. Ce poate sa faca? Va r5mnane in joe? Se va ascundc In hrnba lui'! Sc va zbatc ca un disperat pentru a Inccrca sa refaca totul, asa curl] f31C cei mai multi barbati? Adevarata proba a oricarui barbat, incepurul reinvicrll, arc II00e de rapt atunci cand nu sc mal poate oaza pe lucruri Ie care consthuiau fundamentul victii lui, Ade~·aH.'ua ciih:UoJ·ie

.,

incepe atunci cdnd eul nostru illis pierd«. Un moment cc pare 0 vcsnicie trece in limp ce Hobbs sl.<J ncmiscat, uitflndu-sc Ia I:HICiitilc sf.[tm·3mate~ privind stricaciunile .. Bala nu mai poate fi rcfiicuta. Apoi Iii sp une b tlj(;·l'eJu lu i: care ~ uirca pe ban ca de reze rve: ,J30hl]~y. d u -te ~i adu-mi 0 campi lcHlI1'(. Prirncstc onoua bata ramanc in joe" reuscst S1 lnscrlc ~m sa cfl~Uge meciul.

Dumnezeu E VOl lua pentru totdcauna "bat:;l'-~. A. reuxit sa tHslruga falsul sine. pcntru totdca una. Stuart "s-a salvat" devcnind un on] lipsit de crnot.ii. /\.IHI1 trccut sotia lu i f-a pariisit. Se silturase de existcn t:Cl hidinrilcnsioli1a~a a Iui, Ce· ferueie vrca de rapt sa fie c[~suJOTiW ell Spock.I)CrSonajul tipsit de emotii din Star Trckj Alex a sufcrit de cunind din cauza unor atacuri de !Ja:nidi si nelinisre care aproape ca

j 'i 'Ii "

nu iBClU mai permis sa ias.a din casa, Tot esafodajul lui de Up dur s .. a

prabusir. Initial, nimfin ui nu-i venca sa creada; nici lui Alex nu-i venea s~i cTc:ad{:l. El era invincibil, celmai tare barbal din lurne, Dar totul era un rnijloc de protcctic fap;l de rana de care suferea. Picrdcrilc noastrc nu trebuic neaparat s(l ne atf~L de dramatice. Un orn poatc pur ~I simplu s[~ sc (rGzm~~6i inir-o buna zi '~i sa xe sinll~l pierdut, pier ItH art cum xc de: cria pe sine Dante: ~J[n miezul victii mele, m-ara trexit lntr-o padun~ intunecata. unde calea dreaptii era CUI torul pierduta",

Cat despre mine, Hill-am dus 1~1 Washington ca un taniir dornic de. a ajungc ccva in via~rt. de a dovedi ceva, de a cfl~liga credibilitate. Lucrul It.;on(hnnmJthiR era accla c5 am reusit, Darurile mele au lucrat im·po,trivalTI.ca~ actinnum:li ln favoarca ·mea. . ... ·.nun recnnoscut ~~i r~l.spHitit. Dar Intreaga expericnui 11111, filcca sa mao simi ca un supravietuitor - nu era ccva cc izvora dintr-un cenrru pro fund .. ci parea ccva ce trebuic demonsrrat, depa~iL. dctectat.La sfar~itul a doi ani m,-(I1JU trezi intr-o buna zi simi-am dat searna di irni uram viata.

, .

Dunii CUH] vorbestc si Manning despre imnostura lui: .Arn

II 1, '" ~... [ it

Invrqat din greu, am luar note excelcntc, am avut bUI'!sa la liceu, dar

eram unniru:it tn ficcare cJ.ipa de spaima abandonarii ~li de scntimcntul

.... i • Y ..... ~ , t-~

ca rnmem nu VOUl sa ma ajute".

Exista un moment de cUlup,ana,. acela in care Dumnezeu pare pornit llupolriva a tot ce :insenuHJ1 viata noastra. Satana pandestc accasUi ~~mf;:a, '51 intra tn scena pentru a-M acuza pe Dnmnezeu In inirnlle noastre, Vezi ne spunc .• Dumnezeu esie manias pe tine. L-ai lezanuigil.. Daca te-arfi iubit ur facc catotul sli.lh:.~ II'Uli lin. Sci .>~fii eli. nu

f{t vrea binele. Dusrnanul ne ispiteste sii nc intoarcem inrotdcauna ~.a preluarca conlro~u~ui, la recuperarea ~j reconstruirea falsnlui nostru cu. Nu trcbuie sa, uitam dl Dumnezcu distruge impostorul care se ascundc if I Hoi din dragostc, f\~a cum 11W se aducc arninte in epistola c,atrc Evrei, este YOJbH de fiul fare are nevoic de disciplina divina, de accca nu trebuie S:Cl disperam I( 12: 5-()).

Dumnezeu ne lovcstc pcntrua ne pulca miintui. No; crcdern [:::1 Ile va distrugc, dar dimpotriva, El urmiireste exact opusul - trcnuic sa fim salvat: de ceca cc ne va distrugc cu adevarar. Data vrcm sa mergem eu Ei in calatori:.! initicri! masculinitiitii, atunci trchuic s,il nc indcpartiim de Ialsul nostru cu - sa remmtam la cl, sit il abandonam de buna vote. Pare 0 nebunic; pare eft devenim extrcm de vulnerabili. Brad a renunrat sii mai caure grupul pc care ~ru-I dorca, Stuart J. inceput sa i.,?i dcschidii inima pentru emotii, relatii ~l pcnlru toate lucrurilc pe care le ingropasc cu mult (imp in urma, Alex a incerat s[t mai "manance stkm''', a incctat ~a mai facape harbatul du r pcntru (j se concentra asupra odor din adancu] inimii. Ell an) renuntat ~a il'iiu perfectionist, am plccat din Washington si arn pornit in cautarea inimii rude. Pur si simplu trebuic s~l acceptam chemarca de (I lie 111 urrta

iii I 'I

la toate lucrurile pe care ne bazam ~i sa ne aventuram in nccunoscut

imprcuna ell Dumnczeu. Putcm s,a facem hierul acesta noi insiue, sau putern astepta ptmil in clipa in care Dumnezeu va distruge totul in jurul uostru.

Daca nu intelegcti care ar putea fi falsul vostru sine, atunci un punct de pornire ar putca fi tocmai lansarca acestei inrrebari celor care lucreaza ?~ traicsc i-n preajma voaslr[c "Cc impresie Y[I Iac? Cum e sa_Haie~ti cu cineva ca mine (sau s~ lucrezi ell cineva ca. mine)? Nu aveti Iihertatca de a spline ccva in prcajma mea?" Dadi nu rell~iti SLl spuncti un singur envant la 0 reuniune pentru simplul motiv cit s,imi~~p ca ati putea spline 0 prostic, atunci insearnna eft a venit timpul sfl va exprimari ell voce tare. Daca singurut lucru pc care H faceti este ~dl li dominati pe toti ccilal f.i, pentru ca scntimentul de indrcptatirc jzvora~t~ din faptulca s~nteti pus ~a conduccti, atunci este ci.zul sa taeeti catcva clipc, Daca ati ales sportul pentru fa acolo lI{t simtiti eel

'11 "ill .~

mai bine, atunci poate rea cstc li 111 pul sa mergeti acasa$i sKi. stati ell

familia, Daca nu mergcti niciodata sa faccti sport cu alti barbati, a1tUIlrCL e vremca sa mcrzetila sala de sport GILl baietii si sa faceti d~~cva

b ... j '::' .. ]I

pa;'G. Cu ahc cuvinte, 1nfruntati-va spaimele pornind en capul inainte.

Rcnuntati la frunza de smochin: icsili din ascnnzaroarc. Pcntru diUi.

]1 'l' ,. ~ ~ ~. - -

vreme? Mai mult decat v-ar conveni; atat de mult incH sa srarniti

problemeleascunse~ inc,at: sli faceti ca rana profunda sa devina evidenta.

Picrderea falsnlui sine este durcroasa; desi oeste 0 masca, estc una pc care 0 purtam ani de-a randul.jar pierderea accstci ma5li poate ~a

91

lie :si'rniblra ell pierderea unui pricten. in spatele ma,~tii se aila toata durerea :~. spaima de care fugcam, de care He ascundeam. Cand Ie vom lasa ~a iasa la, ivcala, Iaptul acesta neva tulburamai tare dceat oricc cutrernur.

Dar nu am :ajuns lu capatul drumului; este doar linia de demarcatic a acestuia. Calatoria accasta duce spr c libertatc, vindccarc si autenticitatc,

,

INDEPARTAREA DE FEM1E(E

Pe masura ce ne iw::lep~lrlrUTl de falsul nostru sine, uc vom simti tot mal vulncrabili si mai cxp .• usi pericolclor. V()]l1 fi I'oarte tentati sa

~, - , . ~

cautam scapare in acclc Incur] care DC ofer{, adapost, in Steele locuri

undo am gasit consolare ~i odibna.T'entru cii majoritatca harl:mtwtor au cautat tIl. ferneie scntimentul masculinitatii, trcbuie sa He

~ Ii ~ t" . I ' Iii <, '"' deti ~... .~ W' "'..,.., • "'

In(~(::,pa_r .arn ~I ue acest ~ Ole . oa IUl ere- eft co. l)a cer sa va pan.,lsql sotut«.

Tot ce vreau sa spun CSILc sa tnccta~:i sa. rnai recurgetl i.a Iemeic pcntru a prirni confirrnarea proprici pcrsoane, s[( nu 11: rnai cercti ci s.a luptc peutru voi, Unii barbati cred dl accasta ar Insemna ~fI isi dezamaacasca sotiile. Dd!cli ati fost un barbat pasiv, care ati inccrcat sa t1'U v~tde['anj~l'ri sotia ani de' zile, ea nu cumva ~~a laccti ceva care s;a tulburc apele, atunci it sosit vrerneaprovoctu·ii. Afirrnati-va idcniitatea in -Ftatll ferneii CILI care. trait]; nrovocati-i senrirncntele cele

~ ,. ,[ ':'

rnai putcrnicc. Pcntru accia care sunt violenti [irrclusiv pentru

b5rbatili care urmarcsc doar suceesul 'in viati'i)~ aeeasta Iuseamna rcnuntarea Ia orice forma de obuz, 0 viet. elibcra din pozitia de ohiect a l mlailie~ voastre pentru a rcn un ta de' fapt la pozitia ci: de repel' H 1 mascullnitatii voastre: lUI ca trebuie Sri va faca br1thaL Pocairua pentru un l;irbat irnpulsiv presupunc ca el sa devina bland. Ambele tipuri de harbati recurg rnereu la Iemeie dar pocainta depinde de modul in care fiecarc a abordat pana in prezent rclatia en femcia lui.

Pe mutt] tincri i-am sfatuit sa. inceteze orico relatie eu lcmeile cu

, .

care erau prietenl pentrn di. elc devenisera unicul scop al vh_;~ii lor, Ele

erau soarelc tmivcrsuhri lor) in [urul caruia orbitau .. Un barbat arc nevoie de 0 orbita mult rnai mare decat 00 femeie, arc nevoie de 0 misiune in viata, de un scop precis; un barbat trebuic sa 1~1 CUflO(1SCa

l N '" d '-'.' femci . ... 1

nurne e .. urnar cart' cste pregaut pentru 0 . enK',JIC, numai m ace

moment are ccva, o viaUi Ia care sa 0. invite si pc et .. Un pricten 'inli

11 11 ,

povestca C[~ in tribul Masai din Africa un tanar IlU poate ~[~ ii fa(;fl

curte unci remei panu cand nu a ucis un leu. Acesta cste modul lor de

,_ .. - . •..... . '. ~ - ~ 'I . 1:..' • •• A

,(1 spune ca nu ponte :sa mtre fn actjune pana cant )111 a lost iniuat. . -vm

cunoscut unult prea 111Ju1ti tincri care trcccau printr-un fel de promiscuitatc emotionals ell tcmeile oe care le curtau. Nu le cautau

• r

pentru a 1<: oferi putere, ci pen tru diJ dorca u sa se hraneasca din

V oeea '~aUllu i

('rill n1U1SC~Ca lor, S,~ primeasca recunoastcre prin ele sl .&~l se sinctta niste barbaH adevarati, Aveau lungl'j cunvcrsatii adfinci ~j intime. HHr far~ r!

.." ~~,

sc irapllca; nu frau ln stare sa. M~i aSH me responsabifirarile ce

dccargeau de aid.EsCe 0 situatie nedreapta pentru orice femeie, DlllpJ un anin care a avut 0 asernerrea relatie, 0 fcartcbuna prietena mi-a spus: "Niciodali'i nu ail' 0 fost sigm:rl cc inscmaam pcntru cl".

Ca.mJ ne slmtim alrH~i de Cosanzcaua ell parul de: anr, trcbnlc S,H recunoastcm eii sc inUlmlP~a, ccva mult ITHli profund, Dupiicurn spune HAy:

Ce in'll'eanuu.i ciind un biirbai se trulriigoS.fe.~te tete 0 f(;l~(7 SIn'lhu:iIOlU1;IlX care ovede in ceMltdt {:aplil r,lJ uneiu'lc.£11Jf?ri'l S-'(JT pute« co ,~:uflend lui sl~l 'fi.b!l nevoie de aetivisate. Suflel.Ul repfiezintil cheia pro1J/c.tn.ei .. IN, Joe sa incerce sit ajunga la femeie .~'i Sct Sf £tn:1i1uiascif. sofie singur c.u ea.: poate ttl trebuiesd l'{lmalU7 sh,gm' cu ei insusi, probabil trur-o ,C{'lband etc &" munte. [bnl) de trei luni, sii sc~-/;e poezii, sii coboare CUI barco pe un lliM £lIspurnal' si sii Pf51eZL'. In ./el:ul acesta. mtdtc jemei ar 11 scutite de foan« multe necauui.

~~ra~j,. nu cstc vorba de pcrmU;lU'I1C;1I de a d'ivor~a .. Un boITlrbat c~.saHuit a depus un jl1J.fan1an~ solemn - nu va putea sa.fi~i iuchida propria rana provocand 0 ttlltanm~l celei clireia i-a prornis iubire. Uncori, fcrucilc ~i piirflscsc hMrlll{!,~H; dar aecasta cstc 0 altfl poveSl:c. Prca mil.il11lw alearga rh.Jl)3 fcmci,implorandu-Ie sa nu ii padl$CtI151C~L Dadi ele slmt cil trebuie sa plece, acest hicru se ilnl{lnlpl~ eelmal probabl] din cauza faptului ,tU b~trbul:i~ au problerne ~~,lIncllc~ti nerezolvate. Vreau sa spun cii. drumul sprc 5ufllclul rnesculin ']1 trulepiifteazd intotdeauua de femcie, tocmai pcntru a Sf': putca iutoarcc .. pennu a ],CV'Cll~ aV~~lJ1(j un rnspuns la inlrebl:lre. 13arhaw~ nu are nevoie de femeic pcntru a-~~ ga1\~ puterjle; el oIenl aeeasta pu tere, Pentru a deveni un barbae de seams nu este neapih~a~ti nevoie de fCJ.110lle, liRI' o d8lta ajuns un bklrbat die seanl~i, din nou nu cstc ncvoic til: femeie a- Dupa cum spunea Augustin; l,Fie ca suflutul jncu sa tc slavc(lls,~:,~ pcntru toate acestc Irumnseti, dar fie ca cl sa FlU se a~'ipe;Jlsc£ij de clc prin capcana iubirii", capcana dependentei din cauza taptufui eft sufletul barbatesc .31 fost condus la femeie pentru a dobandli rccunoastcre.

in~a cxisrLi1 0 '{limcn~i,unc ~i mai sumhrii 'in problema pe care 0 discuiilm, Cc altceva urmarim sa ob~~nerin de t1.f;enu!ia cu piind de aur] Dup~ ce Ulnj.~rn. atunci cand tnecrcam sa fim in preajma ei? B 0 natate, bun asta!',e ~ f'J'1Il musete, ext az -hUr-IIn Cluva nil.; Dumnez eft . Vorbesc foarte series. Eu cred dl~ de fapt, ]1 c5.lrLa.11Il1 pe Dmmrezeu.

A f st 0 vreme cand Adam H ~ol·bi~ a!lJiinc din sursa intrcgli iubiri.

Ell ~ prirnul nostru pafIDnte~i arhetipul nostru - a victuit tntr-o comuniune n ~'inlrcrupfa cu cea mal al('.ng:m,[oafi(~ .. calPt,~\lmlta ~~ fapitoan: Sun;;a (1,(.; vifJl~,[t a univcrsului, Adam H avea pc Durnnczcu. J:£~tc adevarat c;i nu en bine pcntru om sa file singer, iar Dumnczeu in srncrcnia Lui ne-a dat-e pe Eva, tngaduindu-ne s~ avem nevoie ~i de ajutorul ei, D'U' ceva s-a pcU"CCUl in momcntul C~hJ'''rii'' ceva s-a transformat. _:::..V'~. a Iuai locullui Dumnczcu In vint~ biirbatului, Sa Vfl cxplie n,'t'tli:ulfil.amle,l1iItul ucesta.

Adnm nu a f~)slt lnselat de ~Hrp'e. ~tiH~i'?' Pavel 0 spunc fa[u oco!i~ in ] Tlmorei 2: J 4 - Adam "U a cazu t pen tru c~, a fnst in~elat. PacatuI lui uvea n nall,llllr,fi dife-dna; i'nlr-un lcl, cste n1IuH mai series ceca cc a [acut cl pcntru '.~ a facut-o in mod voit, Nu stim cut a dural, dar n lost. un moment in ,grfidin: Edcnului cand Eva C~iluse ~j Iam nu: ea mflncasc (lin iI11ar,! dar c' inca mai 'Iva 0 alternativa. Cr d ca s-a Intfimplnt ceva in inirna Iui, ceva de genul: am picrdut-o pc Clef kel·!cgt./(J,. suflctul meu perechc, eel mui importunl il1:-io,itn pe care l-a.IIU cunoscut vreedatii. Nu stiu cum V~I f viata .IUCU.) dar :tilll c5 nu pot

I. ra i ITt rfi ca. .

In lucul hni Durnnezeu, Adam a ales-o pc Eva.

D;a"ca eredcti di eXclgercz priviti in jur. UHll{lii-vii. 111;!1 Hate operele de arHL Ia ru ezie, muzica, tcatru, la cuhura dcdicata Icmeilor Irum ase, A.' ultati ce limbaj Iolosesc 1.1o.rbatU·and dcscriuc femcic .. Priviti cum funci i )nc.azii 0 a 'em nca nh. esie, Cum :CII!r putea fi dcJini,Hi a~tf>{ dcd~l ca ') ~;ormn de tnchinare' B[u:h~'iH ajung sa tnliasca pc lume l11115 Dumnczeu, cea mal profunda bueurie a noastra. sursa extazufui nostru. Tanjind dupa ceva nccunoscut.Jc inltlidn,hrl pe fiicck~ Ev,e~ ~.i destinul nostru cste tcrminat, ~k nc sunt eel rnai aproape~ €Ipog_eul crcatiei, InJfuchip;€ld ale frurnusetii .j tainei si taudn.;tii RI'ii

- ~ ~ "'I' ~ If'

atractjci dhilin . Jar noi nu Ic ( ferim d Jar d:E'hl~'1 p ',I1rlru EV~l, dar ~w

dt rinta pcntru Duumc.zeu.U·n barbat lipsit de adevarata sa iubire, lipsit de viata sa, de Dumnczcul ~Hl1, va gfl!sil alte rcsurse, Si ce alt subsriunar pu tc a sa fi rnai bun decal flicclc I~'¥ei? Nimlcdin Injreaga creatic nu fie COIITiI~),;u~l ell elel

• I,

lJntd~itnar care. nu mai fUSCRt singur din clnsa a opla i-am spus d~

ar trehui s:i sc dcspdruJil de prictcna lui ~i sa renun~c l,a oriee relatil ell fctcle tirnp de un an. De pc fatalui putcan ci!i di era ca :~i ci;lnd i:-1I8o ri! cerut sfi lsI talc o rnana. .. sau chiar mal rr.u. Int~l"g'etm can; SlUU

,.. ,.. .,

mecanismelc care sc pun III miscare? ESb: de rcmarcat Iaptul ca lupta

eu pornografia sau masturbarea este mal cumpliui atunci dind bflJl"b;r~I·I.IIII·amr'nc singur, ori cstc trist, sau Uinje~tc dllp:1 (} fonua oarccare de utcntie, Senzatia sc va intcnsifica oe ,ll1IaSlu:a ce nc

,. ~ ~41!"

apropiem de rana lloasUfi. Faptul ea nc dorim ell putcrc ca puna sa {Uf.ipaJ·5. va face ca prcsiunea diutf:lrii altor SlHSC de pUkcr.e sa crcasca,

,Am vaZUIL i(!LU1:1 se inH1rnp1ii illC'l,;'sl lucru 1;;(1 multi hftrbwti. ~thm 'a se ln [lmlP~~ ~j eu mine. Dar dllu.:51 uecasta estc apia dupii eare tzmj~m cu adcvaral, atunci de ICe. 11illlanCDlI mercu i'n~ct:,:tJ'ti dupiiJ ICC bcm din ca? Pualc cfi f:1ntim~l d~n cm" bern 11Ui cstc :F'runUlna rohriiviir.fI.

Trchuie !oi~1 1'I"I'hun1n1 optiuncu lui Adam; tr -louie. Sial il alcgem pe Dumnezeu in ocbim'nillJll Rvci. Tre:nu me . a Inc oricntam dormtclc

.

sprc El, pentru e5 numai la Dumnezcu vom g,'I!'i; '~,devaf·tla vindeearc

a r(mii noastrc,

95

Desperado" de ce nu-ti vii tn fb~e Ai stat pe drumur: mult p,.(!a nu;d~ Te crea greu de inifiiini .. dar eu stiu eli ai motivele tale ...

l'v{€Ji bin ' te-ui lasa iubi!

Plina nu e prea tlirziu

- The EaglcN

-Dc.'pcrado·' (f) 1913 d ' GLenn Fry ~i Don

Henley)

Scopul vindecarii nu este altceva decat respeciul pen,iru propria pers« an (I in ipasl(lzet ,U)Wri,{,-ii de /iin!li create.

- W cnde 11 Berry

Cea mui fJ1V.~'l,ttuta dorin/ii dirt inimile noastre cste ClCCC,(1 de it j~_'W"UI o unlune cu Dumuezeu. Dumnezeu ne crt=~eazii pentru uniunea (;,u El fnsu,~:i. Aeesta este scopul initial al viesilor noastre ..

- Brennan Man ni ng

Vindecarca dinii

Cred c~l am creionat 0 imagine grqjl-.k1. despre viata irnprcunii en baietii nostri, Cf.ttarari, ave n tu ri Ilc canoe; III pte Ii bcre, calatorii in

J J ~ ••

cautarea primejdiilor si a distrugerii - ati putca ramane ell impr esia

cii suntern un fel de academic militara, traind undcva prin paduri rnargin.a~c sau undeva In culturilc paramilitare. A~ vrea sil va dcscriu unul dintrc evcnirnentcle mclc prcfcrate. El se produce scara tarziu, la culcare, dupa cc baietii ~i-au spalat dintii ~i ric-am rostit rugaciunilc imprcuna ell toata larnilia. Dupa ce ii bag sub patura, unul dintre bfi ie ti III [j 111 trea bfl: ,.,Ta tEt, ne-am putca cu leu ~i impreun a sea ra asta?" Ora culcusclilor csre rnomentul cand .slam Inlprl:lmil intr-un patu; In

. .

care abia daca incapcrn - ~i tocmai acosta cslc idcca, de a fi cat rna]

aproapc - ~i acolo in intuneric pur ~i sirnplu stiim de vorba. De obicci incepern sa radcm .,?l apoi continuam in soapta pcntru di ceilalti ne ccr sa .rnai tacem din gun1<L" Uncori ajungem sa ne gadiH:im, altcori e pur ~i sirnplu U ocazie pentru ca ci ::;~i imi puna intrebari serioasc despre viata. Dar oricc ar fi, ceea ce conteaza ccl mai mult este ceca cc se intampla In profunzirnc: intimitate, apropiere.Tegaturu.

Da, baietii mel vor sii H conduc spre aventura, plflcandu-I.l.~ S8 isi inccrcc puterile ell mine. Dar toatc aces tea au loc in contcxtu 1 unci IcgaJuJi i ntimc de iubire care cste ell rnult rnai profunda decat sc poalc spunc in cuvinte. Ceca ce i~i dorcsc mai rnult dedit orice, ceca ce imi place eel mai mult sa Ic ofer, este unitatca dintrc sufletele noastre. Asa cum zicca Tom Wolfe:

Mi se pare eli cea mai profundd cautare a vietii. lucrul dupii care, intr-un Jel S{lU altul, (anjes(' toate fhntele C(;nsfii In (l;flarea unui tatd; nu neapdrat aflarea unui tuui biologic, nu a unul had. care a /'0.)'[ picrdui in anii tulburi ai tineretii, ci dcscoperirea unci anumite Forie si intelepciuni exterioare ce transcend o nevoic biologicd, re,gdsfrca acelui ceva care se afld mai presus de [oamca [izicti, ccra care sa se uneascii C/.l puterca si crcditua celui ce a

. .

cauid ..

ADEV}..RATA SURSA A PlJTE.R.n

Baictii sunt rusinati de obicei de natura lor tipsitfi de cuvintc ~i aparenta goliciune interioara; pcntru rnajoritatca baietilor aceasta rcprezinta 0 sursaingrozitoare de rusinc, dupa cum "(:1111 mai spus. Dar nu trcbuie sa fie asa. De la bun inceput, inca inaintca Caderii si a a taculul malefic, menirea noastra era sa ducern 0 existenui marcatii de 0 cumplita dcpcndcntii .. Estc aidoma unui copac eu crengile lui, nc cxplica Hristos. Voi suntcli crcngilc, cu sunt trunchiul. De Ia Mine vii cxtragcti viata; Iucrurile au fost menitc sa fie asttel. De fapt, El spune

97

ell, B:."i.l·batul

~j mai mutt "ckspflrtiti de M inc IlU putcti face nimic" (loan .1 5 :5). EI TIU ric injoscste ~i niei nn ne ironizcuza, nici macar nu o spunc ell un ofta t, gcin di nd u-se si m ultan: A,;;' vrea sci ii vad ca isi rcvin odatd si cit nu vor avea nevoic de mine at/ita. de mull'. Dimpotrivii. Suntem [dcuti sa dcpindern de Durnnczeu, suntcm fiicuti pentru uniunca cu El si nirnic din ceca ce suntem nu functioneazii r(lr21 EL Asa cum scrin C. S.

, .

Lewis: "Dae~ 0 rnasina csic fiicutii S[l rnearga eu bcnziua. ea IlU poatc sa fl1n~tlon~zc cum trcbuic cu nirnic altccva. La 'rfmdul Sau, DUlnne~c.lI a creat masinaria urnana ca s<l fuuctioncze ell EI i nsusi. Ccl mai presus de ioatc cste cornbustihilul eu care duhurile noastre au Iost r~cllte sri arda, sau alimentul cu care spiritul nostru CSLC f[Leur sa se hrancnsca. Nu exista alrceva."

Aici pacatul nostru ~i cultura noasrra s-au intalnit pcntru a nc tine 111 captivitatc si in distrugcrc, tocrnai ca 5[1 'impicdicc vindccarea r.inii. Pacatul nostru reprezinta partca de incapatfmnrc din noi care \TC<.l~ rna i rnult dccat (nice, indcpcndcnta. Existji 0 parte in noi care vrea cu ardourc o viata in care 8ft nu fim depcndcnti de nirneni - eu

, ,

atat mai putiu de Dumnezcu. Apoi vine influcnta culturalii a unor

figuri asemenca lui John Wayne sal] James Bond or! a altor "barbuti adcvaruti". Dar singurul lucru pc care 11 au In cornun csre acela cit sunt niste singuratici, Ei nu au nevoic de nimeni. Am ajuns su credent in adancul inimii noastre ca a avca nevoie de cineva pcntru orice motiv constituie 0 lorrna de slabiciunc, un handicap. l.aUi de cc un barbat nu poate niciodata s{i se opreasca ~i SJ ceara sfaturi privind dirccria in care merge. Eu sunt cclebru In accasta privinta. Ell stiu intotdeauna Cum sa ajung unde Il1crg, pot sa irni gascsc drurnul ~i singur, Hisatj-ma In pace. Numai dupa cc m-arn pierdut cornplct ~j definitiv imi rcvin '71 cer aj l.l tor, ~i rna simi ca un papagal Iacand accst iUCfU.

Isus nu s-a comportat niciodatii asa, OmuI care IlU a clipit uiciodatii In infruntarca directa ell ipocritii, Acela care a condus "Mite de oamcni ell mana usoara'', SL~lp[U1LlI marilor si al apelor, a dux 0 viata de 0 dispcrata depcndcntii fatfl de Tatal Sau, "AclevtiraL adevarat vf! spun dl Fiul IlU ponte sa faca nimic de la Sine, ci numai cc vcde pc. Tatiil fiJc.:lnd"; "Dup5 cum Tatal, care cstc viu, IvI -(1 trimis pc Mine si Ell traicsc prin Tatal"; ,.Cuvjntele pe care vi lc spun Ell, nu lc spun de la Mine, ci Tatal care locuicstc In Mine, El face accstc lucrari". Accasta nu este 0 sursii de rusine pcntru Hristos, ci d i mpotriva. EI se lauda ell relatia Sa eLI Ta tal, cste bucu ros s{, lc spuna accasta ru tu for eel or care i1 asculta: .Eu ;'/i Tatal una sun/em" (.I (Jan 5:] 9; 6:57; 14:10; 10:30).

De cc cstc important accstlucru? Pentru dt multi oameni pe care ii cunosc traicsc ell 0 profunda ncintelegere a crcstin isrnului. Multi 1'1 viid ca pe 0 ,,;1 cloua sansa" de a-si reface existenia. Au fost iertati,

98

Vindecarea ranii

acum considera di mesena lor cste sa sc intcgrcze in program, inccarca sf! i~i incheic rnaratonul chiar daca au un picior rupt, Dar ar trebui sa avern mare grija ell conciuziilc: V!1 amintiti ca masculinitatca

.,__J = ~

estc 0 esen\:i'l care trece de la tara la fiu. Aceasta cste o imagine, dupa

CUUl sunt multe iucruri in viata, a unci realitati mult mai profunde. Adcvdrata esentii a putcrii vine de la Durnnezcu prin uniunea pe care () avem ell HI. Rcmarcati cum 0 mare parte din viara Rcgelui David contine Tn scns profund acest element. S:1 ne arnintim C[l. cl estc uu barbat printrc barbati, estc £{ira indoiala un mare riizboinic, dar sa asculiam cum lsi dcscrie relatia cu Dumnezcu 'in Psalmi:

, ,

Tc iubesc, DOAiWNE, tdriu mea! (18:1)

Dar Tu, DOAA1fv'E, nil te departa,

Tu, 'Faria mea, grabeste- Te sd-mi aju(l.' (22:19)

Tu Corti putcrea mea, if I line niiddjduiesc,

Ciici Dumnezeu este turnul meu de sciipare. (59;9).

Indrazncsc S[I spun e{J David poate sft ii depaseasca pe John Wayne sau pe James Bond ia orice 01'[1 din zi; totusi acestui barba: adeviirat nu ii estc rusinc sa-si rccunoascii dependcnra fal:;I de

" , )

Dumnezcu. Stirn eli suntcrn mcniti sa prcluarn puterea In noi insine,

stim cand nu suntcm ceca ce am Iost meniri a fl. astlcl incat simtim Crt

, " ~

ncimplinirca noastra estc 0 sursa de rusine. C{tnd am analizat rnodul

cum a stiut eli rrebuie sa iuceapa procesul de vindecare, discutand despre rana lui, 'Dave a protestat: "Nici rnacar nu vreau sa ne punem problema aceasta, Totul este prca real", Barbarii suntde obicci loarte duri in privinta locurilor distruse dinlauntrul lor. Multi spun c5 sc simt de parcji ar avcu un baictel inlauntru, dispretuind accusta situatie. lVU te mai puna ell un copil, T.~i porunccsc. Dar n u acesta cste modul in can; se raporteaza Dumnezcu la noi. El estc maniat din pricina celor C~ ni fie lnl:amp]fL ;;.Ar f mai de folos pentru el sft i se lege 0 piatra de moara de gat ~i sa fie arunca t in mare decat sa fadi pc unul din acesti rnicuti ~a se poticneasca" (Luca 17:2). CUDl v-ati simti dad! rami care vi s-a Iacut, loviturile pe care le-ati prirnit, ur fi fost aduse unui copil 101 care tincti - poate chiar [lulu] vostru? Ati simti vrco urrna de rusine? i\ti sirnti disprc] pentru c~ nu reuseste sa sc ridice deasupra problcrnclor? Nu. Nu ati .simti decat cornpasiune, Asa cum scria Gerard Manley Hopkins: Lasa-md. inimd . .'iii simi mai multd mild I lasd-nui sd trdiesc dupii sinele meu intristat.

I.n filrnul Good Will Hunting exista 0 imagine foartc frumoasii care descrie ceca cc sc poate inulrnpla cand un biirbat i~i (m seama d1 raua sa cste ,.mo~teniL1", descopcrind c.a nu trebuic sa si-o asurnc.

99

eu, Barbatul

\ViU I-I u nting (pus In scena de 11a t.t Damon) cste un ta nar extraordinar, un baiat genial, care lucrcaza pe post de lngrijitor la MIT si Iocuicstc intr-un carrier rau Iamat. Nimeni nu 'Ii cunoaste

, ~ ,

harul, pen lru C{l tanarul se ascunde sub 0 falsa pcrsonalitatc a durului

ell origine nesaniiroasa". Este un marc bi1u1us si un om violent.

, >

Personalitarca pe care 0 afiscaza cstc rczultatul unci vechi rani

produse de tar.i; nu i~i cuuoastc LaUiJ biologic, iar barbatul care H crescuse 11 batca ffi ru I~ i Ei de catc uri se In torcea beat aca sa., Du pa cc cste arustat pentru ea se batuse a nu stiu cata oara, lui Will i se irnpunc consultarea periodica .... a unui psiholog, pc nume Sean (interpretat de Robin Williams). Intrc ci sc crccazii 0 lcgatura; pentru prima data in viata lui, Will sirntc c~ unui hiirbat , care i-ar putcu f tara, jj pasa de el. Astfcl inccpc initicrca, Spre sfar~itll} uncia dintrc ultimele lor scdintc, Scan ~i Will vorhesc despre batailc pc care ace: .. .la din urm.i lc indurasc, conscrmtatc acurn in dosarul S~l.I de caz,

Will: Deci, adli... pa stY zicd toatc chestiile alea de genul .1' Wil! suI era de 0 tulburare legatli de atasament c« sunt adevarate? n Frica de abandonare ''? De asia m-um despiini! de Skyler (prictcna lui)? Sean: Nu stiam cii v-ati des{Jiirtit.

! ~ I

Will: Ne-am despdrtit ..

Scan: Vrei :w:'i vorbcsti despre . .' asta? kVill (cu ochii fa podca): Nu.

SetUL' Uite ce e, ~{lill... JIU te CUt10SC 1'1'(:'(1 binc, dar vezi, astca (li araui dosarul lui] ... astea nu suni din vina tao

Will (pndllcilndu-,'>'e plictisit}: Da, da, bine. stiu asta. Sean: Uiui-te la mine, fiule. Nu c vina lao

~Vill: Stiu.

.'

S' x r - t

, ean: iVU C vtna tu.

Wil! (din. ce in ce mal' agiuu): Stiu. Sean: Nu, nu. nu stii. Nu e vina ta. ~'Vill (in culm~a a:;ita(.i'eij: StillSean: Nu e vir/a lao

Wil! (incercdnd sri puna capiit converstuiei}: Binc. Scan: Nu c vina tao .. nu. e vina lao

Will (furios): Nu inti cncrva, Sean, nu si tu .. Scan: Nu e vina ta... nu e vina tao .. nu e vina ta.

Wil! (i Sf prabuseste ill brtue, pfdngand): inlipare riiu, imi pare asa de tau-

N u cstc nici 0 rusine sIt ai nevoie de vindecare, BU cstc nirnic

,

rusinos sa te simti tanar si speriat. Nu e vina ta.

~ "

100

S-ar putea să vă placă și