Sunteți pe pagina 1din 18

Complotul impotriva Bisericii

ComplotulîmpotrivaBisericii

Rezumatalc\rtii

TheplotagainsttheChurch

deMauricePinay

ColecþiaDescoperiri

1993

1

Complotul impotriva Bisericii

Vã supunem atenþiei o carte publicatã încã din anul

1962,înmaimultelimbiºiînmaimulteediþii,careparecã

aduceunpunctdevederenouasupraistorieicreºtinismului. Autorul mãrturiseºte cã lucrarea a fost scrisã ºi

publicatã înainte de prima sesiune a Concilililui II Vatican, pentruainformapeparticipanþicuprivirelapericolelepecare iudeii ºi "lacheii" lor le pregãtesc Bisericii (p.13). Aceasta

deoarecerealizatoriiediþieiînitalianãaflaserãcãceimaisus-

menþionaþihotãrâserãsãforþezemânaconciliarilor"sãdeclare

cãevreiinusuntresponsabilideRãstignireaDomnuluinostru, adicã, nu sunt vinovaþi de deicid." 1 , sã condamne anti-

semitismulºisãvotezenoireforme,defavorabileBisericii,în introducerea la ediþia austriacã autorul chiar expliciteazã ce schimbãri vor aceºtia sã influenþeze: "Dar aroganþa

comunismului, a fracmasoneriei ºi a evreilor merge atât de departeîncâteivorbescdejadespreaducereaviitoareloralegeri papale sub controlul lor cu intenþia de a plasa unul dintre complicii lor din înaltul Colegiu al Cardinalilor pe tronul

SfântuluiPetru." 2 Aceastãcarteafostscrisãîn14luni,spune autorul, pentru cã a dorit ca ea sã fie bine argumentatã din punct de vedere documentar. ªi, dupã lectura cãrþii, putem realizacãaatinsacestscop,eafiindpresãratãcunenumãrate citatedindiferitedocumentesaudinautorifoartecunoscuþi.

~naugust1962terminãderedactatcarteaºisperãcaea

sã aparã înainte sã înceapã lucrãrile Conciliului II Vatican. Erau doar douã luni! Prima ediþie apare în italianã ºi se

1

Maurice Pinay, The

Palmdale, 1989, p.13 2 op.cit., p. 24

plot against the Church,

2

Complotul impotriva Bisericii

distribuieparticipanþilorlaConciliu,înanulurmãtorsepublicã

înGermania,AustriaºiSpaniaºiîn1967apareprimaediþieîn

SUA.Exemplarullacarenereferimfacepartedinatreiaediþie

americanã,publicatãîn1989.

Deocamdatã nu am putut verifica acurateþea citãrilor (extremdenumeroase)ºinicinuamreuºitcercetãmtoate surselelacaresereferãautorulîndecursulargumentãriisale. Dinstart,deci,sãconsiderãmcãatâtsurselecâtºicitatelearfi corecte.Arfiºigreudenegatveridicitatealordeoarececiteazã atâtsursa"acuzãrii"(documentebisericeºtisauaparþinândunor autori ce nu pot fi acuzaþi de anti-semitism) cât ºi sursa "apãrãrii" (documente aparþinând unor foarte respectaþi ºi cunoscuþi autori evrei ce, desigur, nu pot fi acuzaþi deanti- semitism).Chiarfãrãcomentariileautorului,simplapunerefatã înfatãaargumentelorcelordouãpãrþiclarificãsituaþia.

Autorul mãrturiseºte "cea mai infamã conspiraþie împotriva Bisericii este în plinã desfãºurare" ºi, mai jos, adaugã"Avemdovezidespremodulîncareesteplanificattotul prin înþelegere secretã între forþele conducãtoare ale comunismului, francmasoneriei mondiale ºi puterea secretã carelecoordoneazã." 3

Lucrareaarepatrupãrþi,fiecareîmpãrþitãpecapitole. Titlurilecapitolelorsuntde-adreptulºocantemaialespentru noi,ceicene-amaflataproapeojumãtatedeveacsubocupaþia "ciumeiroºii"carene-abarataccesullainformaþiesaune-a "facilitat" accesul la informaþii distorsionate cu privire la situaþiadinlumedarºidinpropria]arã.Nis-ablocataccesul nu numai la cunoaºterea adevãratei istorii a omenirii (dacã aceastapoateficunoscutãcuadevãrat!)darºilacunoaºterea adevãrateiistoriiatãriinoastre.Iatãdece,chiardupãcinciani, suntemconfuziîncãºinuºtimcesãcredemºicesãnucredem.

3 op.cit., p. 15

3

Complotul impotriva Bisericii

Cum sã nu ne ºocheze titluri ale capitolelor ca, de exemplu:Capulcomunismului,undenisespunecãînspatele "ciumeiroºii"carene-amãcinatatâþiaanis-arfiaflatevreii);

EvreiicafondatoriaiFrancmasoneriei,deundeaflãmcãeiar

fi creat ºi ar conduce Francmasoneria); Francmasonii ca

duºmaniaiBisericiiºiaicreºtinismului,capitoldincareaflãm

ceînseamnãFrancmasoneriapentrunoi,caºicreºtini? Dupãojumãtatedesecoldetãcereasupraadevãrului avem acces, dintr-o datã, la "biblioteci întregi cu informaþii referitoareladezastreleºirãsturnãrilespectaculoasedinistorie decare,directsauindirect,suntacuzaþievreii.ªiîncãnuavem acceslatotces-ascrisdespreadevãrataistorieaomeniriiºia tãriinoastre,afirmãceiceautrãitprigoanaanticreºtinãaepocii contemporane! O jumãtate de secol ni s-aadministrat culinguriþao istoriefalsã?Cesãcredem,deci? Maºinãriaderãsucitinformaþiiºidemanipulatcreiere funcþioneazãbineºisinguraºansãanoastrãestesãneînarmãm cu rugãciunea pentru a încerca sã percepem lumea cu ochii credinþei.Doarastfelvomizbutisãnepunemlaadãpostde minciunaizvorâtãdintatãlminciunii-satan. Partea întâi se referã în cinci capitole la "Forþa

conducãtoaresecretãacomunismului".Capitolulîntâi,"Comu-

nismulcadistrugãtor"neizbeºteîncãdinprimulparagrafcu

afirmaþiicutremurãtoare:"Dintretoatesistemelerevoluþionare care, în decursul istoriei omenirii, au fost plãnuite cu grijã pentrudistrugereavalorilornoastrecivilizate,comunismuleste, fãrãîndoialã,celmaiperfect,maieficientºimainemilos.De fapt,acestareprezintãceamaiavansatãperioadãderevoluþiea lumii,princaresepostuleazãnunumaiactelededistrugere clarãainstituþiilorpolitice,sociale,economicesaumorale,ci, de asemenea, în mod simultan, sedeclarãnulãºi neavenitã

4

Complotul impotriva Bisericii

SfântaBisericãCatolicã,precumºitoatemanifestãrileculturale ºicreºtinecarereprezintãcivilizaþianoastrã". 4 Iatãcum,într-o

perioadãdetãceretotalãasupratragedieipecareotrãiaEuropa Centralã ºi de Est, autorul are curajul sã incrimineze comunismulºisã-lacuzepefatã:"Furiadistrugãtoareaacestei

luptesatanice,careaduceînfaþaochilorlumiiimaginilecele maiteribilealeteroriiºidistrugeriicaresepotimagina,poatefi bazatãdoarpeesenþanihilismuluiºiperespingereaceamai pãcãtoasã ºi mai plinã de urã a tot ceea ce a existat pânã acum." 5

Inpaginile35ºi36neoferãcitatedinS.P.Melgunov

(LaterreurrougeenRussie1918-1923, Fayot, 1927) ºi din Latsis (Red terror of l0th November, 1918) din care aflãm

desprecruzimeainimaginabilãcucareucideau"roºii".Dacãnu amfiaflatdespreceleces-auîntâmplatlanoiprinintermediul mãrturiilor directe ale supravieþuitorilor, din serialul

"Memorialuldurerii"ºidincãrþilepublicatedupã1989,amfi

tentaþisãspunemcãdescrierilefacpartedinscenariileunor

filmedegroazãºinudinrealitateaînsãºi.Maideparteautorul

citeazãºiunautorromân,TraianRomanescu,ceafirmã:"

nu se uite cã aceastã furtuna apocalipticã, care aduce o inundaþie de corpuri (omeneºti, n.n.), sânge ºi lacrimi, cade asupra omenirii cu un singur scop: sã distrugã nu numai BisericaCatolicãciºiîntreagacivilizaþiecreºtinã." 6

Finalul capitolului îl constituie oconcluzietranºantã:

"Realitateanerãspundeîntotalitate,fãrãputinþãdetãgadã,cã evreiisuntceiresponsabili(deceledescrise,run.),aºaprecum vomdovedimaideparte." 7

4 op.cit., p. 33

5 op.cit., p. 33 6 op.cit., p.38 (din La gran conspiracion judia, Tercera Edicion, Mexico, D.F.1961, p. 272)

7 op.cit., p.38

5

Complotul impotriva Bisericii

CapitolulalIl-lea,"Creatoriisistemului",argumenteazã

cãteoreticieniicomunismuluiaufosttoþievrei.Capuldelistã,

cumeradeaºteptat,esteKarlHeinrichMarx,alcãruinume

realeraKisselMordekay,fiulunuiavocatevreudinTrier(p.

39). în paginile urmãtoare continuã lista cu Engels, liderii

"republiciidinMunchen"din1918,membriiprimuluicabinet

al Germaniei din 1918" ºi liderii revoluþiei din Ungaria din

1919.

Al treilea capitol, "Capul comunismului", oferã liste întregiculideriicomuniºtidinURSS,Ungaria,Cehoslovacia, România,Iugoslavia,majoritateadintreeifiindevrei.Deaici noi, românii, aflãm cine ne învãþa "sã scriem ºi sã vorbim româneºte"(AlexandruGraurnueraaltuldecâtAlterBrauer,

evreunãscutînBucureºti,p.76),cineeste"victima"fostului

regim, Silviu Brucan (Brukker, cel ce conducea campania

"anti-semitã"apreseicomunistedinRomânia,p.76)ºicine

este tatãl primului nostru prim-ministru de dupã 1989 (colonelulRoman,evreulWalter,directoralsinistruluiserviciu E.K.P.,educaþie,culturã,propagandãºimaiapoiministruîn guvernulcomunist. "Capitaliºtiicomunismului",untitlupecaremulþiîlputemlua capeoglumãbunãdeoarecenoiamînvãþatcãîntrecomunism ºi capitalism esteoprãpastiedenetrecut,nuestedelocaºa. Capitolul al patrulea demonstreazã cã "ideea evreilor de a

acumula toþi banii din lume prin comunism apare în toatã transparenþaprinintermediulanumeroºiscriitoricelebrievrei "

ca Edmond Fleg, Barbusse, Andre Spire ºi alþii 8 Mai

departeautorulciteazãdinscrisoareaadresatãdeBaruchLevy lui Karl Marx, scrisoare descoperitã în 1888 ºi publicatã în acelaºian:

"PoporulevreucaîntregîºiestepropriulMesia.Stãpânirealui

8 op.cit., p.80-81.

6

Complotul impotriva Bisericii

asuprauniversuluiesteobþinutãprinunireaaltorraseumane, prinsuprimareagraniþelorsiamonarhiilor,caresuntîntãrituri pentru particularitãþi ºi împiedicã apariþia unei republici mondialeundecetãþeniaevreilorestepretutindenirecunoscutã. înaceastãnouãformãdeorganizareaumanitãþii,fiiiluiIsrael care,înprezentsuntrisipiþipeîntreagasuprafaþãapãmântului, vorfi deaceeaºi rasãºi deaceeaºitradiþieculturalã,fãrãa forma o altã naþionalitate ºi vor fi, fãrã putinþã de tãgadã, elementulconducãtorîntoatepãrþile,înmodparticulardacã reuºeºtesãaºezedeasupramaselordemuncitorioconducere permanentã evreiascã. Guvernarea popoarelor trece toatã, cu formarea republicii universale, fãrãnici unefort, înmâinile israeliþilor, favorabili victoriei proletariatului. Apoi, proprietãþileprivatealeconducãtorilorvorputeafisuprimate decapiipoporuluievreucevorguvernapretutindeniasupra proprietãþii popoarelor. Apoi se va împlini promisiunea Talmudului,cãatuncicândtimpulluiMesiavaveni,evreiivor aveaînposesialortoatebunuriletuturorpopoarelorlumii." 9

Lapagina83nearatãcudocumentecãRevoluþiadin

Rusia a fost pusã la cale de evrei în SUA ºi, mai departe, dovedeºtecãei au pãtrunsînRusiaºiaupregãtitterenulºi finanþarea revoluþiei prin firme particulare evreieºti. Deºi dovedescorãutatefãrãseamãnfaþãdecreºtiniºisunt"ceimai

fanaticireprezentanþiaidiscriminãriirasiale",suntprimiicare

acuzã de anti-semitism. Astfel, anti-semitismul este o formã

foartesubtilãdeapãrare(p.87).Autorulchiararatãunuldintre

cele mai utilizate tertipuri: "Imediat ce sunt atacaþi, ei

protesteazãcustrigãtedelamentareºisenumescvictimeale inumanei discriminãri rasiale, doar cu scopul de a ciunti lucrareadeapãrarecareseopuneatacurilorlordistructive.” 10

9 Ibidem. 10 op.cit., p.88.

7

Complotul impotriva Bisericii

Ultimul capitol, cinci, al pãrþii întâi se intituleazã "Mãrturia evreiascã". Autorul citeazã mãrturiile unor celebri autorievreicuprivirelarolulevreilorînlume,mãrturiicare,în loc sã scuze, mai mult acuzã. Iatã, de exemplu, ce spune cunoscutul scriitor evreu, Kadmi-Cohen: " rolul lor în

socialismulmondialesteatâtdeimportantîncâtnimeninu-l poate trece sub tãcere. Nu este suficient sã citãm numele marilorrevoluþionarievreidinsecoleleXIXºiXX,caMarx, Lasalle,KurthEisner,BelaKun,TrotskyºiLeonBlum,pentru ca,înacestfel,sãfieclarcinesuntteoreticieniisocialismului modern?" 11

Perpetuaopoziþielalegilestatelornuestenouãcichiar

dinvechime.TotKohenestecelcemãrturiseºtecãevreiierau

ceiceseopuneaulegiiromanedintimpulîmpãraþilorromani Vespasian, Tit ºi al legilor împãratului bizantin creºtin,

Iustinian(p.90).Alþiimãrturisesccãrevoluþiarusãafost"o

revoluþie evreiascã" sau va fi "lucrarea exclusivã a mâinilor

lor”(p.91).Ultimulparagraf,citatdin"Sepher-Ha-Zohar"-

cartea sfântã a evreimii moderne, este nãucitor: "Iisus

Nazarineanul,ceaconduslumeadepartedecredinþaînJehova -caresãfiebinecuvântat,vafirestauratdinnouînfiecare vineri,înziuadesabatasâmbeteielvafiaruncatînuleiîncins. Iadulvatrecedar"pedepsirealuiºitorturileluinuvorînceta niciodatã. Iisus ºi Mohamed sunt acele oase necurate ale lepãdãturii despre care Scriptura spune: "Vor fi aruncaþi la câini.Eisuntmurdãriacâinelui,ceinecuraþiºi,pentrucãau rãtãcitpoporul,vorfiaruncaþiîniad,deundenuvormaiieºi afarãniciodatã". 12

sur L’Ame

juive, 1929, p. 80]). 12 op.cit., p.93 (din editia spaniola trad. De Jean

de Pauly, Paris, Ernest Leroux, 1907, Tom II, p.

88).

11

op.cit.,

p.89

(din

Nomades [essai

8

Complotul impotriva Bisericii

Parteaadouaestelafeldescurtãcaprima,doarºase capitole, ºi trateazã implicarea evreilor în Francmasonerie.

Titlulpãrþiieste"PutereaascunsãînspateleFrancmasoneriei",

încapitolulîntâi,"FrancmasoneriacaduºmanalBisericiiºial

creºtinismului",autorulciteazãdinEncyclicaHumanumGenus

apapeiLeonalXIII-leacarecondamnãdeschisintenþiileanti-

creºtinealefrancmasoneriei.Divinareligie,creºtinã,esteurâtã ºi,înacelaºitimp,temutãdefrancmasoni,afirmãpapaLeonal

XIII-lea(p.98-99).

Autorulmergemaideparteîncapitoluldoi,"Evreiica

fondatoriaiFrancmasoneriei",ºiaduceargumentedindiverºi

autori cu privire la acest aspect. Iatã câteva fragmente:

"Ritualurile ºi simbolurile francmasonilor ºi ale altor secte secrete ne reamintesc constant de "Cabala" (mistica secretã evreiascã) ºi de evrei; reconstrucþia templului lui Solomon, steaua lui David, pecetea lui Solomon; numele diferitelor grade,cadeexemplu,CavalerKadosh,"kadosh"înevreieºte înseamnã"sfânt";PrinþdeIerusalim,PrinþdeLiban,Cavaleral ºarpelui lui Airain etc. ªi nu recheamã, clar iudaismul rugãciuneafrancmasonilorenglezi,careafostînregistratãîn timpul unei adunãri þinute în 1663?" 13 Rabbi Benamozegh scrie:"Ceicedorescsãfacãefortuldeaexaminaproblema relaþieidintreevreiºifilosofiafrancmasonicã,dintreteozofieºi doctrinele secrete în general, vor ceda puþin din aroganta dispreþuireaCabalei(MisticaEvreiascã).Eivorîncetasãmai zâmbeascãmiºeleºtelaideeacãteologia"cabalisticã"areo misiunedeîndeplinit,probabil,înreorganizareareligioasãa viitorului." 14

13 op.cit., p. 102 (din Internattionale Zeitschrift de geheimen Gesellschaften; publicat `n Paris, Nr. 2, 1993, p. 58).

14 op.cit., p. 103 (din Israel und die Menshheit, p. 71).

9

Complotul impotriva Bisericii

Un alt evreu, Cassin, vorbeºte despre influenþa lor în Liga

Naþiunilor:"RenaºtereasionismuluiesteoperaLigiiNaþiunilor.

Prinacesta,organizaþiileevreieºtiseplaseazãcaapãrãtoareale

LigiiNaþiunilorºi,deaceea,Genevaeplinãdereprezentanþiai

"poporului ales". 15 Capitolul se încheie cu concluzia Cardinalului Jose Maria Caro, Arhiepiscop de Santiago ºi

Primat de Chile: "Ceea ce fac evreii bolºevici împotriva creºtinismului, într-o mare parte din Rusia, este doar o altã ediþieafaptelorfrancmasonilordintimpulrevoluþieifranceze. Executanþiisuntalþii;oricum,doctrinacareîimotiveazãºile dãputereºiconducereasupremãsuntaceleaºi." 16 Capitolultrei,"Evreiicaºiconducãtoriaifrancmasonilor",e împãrþit pe subtitluri. Doctrinele, semnele ºi gradele Francmasoneriei provin din iudaism (unde citeazã pe Leon

Meurin, iezuit, Arhiepiscop de Port-Louis); Respectul francmason faþã de evrei (unde citeazã pãrerea Cardinalului

Caro);Predominanþaevreiascãînloji(undeaduceargumente

dinsursediferite);CrimeleFrancmasoneriei(undeciteazãdin

noupeCardinalulCarocaredãnenumãrateexempleca:Rossi,

ministrulpapeiPiulalIX-lea,martoriiacuzãriiîmpotrivalui

Dreyfus,frateleregeluiGustavIIIalSuediei,PavelIalRusiei,

AlexandruIalRusiei);Uciderealaicilor(undeaceeaºisursã

vorbeºtedeucidereadecãtrefrancmasonialuiLouisalXVI-

lea;crimadelaSarajevoleestetotloratribuitã,etc.);Bãide

sânge,execuþiirapideºijafuri(acelaºiautorvorbeºtedespre

crimeledin1789dinFranþa). 17

15

op.cit.,

p.

105

(din

Mairice Fara:

Die

Freimaurerei entblosst. Verlag: La Hoja de Roble, Buenos Aires, p. 111). 16 op.cit., p. 10 (din The secret Freemasonry, Difusion Publishers, p. 258). 17 op.cit., p. 108-116 (din The secret Freemasonry, p. 190-198 si 201).

10

Complotul impotriva Bisericii

Capitolul cinci, "Francmasoneria ca promotor al

revoluþiilor iacobine", trateazã despre implicarea evreilor în miºcãrilerevoluþionaredinFranþa,Prusiaºiîntoaterevoluþiile din secolul al XVIII-lea ºi al XIX-lea. Autorul citeazã din autori creºtini dar ºi evrei. Doar câteva exemple: "Ernest

Renan, ce nu poate fi acuzat de Antisemitism, scrie urmãtoarele:

"Inmiºcarearevoluþionarãfrancezãelementulevreiescajucat un rol conducãtor ºi este foarte greu sã negi aceasta. Este

adevãratcãînjurulanului1789evreiiauacþionatcumultã

precauþieºis-auascunsînspateleorganizaþiilorfrancmasoneºi a asociaþiilor filosofice; oricum, aceasta nu a împiedicat pe câþivadintrefiiiluiIsraelsãiaparteactivãlaevenimentele revoluþionareºisãsefoloseascãdinpunctdevederematerial deacestea. Primul foc de armã împotriva gãrzii elveþiene de la Tuilleriesafosttrasdecãtreunevreu,ZalkindHourwitzLand, la10august1791.18 Evreul Cohen scria: "Mesiaavenit pentrunoila28 februarie 1790 cu Drepturile omului ºi, de fapt, conferirea tuturordrepturilordecetãþenieevreilorafostunadintrecele maimarivictoriialeIsraelului.19 Dupãtoateacestea,autorul

aducemãrturiahotãrâriiSinoduluiEvreilordinLeipzig,din29

iunie1869:"Sinodulrecunoaºtecãdezvoltareaºiperpetuarea

principiilormoderne(aseciti: revoluþionare)suntgaranþiile cele mai ferme pentru prezentul ºi viitorul evreimii ºi membrilorei "

20

18 op.cit., p. 125 (din Leon Kahn, Die Juden von Paris whrend der Revolution).

19 op.cit., p. 128 (din Archivos Israelitas, VIII, 1847, p. 801).

20 op.cit., p. 128 (din Gougnot des Mousseaux, The Jew, Jewry and the Juidaisation of the Christian

11

Complotul impotriva Bisericii

Capitolul ºase, "Francmasoneria favorizeazã ºi rãspândeºtecomunismul,careesteocreaþieevreiascã",autorul

citeazãdindiversesursepentrua-ºisusþineafirmaþia.Astfel, aflãmcãceiceauintroduscomunismulînItaliaerautoþievrei ºi chiar ºefii presei comuniste din Italia erau evrei ("Paese

Sera",Cohen;"LottaSindicale",Levi,etc.).

Partea a treia, "Sinagoga lui satan", cuprinde

unsprezece capitole ºi se referã la aspecte legate de: inter- pretarea partizanã a Vechiului Testament de cãtre evrei,

pedepselepecarele-aabãtutpesteeiDumnezeudatoritãneas-

cultãrii lor, dovezile scripturistice cu privire la acuzarea evreilor de deicid, uciderea Apostolilor ºi mãrturisitorilor creºtini de cãtre evrei, acuzarea evreilor de a fi chemat represiunearomanãîmpotrivacreºtinilor. Vom insista doar asupra unora dintre aceste aspecte, mai ales asupra celor teologice. ~n capitolul doi, "Maimult desprereligiaevreiascã",autorulîncepeprinaarãtacumau interpretatevreiiînmodpartizanºimaterialistunelepasajedin Vechiul Testament. Astfel, promisiunea unei împãrãþii a lui Dumnezeu - împãrãþia spiritualã a adevãratei credinþe (creºtinismul)esteînþeleasãdeeicaoîmpãrãþiepãmânteanã destinatã lor, adicã ei sã fie stãpânii acestei împãrãþii. Din

versetele17ºi18dinFacerecap.22(promisiuneafãcutãde

DumnezeuluiAvraam)eicredcãsuntsinguriiîndreptãþiþiase numi descendenþi din Avraam ºi singurii prin care celelalte neamuridepepãmântsepotbinecuvânta.

PasajuldinDeuteronom2,25eiîlinterpreteazãcapeo

promisiunecãDumnezeui-ainvestitsãfiestãpâniineamurilor, de care acestea sã se teamã. Acestea ºi altele asemenea dovedesccãeicontinuãsãfieorbilamesajelemesianiceale Legii Vechi ºi dea o interpretare exclusiv naþionalistã ºi

Peoples, p. 332).

12

Complotul impotriva Bisericii

materialistãtuturorprofeþiilor,aflându-seînvãditãcontradicþie

cu interpretarea realã, duhovniceascã, datã de Bisericã. ªtim binecãeiauucismulþidintreprofeþiicares-auopusideilorlor ºilejudecauperversitatea.Iatãdece,întimpulMântuitorului, eis-auopuspermanentinterpretãrilorpecareleaduceaElla VechiulTestament.EinumairespectãVechiulTestamentci ºi-aucreatonouãCartesfântãîncareaucompilatinterpretãrile

lorfalselaprofeþiilevechi-testamentare,cucarevorsãsejusti-

fice.Astfel, auapãrut"Talmudul"(interpretareaevreiascãla VechiulTestament)ºi"Cabala"(colecþiedeprofeþiiexclusiv referitoarelaputerealorpãmânteascã).Vomcitaºinoicâteva dintre exemplele pe care le dã autorul din cele douã cãrþi

secretealeevreilor:"Voi,israeliþi,sunteþinumiþioameni,în timp cepopoarelelumii numeritãnumeledeoameni ci de animale." 21 "Ceesteoprostituatã'?Oricefemeiecenueste evreicã.22 "Ceilalþi oameni sunt pãmânteºti ºi de rasã inferioarãºiexistãdoarpentrua-islujipeevrei;eisuntmici animale.23 "oriunde se aºeazã evreii, ei trebuie sã devinã domni; pânã posedã conducerea absolutã ei trebuie sã se consideredreptcaptiviºiabandonaþi.Chiardacãeireuºescsã conducãpopoare,nutrebuiesãîncetezesãstrige:"Cetorturã! Cenecinste!"pânãcenuvorconducepetoþi.24 Spresfârºitul

capitoluluiautorulîºiexprimãdurereacã,înciudarãstãlmãcirii vãdite a Vechiului Testament ºi a tuturor acþiunilor duºmã- noasealeevreilorîmpotrivaBisericii,reprezentanþiaiclerului ºiuniicreºtiniîncãmaicredcãevreiicredincioºiauocredinþã

21 op.cit., p. 141 (din Talmud, Bara Metzia, fol. 114, sectiunea 2). 22 op.cit., p. 142 (din Eber Ha Eser, 6 si 8).

23 op.cit., p. 144 (din Kaballa ad Pentateucum, fol. 97, col. 3).

24 op.cit., p. 144 (din Talmud Bab. Sanhedrin, fol. 104, col. 1).

13

Complotul impotriva Bisericii

asemãnãtoarecuacreºtinilor(p.146-147).

Aceeaºiopinierevinelasfârºitulcapitoluluidoi,când

afirmãcãcei,carerefuzãsãlupteîmpotrivaevreilorpemotiv

cãaceºtiaarfiînrudiþicucreºtinii,suntvictimeleviclenieiºi

minciunilorevreieºti(p.152).

Aceloradintrecreºtiniceîncãmaiafirmãcãevreiisunt

"poporales",autorulleargumenteazãprinafirmaþiaSfântului

ºi sã nu dea

ascultarebasmeloriudaiceºtiºiporuncilorunoroameni,carese

întorcdelaadevãr"ºiseîntreabãcummaipotfinumiþi"popor ales"dupãceauucispeHristosºiaumartirizatpecreºtini(p.

Apostol Pavel din Epistola cãtre Tit l, 14 :"

156-160).

Incapitolulcinci,"Antisemitismºicreºtinism",autorul

nedemonstreazãcetacticãfolosescevreiipentrua-iminþipe creºtini.Primulpas,spuneautorul,îlconstituiecondamnarea antisemitismului (prin intermediul forþelor socialismului pe careeilecontroleazãsauprinintermediulagenþilorlorsecreþi infiltraþiîninstituþiilecreºtine),înajutorulacesteitacticiaduc urmãtoarele argumente pentru a câºtiga adepþi: a) antisemitismulestelipsadeconºtiinþãrasialã,carepriveºtealte rasecafiindinferioareºi,deci,nuseconformeazãînvãþãturii "martiruluiGolgotei"careastabilitºiaconfirmategalitatea tuturoroamenilorînfaþaluiDumnezeu;b)urarasialãstãîn contradicþie cu principiul lui Hristos cu privire la "iubirea aproapelui";c)urarasialãestedeneînþelesîmpotrivacelorce

suntdinacelaºineamcuIisusºiMaria(p.169-170).Aldoilea

pasesteurmãtorul:"dupãceevreiisauagenþiilorsecreþiau câºtigat aceste condamnãri, ei conferã cuvintelor un înþeles diferit de cel ce a fost intenþionat, pentru a pãstra aceste judecãþi.Apoi,"antisemiþii"suntdescriºica:

I. Ceice-ºiprotejeazãþãriledeatacurileevreilorambiþioºidea câºtigaputerea,prinaceeacãfacuzdedreptulnaturaldea-ºi

14

Complotul impotriva Bisericii

apãraindependenþa ºi libertatea pe care toatepopoareleîl au.

II. Cei ce criticã activitatea dezintegratoare a forþelor

evreieºticaredistrugfamiliacreºtinãºiconducla degenerarea tineretului ºi carecombatacesteefecte.

III. Cei ce, în orice formã,cenzureazãsaucombaturasau

discriminarearasialã,pecareevreiicredcãaudreptulsãle

exerciteîmpotrivacreºtinilor,deºiîncearcã,înmodipocrit,sã oascundã;ºiceice,înoriceformã,înregistreazãfaptelerele, jignirile ºi crimele pe care le-au comis evreii împotriva creºtinismuluiºicerpedepselecuvenitepentruacestea.

IV. Cei ce demascã pe evrei ca fiind conducãtori ai

comunismului, ai francmasoneriei ºi ai altor miºcãri subteraneºicareîncearcãsãobþinãcamãsurilenecesaresãfie aplicatepentruapreveniactivitateadezintegratoareîncercurile familieicreºtine. V. Ceice,înoricemod,rezistãactivitãþiievreilorcareare scopuldea distruge Sfânta Bisericã ºicivilizaþiacreºtinã îngeneral." 25

Pentruanedemonstramanevreledeacestgen,autorul ne exemplul scriitorului catolic,Drumont.~nlucrareasa, "Franþaiudaicã",elademascatintenþiileevreilordeadistruge creºtinismulînFranþaºideaconducepoporulfrancez.Peter Lehmann rãspunde în apãrarea rasei sale ºi, folosindu-se de "zelulSfinteiBiserici",reuºeºte"sãînfrângãpecatoliciidin

Franþaºisãcontribuielavictoriafrancmasonerieievreieºti"(p.

172).Pentruafi ºi mai clar,autorulciteazãmaidepartepe

eimenþinnaþionalitatea

evreiasc\aluilisusHristosºifacaluzielafaptulcãcreºtinii,

prinSfânta~mpãrtãºanie,seunesccuevreiiºiintrãînrelaþiede

renumitulistoricVincenteRisco:„

25 op.cit., p. 171.

15

Complotul impotriva Bisericii

sângecuei.” 26

Capitolul ºase, intitulat "Hristos, Domnul nostru,

simbolalantisemitismului,aºaprecumsusþinevreii",clarificã

cine este "poporul ales". La început, autorul citeazã pe scriitorul sionist, Joseph Dunner, care scrie în cartea lui,

"Republica lui Israel": "Pentru fiecare sectã care crede în Hristos,Iisusestesimbolulatotceeaceestesãnãtosºibogatîn dragoste. Pentru evrei el este, din secolul patru înainte, simbolul "antisemitismului", al calomniei, al violenþei ºi al morþiiviolente." 27

Pentru a dovedi cã autorul evreu are dreptate, Pinay citeazã pasajul scripturistic de la Ioan 8, 39-59: dialogul Mântuitoruluicuiudeii,încareMântuitorulîiacuza.Vãzând

cã nu vor sã-ºi deschidã inimile faþã de cuvintele Sale,

Mântuitorul îi acuzã: "

cãutaþi sã mã omorâþi pentru cã

cuvântulMeunuîncapeînvoi"(v.37)ºinuîncapepentrucã

"DacãaþififiiiluiAvraam,aþifacefapteleluiAvraam"(v.

39).Lerepetãdemaimulteori"voifaceþiceeaceaþiauzitde

latatãlvostru"(v.38,41)ºi,vãzândcãnu-ºirecunoscrãutatea,

lespunerãspicat:"Voisunteþidintatãlvostrudiavolulºivreþi sãfaceþipofteletatãluivostru.El,delaînceput,afostucigãtor deoameniºinuastatîntruadevãr,pentrucãnuesteadevãr întruel.Cândgrãieºteminciuna,grãieºtedintrualesale,cãci

estemincinosºitatãlminciunii"(v.44).Autorulcontinuãcu

exempleledinEvangheliicitândcapitolul23dinEvanghelia

dupãMatei.Mântuitorulîiceartãpefariseiºipecãrturaricu cuvinte foarte aspre, mai ales în verstele 13-17 ºi 22-33. ~i numeºtefãþarnici,îiacuzãcãnuintrãînîmpãrãþiacerurilordar nicipealþiinulasã;cãsuntmâncãtoriaicaselorvãduvelor;cã

26 op.cit., p. 173 (din Historia de los Judios, a treia editie, 1960, pp. 430, 431).

27 op.cit., p. 179 (ed. Oct. 1950, p. 10).

16

Complotul impotriva Bisericii

suntcãlãuzeoarbe;cãaulãsatdeopartepãrþilemaigreleale

Legii:judecata,mila,credinþaºi,lasfârºit,îibiciuiecucuvinte

extrem de grele: "ªerpi, pui de vipere, cum veþi scãpa de

osândagheenei?"(v.33).

ApoiMântuitorulprooroceºtedespretoaterãutãþilepe

careevreiilevorsãvârºiîmpotrivacreºtinilor:"Deaceea,iatã,

Eutrimitlavoiproorociºicãrturari;dintreeiveþiucideºiveþi

rãstigni;dintreeiveþibiciuiînsinagogiºi-iveþiurmãridin

cetateîncetate,casãcadãasupravoastrãtotsângeledrepþilor

rãspânditpepãmânt."(v.34-35).Pentruaîntãriargumentarea

sa, autorul citeazã Apocalipsa Sfântului Ioan (2, 9 ºi 3, 9):

"ªtiunecazultãuºisãrãciata,dareºtibogat,ºihuladinpartea

celorcezicdespreeiînºiºicãsuntiudeiºinusunt,cisinagogã

asatanei"(2,9),unde,precumvedem,evreiisuntacuzaþicã

sunt "sinagogã a satanei". Referindu-se la Matei 12, 46-50, autorulscoateînevidenþãaccentulpecareMântuitorulîlpune pe relaþia spiritualã, pe care o considerã superioarã celei de sânge.ªi,pentruanusefaceconfuzii,autorulafirmã:"Esteo

prostiesãegalizezicuevreiimainoipepoporulevreuoriginal, încaresuntincluºiAvraam,Isaac,Iacob,Moise,PreaSfânta FecioarãMãriaºiApostolii,ceauprimitprivilegiuldivindea fi poporul ales al Domnului. Evreii de mai târziu au violat condiþiapusãasupralordeDumnezeu,deafipoporulalesºi, de aceea, meritã titlul de "sinagogã a lui satan" datoritã crimelor,rãzvrãtirilorºifaptelorlorrele." 28

Capitolele ºapte ºi opt, "Poporul ucigãtor de

Dumnezeu"ºi"Apostoliicondamnãpeevreideuciderealui

Hristos",neprezintãprimelepatrutezecuprivirelaaceastã

vinãaevreilor.ArgumentelesuntadusedinNoulTestamentºi

arfi:1)însuºiHristosi-aacuzatcãvorsã-Lucidã(Ioan8,19-

20ºi37-40);2)Demulteoriauîncercatsã-Ldistrugãînainte

28 op.cit., p. 184.

17

Complotul impotriva Bisericii

dea-Lucide(Matei21,23-46);3)Evreiiºinuromaniiaufost,

instigatori ºi responsabili ai uciderii lui Hristos (Matei 27,

1,2,15,16,17,20-26;Marcu14,l,10,11,43,44,53,55,56,59,

60,l,2,3,4ºi5;Luca22,1-6;Ioan11,47-54ºi18,1,2,12,

14,28,39ºi40);4)Apostoliiauacuzatpeevreicãdoreausã-L

ucidãpeHristos(Fapte2,14,22,23;3,11-14;5,29-30;6,9;

7,l,2,51,52;ITesaioniceni2,15).

Capitolul nouã, "Moralitatea luptei ºi nu înfrângerea

aducãtoare de moarte", vorbeºte despre conceptul iubirii creºtineºialiertãriicaresuntfolositeîmpotrivacreºtinilorde cãtreevrei.Vomcitadoarcâtevapasaje:„Cutoateacestea,

este absolut clar cã, dacã Biserica Catolicã accepta iertarea pãcatelor, aceasta nu înseamnã cã recunoaºte cã criminalii, rãufãcãtoriisauconspiratoriisãscapenicidreptãþiiomeneºti niciceleidivine.” 29 "KarlMarx,EngelsºiLenin,alecãror doctrinesunturmatedecomuniºti,auspusclarcucuvintele lor:"Cleruldiferitelorreligii,ºimaialescelcreºtin,trebuie exterminat;clasaburghezãtrebuiedistrusãºianihilatãtotal." Prin "clasa burghezã" trebuie sã se înþeleagã proprietarii locuinþelorprivatedinoraºe,aipãmânturilor,aifabricilor,ai

întreprinderilorpublice,atelierelorºiafacerilor." 30 "

eisunt

descriºideHristosînsuºica"Sinagogaaluisatan".Iisusi-a tratat într-un mod dur ºi neîngãduitor în diferite pasaje din Evanghelii,maiales,cândS-aexprimatdirect "(Matei8,11- 12). 31

Din capitolele zece ºi unsprezece aflãm date despre implicarea evreilor în persecutarea Apostolilor ºi uciderea creºtinilorprininstigarearomanilorlapersecuþii.Comentând

pasajulbiblicdelaFapte21,27-32(evreiiîlbatpeSfântul

29 op.cit., p. 205.

30 op.cit., p. 208.

31 op.cit., p. 210.

18

Complotul impotriva Bisericii

Apostol Pavel) ºi Fapte 22, 35-40 (evreii strigã împotriva aceluiaºiSfântApostol,mâniaþidecuvintelesale),autorulaflã pestesecoleoatitudinesimilarãînþãrilecomuniste:"Maimult

denouãsprezecesecolemaitârziu,când,înURSSºialteþãri comuniste,evreiidoreausãucidãpecineva,eiîlacuzaucãeste duºman al poporului ºi al clasei muncitoare. Ei nu s-au schimbattimpdeaproapedouãmiideani." 32 Referindu-sela

împãratulromanClaudiucareafostfavorabilcreºtinilorºii-a expulzatpeevreidinRomapentruintrigilelor,autorularatã modul distorsionat în careei au înþeles povesteaEstereidin

VechiulTestament:"Aicisepoateobservatendinþaevreiascã dea-ºiîntindeinfluenþaspretrepteletronului,prininfluenþarea împãrãtesei, ca se exercite influen]a asupra împãratului. Procedând astfel, ei perpetuau în mod complet distorsionat învãþãturile biblice din cartea Esterei, conferindu-le o interpretare ambiþioasã In cazul împãratului Claudiu încercarealors-aprãbuºitceeacenus-aîntâmplatºicuNero, cãruia au reuºit sã-i strecoare în preajmã o evreicã, numitã Popeea,ceadevenitcurândamantaîmpãratuluiºi,conform unor cronici evreieºti, adevãrata împãrãteasã a Romei. Ea a reuºitsãexerciteoinfluenþãdecisivãasupraacestuiîmpãrat."

33 Pentruaprezentaoopiniecredibilã,neutrã,autorulsereferã la opera unui evreu, Rabbi Wiener care, în lucrarea "Legile

evreieºticuprivirelamâncare",mãrturiseºtecãevreiieraucei

ce instigau pe romani la persecuþii împotriva creºtinilor (p.

229).

Partea a patra, ultima dar ºi cea mai lungã - 44 de

capitole -"A cincea coloanã evreiascã în cler", se referã la

primele erezii apãrute în sânul creºtinismului primar: iudeo- gnosticismul,arianismulºinestorianismulºilatoateintrigile

32 op.cit., p. 221.

33 op.cit., p. 228.

19

Complotul impotriva Bisericii

împotriva creºtinilor exemplificãri din decursul istoriei creºtinismului. ~ncã de la început ni se explicã cine este "a cincea

coloanã": "este formatã din descendenþi ai evreilor care, în primeleveacuri,s-auconvertitlacreºtinism[ipãreauaþine într-unmodzelos lareligialui Hristos,deºiînsecreteiau pãstrat credinþa lor evreiascã ºi au perpetuat clandestin ritualurileºiceremoniilemozaice.” 34 Aceºticonvertiþideochii

lumii reuºescînEvul mediusã-ºi strecoarereprezentanþii în clerulcatolicºichiarînmãnãstiri,ajungândchiarîndemnitãþi

ierarhiceînalte(p.237).Aceºtiasemainumesc,chiardecãtre

istoriciievrei,cripto-evrei(CecilRothin"Istoriamaraniþilor",

p.239).Metodelefolositedeei,argumenteazãautorul,pentrua

influentadistrugereacreºtinismuluidinlãuntruaufostextrem devariate. Sã ne referim la câteva dintre ele. "Cronicarii evrei

adaugãcãmulþicopiieraustrânºiºitrimiºiînnord,undeau continuatmultãvremesã-ºipracticereligia.Mulþumitãaceastei situaþii,mãrturiseºteunuldintreei,sedatoreazãacceptareaatât deuºoarãdecãtreenglezi aReformei, preferinþalorpentru numelebibliceprecumºianumiteparticularitãþidieteticecare sepãstreazãînScoþia." 35

~ncã din primul mileniu creºtin încearcã sã distrugã Biserica lui Hristos prin: instigarea romanilor împotriva creºtinilor, crearea ºi rãspândireaideiloreretice,anticreºtine, susþinerea invaziei arabilor în Peninsula Ibericã (modul cameleonic de a se comporta: susþin pe arabi împotriva creºtinilor,apoipecreºtiniîmpotrivaarabilorºiîntotdeaunaau decâºtigat)ºialteleasemenea. Din capul locului autorul ne avertizeazã (textul este

34 op.cit., p. 235-236.

35 op.cit., p. 241-242.

20

Complotul impotriva Bisericii

scris ºi în original cu cursive, pentru a ieºi ºi mai clar în

evidentã): "Apãrãtoriireligieisauaiþãriilorameninþatetre- buie,deaceea,sãaibãclarînmintecã,pericolulvinenunumai de la aºa-numita stânga sau de la grupurile revoluþionare evreieºti ci chiar din însuºi sânul religiei sau din cercurile îndreptatespredreapta,delanaþionaliºtiºipatrioþi,întotdeauna dupãcumestenevoie;pentrucãesteopoliticãevreiascãveche deomiedeanideaseinfiltrasecretîntoateacestesectoare particulareºiinstituþiireligioase,pentrucaprinacesteintrigi defãimãtoare, bine organizate, sã elimine pe adevãraþii apãrãtoriaitãrii[ialreligiei,[imaialespeceicare,pentrucã ºtiupericolulevreiesc,arputeasãsalvezesituaþia.36

Asemenea intrigi au dus, în decursul istoriei, la

rãsturnãrispectaculoaseînsânulsocietãþiicreºtine,exemplul

Cubei fiind pentru autor cel mai proaspãt: "

pentru cã

lucrareadistructivãºitrãdãtoareamultorclericiînfavoarealui FidelCastroafostfactoruldecisivalvictorieiacestuia.Ela influenþatmajoritateaclericilorcarenuaufostconºtienþide înºelãtorie ºi care, cu bunã-credinþã, au încurajat involuntar poporullasinucidere,favorizându-lpeFidelCastro;unpopor care-ºipuseseîncredereaînaceºtipãstorispirituali." 37

Referindu-se la criticile pe care evreii le aduc hotãrârilorSinoadelorEcumeniceîmpotrivalor,autoruladuce

argumentedinFapte20,17-20ºi28-31ºiadouaEpistolãa

SfântuluiApostolPetru,subliniindcãPãrinþiinuaufãcutdecât sã-i citeze pe Apostoli care i-aucriticat cu violentã.Fãcând aluzielacripto-evrei(botezaþideformã),autorulpreiauncitat

extremdedurreferitorlaevrei,dinIIPetru2,22,careeste

preluat de Apostol din Ecclesiast 34, 30-31: "Cu ei s-a

întâmplatadevãruldinzicala:Câineleseîntoarcelavãrsãtura

36 op.cit., p. 250.

37 op.cit., p. 253.

21

Complotul impotriva Bisericii

luiºiporculscãldatlanoroiulmocirlei lui.” 38

Maideparteaflãminformaþiireferitoarelapropagatorii deerezii,pecareniciocartedeistorieaBisericiisauadogmei nunile-aufurnizat. SimonMaguleraevreuconvertitlacreºtinism,cabalist

ºifavorabilmagieiºiocultismului(p.259).~lnumeºtecabalist

pebunãdreptatecãci:"Cabalaaexistatînaintedegnosticism, opiniepecarepu]ini scriitori creºtini oînþeleg, darpecare învãþaþii evrei o admit ca fiind o certitudine." 39 Iar Cabala "este cheia ºtiinþelor secrete. Gnosticii au emanat dintre

cabaliºti",mãrturiseºteRagonînMaconnerieocculte(p.263).

Valentinian era ºi el cripto-evreu (265). La fel,

carpocratiiauemanattotdiniudaism(266).Imediat,autorul,

nepuneîn fatãoobservaþieinteresantã:"Aºacumsepoate

observa,miºcãrilesecretealeevreimiimodernesuntînmare parte o repetare a doctrinelor marii revoluþii gnostice, deºi emanãdintr-orãdãcinãfilosoficãdiferitã.Comunismulmodern estematerialist,întimpcegnosticismulpriveamateriacafiind reaºideneacceptat.Oricum,fapteledovedesccãevreiiaufost foartetalentaþiînfolosireasistemelorfilosoficeopusepentrua câºtigarezultatepoliticesimilare." 40

~nsuºiVoltaireîiacuzãpeevreicã,întimpulEvului mediu,aufostpromotoriimagieinegreºiaisatanismului(p.

268).

Dupãtoateacestea,putemcredecãeiaudegeneratdin religia lor, dar autorul ne contrazice: "Otrava ateistã ºi

materialistãestedestinatãdoarcreºtinilorºineamurilorpentru a le oferi lor o dominaþie mai uºoarã; pentru cã iudaismul

38 op.cit., p. 258. 39 op.cit., p. 262 (din John Yarker, History of Gnosticism).

40 op.cit., p. 266-267.

22

Complotul impotriva Bisericii

trebuiesãsepãstrezeîntr-omisticãmaipurãcaoricând." 41

Arieeste,ºiel,catalogatdrept"evreucatolic".~nlupta împotrivaarianismuluis-adistinsSfântulAtanasiecelMare. AutoriiintrigilordelaSinodulEcumenicdelaNiceea,precum ºiaiaceleiaîmpotrivaSfântuluisunttotei,nedovedeºtecu

argumenteautorul(p.275-277ºi281).

IulianApostatulaavutcaaliaþipeevreiºipoliticaluia

avuttreiscopuriprincipale:1)sãreînnoiascãpãgânismulºisã-l

declare ca fiind religie oficialã a imperiului; 2) sã distrugã

creºtinismul;3)sãredeaevreilorvechilepoziþiidincareaufost

alungaþi de cãtre Constantin cel Mare ºi fiii sãi, chiar sã rezideascãtemplulluiSolomon. ~mpãratulImperiuluideRãsãrit,Valens:"eraarianºia

suferitmultdinsprepartidacatolica(adreptcredincio[ilorn.n.) încâteladevenitintolerantfaþãdeaceasta.Elapermisevreilor sã se bucure de protecþia sa ºi i-a copleºit cu onoruri ºi

distincþii" 42 ,aºacummãrturiseºtechiarunevreu. Sfântul Ioan Gurã de Aur ceartã în predicile sale pe creºtiniicarefuseserãatraºideevreilaritualurilelorsabatice. AcelaºiGraetzmãrturiseºtedespreSfântulIoanGurãdeAurºi despre Sfântul Ambrozie de Milan: "Principalii adversari

fanatici ai evreilor în acel timp erau Ioan Hrisostom al AntiohieiºiAmbroziealMilanului,careatacaupeevreicucea maiextremãviolentã." 43

Sfetnicii împãratului Arcadie,Rufinºi Eutropiu,erau

corupþiºivânduþievreilor(p.301).~ntimpulSfântuluiChirilal

Alexandriei, Alexandria devenise centrul principal al

conspiraþieievreieºti(p.304).

AtitudineaSfântuluiChirilafostdreaptãdar,considerã

41 op.cit., p. 270. 42 op.cit., p. 292 (din Graetz, History of the Jews, Philadelphia, 1956).

43 op.cit., p. 296.

23

Complotul impotriva Bisericii

autorulcã:"dacãChirilartrãiîntimpulnostru,atuncielnu numaicãarficondamnatpentruantisemitismciarfiºiinsultat cafiindcriminalderãzboi,nazistºialteleasemenea." 44

SfântulSimeonStâlpnicul,FericitulAugustin,Fericitul IeronimºialþiPãrinþiaiBisericiiaucondamnatiudaismul(p.

308-311)ºi,larândullor,suntconsideraþideistoriciievreica

duºmanineîmpãcaþiaievreilor. IntrigilelorîmpotrivaBisericiiseîncearcãafistãvilite prinleguirilestatale(CoduldelegialluiTeodosiealII-leaºial lui Iustinian) sau prin hotãrâri ale Sinoadelor Ecumenice ºi locale. Astfel, canonul 14 al celui de-al treilea Sinod de la

Toledoprevede:"Niciofuncþiepublicãsãnulefieconferitã, princarearputeastrecurapedepseîmpotrivacreºtinilor". 45

Dupã ce demonstreazã cu argumente din istorici din ambele tabere cum au facilitat evreii cãderea Imperiului

vizigot, autorul remarcã: "Douãsprezece secole dupã aceste evenimente,metodeleevreiloraurãmas,înesenþã,aceleaºi.Ei încearcã sã rãstoarne puterea în SUA, Anglia ºi alte state apusene ºi, de aceea, rãspândesc acolo imoralitate ºi perversiune.Mulþiscriitoripatrioþiauacuzatpeevreicafiind principaliiagenþiaisclavieialbilor,altraficuluicuheroinãºial rãspândirii teatrelor ºi cinematografelor pornografice, distructive." 46

Nicideproblemaiconoclastãnuaufoststrãini:"Pentru

evreinimicnuestemaidemndeurãdecâtimaginilesfinþilor,

pecareeiledescriucafiindimaginideidoli,întotdeaunacând

auavutinfluenþãîntr-oanumitãzonãcreºtinã,auîncercatsã

desfiinþezeacesteimagini.Ereziaiconoclastãafostinstigatãde

cãtreevreideoarecefalºiiconvertiþitrãiauconfortabilîntr-un

44 op.cit., p. 306.

45 op.cit., p. 328.

46 op.cit., p. 392.

24

Complotul impotriva Bisericii

creºtinismfãrãimagini,deoarecesimplaonorareaacestoraîi costacevaefort." 47

AutorullevedeinfluentanefastãºiînBalcaniinoºtri:

"~ndecursultimpuluiBalcaniiaufostcompletsubminaþide aceastãputeresecretãºi,maitârziu,afostcelmaipericulos centru al sectelor secrete ale catarilor ºi, mai târziu, a înºelãtoarei"Coloaneacincea"careavândutimperiulcreºtin turcilor mahomedani. ~n timpurile moderne, Balcanii au devenitterenuldeinstrucþiepentruorganizaþiileconspirativeºi teroristecareauavutoinfluenþãatâtdemareînatacuriledin timpulrãzboiuluimondial1914-1918." 48

Revenind la istoria Spaniei ºi vorbind despre dezastruoasa perioadã a lui Petru cel Crud, o perioadã de cumplitã prigoanã împotriva creºtinilor, autorul comparã crimeledintimpulacestuiacuceledinþãrilecomuniste:"

acest raport scris acum 400 de ani descrie, cu o acurateþe surprinzãtoareactualãsituaþiedeteroaredinUniuneaSovieticã ºidinalteþãriaflatesubdictaturasocialistãacomunismului." 49

AceeaºiperioadãdinistoriaSpanieiesterecunoscutãdecãtre istoricul evreu, Beddaride,cafiind"punctulcelmaiînaltal

puteriilor".

Infiltrarea evreilor în cler este argumentatã printr-o scrisoare din secolul al XV-lea, publicatã de cãtre abatele Chabauty. Scrisoarea aparþinea unui lider secret al internaþionalei evreieºti (se intituleazã prinþ al evreilor din Constantinopol)ºieraadresatãevreilordinFranþa:"Spuneþicã

regeleFranþeivãforþeazãsãdeveniþicreºtini.Atunci,faceþi-i

voiadarpãstraþilegealuiMoiseîninimilevoastre.Spuneþicã

sedoreºteacaparareabunurilorvoastreprinviolenþa.Faceþi-i

47 op.cit., p. 412.

48 op.cit., p. 414.

49 op.cit., p. 450.

25

Complotul impotriva Bisericii

pecopiiivoºtricomercianþiaºaîncâtprinafacerisãpoatãfura creºtinilor proprietãþile lor. Spuneþi cã vieþile voastre sunt urmãrite.Faceþi-ipecopiiivoºtridoctoriºifarmaciºtiaºaîncât eisãpoatãluaviaþacreºtinilorfãrãteamadeafipedepsiþi. Spuneþicãsinagogilevoastresuntdistruse.Lãsaþi-ipecopiii voºtrisãdevinãpreoþiºiabaþipentrucãeisãpoatãdistruge Bisericacreºtinã

"

50

Convertirile cu forþa la creºtinism nu au fost decât dezastruoasepentruBisericã.CecilRoth,celebrulistoricevreu

mãrturiseºte: "Poziþia Bisericii a devenit mai dificilã decât înainte de fatalul an 1391. ~nainte existau nenumãraþi necredincioºi ceputeaufi uºorrecunoscuþiºivãdiþiprintr-o succesiune sistematicã de hotãrâri ºi legiuiri bisericeºti. Dar aceeaºinecredincioºiaufostdescoperiþiacumînsânulBisericii ºisuntrãspândiþiîntoatemediilebisericeºtiºiînviaþapoliticã, adeseabatjocorindînvãþãturaºiinfectândmaseledecredincioºi prin influenþa lor. Prin botez, din necredincioºi în afara Bisericii,audevenitmaidegrabãereticiînlãuntrulei." 51

Un alt istoric evreu, Josef Kastein în History of the Jews, chiar ironizeazã botezul: "Sunt treimoduridearisipi

apa:1.Sãboteziunevreu.2.Sã-ipermitivãrsareaînmareºi

3.Sãoamestecicuvin." 52

Eis-aufolositdeneînþelegeriledintrepapiºiîmpãraþi

(p.483-484)ºiauavutchiarunpapã(Anacletaldoilea),dupã

cum mãrturiseºte chiar un evreu: "factorul principal al

izbucniriierezieicatolicedinsecolulalXll-leaafostalegerea

luiAnacletII,unuldinmembriifamilieievreieºtiPierleoni,ca

50 op.cit., p. 466.

51 op.cit., p. 473 (din History of Marranos, Israel Publishers, Buenos Aires, 1946, cap. I si II, p.

28-36).

52 op.cit., p. 479 (din History of Marranos, Israel Publishers, Buenos Aires, 1946, p. 290-291).

26

Complotul impotriva Bisericii

papãîn1130." 53

Reprezentanþii"Sinagogiiluisatan"suntdescoperiþide autor ca fiind mielul care acþioneazã ca un dragon, dupã

profeþiadinApocalipsa13,11,12,14ºi20,9-10(p.489).

Autorulîigãseºtecafiinddiplomaþiºiºtiindsãînveþe

din lecþiile trecutului: "Evreii au avut întotdeauna marea calitatedeaficapabilisãprofitedinlecþiiletrecutului;din acestmotiv,înnoualorrevoluþiecareaînceputînsecolulal XVI-lea,einuaumaiatacatsimultanîmpãraþii,nobilimeaºi clerul ci, dimpotrivã, auîncercatsãreformezeºisãdomine Bisericacuajutorulmonarhilorºiaristocraþilorpentruca,mai târziu,sãîirãstoarneprinnoimiºcãrirevoluþionare." 54

In monarhiile protestante au luptat cu înverºunare împotrivaBisericilorepiscopaleîncercândsãleînlocuiascãcu cele cu caracter prezbiterian (p. 516). Creºterea puterii burghezieiaînsemnatcreºtereaputeriilordeoareceeiformau

masaacesteiclasesociale(p.517).ªisecteleºiereziileEvului

mediu tot lor s-ar datora; sectele unitariene ºi calvinismul secolelor XVI ºi XVII sunt denunþate de cãtre Inchiziþia

spaniolãºiportughezãcafiind"întreprinderisecretecontrolate

deevreiioculþi,deghizaþiîncreºtini"(p.518).

"Influenþa Cabalei evreieºti asupra catarilor ºi albigenzilorºiasupradualismuluilorteologicesterecunoscutã descriitorievreirenumiþi." 55

~ncepândcusecolulXVIIeischimbãtactica:"sãnuse

maiîncreadãînvictoriauneisingureorganizaþiicisãfondeze

multeorganizaþiicuideologiidiferiteºichiarcontrastantecare

Rabbi Louise Israel

Newman, Jewish on Christian reform movement, din vol. 23 al seriei a II-a Orientale a Universitatii Columbia, vol. IV-1, P. 248).

54 op.cit., 514.

55 op.cit., 534.

53

Op.

cit.,

p.

487

(din

27

Complotul impotriva Bisericii

sã fie pe plac celor mai diverse dorinþe ºi opinii. Evreii procedeazãlafelºiastãzi,înfiinþeazãpartidedemocratice,de extremadreaptã-fãrãcanumelesãjoacevreunrol-partidede centru,socialiste,anarhisteºicomuniste,înplus,organizaþii francmasonice, Rotary Club, Organizaþii Scout ºi multe altele." 56

Secteleneo-protestante(pasagii,sâmbotiºtiºimaiapoi

puritani,baptiºti)dinEuropaºidinLumeaNouãsunttotopera

lor, aºa precum scrie în Enciclopedia evreiasca spaniolã (p.

545).

ªi în apariþia grupãrilor sectare (strigolnicii, shobatnicii) din sânul Bisericii Ortodoxe Ruse, autorul vede

implicaþiaevreilor(p.551-553).

Pentru a demonstra cã satanismul este tot opera lor, autorul citeazã din Adolf Jakob Franck, un lider evreu din

secolul trecut: "Dacã în iudaism sunt prezente urmele superstiþieinegre,atuncitrebuiesãsecautecauzateroriipe careaceastaoîntipãreºteprinslujbaeidrãceascã." 57

Cãilepropagãriisatanismuluisuntmagia,magianeagrã

ºisectelegnostice(p.559).

Pentruaaflacãiledeapãrarealecreºtinilors-auinfiltrat înOrdinulDominicanilorpentruapãtrundeînInchiziþieºiîn

Gestapopentruaaflatoatemiºcãrileîmpotrivalor(p.593).

Pentru a înlãtura pericolul dezvãluirii identitãþii lor, cripto-evreiiaveaunevoiededuhovnicievreipentrucã"dacã

preotulduhovnicestetotevreu,elpoatefisfãtuitorbunpentru

copilulcareezitã"(p.599).

Pentrucãeiauacþionatdintotdeaunadupãprincipiulpe

careºinoiîlºtimdinlatinã,"Divideetimpera",autorultrage

56 op.cit., 539. 57 op.cit., 559 (din La Kabbala en la Philosophie religieuse des Hebreux, p. 151).

28

Complotul impotriva Bisericii

unadevãratsemnaldealarmã"Atâttimpcâtnoivomrãmâne divizaþideurãreligioasã,rasialãsaunaþionalã,evreiinevor cucerirândperândpânãnevortransformapetoþiînsclavi,aºa precum au fãcut cu nefericitele popoare sub regimul comunist." 58

OrdinulTemplierilorafostfolositdeei-prininfiltrare

împotrivaBisericii(p.615).

In America de Sud, adevãraþii coloniºti erau cripto-

evreicarefugeaudinEuropadefricaInchiziþiei(p.617).

Roosvelteraevreu(p.635);înSUAaufostînfiinþate

asociaþii de prietenie între creºtini ºi evrei, au fost create "biserici"mixte,undeevreiiºiprotestanþiisuntuniþi,pentrua preveniomenireadeaseapãradelucrarealordemolatoare(p. 663). Cel mai interesant pentru noi din aceastã parte este

capitolul42,undesuntcitatepãrerilePãrinþilorBisericiiºiale

Sfinþilor care condamnã pe evrei. Doar câteva nume: Papa GrigoriealVII-leacarecereregeluiCastilieisãnumaitolereze ca creºtinii sã fie subordonaþi evreilor, Sfântul Ambrozie al Milanului,Tomad'Aquino,SfântulAtanasiecelMare("evreii

numaisuntpoporulluiDumnezeucidomnipesteSodomaºi

Gomora",p.643),SfântulIoanGurãdeAur,SfântulGrigorie

deNyssaºialþii,înîncheiere,câtevaremarciortodoxe:

a) autorul estecatolicºi sereferaînargumentãrilesalemai

mult la surse catolice (cum ar fi hotãrârile Sinoadelor din

Apus);

b) limbajul sãu este confuz uneori: Sfinþii ºi Episcopii sunt

"ortodocºi" dar împãraþii sunt "catolici" (deºi vorbeºte despre o perioadã în care cele douã Biserici nu erau încã

despãrþite);

c) conferãpreamareimportanþãclarviziuniicleruluicatolicîn

ceea ce priveºte pericolele ce priveau Biserica (ei aveau "o

58 op.cit., 608.

29

Complotul impotriva Bisericii

cunoaºtereexhaustivãdespreconspiraþiaevreiascãîmpotriva

Bisericiiºiimperiului",p.305);

d) afirmãcãInchiziþiaafostometodacorectãdepedepsirea

evreilorcarepracticauînsecretmozaismuldeºiseconvertiserã saupropagaumagiaºivrãjitoriadarnurecunoaºtecãaceastaa fost o mãsurã extremã luatã de pãrinþii duhovniceºti din Catolicismpentruaapãracemairãmãsesedincredinþaºicãau cãzutvictimeºicreºtininevinovaþi;

e) eltragesemnaluldealarmãcãnuestebinepentrucreºtini

sã fie divizaþi; deºi din toatã argumentarea sa rezultã cã pericolulpândeºtemaialesBisericaCatolicã,cititorultrebui, sã înþeleag\ cã pericolul pândeºte ºi Biserica Ortodoxã în aceeaºimãsurã! Revenindlaceleceafirmamlaînceputulrecenziei(p. 2-3), vom cita un aspect interesant, foarte bine surprins de Pinay,acelaalimposibilitãþiinoastredeacunoaºteadevãrata istorie a omenirii. El lanseazã o ipoteza nouã: „Fireºte, în

cãrþiledeistoriealediferitelorþãriapareroridintr-unmotivsau altul.Darestefoarteciudatºisemnificativcã,întoatesauîn aproape toate textele moderne - o coincidenþã remarcabilã, toate rapoartele existente în cãrþile de istorie, cronicile ºi documentelemedievalereferitoarelaimplicarearevoluþionarã, primejdioasãaevreilorînevenimenteleistoricealetimpului, suntscoase.59

Aceastã carte voluminoasã abundã în date ºi fapte istorice,înopiniicitatedinautoridinambeletaberecureferire lapersoaneºievenimenteistorice,îþitrebuierãbdareºidorinþã decercetãtorºtiinþificpentruaocitipânãlacapãt,eadevãrat. Cutoateacestea,deºinuamavutîncãacceslasursele citatepentrualeverificaveridicitatea,considerãmcãesteo carte care ar trebui cititã mãcar pentru a ne trezi conºtiinþa

59 op.cit., 629.

30

Complotul impotriva Bisericii

creºtinã:satanºilacheiilui-indiferentcinesuntei-neatacãºi penoicuînverºunare,aºacumafãcutcutoþicreºtiniidintoate timpurile. PeceteaCruciiluiHristosnupoatefisuferitãdeelºi, deaceea,toþisuntemurâþiºiatacaþideel.Sãîncercãmsãfim conºtienþidestatutulnostrudecreºtinºisãnunelãsãmamãgiþi deniciominciunãpecare"tatãlminciunii"ne-ostrecoarãcu viclenie pe cele mai diverse ºi mai sofisticate cãi. Sã ne asumãmstatutulde"poporales"deHristosºirãscumpãratprin SângeleSãuºisãtrãimcuadevãratcreºtineºtepentrucasãnu fimºinoiînrândulaceloraameninþaþideMântuitorulcãvor pierde împãrãþia lui Dumnezeu: "De aceea vã spun cã

împãrãþialuiDumnezeusevaluadelavoiºisevadaneamului

carevafaceroadeleei."(Matei21,43).

31

Complotul impotriva Bisericii

COMPLOTULIMPOTRIVABISERICII

Rezumat al cartii “The plot against the Church” de Maurice Pinay

***************************************

FOLOSITI TEXTUL DOAR DACA AVETI CERTITU- DINEA CA ESTE CONFORM CU ORIGINALUL ROMANESCAPARUTINCOLECTIA“DESCOPERIRI”IN ANUL 1993. PENTRU ACEASTA PROCURATIVA LUCRAREADOARDELA PERSOANEDEINCREDERE CAREAUVERIFICATINTEGRITATEATEXTULUI,SAU DESCARCATI-ODEPESITEUL

http://www.angelfire.com/blues2/carti/

Rugati-vapentruceiceautruditlarealizarea

acesteiversiunidigitale.

**************

APOLOGETICUM

2003

**************

32