UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Universitate acreditată cu titlul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

GHIDUL STUDENTULUI
ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
Apărut sub coordonarea Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

Editori coordonatori: Prof.dr.ing. Marius Bulgaru Ing. Călin D. Câmpean Dr.ing. Daniela Vahnovanu

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Construcţii de Maşini Facultatea de Construcţii Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Asist.ing. Petru Rus Conf.dr.ing. Eva Dulf Prep.ing. Cristina Pop Prof. dr.ing.ec. Diana Popescu Conf.dr.ing. Anca Popa Prof.dr.ing. Gabriel Oltean Conf..dr.ing. Claudia Marţiş Şef lucr.dr.ing. Ciprian Bacoţiu Prof.dr.ing. Mugur Bălan Prof.dr.ing. Valer Micle

Cluj-Napoca, 2009

1

Tehnoredactare: Coperta:

Ing. Călin D. Câmpean Ing. Vasile Beudean

Copyright© 2009 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Reproducerea integrală sau parţială a textului sau ilustraţiilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al UTCN. Tiparul executat la Casa de Editură U.T.PRESS.

2

CUPRINS

Mesajul Rectorului....................................................................................... 5 Scrisoarea ARACIS din 25.07.2007 .................... ........................................7 Istoric .......................................................................................................... 9 Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ....................................... 11 Conducerea Universităţii .......................................................................... 11 Departamente, Oficii, Servicii..................................................................... 12 Asociatia Absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca „AD ABSOLUTUM” ...........................................................................................19 Viaţa universitară .......................................................................................20 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism…....……………………………….…31 Facultatea de Automatică şi Calculatoare..................................................41 Facultatea de Construcţii..................... ......................................................73 Facultatea de Construcţii de Maşini..........................................................107 Faculatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.......145 Facultatea de Inginerie Electrică..............................................................171 Facultatea de Instalaţii..............................................................................201 Faculatea de Mecanică.............................................................................213 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor...........................................251 Structura anului universitar 2009-2010.....................................................265 Regulamentul ECTS.................................................................................267 Contracte de studii....................................................................................284 Regulament privind taxele .......................................................................290 Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinelor ........301 Regulament de burse ..............................................................................311
2

3

4

PROVOCĂRI; STRATEGII ŞI PERSPECTIVE

Astăzi, toate societăţile, chiar şi cele mai dezvoltate, trec printr-o tranziţie istorică, de la o societate industrializată la una post industrială, computerizată, intelectuală şi intens culturală, care se va întinde pe mai multe decenii. În acest context, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca trebuie să facă faţă provocării reformelor interne precum şi provocărilor create de nevoia de adaptare la noile tendinţe ale civilizaţiei europene. Universitatea noastră intră în competiţia dezvoltării istorice având un potenţial cultural, ştiinţific şi uman remarcabil. În acest moment, trebuie să ne definim trăsăturile principale şi priorităţile care pot să producă un maxim de beneficiu din cei 86 de ani de moştenire culturală. Strategia universităţii se bazează pe conceptul de schimbare prin dezvoltare durabilă, centrată pe creativitate intelectuală, trăsătură care joacă un rol esenţial în trecerea spre un nou model de societate. Inginerii sunt conştienţi de faptul că produsele viitorului vor avea o componentă intelectuală, de analiză şi creativitate, care respectă cerinţele unei societăţii intensive culturale şi bazată pe informaţie.Strategia construirii şi perfecţionării resurselor umane constituie un punct de plecare pentru politica de modernizare, în care cel mai important obiectiv este educaţia în sine, la care se adaugă implicarea tuturor factorilor esenţiali din procesul de instruire. Integrarea în educaţia şi cercetarea europeană, omologarea specializărilor şi a planurilor de învăţământ la nivel european sunt obiective primare ale unui sistem educaţional destinat aducerii de contribuţii la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Toate acestea implică o strategie a transformării Universităţii Tehnice într-o universitate dinamică, cu o administraţie eficientă, care să poată asigura compatibilizarea cu cele mai prestigioase universităţi europene. În întreaga lume, învăţământul universitar este supus acţiunii a trei forţe importante care îl obligă să se schimbe: globalizarea, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor şi concurenţa pentru resurse şi studenţi. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea unei elite ştiinţifice şi inginereşti şi la dezvoltarea industrială şi economică. Componenta educaţională în strânsă legătură cu cercetarea ştiinţifică trebuie să asigure competenţele de care au nevoie viitorii specialişti la un nivel competitiv pe o piaţă liberă a muncii. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi exprimă vocaţia sa europeană prin evoluţia convergentă din contextul învăţământului superior European şi a cercetării ştiinţifice europene într-un mediu concurenţial interuninversitar şi pe o piaţă academică funcţională. Universitatea noastră promovează valori care pot fi rezumate în următoarele cuvinte: competenţă profesională, integritate morală, spirit cultural şi comunitar, respect pentru muncă şi valoare, pentru oameni şi comunitate, creativitate, dinamism şi personalitate, deschidere spre universităţile locale,

5

naţionale şi internaţionale, asimilarea trăsăturilor definitorii ale învăţământului superior şi ale cercetării din context euro-atlantic. Educaţia este un factor strategic al dezvoltării pe termen lung şi are ca scop modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului uman. Aceasta duce direct la o „societate a cunoaşterii" şi implică noi paşi în politica educaţională. Paradigmele vechi ale educaţiei pentru toţi şi ale selectării prin excludere vor fi înlocuite de cele două priorităţi combinate, deşi incompatibile la prima vedere: educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin filozofia strategiei sale, vede educaţia ca un proces transnaţional care contribuie la dimensiunea sa internaţională în contextul educaţional european şi vede reforma ca o cale prin care cariera universitară devine mai flexibilă.

Prof. Dr. Ing. Radu Munteanu, Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

6

7 .

8 .

Gh. 26-28. iar cursanţii erau admişi din rândul tinerilor care au absolvit două clase secundare.ISTORIC Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se defineşte ca instituţie publică ce are menirea să asigure formarea academică în domeniul ingineriei şi ştiinţelor aplicate. se predau primele lecţii de măsurători tehnice. în urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale privind înfiinţarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultaţi: construcţii. Bariţiu nr. O altă şcoală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Şcoala de conductori de lucrări publice. Se desfiinţează secţia de tîmplărie. În 1892 şcoala îşi schimbă denumirea în ”Şcoală industrială de arhitectură. mecanică şi instalaţii pentru construcţii. În anul 1884. tîmplărie şi lăcătuşerie”.26-28. al creaţiei şi tehnologiei. În 1920 la 1 februarie se inaugurează ”Şcoala superioară industrială” în clădirea din str. economiei şi managementului. la Cluj se înfiinţează o şcoala tehnică industrială cu trei secţii: construcţii (arhitectură). Creşterea nevoii de cadre tehnice a făcut ca în anul 1953 Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj. Rădăcinile acestei universităţi sunt mult mai adânci. electromecanica şi silvicultura. iar secţia de mecanică a fostei Şcoli speciale industriale intră în lichidare. tâmplărie şi mecanică (lăcătuşerie) sub numele de ”Atelier de instrucţie industrială” sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie. a fost reorganizată în 1937 ca Şcoala de subingineri electromecanici. şase clase primare sau absolvenţi ai şcolilor profesionale de trei ani. Propunerea este susţinută de Nicolae Iorga şi de guvernul francez care oferă proiectul unei astfel de şcoli după modelul celei de la Saint-Etienne. Şcoala de conductori tehnici. Urmând exemplul Bucureştiului şi al Timişoarei privind înfiinţarea de şcoli tehnice superioare. având o facultate cu două secţii: termotehnica şi maşini de lucru. În noua formă de organizare Şcoala superioară industrială funcţionează puţin devenind ”Şcoala superioară de arte şi meserii” iar mai târziu ”Şcoala superioară medie tehnică”. precursoare a Politehnicii clujene . la Cluj. veritabilă precursoare a Facultăţii de Construcţii. În 1895 şcoala industrială este preluată de către stat iar municipalitatea este obligată să construiască un edificiu nou pentru aceasta. iar în cadrul acesteia ia fiintă în 1965 Catedra de Automatizări . cu specific de drumuri şi poduri. 9 . Bariţiu nr. prin prevederile legii pentru reforma învăţământului din august 1948. s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj . Dacă urmăm firul istoriei descoperim că încă din anul 1778 în urma hotărârii Guvernului Transilvaniei aici. Durata studiilor era de trei ani. comisia universitară investită cu misiunea de a organiza Universitatea din Cluj propune înfiinţarea unui Institut Politehnic cu facultăţi de mine şi metalurgie. care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei româneşti. în perimetrul actual din strada Gh. Şcoala nu avea local propriu. În 1947. În 1964 secţia de Electromecanică din cadrul Facultăţii de Mecanică se transformă în Facultatea de Electrotehnică. cu profil electromecanic. Trecând apoi printr-o suită de reorganizari devine în 1922 Şcoala de conductori tehnici fiind unica şcoală de acest nivel din ţară.

COST. Germania. De asemenea. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca pregăteşte specialişti pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică. Italia. Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o preocupare esenţială a cadrelor didactice şi cercetătorilor din UTCN. au fost încheiate o suită de convenţii. Electrotehnică. La momentul actual. PNCDI şi cele finanţate de Comisia Uniunii Europene: EUREKA. European University Association în anul 2008. aflată într-o fază de renaştere veritabilă. ca membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor. SOCRATES. Racordarea Universităţii la cerinţele europene este reflectată de o seama de convenţii internaţionale din care face parte şi de o gamă largă de programe europene cu specific educaţional: TEMPUS-PHARE. Economic şi de Administraţie. a îndreptăţit-o să organizeze o suită de manifestări ştiinţifice de anvergură. de construcţii şi arhitectură) prin studii de lungă şi scurtă durată. ANSTI. Începând cu anul universitar 1998/1999 structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. SUA. învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. COPERNICUS. Mecanică. Începând din 1992 Institutul Politehnic şi-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. LEONARDO. electrică. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. prin restructurare s-au constituit şapte facultăţi: Automatică şi Calculatoare. precum şi Colegiul Universitar Tehnic. Construcţii de Maşini. cu o largă participare a specialiştilor români şi străini. Construcţii. Austria etc.După revoluţia din 1989. iar din cele trei facultăţi existente la momentul respectiv. CEEPUS. dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS. Electronică şi Telecomunicaţii. Calitatea activităţilor academice din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost recunoscută în anul 2007 de ARACIS – Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Invăţământul Superior prin acordarea calificativului „înaltă încredere” şi de EUA. ERASMUS. Rezultatele practice ale activităţii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte şi proiecte cu finanţare internă şi internaţională. acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa. PC5 si PC6. Potenţialul ştiinţific de care dispune Universitatea. confirmând autentice disponibilităţi de creaţie ştiinţifică şi tehnică. studii postuniversitare şi doctorale. 10 . Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituţie de învăţământ superior tehnic modernă. numărul studenţilor din UTC-N depăşind 12000. din 2003. UTC-N a fost acceptată.

Tiberiu Rusu Prof.dr. Aurel Vlaicu Prof. Ioan Abrudan Prof. Horia Ardelean Arh.dr.dr.dr.ec.dr.ing.ro Ing.dr.ing. C. Radu Munteanu Prof.dr.dr. resurse umane şi financiare Prorector cercetare ştiintifică şi relaţii internaţionale Prorector administraţie Cancelar Secretar şef universitate Conducerea Administrativă Director general administrativ Director general adjunct Contabil şef FACULTĂŢI Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Construcţii Facultatea de Construcţii de Maşini Facultatea de Electronică. Radu Munteanu sala nr. Mihail Abrudean Prof.ro 11 .ing. Daniela Manea Ing.ing.Abrudan@mis.ing.STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII Conducerea Academică Rector Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prorector didactic şi probleme studenteşti Prorector dezvoltare.ing. 470 telefon: 401205 e-mail: Ioan.ing. 15 Rector Prof. Daicoviciu nr. Ana Veres Prof. Lia Chiorean Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prof.dr.utcluj. Mircea Petrina Prof. 476 telefon: 401202 e-mail: Radu.ing. Ioan Abrudan sala nr. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII str.utcluj. Gavril Torsin Ec.ec.Munteanu@mas.ing.

ing. SERVICII DEPARTAMENT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Director Prof.ro DEPARTAMENTE. Horia Ardeleanu Ec. 479 telefon: 401203 e-mail: Mircea.dr. Aurel Vlaicu Prof. 485 telefon: 401352 e-mail: Daniela.dr.ing.utcluj. Tiberiu Rusu Prof.ing.utcluj. 475 telefon: 401209 e-mail: chiorean. Mihail Abrudean Prorector dezvoltare. Muncii 103-105 telefon: 401704 e-mail: Candea.ro Contabil şef sala nr.Manea@cif.dr.Prorector didactic şi probleme studenţeşti sala nr. 481 telefon: 401395 e-mail: Mihai.utcluj.dr.lia@staff.utcluj. Ana Veres 12 .ro Ing.dr.ro Secretar şef universitate sala nr.ardeleanu@staff. 472 telefon: 401204 e-mail: Aurel.utcluj.Petrina@mecon.ing. Mircea Petrina sala nr. OFICII.utcluj. resurse umane şi financiare Prof.ing. 480 telefon: 401207 e-mail: horia.Rusu@sim.ro Cancelar sala nr.ing.Viorel@stm. Lia Chiorean Prof.utcluj.Vlaicu@com.dr.utcluj. Viorel Constantin Cândea sala: 607 telefon: 401338.ro Director general administrativ sala nr.Abrudean@aut.ro Prorector cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale sala nr. Daniela Manea Ing. 481 telefon: 401206 e-mail: Tiberiu.utcluj.Veres@staff. 438 telefon: 401208 e-mail: Ana. sala E105-Bd.ro Prof.ro Prorector administraţie sala nr.

ro sau telefon: 0264-401338. GheorgheLazea 13 . Dacă sunteţi interesat/ă de: . persoană de contact Liana Precup Dacă doriţi să primiţi informări periodice referitoare la oportunităţi de dezvoltare a carierei: locuri de muncă.utcluj.ing. Marius Bulgaru sala nr. Marcel Popa sala: 607 Telefon: 401338 sala:B02–Bd. 591461 e-mail: Gheorghe.ro OFICIUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Director Prof.oferte de locuri de muncă .oferte ale companiilor dispuse să vă sprijine / să colaboreze pentru realizarea cercetării pentru lucrarea de diplomă Contactaţi-ne la adresa de e-mail: office. Muncii 103-105 telefon: 401669 e-mail: Marius. Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) a fost creat pentru a facilita accesul studenţilor/absolvenţilor UTCN la piaţa muncii.ococ@ococ. de pregătire pentru identificarea / accesarea oportunităţilor sau surmontarea dificultăţilor întâlnite în căutarea unui loc de muncă. 428 telefon: 401216.oferte de internship / practică de vară . practică. ing.utcluj.Bulgaru@tcm.sala nr. Este un serviciu acreditat de AJOFM Cluj şi mediază comunicarea între studenţi/absolvenţi şi angajatori.dr.Lazea@aut. burse private oferite de companii. Muncii 103-105 telefon: 401634 e-mail:Marcel.ro Referent: Liana Precup Dezvoltarea personală implică pe lângă acumularea de cunoştinţe pe băncile şcolilor de diferite “înălţimi” şi un atent proces de planificare a carierei.consiliere în ce priveşte cariera pe care v-o construiţi sau încercaţi să v-o construiţi .utcluj.feed-back direct pe CV-ul şi scrisoarea de intenţie cu care încercaţi să vă găsiţi un loc de muncă . 607 telefon: 401338 sala C05 –Bd.ro DEPARTAMENT ASIGURAREA CALITĂŢII Director Prof.ing. dr. OCOC îşi desfăşoară activitatea având la bază conceptul de responsabilitate socială pe care UTCN şi l-a asumat. internshipuri.dr. SCOALA DOCTORALĂ Director Prof.utcluj.Popa@tcm.

Doina VERDEŞ sala nr. Oana CIASCAIU sala nr. 475 telefon:401202 e-mail: Radu.Munteanu@mas.utcluj.utcluj.Verde@staff.utcluj.utcluj. puteţi să vă încrieţi adresa de email în grupul „cariera_student_utcn”: Subscribe at cariera_student_utcn-subscribe@yahoogroups. ing.utcluj.utcluj.Vlaicu@com. 483 telefon:0264 202 261 int 161 e-mail: Andreea.ro 14 .471 telefon: 401543 e-mail: Doina. 471 telefon: 401214 e-mail: Amalia. dr. ing.Verdes@cif. dr. ing.ro Referent responsabil cu studenţii străini Ludmila ZAVGORODNII sala nr. 471 telefon: 401214 e-mail: Ludmila.483 telefon: 401261 int 161 e-mail:Vasile. dr. 472 tel.ro Referent Oficiul Relaţii Internaţionale Amalia VERDE sala nr. Vasile DADARLAT sala nr.Zavgorodnii@staff. 471 telefon: 401327 e-mail:Oana.Topa@et.ro BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE Rector UTC-N – Coordonator instituţional Erasmus Prof.Popa@staff. ing. Radu MUNTEANU sala nr. dr.ro Director Birou Programe Comunitare Prof. Aurel VLAICU sala nr. ing.: 401204 fax: 596896 e-mail: Aurel. 471 telefon: 401214 e-mail:Vasile.ro Director Oficiul Relaţii Internaţionale Prof.utcluj.ro Referent Francofonie Ing.Dadarlat@cs.ro Director-adjunct Oficiul Relaţii Internaţionale Prof. dr.utcluj.com OFICIUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale Prof.ro Referent Birou Programe Comunitare Andreea POPA sala nr.utcluj.prezentări ale companiilor etc. Vasile ŢOPA sala nr.Ciascaiu@staff.

15 . Olanda. de cercetare şi a studenţilor asupra oportunităţilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică.  participarea la manifestări academice şi/sau ştiinţifice internaţionale. Germania. Elveţia. dintre care 3 coordonate de UTCN. organizaţii economice şi agenţii guvernamentale şi private din străinătate care să ofere cadrelor didactice şi studenţilor din UTCN oportunităţi de cercetare. în medii universitare.ro/  organizarea schimburilor de studenţi şi a personalului academic în cadrul programelor de cooperare internaţionale aflate în derulare. predare. ing. Spania şi Ungaria însumând:  447 de luni mobilităţi studenţi români şi respectiv  141 fluxuri cadre didactice din UTCN. Singapore. centre de cercetare. Danemarca. Irlanda. companii şi fundaţii internaţionale.  84 de acorduri Erasmus/Socrates semnate cu universităţi de prestigiu din UE: Austria.  afilierea la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice internaţionale. Belgia. Italia.utcluj. SUA.  1 proiect finanţat de EU Education & Training. Germania. organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale. Belgia.. Situaţia la zi a cooperării internaţionale din UTC-N:  30 de acorduri de cooperare bilaterale semnate cu universităţi de prestigiu din: Austria. Italia. Liana HANCU telefon: 401710 e-mail: Liana.  proiecte de cercetare:  4 proiecte FP6 de tip reţele de excelenţă. Franţa.ro Referent AdAbsolutum Sebastian DAMIAN telefon: 401710 Oficiul de Relaţii Internaţionale (ORI). Canada. etc. reprezintă o structură organizatorică a universităţii care are drept scop:  dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere.  facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi.BIROUL AD ABSOLUTUM Consilier Oficiul Relaţii Internaţionale Conf.  sporirea prestigiului şcolii clujene de inginerie prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică. Olanda. Dezvoltarea cooperarii internaţionale este promovată de ORI prin urmatoarele activităţi:  stabilirea parteneriatelor cu universităţi. ştiintifice. dr. organizaţii economice şi agenţii guvernamentale şi private.  informarea operativă a personalului didactic.  atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de universitate. Corea de Sud. Franţa.  5 reţele CEEPUS.  elaborarea unei broşurii şi a unui CD de prezentare a universităţii (în limba engleză) şi distribuirea acestora în străinatate.utcluj.  programe educaţionale:  3 proiecte Leonardo Da Vinci. finanţate de UE . etc. structurate într-o bază de date accesibilă on-line de pe pagina web a ORI : http://ori. Portugalia. Grecia. Marea Britanie. Finlanda. programe de studiu şi practică. Elvetia.Hancu@tcm.

Fax:+40 264 591 690 E-mail: Int. Black Sea Universities Network . Elvetia.Maria Rodica Brad sala nr. 425 ing. Germania. Cluj-Napoca. Mirela Feneşan sala nr.ro SERVICII SECRETARIAT RECTORAT Secretar Prorectorat Academic Maria Katona Management şi dezvoltare academică Secretar Prorectorat Ioana Fodorean Dezvoltare. Daicoviciu 15. Livia Maria Haiduc telefon: 401293 401216 ing.AUDEM (din 2001).Rel:office@staff.  2 proiecte FP6 de tip proiecte integrate & acţiuni de coordonare.utcluj. Simona Cimponeriu Anca Iuga sala nr. 472 telefon: 401210 sala nr.utcluj. 481 telefon: 401211 ec.ro. Adresa de corespondenţă: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Str. Alianţa Universităţilor pentru Democraţie .  2 proiecte finanţate de Euratom.  3 proiecte finanţate de ENEA Italia. 400020. 426 telefon: 401213 Registratura 16 . 3 afilieri la asociaţii internaţionale. resurse umane şi financiare Secretar Prorectorat Paula Rusu Cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale Secretar Prorectorat Didactic şi probleme studenţeşti Administraţie Şcoala Doctorală Secretar Sef Scoala Doctorală Secretar Scoala Doctorală Acte de studii Adriana Goga sala nr.  8 proiecte bilaterale în cooperare cu instituţii/universităţi de prestigiu din: Belgia. Ana Bratu telefon: 401305 ing. C. 479 telefon: 401215 sala nr. Web: http://ori. 428 telefon: 401216 591461 ing.  1 proiect de tip ‘’Marie-Curie’’.BSUN (din 2004). Dorina Bărăian telefon: 401293 ec. 470 telefon: 401290 sala nr.EUA (din 2000). Ungaria si Coreea de Sud.  3 proiecte finanţate de fundaţia ‘’Humboldt’’ din Germania. Romania Telefon: +40 264 401124. respectiv: Asociaţia Universităţilor Europene .

Observatorului nr.utcluj. Călin Câmpean telefon: 401999.DIRECŢIA BIBLIOTECĂ str.: 401877 Sala cu acces liber la raft Compartiment arhivă str. cazare. Maria Pojar tel. 15 Rodica Sântămărean tel: 401324 Lenuţa Vasile Complex Observator Stela Iuşan Camin 3 tel.ro.utcluj. informare Relaţii cu publicul tel.: 401301 Relaţii cu publicul tel. C.: 401357 SERVICIUL SOCIAL CĂMINE-CANTINE str. Daicoviciu nr.utcluj. 107 tel: 401997 e-mail: achizitie@biblio. Ionela Neag tel. BIBLIOTECA CENTRALĂ Achiziţii. Republicii nr.ro Documentare. Mariana Moldovanu tel.ro Atelierul de multiplicare str. reviste@biblio.utcluj. Adrian Bodea str.utcluj.: 401302 Sala de reviste şi acces liber la raft Filiala MECANICĂ B-dul Muncii 103-105 Coordonator ing. masă conform Regulamentului de taxe. 15 Coordonator ing. 34 ing. 34 telefon: 401800 Birou taxe Orar cu publicul: luni-joi 800-1400.ro str.Campean@biblio.ro/biblioteca DIRECTOR Ing.utcluj. fax: 430408 e-mail: Calin. Observatorului nr.ro Filiala CENTRU str. Caminele Marasti. Republicii nr.: 401995 e-mail: tipografia@biblio.: 401888 Mărăşti Mărioara Rus Camin 1F tel. tel.: 401217 Şef serviciu ing. 107 (În clădirea CIA) http://www.: 401998. Daicoviciu nr. Teleorman. fax: 430408 e-mail: arhiva@biblio.: 401368 Hărănguş Dorin Camin 2B tel. Daicoviciu nr. 15 tel. C. prelucrare 17 . 34 Şef atelier Ing.: 401651 Biblioteca Mărăşti str. vineri 800-1300 C. Observatorului nr.: 401367 Taxe şcolare. Marinela Bărbos tel.

batali@staff. Gheorghe Sălăjan sala nr. Alexandru Ţopan sala nr. C.utcluj. Diana Matei sala nr. 492 telefon: 401333 Serviciul OSP Şef serviciu ec. 18 . Daicoviciu nr. C. Paul Uglea sala nr. Asigura accesul on-line la informaţii privind situaţia şcolară şi obligaţiile de plată ale studenţilor. C.ro Asigura informatizarea procesului de învăţământ. 455 telefon: 401217 Formaţia de pază Şef formaţie Alexandru Nistor sala nr. 455 telefon: 401321 Serviciul Financiar . Daicoviciu nr. Florinel Batali sala nr. C. Asigura accesul on-line privind planurile de învăţământ (sistem ECTS). 15 Birou financiar Şef birou ec. 439 telefon: 401311 sala nr. Daicoviciu nr. 15 Şef serviciu ing.Serviciul Social str. Cristina Hideg Serviciul Tehnic str. 15 Şef serviciu ing. 494A telefon: 401291 Birou personal Şef birou Elena Meseşan Departamentul de informatică str. 433 telefon: 401295 e-mail: florinel. 490 telefon: 401292 sala nr. 15 Director mat. Daicoviciu nr. Zita Cazacu Birou contabilitate Şef birou ec.Contabilitate str. 489 telefon: 401281 Birou salarizare Şef birou ec. 442 telefon: 401294 sala nr.

cu posibilitatea accesării acesteia direct de pe internet prin intermediul paginii web AD ABSOLUTUM. Acţiunile asociaţiei se manifestă sub formă de:  premii (teza de doctorat a anului.  Editarea revistei AD ABSOLUTUM care să prezinte realizări ale membrilor săi. colocvii. Prin intermediul programelor asociaţiei AD ABSOLUTUM. AD ABSOLUTUM isi propune cultivarea legăturilor afective şi profesionale între Universitatea Tehnică din ClujNapoca şi absolvenţii ei. conferințe și alte forme de dezbatere. etc. axate pe probleme ale adaptării strategiei şi curriculei universitare la necesitățile societății românești. tarife speciale de cazare în spaţiile universităţii în timpul vacanţelor.  Acordarea de facilităţi pentru membrii AD ABSOLUTUM la unele servicii oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: manifestări ştiinţifice. facultate.  ajutoare pentru studenţii cu probleme sociale. apolitică. publicaţii. cu alți absolvenți alumni precum şi cu universitatea în general. se oferă sprijin absolvenților în ceea ce priveşte legătura cu departamentele academice. în vederea creşterii eficienţei activităţilor universităţii.  Orientarea antreprenorială a invățământului tehnic în vederea integrării cu mediul de afaceri. mese rotunde. absolvenții au posibilitatea de a păstra legătura cu studenții. bibliotecă.ro/adabsolutum.utcluj. promoţie. bilete la spectacolele organizate în Universitate.  Intermediere privind ofertele de burse acordate studenților din partea unor agenți economici interesați de recrutarea pentru încadrarea în muncă a noilor absolvenți ai universității.. nonprofit. prin organizarea de grupuri de dialog.. cea mai bună lucrare prezentată la cercuri ştiinţifice). independentă. neetnică şi neconfesională şi oferă calitatea de membru pe viață pentru absolvenţii şi cadrele didactice din universitate. neguvernamentală. ale cadrelor didactice și ale studenților din universitate. specialitate. cel mai bun student. proiectul de diplomă al anului. 19 . precum şi crearea unor legături profesionale şi sociale între aceştia. actualizată periodic. accesibilă la adresa http://ori. aducând atât beneficii personale cât și profesionale.ASOCIATIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA “AD ABSOLUTUM” La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost fondată asociaţia absolvenţilor AD ABSOLUTUM. studenților și absolvenților universității. etc. Baza de date cuprinde toţi absolvenţii UTC-N începând din anul 1964 şi până în prezent (aproximativ 36.  Implicarea în procesul de reformă a învățământului tehnic din Romania.000 absolvenţi) cu diverse posibilităţi de căutare şi sortare: după nume. În plus. ușurând astfel comunicarea în ambele sensuri. Aceasta s-a constituit ca persoană juridică română.  Organizarea de acțiuni care să valorifice creațiile originale ale cadrelor didactice.  Promovarea imaginii Universității Tehnice din Cluj-Napoca în țară și străinătate. Obiectivele principale ale Asociației AD ABSOLUTUM sunt:  Organizarea unei baze de date. bazinul olimpic.

cât şi ceilalţi studenţi.1430) Cămine Mărăşti. str. în cămine studenţeşti situate în Complexul Observator şi Mărăşti şi anume 5 cămine în complexul Observator şi 2 în Mărăşti cu o capacitate de cca. 2 Clădire CFDP. toate fiind la un preţ mic.: 401883 tel. Observator nr. VIAŢA UNIVERSITARĂ Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de posibilităţi de cazare. 72 Pentru studenţii cazaţi în cămine se asigură şi asistenţă medicală prin cele 2 cabinete medicale.: 401367     De asemenea studenţii cazaţi în căminele noastre. Dacă doriţi să stabiliţi legătura cu Asociaţia «AD ABSOLUTUM» pentru înscriere. 58 administrator Marioara Rus administrator Hărănguş Dorin tel.: 401368 tel. Tarifele pentru cazare sunt cuprinse în regulamentul de taxe. cu un înalt grad de confort. vă rugăm să ne contactaţi la: -tel: 0264/401710 sau 0264/401214 -e-mail: Liana.: 401879 tel. str.ro -adresa pentru corespondenţă: Str.: 401887 tel. Teleorman nr. Observator nr. 3700 locuri. situate în Complexul Mărăşti. Observator nr. sprijinirea organizării reuniunilor absolvenţilor universităţii. informaţii sau pentru donaţii. pot servi masa la cantinele şi bufetele existente în cadrul universităţii. susţineri ale diverselor manifestări ştiinţifice organizate de UTC-N. care au un orar 800. 20 . 400020 Cluj Napoca. 58 Cantina Observator str. str. 34 Bufete cu orar de funcţionare: 730 . Observator nr. Romania. acces internet din fiecare cameră. iar pentru meniurile a la carte sunt în funcţie de meniul comandat. cămin 1.: 401885 tel. primiri de profesori. Constantin Daicoviciu nr 15. tarifele pentru abonamentele la masă fiind cele din regulamentul de taxe. 103-105 (există 2 bufete:orar de funcţionare: 1100-1500. cămin 2B şi în Complexul Observator. Daicoviciu nr.: 401881 tel. convenabil pentru studenţi.utcluj. săli de lectură la fiecare cămin. 15 (orar de funcţionare1100-1500) B-dul Muncii nr.2000. Complexul Observator Camin 2 Camin 3 Camin 4 Camin 5 Camin 7 Mărăşti Camin 1F Camin 1B str. 730.Hancu@tcm.burse. 00 00 Cantină cu orar de funcţionare: 12 . 58 Clădire Electro. 34 administrator Rodica Trifu administrator Aurel Rus administrator Maria Opriş administrator Sorin Blăjan administrator Maria Petean str.18 Cantina Mărăşti str. Fiecare complex de cazare dispune de teren de sport.1430 C. Teleorman nr. bibliotecă. Teleorman nr.

Biblioteca Universităţii mai are colecţie de STAT-uri. În intervalul 1948-1977. provenite de la aceeaşi şcoală.000 volume. Republicii nr. Daicoviciu nr. răspunzând unei bune documentări generale. iar pentru publicaţiile intrate în biblioteca începând cu anul 1990. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în mai multe localuri: sediul central. secţii şi specializări. Tipografia universităţii şi o Librărie.utcluj. dintre care titluri curente: 60 de titluri din ţară şi 36 de titluri din străinătate. În cadrul sediului central funcţionează serviciile de evidenţă. cu patru săli de lectură cu acces liber la raft cu 400 de locuri. organizate profilat. Evoluţia bibliotecii a fost una dinamică. Căutarea publicaţiilor existente în cadrul bibliotecii se poate face cu ajutorul Cataloagelor alfabetic şi sistematic. avem un număr de 22 de parteneri din România şi peste 30 de parteneri din străinatate. în paralel cu creşterea numărului de cititori şi a numărului de volume consultate. Direcţia Bibliotecă are în componenţă Biblioteca Centrală. a utilizatorilor. Colecţia de Legi (Monitorul Oficial) şi posibiliatatea de căutare electronică cu ajutorul programului LEGIS. Activitatea bibliotecii a avut o evoluţie pozitivă în perioada sa de început.000 de titluri. în cadrul universităţii există un număr de 38 biblioteci de catedră. iar în 1978 fondul era de 340. Colecţia de periodice cuprinde un număr total de peste 3. fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori. la îndemâna cadrelor didactice şi a studenţilor la chiar locul lor de muncă. Emil Isac. unde se vând publicaţiile apărute în Editura U. Biblioteca dispune de un spaţiu total de cca. informare. Are un număr de peste 12. ea urmând îndeaproape evoluţia şi dezvoltarea universităţii. Astfel. De asemenea.ro) În cadrul schimbului de publicaţii cu alte biblioteci. 21 . cu o sală de lectură şi acces liber la raft în cadrul Complexului Mărăşti. Biblioteca are o structură enciclopedică a colecţiilor.000 volume. intrarea de pe str. pe lângă care se mai primesc în cadrul schimbului interbibliotecar încă 119 titluri. peste 65.000 de cititori care au împrumutat în anul 2004 peste 650. 107. 3. 15.835. situată în clădirea rectoratului.348. dar şi specializate. PRESS a Universităţii Tehnice.biblio.502 volume. Compartimentul de arhivă. În prezent Biblioteca are un fond de peste 500. pe str. fondul bibliotecii număra 123. în anul 1963. Primele volume care au existat în fondurile sale au fost în număr de 3. C. spre exemplu. pe b-dul Muncii 103-105. prelucrare. care deservesc întreaga bibliotecă.000 volume. filiala Centru.BIBLIOTECA Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a fost reorganizată în anul 1948 pe bazele celei care a deservit fosta şcoală de subingineri electromecanici. în 1963 138. filiala Mecanica.T.000 m2 . pe str.000 de brevete de invenţii. căutarea se poate face consultand CATALOGUL ON LINE (http://www. cu întregul evantai de facultăţi.

06.11.2008 ) la Jesolo di Lido-Italia. obţinând 14-6-3 medalii 2.07..2008 ) la Mediaş.2009 ) la Bucureşti.01.12.2008 ) la Constanta.05. din care 35 sunt selectionaţi în loturile naţionale de copii.2008 ) la Liege-Belgia. obţinând 13-8-7 medalii 4. obţinând 17-7-4 medalii 5.2008 ) la Tg-Mureş.03.05. Cupa Europeană (15-17.2008 ) la Medias. 1. obţinând 11-2-5 medalii 22 . Campionat National de copii (2-3. obţinând 17-7-13 medalii 4. obţinând 9-6-3 medalii.05. Emil Isac (Clădire Rectorat) Orar: Luni-Vineri : 900-1600 CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA” are în componenţă următoarele secţii: Secţia de KARATE In anul 2008 CSU Politehnica secţia Karate a avut 99 sportivi legitimaţi. Cupa României copii (8-9.2008 ) la Sighişoara. Din aceşti 99 sportivi 30 sunt în lotul naţional. Cupa Dobrogei (27. obţinând 18-13-7 medalii 11.2008 ) în Sao Paulo-Brazilia. Campionat Naţional seniori ( 5-6.2009 ) la Aiud. Cupa Mickey Mouse (31.utcluj. participând la numeroase competiţii interne şi externe.Obiecte promoţionale Preţuri: pentru .2008 ) la Aiud.Cupa Campionilor ( 20-21. CSU Politehnica a participat la numeroase competiţii interne şi externe. studenţi ! Pentru ofertă carte consultaţi: www.07.2008 ) la Bran.11.2009 ) la Floresti.Papetărie .11.2008 ) la Berlin. Cupa Transilvania (22-23. Cupa Dojokan (3-4. Cupa Prichindelul (17. In anul 2009 CSU Politehnica sectia Karate are 120 de sportivi legitimaţi. Campionat Mondial de copii (17-19.03. obţinând 16-8-12 medalii 3. 17 juniori şi 19 seniori. cadeţi. obţinând multe medalii. obţinând 9-7-5 medalii 9. 1. obţinând 9-10-6 medalii 14. obţinând 11-8-8 medalii 8. Cupa Dojokan (07. juniori. respectiv seniori. obţinând 15-9-10 medalii 3. Campionat European seniori (22-25-05. obţinând 10-7-4 medalii 6. Cupa Ippon (13. obţinând 7-2-3 medalii 13.2008 ) la Turda. Cupa Transilvania (28. obţinând 7-6-3 medalii 10. reprezentând atât ţara cât şi clubul. 9 cadeţi.LIBRĂRIA UNIVERSITĂŢII TEHNICE Vă oferă: . obţinând 21-14-10 medalii 7.Carte tehnică şi ştiinţifică . obţinând 17-8-12 medalii 2. Panamerican Open Championships (6-8.2008 ) la Satu-Mare. din care 54 copii.ro/servicii/biblioteca/LibrariaUTCN Str.05. obţinând 5-2-1 medalii 12.09.2009 ) la Tg-Mures.04. Campionat Naţional copii (30-31. Cupa României seniori (1-2.2008 ) la Cluj-Napoca..10.

loc 1 – 6. loc 1 – 3: 18. Secţia de AEROMODELISM Secţia de aeromodelism a Clubului Sportiv Universitar Cluj-Napoca a apărut odată cu Clubul Sportiv.06. Cupa României de seniori. Sportivii secţiei contribuie anual la loturile naţionale. Shikon Open Championships (31. cadeti. 23 . Preşedintele secţiei. ultimul maestru al sportului este juniorul Ionuţ Crăciun.2009 ) la Constanta.2009 ) la Tg-Mureş. ing. individual sau în echipă: 4. Campionate nationale. juniori şi open de seniori (4-6. Paul Bere . obţinând 16-10-11 medalii 6.05. individual şi pe echipe: 20. Campionatul European de copii. Campionatul Mondial de seniori (19-21.5. George ARGHIR. individual şi pe echipe: 12. Campionate mondiale/europene. Antrenorul secund dr. 2009) rezultatele obţinute de sportivii secţiei – colecţionari de medalii. au fost: Cupa României. de la apariţia ca ramură sportivă a aeromodelismului. din care 9 sunt maeştrii ai sportului. Antrenamentele săptămânale se fac duminica pe dealul „Sfântul Gheorghe” sau pe aeroportul „Traian Dârjan” Dezmir. europene sau mondiale se organizează cantonamente în locurile de concurs. Secţia de aeromodelism are 18 sportivi legitimaţi (5 juniori). Ionuţ Crăciun – campion european 2008 (cu echipa României).câştigătorul mai multor Cupe Mondiale şi veteranul George Arghir multimplu campion mondial şi european.2009 ) la Londra-Anglia.dublu campion mondial pe 2007 (individual şi pe echipe. Cupa Ippon. Adrian Secan . obţinând 14-8-7 medalii 7. A primit recent diploma „Paul Tissandier” din partea Federaţiei Aeronautice Internaţionale pentru activitatea sportivă depusă. obţinând 6-3-4 medalii 8.09. încă din 1922. Printre sportivii secţiei se numără maeştrii ai sportului: Mihail Muscă de 35 ori campion naţional la acrobaţie aeriană – zbor circular. loc 1 – 6. Claudiu Alexoaia campion mondial. ing. Ea este continuatoarea tuturor secţiilor de aeromodelism din municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj. Cristian Faur – câştigătorul mai multor Cupe Mondiale în 2005 şi 2006. Paul Bere este maestru al sportului din 2005 şi antrenor emerit din 2007. Campionat Naţional de seniori (09. cu echipa României). În ultimii doi ani (2008. care este şi antrenor principal. Campionatul Mondial pe cluburi din Italia. este maestru al sportului din 1970 si antrenor emerit din 1996. Sprtivilor li se asigură materiale şi consultanţă de specialitate. profesorul universitar dr. ca şi pentru organizarea de campionate mondiale şi europene şi competiţii intenaţionale „Cupă Mondială”. În perioadele de pregătire pentru campionatele naţionale. obţinând 11-7-6 medalii Anul acesta clubul va mai participa la Cupa Romaniei de copii. iar antrenorii secţiei sunt manageri sau antrenori ai echipelor naţionale. Cupa Europeana de shobu ippon la Szekesfehervar. Cupe Mondiale.05. loc 1 – 3.2009 ) la Odessa-Ukraina.

S.Secţia de polo a clubului Politehnica Cluj este reînfiinţată în 2003 după 20 de ani de absenţă în polo.La nivel de juniori clubul Politehnica colaboreaza cu C. în anul 2009 au fost convocaţi la lotul naţional de tineret. Tiberiu Rusu. pregatirea specifică pe perioada desfaşurării campionatului (octombrie-mai). Alexa Catalin şi Titus Roşca. Se acordă sporadic indemnizaţii de efort şi prime de joc în cazul meciurilor câştigate. Locul de desfăşurare a antrenamentelor este Piscina Olimpică U. 6.Secţia de POLO 1. Pop Vasile. univ. Cluj şi Clubul Sportiv Şcolar Viitorul Cluj. Există cinci echipe profesioniste: Dinamo. b. şef secţie. Cei mai valorosi juniori sunt cooptaţi în echipa de seniori participând atât în Superliga de polo cât şi la campionatele naţionale de juniori. singura divizie la nivel naţional. Printre aceştia se evidenţiază Sibisan Michael. De asemenea.Statutul de amatori şi bugetul redus nu permite existenţa unor contracte cu caracter sportiv între club şi sportivi.T. în patru ediţii de campionat s-a realizat cel mai bun loc posibil considerând aspectele de mai sus (locul 5). bugetul redus (strict de supravietuire) şi componenţa echipei. este coordonată de asis. C.M. In ultimii trei ani locurile obtinutţe au fost din păcate sub aşteptări dar corespunzatoare mediei scazute de varsta a echipei (7-8-7). Sabau Radu. Oradea şi Astra Arad. instructori sportivi.turnee de play-off (echipele clasate pe locurile 1-4) şi play-aut (echipele clasate pe locurile 5-8). Negruţa Vadim şi Hodageu Cătălin. elevi şi sportivi care prestează activităţi în domenii diverse (cadre didactice. informaticieni. lipsa fondurilor şsi a personalului calificat fiind principalele impedimente în atingerea acestui deziderat.Obiectivul echipei de polo Politehnica Cluj este clasarea pe locurile 5-7 şi reprezintă deocamdată situaţia secţiei: statutul de amatori. componenţi ai echipei naţionale de juniori II. de asemenea componenţi ai echipei noastre. Steaua.Pregătirea echipei de polo la nivel de seniori este împărţită în două etape: a. dr.S. In componenţa ei intră studenţi. 4. director tehnic şi prof. stagiul de pregatire premergător fiecărei ediţii de campionat(iunieseptembrie). . care asigură toate condiţiile de pregătire. ing. Sportul Studenţesc din Bucureşti este formată în mare parte din studenţi şi sportivi componenţi ai lotului naţional de juniori iar Crişul Dinamo Oradea din juniori şi foşti juniori orădeni. Cu excepţia ultimilor trei ani. Echipa este înscrisă în Superliga Naţională de polo. 2. Printre intenţiile clubului Politehnica un loc important îl reprezintă dorinţa de a forma în viitor echipe proprii de juniori. Rapid (toate din Bucuresti). etc). 24 . 5. Competiţia se desfăşoară anual în perioada toamnăprimavară şi este structurată în felul următor: .etape duble saptămânale în regim de tur-retur.C-N.M. antrenor. 3.Statutul echipei de polo Politehnica Cluj este unul de amatori.

fiind o componentă a procesului educaţional al universităţii. Bridge-ul competiţional clujean are radăcini din deceniul şapte al secolului trecut. alte 2 echipe cu dreptul la barajul pentru divizia A. în special studenţi. luni. 25 . Preşedintele secţiei de bridge este domnul dr.C. programul se modifică în funcţie de acestea! Pe perioada de vară bazinul acoperit este închis. ing. -C.S. sportive şi de agrement pentru studenţi urmărind formarea şi dezvoltarea personalitaţii tinerilor. instructorii de specialitate artistică şi reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti din universitate. Sportivii secţiei participă la competiţii interne şi internaţionale. ştiinţifice. Dorobantilor nr 71-73. respectiv joi.al UTCN îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Consiliul artistic al clubului care este constituit din referenţii clubului.34 (în clădirea unde se mai află Cantina Observator şi Biblioteca UTCN) -Scopul: Organizarea şi desfăşurarea unor activitaţi culturale. garanţi ai dezvoltării durabile şi ai progresului societaţii româneşti. conform calendarului oficial al Federaţiei Române de Bridge. CLUBUL CULTURAL STUDENŢESC Director club cultural Referent Gestionar prof. Activităţile de club se desfăşoară săptămânal. mulţi dintre membrii fondatori joacă şi astăzi. în clădirea nouă de pe str. Victor Bercea Mirela Anghel Elena Lăpuşte tel: 401890 -Anul înfiinţării: 1966 -Sediul actual: Str. între orele 17 şi 22. -Clubul Cultural Studenţesc al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca funcţionează sub auspiciile Universităţii Tehnice. având aproximativ 50 de membrii activi. studenţi etc. oameni de afaceri. în directa subordonare a Rectorului instituţiei ca un centru metodologic de organizare şi promovare a activităţilor specifice studenţeşti.Secţia de BRIDGE In cadrul Asociatiei sportive Politehnica funcţionează de peste 10 ani secţia de bridge. Nr. artistice. Aşteptăm noi doritori să participe la activităţile competiţionale ale secţiei de bridge. 0264 – 589561 ATENTIE !! In cazul desfăşurării unor competiţii. intelectuali.307884. Kovacs Zoltan. Secţia noastră are o echipă în divizia A. tel:0742-055-227. PISCINA OLIMPICĂ ORAR Luni – Vineri 0600-2000 -Public (bilete + abonamente) Sâmbătă-Duminică 0700-2000-Public (bilete + abonamente) Tel: 0264 . Observatorului. fiind totodată premianţi la cele mai importante turnee din ţară şi din ţările învecinate.

naţionale şi internaţionale precum şi la organizarea unor activitaţi ca: expozitii. activează în formaţiile noastre peste 250 de studenţi. Orchestra « Românaşul ».Trupa de rock « Bruiaj » Festivaluri organizate în exclusivitate de Club : 1. cursuri de dans.Grupul folk « Pasărea Ibis » . “Galeria Folk” 5. artistice. .Trupa de rock « Voices of Silence » .Trupa de rock « Grimus » . lansari de carte. ”Poli Latino Party” 6. pe genuri diferite. “Teatrul Universitar Amator “ . ştiinţifice şi de divertisment. muzical.festival naţional studenţesc 3.Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » (Trupa de dansuri populare. experiment.Grupul de dans de societate . simpozioane.Ansamblul de dans “Infinit Skils”( modern. . concursuri locale. “Variaţiuni ritmice” 26 . festivaluri.-Obiectivele acestui centru cultural se referă la înfiinţarea şi menţinerea de formaţii artistice studenţeşti. Grupul de solişti vocali şi instrumentişti) (« Românaşul » va sărbători în luna mai a acestui an 35 de ani de activitate neîntreruptă .Baza materială a CCS al UTCN este proprietatea Universităţii Tehnice şi se află în folosirea permanentă a clubului. sincron) . inclusiv pentru dotări şi salarii.Teatrul Studenţesc « Gaudeamus » (clasic. “Colindăm în familie” 4. -Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1 -Activitatea clubului se bazează pe antrenarea studenţilor şi a cadrelor didactice în organizarea manifestărilor culturale. În medie. conferinte. în principal de la Universitatea tehnică dar şi de la celelalte universitaţi clujene. în condiţiile stabilite de conducerea universităţii iar referenţii culturali poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizare ale acestor bunuri. revistă) – organizator al Festivalului Naţional de Teatru Universitar Amator « TUA » (au avut loc deja două ediţii de succes în 2007 şi 2008) . “Ritmuri studenţeşti” 7.Cenaclul folk de interpretare şi idei « Observator » . break-dance. serate şi aniversări studenţeşti. se face din bugetul instituţiei iar susţinerea financiară a programelor culturale este asigurată parţial din sponsorizări ori donaţii precum şi din proiectele de colaborare cu instituţiile locale şi judeţene. Formaţiile artistice care activează în prezent : . la prezentarea producţiilor artistice proprii în spectacole. Activităţile se desfăşoară după un Orar care se afişează la loc vizibil iar repetiţiile sunt coordonate de referenţii culturali şi de instructorii artistici ai formaţiilor.Trupa de dans contemporan « Aagon » . « Ritmic de mai » 2.Finanţarea întregii activităţi a clubului. Formaţiile muzicale tradiţionale : Taraful şi Trio-ul transilvan.Grupul muzical cameral “Honoris” .

Revers.Participarea formaţiilor artistice ale UTCN la “Zilele Universităţii Tehnice”. Mad-Project.Formaţia de dans modern « Nova » .Formaţia de dans « Moving Bodies » . Sibiu. Timişoara. Alba-Iulia ori la spectacole organizate în centrele: Zalău. Kashmir.2009 27 . Satu-Mare.Corul mixt « Poliphonia » .Grupul de muzică uşoară « Cool » .Trupa de Teatru « Gaudeamus » . Alba-Iulia.Formaţia de dans modern « Imagine şi Dans » . Voices of Silence. Lex. Iaşi. table şi tenis de masă Formaţiile artistice cele mai cunoscute ale Universităţii Tehnice începând cu anul 1966 : .Formaţia de dans sportiv « Salsa Caliente » . Grimus. Baia Mare.Formaţia de dans sincron « New Style » .Grupul de umor “M. Ploieşti.Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » . Bruiaj.Grupul de dans modern. Înscrierile se fac la Club între orele 1000-2100.Brigada artistică de umor « BUM » .Formaţia muzicală « Simfonia » .Cenaclul literar « Avram Iancu » . Participarea formaţiilor artistice ale UTCN la evenimentele cultural-artistice organizate în municipiul Cluj-Napoca de autorităţile municipale şi judeţene Alte activităţi din Orar -Clubul de Karate -Cursul de iniţiere în dansul popular -Cursul de dans de societate -Clubul de Bridge -Concursuri de şah. Data Trecută. începând cu data de 28.S.Formaţia de poezie şi muzică « Mecartis » . la balurile bobocilor precum şi la festivalurile organizate de Casele de Cultură Studenţeşti din Cluj-Napoca.09.prima formaţie înfiinţată în anul 1966 .” . de luni şi până vineri.Formaţiile de rock : Seven.

limbi străine etc. agende. rock. revistă şi de umor. de regie. şedinţe etc. -Editarea de pliante. cinematecă -Concerte. cenacluri.) -grupuri corale -formaţii instrumentale camerale -formaţii de muzică uşoară. experiment.) -solişti vocali şi instrumentişti -formaţii de teatru (clasic. table etc. spectacole la sediu sau în deplasare -Club de bridge. tarafuri. Compartiment : activităţi culturale şi artistice a)Formaţii artistice : -formaţii folclorice -dansuri moderne. -muzică instrumentală(orchestre. actorie. mese rotunde. clasice. caiete. sah. cursuri -Cenaclul de interpretare folk -Cenaclul literar -Cercuri de cultură plastică. -Diferite concursuri culturale studenţeşti -Oficiu de impresariat artistic -Expoziţii de artă plastică. muzicală. muzical. foto. -Aniversări. alte publicaţii. 2.Activităţi recreativ-distractive şi de agrement -Videotecă. -grupuri de estradă . etc. design etc. sărbători şi ceremonialuri din viaţa studenţilor -Simpozioane. jazz etc. -Cercuri de creaţie ştiinţifică şi tehnică -Cursuri de dans. revistă etc. de societate etc. design etc. b) Cercuri artistice. 28 .ANEXA 1 FORME ŞI GENURI DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLUBULUI 1.

29 .

secţia CFDP 4 Complexul Observator: Cămine. Mecanică. Cantina. Garajul auto 8 Facultatea de: Construcţii de maşini. telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică. DECID. Clubul cultural 5 Clădirea Electro 30 6 Ateliere.LEGENDĂ 1 Rectorat. Biblioteca centrală. Bibliotecă 10 Bazinul Olimpic . Ştiinţa şi ingineria materialelor 9 Complexul Mărăşti: Cămine. Electronică. Biblioteca. Cantină. Construcţii şi instalaţii 3 Facultatea de Arhitectură şi urbanism. Servicii administrative 2 Facultatea de: Automatică şi calculatoare. Săli Electro 7 Secţia Instalaţii.

ro Comisia pentru ECTS si relatii externe Comisia pentru alcătuirea Ghidului de Studii UTCN Comisia pentru Diplomă CATEDRE CONSILIUL FACULTĂŢII 31 . Tel:+40-264 401 847. nicolae. Cornelia BĂRBULESCU Sala 308.abrudan@arch. Tel: +40 264 401 843.ro Prodecan Conf. dr. Nicolae SOCACIU Sala 108.: +40-264-401200 Fax: +40-264 590255.socaciu@arch. arh.utcluj. arh.utcluj. dr. amat@arch. Observatorului nr. Catedra A1. Adriana MATEI Sala 105-106 Tel:+40 264 401844. Tel: +40 264 401 844. 401847 http://www. +40-264 590 255 varvara.utcluj.Varvara ABRUDAN Sala 105-106.utcluj.barbulescu@arch. 34-36 Tel. cornelia. dr.ing.ro Secretar ştiinţific Conf.utcluj.Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Str. PROIECTARE Birou Consiliu Profesoral Comisia pentru Calitatea Procesului de Invăţământ Comisia pentru Imagine Secretar şef facultate s.ro.ro/facultatea_de_arhitectura_si_urbanism DECAN Prof. ing. STUDII TEORETICE Catedra A2.

s-a infiinţat cursul academic aprofundat intitulat “Formare europeană de specializare în restaurare arhitecturală”. Din 1994. 32 . şcoli cu tradiţie din Franţa. cu diplomă recunoscută de statul român. Facultatea a fost între 1990-1992 coordonator şi 1996-1999 colaborator TEMPUS. 9 doctoranzi şi peste 20 de cursuri şi materiale didactice tipărite. Iaşi şi Timişoara prin ordinul ministrului învăţământului. primesc şi trimit mesageri (studenţi şi dascăli). acoperind următoarele domenii: arhitectură. şcoala are calitatea de membră a Asociaţiei Europene a Şcolilor de Arhitectură. în expoziţia şi catalogul internaţional al Şcolilor de Arhitectură (Paris. în ciclu complet de 6 ani. Belgia. Spre deosebire de alte profiluri profesionale. În acelaşi timp studenţii au ocazia de a participa la diferite concursuri naţionale şi internaţionale. Numărul de locuri a sporit de la 25 la 125 de studenţi/an. proiectanţi de arhitectură generală. O prioritate constantă a fost înscrierea şi menţinerea şcolii într-un sistem de relaţii internaţionale. El oferă la absolvire o diplomă cu valabilitate europeană. iar între 1998-2001 coordonator SOCRATES. Introducerea unor cursuri de specialitate face posibilă pregătirea studenţilor ca arhitecţi capabili să poată activa în administraţiile locale. restaurare şi design. Secţia de Arhitectură a funcţionat. Perfecţionarea şi promovarea cadrelor didactice au reprezentat un ţel constant şi au condus la a avea azi un număr de 12 doctori. Statutul de facultate a fost obţinut în anul 1998. Introducerea unor noi cursuri. capitala ţării a avut monopolul acestui tip de învăţământ până în anul 1970. urbanism. un curs de pregătire intensivă pentru admitere funcţionează anual fără întrerupere din 1990 şi până azi. Mai apoi. a fost însoţită de experimentarea unor teme şi metode actuale la disciplinele de proiectare. Finlanda şi Grecia. De atunci s-a înregistrat creşterea calitativă şi cantitativă a potenţialului şi capacităţii şcolii. În acelaşi context. ca şcoală particulară a Societăţii Arhitecţilor Români şi din 1897 ca instituţie de stat. Ocazional şi în sprijinul acestei direcţii are loc cursul academic aprofundat de “Urbanism şi administraţie locală”.Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Prezentare generală: Invătământul superior de arhitectură din România datează din anul 1892. În acel an au luat fiinţă trei noi centre de învăţământ superior de arhitectură în oraşele Cluj. Astăzi facultatea pregăteşte. Germania. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor. programe care au permis schimburi internaţionale de studenţi şi cadre didactice. care să permită schimburi multilaterale. Accesul în învăţământul superior de arhitectură la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca se realizează pe baza unui concurs de admitere. fiinţând ca o secţie a Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. Cu ajutor şi coordonare europeană. şcoala este coorganizator al Simpozionului anual internaţional de la Tuşnad privind teme de restaurare. în perioada 1990-1998. Astfel Secţia a fost înscrisă în sistemul de evidenţă ARKISIST (UNESCO) de informare şi documentare. Secţia de Arhitectură din Cluj a funcţionat între anii 19701980 ca Departament dependent de Rectoratul Institutului Politehnic. Din 1998 prin intrarea în sistemul european de credite transferabile. 1978) şi în catalogul membrilor Academiei Internaţionale de Arhitectură (Sofia). în cadrul Facultăţii de Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. printr-o hotărâre de guvern. anual într-un flux din ce în ce mai bogat şi mai fertil.

Teoria arhitecturii . Programe de arhitectură. Virgil VESCAN Sala 302. Tehnologie. dr. 400363 Cluj-Napoca Şef de catedră: Conf. Teoria arhitecturii locuire. Pentru a păstra o notă distinctă Şcoala de Arhitectură din Cluj doreşte. Protejarea monumentelor. STUDII TEORETICE Str.com Prezentare generală: Cuprinde discipline prezentate pe specialităţi. Istoria artei. Teoria arhitecturii: Teoria arhitecturii . participarea anuală. Proiectare asistată de calculator. prin reprezentanţii ei. Eficienţă economică şi legislaţie. Aceasta reprezintă unul din paşii importanţi către o identitate a şcolii din Cluj-Napoca în peisajul arhitectural naţional. Email: mihaela. Teoria arhitecturii . 72-76. Arhitectură comparată.noţiuni introductive. Compoziţie arhitecturală. dr. după cum urmează: Istoria arhitecturii: Istoria arhitecturii Universale I.utcluj. 400363 Cluj-Napoca Sef de catedră: Conf. Materiale de construcţii.dorina@email. Tel:+40-264 401 845. istorie.ioana. Catedra A1. la cât mai multe sesiuni ştiinţifice. Instalaţii în construcţii. Observatorului nr.teorii şi doctrine. LogiA. Email: arhitectura. arheologie şi etnografie. Evaluare imobiliară. Elemente de construcţii: Elemente de construcţii. Istoria arhitecturii în România. pentru desfăşurarea multidisciplinară a practicii studenţeşti pe şantiere arheologice. Mecanică. Tel:+40-264 401 843. ing. Tehnologii noi. IV Restaurarea monumentelor. Echipamente tehnico-edilitare. simpozioane naţionale şi internaţionale şi deasemeni. Management în construcţii.metodologie. arh. după cum urmează: 33 . Tel: +40 264 401 845. Ioana AGACHI Sala 305 . Observatorului nr. menţinerea colaborării cu muzeele de arta. PROIECTARE Str. Patologia şi tratamentul construcţiilor. Catedra A2. deschiderea de căi noi şi proprii în abordarea disciplinei de proiectare. Tel: +40 264 401 843 Email: virgil_vescan@yahoo.ro Tehnician catedra: Cristina MICLEA Sala 305. Artă şi filozofie: Estetică. Detalii de arhitectură. Studii inginereşti: Matematică. Fizica construcţiilor. Teoria structurilor.com Tehnician catedra: Dorina PAŞCALĂU Sala 302. Reabilitarea construcţiilor. 72-76. Psihologia formei.agachi@arch. Istoria arhitecturii Universale II. Email: crstnmiclea@yahoo.ro Prezentare generală: Cuprinde discipline prezentate pe specialităţi.Din 1999 se elaborează anual revista şcolii.

Sinteze de proiectare. Mobilier sec. Ea se desfăşoară în birouri de arhitectură din întreaga ţară. Evoluţia oraşului. 34 . Strategia aşezărilor urbane. Oraşul contemporan. Elemente de proiectare a localităţilor.Proiectare arhitecturală: Proiectare de arhitectură. Ambient. Drept urban.XX. Regulamente urbane. Stiluri – mobilier. Perspectivă. Peisagistică. Elaborarea diplomei se desfăşoară pe perioada întregului an VI. Rezidenţial urban. Proiectare specializată. Ecologie urbană. Design. Reprezentări: Geometrie descriptivă. Studiul formei. membrii celor două catedre contribuie în egală măsură la desfăşurarea orelor. Fiind discipline fundamentale. Compoziţie urbană. Structuri urbane. Gestiune. Studiul are ca scop realizarea unui proiect cu îndrumare din partea unui grup de cadre didactice şi se finalizează cu prezentarea acestuia în faţa Comisiei de Diplome pentru a fi evaluat. Urbanism: Elemente de mediu. Mobilier. Inginerie urbană. Practica este o disciplină care se desfăşoară la sfârşitul anilor universitari având ca miză conştientizarea scopului studiilor şi a activităţii reale a arhitectului în cadrul domeniului construcţiilor.

St.PLAN DE INVATAMANT Obs.ind 1 2 21 0 2 22 2 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 4 11 6 5 9 31 1/8+1 0 10 4 5 9 28 5/3+2 4 N N N N N N N A/R 2 N N N N N N N N A/R N 35 TOTAL N A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 12010109 12010209 12010309 12010409 12010509 12010609 12010909 12010809 12010909 12011009 12011109 12011209 12011309 12011409 12011509 12011609 12011709 12011809 12011909 12012009 Matematica Materiale de constructii Elemente de mediu Istoria arh. Antice Geometrie descriptiva 1 Proiectare asistata de calculator 1 Studiul formei 1 Proiectare de arhitectura 1 Limbi straine 1 Educatie fizica 1 Teoria arhitecturii . Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Denumirea disciplinei Nr crt Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.introducere Geometrie descriptiva 2 Istoria arh. col . ex/ Nr. medievale Evolutia orasului Elemente de constructii 1 Studiul formei 2 Limbi straine 2 Educatie fizica 2 Proiectare de arhitectura 2 Practica I 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 57 14 28 15 2 50 28 22 2 223 126 97 9 35 28 7 1 28 28 1 75 28 47 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 75 28 47 3 35 28 7 1 28 28 1 223 126 97 9 56 56 1 1560 294 588 678 30 30 Nr.

0 22 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 1 N N N N N 1 1 2 6 9 2 4 12 4 0 9 4 N N N N N N N N N 36 TOTAL 4 9 29 3/6+0 N N N N A/R 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 12012109 12012209 12012309 12012409 12012509 12012609 12012709 12012809 12012909 12013009 12013109 12013209 12013309 12013409 12013509 12013609 12013709 12013809 12013909 Perspectiva Mecanica Elemente de proiectare a localitatilor Istoria arh. ex/ Nr.ind 1 2 19 20 21 Obs.metodologie 2 Teoria arhitecturii .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Nr Denumirea disciplinei crt Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr.metodologie 1 Elemente de constructii 2 Studiul formei 3 Proiectare de arhitectura 3 Limbi straine 3 Istoria arh.renastere Teorie . baroc Teorie . St. col 2 10 9 34 5/4+1 . de ore pe sem disciplina Tot C Apl.locuire Rezidential urban Detalii de arhitectura 1 Studiul formei 4 Proiectare asistata de calculator 2 Proiectare de arhitectura 4 Limbi straine 4 Practica II 75 28 14 33 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 14 33 3 75 28 47 3 185 126 59 8 35 28 7 1 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 57 28 14 15 2 58 14 14 30 2 75 28 47 3 91 84 7 3 184 126 58 8 35 28 7 1 90 90 2 1560 294 630 719 30 30 Nr.

sec XX Mobilier Teoria structurilor 2 Proiectare de arhitectura 6 Proiectare specializata 2 Limbi straine . universale . universale . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Denumirea disciplinei Nr crt Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Evaluare Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.PLAN DE INVATAMANT Obs.ind 1 2 21 0 2 22 2 2 2 2 2 2 2 N N 9 4 2 2 2 2 1 9 4 1 6 12 1 0 8 1 6 N N N N N N A/R A/R N N N N N N 37 TOTAL 2 13 27 4/4+1 0 13 28 4/2+1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1 12014009 12014109 12014209 12014309 12014409 12014509 12014609 12014709 12014809 12014909 12015009 12015109 12015209 12015309 12015409 12015509 Programe de arhitectura 1 Instalatii in constructii Detalii de arhitectura 2 Ambient Istoria arh. St. ex/ Nr.tehnico-edilitare Istoria arh.facultativ Practica III 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 28 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 232 126 106 9 75 56 19 3 75 28 47 3 75 28 47 3 75 28 47 3 100 28 14 58 4 288 126 162 11 100 56 44 4 14 14 1 90 84 6 2 1560 280 490 790 30 30 Nr. col .sec XIX Teoria structurilor 1 Proiectare de arhitectura 5 Proiectare specializata 1 Echip.

Sociologie .x 40h/s=320 237 126 111 9 53 28 25 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 72 28 14 30 3 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 237 126 111 9 N 53 28 25 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 43 28 15 3 N 72 28 14 30 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 N 43 28 15 3 56 56 A/R 320 320 1560 364 364 860 33 33 Nr. Sinteze de proiectare 8 Proiectare specializata 8 Istoria arhitecturii in Romania 8 Teorii si doctrine Restaurarea monumentelor 8 Fizica constructiilor 8 Teoria structurilor 8 Orasul contemporan .op. de ore pe sem disciplina Tot C Apl. Programe istorice.op Practica IV Sesiune 8 sapt. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectura si Urbanism Domeniul: Arhitectura Specializarea: Arhitectura Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr.op.op. col 1 11 26 5/4+2P .ind 1 2 19 20 21 Obs. ex/ Nr. Mobilier secolul XX -op Asanarea structurilor istorice . 0 22 9 2 N N 1 1 38 TOTAL 12 2 1 11 26 5/3+2P 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12 2 0 1 12017009 12017109 12017209 12017509 12017609 12017709 12017809 12017o09 12017u09 12017r09 12018009 12018109 12018209 12018309 12018409 12018509 12018809 12018u09 12018d09 12018r09 Sinteze de proiectare 7 Proiectare specializata 7 Istoria arhitecturii in Romania 7 Fizica constructiilor 7 Structuri urbane Stiluri – mobilier Teoria structurilor 7 Antropologie-Psihologie culturala op.

Compozitie arhitecturala Obligatoriu 4. Patolog. Ecologie urbana Optional A 13. Compozitie urbana Obligatoriu 9.constructiilor 16.Optional B conservare 17. 4. de “Lunga durata” (ani in lichidare) ANUL V 1. Strategia asezarilor Optional A urbane 12. Sinteze de proiectare Obligatoriu Curs practic de Obligatoriu proiectare 3. Proiectare specializata Obligatoriu 11. Istoria artei Optional A 14. Protejarea monum. Tehnologie Obligatoriu 6. economica şi Obligatoriu 2 1 E 3 legislaţie Gestiune drept urban Obligatoriu 2 E 2 Proiectare asist. Estetica Obligatoriu 5. Peisagistica Obligatoriu 8. Practica Obligatoriu 1. 5. Design Obligatoriu 10. Structuri speciale Obligatoriu 7. 6. 2. Reabilitarea Optional B constructiilor 15. Arhitectura comparata Optional B TOTAL ORE: 25 ore / saptamana .PLAN DE INVATAMANT pentru an universitar 2009-2010 Extras din “Programul de studiu” pentru anul univ. 3.II 14 saptamani puncte credit: 30 39 . de Obligatoriu 4 E 4 calculator Psihologia formei Optional A 2 E 2 Tehnologii noi Optional B 2 E 2 TOTAL ORE: 14 ore / saptamana / sem I Practica Obligatoriu 6 ore x 5 zile x 9 săptămâni =270 ore V 16 TOTAL puncte credit: 30 DIPLOMA – sem. 6 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 E V E 3 V P E E E P E E E E 2 3 2 2 2 6 P V V P V E V E 11 1 3 11 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 E 2 TOTAL puncte credit: 30 + 30 V(A/R) 3 saptamani–30 ore /saptamana = 90 ore - ANUL VI Restaurarea Obligatoriu 3 P 3 monumentelor Efic.2009-2010 Valabil inv. 2. si Optional B terap.

40 .

ac. Dinşoreanu Mihaela Sala: 48 Tel: 401443 Mihaela.utcluj. bază materială şi administraţie Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale. Gavrea Ioan Sala: 48 Tel: 401441 Ioan. Bariţiu nr.Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str.ro Prodecan Prof. Colan Klara Sala: 48 Tel: 401218 Klara.Gavrea@math.utcluj. G.Letia@aut.ro Automatică CATEDRE Calculatoare Matematică Comisia pentru dezvoltare.Colan@cs.ing.ro Nedevschi Secretar Stiintific Sergiu Prof. salarii. reformă Comisia pentru resurse umane şi CONSILIUL perfecţionare cadre FACULTĂŢII Comisia pentru finanţare. Tiberiu.utcluj.dr.dr.ro Comisia pentru activitatea didactică Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică Comisia pentru probleme studenţeşti Comisia pentru activităţi lucrative 41 . Fax : +40-264-594835 http ://www.utcluj. 26-28. imagine Prodecan Prof. Tel.ing.utcluj. Letia Tiberiu Sala: 48 Tel: 401447 DECAN Prof.ro Secretar Facultate Ing.Dinsoreanu@cs. : +40-264-401219.ing.ing.dr.dr.

sisteme discrete şi de timp real.Catedra de Calculatoare. Facultatea are în componenţă trei catedre: . . 42 . De asemenea periodic sunt organizate cursuri postuniversitare de specializare în domenii precum Reţele de calculatoare. Acest centru asigură conectivitate Internet de înaltă calitate. În cadrul secţiei de calculatoare pregătirea studenţilor vizează atật aspectele hardware cật şi cele software ale sistemelor de calcul. pentru toate universităţile din Cluj-Napoca şi pentru o mare parte din liceele şi şcolile clujene. proiectare de compilatoare. etc. reţele de comunicaţie şi sisteme distribuite. al automaticii şi al matematicii. se oferă cursuri în multiple direcţii de specializare precum inginerie software. Facultatea are o bogată activitate de cercetare în domeniul calculatoarelor. Tehnologii Microsoft şi Bazele programării. Catedra de matematică asigură pregătirea tuturor studenţilor din Universitatea Tehnică la disciplinele de matematică.Facultatea de Automatică şi Calculatoare Prezentare generală: Facultatea de automatică şi calculatoare pregăteşte specialişti şi desfăşoară activitate de cercetare în următoarele domenii: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi respectiv Ingineria sistemelor de control. inteligenţă artificială. precum şi printr-un număr mare de articole ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice de prestigiu. baze de date. sisteme de operare. Cadre didactice ale facultăţii coordonează şi administrează Centrul de comunicaţii al universităţii şi nodul regional al reţelei academice naţionale RoEduNet. sisteme tranzacţionale. automatizări continue şi discrete. studii de masterat şi studii de doctorat în limba romậnă şi în limba engleză. identificarea sistemelor. În aceste domenii facultatea oferă trei forme de pregătire: cursuri de licenţă (4 ani). sisteme cu microprocesoare. teoria reglajului automat. activitate ce se reflectă printr-un număr mare de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (peste 60 de proiecte în ultimii 5 ani). În cadrul secţiei de automatică studenţii sunt pregătiţi în domenii precum: teoria sistemelor. arhitecturi de calculatoare.Catedra de Matematică.Catedra de Automatică şi .

Disciplinele predate acoperă aria curriculară specifică pentru ştiinţa şi ingineria calculatoarelor. reţele şi protocolale de comunicaţie. inteligenţă artificială.utcluj. Email: aut.utcluj. fax: +40 264 599893. programare funcţională şi pe bază de constrậngeri. inginerie software şi ingineria sistemelor informatice.utcluj. pag. Email: Ileana. după cum urmează: prelucrări de imagini şi recunoaşterea formelor.utcluj. În cadrul catedrei Liviu. 26-28. Disciplinele predate asigură competenţe specifice ingineriei.ro. tehnologia informaţiei.utcluj. web: users. tel: +40 264 401427. ing. doctorat şi studii postuniversitare. Catedra de Automatică Adresa: Str. Rodica POTOLEA Sala M03. dr. fax: +40 264 594491. baze de date şi inginerie software.ro Prezentare generală Catedra de Automatică coordonează programul de licenţă în domeniul “Ingineria Sistemelor Automate”.ro/~potolea/ Secretar: Anamaria BOITA Sala M04. Romania Web: www. doctorat şi studii postuniversitare în domeniul automaticii şi informaticii aplicate.ro Şef de catedră: Prof. tel: +40 264 401479.Miclea@aut. Romania Web: www.ro Prezentare generală Catedra de Calculatoare coordonează cele două programe de licenţă. G.Catedra de Calculatoare Adresa: Str. 26-28. Tematica de cercetare cuprinde atât teme de cercetare fundamentală cât şi aplicativă.utcluj. sisteme distribuite. G. tel:+40-264 401221. 400027 Cluj-Napoca. Baritiu nr.ro/~miclea Secretar: Ileana NAŞCU Sala 350. dr. sisteme de operare.Potolea@cs.aut. Baritiu nr. Activitatea de cercetare a membrilor catedrei se desfăşoară pe baza unor contracte de cercetare naţionale şi internaţionale în cadrul unor colective de cercetare specializate pe mai multe direcţii prioritare.cs.Nascu@aut.utcluj.Boita@cs. Email: Rodica. grafică pe calculator şi interfete utilizator avansate. Calculatoare şi Tehnologia informaţiei. pe baza unor contracte naţionale şi internaţionale. atât în locaţia centrală din Cluj-Napoca cât şi la Satu-Mare. în automatică şi informatică aplicată. În plus coordonează programe de masterat.utcluj. Activitatea de cercetare este susţinută şi de programul doctoral coordonat de 6 conducători de doctorat şi care înglobează peste 70 de doctoranzi. Liviu MICLEA Sala 352. 43 . Email: Anamaria. ing. 400027 Cluj-Napoca.ro. programe de masterat.ro Şef de catedră: Conf. specializarea “Automatică şi Informatică Aplicată” (cu predare în limbile română şi engleză). tel:+40-264 401220.

400027 Cluj-Napoca. Politehnico din Milano.dr.Ivan@math. 44 . Inecuaţii diferenţiale. Algebră. Domenii de cercetare: Analiză numerică.Ionescu. 10 conferenţiari. Institutul de Matematica. Mecanica În cadrul catedrei.ro Secretar catedră: ing. Ecuaţii funcţionale.utcluj. În prezent în cadrul catedrei activează un număr de 35 cadre didactice dintre care 11 profesori. Universitatea din Lubeck.ro/utcn/AC/math/index. Germania. Tiberiu Popoviciu. 6 lectori. Universitatea din Debrecen. electronică de putere în automatică. Universitatea de ştiinţe aplicate din GiessenFriedberg. Programul doctoral înglobează peste 40 de doctoranzi. Inegalităţi. mat.există un centru de cercetare acreditat pentru domeniul ”Conducerea evoluată a proceselor tehnice complexe”. ulterior Universitatea Tehnică. control predictiv şi adaptiv. G. Incluziuni diferenţiale. Mircea IVAN Sala 198. iar lunar au loc conferinţe ştiinţifice. Ecuaţii diferenţiale. Catedra de matematică Adresa: Str. La fiecare 2 ani se organizează seminarul Teodor Angheluţă. Ea s-a dezvoltat sub influenţa unor iluştrii profesori de matematică dintre care amintim: Dumitru V.utcluj. Universitatea din Duisburg. sub coordonarea a 8 conducători de doctorat. Activitatea de cercetare se desfăşoară şi pe bază de contracte CNCSIS.Angheluţă. 26-28.. Universitatea Tehnica din Munchen. Aplicaţii.html Şef catedră: Prof. telefon 401261. săptămậnal. se organizează seminarii pe teme de cercetare. Probabilităţi şi statistică. Direcţiile majore de cercetare cuprind: roboţi mobili. Th. e-mail: Voichita. e-mail: Mircea. telefon 401539. 6 asistenţi şi 2 preparatori. controlul traficului urban şi feroviar.Baraian@math. identificarea sistemelor. Catedra are colaborări internaţionale cu următoarele universităţi: Universitatea Tehnică din Budapesta. Cercetări operaţionale. tehnologii web. control inteligent. Tiberiu Mihăilescu şi alţii. Universitatea Victoria din Canada. Romania www. Voichiţa Bărăian Sala 198. Baritiu nr. sisteme de senzori inteligenti. control robust.ro Prezentare generală: Catedra de Matematică s-a înfiinţat în anul 1952 în cadrul Institutului de Mecanică. fiabilitate şi diagnoză. Universitatea din Bari. controlul roboţilor.utcluj. procesarea digitală a semnalelor. modelarea şi simularea numerică a sistemelor dinamice.

PL AN D E IN VAT AM ANT V alab il p entr u an ul univ er s ita r 2 00 9-2 01 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.s t 1 2 N N N N N N 1 12 1 40 28 28 28 28 1 12 28 28 56 56 84 4 4 5 5 O bs .) M ate m atic i s pe c ia le (A n aliza 1 0 210 21 009 c om plex a s i tr ans for m a te ) 1 1 210 21 109 E lec trote hnic ă 1 2 210 21 209 P ro iec ta re a s is tem elor num er ice 1 3 210 21 309 S tr uc tur i d e da te s i algo ritm i 1 4 210 21 409 Lim ba e ngle za 1 5 210 21 509 S po rt 2 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40 1 12 A /R 56 A /R 28 1 68 28 28 42 0 0 28 28 28 14 28 28 28 1 68 2 8 28 1 40 4 2 14 1 40 2 8 28 1 40 2 8 28 56 0 28 A /R 28 0 28 16 80 33 6 3 92 84 84 56 28 0 1 12 1 12 84 84 84 28 0 9 52 6 DF /O B 6 DF /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 2 D C /OB /VP 1 DC /O B 30 30 N r. de or e pe s em ve rific ar e dis cip lin a E C V T ot C A pp l. Co l 16 210 21 609 B az ele c irc uitelo r ele ctro nic e 17 210 21 709 C him ie 1 40 1 12 28 28 28 28 84 56 5 DID /F AC 4 DF /F AC . dif. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 C red it Fo rm a de N r.I nd .Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tic a s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alc ulato are si Te hno log ia In form atiei P r ogr am ul de s tudiu : C alc ula to ar e Nr D enu m ir ea dis c ipline i c rt A nu l I Se m 1 ( 14 s ) S em 2 ( 14 s ). E x/N r. 0 1 2 22 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 DF /O B DF /O B DF /O B DID /O B DF /O B DF /O B 5 4 2 1 D C /OB /VP 45 2 2 N N N N 1 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 N 3 2 2 0 0 13 10 T O TA L 5 0 28 5 /1 +2 0 11 5 0 24 5 /1 +1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 N 2 2 1 0 1 2 0 0 N N 1 210 20 109 A M -I (C alc ul dife ren tia l) A lgeb ră lin ear ă s i g eo m etr ie 2 210 20 209 an alitica 3 210 20 309 M ate m atic a dis c re ta A na liz a ş i s intez a dis po zitive lor 4 210 20 409 nu m e ric e 5 210 20 509 P ro gr am a re a c alc ulatoa re lor 6 210 20 609 Fizic ă 7 210 20 709 Lim ba e ngle za 8 210 20 809 S po rt 9 210 20 909 A M _II ( C alc ul in tegr al s i e c.

St. 0 1 22 18 210 21 809 Măsu rări electro nice si sen zo ri 19 210 21 909 C alcul num eric 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 N N N N N 0 0 2 2 0 0 N 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 84 84 84 84 84 84 5 5 5 5 5 5 1 N N N N N N N 4 5 5 5 5 4 1 12 28 28 56 2 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 0 56 84 70 84 84 DID /O B DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS/OB DC/OB /VP 46 14 T OTAL 0 12 0 26 6 /0 +1 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 56 0 28 28 DC/OB /VP 17 08 36 4 3 78 9 66 30 30 0 14 0 20 210 22 009 C ircuite an alog ice si nu merice 21 210 22 109 Pro grama re o rie ntata ob iect 22 210 22 209 Baze de d ate Pro grama re în limb aj de a samb lare 23 210 22 309 Lim ba e ngle za (Re da ctare 24 210 22 409 do cu me nte tehn ice ) 25 210 22 509 Te oria sistem elor 26 210 22 609 Arh ite ctu ra calcula to arelor 27 210 22 709 Algoritmi fu nd ame ntali 28 210 22 809 Te hnici de p ro gra ma re 29 210 22 909 Siste me de ope ra re Eleme nte de gra fica asistata d e 30 210 23 009 calculato r Lim ba e ngle za (Re da ctare 31 210 23 109 do cu me nte tehn ice ) N r.PLAN D E IN VATAM ANT Va labil pe ntru a nu l u niversitar 20 09 -2 010 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea d e Automa tica si Ca lcu latoa re D om eniu l: C alculato are si Te hno log ia In form atiei Program ul de studiu : C alcula to are Nr D enu mirea discipline i crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N r. Co l 1 12 0 27 6/1 2 2 0 0 3 2 210 23 209 Eleme nte de meca nica N 1 12 28 28 56 4 DF /F AC .in d 1 2 18 20 21 Ob s. de ore pe C red it Anu l II Fo rm a de discip lin a sem Se m 3 (14 s) Sem 4 (14 s). Ex/N r. ve rificare C S L P P C S L P P E C V T ot C Ap l.

ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. 0 1 2 22 33 21023309 Proiectare cu microprocesoare 34 21023409 Programare logică 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 17 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 47 TOTAL 14 1 10 3 28 6/1 0 12 0 10 2 0 24 6/1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Structura sistemelor de calcul Inginerie software Introducere in inteligenta artificiala Legislatie economica Sisteme de prelucrare grafica Programare funcţională Limbaje formale şi translatoare Management si comunicare Procesarea imaginilor Metode orientate obiect Sisteme inteligente Practica tehnologica (240) 21024009 21023609 21023709 21023809 21023909 21023509 21024109 21024209 21024309 21024409 21024509 21024609 140 140 140 112 56 112 112 112 N 56 N 112 N 112 N 112 A/R 240 1696 N N N N N N N N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 364 42 70 DID/OB 42 70 5 DID/OB 28 84 5 DID/OB 28 56 4 DID/OB 0 28 2 DC/OB 28 56 4 DID/OB 28 56 4 DID/OB 28 56 4 DID/OB 0 28 2 DC/OB 42 42 4 DID/OB 42 42 4 DS/OB 28 56 4 DS/OB 240 0 8 DID/OB 604 728 30 30 Nr. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. ex/Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul III Forma de Nr. Col . de ore pe sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). St.

M. CCE. SRF.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Credit Anul IV Forma de Nr. PT.ind 1 2 18 20 21 Obs. SIEEP. Fiecare student va alege un singur Pachet . PRC 2. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. 0 1 22 47 21024709 Reţele de calculatoare 48 21024809 Sisteme distribuite 2 0 2 0 2 0 2 1 N N N N N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 N N N N N 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 N N 5 6 6 3 48 12 TOTAL 49 51 53 55 57 58 60 62 63 Curs optional 1 (SBC sau APD) Curs optional 2 (PSO sau PIU) Curs optional 3 (SRF sau PT) Curs optional 4 (M sau CCE) Sisteme Informatice Curs optional 5 (SIEEP sau PP) Curs optional 6 (PBD sau PRC) Managementul proiectelor Metodologia întocmirii proiectelor Pregatire si sustinere Proiect de 64 21026409 Diploma 21024909 21025109 21025309 21025509 21025709 21025809 21026009 21026209 21026309 DS/OB DS/OP DS/OP DS/OP DC/OP 4 DS/OB 4 DS/OP 4 DS/OP 3 DS/OB 2 DS/OB 13 364 0 140 224 DS/OB 1680 308 406 966 30 30 0 10 3 0 10 0 6 10 0 25 26 5/1 4/1 140 140 168 168 84 112 112 112 84 56 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 42 0 28 28 28 0 0 70 84 98 98 56 56 56 56 56 28 Nr. PSO. Ex/Nr. PP. PIU. Cursurile opţionale sunt alese în Pachetul 1: SBC. Col Notă: 1. PBD sau în Pachetul 2: APD. St. de ore pe sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).

St. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Calculatoare Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Forma de Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. 0 1 2 22 0 2 0 N 0 2 0 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 2 1 N 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 N 112 28 28 56 N N N 112 28 28 112 28 28 112 28 28 56 56 56 N N 168 28 42 84 28 0 84 28 0 98 56 56 168 28 42 98 168 28 42 98 168 28 42 98 140 28 28 84 140 28 28 84 5 DS/OP 5 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 6 DS/OP 3 3 4 49 21044909 50 21045009 51 21045109 49 52 21045209 53 21045309 54 21045409 55 21045509 56 21045609 58 21045809 59 21045909 60 21046009 61 21046109 Sisteme bazate pe cunostinte 2 (Pachetul 1) Arhitecturi paralele si distribuite 2 (Pachetul 2) Proiectarea sistemelor de operare 2 (Pachetul 1) Proiectare interfete utilizator 2 (Pachetul 2) Sisteme de recunoasterea formelor 2 (Pachetul 1) Proiectarea translatoarelor (Pachetul 2 2) 2 Marketing (Pachetul 1) Cultura si civilizatie europeana 2 (Pachetul 2) Sisteme de intrare iesire si echipamente periferice (Pachetul 1) Programare paralela (Pachetul 2) Proiectarea bazelor de date (Pachetul 1) Proiectarea retelelor de calculatoare (Pachetul 2) DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP .

0 1 22 2 2 N N N N 2 2 0 0 0 0 N 112 28 28 56 4 4 DF/OB DF/OB DF/OB DID/O B DF/OB DF/OB 5 5 5 4 2 1 DC/ OB/VP 2 2 2 3 0 0 2 2 3 2 2 0 0 13 10 0 11 2 2 0 0 0 2 2 8 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 140 140 140 N 112 A/R 56 A/R 28 N 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 168 140 140 168 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 28 28 28 14 28 28 56 84 84 84 56 28 0 28 112 50 TO TAL 5 0 28 5/1+2 6 DF/OB 6 28 112 14 84 28 84 140 28 28 84 56 0 28 28 A/R 28 0 28 0 1680 336 392 952 DF/OB 5 DID/O B 5 DID/O B 5 DID/O B 2 DC/ OB/VP 1 DC/O B 30 30 1 21020109 AM-I (Differential calculus) Linear algebra and analytical 2 21020209 geom etry 3 21020309 Discrete mathematics 4 21020409 Logic design 5 21020509 Computer program ming 6 21020609 Physics 7 21020709 English 8 21020809 Sport AM_II (Integral calculus and 9 21020909 differential equations) Special m athematics (Complex 10 21021009 analysis and transforms) 11 21021109 Electrotechnics 12 21021209 Digital system design Data structures and algorithms 13 21021309 14 21021409 English 15 21021509 Sport Nr. form Sem 2 (14 w). Col 5 0 24 5/1+1 2 2 1 0 1 2 0 0 16 21021609 Fundamental of electronic circuits 17 21021709 Chem istry N N 140 112 28 28 28 28 84 56 5 DID/FAC 4 DF/FAC . Sem 1 (14 w) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Number of hours Credit sem Tot C Appl Ind. Ex/Nr.st.CURRICULUM F or 2009-2010 Academ ic Year Code T he Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Automation and Computer Science Com puter Science Department Prog ram of Study: Compu ter Science (in En glish) Nr Nam e of discipline crt 1 st year Assess. 1 2 18 20 21 O bs.

For 200 9-201 0 Acade mic Ye ar Code N umb er o f h ou rs T ot 16 17 18 18 T he Te chnical U niversity of Clu j-N ap oca CURRICULUM Fa culty of Au to ma tio n an d Co mp uter Scien ce C om pute r Scie nce D epa rtme nt Prog ram of Study: C om pu ter Sc ie nce (in En glis h) Nr N am e of discip lin e 2 n d yea r Assess. Ex/N r. Co l 3 2 210 23 209 Mech anics 1 12 28 28 56 4 DF /F AC . fo rm C S L P P C S L P P E C V C red it sem C App l. crt Sem 3 (1 4 w) Se m 4 (1 4 w).st. I nd. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 2 N 2 N N N N N 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 N N 14 0 14 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 N N N N N 0 2 0 1 40 28 28 0 2 0 84 5 DID /O B 5 DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS/OB 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 1 12 28 28 56 2 56 0 28 28 DC/OB /VP 17 08 36 4 3 78 9 66 30 30 1 12 0 27 6/1 2 2 0 0 DC/OB /VP 18 51 TO TAL 0 12 0 26 6 /0 +1 N 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 84 84 84 84 84 0 56 84 70 84 84 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 30 31 Electron ic m easu rem en ts an d 210 21 809 senso rs 210 21 909 N ume rical calculus 210 22 009 Ana lo g an d dig ita l circuits 210 21 309 Ob ject o re inted p rog ra mm ing 210 22 209 D ataba ses 210 22 309 Asse mb ly L an gua ge 210 22 409 Eng lish (Tech nical docu men ts 210 22 509 Systems th eo ry 210 22 609 C omp uter arch ite cture 210 22 709 Fu nda me ntal algo rithm s 210 22 809 Pro gramm ing techn iqu es 210 22 909 Op erating systems Eleme nts o f co mpu te r assiste d 210 23 009 grap hics Eng lish (Tech nical docu men ts 210 23 109 ela boration ) N r. 1 2 20 21 Ob s.

form sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Appl. Ind.st. Number of hours Credit crt Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w). Nr Nam e of discipline 3 rd year Assess. Ex/Nr.For 2009-2010 Academic Year The Technical University of Cluj-Napoca CURRICULUM Faculty of Automation and Computer Science Com puter Science Department Program of Study: Computer Science (in English) Obs. Col 0 10 2 24 6/1 . 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Code 1 33 21023309 Design with m icroprocessors 34 21023409 Logic program ming 2 2 2 0 2 1 N N 0 1 1 2 1 0 N 140 140 140 28 28 28 42 84 70 5 5 5 DID/OB DID/OB DID/OB 35 21024009 Structure of computer system s 52 2 2 2 2 2 2 0 14 TOTAL 0 12 1 10 3 28 6/1 36 37 38 39 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 21023609 21023709 21023809 21023909 N N N N 2 2 0 0 0 N 0 N 2 1 2 1 2 0 0 17 0 N N N N 140 112 56 112 112 112 28 28 28 28 28 28 28 42 28 28 0 28 28 28 70 84 56 28 56 56 56 5 4 2 4 DID/OB DID/OB DC/OB DID/OB 40 41 4 DID/OB 4 DID/OB 56 28 0 28 2 112 28 42 42 4 112 28 42 42 4 112 28 28 56 4 A/R 240 0 240 0 8 1696 364 604 728 30 30 DC/OB DID/OB DS/OB DS/OB DID/OB 42 43 44 45 46 Software engineering Introduction to artificial Economy legislation Graphic processing systems 21023509 Functional programm ing Formal languages and 21024109 translators Management and 21024209 com munication 21024309 Image processing 21024409 Object oriented m ethods 21024509 Intelligent system s 21024609 Practical Placement (240) Nr.

st. PP. Co l Note: 1. OSD. . M. 1 2 16 17 18 18 20 21 O bs. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 2 2 2 N 2 N N N 2 2 N 2 2 2 0 0 0 10 N 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 N N N 0 0 2 2 0 0 N 2 2 0 0 2 0 1 0 168 168 84 112 112 112 84 0 2 1 140 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 42 0 28 28 28 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 N N 140 140 28 28 28 42 84 70 84 5 5 5 6 98 98 56 56 56 56 56 6 3 D ID /OB D S/O B D S/O P 4 7 210 24 709 C omp uter netwo rks 4 8 210 24 809 D istrib uted system s Op tio na l cou rse 1 (KBS or PD A) 4 9 210 24 909 5 1 210 25 109 Op tio na l cou rse 2 (OSD o r U ID ) 53 TO TAL 0 10 3 25 5/1 6 10 26 4 /1 5 3 210 25 309 Op tio na l cou rse 3 (PRS or T D) 5 5 210 25 509 Op tio na l cou rse 4 (M o r EC C) 5 7 210 25 709 Informa tio n syste ms Op tio na l cou rse 5 (IO SPD or 5 8 210 25 809 PP) 6 0 210 26 009 Op tio na l cou rse 6 (DD or C N D) D S/O P D S/O P D C/OP 4 D S/O B 4 D S/O P 4 D S/O P 3 D S/O B 2 56 2 8 0 28 D S/O B 13 364 0 140 2 24 D S/O B 1 680 30 8 406 9 66 30 30 6 2 210 26 209 Pro ject m an age me nt Pro ject e labo ra tio n me th od olog y 6 3 210 26 309 D ip lom a th esis p re paration a nd 6 4 210 26 409 de fend ing N r. IOSPD. The optional courses are selected in Track 1: KBS. ECC. Ex/N r. TD. DD or Track 2: PDA. UID. PRS. A stu den t w ill cho ose a single track. CND 2 .Fo r 20 09-20 10 Acad emic Ye ar Code T he Te chnical U niversity of Clu j-N ap oca CURRICULUM Fa culty of Au to ma tio n an d Co mp uter Scien ce C om pute r Scie nce D epa rtme nt Prog ram of Study: C om pu ter Sc ie nce (in En glis h) 4 th year Assess. Nr N am e of discip lin e Sem 7 (1 4 w) Sem 8 (14 w ). fo rm crt C S L P P C S L P P E C V N um ber of h ou rs C re dit sem T ot C App l Ind.

form sem crt C S L P P C S L P P E C V Tot C Appl Ind. Nr Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w).For 2009-2010 Academic Year The Technical University of Cluj-Napoca CURRICULUM Faculty of Automation and Computer Science Computer Science Department Program of Study: Computer Science (in English) Denumirea disciplinei 4 th year Assess. Number of hours Credit Obs.st. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 0 N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 N N N 2 1 2 1 2 1 N N N N 2 0 N 2 0 140 28 28 140 28 28 168 28 42 168 28 42 84 5 DS/OP 5 84 6 98 98 6 6 DS/OP DS/OP DS/OP 54 N N 168 28 42 168 28 42 84 28 0 84 28 0 112 28 28 112 28 28 112 28 28 112 28 28 98 98 56 56 6 3 3 4 56 56 56 56 DS/OP DS/OP DC/OP DC/OP DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP 4 DS/OP Knowledge based systems 49 21024909 (Track 1) Parallel and distributed 50 21025009 architectures (Track 2) Operating systems design 51 21025109 (Track 1) 52 21025209 User interface design (Track 2) Pattern recognition systems 53 21025309 (Track 1) 54 21025409 Translators design (Track 2) 55 21025509 Marketing (Track 1) European culture and civilization 56 21025609 (Track 2) Input-output systems and 58 21025809 peripheral devices (Track 1) 59 21025909 Parallel programming (Track 2) 60 21026009 Database design (Track 1) Computer networks design 61 21026109 (Track 2) .

v er ific a re C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 N r. E x/N r. 0 1 2 22 1 2 2 2 2 N N N A /R A /R 2 2 N N N N 0 0 0 0 0 8 0 0 N 3 2 2 0 0 13 10 TO TA L 5 28 0 0 11 5 24 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 N 2 0 0 2 0 0 N N 2 2 0 0 0 0 N DF /O B DF /O B DF /O B DID /O B DF /O B DF /O B 5 4 2 1 DC/OB/ VP 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 68 1 40 1 40 1 40 56 A /R 28 168 0 55 5/1+ 2 2 2 5/1+ 1 1 0 1 2 0 0 N N 1 40 1 40 1 12 56 28 1 68 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 33 6 28 84 28 84 14 56 28 28 28 0 2 8 112 28 14 28 28 28 28 39 2 10 11 12 13 14 15 21 02 010 9 A M . d if.) M atem a tic i s pec iale ( A na liz a 21 02 100 9 c o m ple xa si tran s form ate) 21 02 110 9 E le ctr otehn ică 21 02 120 9 P r oiec tar ea s is te m e lor n um e ric e 21 02 130 9 S tru c tu ri de d ate s i a lgor itm i 21 02 140 9 L im b a eng lez a 21 02 150 9 S p or t 112 84 84 84 28 0 952 3 0 6 DF /O B 6 DF /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 5 DID /O B 2 DC/OB/ VP 1 DC /OB 30 N r.st. 1 2 1 12 1 12 1 40 28 28 28 28 56 84 28 28 56 4 4 5 5 O bs .P L AN D E INV AT AMAN T V alab il p entr u an ul univ er sitar 2 009 -2 01 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj.I (Ca lcu l d ifer ential) A lg ebr ă line ară si ge om etrie 21 02 020 9 a na litic a 21 02 030 9 M atem a tic a d isc r eta A n aliza ş i sin te za d isp oz itiv elor 21 02 040 9 n um er ic e 21 02 050 9 P r og ram ar ea c alc u la to ar elor 21 02 060 9 F izic ă 21 02 070 9 L im b a eng lez a 21 02 080 9 S p or t 21 02 090 9 A M _ II (C alc ul integ ra l s i ec .In d.Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tic a s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alc ulato are si Te hno log ia In form atiei P rog ram ul de st udiu: T ehn olo gia In form a tiei Nr D en um irea dis cip lin ei c rt For m a d e A n ul I S em 1 (14 s) S em 2 (1 4 s) . d e or e pe C re dit dis cip lin a s em To t C A pp l. Co l 16 17 21 02 160 9 B a zele c ir cu ite lor e lec tr on ice 21 02 170 9 C him ie 1 40 1 12 28 28 28 28 84 56 5 DID /F AC 4 DF /FA C .

ind 1 2 18 20 21 Ob s. 0 1 22 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 2 2 2 0 0 0 N N N N 0 0 2 2 0 0 19 20 21 22 2 102 18 09 M ăsurări e lec tron ice si s enz ori 2 102 19 09 Ca lcu l n um eric N 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 A/R 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 84 84 84 84 84 84 5 5 5 5 5 5 1 DID /O B DF /O B DID /O B DID /O B DID /O B DS /OB DC/OB /VP 23 56 14 TO TAL 0 12 0 26 6/0+1 24 25 26 27 28 29 N N N N N N N 0 14 0 0 28 1 12 1 40 1 40 1 40 1 40 1 12 56 1 70 8 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 42 28 28 28 0 56 84 70 84 84 56 4 5 5 5 5 4 2 DID /O B DID /O B DID /O B DF /O B DID /O B DF /O B 0 28 28 DC/OB /VP 3 64 37 8 96 6 30 30 30 31 2 102 20 09 Circu ite ana logice si n um erice 2 102 21 09 Prog ra m are orien ta ta obie ct 2 102 22 09 Ba ze d e da te Prog ra m are în lim ba j de a sa m b la re 2 102 23 09 Lim b a en gleza (R ed actare 2 102 24 09 docu m en te te hnic e ) 2 102 25 09 Teo ria siste m e lo r 2 102 26 09 Arhitectura calc ulatoa re lor 2 102 27 09 Alg oritm i fu nda m e ntali 2 102 28 09 Teh nic i d e prog ra m are 2 102 29 09 Sistem e de o perare Ele m e nte de g ra fic a a sis tata de 2 102 30 09 ca lcu lator Lim b a en gleza (R ed actare 2 102 31 09 docu m en te te hnic e ) N r. S t. ve rifica re C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 Nr. Ex/N r.P LAN DE INV ATAM AN T Va labil pe ntru a nu l u niversitar 20 09 -2 010 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa c ultatea d e A utom a tica s i Ca lcu latoa re D om eniu l: C alculato are si Te hno log ia In form atiei P rog ram ul de studiu: T ehn olo gia In form a tiei Nr De num ire a disc ip linei c rt Anul II Fo rm a de S e m 3 (1 4 s) Se m 4 (1 4 s). de ore pe Cred it d is ciplina se m Tot C Ap l. Co l 1 12 27 6 /1 32 2 102 32 09 Ele m e nte de m ecan ica 2 2 0 0 N 1 12 28 28 56 4 DF /F AC .

St. Col . 0 1 2 22 33 21023309 Proiectare cu microprocesoare 34 21023409 Programare logică 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 17 0 0 2 0 N N N N 1 1 2 0 N DID/OB DID/OB DID/OB DID/OB DID/OB 35 21024009 Structura sistemelor de calcul 36 21023609 Inginerie software 37 21023709 Introducere in inteligenta artificiala 57 TOTAL 14 1 10 3 28 6/1 0 12 0 10 2 0 24 6/1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 21023809 21023909 21023509 21024109 21024209 21024309 21024409 21024509 21024609 Legislatie economica Sisteme de prelucrare grafica Programare funcţională Limbaje formale şi translatoare Management si comunicare Procesarea imaginilor Metode orientate obiect Sisteme inteligente Practica tehnologica (240) N N N N 56 28 0 28 112 28 28 56 112 28 28 56 112 28 28 56 N 56 28 0 28 N 112 28 42 42 N 112 28 42 42 N 112 28 28 56 A/R 240 0 240 0 1696 364 604 728 30 DC/OB DID/OB 4 DID/OB 4 DID/OB 2 DC/OB 4 DID/OB 4 DS/OB 4 DS/OB 8 DID/OB 30 Nr.ind 1 2 140 140 140 140 112 28 28 28 28 42 42 28 28 28 28 84 70 70 84 56 5 5 5 5 4 2 4 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 20092010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Forma de Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). ex/Nr. de ore pe sem disciplina Tot C Apl. verificare C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Credit Nr.

Ex/Nr. SSA. Col 12 0 10 3 0 10 25 5/1 0 6 10 0 26 4/1 Notă 1. CCE. ARC sau în Pachetul 2: TM. TWDM 2. DAW. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anul IV Forma de Nr. Fiecare student va alege un singur Pachet . M. ABD.ind 1 2 18 20 21 Obs.Cursurile opţionale se aleg în Pachetul 1: II. SE. ASO. IOC. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). 0 1 22 47 2 0 2 0 2 0 2 1 N N N N 48 49 51 53 55 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 Curs optional 1 (II sau TM) Curs optional 2 (IOC sau ABD) Curs optional 3 (ASO sau SE) Curs optional 4 (M sau CCE) Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice Curs optional 5 (SSA sau DAW ) Curs optional 6 (ARC sau TWDM) Mentenanţa sistemelor informatice 21024709 Reţele de calculatoare 21024809 Sisteme informatice distribuite N 140 28 28 84 5 5 DID/OB 21044909 21045109 21045309 21045509 N N N N N N N 140 140 168 168 84 112 112 112 84 56 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 42 0 28 28 28 0 0 70 84 98 98 56 56 56 56 56 28 5 6 6 3 4 DS/OB DS/OP DS/OP DS/OP DC/OP 58 TOTAL 57 58 60 62 63 64 21045709 21045809 21046009 21046209 21046309 Sisteme de calitate in TI Pregatire si sustinere Proiect de 21046409 Diploma DS/OB 4 DS/OP 4 DS/OP 3 DS/OB 2 DS/OB 13 364 0 140 224 DS/OB 1680 308 406 966 30 30 Nr. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.

0 1 2 22 49 2 0 2 0 N N 2 0 2 1 N 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 2 0 2 0 N 112 28 28 112 28 28 112 28 28 112 28 28 N N N N 168 28 168 28 84 28 84 28 42 42 0 0 168 28 42 168 28 140 28 2 0 2 1 42 28 2 0 2 0 N 140 28 28 84 84 98 5 5 6 DS/OP DS/OP DS/OP 6 98 6 98 98 56 56 4 56 4 56 4 56 4 56 DS/OP DS/OP DS/OP DS/OP 6 3 3 DS/OP DS/OP DC/OP DC/OP DS/OP 50 21044909 Informatica industriala (Pachetul 1) 21045009 Tehnologii multimedia (Pachetul 2) 51 52 59 53 54 55 56 58 59 60 61 Interactiune om calculator 21045109 (Pachetul 1) Administrarea bazelor de date 21045209 (Pachetul 2) Administrarea sistemelor de 21045309 operare (Pachetul 1) 21045409 Sisteme expert (Pachetul 2) 21045509 Marketing (Pachetul 1) Cultura si civilizatie europeana 21045609 (Pachetul 2) Securitatea sistemelor si aplicatiilor 21045809 (Pachetul 1) Dezvoltarea Aplicatiilor W EB 21045909 (Pachetul 2) Administrarea retelelor de 21046009 calculatoare (Pachetul 1) Tehnologii Wireless si dispozitive 21046109 mobile (Pachetul 2) . de ore pe Credit Sem 7 (14 s) disciplina sem Sem 8 (14 s).PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Automatica si Calculatoare Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Programul de studiu: Tehnologia Informatiei Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Forma de Nr. verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. St.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.

DOP 1 DC. DOB 5 DID. St.difer. col 4 0 24 5/1+1 . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB DF.) 11 21051109 Electrotehnică 12 21051209 Bazele circuitelor electronice 13 21051309 Chimie 14 21051409 Limbi străine (engleza. DOB DC. DOB 5 DF. 22 DF. DOB 140 28 28 84 5 DF/FAC 1680 336 392 952 32 28 16 21051609 Programare OO Nr. germana) 15 21051509 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 N 112 56 A/R 28 A/R 140 140 140 140 140 N 56 28 A/R N 13 8 0 11 9 0 28 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 5 5 5 5 5 4 2 1 60 TOTAL 7 0 28 5/1+2 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 28 28 28 28 84 84 84 84 84 56 28 0 84 84 84 84 84 28 0 5 DF. DOB DID. DOB N N N N N DF.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul I 1 (14 s) Sem 2 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. germana) 0 2 8 21050809 Sport 0 2 9 21050909 Analiza matematica II (Calc. DOB 5 DID. DOB DF.int şi ec. DOB 5 DF. DOB 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 1 21050109 Analiză matematica I (Calcul dif. franceza .) 10 21051009 Matematici speciale (Analiză complexă şi transf.) 2 2 2 21050209 Algebră liniara şi geometrie analitică 2 2 3 21050309 Bazele utilizării calculatoarelor 2 0 4 21050409 Analiza şi sinteza dispozitivelor 2 0 5 21050509 Programarea calculatoarelor 2 0 6 21050609 Fizică 3 0 7 21050709 Limbi străine (engleza.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. ex/ Nr. DOP DC. DOB 2 DC. DOB DF. franceza .

Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21051709 Calcul numeric 2 0 18 21051809 Măsurări electronice şi senzori 2 0 19 21051909 Circuite analogice şi numerice 2 0 20 21052009 Structuri de date şi algoritmi 2 0 21 21052109 Baze de date 2 0 22 21052209 Modelarea proceselor 2 0 23 21052309 Limba engleză (Redact. DOB N 140 28 28 84 5 DID.) DF. col . ex/ Nr. DOB 112 28 28 56 4 DID. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 61 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB N 140 28 28 84 5 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB N 140 28 28 84 5 DC.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.docum. DOB 140 28 28 84 5 DID.) 2 0 24 21052409 Teoria sistemelor I 25 21052509 Semnale şi sisteme 26 21052609 Ingineria sistemelor de programe 27 21052709 CAD in Automatică 28 21052809 Elemente de inginerie mecanică 29 21052909 Sisteme cu microprocesoare 30 21053009 Limba engleză (Redact. DOB 140 28 28 84 5 DID. DOB 112 28 28 56 4 DID. DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. St. DOB N 140 28 28 84 5 DF. DOB N 140 28 28 84 5 DID.docum. DOB N 56 0 28 28 2 DC. DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID.ind 1 2 21 Obs. DOB N 112 28 28 56 4 DID. DOB 140 28 28 84 5 DF.

DOB 33 21053309 Sisteme cu evenimente discrete 2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DID. de ore pe Credit Obs. DOB 31 21053109 Teoria sistemelor II 2 1 2 0 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 37 21053709 Management şi comunicare 2 0 0 0 N 56 28 0 28 2 38 21053809 Ingineria reglarii automate II 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 40 21054009 Informatica industrială 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DS. DOB 43 21054309 Transmisia datelor N 112 28 28 56 4 DS. St.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 42 21054209 Echipamente de aut. DOB 35 21053509 Electronica de putere in automatică 2 0 1 1 N 112 28 28 56 4 DC. Evaluare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. hidro2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DS. DOB 39 21053909 Sisteme de timp real N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DID. col Cod 62 . DO B 36 21053609 Legislaţie economică N 56 28 0 28 2 2 0 0 0 DS. DOB A/R 240 1696 364 604 728 26 34 TOTAL 12 1 9 2 0 14 0 12 2 24 28 5/1 6/1+1 Nr. DOB 34 21053409 Identificarea proceselor N 140 28 42 70 5 2 0 2 1 DID. electrice si N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DS. DOB 2 0 2 0 44 21054409 Practica tehnologică (240 ore) 0 240 0 8 DS. ex/ Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DID. Romana Nr Anul III Denumirea disciplinei Nr. DOB 32 21053209 Ingineria reglarii automate I N 112 28 28 56 4 2 0 2 0 DID. DOB 41 21054109 Echipamente de aut.

DOB DS. DO P 63 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 5 DS. Medii software orientate pe 2 0 53 21055309 Marketing** 54 21055409 Cultură şi civilizaţie europeană ** 2 0 55 21055509 Conducerea proceselor industriale 56 21055609 A. DOB DS. DOP 13 DS.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. col . DO P DC. DOP 5 DS. DOB DS. proiect finalizare studii 140 28 28 84 5 DS. Sisteme de fabricaţie integrată * 58 21055809 A. DOB DID. Romana Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21054509 Sisteme de control distribuit 46 21054609 Sisteme de conducere a robotilor 2 0 47 21054709 Sisteme de cond a proceselor 2 0 48 21054809 Fiabilitate si diagnoză 2 0 49 21054909 A. DOB 364 0 126 238 1680 294 434 952 32 28 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOP DC. Interfeţe om-maşină * 2 0 51 21055109 A. St. Optimizări* 59 21055909 I. ex/ Nr. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 56 140 140 28 28 28 42 28 28 28 0 28 42 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 28 70 70 5 5 5 5 5 5 2 DID. Conducerea numerica a masinilor 57 21055709 I. Microsisteme si achizitii de date* 52 21055209 I. DOP DS.ind 1 2 21 Obs. 22 DS. DOP DS. DOB DS. Maşini electrice şi acţionări* 50 21055009 I. Managementul proiectelor * 60 21056009 Pregatire si prez. DOP DID. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.

DOB 2 21060209 Linear algebra and analytical N 140 28 28 84 5 2 2 0 0 DF. DOB 13 21061309 Chemistry N 140 28 28 84 2 0 2 0 5 DF. St. DOB A/R Cod 2 13 8 0 11 0 9 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. Engleza Nr Anul I Evaluare Denumirea disciplinei Nr. DOB 3 21060309 Computer basics 2 0 2 0 N 140 28 28 84 5 DID. DOB 4 21060409 Logic design N 140 28 28 84 5 2 0 2 0 DF. DOB 12 21061209 Fundamentals of Electronic Circuits 2 1 1 0 N 140 28 28 84 5 DID. FAC 1680 336 392 952 32 28 64 TOTAL 7 0 28 5/1+2 16 21061609 Object-Oriented Programming Nr.G erman) 0 2 0 0 56 0 28 28 2 A/R 8 21060809 Sport 28 0 28 0 1 DC. DOB 1 21060109 Mathematical analysis I (Differential calculus) 2 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. French. ex/ Nr.) N 140 28 28 84 2 2 0 0 5 DF. DOB A/R 0 2 0 0 9 21060909 Mathematical analysis II (Integr. French. DOP 7 21060709 Foreign languages (E nglish.calc.G erman) 0 2 0 0 N 56 0 28 28 2 DC.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DF. col 4 0 24 5/1+1 . crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. DOB 10 21061009 Special mathematics (Complex analysis and transf) 2 2 0 0 N 140 28 28 84 5 DF. DOB 6 21060609 Physics 3 0 1 0 N 112 42 14 56 4 DC. DOB 14 21061409 Foreign languages (E nglish. de ore pe Credit Obs. DOB 5 21060509 Computer programming 2 0 2 0 N 140 28 28 84 5 DF. DOP 15 21061509 Sport 0 2 0 0 28 0 28 0 1 DC. DOB 11 21061109 Electrotechnics N 140 42 14 84 3 0 1 0 5 DID.and diff.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.

DOB 140 28 28 84 5 DF. St. DOB N 140 28 28 84 5 DF. DOB 112 28 28 56 4 DID.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. Engleza Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21061709 Numerical calculus 2 0 18 21061809 Electronic measurements and 2 0 19 21061909 Analog and digital circuits 2 0 20 21062009 Data structures and algorithms 2 0 21 21062109 Databases 2 0 22 21062209 Process modelling 2 0 23 21062309 English language (technical writting) 2 0 24 21062409 System theory I 25 21062509 Signals and systems 26 21062609 Software engineering 27 21062709 CAD in Automation 28 21062809 Mechanical engineering 29 21062909 Microprocessor-based systems 30 21063009 English language (technical writting) DF. col . DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID. DOB 112 28 28 56 4 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 65 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.ind 1 2 21 Obs. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID. ex/ Nr. DOB N 56 0 28 28 2 DC. DOB N 140 28 28 84 5 DC. DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. DOB N 112 28 28 56 4 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB 140 28 28 84 5 DID.

DO B N 56 28 0 28 2 DS. DOB N 112 28 28 56 4 DID.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. ex/ Nr. DOB 1696 364 604 728 26 34 Nr. DOB 140 28 42 70 5 DID. 22 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 N N N N N 66 TOTAL 12 1 9 24 5/1 2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. Engleza Nr Denumirea disciplinei crt Sem C S 0 2 3 4 1 31 21063109 System theory II 2 1 32 21063209 Control engineering I 2 0 33 21063309 Discrete-event systems 2 0 34 21063409 Process identification 2 0 35 21063509 Power electronics in automatic control 2 0 36 21063609 Economic law 2 0 37 21063709 Management and comunication 38 21063809 Control engineering II 39 21063909 Real-time systems 40 21064009 Industrial informatics 41 21064109 Electric and electronic control 42 21064209 Hydro-pneumatic control equipment 43 21064309 Data transmission 44 21064409 Practical placement (240 ore) 0 14 0 12 2 28 6/1+1 DID. DOB 140 28 42 70 5 DID. DOB 112 28 28 56 4 DID. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul III Evaluare 5 (14 s) Sem 6 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB N 140 28 42 70 5 DS. col . DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB A/R 240 0 240 0 8 DS. DOB N 112 28 28 56 4 DS. DOB 112 28 28 56 4 DID. DOB N 56 28 0 28 2 N 140 28 42 70 5 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB 112 28 28 56 4 DC.

ind 1 2 21 Obs. DOB 1680 294 434 952 32 28 Nr. DOP DC. col . Computer-integrated manufacturing* 58 21065809 A. DOP 5 DS. DO P 67 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 5 DS.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. Project management* 60 21066009 Diploma thesis preparation and defence 140 28 28 84 5 DS. 2 0 53 21065309 Marketing** 54 21065409 European culture and civilization** 2 0 55 21065509 Industrial plant control 56 21065609 A. DOP DS. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. Man-machine interfaces * 2 0 51 21065109 A. DOB DS. DOB DS. Optimization* 59 21065909 I. St. 22 DS. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 56 140 140 28 28 28 42 28 28 28 0 28 42 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 28 70 70 5 5 5 5 5 5 2 DID. DOB DS. Engleza Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21064509 Distributed control systems 46 21064609 Robot control systems 2 0 47 21064709 Continuous plant control 2 0 48 21064809 Reliability and diagnosis 2 0 49 21064909 A. Microsystems and data aquisition* 52 21065209 I. DOP DID. DOP 364 0 126 238 13 DS. ex/ Nr. Digital control of machine-tools* 57 21065709 I. DOB DID. Application-oriented soft. DOP DS. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB DS. Elecrical machines and drives* 50 21065009 I. DO P DC.

Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 1 21050109 Analiză matematica I (Calcul dif. col . DOB DID. DOP DC. DOB 5 DID. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. germana) 0 2 8 21050809 Sport 0 2 9 21050909 Analiza matematica II ( Cal c. DOP 1 DC. DOB 5 DF.) 2 2 2 21050209 Algebră liniara şi geometrie analitică 2 2 3 21050309 Bazele utilizării calculatoarelor 2 0 4 21050409 Analiza şi sinteza dispozitivelor 2 0 5 21050509 Programarea calculatoarelor 2 0 6 21050609 Fizică 3 0 7 21050709 Limbi străine (engleza. germana) 15 21051509 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 N 112 56 A/R 28 A/R 140 140 140 140 140 N 56 28 A/R N 13 8 7 0 28 5/1+2 0 11 9 4 0 24 5/1+1 0 28 28 28 28 28 42 0 0 28 28 42 28 28 0 0 5 5 5 5 5 4 2 1 68 TOTAL 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 28 28 28 28 84 84 84 84 84 56 28 0 84 84 84 84 84 28 0 5 DF. DOB DC.int şi e c. DOB 5 DID. DOB 140 28 28 84 5 DF/FAC 1680 336 392 952 32 28 16 21051609 Programare OO Nr. DOB N N N N N DF. ex/ Nr. DOB 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. franceza .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul I Evaluare 1 (14 s) Sem 2 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. DOB 5 DF.) 10 21051009 Matematici speciale(Analiză complexă şi transf) 11 21051109 Electrotehnică 12 21051209 Bazele circuitelor electronice 13 21051309 Chimie 14 21051409 Limbi străine (engleza. franceza . DOB DF. DOB DF.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Obs. St.difer. DOB 2 DC. 22 DF. DOB DF.

docum. col . DOB N 140 28 28 84 5 DID. 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 5 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N 69 TOTAL 14 0 12 0 26 5/1+1 9 26 5/2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata.) DF. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. Romana Denumirea disciplinei Nr crt Sem C S 0 2 3 4 1 17 21051709 Calcul numeric 2 0 18 21051809 Măsurări electronice şi senzori 2 0 19 21051909 Circuite analogice şi numerice 2 0 20 21052009 Structuri de date şi algoritmi 2 0 21 21052109 Baze de date 2 0 22 21052209 Modelarea proceselor 2 0 23 21052309 Limba engleză (Redact. DOB A/R 28 28 0 0 1 N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DID.) 2 0 24 21052409 Teoria sistemelor I 25 21052509 Semnale şi sisteme 26 21052609 Ingineria sistemelor de programe 27 21052709 CAD in Automatică 28 21052809 Elemente de inginerie mecanică 29 21052909 Sisteme cu microprocesoare 30 21053009 Limba engleză (Redact. DOB 140 28 28 84 5 DID. DOB N 112 28 28 56 4 DID.docum. DOB 140 28 28 84 5 DF.ind 1 2 21 Obs. DOB 1680 364 364 952 29 31 Nr. DOB 140 28 28 84 5 DID. ex/ Nr. DOB N 140 28 28 84 5 DID. DOB N 140 28 28 84 5 DF. DOB N 140 28 28 84 5 DC. DOB N 56 0 28 28 2 DC. DOB 112 28 28 56 4 DID. St. DOB 112 28 28 56 4 DID.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Evaluare Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.

DOB 32 21053209 Ingineria reglarii automate I N 112 28 28 56 4 2 0 2 0 DID. DOB 40 21054009 Informatica industrială 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DS. DOB 37 21053709 Management şi comunicare 2 0 0 0 N 56 28 0 28 2 38 21053809 Ingineria reglarii automate II 2 0 2 1 N 140 28 42 70 5 DID. DOB 43 21054309 Transmisia datelor N 112 28 28 56 4 DS. DOB 34 21053409 Identificarea proceselor N 140 28 42 70 5 2 0 2 1 DID.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea: Automatizari si Calculatoare 2009-2010 Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB 33 21053309 Sisteme cu evenimente discrete 2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DID. St. de ore pe Credit Obs.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 DID. DOB 2 0 2 0 44 21054409 Practica tehnologică (240 ore) 0 240 0 8 DS. electrice si N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DS. hidro2 0 2 0 N 112 28 28 56 4 DS. ex/ Nr. DOB 35 21053509 Electronica de putere in automatică 2 0 1 1 N 112 28 28 56 4 DC. DOB 39 21053909 Sisteme de timp real N 112 28 28 56 2 0 2 0 4 DID. col Cod 70 . DOB A/R 240 1696 364 604 728 26 34 TOTAL 12 1 9 2 0 14 0 12 2 24 28 5/1 6/1+1 Nr. Evaluare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. DOB 31 21053109 Teoria sistemelor II 2 1 2 0 N 140 28 42 70 5 DID. Romana Nr Anul III Denumirea disciplinei Nr. DOB 41 21054109 Echipamente de aut. DOB 42 21054209 Echipamente de aut. DO B 36 21053609 Legislaţie economică N 56 28 0 28 2 2 0 0 0 DS.

Microsisteme si achizitii de date* 52 21055209 I. ex/ Nr. DOP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Automatizari si Calculatoare Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (Satu Mare) Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata. DOB DS. DOP 13 DS.ind 1 2 21 Obs. DOB 364 0 126 238 1680 294 434 952 32 28 Nr. St. Sisteme de fabricaţie integrată * 58 21055809 A. DOP 2 3 2 2 N N N N N N N 3 2 2 0 2 0 3 0 0 9 0 0 0 1 1 N N N N 140 140 28 28 28 28 140 140 140 140 28 28 28 28 42 42 42 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 70 70 70 84 84 84 5 5 5 5 5 5 2 5 DID. proiect finalizare studii 140 28 28 84 5 DS. Interfeţe om-maşină * 2 0 51 21055109 A. col . DOP DC. DOB DID. Medii software orientate pe 2 0 53 21055309 Marketing** 54 21055409 Cultură şi civilizaţie europeană ** 2 0 55 21055509 Conducerea proceselor industriale 56 21055609 A.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul IV Evaluare 7 (14 s) Sem 8 (14 s) L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. DOB DS. DOB DS. Romana Denumirea disciplinei Nr Sem crt C S 0 2 3 4 1 2 0 45 21054509 Sisteme de control distribuit 46 21054609 Sisteme de conducere a robotilor 2 0 47 21054709 Sisteme de cond a proceselor 2 0 48 21054809 Fiabilitate si diagnoză 2 0 49 21054909 A. DOP DS. Managementul proiectelor * 60 21056009 Pregatire si prez. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. DOB DS. DOP DID. DOP DS. DO P DS. DOP 71 TOTAL 14 2 0 7 0 13 29 5/2 6 10 23 4/0 56 140 140 28 42 28 0 28 42 28 70 70 5 DS. 22 DS. Optimizări* 59 21055909 I. Conducerea numerica a masinilor 57 21055709 I. Maşini electrice şi acţionări* 50 21055009 I. DO P DC.

72 .

utcluj.ing. Fundaţii şi Materiale de construcţii Managementul şi Tehnologia Construcţiilor Comisia pentru reformă şi dezvoltare Comisia pentru resurse umane şi perfecţionare Comisia pentru relaţii externe CONSILIUL FACULTĂŢII 73 . G. financiare şi administrative Comisia profesională CATEDRE Construcţii Civile. Carmen Chira Anca.utcluj.ro Prodecan Conf.utcluj.ro Secretar Facultate Ing. Campian Cristina ccampian@bmt.ro Secretar Ştiinţific Prof.dr.utcluj.Facultatea de Construcţii DECAN Prof.utcluj.popa@mecon.chira@staff.dr.ro/constructii.ro Carmen.dr.Nicolae Chira Nicolae.ing.ing.dr.Chira@mecon.ing.dr.ing. Bariţiu nr.utcluj. Maria Liana Fenesan Tel 401250 Construcţii de Beton Armat şi Construcţii Metalice Mecanica Construcţiilor Căi ferate.ro Prodecan Prodecan Conf. Mihai Iliescu Str. 25 Tel. Drumuri şi Poduri Comisia pentru cercetare ştiinţifică Comisia pentru resurse materiale.Anca Popa Prof.: +40-264-401200 Fax: +40-264-594967 http://www.

studiul comportării structurilor uşoare şi suspendate. inclusiv în sectorul căilor rutiere. Inginerie şi management în construcţii. astfel încât până în anul 1964. Construcţii civile. când se înfiinţează şi Facultatea de Electrotehnică. comportarea elementelor din beton armat de granulit şi cu armătură dispersă. sau studii de doctorat. În cadrul Facultăţii de Construcţii studiile se pot continua cu Master. va avea numai două facultăţii: Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii. invenţii şi inovaţii. iniţial cu patru facultăţi: Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Tehnologie (contopite în anul 1956/57). încheierea de contracte de cercetare cu unităţi productive. destinate studenţilor şi specialiştilor din domeniu. studiul proprietăţilor fizico-mecanice ale unor materiale de construcţii noi. realizarea unor construcţii metalice speciale. publicate în edituri consacrate. programe de cercetare în parteneriat cu universităţi din Europa. fiinţând de sine stătător în perioada 1920-1930. Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Mecanica Transporturilor (transferată la Bucureşti în anul 1954/55). Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca formează. industriale şi agricole. care se îmbogăţesc de la un an la altul. apoi ca secţie a Şcolii de Conductori din Cluj (1930-1936). cadrele didactice ale facultăţii au editat un număr însemnat de cărţi de specialitate. atât unor cadre didactice cât şi specialişti din cercetare. în specializări de lungă sau scurtă durată în ţară şi străinătate. impusă de lărgirea domeniului de cunoaştere. fundamentale. proiectare şi producţie. pus în subordinea Ministerului Învăţământului Superior. Rezultatele cercetărilor au fost valorificate nu numai prin editarea de cursuri sau îndrumătoare de lucrări cu o înaltă ţinută didactică şi apreciate teze de doctorat. pe durata a 4 ani de studii. ridicarea calitativă a lucrărilor de construcţii şi reducerea preţului de cost al acestora etc. Perfecţionarea activităţii didactico-ştiinţifice. calculul în domeniul elasto-plastic şi la stabilitate al construcţiilor. asociate mai ales activităţii de proiectare. subordonată Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. dată fiind necesitatea transmiterii studenţilor a celor mai noi cunoştinţe dobândite în domeniu pe plan naţional şi internaţional. şia găsit rezolvarea în schimburi de experienţă şi cooperare internaţională. în următorele specializări: Construcţii civile. Căi ferate. în domeniul Ingineriei civile. În prezent. Măsurători terestre şi cadastru. procedee moderne şi economice de fundare. Numărul conducătorilor de doctorat a crescut de la an la an. publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine. Amenajări şi construcţii hidrotehnice. Activitatea ştiinţifică în Facultatea de Construcţii s-a dezvoltat cu o intensitate crescândă. De asemenea. analiza comportării plăcilor plane şi curbe. răspunsul structurilor la acţiuni seismice. constructii mixte oţel-beton. cu sau fără frecvenţă. drumuri şi poduri. dar şi prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. care au îndrumat peste 150 de teze care au adus titlul ştiinţific de "Doctor" autorilor lor. Inginerie şi management şi Inginerie geodezică. pe lângă cele clasice. se va fonda Institutul Politehnic din Cluj (1953-1992). astfel încât în prezent în Facultatea de Construcţii sunt 24 conducători de doctorat. industriale şi agricole (în limba engleză). Cercetările în domeniul construcţiilor au fost orientate spre probleme prioritare cum sunt: elaborarea unor metode moderne de calculul structurilor şi sistemelor constructive. Abia în 1953. ingineri licenţiaţi în trei domenii: Inginerie civilă. 74 . Sunt elaborate planuri tematice.Facultatea de Construcţii Prezentare generală: Precursoarea Facultăţii de Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este Şcoala de Conductori pentru Lucrări Publice. Inginerie urbană şi dezvoltare regională.

o dublă specialitate. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. cum sunt: Materiale de construcţii. Fundaţii şi Materiale de construcţii funcţionează din anul 1953. Construcţii agricole şi altele. Alexandru CĂTĂRIG Sala 177. Rezultatele instruirii inginereşti desfăşurate la Catedra de Mecanica construcţiilor sunt practic indispensabile la majoritatea disciplinelor ulterioare. Franţa etc. necesare formării inginerului constructor. 400027 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Catedra Mecanica Construcţiilor Str. Leonardo da Vinci. disciplinele predate de membrii catedrei contribuie la formarea fundamentelor de calcul a structurilor de rezistenţă (analiză şi proiectare). Termotehnica. Domeniul acoperit de catedră cuprinde disciplinele de bază.ing. Catedra deserveşte toate specializările din cadrul Facultăţii.dr. Horia Andreica Sala 209. Inginerie seismică. dr. Dezvoltarea laturii şi gândirii tehnice a viitorilor ingineri constructori. Grecia. Tel:+40-264 401345 Prezentare generală: Catedra de Mecanica construcţiilor are.. Spania. precum şi absolvenţilor înscrişi la Master. Pe întreaga durată de funcţionare.Andreica@cif. prin educaţia specifică desfăşurată în cadrul catedrei impregnează întreaga personalitate profesională a absolvenţilor Facultăţii de Construcţii. Email: Horia-Aurel.constantin@cif. Tel:+40-264 401546. ing. Italia.utcluj. în cadrul Facultăţii de Construcţii. contribuie la dezvoltarea culturii tehnice generale.Catedra Construcţii Civile.roSecretar: Seliceanu Constantin Sala 215. oferind „instrumentele” de lucru ale inginerilor. O componentă importantă a activităţii cadrelor didactice este cea legată de perfecţionarea continuă şi schimburile de experienţă realizate în ţară şi străinătate.catarig@mecon. care s-au afirmat în domeniul învăţământului. Prin disciplinele ce o alcătuiesc. Socrates-Erasmus. Clădiri civile. cercetării şi proiectării. Tel: +40 264 401542. iar activităţile de cercetare şi proiectare sunt axate pe necesităţi actuale. Geotehnică şi fundaţii. Disciplinele predate se adresează studenţilor care frecventează cursurile toate formelor de învăţământ universitar precum şi 75 .utcluj. când a luat fiinţă odată cu Facultatea de Construcţii. Fundaţii şi Materiale de construcţii Str. Pe de o parte. 25.utcluj. pe de altă parte. 25. având ca partenere universităţi de prestigiu din Europa (Marea Britanie. Finlanda.ro Prezentare generală: Catedra de Construcţii civile. iar. George Bariţiu nr.ro Secretar: Maria MATIŞ Sala 103. desfaşurate în cadrul unor programe ca Tempus. George Bariţiu nr. în cadrul catedrei s-au format cadre didactice cu o bogată experienţă. Construcţii din lemn.). Tel: +40 264 401256. Email: seliceanu. Email: alex. Germania. Portugalia. Cursurile predate de membrii catedrei se adresează studenţilor înscrişi la studii de licenţă la toate specializările din cadrul Facultăţii de Construcţii.

dr. iar cursurile predate acoperă următoarele domenii: Beton armat şi precomprimat. ing. Petru MOGA Sala O 203. 72-74. Sunt publicate un număr important de manuale universitare. Obiectivul disciplinelor predate de membrii catedrei urmăresc formarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru activitatea de proiectare. Cluj-Napoca Şef de catedră: prof. specializări în străinătate şi schimburi de experienţă cu specialişti de prestigiu din ţară şi din ţările puternic dezvoltate din Uniunea Europeană. Fiecare an de studiu se încheie cu trei săptămâni de practică cu tematică specifică. Email: pmoga@bavaria. Tel:+40-264 401253. Catedra Construcţii de Beton Armat şi Construcţii Metalice Str. 400027. Tel:+40-264 401838 Prezentare generală: Cursurile se adresează absolvenţilor de licee teoretice şi a celor având ca specialitate domeniul construcţiilor.utcluj. construcţie şi întreţinere a căilor ferate. În cadrul activităţilor de cercetare. drumurilor şi podurilor. hala de încercări pentru poduri şi laboratorul de calcul al catedrei.absolvenţilor care urmează cursuri postuniversitare.ro Secretar: Sanda CAPAN Sala O 202. Catedra Căi ferate.ro Secretar: Maria MĂGUREANU Sala 182. 25. precum şi posibilitatea de acces a acestuia la aparatură şi materiale performante. drumurilor şi podurilor din ţara noastră la standardele europene o constituie experienţa acumulată de colectivul secţiei de specialitate în acest domeniu. Beton armat şi precomprimat. Catedra de Mecanica construcţiilor se bucură de privilegiul de a promova metodele moderne atât în instrucţie. Construcţii metalice. proiectare. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof.kiss@bmt. Email: maria. dr. Tel: +40 264 401839. cât şi în conţinutul materiilor predate. Construcţii de beton armat. ing. În cadrul acestor cursuri se pune un accent deosebit pe înţelegerea prevederilor de calcul cuprinse în Normele Europene. care au participat la stagii de documentare. Construcţii industriale. Observatorului nr.utcluj. consultanţă şi de expertizare sunt utilizate laboratoare specializate de: materiale de construcţii (în colaborare cu Laboratorul Central al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri cu echipare şi autorizare grad 0).utcluj. Drumuri şi Poduri Str. 76 . îndrumătoare şi tratate de specialitate de către cadrele didactice ale catedrei. Garanţia aducerii căilor ferate. G. Construcţii metalice.ro Prezentare generală: Este o catedră importantă în formarea şi specializarea inginerilor constructori având în componenţă următoarele discipline organizate pe colective de cadre didactice: Construcţii de beton armat. Zoltan Kiss Email: zoltan. Bariţiu nr.magureanu@bmt.

Email: carmen. Cluj-Napoca Şef de catedră interimar: prof. Ingineria calităţii. 25. iar cursurile predate acoperă următoarele domenii: Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii. Membrii catedrei susţin cursuri postuniversitare la toate specializările organizate în cadrul facultăţii. pe lângă cadrele didactice. Secretar: Carmen COLDEA Sala 407. Tel:+40-264 401355. ing. Andrei MOGA Sala 405/A. Bariţiu nr. Membrii catedrei susţin cursuri postuniversitare la toate specializările organizate în cadrul facultăţii. G.utcluj. doctoranzi cu frecvenţă şi cercetători şi personal auxiliar. Catedra Mangementul şi Tehnologia construcţiilor Str. Tel: +40 264 401355.ro Prezentare generală: Este o catedră nou înfiinţată. 77 . dr. 400027.coldea@bmt. Utilizarea calculatoarelor în management Sunt publicate un număr important de manuale universitare. în cadrul laboratoarelor autorizate activând. Economie şi legislaţie în construcţii. schimburi de experienţă la universităţi de prestigiu din mai multe ţări europene. Catedra dispune de o importantă forţă şi bază de cercetare. schimburi de experienţă la universităţi de prestigiu din mai multe ţări europene. care au participat la stagii de documentare. Managementul resurselor umane.specializare. îndrumătoare şi tratate de specialitate de către cadrele didactice ale catedrei. specializare.

calc. Educatie fizica (II) Limbi straine (II) Statistica si probabilitati Cai de comunicatii 130 130 104 104 N 104 N 104 A/R 52 N 52 N 130 N 130 N 130 N 52 N 104 A/R 52 N 52 N 52 N 78 1560 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 28 0 28 0 0 14 28 322 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 420 74 74 62 48 48 62 24 24 74 74 74 24 48 24 24 24 36 818 5 5 5 2 4 2 2 2 3 30 30 . Topografie Geometrie Descriptiva Materiale si chimie aplicata Marketing Educatie fizica (I) Limbi straine (I) Matematici speciale Mecanica (I) Materiale de Constructii Desen Tehnic Progr. ana si diferent. St.ind 1 2 19 20 21 Obs. 0 22 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N 5 5 4 4 4 4 2 2 78 TOTAL 12 9 5 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 2 1 1 0 11 10 6 27 0 0 1 41280109 41280209 41280309 41280409 41280509 41280609 41280709 41280809 41280909 41281009 41281109 41281209 41281309 41281409 41281509 41281609 41281709 Analiza Matematica Alg lin. de ore pe sem disciplina Tot C Apl.si limbaj de pr. geom.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Denumirea disciplinei Nr crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Credit Nr.

St.calc. de ore pe disciplina Obs. si introd ec Gen Discipline juridice Finante si credite Statica si stabilitatea constr. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 1 2 1 2 1 2 2 1 N N N 2 2 1 2 2 1 N N N 120 A/R 0 120 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N 2 2 1 1 2 2 2 2 N N 4 5 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 30 30 79 TOTAL 14 8 4 0 0 14 2 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 41281909 41282009 41282109 41282209 41282309 41282409 41282509 41282609 41282709 41282809 41282909 41283009 41283109 41283209 41283309 41283409 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Progr. (I) 4 Bet. (II) Fizica Bazele econ.armat si prec.armat si precomprimat (I) Economia constr si legislatie Economia Interprinderilor Geotehnica Drept si legislatie economica Practica topo 104 130 52 78 78 104 130 104 104 104 78 104 78 78 104 130 1560 28 28 14 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 392 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 14 28 28 14 28 120 456 62 74 24 36 36 48 74 62 48 48 36 48 22 36 48 10 712 26 26 Descipline Obligatorii CR Rezistenta Materialelor(I) 5 Statica si stabilitatea constr. (I) Rezistenta Materialelor (II) Bet. (I) 3 Total 12 .si limbaj de pr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 13 14 15 16 17 18 19 Evaluare Tot C Apl.ind Credit sem 1 2 20 Nr.

Constructii Civile Managementul in constructii Total CR 5 4 5 14 . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St. 0 22 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 120 N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 N N N N N N 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 4 3 4 5 4 80 TOTAL 15 0 9 2 26 N N N 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 15 0 7 6 120 28 1 41283509 41283609 41283709 41283809 41283909 41284009 41284109 41284209 41284309 41284409 41284509 41284609 41284709 41284809 41284909 41285009 Statica si stabilitatea constr. calculul de pret si cost Managementul in constructii (II) Dinamica in constructii Practica 130 130 104 78 104 130 104 104 78 78 78 78 78 104 52 A/R 130 1560 42 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 0 420 28 28 14 14 14 28 28 28 14 28 28 14 28 28 14 120 456 60 74 62 36 62 74 48 48 36 22 22 36 22 48 24 10 684 4 3 3 3 3 3 4 2 5 30 30 Descipline Obligatorii Statica si stabilitatea constr.ind 1 2 18 19 20 21 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie si management Specializarea: Inginerie manageriala in constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E C V 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 16 17 Nr.armat si precomprimat (II) Constructii Civie (I) Masini de constructii Constructii Metalice (I) Managementul in constructii (I) Fundatii Management strategic si al inovarii Constructii din beton armat Constructii Civile (II) Constructi Metalice (II) Tehnologia Constructiilor (I) Bazele cont.(II) Bet.

de o re p e dis c iplina T ot C A pl.P LA N DE INV A T AM A N T V a labil pe ntru a nu l u nive rs itar 20 12.ind 21 C red it s em 1 2 O bs .20 13 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj. S t. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 2 2 1 2 N N N 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 N N N N 81 TO TAL 15 0 5 26 6 0 12 0 10 22 0 0 O p tio na l 2 M a nag em entu l v alor ii Su s te na bilita te a c ons tru c tiilor O p tio na l 5 D r ept c om e rc ial s i d re ptul In stala tii in c ons tru c tii O ptiona l 7 C lad iri civ ile de in alta per for m a nta M etod a elem en te lor finite 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 N N N N N N 1 41 285 10 9 4 128 52 09 4 128 53 09 4 128 54 09 4 128 55 09 4 128 56 09 4 128 57 09 4 128 58 09 4 128 59 09 4 128 60 09 4 128 61 09 4 128 62 09 4 128 63 09 4 128 64 09 T ehn olog ia C ons tru ctiilor ( II) C on str uc tii din b eton a rm at(II) C on ta bilitatea a gen tilo r ec on om ici M a nag em en tu l p ro ie c te lor U tiliz c a lc in m a nag em en t Ing iner ie s eis m ic a C on str uc tii din le m n O ptiona l 1 O ptiona l 2 O ptiona l 3 O ptiona l 4 O ptiona l 5 O ptiona l 6 O ptiona l 7 13 0 13 0 10 4 13 0 10 4 10 4 10 4 A /R 52 13 0 10 4 13 0 13 0 13 0 78 1 560 2 8 28 2 8 28 2 8 14 2 8 28 1 4 28 2 8 14 2 8 14 28 0 2 8 28 2 8 14 2 8 28 2 8 28 2 8 28 2 8 14 3 78 29 4 74 5 74 5 62 4 74 5 62 4 62 4 62 4 24 2 74 62 74 74 74 36 88 8 33 5 4 5 5 5 3 27 O ption al 1 M an ag em e ntul m e diulu i s i elem en te d e ar h. M an ag em e ntul ur ba n O p tio na l 3 P r oiec tar ea a sis tata de ca lcu lator S ig ura nta la foc a c ons tru c tiilor O ption al 6 M an age m e ntul ca lita tii C ontr olul s i v er ific ar ea c a lita tii O ption al 4 M an ag em e ntul re s urs e lor u m an e S us ten abilitatea c o ns tr uc tiilo r din b eton a rm at .Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie s i m ana ge m en t S pe c ializa rea : Ing iner ie m a na ger iala in c on str uc tii Nr De num ire a dis c ip linei c rt A nu l IV S em 7 (1 4 s) S em 8 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v alua re C V N r.

d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl.Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr .20 10 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N 130 130 130 130 28 28 28 28 28 28 28 28 74 74 74 74 5 5 5 5 5 A /R 5 1 2 1 1 5 5 5 82 TO TA L 6 7 8 9 10 11 12 41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9 130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 88 13 14 15 16 17 41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9 A na liza M a te m a tic a A lg lin. ana si difer en t. geo m .P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09. S t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II) N N 130 78 104 A /R 2 6 N 52 28 0 28 0 0 28 28 28 28 28 74 50 48 0 24 5 3 4 1 2 15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30 D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20 . de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s .

St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 25 26 Discipline conditionate: 6 Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) Beton Armat si precomprimat (I 5 Total: 17 .calc. si cond.ind 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Credit sem 1 2 21 0 2 22 2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 N N N 5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 83 TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. de pr. si progr. activ. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs.

de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. industriale si agricole Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 Nr. 0 22 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 N N N N 6 4 6 6 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 5 30 30 84 TOTAL 15 0 12 0 27 Optional 1: Instalatii Protectia mediului 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 15 0 9 27 3 0 1 41243309 41243409 41243509 41243609 41243709 41243809 41243909 41244009 41244109 41244209 41244309 41244409 41244509 41244609 41244709 41244809 Statica (II) Teoria elasticitatii si plasticitatii Beton Armat si Precomprimat (II) Constructii Civile (I) Cai de comunicatii Mng.ind 1 2 19 20 21 Obs. de constr (II) Optional I Constructii de Beton (I) Constructii Civile (II) Inginerie Seismica Constructii Metalice (I) Constructii din lemn Siguranta la foc Tehnologia Constructiilor (I) Dinamica si stabilitate Practica 156 104 156 156 N 104 N 52 N 52 104 104 N 104 104 78 A/R 52 N 52 N 52 A/R 130 1560 42 28 42 42 28 14 14 28 28 28 28 28 28 14 28 0 420 28 14 42 42 28 14 0 42 28 28 28 14 0 14 14 0 336 86 62 72 72 48 24 38 34 48 48 48 36 24 24 10 130 804 Discipline conditionate: Constructii Civile (I) Constructii de Beton (I) Constructii Metalice (I) Total: 6 4 4 14 . si cond. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Constructii civile. activ.

ind 1 2 21 Obs. St. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N 1 41244909 41245009 41245109 41245209 41245309 41245409 41245509 41245609 41245709 41245809 41245909 Constructii Civile (III) Constructii Metalice (II) Constructii de Beton (II) Tehnologia Constructiilor (II) Proiectare asistata de calculator Fundatii Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 156 156 156 130 104 156 156 156 130 130 130 1560 28 42 28 42 14 42 28 28 14 14 14 294 28 42 42 28 28 28 14 14 14 14 14 266 100 72 86 60 62 86 114 114 102 102 102 1000 6 6 5 5 5 33 27 Optional 5: *Lucrari de arta *Tehnici de comunicare *Estetica constructiilor . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. industriale si agricole Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. Optional 6: * Constructii Industriale * Constructii Agricole Optional 3: *Ingineria calitatii *Tehnologii performante la lucr constr.otel-beton * Constructii din bare cu pereti subtiri Optional 4: *Constr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Constructii civile.civile de inalta performanta *Metode moderne in analiza si pr. strc. 0 2 22 2 3 3 2 2 2 N N 2 3 2 3 1 3 N N N N 6 6 6 5 4 6 85 TOTAL 14 0 6 8 28 0 14 0 10 24 0 0 Optional 2: * Constructii Mixte .

P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09.Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr . S t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. geo m . ana si difer en t.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s .20 10 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II) N N 130 78 104 A /R 2 6 N 52 28 0 28 0 0 28 28 28 28 28 74 50 48 0 24 5 3 4 1 2 15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30 D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20 . 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N 130 130 130 130 28 28 28 28 28 28 28 28 74 74 74 74 5 5 5 5 5 A /R 5 1 2 1 1 5 5 5 86 TO TA L 6 7 8 9 10 11 12 41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9 130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 88 13 14 15 16 17 41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9 A na liza M a te m a tic a A lg lin. d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl.

si progr. St. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 25 26 Discipline conditionate: 6 Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) Beton Armat si precomprimat (I 5 Total: 17 .ind 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Credit sem 1 2 21 0 2 22 2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 N N N 5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 87 TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr. de pr. activ. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl.calc.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. si cond.

de constr (II) Tehnologia Constructiilor (I) Drumuri (II) Cai Ferate (I) Poduri din Beton (I) Poduri Metalice (I) Fundatii Inginerie Seismica Tehnologia Constructiilor (II) Practica N N N 130 130 130 78 78 104 52 78 104 104 104 104 104 52 78 A/R 130 1560 28 42 28 14 14 28 28 28 42 28 28 42 28 14 14 0 406 28 28 28 14 14 14 14 14 42 28 28 28 28 14 14 0 336 74 60 74 50 50 62 10 36 20 48 48 34 48 24 50 130 818 4 4 4 4 4 2 3 5 30 30 Discipline Conditionate: Drumuri (I) 5 Poduri din Beton (I) 4 Poduri Metalice (I) 5 Total: 14 . St.ind 1 2 19 20 21 Obs. si cond. activ. 0 22 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 N N N N 2 3 2 1 1 2 2 2 N N N N N N N N 5 5 5 3 3 4 2 3 88 TOTAL 15 0 7 4 26 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 14 0 6 27 7 0 1 41253309 41253409 41253509 41253609 41253709 41253809 41253909 41254009 41254109 41254209 41254309 41254409 41254509 41254609 41254709 41254809 Drumuri (I) Statica (II) Beton Armat si Precomprimat (II) Teoria elasticitatii si plasticitatii Dinamica si stabilitate Bazele proiectării podurilor Mng.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea:Cai ferate drumuri si poduri Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea:Cai ferate drumuri si poduri Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 Evaluare C V Nr. podurilor din beton * Intr. si reab. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 14 0 3 9 26 0 15 0 9 24 0 0 2 2 1 2 1 1 N N N N N N N N N 2 2 2 3 N N N N 5 5 6 6 4 4 3 89 TOTAL Optional 1: * Intr. St. podurilor metalice Optional 5: * Intr. si reab. si reab. CF * Suprastructuri ptr viteze mari de CF Optional 3: * Probleme speciale de poduri metalice * Structuri compuse otel-beton Optional 6: *Tehnologii speciale pentru lucrari de arta *Mobilitate si forma urbana * Probleme speciale de fundatii . strazilor Optional 4: * Ingineria traficului Optional 2: * Intr. si reab. si reab. drumurilor 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 104 14 7 1352 273 210 1 41254909 41255009 41255109 41255209 41255309 41255409 41255509 41255609 41255709 41255809 41255909 41256009 41256109 Drumuri (III) Cai Ferate (II) Poduri din Beton (II) Poduri Metalice (II) Curs genral de constructii Tuneluri şi metropolitane PAC Optional 1 Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 130 130 156 156 104 104 78 156 130 104 28 28 28 42 28 28 14 28 21 14 28 28 28 42 14 14 14 14 14 7 74 74 100 72 62 62 50 114 95 83 6 5 4 4 4 83 4 869 33 27 * Intr.ind 1 2 20 21 Obs.

S t.. 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2 2 N 130 28 28 74 5 2 2 2 2 2 N N N 3 4 130 104 130 N 28 28 28 28 28 28 74 48 74 5 4 5 5 A /R 6 7 8 9 10 11 12 130 52 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 104 28 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 0 0 28 28 14 74 0 24 12 12 74 74 62 5 2 2 1 1 5 5 4 90 TO TA L 13 14 15 16 17 2 1 41 260 10 9 M a th em atica l A n alys is L in ea r alg . A naly tic al an d Differ en tia l 41 260 20 9 G eom etry 41 260 30 9 T opo gr aph y 41 260 40 9 D es c rip tiv e G e om etry A pp lied C he m is tr y an d B uilding 41 260 50 9 M a te ria ls (I) 41 260 60 9 P hy sic a l E du c ation ( I) 41 260 70 9 F o re ign L ang uag es (I) 41 260 80 9 E lem en ts of A rc hitec tur e 41 260 90 9 H is to ry of T e c hnic s 41 261 00 9 S pe c ia l M athem atic s 41 261 10 9 M e ch an ics (I) 41 261 20 9 P hy sic s A pp lied C he m is tr y an d B uilding 41 261 30 9 M a te ria ls (II) 41 261 40 9 T ec hn ic a l D ra win g 41 261 50 9 C om pute r Us e in C on str uc tio ns 41 261 60 9 P hy sic a l E du c ation ( II) 41 261 70 9 F o re ign L ang uag es (II) N N 130 78 104 A /R 5 2 N 52 28 2 8 0 28 28 2 8 0 28 0 28 15 60 3 08 40 6 74 50 48 0 24 85 0 3 0 5 3 4 2 2 30 D is cip lin e co n d itio n a te: M ate m atic al A nalys is 5 D es cr iptive G eo m e tr y 5 M ec h anic s ( I) 5 A pp l. d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl.C he m .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 Ob s.20 10 Cod U niv er sitate a T eh nic a din C luj.Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA in lim ba eng leza De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C V Nr .P LAN DE IN V ATAM AN T V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09. a nd B u ild ing M5 T o ta l: 20 .

ind Credit sem 1 2 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 2 21 22 18 19 20 21 22 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 41261809 41261909 41262009 41262109 41262209 2 3 1 1 2 3 1 1 3 N N N 130 156 52 52 104 28 42 14 14 0 28 42 14 14 42 74 72 24 24 62 5 6 2 2 4 23 2 1 24 25 26 27 28 29 41262309 41262409 41262509 41262609 41262709 41262809 41262909 78 104 52 156 156 52 130 130 0 28 14 42 42 14 28 42 28 28 14 42 28 14 28 28 78 28 28 130 0 120 1560 336 498 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32 91 TOTAL 30 41263009 31 41263109 32 41263209 Mechanics (II) Strength of Materials (I) Numerical Analysis Engineering Geology Technical Drawing and Infographics Computer Programming and Design Applications Hydraulics Economy and Legislation Statics (I) Strength of Materials (I) Termotechnics of Constructions Geotehnics Reinforced and Prestressed Concrete (I) Management and Administration of Constructions Works Practical Work in Topography 25 26 Discipline conditionate: Strehgth of Materials (I) 6 Statics (I) 6 Reinf.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Nr Denumirea disciplinei crt Nr. Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St. de ore pe disciplina Tot 16 17 18 19 Obs. and Prestressed Concr.(I 5 Total: 17 .

de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Dom eniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Nr Denum irea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nr. 22 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 N N 2 1 N N 156 104 42 28 28 14 86 62 6 4 N N N 156 156 104 42 42 28 42 42 28 72 72 48 6 6 4 92 TOTAL 15 0 12 27 0 0 0 2 1 33 41263309 Statics (II) 34 41263409 Theory of Elasticity and Plasticity Reinforced and Prestressed Concrete 35 41263509 (II) 36 41263609 Buildings (I) 37 41263709 Com munication Ways Managem ent and Administration of 38 41263809 Constructions Works (II) 39 41263909 Optional I 40 41264009 Concrete Structures (I) 41 41264109 Buildings (II) 42 41264209 Earthquake Engineering 43 41264309 Steel Structures (I) 44 41264409 Tim ber Structures 45 41264509 Fire Safety of Constructions 46 41264609 Technology of Constructions (I) 47 41264709 Dynamics and Stability 48 41264809 Practical Work 52 52 104 104 N 104 104 78 A/R 52 N 52 N 52 A/R 130 1560 15 0 9 27 3 0 14 14 28 28 28 28 28 28 14 28 0 420 14 24 2 0 38 2 42 34 4 28 48 4 28 48 4 28 48 4 14 36 3 0 24 2 14 24 2 14 10 2 0 130 5 336 804 30 30 Discipline con ditionate: Buildings Concrete Structures (I) Steel Structures (I) T otal: 6 4 4 14 .ind 1 2 19 20 21 Obs.

Anal. 0 2 22 2 3 3 2 2 2 N N 2 3 2 3 1 3 N N N N 6 6 6 5 4 6 93 TOTAL 14 0 6 8 28 0 14 0 10 24 0 0 Optional 2: Mixted Structures Steel .ind 1 2 21 Obs. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. in Struct. St. Optional 6: *Industrial Buildings *Agricultural Buildings 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N 1 41264909 41265009 41265109 41265209 41265309 41265409 41265509 41265609 41265709 41265809 41265909 Buildings (III) Steel Structures (II) Concrete Structures (II) Technology of Constructions (II) Computer Aided Design Foundations Optional 2 Optional 3 Optional 4 Optional 5 Optional 6 156 156 156 130 104 156 156 156 130 130 130 1560 28 42 28 42 14 42 28 28 14 14 14 294 28 42 42 28 28 28 14 14 14 14 14 266 100 72 86 60 62 86 114 114 102 102 102 1000 6 6 5 5 5 33 27 Optional 5: *Art Works *Communication Technics *Aesthetics of Constructions .and Design Optional 3: *Quality Engineering Performant Technologies i str.Concrete Thin-walled Bars Structures Optional 4: *High Performance Buildings *Modern Meth.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA in limba engleza Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.

P LAN DE IN V ATAM AN T

V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09- 20 10

Cod

U niv er sitate a Teh nic a din C luj- Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E
13 14 15

E v alua re C V

Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. S t.ind 1 2
16 17 18 19 20 21

Ob s .

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2

1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N

130 130 130 130

28 28 28 28

28 28 28 28

74 74 74 74

5 5 5 5

5

A /R

5 1 2 1 1 5 5 5

94
TO TA L

6 7 8 9 10 11 12

41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9

130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130

28 0 0 14 14 28 28 28

28 28 28 0 0 28 28 14

74 0 24 12 12 74 74 88

13

14 15 16 17

41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9

A na liza M a te m a tic a A lg lin, geo m . ana si difer en t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II)

N N

130 78 104 A /R 2 6 N 52

28 0 28 0 0

28 28 28 28 28

74 50 48 0 24

5 3 4 1 2

15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30

D is cipline con ditiona te: 5 A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N

2 1 1

2 3 1 1 3 2 2

N N N

5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32

95
TOTAL

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr.calc. si progr. de pr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. si cond. activ. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726

25

26

Discipline conditionate: Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) 6 Beton Armat si precomprimat (I 5 Total:

17

PL AN D E IN VAT AM ANT

V ala bil p en tr u an ul un iv er s ita r 201 1- 201 2

Cod

U niv er sitate a T eh nic a din C luj- Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : A m ena jar i s i co ns tru ctii h idr oteh nic e Nr De num ire a dis c ip linei c rt A nul III S em 5 (1 4 s) S em 6 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E v alua re E
13 14 15

N r. de o re p e dis c iplina Tot
16

O b s. C
17

C

V

Ap l. S t.ind
18 19

C r edit se m 1 2
20 21

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 30 2 2 2 6 4 28 4 0 14 0 2 2 1 4 10 30 28 N N N N N N N N

N N N

1 28 1 86 1 71 1 26 1 58 1 04 96

28 28 28 28 28 28 28

28 28 42 28 42 14 14

72 130 101 70 88 62 54

5 5 5 4 5 3 3

96
TO T A L 14
Op t io n a l 1: Op tio n al 2 :

2 2 2 2

N N N A /R

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 41 503 30 9 4 150 34 09 4 150 35 09 4 150 36 09 4 150 37 09 4 150 38 09 4 150 39 09 4 150 40 09 4 150 41 09 4 150 42 09 4 150 43 09 4 150 44 09 4 150 45 09 4 150 46 09 4 150 47 09

FU N DA TII 2 2 B E TO N II C O NS TR UC TII HI DR OT EH N ICE I 2 2 H ID RO LO GI E H ID RA U LIC A II 2 2 MA S IN I S I U TIL AJ E P T. C H 2 O P TIO NA L 1 T EH N OLO G IA LU CR A RIL OR IN C H A LI MEN TA R I S I C A NA LIZA R I I C -TII HID R OTE H N ICE II H ID RO LO GI E SI HID R OG E OLO G IE P R A CTI CA (30 OR E ) O P TIO NA L 2 O P TIO NA L 3 O P TIO NA L 4

1 60 2 8 28 1 30 2 8 28 1 78 2 8 42 1 26 2 8 28 1 30 1 20 1 26 2 8 28 1 42 2 8 28 90 2 8 14 20 51 39 2 5 12

104 74 108 70 10 70 86 48 1 147 3 0 D iscipline co nd ition a te : H ID R A UL IC A II C -T II HID RO T E H NIC E I C -T II HID RO T E H NIC E II

2 5 6 5 2 3 3 4 30

5 5 6
EC HI PA M ENTE H ID RO ME CAN IC E POM PE S I T UR BIN E

PR IZE D E A PA S I DE R IV AT II P R OT EC TIA C A LITA TII A PE I

To ta l:

16

Op t io n a l 3: C A I DE CO MU N IC A TI E L UC R AR I D E AR TA

Op tio n al 4 : C ON STRU C TII M E TA L I CE C ON STRU C TII D IN L E M N

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2012-2013

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
21

Obs.

0

2

22

2 2 2 N N N N 2 1 1 1 0 3 9 2 0 N N N N N 2 1 2 2

SCHEME DE AMENAJARI HIDROTEHNICE 2 2 REGULARIZARI DE RAURI ALIMENTARI SI CANALIZARI II 2 2 GOSPODARIREA APELOR MEC. ROC,TUNELURI HIDRO. 2 MANAGEMENT SI ORGANIZAREA SANTIERELOR 2 2 OPTIONAL 5
N N N URMARIREA COMPORTARII C-TII HIDRO. SI AMC

97
TOTAL 14 0 7 6 27 0 5
Optional 5: SISTEME INF, GEOGRAFICE C-TII HIDROENERGETICE Optional 6: HIDROAMELIORATII AMENAJAREA TERIT. SI CADASTRU

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 41504909 41505009 41505109 41505209 41505309 41505409 41505509 41505609 41505709 41505809 41505909 41506009

CALCULUL STRUCTURILOR HIDRO. PRIN M.E.F. SI PAC EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE MARKETING SI LEGISLATIE OPTIONAL 6

1 1 1 1 1

156 156 156 156 156 130 104 104 104 130 104 104 1560

28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 14 21 14 7 14 14 14 0 14 14 266 238

100 6 100 6 100 6 100 6 114 6 74 5 48 4 69 4 83 4 102 5 90 4 76 4 1056 39 21

P LAN DE IN V ATAM AN T

V a la bil pen tru a nul un ive rs itar 20 09- 20 10

Cod

U niv er sitate a Teh nic a din C luj- Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie Civ ila S pe c ializa rea : C C IA + CF DP + C H+ IU De num ire a dis c ip linei Nr c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E
13 14 15

E v alua re C V

Nr . d e or e pe Cr ed it d isc iplin a se m To t C A pl. S t.ind 1 2
16 17 18 19 20 21

Ob s .

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 8 6 26 0 0 10 7 8 25 0 0 2 2 2 N 2 2 2 N N 2

1 4 124 01 09 41 240 20 9 41 240 30 9 41 240 40 9 2 2 2 2 2 2 N N N N N

130 130 130 130

28 28 28 28

28 28 28 28

74 74 74 74

5 5 5 5

5

A /R

5 1 2 1 1 5 5 5

98
TO TA L

6 7 8 9 10 11 12

41 240 50 9 41 240 60 9 41 240 70 9 41 240 80 9 41 240 90 9 41 241 00 9 41 241 10 9 41 241 20 9

130 26 N 52 N 26 A /R 2 6 130 130 N 130

28 0 0 14 14 28 28 28

28 28 28 0 0 28 28 14

74 0 24 12 12 74 74 88

13

14 15 16 17

41 241 30 9 41 241 40 9 41 241 50 9 41 241 60 9 41 241 70 9

A na liza M a te m a tic a A lg lin, geo m . ana si difer en t. T opo gr afie G eom etrie D e sc r ip tiv a M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A plic ata ( I) E du c atie Fizic a (I) L im bi S tr ain e (I) E lem en te d e A rh ite ctur a Is to ria T ehn icii M a te m a tic i Sp ec iale M e ca nic a ( I) Fiz ica M a t. de C on s tr uc tii s i C him ie A p lica ta ( II) D es en Teh nic U tiliz ar ea C alc ulato rulu i E du c atie Fizic a (II) L im bi S tr ain e (II)

N N

130 78 104 A /R 2 6 N 52

28 0 28 0 0

28 28 28 28 28

74 50 48 0 24

5 3 4 1 2

15 60 3 08 40 6 85 0 3 0 30

D is cipline con ditiona te: A na liz a m a te m a tic a 5 Ge om etrie d es c riptiva 5 M ec a nic a (I) 5 M ate riale d e Co ns tru ctii (I 5 To ta l: 20

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: CCIA+CFDP+CH+IU Nr Denumirea disciplinei crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Anul II Evaluare Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 3 1 1 N N N N A/R 3 2 1 2 2 2 30 10 1 14 0 0 14 1 11 0 30 N N N N A/R 3 3 1 2 3 2 N N

2 1 1

2 3 1 1 3 2 2

N N N

5 6 2 2 4 3 4 2 6 6 2 5 5 3 5 28 32

99
TOTAL

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 41241809 41241909 41242009 41242109 41242209 41242309 41242409 41242509 41242609 41242709 41242809 41242909 41243009 41243109 41243209 Mecanica (II) Rezistenta Materialelor (I) Analiza Numerica Geologie Inginereasca Desen Tehnic si Infografica Progr.calc. si progr. de pr. Hidraulica Economie si Legislatie Statica (I) Rezistenta Materialelor (II) Termotehnica constructiilor Geotehnica Beton Armat si Precomprimat (I) Mng. si cond. activ. de constr (I) Practica Topo 130 156 52 52 104 78 104 52 156 156 52 130 130 78 130 1560 28 42 14 14 0 0 28 14 42 42 14 28 42 28 0 336 28 42 14 14 42 28 28 14 42 28 14 28 28 28 120 498 74 72 24 24 62 50 48 24 72 86 24 74 60 22 10 726

25

26

Discipline conditionate: Rezistenta Materialelor (I) 6 Statica (I) 6 Beton Armat si precomprimat (I 5 Total:

17

2 Ev alu ari im obiliare E lem en te d e arhitec tura C lad iri II Fu nd atii T eorie s i p ra ctic a in ur ban ism si C on str uc tii hid ro e dilita re R etele e lec tric e s i ilum inat pu blic O pt.4 Ec o nom ie s i leg isla tie M a rk e tin g O pt.P LAN DE INV ATAM AN T V ala bil pen tru a nul un ive rs itar 20 11. Infras tru cturii d e tram v ai s i m etro u E lem en te d e c ada s tru s i p ublic itate im obiliare O pt. C on struc tii s ub te ra ne-tune luri. Intoc m ire de doc u m . de ore pe dis c iplina C V To t 16 Ob s . S t.6 .5 Pr.ind 1 2 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 3 3 1 2 1 N N N 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 N N N N N N 1 1 N N 33 34 35 36 37 2 2 1 41 513 30 9 4 151 34 09 4 151 35 09 4 151 36 09 4 151 37 09 3 3 2 1 3 N N 84 84 42 42 56 42 42 56 70 42 42 28 42 28 42 42 28 14 42 28 28 28 42 28 28 14 28 14 42 42 14 28 14 14 14 28 28 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 0 14 3 38 4 151 38 09 39 4 151 39 09 100 1 2 2 TO TA L 16 1 8 28 3 0 17 40 41 42 43 44 4 151 40 09 4 151 41 09 4 151 42 09 4 151 43 09 4 151 44 09 45 4 151 45 09 46 4 151 46 09 1 1 N N 0 42 28 14 0 1 40 1 6 4 28 0 N A /R 42 28 14 1 20 1 20 9 04 46 2 44 2 0 0 2 0 28 2 2 28 3 47 4 151 47 09 48 4 151 48 09 49 4 151 49 09 B eto n ar m at s i p rec o m p II C lad iri I R etele d e ga z s i ter m o fic ar e P r oiec tare as is ta ta d e c alc ulato r U rb an is m ( c ontem po ra n) O pt1 C ons tru ctii m eta lic e C on str uc tii din le m n O pt. C 17 Cred it se m A pl.20 12 Cod U niv ersitate a Teh nic a din C luj-Na po ca Fa c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in erie Civ ila S pe c ializa rea : Ing iner ie ur ba na s i d ez vo lta re reg iona la Nr De num ire a dis c ip linei c rt A n ul III S em 5 (1 4 s) S em 6 (1 4 s) C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re Nr.3 Proie ctar ea s tra zilor si a utos traz ilor u rb ane Ing inerie s eis m ic a O pt. proiec te de fina ntare P r ac tic a 3x 40 . p t.

7 Sociologie urbana 56 41515609 Protectia mediului 57 41515709 Dezvoltare regionala 58 41515509 Structuri metalice (transp) Politici si strategii de dezvoltare 59 41515609 urbana si regionala . 22 2 2 2 2 1 1 N N N 156 28 156 28 104 28 104 14 1 2 2 2 2 3 15 1 5 4 25 0 7 0 0 11 2 2 4 0 1 N N 2 N N N N 130 28 130 28 156 28 156 28 156 42 28 14 14 28 0 14 0 28 28 1560 308 196 2 2 2 1 N N 156 28 156 28 14 28 114 108 108 114 62 62 102 88 128 100 86 6 6 6 6 4 101 TOTAL 4 5 5 6 6 6 1072 42 18 0 2 1 49 41514909 Management urban 50 41515009 Structuri beton (pod) Tehnologie si mecaniz.ind 1 2 21 Obs. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie Civila Specializarea: Inginerie urbana si dezvoltare regionala Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. lucrarilor de 51 41515109 constructii Intretinere infrastructura urbana de 52 41515209 transport I 53 41515309 Trafic si siguranta circulatiei Sisteme informatice de management 54 41515409 al activităţii urbane (Baze de date si GIS) 55 41515509 Administr publica si legislatie Id Opt.

de or e pe C re dit dis cip lina s em T ot C Ap l.Na po ca F a c ultatea d e Co ns truc tii D om eniu l: Ing in er ie ge ode zic a S pe c ializa rea : M T C Nr De num ire a dis c ip linei c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ) C S L P P C S L P P E va luar e E 13 14 15 O bs . C V N r.in d 1 2 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 2 1 2 N N 2 41 270 10 9 41 270 11 0 130 104 28 28 28 14 74 62 5 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 N N N N N N A /R N 4 5 6 7 8 9 10 Ge o m e trie d e script iva s i rep re ze nt a rea su p raf e te lo r to p o gra f ice II 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 41 270 11 1 41 270 11 2 41 270 11 3 41 270 11 4 41 270 11 5 41 270 11 6 41 270 11 7 41 270 11 8 M a te m a tici sp e cia le A lge br a liniar a. geo m e tr ie an alitic a s i d ife re ntiala F iz ica G eom etrie d es c rip tiv a s i r ep rez en ta re a su pr afete lo r top ogr afic e I U tiliz ar ea c alc ula to ru lu i in g eo dez ie G eog ra fie fiz ica A na liza m atem atica A s tron om ie geo de zic a L im bi s tr ain e pen tru c on str uc tii I E du c atie fiz ic a I 130 130 28 130 28 28 28 104 28 28 14 28 14 0 0 28 28 28 0 28 14 28 28 14 74 74 14 74 0 0 0 62 5 5 1 5 1 1 1 4 102 To p o gra fie g e n era la I In st rum en te ge o d ezice si to po g ra fice Ge o d ezie m a te m a t ica L im bi stra ine p e n tru co n stru ct ii I I E d u cat ie fizica II Op t io n a l 1 O p tion a l 2 P ra ctica I 11 A /R N N N N 14 42 42 28 0 0 28 14 30 A /R A /R A /R A /R 12 13 14 15 16 17 18 19 TO TAL 12 8 41 270 11 9 41 270 12 0 41 270 12 1 41 270 12 2 41 270 12 3 41 270 12 4 41 270 12 5 41 270 12 6 41 270 12 7 6 26 80 156 130 104 28 28 52 52 90 14 28 14 28 28 28 0 14 90 52 86 74 48 0 0 24 24 4 3 6 5 4 1 1 2 2 15 60 36 4 4 54 0 0 14 8 4 26 0 30 7 42 28 32 O pt io n a l 1 : E le m e nt e d e ing in erie civila I ng in erie h id rot eh n ica Op tion a l 2 : Ge om orf olo g ie si g eo lo gie in gin e rea sca In gin e rie seism ica . S t.PL A N D E IN VAT AM ANT Va lab il pe ntru anu l u niv er sitar 20 09 -2 010 Cod U niv er sitate a T eh nic a din C luj.

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2010-2011

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Dom eniul: Inginerie geodezica Specializarea: MTC Denum irea disciplinei Nr crt Nr. de ore pe disciplina Tot
16 17 18 19

Obs.

Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V C Apl. St.ind
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Credit sem 1 2
21

0

2

22

2 2 2 1 1 2 2 A/R 2 1 2 2 1 2 1 1 30 13 4 7 2 0 13 2 8 3 30 2 2 2 2 N N N A/R A/R 2 2 N N 2 N N N 104 80 28 130 104 156 80 104 104 56 90 1560 N 80 28 28 28 14 28 14 28 28 28 28 28 0 364 N 2 2 2 1 14 28 28 0 28 28 56 14 28 14 14 90 454 3 2 N N

20 21 22 23

1 41272009 41272109 41272209 41272309 Matematici superioare si statistica Desen tehnic si infografica I Topografie generala II Curs general de constructii 2 N 130 104 130 80 28 0 28 28 28 42 28 14 74 62 74 38 38 48 24 14 74 62 72 38 48 62 14 0 742

5 4 5 3 3 4 3 1 5 4 6 3 4 4 2 4 28 32

24

25 26 27

103
Cai de comunicatii si lucrari de arta II Fotogram metrie II Masuratori geodezice prin unde Optional 3 Practica II TOTAL

28

29 30

Cai de comunicatii si lucrari de arta I 41272409 41272509 Fotogram metrie I 41272609 Teoria erorilor 41272709 Optional 4 Metode num erice in geodezie si 41272809 com pensarea m asuratorilor 41272909 Desen tehnic si infografica II 41273009 Topografie generala III

31

32 33 34 35

41273109 41273209 41273309 41273409 41273509

26

26

Optional 3:

Optional 4:

Managem ent urban Economie

Protectia mediului Sociologia tehnicii

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2011-2012

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Constructii Domeniul: Inginerie geodezica Specializarea: MTC Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 30 2 3 2 2 1

36 37 38 39 40 41 42 43 44 N

1 41273609 41273709 41273809 41273909 41274009 41274109 41274209 41274309 41274409 2 3 3 1 2 2 N N N

130 160 156 N 54 N 106 A/R 80 N 106 N 182 N 182 156 N A/R A/R

28 42 42 14 28 28 28 42 42 42

28 42 42 14 28 28 28 42 42 28

74 76 76 26 50 24 50 98 98 86

5 6 6 2 4 3 4 7 7 6 106 28 14 64 52 14 14 24 90 0 90 0 1560 378 440 746 26 4 2 4 34

104
TOTAL 13 4 9 0 26 Optional 5 Pedologie Tehnici de comunicare

45 41274509

46 41274609 47 41274709 48 41274809

Geodezie matematica Topografie inginereasca I Cadastru general I Fundamente GIS Cartografie matematica Teledetectie Geodezie fizica Topografie inginereasca II Cadastru general II Sisteme informatice in geodezie si GIS Organizarea lucrarilor geodezice Optional 5 Practica III 0 14 4 7 26 1 30

PLA N DE INVATAMAN T

Va labil pe ntru a nu l u nive rsitar 20 12-20 13

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea d e Co nstructii D om eniu l: Ing in erie ge ode zica Spe cializa rea : MT C De num ire a discip linei Nr crt Anu l IV Sem 7 (1 4 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E
13 14 15 16 17 18 19

Evalua re C V N r. de o re p e disciplina T ot C Apl. St.ind
20 21

C red it sem 1 2

O bs.

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 4 7 27 0 0 10 1 1 3 16 2 0 1 1 2 1 N N N N N N N N N N N N 10 4 28 N 78 14 14 14 1 2

1

N N N

78 10 4 52

14 28 14

14 14 14

50 62 24 50 62

3 4 2 3 4

105
1 TO TAL
Optional 6: Optional 7:

2 2 1 2 1

13 0 10 4 78 52 52 78 13 0 13 0 13 0

28 28 14 28 14 14 28 28 28

28 14 14 0 14 14 14 14 14 13 0 2 8 28 13 0 2 8 14 1 560 3 64 23 8

74 62 50 24 24 50 88 88 88

5 4 3 2 2 3 5 5 5 74 88 95 8 35 5 5 25

2 1 49 41 274 90 9 Ma su ra to ri sub te ra ne 50 4 127 50 09 Ma nag em en t 51 4 127 51 09 Evalua re a bu nurilor im obile G eod ezie sp atiala si sistem e de 52 4 127 52 09 p ozition are glob ala G PS Fo togram metrie ingin ereasca si 53 4 127 53 09 d ig ita la 54 4 127 54 09 C ad astru d e sp ecialitate 55 4 127 55 09 C ad astru d ig ita l 56 4 127 56 09 Bon ita te ca da strala 57 4 127 57 09 Institu tii de d re pt si leg isla tie 58 4 127 58 09 O rg anizarea terito riulu i U rm arirea co mp orta rii te re nurilor si a 59 4 127 59 09 con structiilo r G eod ezie sp atiala si sistem e de 60 4 127 60 09 p ozition are glob ala G PS 61 4 127 61 09 C arto grafie dig ita la Proiectarea si o ptimizarea retelelo r 62 4 127 62 09 g eod ezice 63 4 127 63 09 O ptiona l 6 64 4 127 64 09 O ptiona l 7

L ucarari d e arta (po duri) L ucarari d e arta (tune le)

U rb anism si ame na jarea terito riulu i C on tabilitate si m arke tin g

106

Facultatea de Construcţii de Maşini

B-dul Muncii nr. 103-105 Tel.: +40-264-401200 http://www.utcluj.ro/facultatea_de_constructii_masini/
Prodecan Prof.dr.ing. Diana I. Popescu Sala: B101 Tel: 401772 Diana.Popescu@mep.utcluj.ro Secretar Ştiinţific Conf.dr.ing. Turcu Ioan Sala: B101 Tel: 401772 Ioan.Turcu@omt.utcluj.ro Tehnologia Construcţiilor de Maşini Management şi Ingineria Sistemelor Organe de maşini si Tribologie Comisia pentru reformă, restructurare şi calitate Comisia pentru resurse şi cercetare ştiinţifică Comisia pentru internaţionalizare Prodecan Prof.dr.ing. Julean Danut Sala B101 Tel: 401613 Danut.Julean@staff.utcluj.ro Secretar Facultate Drd.ing. Rodean Simona Sala:A02 Tel:401612 srodean@staff.utcluj.ro Maşini-unelte şi Roboţi Industriali Mecanică şi Programare Limbi Straine Comisia pt. marketing educaţional Comisia pentru etică şi disciplină

DECAN Prof.dr.ing. Berce Petru Sala: A 01 Tel: 401611 Petru.Berce@tcm.utcluj.ro

CATEDRE

CONSILIUL FACULTĂŢII

107

Facultatea Construcţii de Maşini Prezentare generală: Facultatea Construcţii de Maşini pregăteşte specialişti a căror competenţă permite rezolvarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea sau gestionarea oricăror sisteme din domeniul construcţiei de maşini. Competenţele absolvenţilor acestei facultăţi permit elaborarea tehnologiilor de fabricaţie, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricaţie, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi managementul sistemelor de producţie. Situată pe una din platformele industriale care găzduieşte unii din cei mai importanţi agenţi economici, facultatea are strânse legături cu mediul industrial şi este amplu angajată în cercetarea aplicativă. Facultatea Construcţii de Maşini, una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, are o lungă tradiţie în învăţământul tehnic superior, fiind continuatoarea şcolii de ingineri mecanici înfiinţată în 1948. Cu un corp academic de înaltă pregătire ştiinţifică şi profesională, angajat atât în activitatea didactică cât şi în cea ştiinţifică şi de cercetare, cu o bază materială modernă, facultatea oferă programe de învăţământ complete pentru licenţă, masterat şi pentru doctorat. Pregătirea inginerească în Facultatea Construcţii de Maşini se face în următoarele domenii şi specializări:  Inginerie industrială; o Tehnologia construcţiilor de maşini (în bl. română şi germană) o Maşini unelte şi sisteme de producţie o Design industrial  Inginerie şi management o Inginerie economică industrială (în limba română şi engleză)  Mecatronică şi robotică o Robotică (în limba română şi engleză)  Inginerie Mecanică o Inginerie mecanică Planurile de învăţământ ale facultăţii sunt structurate astfel încât să asigure un echilibru între pregătire generală caracteristică domeniului şi cea de specializate, între pregătirea teoretică şi cea practică, pentru a oferi absolvenţilor cu cele trei niveluri de pregătire o inserţie rapidă pe piaţa muncii, atât în domeniul productiv, cât şi în cel de proiectare şi cercetare. Programele de studiu în limba engleză şi germană din Facultatea Construcţii de Maşini, sprijinite prin programe internaţionale, cum este de exemplu „CEEPUS”, conferă absolvenţilor şi o valenţă internaţională. Aplicarea sistemului de credite compatibil ECTS, asigură studenţilor flexibilitatea necesară conturării traiectoriei profesionale, adaptarea ritmului de muncă şi participarea în programe de mobilităţi, cu posibilitatea recunoaşterii activităţilor desfăşurate în alte universităţi. Plasamentele pentru practica inginerească în cadrul unor unităţi productive de prestigiu completează pregătirea de specialitate, facilitând un contact cu mediul industrial, încă de pe băncile facultăţii. Cu o dotare modernă a laboratoarelor, cu tehnică de calcul şi software de ultimă generaţie, cu facilităţi moderne de documentare şi comunicare prin Internet, şi cu acces la resursele universităţii destinate studenţilor, biblioteci, cămine, baze sportive, etc.,

108

103-105. Bistriţa. 109 . Secţii ale specializărilor catedrei funcţionează şi la Alba-Iulia. Email: Nicolae. fax: +40 264 415710.M.utcluj.Popescu@muri.Facultatea Construcţii de Maşini oferă studenţilor un mediu academic. Studiile universitare de licenţa (4 ani) se organizează cu predare în limbile germană şi română. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. studii postuniversitare şi prin doctorat. Email: Daniela. Catedra TCM nu are doar tradiţie (peste 50 ani) ci şi una dintre cele mai moderne dotări cu echipamente. ci şi comparativ cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Email: Mariana_Fenesan@yahoo. Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini Adresa: B-dul Muncii nr.ro Prezentare generală Catedra MURI. Email: daniela. Catedra de Maşini-Unelte şi Roboţi Industriali Adresa: B-dul Muncii nr. ing.spinean@muri.Balc@tcm. tel:+40-264 401729. Competenţa profesorilor din catedra TCM asigură viitorul european al inginerilor TCM. Catedra coordonează specializările următoare: Maşini unelte şi sisteme de producţie. dispunând de o bază materială de excepţie şi de cadre didactice de înaltă calificare. fax: +40 264 415653. Nicolae BÂLC sala M 202-B. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.ro Secretar: Daniela SPINEAN sala M 309 tel:+40-264 401615.ro Secretar: Mariana FENEŞAN sala M 202-C. Bistriţa şi AlbaIulia.utcluj. 103-105. Satu-Mare. dr. Design industrial din domeniul de licenţă Inginerie industrială. Zalău. Daniela POPESCU Sala B 01. care să le permită înfăptuirea aspiraţiei acestora de a deveni ingineri. precum şi specializarea de Robotică în limba română şi în limba engleză din domeniul de licenţă Mecatronică şi Robotică. nu doar din România. coordonează şi asigură pregătirea de specialitate a inginerilor TCM. Satu-Mare şi Zalău.utcluj. tel: +40 264 401761. ale căror competenţe sunt comparabile cu absolvenţii occidentali ai specializării Manufacturing Engineering. tel: +40 264 401614. astfel ca ei să fie capabili să proiecteze şi să conducă procesele de fabricaţie competitivă a produselor industriale.com Prezentare generală Catedra T. Pregătirea poate fi continuată prin studii de masterat. realizează o pregătire multidisciplinară în domeniul proiectării. dr. în localităţile Cluj-Napoca. construcţiei şi exploatării echipamentelor şi roboţilor industriali în construcţia de maşini şi în proiectarea şi design-ul produselor. ing.C. mai ales în domeniul fabricaţiei asistate de calculator.

+40 264 415007. reviste şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 103-105.Master de Management (Satu-Mare) şi Master de Marketing (Cluj-Napoca). Iuliu NEGREAN sala C 01C.utcluj. Email: Iuliu.Sucala@omt. ing. Felicia SUCALĂ Sala C102 g. Alba-Iulia. cuprinde disciplinele: Programarea şi utilizarea calculatoarelor. Email: Felicia. CAD. ing.Negrean@mep. Primul grup este inclus în domeniul Mecanică Aplicată şi conţine disciplinele: Mecanică. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. dr.Inginerie economică industrială (4 respectiv 5 ani). dr. 103-105. Coordonează specializările: . Email: ingineria@yahoo.Scoala de studii academice postuniversitare – specializarea Management. Catedra Mecanică şi Programare B-dul Muncii nr. Al doilea grup. cu şcolarizare la Cluj-Napoca. Catedra Organe de Maşini şi Tribologie B-dul Muncii nr. Laboratoarele catedrei sunt dotate şi organizate pentru activităţi didactice şi de cercetare în domeniul Mecanicii aplicate şi Roboticii. tel:+40-264 401617/735. . Catedra cuprinde două grupuri de discipline. . ing. ec.ro 110 . Cinematica şi Dinamica roboţilor.east. tel: +40 264 401643. Ioan BOJAN sala M 301. Metode numerice.Catedra Management şi Ingineria Sistemelor Adresa: B-dul Muncii nr.utcluj.utcluj. Are 4 conducători de doctorat în specialitatea Inginerie industrială. Pagini Web. Activitatea ştiinţifică se remarcă printr-un număr mare de monografii şi lucrări publicate în edituri de prestigiu.ro Secretar: sala M 301. Bistriţa. 400641 Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. Trebuie remarcat faptul că 7 profesori universitari au conducere de doctorat în domeniul Inginerie mecanică.com Prezentare generală Catedra de Management şi ingineria sistemelor gestionează disciplinele economico-manageriale. Vibraţii mecanice. fax: +40 264 415676 Prezentare generală: Catedra MP coordonează specializarea Inginerie Mecanică. tel: +40 264 401616. Metoda elementului finit. fax: +40 2644154884. . inclus în domeniul Informatică Aplicată. Baze de date. dr. Satu-Mare. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Dinamica sistemelor. Email: prusin@zeus.ro Secretar: Sanda Mura-Cozma sala C 01 tel:+40-264 401659.Managementul sistemelor de producţie (studii aprofundate). 103-105. Tel: +40 264 401 668. respectiv al Informaticii aplicate.

Laboratoarele catedrei sunt dotate şi organizate pentru funcţiuni didactice. Studiul limbilor străine oferă. Email: MarinelaGranescu@lang. în formarea viitorilor ingineri. limba franceză. structurarea şi tratarea de informaţii specializate în dosare tematice realizate individual sau în echipă. lucrări de laborator. dezvoltarea spiritului analitic şi de sinteză a acestora prin studierea unor documente tehnice cu argumentaţie complexă. 400619 Cluj-Napoca Şef catedră: Conf. SOLIDEDGE. cunoştinţe dobândite de către studenţi şi prin intermediul catedrei de Organe de maşini şi Tribologie. construcţiei şi proiectării acestora. deprinderea acestora cu strategiile de căutare a unui loc de muncă şi dezvoltarea potenţialului relaţional şi de înţelegere a reacţiilor umane. catedra OMT dispune de un laborator de proiectare asistată în domeniul Organelor de maşini.Secretar: Lucreţia CORHA Sala C102 i. +40 264 415 007 Prezentare generală: Catedra Organe de Maşini şi Tribologie are un rol deosebit de important în pregătirea studenţilor ca viitori ingineri.4 GHz. cu conţinutul şi etapele necesare realizării unui proiect. componenta umanistă ce întregeşte specializarea ştiinţifică şi tehnică a acestora. pe care sunt instalate soft-uri profesionale (MATCAD.ro Prezentare generală: Catedra Limbi străine din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca propune studenţilor ce aparţin tuturor facultăţilor universităţii cursuri de limbi străine şi limbaje de specialitate în limba engleză. AUTOCAD etc. în limba română pentru studenţii străini precum şi cursuri de tehnici de comunicare. a Transmisiilor mecanice şi Tribologiei. Pe linie didactică şi de cercetare ştiinţifică cu studenţii. cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare. în autonomie dirijată. ore de proiect) aceştia fac cunoştinţă cu elementele componente ale maşinilor (organe de maşini) sub aspectul calculului. Activitatea este întregită prin apropierea studenţilor de unele probleme interculturale din domeniul ingineresc şi de afaceri. Formarea de aptitudini comunicaţionale în situaţii cu caracter profesional este determinată prin culegerea. Proiectarea produselor sau a proceselor tehnologice noi constituie o activitate fascinantă realizată pe baza unor cunoştinţe temeinice şi moderne. dr. Tel: +40 264 401 668. Marinela GRĂNESCU Sala A 110 Tel: +40 264 401619. 111 . limba italiană şi limba spaniolă. limba germană. respectiv de doctoranzi în elaborarea tezelor de doctorat. Acest laborator este dotat cu 8 calculatoare Pentium IV. Toate acestea pot fi utilizate de către studenţi la elaborarea proiectelor de an şi diplomă.utcluj.). 2. SOLIDWORKS. de cercetare şi combinate. Catedra Limbi străine B-dul Muncii nr. 103-105. În cadrul activităţilor cu studenţii (cursuri. +40 264 401 618. Obiectivele activităţii catedrei constau în îmbunătăţirea fluenţei verbale a studenţilor în situaţii comunicative de echipă şi individuale.

ind 1 2 19 20 21 Obs. ex/ Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. Descr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. si Desen Tehnic II Progr. St.si utilizarea calculatoarelor II Bazele Fabricatiei Materiale II Electrotehnica si Masini Electrice Limbi Moderne II Sport II Practica I 108 28 28 52 81 28 14 39 108 28 28 52 81 28 14 39 108 28 28 52 N 81 28 14 39 N 108 28 28 52 N 54 0 28 26 14 0 14 A/R N 81 28 14 39 N 54 14 14 26 N 108 28 28 52 N 81 14 28 39 N 108 28 28 52 N 58 14 14 30 N 58 14 14 30 N 81 28 14 39 N 54 0 28 26 14 0 14 0 A/R 90 N 120 90 30 1560 364 482 714 0 90 8 26 4/6+1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 1 3 29 31 Nr. si Desen Tehnic I Limbi Moderne I Sport I Matematici Aplicate III Tehnici de Comunicare Mecanica I Geom.si utilizarea calculatoarelor I Materiale I Geom. 0 22 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 N N N N N 4 3 4 3 4 4 4 2 1 112 TOTAL 14 7 7 0 28 5/3+1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 12 6 1 31090109 31090209 31090309 31090409 31090509 31090609 31090709 31090809 31090909 31091009 31091109 31091209 31091309 31091409 31091509 31091609 31091709 31091809 31091909 31092009 Matematici Aplicate I Matematici Aplicate II Fizica Chimie Progr. descr. col .

St. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Denumirea disciplinei Nr crt Evaluare Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. 7 2 90 27 5/4+2P 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 N N N 1 31082109 31082209 31082309 31082409 31082509 31082609 31082709 31082809 31082909 31083009 31083109 31083209 31083309 31083409 31083509 31083609 31083709 31083809 Rezistenta Materialelor I Grafica Asistata de Calculator I Tolerante si Control Dimensional Mecanisme I Electronica Mecanica II Tratamente Termice Istoria Tehnicii si Creativitate Limbi moderne III Statistica Rezistenta Materialelor II Mecanisme II Termotehnica Mecanica Fluidelor Organe de Masini I Ingineria Calitatii Limbi Moderne IV Practica II 106 28 28 50 80 14 28 38 106 28 28 50 80 28 14 38 82 28 14 40 106 28 28 50 55 14 14 27 53 14 14 25 53 0 28 25 53 14 14 25 106 28 28 50 106 28 28 50 82 28 14 40 106 28 28 50 133 42 28 63 80 28 14 38 53 0 28 25 120 0 90 30 1560 378 468 714 2 4 4 4 4 5 3 2 3 29 31 Nr. ex/ Nr.ind 1 2 21 Obs. col . 0 2 22 1 N N N N N N N N N 1 N 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 3 2 2 113 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 90 13 5 0 0 14 4 N N N N N TOTAL 9 27 4/5.

W eb Design) Practica III TOTAL 14 1 8 4 27 4/3+2 N 82 82 168 106 96 96 28 14 28 14 14 28 106 28 14 28 70 42 42 28 28 40 3 40 70 50 40 40 50 3 5 4 4 4 3 100 60 40 4 1644 350 550 744 33 27 0 11 0 14 2 60 27 4/4+1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 31093909 31094009 31094109 31094209 31094309 31094409 31094509 31094609 31094709 31094809 31094909 31095009 31095109 31095209 31095309 31095409 Nr. ex/ Nr. St. 0 22 2 2 1 2 1 2 1 1 1 N N N N N N N N N N N N N 2 2 60 N N 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 N N Organe de masini II Bazele generarii suprafetelor Masini unelte I Grafica asistata de calculator II Bazele proceselor de Def. Plastica Marketing Proiectarea Produselor I 2 3 2 1 2 2 2 173 140 165 82 82 84 82 28 42 28 14 28 28 28 70 28 70 28 14 14 14 75 70 67 40 40 42 40 8 5 5 3 3 3 3 114 Tehnologii de Fabricatie Analiza cu Elemente Finite Proiectarea Produselor II Studiul Formei in Design I Proiectare Asistata Proiectarea Ecologica a Produselor Optional 5/1 (W eb Design) Optional 5/2 (Soft pt. col . de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr.ind 1 2 19 20 21 Obs.

St. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. ex/ Nr. Optional 6/2 Design de Mobilier Sisteme de Fabricatie Promovarea Produselor Optional 7/1 Ergonomie si Sig. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Design Industrial Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr.ind 1 2 21 Obs. din Plastic Optional 6/1 Design Amb si de Int. Design Proiect Integrator I Software Avansat in Design Prototipizare Rapida Realitate virtuala Proiectarea Comp. Optional 7/2 Fiabilitatea Produselor Proiectarea Orientata a Produselor Proiectare Competitiva Elaborare proiect de diploma Nr. 0 2 22 3 1 2 2 1 1 1 1 N N N 2 2 1 1 1 2 11 N 2 2 2 1 N N N N N N 2 81 92 92 92 N 1 2 1 1 2 2 2 2 28 28 28 28 28 14 14 14 N N 116 102 82 102 96 82 82 14 28 14 14 28 28 28 42 14 28 28 28 14 14 60 60 40 60 40 40 40 25 50 50 50 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 92 28 14 50 116 28 28 60 333 154 179 1560 322 434 804 30 4 4 10 30 115 TOTAL 13 0 11 3 27 4/3+2 0 10 0 3 3 11 16 4/4+1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 31085509 31085609 31085709 31085809 31085909 31086009 31086109 31086209 31086309 31086409 31086509 31086609 31086709 31086809 31086909 31087009 Studiul Formei in Design II Studiul Culorii pt.

P LA N DE INV ATAMAN T Vala bil p en tru an ul universita r 2 00 9-201 0 Cod U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea: C onstru ctii de Ma sin i D om eniu l: Ing in erie In du striala Spe cializa rea : Ma sin i U ne lte si Sistem e de Prod uctie De num ire a discip linei Nr crt An ul I Sem 1 (1 4 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E 13 14 Evalua re C 15 Ob s. col 8 0 90 26 4 /7 +0 . V N r.ind 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 2 1 3 108 01 09 3 108 02 09 3 108 03 09 3 108 04 09 3 108 05 09 3 108 06 09 3 108 07 09 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 N N N N N N N N 108 81 108 81 108 92 108 54 28 28 28 28 28 28 28 0 28 14 28 14 28 14 28 28 52 39 52 39 52 50 52 26 4 3 4 3 4 4 4 2 116 1 II TO TAL 14 7 7 0 28 5/4+0 A/R 1 N N N N N N N N 2 N 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 39 26 52 39 52 40 39 39 26 3 2 4 3 4 3 3 3 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 109 08 09 3 109 09 09 3 108 09 09 3 108 10 09 3 108 11 09 3 108 12 09 3 108 13 09 3 108 14 09 3 108 15 09 3 108 16 09 3 108 17 09 14 81 54 108 81 108 68 67 81 54 0 28 14 28 14 28 14 14 28 0 14 14 14 28 28 28 14 14 14 28 19 20 21 22 3 109 19 09 3 109 20 09 3 108 19 09 3 108 20 09 Ma te ma tici aplicate I Ma te ma tici aplicate II Fizica C him ie Program area si u tilizarea calcula to arelo Ma te ria le I G eom etrie d escrip tiva si d esen teh nic O ptiona l 1 L im ba e ng leza L im ba fran ce za Spo rt I Ma te ma tici aplicate III T ehn ici de co mun icare Me ca nica I G eom etrie d escrip tiva si d esen teh nic II Program area si u tilizarea calcula to arelor Bazele fa bricatiei Ma te ria le II Electro te hn ica si ma sin i e le ctrice O ptiona l 2 L im ba e ng leza L im ba fran ce za Spo rt II Practica I 1 90 0 12 6 A/R N 14 0 14 90 90 1 560 3 64 48 2 714 2 9 1 3 31 N r. de ore pe C redit discip lin a se m T ot C Apl. St. ex/ N r.

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: Masini Unelte si Sistem e de Productie Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E 16 17 18 19 Obs. col . ex/ Nr.ind 1 2 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 1 N N N N N N N N N 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 1 31082109 31082209 31082309 31082409 31082509 31082609 31082709 31082809 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 106 80 106 80 92 106 65 53 53 28 14 28 28 28 28 14 14 0 28 28 28 14 14 28 14 14 28 50 38 50 38 50 50 37 25 25 4 3 4 3 4 4 3 2 2 117 1 1 1 N 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 N N N N N N N 90 13 5 9 0 27 4/5+0 0 16 2 7 2 90 27 5/4+2P N TO TAL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31093109 31093209 31093309 31083109 31083209 31083309 31083409 31083509 31083609 40 31094009 41 31094109 42 31083809 Rezistenta materialelor I Grafica asitata de calculator I T olerante si control dimensional Mecanisme I Electronica Mecanica II T ratamente term ice Istoria tehnicii si creativitate Optional 3 Lim ba engleza Lim ba franceza Statistica Rezistenta materialelor II Mecanisme II T erm otehnica Mecanica fluidelor Organe de masini I Ingineria calitatii Optional 4 L imbi moderne ap licate Lim ba engleza Lim ba franceza Practica II 53 106 106 92 106 133 80 53 14 28 28 28 28 42 28 28 14 28 28 14 28 28 14 0 25 50 50 50 50 63 38 25 2 4 4 4 4 5 3 2 90 90 3 1560 406 440 714 29 31 Nr. C V Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. St.

col 9 2 60 29 5/5+1P .ind 1 2 19 20 21 Obs. 0 22 2 N N N N N N 1 1 1 1 1 2 N N N N N N N N 1 2 1 1 60 N N N 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 31 118 TOTAL 14 1 8 2 25 5/2+1P 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0 17 1 1 31083909 31094409 31084109 31084209 31084309 31084409 31094909 31095009 31095109 31095209 31095309 31095409 31095509 31095609 31095709 31095809 31085409 Organe de masini II 2 1 Bazele aschierii si generarii suprafatelo 3 2 Masini unelte I 2 1 Grafica asitata de calculator II 1 2 1 Bazele proceselor de deformare plastic 2 Marketing 2 1 Proiectarea produselor 2 1 Proiectarea masinilor unelte Teoria sistemelor si automatizari Tehnologii de prelucrare prin aschiere I Tehnologii neconventionale Managementul firmei Masini pt. prelucrari prin deformare plastica I Scule si dispozitive Actionari electromecanice pt masini unelte Analiza cu elemente finite Practica III 137 28 42 67 137 42 28 67 117 28 14 75 91 14 28 49 91 28 14 49 82 28 14 40 82 28 14 40 130 28 42 60 72 28 14 30 81 28 14 39 86 28 14 44 81 28 14 39 82 28 14 40 86 28 28 30 72 28 14 30 73 14 14 45 60 60 0 1560 434 382 744 Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Masini Unelte si Sisteme de Productie Denumirea disciplinei Nr crt Evaluare Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr. St. ex/ Nr.

e x / N r. m a t e r ia le n e m e ta lic e M a sin i p t. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 1 N N 60 61 62 63 64 1 3 109 60 09 3 109 61 09 3 109 62 09 3 109 63 09 3 109 64 09 1 1 1 1 2 1 N N N N 82 123 123 82 101 80 28 28 28 28 28 28 14 28 28 14 28 14 40 67 67 40 45 38 3 5 5 3 4 3 65 66 67 1 N 77 3 109 65 09 3 109 66 09 3 109 67 09 28 14 35 3 68 69 70 1 N 3 109 68 09 3 109 69 09 3 109 70 09 119 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 N N N N N 1 1 N M a s in i u n e lt e s i e c h ip a m e n te d e m a re 81 28 14 39 3 71 72 73 74 75 76 3 109 70 91 3 109 72 09 3 109 73 09 3 109 74 09 3 109 75 09 3 109 76 09 82 98 82 98 84 28 28 28 28 14 14 14 14 14 14 40 56 40 56 56 4 4 4 4 3 77 78 3 109 77 09 3 109 78 09 65 14 14 37 2 79 3 109 79 09 80 3 109 80 09 H id r a u lic a m u I 2 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii m a s in ilo r u n e lt e 2 M a sin i u n e lt e c u c o m a n d a n u m e ric a I 2 I n t r e t in e r e a s i e x p lo a t a r e a m a s in ilo r u n 2 F a b r ica re a a s is ta ta d e c a lc u la t o r (C I M ) 2 O p ti o n a l 5 ( 1 d i n 3 ) 2 P r o ie c t a r e a E c o lo g ica a P ro d u s e lo r U t ila je s i t e h n o lo g ii d e s u d u r a M e tr o lo g ie O p ti o n a l 6 ( 1 d i n 3 ) 2 L o g is t ica sis t e m e lo r d e f a b r ic a t ie U t ila je s i t e h n o lo g ii p t . p re lu c ra re a le m n u lu i E le m e n te d e re a lit a t e vir t u a la O p ti o n a l 9 ( 1 d i n 3 ) R o b o t i s i sis t e m e d e a u t o m a t iza r e S is te m e m o d e rn e d e c o m a n d a d ig ita la a m . in d 1 2 21 O b s. p r e lu c r a r i p rin d e f o r m a r e p la s t ic a II 2 O p ti o n a l 7 ( 1 d i n 2 ) P r o ie c t a r e co m p e t itiv a M a n a g e m e n tu l p ro ie c te lo r H id r a u lic a m u II M a sin i u n e lt e c u c o m a n d a n u m e ric a I I M a n a g e m e n t in d u s tr ia l S is te m e f le x ib ile d e f a b ric a t ie O p ti o n a l 8 ( 1 d i n 2 ) U t ila je p t .N a p o ca F a c u lt a t e a : C o n s t ru ct ii d e M a sin i D o m e n iu l: I n g in e r ie In d u st r ia la S p e c ia liza re a : M a s in i U n e lte si S ist e m e d e P r o d u c t ie Nr D e n u m ire a d is c ip lin e i c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s) S em 8 (14 s ) C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v a lu a re C V N r. d e o r e p e C r e d it d is cip lin a sem T ot C A p l.P L A N D E IN V A T A M A N T V a la b il p e n tr u a n u l u n iv e r s ita r 2 00 9. S t .u 11 16 0 0 10 1 0 302 15 4 1 560 3 64 39 2 81 82 TO TA L 3 1 0 9 8 0 9 1 p ro du c t iv i ta t e 3 1 0 9 8 2 0 9 E la b o r a r e p r o ie c t d e d ip lo m a 148 804 2 9 10 31 N r.201 0 Cod U n iv e r sit a t e a T e h n ic a d in C lu j. c o l 9 2 27 5 /3 + 2 P 5 11 27 4 /2 +0 .

descript.II 2 2 N 108 28 28 52 4 16 31111609 Bazele fabricatiei 1 1 N 68 14 14 40 3 17 31111709 Materiale II 1 1 N 67 14 14 39 3 18 31111809 Electrotehnica si masini electrice 2 1 N 81 28 14 39 3 19 31111909 Optional 2 (Lim ba Engleza II) 2 N 54 28 26 2 20 31112009 (Limba Franceza II) sau Limba Germana II 21 31112109 Sport II 1 14 14 1 A/R 22 31112209 Practica industriala 90 N 90 90 3 1560 364 482 714 29 31 14 7 7 0 0 12 6 8 0 90 TOTAL 28 26 Nr. C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. Evaluare Nr Denum irea disciplinei Anul I disciplina sem crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). II 1 2 N 81 14 28 39 3 15 31111509 Calculatoare si limbaje de prog.I 2 2 N 108 28 28 52 4 6 31110609 Materiale I 2 1 N 92 28 14 50 4 7 31110709 Geom . si desen tehn.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de M asini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: T ehnologia Constructiilor de Masini. si desen tehnic I 2 2 N 108 28 28 52 4 8 31110809 Optional 1 (Lim ba Engleza I) 2 N 54 28 26 2 9 31110909 (Limba Franceza I) sau Limba Germana I 10 31111009 Sport I 1 14 14 1 A/R 11 31111109 Matematici aplicate III 2 1 N 81 28 14 39 3 12 31111209 T ehnici de comunicare 1 1 N 54 14 14 26 2 13 31111309 Mecanica I 2 1 1 N 108 28 28 52 4 14 31111409 Geom . de ore pe Credit Obs. Romana Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 31110109 Matematici aplicate I 2 2 N 108 28 28 52 4 2 31110209 Matematici aplicate II 2 1 N 81 28 14 39 3 3 31110309 Fizica 2 1 1 N 108 28 28 52 4 4 31110409 Chim ie 2 1 N 81 28 14 39 3 5 31110509 Calculatoare si limbaje de prog. col 5/3+1 4/6+1 Cod 120 . ex/ Nr. St. descript.

Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. Romana Nr Denumirea disciplinei Anul II Evaluare Nr. Sem 3 (14 s) disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. ex/ Nr. 5/4+2P Nr. de ore pe Credit Obs. St.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 31112309 Rezistenta materialelor I 2 1 1 N 106 28 28 50 4 24 31112409 Grafica asistata de calculator I 1 2 N 80 14 28 38 3 25 31112509 Tolerante si control dimensional 2 2 N 106 28 28 50 4 26 31112609 Mecanisme I 2 1 N 80 28 14 38 3 27 31112709 Electronica 2 1 N 92 28 14 50 4 28 31112809 Mecanica II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 29 31112909 Tratamente termice 1 1 N 65 14 14 37 3 30 31113009 Istoria tehnicii si creativitate 1 1 N 53 14 14 25 2 31 31113109 Optional 3 (Limba Engleza III) 2 N 53 28 25 2 32 31113209 (Limba Franceza III) sau Limba Germana III 33 31113309 Statistica 1 1 N 53 14 14 25 2 34 31113409 Rezistenta materialelor II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 35 31113509 Mecanisme II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 36 31113609 Termotehnica 2 1 N 92 28 14 50 4 37 31113709 Mecanica fluidelor 2 2 N 106 28 28 50 4 38 31113809 Organe de masini I 3 1 1 N 133 42 28 63 5 39 31113909 Ingineria calitatii 2 1 N 80 28 14 38 3 40 31114009 Optional 4 (Limba Engleza IV) 2 N 53 28 25 2 41 31114109 (Limba Franceza IV) sau Limba Germana IV 42 31114209 Practica 90 N 90 90 3 1560 378 468 714 29 31 13 5 9 0 0 14 4 7 2 90 TOTAL 27 27 4/5. col Cod 121 . crt Sem 4 (14 s).

Pl.) 62 31116209 Practica 60 N 60 60 2 1560 420 396 744 29 31 14 1 8 4 0 16 1 8 2 60 TOTAL 27 27 Nr. de ore pe Credit Obs.) 58 31115809 (Bazele Fabr. de fabr. pieselor din MP si C) 59 31115909 Optional 6 (Proiectarea pt.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. plastica 2 1 N 91 28 14 49 4 48 31114809 Marketing 2 1 N 82 28 14 40 3 49 31114909 Proiectarea Produselor 2 1 N 82 28 14 40 3 50 31115009 Tehnologii de prel. St. col 5/2+2P 4/5+2P Cod 122 . de def. crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). Romana Nr Denumirea disciplinei Anul III Evaluare Nr. ex/ Nr. prin aschiere I 2 1 N 81 28 14 39 3 51 31115109 Tehnologii neconventionale 2 1 1 N 98 28 28 42 4 52 31115209 Analiza cu Elemente Finite 1 1 N 73 14 14 45 3 53 31115309 Managementul firmei 2 1 N 81 28 14 39 3 54 31115409 Proiectarea sculelor aschietoare 3 2 1 N 164 42 42 80 6 55 31115509 Masini unelte II 2 1 N 91 28 14 49 4 56 31115609 Optional 5 (Tehnologii de sudura) 2 1 N 80 28 14 38 3 57 31115709 (Comanda digitala a proc. supraf. mediu) 2 1 N 79 28 14 37 3 60 31116009 (Ecologia sist.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 43 31114309 Organe de masini II 2 1 2 N 137 28 42 67 5 44 31114409 Bazele gener. 3 2 N 137 42 28 67 5 45 31114509 Masini unelte I 2 1 2 N 133 28 42 63 5 46 31114609 Grafica asistata de calculator II 1 2 N 91 14 28 49 4 47 31114709 Bazele proc. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de fabricatie) 61 31116109 (Masini de prelucrare prin Def.

) 1 2 N 92 14 28 50 3 69 31116909 (Proiectare tehnologica asist.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. de calc. prin aschiere II 3 2 N 150 42 28 80 5 64 31116409 Tehnologii de prel. Romana Nr Credit Obs. col 4/3+2P 3/3+2P Cod 123 . 2 1 N 122 28 14 80 5 76 31117609 Management industrial 2 1 N 117 28 14 75 5 77 31117709 Optional 9 (Optimizarea proc. prin def. St. ex/ Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 63 31116309 Tehnologii de prel. flexibile de fabric. de ore pe crt sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). de asamblare 2 1 N 101 28 14 59 4 68 31116809 Optional 7 (Fabric. disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de calc. tehnologice) 1 1 N 96 14 14 68 4 78 31117809 (Tehnologii Criogenice) 79 31117909 (Scule pt Prelucrarea Lemnului) 80 31118009 Optional 10 (Logistica) 1 1 N 68 14 14 40 4 81 31118109 (Programare CNC) 82 31118209 (Tehnologii de prelucrare a lemnului) 1560 322 280 958 30 30 14 0 10 3 0 9 1 4 2 0 TOTAL 27 16 Nr. plastica 2 1 2 N 150 28 42 80 5 65 31116509 Proiectarea dispozitivelor 3 2 1 N 184 42 42 100 6 66 31116609 Tehnologii de prel. asist. pe MU-CN 2 1 N 101 28 14 59 4 67 31116709 Tehnologii si echipam. Denumirea disciplinei Anul IV Evaluare Nr.) 70 31117009 Optional 8 (Fiabilitate si mentenanta) 1 1 N 68 14 14 40 3 71 31117109 (Metode Numerice) 72 31117209 (Mecanizarea si aut proc teh de prel) 73 31117309 Ingineria fabricatiei 2 2 N 196 28 28 140 7 74 31117409 Fabricatia pieselor din plastic si compozite 1 1 N 115 14 14 87 5 75 31117509 Tehnologii in sist.

Nr Denum irea disciplinei Anul I Evaluare disciplina sem crt Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). col Cod 124 .II 2 2 N 108 28 28 52 4 16 31121609 Bazele fabricatiei 1 1 N 68 14 14 40 3 17 31121709 Materiale II 1 1 N 67 14 14 39 3 18 31121809 Electrotehnica si masini electrice 2 1 N 81 28 14 39 3 19 31121909 Optional 2 (Lim ba Engleza II) 2 N 54 28 26 2 20 31122009 (Limba Franceza II) sau Limba Germana II 21 31122109 Sport II 1 14 14 1 A/R 22 31122209 Practica industriala 90 N 90 90 3 1560 364 482 714 29 31 14 7 7 0 0 12 6 8 0 90 TOTAL 28 26 5/3+1 4/6+1 Nr. ex/ Nr. II 1 2 N 81 14 28 39 3 15 31121509 Calculatoare si limbaje de prog. St.I 2 2 N 108 28 28 52 4 6 31120609 Materiale I 2 1 N 92 28 14 50 4 7 31120709 Geom . descript. C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. Germ ana Nr. descript.Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de M asini Dom eniul: Inginerie Industriala Specializarea: T ehnologia Constructiilor de Masini.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 31120109 Matematici aplicate I 2 2 N 108 28 28 52 4 2 31120209 Matematici aplicate II 2 1 N 81 28 14 39 3 3 31120309 Fizica 2 1 1 N 108 28 28 52 4 4 31120409 Chim ie 2 1 N 81 28 14 39 3 5 31120509 Calculatoare si limbaje de prog. si desen tehn. de ore pe Credit Obs. si desen tehnic I 2 2 N 108 28 28 52 4 8 31120809 Optional 1 (Lim ba Engleza I) 2 N 54 28 26 2 9 31120909 (Limba Franceza I) sau Limba Germana I 10 31121009 Sport I 1 14 14 1 A/R 11 31121109 Matematici aplicate III 2 1 N 81 28 14 39 3 12 31121209 T ehnici de comunicare 1 1 N 54 14 14 26 2 13 31121309 Mecanica I 2 1 1 N 108 28 28 52 4 14 31121409 Geom .

Valabil pentru anul universitar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT 2009-2010 Facultatea Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. ex/ Nr. col 4/5. de ore pe Credit Obs. Germana Nr Denumirea disciplinei Anul II Evaluare Nr.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 31122309 Rezistenta materialelor I 2 1 1 N 106 28 28 50 4 24 31122409 Grafica asistata de calculator I 1 2 N 80 14 28 38 3 25 31122509 Tolerante si control dimensional 2 2 N 106 28 28 50 4 26 31122609 Mecanisme I 2 1 N 80 28 14 38 3 27 31122709 Electronica 2 1 N 92 28 14 50 4 28 31122809 Mecanica II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 29 31122909 Tratamente termice 1 1 N 65 14 14 37 3 30 31123009 Istoria tehnicii si creativitate 1 1 N 53 14 14 25 2 31 31123109 Optional 3 (Limba Engleza III) 2 N 53 28 25 2 32 31123209 (Limba Franceza III) sau Limba Germana III 33 31123309 Statistica 1 1 N 53 14 14 25 2 34 31123409 Rezistenta materialelor II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 35 31123509 Mecanisme II 2 1 1 N 106 28 28 50 4 36 31123609 Termotehnica 2 1 N 92 28 14 50 4 37 31123709 Mecanica fluidelor 2 2 N 106 28 28 50 4 38 31123809 Organe de masini I 3 1 1 N 133 42 28 63 5 39 31123909 Ingineria calitatii 2 1 N 80 28 14 38 3 40 31124009 Optional 4 (Limba Engleza IV) 2 N 53 28 25 2 41 31124109 (Limba Franceza IV) sau Limba Germana IV 42 31124209 Practica 90 N 90 90 3 1560 378 468 714 29 31 13 5 9 0 0 14 4 7 2 90 TOTAL 27 27 Nr. crt Sem 3 (14 s) disciplina sem Sem 4 (14 s). St. C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. 5/4+2P Cod 125 .

de fabricatie) 61 31126109 (Masini de prelucrare prin Def. de ore pe Credit Obs. mediu) 2 1 N 79 28 14 37 3 60 31126009 (Ecologia sist. pieselor din MP si C) 59 31125909 Optional 6 (Proiectarea pt. supraf. ex/ Nr. Pl. plastica 2 1 N 91 28 14 49 4 48 31124809 Marketing 2 1 N 82 28 14 40 3 49 31124909 Proiectarea Produselor 2 1 N 82 28 14 40 3 50 31125009 Tehnologii de prel. col 5/2+2P 4/5+2P Cod 126 .) 58 31125809 (Bazele Fabr. crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). St.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 43 31124309 Organe de masini II 2 1 2 N 137 28 42 67 5 44 31124409 Bazele gener.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. Germana Nr Denumirea disciplinei Anul III Evaluare Nr. 3 2 N 137 42 28 67 5 45 31124509 Masini unelte I 2 1 2 N 133 28 42 63 5 46 31124609 Grafica asistata de calculator II 1 2 N 91 14 28 49 4 47 31124709 Bazele proc.) 62 31126209 Practica 60 N 60 60 2 1560 420 396 744 29 31 14 1 8 4 0 16 1 8 2 60 TOTAL 27 27 Nr. prin aschiere I 2 1 N 81 28 14 39 3 51 31125109 Tehnologii neconventionale 2 1 1 N 98 28 28 42 4 52 31125209 Analiza cu Elemente Finite 1 1 N 73 14 14 45 3 53 31125309 Managementul firmei 2 1 N 81 28 14 39 3 54 31125409 Proiectarea sculelor aschietoare 3 2 1 N 164 42 42 80 6 55 31125509 Masini unelte II 2 1 N 91 28 14 49 4 56 31125609 Optional 5 (Tehnologii de sudura) 2 1 N 80 28 14 38 3 57 31125709 (Comanda digitala a proc. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de def. de fabr.

Germana Nr Denumirea disciplinei Anul IV Evaluare Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil pentru anul universitar PLAN DE INVATAMANT Facultatea Constructii de Masini 2009-2010 Domeniul: Inginerie Industriala Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini. St. tehnologice) 1 1 N 96 14 14 68 4 79 31127909 (Tehnologii Criogenice) 80 31128009 (Scule pt Prelucrarea Lemnului) 81 31128109 Optional 10 (Logistica) 1 1 N 68 14 14 40 4 82 31128209 (Programare CNC) 83 31128309 (Tehnologii de prelucrare a lemnului) 1560 322 280 958 30 30 14 0 10 3 0 9 1 4 2 0 TOTAL 27 16 Nr. asist. disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. prin aschiere II 3 2 N 150 42 28 80 5 64 31126409 Tehnologii de prel.) 70 31127009 Optional 8 (Fiabilitate si mentenanta) 1 1 N 68 14 14 40 3 71 31127109 (Metode Numerice) 72 31127209 (Mecanizarea si aut proc teh de prel) 73 31127309 Ingineria fabricatiei 2 2 N 196 28 28 140 7 74 31127409 Fabricatia pieselor din plastic si compozite 1 1 N 115 14 14 87 5 75 31127509 Tehnologii in sist. flexibile de fabric. prin def. de ore pe Credit Obs. pe MU-CN 2 1 N 101 28 14 59 4 67 31126709 Tehnologii si echipam.ind 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 63 31126309 Tehnologii de prel. 2 1 N 122 28 14 80 5 77 31127709 Management industrial 2 1 N 117 28 14 75 5 78 31127809 Optional 9 (Optimizarea proc. ex/ Nr. col 4/3+2P 3/3+2P Cod 127 . de calc. de asamblare 2 1 N 101 28 14 59 4 68 31126809 Optional 7 (Fabric. de calc. crt Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).) 1 2 N 92 14 28 50 3 69 31126909 (Proiectare tehnologica asist. plastica 2 1 2 N 150 28 42 80 5 65 31126509 Proiectarea dispozitivelor 3 2 1 N 184 42 42 100 6 66 31126609 Tehnologii de prel.

d es c riptiv a si de s en teh nic I 2 5 3 108 04 09 C him ie 2 6 3 108 06 09 M a te ria le I 2 7 3 108 03 09 Fiz ica 2 1 8 3 116 08 09 C ultur a m a nag er iala 1 9 3 116 09 09 D is cip lin a op t.P LA N DE INV AT AM AN T V ala bil p en tr u an ul univ er s ita r 2 00 9.SIA M TR .SIA M TR .SIA M TR . de or e pe C r edit dis cip lin a sem T ot C A pl.SIA U niv er sitate a Teh nic a din C luj. 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M TR .SIA N r. L P P C S L P P E 13 14 15 E v alua re C N V N r. s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 4 3 108 07 09 G eom .201 0 Cod An ul I 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ). s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor II 13 3 108 13 09 G eom .2) 2 10 3 108 09 09 E du c atie fiz ic a I 1 11 3 108 10 09 M a te m a tic i aplic ate III 12 3 108 14 09 P r ogr .SIA N 2 2 1 1 1 N N N N 3 3 4 4 4 3 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 90 1 1 1 1 1 560 4 20 45 4 686 3 0 30 128 T O TA L 15 6 7 0 28 5/4+ 1 M TR .SIA M TR . St. (d in pac h etul 1. Ro m a na De num ire a dis c ip linei Nr c rt S em C S 0 2 3 4 1 1 3 108 01 09 M a te m a tic i aplic ate I 2 1 2 3 108 02 09 M a te m a tic i aplic ate II 2 1 3 3 108 05 09 P r ogr . d es c riptiv a si de s en teh nic II 14 3 108 16 09 M a te ria le II 15 3 116 15 09 B az ele in gine riei s iste m elo r I 16 3 116 16 09 C om unic a re inte rpe rs on ala ş i de g rup 17 3 108 17 09 E lec tro te hn ic a s i m a sin i e le c tr ice 18 3 108 12 09 M e ca nic a I 19 3 116 19 09 D is cip lin a op t.2 (s e ale ge 1 d in 4) L im ba e ng leza 2 L im ba fr an ce za 2 L im ba g er m a na 2 L im ba italia na 2 2 2 1 2 2 2 2 2 N N N N N 84 84 N 11 2 11 2 84 84 11 2 N 28 N 42 A/R 14 N 84 N 84 N 84 84 84 84 84 84 N 28 A/R 14 N 90 28 28 28 28 28 28 28 14 0 0 28 28 14 28 28 28 28 28 14 14 28 28 14 14 28 0 28 14 14 28 28 14 14 14 28 14 14 14 90 0 15 4 42 42 56 56 42 42 56 14 14 0 42 28 42 42 42 42 28 42 14 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 M TR .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 O b s. II (d in pa ch etul 1.SIA M TR .2) 20 3 108 19 09 E du c atie fiz ic a II 21 3 108 20 09 P r ac tic a I P A C HE T O PT IO N AL 1. ex / N r.SIA M TR .SIA M TR . c ol 9 0 90 28 5 /5 +1 .Na po ca F a c ultatea: C ons tru ctii de M a sin i D om eniu l: Ing in er ie s i M a nag em ent S pe c ializa rea : Ing iner ie E c ono m ic a Indu s tr iala.SIA M TR .SIA M TR .SIA M TR .

PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Anul II 3 (14 s) Sem 4 (14 s).4) 2 31 31163109 Probabilitati si statistica 32 31163209 Mecanisme si organe de m asini I 33 31163309 Macroeconomie 34 31603409 Cercetari operationale 35 31163509 Bazele proiectarii asistate de calculator 36 31163609 Drept si legislatie 37 31163709 Disciplina optionala IV (din pachetul 3. St.ind 1 2 20 21 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 MTR.SIA MTR.SIA 1560 406 468 686 30 30 Nr.SIA MTR. col . Romana Nr Denum irea disciplinei crt Sem C S 0 2 3 4 1 22 31082609 Mecanica II 2 1 23 31082109 Rezistenta materialelor 3 1 24 31082209 Grafica asistata de calculator 1 25 31082309 T oleranta si control dimensional 2 26 31162609 T eoria sistem elor si automatizari 2 27 31082509 Electronica 2 28 31162809 Microeconom ie 2 1 29 31162909 Bazele ingineriei sistemelor II 2 30 31163009 Disciplina optionala III(din pachetul 3.SIA MTR. C V Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. ex/ Nr. L P P C S L P P Evaluare E 16 17 18 19 Obs.SIA MTR.SIA MTR.SIA MTR.SIA Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie si Managem ent Specializarea: Inginerie Economica Industriala.SIA N N 2 2 1 1 1 N 1 1 1 2 4 2 2 90 2 2 2 2 N N N 2 N N N N N N N N N N N 3 5 3 5 3 3 3 3 2 129 1 3 2 2 3 2 TO TAL 16 5 0 13 8 7 0 28 5/4+0 5 2 90 28 5/3+0 MTR.4) 38 31083809 Practica II PACHET O PT IONAL 3.4 (se alege 1 din 4) Lim ba engleza 2 Lim ba franceza 2 Lim ba germana 2 Lim ba italiana 2 84 112 84 112 84 84 84 84 42 42 154 84 112 182 84 42 90 28 42 14 28 28 28 28 28 0 14 42 28 28 42 28 0 0 14 14 28 28 14 14 14 14 28 14 42 14 28 56 28 28 90 42 56 42 56 42 42 42 42 14 14 70 42 56 84 28 14 0 2 6 3 4 7 4 2 2 MTR.

R o m a n a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A nu l III S e m 5 (1 4 s ) S e m 6 ( 1 4 s ). in d 1 2 16 17 18 19 20 21 O b s.N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la .S IA M T R .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j. C S L P P C S L P P E 13 14 15 E v a lu a re C V N r. e c h ip . c o l . r o b o ti.S IA 2 1 N N N N N 2 1 1 2 2 1 1 2 90 N N N N N N N N N 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 09 09 09 09 09 09 9 0 1 2 3 3 3 3 3 3 1 108 39 116 40 116 41 116 42 116 43 09 09 09 09 09 1 2 2 2 1 N N 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 3 116 108 116 116 116 116 44 46 46 47 48 49 7 7 3 4 4 3 2 50 51 52 3 116 50 09 3 116 51 09 3 108 54 09 14 9 14 9 84 98 10 8 84 42 98 84 84 14 0 14 0 84 84 42 90 42 42 14 28 42 28 0 28 28 28 42 42 28 28 0 0 42 42 28 28 14 14 28 28 14 14 28 28 14 14 28 90 65 65 42 42 52 42 14 42 42 42 70 70 42 42 14 0 4 3 3 5 5 3 3 2 2 130 TO TAL 14 3 8 28 4 /3 + 0 53 54 55 3 116 53 09 3 116 54 09 3 116 55 09 56 57 3 116 56 09 3 116 57 09 2 2 1 1 2 2 2 1 560 4 20 3 0 16 3 7 28 5/ 4 + 0 M e c a n is m e ş i o r g a n e d e m a ş i n i I I 3 M a s in i s i e c h ip a m e n t e d e f a b r ic a tie 3 M o d e la re s i s im u la r e s is t. I 1 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii p r o d u s e lo r 2 M a rk e tin g 3 D i s c ip lin a o p tio n a la V (d in p a c h e t u l 5 ) 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la V I ( d in p a c h e t u l 6 ) 2 T e h n o lo g ii d e fa b r i c a tie M a s in i . 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M T R . S t . d e p r o d . I I M a nag em en t I F in a n t e . e x / N r . d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. S F F 1 M o d e la re s i s im u la r e s is t.S IA M T R . d e p ro d . c o n ta b ili ta t e D i s c ip lin a o p tio n a la V I I ( d i n p a c h e tu l 7 ) E r g o n o m ie D i s c ip lin a o p tio n a la V I I I ( d in p a c h e t u l 8 ) P r a c tic a I I I D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 5 (s e a le g e 1 d in 3 ) M a n a g e m e n tu l r is c u lu i 2 1 R e a lit a te v irt u a la 2 1 I n t e g ra re e u r o p e a n a 2 1 P A C H E T U L O P T I O N A L 6 (s e a l e g e 1 d in 4 ) L im b a e n g le z a 2 L im b a f r a n c e z a 2 L im b a g e r m a n a 2 L im b a it a lia n a 2 P A C H E T O P T IO N A L 7 (s e a le g e 1 d in 2 ) S i s te m e d e m a n a g e m e n t d e m e d iu E v a l u a re a im p a c tu l u i a s u p ra m e d iu lu i P A C H E T O P T IO N A L 8 (s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 2 90 45 4 686 30 30 N r.

s i s is t. d e p r o d u c tie 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la X I ( d in p a c h e t u l 1 1 ) 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I I S i s te m e in fo r m a t ic e p e n t r u m a n a g e m e n t S i m u la r e a a c t iv it a t ii in t re p rin d e r il o r S e m in a r s p e c ia lit a t e D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X II (d i n p a c h e t u l 1 0 ) D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X I I I ( d in p a c h e t u l 1 2 ) D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 9 (s e a le g e 2 d in 5 ) P ie ţ e d e c a p it a l 2 1 M a n a g e m e n t u l c a li t ă ţ ii 2 1 C o m e rţ in t e r n ş i in t e r n a ţ io n a l 2 1 S o c io l o g ia m u n c ii 2 1 I n t e lig . R o m a n a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s ) S e m 8 ( 1 4 s ). e x p e rt p t . a r t if . r o b o ţ i ş i e c h ip . C V N r. IX ( d in p a c h e t u l 9 ) 2 1 D i s c ip lin e o p t. d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l.N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la . 2 1 P A C H E T O P T IO N A L 1 0 ( s e a le g e 1 d i n 2 ) M a n a g e m e n t u l p r o c e s e lo r i n o v a tio n a le M a n a g e m e n t fin a n c ia r P A C H E T U L O P T I O N A L 1 1 ( s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 1 P A C H E T O P Ţ IO N A L 1 2 (s e a le g e 1 d in 3 ) I n g i n e r ia v a lo ri i I n g i n e r ia p ro c e s e lo r d e m u n c a T e h n o lo g ii d e a s a m b l a r e D I S C I P L I N E F A C U L T A T I V E ( to a t e c e le o p tio n a le ) 1 560 3 08 30 8 944 36 24 N r. m a n a g . a a c ti v . in d 1 2 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 58 59 60 N N N N N 2 2 1 2 1 1 1 N N N N 1 1 2 1 1 N N 3 11 6 5 80 8 3 11 6 5 90 8 3 11 6 6 00 8 2 1 N N N 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 3 11 6 6 10 8 3 11 6 6 20 8 3 11 6 6 30 8 3 11 6 6 40 8 3 11 6 6 50 8 3 11 6 6 60 8 3 11 6 6 70 8 16 8 20 4 14 8 12 0 12 0 12 0 12 0 32 14 8 14 8 84 14 92 42 28 42 28 28 28 28 28 0 28 28 0 0 28 14 42 42 28 14 14 14 14 14 28 28 28 14 14 14 98 1 20 92 78 78 78 78 18 92 92 56 0 50 14 6 7 5 4 4 4 4 2 5 5 4 3 4 3 131 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 TO TAL 15 1 3 0 7 1 2 0 9 28 5 /3+ 0 6 16 4 /2 + 0 6 7 7 7 7 9 0 1 2 3 3 11 6 6 90 8 3 11 6 7 00 8 3 11 6 7 10 8 3 11 6 7 20 8 3 11 6 7 30 8 74 75 3 11 6 7 40 8 3 11 6 7 50 8 76 77 78 3 11 6 7 60 8 3 11 6 7 70 8 3 11 6 7 80 8 M a ş in i . S F F 2 2 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I 3 2 M a n ag em e n t II 2 2 D i s c ip lin e o p t.P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j. p t . e x / N r . c o l . X ( d i n p a c h e tu l 9 ) 2 1 M a n a g e m e n tu l r e s u r s e l o r u m a n e 2 1 A n a l iz a e c o n . S t . C S L P P C S L P P E v a lu a re E 13 14 15 16 17 18 19 20 O b s.

SIA 1 560 4 20 45 4 686 3 0 30 N r.SIA M TR .SIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 1 2 2 2 2 2 N N N N N 90 1 1 1 1 1 3 116 01 09 3 116 02 09 3 108 05 09 3 108 07 09 3 108 04 09 3 108 06 09 3 108 03 09 3 116 08 09 3 116 09 09 3 108 09 09 3 108 10 09 3 108 14 09 3 108 13 09 3 108 16 09 3 116 15 09 3 116 16 09 3 108 17 09 3 108 12 09 3 116 19 09 3 108 19 09 3 108 20 09 M a te m a tic i aplic ate I 2 M a te m a tic i aplic ate II 2 P r ogr .Na po ca F a c ultatea: C ons tru ctii de M a sin i D om eniu l: Ing in er ie s i M a nag em ent S pe c ializa rea : Ing iner ie E c ono m ic a Indu s tr iala.P LA N DE INV AT AM AN T V ala bil p en tr u an ul univ er s ita r 2 00 9. d es c riptiv a si de s en teh nic I 2 C him ie 2 M a te ria le I 2 Fiz ica 2 C ultur a m a nag er iala 1 D is cip lin a op t. II (d in pa ch etul 1.SIA M TR .SIA M TR .SIA M TR .SIA M TR . E ngle za Nr De num ire a dis c ip linei c rt An ul I S em 1 (1 4 s) S em 2 ( 14 s ).SIA M TR .SIA M TR . C N V N r.2) E du c atie fiz ic a II P r ac tic a I P A C HE T O PT IO N AL 1. s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 G eom .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M TR .2) E du c atie fiz ic a I M a te m a tic i aplic ate III P r ogr . (d in pac h etul 1.2 (s e ale ge 1 d in 4) L im ba e ng leza L im ba fr an ce za L im ba g er m a na L im ba italia na 0 15 4 9 0 90 28 5 /5 +1 84 84 N 11 2 11 2 84 84 11 2 N 28 N 42 A/R 14 N 84 N 84 N 84 84 84 84 84 84 N 28 A/R 14 N 90 28 28 28 28 28 28 28 14 0 0 28 28 14 28 28 28 28 28 14 14 28 28 14 14 28 0 28 14 14 28 28 14 14 14 28 14 14 14 90 42 42 56 56 42 42 56 14 14 0 42 28 42 42 42 42 28 42 14 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 M TR . St.SIA M TR . de or e pe C r edit dis cip lin a sem T ot C A pl. C S L P P C S L P P E v alua re E 13 14 15 O b s. s i utiliz ar ea c alc ula to ar elor II G eom .SIA M TR .SIA M TR .201 0 Cod U niv er sitate a Teh nic a din C luj. c ol . d es c riptiv a si de s en teh nic II M a te ria le II B az ele in gine riei s iste m elo r I C om unic a re inte rpe rs on ala ş i de g rup E lec tro te hn ic a s i m a sin i e le c tr ice M e ca nic a I D is cip lin a op t.SIA 1 1 N 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 N N N N 3 3 4 4 4 3 4 2 2 1 132 2 2 2 2 15 6 7 0 28 5/4+ 1 T O TA L M TR . ex / N r.

C S L P P C S L P P E 16 17 18 19 Evaluare C V Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 MTR.SIA MTR.4 (se alege 1 din 4) Lim ba engleza Lim ba franceza Lim ba germana Lim ba italiana 84 112 84 112 84 84 84 84 42 42 154 84 112 182 84 42 90 28 42 14 28 28 28 28 28 0 14 42 28 28 42 28 0 0 14 14 28 28 14 14 14 14 28 14 42 14 28 56 28 28 90 42 56 42 56 42 42 42 42 14 14 70 42 56 84 28 14 0 2 6 3 4 7 4 2 2 MTR.SIA MTR.ind 1 2 20 21 Obs.SIA MTR.SIA 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 90 2 2 2 2 5 0 13 2 2 2 2 N N N 2 N N N N N N N N N N N N N N 3 5 3 5 3 3 3 3 2 133 1 3 2 2 3 2 TO TAL 16 8 7 0 28 5/4+0 5 2 90 28 5/3+0 MTR.SIA MTR.SIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 31082609 31082109 31082209 31082309 31162609 31082509 31162809 31162909 31163009 31173109 31163209 31163309 31163409 31163509 31163609 31163709 31083809 Mecanica II 2 Rezistenta materialelor 3 Grafica asistata de calculator 1 T oleranta si control dimensional 2 T eoria sistem elor si automatizari 2 Electronica 2 Microeconom ie 2 Bazele ingineriei sistemelor II 2 Disciplina optionala III(din pachetul 3.4) Probabilitati si statistica Mecanisme si organe de m asini I Macroeconomie Cercetari operationale Bazele proiectarii asistate de calculator Drept si legislatie Disciplina optionala IV (din pachetul 3.SIA MTR.SIA 1560 406 468 686 30 30 Nr.SIA MTR.4) Practica II PACHET O PT IONAL 3. St. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea: Constructii de Masini Dom eniul: Inginerie si Managem ent Specializarea: Inginerie Economica Industriala. col . Engleza Denum irea disciplinei Nr crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).

S IA 2 1 N N N N N 2 1 1 2 2 1 1 2 90 N N N N N N N N N 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 09 09 09 09 09 09 9 0 1 2 3 3 3 3 3 3 1 108 39 116 40 116 41 116 42 116 43 09 09 09 09 09 1 2 2 2 1 N N 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 3 116 108 116 116 116 116 44 46 46 47 48 49 7 7 3 4 4 3 2 50 51 52 3 116 50 09 3 116 51 09 3 108 54 09 14 9 14 9 84 98 10 8 84 42 98 84 84 14 0 14 0 84 84 42 90 42 42 14 28 42 28 0 28 28 28 42 42 28 28 0 0 42 42 28 28 14 14 28 28 14 14 28 28 14 14 28 90 65 65 42 42 52 42 14 42 42 42 70 70 42 42 14 0 4 3 3 5 5 3 3 2 2 134 TO TAL 14 3 8 28 4 /3 + 0 53 54 55 3 116 53 09 3 116 54 09 3 116 55 09 56 57 3 116 56 09 3 116 57 09 2 2 1 1 2 2 2 1 560 4 20 3 0 16 3 7 28 5/ 4 + 0 M e c a n is m e ş i o r g a n e d e m a ş i n i I I 3 M a s in i s i e c h ip a m e n t e d e f a b r ic a tie 3 M o d e la re s i s im u la r e s is t. r o b o ti. in d 1 2 16 17 18 19 20 21 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 M T R . E n g le z a D e n u m ir e a d is c ip lin e i Nr c rt A nu l III S e m 5 (1 4 s ) S e m 6 ( 1 4 s ). I 1 T e h n o lo g ia f a b ric a r ii p r o d u s e lo r 2 M a rk e tin g 3 D i s c ip lin a o p tio n a la V (d in p a c h e t u l 5 ) 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la V I ( d in p a c h e t u l 6 ) 2 T e h n o lo g ii d e fa b r i c a tie M a s in i . e c h ip . I I M a nag em en t I F in a n t e .N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la .S IA M T R . S F F 1 M o d e la re s i s im u la r e s is t. c o n ta b ili ta t e D i s c ip lin a o p tio n a la V I I ( d i n p a c h e tu l 7 ) E r g o n o m ie D i s c ip lin a o p tio n a la V I I I ( d in p a c h e t u l 8 ) P r a c tic a I I I D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 5 (s e a le g e 1 d in 3 ) M a n a g e m e n tu l r is c u lu i 2 1 R e a lit a te v irt u a la 2 1 I n t e g ra re e u r o p e a n a 2 1 P A C H E T U L O P T I O N A L 6 (s e a l e g e 1 d in 4 ) L im b a e n g le z a 2 L im b a f r a n c e z a 2 L im b a g e r m a n a 2 L im b a it a lia n a 2 P A C H E T O P T IO N A L 7 (s e a le g e 1 d in 2 ) S i s te m e d e m a n a g e m e n t d e m e d iu E v a l u a re a im p a c tu l u i a s u p ra m e d iu lu i P A C H E T O P T IO N A L 8 (s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 2 90 45 4 686 30 30 N r. d e p r o d . S t . C V N r. C S L P P C S L P P E v a lu a re E 13 14 15 O b s.S IA M T R . e x / N r .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j. c o l . d e p ro d . d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l.

d e p r o d u c tie 2 1 D i s c ip lin a o p tio n a la X I ( d in p a c h e t u l 1 1 ) 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I I S i s te m e in fo r m a t ic e p e n t r u m a n a g e m e n t S i m u la r e a a c t iv it a t ii in t re p rin d e r il o r S e m in a r s p e c ia lit a t e D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X II (d i n p a c h e t u l 1 0 ) D i s c ip lin ă o p ţ io n a lă X I I I ( d in p a c h e t u l 1 2 ) D I S C I P L I N E O P T IO N A L E P A C H E T O P T IO N A L 9 (s e a le g e 2 d in 5 ) P ie ţ e d e c a p it a l 2 1 M a n a g e m e n t u l c a li t ă ţ ii 2 1 C o m e rţ in t e r n ş i in t e r n a ţ io n a l 2 1 S o c io l o g ia m u n c ii 2 1 I n t e lig .N a p o c a F a c u lt a t e a : C o n s t ru c t ii d e M a s i n i D o m e n iu l: I n g in e r ie s i M a n a g e m e n t S p e c ia liz a re a : I n g in e r i e E c o n o m i c a I n d u s tr ia la . E n g le z a Nr D e n u m ir e a d is c ip lin e i c rt A n u l IV S e m 7 (1 4 s ) S e m 8 ( 1 4 s ). 2 1 P A C H E T O P T IO N A L 1 0 ( s e a le g e 1 d i n 2 ) M a n a g e m e n t u l p r o c e s e lo r i n o v a tio n a le M a n a g e m e n t fin a n c ia r P A C H E T U L O P T I O N A L 1 1 ( s e a le g e 1 d in 4 ) T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a e n g le z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a f r a n c e z a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a g e r m a n a 1 T e rm in o lo g ie d e a f a c e ri in lim b a it a lia n a 1 P A C H E T O P Ţ IO N A L 1 2 (s e a le g e 1 d in 3 ) I n g i n e r ia v a lo ri i I n g i n e r ia p ro c e s e lo r d e m u n c a T e h n o lo g ii d e a s a m b l a r e D I S C I P L I N E F A C U L T A T I V E ( to a t e c e le o p tio n a le ) 1 560 3 08 30 8 944 36 24 N r. S F F 2 2 1 I n g in e r ia s i s t e m e lo r d e p ro d u c ţ ie I 3 2 M a n ag em e n t II 2 2 D i s c ip lin e o p t. C S L P P C S L P P E 13 14 15 16 17 18 19 20 E v a lu a re C V N r. s i s is t. IX ( d in p a c h e t u l 9 ) 2 1 D i s c ip lin e o p t. m a n a g . a a c ti v . S t . in d 1 2 21 O b s. X ( d i n p a c h e tu l 9 ) 2 1 M a n a g e m e n tu l r e s u r s e l o r u m a n e 2 1 A n a l iz a e c o n . e x p e rt p t . d e o r e p e C r e d it d is c ip lin a sem T ot C A p l. c o l . r o b o ţ i ş i e c h ip . e x / N r . a r t if . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 58 59 60 N N N N N 2 2 1 2 1 1 1 N N N N 1 1 2 1 1 N N 3 11 6 5 80 8 3 11 6 5 90 8 3 11 6 6 00 8 2 1 N N N 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 3 11 6 6 10 8 3 11 6 6 20 8 3 11 6 6 30 8 3 11 6 6 40 8 3 11 6 6 50 8 3 11 6 6 60 8 3 11 6 6 70 8 16 8 20 4 14 8 12 0 12 0 12 0 12 0 32 14 8 14 8 84 14 92 42 28 42 28 28 28 28 28 0 28 28 0 0 28 14 42 42 28 14 14 14 14 14 28 28 28 14 14 14 98 1 20 92 78 78 78 78 18 92 92 56 0 50 14 6 7 5 4 4 4 4 2 5 5 4 3 4 3 135 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 TO TAL 15 1 9 28 5 /3+ 0 3 0 7 1 6 16 4 /2 + 0 2 0 6 7 7 7 7 9 0 1 2 3 3 11 6 6 90 8 3 11 6 7 00 8 3 11 6 7 10 8 3 11 6 7 20 8 3 11 6 7 30 8 74 75 3 11 6 7 40 8 3 11 6 7 50 8 76 77 78 3 11 6 7 60 8 3 11 6 7 70 8 3 11 6 7 80 8 M a ş in i . p t .P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il p e n tr u a n u l u n iv e r s i ta r 2 00 9-201 0 Cod U n iv e r s it a t e a T e h n ic a d i n C lu j.

ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 1 2 2 1 N N N N 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 28 28 28 28 28 28 28 40 40 40 40 60 50 30 28 N N N N 2 1 2 2 2 2 1 28 14 28 28 28 28 14 60 50 60 40 60 70 30 30 90 136 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31260109 31260209 31260309 31260409 31260509 31260609 31260709 31260809 31260909 31261009 31261109 31261209 31261309 31261409 31261509 31261609 31261709 31261809 31261909 Matematici aplicate I Matematici aplicate II Chimie Fizica Programarea si utilizarea calculatoarelor I Geometrie descriptiva si desen tehnic I Materiale I Limbi moderne I Sport I Matematici aplicate III Geometrie descriptiva si desen tehnic II Programarea si utilizarea calculatoarelor II Materiale II Electrotehnica si masini electrice Mecanica I Comunicare interpersonala si de grup Limbi moderne II Sport II Practica I 96 82 N 82 96 116 N 106 N 72 N 56 A/R 14 102 N 92 116 N 82 116 112 N 58 N 58 A/R 14 N 90 1560 4 4 4 4 4 4 3 2 1 364 28 14 14 28 28 28 14 28 14 14 28 28 14 28 14 14 28 14 90 468 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 728 30 30 Nr.Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica .St. ex/ Nr. Forma de Nr. de ore pe Sem 1 (14 s) disciplina sem Sem 2 (14 s).romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Anul I Credit Obs. col 14 7 7 0 0 12 5 8 0 90 28 25 4/4+1 4/5+1 . verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.

col . de ore pe sem Sem 3 (14 s) disciplina Sem 4 (14 s).St. verificare C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . 0 1 2 22 N N N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 90 N N N N N N N 2 N 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 42 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL 31262009 31262109 31262209 31262309 31262409 31262509 31262609 31262709 31262809 31262809 31262909 31263009 31263109 31263209 31263309 31263409 31263509 Rezistenta materialelor Grafica asistata de calculator I Tolerante si control dimensional Mecanica II Electronica Teoria sistemelor si automatizari Microeconomie Limbi moderne III Mecanisme si organe de masini I Mecanisme si organe de masini I-proiect Actionari hidraulice si pneumatice Actionari electrice Mecanica fluidelor Istoria tehnicii si creativitate Drept si legislatie Limbi moderne aplicate Practica II 42 14 28 28 28 28 28 125 102 96 102 122 101 76 77 100 N 63 101 93 106 77 77 52 90 1560 4 3 28 4 28 4 28 5 28 3 14 3 28 2 90 2 392 454 714 30 30 28 28 28 14 14 28 14 28 28 28 28 28 28 14 28 55 60 40 60 80 45 34 49 30 35 45 37 50 35 35 24 5 4 4 4 4 4 3 2 137 14 5 8 0 0 14 27 4/4 3 8 2 90 27 4/4+1 Nr.romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul II Forma de Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.

col 13 0 10 4 0 16 2 9 0 60 27 27 4/2 2p 4/4 . St.romana si engleza Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Credit Anul III Forma de Nr.ind 1 2 18 20 21 Obs. verificare disciplina C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . 0 1 22 3 2 3 2 2 1 N N N N N N 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 N N N N N N N 36 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 2 2 2 2 2 2 1 Mecanisme si organe de masini II Mecanisme si organe de masini II-proiect Masini si echipamente de fabricatie Masini si echipamente de fabricatie-proiect Grafica asistata de calculator II Tehnologii de fabricatie I Senzori si achizitii de date Marketing Mecanica robotilor Tehnologii de fabricatie II Sisteme flexibile de fabricatie I Ingineria roboticii I Robotizarea fabricatiei I Management industrial Optional 1 (1 din 2) 48 31264809 Baze de cunostinte 49 31264909 Software industrial 52 31264909 Practica III 60 TOTAL 31263609 31263609 31263709 31263709 31263809 31263909 31264009 31264109 31264209 31264309 31264409 31264509 31264609 31264709 42 14 28 42 28 28 14 28 28 28 28 28 28 14 42 28 28 28 28 28 28 14 28 28 42 14 28 28 22 50 34 24 88 74 48 62 34 48 48 62 48 48 40 3 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 N 78 N 78 104 N 52 130 130 104 104 104 104 104 104 104 104 96 0 0 60 1560 60 406 424 730 30 2 30 Nr. de ore pe sem Sem 4 (14 s) Sem 5 (14 s). ex/ Nr.

PLAN DE INVATAMÂNT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Constructi de Masini Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Robotica . verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl. de ore pe Credit Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). ex/ Nr. 0 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28 28 28 53 54 55 55 56 0 28 14 31265309 31265409 31265509 31265509 31265609 1 2 N 28 28 28 14 28 0 28 28 88 74 24 50 48 24 50 48 5 5 2 3 4 2 3 4 57 31265709 57 31265709 139 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 14 0 8 4 26 4/3+2 0 10 0 5 17 2/3 2 0 58 31265809 59 31265909 28 28 48 4 60 61 62 63 64 65 31266009 31266109 31266209 31266309 31266409 31266509 130 N 130 N 52 N 78 N 104 0 N 52 N 78 N 90 0 0 N 104 0 0 N 156 N 170 N 156 N 130 N 130 28 28 28 28 28 28 100 28 114 14 114 14 88 14 88 6 6 6 5 5 66 31266609 67 31266709 68 31266809 Sisteme flexibile de fabricatie II Integrarea fabricatiei asistata de calculator Ingineria roboticii Ingineria roboticii-proiect Comanda si programarea m asinilor unelte cu comanda num erica Robotizarea fabricatiei II Robotizarea fabricatiei II-proiect Optional 3 (1 din 2) Dezvoltarea competitiva a sistem elor robotice Metode de inovatie in robotica Optional 4 (1 din 2) Elemente de realitate virtuala Inteligenta artificiala Ingineria si managem entul calitatii Roboti pentru aplicatii industriale speciale Comanda robotilor industriali Modelarea si simularea robotilor Optional 5 (1 din 2) Logistica sistemelor de fabricatie Actionari servo-hidraulice Elaborarea proiectului de diploma 1560 336 266 958 32 28 T OTAL Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.romana si engleza Denumirea disciplinei Nr crt Anul IV Form a de Nr. col .St.

2 009 O b s.in d 1 2 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 14 15 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 N 9 6 28 2 8 40 4 N 8 2 28 1 4 40 4 1 N 8 2 28 1 4 40 4 1 N 9 6 28 2 8 40 4 2 N 116 28 2 8 60 4 2 N 106 28 2 8 50 4 1 N 7 2 28 1 4 30 3 N 48 2 8 20 2 A/R 1 4 14 1 2 1 N 102 28 1 4 60 4 2 1 1 N 130 28 2 8 74 4 2 2 N 116 28 2 8 60 4 1 1 N 5 8 14 1 4 30 2 2 2 N 116 28 2 8 60 4 2 1 N 8 2 28 1 4 40 3 1 2 N 9 2 14 2 8 50 4 2 N 48 2 8 20 2 1 14 1 A/R 1 4 90 N 90 90 2 15 60 364 4 82 714 3 0 3 0 7 7 0 0 12 5 9 0 90 28 26 4 /4+ 1 4/4+ 2 64 65 66 67 31 236 40 9 31 236 50 9 31 236 60 9 31 236 70 9 2 1 2 2 N N N N 42 56 56 42 28 28 28 14 14 28 28 28 2 2 2 2 . d e or e pe C re dit 1 ( 14 s ) Se m 2 (1 4 s ).Na po ca F a c ultatea C on str uc ţii de M aş ini D om eniu l: Ing in er ie M ec an ică S pe c ializa rea : Ing iner ie M ec a nic ă Nr D en um ir ea d isc iplin ei c rt 22 140 TO TAL 14 P s iho lo gia e duc a tie i ( fac ultativ) P ed ag ogie I (fa cu lta tiv ) P ed ag ogie II (fac ultativ ) M a na gem en tu l c las ei ( fa c ultativ) 2 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 31 230 10 9 31 230 20 9 31 230 30 9 31 230 40 9 31 230 50 9 31 230 60 9 31 230 70 9 31 230 80 9 31 230 90 9 31 231 00 9 31 231 10 9 31 231 20 9 31 231 30 9 31 231 40 9 31 231 50 9 31 231 60 9 31 231 70 9 31 231 80 9 31 231 90 9 S em C S 2 3 4 M a te m a tic i aplic ate I 2 2 M a te m a tic i aplic ate II 2 1 C him ie 2 F iz ică 2 1 P r ogr .S t. v er ific a re dis cip lin a s em L P P C S L P P E C V T o t C A p l. d es c riptiv ă şi D es en teh nic I 2 M a te ria le I 2 D O — Lim bi m o der ne I 2 E du c aţie fizic a I 1 M a te m a tic i aplic ate III M e ca nic ă I E lec tro te hn ică ş i M aş ini ele ctr ic e C om un ic . ex / N r. ş i utiliz . şi de gru p P r ogr . ş i D es en te hnic II D O — Lim bi m o der ne II E du c aţie fizic a II P r ac tic a I N r. ş i utiliz ar ea c alc ula to ar elor I 2 G eom . In te rp er s.PL A N D E IN VA T A M A N T V alab il p entr u an ul un ive rs itar 2 009 -2 010 V ar ianta 2 1. D es c r.05 . c alc ula to ar elor II M a te ria le II G eom . c ol A nul I F or m a d e N r. Cod U niv er sitate a T eh nic ă din C luj.

3 (14 s) verificare L P P C S L P P E C V 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 N 1 N 2 N 2 N N 1 N 1 N N 3 2 2 N 2 1 1 N 2 2 N Nr.) 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 106 106 54 48 90 1560 28 28 14 28 28 28 14 90 392 454 50 50 26 20 1 31232009 31232109 31232209 21232309 31232409 31232509 31232609 31232709 31232809 31232909 31233009 2 Mecanică II Rezistenta materialelor Grafică asistată de calculator I Teoria sistemelor si automatizări Microeconomie Electronică Toleranţe şi control dimensional DO — Limbi moderne III Mecanisme şi Organe de maşini I Mecanica fluidelor Mecanica mediilor continue elastice Forma de Anul II Sem 4 (14 s). ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Domeniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denumirea disciplinei crt Obs. tehnice (facultativ) Filosofie (facultativ) Sociologie (facultativ) Limbaje de progr. Sem C S 3 4 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 22 141 1 2 N 90 14 5 8 0 0 14 5 6 2 90 27 27 4/3+1 4/2+2 1 2 2 1 2 1 2 2 N N N N N N Termotehnica Elemente de proiectare 3D Drept şi legislaţie DO — Limbi moderne aplicate Practica II TOTAL 2 1 2 1 1 2 N N Didactica spec.ind 16 17 18 19 116 28 28 60 140 42 28 70 100 14 28 58 106 28 28 50 72 28 14 30 92 28 14 50 82 28 14 40 48 28 20 168 42 56 70 116 28 28 60 116 28 28 60 4 4 3 2 2 714 30 30 Credit sem 1 2 20 21 4 5 4 4 3 4 4 2 5 5 5 31 32 33 34 35 31233109 31233209 31233309 31233409 31233509 Nr. col 68 69 70 71 31236809 31236909 31237009 31237109 42 42 42 56 14 28 28 28 28 14 14 28 2 2 2 3 . avansate (fac. St. de ore pe disciplina Tot C Apl.

De afaceri in engleza (fac.) T erm.) 0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 N N N 1 31233609 31233709 31233809 31233909 31234009 31234109 31234209 31234309 31234409 31234509 31234609 Forma de verificare E C V 13 14 15 N N N N N N N N N N N 72 72 Nr. L P P C S L P P 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2 1 2 Obs. num erica a im aginilor (fac. durab.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Dom eniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denum irea disciplinei crt Sem C S 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 60 14 2 0 16 3 1 2 3 3 2 2 Anul III 5 (14 s) Sem 6 (14 s). col 5 3 60 27 4/4 72 73 74 75 31237209 31237309 31237409 31237509 2 1 2 2 N N N N 56 42 65 42 28 14 28 14 28 28 28 28 2 2 3 2 .ind 1 2 16 17 18 19 20 21 164 42 42 80 6 178 42 56 80 6 92 28 14 50 4 116 28 28 60 5 92 28 14 50 4 106 28 28 50 5 126 28 28 70 5 140 42 28 70 5 100 42 14 44 4 126 28 28 70 4 116 28 28 60 4 28 28 14 14 30 30 3 3 60 60 2 1560 420 396 744 30 30 47 48 49 2 M ecanism e şi organe de maşini II M aşini şi echipam ente de fabricaţie Grafică asistată pe calculator II T ehnologii de fabricaţie I M arketing Vibrom ecanică T ehnologii de fabricaţie II M ecanica Roboţilor M anagement industrial M etode num erice in inginerie Actionari hidraulice si pneumatice DO — Fiabilitate şi m entenabilitate 31234709 Proiectarea ecologică a produselor DO — Proiectarea paginilor Web 31234809 Grafică şi anim aţie pe calculator 31234909 Practica III Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. (fac. 22 142 T OTAL 7 4 27 4/2 2 1 2 2 Prot. m ediu si dezv.) M anagementul proiectelor (fac. ex/ Nr.St.) Prel.

ind 1 2 16 17 18 19 20 21 92 28 14 50 4 106 28 28 50 4 92 28 14 50 4 136 28 28 80 4 106 28 28 50 4 102 28 14 60 4 22 0 50 51 52 53 54 55 1 31235009 31235109 31235209 31235309 31235409 31235509 56 31235609 143 Sustinerea proiectului de diploma TOTAL 16 0 9 2 0 10 0 6 0 10 27 16+10 4/4 5/3 57 31235709 58 59 60 61 31235809 31235909 31236009 31236109 62 31236209 63 31236309 2 Dinamica maşinilor şi structurilor Maşini pentru deformări plastice Tratamente termice Programarea masinilor unelte CAD în Inginerie Mecanică Metoda elementelor finite DO — Sisteme flexibile de fabricaţie Elemente de realitate virtuală DO—Echip. şi Tehnologii de sudură Echipament de transport uzinal Ingineria si managementul calităţii Măsurări şi sisteme de achiziţie Asamblarea robotizată şi automată Fabricatie rapidă DO—Baze de date în inginerie mec.St.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Construcţii de Maşini Domeniul: Inginerie Mecanică Specializarea: Inginerie Mecanică Nr Denumirea disciplinei crt Sem C S 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 10 N 2 1 1 1 N N N N N N 2 N 92 28 14 50 92 28 14 50 136 117 117 117 28 28 28 28 28 14 14 14 80 75 75 75 115 28 14 73 3 3 4 4 4 4 4 140 140 0 10 1560 364 378 818 30 30 10 Anul 7 (14 s) L P P 5 6 7 1 1 1 1 1 1 2 1 IV Sem 8 (14 s). ex/ Nr. C S L P P 8 9 10 11 12 Obs. Inteligenţă artificială Practica in proiectare Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. col . Forma de verificare E C V 13 14 15 N N N N N N Nr.

144 .

ing.dr.etti.utcluj. Marina Topa Tudor.ro Colectivul Educatie Fizica si Sport 145 . Dorin Petreuş Sala:357 Tel: 0264401223 Dorin.utcluj.ing. Tamara Goga Sala:357 Tel:0264401224 Tamara. 26-28 Tel.Facultatea de Electronică.Petreus@ael. G.Topa@bel. Tudor Palade DECAN Sala:357 Tel: 0264401223 Prof.utcluj. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Str.ro Bazele Electronicii CATEDRE Comunicatii Electronica Aplicata CONSILIUL FACULTATII Comisia pentru reforma si dezvoltare Comisia pentru resurse umane si studenti Comisia pentru calitate Comisia pentru comunicare Comisia de onoare Prodecan Prof.ro Sala:357 Tel: 0264401223 Gabriel.utcluj.dr.dr. Bariţiu nr.utcluj.ing.: +40-264-401223.Oltean@bel.Goga@bel.ro Secretar-Sef Facultate Ing. Gabriel Oltean Marina.dr.ro/ Prodecan Prof.Palade@com.ro Secretar Stiintific Sala:357 Tel: 0264401223 Prof.utcluj.ing. Fax: +40-264-591689 http://www.

cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale industriei şi ale vieţii cotidiene. Facultatea de Electronică. electronic şi energetic (limba română) Studenţii pot opta. Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. master şi doctorat prin următoarele forme de învăţământ superior tehnic:  Licenţă (8 semestre) în specializările:  Electronică Aplicată (limba română şi în limba engleză)  Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (limba română şi în limba engleză)  Inginerie economică în domeniul electric. Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei din Cluj-Napoca. pentru urmarea cursurilor cu predare în limba română sau în limba engleză şi sunt selectaţi în urma unui test de cunoştinţe de limba engleză.  Învăţământ continuu şi la distanţă prin:  Centrul Regional PHARE de Învăţământ Deschis şi la Distanţă  Cursuri postuniversitare de perfecţionare: o Cisco Networking Academy o Certified Wireless Network Administrator – CWNA. înaintea primului semestru de studiu. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Electronică. a fost înfiinţată în anul 1990 pe baza secţiei Electronică şi Telecomunicaţii care funcţiona din anul 1977 în cadrul Facultăţii de Electrotehnica. În urma parcurgerii ciclului de studii de licenţă şi a promovării examenului de finalizare a studiilor. Se ofere studii de licenţă.Facultatea de Electronică. 146 . finalizate printr-o lucrare de dizertaţie. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei oferă următoarele forme de învăţământ:  Master (4 semestre). Facultatea formează specialişti în proiectarea. în specializările:  Circuite şi sisteme integrate  Inginerie electronică  Telecomunicaţii  Tehnologii multimedia  Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor (limba franceză)  Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale  Doctorat (3 ani cu/fără frecvenţă) în domeniul:  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. exploatarea şi perfecţionarea de sisteme electronice şi de comunicaţii. absolvenţii primesc diploma de inginer licenţiat şi titlul de inginer.

Teoria semnalelor. în cadrul unor contracte ştiinţifice de cercetare. Austria. Filtrelor adaptive. Marea Britanie sau Irlanda. electronic si energetic precum şi studenţilor care frecventează studiile de master în specializarea Circuite si sisteme integrate sau studiile doctorale in domeniul Inginerie electronica si telecomunicaţii. Aria didactica acoperita de Catedra Bazele Electronicii cuprinde atât discipline de baza cum sunt Dispozitive electronice. având în prezent universităţi partenere de prestigiu din Germania. Fax: +40-264-597083 Email: Oltean. Pe lângă activitatea didactică. 400027. Optoelectronica. Tel:+40-264-401226.Festila@bel. dr.Dobrota@com. cat şi discipline de specialitate din domeniile Sistemelor digitale si analogice cu circuite VLSI. Fax: + 40 264 591340. Virgil DOBROTĂ Sala 364. Finlanda.Catedra Bazele Electronicii Str. George Baritiu nr. programe COST şi Socrates-Erasmus. Circuite electronice fundamentale. ing. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. Tel:+40 264 401227. E-mail: Lelia. cursuri postuniversitare (Cisco Networking Academy) precum si Certified Wireless Network Administrator . Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. schimburi de experienţă şi cursuri intensive. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii şi Inginerie economica in domeniul electric. Se oferă de studii de master în specializarile Telecomunicatii. 26-28.utcluj. Lelia FEŞTILĂ Sala 55. 400027.utcluj. Comunicaţii pe fibra optica. Cursurile predate de membrii catedrei se adresează studenţilor Facultăţii de Electronică.ro Catedra de Comunicatii este organizatoarea specializării de licenţa Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii in limbile romana si engleza. Circuitelor electronice liniare şi neliniare. membrii catedrei sunt angrenaţi şi în proiecte naţionale si internaţionale de cercetare şi academice. Prelucrarea semnalelor si a imaginilor (limba franceza) si Sisteme integrate de comunicatii cu aplicatii speciale. Tel:+40-264-401226.ro Secretar: Maria KOVACS Sala 362.utcluj.utcluj. etc. Circuite integrate digitale si analogice. Email: Mariana. Logica nuanţată. In cadrul catedrei lucrează 11 147 . odată cu reorganizarea facultăţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. dr.CWNA. În acest mod. Catedra de Comunicatii Str. Tehnologii multimedia.Kovacs@bel.ro Catedra Bazele Electronicii a luat fiinţă in anul 1990.Cristina@com.26 – 28. Tel: +40 264 401463. George Bariţiu nr. doctoranzii şi studenţii din anii terminali participă la colaborări.ro Secretar: Cristina Oltean Sala 364. Tehnici avansate incluzând FPGA. Email: Virgil. Analiza si sinteza circuitelor. ing. Reţele neuronale. secţiile romana si engleza. Tehnici de inteligenţă computaţională. Sistemelor de prelucrare numerică a semnalelor. specializările pentru studii de licenţă Electronică aplicată. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. cadrele didactice.

Catedra are 17 laboratoare didactice si 7 laboratoare de cercetare integrate in Centrul de Tehnologii Multimedia şi Învăţământ la Distanţă.. Hidroelectrica. 20 proiecte PNCDI II (IDEI. Elster-ABB. Bazele sistemelor de achiziţii de date. RUISI/TD. System on Board (SOB) şi Sisteme de achiziţii de date. Electronică aplicată. 10 asistenţi.Fantana@bel. Centrul de Tehnologii Informaţionale in Electronica. etc. aplicaţii multimedia. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. TD. respectiv Inginerie economică in domeniul electric. Proiectare asistată de calculator.utcluj. dr. precum şi în colaborări cu parteneri din industrie: Siemens. ERASMUS). Digilent. Surse de alimentare. Pentru ciclul de master se oferă specializarea Inginerie electronică. Pentru ciclul de licenţă oferim celor trei specializări. PART. E-mail: Dan. Tel: +40-264 401225. Microcontrolere. Centrul de Comunicaţii de Date al Facultăţii. FP7"CODIV). Laboratoarele catedrei au fost dotate în ultimii ani cu mobilier nou şi instrumentaţie electronică modernă. National Instruments. Studenţii pot beneficia de 148 . 7 conferenţiari. practice. protocoale pentru Internet.INOV). Colectivul catedrei susţine studenţii şi în activităţi profesionale extracurriculare cum ar fi cercurile ştiinţifice studenţeşti şi concursurile profesionale: Tehnici de interconectare în electronică. reprezintă o structură academică în care membrii săi sunt partizanii ideii că ingineria se bazează pe o bună fundamentare teoretică care trebuie canalizată spre implementări concrete.ro Secretar: Simona FÂNTANĂ Sala E05. Membrii catedrei sunt angrenaţi şi în proiecte naţionale/internaţionale de cercetare şi academice. Dan PITICĂ Sala E05. BD). Disciplinele oferite de membrii catedrei au grade de complexitate adecvate celor trei cicluri: licenţă. master şi doctorat.Pitica@ael. 20 doctoranzi cu frecventa si 2 cercetatori. Leonardo da Vinci. 400027. George Bariţiu nr. Hard&Soft. Dispozitive electronice. Senzori şi traductoare.ro Înfiinţă în 1990. Domeniile de cercetare se refera la analiza şi sinteza semnalului vocal. 10 proiecte europene (FP7"4WARD". Grafică asistată de calculator. Materiale pentru electronică. criptografie. CEEX. Tehnologia microsistemelor electronice. Catedra Electronică Aplicată Str. managementul reţelelor de telecomunicaţii. Tel:+40-264 401225. Electronică de putere. Electronică Aplicată. Elemente de testare automată. Circuite electronice fundamentale. prelucrări digitale de imagini. comunicaţii mobile 3G/4G. Toate disciplinele sunt predate în limba română şi în limba engleză. Email: Simona.profesori (din care 8 sunt conducători de doctorat). 4 şefi de lucrări. Elemente de reglare şi control. reţele wireless. Fax: + 40-264-594806. COST2100. baze de date multimedia şi aplicaţii distribuite. Catedra are legături profesionale cu universităţi din Europa şi Statele Unite. Marie Curie. Membrii catedrei au participat in 2008 la 50 contracte din care 17 granturi nationale (A.26 – 28. Instrumentaţie virtuală. Continental Automotive. Catedra Electronică Aplicată. ing.utcluj. Managementul proiectelor. electronic şi energetic disciplinele: Componente şi circuite electronice pasive. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii. Centrul de Cercetare pentru Prelucrarea şi Securitatea Datelor.

Tel: +40 264 401423 / 653. precum şi la Piscina Olimpică Politehnica. B-ul Muncii 103.drd. Marin DUMITRESCU Sala de sport. Studentii pot opta si pentru sportul de performanta la una din secţiile Clubului Sportiv Universitar Politehnica. cum ar fi Aeromodelism. Voicu Moldovan.Dumitrescu@efs. Activitatea de educaţie fizică se desfăşoară in sala de sport de pe str.burse şi stagii de pregătire care le asigură o formare conformă cu exigenţele unei profesii moderne de inginer în electronică şi telecomunicaţii. aerobic.l. Colectivul de Educaţie Fizică şi Sport Str. Alina Rusu. forţă. As.dr. Karate.dr. 149 . unde există condiţii bune pentru a practica fitness. Bd-ul Muncii 103-105.l. Marin Dumitrescu. Conf. Polo sau Bridge. Cluj-Napoca Şef catedră: Conf. volei.ro Colectivul de Educaţie Fizica si Sport deserveşte toate facultăţile din cadrul universităţii. Viorel Moisin.drd. As. Email: Marin. Mihai Olănescu. S.utcluj. baschet. Componenţa Colectivului de Educaţie Fizică şi Sport: Conf. Tănase Bogdan. S. dr.

0 13 9 6 0 0 28 5 / 0 / 3. St. Ex.ind 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51290109 51290209 51290309 51290409 51290509 51290609 51290709 51290809 51290909 51291009 51291109 51291209 51291309 51291409 51291509 51291609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Componente si circuite electronice pasive Elemente de mecanica si mecanisme Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de progamare Dispozitive electronice Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 150 Nr. Col. de ore pe disciplina Tot 16 C 17 18 19 Credit sem./ Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). C Forma de verif. Apl. 13 10 5 0 28 5 / 0 / 3. .VP. VP Nr./ Nr.

Forma de verif. VP.5 30 30 151 Nr. / Nr. Col.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. 2 19 20 21 Apl. de ore pe disciplina Credit sem. 5 / 2 / 1. Nr./ Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).ind 1 0 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N TOTAL 51291709 51291809 51291909 51292009 51292109 51292209 51292309 51292409 51292509 51292609 51292709 51292809 51292909 51293009 51293109 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii Teoria semnalelor Materiale pentru electronica Electronica digitala Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masuri electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 N 45 14 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1.5 1. 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2. Ex. . St.

Col.ind 18 19 Credit sem. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). / Nr. Ex. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 Sisteme cu circuite integrate analogice Microprocesoare Optoelectronica Teoria informatiei si codarii Bazele sistemelor de achizitii de date Ingineria programarii 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 Electronica de putere Sisteme cu microprocesoare Tehnologia microsistemelor electronice Prelucrarea numerica a semnalelor Tehnici de comunicatii Microcontrolere TOTAL N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 152 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51293209 51293309 51293409 51293509 51293609 51293709 51293809 51293909 51294009 51294109 51294209 51294309 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1. Forma de verif. de ore pe disciplina Tot C 17 Apl. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 392 1072 Nr. VP .Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. St. / Nr. C VP 16 Nr. 5 / 0 / 1.

ind 1 0 Televiziune Surse de alimentare Senzori si traductoare Instrumentatie virtuala N N N N N N N 153 2 Circuite analogice de inalta frecventa Microelectronica System on Board (SoB) Sisteme de achizitii de date Activitate de documentare si experimentare TOTAL 14 0 12 2 0 28 5 / 0 / 2. 51294409 51294509 51294609 51294709 51294809-1 51294809-2 51294909-1 51294909-2 51295009-1 51295009-2 51295109 51295209 51295309-1 51295309-2 51295409-1 51295409-2 51295509 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 240 28 28 28 28 140 660 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 8 94 5 94 5 64 4 64 4 160 10 888 30 30 Nr. Credit sem. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Electronica Aplicata PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. Col. St. Ex. . Forma de verif. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Sisteme cu logica nuantata Sisteme cu FPGA Elemente de reglare si control Elemente de testare automata Tehnologii de prelucrare a informatiei Prelucrarea numerica a imaginilor Limba straina (certificare) Practica 1 1 1 1 240 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 94 64 94 64 64 64 64 64 64 64 62 28 28 28 28 252 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3. / Nr. / Nr. 2 20 21 Apl. VP. de ore pe disciplina Tot 16 17 C 18 19 Nr crt Cod Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S L P P C S L P P E C VP 1 Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).

Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App./ No./ No.st. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics Ist Year Sem 1 (14 w) Sem 2 (14 w). Ex. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Col. Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51300109 51300209 51300309 51300409 51300509 51300609 51300709 51300809 51300909 51301009 51301109 51301209 51301309 51301409 51301509 51301609 Mathematical Analysis Linear Algebra Elements of Physics Computers Programming Passive Electronic Components and Circuits Elements of Mechanics and Mechanisms Foreign Language 1 Sports 1 Special Mathematics Differential Equations Advanced Physics Algoritms and Programming Techniques Electronic Devices Theory of Electric Circuits Foreign Language 2 Sports 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 154 No. 5 /0/3 . Ind.

5 31 30 155 TOTAL 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51301709 51301809 51301909 51302009 51302109 51302209 51302309 51302409 51302509 51302609 51302709 51302809 51302909 51303009 51303109 Fundamentals of Computer Aided Graphics Fundamentals of Electrotechnics Signals Theory Materials for Electronics Digital Electronics Fundamental Electronic Circuits Discrete Mathematics Electronic Measurements Microwaves Analysis and Synthesis of Circuits Analog Integrated Circuits Digital Systems Computer-Aided Design Projects Management Interpersonal and Group Communication 120 120 150 N 120 150 150 120 120 150 150 120 120 N 120 45 45 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 392 64 64 94 78 94 94 78 64 94 94 64 64 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 No./ No. N N N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1. Ind. Ex.st./ No. 5 / 2 / 1.5 1. VP . Col. Credits 1 20 2 21 0 1 N 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App. 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IInd Year Sem 3 (14 w) Sem 4 (14 w).

. Ind.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics./ No. Col. VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1.st. 5 / 0 / 1. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App./ No. Ex. Credits 1 20 2 21 0 1 Systems with Analog Integrated Circuits Microprocessors Optoelectronics Information Theory and Coding Data Acquisition System Fundamentals Software Engineering 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 Power Electronics Microprocessor Systems Electronic Microsystems Technology Digital Signal Processing Communication Techniques Microcontrollers TOTAL N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 156 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51303209 51303309 51303409 51303509 51303609 51303709 51303809 51303909 51304009 51304109 51304209 51304309 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 392 1072 No. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics IIIrd Year Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w).

. VP 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3.st. Col. 1 0 Television Engineering Power Supplies Sensors and Transducers Virtual Instrumentation N N N N N N N 157 2 High Frequency Analog Circuits Microelectronics System on board (SOB) Data Acquisition Systems Documentation and Experimental Activity TOTAL 14 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 12 2 28 5 / 0 / 2. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Applied Electronics CURRICULUM Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes 19 No C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IVth Year Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w). Credits 2 20 21 App./ No. Ind./ No. Ex.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Fuzzy Logic Systems FPGA Systems Elements of Command and Control Elements of Automated Testing Information Processing Technologies Digital Image Processing Foreign Language (certification) Practical Training 1 1 1 1 240 N N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 51304409 51304509 51304609 51304709 51304809-1 51304809-2 51304909-1 51304909-2 51305009-1 51305009-2 51305109 51305209 51305309-1 51305309-2 51305409-1 51305409-2 51305509 28 28 28 28 252 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 94 5 28 64 4 28 94 5 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 62 3 240 8 28 94 5 28 94 5 28 64 4 28 64 4 140 160 10 660 888 30 30 No.

Ex. Col. Forma de verif. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3. de ore pe disciplina VP Tot 16 C 17 Apl. C Nr. 5 /0/3 . Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).ind 18 19 Credit sem./ Nr. St. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51310109 51310209 51310309 51310409 51310509 51310609 51310709 51310809 51310909 51311009 51311109 51311209 51311309 51311409 51311509 51311609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Componente si circuite electronice pasive Elemente de mecanica si mecanisme Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de progamare Dispozitive electronice Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 158 Nr./ Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.

de ore pe disciplina Apl. Nr. 5 / 2 / 1.5 30 30 159 7 0 0 14 3 8 1 26 26 5 / 0 / 2. Ex. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Forma Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). Nr. VP. 1 2 20 21 0 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 0 N N N N N N N N TOTAL 51311709 51311809 51311909 51312009 51312109 51312209 51312309 51312409 51312509 51312609 51312709 51312809 51312909 51313009 51313109 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii Teoria semnalelor Materiale pentru electronica Electronica digitala Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masuri electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 N 45 14 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1.ind 19 Credit sem./ Nr. de verif.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. St./ Nr.5 1. Col. .

/ Nr./ Nr. Forma de verif. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializare: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P E Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). .Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1. de ore pe disciplina C 17 Apl. St. 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 N N N N N N N N N N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 160 TOTAL 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51313209 51313309 51313409 51313509 51313609 51313709 51313809 51313909 51314009 51314109 51314209 51314309 Sisteme cu circuite integrate analogice Microprocesoare Optoelectronica Teoria informatiei si codarii Tehnici de modulatii Ingineria programarii Telefonie Sisteme cu microprocesoare Decizie si estimare in prelucrarea informatiei Sisteme de comutatie si rutare Radiocomunicatii Retele de calculatoare 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 392 1072 Nr. Ex. C VP Tot 16 Nr. 5 / 0 / 1. Col.ind 18 19 Credit sem.

N N N N N N N N N 161 Limba straina (certificare) Practica Tehnologii multimedia Prelucrarea semnalului vocal Procesoare media Procesoare de semnal Activitate de documentare si experimentare TOTAL 14 0 13 1 0 28 5 / 0 / 2. 1 20 2 21 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl./ Nr. St. Forma de verif.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. Ex. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Credit sem./ Nr. de ore pe disciplina N N N N N N N N 1 1 2 240 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3.ind 1 0 Cod Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). Nr. Televiziune Prelucrarea numerica a semnalelor Protocoale pentru Internet Electronica aplicata Radiocomunicatii celulare Comunicatii mobile Transmisii de date Sisteme optoelectronice in telecomunicatii Tehnici digitale audio-video Prelucrare numerica a imaginilor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 28 28 28 28 252 51314409 51314509 51314609 51314709 51314809-1 51314809-2 51314909-1 51314909-2 51315009-1 51315009-2 51315109 51315209 51315309-1 51315309-2 51315409-1 51315409-2 51315509 150 120 150 120 120 120 120 120 120 120 90 240 150 150 120 120 300 1800 28 94 28 64 28 94 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 64 28 62 240 28 94 28 94 28 64 28 64 140 160 660 888 30 3 8 5 5 4 4 10 30 Nr. Col. VP .

Ex. Ind. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3. Col. 18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P 9 10 11 12 13 Code Topics Ist Year Sem 1 (14 w) Sem 2 (14 w)./ No. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App./ No. 5 /0/3 .Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics.st. Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 51320109 51320209 51320309 51320409 51320509 51320609 51320709 51320809 51320909 51321009 51321109 51321209 51321309 51321409 51321509 51321609 Mathematical Analysis Linear Algebra Elements of Physics Computers Programming Passive Electronic Components and Circuits Elements of Mechanics and Mechanisms Foreign Language 1 Sports 1 Special Mathematics Differential Equations Advanced Physics Algoritms and Programming Techniques Electronic Devices Theory of Electric Circuits Foreign Language 2 Sports 2 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 162 No.

VP ./ No. 5 / 2 / 1.5 1.st. Ind.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51321709 51321809 51321909 51322009 51322109 51322209 51322309 51322409 51322509 51322609 51322709 51322809 51322909 51323009 51323109 Fundamentals of Computer Aided Graphics Basis of Electrotechnics Signals Theory Materials for Electronics Digital Electronics Fundamental Electronic Circuits Discrete Mathematics Electronic Measurements Microwaves Analysis and Synthesis of Circuits Analog Integrated Circuits Digital Systems Computer-Aided Design Projects Management Interpersonal and Group Communication 120 120 150 N 120 150 150 120 120 150 150 120 120 N 120 45 45 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 392 64 64 94 78 94 94 78 64 94 94 64 64 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 No. Col. 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S L P P C S L P P Code Topics IInd Year Sem 3 (14 w) Sem 4 (14 w).5 31 30 163 TOTAL 7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App. Credits 1 20 2 21 0 1 N N N 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1. Ex./ No.

18 19 No C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics IIIrd Year Sem 5 (14 w) Sem 6 (14 w). Col./ No. Ex.Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics. Ind.st. Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM Assesment E 13 C 14 VP 15 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes Tot 16 C 17 App. 5 / 0 / 1. VP 12 2 12 0 0 12 0 12 2 0 26 26 5 / 0 / 1. Credits 1 20 2 21 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 N N N N N 5 5 5 5 5 5 N N N N N 5 5 5 5 5 5 30 30 164 TOTAL 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51323209 51323309 51323409 51323509 51323609 51323709 51323809 51323909 51324009 51324109 51324209 51324309 Systems with Analog Integrated Circuits Microprocessors Optoelectronics Information Theory and Coding Modulation Techniques Software Engineering Telephony Microprocessor Systems Decision and Estimation in Information Processing Switching and Routing Systems Radiocommunications Computer Networks 150 150 150 150 150 N 150 150 150 150 150 150 N 150 1800 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 28 94 28 94 28 94 42 80 42 80 28 94 392 1072 No./ No. .

Telecommunications and Information Technology Profile: Electronics and Telecommunications Engineering Specialization: Telecommunications Technologies and Systems CURRICULUM IVth Year Sem 7 (14 w) Sem 8 (14 w).Technical University of Cluj-Napoca Faculty of Electronics./ No. Col. VP ./ No. N N 165 Foreign Language (certication) Practical Training Multimedia Technologies Digital Speech Processing Media Processors Digital Signal Processors Documentation and Experimental Activity TOTAL 14 0 13 1 0 28 5 / 0 / 2. Ex. Ind. Assesment E 13 14 15 16 17 C VP Tot C 18 Valid for the academic year 2009-2010 No of classes App. Television Engineering Digital Signal Processing Internet Protocols Applied Electronics Cellular Radiocommunications Mobile Communications Data Transmissions Optoelectronic Systems in Telecommunications Digital Audio-Video Techniques Digital Image Processing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 45 46 47 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1 50-2 51 52 53-1 53-2 54-1 54-2 55 51324409 51324509 51324609 51324709 51324809-1 51324809-2 51324909-1 51324909-2 51325009-1 51325009-2 51325109 51325209 51325309-1 51325309-2 51325409-1 51325409-2 51325509 28 28 28 28 252 150 120 150 N 120 120 120 120 120 N 120 N 120 90 240 N 150 N 150 N 120 N 120 N 300 1800 28 94 5 28 64 4 28 94 5 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 64 4 28 62 240 28 94 28 94 28 64 28 64 140 160 660 888 30 3 8 5 5 4 4 10 30 No.st. 19 No C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S L P P C S L P P Code Topics Credits 1 20 2 21 0 N N N N N N N 1 1 2 240 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 2 2 12 240 20 0 / 2 / 3.

C VP Tot 16 C 17 Apl. Col. . Ex. St.ind 1 18 19 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 N N N N N 28 28 28 28 28 28 14 N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 28 28 28 28 28 28 14 364 5 5 4 4 5 4 2 1 5 5 4 5 4 4 2 1 30 30 166 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 51520109 51520209 51520309 51520409 51520509 51520609 51520709 51520809 51520909 51521009 51521109 51521209 51521309 51521409 51521509 51521609 Analiza matematica Algebra liniara Elemente de fizica Programarea calculatoarelor Electronica1-Componente si circuite electronice pasive Elemente de inginerie mecanica Limba straina 1 Sport 1 Matematici speciale Ecuatii diferentiale Fizica superioara Algoritmi si tehnici de programare Electronica 2 ./ Nr. electronic si energetic Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Nr.Dispozitive electronice Bazele electrotehnicii 1 . 5 / 0 / 3./ Nr. de ore pe disciplina Credit sem.Teoria circuitelor electrice Limba straina 2 Sport 2 F F F F DI DI C C F F F S DI DI C C 150 150 120 120 150 N 120 N 60 A/R 28 150 150 120 N 150 120 120 N 60 A/R 28 1796 28 94 28 94 28 64 28 64 28 94 14 78 28 18 28 28 94 28 94 14 78 28 94 28 64 28 64 28 18 28 420 1012 Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric. VP 13 10 5 0 0 13 9 6 0 0 28 28 5 / 0 / 3.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. E Forma de verif. Nr crt 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 Cod Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).

7 0 0 14 3 8 1 0 26 26 5 / 0 / 2. Forma de verif./ Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric. 5 / 2 / 1.5 1. VP.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.ind 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 N N 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 5 N N N N N N N N 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1.Electronica digitala Electronica 4 .Pregatire psihopedagogica D2 . Nr. electronic si energetic PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2010-2011 Nr crt Denumirea disciplinei C S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 L P P C S L P P E C VP Tot C 18 Cod Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). Col./ Nr. Ex.Circuite electronice fundamentale Matematici discrete Masurari electrice si electronice Microunde Analiza si sinteza circuitelor Circuite integrate analogice Sisteme digitale Proiectare asistata de calculator Managementul proiectelor Comunicare interpersonala si de grup F DI S DI DI DI F DI S S S S S DE C N 120 28 120 28 150 28 N 120 28 120 28 150 28 120 28 120 28 150 28 150 28 120 28 150 28 N 120 28 45 14 N 45 14 N 1800 392 64 64 94 78 64 94 78 64 94 94 64 94 64 31 31 336 1072 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 28 28 28 Nr.5 30 30 167 TOTAL 2 2 2 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51521710 51521810 51521910 51522010 51522110 51522210 51522310 51522410 51522510 51522610 51522710 51522810 51522910 51523010 51523110 Introducere in grafica asistata de calculator Bazele electrotehnicii 2 Teoria semnalelor Materiale pentru electronica si electrotehnica Electronica 3 . de ore pe disciplina 19 Credit sem. 2 20 21 Apl. 3 3 1 2 Discipline facultative D1 . St.A doua limba straina N 90 N 90 28 28 28 28 34 34 .

/ Nr. VP 1 2 Discipline facultative D3 . 5 / 0 / 2. E C VP Tot 16 C 17 Apl./ Nr. Col. St. Nr crt F DE DE S S 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 Cod Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). de ore pe disciplina Credit sem.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica. electronic si energetic Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 S L P P C S L P P PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012 Nr.Retele de calculatoare 2 2 2 2 N 150 28 N 150 28 28 28 94 94 5 5 .ind 18 19 1 2 20 21 0 1 9 10 11 12 13 14 15 32 33 34 35 36 N N N N N 150 150 N 150 150 150 150 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 42 42 94 94 94 80 94 80 5 5 5 5 5 5 168 S S TOTAL 37 38 39 40 41 42 43 44 45 S S DE DE F S S DI DI 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 N N N N N 120 120 120 120 120 N 120 60 N 120 28 28 28 42 42 14 60 28 28 28 28 28 28 28 28 64 64 64 50 50 78 64 4 4 4 4 4 4 2 4 46 47 51523211 Bazele economiei firmei 51523311 Managementul productiei 51523411 Comunicare manageriala 51523511 Baze de date in economie 51523611 Sisteme de comunicatii fixe si mobile Pachet optional 1 51523711 Arhitectura calculatoarelor si echipamente periferice 51523811 Sisteme de achizitii de date 51523911 Management financiar al firmei 51524011 Marketingul firmei 51524111 Statistica aplicata 51524211 Retele de telecomunicatii 51524311 Tehnologii multimedia 51524411 Metode si procedee tehnologice 51524511 Practica (2 saptamani) Pachet optional 2 51524611 Tehnologia microsistemelor electronice 51524711 Testarea echipamentelor electronice 1800 364 480 970 30 30 12 4 6 5 0 14 5 6 4 0 27 29 5 / 0 / 1. Forma de verif. Ex. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric.Ingineria programarii D4 . Nr.

1 2 Discipline facultative D5 . de ore pe disciplina Tot 16 17 C Apl.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Electronica.Instrumentatie virtuala N 150 28 N 120 28 28 28 94 64 5 4 . electronic si energetic PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2012-2013 Nr./ Nr. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Domeniu: Inginerie si management Specializare: Inginerie economica in domeniul electric. 1 2 20 21 0 1 2 1 1 N N N 2 2 2 2 1 1 1 1 48 49 50 51 52 53 51524812 51524912 51525012 51525112 51525212 51525312 DJ DE DE S S DJ 2 2 2 2 2 2 2 120 120 120 N 150 N 150 90 N N 150 28 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28 28 28 28 64 64 64 80 80 34 94 4 4 4 5 5 3 5 2 2 2 1 2 N 169 DE DE 2 S S TOTAL 14 6 0 6 3 4 6 30 5 / 1 / 1./ Nr.Protocoale pentru internet D6 .ind 18 19 Nr crt Denumirea disciplinei C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S L P P C S L P P E C VP Cod Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). Credit sem. Col. Ex. St. 2 2 2 2 54 55 56 57 58 59 51525412 51525512 51525612 51525712 51525812 51525912 S S C DI C S N 90 28 62 120 120 28 62 N 90 300 60 240 N N 150 28 42 80 3 4 3 10 5 60 61 51526012 51526112 2 1 N 150 28 42 80 5 1800 280 516 1004 30 30 0 62 63 51526212 51526312 Bazele juridice ale managementului organizatiilor economice Management logistic Managementul calitatii Managementul energiei Comert electronic Standardizare Pachet optional 3 Ecodesign Sisteme inteligente de suport decizional Istoria tehnicii Practica ( 4 saptamani) Limba straina (certificare) Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta Pachet optional 4 Marketing in domeniul electronic Marketingul produselor si serviciilor Pachet optional 5 Sisteme analogice Sisteme microprogramate Nr. Forma de verif. VP 2 3 14 1 / 2 / 3.

170 .

Facultatea de Inginerie Electrică Str.ing. Ciupa Radu CATEDRE 171 . Bariţiu nr. Călin Rusu Sala: 347 Tel: 401228 Decanat ET@utcluj.ro Acţionări Electrice şi Roboţi Electroenergetică Electrotehnică Comisia pentru reformă şi dezvoltare instituţională CONSILIUL FACULTĂŢII Comisia profesională Comisia pentru cercetare ştiinţifică Prodecan Conf.dr.utcluj.ing.ing.ro/ET/ Prodecan Prof.et. Ioan Sala: 347 Tel:401228 Secretar Stiintific Prof. Marketing şi Management Măsurări Electrice Comisia pentru promovare şi asigurare a calităţii Comisia pentru bază materială şi administraţie DECAN Prof. Târnovan G.dr.: +40-264-401200 http://www.dr. G.dr. 26-28 Tel. Claudia Marţiş Sala 347 Tel.ing.: 401228 Secretar Facultate Alexandrina Jimborean Sala: 342 Tel: 401229 Maşini Electrice.

172 . În acest caz ne-am îndepărtat definitiv de “modelul napoleonian” care oferea numai instruire. O altă componentă a activităţii din Facultatea de Inginerie Electrică o constituie cercetarea ştiinţifică ca o preocupare firească şi formativă. În structura Planurilor de învăţământ care asigură procesul didactic la cele de mai sus. informatică şi tehnică de calcul. chiar dacă acum cercetarea ştiinţifică este afectată de criza generală a sistemului cercetării ştiinţifice din România. Măsurări Electrice. Cu toate acestea. la conţinutul programelor analitice şi nu în ultimul rând la strategia didactică. În perioada anilor III-V. Introducere în Ingineria Electrică. În acest domeniu s-au obţinut rezultate importante. se pune accent şi pe o pregătire polivalentă de bază. Ne referim la modernizarea unor modele de studiu. Planurile de învăţământ reprezintă punctul de interfaţă al intereselor diverse ale personalului didactic. Informatică) fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură (Filozofie. care să asigure cunoştinţe avansate de electronică. iar consecinţele s-au reflectat mai ales la acest nivel. disciplinele de specialitate se diferenţiază într-o anumită măsură. Începe de asemenea studiul unor discipline caracteristice profilului electric: Teoria Circuitelor Electrice. fără de care nu se poate concepe învăţământul electrotehnic. fiindcă există o presiune a nevoii de schimbare. prin eforturi reale. În primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti de specialitate (Matematică. Economie). cercetarea ştiinţifică din Facultatea de Inginerie Electrică s-a dezvoltat după “modelul humboldian” prin care cercetarea este o dimensiune inerentă a instituţiei şi orice cadru didactic trebuie să se implice în cercetare. automatică. În consecinţă fiecare cadru didactic responsabil are un cuvânt de spus despre structura planului de învăţământ. Fizică. Planurile de învăţământ au fost modificate şi vor fi modificate şi în continuare. funcţie de specializarea pe care o urmează studentul.Facultatea de Inginerie Electrică Prezentare generală: Facultatea de Inginerie Electrică pregăteşte ingineri în domeniile: Inginerie Electrică. Inginerie Energetică şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate.

26-28 Prof. motoare electrice reluctante şi aplicaţii. str. Domeniile de cercetare abordate: modelarea numerică a fenomenelor electromagnetice.ing. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Electroenergetică . proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice. în paralel cu promovarea primelor promoţii de ingineri de profil electric din cadrul Institutului Politehnic din Cluj. Catedra : Şef de catedră : Secretar : Electrotehnică.ro Tel: +40-(0)264-592903. G. Răspunzând unor cerinţe de dezvoltare generale şi regionale.et.ing. Dr. Servomecanisme. Disciplinele acoperite de această catedră sunt: Acţionări electrice. +40-(0)264-401230. Acest colectiv a fost creat treptat încă din anii 60. Sorin PAVEL Maria VESCAN Catedra de ELECTROENERGETICĂ este promotoarea direcţiei de pregătire a absolvenţilor pentru domeniul sistemelor electroenergetice.  Grupul de discipline de Electrotehnică Generală  Grupul de discipline de Inginerie Medicală. Bariţiu nr. Teoria sistemelor. etc. Iulian BIROU Ana Maria FEHER Catedra de ACŢIONĂRI ELECTRICE şi ROBOŢI. str. disciplinele girate de catedră sunt mereu adaptate şi actualizate. Bariţiu nr. optimizarea managementului energiei electrice şi termice. ca entitate de sine stătătoare s-a format în anul 1990 din cadrele didactice ale colectivului de Acţionări electrice al Catedrei de Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Electrotehnică. inginerie biomedicală. cuprinzând iniţial grupurile de discipline de Bazele Electrotehnicii.Catedra : Şef de catedră : Secretar : Acţionări Electrice şi Roboţi. Electronică de putere. Vasile ŢOPA Elisabeta MAGYARI Catedra de ELECTROTEHNICĂ a fost înfiinţată odată cu Facultatea de Electrotehnică în anul 1962. Ancorarea în tehnica de calcul şi în software-ul de performanţă reprezintă o coordonată permanentă a colectivului catedrei. Dr. Măsurări Electrice şi Acţionări Electrice.ing. roboţi mobili omnidirecţionali.utcluj. electrotehnologii. Dr. Domeniile de cercetare abordate: acţionări electrice vectoriale. G. +40-(0)264401230 Fax: +40-(0)264-592903 Prof. str. tehnologii şi echipamente pentru separarea electrostatică. 26-28. www. În prezent Catedra Electrotehnică este constituită din 3 grupuri distincte:  Grupul de discipline de Bazele Electrotehnicii. compatibilitate electromagnetică. Disciplinele acoperite de această catedră cuprind o paleta largă. Roboţi industriali. convertoare de putere inteligente. Tel: +40-(0)264401231 Prof. G. CAD în ingineria electrică. Bariţiu nr. beneficiind şi de o dotare tehnică de avangardă. 173 . fenomene electrostatice.26-28. care a devenit un colectiv cu o bogata tradiţie profesională şi de renume naţional şi internaţional.

modelarea şi simularea maşinilor electrice şi a sistemelor electromecanice. proiectarea şi controlul maşinilor electrice speciale: motoare cu reluctanţă variabilă. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Măsurări Electrice. Tel: +40-(0)264-401232. fiabilitate. Catedra: Şef de catedră: Secretar: Maşini Electrice. CAD a sistemelor de măsurare şi a traductoarelor. http://bavaria. ca o componentă a Catedrei de Electrotehnică încă din anii 60. optimizarea sistemelor electrotermice şi electromecanice. sisteme moderne de iluminat şi tehnici de proiectare ale acestora. microeconomie. Domeniile de cercetare abordate: audit şi management energetic. modelarea şi simularea sistemelor energetice. motoare pentru sisteme de tracţiune electrică. calculul câmpului magnetic în maşini electrice. utilizări ale energiei electrice. Marketing şi Management . Vasile IANCU - Catedra de MAŞINI ELECTRICE. cercetări de marketing. MARKETING şi MANAGEMENT a fost fondată în 1990 şi este constituită din 2 grupuri distincte:  Grupul de discipline de Maşini Electrice şi SEM  Grupul de discipline de Marketing şi Management . senzori şi traductoare. materiale şi tehnologii electrice performante.ing. instrumentaţie virtuală şi tehnici moderne de măsurare. management energetic. compatibilitatea sistemelor electroenergetice. utilizarea calculatoarelor în monitorizarea şi controlul proceselor. Principalele direcţii didactice şi de cercetare ale catedrei se subînscriu următoarelor domenii: măsurări electrice. G. informatică tehnică. str. electronice şi numerice ale mărimilor electrice şi neelectrice.25-27. str. +40-(0)264-401828 http://users. comanda sistemelor electromecanice. Aceasta. Bariţiu nr.utcluj. tehnologie generală în electrotehnică. instalaţii electrice.html Prof. G.ro/~szabol/index. ingineria tensiunilor înalte.ing.ro/%7Emas_el/ Prof. comportamentul managerial în trecerea la economia de piaţă. conservarea şi calitatea energiei şi mediului. a devenit o entitate de sine stătătoare în anul 1992. la cele de specialitate: aparate electrice.26-28. Dr. Dr. Bariţiu nr. Domeniile de cercetare abordate: CAD în maşini electrice. procesarea semnalelor. determinare experimentală a parametrilor maşinilor electrice. 174 . cultura organizaţională. motoare cu comutaţie electronică. Tel: +40-(0)264-599 896. ca urmare a grupării disciplinelor de profil şi a încadrării problematicii măsurării în realitatea progresului tehnic. Gheorghe TODORAN Maria Ana POSTOLACHE Catedra de MĂSURĂRI ELECTRICE. ingineria proiectării cu calculatorul numeric.utcluj. ca materiale electrotehnice. cu o bogată tradiţie profesională în Facultatea de Electrotehnică.de la cele tehnice generale.

175 .

176 .

177 .

178 .

179 .

180 .

181 .

182 .

183 .

184 .

185 .

186 .

187 .

188 .

189 .

190 .

191 .

192 .

193 .

194 .

195 .

196 .

197 .

198 .

199 .

200 .

marketing educaţional Comisia pentru etică şi disciplina CONSILIUL FACULTĂŢII 201 .utcluj. dr. Fax: +40-264-410179 http://instalatii. dr. ing. Carmen MÂRZA Mirela BOŢAN Bazele Instalaţiilor Instalaţii pentru Construcţii Comisia pentru reforma restructurare şi calitate Comisia pentru resurse şi cercetare stiintifică Comisia pentru internaţionalizare Tel : 0264-401278 Tel : 0264-401581 Tel : 0264-401581 Tel : 0264-401581 Comisia pt. ing. Gheorghe BADEA Conf. Viorel DRAGOŞ Conf.Facultatea de Instalaţii B-dul 21 Decembrie 1989 nr.: +40-264-401279. ing. dr. 128-130 Tel.ro/ DECAN Prodecan Secretar Ştiinţific Secretar Facultate CATEDRE Prof.

instalaţii electrice de forţă. utilizarea echipamentelor de instalaţii. Absolvenţii dobândesc cunoştinţe fundamentale şi de specialitate privind alcătuirea constructivă şi funcţională. ingineri diplomaţi în domeniul Ingineria Instalaţiilor. In anul 1977 a luat fiinţă de sine stătătoare "Catedra de Instalaţii pentru Construcţii" – pentru ingineri cursuri de zi. respectiv Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei. cu sau fără frecvenţă. Cu o istorie destul de zbuciumată. calculul şi execuţia sistemelor de instalaţii aferente/necesare clădirilor civile şi industriale şi reţelelor pentru: încălzire. începând cu anul 1948. pe durata a 4 ani de studii. sau studii de doctorat. iluminat. automatizarea instalaţiilor şi sistemelor de măsură. membrii catedrei de Instalaţii pentru Construcţii au realizat sute de contracte de cercetare şi proiectare. iar rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin editarea de cursuri şi îndrumătoare cu o înaltă ţinută didactică şi ştiinţifică. o astfel de organizare menţinându-se din anul 1972 până în anul 1977. 202 .128-130. Facultatea de Construcţii îşi schimbă numele în Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.Subingineri cursuri serale. alimentare cu apă şi canalizare. de sine stătătoare. deoarece până în acel moment numai în cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti avea loc o astfel de pregătire. sanitare. În prezent. contracte de cercetare. curenţi slabi. luând fiinţă Catedra de Construcţii Metalice şi Instalaţii. elaborarea unor valoroase teze de doctorat. în anul 2007 ia naştere Facultatea de Instalaţii. urmată apoi în anul 1975 de Secţia de Instalaţii . publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine. dar pe măsură ce economia evoluează şi nevoia de adevăraţi specialişti de instalaţii apare evidentă. după cea de la Bucureşti. ca urmare din luna iunie 2004. alimentare cu căldură. sub forma Secţiei de Instalaţii . In cei peste 30 de ani de activitate. În cadrul Facultăţii de Instalaţii studiile se pot continua cu studii aprofundate sau Master. învăţământul de instalaţii a luat prima dată naştere la ClujNapoca în anul 1972. dar mai ales datorită efortului unor dascăli vizionari care au luptat şi luptă în continuare pentru consolidarea poziţiei inginerului de instalaţii în piaţa muncii şi în societate. Strategiile pe termen lung a Facultăţii de Instalaţii în domeniul calităţii procesului de învăţământ sunt în concordanţă cu noile prevederi legislative referitoare la organizarea pe cicluri a programelor de studii şi armonizarea cu cerinţele procesului Bologna – Berlin. invenţii şi inovaţii. prin schimb de experienţă şi cooperare internaţională. Facultatea de Instalaţii a luat naştere ca urmare a recunoaşterii importanţei şi calităţii învăţământului de Instalaţii din Transilvania. Trebuie subliniat faptul că este singura facultate cu acest profil din ţară. Deci inginerul specializat în Instalaţii pentru Construcţii este un integrator de sistem.07. alimentare cu energie electrică.Facultatea de Instalaţii Prezentare generală: Cea mai tânără facultate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Facultatea de Instalaţii din Cluj-Napoca formează. cu două specializări: Instalaţii pentru construcţii. Era pentru prima dată când în Transilvania se puneau bazele unui Invăţământ Superior de Instalaţii pentru Construcţii. prevenirea şi stingerea incendiilor. Există o preocupare continuă pentru perfecţionarea activităţii didactico-ştiinţifice. După 1989. care a primit şi un nou sediu pe B-dul Lenin Nr. în specializări de lungă sau scurtă durată în ţară şi străinătate. In acest context.2007. prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. micul colectiv de la Secţia de Instalaţii a fost alipit celui de la Construcţii Metalice din cadrul Facultăţii de Construcţii. frig. ventilare-climatizare.Subingineri cursuri de zi. cifrele de şcolarizare devin tot mai mari. distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile. marea lor majoritate rezolvând probleme din domeniul energiei şi mediului. În fine. Cercetările în domeniul instalaţiilor au fost orientate spre probleme prioritare. învăţământul de instalaţii trece printr-o perioadă dificilă. din 18.

Catedra Bazele Instalaţiilor B-dul 21 Decembrie nr. 128-130, 400604 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. dr. ing. Viorel COSTEA Tel: +40 264 401279, Email: viorel.costea@insta.utcluj.ro Secretar: Mariana MILITARU Tel:+40 264 401279, Fax: +40 264 410179, Email: ana.militaru@insta.utcluj.ro Prezentare generală: Catedra Bazele Instalaţiilor are o importanţă deosebită în formarea inginerilor din domeniul Instalaţii pentru Construcţii. Are în componenţă discipline fundamentale organizate pe colective de catedră cum sunt: Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Termotehnică şi Aparate Termice, Electrotehnică şi Maşini Electrice, precum şi altele înrudite. Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea la specializările de ingineri (Instalaţii pentru Construcţii şi IEPA), la studii aprofundate şi la doctorat. Activitatea didactică s-a concretizat într-un număr însemnat de manuale universitare, îndrumătoare şi tratate de specialitate de valoare, care se adresează deopotrivă studenţilor şi specialiştilor din domeniu, care sunt publicate la edituri de prestigiu. Dezvoltarea gândirii tehnice a viitorilor ingineri se face prin metode moderne în procesul didactic organizat de catedră. Rezultatele instruirii inginereşti constituie bazele fundamentale pentru majoritatea disciplinelor care se studiază ulterior. Colectivul catedrei este coorganizator al Conferinţei „Ştiinţa Modernă şi Energia”. Catedra are în componenţă 3 profesori universitari, dintre care unul este conducător de doctorat. Catedra Instalaţii pentru Construcţii B-dul 21 Decembrie nr. 128-130, 400604 Cluj-Napoca Şef catedră: Conf. dr. ing. Antoniu DOMŞA Tel: +40 264 401279, Email: antoniu.domsa@insta.utcluj.ro Secretar: Mariana MILITARU Tel:+40 264 401279, Fax: +40 264 410179, Email: ana.militaru@insta.utcluj.ro Prezentare generală: Catedra Instalaţii pentru Construcţii se bucură de un prestigiu deosebit în formarea inginerilor în domeniu şi are o bogată tradiţie în cercetarea ştiinţifică, recunoscută pe plan intern şi internaţional. Cadrele didactice predau cursuri, conduc seminarii, lucrări de laborator şi proiecte studenţilor secţiilor: Instalaţii pentru Construcţii şi IEPA, precum şi absolvenţilor care urmează studiile aprofundate şi doctoratul. Catedra cuprinde discipline de specialitate din domeniul instalaţiilor pentru construcţii cum sunt: Instalaţii Sanitare, Instalaţii Hidroedilitare, Instalaţii de Încălzire, şi Reţele termice, Instalaţii Electrice, Instalaţii de Ventilare şi Climatizare, Instalaţii Frigorifice, Tehnologia şi Montajul Instalaţiilor. Cadrele didactice au elaborat manuale universitare, îndrumătoare şi tratate de specialitate, apreciate elogios atât de studenţi, cât şi de inginerii din proiectare, cercetare şi execuţie. Procesul didactic pregăteşte ingineri licenţiaţi având competenţe profesionale în proiectare, execuţie, exploatare, marketing, învăţământ şi administraţie. Catedra este organizatorul Conferinţei naţionale „Ştiinţa Modernă şi Energia”, manifestare ştiinţifică anuală de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate. În catedră sunt 2 profesori universitari, conducători de doctorat.

203

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

1 1 1 2 1 2 2 1 2

N N N N N N N N
A/R

2 2 2 2 2 2 1

204
1 TOTAL 14 6 7 0 27 5/4+1

N 2 1 4 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 60 0 12 4 N N N N N N N N
A/R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 91390109 91390209 91390309 91390409 91390509 91390609 91390709 91390809 91390909 91391009 91391109 91391209 91391309 91391409 91391509 91391609 91391709 91391809 91391909 Analiză matematică I Algebr. lin, geometrie analit. şi dif. Chimie Fizică Geometrie descriptivă Tehn. Mec. şi org de maşini Utilizarea calculatoarelor I Limbi străine I Educaţie fizică şi sport I Ecologie Analiză matematică II Desen tehnic şi infografică Utilizarea calculatoarelor II Topografie Materiale de instalaţii Mecanică Rezistenţă I Proiectare asist. de calculator (I) Practică I

104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 104 28 28 62 5 104 28 14 62 4 130 28 28 74 5 78 14 28 36 3 52 0 14 38 2 28 0 28 0 1 26 14 0 12 1 78 28 14 36 3 104 0 56 48 4 52 0 28 24 2 130 28 28 74 4 104 28 14 62 4 130 42 28 60 5 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 60 0 60 0 2 1570 364 438 782 31 29

Nr. ex/ Nr. col

9 0 60 25 4/4+1

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Dom eniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E
16 17 18 19

Obs.

C

V

Nr. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. St.ind 1 2
20 21

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

22

1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 3 2 1

N N N N N

2 3 2 2 1 1 2 2 2 N 1 1 1 1 1 N N N N N

N N N N

3 5 5 5 5 2 2 1 2

205
2 1 2 1 1 90 14 7 0 13 5 N TOTAL 4 0 25 5/4+0 9 0 90 27 5/4+2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A/R

1 91392009 91392109 91392209 91392309 91392409 91392509 91392609 91392709 91392809 91392909 91393009 91393109 91393209 91393309 91393409 91393509 78 130 130 130 130 52 52 26 52 130 104 78 26 26 52 104 28 28 28 42 28 14 0 0 28 42 28 28 0 14 0 28 14 28 14 14 28 14 28 14 0 28 28 14 14 0 28 28

36 74 88 74 74 24 24 12 24 60 48 36 12 12 24 48

5 4 3 1 1 2 4

N N
A/R

36 37 38 39

91393609 91393709 91393809 91393909

Matematici speciale Rezistenţă II T erm otehnică I Hidraulică I Electrotehnică I Discipline socio-umane Utilizarea calculatoarelor III Lim bi străine II Legislaţie în instalaţii şi c-ţii T erm otehnică II Hidraulică II Electrotehnică II Lim bi străine III Elem ente de arhitectură Educaţie fizică şi sport II Discipline opt.A Constructii Sist. si echipam. pt. depol. ape uz. Proiectare asist. de calculator (II) T ehnologia şi m ontajul inst. (I) Analiză numerică Practica II

52 0 28 24 2 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

22

1 1 2 2 1 2 N N N

N N

N N N N N 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 90 N N N N N N
A/R

206
TOTAL 17 0 2 7 26 5/5+0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0 13 0 1 12 90 26 5/1+1

1 91344009 91344109 91344209 91344309 91344409 91344509 91344609 91344709 91344809 91344909 91345009 91345109 91345209 91345309 91345409 91345509 91345609 Maşini hidraulice Maşini electrice Instalaţii sanitare I Instalaţii de încălzire I Instalaţii frigorifice I Termotehnica construcţiilor Aparate termice Surse neconvenţionale de energie Instalaţii hidroedilitare Marketing Instalaţii sanitare II Instalaţii de încălzire II Instalaţii frigorifice II Instalaţii de ventilare şi cond.(I) Instalaţii electrice (I) Asigurarea calităţii în instalaţii Practică III 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 104 28 14 62 4 26 14 0 12 1 130 28 28 74 5 26 14 0 12 1 52 28 0 24 2 26 14 0 12 1 130 42 28 60 5 130 28 42 60 5 104 28 28 48 4 130 28 42 60 5 130 42 28 60 5 78 14 14 50 3 90 0 90 0 3 1572 420 398 754 30 30

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Evaluare Anul IV Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
21

Obs.

0

2

22

1 1 N N N N N 1 1 1 2 2 8 N N N N N N
A/R

2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

N N N

207
TOTAL 16 0 10 2 28 6/3+0 0 9 0 5 2 24 3/2+1 8

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1 91395709 91395809 91395909 91396009 91396109 91396209 91396309 91396409 91396509 91396609 91396709 91396809 91396909 91397009 91397109 Inst de ventil. şi condiţionare(II) Instalatii electrice (II) Sisteme de alimentare cu gaze Management şi resurse umane Disciplina optională B Disciplina optională C Disciplina optională D Gest. ec-fin a întrep şi marketing Automatizarea instalatiilor(I) Automatizarea instalatiilor(II) Retele termice Tehnologia şi montajul inst. (II) Disciplina optională E Disciplina optională F Elaborare proiect diplomă

130 28 14 88 5 130 28 14 88 5 104 28 14 62 4 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 14 14 50 3 78 28 28 22 3 78 28 28 22 3 260 0 112 148 10 1560 350 378 832 33 27

Nr. ex/ Nr. col

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii pentru Constructii Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18

Nr. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21

Obs.

0

1 2 2 N

22

61 91396109

104

28

28

48

4

62 91396209

2

2

N

104

28

28

48

4

63 91396309

2

1

N

78

28

14

36

3

208

69 91396909

2

2

N

78

28

28

22

3

70 91397009

DISCIPLINE OPTIONALE Discipline optionale B Gestion. automata a inst. in cladiri Gospodarirea apei Discipline optionale C Fiabilitatea instalatiilor Procese si inst. termice ind. Discipline optionale D Inst. electrice industriale Sist. de vent. si climatizare ind. Discipline optionale E Masurari in instalatii Inst. hidraulice industriale Discipline optionale F Pompe de caldura Cogenerare si transport en. term. 2 2

N

78

28

28

22

3

Nr Denumirea disciplinei crt Anul I Evaluare Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. şi dif. 0 2 22 1 1 1 2 1 2 2 N N A/R N N N N N N 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 60 14 6 0 12 4 1 N N N N N N N N A/R 209 2 2 3 2 1 TOTAL 7 0 27 5/4+1 9 0 60 25 4/4+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N 1 91390109 91390209 91390309 91390409 91390509 91390609 91390709 91390809 91390909 91391009 91391109 91391209 91391309 91391409 91391509 91391609 91391709 91391809 91391909 Analiză matematică I Algebr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. col . de calculator (I) Practică I 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 104 28 28 62 5 104 28 14 62 4 130 28 28 74 5 78 14 28 36 3 52 0 14 38 2 28 0 28 0 1 26 14 0 12 1 78 28 14 36 3 104 0 56 48 4 52 0 28 24 2 130 28 28 74 4 104 28 14 62 4 130 42 28 60 5 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 60 0 60 0 2 1570 364 438 782 31 29 Nr. geometrie analit. Mec. ex/ Nr. pentru protectia atm. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. St. şi org de maşini Utilizarea calculatoarelor I Limbi străine I Educaţie fizică şi sport I Ecologie Analiză matematică II Desen tehnic şi infografică Utilizarea calculatoarelor II Topografie Materiale de instalaţii Mecanică Rezistenţă I Proiectare asist. lin. Chimie Fizică Geometrie descriptivă Tehn.ind 1 2 21 Obs.

ind 1 2 19 20 21 Obs. Proiectare asist. 0 22 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 N N N N N 2 3 2 2 1 2 2 2 N 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N 3 5 5 5 5 2 2 1 2 210 TOTAL 14 7 4 0 25 5/4+0 N N A/R 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 91392009 91392109 91392209 91392309 91392409 91392509 91392609 91392709 91392809 91392909 91393009 91393109 91393209 91393309 91393409 91393509 78 130 130 130 130 52 52 26 52 130 104 78 26 26 52 104 28 28 28 42 28 14 0 0 28 42 28 28 0 14 0 28 14 28 14 14 28 14 28 14 0 28 28 14 14 0 28 28 36 74 88 74 74 24 24 12 24 60 48 36 12 12 24 48 5 4 3 1 1 2 4 N 2 1 N N 90 0 13 5 A/R 36 37 38 39 91393609 91393709 91393809 91393909 Matematici speciale Rezistenţă II T erm otehnică I Hidraulică I Electrotehnică I Discipline socio-umane Utilizarea calculatoarelor III Lim bi străine II Legislaţie în instalaţii şi c-ţii T erm otehnică II Hidraulică II Electrotehnică II Lim bi străine III Elem ente de arhitectură Educaţie fizică şi sport II Discipline opt. de calculator (II) T ehnologia şi m ontajul inst. pentru protectia atm. de ore pe Credit disciplina sem T ot C Apl. Nr Denum irea disciplinei crt Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s) C S L P P C S L P P Evaluare E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr.A Constructii Sist. (I) Analiză numerică Practica II 2 1 1 52 0 28 24 2 78 28 14 36 3 52 14 14 24 2 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30 Nr. ape uz. depol. ex/ Nr. col 9 0 90 27 5/4+2 . St. pt.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Dom eniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. si echipam.

Nr Denumirea disciplinei crt Anul III Evaluare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. asig. ex/ Nr. pentru protectia atm. Atm.gazosi Disciplina opţionala B Instalaţii sanitare Inst şi echip pt.pol.ind 1 2 21 Obs. St. termice Sisteme şi echipamente frigorifice Ventil. col . trat. 0 2 22 1 1 1 N N 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 90 N N N N N A/R 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 N N N N N N N 211 TOTAL 14 0 0 13 0 7 5 26 5/2+0 7 6 90 26 5/2+1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 91404009 91404109 91404209 91404309 91404409 91404509 91404609 91404709 91404809 91404909 91405009 91405109 91405209 91405309 91405409 Maşini hidraulice Maşini electrice Meteorologie şi climatologie Proc şi echip ardere ap. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl.afl. Gestionarea şi tratarea deşeurilor Disciplina opţională C Disciplina opţională D Reţele urbane Practică III 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 14 14 50 3 130 28 28 74 5 156 42 42 72 6 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 156 42 42 72 6 156 28 42 86 6 52 14 14 24 2 52 14 14 24 2 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 78 28 14 36 3 90 0 90 0 3 1572 378 440 754 30 30 Nr. şi chimia pol. aerului Fiz.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. cal.

de instalaţii Automatizarea instalatiilor Gesti ec-fin a intrep Inst şi echip pentru desprăfuire Disciplina opţională E Disciplina opţională F Asigurarea calităţii în instalaţii Elaborare proiect diplomă 156 42 42 72 6 156 42 42 72 6 78 14 14 50 3 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 104 42 28 34 4 52 28 14 10 2 104 42 42 20 4 104 28 14 62 4 78 28 14 36 3 78 28 14 36 3 260 0 42 218 10 1560 406 322 832 30 30 Nr. pt. Intoc. aliment. pt. el. cu energ.echip. Lucr. pol. de ore pe Credit disciplina sem Tot C Apl. neconv. St.ind 1 2 19 20 21 Obs. Surse şi echip. măs. col . şi contr. Nr Denumirea disciplinei crt Anul IV Evaluare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s) C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Instalatii Domeniul: Ingineria Instalatiilor Specializarea: Instalatii si echip. şi mont. ex/ Nr. pentru protectia atm. pt. Sist. 0 22 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 N N N N N N N N N N N N N A/R 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 212 TOTAL 15 0 5 6 26 5/2+0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 0 14 0 6 3 26 3/3+1 3 1 91405509 91405609 91405709 91405809 91405909 91406009 91406109 91406209 91406309 91406409 91406509 91406609 91406709 91406809 Instalaţii de alimentare cu căldură Echip. de mediu Mangementul proiectelor de mediu Tehn. doc. energ.

Rad@staff.ro PRODECAN Prof.ing. Sanda BODEA Sala: B104 Tel: +40 264 401787 Sala: A16 Tel::+40 264 401604 E-mail: Sanda.ro E-mail: facultateademecanica@clujnapoca.ro SECRETAR ŞEF SECRETAR ŞTIINŢIFIC Ing.mecanica. 0264-401787 Web: http://www. Cicilia RAD Conf.ing. Maşini şi Echipamente Termice Comisia de disciplină universitară şi deontologie profesională Comisia pentru resurse financiare şi probleme administrative Comisia pentru relaţii instituţionale şi imagine CONSILIUL FACULTĂŢII 213 .Burnete@arma.utcluj. Nicolae BURNETE Sala: A16 Tel:+40 264 401602 E-mail: Nicolae.Facultatea de Mecanică Bd.ro E-mail: Cicilia. Mecanică Fină şi Mecatronică Comisia de cercetare ştiinţifică şi evaluare a personalului Comisia profesională şi de reformă Comisia pentru resurse umane şi asigurarea calităţii Comisia pentru probleme studenţeşti Rezistenţa Materialelor Termotehnică.dr.utcluj. Liviu VAIDA Sala: A16 Tel:+40 264 401604 E-mail: Liviu.dr.dr.Bodea@gdgi. 400641 Cluj Napoca Tel: 0264-401603.Vaida@termo. Muncii 103-105.ro CATEDRE Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească Mecanisme.utcluj.ro DECAN Prof.utcluj.utcluj.ing.

specializarea Autovehicule Rutiere (AR) a fost înfiinţată în 1992 şi funcţionează şi în prezent. cu specializările: Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA). Ingineria Autovehiculelor şi Mecatronică şi Robotică (la zi sau la fără frecvenţă). înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. în cadrul a trei domenii.specializarea Maşini Termice a fost funcţionat între 1954-1958. Mecanică Fină şi Nanotehnologii (MF). . astfel încât dea lungul anilor facultatea şi-a dezvoltat şi adaptat activitatea cerinţelor impuse de industrie. activităţile ei fiind cunoscute si apreciate pe plan local. Sisteme şi Echipamente Termice (SET).specializarea Mecatronică a funcţionat între 1992-1994. având în componenţă 4 facultăţi.Domeniul Ingineria Autovehiculelor cu specializarea Autovehicule Rutiere (AR).specializarea Mecanică Agricolă a fost înfiinţată în 1962 şi a funcţionat până în 2003. cât şi internaţional. naţional. proiectare. s-au intensificat în această perioadă preocupările privind dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. Deasemenea inginerii pot continua pregătirea profesională prin Şcoala doctorală. . . . Din punct de vedere organizatoric. sau prin Şcoala Academică postuniversitară cu specializarea Ingineria Circulaţiei Rutiere. Facultatea de Mecanică face parte din Universitatea Tehnică din ClujNapoca având încomponenţa ei 5 catedre. activitatea facultăţii este coordonată de către Consiliul Facultăţii. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic.Facultatea de Mecanică Prezentare generală: Facultatea de Mecanică continuă tradiţia învatamântului superior tehnic. În cadrul Facultăţii de Mecanică. Începând cu anul universitar 2009/2010 Facultatea de Mecanică organizează 10 programe de pregătire de tip Master în cele trei domenii în care dezvoltă şi cursurile de licenţă. Inginerie Industrială.specializarea Mecanică Fină a fost înfiinţată în 1990 şi funcţionează şi în prezent. alături de continuarea celor tradiţionale. . prodecan şi secretar ştiinţific. fiind reluată din 1990 sub denumirea de Sisteme şi Echipamente Termice(SET). expertiză şi altele. pe domenii de activitate evidenţiate mai jos: diagnosticarea gradului de poluare a 214 . Facultatea de Mecanică a cunoscut momente de restructurare. în domeniile: Inginerie Mecanică. conform necesităţilor actuale şi de perspectivă. Au fost create specializări noi. . (producţie) consultanţă.Domeniul Mecatronică şi Robotică cu specializarea Mecatronică (MTR). La ora actuală facultatea girează în cadrul formei de învăţământ de licenţă. Solicitarea tot mai mare a acestora pe piaţa muncii le conferă stabilitate şi funcţionalitate permanentă. organul executiv al acestuia fiind Biroul Consiliului Facultăţii compus din decan. cinci specializări: . fiind reluată din 1997. sau colective de cercetare. după cum urmează: .Domeniul Inginerie Mecanică. Direcţiile de cercetare abordate la nivelul facultăţii noastre s-au concentrat în catedre. Facultatea de Mecanică este integrată în viaţa economico-socială. în facultate activând 17 conducători de doctorat. când s-a transformat în Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA).

optimizarea proceselor funcţionale ale motoarelor de autovehicule şi echipamente termice pentru reducerea consumului de combustibil şi a poluării. fenomenul de cavitaţie.ro Secretar: Mariana Bercea Sala C 203. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Prima promoţie a absolvit în anul universitar 1997 când cei 20 studenţi au fost declaraţi ingineri. ingineria mediului (Controlul poluării în agricultură). roboţi industriali. Toulouse–Franţa. Specializarea a avut o creştere continuă în calitate a studenţilor şi a absolvenţilor. metode numerice în inginerie. expertize judiciare în specialitatea „Autovehicule şi Circulaţie rutieră – Evaluări auto”. instalaţii frigorifice ecologice. activităţi de grafică publicitară. Specializarea Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară provine din fosta specializare de Mecanică agricolă. rezistenţe hidraulice. Zaragosa-Spania.bercea@personal. se asigură absolvenţilor o instruire temeinică şi o pregătire profesională complexă în domeniile: Autovehicule rutiere. Catedra Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole B-dul Muncii nr. Stocholm-Suedia.Filip@maar. Tel: +40 264 401607. starea de tensiuni şi deformaţii în domeniul deplasărilor mici ale elementelor în mişcare de rotaţie. studiul suprafeţelor cu aplicaţii în tehnică etc. s-a înfiinţat în anul 1962.ro Prezentare generală: Datorită unui corp profesoral foarte bine pregătit profesional şi cu numeroase stagii de pregătire în străinătate la universităţi şi firme de prestigiu (Hohenheim. 103-105. sisteme de reglare automată pentru pompele cu volum unitar variabil. combustibili clasici şi neconvenţionali. actuatori în mecatronică.autovehiculelor. specializarea s-a înfiinţat în anul universitar 1992-1993. studii privind performanţele dinamice ale autovehiculelor rutiere. precum şi datorită unei baze materiale corespunzătoare (laboratoare moderne. Peogeot etc. Mercedes-Benz. prima promoţie absolvind în 1967. Tel:+40-264 401729. Email: Nicolae. optimizarea transmisiilor mecanice speciale din structura sistemelor mecatronice. schimbătoare de căldură cu plăci. tehnica proporţională în acţionări hidraulice şi pneumatice.utcluj. până în prezent. Nicolae FILIP Sala C 203. iar acum este specializarea cu cea mai mare căutare din cadrul tuturor sepcializărilor existente în cadrul Facultăţii de Mecanică. concepţie sisteme frigorifice eficiente. profil de tradiţie în cadrul facultăţii. sisteme mecatronice. dr. au absolvit 448 (din 1989) ingineri în această specializare. În cursul anilor. ing. Volskwagen. inginerie biomedicală. Fax: +40 0264 415490. StuttgartGermania. 215 . bibliotecă tehnică de înalt nivel). recuperatoare de căldură.). Email: mariana.

401682. dr. ing. Cercetarea ştiinţifică a colectivului catedrei este orientată.utcluj. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se concretizează prin participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Geometrie descriptivă şi Desen tehnic. Magdalena ORBAN Sala B 108. Tel: +40 264 401780. 103-105. pe studiul suprafeţelor cu aplicaţii în tehnică. Robotică şi Educaţie mecatronică.ro Prezentare generală: Colectivul catedrei desfăşoară activităţi didactice la profilele mecanic. Potenţialul ştiinţific al catedrei este confirmat şi 216 . pe baza standardelor naţionale şi internaţionale. Tel:+40-264 401610. reprezentarea conform standardelor naţionale şi internaţionale a pieselor din construcţia de maşini.com Secretar: Ani TORGIE Sala C 304. această pregătire se realizează pentru cele trei cicluri: licenţă. Biomecatronică. dr. Tel:+40-264 401682.Olt@gdgi. 103-105.ro Secretar: Mariana OLT Sala B 107. Prezentare generală: Catedra girează pregătirea inginerească a studenţilor pentru specializările de Mecanică Fină şi Mecatronică din cadrul Facultăţii de Mecanică în acord cu noile planuri de învăţământ. Email: matiesvistrian@yahoo. Mecanică şi Biomecanică. utilizarea limbajului grafic ca suport de transmitere a informaţiilor în domeniul graficii publicitare. Mecanică Fină şi Mecatronică B-dul Muncii nr. studiul formelor în activitatea de proiectare şi crearea de noi forme. studiul limbajului grafic ca sursă de informare. pe baza criteriilor design-ului modern. Catedra Mecanisme. Disciplinele predate. ştiinţa şi ingineria materialelor si ingineria mediului. Tel: +40 264 4015488. Grafică pe calculator şi Design industrial contribuie la însuşirea de către studenţi a metodelor de rezolvare grafică a problemelor geometriei în spaţiu. Mecanică fină. contracte de cercetare ştiinţifică precum şi îndrumarea studenţilor în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Vistrian MĂTIEŞ Sala C 304. urmărind influenţa percepţiei asupra creativităţii în gândirea inginerească. De asemenea catedra susţine activităţile didactice pentru disciplina de Mecanisme la facultăţile cu profil mecanic. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Conf. precum şi a aspectelor de estetica industriala. Email: Magdalena. ing. Fax: +40 264 415490. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. în principal. mecatronic.Orban@gdgi. În domeniile menţionate membrii catedrei au elaborat lucrări ştiinţifice şi tratate de specialitate apreciate în plan naţional şi internaţional. aplicaţii ale geometriei descriptive prin utilizarea limbajelor de programare în reprezentarea grafică asistată de calculator a curbelor şi suprafeţelor. Pentru facultăţile cu profil electric catedra susţine activităţile didactice privind disciplinele: Mecatronică. Mecatronică.utcluj.Catedra Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească B-dul Muncii nr. Email: Mariana. studiul elementelor fundamentale din desenul tehnic. Direcţiile principale de cercetare sunt: Mecanisme şi Transmisii mecanice. masterat şi doctorat.

promovate fără reserve în întreaga lume. Studenţii noştri participă.Hardau@rezi.de parteneriatele în contracte de cercetare naţionale şi europene. Temele abordate vizează în principal domeniile tehnologie şi educaţie mecatronică. Cadrele didactice din catedră asigură desfăşurarea activităţilor didactice pentru cele trei cicluri – licenţă.ro Secretar: Veronica CIOCMǍREAN Sala C 02.com Prezentare generală: Catedra de Rezistenţa Materialelor face parte din structura administrativă a Facultăţii de Mecanică.C. Cluj-Napoca Şef catedră: Prof.C. instalaţie pentru electrotensometrie. reţea de calculatoare. Mihail HARDAU Sala C 03/2. instalaţie de fotoelasticimetrie. anual – cu rezultate remarcabile – la faza locală şi cea naţională a concursului profesional – ştiinţific studenţesc .. Tel: +40 264 401662. Colectivul catedrei constitue o echipă foarte bine pregătită profesional. E-mail: Mihail. Sunt întrunite toate premizele în vederea unei bune pregătiri calitative a viitorilor ingineri. lucrările didcatice elaborate de membrii catedrei acoperă aria de cunoştinţe minimale ce se cer însuşite de către studenţi. Tel:+40-264 401661. la disciplina de rezistenţa materialelor. 217 . verificându-le experimental şi se iniţiază în cercetare ştiinţifică. maşină de încercat la oboseală. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM). Catedra Rezistenţa Materialelor B-dul Muncii. masterat. În cadrul laboratoarelor noastre ei îşi consolidează cunoştinţele teoretice însuşite. Spania. cât şi de elanul mai tinerilor colegi. În catedră îşi desfăşoară activitatea trei conducători de doctorat. Majoritatea cadrelor didactice din catedră (există aici. Analiza experimentală a stărilor de tensiuni şi de deformaţii (AESTD). Beneficiind de aportul unor cadre didactice cu o bogată experienţă. 103-105. ing. interferometrie speckle etc. Construcţii de Maşini şi Electrotehnică.În biblioteca UTC-N .) şi au participat cu valoroase comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate. Germania. SUA şi Japonia.utcluj. Italia etc. Teodorescu”. Teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii (TAEP). dr. Inteligenţă artificială (IA). majoritatea membrilor catedrei au beneficiat de stagii de studiu şi documentare în prestigioase universităţi din Europa. nr.) permite efectuarea unui larg evantai de cercetări ştiinţifice – valorificate prin programe naţionale şi internaţionale. Dotarea laboratoarelor catedrei (maşină universală pentru încercări mecanice. din cadrul UTC-N. Portugalia. este acoperită atât partea teoretică cât şi cea aplicativă şi experimentală a disciplinelor arondate: Rezistenţa materialelor (RM). Materiale compozite(MC) etc. doctorat – corespunzătoare Facultăţilor de Mecanică. Metoda elementelor finite (MEF). E-mail: vciocmarean@yahoo. programe de calcul cu element finit. patru profesori conducători de doctorat) au efectuat stagii de perfecţionare în prestigioase universităşi din ţară şi de peste hotare (din Franţa. Baza materială a catedrei cuprinde laboratoare dotate cu tehnică de calcul şi echipamente la standarde europene. tehnică de calcul. Începând din anul universitar 2002 catedra găzduieşte cursuri de vară de mecatronică la care participă studenţi de la universităţi europene. 401661.

com Prezentare generală: Catedra de Termotehnică. specializare organizată pe structura acestei catedre. Margareta Miron Sala C 307A. 103-105. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. cum sunt: cazane. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice nu numai la anii de studii de la facultatea de Mecanică ci şi la celelalte facultăţi: Construcţii de Maşini. motoare cu ardere internă. ea fiind înfiinţată odată cu instituţia noastră de învăţământ superior. Tel:+40-264 401777. Tel: +40 264 401686. Din punct de vedere didactic catedra. Email: Dan. lucrări de laborator. Maşini şi Echipamente Termice face parte din facultatea de Mecanică a UTCN având un istoric bogat.ro Secretar: Tehn.pr. dr. studenţii primesc cunoştinţe despre o serie de maşini şi echipamente termice. Dan OPRUŢA Sala Compresoare. ing. 400641 Cluj-Napoca Şef catedră: Prof. prin cadrele sale didactice competente. turbine. Mecanica fluidelor.utcluj. Termotehnică şi maşini termice. 218 . Maşini şi Echipamente Termice B-dul Muncii nr.Catedra Termotehnică. ş.Opruta@termo. beneficiind de un număr de 6 laboratoare foarte bine dotate cu standuri şi aparatură de măsurare şi control precum şi de o reţea proprie de calculatoare. prin activităţile de curs. seminarii. O pondere foarte însemnată a activităţilor catedrei o reprezintă cea legată de specializarea de Maşini şi Echipamente Termice. Electrotehnică. Email: mironmus@yahoo. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor la disciplinele de Termotehnică. utilaje termice. din cadrul domeniului de studiu Inginerie Mecanică.a. Ĩn cadrul acestei specializări. instalaţii frigorifice. vizite de documentare. proiecte de an şi de diplomă.

dif. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. socio-um. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt Denumirea disciplinei E 13 14 15 16 17 18 18 Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt./ Nr. verif. Autovehiculelor. Ing. I (Tehn. AR. ex. anal./ Nr. St. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. MTR. Mecatronica şi Robotică Specializare. MFN. lin. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . 0 1 2 22 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 219 1 2 2 1 1 1 Discip. Mecanica. Col. geom. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Forma de verificare Nr. MIAIA.ind 1 2 21 Obs.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing.

SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). MFN. St.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. AR. dim. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. MTR. Electrotehnica si masini el. Autovehiculelor. col/ Nr. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. Mecatronica şi Robotică Specializare. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . Mecanica.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 220 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr.Ing. ex/ Nr. verif. MIAIA.

col 126 28 42 56 5 84 28 14 42 3 98 28 28 42 5 126 42 28 56 5 N 84 14 28 42 3 N 84 28 14 42 3 N 84 28 14 42 3 N 84 28 14 42 3 2 1 N 156 42 42 72 6 2 N 130 42 28 60 5 2 N 104 28 28 48 4 1 N 78 28 14 36 3 1 3 N.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 2 22 0 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 3 3 2 2 7 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71414409 71414509 71414609 71414709 Organe de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Procese si caracteristici Dinamica autovehiculelor I Fiabilitate si terotehnica Incercarea autovehiculelor 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 N N N N 221 TOTAL 16 1 9 3 0 17 29 5/3+0 48 49 Discipline optionale I 71414809 Practica informatica 71414909 Practica III Nr. incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I.x30 A/R 60 60 2 1560 462 440 658 30 30 1 10 1 0 29 3/4+2 . C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. III. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr.x30 A/R 30 30 1 2sapt. St. II. ex/ Nr.N. de ore pe Credit Anul III verificare disciplina sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).N 232 98 56 78 9 1sapt.

Discipline optionale I Echipamente auxiliare pentru autovehicule Sisteme de propulsie neconventionale 7 1 234 98 56 80 0 9 Nr. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutier Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul III Nr. St. II. Discipline optionale I Legislatie de mediu pentru transporturi Banci. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. col 3 0 0 11 0/3+0 . Discipline optionale I Combustibili si lubrifianti Sisteme cu microprocesoare B. ex/ Nr.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I. III. incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs. de ore pe Credit verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). burse si afaceri C.ind 1 2 18 20 21 0 1 22 2 1 N 52 28 14 10 2 optiune 50 51 2 1 71415009 71415109 N 52 28 14 10 2 optiune 52 53 3 71415209 71415309 222 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0/0+0 2 N 130 42 28 60 5 optiune 54 71415409 55 71415509 A.

ex/ Nr.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 2 22 0 1 56 57 58 59 1 1 196 TOTAL 2 0 2 0 0 4 0/2+0 2 0 4 0 0 6 0/2+0 2 2 42 Discipline facultative 71415609 Comunicare prin internet 71415709 Creativitate si inventica 71415809 Autovehicule speciale 71415909 Editoare si simulatoare 1 1 1 1 N N N N 56 56 84 14 14 14 14 14 28 56 28 28 42 98 0 0 223 Nr. St. II. de ore pe Credit Anul III verificare disciplina sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). incepand cu anul universitar 2009-2010 Obs. Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr. III.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anii de studiu I. C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. col .

N A. I Tehnologia fabricarii si repararii 71416309 autovehiculelor Discipline optionale II 71416409 Constructia si calculul m. II 71416609 Marketing Discipline optionale III N N.a. St. I 71416209 Calculul si constr. autoveh.proiectare Nr.N.ind 1 2 18 20 21 Obs. de ore pe Credit verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). ex/ Nr. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.N 130 182 156 28 42 42 28 42 42 74 98 72 5 7 6 5 7 64 224 TOTAL 64 65 66 71416009 Dinamica autovehiculelor II 71416109 Constructia si calculul m.i. II 71416509 Calculul si constr.a.PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul IV Nr.i.R 130 182 130 130 130 130 260 42 56 28 28 28 56 28 42 14 28 14 42 60 84 88 74 88 32 0 126 134 5 5 5 5 10 1560 350 406 804 30 30 67 71416709 Activitate de cercetare . 0 1 22 60 61 62 3 4 2 2 2 4 2 3 1 2 1 3 9 N N 2 3 3 2 2 1 2 1 N N N N N. autoveh. col 15 0 11 2 0 10 0 5 11 0 28 26 4/2+0 3/3+0 .

0 1 2 22 2 2 N 104 28 28 48 4 optiune 68 69 2 1 N 78 28 14 36 3 2 2 N 78 28 28 22 3 optiune 225 2 1 N Dinamica accidentelor de circulatie Banci burse si afaceri TOTAL 4 0 6 0 3 0 0 7 0/2+0 3 0 0 7 0/2+0 72 73 D. Discipline optionale III 71417009 Tehnici de diagnosticare 71417109 Sisteme de control auto H. Discipline optionale III 52 28 14 10 2 optiune 312 84 70 106 7 5 74 71417209 75 71417309 Nr. Discipline optionale II Tehnologia transporturilor Design auto G. de ore pe Credit Anul IV disciplina sem Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s).PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt Forma de Nr. ex/ Nr. col . Discipline optionale II 71416809 Controlul si reducerea poluarii 71416909 Transmisii automate E. verificare C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.

ind 1 2 18 20 21 Obs. ex/ Nr. col .PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ingineria Autovehiculelor Specializarea: Autovehicule Rutiere Nr Denumirea disciplinei crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forma de Anul IV Nr. de ore pe Credit Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). 0 1 22 76 77 0 0 Discipline facultative Discipline facultative Dirijarea automata a circulatiei 71417609 rutiere 71417709 Conducere auto TOTAL 2 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0/2+0 0 0 0 0 0/0+0 N N 112 112 28 28 28 28 56 56 226 Nr. St. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.

anal. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 227 1 2 2 1 1 1 Discip. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. I (Tehn. lin./ Nr. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. Col. dif. MIAIA. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verif. St. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing.ind 1 2 21 Obs. Autovehiculelor. Mecatronica şi Robotică Specializare. MTR. ex. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. MFN. AR. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. Ing. geom. Mecanica. socio-um./ Nr.

C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. MIAIA.Ing. col/ Nr. Mecanica. Electrotehnica si masini el. dim. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MFN. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 228 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. Autovehiculelor.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. MTR. ex/ Nr. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. verif. AR. Mecatronica şi Robotică Specializare. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . St.

de fabric.si micro/nanotehn.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt Credit Anul III Nr.St. 0 1 2 22 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 N N N N N N N N N N N N 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1x30=30 2x30=60 N N N N 229 TOTAL 16 1 9 3 0 18 0 8 2 0 29 28 4/4/0 4/4/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71424409 71424509 71424609 71424709 71424809 71424909 71425009 71425109 71425209 71425309 Organe de masina II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Metode avansate de control Senzori si sisteme senzoriale Masini si inst.ptr prel. ex/ Nr.in MTR Micromotoare si actuatori Electronica aplicata Microprocesoare.si aplicatii I Robotica I Tehn. Practica informatica Practica 3 126 28 42 56 5 84 28 14 42 3 98 28 28 42 5 126 42 28 56 5 84 14 28 42 3 84 28 14 42 3 84 28 14 42 3 84 28 14 42 3 104 42 14 48 4 78 28 14 36 3 104 42 14 48 4 104 28 28 48 4 104 28 28 48 4 70 28 14 28 3 74 28 14 32 3 62 28 14 20 2 30 1 A/R 30 60 2 A/R 60 1560 476 412 672 30 30 Nr. . Col /Nr. Verif. struct. disciplina de C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.ind 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. de ore pe Forma sem Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).

ex/ Nr. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. St. verif.0 1 2 2 1 0/2/0 2 2 5 0 0 2 2 2 6 0/2/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul III Forma de verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). 230 . disciplina sem Tot C Apl. de ore pe Credit Obs. col/Nr.ind 5 6 16 17 18 19 20 21 22 56 56 56 168 14 28 42 28 56 28 112 28 14 14 2 4 2 2 2 54 55 56 TOTAL 2 Discipline facultative 71425409 Web design 71425509 Limbi străine 71425609 Inventica si tehnici de creativitate Nr.

disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.de putere si optoelectronica Proiectare asistata de calculator I a Robotica II b Sisteme flexibile de fabricatie a Hidronica si pneutronica b Echip. de ore pe Credit de Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). Col / Nr. Proiectare asistata de calculator II Activitate de cercetare/proiectare N 104 14 28 62 4 A/R 140 140 10 1440 378 392 670 30 30 Nr. Verif. St.si aplicatii II Electron. mecatronice II b Bazele proiectarii microsist. mecatronice I Micocontrolere Microprocesoare.ind 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt Forma Anul IV Nr. struct. 0 1 2 22 2 2 3 2 1 N N N N N N 3 2 3 1 1 2 1 1 2 10 N N N 104 78 78 78 156 104 156 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 28 28 42 28 42 1 1 1 1 1 2 N N N 78 104 104 78 78 28 28 42 28 14 14 28 14 14 28 14 14 14 14 36 48 48 36 36 62 36 36 36 14 100 28 28 48 86 3 4 4 3 3 4 3 3 3 6 4 6 231 TOTAL 18 0 9 2 0 29 4/5 9 0 3 14 0 26 2/2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 71425709 71425809 71425909 71426009 71426109 71426209 71426309 71426409 71426509 71426609 71426709 71426809 71426909 71427009 71427109 71427209 71427309 71427409 71427509 71427609 71427709 Proiectarea sist. biomedicale b Mecatronica automobilelor a Structuri mecanice ptr MTR b Software pentru sisteme MTR a Proiectarea sist. a Tehnici si sisteme de masurare b Masini de lucru si comenzi a Mecatronica sist.pt. automate a Controlere logice programabile b Testarea si fiabilitatea sist. . ex/ Nr. procese ind.

ex/ Nr.optică a informatiei 71427809 Instruire asistata de calculator Nr. 232 . verif.0 2 2 1 4 0/2/0 0 4 8 0 0 1 0 2 3 0/1/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Mecatronica si Robotica Specializarea: Mecatronica Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul IV Forma de verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). de ore pe Credit Obs. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr. St.ptr.ind 7 8 16 17 18 19 20 21 22 78 78 56 212 28 28 14 70 28 28 28 84 58 22 22 14 6 3 3 2 2 78 79 80 TOTAL 2 Discipline facultative 71427809 Biomateriale 71427809 Echip. prel. disciplina sem Tot C Apl. col/Nr.

socio-um. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . MTR. lin. MFN. Ing.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. Autovehiculelor./ Nr. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 233 1 2 2 1 1 1 Discip. ex. Col. Mecanica. MIAIA. anal. dif. verif.ind 1 2 21 Obs. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. AR. I (Tehn. Mecatronica şi Robotică Specializare.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. geom. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). St. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr./ Nr.

ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. Mecatronica şi Robotică Specializare. Electrotehnica si masini el. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. Mecanica. ex/ Nr. verif. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 234 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. MFN. AR. col/ Nr. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. MTR.Ing. dim.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MIAIA. Autovehiculelor. St.

autom ate I b Calculul si constr. si echip. pt. Proiectarea integrata in ing. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C V Tot C Apl.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Dom eniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Denumirea disciplinei Nr crt Anul III F orma de Nr.de fabric.si micro/nanotehn. ap. de ore pe Credit Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). prel. de prec . in ing. de prec. Actionari in mecanica fina a Echip. 0 1 2 22 2 1 O rgane de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II T erm otehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneum atice T eoria sistem elor si automatizari Managem ent Electronica aplicata O ptica tehnica 1 Sist. 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1x30=30 2x30=60 16 1 0 18 0 0 N N N N N N A/R A/R 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N N N N N 126 84 98 126 84 84 84 84 78 78 78 104 72 78 60 74 78 28 14 28 28 28 42 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 42 14 28 28 28 14 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 56 42 42 56 42 42 42 42 36 36 36 48 30 36 18 32 36 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 30 30 1 60 60 2 1560 476 412 672 30 30 235 Metrologie Aparate si sistem e de m asurare I T ehn. Verif.ind 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. ex/ Nr. ptr. proc.St. optice I Practica inform atica Practica 3 TO TAL 9 3 29 4/4/0 8 2 28 4/5/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71434409 71434509 71434609 71434709 71434809 71434909 71435009 71435109 71435209 71435309 71435409 71435509 Nr. . Col / Nr. ind.

col/Nr. 236 . verif. disciplina sem Tot C Apl.0 1 2 2 1 0/2/0 2 2 5 0 0 2 2 2 6 0/2/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul III Forma de verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). St. ex/ Nr. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr.ind 5 6 16 17 18 19 20 21 22 56 56 56 168 14 28 42 28 56 28 112 28 14 14 2 4 2 2 2 56 57 58 TOTAL 2 Discipline facultative 71435609 Web design 71435709 Limbi străine 71435809 Inventica si tehnici de creativitate Nr. de ore pe Credit Obs.

0 1 2 22 N N N N N N N N 2 2 2 2 1 1 1 1 2 10 N 1 1 N N N 130 130 78 130 104 78 104 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 42 28 28 28 28 28 28 28 42 14 28 14 14 14 1 1 1 1 1 2 104 78 78 104 78 28 28 28 28 14 14 14 14 28 28 62 36 36 48 36 60 60 36 74 62 36 62 4 3 3 4 3 5 5 3 5 4 3 4 237 TOTAL 16 0 9 4 0 9 0 6 11 0 29 26 4/4 2/3 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 71435909 71436009 71436109 71436209 71436309 71436409 71436509 71436609 71436709 71436809 71436909 71437009 71437109 71437209 71437309 71437409 71437509 71437609 71437709 71437809 Microcontrolere Robotica si microroboti I Senzori.ind 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 Obs. si a Bazele pr. de ore pe Anul IV Credit de disciplina Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). ale calc. a ap. Col / Nr. microsist. si nanosist. ap. b Aparate biomedicale Proiectare asistata de calculator II Activitate de cercetare-proiectare N 104 14 28 62 4 A/R 140 140 10 1440 350 420 670 30 30 Nr. automate II b Calculul si constr. .St.PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt Forma Nr. proc. si achizitii date Aparate si sisteme de masurare II Proiectare asistata de calculator I a Echip ptr. perif. si birotica b Echipamente cine-foto Masurari electrice si electronice a Robotica si microroboti II b Robotica medicala a Sisteme integrate b Aparate optoelectronice a Automate de control si servire b Structura mec. ex/ Nr. optice II a Echip. sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. traduct. Verif. el. ind.

0 2 2 1 4 0/2/0 0 4 8 0 0 1 0 2 3 0/1/0 0 2 0 2 2 N N N Cod Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Mecanica Fina si Nanotehnologii Nr Denumirea disciplinei crt PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 1 Anul IV Forma de verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). de ore pe Credit Obs.ind 7 8 16 17 18 19 20 21 22 78 78 56 212 28 28 14 70 28 28 28 84 58 22 22 14 6 3 3 2 2 79 80 81 TOTAL 2 Discipline facultative 71437909 Biomateriale 71438009 Echip. verif.ptr. col/Nr. ex/ Nr. disciplina sem Tot C Apl. prel. C S L P P C S L P P E C V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nr.optică a informatiei 71438109 Instruire asistata de calculator Nr. St. 238 .

Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. lin. Col.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg./ Nr. ex. geom. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 239 1 2 2 1 1 1 Discip. I (Tehn.ind 1 2 21 Obs./ Nr. socio-um. dif. verif. Mecatronica şi Robotică Specializare. AR. Ing. MFN. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. MIAIA. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . St. Mecanica. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. anal. Autovehiculelor. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt. MTR. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr.

MFN. MTR. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . ex/ Nr. MIAIA. Mecanica. Mecatronica şi Robotică Specializare. col/ Nr.Ing. AR. Autovehiculelor. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. Electrotehnica si masini el.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. dim. St. 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 240 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr. verif.

I Practica informatica I Practica III 4 3 3 4 5 4 4 N 1 30 30 A/R 2 60 60 A/R 1560 448 440 672 30 30 126 84 98 126 84 84 84 84 113 82 82 101 120 101 101 28 28 28 42 14 28 28 28 42 28 28 28 42 28 28 42 14 28 28 28 14 14 14 28 14 14 28 28 28 28 56 42 42 56 42 42 42 42 43 40 40 45 50 45 45 Nr. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 Nr. ex.e.ind 1 2 Obs. St./ Nr.t. . verif. 0 1 2 22 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 N N N N N N N N N N 1 1 1 1 2 1 1 1 N N N N 5 3 5 5 3 3 3 3 241 1 TOTAL 16 1 0 16 1 2 0 9 3 29 4/4/9 28 4/3/2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1saptx30 2saptx30 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71444409 71444509 71444609 71444709 71444809 71444909 71445009 71445109 71445209 Organe de masini II Mecanica fluidelor II Mecanisme II Termotehnica II Metode numerice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si automatizari Management Tehnologii de fabricatie Termodinamica tehnica Transfer de caldura si masa Dinamica gazelor Compresoare si ventilatoare Combustie si instalatii de ardere Proiectarea asistata a m.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Sisteme si Echipamente Termice PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt Forma de verificare Denumirea disciplinei E 13 14 15 16 17 18 18 Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl./ Nr. col.

C S L P P C S L P P E C A /R 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 1 60 1 39 1 39 1 30 N r. ex . 1 A nu l IV F orm a de ve rific ar e Se m 7 (1 4 s ) S em 8 ( 14 s ) ./ N r . fr ig.U niv er sitate a T eh nic a din C luj. s i co ntro lul pr oc es elo r Sis tem e de p ro te ctie a m ediu lui T eh nic i s i ec hip am e nte de m as u ra Pa c hetu l 2 G es t ion ar ea en er giei ter m ic e F ab ric atia as is ta ta de c alc ula to r D ia gno za in stala tiilo r te rm ice Pa c hetu l 3 T er m o dina m ic a tehn ic a II R e ţele ter m ic e D is c ipline d e sp ec ialitate ob ligato rii Pr oie cta rea as istat a a M E T II In sta la tii de clim atizar e s i v en tila re D is c ipline d e sp ec ialitate op tio na le Pa c hetu l 1 T ur bin e cu abu r s i g az e Su rs e r eg ene ra bile de e ne rg ie C e nt ra le te rm ice Pa c hetu l 2 U tilaje ter m ic e II Alim enta rea si re gla rea M AI U tilizar ea fr igu lu i a rtificia l Ac tivitate d e ce rc e ta re / pr oiec tar e 30 4 10 30 N r.20 10 0 Cod Nr crt 2 D is c ipline d e sp ec ialitate ob ligato rii 3 2 2 1 3 2 2 se aleg tr ei 1 1 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N D e nu m ire a dis c ipline i O b s./ N r. si po m p e de c ald ur a U tilaje ter m ic e I G en er atoa re d e ab ur D is c ipline d e sp ec ialitate op tio na le Pa c hetu l 1 Au tom a tiz .N a po ca F a c ult atea d e M ec an ica D om e niul: In gin erie M ec an ic a S pe c ializa rea : S ist em e s i E ch ip a m en t e T e rm ic e P L A N D E IN V A T A M A N T V alab il inc e pan d c u an ul univ er s ita r 20 09.S t.ind 1 2 16 1 7 1 8 1 8 20 21 42 28 42 28 28 28 14 28 90 83 83 74 6 5 5 5 22 53 54 55 56 7 144 53 09 7 144 54 09 7 144 55 09 7 144 56 09 7 144 59 09 7 144 60 09 7 144 61 09 1 16 1 16 1 16 28 28 28 28 28 28 60 60 60 3 242 2 2 2 2 T O T AL 16 0 0 11 2 29 4 / 3/ 0 7 144 62 09 7 144 63 09 7 144 64 09 2 2 2 2 2 2 N N N N N 2 1 1 3 1 s e ale g dou a N N 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 36 1 36 28 28 28 28 28 28 42 28 28 28 28 28 28 14 60 60 60 60 60 80 80 57 a b c 58 a b c 59 a b 3 7 144 65 09 7 144 66 09 3 6 6 60 61 7 144 57 09 7 144 58 09 7 144 67 09 7 144 68 09 7 144 69 09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 0 0 N N N N N N 62 a b c 63 a b c 64 1 16 1 16 1 16 28 28 28 28 28 28 60 60 60 1 16 2 8 2 8 6 0 1 16 2 8 2 8 6 0 1 16 2 8 2 8 6 0 A /R 1 40 1 40 156 0 350 4 20 79 0 4 7 144 70 09 7 144 71 09 7 144 72 09 7 144 73 09 M otoa re c u ar de re in te rn a In st. d e or e pe C r edit d isc iplin a sem T ot C A p l. co l. v er if. 5 12 26 2/ 2 / 1 .

/ Nr. MIAIA.ind 1 2 21 Obs. anal. lin. de comunicare) 2 2 2 2 2 1 1 28 28 28 28 28 14 14 5 3 3 5 4 3 2 3 2 243 1 2 2 1 1 1 Discip. socio-umana II (Economie si legislatie) Limbi moderne I Educatie fizica I Matematici speciale Desen tehnic I Programare si limbaje II Fizica Tehnologia materialelor Mecanica I 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 28 14 14 28 28 28 14 64 42 42 64 58 42 20 40 14 40 40 40 56 40 70 30 30 10 3sapt.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. MFN. geom. Mecatronica şi Robotică Specializare. 0 1 22 N N Analiza matematica Chimie Stiinta materialelor Geometrie descriptiva Alg. Ing. dif. verif. 6 0 26 4/3/2 7 0 26 4/3/3 . St. C S L P P C S L P P 2 1 1 2 N N N N N A/R A/R Forma de verificare Nr. ex. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Denumirea disciplinei Anul I Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). AR. Programare si limbaje I 1 2 1 2 2 1 N N N N N N N A/R A/R Discip. Mecanica. MTR./ Nr. I (Tehn. Col. de ore pe Credit disciplina sem C A/R Tot C Apl. Autovehiculelor.x30 A/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Limbi moderne II Educatie fizica II Practica I TOTAL 12 8 0 11 8 0 71410109 71410209 71410309 71410409 71410509 71410609 71410709 71410809 71410909 71411009 71411109 71411209 71411309 71411409 71411509 71411609 71411709 71411809 71411909 120 84 84 120 100 84 48 68 42 82 82 82 112 82 126 58 58 38 90 28 14 14 28 14 28 14 28 28 14 28 28 28 14 28 14 28 28 90 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 1560 322 496 742 30 30 Nr. socio-um.

col/ Nr. AR. C S L P P C S L P P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Forma de verificare Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Ing. Mecatronica şi Robotică Specializare. verif. dim. Autovehiculelor.Ing. MTR. MFN. SET PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt E 13 14 Denumirea disciplinei C N N N N N N N N N N N N 1 1 N 3saptx30 12 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Anul II Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s). MIAIA.ind 1 2 16 17 18 18 20 21 Obs. 0 13 4 10 1 28 4/3/2 . 0 1 2 22 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 244 TOTAL 4 10 26 4/2/1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 71412009 71412109 71412209 71412309 71412409 71412509 71412609 71412709 71412809 71412909 71413009 71413109 71413209 71413309 71413409 71413509 Desen tehnic II Mecanica II Rezistenta materialelor I Masini unelte si contr. de ore pe Credit disciplina sem A/R Tot C Apl. Vibratii Limbi moderne III Grafica pe calculator Rezistenta materialelor II Mecanisme I Electronica Mecanica fluidelor I Termotehnica I Limbi moderne IV Organe de masini I Practica II 98 14 28 56 4 112 28 28 56 5 154 42 42 70 6 98 28 28 42 4 98 28 28 42 4 70 28 14 28 3 70 28 42 3 A/R 84 14 28 42 3 130 28 42 60 5 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 112 28 28 56 4 84 28 14 42 3 52 28 24 2 A/R 112 28 28 56 4 90 90 3 A/R 1560 350 496 714 29 31 Nr. Electrotehnica si masini el. ex/ Nr. St. Mecanica.

ind 1 2 20 21 Obs.x30 A/R 30 60 2 A/R 60 2sapt. ex/ Nr. de ore pe Credit verificare Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).x30 1560 462 440 622 30 30 0 11 1 0 29 3/4+2 . St.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie M ecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alim entara PLAN DE INVATAMANT Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Cod Nr crt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 Denum irea disciplinei Forma de Anul III Nr. col 1 N 78 28 14 3 3 N N. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.N 232 84 42 106 9 30 1 1sapt. 0 1 22 2 1 1 N N N N 3 2 2 2 2 6 1 2 N 2 2 1 N N N N N N N 245 0 TOTAL 16 1 0 17 9 3 29 5/3+0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 78 78 28 28 71413609 71413709 71413809 71413909 71414009 71414109 71414209 71414309 71454409 71454509 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 126 84 98 126 84 84 84 84 130 104 28 28 28 42 14 28 28 28 42 28 42 14 28 28 28 14 14 14 42 28 28 14 56 42 42 56 42 42 42 42 46 48 22 36 5 3 5 5 3 3 3 3 5 4 3 3 46 71454609 Organe de m asini II Mecanica fluidelor II Mecanism e II Termotehnica II Metode num erice Actionari hidraulice si pneumatice Teoria sistemelor si autom atizari Management Masini Agricole I Tehnologia productiei agricole Utilaje pentru prelucrarea si pastrarea produselor Motoare cu ardere interna I Tehnologia prelucrarii productiei 48 714554809 agricole Discipline optionale I 49 71454909 Practica informatica 50 71455009 Practica III 47 71454709 Nr.

Discipline optionale I Initierea afacerilor Banci. verificare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).Valabil incepand cu anul Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul III Nr. col 3 0 0 9 0/3+0 .ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 1 N 78 28 14 36 3 optiune 51 52 2 1 71455109 71455209 N 78 28 14 36 3 optiune 53 54 2 71455309 71455409 246 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0/0+0 1 N 76 28 14 34 3 55 71455509 56 71455609 A. burse si afaceri C. St. ex/ Nr. Discipline optionale I Masini si instalatii pentru imbunatatiri funciare Sisteme cu microprocesoare B. Discipline optionale I Echipamente auxiliare pentru masini agricole Masini si instalatii pentru reciclarea deseurilor 6 0 optiune 232 84 42 106 0 9 Nr. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. de ore pe Credit Obs.

ex/ Nr.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul III Nr. verificare crt Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). col 2 0 2 0 0 4 0/2+0 4 0 0 6 0/2+0 . de ore pe Credit Obs. St. disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 57 58 59 60 1 1 196 TOTAL 2 0 2 2 42 Discipline facultative 71455709 Comunicare prin internet 71455809 Creativitate si inventica 71455909 Conducerea tractorului 71456009 Editoare si simulatoare 1 1 1 1 N N N N 56 56 84 14 14 14 14 14 28 56 28 28 42 98 0 0 247 Nr.

de ore pe Credit Obs.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 61 71456109 62 71456209 3 3 1 3 2 2 6 1 1 4 10 140 15 0 11 2 0 10 0 6 10 0 28 26 4/4+0 4/2+0 2 1 2 2 2 Cod 1 2 3 2 1 1 N N N N N 130 130 28 42 28 28 74 60 5 5 6 5 3 6 N. ex/ Nr. col .Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT universitar 2009-2010 Facultatea de Mecanica Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara Forma de Anul IV Nr Denumirea disciplinei Nr.R 260 0 140 120 10 1560 350 406 804 30 30 63 71456309 64 71456409 65 71456509 248 Activitate de cercetare . St.N N N N N. verificare Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).proiectare TOTAL 66 71456609 67 71456709 Motoare cu ardere interna II Masini agricole II Masini si instalatii pentru industria alimentara Tractoare I Proiectarea asistata de calculator Discipline optionale II Tractoare II Marketing Discipline optionale III 156 130 78 156 130 104 286 42 42 14 42 28 28 84 42 72 28 60 28 36 28 86 14 88 14 62 56 146 68 71456809 Nr. crt disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.N 5 4 11 A.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Valabil incepand cu anul PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr. St. de ore pe Credit Obs. verificare C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 Cod 1 2 1 N 78 28 14 36 3 optiune 69 71456909 70 71457009 1 1 N 78 14 14 50 3 optiune 71 71457109 72 71457209 2 1 1 N 104 28 28 48 4 optiune 249 2 1 N 2 1 N TOTAL 3 2 5 0/2 4 2 6 0/2 73 71457309 74 71457409 104 28 14 62 4 optiune 75 71457509 76 71457609 77 71457709 78 71457809 D. Discipline optionale III. Discipline optionale III Exploatarea agregatelor agricole Intretinerea masinilor si utilajelor agricole G. ex/ Nr. Discipline optionale II Surse alternative de energie Tehnologia transporturilor E. Ingineria calitatii Ingineria mediului 78 28 14 364 98 36 3 optiune 70 196 6 11 Nr. Nr Denumirea disciplinei Anul IV disciplina sem crt Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). col . Discipline optionale II Masini si instalatii zootehnice Tehnologii si instalatii pentru ape F. Discipline optionale III Tehnologia repararii utilajelor agricole Proiectarea instalatiilor pentru agricultura H.

crt Sem 9 (14 s) Sem 10 (14 s). St. de ore pe Credit Obs. ex/ Nr. verificare disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 0 78 77 0 0 Cod 1 Discipline facultative Discipline facultative Sisteme georeferentiale pentru 71457809 agricultura 71457909 Conducere auto TOTAL 2 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0/2+0 0 0 0 0 0/0+0 N N 112 112 28 28 28 28 56 56 250 Nr. col .Valabil incepand cu anul Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Facultatea de Mecanica universitar 2009-2010 Domeniul: Inginerie Mecanica Specializarea: Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Forma de Nr Denumirea disciplinei Anul IV Nr.

ro Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor Ingineria Procesării Materialelor Ingineria Mediului Comisia pentru strategie de dezvoltare şi curriculă universitară Comisia pentru baza materială.dr.ing.ing.ro Prodecan Prof.ro/facultatea_de_stiinta_si_ingineria_materialelor/ DECAN Prof.utcluj.utcluj. Ioan Vida-Simiti Sala:A107 Tel:401621 ivida@stm. Secretar Şef Facultate Ing.utcluj. Relaţia cu agenţii ec.utcluj.dr.micle@sim.popa@stm. Corina Bondor Sala: A107 Tel:401622 corinabondor@yahoo. resurse financiare şi umane Comisia pentru practică. 103-105 Tel: 0264 402622.Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor B-dul Muncii nr. Cătălin Popa Sala: A107 Tel:401790 catalin.ing.ro Secretar Ştiinţific Prof.com Fizică Chimie CATEDRE Comisia pentru comunicare şi imagine Comisia pentru asigurarea calităţii Comisia pentru etică profesională CONSILIUL FACULTĂŢII 251 . Fax: 0264 415054 http://www.dr. Valer Micle Sala: A107 Tel:401621 valer.

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Domeniul Inginerie Mecanică cu specializarea: .Materiale. În facultate există trei centre de cercetare acreditate de minister: . mai întâi în cadrul Universităţii Tehnice din ClujNapoca şi apoi şi la alte universităţi din ţară. TENARIS SILCOTUB Zalău. susţinută ferm şi de conducerea universităţii. Pregătirea prin studii universitare de masterat se face pe următoarele specializări: .cu bursă” şi „fără frecvenţă – cu taxă”. 252 .Echipamente pentru Procese Industriale. având următoarele competenţe de bază: . recunoscute pe plan naţional şi internaţional. a întreprins o anchetă la nivelul întreprinderilor industriale din întreaga ţară privind oportunitatea pregătirii unor specialişti în domeniul materialelor. . CUPROM Zalău. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor formează specialişti cu profesia de inginer. Activităţile didactice se desfăşoară în cele trei cicluri de studii: licenţă.Procedee avansate în protecţia mediului Şcoala doctorală oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniul: „Ingineria Materialelor” în regim „cu frecvenţă .proiectarea şi selectarea materialelor pentru diverse aplicaţii industriale.Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor s-a înfiinţat în anul 1990..proiectarea tehnologiilor optime şi a utilajelor de procesare a materialelor. EMERSON Cluj-Napoca. cu SINTEROM Cluj-Napoca. . a condus la înfiinţarea. monitorizarea emisiilor poluante şi măsuri pentru reducerea acestora. Înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor imediat după Revoluţie a reprezentat împlinirea unui deziderat mai vechi. micro şi nanotehnologii . la iniţiativa profesorului Alexandru Domşa – atunci Rector al Universităţii. Facultatea are acorduri de parteneriat cu firme din domeniu (Ex. cuprinzând. . a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. pe lângă specializarea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor – şi ea nou înfiinţată – şi vechile specializări din profilul Metalurgic – Turnarea Metalelor. Reluarea ei în 1990. Deformări Plastice şi Tratamente Termice.Laboratorul de Microscopie Electronică. . masterat şi şcoală doctorală. prima în acest domeniu din ţară.Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor .Ştiinţa Materialelor .Ingineria şi managementul fabricaţiei de piese turnate .Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului . facultatea oferă următoarele domenii şi specializări: Domeniul Ingineria Materialelor cu specializările: .Centrul de Cercetare pentru Tehnologii Avansate.Ingineria Procesării Materialelor Domeniul Ingineria Mediului cu specializarea: . care încă din anii '70. la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul materialelor avansate. Prelucrări Metalurgice şi Utilaj Tehnologic. În ciclul de licenţă. Activităţile de cercetare sunt gestionate la nivelul fiecărei catedre şi a colectivelor interdisciplinare. MICHELIN Zalău etc) şi de colaborare interacademică cu universităţi europene.proiectarea de tehnologii pentru protecţia mediului industrial şi a utilajelor tehnologice necesare acestor tehnologii.Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor .Centrul de Cercetare (de tip B) – „Ştiinţa Materialelor”.Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor .

assolato_y@yahoo. E-mail: Ionel. E-mail: Viorel. ing.utcluj. Disciplinele predate. asigură perfecţionarea pregătirii profesionale prin doctorat în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Ingineria Mediului B-dul Muncii nr.îndeosebi în Metalurgia Pulberilor. Pentru acestea.ro Prezentare generală: Catedra de Ingineria Mediului coordonează: programul de studii universitare de licenţă în domeniul ingineriei mediului Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. dr. desfăşoară şi o bogată activitate de cercetare ştiinţifică. denumite după tipul de activitate desfăşurată. Viorel Dan Sala: M105. fiind constituită în Centru de Cercetare tip B acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Ea este fondatoarea şi liderul recunoscut de comunitatea ştiinţifică a Metalurgiei Pulberilor în România. De asemenea.săli de cursuri şi de aplicaţii . asigură competenţe specifice în pregătirea viitorilor licenţiaţi şi masteranzi în domeniile ingineria mediului şi ingineria materialelor. Tel: +40 264 401705. Activităţile de cercetare ştiinţifică ale membrilor catedrei se desfãşoară pe baza unor contracte de cercetare de interes naţionale şi internaţionale. Loredana MARINA Sala E-108. 103-105. Managementul Integrat al Resurselor Naturale şi al Deşeurilor şi Procedee Avansate în Protecţia Mediului şi respectiv programul de studii universitare de masterat în domeniul ingineriei materialelor Ingineria şi Managemantul Fabricaţiei de Piese Turnate. Tel: +40-264-401624. programele de studii universitare de masterat în domeniul ingineriei mediului Dezvoltarea Durabilă şi Protecţia Mediului.utcluj. Catedra.com E-mail: Prezentare generală: Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor.Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor B-dul Muncii nr. tipurile. compusă din cadre didactice de prestigiu recunoscute pe plan naţional şi internaţional. selecţia şi metodele tehnologice moderne de prelucrare a materialelor utilizate în tehnica actuală pentru toate specializările facultăţilor Construcţii de Maşini şi Mecanică. în care sunt antrenaţi şi studenţii. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.Chicinas@stm. având opt conducători de doctorat.Dan@sim. Coordonează specializarea Ştiinţa Materialelor şi masterul Materiale Noi cu Proprietăţi Speciale (studii aprofundate) din cadrul facultăţii. Catedra dispune de spaţii moderne . 103-105. ing. Tel: +40-264 401625. având ca direcţii prioritare: implementarea şi certificarea sistemelor 253 .pentru disciplinele de specialitate studiate. proprietăţile. de către cadrele didactice din cadrul Catedrei de Ingineria Mediului. asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor la majoritatea disciplinelor de specialitate. în domeniul Ştiinţei Materialelor . Fax: +40 264 415054. dr. specializări existente în toate universităţile de prestigiu pe plan mondial. Ionel CHICINAŞ Sala E-108.ro Secretar: Ec. înfiinţată în anul 1948 odată cu Institutul Politehnic Cluj. 400641 Cluj-Napoca Şef de Catedră: Conf. asigură instruirea fundamental-aplicativă privind structura.

Energetica fizică. Tel: +40 264 401627. Fizica supraconductorilor şi criogenie.ro Prezentare generală: Catedra de Chimie este situată în corpul C. 103-105. filme semi – şi supra – conductoare şi nanotehnologii) precum şi aplicaţii ale informaticii în chimie.Studiul unor sisteme vitroase cu aplicaţii în electronică şi telecomunicaţii. Personalul catedrei acoperă predarea disciplinelor de Chimie din cadrul majorităţii secţiilor Universităţii 254 . Marea majoritate a cadrelor didactice au titlul de doctor în chimie şi au în afara activităţii didactice şi preocupări de cercetare ştiinţifică. Electromagnetism şi microunde. 8 cadre didactice şi 2 tehnicieni fiind prezentat pe situl http://chimie. Dintre cele 18 cadre didactice 13 sunt doctori în Fizică. 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. Tel:+40-264 401262. iar 4 sunt doctoranzi.utcluj. Fizică cuantică şi statistică. Domeniile de cercetare în care îşi desfăşoară activitatea colectivul catedrei cuprind: chimia analitică.25. chimia materialelor (filme metalice. E-mail: pica@chimie. Personalul catedrei este format din 10 persoane.Obţinerea şi caracterizarea structurii şi proprietăţilor filmelor subţiri şi materialelor nanostructurate. Fizica factorilor poluanţi. Metode fizice de analiză. Fizica senzorilor.Eugen CULEA Sala 190. dr. evaluarea impactului de mediu. B-dul Muncii nr. Fizica mediului şi habitatului.ro Prezentare generală: Activitata didactică a membrilor Catedrei de Fizică este legată de predarerea disciplinei de Fizică generală. 3. 4. concepţia si proiectarea echipamentelor de proces. E-mail: eugen. 2. modelarea turnarii si solidificarii aliajelor etc.utcluj. Structura de personal a Catedrei de Fizică este următoarea: 5 profesori (dintre care 2 sunt conducători de doctorat).rus@phys. Tel: +40 264 401536. 4 şefi de lucrări. chim.de management integrat în procesele industriale. Elena Maria PICĂ Sala C 410. Fizica metalelor şi materialelor magnetice. materiale ceramice. chimia fizică. Bariţiu nr. Fizică tehnică sau Fizică aplicată (curs. De asemenea. membri catedrei acoperă şi activităţile didactice corespunzătoare unor discipline speciale de Fizică cum ar fi: Optică tehnică. 103-105. 5 conferenţiari.Studiul unor aliaje magnetice. 2 asistenţi şi 2 preparatori. seminar.dr. Fax: +40 264 595355. la etajul IV.culea@phys. chimia cărbunilor. Catedra de Chimie B-dul Muncii nr. 401262 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof. managementul deşeurilor si reabilitarea mediului industrial. Biofizică. Semiconductori şi dielectrici.Măsurători de poluanţi.E-mail: m.utcluj.utcluj. Fizica atomului şi moleculei. Activitatea de cercetare este susţinută şi de programul doctoral coordonat de 5 conducători doctorat. laborator) pentru studenţii din Universitateta Tehnică din Cluj-Napoca. Activitatea de cercetare a Catedrei de Fizică are următoarele orientări importante: 1. Catedra de Fizică Str.ro Secretar: Monica RUS Sala 190.ro/.

Tehnice din Cluj-Napoca dar şi discipline avansate cum ar fi: Chimia Materialelor, Chimia-fizică, Chimia mediului, Materiale ceramice, Mediul biotic, Metrologia monitorizării factorilor poluanţi şi altele. Disciplinele din anii I, II şi III sunt adesea prevăzute cu ore de lucrări de laborator care în cazul absentării trebuie recuperate de către studenţi cu profesorul care a condus orele de laborator. Absenţele în proporţie de peste 50% la lucrările practice au drept consecinţă nu numai interzicerea prezentării la examenul din anul respectiv dar şi refacerea întregii discipline în anii următori.

Catedra Ingineria Procesării Materialelor B-dul Muncii nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca Şef de catedră: Prof.dr.ing. Liviu NISTOR Sala G03, Tel: +40 264 401712, Fax: +40 264 415049, E-mail: Liviu.Nistor@ipm.utcluj.ro Prezentare generală : Catedra Ingineria Procesării Materialelor coordonează specializarea Ingineria Procesării Materialelor. Structura planului de învăţământ asigură o pregătire multidisciplinară, orientată spre proiectarea şi implementarea procedeelor tehnologice de procesare a materialelor în dezvoltarea industrială a produselor. Prin compeţentele profesionale pe care le obţin, absolvenţii specializării Ingineria Procesării Materialelor sunt capabili a se adapta pieţei muncii vor răspunde cu eficienţă la noul concept privind procesarea materialelor, în care materialele noi sunt tot mai variate ca proprietăţi şi performanţe. Planurile de învăţământ pe baza cărora se asigură pregătirea inginerească specifică sunt rezultatul a peste 40 de ani de experienţă şi evoluţie, cu modificări care urmăresc îndeaproape progresele înregistrate în procesarea materialelor. Cursurile de licenţă contribuie la pregătirea viitorilor ingineri în domenii moderne de prelucrare a materialelor prin deformare plastică, turnare, tratamente termice şi ingineria suprafeţelor, management şi marketing industrial, proiectare tehnologică asistată de calculator, modelarea şi optimizarea proceselor de prelucrare a materialelor. Activitatea de cercetare se dezvoltă pe următoarele direcţii: (1) modelarea, simularea şi optimizarea tehnologiilor clasice de procesare şi neconvenţionale; (2) încercări de deformabilitate la cald şi rece prin răsucire, tracţiune şi compresiune; (3) tehnologii avansate de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor; (4) încercări de coroziune, uzură, oboseală şi şoc termic; (5) tehnologii moderne de execuţie a pieselor turnate; (6) analiza cu element finit şi proiectarea tehnologică a componentelor complexe realizate prin procesare. Laboratoare cu echipamente ce acoperă prin facilităţile lor toată gama de operaţii de procesare, reţea de calculatoare şi staţii grafice pentru analiza cu elemnt finit, softuri profesionale performante (SuperForm, Forge 2, etc) şi cadre didactice de prestigiu asigură certitudinea unei pregătiri inginereşti valoroase. .

255

crt
2 3 4 5 6 7 8 9

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r D om eniu l: Ing in eria Materialelo r Spe cializa rea : Stiinta Materialelo r N r. D enu mirea discipline i

PLAN DE IN VATAM AN T

Vala bil pen tru a nul un ive rsita r 20 09 -20 10

Forma de An ul I N r. de o re p e C redit O bs. verificare discip lina se m Sem 1 (14 s) Se m 2 (1 4 s). C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

N N N N N N N N N {N } 2 2 2 2 2 1 2 2 {2} {2} {2} {N } N N N 2 2 2 1 2 2 N N N N N N {N } {N }

1 2 2 3 2

256
TO TAL 13 0 6 10 29 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

814 60 109 814 60 209 814 60 309 814 60 409 814 60 509 814 60 609 814 60 709 814 60 809 814 60 909

10 11 12 13 14 15 16 17 18

814 61 009 814 61 109 814 61 209 814 61 309 814 61 409 814 61 509 814 61 609 814 61 709 814 61 809

Ana liza ma te ma tică 2 1 Fizică I 2 C himie I 2 Ge om . de scr. si De se n tehn . 2 Informa tica ap lica ta 2 Ştiin ţa si ing ineria ma te ria le lor I 2 C omu nicare si e tica profe sio nala 1 1 Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) 2 Edu ca ţie fizică 2 Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) {2} Psih olog ia ed ucatei {2 } {2} Algeb ra si ge ome trie Fizică II Stiin ta si ingin eria mate riale lor II D esen teh nic Meca nică C himie II (C himia m aterialelo r) Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) Edu ca ţie fizică Pra ctică 2x30 ore Lim bi mod erne (Op t: Engl, Fra nc,Germ) Ped ago gie I 0 11 8

94 28 14 5 2 4 DF 94 28 14 5 2 4 DF 1 09 28 28 5 3 4 DF 1 12 28 28 5 6 4 DF 1 32 28 42 6 2 5 DF 1 08 28 28 5 2 4 D ID 49 14 14 2 1 2 DC 49 0 28 2 1 2 DC 28 0 28 0 1 DC {4 9} 0 {2 8} {21 } {2 } F acult {5 6} {2 8} {2 8} {5} F acult 1 08 28 28 5 2 4 DF 1 15 28 28 5 9 5 DF 1 15 28 28 5 9 5 D ID 83 14 28 4 1 3 DF 1 08 28 28 5 2 4 D ID 94 28 14 5 2 4 DF 52 0 28 2 4 2 DC 28 0 28 0 1 DC 82 0 60 2 2 2 D ID {5 2} 0 {2 8} {24 } {2} F acult {5 6} {2 8} {2 8} {5} F acult 15 60 3 36 4 94 73 0 3 0 30

N r. ex/ N r. col

7 0 26 5 /4

P L AN D E INV AT AMAN T

Va labil pe ntru a nu l u niversitar 2 00 9-2 01 0

Cod

U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca Fa cultatea S tiinta si Ing in eria M aterialelo r D om eniu l: Ing in eria M aterialelo r S pe cializa rea : S tiinta M aterialelo r N r. D en um irea d iscip lin ei crt An ul II Se m 3 (14 s) Se m 4 (1 4 s). C S L P P C S L P P E
13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forma de verificare

Nr. d e ore pe Credit Ob s. d isc iplina se m C A/R To t C A p l. S t.ind 1 2
20 21 22

0

1

2

1 1 2 1 1 1 1 N N N N N {N }

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 {N } N N N N N N 2 {2 } {2} {2 } 0 0 15 2 0 0 N N {N } {N }

81 461 90 9 81 462 00 9 81 462 10 9 81 462 20 9 81 462 30 9 81 462 40 9 81 462 50 9 81 462 60 9 81 462 70 9 81 462 80 9

N N N N

12 0 10 5 10 6 84 76 76 53 92

28 28 28 28 28 28 14 28

42 28 28 14 14 14 14 14

50 49 50 42 34 34 25 50

4 4 4 4 3 3 2 4

257
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 N TOT A L 15 6 8 29 5/4 9 26 5 /4

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

81 462 90 9 81 463 00 9 81 463 10 9 81 463 20 8 81 463 30 9 81 463 40 9 81 463 50 9 81 463 60 9 81 463 70 9 81 463 80 9

R ezisten ţa m a te riale lor 2 2 Te rm oteh nică 2 1 Te hn olog ia m a te riale lor I 2 C oroziu ne şi protecţie anticorozivă 2 M e ca nica fluide lor 2 Electro te hn ic a 2 Electro nică indu striala 1 M a te m a tici sp eciale 2 1 Statistică m a te ma tică L im bi m o derne (Op t:Eng l,F r,Ge rm ) 2 L im bi m o derne (Op t:Eng l,F r,Ge rm ) {2} Ped ag ogie II {2} {2} C him ie fizica Te hn olog ia m a te riale lor II M e ta lurgie fizică G rafica pe ca lcu lator I Pro prietăţile m a te ria lelor Pro tectia m ed iului ind ustrial Te hn ica m ăs urarii ş i achiziţii de d ate Actio na ri hidrau lice si pne um atice L im bi m o derne (Op t: E ng l, Fr, Ge rm ) Pra ctică 3x3 0 ore L im bi m o derne (Op t: E ng l,Fr,Germ ) D idactica sp ecialitatii

45 0 28 17 2 {45 } 0 {2 8} {1 7} {2} {56 } {28 } {2 8} {5} 9 8 28 14 56 11 0 28 28 54 11 2 42 14 56 7 8 14 28 36 11 2 42 14 56 7 8 28 14 36 7 8 28 14 36

4 4 4 3 4 3 3 45 0 28 17 2 92 0 90 2 3 {45 } 0 {2 8} {1 7} {2} {56 } {28 } {2 8} {5 } 156 0 420 4 40 7 00 30 30

DID DID DID DID DF DID DID DF Op t DC Facu lt Fac u lt DID DID DID DID DID DID DID Op t DC DID Fac u lt Facu lt

N r. ex/ N r. col

PLAN DE INVATAM ANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Dom eniul: Ingineria Materialelor Specializarea : Stiinta Materialelor Nr. Denum irea disciplinei crt Anul III Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s). C S L P P C S L P P E N N N N N N N {N} {1} {2} 2 3 {N} 1 1 N N N N N N N 1 {2} 17 1 0 14 2 0 N N {N} 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Forma de verificare 2 17 18

Nr. de ore pe C re dit O bs disciplina sem C A/R T ot C Apl. St.ind 1 2
19 20 21 22

0

1

39 40 41 42 43 44 45 1 2 1 N

81463909 81464009 81464109 81464209 81464309 81464409 81464509

Mecanisme şi organe de m aşini Tehnici de analiză a materialelor Tratam ente term ice Sudare şi procedee conexe Managem ent Bazele elaboră rii şi turnării a liajelor Teoria def. plastice şi a ruperii Ing.m at.nem etalice( module: plastice

3 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

1

131 88 72 72 80 1 02 88 102 {45}

42 28 28 28 28 28 28

28 14 14 14 14 28 14

61 46 30 30 38 46 46

5 4 3 3 3 4 4 28 28 46 4 0 {28} {17} {2} {42} {14} {28} 1 08 28 28 126 42 28 68 0 28 96 28 28 98 28 28 1 00 28 28 74 28 14 51 14 14 52 56 40 40 42 44 32 23 {4} 4 4 3 3 4 4 3 2 104 0 90 14 3 {45} 0 {28} {17} {2} 1560 434 440 686 30 30

D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID Facult Facult O pt D IS D ID DF D ID D ID D ID D IS D ID O pt D ID Facult

258
TO TAL 9 1 28 5/3

2 2 46 81464609 + ceramic e) Lim bi moderne (Opt:Engl,F r,Germ ) {2} Managem entul clasei de elevi Sociologia educatiei 47 81464709 Ingineria suprafe ţe lor 48 81464809 Ingineria fabricaţiei 49 81464909 G rafica pe calculator II 50 81465009 Procedee de elab. şi turn. a aliajelor 51 81465109 Procedee de prel. prin def. plastică 52 81465209 Utilaje şi instala tii te rm ice 53 81465309 Metalurgia pulberilor 54 81465409 Marketing 55 81465509 Strategia afacerilor 56 81465609 Practică 3x30 ore Lim bi moderne (Opt:Engl,F r,Germ )

Nr. ex/ Nr. col

1 11 28 5/4

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Domeniul: Ingineria Materialelor Specializarea: Stiinta Materialelor Nr. Denumirea disciplinei crt

PLAN DE INVATAMANT

Valabil pentru anul universitar 2009-2010

Forma de Credit Obs. Anul IV Nr. de ore pe sem Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s). verificare disciplina C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

2

N N N N N N N {N} 2 2 2 2 1 2 1 9 1 1 1 N N N N N

2 1 1 1 1 1 1 1 2

259
TOTAL 14 0 9 2 0 10 1 4 9 0 25 24 5/2 3/2

130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 130 28 28 74 5 102 28 14 60 4 102 28 14 60 4 102 28 14 60 4 128 28 28 72 5 {82} {28} {14} {40} {3} 122 28 14 80 122 28 14 80 122 28 14 80 122 122
A/R 126

5 5 5 28 28 14 14 126 1560 336 350 80 80 5 5 3 {10} 874 32 28

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

81485709 81485809 81485909 81486009 81486109 81486209 81486309 81486409 81486509 81486609 81486709 81486809 81486909 81467009 81487009 81487209

Utilaje tehnologice 2 Materiale metalice 2 Materiale şi produse sinterizate (module) 2 Materiale ceramice şi vitroase 2 Tehnologii de procesare prin deformare plastica 2 Tehnologii de procesare prin turnare 2 Proiectare asistata de calculator 2 Legislaţie comercială şi comunitară {2} {1} Materiale compozite Materiale şi tehnologii avansate (module) Materiale cu aplicatii speciale (module) Nanotehnologii şi nanomateriale (module) Ingineria calităţii Procedee speciale de elaborare materialelor (module) Materiale pentru constructii Activitate de cercetare si proiectare Pregatirea si sustinerea proiectului de diploma

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS Facult DIS DIS DIS opt DIS DIS opt

Nr. ex/ Nr. col

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor 2009-2010 Dom eniul: Ingineria Mediului Specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie Form a de Nr Denumirea disciplinei Anul I Nr. de ore pe Credit Obs Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare crt disciplina sem C S L P P C S L P P E C A/R T ot C Apl. St.ind 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

Cod

1

N N N N N N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 3 2 {N} N N N 2 2 2 1 60 {2} {2} {2} 13 6 10 0 29
5/4

81460109 81460209 81460309 81460409 81460509 81460609 81460709 81460809 81460909

260
TOTAL

2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 {2} {2} {2}

N N N {N}

N N N N N N {N} {N} 0 11 8 7 0 60 26
5/4

10 11 12 13 14 15 16 17 18

81461009 81461109 81461209 81461309 81461409 81461509 81461609 81461709 81461809

Analiza matematica Fizică I Chimie I Geom .descript.şi desen tehnic Informatica aplicata Stiinţa si ingineria materialelor I Comunic.si etica profesionala Lim bi moderne I (Opt: En, Fr, G) Educatie fizica Lim bi moderne (Opt: En, F r, G) Psihologia educatei Algebra si geometrie Fizica II Stiinţa si ingineria materialelor II Desen tehnic Mecanică Chimie II Lim bi moderne II(O pt: En, Fr, G) Educaţie fizică Practică 2x30 ore Lim bi moderne (Opt: En, F r, G) Pedagogie I 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

94 28 14 52 4 DF 94 28 14 52 4 DF 109 28 28 53 4 DF 112 28 28 56 4 DF 132 28 42 62 5 DF 108 28 28 52 4 DID 49 14 14 21 2 DC 49 0 28 21 2 DC 28 0 28 0 1 DC {49} 0 {28} {21} {2} Facult {56} {28} {28} 0 {5} Facult 108 28 28 52 4 DF 115 28 28 59 5 DF 115 28 28 59 5 DID 83 14 28 41 3 DF 108 28 28 52 4 DID 94 28 14 52 4 DF 52 0 28 24 2 DC 28 0 28 0 1 DC 82 0 60 22 2 DID {52} 0 {28} 0 {2} Facult {56} {28} {28} {5} Facult 1560 336 494 730 30 30

Nr. ex/ Nr. col

F r. F r. 3 D ID O p t.20 10 D om eniu l: Ing in er ia M ed iului S pe c ializa rea : Ing iner ia s i P r otec tia M ediu lui in In du str ie N r.U niv er sitate a T eh nic a din C luj. G ) 2 L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. G ) { 2} P e dag og ie II { 2} { 2} R es ur s e na tu ra le T ehn olo gia m a te ria lelor II E c olo gie ge ne rala C him ia m ed iului (C him ia polu an tilor ) G ra fic ă p e c alc ulator I S u rs e de r ad iatii s i te hnic i de p rote ctie U rb an ism s i am ena jar ea ter ito riu lui M e te or olog ie s i c lim a to logie H idr olog ie s i a m en aja ri hidr oteh nic e T ehn ic a m ăs u rar ii ş i ac hiz iţii de d ate A c tio na ri hidr au lice s i pn eum atic e L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. 2 DC 3 D ID { 2} F ac u lt { 5} F ac u lt 30 30 N r. ex / N r. F r. G ) D ida ctic a s pec ialitatii D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID DF O p t. S t. F r. c ol . de or e pe Nr D enu m ir ea d is c ipline i A nul II F o rm a C re dit O b s S e m 3 (1 4 s ) Se m 4 ( 14 s ).in d 1 2 2 3 4 5 0 Cod 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N N {N } 1 N N N N 1 2 { 2} { 2} { 2} 90 {N } N N N {N } 2 2 1 {N } N N N 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 81 46 190 9 81 46 200 9 81 46 210 9 81 46 220 9 81 46 230 9 81 46 240 9 81 46 250 9 81 46 260 9 81 46 270 9 81 46 280 9 6 7 8 9 10 11 12 N N N N 13 14 15 1 20 1 05 92 84 76 76 53 84 16 17 28 28 28 28 28 28 14 28 18 42 28 14 14 14 14 14 14 19 50 49 50 42 34 34 25 50 20 4 4 4 4 3 3 2 4 21 22 261 T OTA L 15 6 7 0 0 15 5 7 0 90 28 27 5/4 5/5 45 0 28 1 7 2 {49 } 0 {2 8} {1 7} {2 } {56 } { 28 } {2 8} { 5} 84 28 14 4 2 83 28 14 4 1 82 28 14 4 0 1 06 28 28 5 0 86 14 28 4 4 86 28 14 4 4 83 78 28 28 14 14 41 36 45 0 28 1 7 92 0 90 2 {52 } 0 {2 8} 0 {56 } { 28 } {2 8} 15 60 420 4 40 70 8 3 3 3 4 3 3 3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 81 49 290 9 81 49 300 9 81 49 310 9 81 49 320 9 81 46 330 9 81 49 340 9 81 49 350 9 81 49 360 9 81 49 370 9 81 46 380 9 81 46 390 9 81 49 400 9 81 49 410 9 R ez iste nţa m a te ria lelor 2 2 T er m oteh nic ă 2 1 T ehn olo gia m a te ria lelor I 2 C or oz iune ş i pr otec ţie an tic or oz iva 2 M e c anic a fluid elor 2 E lec tro te hn ica 2 E lec tro nic ă ind us tr iala 1 M a te m a tic i sp ec iale 2 1 S tatis tic ă m a tem a tic ă L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n. G ) P r ac tic ă 3 x3 0 or e L im bi m o de rn e (O ptiona l: E n.Na po ca P L AN D E INV AT AM AN T V ala bil pen tr u a nul un ive rs ita r F a c ultatea S tiinta si Ing in er ia M ater ialelo r 200 9. dis cip lin a c rt de s em C S L P P C S L P P E C A /R T ot C A pl. DC F ac u lt F ac u lt D ID D ID D ID D ID DF D ID D ID O p t.

m ed Baze le sepa ra rii polu an tilor Biotehn olo gii Met.si m on it. a p olua ntilo r Te hn. ex/ N r.ch im. St.d e de po l.U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca PLAN D E INVATAMAN T Va labil pe ntru a nu l u niversitar Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r 20 09 -20 10 D om eniu l: Ing in eria Med iului Spe cializa rea : Ing ineria si Protectia Mediu lui in In du strie Forma de Nr Anu l III Nr. Fr.şi e chip. d e ore pe C redit Ob s verificare crt Se m 5 (1 4 s) Se m 6 (1 4 s) d isciplin a se m C S L P P C S L P P E C A/R To t C Apl.si b io l. G ) Man age me ntul cla sei de ele vi Sociolog ia ed ucatiei Te hn.ap ei I Eva luarea im pactulu i a su pra me diulu i Stiin ta solu lui Pra ctica (3 x3 0=90 o re ) Limb i m od erne (Option al: En . a me diulu i Limb i m od erne (Option al: En .de achiz.tra t.ep urarea ae ru lui I Analiza proceselo r ind ustriale II Man age me nt e colog ic II Grafica pe calcula to r II Baze le en ergiei du ra bile Te hn.şi e p. Fa cu lt Fa cu lt Op t D IS D ID D ID DF D IS D IS D ID D ID D ID Fa cu lt N r.a calit. Fr.ind 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 Cod 1 N N N N N N N N N 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 {2} {1} {2} 2 1 2 1 2 1 1 {2} 90 2 2 2 1 2 N N N N 1 N N N 2 2 2 1 8 14 642 09 8 14 943 09 8 14 944 09 8 14 945 09 8 14 946 09 8 14 947 09 8 14 948 09 8 14 949 09 8 14 950 09 8 14 951 09 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 24 76 78 78 88 77 78 78 78 {N } {N } {4 9} {4 2} 16 17 42 28 28 28 28 28 28 28 28 18 28 14 14 14 14 14 14 14 14 19 54 36 36 36 46 35 36 36 36 20 5 3 3 3 4 3 3 3 3 21 22 262 TO TAL 0 {28 } {17} {2} {1 4} {28 } {4 } 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 14 952 09 8 14 953 09 8 14 954 09 8 14 955 09 8 14 956 09 8 14 957 09 8 14 958 09 8 14 959 09 8 14 960 09 Mecan ism e si o rg ane de ma sini Stiin ta m ed iu lui Analize in strum entale Man age me nt e colog ic I Analiza proceselo r ind ustriale I Fen om ene d e tra nsf. col . G ) N N {N } 1 02 2 8 28 46 4 1 02 2 8 28 46 4 78 2 8 14 36 3 76 0 28 48 3 78 2 8 14 36 3 1 08 2 8 28 52 4 90 2 8 28 34 3 78 2 8 14 36 3 93 0 90 3 3 {5 2} 0 {28 } 0 {2} 15 60 46 2 412 6 88 30 30 19 3 6 1 0 1 4 2 8 3 90 29 27 5/4 5/4 D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID D ID Op t.şi e chip.

de o re p e Cred it O bs Nr De nu mire a discipline i An ul IV verificare discip lina sem crt Sem 7 (1 4 s) Sem 8 (1 4 s). {N } {84 } {28 } {1 4} {42 } {3 } O pt.in d 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 Cod 1 N N N N N N N N {N } 2 1 2 1 1 N N N 2 1 2 1 2 1 {2} {1} 8 N 61 62 63 64 65 66 67 68 8 14 961 09 8 14 962 09 8 14 963 09 8 14 964 09 8 14 965 09 8 14 966 09 8 14 967 09 8 14 968 09 10 2 28 12 8 28 12 8 28 10 2 28 10 6 28 10 2 28 8 8 28 10 2 28 {84 } {28 } 10 0 14 0 12 5 12 5 10 0 28 28 28 28 28 14 28 14 14 14 1 4 60 4 2 8 72 5 2 8 72 5 1 4 60 4 2 8 50 4 1 4 60 4 1 4 46 3 1 4 60 4 {1 4} {42 } {3 } 58 84 83 83 58 263 Pregatirea si su stinerea proiectului de dip lo ma 6 9 8 14 969 09 7 0 8 14 970 09 D IS D IS D IS D IS D IS D IS D ID D IS F acult O pt.p ro c.fin anciare privin d prot.de d ep olua re a so lului 2 1 Le gislatia privind p ro te ctia m ediu lui 2 1 Surse reg ene ra bile de ene rg ie 2 1 {2 } {1 } Sch imba ri ma jore clim atice Autom . d e va lorificare I 2 1 De sig n in ing ineria me diulu i 2 2 Te hn.St. ex/ N r.şi e chip.şi e chip.şi e chip.tra t.şi e p. d e va lorificare II Te hno logii cu imp act redu s asup ra me diulu i (mod ule ) Pro ie cta re e co log ica a p ro duse lor Eco no mia me diulu i In str.U niversitate a Teh nica din C luj-Na po ca PLAN DE INVATAMAN T Vala bil p en tru an ul un iversita r Fa cultatea Stiinta si Ing in eria Materialelo r 2 00 9-201 0 D om eniu l: Ing in eria Med iului Spe cializa rea : Ing ineria si Protectia Mediu lui in In du strie Form a de N r.tehn olo g.ec. C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl.ep urarea ae ru lui II 2 2 De şeuri şi tehn . 4 D IS 6 D IS 71 72 73 74 8 14 971 09 8 14 972 09 8 14 973 09 8 14 974 09 7 5 8 14 975 09 Risc şi securita te in du stria lă 2 1 Te hn. col 3 3 5 0 10 3 2 9 0 27 24 5 /3 3 /2 .ap elor II 2 2 Te hn.si bio te hn olog ii Sana tatea şi se cu ritatea m un cii De şeuri şi tehn . Mod elarea m ed iu lui Drep tu l m ed iului Activita te d e cerce ta re si proiectare 5 D IS 5 D IS N 4 D IS O pt.m ed . F acult A/R 11 2 11 2 3 { 10 } 156 0 3 64 35 0 8 46 33 2 7 T OTAL 16 N r.

264 .

06.2010 09.07.02.-30.2010 26. 2010 31.09.2010 28.07.2010 31.2010 (2 săpt.07.02-21. Deschidere an universitar Activitate didactica SEMESTRUL II Luni 28 sept. la Cluj – 28.12.-27.06.01.) Vacanta de Pasti (2 zile) SEMESTRUL I Sesiune de examene Sesiune de consultaţii şi restanţe Elaborare proiect de licenta Ziua absolventului Pregătire examen de licenta Susţinere examen de licenta Vacanţă 265 .01-07.01.) 22.) Practica 05.) 04.09.2009 22.05.-20. II.2010 (3 săpt.-25.) 27.02-21.02.2010 (1 săpt.02.2010 restanţe (1 săpt.2009) Activitate didactica 28.) Sesiune de examene 18.01. 2010 (4 săpt. Ciclul II Master (anul I) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Duminica 27 sept. 2010 21.02.) 08.09.) (14 săpt.-30.12.02.06. şi luni 28 sept.2010 (sau in timpul anului universitar) Vacanţă 21.06.2009 22.) 21.01. 2010 (1 săpt.2010 (1 săpt.) (1 săpt.02.-17.12.01-07.-20..2009-03.2009 STUDII: Ciclul I (anul I.02.02.05.02.01.2010 (12 săpt. III.STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2009-2010 Aprobat Senat 24.06.2010 (2 săpt.06.-30.09.06.-15.-17.05-20.) 18.05-08.2010 (3 săpt.2010 (1 săpt.2009-03.) (9 săpt.2010 31. IV – V Arh ).05.-30.2010 (2 săpt.02.05.-05.06.08.) (14 săpt.2010 (1 săpt.06. 28.) (3 săpt.-14.01.) 28.2010 (12 săpt.-30.05.) 08.09.02.-26.) 15.) 30. 2010 (14 săpt.07.) 04.2010 Vacanta de Pasti (2 zile) (2 săpt. (în diferite locaţii.) Sesiune de consultaţii şi 15.12.-14.06-04.) STUDII: Ciclul I (anul IV terminal).06.

02.) Sesiune de examene 18.-27.06.2010 Elaborare proiect de 22.-07.) Redactare lucrare de 31.2010 diplomă (1 săpt) Vacanţă 21.-20.05.05.) Sesiune de examene 18.) (1 săpt.07.02.02.05-30.2010 13.03.01.-14.2010 disertatie (2.12.-27.2010 Vacanta de Pasti (2 zile) (2 săpt.01.) 04.) Sesiune de consultaţii şi 15.01.01.12.2010 disertatie (1săpt ) 21.) STUDII: Studii postuniversitare (Studii aprofundate+ Master anul II) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Luni 28 sept.2010 17.2010 Vacanta de Pasti Vacanţă (2 săpt.2010 (12 săpt.02-21.-20.) 04.01.2009-03.01.06.) 08.2010 (2 săpt.03.2010 31.02.2010 (3 săpt.2009 22.5 săpt.2010 restanţe (1 săpt.) (12 săpt.02.03.2010 restanţe (1 săpt.-06.) 266 . Activitate didactica 28.05.-16.05.09.03.2010 diploma Susţinere examen de 01.) (2 zile) 08. Activitate didactica 28.) Sesiune de consultaţii şi 15.) Susţinere licenţă şi 24.06.) (2 săpt.2010 prediplomă Ziua absolventului 28.06.-17.-21.02.01-07.2009 (2 săpt.2009-03.2010 (2 săpt.06.2010 (1 săpt.-20.STUDII: Studii de lungă durată (anul VI arh) SEMESTRUL I SEMESTRUL II Deschidere an universitar Luni 28 sept.02.02.-17.) Sustinere lucrare de 21.09.2010 (3 săpt.02.-30.02.05.07.12.-23.01-07.12.2009 (12 săpt.02-21.

. .…VI).cursuri de perfecţionare postuniversitară.An universitar . Art. . . 1. OM 3617/ 16 martie 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile. . 1. 2.secvenţă a planului de învăţământ (numerotată cu I.2 Formele de învăţământ pentru care este valabil prezentul regulament sunt: a) Ciclul I . .studii universitare de master. care 267 .Consilierul de studii – cadru didactic care urmăreşte aplicarea corectă a consecinţelor ce decurg din prezentul regulament pentru un program de studii şi asigură asistenţă studentului la întocmirea Contractului Disciplinelor.Contractul Disciplinelor – contract educaţional încheiat pentru perioada unui an universitar între student şi facultate. . ale Legii nr. reprezentată prin rector. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 1 Prevederi generale Art. ale Legii nr. Acest ciclu cuprinde rularea întregului portofoliu de activităţi. ale legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. cuprinzând două semestre şi căreia i se alocă un număr de 60 credite (30 de credite pe semestru).An de studiu . II. reprezentată prin decan. care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care studentul se angajează să le urmeze la universitatea gazdă.Acord bilateral (Bilateral agreement) – înţelegere încheiată între două universităţi acreditate pentru derularea unui program de mobilitate a studenţilor utilizând ECTS.1 Prezentul regulament se referă la activitatea profesională a studenţilor din UTCN. ale Legii nr. care conţine obligaţiile părţilor în perioada de şcolarizare.studii academice postuniversitare. pe care universitatea le organizează şi le oferă studenţilor ei.REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR UTILIZÂND SISTEMUL ECTS Cap. d) Studii postuniversitare: . 2 Terminologie Art.studii postuniversitare de specialitate. b) Ciclul II .Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student. c) Ciclul III – studii universitare de doctorat. 441/2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă. respectând prevederile Legii Învăţământului nr.perioadă calendaristică de 12 luni în cursul căreia se derulează un ciclu complet al procesului didactic. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: . Cap.Contract de Studii – contract educaţional încheiat între student şi universitate. 84/1995 (modificată şi republicată). universitatea de origine şi universitatea gazdă. .1 În prezentul Regulament.studii universitare de licenţă. ale Cartei UTCN şi aplicând prevederile Sistemul European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System).

Disciplină – unitatea de studiu din Planul de Învăţământ atribuită unui conţinut formativ distinct. din punct de vedere al conţinutului formativ şi al desfăşurării în timp. emis de coordonatorul studiilor universitare şi aprobat de decanul facultăţii în urma unei mobilităţi sau a unui transfer. Cap. Conţinutul studiului individual este stipulat prin Fişa Disciplinei. Durată normală de studii – perioadă de timp (ani. Studiul individual . Plan de Învăţământ (curriculum) – ansamblu de discipline şi activităţi programate pentru instruire şi evaluare. UTCN – acronimul pentru Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. în scopul pregătirii şi formării unui specialist într-un anumit domeniu şi cu o anumită specializare cu diplomă recunoscută. Disciplina condiţionată – disciplină care poate fi contractată numai cu condiţia contractării în prealabil a creditelor aferente altei discipline. Fiecare disciplină presupune o formă de evaluare în urma căreia studentul poate acumula creditele de studiu atribuite disciplinei. semestre. Domeniul/specializare – program de studiu general/specific. Mobilitate – activitate educaţională efectuată de student în altă structură universitară acreditată pe baza unui acord bilateral. sesiuni) alocată pentru parcurgerea programului de studii conform planului de învăţământ. prin renunţarea participării la activităţile didactice. 3 Calitatea de student în UTCN Art. 3. d) Cetăţeni străini din ţările UE (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din ţările respective). reunite într-o concepţie unitară. Fişa disciplinei – document care conţine toate informaţiile referitoare la disciplină. Foaie Matricolă Parţială (Transcript of record) – document care atestă lista disciplinelor. b) Cetăteni români cu domiciliul în străinătate (posedă paşaport eliberat de autorităţile române pe care este făcută menţiunea că are domiciliul în altă ţară). calificativele şi creditele obţinute de student pe o perioadă de studii determinată. Decizia de recunoaştere a creditelor (recognition proof) – document care certifică recunoaşterea creditelor obţinute în urma studiilor efectuate în altă structură universitară. Întreruperea studiilor – suspendarea la cerere a calităţii de student pe o perioadă determinată.- - - - - conţine lista disiciplinelor cu creditele aferente pe care studentul se obligă să le urmeze şi care stă apoi la baza stabilirii statutului academic al studentului şi a obligaţiilor lui financiare.constă în activităţi de învăţare teoretice şi/sau practice desfăşurate individual de fiecare student la o disciplină sub îndrumarea cadrului didactic. 268 .1 Calitatea de student o pot deţine: a) Cetăţeni români cu domiciliul în România (posedă Carte de Identitate eliberată de autorităţile române). c) Cetăţeni străini de etnie română (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din alte ţări şi adeverinţă emisă de Direcţia Consulară a MAE).

calitatea de student o pot deţine numai persoanele care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. d.1 lit a. pe o perioadă limitată. c) prin mobilitate. 3. c. calitatea de student se dobândeşte odată cu semnarea bilaterală a Contractului de Studii şi înmatricularea în universitate la un program de studiu specific. Art. b) în regim de finanţare “cu taxă” pentru studiile finanţate de către student. b) promovat cu credite restante din ani anteriori (PC). 3. g) în mobilitate (M). şi apoi se validează anual prin semnarea bilaterală a Contractului Disciplinelor.3. Statutul de finanţare pentru un student se stabileşte la începutul fiecărui an universitar şi nu se poate modifica pe durata acestuia.3.2 Calitatea de student al UTCN se poate dobândi/redobândi prin unul din următoarele moduri: a) prin concurs de admitere pentru persoanele definite la Art. Art. d) prin repartiţie de la MEdC pentru persoanele definite la Art. f) absolvent (A). h) transferat (T).4 Statutul de finanţare al studentului reflectă modul de finanţare a serviciilor educaţionale oferite de universitate pentru obţinerea pachetului standard de 60 puncte ECTS pe parcursul unui an universitar. d) în întrerupere de studii (IS). b. b) prin transfer de la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată în condiţiile prevăzute la capitolul 10.promovat integralist dacă a acumulatat toate creditele ECTS din planul de învăţământ al anilor de studiu parcurşi . de la o altă instituţie de învăţământ superior în condiţiile prevăzute la capitolul 9. În toate cazurile. 269 . c) reînscris în anul de studiu (R). În toate cazurile.e) Cetăţeni străini din ţările non UE (posedă act de identitate şi/sau paşaport eliberat de autorităţile din ţările respective). Statutul academic se stabileşte pentru fiecare student la începerea unui an universitar şi acesta poate fi: a) promovat integralist (PI).1 lit e.3 Statutul academic al studentului reflectă poziţia în care se află studentul în raport cu parcurgerea programului de studiu la care a fost înmatriculat. 3. Art. Un student dobândeşte calitatea de: . Statutul de finanţare poate fi: a) în regim de finanţare “fără taxă” pentru studiile finanţate de la bugetul de stat. instituţii. e) exmatriculat (E). firme. organizaţii. e) prin reînmatriculare pentru persoanele exmatriculate din UTCN.promovat cu credite restante dacã are restanţã cel mult 30 de puncte ECTS din planul de învăţământ al anilor de studiu parcurşi.

3. Art.2 lit c dosarul cu documentele personale va conţine la înmatriculare: . studentului i se întocmeşte şi dosarul cu documentele personale. sau decizia de reînmatriculare. Art. Art. . .Decizia de Recunoaştere a Creditelor. sau decizia de transfer. Odată cu înscrierea în Registrul Matricol. .2 se face pe baza Deciziei rectorului UTCN.lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul). 3.Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate sau paşaport.Acordul Bilateral (Bilateral agreement).alte acte de studii. . respectiv diploma de bacalaureat sau o copie legalizată a acesteia pentru cei admişi în regim de finanţare „cu taxă”. Studenţii care depun numai copia legalizată a diplomei de bacalaureat trebuie să ataşeze şi o adeverinţă care certifică locul unde este depus originalul diplomei. . . studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol sub un număr unic.copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate sau paşaport. 270 .Contractul de Studii. . e dosarul cu documentele personale va conţine la înmatriculare: . valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi.actele prin care i s-au acordat drepturile de întrerupere a studiilor sau de transfer.3 Pentru persoanele care au dobândit calitatea de student al UTCN în conformitate cu Art.Contracte de Mobilitate (daca este cazul). 4.4 Pentru persoanele care au dobândit calitatea de student al UTCN în conformitate cu Art. . .actele pe baza cărora studentul a fost declarat admis la concursul de admitere.2 lit a. . în urma cărora studentul a beneficiat de sesiuni prelungite. 4.2 După aprobarea înmatriculării.Decizia de Recunoaştere a Creditelor (dacă este cazul). d. 4.cererile. 4 Înmatricularea şi documentele studenţilor Art.actele necesare pentru acordarea burselor şi/sau a ajutoarelor sociale ocazionale. .Foaia Matricolă Parţială (Transcript of record). . .Foaie Matricola Parţială (Transcript of record). 3. . dosarul cu documentele personale se completează cu: .diploma de bacalaureat în original pentru cei admişi în regim de finanţare „fără taxă”.5 În perioada şcolarizării.Contractul Disciplinelor pentru fiecare an universitar. .Cap. b. sau repartiţia de la MEdC. 4. însoţite de certficatele medicale.Contractul de Studii.Solicitarea de Mobilitate (Application Form). . .Acord Bilateral (Bilateral agreement).actele prin care se recunosc creditele (daca este cazul): . .1 Înmatricularea studenţilor admişi conform Art.Solicitarea de Mobilitate (Application Form). Art. 4.

5. acestea fiind păstrate în dosarul cu documentele personale.. dovedind calitatea de student. se eliberează duplicate ale acestora după anunţarea pierderii în presa locală. În carnet se înscriu toate rezultatele finale de evaluare la disciplinele prevăzute în Contractele Disciplinelor. b) legitimaţia de student. 5 Contractarea disciplinelor Art.4.6 Secretariatele facultăţilor eliberează studenţilor înmatriculaţi următoarele acte: a) carnetul de student care este vizat la începutul fiecărui an universitar. legitimaţie de student). Cap.4. care se vizează anual.Decizia de Recunoaştere a Creditelor. studentul depune carnetul şi legitimaţia de student la secretariatul facultăţii. . Art. Art. b) Completarea disciplinelor în contractul de studii se face începând cu disciplinele din planul de învăţământ al specializării care nu au fost promovate în anii universitari anteriori. Eventuala diferenţã pânã la 60 de puncte ECTS poate fi acoperitã în succesiunea: credte restante şi apoi credite în avans.8 În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student. 3. Art. Respectarea unei condiţionări înseamnă că un student nu poate contracta o disciplină condiţionată fără să fi avut sau să aibă contractată simultan şi disciplina care condiţionează.3 lit a. 5. c) Studentul poate contracta suplimentar discipline din planul de învăţământ al specializării corespunzătoare unui maxim de 30 puncte ECTS în succesiunea: credte restante şi apoi credite în avans în limita rãmasã.evidenţieri sau sancţiuni aplicate.3 Completarea Contractului Disciplinelor se face în conformitate cu următoarele reguli de contractare: a) Numărul de discipline contractate într-un an universitar din planul de învăţămînt al specializării trebuie să fie maxim 60 puncte ECTS asigurânduse acoperirea integralã a creditelor din anul de studiu în care este înscris. 4. Art. 5. Art. discipline contractate prin Contractul Disciplinelor.7 În documentele studentului nu sunt admise corecturi. c se stabileşte la începutul fiecărui an universitar prin semnarea Contractului Disciplinelor.2 Înscrierea studentului în anul de studiu se face în funcţie de statutul academic şi poziţionarea majorităţii creditelor ECTS corespunzătoare disciplinelor din planul de învătământ al specializării. Pe durata întreruperii studiilor.1 Statutul academic al studentului definit la Art. . ştersături sau introduceri de date nereale. urmând apoi succesiunea din planul de învăţământ al specializării cu respectarea condiţionărilor impuse. 271 . Aceste fapte constituie falsuri în acte publice fiind sancţionate conform legii. b.dovezi de achitare a taxelor solicitate în conformitate cu Regulamentul de Taxe al UTCN.

Creditele corespunzătoare disciplinelor facultative se contractează numai în regim „cu taxă”.4 Disciplinele facultative pe care le poate contracta un student sunt cele prevăzute în: . Disciplinele facultative se contractează la începutul fiecărui semestru şi se trec într-o anexă a Contractului Disciplinelor. 272 .planul de învăţământ cu discipline facultative de la facultatea la care este înscris studentul. 6.6 Contractul Disciplinelor se semnează în următoarea succesiune temporară: . d) Studentul poate contracta suplimentar pentru un an universitar discipline facultative corespunzătoare unui maxim de 30 puncte ECTS. 5. . studentul contractează disciplinele în conformitate cu planurile de învăţământ ale specializării care sunt în derulare în acel an universitar. 5.7 Perioada de completare şi semnare a Contractului Disciplinelor debutează după sesiunea de vară şi se încheie înaintea începerii noului an universitar. Art.planurile de învăţământ ale altor specializări din UTCN. cu excepţia studenţilor care urmează a doua specializare. Pentru studenţii care se înmatriculează/reînmatriculează sau aflaţi în cazurile excepţionale prevăzute de Art. Art.5 Facultăţile pot prevedea restricţii suplimentare privind contractarea disciplinelor din planurile de învăţământ ale specializărilor.8 Disciplinele din planul de învăţământ al specializării urmate de student şi contractate prin Contractul Disciplinelor nu pot fi modificate în timpul anului universitar. 5. peste 60 puncte ECTS. Art. 5. Art. Art.Apoi de către decanul facultăţii pentru a apoba validitatea contractului şi declanşarea tuturor operaţiilor administrative ce decurg din contract. 5. g) La reluarea studiilor. după o perioadă de întrerupere. studenţii nu pot contracta discipline peste 60 puncte ECTS.Întâi de către consilierul de studiu pentru a certifica respectarea regulilor de contractare din Art.planurile de învăţământ ale altor universităţi.Apoi de către student pentru a certifica că şi-a însuşit toate consecinţele academice şi financiare care decurg din contract. . 5. Nu există obligativitatea recontractării disciplinelor facultative nepromovate în ani anteriori. .3. f) În cazul încheierii primului Contract al Disciplinelor pentru anul întâi de licenţă.9 această perioadă se poate prelungi cu două săptămâni după începerea anului universitar. . Aceste restricţii trebuiesc aprobate de Consiliul Facultăţii şi comunicate studenţilor cu cel puţin 30 de zile înaintea perioadei de întocmire şi semnare a contractelor.Creditele suplimentare. se contractează în regim „cu taxă”. e) Pentru un an universitar totalul creditelor suplimentare contractate peste 60 puncte ECTS (corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ al specializării şi celor facultative) nu poate depăşi 30 puncte ECTS.

exprimat în ore pe săptămână. e) Volumul activităţilor de tip studiu individual presupus pentru o disciplină.colocviu.Cap.curs. proiect).disciplină impusă.examen. în funcţie de programul de studii absolvit. În medie pe un an universitar.disciplină opţională. i) O componentă distinctă a planului de învăţământ o reprezintă proiectul de diplomă/licenţă/absolvire sau lucrarea de disertaţie. . Acestea pot fi: . 6 Activitatea profesională a studenţilor Art. Art.1 În universitate coordonatele activităţii profesionale a studentului sunt asigurate: a) din punct de vedere al conţinutului. Toate aceste coordonate se vor regăsi reunite în ghidul de studii pus la dispoziţia studenţilor înaintea începerii fiecărui an universitar. Aceste puncte trebuie să reflecte volumul de muncă necesar unui student mediu pentru a promova disciplina. prin codificarea atribuită. . . de planul de învăţământ al specializării la care a fost admis studentul şi de fişele de disciplină valabile pentru anul universitar în derulare.3 Fişa Disciplinei se elaborează în fiecare an de titularul de disciplină şi se avizează de şeful catedrei din care face parte acesta şi de decanul facultăţii în care 273 . care poate fi: .2 Planurile de învăţământ pentru fiecare specializare autorizată sau acreditată din universitate sunt aprobate de Consiliul Facultăţii care coordonează specializarea respectivă şi sunt avizate de Senatul UTCN. b) din punct de vedere organizatoric. Planurile de învăţământ trebuie să specifice următoarele informaţii minimale: a) Succesiunea disciplinelor şi condiţionarea acestora (dacă este cazul). volumul total al acestor activităţi nu va depăşi 26 de ore pe săptămână. 6. 6. Art. de structura anului universitar acompaniată de orarul facultăţii şi calendarul sesiunilor. f) Punctele credit atribuite fiecărei discipline. d) Volumul activităţilor desfăşurate faţă în faţă cu cadrul didactic. Acesta se exprimă în ore pe semestru. laborator. Aceasta poate fi: .verificare pe parcurs. h) Forma de evaluare asociată fiecărei discipline. Desfăşurarea acestei activităţi se reglementează prin regulamentul de practică elaborat la nivelul fiecărei facultăţi. c) Tipurile de activităţi desfăşurate faţă în faţă cu cadrele didactice. pentru care planul de învătământ specifică volumul de activitate anual prin punctele credit acordate.6. În UTCN punctul credit acordat unei discipline corespunde unui volum de 25 -30 de ore de activitate. Această componentă se creditează în cadrul programului de studii şi se desfăşoară în conformitate cu regulamentele elaborate la nivelul universităţii şi a facultăţilor. b) Natura disciplinei în cadrul planului de învăţământ. g) O activitate aparte o constituie practica productivă sau trainingul industrial.aplicaţii (seminar. .

.Conţinutul disciplinei.alte situaţii reglementate de legislaţia în vigoare. în regim cu plată.graviditate. Art.6. 6. 6.Bibliografia. recuperarea are loc înaintea sesiunii de restanţe a anului universitar curent.Modalitatea de examinare şi atribuire a notei (componentele notei şi formula de calcul). pe baza programei analitice de practică.7 Structura anului universitar se aprobă de Senatul UTCN cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii noului an universitar. Caracterul frecvenţei studenţilor la activităţile de curs se precizează în Fişa Disciplinei. Art. În UTCN această structură defineşte calendaristic următoarele componente: . cu acordul titularului disciplinei în următoarele condiţii: . . pe durata sesiunilor menţionate la art. 274 . . recuperarea poate avea loc pe perioada semestrului respectiv fără plată.5 Recuperarea activităţilor de aplicaţii se poate face după un program stabilit. reflectat prin titlurile cursurilor şi a activităţilor aplicative. Art.sesiuni de susţinere a proiectelor de diplomă/licenţă/absolvire şi a lucrărilor de dizertaţie. .Competenţele şi abilităţile dobândite. . . toate cheltuielile fiind suportate de student.se desfăşoară specializarea la care se oferă disciplina. . 6.evenimente deosebite în familie. dar nu mai mult de 40% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ.4 Frecventarea şi efectuarea activităţilor de învăţământ de tip aplicaţie sunt obligatorii şi condiţionează admiterea la forma finală de evaluare a disciplinei. în una din următoarele situaţii excepţionale: . 6. Art. .vacanţe.8. Art. . .pentru studentul care a absentat până la 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ. . Activitatea de practică neefectuată în perioada planificată şi organizată de facultate se face. . .Tematica şi structura sudiului individual.o sesiune de restanţe. înaintea sesiunii de restanţe a anului universitar curent.câte o sesiune de examene aferentă fiecărui semestru.8 Biroul Senatului poate decide organizarea unei sesiuni de examene speciale pentru studenţii aflaţi. 6.studenţii care au absentat peste 40% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ nu se pot prezenta la evaluarea finală şi trebuie să recontracteze disciplina în anul niversitar următor.două semestre cu 14 săptămâni de şcoală (cursuri şi aplicaţii).6 Activităţile de practică sunt obligatorii. Ea trebuie să descrie următoarele informaţii minimale: .pentru studenţii care au absentat peste 20%.handicap temporar.

În această situaţie studentul este considerat nepromovat la disciplină. decizia de promovare şi acordare a creditelor Art. 6. 7. Orarul se afişează cu o săptămână înaintea începerii fiecărui semestru. 7.5 Procesul de evaluare finală a unei discipline poate avea loc de două ori în anul universitar: . 7.Art.8 La toate formele de evaluare.6 Studentul care nu îndeplineşte condiţiile de participare la forma de evaluare finală sau lipseşte de la aceasta este consemnat „absent” în catalogul de examen. iar planificarea sesiunilor cu cel puţin 2 săptămâni înaintea începerii acestora. 7 Procesul de evaluarea a disciplinelor. Art. indiferent dacă aceasta este de promovare sau nu.în sesiunea de restanţe. se aplică adiţional sistemul de notare în conformitate cu calificativele ECTS (ECTS grades).10 Secretariatul fiecărei facultăţi întocmeşte orarul activităţilor semestriale şi planificarea examenelor din sesiuni. Art. Art.în sesiunea aferentă semestrului.2 lit h numai în cadrul stabilit prin structura anului universitar şi planificarea sesiunilor. . Cap.1 Procesul de evaluare se referă la toate componentele educaţionale şi de pregătire prevăzute în Planul de Învăţământ pentru o disciplină şi se desfăşoară în conformitate cu procedurile descrise în Fişa Disciplinei. În cazuri bine justificate studenţii pot solicita Biroului Consiliului Facultăţii modificarea programării prezentării la examene în aceeaşi sesiune. Nota ia valori întregi între 1 şi 10. Art.11 Secretariatele facutăţilor vor fixa ziua şi ora susţinerii fiecărui examen prin consultarea grupelor de studenţi şi cu acordul titularului de curs. Studenţii pot participa la formele de evaluare finală prevăzute la Art.7 Studenţii au obligaţia să respecte programarea examenelor în sesiuni. Art. 7. 7. Art. Orarul facultăţii şi calendarul sesiunilor se aprobă de decanul facultăţii. Calificativul poate fi „Admis” sau „Respins”.3 Pentru studenţii care sunt incluşi în programe de mobilitate conform capitolului 8. Art. 7. Fac excepţie notele acordate la examenul de finalizare a studiilor unde nota poate lua valori zecimale. 7. În sesiunea de restanţe studentul se poate prezenta la forme de evaluare finală la discipline care acoperă maxim 30 puncte ECTS.2 Fiecare disciplină din planul de învăţământ. se încheie la sfârşitul semestrului prin acordarea unei note sau unui calificativ în urma unui proces de evaluare. Art. 275 . studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi de a prezenta acest carnet titularului de disciplină în vederea consemnării notei finale.4 În procesul de evaluare parţială şi finală sunt admişi toţi studenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Contractul de Studii şi în Fişa Disciplinei. 7. 6.6.

7. Art. Art. Art. 7.9 Studentul care încearcă să promoveze prin fraudă dovedită primeşte de drept nota 1 în catalog şi este exmatriculat în conformitate cu Art.15 Pentru studenţii aflaţi în mobilitate.1 În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca studiile se finalizează prin: a) examen de licenţă pentru învăţământul universitar de licenţă. rezultatele obţinute fiind transferate conform procedurii de recunoaştere şi echivalare. 8.10 Contestaţiile referitoare la rezultatele procesului de evaluare se pot depune la secretariatul facultăţii în termen de două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor. Art.3 Studenţii pot susţine examenele de finalizare a studiilor numai în sesiunile stabilite prin structura anului universitar şi au abligaţia de a se conforma planificărilor realizate la nivelul facultăţilor. Dacă studentul nu şi-a îmbunătăţit nota. sau a calificativului admis în urma procesului de evaluare finală. 8.Art.4 Înscrierea la examenul de finalizare este condiţionată de: 276 . studii şi cursuri postuniversitare. Disciplinele facultative nepromovate nu trebuie recontractate. 8. acestuia îi va fi recunoscută nota obţinută iniţial. la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor.2. În urma promovării disciplinei studentul acumulează numărul de credite prevăzute în Planul de Învăţământ. 7. 8 Finalizarea studiilor şi acordarea diplomelor Art. 8. Art. 7.11 Condiţia de promovare a unei discipline este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 5. 13. Contestaţia este soluţionată de Biroul Consiliului Facultăţii în termen de 3 zile de la data depunerii contestaţiei.14 Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei. evaluarea la disciplinele prevăzute în Contractul de Mobilitate se face la universitatea gazdă. Art.2 Studenţii sunt obligaţi să contracteze finalizarea studiilor în conformitate cu planul de învăţământ aflat în derulare în anul susţinerii examenului de finalizare. master. Evaluarea are loc numai în sesiunea de restanţe. Recontractarea unei discipline nepromovate impune refacerea tuturor activităţilor prevăzute în Fişa Disciplinei. aferent programului de studiu absolvit. b) disertaţie la învăţământul de studii aprofundate. Condiţia de aprobare este îndeplinirea integrală a Contractului Disciplinelor în sesiunile aferente semestrelor. 7. Cap. şcoli. Art.12 Condiţia de îndeplinire integrală a Contractului Disciplinelor este acumularea în totalitate a numărului de credite prevăzute pentru disciplinele obligatorii (impuse şi opţionale). Art. 7. Art.13 Toate disciplinele nepromovate până la sfârşitul sesiunii de restanţe trebuie să fie recontractate în anul universitar următor. 7.

8. cu excepţia cazurilor speciale prevăzute în acordurile bilaterale. Cap.00. la solicitarea studentului. permiţând acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ pentru examenul de finalizare a studiilor. .Foaie Matricolă Parţială (Transcript of Records) emis de universitatea gazdă.Acordul Bilateral (Bilateral Agreement). Aprobarea dosarului de mobilitate se face de către: .decanul facultăţii la recomandarea consilierului de studii. Art. Art. Atestatul de limbă se eliberează de catedra de limbi moderne din UTCN. Art. De regulă. 9.6 Media minimă de promovare a examenelor de finalizare a studiilor este 6. 277 . .Cererea de mobilitate (Application Form).7 După promovarea examenului de finalizare a studiilor şi acumularea integrală a punctelor credit specifice programului de studii. .oficiul de relaţii internaţionale. studentul este declarat absolvent şi i se eliberează diploma de studii corespunzătoare însoţită de suplimentul la diplomă. 9 Mobilitatea studenţilor Art.5 Dosarul de mobilitate se întocmeşte şi se evaluează înaintea începerii anului universitar.Contractul de Mobilitate. mobilităţile sunt organizate începând cu anul II de studii. Art.3 Obţinerea burselor de studii care finanţează mobilităţile se face pe bază de concurs organizat de universitate.1 Mobilităţile studenţilor se efectuează în scopul îmbunătăţirii nivelului pregătirii profesionale în conformitate cu traseul educaţional ales. 8.5 Metodologia specifică de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor se aprobă de Consiliul Facultăţii şi este avizată de Biroul Senatului UTCN.2 La mobilităţi pot participa studenţii care şi-au îndeplinit integral vechiul Contract al Disciplinelor şi au încheiat noul Contract al Disciplinelor. 9. 9. Art. pe baza unei taxe. . Art.Decizia de Recunoaştere a Creditelor (Recognition Proof). pe baza unei proceduri stabilite de comun acord cu facultatea organizatoare a examenului. Ele sunt organizate de către universitate. . Art.Catalogul cursurilor (ECTS Information Package) emis de universitatea gazdă. Regulamentul de desfăşurare a acestui tip de concurs se elaborează de către Oficiul de Relaţii Externe al UTCN. . 8. 9.4 Dosarul de mobilitate este personalizat şi cuprinde următoarele documente: . obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. 9. în condiţiile în care fiecare probă trebuie să fie promovată cu cel puţin nota 5.- acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ cu excepţia celor prevăzute pentru finalizarea studiilor.

3. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu poate fi echivalată prin mobilităţi. 5.1 Pe baza unor motive bine întemeiate studentul poate solicita: a) transferul între universităţi în cadrul aceluiaşi domeniu/specializări sau între domenii/specializări diferite. 10. 9.asimilabile în cadrul aceleiaşi specializări în locul altor discipline şi acceptabile ca alternativă la disciplinele existente. 10 Transferarea şi exmatricularea studenţilor Art.6 La transferarea studentului între universităţi acesta îşi păstrează în continuare statutul de finanţare pe care l-a avut în universitatea de unde a plecat.7 În cazul îndeplinirii parţiale sau a neîndeplinirii Contractului de Mobilitate acesta se reflectă ca atare în gradul de îndeplinire a Contractului Disciplinelor pe anul în curs. La transferarea studentului în cadrul UTCN studentul paricipă la procedura de 278 . 10. Contractarea disciplinelor şi înscrierea în anul de studiu se face în conformitate cu Art. 9. 10. pentru transferuri interuniversităţi. 10.5 Cererea de transfer nu se aprobă pentru studenţii care la data depunerii cererii se află în procedură de exmatriculare. Art. Se pot face transferuri numai în perioada dintre sfârşitul sesiunii de toamnă şi începutul noului an universitar.Art.2 şi Art. . 10. Art. Art. 10.2 Transferul se poate acorda numai după încheierea primului an universitar.8 Disciplinele prevăzute în Contractul de Mobilitate pot fi: . 9. c) Biroului Senatului UTCN. b) Biroului Senatului Universităţii pentru transferări în cadrul universităţii. Art. c) transferul între specializările aceleiaşi facultăţi. În cazul studenţilor din ani terminali mobilitatea poate fi efectuată şi pentru elaborarea proiectului pentru finalizarea studiilor.6 Mobilităţile sunt condiţionate de contractarea unui număr de minim de 30 puncte credit. Art. Art. Transferul în UTCN poate avea loc numai de la universităţi acreditate. b) transferul în cadrul UTCN de la o facultate la alta. Cap. Art. Echivalarea disciplinelor şi recunoaşterea creditelor se face de către decanul facultăţii la recomandarea consilierului de studii. 5.echivalente cu disciplinele existente în Planul de Învăţământ valabil în UTCN. cu avizul birourilor consiliilor facultăţilor implicate şi acordul Rectorului celeilalte universităţi implicate.3 Aprobarea transferărilor este de competenţa: a) Biroului Consiliului Facultăţii pentru transferări în cadrul aceleiaşi facultăţi.4 În facultatea care primeşte studentul transferat consilierul de studii propune şi decanul aprobă recunoaşterea creditelor dobândite de către acesta. cu avizul birourilor consiliilor celor două facultăţi implicate.

2 Studentelor gravide sau aflate în concediu de maternitate li se poate aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de maximum trei ani universitari. Art. de dreptul de a suspenda derularea Contractului de Studii prin întreruperea studiilor. Art. nu poate depăşi doi ani şi se măsoară de la începutul anului universitar în care studentul îşi depune cererea de întrerupere a studiilor. reluarea şi încetarea Contractului de Studii Art.5 Pe parcursul perioadei de întrerupere a studiilor se suspendă toate drepturile academice şi sociale ce decurg din calitatea de student al UTCN. în această situaţie decizia devine efectivă la sfârşitul anului universitar.3 Întreruperea studiilor se aprobă de către Biroul Senatului UTCN. b) studentul nu semnează noul Contract al Disciplinelor.7 Reluarea Contractului de Studii pentru studentul aflat în întrerupere de studii se face pe baza aprobării decanului facultăţii la care studentul este 279 . 11.7 Universitatea poate decide exmatricularea unui student ca şi consecinţă a următoarelor situaţii: a) studentul depune o cerere de retragere din universitate. la aceeaşi specializare. în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de zile de la înregistrarea cererii. o singură dată pe durata parcurgerii programului respectiv. Art. 11.1 Studenţii ajunşi în imposibilitatea temporară de a derula un program de studii în UTCN datorită unor cauze excepţionale pot beneficia. pe baza cererii de motivare înaintată de student. la propunerea decanului facultăţii. Durata întreruperii. Art.8 Studenţii exmatriculaţi pot fi reînmatriculaţi. Cap.ocupare a locurilor cu finanţare de la buget pe baza criteriilor de performanţă din UTCN definite prin Art.7. d) în urma unei sancţiuni prin care se decide exmatricularea disciplinară. Art. Decizia de exmatriculare se ia la propunerea decanului facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului UTCN fiind certificată prin Ordinul de Exmatriculare semnat de Rector. 13.3. care pierd dreptul de a mai fi studenţi în UTCN. 11.4 Cererea de întrerupere a studiilor nu se aprobă pentru studenţii care la data depunerii cererii se află în procedură de exmatriculare.6 Creditele acumulate pe perioada de întrerupere în cadrul altor structuri universitare nu sunt recunoscute de universitate. măsurată în ani universitari. 14. Art. 11 Suspendarea. în această situaţie decizia devine definitivă după epuizarea procedurii de contestaţie prevăzută la Art. 11. 10. în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de zile de la termenul de finalizare a Contractului Disciplinelor. c) studentul nu îşi achită pe durata unui an universitar obligaţiile financiare ce decurg din Contractul de Studii şi Contractul Disciplinelor. începând cu anul universitar următor exmatriculării. cu excepţia celor exmatriculaţi disciplinar. Art. 11. 10. Art. 11. 11.

8 La reluarea studiilor. creditele acumulate sunt reevaluate în funcţie de Planul de Învăţământ în vigoare. biblioteci. i) să beneficieze de burse. Art. baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de universitate. caselor de cultură ale studenţilor. Art. la activitatea formaţiilor artistice din facultate sau universitate. 11. 12 Drepturile şi îndatoririle studentului Art. în conformitate cu orarul de funcţionare al acestora. e) să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii. d) să participe la activitatea ştiinţifică studenţească. laboratoare. în probleme de pregătire şi orientare profesională. b) în urma unei proceduri de exmatriculare a studentului.9 Încetarea Contractului de Studii are loc în următoarele situaţii: a) benefeciarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului de finalizare a studiilor. săli de proiect şi seminar. f) să beneficieze de consilierea cadrelor didactice (consilier de studii. cultural educativă şi sportivă. să folosească spaţiile facultăţii la care este înscris (săli de cursuri.10 La încetarea Contractului de Studii fostul student beneficiază de toate creditele acumulate în UTCN. Cap. b) să beneficieze de finanţare de la buget pe durata normală a studiilor specifică specializării la care a fost admis.1 Studentul are următoarele drepturi: a) să participe la toate formele de activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ. conform legislaţiei şi regulamentelor UTCN în vigoare. ajutoare sociale şi alte forme de sprijin social. 11. Art. cluburilor şi asociaţiilor sportive universitare. la activitatea sportivă universitară de masă şi de performanţă din cadrul universităţii. cluburilor. pe baza prevederilor Legii învăţământului. Cartei şi Regulamentului de funcţionare a Senatului UTCN şi a criteriilor stabilite de organizaţiile studenţeşti legal constituite. Contractarea disciplinelor şi înscrierea în anul de studiu se face în conformitate cu Art. 5. săli de lectură. h) să primească Diploma de absolvire şi Suplimentul la Diplomă. 5. în urma cererii depuse de către acesta şi poate avea loc numai la început de an universitar. c) în activitatea de pregătire profesională. 280 .2 şi Art.) stabilite de Biroul Consiliului Facultăţii. cenaclurilor literare. c) în urma aprobării unei proceduri de transferare. La încetarea Contractului de Studii fostul student pierde toate drepturile academice şi sociale care decurg din acesta. îndrumător de an etc. 12.înmatriculat. g) să beneficieze de creditele de studii acumulate şi de transferul acestora. Consiliul Facultăţii.3. cu excepţia taxelor prevăzute în Legea Învăţământului şi precizate în prezentul regulament şi în Regulamentul de Taxe al UTCN. 11.

13. 13 Recompense.2 Studentului i se pot aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor disciplinei universitare precum şi pentru atitudini necorespunzătoare faţă de comunitatea academică. 13. c. să respecte normele de convieţuire ale colectivităţii din care face parte. b) mustrare scrisă. 13. alte obiecte). la concursurile profesionale organizate în instituţiile de învăţământ superior etc.Art. 13. Art. participare susţinută la activităţile ştiinţifice. c) să respecte prevederile Cartei şi regulamentelor interne ale UTCN.2 Studentul are următoarele îndatoriri: a) să îndeplinească toate obligaţiile profesionale ce-i revin potrivit Contractului de Studii şi Contractului Disciplinelor. atât în universitate cât şi în afara ei. e) exmatricularea disciplinară din universitate. Cap. sancţiunile sunt următoarele: a) avertisment. d) să plătească în termen taxele prevăzute de Regulamentul de taxe. d) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin. Acordarea diplomelor şi recompenselor materiale şi băneşti se hotărăşte de către Biroul Consiliului Facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii. b. d) se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare la secretariatul facultăţii.2 lit. sancţiuni Art. şi se va rezolva în prezenţa studentului de către Consiliul Facultăţii. 13.a. În funcţie de gravitatea abaterii. rechizite. la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii la care este înmatriculat studentul în cauză şi cu aprobarea Biroului Senatului în următoarele situaţii: a) fraudează procesul de evaluare. c) premii anuale sau ocazionale (cărţi.1 Pentru succese deosebite obţinute la învăţătură. la secretariatul universităţii. d) burse speciale. în termen de 30 zile de la depunere. Art. c) suspendarea bursei pe o perioadă determinată. 12. facultăţii sau universităţii. b. b) diplome de merit anuale pentru studenţii care obţin medii mai mari sau egale cu 9.. să aibă o comportare civilizată. 281 . b) să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare. b) savârşeşte acte care sunt incompatibile cu calitatea de student. studentul poate fi recompensat prin: a) evidenţieri în cadrul anului de studii.4 Contestaţia la sancţiunile prevăzute la punctele a. în termen de 30 zile de la depunere. şi se va rezolva în prezenţa studentului de către Comisia de Onoare a Universităţii. Contestaţia la exmatricularea disciplinară din universitate se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare. d se hotărăsc şi se aplică de către Biroul Consiliului Facultăţii la care este înmatriculat studentul.3 Sancţiunile prevăzute la Art. Exmatricularea disciplinară din universitate se hotărăşte prin Decizia Rectorului UTCN. c.50. Art.

seminarii. b) punctajul anual reprezentat de media aritmetică ponderată cu numărul de credite. Art. în limita numărului de locuri bugetate de MEdC. c) criteriile de performanţă ale UTCN.1 lit b.4 lit b.5 Pe durata studiilor universitare la formele de învăţământ definite la Art. şi numărul creditelor aferente fiecărei discipline. lucrări de laborator. 14.2 Taxa de şcolarizare finanţează serviciile educaţionale oferite de universitate pentru activităţile didactice cuprinse în Planul de Învăţământ – cursuri. examenul de finalizare a studiilor.6 Departajarea în regim “fără taxă”/”cu taxă” pentru anul I de studiu.Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru studenţii prevăzuţi la Art.2 şi Art.Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru studenţii prevăzuţi la Art. şi 282 . d.4 lit b.Regulamentul de taxe al UTCN pentru studenţii prevăzuţi la Art. lit a) se face în funcţie de media obţinută la concursul de admitere.1 Finanţarea studiilor se realizează prin plata: a) taxei de şcolarizare. este stabilită anual. 3. b) criteriile sociale stabilite de legislaţia în vigoare. a studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3. exprimat prin numărul creditelor obţinute în anul de studii analizat.4 Valoarea taxei de şcolarizare este stabilită de: . .14. Art.14. 14.14. 14 Finanţarea studiilor Art.3 Regimul de finanţare “fără taxă” / “cu taxă” se referă numai la plata taxei de şcolarizare. două procese de evaluare pentru fiecare disciplină. Art. în funcţie de: a) numărul locurilor bugetate pentru promoţia respectivă a fiecărei specializări. pratică. 3. Aceasta se obţine prin însumarea produselor dintre notele obţinute la fiecare dintre disciplinele obligatorii (impuse sau opţionale).1 lit a şi şi având statutul definit la Art. Art. Art. În funcţie de serviciile solicitate.studii universitare de licenţă. 1. după sesiunea de restanţe.3 un student poate beneficia de calitatea de student cu finantare “fără taxă” numai pentru un număr de ani universitari egali cu durata normală de studii a formei de învăţământ la care este înmatriculat. proiecte.8 Criteriile de performanţă ale UTCN constau în: a) gradul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Contractul Disciplinelor. 1. prevăzute în Contractul Disciplinelor.1. studenţii au obligaţia plăţii taxelor prevăzute în “Regulamentul de taxe al UTCN”.1 lit a şi având statutul definit la Art. Art. .13.studii universitare de licenţă. e şi având statutul definit la Art. Art.14. 3.Cap.14.1. 3. lit a). c. cu excepţia anului I de studii a studentilor români cu domiciliul în România (Art 3. b) altor taxe prevăzute în Regulamentul de taxe al UTCN. 3.4 lit a. Ciclul I .7 Departajarea în regim “fără taxă”/”cu taxă” pentru Ciclul I . 14.

studii universitare de licenţă. pentru anul întâi de studii pentru Ciclul I . în ordine. Art 14. Conform criteriilor de performanţă studenţii vor fi ierahizaţi în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.1 Facultăţile pot să introducă reglementări specifice privind activitatea profesională a studenţilor care să nu contravină prezentului regulament.1.1. de la specializarea respectivă. Pentru disciplinele nepromovate se vor aloca 0 credite.9 În cazul în care numărul locurilor “fără taxă” pentru Ciclul I . a conducerilor organizaţiilor studenţeşti legal constituite. alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3. înmatriculaţi la specializarea respectivă. (cu excepţia anului 1 de studii). Radu MUNTEANU 283 . Disciplinele finalizate cu calificativul Admis/Respins. 14.3 Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului Academic. criteriile sociale urmate de criteriile de performanţă definite în ultimul aliniat al articolului 13. locurile rămase disponibile în anul universitar respectiv pot fi distribuite de Biroul Senatului în ordine: . nu intră în calculul punctajului anual. 15. ei pot fi reînmatriculaţi şi cu statutul de student „fără taxă” dacă respectă Art. 15 Dispoziţii finale Art.8. este mai mare decât numărul total al studenţilor care pot ocupa aceste locuri. Art. Regulamentul se aplică începând cu anul universitar 2005/2006. În situaţii excepţionale în care numărul locurilor “fără taxă” pentru Ciclul I . în ordinea descrescătoare a punctajului anual. Aprobat în şedinţa Senatului din 27 martie 2007 Rector. 14.altei/altor specializări din universitate.ing. (cu excepţia anului 1 de studii). a Biroului Senatului sau a cel puţin jumătate din numărul membrilor Senatului.2 Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din 2 sept. alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3.dr.1.10 Studenţii reînmatriculaţi vor primi de regulă statutul de student „cu taxă”. lit a). Art. 2005 şi a fost modificat în şedinţa Senatului din 24 iunie 2006 şi în sedinţa Senatului din 30 ianuarie 2007. Cap. 15. este mai mare decât numărul studenţilor care pot ocupa aceste locuri. sunt aplicate pentru departajare. Art. lit a). (cu excepţia anului 1 de studii) alocate studenţilor români cu domiciliul în România (Art 3. 15. astfel încât să nu fie depăşit numărul locurilor repartizate facultăţii/facultăţilor respective la concursul de admitere al promoţiei în cauză. iar la acelaşi număr de credite. Modificarea se aplică din anul universitar următor.11 În cazul în care numărul locurilor “fară taxă” pentru Ciclul I . prof.5.studii universitare de licenţă.altei specializări din aceeaşi facultate.studii universitare de licenţă. 14. Art. este mai mic decât numărul total al studenţilor care pot ocupa aceste locuri.studii universitare de licenţă. .împărţirea acestei sume la 60 credite. lit a).

CADRU LEGAL 3. d) să asigure conditile pentru desfăşurarea activitatilor social sportive.RO33TREZ216504601X007222 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. Facultatea de __________________________. 5. înmatriculat(ã) la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca.activităţi de instruire şi evaluare profesionalã. OBIECTUL CONTRACTULUI 2. 284 .ing. localitatea ClujNapoca. la studii universitare de licenţã. PARTENERII 1. săli de seminar. cu respectarea următoarelor clauze: 2. cod fiscal nr. 2.activităţi administrativ-sociale prevăzute în regulamentele universităţii. cetăţean din ______________ nãscut în localitatea ____________________ judetul(/ţara) _______________________ la data de ________ tata _______________________ mama__________________ admis în anul _____ cu statutul financiar BUGET.3 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca va anunţa beneficiarul de orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare. 4288306. înfiinţată prin Legea învăţământului 84/1995.CONTRACT DE STUDII Nr. Serviciile educaţionale constau în: .oct.1. 3. având contul nr. UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca se obligă: a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate. în calitate de BENEFICIAR au convenit să încheie prezentul Contract. 15. str C. . cu funcţia de Rector. serviciul social si accesul la mijloacele de comunicare (Internet). c) să asigure condiţiile de studiu prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor universităţii:biblioteca. b)să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs.2009 1.dr. f) să asigure stimulente si ajutoare în conditiile prevazute de lege si regulamentele universităţii în limita fondurilor alocate. Student(ul/a)________________________________________ CNP ___________________. e) să asigure condiţiile de comunicare si transparenţa in ofertele destinate studenţilor. 4.2. 3. cu numărul matricol _________._ _ _ _ _ _ _din 01.UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca. RADU MUNTEANU. în calitate de PRESTATOR şi 1. DURATA CONTRACTULUI 4.1. laboratoare.1. Daicoviciu nr. 3. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor universitare pentru acumularea creditelor prevãzute de legislaţia în vigoare. cu sediul în România. reprezentată de prof.1 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română în vigoare.2. judeţul Cluj. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR.2 Specializările de la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca sunt acreditate/ autorizate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica si Acreditare.

Juridic.1. 9. Finanţarea anualã a studiilor se va face de la bugetul de stat 6.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca BENEFICIAR Rector prof. împotriva distrugerii.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul: a) beneficiarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului final prevăzut in regulamentele universităţii .Constituie anexe a prezentului contract „Contractul Disciplinelor” şi "Cererea de întrerupere a studiilor" . BENEFICIARUL va achita alte taxele prevãzute de „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.2. LITIGII 8.2 „Contractul Disciplinelor” conţine disciplinele contractate şi numărul de credite. reprezintă voinţa părţilor. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri 10. ANA VEREŞ Cons. ce se întocmesc (una din ele) la începutul fiecãrui an universitar 9. d) să protejeze.2. 6.2.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. b)să desfăşoare o activitate continuă de educaţie pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare. ANA BARBU ________________________ Numele şi Prenumele ___________________________ ________________________ 285 . Finanţarea studiilor de la buget se poate pierde în condiţiile prevăzute de lege 6. 10.5.4. b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere a BENEFICIALULUI.ing. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 6. câte unul pentru fiecare parte. CLAUZE FINALE 10.dr. baza materialã aparţinând universităţii. c) la data emiterii de către UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca a deciziei de exmatriculare a BENEFICIARULUI datorate abaterilor prevăzute în regulamentele universităţii. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său. FINANTARE 6.2. având un comportament adecvat calităţii de student la UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca.10. 10. 8. Prezentul contract. jr. astăzi 01.7 BENEFICIARUL este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de PRESTATOR 7. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea.5. săvârşite de acesta 8. Finanţarea studiilor de la buget se face pe durata unui numãr de ani universitari egal cu durata prevãzutã de lege din care se scade numãrul de ani universitarii în care BENEFICIARUL a primit subvenţie pentru studii universitare. Disciplinele nepromovate vor fi recontractate în anul universitar următor contra-cost. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare.1. 6. Valoarea unui punct-credit este stabilitã anual prin „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.4. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. BENEFICIARUL serviciilor se obligă: a)să respecte regulamentele şi regulile din universitate. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7.2009.6. ANEXE 9.1. c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute in regulamente. RADU MUNTEANU_______________ Contabil Şef ec.

UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca se obligă: a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate. cu respectarea următoarelor clauze: 2.oct. reprezentată de prof. 3. Student(ul/a)________________________________________ CNP ___________________. localitatea ClujNapoca. . cu funcţia de Rector. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor universitare pentru acumularea creditelor prevãzute de legislaţia în vigoare._ _ _ _ _ _ _din 01. Serviciile educaţionale constau în: .1. 5.UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca. Facultatea de __________________________. e) să asigure condiţiile de comunicare si transparenţa in ofertele destinate studenţilor.2. f) să asigure stimulente si ajutoare în conditiile prevazute de lege si regulamentele universităţii în limita fondurilor alocate. la studii universitare de licenţã.activităţi de instruire şi evaluare profesionalã. 2. cu numărul matricol _________. Daicoviciu nr. serviciul social si accesul la mijloacele de comunicare (Internet).ing.1. 3. înmatriculat(ã) la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca.1 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română în vigoare.2.3 UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca va anunţa beneficiarul de orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare. RADU MUNTEANU. cetăţean din ______________ nãscut în localitatea ____________________ judetul(/ţara) _______________________ la data de ________ tata _______________________ mama__________________ admis în anul _____ cu statutul financiar TAXA. PARTENERII 1. înfiinţată prin Legea învăţământului 84/1995. în calitate de BENEFICIAR au convenit să încheie prezentul Contract.RO33TREZ216504601X007222 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. săli de seminar. CADRU LEGAL 3. cu sediul în România. 286 . b)să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs. laboratoare. 4. 4288306. c) să asigure condiţiile de studiu prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor universităţii:biblioteca. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.activităţi administrativ-sociale prevăzute în regulamentele universităţii. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5.dr. 15. DURATA CONTRACTULUI 4. 3. judeţul Cluj.1.CONTRACT DE STUDII Nr. d) să asigure conditile pentru desfăşurarea activitatilor social sportive.2009 1. cod fiscal nr. str C. în calitate de PRESTATOR şi 1.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR.2 Specializările de la UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca sunt acreditate/ autorizate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica si Acreditare. având contul nr.

1.5. d) să protejeze.1. c)la data emiterii de către UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca a deciziei de exmatriculare a BENEFICIARULUI datorate abaterilor prevăzute în regulamentele universităţii. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.2009 UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca BENEFICIAR Rector prof. 6. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său.2 „Contractul Disciplinelor” conţine disciplinele contractate şi numărul de credite. jr. având un comportament adecvat calităţii de student la UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca. LITIGII 8. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. la începutul fiecãrui universitar.5. BENEFICIARUL va achita alte taxele prevãzute de „Regulamentul de taxe” al universităţii 6.6.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri 10. 9. Valoarea unui punct-credit este stabilitã anual prin „Regulamentul de taxe” al universităţii 6. ANA BARBU ________________________ Numele şi Prenumele ___________________________ ________________________ 287 .2. Neplata taxei anuale de şcolarizare în cel mult 5 zile de la termenul de plată conduce la exmatriculare. conform prevederilor legale la finanţare de la buget în limita locurilor disponibile 6. baza materialã aparţinând universităţii.10. câte unul pentru fiecare parte. Finanţarea anualã a studiilor se va face de către BENEFICIAR 6.1.7 BENEFICIARUL este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de PRESTATOR 7. astăzi 01. 6. împotriva distrugerii. b)să desfăşoare o activitate continuă de educaţie pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare. Pe durata studiilor universitare studentul poate accede. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute in regulamente. Prezentul contract. CLAUZE FINALE 10. Juridic.1. 10.dr.2. săvârşite de acesta 8. 6. FINANTARE 6. b)în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere a BENEFICIALULUI. ANA VERES Cons.Constituie anexe a prezentului contract „Contractul Disciplinelor” şi "Cererea de întrerupere a studiilor" . 8. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare.3.4.4. BENEFICIARUL serviciilor se obligă: a)să respecte regulamentele şi regulile din universitate. ANEXE 9.2.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul: a)beneficiarul îşi încheie studiile prin promovarea examenului final prevăzut in regulamentele universităţii . Disciplinele nepromovate vor fi recontractate în anul universitar următor contra-cost. ce se întocmesc (una din ele) la începutul fiecãrui an universitar 9. 10.ing. reprezintă voinţa părţilor. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. RADU MUNTEANU_______________ Contabil Şef ec.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.________din 01.__________din: 01. cu respectarea următoarelor clauze: 2. pe de altă parte.Anexa la CONTRACTUL DE STUDII Nr. I Credite sem. cu funcţia de Decan. judeţul Cluj. reprezentată de prof.2009 1. în calitate de PRESTATOR.2009 CONTRACTUL DISCIPLINELOR Nr. cu sediul în localitatea Cluj-Napoca. PETRE BERCE.1.oct. în calitate de BENEFICIAR. pe de o parte. Studentul Cod numeric personal Număr matricol Domeniul Specializarea . FACULTATEA de CONSTRUCTII DE MASINI. au convenit să încheie prezentul Contract. A – Discipline din anul de studiu în care este înscris studentul Nr. şi 1. II Tabelul 1 Forma de finanţare (B/T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 288 .1 Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de către FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de BENEFICIAR la următoarelor discipline cuprinse în planurile de învăţămînt aprobate pentru anul universitar 2009-2010. str B-dul Muncii 103-105. PARTENERII 1.dr. crt Denumirea disciplinei Codul disciplinei Credite sem.oct.ing.

... 7. 10. 4.. II Tabelul 2 Forma de finanţare (B/T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL GENERAL Credite pe an Total .. FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI BENEFICIAR Decan prof. MOBILITĂŢI (dacă este cazul) 5.. 8.. PETRE BERCE __________________ Numele şi Prenumele ______________ 289 ..B – Discipline din anul de studiu anterior sau următor Nr.. Contractul se încheie pe durata anului universitar 2009/2010 4.ing.. 6. 4. credite. I Credite sem.....2 Beneficiarul va finanţa prin achitarea de taxe un număr de .2009.1 Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare.. 6. crt Denumirea disciplinei Credite Codul disciplinei sem.dr.. 5. 9. FINANTARE 4. II 3..4 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de conducerea universităţi.. DURATA CONTRACTULUI 3.....1. Valoarea taxei pentru punctul-credit finanţat de beneficiar este stabilită prin regulamentul de taxe aprobat de Senatul UTCN pentru anul universitar 2009-2010. 5.. câte unul pentru fiecare parte.. 4.1 Universitatea va finanţa de la buget un număr de . CLAUZE FINALE 6. 4.3. din care: finanţate de la buget finanţate prin taxă Număr discipline Credite sem. I Credite sem..1 Beneficiarul va participa în programe de mobilitate pentru următoarele discipline: Tabelul 3 Denumirea universitatii gazda Perioada de mobilitate Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca Codul/Denumirea disciplinei Credite Nr.10. credite. astăzi 01. Crt Universitatea gazdă Denumirea disciplinei Credite 1 2 3.

În articolul 92 – alineatul 2 se afirmă: Autonomia universitară vizează domeniile conducerii. În articolul 58 – alineatul 2 se precizează: În învăţământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru:  depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege. cu excepţiile prevăzute de lege. 1999. În articolul 186 – se precizează că depăşirea duratei de şcolarizare.  înmatriculări. şi cu taxă. În articolul 58 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul universitar de stat este gratuit.REGULAMENT PRIVIND TAXELE APLICATE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA REGULAMENTUL A FOST APROBAT ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2008 ASPECTE GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL DE TAXE Prezentul regulament de taxe s-a întocmit în conformitate cu Legea nr. În articolul 78 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul postuniversitar este susţinut prin taxe sau din alte surse. se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ. care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ. conform reglementărilor legale. De asemenea. structurii şi funcţionării instituţiei.133/200 şi se bazează pe următoarele articole din Legea nr. în condiţiile stabilite în Carta Universitară. plătesc taxe de şcolarizare stabilite anual prin hotărâre a Guvernului. conform metodologiei aprobate de senatul universitar. iar în articolul 13 se precizează: „Autonomia universitară se garantează”. Decretul privind modificarea art. În articolul 60 – alineatul 5 se spune: absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare .  repetarea examenelor şi a altor forme de verificare. În articolul 58 – alineatul 3 se spune: cuantumul taxelor şi scutirea de la plata acestora se stabilesc de senatele universitare. 84 din 1995 (Legea Învăţământului) modificată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 10 dec. modificarea duratei studiilor se poate face începând cu anul 1) se suportă de către student. 290 .  admiteri. 84 / 1995: În articolul 7 – aliniatul 2 al acestei legi se specifică: „pentru unele activităţi se pot percepe taxe în condiţiile stabilite de prezenta lege. ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică. conform legii. corespunzător articolului 67 – alineatul 1 (4 – 6 ani stabilită prin hotărâre de Guvern. cu excepţia celor care au avizul comisiei medicale şi aprobarea senatului universitar.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. cu excepţia celor care beneficiază de bursă din partea statului român.  reînmatriculări. pentru cifra de şcolarizare aprobată de Guvern. În articolul 61 – alineatul 2 se spune: Cetăţenii străini care studiază în România în învăţământul superior de stat. ale administrării şi ale finanţării.

Regulamentul de taxe cuprinde două anexe: Anexa 1 . Cuantumul taxelor sunt propuse de către departamentele şi serviciile implicate şi sunt aprobate de către Senatul Universităţii Tehnice din ClujNapoca ART. 1. 6. ART. pe baza unor documente justificative şi devin obligatorii după aprobarea lor în Senat. 7. ART. ART. Cuantumul taxelor se stabileşte pentru fiecare an universitar şi sunt valabile de la 1 octombrie – la 30 septembrie anul următor. Taxele o dată achitate nu se restituie decât în cazul în care efectuarea lucrării pentru care s-a plătit taxa nu s-a putut realiza din vina Universităţii Tehnice. 5.Taxe pentru Procesul de învăţământ. 291 .ARTICOLELE REGULAMENTULUI DE TAXE ART. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază cuantumul taxelor aplicate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Anexa 2 .Taxe Social Administrative. 3. ART. Cuantumul taxelor se stabileşte în RON. Orice propunere de modificare a cuantumului taxelor sau de introducere de noi taxe se poate face de către departamentele şi serviciile implicate. 2. de regulă la începutul anului universitar. 4. ART.

1 zi calendaristică) neplată la termen (termenele de plată pt.68 din Legea Invăţământului nr.04. activităţile cuprinse în fişa fiecărei discipline obligatorii sau opţionale din planul de învăţământ. un student bugetar.84/1995 republicată PENTRU “CONTRACTUL DISCIPLINELOR” SUB 60 CREDITE TAXA DE ŞCOLARIZARE SE DETERMINĂ PROPORŢIONAL DIN CUANTUMUL ÎNTREG.10.licenţă şi lungă durată ) specializările de la Fac. de Arhitecturã 4400 specializările cu predare în limba română 3300 specializările cu predare în limbi strãine 3500 b) Pt. 3.postuniversitar 292 . 2009/2010 la toate facultăţile (înv. corespunzãtor pentru maxim 60 credite ECTS) Taxa include şi pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. Taxă de înmatriculare (înregistrarea pt. prima datã într-un registru matricol a unui student) 50 Catăţenii din Republica Moldova. studenţii înscrişi în anii III-V de studii(respectiv III-VI la Arhitectură) în anul univ. pt. CARE CORESPUNDE LA 60 CREDITE a) Pt. discipline facultative sau din alt plan de 50 pt. de Arhitecturã 3400 specializările cu predare în limba română 2600 specializările cu predare în limbi strãine 3000 c) Taxa penalizare(din suma rstantă pt.licenţă) şi cei înscrişi în anii VI şi VII la studii aprofundate şi master: specializările de la Fac. ¼ până la 11. prezentarea o singură dată.a 0. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR 1.PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT – pentru anul universitar 2009/2010 Nr. ca şi subvenţia primită pt.1% sunt: ½ la 26. 4. Taxă de reînmatriculare : a) la începutul anului universitar (studenţi exmatriculaţi în anii anteriori) 200 b) revenire asupra exmatriculării din cursul anului universitar 50 c) la DECID 100 Taxă de transfer: a) de la UTCN la altă universitate 200 b) de la altă universitate la UTCN 50 c) între facultăţile (colegiu) UTCN 100 d) între specializãrile aceleiaşi facultăţi (colegiu) din UTCN 50 Taxã anualã de şcolarizare (asigurã.10 şi ¼ până la 04.10) d) Taxă pt.UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca Aprobat în Senatul din 24 iunie 2009 Anexa 1 TAXE . Valoare FELUL TAXEI crt. sunt scutiţi de această taxă 2.09. la termenul planificat. taxele de la pct.TAXE pt. studenţii înscrişi în anul I-II de studii în anul univ.01. 2009/2010 la toate facultăţile (înv. (lei) Cap. 1 credit învăţământ e) DPPD (Modulul de pregãtire psihopedagogicã) 500/an . I . bursieri ai statului român.

1 credit ECTS e) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe 1000lei/ cont propriu valutar care au promovat în an superior.b şi c pt. art. care au fost achitate ale B. fiecare “probã” a disciplinei): f) repetarea unor examene de la pct.2 din Legea nr.b şi c pt. taxele Taxã de susţinere a unor examene la DECID: j) examene din anii precedenţi (cursanţii care au promovat în 65 an superior. ACTIVITATEA DIDACTICĂ (continuare) f) DPPD (Educaţie tehnologicã) . e pt.TAXE pt.pe cont propriu valutar (plata în 320 $ / lunã valutã pe trim. a.cu excepţia celor de la punctul 4. Cap. care au fost achitate taxele g) mărire de notă (primele 2 examene sunt gratuite) 100 Taxã de susţinere a unor examene în sesiuni speciale Tarife (reexaminare) aprobate de Biroul Senatului: h) repetarea unor examene de la pct. 65.TAXE . dar au restanţe din ani anteriori refacerea disciplinei) 52 pt. alin 1. Taxã de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se studiază disciplina ( plată pt.S. a.h 5. fiecare în contractul de şcolarizare) program h) studenţii strãini non-EU.postuniversitar Valoare (lei) STUDENŢIILOR 500/sem A g) DECID (taxe stabilite de responsabilul de program si trecute Tarife pt.PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr.care au fost prin achitate taxele decizii i) repetarea unor examene de la pct. FELUL TAXEI crt.2010. la începutul fiecãrui trimestru) Identice cu Taxele studenţilor EU Taxele studenţilor non-EU. 84/95) (absolvenţii de Colegiu UTCN sunt taxele cetăţenilor români 50 scutiţi) b) examene de diferenţă pt. dar au restante din ani anteriori) reexaminare k) reexaminare 65 293 . alte cazuri decât continuare studii 50 c) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior. I .dacă disciplina este contractată peste 60 de credite): a) examene de diferenţă pt. dar examen au restante din ani anteriori) Taxã de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (a fiecărui semestru ) gratuit ( plată pt. fiecare “probã” a disciplinei pânã la data de 11.01. dar au ca restanţe din ani anteriori doar 100 examenul) d) repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior. continuare studii (cf.

Cap. Taxã de susţinerea tezei pentru doctoranzii cu taxã 18. cheltuielile 300 200 100 100 300 300 100 100 50 USD 40 USD 120 35 70 75 150 50 500 Euro* 1000 Euro* 500 Euro* 500 Euro* 750 Euro* 1000 Euro* 294 .licenţă. continuare studii. Valoare FELUL TAXEI (lei) crt.TAXE . Taxă de susţinerea publicã a tezei în afara perioadei de finanţare (cei admişi la buget) a) doctoranzi din UTCN b) doctoranzi din alte universităţi c) restul doctoranzilor *se achită în lei la cursul zilei 8. Taxă pt. b) persoane din UTCN b) restul candidaţilor 15. Taxă anualã pt. II .PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr. Taxă confirmare acte de studii la cerere (în străinătate) a)confirmare acte studii b)expedierea confirmării prin serviciul EMS al Poştei Române Cap.în sesiunea de restanţe toamna 20 7. ÎNSCRIERE la ADMITERE 12. salariaţi UTCN b) restul candidaţilor a) Taxă de înscriere admitere la doctorat: 14. a) carnet de student b) foaia matricolă c) diplomă de studii 10. Taxă de înscriere la admitere (inv. Taxă de procesare colocviu admitere grade didactice invãţãmânt preuniversitar (DPPD) Cap.depãşirea perioadei de finanţare(cei admişi la buget) 19. planificate) a unor activităţi practice (laboratoare. proiecte) care sunt obligatorii pentru prezentarea la examene (lei/oră) .TAXE DOCTORALE (doctoranzi cetăţeni români) 16. Taxă anualã de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã 17. preuniversitar.TAXE pt. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR (continuare) Taxă de recuperare (în cazul absentării nemotivate de la orele 6. Taxă de înscriere admitere la DECID: a) profesori din inv. I . Taxă de eliberare situaţii şcolare la cerere (tarif dublu în regim de urgenţă~48 ore) a) foaia matricolă b) programa analitică 11.în cursul semestrelor. sesiuni examene iarnã şi varã 10 . care sã învăţământ sau activitãţi conexe activitãţii didactice acopere Taxă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (absolvire / diplomă / disertaţie) a) absolvenţi din afara UTCN b) absolvenţi facultaţi(colegiu) UTCN care nu au promovat examenul in sesiunea de bazã aferentã promoţiei b) absolvenţi DECID care repetă examenul Taxă de eliberare duplicate: 9. studii aprofundate. Tarife pt. activităţi didactice neincluse în planul de fiecare activ.TAXE pt. master) 13. III .

Test limbă străină pentru deplasări în străinătate sau 20 trecerea la specializări cu predare în limbi străine: 23. V .40 Format A3 . IV . 33.persoane din afara UTCN 0.TAXE . Taxă anuală de păstrare acte originale la dosar în arhivă (~5 E) 18 Cap.TAXE ARHIVĂ 24. absolvenţi şi angajaţi ai UTCN 20 b) participanţi din afara UTCN 50 c) studenţi străini non-EU (test eliminatoriu Înaintea înmatriculării) 320USD 22.10 ani (~ 10 E) 35 c) 11 . 20 1 50 25 + preţul actualizat al publicaţiei 32. 31. Taxă de restaurare publicaţii minim 10 Tehnoredactare computerizată (lei/pag) 1 Sinteze documentare sau lucrări bibliografice la cerere Minim 200 Multiplicare faţă-verso (lei/coală) .persoane din afara UTCN 0.20 Format A4 . Cercetare arhivistică pe o perioadă de: a) 1 .6 ani (~ 5 E) 18 b) 7 . TEST LIMBÃ STRĂINÃ 20.20 ani (~ 20 E) 70 e) peste 20 ani (~ 30 E) 105 25. 35.15 ani (~ 15 E) 53 d) 16 . Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă Taxă de penalizare pt. obţinerea certificatului de competenţă lingvistică de cãtre: a) studenţi. BIBLIOTECĂ 27.TAXE pt. Duplicat certificat competenţă ligvistică 5 Cap. 34. Test limbă străină pentru admitere la doctorat: a) persoane din UTCN 25 b) restul candidaţilor 50 21.TAXE pt. Consultare aplicaţii informatice de către cititori externi (lei/oră): a) Current Contens 5 b) LEGIS 5 NOTĂ: taxele nespecificate în tabelul de mai sus pentru studenţii străini non-EU sunt identice cu cele ale cetăţenilor români 295 . Taxă de eliberare permis bibliotecă a) studenţii 5 b) personal UTCN 5 c) utilizatori externi persoane fizice 50 d) utilizatori externi persoane juridice 150 28. personal UTCN 0. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă (~ 5 E) 18 26. 29. nerestituirea publicaţiilor de către absolvenţi sau exmatriculaţi (lei / publicaţie / an şcolar) Taxă de recuperare publicaţii pierdute (lei/publicaţie) Valoare dublă faţã de cele de la pct. personal UTCN 0. Test pt. VI .PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr Valoare crt FELUL TAXEI (lei) Cap. 30.60 36.30 .studenţi.studenţi. nerespectarea termenului de restituire a publicaţiilor împrumutate (lei / publicaţie / zi întârziere) Taxă de penalizare pt.

00 0.00 2. Tipar digital ALB-NEGRU A4 pt. cadre didactice şi studenţi (lei/buc) a) Broşare b) Capsare 38.25 1.00 3.20 1. cadre didactice şi studenţi (lei/coală) 80 g/mp 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 280 g/mp – lucios 80 g/mp 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 250 g/mp – lucios 120 g/mp – mat 120 g/mp – lucios 160 g/mp – mat 170 g/mp – lucios 200 g/mp – mat 210 g/mp – lucios 250 g/mp – mat 250 g/mp – lucios Faţã 1.20 2.TAXE – PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr crt 37.40 3. VII – TAXE pt.50 1. ATELIERUL de MULTIPLICARE Tezã de doctorat şi alte lucrãri pt.00 3.40 2.60 3.50 2.50 2.60 3.00 2.40 2.18 Faţã/ verso 1. cadre didactice şi studenţi (lei/colã): a) faţã b) faţã/verso 39. FELUL TAXEI Cap.00 1.30 2.50 1. Tipar digital COLOR pt.00 2.90 2.50 3.90 2.70 1.20 3.60 Valoare (Lei) 4.50 1.00 3.00 Format A4 (210x297 mm) Format A3 (297x420 mm) Format SRA3 (320x450 mm) 296 .40 2.90 1.25 1.00 3.80 1.00 2.10 0.50 2.

-2 persoane în cameră .C.In camere nemodernizate .2.Garantie .se achită în lei la cursul zilei Taxe de camin şi cantina pentru anul universitar 2009 – 2010 FELUL TAXEI 1.1.-N. Cămin V Observator.student buget U. -2 persoane în cameră .student taxa U.student taxa U. .C. asistent b) şef lucrări.bugetare .T.-N.student familist taxa U..student buget U. -2 persoane în cameră .C.C.-N.-N.-N. -2 persoane în cameră .private c) Universităţi sau alte organizaţii .C. Întreprindere simulată (1 oră de simulare) 42.student buget U.cămin IF Maraşti .private b) Şcoli postuniversitare .-2 persoane în cameră . Taxe anuală pentru intreprinderi simulate (unităţi beneficiare): a) Licee .T.T.student taxă U. In camere modernizate (Cămin IF Mărăşti.studenti de la alte universităţi de stat .T.TAXE – PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare) Nr FELUL TAXEI crt Cap. Valoare (Lei) 10 15 30 50 2 EURO* 300 EURO* 500 EURO* 400 EURO* 700 EURO* 1000 EURO* 1400 EURO* Anexa 2 Valoare (lei) 7 7 10 20 50 110 140 140 150 160 160 220 240 160 160 220 220 200 297 . doctoranzi şi angajaţi UTC-N Garanţie – pentru studenţi de la alte universităţi 3.2 persoane in cameră .bugetare .masa de prinz . Cămin II Observator) .pentru studenţi.C.C.-N.bugetare .-N. sportivi 2.student buget U.C.T.T.C. .T.T.Camin II.private  . VIII – ALTE TAXE 40.T.masa pt. Cămin V Observator .-N.T.student buget U.-N. buget U.studenti de la alte universităţi de stat -2 persoane în cameră 3.T.T.student familist buget U.-N. Înscriere la concursuri pentru posturi didactice: a) preparator.-N.C.Cazare camin ( lei / luna / persoana ) 3.Alocatia zilnica de hrana .cina .C. lector c) conferenţiar d) profesor 41.C.-N.student familist U.

.. .3. Camere nemodernizate .garanţie pentru studenţi alte universităţi .student taxă U.student la alte facultăţi de stat.4 persoane in camere modernizate 5.Cazare in regim hotelier ( în camere camin.garanţie pentru studenţi U. .C-N.2. – 2 persoane în cameră .4 persoane in camera 4.-N.garanţie pentru studenţi U.T.studenţi şi angajaţi U.studenţi şi angajaţi U.) 4.C-N.C-N.camere 2 persoane .2 persoane în cameră 3. Camere modernizate .alte categorii de persoane din afara U.Cazare cadre didactice tinere. 240 240 250 280 500 250 140 110 240 200 200 50 220 100 250 200 20 50 22 100 30 200 220 50 250 100 280 200 22 50 25 100 28 200 298 .C.C.student la alte facultăţi de stat .alte categorii de persoane din afara U.2. .T.C-N.T.T. . .C-N. ocazional ) 5.1. Studenţi străini cont propriu valutar (ERASMUS) .T.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.studenţi alte universităţi .studenţi şi angajaţi U.C-N.T. Camere modernizate (lei/pat/noapte) ..T.T.-N.C-N.T.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U. .alte categorii de persoane din afara U.studenţi alte universităţi .T.T.C.C-N.-N.C-N.2 persoane în cameră .1.-N.garanţie pentru studenţi alte universităţi . Camere modernizate(lei/pat/luna) .-N.C-N.garanţie pentru studenţi U.T. Camere nemodernizate (lei/pat/luna) . .garanţie pentru studenţi alte universităţi .garanţie pentru studenţi alte universităţi .student familist taxă U.T. .garanţie pentru studenţi U.alte categorii de persoane din afara U.studenţi alte universităţi .T.studenţi şi angajaţi U.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U. .2 persoane in camera .T.C.garanţie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.studenţi alte universităţi . .C.camere 4 persoane 4.C. .-N.C.C-N. doctoranzi şi salariati (lei/luna/pers. Camere nemodernizate (lei/pat/noapte) .2 persoane in camere modernizate . 5.-N.T.

Cameră single 7. Parcări .contravaloare telecomandă . Fac.regim 2 persoane . B. .T.regim single . salariaţi U. 103-105(lei / ora) .Amfiteatrul Domşa .Camin II.III.Studenţi şi salaraţii U.-N.etc.T.Sală şedinţe lei/oră .Şincai .Instalaţii (camere cu baie) .Mărăşti 9.Camin IV Observator .dul Muncii nr. Cazare bază Didactică şi Agrement Mărişel ( lei /pat/noapte ) .sala de spectacol “ Club Studenţesc “ .seminar .Sală sport lei/ora . .Studenţi.VII Observator. Inchiriere cantină pentru nunţi.Inchiriere săli ( lei /ora ) .6. Inchirieri săli sport.Acces cort lei/zi 8.Camin III.T. Camin VII Observator (1 baie la 3 camere) .abonament/an universitar 50 40 45 60 500 70 120 60 100 60 30 35 10 50 10 800 900 1100 50 40 100 80 70 40 40 100 50 299 .-N.Alte persoane .regim single .V. botezuri.C.Sala de şedinţe a Senatului . .Studenţi străini (pat/lună-inclusiv TVA) Cazare Centrul de Nataţie (lei/noapte-fără mic dejun) .Cameră dublă mare .Cameră dublă mică .Observator .C.curs . Cazare camere oaspeţi ( lei/pat/noapte) .C-N.pentru persoane din afara U. 11.regim 2 persoane .½ Mărăşti .sala de dans 10. Camin IF Marasti.

T. . . .C-N 13.T.copii. Abonament anual angajaţi U.Pentru perioada de practică taxele se platesc săptămânal . chiria se reduce cu 50%.In zilele cu compeţii sportive programul va fi modificat.Garanţiile se restituie la plecarea din camin.C. . se achita integral. Intrare public .studenţi U.T.T.Biletul este valabil pentru o intrare. aceştia plătind numai valoarea garanţiei.C.Taxele de camin lunare nu se fracţionează.C. dacă cei cazaţi nu au adus prejudiciu căminului .2.108 alin.aduţi . taxa lunară indiferent de data cazării sau decazării . (lei/an) 16. din suma totală . copiii personalului din învăţământ. pensionari şi membrii familiei U. Centre iniţiere înot: 10 şedinţe x 1oră . Abonament anual colaboratori U.Taxele de camin şi cantină încasate nu se restituie . SÂMBĂTĂ: 7-19 DUMINICĂ: 8. Inchiriere culoar bazin – lei / oră PROGRAM PUBLIC: LUNI.-N.VINERI: 6-14.-N. *NOTA: .FELUL TAXEI COMPLEX DE NATAŢIE POLITEHNICA BILET ABONAMENT (lei) LUNAR (lei) 15 10 7 7 180 150 80 150 - ABONAMENT ANUAL (lei) 120 800 12. –N.C.T.Conform Legii 128/1997 art.angajaţi. şi membrii familiilor 14.C. pensionari U. cei orfani de ambii părinti şi cei proveniţi din orfelinate beneficiază de gratuitate.înscrieri individuale . elevi .-N.In parcări locurile sunt ocupate astfel: primul venit-primul servit 300 . copii beneficiază de cazare gratuită .Abonamentele sunt valabile şi în zilele de sambată şi duminică. 20 .Pentru persoanele cazate la Hotelul Bazinului Olimpic care sunt însoţite de copii sub 7 ani.T.-N. LUNI – VINERI: 14-16. studenţi externi .înscrieri cu clasa.22 SAMBĂTĂ: 7.T.-N.19 DUMINICĂ: 8 – 17 .La plecarea studenţilor în vacanţă se restituie C/V telecomenzii .C. gradiniţa 16..Pentru închirierea cantinelor de către studenţii şi angajaţii U.17 20-22 - 150 120 200 - PROGRAM U. Abonament însoţitor copii ( lei / luna / persoană ) 15.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR SI CANTINELOR STUDENTESTI CAPITOLUL. schema de personal necesar desfasurarii tuturor activitatilor din cadrul serviciului.. asigura gestionarea caminelor si cantinelor. studii postuniversitare. Nu este permisa utilizarea spatiilor de cazare in scopuri comerciale politice sau religioase.7.2.T. si Serviciul Social Camine Cantine. Prin Serviciul Social Camine-Cantine. U. U. pentru inbunatatirea conditiilor de viata si studiu ale studentilor. in scopul rezolvarii in timp util a tuturor problemelor aparute.T.1.T.I . Serviciul Social Camine-Cantine va colabora cu Decanatele si celelalte compartimente din cadrul universitatii. Art. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli. arondate pe facultati.C-N. inchiriaza spatiile de cazare pe durata vacantelor in regim hotelier. conducerea U.3 Caminele si cantinele sunt subordonate si coordonate de catre conducerea U. organizeaza si gestioneaza activitatea din camine si cantine prin D.T. studii doctorale. si administratia caminelor pe de alta parte. conform taxelor stabilite de catre conducerea U.DISPOZITII GENERALE Art.C-N. Caminele si cantinele studentesti sunt componente in proprietatea si administrarea U. studentul este acea persoana inmatriculata la studii de lunga durata. Art.C-N. Pentru o mai buna conlucrare intre studenti pe de o parte.T.T. In acceptiunea prezentului regulament. conform structurii acestuia. Autoritatea universitara va fi reprezentata printr-un “Director delegat” numit de decanat. pe durata anului universitar. Art.G.T. 301 .C-N. spatiile de cazare si asigura pregatirea si servirea mesei. studentii isi vor alege “Comitetul de camin al studentilor”.C-N. Serviciul Social propune conducerii U. gestioneaza camerele de oaspeti.A. studii de licenta. inchiriaza studentilor. inchiriaza spatiile cantinelor in perioadele in care nu se serveste masa. Directorul delegat va urmari desfasurarea curenta a vietii in camine si respectarea regulamentului.4. la diferite persoane fizice sau juridice.T. Art.. In alte perioade caminele si cantinele vor avea un regim propus de catre Serviciul Social Camine Cantine si aprobat de catre conducerea U. conform prezentului regulament. solutioneaza toate deficientele aparute si asigura functionarea normala a caminelor si cantinelor studentesti. Art.C-N.6. studii de master..5. in care se asigura conditii de viata si studiu pentru studenti in perioada anului universitar.C-N. Art.C-N.

Se interzice cazarea in caminele studentesti pe parcursul anului universitar a altor persoane decit cele mentionate mai sus.C-N.4.3. cu domicilul stabil in afara municipiului ClujNapoca si numarul total pe universitate al studentilor din aceeasi categorie. In camine pot fi cazati studenti romani care nu au domiciliul in centrul universitar. la inceputul fiecarui an universitar. numarul de locuri repartizate intr-o camera. doctoranzi cu frecvanta si angajati tineri ai U.. a doctoranzilor si a angajatilor tineri. unul din ei poate sa aiba domiciliul in Cluj-Napoca ). La repartizarea locurilor in camin se tine seama de urmatoarea ordine de prioritate: a) studenti si doctoranzi straini. ( pina la 35 ani ) care nu au domiciliul stabil in Cluj-Napoca. bursieri ai statului roman b) studenti orfani de ambii parinti si cei proveniti din case de copii sau din plasament familial c) studenti casatoriti d) studenti romani la cursuri de zi finantate de la buget sau cu taxa si studenti straini e) studenti cu rezultate obtinute in activitatea de cercetare. Art. Art. in functie de raportul dintre numarul de studenti( bugetari). 302 . culturala sau organizationala f) in limita locurilor disponibile pot fi cazati si studenti de la alte universitati de stat. La nivel de universitate se constituie “Comisia de cazare pe universitate” compusa din: Prorector Academic Director General Administrativ Sef Serviciu Social Reprezentant Studenti in Biroul Senat Comisiei ii revine responsabilitatea privind organizarea cazarii studentilor in camine. sportiva.C-N. Cazarea se face la cererea studentilor in functie de gradul de confort al fiecarui camin.2.T. Repartizarea locurilor pentru fiecare facultate si colegiu se face de catre conducerea U. In acest scop se va lua masuri pentru repartizarea locurilor de cazare pe facultati precum si pentru repartizarea studentilor casatoriti.5.CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CAMINE (REGULAMENT DE CAZARI) Cazarea in camine se face anual. Art. Art. familii studentesti ( ambii studenti la invatamintul de stat. Repartizarea locurilor in camin se face in functie de criteriul performantei profesionale. Art. cu consultarea decanatelor facultatilor.1. precum si cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra.T.

conform listelor intocmite de facultati.8.T. doctoranzi.7. angajati tineri. studentii exclusi din camin in anul universitar precedent. prin Serviciul Social.C-N. conform listelor intocmite de catre Comisiile de cazare pe facultati si vizate de catre Prorectorul Academic. si Comitetul studentesc de camin. angajatilor tineri vor fi depuse la Serviciul Social pina la data de 30 august si vor fi aprobate de Prorectorul Academic. Art. La nivelul fiecarei facultati se constituie “Comisia de cazare pe facultate” compusa din: Prodecan Director Delegat Secretar Sef Reprezentant al studentilor Comisiei de cazare pe facultate ii revine sarcina ca in limita numarului strict de locuri alocat facultatii sa repartizeze locurile de cazare pe ani de studiu si sa intocmeasca listele de cazare care vor fi vizate de catre Prorectorul Academic si vor fi inaintate Serviciului Social.09 vor fi redistribuite de catre Comisia de cazare pe universitate. Cazarea studentilor in camin cuprinde 2 etape: precazare si cazarea propriu zisa a) In cadrul primei etape de precazare ( lunile iunie-iulie) studentii vor depune cereri de cazare la prodecanii facultatilor si se vor intocmi liste provizorii de cazare. 29. 09. Art. Cererile de cazare ale studentilor casatoriti. Acestia vor fi sprijiniti si de alti salariati din cadrul Serviciului Social Camine Cantine sau al altor compartimente. Listele definitive vor fi stabilite dupa sesiunea din septembrie si pe baza acestora se va realiza cazarea. Art.11. studenti casatoriti. b) Cazarea propriu zisa se va face in perioada 27-30 septembrie dupa urmatorul program: 27. c) Locurile ramase disponibile dupa data de 30. 28 si 29. Art. La nivelul fiecarui camin se vor constitui “Comisii de cazare pe camin” formate din reprezentantii conducerii facultatilor. administratorul de camin. prin Comisiile de cazare pe camin.10.6.09 – studentii care au primit loc de cazare si nu s-au prezentat la cazare in zilele 27. 30. studentii care sunt in evidenta Politiei Universitare pentru abateri si studentii care au datorii fata de Universitate ( taxe camin neachitate. 303 . imputatii). 28.09 – studenti an I . Cazarea efectiva a studentilor in camin se face de catre U. Studentii care refuza locul repartizat pentru cazare pierd dreptul de cazare. Art.9. Nu vor primi aprobare de cazare studentii repetenti.09 – studenti an II – V.Art. doctoranzilor. Studentii care solicita cazare pe criterii sociale vor depune la secretariatele facultatilor dosare cu documente justificative.

si copie dupa certificat de nastere.12.copie legalizata dupa cartea de munca a parintelui cadru didactic. vor depune la administratorul caminului in care sunt cazati un dosar care sa cuprinda: .copie dupa actul de identitate al solicitantului. Etapele parcurse de student in vederea cazarii sunt: . Art. Studentii care in anul universitar precedent au adus inbunatatiri camerei si solicita oportunitatea de a locui in aceeasi camera.14. vor solicita acest lucru in scris administratorului de camin. in care se va inscrie si textul ” imi asum raspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse in actele prezentate in copie si cunosc faptul ca prezentarea de acte cuprinzand date care nu corespund realitatii constituie infractiune ce intra sub incidenta legilor statului roman”.plata taxei de camin. . . 2 fotografii tip buletin. care va fi vizata de catre administratorii celor doua camine si care vor consemna pe cerere numarul chitantelor cu care s-a efectuat plata regiei si a garantiei de camin si care va fi aprobata de Seful Serviciului Social.Art. Art. Studentii care solicita gratuitate la cazare ca fii de cadre didactice.cerere de gratuitate ca fiu de cadru didactic. . .16. In cazuri speciale Decanatele sau D. Sentinta de divort).copii dupa alte acte in cazuri speciale ( ex. inregistrata intr-un registru special al caminului.G.17. . .prezentarea la administratia caminului unde a primit loc de cazare conform programarilor si unde se vor parcurge urmatoarele etape: .completarea cererii de stabilire a resedintei.primirea cazarmamentului. emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean pe raza caruia se afla unitatea scolara. Art. din care sa rezulte si calitatea de fiu/ fiica a solicitantului fata de titularul cartii de munca. Studentii se pot caza numai personal.primirea legitimatiei de camin.verificarea listelor nominale cu studentii care au obtinut dreptul de cazare. isi pot asuma responsabilitatea pentru cazarea provizorie a unui student de catre o alta persoana.primirea camerei pe baza de proces verbal de predare-primire. .15. a fondului de camin si a abonamentului de masa. Art. Accesul studentilor in camin in cursul anului universitar se face pe baza legitimatiei de camin. Studentii care doresc sa faca schimb de locuri in alt camin vor face cerere scrisa. 304 . aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetele medicale existente in complexele studentesti.depunerea cererii de cazare . pe baza actului de identitate.A. vizata lunar de catre administrator.completarea contractului de inchiriere in 2 exemplare (unul va ramine la administratorul caminului si unul la persoana cazata). Art. . .adeverinta de salariat.13. Schimbul de locuri in cadrul aceluiasi camin se face pe baza de cerere scrisa aprobata de administratorul caminului.copie dupa certificatul de nastere al solicitantului. La cazare studentii vor avea asupra lor: act de identitate. afisate . .

la propunerea Serviciului Social va stabili anual cuantumul fondului de camin. disponibilitatile financiare si va lua toate masurile ce se impun pentru cunoasterea permanenta a stocurilor acestora. 305 .18.T. candidati la concursul de admitere. Serviciul Social va colabora cu comitetele studentesti pentru imbunatatirea activitatilor specifice cantinei.C-N. se va depune la CEC pe numele administratorului de camin si al unui student din comitet.4.T.C-N. Art. salariati al U.7. in functie de numarul persoanelor care servesc masa la cantina. valorificarea stocurilor disponibile.1. In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor in cantine. La cantina si punctele alimentare aferente acestora servesc masa studentii universitatii. procedindu-se la recuperarea pagubei de la cei vinovati. capacitatile de depozitare. Personalul angajat. sportivi ai Clubului Politehnica etc. raspund pentru aceasta.6. Masa se poate servi pe baza de abonament si prin sistemul a la carte. Serviciul Social Camine-Cantine asigura aprovizionarea.C-N. Abonatii servesc masa pe baza legitimatiei eliberate contra cost de biroul de resort al Serviciului Social. temeinic justificate. precum si studentii care produc pagube la bunurile din cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacimuri. cu respectarea legalitatii.5. Art. Art. a curateniei si a altor aspecte privind activitatea cantinei. Fondul de camin se poate cheltui numai pe baza unui referat de necesitate intocmit de comitetul de camin si aprobat de catre conducerea U. a calitatii portiilor servite.T. a programului de functionare.C-N. conservarea si depozitarea corespunzatoare a alimentelor necesare consumului. Valoarea alocatiei de hrana va fi stabilita anual prin Regulamentul de taxe aprobat de catre Conducerea U. Conducerea U. raspund material angajatii cantinei. prin administratorii de cantine vor intocmi in timp util palnurile de aprovizionare cu produse agroalimentare. cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra. Fondul de camin se va achita de fiecare student la cazare.Art.3. Serviciul Social. Art. cu plata alocatiei de hrana si a cheltuielilor de regie potrivit normelor legale. Art. In cazul in care autorul faptei nu este identificat. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele drepturi: sa foloseasca bunurile din dotarea cantinei. Art. CAPITOLUL III ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CANTINE Art. Obiectele achizitionate din fondul de camin vor fi sponsorizate Universitatii Tehnice. in scopul imbunatatirii cantitatii si calitatii meselor servite.2..T. posibilitatile de consum. etc. sa faca propuneri si aprecieri cu privire la intocmirea meniurilor. doctoranzi.

Alegerile se desfasoara in doua faze: a) inscrierea si validarea candidatilor si b) alegerile propriu zise. Este declarat cistigator studentul care a intrunit cel mai mare numar de voturi dar cel putin jumatate plus unu din numarul studentilor prezenti. prin regulamentul de taxe. Fiecare camin va avea un singur Comitet. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa foloseasca cu grija bunurile materiale din dotarea cantinei.T. de catre Comitetul de Camin al Studentilor. Numarul total de membri in Comitet este completat prin atragerea unor studenti care indeplinesc conditiile minimale regulamentare si supunerea lor votului popular.2. Art. Mobilizarea studentilor la alegeri cade in sarcina candidatilor.CN. Comitetul de Camin isi desfasoara activitatea pana la alegerile din anul universitar urmator. Pot face parte din comitetele de camin numai studenti cu medii cel putin 7. au loc in fiecare an in termen de 30 de zile de la deschiderea anului universitar.CN. Studentii cazati in camine sunt reprezentati in relatiile cu Conducerea U. autoservirea. Responsabilii de palier vor locui obligatoriu pe palierul respectiv.C-N. Alegerile pentru comitetele de camin vor fi anuntate cu cel putin o saptamana inaintea votului. Comitetele studentesti de Camin vor fi formate din studenti care locuiesc in camin si care fac dovada probitatii morale si profesionale. Serviciul Social Camine .-C. Norma de reprezentare in Comitet este de un membru la 40-50 studenti. Verificarea indeplinirii conditiilor impuse de prezentul Regulament si validarea candidaturilor este facuta catre Prodecan sau Directorul delegat si administratorul de camin.00 si cel mult o proba (examen.Cantine poate inchiria spatiile cantinei la tarifele aprobate de Conducerea U. Organizarea alegerilor cade in sarcina Decanatelor prin Prodecani sau Directorul delegat si a Adminstratiei caminelor. sa respecte modul de organizare a serviciilor de catre administratia cantinei. 306 .. democratice fara ingerinte de natura politica. vicepresedinte si responsabilii de paliere. si S.Nu pot face parte din comitetele de camin studentii repetenti sau cei reanmatriculati. verificare) nepromovata.9. Comitetul de camin constituit din responsabilii de paliere isi alege cu majoritate simpla de voturi un presedinte si un vicepresedinte. Alegerile libere.C.T.Art. sa se comporte civilizat in relatia cu colegii si cu angajatii cantinei.T. sa nu scoata din incinta cantinei vesela si tacimurile. Art. sa aiba o tinuta vestimentara si civica corespunzatoare de servire a mesei. In prima faza se depun candidaturile la Administratia caminului. Presedintele Comitetului se recomanda sa fie cel putin din anul III. Comtetul de camin este compus din presedinte. CAPITOLUL IV COMITETELE STUDENTESTI DE CAMINE Art.1. sa nu intre in blocul alimentar. Alegerile propriu-zise pentru desemnarea responsabililor de palier se desfasoara prin vot deschis. pentru constituirea Comitetului de Camin al Studentilor. La alegeri pot participa in calitate de observatori reprezentanti ai Conducerii U.S. In zilele si in perioadele in care nu se serveste masa.8. respectiv orarul de servire al mesei.

Atributiile comitetului de camin: .C-N.1. Art.sprijina administratia caminelor pentru indeplinirea sarcinilor in ceea ce priveste normele medico sanitare si de paza contra incendiilor.4.pot elabora impreuna cu Serviciul Social regulamente de ordine interioara ale caminului. cu respectarea prevederilor din acel contract.3.3.1. principalele reparatii si amenajari ale caminului. Administratia caminelor va verifica lunar starea bunurilor din inventar si va lua masuri de recuperare a pagubelor si lipsurilor. CAPITOLUL V DREPTURILE SI INDATORIRILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMINE SI CARE SERVESC MASA LA CANTINA Art. Art. . Art. biblioteci. . etc. biblioteci.propune Conducerii U. studentii primesc in conditii corespunzatoare in folosinta.T. oficii. Comitetele studentesti de camin vor desfasura o activitate benefica studentilor. . cu forme legale. .2.4.) b) sa faca propuneri Serviciului Social Camine-Cantine in legatura cu imbunatatirea conditiilor de viata si studiu din camine. Art. Baza materiala prevazuta la Art.sesizeaza Conducerii Serviciului Social si Conducerii U.participa la asigurarea ordinei si disciplinei in camine. utilizarea fondului de camin.Documentele si procesele verbale intocmite cu ocazia alegerilor se depun intr-un dosar pastrat la administratia caminului.) se folosesc cu titlu gratuit. cazarmament si eventual alte obiecte de uz personal si bunurile de inventar din camera. de indeplinirea obligatiilor de catre salariatii cu atributii in administrarea si functionarea corespunzatoare a caminelor. . terenuri sport. Indatoririle studentilor cazati in camin sunt: 307 . . a) sa foloseasca baza materiala existenta in caminul respectiv ( sali de lectura. retea internet etc. Art.C-N.asigura popularizarea. terenuri de sport. oficii. La cazarea in camin. pe baza unui contract de inchiriere. .propune Serviciului Social sanctionarea studentilor care au abateri. Studentii cazati in camin au urmatoarele drepturi. .propune administratiei caminelor completarea dotarii cu cazarmament si alte materiale.sprijina administratia caminelor pentru predarea camerelor studentilor cazati. ( sali de lectura.T. Acestia colaboreaza cu administratorul caminului pentru buna desfasurare a vietii in camine si se pot adresa Prodecanului si Prorectorului de resort. a activitatiilor comitetului de camin si a adminstratiei. cunoasterea si respectarea de catre studenti atat a prezentului Regulament cit si a altor acte normative care reglementeaza viata universitara.

interdictiei introducerii drogurilor si desfacerii bauturilor alcoolice. conform contractului incheiat.6. pisici etc. privind accesul in camin. f) sa respecte normele de convietuire sociala. Cetatenilor de peste hotare aflati la studii in tara noastra.7. bursieri ai statului roman. iar la plecarea in vacanta sa restituie integral si in stare corespunzatoare bunurile primite pe baza de inventar. Art. protectia mediului. precum si normele de protectie a consumatorului: 1. prin Serviciul de Aprovizionare si atelierele de intretinere asigura inlocuirea bunurilor pentru care s-a incasat C/V. 5.sa nu efectueze “improvizatii” la instalatiile electrice sai sa intervina la panourile si tablourile electrice. tulburarea linistei in camin sau in complexul studentesc. 3. Recuperarea pagubelor se face prin achitarea contra valorii obiectelor respective si a manoperei de instalare. in cazul in care autorul faptei nu este identificat. 4. Art. Serviciul Social Camine-Cantine. Acesti cetateni au aceleasi drepturi si indatoriri ca si ceilalti studenti caministi in ceea ce priveste preluarea si folosirea bunurilor de inventar. raspund solidar studentii cazati in camera respectiva sau care folosesc incaperile de uz comun. precum si fondul de risc in perioada cazarilor. precum si respectarea 308 . procedandu-se la recuperarea pagubelor de la cei vinovati. 6. c) sa raspunda material pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din camera si din incaperile de folosinta comuna ale caminului. 2.a) sa foloseasca in mod corespunzator bunurile din inventarul caminului. planuri de evacuare si alte panouri indicatoare).la plecarea din camera sa verifice si sa ia toate masurile pentru inlaturarea cauzelor care ar putea provoca incendii. protectia muncii. pe cont propriu nevalutar sau pe cont propriu valutar cazati in caminele studentesti li se asigura serviciile incluse in tarifele de cazare platite. cu anticipatie intre 20 si ultima zi a lunii in curs. d) sa efectueze curatenie in camera. Art. stingatoare de diverse tipuri.) g) sa respecte normele de prevenirea si stingerea incendiilor. respectarea linistei. b) sa achite tarifele stabilite pentru cazarea in camin. distrugerea spatiilor de folosinta comuna si a zonelor verzi din jurul caminului.sa participe la stingerea incendiilor si la inlaturarea cauzelor acestora.5. precum si interdictia introducerii in camin a animalelor ( caini. instalatiile electrice si sanitare puse la dispozitie. Recuperarea pagubelor se poate face si prin actionarea in instanta. Studentilor si altor persoane care sunt cazate in camin le sunt interzise: aruncarea in jurul caminului a ambalajelor si resturilor menajere. e) sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare si sa nu deranjeze pe ceilalti locatari ai caminului. regulile sanitare si medicina preventiva.sa nu foloseasca mijloace improvizate de incalzire.sa nu distruga mijloacele de prevenire si stingerea incendiilor din camin ( hidranti.sa anunte imediat administratia caminului despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii. normele de tehnica securitatii.

au aceleasi drepturi si indatoriri ce decurg din prezentul regulament ca si studentii romani care servesc masa la cantina. sa faca propuneri cu privire la intocmirea meniurilor si a programului de functionare a cantinei. Sa respecte toate prevederile contractului de inchiriere. pagubele produse se vor recupera de la cei vinovati.Un exemplar al dispozitiei va fi transmis prin grija administratiei caminului Sefului S.excluderea din caminele studentesti ale U. Personalul angajat. . Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa foloseasca cu grija bunurile din dotarea cantinei.avertisment de excludere din camin.8.T. Sanctiunile care pot fi aplicate sunt: . depozite si magazii. referitoare la activitatea desfasurata in cantina. iar daca abaterea consta si din deteriorarea si distrugerea unor bunuri din camin sau cantina.) Art. indrumare si control a activitatilor din cantina. pisici etc. Art.1. Studentii care servesc masa la cantina au dreptul sa foloseasca bunurile puse la dispozitie in cadrul acesteia. raspund material pentru acestea.) se aplica sanctiunea excluderii din facultate. Art.C. De asemenea se vor aplica sanctiuni in cazul savarsirii unor fapte penale.C-N. etc. 309 .munca in folosul caminului . Art.sanctiuni. procedindu-se la recuperarea de la cei vinovati a pagubelor. Art. Art. in functie de gravitatea abaterilor. Studentilor care servesc masa la cantina le sunt interzise scoaterea din incinta cantinei a veselei si tacamurilor.-C. sa aiba o tinuta corespunzatoare si sa se comporte civilizat in relatiile cu colegii si personalul cantinei. stabilite de regulamentul-cadru de functionare al caminului. Cetatenii straini aflati la studiu in tara noastra. intrarea in blocul alimentar. precum si studentii care produc pagube la bunurile din cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacamuri sau alte bunuri materiale.pentru abateri foarte grave ( cazuri penale. CAPITOLUL VI – SANCTIUNI Art.studentii care nu se prezinta la nici un examen in sesiunea din semestrul I pot fi exclusi din camin prin deciziile Decanatelor.11. Pentru incalcarea prevederilor prezentului Regulament se vor aplica. sa se adreseze Conducerii Serviciului Social Camine-Cantine.S. .2. sa respecte masurile de organizare. precum si introducerea in cantina a animalelor ( caini. Pentru studentii sanctionati se emite dispozitie de sanctionare.10. care servesc masa la cantina. . Conducerii Universitatii Tehnice din Cluj Napoca in legatura cu orice nemultumire personala sau de interes general. mijloace fixe.9. obiecte de mica valoare.12.normelor de convietuire in camin.

Art. Art.10.T. c) Sanctiunea de excludere din facultate se aplica de catre Conducerea U.Radu Munteanu 310 . la Registratura generala si se rezolva in termen de 5 zile de catre organul ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea.C-N.Ing. cu avizul facultatii.Sanctiunile se centralizeaza la nivelul fiecarui camin intr-un tabel cu sanctiuni care se pastraza la administratia caminului. De la aceasta data toate regulamentele emise anterior.Dr. Dispozitiile de sanctionare vor fi afisate la afisierul caminului de catre administrator.3. b) Sanctiunea de excludere din camin se aplica de catre Seful Serviciului Social sau Directorul delegat la propunerea comitetului studentesc si a administratorului de camin (cantina). se abroga.a) Sanctiunea de -avertisment de excludere din camin. Cea de a doua sanctiune de avertisment de excludere primita in acelasi an universitar se transforma din oficiu in sanctiune de excludere. Sanctiunile pot fi aplicate si in urma propriilor constatari ale persoanelor autorizate.4. Studentii sanctionati cu avertisment de excludere neanulat vor fi cazati in anul universitar urmator numai daca raman locuri sau cu aprobarea expresa a Decanatului. RECTOR Prof.2006. la propunerea Decanatelor. privind functionarea caminelor si cantinelor studentesti. CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE Prezentul Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti a fost adoptat de Senatul Universitatii Tehnice din ClujNapoca si intra in vigoare incepand cu data de 01.se aplica de catre Seful Serviciului Social Camine-Cantine sau Directorul delegat la propunerea comitetului studentesc si a administratorului de camin (cantina). se depun in termen de 3 zile de la comunicarea sanctiunii. Contestatiile studentilor impotriva sanctiunilor aplicate.

1. Tipurile de burse ce se pot acorda sunt: de performanţă. 1. în condiţiile prezentelor criterii. de studiu şi/sau ajutor social. începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu. în funcţie de rezultatele profesionale obţinute în sesiunea de examene din iarnă (examene. bursele de merit se revizuiesc considerându-se numai rezultatele probelor programate în afara concediului. colocvii. Pentru studenţii (studentele).84/1995 şi a criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. proiecte etc. IV. forma lungă şi scurtă. 2. 3.00. Bursa de merit se acordă şi cursanţilor învăţământului de studii aprofundate sau masterat.4.75. Cuantumul burselor este stabilit de Senatul Universităţii Tehnice. De 1. de merit. 3.1. PREAMBUL Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii şi cursanţii din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se face în baza art.2. 3.1.1. alin. 4. dacă au realizat cel puţin media 8.2.3. 3.) şi se acordă studenţilor integralişti care realizează media corespunzătoare bursei de merit. Bursa de merit se poate acorda şi în semestrul I al primului an de studii studenţilor care au obţinut distincţii la Olimpiadele Şcolare Internaţionale într-unul din ultimii ani de liceu şi care au fost declaraţi admişi în învăţământul superior fără examen de admitere. 311 . de studiu şi de ajutor social.4. 3. dacă după primul semestru au realizat media 9. II. Bursele de performanţă. începând cu anul II de studii.REGULAMENT DE BURSE I. de merit sau de studiu se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea al anului şcolar. III. Cursanţii din învăţământul postuniversitar de tip studii aprofundate sau masterat pot beneficia de burse de merit. dacă în anul precedent sau după sesiunea din iarnă (pentru bursierii semestrului II) au realizat cel puţin media 9.176. care pe perioada sesiunii de examene din iarnă intră în concediu medical (de maternitate) compact pentru cel puţin jumătate din zilele sesiunii. 4 din Legea Învăţământului nr.50. Bursa de performanţă Bursa de merit Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de lungă şi scurtă durată. iar bursele sociale se pot acorda studenţilor în funcţie de situaţia materială a părinţilor/personală sau susţinătorilor legali. Numărul de burse acordate este determinat de fondurile financiare alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere sau în anul universitar precedent.1. curs de zi. şi dacă nu au bursă de performanţă sau de merit. Bursa de studiu Bursa de studiu se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi. 3. în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura. indiferent de venit. verificări.

după cum urmează: a) studenţilor integralişti în anul precedent care nu beneficiază de bursa de studiu sau de merit. asemenea.3. luându-se în considerare rezultatele examenelor.1. venit stabilit pe baza actelor datate pe lunile septembrie. Mediile minime specificate la punctele 4. pe baza mediei generale obţinute pe primul semestru şi a conditţilor de la punctul 4. b) studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 312 . nu se revizuiesc. Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi forma scurtă sau lungă şi de la învăţământul de studii aprofundate şi masterat. colocviilor şi proiectelor programate din afara concediului.2. a căror familie realizează un venit lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe ţară la nivelul lunii septembrie ce precedea începerea anului universitar. celor proveniţi din casele de copii sau centre de plasament. 5. nu se revizuiesc.30 la concursul de admitere în acest ciclu. rănit şi V.4. pot beneficia de bursă de studiu şi pe semestrul următor. Bursele de studiu acordate studenţilor care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. Studenţii/studentele care au beneficiat de burse de merit sau de studiu şi au fost spitalizaţi în timpul semestrului şi/sau au beneficiat de concediu medical/de maternitate. bursele de studiu se revizuiesc. Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în concediu medical (de maternitate).1. 4. însumând o perioadă compactă de cel puţin 60 de zile.4. în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990 care atestă calitatea sa sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou Martir” cu una din menţiunile: rănit. proiecte etc. Revizuirea se face în condiţiile prezentelor criterii. compact de cel puţin jumătate din zilele aferente sesiunii. Bursele de merit. a studenţilor bolnavi de TBC sau alte boli cronice. studiu şi sociale acordate studenţilor orfani (de unul sau ambii părinţi). aflaţi în evidenţa medicului de familie. nu garantează obţinerea bursei. reţinut. Bursa de studiu pentru studenţi se poate acorda la începutul anului universitar numai pe baza mediei generale (examene. 4.00 şi care realizează un venit mediu pe membru de familie mai mic de ½ din salariul mediu net pe economie. ca urmare a spitalizării sau concediului medical pe întreaga durată a sesiunii sau cu cel puţin 60 de zile înaintea acesteia. verificărilor. respectiv ianuarie. în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. verificări.1. Bursa de studiu se acordă cursanţilor învăţământului de studii aprofundate/masterat daca aceştia au realizat cel puţin media generală de 9. şi 4. 8 litera S din Legea 42/1990. conform planului de învăţământ) obţinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere şi la începutul semestrului al II-lea studenţilor integralişti. aceasta fiind condiţionată de mărimea fondurilor bugetare alocate şi de cuantumul bursei stabilite de către Senatul UTCN. media nu mai mică de 7.2. Bursele de studiu se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea.

se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui an universitar şi. la începutul semestrului al II-lea. Pentru a beneficia de acest fel de bursă. acte doveditoare privind veniturile familiei vizate de către secretariatul facultăţii urmate de student. Cuantumul acestei burse este egal cu dublul cuantumului lunar al bursei de ajutor social şi se acordă o singură dată la naştere. studentul depune o cerere însoţită de acte doveditoare. se iau în calcul toate veniturile nete realizate în familie. astm bronşic. - reţinut. d) Bursele de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul facultăţii studentului şi. precum şi la începutul semestrului al II-lea. b) Bursa de ajutor social de maternitate se acordă studentelor ai căror soţi sunt studenţi sau efectuează stagiul militar şi studenţilor ai căror soţii nu realizează nici un fel de venituri. Aceasta se revizuieşte la începutul semestrului al II-lea. Suma atribuită este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. epilepsie. copil) sau în cazul decesului studentului necăsătorit sau căsătorit cu soţie/soţ care nu realizează venituri. e) pentru determinarea venitului pe membru de familie. celor proveniţi din case de copii sau centre de plasament şi celor care realizează venituri pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară. insuficienţă renală cronică. SIDA (infestare cu HIV). o cerere însoţită de acte doveditoare a dreptului de acordare a bursei sociale. studenţilor aflaţi în evidenţa medicului de familie cu următoarele boli: TBC. boli maligne. în situaţia apariţiei de noi cazuri care se încadrează criteriilor stabilite.2. studenţilor orfani de ambii părinţi. în termenul stabilit. boli imunologice. miopie forte. f) Bursele sociale pentru familiile de studenţi se acordă pe baza veniturilor realizate de studenţi. cardiopatie congenitală. după caz. hepatită cronică agresivă. diabet. bursă socială de deces).5. 313 . d) bursa socială se poate acorda la începutul anului universitar. remarcat prin fapte deosebite. glaucom. La stabilirea venitului pe membru de familie. Bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar. soţie. Suma atribuită este egală cu dublul cuantumului lunar al bursei de ajutor social. copie după certificatul de deces (pt. c) Bursele de ajutor social în caz de deces se pot acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (soţ. a depunerii următoarelor acte: certificat medical şi copie după certificatul de naştere al copilului–bursă de maternitate. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional (bursa socială ocazională) după cum urmează: a) Burse de ajutor social semestrial pentru îmbrăcăminte se pot acorda studenţilor orfani de ambii părinţi. c) pentru obţinerea bursei. eventual. studenţii depun la secretariatul facultăţii. boli psihice dispensarizate.

respectiv cantinele studenţeşti.2.7. respectiv integralişti la încheierea semestrului I. În cazul depăşirii acestui termen. activităţi practice). 6. 6. CUANTUMUL BURSELOR Cuantumul burselor de merit. de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri.6. Cuantumul burselor de merit va fi cu 20%-50% mai mare decât cuantumul bursei de studiu. în aşa fel încât cuantumul minim al bursei să acopere cheltuielile de cazare şi masă în căminele. proiectelor şi examenelor de diferenţă stabilite.7. dovedind cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul precedent. 7. 6.VI. al burselor de studiu şi al burselor de ajutor social se stabilesc de către senatul universităţii la începutul fiecărui an universitar.2. 6. sesiuni de examene.1. care din motive medicale repetă anul (prelungire de şcolaritate). Cuantumurile prevăzute la pct. Bursele nu se atribuie pe perioada cât studenţii sunt plecaţi în străinătate. 6.5. Pot primi burse. 314 .2.1.3. pot primi burse de studiu numai în primul semestru pe baza mediei realizate în anul de studiu anterior celui pe care îl repetă din motive medicale. dacă îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor. cu excepţia celor care participă la programe europene care prevăd acest lucru. colocviilor. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă. VII. cei care continuă studiile precum şi studenţii de la învăţământul seral transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data începerii concediului. reprezintă sume nete şi vor fi indexate pe măsura indexării fondurilor bugetare alocate pentru burse UTCN. Pentru studenţii bursieri orfani de ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial sau bolnavi/foşti bolnavi de TBC în evidenţa dispensarelor medicale. 7.1. Studenţii repetenţi nu pot primi burse în anul pe care îl repetă. PERIOADA DE ACORDARE A BURSELOR Bursele de merit. 6. 7. Fondul burselor de ajutor social nu poate depăşi 10% din fondul de burse atribuit UTCN. bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor. 6. şi 7. cu excepţia vacanţelor.3. Studenţii transferaţi la o altă facultate. primesc bursa de merit sau de studiu numai după reluarea activităţii de învăţământ. numai studenţii integralişti la încheierea anului universitar precedent. 7.4. inclusiv pe timpul pregătirii examenului de diplomă în prima sesiune. în condiţiile efectuării integrale a activităţilor universitare obligatorii prevăzute în Regulamentul profesional.4. Studenţii bursieri. cu excepţia bursei sociale.

De asemenea. secretarul şef al facultăţii şi reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii. Pentru obţinerea burselor. Studenţii pot contesta. studenţii depun o cerere la secretariatul facultăţii în termen de maxim 7 zile de la începerea anului universitar sau a semestrului al II-lea. Studenţii. care se înscriu în categoriile sus-menţionate şi care au primit aprobarea pentru susţinerea examenelor în afara sesiunii de examene din iarnă.2. Studenţii sportivi de performanţă. 315 .8. în scris. Competenţa comisiei de atribuire a burselor la nivelul UTCN este de a coordona aplicarea prezentelor criterii. comisia de atribuire a burselor formată din prorectorul cu probleme didactice. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici sau persoane juridice/fizice precum şi condiţiile de acordare a burselor. 8. VIII. Pentru aceste situaţii. sau studenţii reînmatriculaţi (în semestrul următor. pot beneficia de burse dacă la 1 noiembrie îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea bursei. La acordarea burselor de ajutor social. Bursele se acordă de la data promovării ultimului examen programat.6. comisia de acordare a burselor la nivelul facultăţii se completează cu toţi studenţii membri în Consiliul facultăţii. contabilul şef şi reprezentantul studenţilor din Biroul Senatului. studenţii componenţi ai unor formaţii artistice precum şi studenţii care au beneficiat de bursă de specializare în străinătate şi care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune. 8. Cei care solicită bursa de ajutor social vor anexa “declaraţia de venituri” şi actele justificative. pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai pentru una dintre specializări.1. iar cea a comisiei la nivel de facultate este de a aplica aceste criterii. 8. STUDIU ŞI DE AJUTOR SOCIAL Se constituie. La nivel de facultate. 8. seral) pot beneficia de bursă pe bază de contract şi de credite acordate de bănci. Contestaţiile se rezolvă de către comisia de atribuire a burselor la nivelul UTCN în termen de cel mult 10 zile de la depunerea contestaţiei. studenţii. ALTE PREVEDERI REFERITOARE LA BURSELE DE MERIT. Absolvenţii cu diplomă de licenţă. care urmează a doua facultate. cu condiţia ca numărul total al anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. universitatea va hotărî rezervarea unui fond separat în limitele fondurilor globale acordate pentru burse. Studenţii din învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate/master de la orice formă de învăţământ (zi. comisia de atribuire a burselor este formată din decan (sau un prodecan numit de decan). la nivelul UTCN. hotărârea comisiei de atribuire a burselor la nivelul facultăţii în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea acestora. după ce promovează probele de diferenţă) pot beneficia de burse de la bugetul de stat cu condiţia să nu depăşească numărul semestrelor în care au beneficitat de bursă.3.5. care urmează concomitent două specializări într-o instituţie (instituţii diferite) de învăţământ superior de stat. pot beneficia pe semestrul al II-lea de burse dacă la 31 martie îndeplinesc criteriile specifice de acordare a burselor. 8.4.

se stabilesc între cele două părţi. 8. UTCN poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu fonduri provenite din venituri proprii. 316 . care fac obiectul contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci. Aprobat în sedinţa senatului din 24 aprilie 1997. persoană juridică sau fizică.7. respectiv student – agent economic. Bursele se acordă diferenţiat pe specializări şi ani de studii în procentul dat de raportul burselor (pe categorii) şi numărul studenţilor. 8.8. Prezentele criterii vor fi amendate de către senatul UTCN pentru a fi în concordanţă cu normele legislative care vor apare în acest domeniu sau cu situaţiile noi care vor apărea în urma aplicării lor. cazare şi transport la nivelul alocaţiei de hrană stabilită pentru studenţi. Pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor. 8. bancă. a tarifelor de cazare stabilite pentru căminele studenţeşti. Fondurile pentru burse se distribuie pe facultăţi proporţional cu numărul studenţilor din fiecare facultate.8. respectiv transportul cu tren de persoane clasa a IIa. instituţiile de învăţământ superior de stat asigură cheltuielile de masă.10.9. în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv. pe perioada prevăzută în planurile de învăţământ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful