FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE BAZA LEGALA OBIECTIVUL CONVERGENTA  OG nr.

29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare  OMEF nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 249/2007  OMEF nr.80/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta FEGA FEADR

 OUG nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare  OUG nr.148/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare  HG nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare FONDUL EUROPEN PENTRU PESCUIT  OUG nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare  HG nr.1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat  HG nr.1390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operational pentru pescuit 2007 - 2013

 OG nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”  HG nr.1506/2007 privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"  Ordin comun MIRA si MEF nr.398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" Prevederi din proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 Pentru anul 2009, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente:  Politicii de Coeziune a UE;  Politicilor Comune Agricole si de Pescuit;  Altor facilitati si instrumente postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari se asigura de la : bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite; bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; bugetele unitatilor administrativ-teritoriale; bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.  Fondurile aferente cheltuielilor sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.      Exceptii privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii acele proiecte/propuneri de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania. Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza disponibilitatile fondului de rulment. In bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de AM sunt cuprinse sumele reprezentand:  Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare;  Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

 Pentru platile efectuate din cheltuielile eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii rambursarea cheltuielilor efectuate in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finante.  Sumele aferente rambursarilor de la Comisia Europeana si de la alti donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv avansurile primite de Romania in anii 2007, 2008 si 2009 reprezentand contributia Uniunii Europene la proiecte se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza de catre AM –uri/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilitatilor la aceste bugete, dupa autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitate si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare. Programe Operationale Obiectivul Convergenta 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Program Operational de Asistenta Tehnica; Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice; Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative; Program Operational Regional; Program Operational Sectorial Transport; Program Operational Sectorial Mediu

Fonduri externe nerambursabile destinate finantarii Politicii Agricole Comune(PAC):  Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)  Fondul European pentru Pescuit(FEP) Obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”  Fondul european pentru dezvoltare regionala (FEDR) finanteaza urmatoarele programe: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)  1) Program operational de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013; Program operational de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013; Program de cooperare transnationala “Sud-Estul Europei”; Program de cooperare interregionala INTERREG IVC; Program de cooperare interregionala URBACT II; Program de cooperare interregionala INTERACT II; Program de cooperare interregionala ESPON 2013; Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA) finanteaza: Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia 2007-2013

 Instrumentul european de vecinatate si parteneriat(ENPI) finanteaza urmatoarele programe operationale comune: 1) Programul operational comuna Romania-Ucraina-Moldova;

2) Programul opreational comun de cooperare in Bazinul Marii Negre; 3) Programul operational comun Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina. Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”  Fondul European pentru refugiati pentru perioada 2008-2013  Fondul European de returnare pentru perioada 2008-2013  Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte pentru perioada 2008-2013 Fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente  Facilitatea Schengen Conturi deschise pe numele ACP din cadrul MEF si AM-urilor - Obiectivul Convergenta  Fonduri externe nerambursabile a) Contul 54.01.01.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational de asistenta tehnica”; b) Contul 54.01.01.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational sectorial Cresterea competitivitatii economice”; c) Contul 54.01.01.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane”; d) Contul 54.01.01.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational Dezvoltarea capacitatii administrative”; e) Contul 54.01.01.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operatiobnal regional”; f) Contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational sectorial Transport”; g) Contul 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru Programului operational sectorial Mediu”  Cofinantare de la bugetul de stat a) Contul 54.01.02.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational de asistenta tehnica”; b) Contul 54.01.02.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial Cresterea competitivitatii economice”; c) Contul 54.01.02.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane”; d) Contul 54.01.02.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational Dezvoltarea capacitatii administrative”; e) Contul 54.01.02.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational regional”. f) Contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial Transport”; g) Contul 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Progamului operational sectorial Mediu”  Prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri externe nerambursabile finantarea finantarea finantarea finantarea finantarea finantarea finantarea

a) Contul 54.01.03.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operatonal de asistenta tehnica; b) Contul 54.01.03.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operatonal sectorial Cresterea competitivitatii economice”; c) Contul 54.01.03.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane”; e) Contul 54.01.03.04 ”Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational Dezvoltarea capacitatii administrative”; f) Contul 54.01.03.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational regional”; g) Contul 54.01.03.06 ”Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial Transport”; h) Contul 54.01.03.07 ”Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial Mediu”.  Cheltuieli neeligibile a) Contul 54.01.04.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile-Program Operational de Asistenta Tehnica”; b) Contul 54.01.04.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile-Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii conomice”; c) Contul 54.01.04.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile-Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”; d) Contul 54.01.04.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile-Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”; e) Contul 54.01.04.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile-Program Operational Regional”. f) Contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului operational sectorial Transport”; g) Contul 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului operational sectorial  Debite recuperate a) Contul 54.01.05.01 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational de asistenta tehnica”; b) Contul 54.01.05.02 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational sectorial Cresterea competitivitatii economice”; c) Contul 54.01.05.03 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane”; d) Contul 54.01.05.04 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational Dezvoltarea capacitatii administrative”; e) Contul 54.01.05.05 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational regional” f) Contul 54.01.05.06 “Disponibil din debite recuperate aferente programului operational sectorial Transport”;

g) Contul 54.01.05.07 “Disponibil din debite recuperate aferente Programului operational sectorial Mediu” .  Prefinantare si fonduri de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat a) Contul 54.01.06.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat-Program Operational de Asistenta Tehnica”; b) Contul 54.01.06.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat-Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”; c) Contul 54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat-Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”; d) Contul 54.01.06.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat-Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”; e) Contul 54.01.06.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat-Program Operational Regional”. Obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”  Cofinantare de la bugetul de stat a) Contul 54.03.02.08 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul de cooperare interregionala INTERREG IVC”; b) Contul 54.03.02.09 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul de cooperare interregionala URBACT II”; c) Contul 54.03.02.10 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul de cooperare interregionala ESPON 2013”; d) Contul 54.03.02.13 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul operational de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013”; e) Contul 54.03.02.14 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul de cooperare transfrontaliera sud-estul Europei”; f) Contul 54.03.02.15 “Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana – Programul de cooperare interregionala INTERACT 2007-2013”; Fonduri externe nerambursabile destinate finantarii Politicilor Agricole Comune(PAC)  Fonduri externe nerambursabile a) Contul 54.04.01.31 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune – FEGA” b) Contul 54.04.01.32 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune – FEADR” c) Contul 54.04.01.33 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune – FEP”

 Cofinantare de la bugetul de stat a) Contul 54.04.02.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune – FEGA” b) Contul 54.04.02.32 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune – FEADR” c) Contul 54.04.02.33 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune – FEP”  Prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Politicilor Agricole Comune: a) Contul 54.04.03.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Comune – FEGA” b) Contul 54.04.03.32 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Comune – FEADR” c) Contul 54.04.03.33 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Comune – FEP” surse reprezentand Politicilor Agricole surse reprezentand Politicilor Agricole surse reprezentand Politicilor Agricole

 Cheltuieli neeligibile de la bugetul de stat aferente Politicilor Agricole Comune : a) Contul 54.04.04.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune – FEGA” b) Contul 54.04.04.32 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune – FEADR” c) Contul 54.04.04.33 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune – FEP”  Debite recuperate a) Contul 54.04.05.31 “Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune – FEGA” b) Contul 54.04.05.32 “Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune – FEADR” c) Contul 54.04.05.33 “Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune – FEP” Programul General “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”  Fonduri externe nerambursabile a) Contul 54.05.01.35 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Programului General “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul European pentru refugiati pentru perioada 2008-2013” b) Contul 54.05.01.36 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Programului General “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul European pentru returnare pentru perioada 2008-2013” c) Contul 54.05.01.37 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Programului General “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte pentru perioada 2007-2013” Conturi deschise in anul 2008 pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare:

- sectorul privat: 1) Contul 50.98.01 “Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finantate din instrumentele structurale si din cofinantare sau prefinantarea acestora”; 2) Contul 50.98.02 “Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din instrumentele structurale si din cofinantare sau prefinantarea acestora” - institutii publice : 1) Contul 50.01.25 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia nationala”; 2) Contul 50.02.39 “Disponibil al institutiilor publice locale aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia nationala”; Clasificatie fonduri externe 2009 nerambursabile postaderare

-VenituriBUGETUL DE STAT  45.01 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.01.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.01.02 Fondul Social European 45.01.03 Fondul de Coeziune 45.01.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.01.05 Fondul European pentru Pescuit 45.01.06 Fondul European de Garantare Agricola 45.01.07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.01.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 45.01.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.01.16 Alte facilitati si instrumente postaderare BUGETUL LOCAL  42.02 Subventii de la bugetul de stat 42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013 42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare  45.02 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.02 Fondul Social European 45.02.03 Fondul de Coeziune 45.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.05 Fondul European pentru Pescuit 45.02.07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.08 Instrumentul European de Vecinatatesi Parteneriat 45.02.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.02.16 Alte facilitati si instrumente postaderare BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  45.03 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

45.03.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.03.02 Fondul Social European 45.03.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.03.16 Alte facilitati si instrumente postaderare BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ  45.04 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.04.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.04.02 Fondul Social European 45.04.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.04.16 Alte facilitati si instrumente postaderare BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE  45.05 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.05.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.05.02 Fondul Social European 45.05.15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.05.18 Alte facilitati si instrumente postaderare - Titlul de cheltuiala distinct in anul 2009 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)  56.01.01 Finantarea nationala  56.01.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.01.03 Cheltuieli neeligibile  56.02 Programe din Fondul Social European(FSE)  56.02.01 Finantarea nationala  56.02.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.02.03 Cheltuieli neeligibile  56.03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)  56.03.01 Finantarea nationala  56.03.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.03.03 Cheltuieli neeligibile  56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) -56.04.01 Finantarea nationala -56.04.02 Finantarea de la Uniunea Europeana -56.04.03 Cheltuieli neeligibile  56.05 Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) -56.05.01 Finantarea nationala -56.05.02 Finantarea de la Uniunea Europeana -56.05.03 Cheltuieli neeligibile  56.06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) -56.06.01 Finantarea nationala -56.06.02 Finantarea de la Uniunea Europeana -56.06.03 Cheltuieli neeligibile  56.07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)  56.07.01 Finantarea nationala  56.07.02 Finantarea de la Uniunea Europeana

 56.07.03 Cheltuieli neeligibile  56.08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)  56.08.01 Finantarea nationala  56.08.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.08.03 Cheltuieli neeligibile  56.09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati  56.09.01 Finantarea nationala  56.09.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.09.03 Cheltuieli neeligibile  56.10 Sume aferente Fondului European de Returnare  56.10.01 Finantarea nationala  56.10.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.10.03 Cheltuieli neeligibile  56.11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte  56.11.01 Finantarea nationala  56.11.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.11.03 Cheltuieli neeligibile  56.12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe  56.12.01 Finantarea nationala  56.12.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.12.03 Cheltuieli neeligibile  56.13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen  56.13.01 Finantarea nationala  56.13.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.13.03 Cheltuieli neeligibile  56.14 Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie  56.14.01 Finantarea nationala  56.14.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.14.03 Cheltuieli neeligibile  56.15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013  56.15.01 Finantarea nationala  56.15.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.15.03 Cheltuieli neeligibile  56.16 Alte facilitatisi instrumente postaderare  56.16.01 Finantarea nationala  56.16.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.16.03 Cheltuieli neeligibile  56.19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica  56.19.01 Finantarea nationala  56.19.02 Finantarea de la Uniunea Europeana  56.19.03 Cheltuieli neeligibile  56.20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica  56.20.01 Finantarea nationala  56.20.02 Finantarea de la Uniunea Europeana

 56.20.03 Cheltuieli neeligibile  56.21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare  56.22 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societatii comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare