UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Universitate acreditată cu titlul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

GHIDUL STUDENTULUI
ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
Apărut sub coordonarea Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

Editori coordonatori: Prof.dr.ing. Marius Bulgaru Ing. Călin D. Câmpean Dr.ing. Daniela Vahnovanu

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Construcţii de Maşini Facultatea de Construcţii Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Asist.ing. Petru Rus Conf.dr.ing. Eva Dulf Prep.ing. Cristina Pop Prof. dr.ing.ec. Diana Popescu Conf.dr.ing. Anca Popa Prof.dr.ing. Gabriel Oltean Conf..dr.ing. Claudia Marţiş Şef lucr.dr.ing. Ciprian Bacoţiu Prof.dr.ing. Mugur Bălan Prof.dr.ing. Valer Micle

Cluj-Napoca, 2009

1

Tehnoredactare: Coperta:

Ing. Călin D. Câmpean Ing. Vasile Beudean

Copyright© 2009 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Reproducerea integrală sau parţială a textului sau ilustraţiilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al UTCN. Tiparul executat la Casa de Editură U.T.PRESS.

2

CUPRINS

Mesajul Rectorului....................................................................................... 5 Scrisoarea ARACIS din 25.07.2007 .................... ........................................7 Istoric .......................................................................................................... 9 Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ....................................... 11 Conducerea Universităţii .......................................................................... 11 Departamente, Oficii, Servicii..................................................................... 12 Asociatia Absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca „AD ABSOLUTUM” ...........................................................................................19 Viaţa universitară .......................................................................................20 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism…....……………………………….…31 Facultatea de Automatică şi Calculatoare..................................................41 Facultatea de Construcţii..................... ......................................................73 Facultatea de Construcţii de Maşini..........................................................107 Faculatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.......145 Facultatea de Inginerie Electrică..............................................................171 Facultatea de Instalaţii..............................................................................201 Faculatea de Mecanică.............................................................................213 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor...........................................251 Structura anului universitar 2009-2010.....................................................265 Regulamentul ECTS.................................................................................267 Contracte de studii....................................................................................284 Regulament privind taxele .......................................................................290 Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinelor ........301 Regulament de burse ..............................................................................311
2

3

4

PROVOCĂRI; STRATEGII ŞI PERSPECTIVE

Astăzi, toate societăţile, chiar şi cele mai dezvoltate, trec printr-o tranziţie istorică, de la o societate industrializată la una post industrială, computerizată, intelectuală şi intens culturală, care se va întinde pe mai multe decenii. În acest context, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca trebuie să facă faţă provocării reformelor interne precum şi provocărilor create de nevoia de adaptare la noile tendinţe ale civilizaţiei europene. Universitatea noastră intră în competiţia dezvoltării istorice având un potenţial cultural, ştiinţific şi uman remarcabil. În acest moment, trebuie să ne definim trăsăturile principale şi priorităţile care pot să producă un maxim de beneficiu din cei 86 de ani de moştenire culturală. Strategia universităţii se bazează pe conceptul de schimbare prin dezvoltare durabilă, centrată pe creativitate intelectuală, trăsătură care joacă un rol esenţial în trecerea spre un nou model de societate. Inginerii sunt conştienţi de faptul că produsele viitorului vor avea o componentă intelectuală, de analiză şi creativitate, care respectă cerinţele unei societăţii intensive culturale şi bazată pe informaţie.Strategia construirii şi perfecţionării resurselor umane constituie un punct de plecare pentru politica de modernizare, în care cel mai important obiectiv este educaţia în sine, la care se adaugă implicarea tuturor factorilor esenţiali din procesul de instruire. Integrarea în educaţia şi cercetarea europeană, omologarea specializărilor şi a planurilor de învăţământ la nivel european sunt obiective primare ale unui sistem educaţional destinat aducerii de contribuţii la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Toate acestea implică o strategie a transformării Universităţii Tehnice într-o universitate dinamică, cu o administraţie eficientă, care să poată asigura compatibilizarea cu cele mai prestigioase universităţi europene. În întreaga lume, învăţământul universitar este supus acţiunii a trei forţe importante care îl obligă să se schimbe: globalizarea, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor şi concurenţa pentru resurse şi studenţi. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea unei elite ştiinţifice şi inginereşti şi la dezvoltarea industrială şi economică. Componenta educaţională în strânsă legătură cu cercetarea ştiinţifică trebuie să asigure competenţele de care au nevoie viitorii specialişti la un nivel competitiv pe o piaţă liberă a muncii. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi exprimă vocaţia sa europeană prin evoluţia convergentă din contextul învăţământului superior European şi a cercetării ştiinţifice europene într-un mediu concurenţial interuninversitar şi pe o piaţă academică funcţională. Universitatea noastră promovează valori care pot fi rezumate în următoarele cuvinte: competenţă profesională, integritate morală, spirit cultural şi comunitar, respect pentru muncă şi valoare, pentru oameni şi comunitate, creativitate, dinamism şi personalitate, deschidere spre universităţile locale,

5

naţionale şi internaţionale, asimilarea trăsăturilor definitorii ale învăţământului superior şi ale cercetării din context euro-atlantic. Educaţia este un factor strategic al dezvoltării pe termen lung şi are ca scop modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului uman. Aceasta duce direct la o „societate a cunoaşterii" şi implică noi paşi în politica educaţională. Paradigmele vechi ale educaţiei pentru toţi şi ale selectării prin excludere vor fi înlocuite de cele două priorităţi combinate, deşi incompatibile la prima vedere: educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin filozofia strategiei sale, vede educaţia ca un proces transnaţional care contribuie la dimensiunea sa internaţională în contextul educaţional european şi vede reforma ca o cale prin care cariera universitară devine mai flexibilă.

Prof. Dr. Ing. Radu Munteanu, Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

6

7 .

8 .

economiei şi managementului. În 1892 şcoala îşi schimbă denumirea în ”Şcoală industrială de arhitectură. Trecând apoi printr-o suită de reorganizari devine în 1922 Şcoala de conductori tehnici fiind unica şcoală de acest nivel din ţară. În 1920 la 1 februarie se inaugurează ”Şcoala superioară industrială” în clădirea din str. care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei româneşti. 9 . cu specific de drumuri şi poduri. O altă şcoală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Şcoala de conductori de lucrări publice. se predau primele lecţii de măsurători tehnice. al creaţiei şi tehnologiei. a fost reorganizată în 1937 ca Şcoala de subingineri electromecanici. în urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale privind înfiinţarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultaţi: construcţii. veritabilă precursoare a Facultăţii de Construcţii. precursoare a Politehnicii clujene . iar cursanţii erau admişi din rândul tinerilor care au absolvit două clase secundare. şase clase primare sau absolvenţi ai şcolilor profesionale de trei ani. Rădăcinile acestei universităţi sunt mult mai adânci.ISTORIC Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se defineşte ca instituţie publică ce are menirea să asigure formarea academică în domeniul ingineriei şi ştiinţelor aplicate. Bariţiu nr. electromecanica şi silvicultura. mecanică şi instalaţii pentru construcţii. În anul 1884. prin prevederile legii pentru reforma învăţământului din august 1948. Bariţiu nr. având o facultate cu două secţii: termotehnica şi maşini de lucru. tâmplărie şi mecanică (lăcătuşerie) sub numele de ”Atelier de instrucţie industrială” sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie. tîmplărie şi lăcătuşerie”. În 1964 secţia de Electromecanică din cadrul Facultăţii de Mecanică se transformă în Facultatea de Electrotehnică. Dacă urmăm firul istoriei descoperim că încă din anul 1778 în urma hotărârii Guvernului Transilvaniei aici. Durata studiilor era de trei ani. Creşterea nevoii de cadre tehnice a făcut ca în anul 1953 Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj. 26-28. comisia universitară investită cu misiunea de a organiza Universitatea din Cluj propune înfiinţarea unui Institut Politehnic cu facultăţi de mine şi metalurgie. Şcoala nu avea local propriu. Se desfiinţează secţia de tîmplărie. cu profil electromecanic. în perimetrul actual din strada Gh. Urmând exemplul Bucureştiului şi al Timişoarei privind înfiinţarea de şcoli tehnice superioare. s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj . iar secţia de mecanică a fostei Şcoli speciale industriale intră în lichidare. Gh. la Cluj se înfiinţează o şcoala tehnică industrială cu trei secţii: construcţii (arhitectură). Propunerea este susţinută de Nicolae Iorga şi de guvernul francez care oferă proiectul unei astfel de şcoli după modelul celei de la Saint-Etienne. Şcoala de conductori tehnici. În noua formă de organizare Şcoala superioară industrială funcţionează puţin devenind ”Şcoala superioară de arte şi meserii” iar mai târziu ”Şcoala superioară medie tehnică”.26-28. la Cluj. În 1947. iar în cadrul acesteia ia fiintă în 1965 Catedra de Automatizări . În 1895 şcoala industrială este preluată de către stat iar municipalitatea este obligată să construiască un edificiu nou pentru aceasta.

dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS. iar din cele trei facultăţi existente la momentul respectiv. cu o largă participare a specialiştilor români şi străini. Electronică şi Telecomunicaţii. prin restructurare s-au constituit şapte facultăţi: Automatică şi Calculatoare. Austria etc. COPERNICUS. Rezultatele practice ale activităţii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte şi proiecte cu finanţare internă şi internaţională. Italia. învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. numărul studenţilor din UTC-N depăşind 12000. Potenţialul ştiinţific de care dispune Universitatea. de construcţii şi arhitectură) prin studii de lungă şi scurtă durată. COST. electrică. European University Association în anul 2008. CEEPUS. ca membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor. confirmând autentice disponibilităţi de creaţie ştiinţifică şi tehnică. PC5 si PC6. studii postuniversitare şi doctorale. acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa. Economic şi de Administraţie. au fost încheiate o suită de convenţii. Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o preocupare esenţială a cadrelor didactice şi cercetătorilor din UTCN. Începând din 1992 Institutul Politehnic şi-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.După revoluţia din 1989. UTC-N a fost acceptată. PNCDI şi cele finanţate de Comisia Uniunii Europene: EUREKA. Mecanică. a îndreptăţit-o să organizeze o suită de manifestări ştiinţifice de anvergură. ERASMUS. Începând cu anul universitar 1998/1999 structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. aflată într-o fază de renaştere veritabilă. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituţie de învăţământ superior tehnic modernă. Racordarea Universităţii la cerinţele europene este reflectată de o seama de convenţii internaţionale din care face parte şi de o gamă largă de programe europene cu specific educaţional: TEMPUS-PHARE. Electrotehnică. SUA. Construcţii. Construcţii de Maşini. din 2003. Germania. precum şi Colegiul Universitar Tehnic. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. ANSTI. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca pregăteşte specialişti pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică. La momentul actual. De asemenea. 10 . Calitatea activităţilor academice din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost recunoscută în anul 2007 de ARACIS – Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Invăţământul Superior prin acordarea calificativului „înaltă încredere” şi de EUA. LEONARDO. SOCRATES.

Lia Chiorean Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prof.Munteanu@mas.dr.utcluj. resurse umane şi financiare Prorector cercetare ştiintifică şi relaţii internaţionale Prorector administraţie Cancelar Secretar şef universitate Conducerea Administrativă Director general administrativ Director general adjunct Contabil şef FACULTĂŢI Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Construcţii Facultatea de Construcţii de Maşini Facultatea de Electronică. Mihail Abrudean Prof. Radu Munteanu Prof. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII str.ing. Ioan Abrudan Prof. Mircea Petrina Prof. Ioan Abrudan sala nr.dr.dr. Radu Munteanu sala nr. 476 telefon: 401202 e-mail: Radu.dr.ing.ing. Aurel Vlaicu Prof. Tiberiu Rusu Prof.ing.Abrudan@mis.ing.ec.dr.dr. Daniela Manea Ing.ing.ec.ro 11 .STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII Conducerea Academică Rector Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prorector didactic şi probleme studenteşti Prorector dezvoltare.ro Ing.dr. 470 telefon: 401205 e-mail: Ioan. Daicoviciu nr.ing. Gavril Torsin Ec.utcluj. 15 Rector Prof. Horia Ardelean Arh. C.dr.ing.ing.dr. Ana Veres Prof.

ing. SERVICII DEPARTAMENT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Director Prof. Mihail Abrudean Prorector dezvoltare. Mircea Petrina sala nr. 481 telefon: 401395 e-mail: Mihai.utcluj. 480 telefon: 401207 e-mail: horia.Manea@cif.utcluj. Ana Veres 12 . resurse umane şi financiare Prof. 472 telefon: 401204 e-mail: Aurel.Prorector didactic şi probleme studenţeşti sala nr. Daniela Manea Ing. sala E105-Bd.Veres@staff.ing.Vlaicu@com.ro DEPARTAMENTE.utcluj.ro Prof.Viorel@stm.dr. Aurel Vlaicu Prof.utcluj.Rusu@sim. 475 telefon: 401209 e-mail: chiorean. Viorel Constantin Cândea sala: 607 telefon: 401338. 438 telefon: 401208 e-mail: Ana.utcluj. 479 telefon: 401203 e-mail: Mircea.ing.ing.ro Director general administrativ sala nr. 485 telefon: 401352 e-mail: Daniela.ro Prorector cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale sala nr.ro Ing.dr.Abrudean@aut.ardeleanu@staff.ing.dr.ro Secretar şef universitate sala nr.utcluj.utcluj.dr. OFICII. Horia Ardeleanu Ec. Lia Chiorean Prof. 481 telefon: 401206 e-mail: Tiberiu.lia@staff.utcluj.dr.utcluj.dr.Petrina@mecon. Muncii 103-105 telefon: 401704 e-mail: Candea.ro Prorector administraţie sala nr.ing. Tiberiu Rusu Prof.ro Contabil şef sala nr.ro Cancelar sala nr.

ococ@ococ.ro sau telefon: 0264-401338.utcluj. ing.ro OFICIUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Director Prof.Bulgaru@tcm.feed-back direct pe CV-ul şi scrisoarea de intenţie cu care încercaţi să vă găsiţi un loc de muncă . GheorgheLazea 13 .Lazea@aut. Marius Bulgaru sala nr.utcluj. Muncii 103-105 telefon: 401669 e-mail: Marius.ro DEPARTAMENT ASIGURAREA CALITĂŢII Director Prof. practică.utcluj.dr. Dacă sunteţi interesat/ă de: . Marcel Popa sala: 607 Telefon: 401338 sala:B02–Bd. SCOALA DOCTORALĂ Director Prof.utcluj.sala nr. burse private oferite de companii. persoană de contact Liana Precup Dacă doriţi să primiţi informări periodice referitoare la oportunităţi de dezvoltare a carierei: locuri de muncă. OCOC îşi desfăşoară activitatea având la bază conceptul de responsabilitate socială pe care UTCN şi l-a asumat. internshipuri.oferte de locuri de muncă .consiliere în ce priveşte cariera pe care v-o construiţi sau încercaţi să v-o construiţi . 607 telefon: 401338 sala C05 –Bd. de pregătire pentru identificarea / accesarea oportunităţilor sau surmontarea dificultăţilor întâlnite în căutarea unui loc de muncă. Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) a fost creat pentru a facilita accesul studenţilor/absolvenţilor UTCN la piaţa muncii. dr.oferte ale companiilor dispuse să vă sprijine / să colaboreze pentru realizarea cercetării pentru lucrarea de diplomă Contactaţi-ne la adresa de e-mail: office. Muncii 103-105 telefon: 401634 e-mail:Marcel.ro Referent: Liana Precup Dezvoltarea personală implică pe lângă acumularea de cunoştinţe pe băncile şcolilor de diferite “înălţimi” şi un atent proces de planificare a carierei. 591461 e-mail: Gheorghe.dr. 428 telefon: 401216.ing.oferte de internship / practică de vară .Popa@tcm.ing. Este un serviciu acreditat de AJOFM Cluj şi mediază comunicarea între studenţi/absolvenţi şi angajatori.

utcluj.ro Director Oficiul Relaţii Internaţionale Prof.ro 14 . Oana CIASCAIU sala nr. dr.Vlaicu@com. ing. dr.483 telefon: 401261 int 161 e-mail:Vasile.utcluj. Aurel VLAICU sala nr.utcluj. Radu MUNTEANU sala nr.utcluj. dr.Verdes@cif.utcluj.471 telefon: 401543 e-mail: Doina. ing.Munteanu@mas. Doina VERDEŞ sala nr.ro Referent Birou Programe Comunitare Andreea POPA sala nr.ro Referent Francofonie Ing. 483 telefon:0264 202 261 int 161 e-mail: Andreea.utcluj.Verde@staff.com OFICIUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale Prof. ing.: 401204 fax: 596896 e-mail: Aurel.ro Referent responsabil cu studenţii străini Ludmila ZAVGORODNII sala nr. 471 telefon: 401327 e-mail:Oana. dr.ro BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE Rector UTC-N – Coordonator instituţional Erasmus Prof. 475 telefon:401202 e-mail: Radu. ing.utcluj.prezentări ale companiilor etc.ro Director Birou Programe Comunitare Prof. ing.Popa@staff. 471 telefon: 401214 e-mail: Amalia. dr. 472 tel.Zavgorodnii@staff.ro Referent Oficiul Relaţii Internaţionale Amalia VERDE sala nr. 471 telefon: 401214 e-mail: Ludmila.utcluj. puteţi să vă încrieţi adresa de email în grupul „cariera_student_utcn”: Subscribe at cariera_student_utcn-subscribe@yahoogroups. Vasile DADARLAT sala nr. Vasile ŢOPA sala nr.Topa@et.ro Director-adjunct Oficiul Relaţii Internaţionale Prof. 471 telefon: 401214 e-mail:Vasile.Dadarlat@cs.Ciascaiu@staff.utcluj.

SUA. Marea Britanie. organizaţii economice şi agenţii guvernamentale şi private. Italia. Belgia. Dezvoltarea cooperarii internaţionale este promovată de ORI prin urmatoarele activităţi:  stabilirea parteneriatelor cu universităţi.Hancu@tcm. Situaţia la zi a cooperării internaţionale din UTC-N:  30 de acorduri de cooperare bilaterale semnate cu universităţi de prestigiu din: Austria. Olanda. programe de studiu şi practică. etc. reprezintă o structură organizatorică a universităţii care are drept scop:  dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere.  proiecte de cercetare:  4 proiecte FP6 de tip reţele de excelenţă. etc. ştiintifice. predare. Germania. de cercetare şi a studenţilor asupra oportunităţilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică. în medii universitare. Corea de Sud. centre de cercetare.BIROUL AD ABSOLUTUM Consilier Oficiul Relaţii Internaţionale Conf.ro/  organizarea schimburilor de studenţi şi a personalului academic în cadrul programelor de cooperare internaţionale aflate în derulare. Franţa.  elaborarea unei broşurii şi a unui CD de prezentare a universităţii (în limba engleză) şi distribuirea acestora în străinatate. Olanda.  84 de acorduri Erasmus/Socrates semnate cu universităţi de prestigiu din UE: Austria. Liana HANCU telefon: 401710 e-mail: Liana. dr. Irlanda. Danemarca. structurate într-o bază de date accesibilă on-line de pe pagina web a ORI : http://ori. Finlanda. Franţa.  participarea la manifestări academice şi/sau ştiinţifice internaţionale.  atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de universitate. Germania. dintre care 3 coordonate de UTCN. Grecia. Belgia. organizaţii economice şi agenţii guvernamentale şi private din străinătate care să ofere cadrelor didactice şi studenţilor din UTCN oportunităţi de cercetare. Elveţia. Singapore.  informarea operativă a personalului didactic.  1 proiect finanţat de EU Education & Training.utcluj. Italia.  programe educaţionale:  3 proiecte Leonardo Da Vinci. finanţate de UE .utcluj. 15 . companii şi fundaţii internaţionale..ro Referent AdAbsolutum Sebastian DAMIAN telefon: 401710 Oficiul de Relaţii Internaţionale (ORI). organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.  facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi. Spania şi Ungaria însumând:  447 de luni mobilităţi studenţi români şi respectiv  141 fluxuri cadre didactice din UTCN.  sporirea prestigiului şcolii clujene de inginerie prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică. Portugalia.  5 reţele CEEPUS.  afilierea la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice internaţionale. Canada. Elvetia. ing.

AUDEM (din 2001).EUA (din 2000). Elvetia. Black Sea Universities Network . Cluj-Napoca. 470 telefon: 401290 sala nr.  8 proiecte bilaterale în cooperare cu instituţii/universităţi de prestigiu din: Belgia.  2 proiecte finanţate de Euratom. Germania. resurse umane şi financiare Secretar Prorectorat Paula Rusu Cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale Secretar Prorectorat Didactic şi probleme studenţeşti Administraţie Şcoala Doctorală Secretar Sef Scoala Doctorală Secretar Scoala Doctorală Acte de studii Adriana Goga sala nr.ro SERVICII SECRETARIAT RECTORAT Secretar Prorectorat Academic Maria Katona Management şi dezvoltare academică Secretar Prorectorat Ioana Fodorean Dezvoltare. 428 telefon: 401216 591461 ing. 479 telefon: 401215 sala nr. 425 ing. 426 telefon: 401213 Registratura 16 . respectiv: Asociaţia Universităţilor Europene . Dorina Bărăian telefon: 401293 ec. Romania Telefon: +40 264 401124. 3 afilieri la asociaţii internaţionale. Alianţa Universităţilor pentru Democraţie .utcluj.  1 proiect de tip ‘’Marie-Curie’’.  3 proiecte finanţate de ENEA Italia. C. Simona Cimponeriu Anca Iuga sala nr. 481 telefon: 401211 ec.  3 proiecte finanţate de fundaţia ‘’Humboldt’’ din Germania. 400020. Daicoviciu 15.BSUN (din 2004). Web: http://ori. 472 telefon: 401210 sala nr.utcluj.ro.Maria Rodica Brad sala nr.Rel:office@staff.  2 proiecte FP6 de tip proiecte integrate & acţiuni de coordonare. Livia Maria Haiduc telefon: 401293 401216 ing. Ana Bratu telefon: 401305 ing. Adresa de corespondenţă: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Str. Mirela Feneşan sala nr. Ungaria si Coreea de Sud. Fax:+40 264 591 690 E-mail: Int.

utcluj.ro Filiala CENTRU str. Marinela Bărbos tel. 15 Coordonator ing. Republicii nr.: 401217 Şef serviciu ing.utcluj. reviste@biblio. cazare.: 401357 SERVICIUL SOCIAL CĂMINE-CANTINE str.ro. prelucrare 17 .: 401877 Sala cu acces liber la raft Compartiment arhivă str. Caminele Marasti.DIRECŢIA BIBLIOTECĂ str. 107 (În clădirea CIA) http://www. Mariana Moldovanu tel. 34 telefon: 401800 Birou taxe Orar cu publicul: luni-joi 800-1400. Călin Câmpean telefon: 401999. Observatorului nr. fax: 430408 e-mail: arhiva@biblio.utcluj. Daicoviciu nr.utcluj.ro str. Maria Pojar tel. 34 ing. 107 tel: 401997 e-mail: achizitie@biblio. C.Campean@biblio. Republicii nr.: 401995 e-mail: tipografia@biblio. 15 Rodica Sântămărean tel: 401324 Lenuţa Vasile Complex Observator Stela Iuşan Camin 3 tel. 34 Şef atelier Ing.: 401302 Sala de reviste şi acces liber la raft Filiala MECANICĂ B-dul Muncii 103-105 Coordonator ing.: 401367 Taxe şcolare. 15 tel. fax: 430408 e-mail: Calin. informare Relaţii cu publicul tel.ro/biblioteca DIRECTOR Ing. Ionela Neag tel.ro Atelierul de multiplicare str.: 401301 Relaţii cu publicul tel. Daicoviciu nr.: 401998. vineri 800-1300 C. Daicoviciu nr.utcluj. Observatorului nr. Adrian Bodea str.utcluj. C.: 401651 Biblioteca Mărăşti str. Teleorman. BIBLIOTECA CENTRALĂ Achiziţii.ro Documentare. Observatorului nr.: 401888 Mărăşti Mărioara Rus Camin 1F tel.: 401368 Hărănguş Dorin Camin 2B tel. masă conform Regulamentului de taxe. tel.

batali@staff. 18 . 15 Director mat. Zita Cazacu Birou contabilitate Şef birou ec. Diana Matei sala nr. Florinel Batali sala nr. Cristina Hideg Serviciul Tehnic str. Daicoviciu nr.Contabilitate str. C. Paul Uglea sala nr. Alexandru Ţopan sala nr. 494A telefon: 401291 Birou personal Şef birou Elena Meseşan Departamentul de informatică str. 442 telefon: 401294 sala nr. Daicoviciu nr. 492 telefon: 401333 Serviciul OSP Şef serviciu ec. C. Daicoviciu nr. 455 telefon: 401321 Serviciul Financiar . 489 telefon: 401281 Birou salarizare Şef birou ec. Gheorghe Sălăjan sala nr. C.Serviciul Social str. 15 Şef serviciu ing. C. Asigura accesul on-line la informaţii privind situaţia şcolară şi obligaţiile de plată ale studenţilor. 433 telefon: 401295 e-mail: florinel.utcluj. 439 telefon: 401311 sala nr. 15 Birou financiar Şef birou ec. 490 telefon: 401292 sala nr. 15 Şef serviciu ing. Daicoviciu nr.ro Asigura informatizarea procesului de învăţământ. 455 telefon: 401217 Formaţia de pază Şef formaţie Alexandru Nistor sala nr. Asigura accesul on-line privind planurile de învăţământ (sistem ECTS).

precum şi crearea unor legături profesionale şi sociale între aceştia. facultate. în vederea creşterii eficienţei activităţilor universităţii. cel mai bun student. se oferă sprijin absolvenților în ceea ce priveşte legătura cu departamentele academice.  Intermediere privind ofertele de burse acordate studenților din partea unor agenți economici interesați de recrutarea pentru încadrarea în muncă a noilor absolvenți ai universității. independentă. Prin intermediul programelor asociaţiei AD ABSOLUTUM. aducând atât beneficii personale cât și profesionale. apolitică.  Implicarea în procesul de reformă a învățământului tehnic din Romania. etc.ASOCIATIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA “AD ABSOLUTUM” La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost fondată asociaţia absolvenţilor AD ABSOLUTUM.  Organizarea de acțiuni care să valorifice creațiile originale ale cadrelor didactice. cea mai bună lucrare prezentată la cercuri ştiinţifice).000 absolvenţi) cu diverse posibilităţi de căutare şi sortare: după nume. cu alți absolvenți alumni precum şi cu universitatea în general. 19 . tarife speciale de cazare în spaţiile universităţii în timpul vacanţelor. studenților și absolvenților universității.  Promovarea imaginii Universității Tehnice din Cluj-Napoca în țară și străinătate. Acţiunile asociaţiei se manifestă sub formă de:  premii (teza de doctorat a anului. Baza de date cuprinde toţi absolvenţii UTC-N începând din anul 1964 şi până în prezent (aproximativ 36. ale cadrelor didactice și ale studenților din universitate. bibliotecă.  Editarea revistei AD ABSOLUTUM care să prezinte realizări ale membrilor săi. Aceasta s-a constituit ca persoană juridică română. nonprofit. bilete la spectacolele organizate în Universitate. neguvernamentală.  Acordarea de facilităţi pentru membrii AD ABSOLUTUM la unele servicii oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: manifestări ştiinţifice. prin organizarea de grupuri de dialog. proiectul de diplomă al anului. promoţie. În plus. colocvii. publicaţii.. axate pe probleme ale adaptării strategiei şi curriculei universitare la necesitățile societății românești. bazinul olimpic.. Obiectivele principale ale Asociației AD ABSOLUTUM sunt:  Organizarea unei baze de date. neetnică şi neconfesională şi oferă calitatea de membru pe viață pentru absolvenţii şi cadrele didactice din universitate. ușurând astfel comunicarea în ambele sensuri. absolvenții au posibilitatea de a păstra legătura cu studenții. cu posibilitatea accesării acesteia direct de pe internet prin intermediul paginii web AD ABSOLUTUM. accesibilă la adresa http://ori. etc. conferințe și alte forme de dezbatere. mese rotunde. AD ABSOLUTUM isi propune cultivarea legăturilor afective şi profesionale între Universitatea Tehnică din ClujNapoca şi absolvenţii ei.ro/adabsolutum. actualizată periodic.utcluj.  Orientarea antreprenorială a invățământului tehnic în vederea integrării cu mediul de afaceri.  ajutoare pentru studenţii cu probleme sociale. specialitate.

pot servi masa la cantinele şi bufetele existente în cadrul universităţii.1430 C. situate în Complexul Mărăşti.utcluj. str. Complexul Observator Camin 2 Camin 3 Camin 4 Camin 5 Camin 7 Mărăşti Camin 1F Camin 1B str. Teleorman nr. str. Teleorman nr. informaţii sau pentru donaţii. tarifele pentru abonamentele la masă fiind cele din regulamentul de taxe. Observator nr. 34 administrator Rodica Trifu administrator Aurel Rus administrator Maria Opriş administrator Sorin Blăjan administrator Maria Petean str. care au un orar 800. convenabil pentru studenţi. Tarifele pentru cazare sunt cuprinse în regulamentul de taxe. cămin 1. Romania.: 401885 tel. Constantin Daicoviciu nr 15. 20 . 72 Pentru studenţii cazaţi în cămine se asigură şi asistenţă medicală prin cele 2 cabinete medicale. vă rugăm să ne contactaţi la: -tel: 0264/401710 sau 0264/401214 -e-mail: Liana.: 401883 tel. cât şi ceilalţi studenţi. bibliotecă.: 401367     De asemenea studenţii cazaţi în căminele noastre. 730. Observator nr.1430) Cămine Mărăşti. 3700 locuri.18 Cantina Mărăşti str. cămin 2B şi în Complexul Observator. Observator nr. săli de lectură la fiecare cămin. cu un înalt grad de confort. VIAŢA UNIVERSITARĂ Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de posibilităţi de cazare. Daicoviciu nr. 00 00 Cantină cu orar de funcţionare: 12 . susţineri ale diverselor manifestări ştiinţifice organizate de UTC-N. 58 Clădire Electro. 15 (orar de funcţionare1100-1500) B-dul Muncii nr. primiri de profesori.Hancu@tcm. 34 Bufete cu orar de funcţionare: 730 . 2 Clădire CFDP.burse. Teleorman nr. acces internet din fiecare cameră. toate fiind la un preţ mic.2000.ro -adresa pentru corespondenţă: Str. 103-105 (există 2 bufete:orar de funcţionare: 1100-1500. iar pentru meniurile a la carte sunt în funcţie de meniul comandat. Observator nr.: 401887 tel. Dacă doriţi să stabiliţi legătura cu Asociaţia «AD ABSOLUTUM» pentru înscriere.: 401368 tel. str.: 401879 tel. 400020 Cluj Napoca. sprijinirea organizării reuniunilor absolvenţilor universităţii. 58 Cantina Observator str. în cămine studenţeşti situate în Complexul Observator şi Mărăşti şi anume 5 cămine în complexul Observator şi 2 în Mărăşti cu o capacitate de cca.: 401881 tel. Fiecare complex de cazare dispune de teren de sport. 58 administrator Marioara Rus administrator Hărănguş Dorin tel.

ea urmând îndeaproape evoluţia şi dezvoltarea universităţii.biblio. intrarea de pe str.000 de brevete de invenţii. dar şi specializate. căutarea se poate face consultand CATALOGUL ON LINE (http://www.ro) În cadrul schimbului de publicaţii cu alte biblioteci. fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori. dintre care titluri curente: 60 de titluri din ţară şi 36 de titluri din străinătate. în cadrul universităţii există un număr de 38 biblioteci de catedră. unde se vând publicaţiile apărute în Editura U. iar pentru publicaţiile intrate în biblioteca începând cu anul 1990. organizate profilat. răspunzând unei bune documentări generale.utcluj. În cadrul sediului central funcţionează serviciile de evidenţă. spre exemplu. pe str. C. informare. avem un număr de 22 de parteneri din România şi peste 30 de parteneri din străinatate. cu patru săli de lectură cu acces liber la raft cu 400 de locuri. Activitatea bibliotecii a avut o evoluţie pozitivă în perioada sa de început. cu întregul evantai de facultăţi. pe lângă care se mai primesc în cadrul schimbului interbibliotecar încă 119 titluri. Biblioteca Universităţii mai are colecţie de STAT-uri. în anul 1963.000 m2 . secţii şi specializări. În intervalul 1948-1977. Daicoviciu nr. Are un număr de peste 12. Căutarea publicaţiilor existente în cadrul bibliotecii se poate face cu ajutorul Cataloagelor alfabetic şi sistematic. a utilizatorilor. Emil Isac.000 de titluri. prelucrare.000 volume.502 volume. În prezent Biblioteca are un fond de peste 500. cu o sală de lectură şi acces liber la raft în cadrul Complexului Mărăşti. Astfel. provenite de la aceeaşi şcoală. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în mai multe localuri: sediul central.000 volume. Primele volume care au existat în fondurile sale au fost în număr de 3. care deservesc întreaga bibliotecă. Biblioteca dispune de un spaţiu total de cca. De asemenea. iar în 1978 fondul era de 340. 15. în 1963 138. fondul bibliotecii număra 123.T. în paralel cu creşterea numărului de cititori şi a numărului de volume consultate. situată în clădirea rectoratului. peste 65. Biblioteca are o structură enciclopedică a colecţiilor. pe b-dul Muncii 103-105. Colecţia de Legi (Monitorul Oficial) şi posibiliatatea de căutare electronică cu ajutorul programului LEGIS. Republicii nr. PRESS a Universităţii Tehnice.BIBLIOTECA Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a fost reorganizată în anul 1948 pe bazele celei care a deservit fosta şcoală de subingineri electromecanici. pe str. 107. 3. Compartimentul de arhivă.000 volume. Evoluţia bibliotecii a fost una dinamică.000 de cititori care au împrumutat în anul 2004 peste 650.348. 21 . Colecţia de periodice cuprinde un număr total de peste 3. filiala Centru.835. Tipografia universităţii şi o Librărie. Direcţia Bibliotecă are în componenţă Biblioteca Centrală. filiala Mecanica. la îndemâna cadrelor didactice şi a studenţilor la chiar locul lor de muncă.

2008 ) la Berlin. obţinând multe medalii. 17 juniori şi 19 seniori. Emil Isac (Clădire Rectorat) Orar: Luni-Vineri : 900-1600 CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA” are în componenţă următoarele secţii: Secţia de KARATE In anul 2008 CSU Politehnica secţia Karate a avut 99 sportivi legitimaţi.2009 ) la Aiud.2008 ) la Sighişoara.2009 ) la Bucureşti. obţinând 11-8-8 medalii 8. obţinând 18-13-7 medalii 11.07. Cupa Europeană (15-17.04. obţinând 7-2-3 medalii 13.Carte tehnică şi ştiinţifică . participând la numeroase competiţii interne şi externe. obţinând 7-6-3 medalii 10.2008 ) la Bran. Cupa Dojokan (3-4.11.05.2008 ) la Medias. In anul 2009 CSU Politehnica sectia Karate are 120 de sportivi legitimaţi. Campionat National de copii (2-3. 9 cadeţi. obţinând 13-8-7 medalii 4.2008 ) la Aiud.2008 ) la Mediaş.2008 ) la Tg-Mureş. CSU Politehnica a participat la numeroase competiţii interne şi externe. Campionat Naţional seniori ( 5-6. Panamerican Open Championships (6-8. obţinând 9-6-3 medalii.01. studenţi ! Pentru ofertă carte consultaţi: www.utcluj.Obiecte promoţionale Preţuri: pentru .2008 ) la Constanta.2008 ) la Liege-Belgia.09. obţinând 5-2-1 medalii 12.11.2008 ) la Cluj-Napoca. cadeţi.2008 ) la Turda. obţinând 21-14-10 medalii 7. obţinând 11-2-5 medalii 22 .. din care 54 copii.2008 ) la Satu-Mare. din care 35 sunt selectionaţi în loturile naţionale de copii. reprezentând atât ţara cât şi clubul.06.05.03.2008 ) în Sao Paulo-Brazilia.05.ro/servicii/biblioteca/LibrariaUTCN Str..Papetărie . obţinând 9-7-5 medalii 9. respectiv seniori.Cupa Campionilor ( 20-21.11. obţinând 17-7-4 medalii 5. Cupa Dobrogei (27. Campionat Naţional copii (30-31.2009 ) la Tg-Mures. Cupa Dojokan (07. Campionat Mondial de copii (17-19. juniori. Cupa Ippon (13. Cupa Prichindelul (17. obţinând 15-9-10 medalii 3.05. Cupa Mickey Mouse (31. obţinând 17-8-12 medalii 2. Cupa Transilvania (28. obţinând 16-8-12 medalii 3.07. obţinând 17-7-13 medalii 4.2009 ) la Floresti. Campionat European seniori (22-25-05.2008 ) la Jesolo di Lido-Italia. Cupa Transilvania (22-23. obţinând 14-6-3 medalii 2. 1. 1. Cupa României seniori (1-2.LIBRĂRIA UNIVERSITĂŢII TEHNICE Vă oferă: . Din aceşti 99 sportivi 30 sunt în lotul naţional. obţinând 9-10-6 medalii 14.03.12. obţinând 10-7-4 medalii 6.10. Cupa României copii (8-9.

Antrenamentele săptămânale se fac duminica pe dealul „Sfântul Gheorghe” sau pe aeroportul „Traian Dârjan” Dezmir. loc 1 – 3. ultimul maestru al sportului este juniorul Ionuţ Crăciun. Claudiu Alexoaia campion mondial. Secţia de aeromodelism are 18 sportivi legitimaţi (5 juniori).09.2009 ) la Odessa-Ukraina. Sportivii secţiei contribuie anual la loturile naţionale. Paul Bere este maestru al sportului din 2005 şi antrenor emerit din 2007.2009 ) la Constanta.05. Adrian Secan . ing. A primit recent diploma „Paul Tissandier” din partea Federaţiei Aeronautice Internaţionale pentru activitatea sportivă depusă. individual şi pe echipe: 20. juniori şi open de seniori (4-6. obţinând 16-10-11 medalii 6. de la apariţia ca ramură sportivă a aeromodelismului. încă din 1922. 23 . ca şi pentru organizarea de campionate mondiale şi europene şi competiţii intenaţionale „Cupă Mondială”.05. Antrenorul secund dr. 2009) rezultatele obţinute de sportivii secţiei – colecţionari de medalii. Printre sportivii secţiei se numără maeştrii ai sportului: Mihail Muscă de 35 ori campion naţional la acrobaţie aeriană – zbor circular. individual sau în echipă: 4. Ea este continuatoarea tuturor secţiilor de aeromodelism din municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj. Cupe Mondiale. Sprtivilor li se asigură materiale şi consultanţă de specialitate. este maestru al sportului din 1970 si antrenor emerit din 1996. cadeti. loc 1 – 6. Ionuţ Crăciun – campion european 2008 (cu echipa României). profesorul universitar dr. loc 1 – 6. iar antrenorii secţiei sunt manageri sau antrenori ai echipelor naţionale. Campionate mondiale/europene. care este şi antrenor principal. ing.câştigătorul mai multor Cupe Mondiale şi veteranul George Arghir multimplu campion mondial şi european. obţinând 11-7-6 medalii Anul acesta clubul va mai participa la Cupa Romaniei de copii. obţinând 6-3-4 medalii 8. Cupa Europeana de shobu ippon la Szekesfehervar. În ultimii doi ani (2008. Campionatul Mondial de seniori (19-21. loc 1 – 3: 18. Campionatul European de copii. Campionatul Mondial pe cluburi din Italia. George ARGHIR. europene sau mondiale se organizează cantonamente în locurile de concurs. din care 9 sunt maeştrii ai sportului. Campionat Naţional de seniori (09. Secţia de AEROMODELISM Secţia de aeromodelism a Clubului Sportiv Universitar Cluj-Napoca a apărut odată cu Clubul Sportiv. Campionate nationale. Shikon Open Championships (31.06. au fost: Cupa României.2009 ) la Londra-Anglia. În perioadele de pregătire pentru campionatele naţionale. Cristian Faur – câştigătorul mai multor Cupe Mondiale în 2005 şi 2006. individual şi pe echipe: 12. Preşedintele secţiei. Cupa Ippon.5. cu echipa României). obţinând 14-8-7 medalii 7.2009 ) la Tg-Mureş. Paul Bere .dublu campion mondial pe 2007 (individual şi pe echipe. Cupa României de seniori.

T. . Steaua. C. In ultimii trei ani locurile obtinutţe au fost din păcate sub aşteptări dar corespunzatoare mediei scazute de varsta a echipei (7-8-7). elevi şi sportivi care prestează activităţi în domenii diverse (cadre didactice.etape duble saptămânale în regim de tur-retur.Pregătirea echipei de polo la nivel de seniori este împărţită în două etape: a. este coordonată de asis. dr. bugetul redus (strict de supravietuire) şi componenţa echipei. Cluj şi Clubul Sportiv Şcolar Viitorul Cluj. Locul de desfăşurare a antrenamentelor este Piscina Olimpică U. Oradea şi Astra Arad.C-N. 6. de asemenea componenţi ai echipei noastre. stagiul de pregatire premergător fiecărei ediţii de campionat(iunieseptembrie). Alexa Catalin şi Titus Roşca. care asigură toate condiţiile de pregătire. univ. pregatirea specifică pe perioada desfaşurării campionatului (octombrie-mai). singura divizie la nivel naţional.S. instructori sportivi. Printre aceştia se evidenţiază Sibisan Michael. Printre intenţiile clubului Politehnica un loc important îl reprezintă dorinţa de a forma în viitor echipe proprii de juniori.Obiectivul echipei de polo Politehnica Cluj este clasarea pe locurile 5-7 şi reprezintă deocamdată situaţia secţiei: statutul de amatori. antrenor. Se acordă sporadic indemnizaţii de efort şi prime de joc în cazul meciurilor câştigate. Pop Vasile. 5. Sabau Radu. Tiberiu Rusu. 4. b. Negruţa Vadim şi Hodageu Cătălin.M.Secţia de POLO 1. componenţi ai echipei naţionale de juniori II.S. lipsa fondurilor şsi a personalului calificat fiind principalele impedimente în atingerea acestui deziderat. şef secţie. în patru ediţii de campionat s-a realizat cel mai bun loc posibil considerând aspectele de mai sus (locul 5).turnee de play-off (echipele clasate pe locurile 1-4) şi play-aut (echipele clasate pe locurile 5-8). 24 . Sportul Studenţesc din Bucureşti este formată în mare parte din studenţi şi sportivi componenţi ai lotului naţional de juniori iar Crişul Dinamo Oradea din juniori şi foşti juniori orădeni. informaticieni.Secţia de polo a clubului Politehnica Cluj este reînfiinţată în 2003 după 20 de ani de absenţă în polo. în anul 2009 au fost convocaţi la lotul naţional de tineret. director tehnic şi prof. 3. De asemenea.Statutul de amatori şi bugetul redus nu permite existenţa unor contracte cu caracter sportiv între club şi sportivi. Există cinci echipe profesioniste: Dinamo. ing. Echipa este înscrisă în Superliga Naţională de polo. Competiţia se desfăşoară anual în perioada toamnăprimavară şi este structurată în felul următor: .La nivel de juniori clubul Politehnica colaboreaza cu C. Cu excepţia ultimilor trei ani.M.Statutul echipei de polo Politehnica Cluj este unul de amatori. etc). Cei mai valorosi juniori sunt cooptaţi în echipa de seniori participând atât în Superliga de polo cât şi la campionatele naţionale de juniori. Rapid (toate din Bucuresti). 2. In componenţa ei intră studenţi.

fiind totodată premianţi la cele mai importante turnee din ţară şi din ţările învecinate. Aşteptăm noi doritori să participe la activităţile competiţionale ale secţiei de bridge. Preşedintele secţiei de bridge este domnul dr.C. instructorii de specialitate artistică şi reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti din universitate. în special studenţi. respectiv joi. Activităţile de club se desfăşoară săptămânal. mulţi dintre membrii fondatori joacă şi astăzi. alte 2 echipe cu dreptul la barajul pentru divizia A. garanţi ai dezvoltării durabile şi ai progresului societaţii româneşti.al UTCN îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Consiliul artistic al clubului care este constituit din referenţii clubului. Kovacs Zoltan. în clădirea nouă de pe str. CLUBUL CULTURAL STUDENŢESC Director club cultural Referent Gestionar prof. Dorobantilor nr 71-73. în directa subordonare a Rectorului instituţiei ca un centru metodologic de organizare şi promovare a activităţilor specifice studenţeşti. intelectuali. sportive şi de agrement pentru studenţi urmărind formarea şi dezvoltarea personalitaţii tinerilor. Victor Bercea Mirela Anghel Elena Lăpuşte tel: 401890 -Anul înfiinţării: 1966 -Sediul actual: Str. artistice. ştiinţifice. 25 . conform calendarului oficial al Federaţiei Române de Bridge.307884. tel:0742-055-227. între orele 17 şi 22. fiind o componentă a procesului educaţional al universităţii. ing. 0264 – 589561 ATENTIE !! In cazul desfăşurării unor competiţii. -C. luni. Secţia noastră are o echipă în divizia A.S.34 (în clădirea unde se mai află Cantina Observator şi Biblioteca UTCN) -Scopul: Organizarea şi desfăşurarea unor activitaţi culturale. având aproximativ 50 de membrii activi. oameni de afaceri.Secţia de BRIDGE In cadrul Asociatiei sportive Politehnica funcţionează de peste 10 ani secţia de bridge. Nr. programul se modifică în funcţie de acestea! Pe perioada de vară bazinul acoperit este închis. Bridge-ul competiţional clujean are radăcini din deceniul şapte al secolului trecut. -Clubul Cultural Studenţesc al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca funcţionează sub auspiciile Universităţii Tehnice. Sportivii secţiei participă la competiţii interne şi internaţionale. studenţi etc. Observatorului. PISCINA OLIMPICĂ ORAR Luni – Vineri 0600-2000 -Public (bilete + abonamente) Sâmbătă-Duminică 0700-2000-Public (bilete + abonamente) Tel: 0264 .

Cenaclul folk de interpretare şi idei « Observator » . inclusiv pentru dotări şi salarii.Grupul muzical cameral “Honoris” .Finanţarea întregii activităţi a clubului. artistice. muzical. experiment.festival naţional studenţesc 3. ”Poli Latino Party” 6.-Obiectivele acestui centru cultural se referă la înfiinţarea şi menţinerea de formaţii artistice studenţeşti. se face din bugetul instituţiei iar susţinerea financiară a programelor culturale este asigurată parţial din sponsorizări ori donaţii precum şi din proiectele de colaborare cu instituţiile locale şi judeţene.Ansamblul de dans “Infinit Skils”( modern. sincron) .Trupa de rock « Bruiaj » Festivaluri organizate în exclusivitate de Club : 1. conferinte. “Teatrul Universitar Amator “ .Trupa de rock « Grimus » . în condiţiile stabilite de conducerea universităţii iar referenţii culturali poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizare ale acestor bunuri. break-dance. în principal de la Universitatea tehnică dar şi de la celelalte universitaţi clujene. “Ritmuri studenţeşti” 7. -Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1 -Activitatea clubului se bazează pe antrenarea studenţilor şi a cadrelor didactice în organizarea manifestărilor culturale. lansari de carte. activează în formaţiile noastre peste 250 de studenţi.Trupa de dans contemporan « Aagon » .Grupul de dans de societate . . Orchestra « Românaşul ». pe genuri diferite. « Ritmic de mai » 2. la prezentarea producţiilor artistice proprii în spectacole. festivaluri. serate şi aniversări studenţeşti. Formaţiile muzicale tradiţionale : Taraful şi Trio-ul transilvan. Formaţiile artistice care activează în prezent : . revistă) – organizator al Festivalului Naţional de Teatru Universitar Amator « TUA » (au avut loc deja două ediţii de succes în 2007 şi 2008) .Grupul folk « Pasărea Ibis » .Teatrul Studenţesc « Gaudeamus » (clasic. simpozioane. cursuri de dans. Grupul de solişti vocali şi instrumentişti) (« Românaşul » va sărbători în luna mai a acestui an 35 de ani de activitate neîntreruptă .Baza materială a CCS al UTCN este proprietatea Universităţii Tehnice şi se află în folosirea permanentă a clubului.Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » (Trupa de dansuri populare. ştiinţifice şi de divertisment. concursuri locale. . “Variaţiuni ritmice” 26 . naţionale şi internaţionale precum şi la organizarea unor activitaţi ca: expozitii. Activităţile se desfăşoară după un Orar care se afişează la loc vizibil iar repetiţiile sunt coordonate de referenţii culturali şi de instructorii artistici ai formaţiilor. “Colindăm în familie” 4.Trupa de rock « Voices of Silence » . “Galeria Folk” 5. În medie.

începând cu data de 28. Satu-Mare.S.Corul mixt « Poliphonia » . Sibiu. Data Trecută.Formaţia de dans modern « Nova » .Formaţia de dans modern « Imagine şi Dans » . Mad-Project.Formaţia de dans sportiv « Salsa Caliente » . Kashmir. de luni şi până vineri.Cenaclul literar « Avram Iancu » . Iaşi.Brigada artistică de umor « BUM » .Formaţia de dans sincron « New Style » .09. Alba-Iulia ori la spectacole organizate în centrele: Zalău. Bruiaj. Ploieşti. Alba-Iulia. Revers. Baia Mare.prima formaţie înfiinţată în anul 1966 . Grimus. la balurile bobocilor precum şi la festivalurile organizate de Casele de Cultură Studenţeşti din Cluj-Napoca.Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » .Trupa de Teatru « Gaudeamus » .Formaţia muzicală « Simfonia » .Grupul de umor “M. Timişoara.Formaţiile de rock : Seven.Grupul de muzică uşoară « Cool » .Formaţia de dans « Moving Bodies » .2009 27 .Grupul de dans modern.Formaţia de poezie şi muzică « Mecartis » . Voices of Silence. Înscrierile se fac la Club între orele 1000-2100. Participarea formaţiilor artistice ale UTCN la evenimentele cultural-artistice organizate în municipiul Cluj-Napoca de autorităţile municipale şi judeţene Alte activităţi din Orar -Clubul de Karate -Cursul de iniţiere în dansul popular -Cursul de dans de societate -Clubul de Bridge -Concursuri de şah.” . Lex.Participarea formaţiilor artistice ale UTCN la “Zilele Universităţii Tehnice”. table şi tenis de masă Formaţiile artistice cele mai cunoscute ale Universităţii Tehnice începând cu anul 1966 : .

ANEXA 1 FORME ŞI GENURI DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLUBULUI 1. -muzică instrumentală(orchestre. 28 . şedinţe etc. b) Cercuri artistice. -Cercuri de creaţie ştiinţifică şi tehnică -Cursuri de dans. actorie. -grupuri de estradă . -Editarea de pliante. sah. spectacole la sediu sau în deplasare -Club de bridge. sărbători şi ceremonialuri din viaţa studenţilor -Simpozioane. cinematecă -Concerte.) -solişti vocali şi instrumentişti -formaţii de teatru (clasic. de societate etc. muzicală. caiete. limbi străine etc. Compartiment : activităţi culturale şi artistice a)Formaţii artistice : -formaţii folclorice -dansuri moderne. jazz etc. design etc. table etc. foto. alte publicaţii. 2. rock. etc. revistă etc. cursuri -Cenaclul de interpretare folk -Cenaclul literar -Cercuri de cultură plastică. tarafuri. de regie.Activităţi recreativ-distractive şi de agrement -Videotecă. agende. design etc. -Diferite concursuri culturale studenţeşti -Oficiu de impresariat artistic -Expoziţii de artă plastică. muzical. cenacluri. -Aniversări. experiment. revistă şi de umor. mese rotunde. clasice.) -grupuri corale -formaţii instrumentale camerale -formaţii de muzică uşoară.

29 .

LEGENDĂ 1 Rectorat. Săli Electro 7 Secţia Instalaţii. telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică. Cantină. Electronică. secţia CFDP 4 Complexul Observator: Cămine. Garajul auto 8 Facultatea de: Construcţii de maşini. Ştiinţa şi ingineria materialelor 9 Complexul Mărăşti: Cămine. Servicii administrative 2 Facultatea de: Automatică şi calculatoare. Clubul cultural 5 Clădirea Electro 30 6 Ateliere. Biblioteca. Bibliotecă 10 Bazinul Olimpic . Mecanică. Construcţii şi instalaţii 3 Facultatea de Arhitectură şi urbanism. Biblioteca centrală. Cantina. DECID.

utcluj. Tel: +40 264 401 843.ing. Adriana MATEI Sala 105-106 Tel:+40 264 401844. Tel: +40 264 401 844.Varvara ABRUDAN Sala 105-106. STUDII TEORETICE Catedra A2. arh.utcluj. dr.Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Str. +40-264 590 255 varvara.ro Comisia pentru ECTS si relatii externe Comisia pentru alcătuirea Ghidului de Studii UTCN Comisia pentru Diplomă CATEDRE CONSILIUL FACULTĂŢII 31 .ro/facultatea_de_arhitectura_si_urbanism DECAN Prof. Observatorului nr.barbulescu@arch.: +40-264-401200 Fax: +40-264 590255. Tel:+40-264 401 847. 34-36 Tel. amat@arch. ing.ro Prodecan Conf. Cornelia BĂRBULESCU Sala 308. PROIECTARE Birou Consiliu Profesoral Comisia pentru Calitatea Procesului de Invăţământ Comisia pentru Imagine Secretar şef facultate s.utcluj. Catedra A1. 401847 http://www. dr.ro.utcluj.socaciu@arch. arh. nicolae. cornelia.abrudan@arch. dr. Nicolae SOCACIU Sala 108.ro Secretar ştiinţific Conf.utcluj.

şcoli cu tradiţie din Franţa. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor. programe care au permis schimburi internaţionale de studenţi şi cadre didactice. În acel an au luat fiinţă trei noi centre de învăţământ superior de arhitectură în oraşele Cluj. 1978) şi în catalogul membrilor Academiei Internaţionale de Arhitectură (Sofia). Facultatea a fost între 1990-1992 coordonator şi 1996-1999 colaborator TEMPUS. care să permită schimburi multilaterale. şcoala are calitatea de membră a Asociaţiei Europene a Şcolilor de Arhitectură. în cadrul Facultăţii de Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. şcoala este coorganizator al Simpozionului anual internaţional de la Tuşnad privind teme de restaurare. Belgia. urbanism. Finlanda şi Grecia. Mai apoi. Cu ajutor şi coordonare europeană. Ocazional şi în sprijinul acestei direcţii are loc cursul academic aprofundat de “Urbanism şi administraţie locală”. 9 doctoranzi şi peste 20 de cursuri şi materiale didactice tipărite. a fost însoţită de experimentarea unor teme şi metode actuale la disciplinele de proiectare. un curs de pregătire intensivă pentru admitere funcţionează anual fără întrerupere din 1990 şi până azi. Germania. în perioada 1990-1998. primesc şi trimit mesageri (studenţi şi dascăli). Perfecţionarea şi promovarea cadrelor didactice au reprezentat un ţel constant şi au condus la a avea azi un număr de 12 doctori. fiinţând ca o secţie a Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. Numărul de locuri a sporit de la 25 la 125 de studenţi/an. s-a infiinţat cursul academic aprofundat intitulat “Formare europeană de specializare în restaurare arhitecturală”. capitala ţării a avut monopolul acestui tip de învăţământ până în anul 1970. în ciclu complet de 6 ani. Spre deosebire de alte profiluri profesionale. În acelaşi timp studenţii au ocazia de a participa la diferite concursuri naţionale şi internaţionale. Secţia de Arhitectură din Cluj a funcţionat între anii 19701980 ca Departament dependent de Rectoratul Institutului Politehnic. iar între 1998-2001 coordonator SOCRATES. Din 1998 prin intrarea în sistemul european de credite transferabile. ca şcoală particulară a Societăţii Arhitecţilor Români şi din 1897 ca instituţie de stat. printr-o hotărâre de guvern. Introducerea unor cursuri de specialitate face posibilă pregătirea studenţilor ca arhitecţi capabili să poată activa în administraţiile locale. Iaşi şi Timişoara prin ordinul ministrului învăţământului. proiectanţi de arhitectură generală. El oferă la absolvire o diplomă cu valabilitate europeană. anual într-un flux din ce în ce mai bogat şi mai fertil. acoperind următoarele domenii: arhitectură. Introducerea unor noi cursuri. restaurare şi design. În acelaşi context. cu diplomă recunoscută de statul român. Secţia de Arhitectură a funcţionat. 32 . Astfel Secţia a fost înscrisă în sistemul de evidenţă ARKISIST (UNESCO) de informare şi documentare. Din 1994. Astăzi facultatea pregăteşte.Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Prezentare generală: Invătământul superior de arhitectură din România datează din anul 1892. De atunci s-a înregistrat creşterea calitativă şi cantitativă a potenţialului şi capacităţii şcolii. Accesul în învăţământul superior de arhitectură la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca se realizează pe baza unui concurs de admitere. Statutul de facultate a fost obţinut în anul 1998. O prioritate constantă a fost înscrierea şi menţinerea şcolii într-un sistem de relaţii internaţionale. în expoziţia şi catalogul internaţional al Şcolilor de Arhitectură (Paris.

Email: mihaela.metodologie. Pentru a păstra o notă distinctă Şcoala de Arhitectură din Cluj doreşte. participarea anuală. IV Restaurarea monumentelor. PROIECTARE Str. Arhitectură comparată.dorina@email. LogiA.Din 1999 se elaborează anual revista şcolii. Tehnologie.ioana. arheologie şi etnografie. Observatorului nr. ing. după cum urmează: Istoria arhitecturii: Istoria arhitecturii Universale I. Aceasta reprezintă unul din paşii importanţi către o identitate a şcolii din Cluj-Napoca în peisajul arhitectural naţional. Programe de arhitectură. Istoria arhitecturii în România. Tel: +40 264 401 845. Tel: +40 264 401 843 Email: virgil_vescan@yahoo. Catedra A2. Mecanică. Management în construcţii. deschiderea de căi noi şi proprii în abordarea disciplinei de proiectare. Teoria arhitecturii . Proiectare asistată de calculator.com Tehnician catedra: Dorina PAŞCALĂU Sala 302. 72-76. dr. Tel:+40-264 401 843. STUDII TEORETICE Str. Echipamente tehnico-edilitare. simpozioane naţionale şi internaţionale şi deasemeni. Patologia şi tratamentul construcţiilor. Artă şi filozofie: Estetică. pentru desfăşurarea multidisciplinară a practicii studenţeşti pe şantiere arheologice. Tehnologii noi.ro Tehnician catedra: Cristina MICLEA Sala 305. Psihologia formei. Catedra A1. Teoria arhitecturii . Eficienţă economică şi legislaţie. 400363 Cluj-Napoca Şef de catedră: Conf. prin reprezentanţii ei. Studii inginereşti: Matematică. 400363 Cluj-Napoca Sef de catedră: Conf. Reabilitarea construcţiilor. menţinerea colaborării cu muzeele de arta. Istoria artei.agachi@arch. la cât mai multe sesiuni ştiinţifice.teorii şi doctrine. dr.utcluj. Evaluare imobiliară. Elemente de construcţii: Elemente de construcţii. Observatorului nr.com Prezentare generală: Cuprinde discipline prezentate pe specialităţi.ro Prezentare generală: Cuprinde discipline prezentate pe specialităţi.noţiuni introductive. Teoria arhitecturii: Teoria arhitecturii . Materiale de construcţii. Email: arhitectura. Fizica construcţiilor. 72-76. arh. Tel:+40-264 401 845. Ioana AGACHI Sala 305 . Teoria arhitecturii locuire. după cum urmează: 33 . Detalii de arhitectură. Instalaţii în construcţii. Istoria arhitecturii Universale II. Teoria structurilor. Email: crstnmiclea@yahoo. Virgil VESCAN Sala 302. istorie. Protejarea monumentelor. Compoziţie arhitecturală.

Proiectare arhitecturală: Proiectare de arhitectură. Studiul are ca scop realizarea unui proiect cu îndrumare din partea unui grup de cadre didactice şi se finalizează cu prezentarea acestuia în faţa Comisiei de Diplome pentru a fi evaluat. Drept urban. Fiind discipline fundamentale. Mobilier. Design. Strategia aşezărilor urbane. Urbanism: Elemente de mediu. Practica este o disciplină care se desfăşoară la sfârşitul anilor universitari având ca miză conştientizarea scopului studiilor şi a activităţii reale a arhitectului în cadrul domeniului construcţiilor. Oraşul contemporan. Elemente de proiectare a localităţilor. Ea se desfăşoară în birouri de arhitectură din întreaga ţară. Stiluri – mobilier. Regulamente urbane. Rezidenţial urban. Studiul formei. Structuri urbane. Inginerie urbană. Peisagistică. Perspectivă. Reprezentări: Geometrie descriptivă. Elaborarea diplomei se desfăşoară pe perioada întregului an VI. Evoluţia oraşului. Ecologie urbană. Sinteze de proiectare. membrii celor două catedre contribuie în egală măsură la desfăşurarea orelor.XX. Gestiune. Proiectare specializată. Mobilier sec. Compoziţie urbană. 34 . Ambient.

introducere Geometrie descriptiva 2 Istoria arh.ind 1 2 21 0 2 22 2 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 4 11 6 5 9 31 1/8+1 0 10 4 5 9 28 5/3+2 4 N N N N N N N A/R 2 N N N N N N N N A/R N 35 TOTAL N A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 12010109 12010209 12010309 12010409 12010509 12010609 12010909 12010809 12010909 12011009 12011109 12011209 12011309 12011409 12011509 12011609 12011709 12011809 12011909 12012009 Matematica Materiale de constructii Elemente de mediu Istoria arh. St. Antice Geometrie descriptiva 1 Proiectare asistata de calculator 1 Studiul formei 1 Proiectare de arhitectura 1 Limbi straine 1 Educatie fizica 1 Teoria arhitecturii . col . Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Denumirea disciplinei Nr crt Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. medievale Evolutia orasului Elemente de constructii 1 Studiul formei 2 Limbi straine 2 Educatie fizica 2 Proiectare de arhitectura 2 Practica I 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 57 14 28 15 2 50 28 22 2 223 126 97 9 35 28 7 1 28 28 1 75 28 47 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 75 28 47 3 35 28 7 1 28 28 1 223 126 97 9 56 56 1 1560 294 588 678 30 30 Nr. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Obs. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Nr Denumirea disciplinei crt Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr. 0 22 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 1 N N N N N 1 1 2 6 9 2 4 12 4 0 9 4 N N N N N N N N N 36 TOTAL 4 9 29 3/6+0 N N N N A/R 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 12012109 12012209 12012309 12012409 12012509 12012609 12012709 12012809 12012909 12013009 12013109 12013209 12013309 12013409 12013509 12013609 12013709 12013809 12013909 Perspectiva Mecanica Elemente de proiectare a localitatilor Istoria arh.ind 1 2 19 20 21 Obs. baroc Teorie .metodologie 1 Elemente de constructii 2 Studiul formei 3 Proiectare de arhitectura 3 Limbi straine 3 Istoria arh. ex/ Nr. de ore pe sem disciplina Tot C Apl. col 2 10 9 34 5/4+1 .locuire Rezidential urban Detalii de arhitectura 1 Studiul formei 4 Proiectare asistata de calculator 2 Proiectare de arhitectura 4 Limbi straine 4 Practica II 75 28 14 33 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 75 28 47 3 185 126 59 8 35 28 7 1 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 57 28 14 15 2 58 14 14 30 2 75 28 47 3 91 84 7 3 184 126 58 8 35 28 7 1 90 90 2 1560 294 630 719 30 30 Nr.metodologie 2 Teoria arhitecturii .renastere Teorie . St.

facultativ Practica III 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 232 126 106 9 75 56 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 100 28 14 58 4 288 126 162 11 100 56 44 4 14 14 1 90 84 6 2 1560 280 490 790 30 30 Nr.sec XIX Teoria structurilor 1 Proiectare de arhitectura 5 Proiectare specializata 1 Echip.tehnico-edilitare Istoria arh. col . universale . universale .ind 1 2 21 0 2 22 2 2 2 2 2 2 2 N N 9 4 2 2 2 2 1 9 4 1 6 12 1 0 8 1 6 N N N N N N A/R A/R N N N N N N 37 TOTAL 2 13 27 4/4+1 0 13 28 4/2+1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1 12014009 12014109 12014209 12014309 12014409 12014509 12014609 12014709 12014809 12014909 12015009 12015109 12015209 12015309 12015409 12015509 Programe de arhitectura 1 Instalatii in constructii Detalii de arhitectura 2 Ambient Istoria arh. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Denumirea disciplinei Nr crt Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Evaluare Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Obs. St.sec XX Mobilier Teoria structurilor 2 Proiectare de arhitectura 6 Proiectare specializata 2 Limbi straine . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.

St.op. 0 22 9 2 N N 1 1 38 TOTAL 12 2 1 11 26 5/3+2P 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12 2 0 1 12017009 12017109 12017209 12017509 12017609 12017709 12017809 12017o09 12017u09 12017r09 12018009 12018109 12018209 12018309 12018409 12018509 12018809 12018u09 12018d09 12018r09 Sinteze de proiectare 7 Proiectare specializata 7 Istoria arhitecturii in Romania 7 Fizica constructiilor 7 Structuri urbane Stiluri – mobilier Teoria structurilor 7 Antropologie-Psihologie culturala op.x 40h/s=320 237 126 111 9 53 28 25 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 72 28 14 30 3 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 237 126 111 9 N 53 28 25 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 56 56 A/R 320 320 1560 364 364 860 33 33 Nr. Sinteze de proiectare 8 Proiectare specializata 8 Istoria arhitecturii in Romania 8 Teorii si doctrine Restaurarea monumentelor 8 Fizica constructiilor 8 Teoria structurilor 8 Orasul contemporan . Sociologie .op. col 1 11 26 5/4+2P .op Practica IV Sesiune 8 sapt.ind 1 2 19 20 21 Obs. ex/ Nr. Programe istorice.op. Mobilier secolul XX -op Asanarea structurilor istorice . de ore pe sem disciplina Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr.

Tehnologie Obligatoriu 6. Arhitectura comparata Optional B TOTAL ORE: 25 ore / saptamana . Ecologie urbana Optional A 13.PLAN DE INVATAMANT pentru an universitar 2009-2010 Extras din “Programul de studiu” pentru anul univ.constructiilor 16. Compozitie urbana Obligatoriu 9. Sinteze de proiectare Obligatoriu Curs practic de Obligatoriu proiectare 3. economica şi Obligatoriu 2 1 E 3 legislaţie Gestiune drept urban Obligatoriu 2 E 2 Proiectare asist. Structuri speciale Obligatoriu 7. 2.2009-2010 Valabil inv. Patolog. 5. Istoria artei Optional A 14. 4.Optional B conservare 17. si Optional B terap. Protejarea monum. Strategia asezarilor Optional A urbane 12. 6. 6 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 E V E 3 V P E E E P E E E E 2 3 2 2 2 6 P V V P V E V E 11 1 3 11 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 E 2 TOTAL puncte credit: 30 + 30 V(A/R) 3 saptamani–30 ore /saptamana = 90 ore - ANUL VI Restaurarea Obligatoriu 3 P 3 monumentelor Efic. Practica Obligatoriu 1. de Obligatoriu 4 E 4 calculator Psihologia formei Optional A 2 E 2 Tehnologii noi Optional B 2 E 2 TOTAL ORE: 14 ore / saptamana / sem I Practica Obligatoriu 6 ore x 5 zile x 9 săptămâni =270 ore V 16 TOTAL puncte credit: 30 DIPLOMA – sem. Proiectare specializata Obligatoriu 11. Peisagistica Obligatoriu 8. 3. Design Obligatoriu 10.II 14 saptamani puncte credit: 30 39 . Compozitie arhitecturala Obligatoriu 4. de “Lunga durata” (ani in lichidare) ANUL V 1. 2. Estetica Obligatoriu 5. Reabilitarea Optional B constructiilor 15.

40 .

Letia Tiberiu Sala: 48 Tel: 401447 DECAN Prof.ing.ac.ro Nedevschi Secretar Stiintific Sergiu Prof.ro Comisia pentru activitatea didactică Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică Comisia pentru probleme studenţeşti Comisia pentru activităţi lucrative 41 .dr.ro Automatică CATEDRE Calculatoare Matematică Comisia pentru dezvoltare. Dinşoreanu Mihaela Sala: 48 Tel: 401443 Mihaela. G. Bariţiu nr.ro Secretar Facultate Ing.dr.utcluj.Gavrea@math. Fax : +40-264-594835 http ://www. imagine Prodecan Prof.Letia@aut. Tel. bază materială şi administraţie Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale.Dinsoreanu@cs.Colan@cs.ing. Gavrea Ioan Sala: 48 Tel: 401441 Ioan.ro Prodecan Prof. Colan Klara Sala: 48 Tel: 401218 Klara.dr. salarii.utcluj.utcluj.dr. reformă Comisia pentru resurse umane şi CONSILIUL perfecţionare cadre FACULTĂŢII Comisia pentru finanţare.utcluj. Tiberiu. 26-28.Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str.utcluj. : +40-264-401219.ing.ing.

baze de date. inteligenţă artificială. sisteme tranzacţionale. sisteme cu microprocesoare.Facultatea de Automatică şi Calculatoare Prezentare generală: Facultatea de automatică şi calculatoare pregăteşte specialişti şi desfăşoară activitate de cercetare în următoarele domenii: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi respectiv Ingineria sistemelor de control. activitate ce se reflectă printr-un număr mare de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (peste 60 de proiecte în ultimii 5 ani). În cadrul secţiei de calculatoare pregătirea studenţilor vizează atật aspectele hardware cật şi cele software ale sistemelor de calcul. teoria reglajului automat. Catedra de matematică asigură pregătirea tuturor studenţilor din Universitatea Tehnică la disciplinele de matematică. sisteme discrete şi de timp real. 42 . De asemenea periodic sunt organizate cursuri postuniversitare de specializare în domenii precum Reţele de calculatoare. Facultatea are în componenţă trei catedre: . studii de masterat şi studii de doctorat în limba romậnă şi în limba engleză.Catedra de Automatică şi . precum şi printr-un număr mare de articole ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice de prestigiu. automatizări continue şi discrete. reţele de comunicaţie şi sisteme distribuite. etc. pentru toate universităţile din Cluj-Napoca şi pentru o mare parte din liceele şi şcolile clujene. arhitecturi de calculatoare. Cadre didactice ale facultăţii coordonează şi administrează Centrul de comunicaţii al universităţii şi nodul regional al reţelei academice naţionale RoEduNet. sisteme de operare. Facultatea are o bogată activitate de cercetare în domeniul calculatoarelor. identificarea sistemelor.Catedra de Calculatoare. al automaticii şi al matematicii. se oferă cursuri în multiple direcţii de specializare precum inginerie software. Acest centru asigură conectivitate Internet de înaltă calitate. proiectare de compilatoare. În aceste domenii facultatea oferă trei forme de pregătire: cursuri de licenţă (4 ani). În cadrul secţiei de automatică studenţii sunt pregătiţi în domenii precum: teoria sistemelor. Tehnologii Microsoft şi Bazele programării.Catedra de Matematică. .

Catedra de Automatică Adresa: Str. 43 . În cadrul catedrei Liviu. Baritiu nr. Email: Ileana.aut.ro Prezentare generală Catedra de Automatică coordonează programul de licenţă în domeniul “Ingineria Sistemelor Automate”.utcluj.utcluj. tel: +40 264 401479. pag.Miclea@aut.Potolea@cs. ing. web: users. Romania Web: www. inginerie software şi ingineria sistemelor informatice. tehnologia informaţiei. G. Activitatea de cercetare a membrilor catedrei se desfăşoară pe baza unor contracte de cercetare naţionale şi internaţionale în cadrul unor colective de cercetare specializate pe mai multe direcţii prioritare. Baritiu nr. Tematica de cercetare cuprinde atât teme de cercetare fundamentală cât şi aplicativă.ro/~miclea Secretar: Ileana NAŞCU Sala 350. 400027 Cluj-Napoca. Romania Web: www. baze de date şi inginerie software. inteligenţă artificială. dr. 26-28. ing.Boita@cs. G. Activitatea de cercetare este susţinută şi de programul doctoral coordonat de 6 conducători de doctorat şi care înglobează peste 70 de doctoranzi. atât în locaţia centrală din Cluj-Napoca cât şi la Satu-Mare. sisteme de operare. reţele şi protocolale de comunicaţie.utcluj. Calculatoare şi Tehnologia informaţiei. Disciplinele predate asigură competenţe specifice ingineriei. programare funcţională şi pe bază de constrậngeri.ro Prezentare generală Catedra de Calculatoare coordonează cele două programe de licenţă. 400027 Cluj-Napoca. Email: Rodica. dr. după cum urmează: prelucrări de imagini şi recunoaşterea formelor. tel: +40 264 401427.ro. tel:+40-264 401221. 26-28. specializarea “Automatică şi Informatică Aplicată” (cu predare în limbile română şi engleză). sisteme distribuite. tel:+40-264 401220.ro Şef de catedră: Conf. doctorat şi studii postuniversitare. fax: +40 264 594491. În plus coordonează programe de masterat.utcluj. Email: aut. Rodica POTOLEA Sala M03. doctorat şi studii postuniversitare în domeniul automaticii şi informaticii aplicate.cs.utcluj.ro/~potolea/ Secretar: Anamaria BOITA Sala M04.utcluj. Email: Anamaria.utcluj. Liviu MICLEA Sala 352.utcluj. pe baza unor contracte naţionale şi internaţionale. fax: +40 264 599893.ro. Disciplinele predate acoperă aria curriculară specifică pentru ştiinţa şi ingineria calculatoarelor.ro Şef de catedră: Prof.Nascu@aut. programe de masterat. grafică pe calculator şi interfete utilizator avansate.Catedra de Calculatoare Adresa: Str. în automatică şi informatică aplicată.

Politehnico din Milano. Algebră. control robust. sisteme de senzori inteligenti. Ecuaţii diferenţiale. săptămậnal. La fiecare 2 ani se organizează seminarul Teodor Angheluţă. se organizează seminarii pe teme de cercetare. Probabilităţi şi statistică.utcluj.ro Secretar catedră: ing. Domenii de cercetare: Analiză numerică.ro Prezentare generală: Catedra de Matematică s-a înfiinţat în anul 1952 în cadrul Institutului de Mecanică. Catedra are colaborări internaţionale cu următoarele universităţi: Universitatea Tehnică din Budapesta. controlul traficului urban şi feroviar. mat. sub coordonarea a 8 conducători de doctorat.html Şef catedră: Prof.Ivan@math. Institutul de Matematica.Ionescu. Ea s-a dezvoltat sub influenţa unor iluştrii profesori de matematică dintre care amintim: Dumitru V. Baritiu nr. control inteligent. Ecuaţii funcţionale. 10 conferenţiari. control predictiv şi adaptiv. Universitatea din Debrecen. electronică de putere în automatică. Tiberiu Mihăilescu şi alţii. e-mail: Voichita. Th. identificarea sistemelor. tehnologii web. Universitatea de ştiinţe aplicate din GiessenFriedberg.utcluj. Universitatea din Duisburg. modelarea şi simularea numerică a sistemelor dinamice. Voichiţa Bărăian Sala 198. Activitatea de cercetare se desfăşoară şi pe bază de contracte CNCSIS. 6 asistenţi şi 2 preparatori. În prezent în cadrul catedrei activează un număr de 35 cadre didactice dintre care 11 profesori.Angheluţă. Universitatea din Bari. Incluziuni diferenţiale. Aplicaţii. Catedra de matematică Adresa: Str. e-mail: Mircea. Universitatea Victoria din Canada. Universitatea din Lubeck.. Inecuaţii diferenţiale. controlul roboţilor.utcluj. procesarea digitală a semnalelor. Tiberiu Popoviciu. telefon 401539. fiabilitate şi diagnoză. Universitatea Tehnica din Munchen. Germania. G. Mircea IVAN Sala 198. Cercetări operaţionale.există un centru de cercetare acreditat pentru domeniul ”Conducerea evoluată a proceselor tehnice complexe”. Programul doctoral înglobează peste 40 de doctoranzi. Direcţiile majore de cercetare cuprind: roboţi mobili.Baraian@math.dr. ulterior Universitatea Tehnică. iar lunar au loc conferinţe ştiinţifice. Romania www. 44 . 26-28.ro/utcn/AC/math/index. Inegalităţi. 400027 Cluj-Napoca. Mecanica În cadrul catedrei. 6 lectori. telefon 401261.

Co l 16 210 21 609 B az ele c irc uitelo r ele ctro nic e 17 210 21 709 C him ie 1 40 1 12 28 28 28 28 84 56 5 DID /F AC 4 DF /F AC . dif.) M ate m atic i s pe c ia le (A n aliza 1 0 210 21 009 c om plex a s i tr ans for m a te ) 1 1 210 21 109 E lec trote hnic ă 1 2 210 21 209 P ro iec ta re a s is tem elor num er ice 1 3 210 21 309 S tr uc tur i d e da te s i algo ritm i 1 4 210 21 409 Lim ba e ngle za 1 5 210 21 509 S po rt 2 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40 1 12 A /R 56 A /R 28 1 68 28 28 42 0 0 28 28 28 14 28 28 28 1 68 2 8 28 1 40 4 2 14 1 40 2 8 28 1 40 2 8 28 56 0 28 A /R 28 0 28 16 80 33 6 3 92 84 84 56 28 0 1 12 1 12 84 84 84 28 0 9 52 6 DF /O B 6 DF /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 2 D C /OB /VP 1 DC /O B 30 30 N r. 0 1 2 22 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 DF /O B DF /O B DF /O B DID /O B DF /O B DF /O B 5 4 2 1 D C /OB /VP 45 2 2 N N N N 1 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 N 3 2 2 0 0 13 10 T O TA L 5 0 28 5 /1 +2 0 11 5 0 24 5 /1 +1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 N 2 2 1 0 1 2 0 0 N N 1 210 20 109 A M -I (C alc ul dife ren tia l) A lgeb ră lin ear ă s i g eo m etr ie 2 210 20 209 an alitica 3 210 20 309 M ate m atic a dis c re ta A na liz a ş i s intez a dis po zitive lor 4 210 20 409 nu m e ric e 5 210 20 509 P ro gr am a re a c alc ulatoa re lor 6 210 20 609 Fizic ă 7 210 20 709 Lim ba e ngle za 8 210 20 809 S po rt 9 210 20 909 A M _II ( C alc ul in tegr al s i e c. de or e pe s em ve rific ar e dis cip lin a E C V T ot C A pp l. E x/N r.s t 1 2 N N N N N N 1 12 1 40 28 28 28 28 1 12 28 28 56 56 84 4 4 5 5 O bs . C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 C red it Fo rm a de N r.PL AN D E IN VAT AM ANT V alab il p entr u an ul univ er s ita r 2 00 9-2 01 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tic a s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alc ulato are si Te hno log ia In form atiei P r ogr am ul de s tudiu : C alc ula to ar e Nr D enu m ir ea dis c ipline i c rt A nu l I Se m 1 ( 14 s ) S em 2 ( 14 s ).I nd .

in d 1 2 18 20 21 Ob s. Co l 1 12 0 27 6/1 2 2 0 0 3 2 210 23 209 Eleme nte de meca nica N 1 12 28 28 56 4 DF /F AC . St. de ore pe C red it Anu l II Fo rm a de discip lin a sem Se m 3 (14 s) Sem 4 (14 s). 0 1 22 18 210 21 809 Măsu rări electro nice si sen zo ri 19 210 21 909 C alcul num eric 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 N N N N N 0 0 2 2 0 0 N 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 84 84 84 84 84 84 5 5 5 5 5 5 1 N N N N N N N 4 5 5 5 5 4 1 12 28 28 56 2 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 0 56 84 70 84 84 DID /O B DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS/OB DC/OB /VP 46 14 T OTAL 0 12 0 26 6 /0 +1 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 56 0 28 28 DC/OB /VP 17 08 36 4 3 78 9 66 30 30 0 14 0 20 210 22 009 C ircuite an alog ice si nu merice 21 210 22 109 Pro grama re o rie ntata ob iect 22 210 22 209 Baze de d ate Pro grama re în limb aj de a samb lare 23 210 22 309 Lim ba e ngle za (Re da ctare 24 210 22 409 do cu me nte tehn ice ) 25 210 22 509 Te oria sistem elor 26 210 22 609 Arh ite ctu ra calcula to arelor 27 210 22 709 Algoritmi fu nd ame ntali 28 210 22 809 Te hnici de p ro gra ma re 29 210 22 909 Siste me de ope ra re Eleme nte de gra fica asistata d e 30 210 23 009 calculato r Lim ba e ngle za (Re da ctare 31 210 23 109 do cu me nte tehn ice ) N r.PLAN D E IN VATAM ANT Va labil pe ntru a nu l u niversitar 20 09 -2 010 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea d e Automa tica si Ca lcu latoa re D om eniu l: C alculato are si Te hno log ia In form atiei Program ul de studiu : C alcula to are Nr D enu mirea discipline i crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N r. Ex/N r. ve rificare C S L P P C S L P P E C V T ot C Ap l.

St. ex/Nr. de ore pe sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). 0 1 2 22 33 21023309 Proiectare cu microprocesoare 34 21023409 Programare logică 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 17 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 47 TOTAL 14 1 10 3 28 6/1 0 12 0 10 2 0 24 6/1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Structura sistemelor de calcul Inginerie software Introducere in inteligenta artificiala Legislatie economica Sisteme de prelucrare grafica Programare funcţională Limbaje formale şi translatoare Management si comunicare Procesarea imaginilor Metode orientate obiect Sisteme inteligente Practica tehnologica (240) 21024009 21023609 21023709 21023809 21023909 21023509 21024109 21024209 21024309 21024409 21024509 21024609 140 140 140 112 56 112 112 112 N 56 N 112 N 112 N 112 A/R 240 1696 N N N N N N N N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 364 42 70 DID/OB 42 70 5 DID/OB 28 84 5 DID/OB 28 56 4 DID/OB 0 28 2 DC/OB 28 56 4 DID/OB 28 56 4 DID/OB 28 56 4 DID/OB 0 28 2 DC/OB 42 42 4 DID/OB 42 42 4 DS/OB 28 56 4 DS/OB 240 0 8 DID/OB 604 728 30 30 Nr. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul III Forma de Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. Col .

St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Credit Anul IV Forma de Nr. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. SRF. Ex/Nr. CCE. PP. Col Notă: 1. SIEEP. 0 1 22 47 21024709 Reţele de calculatoare 48 21024809 Sisteme distribuite 2 0 2 0 2 0 2 1 N N N N N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 N N N N N 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 N N 5 6 6 3 48 12 TOTAL 49 51 53 55 57 58 60 62 63 Curs optional 1 (SBC sau APD) Curs optional 2 (PSO sau PIU) Curs optional 3 (SRF sau PT) Curs optional 4 (M sau CCE) Sisteme Informatice Curs optional 5 (SIEEP sau PP) Curs optional 6 (PBD sau PRC) Managementul proiectelor Metodologia întocmirii proiectelor Pregatire si sustinere Proiect de 64 21026409 Diploma 21024909 21025109 21025309 21025509 21025709 21025809 21026009 21026209 21026309 DS/OB DS/OP DS/OP DS/OP DC/OP 4 DS/OB 4 DS/OP 4 DS/OP 3 DS/OB 2 DS/OB 13 364 0 140 224 DS/OB 1680 308 406 966 30 30 0 10 3 0 10 0 6 10 0 25 26 5/1 4/1 140 140 168 168 84 112 112 112 84 56 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 42 0 28 28 28 0 0 70 84 98 98 56 56 56 56 56 28 Nr. PRC 2. Cursurile opţionale sunt alese în Pachetul 1: SBC. PIU. PBD sau în Pachetul 2: APD. PSO. Fiecare student va alege un singur Pachet .ind 1 2 18 20 21 Obs. de ore pe sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). M. PT.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Forma de Nr. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). St. 0 1 2 22 0 2 0 N 0 2 0 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 N 112 28 28 56 N N N 112 28 28 112 28 28 112 28 28 56 56 56 N N 168 28 42 84 28 0 84 28 0 98 56 56 168 28 42 98 168 28 42 98 168 28 42 98 140 28 28 84 140 28 28 84 5 DS/OP 5 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 3 3 4 49 21044909 50 21045009 51 21045109 49 52 21045209 53 21045309 54 21045409 55 21045509 56 21045609 58 21045809 59 21045909 60 21046009 61 21046109 Sisteme bazate pe cunostinte 2 (Pachetul 1) Arhitecturi paralele si distribuite 2 (Pachetul 2) Proiectarea sistemelor de operare 2 (Pachetul 1) Proiectare interfete utilizator 2 (Pachetul 2) Sisteme de recunoasterea formelor 2 (Pachetul 1) Proiectarea translatoarelor (Pachetul 2 2) 2 Marketing (Pachetul 1) Cultura si civilizatie europeana 2 (Pachetul 2) Sisteme de intrare iesire si echipamente periferice (Pachetul 1) Programare paralela (Pachetul 2) Proiectarea bazelor de date (Pachetul 1) Proiectarea retelelor de calculatoare (Pachetul 2) DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP . verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.

Col 5 0 24 5/1+1 2 2 1 0 1 2 0 0 16 21021609 Fundamental of electronic circuits 17 21021709 Chem istry N N 140 112 28 28 28 28 84 56 5 DID/FAC 4 DF/FAC . 0 1 22 2 2 N N N N 2 2 0 0 0 0 N 112 28 28 56 4 4 DF/OB DF/OB DF/OB DID/O B DF/OB DF/OB 5 5 5 4 2 1 DC/ OB/VP 2 2 2 3 0 0 2 2 3 2 2 0 0 13 10 0 11 2 2 0 0 0 2 2 8 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 140 140 140 N 112 A/R 56 A/R 28 N 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 168 140 140 168 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 28 28 28 14 28 28 56 84 84 84 56 28 0 28 112 50 TO TAL 5 0 28 5/1+2 6 DF/OB 6 28 112 14 84 28 84 140 28 28 84 56 0 28 28 A/R 28 0 28 0 1680 336 392 952 DF/OB 5 DID/O B 5 DID/O B 5 DID/O B 2 DC/ OB/VP 1 DC/O B 30 30 1 21020109 AM-I (Differential calculus) Linear algebra and analytical 2 21020209 geom etry 3 21020309 Discrete mathematics 4 21020409 Logic design 5 21020509 Computer program ming 6 21020609 Physics 7 21020709 English 8 21020809 Sport AM_II (Integral calculus and 9 21020909 differential equations) Special m athematics (Complex 10 21021009 analysis and transforms) 11 21021109 Electrotechnics 12 21021209 Digital system design Data structures and algorithms 13 21021309 14 21021409 English 15 21021509 Sport Nr.st.CURRICULUM F or 2009-2010 Academ ic Year Code T he Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Automation and Computer Science Com puter Science Department Prog ram of Study: Compu ter Science (in En glish) Nr Nam e of discipline crt 1 st year Assess. form Sem 2 (14 w). Ex/Nr. 1 2 18 20 21 O bs. Sem 1 (14 w) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Number of hours Credit sem Tot C Appl Ind.

Co l 3 2 210 23 209 Mech anics 1 12 28 28 56 4 DF /F AC . Ex/N r. I nd. fo rm C S L P P C S L P P E C V C red it sem C App l.For 200 9-201 0 Acade mic Ye ar Code N umb er o f h ou rs T ot 16 17 18 18 T he Te chnical U niversity of Clu j-N ap oca CURRICULUM Fa culty of Au to ma tio n an d Co mp uter Scien ce C om pute r Scie nce D epa rtme nt Prog ram of Study: C om pu ter Sc ie nce (in En glis h) Nr N am e of discip lin e 2 n d yea r Assess. 1 2 20 21 Ob s. crt Sem 3 (1 4 w) Se m 4 (1 4 w).st. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 2 N 2 N N N N N 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 N N 14 0 14 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 N N N N N 0 2 0 1 40 28 28 0 2 0 84 5 DID /O B 5 DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS/OB 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 1 12 28 28 56 2 56 0 28 28 DC/OB /VP 17 08 36 4 3 78 9 66 30 30 1 12 0 27 6/1 2 2 0 0 DC/OB /VP 18 51 TO TAL 0 12 0 26 6 /0 +1 N 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 84 84 84 84 84 0 56 84 70 84 84 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 30 31 Electron ic m easu rem en ts an d 210 21 809 senso rs 210 21 909 N ume rical calculus 210 22 009 Ana lo g an d dig ita l circuits 210 21 309 Ob ject o re inted p rog ra mm ing 210 22 209 D ataba ses 210 22 309 Asse mb ly L an gua ge 210 22 409 Eng lish (Tech nical docu men ts 210 22 509 Systems th eo ry 210 22 609 C omp uter arch ite cture 210 22 709 Fu nda me ntal algo rithm s 210 22 809 Pro gramm ing techn iqu es 210 22 909 Op erating systems Eleme nts o f co mpu te r assiste d 210 23 009 grap hics Eng lish (Tech nical docu men ts 210 23 109 ela boration ) N r.

st. Ind. Number of hours Credit crt Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w). Col 0 10 2 24 6/1 . 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Code 1 33 21023309 Design with m icroprocessors 34 21023409 Logic program ming 2 2 2 0 2 1 N N 0 1 1 2 1 0 N 140 140 140 28 28 28 42 84 70 5 5 5 DID/OB DID/OB DID/OB 35 21024009 Structure of computer system s 52 2 2 2 2 2 2 0 14 TOTAL 0 12 1 10 3 28 6/1 36 37 38 39 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 21023609 21023709 21023809 21023909 N N N N 2 2 0 0 0 N 0 N 2 1 2 1 2 0 0 17 0 N N N N 140 112 56 112 112 112 28 28 28 28 28 28 28 42 28 28 0 28 28 28 70 84 56 28 56 56 56 5 4 2 4 DID/OB DID/OB DC/OB DID/OB 40 41 4 DID/OB 4 DID/OB 56 28 0 28 2 112 28 42 42 4 112 28 42 42 4 112 28 28 56 4 A/R 240 0 240 0 8 1696 364 604 728 30 30 DC/OB DID/OB DS/OB DS/OB DID/OB 42 43 44 45 46 Software engineering Introduction to artificial Economy legislation Graphic processing systems 21023509 Functional programm ing Formal languages and 21024109 translators Management and 21024209 com munication 21024309 Image processing 21024409 Object oriented m ethods 21024509 Intelligent system s 21024609 Practical Placement (240) Nr.For 2009-2010 Academic Year The Technical University of Cluj-Napoca CURRICULUM Faculty of Automation and Computer Science Com puter Science Department Program of Study: Computer Science (in English) Obs. Ex/Nr. form sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Appl. Nr Nam e of discipline 3 rd year Assess.

A stu den t w ill cho ose a single track. . ECC.st. PP. TD. CND 2 . Nr N am e of discip lin e Sem 7 (1 4 w) Sem 8 (14 w ). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 2 2 2 N 2 N N N 2 2 N 2 2 2 0 0 0 10 N 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 N N N 0 0 2 2 0 0 N 2 2 0 0 2 0 1 0 168 168 84 112 112 112 84 0 2 1 140 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 42 0 28 28 28 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 N N 140 140 28 28 28 42 84 70 84 5 5 5 6 98 98 56 56 56 56 56 6 3 D ID /OB D S/O B D S/O P 4 7 210 24 709 C omp uter netwo rks 4 8 210 24 809 D istrib uted system s Op tio na l cou rse 1 (KBS or PD A) 4 9 210 24 909 5 1 210 25 109 Op tio na l cou rse 2 (OSD o r U ID ) 53 TO TAL 0 10 3 25 5/1 6 10 26 4 /1 5 3 210 25 309 Op tio na l cou rse 3 (PRS or T D) 5 5 210 25 509 Op tio na l cou rse 4 (M o r EC C) 5 7 210 25 709 Informa tio n syste ms Op tio na l cou rse 5 (IO SPD or 5 8 210 25 809 PP) 6 0 210 26 009 Op tio na l cou rse 6 (DD or C N D) D S/O P D S/O P D C/OP 4 D S/O B 4 D S/O P 4 D S/O P 3 D S/O B 2 56 2 8 0 28 D S/O B 13 364 0 140 2 24 D S/O B 1 680 30 8 406 9 66 30 30 6 2 210 26 209 Pro ject m an age me nt Pro ject e labo ra tio n me th od olog y 6 3 210 26 309 D ip lom a th esis p re paration a nd 6 4 210 26 409 de fend ing N r. The optional courses are selected in Track 1: KBS. DD or Track 2: PDA. Ex/N r. 1 2 16 17 18 18 20 21 O bs.Fo r 20 09-20 10 Acad emic Ye ar Code T he Te chnical U niversity of Clu j-N ap oca CURRICULUM Fa culty of Au to ma tio n an d Co mp uter Scien ce C om pute r Scie nce D epa rtme nt Prog ram of Study: C om pu ter Sc ie nce (in En glis h) 4 th year Assess. fo rm crt C S L P P C S L P P E C V N um ber of h ou rs C re dit sem T ot C App l Ind. OSD. IOSPD. PRS. UID. M. Co l Note: 1.

Nr Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w). Number of hours Credit Obs. form sem crt C S L P P C S L P P E C V Tot C Appl Ind.st. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 0 N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 N N N 2 1 2 1 2 1 N N N N 2 0 N 2 0 140 28 28 140 28 28 168 28 42 168 28 42 84 5 DS/OP 5 84 6 98 98 6 6 DS/OP DS/OP DS/OP 54 N N 168 28 42 168 28 42 84 28 0 84 28 0 112 28 28 112 28 28 112 28 28 112 28 28 98 98 56 56 6 3 3 4 56 56 56 56 DS/OP DS/OP DC/OP DC/OP DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP Knowledge based systems 49 21024909 (Track 1) Parallel and distributed 50 21025009 architectures (Track 2) Operating systems design 51 21025109 (Track 1) 52 21025209 User interface design (Track 2) Pattern recognition systems 53 21025309 (Track 1) 54 21025409 Translators design (Track 2) 55 21025509 Marketing (Track 1) European culture and civilization 56 21025609 (Track 2) Input-output systems and 58 21025809 peripheral devices (Track 1) 59 21025909 Parallel programming (Track 2) 60 21026009 Database design (Track 1) Computer networks design 61 21026109 (Track 2) .For 2009-2010 Academic Year The Technical University of Cluj-Napoca CURRICULUM Faculty of Automation and Computer Science Computer Science Department Program of Study: Computer Science (in English) Denumirea disciplinei 4 th year Assess.

d e or e pe C re dit dis cip lin a s em To t C A pp l. 0 1 2 22 1 2 2 2 2 N N N A /R A /R 2 2 N N N N 0 0 0 0 0 8 0 0 N 3 2 2 0 0 13 10 TO TA L 5 28 0 0 11 5 24 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 N 2 0 0 2 0 0 N N 2 2 0 0 0 0 N DF /O B DF /O B DF /O B DID /O B DF /O B DF /O B 5 4 2 1 DC/OB/ VP 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 68 1 40 1 40 1 40 56 A /R 28 168 0 55 5/1+ 2 2 2 5/1+ 1 1 0 1 2 0 0 N N 1 40 1 40 1 12 56 28 1 68 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 33 6 28 84 28 84 14 56 28 28 28 0 2 8 112 28 14 28 28 28 28 39 2 10 11 12 13 14 15 21 02 010 9 A M . v er ific a re C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 N r.In d. d if. E x/N r. Co l 16 17 21 02 160 9 B a zele c ir cu ite lor e lec tr on ice 21 02 170 9 C him ie 1 40 1 12 28 28 28 28 84 56 5 DID /F AC 4 DF /FA C . 1 2 1 12 1 12 1 40 28 28 28 28 56 84 28 28 56 4 4 5 5 O bs .P L AN D E INV AT AMAN T V alab il p entr u an ul univ er sitar 2 009 -2 01 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.) M atem a tic i s pec iale ( A na liz a 21 02 100 9 c o m ple xa si tran s form ate) 21 02 110 9 E le ctr otehn ică 21 02 120 9 P r oiec tar ea s is te m e lor n um e ric e 21 02 130 9 S tru c tu ri de d ate s i a lgor itm i 21 02 140 9 L im b a eng lez a 21 02 150 9 S p or t 112 84 84 84 28 0 952 3 0 6 DF /O B 6 DF /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 2 DC/OB/ VP 1 DC /OB 30 N r.Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tic a s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alc ulato are si Te hno log ia In form atiei P rog ram ul de st udiu: T ehn olo gia In form a tiei Nr D en um irea dis cip lin ei c rt For m a d e A n ul I S em 1 (14 s) S em 2 (1 4 s) .st.I (Ca lcu l d ifer ential) A lg ebr ă line ară si ge om etrie 21 02 020 9 a na litic a 21 02 030 9 M atem a tic a d isc r eta A n aliza ş i sin te za d isp oz itiv elor 21 02 040 9 n um er ic e 21 02 050 9 P r og ram ar ea c alc u la to ar elor 21 02 060 9 F izic ă 21 02 070 9 L im b a eng lez a 21 02 080 9 S p or t 21 02 090 9 A M _ II (C alc ul integ ra l s i ec .

Co l 1 12 27 6 /1 32 2 102 32 09 Ele m e nte de m ecan ica 2 2 0 0 N 1 12 28 28 56 4 DF /F AC . de ore pe Cred it d is ciplina se m Tot C Ap l. Ex/N r.P LAN DE INV ATAM AN T Va labil pe ntru a nu l u niversitar 20 09 -2 010 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tica s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alculato are si Te hno log ia In form atiei P rog ram ul de studiu: T ehn olo gia In form a tiei Nr De num ire a disc ip linei c rt Anul II Fo rm a de S e m 3 (1 4 s) Se m 4 (1 4 s). ve rifica re C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 Nr. S t.ind 1 2 18 20 21 Ob s. 0 1 22 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 2 2 2 0 0 0 N N N N 0 0 2 2 0 0 19 20 21 22 2 102 18 09 M ăsurări e lec tron ice si s enz ori 2 102 19 09 Ca lcu l n um eric N 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 84 84 84 84 84 84 5 5 5 5 5 5 1 DID /O B DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS /OB DC/OB /VP 23 56 14 TO TAL 0 12 0 26 6/0+1 24 25 26 27 28 29 N N N N N N N 0 14 0 0 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 1 12 56 1 70 8 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 28 0 56 84 70 84 84 56 4 5 5 5 5 4 2 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 0 28 28 DC/OB /VP 3 64 37 8 96 6 30 30 30 31 2 102 20 09 Circu ite ana logice si n um erice 2 102 21 09 Prog ra m are orien ta ta obie ct 2 102 22 09 Ba ze d e da te Prog ra m are în lim ba j de a sa m b la re 2 102 23 09 Lim b a en gleza (R ed actare 2 102 24 09 docu m en te te hnic e ) 2 102 25 09 Teo ria siste m e lo r 2 102 26 09 Arhitectura calc ulatoa re lor 2 102 27 09 Alg oritm i fu nda m e ntali 2 102 28 09 Teh nic i d e prog ra m are 2 102 29 09 Sistem e de o perare Ele m e nte de g ra fic a a sis tata de 2 102 30 09 ca lcu lator Lim b a en gleza (R ed actare 2 102 31 09 docu m en te te hnic e ) N r.

Col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 20092010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Forma de Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). ex/Nr.ind 1 2 140 140 140 140 112 28 28 28 28 42 42 28 28 28 28 84 70 70 84 56 5 5 5 5 4 2 4 Obs. verificare C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Credit Nr. 0 1 2 22 33 21023309 Proiectare cu microprocesoare 34 21023409 Programare logică 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 17 0 0 2 0 N N N N 1 1 2 0 N DID/OB DID/OB DID/OB DID/OB DID/OB 35 21024009 Structura sistemelor de calcul 36 21023609 Inginerie software 37 21023709 Introducere in inteligenta artificiala 57 TOTAL 14 1 10 3 28 6/1 0 12 0 10 2 0 24 6/1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 21023809 21023909 21023509 21024109 21024209 21024309 21024409 21024509 21024609 Legislatie economica Sisteme de prelucrare grafica Programare funcţională Limbaje formale şi translatoare Management si comunicare Procesarea imaginilor Metode orientate obiect Sisteme inteligente Practica tehnologica (240) N N N N 56 28 0 28 112 28 28 56 112 28 28 56 112 28 28 56 N 56 28 0 28 N 112 28 42 42 N 112 28 42 42 N 112 28 28 56 A/R 240 0 240 0 1696 364 604 728 30 DC/OB DID/OB 4 DID/OB 4 DID/OB 2 DC/OB 4 DID/OB 4 DS/OB 4 DS/OB 8 DID/OB 30 Nr. de ore pe sem disciplina Tot C Apl. St.

Col 12 0 10 3 0 10 25 5/1 0 6 10 0 26 4/1 Notă 1. DAW.ind 1 2 18 20 21 Obs. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). ARC sau în Pachetul 2: TM. ASO. TWDM 2. CCE. 0 1 22 47 2 0 2 0 2 0 2 1 N N N N 48 49 51 53 55 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 Curs optional 1 (II sau TM) Curs optional 2 (IOC sau ABD) Curs optional 3 (ASO sau SE) Curs optional 4 (M sau CCE) Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice Curs optional 5 (SSA sau DAW ) Curs optional 6 (ARC sau TWDM) Mentenanţa sistemelor informatice 21024709 Reţele de calculatoare 21024809 Sisteme informatice distribuite N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 21044909 21045109 21045309 21045509 N N N N N N N 140 140 168 168 84 112 112 112 84 56 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 42 0 28 28 28 0 0 70 84 98 98 56 56 56 56 56 28 5 6 6 3 4 DS/OB DS/OP DS/OP DS/OP DC/OP 58 TOTAL 57 58 60 62 63 64 21045709 21045809 21046009 21046209 21046309 Sisteme de calitate in TI Pregatire si sustinere Proiect de 21046409 Diploma DS/OB 4 DS/OP 4 DS/OP 3 DS/OB 2 DS/OB 13 364 0 140 224 DS/OB 1680 308 406 966 30 30 Nr. Fiecare student va alege un singur Pachet . ABD. SSA. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. IOC. M. St. Ex/Nr.Cursurile opţionale se aleg în Pachetul 1: II.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anul IV Forma de Nr. SE.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Forma de Nr. St. verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) disciplina sem Sem 8 (14 s).ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. 0 1 2 22 49 2 0 2 0 N N 2 0 2 1 N 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 112 28 28 112 28 28 112 28 28 112 28 28 N N N N 168 28 168 28 84 28 84 28 42 42 0 0 168 28 42 168 28 140 28 2 0 2 1 42 28 2 0 2 0 N 140 28 28 84 84 98 5 5 6 DS/OP DS/OP DS/OP 6 98 6 98 98 56 56 4 56 4 56 4 56 4 56 DS/OP DS/OP DS/OP DS/OP 6 3 3 DS/OP DS/OP DC/OP DC/OP DS/OP 50 21044909 Informatica industriala (Pachetul 1) 21045009 Tehnologii multimedia (Pachetul 2) 51 52 59 53 54 55 56 58 59 60 61 Interactiune om calculator 21045109 (Pachetul 1) Administrarea bazelor de date 21045209 (Pachetul 2) Administrarea sistemelor de 21045309 operare (Pachetul 1) 21045409 Sisteme expert (Pachetul 2) 21045509 Marketing (Pachetul 1) Cultura si civilizatie europeana 21045609 (Pachetul 2) Securitatea sistemelor si aplicatiilor 21045809 (Pachetul 1) Dezvoltarea Aplicatiilor W EB 21045909 (Pachetul 2) Administrarea retelelor de 21046009 calculatoare (Pachetul 1) Tehnologii Wireless si dispozitive 21046109 mobile (Pachetul 2) .

int şi ec. franceza . St. DOB 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul I 1 (14 s) Sem 2 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. 22 DF. DOB 5 DID. DOB N N N N N DF. col 4 0 24 5/1+1 .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. DOB 140 28 28 84 5 DF/FAC 1680 336 392 952 32 28 16 21051609 Programare OO Nr. DOB DC. DOB DF. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 1 21050109 Analiză matematica I (Calcul dif. ex/ Nr. germana) 15 21051509 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 N 112 56 A/R 28 A/R 140 140 140 140 140 N 56 28 A/R N 13 8 0 11 9 0 28 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 5 5 5 5 5 4 2 1 60 TOTAL 7 0 28 5/1+2 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 28 28 28 28 84 84 84 84 84 56 28 0 84 84 84 84 84 28 0 5 DF.) 11 21051109 Electrotehnică 12 21051209 Bazele circuitelor electronice 13 21051309 Chimie 14 21051409 Limbi străine (engleza. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB DF. germana) 0 2 8 21050809 Sport 0 2 9 21050909 Analiza matematica II (Calc. DOB DF. DOB 5 DF. DOB 5 DF. DOP 1 DC. DOP DC. franceza .) 10 21051009 Matematici speciale (Analiză complexă şi transf. DOB 2 DC. DOB DID. DOB 5 DID.) 2 2 2 21050209 Algebră liniara şi geometrie analitică 2 2 3 21050309 Bazele utilizării calculatoarelor 2 0 4 21050409 Analiza şi sinteza dispozitivelor 2 0 5 21050509 Programarea calculatoarelor 2 0 6 21050609 Fizică 3 0 7 21050709 Limbi străine (engleza.difer.

DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. DOB N 56 0 28 28 2 DC.) DF. DOB N 112 28 28 56 4 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB 140 28 28 84 5 DID. col . DOB 112 28 28 56 4 DID.) 2 0 24 21052409 Teoria sistemelor I 25 21052509 Semnale şi sisteme 26 21052609 Ingineria sistemelor de programe 27 21052709 CAD in Automatică 28 21052809 Elemente de inginerie mecanică 29 21052909 Sisteme cu microprocesoare 30 21053009 Limba engleză (Redact. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 61 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.docum. DOB N 140 28 28 84 5 DID.docum. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21051709 Calcul numeric 2 0 18 21051809 Măsurări electronice şi senzori 2 0 19 21051909 Circuite analogice şi numerice 2 0 20 21052009 Structuri de date şi algoritmi 2 0 21 21052109 Baze de date 2 0 22 21052209 Modelarea proceselor 2 0 23 21052309 Limba engleză (Redact. DOB 112 28 28 56 4 DID. ex/ Nr. DOB N 140 28 28 84 5 DF. St. DOB 140 28 28 84 5 DID.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOB 140 28 28 84 5 DF. DOB N 140 28 28 84 5 DC.ind 1 2 21 Obs.

electrice si N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DS. DOB 35 21053509 Electronica de putere in automatică 2 0 1 1 N 112 28 28 56 4 DC. DOB 41 21054109 Echipamente de aut. St.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DID. DOB 32 21053209 Ingineria reglarii automate I N 112 28 28 56 4 2 0 2 0 DID. DOB 42 21054209 Echipamente de aut. Evaluare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. ex/ Nr. hidro2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DS. DOB 39 21053909 Sisteme de timp real N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DID. DOB A/R 240 1696 364 604 728 26 34 TOTAL 12 1 9 2 0 14 0 12 2 24 28 5/1 6/1+1 Nr. DOB 40 21054009 Informatica industrială 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DS. DOB 33 21053309 Sisteme cu evenimente discrete 2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DID. Romana Nr Anul III Denumirea disciplinei Nr. DO B 36 21053609 Legislaţie economică N 56 28 0 28 2 2 0 0 0 DS. DOB 34 21053409 Identificarea proceselor N 140 28 42 70 5 2 0 2 1 DID. col Cod 62 . DOB 2 0 2 0 44 21054409 Practica tehnologică (240 ore) 0 240 0 8 DS.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 43 21054309 Transmisia datelor N 112 28 28 56 4 DS. DOB 31 21053109 Teoria sistemelor II 2 1 2 0 N 140 28 42 70 5 DID. de ore pe Credit Obs. DOB 37 21053709 Management şi comunicare 2 0 0 0 N 56 28 0 28 2 38 21053809 Ingineria reglarii automate II 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DID.

ind 1 2 21 Obs. DOB DS. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOP 13 DS. DOB DS. col . DOB DID. DOB 364 0 126 238 1680 294 434 952 32 28 Nr. Conducerea numerica a masinilor 57 21055709 I. DO P DC. DOB DS. DOP DS. Maşini electrice şi acţionări* 50 21055009 I. Romana Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21054509 Sisteme de control distribuit 46 21054609 Sisteme de conducere a robotilor 2 0 47 21054709 Sisteme de cond a proceselor 2 0 48 21054809 Fiabilitate si diagnoză 2 0 49 21054909 A. ex/ Nr. St. DOP 5 DS. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOP DID. Managementul proiectelor * 60 21056009 Pregatire si prez. DOP DC.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. proiect finalizare studii 140 28 28 84 5 DS. DOB DS. Medii software orientate pe 2 0 53 21055309 Marketing** 54 21055409 Cultură şi civilizaţie europeană ** 2 0 55 21055509 Conducerea proceselor industriale 56 21055609 A. Sisteme de fabricaţie integrată * 58 21055809 A. Optimizări* 59 21055909 I. Microsisteme si achizitii de date* 52 21055209 I. DO P 63 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 5 DS. DOP DS. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 56 140 140 28 28 28 42 28 28 28 0 28 42 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 28 70 70 5 5 5 5 5 5 2 DID. Interfeţe om-maşină * 2 0 51 21055109 A. 22 DS.

DOB A/R 0 2 0 0 9 21060909 Mathematical analysis II (Integr. FAC 1680 336 392 952 32 28 64 TOTAL 7 0 28 5/1+2 16 21061609 Object-Oriented Programming Nr. French.calc. DOB 3 21060309 Computer basics 2 0 2 0 N 140 28 28 84 5 DID. de ore pe Credit Obs. col 4 0 24 5/1+1 .G erman) 0 2 0 0 56 0 28 28 2 A/R 8 21060809 Sport 28 0 28 0 1 DC. DOB A/R Cod 2 13 8 0 11 0 9 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. DOP 7 21060709 Foreign languages (E nglish.G erman) 0 2 0 0 N 56 0 28 28 2 DC. Engleza Nr Anul I Evaluare Denumirea disciplinei Nr. DOB 13 21061309 Chemistry N 140 28 28 84 2 0 2 0 5 DF. DOB 4 21060409 Logic design N 140 28 28 84 5 2 0 2 0 DF. DOB 11 21061109 Electrotechnics N 140 42 14 84 3 0 1 0 5 DID. DOB 10 21061009 Special mathematics (Complex analysis and transf) 2 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. French. DOB 14 21061409 Foreign languages (E nglish. DOB 1 21060109 Mathematical analysis I (Differential calculus) 2 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. DOB 2 21060209 Linear algebra and analytical N 140 28 28 84 5 2 2 0 0 DF.) N 140 28 28 84 2 2 0 0 5 DF. DOB 6 21060609 Physics 3 0 1 0 N 112 42 14 56 4 DC.and diff.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. DOP 15 21061509 Sport 0 2 0 0 28 0 28 0 1 DC.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DF. ex/ Nr. DOB 5 21060509 Computer programming 2 0 2 0 N 140 28 28 84 5 DF. St. DOB 12 21061209 Fundamentals of Electronic Circuits 2 1 1 0 N 140 28 28 84 5 DID.

DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB 112 28 28 56 4 DID. col . St. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB 140 28 28 84 5 DID. DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 112 28 28 56 4 DID. Engleza Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21061709 Numerical calculus 2 0 18 21061809 Electronic measurements and 2 0 19 21061909 Analog and digital circuits 2 0 20 21062009 Data structures and algorithms 2 0 21 21062109 Databases 2 0 22 21062209 Process modelling 2 0 23 21062309 English language (technical writting) 2 0 24 21062409 System theory I 25 21062509 Signals and systems 26 21062609 Software engineering 27 21062709 CAD in Automation 28 21062809 Mechanical engineering 29 21062909 Microprocessor-based systems 30 21063009 English language (technical writting) DF.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOB N 56 0 28 28 2 DC. DOB 140 28 28 84 5 DID. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 65 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DF. DOB 112 28 28 56 4 DID. ex/ Nr.ind 1 2 21 Obs. DOB N 140 28 28 84 5 DC. DOB 140 28 28 84 5 DF.

de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB 1696 364 604 728 26 34 Nr. DOB 112 28 28 56 4 DID. St. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul III Evaluare 5 (14 s) Sem 6 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. DOB A/R 240 0 240 0 8 DS. DO B N 56 28 0 28 2 DS. DOB 112 28 28 56 4 DID. DOB N 112 28 28 56 4 DID. DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB 140 28 42 70 5 DID. ex/ Nr. Engleza Nr Denumirea disciplinei crt Sem C S 0 2 3 4 1 31 21063109 System theory II 2 1 32 21063209 Control engineering I 2 0 33 21063309 Discrete-event systems 2 0 34 21063409 Process identification 2 0 35 21063509 Power electronics in automatic control 2 0 36 21063609 Economic law 2 0 37 21063709 Management and comunication 38 21063809 Control engineering II 39 21063909 Real-time systems 40 21064009 Industrial informatics 41 21064109 Electric and electronic control 42 21064209 Hydro-pneumatic control equipment 43 21064309 Data transmission 44 21064409 Practical placement (240 ore) 0 14 0 12 2 28 6/1+1 DID. DOB N 140 28 42 70 5 DS. DOB N 56 28 0 28 2 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 140 28 42 70 5 DID. 22 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 N N N N N 66 TOTAL 12 1 9 24 5/1 2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 112 28 28 56 4 DC.

DOP DC. DOP 364 0 126 238 13 DS. Digital control of machine-tools* 57 21065709 I. St. 22 DS. DOB DS. DO P 67 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 5 DS. Elecrical machines and drives* 50 21065009 I. DOB DS. Project management* 60 21066009 Diploma thesis preparation and defence 140 28 28 84 5 DS. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB 1680 294 434 952 32 28 Nr. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 56 140 140 28 28 28 42 28 28 28 0 28 42 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 28 70 70 5 5 5 5 5 5 2 DID.ind 1 2 21 Obs. ex/ Nr. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOP DS. Computer-integrated manufacturing* 58 21065809 A. 2 0 53 21065309 Marketing** 54 21065409 European culture and civilization** 2 0 55 21065509 Industrial plant control 56 21065609 A. DOB DS. DO P DC. DOP DS. DOP 5 DS.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOB DS. Microsystems and data aquisition* 52 21065209 I. Application-oriented soft. Optimization* 59 21065909 I. DOP DID. Man-machine interfaces * 2 0 51 21065109 A. Engleza Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21064509 Distributed control systems 46 21064609 Robot control systems 2 0 47 21064709 Continuous plant control 2 0 48 21064809 Reliability and diagnosis 2 0 49 21064909 A. col . DOB DID.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul I Evaluare 1 (14 s) Sem 2 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. DOB 5 DID. franceza . DOB 5 DF.difer. DOB 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 140 28 28 84 5 DF/FAC 1680 336 392 952 32 28 16 21051609 Programare OO Nr. 22 DF. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.) 10 21051009 Matematici speciale(Analiză complexă şi transf) 11 21051109 Electrotehnică 12 21051209 Bazele circuitelor electronice 13 21051309 Chimie 14 21051409 Limbi străine (engleza.int şi e c. DOB 2 DC. DOB DF. DOB DC. DOB 5 DID. col . DOB DID. germana) 0 2 8 21050809 Sport 0 2 9 21050909 Analiza matematica II ( Cal c. St. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 1 21050109 Analiză matematica I (Calcul dif. DOP DC.) 2 2 2 21050209 Algebră liniara şi geometrie analitică 2 2 3 21050309 Bazele utilizării calculatoarelor 2 0 4 21050409 Analiza şi sinteza dispozitivelor 2 0 5 21050509 Programarea calculatoarelor 2 0 6 21050609 Fizică 3 0 7 21050709 Limbi străine (engleza. DOB DF. DOB N N N N N DF. DOP 1 DC. DOB 5 DF.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. ex/ Nr. franceza . germana) 15 21051509 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 N 112 56 A/R 28 A/R 140 140 140 140 140 N 56 28 A/R N 13 8 7 0 28 5/1+2 0 11 9 4 0 24 5/1+1 0 28 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 5 5 5 5 5 4 2 1 68 TOTAL 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 28 28 28 28 84 84 84 84 84 56 28 0 84 84 84 84 84 28 0 5 DF. DOB DF.

col . DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 112 28 28 56 4 DID. DOB 140 28 28 84 5 DF.docum. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 69 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 56 0 28 28 2 DC.) 2 0 24 21052409 Teoria sistemelor I 25 21052509 Semnale şi sisteme 26 21052609 Ingineria sistemelor de programe 27 21052709 CAD in Automatică 28 21052809 Elemente de inginerie mecanică 29 21052909 Sisteme cu microprocesoare 30 21053009 Limba engleză (Redact. DOB N 140 28 28 84 5 DID. ex/ Nr. DOB 112 28 28 56 4 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB N 140 28 28 84 5 DID.ind 1 2 21 Obs.) DF. DOB N 140 28 28 84 5 DC. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21051709 Calcul numeric 2 0 18 21051809 Măsurări electronice şi senzori 2 0 19 21051909 Circuite analogice şi numerice 2 0 20 21052009 Structuri de date şi algoritmi 2 0 21 21052109 Baze de date 2 0 22 21052209 Modelarea proceselor 2 0 23 21052309 Limba engleză (Redact. St.docum. DOB 112 28 28 56 4 DID. DOB 140 28 28 84 5 DID.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. DOB N 140 28 28 84 5 DF. DOB 140 28 28 84 5 DID.

DOB 32 21053209 Ingineria reglarii automate I N 112 28 28 56 4 2 0 2 0 DID. DOB 31 21053109 Teoria sistemelor II 2 1 2 0 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 2 0 2 0 44 21054409 Practica tehnologică (240 ore) 0 240 0 8 DS. DOB 39 21053909 Sisteme de timp real N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DID. Evaluare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DID. electrice si N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DS. col Cod 70 . ex/ Nr. DOB 37 21053709 Management şi comunicare 2 0 0 0 N 56 28 0 28 2 38 21053809 Ingineria reglarii automate II 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 41 21054109 Echipamente de aut. DO B 36 21053609 Legislaţie economică N 56 28 0 28 2 2 0 0 0 DS. de ore pe Credit Obs. DOB 40 21054009 Informatica industrială 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DS. DOB 43 21054309 Transmisia datelor N 112 28 28 56 4 DS. DOB A/R 240 1696 364 604 728 26 34 TOTAL 12 1 9 2 0 14 0 12 2 24 28 5/1 6/1+1 Nr. hidro2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DS. DOB 33 21053309 Sisteme cu evenimente discrete 2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DID. DOB 34 21053409 Identificarea proceselor N 140 28 42 70 5 2 0 2 1 DID.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 35 21053509 Electronica de putere in automatică 2 0 1 1 N 112 28 28 56 4 DC. Romana Nr Anul III Denumirea disciplinei Nr. DOB 42 21054209 Echipamente de aut. St.

St. Romana Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21054509 Sisteme de control distribuit 46 21054609 Sisteme de conducere a robotilor 2 0 47 21054709 Sisteme de cond a proceselor 2 0 48 21054809 Fiabilitate si diagnoză 2 0 49 21054909 A. DO P DC. Optimizări* 59 21055909 I. Sisteme de fabricaţie integrată * 58 21055809 A. DO P DS. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 28 28 28 28 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 5 5 5 5 5 5 2 5 DID. DOP DID. DOB DS. Conducerea numerica a masinilor 57 21055709 I. DOP 71 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 56 140 140 28 42 28 0 28 42 28 70 70 5 DS. Interfeţe om-maşină * 2 0 51 21055109 A. DOB DS. DOB DS. DOP 13 DS. Maşini electrice şi acţionări* 50 21055009 I.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOP DS. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB DID. Managementul proiectelor * 60 21056009 Pregatire si prez. DOP DS. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. Medii software orientate pe 2 0 53 21055309 Marketing** 54 21055409 Cultură şi civilizaţie europeană ** 2 0 55 21055509 Conducerea proceselor industriale 56 21055609 A. Microsisteme si achizitii de date* 52 21055209 I.ind 1 2 21 Obs. ex/ Nr. DOB 364 0 126 238 1680 294 434 952 32 28 Nr. col . DOP DC. DOB DS. 22 DS. proiect finalizare studii 140 28 28 84 5 DS.

72 .

utcluj.ro Secretar Ştiinţific Prof.ro Carmen.ro/constructii.popa@mecon.dr.utcluj.Anca Popa Prof.ing.: +40-264-401200 Fax: +40-264-594967 http://www.dr. financiare şi administrative Comisia profesională CATEDRE Construcţii Civile.ing. G. Drumuri şi Poduri Comisia pentru cercetare ştiinţifică Comisia pentru resurse materiale.utcluj. Fundaţii şi Materiale de construcţii Managementul şi Tehnologia Construcţiilor Comisia pentru reformă şi dezvoltare Comisia pentru resurse umane şi perfecţionare Comisia pentru relaţii externe CONSILIUL FACULTĂŢII 73 .ro Prodecan Conf.Facultatea de Construcţii DECAN Prof.Nicolae Chira Nicolae.dr.Chira@mecon.ro Secretar Facultate Ing.utcluj. 25 Tel. Mihai Iliescu Str.ing.chira@staff. Bariţiu nr.dr.ro Prodecan Prodecan Conf.ing.utcluj. Campian Cristina ccampian@bmt. Carmen Chira Anca. Maria Liana Fenesan Tel 401250 Construcţii de Beton Armat şi Construcţii Metalice Mecanica Construcţiilor Căi ferate.dr.utcluj.ing.

pe durata a 4 ani de studii. invenţii şi inovaţii. Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Mecanica Transporturilor (transferată la Bucureşti în anul 1954/55). Căi ferate. Activitatea ştiinţifică în Facultatea de Construcţii s-a dezvoltat cu o intensitate crescândă. pus în subordinea Ministerului Învăţământului Superior. dată fiind necesitatea transmiterii studenţilor a celor mai noi cunoştinţe dobândite în domeniu pe plan naţional şi internaţional. comportarea elementelor din beton armat de granulit şi cu armătură dispersă. asociate mai ales activităţii de proiectare. studiul comportării structurilor uşoare şi suspendate. industriale şi agricole (în limba engleză). în specializări de lungă sau scurtă durată în ţară şi străinătate. în domeniul Ingineriei civile. drumuri şi poduri. astfel încât până în anul 1964. Amenajări şi construcţii hidrotehnice. publicate în edituri consacrate. când se înfiinţează şi Facultatea de Electrotehnică. industriale şi agricole. care se îmbogăţesc de la un an la altul. publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine. programe de cercetare în parteneriat cu universităţi din Europa. 74 . iniţial cu patru facultăţi: Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Tehnologie (contopite în anul 1956/57). ingineri licenţiaţi în trei domenii: Inginerie civilă. astfel încât în prezent în Facultatea de Construcţii sunt 24 conducători de doctorat. sau studii de doctorat. inclusiv în sectorul căilor rutiere.Facultatea de Construcţii Prezentare generală: Precursoarea Facultăţii de Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este Şcoala de Conductori pentru Lucrări Publice. Abia în 1953. pe lângă cele clasice. fundamentale. Numărul conducătorilor de doctorat a crescut de la an la an. Perfecţionarea activităţii didactico-ştiinţifice. cu sau fără frecvenţă. Inginerie şi management şi Inginerie geodezică. în următorele specializări: Construcţii civile. Cercetările în domeniul construcţiilor au fost orientate spre probleme prioritare cum sunt: elaborarea unor metode moderne de calculul structurilor şi sistemelor constructive. De asemenea. Rezultatele cercetărilor au fost valorificate nu numai prin editarea de cursuri sau îndrumătoare de lucrări cu o înaltă ţinută didactică şi apreciate teze de doctorat. care au îndrumat peste 150 de teze care au adus titlul ştiinţific de "Doctor" autorilor lor. destinate studenţilor şi specialiştilor din domeniu. dar şi prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. studiul proprietăţilor fizico-mecanice ale unor materiale de construcţii noi. analiza comportării plăcilor plane şi curbe. impusă de lărgirea domeniului de cunoaştere. Inginerie urbană şi dezvoltare regională. răspunsul structurilor la acţiuni seismice. şia găsit rezolvarea în schimburi de experienţă şi cooperare internaţională. fiinţând de sine stătător în perioada 1920-1930. subordonată Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. Măsurători terestre şi cadastru. În cadrul Facultăţii de Construcţii studiile se pot continua cu Master. Construcţii civile. Sunt elaborate planuri tematice. calculul în domeniul elasto-plastic şi la stabilitate al construcţiilor. încheierea de contracte de cercetare cu unităţi productive. cadrele didactice ale facultăţii au editat un număr însemnat de cărţi de specialitate. apoi ca secţie a Şcolii de Conductori din Cluj (1930-1936). procedee moderne şi economice de fundare. ridicarea calitativă a lucrărilor de construcţii şi reducerea preţului de cost al acestora etc. Inginerie şi management în construcţii. În prezent. constructii mixte oţel-beton. va avea numai două facultăţii: Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii. atât unor cadre didactice cât şi specialişti din cercetare. se va fonda Institutul Politehnic din Cluj (1953-1992). realizarea unor construcţii metalice speciale. Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca formează. proiectare şi producţie.

prin educaţia specifică desfăşurată în cadrul catedrei impregnează întreaga personalitate profesională a absolvenţilor Facultăţii de Construcţii. cum sunt: Materiale de construcţii. Email: seliceanu. Domeniul acoperit de catedră cuprinde disciplinele de bază. Tel: +40 264 401542. Construcţii din lemn. Termotehnica. Socrates-Erasmus. Tel:+40-264 401345 Prezentare generală: Catedra de Mecanica construcţiilor are. Prin disciplinele ce o alcătuiesc. Pe de o parte. disciplinele predate de membrii catedrei contribuie la formarea fundamentelor de calcul a structurilor de rezistenţă (analiză şi proiectare). Email: Horia-Aurel. O componentă importantă a activităţii cadrelor didactice este cea legată de perfecţionarea continuă şi schimburile de experienţă realizate în ţară şi străinătate. Rezultatele instruirii inginereşti desfăşurate la Catedra de Mecanica construcţiilor sunt practic indispensabile la majoritatea disciplinelor ulterioare. Fundaţii şi Materiale de construcţii Str. Disciplinele predate se adresează studenţilor care frecventează cursurile toate formelor de învăţământ universitar precum şi 75 . George Bariţiu nr. cercetării şi proiectării.ing. Tel: +40 264 401256. oferind „instrumentele” de lucru ale inginerilor. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Tel:+40-264 401546. Alexandru CĂTĂRIG Sala 177.utcluj.roSecretar: Seliceanu Constantin Sala 215.utcluj. Fundaţii şi Materiale de construcţii funcţionează din anul 1953.Andreica@cif. 400027 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. necesare formării inginerului constructor. care s-au afirmat în domeniul învăţământului. Clădiri civile. Leonardo da Vinci. 25.constantin@cif. Dezvoltarea laturii şi gândirii tehnice a viitorilor ingineri constructori. Italia. ing. George Bariţiu nr. Germania. o dublă specialitate. Catedra deserveşte toate specializările din cadrul Facultăţii. 25.ro Secretar: Maria MATIŞ Sala 103..). desfaşurate în cadrul unor programe ca Tempus. Geotehnică şi fundaţii. contribuie la dezvoltarea culturii tehnice generale. Finlanda. iar. Spania.Catedra Construcţii Civile.catarig@mecon. pe de altă parte. Pe întreaga durată de funcţionare. iar activităţile de cercetare şi proiectare sunt axate pe necesităţi actuale. Franţa etc.utcluj. precum şi absolvenţilor înscrişi la Master. având ca partenere universităţi de prestigiu din Europa (Marea Britanie. Construcţii agricole şi altele. în cadrul Facultăţii de Construcţii. în cadrul catedrei s-au format cadre didactice cu o bogată experienţă.ro Prezentare generală: Catedra de Construcţii civile. Catedra Mecanica Construcţiilor Str. Horia Andreica Sala 209. când a luat fiinţă odată cu Facultatea de Construcţii. dr. Inginerie seismică. Cursurile predate de membrii catedrei se adresează studenţilor înscrişi la studii de licenţă la toate specializările din cadrul Facultăţii de Construcţii.dr. Email: alex. Portugalia. Grecia.

dr.utcluj. Construcţii metalice.ro Secretar: Maria MĂGUREANU Sala 182.utcluj. ing. G. dr. 400027. Email: maria. În cadrul acestor cursuri se pune un accent deosebit pe înţelegerea prevederilor de calcul cuprinse în Normele Europene. consultanţă şi de expertizare sunt utilizate laboratoare specializate de: materiale de construcţii (în colaborare cu Laboratorul Central al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri cu echipare şi autorizare grad 0). Observatorului nr. 25.kiss@bmt.utcluj. cât şi în conţinutul materiilor predate. Email: pmoga@bavaria. Garanţia aducerii căilor ferate. drumurilor şi podurilor din ţara noastră la standardele europene o constituie experienţa acumulată de colectivul secţiei de specialitate în acest domeniu. Zoltan Kiss Email: zoltan. Catedra Căi ferate. 72-74. drumurilor şi podurilor. Petru MOGA Sala O 203. Tel:+40-264 401253. ing. Cluj-Napoca Şef de catedră: prof. Construcţii metalice. 76 . îndrumătoare şi tratate de specialitate de către cadrele didactice ale catedrei. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof.ro Secretar: Sanda CAPAN Sala O 202. În cadrul activităţilor de cercetare.absolvenţilor care urmează cursuri postuniversitare. Catedra de Mecanica construcţiilor se bucură de privilegiul de a promova metodele moderne atât în instrucţie. Construcţii de beton armat. hala de încercări pentru poduri şi laboratorul de calcul al catedrei. Sunt publicate un număr important de manuale universitare. Catedra Construcţii de Beton Armat şi Construcţii Metalice Str.magureanu@bmt. Drumuri şi Poduri Str. Obiectivul disciplinelor predate de membrii catedrei urmăresc formarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru activitatea de proiectare. Construcţii industriale. Tel: +40 264 401839. proiectare. care au participat la stagii de documentare. iar cursurile predate acoperă următoarele domenii: Beton armat şi precomprimat.ro Prezentare generală: Este o catedră importantă în formarea şi specializarea inginerilor constructori având în componenţă următoarele discipline organizate pe colective de cadre didactice: Construcţii de beton armat. Bariţiu nr. Tel:+40-264 401838 Prezentare generală: Cursurile se adresează absolvenţilor de licee teoretice şi a celor având ca specialitate domeniul construcţiilor. construcţie şi întreţinere a căilor ferate. precum şi posibilitatea de acces a acestuia la aparatură şi materiale performante. Fiecare an de studiu se încheie cu trei săptămâni de practică cu tematică specifică. Beton armat şi precomprimat. specializări în străinătate şi schimburi de experienţă cu specialişti de prestigiu din ţară şi din ţările puternic dezvoltate din Uniunea Europeană.

Utilizarea calculatoarelor în management Sunt publicate un număr important de manuale universitare. Membrii catedrei susţin cursuri postuniversitare la toate specializările organizate în cadrul facultăţii. 400027. G. Tel: +40 264 401355. schimburi de experienţă la universităţi de prestigiu din mai multe ţări europene. 77 . îndrumătoare şi tratate de specialitate de către cadrele didactice ale catedrei. Managementul resurselor umane. Membrii catedrei susţin cursuri postuniversitare la toate specializările organizate în cadrul facultăţii. doctoranzi cu frecvenţă şi cercetători şi personal auxiliar.specializare. Tel:+40-264 401355. schimburi de experienţă la universităţi de prestigiu din mai multe ţări europene. Catedra Mangementul şi Tehnologia construcţiilor Str. Andrei MOGA Sala 405/A.utcluj. Cluj-Napoca Şef de catedră interimar: prof. dr. Economie şi legislaţie în construcţii. pe lângă cadrele didactice. specializare. Ingineria calităţii. Catedra dispune de o importantă forţă şi bază de cercetare. Bariţiu nr. ing.ro Prezentare generală: Este o catedră nou înfiinţată. Secretar: Carmen COLDEA Sala 407. în cadrul laboratoarelor autorizate activând. care au participat la stagii de documentare. 25.coldea@bmt. iar cursurile predate acoperă următoarele domenii: Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii. Email: carmen.

ind 1 2 19 20 21 Obs. de ore pe sem disciplina Tot C Apl. 0 22 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N 5 5 4 4 4 4 2 2 78 TOTAL 12 9 5 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 2 1 1 0 11 10 6 27 0 0 1 41280109 41280209 41280309 41280409 41280509 41280609 41280709 41280809 41280909 41281009 41281109 41281209 41281309 41281409 41281509 41281609 41281709 Analiza Matematica Alg lin.calc. ana si diferent. St. Educatie fizica (II) Limbi straine (II) Statistica si probabilitati Cai de comunicatii 130 130 104 104 N 104 N 104 A/R 52 N 52 N 130 N 130 N 130 N 52 N 104 A/R 52 N 52 N 52 N 78 1560 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 28 0 28 0 0 14 28 322 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 420 74 74 62 48 48 62 24 24 74 74 74 24 48 24 24 24 36 818 5 5 5 2 4 2 2 2 3 30 30 . geom.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Denumirea disciplinei Nr crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr.si limbaj de pr. Topografie Geometrie Descriptiva Materiale si chimie aplicata Marketing Educatie fizica (I) Limbi straine (I) Matematici speciale Mecanica (I) Materiale de Constructii Desen Tehnic Progr.

St. (II) Fizica Bazele econ.armat si precomprimat (I) Economia constr si legislatie Economia Interprinderilor Geotehnica Drept si legislatie economica Practica topo 104 130 52 78 78 104 130 104 104 104 78 104 78 78 104 130 1560 28 28 14 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 392 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 14 28 28 14 28 120 456 62 74 24 36 36 48 74 62 48 48 36 48 22 36 48 10 712 26 26 Descipline Obligatorii CR Rezistenta Materialelor(I) 5 Statica si stabilitatea constr.ind Credit sem 1 2 20 Nr. (I) 4 Bet.calc. (I) 3 Total 12 . si introd ec Gen Discipline juridice Finante si credite Statica si stabilitatea constr. (I) Rezistenta Materialelor (II) Bet.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 13 14 15 16 17 18 19 Evaluare Tot C Apl. de ore pe disciplina Obs. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 1 2 1 2 1 2 2 1 N N N 2 2 1 2 2 1 N N N 120 A/R 0 120 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N 2 2 1 1 2 2 2 2 N N 4 5 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 30 30 79 TOTAL 14 8 4 0 0 14 2 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 41281909 41282009 41282109 41282209 41282309 41282409 41282509 41282609 41282709 41282809 41282909 41283009 41283109 41283209 41283309 41283409 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Progr.si limbaj de pr.armat si prec.

(II) Bet. calculul de pret si cost Managementul in constructii (II) Dinamica in constructii Practica 130 130 104 78 104 130 104 104 78 78 78 78 78 104 52 A/R 130 1560 42 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 0 420 28 28 14 14 14 28 28 28 14 28 28 14 28 28 14 120 456 60 74 62 36 62 74 48 48 36 22 22 36 22 48 24 10 684 4 3 3 3 3 3 4 2 5 30 30 Descipline Obligatorii Statica si stabilitatea constr. St. Constructii Civile Managementul in constructii Total CR 5 4 5 14 . 0 22 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 120 N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 N N N N N N 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 4 3 4 5 4 80 TOTAL 15 0 9 2 26 N N N 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 15 0 7 6 120 28 1 41283509 41283609 41283709 41283809 41283909 41284009 41284109 41284209 41284309 41284409 41284509 41284609 41284709 41284809 41284909 41285009 Statica si stabilitatea constr.ind 1 2 18 19 20 21 Obs.armat si precomprimat (II) Constructii Civie (I) Masini de constructii Constructii Metalice (I) Managementul in constructii (I) Fundatii Management strategic si al inovarii Constructii din beton armat Constructii Civile (II) Constructi Metalice (II) Tehnologia Constructiilor (I) Bazele cont.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E C V 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 16 17 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.

Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie s i m ana ge m en t S pe c ializa rea : Ing iner ie m a na ger iala in c on str uc tii Nr De num ire a dis c ip linei c rt A nu l IV S em 7 (1 4 s) S em 8 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v alua re C V N r. M an ag em e ntul ur ba n O p tio na l 3 P r oiec tar ea a sis tata de ca lcu lator S ig ura nta la foc a c ons tru c tiilor O ption al 6 M an age m e ntul ca lita tii C ontr olul s i v er ific ar ea c a lita tii O ption al 4 M an ag em e ntul re s urs e lor u m an e S us ten abilitatea c o ns tr uc tiilo r din b eton a rm at . de o re p e dis c iplina T ot C A pl.ind 21 C red it s em 1 2 O bs .20 13 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.P LA N DE INV A T AM A N T V a labil pe ntru a nu l u nive rs itar 20 12. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 2 2 1 2 N N N 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 N N N N 81 TO TAL 15 0 5 26 6 0 12 0 10 22 0 0 O p tio na l 2 M a nag em entu l v alor ii Su s te na bilita te a c ons tru c tiilor O p tio na l 5 D r ept c om e rc ial s i d re ptul In stala tii in c ons tru c tii O ptiona l 7 C lad iri civ ile de in alta per for m a nta M etod a elem en te lor finite 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 N N N N N N 1 41 285 10 9 4 128 52 09 4 128 53 09 4 128 54 09 4 128 55 09 4 128 56 09 4 128 57 09 4 128 58 09 4 128 59 09 4 128 60 09 4 128 61 09 4 128 62 09 4 128 63 09 4 128 64 09 T ehn olog ia C ons tru ctiilor ( II) C on str uc tii din b eton a rm at(II) C on ta bilitatea a gen tilo r ec on om ici M a nag em en tu l p ro ie c te lor U tiliz c a lc in m a nag em en t Ing iner ie s eis m ic a C on str uc tii din le m n O ptiona l 1 O ptiona l 2 O ptiona l 3 O ptiona l 4 O ptiona l 5 O ptiona l 6 O ptiona l 7 13 0 13 0 10 4 13 0 10 4 10 4 10 4 A /R 52 13 0 10 4 13 0 13 0 13 0 78 1 560 2 8 28 2 8 28 2 8 14 2 8 28 1 4 28 2 8 14 2 8 14 28 0 2 8 28 2 8 14 2 8 28 2 8 28 2 8 28 2 8 14 3 78 29 4 74 5 74 5 62 4 74 5 62 4 62 4 62 4 24 2 74 62 74 74 74 36 88 8 33 5 4 5 5 5 3 27 O ption al 1 M an ag em e ntul m e diulu i s i elem en te d e ar h. S t.

T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t.Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II) N N 130 78 104 A /R 2 6 N 52 28 0 28 0 0 28 28 28 28 28 74 50 48 0 24 5 3 4 1 2 15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30 D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20 . 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N 130 130 130 130 28 28 28 28 28 28 28 28 74 74 74 74 5 5 5 5 5 A /R 5 1 2 1 1 5 5 5 82 TO TA L 6 7 8 9 10 11 12 41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9 130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 88 13 14 15 16 17 41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9 A na liza M a te m a tic a A lg lin. S t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. ana si difer en t. geo m .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s .20 10 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09.

activ. si cond. St.ind 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Credit sem 1 2 21 0 2 22 2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 N N N 5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 83 TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs. de pr. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 25 26 Discipline conditionate: 6 Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) Beton Armat si precomprimat (I 5 Total: 17 .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng.calc. si progr.

ind 1 2 19 20 21 Obs. St. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. 0 22 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 N N N N 6 4 6 6 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 5 30 30 84 TOTAL 15 0 12 0 27 Optional 1: Instalatii Protectia mediului 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 15 0 9 27 3 0 1 41243309 41243409 41243509 41243609 41243709 41243809 41243909 41244009 41244109 41244209 41244309 41244409 41244509 41244609 41244709 41244809 Statica (II) Teoria elasticitatii si plasticitatii Beton Armat si Precomprimat (II) Constructii Civile (I) Cai de comunicatii Mng. industriale si agricole Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Constructii civile. si cond. activ. de constr (II) Optional I Constructii de Beton (I) Constructii Civile (II) Inginerie Seismica Constructii Metalice (I) Constructii din lemn Siguranta la foc Tehnologia Constructiilor (I) Dinamica si stabilitate Practica 156 104 156 156 N 104 N 52 N 52 104 104 N 104 104 78 A/R 52 N 52 N 52 A/R 130 1560 42 28 42 42 28 14 14 28 28 28 28 28 28 14 28 0 420 28 14 42 42 28 14 0 42 28 28 28 14 0 14 14 0 336 86 62 72 72 48 24 38 34 48 48 48 36 24 24 10 130 804 Discipline conditionate: Constructii Civile (I) Constructii de Beton (I) Constructii Metalice (I) Total: 6 4 4 14 .

St. Optional 6: * Constructii Industriale * Constructii Agricole Optional 3: *Ingineria calitatii *Tehnologii performante la lucr constr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Constructii civile.civile de inalta performanta *Metode moderne in analiza si pr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. industriale si agricole Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. strc. 0 2 22 2 3 3 2 2 2 N N 2 3 2 3 1 3 N N N N 6 6 6 5 4 6 85 TOTAL 14 0 6 8 28 0 14 0 10 24 0 0 Optional 2: * Constructii Mixte . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N 1 41244909 41245009 41245109 41245209 41245309 41245409 41245509 41245609 41245709 41245809 41245909 Constructii Civile (III) Constructii Metalice (II) Constructii de Beton (II) Tehnologia Constructiilor (II) Proiectare asistata de calculator Fundatii Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 156 156 156 130 104 156 156 156 130 130 130 1560 28 42 28 42 14 42 28 28 14 14 14 294 28 42 42 28 28 28 14 14 14 14 14 266 100 72 86 60 62 86 114 114 102 102 102 1000 6 6 5 5 5 33 27 Optional 5: *Lucrari de arta *Tehnici de comunicare *Estetica constructiilor .ind 1 2 21 Obs.otel-beton * Constructii din bare cu pereti subtiri Optional 4: *Constr.

Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. ana si difer en t. S t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II) N N 130 78 104 A /R 2 6 N 52 28 0 28 0 0 28 28 28 28 28 74 50 48 0 24 5 3 4 1 2 15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30 D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20 .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s .P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09.20 10 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj. geo m . de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N 130 130 130 130 28 28 28 28 28 28 28 28 74 74 74 74 5 5 5 5 5 A /R 5 1 2 1 1 5 5 5 86 TO TA L 6 7 8 9 10 11 12 41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9 130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 88 13 14 15 16 17 41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9 A na liza M a te m a tic a A lg lin.

de pr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng.ind 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Credit sem 1 2 21 0 2 22 2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 N N N 5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 87 TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 25 26 Discipline conditionate: 6 Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) Beton Armat si precomprimat (I 5 Total: 17 . Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St. si cond. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs. activ.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr.calc. si progr.

St. activ.ind 1 2 19 20 21 Obs. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea:Cai ferate drumuri si poduri Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. de constr (II) Tehnologia Constructiilor (I) Drumuri (II) Cai Ferate (I) Poduri din Beton (I) Poduri Metalice (I) Fundatii Inginerie Seismica Tehnologia Constructiilor (II) Practica N N N 130 130 130 78 78 104 52 78 104 104 104 104 104 52 78 A/R 130 1560 28 42 28 14 14 28 28 28 42 28 28 42 28 14 14 0 406 28 28 28 14 14 14 14 14 42 28 28 28 28 14 14 0 336 74 60 74 50 50 62 10 36 20 48 48 34 48 24 50 130 818 4 4 4 4 4 2 3 5 30 30 Discipline Conditionate: Drumuri (I) 5 Poduri din Beton (I) 4 Poduri Metalice (I) 5 Total: 14 . 0 22 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 N N N N 2 3 2 1 1 2 2 2 N N N N N N N N 5 5 5 3 3 4 2 3 88 TOTAL 15 0 7 4 26 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 14 0 6 27 7 0 1 41253309 41253409 41253509 41253609 41253709 41253809 41253909 41254009 41254109 41254209 41254309 41254409 41254509 41254609 41254709 41254809 Drumuri (I) Statica (II) Beton Armat si Precomprimat (II) Teoria elasticitatii si plasticitatii Dinamica si stabilitate Bazele proiectării podurilor Mng. si cond.

CF * Suprastructuri ptr viteze mari de CF Optional 3: * Probleme speciale de poduri metalice * Structuri compuse otel-beton Optional 6: *Tehnologii speciale pentru lucrari de arta *Mobilitate si forma urbana * Probleme speciale de fundatii . podurilor metalice Optional 5: * Intr. si reab. drumurilor 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 104 14 7 1352 273 210 1 41254909 41255009 41255109 41255209 41255309 41255409 41255509 41255609 41255709 41255809 41255909 41256009 41256109 Drumuri (III) Cai Ferate (II) Poduri din Beton (II) Poduri Metalice (II) Curs genral de constructii Tuneluri şi metropolitane PAC Optional 1 Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 130 130 156 156 104 104 78 156 130 104 28 28 28 42 28 28 14 28 21 14 28 28 28 42 14 14 14 14 14 7 74 74 100 72 62 62 50 114 95 83 6 5 4 4 4 83 4 869 33 27 * Intr. podurilor din beton * Intr. si reab. strazilor Optional 4: * Ingineria traficului Optional 2: * Intr. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 14 0 3 9 26 0 15 0 9 24 0 0 2 2 1 2 1 1 N N N N N N N N N 2 2 2 3 N N N N 5 5 6 6 4 4 3 89 TOTAL Optional 1: * Intr. si reab. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea:Cai ferate drumuri si poduri Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 Evaluare C V Nr.ind 1 2 20 21 Obs. si reab. si reab.

20 10 Cod U niv er sitate a T eh nic a din C luj. d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl.. 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 2 N 130 28 28 74 5 2 2 2 2 2 N N N 3 4 130 104 130 N 28 28 28 28 28 28 74 48 74 5 4 5 5 A /R 6 7 8 9 10 11 12 130 52 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 104 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 62 5 2 2 1 1 5 5 4 90 TO TA L 13 14 15 16 17 2 1 41 260 10 9 M a th em atica l A n alys is L in ea r alg .C he m .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s. a nd B u ild ing M5 T o ta l: 20 . A naly tic al an d Differ en tia l 41 260 20 9 G eom etry 41 260 30 9 T opo gr aph y 41 260 40 9 D es c rip tiv e G e om etry A pp lied C he m is tr y an d B uilding 41 260 50 9 M a te ria ls (I) 41 260 60 9 P hy sic a l E du c ation ( I) 41 260 70 9 F o re ign L ang uag es (I) 41 260 80 9 E lem en ts of A rc hitec tur e 41 260 90 9 H is to ry of T e c hnic s 41 261 00 9 S pe c ia l M athem atic s 41 261 10 9 M e ch an ics (I) 41 261 20 9 P hy sic s A pp lied C he m is tr y an d B uilding 41 261 30 9 M a te ria ls (II) 41 261 40 9 T ec hn ic a l D ra win g 41 261 50 9 C om pute r Us e in C on str uc tio ns 41 261 60 9 P hy sic a l E du c ation ( II) 41 261 70 9 F o re ign L ang uag es (II) N N 130 78 104 A /R 5 2 N 52 28 2 8 0 28 28 2 8 0 28 0 28 15 60 3 08 40 6 74 50 48 0 24 85 0 3 0 5 3 4 2 2 30 D is cip lin e co n d itio n a te: M ate m atic al A nalys is 5 D es cr iptive G eo m e tr y 5 M ec h anic s ( I) 5 A pp l. S t.P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09.Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA in lim ba eng leza De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr .

St.ind Credit sem 1 2 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 2 21 22 18 19 20 21 22 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 41261809 41261909 41262009 41262109 41262209 2 3 1 1 2 3 1 1 3 N N N 130 156 52 52 104 28 42 14 14 0 28 42 14 14 42 74 72 24 24 62 5 6 2 2 4 23 2 1 24 25 26 27 28 29 41262309 41262409 41262509 41262609 41262709 41262809 41262909 78 104 52 156 156 52 130 130 0 28 14 42 42 14 28 42 28 28 14 42 28 14 28 28 78 28 28 130 0 120 1560 336 498 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 91 TOTAL 30 41263009 31 41263109 32 41263209 Mechanics (II) Strength of Materials (I) Numerical Analysis Engineering Geology Technical Drawing and Infographics Computer Programming and Design Applications Hydraulics Economy and Legislation Statics (I) Strength of Materials (I) Termotechnics of Constructions Geotehnics Reinforced and Prestressed Concrete (I) Management and Administration of Constructions Works Practical Work in Topography 25 26 Discipline conditionate: Strehgth of Materials (I) 6 Statics (I) 6 Reinf. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs.(I 5 Total: 17 . and Prestressed Concr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Nr Denumirea disciplinei crt Nr. Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl.

de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Dom eniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Nr Denum irea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nr. 22 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 N N 2 1 N N 156 104 42 28 28 14 86 62 6 4 N N N 156 156 104 42 42 28 42 42 28 72 72 48 6 6 4 92 TOTAL 15 0 12 27 0 0 0 2 1 33 41263309 Statics (II) 34 41263409 Theory of Elasticity and Plasticity Reinforced and Prestressed Concrete 35 41263509 (II) 36 41263609 Buildings (I) 37 41263709 Com munication Ways Managem ent and Administration of 38 41263809 Constructions Works (II) 39 41263909 Optional I 40 41264009 Concrete Structures (I) 41 41264109 Buildings (II) 42 41264209 Earthquake Engineering 43 41264309 Steel Structures (I) 44 41264409 Tim ber Structures 45 41264509 Fire Safety of Constructions 46 41264609 Technology of Constructions (I) 47 41264709 Dynamics and Stability 48 41264809 Practical Work 52 52 104 104 N 104 104 78 A/R 52 N 52 N 52 A/R 130 1560 15 0 9 27 3 0 14 14 28 28 28 28 28 28 14 28 0 420 14 24 2 0 38 2 42 34 4 28 48 4 28 48 4 28 48 4 14 36 3 0 24 2 14 24 2 14 10 2 0 130 5 336 804 30 30 Discipline con ditionate: Buildings Concrete Structures (I) Steel Structures (I) T otal: 6 4 4 14 .ind 1 2 19 20 21 Obs.

Concrete Thin-walled Bars Structures Optional 4: *High Performance Buildings *Modern Meth. 0 2 22 2 3 3 2 2 2 N N 2 3 2 3 1 3 N N N N 6 6 6 5 4 6 93 TOTAL 14 0 6 8 28 0 14 0 10 24 0 0 Optional 2: Mixted Structures Steel .and Design Optional 3: *Quality Engineering Performant Technologies i str.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.ind 1 2 21 Obs. Optional 6: *Industrial Buildings *Agricultural Buildings 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N 1 41264909 41265009 41265109 41265209 41265309 41265409 41265509 41265609 41265709 41265809 41265909 Buildings (III) Steel Structures (II) Concrete Structures (II) Technology of Constructions (II) Computer Aided Design Foundations Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 156 156 156 130 104 156 156 156 130 130 130 1560 28 42 28 42 14 42 28 28 14 14 14 294 28 42 42 28 28 28 14 14 14 14 14 266 100 72 86 60 62 86 114 114 102 102 102 1000 6 6 5 5 5 33 27 Optional 5: *Art Works *Communication Technics *Aesthetics of Constructions . St. Anal. in Struct.

P LAN DE IN V ATAM AN T

V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09- 20 10

Cod

U niv er sitate a Teh nic a din C luj- Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E
13 14 15

E v alua re C V

Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. S t.ind 1 2
16 17 18 19 20 21

Ob s .

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2

1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N

130 130 130 130

28 28 28 28

28 28 28 28

74 74 74 74

5 5 5 5

5

A /R

5 1 2 1 1 5 5 5

94
TO TA L

6 7 8 9 10 11 12

41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9

130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130

28 0 0 14 14 28 28 28

28 28 28 0 0 28 28 14

74 0 24 12 12 74 74 88

13

14 15 16 17

41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9

A na liza M a te m a tic a A lg lin, geo m . ana si difer en t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II)

N N

130 78 104 A /R 2 6 N 52

28 0 28 0 0

28 28 28 28 28

74 50 48 0 24

5 3 4 1 2

15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30

D is cipline con ditiona te: 5 A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N

2 1 1

2 3 1 1 3 2 2

N N N

5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32

95
TOTAL

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr.calc. si progr. de pr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. si cond. activ. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726

25

26

Discipline conditionate: Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) 6 Beton Armat si precomprimat (I 5 Total:

17

PL AN D E IN VAT AM ANT

V ala bil p en tr u an ul un iv er s ita r 201 1- 201 2

Cod

U niv er sitate a T eh nic a din C luj- Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : A m ena jar i s i co ns tru ctii h idr oteh nic e Nr De num ire a dis c ip linei c rt A nul III S em 5 (1 4 s) S em 6 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E v alua re E
13 14 15

N r. de o re p e dis c iplina Tot
16

O b s. C
17

C

V

Ap l. S t.ind
18 19

C r edit se m 1 2
20 21

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 30 2 2 2 6 4 28 4 0 14 0 2 2 1 4 10 30 28 N N N N N N N N

N N N

1 28 1 86 1 71 1 26 1 58 1 04 96

28 28 28 28 28 28 28

28 28 42 28 42 14 14

72 130 101 70 88 62 54

5 5 5 4 5 3 3

96
TO T A L 14
Op t io n a l 1: Op tio n al 2 :

2 2 2 2

N N N A /R

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 41 503 30 9 4 150 34 09 4 150 35 09 4 150 36 09 4 150 37 09 4 150 38 09 4 150 39 09 4 150 40 09 4 150 41 09 4 150 42 09 4 150 43 09 4 150 44 09 4 150 45 09 4 150 46 09 4 150 47 09

FU N DA TII 2 2 B E TO N II C O NS TR UC TII HI DR OT EH N ICE I 2 2 H ID RO LO GI E H ID RA U LIC A II 2 2 MA S IN I S I U TIL AJ E P T. C H 2 O P TIO NA L 1 T EH N OLO G IA LU CR A RIL OR IN C H A LI MEN TA R I S I C A NA LIZA R I I C -TII HID R OTE H N ICE II H ID RO LO GI E SI HID R OG E OLO G IE P R A CTI CA (30 OR E ) O P TIO NA L 2 O P TIO NA L 3 O P TIO NA L 4

1 60 2 8 28 1 30 2 8 28 1 78 2 8 42 1 26 2 8 28 1 30 1 20 1 26 2 8 28 1 42 2 8 28 90 2 8 14 20 51 39 2 5 12

104 74 108 70 10 70 86 48 1 147 3 0 D iscipline co nd ition a te : H ID R A UL IC A II C -T II HID RO T E H NIC E I C -T II HID RO T E H NIC E II

2 5 6 5 2 3 3 4 30

5 5 6
EC HI PA M ENTE H ID RO ME CAN IC E POM PE S I T UR BIN E

PR IZE D E A PA S I DE R IV AT II P R OT EC TIA C A LITA TII A PE I

To ta l:

16

Op t io n a l 3: C A I DE CO MU N IC A TI E L UC R AR I D E AR TA

Op tio n al 4 : C ON STRU C TII M E TA L I CE C ON STRU C TII D IN L E M N

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2012-2013

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
21

Obs.

0

2

22

2 2 2 N N N N 2 1 1 1 0 3 9 2 0 N N N N N 2 1 2 2

SCHEME DE AMENAJARI HIDROTEHNICE 2 2 REGULARIZARI DE RAURI ALIMENTARI SI CANALIZARI II 2 2 GOSPODARIREA APELOR MEC. ROC,TUNELURI HIDRO. 2 MANAGEMENT SI ORGANIZAREA SANTIERELOR 2 2 OPTIONAL 5
N N N URMARIREA COMPORTARII C-TII HIDRO. SI AMC

97
TOTAL 14 0 7 6 27 0 5
Optional 5: SISTEME INF, GEOGRAFICE C-TII HIDROENERGETICE Optional 6: HIDROAMELIORATII AMENAJAREA TERIT. SI CADASTRU

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 41504909 41505009 41505109 41505209 41505309 41505409 41505509 41505609 41505709 41505809 41505909 41506009

CALCULUL STRUCTURILOR HIDRO. PRIN M.E.F. SI PAC EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE MARKETING SI LEGISLATIE OPTIONAL 6

1 1 1 1 1

156 156 156 156 156 130 104 104 104 130 104 104 1560

28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 21 14 7 14 14 14 0 14 14 266 238

100 6 100 6 100 6 100 6 114 6 74 5 48 4 69 4 83 4 102 5 90 4 76 4 1056 39 21

P LAN DE IN V ATAM AN T

V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09- 20 10

Cod

U niv er sitate a Teh nic a din C luj- Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E
13 14 15

E v alua re C V

Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. S t.ind 1 2
16 17 18 19 20 21

Ob s .

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2

1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N

130 130 130 130

28 28 28 28

28 28 28 28

74 74 74 74

5 5 5 5

5

A /R

5 1 2 1 1 5 5 5

98
TO TA L

6 7 8 9 10 11 12

41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9

130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130

28 0 0 14 14 28 28 28

28 28 28 0 0 28 28 14

74 0 24 12 12 74 74 88

13

14 15 16 17

41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9

A na liza M a te m a tic a A lg lin, geo m . ana si difer en t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II)

N N

130 78 104 A /R 2 6 N 52

28 0 28 0 0

28 28 28 28 28

74 50 48 0 24

5 3 4 1 2

15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30

D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N

2 1 1

2 3 1 1 3 2 2

N N N

5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32

99
TOTAL

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr.calc. si progr. de pr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. si cond. activ. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726

25

26

Discipline conditionate: Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) 6 Beton Armat si precomprimat (I 5 Total:

17

proiec te de fina ntare P r ac tic a 3x 40 . Intoc m ire de doc u m . de ore pe dis c iplina C V To t 16 Ob s . p t. Infras tru cturii d e tram v ai s i m etro u E lem en te d e c ada s tru s i p ublic itate im obiliare O pt.2 Ev alu ari im obiliare E lem en te d e arhitec tura C lad iri II Fu nd atii T eorie s i p ra ctic a in ur ban ism si C on str uc tii hid ro e dilita re R etele e lec tric e s i ilum inat pu blic O pt.P LAN DE INV ATAM AN T V ala bil pen tru a nul un ive rs itar 20 11.ind 1 2 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 3 3 1 2 1 N N N 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 N N N N N N 1 1 N N 33 34 35 36 37 2 2 1 41 513 30 9 4 151 34 09 4 151 35 09 4 151 36 09 4 151 37 09 3 3 2 1 3 N N 84 84 42 42 56 42 42 56 70 42 42 28 42 28 42 42 28 14 42 28 28 28 42 28 28 14 28 14 42 42 14 28 14 14 14 28 28 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 0 14 3 38 4 151 38 09 39 4 151 39 09 100 1 2 2 TO TA L 16 1 8 28 3 0 17 40 41 42 43 44 4 151 40 09 4 151 41 09 4 151 42 09 4 151 43 09 4 151 44 09 45 4 151 45 09 46 4 151 46 09 1 1 N N 0 42 28 14 0 1 40 1 6 4 28 0 N A /R 42 28 14 1 20 1 20 9 04 46 2 44 2 0 0 2 0 28 2 2 28 3 47 4 151 47 09 48 4 151 48 09 49 4 151 49 09 B eto n ar m at s i p rec o m p II C lad iri I R etele d e ga z s i ter m o fic ar e P r oiec tare as is ta ta d e c alc ulato r U rb an is m ( c ontem po ra n) O pt1 C ons tru ctii m eta lic e C on str uc tii din le m n O pt.3 Proie ctar ea s tra zilor si a utos traz ilor u rb ane Ing inerie s eis m ic a O pt. S t.4 Ec o nom ie s i leg isla tie M a rk e tin g O pt. C on struc tii s ub te ra ne-tune luri.5 Pr.20 12 Cod U niv ersitate a Teh nic a din C luj-Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in erie Civ ila S pe c ializa rea : Ing iner ie ur ba na s i d ez vo lta re reg iona la Nr De num ire a dis c ip linei c rt A n ul III S em 5 (1 4 s) S em 6 (1 4 s) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re Nr.6 . C 17 Cred it se m A pl.

St. lucrarilor de 51 41515109 constructii Intretinere infrastructura urbana de 52 41515209 transport I 53 41515309 Trafic si siguranta circulatiei Sisteme informatice de management 54 41515409 al activităţii urbane (Baze de date si GIS) 55 41515509 Administr publica si legislatie Id Opt. 22 2 2 2 2 1 1 N N N 156 28 156 28 104 28 104 14 1 2 2 2 2 3 15 1 5 4 25 0 7 0 0 11 2 2 4 0 1 N N 2 N N N N 130 28 130 28 156 28 156 28 156 42 28 14 14 28 0 14 0 28 28 1560 308 196 2 2 2 1 N N 156 28 156 28 14 28 114 108 108 114 62 62 102 88 128 100 86 6 6 6 6 4 101 TOTAL 4 5 5 6 6 6 1072 42 18 0 2 1 49 41514909 Management urban 50 41515009 Structuri beton (pod) Tehnologie si mecaniz.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Inginerie urbana si dezvoltare regionala Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.ind 1 2 21 Obs. 7 Sociologie urbana 56 41515609 Protectia mediului 57 41515709 Dezvoltare regionala 58 41515509 Structuri metalice (transp) Politici si strategii de dezvoltare 59 41515609 urbana si regionala .

de or e pe C re dit dis cip lina s em T ot C Ap l. geo m e tr ie an alitic a s i d ife re ntiala F iz ica G eom etrie d es c rip tiv a s i r ep rez en ta re a su pr afete lo r top ogr afic e I U tiliz ar ea c alc ula to ru lu i in g eo dez ie G eog ra fie fiz ica A na liza m atem atica A s tron om ie geo de zic a L im bi s tr ain e pen tru c on str uc tii I E du c atie fiz ic a I 130 130 28 130 28 28 28 104 28 28 14 28 14 0 0 28 28 28 0 28 14 28 28 14 74 74 14 74 0 0 0 62 5 5 1 5 1 1 1 4 102 To p o gra fie g e n era la I In st rum en te ge o d ezice si to po g ra fice Ge o d ezie m a te m a t ica L im bi stra ine p e n tru co n stru ct ii I I E d u cat ie fizica II Op t io n a l 1 O p tion a l 2 P ra ctica I 11 A /R N N N N 14 42 42 28 0 0 28 14 30 A /R A /R A /R A /R 12 13 14 15 16 17 18 19 TO TAL 12 8 41 270 11 9 41 270 12 0 41 270 12 1 41 270 12 2 41 270 12 3 41 270 12 4 41 270 12 5 41 270 12 6 41 270 12 7 6 26 80 156 130 104 28 28 52 52 90 14 28 14 28 28 28 0 14 90 52 86 74 48 0 0 24 24 4 3 6 5 4 1 1 2 2 15 60 36 4 4 54 0 0 14 8 4 26 0 30 7 42 28 32 O pt io n a l 1 : E le m e nt e d e ing in erie civila I ng in erie h id rot eh n ica Op tion a l 2 : Ge om orf olo g ie si g eo lo gie in gin e rea sca In gin e rie seism ica .in d 1 2 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 2 1 2 N N 2 41 270 10 9 41 270 11 0 130 104 28 28 28 14 74 62 5 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 N N N N N N A /R N 4 5 6 7 8 9 10 Ge o m e trie d e script iva s i rep re ze nt a rea su p raf e te lo r to p o gra f ice II 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 41 270 11 1 41 270 11 2 41 270 11 3 41 270 11 4 41 270 11 5 41 270 11 6 41 270 11 7 41 270 11 8 M a te m a tici sp e cia le A lge br a liniar a. C V N r.Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie ge ode zic a S pe c ializa rea : M T C Nr De num ire a dis c ip linei c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E va luar e E 13 14 15 O bs . S t.PL A N D E IN VAT AM ANT Va lab il pe ntru anu l u niv er sitar 20 09 -2 010 Cod U niv er sitate a T eh nic a din C luj.

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Dom eniul: Inginerie geodezica Specializarea: MTC Denum irea disciplinei Nr crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 2 2 1 1 2 2 A/R 2 1 2 2 1 2 1 1 30 13 4 7 2 0 13 2 8 3 30 2 2 2 2 N N N A/R A/R 2 2 N N 2 N N N 104 80 28 130 104 156 80 104 104 56 90 1560 N 80 28 28 28 14 28 14 28 28 28 28 28 0 364 N 2 2 2 1 14 28 28 0 28 28 56 14 28 14 14 90 454 3 2 N N

20 21 22 23

1 41272009 41272109 41272209 41272309 Matematici superioare si statistica Desen tehnic si infografica I Topografie generala II Curs general de constructii 2 N 130 104 130 80 28 0 28 28 28 42 28 14 74 62 74 38 38 48 24 14 74 62 72 38 48 62 14 0 742

5 4 5 3 3 4 3 1 5 4 6 3 4 4 2 4 28 32

24

25 26 27

103
Cai de comunicatii si lucrari de arta II Fotogram metrie II Masuratori geodezice prin unde Optional 3 Practica II TOTAL

28

29 30

Cai de comunicatii si lucrari de arta I 41272409 41272509 Fotogram metrie I 41272609 Teoria erorilor 41272709 Optional 4 Metode num erice in geodezie si 41272809 com pensarea m asuratorilor 41272909 Desen tehnic si infografica II 41273009 Topografie generala III

31

32 33 34 35

41273109 41273209 41273309 41273409 41273509

26

26

Optional 3:

Optional 4:

Managem ent urban Economie

Protectia mediului Sociologia tehnicii

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2011-2012

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie geodezica Specializarea: MTC Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 30 2 3 2 2 1

36 37 38 39 40 41 42 43 44 N

1 41273609 41273709 41273809 41273909 41274009 41274109 41274209 41274309 41274409 2 3 3 1 2 2 N N N

130 160 156 N 54 N 106 A/R 80 N 106 N 182 N 182 156 N A/R A/R

28 42 42 14 28 28 28 42 42 42

28 42 42 14 28 28 28 42 42 28

74 76 76 26 50 24 50 98 98 86

5 6 6 2 4 3 4 7 7 6 106 28 14 64 52 14 14 24 90 0 90 0 1560 378 440 746 26 4 2 4 34

104
TOTAL 13 4 9 0 26 Optional 5 Pedologie Tehnici de comunicare

45 41274509

46 41274609 47 41274709 48 41274809

Geodezie matematica Topografie inginereasca I Cadastru general I Fundamente GIS Cartografie matematica Teledetectie Geodezie fizica Topografie inginereasca II Cadastru general II Sisteme informatice in geodezie si GIS Organizarea lucrarilor geodezice Optional 5 Practica III 0 14 4 7 26 1 30

PLA N DE INVATAMAN T

Va labil pe ntru a nu l u nive rsitar 20 12-20 13

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea d e Co nstructii D om eniu l: Ing in erie ge ode zica Spe cializa rea : MT C De num ire a discip linei Nr crt Anu l IV Sem 7 (1 4 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E
13 14 15 16 17 18 19

Evalua re C V N r. de o re p e disciplina T ot C Apl. St.ind
20 21

C red it sem 1 2

O bs.

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 4 7 27 0 0 10 1 1 3 16 2 0 1 1 2 1 N N N N N N N N N N N N 10 4 28 N 78 14 14 14 1 2

1

N N N

78 10 4 52

14 28 14

14 14 14

50 62 24 50 62

3 4 2 3 4

105
1 TO TAL
Optional 6: Optional 7:

2 2 1 2 1

13 0 10 4 78 52 52 78 13 0 13 0 13 0

28 28 14 28 14 14 28 28 28

28 14 14 0 14 14 14 14 14 13 0 2 8 28 13 0 2 8 14 1 560 3 64 23 8

74 62 50 24 24 50 88 88 88

5 4 3 2 2 3 5 5 5 74 88 95 8 35 5 5 25

2 1 49 41 274 90 9 Ma su ra to ri sub te ra ne 50 4 127 50 09 Ma nag em en t 51 4 127 51 09 Evalua re a bu nurilor im obile G eod ezie sp atiala si sistem e de 52 4 127 52 09 p ozition are glob ala G PS Fo togram metrie ingin ereasca si 53 4 127 53 09 d ig ita la 54 4 127 54 09 C ad astru d e sp ecialitate 55 4 127 55 09 C ad astru d ig ita l 56 4 127 56 09 Bon ita te ca da strala 57 4 127 57 09 Institu tii de d re pt si leg isla tie 58 4 127 58 09 O rg anizarea terito riulu i U rm arirea co mp orta rii te re nurilor si a 59 4 127 59 09 con structiilo r G eod ezie sp atiala si sistem e de 60 4 127 60 09 p ozition are glob ala G PS 61 4 127 61 09 C arto grafie dig ita la Proiectarea si o ptimizarea retelelo r 62 4 127 62 09 g eod ezice 63 4 127 63 09 O ptiona l 6 64 4 127 64 09 O ptiona l 7

L ucarari d e arta (po duri) L ucarari d e arta (tune le)

U rb anism si ame na jarea terito riulu i C on tabilitate si m arke tin g

106

Facultatea de Construcţii de Maşini

B-dul Muncii nr. 103-105 Tel.: +40-264-401200 http://www.utcluj.ro/facultatea_de_constructii_masini/
Prodecan Prof.dr.ing. Diana I. Popescu Sala: B101 Tel: 401772 Diana.Popescu@mep.utcluj.ro Secretar Ştiinţific Conf.dr.ing. Turcu Ioan Sala: B101 Tel: 401772 Ioan.Turcu@omt.utcluj.ro Tehnologia Construcţiilor de Maşini Management şi Ingineria Sistemelor Organe de maşini si Tribologie Comisia pentru reformă, restructurare şi calitate Comisia pentru resurse şi cercetare ştiinţifică Comisia pentru internaţionalizare Prodecan Prof.dr.ing. Julean Danut Sala B101 Tel: 401613 Danut.Julean@staff.utcluj.ro Secretar Facultate Drd.ing. Rodean Simona Sala:A02 Tel:401612 srodean@staff.utcluj.ro Maşini-unelte şi Roboţi Industriali Mecanică şi Programare Limbi Straine Comisia pt. marketing educaţional Comisia pentru etică şi disciplină

DECAN Prof.dr.ing. Berce Petru Sala: A 01 Tel: 401611 Petru.Berce@tcm.utcluj.ro

CATEDRE

CONSILIUL FACULTĂŢII

107

Facultatea Construcţii de Maşini Prezentare generală: Facultatea Construcţii de Maşini pregăteşte specialişti a căror competenţă permite rezolvarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea sau gestionarea oricăror sisteme din domeniul construcţiei de maşini. Competenţele absolvenţilor acestei facultăţi permit elaborarea tehnologiilor de fabricaţie, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricaţie, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi managementul sistemelor de producţie. Situată pe una din platformele industriale care găzduieşte unii din cei mai importanţi agenţi economici, facultatea are strânse legături cu mediul industrial şi este amplu angajată în cercetarea aplicativă. Facultatea Construcţii de Maşini, una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, are o lungă tradiţie în învăţământul tehnic superior, fiind continuatoarea şcolii de ingineri mecanici înfiinţată în 1948. Cu un corp academic de înaltă pregătire ştiinţifică şi profesională, angajat atât în activitatea didactică cât şi în cea ştiinţifică şi de cercetare, cu o bază materială modernă, facultatea oferă programe de învăţământ complete pentru licenţă, masterat şi pentru doctorat. Pregătirea inginerească în Facultatea Construcţii de Maşini se face în următoarele domenii şi specializări:  Inginerie industrială; o Tehnologia construcţiilor de maşini (în bl. română şi germană) o Maşini unelte şi sisteme de producţie o Design industrial  Inginerie şi management o Inginerie economică industrială (în limba română şi engleză)  Mecatronică şi robotică o Robotică (în limba română şi engleză)  Inginerie Mecanică o Inginerie mecanică Planurile de învăţământ ale facultăţii sunt structurate astfel încât să asigure un echilibru între pregătire generală caracteristică domeniului şi cea de specializate, între pregătirea teoretică şi cea practică, pentru a oferi absolvenţilor cu cele trei niveluri de pregătire o inserţie rapidă pe piaţa muncii, atât în domeniul productiv, cât şi în cel de proiectare şi cercetare. Programele de studiu în limba engleză şi germană din Facultatea Construcţii de Maşini, sprijinite prin programe internaţionale, cum este de exemplu „CEEPUS”, conferă absolvenţilor şi o valenţă internaţională. Aplicarea sistemului de credite compatibil ECTS, asigură studenţilor flexibilitatea necesară conturării traiectoriei profesionale, adaptarea ritmului de muncă şi participarea în programe de mobilităţi, cu posibilitatea recunoaşterii activităţilor desfăşurate în alte universităţi. Plasamentele pentru practica inginerească în cadrul unor unităţi productive de prestigiu completează pregătirea de specialitate, facilitând un contact cu mediul industrial, încă de pe băncile facultăţii. Cu o dotare modernă a laboratoarelor, cu tehnică de calcul şi software de ultimă generaţie, cu facilităţi moderne de documentare şi comunicare prin Internet, şi cu acces la resursele universităţii destinate studenţilor, biblioteci, cămine, baze sportive, etc.,

108

Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini Adresa: B-dul Muncii nr.Popescu@muri. Bistriţa şi AlbaIulia. studii postuniversitare şi prin doctorat. tel:+40-264 401729. precum şi specializarea de Robotică în limba română şi în limba engleză din domeniul de licenţă Mecatronică şi Robotică. Email: daniela. ing. coordonează şi asigură pregătirea de specialitate a inginerilor TCM. Catedra coordonează specializările următoare: Maşini unelte şi sisteme de producţie.spinean@muri.C. ci şi comparativ cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Secţii ale specializărilor catedrei funcţionează şi la Alba-Iulia. Email: Mariana_Fenesan@yahoo. Catedra de Maşini-Unelte şi Roboţi Industriali Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105. dr.com Prezentare generală Catedra T. Competenţa profesorilor din catedra TCM asigură viitorul european al inginerilor TCM.utcluj. Bistriţa.utcluj. ing. 109 . Satu-Mare.ro Secretar: Mariana FENEŞAN sala M 202-C. mai ales în domeniul fabricaţiei asistate de calculator. tel: +40 264 401761. Catedra TCM nu are doar tradiţie (peste 50 ani) ci şi una dintre cele mai moderne dotări cu echipamente. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.Facultatea Construcţii de Maşini oferă studenţilor un mediu academic.ro Prezentare generală Catedra MURI. fax: +40 264 415653. Nicolae BÂLC sala M 202-B. dispunând de o bază materială de excepţie şi de cadre didactice de înaltă calificare. 103-105. care să le permită înfăptuirea aspiraţiei acestora de a deveni ingineri. Design industrial din domeniul de licenţă Inginerie industrială. nu doar din România.utcluj. Daniela POPESCU Sala B 01. Zalău. fax: +40 264 415710. Email: Daniela. Pregătirea poate fi continuată prin studii de masterat.ro Secretar: Daniela SPINEAN sala M 309 tel:+40-264 401615. astfel ca ei să fie capabili să proiecteze şi să conducă procesele de fabricaţie competitivă a produselor industriale. realizează o pregătire multidisciplinară în domeniul proiectării. dr. Studiile universitare de licenţa (4 ani) se organizează cu predare în limbile germană şi română. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. tel: +40 264 401614. ale căror competenţe sunt comparabile cu absolvenţii occidentali ai specializării Manufacturing Engineering. Satu-Mare şi Zalău.Balc@tcm. Email: Nicolae.M. în localităţile Cluj-Napoca. construcţiei şi exploatării echipamentelor şi roboţilor industriali în construcţia de maşini şi în proiectarea şi design-ul produselor.

Felicia SUCALĂ Sala C102 g. 103-105. Al doilea grup. cu şcolarizare la Cluj-Napoca. Dinamica sistemelor.utcluj. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.ro 110 . Bistriţa. Are 4 conducători de doctorat în specialitatea Inginerie industrială. . ing. Catedra Organe de Maşini şi Tribologie B-dul Muncii nr. Baze de date. CAD. Metoda elementului finit. fax: +40 2644154884.Inginerie economică industrială (4 respectiv 5 ani). . Activitatea ştiinţifică se remarcă printr-un număr mare de monografii şi lucrări publicate în edituri de prestigiu. Ioan BOJAN sala M 301. Trebuie remarcat faptul că 7 profesori universitari au conducere de doctorat în domeniul Inginerie mecanică. 400641 Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. dr. 103-105.Sucala@omt. Satu-Mare.utcluj. Email: Iuliu. dr. respectiv al Informaticii aplicate. Pagini Web. ing. dr. Cinematica şi Dinamica roboţilor. Email: ingineria@yahoo.Negrean@mep.Catedra Management şi Ingineria Sistemelor Adresa: B-dul Muncii nr. Coordonează specializările: . tel:+40-264 401617/735.Scoala de studii academice postuniversitare – specializarea Management. Primul grup este inclus în domeniul Mecanică Aplicată şi conţine disciplinele: Mecanică. ec. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.Master de Management (Satu-Mare) şi Master de Marketing (Cluj-Napoca). tel: +40 264 401616.utcluj. cuprinde disciplinele: Programarea şi utilizarea calculatoarelor. fax: +40 264 415676 Prezentare generală: Catedra MP coordonează specializarea Inginerie Mecanică. Laboratoarele catedrei sunt dotate şi organizate pentru activităţi didactice şi de cercetare în domeniul Mecanicii aplicate şi Roboticii. ing. Vibraţii mecanice. Tel: +40 264 401 668. 103-105.ro Secretar: Sanda Mura-Cozma sala C 01 tel:+40-264 401659. Email: prusin@zeus. +40 264 415007.east. Alba-Iulia.ro Secretar: sala M 301. inclus în domeniul Informatică Aplicată. Iuliu NEGREAN sala C 01C.com Prezentare generală Catedra de Management şi ingineria sistemelor gestionează disciplinele economico-manageriale. Catedra Mecanică şi Programare B-dul Muncii nr. Metode numerice. Email: Felicia. tel: +40 264 401643. . Catedra cuprinde două grupuri de discipline. reviste şi conferinţe naţionale şi internaţionale.Managementul sistemelor de producţie (studii aprofundate).

Toate acestea pot fi utilizate de către studenţi la elaborarea proiectelor de an şi diplomă. structurarea şi tratarea de informaţii specializate în dosare tematice realizate individual sau în echipă. cunoştinţe dobândite de către studenţi şi prin intermediul catedrei de Organe de maşini şi Tribologie. Proiectarea produselor sau a proceselor tehnologice noi constituie o activitate fascinantă realizată pe baza unor cunoştinţe temeinice şi moderne. Pe linie didactică şi de cercetare ştiinţifică cu studenţii. Laboratoarele catedrei sunt dotate şi organizate pentru funcţiuni didactice. catedra OMT dispune de un laborator de proiectare asistată în domeniul Organelor de maşini. Studiul limbilor străine oferă. în limba română pentru studenţii străini precum şi cursuri de tehnici de comunicare. limba franceză. cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare. deprinderea acestora cu strategiile de căutare a unui loc de muncă şi dezvoltarea potenţialului relaţional şi de înţelegere a reacţiilor umane. +40 264 415 007 Prezentare generală: Catedra Organe de Maşini şi Tribologie are un rol deosebit de important în pregătirea studenţilor ca viitori ingineri. ore de proiect) aceştia fac cunoştinţă cu elementele componente ale maşinilor (organe de maşini) sub aspectul calculului. dezvoltarea spiritului analitic şi de sinteză a acestora prin studierea unor documente tehnice cu argumentaţie complexă. Activitatea este întregită prin apropierea studenţilor de unele probleme interculturale din domeniul ingineresc şi de afaceri. +40 264 401 618. limba germană. componenta umanistă ce întregeşte specializarea ştiinţifică şi tehnică a acestora. în formarea viitorilor ingineri. Email: MarinelaGranescu@lang. În cadrul activităţilor cu studenţii (cursuri. Marinela GRĂNESCU Sala A 110 Tel: +40 264 401619. 111 . limba italiană şi limba spaniolă. de cercetare şi combinate.Secretar: Lucreţia CORHA Sala C102 i.utcluj. SOLIDWORKS. lucrări de laborator. respectiv de doctoranzi în elaborarea tezelor de doctorat. AUTOCAD etc. dr.ro Prezentare generală: Catedra Limbi străine din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca propune studenţilor ce aparţin tuturor facultăţilor universităţii cursuri de limbi străine şi limbaje de specialitate în limba engleză. în autonomie dirijată. Formarea de aptitudini comunicaţionale în situaţii cu caracter profesional este determinată prin culegerea. SOLIDEDGE. Obiectivele activităţii catedrei constau în îmbunătăţirea fluenţei verbale a studenţilor în situaţii comunicative de echipă şi individuale. 2. 400619 Cluj-Napoca Şef catedră: Conf. pe care sunt instalate soft-uri profesionale (MATCAD. cu conţinutul şi etapele necesare realizării unui proiect. 103-105.4 GHz. Catedra Limbi străine B-dul Muncii nr. Acest laborator este dotat cu 8 calculatoare Pentium IV. Tel: +40 264 401 668.). construcţiei şi proiectării acestora. a Transmisiilor mecanice şi Tribologiei.

St. si Desen Tehnic II Progr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr.si utilizarea calculatoarelor II Bazele Fabricatiei Materiale II Electrotehnica si Masini Electrice Limbi Moderne II Sport II Practica I 108 28 28 52 81 28 14 39 108 28 28 52 81 28 14 39 108 28 28 52 N 81 28 14 39 N 108 28 28 52 N 54 0 28 26 14 0 14 A/R N 81 28 14 39 N 54 14 14 26 N 108 28 28 52 N 81 14 28 39 N 108 28 28 52 N 58 14 14 30 N 58 14 14 30 N 81 28 14 39 N 54 0 28 26 14 0 14 0 A/R 90 N 120 90 30 1560 364 482 714 0 90 8 26 4/6+1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 1 3 29 31 Nr. si Desen Tehnic I Limbi Moderne I Sport I Matematici Aplicate III Tehnici de Comunicare Mecanica I Geom.si utilizarea calculatoarelor I Materiale I Geom. descr. ex/ Nr.ind 1 2 19 20 21 Obs. Descr. 0 22 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 N N N N N 4 3 4 3 4 4 4 2 1 112 TOTAL 14 7 7 0 28 5/3+1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 12 6 1 31090109 31090209 31090309 31090409 31090509 31090609 31090709 31090809 31090909 31091009 31091109 31091209 31091309 31091409 31091509 31091609 31091709 31091809 31091909 31092009 Matematici Aplicate I Matematici Aplicate II Fizica Chimie Progr. col . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.

ex/ Nr. 0 2 22 1 N N N N N N N N N 1 N 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 3 2 2 113 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 90 13 5 0 0 14 4 N N N N N TOTAL 9 27 4/5. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.ind 1 2 21 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Denumirea disciplinei Nr crt Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. 7 2 90 27 5/4+2P 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 N N N 1 31082109 31082209 31082309 31082409 31082509 31082609 31082709 31082809 31082909 31083009 31083109 31083209 31083309 31083409 31083509 31083609 31083709 31083809 Rezistenta Materialelor I Grafica Asistata de Calculator I Tolerante si Control Dimensional Mecanisme I Electronica Mecanica II Tratamente Termice Istoria Tehnicii si Creativitate Limbi moderne III Statistica Rezistenta Materialelor II Mecanisme II Termotehnica Mecanica Fluidelor Organe de Masini I Ingineria Calitatii Limbi Moderne IV Practica II 106 28 28 50 80 14 28 38 106 28 28 50 80 28 14 38 82 28 14 40 106 28 28 50 55 14 14 27 53 14 14 25 53 0 28 25 53 14 14 25 106 28 28 50 106 28 28 50 82 28 14 40 106 28 28 50 133 42 28 63 80 28 14 38 53 0 28 25 120 0 90 30 1560 378 468 714 2 4 4 4 4 5 3 2 3 29 31 Nr. col . St.

W eb Design) Practica III TOTAL 14 1 8 4 27 4/3+2 N 82 82 168 106 96 96 28 14 28 14 14 28 106 28 14 28 70 42 42 28 28 40 3 40 70 50 40 40 50 3 5 4 4 4 3 100 60 40 4 1644 350 550 744 33 27 0 11 0 14 2 60 27 4/4+1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 31093909 31094009 31094109 31094209 31094309 31094409 31094509 31094609 31094709 31094809 31094909 31095009 31095109 31095209 31095309 31095409 Nr. ex/ Nr. Plastica Marketing Proiectarea Produselor I 2 3 2 1 2 2 2 173 140 165 82 82 84 82 28 42 28 14 28 28 28 70 28 70 28 14 14 14 75 70 67 40 40 42 40 8 5 5 3 3 3 3 114 Tehnologii de Fabricatie Analiza cu Elemente Finite Proiectarea Produselor II Studiul Formei in Design I Proiectare Asistata Proiectarea Ecologica a Produselor Optional 5/1 (W eb Design) Optional 5/2 (Soft pt. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. St.ind 1 2 19 20 21 Obs. 0 22 2 2 1 2 1 2 1 1 1 N N N N N N N N N N N N N 2 2 60 N N 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 N N Organe de masini II Bazele generarii suprafetelor Masini unelte I Grafica asistata de calculator II Bazele proceselor de Def.

Design Proiect Integrator I Software Avansat in Design Prototipizare Rapida Realitate virtuala Proiectarea Comp. Optional 7/2 Fiabilitatea Produselor Proiectarea Orientata a Produselor Proiectare Competitiva Elaborare proiect de diploma Nr. col .ind 1 2 21 Obs. St. Optional 6/2 Design de Mobilier Sisteme de Fabricatie Promovarea Produselor Optional 7/1 Ergonomie si Sig. ex/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. 0 2 22 3 1 2 2 1 1 1 1 N N N 2 2 1 1 1 2 11 N 2 2 2 1 N N N N N N 2 81 92 92 92 N 1 2 1 1 2 2 2 2 28 28 28 28 28 14 14 14 N N 116 102 82 102 96 82 82 14 28 14 14 28 28 28 42 14 28 28 28 14 14 60 60 40 60 40 40 40 25 50 50 50 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 92 28 14 50 116 28 28 60 333 154 179 1560 322 434 804 30 4 4 10 30 115 TOTAL 13 0 11 3 27 4/3+2 0 10 0 3 3 11 16 4/4+1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 31085509 31085609 31085709 31085809 31085909 31086009 31086109 31086209 31086309 31086409 31086509 31086609 31086709 31086809 31086909 31087009 Studiul Formei in Design II Studiul Culorii pt. din Plastic Optional 6/1 Design Amb si de Int.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.

V N r. ex/ N r.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 2 1 3 108 01 09 3 108 02 09 3 108 03 09 3 108 04 09 3 108 05 09 3 108 06 09 3 108 07 09 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 N N N N N N N N 108 81 108 81 108 92 108 54 28 28 28 28 28 28 28 0 28 14 28 14 28 14 28 28 52 39 52 39 52 50 52 26 4 3 4 3 4 4 4 2 116 1 II TO TAL 14 7 7 0 28 5/4+0 A/R 1 N N N N N N N N 2 N 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 39 26 52 39 52 40 39 39 26 3 2 4 3 4 3 3 3 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 109 08 09 3 109 09 09 3 108 09 09 3 108 10 09 3 108 11 09 3 108 12 09 3 108 13 09 3 108 14 09 3 108 15 09 3 108 16 09 3 108 17 09 14 81 54 108 81 108 68 67 81 54 0 28 14 28 14 28 14 14 28 0 14 14 14 28 28 28 14 14 14 28 19 20 21 22 3 109 19 09 3 109 20 09 3 108 19 09 3 108 20 09 Ma te ma tici aplicate I Ma te ma tici aplicate II Fizica C him ie Program area si u tilizarea calcula to arelo Ma te ria le I G eom etrie d escrip tiva si d esen teh nic O ptiona l 1 L im ba e ng leza L im ba fran ce za Spo rt I Ma te ma tici aplicate III T ehn ici de co mun icare Me ca nica I G eom etrie d escrip tiva si d esen teh nic II Program area si u tilizarea calcula to arelor Bazele fa bricatiei Ma te ria le II Electro te hn ica si ma sin i e le ctrice O ptiona l 2 L im ba e ng leza L im ba fran ce za Spo rt II Practica I 1 90 0 12 6 A/R N 14 0 14 90 90 1 560 3 64 48 2 714 2 9 1 3 31 N r. col 8 0 90 26 4 /7 +0 . de ore pe C redit discip lin a se m T ot C Apl.P LA N DE INV ATAMAN T Vala bil p en tru an ul universita r 2 00 9-201 0 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea: C onstru ctii de Ma sin i D om eniu l: Ing in erie In du striala Spe cializa rea : Ma sin i U ne lte si Sistem e de Prod uctie De num ire a discip linei Nr crt An ul I Sem 1 (1 4 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E 13 14 Evalua re C 15 Ob s. St.

C V Nr.ind 1 2 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 1 N N N N N N N N N 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 1 31082109 31082209 31082309 31082409 31082509 31082609 31082709 31082809 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 106 80 106 80 92 106 65 53 53 28 14 28 28 28 28 14 14 0 28 28 28 14 14 28 14 14 28 50 38 50 38 50 50 37 25 25 4 3 4 3 4 4 3 2 2 117 1 1 1 N 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 N N N N N N N 90 13 5 9 0 27 4/5+0 0 16 2 7 2 90 27 5/4+2P N TO TAL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31093109 31093209 31093309 31083109 31083209 31083309 31083409 31083509 31083609 40 31094009 41 31094109 42 31083809 Rezistenta materialelor I Grafica asitata de calculator I T olerante si control dimensional Mecanisme I Electronica Mecanica II T ratamente term ice Istoria tehnicii si creativitate Optional 3 Lim ba engleza Lim ba franceza Statistica Rezistenta materialelor II Mecanisme II T erm otehnica Mecanica fluidelor Organe de masini I Ingineria calitatii Optional 4 L imbi moderne ap licate Lim ba engleza Lim ba franceza Practica II 53 106 106 92 106 133 80 53 14 28 28 28 28 42 28 28 14 28 28 14 28 28 14 0 25 50 50 50 50 63 38 25 2 4 4 4 4 5 3 2 90 90 3 1560 406 440 714 29 31 Nr. St. ex/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: Masini Unelte si Sistem e de Productie Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E 16 17 18 19 Obs.

de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. prelucrari prin deformare plastica I Scule si dispozitive Actionari electromecanice pt masini unelte Analiza cu elemente finite Practica III 137 28 42 67 137 42 28 67 117 28 14 75 91 14 28 49 91 28 14 49 82 28 14 40 82 28 14 40 130 28 42 60 72 28 14 30 81 28 14 39 86 28 14 44 81 28 14 39 82 28 14 40 86 28 28 30 72 28 14 30 73 14 14 45 60 60 0 1560 434 382 744 Nr. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Masini Unelte si Sisteme de Productie Denumirea disciplinei Nr crt Evaluare Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. ex/ Nr.ind 1 2 19 20 21 Obs. 0 22 2 N N N N N N 1 1 1 1 1 2 N N N N N N N N 1 2 1 1 60 N N N 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 31 118 TOTAL 14 1 8 2 25 5/2+1P 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0 17 1 1 31083909 31094409 31084109 31084209 31084309 31084409 31094909 31095009 31095109 31095209 31095309 31095409 31095509 31095609 31095709 31095809 31085409 Organe de masini II 2 1 Bazele aschierii si generarii suprafatelo 3 2 Masini unelte I 2 1 Grafica asitata de calculator II 1 2 1 Bazele proceselor de deformare plastic 2 Marketing 2 1 Proiectarea produselor 2 1 Proiectarea masinilor unelte Teoria sistemelor si automatizari Tehnologii de prelucrare prin aschiere I Tehnologii neconventionale Managementul firmei Masini pt. col 9 2 60 29 5/5+1P .

P L A N D E IN V A T A M A N T V a la b il p e n tr u a n u l u n iv e r s ita r 2 00 9. in d 1 2 21 O b s. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 1 N N 60 61 62 63 64 1 3 109 60 09 3 109 61 09 3 109 62 09 3 109 63 09 3 109 64 09 1 1 1 1 2 1 N N N N 82 123 123 82 101 80 28 28 28 28 28 28 14 28 28 14 28 14 40 67 67 40 45 38 3 5 5 3 4 3 65 66 67 1 N 77 3 109 65 09 3 109 66 09 3 109 67 09 28 14 35 3 68 69 70 1 N 3 109 68 09 3 109 69 09 3 109 70 09 119 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 N N N N N 1 1 N M a s in i u n e lt e s i e c h ip a m e n te d e m a re 81 28 14 39 3 71 72 73 74 75 76 3 109 70 91 3 109 72 09 3 109 73 09 3 109 74 09 3 109 75 09 3 109 76 09 82 98 82 98 84 28 28 28 28 14 14 14 14 14 14 40 56 40 56 56 4 4 4 4 3 77 78 3 109 77 09 3 109 78 09 65 14 14 37 2 79 3 109 79 09 80 3 109 80 09 H id r a u lic a m u I 2 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii m a s in ilo r u n e lt e 2 M a sin i u n e lt e c u c o m a n d a n u m e ric a I 2 I n t r e t in e r e a s i e x p lo a t a r e a m a s in ilo r u n 2 F a b r ica re a a s is ta ta d e c a lc u la t o r (C I M ) 2 O p ti o n a l 5 ( 1 d i n 3 ) 2 P r o ie c t a r e a E c o lo g ica a P ro d u s e lo r U t ila je s i t e h n o lo g ii d e s u d u r a M e tr o lo g ie O p ti o n a l 6 ( 1 d i n 3 ) 2 L o g is t ica sis t e m e lo r d e f a b r ic a t ie U t ila je s i t e h n o lo g ii p t .u 11 16 0 0 10 1 0 302 15 4 1 560 3 64 39 2 81 82 TO TA L 3 1 0 9 8 0 9 1 p ro du c t iv i ta t e 3 1 0 9 8 2 0 9 E la b o r a r e p r o ie c t d e d ip lo m a 148 804 2 9 10 31 N r. d e o r e p e C r e d it d is cip lin a sem T ot C A p l. p r e lu c r a r i p rin d e f o r m a r e p la s t ic a II 2 O p ti o n a l 7 ( 1 d i n 2 ) P r o ie c t a r e co m p e t itiv a M a n a g e m e n tu l p ro ie c te lo r H id r a u lic a m u II M a sin i u n e lt e c u c o m a n d a n u m e ric a I I M a n a g e m e n t in d u s tr ia l S is te m e f le x ib ile d e f a b ric a t ie O p ti o n a l 8 ( 1 d i n 2 ) U t ila je p t .201 0 Cod U n iv e r sit a t e a T e h n ic a d in C lu j. e x / N r. c o l 9 2 27 5 /3 + 2 P 5 11 27 4 /2 +0 . S t . p re lu c ra re a le m n u lu i E le m e n te d e re a lit a t e vir t u a la O p ti o n a l 9 ( 1 d i n 3 ) R o b o t i s i sis t e m e d e a u t o m a t iza r e S is te m e m o d e rn e d e c o m a n d a d ig ita la a m .N a p o ca F a c u lt a t e a : C o n s t ru ct ii d e M a sin i D o m e n iu l: I n g in e r ie In d u st r ia la S p e c ia liza re a : M a s in i U n e lte si S ist e m e d e P r o d u c t ie Nr D e n u m ire a d is c ip lin e i c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s) S em 8 (14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v a lu a re C V N r. m a t e r ia le n e m e ta lic e M a sin i p t.

si desen tehnic I 2 2 N 108 28 28 52 4 8 31110809 Optional 1 (Lim ba Engleza I) 2 N 54 28 26 2 9 31110909 (Limba Franceza I) sau Limba Germana I 10 31111009 Sport I 1 14 14 1 A/R 11 31111109 Matematici aplicate III 2 1 N 81 28 14 39 3 12 31111209 T ehnici de comunicare 1 1 N 54 14 14 26 2 13 31111309 Mecanica I 2 1 1 N 108 28 28 52 4 14 31111409 Geom . de ore pe Credit Obs.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 31110109 Matematici aplicate I 2 2 N 108 28 28 52 4 2 31110209 Matematici aplicate II 2 1 N 81 28 14 39 3 3 31110309 Fizica 2 1 1 N 108 28 28 52 4 4 31110409 Chim ie 2 1 N 81 28 14 39 3 5 31110509 Calculatoare si limbaje de prog. descript. Evaluare Nr Denum irea disciplinei Anul I disciplina sem crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).I 2 2 N 108 28 28 52 4 6 31110609 Materiale I 2 1 N 92 28 14 50 4 7 31110709 Geom . Romana Nr.II 2 2 N 108 28 28 52 4 16 31111609 Bazele fabricatiei 1 1 N 68 14 14 40 3 17 31111709 Materiale II 1 1 N 67 14 14 39 3 18 31111809 Electrotehnica si masini electrice 2 1 N 81 28 14 39 3 19 31111909 Optional 2 (Lim ba Engleza II) 2 N 54 28 26 2 20 31112009 (Limba Franceza II) sau Limba Germana II 21 31112109 Sport II 1 14 14 1 A/R 22 31112209 Practica industriala 90 N 90 90 3 1560 364 482 714 29 31 14 7 7 0 0 12 6 8 0 90 TOTAL 28 26 Nr.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de M asini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: T ehnologia Constructiilor de Masini. II 1 2 N 81 14 28 39 3 15 31111509 Calculatoare si limbaje de prog. St. C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. si desen tehn. ex/ Nr. col 5/3+1 4/6+1 Cod 120 . descript.

crt Sem 4 (14 s). 5/4+2P Nr. ex/ Nr. col Cod 121 . Sem 3 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. St.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. de ore pe Credit Obs. Romana Nr Denumirea disciplinei Anul II Evaluare Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 31112309 Rezistenta materialelor I 2 1 1 N 106 28 28 50 4 24 31112409 Grafica asistata de calculator I 1 2 N 80 14 28 38 3 25 31112509 Tolerante si control dimensional 2 2 N 106 28 28 50 4 26 31112609 Mecanisme I 2 1 N 80 28 14 38 3 27 31112709 Electronica 2 1 N 92 28 14 50 4 28 31112809 Mecanica II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 29 31112909 Tratamente termice 1 1 N 65 14 14 37 3 30 31113009 Istoria tehnicii si creativitate 1 1 N 53 14 14 25 2 31 31113109 Optional 3 (Limba Engleza III) 2 N 53 28 25 2 32 31113209 (Limba Franceza III) sau Limba Germana III 33 31113309 Statistica 1 1 N 53 14 14 25 2 34 31113409 Rezistenta materialelor II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 35 31113509 Mecanisme II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 36 31113609 Termotehnica 2 1 N 92 28 14 50 4 37 31113709 Mecanica fluidelor 2 2 N 106 28 28 50 4 38 31113809 Organe de masini I 3 1 1 N 133 42 28 63 5 39 31113909 Ingineria calitatii 2 1 N 80 28 14 38 3 40 31114009 Optional 4 (Limba Engleza IV) 2 N 53 28 25 2 41 31114109 (Limba Franceza IV) sau Limba Germana IV 42 31114209 Practica 90 N 90 90 3 1560 378 468 714 29 31 13 5 9 0 0 14 4 7 2 90 TOTAL 27 27 4/5.

prin aschiere I 2 1 N 81 28 14 39 3 51 31115109 Tehnologii neconventionale 2 1 1 N 98 28 28 42 4 52 31115209 Analiza cu Elemente Finite 1 1 N 73 14 14 45 3 53 31115309 Managementul firmei 2 1 N 81 28 14 39 3 54 31115409 Proiectarea sculelor aschietoare 3 2 1 N 164 42 42 80 6 55 31115509 Masini unelte II 2 1 N 91 28 14 49 4 56 31115609 Optional 5 (Tehnologii de sudura) 2 1 N 80 28 14 38 3 57 31115709 (Comanda digitala a proc. de fabr. de def. col 5/2+2P 4/5+2P Cod 122 . St. de fabricatie) 61 31116109 (Masini de prelucrare prin Def. ex/ Nr. mediu) 2 1 N 79 28 14 37 3 60 31116009 (Ecologia sist.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 43 31114309 Organe de masini II 2 1 2 N 137 28 42 67 5 44 31114409 Bazele gener. Pl. crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). Romana Nr Denumirea disciplinei Anul III Evaluare Nr. pieselor din MP si C) 59 31115909 Optional 6 (Proiectarea pt. 3 2 N 137 42 28 67 5 45 31114509 Masini unelte I 2 1 2 N 133 28 42 63 5 46 31114609 Grafica asistata de calculator II 1 2 N 91 14 28 49 4 47 31114709 Bazele proc. plastica 2 1 N 91 28 14 49 4 48 31114809 Marketing 2 1 N 82 28 14 40 3 49 31114909 Proiectarea Produselor 2 1 N 82 28 14 40 3 50 31115009 Tehnologii de prel. supraf.) 62 31116209 Practica 60 N 60 60 2 1560 420 396 744 29 31 14 1 8 4 0 16 1 8 2 60 TOTAL 27 27 Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. de ore pe Credit Obs. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.) 58 31115809 (Bazele Fabr.

) 1 2 N 92 14 28 50 3 69 31116909 (Proiectare tehnologica asist. prin aschiere II 3 2 N 150 42 28 80 5 64 31116409 Tehnologii de prel.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 63 31116309 Tehnologii de prel. de ore pe crt sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). tehnologice) 1 1 N 96 14 14 68 4 78 31117809 (Tehnologii Criogenice) 79 31117909 (Scule pt Prelucrarea Lemnului) 80 31118009 Optional 10 (Logistica) 1 1 N 68 14 14 40 4 81 31118109 (Programare CNC) 82 31118209 (Tehnologii de prelucrare a lemnului) 1560 322 280 958 30 30 14 0 10 3 0 9 1 4 2 0 TOTAL 27 16 Nr. plastica 2 1 2 N 150 28 42 80 5 65 31116509 Proiectarea dispozitivelor 3 2 1 N 184 42 42 100 6 66 31116609 Tehnologii de prel. 2 1 N 122 28 14 80 5 76 31117609 Management industrial 2 1 N 117 28 14 75 5 77 31117709 Optional 9 (Optimizarea proc. disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. prin def. Denumirea disciplinei Anul IV Evaluare Nr. de calc. de asamblare 2 1 N 101 28 14 59 4 68 31116809 Optional 7 (Fabric. col 4/3+2P 3/3+2P Cod 123 . Romana Nr Credit Obs. ex/ Nr. asist. pe MU-CN 2 1 N 101 28 14 59 4 67 31116709 Tehnologii si echipam. de calc. flexibile de fabric. St.) 70 31117009 Optional 8 (Fiabilitate si mentenanta) 1 1 N 68 14 14 40 3 71 31117109 (Metode Numerice) 72 31117209 (Mecanizarea si aut proc teh de prel) 73 31117309 Ingineria fabricatiei 2 2 N 196 28 28 140 7 74 31117409 Fabricatia pieselor din plastic si compozite 1 1 N 115 14 14 87 5 75 31117509 Tehnologii in sist.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini.

C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. ex/ Nr.I 2 2 N 108 28 28 52 4 6 31120609 Materiale I 2 1 N 92 28 14 50 4 7 31120709 Geom . Nr Denum irea disciplinei Anul I Evaluare disciplina sem crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 31120109 Matematici aplicate I 2 2 N 108 28 28 52 4 2 31120209 Matematici aplicate II 2 1 N 81 28 14 39 3 3 31120309 Fizica 2 1 1 N 108 28 28 52 4 4 31120409 Chim ie 2 1 N 81 28 14 39 3 5 31120509 Calculatoare si limbaje de prog. Germ ana Nr. descript. II 1 2 N 81 14 28 39 3 15 31121509 Calculatoare si limbaje de prog. col Cod 124 .II 2 2 N 108 28 28 52 4 16 31121609 Bazele fabricatiei 1 1 N 68 14 14 40 3 17 31121709 Materiale II 1 1 N 67 14 14 39 3 18 31121809 Electrotehnica si masini electrice 2 1 N 81 28 14 39 3 19 31121909 Optional 2 (Lim ba Engleza II) 2 N 54 28 26 2 20 31122009 (Limba Franceza II) sau Limba Germana II 21 31122109 Sport II 1 14 14 1 A/R 22 31122209 Practica industriala 90 N 90 90 3 1560 364 482 714 29 31 14 7 7 0 0 12 6 8 0 90 TOTAL 28 26 5/3+1 4/6+1 Nr. St. si desen tehn. si desen tehnic I 2 2 N 108 28 28 52 4 8 31120809 Optional 1 (Lim ba Engleza I) 2 N 54 28 26 2 9 31120909 (Limba Franceza I) sau Limba Germana I 10 31121009 Sport I 1 14 14 1 A/R 11 31121109 Matematici aplicate III 2 1 N 81 28 14 39 3 12 31121209 T ehnici de comunicare 1 1 N 54 14 14 26 2 13 31121309 Mecanica I 2 1 1 N 108 28 28 52 4 14 31121409 Geom .Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de M asini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: T ehnologia Constructiilor de Masini. de ore pe Credit Obs. descript.

crt Sem 3 (14 s) disciplina sem Sem 4 (14 s). ex/ Nr.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 31122309 Rezistenta materialelor I 2 1 1 N 106 28 28 50 4 24 31122409 Grafica asistata de calculator I 1 2 N 80 14 28 38 3 25 31122509 Tolerante si control dimensional 2 2 N 106 28 28 50 4 26 31122609 Mecanisme I 2 1 N 80 28 14 38 3 27 31122709 Electronica 2 1 N 92 28 14 50 4 28 31122809 Mecanica II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 29 31122909 Tratamente termice 1 1 N 65 14 14 37 3 30 31123009 Istoria tehnicii si creativitate 1 1 N 53 14 14 25 2 31 31123109 Optional 3 (Limba Engleza III) 2 N 53 28 25 2 32 31123209 (Limba Franceza III) sau Limba Germana III 33 31123309 Statistica 1 1 N 53 14 14 25 2 34 31123409 Rezistenta materialelor II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 35 31123509 Mecanisme II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 36 31123609 Termotehnica 2 1 N 92 28 14 50 4 37 31123709 Mecanica fluidelor 2 2 N 106 28 28 50 4 38 31123809 Organe de masini I 3 1 1 N 133 42 28 63 5 39 31123909 Ingineria calitatii 2 1 N 80 28 14 38 3 40 31124009 Optional 4 (Limba Engleza IV) 2 N 53 28 25 2 41 31124109 (Limba Franceza IV) sau Limba Germana IV 42 31124209 Practica 90 N 90 90 3 1560 378 468 714 29 31 13 5 9 0 0 14 4 7 2 90 TOTAL 27 27 Nr. St. C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. Germana Nr Denumirea disciplinei Anul II Evaluare Nr. 5/4+2P Cod 125 . de ore pe Credit Obs. col 4/5.

3 2 N 137 42 28 67 5 45 31124509 Masini unelte I 2 1 2 N 133 28 42 63 5 46 31124609 Grafica asistata de calculator II 1 2 N 91 14 28 49 4 47 31124709 Bazele proc. pieselor din MP si C) 59 31125909 Optional 6 (Proiectarea pt. St. de ore pe Credit Obs. de fabricatie) 61 31126109 (Masini de prelucrare prin Def. mediu) 2 1 N 79 28 14 37 3 60 31126009 (Ecologia sist.) 62 31126209 Practica 60 N 60 60 2 1560 420 396 744 29 31 14 1 8 4 0 16 1 8 2 60 TOTAL 27 27 Nr. col 5/2+2P 4/5+2P Cod 126 . crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. prin aschiere I 2 1 N 81 28 14 39 3 51 31125109 Tehnologii neconventionale 2 1 1 N 98 28 28 42 4 52 31125209 Analiza cu Elemente Finite 1 1 N 73 14 14 45 3 53 31125309 Managementul firmei 2 1 N 81 28 14 39 3 54 31125409 Proiectarea sculelor aschietoare 3 2 1 N 164 42 42 80 6 55 31125509 Masini unelte II 2 1 N 91 28 14 49 4 56 31125609 Optional 5 (Tehnologii de sudura) 2 1 N 80 28 14 38 3 57 31125709 (Comanda digitala a proc. plastica 2 1 N 91 28 14 49 4 48 31124809 Marketing 2 1 N 82 28 14 40 3 49 31124909 Proiectarea Produselor 2 1 N 82 28 14 40 3 50 31125009 Tehnologii de prel. supraf.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. Germana Nr Denumirea disciplinei Anul III Evaluare Nr.) 58 31125809 (Bazele Fabr. ex/ Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 43 31124309 Organe de masini II 2 1 2 N 137 28 42 67 5 44 31124409 Bazele gener. Pl. de fabr. de def.

plastica 2 1 2 N 150 28 42 80 5 65 31126509 Proiectarea dispozitivelor 3 2 1 N 184 42 42 100 6 66 31126609 Tehnologii de prel.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 63 31126309 Tehnologii de prel. flexibile de fabric. tehnologice) 1 1 N 96 14 14 68 4 79 31127909 (Tehnologii Criogenice) 80 31128009 (Scule pt Prelucrarea Lemnului) 81 31128109 Optional 10 (Logistica) 1 1 N 68 14 14 40 4 82 31128209 (Programare CNC) 83 31128309 (Tehnologii de prelucrare a lemnului) 1560 322 280 958 30 30 14 0 10 3 0 9 1 4 2 0 TOTAL 27 16 Nr.) 1 2 N 92 14 28 50 3 69 31126909 (Proiectare tehnologica asist. col 4/3+2P 3/3+2P Cod 127 . de asamblare 2 1 N 101 28 14 59 4 68 31126809 Optional 7 (Fabric. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. Germana Nr Denumirea disciplinei Anul IV Evaluare Nr. 2 1 N 122 28 14 80 5 77 31127709 Management industrial 2 1 N 117 28 14 75 5 78 31127809 Optional 9 (Optimizarea proc. de calc. prin aschiere II 3 2 N 150 42 28 80 5 64 31126409 Tehnologii de prel. crt Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). prin def.) 70 31127009 Optional 8 (Fiabilitate si mentenanta) 1 1 N 68 14 14 40 3 71 31127109 (Metode Numerice) 72 31127209 (Mecanizarea si aut proc teh de prel) 73 31127309 Ingineria fabricatiei 2 2 N 196 28 28 140 7 74 31127409 Fabricatia pieselor din plastic si compozite 1 1 N 115 14 14 87 5 75 31127509 Tehnologii in sist. St. ex/ Nr. asist. pe MU-CN 2 1 N 101 28 14 59 4 67 31126709 Tehnologii si echipam. de calc. de ore pe Credit Obs.

SIA M TR .SIA U niv er sitate a Teh nic a din C luj. St.SIA M TR . ex / N r.2 (s e ale ge 1 d in 4) L im ba e ng leza 2 L im ba fr an ce za 2 L im ba g er m a na 2 L im ba italia na 2 2 2 1 2 2 2 2 2 N N N N N 84 84 N 11 2 11 2 84 84 11 2 N 28 N 42 A/R 14 N 84 N 84 N 84 84 84 84 84 84 N 28 A/R 14 N 90 28 28 28 28 28 28 28 14 0 0 28 28 14 28 28 28 28 28 14 14 28 28 14 14 28 0 28 14 14 28 28 14 14 14 28 14 14 14 90 0 15 4 42 42 56 56 42 42 56 14 14 0 42 28 42 42 42 42 28 42 14 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 M TR . d es c riptiv a si de s en teh nic II 14 3 108 16 09 M a te ria le II 15 3 116 15 09 B az ele in gine riei s iste m elo r I 16 3 116 16 09 C om unic a re inte rpe rs on ala ş i de g rup 17 3 108 17 09 E lec tro te hn ic a s i m a sin i e le c tr ice 18 3 108 12 09 M e ca nic a I 19 3 116 19 09 D is cip lin a op t.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 O b s. II (d in pa ch etul 1. de or e pe C r edit dis cip lin a sem T ot C A pl.Na po ca F a c ultatea: C ons tru ctii de M a sin i D om eniu l: Ing in er ie s i M a nag em ent S pe c ializa rea : Ing iner ie E c ono m ic a Indu s tr iala.SIA N 2 2 1 1 1 N N N N 3 3 4 4 4 3 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 90 1 1 1 1 1 560 4 20 45 4 686 3 0 30 128 T O TA L 15 6 7 0 28 5/4+ 1 M TR . 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M TR .201 0 Cod An ul I 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ).SIA M TR .SIA M TR .2) 2 10 3 108 09 09 E du c atie fiz ic a I 1 11 3 108 10 09 M a te m a tic i aplic ate III 12 3 108 14 09 P r ogr . d es c riptiv a si de s en teh nic I 2 5 3 108 04 09 C him ie 2 6 3 108 06 09 M a te ria le I 2 7 3 108 03 09 Fiz ica 2 1 8 3 116 08 09 C ultur a m a nag er iala 1 9 3 116 09 09 D is cip lin a op t. Ro m a na De num ire a dis c ip linei Nr c rt S em C S 0 2 3 4 1 1 3 108 01 09 M a te m a tic i aplic ate I 2 1 2 3 108 02 09 M a te m a tic i aplic ate II 2 1 3 3 108 05 09 P r ogr .SIA M TR .SIA M TR .SIA N r.P LA N DE INV AT AM AN T V ala bil p en tr u an ul univ er s ita r 2 00 9. (d in pac h etul 1.SIA M TR .SIA M TR .2) 20 3 108 19 09 E du c atie fiz ic a II 21 3 108 20 09 P r ac tic a I P A C HE T O PT IO N AL 1. s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor II 13 3 108 13 09 G eom . c ol 9 0 90 28 5 /5 +1 .SIA M TR . L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C N V N r.SIA M TR . s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 4 3 108 07 09 G eom .

SIA 1560 406 468 686 30 30 Nr. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s). L P P C S L P P Evaluare E 16 17 18 19 Obs.SIA MTR. ex/ Nr.SIA N N 2 2 1 1 1 N 1 1 1 2 4 2 2 90 2 2 2 2 N N N 2 N N N N N N N N N N N 3 5 3 5 3 3 3 3 2 129 1 3 2 2 3 2 TO TAL 16 5 0 13 8 7 0 28 5/4+0 5 2 90 28 5/3+0 MTR.SIA MTR.4) 38 31083809 Practica II PACHET O PT IONAL 3.SIA MTR. C V Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl.SIA MTR. Romana Nr Denum irea disciplinei crt Sem C S 0 2 3 4 1 22 31082609 Mecanica II 2 1 23 31082109 Rezistenta materialelor 3 1 24 31082209 Grafica asistata de calculator 1 25 31082309 T oleranta si control dimensional 2 26 31162609 T eoria sistem elor si automatizari 2 27 31082509 Electronica 2 28 31162809 Microeconom ie 2 1 29 31162909 Bazele ingineriei sistemelor II 2 30 31163009 Disciplina optionala III(din pachetul 3.SIA Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie si Managem ent Specializarea: Inginerie Economica Industriala.4 (se alege 1 din 4) Lim ba engleza 2 Lim ba franceza 2 Lim ba germana 2 Lim ba italiana 2 84 112 84 112 84 84 84 84 42 42 154 84 112 182 84 42 90 28 42 14 28 28 28 28 28 0 14 42 28 28 42 28 0 0 14 14 28 28 14 14 14 14 28 14 42 14 28 56 28 28 90 42 56 42 56 42 42 42 42 14 14 70 42 56 84 28 14 0 2 6 3 4 7 4 2 2 MTR.ind 1 2 20 21 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 MTR.SIA MTR. col .4) 2 31 31163109 Probabilitati si statistica 32 31163209 Mecanisme si organe de m asini I 33 31163309 Macroeconomie 34 31603409 Cercetari operationale 35 31163509 Bazele proiectarii asistate de calculator 36 31163609 Drept si legislatie 37 31163709 Disciplina optionala IV (din pachetul 3.SIA MTR.

d e p ro d . r o b o ti. C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v a lu a re C V N r. in d 1 2 16 17 18 19 20 21 O b s. e x / N r . I I M a nag em en t I F in a n t e . S F F 1 M o d e la re s i s im u la r e s is t. d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. d e p r o d .S IA 2 1 N N N N N 2 1 1 2 2 1 1 2 90 N N N N N N N N N 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 09 09 09 09 09 09 9 0 1 2 3 3 3 3 3 3 1 108 39 116 40 116 41 116 42 116 43 09 09 09 09 09 1 2 2 2 1 N N 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 3 116 108 116 116 116 116 44 46 46 47 48 49 7 7 3 4 4 3 2 50 51 52 3 116 50 09 3 116 51 09 3 108 54 09 14 9 14 9 84 98 10 8 84 42 98 84 84 14 0 14 0 84 84 42 90 42 42 14 28 42 28 0 28 28 28 42 42 28 28 0 0 42 42 28 28 14 14 28 28 14 14 28 28 14 14 28 90 65 65 42 42 52 42 14 42 42 42 70 70 42 42 14 0 4 3 3 5 5 3 3 2 2 130 TO TAL 14 3 8 28 4 /3 + 0 53 54 55 3 116 53 09 3 116 54 09 3 116 55 09 56 57 3 116 56 09 3 116 57 09 2 2 1 1 2 2 2 1 560 4 20 3 0 16 3 7 28 5/ 4 + 0 M e c a n is m e ş i o r g a n e d e m a ş i n i I I 3 M a s in i s i e c h ip a m e n t e d e f a b r ic a tie 3 M o d e la re s i s im u la r e s is t.P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j.S IA M T R .N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la . e c h ip . I 1 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii p r o d u s e lo r 2 M a rk e tin g 3 D i s c ip lin a o p tio n a la V (d in p a c h e t u l 5 ) 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la V I ( d in p a c h e t u l 6 ) 2 T e h n o lo g ii d e fa b r i c a tie M a s in i . R o m a n a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A nu l III S e m 5 (1 4 s ) S e m 6 ( 1 4 s ). c o l . c o n ta b ili ta t e D i s c ip lin a o p tio n a la V I I ( d i n p a c h e tu l 7 ) E r g o n o m ie D i s c ip lin a o p tio n a la V I I I ( d in p a c h e t u l 8 ) P r a c tic a I I I D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 5 (s e a le g e 1 d in 3 ) M a n a g e m e n tu l r is c u lu i 2 1 R e a lit a te v irt u a la 2 1 I n t e g ra re e u r o p e a n a 2 1 P A C H E T U L O P T I O N A L 6 (s e a l e g e 1 d in 4 ) L im b a e n g le z a 2 L im b a f r a n c e z a 2 L im b a g e r m a n a 2 L im b a it a lia n a 2 P A C H E T O P T IO N A L 7 (s e a le g e 1 d in 2 ) S i s te m e d e m a n a g e m e n t d e m e d iu E v a l u a re a im p a c tu l u i a s u p ra m e d iu lu i P A C H E T O P T IO N A L 8 (s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 2 90 45 4 686 30 30 N r. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M T R . S t .S IA M T R .

N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la . s i s is t. S F F 2 2 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I 3 2 M a n ag em e n t II 2 2 D i s c ip lin e o p t. X ( d i n p a c h e tu l 9 ) 2 1 M a n a g e m e n tu l r e s u r s e l o r u m a n e 2 1 A n a l iz a e c o n . d e p r o d u c tie 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la X I ( d in p a c h e t u l 1 1 ) 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I I S i s te m e in fo r m a t ic e p e n t r u m a n a g e m e n t S i m u la r e a a c t iv it a t ii in t re p rin d e r il o r S e m in a r s p e c ia lit a t e D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X II (d i n p a c h e t u l 1 0 ) D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X I I I ( d in p a c h e t u l 1 2 ) D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 9 (s e a le g e 2 d in 5 ) P ie ţ e d e c a p it a l 2 1 M a n a g e m e n t u l c a li t ă ţ ii 2 1 C o m e rţ in t e r n ş i in t e r n a ţ io n a l 2 1 S o c io l o g ia m u n c ii 2 1 I n t e lig . p t . S t . 2 1 P A C H E T O P T IO N A L 1 0 ( s e a le g e 1 d i n 2 ) M a n a g e m e n t u l p r o c e s e lo r i n o v a tio n a le M a n a g e m e n t fin a n c ia r P A C H E T U L O P T I O N A L 1 1 ( s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 1 P A C H E T O P Ţ IO N A L 1 2 (s e a le g e 1 d in 3 ) I n g i n e r ia v a lo ri i I n g i n e r ia p ro c e s e lo r d e m u n c a T e h n o lo g ii d e a s a m b l a r e D I S C I P L I N E F A C U L T A T I V E ( to a t e c e le o p tio n a le ) 1 560 3 08 30 8 944 36 24 N r. m a n a g . a a c ti v . c o l . C S L P P C S L P P E v a lu a re E 13 14 15 16 17 18 19 20 O b s. d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. r o b o ţ i ş i e c h ip . IX ( d in p a c h e t u l 9 ) 2 1 D i s c ip lin e o p t. e x p e rt p t . C V N r. R o m a n a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s ) S e m 8 ( 1 4 s ). a r t if . e x / N r . in d 1 2 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 58 59 60 N N N N N 2 2 1 2 1 1 1 N N N N 1 1 2 1 1 N N 3 11 6 5 80 8 3 11 6 5 90 8 3 11 6 6 00 8 2 1 N N N 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 3 11 6 6 10 8 3 11 6 6 20 8 3 11 6 6 30 8 3 11 6 6 40 8 3 11 6 6 50 8 3 11 6 6 60 8 3 11 6 6 70 8 16 8 20 4 14 8 12 0 12 0 12 0 12 0 32 14 8 14 8 84 14 92 42 28 42 28 28 28 28 28 0 28 28 0 0 28 14 42 42 28 14 14 14 14 14 28 28 28 14 14 14 98 1 20 92 78 78 78 78 18 92 92 56 0 50 14 6 7 5 4 4 4 4 2 5 5 4 3 4 3 131 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 TO TAL 15 1 3 0 7 1 2 0 9 28 5 /3+ 0 6 16 4 /2 + 0 6 7 7 7 7 9 0 1 2 3 3 11 6 6 90 8 3 11 6 7 00 8 3 11 6 7 10 8 3 11 6 7 20 8 3 11 6 7 30 8 74 75 3 11 6 7 40 8 3 11 6 7 50 8 76 77 78 3 11 6 7 60 8 3 11 6 7 70 8 3 11 6 7 80 8 M a ş in i .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j.

C S L P P C S L P P E v alua re E 13 14 15 O b s.201 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.SIA 1 560 4 20 45 4 686 3 0 30 N r. c ol . C N V N r.SIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 1 2 2 2 2 2 N N N N N 90 1 1 1 1 1 3 116 01 09 3 116 02 09 3 108 05 09 3 108 07 09 3 108 04 09 3 108 06 09 3 108 03 09 3 116 08 09 3 116 09 09 3 108 09 09 3 108 10 09 3 108 14 09 3 108 13 09 3 108 16 09 3 116 15 09 3 116 16 09 3 108 17 09 3 108 12 09 3 116 19 09 3 108 19 09 3 108 20 09 M a te m a tic i aplic ate I 2 M a te m a tic i aplic ate II 2 P r ogr .SIA M TR . (d in pac h etul 1. d es c riptiv a si de s en teh nic II M a te ria le II B az ele in gine riei s iste m elo r I C om unic a re inte rpe rs on ala ş i de g rup E lec tro te hn ic a s i m a sin i e le c tr ice M e ca nic a I D is cip lin a op t.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M TR .SIA M TR .SIA M TR .SIA M TR . de or e pe C r edit dis cip lin a sem T ot C A pl. II (d in pa ch etul 1.SIA M TR .SIA 1 1 N 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 N N N N 3 3 4 4 4 3 4 2 2 1 132 2 2 2 2 15 6 7 0 28 5/4+ 1 T O TA L M TR . ex / N r.SIA M TR . St.SIA M TR .SIA M TR . E ngle za Nr De num ire a dis c ip linei c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ). s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 G eom . d es c riptiv a si de s en teh nic I 2 C him ie 2 M a te ria le I 2 Fiz ica 2 C ultur a m a nag er iala 1 D is cip lin a op t.SIA M TR .2 (s e ale ge 1 d in 4) L im ba e ng leza L im ba fr an ce za L im ba g er m a na L im ba italia na 0 15 4 9 0 90 28 5 /5 +1 84 84 N 11 2 11 2 84 84 11 2 N 28 N 42 A/R 14 N 84 N 84 N 84 84 84 84 84 84 N 28 A/R 14 N 90 28 28 28 28 28 28 28 14 0 0 28 28 14 28 28 28 28 28 14 14 28 28 14 14 28 0 28 14 14 28 28 14 14 14 28 14 14 14 90 42 42 56 56 42 42 56 14 14 0 42 28 42 42 42 42 28 42 14 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 M TR .SIA M TR .2) E du c atie fiz ic a I M a te m a tic i aplic ate III P r ogr .P LA N DE INV AT AM AN T V ala bil p en tr u an ul univ er s ita r 2 00 9. s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor II G eom .2) E du c atie fiz ic a II P r ac tic a I P A C HE T O PT IO N AL 1.Na po ca F a c ultatea: C ons tru ctii de M a sin i D om eniu l: Ing in er ie s i M a nag em ent S pe c ializa rea : Ing iner ie E c ono m ic a Indu s tr iala.

St.SIA MTR.4) Practica II PACHET O PT IONAL 3.SIA 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 90 2 2 2 2 5 0 13 2 2 2 2 N N N 2 N N N N N N N N N N N N N N 3 5 3 5 3 3 3 3 2 133 1 3 2 2 3 2 TO TAL 16 8 7 0 28 5/4+0 5 2 90 28 5/3+0 MTR.SIA 1560 406 468 686 30 30 Nr. ex/ Nr.SIA MTR.SIA MTR.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie si Managem ent Specializarea: Inginerie Economica Industriala. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 MTR. Engleza Denum irea disciplinei Nr crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).SIA MTR. C S L P P C S L P P E 16 17 18 19 Evaluare C V Nr.SIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 31082609 31082109 31082209 31082309 31162609 31082509 31162809 31162909 31163009 31173109 31163209 31163309 31163409 31163509 31163609 31163709 31083809 Mecanica II 2 Rezistenta materialelor 3 Grafica asistata de calculator 1 T oleranta si control dimensional 2 T eoria sistem elor si automatizari 2 Electronica 2 Microeconom ie 2 Bazele ingineriei sistemelor II 2 Disciplina optionala III(din pachetul 3.4 (se alege 1 din 4) Lim ba engleza Lim ba franceza Lim ba germana Lim ba italiana 84 112 84 112 84 84 84 84 42 42 154 84 112 182 84 42 90 28 42 14 28 28 28 28 28 0 14 42 28 28 42 28 0 0 14 14 28 28 14 14 14 14 28 14 42 14 28 56 28 28 90 42 56 42 56 42 42 42 42 14 14 70 42 56 84 28 14 0 2 6 3 4 7 4 2 2 MTR.SIA MTR. col .SIA MTR.ind 1 2 20 21 Obs.4) Probabilitati si statistica Mecanisme si organe de m asini I Macroeconomie Cercetari operationale Bazele proiectarii asistate de calculator Drept si legislatie Disciplina optionala IV (din pachetul 3. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl.

I I M a nag em en t I F in a n t e . e x / N r .S IA 2 1 N N N N N 2 1 1 2 2 1 1 2 90 N N N N N N N N N 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 09 09 09 09 09 09 9 0 1 2 3 3 3 3 3 3 1 108 39 116 40 116 41 116 42 116 43 09 09 09 09 09 1 2 2 2 1 N N 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 3 116 108 116 116 116 116 44 46 46 47 48 49 7 7 3 4 4 3 2 50 51 52 3 116 50 09 3 116 51 09 3 108 54 09 14 9 14 9 84 98 10 8 84 42 98 84 84 14 0 14 0 84 84 42 90 42 42 14 28 42 28 0 28 28 28 42 42 28 28 0 0 42 42 28 28 14 14 28 28 14 14 28 28 14 14 28 90 65 65 42 42 52 42 14 42 42 42 70 70 42 42 14 0 4 3 3 5 5 3 3 2 2 134 TO TAL 14 3 8 28 4 /3 + 0 53 54 55 3 116 53 09 3 116 54 09 3 116 55 09 56 57 3 116 56 09 3 116 57 09 2 2 1 1 2 2 2 1 560 4 20 3 0 16 3 7 28 5/ 4 + 0 M e c a n is m e ş i o r g a n e d e m a ş i n i I I 3 M a s in i s i e c h ip a m e n t e d e f a b r ic a tie 3 M o d e la re s i s im u la r e s is t. d e p ro d .N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la .S IA M T R . c o l .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j. S t . S F F 1 M o d e la re s i s im u la r e s is t. I 1 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii p r o d u s e lo r 2 M a rk e tin g 3 D i s c ip lin a o p tio n a la V (d in p a c h e t u l 5 ) 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la V I ( d in p a c h e t u l 6 ) 2 T e h n o lo g ii d e fa b r i c a tie M a s in i . C V N r. c o n ta b ili ta t e D i s c ip lin a o p tio n a la V I I ( d i n p a c h e tu l 7 ) E r g o n o m ie D i s c ip lin a o p tio n a la V I I I ( d in p a c h e t u l 8 ) P r a c tic a I I I D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 5 (s e a le g e 1 d in 3 ) M a n a g e m e n tu l r is c u lu i 2 1 R e a lit a te v irt u a la 2 1 I n t e g ra re e u r o p e a n a 2 1 P A C H E T U L O P T I O N A L 6 (s e a l e g e 1 d in 4 ) L im b a e n g le z a 2 L im b a f r a n c e z a 2 L im b a g e r m a n a 2 L im b a it a lia n a 2 P A C H E T O P T IO N A L 7 (s e a le g e 1 d in 2 ) S i s te m e d e m a n a g e m e n t d e m e d iu E v a l u a re a im p a c tu l u i a s u p ra m e d iu lu i P A C H E T O P T IO N A L 8 (s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 2 90 45 4 686 30 30 N r. r o b o ti. e c h ip . E n g le z a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A nu l III S e m 5 (1 4 s ) S e m 6 ( 1 4 s ).S IA M T R . d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. in d 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M T R . d e p r o d . C S L P P C S L P P E v a lu a re E 13 14 15 O b s.

C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v a lu a re C V N r. S t . in d 1 2 21 O b s. X ( d i n p a c h e tu l 9 ) 2 1 M a n a g e m e n tu l r e s u r s e l o r u m a n e 2 1 A n a l iz a e c o n . a r t if .N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j. d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. p t . m a n a g . c o l . r o b o ţ i ş i e c h ip . e x / N r . e x p e rt p t . 2 1 P A C H E T O P T IO N A L 1 0 ( s e a le g e 1 d i n 2 ) M a n a g e m e n t u l p r o c e s e lo r i n o v a tio n a le M a n a g e m e n t fin a n c ia r P A C H E T U L O P T I O N A L 1 1 ( s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 1 P A C H E T O P Ţ IO N A L 1 2 (s e a le g e 1 d in 3 ) I n g i n e r ia v a lo ri i I n g i n e r ia p ro c e s e lo r d e m u n c a T e h n o lo g ii d e a s a m b l a r e D I S C I P L I N E F A C U L T A T I V E ( to a t e c e le o p tio n a le ) 1 560 3 08 30 8 944 36 24 N r. s i s is t. E n g le z a Nr D e n u m ir e a d is c ip lin e i c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s ) S e m 8 ( 1 4 s ). a a c ti v . d e p r o d u c tie 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la X I ( d in p a c h e t u l 1 1 ) 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I I S i s te m e in fo r m a t ic e p e n t r u m a n a g e m e n t S i m u la r e a a c t iv it a t ii in t re p rin d e r il o r S e m in a r s p e c ia lit a t e D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X II (d i n p a c h e t u l 1 0 ) D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X I I I ( d in p a c h e t u l 1 2 ) D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 9 (s e a le g e 2 d in 5 ) P ie ţ e d e c a p it a l 2 1 M a n a g e m e n t u l c a li t ă ţ ii 2 1 C o m e rţ in t e r n ş i in t e r n a ţ io n a l 2 1 S o c io l o g ia m u n c ii 2 1 I n t e lig . IX ( d in p a c h e t u l 9 ) 2 1 D i s c ip lin e o p t. S F F 2 2 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I 3 2 M a n ag em e n t II 2 2 D i s c ip lin e o p t. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 58 59 60 N N N N N 2 2 1 2 1 1 1 N N N N 1 1 2 1 1 N N 3 11 6 5 80 8 3 11 6 5 90 8 3 11 6 6 00 8 2 1 N N N 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 3 11 6 6 10 8 3 11 6 6 20 8 3 11 6 6 30 8 3 11 6 6 40 8 3 11 6 6 50 8 3 11 6 6 60 8 3 11 6 6 70 8 16 8 20 4 14 8 12 0 12 0 12 0 12 0 32 14 8 14 8 84 14 92 42 28 42 28 28 28 28 28 0 28 28 0 0 28 14 42 42 28 14 14 14 14 14 28 28 28 14 14 14 98 1 20 92 78 78 78 78 18 92 92 56 0 50 14 6 7 5 4 4 4 4 2 5 5 4 3 4 3 135 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 TO TAL 15 1 9 28 5 /3+ 0 3 0 7 1 6 16 4 /2 + 0 2 0 6 7 7 7 7 9 0 1 2 3 3 11 6 6 90 8 3 11 6 7 00 8 3 11 6 7 10 8 3 11 6 7 20 8 3 11 6 7 30 8 74 75 3 11 6 7 40 8 3 11 6 7 50 8 76 77 78 3 11 6 7 60 8 3 11 6 7 70 8 3 11 6 7 80 8 M a ş in i .

ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 1 2 2 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 28 28 28 28 28 28 28 40 40 40 40 60 50 30 28 N N N N 2 1 2 2 2 2 1 28 14 28 28 28 28 14 60 50 60 40 60 70 30 30 90 136 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31260109 31260209 31260309 31260409 31260509 31260609 31260709 31260809 31260909 31261009 31261109 31261209 31261309 31261409 31261509 31261609 31261709 31261809 31261909 Matematici aplicate I Matematici aplicate II Chimie Fizica Programarea si utilizarea calculatoarelor I Geometrie descriptiva si desen tehnic I Materiale I Limbi moderne I Sport I Matematici aplicate III Geometrie descriptiva si desen tehnic II Programarea si utilizarea calculatoarelor II Materiale II Electrotehnica si masini electrice Mecanica I Comunicare interpersonala si de grup Limbi moderne II Sport II Practica I 96 82 N 82 96 116 N 106 N 72 N 56 A/R 14 102 N 92 116 N 82 116 112 N 58 N 58 A/R 14 N 90 1560 4 4 4 4 4 4 3 2 1 364 28 14 14 28 28 28 14 28 14 14 28 28 14 28 14 14 28 14 90 468 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 728 30 30 Nr. col 14 7 7 0 0 12 5 8 0 90 28 25 4/4+1 4/5+1 .romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Anul I Credit Obs. verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.St. ex/ Nr.Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . Forma de Nr. de ore pe Sem 1 (14 s) disciplina sem Sem 2 (14 s).

ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.St.romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul II Forma de Nr.PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . ex/ Nr. col . de ore pe sem Sem 3 (14 s) disciplina Sem 4 (14 s). verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. 0 1 2 22 N N N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 90 N N N N N N N 2 N 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 42 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL 31262009 31262109 31262209 31262309 31262409 31262509 31262609 31262709 31262809 31262809 31262909 31263009 31263109 31263209 31263309 31263409 31263509 Rezistenta materialelor Grafica asistata de calculator I Tolerante si control dimensional Mecanica II Electronica Teoria sistemelor si automatizari Microeconomie Limbi moderne III Mecanisme si organe de masini I Mecanisme si organe de masini I-proiect Actionari hidraulice si pneumatice Actionari electrice Mecanica fluidelor Istoria tehnicii si creativitate Drept si legislatie Limbi moderne aplicate Practica II 42 14 28 28 28 28 28 125 102 96 102 122 101 76 77 100 N 63 101 93 106 77 77 52 90 1560 4 3 28 4 28 4 28 5 28 3 14 3 28 2 90 2 392 454 714 30 30 28 28 28 14 14 28 14 28 28 28 28 28 28 14 28 55 60 40 60 80 45 34 49 30 35 45 37 50 35 35 24 5 4 4 4 4 4 3 2 137 14 5 8 0 0 14 27 4/4 3 8 2 90 27 4/4+1 Nr.

PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . St. ex/ Nr. col 13 0 10 4 0 16 2 9 0 60 27 27 4/2 2p 4/4 . 0 1 22 3 2 3 2 2 1 N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 N N N N N N N 36 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 2 2 2 2 2 2 1 Mecanisme si organe de masini II Mecanisme si organe de masini II-proiect Masini si echipamente de fabricatie Masini si echipamente de fabricatie-proiect Grafica asistata de calculator II Tehnologii de fabricatie I Senzori si achizitii de date Marketing Mecanica robotilor Tehnologii de fabricatie II Sisteme flexibile de fabricatie I Ingineria roboticii I Robotizarea fabricatiei I Management industrial Optional 1 (1 din 2) 48 31264809 Baze de cunostinte 49 31264909 Software industrial 52 31264909 Practica III 60 TOTAL 31263609 31263609 31263709 31263709 31263809 31263909 31264009 31264109 31264209 31264309 31264409 31264509 31264609 31264709 42 14 28 42 28 28 14 28 28 28 28 28 28 14 42 28 28 28 28 28 28 14 28 28 42 14 28 28 22 50 34 24 88 74 48 62 34 48 48 62 48 48 40 3 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 N 78 N 78 104 N 52 130 130 104 104 104 104 104 104 104 104 96 0 0 60 1560 60 406 424 730 30 2 30 Nr. de ore pe sem Sem 4 (14 s) Sem 5 (14 s).romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Credit Anul III Forma de Nr.ind 1 2 18 20 21 Obs. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.

0 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28 28 28 53 54 55 55 56 0 28 14 31265309 31265409 31265509 31265509 31265609 1 2 N 28 28 28 14 28 0 28 28 88 74 24 50 48 24 50 48 5 5 2 3 4 2 3 4 57 31265709 57 31265709 139 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 14 0 8 4 26 4/3+2 0 10 0 5 17 2/3 2 0 58 31265809 59 31265909 28 28 48 4 60 61 62 63 64 65 31266009 31266109 31266209 31266309 31266409 31266509 130 N 130 N 52 N 78 N 104 0 N 52 N 78 N 90 0 0 N 104 0 0 N 156 N 170 N 156 N 130 N 130 28 28 28 28 28 28 100 28 114 14 114 14 88 14 88 6 6 6 5 5 66 31266609 67 31266709 68 31266809 Sisteme flexibile de fabricatie II Integrarea fabricatiei asistata de calculator Ingineria roboticii Ingineria roboticii-proiect Comanda si programarea m asinilor unelte cu comanda num erica Robotizarea fabricatiei II Robotizarea fabricatiei II-proiect Optional 3 (1 din 2) Dezvoltarea competitiva a sistem elor robotice Metode de inovatie in robotica Optional 4 (1 din 2) Elemente de realitate virtuala Inteligenta artificiala Ingineria si managem entul calitatii Roboti pentru aplicatii industriale speciale Comanda robotilor industriali Modelarea si simularea robotilor Optional 5 (1 din 2) Logistica sistemelor de fabricatie Actionari servo-hidraulice Elaborarea proiectului de diploma 1560 336 266 958 32 28 T OTAL Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. ex/ Nr.St. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). col .romana si engleza Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Form a de Nr. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica .

ş i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 G eom .05 .in d 1 2 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 14 15 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 N 9 6 28 2 8 40 4 N 8 2 28 1 4 40 4 1 N 8 2 28 1 4 40 4 1 N 9 6 28 2 8 40 4 2 N 116 28 2 8 60 4 2 N 106 28 2 8 50 4 1 N 7 2 28 1 4 30 3 N 48 2 8 20 2 A/R 1 4 14 1 2 1 N 102 28 1 4 60 4 2 1 1 N 130 28 2 8 74 4 2 2 N 116 28 2 8 60 4 1 1 N 5 8 14 1 4 30 2 2 2 N 116 28 2 8 60 4 2 1 N 8 2 28 1 4 40 3 1 2 N 9 2 14 2 8 50 4 2 N 48 2 8 20 2 1 14 1 A/R 1 4 90 N 90 90 2 15 60 364 4 82 714 3 0 3 0 7 7 0 0 12 5 9 0 90 28 26 4 /4+ 1 4/4+ 2 64 65 66 67 31 236 40 9 31 236 50 9 31 236 60 9 31 236 70 9 2 1 2 2 N N N N 42 56 56 42 28 28 28 14 14 28 28 28 2 2 2 2 .2 009 O b s. v er ific a re dis cip lin a s em L P P C S L P P E C V T o t C A p l. In te rp er s. ex / N r.PL A N D E IN VA T A M A N T V alab il p entr u an ul un ive rs itar 2 009 -2 010 V ar ianta 2 1.Na po ca F a c ultatea C on str uc ţii de M aş ini D om eniu l: Ing in er ie M ec an ică S pe c ializa rea : Ing iner ie M ec a nic ă Nr D en um ir ea d isc iplin ei c rt 22 140 TO TAL 14 P s iho lo gia e duc a tie i ( fac ultativ) P ed ag ogie I (fa cu lta tiv ) P ed ag ogie II (fac ultativ ) M a na gem en tu l c las ei ( fa c ultativ) 2 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 31 230 10 9 31 230 20 9 31 230 30 9 31 230 40 9 31 230 50 9 31 230 60 9 31 230 70 9 31 230 80 9 31 230 90 9 31 231 00 9 31 231 10 9 31 231 20 9 31 231 30 9 31 231 40 9 31 231 50 9 31 231 60 9 31 231 70 9 31 231 80 9 31 231 90 9 S em C S 2 3 4 M a te m a tic i aplic ate I 2 2 M a te m a tic i aplic ate II 2 1 C him ie 2 F iz ică 2 1 P r ogr . d es c riptiv ă şi D es en teh nic I 2 M a te ria le I 2 D O — Lim bi m o der ne I 2 E du c aţie fizic a I 1 M a te m a tic i aplic ate III M e ca nic ă I E lec tro te hn ică ş i M aş ini ele ctr ic e C om un ic .S t. şi de gru p P r ogr . d e or e pe C re dit 1 ( 14 s ) Se m 2 (1 4 s ). Cod U niv er sitate a T eh nic ă din C luj. ş i utiliz . c ol A nul I F or m a d e N r. c alc ula to ar elor II M a te ria le II G eom . D es c r. ş i D es en te hnic II D O — Lim bi m o der ne II E du c aţie fizic a II P r ac tic a I N r.

ind 16 17 18 19 116 28 28 60 140 42 28 70 100 14 28 58 106 28 28 50 72 28 14 30 92 28 14 50 82 28 14 40 48 28 20 168 42 56 70 116 28 28 60 116 28 28 60 4 4 3 2 2 714 30 30 Credit sem 1 2 20 21 4 5 4 4 3 4 4 2 5 5 5 31 32 33 34 35 31233109 31233209 31233309 31233409 31233509 Nr. col 68 69 70 71 31236809 31236909 31237009 31237109 42 42 42 56 14 28 28 28 28 14 14 28 2 2 2 3 .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Domeniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denumirea disciplinei crt Obs.) 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 106 106 54 48 90 1560 28 28 14 28 28 28 14 90 392 454 50 50 26 20 1 31232009 31232109 31232209 21232309 31232409 31232509 31232609 31232709 31232809 31232909 31233009 2 Mecanică II Rezistenta materialelor Grafică asistată de calculator I Teoria sistemelor si automatizări Microeconomie Electronică Toleranţe şi control dimensional DO — Limbi moderne III Mecanisme şi Organe de maşini I Mecanica fluidelor Mecanica mediilor continue elastice Forma de Anul II Sem 4 (14 s). avansate (fac. de ore pe disciplina Tot C Apl. 3 (14 s) verificare L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 N 1 N 2 N 2 N N 1 N 1 N N 3 2 2 N 2 1 1 N 2 2 N Nr. St. ex/ Nr. tehnice (facultativ) Filosofie (facultativ) Sociologie (facultativ) Limbaje de progr. Sem C S 3 4 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 22 141 1 2 N 90 14 5 8 0 0 14 5 6 2 90 27 27 4/3+1 4/2+2 1 2 2 1 2 1 2 2 N N N N N N Termotehnica Elemente de proiectare 3D Drept şi legislaţie DO — Limbi moderne aplicate Practica II TOTAL 2 1 2 1 1 2 N N Didactica spec.

L P P C S L P P 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2 1 2 Obs.) Prel.St. (fac.) T erm.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 164 42 42 80 6 178 42 56 80 6 92 28 14 50 4 116 28 28 60 5 92 28 14 50 4 106 28 28 50 5 126 28 28 70 5 140 42 28 70 5 100 42 14 44 4 126 28 28 70 4 116 28 28 60 4 28 28 14 14 30 30 3 3 60 60 2 1560 420 396 744 30 30 47 48 49 2 M ecanism e şi organe de maşini II M aşini şi echipam ente de fabricaţie Grafică asistată pe calculator II T ehnologii de fabricaţie I M arketing Vibrom ecanică T ehnologii de fabricaţie II M ecanica Roboţilor M anagement industrial M etode num erice in inginerie Actionari hidraulice si pneumatice DO — Fiabilitate şi m entenabilitate 31234709 Proiectarea ecologică a produselor DO — Proiectarea paginilor Web 31234809 Grafică şi anim aţie pe calculator 31234909 Practica III Nr. 22 142 T OTAL 7 4 27 4/2 2 1 2 2 Prot. durab. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. num erica a im aginilor (fac. m ediu si dezv.) 0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 N N N 1 31233609 31233709 31233809 31233909 31234009 31234109 31234209 31234309 31234409 31234509 31234609 Forma de verificare E C V 13 14 15 N N N N N N N N N N N 72 72 Nr.) M anagementul proiectelor (fac. col 5 3 60 27 4/4 72 73 74 75 31237209 31237309 31237409 31237509 2 1 2 2 N N N N 56 42 65 42 28 14 28 14 28 28 28 28 2 2 3 2 . De afaceri in engleza (fac.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Dom eniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denum irea disciplinei crt Sem C S 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 60 14 2 0 16 3 1 2 3 3 2 2 Anul III 5 (14 s) Sem 6 (14 s). ex/ Nr.

col .St. C S L P P 8 9 10 11 12 Obs. ex/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Domeniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denumirea disciplinei crt Sem C S 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 10 N 2 1 1 1 N N N N N N 2 N 92 28 14 50 92 28 14 50 136 117 117 117 28 28 28 28 28 14 14 14 80 75 75 75 115 28 14 73 3 3 4 4 4 4 4 140 140 0 10 1560 364 378 818 30 30 10 Anul 7 (14 s) L P P 5 6 7 1 1 1 1 1 1 2 1 IV Sem 8 (14 s). Inteligenţă artificială Practica in proiectare Nr. Forma de verificare E C V 13 14 15 N N N N N N Nr.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 92 28 14 50 4 106 28 28 50 4 92 28 14 50 4 136 28 28 80 4 106 28 28 50 4 102 28 14 60 4 22 0 50 51 52 53 54 55 1 31235009 31235109 31235209 31235309 31235409 31235509 56 31235609 143 Sustinerea proiectului de diploma TOTAL 16 0 9 2 0 10 0 6 0 10 27 16+10 4/4 5/3 57 31235709 58 59 60 61 31235809 31235909 31236009 31236109 62 31236209 63 31236309 2 Dinamica maşinilor şi structurilor Maşini pentru deformări plastice Tratamente termice Programarea masinilor unelte CAD în Inginerie Mecanică Metoda elementelor finite DO — Sisteme flexibile de fabricaţie Elemente de realitate virtuală DO—Echip. şi Tehnologii de sudură Echipament de transport uzinal Ingineria si managementul calităţii Măsurări şi sisteme de achiziţie Asamblarea robotizată şi automată Fabricatie rapidă DO—Baze de date în inginerie mec.

144 .

utcluj.Goga@bel. Dorin Petreuş Sala:357 Tel: 0264401223 Dorin. 26-28 Tel. Marina Topa Tudor.dr.dr.ro Bazele Electronicii CATEDRE Comunicatii Electronica Aplicata CONSILIUL FACULTATII Comisia pentru reforma si dezvoltare Comisia pentru resurse umane si studenti Comisia pentru calitate Comisia pentru comunicare Comisia de onoare Prodecan Prof.utcluj.utcluj.utcluj. G.utcluj.ro Secretar-Sef Facultate Ing. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Str.utcluj.ro Sala:357 Tel: 0264401223 Gabriel.ing.ing. Fax: +40-264-591689 http://www.Oltean@bel.ing.Petreus@ael. Tudor Palade DECAN Sala:357 Tel: 0264401223 Prof.ing.Palade@com.: +40-264-401223.ro Secretar Stiintific Sala:357 Tel: 0264401223 Prof.Topa@bel.ro Colectivul Educatie Fizica si Sport 145 . Tamara Goga Sala:357 Tel:0264401224 Tamara.dr.etti.ro/ Prodecan Prof.dr.Facultatea de Electronică. Bariţiu nr. Gabriel Oltean Marina.

Se ofere studii de licenţă. electronic şi energetic (limba română) Studenţii pot opta.  Învăţământ continuu şi la distanţă prin:  Centrul Regional PHARE de Învăţământ Deschis şi la Distanţă  Cursuri postuniversitare de perfecţionare: o Cisco Networking Academy o Certified Wireless Network Administrator – CWNA. pentru urmarea cursurilor cu predare în limba română sau în limba engleză şi sunt selectaţi în urma unui test de cunoştinţe de limba engleză. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei oferă următoarele forme de învăţământ:  Master (4 semestre).Facultatea de Electronică. master şi doctorat prin următoarele forme de învăţământ superior tehnic:  Licenţă (8 semestre) în specializările:  Electronică Aplicată (limba română şi în limba engleză)  Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (limba română şi în limba engleză)  Inginerie economică în domeniul electric. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Electronică. finalizate printr-o lucrare de dizertaţie. în specializările:  Circuite şi sisteme integrate  Inginerie electronică  Telecomunicaţii  Tehnologii multimedia  Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor (limba franceză)  Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale  Doctorat (3 ani cu/fără frecvenţă) în domeniul:  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. Facultatea formează specialişti în proiectarea. a fost înfiinţată în anul 1990 pe baza secţiei Electronică şi Telecomunicaţii care funcţiona din anul 1977 în cadrul Facultăţii de Electrotehnica. cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale industriei şi ale vieţii cotidiene. În urma parcurgerii ciclului de studii de licenţă şi a promovării examenului de finalizare a studiilor. Facultatea de Electronică. Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei din Cluj-Napoca. 146 . înaintea primului semestru de studiu. Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. exploatarea şi perfecţionarea de sisteme electronice şi de comunicaţii. absolvenţii primesc diploma de inginer licenţiat şi titlul de inginer.

Pe lângă activitatea didactică. Teoria semnalelor. Sistemelor de prelucrare numerică a semnalelor. Circuite integrate digitale si analogice. E-mail: Lelia. 26-28.ro Catedra Bazele Electronicii a luat fiinţă in anul 1990. dr. În acest mod. având în prezent universităţi partenere de prestigiu din Germania.utcluj. Filtrelor adaptive. Cursurile predate de membrii catedrei se adresează studenţilor Facultăţii de Electronică. Lelia FEŞTILĂ Sala 55. odată cu reorganizarea facultăţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. schimburi de experienţă şi cursuri intensive.CWNA.ro Secretar: Maria KOVACS Sala 362. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. Finlanda. programe COST şi Socrates-Erasmus. dr. Tehnologii multimedia.ro Secretar: Cristina Oltean Sala 364. Analiza si sinteza circuitelor. Marea Britanie sau Irlanda. Logica nuanţată. cat şi discipline de specialitate din domeniile Sistemelor digitale si analogice cu circuite VLSI. specializările pentru studii de licenţă Electronică aplicată. Email: Virgil. Fax: + 40 264 591340.Catedra Bazele Electronicii Str. etc. secţiile romana si engleza. In cadrul catedrei lucrează 11 147 . Reţele neuronale. Email: Mariana. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii şi Inginerie economica in domeniul electric. Circuitelor electronice liniare şi neliniare. Comunicaţii pe fibra optica. cadrele didactice. George Bariţiu nr.utcluj. cursuri postuniversitare (Cisco Networking Academy) precum si Certified Wireless Network Administrator . ing. Prelucrarea semnalelor si a imaginilor (limba franceza) si Sisteme integrate de comunicatii cu aplicatii speciale. Optoelectronica. membrii catedrei sunt angrenaţi şi în proiecte naţionale si internaţionale de cercetare şi academice. ing. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. electronic si energetic precum şi studenţilor care frecventează studiile de master în specializarea Circuite si sisteme integrate sau studiile doctorale in domeniul Inginerie electronica si telecomunicaţii.ro Catedra de Comunicatii este organizatoarea specializării de licenţa Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii in limbile romana si engleza. Fax: +40-264-597083 Email: Oltean.utcluj. Tehnici avansate incluzând FPGA. Tehnici de inteligenţă computaţională. Tel:+40-264-401226. Tel: +40 264 401463.Festila@bel. Virgil DOBROTĂ Sala 364. Tel:+40 264 401227. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.Dobrota@com.26 – 28.Kovacs@bel.Cristina@com. Austria. George Baritiu nr. 400027. Circuite electronice fundamentale. în cadrul unor contracte ştiinţifice de cercetare. Catedra de Comunicatii Str. Aria didactica acoperita de Catedra Bazele Electronicii cuprinde atât discipline de baza cum sunt Dispozitive electronice. 400027. Tel:+40-264-401226. Se oferă de studii de master în specializarile Telecomunicatii.utcluj. doctoranzii şi studenţii din anii terminali participă la colaborări.

Senzori şi traductoare. Hard&Soft. Bazele sistemelor de achiziţii de date. etc.ro Înfiinţă în 1990. Tel: +40-264 401225. 20 proiecte PNCDI II (IDEI. Centrul de Comunicaţii de Date al Facultăţii. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii. COST2100. Elemente de reglare şi control. PART. reprezintă o structură academică în care membrii săi sunt partizanii ideii că ingineria se bazează pe o bună fundamentare teoretică care trebuie canalizată spre implementări concrete. Electronică de putere. reţele wireless.utcluj. E-mail: Dan.profesori (din care 8 sunt conducători de doctorat). Elemente de testare automată. Fax: + 40-264-594806. Laboratoarele catedrei au fost dotate în ultimii ani cu mobilier nou şi instrumentaţie electronică modernă. 7 conferenţiari. Elster-ABB. Surse de alimentare. practice. ERASMUS). Membrii catedrei sunt angrenaţi şi în proiecte naţionale/internaţionale de cercetare şi academice. Continental Automotive. Leonardo da Vinci. Colectivul catedrei susţine studenţii şi în activităţi profesionale extracurriculare cum ar fi cercurile ştiinţifice studenţeşti şi concursurile profesionale: Tehnici de interconectare în electronică. BD). FP7"CODIV). managementul reţelelor de telecomunicaţii. Electronică aplicată. Toate disciplinele sunt predate în limba română şi în limba engleză. Tehnologia microsistemelor electronice. Instrumentaţie virtuală.INOV). 400027. Email: Simona. Pentru ciclul de master se oferă specializarea Inginerie electronică. Catedra Electronică Aplicată. Managementul proiectelor.26 – 28. CEEX. Domeniile de cercetare se refera la analiza şi sinteza semnalului vocal.Pitica@ael. 10 proiecte europene (FP7"4WARD". Grafică asistată de calculator. Catedra are legături profesionale cu universităţi din Europa şi Statele Unite. 4 şefi de lucrări. dr.. Catedra Electronică Aplicată Str. Electronică Aplicată. aplicaţii multimedia. Hidroelectrica. ing. Materiale pentru electronică. Centrul de Cercetare pentru Prelucrarea şi Securitatea Datelor. System on Board (SOB) şi Sisteme de achiziţii de date. baze de date multimedia şi aplicaţii distribuite. Digilent. precum şi în colaborări cu parteneri din industrie: Siemens. George Bariţiu nr. Studenţii pot beneficia de 148 . Proiectare asistată de calculator. Membrii catedrei au participat in 2008 la 50 contracte din care 17 granturi nationale (A. prelucrări digitale de imagini.Fantana@bel. respectiv Inginerie economică in domeniul electric. Dispozitive electronice. Tel:+40-264 401225. master şi doctorat. Pentru ciclul de licenţă oferim celor trei specializări. Circuite electronice fundamentale. RUISI/TD.ro Secretar: Simona FÂNTANĂ Sala E05.utcluj. protocoale pentru Internet. Microcontrolere. Centrul de Tehnologii Informaţionale in Electronica. Catedra are 17 laboratoare didactice si 7 laboratoare de cercetare integrate in Centrul de Tehnologii Multimedia şi Învăţământ la Distanţă. Disciplinele oferite de membrii catedrei au grade de complexitate adecvate celor trei cicluri: licenţă. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. Marie Curie. 10 asistenţi. criptografie. Dan PITICĂ Sala E05. comunicaţii mobile 3G/4G. 20 doctoranzi cu frecventa si 2 cercetatori. TD. electronic şi energetic disciplinele: Componente şi circuite electronice pasive. National Instruments.

S.utcluj. Voicu Moldovan. Conf. Viorel Moisin. Cluj-Napoca Şef catedră: Conf.ro Colectivul de Educaţie Fizica si Sport deserveşte toate facultăţile din cadrul universităţii. dr.dr.l. Colectivul de Educaţie Fizică şi Sport Str. volei.l. baschet. Alina Rusu.drd. Marin Dumitrescu. Activitatea de educaţie fizică se desfăşoară in sala de sport de pe str. Bd-ul Muncii 103-105. Email: Marin.burse şi stagii de pregătire care le asigură o formare conformă cu exigenţele unei profesii moderne de inginer în electronică şi telecomunicaţii. forţă. Tel: +40 264 401423 / 653. Tănase Bogdan.drd. Mihai Olănescu. precum şi la Piscina Olimpică Politehnica. As. Componenţa Colectivului de Educaţie Fizică şi Sport: Conf. unde există condiţii bune pentru a practica fitness. 149 .dr. B-ul Muncii 103. As. aerobic. cum ar fi Aeromodelism.Dumitrescu@efs. S. Karate. Polo sau Bridge. Studentii pot opta si pentru sportul de performanta la una din secţiile Clubului Sportiv Universitar Politehnica. Marin DUMITRESCU Sala de sport.

Col. 0 13 9 6 0 0 28 5 / 0 / 3.VP. Ex.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. VP Nr. C Forma de verif. de ore pe disciplina Tot 16 C 17 18 19 Credit sem. St. Apl.ind 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51290109 51290209 51290309 51290409 51290509 51290609 51290709 51290809 51290909 51291009 51291109 51291209 51291309 51291409 51291509 51291609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Componente si circuite electronice pasive Elemente de mecanica si mecanisme Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de progamare Dispozitive electronice Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 150 Nr./ Nr. . Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s)./ Nr. 13 10 5 0 28 5 / 0 / 3.

Nr.5 30 30 151 Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).ind 1 0 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N TOTAL 51291709 51291809 51291909 51292009 51292109 51292209 51292309 51292409 51292509 51292609 51292709 51292809 51292909 51293009 51293109 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii Teoria semnalelor Materiale pentru electronica Electronica digitala Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masuri electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 N 45 14 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1. de ore pe disciplina Credit sem. Ex. . VP. Forma de verif./ Nr. 5 / 2 / 1. 2 19 20 21 Apl.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.5 1. 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2. / Nr. Col. St.

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 392 1072 Nr. 5 / 0 / 1. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 Sisteme cu circuite integrate analogice Microprocesoare Optoelectronica Teoria informatiei si codarii Bazele sistemelor de achizitii de date Ingineria programarii 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 Electronica de putere Sisteme cu microprocesoare Tehnologia microsistemelor electronice Prelucrarea numerica a semnalelor Tehnici de comunicatii Microcontrolere TOTAL N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 152 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51293209 51293309 51293409 51293509 51293609 51293709 51293809 51293909 51294009 51294109 51294209 51294309 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1. St. de ore pe disciplina Tot C 17 Apl. / Nr. VP . Ex. C VP 16 Nr. / Nr.ind 18 19 Credit sem. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). Forma de verif. Col.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.

ind 1 0 Televiziune Surse de alimentare Senzori si traductoare Instrumentatie virtuala N N N N N N N 153 2 Circuite analogice de inalta frecventa Microelectronica System on Board (SoB) Sisteme de achizitii de date Activitate de documentare si experimentare TOTAL 14 0 12 2 0 28 5 / 0 / 2. St. / Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr. VP. Ex. Credit sem. . Col. / Nr. de ore pe disciplina Tot 16 17 C 18 19 Nr crt Cod Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S L P P C S L P P E C VP 1 Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). 2 20 21 Apl. 51294409 51294509 51294609 51294709 51294809-1 51294809-2 51294909-1 51294909-2 51295009-1 51295009-2 51295109 51295209 51295309-1 51295309-2 51295409-1 51295409-2 51295509 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 240 28 28 28 28 140 660 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 8 94 5 94 5 64 4 64 4 160 10 888 30 30 Nr. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Sisteme cu logica nuantata Sisteme cu FPGA Elemente de reglare si control Elemente de testare automata Tehnologii de prelucrare a informatiei Prelucrarea numerica a imaginilor Limba straina (certificare) Practica 1 1 1 1 240 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 94 64 94 64 64 64 64 64 64 64 62 28 28 28 28 252 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3. Forma de verif.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.

Ex. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App.st. 5 /0/3 . Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51300109 51300209 51300309 51300409 51300509 51300609 51300709 51300809 51300909 51301009 51301109 51301209 51301309 51301409 51301509 51301609 Mathematical Analysis Linear Algebra Elements of Physics Computers Programming Passive Electronic Components and Circuits Elements of Mechanics and Mechanisms Foreign Language 1 Sports 1 Special Mathematics Differential Equations Advanced Physics Algoritms and Programming Techniques Electronic Devices Theory of Electric Circuits Foreign Language 2 Sports 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 154 No. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics Ist Year Sem 1 (14 w) Sem 2 (14 w). Ind. Col./ No./ No.

Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App. Col.5 31 30 155 TOTAL 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51301709 51301809 51301909 51302009 51302109 51302209 51302309 51302409 51302509 51302609 51302709 51302809 51302909 51303009 51303109 Fundamentals of Computer Aided Graphics Fundamentals of Electrotechnics Signals Theory Materials for Electronics Digital Electronics Fundamental Electronic Circuits Discrete Mathematics Electronic Measurements Microwaves Analysis and Synthesis of Circuits Analog Integrated Circuits Digital Systems Computer-Aided Design Projects Management Interpersonal and Group Communication 120 120 150 N 120 150 150 120 120 150 150 120 120 N 120 45 45 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 392 64 64 94 78 94 94 78 64 94 94 64 64 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 No. Ex./ No.5 1. 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IInd Year Sem 3 (14 w) Sem 4 (14 w).st. VP .Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Credits 1 20 2 21 0 1 N 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2./ No. Ind. 5 / 2 / 1. N N N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1.

5 / 0 / 1. Credits 1 20 2 21 0 1 Systems with Analog Integrated Circuits Microprocessors Optoelectronics Information Theory and Coding Data Acquisition System Fundamentals Software Engineering 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 Power Electronics Microprocessor Systems Electronic Microsystems Technology Digital Signal Processing Communication Techniques Microcontrollers TOTAL N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 156 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51303209 51303309 51303409 51303509 51303609 51303709 51303809 51303909 51304009 51304109 51304209 51304309 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 392 1072 No./ No. Ex. Ind. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App. VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1.st. .Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics IIIrd Year Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w)./ No. Col.

/ No./ No.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Credits 2 20 21 App. Ind. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes 19 No C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IVth Year Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w). Ex. Fuzzy Logic Systems FPGA Systems Elements of Command and Control Elements of Automated Testing Information Processing Technologies Digital Image Processing Foreign Language (certification) Practical Training 1 1 1 1 240 N N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 51304409 51304509 51304609 51304709 51304809-1 51304809-2 51304909-1 51304909-2 51305009-1 51305009-2 51305109 51305209 51305309-1 51305309-2 51305409-1 51305409-2 51305509 28 28 28 28 252 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 94 5 28 64 4 28 94 5 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 62 3 240 8 28 94 5 28 94 5 28 64 4 28 64 4 140 160 10 660 888 30 30 No. 1 0 Television Engineering Power Supplies Sensors and Transducers Virtual Instrumentation N N N N N N N 157 2 High Frequency Analog Circuits Microelectronics System on board (SOB) Data Acquisition Systems Documentation and Experimental Activity TOTAL 14 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 12 2 28 5 / 0 / 2.st. Col. VP 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3. .

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). Col. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51310109 51310209 51310309 51310409 51310509 51310609 51310709 51310809 51310909 51311009 51311109 51311209 51311309 51311409 51311509 51311609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Componente si circuite electronice pasive Elemente de mecanica si mecanisme Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de progamare Dispozitive electronice Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 158 Nr. Forma de verif./ Nr. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3. 5 /0/3 . Ex.ind 18 19 Credit sem. de ore pe disciplina VP Tot 16 C 17 Apl./ Nr. St. C Nr.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. Col. VP. 1 2 20 21 0 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 0 N N N N N N N N TOTAL 51311709 51311809 51311909 51312009 51312109 51312209 51312309 51312409 51312509 51312609 51312709 51312809 51312909 51313009 51313109 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii Teoria semnalelor Materiale pentru electronica Electronica digitala Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masuri electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 N 45 14 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1. Ex.5 30 30 159 7 0 0 14 3 8 1 26 26 5 / 0 / 2. Nr./ Nr. de ore pe disciplina Apl. St.ind 19 Credit sem.5 1. . Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Forma Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). 5 / 2 / 1. de verif./ Nr.

de ore pe disciplina C 17 Apl. St. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializare: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). . 5 / 0 / 1./ Nr. Col. C VP Tot 16 Nr. VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 160 TOTAL 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51313209 51313309 51313409 51313509 51313609 51313709 51313809 51313909 51314009 51314109 51314209 51314309 Sisteme cu circuite integrate analogice Microprocesoare Optoelectronica Teoria informatiei si codarii Tehnici de modulatii Ingineria programarii Telefonie Sisteme cu microprocesoare Decizie si estimare in prelucrarea informatiei Sisteme de comutatie si rutare Radiocomunicatii Retele de calculatoare 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 392 1072 Nr. Ex. Forma de verif./ Nr.ind 18 19 Credit sem.

1 20 2 21 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. Nr./ Nr. St./ Nr. VP . Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Credit sem. Ex.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. N N N N N N N N N 161 Limba straina (certificare) Practica Tehnologii multimedia Prelucrarea semnalului vocal Procesoare media Procesoare de semnal Activitate de documentare si experimentare TOTAL 14 0 13 1 0 28 5 / 0 / 2. Forma de verif. Col.ind 1 0 Cod Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). de ore pe disciplina N N N N N N N N 1 1 2 240 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3. Televiziune Prelucrarea numerica a semnalelor Protocoale pentru Internet Electronica aplicata Radiocomunicatii celulare Comunicatii mobile Transmisii de date Sisteme optoelectronice in telecomunicatii Tehnici digitale audio-video Prelucrare numerica a imaginilor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 28 28 28 28 252 51314409 51314509 51314609 51314709 51314809-1 51314809-2 51314909-1 51314909-2 51315009-1 51315009-2 51315109 51315209 51315309-1 51315309-2 51315409-1 51315409-2 51315509 150 120 150 120 120 120 120 120 120 120 90 240 150 150 120 120 300 1800 28 94 28 64 28 94 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 62 240 28 94 28 94 28 64 28 64 140 160 660 888 30 3 8 5 5 4 4 10 30 Nr.

Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51320109 51320209 51320309 51320409 51320509 51320609 51320709 51320809 51320909 51321009 51321109 51321209 51321309 51321409 51321509 51321609 Mathematical Analysis Linear Algebra Elements of Physics Computers Programming Passive Electronic Components and Circuits Elements of Mechanics and Mechanisms Foreign Language 1 Sports 1 Special Mathematics Differential Equations Advanced Physics Algoritms and Programming Techniques Electronic Devices Theory of Electric Circuits Foreign Language 2 Sports 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 162 No. Ex./ No. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics Ist Year Sem 1 (14 w) Sem 2 (14 w). VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3. 5 /0/3 . Ind.st./ No. Col.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics.

5 1. 5 / 2 / 1. VP . 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S L P P C S L P P Code Topics IInd Year Sem 3 (14 w) Sem 4 (14 w)./ No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51321709 51321809 51321909 51322009 51322109 51322209 51322309 51322409 51322509 51322609 51322709 51322809 51322909 51323009 51323109 Fundamentals of Computer Aided Graphics Basis of Electrotechnics Signals Theory Materials for Electronics Digital Electronics Fundamental Electronic Circuits Discrete Mathematics Electronic Measurements Microwaves Analysis and Synthesis of Circuits Analog Integrated Circuits Digital Systems Computer-Aided Design Projects Management Interpersonal and Group Communication 120 120 150 N 120 150 150 120 120 150 150 120 120 N 120 45 45 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 392 64 64 94 78 94 94 78 64 94 94 64 64 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 No.5 31 30 163 TOTAL 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2./ No. Col.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Ex. Ind. Credits 1 20 2 21 0 1 N N N 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App.st.

Col.st./ No. . Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E 13 C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App. Ind.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Ex. Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 N N N N N 5 5 5 5 5 5 N N N N N 5 5 5 5 5 5 30 30 164 TOTAL 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51323209 51323309 51323409 51323509 51323609 51323709 51323809 51323909 51324009 51324109 51324209 51324309 Systems with Analog Integrated Circuits Microprocessors Optoelectronics Information Theory and Coding Modulation Techniques Software Engineering Telephony Microprocessor Systems Decision and Estimation in Information Processing Switching and Routing Systems Radiocommunications Computer Networks 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 392 1072 No. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IIIrd Year Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w). VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1. 5 / 0 / 1./ No.

/ No. N N 165 Foreign Language (certication) Practical Training Multimedia Technologies Digital Speech Processing Media Processors Digital Signal Processors Documentation and Experimental Activity TOTAL 14 0 13 1 0 28 5 / 0 / 2.st. 19 No C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics Credits 1 20 2 21 0 N N N N N N N 1 1 2 240 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3. Ind. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM IVth Year Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w)./ No. Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Ex. VP . Television Engineering Digital Signal Processing Internet Protocols Applied Electronics Cellular Radiocommunications Mobile Communications Data Transmissions Optoelectronic Systems in Telecommunications Digital Audio-Video Techniques Digital Image Processing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 51324409 51324509 51324609 51324709 51324809-1 51324809-2 51324909-1 51324909-2 51325009-1 51325009-2 51325109 51325209 51325309-1 51325309-2 51325409-1 51325409-2 51325509 28 28 28 28 252 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 94 5 28 64 4 28 94 5 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 62 240 28 94 28 94 28 64 28 64 140 160 660 888 30 3 8 5 5 4 4 10 30 No. Col.

Col. .Dispozitive electronice Bazele electrotehnicii 1 . de ore pe disciplina Credit sem. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3. electronic si energetic Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 F F F F DI DI C C F F F S DI DI C C 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 Nr. Nr crt 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s)./ Nr. Ex. C VP Tot 16 C 17 Apl./ Nr. 5 / 0 / 3. E Forma de verif. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric. St.ind 1 18 19 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 166 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 51520109 51520209 51520309 51520409 51520509 51520609 51520709 51520809 51520909 51521009 51521109 51521209 51521309 51521409 51521509 51521609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Electronica1-Componente si circuite electronice pasive Elemente de inginerie mecanica Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de programare Electronica 2 .

electronic si energetic PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Nr crt Denumirea disciplinei C S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). St. 5 / 2 / 1./ Nr./ Nr. Forma de verif. Col. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric.Pregatire psihopedagogica D2 .Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masurari electrice si electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup F DI S DI DI DI F DI S S S S S DE C N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 45 14 N 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 Nr. de ore pe disciplina 19 Credit sem.5 1. 2 20 21 Apl. VP.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.5 30 30 167 TOTAL 2 2 2 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51521710 51521810 51521910 51522010 51522110 51522210 51522310 51522410 51522510 51522610 51522710 51522810 51522910 51523010 51523110 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii 2 Teoria semnalelor Materiale pentru electronica si electrotehnica Electronica 3 .A doua limba straina N 90 N 90 28 28 28 28 34 34 . Nr. 3 3 1 2 Discipline facultative D1 .Electronica digitala Electronica 4 .ind 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1. 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2. Ex.

ind 18 19 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 32 33 34 35 36 N N N N N 150 150 N 150 150 150 150 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 42 42 94 94 94 80 94 80 5 5 5 5 5 5 168 S S TOTAL 37 38 39 40 41 42 43 44 45 S S DE DE F S S DI DI 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 N N N N N 120 120 120 120 120 N 120 60 N 120 28 28 28 42 42 14 60 28 28 28 28 28 28 28 28 64 64 64 50 50 78 64 4 4 4 4 4 4 2 4 46 47 51523211 Bazele economiei firmei 51523311 Managementul productiei 51523411 Comunicare manageriala 51523511 Baze de date in economie 51523611 Sisteme de comunicatii fixe si mobile Pachet optional 1 51523711 Arhitectura calculatoarelor si echipamente periferice 51523811 Sisteme de achizitii de date 51523911 Management financiar al firmei 51524011 Marketingul firmei 51524111 Statistica aplicata 51524211 Retele de telecomunicatii 51524311 Tehnologii multimedia 51524411 Metode si procedee tehnologice 51524511 Practica (2 saptamani) Pachet optional 2 51524611 Tehnologia microsistemelor electronice 51524711 Testarea echipamentelor electronice 1800 364 480 970 30 30 12 4 6 5 0 14 5 6 4 0 27 29 5 / 0 / 1. St. Forma de verif. Nr crt F DE DE S S 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).Ingineria programarii D4 .Retele de calculatoare 2 2 2 2 N 150 28 N 150 28 28 28 94 94 5 5 . Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric. Col.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. electronic si energetic Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Nr. 5 / 0 / 2. de ore pe disciplina Credit sem./ Nr. Ex. VP 1 2 Discipline facultative D3 ./ Nr. E C VP Tot 16 C 17 Apl.

St.Instrumentatie virtuala N 150 28 N 120 28 28 28 94 64 5 4 ./ Nr. 2 2 2 2 54 55 56 57 58 59 51525412 51525512 51525612 51525712 51525812 51525912 S S C DI C S N 90 28 62 120 120 28 62 N 90 300 60 240 N N 150 28 42 80 3 4 3 10 5 60 61 51526012 51526112 2 1 N 150 28 42 80 5 1800 280 516 1004 30 30 0 62 63 51526212 51526312 Bazele juridice ale managementului organizatiilor economice Management logistic Managementul calitatii Managementul energiei Comert electronic Standardizare Pachet optional 3 Ecodesign Sisteme inteligente de suport decizional Istoria tehnicii Practica ( 4 saptamani) Limba straina (certificare) Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta Pachet optional 4 Marketing in domeniul electronic Marketingul produselor si serviciilor Pachet optional 5 Sisteme analogice Sisteme microprogramate Nr. Forma de verif. Col. 1 2 Discipline facultative D5 ./ Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric.ind 18 19 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S L P P C S L P P E C VP Cod Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. electronic si energetic PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Nr. de ore pe disciplina Tot 16 17 C Apl. Credit sem. Ex.Protocoale pentru internet D6 . 1 2 20 21 0 1 2 1 1 N N N 2 2 2 2 1 1 1 1 48 49 50 51 52 53 51524812 51524912 51525012 51525112 51525212 51525312 DJ DE DE S S DJ 2 2 2 2 2 2 2 120 120 120 N 150 N 150 90 N N 150 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28 28 28 28 64 64 64 80 80 34 94 4 4 4 5 5 3 5 2 2 2 1 2 N 169 DE DE 2 S S TOTAL 14 6 0 6 3 4 6 30 5 / 1 / 1. VP 2 3 14 1 / 2 / 3.

170 .

dr.ing.ing. Ioan Sala: 347 Tel:401228 Secretar Stiintific Prof.: +40-264-401200 http://www. Târnovan G. Bariţiu nr.utcluj.ing.et.ro/ET/ Prodecan Prof.: 401228 Secretar Facultate Alexandrina Jimborean Sala: 342 Tel: 401229 Maşini Electrice. 26-28 Tel. Claudia Marţiş Sala 347 Tel.ing.Facultatea de Inginerie Electrică Str.dr. G. Ciupa Radu CATEDRE 171 .dr.dr. Marketing şi Management Măsurări Electrice Comisia pentru promovare şi asigurare a calităţii Comisia pentru bază materială şi administraţie DECAN Prof.ro Acţionări Electrice şi Roboţi Electroenergetică Electrotehnică Comisia pentru reformă şi dezvoltare instituţională CONSILIUL FACULTĂŢII Comisia profesională Comisia pentru cercetare ştiinţifică Prodecan Conf. Călin Rusu Sala: 347 Tel: 401228 Decanat ET@utcluj.

Planurile de învăţământ reprezintă punctul de interfaţă al intereselor diverse ale personalului didactic. cercetarea ştiinţifică din Facultatea de Inginerie Electrică s-a dezvoltat după “modelul humboldian” prin care cercetarea este o dimensiune inerentă a instituţiei şi orice cadru didactic trebuie să se implice în cercetare. automatică. se pune accent şi pe o pregătire polivalentă de bază. Începe de asemenea studiul unor discipline caracteristice profilului electric: Teoria Circuitelor Electrice. În perioada anilor III-V.Facultatea de Inginerie Electrică Prezentare generală: Facultatea de Inginerie Electrică pregăteşte ingineri în domeniile: Inginerie Electrică. Ne referim la modernizarea unor modele de studiu. În consecinţă fiecare cadru didactic responsabil are un cuvânt de spus despre structura planului de învăţământ. fiindcă există o presiune a nevoii de schimbare. la conţinutul programelor analitice şi nu în ultimul rând la strategia didactică. În primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti de specialitate (Matematică. iar consecinţele s-au reflectat mai ales la acest nivel. Economie). funcţie de specializarea pe care o urmează studentul. informatică şi tehnică de calcul. Fizică. Introducere în Ingineria Electrică. În acest domeniu s-au obţinut rezultate importante. O altă componentă a activităţii din Facultatea de Inginerie Electrică o constituie cercetarea ştiinţifică ca o preocupare firească şi formativă. Planurile de învăţământ au fost modificate şi vor fi modificate şi în continuare. care să asigure cunoştinţe avansate de electronică. disciplinele de specialitate se diferenţiază într-o anumită măsură. Informatică) fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură (Filozofie. În acest caz ne-am îndepărtat definitiv de “modelul napoleonian” care oferea numai instruire. Cu toate acestea. 172 . În structura Planurilor de învăţământ care asigură procesul didactic la cele de mai sus. prin eforturi reale. fără de care nu se poate concepe învăţământul electrotehnic. Inginerie Energetică şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate. chiar dacă acum cercetarea ştiinţifică este afectată de criza generală a sistemului cercetării ştiinţifice din România. Măsurări Electrice.

Ancorarea în tehnica de calcul şi în software-ul de performanţă reprezintă o coordonată permanentă a colectivului catedrei. fenomene electrostatice. Disciplinele acoperite de această catedră cuprind o paleta largă. Sorin PAVEL Maria VESCAN Catedra de ELECTROENERGETICĂ este promotoarea direcţiei de pregătire a absolvenţilor pentru domeniul sistemelor electroenergetice. În prezent Catedra Electrotehnică este constituită din 3 grupuri distincte:  Grupul de discipline de Bazele Electrotehnicii. cuprinzând iniţial grupurile de discipline de Bazele Electrotehnicii. disciplinele girate de catedră sunt mereu adaptate şi actualizate. Domeniile de cercetare abordate: acţionări electrice vectoriale. +40-(0)264401230 Fax: +40-(0)264-592903 Prof. Bariţiu nr. Vasile ŢOPA Elisabeta MAGYARI Catedra de ELECTROTEHNICĂ a fost înfiinţată odată cu Facultatea de Electrotehnică în anul 1962. motoare electrice reluctante şi aplicaţii. www. str. Iulian BIROU Ana Maria FEHER Catedra de ACŢIONĂRI ELECTRICE şi ROBOŢI. G. +40-(0)264-401230.ing. Electronică de putere. Roboţi industriali. Dr. Servomecanisme.ing. Bariţiu nr. proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice.ro Tel: +40-(0)264-592903. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Electroenergetică . str. Dr. compatibilitate electromagnetică. Dr. Domeniile de cercetare abordate: modelarea numerică a fenomenelor electromagnetice. beneficiind şi de o dotare tehnică de avangardă. în paralel cu promovarea primelor promoţii de ingineri de profil electric din cadrul Institutului Politehnic din Cluj. G.26-28 Prof. Acest colectiv a fost creat treptat încă din anii 60. Catedra : Şef de catedră : Secretar : Electrotehnică.  Grupul de discipline de Electrotehnică Generală  Grupul de discipline de Inginerie Medicală. optimizarea managementului energiei electrice şi termice. Teoria sistemelor.et.26-28. ca entitate de sine stătătoare s-a format în anul 1990 din cadrele didactice ale colectivului de Acţionări electrice al Catedrei de Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Electrotehnică. CAD în ingineria electrică. 26-28. roboţi mobili omnidirecţionali. electrotehnologii.utcluj. Măsurări Electrice şi Acţionări Electrice. Răspunzând unor cerinţe de dezvoltare generale şi regionale.Catedra : Şef de catedră : Secretar : Acţionări Electrice şi Roboţi. convertoare de putere inteligente. G. Disciplinele acoperite de această catedră sunt: Acţionări electrice.ing. etc. str. inginerie biomedicală. Tel: +40-(0)264401231 Prof. care a devenit un colectiv cu o bogata tradiţie profesională şi de renume naţional şi internaţional. 173 . tehnologii şi echipamente pentru separarea electrostatică. Bariţiu nr.

materiale şi tehnologii electrice performante.ing.utcluj. la cele de specialitate: aparate electrice. http://bavaria. sisteme moderne de iluminat şi tehnici de proiectare ale acestora. conservarea şi calitatea energiei şi mediului. microeconomie. Tel: +40-(0)264-401232. comportamentul managerial în trecerea la economia de piaţă. cercetări de marketing.25-27. proiectarea şi controlul maşinilor electrice speciale: motoare cu reluctanţă variabilă.26-28. electronice şi numerice ale mărimilor electrice şi neelectrice. determinare experimentală a parametrilor maşinilor electrice. Gheorghe TODORAN Maria Ana POSTOLACHE Catedra de MĂSURĂRI ELECTRICE. Bariţiu nr. motoare pentru sisteme de tracţiune electrică. modelarea şi simularea sistemelor energetice. utilizări ale energiei electrice. G. motoare cu comutaţie electronică. procesarea semnalelor.ro/~szabol/index. Dr. cu o bogată tradiţie profesională în Facultatea de Electrotehnică. instrumentaţie virtuală şi tehnici moderne de măsurare. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Măsurări Electrice. comanda sistemelor electromecanice. Marketing şi Management .de la cele tehnice generale. Aceasta. senzori şi traductoare. Domeniile de cercetare abordate: CAD în maşini electrice. compatibilitatea sistemelor electroenergetice.utcluj. ingineria proiectării cu calculatorul numeric. modelarea şi simularea maşinilor electrice şi a sistemelor electromecanice. a devenit o entitate de sine stătătoare în anul 1992.ro/%7Emas_el/ Prof. Bariţiu nr. str. optimizarea sistemelor electrotermice şi electromecanice. CAD a sistemelor de măsurare şi a traductoarelor. Dr. informatică tehnică. Principalele direcţii didactice şi de cercetare ale catedrei se subînscriu următoarelor domenii: măsurări electrice. Domeniile de cercetare abordate: audit şi management energetic. str. Tel: +40-(0)264-599 896.html Prof. ingineria tensiunilor înalte.ing. MARKETING şi MANAGEMENT a fost fondată în 1990 şi este constituită din 2 grupuri distincte:  Grupul de discipline de Maşini Electrice şi SEM  Grupul de discipline de Marketing şi Management . Vasile IANCU - Catedra de MAŞINI ELECTRICE. ca urmare a grupării disciplinelor de profil şi a încadrării problematicii măsurării în realitatea progresului tehnic. utilizarea calculatoarelor în monitorizarea şi controlul proceselor. ca materiale electrotehnice. 174 . +40-(0)264-401828 http://users. ca o componentă a Catedrei de Electrotehnică încă din anii 60. G. instalaţii electrice. calculul câmpului magnetic în maşini electrice. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Maşini Electrice. tehnologie generală în electrotehnică. fiabilitate. management energetic. cultura organizaţională.

175 .

176 .

177 .

178 .

179 .

180 .

181 .

182 .

183 .

184 .

185 .

186 .

187 .

188 .

189 .

190 .

191 .

192 .

193 .

194 .

195 .

196 .

197 .

198 .

199 .

200 .

ro/ DECAN Prodecan Secretar Ştiinţific Secretar Facultate CATEDRE Prof. ing. Viorel DRAGOŞ Conf. ing. marketing educaţional Comisia pentru etică şi disciplina CONSILIUL FACULTĂŢII 201 . Gheorghe BADEA Conf. 128-130 Tel.utcluj. dr. dr. dr.Facultatea de Instalaţii B-dul 21 Decembrie 1989 nr. Carmen MÂRZA Mirela BOŢAN Bazele Instalaţiilor Instalaţii pentru Construcţii Comisia pentru reforma restructurare şi calitate Comisia pentru resurse şi cercetare stiintifică Comisia pentru internaţionalizare Tel : 0264-401278 Tel : 0264-401581 Tel : 0264-401581 Tel : 0264-401581 Comisia pt. Fax: +40-264-410179 http://instalatii. ing.: +40-264-401279.

Subingineri cursuri de zi. utilizarea echipamentelor de instalaţii. cu sau fără frecvenţă. cu două specializări: Instalaţii pentru construcţii. frig. Facultatea de Instalaţii din Cluj-Napoca formează. 202 . în specializări de lungă sau scurtă durată în ţară şi străinătate. ca urmare din luna iunie 2004. prevenirea şi stingerea incendiilor. iar rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin editarea de cursuri şi îndrumătoare cu o înaltă ţinută didactică şi ştiinţifică. publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine. elaborarea unor valoroase teze de doctorat. calculul şi execuţia sistemelor de instalaţii aferente/necesare clădirilor civile şi industriale şi reţelelor pentru: încălzire. prin schimb de experienţă şi cooperare internaţională. începând cu anul 1948. Facultatea de Construcţii îşi schimbă numele în Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. curenţi slabi. alimentare cu căldură. invenţii şi inovaţii. distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile. În fine. dar mai ales datorită efortului unor dascăli vizionari care au luptat şi luptă în continuare pentru consolidarea poziţiei inginerului de instalaţii în piaţa muncii şi în societate. In acest context.2007. ingineri diplomaţi în domeniul Ingineria Instalaţiilor. urmată apoi în anul 1975 de Secţia de Instalaţii . dar pe măsură ce economia evoluează şi nevoia de adevăraţi specialişti de instalaţii apare evidentă. sub forma Secţiei de Instalaţii . în anul 2007 ia naştere Facultatea de Instalaţii.128-130. sau studii de doctorat. În prezent. respectiv Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei. învăţământul de instalaţii trece printr-o perioadă dificilă. contracte de cercetare. deoarece până în acel moment numai în cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti avea loc o astfel de pregătire.Subingineri cursuri serale. În cadrul Facultăţii de Instalaţii studiile se pot continua cu studii aprofundate sau Master. Era pentru prima dată când în Transilvania se puneau bazele unui Invăţământ Superior de Instalaţii pentru Construcţii. Cu o istorie destul de zbuciumată. pe durata a 4 ani de studii. iluminat. alimentare cu apă şi canalizare. Trebuie subliniat faptul că este singura facultate cu acest profil din ţară. sanitare. In anul 1977 a luat fiinţă de sine stătătoare "Catedra de Instalaţii pentru Construcţii" – pentru ingineri cursuri de zi. In cei peste 30 de ani de activitate. o astfel de organizare menţinându-se din anul 1972 până în anul 1977. ventilare-climatizare. instalaţii electrice de forţă. cifrele de şcolarizare devin tot mai mari. alimentare cu energie electrică. din 18. Cercetările în domeniul instalaţiilor au fost orientate spre probleme prioritare. de sine stătătoare. Absolvenţii dobândesc cunoştinţe fundamentale şi de specialitate privind alcătuirea constructivă şi funcţională. învăţământul de instalaţii a luat prima dată naştere la ClujNapoca în anul 1972. micul colectiv de la Secţia de Instalaţii a fost alipit celui de la Construcţii Metalice din cadrul Facultăţii de Construcţii. prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. care a primit şi un nou sediu pe B-dul Lenin Nr. După 1989. luând fiinţă Catedra de Construcţii Metalice şi Instalaţii. membrii catedrei de Instalaţii pentru Construcţii au realizat sute de contracte de cercetare şi proiectare. automatizarea instalaţiilor şi sistemelor de măsură. marea lor majoritate rezolvând probleme din domeniul energiei şi mediului.07. după cea de la Bucureşti. Facultatea de Instalaţii a luat naştere ca urmare a recunoaşterii importanţei şi calităţii învăţământului de Instalaţii din Transilvania. Deci inginerul specializat în Instalaţii pentru Construcţii este un integrator de sistem.Facultatea de Instalaţii Prezentare generală: Cea mai tânără facultate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Există o preocupare continuă pentru perfecţionarea activităţii didactico-ştiinţifice. Strategiile pe termen lung a Facultăţii de Instalaţii în domeniul calităţii procesului de învăţământ sunt în concordanţă cu noile prevederi legislative referitoare la organizarea pe cicluri a programelor de studii şi armonizarea cu cerinţele procesului Bologna – Berlin.

Catedra Bazele Instalaţiilor B-dul 21 Decembrie nr. 128-130, 400604 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. dr. ing. Viorel COSTEA Tel: +40 264 401279, Email: viorel.costea@insta.utcluj.ro Secretar: Mariana MILITARU Tel:+40 264 401279, Fax: +40 264 410179, Email: ana.militaru@insta.utcluj.ro Prezentare generală: Catedra Bazele Instalaţiilor are o importanţă deosebită în formarea inginerilor din domeniul Instalaţii pentru Construcţii. Are în componenţă discipline fundamentale organizate pe colective de catedră cum sunt: Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Termotehnică şi Aparate Termice, Electrotehnică şi Maşini Electrice, precum şi altele înrudite. Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea la specializările de ingineri (Instalaţii pentru Construcţii şi IEPA), la studii aprofundate şi la doctorat. Activitatea didactică s-a concretizat într-un număr însemnat de manuale universitare, îndrumătoare şi tratate de specialitate de valoare, care se adresează deopotrivă studenţilor şi specialiştilor din domeniu, care sunt publicate la edituri de prestigiu. Dezvoltarea gândirii tehnice a viitorilor ingineri se face prin metode moderne în procesul didactic organizat de catedră. Rezultatele instruirii inginereşti constituie bazele fundamentale pentru majoritatea disciplinelor care se studiază ulterior. Colectivul catedrei este coorganizator al Conferinţei „Ştiinţa Modernă şi Energia”. Catedra are în componenţă 3 profesori universitari, dintre care unul este conducător de doctorat. Catedra Instalaţii pentru Construcţii B-dul 21 Decembrie nr. 128-130, 400604 Cluj-Napoca Şef catedră: Conf. dr. ing. Antoniu DOMŞA Tel: +40 264 401279, Email: antoniu.domsa@insta.utcluj.ro Secretar: Mariana MILITARU Tel:+40 264 401279, Fax: +40 264 410179, Email: ana.militaru@insta.utcluj.ro Prezentare generală: Catedra Instalaţii pentru Construcţii se bucură de un prestigiu deosebit în formarea inginerilor în domeniu şi are o bogată tradiţie în cercetarea ştiinţifică, recunoscută pe plan intern şi internaţional. Cadrele didactice predau cursuri, conduc seminarii, lucrări de laborator şi proiecte studenţilor secţiilor: Instalaţii pentru Construcţii şi IEPA, precum şi absolvenţilor care urmează studiile aprofundate şi doctoratul. Catedra cuprinde discipline de specialitate din domeniul instalaţiilor pentru construcţii cum sunt: Instalaţii Sanitare, Instalaţii Hidroedilitare, Instalaţii de Încălzire, şi Reţele termice, Instalaţii Electrice, Instalaţii de Ventilare şi Climatizare, Instalaţii Frigorifice, Tehnologia şi Montajul Instalaţiilor. Cadrele didactice au elaborat manuale universitare, îndrumătoare şi tratate de specialitate, apreciate elogios atât de studenţi, cât şi de inginerii din proiectare, cercetare şi execuţie. Procesul didactic pregăteşte ingineri licenţiaţi având competenţe profesionale în proiectare, execuţie, exploatare, marketing, învăţământ şi administraţie. Catedra este organizatorul Conferinţei naţionale „Ştiinţa Modernă şi Energia”, manifestare ştiinţifică anuală de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate. În catedră sunt 2 profesori universitari, conducători de doctorat.

203

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

1 1 1 2 1 2 2 1 2

N N N N N N N N
A/R

2 2 2 2 2 2 1

204
1 TOTAL 14 6 7 0 27 5/4+1

N 2 1 4 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 60 0 12 4 N N N N N N N N
A/R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 91390109 91390209 91390309 91390409 91390509 91390609 91390709 91390809 91390909 91391009 91391109 91391209 91391309 91391409 91391509 91391609 91391709 91391809 91391909 Analiză matematică I Algebr. lin, geometrie analit. şi dif. Chimie Fizică Geometrie descriptivă Tehn. Mec. şi org de maşini Utilizarea calculatoarelor I Limbi străine I Educaţie fizică şi sport I Ecologie Analiză matematică II Desen tehnic şi infografică Utilizarea calculatoarelor II Topografie Materiale de instalaţii Mecanică Rezistenţă I Proiectare asist. de calculator (I) Practică I

104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 104 28 28 62 5 104 28 14 62 4 130 28 28 74 5 78 14 28 36 3 52 0 14 38 2 28 0 28 0 1 26 14 0 12 1 78 28 14 36 3 104 0 56 48 4 52 0 28 24 2 130 28 28 74 4 104 28 14 62 4 130 42 28 60 5 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 60 0 60 0 2 1570 364 438 782 31 29

Nr. ex/ Nr. col

9 0 60 25 4/4+1

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Dom eniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E
16 17 18 19

Obs.

C

V

Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. St.ind 1 2
20 21

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

22

1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 3 2 1

N N N N N

2 3 2 2 1 1 2 2 2 N 1 1 1 1 1 N N N N N

N N N N

3 5 5 5 5 2 2 1 2

205
2 1 2 1 1 90 14 7 0 13 5 N TOTAL 4 0 25 5/4+0 9 0 90 27 5/4+2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A/R

1 91392009 91392109 91392209 91392309 91392409 91392509 91392609 91392709 91392809 91392909 91393009 91393109 91393209 91393309 91393409 91393509 78 130 130 130 130 52 52 26 52 130 104 78 26 26 52 104 28 28 28 42 28 14 0 0 28 42 28 28 0 14 0 28 14 28 14 14 28 14 28 14 0 28 28 14 14 0 28 28

36 74 88 74 74 24 24 12 24 60 48 36 12 12 24 48

5 4 3 1 1 2 4

N N
A/R

36 37 38 39

91393609 91393709 91393809 91393909

Matematici speciale Rezistenţă II T erm otehnică I Hidraulică I Electrotehnică I Discipline socio-umane Utilizarea calculatoarelor III Lim bi străine II Legislaţie în instalaţii şi c-ţii T erm otehnică II Hidraulică II Electrotehnică II Lim bi străine III Elem ente de arhitectură Educaţie fizică şi sport II Discipline opt.A Constructii Sist. si echipam. pt. depol. ape uz. Proiectare asist. de calculator (II) T ehnologia şi m ontajul inst. (I) Analiză numerică Practica II

52 0 28 24 2 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

1 1 2 2 1 2 N N N

N N

N N N N N 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 90 N N N N N N
A/R

206
TOTAL 17 0 2 7 26 5/5+0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0 13 0 1 12 90 26 5/1+1

1 91344009 91344109 91344209 91344309 91344409 91344509 91344609 91344709 91344809 91344909 91345009 91345109 91345209 91345309 91345409 91345509 91345609 Maşini hidraulice Maşini electrice Instalaţii sanitare I Instalaţii de încălzire I Instalaţii frigorifice I Termotehnica construcţiilor Aparate termice Surse neconvenţionale de energie Instalaţii hidroedilitare Marketing Instalaţii sanitare II Instalaţii de încălzire II Instalaţii frigorifice II Instalaţii de ventilare şi cond.(I) Instalaţii electrice (I) Asigurarea calităţii în instalaţii Practică III 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 104 28 14 62 4 26 14 0 12 1 130 28 28 74 5 26 14 0 12 1 52 28 0 24 2 26 14 0 12 1 130 42 28 60 5 130 28 42 60 5 104 28 28 48 4 130 28 42 60 5 130 42 28 60 5 78 14 14 50 3 90 0 90 0 3 1572 420 398 754 30 30

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
21

Obs.

0

2

22

1 1 N N N N N 1 1 1 2 2 8 N N N N N N
A/R

2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

N N N

207
TOTAL 16 0 10 2 28 6/3+0 0 9 0 5 2 24 3/2+1 8

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1 91395709 91395809 91395909 91396009 91396109 91396209 91396309 91396409 91396509 91396609 91396709 91396809 91396909 91397009 91397109 Inst de ventil. şi condiţionare(II) Instalatii electrice (II) Sisteme de alimentare cu gaze Management şi resurse umane Disciplina optională B Disciplina optională C Disciplina optională D Gest. ec-fin a întrep şi marketing Automatizarea instalatiilor(I) Automatizarea instalatiilor(II) Retele termice Tehnologia şi montajul inst. (II) Disciplina optională E Disciplina optională F Elaborare proiect diplomă

130 28 14 88 5 130 28 14 88 5 104 28 14 62 4 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 14 14 50 3 78 28 28 22 3 78 28 28 22 3 260 0 112 148 10 1560 350 378 832 33 27

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

1 2 2 N

22

61 91396109

104

28

28

48

4

62 91396209

2

2

N

104

28

28

48

4

63 91396309

2

1

N

78

28

14

36

3

208

69 91396909

2

2

N

78

28

28

22

3

70 91397009

DISCIPLINE OPTIONALE Discipline optionale B Gestion. automata a inst. in cladiri Gospodarirea apei Discipline optionale C Fiabilitatea instalatiilor Procese si inst. termice ind. Discipline optionale D Inst. electrice industriale Sist. de vent. si climatizare ind. Discipline optionale E Masurari in instalatii Inst. hidraulice industriale Discipline optionale F Pompe de caldura Cogenerare si transport en. term. 2 2

N

78

28

28

22

3

ex/ Nr. şi org de maşini Utilizarea calculatoarelor I Limbi străine I Educaţie fizică şi sport I Ecologie Analiză matematică II Desen tehnic şi infografică Utilizarea calculatoarelor II Topografie Materiale de instalaţii Mecanică Rezistenţă I Proiectare asist. şi dif. 0 2 22 1 1 1 2 1 2 2 N N A/R N N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 60 14 6 0 12 4 1 N N N N N N N N A/R 209 2 2 3 2 1 TOTAL 7 0 27 5/4+1 9 0 60 25 4/4+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N 1 91390109 91390209 91390309 91390409 91390509 91390609 91390709 91390809 91390909 91391009 91391109 91391209 91391309 91391409 91391509 91391609 91391709 91391809 91391909 Analiză matematică I Algebr. Chimie Fizică Geometrie descriptivă Tehn. Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. pentru protectia atm. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. geometrie analit.ind 1 2 21 Obs. St. lin. Mec. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. de calculator (I) Practică I 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 104 28 28 62 5 104 28 14 62 4 130 28 28 74 5 78 14 28 36 3 52 0 14 38 2 28 0 28 0 1 26 14 0 12 1 78 28 14 36 3 104 0 56 48 4 52 0 28 24 2 130 28 28 74 4 104 28 14 62 4 130 42 28 60 5 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 60 0 60 0 2 1570 364 438 782 31 29 Nr.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Dom eniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. pt. ape uz. de calculator (II) T ehnologia şi m ontajul inst. depol. col 9 0 90 27 5/4+2 . Proiectare asist.ind 1 2 19 20 21 Obs. pentru protectia atm.A Constructii Sist. Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. St. (I) Analiză numerică Practica II 2 1 1 52 0 28 24 2 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30 Nr. ex/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. 0 22 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 N N N N N 2 3 2 2 1 2 2 2 N 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N 3 5 5 5 5 2 2 1 2 210 TOTAL 14 7 4 0 25 5/4+0 N N A/R 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 91392009 91392109 91392209 91392309 91392409 91392509 91392609 91392709 91392809 91392909 91393009 91393109 91393209 91393309 91393409 91393509 78 130 130 130 130 52 52 26 52 130 104 78 26 26 52 104 28 28 28 42 28 14 0 0 28 42 28 28 0 14 0 28 14 28 14 14 28 14 28 14 0 28 28 14 14 0 28 28 36 74 88 74 74 24 24 12 24 60 48 36 12 12 24 48 5 4 3 1 1 2 4 N 2 1 N N 90 0 13 5 A/R 36 37 38 39 91393609 91393709 91393809 91393909 Matematici speciale Rezistenţă II T erm otehnică I Hidraulică I Electrotehnică I Discipline socio-umane Utilizarea calculatoarelor III Lim bi străine II Legislaţie în instalaţii şi c-ţii T erm otehnică II Hidraulică II Electrotehnică II Lim bi străine III Elem ente de arhitectură Educaţie fizică şi sport II Discipline opt. si echipam.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. şi chimia pol. aerului Fiz.gazosi Disciplina opţionala B Instalaţii sanitare Inst şi echip pt. pentru protectia atm.ind 1 2 21 Obs. St. 0 2 22 1 1 1 N N 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 90 N N N N N A/R 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 N N N N N N N 211 TOTAL 14 0 0 13 0 7 5 26 5/2+0 7 6 90 26 5/2+1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 91404009 91404109 91404209 91404309 91404409 91404509 91404609 91404709 91404809 91404909 91405009 91405109 91405209 91405309 91405409 Maşini hidraulice Maşini electrice Meteorologie şi climatologie Proc şi echip ardere ap. col . cal. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.pol. ex/ Nr. Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.afl. asig. Atm. Gestionarea şi tratarea deşeurilor Disciplina opţională C Disciplina opţională D Reţele urbane Practică III 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 14 14 50 3 130 28 28 74 5 156 42 42 72 6 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 156 42 42 72 6 156 28 42 86 6 52 14 14 24 2 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 78 28 14 36 3 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30 Nr. termice Sisteme şi echipamente frigorifice Ventil. trat.

col . energ. şi mont. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.echip. Sist. el. neconv. Lucr. pt. de mediu Mangementul proiectelor de mediu Tehn. Intoc. pol. măs. pentru protectia atm. St. de instalaţii Automatizarea instalatiilor Gesti ec-fin a intrep Inst şi echip pentru desprăfuire Disciplina opţională E Disciplina opţională F Asigurarea calităţii în instalaţii Elaborare proiect diplomă 156 42 42 72 6 156 42 42 72 6 78 14 14 50 3 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 104 42 28 34 4 52 28 14 10 2 104 42 42 20 4 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 260 0 42 218 10 1560 406 322 832 30 30 Nr. şi contr. pt. 0 22 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 N N N N N N N N N N N N N A/R 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 212 TOTAL 15 0 5 6 26 5/2+0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 0 14 0 6 3 26 3/3+1 3 1 91405509 91405609 91405709 91405809 91405909 91406009 91406109 91406209 91406309 91406409 91406509 91406609 91406709 91406809 Instalaţii de alimentare cu căldură Echip. Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. pt. aliment. doc.ind 1 2 19 20 21 Obs. cu energ. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. Surse şi echip.

ing.utcluj.Rad@staff.Burnete@arma.Vaida@termo.ing.ing.dr.ro E-mail: facultateademecanica@clujnapoca.mecanica.dr.ro SECRETAR ŞEF SECRETAR ŞTIINŢIFIC Ing.utcluj.Facultatea de Mecanică Bd.Bodea@gdgi.utcluj. Mecanică Fină şi Mecatronică Comisia de cercetare ştiinţifică şi evaluare a personalului Comisia profesională şi de reformă Comisia pentru resurse umane şi asigurarea calităţii Comisia pentru probleme studenţeşti Rezistenţa Materialelor Termotehnică. Liviu VAIDA Sala: A16 Tel:+40 264 401604 E-mail: Liviu. 0264-401787 Web: http://www.utcluj. Muncii 103-105.ro E-mail: Cicilia.dr. Cicilia RAD Conf. Sanda BODEA Sala: B104 Tel: +40 264 401787 Sala: A16 Tel::+40 264 401604 E-mail: Sanda. Maşini şi Echipamente Termice Comisia de disciplină universitară şi deontologie profesională Comisia pentru resurse financiare şi probleme administrative Comisia pentru relaţii instituţionale şi imagine CONSILIUL FACULTĂŢII 213 . 400641 Cluj Napoca Tel: 0264-401603.utcluj.ro CATEDRE Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească Mecanisme. Nicolae BURNETE Sala: A16 Tel:+40 264 401602 E-mail: Nicolae.ro PRODECAN Prof.ro DECAN Prof.

Deasemenea inginerii pot continua pregătirea profesională prin Şcoala doctorală. . astfel încât dea lungul anilor facultatea şi-a dezvoltat şi adaptat activitatea cerinţelor impuse de industrie. expertiză şi altele. . Inginerie Industrială. Ingineria Autovehiculelor şi Mecatronică şi Robotică (la zi sau la fără frecvenţă). prodecan şi secretar ştiinţific.Domeniul Inginerie Mecanică.specializarea Mecanică Agricolă a fost înfiinţată în 1962 şi a funcţionat până în 2003. când s-a transformat în Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA). . Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic. pe domenii de activitate evidenţiate mai jos: diagnosticarea gradului de poluare a 214 . având în componenţă 4 facultăţi. fiind reluată din 1997. La ora actuală facultatea girează în cadrul formei de învăţământ de licenţă. . Au fost create specializări noi. naţional. alături de continuarea celor tradiţionale. sau prin Şcoala Academică postuniversitară cu specializarea Ingineria Circulaţiei Rutiere. cinci specializări: . În cadrul Facultăţii de Mecanică. Facultatea de Mecanică a cunoscut momente de restructurare. s-au intensificat în această perioadă preocupările privind dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. Direcţiile de cercetare abordate la nivelul facultăţii noastre s-au concentrat în catedre.Domeniul Ingineria Autovehiculelor cu specializarea Autovehicule Rutiere (AR).Domeniul Mecatronică şi Robotică cu specializarea Mecatronică (MTR). în facultate activând 17 conducători de doctorat. înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Facultatea de Mecanică este integrată în viaţa economico-socială. cu specializările: Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA). Mecanică Fină şi Nanotehnologii (MF). Sisteme şi Echipamente Termice (SET). fiind reluată din 1990 sub denumirea de Sisteme şi Echipamente Termice(SET).specializarea Mecanică Fină a fost înfiinţată în 1990 şi funcţionează şi în prezent.specializarea Autovehicule Rutiere (AR) a fost înfiinţată în 1992 şi funcţionează şi în prezent. activitatea facultăţii este coordonată de către Consiliul Facultăţii. sau colective de cercetare. cât şi internaţional. proiectare. (producţie) consultanţă. conform necesităţilor actuale şi de perspectivă.specializarea Mecatronică a funcţionat între 1992-1994.specializarea Maşini Termice a fost funcţionat între 1954-1958. Facultatea de Mecanică face parte din Universitatea Tehnică din ClujNapoca având încomponenţa ei 5 catedre. activităţile ei fiind cunoscute si apreciate pe plan local. Începând cu anul universitar 2009/2010 Facultatea de Mecanică organizează 10 programe de pregătire de tip Master în cele trei domenii în care dezvoltă şi cursurile de licenţă. . după cum urmează: . în cadrul a trei domenii. Din punct de vedere organizatoric. Solicitarea tot mai mare a acestora pe piaţa muncii le conferă stabilitate şi funcţionalitate permanentă.Facultatea de Mecanică Prezentare generală: Facultatea de Mecanică continuă tradiţia învatamântului superior tehnic. organul executiv al acestuia fiind Biroul Consiliului Facultăţii compus din decan. în domeniile: Inginerie Mecanică. .

studiul suprafeţelor cu aplicaţii în tehnică etc. Specializarea Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară provine din fosta specializare de Mecanică agricolă. Fax: +40 0264 415490.autovehiculelor. expertize judiciare în specialitatea „Autovehicule şi Circulaţie rutieră – Evaluări auto”.Filip@maar. instalaţii frigorifice ecologice. ing. precum şi datorită unei baze materiale corespunzătoare (laboratoare moderne. Zaragosa-Spania.). sisteme de reglare automată pentru pompele cu volum unitar variabil. concepţie sisteme frigorifice eficiente. ingineria mediului (Controlul poluării în agricultură). Nicolae FILIP Sala C 203. au absolvit 448 (din 1989) ingineri în această specializare.bercea@personal. actuatori în mecatronică. roboţi industriali. studii privind performanţele dinamice ale autovehiculelor rutiere. recuperatoare de căldură. Stocholm-Suedia. Prima promoţie a absolvit în anul universitar 1997 când cei 20 studenţi au fost declaraţi ingineri. specializarea s-a înfiinţat în anul universitar 1992-1993. prima promoţie absolvind în 1967. schimbătoare de căldură cu plăci. Peogeot etc. Catedra Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole B-dul Muncii nr. optimizarea proceselor funcţionale ale motoarelor de autovehicule şi echipamente termice pentru reducerea consumului de combustibil şi a poluării. bibliotecă tehnică de înalt nivel). până în prezent. starea de tensiuni şi deformaţii în domeniul deplasărilor mici ale elementelor în mişcare de rotaţie. 215 . În cursul anilor. rezistenţe hidraulice. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.utcluj. dr. Toulouse–Franţa. profil de tradiţie în cadrul facultăţii. iar acum este specializarea cu cea mai mare căutare din cadrul tuturor sepcializărilor existente în cadrul Facultăţii de Mecanică. se asigură absolvenţilor o instruire temeinică şi o pregătire profesională complexă în domeniile: Autovehicule rutiere. activităţi de grafică publicitară. Mercedes-Benz.ro Secretar: Mariana Bercea Sala C 203. s-a înfiinţat în anul 1962. metode numerice în inginerie. sisteme mecatronice. inginerie biomedicală.ro Prezentare generală: Datorită unui corp profesoral foarte bine pregătit profesional şi cu numeroase stagii de pregătire în străinătate la universităţi şi firme de prestigiu (Hohenheim. combustibili clasici şi neconvenţionali. Specializarea a avut o creştere continuă în calitate a studenţilor şi a absolvenţilor. Tel:+40-264 401729. Email: Nicolae. Email: mariana. tehnica proporţională în acţionări hidraulice şi pneumatice. StuttgartGermania. 103-105. fenomenul de cavitaţie. optimizarea transmisiilor mecanice speciale din structura sistemelor mecatronice. Volskwagen. Tel: +40 264 401607.

studiul limbajului grafic ca sursă de informare. 103-105. Biomecatronică. contracte de cercetare ştiinţifică precum şi îndrumarea studenţilor în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Robotică şi Educaţie mecatronică. Tel:+40-264 401682. Fax: +40 264 415490.utcluj. Email: Magdalena. dr. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof.ro Secretar: Mariana OLT Sala B 107. studiul formelor în activitatea de proiectare şi crearea de noi forme.Orban@gdgi. 103-105. Grafică pe calculator şi Design industrial contribuie la însuşirea de către studenţi a metodelor de rezolvare grafică a problemelor geometriei în spaţiu. pe baza standardelor naţionale şi internaţionale. În domeniile menţionate membrii catedrei au elaborat lucrări ştiinţifice şi tratate de specialitate apreciate în plan naţional şi internaţional. masterat şi doctorat. Vistrian MĂTIEŞ Sala C 304. Magdalena ORBAN Sala B 108. dr.Catedra Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească B-dul Muncii nr. utilizarea limbajului grafic ca suport de transmitere a informaţiilor în domeniul graficii publicitare. Cercetarea ştiinţifică a colectivului catedrei este orientată. ing. Tel:+40-264 401610. Tel: +40 264 4015488. Prezentare generală: Catedra girează pregătirea inginerească a studenţilor pentru specializările de Mecanică Fină şi Mecatronică din cadrul Facultăţii de Mecanică în acord cu noile planuri de învăţământ.com Secretar: Ani TORGIE Sala C 304. mecatronic. Mecanică şi Biomecanică. Potenţialul ştiinţific al catedrei este confirmat şi 216 . precum şi a aspectelor de estetica industriala. Catedra Mecanisme. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Conf. 401682. Pentru facultăţile cu profil electric catedra susţine activităţile didactice privind disciplinele: Mecatronică. Direcţiile principale de cercetare sunt: Mecanisme şi Transmisii mecanice. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se concretizează prin participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale. urmărind influenţa percepţiei asupra creativităţii în gândirea inginerească. în principal. ing. Email: Mariana. reprezentarea conform standardelor naţionale şi internaţionale a pieselor din construcţia de maşini. Geometrie descriptivă şi Desen tehnic. studiul elementelor fundamentale din desenul tehnic.Olt@gdgi. Mecatronică. această pregătire se realizează pentru cele trei cicluri: licenţă. pe baza criteriilor design-ului modern. pe studiul suprafeţelor cu aplicaţii în tehnică. Mecanică fină. Mecanică Fină şi Mecatronică B-dul Muncii nr.ro Prezentare generală: Colectivul catedrei desfăşoară activităţi didactice la profilele mecanic. Email: matiesvistrian@yahoo. Disciplinele predate. ştiinţa şi ingineria materialelor si ingineria mediului.utcluj. Tel: +40 264 401780. De asemenea catedra susţine activităţile didactice pentru disciplina de Mecanisme la facultăţile cu profil mecanic. aplicaţii ale geometriei descriptive prin utilizarea limbajelor de programare în reprezentarea grafică asistată de calculator a curbelor şi suprafeţelor.

din cadrul UTC-N. În cadrul laboratoarelor noastre ei îşi consolidează cunoştinţele teoretice însuşite. reţea de calculatoare. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM). programe de calcul cu element finit. Baza materială a catedrei cuprinde laboratoare dotate cu tehnică de calcul şi echipamente la standarde europene. anual – cu rezultate remarcabile – la faza locală şi cea naţională a concursului profesional – ştiinţific studenţesc .. instalaţie pentru electrotensometrie. Tel:+40-264 401661. Temele abordate vizează în principal domeniile tehnologie şi educaţie mecatronică. În catedră îşi desfăşoară activitatea trei conducători de doctorat. cât şi de elanul mai tinerilor colegi. Catedra Rezistenţa Materialelor B-dul Muncii. masterat. 401661.În biblioteca UTC-N . Inteligenţă artificială (IA). SUA şi Japonia. Portugalia.de parteneriatele în contracte de cercetare naţionale şi europene. promovate fără reserve în întreaga lume. este acoperită atât partea teoretică cât şi cea aplicativă şi experimentală a disciplinelor arondate: Rezistenţa materialelor (RM). maşină de încercat la oboseală. Metoda elementelor finite (MEF). lucrările didcatice elaborate de membrii catedrei acoperă aria de cunoştinţe minimale ce se cer însuşite de către studenţi. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof.ro Secretar: Veronica CIOCMǍREAN Sala C 02.utcluj. verificându-le experimental şi se iniţiază în cercetare ştiinţifică.C. majoritatea membrilor catedrei au beneficiat de stagii de studiu şi documentare în prestigioase universităţi din Europa. Studenţii noştri participă. Germania. E-mail: Mihail. Spania.Hardau@rezi. Teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii (TAEP). Construcţii de Maşini şi Electrotehnică. interferometrie speckle etc. Materiale compozite(MC) etc. Tel: +40 264 401662. 217 .C. Începând din anul universitar 2002 catedra găzduieşte cursuri de vară de mecatronică la care participă studenţi de la universităţi europene. nr. 103-105. Colectivul catedrei constitue o echipă foarte bine pregătită profesional. Majoritatea cadrelor didactice din catedră (există aici. tehnică de calcul. patru profesori conducători de doctorat) au efectuat stagii de perfecţionare în prestigioase universităşi din ţară şi de peste hotare (din Franţa. la disciplina de rezistenţa materialelor. Mihail HARDAU Sala C 03/2. Italia etc. Beneficiind de aportul unor cadre didactice cu o bogată experienţă. Analiza experimentală a stărilor de tensiuni şi de deformaţii (AESTD).) şi au participat cu valoroase comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate. Dotarea laboratoarelor catedrei (maşină universală pentru încercări mecanice. E-mail: vciocmarean@yahoo.com Prezentare generală: Catedra de Rezistenţa Materialelor face parte din structura administrativă a Facultăţii de Mecanică. Sunt întrunite toate premizele în vederea unei bune pregătiri calitative a viitorilor ingineri. instalaţie de fotoelasticimetrie.) permite efectuarea unui larg evantai de cercetări ştiinţifice – valorificate prin programe naţionale şi internaţionale. Cadrele didactice din catedră asigură desfăşurarea activităţilor didactice pentru cele trei cicluri – licenţă. dr. ing. Teodorescu”. doctorat – corespunzătoare Facultăţilor de Mecanică.

Mecanica fluidelor. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor la disciplinele de Termotehnică.ro Secretar: Tehn. din cadrul domeniului de studiu Inginerie Mecanică. Ĩn cadrul acestei specializări.a.pr. studenţii primesc cunoştinţe despre o serie de maşini şi echipamente termice. Margareta Miron Sala C 307A. 400641 Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. Termotehnică şi maşini termice. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice nu numai la anii de studii de la facultatea de Mecanică ci şi la celelalte facultăţi: Construcţii de Maşini. O pondere foarte însemnată a activităţilor catedrei o reprezintă cea legată de specializarea de Maşini şi Echipamente Termice. turbine.com Prezentare generală: Catedra de Termotehnică.Catedra Termotehnică. dr. Email: mironmus@yahoo. beneficiind de un număr de 6 laboratoare foarte bine dotate cu standuri şi aparatură de măsurare şi control precum şi de o reţea proprie de calculatoare.utcluj. Din punct de vedere didactic catedra. 218 . utilaje termice. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Tel: +40 264 401686. Maşini şi Echipamente Termice B-dul Muncii nr. motoare cu ardere internă. instalaţii frigorifice. lucrări de laborator. prin cadrele sale didactice competente. vizite de documentare. 103-105. ş.Opruta@termo. cum sunt: cazane. specializare organizată pe structura acestei catedre. prin activităţile de curs. proiecte de an şi de diplomă. Dan OPRUŢA Sala Compresoare. seminarii. ea fiind înfiinţată odată cu instituţia noastră de învăţământ superior. Email: Dan. Maşini şi Echipamente Termice face parte din facultatea de Mecanică a UTCN având un istoric bogat. Electrotehnică. Tel:+40-264 401777. ing.

lin. Mecanica. MTR. St. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Forma de verificare Nr. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 219 1 2 2 1 1 1 Discip. ex. Mecatronica şi Robotică Specializare./ Nr. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. anal. Ing. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . I (Tehn. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt Denumirea disciplinei E 13 14 15 16 17 18 18 Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). MFN. socio-um.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. Autovehiculelor./ Nr. AR. geom.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. 0 1 2 22 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. Col. dif. verif. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. MIAIA.ind 1 2 21 Obs.

MIAIA. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 220 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. Electrotehnica si masini el. verif. dim. MTR. Autovehiculelor. St. Mecanica. MFN. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . AR.Ing. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). col/ Nr. Mecatronica şi Robotică Specializare. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. ex/ Nr.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing.

de ore pe Credit Anul III verificare disciplina sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 2 22 0 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 3 3 2 2 7 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71414409 71414509 71414609 71414709 Organe de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Procese si caracteristici Dinamica autovehiculelor I Fiabilitate si terotehnica Incercarea autovehiculelor 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 N N N N 221 TOTAL 16 1 9 3 0 17 29 5/3+0 48 49 Discipline optionale I 71414809 Practica informatica 71414909 Practica III Nr. III.x30 A/R 30 30 1 2sapt. col 126 28 42 56 5 84 28 14 42 3 98 28 28 42 5 126 42 28 56 5 N 84 14 28 42 3 N 84 28 14 42 3 N 84 28 14 42 3 N 84 28 14 42 3 2 1 N 156 42 42 72 6 2 N 130 42 28 60 5 2 N 104 28 28 48 4 1 N 78 28 14 36 3 1 3 N.x30 A/R 60 60 2 1560 462 440 658 30 30 1 10 1 0 29 3/4+2 . incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs.N. ex/ Nr. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr.N 232 98 56 78 9 1sapt.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I. St. II.

Discipline optionale I Legislatie de mediu pentru transporturi Banci. Discipline optionale I Echipamente auxiliare pentru autovehicule Sisteme de propulsie neconventionale 7 1 234 98 56 80 0 9 Nr. burse si afaceri C.ind 1 2 18 20 21 0 1 22 2 1 N 52 28 14 10 2 optiune 50 51 2 1 71415009 71415109 N 52 28 14 10 2 optiune 52 53 3 71415209 71415309 222 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0/0+0 2 N 130 42 28 60 5 optiune 54 71415409 55 71415509 A. St. ex/ Nr. de ore pe Credit verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). Discipline optionale I Combustibili si lubrifianti Sisteme cu microprocesoare B. incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs. III. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I. col 3 0 0 11 0/3+0 . II. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutier Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul III Nr.

ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 2 22 0 1 56 57 58 59 1 1 196 TOTAL 2 0 2 0 0 4 0/2+0 2 0 4 0 0 6 0/2+0 2 2 42 Discipline facultative 71415609 Comunicare prin internet 71415709 Creativitate si inventica 71415809 Autovehicule speciale 71415909 Editoare si simulatoare 1 1 1 1 N N N N 56 56 84 14 14 14 14 14 28 56 28 28 42 98 0 0 223 Nr. col . St. II.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I. C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. III. de ore pe Credit Anul III verificare disciplina sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). ex/ Nr. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr. incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs.

I Tehnologia fabricarii si repararii 71416309 autovehiculelor Discipline optionale II 71416409 Constructia si calculul m.N A.proiectare Nr. St. I 71416209 Calculul si constr. de ore pe Credit verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). autoveh.ind 1 2 18 20 21 Obs. col 15 0 11 2 0 10 0 5 11 0 28 26 4/2+0 3/3+0 .N. 0 1 22 60 61 62 3 4 2 2 2 4 2 3 1 2 1 3 9 N N 2 3 3 2 2 1 2 1 N N N N N. ex/ Nr. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. autoveh.i.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul IV Nr.i. II 71416609 Marketing Discipline optionale III N N.N 130 182 156 28 42 42 28 42 42 74 98 72 5 7 6 5 7 64 224 TOTAL 64 65 66 71416009 Dinamica autovehiculelor II 71416109 Constructia si calculul m. II 71416509 Calculul si constr.a.R 130 182 130 130 130 130 260 42 56 28 28 28 56 28 42 14 28 14 42 60 84 88 74 88 32 0 126 134 5 5 5 5 10 1560 350 406 804 30 30 67 71416709 Activitate de cercetare .a.

col . Discipline optionale III 71417009 Tehnici de diagnosticare 71417109 Sisteme de control auto H. verificare C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. Discipline optionale III 52 28 14 10 2 optiune 312 84 70 106 7 5 74 71417209 75 71417309 Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr. Discipline optionale II Tehnologia transporturilor Design auto G. de ore pe Credit Anul IV disciplina sem Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). St. 0 1 2 22 2 2 N 104 28 28 48 4 optiune 68 69 2 1 N 78 28 14 36 3 2 2 N 78 28 28 22 3 optiune 225 2 1 N Dinamica accidentelor de circulatie Banci burse si afaceri TOTAL 4 0 6 0 3 0 0 7 0/2+0 3 0 0 7 0/2+0 72 73 D. ex/ Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. Discipline optionale II 71416809 Controlul si reducerea poluarii 71416909 Transmisii automate E.

0 1 22 76 77 0 0 Discipline facultative Discipline facultative Dirijarea automata a circulatiei 71417609 rutiere 71417709 Conducere auto TOTAL 2 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0/2+0 0 0 0 0 0/0+0 N N 112 112 28 28 28 28 56 56 226 Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul IV Nr. de ore pe Credit Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). St. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. ex/ Nr. col .ind 1 2 18 20 21 Obs.

ind 1 2 21 Obs. anal.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. Autovehiculelor. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. St. geom. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. socio-um. AR. I (Tehn. MTR. MFN. dif. verif.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MIAIA. lin. Ing. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. Mecanica. ex. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 227 1 2 2 1 1 1 Discip. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 ./ Nr. Col. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. Mecatronica şi Robotică Specializare./ Nr. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl.

St. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. ex/ Nr. MTR. Mecatronica şi Robotică Specializare. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 228 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). col/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. verif.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. MFN. Autovehiculelor. AR. Mecanica.Ing. MIAIA.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. dim. Electrotehnica si masini el.

PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul III Nr. Verif. Practica informatica Practica 3 126 28 42 56 5 84 28 14 42 3 98 28 28 42 5 126 42 28 56 5 84 14 28 42 3 84 28 14 42 3 84 28 14 42 3 84 28 14 42 3 104 42 14 48 4 78 28 14 36 3 104 42 14 48 4 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 70 28 14 28 3 74 28 14 32 3 62 28 14 20 2 30 1 A/R 30 60 2 A/R 60 1560 476 412 672 30 30 Nr. de ore pe Forma sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).ind 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.ptr prel.St. Col /Nr. disciplina de C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. .si micro/nanotehn. ex/ Nr.in MTR Micromotoare si actuatori Electronica aplicata Microprocesoare.si aplicatii I Robotica I Tehn. 0 1 2 22 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 N N N N N N N N N N N N 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1x30=30 2x30=60 N N N N 229 TOTAL 16 1 9 3 0 18 0 8 2 0 29 28 4/4/0 4/4/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71424409 71424509 71424609 71424709 71424809 71424909 71425009 71425109 71425209 71425309 Organe de masina II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Metode avansate de control Senzori si sisteme senzoriale Masini si inst. struct.de fabric.

0 1 2 2 1 0/2/0 2 2 5 0 0 2 2 2 6 0/2/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul III Forma de verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).ind 5 6 16 17 18 19 20 21 22 56 56 56 168 14 28 42 28 56 28 112 28 14 14 2 4 2 2 2 54 55 56 TOTAL 2 Discipline facultative 71425409 Web design 71425509 Limbi străine 71425609 Inventica si tehnici de creativitate Nr. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. 230 . de ore pe Credit Obs. ex/ Nr. verif. col/Nr. disciplina sem Tot C Apl. St.

si aplicatii II Electron. St. de ore pe Credit de Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). mecatronice II b Bazele proiectarii microsist. struct. automate a Controlere logice programabile b Testarea si fiabilitatea sist. . ex/ Nr. mecatronice I Micocontrolere Microprocesoare.ind 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt Forma Anul IV Nr. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. a Tehnici si sisteme de masurare b Masini de lucru si comenzi a Mecatronica sist. procese ind. 0 1 2 22 2 2 3 2 1 N N N N N N 3 2 3 1 1 2 1 1 2 10 N N N 104 78 78 78 156 104 156 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 42 28 42 1 1 1 1 1 2 N N N 78 104 104 78 78 28 28 42 28 14 14 28 14 14 28 14 14 14 14 36 48 48 36 36 62 36 36 36 14 100 28 28 48 86 3 4 4 3 3 4 3 3 3 6 4 6 231 TOTAL 18 0 9 2 0 29 4/5 9 0 3 14 0 26 2/2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 71425709 71425809 71425909 71426009 71426109 71426209 71426309 71426409 71426509 71426609 71426709 71426809 71426909 71427009 71427109 71427209 71427309 71427409 71427509 71427609 71427709 Proiectarea sist. Verif. Col / Nr. biomedicale b Mecatronica automobilelor a Structuri mecanice ptr MTR b Software pentru sisteme MTR a Proiectarea sist.pt.de putere si optoelectronica Proiectare asistata de calculator I a Robotica II b Sisteme flexibile de fabricatie a Hidronica si pneutronica b Echip. Proiectare asistata de calculator II Activitate de cercetare/proiectare N 104 14 28 62 4 A/R 140 140 10 1440 378 392 670 30 30 Nr.

disciplina sem Tot C Apl. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr.0 2 2 1 4 0/2/0 0 4 8 0 0 1 0 2 3 0/1/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul IV Forma de verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).ptr. 232 .ind 7 8 16 17 18 19 20 21 22 78 78 56 212 28 28 14 70 28 28 28 84 58 22 22 14 6 3 3 2 2 78 79 80 TOTAL 2 Discipline facultative 71427809 Biomateriale 71427809 Echip. St. de ore pe Credit Obs. prel. verif. ex/ Nr. col/Nr.optică a informatiei 71427809 Instruire asistata de calculator Nr.

ex.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 233 1 2 2 1 1 1 Discip. lin. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. Ing. Autovehiculelor. geom. MIAIA. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. MFN. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). dif.ind 1 2 21 Obs./ Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . Col. Mecatronica şi Robotică Specializare. anal. verif. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. St. MTR./ Nr. Mecanica. I (Tehn. AR. socio-um.

0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 234 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. Mecanica. dim. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). MFN. Autovehiculelor. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. ex/ Nr. St. MIAIA. Mecatronica şi Robotică Specializare. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr.Ing. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. col/ Nr. Electrotehnica si masini el. MTR. AR. verif.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing.

0 1 2 22 2 1 O rgane de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II T erm otehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneum atice T eoria sistem elor si automatizari Managem ent Electronica aplicata O ptica tehnica 1 Sist. Actionari in mecanica fina a Echip. ptr.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Dom eniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Denumirea disciplinei Nr crt Anul III F orma de Nr. de prec. ap. ind. in ing. optice I Practica inform atica Practica 3 TO TAL 9 3 29 4/4/0 8 2 28 4/5/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71434409 71434509 71434609 71434709 71434809 71434909 71435009 71435109 71435209 71435309 71435409 71435509 Nr. prel. de prec . verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de ore pe Credit Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). si echip. pt.si micro/nanotehn. . autom ate I b Calculul si constr. ex/ Nr.St.de fabric. Proiectarea integrata in ing. proc.ind 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1x30=30 2x30=60 16 1 0 18 0 0 N N N N N N A/R A/R 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N N N N N 126 84 98 126 84 84 84 84 78 78 78 104 72 78 60 74 78 28 14 28 28 28 42 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 14 28 28 28 14 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 56 42 42 56 42 42 42 42 36 36 36 48 30 36 18 32 36 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 30 30 1 60 60 2 1560 476 412 672 30 30 235 Metrologie Aparate si sistem e de m asurare I T ehn. Verif. Col / Nr.

St. ex/ Nr.0 1 2 2 1 0/2/0 2 2 5 0 0 2 2 2 6 0/2/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul III Forma de verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). col/Nr. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. verif. de ore pe Credit Obs.ind 5 6 16 17 18 19 20 21 22 56 56 56 168 14 28 42 28 56 28 112 28 14 14 2 4 2 2 2 56 57 58 TOTAL 2 Discipline facultative 71435609 Web design 71435709 Limbi străine 71435809 Inventica si tehnici de creativitate Nr. 236 . disciplina sem Tot C Apl.

ind 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. si birotica b Echipamente cine-foto Masurari electrice si electronice a Robotica si microroboti II b Robotica medicala a Sisteme integrate b Aparate optoelectronice a Automate de control si servire b Structura mec. proc. ind. a ap. ale calc. Col / Nr. optice II a Echip. el.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt Forma Nr.St. de ore pe Anul IV Credit de disciplina Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). si nanosist. traduct. ex/ Nr. si achizitii date Aparate si sisteme de masurare II Proiectare asistata de calculator I a Echip ptr. si a Bazele pr. microsist. Verif. perif. 0 1 2 22 N N N N N N N N 2 2 2 2 1 1 1 1 2 10 N 1 1 N N N 130 130 78 130 104 78 104 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 42 28 28 28 28 28 28 28 42 14 28 14 14 14 1 1 1 1 1 2 104 78 78 104 78 28 28 28 28 14 14 14 14 28 28 62 36 36 48 36 60 60 36 74 62 36 62 4 3 3 4 3 5 5 3 5 4 3 4 237 TOTAL 16 0 9 4 0 9 0 6 11 0 29 26 4/4 2/3 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 71435909 71436009 71436109 71436209 71436309 71436409 71436509 71436609 71436709 71436809 71436909 71437009 71437109 71437209 71437309 71437409 71437509 71437609 71437709 71437809 Microcontrolere Robotica si microroboti I Senzori. automate II b Calculul si constr. ap. . sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. b Aparate biomedicale Proiectare asistata de calculator II Activitate de cercetare-proiectare N 104 14 28 62 4 A/R 140 140 10 1440 350 420 670 30 30 Nr.

optică a informatiei 71438109 Instruire asistata de calculator Nr. ex/ Nr. disciplina sem Tot C Apl.0 2 2 1 4 0/2/0 0 4 8 0 0 1 0 2 3 0/1/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul IV Forma de verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).ptr. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. col/Nr. prel. verif. 238 .ind 7 8 16 17 18 19 20 21 22 78 78 56 212 28 28 14 70 28 28 28 84 58 22 22 14 6 3 3 2 2 79 80 81 TOTAL 2 Discipline facultative 71437909 Biomateriale 71438009 Echip. St. de ore pe Credit Obs.

0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. St. geom. AR./ Nr. anal.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. Col. socio-um. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 .x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. Autovehiculelor. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). MIAIA.ind 1 2 21 Obs. Ing. I (Tehn. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. MFN. verif. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 239 1 2 2 1 1 1 Discip. lin. Mecanica. dif. Mecatronica şi Robotică Specializare. MTR. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. ex./ Nr.

verif. Electrotehnica si masini el. St. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).Ing. ex/ Nr. Autovehiculelor. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 240 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. MTR. MFN. col/ Nr. Mecanica. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . dim.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MIAIA. AR.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. Mecatronica şi Robotică Specializare. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr.

verif. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 Nr. 0 1 2 22 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 N N N N N N N N N N 1 1 1 1 2 1 1 1 N N N N 5 3 5 5 3 3 3 3 241 1 TOTAL 16 1 0 16 1 2 0 9 3 29 4/4/9 28 4/3/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1saptx30 2saptx30 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71444409 71444509 71444609 71444709 71444809 71444909 71445009 71445109 71445209 Organe de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Tehnologii de fabricatie Termodinamica tehnica Transfer de caldura si masa Dinamica gazelor Compresoare si ventilatoare Combustie si instalatii de ardere Proiectarea asistata a m./ Nr.ind 1 2 Obs.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Sisteme si Echipamente Termice PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt Forma de verificare Denumirea disciplinei E 13 14 15 16 17 18 18 Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). col. St. I Practica informatica I Practica III 4 3 3 4 5 4 4 N 1 30 30 A/R 2 60 60 A/R 1560 448 440 672 30 30 126 84 98 126 84 84 84 84 113 82 82 101 120 101 101 28 28 28 42 14 28 28 28 42 28 28 28 42 28 28 42 14 28 28 28 14 14 14 28 14 14 28 28 28 28 56 42 42 56 42 42 42 42 43 40 40 45 50 45 45 Nr. ex./ Nr.e. .t. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl.

/ N r./ N r . s i co ntro lul pr oc es elo r Sis tem e de p ro te ctie a m ediu lui T eh nic i s i ec hip am e nte de m as u ra Pa c hetu l 2 G es t ion ar ea en er giei ter m ic e F ab ric atia as is ta ta de c alc ula to r D ia gno za in stala tiilo r te rm ice Pa c hetu l 3 T er m o dina m ic a tehn ic a II R e ţele ter m ic e D is c ipline d e sp ec ialitate ob ligato rii Pr oie cta rea as istat a a M E T II In sta la tii de clim atizar e s i v en tila re D is c ipline d e sp ec ialitate op tio na le Pa c hetu l 1 T ur bin e cu abu r s i g az e Su rs e r eg ene ra bile de e ne rg ie C e nt ra le te rm ice Pa c hetu l 2 U tilaje ter m ic e II Alim enta rea si re gla rea M AI U tilizar ea fr igu lu i a rtificia l Ac tivitate d e ce rc e ta re / pr oiec tar e 30 4 10 30 N r.20 10 0 Cod Nr crt 2 D is c ipline d e sp ec ialitate ob ligato rii 3 2 2 1 3 2 2 se aleg tr ei 1 1 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N D e nu m ire a dis c ipline i O b s. d e or e pe C r edit d isc iplin a sem T ot C A p l.S t. C S L P P C S L P P E C A /R 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 1 60 1 39 1 39 1 30 N r. fr ig.ind 1 2 16 1 7 1 8 1 8 20 21 42 28 42 28 28 28 14 28 90 83 83 74 6 5 5 5 22 53 54 55 56 7 144 53 09 7 144 54 09 7 144 55 09 7 144 56 09 7 144 59 09 7 144 60 09 7 144 61 09 1 16 1 16 1 16 28 28 28 28 28 28 60 60 60 3 242 2 2 2 2 T O T AL 16 0 0 11 2 29 4 / 3/ 0 7 144 62 09 7 144 63 09 7 144 64 09 2 2 2 2 2 2 N N N N N 2 1 1 3 1 s e ale g dou a N N 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 36 1 36 28 28 28 28 28 28 42 28 28 28 28 28 28 14 60 60 60 60 60 80 80 57 a b c 58 a b c 59 a b 3 7 144 65 09 7 144 66 09 3 6 6 60 61 7 144 57 09 7 144 58 09 7 144 67 09 7 144 68 09 7 144 69 09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 0 0 N N N N N N 62 a b c 63 a b c 64 1 16 1 16 1 16 28 28 28 28 28 28 60 60 60 1 16 2 8 2 8 6 0 1 16 2 8 2 8 6 0 1 16 2 8 2 8 6 0 A /R 1 40 1 40 156 0 350 4 20 79 0 4 7 144 70 09 7 144 71 09 7 144 72 09 7 144 73 09 M otoa re c u ar de re in te rn a In st. 1 A nu l IV F orm a de ve rific ar e Se m 7 (1 4 s ) S em 8 ( 14 s ) . ex . si po m p e de c ald ur a U tilaje ter m ic e I G en er atoa re d e ab ur D is c ipline d e sp ec ialitate op tio na le Pa c hetu l 1 Au tom a tiz . v er if.N a po ca F a c ult atea d e M ec an ica D om e niul: In gin erie M ec an ic a S pe c ializa rea : S ist em e s i E ch ip a m en t e T e rm ic e P L A N D E IN V A T A M A N T V alab il inc e pan d c u an ul univ er s ita r 20 09.U niv er sitate a T eh nic a din C luj. 5 12 26 2/ 2 / 1 . co l.

socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt.ind 1 2 21 Obs. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. AR. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. geom.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. MTR. St. Ing. Autovehiculelor. Mecatronica şi Robotică Specializare. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 243 1 2 2 1 1 1 Discip./ Nr. anal. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. I (Tehn. Mecanica.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s)./ Nr. lin. verif. ex. MIAIA. dif. socio-um. Col. MFN.

verif. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). MFN. col/ Nr. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 244 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. Mecanica. ex/ Nr.Ing.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MTR. Autovehiculelor. MIAIA. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. AR. Electrotehnica si masini el. Mecatronica şi Robotică Specializare. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. dim. St.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 .

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie M ecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alim entara PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 Denum irea disciplinei Forma de Anul III Nr.x30 1560 462 440 622 30 30 0 11 1 0 29 3/4+2 .N 232 84 42 106 9 30 1 1sapt.ind 1 2 20 21 Obs. 0 1 22 2 1 1 N N N N 3 2 2 2 2 6 1 2 N 2 2 1 N N N N N N N 245 0 TOTAL 16 1 0 17 9 3 29 5/3+0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 78 78 28 28 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71454409 71454509 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 126 84 98 126 84 84 84 84 130 104 28 28 28 42 14 28 28 28 42 28 42 14 28 28 28 14 14 14 42 28 28 14 56 42 42 56 42 42 42 42 46 48 22 36 5 3 5 5 3 3 3 3 5 4 3 3 46 71454609 Organe de m asini II Mecanica fluidelor II Mecanism e II Termotehnica II Metode num erice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si autom atizari Management Masini Agricole I Tehnologia productiei agricole Utilaje pentru prelucrarea si pastrarea produselor Motoare cu ardere interna I Tehnologia prelucrarii productiei 48 714554809 agricole Discipline optionale I 49 71454909 Practica informatica 50 71455009 Practica III 47 71454709 Nr. ex/ Nr. St.x30 A/R 30 60 2 A/R 60 2sapt. col 1 N 78 28 14 3 3 N N. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. de ore pe Credit verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).

ex/ Nr. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. verificare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).Valabil incepand cu anul Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul III Nr.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 1 N 78 28 14 36 3 optiune 51 52 2 1 71455109 71455209 N 78 28 14 36 3 optiune 53 54 2 71455309 71455409 246 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0/0+0 1 N 76 28 14 34 3 55 71455509 56 71455609 A. col 3 0 0 9 0/3+0 . de ore pe Credit Obs. Discipline optionale I Initierea afacerilor Banci. Discipline optionale I Echipamente auxiliare pentru masini agricole Masini si instalatii pentru reciclarea deseurilor 6 0 optiune 232 84 42 106 0 9 Nr. St. Discipline optionale I Masini si instalatii pentru imbunatatiri funciare Sisteme cu microprocesoare B. burse si afaceri C.

col 2 0 2 0 0 4 0/2+0 4 0 0 6 0/2+0 . disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. de ore pe Credit Obs. St.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul III Nr. ex/ Nr. verificare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 57 58 59 60 1 1 196 TOTAL 2 0 2 2 42 Discipline facultative 71455709 Comunicare prin internet 71455809 Creativitate si inventica 71455909 Conducerea tractorului 71456009 Editoare si simulatoare 1 1 1 1 N N N N 56 56 84 14 14 14 14 14 28 56 28 28 42 98 0 0 247 Nr.

N N N N N. col .N 5 4 11 A. ex/ Nr. St. verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).R 260 0 140 120 10 1560 350 406 804 30 30 63 71456309 64 71456409 65 71456509 248 Activitate de cercetare .proiectare TOTAL 66 71456609 67 71456709 Motoare cu ardere interna II Masini agricole II Masini si instalatii pentru industria alimentara Tractoare I Proiectarea asistata de calculator Discipline optionale II Tractoare II Marketing Discipline optionale III 156 130 78 156 130 104 286 42 42 14 42 28 28 84 42 72 28 60 28 36 28 86 14 88 14 62 56 146 68 71456809 Nr. crt disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT universitar 2009-2010 Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara Forma de Anul IV Nr Denumirea disciplinei Nr. de ore pe Credit Obs.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 61 71456109 62 71456209 3 3 1 3 2 2 6 1 1 4 10 140 15 0 11 2 0 10 0 6 10 0 28 26 4/4+0 4/2+0 2 1 2 2 2 Cod 1 2 3 2 1 1 N N N N N 130 130 28 42 28 28 74 60 5 5 6 5 3 6 N.

Nr Denumirea disciplinei Anul IV disciplina sem crt Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). Ingineria calitatii Ingineria mediului 78 28 14 364 98 36 3 optiune 70 196 6 11 Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr. col . verificare C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. Discipline optionale II Masini si instalatii zootehnice Tehnologii si instalatii pentru ape F. Discipline optionale II Surse alternative de energie Tehnologia transporturilor E.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 1 N 78 28 14 36 3 optiune 69 71456909 70 71457009 1 1 N 78 14 14 50 3 optiune 71 71457109 72 71457209 2 1 1 N 104 28 28 48 4 optiune 249 2 1 N 2 1 N TOTAL 3 2 5 0/2 4 2 6 0/2 73 71457309 74 71457409 104 28 14 62 4 optiune 75 71457509 76 71457609 77 71457709 78 71457809 D. St. Discipline optionale III Exploatarea agregatelor agricole Intretinerea masinilor si utilajelor agricole G. Discipline optionale III. ex/ Nr. de ore pe Credit Obs. Discipline optionale III Tehnologia repararii utilajelor agricole Proiectarea instalatiilor pentru agricultura H.

Valabil incepand cu anul Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul IV Nr. St. crt Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). ex/ Nr.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 78 77 0 0 Cod 1 Discipline facultative Discipline facultative Sisteme georeferentiale pentru 71457809 agricultura 71457909 Conducere auto TOTAL 2 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0/2+0 0 0 0 0 0/0+0 N N 112 112 28 28 28 28 56 56 250 Nr. de ore pe Credit Obs. col . verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.

ing. Ioan Vida-Simiti Sala:A107 Tel:401621 ivida@stm.com Fizică Chimie CATEDRE Comisia pentru comunicare şi imagine Comisia pentru asigurarea calităţii Comisia pentru etică profesională CONSILIUL FACULTĂŢII 251 .Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor B-dul Muncii nr.ro/facultatea_de_stiinta_si_ingineria_materialelor/ DECAN Prof.ing.utcluj. Corina Bondor Sala: A107 Tel:401622 corinabondor@yahoo.micle@sim.ing.ro Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor Ingineria Procesării Materialelor Ingineria Mediului Comisia pentru strategie de dezvoltare şi curriculă universitară Comisia pentru baza materială.dr. resurse financiare şi umane Comisia pentru practică.dr.utcluj.utcluj. Valer Micle Sala: A107 Tel:401621 valer.popa@stm. Relaţia cu agenţii ec.ro Prodecan Prof.ro Secretar Ştiinţific Prof.dr. Secretar Şef Facultate Ing.utcluj. Cătălin Popa Sala: A107 Tel:401790 catalin. Fax: 0264 415054 http://www. 103-105 Tel: 0264 402622.

Procedee avansate în protecţia mediului Şcoala doctorală oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniul: „Ingineria Materialelor” în regim „cu frecvenţă . cu SINTEROM Cluj-Napoca. Pregătirea prin studii universitare de masterat se face pe următoarele specializări: . CUPROM Zalău. a întreprins o anchetă la nivelul întreprinderilor industriale din întreaga ţară privind oportunitatea pregătirii unor specialişti în domeniul materialelor. Înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor imediat după Revoluţie a reprezentat împlinirea unui deziderat mai vechi.Ingineria Procesării Materialelor Domeniul Ingineria Mediului cu specializarea: . a condus la înfiinţarea. TENARIS SILCOTUB Zalău. la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul materialelor avansate. care încă din anii '70. . monitorizarea emisiilor poluante şi măsuri pentru reducerea acestora. cuprinzând.Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor . la iniţiativa profesorului Alexandru Domşa – atunci Rector al Universităţii.Centrul de Cercetare pentru Tehnologii Avansate. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor formează specialişti cu profesia de inginer.Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor ..Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor . a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.Laboratorul de Microscopie Electronică.proiectarea tehnologiilor optime şi a utilajelor de procesare a materialelor. . Activităţile de cercetare sunt gestionate la nivelul fiecărei catedre şi a colectivelor interdisciplinare. În ciclul de licenţă. prima în acest domeniu din ţară.Materiale. susţinută ferm şi de conducerea universităţii. . mai întâi în cadrul Universităţii Tehnice din ClujNapoca şi apoi şi la alte universităţi din ţară.Echipamente pentru Procese Industriale. Deformări Plastice şi Tratamente Termice.proiectarea de tehnologii pentru protecţia mediului industrial şi a utilajelor tehnologice necesare acestor tehnologii. micro şi nanotehnologii . pe lângă specializarea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor – şi ea nou înfiinţată – şi vechile specializări din profilul Metalurgic – Turnarea Metalelor.Ştiinţa Materialelor .Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Domeniul Inginerie Mecanică cu specializarea: . 252 . EMERSON Cluj-Napoca. Facultatea are acorduri de parteneriat cu firme din domeniu (Ex. Prelucrări Metalurgice şi Utilaj Tehnologic. recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Reluarea ei în 1990. MICHELIN Zalău etc) şi de colaborare interacademică cu universităţi europene. facultatea oferă următoarele domenii şi specializări: Domeniul Ingineria Materialelor cu specializările: . În facultate există trei centre de cercetare acreditate de minister: .Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor s-a înfiinţat în anul 1990.Centrul de Cercetare (de tip B) – „Ştiinţa Materialelor”.cu bursă” şi „fără frecvenţă – cu taxă”.Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului . Activităţile didactice se desfăşoară în cele trei cicluri de studii: licenţă. . masterat şi şcoală doctorală.Ingineria şi managementul fabricaţiei de piese turnate . având următoarele competenţe de bază: .proiectarea şi selectarea materialelor pentru diverse aplicaţii industriale.

săli de cursuri şi de aplicaţii .ro Secretar: Ec. proprietăţile. în care sunt antrenaţi şi studenţii. Catedra. E-mail: Ionel.Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor B-dul Muncii nr. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. asigură perfecţionarea pregătirii profesionale prin doctorat în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Managementul Integrat al Resurselor Naturale şi al Deşeurilor şi Procedee Avansate în Protecţia Mediului şi respectiv programul de studii universitare de masterat în domeniul ingineriei materialelor Ingineria şi Managemantul Fabricaţiei de Piese Turnate. De asemenea. 400641 Cluj-Napoca Şef de Catedră: Conf. 103-105. Catedra de Ingineria Mediului B-dul Muncii nr.pentru disciplinele de specialitate studiate. Loredana MARINA Sala E-108.îndeosebi în Metalurgia Pulberilor. 103-105. având ca direcţii prioritare: implementarea şi certificarea sistemelor 253 . în domeniul Ştiinţei Materialelor . specializări existente în toate universităţile de prestigiu pe plan mondial. asigură competenţe specifice în pregătirea viitorilor licenţiaţi şi masteranzi în domeniile ingineria mediului şi ingineria materialelor.utcluj.Dan@sim. E-mail: Viorel. compusă din cadre didactice de prestigiu recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Viorel Dan Sala: M105. selecţia şi metodele tehnologice moderne de prelucrare a materialelor utilizate în tehnica actuală pentru toate specializările facultăţilor Construcţii de Maşini şi Mecanică. Tel: +40-264 401625.com E-mail: Prezentare generală: Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor. ing. Pentru acestea. Catedra dispune de spaţii moderne . Activităţile de cercetare ştiinţifică ale membrilor catedrei se desfãşoară pe baza unor contracte de cercetare de interes naţionale şi internaţionale. Coordonează specializarea Ştiinţa Materialelor şi masterul Materiale Noi cu Proprietăţi Speciale (studii aprofundate) din cadrul facultăţii. ing. Fax: +40 264 415054.ro Prezentare generală: Catedra de Ingineria Mediului coordonează: programul de studii universitare de licenţă în domeniul ingineriei mediului Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. având opt conducători de doctorat. înfiinţată în anul 1948 odată cu Institutul Politehnic Cluj. tipurile. de către cadrele didactice din cadrul Catedrei de Ingineria Mediului. fiind constituită în Centru de Cercetare tip B acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Tel: +40 264 401705. Disciplinele predate. asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor la majoritatea disciplinelor de specialitate. assolato_y@yahoo. desfăşoară şi o bogată activitate de cercetare ştiinţifică. asigură instruirea fundamental-aplicativă privind structura. Ionel CHICINAŞ Sala E-108. Tel: +40-264-401624.Chicinas@stm. dr. Ea este fondatoarea şi liderul recunoscut de comunitatea ştiinţifică a Metalurgiei Pulberilor în România.utcluj. programele de studii universitare de masterat în domeniul ingineriei mediului Dezvoltarea Durabilă şi Protecţia Mediului. dr. denumite după tipul de activitate desfăşurată.

Fizica mediului şi habitatului.Obţinerea şi caracterizarea structurii şi proprietăţilor filmelor subţiri şi materialelor nanostructurate. Activitatea de cercetare a Catedrei de Fizică are următoarele orientări importante: 1.Studiul unor sisteme vitroase cu aplicaţii în electronică şi telecomunicaţii.ro Secretar: Monica RUS Sala 190. Marea majoritate a cadrelor didactice au titlul de doctor în chimie şi au în afara activităţii didactice şi preocupări de cercetare ştiinţifică. concepţia si proiectarea echipamentelor de proces.25. Fizică tehnică sau Fizică aplicată (curs. 103-105.de management integrat în procesele industriale. Personalul catedrei acoperă predarea disciplinelor de Chimie din cadrul majorităţii secţiilor Universităţii 254 .utcluj. Catedra de Chimie B-dul Muncii nr. Fizica metalelor şi materialelor magnetice.utcluj. 2 asistenţi şi 2 preparatori. dr. la etajul IV.Studiul unor aliaje magnetice. Personalul catedrei este format din 10 persoane. 8 cadre didactice şi 2 tehnicieni fiind prezentat pe situl http://chimie. Metode fizice de analiză.rus@phys. Tel:+40-264 401262. filme semi – şi supra – conductoare şi nanotehnologii) precum şi aplicaţii ale informaticii în chimie.culea@phys. Elena Maria PICĂ Sala C 410. Tel: +40 264 401536. B-dul Muncii nr. 5 conferenţiari. evaluarea impactului de mediu. seminar. Semiconductori şi dielectrici. chim. Fizica atomului şi moleculei. E-mail: pica@chimie. laborator) pentru studenţii din Universitateta Tehnică din Cluj-Napoca. Structura de personal a Catedrei de Fizică este următoarea: 5 profesori (dintre care 2 sunt conducători de doctorat). Fizica factorilor poluanţi.Măsurători de poluanţi.E-mail: m.Eugen CULEA Sala 190. iar 4 sunt doctoranzi. Energetica fizică. Fizica supraconductorilor şi criogenie. chimia cărbunilor. membri catedrei acoperă şi activităţile didactice corespunzătoare unor discipline speciale de Fizică cum ar fi: Optică tehnică. 401262 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. managementul deşeurilor si reabilitarea mediului industrial. Catedra de Fizică Str. Electromagnetism şi microunde. modelarea turnarii si solidificarii aliajelor etc. chimia fizică. Fax: +40 264 595355. 3. 103-105.ro Prezentare generală: Catedra de Chimie este situată în corpul C.ro/.utcluj. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Activitatea de cercetare este susţinută şi de programul doctoral coordonat de 5 conducători doctorat. Fizică cuantică şi statistică. Bariţiu nr. De asemenea. 2. Fizica senzorilor. Dintre cele 18 cadre didactice 13 sunt doctori în Fizică. 4 şefi de lucrări. chimia materialelor (filme metalice.ro Prezentare generală: Activitata didactică a membrilor Catedrei de Fizică este legată de predarerea disciplinei de Fizică generală. E-mail: eugen.dr. 4. Domeniile de cercetare în care îşi desfăşoară activitatea colectivul catedrei cuprind: chimia analitică. Tel: +40 264 401627.utcluj. Biofizică. materiale ceramice.

Tehnice din Cluj-Napoca dar şi discipline avansate cum ar fi: Chimia Materialelor, Chimia-fizică, Chimia mediului, Materiale ceramice, Mediul biotic, Metrologia monitorizării factorilor poluanţi şi altele. Disciplinele din anii I, II şi III sunt adesea prevăzute cu ore de lucrări de laborator care în cazul absentării trebuie recuperate de către studenţi cu profesorul care a condus orele de laborator. Absenţele în proporţie de peste 50% la lucrările practice au drept consecinţă nu numai interzicerea prezentării la examenul din anul respectiv dar şi refacerea întregii discipline în anii următori.

Catedra Ingineria Procesării Materialelor B-dul Muncii nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.dr.ing. Liviu NISTOR Sala G03, Tel: +40 264 401712, Fax: +40 264 415049, E-mail: Liviu.Nistor@ipm.utcluj.ro Prezentare generală : Catedra Ingineria Procesării Materialelor coordonează specializarea Ingineria Procesării Materialelor. Structura planului de învăţământ asigură o pregătire multidisciplinară, orientată spre proiectarea şi implementarea procedeelor tehnologice de procesare a materialelor în dezvoltarea industrială a produselor. Prin compeţentele profesionale pe care le obţin, absolvenţii specializării Ingineria Procesării Materialelor sunt capabili a se adapta pieţei muncii vor răspunde cu eficienţă la noul concept privind procesarea materialelor, în care materialele noi sunt tot mai variate ca proprietăţi şi performanţe. Planurile de învăţământ pe baza cărora se asigură pregătirea inginerească specifică sunt rezultatul a peste 40 de ani de experienţă şi evoluţie, cu modificări care urmăresc îndeaproape progresele înregistrate în procesarea materialelor. Cursurile de licenţă contribuie la pregătirea viitorilor ingineri în domenii moderne de prelucrare a materialelor prin deformare plastică, turnare, tratamente termice şi ingineria suprafeţelor, management şi marketing industrial, proiectare tehnologică asistată de calculator, modelarea şi optimizarea proceselor de prelucrare a materialelor. Activitatea de cercetare se dezvoltă pe următoarele direcţii: (1) modelarea, simularea şi optimizarea tehnologiilor clasice de procesare şi neconvenţionale; (2) încercări de deformabilitate la cald şi rece prin răsucire, tracţiune şi compresiune; (3) tehnologii avansate de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor; (4) încercări de coroziune, uzură, oboseală şi şoc termic; (5) tehnologii moderne de execuţie a pieselor turnate; (6) analiza cu element finit şi proiectarea tehnologică a componentelor complexe realizate prin procesare. Laboratoare cu echipamente ce acoperă prin facilităţile lor toată gama de operaţii de procesare, reţea de calculatoare şi staţii grafice pentru analiza cu elemnt finit, softuri profesionale performante (SuperForm, Forge 2, etc) şi cadre didactice de prestigiu asigură certitudinea unei pregătiri inginereşti valoroase. .

255

crt
2 3 4 5 6 7 8 9

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r D om eniu l: Ing in eria Materialelo r Spe cializa rea : Stiinta Materialelo r N r. D enu mirea discipline i

PLAN DE IN VATAM AN T

Vala bil pen tru a nul un ive rsita r 20 09 -20 10

Forma de An ul I N r. de o re p e C redit O bs. verificare discip lina se m Sem 1 (14 s) Se m 2 (1 4 s). C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

N N N N N N N N N {N } 2 2 2 2 2 1 2 2 {2} {2} {2} {N } N N N 2 2 2 1 2 2 N N N N N N {N } {N }

1 2 2 3 2

256
TO TAL 13 0 6 10 29 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

814 60 109 814 60 209 814 60 309 814 60 409 814 60 509 814 60 609 814 60 709 814 60 809 814 60 909

10 11 12 13 14 15 16 17 18

814 61 009 814 61 109 814 61 209 814 61 309 814 61 409 814 61 509 814 61 609 814 61 709 814 61 809

Ana liza ma te ma tică 2 1 Fizică I 2 C himie I 2 Ge om . de scr. si De se n tehn . 2 Informa tica ap lica ta 2 Ştiin ţa si ing ineria ma te ria le lor I 2 C omu nicare si e tica profe sio nala 1 1 Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) 2 Edu ca ţie fizică 2 Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) {2} Psih olog ia ed ucatei {2 } {2} Algeb ra si ge ome trie Fizică II Stiin ta si ingin eria mate riale lor II D esen teh nic Meca nică C himie II (C himia m aterialelo r) Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) Edu ca ţie fizică Pra ctică 2x30 ore Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) Ped ago gie I 0 11 8

94 28 14 5 2 4 DF 94 28 14 5 2 4 DF 1 09 28 28 5 3 4 DF 1 12 28 28 5 6 4 DF 1 32 28 42 6 2 5 DF 1 08 28 28 5 2 4 D ID 49 14 14 2 1 2 DC 49 0 28 2 1 2 DC 28 0 28 0 1 DC {4 9} 0 {2 8} {21 } {2 } F acult {5 6} {2 8} {2 8} {5} F acult 1 08 28 28 5 2 4 DF 1 15 28 28 5 9 5 DF 1 15 28 28 5 9 5 D ID 83 14 28 4 1 3 DF 1 08 28 28 5 2 4 D ID 94 28 14 5 2 4 DF 52 0 28 2 4 2 DC 28 0 28 0 1 DC 82 0 60 2 2 2 D ID {5 2} 0 {2 8} {24 } {2} F acult {5 6} {2 8} {2 8} {5} F acult 15 60 3 36 4 94 73 0 3 0 30

N r. ex/ N r. col

7 0 26 5 /4

P L AN D E INV AT AMAN T

Va labil pe ntru a nu l u niversitar 2 00 9-2 01 0

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea S tiinta si Ing in eria M aterialelo r D om eniu l: Ing in eria M aterialelo r S pe cializa rea : S tiinta M aterialelo r N r. D en um irea d iscip lin ei crt An ul II Se m 3 (14 s) Se m 4 (1 4 s). C S L P P C S L P P E
13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forma de verificare

Nr. d e ore pe Credit Ob s. d isc iplina se m C A/R To t C A p l. S t.ind 1 2
20 21 22

0

1

2

1 1 2 1 1 1 1 N N N N N {N }

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 {N } N N N N N N 2 {2 } {2} {2 } 0 0 15 2 0 0 N N {N } {N }

81 461 90 9 81 462 00 9 81 462 10 9 81 462 20 9 81 462 30 9 81 462 40 9 81 462 50 9 81 462 60 9 81 462 70 9 81 462 80 9

N N N N

12 0 10 5 10 6 84 76 76 53 92

28 28 28 28 28 28 14 28

42 28 28 14 14 14 14 14

50 49 50 42 34 34 25 50

4 4 4 4 3 3 2 4

257
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 N TOT A L 15 6 8 29 5/4 9 26 5 /4

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

81 462 90 9 81 463 00 9 81 463 10 9 81 463 20 8 81 463 30 9 81 463 40 9 81 463 50 9 81 463 60 9 81 463 70 9 81 463 80 9

R ezisten ţa m a te riale lor 2 2 Te rm oteh nică 2 1 Te hn olog ia m a te riale lor I 2 C oroziu ne şi protecţie anticorozivă 2 M e ca nica fluide lor 2 Electro te hn ic a 2 Electro nică indu striala 1 M a te m a tici sp eciale 2 1 Statistică m a te ma tică L im bi m o derne (Op t:Eng l,F r,Ge rm ) 2 L im bi m o derne (Op t:Eng l,F r,Ge rm ) {2} Ped ag ogie II {2} {2} C him ie fizica Te hn olog ia m a te riale lor II M e ta lurgie fizică G rafica pe ca lcu lator I Pro prietăţile m a te ria lelor Pro tectia m ed iului ind ustrial Te hn ica m ăs urarii ş i achiziţii de d ate Actio na ri hidrau lice si pne um atice L im bi m o derne (Op t: E ng l, Fr, Ge rm ) Pra ctică 3x3 0 ore L im bi m o derne (Op t: E ng l,Fr,Germ ) D idactica sp ecialitatii

45 0 28 17 2 {45 } 0 {2 8} {1 7} {2} {56 } {28 } {2 8} {5} 9 8 28 14 56 11 0 28 28 54 11 2 42 14 56 7 8 14 28 36 11 2 42 14 56 7 8 28 14 36 7 8 28 14 36

4 4 4 3 4 3 3 45 0 28 17 2 92 0 90 2 3 {45 } 0 {2 8} {1 7} {2} {56 } {28 } {2 8} {5 } 156 0 420 4 40 7 00 30 30

DID DID DID DID DF DID DID DF Op t DC Facu lt Fac u lt DID DID DID DID DID DID DID Op t DC DID Fac u lt Facu lt

N r. ex/ N r. col

PLAN DE INVATAM ANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Dom eniul: Ingineria Materialelor Specializarea : Stiinta Materialelor Nr. Denum irea disciplinei crt Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). C S L P P C S L P P E N N N N N N N {N} {1} {2} 2 3 {N} 1 1 N N N N N N N 1 {2} 17 1 0 14 2 0 N N {N} 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Forma de verificare 2 17 18

Nr. de ore pe C re dit O bs disciplina sem C A/R T ot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21 22

0

1

39 40 41 42 43 44 45 1 2 1 N

81463909 81464009 81464109 81464209 81464309 81464409 81464509

Mecanisme şi organe de m aşini Tehnici de analiză a materialelor Tratam ente term ice Sudare şi procedee conexe Managem ent Bazele elaboră rii şi turnării a liajelor Teoria def. plastice şi a ruperii Ing.m at.nem etalice( module: plastice

3 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

1

131 88 72 72 80 1 02 88 102 {45}

42 28 28 28 28 28 28

28 14 14 14 14 28 14

61 46 30 30 38 46 46

5 4 3 3 3 4 4 28 28 46 4 0 {28} {17} {2} {42} {14} {28} 1 08 28 28 126 42 28 68 0 28 96 28 28 98 28 28 1 00 28 28 74 28 14 51 14 14 52 56 40 40 42 44 32 23 {4} 4 4 3 3 4 4 3 2 104 0 90 14 3 {45} 0 {28} {17} {2} 1560 434 440 686 30 30

D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID Facult Facult O pt D IS D ID DF D ID D ID D ID D IS D ID O pt D ID Facult

258
TO TAL 9 1 28 5/3

2 2 46 81464609 + ceramic e) Lim bi moderne (Opt:Engl,F r,Germ ) {2} Managem entul clasei de elevi Sociologia educatiei 47 81464709 Ingineria suprafe ţe lor 48 81464809 Ingineria fabricaţiei 49 81464909 G rafica pe calculator II 50 81465009 Procedee de elab. şi turn. a aliajelor 51 81465109 Procedee de prel. prin def. plastică 52 81465209 Utilaje şi instala tii te rm ice 53 81465309 Metalurgia pulberilor 54 81465409 Marketing 55 81465509 Strategia afacerilor 56 81465609 Practică 3x30 ore Lim bi moderne (Opt:Engl,F r,Germ )

Nr. ex/ Nr. col

1 11 28 5/4

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Domeniul: Ingineria Materialelor Specializarea: Stiinta Materialelor Nr. Denumirea disciplinei crt

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Forma de Credit Obs. Anul IV Nr. de ore pe sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). verificare disciplina C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

2

N N N N N N N {N} 2 2 2 2 1 2 1 9 1 1 1 N N N N N

2 1 1 1 1 1 1 1 2

259
TOTAL 14 0 9 2 0 10 1 4 9 0 25 24 5/2 3/2

130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 102 28 14 60 4 102 28 14 60 4 102 28 14 60 4 128 28 28 72 5 {82} {28} {14} {40} {3} 122 28 14 80 122 28 14 80 122 28 14 80 122 122
A/R 126

5 5 5 28 28 14 14 126 1560 336 350 80 80 5 5 3 {10} 874 32 28

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

81485709 81485809 81485909 81486009 81486109 81486209 81486309 81486409 81486509 81486609 81486709 81486809 81486909 81467009 81487009 81487209

Utilaje tehnologice 2 Materiale metalice 2 Materiale şi produse sinterizate (module) 2 Materiale ceramice şi vitroase 2 Tehnologii de procesare prin deformare plastica 2 Tehnologii de procesare prin turnare 2 Proiectare asistata de calculator 2 Legislaţie comercială şi comunitară {2} {1} Materiale compozite Materiale şi tehnologii avansate (module) Materiale cu aplicatii speciale (module) Nanotehnologii şi nanomateriale (module) Ingineria calităţii Procedee speciale de elaborare materialelor (module) Materiale pentru constructii Activitate de cercetare si proiectare Pregatirea si sustinerea proiectului de diploma

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS Facult DIS DIS DIS opt DIS DIS opt

Nr. ex/ Nr. col

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor 2009-2010 Dom eniul: Ingineria Mediului Specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie Form a de Nr Denumirea disciplinei Anul I Nr. de ore pe Credit Obs Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare crt disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R T ot C Apl. St.ind 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

Cod

1

N N N N N N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 3 2 {N} N N N 2 2 2 1 60 {2} {2} {2} 13 6 10 0 29
5/4

81460109 81460209 81460309 81460409 81460509 81460609 81460709 81460809 81460909

260
TOTAL

2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 {2} {2} {2}

N N N {N}

N N N N N N {N} {N} 0 11 8 7 0 60 26
5/4

10 11 12 13 14 15 16 17 18

81461009 81461109 81461209 81461309 81461409 81461509 81461609 81461709 81461809

Analiza matematica Fizică I Chimie I Geom .descript.şi desen tehnic Informatica aplicata Stiinţa si ingineria materialelor I Comunic.si etica profesionala Lim bi moderne I (Opt: En, Fr, G) Educatie fizica Lim bi moderne (Opt: En, F r, G) Psihologia educatei Algebra si geometrie Fizica II Stiinţa si ingineria materialelor II Desen tehnic Mecanică Chimie II Lim bi moderne II(O pt: En, Fr, G) Educaţie fizică Practică 2x30 ore Lim bi moderne (Opt: En, F r, G) Pedagogie I 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

94 28 14 52 4 DF 94 28 14 52 4 DF 109 28 28 53 4 DF 112 28 28 56 4 DF 132 28 42 62 5 DF 108 28 28 52 4 DID 49 14 14 21 2 DC 49 0 28 21 2 DC 28 0 28 0 1 DC {49} 0 {28} {21} {2} Facult {56} {28} {28} 0 {5} Facult 108 28 28 52 4 DF 115 28 28 59 5 DF 115 28 28 59 5 DID 83 14 28 41 3 DF 108 28 28 52 4 DID 94 28 14 52 4 DF 52 0 28 24 2 DC 28 0 28 0 1 DC 82 0 60 22 2 DID {52} 0 {28} 0 {2} Facult {56} {28} {28} {5} Facult 1560 336 494 730 30 30

Nr. ex/ Nr. col

Na po ca P L AN D E INV AT AM AN T V ala bil pen tr u a nul un ive rs ita r F a c ultatea S tiinta si Ing in er ia M ater ialelo r 200 9. 2 DC 3 D ID { 2} F ac u lt { 5} F ac u lt 30 30 N r.U niv er sitate a T eh nic a din C luj. c ol . ex / N r.20 10 D om eniu l: Ing in er ia M ed iului S pe c ializa rea : Ing iner ia s i P r otec tia M ediu lui in In du str ie N r. F r. DC F ac u lt F ac u lt D ID D ID D ID D ID DF D ID D ID O p t. G ) 2 L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. F r. dis cip lin a c rt de s em C S L P P C S L P P E C A /R T ot C A pl. de or e pe Nr D enu m ir ea d is c ipline i A nul II F o rm a C re dit O b s S e m 3 (1 4 s ) Se m 4 ( 14 s ).in d 1 2 2 3 4 5 0 Cod 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N N {N } 1 N N N N 1 2 { 2} { 2} { 2} 90 {N } N N N {N } 2 2 1 {N } N N N 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 81 46 190 9 81 46 200 9 81 46 210 9 81 46 220 9 81 46 230 9 81 46 240 9 81 46 250 9 81 46 260 9 81 46 270 9 81 46 280 9 6 7 8 9 10 11 12 N N N N 13 14 15 1 20 1 05 92 84 76 76 53 84 16 17 28 28 28 28 28 28 14 28 18 42 28 14 14 14 14 14 14 19 50 49 50 42 34 34 25 50 20 4 4 4 4 3 3 2 4 21 22 261 T OTA L 15 6 7 0 0 15 5 7 0 90 28 27 5/4 5/5 45 0 28 1 7 2 {49 } 0 {2 8} {1 7} {2 } {56 } { 28 } {2 8} { 5} 84 28 14 4 2 83 28 14 4 1 82 28 14 4 0 1 06 28 28 5 0 86 14 28 4 4 86 28 14 4 4 83 78 28 28 14 14 41 36 45 0 28 1 7 92 0 90 2 {52 } 0 {2 8} 0 {56 } { 28 } {2 8} 15 60 420 4 40 70 8 3 3 3 4 3 3 3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 81 49 290 9 81 49 300 9 81 49 310 9 81 49 320 9 81 46 330 9 81 49 340 9 81 49 350 9 81 49 360 9 81 49 370 9 81 46 380 9 81 46 390 9 81 49 400 9 81 49 410 9 R ez iste nţa m a te ria lelor 2 2 T er m oteh nic ă 2 1 T ehn olo gia m a te ria lelor I 2 C or oz iune ş i pr otec ţie an tic or oz iva 2 M e c anic a fluid elor 2 E lec tro te hn ica 2 E lec tro nic ă ind us tr iala 1 M a te m a tic i sp ec iale 2 1 S tatis tic ă m a tem a tic ă L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. F r. G ) P r ac tic ă 3 x3 0 or e L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. F r. G ) D ida ctic a s pec ialitatii D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID DF O p t. 3 D ID O p t. S t. G ) { 2} P e dag og ie II { 2} { 2} R es ur s e na tu ra le T ehn olo gia m a te ria lelor II E c olo gie ge ne rala C him ia m ed iului (C him ia polu an tilor ) G ra fic ă p e c alc ulator I S u rs e de r ad iatii s i te hnic i de p rote ctie U rb an ism s i am ena jar ea ter ito riu lui M e te or olog ie s i c lim a to logie H idr olog ie s i a m en aja ri hidr oteh nic e T ehn ic a m ăs u rar ii ş i ac hiz iţii de d ate A c tio na ri hidr au lice s i pn eum atic e L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n.

m ed Baze le sepa ra rii polu an tilor Biotehn olo gii Met. St. d e ore pe C redit Ob s verificare crt Se m 5 (1 4 s) Se m 6 (1 4 s) d isciplin a se m C S L P P C S L P P E C A/R To t C Apl. Fr. Fa cu lt Fa cu lt Op t D IS D ID D ID DF D IS D IS D ID D ID D ID Fa cu lt N r. G ) N N {N } 1 02 2 8 28 46 4 1 02 2 8 28 46 4 78 2 8 14 36 3 76 0 28 48 3 78 2 8 14 36 3 1 08 2 8 28 52 4 90 2 8 28 34 3 78 2 8 14 36 3 93 0 90 3 3 {5 2} 0 {28 } 0 {2} 15 60 46 2 412 6 88 30 30 19 3 6 1 0 1 4 2 8 3 90 29 27 5/4 5/4 D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID Op t.U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca PLAN D E INVATAMAN T Va labil pe ntru a nu l u niversitar Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r 20 09 -20 10 D om eniu l: Ing in eria Med iului Spe cializa rea : Ing ineria si Protectia Mediu lui in In du strie Forma de Nr Anu l III Nr.ch im. col . ex/ N r.şi e chip.ap ei I Eva luarea im pactulu i a su pra me diulu i Stiin ta solu lui Pra ctica (3 x3 0=90 o re ) Limb i m od erne (Option al: En . G ) Man age me ntul cla sei de ele vi Sociolog ia ed ucatiei Te hn.tra t.ep urarea ae ru lui I Analiza proceselo r ind ustriale II Man age me nt e colog ic II Grafica pe calcula to r II Baze le en ergiei du ra bile Te hn. Fr. a me diulu i Limb i m od erne (Option al: En .de achiz.şi e p.şi e chip.a calit.si b io l.si m on it.d e de po l. a p olua ntilo r Te hn.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 Cod 1 N N N N N N N N N 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 {2} {1} {2} 2 1 2 1 2 1 1 {2} 90 2 2 2 1 2 N N N N 1 N N N 2 2 2 1 8 14 642 09 8 14 943 09 8 14 944 09 8 14 945 09 8 14 946 09 8 14 947 09 8 14 948 09 8 14 949 09 8 14 950 09 8 14 951 09 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 24 76 78 78 88 77 78 78 78 {N } {N } {4 9} {4 2} 16 17 42 28 28 28 28 28 28 28 28 18 28 14 14 14 14 14 14 14 14 19 54 36 36 36 46 35 36 36 36 20 5 3 3 3 4 3 3 3 3 21 22 262 TO TAL 0 {28 } {17} {2} {1 4} {28 } {4 } 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 14 952 09 8 14 953 09 8 14 954 09 8 14 955 09 8 14 956 09 8 14 957 09 8 14 958 09 8 14 959 09 8 14 960 09 Mecan ism e si o rg ane de ma sini Stiin ta m ed iu lui Analize in strum entale Man age me nt e colog ic I Analiza proceselo r ind ustriale I Fen om ene d e tra nsf.

tehn olo g. d e va lorificare II Te hno logii cu imp act redu s asup ra me diulu i (mod ule ) Pro ie cta re e co log ica a p ro duse lor Eco no mia me diulu i In str.in d 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 Cod 1 N N N N N N N N {N } 2 1 2 1 1 N N N 2 1 2 1 2 1 {2} {1} 8 N 61 62 63 64 65 66 67 68 8 14 961 09 8 14 962 09 8 14 963 09 8 14 964 09 8 14 965 09 8 14 966 09 8 14 967 09 8 14 968 09 10 2 28 12 8 28 12 8 28 10 2 28 10 6 28 10 2 28 8 8 28 10 2 28 {84 } {28 } 10 0 14 0 12 5 12 5 10 0 28 28 28 28 28 14 28 14 14 14 1 4 60 4 2 8 72 5 2 8 72 5 1 4 60 4 2 8 50 4 1 4 60 4 1 4 46 3 1 4 60 4 {1 4} {42 } {3 } 58 84 83 83 58 263 Pregatirea si su stinerea proiectului de dip lo ma 6 9 8 14 969 09 7 0 8 14 970 09 D IS D IS D IS D IS D IS D IS D ID D IS F acult O pt.St. ex/ N r. C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.şi e p.de d ep olua re a so lului 2 1 Le gislatia privind p ro te ctia m ediu lui 2 1 Surse reg ene ra bile de ene rg ie 2 1 {2 } {1 } Sch imba ri ma jore clim atice Autom . col 3 3 5 0 10 3 2 9 0 27 24 5 /3 3 /2 . d e va lorificare I 2 1 De sig n in ing ineria me diulu i 2 2 Te hn.şi e chip.şi e chip.ap elor II 2 2 Te hn. F acult A/R 11 2 11 2 3 { 10 } 156 0 3 64 35 0 8 46 33 2 7 T OTAL 16 N r.tra t.ec.ep urarea ae ru lui II 2 2 De şeuri şi tehn .p ro c.m ed .si bio te hn olog ii Sana tatea şi se cu ritatea m un cii De şeuri şi tehn . {N } {84 } {28 } {1 4} {42 } {3 } O pt. 4 D IS 6 D IS 71 72 73 74 8 14 971 09 8 14 972 09 8 14 973 09 8 14 974 09 7 5 8 14 975 09 Risc şi securita te in du stria lă 2 1 Te hn. de o re p e Cred it O bs Nr De nu mire a discipline i An ul IV verificare discip lina sem crt Sem 7 (1 4 s) Sem 8 (1 4 s).U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca PLAN DE INVATAMAN T Vala bil p en tru an ul un iversita r Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r 2 00 9-201 0 D om eniu l: Ing in eria Med iului Spe cializa rea : Ing ineria si Protectia Mediu lui in In du strie Form a de N r. Mod elarea m ed iu lui Drep tu l m ed iului Activita te d e cerce ta re si proiectare 5 D IS 5 D IS N 4 D IS O pt.şi e chip.fin anciare privin d prot.

264 .

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2009-2010 Aprobat Senat 24.2009 STUDII: Ciclul I (anul I.-30.2010 (1 săpt.2010 26.02-21.-30.02.12.-30.2009-03.01-07.-27. 2010 (1 săpt.2010 (2 săpt.2010 (1 săpt.) 28.2010 31.01.07.2010 (2 săpt.2010 (1 săpt.09.) 30.2010 (3 săpt.2010 31.2010 (2 săpt. şi luni 28 sept. II.) Sesiune de examene 18.) 15.05.) (1 săpt.2009 22.09.01.06.-17.01.2009-03.02.) 18.02. la Cluj – 28. IV – V Arh ).) Vacanta de Pasti (2 zile) SEMESTRUL I Sesiune de examene Sesiune de consultaţii şi restanţe Elaborare proiect de licenta Ziua absolventului Pregătire examen de licenta Susţinere examen de licenta Vacanţă 265 .05.2010 (12 săpt.2010 (3 săpt.) 08.06.) Practica 05.) (14 săpt.) (9 săpt. Deschidere an universitar Activitate didactica SEMESTRUL II Luni 28 sept.12.) (14 săpt.2010 Vacanta de Pasti (2 zile) (2 săpt.-20.-05.06-04.05.-14.06.06.06.2010 restanţe (1 săpt.02. 2010 31. III.) 08.06.07.01. 2010 (14 săpt.05-08.2009 22.02.) 04.-25.09. 28.12.-15.06.12.2010 28.05-20.02.05.06.) 04.2010 (1 săpt.) 22.-14.08.01.06.02-21.01.2009) Activitate didactica 28.02.) (3 săpt.-20.07.02.2010 (sau in timpul anului universitar) Vacanţă 21. 2010 21..09.02.-17.01-07. 2010 (4 săpt.2010 09.2010 (12 săpt.06.-26.-30.02.02.) 27.) 21. Ciclul II Master (anul I) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Duminica 27 sept.05. (în diferite locaţii.-30.09.) Sesiune de consultaţii şi 15.) STUDII: Ciclul I (anul IV terminal).07.

01.-21.02.02.2010 disertatie (1săpt ) 21.) (2 zile) 08.07.12.) 04. Activitate didactica 28.2010 17.2010 Elaborare proiect de 22.) Sesiune de consultaţii şi 15.2010 diploma Susţinere examen de 01.05.-27.2010 restanţe (1 săpt.03.-20.12.06.) Sesiune de consultaţii şi 15.05.06.2010 (3 săpt.-27.-17.2010 (3 săpt.) (1 săpt.2010 diplomă (1 săpt) Vacanţă 21.-23.-16.2010 (2 săpt.-14.05-30.2009-03.12.2010 Vacanta de Pasti (2 zile) (2 săpt.2010 (12 săpt. Activitate didactica 28.09.05.) Sesiune de examene 18.2009 (2 săpt.02-21.06.2009-03.2010 13.01.2010 prediplomă Ziua absolventului 28.) 08.03.5 săpt.09.01.05.STUDII: Studii de lungă durată (anul VI arh) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Luni 28 sept.06.02-21.02.05.02.01-07.-06.2009 (12 săpt.07.12.2010 restanţe (1 săpt.02.02.03.02.-20.) (2 săpt.01.02.) Redactare lucrare de 31.01.2010 (1 săpt.06.02.-17.-30.-07.) Susţinere licenţă şi 24.) 04.2009 22.03.01.02.2010 Vacanta de Pasti Vacanţă (2 săpt.2010 disertatie (2.) (12 săpt.) STUDII: Studii postuniversitare (Studii aprofundate+ Master anul II) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Luni 28 sept.) Sesiune de examene 18.2010 (2 săpt.01-07.-20.) Sustinere lucrare de 21.) 266 .2010 31.

care conţine obligaţiile părţilor în perioada de şcolarizare. care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care studentul se angajează să le urmeze la universitatea gazdă. termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: . Cap.Consilierul de studii – cadru didactic care urmăreşte aplicarea corectă a consecinţelor ce decurg din prezentul regulament pentru un program de studii şi asigură asistenţă studentului la întocmirea Contractului Disciplinelor. ale Legii nr. b) Ciclul II . Art.An de studiu .cursuri de perfecţionare postuniversitară.Contractul Disciplinelor – contract educaţional încheiat pentru perioada unui an universitar între student şi facultate. reprezentată prin decan.1 În prezentul Regulament. respectând prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 (modificată şi republicată).An universitar . . ale Legii nr.studii postuniversitare de specialitate. .studii universitare de licenţă.studii universitare de master. care 267 . universitatea de origine şi universitatea gazdă.studii academice postuniversitare. reprezentată prin rector. c) Ciclul III – studii universitare de doctorat. 441/2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă. pe care universitatea le organizează şi le oferă studenţilor ei. . 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. OM 3617/ 16 martie 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile. 2 Terminologie Art. 2. 1.REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR UTILIZÂND SISTEMUL ECTS Cap. .perioadă calendaristică de 12 luni în cursul căreia se derulează un ciclu complet al procesului didactic. .Acord bilateral (Bilateral agreement) – înţelegere încheiată între două universităţi acreditate pentru derularea unui program de mobilitate a studenţilor utilizând ECTS.secvenţă a planului de învăţământ (numerotată cu I.1 Prezentul regulament se referă la activitatea profesională a studenţilor din UTCN. . Acest ciclu cuprinde rularea întregului portofoliu de activităţi. cuprinzând două semestre şi căreia i se alocă un număr de 60 credite (30 de credite pe semestru). . ale legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. ale Cartei UTCN şi aplicând prevederile Sistemul European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System).…VI). 1. ale Legii nr.2 Formele de învăţământ pentru care este valabil prezentul regulament sunt: a) Ciclul I . .Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. d) Studii postuniversitare: . II. 1 Prevederi generale Art.Contract de Studii – contract educaţional încheiat între student şi universitate.

Durată normală de studii – perioadă de timp (ani. Cap.constă în activităţi de învăţare teoretice şi/sau practice desfăşurate individual de fiecare student la o disciplină sub îndrumarea cadrului didactic.1 Calitatea de student o pot deţine: a) Cetăţeni români cu domiciliul în România (posedă Carte de Identitate eliberată de autorităţile române). Conţinutul studiului individual este stipulat prin Fişa Disciplinei. prin renunţarea participării la activităţile didactice. Fiecare disciplină presupune o formă de evaluare în urma căreia studentul poate acumula creditele de studiu atribuite disciplinei. d) Cetăţeni străini din ţările UE (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din ţările respective). Domeniul/specializare – program de studiu general/specific. 3. Plan de Învăţământ (curriculum) – ansamblu de discipline şi activităţi programate pentru instruire şi evaluare. Disciplină – unitatea de studiu din Planul de Învăţământ atribuită unui conţinut formativ distinct. Foaie Matricolă Parţială (Transcript of record) – document care atestă lista disciplinelor. din punct de vedere al conţinutului formativ şi al desfăşurării în timp. semestre. sesiuni) alocată pentru parcurgerea programului de studii conform planului de învăţământ. calificativele şi creditele obţinute de student pe o perioadă de studii determinată. emis de coordonatorul studiilor universitare şi aprobat de decanul facultăţii în urma unei mobilităţi sau a unui transfer. 268 . b) Cetăteni români cu domiciliul în străinătate (posedă paşaport eliberat de autorităţile române pe care este făcută menţiunea că are domiciliul în altă ţară).- - - - - conţine lista disiciplinelor cu creditele aferente pe care studentul se obligă să le urmeze şi care stă apoi la baza stabilirii statutului academic al studentului şi a obligaţiilor lui financiare. Disciplina condiţionată – disciplină care poate fi contractată numai cu condiţia contractării în prealabil a creditelor aferente altei discipline. în scopul pregătirii şi formării unui specialist într-un anumit domeniu şi cu o anumită specializare cu diplomă recunoscută. Mobilitate – activitate educaţională efectuată de student în altă structură universitară acreditată pe baza unui acord bilateral. 3 Calitatea de student în UTCN Art. Studiul individual . Fişa disciplinei – document care conţine toate informaţiile referitoare la disciplină. reunite într-o concepţie unitară. Decizia de recunoaştere a creditelor (recognition proof) – document care certifică recunoaşterea creditelor obţinute în urma studiilor efectuate în altă structură universitară. c) Cetăţeni străini de etnie română (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din alte ţări şi adeverinţă emisă de Direcţia Consulară a MAE). UTCN – acronimul pentru Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Întreruperea studiilor – suspendarea la cerere a calităţii de student pe o perioadă determinată.

3 Statutul academic al studentului reflectă poziţia în care se află studentul în raport cu parcurgerea programului de studiu la care a fost înmatriculat. Art. d.2 Calitatea de student al UTCN se poate dobândi/redobândi prin unul din următoarele moduri: a) prin concurs de admitere pentru persoanele definite la Art. calitatea de student se dobândeşte odată cu semnarea bilaterală a Contractului de Studii şi înmatricularea în universitate la un program de studiu specific. e) exmatriculat (E). organizaţii.3. Un student dobândeşte calitatea de: .4 Statutul de finanţare al studentului reflectă modul de finanţare a serviciilor educaţionale oferite de universitate pentru obţinerea pachetului standard de 60 puncte ECTS pe parcursul unui an universitar. c) prin mobilitate. 3. b) prin transfer de la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată în condiţiile prevăzute la capitolul 10. calitatea de student o pot deţine numai persoanele care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. şi apoi se validează anual prin semnarea bilaterală a Contractului Disciplinelor. c) reînscris în anul de studiu (R). Statutul academic se stabileşte pentru fiecare student la începerea unui an universitar şi acesta poate fi: a) promovat integralist (PI). 269 . de la o altă instituţie de învăţământ superior în condiţiile prevăzute la capitolul 9. c. g) în mobilitate (M). Art. pe o perioadă limitată. firme. b) în regim de finanţare “cu taxă” pentru studiile finanţate de către student. b. În toate cazurile.e) Cetăţeni străini din ţările non UE (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din ţările respective).1 lit e. b) promovat cu credite restante din ani anteriori (PC).1 lit a. e) prin reînmatriculare pentru persoanele exmatriculate din UTCN. h) transferat (T). Statutul de finanţare pentru un student se stabileşte la începutul fiecărui an universitar şi nu se poate modifica pe durata acestuia. d) în întrerupere de studii (IS). d) prin repartiţie de la MEdC pentru persoanele definite la Art. f) absolvent (A). Art.3. instituţii. În toate cazurile. 3.promovat cu credite restante dacã are restanţã cel mult 30 de puncte ECTS din planul de învăţământ al anilor de studiu parcurşi. 3.promovat integralist dacă a acumulatat toate creditele ECTS din planul de învăţământ al anilor de studiu parcurşi . Statutul de finanţare poate fi: a) în regim de finanţare “fără taxă” pentru studiile finanţate de la bugetul de stat.

4.2 se face pe baza Deciziei rectorului UTCN.3 Pentru persoanele care au dobândit calitatea de student al UTCN în conformitate cu Art. Art. 270 . . studentului i se întocmeşte şi dosarul cu documentele personale.Decizia de Recunoaştere a Creditelor (dacă este cazul).2 lit c dosarul cu documentele personale va conţine la înmatriculare: .alte acte de studii.lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul). . . sau decizia de reînmatriculare.2 lit a.Contracte de Mobilitate (daca este cazul). .Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate sau paşaport.copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate sau paşaport. . e dosarul cu documentele personale va conţine la înmatriculare: .4 Pentru persoanele care au dobândit calitatea de student al UTCN în conformitate cu Art.5 În perioada şcolarizării.Acordul Bilateral (Bilateral agreement). Odată cu înscrierea în Registrul Matricol. 4 Înmatricularea şi documentele studenţilor Art.actele necesare pentru acordarea burselor şi/sau a ajutoarelor sociale ocazionale. 4.Foaia Matricolă Parţială (Transcript of record). sau repartiţia de la MEdC. 3. Art. 3. 4. Art. 3.Solicitarea de Mobilitate (Application Form).Contractul de Studii.diploma de bacalaureat în original pentru cei admişi în regim de finanţare „fără taxă”. .cererile. . . . respectiv diploma de bacalaureat sau o copie legalizată a acesteia pentru cei admişi în regim de finanţare „cu taxă”. însoţite de certficatele medicale. .Contractul Disciplinelor pentru fiecare an universitar. dosarul cu documentele personale se completează cu: .Acord Bilateral (Bilateral agreement).Cap. 4. valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi. d.actele prin care se recunosc creditele (daca este cazul): . . .actele prin care i s-au acordat drepturile de întrerupere a studiilor sau de transfer. Studenţii care depun numai copia legalizată a diplomei de bacalaureat trebuie să ataşeze şi o adeverinţă care certifică locul unde este depus originalul diplomei.actele pe baza cărora studentul a fost declarat admis la concursul de admitere. Art. studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol sub un număr unic. 4. . .Solicitarea de Mobilitate (Application Form).Foaie Matricola Parţială (Transcript of record). b. .1 Înmatricularea studenţilor admişi conform Art. . . sau decizia de transfer.Decizia de Recunoaştere a Creditelor.Contractul de Studii. în urma cărora studentul a beneficiat de sesiuni prelungite.2 După aprobarea înmatriculării. .

. dovedind calitatea de student.8 În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student. c) Studentul poate contracta suplimentar discipline din planul de învăţământ al specializării corespunzătoare unui maxim de 30 puncte ECTS în succesiunea: credte restante şi apoi credite în avans în limita rãmasã. Art. Eventuala diferenţã pânã la 60 de puncte ECTS poate fi acoperitã în succesiunea: credte restante şi apoi credite în avans. studentul depune carnetul şi legitimaţia de student la secretariatul facultăţii.Decizia de Recunoaştere a Creditelor. Pe durata întreruperii studiilor. discipline contractate prin Contractul Disciplinelor.dovezi de achitare a taxelor solicitate în conformitate cu Regulamentul de Taxe al UTCN.3 lit a.4. b. urmând apoi succesiunea din planul de învăţământ al specializării cu respectarea condiţionărilor impuse.3 Completarea Contractului Disciplinelor se face în conformitate cu următoarele reguli de contractare: a) Numărul de discipline contractate într-un an universitar din planul de învăţămînt al specializării trebuie să fie maxim 60 puncte ECTS asigurânduse acoperirea integralã a creditelor din anul de studiu în care este înscris.evidenţieri sau sancţiuni aplicate. care se vizează anual. Art. 5 Contractarea disciplinelor Art. c se stabileşte la începutul fiecărui an universitar prin semnarea Contractului Disciplinelor.. b) Completarea disciplinelor în contractul de studii se face începând cu disciplinele din planul de învăţământ al specializării care nu au fost promovate în anii universitari anteriori.6 Secretariatele facultăţilor eliberează studenţilor înmatriculaţi următoarele acte: a) carnetul de student care este vizat la începutul fiecărui an universitar. . Art. 3. 5. Art. Art. Aceste fapte constituie falsuri în acte publice fiind sancţionate conform legii. legitimaţie de student). În carnet se înscriu toate rezultatele finale de evaluare la disciplinele prevăzute în Contractele Disciplinelor. Cap. se eliberează duplicate ale acestora după anunţarea pierderii în presa locală. 5.2 Înscrierea studentului în anul de studiu se face în funcţie de statutul academic şi poziţionarea majorităţii creditelor ECTS corespunzătoare disciplinelor din planul de învătământ al specializării.7 În documentele studentului nu sunt admise corecturi. 4. 271 . acestea fiind păstrate în dosarul cu documentele personale. 5.4. ştersături sau introduceri de date nereale.1 Statutul academic al studentului definit la Art. b) legitimaţia de student. Respectarea unei condiţionări înseamnă că un student nu poate contracta o disciplină condiţionată fără să fi avut sau să aibă contractată simultan şi disciplina care condiţionează.

5 Facultăţile pot prevedea restricţii suplimentare privind contractarea disciplinelor din planurile de învăţământ ale specializărilor. după o perioadă de întrerupere. e) Pentru un an universitar totalul creditelor suplimentare contractate peste 60 puncte ECTS (corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ al specializării şi celor facultative) nu poate depăşi 30 puncte ECTS. 5.8 Disciplinele din planul de învăţământ al specializării urmate de student şi contractate prin Contractul Disciplinelor nu pot fi modificate în timpul anului universitar. 6. Art.9 această perioadă se poate prelungi cu două săptămâni după începerea anului universitar.Întâi de către consilierul de studiu pentru a certifica respectarea regulilor de contractare din Art. peste 60 puncte ECTS. .4 Disciplinele facultative pe care le poate contracta un student sunt cele prevăzute în: . se contractează în regim „cu taxă”. 5.Apoi de către decanul facultăţii pentru a apoba validitatea contractului şi declanşarea tuturor operaţiilor administrative ce decurg din contract. studenţii nu pot contracta discipline peste 60 puncte ECTS. studentul contractează disciplinele în conformitate cu planurile de învăţământ ale specializării care sunt în derulare în acel an universitar. d) Studentul poate contracta suplimentar pentru un an universitar discipline facultative corespunzătoare unui maxim de 30 puncte ECTS. Art.6 Contractul Disciplinelor se semnează în următoarea succesiune temporară: . Nu există obligativitatea recontractării disciplinelor facultative nepromovate în ani anteriori. Art. Pentru studenţii care se înmatriculează/reînmatriculează sau aflaţi în cazurile excepţionale prevăzute de Art. g) La reluarea studiilor. 5.Creditele suplimentare. Aceste restricţii trebuiesc aprobate de Consiliul Facultăţii şi comunicate studenţilor cu cel puţin 30 de zile înaintea perioadei de întocmire şi semnare a contractelor.Apoi de către student pentru a certifica că şi-a însuşit toate consecinţele academice şi financiare care decurg din contract. . 5. 5. f) În cazul încheierii primului Contract al Disciplinelor pentru anul întâi de licenţă. Creditele corespunzătoare disciplinelor facultative se contractează numai în regim „cu taxă”.planurile de învăţământ ale altor specializări din UTCN. .3. 5. 272 . Disciplinele facultative se contractează la începutul fiecărui semestru şi se trec într-o anexă a Contractului Disciplinelor.planurile de învăţământ ale altor universităţi. . Art.planul de învăţământ cu discipline facultative de la facultatea la care este înscris studentul.7 Perioada de completare şi semnare a Contractului Disciplinelor debutează după sesiunea de vară şi se încheie înaintea începerii noului an universitar. Art. cu excepţia studenţilor care urmează a doua specializare.

Acesta se exprimă în ore pe semestru. . care poate fi: .colocviu. .disciplină opţională.3 Fişa Disciplinei se elaborează în fiecare an de titularul de disciplină şi se avizează de şeful catedrei din care face parte acesta şi de decanul facultăţii în care 273 . Art.2 Planurile de învăţământ pentru fiecare specializare autorizată sau acreditată din universitate sunt aprobate de Consiliul Facultăţii care coordonează specializarea respectivă şi sunt avizate de Senatul UTCN. . Această componentă se creditează în cadrul programului de studii şi se desfăşoară în conformitate cu regulamentele elaborate la nivelul universităţii şi a facultăţilor. c) Tipurile de activităţi desfăşurate faţă în faţă cu cadrele didactice. Aceste puncte trebuie să reflecte volumul de muncă necesar unui student mediu pentru a promova disciplina. laborator. volumul total al acestor activităţi nu va depăşi 26 de ore pe săptămână. g) O activitate aparte o constituie practica productivă sau trainingul industrial.1 În universitate coordonatele activităţii profesionale a studentului sunt asigurate: a) din punct de vedere al conţinutului. Toate aceste coordonate se vor regăsi reunite în ghidul de studii pus la dispoziţia studenţilor înaintea începerii fiecărui an universitar. b) Natura disciplinei în cadrul planului de învăţământ. exprimat în ore pe săptămână. pentru care planul de învătământ specifică volumul de activitate anual prin punctele credit acordate. În UTCN punctul credit acordat unei discipline corespunde unui volum de 25 -30 de ore de activitate. 6 Activitatea profesională a studenţilor Art. În medie pe un an universitar.Cap. de planul de învăţământ al specializării la care a fost admis studentul şi de fişele de disciplină valabile pentru anul universitar în derulare. 6. Planurile de învăţământ trebuie să specifice următoarele informaţii minimale: a) Succesiunea disciplinelor şi condiţionarea acestora (dacă este cazul).disciplină impusă. prin codificarea atribuită.aplicaţii (seminar. b) din punct de vedere organizatoric. Acestea pot fi: . Aceasta poate fi: . Desfăşurarea acestei activităţi se reglementează prin regulamentul de practică elaborat la nivelul fiecărei facultăţi. proiect). f) Punctele credit atribuite fiecărei discipline. h) Forma de evaluare asociată fiecărei discipline. d) Volumul activităţilor desfăşurate faţă în faţă cu cadrul didactic. . Art. 6.examen. în funcţie de programul de studii absolvit. e) Volumul activităţilor de tip studiu individual presupus pentru o disciplină. i) O componentă distinctă a planului de învăţământ o reprezintă proiectul de diplomă/licenţă/absolvire sau lucrarea de disertaţie.verificare pe parcurs.6.curs. de structura anului universitar acompaniată de orarul facultăţii şi calendarul sesiunilor.

pe baza programei analitice de practică. cu acordul titularului disciplinei în următoarele condiţii: .Competenţele şi abilităţile dobândite. . înaintea sesiunii de restanţe a anului universitar curent. 274 . toate cheltuielile fiind suportate de student. În UTCN această structură defineşte calendaristic următoarele componente: .7 Structura anului universitar se aprobă de Senatul UTCN cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii noului an universitar. Art. 6. .două semestre cu 14 săptămâni de şcoală (cursuri şi aplicaţii). recuperarea poate avea loc pe perioada semestrului respectiv fără plată.o sesiune de restanţe. 6.pentru studenţii care au absentat peste 20%.handicap temporar. Art. 6. Caracterul frecvenţei studenţilor la activităţile de curs se precizează în Fişa Disciplinei.studenţii care au absentat peste 40% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ nu se pot prezenta la evaluarea finală şi trebuie să recontracteze disciplina în anul niversitar următor.alte situaţii reglementate de legislaţia în vigoare.6.8 Biroul Senatului poate decide organizarea unei sesiuni de examene speciale pentru studenţii aflaţi.evenimente deosebite în familie. Art.se desfăşoară specializarea la care se oferă disciplina. . Art.Bibliografia. Art.Modalitatea de examinare şi atribuire a notei (componentele notei şi formula de calcul). . . . .graviditate. 6.sesiuni de susţinere a proiectelor de diplomă/licenţă/absolvire şi a lucrărilor de dizertaţie.câte o sesiune de examene aferentă fiecărui semestru.8.Tematica şi structura sudiului individual. în una din următoarele situaţii excepţionale: .6 Activităţile de practică sunt obligatorii. . . 6.Conţinutul disciplinei. recuperarea are loc înaintea sesiunii de restanţe a anului universitar curent. pe durata sesiunilor menţionate la art.pentru studentul care a absentat până la 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ.4 Frecventarea şi efectuarea activităţilor de învăţământ de tip aplicaţie sunt obligatorii şi condiţionează admiterea la forma finală de evaluare a disciplinei. reflectat prin titlurile cursurilor şi a activităţilor aplicative. . dar nu mai mult de 40% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ. .5 Recuperarea activităţilor de aplicaţii se poate face după un program stabilit. în regim cu plată.vacanţe. . Ea trebuie să descrie următoarele informaţii minimale: . Activitatea de practică neefectuată în perioada planificată şi organizată de facultate se face. .

în sesiunea aferentă semestrului. Fac excepţie notele acordate la examenul de finalizare a studiilor unde nota poate lua valori zecimale.7 Studenţii au obligaţia să respecte programarea examenelor în sesiuni. 7. Art.8 La toate formele de evaluare. decizia de promovare şi acordare a creditelor Art. iar planificarea sesiunilor cu cel puţin 2 săptămâni înaintea începerii acestora. 7.5 Procesul de evaluare finală a unei discipline poate avea loc de două ori în anul universitar: . Art. 6.în sesiunea de restanţe. În cazuri bine justificate studenţii pot solicita Biroului Consiliului Facultăţii modificarea programării prezentării la examene în aceeaşi sesiune. În sesiunea de restanţe studentul se poate prezenta la forme de evaluare finală la discipline care acoperă maxim 30 puncte ECTS.11 Secretariatele facutăţilor vor fixa ziua şi ora susţinerii fiecărui examen prin consultarea grupelor de studenţi şi cu acordul titularului de curs. Cap. 6. 7. În această situaţie studentul este considerat nepromovat la disciplină. Art.6. Art.4 În procesul de evaluare parţială şi finală sunt admişi toţi studenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Contractul de Studii şi în Fişa Disciplinei. se aplică adiţional sistemul de notare în conformitate cu calificativele ECTS (ECTS grades). indiferent dacă aceasta este de promovare sau nu.3 Pentru studenţii care sunt incluşi în programe de mobilitate conform capitolului 8. Orarul se afişează cu o săptămână înaintea începerii fiecărui semestru. studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi de a prezenta acest carnet titularului de disciplină în vederea consemnării notei finale. 7 Procesul de evaluarea a disciplinelor. 7. Nota ia valori întregi între 1 şi 10. 7. 7. 275 .10 Secretariatul fiecărei facultăţi întocmeşte orarul activităţilor semestriale şi planificarea examenelor din sesiuni. Orarul facultăţii şi calendarul sesiunilor se aprobă de decanul facultăţii. Calificativul poate fi „Admis” sau „Respins”. 7. Art.2 lit h numai în cadrul stabilit prin structura anului universitar şi planificarea sesiunilor.2 Fiecare disciplină din planul de învăţământ.6 Studentul care nu îndeplineşte condiţiile de participare la forma de evaluare finală sau lipseşte de la aceasta este consemnat „absent” în catalogul de examen. Art. se încheie la sfârşitul semestrului prin acordarea unei note sau unui calificativ în urma unui proces de evaluare. 7.1 Procesul de evaluare se referă la toate componentele educaţionale şi de pregătire prevăzute în Planul de Învăţământ pentru o disciplină şi se desfăşoară în conformitate cu procedurile descrise în Fişa Disciplinei. Art.Art. Art. . Studenţii pot participa la formele de evaluare finală prevăzute la Art.

Cap. 7. Art. Dacă studentul nu şi-a îmbunătăţit nota.4 Înscrierea la examenul de finalizare este condiţionată de: 276 . acestuia îi va fi recunoscută nota obţinută iniţial. Contestaţia este soluţionată de Biroul Consiliului Facultăţii în termen de 3 zile de la data depunerii contestaţiei.1 În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca studiile se finalizează prin: a) examen de licenţă pentru învăţământul universitar de licenţă. 8. rezultatele obţinute fiind transferate conform procedurii de recunoaştere şi echivalare. Art.12 Condiţia de îndeplinire integrală a Contractului Disciplinelor este acumularea în totalitate a numărului de credite prevăzute pentru disciplinele obligatorii (impuse şi opţionale). Evaluarea are loc numai în sesiunea de restanţe. 7.13 Toate disciplinele nepromovate până la sfârşitul sesiunii de restanţe trebuie să fie recontractate în anul universitar următor. evaluarea la disciplinele prevăzute în Contractul de Mobilitate se face la universitatea gazdă. 8 Finalizarea studiilor şi acordarea diplomelor Art. Art. Art. aferent programului de studiu absolvit. 7. master.11 Condiţia de promovare a unei discipline este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 5.10 Contestaţiile referitoare la rezultatele procesului de evaluare se pot depune la secretariatul facultăţii în termen de două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor.Art. Recontractarea unei discipline nepromovate impune refacerea tuturor activităţilor prevăzute în Fişa Disciplinei. Art. Art. Disciplinele facultative nepromovate nu trebuie recontractate. Art.2 Studenţii sunt obligaţi să contracteze finalizarea studiilor în conformitate cu planul de învăţământ aflat în derulare în anul susţinerii examenului de finalizare. 7. 8. la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor. 8.14 Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei. şcoli.15 Pentru studenţii aflaţi în mobilitate. Condiţia de aprobare este îndeplinirea integrală a Contractului Disciplinelor în sesiunile aferente semestrelor. În urma promovării disciplinei studentul acumulează numărul de credite prevăzute în Planul de Învăţământ. 7.3 Studenţii pot susţine examenele de finalizare a studiilor numai în sesiunile stabilite prin structura anului universitar şi au abligaţia de a se conforma planificărilor realizate la nivelul facultăţilor. Art. b) disertaţie la învăţământul de studii aprofundate. studii şi cursuri postuniversitare. Art. 13.2. 7. 7. 8. sau a calificativului admis în urma procesului de evaluare finală.9 Studentul care încearcă să promoveze prin fraudă dovedită primeşte de drept nota 1 în catalog şi este exmatriculat în conformitate cu Art.

Art. Art.Cererea de mobilitate (Application Form). . . Regulamentul de desfăşurare a acestui tip de concurs se elaborează de către Oficiul de Relaţii Externe al UTCN.3 Obţinerea burselor de studii care finanţează mobilităţile se face pe bază de concurs organizat de universitate. . Art.Foaie Matricolă Parţială (Transcript of Records) emis de universitatea gazdă.Contractul de Mobilitate. 9 Mobilitatea studenţilor Art. Art. 8.5 Metodologia specifică de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor se aprobă de Consiliul Facultăţii şi este avizată de Biroul Senatului UTCN. 9. Aprobarea dosarului de mobilitate se face de către: . 8. 9.6 Media minimă de promovare a examenelor de finalizare a studiilor este 6. în condiţiile în care fiecare probă trebuie să fie promovată cu cel puţin nota 5. 277 . 8. permiţând acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ pentru examenul de finalizare a studiilor. . Art. . 9.2 La mobilităţi pot participa studenţii care şi-au îndeplinit integral vechiul Contract al Disciplinelor şi au încheiat noul Contract al Disciplinelor.Acordul Bilateral (Bilateral Agreement).Decizia de Recunoaştere a Creditelor (Recognition Proof).oficiul de relaţii internaţionale. pe baza unei proceduri stabilite de comun acord cu facultatea organizatoare a examenului.Catalogul cursurilor (ECTS Information Package) emis de universitatea gazdă.1 Mobilităţile studenţilor se efectuează în scopul îmbunătăţirii nivelului pregătirii profesionale în conformitate cu traseul educaţional ales.7 După promovarea examenului de finalizare a studiilor şi acumularea integrală a punctelor credit specifice programului de studii.4 Dosarul de mobilitate este personalizat şi cuprinde următoarele documente: . Art.- acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ cu excepţia celor prevăzute pentru finalizarea studiilor. cu excepţia cazurilor speciale prevăzute în acordurile bilaterale. pe baza unei taxe.decanul facultăţii la recomandarea consilierului de studii. la solicitarea studentului. Cap.5 Dosarul de mobilitate se întocmeşte şi se evaluează înaintea începerii anului universitar. Ele sunt organizate de către universitate. obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. 9. De regulă. Art. studentul este declarat absolvent şi i se eliberează diploma de studii corespunzătoare însoţită de suplimentul la diplomă. mobilităţile sunt organizate începând cu anul II de studii.00. 9. . Atestatul de limbă se eliberează de catedra de limbi moderne din UTCN.

6 La transferarea studentului între universităţi acesta îşi păstrează în continuare statutul de finanţare pe care l-a avut în universitatea de unde a plecat. pentru transferuri interuniversităţi. 10. 10.4 În facultatea care primeşte studentul transferat consilierul de studii propune şi decanul aprobă recunoaşterea creditelor dobândite de către acesta. b) Biroului Senatului Universităţii pentru transferări în cadrul universităţii. b) transferul în cadrul UTCN de la o facultate la alta.6 Mobilităţile sunt condiţionate de contractarea unui număr de minim de 30 puncte credit.2 şi Art. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu poate fi echivalată prin mobilităţi. Cap. Art.echivalente cu disciplinele existente în Planul de Învăţământ valabil în UTCN.7 În cazul îndeplinirii parţiale sau a neîndeplinirii Contractului de Mobilitate acesta se reflectă ca atare în gradul de îndeplinire a Contractului Disciplinelor pe anul în curs. Se pot face transferuri numai în perioada dintre sfârşitul sesiunii de toamnă şi începutul noului an universitar. La transferarea studentului în cadrul UTCN studentul paricipă la procedura de 278 . 10. 9. Art. În cazul studenţilor din ani terminali mobilitatea poate fi efectuată şi pentru elaborarea proiectului pentru finalizarea studiilor. Contractarea disciplinelor şi înscrierea în anul de studiu se face în conformitate cu Art. cu avizul birourilor consiliilor facultăţilor implicate şi acordul Rectorului celeilalte universităţi implicate. Art. c) Biroului Senatului UTCN. 9. Echivalarea disciplinelor şi recunoaşterea creditelor se face de către decanul facultăţii la recomandarea consilierului de studii. 10 Transferarea şi exmatricularea studenţilor Art. Art. Art. 5.3. Art.8 Disciplinele prevăzute în Contractul de Mobilitate pot fi: . cu avizul birourilor consiliilor celor două facultăţi implicate.3 Aprobarea transferărilor este de competenţa: a) Biroului Consiliului Facultăţii pentru transferări în cadrul aceleiaşi facultăţi. . 10.1 Pe baza unor motive bine întemeiate studentul poate solicita: a) transferul între universităţi în cadrul aceluiaşi domeniu/specializări sau între domenii/specializări diferite. Art. 9.asimilabile în cadrul aceleiaşi specializări în locul altor discipline şi acceptabile ca alternativă la disciplinele existente.5 Cererea de transfer nu se aprobă pentru studenţii care la data depunerii cererii se află în procedură de exmatriculare. Transferul în UTCN poate avea loc numai de la universităţi acreditate. 10.Art. c) transferul între specializările aceleiaşi facultăţi. 10. 5.2 Transferul se poate acorda numai după încheierea primului an universitar.

Art. 13. la aceeaşi specializare.6 Creditele acumulate pe perioada de întrerupere în cadrul altor structuri universitare nu sunt recunoscute de universitate. 11. Art. începând cu anul universitar următor exmatriculării. Cap. 11 Suspendarea. 10.ocupare a locurilor cu finanţare de la buget pe baza criteriilor de performanţă din UTCN definite prin Art. Art. 11. 11. 11.7 Universitatea poate decide exmatricularea unui student ca şi consecinţă a următoarelor situaţii: a) studentul depune o cerere de retragere din universitate. nu poate depăşi doi ani şi se măsoară de la începutul anului universitar în care studentul îşi depune cererea de întrerupere a studiilor. o singură dată pe durata parcurgerii programului respectiv. măsurată în ani universitari. de dreptul de a suspenda derularea Contractului de Studii prin întreruperea studiilor.5 Pe parcursul perioadei de întrerupere a studiilor se suspendă toate drepturile academice şi sociale ce decurg din calitatea de student al UTCN.3. în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de zile de la termenul de finalizare a Contractului Disciplinelor. Decizia de exmatriculare se ia la propunerea decanului facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului UTCN fiind certificată prin Ordinul de Exmatriculare semnat de Rector.1 Studenţii ajunşi în imposibilitatea temporară de a derula un program de studii în UTCN datorită unor cauze excepţionale pot beneficia. b) studentul nu semnează noul Contract al Disciplinelor. c) studentul nu îşi achită pe durata unui an universitar obligaţiile financiare ce decurg din Contractul de Studii şi Contractul Disciplinelor.7.4 Cererea de întrerupere a studiilor nu se aprobă pentru studenţii care la data depunerii cererii se află în procedură de exmatriculare. cu excepţia celor exmatriculaţi disciplinar. Art. Art. 11. în această situaţie decizia devine efectivă la sfârşitul anului universitar. d) în urma unei sancţiuni prin care se decide exmatricularea disciplinară. Art.2 Studentelor gravide sau aflate în concediu de maternitate li se poate aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de maximum trei ani universitari. 11. 10. în această situaţie decizia devine definitivă după epuizarea procedurii de contestaţie prevăzută la Art. în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de zile de la înregistrarea cererii. 14.8 Studenţii exmatriculaţi pot fi reînmatriculaţi.7 Reluarea Contractului de Studii pentru studentul aflat în întrerupere de studii se face pe baza aprobării decanului facultăţii la care studentul este 279 . reluarea şi încetarea Contractului de Studii Art. Art. care pierd dreptul de a mai fi studenţi în UTCN. 11. la propunerea decanului facultăţii. Art.3 Întreruperea studiilor se aprobă de către Biroul Senatului UTCN. pe baza cererii de motivare înaintată de student. Durata întreruperii.

12 Drepturile şi îndatoririle studentului Art. îndrumător de an etc. Cartei şi Regulamentului de funcţionare a Senatului UTCN şi a criteriilor stabilite de organizaţiile studenţeşti legal constituite.) stabilite de Biroul Consiliului Facultăţii. ajutoare sociale şi alte forme de sprijin social. Cap. i) să beneficieze de burse. 11. caselor de cultură ale studenţilor. b) în urma unei proceduri de exmatriculare a studentului. La încetarea Contractului de Studii fostul student pierde toate drepturile academice şi sociale care decurg din acesta.1 Studentul are următoarele drepturi: a) să participe la toate formele de activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ. Art. 5. h) să primească Diploma de absolvire şi Suplimentul la Diplomă. să folosească spaţiile facultăţii la care este înscris (săli de cursuri. la activitatea formaţiilor artistice din facultate sau universitate. c) în activitatea de pregătire profesională. cenaclurilor literare.8 La reluarea studiilor. cluburilor. d) să participe la activitatea ştiinţifică studenţească. cultural educativă şi sportivă. laboratoare. 11. 280 . g) să beneficieze de creditele de studii acumulate şi de transferul acestora.3. 12. săli de proiect şi seminar.2 şi Art. cu excepţia taxelor prevăzute în Legea Învăţământului şi precizate în prezentul regulament şi în Regulamentul de Taxe al UTCN. c) în urma aprobării unei proceduri de transferare. în conformitate cu orarul de funcţionare al acestora. în probleme de pregătire şi orientare profesională. în urma cererii depuse de către acesta şi poate avea loc numai la început de an universitar. b) să beneficieze de finanţare de la buget pe durata normală a studiilor specifică specializării la care a fost admis. 11. la activitatea sportivă universitară de masă şi de performanţă din cadrul universităţii. conform legislaţiei şi regulamentelor UTCN în vigoare. săli de lectură. Contractarea disciplinelor şi înscrierea în anul de studiu se face în conformitate cu Art.10 La încetarea Contractului de Studii fostul student beneficiază de toate creditele acumulate în UTCN. Art. pe baza prevederilor Legii învăţământului.înmatriculat. f) să beneficieze de consilierea cadrelor didactice (consilier de studii. biblioteci. Consiliul Facultăţii. Art.9 Încetarea Contractului de Studii are loc în următoarele situaţii: a) benefeciarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului de finalizare a studiilor. baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de universitate. cluburilor şi asociaţiilor sportive universitare. creditele acumulate sunt reevaluate în funcţie de Planul de Învăţământ în vigoare. 5. e) să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii.

Contestaţia la exmatricularea disciplinară din universitate se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare. c. 13 Recompense. şi se va rezolva în prezenţa studentului de către Comisia de Onoare a Universităţii. Cap. d se hotărăsc şi se aplică de către Biroul Consiliului Facultăţii la care este înmatriculat studentul.Art. sancţiunile sunt următoarele: a) avertisment. şi se va rezolva în prezenţa studentului de către Consiliul Facultăţii. la secretariatul universităţii. b.50. 13.2 lit. la concursurile profesionale organizate în instituţiile de învăţământ superior etc. În funcţie de gravitatea abaterii. 13. la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii la care este înmatriculat studentul în cauză şi cu aprobarea Biroului Senatului în următoarele situaţii: a) fraudează procesul de evaluare. c. d) se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare la secretariatul facultăţii. studentul poate fi recompensat prin: a) evidenţieri în cadrul anului de studii. d) burse speciale. b) savârşeşte acte care sunt incompatibile cu calitatea de student. 281 . să aibă o comportare civilizată. e) exmatricularea disciplinară din universitate..3 Sancţiunile prevăzute la Art. 12. alte obiecte). rechizite. c) suspendarea bursei pe o perioadă determinată. Exmatricularea disciplinară din universitate se hotărăşte prin Decizia Rectorului UTCN. b) diplome de merit anuale pentru studenţii care obţin medii mai mari sau egale cu 9. Art. Acordarea diplomelor şi recompenselor materiale şi băneşti se hotărăşte de către Biroul Consiliului Facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii. 13.a. 13. Art. d) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin. facultăţii sau universităţii. b) mustrare scrisă. să respecte normele de convieţuire ale colectivităţii din care face parte. c) să respecte prevederile Cartei şi regulamentelor interne ale UTCN.2 Studentul are următoarele îndatoriri: a) să îndeplinească toate obligaţiile profesionale ce-i revin potrivit Contractului de Studii şi Contractului Disciplinelor. b) să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare. d) să plătească în termen taxele prevăzute de Regulamentul de taxe.4 Contestaţia la sancţiunile prevăzute la punctele a. b. Art. 13. în termen de 30 zile de la depunere.1 Pentru succese deosebite obţinute la învăţătură.2 Studentului i se pot aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor disciplinei universitare precum şi pentru atitudini necorespunzătoare faţă de comunitatea academică. sancţiuni Art. participare susţinută la activităţile ştiinţifice. c) premii anuale sau ocazionale (cărţi. în termen de 30 zile de la depunere. atât în universitate cât şi în afara ei.

13. două procese de evaluare pentru fiecare disciplină. lucrări de laborator. . este stabilită anual.14.1. 1. Art. c) criteriile de performanţă ale UTCN.1 lit a şi şi având statutul definit la Art.4 Valoarea taxei de şcolarizare este stabilită de: . examenul de finalizare a studiilor. 1. în funcţie de: a) numărul locurilor bugetate pentru promoţia respectivă a fiecărei specializări.1 lit a şi având statutul definit la Art.3 Regimul de finanţare “fără taxă” / “cu taxă” se referă numai la plata taxei de şcolarizare. şi 282 . a studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3.Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru studenţii prevăzuţi la Art. şi numărul creditelor aferente fiecărei discipline.8 Criteriile de performanţă ale UTCN constau în: a) gradul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Contractul Disciplinelor.4 lit a. b) punctajul anual reprezentat de media aritmetică ponderată cu numărul de credite. în limita numărului de locuri bugetate de MEdC. exprimat prin numărul creditelor obţinute în anul de studii analizat. seminarii. Art. 3. Art. 3. b) criteriile sociale stabilite de legislaţia în vigoare. 14.5 Pe durata studiilor universitare la formele de învăţământ definite la Art. 14 Finanţarea studiilor Art.2 Taxa de şcolarizare finanţează serviciile educaţionale oferite de universitate pentru activităţile didactice cuprinse în Planul de Învăţământ – cursuri. după sesiunea de restanţe. Art. lit a) se face în funcţie de media obţinută la concursul de admitere. Aceasta se obţine prin însumarea produselor dintre notele obţinute la fiecare dintre disciplinele obligatorii (impuse sau opţionale). c.1 lit b. proiecte.4 lit b. pratică. b) altor taxe prevăzute în Regulamentul de taxe al UTCN.14.14. Art. prevăzute în Contractul Disciplinelor. 3.7 Departajarea în regim “fără taxă”/”cu taxă” pentru Ciclul I .1. În funcţie de serviciile solicitate. . d. Art.studii universitare de licenţă. Art.4 lit b.Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru studenţii prevăzuţi la Art. cu excepţia anului I de studii a studentilor români cu domiciliul în România (Art 3.2 şi Art. e şi având statutul definit la Art.Cap.14.Regulamentul de taxe al UTCN pentru studenţii prevăzuţi la Art.14.1 Finanţarea studiilor se realizează prin plata: a) taxei de şcolarizare. 14.6 Departajarea în regim “fără taxă”/”cu taxă” pentru anul I de studiu. 3. 14. Ciclul I .3 un student poate beneficia de calitatea de student cu finantare “fără taxă” numai pentru un număr de ani universitari egali cu durata normală de studii a formei de învăţământ la care este înmatriculat. 3. lit a).studii universitare de licenţă. studenţii au obligaţia plăţii taxelor prevăzute în “Regulamentul de taxe al UTCN”.

. (cu excepţia anului 1 de studii). locurile rămase disponibile în anul universitar respectiv pot fi distribuite de Biroul Senatului în ordine: . astfel încât să nu fie depăşit numărul locurilor repartizate facultăţii/facultăţilor respective la concursul de admitere al promoţiei în cauză. lit a). 2005 şi a fost modificat în şedinţa Senatului din 24 iunie 2006 şi în sedinţa Senatului din 30 ianuarie 2007. Conform criteriilor de performanţă studenţii vor fi ierahizaţi în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.11 În cazul în care numărul locurilor “fară taxă” pentru Ciclul I .dr. 14. 15.ing. a Biroului Senatului sau a cel puţin jumătate din numărul membrilor Senatului. nu intră în calculul punctajului anual. lit a). 14. ei pot fi reînmatriculaţi şi cu statutul de student „fără taxă” dacă respectă Art. în ordine. Aprobat în şedinţa Senatului din 27 martie 2007 Rector.9 În cazul în care numărul locurilor “fără taxă” pentru Ciclul I . Cap. alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3. a conducerilor organizaţiilor studenţeşti legal constituite.2 Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din 2 sept. este mai mic decât numărul total al studenţilor care pot ocupa aceste locuri. este mai mare decât numărul total al studenţilor care pot ocupa aceste locuri.5.altei/altor specializări din universitate. criteriile sociale urmate de criteriile de performanţă definite în ultimul aliniat al articolului 13. este mai mare decât numărul studenţilor care pot ocupa aceste locuri. Art.1. în ordinea descrescătoare a punctajului anual. Art. 15.altei specializări din aceeaşi facultate.1. Pentru disciplinele nepromovate se vor aloca 0 credite. sunt aplicate pentru departajare. alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3.împărţirea acestei sume la 60 credite.1 Facultăţile pot să introducă reglementări specifice privind activitatea profesională a studenţilor care să nu contravină prezentului regulament. prof.8.3 Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului Academic. Regulamentul se aplică începând cu anul universitar 2005/2006.studii universitare de licenţă. lit a). de la specializarea respectivă.10 Studenţii reînmatriculaţi vor primi de regulă statutul de student „cu taxă”. Art. Art. Disciplinele finalizate cu calificativul Admis/Respins. 15 Dispoziţii finale Art. Art 14. 15. 14.studii universitare de licenţă.studii universitare de licenţă. Radu MUNTEANU 283 . (cu excepţia anului 1 de studii).1.studii universitare de licenţă. În situaţii excepţionale în care numărul locurilor “fără taxă” pentru Ciclul I . iar la acelaşi număr de credite. înmatriculaţi la specializarea respectivă. Modificarea se aplică din anul universitar următor. (cu excepţia anului 1 de studii) alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3. pentru anul întâi de studii pentru Ciclul I .

b)să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs. 15.activităţi administrativ-sociale prevăzute în regulamentele universităţii. DURATA CONTRACTULUI 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5. reprezentată de prof.RO33TREZ216504601X007222 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. cu numărul matricol _________.CONTRACT DE STUDII Nr.2. localitatea ClujNapoca.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR. Daicoviciu nr. 2.ing.dr. 4.1 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română în vigoare.UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca. în calitate de BENEFICIAR au convenit să încheie prezentul Contract. f) să asigure stimulente si ajutoare în conditiile prevazute de lege si regulamentele universităţii în limita fondurilor alocate. PARTENERII 1.3 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca va anunţa beneficiarul de orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare.2009 1. Student(ul/a)________________________________________ CNP ___________________.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2. serviciul social si accesul la mijloacele de comunicare (Internet)._ _ _ _ _ _ _din 01.2 Specializările de la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca sunt acreditate/ autorizate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica si Acreditare. Serviciile educaţionale constau în: . . cu sediul în România. 3. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor universitare pentru acumularea creditelor prevãzute de legislaţia în vigoare.activităţi de instruire şi evaluare profesionalã. str C. CADRU LEGAL 3.1. cod fiscal nr. 5. înmatriculat(ã) la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca. c) să asigure condiţiile de studiu prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor universităţii:biblioteca. 284 .1. în calitate de PRESTATOR şi 1. săli de seminar. d) să asigure conditile pentru desfăşurarea activitatilor social sportive. Facultatea de __________________________. cetăţean din ______________ nãscut în localitatea ____________________ judetul(/ţara) _______________________ la data de ________ tata _______________________ mama__________________ admis în anul _____ cu statutul financiar BUGET. laboratoare. cu funcţia de Rector. la studii universitare de licenţã. având contul nr. judeţul Cluj. e) să asigure condiţiile de comunicare si transparenţa in ofertele destinate studenţilor.oct. înfiinţată prin Legea învăţământului 84/1995. RADU MUNTEANU. 4288306. 3.1. cu respectarea următoarelor clauze: 2. UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca se obligă: a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate. 3.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca BENEFICIAR Rector prof. Finanţarea studiilor de la buget se poate pierde în condiţiile prevăzute de lege 6. 10. Disciplinele nepromovate vor fi recontractate în anul universitar următor contra-cost. 6.2 „Contractul Disciplinelor” conţine disciplinele contractate şi numărul de credite. ANA BARBU ________________________ Numele şi Prenumele ___________________________ ________________________ 285 . Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. 8. ce se întocmesc (una din ele) la începutul fiecãrui an universitar 9.dr.1. Prezentul contract.4. ANEXE 9. Juridic. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare.1.10. d) să protejeze. câte unul pentru fiecare parte. BENEFICIARUL va achita alte taxele prevãzute de „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.5.1. având un comportament adecvat calităţii de student la UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7.2009. Valoarea unui punct-credit este stabilitã anual prin „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.5. Finanţarea studiilor de la buget se face pe durata unui numãr de ani universitari egal cu durata prevãzutã de lege din care se scade numãrul de ani universitarii în care BENEFICIARUL a primit subvenţie pentru studii universitare. ANA VEREŞ Cons. 6. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. jr. c) la data emiterii de către UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca a deciziei de exmatriculare a BENEFICIARULUI datorate abaterilor prevăzute în regulamentele universităţii. Finanţarea anualã a studiilor se va face de la bugetul de stat 6.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri 10.2. săvârşite de acesta 8. baza materialã aparţinând universităţii. BENEFICIARUL serviciilor se obligă: a)să respecte regulamentele şi regulile din universitate. împotriva distrugerii. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. astăzi 01. 6.2.7 BENEFICIARUL este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de PRESTATOR 7.3.2. 10.4.ing. b)să desfăşoare o activitate continuă de educaţie pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare.Constituie anexe a prezentului contract „Contractul Disciplinelor” şi "Cererea de întrerupere a studiilor" . RADU MUNTEANU_______________ Contabil Şef ec.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul: a) beneficiarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului final prevăzut in regulamentele universităţii . b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere a BENEFICIALULUI. LITIGII 8. CLAUZE FINALE 10. reprezintă voinţa părţilor. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său.6. FINANTARE 6. c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute in regulamente.1. 9.

laboratoare. în calitate de BENEFICIAR au convenit să încheie prezentul Contract.dr. la studii universitare de licenţã. cu sediul în România. DURATA CONTRACTULUI 4.2009 1. Daicoviciu nr.ing. 5. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor universitare pentru acumularea creditelor prevãzute de legislaţia în vigoare. 15. având contul nr. înfiinţată prin Legea învăţământului 84/1995. 3. 4. înmatriculat(ã) la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca. b)să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs.1 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română în vigoare. Student(ul/a)________________________________________ CNP ___________________.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR. cu funcţia de Rector. cetăţean din ______________ nãscut în localitatea ____________________ judetul(/ţara) _______________________ la data de ________ tata _______________________ mama__________________ admis în anul _____ cu statutul financiar TAXA.UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca.oct. judeţul Cluj. d) să asigure conditile pentru desfăşurarea activitatilor social sportive. e) să asigure condiţiile de comunicare si transparenţa in ofertele destinate studenţilor.1. RADU MUNTEANU. reprezentată de prof.activităţi administrativ-sociale prevăzute în regulamentele universităţii. 286 . în calitate de PRESTATOR şi 1. serviciul social si accesul la mijloacele de comunicare (Internet).1. Serviciile educaţionale constau în: . str C.activităţi de instruire şi evaluare profesionalã.2. .2 Specializările de la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca sunt acreditate/ autorizate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica si Acreditare.3 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca va anunţa beneficiarul de orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare. localitatea ClujNapoca. săli de seminar._ _ _ _ _ _ _din 01. cod fiscal nr. CADRU LEGAL 3. 2. PARTENERII 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 2. c) să asigure condiţiile de studiu prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor universităţii:biblioteca. 3. cu respectarea următoarelor clauze: 2. cu numărul matricol _________.RO33TREZ216504601X007222 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. f) să asigure stimulente si ajutoare în conditiile prevazute de lege si regulamentele universităţii în limita fondurilor alocate. UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca se obligă: a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5. Facultatea de __________________________.2.1.CONTRACT DE STUDII Nr. 3. 4288306.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri 10. împotriva distrugerii.2. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7. 10. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare. Neplata taxei anuale de şcolarizare în cel mult 5 zile de la termenul de plată conduce la exmatriculare.2. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea.3. BENEFICIARUL serviciilor se obligă: a)să respecte regulamentele şi regulile din universitate.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul: a)beneficiarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului final prevăzut in regulamentele universităţii . împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său. ce se întocmesc (una din ele) la începutul fiecãrui an universitar 9. Juridic.5. ANA VERES Cons.7 BENEFICIARUL este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de PRESTATOR 7. BENEFICIARUL va achita alte taxele prevãzute de „Regulamentul de taxe” al universităţii 6. d) să protejeze. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă.10. b)să desfăşoare o activitate continuă de educaţie pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare. 10.dr. c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute in regulamente. 6. 6. Finanţarea anualã a studiilor se va face de către BENEFICIAR 6. având un comportament adecvat calităţii de student la UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca.1. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Pe durata studiilor universitare studentul poate accede.4. Prezentul contract. astăzi 01.5.1. 6. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. ANEXE 9. reprezintă voinţa părţilor. săvârşite de acesta 8. Valoarea unui punct-credit este stabilitã anual prin „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.4.1.2 „Contractul Disciplinelor” conţine disciplinele contractate şi numărul de credite. baza materialã aparţinând universităţii. câte unul pentru fiecare parte. b)în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere a BENEFICIALULUI. la începutul fiecãrui universitar. c)la data emiterii de către UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca a deciziei de exmatriculare a BENEFICIARULUI datorate abaterilor prevăzute în regulamentele universităţii. LITIGII 8.2009 UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca BENEFICIAR Rector prof. Disciplinele nepromovate vor fi recontractate în anul universitar următor contra-cost. ANA BARBU ________________________ Numele şi Prenumele ___________________________ ________________________ 287 . 8. 9. CLAUZE FINALE 10. jr. FINANTARE 6.ing. RADU MUNTEANU_______________ Contabil Şef ec.6.2. conform prevederilor legale la finanţare de la buget în limita locurilor disponibile 6.2.1.Constituie anexe a prezentului contract „Contractul Disciplinelor” şi "Cererea de întrerupere a studiilor" .

în calitate de BENEFICIAR.2009 CONTRACTUL DISCIPLINELOR Nr. str B-dul Muncii 103-105.________din 01. pe de o parte. judeţul Cluj. FACULTATEA de CONSTRUCTII DE MASINI. A – Discipline din anul de studiu în care este înscris studentul Nr.ing. cu sediul în localitatea Cluj-Napoca. crt Denumirea disciplinei Codul disciplinei Credite sem. şi 1. PETRE BERCE. pe de altă parte. I Credite sem.1 Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de către FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR la următoarelor discipline cuprinse în planurile de învăţămînt aprobate pentru anul universitar 2009-2010. au convenit să încheie prezentul Contract.Anexa la CONTRACTUL DE STUDII Nr. în calitate de PRESTATOR.2.dr. Studentul Cod numeric personal Număr matricol Domeniul Specializarea .2009 1.1. cu respectarea următoarelor clauze: 2. reprezentată de prof.oct. cu funcţia de Decan. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.__________din: 01.oct. PARTENERII 1. II Tabelul 1 Forma de finanţare (B/T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 288 .

.B – Discipline din anul de studiu anterior sau următor Nr.. 4.. 5. 9. I Credite sem..1 Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare.. câte unul pentru fiecare parte. crt Denumirea disciplinei Credite Codul disciplinei sem.4 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de conducerea universităţi. FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI BENEFICIAR Decan prof. DURATA CONTRACTULUI 3. FINANTARE 4. credite..1. Valoarea taxei pentru punctul-credit finanţat de beneficiar este stabilită prin regulamentul de taxe aprobat de Senatul UTCN pentru anul universitar 2009-2010. 7. 8..... 6. 5.1 Beneficiarul va participa în programe de mobilitate pentru următoarele discipline: Tabelul 3 Denumirea universitatii gazda Perioada de mobilitate Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca Codul/Denumirea disciplinei Credite Nr. CLAUZE FINALE 6.3. II 3..2 Beneficiarul va finanţa prin achitarea de taxe un număr de ... astăzi 01. 10. credite. II Tabelul 2 Forma de finanţare (B/T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL GENERAL Credite pe an Total .. 4.dr. din care: finanţate de la buget finanţate prin taxă Număr discipline Credite sem. 6.10. I Credite sem. PETRE BERCE __________________ Numele şi Prenumele ______________ 289 .1 Universitatea va finanţa de la buget un număr de .2009. MOBILITĂŢI (dacă este cazul) 5.. Contractul se încheie pe durata anului universitar 2009/2010 4.... Crt Universitatea gazdă Denumirea disciplinei Credite 1 2 3. 4...ing. 4......

 înmatriculări. în condiţiile stabilite în Carta Universitară. conform metodologiei aprobate de senatul universitar. modificarea duratei studiilor se poate face începând cu anul 1) se suportă de către student. Decretul privind modificarea art.  reînmatriculări.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 290 . ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică.REGULAMENT PRIVIND TAXELE APLICATE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA REGULAMENTUL A FOST APROBAT ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2008 ASPECTE GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL DE TAXE Prezentul regulament de taxe s-a întocmit în conformitate cu Legea nr. În articolul 78 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul postuniversitar este susţinut prin taxe sau din alte surse.  admiteri. cu excepţia celor care beneficiază de bursă din partea statului român. şi cu taxă. 606 din 10 dec. conform legii. pentru cifra de şcolarizare aprobată de Guvern. În articolul 61 – alineatul 2 se spune: Cetăţenii străini care studiază în România în învăţământul superior de stat. În articolul 58 – alineatul 3 se spune: cuantumul taxelor şi scutirea de la plata acestora se stabilesc de senatele universitare. plătesc taxe de şcolarizare stabilite anual prin hotărâre a Guvernului. 1999. care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ. ale administrării şi ale finanţării.  repetarea examenelor şi a altor forme de verificare. cu excepţiile prevăzute de lege.133/200 şi se bazează pe următoarele articole din Legea nr. De asemenea. corespunzător articolului 67 – alineatul 1 (4 – 6 ani stabilită prin hotărâre de Guvern. conform reglementărilor legale. 84 din 1995 (Legea Învăţământului) modificată şi publicată în Monitorul Oficial nr. În articolul 58 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul universitar de stat este gratuit. În articolul 60 – alineatul 5 se spune: absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare . În articolul 58 – alineatul 2 se precizează: În învăţământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru:  depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege. iar în articolul 13 se precizează: „Autonomia universitară se garantează”. 84 / 1995: În articolul 7 – aliniatul 2 al acestei legi se specifică: „pentru unele activităţi se pot percepe taxe în condiţiile stabilite de prezenta lege. cu excepţia celor care au avizul comisiei medicale şi aprobarea senatului universitar. se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ. În articolul 92 – alineatul 2 se afirmă: Autonomia universitară vizează domeniile conducerii. structurii şi funcţionării instituţiei. În articolul 186 – se precizează că depăşirea duratei de şcolarizare.

7. ART. ART. Taxele o dată achitate nu se restituie decât în cazul în care efectuarea lucrării pentru care s-a plătit taxa nu s-a putut realiza din vina Universităţii Tehnice.Taxe pentru Procesul de învăţământ. Cuantumul taxelor se stabileşte pentru fiecare an universitar şi sunt valabile de la 1 octombrie – la 30 septembrie anul următor.ARTICOLELE REGULAMENTULUI DE TAXE ART. ART. 4. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază cuantumul taxelor aplicate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cuantumul taxelor sunt propuse de către departamentele şi serviciile implicate şi sunt aprobate de către Senatul Universităţii Tehnice din ClujNapoca ART. 3. pe baza unor documente justificative şi devin obligatorii după aprobarea lor în Senat. ART. 291 . 5. 6. ART. Regulamentul de taxe cuprinde două anexe: Anexa 1 . 1. Orice propunere de modificare a cuantumului taxelor sau de introducere de noi taxe se poate face de către departamentele şi serviciile implicate. 2. de regulă la începutul anului universitar. Cuantumul taxelor se stabileşte în RON. Anexa 2 .Taxe Social Administrative.

de Arhitecturã 4400 specializările cu predare în limba română 3300 specializările cu predare în limbi strãine 3500 b) Pt. 1 credit învăţământ e) DPPD (Modulul de pregãtire psihopedagogicã) 500/an .PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT – pentru anul universitar 2009/2010 Nr.04. (lei) Cap.01.09.postuniversitar 292 . ¼ până la 11.TAXE pt. un student bugetar. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR 1.a 0. ca şi subvenţia primită pt. 1 zi calendaristică) neplată la termen (termenele de plată pt.licenţă) şi cei înscrişi în anii VI şi VII la studii aprofundate şi master: specializările de la Fac. prima datã într-un registru matricol a unui student) 50 Catăţenii din Republica Moldova. prezentarea o singură dată.10 şi ¼ până la 04. la termenul planificat. bursieri ai statului român. corespunzãtor pentru maxim 60 credite ECTS) Taxa include şi pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 2009/2010 la toate facultăţile (înv.68 din Legea Invăţământului nr. studenţii înscrişi în anul I-II de studii în anul univ.84/1995 republicată PENTRU “CONTRACTUL DISCIPLINELOR” SUB 60 CREDITE TAXA DE ŞCOLARIZARE SE DETERMINĂ PROPORŢIONAL DIN CUANTUMUL ÎNTREG.10. Taxă de înmatriculare (înregistrarea pt.UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca Aprobat în Senatul din 24 iunie 2009 Anexa 1 TAXE . studenţii înscrişi în anii III-V de studii(respectiv III-VI la Arhitectură) în anul univ. Valoare FELUL TAXEI crt. I . discipline facultative sau din alt plan de 50 pt. 2009/2010 la toate facultăţile (înv. Taxă de reînmatriculare : a) la începutul anului universitar (studenţi exmatriculaţi în anii anteriori) 200 b) revenire asupra exmatriculării din cursul anului universitar 50 c) la DECID 100 Taxă de transfer: a) de la UTCN la altă universitate 200 b) de la altă universitate la UTCN 50 c) între facultăţile (colegiu) UTCN 100 d) între specializãrile aceleiaşi facultăţi (colegiu) din UTCN 50 Taxã anualã de şcolarizare (asigurã. CARE CORESPUNDE LA 60 CREDITE a) Pt. sunt scutiţi de această taxă 2. pt.1% sunt: ½ la 26.10) d) Taxă pt. 4. taxele de la pct. 3. de Arhitecturã 3400 specializările cu predare în limba română 2600 specializările cu predare în limbi strãine 3000 c) Taxa penalizare(din suma rstantă pt. activităţile cuprinse în fişa fiecărei discipline obligatorii sau opţionale din planul de învăţământ.licenţă şi lungă durată ) specializările de la Fac.

dar au restante din ani anteriori) reexaminare k) reexaminare 65 293 . alte cazuri decât continuare studii 50 c) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior. I . e pt. care au fost achitate ale B.b şi c pt.dacă disciplina este contractată peste 60 de credite): a) examene de diferenţă pt. dar au restanţe din ani anteriori refacerea disciplinei) 52 pt.care au fost prin achitate taxele decizii i) repetarea unor examene de la pct. care au fost achitate taxele g) mărire de notă (primele 2 examene sunt gratuite) 100 Taxã de susţinere a unor examene în sesiuni speciale Tarife (reexaminare) aprobate de Biroul Senatului: h) repetarea unor examene de la pct. 84/95) (absolvenţii de Colegiu UTCN sunt taxele cetăţenilor români 50 scutiţi) b) examene de diferenţă pt. fiecare în contractul de şcolarizare) program h) studenţii strãini non-EU. Cap. continuare studii (cf. la începutul fiecãrui trimestru) Identice cu Taxele studenţilor EU Taxele studenţilor non-EU.pe cont propriu valutar (plata în 320 $ / lunã valutã pe trim.postuniversitar Valoare (lei) STUDENŢIILOR 500/sem A g) DECID (taxe stabilite de responsabilul de program si trecute Tarife pt. 1 credit ECTS e) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe 1000lei/ cont propriu valutar care au promovat în an superior. 65. a. alin 1.2010. art.S. taxele Taxã de susţinere a unor examene la DECID: j) examene din anii precedenţi (cursanţii care au promovat în 65 an superior. dar examen au restante din ani anteriori) Taxã de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (a fiecărui semestru ) gratuit ( plată pt.cu excepţia celor de la punctul 4.h 5. dar au ca restanţe din ani anteriori doar 100 examenul) d) repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior.PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr.01.b şi c pt. fiecare “probã” a disciplinei): f) repetarea unor examene de la pct. a. Taxã de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se studiază disciplina ( plată pt.TAXE pt. FELUL TAXEI crt. ACTIVITATEA DIDACTICĂ (continuare) f) DPPD (Educaţie tehnologicã) . fiecare “probã” a disciplinei pânã la data de 11.2 din Legea nr.TAXE .

Taxă anualã pt. studii aprofundate. Taxă pt. Taxă de eliberare situaţii şcolare la cerere (tarif dublu în regim de urgenţă~48 ore) a) foaia matricolă b) programa analitică 11.TAXE DOCTORALE (doctoranzi cetăţeni români) 16. sesiuni examene iarnã şi varã 10 .PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr. Tarife pt.în sesiunea de restanţe toamna 20 7. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR (continuare) Taxă de recuperare (în cazul absentării nemotivate de la orele 6.în cursul semestrelor. Taxă de înscriere admitere la DECID: a) profesori din inv. Valoare FELUL TAXEI (lei) crt. proiecte) care sunt obligatorii pentru prezentarea la examene (lei/oră) . Taxă anualã de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã 17. Cap. Taxã de susţinerea tezei pentru doctoranzii cu taxã 18. cheltuielile 300 200 100 100 300 300 100 100 50 USD 40 USD 120 35 70 75 150 50 500 Euro* 1000 Euro* 500 Euro* 500 Euro* 750 Euro* 1000 Euro* 294 . preuniversitar.depãşirea perioadei de finanţare(cei admişi la buget) 19.TAXE . ÎNSCRIERE la ADMITERE 12. Taxă de înscriere la admitere (inv. I .TAXE pt. planificate) a unor activităţi practice (laboratoare. salariaţi UTCN b) restul candidaţilor a) Taxă de înscriere admitere la doctorat: 14. b) persoane din UTCN b) restul candidaţilor 15. Taxă confirmare acte de studii la cerere (în străinătate) a)confirmare acte studii b)expedierea confirmării prin serviciul EMS al Poştei Române Cap.licenţă. a) carnet de student b) foaia matricolă c) diplomă de studii 10. care sã învăţământ sau activitãţi conexe activitãţii didactice acopere Taxă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (absolvire / diplomă / disertaţie) a) absolvenţi din afara UTCN b) absolvenţi facultaţi(colegiu) UTCN care nu au promovat examenul in sesiunea de bazã aferentã promoţiei b) absolvenţi DECID care repetă examenul Taxă de eliberare duplicate: 9. II . Taxă de procesare colocviu admitere grade didactice invãţãmânt preuniversitar (DPPD) Cap. continuare studii. activităţi didactice neincluse în planul de fiecare activ. Taxă de susţinerea publicã a tezei în afara perioadei de finanţare (cei admişi la buget) a) doctoranzi din UTCN b) doctoranzi din alte universităţi c) restul doctoranzilor *se achită în lei la cursul zilei 8.TAXE pt. III . master) 13.

BIBLIOTECĂ 27.studenţi. Duplicat certificat competenţă ligvistică 5 Cap. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă Taxă de penalizare pt. Consultare aplicaţii informatice de către cititori externi (lei/oră): a) Current Contens 5 b) LEGIS 5 NOTĂ: taxele nespecificate în tabelul de mai sus pentru studenţii străini non-EU sunt identice cu cele ale cetăţenilor români 295 . obţinerea certificatului de competenţă lingvistică de cãtre: a) studenţi.20 ani (~ 20 E) 70 e) peste 20 ani (~ 30 E) 105 25.studenţi. 20 1 50 25 + preţul actualizat al publicaţiei 32. personal UTCN 0. Test limbă străină pentru admitere la doctorat: a) persoane din UTCN 25 b) restul candidaţilor 50 21.PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr Valoare crt FELUL TAXEI (lei) Cap.6 ani (~ 5 E) 18 b) 7 .persoane din afara UTCN 0. Test pt. TEST LIMBÃ STRĂINÃ 20. 29. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă (~ 5 E) 18 26. 30. Taxă de eliberare permis bibliotecă a) studenţii 5 b) personal UTCN 5 c) utilizatori externi persoane fizice 50 d) utilizatori externi persoane juridice 150 28.60 36. VI .TAXE . 34. 31.TAXE ARHIVĂ 24.15 ani (~ 15 E) 53 d) 16 . Cercetare arhivistică pe o perioadă de: a) 1 . 35. Taxă anuală de păstrare acte originale la dosar în arhivă (~5 E) 18 Cap.10 ani (~ 10 E) 35 c) 11 . nerespectarea termenului de restituire a publicaţiilor împrumutate (lei / publicaţie / zi întârziere) Taxă de penalizare pt.40 Format A3 .TAXE pt. IV . V . 33.20 Format A4 . Taxă de restaurare publicaţii minim 10 Tehnoredactare computerizată (lei/pag) 1 Sinteze documentare sau lucrări bibliografice la cerere Minim 200 Multiplicare faţă-verso (lei/coală) . nerestituirea publicaţiilor de către absolvenţi sau exmatriculaţi (lei / publicaţie / an şcolar) Taxă de recuperare publicaţii pierdute (lei/publicaţie) Valoare dublă faţã de cele de la pct.TAXE pt. absolvenţi şi angajaţi ai UTCN 20 b) participanţi din afara UTCN 50 c) studenţi străini non-EU (test eliminatoriu Înaintea înmatriculării) 320USD 22.30 .persoane din afara UTCN 0. Test limbă străină pentru deplasări în străinătate sau 20 trecerea la specializări cu predare în limbi străine: 23. personal UTCN 0.

30 2.90 2.40 2.60 3.00 1.00 3.20 1. Tipar digital COLOR pt. Tipar digital ALB-NEGRU A4 pt.00 3. cadre didactice şi studenţi (lei/colã): a) faţã b) faţã/verso 39.50 3.00 2.50 2.00 3.50 2.40 2.40 3.60 3.80 1. cadre didactice şi studenţi (lei/coală) 80 g/mp 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 280 g/mp – lucios 80 g/mp 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 250 g/mp – lucios 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 250 g/mp – lucios Faţã 1.25 1.20 3.70 1.00 0.TAXE – PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr crt 37.50 1.10 0.00 2. VII – TAXE pt.00 Format A4 (210x297 mm) Format A3 (297x420 mm) Format SRA3 (320x450 mm) 296 .50 2.90 2.25 1.40 2. cadre didactice şi studenţi (lei/buc) a) Broşare b) Capsare 38.60 Valoare (Lei) 4.00 2. ATELIERUL de MULTIPLICARE Tezã de doctorat şi alte lucrãri pt.50 1.90 1.20 2.00 3.18 Faţã/ verso 1.50 1.00 2. FELUL TAXEI Cap.

-N.masa de prinz . Cămin V Observator .-N.T. doctoranzi şi angajaţi UTC-N Garanţie – pentru studenţi de la alte universităţi 3.private b) Şcoli postuniversitare .student taxă U.private  .student taxa U. sportivi 2. In camere modernizate (Cămin IF Mărăşti. Taxe anuală pentru intreprinderi simulate (unităţi beneficiare): a) Licee . lector c) conferenţiar d) profesor 41.TAXE – PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr FELUL TAXEI crt Cap.-2 persoane în cameră .2.T. Valoare (Lei) 10 15 30 50 2 EURO* 300 EURO* 500 EURO* 400 EURO* 700 EURO* 1000 EURO* 1400 EURO* Anexa 2 Valoare (lei) 7 7 10 20 50 110 140 140 150 160 160 220 240 160 160 220 220 200 297 .T.bugetare .C.cina .-N.-N.student buget U.-N.studenti de la alte universităţi de stat -2 persoane în cameră 3. Întreprindere simulată (1 oră de simulare) 42.-N.In camere nemodernizate . -2 persoane în cameră .T. Înscriere la concursuri pentru posturi didactice: a) preparator. -2 persoane în cameră .cămin IF Maraşti .-N.bugetare .Alocatia zilnica de hrana .C.C.C.1.-N.T.-2 persoane în cameră .2 persoane in cameră . .se achită în lei la cursul zilei Taxe de camin şi cantina pentru anul universitar 2009 – 2010 FELUL TAXEI 1.C.-N. Cămin V Observator..T.masa pt.studenti de la alte universităţi de stat .student familist U.-N.C.Garantie . Cămin II Observator) . -2 persoane în cameră .Camin II.student familist taxa U.T.student taxa U.student buget U.T.C. VIII – ALTE TAXE 40.-N.T.Cazare camin ( lei / luna / persoana ) 3.student familist buget U.private c) Universităţi sau alte organizaţii .student buget U.-N.bugetare .student buget U. buget U.T.T.pentru studenţi.student buget U.C.C.T.C. asistent b) şef lucrări.C. .C.

C-N.T.2 persoane in camere modernizate .T.T. .C-N.alte categorii de persoane din afara U.C-N.T.) 4. .student familist taxă U.2 persoane în cameră .C-N.T.student la alte facultăţi de stat.-N.-N.4 persoane in camere modernizate 5.C. .T.C.alte categorii de persoane din afara U..T.studenţi alte universităţi .studenţi şi angajaţi U.garanţie pentru studenţi U.studenţi alte universităţi .garanţie pentru studenţi alte universităţi .T.garanţie pentru studenţi alte universităţi .student taxă U.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U. Camere nemodernizate .T.Cazare cadre didactice tinere. 5. 240 240 250 280 500 250 140 110 240 200 200 50 220 100 250 200 20 50 22 100 30 200 220 50 250 100 280 200 22 50 25 100 28 200 298 .1.T.alte categorii de persoane din afara U. . .2.3.garanţie pentru studenţi U. Studenţi străini cont propriu valutar (ERASMUS) .studenţi şi angajaţi U.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U.camere 4 persoane 4. .studenţi şi angajaţi U.student la alte facultăţi de stat . doctoranzi şi salariati (lei/luna/pers.C.T.studenţi alte universităţi . Camere modernizate (lei/pat/noapte) .garanţie pentru studenţi alte universităţi .-N. Camere modernizate(lei/pat/luna) .2.T.garanţie pentru studenţi U.C-N.C-N. .camere 2 persoane .2 persoane în cameră 3.-N.garanţie pentru studenţi U. Camere nemodernizate (lei/pat/noapte) .T. . . .garanţie pentru studenţi alte universităţi .C-N.2 persoane in camera .4 persoane in camera 4. Camere nemodernizate (lei/pat/luna) .C-N.alte categorii de persoane din afara U.. Camere modernizate . .C-N.studenţi alte universităţi .C-N.C.1.-N.T.C.Cazare in regim hotelier ( în camere camin. – 2 persoane în cameră .C.-N.C.T.C-N.T.T.-N.T. ocazional ) 5.studenţi şi angajaţi U.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U. .

Instalaţii (camere cu baie) .Camin II.V.Cameră dublă mare .regim single .Mărăşti 9.Alte persoane .T.-N. salariaţi U.Şincai . Cazare bază Didactică şi Agrement Mărişel ( lei /pat/noapte ) .etc. Camin VII Observator (1 baie la 3 camere) .Sală sport lei/ora .T.abonament/an universitar 50 40 45 60 500 70 120 60 100 60 30 35 10 50 10 800 900 1100 50 40 100 80 70 40 40 100 50 299 .Cameră dublă mică .-N. Cazare camere oaspeţi ( lei/pat/noapte) .Sala de şedinţe a Senatului .Camin III. 11.Cameră single 7.III.½ Mărăşti .T. Camin IF Marasti.C. B.Inchiriere săli ( lei /ora ) .VII Observator.C.Studenţi şi salaraţii U.regim 2 persoane .regim 2 persoane .sala de spectacol “ Club Studenţesc “ .pentru persoane din afara U.curs . botezuri.contravaloare telecomandă .6.dul Muncii nr.Amfiteatrul Domşa .Observator .Acces cort lei/zi 8.Studenţi. Inchirieri săli sport.C-N. Inchiriere cantină pentru nunţi. Fac.seminar .Sală şedinţe lei/oră . Parcări .Camin IV Observator .Studenţi străini (pat/lună-inclusiv TVA) Cazare Centrul de Nataţie (lei/noapte-fără mic dejun) .sala de dans 10. . .regim single . . 103-105(lei / ora) .

Inchiriere culoar bazin – lei / oră PROGRAM PUBLIC: LUNI.T.C. *NOTA: .Biletul este valabil pentru o intrare.Conform Legii 128/1997 art.T. copiii personalului din învăţământ. Abonament anual colaboratori U.In zilele cu compeţii sportive programul va fi modificat.Pentru închirierea cantinelor de către studenţii şi angajaţii U. şi membrii familiilor 14.108 alin. aceştia plătind numai valoarea garanţiei..C.-N. copii beneficiază de cazare gratuită .T. taxa lunară indiferent de data cazării sau decazării .Garanţiile se restituie la plecarea din camin. .C.înscrieri individuale . pensionari şi membrii familiei U. 20 .C-N 13.VINERI: 6-14.-N. .T. .2. cei orfani de ambii părinti şi cei proveniţi din orfelinate beneficiază de gratuitate. SÂMBĂTĂ: 7-19 DUMINICĂ: 8.-N. dacă cei cazaţi nu au adus prejudiciu căminului . gradiniţa 16. (lei/an) 16. Centre iniţiere înot: 10 şedinţe x 1oră .T. elevi .Pentru persoanele cazate la Hotelul Bazinului Olimpic care sunt însoţite de copii sub 7 ani. Abonament însoţitor copii ( lei / luna / persoană ) 15. .Taxele de camin şi cantină încasate nu se restituie .Taxele de camin lunare nu se fracţionează.19 DUMINICĂ: 8 – 17 .studenţi U. –N.-N. din suma totală .C. chiria se reduce cu 50%.22 SAMBĂTĂ: 7.-N.C. studenţi externi .copii.In parcări locurile sunt ocupate astfel: primul venit-primul servit 300 . LUNI – VINERI: 14-16.angajaţi. se achita integral.aduţi .Pentru perioada de practică taxele se platesc săptămânal .La plecarea studenţilor în vacanţă se restituie C/V telecomenzii .C.FELUL TAXEI COMPLEX DE NATAŢIE POLITEHNICA BILET ABONAMENT (lei) LUNAR (lei) 15 10 7 7 180 150 80 150 - ABONAMENT ANUAL (lei) 120 800 12.T. pensionari U. Abonament anual angajaţi U. Intrare public .T.înscrieri cu clasa.17 20-22 - 150 120 200 - PROGRAM U.Abonamentele sunt valabile şi în zilele de sambată şi duminică.

studii de master. in care se asigura conditii de viata si studiu pentru studenti in perioada anului universitar. Pentru o mai buna conlucrare intre studenti pe de o parte.6. 301 .T. conform structurii acestuia.C-N.C-N. conform taxelor stabilite de catre conducerea U.2.C-N.T. pe durata anului universitar.T. U. gestioneaza camerele de oaspeti.5. spatiile de cazare si asigura pregatirea si servirea mesei.C-N.C-N. solutioneaza toate deficientele aparute si asigura functionarea normala a caminelor si cantinelor studentesti. Caminele si cantinele studentesti sunt componente in proprietatea si administrarea U.C-N. Nu este permisa utilizarea spatiilor de cazare in scopuri comerciale politice sau religioase. arondate pe facultati. Art. schema de personal necesar desfasurarii tuturor activitatilor din cadrul serviciului. Directorul delegat va urmari desfasurarea curenta a vietii in camine si respectarea regulamentului.. In alte perioade caminele si cantinele vor avea un regim propus de catre Serviciul Social Camine Cantine si aprobat de catre conducerea U. la diferite persoane fizice sau juridice. studii doctorale. conducerea U.C-N. Serviciul Social Camine-Cantine va colabora cu Decanatele si celelalte compartimente din cadrul universitatii.G. studii de licenta. organizeaza si gestioneaza activitatea din camine si cantine prin D. in scopul rezolvarii in timp util a tuturor problemelor aparute. pentru inbunatatirea conditiilor de viata si studiu ale studentilor. U. si Serviciul Social Camine Cantine. Serviciul Social propune conducerii U. inchiriaza spatiile de cazare pe durata vacantelor in regim hotelier.I . studentul este acea persoana inmatriculata la studii de lunga durata.A.. inchiriaza spatiile cantinelor in perioadele in care nu se serveste masa.T.3 Caminele si cantinele sunt subordonate si coordonate de catre conducerea U. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli. Autoritatea universitara va fi reprezentata printr-un “Director delegat” numit de decanat.DISPOZITII GENERALE Art.1. Art. inchiriaza studentilor.T. studii postuniversitare. conform prezentului regulament..T. Art.REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR SI CANTINELOR STUDENTESTI CAPITOLUL.T.4. asigura gestionarea caminelor si cantinelor. si administratia caminelor pe de alta parte.C-N. studentii isi vor alege “Comitetul de camin al studentilor”. In acceptiunea prezentului regulament.7.T. Prin Serviciul Social Camine-Cantine. Art. Art. Art.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CAMINE (REGULAMENT DE CAZARI) Cazarea in camine se face anual. familii studentesti ( ambii studenti la invatamintul de stat. doctoranzi cu frecvanta si angajati tineri ai U.. Art. precum si cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra.4. Repartizarea locurilor in camin se face in functie de criteriul performantei profesionale.2. cu consultarea decanatelor facultatilor.3. In acest scop se va lua masuri pentru repartizarea locurilor de cazare pe facultati precum si pentru repartizarea studentilor casatoriti. La nivel de universitate se constituie “Comisia de cazare pe universitate” compusa din: Prorector Academic Director General Administrativ Sef Serviciu Social Reprezentant Studenti in Biroul Senat Comisiei ii revine responsabilitatea privind organizarea cazarii studentilor in camine. unul din ei poate sa aiba domiciliul in Cluj-Napoca ). sportiva. Art. numarul de locuri repartizate intr-o camera.1. Se interzice cazarea in caminele studentesti pe parcursul anului universitar a altor persoane decit cele mentionate mai sus. Art. a doctoranzilor si a angajatilor tineri. Cazarea se face la cererea studentilor in functie de gradul de confort al fiecarui camin. Art.T.C-N. bursieri ai statului roman b) studenti orfani de ambii parinti si cei proveniti din case de copii sau din plasament familial c) studenti casatoriti d) studenti romani la cursuri de zi finantate de la buget sau cu taxa si studenti straini e) studenti cu rezultate obtinute in activitatea de cercetare. Art. ( pina la 35 ani ) care nu au domiciliul stabil in Cluj-Napoca. In camine pot fi cazati studenti romani care nu au domiciliul in centrul universitar. la inceputul fiecarui an universitar.C-N. in functie de raportul dintre numarul de studenti( bugetari).5. La repartizarea locurilor in camin se tine seama de urmatoarea ordine de prioritate: a) studenti si doctoranzi straini. culturala sau organizationala f) in limita locurilor disponibile pot fi cazati si studenti de la alte universitati de stat. Repartizarea locurilor pentru fiecare facultate si colegiu se face de catre conducerea U. cu domicilul stabil in afara municipiului ClujNapoca si numarul total pe universitate al studentilor din aceeasi categorie. 302 .T.

conform listelor intocmite de facultati. Art.09 – studentii care au primit loc de cazare si nu s-au prezentat la cazare in zilele 27. prin Comisiile de cazare pe camin. 30. 28. Cazarea efectiva a studentilor in camin se face de catre U. Art. conform listelor intocmite de catre Comisiile de cazare pe facultati si vizate de catre Prorectorul Academic. 09. Art.09 – studenti an II – V.C-N. Studentii care refuza locul repartizat pentru cazare pierd dreptul de cazare. b) Cazarea propriu zisa se va face in perioada 27-30 septembrie dupa urmatorul program: 27. angajatilor tineri vor fi depuse la Serviciul Social pina la data de 30 august si vor fi aprobate de Prorectorul Academic. studenti casatoriti.Art.09 – studenti an I . imputatii). doctoranzi. Art. 29.7. La nivelul fiecarei facultati se constituie “Comisia de cazare pe facultate” compusa din: Prodecan Director Delegat Secretar Sef Reprezentant al studentilor Comisiei de cazare pe facultate ii revine sarcina ca in limita numarului strict de locuri alocat facultatii sa repartizeze locurile de cazare pe ani de studiu si sa intocmeasca listele de cazare care vor fi vizate de catre Prorectorul Academic si vor fi inaintate Serviciului Social. Studentii care solicita cazare pe criterii sociale vor depune la secretariatele facultatilor dosare cu documente justificative.09 vor fi redistribuite de catre Comisia de cazare pe universitate. Listele definitive vor fi stabilite dupa sesiunea din septembrie si pe baza acestora se va realiza cazarea. 303 .10.9. 28 si 29. si Comitetul studentesc de camin.T. Cererile de cazare ale studentilor casatoriti. studentii exclusi din camin in anul universitar precedent. doctoranzilor. La nivelul fiecarui camin se vor constitui “Comisii de cazare pe camin” formate din reprezentantii conducerii facultatilor. Acestia vor fi sprijiniti si de alti salariati din cadrul Serviciului Social Camine Cantine sau al altor compartimente. Art. prin Serviciul Social.8. administratorul de camin. studentii care sunt in evidenta Politiei Universitare pentru abateri si studentii care au datorii fata de Universitate ( taxe camin neachitate. c) Locurile ramase disponibile dupa data de 30.11.6. Nu vor primi aprobare de cazare studentii repetenti. Cazarea studentilor in camin cuprinde 2 etape: precazare si cazarea propriu zisa a) In cadrul primei etape de precazare ( lunile iunie-iulie) studentii vor depune cereri de cazare la prodecanii facultatilor si se vor intocmi liste provizorii de cazare. angajati tineri.

In cazuri speciale Decanatele sau D.copie dupa actul de identitate al solicitantului. emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean pe raza caruia se afla unitatea scolara. . Schimbul de locuri in cadrul aceluiasi camin se face pe baza de cerere scrisa aprobata de administratorul caminului.completarea cererii de stabilire a resedintei.primirea cazarmamentului.copie dupa certificatul de nastere al solicitantului.17. in care se va inscrie si textul ” imi asum raspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse in actele prezentate in copie si cunosc faptul ca prezentarea de acte cuprinzand date care nu corespund realitatii constituie infractiune ce intra sub incidenta legilor statului roman”. Studentii care in anul universitar precedent au adus inbunatatiri camerei si solicita oportunitatea de a locui in aceeasi camera. . Studentii se pot caza numai personal. Studentii care doresc sa faca schimb de locuri in alt camin vor face cerere scrisa.13. . . .Art.copie legalizata dupa cartea de munca a parintelui cadru didactic. vor solicita acest lucru in scris administratorului de camin. inregistrata intr-un registru special al caminului. din care sa rezulte si calitatea de fiu/ fiica a solicitantului fata de titularul cartii de munca.adeverinta de salariat.primirea camerei pe baza de proces verbal de predare-primire. afisate . .primirea legitimatiei de camin. care va fi vizata de catre administratorii celor doua camine si care vor consemna pe cerere numarul chitantelor cu care s-a efectuat plata regiei si a garantiei de camin si care va fi aprobata de Seful Serviciului Social. . vizata lunar de catre administrator.A.15. 304 . Art. Sentinta de divort).copii dupa alte acte in cazuri speciale ( ex. . Etapele parcurse de student in vederea cazarii sunt: .cerere de gratuitate ca fiu de cadru didactic. a fondului de camin si a abonamentului de masa.depunerea cererii de cazare . isi pot asuma responsabilitatea pentru cazarea provizorie a unui student de catre o alta persoana.prezentarea la administratia caminului unde a primit loc de cazare conform programarilor si unde se vor parcurge urmatoarele etape: . pe baza actului de identitate. Art. Art.14. 2 fotografii tip buletin. . La cazare studentii vor avea asupra lor: act de identitate. si copie dupa certificat de nastere. vor depune la administratorul caminului in care sunt cazati un dosar care sa cuprinda: . aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetele medicale existente in complexele studentesti.completarea contractului de inchiriere in 2 exemplare (unul va ramine la administratorul caminului si unul la persoana cazata).12. Art.16. Art.verificarea listelor nominale cu studentii care au obtinut dreptul de cazare. Studentii care solicita gratuitate la cazare ca fii de cadre didactice.G.plata taxei de camin. . Accesul studentilor in camin in cursul anului universitar se face pe baza legitimatiei de camin.

sa faca propuneri si aprecieri cu privire la intocmirea meniurilor.C-N. raspund material angajatii cantinei. Serviciul Social. disponibilitatile financiare si va lua toate masurile ce se impun pentru cunoasterea permanenta a stocurilor acestora.1.4.Art. Art. In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor in cantine. prin administratorii de cantine vor intocmi in timp util palnurile de aprovizionare cu produse agroalimentare. temeinic justificate. sportivi ai Clubului Politehnica etc. Art. Masa se poate servi pe baza de abonament si prin sistemul a la carte. se va depune la CEC pe numele administratorului de camin si al unui student din comitet. in scopul imbunatatirii cantitatii si calitatii meselor servite. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele drepturi: sa foloseasca bunurile din dotarea cantinei. Serviciul Social Camine-Cantine asigura aprovizionarea. Abonatii servesc masa pe baza legitimatiei eliberate contra cost de biroul de resort al Serviciului Social. Personalul angajat. In cazul in care autorul faptei nu este identificat. Serviciul Social va colabora cu comitetele studentesti pentru imbunatatirea activitatilor specifice cantinei.. CAPITOLUL III ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CANTINE Art. capacitatile de depozitare. a calitatii portiilor servite. a curateniei si a altor aspecte privind activitatea cantinei. salariati al U. posibilitatile de consum. precum si studentii care produc pagube la bunurile din cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacimuri. Art.T. Art. cu plata alocatiei de hrana si a cheltuielilor de regie potrivit normelor legale.T. candidati la concursul de admitere.C-N. Art.6. cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra. Fondul de camin se poate cheltui numai pe baza unui referat de necesitate intocmit de comitetul de camin si aprobat de catre conducerea U.3.C-N. La cantina si punctele alimentare aferente acestora servesc masa studentii universitatii. valorificarea stocurilor disponibile.7. procedindu-se la recuperarea pagubei de la cei vinovati.5. Obiectele achizitionate din fondul de camin vor fi sponsorizate Universitatii Tehnice. la propunerea Serviciului Social va stabili anual cuantumul fondului de camin. a programului de functionare. Art. Valoarea alocatiei de hrana va fi stabilita anual prin Regulamentul de taxe aprobat de catre Conducerea U. 305 . Conducerea U. cu respectarea legalitatii.18. conservarea si depozitarea corespunzatoare a alimentelor necesare consumului. doctoranzi.2. in functie de numarul persoanelor care servesc masa la cantina.C-N. etc.T. Fondul de camin se va achita de fiecare student la cazare.T. raspund pentru aceasta.

In zilele si in perioadele in care nu se serveste masa.Art. Art.Nu pot face parte din comitetele de camin studentii repetenti sau cei reanmatriculati. Comtetul de camin este compus din presedinte.-C.C-N. Mobilizarea studentilor la alegeri cade in sarcina candidatilor.CN. Comitetele studentesti de Camin vor fi formate din studenti care locuiesc in camin si care fac dovada probitatii morale si profesionale. respectiv orarul de servire al mesei. Responsabilii de palier vor locui obligatoriu pe palierul respectiv. Comitetul de Camin isi desfasoara activitatea pana la alegerile din anul universitar urmator. verificare) nepromovata. In prima faza se depun candidaturile la Administratia caminului.S. prin regulamentul de taxe.Cantine poate inchiria spatiile cantinei la tarifele aprobate de Conducerea U. Serviciul Social Camine . Este declarat cistigator studentul care a intrunit cel mai mare numar de voturi dar cel putin jumatate plus unu din numarul studentilor prezenti. Alegerile libere.. pentru constituirea Comitetului de Camin al Studentilor.T. Organizarea alegerilor cade in sarcina Decanatelor prin Prodecani sau Directorul delegat si a Adminstratiei caminelor.1. sa respecte modul de organizare a serviciilor de catre administratia cantinei.00 si cel mult o proba (examen. Fiecare camin va avea un singur Comitet. democratice fara ingerinte de natura politica. de catre Comitetul de Camin al Studentilor. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa foloseasca cu grija bunurile materiale din dotarea cantinei.T. sa nu scoata din incinta cantinei vesela si tacimurile. si S. Art. sa nu intre in blocul alimentar.8. CAPITOLUL IV COMITETELE STUDENTESTI DE CAMINE Art.2. sa aiba o tinuta vestimentara si civica corespunzatoare de servire a mesei.C.T.9. Verificarea indeplinirii conditiilor impuse de prezentul Regulament si validarea candidaturilor este facuta catre Prodecan sau Directorul delegat si administratorul de camin. Numarul total de membri in Comitet este completat prin atragerea unor studenti care indeplinesc conditiile minimale regulamentare si supunerea lor votului popular. autoservirea. Comitetul de camin constituit din responsabilii de paliere isi alege cu majoritate simpla de voturi un presedinte si un vicepresedinte. au loc in fiecare an in termen de 30 de zile de la deschiderea anului universitar. vicepresedinte si responsabilii de paliere. Alegerile se desfasoara in doua faze: a) inscrierea si validarea candidatilor si b) alegerile propriu zise. Studentii cazati in camine sunt reprezentati in relatiile cu Conducerea U.CN. sa se comporte civilizat in relatia cu colegii si cu angajatii cantinei. Pot face parte din comitetele de camin numai studenti cu medii cel putin 7. Alegerile propriu-zise pentru desemnarea responsabililor de palier se desfasoara prin vot deschis. Presedintele Comitetului se recomanda sa fie cel putin din anul III. 306 . Norma de reprezentare in Comitet este de un membru la 40-50 studenti. Alegerile pentru comitetele de camin vor fi anuntate cu cel putin o saptamana inaintea votului. La alegeri pot participa in calitate de observatori reprezentanti ai Conducerii U.

pe baza unui contract de inchiriere.pot elabora impreuna cu Serviciul Social regulamente de ordine interioara ale caminului.C-N. . Atributiile comitetului de camin: .) b) sa faca propuneri Serviciului Social Camine-Cantine in legatura cu imbunatatirea conditiilor de viata si studiu din camine.4.sprijina administratia caminelor pentru indeplinirea sarcinilor in ceea ce priveste normele medico sanitare si de paza contra incendiilor. ( sali de lectura. biblioteci. etc. Indatoririle studentilor cazati in camin sunt: 307 .1. Comitetele studentesti de camin vor desfasura o activitate benefica studentilor.T. . Art. principalele reparatii si amenajari ale caminului.propune Conducerii U. .sprijina administratia caminelor pentru predarea camerelor studentilor cazati. Baza materiala prevazuta la Art.4. Studentii cazati in camin au urmatoarele drepturi. . CAPITOLUL V DREPTURILE SI INDATORIRILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMINE SI CARE SERVESC MASA LA CANTINA Art.asigura popularizarea. biblioteci. Art.propune administratiei caminelor completarea dotarii cu cazarmament si alte materiale.propune Serviciului Social sanctionarea studentilor care au abateri.participa la asigurarea ordinei si disciplinei in camine. Administratia caminelor va verifica lunar starea bunurilor din inventar si va lua masuri de recuperare a pagubelor si lipsurilor. utilizarea fondului de camin. cunoasterea si respectarea de catre studenti atat a prezentului Regulament cit si a altor acte normative care reglementeaza viata universitara.) se folosesc cu titlu gratuit. terenuri de sport. a activitatiilor comitetului de camin si a adminstratiei. Art.3.Documentele si procesele verbale intocmite cu ocazia alegerilor se depun intr-un dosar pastrat la administratia caminului. La cazarea in camin. .1. retea internet etc. . studentii primesc in conditii corespunzatoare in folosinta. oficii. cu forme legale. . cu respectarea prevederilor din acel contract. . oficii.C-N. cazarmament si eventual alte obiecte de uz personal si bunurile de inventar din camera.sesizeaza Conducerii Serviciului Social si Conducerii U.3. Acestia colaboreaza cu administratorul caminului pentru buna desfasurare a vietii in camine si se pot adresa Prodecanului si Prorectorului de resort.2. Art. a) sa foloseasca baza materiala existenta in caminul respectiv ( sali de lectura. Art. terenuri sport.T. de indeplinirea obligatiilor de catre salariatii cu atributii in administrarea si functionarea corespunzatoare a caminelor.

procedandu-se la recuperarea pagubelor de la cei vinovati. 5. protectia muncii. conform contractului incheiat. 6.6. Serviciul Social Camine-Cantine. precum si fondul de risc in perioada cazarilor. Art. cu anticipatie intre 20 si ultima zi a lunii in curs. e) sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare si sa nu deranjeze pe ceilalti locatari ai caminului.7. 3. distrugerea spatiilor de folosinta comuna si a zonelor verzi din jurul caminului.sa nu efectueze “improvizatii” la instalatiile electrice sai sa intervina la panourile si tablourile electrice. iar la plecarea in vacanta sa restituie integral si in stare corespunzatoare bunurile primite pe baza de inventar. Recuperarea pagubelor se poate face si prin actionarea in instanta.sa anunte imediat administratia caminului despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii. stingatoare de diverse tipuri. raspund solidar studentii cazati in camera respectiva sau care folosesc incaperile de uz comun. planuri de evacuare si alte panouri indicatoare). Art. Studentilor si altor persoane care sunt cazate in camin le sunt interzise: aruncarea in jurul caminului a ambalajelor si resturilor menajere. instalatiile electrice si sanitare puse la dispozitie.sa nu foloseasca mijloace improvizate de incalzire. 2.sa participe la stingerea incendiilor si la inlaturarea cauzelor acestora.) g) sa respecte normele de prevenirea si stingerea incendiilor. pisici etc. d) sa efectueze curatenie in camera. precum si normele de protectie a consumatorului: 1.a) sa foloseasca in mod corespunzator bunurile din inventarul caminului. respectarea linistei. Art. c) sa raspunda material pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din camera si din incaperile de folosinta comuna ale caminului.sa nu distruga mijloacele de prevenire si stingerea incendiilor din camin ( hidranti. in cazul in care autorul faptei nu este identificat.5. prin Serviciul de Aprovizionare si atelierele de intretinere asigura inlocuirea bunurilor pentru care s-a incasat C/V. interdictiei introducerii drogurilor si desfacerii bauturilor alcoolice. Recuperarea pagubelor se face prin achitarea contra valorii obiectelor respective si a manoperei de instalare. precum si interdictia introducerii in camin a animalelor ( caini. bursieri ai statului roman. pe cont propriu nevalutar sau pe cont propriu valutar cazati in caminele studentesti li se asigura serviciile incluse in tarifele de cazare platite. normele de tehnica securitatii. b) sa achite tarifele stabilite pentru cazarea in camin. tulburarea linistei in camin sau in complexul studentesc. 4. privind accesul in camin. f) sa respecte normele de convietuire sociala. Acesti cetateni au aceleasi drepturi si indatoriri ca si ceilalti studenti caministi in ceea ce priveste preluarea si folosirea bunurilor de inventar.la plecarea din camera sa verifice si sa ia toate masurile pentru inlaturarea cauzelor care ar putea provoca incendii. Cetatenilor de peste hotare aflati la studii in tara noastra. precum si respectarea 308 . protectia mediului. regulile sanitare si medicina preventiva.

sa aiba o tinuta corespunzatoare si sa se comporte civilizat in relatiile cu colegii si personalul cantinei.-C.9. pisici etc.munca in folosul caminului . etc. Art.12. au aceleasi drepturi si indatoriri ce decurg din prezentul regulament ca si studentii romani care servesc masa la cantina. procedindu-se la recuperarea de la cei vinovati a pagubelor.S. intrarea in blocul alimentar. Pentru incalcarea prevederilor prezentului Regulament se vor aplica.) se aplica sanctiunea excluderii din facultate. Personalul angajat.studentii care nu se prezinta la nici un examen in sesiunea din semestrul I pot fi exclusi din camin prin deciziile Decanatelor. sa respecte masurile de organizare.8. . Art.C-N. in functie de gravitatea abaterilor. 309 . . Art.2.1. precum si studentii care produc pagube la bunurile din cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacamuri sau alte bunuri materiale.10. CAPITOLUL VI – SANCTIUNI Art. De asemenea se vor aplica sanctiuni in cazul savarsirii unor fapte penale. obiecte de mica valoare.11.excluderea din caminele studentesti ale U. Cetatenii straini aflati la studiu in tara noastra. sa se adreseze Conducerii Serviciului Social Camine-Cantine. mijloace fixe. indrumare si control a activitatilor din cantina. iar daca abaterea consta si din deteriorarea si distrugerea unor bunuri din camin sau cantina. . Art. Art. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa foloseasca cu grija bunurile din dotarea cantinei. depozite si magazii. Studentilor care servesc masa la cantina le sunt interzise scoaterea din incinta cantinei a veselei si tacamurilor. raspund material pentru acestea. care servesc masa la cantina.pentru abateri foarte grave ( cazuri penale. Sa respecte toate prevederile contractului de inchiriere.T.C.sanctiuni. pagubele produse se vor recupera de la cei vinovati.Un exemplar al dispozitiei va fi transmis prin grija administratiei caminului Sefului S. Pentru studentii sanctionati se emite dispozitie de sanctionare.) Art. sa faca propuneri cu privire la intocmirea meniurilor si a programului de functionare a cantinei.avertisment de excludere din camin. precum si introducerea in cantina a animalelor ( caini. referitoare la activitatea desfasurata in cantina. Conducerii Universitatii Tehnice din Cluj Napoca in legatura cu orice nemultumire personala sau de interes general. Sanctiunile care pot fi aplicate sunt: . stabilite de regulamentul-cadru de functionare al caminului. Studentii care servesc masa la cantina au dreptul sa foloseasca bunurile puse la dispozitie in cadrul acesteia.normelor de convietuire in camin.

Radu Munteanu 310 . Sanctiunile pot fi aplicate si in urma propriilor constatari ale persoanelor autorizate.Ing. Contestatiile studentilor impotriva sanctiunilor aplicate. Art.Sanctiunile se centralizeaza la nivelul fiecarui camin intr-un tabel cu sanctiuni care se pastraza la administratia caminului. se abroga. Cea de a doua sanctiune de avertisment de excludere primita in acelasi an universitar se transforma din oficiu in sanctiune de excludere. Studentii sanctionati cu avertisment de excludere neanulat vor fi cazati in anul universitar urmator numai daca raman locuri sau cu aprobarea expresa a Decanatului. cu avizul facultatii.4.Dr.2006. la Registratura generala si se rezolva in termen de 5 zile de catre organul ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea. RECTOR Prof. c) Sanctiunea de excludere din facultate se aplica de catre Conducerea U. De la aceasta data toate regulamentele emise anterior. b) Sanctiunea de excludere din camin se aplica de catre Seful Serviciului Social sau Directorul delegat la propunerea comitetului studentesc si a administratorului de camin (cantina). Dispozitiile de sanctionare vor fi afisate la afisierul caminului de catre administrator. la propunerea Decanatelor.se aplica de catre Seful Serviciului Social Camine-Cantine sau Directorul delegat la propunerea comitetului studentesc si a administratorului de camin (cantina).a) Sanctiunea de -avertisment de excludere din camin.T. CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE Prezentul Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti a fost adoptat de Senatul Universitatii Tehnice din ClujNapoca si intra in vigoare incepand cu data de 01.C-N.3.10. privind functionarea caminelor si cantinelor studentesti. se depun in termen de 3 zile de la comunicarea sanctiunii. Art.

în funcţie de rezultatele profesionale obţinute în sesiunea de examene din iarnă (examene. Cursanţii din învăţământul postuniversitar de tip studii aprofundate sau masterat pot beneficia de burse de merit. IV.) şi se acordă studenţilor integralişti care realizează media corespunzătoare bursei de merit. III. 1. Bursa de merit se poate acorda şi în semestrul I al primului an de studii studenţilor care au obţinut distincţii la Olimpiadele Şcolare Internaţionale într-unul din ultimii ani de liceu şi care au fost declaraţi admişi în învăţământul superior fără examen de admitere. de merit sau de studiu se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. II.1.50. 311 . indiferent de venit. 3. Pentru studenţii (studentele). şi dacă nu au bursă de performanţă sau de merit.REGULAMENT DE BURSE I. 2. iar bursele sociale se pot acorda studenţilor în funcţie de situaţia materială a părinţilor/personală sau susţinătorilor legali. curs de zi. 3. în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere sau în anul universitar precedent. bursele de merit se revizuiesc considerându-se numai rezultatele probelor programate în afara concediului.1. Tipurile de burse ce se pot acorda sunt: de performanţă. colocvii. verificări. dacă după primul semestru au realizat media 9. Numărul de burse acordate este determinat de fondurile financiare alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. de merit. alin. 3. 3.4.00. Bursele de performanţă. 3. 3.1.1. dacă în anul precedent sau după sesiunea din iarnă (pentru bursierii semestrului II) au realizat cel puţin media 9. Cuantumul burselor este stabilit de Senatul Universităţii Tehnice. Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea al anului şcolar. începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu.176. Bursa de performanţă Bursa de merit Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de lungă şi scurtă durată. Bursa de studiu Bursa de studiu se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi.75.3. care pe perioada sesiunii de examene din iarnă intră în concediu medical (de maternitate) compact pentru cel puţin jumătate din zilele sesiunii. 4. PREAMBUL Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii şi cursanţii din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se face în baza art. De 1.1.4. proiecte etc. forma lungă şi scurtă.2. de studiu şi de ajutor social. Bursa de merit se acordă şi cursanţilor învăţământului de studii aprofundate sau masterat. de studiu şi/sau ajutor social. începând cu anul II de studii.84/1995 şi a criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura.2. 4 din Legea Învăţământului nr. dacă au realizat cel puţin media 8. în condiţiile prezentelor criterii.

în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. compact de cel puţin jumătate din zilele aferente sesiunii. 4. Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în concediu medical (de maternitate).2. Bursele de studiu se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea.00 şi care realizează un venit mediu pe membru de familie mai mic de ½ din salariul mediu net pe economie. b) studenţilor cărora li se aplică prevederile art.4. bursele de studiu se revizuiesc. Studenţii/studentele care au beneficiat de burse de merit sau de studiu şi au fost spitalizaţi în timpul semestrului şi/sau au beneficiat de concediu medical/de maternitate. studiu şi sociale acordate studenţilor orfani (de unul sau ambii părinţi). şi 4. aflaţi în evidenţa medicului de familie.2.30 la concursul de admitere în acest ciclu. Bursele de studiu acordate studenţilor care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. rănit şi V.1. Revizuirea se face în condiţiile prezentelor criterii.4. după cum urmează: a) studenţilor integralişti în anul precedent care nu beneficiază de bursa de studiu sau de merit. media nu mai mică de 7. celor proveniţi din casele de copii sau centre de plasament. Bursa de studiu pentru studenţi se poate acorda la începutul anului universitar numai pe baza mediei generale (examene. a căror familie realizează un venit lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe ţară la nivelul lunii septembrie ce precedea începerea anului universitar. nu se revizuiesc. aceasta fiind condiţionată de mărimea fondurilor bugetare alocate şi de cuantumul bursei stabilite de către Senatul UTCN. conform planului de învăţământ) obţinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere şi la începutul semestrului al II-lea studenţilor integralişti. nu garantează obţinerea bursei. 5. Bursa de studiu se acordă cursanţilor învăţământului de studii aprofundate/masterat daca aceştia au realizat cel puţin media generală de 9. Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi forma scurtă sau lungă şi de la învăţământul de studii aprofundate şi masterat. colocviilor şi proiectelor programate din afara concediului. Mediile minime specificate la punctele 4. 4. respectiv ianuarie. asemenea. proiecte etc. reţinut. venit stabilit pe baza actelor datate pe lunile septembrie.1. pe baza mediei generale obţinute pe primul semestru şi a conditţilor de la punctul 4.3. însumând o perioadă compactă de cel puţin 60 de zile. 312 . luându-se în considerare rezultatele examenelor.1. a studenţilor bolnavi de TBC sau alte boli cronice. Bursele de merit. pot beneficia de bursă de studiu şi pe semestrul următor. 8 litera S din Legea 42/1990. în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990 care atestă calitatea sa sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou Martir” cu una din menţiunile: rănit. verificări. nu se revizuiesc. ca urmare a spitalizării sau concediului medical pe întreaga durată a sesiunii sau cu cel puţin 60 de zile înaintea acesteia. verificărilor.

5. Suma atribuită este egală cu dublul cuantumului lunar al bursei de ajutor social. remarcat prin fapte deosebite. la începutul semestrului al II-lea. b) Bursa de ajutor social de maternitate se acordă studentelor ai căror soţi sunt studenţi sau efectuează stagiul militar şi studenţilor ai căror soţii nu realizează nici un fel de venituri. SIDA (infestare cu HIV). insuficienţă renală cronică. în termenul stabilit. La stabilirea venitului pe membru de familie. e) pentru determinarea venitului pe membru de familie. miopie forte. precum şi la începutul semestrului al II-lea. copie după certificatul de deces (pt. în situaţia apariţiei de noi cazuri care se încadrează criteriilor stabilite. după caz. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional (bursa socială ocazională) după cum urmează: a) Burse de ajutor social semestrial pentru îmbrăcăminte se pot acorda studenţilor orfani de ambii părinţi. - reţinut. acte doveditoare privind veniturile familiei vizate de către secretariatul facultăţii urmate de student. bursă socială de deces). studenţii depun la secretariatul facultăţii. Bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar. se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui an universitar şi. Suma atribuită este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. boli maligne. c) pentru obţinerea bursei. soţie. astm bronşic. diabet. studenţilor orfani de ambii părinţi. studenţilor aflaţi în evidenţa medicului de familie cu următoarele boli: TBC. d) bursa socială se poate acorda la începutul anului universitar. c) Bursele de ajutor social în caz de deces se pot acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (soţ. eventual. epilepsie. 313 . d) Bursele de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul facultăţii studentului şi.2. cardiopatie congenitală. celor proveniţi din case de copii sau centre de plasament şi celor care realizează venituri pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară. boli imunologice. Aceasta se revizuieşte la începutul semestrului al II-lea. Cuantumul acestei burse este egal cu dublul cuantumului lunar al bursei de ajutor social şi se acordă o singură dată la naştere. hepatită cronică agresivă. a depunerii următoarelor acte: certificat medical şi copie după certificatul de naştere al copilului–bursă de maternitate. se iau în calcul toate veniturile nete realizate în familie. f) Bursele sociale pentru familiile de studenţi se acordă pe baza veniturilor realizate de studenţi. o cerere însoţită de acte doveditoare a dreptului de acordare a bursei sociale. boli psihice dispensarizate. studentul depune o cerere însoţită de acte doveditoare. Pentru a beneficia de acest fel de bursă. copil) sau în cazul decesului studentului necăsătorit sau căsătorit cu soţie/soţ care nu realizează venituri. glaucom.

Pot primi burse.2. 7. activităţi practice).7. Fondul burselor de ajutor social nu poate depăşi 10% din fondul de burse atribuit UTCN. 6. 7. Cuantumul burselor de merit va fi cu 20%-50% mai mare decât cuantumul bursei de studiu. 6.1.1. de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data începerii concediului. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă. Studenţii bursieri.VI.7. numai studenţii integralişti la încheierea anului universitar precedent. 6. pot primi burse de studiu numai în primul semestru pe baza mediei realizate în anul de studiu anterior celui pe care îl repetă din motive medicale. 6. CUANTUMUL BURSELOR Cuantumul burselor de merit. 6. dacă îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor. Cuantumurile prevăzute la pct. 7. colocviilor. 7.2. PERIOADA DE ACORDARE A BURSELOR Bursele de merit. respectiv integralişti la încheierea semestrului I. cu excepţia vacanţelor. care din motive medicale repetă anul (prelungire de şcolaritate). cu excepţia celor care participă la programe europene care prevăd acest lucru.2. respectiv cantinele studenţeşti. 6. VII. dovedind cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul precedent.3.1. primesc bursa de merit sau de studiu numai după reluarea activităţii de învăţământ.3. Studenţii repetenţi nu pot primi burse în anul pe care îl repetă. în condiţiile efectuării integrale a activităţilor universitare obligatorii prevăzute în Regulamentul profesional. Bursele nu se atribuie pe perioada cât studenţii sunt plecaţi în străinătate. inclusiv pe timpul pregătirii examenului de diplomă în prima sesiune.4. în aşa fel încât cuantumul minim al bursei să acopere cheltuielile de cazare şi masă în căminele. cu excepţia bursei sociale.6. Studenţii transferaţi la o altă facultate. reprezintă sume nete şi vor fi indexate pe măsura indexării fondurilor bugetare alocate pentru burse UTCN. 314 . şi 7. În cazul depăşirii acestui termen.4. sesiuni de examene. 6. proiectelor şi examenelor de diferenţă stabilite. Pentru studenţii bursieri orfani de ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial sau bolnavi/foşti bolnavi de TBC în evidenţa dispensarelor medicale. cei care continuă studiile precum şi studenţii de la învăţământul seral transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor. bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor. al burselor de studiu şi al burselor de ajutor social se stabilesc de către senatul universităţii la începutul fiecărui an universitar.5.

Bursele se acordă de la data promovării ultimului examen programat. 315 .1. secretarul şef al facultăţii şi reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii. Pentru obţinerea burselor. 8. care urmează concomitent două specializări într-o instituţie (instituţii diferite) de învăţământ superior de stat. studenţii depun o cerere la secretariatul facultăţii în termen de maxim 7 zile de la începerea anului universitar sau a semestrului al II-lea. universitatea va hotărî rezervarea unui fond separat în limitele fondurilor globale acordate pentru burse. 8. comisia de atribuire a burselor formată din prorectorul cu probleme didactice. cu condiţia ca numărul total al anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 8. La acordarea burselor de ajutor social. contabilul şef şi reprezentantul studenţilor din Biroul Senatului. care se înscriu în categoriile sus-menţionate şi care au primit aprobarea pentru susţinerea examenelor în afara sesiunii de examene din iarnă. Absolvenţii cu diplomă de licenţă. studenţii componenţi ai unor formaţii artistice precum şi studenţii care au beneficiat de bursă de specializare în străinătate şi care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune. Studenţii. 8. La nivel de facultate. Cei care solicită bursa de ajutor social vor anexa “declaraţia de venituri” şi actele justificative. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici sau persoane juridice/fizice precum şi condiţiile de acordare a burselor. comisia de atribuire a burselor este formată din decan (sau un prodecan numit de decan).4. STUDIU ŞI DE AJUTOR SOCIAL Se constituie. Pentru aceste situaţii. sau studenţii reînmatriculaţi (în semestrul următor.2. după ce promovează probele de diferenţă) pot beneficia de burse de la bugetul de stat cu condiţia să nu depăşească numărul semestrelor în care au beneficitat de bursă. pot beneficia pe semestrul al II-lea de burse dacă la 31 martie îndeplinesc criteriile specifice de acordare a burselor. iar cea a comisiei la nivel de facultate este de a aplica aceste criterii. hotărârea comisiei de atribuire a burselor la nivelul facultăţii în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea acestora. VIII.3. comisia de acordare a burselor la nivelul facultăţii se completează cu toţi studenţii membri în Consiliul facultăţii. care urmează a doua facultate. Studenţii sportivi de performanţă. în scris.6. 8. la nivelul UTCN. seral) pot beneficia de bursă pe bază de contract şi de credite acordate de bănci. Contestaţiile se rezolvă de către comisia de atribuire a burselor la nivelul UTCN în termen de cel mult 10 zile de la depunerea contestaţiei. studenţii.5. Competenţa comisiei de atribuire a burselor la nivelul UTCN este de a coordona aplicarea prezentelor criterii. pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai pentru una dintre specializări. Studenţii pot contesta. Studenţii din învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate/master de la orice formă de învăţământ (zi. pot beneficia de burse dacă la 1 noiembrie îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea bursei. De asemenea. ALTE PREVEDERI REFERITOARE LA BURSELE DE MERIT.8.

10. care fac obiectul contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci. cazare şi transport la nivelul alocaţiei de hrană stabilită pentru studenţi. pe perioada prevăzută în planurile de învăţământ.9. 8. 316 .7. UTCN poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu fonduri provenite din venituri proprii. în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv. Fondurile pentru burse se distribuie pe facultăţi proporţional cu numărul studenţilor din fiecare facultate. Pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor. Aprobat în sedinţa senatului din 24 aprilie 1997.8. 8. respectiv transportul cu tren de persoane clasa a IIa. se stabilesc între cele două părţi. respectiv student – agent economic. Bursele se acordă diferenţiat pe specializări şi ani de studii în procentul dat de raportul burselor (pe categorii) şi numărul studenţilor. persoană juridică sau fizică. a tarifelor de cazare stabilite pentru căminele studenţeşti. instituţiile de învăţământ superior de stat asigură cheltuielile de masă. bancă.8. Prezentele criterii vor fi amendate de către senatul UTCN pentru a fi în concordanţă cu normele legislative care vor apare în acest domeniu sau cu situaţiile noi care vor apărea în urma aplicării lor. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful