Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE

PRACTICĂ Nr 1

Tema: Impozitul pe salarii şi pe


profit
Disciplina: FINANŢE
Impozitul Pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit personal iar în cadrul reformei fiscale din
România , impozitul pe profit ocupă un rol imortant atât în prisma
contribuţiei sale la formarea veniturilor bugetare cât şi prin influenţarea
activităţilor generatoare de profit.
Plătitorii impozitului pe profit impozabil sunt incluse următoarele categorii:
- persoane juridice române pentru profitul impozabil obţinut atât în
România cât şi în străinătate.
- Persoane juridice străine ce-şi desfăşoară activitatea într-un sediu
permanent în România.
Profitul impozabil reprezintă diferenţa între veniturile obţinute şi
cheltuielile aferente acstor venituri cu excepţia cheltuielilor nedeductibile. De
asemenea reprezintă baza pentru calcularea , recalcularea şi regularizarea
impozitului pe profit cu bugetul statului.
Impozitul pe profit se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotelor
de impozit stabilite legal , asupra profitului impozabil determinat pe baza
cotelor înscrise lunar în contabilitate.
Calculul se face lunar , cumulat de la începutul anului calendaristic.
Cota de impunere este o cotă procentuală proporţională de 25 % din profit.
Exemple:
Dacă un agent economic a reaşizat la 30 iulie , cumulat de la începutul anului
un profit impzabil de 140.000.000 lei , impozitul pe profit aferent va fi de
35.000.000 lei (140.000.000 x 25%).
Deoarece , impozitul pe profit datorat la 31 mai a fost în sumă de 20.000.000
lei , impozitul pe profit datorat la 30 iulie este de 15.000.000 lei (35.000.000 -
20.000.000).

Calculul impozitului pe profit datorat în cursul anului şi regularizarea lunară


cu bugetul statului.

Luna Profitul Impozitul aferent Impozitul lunar


impozabil lunar profitului impozabil datorat
la începutul de la începutul anului
anului
Ianuarie 16.000.000 4.000.000 4.000.000
Februarie 28.000.000 7.000.000- 4.000.000 3.000.000
Martie 56.000.000 14.000.000- 7.000.000 7.000.000
Aprilie 72.000.000 18.000.000-14.000.000 4.000.000
Mai 80.000.000 20.000.000-18.000.000 2.000.000
Iunie 140.000.000 35.000.000-20.000.000 5.000.000
Iulie 160.000.000 40.000.000-35.000.000 5.000.000
August 168.000.000 42.000.000-40.000.000 2.000.000
Septembrie 172.000.000 43.000.000-42.000.000 1.000.000
Octombrie 180.000.000 45.000.000-43.000.000 2.000.000
Noiembrie 196.000.000 49.000.000-45.000.000 4.000.000
Decembrie 200.000.000 50.000.000-49.000.000 1.000.000
TOTAL 200.000.000 - 50.000.000

Din tabel rezultă că atât la finele lunii, cât şi la finele trimestrului, impozitul
pe profit însumat este egal cu profitul impozitar lunar, cumulat de la începutul
anului înmulţit cu cota de 25%, dacă în cursul anului nu s-au realizat pierderi.

Ex 2:
O societate comercială prezintă următoarele date în vederea determinării
impozitului pe profit pentru activitatea unui trimestru:

Nr Indicatori U/M Valoare


Crt
1 Venituri din exploatare Lei 400.000.000
2 Ch aferente ven. din exploatare Lei 100.000.000
3 Venituri financiare Lei 20.000.000
4 Ch fin aferente ven. din exploatare Lei 5.000.000
5 Venituri excepţionale Lei 10.000.000
6 Ch pentru reducerea riscurilor seismice Lei 20.000.000
7 Amenzi şi penalităţi Lei 2.500.000
8 Ch de sponsorizare peste limite Lei 1.000.000

Să se determine impozitul pe profit plătit.

Rezolvare.
Determinarea profitului total:
Pt = (400 – 100) + (20 – 5) + 10 = 325 milioane lei
Deduceri fiscale = cheltuieli pentru deducerea riscului seismic al clădirilor =
20 milioane lei
Cheltuieli nedeductibile: Chn = 25 + 1 = 3,5 milioane lei
Determinarea profitului impozabil:
Pimp = Pt – s + Chm = 325 – 20 + 3,5 = 308,5 milioane lei
Impozitul pe profit de plată:
Ip = 308,5 x 25 % = 77,125 milioane lei

Ex 3:
Un agent economic prezintă următoarea situaţie la sfârşitul lunii

Nr Indicatori U/M Valoare


Crt
1 Venituri totale Lei 100.000.000
2 Ch aferente veniturilor Lei 80.000.000
3 Ch nedeductibile Lei 5.000.000
4 Impozit pe profit Lei 3.000.000

Să se determine impozitul de virat la bugetul statului pe trimestrul II.

Rezolvare:
Profitul impozabil cumulat de la inceputul anului
Pimp = 100 – 80 + 5 = 25 milioane lei
Impozitul datorat bugetului de stat
I dat = 25 x 25% = 6,25 milioane lei
Impozitul pe profit de virat la bugetul statului pe trimestrul II
Ipr = 6,25 – 3 ? 3,25 milioane lei

Ex 4
Un agent economic prezintă urmpătoarea situaţie la sfărşitul lunii iulie

Nr Indicatori U/M Valoare


Crt
1 Venituri totale Lei 500.000.000
2 Ch aferente veniturilor Lei 250.000.000
3 Ch nedeductibile Lei 20.000.000
4 Impozit pe profit Lei 70.000.000

Din totalul veniturilor realizate , o parte este obţinut din activitatea unui bar
de noapte ( 200 mil lei). Să se determine impozitul pe profit de virat la bugetul
de stat pentru trimestrul II.

Rezolvare
Profitul impozabil cumulat la începutul anului
500 – 250 = 250 + 50 = 270 milioane lei
Ponderea veniturilor din activitatea barului de noapte
(250 : 500) x 100 = 40 %
Partea din profitul impozabil care corespunde ponderii de 40 %:
270 x 40 % = 108 milioane lei
Impozitul pe profit calculat cu cotă adiţionată de 25 %:
108 x (25% + 25%) = 54 milioane lei
Impozitul pe profit datorat bugetului până la 30 iunie:
(270 – 108) x 25 % + 54 = 94,5 milioane lei
Impozitul pe profit de virat la bugetul pentru trimestrul II:
94,5 – 70 = 24,5 milioane lei

IMPOZITUL PE SALARII
Venituri din salarii reprezintă totalitatea veniturilor relizate, precum şi a
avantajelor primite de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent
de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate (salarii, sporuri,
premii).
Venitul lunar impozabil se determină prin scăderea din venitul din salarii a
următoarelor categorii de cheltuieli:
- contribuţiile reţinute pentru restituirea fondului pentru ajutorul de
şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate
- deducerea personală de bază, deducerea suplimentară şi o cotă de 15 %
din deducerea personală de bază;
Cuantumul impozitului datorat de către debitorii se stabileşte cu ajutorul
unei cote procentuale progresive.
Impozitul pe salarii se calculează lunar de către plătitorii acestuia, pe fiecare
loc de muncă, asupra totalităţii veniturilor realizate în luna expirată de către
fiecare salariat, utilizând cotele progresive pe tranşe.
Impozitul pe salarii se reţine la data plăţii acestora şi se varsă la bugetul de
stat o dată cu plata celei de-a doua chenzine sau la data plăţii salariului.

Exemplu
Un salariat angajat cu contract de muncă are un salariu de 4.200.000 lei, sporul de
vechime este de 20 % şi alte sporuri de 15 %. Salariatul are în întreţinere un copil.
Calculul veniturilor din salarii:
a) in cadrul venitului brut intră
- salariul de bază 4.200.000
- spor de vechime 20% 840.000
- alte sporuri 15 % 630.000
Total Venit Brut 5.670.000

b) deduceri contribuţii reţinute


- contribuţia pt asig sociale 661.869
- contribuţia pt fondul de şomaj 42.000
- contribuţia pt asig sociale de sănătate 396.900
Total Deduceri 1.100.589
Total Venituri 4.596.411

Deduceri personale:
- deduceri pers de bază 1.600.000
- deduceri pers suplimentare 800.000
- cheltuieli profesionale 240.000
Total Deduceri pers. 2.640.000

Venitul impozabil = 1929.411

IMPOZIT = 353.765

S-ar putea să vă placă și