Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti

a abate de la calea cea dreaptă a se abate de la chestiune a abdica de la datorie a aborda o temă a accepta cu ochii închişi accident de teren acesta mi-i plugul a acoperi cheltuielile a acoperi cu ărînă a acoperi retragerea a acoperi terenul a i se acri a ac iona în judecată acu-i acu acum ori niciodată acum o săptămînă a se adapta la mediu adevărul adevărat adio şi n-am cuvinte! adio şi-un praz verde! a se adînci în gînduri a administra o probă a adormi cu vorbe dulci a adormi de veci a adormi întru Domnul a adormi vigilen a aducător aminte a abate de la calea cea dreaptă (sau de la drumul drept) (pe cineva), a atrage, a împinge pe căi greşite (pe cineva), a perverti (pe cineva). a se abate de la chestiune sau a ieşi din chestiune, a divaga: d. prezident ... nu permite oratorului să iasă din cestiune.CAR. a abdica de la datorie, a-şi încălca, a nu-şi îndeplini îndatoririle. a aborda o temă (sau o chestiune, o problemă, un subiect), a lua în discu ie o temă (sau o chestiune, o problemă, un subiect): oratorul a abordat o temă prea grea pentru puterile sale.CAR. a accepta cu ochii închişi (sau orbeşte) (ceva), a accepta fără chibzuială (ceva): credea, oare, ... că am să accept totul orbeşte? CEZAR.P. accident de teren, neregularitate a solului. acesta mi-i plugul, aşa mi-e sortit, aşa mi-e scris: trebuie să mă duc mort, copt, că acesta mi-i plugul.CR. a acoperi cheltuielile, a face fa ă cheltuielilor: cu ce să acopăr cheltuielile drumului? REBR. a acoperi cu ărînă (pe cineva), a îngropa (pe cineva): cînd pe dînsa cu ărnă-a coperit-o, părea că lumeai neagră.EM. a acoperi retragerea, a proteja trupele silite să se retragă: dumneata, căpitane, acoperă-ne retragerea.CEZAR.P. a acoperi terenul, (sport ) a fi activ pe toată suprafa a terenului de joc. a i se acri (cuiva), a se sătura, a i se urî (cuiva): şi, pe urmă, drept să- i spui, mi s-a cam acrit de dumnealor.CAR. a ac iona în judecată (sau în justi ie) (pe cineva), a da în judecată (pe cineva). acu-i acu, (pop. ) acum este momentul decisiv: ei, Cătălin, acu-i acu ca să- i încerci norocul.EM. acum ori niciodată, aceasta e ultima şansă: acum ori niciodată croieşte- i altă soartă.MUREŞANU . acum (vre)o săptămînă (sau lună, două zile, trei ani etc.), în urmă cu (vre)o săptămînă (sau lună, două zile, trei ani etc.): trecuse pe la ei acum vreo două luni.CĂL. a se adapta la mediu, a se acomoda cu ambian a, cu împrejurările. adevărul adevărat sau adevărul gol-golu , adevărul pur şi simplu, purul adevăr: să mă trăsnească, boierule, dacă nu- i spui adevărul gol-golu ! SAD. adio şi n-am cuvinte!, (fam. ) nu-mi pasă că pleci supărat! adio şi-un praz verde!, (glume ) pu in îmi pasă! a se adînci (sau a se cufunda) în gînduri, a gîndi adînc, profund (făcînd abstrac ie de realitate): se cufundase în gînduri şi nu mai auzea, nici nu mai vedea, nimic împrejur.VLAH. a administra o probă, (jur. ) a folosi o probă într-un proces. a adormi cu vorbe dulci (sau mieroase) (pe cineva), a înşela, a duce cu preşul (pe cineva). a adormi (somnul cel) de veci, a deceda, a muri, a răposa. a adormi întru Domnul, a muri creştineşte. a adormi vigilen a (cuiva), a distrage aten ia (cuiva), a îmbrobodi (pe cineva). aducător aminte, care reaminteşte; comemorativ.

a aduce aminte a aduce cu ... a aduce cu cangea a aduce folos a aduce ghinion

a aduce la acelaşi numitor

a aduce la cale a aduce la cunoştin a cuiva a aduce la cunoştin a publică a aduce la cunoştin ă a aduce la disperare a aduce la îndeplinire a aduce la masă a aduce la potecă a aduce la prochimen a aduce la realitate a aduce la săvîrşire a aduce lumină a aduce mul umire a aduce noră pe cuptor a aduce noroc a aduce o atingere a aduce parola a aduce pîrgă aducere aminte

a(-şi) aduce aminte, a(-şi) aminti, a(-i) reveni în memorie: de ochii tăi cei plini de-amor aminte mi-am adus.EM. a aduce cu ..., a semăna cu ...: s-aduc cu tine mi-este toată fala.EM. a aduce cu cangea (sau cu anasîna, cu de-a sila, pe sus) (pe cineva), a aduce cu for a (pe cineva): l-au prins în mun i şi l-au adus pe sus.SAD. a aduce folos, a folosi; a fi folositor, a aduce cîştig: ce folos i-ar aduce plecarea mea? CEZAR.P. a aduce (sau a purta) ghinion (sau nenoroc), a fi de rău augur, a fi nefast: pisică neagră! pftiu drace! astai aduce ghinion! ARGHEZI. a aduce la acelaşi numitor , 1) (mat. ) a transforma două sau mai multe frac ii cu numitor diferit în frac ii echivalente cu numitor identic; 2) (fig. ) a egaliza în mod for at, a judeca nediferen iat, a plafona; 3) (fig. ) a pune de acord puncte de vedere deosebite: cum să aduci la acelaşi numitor atîtea păreri ce se bat cap în cap? VLAH . a aduce la cale (sau la calea cea bună) (pe cineva), a îndrepta purtarea cuiva, a cumin i (pe cineva): degeaba l-au luat cu binişorul, degeaba l-au bătut ca pe ho ii de cai, degeaba au dat slujbe la biserică; la calea cea bună tot nu l-au putut aduce.SAD. a aduce la cunoştin a (sau la cunoştin ă) cuiva, a informa pe cineva despre ceva, a încunoştiin a: m-a trimis ... să aduc la cunoştin a Măriei Voastre că el, cică, poate să vă facă podul.CR. a aduce la cunoştin a publică, a face public; a da publicită ii. a aduce la (buna sau dreapta) cunoştin ă (pe cineva), a ajuta (pe cineva) să în eleagă, să priceapă, să cunoască: pe nebunul nu-l aduci la cunoştin ă.PANN. a aduce la disperare (pe cineva), a exaspera (pe cineva): ai să mă aduci la disperare cu preten iile tale.GALA . a aduce la (sau întru) îndeplinire (sau împlinire), a împlini, a pune în aplicare, a executa: am adus întru îndeplinire tot ceea ce ne-a i poruncit.CR. a aduce (sau a duce) la masă (ceva), a servi mesenilor o mîncare sau o băutură. a aduce la potecă (pe cineva), (reg. ) a îndrepta purtarea (cuiva): eu tot am să-l aduc la potecă.POP. a aduce la prochimen (pe cineva), (înv. ) a aduce pe calea cea bună (pe cineva): dac-ai vrea tu să-l aduci la prochimen ... sara ... cînd î i despleteşti părul ... ştii? ... tertip femeiesc.AL. a aduce (sau a chema, a readuce) la realitate (pe cineva), a ajuta, a face pe cineva să vadă adevărata fa ă a lucrurilor: lumina gălbuie, neputincioasă, îi readuse la realitate.REBR. a aduce la (sau în, întru) săvîrşire (sau săvîrşit), (înv. ) a săvîrşi, a pune în aplicare: încheind un tractat ... nu-l putu aduce în săvîrşire.NEGR. a aduce lumină (într-o chestiune), a clarifica, a lămuri, a limpezi, a lumina (o chestiune). a aduce mul umire(a) (sau mul umiri (le)) (cuiva), a mul umi (cuiva): aduc mul umirile mele d-lui Pătîrlăgeanu pentru solicitudinea generoasă ce arată.CAR. a aduce noră pe cuptor, a se însura: într-o bună diminea ă, feciorul mamei îi şi aduce o noră pe cuptior.CR. a aduce (sau a purta) noroc, a fi de bun augur. a aduce o atingere (cuiva), a cauza prejudicii morale (cuiva), a jigni, a insulta (pe cineva). a aduce (sau a bate) parola, (reg. ) a cădea la învoială. a aduce pîrgă (pe cineva sau ceva), a aduce prinos, ofrandă (pe cineva sau ceva). aducere aminte, 1) (înv. ) rememorare, comemorare: timpuri de aducere-aminte glorioasă. BĂLC. ; 2) amintire: aducerile-aminte pe suflet cad în picuri.EM.

aducere la împlinire

aducere la împlinire (sau la îndeplinire), îndeplinire, executare: de aducerea la îndeplinire a acestei misiuni, răspunzi dumneata.SAD. a (o) aduce (bine) (din condei) sau a învîrti condeiul, 1) a vorbi (sau a scrie) meşteşugit, cu elegan ă, cu fine e, cu talent: ei, bravos! aici a adus-o bine! CAR. ; 2) a răsuci fraza cu iste ime; a se descurca; a fi abil, diplomat: dumneavoastră învîrti i condeiul, şi, cînd vre i, face i din alb negru şi din negru alb.CR. a aduce un prejudiciu (cuiva), a prejudicia (pe cineva). a aduce (o) veste, a veni cu o noutate; a vesti: o co ofană fără ocupa ie a adus o veste-n goană.TOP. a aduce (sau a deschide) vorba despre ..., a orienta discu ia spre ..., a pomeni despre ...: după ce-au golit cîteva pahare, Iorgu a adus vorba şi despre pămînturile din luncă.GALA. a adulmeca o primejdie, a presim i, a intui, a mirosi apropierea unui pericol. a adulmeca vînatul, (despre cîini), a sim i, a recunoaşte urmele vînatului. a se aduna (sau a veni) ca la mort, a se aduna (sau a veni) în număr mare. a se aduna (sau a se strînge, a veni) ca muştele la miere, a se aduna în număr foarte mare acolo unde sînt şanse de profit. a aduna dovezi, a strînge probe: cinci ani a căutat şi adunat dovezi că pădurea fusese a bunicilor.CEZAR.P. a-şi aduna gîndurile, a-şi limpezi gîndurile. a-şi aduna min ile, a se concentra. a aduna (sau a strînge) pe făraş (sau cu făraşul) (pe cineva), (fam. ) a bate măr, a lăsa lat (pe cineva). adus de spate, gîrbovit: vîrsta i se ghicea numai din alura trupului, uşor adus de spate.CEZAR.P. adus din meşteşug, meşteşugit. a aduce dobîndă, a produce beneficiu, cîştig, profit: pusă la bancă, moştenirea îi aducea destulă dobîndă ca să aibă din ce trăi.GALA. (în) afară de ..., fără a mai socoti şi ... afară de cazul ..., cu excep ia situa iei în care ...: peste cifra de 30.000 [de] oameni ... nu se va face ..., afară de cazul vreunei în elegeri prealabile cu sublima Poartă.URIC. afară de rînd (sau de orînduială) sau afară din rînduială (sau din cale) sau din cale afară, 1) extraordinar, neobişnuit: Despot, înzestrat cu însuşirile unui personaj afară de rînd.AL. ; 2) exagerat, greu de crezut, de acceptat; peste măsură de ..., neobişnuit de ...; prea (de tot); foarte: o babă bătrînă a avut un singur fecior, dar acesta era rău din cale-afară.POP. afară numai dacă ..., doar dacă ...: spre ziuă om pleca şi noi, afară numai dacă nu s-o strica iarăşi vremea.POP. a afla casa pustie, a nu găsi pe nimeni în casă: băiatul, ... cînd se întoarce îndărăt, află casa pustie.POP . a afla chip (şi cale), a găsi o solu ie, a găsi mijlocul de a ...: aflase chip a se deslega pe nesim ite dintr-un lan .NEGR. a afla groş pe groş, a descoperi comori, averi nemăsurate. a se afla (sau a se găsi) în impas, a fi în dificultate, a fi la ananghie. a se afla în plasa cuiva, (la întrecerile sportive) a fi imediat în spatele adversarului.

a aduce a aduce un prejudiciu a aduce veste a aduce vorba despre ... a adulmeca o primejdie a adulmeca vînatul a se aduna ca la mort a se aduna ca muştele la miere a aduna dovezi a-şi aduna gîndurile a-şi aduna min ile a aduna pe făraş adus de spate adus din meşteşug a aduce dobîndă afară de ... afară de cazul ...

afară de rînd afară numai dacă ... a afla casa pustie a afla chip a afla groş pe groş a se afla în impas a se afla în plasa cuiva

a se afla în treabă a nu-şi afla locul a-şi afla moartea a afla o codi ă cuiva a-şi afla omul

a se afla în treabă sau a-şi face (de) treabă (cu ceva), 1) a-şi găsi de lucru (cu ceva), a-şi trece timpul (cu ceva): cu pipa treabă-şi face şi pe mini-mă lasă-n pace.POP. ; 2) (fam. ) a se amesteca de formă într-o discu ie: că bine zici! deschise şi el gura, numai ca să se afle în treabă.POP. a nu-şi (mai) afla locul sau a nu-l (mai) ine locul (pe cineva), a nu (mai) avea astîmpăr, odihnă; a fi nerăbdător: de-amar năvalnic n-o mai ine locul.COŞBUC. a-şi afla moartea, a muri: tătîne-său a plecat cu oastea şi şi-a aflat moartea pe meleaguri străine.POP. a afla o codi ă cuiva, a-i găsi cusururi cuiva: ba unul nu-i place, ba altul e prea urît, ba că altuia altă ceva îi lipseşte ... ; mai în scurt, fiecăruia îi afla cîte-o codi ă.POP. a-şi afla omul, a-şi găsi naşul. a nu-şi afla rost sau a nu (mai) avea (nici un) rost, 1) a nu-şi găsi locul, a nu avea astîmpăr: măi fîrta i, nu-mi aflu rost. COŞBUC ; 2) a fi lipsit de sens; a fi inutil: n-are rost să te frămîn i atîta, că tot nu rezolvi nimic! a se afla (sau a fi) sub tipar, a se afla (sau a fi) în curs de tipărire; a se afla (sau a fi) în curs de apari ie: trei mari scrieri ale lui Bolliac ... sînt sub tipar.BĂLC. a afla tîrgul şi ara, a afla, a şti toată lumea: am iubit-o numai seara, ş-au aflat tîrgul şi ara.POP. a-şi agonisi pîinea (sau hrana), a-şi cîştiga existen a: muncea din răsputeri să-şi agonisească pîinea cea de toate zilele.POP . ai carte, ai parte, 1) ai acte, i se recunosc drepturile; 2) ai trecut prin şcoli, te bucuri de respect. ai casei, membrii familiei: a făcut Noe o corabie mare-mare de tot, de a încăput el, ai casii şi tot felu de lighioane.POP. aici ..., aici ..., cînd şi cînd, acum ..., acum ...: aici rîde, aici plînge . aici e aici, aici e (toată) dificultatea, greutatea. ai noştri, partizanii (noştri) politici: trăiască ai noştri, d-le Iancule! CAR. ai să mi-o plăteşti (scump)!, vei da socoteală, vei pătimi pentru ce mi-ai făcut! ai să vezi tu!, ai să mi-o plăteşti! a-l ajunge băutura (sau vinul, uica) (pe cineva), a fi beat cri ă. a ajunge ca o scoică, (reg. ) (despre oameni) a deveni foarte slab, numai piele şi oase. a ajunge cruce namiaz, (pop .; despre soare) a ajunge în punctul cel mai înalt al bol ii cereşti: cît a ajuns cruce namiaz, cică [soarele] trei zile încheiate a rămas pe cer de-a privit-o.POP. a nu-i ajunge (nici) cu prăjina (sau cu strămurarea) la nas (cuiva), a fi foarte îngîmfat: înfumura i de nu le mai ajunge cineva cu strămurarea la nas.ISP. a se ajunge (sau a ajunge pe cineva) cu tîrgul, a se învoi din pre , a cădea la învoială: i-oi da treizeci; încă mai mult pînă mi-i ajunge cu tîrgul.NEGR. a(-i) ajunge cu itul la os (cuiva), a ajunge la limita răbdării, a nu mai putea îndura: dacă ajunge cu itul la os şi petreci ca cînele în car, tră [i]eşte ca v [i]ermele în rădăcina hreanului.NEGR. a ajunge de clacă, a ajunge de batjocură: sărmanu! [bărbatu-meu] o ajuns de clacă, de cînd cu prefăcăturile aceste nouă! AL. a ajunge departe, a reuşi în via ă: cine se scoală devreme, departe ajunge . a ajunge (sau a fi, a se face, a rămîne etc.) de pomină (sau de pomina lumii), (fam. ), a se face de rîs, a ajunge de poveste, a deveni proverbial: dacă mai repetă una la fel, ajunge de pomină.CEZAR.P.

a nu-şi afla rost a se afla sub tipar a afla tîrgul şi ara a-şi agonisi pîinea ai carte, ai parte ai casei aici ..., aici ... aici e aici ai noştri ai să mi-o plăteşti ! ai să vezi tu! a-l ajunge băutura a ajunge ca o scoică a ajunge cruce namiaz a nu-i ajunge cu prăjina la nas a se ajunge cu tîrgul a ajunge cu itul la os a ajunge de clacă a ajunge departe a ajunge de pomină

a ajunge de poveste a ajunge din cal măgar a ajunge din urmă a ajunge în cap a ajunge în mîini bune a ajunge în o elele puştii a ajunge în vîrful piramidei a nu ajunge la călcîie pe cineva a ajunge la cociorvă a ajunge la covrigi a ajunge la liman a ajunge la maidan a ajunge la majorat a ajunge la mucuri de igări a ajunge la nazarul cuiva a ajunge la o în elegere a ajunge la pre a ajunge la putere a ajunge la sapă de lemn a ajunge la satura ie a ajunge la tibişir a ajunge la tinichea a ajunge la un compromis a ajunge la un punct mort a ajunge la urechi a ajunge la vreme a-l ajunge oboseala

a ajunge (sau a fi, a se face, a rămîne) de poveste (înv. ) sau a fi întru poveste, (pop. şi fam. ) a ajunge (sau a fi, a se face, a deveni) cunoscut, renumit, vestit (mai ales prin fapte reprobabile); a-i merge vestea; a se face de rîs: nu era să se facă de poveste amîndoi ca să-i rîză.PANN. a ajunge (sau a face pe cineva) din cal măgar, a se compromite, a decădea: apoi nu mă face i din cal măgar, că vă ve i găsi mantaua cu mine.CR. a ajunge (sau a prinde) din urmă (pe cineva), a recupera distan a care îl separă de cineva. a ajunge în cap, a se sfîrşi, a se termina. a ajunge în (sau pe) mîini bune, 1) a ajunge în mîini sigure; 2) a avea parte de o o îngrijire atentă. a ajunge (sau a se duce, a se trezi) în o elele puştii, a ajunge, a ieşi în bătaia puştii: te dau în o elele puştii vrunui vînător.ISP. a ajunge (sau a fi, a se afla) în vîrful piramidei, a ajunge (sau a fi, a se afla) în fruntea ierarhiei; a parveni pînă la cea mai înaltă treaptă. a nu ajunge (nici) la călcîie pe cineva sau a nu ajunge (nici) la degetul mic al cuiva, a fi inferior cuiva: în cît se atinge de dreapta judecată ... nu mă ajungi nici la călcăie.AL. a ajunge la cociorvă, (reg. ) a ajunge la bătaie (cu cociorva). a ajunge la covrigi, (fam. ) a sărăci de tot. a ajunge (sau a ieşi) la (un) liman (sau mal) sau a ajunge (sau a atinge) limanul (sau malul), 1) a ieşi cu bine dintr-o încurcătură, dintr-o primejdie; 2) a atinge inta dorită. a ajunge la maidan, a izbuti, a reuşi. a ajunge la majorat, a atinge vîrsta majoratului. a ajunge la mucuri de igări, (fam. ) a nu (mai) avea nici bani de igări, a sărăci. a ajunge la nazarul cuiva, a cîştiga bunăvoin a cuiva. a ajunge la o în elegere (cu cineva), a cădea (după îndelungi tratative) la învoială (cu cineva). a ajunge la (mare) pre , a fi căutat, apreciat. a ajunge (sau a veni) la putere (sau la guvern), a prelua puterea (politică): fiecare [partid] cînd vine la putere dă în judecată pe celălalt.CAR. a ajunge (sau a se vedea, a aduce pe cineva, a lăsa pe cineva) la (sau în) sapă de lemn, a (se) ruina: a pus înadins pe feciorii boiereşti să-mi caute pricină şi să mă aducă în sapă de lemn.CR. a ajunge la satura ie, 1) a satura; 2) (fig .) a nu mai putea suporta, a fi sătul pînă peste cap, a i se acri, a se sătura: gata!, taci din gură! am ajuns la satura ie! a ajunge la tibişir, a rămîne fără bani (la jocul de căr i); a ajunge să joace pe datorie: ajunsese la tibişir, datora vreo două sute.VLAH. a ajunge la tinichea, 1) a se îmbăta: aşa e omul: un ciocan, încă unul, ş-al treilea, pînă ajungi la tinichea.DELAVR. ; 2) a fi tinichea. a ajunge la un compromis (cu cineva), a ajunge, prin concesii reciproce, la o în elegere (cu cineva). a ajunge (sau a se găsi, a se afla) la un (sau într-un) punct mort, a ajunge (sau a se găsi, a se afla) în impas: discu ia se afla într-un punct mort.GALA. a(-i) ajunge la urechi (ceva cuiva), a auzi (întîmplător) (despre ceva): mi-ajunsese şi mie la urechi zvonul despre divor ul Elvirei.CĂL. a ajunge la vreme, a nu întîrzia: ce-a făcut, ce-a dres, destul că a ajuns la vreme în sat.REBR. a-l ajunge oboseala (pe cineva), a fi peste măsură de obosit, a fi epuizat: ce vrei? după trei zile de nesomn, l-a ajuns şi pe el oboseala.VLAH.

a ajunge obraz a ajunge o căzătură ajunge o măciucă la un car de oale a ajunge pînă la adînci bătrîne i a ajunge rău a ajunge slugă la dîrloagă a-l ajunge somnul ajuns la minte a ajuns oul mai cu minte decît găina a ajuns timpul alaltăieri-seara alandala coconare alături cu ... albă, neagră, asta este alb ca helgea alb ca zăpada alb-coliliu a-i albi ochii albul ochiului albul zilei al dracului a se alege brînza din zer a se alege cu ... a se alege cu o papară a nu se alege făina din tărî e a se alege la un fel a alege neghina din grîu

a ajunge obraz, a ajunge persoană însemnată: multă sudoare îi scăldase mădularile pîn-ajunsese obraz cu ale lui.DELAVR. a ajunge o căzătură, a ajunge o haimana; a fi în ultimul hal de mizerie, de degradare morală. ajunge o măciucă (sau un ciomag, o bîtă) la un car de (ori cu) oale, nu-i nevoie de prea mare efort pentru a distruge ceva. a ajunge (sau a trăi) pînă la adînci bătrîne i, a trăi foarte mul i ani. a ajunge rău, a decădea: de cu mine te luai, aşa rău nu ajungeai. POP. a ajunge slugă la dîrloagă, a cădea din lac în pu . a-l ajunge somnul (pe cineva), a adormi. ajuns la minte, matur, copt. a ajuns oul mai cu minte decît găina, copiii se cred mai în elep i decît părin ii. a ajuns timpul, a venit vremea: dacă a ajuns timpul să ia frate pe soră, Dumnezeu nu o să mai plouă.POP. alaltăieri-seara sau alaltăieri-seară, în timpul serii de alaltăieri; alaltăseară: domnul Ghi ă Samson, primarele tîrguşorului nostru, alaltăieri-sara se sim ea foarte singur.SAD. alandala coconare, (fam. ) vrute şi nevrute. alături cu ..., lîngă ..., alături de ... albă, neagră, asta este, ce-i făcut, e bun făcut. alb ca (sau cum e) helgea, (reg. ) alb ca zăpada: cămeşuice cusute cu bibiluri şi albe cum îi helgea.CR. alb ca zăpada, alb imaculat. alb-coliliu sau albă-colilie, (despre păr) complet alb: bătrîn ... rumen la fa ă ..., musta a şi sprîncenele albe colilie.GHICA. a-i albi ochii (cuiva), a aştepta mult şi bine. albul ochiului, sclerotică. albul zilei, zori de zi: nu începuse a se arăta albul zilei.ISP. al dracului (sau al naibii) (de ...), 1) grozav, teribil (de ...): şampania era rece şi bună, al naibii de bună! SL. ; 2) foarte rău; îndrăcit: de atunci lupul e al dracului.POP. a se alege brînza (sau urda) din zer, a se alege binele de rău. a se alege cu ..., a cîştiga (ceva), a avea un beneficiu, un profit: nu m-am jurat? n-am plîns? cu ce m-am ales? CAR. a se alege cu o papară (de la cineva), a fi certat cu asprime (de cineva). a nu se alege făina din tărî e, (reg. ) a nu putea deosebi cîştigul de pagubă. a se alege la un (sau într-un) fel, a ajunge într-o situa ie clară; a se clarifica, a se lămuri (lucrurile): abia aştept să se aleagă într-un fel şi să se mîntuie.POP. a alege neghina din grîu, (fig .) a despăr i binele de rău. a nu se (mai) alege (sau a nu mai rămîne) nici (sau decît) praf (sau praful, praful şi pulberea), a nu mai rămîne nimic, a fi complet distrus, irosit, risipit, înlăturat: nu se mai alese nici praful de dînsa.ISP. a nu se (mai) alege nimic (din cineva sau ceva), 1) a nu mai rămîne nimic (din cineva sau ceva); a se risipi, a se distruge; a se face una cu pămîntul: pe loc te-ar şi face turtă, că nimic nu s-ar alege din tine.POP. ; 2) a nu realiza nimic (în via ă): nu s-a ales nimic de capul lui. a alege pe sprînceană, a selecta ce pare a fi maibun.

a nu se alege nici praf

a nu se alege nimic a alege pe sprînceană

a se alege praf

a se alege scrumul a-şi alerga calul a alerga ca un purice potcovit

a alerga cu limba scoasă a alerga cu sufletul la gură a alerga după fuste a alerga pămîntul a ales pîn-a cules a alina amarul al nouăsprezecelea cer alta e pozna! altă făină se macină acum la moară! altă gîscă-n ceea traistă alte cele alt nimic a se aluneca cu mintea a amăgi foamea am cinstea să ... a amenin a din şold a se amesteca în borşul cuiva a se amesteca în toate ca sarea-n bucate a amesteca vorba ca făcăle ul mămăliga am onoarea ! an cu an anul vechi apă chioară apă de ploaie

a (nu) se alege (sau a (nu) rămîne) (decît) praf(ul) (sau praf(ul) şi pulbere(a), sau praf(ul) şi cenuşă, praf(ul) şi ărînă) (de cineva sau de ceva), a fi zdrobit, nimicit, ucis; a nu mai rămîne nimic (din cineva sau ceva): praf şi ărînă rămase şi din fata cea mai mare a zmeului.ISP. a se alege (numai) scrumul (şi fumul) (sau scrumul şi cenuşa, fum şi scrum, scrum şi cenuşă) (din ceva sau din cineva), a se distruge (prin foc), a nu mai rămîne nimic (din ceva sau din cineva): mai bine le dăm foc, să se aleagă scrum şi cenuşă din tot neamul lor!REBR. a-şi alerga (sau a-şi juca) calul, (fig .) a-şi face mendrele: ştiu eu năzdrăvănii de-ale spînului; şi, să fi vrut, de demult i-aş fi făcut pe obraz, dar lasă-l să-şi mai joace calul.CR. a alerga ca un purice potcovit, a merge foarte încet. a alerga (sau a umbla) cu limba scoasă (după ceva sau după cineva), a căuta cu orice pre (să ob ină ceva sau să găsească pe cineva): după ce umblase vreo trei luni cu limba scoasă să încapă pe la vreo gazetă, intrase con opist la primărie.CAR. a alerga cu sufletul la gură (sau într-un suflet), a fugi foarte repede, abia mai respirînd. a alerga (sau a umbla) după fuste, a fi afemeiat. a alerga pămîntul, a străbate lumea în lung şi în lat. a ales pîn-a cules, a ezitat pînă n-a mai avut ce alege. a(-şi) alina amarul, a face orice pentru a(-şi) potoli, a(-şi) uşura durerea, necazul, suferin a: şi amaru-şi alina, şi din fluier el doinea.POP. al nouăsprezecelea cer, culme a fericirii, a măririi, a pre uirii: l-am rîdicat în fantasia mea pînă la al nouăsprezecelea cer! AL. alta e (sau era) pozna! sau pozna e (sau era) alta!, altul e (sau era) baiul, necazul!: acu, pozna era alta! Sfîntu Petru nu-l putea primi pe păun în sfînta biserică.POP. altă făină se macină acum la moară!, s-a schimbat (în bine) rostul vechilor lucruri: bădi a Vasile mă pune să ascult pe al ii şi - altă făină se macină acum la moară! CR. (asta-i) altă gîscă-n ceea (sau în altă) traistă, (asta-i) cu totul altceva, (asta-i) altă mîncare de peşte. alte cele(a), (pop. ) altceva, alte treburi: Domnul nostru ne-a chemat ieri la lucru, iar eu, avînd alte cele pe acasă, mi-am trimes nevasta.POP. alt(a) nimic(ă) sau nimic(ă) alt(a), (înv. ) nimic altceva: nu le dă platoşe ..., nice altă nemică.VARLAAM. a se aluneca cu mintea, (reg. ) a-şi pierde judecata: o face pe femeie să se alunece cu mintea.CR. a(-şi) amăgi (sau a(-şi) înşela) foamea, a mînca te miri ce şi mai nimic. am cinstea să ... (sau a ..., de a ...), am onoarea să ...: cu domnul Ghiftuiu am cinstea să vorbesc? AL. a amenin a din şold, (reg. ) a şchiopăta. a se amesteca (sau a se băga) în borşul (sau în terciul) cuiva, a se amesteca în treburile cuiva. a se amesteca în toate ca sarea-n bucate, a se băga în treburi care nu îl privesc. a amesteca vorba ca făcăle ul mămăliga, a îndruga verzi şi uscate; a vorbi fără şir, a spune nerozii. am onoarea (să vă salut)!, sînt onorat să vă întîlnesc (şi să vă salut)! an cu an, cu fiecare an ce trece: iară flamura cea verde se înal ă an cu an.EM. anul vechi, anul care s-a încheiat. apă chioară, 1) apă curată; 2) băutură sau mîncare excesiv diluată: ăsta nu-i borş, ci apă chioară ; 3) (fig. ) vorbe goale: pe peron, domul deputat a inut un lung discurs: apă chioară! apă de ploaie, (fig. ) vorbe goale, palavre, baliverne.

a apăra cu pieptul a aplana un conflict a apleca balan a în partea cuiva a aplica o pedeapsă corporală a aplica rigorile legii apoi cum? a aprinde butoiul cu pulbere a i se aprinde călcîiele a-şi aprinde paie în cap a-şi aprinde poalele

a apăra cu pieptul (ceva), a apăra cu mîinile goale (ceva); a apăra cu riscul vie ii (ceva). a aplana un conflict, a atenua, a potoli, a solu iona un conflict. a apleca (sau a înclina) balan a (sau cîntarul) în partea (sau în favoarea) cuiva, a ine partea cuiva, a părtini pe cineva. a aplica o pedeapsă corporală (cuiva), a bate (pe cineva). a aplica (sau a suferi) rigorile legii, a pedepsi (sau a fi pedepsit) potrivit legii: prins asupra faptului, a fost judecat în regim de urgen ă, suferind neîntîrziat rigorile legii.GALA. apoi (sau păi) cum?, desigur, se în elege de la sine: şi ăl plug îşi are-a lui; păi cum? fireşte! POP. a aprinde butoiul cu pulbere, a declanşa un conflict. a i se aprinde (sau a-i sfîrîi) (cuiva) călcîiele (sau inima) (după cineva), a se îndrăgosti (de cineva): fetei şi lui Ipate au început a le sfîrîi inima unul după altul.CR. a-şi aprinde paie (sau (reg. ) scaii) în cap, a-şi atrage nemul umirea cuiva; a-şi găsi beleaua: văzînd că miam aprins paie-n cap cu asta, am şterpelit-o de acasă.CR. a-şi aprinde poalele, (înv. ) a se face foc şi pară: Duca-Vodă ... să tulbură tare şi-ş aprinsă poaleli.NEC. a se apropia (sau a se strînge, a ajunge) funia de (sau la) par (sau stejar, ăruş), 1) a îmbătrîni; a-şi aştepta moartea: mă sim esc mai slab ... s-apropie funia de par.SAD. ; 2) a se apropia scaden a unei datorii, termenul limită al unei obliga ii. a-l apuca (sau a-l cuprinde, a-l prinde) ame eala (pe cineva) sau a-i veni ame eala (sau cu ame eală) (cuiva), 1) a ame i; 2) (fig. ) a nu mai putea accepta, suporta, tolera ceva; a fi foarte afectat de ceva: copleşit de avalanşa insultelor, sim ea că-l apucă ame eala.CEZAR.P. a (o) apuca (sau a o lua) cu gura înainte, a se grăbi să răspundă, a nu lăsa pe altcineva să vorbească: aşa eşti tu, mereu o iei cu gura înainte! a apuca de coadă ceva sau a încăleca pe coada calului, 1) a începe o treabă de la sfîrşit, anapoda; 2) a pune coadă la secure. a apuca (sau a prinde, a cuprinde, a ine) de mijloc (pe cineva), a trece bra ul în jurul taliei cuiva: haide, prinde-mă mai bine de mijloc.COŞBUC. a apuca (sau a prinde) de obraz (pe cineva), (înv. şi reg. ) a face pe cineva să treacă drept mincinos: îndată o apucau de obraz baba şi cu fiică-sa.CR. a-l apuca (toate) furiile (sau to i dracii) (pe cineva), a turba de furie, a vedea roşu (înaintea ochilor). a(-l) apuca (sau a(-l) lua) groaza (sau groază, cu groază) (pe cineva), a fi cuprins de groază, a se îngrozi: m-a luat groază, cînd am trecut pe lîngă lan şi l-am văzut cîtu-i de mare.CR. a-l apuca (sau a-l lua, a-l prinde, a-i veni) hachi ele (sau bîzdîcul, năbădăile, năvîrliile, pandaliile) (pe cineva), a-l apuca (sau a-l lua, a-l prinde) poftele, toanele, istericalele (pe cineva); a face o criză (de isterie, de epilepsie). a (o) apuca hăisa, a se abate de la linia (de conduită) cuvenită. a o apuca (sau a o lua) înainte ca curva (cu) prăjina, a se arăta indignat, revoltat tocmai cînd se ştie cu musca pe căciulă, pentru a nu da răgaz altora să-i facă imputări, reproşuri. a apuca (sau a prinde, a strînge) (ca) în(tr-un) cleşte (pe cineva), 1) a strînge foarte tare, foarte bine (pe cineva): de-odată se auzi: clamp! capcana se închise şi prinse laba lupului ca într-un cleşte.POP. ; 2) a pune sula în coaste (cuiva), a prinde la strîmtoare, a încol i (pe cineva): fiul craiului, văzîndu-se prins în cleşte, ... îi jură credin ă şi supunere.CR.

a se apropia funia de par

a-l apuca ame eala a apuca cu gura înainte a apuca de coadă ceva a apuca de mijloc a apuca de obraz a-l apuca furiile a apuca groaza

a-l apuca hachi ele a apuca hăisa a o apuca înainte ca curva prăjina

a apuca în cleşte

) a rîde cu gura pînă la urechi. a se arăta (în treacăt) undeva: de vreme ce le găseşti bune a-şi arăta nasul în coloanele „Convorbirilor“. 3) v. .a o apuca la talpă a-l apuca neputin a a-l apuca nervii a se apuca pe cap a apuca pe căi greşite a apuca pe drum bun a-l apuca pîr agul a-l apuca ploaia a apuca trenul a aranja ploile a arăta bine a arăta ca scos din cutie a arăta ca scos din raclă a-şi arăta călcîiele a-i arăta cîte parale face sfan ul a-şi arăta coarnele a arăta coltucul a-şi arăta col ii a-i arăta cotul a arăta cu degetul a se arăta cu ponos a arăta cu scriptură a o apuca la talpă sau a o lua la tălpi sau a-şi lua tălpile la spinare. băiatul le arătă coltucul. o criză de nervi. a arăta ca scos din raclă (sau din sicriu).LET. 1) a deveni amenin ător: dar ia arată-le col ii.i singur ploile. (reg. a o lua la picior: ar fi putut nenea Sandu să-şi ia tălpile la spinare. a se îndrepta : vreau să mămpac cu măria ta. a o lua la sănătoasa. a izgoni (pe cineva): şi l-a urecheat bine. a arăta cu degetul (pe cineva sau ceva). a-şi arăta col ii (sau din ii.POP. a (o) apuca (sau a (o) lua) pe căi (sau pe cărări.. despre oameni) a apărea. 1) a îndruma (pe cineva): a dăruit fata cu o gresie şi i-a arătat drumul pe unde ar putea să se ducă. a arăta ca scos din cutie. de înmormîntare. a arăta drumul (cuiva). a-şi arăta coarnele. publică-le sub numele meu. 2) a alunga.ISP. (înv. (reg. se rugară ca barim nucile cu hainele să le dea. a se scăpa pe el: vărsase pe ea şi o trecuse neputin a. a-i întoarce spatele (cuiva).CAR. ) a(-şi) rezolva problemele pe căi lăturalnice: caută şi aranjează. ghearele. (pop. a se ticăloşi. (pop. 2) a rîde cu gura pînă la urechi. a(-şi) aranja ploile. ninsoarea. a prinde trenul: am sosit tocmai la vreme ca să apuc trenul. a-i arăta (cuiva) cîte parale face sfan ul. a se destrăbăla. a arăta drumul a-şi arăta fasolele a-şi arăta nasul . valoarea unui lucru. . (fam. (înv. 1) a lua pozi ie de apărare. (fam.M. a-l apuca (sau a-l găsi. măselele). arătîndu-i apoi drumul. impecabil. a se cumin i. ) a se jura pe via ă: se apucase pe cap înaintea divanului că-i este năpaste. a-şi ieşi din pepeni. că văd că n-apucasem pe drumul cel bun. (ne)sănătoasă. ) a-i dovedi (cuiva).POP.CAR. a arăta cu (sau a pune în) scriptură. a apuca trenul. a identifica (îndreptînd degetul în direc ia respectivă) (pe cineva sau ceva). a-l apuca ploaia (sau furtuna. a-şi scoate ghearele. a refuza sfidător. 2) a acuza. a refuza. batjocoritor (pe cineva).POP. a rînji. a fugi (de undeva). a rînji. a-i arăta cotul (cuiva). a-l trece) neputin a (pe cineva). a arăta bine (sau rău. (fam. în mod demonstrativ. 1) a indica. ) a fi supărat: şede badea mînios şi s-arată cu ponos. nefiind putin ă a le pune în scriptură. ) a scrie: minunile ce s-au fapt de dînsul fiind multe.. şii vedea! NEGR.AL. a pleca repede. ) a fi îmbrăcat foarte elegant. de ninsoare. ) a-i sări muştarul (cuiva). fildeşii. a avea un acces. . a-l apuca pîr agul (pe cineva). 2) a avea o figură tristă. a supune oprobriului public (pe cineva). a (o) apuca pe drum(ul) (cel) bun (sau pe calea cea bună). a avea o înfă işare (ne)plăcută. a se apuca pe cap. băiete! STANCU. ca dracul). a-şi arăta călcîiele. viscolul) (pe cineva).POP. a-l apuca nervii. a nu da nimic: zînele . de viscol). a arăta coltucul (cuiva). 1) a avea o înfă işare de muribund. pe drumuri) greşite sau a (o) apuca (sau a (o) lua) pe de lături. a se arăta cu ponos. 2) a se obrăznici. a fi surprins de ploaie (sau de furtună. a-şi arăta fasolele.DOS. a-şi face de cap. a-şi arăta (sau a(-şi) scoate) nasul (la iveală).STANCU.

a trata cu răceală (pe cineva).SAD. a se purta distant. 2) a arunca o privire semnificativă (cuiva). a arunca ochii roată a arunca o lumină a arunca o ochire a arunca o vorbă .... a frige) la inimă. a spune deschis. ca s-ară i pumnul stăpînirii. în fa ă. 1) a arunca o privire. a zice) de la obraz (ceva cuiva). a cheltui fără rost. a primi) o palmă (sau o scatoalcă). a tăia frunză la cîini.. răuvoitor (cu cineva). 2) a trage cu ochiul. a face orice sacrificiu (pentru cineva). necru ător. a se expune primejdiilor. a arde de nerăbdare. a arunca ocheade (cuiva). a neglija. pe vale). are să (sau trebuie să) (mai) treacă (sau curgă) (multă) apă pe gîrlă (sau pe Dunăre. are balta peşte.i trag palme. a şterge. a pierde vremea. 3) (fig. a arunca (cu) banii pe fereastră (sau în stînga şi-n dreapta). a privi spre . rece (cu cineva). ) a fi neînduplecat. a se uita de jur-împrejur. a spune.POP.CAR. a se uita cu în eles (la cineva). a se arunca în gura lupului.. a arunca o ochire (sau o ocheadă). a arde (sau a croi. mi se păru că văd icoana din Santa Maria. a amenin a (pe cineva): trebuie să ai un straşnic partid . a se amesteca într-o discu ie. a trage) (cîteva) palme (sau o palmă. a se uita (întîmplător) la . a întemni a (pe cineva). a arunca o vorbă. a arunca în stradă (sau pe drumuri) (pe cineva).. se va scurge sau va trebui să se scurgă mult timp: trebuie să mai treacă multă apă pe Moldova. a rade. a arunca în pustie (pe cineva). verde (ceva cuiva). atavismului.a arăta pumnul a arăta răceală a arăta rea-voin ă a arăta uşa a arde cu fierul roşu a arde de nerăbdare arde focu-n paie ude a arde gazul degeaba a arde la inimă a arăta pumnul (cuiva). a semăna cu cineva: s-a aruncat în partea mîne-sa.. a da afară (pe cineva). a se purta cu ostilitate. a lumina. se găseşte din abunden ă. a trece cu vederea. ) a distruge. a(-şi) arunca ochii roată. mă-n elegi? CAR. a clarifica: [sistema filozofică] aruncă o puternică lumină asupra teoriei evolu iunii. fără să se manifeste. o suferin ă puternică: foc la inimă măncinge. 1) a cauteriza. a arăta rea-voin ă (cuiva sau fa ă de cineva). a arde cu fierul roşu. a se arunca (şi) în foc (pentru cineva). a nimici (pe cineva): să ardă curvele-n pară. o scatoalcă) (cuiva) sau a încasa (sau a lua. a lipi. a se arunca (sau a se da) în partea cuiva. (sau spre .. cu coada ochiului (la cineva).POP.. a ancora. arde focu-n paie ude. Codrean palma zbici făcea şi trei palme îi rădea. a pălmui (pe cineva) sau a fi pălmuit: că.POP. a sim i o durere. a arde (sau a încinge. a învinui pe nedrept pe cineva.. a pedepsi exemplar. personalită ii etc. a fi risipitor. (reg. a da. a izgoni (pe cineva). a(-şi) arunca ochii (sau privirea) asupra ..AL. a arăta răceală (cuiva).).: cînd aruncai ochii asupră-i. ) a stigmatiza...).. a arunca (sau a băga) moartea în igani. a scoate în stradă. a arunca o lumină (asupra . a arunca în temni ă (pe cineva). (despre sentimente) mocneşte. fără menajamente. 2) (fig. a arunca ancora. a fi foarte nerăbdător. a nu lua în seamă. a-şi expune via a (pentru cineva).VLAH. într-o doară.CR. să learunce în pustie. a arăta uşa (cuiva).. a arunca în traista dinapoi. 1) a se uita pe furiş. a arde palme are balta peşte are să treacă apă pe gîrlă a arunca ancora a arunca banii pe fereastră a arunca în fa ă a se arunca în foc a se arunca în gura lupului a se arunca în partea cuiva a arunca în pustie a arunca în stradă a arunca în temni ă a arunca în traista dinapoi a arunca moartea în igani a arunca ocheade a arunca ochii asupra . pînă ce-i învă a tu atîtea şi-atîtea. a arunca (sau a trînti) în fa ă (sau în obraz) (ceva cuiva) sau a spune (sau a trînti. a nu mai avea răbdare. a arde gazul degeaba (sau de pomană). . ceva.

asta-i prea de tot! asta (sau atîta) mai lipseşte!. în timpul serii de astăzi.. asta (sau aia) e altceva!. asta mai e de făcut. mărăcine. îşi aruncau via a în şan . asta le întrece (sau le bate) pe toate!. a asculta încul pămîntului. în toamna trecută: astă-toamnă era bine că-mi zicea mîndra: jupîne. a se preface: craiul . a tăinui. ) a ine secret. asta (sau aia) e altă mîncare de peşte!: las-o p-aia! aia-i altă căciulă! CAR. (fam.. zicînd: mă doare pu in capul. a-şi disimula inten iile. a se ascunde (sau a se piti) în gaură de şarpe.. a asculta cu toate urechile (sau cu zece urechi). şperlă. a băga intrigi. a asculta cu mare aten ie: fata asculta cu toate urechile. asta e culmea (sau culmea culmilor)!. ) asta nu se poate!.ISP. a vorbi aiurea. să înşele (pe cineva). astă-vară (sau (pop.CĂL. asta întrece orice măsură! asta-i tot sau atîta(-i) tot. 2) (fig. a ascunde ac în miere. prin inuta lor. (înv. asta-i altă mînecă. a face afirma ii necontrolate. ori maică-sa io fi dat astă-seară de cinat. atîta tot.. a arunca vorbe în vînt.POP. ascunzînd cuvîntul. adevărul. arză-te focul. ) a proteja spatele armatei. a-şi arunca via a în şan . a asculta teacă de pămînt. pulbere. asta-i altă mîncare de peşte. ărînă) în ochi(i) (cuiva) sau (reg. a da uitării (în mod inten ionat): aruncă un văl asupra greşelelor. a se ascunde în locuri greu accesibile: să-l aducă chiar din gaură de şarpe. a arunca un văl (sau vălul uitării) peste . (sau asupra . asta-i bună! asta-i prea mult! sau asta-i prea de tot!. a strecura o inten ie rea într-un sfat bun.BĂLC. (mil. orice închipuire! asta-i altă mîncare de peşte.POP. asta-i prea de tot! astă-primăvară. a ascunde. . arză-te-ar focul!. în timpul verii trecute. (reg.. diseară: vai. ) a dormi profund. asta e cu totul altceva.. pădure! POP . astă-seară. asta (sau aia) e altă căciulă!. (reg. asta-i buba!. a-şi ascunde gîndurile. (înv.. (în blesteme) să dea Dumnezeu să te mistuie flăcările (iadului)!: frunză verde. asta întrece orice!. asta-i altceva. a-şi asigura spatele. atît şi nimic mai mult: o azvîrli i cu despre . a zvîrli) (cu) praf (sau nisip.. DELAVR. ce lună şi ce bine! şi bădi a nu mai vine . a-şi arunca via a în şan a arunca vorbe în vînt arză-te-ar focul! a asculta cu toate urechile a asculta orbeşte a asculta teacă de pămînt a asculta încul pămîntului a ascunde ac în miere a ascunde cuvîntul a-şi ascunde gîndurile a se ascunde în gaură de şarpe a-şi asigura spatele asta e altă căciulă! asta e culmea ! asta-i altă mîncare de peşte asta-i altă mînecă asta-i buba! asta-i încă una! asta-i prea mult! asta-i tot asta le întrece pe toate! asta mai lipseşte! asta mai rămîne asta pune capac ! astă-primăvară astă-seară astă-toamnă astă-vară a arunca (sau a da. fără a crîcni (de cineva). ) an-vară). ) a asculta într-o tăcere desăvîrşită: ascultară teacă de pămînt acea migală minunată de şuierături. a prezenta denaturat realitatea.. a ascunde cuvîntul. asta-i dificultatea! asta-i încă una!.). 1) a orbi pe cineva. de parcă n-ar fi destul! asta mai rămîne. a asculta supus.. BARI IU. astă-toamnă. asta-i problema!.a arunca praf în ochi a arunca un văl peste .ISP. asta depăşeşte orice limită. ) a încerca să inducă în eroare. mi-a lăsat nişte căr i.COSTIN. îmbla cu înşelăciune. a asculta orbeşte (de cineva). ) a da cu şperlă în ochii lumii. asta pune capac(ul) (sau vîrf) (la toate)!. în cursul primăverii trecute: cînd a fost astă-primăvară la mine. asupra crimelor lor.NEGR. ) a-şi risca via a: trebuie să ne mirăm şi astăzi de orbul curagiu tineresc cu care acei tineri.

să. ) aşa mai în eleg. a aştepta cu nerăbdare.): ie. nu mai dau pe datorie.). a se sătura (de mîncare sau de băutură): iar oamenii. aşa ceva.. acum ai devenit rezonabil. e un fel de a spune. asta este situa ia. aşa stă treaba. aşa vine vorba. (p.)!. aşa i-e treaba? sau i-e treaba de aşa?.ISP.. (sau să . (arg. ce baftă. (fam. un lucru ca acesta: nici nu mai auzise pînă atunci de aşa ceva. în robie. ) aşa stau lucrurile (?). aşa să trăiesc (să trăieşti etc. roagă să-l ieu . (sau să . ) a omorî: o trînteşte la pămînt şi-o ine bine. aşa colac!. a tăia vorba cuiva: zicerea „pardon“... a aştepta cu colaci calzi (sau cu plăcinte calde) (pe cineva). aşa pui problema (?).. asta i (mi etc. să paşti iarbă verde!... aşa i-i a zice. de ce nu? aşa să ştii (sau să şti i)!.) se cuvine: aşa i-a trebuit. ca mortul colacul. tot mai adînc. acum ne putem în elege: ia.POP. i-a fost) povestea (?). aşa se spune.. a da) la pămînt (sau pămîntului). murgule. pînă. a aşterne (sau a trînti.VINEA. aşa se prezintă lucrurile. aşa să trăiesc ! aşa stă treaba aşa i-e treaba? aşa i-i a . aşa merge cîntecul. mai rabdă. tot ce se poate. a aştepta ca pe ultima salvare (pe cineva). aşa î i (îmi etc.)!. aşa o fi. aşa-i cîntecul. aşa am eu (tu. şi fam.STANCU. a astupa (sau a închide) gura cuiva.). pînă dă norocul peste tine! a aştepta. aşa se zvoneşte. 1) pe sănătatea mea (a ta etc.) chef. cu mare poftă.) Dumnezeu!: ia spune-mi. a se aşeza de (sau pe) mas sau a cădea la mas sau a rămîne cu masul. aşa e (sau i-e.CR..URECHE. el etc. murgule.i ajute etc. ce însemna libertinagiul ce văzui la masa cuvioşilor monahi? FIL. care închide gura ghionti ilor şi călca ilor. a doborî. (pop. ce noroc. aşa meri i (merit etc. omule.. vor alerga acolo ca să-şi potolească setea. (reg. î i convine a . (înv. asta e situa ia (?): aşa mi i-a fost povestea? zise el încetişor. ) aşa stau lucrurile?: aşa i-e treaba? încă mă iei la trei paralele? CR. limpede!: aşa să şti i.). al lui etc. a mînca (sau a bea). a aştepta (sau a lăsa) pînă se coace pietroiul.CR. aşa să-mi ajute (să. a dărîma. aşa i-i a . aşa vrea muşchiul meu (al tău. că nu şezi în casă toată ziulica.). î i vine uşor. iată despre ce este vorba.. ca să-şi închipuiască că îl aşteptăm cu colaci calzi! AL.i (sau să vă) fie clar. a rămîne peste noapte: s-au aşezat acolo de mas. a aştepta ca pe Hristos (pe cineva).ext.i vine apa la moară. ce chilipir (pe mine)!: domnul Ghiftuiu mă . a-şi lua orice nădejde: aşteaptă dumneata pîn’ s-a coace petroiul! POP. ca mortul colacul a aştepta ca pe Hristos a aştepta cu colaci calzi a aştepta pînă se coace pietroiul a aşterne la pămînt .. aşa colac! AL. a culca. aşa vine vorba aşa vrea muşchiul meu a se aşeza de mas aşteaptă. fătul meu.CR. aşa să trăieşti. acum mai vii de-acasă. dacă a lunecat pe nesim ite.NEGR. aşa (sau acum) mai vii de-acasă. a împiedica pe cineva să vorbească. el etc. ) aşa vreau eu (tu. a-i face o primire deosebit de călduroasă (cuiva): nu-i el tocmai aşa de prost. aşteaptă. ) a petrece noaptea..) trebuie!. să paşti iarbă verde! a aştepta. crezînd că plouă cu apă.a astîmpăra foamea a astupa gura cuiva aşa ceva aşa colac! aşa e povestea aşa-i cîntecul aşa î i trebuie! aşa mai vii de-acasă aşa merge cîntecul aşa o fi aşa să ştii ! a(-şi) astîmpăra (sau a(-şi) potoli) foamea (sau setea).ISP..

a atinge în punctul sensibil (pe cineva). a măguli orgoliul cuiva. şi pe nedrept îi atîrnau de coadă acest ponos ceilal i arga i din sat. a fi surd. a-şi a inti ochii asupra . a-şi a inti ochii asupra .ISP. a se atîrna ghimpii de cineva.LET.a se aşterne ărînii a atinge la coarda sim itoare a atinge la manşetă a-şi atinge scopul a-i atîrna de coadă a atîrna de un fir de păr a se atîrna ghimpii de cineva a atîrna în furci atîta că .. a-şi atinge (sau a-şi ajunge) scopul. a poroncit să-l rădice degrabă din capul cinstei şi să-l puie în furci. atunce cu .) trebuie!... a spînzura (pe cineva): tatăl miresei . a prinde din zbor (ceva): macar cu coada urechii lucru ca acesta să auză nu priimea. atîta pagubă! atîta. . şi al ii. ostilitatea.) asta! atît(a) i-a trebuit. apoi po i să zici că i-ai ajuns scopul. să face i etc. a se culca la pămînt. (înv. cu ovoce groasă ce ieşea ca dintr-o pivni ă. să te (îi. a provoca mînia (sau antipatia.. cît şi al ii a atrage aten ia a atrage aten ia a atrage după sine a atrage mînia atunce cu . ) cînd cu . aversiunea. ostilitatea.. a stîrni. poftele) (cuiva).. s-aşterne ărînii.i (îi. a(-şi) atrage mînia (sau antipatia.i trebuie! atît i-a trebuit atît mai trebuie! atît unii.. a alimenta ambi ia (sau curiozitatea. atîta pagubă! atîta rău! atîta. a a îta spiritele. auzi colo!. a avea o pozi ie. ca cucul a se aşterne ărînii. şi unii. a avertiza (pe cineva)..POP. vă etc. atîta jaf în ciuperci! ISP.. a-şi fixa privirea pe . a cădea lat: cît e de lung. a atinge la coarda sim itoare (sau sensibilă) (pe cineva). ei!. cît şi al ii. atunce cu mersul boierilor la Poartă. (pop. a-i scoate vorbe (cuiva): nu era aşa căscăund flăcăul acesta... a auzi cîinii în Giurgiu.. atîta (sau mare) pagubă! sau (atîta) pagubă (sau jaf) în ciuperci!. asta mai lipseşte! atît unii. a trezi. asta a aşteptat: lui Harap Alb atîta i-a trebuit.CR.. a pune) în furci (pe cineva). şi pop..POP. a realiza ceea ce şi-a propus: dacă te vei putea sui pe vîrful acelui deal. a a îta spiritele a a î a ambi ia a se auzi ca din pivni ă a auzi cîinii în Giurgiu auzi colo! a auzi cu coada urechii a auzi de numele cuiva a auzi-n gură. ce-am avut şi ceam pierdut!: de m-o răpune şi pe mine.. ) a auzi în treacăt. a fi năucit (de o lovitură): dracul tot drac. ca cucul. ia poftim! a auzi cu coada urechii (ceva). a atinge la manşetă (pe cineva).. a atîrna de un fir de păr..COŞBUC.) ferească Dumnezeu să faci (să facă. poftele) (cuiva). (înv. a atrage aten ia. a aten iona. din reputa ie: de nume i-am auzit... a avea drept consecin ă: scăderea cursului leului atrage după sine creşterea pre urilor .. nu-i nici o pagubă!. numai că . o situa ie precară.. (arg. a atîrna (sau a ridica.. aversiunea. a auzi de numele cuiva... a cunoaşte pe cineva din auzite.. a atrage după sine. a se distinge. a auzi-n gură.. a fi tare de urechi. a se auzi (sau a ieşi) ca din pivni ă.: trăgea nădejde altul de domnie. a atrage aten ia (cuiva)..CANT. îndată face cî iva paşi spre dînsa. a sensibiliza (pe cineva). dar de văzut nu te-am văzut. (despre voce) a se auzi de departe: strigă . ura) (cuiva). a-i atîrna de coadă (ceva cuiva). atîta (numai sau doar) că .POP. ura) (cuiva). vă etc. ) a da un bacşis (cuiva). a se remarca...CR. a se uita intă la . .. atîta rău!. îi mai lipeşte o palmă de-a auzit cîinii în Giurgiu.DELAVR. atît mai trebuie!. ) a fi beat. a a î a ambi ia (sau curiozitatea. a instiga.

a fi foarte bogat. a avea bosă. ) a avea noroc. mălai). a fi fără egal. a purta cu sine (ceva). a înghi i repede şi nemestecat. a (nu) se în elege (cu cineva). dar ai a face acuma cu un bărbat.: avea aplecare spre ştiin ele exacte . a putea intra. a avea acoperire. a nu avea adversar (sau potrivnic. necazuri. a avea baftă (chioară).. ) a nu avea nimic. a avea a face cu .. a fi linişte deplină. o ipoteză). a avea apă în vine.. probleme.POP. (reg. a trebui să suporte consecin ele: ai înşelat o femeie. a avea boală pe cineva... a afla) ac de (sau pentru) cojocul cuiva. a avea bani groşi (sau gîrlă). a avea ac de cojocul cuiva a avea acoperire a nu avea adversar a avea aerul că . (fig. auzi vorbă!... a fi dotat. a avea ciudă. pică pe cineva.. printr-o calitate decisivă (de cineva sau de altceva). a se distinge printr-o însuşire. a avea asupra sa (ceva).a nu auzi nici ipătul auzi vorbă! a avansa o propunere a avea acces a nu (se) auzi nici ipătul.POP. .. a fi unic: la drept vorbind. a avea acces (sau intrare. a avea avere cît praful de pe tobă.. a avea greută i. a fi pornit împotriva cuiva.CAR. a avea bujori în obraji. a avea înclina ie spre . rival). a nu se auzi nimic. a nu avea astîmpăr. ) a nu auzi (bine). . a da.. a avea bani număra i. a fi bursier.POP. (fig. dar unul cu altul nu se aveau bine. crede cînele că i-a găsit ac de cojoc: să nu-i mai dea mîncare. a formula o propunere (sau o idee. a avea argint viu în vine a nu avea astîmpăr a avea asupra sa a avea atuul a avea avere cît praful de pe tobă a avea baftă a avea bani cu carul a avea bani groşi a avea bani la ciorap a avea bani număra i a avea bătaie de cap a avea beregata curcanului a se avea bine a avea biştari a avea boală pe cineva a avea boală să ... a fi lihnit de foame. ) lovele. înzestrat.POP.. (arg.. a avea (sau a găsi. a avea bani. ) a avea poftă nebună să . a avea bumbac (sau cîl i.. a i-o face cuiva. a avea argint viu în vine. a nu se astîmpăra: vă trudi i alergînd mereu după oile acestea care nu mai au astîmpăr. a fi prieten (sau a se duşmăni) (cu cineva): fra i. 2) a fi fricos. a avea beregata curcanului. a se adăposti îndărătul legilor. a avea boală să . a avea burta lipită de spate. a fi putred de bogat. a duce. (fam. a avea o sumă limitată de bani. a avea bosă a avea bujori în obraji a avea bumbac în urechi a avea bursă a avea burta lipită de spate . 1) (despre persoane) a avea de lucru... a fi roşu în obraji. ce idee! a avansa (sau a emite) o propunere (sau o idee. o ipoteză). fra i erau ei. a avea (sau a ine) bani la ciorap. păunul n-avea potrivnic de mîndru. 2) (despre lucruri) a avea legătură cu ceva: acele învă ături înalte n-au a face cu o bună şi frumoasă educa iune. ) gologani. a avea (sau a face) economii. de furcă (cu cineva).. a fi iute ca prîsnelul. a fi în rela ii bune (sau rele) (cu cineva). a avea bani cu carul. uşă deschisă) (undeva sau la cineva). a lăsa impresia că .. a nu-şi găsi locul. a nu avea linişte... 1) a fi bicisnic. a avea (sau a fi în) biştari (sau (pop. a avea a face cu . 2) a se răzbuna pe cineva.. a avea bătaie de cap. (fam.. a avea aerul că . a avea atuul (sau avantajul). a se avea bine (sau rău) (cu cineva).. a avea aplecare spre . a avea bursă.. a fi primit (oricînd) (undeva sau de cineva).CAR. 1) a descoperi mijlocul de îndreptare a purtării cuiva: într-un rînd. vată) în urechi. ) a avea justificare. a avea apă în vine a avea aplecare spre .

): el are drept agiutor zece ărani secui. a în elege cu dificultate. a avea casa cucului. a se sfîrşi. a avea cale cuvintelor.. 2) (în construc ii negative) a fi foarte sărac. a fi prost ca noaptea... (reg. a delira.. a nu avea nici o legătură cu .POP. a avea capul ca dovleacul. a avea cap. a avea (sau a fi cu) caş la gură.. 1) a dori. 1) a fi (foarte) gras. eşti cam greu de cap.POP. a (nu) putea să . a persecuta... (nici) purcel. (înv.i vreau nici rău nici bine.. a (nu) fi în stare să .. ) a-i fi îngăduit să vorbească: atunce avînd cale Grigorie-vodăcuvintelor sale. (sau de a . cine prinde-a o gusta. că-s flăcău şi n-am nevastă. a avea capul ca dovleacul a avea casa cucului a avea casa sub căciulă a avea casă şi masă a avea caş la gură a avea cazier a avea căderea să . a nu avea ce căuta undeva. am ce mînca la casa d-tale.CR. a avea calitatea de a . a avea cale (pe undeva). a fi lipsit de experien ă.POP. a avea căpătîi. a nu avea voie să vină.CR. da urîtu’ n-are cap.. şi tot îmi fac. a nu avea ce pune (nici) pe o măsea. a nu avea ce face (sau ce să facă). a paşte (pe cineva): să ştii că are ceva cu tine! a avea cale cuvintelor a avea canon a avea cap a avea capăt a avea cap greu a avea cap să . a fi pedepsit. a aiura. a vrea ceva de la cineva: ce ai.. (înv. 1) a nu avea griji materiale.). cu mine? . a avea drum (pe undeva): la cine mi-e mie drag. a nu avea nici un adăpost.AL. inteligent. nici copii.. a avea căderea să ... a nu avea (nici) că el. a fi aşezat la casa lui: geaba mă mai duc acasă. a avea căldură la cap a avea căpătîi a nu avea că el.. a pretinde. n-am cale.. a avea casă şi masă. a fi prost: cum văd. se muie. ) a fi foarte sărac.. 2) a nu putea schimba nimic dintr-o situa ie. purcel a avea căutare a nu avea ce căuta undeva a nu avea ce face a avea cei şapte ani de acasă a nu avea ce împăr i cu . a avea casa sub căciulă (sau sub pălărie). a (nu) avea ce pune pe masă. a avea căldură la cap. numai el are căderea de a decide. a (nu) fi fost (bine) educat în copilărie. 1) a (nu) avea existen a asigurată. a (nu) avea cei şapte ani de acasă. a avea ceva cu cineva. au spus vezirului cum au sfătuit pre Husain-paşa să iasă din şan uri cu oastea. a avea cerbice eapănă.. n-am ce împăr i cu tine.NEC.CR. a avea cap greu sau a fi greu de (sau la) cap. a fi imatur. a se termina: toată boala are leac... 1) a nu avea ocupa ie.. a avea ce mînca a avea ce pune pe masă a nu avea ce pune pe o măsea a avea cerbice eapănă a avea ceva cu cineva .. a fi ajutat (de .AL. a avea ce mînca.. a avea ca (sau drept) ajutor (pe . MOXA.: nu... 2) a mînca foarte mult.. 2) a avea capăt. a avea burtă de popă. domnule. a (nu) avea cap (şi Dumnezeu sau şi chip) să .POP. 2) a fi foarte sărac. nici un fel de căpătîi..a avea burtă de iapă a avea burtă de popă a avea ca ajutor a avea cale a avea burtă de iapă. a avea foarte pu in de mîncare: nici pe o măsea n-are ce pune.. nici nevastă.).. a nu avea ce împăr i (sau de împăr it) cu . cu greutate. ) a fi deştept. a avea canon. a avea cele necesare traiului. a avea din ce trăi: slava domnului. să stea undeva... (despre mărfuri) a se vinde uşor. 2) a avea motive (nemărturisite) pentru a căuta nod în papură. a nu se mai sătura mîncînd.. a avea cazier. 1) (fam.: aici. ) a fi dîrz: cela ce avea cerbice apănă ..: rea bucată-i dragostea. n-are cap de-a o lăsa. a avea capăt (sau cap). a avea antecedente penale. a avea căutare.. a nu avea nimic în comun cu .

a stima. a nu avea ce bea. cu cine mi-am făcut treabă. a avea bani puşi la o parte.. a fi mort de foame. a dori. că ai cheag destul..EM. a nu avea cherestea.CEZAR. a avea col i. supus. a avea (sau a fi în) cunoştin ă de cauză. a avea considera ie (pentru cineva). a fi într-o ureche. a cîştiga.DELAVR.): am avut cinstea să fiu primit de ambasadorul Italiei . a nu putea să .): mă dusei vinerea-n tîrg. a tăinui ceva: după acest schimb de vorbe. (pop. drag (cuiva). a avea condei (sau pană). a avea cinstea să .). a nu avea coloană vertebrală.): pentru atîta încredere. fiecare mai avînd ceva după perdea. a avea trecere. a nu avea cîtuşi de pu in... a se bucura de încredere.. a avea cîrlig (la cineva).. a-i fi imposibil (să . a pofti (să facă) ceva: n-am chef să joc.. a nu avea posibilitatea să .. a nu avea cu ce-şi stropi măseaua. a cunoaşte în amănunt. a avea ceva înnăscut: lui îi mergea toate la inimă.: azi n-ai chip.. a fi înşelat de nevastă: dar cînd mai por i şi coarne... ruşine.... în privirea-i să te pierzi. a purta pică cuiva. a avea ceva la bază. ) a-i fi simpatic.POP. a avea cu cine (sau cui) să semene.. ) a avea rela ii de dragoste cu cineva: ruşine mi-e şi de iarbă. Prutescule? CONTEMP. a avea ceva să-şi reproşeze.. a avea chef de ceva. cu talent.. (sau de a .. a fi bine informat.).POP. a scrie bine. a cinsti (pe cineva). par’că joi n-am avut cînd. obraz.. a nu avea (sau a nu şti) cum (să . a (nu) avea cînd (să .. a fi servil. detaliat. a (nu) avea timp (să . a se ocupa de cineva: du-te pînă acolo că are treabă cu tine! PREDA .ISP.AL. a avea ciudă pe cineva.). a nu avea chip să . a avea cheag (la pungă). a avea ciudă pe cineva a avea cînd a avea cîrlig a avea cîştig de cauză a nu avea cîtuşi de pu in a avea clavir la cap a avea coarne a avea coastele lipite a nu avea coloană vertebrală a avea col i a avea condei a avea considera ie a avea conştiin a pătată a avea credit a avea crezămînt a nu avea cu ce-şi stropi măseaua a avea cu cine să semene a avea ceva după perdea. a avea coastele lipite..OD.i mul umesc. a se întemeia pe ceva sigur. a avea conştiin a pătată. avîndu-le în sînge. mijloacele (să .. (fam.a avea ceva după perdea a avea ceva în sînge a avea ceva la bază a avea ceva pe conştiin ă a avea cheag a avea chef de ceva a nu avea cherestea a avea cheresteaua groasă a nu avea chip să . a avea crezămînt. tăcură. a fi foarte flămînd. a ob ine o victorie (asupra cuiva).. a avea (sau a purta) coarne. primejdios. a avea cîştig de cauză. a avea cu cineva a avea culoare a nu avea cum a avea cunoştin ă a avea cunoştin ă de cauză . a avea credit. a fi comis fapte imorale. a respecta.. a fi bogat: ce te milogeşti. a fi gros de obraz. a avea cinstea să .. ce zici. a (nu) avea (mare sau desăvîrşită) cunoştin ă (de ceva). a avea ceva pe conştiin ă. 2) (reg. (sau de a . ) a nu avea caracter. a avea culoare (în obraji). a avea clavir la cap. a avea ceva în sînge.. a (nu) cunoaşte (bine): aveau smeii cunoştin ă de vitejia lui.SAD. a nu avea deloc. a fi periculos. în toată voia. a avea obrajii rumeni. a moşteni calită ile (sau defectele) părin ilor. a avea onoarea să . a (nu) şti. a nu avea posibilitatea.). nu am cum să. 1) a avea de rezolvat ceva cu cineva....P. a avea (sau a-şi face treabă) cu cineva. a se bucura de încredere. a (nu) fi (bine) informat (de sau despre cineva sau ceva).. a avea cheresteaua groasă.

a (nu) gîndi bine. a avea (sau a fi cu) din ii cunună. a avea darul suptului. ) 1) a fi deosebit de nervos. Brănişteanu nu avem fericirea să-l cunoaştem.CAR.. ) a fi foarte sărac: ceva-ceva de nu ti-i cumpăni. a avea datină.. a păzi. a nu avea decît sula şi căciula. plăcerea să . a avea două chei pentru o încuietoare. a avea draci pe urloaie. a (nu) avea o slujbă. (reg. răspunse flăcăiaşul.CONV... credit la cineva: boierii. stai şi drege şi lucrează cum te pricepi. a avea doar zestrea nativă: bine. a se exprima fluent. a avea fa ă la cineva.. dară eu n-am de nici unele.POP. a fi lung de mînă. a avea fericirea să . a avea degete lungi.a nu avea cuvinte a avea darul să . (înv. drept: în privin a amicului. a fura..: n-ai fi avut de mul ămire şi bucurie să priveşti aşa feliu de crude mor i. a avea draci. (înv. a fi şiret.. a nu avea de furcă. a supraveghea (pe cineva): i-a avut Dumnezeu de ştire. toane..CAR. ) a fi mul umit să . ) a trage la măsea.LIT. nădăjduind că dintru acea faptă vor avea fa ă la Petru-vodă..... ) a fi neastîmpărat. sînt golan. ) a fi foarte sărac.ISP. a(-i) avea (cuiva) de ştire... a avea de gînd. a avea un lapsus. (fam. de soco i că ai de treabă acolo. ) a avea obiceiul: ospătăria aceea era a unui om foarte mare de statură. (fam. a avea de ros a avea de ştire a avea de treabă a avea din i de lapte a avea din ii cunună a avea două chei pentru o încuietoare a avea draci a avea draci pe urloaie a avea dreptate a avea dreptul a nu avea după ce bea apă a avea fa ă a avea fa ă la cineva a avea fericirea să . a avea de lucru.CAR. a avea dreptul (sau (înv..GHICA. a nu avea de moară. a avea darul să .): pe d. a nu avea decît sula şi căciula a avea de furcă a nu avea de furcă a avea degete lungi a avea de gînd a avea de lucru a nu avea de moară a avea de mul umire . (înv. dar n-avu mult de furcă. a avea de rezolvat o afacere neplăcută (cu cineva). a fi de natură să ...). a-i fi îngăduit: de la cea întîi prezentare el are drit să trateze pe to i ceilal i ca şi cînd i-ar cunoaşte demult. a fi foarte sărac: un be iv de frunte era şi iepurele şi sărac de n-avea după ce bea apă.. şi pop. a avea de mul umire . a avea de luptat (cu cineva sau cu ceva): se luă la luptă cu el. care avea datină să cumpere pre oamenii ce i se aducea de vîndut.: are fa ă de şef .. precum mă vezi: sula şi căciula. n-are de ce te trage cîinii..POP. a fi sărac lipit (pămîntului).. a-i face plăcere să .. . a avea de furcă (cu cineva sau cu ceva).. (sau de a . (sau a . (fam. 2) a fi ocupat: tu. a avea caş la gură. .. a avea din i de lapte.. a avea darul vorbirii.. . v..... d-sa avea dreptul să ia o minimă sumă din fondurile acelea. ) drit).)... a avea de lucru (sau de treabă). (reg. a i se permite.): importurile de bunuri de larg consum au avut darul de a-i obişnui pe oameni cu lucrurile de calitate. (sau de a . a fi bun de .. (reg.CAR. a avea dantura întreagă.. (sau de a . a nu reuşi să se exprime (din cauza emo iei). . a nu avea de ce-l trage cîinii. a avea darul suptului a avea darul vorbirii a avea datină a nu avea de ce-l trage cîinii a nu avea cuvinte. a (nu) avea (ceva) de ros.POP. avusese dreptate. să mă însor. a nu avea după ce bea apă..PANN. a avea grijă (de cineva). a inten iona: guvernul are de gînd să facă în străinătate un împrumut de 155 milioane. a avea fa ă. 2) a avea hachi e. a fi un bun vorbitor. a nu avea din ce trăi.. 1) a avea un loc de muncă. a (nu) avea dreptate.AL. a avea onoarea. ) a avea trecere..COSTIN.. ) a aduce a . a avea de treabă. o sinecură.DRĂGHICI..

a dori foarte mult. dacă n-are fiin ă pe lume? CR. ) a semăna cu cineva.: de ai gînd să ne iubim. a prinde bine: însuratul de tînăr şi mîncarea de diminea ă n-au greş.EM. a-i scoate cuiva) gărgăuni(i) (sau greieri. ) a presupune: n-au avut gînd că-l va ucide. a avea (sau a fi cu) gura mare. de şansă. toane. a avea minte..EM. vină-n crîşmă să bem vin. a avea limbă ascu ită.. a avea (sau a-i fi cuiva) gura amară. a exista. a (nu) (mai) avea curajul. a avea fumuri (în cap) sau a fi plin de fumuri. năstruşnice.. ce s-au gîndit că numai ce-l va sudui. a nu strica. a (nu) (mai) avea gură (sau obraz. a avea acordul. stigle i) în (sau din.. că vă scot eu gărgăunii din cap! CR. a avea (de) grijă. a avea (sau a pune în) gînd. a nu-şi putea ine gura: Moş Roată avea gîdilici la limbă. a avea fumuri.. .. a avea intui ie.a avea fierul cuiva a avea fiin ă a avea fler a avea foc la inimă a avea folos a avea fum în creieri a avea fumuri a avea gărgăuni în cap a avea ghinion a avea girul cuiva a avea gîdilici la limbă a avea gînd a avea gînd să . îndrăzneala să . a băga de seamă. NEGR. a lua seama. a avea (sau a-i fi cuiva) gura seacă. a avea (sau a fi cu. a nu avea greş. a avea foc la inimă.. a umbla cu. a avea fiin ă (pe lume). a fi prost: tu în cap nu ai grăun e. a avea gura ca o sabie. a fi înfumurat. a (nu) (mai) cuteza să ... a fi potrivit. . a fi zorit: ş-apoi ve i duce. a-i intra. a avea ghinion. ifose. . a fi icnit: i-au intrat în cap gărgăuni .. a avea gură să . a fiin a: atunci lumea cea gîndită pentru noi avea fiin ă. de unde să-l iei. a cînta frumos. a avea gînduri mari. (înv. a avea fum (sau cea ă) în creieri. a se naşte. a da în gropi de prost. a nu avea grăun e (sau toate grăun ele) în cap. a avea idei extravagante... a avea fler. am căptuşit nişte iepuri şi am de gînd să-i jumulesc. . a fi preocupat de gîndul sinuciderii. a fi certăre : soacra nu trebuie să fie cu gura mare.POP. a nu avea minte. a sim i un gust amar în gură (după un chef). a avea grăun e în cap. ) a fi beat.CR. a avea glagore în cap. ia sta i oleacă. a avea gura spartă (sau de cîrpă). a nu fi în toate min ile.CR.PRAV. a avea mîncărime la limbă. a fi lipsit de noroc. a avea grabă mare sau a-i fi grabă mare. a-şi da aere: este cel mai plin de fumuri..: ai băut cît şăpte şi mai ai obraz să te jăluieşti! AL.. a se (în)griji (de ceva): acum să ai grije. aşa s-a întîmplat. a inten iona să .. dacă spune i c-ave i aşa mare grabă. la) cap. . a avea planuri. a fi indiscret. a fi perspicace. a avea gură pocită: afurisit drac. a fi sarcastic. a avea (sau a trage) folos (din ceva sau de pe urma cuiva): n-am să am folos de el niciodată.CR. cum a cobit el. numai pleavă şi puzderii. a voi să . a avea (de) gînd să . a nu putea păstra o taină.. îndrăzne e... proiecte de amploare.POP. (pop.. a avea girul cuiva. (pop. cel mai nerod.POP. a avea glas bun.. dezlegarea cuiva a avea gîdilici la limbă. că maică-ta mearge la o nuntă! BARAC. a fi grăbit.CR. vrei s-ajungi senator! AL.. a avea cap bun. a avea gînduri mari a avea gînduri negre a avea glagore în cap a avea glas bun a avea grabă mare a avea grăun e în cap a nu avea grăun e în cap a nu avea greş a avea grijă a avea gura amară a avea gura ca o sabie a avea gura mare a avea gura seacă a avea gura spartă a avea fierul cuiva. tupeu) să ..CR. parcă-i fu gura seacă. a avea gînduri negre. încă mai ai gură să întrebi? CR.

a avea influen ă (sau înrîurire) asupra .CAR...: poporul nostru în mare parte nu prea are gustul citirei. a avea inten ii (serioase) cu . nesim itor...... a avea (sau a-i fi cuiva) hasnă (de cineva sau de ceva)... a avea în coaste . compasiune. a spune obscenită i.. a avea aptitudini pentru . a crede că ... a avea înclina ie spre . a fi un bun orator. a nu sim i milă. a nu-l durea capul (de ceva sau de cineva): ad-o vadră de Cotnar. a nu avea hal să .. nimic n-avea importan ă. (fam.. a trage folos de pe urma cuiva. 2) a avea farmec.. a nu putea să .. a (nu) conta: pentru el.. trist: n-aş vrea să plec de-aice cu inim-aşa grea.. a (nu) avea importan ă.: am impresia că nu eşti tocmai în apele tale. a avea haz. valoare.. (reg. a avea sub control (pe cineva). a fi într-o doagă. a fi nehotărît.AL. a avea gură pocită sau a fi pocit la gură. a fi înfumurat. .. a fi incomodat. a avea temeri: au priceput Ştefan-Vodă îndată îndoita inimă a lui Constantin-Vodă. bucurie: ce haz am să merg acasă. cînd n-am nevastă frumoasă?POP. a se exprima vulgar. a avea gură de cîrpă. a avea inten ia să .POP. ) a fi prost. 1) a sim i plăcere. a fi darnic.. a avea inimă de aur. a avea inima grea a avea inima îndoită a avea inima neagră a avea inimă de aur a avea inimă largă a avea inimă tare a avea inten ia să . cumsecade. a avea iluzii optice.. a avea (bun) gust. (cuiva sau a ceva). a avea (sau a-i fi) inima neagră.. a avea igrasie la cap. 2) a nu şti nimic (despre cineva sau despre ceva): mor după tine şi tu habar n-ai de mine. a avea de gînd să . a şovăi..: are inten ii cu copila aceea cu ochii vine i.. a nu avea habar (de cineva sau de ceva). a avea vedenii.: avusese de mic înclina ii spre desen. a pălăvrăgi.).i trebue decît să ai pe soacră în coaste! POP.. a avea în buzunar a avea în cîrcă cu cineva a avea înclina ie spre . că cu mine ai în cîrcă.: n-ai hal să-mi fii bărbat! POP.NEGR.EM.. a fi foarte trist. 2) a-i păsa de cineva (sau de ceva): cu ibovnică-n vecini. a fi foarte bun. a avea influen ă asupra . şi de plată n-ai habar! AL.. a vorbi mult şi repede. a avea (sau a-i fi) în cîrcă cu cineva... a (nu) avea însemnătate.. rău. a nu mai putea scăpa (de cineva): mai mare blestem nu. trivial. . a avea gură scîrnavă (sau spurcată). a avea hasnă a avea gură bogată (sau mare). a fi plin de griji. ) 1) a avea. a voi să ia în căsătorie pe .PANN.. nu i-i hasnă de cei cîni.. a avea ifose. a fi deprins să .. a cobi. a fi nepăsător... 1) a nu-i păsa (de cineva sau de ceva)... a i se părea că . a fi nostim. a fi guraliv. a avea inimă tare (sau de piatră.. a nu putea ine un secret. a avea în buzunar (pe cineva). a avea gustul (să . a avea gură de aur.. a avea inima grea.a avea gură bogată a avea gură de aur a avea gură de cîrpă a avea gură pocită a avea gură scîrnavă a avea gust a avea gustul a nu avea habar a nu avea hal să . a avea haz a avea ifose a avea igrasie la cap a avea iluzii optice a avea importan ă a avea impresia că . împietrită) sau a i se împietri inima (cuiva). a avea inten ii cu .. .CAR.. a influen a (pe cineva sau ceva): ceea ce [gazetarul] debitează zilnic trebuie să aibă o înrîurire cît de mică asupra cugetării şi părerilor lor [cititorilor].POP. a-şi da aere...AGÂRB... a avea impresia că . a avea inimă largă.. a avea inima îndoită.. stingherit (de cineva). a inten iona.. simpatic.i iei tălpăşi a...COSTIN. a avea (pe) vino-ncoace: e frumoasă. mărinimos.. a flecări. a avea obiceiul să . a prevesti lucruri neplăcute. a avea sim artistic: amicul meu va giudeca de am gust bun.. ca copiii are haz. a nu fi în stare să . a avea în coaste (pe cineva). a avea de furcă cu cineva: să..

căci avea la îndemînă un arsenal întreg.a nu avea încotro a avea încredere a nu (mai) avea încotro (face sau merge. după cum zic turcii. pune. a avea în degetul mic a avea în minte a avea în palmă a avea în primire a avea în privire a avea în pungă a avea însemnat la catastif a avea în sîn a avea înştiin are a avea în tăşcu ă a avea întîietate a avea în elegere cu cineva a avea în eles a avea în vedere a avea în vedere a avea la activ a avea lacăt la gură a avea la cherem a avea la inimă . a avea prioritate. a avea în minte (pe cineva sau ceva). ) a alinta (pe cineva). 2) a dispune după bunul plac (de cineva sau de ceva) sau a fi la discre ia cuiva: mă are la degetul mic şi mă joacă aşa cum pofteşte . a (nu) avea (un sau nici un) în eles (sau sens).GHICA. . a urmări (ceva): nu vom avea în vedere decît poeziile . ) a avea la dispozi ie.. îl vor avea în vedere. 2) a fi preocupat (de cineva sau de ceva).. a avea la mînă (pe cineva). n-are-ncotro cotigi. (înv. mort copt. a avea la inimă (pe cineva). a avea experien ă. a avea (sau a băga) în (sau la) pungă (pe cineva). 1) a cunoaşte temeinic (ceva): universul fără margini e în degetul lui mic. a avea (sau a-şi pune) lacăt (sau gard) la gură. a lua în considerare. ) a avea în vedere. trebuie să stea fa ă. a se încrede (în cineva): el n-are încredere în sine. (înv. a avea la suflet (pe cineva). a avea în (sau la) degetul (cel) mic (pe cineva sau ceva) sau a fi în (sau la) degetul mic al cuiva. a avea în tăşcu ă (pe cineva).i gard la gură! AL. a avea (sau a lua) în privire. (reg. a conta (pe cineva). ) a inten iona: nici n-au avut în minte ca să ne înşale pre noi. a avea în vedere. a se interesa în mod special de cineva (pentru a-i face un bine sau un rău). a dispune după pofta inimii (de cineva): Hiotoglu te avea la cheremul lui. la discre ia sa (pe cineva sau ceva): întregul oraş . a avea în primire (ceva). a avea grijă de cineva: amîndoi i-au făgăduit că . a avea în puterea sa. a avea întîietate. a ine seamă: luînd în privire sperarea viitoarelor lor venituri. a avea însemnat la catastif (sau la răboj) (pe cineva). a avea la cherem (pe cineva). a nu (mai) şti ce să facă.. a răspunde (de ceva)..LET.STANCU. a (nu) avea noimă. li se puse condi ii. pentru ca să se risipească bănuielile că ar fi avut în vedere să intre în daraveri cu cancelarul. . abia dacă erau la degetul lui mic .EM. CAR. a avea (sau a ine) în (sau la) sîn (pe cineva). a ine minte pe cineva (spre a-i face un bine sau un rău).MAIOR. a avea încredere (în cineva). a avea la activ (ceva). a avea în (sau ca în) palmă (pe cineva sau ceva). a simpatiza (pe cineva). a avea înştiin are. ) a fi informat: avea înştiin are prin taină de la frate-său. a avea în vedere (ceva).VLAH. a-şi impune tăcerea: Florico. a (nu) avea logică: cuvîntu-mi pentru tine nu avea în eles. şi reg.CR. a inten iona. . aranjamente secrete cu cineva.BĂLC. a avea la mînă (pe cineva). îl avui ca-n palmă. 1) (înv. a nu spune nimic. a menaja (pe cineva). a avea în vedere (pe cineva). trebuie să te iau cu mine.NEGR. a tăcea.. a se resemna: n-am încotro. ) a dispune (de cineva). (reg. a se bizui. (înv. cotigi).EM. a se baza. a inut să meargă la Kissingen incognito. pe care le-a scris Eminescu în epoca deplinei sale dezvoltări. a avea legături. ICHINDEAL . a avea în elegere cu cineva. 3) a fi superior (cuiva): nu se temea de ceilal i concuren i..CAR. la discre ie (pe cineva). a avea antecedente (în ceva): avea multe construc ii la activ. a fi nevoit să accepte. a nu (mai) avea altă posibilitate.

a avea (sau a da) libertate (totală) de ac iune: spre a lăsa mînă liberă doamnei director.. a avea miere de şarpe la inimă. a avea mila cucului. a avea maşină la scară. (înv.. a avea memorie (sau memoria) scurtă.). s-aibă milă de izbîndă... a avea mîinile legate.CAR. a lăsa cuiva) mînă liberă (sau cîmp liber). a avea mînă grea. a avea un post însemnat. ) a avea o situa ie bună. a avea memorie scurtă a avea miere de şarpe la inimă a nu avea mijloc să . a nu putea (sau a nu vrea) să ină minte ceva. a avea milă (de .. a avea lipici. s-au obicinuit cu relele şi uită lesne pe cei care i-au asuprit. necopt.. a fi binevoitor (cu cineva): ministrul mă are la nazar. a-i pricinui permanente neajunsuri cuiva. prosteşte.. a nu avea creier. a avea la mînă (pe cineva). a avea maşină la scară a avea la nazar (pe cineva). a fi prost ca noaptea. a fi cinstit. 1) a se întîmpla. a avea mila cucului a avea milă a avea mintea în vacan ă a avea mintea mobilată a avea minte de cocă a avea minte de vrabie a avea minte fragedă a avea mîinile legate a avea mîinile pătate de sînge a avea mîna a avea mîna curată a avea mîna strînsă a avea mînă bună a avea mînă grea a avea mînă largă a avea mînă liberă . a avea minte fragedă. a fi uituc: au memoria scurtă. a avea limbă ascu ită (sau rea. a fi în imposibilitate de a ac iona. (sau a . a avea minte de cocă (sau de prunc). şi împăratul. ) a avea parte (de . a fi vinovat de crimă: o tristă faimă supravie uise omului pătat de sînge ce nu fusese văzut rîzînd niciodată.. a da semne de prostie. 1) a-i curge mucii (cuiva). a se produce: concursul a avut loc pe 17 septembrie . a avea mai mult de-o grămadă (ceva). meschin.... a fi orfan.. .. (fam.. (înv. a fi generos. ai milă de-a mele rugămin i! EM. a avea limbă lungă sau a fi lung de limbă (sau slobod la limbă). a avea lumînări la nas. la desen). (la jocul de căr i) a-i veni rîndul să împartă căr ile. 1) a fi incomodat de cineva.DOS. a avea mai multe posibilită i pentru a duce la bun sfîrşit ceva: cînd i se părea că punga nu se umplea destul de repede. a avea (sau a fi la cineva) mîna. 2) a fi loc. 1) a fi îndemînatic.AL. a avea mîna strînsă sau a fi strîns la mînă. a atrage. a nu avea posibilitatea să .a avea la nazar a avea la plăcere a-l avea la taşcă a avea limbă ascu ită a avea limbă lungă a avea lipici a avea loc a nu avea loc de cineva a avea lumînări la nas a avea mai mult de-o grămadă a avea mai multe coarde la arc a avea mari cuvinte să . 2) a fi neîndemînatic (la scris. marmură. ) a nu gîndi. ) a proteja (pe cineva). a avea (sau a da. 1) (înv. a avea mari cuvinte să . a fi zgîrcit. a fermeca. a nu (mai) avea loc de cineva. a fi foarte instruit.. 1) a lovi primedios. 2) a purta noroc: ai mînă bună. a avea motive temeinice să .GHICA.): tu l-ai măritu-l pe-mpăratul.M. 2) a fi milos. a-l avea la taşcă (pe cineva)..): ei aveau două mari cuvinte a fi îngriji i. a uita repede ceva.. a avea mai multe coarde la arc. a avea loc. a nu avea deloc (ceva).GHICA. a avea mintea (bine) mobilată. ) a agrea pe cineva: îl are la plăcere to i. a avea minte de vrabie.. 2) a fi indiscret. a avea mînă bună sau a fi bun de mînă.). a seduce. 2) a nu mai încăpea de cineva.PANN. 2) a fi rău de gură. 1) a fi răutăcios. a fi rău.. (fam. a se îndura: o.. avea şi alte coarde la arc. a avea la plăcere (pe cineva). 2) a se purta copilăreşte. a avea mintea în vacan ă (sau plecată cu sorcova).CAR. ) a fi slobod la mînă. a fi copilăros. a avea (sau a fi cu) mînă largă (sau deschisă) sau (înv. (sau a .BOL. imatur. palavragiu. de şarpe).. a nu avea mijloc să .NEGR. însoară-mă şi pe mine. a avea (sau a fi cu) mîinile pătate de sînge. 1) a fi flecar. a avea mîna curată (sau mîinile curate). darnic.

.. a (nu) avea mod să .. (sau la . nervos.PANN. a avea mîncărime de (sau la) limbă (sau de cuvînt). a nu avea nici de unele.. a avea (sau a fi cu) nas de cîine. a nu avea ce mînca.. (sau de către . nici masă. a avea nădejde (sau a-şi pune nădejdea) în . a fi pe moarte. a fi vorbăre . şi-n casă nici cenuşă n-au. a fi lipsit de orice mijloace de existen ă. a nu avea nici casă. (cineva sau ceva). a fi uşor iritabil sau impresionabil... a considera (sau a fi) necesar. a fi sărac lipit pămîntului.AGÂRB..... a nu avea posibilitatea să . a fi ar ăgos. a nu avea absolut nimic.. (înv..) sau a se lăsa în nădejdea cuiva. a avea (sau a fi) nevoie să . a fi cu nervii la pămînt.. limbut: începură să aibe deodată o mare mîncărime de limbă. spre .. a avea natură a avea nădejde în .. a fi ho : cine e cu mînă lungă pierde şi ce are-n pungă.. în care vînătorul n-are nevoie să umble pe jos. a (nu) avea nas să .. ) a fi fără ruşine.. a avea (sau a fi cu) natură. a fi irascibil. ) 1) a se bucura de simpatie. a avea (sau a fi) nevoie (de cineva sau ceva). despre .. a nu avea nici o noimă. a fi sărac lipit pămîntului: nu-i casa lor. a avea nervi. a nu mai avea mult... ) a fi violent. nici un în eles. (reg. a avea nevoie să .. a nu se putea controla. a nu avea moarte. (reg. credit.COŞBUC.. a fi dintr-o familie bogată.. a(-i) fi necesar.).. periculos. a se bizui pe .. 2) (reg.. a face o criză de nervi: cîteodată are nervi şi nu vrea să vadă pe nimeni.). a (nu) avea tupeul să ...: ai nas să te ară i? .. a nu mai avea mult a avea nas de cîine a avea nas să .. (sau de a . a fura..). a fi etern. trecere: mincinosul nu are nas. a nu avea (nici o) nevoie de . a nu avea nimic. a avea de suferit (din partea cuiva sau a ceva): au trimis sol la dînsul den sfatul boiarilor de Ardeal..... (reg. 2) (despre prăvălii) a avea mul i clien i. a avea năvalnic. pre . nici masă a nu avea nici cenuşă în vatră a nu avea nici ce pune în gură a nu avea nici de unele .. pe .: eu sînt bătrîn şi sărac. a avea năvalnic a avea neamuri a avea nervi a avea nervii slabi a avea nervii zdruncina i a avea (sau a fi cu) mînă lungă sau a fi lung de mînă. 2) a (nu) avea autoritate. a fi împotriva ordinii fireşti a lucrurilor.. a nu avea nevoie de .): acele petreceri cinegetice. aleasă sau influentă: căci sărac e tare şi nici neamuri nare.N.) (cineva sau ceva). a avea mîncărime la tălpi. a fi durabil. a nu avea nici cenuşă în vatră (sau în casă) sau a nu-i arde nici focul în vatră. arătînd nevoia ce au despre Mihai Vodă. a nu şti nimic. a avea nervii slabi. a sim i mereu nevoia de a pleca. ) a nu avea nici o grijă.... a trebui să . 1) a (nu) îndrăzni să .P.. ) către . 1) (înv.. nici coadă... folositor (cineva sau ceva): ara are nevoie mai mult ca oricînd de linişte înăuntru şi de o atitudine serioasă şi limpede fa ă cu străinătatea.. în care stau. ) a avea neplăceri. să n-ai la mine nici o nădejde. PANN ... (înv. a avea (sau a fi cu) nervii zdruncina i. a nu avea nici cap.. a avea nevoie de . a nu-i păsa (de cineva sau de ceva): de netrebnice urmări să naibi nici o nevoie.... (sau a ...OD. a avea nevoie a avea nevoie de . a avea neamuri (bune).. a avea mîncărime la degete. a nu putea sta mai mult timp într-un loc. a nu avea nici ce pune în gură (sau în căldare)..a avea mînă lungă a avea mîncărime de limbă a avea mîncărime la degete a avea mîncărime la tălpi a nu avea moarte a avea mod să .. (sau a . ) a nu avea habar..COSTIN..FIL.. dificultă i. (sau de a .COŞBUC.. a nu avea nici cap.. nici coadă a nu avea nici casă.CAR.CEZAR.

a nu avea nici mî ă la casă.: noroc de la Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoare. a nu avea nici în clin. a avea obicei (sau obiceiul.. a nu avea (sau a fi fără) nici un Dumnezeu... cu carul) sau a avea norocul porcului sau a-i curge norocul gîrlă (cuiva).. a nu avea nici tăciune în vatră. nici în mînecă a nu avea nici mî ă la casă a nu avea nici o para chioară a nu avea nici o perdea a nu avea nici o scofală a nu avea nici o treabă a nu avea nici pe naiba a nu avea nici tăciune în vatră a nu avea nici un chichirez a nu avea nici un chip a nu avea nici un Dumnezeu a nu avea nimic a face cu . a avea nouă suflete. a avea noroc că . a avea numai sufletul în oase. a nu avea nici un chichirez.CR. a avea noroc (sau norocul) să .. ) de obicei). a nu avea nici o perdea.. toată ziua şi n-avem nici pe naiba! POP.. norocul îi curgea gîrlă. a nu avea nimic. cu care ei nu au avut nici în clin. nici în mînecă? GHICA...CAR. a i se ivi prilejul favorabil pentru a .. a nu avea noimă a avea noroc a nu avea (de-a face) (sau a nu-şi pune) nici în clin.. din fericire . a avea noroc la .SAD... a avea nume bun (sau rău). a avea noroc porcesc a avea noroc să . a nu (mai) avea număr.. a avea (cu uşurin ă) succes în tot ce întreprinde: din ziua în care s-a tocmit Chirică la Ipate.EM. a avea (sau a fi cu) noroc. sprijinit (de cineva sau de ceva). nici o legătură (cu cineva sau ceva): cum vrei ca nişte nenoroci i.. a nu avea nici o legătură..BĂLC. a avea succes la .: avură noroc de vreme bună. N. a nu avea nimic a face cu .. nici o para frîntă! AL. a nu avea nici pe naiba (sau nici pe dracul). sau noroc (de la Dumnezeu sau din cer pînă în pămînt) că . boabă) chioară (sau frîntă). nici în mînecă (cu cineva sau cu ceva). a nu avea ruşine. a fi favorizat de împrejurări: noi avem mai pu in noroc decît el. a nu avea (sau a nu valora) absolut nimic: mai gios de opt mii. a nu a avea nici o legătură cu .... a nu crede în nimic. a avea (atîta) obraz. VLAH.... chior..... a avea ruşine..SAD. zău. a avea noroc porcesc (sau orb.. a avea noroc (sau norocul) că . a fi perfect sănătos: jucăm... .. a fi fără sens. a avea (sau a-şi pune) nouă băieri la pungă. a fi slab ca un îr. a nu ine seamă de nimic. a avea nouă băieri la pungă a avea nouă suflete a avea numai sufletul în oase a nu avea număr a avea nume bun a avea obicei a avea obraz . a nu avea (sau a nu face) nici o scofală. că . (pop. care n-ar avea nici o noimă. a nu avea (sau a nu face) nici o para (sau le caie.. să poată aprecia legendele din via a plină de iubire a unui popor poetic.. că n-avem nici un chip. a nu avea nici un chip... a avea noroc de . a nu avea (nici un) în eles.. a avea parte de ..: în elegea să pre uiască binele în care avusese norocul să intre... sau norocul ... ) a fi foarte sărac. să mă îmbăt şi de scîntei din stele.. a avea o bună (sau proastă) reputa ie. (reg.. a avea avantajul de a putea fi ajutat. a întrece măsura bunei cuviin e. a reuşi la .. a fi foarte zgîrcit.COSTIN. a nu avea nici un succes: nu m-ai crezut cînd i-am spus că n-ai să faci nici o scofală! a nu avea nici o treabă (cu ceva). a avea noroc de .. a fi foarte sărac.. a nu mai avea încotro: vezi şi tu. a fi peste măsură de numeros: faclele nu mai aveau număr.. a avea succes. bine că .: a i avut noroc la vînătoare? DELAVR. a nu avea (nici o) noimă. pudoare. a avea noroc la . nici în mînecă (cu ceva): la descălecatul arălor acestora nice o treabă nu are. absurd: condamnă muzica clasică.. (sau cu . a fi foarte rezistent sau foarte viteaz.. a nu avea nimic comun.a nu avea nici în clin.CR. a obişnui: căci nu mai am de obicei ca-n zilele acele.) (cineva sau ceva).NEGR. a nu avea nici un haz. a nu avea nici o şansă de izbîndă ori a nu izbuti nimic. bun sim : dar cum să-i zic? nu pot! am atîta obraz! BASS.

a iubi numai pe cineva. a vedea lucrurile printr-o prismă prea îngustă. a avea inima îndoită.. a fi deosebit de rezistent.CAR. (fam. a semăna ca două picături de apă. a avea (sau a sim i) o strîngere de inimă. (înv. a avea o re inere. a avea (sau a fi cu) o casă de copii. ) a (nu) se distinge (unul de altul).. a avea oftică. a avea o presim ire. ) a fi prost: clipea numai din ochişorii lui cîrpi i. viclean... a ine numai la cineva. a avea ochelari de cai.. ca un broscoi în pierzare. ) a fi miop. a fi sănătos tun.. a (nu) (mai) avea îndrăzneală (să . (sau a . a avea mul i copii: dacă mă vede că-s o văduvă sărmană şi c-o casă de copii. ) a nu vedea lucrurile evidente: nu vezi pe unde calci? ai orbul găinilor? a avea o rezisten ă de fier. a avea obraz sub ire a avea o casă de copii a avea ochelari de cai a avea ochi coda i a nu avea ochi decît pentru cineva a avea ochi de pisică a avea ochii căzu i a avea ochii cîrpi i a avea ochi la spate a nu avea ochi să vadă pe cineva a avea o constitu ie robustă a avea o foame de lup a avea oftică a avea oftică pe cineva a avea o gură cît o şură a avea o idee fixă a avea o lampă arsă a avea o mutră de înmormîntare a avea onoarea să . a nu putea suferi. (fam. a avea o andără în cap. a avea onoarea să . zurliu.): noi avem onoarea să cunoaştem pe d. cu ochii cîrpi i de somn. ) a fi lipsit de ruşine. (reg. după apusul soarelui.. a avea oftică pe cineva. striga. a nu avea ochi decît pentru cineva. a fi înstărit.). a avea o păsărică (sau păsărele) la cap (fam. a pre ui.. a ine în mod deosebit (pe cineva). a şti... 2) a fi susceptibil. a avea o gură cît o şură. a nu avea ochi să vadă pe cineva. a avea ochii cîrpi i (de somn). a avea o constitu ie robustă. ) a-i fi necaz pe cineva. a fi indispus. (fam. a fi lat în spate. a avea orbul găinilor (sau al găinii). . 1) a avea privirea foarte ageră. a avea op a avea o păsărică la cap a avea o presim ire a avea orbul găinilor a avea o rezisten ă de fier a avea osebire a avea osînză a avea o slăbiciune a avea o strîngere de inimă a avea o andără în cap a avea obraz ca olu’. a vedea foarte bine. (p. 2) (fig. o păsărică). a avea o mutră de înmormîntare. a avea ochi prelungi.. ) a fi într-o ureche. a avea ochi de pisică (sau de cotoi). a fi mărginit... a avea ochi la spate.. ) a fi trăsnit... a simpatiza. migdala i. suporta pe cineva. 1) a avea ochii lipi i (de somn): ea se sfieşte să-i iasă nainte. a avea op.VLAH. de a . a fi guraliv: fiecare om al statului avea o gură cît o şură şi striga. o rezervă (fa ă de cineva sau de ceva). a avea ochii duşi în fundul capului. a se uita numai la cineva. 2) (fig. şi pop. a nu putea suferi pe cineva..CAR. a avea obraz sub ire sau a fi sub ire de obraz. a nu-i scăpa nimic. a (nu) avea osebire.. a avea nevoie.. . a o ine una şi bună.. STANCU. a avea ochi coda i. a avea (sau a fi cu) osînză (la pîntece). a avea o slăbiciune (pentru cineva). de a . ) a i se citi durerea. a avea o foame de lup.a avea obraz ca olu’ a avea obraz să .. a avea lipsă.ext.. a avea o lampă arsă sau a-i fila o lampă. a (nu) (mai) avea gură să .. plăcerea să . (sau a . nebun. a avea o idee fixă (sau o marotă. a fi bolnav de plămîni. a purta pică cuiva. 1) a fi bine crescut. a avea ochii căzu i. a vorbi mult şi zgomotos.. a fi deosebit de flămînd. a presim i (ceva). mai trebuie să-şi bată joc de casa mea? CR. Ureche... 1) a nu vedea seara. a avea cinstea. bogat. 2) a fi perfid. suferin a pe figură. a fi supărat pe cineva. a (nu) (mai) avea obraz să .).

. şi taie de unde vrea şi cît îi place. (pop. a fi supărat pe cineva. VLAH. nemite să le-nzestreze. 2) a avea apetit. a vorbi convingător: frumuşică. era. de un necaz (nemărturisite): nu numai politica ne împiedică să spunem ce avem pe inimă. a comite păcatul de a .. a avea cui să semene. a-i purta sîmbetele cuiva. viclean.. seducător: era chipeş flăcăul şi-l avea pe vino-ncoace.. a se judeca (cu cineva): de va avea vreo parte pîră cu altă parte. a nu pricepe un fapt evident. lescaie) sau a nu avea lescaie. (reg. simpatic.. a avea pîră (cu cineva) sau a se băga în pîri (cu cineva).. de frumoasă şi plină de vină-ncoace..CR.. a fi foarte slab sau foarte flămînd. ) a fi şiret.. a avea păcatul de a . a avea pîntecele lipit de coaste. a avea ponturi. a (nu) se bucura. (reg. sarcastic.POP. 2) a-i reuşi (sau a nu-i reuşi) cuiva ceva. a fi foarte sărac. ) a fi atrăgător. a avea nefericita inspira ie de a . a fi drăcos. în mînă şi pînea şi cu itul. a avea pe dracul (în el)..CAR. a avea păr pe limbă a nu avea păs de .. a (nu) avea alături (pe cineva). ) a fi lipsit de spirit de observa ie. a avea poftă. a se bucura de protec ia cuiva. încît nimeni dintre vecinii ei n-avea pace de dînsa. i se tulburau min ile . a nu avea para de ştreang. a nu avea nici un ban.CAR. 1) a avea noroc (sau ghinion) la jocul decăr i: am avut o pasă bună. a fi necăjit. a avea pe Scarao chi într-însul. (fam.. a avea pe (sau altoi de) vino-ncoace sau a fi plin de vino-ncoace. a nu se sinchisi de . a fi plin de draci.. a fi foarte deosebit de ceilal i: fata împăratului era rea ca o viperă şi leneşă de n-avea pereche. a nu avea (nici o) para (chioară sau frîntă. a avea pică pe cineva sau a purta pică cuiva. ) a avea rela ii sexuale (cu cineva). a avea pe cine moşteni. şi fam.. a avea toată puterea. captivant. (reg. a avea perdea la ochi. a (nu) avea. a nu avea păs de . a (nu) avea parte (de ceva). de o durere..CR.. de. a avea pe cine moşteni a avea pe dracul a nu (mai) avea pace cu (sau de) cineva. ) a fi bun de gură. ) a nu fi lăsat în pace de cineva.: vai şi amar de nenorocitul ce are păcatul de a sosi cel dintîi în Borsec! AL. a (nu) avea noroc (de ceva): n-am avut parte şi eu pe lume măcar de o compătimire! CAR. a avea (sau a fi în) pasă (bună sauproastă). . a avea pat (cu cineva). a avea (sau a i se pune cuiva) pohoiele(le) pe (sau la) ochi. a (nu)-i fi drag (în via ă) cineva: să n-am parte de Joi ica dacă ştiu. .POP.ŞINCAI . a nu avea nimic: el n-avea para frîntă. a avea papagal. a avea piper pe limbă. a fi cu) pîinea (sau pita) şi cu itul (în mînă). a dori. a avea (sau a ine.. a avea păr pe limbă. de perspicacitate. a fi lefter. (reg. a fi preocupat de un gînd. a avea sor i de izbîndă.CAR. a avea pe inimă a avea perdea la ochi a nu avea pereche a avea pe Scarao chi într-însul a avea pe vino-ncoace a avea pică pe cineva a avea picioare moi a avea pile a avea piper pe limbă a avea pîinea şi cu itul a avea pîntecele lipit de coaste a avea pîră a avea poftă a avea pohoiele pe ochi a avea ponturi .. dar ce papagal avea! POP. a nu avea nici un ban.. a avea pe inimă (ceva) sau a-i sta pe inimă (ceva cuiva). a nu avea (sau a nu-şi afla) pereche. a fi stăpîn pe situa ie: are .a nu avea pace cu cineva a avea papagal a nu avea para de ştreang a nu avea para a avea parte a avea parte a avea pasă a avea pat a avea păcatul de a .. a fi lipsit de educa ie.ISP.. deranjat de cineva: era aşa de rea. a fi prost. a (nu) avea parte (de cineva). a avea pile. a nu avea seamăn. de un sentiment. a avea picioare moi. a nu vedea. văzînd-o cît era de tînără. a se mişca încet. a fi răutăcios. 1) a pofti. cîştigam destul de mult.

).LIT.... a nu avea (nicăieri) astîmpăr. a avea preten ii. a avea puterea în arului. ) a (avea dreptul de a) cere unei instan e superioare anularea unei hotărîri judecătoreşti emise de o instan ă inferioară. a avea înclina ie spre . (înv. de cum a văzuto. a avea (un) pre . a avea presă bună (sau proastă). a suspecta (pe cineva): feciorul zmeoaicei.EM. a avea ecou.): din cîte vom spune aci despre actuala închisoare. a fi certat (cu cineva). 2) a avea o valoare ridicată. şi mărfurile. (înv. a avea proptele. a avea pova ă bună. a avea prindere....MAIOR. a avea (pu ină sau pu intică) răbdare.): tot vorbesc. a avea prezen ă (sau prezen a) de spirit. a avea dreptul nelimitat şi necondi ionat de a ac iona în numele cuiva a avea racilă la inimă.POP. . a avea prepus pe cineva. şi bucatele.. ) 1) a avea legătură (cu . (spec. lipsit de putere. 2) a se referi (la .AL.. din mîini nu stau. a avea reputa ie bună (sau proastă). a avea raport (cu .).MUMULEANU . a avea prune (sau o prună) în gură sau a fi cu prune (sau cu pruna) în gură. a reac iona cu promptitudine.. a pretinde: [ziarul] are preten ia de a studia situa ia financiară. a fi răbdător: s-a gîndit bătrînul să aibă răbdare pînă la toamnă. (fig. a nu-şi găsi locul: dorul de la tine peste multe dealuri vine.. a avea rău (pe cineva). 2) a fi exigent. ) a se judeca (cu cineva): cînd avea pricină cu cineva. a avea căutare: toate au avut pre şi s-au vîndut .. plăpînd. ) a avea influen ă. avea mare prepus pe dînsa.OD.CONV. ) a avea mîncărime de limbă. a avea prepus pe cineva a avea presă bună a avea preten ia a avea preten ii a nu avea (nicăieri) popas (sau popasuri). ) a acorda aten ia cuvenită. sau la . trecere... a avea pre a avea prezen ă de spirit a avea pricină a avea prindere a avea privire la . a avea rău de mare. a găsi audien ă: pe timpul publicării lor nu au avut poate resunetul meritat. (jur. a trezi interes. ) a bănui.GALA.. a prefera. două vorbe raport n-au. a urî (pe cineva): n-am rău pre nime. a avea (sau a găsi) răsunet. a avea (sau a fi plin de) purici.a nu avea popas a avea pova ă bună a avea predilec ie pentru . a nu se grăbi.CAR.. 2) a nu avea astîmpăr. ) a fi cumpătat.. a rosti cuvintele nedesluşit sau bîlbîit. a avea (sau a face) recurs. a aştepta. sus inători (pentru a parveni). a avea priză. umbla după împăciuire.. a avea (sau a căpăta) puteri depline.DOS. ) a avea sprijinitori.CĂL. a vorbi neclar. (înv. a nu suporta tangajul navelor. a avea priză a avea proptele a avea prune în gură a avea purici a avea purici pe limbă a avea puterea în arului a avea puteri depline a avea racilă la inimă a avea raport a avea răbdare a avea răsunet a avea rău a avea rău de mare a avea recurs .CAR. şi pop...POP. a se potrivi (la . (înv. a avea o ocupa ie: n-am nici o prindere pe aici. a avea (sau a fi în) pricină (cu cineva). 1) a fi năpădit de purici. a avea purici pe limbă. 1) a pretinde. foarte pu ine vor avea raport la locuitorii ei de acum. chibzuit. a avea un mare necaz. a avea privire la . a valora mult (sub aspect material): nu-i foliant în lume din care să înve i ca via a pre să aibă şi moartea s-aibă pre . . preten ios. la loc şi la climă.. a ac iona. a avea preten ia... a avea predilec ie (sau preferin ă) pentru . a fi slab...: s-aibă întotdeauna privire la împrejurări.. 1) (despre mărfuri. n-are nicăieri popas pîn-la mine pe obraz. (fig. ) a duşmăni. a se bucura de apreciere bună (sau rea).. a avea inspira ia: Dridri avu prezen a de spirit a le spune că contele ar fi plecat la Belgia.. şi pop. linişte..BUDAI-DELEANU.. bunuri materiale) a se vinde bine. a ine seamă de . (reg. (reg.

de n-am avea recurs la cîteva fericite documente.. sfin ii lui) la Ierusalim.. a-i părea rău. a avea său rău (pe cineva). a nu mai avea scuipat în gură. 1) a vorbi cu rost. a avea rezon. a avea scump (pe cineva). raporturi (cu cineva). că eşti om cu sadă la vorbă şi cu tîlc la muncă.POP. ) a avea dreptate. a avea chef de vorbă.. a gîndi matur. a avea rînză fierbinte. a avea sa la (sau de) vorbă.. ) a vorbi mult şi cu miez. a (nu) ajunge la sa ietate. a fi foarte vorbăre . 1) a avea disponibile fonduri. echilibrat. ) a nu avea posibilitatea să . a avea rela ii (cu cineva). a avea rînză domnească. a fi unic.VINEA.. şi pop. cu seriozitate: ne place de dumneata.ext. ) a avea acces la . eu cînd mi-oi afla de rînd.. a-şi face timp: spune-i că n-am vreme .. (pop. ) a se înfuria uşor. a găsi răspunsuri prompte. a avea seu la rărunchi . ) a (nu) afla. a fi aşezat. a nu avea (sau a nu fi) rînd de . a avea scorbură la inimă. (înv. a fi foarte necăjit.. (p. supărat. a avea rînză a avea rînză domnească a avea rînză fierbinte a avea rînză tare a avea rude la Ierusalim a avea rude printre moaşte a avea recurs la . re ineri. a (nu) avea (sau (înv.HASD. 1) a între ine legături. ) a se îmbogă i.. . a fi bun de gură.. (pop.. ) a aprecia. a avea (sau a fi cu) sad (bun) la vorbă. a avea remuşcări.. (reg.. 2) a avea îndoieli.: [localitatea] are multă asemănare cu muştele. ) a avea (sau a face) avere. a avea repulsie (sau oroare) (de cineva sau ceva).AL.. a avea replică. dar are şi duşmani. ) a vorbi prea mult.. a fi iute din fire: Născocor încă avea rînză fierbinte. a avea rînză tare. a nu (mai) avea pereche. cumpănit. a (nu) vedea) sa . a avea rezerve. a fi de neam mare. ) stupit) la furcă (sau la gură). a stima. a avea (sau a fi cu.POP. cîntă tare. a-i repugna (cineva sau ceva). 2) a vorbi mult. a avea rude (sau sfin i. a iubi (pe cineva).. a nu(-şi) (mai) avea (sau a nu-şi afla) seamă(n) (sau seama) pe (sau în) lume sau a fi fără seamă(n)... a nu putea suporta (pe cineva sau ceva). ) a fi protejat de persoane sus-puse. a avea (sau a-şi face.CR. a avea (sau a fi cu) scaun la cap. (fam. a semăna cu . şi să nu mă cheme.. a avea necaz (pe cineva).. resurse suplimentare. a avea (sau a-i veni) scuipat (sau (pop.. a-şi afla de) rînd. a prinde) seu la rărunchi. (reg. ) a avea. ) a (nu) fi mul umit cu ce are: [împăratul] nu mai avea sa de bogă ie şi nici o milă n-avea de supuşii lui.: numele localită ii ne-ar rămîne necunoscut. ) a fi rezistent la băutură. (înv. a avea pile: are rude la Ierusalim. a avea chef de vorbă. a avea sad la vorbă a avea sa a avea sa la a avea său rău a avea scaun la cap a avea scorbură la inimă a nu mai avea scuipat în gură a avea scuipat la furcă a avea scump a nu avea seamă pe lume a avea semănare cu . ) a fi bolnav de stomac. (înv.a avea recurs la .. a fi putred de bogat: sameni a avea său la rărunchi. incomparabil: suie dealul. a (nu) se putea sătura (niciodată). (înv. a avea scuipat la furcă..: fa a mi s-o schimbosit ş-amu n-am rînd de trăit. a avea proptele. a avea (sau a face) rînză.BUDAI-DELEANU. şi pop. samăn badea nu mai are. (pop. merge-oi. (reg. desigur. 2) (spec.POP. (reg. ) a avea rela ii sexuale (cu cineva). a avea rela ii a avea remuşcări a avea replică a avea repulsie a avea rezerve a avea rezon a avea rînd a nu avea rînd de .. (reg.POP. a fi veşnic nesătul. (reg. a avea rude printre moaşte. a regreta. ) a fi supărat. a avea semănare cu .VLAH.

a-şi controla sentimentele. a avea (o) slăbiciune (pentru cineva sau ceva). 2) a fi înclinat spre plăcerile trupeşti. a (nu) avea talie.POP. a nu avea stare a avea stăpînire de sine a avea stofă a avea suflet negru a avea ştimă a avea tact a avea talie a avea tărî e în cap a avea temei a avea temperament a avea timp a avea toane a avea toate la îndemînă a nu avea toate şipturile a avea tot timpul să .. a (nu) avea (vreun sau nici un) temei. (p. deh! ca soacrele. 2) a nu avea linişte. a avea spate... ) a fi plin de calită i. 2) a fi foarte slăbit. era neagră-n cerul gurii. de vigoare. a avea tot timpul să . a avea talentul de a . 1) a fi sărac. în armonie (sau în neîn elegere. a avea capăt.CAR. reac iile. a avea (un) sfîrşit. ) a nu fi întreg la minte : a iubi cine nu poate n-are şipturile toate. a avea (sau a duce) trai bun (sau rău) (cu cineva). a nu avea trai (cu cineva). 1) a fi plin de energie.. a nu (mai) avea răbdare: pizmaşii vecini însă n-au avut stare şi să luară cu bîte şi cu topoare după cioban. a avea sînge în vine. nici roade. a (nu) găsi răgazul necesar (pentru a face ceva): haiti! mai răpede. a nu avea (nici) sfînt (nici Dumnezeu).. a fi plin de energie. ) a fi năzdrăvan. ) a fi lipsit de sens. a (nu) avea (sau a (nu) fi) timp (sau vreme) (pentru ceva). a dormi mult.. a nu mai putea trăi (din cauza cuiva sau a ceva): îi era frică de boierul Miron că . (despre artişti.. a nu mai putea trăi în bună în elegere (cu cineva): de nu-mi aduci ce i-am cerut. a nu avea minte.POP. a trăi în bună în elegere. a nu avea toate şipturile. (despre animale) a fi stăpînit de un duh necurat.POP.. a pune pasiune în ceea ce face. a avea ştimă.VLAH. înzestrat. a nu (mai) avea trai (de cineva sau ceva). (înv. apoi să ştii că n-ai trai cu mine! POP. a fi foarte grăbit.ext. a fi pe cale de a leşina. a dispune de o perioadă mai îndelungată (decît cea necesară) pentru a .).. (fig.a nu avea sfan a nu avea sfînt a avea sfîrşit a avea sînge în vine a avea slăbiciune a avea slăbiciune a avea somnul mieilor a avea spate a nu avea (nici sau nici un) sfan . a unui examen). a (nu) avea siluetă. a avea stăpînire de sine. (fig.POP. cine ştie ce rău îi mai face de să nu mai aibă trai în sat. a fi (ne)întemeiat.CR. a avea trac. a (nu) avea o bază solidă: pesimismul negativ . ) 1) a avea măsură (în comportare). pasiune. a nu-i lipsi nimic: era foarte bogat şi avea toate la îndemînă. a avea tact (sau tactul de a . a avea (sau a sim i) atrac ie. a avea tărî e în cap.. a avea stofă.. 2) a avea abilitatea de a . a se termina. a beneficia. a se bucura de protec ie. a fi dotat. de elan. poftă. a iubi foarte mult (pe cineva). zel: tragere de inimă pentru învă ătură n-avusesem niciodată. în ceartă) (cu cineva). ) a fi total lipsit de bani. a fi capricios. că n-am timp de aşteptat. ) a fi foarte sărac: dar ce e mai frumos e că n-am sfan . 1) a fi istovit.REBR. a avea trac a avea tragere de inimă a nu avea trai a nu avea trai a avea trai bun . a fi foarte rău: soacra. a fi senzual... a nu avea stare. a avea temperament. a nu avea zestre. a se isprăvi: dar nici lumea aceasta nu poate să nu aibă nicicînd sfîrşit.POP..POP. nu are nici temei. a avea (sau a sim i) (o) slăbiciune.. a nu ra iona. a avea toate la îndemînă. a-i plăcea foarte mult (de cineva sau de ceva): dînsul avea mare slăbiciune pentru nevastă-sa cea nouă. candida i) a avea emo ii (înaintea unui spectacol. a avea (sau a sim i) tragere de inimă. a nu-şi găsi locul. a avea somnul mieilor. a avea suflet negru sau a fi negru la suflet (sau la inimă) sau a fi negru în cerul gurii. (p. (pop. monşer! CAR..ext.. (reg. a avea toane..

a nu-i avea treabă (cuiva). un secret: Ion are el un cîrlig pe undeva. a avea o înfă işare (de . ) a fi priceput (la ceva): pus la probe. 2) a (nu) fi interesat (de cineva sau de ceva). a ironiza.. eu n-am treabă. a se şti cu) un cui la (sau în) inimă (sau în coastă). a-i intra. a fi în vogă. a avea inere de minte. a avea inere de seamă. aşa că ieşi să se plimbe .. a se bucura de autoritate. a nu mai avea trai liniştit (cu cineva). nime treabă nu ne are. şi fam. a i se deschide toate uşile. a avea (sau a fi cu) opi. 3) (despre mărfuri) a avea căutare. a unei supărări puternice). a avea un cîrlig. a (nu) avea unde-şi pune capul. a (nu) avea adăpost. a avea un noroc orb (sau chior). a avea op la limbă. a avea cui să se roage.PREDA . s-a descurcat de minune. 2) (despre oameni) a fi luat în seamă. (reg. 1) (înv. (înv.NEC...VARLAAM. (fam. a avea unde să-şi plece capul. a fi rău de gură. ) a-i plăcea să bea.).. n-avea treabă! a (nu) avea (nici o) treabă. 1) a (nu) avea de lucru: n-avea nici o treabă. despre oameni) a se bucura de îngăduin ă. a avea credit: are trecere la minister . a (nu)-l interesa. a suferi. că n-avea nici o treabă cu învă ătura . 3) (fam. a (nu)-i păsa: de sînte i tovarăşi ori fra i. a avea treabă a nu-i avea treabă a avea treabă să ..): foaia franceză ar avea un aer modest. că are treabă cu tine. a avea un cuvînt cu cineva. de iertare. a avea un foc la inimă. . ) a fi mai breaz ca al ii. a avea o teamă. a sim i că nu mai poate vorbi (sau respira) (în urma unei emo ii. a avea trecere a avea tupeu a nu mai avea ară a avea epi pe limbă a avea inere de minte a avea inere de seamă a avea opi a avea op la limbă a avea ug la băutură a avea un aer a avea un cîrlig a avea un cui la inimă a avea un cuvînt cu cineva a avea un cuvînt greu a avea unde să-şi plece capul a avea unde-şi pune capul a avea un dinte împotriva cuiva a avea un foc la inimă a avea un necaz a avea un nod în gît a avea un noroc orb . de pălăvrăgeală. a avea un aer (de . a fi îndrăzne . ) 1) a avea chef de vorbă. ) a nu neglija ceva. a fi cu. (pop. a (nu)-i păsa (de cineva sau de ceva).POP. a fi la ananghie. (înv.. (reg. a avea ug la băutură. a fi tratat cu respect şi considera ie. 2) (fig. a lua în considera ie... a lăsa impresia (de . un necaz mare: împăratului [îi] intrase în inimă ca un cui acest arz.PANN. a inten iona să se răzbune pe cineva. de vine întotdeauna tîrziu acasă. a nu fi bun (la ceva): din şcoală îl dăduseră afară. a fi necăjit. a fi pornit împotriva cuiva.LET. a i se face o concesie: furii . obraznic. a avea epi pe limbă. ) a avea o taină. a avea un dinte împotriva cuiva sau a-i purta un dinte cuiva. 1) a avea de discutat ceva cu cineva. ) a trebui să . a avea un necaz.a avea treabă a (nu) avea (nici o) treabă (cu cineva sau cu ceva). . a avea trecere. a nu mai avea ară (cu cineva).. ) a (nu)-l privi.CAR.. 2) a avea limba ascu ită. 2) a avea o răfuială cu cineva. a fi foarte norocos.POP. ) a nu purta grija cuiva: să fugim în lumea mare. a avea (sau a-i sta. (reg. a avea un cuvînt greu (de spus). ) a avea memorie bună. (reg. dar cel pu in convenabil. nu ave nici o trecere sau milă de iertare.. 1) a avea de rezolvat ceva cu cineva: du-te la el. a avea (sau a i se pune) un nod în gît. a avea tupeu. a avea prestigiu... a (nu) avea (nici o) legătură (cu cineva sau cu ceva): ce-ai treabă cu slujba mea? POP.).: un sat am cumpărat şi am treabă să mă duc să-l văz. ) a nu se pricepe (la ceva). a avea treabă să . 4) (fam. ..

ba că-i alta. la Sfîntul Aşteaptă. hăr ăgos şi de tot hapsin.. ba că-i alta sau că-i (sau c-o fi) una. o suferin ă (nemărturisită). a nu avea zor (de ceva sau de cineva). ba ceea sau ba că-i una.a avea un of a avea un schimb de cuvinte a avea urechi de cîrpă a avea urechi de săftian a avea urechile astupate cu ceară a avea vad a avea val a avea vederea scurtă a avea vederi largi a avea vreme să . baba călătoare n-are sărbătoare. ba colea. ba aşa.. mîine ha . ) a trece mult timp. ba azi. şi fam. ba ici. a nu-i păsa: nu avea nici un zor de a-şi atrage ura unui puternic regat învecinat.noapte a azvîrli cu piatra în şatră ba azi. se făcea că are vederea scurtă. ba e neagră.CR. a fi miop: un marchez . a avea urechi de săftian... şi pop.).AL. ) a fi surd: ho! . pentru ca să nu salute pe nimeni.. în bună în elegere cu cineva: de atunci nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu baba.. în spre sară numai ce dă deo pîrtie. 1) a nu fi neapărat necesar. c-o pă i: şi aşa. a trăi în mizerie. a dura: ştiind că o să-i fie drumul lung . (pop.. a nu auzi bine. a avea val (sau valuri) (cu cineva). CR.. a trăi în linişte. ba bine că nu!.. noaptea trecută: fapta ta de astă noapte. mîine bătaie.. moşneagul într-o zi se căsătoreşte de a doua oară. ba e laie. 2) a nu avea habar.. ba ici. c-o fi. păcat! CAR. azi. pretutindeni: tot mai cercînd. ba colea . c-o fi. ba chiar. a avea zăbavă. cînd sta cîte două. şi că va avea zăbavă nu glumă pînă s-o întoarce acasă. a o duce de azi pe mîine. pasămite: bag seamă că nu era acasă. a avea neplăceri. ba că chiar.. a avea urechi de cîrpă. ba aşa. ba colea. trei zile pe lîngă casă. a avea răgazul să . ) ba aşa. a se certa (cu cineva). ba mîine. că-i (sau c-o fi) alta. mîine ha azi. a avea o perspectivă cuprinzătoare. ) azi ceartă. (cum) bag (de) seamă (sau seama) (că .. în timpul nop ii trecute.. a avea zi bună (sau zile bune) cu cineva. a avea vad. ba zău. ba că-i una. a avea vederea scurtă sau a fi scurt de vedere. a nu mai avea zile multe. a azvîrli cu piatra în şatră. a fi deschis progresului. în toate păr ile. a nu avea zor azi hîr. ba e bălaie. a avea zăbavă a avea zi bună cu cineva a avea zile înşirate cu a a a nu mai avea zile multe a avea un of. ba chiar îl înviorase. ba da.CR. ) a face aluzie la ceva. a putea să mai aştepte. se vede că . (înv. a fi receptiv la nou. azi hîr. ba mîine baba călătoare n-are sărbătoare ba bine că nu! ba că chiar ba că chiar? ba ce! ba ceea.(sau astă-) noapte. într-adevăr. a nu fi presant.AL.FIL. ba aşa. greută i (din partea cuiva). (reg... 2) dimpotrivă: nu-l obosise lucrul în vie. a avea o durere..POP. a avea vreme să . (reg. că doar n-am urechi de săftian. ba alta. ) d-apoi cum nu? ba ce!.HASD. în cursul călătoriei nu eşti obligat să respec i posturile şi sărbătorile. desigur!: şi-au venit toate neamurile? ba bine că nu! POP. a avea timp să . ba una.. pare-mi-se. a avea un schimb de cuvinte (cu cineva). nu cumva? ba ceea. ba ceea ba chiar ba da ba e albă. ba e neagră bag seamă ba ici. c-o pă i. (reg. ba chiar. . evident că da!.. 1) şi în plus: ba chiar se făcuse buclucaş. ba e albă. (iron. a avea urechile astupate cu ceară.: dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoşti. se-n elege!. a nu auzi bine. ba că chiar?. a avea zile înşirate cu a a. a fi la un pas de moarte.. a avea vederi largi. a avea clientelă numeroasă..POP.

000 de lei bani număra i .baie de sînge baie de soare ba încă a balansa conturile balon de săpun bani bătu i bani buni bani cura i bani de buzunar bani de coşni ă banii grosului banii verzelor bani număra i ba nu. banii verzelor. a nu-i păsa. basmul cu cocoşul roşu. a bate capul a-şi bate capul a-şi bate călcîiele a bate ceamburul . bani cura i (sau murdari). ) a umbla fără rost. bată-te să te bată. cu speran a că va găsi rătăci i ceva bani de coşni ă. a nu se potrivi deloc. a-şi trece timpul cu lucruri neserioase. 2) a-şi bate joc. luată de la cei întemni a i: 30 bani. bani ghea ă. că nu s-alege niciodată.000 lei . ) a fute. a se bate ca apa de maluri. a se frămînta inutil: geaba se bătea sărmana ca apa de maluri. a regula) la cap (pe cineva). a bate ceamburul. 2) bani pu ini: a plecat de acasă cu bani număra i. te vei hrăni tu cu oameni? POP.REBR.POP. a balansa conturile. bani peşin: n-avea decît 3. bani de (sau pentru) coşni ă. expunere a corpului la ac iunea razelor solare. a-şi bate capul sau (pop. ca orbe ii). zău? ba nu basmul cu cocoşul roşu bată-te focul ! bată-te să te bată! a bate apa în piuă a bate bani a bate bărbunca a se bate ca apa de maluri a se bate calicii în gura cuiva a se bate ca orbii a se bate cap în cap baie de sînge. bani buni. banii grosului. că pe mor i nui mai învie nimeni. a sîcîi. că pînă la urmă i s-a făcut lehamite bietului om să se tot împotrivească şi a făcut precum zicea dracul. bani pentru cheltuieli mărunte. (chiar) mai mult decît atît. a nu-i da pace (cuiva): şi-atîta l-a bătut la cap. a bate bărbunca. banii grosului. ) bani care se adună de la nuntaşi după jocul miresei. a-şi frămînta mintea (cu ceva). a fabrica monede. 2) (fig. bani numerar cu valoare mare: avea numai bani bătu i. a se bate cap în cap. a fi preocupat (de ceva): feciorul împăratului se pîrjolea şi se bătea cu gîndurile.POP. a insista (pe lîngă cineva). (reg. (fin. proiecte inconsistente. zău?. bani bătu i. de la cei ce se vor închide. fără a se uita unde lovesc: se bătură ca orbe ii vreo jumătate de ceas. bani cu putere de circula ie. a bate (sau a pisa) apa în piuă (să se aleagă unt). ) a nu se ine de treabă.ISP. a bate bani. bani număra i. balon de săpun. întîmplare care nu se mai termină. mare vărsare de sînge.URIC. 1) băşică din clăbuci de săpun.POP. bată-te focul. a se bate rău. în hîrtii de 50. arde-te-ar focul! : cum. istorie. serios?. ) vorbărie goală. bată-te (norocul) să te bată!. nici nu mă gîndeam la tine! POP. chiar aşa? ba nu. a gîndi intens (la ceva). 1) bani numerar. sumă cheltuită zilnic într-o gospodărie pentru alimente: se scobi prin toate buzunarele. ) a face creditul egal cu debitul. (înv. şi încă de cele mai prefăcute. a se bate ca orbii (sau ca chiorii. ba încă sau şi încă. a vorbi mult şi fără rost (plictisind pe cei din jur): degeaba mai ba i apa-n piuă să s-alegă unt. a bate capul (cuiva) sau a bate (sau (arg. baie de soare. de ziceai că se bat calicii la gura lui. a se bate calicii în (sau la) gura cuiva. bată-te focul (să te bată)!. să ai parte de noroc!: ei.CR. nicidecum. ba nu. a cicăli.POP. în plus: este fată. a trîndăvi. ) pedeapsă în bani. (reg. a plictisi (pe cineva). a-şi bate călcîiele sau a bate în (sau din) călcîie. ) a se bate cu gîndurile. a mînca repede şi cu lăcomie: turna în el bucate şi udătură. 1) a sări în sus de bucurie. (reg. bani de buzunar. bani cîştiga i (ne)cinstit: înfiin ase o firmă specializată în spălarea banilor murdari .

luînd pozi ia de drep i: s-a-nchinat bătînd din pinten. înfumurat.: Lulu a nu bate nicidecum cu Guli ă. a se bate cu pumnii (sau cu pumnul) în piept. a-şi impune punctul de vedere: cum vine asta? te primim la noi în casă. a-şi bate (singur) cuie în talpă (sau în cap. a umbla pe coclauri. a da din aripi: cocoşul se umflă atunci în pene şi începe să bată din aripi. a bate fierul cît e cald. a-şi face (singur) greută i. a comanda.. a bate furcă (pe cineva). a pierde vremea: ai trecut de treizeci de ani şi tot nu te-ai săturat să ba i coclaurii. mai şi ba i cu pumnul în masă? SAD. DELAVR. a-i da. a bate cu.. a se împăuna: se bătea cu pumnul în piept că lui i se datorează toate.EM. a-şi complica existen a: aşa. a lovi aerul cu aripile. a bate în lemn. a-l bate gîndul (pe cineva).POP. 1) a-şi manifesta supărarea sau pocăin a. 1) a fi foarte înalt. a se bate (sau a se lupta) cu morile de vînt. a trăncăni.P. drept mul ămită. a se ră oi: nu merg nicăieri! ipă ea bătînd din picior. a bate cu tirbuşonul (sau cu cartoful) (pe cineva). a-şi manifesta bucuria în chip zgomotos: începu a bate din pinten de bucurie că se cotorosise de sărăcie. a porunci. a bate drumurile.a bate cîmpii a bate coclaurii a bate cu. a-i trece prin minte (ceva cuiva): îl bătea gîndul să lase totul şi să-şi ia lumea în cap . 2) a se mîndri.. a vagabonda. orgolios. . a dori să nu se împlinească ceva.i trebuie dacă. a (se) bate cu palma (sau cu mîna) peste gură.P. a bate din pinteni (sau din pinten).POP. .. 1) a călători.CĂL. (despre militari) a lovi cu zgomot călcîiele încăl ămintei (cu pinteni) unul de altul. de-a surda. a bate din picior. a divaga: autorul . în tălpi). a da noroculpeste cineva: în ziua cînd primea paralele. a avea simpatie pentru . a-şi rupe) gura degeaba (sau de clacă.ISP. 2) a vorbi aiurea. la pere i: văzînd că-şi răceşte gura degeaba. . 2) a nu avea cui să-şi strige păsul.AL. a-şi bate (sau a-şi strica. a nu găsi ascultare.. a vorbi în vînt. a protesta inutil. 1) a se abate de la subiect. 1) a se răsti. a bate în (sau la) pravilă.. a bate din pupăză. (pop . a se bate cu pumnii în piept a bate cu pumnul în masă a bate cu tirbuşonul a bate din aripi a bate din palme a bate din picioare a bate din picior a bate din pinten de bucurie a bate din pinteni a bate din pupăză a bate drumurile a bate fericea pe cineva a bate fierul cît e cald a bate furcă a-l bate gîndul a-şi bate gura degeaba a bate în lemn a bate în pravilă .i ba i singur cuie în talpă. a bate din aripi. a aplauda. a pălăvrăgi. a bate cu fruntea-n nori. a hoinări. 2) a hoinări. a bate cu fruntea-n nori a-şi bate cuie în talpă a se bate cu morile de vînt a bate cu palma peste gură a bate cîmpii.. a-şi răci.POP. a bate din palme. 2) a dori ca cele spuse să nu se împlinească: Doamne fereşte! batete cu palma peste gură! POP. 2) a încerca să-şi impună voin a. te omenim şi. că ai început să ba i cîmpii! a bate coclaurii sau a umbla pe coclauri. 1) a regreta cele spuse: mai bine tăceam.POP. a se lăuda.) a vorbi mult.CEZAR. 2) a fi mîndru. bate cîmpii cu gra ie. 1) a se lupta cu duşmani imaginari. a bate mult şi bine (pe cineva). a bate din pinten de bucurie. de pomană. a bate cu pumnul în masă. a trage la intă. a ac iona pînă nu e prea tîrziu.CAMIL. a da o mamă de bătaie (cuiva). zise baba bătîndu-se cu palma peste gură.. a se fuduli.. a flecări. a umbla mult. moşneagul îl lăsă într-ale lui. a pleda fără folos. în zadar). a bate fericea pe cineva. a tropăi. a spune prostii: gata.GALA. ne bătea fericea: nu bătea pe nimeni. a bate din picioare.

ISP. a bate în sită (şi) în covată. a fi iminent: iarna bate la uşă. nimic! mai bat o dată. a se juca cu mingea. în semn de pocăin ă. ) a face un tîrg. a bate foarte tare. a se învoi (la pre ) strîngîndu-şi mîinile (în semn de pecetluire a tranzac iei). a bate (sau a freca. a bate la cap (pe cineva). a bate monedă. (reg. a bate maidanul (sau maidanele).POP. 2) (fig. 1) a se retrage (din calea inamicului).POP. ) a produce o pagubă (cuiva). dacă mi-i da mîna că-i merge după mine. a bate obrazul (cuiva). a risipi. a bate măsura. 1) a fabrica monede de metal. a frapa.COŞBUC.CAR. (reg. a lua în rîs (pe cineva) (lovindu-şi pumnii unul de altul). a bate mătănii. a se remarca. a bate (sau a da) mîna (sau palma) (cu cineva). a mînca lacom. a bate la trei coaste a bate laturile a bate la uşă a bate la uşă a se bate lupii la gura cuiva a bate maidanul a bate măr a bate măsura a bate mătănii a bate mingea a bate mîna a bate monedă a bate obrazul a bate o carte a bate pasul pe loc . 1) a se învoi din pre . a bate la maşină. a lăsa) la trei (sau la patru) coaste (pe cineva). 1) a sări în ochi. (despre copii). a bate (sau a ciocăni) la uşă. a juca o (anumită) carte de joc. (pop. de părea că se bat lupii la gura lui. . a dactilografia. a bate în pungă (pe cineva). v. ) a face orice pentru realizarea unui scop: ş-a bătut în sîtă. a-şi pierde vremea cu hoinăreala sau cu joaca. a îngenunchea şi a atinge pămîntul cu fruntea. 1) a cere sprijin. a da de bănuit: prea arunci cu bani în stînga şi-n dreapta! bate la ochi! a bate (sau a toca) la papuc (sau la pingea). hulpav: începu iarăşi a mînca. a bate tactul. de cucernicie. iar nimic! CAR. la toate por ile. ) a renun a (la ceva). ) a se apropia. ) a face caz de ceva: s-a bătut monedă cu ridicarea nivelului de trai al popula iei. a bate în retragere. a bate mingea. a snopi în bătaie (pe cineva): l-au lăsat măr şi s-au dus fiecare la treaba sa. a-şi anun a prezen a prin bătăi în tăblia uşii: bat la uşă. a lăsa) măr (pe cineva). . a batjocori (pe cineva): chiar sfin ii au început să-şi bată joc de mine. a stagna. a încheia un tîrg (cu cineva): mă duc şi viu îndată să batem mîna împreună. a bate pasul pe loc. 2) a face (ceva) de mîntuială. joacă pumnii şi-l stropeşte pe obraz. ajutor. a bate (pe) la por i (sau la uşi. a bate capul (cuiva). 2) (fig. a se bate lupii la gura cuiva. a nu progresa. îmi bate numaidecît la ochi un scrin vechi. a necăji. a se lega cu jurămînt: eu i l-oi omorî. a imputa. a atrage aten ia. cînd el glumeşte. a bate o carte. a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). . a-i face în ciudă (cuiva): şi-atunci ea.CAR. draga mea. a face impresie: între atîtea hodoroage.a bate în pumni a bate în pungă a bate în retragere a bate în sită în covată a-şi bate joc a bate laba a bate la cap a bate la maşină a bate la ochi a bate la papuc a bate la por i a(-i) bate în (sau din) pumni (cuiva) sau a juca pumnii. a lucra prost: asta se cheamă că munceşte? îşi bate joc! a bate laba. a umbla fugar. 2) a promite. a bate (sau a fi) la uşă (fig.POP. a fi cheltuitor. (fam. şa făcut colacu-ndată. a bate laturile. 2) a fi suspect. a lua în rîs. 2) a cerşi. a bate la ochi. ) a bate zdravăn (pe cineva): nu departe de Nistru îi întîlni [Ştefan pe tătari] şi începu a le da pe foi şi a-i freca la trei coaste.AL. a reproşa (cuiva ceva). şî-n covată. a bate (sau a face.ISP. la toate uşile. 1) a rîde (de cineva). v.

ISP. a călca apăsat: căpitanului îi plăcea să meargă oamenii an oşi. a face aluzie la ceva. a bate toba. (fig.REBR. a băga cap teafăr sub evanghelie.. (reg . a bate (sau a flocăi) (pe cineva) (de) să-i meargă fulgii (sau colbul.. în ară) sau bate toba în Moldova şi s-aude la Craiova. a umbla mult (şi fără folos): multu-şi bat picioarele.) a snopi în bătaie (pe cineva).. a bate toba (sau tamburina) (cu degetele) (pe ceva).POP.P.SAD.. ba că-i alta. (arg.. a bate (un) vînt de primăvară (peste ceva).POP. (pop. a bate toba (sau darabana) (în sat sau în tîrg şi la moară. a bate un cui la sicriu.i spun: ba zău. tura-vura. a juca poarca. pe toate răzoarele. a bate (degeaba) toba (sau toaca) la urechea surdului. a bate toaca. veseli şi să bată talpa la pămînt. a bate satu-n vergi.a-şi bate picioarele a bate pînă iese untul din el a bate poarca a bate podurile a bate pragurile a bate preş a bate recordul a bate satu-n vergi a bate să-i meargă fulgii a bate şaua să priceapă iapa a bate tactul a bate talpa a bate tarapanaua a bate telegramă a bate toaca a bate toba a bate toba a bate toba a-şi bate (sau a-şi rupe) picioarele (degeaba). a face apropouri: dascălul bătea şeaoa să priceapă iapa. l-o lăsat to ş-o plecat. (arg. ) a-şi întinde cortul.. a expedia o telegramă.POP. ) a anun a. ) a se lăuda. într-o disciplină). a umbla fără treabă. ba că-i bălaie: ce mai . a bate ol (pe cineva). şi le flocăiam . ba (nu) zău. a lovi uşor ceva într-un ritm anume. a se stabili undeva. peticele). a bate şaua (ca) să (se) priceapă (sau să în eleagă) iapa (sau calul). a-i bate vîntul în traistă (cuiva). ) a aprinde o igară.. a bate poarca. a depăşi cea mai înaltă treaptă (într-un domeniu. a-i vorbi degeaba cuiva. căci nu se poate ca tata să nu fi bătut toba. a face să nu mai existe (ceva): a bătut un vînt de primăvară peste averea lui. ba rasă ba zău a băga cap teafăr sub evanghelie . de le mergea colbul. a bate tactul (sau măsura). ba că-i laie.CR.CAR. ) vorbesc serios. ) a umbla haimana. a risipi. cu vîrful degetelor. ) a bate măr (pe cineva). ba (că) (e) tunsă. a face reclamă. (înv. a lăuda exagerat (pe cineva). a divulga un secret.. publicitate (cuiva).CEZAR. a bate telegramă. dacă.. a bate (cuiva) toba. a-şi provoca neplăceri. a bate ăruş. a nu fi ascultat: rămînea cu surorile şi fra ii .ISP. (fam. c-o fi rasă. (reg. ba că-i una. dară bate toba la urechea surdului. a bate toba la urechea surdului a bate toba a bate ăruş a bate ol a bate un cui la sicriu a bate vînt de primăvară a-i bate vîntul în traistă ba tunsă.. l-a pus pe Galibardi de i-a botezat un copil. a bate preş (pe cineva). a face vîlvă. a bate podurile (sau prundurile).. a bate măr (pe cineva). haimana. încurcături (inutile). şi îi povă uia să fie mai cu răbdare .CR. a face public un secret: probabil însă că se cam ştie . c-o fi tunsă. c-o fi rasă. şi reg. a bate recordul. a bate talpa (la pămînt). ) a cerşi. încă mă mier c-am avut răbdare să in casă cu baba. a snopi în bătaie (pe cineva): scoteam mî ele . a bate tarapanaua. prin bătăi de tobă. (înv. a fi sărac lipit pămîntului. ba (că) (e) rasă sau c-o fi tunsă. a bate ritmic (cu degetele) (pe ceva) (din nervozitate sau din nerăbdare): bătu toba în postavul biroului. a spulbera fără urmă. a bate pragurile. o comunicare de interes obştesc: cîn o bătut doba-n sat. a divulga. a bate (pe cineva) pînă iese untul din el..

a băga în boală (sau în boale. 2) a zăpăci. s-o vîre-n groapă pe biata babă. a dispune de cineva. a băga (sau a turna) în coş. obsedat de ceva. a băga în fabrica de pumni (pe cineva). 1) a înte i focul. a înspăimînta (pe cineva). a începe (la primărie) formalită ile pentru căsătorie. a băga în cofă (pe cineva). a hărnici (pe cineva).POP. a observa.ISP. rîcă. 4) a provoca necazuri. a face pe cineva să fie interesat. vrajbă. a-şi băga coada peste tot. SAD. a băga inimă în cineva. în cofă. a învrăjbi: alta n-au de vorbit decît bîrfeli şi răută i. în pămînt) (pe cineva). certuri.POP. a băga în aceeaşi oală. la apă. a provoca neîn elegeri. a (se) înfricoşa. discordie: diavolul vrajbei nu cuteza să-şi vîre coada între ei. a băga (sau a vîrî) în groază sau a băga în groaza mor ii (pe cineva). a speria (pe cineva). ca să vîre fitiluri şi zîzanie în toată mahalaua. a pune pe acelaşi plan. a bate măr (pe cineva). cînd ajunge. a băga în belea (sau în bucluc. în încurcătură) (pe cineva). a băga (sau a vîrî) intrigă (sau intrigi. a băga (sau a intra) frica (sau spaima. a amesteca. a amenin a. în alte alea) (pe cineva). a vîrî) (de viu) în groapă (sau în mormînt. a lua aminte. a-şi băga carnea în saramură (pentru cineva). a înspăimînta. a depune actele în vederea căsătoriei. a înspăimînta (pe cineva): avea o privire ironică şi ascu ită care te băga în pămînt. 1) a pune pe treabă. 3) (fig. a fi peste măsură de curios. a băga cărbuni. 1) a băga în draci (pe cineva).. fiori) în cineva (sau în oase(le) cuiva) sau a băga în frică (pe cineva). bagă-n coş. ) a intimida. în năbădăi) (pe cineva). a urzi intrigi. a băga după gratii (pe cineva).GR. dar omul care-i frumos. a înnebuni (pe cineva). cînd ştia că el n-are pic de dreptate. a trimite. a fi atent. a băga de seamă. a (se) speria. a îmbolnăvi de spaimă (pe cineva). a băga în draci (sau în to i dracii. fitile.POP. preocupat. 2) a pune în cofă (pe cineva). a-i veni rîndul să facă ceva: omul care-i urît. supărări de moarte (cuiva): aceste erau de ajuns . . a-şi primejdui via a (pentru cineva). a îngrozi (pe cineva): m-ai băgat în toate grozile mor ii. a (se) îngrozi. a vedea: dacă nouă oamenilor ni se pare că rămîn mul i nedreptă i i. a (se) speria de moarte. a atrage. michidu ă) coada undeva.SAD. nici la moară n-are rînd.a-şi băga capul în păcat a-şi băga carnea în saramură a băga cărbuni a-i băga ceva în cap cuiva a-şi băga coada peste tot a băga de seamă a-şi băga dracul coada undeva a băga după gratii a băga formele a-şi băga capul în păcat. a întemni a (pe cineva). ) a provoca discordie.. a (se) băga în ceasul mor ii. a păcătui: nimeni nu-şi băgă capul în păcat.POP. a începe să macine. a băga formele. a închide.CR. 2) a omorî (pe cineva): caută pe cel care a pus în mormînt pe părintele tău.CR. 2) a fi net superior cuiva. numai la numele lui ne intra groaza în oase. a avea grijă. a băga în buzunar pe cineva. 1) a înmormînta (pe cineva). a-şi băga (sau a-şi vîrî) dracul (sau diavolul. a băga în răcori (pe cineva). (fam. zîzanie) sau a face intrigă. a implica într-o afacere necurată (pe cineva). a băga frica în cineva a băga inimă în cineva a băga intrigă a băga în aceeaşi oală a băga în belea a băga în boală a băga în buzunar pe cineva a băga în ceasul mor ii a băga în cofă a băga în coş a băga în draci a băga în fabrica de pumni a băga în friguri a băga în groapă a băga în groază a băga în năbădăi . a provoca mari neplăceri (cuiva). 2) a băga în sperie i. a băga (sau a pune. a da gaz. a se amesteca în treburi ce nu-l privesc. a băga în friguri (pe cineva).CAR.AL. a îmbărbăta pe cineva. 2) v. 1) a băga în belea (pe cineva). 1) a avea în puterea sa pe cineva. a băga în năbădăi (pe cineva). a (se) înspăimînta: ochii tăi mă bagă-n frică. . strîmbe. . a-i băga ceva în cap cuiva. a căpăta rînd la moară. groaza. este pentru că nu băgăm noi de seamă.

a o sfecli: ienicerii d-auzea pe mînică o băga. a scoate din min i. ) a mînca mult şi cu lăcomie. la universitate) (pe cineva). a memora. în toate grozile mor ii) (pe cineva). a cîştiga încrederea cuiva. a se băga în ochii cuiva. a se face observat. a băga (sau a da) o sîrmă.POP. (ne)băgare de seamă. a înfricoşa (pe cineva): cînele se zborşeşte la mî ă.a băga în nebuneli a se băga în ochii cuiva a băga în răcori a băga în seamă a băga în sîn a băga în nebuneli (pe cineva). a-şi băga (sau a-şi vîrî) nasul în toate. a face reclama ie. considera ie.POP. eu de drag te-aş băga-n sîn. m-a i cam luat la mijloc! a băga la (sau în) şcoală (sau la liceu. a băga în sperie i (pe cineva): se hîrjoneau un cîrd de pici . a băga (sau a vîrî) în sperie i (sau în to i sperie ii. că lumea parcă are dreptate. (reg. de fazan. voieşte să-l bage în liceu. a-şi băga min ile în traistă. ) a iubi foarte mult (pe cineva): măi bădi ă Gherasim. a profita de agoniseala cuiva.POP. a ine minte. a fura ca în codru. a se amesteca în treburile cuiva. remarcat de cineva. a băga (sau a lua) la mijloc (pe cineva). a o încurca. a învă a. a se cumin i. (pop. 1) a stima. stimă. a se amesteca într-o discu ie. de prost (pe cineva): cum văd eu..POP. a se amesteca peste tot (şi în lucrurile care nu-l privesc).. a se face cu insisten ă remarcat. a băga în sperie i a se băga în sufletul cuiva a băga în viteză a se băga în vorbă a se băga în vorbă ca măraru-n ciorbă a băga la cap a băga la cheltuială a băga la ghiozdan a băga la mijloc a băga la şcoală a băga la trier a-şi băga min ile în traistă a băga mîinile pînă-n coate a băga mîna în strai a cuiva a-şi băga nasul în toate a băga o plîngere a băga o sîrmă a o băga pe mînecă băgare de seamă băgare în seamă a băga rufele în boale . şi fam. a băga o plîngere (sau o jalbă). a nu spăla bine rufele. a hărnici (pe cineva). a (se) îngrozi. a lua.. (fam. a băga în răcori (sau în toate răcorile) (pe cineva) sau a-l trece (toate) răcorile (pe cineva). a determina pe cineva să cheltuiască mai mult decît ar fi vrut. a băga la trier (pe cineva). pînă ce i-a băgat în răcori un palicar. a certa aspru (pe cineva).CAR.POP. a fura pe cineva: or stă tătă vara la umbră şi toamna şi-or băgat mîna în strai a noastră. a prinde) la (sau în) cap. a se băga în vorbă..POP. a înscrie la şcoală (sau la liceu. considera ie (cuiva sau la ceva): un lup flămînd nu voia însă să bage în seamă cele ce spunea cerbul. a se băga în sufletul (sau sub pielea) cuiva. băgare în seamă. (reg. 2) a lua de fraier. a se băga în vorbă ca măraru-n ciorbă sau a se amesteca ca mărarul în bucate. ) a-i cere socoteală pentru ceva (cuiva). (pop. a băga (sau a pune) la (sau în) cheltuială (pe cineva). ) 1) a înconjura cu simpatie (pe cineva). 2) a(-i) lua seama (cuiva). a băga mîna în strai a cuiva. .CEZAR. a înnebuni (pe cineva): pe mul i îi băgase în nebuneli cu ochiul ei ager. ) a telefona. (ne)aten ie. a băga rufele în boale. de-o vîră în to i spărie ii. a da aten ie. la universitate) (pe cineva): am întrebat-o ce are de gînd cu băiatul: . în toate boalele.P. a o băga pe mînecă (sau pe mîneci). a băga (sau a vîrî. a băga în viteză (pe cineva). a (se) înspăimînta. a băga la ghiozdan (sau la jgheab). a băga în seamă (pe cineva sau ceva). a băga în sîn (de drag) (pe cineva). a-şi băga min ile în cap. a asimila: şi Ion băgă cu vremea aşa în cap. POP. a le zoi. a speria foarte tare. a băga mîinile pînă-n (sau pînă la) coate. a re ine.

a socoti. îi intră pe sub piele. (înv. a ridica paharul făcînd urări de bine cuiva. a-şi bea min ile. ) a bea (sau a mînca) foarte mult. a fi prieten (la cataramă) cu cineva. băgat (sau luat. crăiese şimpăra i. a mînca din aceeaşi oală cu cineva.ISP.TEST. ) a învinui (pe cineva): pe urmă să nu-mi bagi vină de nimic. a bea în cinstea (sau în onoarea. o mare mul ime de copaci .ISP. băgător de seamă.AL. 2) (despre sume de bani) întreagă. bătaie de cap. a bea (sau a mînca) foarte mult: mănîncă cît patru. a bea (sau a primi) paharul mor ii.CAR. bătut în cap. a îndura toate suferin ele omeneşti imaginabile. supraveghetor. bătut de Dumnezeu. cu lăcomie. a închina un pahar pentru cineva.. a bea (sau a mînca) ca o scorpie. (înv.POP. a bea cupa (sau paharul) amărăciunilor pînă la fund. a bea la încheierea unei tranzac ii. bătu i pe muchie.. 2) (fam. cu momele.). au primit păharul mor ii cel amar.000. a bea mult şi de unul singur (fără a invita şi pe al ii). a se băga unde nu-i fierbe oala a-i băga un şarpe în sîn a-şi băga via a în nevoi a-i băga vină băgător de seamă băiat de via ă bătaie de cap bătaie de joc bătător la ochi bătut de Dumnezeu bătut în cap bătu i pe muchie a bea adălmaşul a bea ca în tîrg a bea ca o scorpie a bea cît patru a bea cupa amărăciunilor pînă la fund a bea dintr-un pahar a bea din igară a bea în cinstea a-şi bea min ile a bea paharul mor ii a bea paharul pînă-n fund . a-i băga vină (cuiva).CR. dintr-un oi de rachiu. a se băga (sau a se amesteca) unde nu-i fierbe oala sau a-şi băga (sau a-şi vîrî) nasul (unde nu-i fierbe oala). ) a ajunge la o în elegere cu cineva (asupra unei datorii. a înfricoşa (pe cineva). a-şi băga via a în nevoi sau a băga la (mare sau grea) nevoie (pe cineva). (pop. frapant. ) a calcula. izbitor.PANN. a reuşi să cîştige încrederea sau simpatia cuiva: cu şoşele. băiat de via ă. ) inut) în seamă. a i se băga (sau a-i intra) (pe) sub piele (cuiva).ŞINCAI . a se amesteca în treburi care nu-l privesc: n-are să s-amestece nime unde nu-i fierbe oala. luat în considera ie: şi mai fost-au pofti i încă: crai. a bea ca în tîrg.. petrecăre .000 de lei bătu i pe muchie. a bea din igară. batjocură. bătaie de joc. 2) a muri de frică. a băga (sau a prinde) (în) seamă sau a(-şi) lua seama sau (reg. a număra: tăie . a-i băga un şarpe în sîn (cuiva). om vesel. a bea dintr-un pahar (cu cineva). trudă. a unei obliga ii etc.N. a bea. bătător la ochi.a băga seamă cu cineva a băga seamă a i se băga sub piele băgat în seamă a băga seamă cu cineva. con inutul unui pahar. a se socoti cu cineva: asamănă-să împără iia ceriului omului craiu carele vru să bage samă cu slugile lui. (pop. 1) a muri: bărbat de omenie. 1) observator. a bea paharul pînă-n (sau pînă la) fund. ) a da (de) seamă. osteneală.POP. 1) (despre monede) cu marginea zim ată. (înv. v. năpăstuit. a bea adălmaşul. a bea (sau a mînca) cît patru (sau cît şapte). de nu-i putea da nimeni de seamă. care atrage aten ia.. a intra sau a băga (pe cineva) într-o (mare) încurcătură: pesemne păcatul şi a a îi trage amîndoi via a în nevoi să-şi bage. oameni în seamă băga i. a trage o igară. ) persoană fără ocupa ie sau cu atribu ii formale. prost. pînă la ultima centimă: 1. dintr-o înghi itură. a bea pînă la inconştien ă: acum î i bei min ile. în sănătatea) cuiva.

cu inten ii. ) diabet. a trage la măsea. firmamentul: chiotele despicau bolta ceriului. bocciu la cap. ) a se păcăli. (înv. ) a jupui (pe cineva): beliră foale pre svînta.DOS. boală de ploscă. (fam.) be ie. au falşificat şi au călcat în picioare tot. a-şi beli (sau a-şi juli. bra de fier. 1) (pop. a-şi rupe) nasul. vînjos. el n-a avut multă greutate a cîştiga inima ei. a-şi jupui. ) boală venerică. boală lungă (sau mare). rachiul etc. muncitori. bolta cerului. bra puternic. a o încurca. a căsca ochii. Făt-Frumos. întocmai. a bea (cîte) un păhărel. a(-şi) beli ochii. bob cu bob.CAR. bine ai (sau a i) venit!.).CAR. ) tifos. ai venit la momentul potrivit. boală seacă. ) a obişnui să bea băuturi alcoolice. dar şi mai rău inten iona i. a bate la cap. chipeş. de vi ă: (glume ) un vin aşa de bine născut şi aşa de bine crescut. boală de zahăr.) umflare a abdomenului la sugari. a sîcîi (pe cineva) (spre a ob ine ceva). (pop .NEGR.a-şi bea şi cămaşa beat-mort a bea tutun a bea un păhărel a bea vîrtos a beli belingherul a-şi beli din ii a beli foale a-şi beli nasul a beli ochii be ie de cuvinte bine ai venit! bine că ai venit bine faci bine făcut bine inten ionat bine născut bine i-a făcut! a bîrîi la cap boală cîinească boală de ploscă boală de zahăr boală lumească boală lungă boală seacă boală uscată bob cu bob bob numărat bocciu la cap bolta cerului a-şi bomba pieptul a boteza laptele bra de fier bra e de muncă brînză de iepure a-şi bea şi cămaşa (de pe el). foarte beat. 2) (fig.EM. în cele mai mici amănunte. boală cîinească. a-şi beli din ii. ) a fuma. (înv. (reg. ) 1) a face ochii mari (de mirare sau de prostie). (pop. (pop. stil umflat. ) tuberculoză. (arg. am mare nevoie de tine. bra e de muncă. ) a da de bucluc. ) a adăuga apă. ) a rînji. a bea vîrtos (sau eapăn). să te înve i minte!: te-a dat afară? bine i-a făcut! a bîrîi la cap (pe cineva). . bine i-a făcut!. (pop. rachiul).EM. (pop. boală uscată. ) a fi în primejdie. de bună (sau rea) credin ă: mai ageri. arătos: frumos şi bine făcut. 2) a se uita cu aten ie: beleşte ochii! be ie de cuvinte. gînduri bune (sau rele). bine născut. bombastic. bine (sau rău) faci (sau face). bob numărat. amănun it. ) tîmpit. a-şi bomba pieptul. a-şi scoate pieptul în afară. (pop . a boteza laptele (sau vinul. ceea ce nu există. beat-mort sau mort de beat. voinic. ) de familie bună. a o pă i. zise împăratul. cu grijă şi cu răbdare. boală lumească. (fam. a trage la măsea. aşa î i trebuie!. (pop. ) a se lovi la nas. brînză de iepure. a cheltui to i banii pe băutură. a bea (sau a trage) tutun. pe încetul. bine (sau rău) inten ionat. bine că ai (sau a i) venit. a beli belingherul.) atrofie. falsificînd laptele (sau vinul. a beli foale (pe cineva). a-şi umfla pieptul. bine făcut. exact. eşti (sau sînte i) binevenit (sau bineveni i): bine-ai venit. (pop . a da totul pe băutură. ai picat la anc: bine că ai venit.OD. 3) (fig. (pop. deneam. e (sau nu e) bine: rău face un om ca d-ta să se lase a fi aşa de departe tîrît pe calea scandalului public. (pop.

bun de spînzurătoare. (despre copii) seamănă leit cu tatăl său: bucă ică ruptă tată-său în picioare. n-ai gură să dai bună ziua? bun băiat!. bun de pripas. bună seara! sau seară bună!. şi pop. buricul degetului. bun de pocinog. de treabă om! (prea) bun (sau drept. persoană care îşi îndeplineşte bine (sau rău) obliga iile băneşti: nu.POP. bun de gură. a brodit-o!. ) ortodox. bine ai venit!. îndemînatic. că stăpînul n-are gură!. anume. ) în mod special.CR. 2) abil. milos. bun neam. bun venit!. bun de picioare (sau (înv. a fi stimat. proastă treabă! bună ziua. (pop. sprinten. vere! POP. ) urît. ba încă şi mai şi. (despre oameni) foarte bun. necorespunzător. (formulă de salut în cursul serii sau al nop ii) să vă fie seara bună!: bună sara. ordine: comandantul . ) 1) (despre oameni) prost. (iron. însărcinat cu paza bunei rînduieli şi cu siguran a obştiei. bun de făcut cu varză. a se bucura de stimă. 2) (despre obiecte) de proastă calitate. rău. 1) gureş. (înv. bun de saftea. bine (sau rău) inten ionat. urător: juni colindători. eşti bine venit! a-şi burduşi pîntecele. (pop .. vîrful degetului. căciulă. bun de mînă. că eşti rău platnic.AL. despre vaci) care fată în fiecare an.SAD.. ) noble e. a băga la jgheab. pravoslavnic: noi bunii credincioşi şi direp ii şi creştinii. bun de tipar. bine) credincios.. ) bună venire!. bun de pus (sau de legat. MINEIUL. bine ai venit!: bun ajunsul. să-l pui. cale de cinci zile omului bun de paşi.NEGR. a făcut o gafă. sprinten: [cetatea] era departe de Dunăre. bun de ştreang. frumos şi bun la inimă. bun de sămîn ă. vorbăre . bun (sau iute) de picior. bun de pus în ramă. ) de paşi).BIBLIA. (pop. bun găsit!. să mă pui la rană. bună rînduială.ŞINCAI. ) bine te-am găsit! bun la inimă (sau la suflet).i împrumut nici un ban. (de) rău) cugetător. era şi bună de sămîn ă: pe tot anul făcea cîte un copil. că stăpînul n-are gură! bun băiat! bun credincios bun cugetător bun de făcut cu varză bun de gură bun de mînă bun de picioare bun de picior bun de pocinog bun de pripas bun de pus în ramă bun de pus la rană bun de sămîn ă bun de ştreang bun de tipar bun găsit! bun la inimă bun neam bun platnic bun venit! a-şi burduşi pîntecele buricul degetului brîul (sau cununa) cerului. limbut. pregătit şi avizat pentru a fi tipărit. distinc ie: bunneamul sufletului l-ai păzit nevătămat întru credin ă.POP. ) aducător de noroc. bună treabă! sau na. mîndră bună! POP.brîul cerului a brodit-o! bucă ică ruptă tată-său a se bucura de stimă bun ajuns! bună rînduială a bună seamă bună seara! bună treabă! bună ziua. îndurător: un tînăr boierinaş.i-o bună!. căciulă. bucă ică ruptă tată-său sau tată-său în picioare sau izbit capul lui tată-său. (despre fiin e) prolific: Ilenu a .. să-l legi) la (sau pe) rană (sau bubă). prolifică.) curcubeul. bun ajuns! sau bun ajunsul! sau (înv. . bun (sau rău) platnic. (reg. bun (sau de bine.SION. (reg. (înv. convingător: cel bun de gură lasă legea în urmă. a bună seamă. pîinea lui Dumnezeu: altfel îs om bun. buni cugetători. (înv. .

foarte negru... ştii.. iepurele se duce ca din praştie. (înv. plană. deoarece: l-au sfătuit. lipsit de greutate: ajunseră negustori grei ca fulgul pe apă.P. aşa cum trebuie. AGÂRB. straşnic: nu lipseau nici femeile.): filosoafe. . (pop. vei putea ghici ca ce lucru este în ăst sac d-aci? PANN .POP..AL. ca (sau cum e) catranul. inutil: îşi vin acum cam ca fuiorul popii. ca ceea ce. ca de la om la om.POP. 2) parcă a fost ieri (alaltăieri): ca ieri mergeam la şcoală. ca ce .NEGR. extraordinar: şi unde nu dă o căldură ca aceea. 2) nesigur. prieteneşte. 1) de curînd. fără a băga de seamă: vine un ho şi mi-o fură ca din palmă.. înfrigurat. în ce scop?.. pe nemuncite. despre scrisul de mînă) frumos. ascultător. care strigau ca din gură de şarpe. ca la carte sau cum scrie la carte. a se umfla în pene. răsfirat: casele din Văleni erau aruncate ca din praştie. 2) foarte bine. . (înv. în mod sincer. blînd. ) foarte mare. febril. ca fulgul. puternic.NEGR... cafea rusească.POP. (reg. a-şi burzului creasta. ca acum.. ca de o praştie sau cît dai (sau cît ajungi) cu praştia. colea. ca îngerii. şi nu. ) ca unul care. 2) împrăştiat. (glume ) băutură alcoolică (vin sau uică). ca din praştie. ca (scos) din cutie. ca de frica mor ii. incert. ca în palmă.. la ce bun?: ca ce să mai meargă şi el? ca ce că.bursă neagră a-şi burzului creasta buturuga mică răstoarnă carul mare ca acum ca catranul ca ce . CAMIL.ISP. în mod violent: auzind aceste. de-a gata. ca ieri (alaltăieri).. ca de tipar sau parcă-i de tipar. de parcă s-ar petrece acum. (sau cam cît . aranjat. 3) la voia întîmplării: valurile vie ii îl purtaseră ca fulgul pe apă. ca de pe tipsie.CR. ) cam ce . deoarece: mucenici . de parcă: zice că i-am jurat s-o iau. ca (sau cum e) helgea. ca din (sau în) gură de şarpe. . foarte uşor.DOS. 2) de ce?. de s-au tuns în călugărie. complet diferit. iute. de se se topeşte omătul . dichisit. la o azvîrlitură de bă : casa lui era ca de o praştie de a noastră. foarte iute. cum e bine: şi-i făcu o trebuşoară. ca acela sau ca aceea. ca din palmă. ci sînt fecior de plugar. ca cînd astfel de jurăminte se mai in vreodată. supus. grozav. caligrafic: nu sînt fecior de notar. (reg. ca fuiorul popii. aleşi ca viteajiii lui H [risto]s şi ca ce că băură păharul svin iii sale.POP.i scriu ca de tipar. cuminte. ca şi cum. ) de prisos. ca de la cer la pămînt. însemnat. elegant. 1) uşor. ca fulgul pe apă. şi pop. ca şi cînd. comer clandestin. ca la carte.POP. la mică distan ă. uitat ca cum n-ai fi mai fost.. de parcă: eşti uitat. deschis. foarte alb: cămeşuice cusute cu bibiluri şi albe cum îi helgea. foarte aproape. ca ceaea ce era destoinic să să pue în cinul cliricilor. foarte tare. 1) cu mare viteză.(?) sau ca cît . amănun it: satul se vedea ca-n palmă. foarte mare. ca (şi) cînd. 1) cu suprafa a netedă.. lucrurile mărunte pot avea efecte mari. . ca ce că ca ceea ce ca cînd ca cum ca de frica mor ii ca de la cer la pămînt ca de la om la om ca de o praştie ca de pe tipsie ca de tipar ca din cutie ca din gură de şarpe ca din palmă ca din praştie cafea rusească ca fuiorul popii ca fulgul ca fulgul pe apă ca helgea ca ieri ca îngerii ca în palmă ca la carte bursă neagră.DOS. buturuga mică răstoarnă carul mare. cu putere. ca (şi) cum.OD. foarte repede. 1) (înv. ) pentru că.

anapoda: n-ar fi fost ei oameni răi.SAD. ca la cort. fără ruşine (precum iganii): ne cînta din fluier: doina. ca la teatru.. cam aşa. nepoftit. persoană care duce greul. ca la uşa cortului. (pop. ca-n brînză. e ho . fără a întîmpina rezisten ă: intra cu itul în el ca-n brînză. încalecă calul . cît de bine. fură: l-aş ine la mine în gazdă. cum se cuvine: poartă-te şi tu ca lumea. inima la tin-rămîne. ca la şatră.. cam pune mîna..POP. contrar bunului sim . ) pidosnic: m-am îmbrăcat ca neoamenii. ) mereu: numai tătarii îi cară [pe leşi] în toate zilele de grumaz.POP..). ca la uşa cortului. . ca niciodată... ca la moară. mergi sănătos! cale de o zi (sau de două zile.PANN . în număr foarte mare: degeaba vă-ndesa i ca la pomană.POP.POP. apoi face o săritură înapoi şi una înainte şi se cam mai duc la împără ie. să ai parte de o călătorie uşoară! cale bună! sau bună calea!. şi reg. (aşa) cum trebuie.SAD.. 1) pe rînd: ine rîndul ca la moară.. cam de . anapoda.SIMION. numai că se purtau ca nelumea . dar cam pune mîna. ca iganii: în loc să cînta i de mort. ca mai bine.it-o amîndoi! ş-o să-i rîdem ca mai bine! AL. ca mîine a se cam mai duce cam pune mîna ca musca-n lapte ca muşcat de şarpe ca-n brînză ca nealtădată ca nelumea ca neoamenii ca niciodată ca la (o) comedie. REBR. cum nu a mai fost. mîndră.CR. uşor.TOP. foarte sărac: prin minte şi şiretenie s-a înstărit. glasu-şi îmblînzeşte. hori şi alte cîntece sculă ele. în trei ceasuri etc. de unde mai înainte era calic ca şoarecele din biserică. ca nealtădată.P.. se vede de pe acum că va deveni popă.ext.. aproximativ aşa: cam aşa era îmbrăcată şi fata cea mare a împăratului. ca nelumea.. peste pu ină vreme. ca la comedie. ca neoamenii. a se cam mai duce. calcă a popă. (p. ca la bîlci: făceam un tărăboi.CR.POP. distan ă ce poate fi parcursă într-o zi (sau în două zile.ISP. în biserică)... ca lumea. (fam. (înv. că de n-ar fi nu s-ar povesti. cum e mai bine. ca mîine (poimîine).CR. aiurea. ca nealtădată sau ca nealtedă i. calic (sau sărac) ca şoarecele bisericii (sau din biserică..DASC. inoportun: ce te bagi în vorbă ca musca-n lapte? ca muşcat de şarpe. care trebuie să suporte orice: nu-s eu calul de bătaie al nimănui.: troncănea cîte una cam de acestea. cale bătută!. cald nem esc. ) că va ajunge „cineva“. nu ca neoamenii. frig. cu violen ă (fiind foarte speriat): băiatul . ca muşcat de şearpe. de trei ceasuri etc. ca mai ba. curînd: eu mă duc. ca aceste. cal de bătaie. (bine) de tot: ce ruşine! au pă.CR. ca la sită sau ca la sita cumetrii. de se strînsese lumea. ca mîne. voi trăncăni i ca la cort. 2) într-un permanent du-te-vino: unii intrau şi al ii ieşeau ca la moară. aproximativ de felul . sări drept în sus. ) în mare dezordine şi murdărie.ca la comedie ca la cort ca la moară ca la pomană ca la sită ca la şatră ca la uşa cortului calcă a popă cal de bătaie cald nem esc cale bătută! cale bună! cale de o zi calic ca şoarecele bisericii ca lumea ca mai ba ca mai bine cam aşa cam de . cum nu s-a mai întîmplatvreodată: a fost odată ca niciodată. nicidecum.). cum nu s-a mai întîmplat: şi Ianuş îndată. ca la pomană.AL. a se duce de-a binelea: fiul craiului . ca musca-n lapte. iitura. brusc. ci umblă la dînşii ca la sită. împrejurul nostru. de-a binelea. drum bun!...CEZAR. .REBR.

IONESCU. deodată. gogoman.) fără discernămînt. (în număr) foarte mare. (fam.PANN . 1) începutul sau sfîrşitul ării (sau al lumii). întocmai: ştia ca pe răboj spi aneamului mahalagiilor. 1) cu grămada. capătul zilei. î i sporesc simbria la fiecare cap de an. cap în cap. ) cum se cuvine. ca oamenii. ca pe (sau după) răboj. zevzec: aşa-mi trebuie dacă m-am înhăitat cu un cap sec! . ca prin vis. ca pe noi. zbîrcit la fa ă: omul spîn. (jur. (om) prost. buştean: doarme ca pămîntul . abătut: ce stai ca o găină plouată? ca oile. întins: merse drept ca pe ciripie la stuful cu flori. ca şi cînd ar fi fost fermecat. cap de primăvară sau capul primăverii.VLAH. 2) (fig . margine: totdeauna la cap de ară să. PANN . cap de an. cap de tigvă. nătărău. adînc.CR. straşnic: [mî ele] ne zgîriau şi ne stupeau. eu! . în nici un fel: nu se ştie ca pămîntul . prost. vecini la extremită i: jude ele României vin cap în cap cîte două şi trei de la mun i la Dunărea. trist. ca omul. 2) profund. ) perfect. ca o găină plouată. ca pe apă. I. ) foarte tare. început de an: dacă eşti muncitor şi te por i bine. ca o sfîrlează. cît ai clipi din ochi.CEZAR. cap de iarnă.RUSSO. cum i s-ar putea întîmpla oricui: vrun păcat. 4) (despre chipuri) pămîntiu.AL. ca pe note. pe neaşteptate: ca prin farmec peri izvorul şi copacii. imbecil: taci. 2) (fig. imprecis. în mod miraculos.i faci casă.MAIOR. cap de ară (sau de lume). ) motivul principal pe care se întemeiază acuzarea cuiva: în contra d-sale nu a găsit nici un cap de acuzare. ca pe noi. foarte repede.P. foarte uşor. ca pui de potîrnichi. cap sec. (reg. cum trebuie.ca nisipul ca oamenii ca o babă turcească ca o găină plouată ca oile ca omul ca o sfîrlează ca oul ca pămîntul capătul zilei cap de acuzare cap de an cap de cuc cap de iarnă cap de primăvară cap de tigvă cap de ară ca pe apă ca pe ciripie ca pe mîneca cămăşii ca pe noi ca pe note ca pe răboj cap în cap ca potîrnichile ca prin farmec ca prin vis cap sec (ca stelele cerului şi) ca (sau cît) nisipul (mării). prost: cap de cuc. ca pămîntul. (p. în dezordine. ) în număr (foarte) mare: s-au strîns toată boierimea la dînsul şi oastea. 1) în toate păr ile. cu obraz de babă turcească. orbeşte. foarte mult: oamenii se înmul esc ca năsipul mărei. ca pe mîneca cămăşii. uitasem că sînt impiegat român. cap de tigvă. 2) (înv. că doar n-are să fie un cap de ară! CR. ca omul sau ca to i oamenii. 1 decembrie. grăi Tămăduianu. nedesluşit. lucru mare: nu te mai pune şi d-ta pentru te miri ce şi mai nemica. cum se întîmplă. descurajat. de-a curmezişul.. ) lucru de mare pre . în toate direc iile: ca mîne vin turcii şi-i risipeşte ca pe puii de potîrniche. rămase afară. curent: vorbea fran uzeşte ca pe apă. cuvînt cu cuvînt. cum se cuvine: să mîncăm ca oamenii. ca potîrnichile sau ca (pe) puii de potîrniche.BRĂESCU. ca prin(tr-un) farmec. 1 martie. fragil. 3) (în construc ii negative) deloc.FIL.SANDU-ALDEA. 1) cu desăvîrşire. .DELAVR. ) în linie dreaptă.ISP. ca o (sau cu obraz de) babă turcească.EM. vro greşeală.DELAVR. spre seară. cap de acuzare.NEC. livid: fa a-i era ca pămîntul . de tot: uitai ca pămîntul. ca pe ciripie. vag: auzea ca prin vis dangătul clopotului.ext. cum trebuie.. cap de cuc. ca din carte. aşa cum trebuie. (reg. ca oul.

car funerar... ) orice (fel de) . mai . (a. trebue să dovedească că înso irea cea mai de înainte s-au desfăcut după lege.d-apoi de care alta. carte de judecată... partea cu care începe un loc: decît în fa a ariii. carte de soroc. care pe care?.. înv... (înv... de mi-ai face care cazne mai cumplite ce nu s-au auzît. care încotro care numai ce care pe care? careşi pe unde care va să zică car funerar carne albă cartea neamului carte cu limbă de moarte carte de căpătîi carte de judecată capul cinstei..SBIERA. 1) deci. casa de jos. (înv. care îl va întrece sau birui pe celălalt?: acum să vedem care pe care? ori el pe draci.. care cum s-ar prinde . care altul.. care alta? care altul care cum s-ar prinde . locul de frunte la o petrecere: la mese şede i în capul cinstei şi mînca i tot plăcinte şi găini fripte. carne de pasăre sau de peşte. ) soma ie (de plată): s-au făcut şi o carte de soroc la to [i] datornicii dumisale.. a ştiut să deştepte şi să învioşeze.MAIOR. adecă ori prin moarte. va voi a veni cătră a doua. să ne dai răspuns la o întrebare . care cum s-ar prinde .. strămoşul unic al maimultor familii..CR.. şi pop. cine să ştie altul? POP. prin urmare.DOS....AL. sau prin carte de dispăr enie. cartea neamului. ) altcineva.de asta te plîngi stăpîne? . capul săptămînii. care . aşadar: care va să zică şi fră ia. vreunul: Aron Pumnul .1732).ISP. ) preot: părinte . oricît . ) testament: harta testamentului. deciziunile de Cur i. locul de onoare la masă. carte de lăsăciune (sau de despăr ire sau despăr enie). mă Chirică? CR. conştiin a na ională a învă ăceilor săi. scriere fundamentală. care eşti capu’legii. (înv. . care vra să zică iar bejenie! AL. (înv...NEGR. . adică: orizon [t] politic s-o posomorît! . (jur. ca rar care altul.IORGA. (înv.. care va să zică.. ) încît: breslaşii . (înv. ce altceva?: .EM.. ini iatorul. carte cu limbă de moarte.CAR. ) genealogie.. manual. capul neamului. luni.. mai .DOS. capul răută ilor. cu alte cuvinte. capul mesei. adecă carte cu limbă de moarte. capul legii. carte de şcoală. capul mesei (sau al bucatelor).. mai bine în capul locului. teademenise cu vorbe dulci. carte de lăsăciune carte de soroc carte de şcoală casa de jos . care va să zică.. IV.. nu numai politica poate împiedica pe un literat de a spune tot ce îi stă pe inimă. ) camera deputa ilor.PANN.. ) fiecare pe unde apucă sau pe unde poate: se împrăştiară ca puii de potîrniche. carne albă. care alta?. (înv.NEC. fruntea mesei: socrul roagă-n capul mesei să poftească să se pună nunul-mare. în toate direc iile: fugiseră care încotro de groaza ianicerilor.. ) sentin ă de divor : zis fu: cel ce după desfacerea înso irei întîi. capul locului. coordonatorul răută ilor. dacă nu-i şti Sfin ia-ta. careşi pe unde. dric.CR. (pop.. ori dracii pe dînsul.. care numai ce. şi reg..CODICA. care (sau cine) încotro (poate).. ) sentin ă judecătorească: căr ile de judecată sînt pronun ate de judecătorii de pace. care numai ce huia divanul împărătesc. .. carte de căpătîi. . al fărădelegilor. 2) ceea ce înseamnă. cum s-ar zice: n-avea nici cai? ..: n-oi veni la atîta nesim ire. sentin ele de Tribunale. (înv.capul cinstei capul legii capul locului capul mesei capul neamului capul răută ilor capul săptămînii care . fiecare pe unde poate... striga .. careşi pre unde. (înv.

N.. foarte des. ) sărac şi fudul: se răsfa ă-n haine lungi. în consecin ă: dezgustul creşte şi. ) judecătorie. espresia figurii se face mai ciudată.. pe scurt.. ca să vezi!. cuconi cinci şi cucoane trei.. . (înv. de obicei. (reg. ca sardelele.POP. ) capul pieptului: cînd î i zice [scripcarul] cîte una. în unanimitate: cînd a fost să le ceară părerea. te arde la casa sufletului.. ca vai de el: ghemuit în dăsagi ca un pui de bo [g]daproste. pe post de . dezorientat. gol puşcă. (reg.. ) senatul. înghesuit. de-i tăiară capul.. (înv.. ca un motan plouat. (înv. (înv.. ca şi cînd. bună şi milostivă. la unison. casă în care cîntă găina. (înv. ) în loc de . ca şi cum... familie în care dictează femeia. ca un ban în două pungi. au spus „da“ ca un singur om. căsătorie nefericită. din călcîie pînla cap..NEC.POP.... (înv.PANN. (reg. ca un ban în două pungi ca un fel de . în urmare... (p. casă grea. casă în doi pere i. şi reg. ca (sau drept. nu alta... ca să nu mai lungim vorba. catran de . ca un motan plouat ca un nap ca un pui de bogdaproste ca un roi fără de matcă ca un singur om ca un ap logodit ca urmare casa de sus. casă de vindecare.. ) în) urmare. ca un roi fără de matcă. casă de curvie (sau de curvăsărie).. ) cea mai mare cameră a casei ărăneşti. (înv. cascadă de rîs. visător: ce te ui i aşa la mine ca un ap logodit? SAD.: borş. ca . într-un cuvînt. ca şi de la rînd. (pop.. casă de judecată. ca sita la cumătra. aiurit. nenorocit.. ) ospiciu.PANN..POP. ca un ban în două pungi. ca un singur om. bordel. familie în care dictează bărbatul. şi-l duseră la fîntînă. casă nebunească.. afurisit de .casa de sus casa mare casa mică ca sardelele casa sufletului casă de curvie casă de judecată casă de sănătate casă de vindecare casă grea casă în care cîntă cocoşul casă în care cîntă găina casă în doi pere i ca să nu mai lungim vorba casă nebunească ca să vezi! ca să zic aşa cascadă de rîs ca sita la cumătra ca şi cînd ca şi de la rînd catran de . chip de mănăstire şi de pomenire. 2) nu i-am spus eu? ca să zic aşa. pe mal de apşoară. sau chip de . vin catran de acru... familia ărănească: atunce noaptea . casa (cea sau a) mică. scoaseră şi pe Velicico Vornicul din beciu de supt casa cea mică. foarte. casa sufletului. (gol) ca un nap (sau ca napul) sau gol nap.CR. familie numeroasă (şi greu de între inut): doamnă avea de treabă.POP. casă în care cîntă cocoşul. sanatoriu. . ) ca în chip de .AL. abătut. hohot prelungit de rîs.. păstrată pentru oaspe i. ea pieri. ca să mă exprim astfel: avea şaptezeci bătu i pe muche. şi pop. prăpădit. ) cameră în care locuieşte. ) ca şi data trecută: cînd dete în amurg.ISP. ) spital. . (pop. bezmetic: rămasără ca un roi făr-de matcă leşii. 1) eapăn.. dar era încă bun de ginere. casă de sănătate..ext.NEC. extrem de .COSTIN. şi-i era casa cam grea.. ca un pui de bogdaproste.POP. (reg. ca să zic aşa. 1) ce idee!. ca un ap logodit. ) sărac: e îmbrăcat ca un nap. zăpăcit. ) al dracului de. ) casă de toleran ă. ca şi de la rînd.. sau (înv. casa (cea sau a) mare.: mică chilioară. dus pe gînduri. 2) îmbufnat: şede ca un ap logodit. ca un fel de .

la zăcere). a cădea (sau a pica) cu brio (sau cu succes). 2) (despre candida i) a pierde un concurs. (fam . găseşte. că i-oiu cădea şi eu vreodată bun la ceva. (înv. a cădea cu inima. idei. ) a-i face plăcere (ceva cuiva): deaca-l atingi [pe curvar] de curvie . uluit.) şterge-o!. atitudini. ) 1) a se înfuria. 2) umblă după furat.P. conflict sufletesc generat de dificultatea de a decide asupra juste ii propriilor fapte. 1) (despre spectacole) a nu avea succes de public.i de treabă (sau de drum)!. a-i cădea cu dulce (ceva cuiva). ) a-i trăsni ceva prin gînd (cuiva): cînd văzu o mînăstire. a cădea plocon pe capul cuiva. a-i cădea (sau a-i veni) bine (sau rău) (cuiva ceva). amîhni. dacă i-o cădea amar.).caută ce n-a pierdut caută-mă pe-afară! caută pe altul! caută. ca vai de lume. lapte dulce. da de unde?: poate era niscaiva aur? . a fi surprins. (aflat) într-o situa ie foarte grea. (fam. că d-aici nu s-o mai duce.POP. (fig. caz (sau proces) de conştiin ă. aşa este: că bine zici.POP.i de treabă (sau de drum)!. de peste cîteva zile a şi murit de bucurie. într-o stare mizerabilă. .i alt fraier! caută.CEZAR. a-i merge bine (sau rău) (cuiva): bătrînului i-a căzut atît de bine la inimă. a-i cădea cu jale (la inimă) (cuiva).CR.ba că chiar. vrednic de plîns: năcăjită ca vai de ea. căci tocmai ne pregăteam să ieşim din casă. (ba) că chiar. a-i lăsa un gust amar (cuiva). într-adevăr. a fi o povară pentru cineva. să-i dai. zguduitoare. vine de taie pe ăst duşman al mieu. (înv. blestemele tale mult căzutu-miau cu jale.VARLAAM. a (nu)-i plăcea (cuiva ceva). a pica) cerul pe cineva. a-i cădea (de) amar (cuiva). şi tu ai gîcit! POP. (înv.) (perfectă) dreptate. ) a ajunge la mare nevoie: Onisifor căzu la pămînt cădeare grea. 2) a primi o veste copleşitoare. (într-un mod) vrednic de compătimire. a se nimeri. a se potrivi: invita ia lor a căzut bine. a începe să clocească. sămi păstrezi nevestica. mamă. năucit: citi primele cuvinte ale telegramei şi sim i că se dărîmă cerul pe ea. . a fi inoportun. maică.). întinde-o! caută pe altul!. dragă. caută-mă pe-afară!. a-i fi util (cuiva): Făt-Frumos. a întrista (pe cineva): maică. ş-un zahar. a cădea (sau a pica) ca musca-n lapte. a-i cădea (sau a-i veni) cu greu (cuiva ceva). a cădea bine.POP. (înv.MINEIUL. nici vorbă!. 2) a-i sta bine (ceva cuiva). a cădea cloşcă. a cădea (la pămînt) cădere grea. să-i dai. un examen etc.. ) a cădea foarte rău.i de treabă ca vai de el ca vai de lume caz de conştiin ă că bine zici că chiar a-i cădea amar a cădea belea cuiva a cădea bine a-i cădea bine a cădea bolnav a-i cădea bun a cădea ca musca-n lapte a cădea cădere grea a cădea cerul pe cineva a-i cădea ceva în fire a cădea cloşcă a cădea cu brio a-i cădea cu dulce a-i cădea cu greu a cădea cu inima a-i cădea cu jale caută ce n-a pierdut. iaca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. a cădea bolnav (sau la pat. a se îmbolnăvi: într-o bună diminea ă. a i se acri (cuiva): of.ISP. şi învă ătura aceaea nu-i cade cu dulce. îi căzu lui ceva-n fire. a-i fi greu (cuiva) să facă. a fi un eşec. să accepte ceva: ca să nu cadă cu greu pămîntenilor. 1) a (nu)-i conveni (cuiva ceva). îndată să mîhneşte şi să scîrbeaşte. a cădea belea (pe capul) cuiva. nu te amesteca întreburile altora! ca vai de el (ea etc.CR. ) a dispera. a cădea (sau a se dărîma. POP. 1) umblă fără rost. NEC. ai (are etc. maică. măicu a mea. că bine zici (zice etc. vezi. a-i cădea ceva în fire (cuiva).) sau ca vai de capul lui (al ei etc. mama ei căzu bolnavă greu. .POP. (despre păsări) a fi bună de clocit. a-i cădea bun (cuiva).. cutremurătoare. şi-năuntru se băgă. 3) a fi foarte ruşinat.

slăbit: picioarele nu mă in. (înv. 2) a îndrăgi (pe cineva). 1) a-şi pierde echilibrul. în la . a (nu)-i cădea (sau a (nu)-i pica) fisa (cuiva). a se descuraja: au căzut tuturor inimile gios. a face în pantaloni de frică. a cădea de-a pluta. a nu mai fi de actualitate. în pantaloni) (cuiva). a se perima.POP. 2) (fig. a se îndrăgosti (de cineva): el iar. îi căzu lui ceva-n fire şinlăuntru se băgă.. a cădea (sau a pica) de pe (sau din) picioare sau a nu se (mai) putea ine pe picioare sau a nu-l mai ine picioarele (pe cineva). a cădea (sau a se arunca. a cădea lat: căzu grămadă într-un unghi. a cădea în (sau pe) brînci. bătut cum era. 1) a intra într-o încurcătură din care nu poate ieşi. ) a se lepăda de legea străbună. a-i cădea inima jos a cădea în brînci a cădea în cap a cădea în capul cuiva a cădea în cursă a cădea în darul be iei a cădea în desuetudine a cădea în dizgra ie a cădea în dragostea cuiva a-i cădea în fire . să cază din dreptatea moştenirii. a cădea de la lege (sau de la legea strămoşească). a-i trăsni prin gînd (cuiva): cînd văzu o mănăstire.a cădea cu nasu-n terci a cădea cu vorba a cădea de acord a cădea de-a pluta a cădea de fraier a cădea de la lege a cădea de pe picioare a-i cădea a cădea din dreptatea moştenirii a cădea dintr-o extremă în alta a-i cădea drag a -i cădea fisa a cădea grămadă a cădea cu nasu-n terci sau a-şi turti nasul sau a lua în nas (ruşinea). a cădea în desuetudine. a cădea lat la pămînt: lunecă şi cade de-a pluta la pămînt. a cădea în dizgra ie. a cădea din dreptatea moştenirii. POP.CEZAR. ai căzut în cap? a cădea (sau a pica. a se trăda: mult a trebuit pîn l-am prins în la pe acest călugăr evlavios. a lovi necazul sau nenorocirea pe cineva: căzînd această nouă pacoste pe capul bietului om. soro. . . să vor pune de împotrivire părin ilor . ) a (nu) în elege. a se înşela.AL.ISP. 2) a fi foarte obosit. jur. căzu cu vorba Ceauşanca. simpatie. ) a fi prost. a-şi pierde buna reputa ie. ) a se îndrăgosti de cineva. PANN . omenia.COSTIN. îi cade dragă fata.EM. mai pu in subtilă.. fulgerător. . a cădea (sau a fi) de acord (cu cineva). (înv.POP. a cădea în dragostea cuiva.PRAV. a pierde protec ia unei persoane influente. a-i cădea (cu) drag (sau (fam.. a se prinde) în cursă (sau în capcană. cinstea. (fam. a-i cădea (sau a-i pica) din coş. omule. cît nime n-avea nădeajde de izbîndă. a cădea (sau a da) în darul (sau în patima) be iei. 2) a se da de gol. a-i fi foarte frică (cuiva). POP.P. păcălit: tocmai tu să cazi de fraier? CAMIL. (înv.. ) cu tronc la inimă) (cineva cuiva). a sărăci. căzu în cursă. 1) a sim i.P. a îngenunchea: deodată Stambulul cade-n brînci. a se băga în vorbă: aşa. a se prosti: ce-i cu tine. a cădea de fraier (sau de fazan). ) în la e). a se sparge) (ceva) în (sau pe) capul cuiva. a leşina: flămînd. a cădea fără sim ire. ca din senin. a conveni (cu cineva). a cădea (sau a fi căzut) în cap. 1) a cădea în mîini (istovit): munceşti pînă cazi pe brînci. (fam. COŞBUC. a (nu) pricepe despre ce este vorba.DELAVR.EM. a-i cădea în fire (cuiva). de nimic nu mai sînt bun. a ajunge la aceeaşi părere (cu cineva). a se întoarce. a se păcăli: Ana însă. . privind de săptămîni. ) a cădea (la pămînt). (înv.. a cădea dintr-o extremă în alta. deci se puse jos să hodinească. a se amesteca. a oscila între extreme. ) a fi înşelat. a cădea cu vorba. mai cădea de pe picioare. a-i cădea inima jos (sau în călcîi. dragoste (pentru cineva): aşa-i că i-a căzut cu tronc la inimă? CR. a (nu) se prinde: greu î i mai pică fisa! a cădea grămadă. ) a fi dezmoştenit: cînd fiii . (fam. a trece la altă credin ă. a deveni alcoolic.

în puterea. PRAV. a greşi. 1) a face pace. a cădea (sau a pica) la învoială. a se converti la . de respect etc.CĂL. (înv.POP. ) a fi răspunzător. a-i cădea (cu) lesne (cuiva). a cădea în ispită. să ne cază lăcomie. . a muri. (fig. a cădea la legea . tupeul. a cădea lăcomie (cuiva).. a se descurca: cum făcea. necazuri.ext. a se lăsa ispitit.: Alexandru-vodă au căzut la legea turcească. cum learuncă din călcîie. în stăpînirea cuiva: s-or întoarce vremile şi mi-i cădea tu în mînă! POP. a huli. a fi sacrificat. a-i cădea (sau a i se muia.... a intra. a se umili dinaintea cuiva: Ruxanda căzu la picioarele lui. ) a face poftă (cuiva): sta i. suspicios.ISP. . a cădea în spinarea cuiva. a cădea (sau a pica) năpaste (cuiva).NEGR. (înv. labele. a cădea (sau a ajunge. a cădea la în elegere (cu cineva). a se umili (dinaintea cuiva): căzu la pămînt cu lacrămi zîcînd: nu sînt vreadnică. ISP. a deveni necredincios. a se prosterna. (fam. căzu la pace. 2) a se învoi. ) a ieşi bine dintr-o situa ie dificilă. a cădea jertfă. (înv. a realiza ceva fără efort: şi durmind îi cade peara în gură. (înv. încă prea cu greu le-ar fi căzut. 3) (p. ghearele. (fam.EM. (înv.. . a se certa (cu cineva). a cădea (sau a veni) la pace (cu cineva). a pune. a persecuta (pe cineva): cela ce au început svada ş-au făcut asupreală. a se împăca (cu cineva): văzînd că n-are încotro. a cădea (sau a se arunca) la picioarele cuiva sau a săruta picioarele cuiva. a fi oaspete nepoftit şi nedorit al cuiva. nenorociri (cuiva): tu să-mi zici că i-am picat năpaste? AL.a cădea în genunchi a cădea în greşeală a cădea în hulă a cădea în ispită a cădea în necredin ă a cădea în picioare a cădea în prepus a cădea în răspundere a cădea în spinarea cuiva a cădea în uitare a-i cădea în vatră cuiva a cădea jertfă a cădea la învoială a cădea la legea . a pica) la (sau în. a ob ine.BUDAI-DELEANU. ce să dzice au cădzut năpaste . a cădea la pămînt (în fa a cuiva). a se lăsa. a cădea în necredin ă. milă.COSTIN. în posesia. .. a cădea în picioare. ) a nu sim i nici o greutate: nu cu lesne. ) a ruga stăruitor (pe cineva): împăratul . umilit. a implora iertare. a cădea în uitare. a cădea în răspundere. de oboseală: în genunchi cădeau pedeştrii. a cădea în (sau la) greşeală. ) laba. ) labă) (cuiva). ) a-şi pierde arogan a. cădea totdeauna în picioare. ) a fi bănuitor. .): niciodată nu voi pica la genunchi înaintea domnului. a ajunge (din întîmplare) la cheremul. a rămîne ruşinat. a cădea (sau a rămîne) mort. a nimeri. a cădea la mîna cuiva a cădea la pace a cădea la pămînt a cădea la picioarele cuiva a cădea la sfadă a cădea lăcomie a-i cădea lesne a cădea mort a-i cădea nasul a cădea năpaste a-i cădea para în gură a cădea (sau a da. a fi uitat. a pica. a sta) în (sau la) genunchi (înaintea cuiva). pe) mîna (sau mîinile. ) 1) a provoca neplăceri. cum nu făcea. gheara .CANT.. mîndria. a fi (sau a deveni) o povară pentru cineva. a muri subit: rămase mort pe loc. şi vă uita i la poale din şase la i.. a cădea în hulă.DOS. pică în genunchi la picioarele Luminioarei şi-o rugă ca să-i dăruiască via a. 2) a nedreptă i.. a se învoi: cum o să cază ei la învoială? DELAVR. a ajunge la o în elegere.POP. (fig. a cădea la sfadă (cu cineva). feciori. a-i cădea (sau a-i pica) para în gură (cuiva).KOG.. voia) cuiva sau a-i cădea (sau a-ipica) în (sau la) mînă (sau gheară. a încăpea.N. a cădea în prepus. a-i pica) nasul (cuiva) sau a avea nasul căzut. a-i cădea în vatră cuiva. 2) a îngenunchea în fa a cuiva (în semn de umilin ă. 1) a se lăsa în genunchi de durere..

PANN. (înv.. a se sim i obligat (moralmente): prietenul la aceste s-a silit a-l mîngîia. CORESI.ISP. noi vom fi . . a călca ca pe ace. ba-i bălaie. a cădea trunchi la stomac. .POP. hîr încolo. a i se dezvălui.1794).că doar nu era să trăiască un veac de om! CR. ba e alta. că-i cîr (sau hîr). că-i hăis.EM. cine mai ştie unde i-or fi putrezind ciolanele! .. a călca în picioare.. a călca cu stîngul (sau în sec). că e laie. (fam. (a. trufaş: a doua zi. ) a lua de după gît. a umbla încet şi cu grijă. a nu avea noroc într-o întreprindere. că-i cea călătorie sprîncenată! a călca alături cu drumul a călca a popă a călca ca pe ace a călca cu dreptul a călca cu stîngul a-şi călca cuvîntul a-şi călca cuvîntul a-l călca datoria a călca din pod a călca hotarul a-l călca ho ii a călca iarba verde a călca în picioare a cădea pe capul cuiva. mîndru. că-i bălaie că-i cîr .. că-i cea. a da norocul peste cineva.POP.SAD. a-i cădea (de) urît (cuiva)... că-i bălaie sau ba e laie. a-l călca datoria (pe cineva).POP... a i se revela adevărul: în clipa aceea. ) a fi neplăcut. cădere din dreptate.CAR. a avea noroc orb: unde stă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine! mi-aş sătura sălaşul întreg. jur. a-i cădea (sau a i se lua) vălul (sau un văl) de pe ochi (cuiva). a dispre ui: a călcat în picioare onoarea mea fără pată. a incomoda pe cineva. a-l călca ho ii (pe cineva) sau a fi călcat de ho i.. ba e una.: d-apoi calul meu de pe atunci. dezagreabil. a fi îngîmfat. a-şi călca (sau a-şi schimba) cuvîntul sau a-şi trage cuvîntul înapoi. (pop. a da chix. iarbă verde.POP. a trăi: pînă va călca el . ) pierdere a unui proces: însuşi dumnealui postelnicul au fost pricina căderei sale din dreptate de la judecata noastră. . a face pe grozavul: carte nu ştie. în ticnă. a călca iarba verde. a călca (sau a se uita) (ca) din pod (sau de sus). a deranja. 2) a-şi da aere.. a cădea sub certare.POP. a cădea (sau a aluneca) pe panta . cum îl călca datoria şi după cum trebuia. a călca a popă (sau popeşte).DELAVR... călătorie sprîncenată!.a cădea pe capul cuiva a cădea pe cerbicea cuiva a cădea pe panta . a se îndrepta spre . a îmbră işa (pe cineva): căzu pre cerbicea lui şi sărută el. care vine. 1) a zdrobi. a fi prădat... a cădea scump a cădea sub certare a cădea sub vinovă ie de moarte a cădea tifla peste cineva a cădea trunchi la stomac a-i cădea urît a-i cădea vălul de pe ochi cădere din dreptate că doar nu era să . ) drum bun!. a(-i) cădea scump (ceva cuiva). calcă de sus. că-i mîr sau hîr încoace. PANN . (despre mîncăruri) a se digera greu. a nu (mai) respecta o făgăduială: orice-ar fi.VLAH. vine. a începe bine ceva. bietul băiat nu se lasă. că-i hăis.. a cădea pe (sau spre) cerbicea cuiva.. a călca cu dreptul. c-o fi. a-şi călca cuvîntul. a cădea sub vinovă ie de moarte. . (înv. că mîr. a cădea (sau a da) tifla peste cineva.. a nu-şi respecta promisiunile: orice-ar fi.. calcă totul în picioare. a se lăsa antrenat de . că-i mîr că-i hăis. călătorie plăcută! a călca alături cu drumul. ) a se abate de la calea dreaptă. ) c-o fi. că nu putea să .POP. c-o pă i: că hîr. a nu putea suferi pe cineva: tot urîtă mi-ai căzut. eu tot nu-mi calc cuvîntul. că-i cea. a produce o impresie dezagreabilă (cuiva). se suciră. (iron. dar calcă popeşte. (înv. că e laie. a pătrunde într-un teritoriu străin: turcii ne-au călcat hotarul. eu tot nu-mi calc cuvîntul. c-o fi tunsă.URIC. 1) (în construc ii negative) a inspira încredere: de mic nu prea călca a popă. parcă i s-ar fi luat un văl de pe ochi. a călca hotarul. 2) a umili. a distruge: vijelia-ngrozitoare. c-o pă i: se învîrtiră. c-o fi rasă. ) a fi acuzat de omor. vine. se simte de şapte palme mai înalt. (înv. că doar nu era să .SAD... ) a fi pedepsit.. (înv.

a merge) pe (sau în) paşii (sau urma. a păşi încet. 1) a fi înfumurat.POP. pravila. a nu mai călca pe pămînt. călcător de jurămînt. a face o concesie.BĂLC. ) jaf cu crimă: se întîmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. 2) a fi fudul. a păşi nesigur. ) a se îmbolnăvi de epilepsie: năcaz mie nu mi-o face. (înv. vorba de pe vremuri. 2) a insulta. 2) a moşteni comportamentul cuiva. punct nevralgic. a călca (sau a pocni) pe (sau la) col ii (sau coada) işlicului (pe cineva). . a jigni (pe cineva): mă pocneşte.a călca în străchini a-l călca nevoia a călca ocina satului a călca pe bătătură a călca pe col ii işlicului a călca pe iarbă verde a-şi călca pe inimă a călca pe mărăcini a călca pe ouă a călca pe paşii cuiva a nu mai călca pe pămînt a călca pe picior a călca pe talpă putredă a călca porunca a călca rău călcare cu omor a călca strîmb a călca şarpele pe coadă călcător de jurămînt călcîiul lui Ahile căldură tropicală cămaşă de fier a căpăta alageaua a căpăta aripi a călca în străchini. a da de în eles (cuiva). . dar mereu calci în străchini. jur. căldură tropicală. a gafa: nu ştiu cum faci. iute la mînie. (fam. legea): Dumnezeu ştia că salcia i-a călcat porunca şi s-a mîhnit mult. 1) a atinge un punct nevralgic. a nu respecta. a supăra. a nu-i merge bine (treburile). a călca strîmb (sau într-aiurea. a călca (sau a umbla) rău.POP.) pasurile) cuiva.. a întreprinde ceva cu reuşită sigură. te-am în eles eu de mult că-mi calci într-aiurea! AL. a călca (ca) pe mărăcini. călcîiul lui Ahile.. cu fumurile în cap. (înv. 1) a urma exemplul cuiva: după moartea lui Ştefan. pravila. (fig. fără să-şi capete alageaua. cămaşă de fier (sau de zale). (înv. a-şi călca pe inimă. a lovi în punctul nevralgic(pe cineva). ) a prinde avînt. a-l călca nevoia (sau nevoile) (pe cineva). a călca pe picior (sau pe picioare. cu gulerul stînd să-l apuce de nas. a călca (sau a urma.ISP. a călca pe talpă putredă. a călca pe ouă. cu pruden ă. a căpăta aripi.. 1) a face semn. a încălca porunca (sau ordinul.POP. urmele. în purtări) cu cineva: calcă în urmele lui tatăsău..SAD. PANN.. despre so i) a fi necredincios: iubeşti pe alta . a delimita teritoriul satului. cu nevasta s-a-mpăcat. 1) a fi foarte fericit. . a ceda: destul că şi-a călcat pe inimă şi sa dus la curte. . . călcare cu omor. cu sfială. a călca porunca (sau ordinul. a nesocoti. a călca ocina satului. . a călca şarpele pe coadă. a semăna (în obiceiuri. umblînd parc-ar călca numai în străchini. 2) a lua peste picior. a accepta un compromis. a ironiza (pe cineva). VLAH. Bogdan fiul său şi Petru Rareş călcă pe pasurile lui. ISP.CANT. a căpăta alageaua. (pop. a se înşela: a cunoscut că pe talpă putredă a fost călcat şi. pe de lături). elan. îi zise cumnată-sa. pe coadă) (pe cineva). a fi precaut. . 3) a enerva. că ştiu eu ce vrei să zici.CAR. a avertiza (pe cineva): nu mă călca pe opinci. platoşă. a călca pe iarbă verde. a atrage aten ia. a irita. la coada işlicului. a supăra (pe cineva). 2) a face gafe. măcar trei nevoi să-l calce. a călca pe bătătură (sau pe bătături. (înv .POP. a scoate din pepeni (pe cineva). ducîndu-se îndată.CAR. a umbla cu nasul pe sus: vreun afandache . pe opinci) (pe cineva). legea).. ) a ajunge la mare nevoie: nimeni nu s-a putut atinge de împără ia mea.POP. a supăra un om rău. ) sperjur: giurămîntul a calca călcătorii de giurămînt se giura. căldură toridă: se întorcea de la redac ie pe o căldură tropicală.

2) a nu fi de nici un ajutor. şi fam . a căuta de-a fir a păr.POP. că învîrtita a căta în obraz a căta în ochii cuiva a căta la mîna altuia a căta ouăle că teacă. ba că-i teacă. că cîr. a face un lucru inutil. a căuta chichi e (cuiva) sau a întoarce chichi e şi dulapuri.. a examina ouăle în lumină. a lovi îndelung (pe cineva): ciobanul începu a căra cu bîta în burduf. ca pe un lucru rar. a sugera: ochii osteni i şi părul nepieptănat . cu lumînarea. pe socoteala ării. a se căuta. a căuta un lucru foarte greu (sau imposibil) de găsit. (ba) că(-i) teacă. a căuta acul în carul cu fîn. a căra apa cu ciurul a căra apă la pu a căra palme a căra soarele cu oborocul căru ă de poştă a căsca gura a căsca ochii a căsca o gură cît o şură a căsca uşa că sucita. a căuta (ceva) cu insisten ă. a se afla în treabă. cu mirare.. sau a căra lemne în pădure sau a căra pietre la munte. a bate. că e alta. sfaturile. cu bîta. gîrbace.PANN. cu interes. îl cat. a căta la mîna altuia. 2) (p. (ba) că(-i) pungă. cu misiune politicoasă. c-o pă i. a se holba. o sinecură: cît rabdă acest sărman. măi Gerilă. că învîrtita. a se uita unul la altul. (înv. a fi pus pe ceartă: şi de astă dată se legară de dînsul şi-i căuta cearta. folos (cuiva sau la ceva). a primi. a căuta ca pe un ac. ) a-şi căuta dreptatea: ai dreptate. Doamne iartă-mă. să fie? . ba că-i laie. căru ă de poştă.. 1) a munci fără spor. ) a sta sau a umbla fără nici o treabă. a căra apa cu ciurul. căutau a melancolie.. că învîrtita sau că-i sucită.. (fam. la rîu). a căsca uşa. se-nvîrtiră. spre a şti dacă sînt proaspete. a aştepta să primească de la cineva cele necesare (traiului).NEGR. a da) un os (sau un ciolan) de ros. CAR. iepuşoarele ia-le de unde nu-s! POP. 1) a se uita cu naivă curiozitate. a căuta cu deosebită aten ie.DOS. a deschide gura mare. a(-i) căra (sau a(-i) cărăbăni) (la) palme (sau ciomege. cu pumnii) (cuiva sau în ceva). că sucita.. a aduce a . pre ios: unde.AL. a face un lucru inutil. că e una. a iubi pe cineva şi a-i urma îndemnurile.. a căuta ca (pe) iarba de leac (ceva). că pungă a se căuta a-şi căuta a căuta a . a pierde vremea.. ca iarba de leac. la obrazul) cuiva. cu înfrigurare. numai nu te cau i! CR . a hoinări: a fost trimis. . a se pîndi unul pecelălalt: şi-şi căutară amîndoi. ba că-i bălaie: se suciră.DELAVR. a că(u)ta în obraz (sau în barbă. î i dă cu luleaua-n nas. (od.. (pop .POP. 2) a fi atent. a căuta acul în carul cu fîn a căuta ca iarba de leac a căuta ca pe un ac a căuta ceartă a căuta chichi e . ) poştalion: se sui într-o căru ă de poştă. a căra soarele cu oborocul.) coşciug. pîn-ce-al său prieten îi dă un biet ciolan! NEGR. că mîr: că sucita. căptuşeală de scînduri. ba că-i pungă. (reg. a căuta a . a-şi căuta (în ochi). o slujbă publică. a căta în ochii cuiva. pumni. ext.ISP.ISP. cu băgare de seamă: cască ochii cînd mergi pe stradă! a căsca o gură cît o şură sau a căsca gura cît ocni a. 2) a deschide larg uşa. a căra apă la pu (sau la fîntînă. aob ine (sau a oferi cuiva) un avantaj. a ob ine. în cinste.. a căsca ochii. în zadar. 1) a deschide ochii mari. ) c-o fi. unde căram apă cu ciurul. după cum se obişnuieşte. a respecta (pe cineva): nu. a căuta nod în papură (cuiva). a inventa motive de ceartă. a stima. cu admira ie (la sau după ceva sau cineva): căscase gura şi bleojdise ochii la cele ce spunea vînătorul. a se privi unul pe celălalt. un profit. de să cunoscură. că-i învîrtită. a nu face nimic: eram şi eu p-acolo şi dedeam ajutor la nuntă. şi reg. a căsca gura (la sau după ceva sau cineva).a căpăta un os de ros căptuşeală de scînduri a căpăta (sau a dobîndi. a căuta ceartă (sau pricină.ISP. a că(u)ta ouăle.i mai caută-n obraz.. să caşte gura prin Europa.. ) 1) a întredeschide uşa. vrajbă) (cu lumînarea) (cuiva).

pentru a vedea dacă are ou: şi cum i-o dau [pupăza] în mînă. mergi cu bine! AL.. 1) a despăduchea (pe cineva): o babă bătrînă .. a alinta.. a-şi vedea de treabă: nu e chip să-i faci cu buna să-şi păzească drumul lor. 2) (fig. a ine seama de dorin ele.CR. nici că-l asculta. spre a-l ajuta să-şi dobîndească dreptatea: vai.. . o cau i cu lumînarea. a face slujbe şi rugăciuni pentru mîntuirea sufletului (unui mort): ei. a nu se amesteca în treburile altora: ba să. 2) (fig. nu v-ar putea găsi mai potrivi i. drumul. nu teastîmperi. silit fiind să caute şi-n coarnele femeii sale .COŞBUC. a prezice viitorul după pozi ia aştrilor. să te fac săntrebi. (reg.AL. ) a căuta nod în papură (cuiva). ale ei etc. . de drum. ) a-şi căuta (sau a-şi păzi)treaba. . în poalele unei roabe tinere . a respecta morala creştină şi canoanele bisericeşti. a pierde vremea.AL.i ca i de treabă... 1) a pleca în drumul lui: du-te-n cale. a căuta de dreptate (cuiva). a căuta de ou. care-i căuta la cap. a-şi căuta (sau a-şi vedea) de treabă (sau de treb(ur)i. a privi cu bunăvoin ă. a voi cu orice pre ceva (indiferent de consecin e): precum văd. 1) a se ocupa de propriile interese. ca să. a căuta (toate) mijloacele să .GR. ) a se preocupa numai de treburile personale. nu i-ai putut căuta de suflet de un veac. a ei etc. a căuta (sau a se uita) în coarne(le) (cuiva). sta cu capul . a căuta cu lumînarea.. a-şi căuta de seamă. s-au dus cătră Domnul şi datoria ne face să le căutăm de suflet.. a-i căuta în (la) cap (cuiva).. ) a descînta cu bă ul. a căuta insistent. . se duse. a-şi căuta de sănătate. ) a nu se amesteca în treburile altuia.. a-şi căuta de suflet. 1) a dori.a căuta chip să . peste tot: minunat! să vă caute cineva cu lumînarea. a încerca să descopere cu privirea (pe cineva sau ceva).. cu dragoste la cineva. a se interesa de cauza cuiva. mititeii. a se îngriji de mîntuirea sufletului. cu privirea) (pe cineva sau ceva). sau de treb(ur)ile lui. de cînd nu ne-am întîlnit? NEGR. a căuta cotle e (cuiva). a căuta cu legea (sau la judecată) (pe cineva).CAR.EM. (reg. 2) a se amesteca în treburi necurate. de capul tău.POP. de capriciile cuiva. a căuta cotle e a căuta cu gîndul a căuta cu legea a căuta cu lumînarea a o căuta cu lumînarea a căuta cu ochi buni la cineva a căuta cu ochii a căuta de-a fir a păr a-şi căuta de cale a căuta (cu) chip(uri) să . a-şi vedea) de cale (sau calea. a-şi vedea de treabă: dă-mi juncanii tăi drept vamă şi î i cată-apoi de seamă.. a face pe plac (cuiva). să-şi caute de sănătate. a nu-şi întrerupe lucrul: Kira tot rîdea. a bate (pe cineva). peste tot. a căuta cu minu ie. AL..COŞBUC.CR. mehenghiule! POP. român. javra dracului se face a o căuta de ou. (înv. că mănînci trînteală. sau de nevoi) sau (înv. a căuta de suflet (unui mort). a căuta cu ochii (sau din privire. a căuta iepuri în biserică (sau lapte de bou). a o căuta cu lumînarea.: chip cătam cu viclenie. de treaba lui.. a-şi vedea numai de propriile interese. a examina o pasăre. şi-i desleagă atunci frumuşel a a de la picior. a răsfă a (pe cineva): bărbatul . 2) a-şi continua. a căuta în stele. de treabă-şi vedea.. a-şi căuta de obiele.i.i cate de dreptate. a se îngriji de starea sănătă ii proprii: s-a dus la băi. a căuta cu gîndul. a fi cucernic: moşnege. a căuta (sau a se uita) cu ochi buni la cineva.AL. de ducă) sau a se duce în calea (sau în drumul) lui. a încerca să-şi aducă aminte: Veta: de la Iunion? (caută cu gîndul). ) a da în judecată (pe cineva). cum te-ajunse ceasul rău şi n-avuşi măcar un frate.. a-şi căuta (sau a-şi păzi.POP... a căuta de-a fir a păr. a căuta de dreptate a-şi căuta de obiele a căuta de ou a-şi căuta de sănătate a-şi căuta de seamă a căuta de suflet a-şi căuta de suflet a-şi căuta de treabă a căuta iepuri în biserică a-i căuta în cap a căuta în coarne a căuta în stele .

. a ce. ) a căuta ceartă cu orice pre (cuiva): fuseseră arunca i peste el în beci ca să-i caute rîcă.. nu te depărta. ) a se uita urît. a căuta sămîn ă de vorbă. de spaimă. (fam.: bociră a ce rămaseră săraci.ISP. cea (mai) de pe (sau din.VARLAAM. ) 1) la sfîrşit. a căuta nod în mămăligă (cuiva). ) ce i s-a întîmplat?. (reg. las’să sară.CR. a căuta pretext. a pierde vremea.DOS.. 2) complet străin de cele ce se petrec în jurul său. a căuta nod în papură (cuiva): şi mergînd ei aşa.i mai dau o dată carul.. dar asta i-a fi cea de pe urmă.: ce-ai făcut..CR.. senil. . de te-ai sculat cu noaptea-n cap? CR. ultima: va hi omului celuia cea de apoi mai amară decît cea dintîi.LET... (înv. a căuta ceea ce nu există. cea de apoi cea de pe urmă ce-ai făcut. de-ai bolonzit? POP. ce i-a venit?: ce-ai pă it . a căuta rîcă (cuiva). a căuta cu orice pre defecte acolo unde ele nu există. 1) (pentru) ultima (oară): iacă.(reg. cusururi (cuiva): ce tot îi cau i băiatului nod în papură? STANCU. ramolit. de discu ie.. prin surprindere: to i rămaseră ca căzu i din cer. (înv. de . aerian. (înv.. a căuta vreme cu prilej. a căuta pete în soare.. nu ştii româneşte? a căuta mo oc (sau mo ocuri) (cuiva). de .. (reg. ) a căuta nod în papură (cuiva): cată . a se băga unde nu-i fierbe oala. la urma urmelor: era strînsă mul ime multă. de . a căuta (sau a găsi) nod (sau noduri) în papură (cuiva). ) deoarece. a căuta prilej de ceartă. a căuta o poartă (sau o porti ă) de scăpare. de mult căuta vreme cu prilej ca să pape iezii..PANN. cu duşmănie la cineva: rău nu-mi căuta. a căuta cearta cu lumînarea. a căuta un mijloc pentru a ieşi dintr-o situa ie dificilă.STANCU. luat pe nepregătite. pentru că . subiect de conversa ie. 1) apărut din senin. sosit pe neaşteptate. a(-i) căuta cu orice pre motiv sau pretext de ceartă (cuiva). ) după) urmă. a se amesteca în treburi necurate. şi au fugit de la Beciu la Vene ia. ce-ai pă it? .. 2) cea din urmă.DOS. a căuta rău cuiva. c-apoi dracu-s eu! CONTEMP. nu în elegi ce..AL. vino. a căuta (sau a găsi) cu orice pre greşeli. a căuta peri în palmă. a da de dracul: cată ei pe dracul? . a căuta pe dracul. (înv.DELAVR. a căuta pe dracul şi a găsi pe tată-său sau a scăpa de dracul şi a da peste tată-său. ) a căuta nod în papură (cuiva). căzut în mintea copiilor: a ta trufie arată că tu astăzi eşti căzut în pruncie.. a umbla aiurea. să vază cea de apoi ce a hi.. nu ştii româneşte?. a căuta ziua de ieri.a căuta mo oc a căuta nod în mămăligă a căuta nod în papură a căuta o poartă de scăpare a căuta păcate în mîndălaci a căuta pe dracul a căuta pe dracul şi a găsi pe tată-său a căuta peri în palmă a căuta pete în soare a căuta pricină a căuta rău cuiva a căuta rîcă a căuta sămîn ă de vorbă a-şi căuta vreme a căuta vreme cu prilej a căuta ziua de ieri căzut din cer căzut în pruncie a ce ce. ce i s-a întîmplat. a căuta ocazia favorabilă: un duşman de lup . căzut în pruncie. ocazia favorabilă: cătatu-s-au vreme Grigorie-vodă. 2) ultima (dorin ă) (înainte de moarte): voin a cea de pe urmă a răposatului a fost să se împartă toată averea săracilor. ce. păcate-n mîndălaci.. şi reg.. căzut (sau picat) din cer (sau din lună).. ) a căuta prilejul. ce te-a apucat?. fratele cel rău tot căuta pricină de sfadă cu celalt.i spun? cea (mai) de apoi.POP. a(-i) căuta pricină (sau pricini) (cu lumînarea) (cuiva). ce-ai făcut. din cauză că . a căuta păcate în mîndălaci (cuiva). (reg. a-şi căuta vreme. . a cădea din lac în pu . ce-ai pă it?.

) ce doreşti? . ce legătură are?... de apoi. prielnic: să fie într-un ceas bun! ceas de năvală. ce?.. (înv. ce naiba? ce cum.. momentul naşterii: mai nainte însă de a veni ceasul naşterii.?. cum î i merge? ce fel de .?: ce-ai zice cînd i-ar strica cineva somnul? CR. cum ai reac iona dacă . dar. ceasul naşterii (sau de naştere).... 2) (în basme) celălalt tărîm: el a dat calului jăratec şi a pornit la podul de aramă.. a ceda ispitei... şi-n căpuşă. să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul mor ii. (în) cea mai mare parte.?.?... sau ce de mai ... a nu rezista tenta iei. de fapt: doi icusari plătise . ce-i de tine? ce-i drept. sau ce mai de . ) ceas de cumpănă: Doamne sfinte. ce-i aduce?. ce ciorile . a se lăsa depăşit: dau pasul cu plăcere ministrului... făceau paralele acele.. în bună măsură..CR.CR. ISP.PRAV. copilul se puse pe . (fam.. ce mă interesează? ce-mi pasă?. ce de(-a) . ai văzut că am avut dreptate? ce are a face?. ? cea lume cea mai mare parte ce-am avut şi ce-am pierdut ce am eu de acolo? ce-am zis eu? ce are a face? ce -ar fi? ceas bun ceas de năvală ceas rău ceasul mor ii ceasul naşterii ce bruma am putut agonisi ce ciorile .. plîns.... ce face?.. oricare: vor fi făcut răscumpărarea atunce şi curund. . nu mă interesează. a trecut peste pod. ce (mai) faci?. n-am auzit bine?: ce face? să te iert? NEGR. într-adevăr.... ce-i foloseşte? ce-i pasă?: de-oi petrece . cît de mult . cum o mai duci?. ce mi-ar fi? . pe ceea lume.DOS. mlăştinoase. ce dracu . ce(e)a lume. moment nefavorabil. (sau dacă . ceas(ul) bun.. 2) ce cîştig eu din asta? ce-am zis eu?.d-apoi aşa.. ce bruma am putut agonisi. (sau cînd . 1) ce-aş avea de pierdut?: dacă i-ar fi luat Dumnezeu... dacă . ce am eu de acolo?. lumea cealaltă: nu trebuie să se ducă pe ceea lume flămînd şi însetat.. 1) ce mă priveşte?.? ce cum a ceda ispitei a ceda pasul ce de . 2) ce sar întîmpla?: ce mi-ar fi de m-aş însura? POP . spune exact ceea ce gîndeşte. pu inul pe care l-am putut aduna. ce-i porunca?.... cum se poate?. favorabil. familia.NEGR..CR. rudele. nu v-am spus eu?. poftim?.. nu mă afectează. ) oricum. dacă nu-s boi în poiată? POP. ori de nu. ce mult . ce folos că .. (în) majoritate(a): pămînturile rămase de la părin i erau.NEGR.. şi-n căpuşă ce-i porunca? ce-ai zice dacă ...)?..ce-ai zice dacă . ce-i de capul tău?. . )?. ce interesează? ce (mi)-ar fi?. (înv. ? ce-i aduce? cei de-acasă ce-i de capul tău? ce-i drept ce-i în guşă.. la ceas de năvală de sus îmi trimite a ta sprejineală. 1) lumea de apoi.: l-au întrebat vezirul ce fel de oameni sînt moscalii şi ce fel de război au.NEC. ce-i drept. ce face? ce faci? ce fel de . conjunctură nefastă: se vede c-am pornit într-un ceas rău.: ce de-a cucoane mari şi cu fete frumoase n-or să vrea de ginere pe Radu al ei! AL.. ce părere ai avea dacă . cei de-acasă.. pentru ciubote.. ce cum va fi. cum?. ce-am avut şi ce-am pierdut. ultimele clipe de via ă: aşa mi-e datul sor ii.POP.. la ce(-mi) foloseşte (cutare lucru). în cea mai mare parte.. de . ce folos că . cui ce-i aduce? EM... ce-i în guşă.. după ce le vor fi făcut acea vătămare. cel (mai) de pe urmă).. COŞBUC.. ceas(ul) rău (sau slab). a ceda (sau a da) pasul. ce contează?. moment fast.?: ce folos de curea lată. ce soi de .. ceasul mor ii (sau de moarte.

de cela să-i aleagă de domnie. cel (sau pe) pu in. (mi-)e tot una. tot acelaşi lucru! ce mi-e una..P. ce folos decurge din .. ce mai ala-bala?. ce contează. te rog. ironici. ce s-a mai întîmplat în ultima vreme?. ce mi-e Tanda. extrem de . la vale? aşa e lumea asta.VLAH. 2) maximum: î i dau pe el cel mult 5. ce mai încoace-încolo(?): ce mai tura-vura. că venim cel mai tîrziu duminică.000 de lei. ce să mai lungim vorba în zadar?: mă rog.CR. cel de pe comoară sau cel cu coarne. ) diavolul. cele necesare: las’dacă nu i-a da odihna pe nas. ) abis. ce mai e nou?.POP. sau cel cu căciula roşie.. cel mult.). popa se zvîrcolea de parcă ar fi fost tras pe frigare. cu putin ă cela de cela. cel ce (sau de) se cade. ce şansă am! cel mult cel pu in cel tîrziu ce mai .? ce mai ala-bala? ce mai la deal. 1) ce se mai petrece?: să vază ce mai ala-bala pe la . după ce orîndui cele de cuviin ă. ce noută i mai sînt?: ce mai nou pe la dvs.?.?. (despre oameni) cel în drept. n-am ce pierde! ce mi-e ( i-e etc. din trecutul de mărire v-ar privi.... cel mai . 2) inutil să mai discutăm!: ce mai atîta vorbă lungă? CR.ISP.. scrie.?: ce mai atîta grijă pentru astă pustie de gură? CR.EM. stele-mi scînteie pe lacuri. dracul. prost)! ce noroc pe mine!.. .BIBLIA. zise boierul în gîndul său. ce mai (e) nou?.. ) care mai de care: şi ieşind boierii înaintea vezirului.CR.. încalte: încăl ările costau pe pu in o sută de lei. sfînta cuminecătură: se împărtăşeşte şi. flăcăii ce stau la pîndă. într-un timp socotit ca termen ultim: dacă ai vreme. ce mai (atîta) . ce mai la deal. numai. lumea cealaltă: s-au dus pe alte tărîmuri..VLAH.: sînt omul cel mai serviabil cu putin ă. ce mi-e alta. ce să mai lungim vorba(?). celălalt tărîm sau alt(e) tărîm(uri) sau tărîmul de jos. 2) ce atîta discu ie?. CEZAR. cel din urmă. 1) atît.LET. cel (mai) tîrziu. (înv. Dumnezeu: copiii şi nevasta să-i las în grija Celui-de-Sus.BELDIMAN.. ce mi-e Manda!. cît poate fi de nătărău (sau neghiob. ultimul: eu sînt cel dentîi şi cel de apoi. (pop. cele cuvenite. cu putin ă.. în cel mai bun (sau mai fericit) caz: lăsa i măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici.BIBLIA. barem. cel de apoi. ce mai stai?. ce nătărău (sau neghiob. cel de pe (sau din. ce aştep i? ce mai tura-vura(?).. ) după) urmă. ce mi-e Manda! ce mi-e una. cel mult. ce s-a mai întîmplat? ce mă costă?. haos: întunecarea zăcea preste cel fără de fund. (înv.: ce mi-i vremea cînd de veacuri. .. ce mai veste-poveste?. ce rost are (atîta) .. .STANCU. ultimul: să judece la divanul cel după urmă faptele tuturor.. aşteaptă moartea nepăsător...CAR.? CAR.cela de cela celălalt tărîm cel ce se cade cel de apoi cel de pe comoară cel de pe urmă Cel-de-Sus cele de cuviin ă cele sfinte cel fără de fund cel mai . ce mai tura-vura? ce mai la deal.. la vale?. întărit cu cele sfinte. în cel mai rău caz. cel competent: poruncă au dat şi ei la to i cei ce se cădea. la vale? ce mai nou? ce mai stai? ce mai tura-vura ce mai veste-poveste? ce mă costă? ce mi-e ce mi-e Tanda. Cel-de-Sus. prost)!.VĂC. ce mi-e alta ce nătărău ! ce noroc pe mine! . măcar. ori una ori alta. cel fără de fund. cele de cuviin ă.. (reg. se inea cela.EM. 1) la ce bun (atîta) . ce importan ă are. foarte .CR. cele sfinte.

COŞBUC. (înv. dar ia să vedem.ce nu ce-o fi. a cere chezăşie. a cere îngăduin ă. ) a cere sfatul cuiva. să-şi ceie lege cu Petru-vodă. ce nu grăind şi ce nu făcînd.REBR. igumen .. a solicita ceea ce i se cuvine. ce nu-l săruta. a cerca o moşie (sau hotarele). a pretinde garan ie. a cere încuviin are. pardon) (cuiva).. să vie aice să cerce acea moşie.. a cere imposibilul. a solicita aprobarea. ce naiba?: ce păcatele. cît îmi pare de rău!. ce păzeşti? ce păcat!. ce pămînt?. vai de mine. a implora milă. dar eu ce pămînt m-oi face? POP. a cere la judecată.POP. a-şi cere scuze (cuiva): de i-am greşit.. IORGA. a solicita în elegere. a ruga să i se cru e via a. (fam. a cere cît dracul pe tată-său sau a cere pe dracul şi pe tată-său..POP.CĂL. ) a cerceta cauzele. ) de ce nu eşti atent?. ) a delimita (la fa a locului) hotarele unei moşii: cu care hotărîri neodihnindu-se răzăşii şi plîngîndu-se de strîmbătate . s-au sfătuit să trimi ă sol la împăratul cu jalobă. ce naiba?: tu te duci bade sărace. motivele: împăratul şi-a închipuit că boala fetei îi pribeagă şi nu i-a cercat rădăcinile. a cere (sau a se ruga de) iertare (sau iertări. a cere adăpost. (înv. o fi!. (pop.. a solicita adăpost (peste noapte) (cuiva). o fi! ce paşti ? ce păcat! ce păcatul ? ce pămînt? ce pe apă nu curge a cerca marea cu degetul a cerca măduva şi oasele ce nu. şi pop. ca să ceară ajutor de la arbori. (înv. au fost poroncit Măria-Sa d-sale lui Toderaşcu Cantacusino şi d-sale Sturza Clucer. şi plecă şi el. a încerca imposibilul: cerca i voi marea cu degetul. a cerca rădăcinile.. î i cer iertare. a cerşi: ajung la bătrîne e să cer pomană.LET. a-şi cere legea (cu cineva). însă fără să ceară încuviin are. ce păcat! POP. (a. ce pe apă nu curge. ) a da în judecată: în multe rînduri acea Soroceni ă fiind cerşută la giudecată de . ) a testa calită ile cuiva. (reg. a cere îndurare. acordul cuiva: Necuratul s-a întins şi el cît era de lung.LET. a cerca prilej. ce pagubă!: mîndru a s-a măritat. a solicita sprijinul (cuiva): mica pasăre se duse atunci în pădure. a ruga să fie iertat (de cineva). cum: ce nu-l strîngea. ) a chema în judecată (pe cineva): leşii .ISP. (înv. a cere imposibilul. cum i i da de fund? CR. a (în)cerca marea cu degetul. a reclama. a cere (sau a solicita) (o mînă de) ajutor (de la cineva) sau a cere (sau a solicita) ajutorul cuiva.DOS. a cere lînă de la broască. numai să nu zică neştine că nu s-a gătit. ) a căuta o ocazie favorabilă: ovreii to i i-au scos ocară şi cărturarii lor cercară prilej să piardă pe Hristos. a cerşi. a cere un pre exorbitant. ) cît. a-şi cere dreptul. ce vor putea face ca să poată hălădui. într-atîta cît şi cealea ce n-au suflet vrea face voie bună. (înv.URIC. a cere cu talerul. foarte pu in: luă şi dînsul nişte haine. a cerca o moşie a cerca prilej a cerca rădăcinile a cerca sfat a cere adăpost a cere ajutor a cere chezăşie a cere cît dracul pe tată-său a cere cu talerul a cere de pomană a-şi cere dreptul a cere iertare a cere încuviin are a cere îndurare a cere îngăduin ă a cere la judecată a cere lapte de la o vacă stearpă a-şi cere legea a cere lînă de la broască . şi de cheltuială ce pe apă nu curge. a se sfătui cu cineva: unul cu altul cerca sfat. nimica toată.1741). a cere de pomană. (înv.. ce Dumnezeu?.POP. doar eşti preot bătrîn. a-şi încerca norocul. întîmple-se orice! ce paşti (aici sau acolo)?. ce păcatul (sau păcatele)?. ce-o fi. a cere lapte de la o vacă stearpă. şi pop. a cerca sfat.. a(-i) cerca măduva şi oasele (cuiva).

ce te-a apucat?. a se certa ca precupe ele..?. fugind pe întrecute. cu violen ă: zvîrcolindu-se ca şarpele şi blăstămîn... cînd pe jos.). ce ai (are. şi reg. ca să..CR.) face?. orice. a cere preten ii (înv. v-a etc. a se certa violent (cu cineva). la ce bun?.i smomească pe nevasta d-tale.a cere luna de pe cer a cere milă a cere mîna a cere preten ii a cere satisfac ie a-şi cere seama a cere luna de pe cer. a ocărî. a ocărî.?. a cere insistent. cui foloseşte? a se certa ca la pia ă. a cere igăneşte. ce i-a (i-a.AL.. a cerşi îndurare.. a se certa furcă (cu cineva). (înv. a cere mîna (cuiva). cine poate şti . nestăpînit. cont.: a plecat la grangur. a se certa ca la tractir. a trage la răspundere (pe cineva): care vi-i dreptul de a-mi cere mie seamă? AL..) vine la gură. a fi nevoie (să .. socoteală) (cuiva).i aduc eu herghelia ce-mi porunceşti? ISP...? ce să ştiu face? ce să vezi? ce ştii .. ce rost are? a se certa ca la pia ă a se certa ca la tractir a certa cum îi vine la gură a se certa furcă a se certa la cu ite cerul şi pămîntul ce s-a făcut cu . după cum cerea trebuin a. a vorbi) cum îi (î i etc.CR.)?. ce a devenit? ce să ştiu (să ştii etc. a provoca (sau a accepta o provocare) la duel: m-ai insultarisit . fără ruşine..: ce ştii cum se întîmplă? poate să. a certa (sau a blestema... ave i etc. ca să-i ceară voie să trăiască şi el în împără ia păsărilor. (înv..) apucat (de .. ce crezi?.). a(-i) cere (sau a(-i) lua) seamă (sau seama.)?: nu ştia baba lui ce l-a găsit de-i aşa de cu chef. a certa (sau a blestema.POP.. v-a etc.): pornesc . mult... a cere imposibilul. cînd pe sus. v-a etc.. a cere trebuin a (sau trebuin ă) (să . ce să vezi ? în răsare dinainte o dihanie cum nu se mai văzuse de cînd lumea şi pămîntul.) prins?. a cere voie (cuiva) să . ce te-a (l-a. a cere în căsătorie (pe cineva): se încercă a se duce la banul ca să ceară mîna fiicei sale. ce rost are?.. a fi necesar (să .) (de ..POP. îşi ceru socoteala... ce părere ai? a cere seamă a cere sfatul cuiva a cere trebuin a a cere igăneşte a cere voie să . ce te-a (l-a.. ce s-a făcut cu .i iasă bine. a cere (sau a da) satisfac ie.. ce i-a venit? ce te-a (l-a...POP... mă duc să aduc arme. a pretinde despăgubiri (pentru un prejudiciu suferit).NEGR.)..) găsit (de . cerul şi pămîntul.CR. a vorbi) necontrolat. a spurca.)?: ce mă ştiu eu face şi de unde să.GR.AL. trebuie sămi dai satisfac ie .) venit?: ce le-a prins de stau aşa pe-afară? COŞBUC. a cere sfatul cuiva. cum să mă descurc (sau să te descurci etc.). deodată. ) a-şi pretinde leafa: gîndindu-se că e vremea să plece.TOP. v-a etc. a trebui (să . ce te-a (l-a. a se certa la cu ite (cu cineva). cu brutalitate.. a-şi cere seama (sau socoteala).POP. a se certa fără jenă. ce să vezi? sau ce să vadă?. a solicita o părere. (p.... ce socoteşti. ce s-a întîmplat cu .. a se certa ca la uşa cortului.)?.duse cum îi venea la gură. ) a pretinde (cuiva) să-şi justifice faptele. ) imposibilul: juruieşte-i ceriul şi pămîntul. totul. ).. a solicita (cuiva) permisiunea să . ce te crezi?..) apucat?. un sfat de la cineva: să-i poată cere sfatul ca unui bun părinte. să vezi întîmplare!.. v-a etc.CR. a se certa zdravăn şi continuu (cu cineva): iar so ii se certară furcă. ce ştii . ce să fac (sau să faci etc.. ext.) (a) face? sau ce mă ştiu (te ştii etc. nici că i-ar trece prin minte!: şi. ce te-a apucat? ce te-a găsit ? ce te-a prins? ce te crezi? . a cere milă.

) principiu fundamental. îl etc. ) corul îngerilor: sfînta armonie a cetelor de îngeri.i pasă? chef. chiar dacă . are etc.)?. sau chiar cum .. eu tot aş pleca . întru totul.. deşi . el însuşi. curios? ce te potriveşti?. exact aşa: ba chiar aşa-i.? CAR. (fam. prin aplauze. ai ştiut. chip de grai.BIBLIA.) (cu . ce (mai) veste-poveste? sau ce veste?.. (înv. a încerca să înşele pe fa ă pe cineva. ce i se pare ciudat.. ce zor ai?.... are etc. naşule. neneaco. cu banii babachii cheie de boltă a chema la ordine a chema la rampă chiar aşa chiar azi chiar ca .. a cere..i convine?. leit ca . chiar el. cheie de boltă.?: ce treabă am eu cu boala lui? ce.ce te doare? ce te interesează? cetele îngereşti ce te miră? ce te potriveşti? ce treabă am ? ce i-a venit să .CAR.?... ce nu. chip şi seamă .. a soma pe cineva să respecte anumite norme.. tocmai azi. ce nu merge? ce te interesează?.... ) pictură. ) ce (mai) e nou?. publicul că am avut cuvinte să refuz concursul meu unei manifesta iuni studen eşti. pe deplin: să în eleagă. chip cioplit.. ) idol: să nu faci ie chip cioplit. (înv.SBIERA.AL. ce te-a apucat de . ce vînt te-aduce? (sau te-abate?). cu cît manifesta ia era chip şi seamă simpatică mie. să urmezi părinteştile lui pove e. ce se (mai) aude?: aminteri. chiar şi.CĂL. neneaco..AL.. încă de la început. (sau de . ce te amesteci în treburi care nu te privesc? cetele îngereşti (sau de îngeri). cu atît mai puternice. ce. (fig. chiar şi în materie de vînătorie... a admonesta pe cineva.: chiar de te-ai pune curmeziş. n-ai altceva mai bun de făcut decît să . a chema la rampă. ) de ce crezi ceea ce i se spune?: ce te potriveşti la vorbele lor? ce treabă am (ai.. (bis.MAIOR.?: ce i-a venit de-mi răscoleşti amintirile? ceva-ceva. întocmai ca . şi fam.... . pînă şi el. las să fiu.). cu banii babachii.. ) expresie: cu mult mai lesne era din limba latinească cea de obşte să se bage cuvinte şi chipuri de graiu în vorba latinească cea corectă.CR. îl etc... (de-a) chioara. jupîneşică dragă. chiar de la început.. ca artiştii să revină pe scenă: de trei ori actri a fu chemată la rampă. chiar de la început chiar el chiar şi chiar şi el chioara a chiorî din ochi pe cineva chip cioplit chip de grai chip scris ce te doare?. chip şi seamă.. 1) ce mă (te... chiar şi el. cu ce treburi ai venit (pe la noi)?: ce veste.) interesează? ce mă (te. ? ceva-ceva ce veste-poveste? ce vînt te-aduce? ce zor ai? chef. eu sînt bolnav? CAR.P. (sau de. a chiorî din ochi pe cineva. a chema la ordine (pe cineva). chiar azi... 2) ce legătură am (ai. orbeşte: de acum s-o luăm de-a chioara. ce te interesează?.) cu . ce poveste?.... cu toate că .. chiar dacă .. chiar aşa. pînă şi: iubite autorule.i veni) să . cît(uşi) de pu in: nu ştia sărmanul ce să facă şi cum să-şi îmbunătă ească soartea măcar cevaceva. ce vînt te-aduce pe la noi? POP. (înv. ce treabă are? POP.CR. chef pe cheltuiala altuia.. ce te miră?.. aidoma: dormi chiar ca un paşă pe patul tău de glod.)?. ce mai veste-poveste pe la dv.) priveşte?: zis-a badea că-s urîtă . chip scris. (pop. .OD. ce nu e în ordine?.. şi dacă . ce i-a venit (sau ce.... cum î i spun eu. chiar ca .

: a promis tot ce i se ceruse.P.... bea cine ştie ce. ) a se mîhni... cine ce treabă are? CAR.CAMIL. 2) (fig. la Oradia-mare.. cine ştie pe unde îi sticlesc ochii... cine s-a fript (sau s-a ars) cu ciorbă(sau cu borş) suflă şi-n iaurt. cine (mai) ştie.. se vorbeşte că . ba într-un fel. căci va fi sub pălărie . ) 1) în orice moment: noi de multe ori . ba ... (fam. 2) (fig.AL.... chit că .. generalul Basta . nu se ştie: d-apoi calul meu de pe atunci. anc pe anc. a citi gîndurile cuiva a citi printre rînduri a se ciudi de necaz chipuri şi mijloace. 1) (despre animale) a ridica urechile drept în sus (pentru a asculta)..ISP. nime-n lume n-a s-o ştie. cînd aşa.... a asculta cu luare aminte: i se păru că ceva se mişcă în camera de-alături..POP. chiar dacă . egal..ISP.. chip vărsat (sau turnat). ba în altul. sensurile ascunse ale unui text.: prind cocoşii a cînta . ba .. nici foarte foarte: nu .. (înv. a se frămînta: cum îl văzură zînele scăpat. cine are treabă? sau cine ce treabă are?. chit că nici prin cap nu-i trecea să se ină de cuvînt.. cine (cu) .... (înv.. alteori . cînd aşa. ciorbă lungă.BIBLIA. ) deci: ci dar în mijlocul acestor vremi... şi pop. (fam .. cine are prea mult. pune şi-n iaurt cine are treabă? cine s-a fript cu ciorbă suflă şi-n iaurt cine ştie cine ştie ce cine ştie cine cine ştie pe unde îi sticlesc ochii cioplit în patru muchii ciorbă lungă circulă zvonul că ... a citi printre rînduri.. ciupit de vărsat. cine are piper mult. despre oameni) a-şi încorda auzul. chit pe chit. 2) din clipă în clipă: era bătrîn şi cînd-cînd îşi aştepta ceasul. (înv.. cînd . 1) ciorbă slabă.ş-apoi cine treabă are! EM. (înv.. cînd aşa. . cineva (sau ceva) însemnat... cînd mai sub ire.. ne lepădăm de credin a noastră şi cînd-cînd giurăm pre sfînta evanghelie.... mai să .. cu toate că .. . important. la 2 noemvrie. SBIERA.chipuri şi mijloace chip vărsat chit că ....) dichisit. cînd-cînd sau cînd de cînd sau de cînd de cînd...CEZAR. deosebit: tot satul îl cinstea şi îl asculta ca pe cine ştie cine. cînd mai gros. chit pe chit ci dar cine . cînd ... a ciuli urechile. cioplit în patru muchii. cînd aşa cînd-cînd ...pus la patru ace.. altul (cu) ..: că-i duşmanul lîngă mine cu două pistoale pline. nici prea prea.... se duse cu oştile . 2) cine ştie cine. a ciupi la cîntar. uneori . cine ştie cine (sau ce)...BĂLC. 1) potrivit. . a intui ce gîndeşte cineva. a se ciudi de necaz. tot felul de mijloace: cercară chipuri şi mijloace ca să-l scoată din re elele periculoşilor .. ) statuie (de bronz): toate chipurile cele vărsate ale lor le ve i piarde. cu urme de vărsat de vînt pe fa ă. asta mă-mportă pe mine. nimic. ) a fura la cîntar. îşi bate joc de ce are. cînd de cînd să deie-n mine. cine (cu) . a citi gîndurile cuiva.. cine mai ştie unde i-or fi putrezind ciolanele! CR.. VARLAAM . cine ştie unde se află (în clipa de fa ă). seciudeau de necaz că nu putură să-l prinză. a sesiza aluziile.. circulă zvonul că . ciuli urechile... normal.. a ciuli urechile a ciupi la cîntar ciupit de vărsat cînd . ) vorbe goale. cui îi pasă?: de mi-i da o sărutare. pune şi-n iaurt. inconsistentă. cînd . 3) cît pe ce să . cine are piper mult.POP. . aproape să . tot pă itu-i priceput. ci dar. cine ştie ce (sau cît). cine . pe cine interesează?..... unul (cu) . se zvoneşte că . a intui.......P.

.. cînd i-e mai bine. cînd s-o întoarce gîrla-ncoace. (despre păsări) a-i prevesti (cuiva) succesul: mai bine cîntă-mi de noroc. de . din timp în timp. 2) deodată: cînd colea despre ziuă. cînd era tetea flăcău (de) cînd era tetea flăcău.) creşte păr în palmă. CERNA.cînd colo (sau colea) (ce să vezi?). a-i cînta cucul în pungă. a cînta patetic: cîntau la psaltichie. . niciodată. ) niciodată: la maică-ta te-oi duce. 2) a linguşi (pe cineva). a-i cînta cucul a-i cînta cucul în casă a-i cînta cucul în pungă a cînta cucurigu în casă a cînta cu ifos a-i cînta de noroc a cînta găina în casă a-i cînta greierii în sobă a cînta înaintea cuiva a cînta în cor a-i cînta în strună a cînta mereu acelaşi cîntec a cînta osanale a-i cînta popa la cap a-i cînta pupăza cînd s-o întoarce gîrla.CR. tu nici măcar din cînd în cînd. a-i cînta greierii în sobă (sau în cap) (cuiva). cînd mi-o creşte iarbă-n barbă cînd mi-o creşte iarbă-n barbă.. a-i cînta pupăza (cuiva). ) a se plînge.PANN. niciodată. (despre so ie) a-şi impune autoritatea în căsnicie. cînd colo cînd e brînză.POP.CR. a meni.. . cînepa dracului. cînd s-o întoarce gîrla cînd şi cînd cînd i-e lumea mai dragă cînd mi-o creşte păr în palmă cînepa dracului a cînta a . (pop. a cînta mereu acelaşi cîntec. a-i cînta cucul (în fa ă sau în dreapta) (cuiva). cînd o cînta ştiuca în baltă cînd o face plopul nuci şi răchita mere dulci cînd o face plopul nuci şi răchita mere dulci. uneori: eu te-am iubit îmi pare-un veac. cînd mi-o cînta ştiuca-n baltă. c-are să crească un rîzgîiat. a-i cînta cucul în casă. (sau în .) a prooroci. faptele cuiva. nu-i bărbîn ă cînd e brînză. cînd mi-o (sau i-o etc. cu barba şi cu muste ele pline de promoroacă. cînd o cînta ştiuca în baltă. a-i cînta (cuiva) de noroc. cînd voi muri. cu ifos. a încuviin a.. (pop. cînd se va lipi cerul de pămînt cînd se va lipi cerul de pămînt. colea. a-i face slujba de îngropăciune (cuiva). niciodată.. a sus ine (din interes) vorbele. a rămîne singur. suind voios în slavă. (reg.. cînd mi-o face coliva cînd mi-o face coliva. a fi într-o doagă. niciodată.POP. a cînta găina în casă.ISP. laolaltă cu al ii: pe cîmp erau flăcăi şi fete şi ei cîntau o doină-n cor. demult.CR. nu-i bărbîn ă. niciodată. 1) în loc de asta (ce este?): şi cînd colo ce să vezi? . a cînta înaintea cuiva. cînd mi-o creşte păr în palmă. a-i cînta popa la cap (cuiva). a o ine una şi bună. a cînta osanale (cuiva). cînd nici nu te gîndeşti la ceva neplăcut. a nu avea noroc: la to i le-o cîntat mierla.. într-o ureche.COŞBUC. cîteodată. a se jelui cuiva. cînd i-e lumea mai dragă. (pop. a prevesti. a cînta cu ifos.EM. a cînta în cor. cînd ai una. cînd somnul e mai dulce. catunci te-i mai face fată. a avea cuvîntul hotărîtor femeia: cînta găina la casa lui. a cînta împreună. cînd mi-oi vedea ceafa cînd mi-oi vedea ceafa. ) cu foarte mult timp în urmă. a fi sărit din min i. cînd şi cînd sau din cînd în cînd. niciodată: s-o procopsi. a avea noroc. auzi un fîlfîit ca de un stol de pasări. SAD. n-ai alta.to i erau cu părul. a cobi: pasăre galbenă-n cioc. a cînta cucurigu în casă.POP. a cînta a . cît îi putea.. rău mi-ai cîntat de noroc! POP. cînd se va împrieteni şoarecele cu pisica cînd se va împrieteni şoarecele cu pisica. a-i cînta în strună (cuiva). glume ) părul femeii: tu s-o iei de cînepa dracului şi s-o trînteşti cu capul de păretele cel despre răsărit.. a face pe placul cuiva: nu-i mai cînta atîta-n strună. . a-i merge rău. 1) a ridica în slăvi (pe cineva).CR.. a fi sărac. ) niciodată: te-i duce la maică-ta . numai mie pupăza. (fig.

) îndată ce . a-i trage o palmă (sau două. imediat .i-ar popa la cap!. cît ai bate din (sau în) palme sau bătînd din palme.. se prinse de vîrful prăjinei. nici cît ai da în cremene..VLAH. cît ai clipi din ochi. deloc: nu s-astîmpăra nici cît ba i din palme.COŞBUC. cît de ruşine şi cît de bucurie.CEZAR.GALA. a cîştiga (sau a pierde) partida. şi pop. alteori.. sfadă. ) parte . a cîştiga de partea sa (pe cineva). imediat: şi aşa au lipsit de n-au luat domnia cît s-ar rumpe un păr. într-o clipă: şerpele. a se propaga... şi . împingînd pe duşman înapoi.cînta. cîr(a) mîr(a) sau că(-i) cîr. 3) a progresa pu in cîte pu in într-o ac iune. a o rupe la fugă.DELAVR.POP. foarte repede.. puse de-l tăie...ISP. cîteva) (cuiva). veni friptura. 2) cîtuşi de pu in.. într-o clipă: fiindu-i acuma calul potcovit.. 1) foarte repede...: căzacii . (înv. 2) (reg. s-a urcat deasupra lui. cît le va da ştire. ceartă: ca să scape de gîra-mîra. cît . cît vor veni. a trăi cum poate: vatra în jurul căreia şi-au cîrpit zi cu zi traiul. c-o pă i: chiar de-a doua zi începu să facă nazuri: că cîr.. cît de frică. într-o secundă: nu se deslipea de lîngă dînsul. a cîrpi (de-a) fuga sau a o cîrpi de fugă. a înainta încet..POP.PREDA.. (înv.POP. c-aia-i chioară. a-şi face un aliat (din cineva).. valoarea unei persoane: se uita lung la ea. cît ai bate din palme cît ai clipi cît ai da în cremene cît ai plesni din bici cît ai pune pe o muchie de cu it cît ai rupe un păr cît ai scăpăra cît ai sfîrşi o igară .casa pahar. cîntecul lebedei. cît ai sfîrşi (sau ai bea... a (nu) reuşi într-o ac iune. . a spune (la înghesuială) o minciună: ca să scape. că nu-i mai tăcea fleoanca [ igancei]. cît ai scăpăra (din(tr-un) amnar). ) a cîştiga teren. cît ai clipi (sau cît clipeşti) (din ochi sau cu ochii) sau cît clipeala ochiului sau în(tr-o) clip(e)ală (de ochi). într-o clipă: cît ai bate din palme. că(-i) mîr sau gîr(a) mîr(a) sau ba (că-i) cîrc. uneori .. cînta.. a atrage de partea sa (pe cineva).. 1) a înainta (în luptă).. ) (despre oameni) a aprecia de la prima vedere caracterul. cît . . să cîştige mai mult teren. foarte repede. LET. cît ai pune pe o muchie de cu it. parte. cît ai da (sau cît dai) în cremene. cît ai clipi din ochi. cît ai clipi. 1) (despre lucruri) a aprecia cu aproxima ie greutatea unui obiect. ultima operă elaborată de un artist în timpul vie ii. a-i cîrpi o palmă (sau una.. cît ai (sau cît s-ar) rupe un (fir de) păr (din cap). imediat.POP. şi: se culcă Ileana. cît ai plesni din bici (sau din palme). cînd . a-şi consolida pozi ia. cît de supărare. a dobîndi importan ă: ea vrea acum . a-şi cîrpi traiul (sau via a). 2) (fig. 2) a se răspîndi.. c-ailaltă-i şchioapă. numaidecît. cît ... ) foarte repede. două... mai. cîrpi la repezeală o minciună. a pălmui (pe cineva). foarte repede... a cîştiga teren. cît ai scăpăra dintr-un amnari. s-a repezit spre deal şi.P. . a-şi alege (cu grijă) cuvintele.. 1) (înv. mai . a cîştiga tărîm. 2) ciorovăială. imediat: cît ai plesni din bici . ba (că-i) mîrc.i-ar popa la cap! a cîntări din ochi a-şi cîntări vorbele cîntecul lebedei cîr mîr a cîrpi fuga a cîrpi o minciună a-i cîrpi o palmă a-şi cîrpi traiul a cîştiga de partea sa a cîştiga partida a cîştiga tărîm a cîştiga teren cît . a-şi cîntări (bine) vorbele. vede-te-aş mort! a cîntări din ochi.ISP. îndrugînd poveşti şi basme. extrem de pu in. a cîrpi o minciună. cîteva) (cuiva). pe dată. 1) c-o fi. că mîr. ai fuma) o igară. a progresa..NEC. cînd. cîntărind-o din ochi.SAD.

cît de pu in. cît de colo. cît colea. tot nu-i ajunge. ce pre are? (măcar) cît de . 1) ceva.CR. slobozea cîte o îră cenuşe. cît costă?.. foarte repede: adormi cît ai zice peşte. oricît. absolut deloc: cu coaja i-alungi batăr odată foamea. pe apucate: de-acum în dulce stabilitate am s-o duc vesel. imediat ce . (reg. cît de mult. cît ce pot (po i.. foarte pu in.ISP. (înv. cît ai zice „cîrc.. de la (mare) distan ă: se vedea cît de colo. de departe.CR. bade. (aproape) deloc: ai avut destulă vreme să-n elegi cît de pu in aş fi în stare să rănesc pe cineva.IST.STANCU. cît ai zice miau.COŞBUC. cît capul sub sabia gealatului. 2) oricît (de mult): cît de mult are. niciodată. Frangoleo!.. fără habar.. cît colo. se văzu încongiurat de o mul ime de paseri. 1) foarte (mult): cît de mult te iubesc! . (înv. cît ai zice mei. mergea în urma lui. 2) la o parte: ce stai. unele. cîtă iarbă.ISP.AL. imposibil de numărat: au şi început a curge furnicile cu droaia. . să mai cumpere cîte ceva.. (foarte) departe: fata îi pune atunci mîna în piept. ) îndată ce .. cît ai zice peşte.: la mine-n prag venea.cît e lumea (şi pămîntul): să le dau eu copilele? .CR.: la drum. şi (cîtă) iarbă sau ca frunza şi ca iarba sau (reg.. cît mă in puterile: fuge cît ce poate [de iute] cu sarcina în spate.). la o azvîrlitură de bă : purcelul . într-o clipă: cît ai zice mei. într-o clipă: cum ieşi din sat..: o apă mare şi cîtăva de lată cur [g]ea. nu prea departe.POP. (mai) cît colea. cî iva (sau cîteva): sta cîte două-trei zile pe lîngă casă. şi pop.POP.). 2) pu in. ) cam.. ) cît de pu inel.. 1) aproape.foarte pu in. e bine să porneşti cît de diminea ă.. în număr foarte mare. cîtă frunză. cînd văzui a lor mul ime. iar nu din fugă... cît ce .CR. cît colea. (înv..CR. cît de cît. cît de cît. (reg. cu-atîta inimă rea? POP. foarte pu in: pe unde mergea. apuci de-a dreptul prin Pădurea Lupului şi.cît ai zice cîrc. cît îi cucu! AL. niscaiva. în foarte mică măsură. cîte doi-trei (sau trei-patru etc.CANT. cît apuci între degete. cîtăva de . foarte repede. şi iarbă cîtăva de .. cîte oarece pridoslovie. cîtă pulbere şi spuză. cît de ci cît de cît cît de colo cît de mult cît de pu in cît e ceasul? cîte ceva cît e cucul cîte doi-trei . la (oarecare) depărtare. cît capul sub sabia gealatului cît ce . cîtă frunză. scurt: la toate începăturile căr ilor. . ) foarte pu in timp.. cît ce pot cît cioara-n par cît ai zice cîrc. cît de cii şi apropiiarea lupului sim i. că vorbea cu în elepciune.. se ia după moşneag şi.CANT. cît e (sau pînă-i) cucul. cît colea cît colo cît costă? cît de . cît ai zice peşte. cît de ci.. într-o clipă. înnainte trimi ind.. Frangoleo! cît ai zice mei cît ai zice miau cît ai zice peşte cît apuci între degete cîtă frunză. ajungi în cătunu Sătulei. îl brînceşte cît colo.. cît de pu in sau (înv.AL.EM. ) foarte . cît e ceasul?. cît (sau ca) cioara-n par. Frangoleo!“. foarte pu in timp.. mamă-sa cît ce-adurmea.CR. ca cioara-n par. anumite (lucruri): într-una din zile moşneagul voeşte a merge la tîrg.CR.. servindu-mi ara pe aşezate. în cît de mică măsură. aşa cît apuca-ntre degete.. ) de departe: armasariul .. cu nici un chip... cîtă frunză şi iarbă. ce oră este? cîte ceva(şi) sau cîte oarece. .CAR. ba.. pe fugă. poate etc.. destul de . ) cîtă pulbere şi spuză.. unde-s casele boiereşti. în apropiere.

toate cîte un cîte unul cîte unul careleşi cîte zile voi avea cît frunza codrului cît hăul cît ici.BĂLC.POP. pu in. unul după altul: isvorăsc din veacuri stele una cîte una. cît i-a inea gura. multe (şi de toate).cît e negru sub unghie cîte pu inel cîte pu in cîte şi cîte cîte şi mai multe cîte .. foarte multe. încet-încet: pu in cîte pu in negurile se risipeau. 1) în vecii vecilor. VARLAAM. şi fam. foarte pu in. cît pofteşte cineva: mîncară şî se veseliră cît le ceru inima. 2) niciodată: alt stăpîn . (pop. cît îl in curelele (pe cineva): numai Chirică băietul ştia ce zace în inima lor [a fetelor] şi cît le poate calul. cîte unul careleşi.CANT. (înv. (reg. ori te făcea să-şi sară inima din loc. cîte şi mai cîte: şi-mi spune cîte toate: că-s scump. cît poate. nenumărat: trînteli. cît ici. ajung pe Ivan. COŞBUC. cît îi cere inima cuiva. (înv. cît frunza codrului (şi cît nisipul mării).EM. cîte unul (sau una). şi-şi puse mînele pe cîte unul careleşi dînşii. ce posibilită i are cineva: ştia ce poate osul lui Ercule. cît mai (sau cît de) curînd. de frică. cît hăul! ISP. ) fiecare.. ori te ineai cu mîna de inimă rîzînd. cît (sau ce) îi poate capul (sau pielea. cîte .POP. peste pu in timp: Dumnezeu porneşte cu sfîntul Petre. .. tot felul de (nimicuri. pe rînd. cît poate suporta cineva..CR. cîte zile voi (vei etc. unul cîte unul. pe rînd. toată via a: nu te voi lăsa.): şi cîte şi mai cîte nu cîntă Mihai lăutariul din gură şi din scripca sa răsunătoare! CR.CR. de să nu-i dea nimeni de căpătîi. cît îi lumea şi pămîntul. cît lumea cît mai curînd . cît colea cît îi cere inima cuiva cît îi poate calul cît îi poate capul cît îi poate cojocul cuiva cît îl ine cureaua cît îl ine gura cît îl in picioarele cît e negru sub unghie sau cîtu-i negrul bobului. ) cît (sau ce) este în stare să facă cineva. mîna) sau ce poate osul (cuiva). cît îi stă în puteri. nu mai face brînză cu Harap-Alb.POP. cît cole. cît colea.. în mod progresiv. foarte mul i: [turcii] erau atîta cît frunza codrului şi cît năsipu mării.) ine gura (sau gîtlejul). în cantitatea cea mai mică posibilă: cîtu-i negrul bobului macară cevaşi a sminti peste socoteala omenească este. pentru totdeauna: cît lumea lîngă tine aş vrea [ca] să trăesc.. cît îi poate calul (cuiva). cît îl (îi etc. buşeli şi flocăieli cît lumea. cît îi poate pielea (cuiva). (tot) cîte unul (sau una) sau (cîte) unul (sau una). minciuni. v. pe rînd: aduseră-i la H [risto]s.AL. şi...CR. cu nici un pre : cine ştie ce încurcătură vei face pacolo. pînă la epuizare: strigă tu . ceva: cînd spunea cîte una. nesfîrşit.. cît mai (sau de) repede.. toate. în scurtă vreme: aştepta să se întoarcă înapoi cît de curînd. încetul cu încetul: şi vin să be cîte pu inel.BELDIMAN. cu toată energia. din răsputeri: fugea cît îl ineau picioarele. cît (e) hăul (şi pîrăul sau şi dudăul). cît îl in picioarele (sau puterile). osul. cît îi poate cojocul cuiva.) avea. cîte un (sau una). imens. cîte şi mai multe. ) niciodată. cîte pu inel. că prea sînt multe .ISP. încetul cu încetul. prostii etc. cît îl in puterile.POP. ) în mod progresiv.ISP. cît îl ine cureaua (sau îl in curelele) (pe cineva). nu după multă vreme. (pu in) cîte pu in sau (cîte) pu in. pedantule! CR. PRAV. cît ici.CR.. cîte şi (mai) cîte sau cîte şi mai multe sau cîte în lună şi în stele (sau în soare). cîte vrute şi nevrute. cîte zile voi avea. cîte şi (mai) cîte. cît (e) lumea (sau pămîntul) sau cît (e) lumea şi pămîntul. cît vrea. că ea nu poate. 3) nemărginit.

fără ca aceasta să fi fost cît e negru sub unghie vinovată. imens: o namilă de leu cît toate zilele de mare..POP.ISP. pu in a lipsit să . mare: se cutremurară.. nimic. extrem de . (reg.. foarte mare. 2) foarte mare: plînsese cu lacrimi cît pumnul.. cînd văzură namila de lighioană lîngă dînşii şi un lac de sînge cît pe colo.. deloc: a înfruntat pre nuna cea mare. căciula.POP. nu se mai bagă în samă.. cît (sau ca (şi) cum) te-ar pişca un purice..: cît pe ce era să i se rumpă o vînă a inimei. oricît. cît pentru .. foarte repede. foarte.). foarte tare..EM. (sau mai . cît pumnul sau cît un pumn. ) în cantitate foarte mare. cît timp.. ) 1) cu atît mai mult: de vreame ce Ulfila . foarte întins. mult: mînca şi bea cît patru .. el părea că nu bagă de samă. cu cît mai vîrtos eşti Măria-Ta vreadnic de cinste.. mare cît o zi de post.. cît se poate de . cît patru. numai ca să . cît ai clipi din ochi. cît (ce) poate (pot. cît de mult.. uriaş. foarte repede: parcă nici n-au avut vreme să se şteargă la ochi şi numai ce-au văzut în răsărit .. insesizabil: trebi ca acestea. cît te-ai învîrti într-un călcîi.CR. grijile nu te ocolesc..NEGR.. (înv. din cale-afară de ..CĂL. într-o clipă.... 1) foarte mic: o grămadă de că eluşi cît pumnul. iaste lăudat ... imperceptibil. cît te-ai şterge (sau să te ştergi.. cît pe colo...SAD.. 2) cu atît mai pu in: nime nu îndrăznea a grăi împotriva lui... la maximum: un boierinaş frumos şi bun la inimă. mai să . cît şapte sau cît şaptesprezece. cît pe colo cît pentru .SAD. (foarte) repede. la o împără ie..ISP. pînă la orizont: nu se zărea ipenie de om cît bătea ochiul.CR. cît papură în baltă.. (nici) cît (e) negru sub unghie.. (nici) cît să chiorăşti un şoarece sau cît să orbeşti un şoarece chior. ne cam pusese pe gînduri. foarte pu in. cît să pară că subiectul mă interesează şi pe mine.) sau (cum) nu se mai poate de .. (pop.: am aruncat şi eu o vorbă. dar desfrînat cît se poate.SAD. cît poate cît poate cuprinde ochiul cît pofteşti cît pumnul cît să . cît să chiorăşti un şoarece... cît poate cuprinde ochiul (sau cu ochii) sau cît bate ochiul. frate.. cît păr (sau cî i peri) în palmă (sau pe broască)... ) foarte departe: cîtu stau răsăritele de apuse delungat-au de noi fărădelegile noastre.. cît stau răsăritele de apuse.. care mînca cît şeptesprezece. aproape să .). foarte lung. cît să chiorăşti un şoarece cît se-nvîrteşte o roată (cu) cît mai vîrtos. te-ai freca) la (un) ochi...NEGR. cît se poate de .. referitor la . cît stau răsăritele de apuse cît şapte cît te-ai învîrti într-un călcîi cît te-ai scobi în măsea cît te-ai şterge la ochi cît te-ar pişca un purice cît timp cît toate zilele .. .COŞBUC.NEGR.. cît toate zilele (de mare). în ce priveşte. sau de nu se mai poate. (mare) cît o zi de post. mai că ..: cît pentru străinul brunet.. ca cum te-ar pişca un purice. cît să .. cît pofteşti. cît te-ai scobi în măsea sau cît te scobeşti (sau pînă te scobeşti) în(tr-un) dinte..OD. într-o clipă.BIBLIA . ) în cel mai înalt grad... deloc: am avut minte cît păr pe broască..CR... interminabil: uite-i mă. (sau despre .. PSALT. (înv. foarte mult: Oşlobanu. atîta vreme cît: cît timp trăieşti. cu cît mai vîrtos a lucra ceva.ISP. foarte pu in: ne-a dat o bucă ică de pîne. cît se-nvîrteşte o roată.cît mai vîrtos cît negru sub unghie cît o zi de post cît papură în baltă cît patru cît păr în palmă cît pe ce să . din răsputeri: fuge cît ce poate cu sarcina în spate. foarte pu in. putem etc. cît pe ce (sau pe-aci) să . peste limitele obişnuite. privitor la . revărsîndu-se zorile.

VLAH.ISP. cît cuprinzi (sau cuprindeai) cu privirea. a clămpăni din gură. a trîndăvi. a rămîne neatins.. şi pop. continuu. a cloci un gînd. a întreprinde o ac iune fără a avea o bază solidă: prevederile . clătind din cap. a întemeia) pe nisip. a nu se mişca. 2) (fig. a vorbi mult şi fără rost: ajungă. ) cît de cît. lumină strălucitoare de lună.POP. foarte (mult sau tare).i cît ai clămpănit din gură! a clăn ăni din din i (sau din măsele).POP.. bătu în sus. a clocoti (sau a spumega. în dezordine.NEGR. (despre cîini) a da din coadă.SAD. a nu i se întîmpla nimic cuiva: noi chizeşluim că un fir de păr nu se va clăti din capul @năl imei Tale. (înv. ) tot timpul. a tremura de frig: n-a mai clăn ăni atîta din măsele. cîtuşi de cît. ) a bea pu in (dintr-o băutură alcoolică). claca lui Dumnezeu. foarte mic. clipă de clipă. cîtuşi de cît cît va da din deget cîtva timp cît veacul cît vezi cu ochii claca lui Dumnezeu claie peste grămadă clar de lună a clădi pe nisip a clămpăni din gură a clăn ăni din din i a clăti capul a clăti coada a nu se clăti din loc a-şi clăti gura a se clătina pe picioare a nu se clăti un fir de păr din capul cuiva clipă de clipă a cloci o boală a cloci pe vatră a cloci un gînd a clocoti de mînie a coace la inimă pe cineva . (reg. neînsemnat: privighetoarea . ) foarte mare: închipuieşte el din lemn un lup mare cît un cal din cei ruseşti. nicidecum: ascunde-te cîtuşi de cît. cît veacul. (înv. erau ale lui. a pune la cale ceva. cît vezi (sau vedeai) cu ochii. a dori răul cuiva. a clădi (sau a funda. claie peste grămadă.nici cît unghia sa şi să cînte aşa de frumos! POP. pînă foarte departe: cîmpurile. cît un fir (sau un grăunte. a fi foarte mînios. mult de tot. niciodată: n-am să-l văd cît veacul! COŞBUC. a merge împleticit. unii (sau unele) peste al ii (sau altele). a nu se urni din loc.BIBLIA . absolut deloc. un sîmbure) de mac.CR. (pop. cît va trăi. ) foarte repede. cu nemiluita: laudele curgeau claie peste grămadă. a clăti coada. şi peşte să prinză. pînă va trece mînia Domnului. se dovedesc astăzi a fi fost fundate pe nisip. într-o clipă. cît un lucru mare.MAIOR. (reg. a nu se clăti din loc.DELAVR.ISP. defel. nesigur. a fi pe cale de a se îmbolnăvi. a se gudura.NEGR. luptă: am fost în foc la ’77. cît ine Dumnezeu lumea. a turba) de mînie. cît unghia. a-şi clăti gura. ) a nu se clinti. a cloci o boală.). o (bucată de) vreme: cîtva timp. (ori)cît de pu in. cît va da din deget. a da din cap: bătrîna a ieşit. (pop. a clăti(na) capul (sau din cap). 1) a-şi spăla gura. bătu în jos. a rămîne nemişcat: nu s-au mai clătit den loc sv [î]ntul mucenic. ) război. dojană etc. cît vedeai cu ochii. a coace la inimă pe cineva. a cloci pe vatră. cît un cal de cei ruseşti (nem eşti). liniştea se aşternu peste pădure. a nu se clăti (sau clinti) un fir de păr din capul cuiva.EM. clar de lună.cît i-ai lega noji a cît ine Dumnezeu lumea cît un cal de cei ruseşti cît un fir de mac cît unghia cît un lucru mare cît i-ai lega noji a (sau noji ele) (la un picior).DOS. foarte mic: arde-n candel-o lumină cît un sîmbure de mac. a se clătina pe picioare. cît un lucru mare. cîtva timp. din cale afară: era vesel împăratul pentru aceasta. cîtuşi de cît. pe iluziuni mari. a-şi mişca capul într-o parte şi într-alta (în semn de îndoială. am văzut şi eu claca lui Dumnezeu. permanent.

. a coace (sau a cloci) un plan. strănepot de plugar. col cu Calea Victoriei.CONACHI.SAD. coada ră oiului sau coadă de ră oi. (un necaz) în plus. ici şi colo. a coborî ochii. a vorbi mai încet. c-o falcă-n cer şi cu una (sau alta) în pămînt. a o încurca: aşa-i c-am codălghit-o? AL.PANN. ) ariergardă: au tăiat ie coada taberii.. nepot. fudul...: cole.. a paşte (pe cineva): şi i-o coc eu ie. ) cu gura larg deschisă. nu sînt caii şi pace! POP. a fi be iv. foarte rar: izvoare ca cleştarul curgînd colea şi colea.. c-o pă i sau că o fi. alcoolic. a-i întinde o cursă. colea.. şi zici: coada-i grasă! POP.BIBLIA. colea..i pare cu scumpete. neaoş. musta ă etc.AL. coate-goale. a proiecta (în secret) (ceva). a-i pune gînd rău. dincolo că risipeşte. cîte una. ) a o pă i. coadă de topor. unealtă în mîna duşmanului.. IORGA.OD. coborît cu hîrzobul din cer. a comite o eroare. a coborî în linie dreaptă (sau directă) din . sfîrşitul să fie bun!. a coase la oboroace... a fi strîngător. (reg. (pop. minte scurtă! zicătoare nesocotită a poporului...CAR. (înv... coada oştii (sau oştirii. colea colea . de vi ă nobilă. a stîlci în bătaie (pe cineva). în şoaptă. femeile au pu ină minte: mai este şi o vorbă românească: coadă lungă. vezi cum îi stau coastele. a-i purta sîmbetele (cuiva). a coji în bătăi (pe cineva). mîndru. obuzului. 1) (înv.AL. vagabond: ne sculăm să plecăm. getbeget coada vacei. . a vorbi.. din cînd în cînd: [copilul] începe . ) sfîrşitul lumii. a comite o eroare a-i coace turta (cuiva) sau a i-o coace (cuiva). (pop.) cu vîrfurile răsucite în spirală: un băiat nalt.. că o drege. col cu . colo şi colo sau colea şi colea. îngîmfat: dar noi ce sîntem? scoborî i cu hîrzobul din cer? AL. sărăntoc. înfuriat la culme: cu o falcă-n cerul sfînt şi cu alta pe pămînt. minte scurtă. coate-goale se scoală şi dumnealui. (despre şuvi e de păr.... dincolo . pe alocuri. că cîr. colea. colac peste pupăză sau pupăză peste colac.. a colinda cîrciumile colo şi colo col cu . că mîr: că o fi. coada veacului.. coada-i grasă!. situat în unghiul format de două străzi. 2) foarte nervos. a colinda (sau a bate) cîrciumile. la intersec ia cu . a vorbi pe un ton mai jos şi mai calm. cu musta a coada ră oiului. pe deasupra: ca şi cum n-ar fi fost deajuns povara ei peste mine.. dincolo . ieşit din opincă. taberei). de origine rurală: nu eşti . stăi. colea ..GHICA...... cînd şi cînd. instrument. îmi mai trebuiai şi tu. c-o pă i a coji în bătăi colac peste pupăză colea. să se sfîrşească comedia. a descinde din . pe de altă parte . a lăsa privirile în jos: ei! nu mai coborî ochii şi zi că vrei. a cocoşa în bătaie (pe cineva).PANN. a stîlci în bătaie (pe cineva). că o drege... colea. pe de-o parte ... a o codălbi. mă! PANN.. a coborî tonul.: cobora în linie directă din Mavrocorda i. (get-beget) coada vacii. a coborî ochii coborît cu hîrzobul din cer a coborî tonul a coborî vocea a cocoşa în bătaie a o codălbi c-o falcă-n cer şi cu una în pămînt c-o fi. minte scurtă a coase la oboroace a coase petec la petec coate-goale a coborî în linie dreaptă din . a coase petec la petec. spre a înghi i tot ce-i iese în cale. c-o fi.. . zgîrcit..: te aştept în Bulevardul Elisabeta. a greşi... ) a sforăi.a-i coace turta a coace un plan coada-i grasă! coada oştii coada ră oiului coada vacii coada veacului coadă de topor coadă lungă. coadă (sau fustă) lungă. a coborî vocea (sau glasul). fără a le potrivi.. a se trage din . a pune la cale. colac peste pupăză! POP. urma alege!: cînd iai şaua de pe cal.

a conduce (pînă acasă) pe cineva. a contracta o boală.EM. au descălecat acolo oastea leşească conacul cel de apoi. alături. fă-te că nu m-ai auzit! considerînd că .. a se constitui parte civilă. încet şi cu grijă (ca un copil care înva ă să meargă): jupînul şi încă un băiat au ridicat greutatea şi i-au pus-o lui Cănu ă în cîrcă. copăcel. de-mi crăpa buza. (jur. cu o milă de loc de Movilău.... a contracta o datorie (sau un împrumut).COSTIN. ) moartea: aproape de Nistru... neîncredere în for ele proprii.. complex de inferioritate conacul cel de apoi concomitent cu .. a-i crăpa buza după ceva a-i crăpa capul a crăpa de foame .. a omorî pe cineva...CAR. a-i crăpa capul (cuiva). a lăuda peste măsură. concurs de împrejurări a condamna în contumacie a conduce pe cineva a conduce pe ultimul drum pe cineva conform cu . n-a tratat-o şi de aici i s-a tras moartea . dar indrăzne cu ochii. copil de tufă. a se contamina. consideră că n-am spus nimic! considerînd că . a comite o impruden ă.. a coşi (sau a coşcovi) în bătaie (pe cineva). a se constitui parte civilă a contracta o boală a contracta o datorie copăcel. a înmormînta pe cineva. a bate zdravăn.. a se împrumuta.) a nu-şi mai vedea capul de treburi. fecior în casă: Cătălin. a snopi în bătaie (pe cineva): î i vine cîteodată să-i coşeşti în bătaie. copil înfiat.. bastard. 2) (fig. a se îmbolnăvi: a contractat o gripă. 1) a lovi foarte tare (în cap) pe cineva. fig. (legat) cot la cot.M. cotul şi pişcotul!.. băiatul a mers cî iva paşi pînă la col ul stradei. copăcel... comparativ cu . (reg. orfan.ext. copăcel...... preten ii de despăgubiri fa ă de acuzat. ) a avea o migrenă persistentă.. derbedeu. (jur. ) a formula. ce-am avut şi ce-am pierdut! crai de Curtea Veche. . jocul întîmplării. a fura.CR. a fi imprudent. (legat) strîns. (p. în acelaşi timp cu .. a înso i (pînă acasă) pe cineva. a se prăpădi după ceva.. copil de suflet.. a gafa.. hazard: dintr-un concurs oarecare de circumstan e. a considera de datoria sa să . a copleşi cu laude. sau în compara ie cu . concomitent cu . a se sim i dator. avînd în vedere că . de 200 de mahmudele. consideră că n-am spus nimic!. ) a condamna în lipsă (pe cineva). haimana. conform cu .. complex de inferioritate. a avea mare nevoie de ceva. a nu se putea lipsi de ceva: am avut o trebuin ă. copil din (sau în.. . fa ă de .... om destrăbălat.. conacul cel de apoi.. a crăpa de foame.. copăcel copil al nimănui copil de suflet copil de tufă copil din casă copil din flori a copleşi cu laude a coşi în bătaie cot la cot cotul şi pişcotul! crai de Curtea Veche a comite o fraudă (sau un furt). de) casă... nu-mi pasă!. (înv. a-i fi foarte foame. a-i crăpa (cuiva) buza (sau măseaua) după ceva. obligat să .GHICA.a comite o fraudă a comite o gafă a comite o impruden ă comparativ cu . eapăn. ) copil nelegitim. de după gard). potrivit cu . 3) (fig . libertatea se coboară asupra unei societă i. copil nelegitim: băiat din flori şi de pripas. într-un proces.: fraze exacte şi conforme cu starea sufletului său.. copil al nimănui. fiu de boier care era paj la curtea domnească. un paj . copil (sau fecior) din flori (sau de izbelişte. a condamna în contumacie (pe cineva).. împreună.GHICA. ). simultan cu . a conduce pe ultimul drum pe cineva.. ce umple cupele cu vin mesenilor la masă.AL. copăcel... viclean copil de casă. dac-ai sta să te potriveşti lor. concurs de împrejurări.. a comite (sau a face) o gafă. EM. a considera de datoria sa să ..

.: şi-mi crăpa măseaua-n gură cînd vedeam că nu mai vine. a trăi confortabil.. în perini de puf).. în sfîrşit! a crăpa uşa. crescut în belşug. a crede pe (sau de) cuvînt (pe cineva).).SL. nu-i de mirare!.. a nu(-şi) crede ochilor (sau (înv. a se considera nemuritor: cine nu merge cu ea înainte şi stă. a nu crede ceea ce vezi cu ochii: se miră şi nu ştia ce să crează ochilor săi. a dat Dumnezeu!. (sau de . răsfă at. a nu duce lipsă de nimic. pieptul) cuiva. o mare satisfac ie. a crăpat ceasul!. a fi foarte leneş.. cu gîndul la sine acela îşi crede ziua lui eternă. [nora cea mică] se apuca de direticat. (p. a lua de bune spusele cuiva...ISP.EM. a crede că tot ce zboară se mănîncă.CR. în fine!..POP.. de crăpau lemnele! CR.. a face pe răboj o crestătură pentru a ine socoteala.). a crede tot ce i se spune: mama .. sufletul îmi creşte. m-a lăudat. a-i crăpa pipota de nerăbdare. a fi foarte nerăbdător să . a lăsa să se în eleagă că . crăpa rînza-n ea de ciudă.. crescut în vată.. a sim i o mare bucurie. a creşte inima (sau sufletul) din (sau în) cineva sau a-i creşte sufletul (sau inima. a lăsa) impresia că . într-un film). calea laptelui. avere bună! NEGR. (pop. ) a-şi nota ceva (spre a nu uita): cresta i pe răboj.. copile! crîngul (sau brîul luminos al) cerului. a avea mare nevoie de . crezîndu-le toate lăptoase . copii! ISP. ) a fi foarte.. a huzuri: deşi nu crescuse-n perini de puf. tinerică. a crea un rol. a fi foarte încrezut..POP.. ) ochii). a creşte (sau a încălzi.CR. a creşte foarte repede: purcelul începe a se înfiripa şi a creşte văzînd cu ochii. a întredeschide uşa. a creşte. (sau de . a crea (sau a da. nebun după dînsa? cred şi eu: văduvă. a sugera că .. a trosni) pietrele (sau lemnele) (de frig sau de ger). a se crede căzut (cu hîrzobul) din cer.. a fi naiv. a fi foarte nerăbdător.. (despre actori). a(-i) crăpa (sau a(-i) plesni) rînza (de ciudă. a se ivi zorile: cînd se crăpa de ziuă. a-şi crede ziua eternă. supărat. crescut cu o grijă exagerată. a se lumina de ziuă.ext. a ine) şarpele în (sau la) sîn sau a vîrî pe dracu-n sîn. cred şi eu!. a crea un rol a crede că tot ce zboară se mănîncă a se crede căzut din cer a se crede grozav a nu crede ochilor a crede pe cuvînt a le crede toate lăptoase a-şi crede ziua eternă cred şi eu! crescut în mătase crescut în vată a cresta pe răboj a creşte iarbă sub cineva a creşte inima din cineva a creşte în puf a creşte şarpele în sîn a creşte văzînd cu ochii creşti mare! crîngul cerului . a avea o foarte bună părere despre sine.. ba bine că nu!: nu umblă . . a cresta pe răboj. (să) creşti (sau creştere-ai) mare!.CR. să fii sănătos. a fi încîntat: cînd te văd zîmbind . a-i crăpa (sau a-i pocni) măseaua (în gură) (cuiva după ceva sau după cineva).. a-i crăpa măseaua a crăpa pietrele a-i crăpa pipota de nerăbdare a crăpa rînza a crăpat ceasul! a crăpa uşa a crea impresia că . a se crede grozav. se supăra cînd trebuia să calce-n gunoi. a fi un ger straşnic: era un puiu de ger în diminea a aceea.CAR.. a creşte văzînd cu ochii (sau ca din apă).. a creşte iarbă sub cineva. mînios: baba.a se crăpa de ziuă a se crăpa de ziuă. crescut în mătase (sau în puf). a-şi face iluzii. a crăpa (sau a pocni..... desigur!. a creşte (sau a trăi) în (sau pe) puf (sau pufuri. a crede fără a verifica.. HEL. cum i le spusesem eu . cînd l-a văzut viind. a ocroti pe un nerecunoscător: în sînul meu cu-ngrijire p-aşti şărpi primejdioşi cresc. a le crede toate lăptoase. de necaz). de invidie.. a da. a ajuta. a interpreta cu măiestrie un rol (într-o piesă de teatru...

de ajunsese să nu mai vadă la doi paşi.. crucea zilei (sau nop ii). la un loc cu . cruce de voinic. cu mare băgare de seamă.ISP.. cu apropiere. şi pop. cu delicate e: prin întuneric mergea greu de tot. a-şi croi (sau a-şi face) drum cu coatele. a lăsa în via ă (pe cineva). într-o şi mai mare măsură: cu cît e omul mai bogat.PRAV. ) cu toată bunăvoin a. cum să se arate el.. cruce de aur în casă!. cu altă ocazie. cu fast. (în) cruciş şi (în) curmeziş. tată. a croi pe cineva. ajunseră la muma Crivă ului. cruce ajută!. . cu atît(a) mai pu in.CAR. ) cu toate acestea: cu aceste cu toate. apropiat. 1) Doamne ajută!. aşa pu in la inimă! ISP. a croi o minciună. 1) a-şi face loc prin mul ime. cu for a. în amănun ime. într-adevăr: acum. (înv. a-şi deschide drum. 2) a parveni. (a. cu tot cu această rînduială cu aceste cu toate cu adevărat cu alai cu altă ocazie cu alte cuvinte cu amănuntul cu amîndouă mîinile cu anasîna cu anevoie cu anii cu apropiere cu atît mai mult cu atît mai pu in cu băgare de seamă a-şi croi drum. miezul zilei (sau al nop ii). cu grijă. (în) mijlocul satului (unde de obicei se întîlnesc mai multe drumuri): pe la prînz eram în crucile satului. înjurătură amenin ătoare. cu atît mai mult se cărpănoşeşte. (înv. 1) din belşug. cînd se va mai ivi ocazia. cu amîndouă mîinile sau cu mînă bună. a se menaja. a bate (cu un bă . bărbat în toată puterea: se ruşină singur de sine. cu aceste(a) cu toate. giude ul va giudeca să-ş [i] piarză muiarea toate zestrele. a ticlui o minciună.. a-i cru a via a cuiva. a o lua la sănătoasa: iepurii o croiră la fugă. a-şi croi drum în via ă. (în) crucile satului. în toate direc iile. cruce de voinic. cu anii.CAMIL. cu biciul) pe cineva.POP. altădată: vom continua discu ia cu altă ocazie. laolaltă. ) astfel. ne laşi baltă şi pleci? CEZAR. cu precau ie. cu greu. adică: cu alte cuvinte.P. peste tot: după ce umblară lumea în cruciş şi curmeziş. cu atît(a) mai mult (sau mai vîrtos). pe măsura trecerii anilor.. cu anasîna.. ca orice amator pasionat. cu to i flecăii din batalionul meu.a-şi croi drum a-şi croi drum cu coatele a-şi croi drum în via ă a o croi la fugă a croi la planuri a croi o minciună a croi pe cineva cruce ajută! crucea ta! crucea zilei cruce de aur în casă! cruce de voinic crucile satului cruciş şi curmeziş a-şi cru a for ele a-i cru a via a cuiva cu .GANE. a croi la planuri. 2) (fig. cu alai. cu alte cuvinte.URIC.. din toată inima. în acest mod: are să înceapă a-i mirosi a catrin ă şi cu astă rînduială n-am să am folos de el niciodată.1818). cu această (sau astă) rînduială. a răzbate în via ă. a o tuli.POP. cu solemnitate: îl petrecu cu cinste şi alai. cu dificultate. (p. invoca ie rostită atunci cînd se pomeneşte numele diavolului. împreună cu ... cu (de-)amănuntul.CR. cu tot. în apropiere. în lung şi în lat. cu aten ie. cu de-a sila. într-o măsură şi mai mică. a face proiecte. cu băgare de seamă. cu anevoie. crucea ta!.GALA. îndepărtînd obstacolele. cu adevărat. a-şi cru a for ele.CR. 2) reprezentare grafică a crucii în vechile abecedare: bă ul în care era aşezată fila cu cruce-ajută. cu timpul: cu anii. a o croi la fugă.P. ) pretutindeni. ochii i-au slăbit. cu adevărat este mort Robinson? DRĂGHICI.ext. în detaliu: m-apuc s-o studiez cu de-amănuntul.CR.: Ipate îşi ia femeia cu zestre cu tot. aproape: fiind satul cu apropiere de tîrgul Bacăului. cu .

potrivit.VLAH. scump. de cerneal-atîtea coale.. în mod conştient.RUSSO. cu chip de a . 1) (muz. cu to ii: au plecat cu că el şi purcel. cu bună ştiin ă..). cu bunăvoin ă. cu vai cu chiuita .POP. inteligent: era un tip cu cap. cu duhul blînde ii. cu chip de a . crescută cu cheltuială prin pensioane. cu chibzuială cu chip că . cum?: cu ce obraz să mai ies eu în lume? ISP. cu chiu. (reg.. cu condi ia ca . cu vai sau cu (mare) chiu şi vai sau cu vai-nevoie. rezonabil.. . cu greu. jucînd [căr i] cu chibzuială. cu capul său cu capu-n jos cuc armenesc cu carul cu caş la gură cu căciula în mînă cu că el cu purcel cu ce obraz? cu cevaşi cu cheltuială cu chezăşie ca . cu bun chip. cu cap. cu capul plecat (de supărare....NEGR. toate merg cu capu-n jos! CR. cu chiuita. ) smerit.. 2) cu sănătate.. cu toată familia. nenumărat..: primi cele zise de drac cu chezăşie însă ca el să-i ducă burduful cu bani. călărind pe gramaticele latine. cu mult necaz: mă trezeşte mama într-o diminea ă din somn cu vai-nevoie. umil. (înv. în persoană: se mărgini Traian.. din abunden ă. cu bra ele deschise. de ruşine): cu fruntea-n piept.CR. cu capul (sau cu fruntea) în piept. ) necugetat.. . cuvinte. că iară însuşi cu capul său să meargă cu oastea romană asupra dachilor. zvîrrr! cu toporul într-însele. cu fundul în sus.. deştept. cu creştetul descoperit..P. foarte mult: a i umplut.. 2) mult. nimerit. cu cale.. cu chezăşie ca . binevoitor: mi-a zîmbit cu multă bunăvoin ă. (fig. imatur.AL. cu cevaşi. cu caş(ul) la gură.. cu ce obraz?. îmi spui o mul ime de .. cu gînd să . cu inten ia să .POP. cu bunăvoin ă. anapoda.. cu căciula în mînă.: văzînd nişte lişi e pe apă. cu tot avutul. cît p-aci să .. cu în elepciune.VLAH... cu brio. cu toptanul.cu bine cu binele cu bra ele deschise cu brio cu bună ştiin ă cu bunăvoin ă cu bun chip cu cale cu cap cu capul a mînă cu capul gol cu capul în piept cu bine.CAMIL. 2) singur. bine: ar fi cu bine primite a rostului meu . drept. de-i so ie.CR. cu cheltuială. în aşa fel încît . costisitor: bunătatede copilă. sănătos: mergi cu bine! cu binele sau cu binişor(ul). cu capu-n jos. din belşug: îi aduce în casă cu carul. cu capul a mînă. fără înso itori: cînd merge el singur cu capul său. cu pruden ă: a petrecut un an de zile.BIBLIA.P... lipsit de experien ă.. 2) cu (mare) succes: a luat examenele cu brio. cu (sau de-a) chiuita.: cu cevaşi gramaticii români au agiuns la caos..MAIOR. cu carul.: cu chip că eşti hazliu.. s-apropie de cal. după multă osteneală.DOS. (înv. cu chip că .. (sau ca (să) . astfel încît . pe dos: lumea asta e pe dos.. cu că el (şi) cu purcel.. din toată inima.CAR.PRAV. (singur sau însuşi) cu capul său. supus... (reg. ) cinstit: într-aceaia vreame veni Iosif din Arimathei.COŞBUC. în cunoştin ă de cauză. ) 1) cu grămada..).. (reg.. cu bun chip sveatnic. cu ce îndrăzneală?.. cu (chip şi) chibzuială. sub pretext că . (sau să . ) pupăză: iar vrei să te spurce cucul armenesc? CR. şi sîngur cu sine să facă greşala. cuc armenesc. şi ea tot nu-i mul ămită. 1) (înv. ) cu bunătate. ) cu multă însufle ire. cu chip să ucidă vreuna. (înv... ) 1) el însuşi. cu chiu... cu trudă. cu nemiluita.. cu capul gol. grosolănii. ) n-a lipsit mult să (nu) .

potrivit. bine. (înv. ipocrit.CR. (reg. cu coarne.CAR. într-adevăr: dacă vrei cu crezămînt să te-ndrăgesc pe tine.. îndrăzne : nu găseşti om cu coaie. ambiguu: vorbe cu două în elesuri. cu de la sine putere un lighean încărcat cu var..POP. cu . cu ciudă cu cîrdul cu cîrdul... cuminte. cu de la sine putere. cu coada între picioare cu coada între picioare. cu de-a sila cu de-a sila. energic. departe: această vie îmi era cu depărtare a o căuta.. convenabil. cu adevărat. în mod consecvent.. bucuros. mor iş.. cu cu cumpăt (bun).. cu deadinsul sau cu (tot) dinadinsul. complet. din toată inima. ) destul: şi niminea nu iaste cu de destul spre mul emita lui.. (înv. integral. credincios: cu credin ă să-l primim. cu cuvînt de . cu condi ia să . cu două cugete cu două fe e cu două în elesuri cu drag cu dragoste cu două cugete. cu convingere cu convingere. că negreşit îi cu cinste va bate şi cu cinste va scăpa.. corect. 1) nejugănit. privea la ei cu drag. din proprie ini iativă: o igancă aduse.. ipocrit: om cu două fe e. echivoc. cu cumpăt cu cununie cu cununie.. cu ridicata..COD. amănun it. nimerit. căsătorit legitim: îşi luase femeie cu cununie.. frumos.: mînînc merele cu tot cu coajă.cu cinste.. prefăcut. (înv. ea le răspunde cu ciudă şi în bătaie de joc.CORESI. hotărît. în ordine.VOR. fals. for at. ) cu greu.. cu tot (sau cu totul) sau cu tot cu . tu te coboară pe pămînt.CR.1811). cu desăvîrşire cu desăvîrşire.CANT. ) şovăitor: bărbatul cu doao cugete nu iaste aşedzat întru caile sale.EM.GALA. silnic: a duce lumea cu d-a sila la biserică. cu credin ă cu credin ă. cu cît trece timpul cu cît trece timpul. (a. cu coarne cu condi ia să . cu cale. cinstit.CORESI. (înv. cu cioporul cu cioporul..CĂL. cu drag. premeditat.CORESI.OD. cu ciudă. cu mînie.PANN. neapărat: inea cu tot dinadinsul să-şi facă feciorul popă ... la un loc cu .URIC. cu coaie cu coaie. PANN. anume.EM.. cumpătat: omul cel muncitor şi cu cumpăt bun nu piere niciodată.... cu crezămînt cu cumpăna într-o mînă şi cu sabia în cealaltă cumpăna într-o mînă şi cu sabia în cealaltă. cu tot cu (sau de. ) cu toptanul. plin de iubire: cu dragoste părintele priimi-va noi.MARCOVICI. cu deadinsul cu de-amănuntul cu de-amănuntul. ruşinat. cu fa ă curată: ba încă îi da nădejde. (în mod) onorabil. cu crezămînt. 2) (bărbat) viril.. cu dragoste... cu obliga ia de a . cu două fe e. metodic. în elep eşte: am făcut şi eu un praznic.. în) cuviin ă.. cu claritate şi cu elegan ă. 1) sub cuvînt de . în totalitate: era cu desăvîrşire chel. fă arnic. enervat: cînd o roagă şi că eluşa şi părul şi fîntîna şi cuptoriul ca să îngrijească de dînsele.. umilit: fuge ca cîinele cu coada între picioare. prietenos: soarele . . cu cuvînt de .SAD. desluşit: autorul descrie cu fine e. pe măsură ce trece timpul. cum trebuie. cu for a. ) cu puterea sa. (despre minciuni) de necrezut: această poveaste iaste căriia noi moldoveanii îi zicem minciună cu coarne. cu claritate cu claritate. clar. în detaliu.IST. ferm. şi coraj d-a cugeta. limpede. după. cu . fă arnic.. cumsecade. cu de destul cu de destul. cu consecven ă cu consecven ă. (pop . 2) sub cuvînt că . împreună cu .. cu de la sine putere sau (înv. cu depărtare cu depărtare. cumătre. cum se cuvine. cu cuviin ă şi am găsit de cuviin ă să te poftesc şi pe d-ta.. MAG. cuviincios. ) chibzuit.) mul i.. cu două în elesuri. .

cu binişorul. la sfînta duminecă scăpînd cu obraz curat.. drept.. de frică: îl feace cu de-a frica de-i spuse cine iaste. împăcată cu sine: cu cuget drept. fierbinte. a cugeta sfaturi. cu de-a sila: cum vine asta? vrei să intri în casa mea cu for a? CEZAR. a dormi adînc.OD... pe bună dreptate. cu regret. ipocrit: Golescu-Negru umblă şovăind.. 1) (înv. MINEIUL. cu folos. (înv. cu fuga! CR. cu binişorul. cugetător de Dumnezeu. folositor. a cugeta bine . cu dulce.POP.CR. util: să ne fie cu folos. cu frumuşelul. cu dreptate. blînd. cu gaidele în sus..DOS.CR. cu foc. ) (bună sau rea) inten ie: tot cursul vie ii voastre vă ve i povă ui de bună cugetare. ) sub amenin are. degrabă. (reg. nehotărît. cu droaia.. cu fa a curată cu fierbin eală cu foc cu foc şi cu potop cu folos cu for a cu frica lui Dumnezeu cu frică cu frumuşelul cu fruntea sus cu fuga a se cufunda în somn cu fundul în două luntri cu gaidele în sus cu genunchii la gură cu drept(ul). fierbinte. în mod întemeiat: .DRĂGHICI. cu febră: brusc. deschide i cu fuga. ) plăcut: mă vei odihni cu dulce. a avea gînduri. (înv. evlavios.. a se cufunda în somn. cu înflăcărare. cu părere de rău. cu fierbin eală. cu duhul blînde ii. cu fuga. inten ii bune (sau rele) (fa ă de cineva): Domnul în eleage cine ce gîndeaşte.... pios. ) a voi binele (sau răul) (cuiva). DOS. păzitor al moralei creştine: era un creştin cu frica lui Dumnezeu. cu frica lui Dumnezeu. cugetare bună a cugeta sfaturi cugetător de Dumnezeu cuget curat . cu teamă: vorbea cu frică. ) arzător. cuget curat (sau drept). (în) afară de . cu fruntea sus. dragii mamii.CR. nevinovat. de cugetă bine şi cearcă de Domnul.P. ) a unelti: cugetară sfeature ce nu putură sta. cu dulcea ă. plin de îndrăzneală. pentru ce în ceealaltă să paie cu strîmbătate? CONACHI. cu înfocare: se puse în genunchi la tronul Dumnezeirii şi începu a se ruga aşa de duios şi aşa de cu foc.POP. (înv. 2) speriat. ghemuit. evlavios:adunarea cea cugetătoare de Dumnezeu.cu drept cu dreptate cu drept cuvînt cu droaia cu duhul blînde ii cu duiumul cu dulce cu dulcea ă cu durere în suflet cu excep ia . cu foc şi cu potop. sim i că-l ia cu fierbin eală. profitabil. cugetare bună (sau rea). cu genunchii la gură. cu frică sau (înv. strîns. fără fă ărnicie. cu drept cuvînt. cu excep ia .ANTIM. plăcut: vorbea cu dulcea ă. cu mîna la piept. drept: dacă în una vi s-au părut cu dreptate. care de pe unde se găsea.. pios. cu excep ia ultimului capitol. ) cu de-a frica. cu durere în suflet. (înv. a cugeta (în) bine (sau (în) rău) (cuiva) . indecis. imediat: hai. cu căldură. prin laude meritate.POP.. .LIT. disperat: căzui cu fa a la pămînt plîngînd şi jăluindu-mă cu foc şi cu potop..CONV. curajos. fă arnic. adevărat.GHICA. ) cu picioarele în sus: a doua zi. nepătat. cu bunătate. cu fa a curată sau cu obraz curat. în număr mare: numai iacă au şi început a curge furnicele cu droaia.PSALT. prin for ă..DOS. cu duiumul. .POP. repede. sincer: spune i-mi cu drept.POP. cu fundul (sau cu curul) în două luntri. în număr mare: au venit păsările cu duiumul. conştiin ă liniştită.: învă ase toată materia. cu curu-n două luntri. l-a găsit pe urs cu gaidele-n sus. cu for a. (înv. cinstit: fuge . cu drept cuvînt... integru. te aşteptai să fii răsplătit..

1) energic..P. patetic: cîntau la psaltichie.. curajos. distrat. 2) (înv. cu (mare) băgare de seamă: este un lucru prea cu grijă mare a ispiti. cu sinceritate. cu gura rece. cu ifos. cu musca pe căciulă. o pasiune nouă face să se uite pasiunea dinainte: trăieşte ca viermele în rădăcina hreanului. ) cu înşelăciune.CR. lucru pe care nu po i pune nici un temei. pînă va veni vremea ca cui pe cui să scoată. într-o bună zi. (reg.CR. (înv. grăbit. că-l înduplecă. (reg. vinovat. 1) din belşug... cu stăruin ă: îl rugă cu atîta insisten ă.POP. cu gîsca-n barbă cu gîsca-n traistă cu glamnică la inimă cu grabă cu grămada cu greşeală cu greu cu grijă cu gura jumătate cu gura plină cu gura rece cu hamişa cu hapca cu hatalm cu haz cu hotărîre cu hurta cui cu cui scoate cui de tei cu ifos cui i-ar fi dat prin cap ? cu impar ialitate cu inima deschisă cu inima răcită cu inimă cu inimă bună cu insisten ă cu ghiotura. ce cu hamişa voia să se vîre în cer.REBR. cu toptanul: ce mi-i cere aşa cu hurta? CR. în care nu te po i încrede: nădejde pe el ca pe un cui de tei. cu duiumul.BĂLC. hazliu. cu mî a-n sac. cu toată impar ialitatea. . cu impar ialitate sau cu toată impar ialitatea. sus ine că da. . zise craiul cam cu jumătate de gură. colea.POP. ) cu grămada. cu grabă. cu (mare) grijă.cu ghiotura cu gîndul aiurea cu gîndul de a . ) cu for a. fără şovăială. cu foc. cu inten ia de a . cu via ă: împotriva noastră lucră el aşa de cu inimă. cu gura jumătate sau cu jumătate de gură. cu mare greu găseşte drumul. topit de durere. îngrozit: cu inima răcită. pe nemîncate (şi nebăute): dă gîsca ceea ce aşteaptă musafirii cu gura rece. fără convingere: Bun sosit la noi. cu gura plină. în grabă. bucuros. EM... nostim..OD.CAR. cu haz. cui de tei. speriat. cu ifos. cu grămada...ISP. cu nemiluita: cîrdurile de gîşte trec . . greşit: cu greşală spun unii că se arseră de Mihaiu-vodă [acele palaturi]. cu hamişa. cu inima răcită. 3) cu răutate. cu gîndul aiurea.AL. cărunt. cu obiectivitate. cu greşeală. voinice!. cu grămada d-a lungul Buzăului.POP.. cui cu (sau pe) cui (se) scoate (afară). ) din greşeală.CR. plăcut. cu hotărîre sau cu toată hotărîrea. cu hurta. fără voie. 2) inimos. cu hapca. cu gîsca-n barbă.NEC. cu sila. de nevoie. . la hurtă. 1) foarte îngrijorat: au stătut în Roman cu mare grijă de tatari.NEGR. 2) cu (mare) aten ie. nemăsurat. 2) de-a valma. în mod hotărît: să ştie cu hotărîre că-i va da de so ie pe cea mai frumoasă muiere. inten ionînd să . cine s-ar fi gîndit?: cui i-ar fi dat prin cap că. observă tot ce se petrecea jos în curte. în mod fraudulos: îngerul cel rău. cu hapca (sau cu japca). cu gîndul de a .AGÂRB.COSTIN . are să ajungă ditai ministrul? CEZAR. cu mare dificultate. cu de-a sila. anevoie: din sfera mea venii cu greu ca să. cu franche e. cu for a: ai avea poftă să le răşluieşti o parte de pămînt . cu inima deschisă. cu (mare sau mult) greu (sau greutate).POP.i ascult chemarea. hotărît. cu hatalm. cu gîsca-n traistă.. (reg. cu glamnică la inimă. cu inimă bună. cui i-ar fi dat (sau i-ar fi trecut) prin cap (sau prin minte)?.. cu insisten ă. pe fugă. 1) cu mîncarea în gură: strigă Titu cu gura plină. ) cu toată gura.VLAH... cu detaşare: să fie admisibilă o aşa crea iune? autorul. cu inimă.

. a se culca (odată) cu găinile. nesigur: este oare de cuviin ă a lăsa cineva un mic folos sigur... tată. cu lunile.. a nu se sinchisi (de ceva). exprimată pe patul mor ii: a lăsat cu limbă de moarte ca averea să-i fie împăr ită săracilor.. biruitor. cu bun-sim . în mare cantitate.CR. fie ce-o fi: apoi dă. cum (sau ce) a (sau o) da tîrgul şi norocul. cu gîndul. din abunden ă. menit a smulge aplauzele colegului d-sale. cum . cu (bună) încredin are. cu îndestulare. ) deşi .ISP. cu limbă (sau cu grai) de moarte. cu judecată.. cu plata la sfîrşitul fiecărei luni: fusese angajat cu luna .. cu luna. ce vrei să spui?... cu lopata. ca să cîştige altul mai mare cu îndoire? DRĂGHICI. unde vrei să ajungi?: cum adică? să plătesc tot eu? a se culca pe o ureche a culca un arbore a culege aplauze a culege de pe drumuri a culege lauri cu limbă de moarte cu lipici cu lopata cu luare-aminte cu luna cu lunile cum. (sau de a . atrăgător. a ne durea şi în toate păr ile a ne da . cu aten ie: citeşte cu luare-aminte aceste pagini .. a deveni celebru. a se culca pe o ureche (sau pe cea ureche. timp de luni de zile: nu dădea pe acasă cu lunile. seducător: vorba şi fa a-i era cu lipici. cu jale. 2) în mare măsură. cu înflăcărare.. cum. 2) a nu-i păsa. cu grijă. a se mul umi cu succesele ob inute în trecut. ) cu drag. atent.ISP. intermitent. uşor. 1) în belşug.CR. a se culca pe lauri.ISP. cum o da Dumnezeu. cum a da tîrgul şi norocul. sigur: vrei să ştii cu-ncredin are dragostea cît cuprins are? CONACHI. cumpătat.. încîntător. cu pasiune: libertatea pe care o doream cu înfocare.. a culege lauri. ) timp îndelungat. (înv. cu inten ie. cu îndelungul. pe urechea aia). necum. cu uşurin ă: pot cunoaşte cu lesnire ce dureri a încercat. prudent. (reg. a tăia un arbore. ) îndoielnic. cu planul de a . printr-un remarcabil aforism filozofic şi politic. iară cum a da tîrgul şi norocul cum adică? . trist: de ce plîngi cu jale? AL. cu izbîndă. cu inten ie cu intermiten e cu iuboste cu iu eala fulgerului cu izbîndă cu încredin are cu îndelungul cu îndestulare cu îndoire cu înfocare cu înlesnire cu în elepciune cu înverşunare cu jale cu judecată a se culca cu găinile a se culca pe lauri cu inten ia să . victorios: s-a întors de la luptă cu izbîndă. pe urechea ceea. totuşi . cu înfocare. cu tact: fata cea mai mare era mai tăcută şi mai cu judecată. (în mod) în elept. cu îndoire. PANN.. a se culca foarte devreme: baba .cu inten ia să .CORESI.: cumu iaste aceasta drept . a culca un arbore..COD.. să ne rugăm.. chibzuit: vorbea cu în ălepciune şi supunere. lesne. din belşug: să poată avea lapte cu îndestulare. cu înverşunare. destul. (înv. ) cum s-o nimeri. ca ultimă dorin ă. tot . cu ardoare.. cu întreruperi..VOR. înverşunat. cum adică? sau adică cum?.BĂLC.. DRĂGHICI .ISP. a culege (sau a smulge) aplauze(le) (cuiva). cu toate că . s-a descurcat şi de data asta. . necum. cumva: cum. a avea succese mari. cu iuboste.). (înv. într-un fel oarecare... o speran ă: nu crez să se fi culcat pe urechea aia şi să fi stat numai aşa. se culcase odată cu găinile. pornit: făcea totul cu înverşunare.. (înv. incert. inten ionat. cu în elepciune. cu siguran ă. iară noi usnele nu desfacem. (aproape) instantaneu. cu iu eala fulgerului (sau glon ului). necum cum .CAR. a oferi mijloace de subzisten ă (cuiva). 1) a aştepta mult şi bine să se împlinească o promisiune.. iară. VLAH.... cu luare-aminte.. jalnic. a fi aplaudat (de cineva): încheie în sfîrşit. dinadins: îmi cer iertare! n-a fost cu inten ie! cu intermiten e. bucuros: cu iuboste făgăduiră noi fra ii. cu degetul în gură. cu lipici. cu grămada: curaj cu chila şi minciuni cu lopata.. cu înlesnire. a culege de pe drumuri (pe cineva).

dureros: puica mea plînge cu milă.PRAV. cum dracu?.URIC. cum era şi de aşteptat. cu mare greutate. ext. cum ar fi ciocănitoarea. cu scopul de a . semnificativ: spunea numai lucruri cu miez... din ce pricină. 1) impasibil.. cum e. cum ai (sau s-ar) zice sau cum se cheamă (sau s-ar chema). (înv. cu miile.. cu mare caznă... cu judecată sănătoasă. ponderat: şi la băutură să fii cu măsură.. cum merg lucrurile? cum e legea. inactiv.. omagiul sau darul se măsoară după importan a persoanei.. metodic.PRAV. 2) fără nici o grijă.. cu miez. de exemplu. cu mîinile goale. cu măruntul.. ) în cele din urmă: după multă trudă. cu pompă. cu măiestrie cu măruntul cu mărun uşul cu măsură cum ca să . în cantitate. (fig. aşa o spun mai departe. cu mare ce hălăduiesc de deschid uşa. (înv. cu minte. cu mîinile în şolduri (sau încrucişate).CR. cum se cuvine. (înv. cu mărun uşul. cum de .cu maiaua în cap cum ai zice cum am cumpărat-o. cum că .. ) în cantitate mică. cu greu.EM. cum de . merituos: slujbele să fie ocupate numai de oameni cu merit. de respect. adică: cum s-ar zice la noi în ărăneşte.ext. şi pop. cum se obişnuieşte... bunăoară: o pasăre. ca (şi).. cum am auzit-o. cum se cade.ARGHEZI . ) în elept. altfel spus. to i. fără deosebire. aşa o vînd. .IOSIF.: şi simt cum că de bra u-mi un bra uşor s-anină. cum e sfîntul şi colacul. cu chiu şi vai. ) cu mîinile împreunate în semn de închinăciune. cu merit sau de merit. (ca) de pildă. cu mîinile la piept . cumpătat: erai mult mai cu minte pe cînd erai nebun. cu minune...... spre a . priceput. cu amănuntul... îndemînatic. (înv. de pildă.. conform obiceiului.: iaste preacurvariu şi iaste minciunos şi om cumu-i mai rău..CR. fără bătaie de cap. ) pentru ca să . ) substan ial.POP. cum e obiceiul. cu măiestrie. cu mare ce. cu mare cu miez cu miile cu milă cu minte cu minune cu mîinile goale cu mîinile în şolduri cu maiaua în (sau la) cap. cum ca să . cum e mai .. cu mic.. cu măsură. în voie. cum dracu? cum e cum e habarul? cum e legea cum e mai .AL. în număr foarte mare: fluturii cu miile joacă pe cîmpie. cu mare alai. cum ar fi . sistematic. cum se face că . cu mîinile la piept.CR.. ) jalnic.. în detaliu. cum că . cît se poate mai . mort. cum e habarul?. cu mare. 2) (înv. de ce: cum de nu cade trăsnetul să ardă pe nişte asemenea necredincioşi! NEGR. era frumoasă de mama focului. în larg: ai găsit un sat fără cîni şi umbli cu mînile în şolduri.POP. precum: apă limpede cum îi lacrima. chibzuit. cum am cumpărat-o... cu mîinile (încrucişate) la (sau pe) piept..ZANNE.: creade giude ul cum să nu-i fie dat stăpînul puteare într-acesta chip cum ca să-l ucigă. neînarmat. (p. cu milă... ce naiba? cum e.. diplomă de merit. (p. (glume ) ame it de băutură. cum e obiceiul cum era şi de aşteptat cu merit cum e sfîntul şi colacul cu metodă cu mic. precum se putea prevedea... cumpătat.. ) uimitor.. cu talent: cioplea lemnul cu măiestrie.. că . 3) decedat. cu metodă. aşa o vînd cu mare alai cu mare caznă cu mare ce cum ar fi . cu chin. după multă osteneală. 1) inactiv: stă nemişcat pe spate..

cum îi plesneşte prin cap cum îi vine pe ăcălie cu mîna cu mîna cuiva cu mîna goală cu mîna lui cu mîna pe conştiin ă cu mîncare cum m-a făcut mama cum mai de cum mai po i? cum mi-o fi scris cum nu! cum nu şi . (înv.. direct. cu moartea-n suflet cu modru cum o mai hălăduieşti? cum îi plesneşte (sau îi trăsneşte) prin (sau în) cap.POP. a cîntări din ochi. de pierire). (înv. cum poate. cum mai po i?. iar nu aşa. cum are chef.)?. a cumpăra foarte ieftin. . ale voastre etc. a ta etc. ca din topor.). cu mo cumpănă de via ă a cumpăni din ochi a cumpăra cărbuni de la faur a cumpăra pe nimica toată a cumpăra vremea cumpătul vremii cum poate cum rămîne ? cum s-ar prinde .foarte: era curat cum îl făcuse mă-sa. fireşte!.COSTIN. . cum nu şi . halal să. hî! da. cum m-a (te-a.AL. ) 1) (mai) răsărit. (care sau cine) cum poate.. (mai) plastică. cu (sau la) modru. cu mîna goală. pe je tăcut se lasă. cum mi-o fi dat. cum s-ar prinde. cum nu şi s-are fi făcut. (iron. (înv.. personal.. potrivit: să n-apuce codru. şi cuscrii cu craii lor să facă. ) ca şi cum nu .: strica-să-vor aceale tocmeale. 2) vorbă să fie!. cu mîncare..i fie!. ce se întîmplă (cu . cum s-ar prinde.. deschis.BĂLC.NEC. cu moartea-n suflet. 2) (despre exprimare) (mai) aleasă. cum îi vine. cum mai de. (mai) spumoasă: spune-le ni el mai cu mo . cu mîna. manual.CANT. ) nimerit. de mînă. fără a-şi fi atins scopul: cu mîna goală nu mă mai întorc acasă.. ) cît mai: să vie cum mai de sîrg la curte.da cum. cum mi-e sortit. mai încape vorbă?. pericol de moarte: lumea stă în cumpănă de peire. cum îi vine pe ăcălie.. a evalua. (mai) cu mo . ) ce mai faci?.)?: omul putea să nu ne deie nimic. şi atunci cum rămînea? CR.. bine seamănă cu-ai mei! .PRAV. (înv. cu mîna cuiva.. a cumpăra cărbuni de la faur (sau orz de la gîşte). precum au şi făcut. a cumpăra vremea. sincer. şi rudenii. după puterile. 1) de ce nu?. după cumpătul vreamii. cu conştiin a curată. cum doreşte. unde nu-i de modru.. disperat. cum o mai duci?.. a cîştiga timp. după posibilită ile fiecăruia: [iedul] cel mijlociu.PSALT. deznădăjduit: Arald cu moartea-n suflet . odoronc-tronc. cu mîna lui (a mea.NEGR. să.MOLD.EM. cum se pricepe: am văzut scriind fiecare cum îi plesnea în cap.) sau cu mîinile lor (ale noastre. (mai) breaz: cum te-ai brodit tu mai cu mo . (înv.DELAVR. (reg.POP. cu mîna pe conştiin ă (sau pe inimă). fără a aduce sau a lua ceva.COŞBUC. cum rămîne (cu . cumpănă de via ă (sau de moarte. halal să-mi fie! CR.) făcut mama. cum o mai duci? cum mi-o fi scris..ISP. vezi bine!: mîndruli ă. a cumpăni din ochi. n-ar sămăna. ) conjunctură: împăra ilor arigradului căutînd. desigur!. uştiu! iute sub un chersin. cum o mai hălăduieşti?.CR. cum poate (mai bine). cum nu! CR. a cumpăra de la un intermediar. l-a etc. cum (să sau de) nu!.i . POP. mai firoscos decît noi to i. se poate altfel?. cumpătul vremii. a cumpăra la un pre exagerat de mare. din proprie ini iativă: mai bine să-şi facă moarte cu mînule sale. se înghemuieşte acolo. (înv. a cumpăra pe nimica toată. ) cum s-ar zice: să vă fie sfîntul Vasili ogurliu.. ochii tăi. . că-s făcu i pe seama ta. da de unde?: eu gîndesc că s-a da după mine şi s-a face şi ea bună. cu ajutorul (cuiva): scosu-i-ai ca oile oamenrii tăi cu mînra lui Moiseiu. şi domnii Volohiii. bravo ie!. cum trăieşti?. foc. ) roditor.i fie de bine!: de iar impinge păcatul să-mi deschidă uşa..

cum o duci cu . 2) ca să .. cu socoteală. moare de dor ca să te cerceteze.. cu reproş.. pe cînd: cumuş [i] înnoptam pre mare noaptea într-aceste păr i. cu aere de superioritate. uşor. cumuş [i] va muri stăpînul. (fam.: aşteaptă cum to i să se întoarcă. cu mustrare. cum pofteşti. cu nasul în jos... COSTIN . cum vine asta?. cum se poate?. făcîndu-l eretic . cu multă caznă. cum se zice. 1) explicit. cum dă Dumnezeu.. pre împărat . cum se cade. a mul emi lu Dumnezeu. cum te văd şi cum mă vezi.MINEIUL.. (înv. după cum: au înfruntat . cum vrei. cu nart.?: cum stai cu sănătatea? cum şi. cu multă uşurin ă. .ISP. cu modera ie. extraordinar.)?..CORESI. . cum se cuvine... adică: om de gios. amănun it. cum să fac să .. oricum. ) 1) să . ) în cantitate mare: luă mai cu asupră cu multul de la-mpăratul. cum crezi (că e mai bine).DOS. cum nu mai există. (înv.EM... 1) la fel ca . (înv. zdravăn: mereu citeşte spre a şti cum se cuvine.. şi femeile. cum nu se mai află (pe lume). ce înseamnă asta? cum vine vorba. aşa cum se cuvine. izmenit. cum te văz şi cum mă vezi. să feace turbureală în mare. umilit.? cum şi cum şi ce cum te văd şi cum mă vezi cum trebuie cum i se pare? cu multă bucurie cu multă caznă cu multă uşurin ă cu multul cu mul umită cu mustrare cum să . cum şi Iov. cum e posibil?.PRAV. fără efort.. de necrezut!: cum se poate? douăsprezece pahare.. (sau de ..PRAV. cu greutate. ce părere ai? cu multă bucurie. în ce chip să procedez (ca) să . cu nazar.ISP. (despre cai) sperios.. cumuşi cum vine asta? cum vine vorba cum vrei cu nart cu nasul în jos cu nasul zbîrciog cu nazar . cocoane..BARAC . 3) de îndată ce: [bucatele] să le ia acesta ispravnic. din toată inima. cum se zice. cum să fac (ca) să . fără asemănare.DOS. parcă tot îi pute ceva. desigur. (înv. pune roata la loc. dispre uitor: vine de la Paris.?. întocmai ca . 2) prin ce întîmplare.. cum se nimereşte. cu monoclu-n ochi. pe onoarea mea!: sînt adevărate toate acestea? uite... d-ta care eşti atît de delicată! AL. cu măsură. cu nasul zbîrciog....FIL. ce vrea să spună asta?...VLAH.: au jurat cu Brutcum să nu mai sufere craiu asupra sa.?.. 2) precum şi: au pornit spre biserică şi bărba ii. şi pop. temeinic..OD.? cum să nu! cum se cuvine cum se face că .cum să . cum trebuie. nărăvaş. cum stai cu . ) cu vorbe de mul umire: cu mul ămită pre tine pururea te mărim...DOS. supărat.. cum să nu!.. cum anume: nu ştiu însă cum şi ce fel ne aduse vorba a pomeni despre grauri.. cum i se pare?. ) mai încape vorbă?. cu multul.CORESI .?: o învă ă cum să facă să iasă şi de astă dată biruitoare. cum se cade. cumuş [i] era. cum se face că . bine: îl aşază cum trebuie..... după multe eforturi. 2) în timp ce. după cum se cere.: datori sîntem .. cum se zice ăran.CR. cum e posibil că?: fata nu se putea dumiri cum se face că bărbatu-său ziua era porc şi noaptea om.. ? cum nu se mai află cum se nimereşte cum se poate? cum se zice cum stai cu .. cum şi (în) ce (fel sau chip). detaliat: dacă i-am spus cum şi ce. cumuşi. cum şi copiii. cu mul umită. cu nasul zbîrciog. ) 1) aşa cum.

fără milă.ARGHEZI.ISP. cu patimă nepotolită: să te privesc cu mult nesa . dificil. neabătut: este hotărît cu nestrămutare a merge în ajutorul fiin ei care a trimis năframa pe pîrîu. neîntîrziat. fără rost: privind cu nedomirire. ) mîndru. şi reg. ) 1) atent.CR. (înv. alandala: se turburară şi fugiră cu neorînduială. ) continuu. cu nepăsare. cu crispare. . cu nemiluita sau (pop. şi reg.ARGHEZI. cu aviditate. (înv. cu necesitate.le-n vînt vor trece în mîndru galop. cu nejudecată. cu neaşteptare. bălăcea cu nuiaua prin apă. (înv.problematic.OD.CR.HOGAŞ. abuziv. fără a fi fost judecat. cu nemară.ext.. cu năpaste. 1) imposibil: striga i că e cu neputin ă a strica obiceiul. nemilos: tăia în carne vie cu nemilostivire. (înv. (p. cu nevinovă ie. HOGAŞ. nenumărat. în dezordine. fără socoteală. (înv. (înv. ) fără milă.HEL. ) imediat.ISP. (înv. an oş. crud. din belşug.. cu neîndemînă. plin de temperament. (înv. . ziua şi noaptea păzesc cu neadormire. cît trăieşte lumea. cea aievea ne părea cu neputin ă. cu (sau în) nerăbdare. .POP. cu necaz.VARLAAM . cu nepreget.MAIOR. (înv. cu ghiotura: nişte be ivi care. ferm. ) cu nenumărata.ISP. cu nefolosin ă. . cu neastîmpăr. seme şi avîntat. în mod necesar: nu întrevăzură fundamentele istorice mai adînci care au produs cu necesitate acele forme [de civiliza ie].. cu nestrămutare. cu nemilostivire. cu nedumerire.LIT. 2) (rar ) în neştire. beau cu nemiluita şi nu se îmbată.cu năbădăi cu năpaste cu nările în vînt cu năvală cu neadormire cu neastîmpăr cu neaşteptare cu necaz cu necesitate cu necurmare cu nedumerire cu nefolosin ă cu neîncetare cu neîndemînă cu neîndurare cu nejudecată cu nemară cu nemilostivire cu nemiluita cu neorînduială cu nepăsare cu nepreget cu neputin ă cu nerăbdare cu nervozitate cu nesa cu nestrămutare cu nevinovă ie cu năbădăi. cirezi. cu nervozitate..NEC. ) greu. precipitat: trăgea din igară cu nervozitate. . cu nările în vînt.EM. cu năvală. cu eforturi: şi pre noi cu neîndemînă ne-au făcut. ).) cu neputere. cu grijă: să privegheze cu neadormire asupra fericirii mele.SAD. ) fără folos. nervos. 1) nedumerit: se uită cu nedumerire în spate. nerăbdător. samavolnic: puteau să scurteze via a cui pofteau. cu neîndurare. hambare. (înv. şi pop.. cu neadormire. năbădăios. cu neorînduială (înv. cu cruzime: a strîns cu nendurare grădini. nerăbdător: nepotul @mpăratului Verde ne-o fi aşteptînd cu nerăbdare. fără preget. cu nesa . cu nejudecată. cu candoare: se lipi de mă-sa cu un soi de îngerească nevinovă ie.GANE. fără cru are. necontenit: o privesc cu nencetare. fără răgaz: fiarele . ). sfidător: roibii cu nări.COSTIN. dureros: că-n sufletu-i pămîntul se zbate cu necaz. cu neputin ă sau (înv . ) nesigur. 2) neîncetat.CR. cu neîncetare. ) necontenit: nu s-a văzut nici o na ie care să fi petrecut cu necurmare zile senine şi norocite.ISP.N.CONV. nepăsător: [frate-meu cel mare] se dă cu nepăsare după uşă şi trage zăvorul. ) năvalnic: mergea turcii cu năvală asupra polcurilor leşeşti. cu nerăbdare. 2) cel mult.EM. incert.COŞBUC.MARCOVICI.. anevoie. ireal: lumea . aproximativ: să fi avut cu năpaste douăzeci şi opt de ani. livezi. cu nervozitate: începe a se învîrti prin casă cu neastîmpăr. cu necurmare. ) imaginar. 1) (pe) nedrept: mamonul înva ă să apucăm şi să luăm cum putem şi cu strîmbul şi cu asupreală şi cu năpaste.EM. ext. 2) (p.NEGR.

de (in)succes.CANT.ISP. anevoie. (înv. zelos. cu (sau în) nici un chip sau nici în.GANE. cu (sau prin) nevoin a cuiva. 1) cu (sau fără) succes. putea să-l cunoască din talpă. dificil: abia cu nevoie putum de ne coborîm la şes. a cunoaşte (ceva) numai din auzite: [o biserică] pe care o cunoşteam numai din nume. sub nici o formă. şi pop. . să se mărite. şi reg. a cunoaşte (sau a vedea) de departe. în (dez)avantajul (cuiva): românii. (înv. (pop. judicios. 1) a cunoaşte în amănun ime. cu nici un pre . cu noimă. ) cruciş. lăcui într-însa. periculos: aflînd într-un loc rîpos şi cu nevoie o mică peşteră. purtător de (ne)noroc. HOGAŞ. s-au răcoşit asupra lui Isachie împăratul.. cu elan: fieştecarele cugetă întru inima lui cu nevoin ă spre răută i. în nici un caz. (înv. datorită eforturilor depuse de cineva: l-au ales la domnie cu nevoin a şi cheltuiala lui Şerban Vodă. ) a fi părtinitor: să nu cunoaşte i fa a la judecată! MINEIUL. cu nimereală.. PRAV.ISP. dis-de-diminea ă.BIBLIA . 2) anevoie.EM. a cunoaşte lumea. deloc: această leage nu-i bună de nemică. a cunoaşte (sau a şti) har cuiva. ) a fi recunoscător fa ă de cineva: aşa plăteaşte Dumnezeu cui nu-i ştie har de bine ce-i dă. ). ) 1) cu rîvnă. cu nici un chip. adecvat. potrivit: întru tine strigă toate şi spun că. ) 1) (foarte) greu. 1) logic. precum am trăit eu. 2) primejdios.MINEIUL . a nu cunoaşte (ceva) nici de nume. i-au dat Dumnezeu lăcaşul pe a sferei rotunzeală.cu nevoie cu nevoin a cuiva cu nevoin ă cu nici un chip cu nici un pre cu nimara cu nimereală cu nimic cu noaptea-n cap a cunoaşte ca pe apă a cunoaşte cît colo a cunoaşte din talpă a cunoaşte din vedere a cunoaşte fa a a cunoaşte har cuiva a cunoaşte lumea a -şi cunoaşte lungul nasului a nu cunoaşte moarte a nu cunoaşte nici de nume a cunoaşte numai din nume cu-n ochi la făină şi altul la slănină cu noimă cu (mare sau multă) nevoie sau cu nevoi. cu greu: plugariul cu multă trudă ară şi seamănă cu nevoin ă şi cu lacrăme. a avea (sau a fi lipsit de) bună-cuviin ă: voia să-i arate că nu-şi cunoaşte lungul nasului. orice s-ar întîmpla. privindu-l pe sub geană. ) de nemică. a cunoaşte din talpă (pe cineva sau ceva). a nu cunoaşte moarte. a cunoaşte (sau a vedea) cît (de) colo. a cunoaşte (ceva) numai din nume. 3) de nevoie. 2) semnificativ. cu nimic sau (înv.SAD..GANE. a (nu) avea sim ul măsurii.CORESI . a cunoaşte fa a. a avea experien a vie ii. cu (multă sau mare.tr-un chip. pe nimerite. (înv. . (înv. de bun (sau rău) augur. (înv.ISP. nicidecum: cea mai mică nu voia. fără a fi făcut cunoştin ă: o cunoştea numai din vedere. cu nimara. de la distan ă: se vedea cît de colo că vorbea cu în elepciune şi supunere. cu judecată. a şti (pe cineva) după înfă işare. ) a cunoaşte foarte bine (pe cineva sau ceva): numai cine a trăit mult cu Agatocle . a (nu)-şi cunoaşte (sau şti) lungul (sau vîrful) nasului. o scula şi o trimetea după munca cea mai grea. cuminte: auzi boierul asemenea vorbe cu noimă. a cunoaşte (sau a şti) din vedere (pe cineva). . 2) prevestitor de (ne)fericire. (ne)norocos: ei doar au stele cu noroc şi prigoniri de soarte.NEC. cu subîn eles: uneori îi zîmbea cu noimă. pe de rost. 2) a şti pe din afară. în nici un caz. 3) stăruitor. a fi trainic.CONACHI. încă necînta i cocoşii. a nu şti nimic (despre ceva). cu noaptea-n cap. în elept. a cunoaşte (sau a şti) ca pe apă. ) prin munca asiduă a cuiva. zice. ) la întîmplare. în nici un fel. în detaliu. cu noroc .MOXA.ISP. (înv. a cunoaşte.POP. cu (sau fără de) noroc. bună) nevoin ă sau cu toată nevoin a. cu nimereală. pentru nimic în lume: nu voiam să mai dorm cu nici un pre . cu cari împăratul fără năroc războaie au avut. de (cu) noapte: cu noaptea-n cap. cu-n ochi la făină şi altul la slănină. (fam. DOS. a dura.

SAD. . (sau pe .istăpîneşti împără ia cu norocire. cu orbire.. fără grabă. . (înv. cu rost. fără greutate: spunea lec iile cu ochii închişi. cu paralîcul. . indiferent de riscuri. 2) foarte: era dar cu osebire firesc ca to i să se uite la ei cu jind. fără a se mai gîndi. cît cepele de mari. cu ochii umfla i (de plîns): ochii i-au ieşit afară din cap. cu ogodul sau pre ogod. ) faimă. foarte cunoscut. cu pasiune. .): to i rămîn uimi i în fa a ei.. cu for a.. (pop. ) cuprins de mînie..ISP.. cu ochii pierdu i. privind în gol. cu orice risc. prin toate mijloacele: spînul vrea să. şi reg.. mai ales: îi place mai cu osebire prepeli ă.. cu nuri. ) pe nedrept. (p. cu otuzbirul. (înv. (înv... ) 1) foarte obosit: soseşte în Bucureşti cu oasele pisate. repede. cu orice pre .... 1) în special. (sau că .. cu orice pre .ext.. ) pe îndelete. cu orice chip sau în tot chipul. cu orice chip.GHICA. (numai) de formă. în aparen ă: sîntem creştini numai cu numele.. 2) avînd numele de . apetisantă: o demoazelă cu nuri. ) sub pretextul .AL.. grabnic: (fig.. bine: să.CEZAR. demonstrativ.DRĂGHICI..POP...HEL. . CAR. prin lume şi prin via ă cu orînduială. soseşte generalul Mencicof. 2) bătut măr.. cu numele cu numirea cuiva cu numire de . motivînd că . 1) (despre femei) atrăgătoare. ) cu noroc. cunună de lauri. furios la culme: pe cînd Reşid era urgisit . orbeşte. cunoscut ca un cal breaz. cu ochii închişi.BĂLC. cu de-a sila.. cu orînduială. pe toate căile... cu pacoste.REBR..: i-a dat un milion cu nume de împrumut . cu ochii cît ceapa (sau cît cepele)... organizat: toate se petrec . cu oasele pisate. ) cu de-a sila. ) cu numire că . (fig. 1) fără discernămînt. 1) (în basme) cu gura larg deschisă: venea zmeul cel bătrîn c-o falcă-n cer şi alta în pămînt. cu privirea pironită la . 3) sub pretext că . ) cu invocarea cuiva (în special a unei divinită i): făcea mari minuni cu numirea lui Hristos. cu (sau sub) nume(le) de . cu privirea intă. (înv. ) ara .: cu numiri cum că tai cherestea pentru trebuin a unei case.. sau (înv. sacrificii..MACED. cu ostenta ie. neapărat: el se sim ea obosit de atîta singurătate şi voia cu orice pre să-şi găsească un prieten. (pop. numit . 2) (fig. în mod ostentativ. cu ochii (sau cu privirea) intă la .. cunună de lauri cu nuri cu oasele pisate cu ochii cît ceapa cu ochii închişi cu ochii pierdu i cu ochii intă la . cu o falcă în cer şi alta în pămînt... sub formă de .POP. (numai) cu numele.).. cu numire (sau cu numiri) de ..MINEIUL. în orice condi ii...POP. şi reg. cu oricîte eforturi. ) în cantitate (foarte) mică. glorie. cu numirea cuiva. 2) (fig. cu parul.CR. intens: începu să lucreze cu pasiune. cu bani pu ini: a vîndut cu paralîcul şi cu bucata.. să . cu orice risc. cu o falcă în cer şi alta în pămînt cu ogodul cu ora cu orbire cu orice chip cu orice pre cu orice risc cu orînduială cu osebire cu ostenta ie cu otuzbirul cu pacoste cu paralîcul cu parul cu pasiune cu paşi repezi cu norocire.: baba se urcă în pod..CAR. foarte uşor. mergea cu paşi repezi spre o ruinare totală... ) favorabil: soarta începe a fi cu nuri.. . 2) pe de rost.POP... cu orice pre .SAD. (înv..CAR.... cu titlul de .).P.. ca şi cum . (sau pe .: un cal învă at cu nume de Graur. cu paşi repezi. 1) cu titlu de . în extaz. VĂC.cu norocire cunoscut ca un cal breaz cu nume de .. cu osebire. cu numele să le aducă slănină. cu ora... orbeşte: nebun cine se-ncrede în tine cu orbire! AL. cu o falcă în cer şi (cu) alta (sau una) în pămînt.. înflăcărat. angajat şi plătit după un tarif orar.....i răpuie capul. cu tot dinadinsul.

foarte intens şi foarte repede: şi. cu păcat. liniştit: să te văd încaltea. cu părere că . cu economie. PANN. uşor indecent: anecdotă cu piper. condamnabil: nu mai vorbi cu păcat şi nu te pune de-a curmezişul! POP. indirect: d-apoi. pe jos: e rău cu carul. înflăcărat. cu precădere.. (fam. 2) sărac lipit pămîntului. cu păstru. direct. care se plăteşte: policlinica cu plată . (mai) cu perdea. cu mare aten ie. nedrept. (înv. vrednic eşti de comoara ce i-o las şi apoi să mor cu plăcere. din fugă. cu regret. cu pruden ă. (înv. dar prea le zici cu perdea. MAIOR.. şi reg. cu iertat să-mi fie. îndeosebi.CAMIL..POP. ) sub pretextul că .CR. îndeosebi: filologii .N. cu precau ie. din toată inima: a rîs cu mare poftă. cu perdea cu picătura cu pică ele cu pică ele cu piciorul în scara murgului cu piciorul cu pielea goală cu pieptul deschis cu piper cu pîntecele lipit de coaste cu pîrjol cu plată cu plăcere cu poala cu podobie cu poftă cu por ile închise cu potcoavă cu precau ie cu precădere cu precugetare cu predilec ie cu premeditare . 1) complet dezbrăcat. (în mod) premeditat.OD. cu plăcere.CR. (făcut) în grabă.P. cu precădere asupra exigen elor nobilimii.CAMIL. 1) (exprimat) pe ocolite.cu plăcere! .FIL. . ca să n-o ruşinez. cu plată. cu piper. care costă. despre ouă) încondeiat. cu (sau de) predilec ie. mai ales. 1) bucuros.P.POP. şi reg. cu pieptul deschis. (nostim şi) cu pică ele.. (despre glume). ) cum se cuvine: şi pre podobie om fu fără păcate.POP. (reg.CAR. circumspect: am păşit cu precau ie. cu părul colilie. cercetară cu predilec ie proprietă ile comune între deosebitele limbi. înainte de orice. cu piciorul sau pe picioare. 2) decent: [îi] vorbesc cu perdea . greşit. cu por ile închise. fără teamă: se duce cu pieptul deschis drept la palatul împăratului. pe amor îl dau de gol. cu premeditare.... 1) cîte pu in. din toată inima: cu plăcere. picant: o demoazelă cu nuri şi cu pică ele. de nu mai pricepe nimene. ) cu premeditare: toate aceste rele nu le-a făcut cu precugetare. inten ionat: [azi] se asasinează încet şi cu premeditare. cu precugetare.. lihnit de foame. pătimaş: cînta şi el cu patimă. (înv. . cu părul complet alb. plin de haz.P. cu pică ele. ) cu măsură.CEZAR. în primul rînd. în cantitate mare: şi-i duc vinu cu vadra şi paralele cu poala. (despre alfabet. cu piciorul în scara murgului.CAR.. cu potcoavă. cu (sau pre) podobie. te ascult.. scriere) chirilic. 2) afectat. 2) (formulă de răspuns la mul umirile exprimate de cineva) n-ai (sau n-ave i) pentru ce!: mul umesc pentru invita ie! .. (înv. ) în piele sau cu pielea (sau pieile).P.AL. cu greu. cu picătura. cu poftă. în (mod) special. mai ales: căuta . dar mai rău pe picioare. 3) împăcat. cu (sau în) pielea goală sau (înv. cu pîrjol sau cu (mare) foc şi cu pîrjol. domnişoară! BARBU . cumpătat: ştie a trăi cu păstru.CAMIL. picant. cu foc şi cu pîrjol.cu patimă cu patos cu păcat cu părere că . ) (despreoameni) atrăgător. 2) încet.GALA. cu părere de rău. 1) entuziast. gol: iau desbrăcat cu pielea şi i-au legat la stîlp la ger. în secret: a i lucrat voi între voi cu por ile închise. cu băgare de seamă.SAD. emfatic: îşi rosti ora ia cu patos. cu părere de rău cu părul colilie cu păstru cu patimă. cu grijă..COSTIN . cu poala.. să-i ajute.CORESI. cu pîntecele lipit de coaste. cu patos.

la mul i oameni. cu preten ii cu pre cu pre ul .CONV. fidel.... grămadă: intrară cu puterea în ogradă.. cu (de-a) puterea sau în putere. raportat la .TOP.. cu (sau de) (mare) priin ă.BĂLC. 1) cu infatuare: o babă cu preten ii. (pop.. cu pre ul . cu probabilitate. apă lină. privitor la . (înv. ) 1) cu (multă) bunăvoin ă. cu grijă..SAD..: se sfătuiră pu in cu privire la robi şi la prăzile de război.: vă vom apăra cu pre ul vie ii noastre. să o scoată la mezat. (înv.cu preten ie de . în mod probabil: era un personaj care se putea întîlni cu probabilitate la orice lega ie. cu aten ie: şi-n ară şi-n afară să fiu cu priveghere. ) de-a valma.. exagerat: temerea cea cu prisos a viitorului. ) excesiv.ext. în (ceea) ce priveşte . cu pruden ă. în privin a . şi reg. (p. 2) preten ios. cu profuziune.AL. ) devotat.CAR. .. 3) folositor.BARONZI. cu priveghere. din) prisosin ă sau (înv... . util: Despot nu-i ării de priin ă. normalul.... boită pe obraz cu suliman. prietenie. în mod prompt. referitor la .. dar regii ne-o iau cu puterea.. influent. cu ghiotura: a lua cu unul şi a da cu pumnul. şi reg.... (foarte) valoros. din abunden ă: se bea cu prisosin ă. din belşug: unul cu alalt iubindu-vă cu prilej. (în mod) prudent: neştiind locurile. 1) (înv.. din plin..SAD. cu pumnul (sau pumnii).LIT... cărbune potolit. cu pricina cu priin ă cu prilej cu primejdie cu prioritate cu prisos cu prisosin ă cu priveghere cu privire la .POP .. canapele şi fotolii de lemn aurit. în mare cantitate: sfărîmături de amforă sau de urnă funerară aruncă marea cu profuziune. în cauză. mai mult (decît trebuie)..STANCU.: o sculă minusculă cu preten ie de nas.SAD. (înv.. cu (mare) pre . cu protec ie. 2) de rău augur: trei lucruri cu primejdie: mî a blîndă. cu preten ie de . îl salută surîzînd chiar poetul cu pricina. 2) (reg.. POP.: după cît se zvoneşte în ară. (reg. avînd în vedere . 2) (în supersti ii). apropiat de .. cu puterea. mai ales..GALA. înainta cu pruden ă. cu sacrificiul . cu amabilitate.. 1) (înv. ) 1) (foarte) scump (în bani): cine vrea să vînză marfa cu pre . cu de-a sila: ni-e dragă şi nouă via a şi-averea. ) din plin. de (un fals) rafinament: mobile cu preten ii. cu prilej.VLAH. cu promptitudine..... ) cu luare-aminte..MACED. în schimbul . .. ) cu prisosire.CĂL. îndeosebi. cu toptanul...CĂL. (înv.CORESI .. în primul rînd: drum cu prioritate . prin violen ă.P. aşteptările. ) 1) primejdios: ziseră că ar fi cu primejdie d-a înainta. 2) (foarte) pre ios. care ar vrea să fie . 2) într-o măsură care depăşeşte obişnuitul. respectiv: viu şi teafăr.. este numai un obicei rău. ) cu for a. . cu prisos. cerin ele. cu (sau (înv.CAMIL. şi pop.. din belşug. în mod special.COŞBUC. cu vîrf şi îndesat: ve i plăti cu prisos toate crimele seculare. din abunden ă. cu efortul . cu pricina. cu preten ii sau cu preten ie... (care este) în discu ie. ) de.. cu primejdie. cu privire la . aducător de rele: vinerile-s cam cu prilej. cu prioritate. în mare cantitate. supus: ceilal i sfetnici nu mi-au fost cu priin ă. e om cu priin ă pentru norod. ) mult.. în plus.. repede şi la timpul potrivit: vei fi slujit cu promptitudine.AL.. care vrea să pară . cu riscul ... din belşug.MARCOVICI ...HOGAŞ . cu probabilitate cu profuziune cu promptitudine cu protec ie cu pruden ă cu pumnul cu puterea cu puterea . credincios.

înstărit: cei mai cu putin ă era mul ămi i. cu regulă.POP. (reg. (pop. m-a măhnit şi m-a supărat. PANN. cu răutate. (înv. ) a dori. DELAVR. puse cu regulă în dulapuri. (reg.CANT. ) a se dezvinovă i.NEGR. a-i curge obielele a curge pînză a-i curge sudori cu risipire curîndă vreme curînd sau mai tîrziu . îi curgea grăsimea pe nas de-ncălat şi zdravăn ce era. sîngele de păgîn curgea pîrîu. a-şi cură a obrazele. a-i curge numai miere (cuiva). cu repeti ie. şi pop. indiscutabil: curată socoteală: erai numai împărat. cu răgaz.CEZAR. rînduit: aste oase. a curge mult. admisibil: toate mărun işurile cu putin ă. a-i curge balele (după cineva sau ceva). acum eşti om. (înv. fără să fii împărat. (mai) curînd (sau mai devreme) sau mai tîrziu sau (mai) tîrziu ori mai curînd. (reg.POP. abia respirînd. de-i curgeau sudorile. din belşug: dragostea ce-mi dai cu risipire mie. răutăcios.cu putin ă cu raita în sus curată socoteală cu răgaz cu răstire cu răsuflarea la gură a-şi cură a obrazele cu răutate cu regret cu regulate ă cu regulă cu repejune cu repeti ie cu rezervă cu rezolu ie a-i curge balele a-i curge din mînă numai miroznă a curge gîrlă a-i curge grăsimea pe nas a curge hududoi a-i curge mucii de gras a-i curge numai miere a-i curge oasele cu putin ă (sau (înv. ) cu picioarele în sus. (în) curîndă vreme. cu (sau în) repejune. a-i curge obielele (sau flendurile.. ) ordonat.CR. 2) posibil. pe îndelete. a-i curge din mînă numai miroznă (cuiva). răstit: vede muierea în mîini cu un făcăle stînd. în zdren e. .ext. ploi) a curge continuu şi abundent. a curge hududoi.LET. lucru clar.MACED. a-i merge toate din plin (cuiva). cu regulate ă. de mai multe ori: cască cu repeti ie. fără grabă. peticele) de pe (sau după) cineva. ) a fi foarte slab. a fi îmbrăcat sărăcăcios. acum sau altădată. cu raita în sus. ) în scurt timp. ) a fi sărac: curgeau oghelele după dînşii.NEC. curată socoteală. într-o bună zi.. cu risipire. ) a fi priceput la orice. cu rezervă.REBR.. cu regret sau cu tot regretul. cu (multă) părere de rău: e cam prea larg în spate. iute: ei trec în repejune prin rîuri fără pun i. cum ve i putea. (înv. cu îndoială: ştirile acestea trebuiesc primite cu multă rezervă. (înv. (a. (p.. iron. a curge pînză. cu răstire sau cu răstiri. a se scuza: şi ei îşi cură ia obrazele cum n-au ştiut nimică.NEGR. (reg. (înv. ) repede. mali ios: scri i . a curge gîrlă (sau pîrîu). dar nu cu răutate. cu glas seme . . a-i curge sudori(le) (cuiva). ) a fi foarte slab. cîndva: adevărul va ieşi la lumină mai devreme sau mai tîrziu . ) a curge repede şi cu zgomot. ) putin i). cu gaidele în sus. odată şi odată. dar nu erai om. a tînji (după cineva sau ceva). peste pu ină vreme: în curundă vreame vei naşte făt. a-i curge grăsimea (sau untura) pe nas (cuiva). a-i curge (cuiva) mucii de gras (ce e).SAD. (iron. judecîndu-şi bărbatul cu răstiri. a rîvni (pe cineva sau ceva). din abunden ă: pe unde treceau ei cu paloşul în mînă.P.1835). peticele) (cuiva) sau a curge obielele (sau flendurile. ) bogat. cu hotărîre: vorbea cu rezolu ie.EM. 1) a transpira abundent. se făcu pămîntul. . cu răsuflarea la gură.URIC. din abunden ă.HEL. 2) a munci din răsputeri: şi tot aşa muncindu-se Necuratul.. 1) (înv.. ) cu regularitate: plătea cu cea mai mare sfin enie şi regulate ă. a fi foarte slab. cu rezolu ie. (despre ape. a fi slab ca un îr: calului . a-i curge oasele (cuiva). a pofti. i-ospun cu tot regretul.POP.

mult timp: şi cu sa iu a petrecut în tovărăşia lui. 3) cu toptanul.AGÂRB.VLAH. cu sa iu. ) termen. (a. a i se opri. a se sinucide. cu rînduială la cap. 2) (despre cantitatea muncii) impus. .. a-i pieri) răsuflarea (sau respira ia) (cuiva) sau a fi cu răsuflarea oprită (sau tăiată). cu sănătate. a vorbi în mijlocul tăcerii generale: ave i lume multă la pomană. cu rost. a sparge) tăcerea. a fi copleşit de o emo ie puternică.1805). cu sabia scoasă. tainele ei nu le spune decît tot cu scăzămînt. NEGR. a face pe dracu-n patru. a sim i dureri (în stomac) din cauza foamei. 1) a bate ara în lung şi-n lat.CONACHI. chibzuit. ) 1) în acord. cu ruptul: li se dau cu ruptoare de cătră iitorii căsăpiilor acele pelcele. dată: de să va zălogi acelaşi zălog în doao cursuri de vremi . a curs multă cerneală pe acest subiect. cumpătat: acesta-i om mai cu scaun la cap. a i se curma (sau a i se tăia.CR.. cu ridicata. ca ieşit din min i. tăcerea. . a-şi curma via a. a fi foarte flămînd: îi curmase foamea. de-om ajunge cu sănătate. ) timp (relativ) îndelungat: umbla vara prin mun i cu săptămînile. rupse ea. a nu mai putea respira: cînd ajung cu ea alături. (înv. chibzuit: te ştiam om cu rînduială la cap. chibzuit. cu ruptul sau cu rupta.. ) a se face luntre şi punte.EM. CARAGEA. cu scaun la cap (sau la minte. a rupe. ordonat. (în mod) bine socotit. cu chibzuială: le aşeză în mijlocul mesei. cu rînduială.ext. pe încet şi cu rînduială. en gros. la inimă) (pe cineva). (p. cum se cuvine. timp de mai multe săptămîni. (reg..PANN. cu schimbul: stam la masă to i împreună. din abunden ă: geaba binele cu sacul după ce moare săracul. răsuflarea mi se curmă.POP. capăt unei discu ii. gîndit: sînt alte roluri mai cu schepsis de jucat. ) dezonorat. gata de luptă. cu schepsis. dinainte stabilit: că mă bate-n toate zilele şi-mi dă lucru cu ruptul. cu rîndul. cu sacul.CEZAR. luna): am luat cositul cu ruptul.URIC. a curma pămîntul.HOGAŞ. disciplinat. despre oameni) cu judecată temeinică. cu ziua (sau săptămîna. cu săptămînile. de flămînzi ce era. curs de vreme (sau de vremi).CAR. apare micul maior de roşiori cu sabia scoasă şi-i opreşte trecerea. crunt. . cu săptămîna.P. cu sălbăticie.cu rînduială cu rînduială la cap cu rîndul a-l curma foamea a curma o discu ie a curma pămîntul a i se curma răsuflarea a curma tăcerea a-şi curma via a cu rost curs de vreme a curs multă cerneală pe acest subiect cu ruptoare cu ruptul cu ruşine cu sabia scoasă cu sacul cu sa iu cu sălbăticie cu sănătate cu săptămîna cu săptămînile cu scaun la cap cu scăzămînt cu schepsis cu (bună sau multă) rînduială sau după (sau cu) toată rînduiala. în cantitate (foarte) mare. a străbate ări şi mări. (înv.POP. crud: îl biciuia cu sălbăticie. dacă vine vorba să joci şi ni el teatru în via ă. (înv. ) cu toptanul. ) îndelung. (pe) timp de o săptămînă: nu te văd cu săptămîna şi eşti negru ca şi tina. în condi ii bune. la judecată). cu (sau plin de) ruşine. a curma (sau a întrerupe.SAD. 2) (fig. brusc. compromis: căci mai bine este supus lăudat decît cu ruşine domn şi atîrnat.POP. făcînd mîncare cu rîndul. a-l curma foamea (la ma e.SAD. amsă ieu nepotul cu mine. s-a scris mult despre acest subiect. a pune. a curma o discu ie. fără necazuri. într-un tîrziu.CR. (înv. judicios. fioros. cu ruptoare.BOL. cu bine: mar i. (înv.POP.NEC. . (fam. ) în mod incomplet: această nelegiuită . cu scăzămînt. de atac (cu sabia): pe cînd vrea să iasă pe uşă.

P. cu scrisul sau cu scrisoare..CAMIL. cu grijă deosebită: am cetit cu sfin enie toate gazetele. . cu seu. liniştit. cu în elepciune: ce-o fi.am răspuns cu siguran ă. bine văzut. cu scumpete: m-am folosit mult de privilegiul ce aveam noi. 2) în mod hotărît. fără glumă: asta.BOGZA. cu scumpătate. cu (mare sau cea mai mare) sfin enie. CEZAR.CAR. ) cu pasiune: băteaclapele pianului cu mult sentiment. cu rigurozitate: hai.CĂL. silnic: mai cu binele. cu o stare materială. aruncată cu toată seriozitatea . 4) cu mare aten ie. cu for a. cu sistem. fără voie.GHICA. 1) indiscutabil.CAR. ) cu drag. şi. cu conştiinciozitate. din toată inima: oamenii care doresc cu sinceritate progresul . cu sînge rece.AL. (fam. cu (sau (reg. . cu seamă. încheie cu sfătoşenie Tase chiristigiul. 3) cu multă poftă. vor putea fi aprecia i de na iune.ISP. metodic: începu cu sistemă o minu ioasă expunere.. nu putui şti cu siguran ă. timid. rînd pe rînd. cu o pozi ie socială bună: e om aşezat şi cu situa ie şi a venit la el să întrebe ce fac. cu venera ie: ne vorbeşte întotdeauna cu mare sfin enie despre dumneata. cu asiduitate. cu nesa : ar fi tras cu sete cîteva fumuri de tutun. sfios. (reg. răspunse cu seme ie feciorul... 2) cu pasiune. ) (despre oameni) respectat. cu seme ie. cu (tot) seriosul. sigur: era un om sau era un urs? iată ceea ce. abuziv. cu (mare) seriozitate sau cu toată seriozitatea.CAR.VLAH. . om vedea. lipindu-şi cu sfin enie fruntea de pămînt. în mod serios: la această părere.VINEA. (înv.P. a fi strînşi cu scumpătate la pieptul lor. în mod seme . murgule u-şi repezea şi cu sete mi-l lovea. POP.CAR.CR. cu plăcere. . în mod competent: rîndunica îşi face cuibul cu seriozitate.. cu calm. cu stăpînire de sine: proşti. cu indiferen ă: oamenii din ara Oltului pot să contemple crestele înalte ale mun ilor cu seninătate şi mîndrie. 3) în mod corect. 1) cu evlavie: din cînd în cînd făcea şi cîte o mătanie spre răsărit. cu sinceritate. porneşte pînă te văd. 1) cu putere. alternativ: doctorii au făcut cu schimbul la căpătîiul ei. temător: întinse cu sfială mîna spre capul băiatului. fără glumă. 2) cu respect. foarte tare: bine vorba nu-şi sfîrşea. l-a luat acasă. precis.P. temeinic. cu tot seriosul. neapărat. cu (de-a) sila sau de(-a) sila sau de (sau în. ferm: fără de tine nu mă duc . cu sentiment. cu siguran ă. violent. cu exactitate. în ara Românească. sincer. (înv.CEZAR. cu tărie. de neam mare.AL.NEGR.. cu toată seriozitatea.. de familie nobilă. cu toată convingerea. dar mul i.CAR.HOGAŞ . to i ceilal i fac nişte ochi mari. cu situa ie. cu sfătoşenie. stăruitor: şi cuvînta i to i cu sete ca Dumnezeu să mă ierte. cu) silă. netulburat. cu calm. negreşit.i fă datoria cu sfin enie. cu înverşunare. sistemă democratică. ) în) sete. cu sfială sau cu sfiiciune sau cu sfiire. disciplinat. ordonat. POP. deocamdată. se numeşte.CĂL. cu lăcomie. .HOGAŞ . seme eşte: nu-mi este de vînzare .cu schimbul cu scrisul cu scumpătate cu seamă cu seme ie cu seninătate cu sentiment cu seriosul cu seriozitate cu sete cu seu cu sfătoşenie cu sfială cu sfin enie cu siguran ă cu sila cu sinceritate cu sistem cu situa ie cu sînge albastru cu sînge rece cu schimbul. 2) cu mare aten ie. cu seninătate. ) în scris: care nu se pot arăta cu scrisul cîtă răsipă şi pagubă au avut. . 1) cu convingere. (înv.LET. ) cu rost. albina strînge miere la fel. răspunse Lăpuşneanu cu sînge rece.P. banii de aur. cu (sau de) sînge albastru.CEZAR. mai cu de-a sila.

suflet românesc. cu momele cu ştiin a cuiva cu ştiin ă cu ştiin ă de cauză cu ştiin ă cu ştire cu ştirea cuiva cu tabiet cu tahmin cu tălaba cu tărie de cuvînt cu tărie . cu (sau şi) momele sau cu momele.. bătător la ochi. vis de vitejie. instruit. . imediat. ) cu (de-a) tăria. cu grămada.P. cu şir. erudit. (ne)ştiind. izbitor. cu tahmin sau cu tahminuri. puternic: arme cu tărie. trîmbi e). cu (sau fără) învoirea. (înv. ) stabil. (p. ) curînd: s-au îngrozit şi de sîrgu au ieşit de supt cort afară.NEC. cu sudoarea frun ii. curajos. cu (sau în) (mare sau multă) tărie sau cu toată tăria sau (înv. cu (sau întru. ferm. (înv.BARAC.cu sîrg cu socoteală că . cu surle şi trompete (sau tobe. cuşmă frigiană. trăgînd cu tabiet din narghilea. tratată cu seriozitate şi cu ştiin ă de cauză de către conştiin iosul autor.) pe ştiute: nu va veni împără ia lu Dumnezeu cu ştire.EM.. (în mod) coerent. cu deprinderi fixe. fală şi mîndrie. . plauzibil: iară de nu vor avea mărturii nice o parte. convingător: era în stare să te facă să crezi că are dreptate: pentru că era un om cu multă tărie de cuvînt. cu sudoarea frun ii cu surle şi trompete cusut cu a ă albă cu şezămînt cu şir cuşmă frigiană cu (sau de..CAMIL. încuviin area cuiva: iartă-mă dacă. (ne)avînd cunoştin ă (de ceva).OD. 3) cu intensitate: această pasiune cerească sau infernală . . că n-am pus cu ştiin ă asemenea iscălitură. cu (sau fără) asentimentul cuiva: vărsarea de sînge s-a făcut fără voia mea şi fără a mea ştiin ă. nu poate să se manifesteze cu tărie.. flagrant. cu (sau fără) ştiin a cuiva. vedeau pe dracul.OD. cu apucături boiereşti: Traian n-ar fi pă it atîtea nevoi spre a învinge pe daci.ext. cu socoteală că la toate să zică că-mi place. (ne)fiind conştient. cu (sau fără) cunoştin a cuiva.FIL.PRAV. (în mod) logic: unde să-i sco i vorbă cu şir din gură? MACED. cu tocmele)..FIL. asta i-o doresc! EM. tabietliu. cu tălaba. cu (sau (înv. cu înşelătorii: ademenea pe altele cu şoşele. cînd le încol ea. (înv. cu şoşele .POP.DELAVR. ca să vede i cît de mult vă amăgi i.. cu tărie de cuvînt. prin muncă: vreau să-mi cîştig hrana cu sudoarea frun ii mele. energic: inexact! a protestat domnul Arghir cu tărie.CORESI. ) cu atitudini. cu (sau fără) cunoştin a cuiva. nice altă. cu de-a sila: eu nu fac pe nime cu tăria să asculte. fără ştirea mea.. ) cu împuternicire legală. (înv. cu multă zarvă. cu tabiet sau cu tabieturi. cu momele şi. ) în de) sîrg. bonetă frigiană: batalioane a plebei proletare cu cuşme frigiene şi arme lucitoare. prin) ştiin ă sau fără ştiin ă. ) aproximativ: să vă fac o socoteală cu tahmin. în grabă. cu ştiin ă.VLAH.SAD. sigur.. cu şoşele (sau cu şoptele. (rar ) învă at. cu şoşele. în. dulce Românie. cu ştiin ă de cauză.. cu (sau fără) voie: mă jur . 5) (reg.. valabil.. 1) tare.: i-au răspuns cîrciumarul că-l va ierta. cu ritual. în cunoştin ă de cauză: materia ei [a căr ii]. cusut cu a ă albă. deacă i-ar fi găsit . cu minciuni.MACED. VINEA . cu repeziciune. ) cu condi ia ca . în număr mare. (înv . cu pedanterie. ) prin) ştirea cuiva sau fără (de) ştirea cuiva. POP. (p. cu socoteală că . atunce să arate răpitoriul seamne ca acealea cu tărie... savant: om iscusit şi cu ştiin ă. 2) categoric. cu şezămînt. te-am supărat cu ceva.ext. ca să poată creade. cu ştire. ) cu for a.CAR. 4) (înv.

SAD. răsfă at: pătimaş şi îndărătnic s-o iubeşti ca pe-un copil.. cumpătat. serios. ) cu scopul ca . comod. .BĂLC.. cu valoare de consulta ie... cu titlu de . cu tîlc.PREDA.POP. .CANT.. cu toate acestea. şi vederea într-însa ş-au mutat. proaspăt.EM. totuşi: pu ine ări s-au îmbogă it din natură cu atîta îmbilşugare .. sînt om serios şi.POP..: să ia şi neşte perne sau vro plapomă sau vreun ol.. .MAIOR. (a. cu tot dinadinsul cu totul . baba vindea-n pia ă petrenjei. cu temelie.. ) 1) în pace. cu toate că . cu toate (sau cu tot.. ) cu sîrguin ă. toate) .: cu titlu de împrumut . temeinic: mai căuta i cu temei.. cu rost... cu ton.. 4) potrivit.NEGR. aşezat: nu te teme. cu plăcere..ext. cu totul sau (pop.... nimerit: căsătoria oamenilor poate fi că este cu numitul la ce loc ar fi cu temei. cu ticnă sau cu ticneală.. din belşug: eu singur le cumpăram cu toptanul. neapărat: inea cu tot dinadinsul să atragă aten ia. NEC.. cu socoteală: cineva le vorbeşte în limba lor. intens. viguros: un om care iubeşte cu tinere ă pe gingaşa lui so ie.. serios. cu stăruin ă. stăpînă. cu scop de .. 3) cu stăruin ă. ) cu glas tare: întîi l-aş certa cu ton. temeinic: împărtăşea ştiin a cu mare temeinicie şi zel. cu topuzul. în totalitate. cînd ea-i rece şi cu toane ca şi luna lui april? EM. cînd tîrgu era cu temei. cu toată) că .URIC. cu tîlc cu toane cu toată inima cu toate acestea cu temei. capricios.... (înv...SAD.. în linişte. (înv. şi scaunul. cu tot sufletul. ) cu sila. cu ridicata. cu titulă ca .CR.. cu tinere e. admi înd că . serios. lipsit de griji: îmi va da mie leafă în curtea sa.. cu mul umire.CONV.. cu caracter de . inconsecvent. cu tot dinadinsul. chibzuit. ) de tot. cu brutalitate: î i spun drept.PANN. boierule mă tem.IORGA. să le puie în cocie cu titulă ca să nu-i înghea ă picioarele.: cu toată sîn enia dreptului său. (înv.i vorbesc cu temei. cu toate puterile. cu inten ia să . 1817). că mai este-un putinei.. din care să poci trăi cu ticneală... cu socoteală. cu mare plăcere.. cu subîn eles. în ciuda . chiar dacă admitem (sau inem seama) că . cu for a. cu toate acestea. 2) prielnic. a fi trecut la mijloc vro jumătate de ceas... cu tot (sau toată. deşi. biblioteci risipite ale oamenilor bătrîni. to i.COSTIN . (a. cu temeinicie.: cu toată graba. 1) trainic.. ) în tot sau (reg. ) foarte mult. astăzi nu e destul ca o na ie să-şi aibă un loc pe hartă. în cantitate mare.. cu titlu consultativ. potrivit: locurile Dachiii mai cu odihnă şi mai cu ticneală socotind . chiar aşa fiind .ŞINCAI . cu titulă ca . cu toane. bucuros: mă supun cu toată inima la slujba Măriei Voastre.. (înv. ) în toi: duminecă diminea ă. dobînda banilor mei. rămase pe loc şi se uita în urma lor... şi pop. sub formă de .. cu tîlc. (înv. (înv. cu haz.N. cu (sau din) toată inima sau din inimă sau cu dragă inimă. 5) (reg.. ) a se împotrivi cu temeritate: ei au cutezatu împotriva împărăteştei porunci. solid: de atunce să aşădză această boierie cu temei în Moldova. cu titlu de curiozitate .. folositor. 2) întemeiat.CR..LIT. în pofida .. mor iş.. ) în totului tot sau (înv. de aia zisei că nu e potrivit să-i iei cu topuzul. tinereşte.1819). cu toptanul sau (înv.SAD. ) în toptan. în întregime: în totului tot.. şi cu toate acestea nicăirea fericirea n-a fost mai rară decît într-acest pămînt.. (p. cu ton cu toptanul cu topuzul cu tot . a cuteza împotrivă.cu temei cu temeinicie cu temelie a cuteza împotrivă cu ticnă cu tinere e cu titlu consultativ cu titlu de .CR. temeinic: mă nevoiesc dară cu toată virtutea spre aceaia ca cu temelie să învă măiestriia de a muri bine..

cu trufie. în consens.. cu trudă. cu bună dispozi ie: m-a făcut maica pe lună. chiorîş. ) exprimare rafinată. din belşug: cîte nu făceam cu vîrf şi îndesate! CR. răposat.. pentru a rezolva ceva. mort. vitejeşte.CANT. foarte greu: dar el dormea.GANE. (înv.AL.SAD.PSALT.GHICA. 2) (fig. (înv. cu două. cu vitejie. a cutreiera lumea.POP. a cuvînta de bine (sau de rău) (pe cineva). spre tire sfeature sfătuiră. ) urît. pe care. promisiune. le regreta. cu multă fine e. cu un cuvînt sub ire-l făcea să priceapă că are să fie fericit. vorbe de ocară: îi spusese cuvinte grele. cu vîrf şi îndesat. dispozi ie dată de un superior. aleasă. cu trudă. cu via ă. (înv. după ce-i trecuse mînia. fără nici o modificare. viu: încă mă mir cum am scăpat cu via ă. haimana. cizelată: cuvinte cioplite şi sub pilde oarecum acoperite. uşor. arogant. ) pe jos. de serviciu): a plecat de-acasă cu treabă. trufaş: Midas. (pop. cu urît. ) a spune lucruri bune (sau rele) (despre cineva). to i sau toate (împreună): ca mumii egiptene stau cu to ii-n scaun epeni. abia suflînd. cuvînt năimit. înfiorîndu-se: galbeni. cu capul pe o piatră .EM. cu tremur sau (înv. întocmai..ISP. 1) bine umplut. cu ărîna în gură. pribeag. cu două. cu un ochi la gaie şi altul la tigaie. aude-n cîmp lătrare şi zăreşte cu uimire o căsu ă. (fam. cu traista-n bă sau traistă-n bă . cu trebuin ă. (reg. ARGHEZI . tremurînd.VOICULESCU. în interes (personal. cu îfna pe limbă. cu uimire. cuvinte grele.. 1) sărac.DOS. 3) cu uşurătate. aşteptam cu tremur minuta hotărîtoare. 2) cu indiferen ă: ai trecut cu uşurin ă peste condi iile mele . ) mult. a călători mult şi în locuri diferite. cerşetor: era şoarece ales şi chemase la ospă pe un văr cu traista-n bă . răspunse cu trufie că Pan cîntase mai frumos. cu vorba adusă pe departe: îl luă cu vorba de departe şi. cu îra. calic.POP. cuvînt cioplit. angajament. cu două cu un cuget cu un cuvînt sub ire cu un ochi la gaie şi altul la tigaie cu urît cu uşurin ă cu via ă cuvinte grele cu vitejie a cuvînta de bine cuvînt cioplit cuvînt cu cuvînt cuvînt de ordine cuvînt năimit cu vîrf şi îndesat cu voie bună cu to ii sau cu toatele. cu piciorul.CR.POP. . cuvînt cu cuvînt. înmărmuri i. cu una. cu (sau întru) un cuget. cu greutate. să fiu tot cu voie bună. cu voie bună. cu treburi sau cu treabă. cu un cuvînt sub ire. călător. uimit: stă. cuvînt de ordine. cu trăsura de la mă-sa. 1) lesne. ) cu tremuri. ar ăgos. uşor. neplăcut: era şi drume ilor cu urît a treace pre acolea. (înv. ISP. ) cu îrîita.cu to ii cu traista-n bă cu trăsura de la mă-sa cu trebuin ă cu treburi a cutreiera lumea cu tremur cu trudă cu trufie cu ărîna în gură cu îfna pe limbă cu îra cu uimire cu una. 2) rătăcitor. ) în mod necesar: c-o neapărată trebuin ă a face să reînvieze spiritul de unire. cu uşurin ă. în deplin acord: sfătuiră cu un cuget depreură. repede: românul nu se sperie cu una.DOS. ) pus pe ceartă. a vorbi de bine sau de rău (pe cineva): pre Petru lăudînd şi de bine cuvîntînd..

. a-şi da adeziunea. 1) a alunga. a alarma. a încuraja. a da (sau a acorda) aten ie (sau toată aten ia) (cuiva sau la ceva). a se smiorcăi: ce-i asta? doar eşti femeie în toată firea! cum nu. a fi foarte bogat.le-n mînă. (fam. 2) a trata cu respect. 2) după cîtva timp. ) a boci. cu considera ie (pe cineva sau ceva).. 2) a ine seama de rugămin ile cuiva. a exclude (de undeva pe cineva sau ceva): l-au dat afară din casă . a destitui (pe cineva): cînd l-aude Dumnezeu vorbind aşa. POP. cum dai apă la şoareci. se face foc şi-l dă afară din slujba de cinste ce-i încredin ase. a-i crea probleme.P.VLAH. cîndva.P. a stimula. a lua în serios (pe cineva sau ceva): n-a dat aten ie amenin ărilor sale. a desface contractul de muncă (cuiva). 2) a vomita: a dat afară tot ce mîncase . a-şi da arama pe fa ă sau a-şi arăta arama. toate mor broaştele-n tău. a sus ine (pe cineva): vezi ce tupeu are. 1) a asculta spusele cuiva. a elimina. nimeni nu le da nici un ajutor. că prea îşi dădea aere în ultima vreme. dacă-i dai apă la moară? a da apă la şoareci. a accepta.EM. a-şi dezvălui adevăratul chip. (reg. a sprijini. CEZAR.cu vreme cu zilele a mînă cu zor a-şi da acordul a da adăpost a-şi da adeziunea a-şi da aere a da afară a da afară din slujbă a da afund a da ajutor a da alarma a da apă la moară a da apă la şoareci a-şi da arama pe fa ă a da ascultare cu vreme(a) sau cu timpul sau cu zăbavă.DOS. a batjocori. RGHEZI. încetul cu încetul. în grabă: tu-i ascunzi acum cu zor.i convine ceva. supus (fa ă de cineva). a-şi da importan ă. sentimente: prea v-a i arătat arama jefuind această ară. a lucra de zor. a nesocoti. adevăratele gînduri.CEZAR. la timpul său: şi cu vreme s-au strîns mul ime de au împlut locul. odată şi odată: bădi ă. a da (o mînă de) ajutor (cuiva). amenin at de o mare primejdie: am venit pîn-aici cu zile. a-i face greută i (cuiva): muşterii din mahala îi dădeau destulă bătaie de cap. a răsplăti (pe cineva) pentru un serviciu făcut.COŞBUC. a nu da (sau a nu acorda) (nici o) aten ie (cuiva sau la ceva). a găzdui (pe cineva).POP. cu vreme-oi muri şi eu. a ajuta (pe cineva): strigătele lor te înfiorau şi. a adera. POP. a se da bătut. 1) a fi atent. a da apă la moară (cuiva). 1) la vremea potrivită.. a-şi da aere. 3) a fi ascultător. 1) a (se) cufunda în apă. cu zor sau cu tot zorul. a ceda. a-i da bătaie de cap (cuiva). a-şi da acordul (sau asentimentul). a ignora. ) a mustra. a da bacşiş (cuiva). a îndepărta. a da ascultare (cuiva). în ritm sus inut: dă-i bătaie şi mîine diminea ă să aud că ai mîntuit treaba. repede.AL. a da alarma. a adopta o atitudine de superioritate. cu toate astea. din post) (pe cineva). . a se recunoaşte învins: gata! mi-ajunge! mă dau bătut. a da adăpost (cuiva). a fi numai ochi şi urechi (la cineva sau la ceva): Camera îi acordă toată aten ia. a adăposti. a fi îngîmfat: lasă. de dragul tău. a bate (pe cineva). a fi de acord. ) a-şi cheltuit banii cu curvele. a desconsidera (pe cineva sau ceva): mă ştii că nu dau aten ie calomniilor.GALA. a-i da bătaie. a trece cu vederea. a da afară (de undeva) (pe cineva sau ceva). a da afară (sau a elibera) din slujbă (sau din serviciu. 2) a se retrage. (fam. . a da aten ie a nu da aten ie a da averea pe cur a da bacşiş a-l da banii afară din casă a da bani pe miere a-i da bătaie a-i da bătaie de cap a se da bătut . a (se) da afund. a plînge. a da bani pe miere.CAR. cu zilele a (sau în) mînă. a nu mai participa la via a socială: ce s-a întîmplat cu dumneata de te-ai dat afund? SAD.CAR. a da averea pe cur. din func ie. a-l da banii afară din casă (pe cineva).

REBR. dragă. 2) a binecuvînta: s-au înfă işat dinaintea părin ilor fetei. a-şi da arama pe fa ă. prin mazăre şi bob. (pop. a se lovi unii pe al ii. a da năvală orbeşte. a găsi. maică-ta să-ngrădească uli a. a intra intempestiv. trebuie să joci!. ) a grăbi. 1) a bate cu biciul.P. atunci n-avem ce mai vorbi. a deveni sincer.POP. a(-şi) pofti) bună ziua (sau ziua bună). (bis. dacă (sau de) nu mă înşel. dacă interpretezi astfel lucrurile: dacă o iei aşa. ) dacă î i convine. dacă va fi cazul. trebuie să mergi înainte! dacă-i astfel treaba sau dacă-i treaba aşa. a(-şi) da binecuvîntarea. a eşua. a fi foarte îndrăzne . dacă î i surîde. ca orbii. dacă va fi nevoie. a(-şi) da bine e. a o lua la sănătoasa. a(-şi) da (sau a(-şi) dori. a nu izbuti într-o ac iune. că din ritmul lor nu-i scotea. a da căr ile pe fa ă. prosteşte peste cineva.SL.CEZAR. şi dam chiorîş prin fasole.ISP.ISP. ) dacă aşa stau lucrurile. a da (sau a pune) cep unei bu i (sau unui butoi). de nu ne ajungea casa. a da bună seara (sau seara bună) (cuiva). a da carul de mal. a trece bra ul pe sub bra ul celui cu care mergi alături. a da bra ul (cuiva).AL. spune-i. a da ca cîinele prin bă . dîndu-le bine e. ai mai fost şi săptămîna trecută. . a da de lucru (cuiva). a da bice (sau călcîie) calului. a năvăli (undeva): ce dai buzna fără să ba i la uşă? SAD. a da ceasul înainte (sau înapoi). a saluta în cursul serii (pe cineva). 2) (fig. a da chix. a nu lua seama pe unde calcă. a descoperi fără greutate pe cineva: da i chiorîş de el. a da buzna (undeva). a da brînci (cuiva). dacă (sau de nu greşesc cumva: de nu mă înşel.POP. a începe o bute plină (sau un butoi): el dete cep la o butie cu vin. dacă aşa stau lucrurile: acum. a da bir cu fugi ii. a-şi da acordul. ologul a dat brînci orbului în apă. 1) a accepta. care le-au dat binecuvîntarea.POP. a da chior peste cineva. pe stînca şoimilor. a da chiorîş unii peste al ii. de parcă aveau orbul găinilor. obraznic. dacă o iei aşa. dacă va trebui. a da chix. a da caier de tors (cuiva).i dă inima brînci dacă va fi cazul a da ceasul înainte a da cep unei bu i a da chiorîş de cineva a da chiorîş prin ceva a da chiorîş unii peste al ii a da chior peste cineva a da chix a da bice. ) a pedepsi (pe cineva): părin ii pustnici din Sfînta-Agură mi-au dat canon să mănînc lapte numai de la o vacă.i dă inima brînci. a dispărea: pesemne au văzut că e de muncă şi au dat bir cu fugi ii.CR. a schimba pozi ia acelor ceasornicului. trebuie să joci! dacă-i astfel treaba dacă-i pe aceea dacă î i surîde dacă nu mă înşel dacă o iei aşa a da căr ile pe fa ă dacă. a (se) saluta. a-i sări muştarul (cuiva). a zori: degeaba le dădea bice lucrătorilor. a consim i. dacă-i treaba-aşa. a îmbrînci (pe cineva): şi cum şedeau ei pe malul gîrlei. a eşua. dacă ai intrat în horă. dacă.CR. dacă te îndeamnă inima.SAD. a îndemna calul să meargă: fata dete călcîie calului. (fam. a (se) saluta: îşi scoase pălăria de departe. a-i da borşul (sau oala) în foc (cuiva). dacă-i pe aceea. a se izbi de cineva: dau chior unul peste altul. a da chiorîş prin ceva.CR. a da chiorîş de cineva. a călca orbeşte: şi aşa o fierbeam de tare. a se ciocni. a da canon (cuiva).a da bice a da bice calului a da binecuvîntarea a da bine e a da bir cu fugi ii a-i da borşul în foc a da bra ul a da brînci a da bună seara a da bună ziua a da buzna a da ca cîinele prin bă a da caier de tors a da canon a da carul de mal dacă ai intrat în horă. dacă te-ai apucat de un lucru.

a întărîta (pe cineva). a curta (pe cineva): el atîta s-a dat cu binişorul pe lîngă dînsa. a da coaste (cuiva sau la ceva).i dea cîteva . a da colb (la ceva sau cuiva). nu le da leşilor cîmp. a fi cu chef. a gafa. a primi) ciubuc. a mîntui repede. a se da (sau a se bate.) a induce în eroare (pe cineva). a primi) peşcheş. a se izbi. a da crezare (sau crezămînt) (cuiva). şi cu barda în Dumnezeu. la o adică.după lege.a da cinstea pe ruşine a da ciubuc a nu-i da cîmp cuiva a-i da cîteva a da clacă la . a se repezi. a da cu banul.CAR. a-şi da coate a da colb a da colb în ochi a da col ul a-i da concursul cuiva a da crezare a-i da cu ardei pe la nas a da cu banul a da cu barda în Dumnezeu a se da cu binişorul a da cu bîta în baltă a da cu bobii a da cu camătă a da cu capetele a da cu capul a se da cu capul de pere i a da cu capul de prag a da cu căciula în cîini a-i da cu cădelni a pe la nas a da cu călcîiele în pinteni . a-şi da coate(le) sau a-şi da cu cotul unul altuia. dintr-un insucces: pînă nu dai cu capul de pragul de sus. ) a presupune. 2) (fig.ext.: jertfă oricare lui e pu in. a da colb în ochi (cuiva). a se lăsa în voia întîmplării.PANN. a supăra. 1) a coti după col : dau col ul şi intru în Lipscani . a (se) da (sau a se lovi. a trage învă ăminte dintr-o întîmplare neplăcută. a se răni singur. a fi beat.. a isprăvi.. (înv. o greşeală (ireparabilă): se bate cu capul de păre i şi nu ştie cum să facă. a face o prostie. a ajuta. .ISP. a da (sau a izbi) cu călcîiele în pinteni.ARGHEZI. singur stă oaste către oştiri. în primăvară. 1) a-şi face semne (cu cotul): îşi dedeau coate.. a avea încredere (în cineva): cel pu in pe fa ă. a rămînea de ruşine. 2) (despre plante) a răsări: iarba a dat col ul . a se încrede. a-şi da cu părerea. a da cu căciula în cîini (sau în grindă).. a da cu capul.) a da ascultare (cuiva). ) a-i tăia drumul (cuiva): ieşind deodată.: lîngă coşeriu. 1) a arunca praf în ochii cuiva. a da (sau a lua.. 3) (fam. a face o gafă. v. a-i croi) cîteva (cuiva). ) a muri: a bolit toată iarna şi. cu bă ul etc. a se lăsa prins de . a da clacă la .ISP. a da cu camătă. a o feşteli: să nu vie vremea să dai cinstea pe ruşine! NEGR.. a da din cap. a da cu capetele. (p. a da din cap. a da (sau a lua.. v. a da cu bobii (sau în bobi). a se năpusti de-a-valma la . a linguşi (pe cineva). a împrumuta (bani) cu dobîndă. hai! dă-le colb şi-apoi te-apucă de treabă. a da rasol (ceva sau pe cineva): iaca nişte bulughine cu mujdei şi cu mămăligă. a-i da (sau a-i arde. el nu dă coaste la măglisiri. a intra pe sub pielea cuiva. a se da cu binişorul (pe lîngă cineva). a face prevestiri cu ajutorul bobilor. a nu ine seama de nimic: ar fi dat. ) a nu se teme de nimic. mită.AGÂRB. a se izbi) cu capul de prag (sau de pragul de sus). a dat col ul.COSTIN.CONTEMP. 2) (fig . nu vezi pe cel de jos. a pocni) cu bîta (sau cu bă ul) în baltă. (înv . a da col ul. a-i da cu ardei (sau cu chibritul.N. a da gata.POP. a sprijini pe cineva.. a regreta o eroare.. nişte curce dădeau clacă la ciocălăi.) (pe cineva): o să te mustre ş-o să. a da cu barda (sau cu puşca) în Dumnezeu. nimeni nu voia să le dea crezămînt. a-i da (tot) concursul cuiva.. a lovi de cîteva ori (cu palma. de! că-şi dă coatele cu Ca avencu.POP.VĂC. a da (sau a plesni. a nu-i da cîmp cuiva.. a se lovi) cu capul de (to i) pere i(i) (sau de vatră).CR. a fi disperat. ) a complota (cu cineva): nouă ne e frică . de rîdeau. (fam. a da coaste a da cinstea pe ruşine. a-i da cu cădelni a pe la nas (cuiva). cufrunză de tutun) pe la nas (cuiva).

că e prea tîrziu! GALA. a lua cu huideo (pe cineva).. a-i da cu luleaua în nas (cuiva). a sfida (pe cineva): au vrut să-l aleagă deputat. a găsi. (p. a da bucuros: părin ii fetei . a regreta foarte mult: degeaba. 1) a se păcăli. ) a omorî (pe cineva). ) a încerca să fure sau a fura. ) 1) a vorbi mult. a solu iona: a dat curs cererii mele ..i mai caută-n obraz. a bate cu milă (pe cineva). a da cu huideo (cuiva).). (fam. a da cu mîna în foc (sau prin spuză. a prinde.. a nu profita de .. ) a băga zîzanie... a închiria: hanul po i să-l dai cu chirie.POP. a da cu nasul pe . (reg.ext. a dispre ui (pe cineva): nu. (pop . a momi (pe cineva). î i dă cu luleaua-n nas. (fam.. 2) a pune în aplicare: moşneagul promite pe tot ce are mai sacru că nu va da urmare conven iei comerciale.. a-şi da cu presupusul. a respinge (pe cineva sau ceva). ) a presupune..SAD. a adulmeca. a oferi cu larghe e.CAR. oleacă cu mătura. a fi întuneric beznă. că acuşi ne vin oaspe ii. a nu accepta o situa ie mai bună..). şi fam. a nu mai putea de necaz.. a tenta. CEZAR. tocmai acum....ISP.a da cu ceva pe la nas a da cu chirie a da cu crucea peste cineva a-şi da cu degetul în ochi a da cu gîndul a da cu huideo a-i da cu luleaua în nas a da cu măciuca-n baltă a da cu mătura a da cu milă a da cu mîna de cineva a da cu mîna în foc a da cu mîneci largi a da cu nasul de .. a da cu nasul de . ) a da iama prin ceva. a da cu şoldul. a nu vedea la doi paşi. a-i da cu tifla (cuiva). a da cu polonicul. femeie. a găbji pe cineva: temîndu-se să nu deie puşcaşii cu crucea peste dînşii şi să-i împuşte. a da cu crucea peste cineva. a-şi da cu pumnii în cap. a da cu gîndul. a da cu mătura. a da cu praftori a (pe la nas). a opina. dar el a dat cu piciorul..CR. să dea [pisoiul] cu praştia prin bucă elele de friptură. a da cu mîneci largi. a da (sau a lua) cu chirie. (p... îi băgase mamei o mul ime de bazaconii în cap.PANN. a pune la punct (pe cineva).ext. (sau prin .. a da cu nasul pe . .. a opina. a descoperi (pe cineva). 2) a se îmbogă i peste noapte: în elese ea că trebuie să fi dat el cu mîna în foc.. a da cu oarba (cuiva). guraliv. a da curs (sau urmare) (la ceva).POP.. a da cu oarba a da cu paharul a-i da cu parul în cap a da cu piciorul a da cu piciorul binelui a da cu polonicul a da cu praftori a a da cu praştia în ceva a-şi da cu presupusul a-şi da cu pumnii în cap a da cu ceva pe la nas (cuiva). (sau prin .. a a î a o ceartă. a face prevestiri: babele care trag pe fundul sitei în 41 de bobi . a fi vorbăre . a şterpeli ceva: nici pomeneală nu era . a nesocoti. a-şi da cu părerea: s-a găsit şi el.. a mătura: dă şi tu. a întîlni (pe neaşteptate). prin şperlă). a-i da cu parul în cap (cuiva). a da cu piciorul (cuiva sau la ceva). a da din abunden ă. a da cu paharul. a-şi da cu degetul în ochi. a da curs a da cu sita a da cu şoldul .i dai cu pumnii în cap.. 2) a supăra (pe cineva) prin aluzii jignitoare. a da cu mîna de cineva (sau de urma cuiva). a da cu măciuca-n baltă. (pop.CAR. a comite o gafă.) a trage la măsea. a se familiariza cu . 2) a pierde prilejul de a . o dau cu mîneci largi. a da (sau a căuta) (bobi) cu sita sau a trage în bobi pe sită (sau pe fundul sitei). 2) a împiedica. a da cu praştia în (sau prin) ceva. a trece în grabă pe . 1) a bate zdravăn (pe cineva). a opri cu brutalitate ac iunile cuiva....CR..: nu-i păcat să dai cu piciorul unei asemenea ocazii? a da cu piciorul binelui.. să-şi dea cu presupusul.. a fi de părere.P. 1) a refuza. a da cu milă (în cineva). 1) a rezolva.ISP. a lua cunoştin ă de .

2) a găsi ac de cojocul cuiva. a da cuvînt.. a se zbuciuma.EM. a se da de-a berbeleacul. aşa cum s-ar zice: mură-n gură. 2) a face de căpătîi. a se da de-a mototolul.i pui în cîrcă cu mine. a tălmăci: mul i s-au ispitit a deslega cimilitura. a da cu toaca peste cineva. nemini însă nu-i dă de căpătîi. a descurca. a se angaja: îi dădu [flăcăului] drumul.N. a batjocori (pe cineva).POP. a descoperi. a-şi da cuvînt a da de .ISP. a da (sau a avea.. a se da de-a rostogolul.POP. 2) a-i arde o mamă de bătaie (cuiva): ei las’ că i-oi da eu ie de cheltuială. . pînă nu se potoleau de bunăvoie. (înv.TEST. a vorbi: am dat cuvînt de învă ătură. a-i da de cheltuială (cuiva). a se da (sau a se duce) de-a rostogolul (peste cap). 2) a se în elege. a da de . 1) a promite solemn. ) 1) a spune..: taci. a o scoate la capăt (cu cineva sau ceva): şase arga i nu le da de cap [vitelor]. a se da de-a berbeleacul. . a scuti de orice efort (pe cineva): tare mă tem că va aştepta ca toate să i le dau de-a gata.. a se da de-a dura. 3) a descoperi.POP.POP. a da de cap (sau de capăt. a se rostogoli: uncheşul odată scoate din sîn două mere şi le zvîrlă înaintea lui. a da de dracul (sau de naiba). a o încurca: să nu.: a întrebat de mai e mult pîn-a da de capul pămîntului. a-i rîde în nas (cuiva). căci îşi dase cuvîntul. a da de bucluc. a fi disperat: se da de ceasul mor ii că nu putea descoperi adevărul. curgeau de-a rostogolul la vale. 2) a întîlni. a se rostogoli: pietre mărunte . a da de-a dreptul.. a se da de-a dura. domnule.. a da (sau a avea. a se vorbi: toate par că şi-au dat cuvînt pentru ca să-i prelungească chinul.HASD. 1) a da de cap (cuiva sau la ceva). de-a rostogolul. 2) a da seama: nece urii vine fiind. a da de (sau ca. a descîlci. a veni de hac (cuiva sau la ceva). pe . dîndu-le de exemplu pe nevasta fratelui cel mic. . a merge drept la intă: foamea dă de-a dreptul. 1) a ajunge la . a da de căpătîi.. a se da de-a curu-n cap.POP.POP. a se strofoca.. de carea se putem da cuvînt. c-apoi dai de dracu! POP.POP . a în elege. ) 1) a-i purta de cheltuială (cuiva). a eviden ia (pe cineva sau ceva): nu mai puteau de necaz.POP. a face în ciudă (cuiva). că or da ei peste mine. a se da de-a curu-n cap a da de-a dreptul a se da de-a dura a da de-a gata a se da de-a mototolul a se da de-a rostogolul a da de bine a da de cap a da de căpătîi a se da de ceasul mor ii a-i da de cheltuială a da de cheltuială a da de dracul a da de duşcă a da de exemplu . de căpătîi) (cuiva sau la ceva). ) a descifra. că mai jos de opt mii nici o para frîntă. a se da de ceasul mor ii.a da cu tifla a da cu toaca peste cineva a da cuvînt a(-i) da cu tifla (sau o tiflă) (cuiva) sau a arunca o tiflă (cuiva).). dragă şi nu mai spune.AL. a lămuri. a da de bine.MOLD. a se rostogoli. la tot pasul. a lua) (bani) de cheltuială. cînd le certau bărba ii ori soacra. aşa că se dau de-a dura. a nimeri la . încît nu mai e col unde să nu dai de ei.DELAVR. (sau peste . a-şi da cuvînt(ul). de-a tumba. . a sublinia meritele (cuiva sau a ceva).... a plăti ceva: dă-i bani de cheltuială şi haine de primeneală şi trăsură de porneală.HOGAŞ.. a avea noroc. a lua) bani pentru a cumpăra...AL.POP. a da de-a gata (sau mură-n gură) (cuiva ceva).PRAV. a sfida (pe cineva): degeaba îmi dai cu tifla. . 1) a ajunge la sfîrşit: nu-i mai dădeau de capăt [poveştii].: ho ii s-au înmul it atît de tare. drept) exemplu (pe cineva sau ceva). . a bea dintr-o răsuflare con inutul unui pahar. a surprinde asupra faptului. măi crestatule şi pintenatule! CR. a depune eforturi disperate. ) a-şi arăta dispre ul (fa ă de cineva).. a prinde cu mî a-n sac pe cineva. (fig. 3) (fig.. a da de duşcă (un pahar).. (pop. a găsi pe .

şi-a prezentat zilele trecute demisia irevocabilă. a (se) deconspira: crivă ul nu putu să zică ba.CAR. a da (sau a face) de minciună (pe cineva) sau (înv. pre mîna lui Grigorie-Vodă. a băga într-o mare încurcătură. a da de pagubă (pe cineva). a primejdui (pe cineva): pusese în primejdie armia şi răspunderea sa. 1) (înv. într-un mare necaz (pe cineva).NEC.i deie de fund. a în elege perfect (pe cineva): cîte ştii tu. BĂLC. 2) a (se) omorî: nevăstica cea urîtă nu-i păcat s-o dai de rîpă.POP. a-i merge toate din plin. a da de lucru (cuiva). (reg.REBR. să mediteze. . a da de nuntă (cuiva).POP. a-şi da (sau a-şi prezenta) demisia. a da de nevoie. întrebări în mintea cuiva. a dovedi că cineva a min it: Mihai îl dete de minciună sco înd carte a împăratului. greută i. . a bate tare (pe cineva).NEC. a nimici: ai mai crescut haraciul cu-o mînă de risipă. a descoperi gustul a ceva. ) a avea un necaz. 2) a strînge de gît (pe cineva).) a pătrunde cele mai ascunse gînduri (ale cuiva). 1) a ridica o problemă (cuiva). (reg. 2) a da de furcă cuiva. a tocmi pe cineva să facă ceva: se năimi argat la un om din satul său. ) a prinde.POP. a crea dificultă i. pe care l-am moştenit de la tata. (pop. 2) (despre oameni) a-i veni de hac (cuiva). care nu-i dederă alt de lucru decît să păzească patru cai. a da de necaz: ce voi face acuma că dedei de potcă? ICHINDEAL. a demisiona: bătrînul intendent. a pricinui un mare rău (cuiva). numai dracul cred să. 2) a naşte îndoieli. a da de nod. şi reg. 1) a angaja. .CR. a(-i) da de leac (cuiva sau la ceva).BĂLC. a i se înfunda cuiva. a (se) da de gol. făr-a vedea că ara sărma-nă-o dai de rîpă? AL. a face (pe cineva) să se gîndească. a da de (sau a veni la) primejdie cu cineva. a da de unul mai tare. la) rîpă. o supărare cu cineva. a da de bucluc. a pune pe gînduri (pe cineva): începuse să-i dea de gîndit supuşenia nevestei. a da de miere sau a-i pica mierea-n păsat (cuiva). . a da de (sau peste) hac. (pop . a da de furcă (cuiva). a lua prizonier (pe cineva): i-au dat pre to i de grumaz. ) a sărăci. a (se) trăda (fără voie). a da de bucluc cu cineva: ca să nu vie la vreo primejdie cu Constantin Duca Vodă. 2) (fig. a da de potcă. remediul: ştia bine cum merge boala şi vedea că-i dedese de leac. . a fi foarte norocos. a (se) da de (sau pe. ) a da de greu. ). ) a muştrului (pe cineva). a da (sau a lua) de grumaz (pe cineva). a da de gîndit (cuiva).CAR. a începe să-i placă ceva: dăduşi de gustul muierii. 1) a distruge. a păgubi (pe cineva). .VLAH. a da de mîncare (cuiva). să reflecteze: vorbele unchiului îi dăduseră de gîndit.POP. probleme (cuiva): mult îi mai dăduse de furcă tărăşenia aceea. şi reg. şi fam.a-i da de fund a da de fundul sacului a da de furcă a da de gîndit a da de gol a da de grumaz a da de gustul a ceva a da de hac a da de leac a da de lucru a da de mascara a da de miere a da de minciună a-şi da demisia a da de mîncare a da de nevoie a da de nod a da de nuntă a da de pagubă a da de pămînt a da de potcă a da de poznă a da de primejdie a da de primejdie cu cineva a da de rîpă a-i da de fund (cuiva).CAR. a da de pămînt (cu cineva). 1) (despre boli) a(-i) descoperi leacul. (înv. fîrtate.POP. ) a se face de rîs. a da de mascara. căci firea toată îl da de gol. (reg. (pop. a hrăni (pe cineva): nici de mîncare nu-i dădea destulă. a da de fundul sacului. a da de (sau a afla) gustul a ceva.POP. a da de primejdie (sau primejdiei) (pe cineva) sau a băga (sau a pune) în (sau la) primejdie (pe cineva) sau (înv. a da de poznă (cu cineva). ) a lăsa în minciună (pe cineva) sau a prinde cu minciuna (pe cineva). ) a-i face primejdie (cuiva). ) a o pă i (cu cineva): mai dădea şi de poznă cu jandarmii. 1) a trînti la pămînt (pe cineva).

(fam. a plăti o pagubă de care nu eşti răspunzător. să iasă sfan u! POP.. a renun a (la cineva): am s-o dau dracului de pomană.. a da de şugubină. un necaz.. a se zbate pentru a găsi o rezolvare.. a da de ziua necazului. (reg. de clon . cu capetele).ARGHEZI. de ocară: ia împinge hoborocu cela încoace. 1) a se zbate. a în elege. de meli ă). a fi la strîmtoare. tracul.POP. a da din mîini şi din picioare. a mişca capul într-o parte şi în alta (sau în sus şi în jos). a (se) pretinde: vă da i de cele mai în elepte şi iscusite vietă i din lume! POP. dă cea mai formală dezmin ire. în semn de (dez)acord...CAR. a da (o) dezmin ire. a da dreptate cuiva. a (dez) aproba: pleşuvul clătină din căpă ină. tocmai în acele vremuri a dat cea mai puternică dovadă de cumin enie.. din meli ă) sau a da cu gura (sau cu clan a.. ) a zbura.. limbut. (fig. a da din col în col .cu-n patru. ) a se strădui. 1) (despre cîini) a-şi mişca coada. Leca . goni i de vrăjmaşi.. a lăsa liber.POP.. a împărtăşi (şi a sus ine) punctul de vedere al cuiva. 2) (despre oameni) a se linguşi. a vorbi mult şi fără rost. a da dracului a da dracului tămîie a se da drept . Răzoaiei. a flecări. timiditatea. a înştiin a: se arătară zorile de după culmile dealurilor. a desluşi.POP. a da dracului tămîie. a divor a... încet să nu dai de şugubină. a deschide ac iune de divor . a da (sau a clătina) din cap (sau din barbă. dîndu-ne de ştire că şi soarele nu e departe. a răzbate. a da din enchi în enchi. a da divor . a o şterge din loc. (reg. din căpă înă. ) a i se întîmpla (sau a produce cuiva) o neplăcere.ext. măi îcă . (pop.a da de rost a da de rost. a vesti. a da din gard (sau din gardul Mîntulesei. ) a vorbi repede şi fără pauze.VLAH. cu capul. a da dracului (de pomană) (pe cineva). (p. Oancei. (pop. a se gudura (aidoma cîinilor). ) a dezerta: dădeau dosul.EM. (p. a da bir cu fugi ii. a da din coadă. a dovedi. de bucluc. a da din coate. ) a refuza pe cineva: vrei bani? i-oi da din gard! POP. (sau de . cu clon ul. a da de şugubină a da de veste a da de ziua necazului a da dezmin ire a da din aripi a da din buzunar a da din cap a da din coadă a da din coate a da din col în col a da din gard a da din gură a da din mîini şi din picioare a da din enchi în enchi a da divor a da dosul a da dovadă de . a demonstra: publicul nostru . ) a-şi da osteneala degeaba.. Iloaiei).). a se da drept . ) 1) a-şi învinge emo ia.. a găsi solu ia: nu-i dădea de rost şi pace. a-şi da drumul. ) a se frămînta. a fugi. a munci în zadar. a face pe dra. a se dumiri. corbul trebuie să fi aflat numai vîrful mun ilor. a da din col în col . a da dovadă de . a (se) face de rîs. a trăncăni: dă-i cu gura. a da de belea. (despre păsări) a bate din aripi. a elibera (pe cineva sau ceva de undeva): cînd i-a dat drumul Noe din corabie. (reg. a nu avea solu ie: slujitorii dedeau din col în col şi nu mai ştiau ce să răspundă. a dezmin i: d. gen.CR.CAR. a da dreptate cuiva a da drumul a-şi da drumul . 2) a se dezlăn ui. ). a da dosul sau a da dos la fa ă. a da din gură (sau din clampă. a o lua la sănătoasa.. a da drumul (de undeva) (cuiva sau la ceva). de clan ă. a-şi face loc (prin mul ime). soi rău ce este ea. a da de veste (sau de ştire). a face eforturi pentru a depăşi o dificultate. cu meli a) sau a fi bun de gură (sau de clampă. a da din buzunar. a urca pe scara socială. a da din aripi. a fi gureş. dinclon . 2) (fig.ext..ISP. o nenorocire.

a da frîul (sau frîu liber.EM.POP.CAR. pînă se dă după picior. ) a-şi crea necazuri. a spune tot ce ştie. a da după piersic (ceva). a(-şi) da gir(ul). a-i da foamea de cap (cuiva).POP. a se da după voia cuiva. a da foc (sau focuri). a gira. a garanta. a da faliment. 2) (fig. a da gata. (despre încăl ăminte) a se modela. ) a delapida. vînt) pasului sau a da pas. (pop. a da (sau a fi) exemplu. a da (sau a pune) fitil (cuiva). 2) (fig. a da glas. neplăceri.CAR. care te bate cîtva timp. a zori. da foamea le da de cap. a-l îndemna (inima) (pe cineva):dreptu-i că inima îi cam dădea ghes să se ducă.POP. a se da după perdea. deteră focuri în trimişi. dădu gata oala cu sarmale. a ademeni (pe cineva) să facă ceva. a trezi dorin a de a fi imitat.VĂC. a lichida (ceva): cum era mort de foame. ) 1) a mări viteza unui vehicul.POP. 1) a deveni insolvabil. nestingherit: să nu dăm frîu liber patimilor! . a-şi da foc la valiză. a da foc a-şi da foc la valiză a da frîul a da gata a da gaură a da gaz a da ghes a da gir a da glas a da glas cuiva . a-şi da duhul (sau sufletul). a da fa ă cu cineva. (pop.(fam. 2) a chinui. a face aşa cum doreşte. a muri: îşi dete sufletul liniştită şi cu surîsul pe buze. a se ascunde. a se ascunde. a ului (pe cineva): hai. a se întîlni cu cineva: cu nime fa ă n-a dat. a fura: nici n-ai ieşit bine din pîrnaie şi-ai şi dat o gaură! a da (sau a băga) gaz (sau cărbuni). a mînca (cu lăcomie): dau fălci mămăligii şi fierturii. a chema pe cineva.POP. a da ortul popii. ) a se acomoda împrejurărilor: ea prinse voie bună. (fam. a-i face de petrecanie (cuiva): mă dai gata cu-al tău dor. 2) a încredin a conducerea treburilor (cuiva): de cînd i-ai dat frîiele daraverii în mînă. a se sustrage de la ceva. 2) (arg. 3) (înv. să dai foc aripei. a dosi (ceva). frîiele) (cuiva sau la ceva). 3) a impresiona. . a întărîta (pe cineva) împotriva cuiva.POP. . a-i da drumul (sau brînci. a grăbi. ) a se ruina. a îmboldi. se face că nu mă mai cunoaşte. a lucra din umbră. a se da după păr.a-şi da drumul la gură a-i da drumul pasului a-şi da duhul a se da după păr a se da după perdea a se da după picior a da după piersic a se da după tufă a se da după voia cuiva a da exemplu a da faliment a da fa ă cu cineva a da fălci a da fitil a-i da foamea de cap a-şi da drumul la gură.POP. ) a ascunde.. a vorbi exagerat de mult: ho! i-ai dat drumul la gură şi nu te mai opreşti! POP. a-l îmboldi. a-şi periclita situa ia. a se da după tufă. a se mula (după forma piciorului): nenorocirea e ca încăl ămintea. ) a trage cu o armă de foc: strejile . că m-ai dat gata! a da (o) gaură.SL.CAR. a(-i) da (inima) ghes (sau brînci) (cuiva). se dete din ce în ce după păr. ci feciorii se dau după voia părin ilor. a accelera. cum vrea cineva: nu părintele face după voia feciorilor. 1) a găuri. (pop. . a se grăbi: flăcăii dau pas ca să aducă vitele.POP. ) a fi lihnit de foame: nici îmbrăca i nu erau aşa bine. a da (din) fălci. a se da după picior. ) a mări ritmul unei ac iuni.. 2) a incendia: pesemne că n-a stat tocmai drept cu fa a cînd a dat foc fişicului cu ingenioasa ei compozi ie. 1) a îngădui. a permite (cuiva sau la ceva) să ac ioneze în voie.CR. a exprima: cine s-a găsit să dea glas nemul umirii generale! a da glas cuiva. a distruge (pe cineva). 1) a aprinde: cînd îi avea nevoie de mine. 1) a isprăvi. .

2) a fi mai deştept.CR. a da (sau a trage) în carne vie. a ceda: vai de biet român săracul. să nu dea în clapcă.a regresa: stau şi mă mir ce să-mi fac! că-n loc să-mi mear. a-şi da importan ă. a înapoia. ) a-i găsi vină (cuiva).CONACHI. a da hăisa. (înv.AL. ) a se lăsa. a restitui (cuiva ceva): să-i dea banii îndărăpt numaidecît. a se în elege cu cineva: Ion-vodă şi-au dat glas cu cazacii să se pedestrească to i.a-şi da glas cu cineva a da greş a da greş a da hăisa a nu da hă urile din mînă a da hîrştioaga popii a da hu a a da iama a-şi da ifose a da importan ă a-şi da importan ă a da inima din el a-i da înainte a da înapoi a da înapoi a da în arendă a da în brînci a-i da în cale a da în cap a-şi da în cap a da în carne vie a da în căr i a da în clapcă a-şi da glas cu cineva. el [turcul] tot în carne vie. ) a-i merge mai rău ca înainte. apoi cu atîta mai pu in fata mea! POP. ) a convinge (pe cineva): dacă eu. 3) a da un avans de bani.gă-nainte. a da importan ă. a părădui: te-am lăsat să dai iama în averea mea. de dădea în cap . a da (sau a lua) în arendă. a găsi vinovat (pe cineva): ş-apoi.ISP. 4) (despre nivelul apei) a scădea. 3) (fig. ce-i dai greş cucoanei Luxi ei? ea-i încă hazlie. a mîna la stînga. om bătrîn. 1) a lovi în cap pe cineva. ) a păstra pentru sine puterea. a seduce pe cineva: el [îşi] bătuse capul mult şi bine să dea în cap pe fata împăratului. (fig. a arenda. a nu nimeri ( inta). a da (sau a se prinde. îi dădea în cap . a-şi da aere. (fam.PANN. a năvăli. la întreceri) 1) a oferi din start un avantaj (cuiva). îndărăt tot dă ca racul. a (se) legăna. a (se) da (de-a) hu a. a-şi face singur rău.AL. cineva. . 1) a da năvală. 1) a greşi. a doborî pe cineva: oricine face rele. a da în cap. 2) a comite o eroare. a se înşela: instinctul nu face greş vreodată. a-şi da (sau a umbla cu) ifose. ca de oala mălaiului. nu-i dau în cale. a se crede important. a nu da (sau a nu lăsa) hă urile din mînă. a greşi.EM. a lovi (sau a trage) în inamic: pe cînd trăgeam noi tot în gol. a da tot ce poate da. am muncit de am dat şi inima din noi. a da (sau a băga) greş (cuiva). ) a fi prins. ) a scoate din min i. 2) (fig. a cădea) în clapcă.CR. era ca un făcut.URECHE. ) a face) greş. a prăda. a-şi da în cap. a aconta. a da hîrştioaga popii. ) a da ortul popii. a se retrage: ei s-au prins cu jurămînt să nu dea îndărăt.SAD. ) 1) a bate în retragere. a da (şi) inima din el. pînă la epuizare. .ISP.CR. uneori. îl dă în cap Dumnezeu. a (se) balansa: tata dîndu-ne hu a. a da în căr i. 3) (fig .PANN .) a împiedica ascensiunea cuiva: ori de cîte ori se aştepta să fie avansat. a da (sau a umbla) iama. a pune pre . în treburi din astea î i dă oricînd înainte! . ) a se codi. mai priceput (decît altcineva): cît îl vezi de copil. dară se feri. a (se) da (sau a merge) înapoi (sau îndărăt) (ca racul) sau a-i spori ca la rac. a da (sau (înv. 5) (fig. (reg.AL. a-i da înainte (cuiva). a da înapoi (sau îndărăt) (cuiva ceva). a ghici în căr i: îmi da şi mie în căr i. în lipsa fiului său. (la jocuri. a munci foarte mult. a regresa: apele au dat îndărăt . nurlie. 2) a jefui.AL. a-i da în cale (cuiva). a-şi da aere. (reg. înşelat: el ştia ce i se pregăteşte. conducerea. 4) (fig. (pop. a da în brînci (muncind). 2) a cădea (în nas) de oboseală: îl ajunsese osteneala. . îmi sporeşte ca la rac. a da foarte mult: ba zău. a pre ui.

POP.IST.CR. a fi foarte prost: nu c-ar fi deştept din cale-afară.... a o pă i (asemenea altcuiva): că n-o să cază el.: nu i-au dat îndămînă să se bată. 2) (despre oameni) a fi peste măsură de furios. a se legăna.DOS. a-şi da arama pe fa ă: mă miram eu să nu. (înv. a da în fapt de zori a da în gazdă a se da în gînd cu cineva a da în gît a da în grija cuiva să . a intenta proces (cuiva). a da (sau a lăsa) în grija (sau în grijă.i dai în petec. ) a mustra: prin ce. PANN. 1) (despre lichide) a începe să clocotească.PANN. a acorda. a se balansa. a lăsa pradă.a da în clocot a da în copt a da în cunoştin ă d-a îndărătele a da îndemînă să .. a da în (sau de) jaf. înot dacă o da . după ce umbla.CAR.: tata mia dat în grijă ca să mă feresc de om roş. a băga înbelea. a nu se da în lături de la nimic.. (înv.greşi omul. BĂLC. în patarama d-lui sublocotenent. a da (sau a cădea) în patarama cuiva. (sau a . dar pînă la urmă tot l-a prins şi l-a dat în gît . a-i veni bine să . a se da în gînd cu cineva.. a (nu) se da în lături (de la ceva). a da (sau a supune) în cunoştin ă.. ) a avea de îndurat o nenorocire. a găsi o gazdă (cuiva): ne-a aşezat bunicul în gazdă cu toată cheltuiala lui. ) a-şi arăta. a (nu) se ruşina să facă ceva: fie fată de împărat.. a da în noduri... (fam. a da în (sau de) gît (pe cineva).CAR. a da în har.. (înv. a înota: după ce mergea. . a da în fapt de zori... (înv. două oi în urmă a căpătat. a se lumina de ziuă. de la coadă la cap.DOS. a da în pîrg: orzul în copt a dat şi trebue secerat.iată maxima cea mai înaltă a vie ii noastre publice. a-i da mîna cuiva să . a da în gropi de prost a da în har a da în jaf a da în judecată a se da în lături a nu se da în lături de la nimic a se da în leagăn a se da în lungiş şi-n curmeziş a da în mustrare a da în nas a se da în nevoie a da în noduri a o da înot a da în patarama cuiva a-şi da în petic a da în clocot. (despre cereale) a creşte. d(e)-a îndărătele(a). a face pe dracu-n patru: în curmeziş iganul şi-n lungiş s-a dat.. căprarul. a da în mustrare.CAR. a fi capabil de orice: a nu iubi şi a nu voi nimic în afară de chiverniseala personală. a se da în nevoie. fără voie..HOGAŞ. ) a face cauză comună cu cineva: nu vrură să se dea în gînd cu ariianii.. şi a nu te da în lături de la nimic ca s-o ajungi . DELAVR.). pe dos.. a trece o apă înot. a da în gropi de prost. l-ai dat în mustrare. a începe să se coacă. a o da (sau a se da) înot. a-şi da în petic (ca iganul). să se cunoască: dă în cunoştin ă purtările vremii şi schimbările norocirii. a da în nas. a da (sau a aşeza) în gazdă (pe cineva).. a se nenoroci. a cădea în nas. a da în judecată (pe cineva).. a da în (sau spre) copt (sau în vremea coptului). invers: să zică Tatăl Nostru şi să meargă de-a-ndărătele. trebuia să muncească şi să nu se dea în lături de la nici o greutate.. a îngădui ca cineva să fie jefuit: năvăliră în Polonia şi deteră în jaf provinciile Volynia şi Podolia. a-i conveni să . dar nici nu dă în gropi de prost. ) a dărui.. cu spatele înainte şi cu fa a înapoi.. POP. fie fată de ăran. a se da în lungiş şi-n curmeziş.GHICA. a face să ştie.POP.. a da îndemînă să . MAG.CR. a înfunda (pe cineva): l-a pîndit cît l-a pîndit. cusururile. a da (sau a lăsa) în seama cuiva să . (înv. de grijă) cuiva să . a (nu) se codi. ) a înştiin a. a se da în leagăn. a se dezvolta.

ISP. a se da pe brazdă. (reg. ) în tipărire) sau a încredin a tiparului. le dai în trăsnet toate! COŞBUC.DOS. ) a vorbi înpresă despre cineva: de ar fi o mul umire să te vezi în tipar dat. prin) tărbacă (sau în tărbăceală). vrînd a afla vreame a să da întru trufii.. căci încă nu se dăduse nime la muncă. că doar nu sînt cîini. a-şi da în pîrtie. a se pune pe treabă.GALA. (fam.a da în pîrg a-şi da în pîrtie a da în pradă a da în primire a da în public a se da în public a da în rod a da în scaldă a da în scris a se da în stambă a da în tăiere a da în pîrg(ă) (sau în pîrguială). (pop. a da la gioale. (reg. a da (sau a arunca) la coş. şi pe uli i cîteodată cu degetul arătat. 2) (glume ) a muri: săracul nenea Ghi ă.AL. a încredin a cuiva (pe cineva sau ceva): m-a dat în primire unui coleg.BELDIMAN. a-i plăcea să muncească. au slobozit frîul stăpînirii . s-auzi: asta e cutare! apoi eu te-aş ferici. a da în tăiere (o pădure). a da deoparte. a demasca. a da dracului (pe cineva sau ceva): dar cu pămîntul ce să faci? şi ce folos de boi şi vaci? nevasta dacă nu i-o placi. a da în scaldă (pe cineva). a da în primire. ) a se face om de treabă (în urma unei pedepse). ) a prăda: Mihai puse de arse şi dete în pradă oraşul. pînă asta dată. (înv. pomi fructiferi) a începe să rodească. a provoca un mare neajuns (cuiva). a-şi da în teapă.despre legume. sub) tipar (sau (înv. a da (sau a lua) în (sau la. ) a băga în bucluc (pe cineva). (fam. (înv.) a da la iveală. CAR. a-şi face publicitate: [el] se hotărăşte a ieşi din sfera modestă a auritei mediocrită i şi a se da în public.CAR. 2) (fig .. (reg. a tipări: asta poezie . . a se da la muncă. (reg.SAD. a da în vart (pe cineva). a da jos căprăria (sau milităria) din pod. ) 1) a bate zdravăn (pe cineva): oamenii nu se dau în tivic. a dat jos căprăria din pod. a trimite la învă ătură (pe cineva). ) a se face de rîs.STANCU . a demasca (pe cineva). a certifica: dau în scris că nu mai am nici o preten ie . ). a începe să se coacă. îi legase o tinichea de coadă şi-l aruncase în mijlocul stradei să-l dea garda-n tărbacă. a dat în primire! a da în public (pe cineva). (înv. a da în (foc şi) pradă.POP. a arunca (ceva). 2) a bate măr pe cineva. a-şi da în petec. a da jaf. a îndepărta un lucru fără valoare. . a se pîrgui: roşiile mai au pînă să dea în pîrgă. a da în tivic (pe cineva). a batjocori. a impune o disciplină aproape militară: dacă a văzut că nu merge cu vorbă bună. a munci: dar sfin i încă nu avea Dumnezeu. a da la moară. ) a lovi peste picioare. a se da în stambă. a pune) în (sau la. 1) a chinui cîinii cu tărbaca: prinsese un cîine jigărit de mahala. a lega. părinte. (fam. ci o deteră în tărbăceală. a se lipsi de ceva. a se descotorosi (de ceva). a se da în public.. a da (sau a bate. nu s-a văzut încă-n tipărire dată. .. a face albie de porci pe cineva: nu o putură trece cu vederea. a-şi da în petec. ) a deveni cunoscut. numa-n româneşte. a da în trăsnet sau a lăsa în trăsnetul. ) a se deda unor fapte urîte: acest nenorocit prin ip ..STANCU... a da în tipar (pe cineva). a se da întru trufii. a da pe fa ă (pe cineva). a da în scris. o luară la trei parale. BĂLC. a da la fier vechi (ceva). a se repezi la pradă: temîndu-să să nu dea jaf nărodul la svintele moştii. a da în rod sau a se da pe rod. a propune pentru tăiat (o pădure): se mai dă în tăiere încă o pădure. a ocărî pe cineva. 3) a-şi bate joc de cineva. 1) a preda. a bea zdravăn. a da în tărbacă a-şi da în teapă a da în tipar a da în tipar a da în tivic a da în trăsnet a se da întru trufii a da în vart a da jaf a da jos căprăria din pod a da la carte a da la coş a da la fier vechi a da la gioale a da la moară a se da la muncă . ) a reveni la vechile obiceiuri. (reg. a da la carte (sau la şcoală) (pe cineva).PANN.GR.

d-a minune. a arăta (tot) ce poate. a da (o) liturghie (sau liturghii). a da (sau a face) mărire (cuiva). a se da la treabă.. se-n elege! CEZAR. nu-i dă meşii să mai vie. (fam... 2) (fig. (reg. ). a nu-i da meşii (cuiva). încep a da lenchi... (fam.POP.CR. a da la reformă. 1) a întinde mîna (în semn de salut.a da la o parte a se da la o parte a se da la plan a da la pricină a da la rebut a da la reformă a da la rindea a se da la şedere a se da la treabă a da lămurire a da lenchi a-i da limbi a da liturghie a da loc la . (fam. ) a se apuca de lucru: nu mi-ar fi ciudă cînd n-aş vrea să mă dau la treabă. ) a începe să se certe (cu cineva): dau la pricină . a da la gunoi. a da lustru. ) a reforma.: nu-i da mîna să iasă cu dînsul. a plăti o slujbă la biserică pentru cineva. a se da la plan (cu cineva). (reg.CAR.MUSTE. desluşiri). a se da la o (sau într-o) parte (sau deoparte). a da mită (cuiva). (înv. a da (sau a trage) la rindea. a da lovitura de gra ie (cuiva).. a da mîna a-i da mîna . 2) (fig. a preamări (pe cineva): to i într-un gînd şi-ntr-o glăsuire dete mărire Domnului. ) a linguşi nemăsurat (pe cineva). a veni cu) (o) lămurire (sau desluşire. (înv. lămuriri. a oferi prilej de . a nu-i conveni. a da (sau a aduce.? ISP. prostituată: ui-tă-te la ea! aşa-i că.CR. 3) a colabora (cu cineva).. pînă ce ajung la bătaie. a putea să . a sta la taifas. să se dea într-o parte. (fam. 1) a strînge mîna cuiva (în semn de salut sau de împăcare): dau mîna unii cu al ii. a da la pricină (cu cineva).. 2) (fig. a lovi arşicele cu ichiul: dacă .PANN. a da lenchi. a permite: plecarea lui intempestivă a dat loc la discu ii. . ) a se retrage (dintr-o ac iune).. (fam.. de împăcare). a desluşi: să dau din nou o mică desluşire supărăcioşilor noştri confra i.MARC. a nu cuteza: pe unde îl ştie. au trebuit.CR. ) numai aşa. 2) a se uni (prin căsătorie): vino.. . ) a muri: au vestit că era aproape a da lumii vecinica sărutare.. a da lumii veşnica sărutare. . a-şi da măsura. a considera un produs drept rebut: această operă a unui asemenea individ trebuie să cadă la rebut. a nu-i da mîna (cuiva). a clarifica. a lustrui.PREDA. a da (sau a cădea) la rebut. ) ca chestie: ia spune-mi d-a minune. a da loc la . a da mangărul cel de apoi. (reg. 1) a rindelui. ) a bate (pe cineva).. la vechituri. mîndră. a lămuri. a se da la şedere. a înlătura: el dă aşternutul la o parte. a-i da limbi (cuiva). a da lovitura.. 1) a se feri în lături (spre a face loc): hai să ne dăm într-o parte. ) a-i conveni (cuiva) să . nu mai scapă nici un arşic.PRAV. a mitui (pe cineva)..CAR. a se eschiva: oamenii . a îndepărta.P.ISP. ) a da ortul popii: bătut la talpe pînă au dat mangărul cel de apoi.ISP.SAD.... a(-şi) da mîna (cu cineva). din pură curiozitate.. ) a cădea la învoială (cu cineva). ce are bărbatul meu ... să dăm mîna şi să fim amîndoi una! POP. cu deosebită părere de rău. damă de consuma ie. a-i da mîna (cuiva).i ia min ile? nici n-ai zice că e damă de consuma ie! de lux. ) a ob ine un succes important (şi neaşteptat). a da lovitura a da lovitura de gra ie a da lumii veşnica sărutare a da lustru a da mangărul cel de apoi damă de consuma ie a da mărire a-şi da măsura a nu-i da meşii d-a minune a da mită a da la o parte. (reg. a da lovitura mortală (cuiva).

PANN. a stîrni: meşteşugul cuvîntului . sare să i se urce-n spinare. 2) a închina. 2) a da tîrcoale: Prîslea .. da ocol mărului.. a mînca. a lăstări.ARGHEZI. a avea tupeul să . (reg. 1) a saluta (pe cineva).. în trap grăbit. 1) a naşte. a-şi da mul ămita. .. (reg. 1) a cocheta.... a-şi da ochii peste cap. prilejul să . ) a bărbieri (pe cineva): să faci aşa fel să-mi dai o bărbiereală bună.COŞBUC. a da naştere a da natrele cu cineva a da năbîrna a da năvală a-i da năvală a da năvală ca porcul d-a-ncîtelea d-a-n fuga a da noroc a-i da o bărbiereală a-şi da obolul a da obraz a nu da obraz a da o calcavură a da ocazie la . a a ipi. pleoapele) în gene (cuiva).LET. a da ochii cu cineva sau a da cu ochii de cineva. a oferi (cuiva) ocazia. a da (sau a se întîlni) nas în nas cu cineva sau a da nasul cu cineva. a da mîncare la peşti.ISP. a provoca. a da ocol (la ceva sau cuiva). ) a vomita.. a-i da nasul să .. î i mînca o calcavură de cele tătărăşti. a-şi da (sau a-şi aduce) obolul.ISP. a (nu)(-i) da nas (cuiva). a nu da ochii (cu cineva): de atîta vreme de cînd nu ne-ai mai dat obraz. ) pe apucate: cu cîte-o oală pe dînsele. a produce. a da năbîrna (sau năbuzna) (undeva). a i se închide ochii de somn (cuiva). (reg. a covîrşi (pe cineva): de ce-aş sim i că suie vremea şi n-aş opri-o pas cu pas. a se întîlni pe neaşteptate cu cineva: cînd a dat cu ochii de mine. a ocaziona: aceste primblări ..ISP. a-i da năvală (cuiva). (fam.. a merge de jur-împrejur: el poartă calul. zorind să se facă mai curînd nunta.ISP.. aşa d-a-n fuga.AL. a da (cuiva) motiv să . (rar ) a copleşi. a da năvală. a nu da obraz (cu cineva). a (nu)(-i) permite (cuiva) să fie prea familiar. a da (sau a trage.. a contribui cu un mic ajutor (în scop de binefacere). a năvăli: tătarii ca zăvozii pe dînsul dau năval. a prilejui. să văd că singură din urmă îmi dă năvală şi mă curmă. a ajuta (pe cineva): o slugă vrednică. a îngădui cuiva prea multe.. a ciocni (un pahar de băutură) (cu cineva).i fie mînă de ajutor la drum.CR.. a da (sau a intra) moartea în cineva. a da ochii cu cineva a-i da ochii în gene a-şi da ochii peste cap a da ocol a-i da (sau a-i fi) (o) mînă de ajutor (cuiva). a dat naştere literaturii şi elocven ei. ) a da buzna (undeva). a da nas cuiva: celui fără ruşinare de-i dai ceva obraz. a se trezi fa ă în fa ă cu cineva: se întîlni în fa a liceului. da ocazie de multe bănuiele.. a da naştere.AL.... din răsputeri: sfetnicul umbla d-a-ncîtelea.REBR.. pe loc a încremenit..a-i da mînă de ajutor a da mîncare la peşti a da mlădi ă a da moartea în cineva a da mor ii pe cineva a da motiv să .ARGHEZI.. a-şi da mul ămita a da nas a da nas în nas cu cineva a-i da nasul să . a(-şi) da natrele (sau natra) cu (sau pe) cineva. a primi) o calcavură. 2) a genera. a fi cuprins de o spaimă îngrozitoare. prea îndrăzne sau obraznic: nu da nas spurcatului să se întinză. 2) (a fi pe punctul de) a muri. a da mor ii pe cineva. ) 1) a se certa la cu ite cu cineva. (înv. obraznic. a da noroc (cuiva sau cu cineva). 1) a ocoli. ) a ucide pe cineva: iară pre fă arnic l-au dat mor ii.. dînd ocol..NEGR. 2) a trage o mamă de bătaie cuiva. (reg. a-i da ochii (sau geana. .AL..POP.. d-a-n fuga.). a da năvală ca porcul. ) a se lăsa păgubaş.CR. nas în nas. a se pomeni. a da mlădi ă. a crea.. cu judecătorul. d-a-ncîtelea. ) a da (sau a primi) o mamă de bătaie: în loc de bucate. (sau de . ca să. a fi nesim it. (reg. a avea îndrăzneala să . a da obraz (cuiva)... (pop. a da ocazie la . a-i da o bărbiereală (cuiva).

a da oile în paza lupului. a dispune: guvernul a dat ordin să nu se mai achite nici un mandat la casieria centrală. a da o pedeapsă (cuiva).... a da (sau a lua) oile în porneală. a sfătui (pe cineva): dacă ne e permis a da o pova ă adversarilor noştri. ) a ceda unei puteri străine o parte din teritoriul unei ări: le-au dat hotar şi olat . a certa (pe cineva): chemă slujitorii şi le dete o gură de-or pomeni-o. ) a muri: de foame nu dau popii ortul! COŞBUC . 1) a striga (pe cineva): dă-i o gură vecinului. măcar fluieră-l. a-şi da (toată) osteneala (sau osteneală). a se răsti. a da o idee. a da o săritură. pămîntului).i însă numaidecît o părere. a povă ui. (sau de . a sugera o idee. spre a le duce la păscut: luai oile-n porneală.CAR. atunci le vom spune următoarele. 2) a săruta (pe cineva): dă-mi. a da origine. 1) (reg. a lovi (în treacăt) (pe cineva). şi au făcut pace. a da o gură (cuiva). a depune toate eforturile. a da o perdea (cuiva). (înv. a da o fugă (sau o fugu ă. (reg. să vie pînă la noi! . CAR.. 1) a se face iarnă: anul acesta. a respecta. a dojeni (pe cineva) (pentru o necuviin ă). a ordona. la nimereală: să ridice patul puştii şi să deie orbiş în toate păr ile. a opina: dacă nu-l aplauzi. a da o lec ie (cuiva). (pop. a da orbiş. a pedepsi (pe cineva). 2) (fam. a da ortul (sau pielea) popii sau a-i zice popa pe (sau de) cap sau a-i cînta popa (la pat sau aghiosul ). a da omătul. a da onorul. a descrie. 2) a cură a zăpada: dă omătul de pe cărare! a da omenie (cuiva). a cutreiera lumea în lung şi-n lat. a da o idee despre .POP. a-i da (sau a-i trage) o gură (cuiva). (înv.. fuga.. a-şi da odăjdiile. a face o plimbare. fugu a) (pînă la . a da o raită (pe undeva). a lovi orbeşte. a lăsa pe cineva la discre ia duşmanului de moarte. a prezenta arma în semn de salut la primirea unei personalită i sau în ocazii speciale. iar omenie nu le da de un ban..BLAGA. a dat o raită prin oraş.).. ) a da naştere.SL. să le duc la păşuneală. a se ră oi (la cineva). a da (sau a face) olat (cuiva). a genera. a se abate (pe undeva sau pe la cineva): am dat o ştearsă şi pe la rude. a se strădui: îşi dau osteneală nemaipomenită să convingă lumea că sînt oameni politici. a prezenta sumar (ceva): pompoasa lui cuvîntare le-a dat o idee despre ce va să zică politicianismul. a-şi da o părere (sau cu părerea). a da o ştearsă.. . dă.CAR. a da o masă (cuiva). ) a da (sau a lua) oile în pază. a cinsti (pe cineva): jupea pe bie ii igani fără milă.POP.BUDAI-DELEANU... că mi-i tare dor de ea. (pop.POP. a oferi de mîncare şi de băut (cuiva). a muri. a-şi da cu presupusul. a învă a minte (pe cineva).ISP. a dat omătul cam devreme . . ) a-şi face drum. a se repezi (pînă) undeva: am dat o săritură pînă la Sibiu. mîndru ă. a da oile în paza lupului a da oile în porneală a da olat a da o lec ie a da o masă a da omătul a da omenie a da onorul a-şi da o părere a da o pedeapsă a da o perdea a da o pova ă a da o raită a da orbiş a da ordin a da origine a da ortul popii a da o săritură a-şi da osteneala a da o ştearsă a da ocol ării (sau ărilor. a da o pova ă (cuiva). a se duce repede (pînă la .CAR.NEC. a oferi. a da ordin (sau dispozi ie). ) a-şi da sufletul. gura ta. ) a şterge o palmă (cuiva).): dă fuga la împăratul. a provoca.).a da ocol ării a-şi da odăjdiile a da o fugă a da o gură a-i da o gură a da o idee a da o idee despre .. a face un tur (pe undeva): fiind vreme frumoasă.POP. în toate păr ile.

.. (reg. mîine o livadă întreagă. a (se) îndrepta. a deveni public. a preda pe cineva duşmanului: poli aiul hăr uise revoltan ii . a da (sau a se duce) pe apa sîmbetei. şi pop. a da parola (sau parolă). a da o bătaie (cuiva): voi să-i dea pe foi.POP. ) a izgoni. a(-şi) da parola (de onoare) sau (înv. a da pat (cuiva). a da (sau a se duce) pe apa sîmbetei.AL.ISP. a (se) da pe brazdă.LIT. a da (sau a întoarce. a da (bună) pace (cuiva) sau a lăsa în pace (pe cineva). 1) a stabili şi a comunica un semn verbal de recunoaştere.a da otpustul a-şi da otpustul a da o eapă a da pace a da paiele a da papucii a da parola a da parola a da pas a-i da paşaportul a da pat a da pămîntul cu dosul în sus a da pe apa sîmbetei a da pe bete a da pe brazdă a da pe chezăşie a da otpustul (cuiva). pasu mare. legat. a amaneta: dă-mi-o mie [guri a] în chezăşie.. a da pas (sau pasul). . a (se) distruge. (fam. a da (sau a trece) pe la cineva. a ordona: datu-s-au parola de bătaie. a da paiele (cuiva). ce-mi zic: ce-ar fi să dau şi pe la el? CAR. a da pe garan ie. a (se) dezvălui: podoabele inteligen ii primului ministru sînt date pe fa ă cu o zgîrcenie proverbială. a răsturna) pămîntul cu dosul (sau cu fundul.POP. a da pe (sau în) chezăşie. 1) (reg. a nu deranja. îi legase butuc şi-i dase peşcheş procurorului. a se da pe ghea ă. (pop. a îngădui (cuiva să facă ceva): nu. 2) a fi foarte harnic. a-şi da otpustul. 3) a ceda pasul. a aluneca pe ghea ă. a lăsa în voia lui (pe cineva): vitele din cireada vecină începură să fugă . a da pe bete (afară). a (se) risipi: azi se duce pe apa sîmbetei o limbă de porumbişte. a da (sau a duce) pe cineva peşcheş (cuiva). a alunga (pe cineva): îşi luă asuprăşi să-i dea paşaportul.. . 2) (înv.CAR. 1) a scotoci pentru a găsi ceva. 2) a rosti semnul verbal de recunoaştere. ) a mustra. a da (sau a trece) pe la (sau pe lîngă) nas (cuiva ceva). . a flata (pe cineva). 2) a-i da drumul pasului. a da (sau a trage) o eapă (cuiva). (fam. ) a da ordin. a ispiti. ) a înşela (pe cineva). a nu supăra (pe cineva). a merge: dă. ) a da (sau a pune) parolă. şi pop. a da marfă (cuiva) cu plata mai tîrziu. a da (sau a-i face) pe foaie (sau pe foi) (cuiva). a (se) da pe fa ă. 3) a da parola. a momi (pe cineva cu ceva). a omorî (pe cineva). care nu le mai lăsa în pace. murgule.. a expedia. ) a păşi.ISP.CONV. peste tot cîmpul. a da pe cineva peşcheş a da pe credit a da pe fa ă a da pe foaie a se da pe ghea ă a da pe gîrlă a da pe la cineva a da pe la nas . . a nu tulbura. ) a expedia.NEC. a da afară (pe cineva). a îndepărta (din serviciu). a îngădui prea multe. a (se) acomoda.FIL. a (se) pierde. PANN. şi le dai paiele! CR. a (se) prăpădi. (înv. a preda (sau a duce) pe cineva prins.CAR. ) a ucide. bărbate.REBR. a (se) demasca. a-i da paşaportul (cuiva). (înv. a alunga îmbrîncind pe cineva: apoi îl dete pe bete din ostrov. a tenta. a-i face o vizită cuiva: pe drum. s-ajungem în pas cu soare. a da pe credit (sau pe datorie) (cuiva). a da papucii (cuiva). pînă la SîntăMărie.POP..i dă pas de vorbă. 4) a permite. pentru că nu îngrijise grădina. 1) a se angaja solemn: îi dă parola de onoare că nu-l va trăda. ) a muri: tata întîi şi mama îndată după el şi-au dat otpustul. cu curul) în sus. a adăposti (pe cineva). a da nas (cuiva): te ui i la ei. a certa (pe cineva). a da (sau a se duce) pe gîrlă. de frica strechiei.

a-i da peste bot cuiva.) peste rît. a da pe ine-minte. . a da pojar. a pune la punct (pe cineva). a incendia: zise nepotului său să dea pîrjol unei păduri.a da pe mîna justi iei a da pe mîna justi iei (sau (înv. a nu (se) da pe şapte. ) a se recunoaşte dator: dacă a văzut aşa. a da (sau a lăsa. a o pă i. din milă etc. a grăbi calul să meargă (mai iute): ea a strunit mîr oaga. ) a incendia: pojar codrului că-i da. ) peste sfîrlă) (cuiva) sau a da (sau a pune) în (sau peste) nas (cuiva ceva) sau a scoate (cuiva ceva) pe nas sau a(-i) trece (sau freca) (pe) sub nas (cuiva ceva) sau a-i trage una (sau un ibrişin) pe la nas (cuiva). să-l dea pre mîna giude ului.CR. a da perdaf. a se considera (sau a considera pe cineva) superior altora. a întoarce pe dos (pe cineva): povestea asta l-a cam dat peste cap . a da peste cap (pe cineva sau ceva). a rasoli (ceva): fă treaba cu răbdare.POP. s-a dat platnic şi i-a plătit. ) a da pe datorie. şi pop. a da pe oi.DOS. a zori. a mitui (pe cineva).IORGA. a-şi da arama pe fa ă: pentru că inima cere. a suporta urmările (neplăcute ale) propriilor fapte.CR. (reg. a-şi da poalele peste cap sau a-şi pune poalele în cap. . 3) (fig. (reg.PRAV.ISP. a îmbuca (cu lăcomie): se silea a băga pe sub nas cît mai iute. a ucide sau a lăsa să fie ucis: fata să se dea pierzării. de-a rostogolul: broasca se dădu de trei ori peste cap şi se făcu o zînă. a da plecarea. a împăr i ceva gratuit (pentru iertarea păcatelor. nu-şi pune cineva poalele în cap. a da pe şleau (pe cineva). a da foc. a-i imputa (ceva cuiva): ne trage cîte un ibrişin pe la nas despre fata popei.CR. ) 1) a stropi (pentru a lustrui). a da platnic pe cineva. ISP. a da (sau a duce) peşcheş (cuiva).ISP. a face un schimb în pierdere. ) a scoate la pierzare. a da pierzării sau (reg. a da pînza pe fuioare. ) a da pe credit. n-o da peste cap! a se da (de-a roata sau tumbă) peste cap sau a veni peste cap. a da (sau a duce) plocoane (cuiva). a da rasol. a înfrunta (pe cineva sau ceva): el va sta să dea p [i]ept cu tălharii.POP. a da pinteni (calului). i-a dat pinteni şi a prins a învîrti buzduganul. a i se înfunda (cuiva): vă vor ieşi ele toate aceste pe nas.): mi-or da feciorii după moarte de pomană. (înv. ) a bulversa. ) a jude ului) (pe cineva). 1) a răsturna (pe cineva): în caic sărea şi pe cel Arap îl da peste cap. a da. a da pe brazdă (pe cineva). ) a face otreabă de mîntuială.POP. 2) (fig.AL. a strica planurile cuiva. ) a vărsa pe nas (ceva). ) pe sub nară). a-i reproşa. a da semnalul de plecare. DELAVR. ) a dojeni cu asprime pe cineva. a mînca. a depăşi limitele bunei-cuviin e. (arg. ) a încurca. pe datorie. a tulbura. a se da platnic. a-i da peste nas (sau (pop . a da piept (cu cineva sau cu ceva). ) a scoate dator pe cineva: fără vină mă dederă platnic. (înv. ) a aduce pe calea cea bună. a-i da pe nas a da perdaf a-i da peste bot cuiva a da peste cap a se da peste cap a-i da peste nas a da pe sub nas a nu da pe şapte a da peşcheş a da pe şleau a da pe ine-minte a da pe oi a da piept a da pierzării a da pinteni a da pînza pe fuioare a da pîrjol a da platnic pe cineva a se da platnic a da plecarea a-şi da poalele peste cap a da pojar a da pomană . ) a face tot ce e omeneşte posibil: s-a dat peste cap să-l ajute . 1) a plesni peste gură pe cineva. a-i da (sau a-i ieşi) pe nas (sau pe ochi) (cuiva ceva) sau (înv. perdaf cu piper le da. 4) (fig.ISP. (reg. a înainta (pe cineva) organelor judiciare pentru a fi judecat: dacă va prinde tîlhariul. a da (de) pomană (ceva cuiva). 1) a se da de-a berbeleacul. 2) a presăra: î île-i le despica. 2) (fig. a slobozi) pîrjol. cu sare le presăra. mîntuirea sufletului. (înv. (înv. 2) (fig. a da (sau băga) pe sub nas (sau (reg.ISP.

1) a necăji.. ) a o pă i: bietul boier. a acuza (pe cineva): i-am dat pricină că nu dă seamă de o sumă de bani a visteriei.. ) a învinui.ISP. a produce efectul scontat. (înv.. a da publicită ii (sau în publicitate). a publica: cît pentru odă.AL... a-şi da răsuflarea (de pe urmă). 1) a se preda: da i-vă prinşi! ne-a strigat unul.CAR. ) a se recunoaşte învins.. (înv. . ) a declara învins (pe cineva): dacă judecătorii noştri ar vra să mă asculte. nu vrea să se dea prinsă. .. a da probă (sau probe) de .FIL. a ceda: fata .. ) 1) a da de gol.. a trece. 2) a informa. (fam. 2) a trata cu asprime (pe cineva). a da (sau a vorbi în) (o) replică (sau replica). (înv.a-i da pricină a-i da pricină (cuiva). a zbate) (şi) prin (sau în) ciur şi prin (sau în) dîrmon. a demonstra. (înv.CAMIL. răsuflarea şi-a dat. 2) (reg. a da prin şperlă (pe cineva). a da răscoală. a da rezultat (sau rezultate). 3) a divulga un secret: cum .NEGR. a da rela ii. a demasca (pe cineva): m-a scos. a da publicită ii a da pui de giol a da raport a da rasol a se da rămas a da rămas a da răscoală a-şi da răsuflarea a da rela ii a da replică a da rezultat dar încă .. nu voia să se dea rămas. fiindcă am dat pe pîrlitură o mul ime de ho i. (reg. a replica.. a da rămas (din judecată) (pe cineva). a supăra (pe cineva).. 2) a ironiza (pe cineva sau ceva): este oare vreo idee pe care spiritul glume al francezului să n-o fi dat .. a da prin (sau pe) pîrlitură. cu atît mai mult (sau mai pu in): deal cu deal se ajunge. a se da rămas. a muri: calul său.POP. (reg. a face de rîs (pe cineva): şi la toată întîmplarea. a escroca. (reg.DELAVR..STANCU. a da prin ciur şi prin dîrmon a da prin pîrlitură a se da prins a da prin şireag a da prin şperlă a o da prin şperlă a da prin tîrg a da probă de . dar încă om cu om! CR. a da în gura lumii (pe cineva). a cîntări (cuvintele). ) a înşela. a raporta: marele vizir a început să-şi facă raportul despre felurite treburi. cred .FIL. a răscoli: doar vîntul nop ii-n ierburi dă răscoală. . dar încă (sau încă-mi-te). a alege. că domnitorul va da-o publicită ii.BĂLC. ) a face ceva de mîntuială: pe urmă se plictisesc măgarii de călăi şi dau rasol. 2) a vorbi de rău. lîngă el. pe pîrlitură? OD.COSTIN. 1) (înv. a da rasol. .STANCU . să ştie el ceva şi să n-o dea tîrgului. ) a pune pe un delincvent să treacă printre două rînduri de solda i însărcina i să-l lovească cu vergi. a proba: [armata] dedese frumoase probe de curagiu. a da prin tîrg (cu nasul tăiat sau cu capul ras) (pe cineva) sau a da tîrgului (pe cineva sau ceva) sau a o da tîrgului. ei ar da totdeauna rămas pe advoca ii ce vorbesc aşa de pocit. ) a pedepsi (pe cineva) purtîndu-l prin tîrg cu nasul tăiat sau cu capul ras: pe mine mă dă pîn tîrg cu capul ras şi mă duce la ocna părăsită. a se da prins.IOSIF. a da (sau a cerne. a dat-o şi el prin şperlă! POP. a o da prin şperlă. a-şi da obştescul sfîrşit. a fura: cugeta să înşele pe Făt-Frumos şi să-i dea pui de giol la inel.P. a cerceta cu de-amănuntul: dau prin ciur şi prin dîrmon neajunsurile Sultănicăi. a da (sau a face) pui de giol.ISP.ISP.. a riposta: Inocen iu voi să-i dea replica.NEGR. a da prin şireag. a da roade: schimbarea miniştrilor corup i n-a prea dat rezultate . a da (sau a(-şi) face) raport(ul). 1) a relata. ) a se da bătut: boierul. a dovedi. vezi. cred că nu mă vei da prin şperlă şi nu-l vei lăsa să mai bată! CR.

a răspunde de propriile fapte. a da seara bună (cuiva). a deceda: şi-a dat sfîrşitul.a nu da rînd a nu-şi da rînd a da roată a da rod a da rotocol a se da ruşinos a da sare a da satisfac ie a da să în eleagă ceva a da sălaş a da scări a-şi da seama a da seamă a da seara bună a da semn a da semnalul a nu da rînd (cuiva). 2) a accepta o provocare la duel. (pop.CAR. va dobîndi multe daruri.. 1) a mul umi. existen a. bietul. a da tîrcoale (cuiva sau la ceva). a da semn. a da (sau a pune) sare.GHICA . a (se) comanda începutul sau sfîrşitul unei ac iuni. în mahala).DOS. a da ocol. a fi conştient.POP. a da semn de via ă a da sfară în ară a-şi da sfîrşitul a da sfredel unei bu i a da sictir . a da (cuiva) să în eleagă (sau a în elege. a face (pe cineva) să priceapă ceva: nu peste mult. 2) (înv. şi to i o aplaudară. a satisface: trebuie o mînă de fier care să ştie să dea satisfac iune aspira iunilor na ionale. ) a se ruşina. sictireli.POP. ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor. a îndemna calul lovindu-l cu scările sau cu pintenii: Păturică dete scări calului şi înaintă în lagăr. 1) (înv. ) a nu da răgaz.. ) a semna. a se ră oi (la cineva). în tîrg. şi reg.COŞBUC.. a descrie un cerc: corbii-n pribeagul lor drum dau roate prin zarea pustie. a da roată (sau roate). a (se) anun a. a da sfară (sau sfoară) în ară (sau în sat. a raporta. v. 1) a (se) justifica. a se manifesta. a da scări. ) a vesti: ş-au dat sămn că va veni D [umne]zău pre pămînt şi va lăcui cu oamenii. ) a-şi trage (sau a-şi lua) seama.. a comunica din depărtare cu cineva. socoteală. a-şi da seama (sau seamă) sau (reg.GHICA. a da bună seara (cuiva). a se da ruşinos.SAD. cu hai) sictir (cuiva) sau a lua la (sau cu) sictir (sau sictireală. a se sfii: dracul de argat . a comunica. a (se) da sfredel unei bu i. seama).l(iz)a un pericol. a da satisfac ie. ) a nu mai prididi. a da de veste. a nu îngădui. a repezi (pe cineva): le-aş da cu hai sictir! BOGZA. 2) a anun a. a-şi da sfîrşitul (sau obştescul sfîrşit).EM. a da (un) semn (sau semne) de via ă.EM. şi reg. a lua ini iativa.. a înştiin a: orologiul . (înv. gust în vîrful lingurii.. a transmite veşti despre sine: î i dau semne de via ă din capitala daco-română. a da tonul: dete semnalul aplaudării . la sictirit) (pe cineva). a anun a.AL.POP. a da (sau a face) rod (sau roadă). a ocărî. a da rotocol (sau rotocoale) (cuiva sau la ceva). a înjura (pe cineva). a da (cu sau un.FIL.. a început a-i da femeia cîte una de în eles.POP.POP. sună de 12 ori din limba sa de metal spre a da lumii ce nu-l ascultă samă că se scursese a 12-a oară a nop ii. . (înv. (înv. a da seamă (sau cont. a-şi afirma prezen a. a suporta consecin ele propriilor fapte: vei da samă de-ai fost strîmb ori de-ai fost drept! VLAH. a săra: pun sare. a realiza: nu vreau să te descos: tu î i dai seama dacă ai ori nu ai ceva să-mi spui. nu să dădea ruşinos deloc. de în eles) ceva.SAD. cînd era încă în floarea vie ii. a nu permite (cuiva ceva): nu le da nicidecum rînd ca să-şi vie cît de pu in în fire. a se îmbulzi: [flăcăii şi fetele] nuşi dădeau rînd care mai de care.. a da sălaş (cuiva). a nu-şi (putea) da rînd (la sau cu ceva). a (se) începe o bute (de vin) înfundată: s-a dat sfredel acelei bu i de vin în cinstea oştenilor măriei sale Nicoară. a rodi: pomu-n înflorire în orice floare-ncearcă întreagă a sa fire. a vesti: şi-l făcu să deie sfoară-n ară că cine să se va găsi ca să lecuiască pe împărăteasa . ) a declara.POP. ) semnal). a găzdui (pe cineva): se rugă de Amurg să-i dea sălaş pînă a doua zi.SL. a (se) da semnalul (sau (înv. să-l întrebe cîte ceva.

pentru a-i cîştiga simpatia. a-i fi) tagă (de . te fă că crezi orice el o să. a primi) mită. a striga: sufletul cinstit d-abia a dat strigătul de indignare. a încurcat-o. 2) a face orice sacrificiu pentru a ob ine ceva.. a-i da mai mult decît îi trebuie (cuiva). a da (sau a lua. a da şapte boi şi şapte vaci.. a-şi da (toată) truda. (înv. a fi filotim: aşa om mai rar! pîinea lui Dumnezeu. a începe să-i crească firele din barbă (cuiva). COŞBUC . a se strădui: toate chipurile şi toate trudile i le-ai dat. la o adică şi cămaşa de pe el.. a primi) şper . cu piciorul sau cu o baghetă). ) i s-a înfundat.i zică. . (pop . a se învîrti în preajma unei femei. strădania. al unui anumit fel de a gîndi.CAR. dat fiind că . a da sînge. a da strigăt(ul). deoarece. 2) a spune tot ce ştie.a-şi da silin ă a da sîn a da sînge a da strigăt a da şapte boi şi şapte vaci a da şi cămaşa a-i da şi pe gură şi pe nas a da şper a da şpranga a da şpri a da tact a da tagă a dat de fund a da teşchereaua dat fiind că . pentru că. a da şi cămaşa (sau haina) (de pe el). tonul îl dă corpul didactic. ) a avea (sau a face.VLAH. ) acum. (reg. 1) a indica notele de început ale unei compozi ii muzicale: (fig. ) a risipi fără chibzuială.. 1) a dărui pînă şi ultimul lucru care-i apar ine. a da roată. a mărturisi. a expedia (pe cineva). a da tonul. (reg.. 2) a umbla. prin mişcări regulate (făcute cu mîna. a da tact sau a ine tactul. a da paşaportul (cuiva). a se strădui: ca să nu-şi deaprea mult silin ă. 1) a se învîrti împrejurul (sau în preajma) cuiva sau a ceva. numai ca să mă vezi norocit şi însămnat între moldoveni.EM. a contesta: de giude ul tău nu . accentele unui text (scandat sau cîntat). (înv. a da o raită: da tîrcoale prin toate col urile. întrucît. a pune) (mare sau multă) silin ă.) a pă it-o. 2) a marca. a se sili.SAD . a da sîn. KOG.POP. a dat prea mult de pomană. negrele ape cui îi dau tonul? BLAGA . chiar şi ce nu făcuse . ah. 1) a bate tactul unei melodii: (fig.. ) a lăsa să treacă: multă vreme au pierdut pănă a trece Dunărea.DOS. a şpri ui. a da toate pe una. (pop. privind frumuse ile pămîntului.. 1) a vomita. a da totul din el. a depune toată silin a. a da (un) timp (sau răgaz) de gîndire (cuiva). a da teşchereaua (cuiva). a-i da şi pe gură şi pe nas (cuiva). al unei mode: la Neam . a dona sînge. ) a alunga.. a-i da (sau a-i ieşi) tuleiele (sau tăunii) (cuiva). a da (sau a face) tîrcoale (sau un tîrcol). mi-i tagă. (reg. 3) a depune toate eforturile. a nega. a dat de fund. ruinează societatea prin falimente frauduloase. a face orice pentru o dobîndi ceva. a da timp de gîndire a-şi da silin ă sau a-şi da (sau a-şi pune) (toată) silin a (sau toate silin ele) sau (înv.. şpagă. ) îi tremură mîinile de zgîrcit ce e. ) albele giulgiuri bătute de vînturi dau tact tînguioaselor cînturi. 2) a fi ini iatorul unei ac iuni.CANT. a-şi da ton. nu alta! era în stare să dea. a da şpranga. a nu precupe i nimic. căci gotthii siliia să nu-i dea trecătoare. a lăsa (cuiva) timpul necesar pentru luarea unei hotărîri. a-şi da aere: dîndu-şi ton de mari capitalişti.FIL. a da tîrcoale a dat Nan de găvan a da toate pe una a-şi da ton a da tonul a da totul din el a dat prea mult de pomană a-i da trecătoare a-şi da truda a-i da tuleiele . a dat Nan de găvan.IBR.). a da (foarte) mult... a face curte: juca bine şi da tîrcoale fetelor cu zestre mare. ) a tăgădui. a da şpri . a alăpta copilul. a-i da (cuiva) trecătoare. a recunoaşte: l-au bumbăcit pînă a dat totul din el. a da (sau a lua. a îmbuiba (pe cineva). a da tagă (sau taga) sau a avea (sau a prinde.

a trece răspunderea în seama cuiva. (reg. a da un concert.. o mare supărare. a dresa un cal inîndu-l legat cu o funie şi făcîndu-l să alerge în cerc.. a da î ă a da u u a da uitării a-i da un aer de . un fier ars. a da î ă.a da tumba a (se) da (de-a) tumba (sau tumba peste cap). a da uitării. a da hu a (pe cineva). a săpuni (pe cineva): are să ne tragă un perdaf ca acela. a deschide larg uşa (sau poarta. POP. a trînti etc. a da un cal la praştie. a ordona.... şi trimite-mi băiatul. CONTEMP. am să. a da un ordin. (doar) nu dau (sau vin) turcii sau (ce) au năvălit turcii?. dau valma prin fete. a da ăncuş la . a izbi. a da anc la pepene. a abandona (pe cineva): ho ul. au năvălit turcii.P.) uşa (sau poarta.. a da vitele la păscut. a da u u (pe cineva). a da un ghiont (sau ghion i) (cuiva). a alăpta: ciutele î ă mi-au dat. a da tuturor răilor (pe cineva). a da ăncuşa.. a da (sau a arunca) vina (pe cineva sau asupra cuiva). a da (sau a primi) un telefon. şi pe mine m-au scăldat. ) a arunca zarurile. a se rostogoli (sau a face pe cineva să se rostogolească). a uita: ah. (cuiva).: un dezgust înfricoşat de apă se zugrăveşte în ochii lui şi îi dă un aer de om turbat. ) a face o gaură în . a concerta. (reg. ai răbdare!. a-i da (sau a-i trage) un toc (sau un top) de bătaie (cuiva). a transmite (sau a primi) un mesaj prin telefon: nu uita. 2) a părăsi. dă-mi un telefon. de spaimă: atît îi trebui unchiaşului să auză. o mamă de bătaie (cuiva). a da un avertisment (cuiva). în deşert. a da tuturor răilor a da anc la pepene a da ăncuşa a da ăncuş la . 1) a ocărî. a da via ă. să semene cu . a sus ine un concert. a da valma. a mustra cu asprime. nici nu pot ca să te dau uitării... a da un chiot. fereastra) de perete. a da un sfat (sau sfaturi) (cuiva). dete tuturor răilor şi iepure şi tot şi se întoarse să se odihnească. a da un avertisment a da un cal la praştie a da un chiot a da un concert a-i da un cu it prin inimă a da un exemplu a da un ghiont a da un ordin a da un perdaf a da un ropot a da un sfat a da un telefon a-i da un toc de bătaie a da uşa de perete nu dau turcii a da valma a da via ă a da vina a da vitele la iarbă .i dau un sfat.. a da buzna: cî iva flăcăi .. a da. sau eşti nebun? PREDA. ) a tăia o bucă ică dintr-un pepene pentru degustare. a-i da (sau a-şi lua) un aer de . a exemplifica: ariciul dă o pildă lui Dumnezeu şi-l înva ă ce să facă cu pămîntul. a se năpusti. dacă văzu că nu este nimic în crîng. a fi cuprins (sau a provoca cuiva o stare) de frică. a chiui.FIL. a da un exemplu (sau o pildă).POP.. dîndu-se peste cap: îi înfige cu itul drept în ochi şi îl dă tumba peste cap. a trage o fugă: [lupii] dădeau cîte un ropot în jurul fîntînei.. (reg. a avertiza (pe cineva). a da (sau a trage) un perdaf (cuiva). a face (pe cineva) să lase impresia de .EM. fereastra).CEZAR. ca să-i dea un cu it ascu it prin inimă. a da vitele la iarbă. (reg. a-i da un cu it (ascu it) (sau cu ite.ISP.. un fier roşu) prin inimă (cuiva). a blestema (pe cineva): părăsi locul hătmăniei blasfemînd şi dînd tuturor răilor pe to i amploia ii ării.P.DELAVR... . lăsînd-o să lovească peretele: Rada izbeşte uşa de perete. a sim i (sau a-i pricinui cuiva) o durere.AL. a însufle i. a ghionti (pe cineva). a da (sau a lăsa.POP. a da un ropot.. a sfătui (pe cineva): dragul mamii. CEZAR. nu-i nici o grabă!: ce dracu.POP. .VLAH.ISP. (reg. a învia: Dumnezeu suflă de trei ori peste chipul făcut de diavol şi-i dete via ă.. ) a-i da (sau a-i trage) o bătaie straşnică..ISP. a învinovă i (pe nedrept) (pe cineva).. ) a legăna.

(cu) alineat nou. fără ocolişuri. de mîine. într-o rînă: uşa sicriului o vei face den coaste..BIBLIA . 2) asta e! dă-i pace! dă-mi. a nu mai conteni cu . (pe) de-a gata. cu de-amănuntul. nu tocmai plăcuta de-a curmeziş călătorie de-a curmezişul Mesopotamiei. de atunci). de-a frumuşelul. de-a coasta de acord! de acord!.CAR. de-a că eaua luînd pe babă în taraboan ă. cu acribie: s-a dus la Maica Domnului. din această cauză. de acum. de-a (sau din) fir a (sau pînă-n) păr (sau a ă). de ajuns. spunîndu-i tot. de-a capul. de-a dreptul de-a fir a păr de-a frumuşelul de-a gata de-a handramandra de-a dreptul.. începînd de acum (sau de astăzi.POP. mai departe. de somn.VLAH. ) pe-o ureche. de actualitate de actualitate. (înv. mintea românului cea de pe urmă! de a greşi! înainte a dărui cuiva inutul Cîinenilor şi satul Corbenilor cuiva inutul Cîinenilor şi satul Corbenilor.. izbucneşte.. a aproba. tîrîndu-se pe brînci. luminează-mă. 2) din lateral. de-a rostogolul. ) de-al doilea: nici o poamă nu-i amară ca omu de-a doua oară. a da zor a da zor.POP.. transversal.: el îi dă zor cu scrisul.. mă învoiesc! de-a crucişul de-a crucişul. (reg. 2) numai că nu cade de oboseală. a ucide (pe cineva). cu prisosin ă: i-au spus aceia de ajuns şi de rămas. lasă-l în plata Domnului!: dă-le pace tuturora şi tu zi că eşti la moară. Doamne. de ajuns şi de rămas. cu minu iozitate. stătea mai departe.POP. de-a coasta sau din (sau (înv. după aceea.ISP.. a-i da zor cu . cu de-amănuntul. (pop. pe-o parte: moşneagul . a amîna. suficient. bine. a îngădui. din păr i: [oastea] lovită-i de pieire şi din fa ă şi din coaste. ) den) coaste.. a dărui de abanos de abanos. de-a binelea de-a binelea.EM. a (se) zori: mereu îmi dă zor să mă-nscriu şi eu numaidecît. de la început: ia mai spune încă o dată de-a capul povestea. de-a capul.POP.. a permite (cuiva ceva). Doamne.SL. fără osteneală. CAR. 1) pieziş. în fa ă: am să răspund de-a dreptul. a omorî. fugind de la un capăt la altul şi dîndu-se de-a berbeleacul.GALA.. a-i da zor cu . ) pieziş. oblic. dă-mi. de aici (sau de astăzi.. în viitor: pot să-ntîmpin patrio ii ce-au venit de-atunci încolo? EM. din fir pînă-n a ă. 1) de la începutul rîndului. mintea (sau gîndul) românului cea (sau cel) de pe urmă!.VLAH. fără rost. a autoriza: Dumnezeu s-a supărat pe el şi a da voie i-a dat voie să mai cîrpojească şi domnia-sa. a da zi după zi a da zi după zi. de-a latul. cu cuşma de-a-că eaua. de-a berbeleacul (sau berbeleaca). dă-i pace!. de-a latul. a tergiversa. în curmeziş. precum mă taie capul. care se petrece (sau interesează) în clipa de fa ă. de mîine. pe dos: este dar o eroare contra logicei a apuca lucrul de-a-ntoarsele. CANT. apoi adormi de-a binelea. de-a berbeleacul de-abia stă de-abia stă. Doamne. pe nemuncite: de-a gata toate-i vin. de-a curmeziş(ul). a (se) grăbi.a(-i) da voie (cuiva).POP. de-a doua oară de-a doua oară. de-a buşilea de-a buşilea. de-a dura: a turtit-o şi a început s-o întindă ca pe o cocă. destul. de aceea de aceea.. de atunci) încolo (sau înainte). de-a întoarsele. direct. de-a handramandra. oblic: [Nilul] drept de-a crucişul spre apus . 2) din nou. 1) e foarte grăbit. de tot: mo ăi cîteva clipe. de aici încolo de-a întoarsele de ajuns de ajuns şi de rămas de-a latul . 1) lasă-l în voia lui!. din plin. foarte negru: păr de abanos .PANN . în diagonală: părintele Manea făcuse ..MAIOR. de-a că eaua. scurt.

) 1) apropiat.AL. (reg. de-a pururi.ARGHEZI. a .. (reg. de-a tăvalul. de multă vreme..HOGAŞ... de-a mîna. de-a tumba: pietre mărunte . de-a-n (sau d-a) şiru. de-a mînă. de atîta (amar de sau veac de) vreme.. ) de la un capăt la altul. de-a rostogolul sau (înv. iar boierie nu-i da. ) la întîmplare.. pe vine. lîngă . şi pop. (reg. ) de-a berbeleacul. de-atunci eu alergai lumile de-a rîndul! COŞBUC . de mîncare. a proasta. în veci. tîrîndu-se pe jos: de sus se prăvăleau de-a tîrîişul pînă în şan copii bălani cu ochi lucitori. de (foarte) multe ori: te ridicam de sub iori de-atîtea ori. din capriciu. de-a putere(a) fi. doar: du-te..POP. de-a rînd cu . (reg.. neîntrerupt. (reg. de demult. de-a rătăcita.de alături de-al dracului de-ale gurii de-a lungul de-a mărunta de-a mîna de-a mînă de ani şi ani de-a-n şiru de-a poanca de-a prostul de-a pururi de-a putere fi de-a rătăcita de-a rînd cu . cu drept cuvînt. bine-i de dat de-a săniuşul. învecinat. de (foarte) mult timp: nu ne-am mai văzut de atîta amar de vreme. (înv. de atîtea ori. 2) (despre lupte) corp la corp: rămaseră lucrul di să băte de-a mînă.COSTIN .NEC. de-a trăvala.. .. hrană. de-al dracului. de-a dura. (reg.SAD. de-a lungul sau în lung(ul). ) cum s-ar spune. tîrîş. intim: îl socotea de-a mînă.URIC. alunecînd (pe ghea ă): u a . (reg. de-a poanca. de-a tăvălugul. de atunci încoace.. acum eşti de casa noastră. de-a săniuşul. în sensul lungimii: zece metri în lung.EM. într-adevăr. peste tot. ) hai-hui. v. de-a rîndul de-a rostogolul de-a săniuşul de-a surda de-a şirul de-a şuiu de-a tărtăcu a de-a tăvalul de-a tăvălişul de-a tăvălugul de-a tîrîişul de-a tîrîta de atîta vreme de atîtea ori de-a trăvala de atunci încoace de-a ampura de alături. are să se moaie vremea. (reg.. de atunci pînă în prezent: de atuncea încoaci s-au tot tras din neam în neam. de-a rostogolul. de-a rostogolul: o dădu de-a tărtăcu a. pentru totdeauna: ele vor întrece de-a pururi pe autori ce-au spus aceste lucruri de zeci de mii de ori. ) 1) necontenit. ) de-a rostogol..AL. nu i-i oprită calea. de-a tîrî(i)ta. fără o intă precisă.DOS. din vecini. de-a prostul.. (reg. de-a surda. ) de-a rostogolul. de-a tîrîişul. de-ale gurii. de-a tăvălugul. 1) (reg. din răutate. de fapt. ) alături de . de ani şi ani. la picioare.EM.. cu de-amănuntul. razna. (reg. ) de-a rostogolul: cînd cînele se dă de-a tăvalu pe omăt. de-a tăvălişul.. a . curgeau de-a rostogolul la vale. de-a şirul. 2) la rînd. alimente. ) în lan . ) în coloană: mergea 100 de voinici de-a şirul. pretutindeni: vezi. (înv. amănun it.. 2) minu ios. cîte doi. în van.. de-a berbeleacul. necurmat. (pe) (tot) de-a rîndul sau (pe) de-a(-n) rînd sau de-a rînda. de-a rostogolul: pontifii închină lui Antoniu un lat şi larg covor şi-l dau de-a tăvălucul în fa ă-i. în lungime. zadarnic. cum s-ar zice. de-a şuiu. ) ghemuit. de-a tărtăcu a. de-a puterea hi.: de-a rînd cu casele ispravnicului se înăl a conacul vornicului.CR. de-a ampura. (cu) de-a mărunta.

... de brac. autohton. pentru că nu vreau eu! CAR. 1) împreună.de-a valma de-a vălătucul de azi pe mîine de baştină de bază de bine.EM. pe măsură ce trece timpul. de-a valma.) taie capul: s-a bizuit a merge de capul lui înainte. cu atît . ferm: inimă debronz ..?: spune. ) de) zi (sau an) ce merge (sau trece).. fundamental. POP. onest.. ) de mare folos: noi î i vom fi de bună trebuin ă.. prost: cal de brac.. 2) primit în dar.. ) de mici dimensiuni: dic ionar de buzunar. din acel loc.. de azi pe mîine. capital.) de . au dat năvală. de ce merge (sau trece) sau pe (sau (înv.MOLD. ) fără odihnă..: de rele ce sînt. de rău. (reg. (înv. de ce de ce. ) netrebnic. de pe o zi pe alta: nu lăsa treaba de azi pe mîine! de baştină. favorabil.. ) cu privire la . de bună trebuin ă. .. în mare grabă. (sau de aceea . de ne ce. de ce? de .. leage ne-au pus de cătră păcate. cu adevărat. neaoş. ) cu) bună seamă.AL. eşti etc.DOS.. prielnic.. nu pot să trăiască la un loc.. de ce . din ce cauză?.. cinstit. în neorînduială. d-a valma şi cu zgomot pe pia a mare.. cum de . înv.EM. în devălmăşie. de-a vălătucul.).. ISP. (fig. (reg.. de bază. eşti etc.. voinic de ce-mbătrîneşte? POP. de ne ce de ce .PRAV. 3) (jur. de bine.. laolaltă: călării de-a valoma cu inicerii ..) de . de ce? sau pentru ce? sau la ce bun? sau (înv...POP. fundamental: greşala ce va face iaste de cap. de căpetenie. de ce lui Harap-Alb i se tulburau min ile. eşti etc. a deborda (sau a plesni) de sănătate. ce e (sînt. de cap... de bun augur. de căpătat. de (sau din) brazdă.... (înv. de frunte. COSTIN . cu certitudine.POP. în ce scop?.... de rău de bine ce . foarte repede: cad mereu. de capul meu (tău.....).: de ce mergeau înainte. din fuga calului. de-a rostogolul. mîndră. fără linişte: din Hotin şi pîn’ la mare vin muscalii de-a călare. ) abia. de ce .. . de încredere. cu toate că... desigur.. ) în comun.. a deborda de sănătate de brac de brazdă de bronz de bun augur de bună credin ă de bună seamă de bună trebuin ă de bunăvoie de buzunar de cap de capul meu de călare de căpătat de căpetenie de cătră . esen ial: slujba lui de căpetenie era să ducă vitele la apă. a fi sănătos tun.CR. lui etc. în indiviziune: lucrau pămîntul de-avalma. (fam. uite. negreşit: de bunăseamă cel mai drag a fost ales.. de bună credin ă. de pe cal.... ce e de ce merge . cu cît .. de ce. atît e (sînt. de ce. 1) care se poartă în buzunar: ceas de buzunar ..: m-a blestemat măicu a. din cauză că . (despre vite înjugate) din dreapta. tot mai mult: ea din ce în ce mai dragă i-ar cădea pe zi ce merge. de cătră . esen ial.. pentru că .. cad de-a vălătucul.ext.. 1) ob inut prin cerşit. de . pentru ce m-ai îndemnat să mă lupt cu el? CR . fără a mă putea opri. de bine ce ..). ) neclintit. în privin a . de aia: de ce. îl etc. de buzunar. în dezordine: aduna i . după cum mă (te. de(-a) călare(a) sau de-a-n-călare(le). fără socoteală. ) capital. şi-mi ghiceşte: codru de ce-ngălbineşte. de ce . nesilit de nimeni: a adunat tot norodul şi le-a spus că cineva trebuie de bunăvoie să se arunce în mare.OD. caracter de bronz. 2) claie peste grămadă. de ce i-am călcat vorba. 2) (p.: domnul . mai mult sau mai pu in. de bronz.ISP.. (fig..COŞBUC.CAR. ) d(e)rept ce?. aşa e (sînt. de ne ce.. principal.. de (sau (reg. de bunăvoie.

de cînd mama (sau maica. ) de demult.. mă-ta. feciorelnic. de cînd era bunica fată. ) falsificat.. cu) atît(a) . niciodată: a fost odată ca niciodată . [Soarele] caută să se însoare. mă-ta..GHICA. ) din vechime. de chip.DOS. formal: a luatcuvîntul numai aşa.) făcut mama (sau maica.? POP. (reg. de pomană: cine bea în cinste ori în dator. domni şi căpitani. fără ca să poată izbuti. de (sau pre. ) de foarte multă vreme. (fam. ziua copiilor începea cu răsăritul soarelui. . formulă introductivă la basme) (de) demult.. de vază: şi fiind Dragoş mai de cinste între al i nemeşi. de cînd sînt (eşti. (pop.. de atîtea ori cădea. din totdeauna: parcă era de-acolo de cînd l-a făcut mă-sa.. . niciodată. cu mult timp în urmă.. l-a etc. de cînd se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier.ISP. 2) cast. de cînd tata moşu. mă-sa)..CR. desigur: . l-a etc.PRAV. de frunza frăsinelului.. (pop. 1) (din) totdeauna. din timpuri imemoriale.ISP... distins: o fămeie de chip. de cînd trăiesc.de ce nu? de ce treabă? de chip de chiteală de ce nu?. de cîte ori .PANN. de cînd cu moş Adam. dintotdeauna. maică-ta..: e mult de cînd te-aştept! AL.DOS. din ce cauză?. pentru ce?: da de ce treabă să hărgă esc eu . măsluit: cu carte de chiteală şi fără dreptate.. ) de foarte multă vreme. de (sau pe) cînd cu .BARAC. impunător. ori de cîte ori. 2) (în construc ii negative) niciodată: cît îi lumea şi pomîntu. ) chipeş. de mai (dar nu de foarte) multe ori: îi mai sărută de cîteva ori pe amîndoi. POP. de cînd sînt.POP. (înv. onest. mă-sa) m-a (te-a. de (pe) cînd. cu cît . da. 4) de onoare. adesea: de cîte ori da. de cînd cu jidovii şi cu tătarii de cînd cu moş Adam de cînd e lumea de cînd e pămîntul de cînd era mama fată de cînd mama m-a făcut de cînd muscalii cu coadă de cînd se potcovea puricele de cînd se scria musca pe perete de cînd sînt de cînd tata moşu de cîntecul cucului de cît . din momentul în care . niciodată: n-am sărit peste garduri niciodată. în (sau pe. de cîteva ori..URIC. de cîntecul cucului. de cînd sînt.. degeaba. maică-sa. cu atît .. însă săracă de îmbrăcăminte. (pop. de (sau în) cinste. de multe ori s-au întins călugării. 3) cu trecere. de chiteală. ) 1) cinstit.) pe lume. din moşi strămoşi. de mare importan ă: scaun de cinste. de cînd se scria musca pe perete. (înv. . de cinste de circumstan ă de cînd de cînd cu . de cîte ori . de circumstan ă. în multe rînduri. (înv...LET. de cînd era mama (sau bunica) fată(mare). de cînd e (lumea şi) pămîntul sau cît e lumea şi pămîntul. ) de ce?. legitim: vădu [v]ă curată şi de cinste.. vrednic de încredere: un bătrîn de treabă şi foarte de cinste.: de cît mai mult îl munceaşte. din) vremea: pe cînd cu dascălii greci. ocazional: considera iile pripite ale unui na ionalism de circonstan ă. de (sau pre) cît . de florile mărului.. din totdeauna: de cînd e lumea. de cînd e lumea. maică-ta. de (sau pe) cînd se potcovea puricele (la un picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier).CR.PANN . maică-mea. maică-sa. de cînd muscalii (sau nem ii) cu coadă.... din vremea cînd . de cînd cu jidovii şi cu tătarii...de ce nu? de ce treabă?. 1) de ocazie...GOGA . de fiecare dată..) făcut sau de cînd m-a (te-a. 2) de formă. în zadar. de circumstan ă. de atîtea ori. maică-mea. de atîta mai mult să-ntăriia ceialal [i] creştini. de demult.. după horn nu bate vîntul. l-au rădicat cu to ii să le fie domn. credincios (în căsnicie). se îmbată de două ori. arătos. 5) pe gratis. de atîtea ori de cîteva ori . .CR.mergi şi tu cu noi? .. este etc.. (reg..

cu pu in timp înainte. din (sau în) prima parte a nop ii. (pop . 1) decît: mi-ar părea nici mai mari nici mai mici de cum îmi par azi. făcut din curea: ciurul . de tînăr. din toamnă. ) extraordinar. (încă) din (sau în) timpul serii. de cea mai bună calitate. într-adevăr? ce spui? de cu noapte(a). dintr-alta: ba din una.CR. de la un capăt la altul. ) de copil. ba din alta. din amabilitate. îndată ce s-a înnoptat. decum aşa!. ca să-l înve e nego ul de cu tinere e. ) de toamnă. de cînd aceasta fu lui?“. dar de clacă. de cu toamnă sau (înv. demn de încredere.POP. a-şi declina competen a. . pregătirea pentru a face ceva. 2) fără nici un rost: un roi de albine se învîrtea în zbor deasupra capului său şi umblau bezmetice de colo pînă colo. a declara că nu are dreptul.. în zadar.ARGHEZI. foarte devreme. are zestre de o mie [de] galbeni. de comun. abia: demoazela Agapi a. de nu era alta aşa ca ea. recent. . de comandă. de cu înnoptatele. 1) dintr-un loc într-altul.. . în complicitate cu .de clacă de clasă a-şi declina competen a a-şi declina răspunderea de cocon de colo colo de comandă de comă de complezen ă de comun de comun acord de coniven ă cu . ) comun: eşti .URECHE.DOS. darămite. (încă) de aseară. de curînd ieşită din pensionat.CR. încoace şi încolo. şi-au plăcut unul altuia.. (înv. decum între oameni. şi mai mare pieire în ara leşească. vorbă să fie!.CORESI. de credin ă. ) de curîndă vreme. de (mic) copil.BELDIMAN... fără folos.COŞBUC. de curea. şi de cole pînă colea. (pînă în miezul nop ii). avînd o chei ă de curea. de formă. a se spăla pe mîini de (orice) răspundere. de coniven ă cu . în sus şi în jos. a veacului cunună. 2) de îndată ce: de cum a dat în fapt de zori.POP. degeaba: da din tunuri [arnău ii]. a-şi declina răspunderea. veneau cu fete şi feciori. fără tragere de inimă.. de colo (pînă) colo sau de colea (pînă) colea. nemaipomenit: a fost un bairam de comă. din (fragedă) copilărie: dragi am fost de mici copii. cîteodată. 1) (despre oameni) curtean. (înv. de comă... cu acordul tuturor păr ilor. de nevoie.. de copil de credin ă de cu frică de cu înnoptatele de cum decum decum aşa! de cu noapte de curea de curînd de curte de cu seara de cu tinere e de cu toamnă de clacă. ) vrednic de a fi de crezut. 3) dintr-una. simulat: literatură de comandă. de cu frică.NEGR. din tinere e: un negustor . LET. de pu in timp. foarte bun: şi-a făcut nişte haine clasa-ntîi. de comun acord. ca să-l poată acă a în cuiu . el zise „de cocon“. de curînd sau (înv. de cocon.. de complezen ă. de curte. de (mare sau prima) clasă sau (de) clasa întîi. tuturora de comun. fiind încă toamnă: tîmplatu-s-au după această pieire a leşilor în Moldova la anul. nici între zîne. 1) executat în urma unei comenzi. POP.. (înv.. credincios: o sută de siimeni cu doi bulucbaşi mai de credin ă. prefăcut..PANN. 2) (fig..EM. ) cu frică: eu de cu frică şi cu bucurie mă minunez. potrivit exigen elor clientului: şi-a făcut un costum de comandă .. din copilărie: „cî i ani sînt. dis-de-diminea ă. nu demult.. de cum.. în şese luni de cu toamnă. seara(devreme). decum. de cu tinere e. (arg. (înv. ) de porunceală.) cu atît mai pu in. 2) (despre animale şi păsări) domestic. îşi luase şi-un nepot. necum: a ajuns împărăteasă mîndră. ciuma. . de cu seara sau de cu seară.

de sărbătoare. de formă. de formă. se prinde în joc lîngă o fată. în zori: de cu ziua mătur casa. atractiv. de aici în altă parte. de haimana. de fel de fier de flanc de florile mărului de foc de folos de formă de frunte de frupt de gală degete boante de haimana de haram de hatîrul .. aprins: tu. dacă i-a promis... de pildă. pocnesc. dis-de-diminea ă. însemnat. degeaba. de alaltăieri. parolist: e om de cuvînt şi. de dată recentă: nu-s harabagiu de ieri. tare. spectacoleetc.. gra ie . tău etc.DOS. POP.. de cu ziuă sau de cu ziua. de alaltăieri. ales.) distractiv şi variat. bunăoară. 2) de încredere. alergînd în toate zilele. (de) colea. veniră iarăşi fiindcă se dedulciseră ca calul la tărî e. foarte tare.EM. a se complăcea într-o situa ie avantajoasă: ho ii . numaidecît..POP.EM. bra de fier . de florile mărului sau de flori de măr (sau de cuc). toată ziua: mă aflam la Floren a.CR. festiv: în faeton de gală Cezarul trece. într-o parte. de formă.NEC.ISP. de ici. de frupt. dintr-una. mul umită . dis-de-diminea ă: Dumnezeu. de ici.CAR. să fie sigur că n-a uitat. ) a se deprinde cu binele. de cu zorile luase sub cîrma sa carul Soarelui. 1) îndată. pe loc: iar Ipate. de frunte. degete boante. fără stăpîn: are să rămîie căru a asta de haimana. 2) degeaba. de haram. de colo. focos. zdravăn..AL. din fire: de felul lor este să se găsească în mare. de ochii lumii: pe la şcoală mai dam noi aşa cîteodată. în zadar. de pomană: nu-l duceam noi la spînzurătoare. de ispravă. (despre muzică.). nobil: nu numai oameni proşti. de aici şi din altă parte. ci şi oameni de frunte. de (vreun sau nici un) folos.DRĂGHICI . .. 3) pe nedrept: răzăşia mea care mi-ai mîncat-o de haram cu căr i mincinoase. foarte mult. de-i sar (sau crapă. de ici. de dulce: a trecut miezul nop ii. renumit. de diminea ă pîn-în seară. sever: inimă de fier . de diminea a (sau diminea ă) pînă seara (sau pînă în seară). remarcabil: om de ispravă. de estradă.CR.i mănînc banii de haram? AL.AL. de alaltăieri de ieri de-i merge colbul deinte de-i sar măselele de ispravă . dintr-una într-alta: prind cocoşii a cînta şi de ici şi de colea..VLAH. de gală.de cuvînt de cu ziuă de cu zorile de diminea a pînă seara a se dedulci ca calul la tărî e de efect de estradă de exemplu de fa adă de cuvînt.: s-a făcut vornic de hatîrul unei plăcinte. untul). (ne)folositor. înfocat. cu viers duios de foc. degete scurte şi groase. de fel(ul meu. numai aşa de flori de cuc! CR.. (înv. de-i merge (sau să-i meargă) colbul (sau fulgii.CR. de exemplu. din zori în noapte. de cu zorile. de ieri. de flanc. .ISP. de cuvînt. 1) de la natură. (ca) de ieri. peticele. impresionant. violent: o lovi o dată cu mi ele de-i merse fulgii. de curînd.3) demeserie. (mai) deinte. acum putem să mîncăm de frupt. de profesie: de felul lui era cojocar .CR. colea de ici. fără căpătîi. 2) de neam.POP. (reg.EM.. de loc: [era] de fel din Botoşani. de pomană: vrei să. 1) la voia întîmplării. (in)util: ia-mă şi pe mine cu d-ta că i-oi fi de mare folos. tare neînduplecat. de efect. dintr-alta. . de calitate superioară.REBR. vrednic. formal. fără stăpîn. ) dinainte: mai deinte H [risto]s i-au spus că va fi în iscuşenie grea. de hatîrul . de fa adă. de origine.AL. trosnesc) măselele sau de-şi culege măselele (de pe jos). a se dedulci ca calul la tărî e. de fier. (plin) de foc. de colo de ieri..

a dejuga la moară rea. ) de la un timp (sau rînd) de vreme sau dintr-un timp. fără menajamente: spune-mi verde-n ochi. (înv.AL. imediat: boierii se supun şi de îndată încep în Iaşi a s-aduna. ) de la un capăt la altul: de la margini pînă la margini au străbătut vestirea ta. de la mînă pînă la gură. din toate păr ile.. de iznoavă. călărea a de înaltă şcoală. sînt silită eu să-i tot văd în vis mereu ochii de jăratic? COŞBUC. integral. de la olaltă. de jos. copiat de la al ii: cultură de împrumut. . de la caz la caz sau (reg. ) din caz în caz. din popor: era om de jos. încă o dată. satul doarme ca-n mormînt. foarte repede: şi creştea feciorul moşneagului de la o zi la alta.POP. de jur împrejur. de la un rînd de vreme. 1) zilnic..CAR.OD. de la cap la coadă. foarte repede: prostul uită. de la vlădică pînă la opincă. 1) părăsit de to i. după împrejurări: ministeriul Taaffe era maestru a-şi face majoritate din caz în caz.de izbelişte de iznoavă de împrumut de înaltă şcoală de îndată de jăratic de joi pînă mai apoi de jos de jug a dejuga la moară rea de jur împrejur de la cap la coadă de la caz la caz de la coarnele plugului de la distan ă de la început de la mare pînă la mare de la margini pînă la margini de la mînă pînă la gură de la naşterea lui Hristos de la ochi de la olaltă de la o vreme de la o zi la alta de la pămînt de largă respira ie de la roate de izbelişte. mereu. de la ară. din natură. de la mare pînă la mare. (despre vite) apt pentru a fi înjugat: doi boi de jug. încît pare că e de împrumut. 2) fără stăpîn: să rămîie căru a asta de haimana şi iepuşoarele de izbelişte. straşnic: tu m-ai fermecat de la roate. de la coarnele plugului. de la început pînă la sfîrşit. ) din nou. în totalitate. (înv. la nesfîrşit. lăsat la voia întîmplării: satul a rămas de izbelişte . fără preten ii. în toate păr ile. de jug.ARGHEZI. în ultima vreme. de departe.i cam prieşte. ) imitat. de la distan ă. (reg. al erei noastre. în scurt timp. de la mînă pîn-la gură. de jăratic.SAD. arzător: mamă. de la o vreme: dintr-un timp şi vîntul tace. din mase. de la vlădică pînă la opincă. 1) de la capăt.CR. de la roate. nu. cu îndrăzneală.VLAH. ) foarte tare. îndată. sărim de la olaltă. de jos: se ridică alene de la pămînt. de la capăt: cînd a ajuns acasă.COŞBUC . de la (bun) început sau dintru început. de la ochi sau (verde) în ochi. (înv. ) pe întreg pămîntul. de la o zi la alta. de îndată. 1) luat cu împrumut.AL. 2) văzînd cu ochii. declar dintru început că eu nu le pot împărtăşi.PANN. împreună: eu cu sergentul . de la o vreme (sau de cîtva timp) (încoace). în (sau din) era noastră. din mul ime.IORGA.POP. de curînd: de cîtva timp încoace î i stau gogoaşele in gît. în fa ă.AL. baletistele şi clovnul August. de mare (sau mică) întindere. de la un timp de la vlădică pînă la opincă .CR. de joi pînă mai (de)apoi. de la (sau după) naşterea lui Hristos.. ca să ştiu ce leac trebuie să. împrumutat: un strai unguresc larg.. laolaltă. care dă dovadă de o pregătire excelentă. de împrumut. 2) din capul locului: părerile atît de riscante cuprinse-n aceste scrisori .MINEIUL. de la pămînt. a o nimeri prost. 2) (fig. de la margini pînă la margini. de la un timp sau (reg. de înaltă şcoală. SBIERA. dintoate straturile societă ii: to i au să ieie parte la sarcini. to i.i fac. şi-a făcut de iznoavă socoteala. de largă (sau scurtă) respira ie. de o măiestrie desăvîrşită:dresorul de cai.NEGR.CR.

lucios: părul ei cel negru-n valuri de mătase se desprinde. de marcă. ) mai demult. excesiv de elegant. 2) după plac: sătrăiesc de-al meu măgan. de mătase.de leac de leac de lux de mahala de mai nainte de nu mai pot de mai tîrziu de mama focului de mamă de manieră de maramet de marcă de mare circula ie de mare ruşine de mare tonaj de mare trebuin ă de margine de leac. de copil: încă de mic te cunoşteam pe tine. mediocru: este un autor de mijloc. (despre vehicule) care are o mare capacitate de încărcare: zăceau împrăştiate camioane de mare tonaj. de specialitate: alegea numai oameni demeserie . fără veselie. de masă. generos. 2) potrivit (ca dimensiuni).. (înv. .EM. periferic: nu va putea cîrmui o ară de margine.POP. (înv. care vindecă.: drumul a durat două zile şi sînt obosi i de nu mai pot. sînt (eşti. (înv. de mamă sau despre mamă. vulgar: să confunde-un crai de pică cu un crai de mahala. de miazăzi. (reg. şi-a făcut aeroplan. dar n-am fată de mărit. de mai tîrziu. 4) (fig. 1) care nu e de primă necesitate. de mai nainte sau de mainte.BĂLC.EM. de mama focului. de margine. care se foloseşte la servitul mîncărurilor şi al băuturilor: fa ă de masă .EM. i se plîngea de scumpetea vie ii. absolut necesar. ) moderat. tare: ipau şi strigau de mama focului. foarte. de mare tonaj.NEGR.DOS.ext.SAD.P.. care antrenează o întreagă colectivitate: mişcare de masă . de miere. fecior de ăran.. de mărgărit sau de mărgăritar. ) mărginaş. în spa iul dintre alte lucruri: ine treapta cea de mijloc între sublim şi simplu. de maramet. şi reg. ) de mărit.) foarte. 3) pe de rost: ştie sărbătorile de măgan . dezonorant. de mahala. bătut.POP. încrustat cu perle: tichie de mărgăritar . de mare trebuin ă. 1) de firmă. indispensabil: un asemenea ajutor i-ar fi fost de mare trebuin ă. ) 1) singur. nu mai poate etc. reprobabil: şi m-ai dus la tine cu multă ruşine. 1) situat în centru. darnic.CEZAR. 4) de capul lui: de-aş trăi măcar un an. . nu mai poate etc. de masă de măgan de mărgărit de măritat de mătase de meserie de miazăzi de mic de miere de mijloc . umilitor. ) obişnuit. .. care apar ine sau este specific mahalalei.POP. ) grosolan. somptuos: hotel de lux . de (o) manieră sau de (aşa) manieră. 3) (fig. este etc. de mic. ponderat.. potrivită pentru căsătorie: pare-mi bine c-a i venit.. HEL. (p. mătăsos. blamabil.PREDA. ) degeaba. şi pop. . (despre oameni) bun. renumit: şi-a cumpărat un ceas elve ian. 2) marcant. banal.. distins: un membru de marcă al partidului de guvernămînt. fără cununie. de mare circula ie. 1) care se aşază pe masă. meridional. ulterior: într-o scrisoare de mai tîrziu. sudic. de zbura el de măgan.POP. de marcă . prestigios.POP. de măgan. în linie maternă: despre mamă să trage de multe împără ii.) sau nu mai pot (nu mai po i. de lux. de măritat sau (pop.. mijlociu: Alexandru Vodă era la stat de mijloc. foarte răspîndit: idei de mare circula ie . puternic.BIBLIA. deosebit de .HEL.COSTIN . în aşa fel. vindecător: ierburi de leac . anterior: să-mi aibi de grijă ca şi de mainte. să mai fiu de-al meu măgan. serviciu de masă . din copilărie. 2) de calitate superioară: edi ie de lux . din proprie ini iativă: Vlaicu. deloc: nu se găseau potcoave nici de leac.) de . de nu mai pot (nu mai po i. 3) cu mărfuri de calitate superioară: magazin de lux. de meserie. de mijloc. 2) care cuprinde. moale. (nici) de leac. extrem de . calificat într-un anumit domeniu. (înv. de (sau cu) mare (sau multă) ruşine. ) foarte ruşinos.N.

4) (fig. surprinzător. de moarte. de mîna întîi. 2) (despre biserici) care nu depinde de o biserică. (reg.COSTIN .. slăbiciune de moment. 3) (înv. de. 1) (despre clerici) care nu face parte din tagma călugărească. nevrînd: de silă.CEZAR. de mînă.BIBLIA.. teribil: de luceafărul din cer m-a prins un dor de moarte. ) uimitor: de mirare cum într-un oraş ca Parisul nu se introduce odată în comer acest excelent articol. pasager.P.CAMIL. de minune.GR. vrednic de a fi luat în seamă..... de mir. de prim ordin.MACED. faptele..de milă de milă..ISP. 1) depăşit. 1) (despre unelte) ac ionat manual: ferăstrău de mînă . pădurile şi luna vor face-o de minune.P.. de mîine. depăşite: eu sînt un învă ătorde modă veche. de silă de milă să nu . ) ereditar: noi n-avem boieri de moştenire. 2) (din) viitor: faptele de azi îndrumează istoria de mîine. funerar: ce ai . excep ional. de silă sau de silă.. de modă veche sau de veche modă. . (înv. grozav: dar de-o va spune-aceasta sau dacă n-o va spune. de scurtă durată. de loc din . a lui etc.i plac făclii de moarte? EM.ext. 2) executat manual: lucru de mînă . de (un) moment. cu grijă să nu cumva . extraordinar: nu tăgăduiesc că în sara aceea ea era de minune. ) 1) ereditar: să-l scoa e din domnia ce-i era de moşiie de atîte vacuri a Batoreştilor. sau de moşia lui . 1) mizerabil.: de milă să nu le strice frumuse ea. admirabil: dar cu slabele.. de mîna a doua. de voie. ) grozav. (reg. demn (sau vrednic) de a fi lăudat: la această întrebare vrednică de toată lauda voi avea nor a răspunde. de modru-n afară. credibil. (p.)... demn de crezare. de mintea mea de minune de mir de mirare de mirare de miraz de mit de mizerie de mîine de mîna a doua de mîna întîi de mînă de mîncare de mîntuială demn de aten ie demn de crezare demn de laudă de milă sau de mila (cuiva). de milă să nu .. din compătimire (pentru cineva): poporul cruci făcea de mila ei. de mîncare. 1) mortal: lovitură de moarte .. momentan.COŞBUC. 1) (precedat de „ziua“) care urmează zilei de azi: la ziua cea de mîne abia cuget-un sărac. . de moarte de modă veche de modru-n afară de moment de monolit de moşie . demn (sau vrednic) de laudă (sau de toată lauda). demodat.NEC. 2) mortuar. ca-n basme. straşnic. . (vrednic) de mirare. fantastic. .ISP. de nezdruncinat. de miraz. trainic.. de nevoie. de milă fu nevoit a mai aştepta. DOS. de milă. ) de mirat. de greşeale cealea ce-s de moarte. de moştenire.AL. de(-a) mirare sau (înv. demn de aten ie. 1) admirabil. 2) originar din .EM...i sînt de mirare.AL. de milă. despre păcate) care atrag osînda veşnică: aş fi cură ît de toate.: Duca Vodă era de moşie din ara Grecească. de calitate inferioară. 2) sărăcăcios: via ă de mizerie.NEGR. superficial: treabă de mîntuială .. vrînd.EM. de moşie . 3) (despre limbă) maternă: limba cea de moşie a locului.. . de mit. de monolit. (înv. de calitate superioară. . ) minunat. comestibil: n-ave i ceva de mîncare? de mîntuială.i mijloace. trecător: iluzii de-un moment. care inspiră încredere. din proprie ini iativă. de moştenire .. de mizerie.CAR. . de mintea mea (a ta. ) din cale-afară. fabulos.FIL. efemer. minunat. 2) foarte bine. demn de a fi admirat. 2) (despre oameni) cu concep ii învechite.EM.

imposibil de descris.ISP..VLAH. de neîn eles.: frumoasă de neînchipuit .ARGHEZI. de neclintit. de neînchipuit. pre ios. de (sau din) năprasnă.CAMIL. (cuiva sau a ceva). ) dis-de-diminea ă. capabil să .: grec din naştere. de naştere de natură să . de muzeu. de na ie de nădejde de năprasnă de născare de nea de neam de nebiruit de necaz de necazul . originar: i-i porecla de născare şi nici nu vreau să i-o ştiu. vetust. din cauză că: au bătut părin ii din palme de mult ce le-a plăcut cîntecul. ) din popor: feciorii de împărat nu se ruşinau a lua fete de na ie.. de (mai) multe ori sau în (mai) multe rînduri. (cuiva sau a ceva): de necazul vreunui tiran aprig. de neconceput. ) ferm. de necrezut sau de necrezare. (cuiva sau a ceva). de na ionalitate: bunicul lui era de neam polonez. 1) (despre oameni) de origine.CAR. 1) de încredere: le trămise un om de nădejde.. ininteligibil.. 2) (fig.NEC. (înv. de natură să . de nemîncate. „din“) de loc din . de necazul . invincibil. de multişor. demn de a sta în muzeu.. de necrezut.GALA.de mucava de mult ce de multe ori de multe ori de multişor de mul ămire de mul ămită de muzeu de mucava. de mul ămită. ) depăşit. de ciudă. 2) foarte. ) 1) destinat vînzării. alb strălucitor.. în mod repetat: am fost de multe ori confidentul lui. de vînzare: mai făcut-au şi alt obicei. (reg. despre oameni) fără personalitate. din popor. temeinic: nici nu mai mişcară din loc. de necaz.. de mul ămire. de mînie. de nedescris. . excep ional de . 2) comercial: învoiala de nego cu Polonia.CAR. din pricina .... adesea: de cîte ori am aşteptat o şoaptă de răspuns! EM. fiindcă îi lovise cu nădejde. care există de multă vreme. de neam. însemnată: are casă frumoasă. . inimaginabil: un peisaj mirific. cu care s-a născut (cineva)... de nebiruit.. 1) imposibil de mişcat din loc. imposibil. inevitabil. de neînchipuit . 2) (fam.CAR.. deoarece. de multe ori sau de cîte ori. şi reg..: au fost de naşterea sa din ostrovul Samos. de neiertat. de neînlăturat.SAD. . 3) (despre vi a de vie. de (sau cu) nădejde. pomi fructiferi etc.DELAVR.. acceptabil. (înv.POP. apt să . de nego . 1) rar. drept mul umire: cîntare de mul ămită. moldovean prin adop iune.. 1) care depăşeşte puterea închipuirii.CONACHI. ) mul umitor. de născare.SAD. . impardonabil.. neînduplecat. marmorean: fa a ta de nea.fulgerător: dădu de năprasnă poruncă de încălecare. cornărit cîte un leu. cumplit peste fire..URECHE .EM. (fig. vechi: asta-i cam de multişor poveste. de (sau din) naştere sau de naşterea sa. incredibil.. 1) (urmat de prep.. de tot boul de nego ... de neclintit de neconceput de necrezut de nedescris de nego de neiertat de neînchipuit de neînlăturat de neîn eles de nemîncate . 2) de na ionalitate .MINEIUL.. de origine din . în repetate rînduri.) de soi bun: ramurile unui cais de neam..P. solid. (înv. absurd. 2) puternic.ISP. de nea. extrem de . de răul .. nevastă de neam ş-un băiat la Paris.. 2) (despre oameni) dintr-o familie nobilă. .. indescriptibil.. de na ie. pe neaşteptate. de mult ce..

URIC.DOS. 1) fără valoare. cu) noapte. în caz contrar .LIT. de trebuin ă: de acea hrană cu nevoie să te grijeşti. de obicei de obşte de ocară de ocazie de ochii lumii de ocol de ocupa ie de o făină cu cineva de-o întîmplare . culege-te din crierii capului. tagmă) cu cineva.EM...STANCU. CAR. cu destinul (cuiva): era slujitoriu de oaste de nărocul său. deopotrivă: să mă ierta i to i de obşte..NEC.. de toate felurile: lungoare de nouă neamuri. de nevoia . insecte) cu organe adaptate pentru activitate în cursul nop ii. din întîmplare (şi avantajos): omul e bine să cumpere cînd găseşte. de (sau pentru) ochii lumii. ruşinos. ) necesar. de (sau dacă) nu . încît nu-mi era de nici o trebuin ă. de ocară. lucrează în timpul nop ii... ) prin for a împrejurărilor: acesta de nevoie au ieşit din ara tătărască. . de fa adă.GANE. care îşi desfăşoară activitatea în timpul nop ii. nefolositor.: de nu. unde-i era de obicei culcuşul. în mod obişnuit.. de netreabă. deloc. 1) care ac ionează. de noapte.: întîrziară cîtva de nevoia iernei. 2) împreună. for at. animale. de nord.. de ocupa ie. în comun. din) nevoie. de ocazie. fără caracter: om rău şi de nimic. de nimic de noapte de noapte de nord de norocul de nouă neamuri de nu .. din timpul nop ii. în genere: merse la cursuri ca de obşte. (p. de ocol. dis-de-diminea ă: a se scula prea de noapte şi frumos a se găti. de ocazie! CĂL. de (la) nouă neamuri. de norocul (cuiva). cumpărat sau vîndut ocazional. ) din (sau în. un pistol. de regulă..URECHE. (înv. de obşte. gîrbovit şi de nimic.. de formă. (înv. de obicei.. de nici un fel. în genere: a mai avut puterea să se tîrască pînă la prag. nordic. de (sau (înv. de aceeaşi calitate umană cu cineva: fu osîndit şi de cei ce era tot de o fărină cu el.PANN . schimb a ta coroană într-o ramură de spini... 2) constrîns. ) (care este) potrivit cu soarta. de nevoie de nici o trebuin ă de nici unele de nici un fel de nenumărate ori sau în nenumărate rînduri. nimic: muncim pînă dăm pe brînci şi nu ni se ajung de nici unele. public: o lucrare ce s-au alcătuit să fie spre folosul de obştie. 1) comun.VLAH. de nici un fel.CORESI . fără importan ă.. 2) (apărut) întîmplător.CAR. pentru orice eventualitate: purta. ) fără valoare..CONV. silit. .ext. ) întru) nimic. inutil: toiagul său . . de toată întîmplarea. de o (sau de aceeaşi) făină (sau teapă.ŞINCAI. de (sau cu.. alege-te.. compromi ător: cuvintele cealea ce i-au dzis de ocară sînt adevărate.... de nici o trebuin ă. care ocupă temporar un teritoriu. de foarte multe ori. datorită .ISP. PANN. se tocise. 1) potrivit (numai) pentru o anumită împrejurare: nu voia să puie în romanul lui ărani de ocazie. 1) (înv.de nenumărate ori de netreabă de nevoia .PRAV. 2) lipsit de orice merit. 3) în mod obişnuit. de nici unele. indirect: o ia pe un drum de ocol.EM. o ară etc. lipsit de importan ă: uscă iv aşa cum este. ) din cauza . general.: trupe de ocupa ie . nefolositor. altfel .. de (cu) noapte(a) sau (reg. (înv. în zori. defel. ocolit.POP. foarte des. nu i-au fost milă de sufletul stăpînusău. de obicei.BĂLC. 2) (despre păsări răpitoare. de-o întîmplare sau de toată întîmplarea sau de (sau pentru) orice întîmplare. pentru a salva aparen ele.

de paradis. 3) de frunte: vinul ocupă locul de onoare. ) de onor. ..: mă interesează orice chestiune de ordin intim.de olac de olaltă de-o mărginioară de o măsură de omenie de onoare de o palmă de o parte . (pe) aici . to i o ceată se făcură. 1) de încredere. . a deosebi binele de rău.. a se deosebi cît cerul de pămînt.VLAH.. ) 1) de-a valma: tăind copaci de olaltă. 2) (foarte) mare: era tipărit cu caractere de-o şchioapă. 1) care participă la o paradă: detaşament de paradă . minunat.HOGAŞ. 2) la fel. de ochii lumii: patrio i de paradă . de-o mărginioară.. şi ce departe sînt de-olaltă amîndoi! EM.. ) o inimă de aur şi bra ul de o el. de origine de-o seamă a deosebi albul de negru a se deosebi cît cerul de pămînt de o şchioapă de o el de paradă de paradis . foarte tare.. de oraş... (pe) de o parte . de origine.. CAR. dacă pe bade-l iubesc? POP. la fel: înal i to i de o măsură.. ospitalier: aceşti oameni mi se păreau mai buni.AGÂRB... ) de obicei. de olaltă. de na ionalitate: un celebru diplomat. .. de o el. . de-o făptură şi de-o samă. (de) la o distan ă (relativ) mare. unul de celălalt: se iubesc . . 4) onorific: membru de onoare. de onoare sau (înv.PANN. întins: îndată au răpedzit de olac şi l-au adus.HEL.: albina [se deosebeşte] de viespe.: să ne bucurăm de frumos. . în altul: au ales năsipul de-o parte şi macul de altă parte.... destinat transportului călătorilor şi al coresponden ei: drum de olac . . a nu avea nici o trăsătură comună. onorabil: îmi găseşte nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata.. de altă parte . mai de omenie. 1) bun. cu caracter . . 3) de formă.: de o parte-l bat şi-l gonesc. cu pămînt clisos de-o şchioapă pe încăl ăminte.. repede. (pop. de (sau pe) o măsură.AL.HASD. de natură: alimente de origine animală . pre de altă parte să întoarce şi vine.GOLESCU. 2) unul de altul..MACED. de (sau pînă) departe: cei trei plopi uriaşi se zăreau cale de-o poştă. FIL. a deosebi albul de negru. 2) (reg... în mod obişnuit: revistele de ordinar le face el..DELAVR. de o palmă. de ordine .. 3) (despre materii.. (reg. de-o poştă de oraş de ordin de ordinar de ordine .. (pe) de altă parte . din alt punct de vedere . jupuiau ara.. 1) care apar ine poştei (sau poştalionului). ) de natura .. (înv. splendid.. şedea-n sat d-o mărginioară. 1) de provenien ă. .. şi io cum să nu greşesc.. 2) originar: locul de origine al rîului . ) la periferie: avui şi io o drăgu ă. de neam.POP. 2) iute.ARGHEZI.VARLAAM. (pe) dincolo . a fi complet diferit de . care provine de la oraş. spusu-mi-a măicu a mie ca să fiu de omenie. gros: un biet vînător. egal.. de natură . de o şchioapă.AL. de ordinar(ă).. despre fete) fecioară. deopotrivă..STANCU . sărbătoresc: era-nvesti i cu to ii ca-n zile de paradă. .. (înv. (cale) de-o poştă sau de la o poştă. francez de origină. de la oraş. de orice ordine ar fi acel frumos. . ) 1) (mai ales despre copii) foarte mic: de cînd eram d-o şchioapă pricepusem lumea! DELAVR. asemenea o elului: (fig.. de domeniul .. 2) festiv.URIC.. care are caracteristicile... substan e) (foarte) mult. cît cerul pe pămînt. cumsecade. (fam. 3) de baştină. virgină. de-o seamă (cu cineva) sau (reg. asemenea: amîndoi sîntem de-o mamă... 1) de (aproximativ) aceeaşi vîrstă. genera ie (cu cineva): cî i voinici de-o seamă fură..POP.. 2) dintr-un punct de vedere . foarte mic. 2) de demnitate: datorie de onoare . probleme de ordin economic . de ordin(ul)... de paradă. asemănător.NEC.OD.. ) de (sau la) seamă. de olac. cinstit.CR.. aspectul etc.. de omenie. 1) într-un loc .

2) (despre zile. 2) (fig. de(-o) (sau spre) pildă. politicos. a depăşi limitele.ext.GR. pe gratis: au băut pe pleaşcă de la mine. de periferie. 1) (înv. (p.CAR. ) profund. de pe urmă. ca şi cum: ploua de parcă era potopul. din jur. de pe vremea în care .ext. perioade) în care se posteşte (conform prescrip iilor bisericeşti).BĂLC.PANN. de post.. ) (care este) la un pre de nimic: am petrecut noaptea într-o cîrciumă. 1) care exprimă polite e. care se adresează unui public larg: literatură de popularizare. ) obişnuit.SAD. de pomină. 1) plumburiu.ext. degeaba. de polite e. a-şi depăna amintirile. de (sau pe) pleaşcă. (reg. unde am fost primi i de pomană.) 1) (despre mîncăruri.POP. de rînd: eu. zadarnic. fără rost. de exemplu: spre pildă: cînd vei vorbi de mucos.. în opozi ie cu „de dulce“) de post. l-au băgat la başcă de pomană. mătuşă de plop a lui Andrei. ) pămîntean. nici tu să fii urduros.AL. măcar) de poftă sau cît să-şi prindă pofta.AL.SAD. provincial. .. . întunecat: sub cer de plumb. adînc: sim i cum se strecoară un somn de plumb prin toate vinele lui. de plîns. constrîns: umbla din loc în loc şi-a greu. de (sau la) comandă: de-aş avea încai darul să scriu de porunceală. prost. de mîntuială: pot să te întreb. se află într-o stare de plîns. (impus) cu for a. de plop. deloc: n-au rămas prune în prun nici de poftă. de pe. necioplit. un om de posleade. a depăna din picioare..COŞBUC. 2) (în mod) inutil. săptămîni.REBR. ) 1) (făcut) la (sau pe. de (la) pădure. despre rudenie) îndepărtat: cucoana Sevasti a. în felul pisicii: începu să coboare cu o repeziciune de pisică. sălbatic. aşa cum doreşte cineva. 3) din polite e.EM. ) de mîna a doua: literatură de periferie. 1) (despre plante şi animale) care creşte şi trăieşte în pădure. a o lua la sănătoasa. de (sau pe. ) (în mod silit). pe nedrept: nu mai zobi pămîntul de pomană! DELAVR. vrednic de milă. a divaga. 2) (despre oameni) necivilizat.HOGAŞ. ca de poruncă.AL. 2) făcut din pămînt: oale de pămînt . după. de cuvînt: om de parolă. de popă. de lîngă. de pe cînd. tată. a întrece măsura. ultimul: ea [noaptea] samănă cu cea de pe urmă noapte a unui osîndit lamoarte. în) porunceală. (pop .de parcă de parolă de pază de pădure de pămînt a-şi depăna amintirile a depăna din picioare a se depărta de la chestiune a depăşi limitele de pe de pe cînd de perete de periferie de pe urmă de pildă de pisică de pleaşcă de plîns de plop de plumb de poftă de polite e de parcă. dorin ele.DOS. de parolă. de popularizare. de poruncă. . (înv. păzitor: este îngeru-i de pază. amabil. . de plumb. a merge foarte repede. de pomană. de perete. (pop. de posle(a)de.CĂL. (p. jalnic: oraşul . după) indica iile. comanda cuiva. de pază. 1) periferic. destinat a fi fixat pe perete: gazetă de perete .CR. de pămînt. (p. . . 2) protocolar: vizită de polite e. a se depărta de la chestiune sau a nu mai fi în chestiune. a povesti din aducere aminte. 2) (făcut sau acceptat) dinordin. foarte pu in. (reg. 1) gratuit. cine este acest so de porunceală? FIL. ) (făcut) în silă. 2) greu. marginal. a vorbi despre lucruri străine de problema în discu ie. (numai sau doar. însărcinat cu paza. de neuitat. de pomană de pomină de popă de popularizare de poruncă de porunceală de poslede . memorabil: aş face ceva să rămînă de pomină. de pisică.

de precau ie. corespunzător cu . de price. pe măsura . (pop. (înv... (despre animale domestice) selec ionat pentru reproducere: un vestit măgar de prăsilă. faptele petrecute. . (care serveşte) pentru a preveni un lucru neplăcut. de prestigiu. om de poveste. ) care poate povesti.7 p.STANCU. (înv. îndeosebi: să pofteşti cînd ai vreme.. de preferin ă între 5 . (p. (înv. certăre : oameni de potcă fără de lege. poştal: vagon de poştă . (înv.BELDIMAN. vinovat: astfel dar pe strugur l-au găsit cu vină şi că însuşi numai este de pricină. de prăsilă. de(-a) prima sau din primă. de gală. CEZAR.CORESI. 1) (persoană) care îndrumă.CAR. în calitate de martor. în zile de post.. de (sau (înv. duşman: să prinză. de (mare sau (înv. luni) în care se recomandă postul. (înv. pline de precau ie. ) mult) pre .P. înainte de toate. de povară. de pova ă. frecvent: petrecerea de predilec ie oconstituia un soi de cavalcadă specială. în care se posteşte..OD. să sentoarcă cum a fost. săptămîni. ) de calitate. ) 1) care constituie prilej de neîn elegere. de postrig la călugărie..URIC.SAD. ARGHEZI . la fel cu .BOLLIAC. 2) (despre zile. ca îndemn: întîmplarea asta să vă fie vouă de pova ă. 2) obişnuit. n-ar mai fi ramas nici la turci.. (despre animale) care cară poveri. care preîntîmpină sau încearcă să preîntîmpine un pericol.. favorit: studiul istoriei . nici de sămîn ă: de ar fi nimerit cît foc slobozie. 2) (despre oameni) care apar ine. .. dar îşi luară toate măsurile de prevedere. de poveste.. instrumente de măsură etc. de preferat. ) 1) (despre căr i bisericeşti) care serveşte la ceremonia intrării cuiva în rîndul călugărilor: evanghelie . (despre aparate. de ceartă..PANN.ext. de praznic. de poştă. (foarte) scump. prestigios.. 3) cu predilec ie.CĂL. (foarte) exact.PREDA. MAIOR. despre îmbrăcăminte) care se poartă în zilele de sărbătoare.de post de postrig de poştă de potcă de potriva . pe mul i al i boiarnici de price. de (sau ca) prevedere. 2) care serveşte cuiva ca exemplu..festiv: [erau] îmbrăcate cu haine de praznic.) care func ionează cu (cea mai) mare exactitate. de poveste de praznic de prăsilă de precau ie de precizie de predilec ie de preferat de preferin ă de prestigiu de pre de prevedere de price de pricină de prima . de potcă. de (sau pe. (foarte) valoros: au dăruit un hanger de mare pre vezirului.. folosit pentru cărat poveri: pe mine nu mă interesează caii de povară. ) de la început. nici la moscali. de dispută. egal cu .. de povară de pova ă de post. . bun: aparatură de mare precizie. a fost în toate timpurile ocupa ia de predilec ie a oamenilor gînditori. să iasă la vînat. . ) cu) preferin ă.IORGA . povă uieşte: i-ai trimis un înger de pova ă.NEC.. de (sau cu) pricină (sau pricini). ca sfat. 1) preferat.NEC. prin călugărire. nici unul. un necaz posibil: mişcări încete. asemenea. (în mod) preferabil. ori mor i ori cu zile. de predilec ie. dintîi..m.: unde să se găsească altul de potriva lui? NEC. unei mănăstiri: noi fiind de postrig de la această mănăstire. ) ar ăgos.CAR.POP. mai ales. 1) (despre mîncăruri) gătit fără carne şi fără grăsime animală: i-am dat mîncare de post. (p. la) potriva ... 2) care este potrivnic.gener. de precizie.. mai întîi: iaste derept den primă să ne cură ească cu aceasta usteneală şi sete. de postrig. ) în care cineva e constrîns să rabde de foame: nu se sfia. pentru a evita eventualele riscuri: consim iră.

de primă necesitate de primăvară de primejdie de primire de prim ordin de primprejur de principiu de pripas de prisos de probă de progres de prost gust de protec ie de provincie a depune armele a depune o plîngere de purtare de purtat de puterea sa de primă necesitate sau de (cea mai) mare necesitate.CEZAR. a depune o plîngere. de progres. de (mare) primejdie. 1) (despre animale domestice. protejează: măsurile de protec ie pe care le prepară noul guvern. care are caracter teoretic.CR.CEZAR. ocroteşte. a face o reclama ie. de lucru. încăl ăminte) care se poartă în mod obişnuit (în zilele de lucru). 3) (despre oameni) străin. 1) de primă importan ă. de principiu (sau principii).. . mult. zile) în care se primesc oaspe i. vecin: toată suflarea şi făptura de prinprejur îi ineau hangul. general (şi preliminar): am plecat de la ziar pe chestii de principii. 2) (despre animale) care se foloseşte la muncă. banal. 3) care poate fi primit. 2) (despre sămîn a plantelor) care se seamănă în timpul primăverii. înconjurător. de primprejur. . de provincie. ajunge a fi neîn eles. serveşte) de îmbrăcăminte. de purtare. .ISP. în care este permis accesul într-un anumit loc: zi de primire . 3) care se efectuează. 1) (despre plante sau păr i ale lor) care creşte. ) nelegitim. a depune armele. de trac iune: nu ar fi mul umită să o plimbe cu caii de purtare. (înv. şi-al ii de pripas. de verificare:luai de probă pentru casă vreo trei chile [devin]. venetic: boieri de-o zi. care se află în jur.CR. mai mult decît trebuie. grozav: sînt to i de părere că-i şade de primejdie [costumul]. (înv. o va creade giude ul. 1) a capitula. de pripas. vizitatorilor sau solicitan ilor: în fa ă. care se poartă în acest anotimp: haine de primăvară . unde niciodată nu se văzuse vrun papagal. din care cresc plante primăvăratice: salată de primăvară . ) (care este) fără rost. de protec ie. de primire. abandonat. de muncă. (care este. nepotrivit: să renun i la planurile dumitale de prost gust.P. peste obişnuit. situat în provincie. 4) care este potrivit. absolut trebuitor. indispensabil.BRĂTESCU-VOINEŞTI. (care este) în plus. de îmbrăcat: să-mi dai de mîncare şi de purtat cît mi-a trebui. de prisosit: temîndu-se mult ca să nu zică vorbe de prisos. care sprijină. mai cu seamă că era de pripas. boieri de ieri . ) de prisoseală (sau prisosit). pozi ie de principiu . de prim (sau de primul) ordin.P. (înv. ajută. specific provinciei: în oraşul de provincie. 1) (despre încăperi) destinatoaspe ilor. e salonul de primire. liber: de va face ceastă mărturie. de (sau în de) prisos sau (înv.ARGHEZI.VLAH. 2) care anun ă un (mare) pericol: se auzi bătînd la biserică clopotul de primejdie. abundent. de toate zilele. de (o) probă.CAR. (p. inutil.. de purtat. de primăvară.REBR.REBR. de puterea sa. independent. zadarnic. deplasat. la trac iune. de prost gust. care se dezvoltă în timpul primăverii. din plin.. ) de sine stătător.SAD. 1) (extrem de) primejdios: îl aşteptau altele mai gingaşe şi mai de primejdie. 2) (despre ore.PRAV. 2) (despre copii) părăsit. indicat pentru primăvară. . a renun a.. (p. acceptabil: glasu-mi în sfîrşit vă va-nvă a ce este de priimire şi ce d-a vă depărta. găsindu-să de puterea sa sau supt ascultarea părin ilor săi.ext. 3) (glume ) extraordinar. 2) de cea mai bună calitate. învecinat. 1) (despre îmbrăcăminte. ) (despre oameni) progresist. care are loc în timpul primăverii: arături de primăvară . .TOP. din flori: băiat din flori şi de pripas. .HEL. de încercare.cu ferestrele la stradă. 2) a ceda. primăvăratic: flori de primăvară . superfluu. (care este) din belşug. ) de prisoseală. excelent. . mai ales despre cîini) fără stăpîn: îi plăcea şi lui un aşa dobitoc .CĂL.ext.EM. şi unii.HEL.

gener.SAD. (înv. de ocară: i-a oferit un pre de rîs. de rîndul acesta de rîndul traiului de rîs de rod de rost de rudă de rudă bună de rudă rea de ruşine de sabie .POP. ales: un scriitor de rasă. de rudă bună (sau mare. indecent.. de frunte: persoane care ocupă în societatea capitalistă locuri de întăiul rang.PANN . 2) ruşinos.NEGR. încărcat cu fructe: are de vînzare o vie pe rod. în mod obişnuit.)..VARLAAM. . cheie de rezervă . ) în privin a . ) comun. (înv. va putea fieştecare a le socoti de rost. de rangul întîi sau de primul rang. unui organ administrativ etc. neîndemnat. de rangul al doilea sau de al doilea rang. de rîndul acesta (sau ăsta).REBR. de revolu ie. diferen ă. de gradul al doilea. din pricina răută ii cuiva: nu hălăduia de răul lui nici o jupîneasă. de rost. 3) (planificat) de serviciu: pe cînd era de rînd viteazul nostru să pîndească.KOG. (fig. în oraşul său de reşedin ă. de pu ine ori. de rău. fiiască plecăciune. cu) rod. de prima clasă. fundamental: idei streine şi nepotrivite cu ideile sale cele de rădăcină. inventat: în acea zi strălucită ce bucurii mari a fost.EM. SAD... de gradul întîi. (înv.: se apropia timpul prînzului şi trebuia să alerge ca să vadă de rîndul mesei. vulgar: vorbe de ruşine . . de la sine: ştie ca calul prost să ia hamul de rost.P.. de data asta. vătămător: cuvinte bîrfealnice şi de rău.GALA. de (sau din) rîndul . 2) (reg. unul lîngă altul: au păscut toate de rînd. 2) de soi bun: vite şi cai de rasă. de rădăcină. (pop. de rîndul traiului.POP. de calitatea întîi. (înv. de rasă.POP. de rezervă. . de (sau pe. ) arma (pentru a lupta): era oameni foarte viteji.CAMIL. mai vîrtos bărba i de sabie. ) capabil să poarte sabia sau (p. ) de bază. CĂL.POP. roditor. 3) din proprie ini iativă. bogată). de reziden ă. 2) foarte pu in.ISP. ca să-mi caut şi eu pu ină sămîn ă de rîndul traiului. (sport ) la foarte mică distan ă.HEL.. (p. 1) superior. 2) închipuit. (înv. ) de hrană: m-am fost vîrît prin nişte scai. rareori. a unei curbe sau a unei figuri geometrice în jurul unei drepte fixe. şi pop. de ridicat la cer. reziden ial: Duca Vodă nu mă poate privi. oral. de rudă. de ruşine. înv. ieşi balaurul din groapă. despre pomi) fructifer.P. . (înv.PANN . . ) 1) prin viu grai. ) duşmănos. de rînd de rîndul . supărător. (reg.. 4) la rînd. de reşedin ă.CAMIL. ) alături. ) vrednic de laudă. bogat): era de luminată şi bogată rudă. de calitatea a doua. cu prea mare simpatie. 1) din popor. de rînd. 1) fără valoare. de reşedin ă. (înv. ) de origine modestă: o fată de ăran şi de rudă mică. . ) 1) de prăsilă. (despre cuvinte. de răul cuiva. . verbal: pot a vă zice di rost că sînt cu multă. care serveşte drept sediu (unei persoane.. trivial.ext.SLAVICI. de leac: lasă-mi măcar de rudă un fir. menit să înlocuiască. ) de neam bun (sau mare. destinat a fi folosit în anumite condi ii: într-o cameră de rezervă i se improvizase un dormitor. (despre suprafe e sau corpuri geometrice) generat prin rota ia unei drepte. de regulă. (spec. obişnuit: am fost un creier bolnav ş-o inimă de rînd. referitor la .de pu in de pu ine ori de rangul al doilea de rangul întîi de rasă de rădăcină de rău de răul cuiva de regulă de reşedin ă de revolu ie de rezervă de reziden ă de ridicat la cer de pu in. de obicei: cei aduşi în fiare sînt de regulă spînzura i de catarg. de rîs.DOS.. expresii) ruşinos. de sabie. de rudă rea (sau mică)..MINEIUL.

a-şi descărca mînia (asupra cuiva). (care este) de serviciu pe timp de o săptămînă: aflasem că eşti de săptămînă. de (sau pentru) sămîn ă. sacrificat: genera ia noastră nu e o genera ie de sacrificiu. a-şi deschide ochii (şi urechile) în patru sau a fi cu ochii în patru. a-i croi drum în via ă (cuiva). aleanul inimii. în care (oficial) nu se lucrează.STANCU. a deschide (sau a face) ochii mari (ca de bou sau cît cepele). ceremonios. a se destăinui (cuiva). a fi ospitalier. 3) a vedea (sau a face pe cineva să vadă) dincolo de aparen e. . 2) de prăsilă: nu-i gîscă. . a fi uluit... (despre aşezări) care constituia reşedin a monarhului sau a cîrmuirii. fii cu ochii-n patru. mînia (asupra cuiva). a certa (pe cineva): după ce a mustrat-o şi şi-a descărcat tot aleanul inimii sale asupra ei.POP. (adesea peior.. societă ii bune (care frecventează saloanele). a mustra.de sacrificiu de salon de salvare de santinelă de sapă de sa de sămîn ă de săptămînă de sărbătoare de scaun a-şi descărca inima a-şi descărca mînia de schelet a deschide apetitul a-i deschide cale netedă a deschide gura a-şi deschide inima a deschide larg uşile a deschide ochii a-şi deschide ochii în patru a deschide ochii mari a deschide de sacrificiu. ) să ios: nici între mare şi mică bucata sau înghi itura mai de sa iu sau mai de nesa iu a fi socotesc. de sa (iu). 1) (despre zile) în care se sărbătoreşte ceva sau cineva.POP.SAD. a deschide (sau a rupe.CANT. dar n-a vrut Dumnezeu să-mi trăiască copiii cei dintîi. ci-i gînsac: l-am cumpărat de sămîn ă. a deschide ochii.SAD. (în mod) festiv. de santinelă. a croi. 2) pînă la sa (iu). a se naşte: satul în care deschisese ochii nu mai exista .LOV. 1) (înv. trup de flori. de reşedin ă: partea aceasta e anticul tîrg de scaun. cetate de scaun. a se mira foarte tare. ) specific lumii mondene.POP. a (se) lămuri: bine că i-ai deschis şi dumneata în sfîrşit ochii ca să vezi cine sunt. 2) a-şi revărsa supărarea. a-şi revărsa mînia (asupra cuiva).REBR.CAR.CAR. care serveşte la pază: cei 2 tîlhari studiau inginereşte teritoriul claustrat. ci o genera ie de biruitori. de scaun. nici zile de sărbătoare!POP. care serveşte pentru a salva: am cerut . 2) a se trezi: zgomotul îl făcu să deschidă ochii . de sărbătoare sau de sărbători. a vorbi.CR. .. a deschide apetitul.P. a fi cu mare băgare de seamă: Chiriac.MAIOR. a-şi spune ofurile (cuiva). de odihnă: săracul n-are soare. care se produce într-un salon: mul i poe i de salon ar fi încînta i cînd ar putea descoperi . 1) a se confesa. . haine de sărbătoare. puiule. a-şi descărca inima (sau sufletul.. a deschide gura. a ini ia ceva (luptînd cu dificultă ile începutului). 2) (ca) pentru sărbătoare. de salon. gura ta-i de sărbători.. a începe. cică a părăsit pentru totdeauna pămîntul acesta. a tăia) pîrtie. de salvare.CEZAR. . ARGHEZI. (bun) pentru semănat: e jăcmănit ca-n codru şi e amenin at să rămîie fără porumb de sămîn ă. a-şi deschide (sau închide) inima. sărbătoresc): lelişoară. cu turnuri de sentinelă înşirate pe ziduri. de sapă. să se roage şi să se plîngă cu lacrimi icoanelor? POP. 1) (păstrat) pentru semănat. a deschide larg uşile. de schelet.. de săptămînă. de frumuse ea celor populare. decît să-şi închidă inima. aşi croi (singur) drum în via ă.. (despre oameni) capabil să lucreze cu sapa: aş fi avut acum şi nepo i de sapă. . bărci de salvare. cubeilicul. (despre fiin e sau păr i ale corpului lor) foarte slab. . scheletic: mîini străvezii cu falange de schelet. a face poftă de mîncare. a-i deschide cale netedă (cuiva). idei cu o umbră . aleanul sufletului) (asupra cuiva). 1) a veni pe lume. a(nu) se destăinui: ce-i mai rămîne celui singur.

obişnuit. se produce sau ac ionează în timpul serii sau în prima parte a nop ii. de scoar ă. senza ional: s-a petrecut .. (care este) de o valoare remarcabilă. (care se află) dejurnă pe timp de o noapte.. 3) pentru post. a clarifica. foarte deşen at la port şi cuvinte.POP. nu deşert de minte.BUDAI-DELEANU.. a prezenta (numai) aspectele negative. (despre mărfuri. cu (sau pe) care se scrie: ăcănitul . de serviciu. de potriva . de (mare) senza ie. în fiecare noapte: de seara pînă diminea a o să tot audă glasul bufni elor.. de seama .... de scris. ) 1) de post. (care este) de o mare însemnătate. 2) (despre zile. iar. un incident de mare sensa ie. VINEA. săptămîni. iubitor de glume.REBR.. . de seamă. de o zi sau pe o perioadă din zi. (iron. pe măsura . 1) a fi atent. (înv. enigmatic.. . (care este) cu însuşiri deosebite. ..: [era] scunducel de stat... confec ionat după acelaşi tip. (care ocupă un loc) de (mare) importan ă în ierarhia socială. PREDA . a descrie în culori negre. (a. . efectivă şi (zilnică) a unei întreprinderi. poruncea a-l scoate de grabă. astea-s chestii de serviciu. surori) vitreg: mamă de scoar ă. de seara pînă diminea a. . de seama lui. a deschide un credit (cuiva). de sfinx..: vei avea la dispozi ie o motocicletă de serviciu..cu for a. importan ă: istoria patriei este una dinpreocupările cele mai de seamă ale unei na ii. a descoperi America.. de (sau cu) scîrbă. ) a for a uşi deschise. ieşite din comun.CAR.. ..ext. deschizător de drumuri.. 2) (care se află) în folosin a curentă. cu sila: 3 dzile s-au apărat şi n-au vrut să iscălească în mărturie.CĂL.SEBASTIAN.. hîrtie de scris. 2) (înv... de scîrbă de scoar ă a descoase pe cineva a descoperi America a descrie în culori negre de scris de scurtă respira ie de seama . a încerca cu orice pre să afle secretele cuiva: inea să-şi descoase tovarăşul din toate prohaburile. a desface o căsătorie. luni) de post. de gardă: el n-a fost de serviciu în noaptea aceea a şi adormit acasă cu copiii. de serie. egal cu ..GANE. 3) care se referă la serviciu. la activitatea pe care o desfăşoară cineva în calitate de angajat al unei întreprinderi: d-ta să nu te amesteci. a credita. 1) în tură de lucru la serviciu. fra i.CR. 2) (despre obiecte de îmbrăcăminte) care se poartă în timpul serii sau al nop ii la anumite ocazii: rochie de seară. de mică întindere. corespunzător cu . ) din firea . de seară.. de sec.a deschide scorul a deschide un credit a deschide urechile deschizător de drumuri a descîlci i ele a deschide scorul.. misterios: o tăcere de sfinx e preferabilă unei glume nereuşite. ) (despre părin i. a semnala (numai) defectele. unei maşini de scris se repezi ca o grindină metalică.IST. de scurtă respira ie. şi pe urmă Neculai Vodă au triimis o slugă a măriei sale cu scărbă de-au iscălit. a lua aminte (la ceva).. ca pentru nemic lucru cu scărbă să nu vază.VINEA. (p. de seamă de seara pînă diminea a de seară de sec de senza ie de serie de serviciu a desface o căsătorie de sfinx . (pop. ) 1) care produce neplăcere. asemenea.BUL. 2) a ine seama (de ceva). din temperamentul .1648). (care este) cu mari merite într-un anumit domeniu. a marca primul punct într-o întrecere sportivă. 1) care se face. a împrumuta (pe cineva).. ) comun. scîrbă: de se vrea întîmpla cuiva de în slugile lui boală. banal: produc ie de serie . în tot timpulnop ii. POP. obiecte) fabricat. pionier.. din timpul serii. 1) la fel cu . STANCU.: te cunoşti de pe năframă că eşti de-a maică-ta seamă. a deschide urechile... a pronun a o sentin ă de divor .. a unei institu ii etc. a descoase (din toate prohaburile) pe cineva.COM. de cu seară: lucrul de seară nu-l lăsa pentru diminea ă. a limpezi o afacere.GCR. a descîlci (sau a descurca) i ele. (reg. 2) împotriva voin ei sale. împreună cu alte obiecte asemănătoare.

) sineşi. care uneori era mai curînd de şatră decît de curte regală. foarte mult. sinene) sau (înv. ) degeaba. (înv. a deşerta caşul. împreună: am botezat de sîmbră. de sus pînă jos. una plînge tot cu lacrime de sînge. din(spre) partea lui: poate stăpînul robului despre chipul lui să facă pîră la giude . 2) grosolan. a relata ce a aflat. dintru) sine sau de la sine sau de sine singur (sau însuşi). acum beau de zvînt pămîntul.CONV..POP. ) divor .CR. de sus (sau din vîrf) şi pînă în talpă. 3) sîngeros. prost. (bun) de ştreang. (fam. despăr ire de pat. (făcut. ) în tovărăşie. (înv. a deslega calul de la gard.de sine de sirenă de sîmbră de sîn de (sau de la.POP. părinte al turbării şi al sinucidului. necuviincios. fermecător. amăgitor: cu un cîntec de sirenă.EM. de (sau (înv. de sus şi de început. tainic. crud: scepticismul. misterios: înaintea celui străin nu grăi cele dă taină. în întregime: de-ar fi casa lor din piatră. fără interven ia cuiva. ) a o zbughi. (care ac ionează) (de unul) singur. fără a căuta să se atingă.STANCU.PRAV. . ) cu) taină. intim: postelnicul m-a ales sfetnic de taină al său. totuşi s-a răsipi toată de sus şi pînă în talpă. de(-a) surda.. exagerat: o. în întregime. ) din capul locului. a fugi. în van: de surda încercase el s-o mai dea pe brazdă cu vorba. de sînge a deslega calul de la gard despăr ire de pat a despica părul în patru despre chipul lui de stinge pămîntul de surda de sus pînă jos de sus şi de început de sus şi pînă în talpă de şatră a deşerta caşul a deşerta sacul de-şi scoate ochii de şoc deştept ca oaia de ştreang de taină . să ştiu şi eu . ARGHEZI .FIL.VLAH.POP. a despica (sau a tăia) părul (sau firul de păr) în patru (sau în şapte). de şoc. ) singur de (sau de la. dintre) sine (sau (înv. resurse proprii. 1) secret. înainte de toate: că de susu şi-e şi de începutu.) din ini iativă proprie. 1) igănesc: purta un nume mai mult de şatră decît de salon. sinele. (reg.AL. de sîn. de sus şi pînă jos. întîi. căci se numea Porojan. monstru de sînge. de şatră. de sîmbră. lumea-ntinde lucii mreje.CAR. a cerceta cu minu ie exagerată ceva: e în stare să taie un fir de păr în patru. sîngeriu: luminile cerului s-au cernit cu zăbranic de sînge. una rîde.LIT. de sînge.AL. de stinge (sau de zvîntă) pămîntul. încîntător. FIL. iubirea dulce iei. realizat etc. a începe discu ia: desleagă odată calul de la gard. 1) roşu (aprins). şi pop. (despre copii) sugar. din răsputeri: fuge lumea de dînsul de-şi scoate ochii. a deşerta sacul. ) foarte apropiat. (despre unită i militare) care are de îndeplinit o misiune importantă şi dificilă în lupta ofensivă. ce-i al tău şi ce-i al meu. 2) (despre lacrimi) de mare durere: cîntă două turturele. de-şi scoate ochii sau de (şi-)a scos (sau de i-a ieşit) limba de-un cot. . independent (de cineva sau de ceva): şi una şi alta se dezvoltă de sinele. . deosebit de frumos. şi vocabularul. intim: Cina cea de taină.POP.CR. ) din.AL. 3) desfăşurat în cadru restrîns.. deştept ca oaia. cu (sau prin) mijloace. că nu lasă nici cuvîntul lu Dumnezeu să asculte. din. care merită să fie spînzurat: ho i buni de ştreang. ) cît despre el. de sirenă.. (înv. peste măsură (de mult). să se influen eze cumva una pe alta. (reg. zadarnic. vulgar: cunoştea mîniile regelui . mai rea. despre chipul lui. ) a povesti. 2) (înv. excesiv. (pop. .CORESI. (înv.

) prielnic. 1) care se prezintă pe scenă:spectacol de teatru. 1) care se referă..BOL.. de teren. de toate. amuzant.CR.MACED. de valoare: cînd jucătorii sînt to i de talie.BACOVIA. sigur: cum îl scăpa din mînă.BLAGA .. dar învă ase bine meşteşugul. 2) (despre îmbrăcăminte. esen ial: întrebarea .REBR. 3) de mîntuială: după cîtevacruci de tocmeală. de talentul. ci unul de mare tiraj? STANCU. de temei. rezistent la purtat: pantaloni de tăvăleală.BRĂESCU . încăl ăminte) făcut la comandă: ghete de tocmeală . de toată nostimada. de tînăr. potrivit pe a lui vrere. 2) cu totul.. serios. . fundamental. 3) care se ocupă cu literatura dramatică şi cu reprezentarea acesteia pe scenă: oameni de teatru .NEGR.. se întîmplă . . erau cusute de tocmală. de tot felul. devreme: vream să plecăm.. care apare într-un număr mare de exemplare: nu un ziar oarecare. micule . m-am suit în pat.GHICA.POP. pentru care luptaseră atî ia jer-tindu-şi a lor stare. din timp. ) greu. boieri şi cocoane de toată mîna. îşi face lui-şi figură de un lăcaş mai de tihnă. de toate felurile: era multă lume. de talent. 1) (lucruri) de diferite feluri.CAR. 2) (reg. principal. de valoarea cuiva: nu era un pictor de talia celor mari.. care lucrează sau care se foloseşte pe teren: automobil de teren . folositor. DUILIU.. de teatru de temei de temelie de teren de ticnă de timpuriu de tiraj de tînăr de toaletă de toamnă de toată frumuse ea de toată mîna de toată nostimada de toată orînduiala de toată ziua de toate de tocmeală de tot .. 4) bine. un burete de toaletă şi căr i. de recuzită: pumnal de teatru. care ine de anotimpul toamnei: îmbrăcăminte de toamnă . mahalagesc. 2) de to i. de tarabă. trivial: chestie de tarabă. de toată frumuse ea. minunat.: era băiat de tot hazul. de timpuriu.ext. potrivit. ) băştinaş. ca să ajungem de timpuriu la mînăstirea Războieni.. CĂL. (despre haine) de purtat la lucru. de (sau pentru) toaletă. dificil: nu putea alcătui articole mai de temei decît în linişte.CĂL.Z. favorabil: el singur.. . 2) de încredere. (p. de ticnă. spre mîngăiere.. care serveşte la cură irea şi îngrijirea corpului: adusese un feredeu mic de stejar . de fiecare zi. cotidian: scrisorile mele sînt un jurnal în care însemnez nuvele de toată zioa.. . sau de toată .oftă ea cu compătimire de teatru. de tăvăleală. de toată ziua sau de toate zilele. 1) care este stabilit prin.SLAVICI .CAR. important. de temelie. de temelie. de toată mîna sau de multe mîini. 1) foarte . 2) care se întrebuin ează în spectacol.MAIOR.. variate: avem de toate cu îmbelşugare. 1) fundamental. de toată orînduiala. tare. de talie.. foarte frumos. . ştia să facă o mul ime de pozne. stimabile! CAR.CONACHI. partida să fie remisă.. foarte nostim. onorabile! daraveri de clopotni ă. de tocmeală.. (înv. nu mai era de nici un temei. de (sau cu) (mare) tiraj. de timpuriu: însuratul de tînăr şi mîncarea de diminea ă n-au greş. de toamnă. zdravăn: pusese piele bună . . teatral: aşa-i slujba. 4) afectat..tr-o în elegere: dar nu trecu mult şi se încheiară şi cei cinci ani de tocmeală.de talia cuiva de talie de tarabă de tăvăleală de talia cuiva. autohton. 1) de bază. de teatru. de tot . principal. 2) de cu toamnă.

de-un rînd. sîne e de-a iiş. .. de tunet înfundat.NEC. de. bine: au fost numit şi el cu bună treabă Marele viteaz de la Cîrlibaba. pe de-a-ntregul.i sco i ochii cu degetele de ultimă oră de un cîrd de ani de un cîrd de vreme de unde pînă unde de unde să-i trăznească lui prin minte?! de un fel de un moment de-un rînd . folositor. momentan. de(-a) iiş.POP. 1) în întregime. toane de un moment pot determina o mare parte a vie ii.. ) care este născut din . (înv. de o singură specie.GHICA. au împins pre nem i de la şan uri. format de mărăcini de tot neamul. 2) foarte: tîrziu de tot s-a ridicat. cum mai bine i se şede unui purceluş de treabă. ) în toată forma.scotei ochii cu degitili. mai de trei parale. răsunător. de treabă sau (înv.BARBU. de sînge: au trimis nişte fra i ai lui mai mici şi pre un ficior a lui de trup. de (la) ară. necesar. de trecere.) de trebuială. (înv. veneau cei patru cavaleri. ca tunetul: atunci răsunară.CORESI.BUDAI-DELEANU. fructe bizare şi aurite de tropice.de tot felul de tot de tot soiul de to i de trandafir de tranzi ie de tot felul (sau neamul) sau de toatefelurile (sau neamurile).i lumea ta uitată. de to i (sau de toate).POP. ) inînd cu mîna ceva: apucînd drugi. de treabă de trebuin ă de trei parale de tropice de trufă de trup de tunet de ară de iiş de..P. util: nevoia a făcut pre oameni săşi afle cele ce le era de trebuin ă. mi te dă cu totul mie. ) cu (sau întru) totului (sau (înv . de un cîrd de ani. unei interesante epoci de transi ie. de un timp încoace. tranzitoriu: elemente pentru în elegerea .i bagi degetele în ochi. 1) (înv. 3) (reg. de tunet.MAIOR. di undi pînă undi. COŞBUC. de unde să-i trăznească lui prin minte?!. .CAR. variat: mul imea păsărilor de tot soiul. actual: ştire de ultimă oră. (pop . hloabe. de (sau (înv. ărănesc: un pat acoperit cu velin e vărgate de ară.VINEA. care este din aceiaşi părin i cu cineva. capabil: că boii se in cu iarbă. şi reg. propice: şi se tîmplă zi de trebuin ă. de (la) un cîrd de vreme. 1) trebuincios.POP..EM. de tranzi ie. priceput. . lasă-mă să rup un fir. deocamdată. cumsecade: purceluşi cu coada sfredel şi cu be e-n loc de labă. silabe energice . ) potrivit.EM. ) întru) tot sau cu (sau în. felurit: un gard viu . îi vini Soarelui cinca însurătorii. fel de fel. trecător: la oamenii deosebi i. de ultimă oră. trup de trandafir. deodată. ) cu (bună) treabă. 1) de la sat: pragul vilei de ară. cinstit. de tot soiul sau (reg.POP.) totuluş) tot. de batjocură. puternic. de unde pînă unde... foarte nou.HEL. de proastă calitate: într-o altă droşcă. 2) sătesc.. cînd Irod născutul lui cină făcea.. ) cum trebuie. intermediar. din regiunea tropicală: struguri de Constantinopol . de mai mul i ani. 2) (înv. întru) totul sau (pop. de trup sau de un trup (cu cineva). vrednic de cinste. . 2) de omenie.NEC.i sco i ochii cu degetele sau de.OD. de trebuin ă sau (pop . variat. de trei parale.pe un timbru ciclopic. de la tropice. (reg. de un moment. ) de data asta. nu se ştie cum: amu. cum să-şi închipuie? de un fel.DRĂGHICI. ) harnic.) asemenea trandafirului (ca frumuse e sau culoare): bade.COSTIN. (despre întuneric) beznă: era un pui dentuneric di. în total: fusesă de to i şesă.. de trandafir (sau de trandafiraş). şepte mii de leşi. (despre nume) de rîs.CEZAR. complet.EM. de tropice. . de trufă. cu desăvîrşire: lasă. şi casa c-un om de treabă. bun..

de unul singur de valoare

de vară de veghe de vene ie de vis de voie, de nevoie de vreme ce ... de vreme ce cum ... dezbracă un sfînt şi îmbracă pe altul a dezbrăca de shima călugărească de zile mari de ziuă a dezlăn ui un atac a dezlăn ui un război dezleagă- i iapa de la gard! a-şi dezlega băierile inimii a-şi dezlega punga a dezlega sacul a dezmor i aten ia de zor diminea a pînă seara

de unul singur, neînso it, neasistat de (alt)cineva: le-am vorbit eu, de unul singur, vreun ceas şi mai bine.CAMIL.P. de valoare, 1) (despre lucruri) pre ios, valoros, scump: muzeul are obiecte de valoare ; 2) (despre oameni) important, merituos; valoros: un om de mare valoare . de vară, 1) (despre plante) care rodeşte în timpul verii; (despre fructe) care se coace vara (de timpuriu); 2) care se efectuează sau care se practică în timpul verii: sport de vară ; 3) care se poartă în timpul verii, care este adecvat verii: tremura iarna în haine de vară.GHICA. de veghe, care veghează, veghetor: (fig. ) făclie de veghe pe umezi morminte.EM. de vene ie, (înv. ; despre mărfuri) care provin din Vene ia: să ne dai cai de călărie şi arme de vene ie.POP. de vis, (fam. ) foarte frumos; de o frumuse e ireală. de voie, (ori) de nevoie sau au de voie, au de nevoie, vrînd-nevrînd, constrîns, for at, silit. de vreme ce ..., din moment ce ... de vreme ce cum ..., (înv. ) din moment ce ..., dat fiind că: de vreme ce cum Dumnezeu n-are sfîrşit, nice pedeapsa ... nu se cuvine a avea sfîrşit.VĂC. dezbracă un sfînt şi îmbracă pe altul, (fam. ) face datorii noi pentru a plăti pe celevechi. a dezbrăca de shima călugărească (pe cineva), a determina să renun e la călugărie (pe cineva): dezbrăcînd-o de shima călugărească, o luase femeie.CANT. de zile mari, deosebit, solemn; excep ional: costum de zile mari . de (sau despre, către) ziuă, înainte de ivirea zorilor, spre diminea ă: despre ziuă au adornit.CR. a dezlăn ui un atac, a lansa, a porni un atac; a ataca. a dezlăn ui un război, a declanşa un război. dezleagă- i iapa de la gard!, vorbeştelimpede, lămurit! a-şi dezlega băierile inimii, a se destăinui, a se confesa. a-şi dezlega (sau a-şi desface) punga (sau băierile pungii), a da bani (cuiva), (p. ext. ) a fi darnic, generos: oamenii din tîrg trec repede; ... n-au vreme să-şi desfacă punga. DELAVR. a(-şi) dezlega sacul, 1) a începe să vorbească; a spune tot ce ştie: asculta i, copiii moşului, să dezleg eu sacu cu glumele şi cu snoavele.POP. ; 2) a se destăinui; 3) (reg. ) a făta. a dezmor i aten ia (cuiva), a destinde (pe cineva): d. preşedinte îl opreşte, spre a mai dezmor i aten ia Camerei cu o glumă.CAR. de zor, din plin; cu elan: se pregătea de zor să-şi treacă examenul.VLAH. (de) diminea a (sau diminea ă) (şi) pînă seara, toată ziua; în fiecare zi, zilnic, (p.ext. ) tot timpul, mereu: aceeaşi muncă de diminea a pînă seara.VLAH. (chiar) din această secundă sau din secunda aceasta, începînd cu momentul în care ne aflăm; de acum (înainte), (chiar) din această clipă; în acest moment: chiar din această secundă nu- i mai sînt prieten . din adîncul inimii (sau sufletului), din tot sufletul; cu tot dinadinsul; foarte mult: să suspinăm den adîncul inimei cătră cela ce poate spăsi pre noi.CORESI. din alte potoape, (reg. ) din moşi-strămoşi, de demult. din alte timpuri, de altădată, de demult: vîntu-o foaie vestejită mi-au adus ... voi păstra-o, voi întinde-o între foile acele ce le am din alte timpuri de la mîna dragei mele.EM. din an în Paşti sau din Paşti în Paşti sau din Paşti în Crăciun, foarte rar: la biserică mergi din paşti în paşti.CR.

din această secundă din adîncul inimii din alte potoape din alte timpuri din an în Paşti

din băbăluc din bătrîni din belşug din bob în bob din brazdă

din băbăluc, (reg. ) din moşi-strămoşi, din timpuri străvechi. din bătrîni, din moşi-strămoşi: astă doftorie eu o ştiu din bătrîni.POP. din belşug, în cantitate mare; din plin. din bob în bob, amănun it, detaliat. din brazdă, v. de brazdă. din (sau cu) bun proeresis sau de bun proeresul (cuiva), (înv. ) de bunăvoie, din proprie ini iativă, nesilit de nimeni: mai adaog la această foaie, de bun proeresul meu, zece suflete de igani lingurari.AL. din cap, inventat, imaginat. din cap(ăt), de la început: spuse din capăt toată întîmplarea, pe unde-a fost şi ce-a pă it.CR. din cap(ăt) (pînă) în cap(ăt), de la început pînă la sfîrşit, de la o extremitate la alta: le spuse povestea, din capăt pînă în capăt.DOS. din cap pînă în picioare, 1) de sus pînă jos, în întregime: se-mbracă din cap pînă-n picioare.CAR. ; 2) v. în picioare. din capul căpisterii, de unde ai, oricît de pu in ai avea. din capul locului, înainte de a începe ceva, de la (bun) început; înainte de orice altceva: dacă vom zice din capul locului nu, atunci nu se vor convoca acele camere de revizuire.MAIOR. din cauza ... sau din cauză de ..., din pricina ..., pe motiv de ...: am suferit mult din cauza ta ; a lipsit, din cauză de boală. din cauză că ..., pentru că ..., fiindcă, deoarece. din ce, (înv. ) din care pricină, motiv pentru care: [sfîntul] l-au înfruntat [pe împărat], din ce spre mînie să porni împăratul.DOS. din ceas în ceas, din clipă-n clipă, din moment în moment: aştepta din ceas în ceas să-i vie om de la Poartă.NEC. din ce (sau care) cauză, din ce motiv?:cele două întrebări specific omeneşti: din ce cauză? spre ce efect? MAIOR. din ce în ce, tot mai mult; pe măsura trecerii timpului: din ce în ce cîntarea ... tot creşte.EM. din cer, din senin, pe neaşteptate. din chiar senin, (înv. ) pe neaşteptate, netam-nesam: îi era cu ciudă să-i pice lui mură în gură o bucă ică aşa de bună, din chiar senin.ISP. din cîte sau de-a-cîtele(a), (pop. ) din răsputeri, foarte mult: d-o fi tată, o s-alerge d-a-n-cîtelea pe la Soare-răsare.DELAVR. din clipă în clipă, din moment în moment, în orice moment, cît de curînd: aşteaptă moartea, din clipă în clipă.ISP. din contra sau din contră, dimpotrivă, invers: atunci lumea cea gîndită pentru noi avea fiin ă, şi, din contra, cea aevea ne părea cu neputin ă.EM. din (sau de la) creştet pînă în tălpi (sau în talpă, la picioare) sau din tălpi (sau din talpă) pînă în (sau la) creştet (sau creştetul capului) sau din tălpi pînă subsuori sau din talpă (sau din talpe) pînă în cap, de sus pînă jos, peste (sau în) tot corpul; în întregime: chintesen ă de mizerii de la creştet pînă-n talpă.EM. ; cînd îl văd ..., mă iau fiori, din tălpi pînă-n subsuori.POP. din cuvînt în cuvînt, (înv. ) cuvînt cu cuvînt: din cuvînt în cuvînt a o tălmăci ... nu ne vom lenevi.CANT. din doască în doască, de la început pînă la sfîrşit, din scoar ă în scoar ă.

din bun proeresis din cap din cap din cap în cap din cap pînă în picioare din capul căpisterii din capul locului din cauza ... din cauză că ... din ce din ceas în ceas din ce cauză din ce în ce din cer din chiar senin din cîte din clipă în clipă din contra

din creştet pînă în tălpi din cuvînt în cuvînt din doască în doască

din faşă din fa ă din fericire din fire din fugă din genera ie în genera ie din greşală din greu din gros din gură în gură din hat din hăis din încurcătură în împleticire din îndestulare din întîmplare din joi în paşti din leagăn din loc din loc în loc din memorie din mers

din faşă, din fragedă pruncie. din fa ă, 1) în fa ă: cuprinsă-i de pieire şi din fa ă şi în coaste.EM. ; 2) de dinainte: ferestrele din fa ă . din fericire, printr-un concurs de întîmplări favorabile. din fire, de la natură, nativ: cum e cam leneş şi somnoros din fire, a adormit greu de tot.POP. din (sau în) fugă, în treacăt, în grabă: îi străpungea pieptul, din fugă, cu pumnarul.AL. din genera ie în genera ie, din tată în fiu. din (sau în) greşală, din nebăgare de seamă, fără inten ie: sar odată ... din greşală drept cu fa a-n jos.CR. din (sau de, în) greu, mult, tare, adînc: baba oftă din greu.CR. din gros (sau cu grosul), din greu, mult, gros. din gură în gură, pe cale orală, de la om la om: mers-au vestea-n lume, trecînd din gură-n gură.AL. din hat, vecin: moşia din hat . din hăis, din stînga. din încurcătură în împleticire, din rău în mai rău. din îndestulare, (înv. ) suficient, destul, cît trebuie (şi ceva pe deasupra), din belşug: aur din îndestulare iau dat.BARAC. din (sau (înv. ) pre) întîmplare, pe neaşteptate, pe nepregătite, întîmplător, accidental, ocazional: umblînd pe acolo, găseşte din întîmplare cîte o piatră de aceste.CR. din joi în paşti, foarte rar. din leagăn, din fragedă copilărie, de la început: Blanca, află că din leagăn Domnul este al tău mire.EM. din (sau de pe) loc, fără să se deplaseze, stînd nemişcat: nici că m-ar clinti din loc.AL. din loc în loc, de colo pînă colo, ici şi colo: i-a purtat din loc în loc.OD. din memorie, din amintire; pe de rost: cînta din memorie.GHICA. din mers, fără a se opri din deplasare, în timpul mersului. din mijloc, 1) situat în centru; central: după catapeteazma din mijloc era cortul.N. TEST. ; 2) (înv. ) în devălmăşie: la tovărăşie, cheltuiala iaste din mijloc, cum şi cîştigul şi paguba.PRAV. ; 3) din centru; (p.ext. ) în plin. din mijlocul ... sau (înv. ) de mijloc de ..., din; dintre: vor aleage răii den mijlocul drep ilor.CORESI. din minut în minut, dintr-un moment în altul. din moment ce ..., de vreme ce ..., dat fiind că ...: din moment ce aşa ai hotărît, aşa să rămînă. din moment în moment, din clipă în clipă: trebuie să vie din moment în moment. CEZAR.P. din momentul acela sau din acel moment, de atunci, din clipa aceea: din momentul acela purcese îngreunată.EM. din (sau de la) moşi (de la sau în) strămoşi, moştenit de la înaintaşi; (p.ext. ) din vremuri străvechi: are săşi păstreze credin a lui din moşi în strămoşi.POP. din naştere, 1) din momentul în care s-anăscut; din născare, congenital: avea un negel din naştere.NEC. ; 2) nativ, înnăscut, din voca ie: un erete, poli ai din naştere.TOP. ; 3) de naştere. din (sau de la) natură, 1) din naştere, înnăscut: prostia din natură nu se poate iscusi.PANN ; 2) (înv. ) în mod natural, pe cale naturală: nişte văi din natură făcute.

din mijloc din mijlocul ... din minut în minut din moment ce ... din moment în moment din momentul acela din moşi strămoşi din naştere din natură

din născare

din neam în neam din nebăgare de seamă din nenorocire din neştire din nevoie din noapte din noapte-n noapte din norocire

din născare sau (înv. şi reg. ) din născută, din naştere, nativ: fără vină, din născare mă văzui eu pedepsită.AL. din neam (pînă) în neam sau (înv. ) de neam şi neam sau în neam şi (în) neam sau pînă la neam şi neam, din genera ie în genera ie, din tată în fiu, în veci: din neam în neam vor binecuvînta numele lui Zoroastru.BELDIMAN. din nebăgare de seamă, din neaten ie; din neglijen ă. din nenorocire, din păcate, din nefericire: literaturei române el ar fi fost de folos, dacă din nenorocire şoarecii nu l-ar fi ros. GR.AL. din neştire, din nebăgare de seamă, involuntar: un ipăt de gînsac, închis din neştire într-un cerdac.DELAVR. din nevoie, v. de nevoie. din noapte, v. de (cu) noapte(a). din noapte-n noapte, de la o noapte la alta; fără întrerupere, mereu. din norocire, (pop. ) din fericire: trag asupra domnului, pe care din norocire nu-l nemeresc.GHICA. din (sau (înv. şi pop. ) de) nou, 1) de la început, din temelii: s-au apucat să o facă [mănăstirea] de nou.NEC. ; 2) (înv. ) de curînd, recent: industrii, sau vechi, na ionale, sau din nou introduse.OD. ; 3) încă o dată, iarăşi, iar: hai şi noi la craiul, dragă, şi să fim din nou copii.EM. din (sau după, prin) obişnuin ă, în virtutea deprinderii, potrivit obiceiului: rînduim ... după vechea obicinuin ă. (a.1814).URIC. din ochi, estimativ: se uită la inel, pre uindu-l din ochi. din oficiu, 1) fără a fi consultat, obligatoriu: l-au numit director din oficiu ; 2) (în mod) oficial: jurămînt dat din oficiu. din om în om, de la unul la altul: vestea se răspîndise din om în om . din oră în oră, la intervale de o oră. din (sau dinspre, (înv. şi pop. ) despre) partea (cuiva sau a ceva), 1) din punctul de vedere (al cuiva), cît despre ..., referitor la ..., în privin a ...: despre partea închinării însă, Doamne, să ne ier i.EM. ; 2) în numele cuiva, trimis de cineva; de la cineva: trămise un om din parte-i la domn.BĂLC. din (sau de prin) partea (sau păr ile) locului, de pe acolo: fiind din partea locului, putea să fie de mare folos.CAMIL.P. din (sau dinspre) partea mamei (sau a tatălui), din neamul, din familia mamei (sau a tatălui): bunicu-meu din partea mamei era zugrav.CAMIL.P. din păcate, 1) din nenorocire, din nefericire; spre regretul cuiva: din păcate, era şi evlavios moş Nichifor.CR. ; 2) (reg. ) din întîmplare: oliolo, ciocoi bogate, ici de-ai trece din păcate, să- i arunc doi glon i în spate.POP. din pămînt, de jos: îşi ridică ochii din pămînt. din pămînt (din iarbă verde) sau din fundul pămîntului, cu orice pre , neapărat: din pămînt din iarbă verde, să te duci să-mi aduci herghelia.ISP. din pă ite, din experien ă. din plin, din abunden ă, din belşug; cu prisosin ă: decora ia aia o meri i din plin. CAMIL.P. din poartă-n poartă, din casă în casă,dintr-un loc în altul: mun ii noştri aur poartă, noicerşim din poartăn poartă.GOGA.

din nou din obişnuin ă din ochi din oficiu din om în om din oră în oră

din partea din partea locului din partea mamei

din păcate din pămînt din pămînt din pă ite din plin din poartă-n poartă

din polite e din pomană din popor

din (sau de, pentru) polite e, din obliga ii de etichetă; formal, de formă: să stăm oleacă, de polite ă.SAD. din pomană, (înv. şi reg. ) de demult, din moşi-strămoşi. din popor, de origine socială modestă: şi el e d-ai noştri, băiat din popor.CAR. din (sau de prin) preajma ..., 1) din (sau de prin) jurul, dimprejurul, din (sau de prin) apropierea, din (sau de prin) vecinătatea (cuiva sau a ceva): din preajma vetrei mele, fă calea ta întoarsă.GOGA ; 2) din timpul apropiat de ..., din ajunul ...: documentul acesta datează din preajma anului 1000. STANCU. din pricina ... sau din pricină de ..., din cauza ..., datorită ..., ca urmare a ..., din vina ...: numai din pricina ei mi se trage.CR. din pricină că ..., pentru că ..., deoarece, fiindcă: domnul nostru nu ne-a învă at niciodată din pricină că se temea de cei mari.SAD. din (sau în, de la, la) prigon, (reg. ; despre animalele de trac iune) prins (înhămat sau înjugat) de tînjală, la mijloc (cînd sînt mai multe perechi): bivolul ista, din brazdă, de la prigon.SAD. (chiar) din prima secundă, (chiar) de la început, din prima clipă, din primul moment: nu mi-a plăcut chiar din prima secundă a întîlnirii noastre ; m-a recunoscut din prima secundă. din primul moment, de la început. din principiu, conform unui punct de vedere (general) hotărît (o dată pentru totdeauna): din principiu nu citesc foile care mă atacă.CAMIL.P. din (sau în) privirea ..., 1) (înv. ) din punctul de vedere ..., din perspectiva ...: ştiin ele pozitive trebuiesc înfă işate din privirea teoriei.OD. ; 2) cu privire la ... din prînz pînă-n cină, (înv. ) toată ziua. din (sau (înv. ) de) proaspăt, (pop. ) de curînd, de pu ină vreme, nu cu mult înainte: [unul] venise în gazdă la noi din proaspăt.CR. din (sau în) profil, dintr-o parte (a fe ei sau a corpului): se opri şi o privi din profil. STANCU. din proprie ini iativă, fără îndemnul altuia: s-a [h]otărît din proprie ini iativă a espedia trupe.EM. din punct de vedere ... sau din punctul de vedere al ..., în privin a ..., sub raportul ..., luînd în considera ie (un anumit element de referin ă): acest edificiu ... privit însă din punctul de vedere al stilului ... nu prezintă nimic însemnător.FIL. din punct în punct sau punct cu punct, unul după altul, fiecare pe rînd (şi detaliat), (p. ext. ) în mod amănun it, detaliat, pe larg. din rărunchi sau din (sau pînă în) fundul rărunchilor, din toate puterile; intens: a gemut pînă în fundul rărunchilor şi s-a dus. SAD. din răsputeri (sau din răsputerea, din toată răsputerea, din toate răsputerile), din toate puterile: s-au pornit ... glasurile să sune din răsputeri.CAR. din rău în mai rău, din lac în pu : femeia a dat din rău în mai rău.REBR. din rudă în rudă sau (înv. ) în rudă de rudă, din neam în neam, din genera ie în genera ie: în rudă de rudă ... va face preste toată lumea vrajbă şi nepace.DOS. din săptămînă în săptămînă sau săptămînă de săptămînă, săptămînal: din săptămînă în săptămînă, ieşeau de la marele vizir amînări.SAD. din scoar ă în (sau pînă în) scoar ă, de la prima pînă la ultima pagină, în întregime; (înv. ) din doască în doască: fătul meu, cartea cîtă a fost, ai învă at-o toată din scoar ă pînă-n scoar ă.OD. din scurt, de aproape: ciute răzle e ... din scurt fugărite, s-aştern doar pe goană. VOICULESCU.

din preajma ... din pricina ... din pricină că ... din prigon din prima secundă din primul moment din principiu din privirea ... din prînz pînă-n cină din proaspăt din profil din proprie ini iativă

din punct de vedere ... din punct în punct din rărunchi din răsputeri din rău în mai rău din rudă în rudă din săptămînă în săptămînă din scoar ă în scoar ă din scurt

din scutece din seară pînă-n zori

din secunda aceea din secundă în secundă

din senin din sfert în sfert de oră din sînul ... dinspre tată din tablă în tablă din talpă

din tată în fiu din temei din temelie din timp din timp în timp

din scutece, imediat după naştere, din pruncie. din seară pînă-n zori sau (înv. ) de cu seară pînă în ziuă, în tot timpul nop ii; în fiecare noapte; tot timpul, mereu, de diminea ă pînă în seară, şi diminea a şi seara. (chiar) din secunda aceea sau (chiar) din acea secundă, începînd cu momentul despre care este vorba; de atunci, din clipa aceea, din momentul acela: i-am spus tot adevărul şi, din secunda aceea, rela iile dintre noi s-au răcit. din secundă în secundă, 1) la intervale foarte scurte; mereu: sunetul ... se repetă din secundă în secundă.TEODOREANU ; 2) într-o secundă. (ca) din (bun sau chiar) senin, 1) pe neaşteptate, dintr-o dată, fără veste: cum începu hora, fata cea frumoasă ... veni ca din senin şi iară se prinse lîngă dînsul.ISP. ; 2) fără motiv: din senin şi fără cuvînt ... se mînia foc pentru toată nimica.HOGAŞ. din sfert (de oră) în sfert de oră, la intervale de 15 minute; (p.ext. ) foarte des: din sfert în sfert de oră, folosind alte cuvinte, îl întreba pe Iosif acelaşi lucru.PREDA. din sînul ..., dintre ...; din mijlocul ...: soarele se rîdică măre din sînul valurilor.AL. dinspre (sau (înv. ) despre) tată, în linie paternă: neamul şi despre tată, şi despre mumă să trage de multe împără ii.BIBLIA. din tablă în tablă, din scoar ă în scoar ă: cetania curată ... cathihisul cel mic, de rost bine, din tablă în tablă. (a.1810).IORGA. din talpă, din temelie: smulsă din talpă, cădea prăbuşită neptunica Troie.COŞBUC. din tată în fiu (sau prunc) sau (reg. ) de la tată la (sau pe) fiu (sau prunc) sau de pe tată pe fiu, transmis de-a lungul genera iilor, prin descenden ă directă; din genera ie în genera ie: moşia Slovenilor, moştenită din tată în fiu.CEZAR.P. din temei (sau din temeiuri), în întregime, cu totul: liniştea singurătă ii cuprinsese din temei toate celea.DUILIU.Z. din temelie (sau temelii), în întregime, cu totul, de tot: tot neamul ... să stînsă den temelie.N.COSTIN. din timp, înainte de a fi prea tîrziu, din vreme: se pornise din timp, ca să nu întîrzie. din timp în timp sau (înv. ) pe la timpi, din cînd în cînd, în răstimpuri; uneori; din vreme în vreme: din timp în timp tresăreau ca de spasmuri.VLAH. din (sau cu) toate puterile sau din (sau cu) toată puterea sau cu (sau din) putere, extrem de mult, de tare, de intens; cu toată rîvna, cu toată voin a, din răsputeri: Făt-Frumos ... o trînti cu toată puterea într-o piuă.EM. din toate timpurile, de totdeauna. din tocmeală, (înv. ) din fire, de la natură: leagea amu den tocmeală slugă are pre frica, iară frica den tocmeală judecătoriu are leagea.CORESI. din topor, grosolan, necioplit: făcea versuri d-acelea ca din topor lucrate.GR.AL. din (sau de) totdeauna, 1) de la început, în tot timpul, mereu, necontenit: obrazul să- i descopăr n-o să viu! şi totuşi, îl presimt de totdeauna.PILLAT ; 2) obişnuit, cunoscut: ieşi în curînd, schimbată în hainele ei de totdeauna.EM. din trăite, din propria experien ă. din treacăt, în trecere, în fugă: din treacăt îi aruncă altă veste stranie.TOP. din trecut, de altădată, de odinioară, de demult: glasuri din trecut străbate l-a prezentului ureche.EM.

din toate puterile din toate timpurile din tocmeală din topor

din totdeauna din trăite din treacăt din trecut

dintr-o chitire dintr-o mînă în alta dintr-o ochire dintr-o privire dintr-o răsuflare dintr-o trăsătură dintr-un condei dintr-un cuvînt dintr-un moment în altul dintru-ntîi din eavă din una în alta din veac din vechi din vecinătate din vecini din vedere din vremea lui han-tătar din vreme în vreme

dintr-o chitire, (reg. ) dintr-o ochire. dintr-o mînă în alta sau din mînă în mînă, de la unul la altul: şi umblam din mînă-n mînă, ca cîrligul la fîntînă.POP. dintr-o ochire sau cu o (singură) ochire sau de la prima ochire, dintr-o privire; foarte repede, imediat: venituri, cheltuiele, c-o singură ochire să poată lămuri.NEGR. dintr-o privire, imediat ce s-a uitat, cît a putut vedea uitîndu-se repede, dintr-o ochire. dintr-o (singură) răsuflare, dintr-o dată, pe nerăsuflate: dintr-o resuflare spuneau cu ochii închişi cele şepte taine din catihisul cel mare.CR. dintr-o trăsătură (sau trăsură) (de condei), dintr-o dată, fără a sta mult pe gînduri. dintr-un condei, dintr-o dată. dintr-un cuvînt, (pop. ) fără a sta la gînduri, imediat: eu răspund dintr-un cuvînt, făr-să pun ochii-n pămînt.POP. dintr-un moment în altul, dintr-o clipă în alta. dintru-ntîi, (înv. ) mai întîi, înainte de toate, de la bun început: dacă nu -au fost voia ta să te mărite după mine, pentru ce n-ai spus mai dintru-ntîi? BARAC. din eavă, (fam. ) direct, dintr-o dată. din una în alta, din vorbă în vorbă. din veac sau de veac, din cele mai vechi timpuri; din moşi strămoşi: aceia era puternici den veac bărba i vesti i.PALIA. din vechi, din bătrîni; din moşi-strămoşi; din vechime: începînd cu acel oaspe, ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe.EM. din (sau de prin) vecinătate, din apropiere, în (sau prin) preajmă: se poate referi ... la plaiurile de prin vecinătate.HASD. din (sau de prin) vecini, care este din (sau de prin) apropiere: le-aduci aminte de-o fată din vecini.COŞBUC. din vedere, privind: meşteşugul vreme cere, nu să-nva ă din vedere.PANN. din vremea lui han-tătar, din moşi-strămoşi. din vreme în vreme, cîteodată; din timp în timp, la răstimpuri: din vreme în vreme însă zăream cîte o fiin ă rătăcită pe acele cîmpii fără margini.AL. din zi în zi, 1) de azi pe mîine: amîna din zi în zi şi de joi pînă mai apoi.CR. ; 2) pe zi ce trece; (p.ext. ) din ce în ce: preocupările politicii militante absorb din zi în zi mai mult tinerimea noastră studioasă.CAR. din zori în prînz, toată diminea a. a dispărea fără urmă, a fi de negăsit. a-şi disputa mîna cuiva, (despre bărba i) a concura la mîna unei fete: o droaie de pe itori ... îşi disputau mîna ei.NEGR. a distrage aten ia (cuiva de la ceva), a abate aten ia (cuiva de la ceva). a dîrdîi de frică (sau de frig), a tremura de frică (sau de frig). Doamne, iartă-mă!, (formulă întrebuin ată după rostirea sau numai gîndirea unei injurii): Aice-i? unde, Doamne, iartă-mă, să fie?AL. Doamne fereşte!, să ne ferească Dumnezeu de aşa ceva!: caii lunecă, Doamne fereşte! AL. Doamne păzeşte (şi apără)! sau păzit-a sfîntul!, 1) Doamne fereşte!; vai de mine!; 2) deloc, nicidecum: şi unde mai pui că pe acolo nu se asfla om leneş, Doamne păzeşte! POP.

din zi în zi din zori în prînz a dispărea fără urmă a-şi disputa mîna cuiva a distrage aten ia a dîrdîi de frică Doamne, iartă-mă! Doamne fereşte! Doamne păzeşte !

doarme şi pămîntul sub om doar n-am băut cerneală doar nu-s tuns, nici ras pe cap doar nu s-o face gaură în cer doar nu vin turcii ! doina ştie, doina cîntă Domnul să-l odihnească ! dop de saca a dori răul a dormi adînc a dormi buştean a dormi dus a dormi iepureşte a dormi în front dormi în pace! a dormi mort a dormi neîntors a dormi obială a dormi popeşte a dormi somn neîntors a dormi somnul cel de pe urmă a dormi tun a doua naştere

doarme şi pămîntul sub om, e o linişte desăvîrşită. doar n-am băut cerneală (sau gaz), (fam. ) doar nu m-am prostit, doar nu sînt nebun; nici nu mă gîndesc. doar nu-s tuns, nici ras pe cap, doar n-am mîncat ciuperci. doar nu s-o face gaură în cer, (pop. ) nu va fi pagubă prea mare; nu se va întîmpla nimic rău: doară nu s-o face gaură în cer, d-om intra! ISP. doar nu vin (sau nu dau) turcii (sau tătarii)!, ai răbdare!, nu te grăbi!: iaca mă duc, mă duc ... doar nu dau tătarii.AL. doina ştie, doina cîntă, (despre oameni) bate apa în piuă. Domnul (sau Dumnezeu) să-l odihnească (în pace)!, (formulă prin care se invocă îndurarea lui Dumnezeu pentru cei mor i): Dumnezeu să odihnească pe moş andură şi pe tovarăşul său.CR. dop de saca, om scund şi îndesat, om bondoc: era ... gras şi gros ca un butoi, adecă, cum i-am zice noi astăzi: dop de saca.ISP. a dori (sau a vrea, a voi, (înv. ) a cugeta) răul (cuiva), a dori (sau a voi, a vrea) ca cineva să aibă parte de necazuri, nenorociri etc.: stăpîne, ştii că eu nu- i voiesc răul! CR. a dormi adînc sau a dormi somn fără vise, a dormi buştean. a dormi buştean (sau butuc, lemn, (reg. ) blană), a dormi adînc. a (a)dormi dus, a (a)dormi adînc; a (a)dormi buştean: natura doarme dusă, tăriile în pace. EM. ; somnul o fură fără de veste şi adormi dusă.POP. a dormi iepureşte sau a dormi somnul iepurelui, a dormi foarte uşor: dar tu să ştii că eu dorm iepureşte.CR. a dormi în front, a fi cu gîndurile aiurea, a fi distrat. dormi în pace! sau odihnească în pace!, formulă prin care se imploră liniştea sufletului celui mort: dormi în pace printre făclii o mie! EM. a dormi mort, a dormi adînc. a dormi neîntors, a dormi adînc, liniştit. a dormi obială, a dormi tun. a dormi (sau a mînca) popeşte, a dormi (sau a mînca) (foarte) mult. a dormi somn neîntors, a dormi adînc, liniştit. a dormi somnul cel de pe urmă (sau somnul celor drep i, somnul de veci), a deceda, a muri. a dormi tun, a dormi buştean. a doua naştere, 1) înnoire a fiin ei individului, produsă prin taina botezului; 2) învierea din mor i şi via a veşnică, după judecata de apoi. a doua născută, (înv. ; bis .) a doua naştere: to i ne sem fra i dentru unul singur Domnul ..., mai vîrtos cî i den muma ceaia sfînta ce iaste însăş scăldătura băiei a doua născută cu noirea duhului sfînt.CORESI. a doua venire (a lui Iisus Hristos), (în textele religioase) venirea lui Iisus Hristos la sfîrşitul lumii, pentru Judecata de apoi. dragă (sau drăguli ă) Doamne, aşa-zicînd: începusem şi eu, drăguli ă Doamne, a mă rădica băie aş la casa părin ilor mei.CR. a drege busuiocul (sau mohorul), (fam. ) a încerca să repare o gafă. drept aceea, prin urmare. drept ca funia (sau ca şarpele) în sac (sau în traistă), 1) încovoiat; încolăcit; 2) (fig. ) necinstit.

a doua născută a doua venire dragă Doamne a drege busuiocul drept aceea drept ca funia în sac

a lăsa în pace pe cineva: duce i-vă de pe capul mieu. a duce cu preşul (pe cineva). ) a pleca pe neaşteptate. a se duce (sau a merge. a (nu)-l duce (sau a (nu)-l ajunge) capul (sau mintea) (pe cineva) (să . a duce cu zăhărelul (pe cineva). ) a proteja.). mă iei drept altul! drept răsplată. solu ie intermediară. fără a zăcea la pat. că mi-a i scos peri albi! CR. merse drept. să-i poarte de nas.CR. crede că eu nu bag de seamă. ) a se duce (sau a veni) în pe it. (fam. ) a merge pe jos. a se duce către Domnul. 2) a duce cu vorba. a sprijini. a o duce cîine-cîineşte. a -l duce capul a se duce către Domnul a o duce cîine-cîineşte a-şi duce crucea a se duce cu călcîiele înainte a duce cu cobza a duce cu nasul la teică a se duce cu nepus în traistă a se duce cu plosca a se duce cu poşta nem ească a duce cu preşul a duce cu şoşoşo a duce cu zăhărelul a se duce de-a roata a duce de mînă a duce de nas a se duce de nu-i mai vezi potcoavele a se duce de pe capulcuiva . a (nu) fi în stare. duce-mi-s-ar la pustia! POP. a înşela (pe cineva): de ce încerci să mă duci cu preşul? STANCU. a dispărea. practicabil. a ine) de nas (pe cineva). a duce boala pe picioare. pe Dumnezeu l-a dus capul să iscodească aşa ceva şi pe el nu? POP. a sus ine (pe cineva). a o duce foarte greu. a duce (sau a purta. (reg. duce-s-ar etc. a duce (sau a lua) cu şoşoşo (pe cineva) sau a umbla cu şoşoşo. a se rostogoli: to i să se lese la vale dea roata.)!. a (nu) fi capabil (să . a se duce cu poşta nem ească. a înşela (pe cineva). şi datoria ne face să le căutăm de suflet. a amăgi. ca urmare. a se duce ca pe gura lupului. a se duce (sau a merge. a fi bolnav. a duce cu cobza (pe cineva). v. duce-s-ar etc. nici alta. a se duce (sau a pleca) de pe capulcuiva.) pe (sau la. ) a se da de-a rostogolul. (reg.SAD. drum bun!. ca pe gura lupului. a se duce cu nepus în traistă. (reg.) naiba!: dar mai grea e sărăcia. (fam. a se duce de nu-i mai vezi potcoavele. 1) a călăuzi (pe cineva). (fam. drum umblat. unde era copilul. călătorie plăcută! drum călcat. a (nu) putea.. la stuful cu flori. pustia)!. 1) a stăpîni. a trage mî a de coadă. (pop. a porni) cu călcîiele înainte. ) a amăgi. a fi dus la groapă. 2) (fig. ) a induce în eroare (pe cineva). bătut. în) pustii (sau pustiu.) dracului!. ) a da în judecată (pe cineva). a se duce (sau a veni) cu plosca. lua-l-ar (lua-te-ar etc. ca recompensă. a trage) ca pe ciripie. a duce (sau a trage) cu nasul la teică (pe cineva).): cum. a duce de mînă (pe cineva). s-au dus cătră Domnul. ) nu cumva mă confunzi?. a dirija după plac (pe cineva). . drum (sau cale. a înşela (pe cineva).CR. (reg. după cum le place lor.. a se duce (sau a pleca. a purta cu vorba. ) nu vreau să mai ştiu de el (de tine. a-şi duce (sau a-şi purta) crucea. a muri: ei. ISP. fam. a amăgi (pe cineva): s-a lăsat dus de nas şi tras pe sfoară de to i şarlatanii. a trage) în linie dreaptă: capra nici una. a conduce. a amăgi (pe cineva): umblă pe lîngă mine cu şoşoşo. drept urmare. a se duce (sau a merge) de-a roata. a obliga pe cineva să ac ioneze într-un anumit fel: crapă de necaz că nu pot să stăpînească dumnealor pe to i mahalagii noştri. a tîrî. de ei etc. a pieri: boişorii mei s-au dus.VLAH. a îndura o mare suferin ă (fizică sau morală). ducă-se (duce-te-ai. ) a linguşi.CAR. ca pe ciripie. linie) de mijloc. a pleca foarte repede.drept cine mă iei? drept răsplată drept urmare drum bun! drum călcat drum de mijloc ducă-se pe pustii ! a duce boala pe picioare a se duce ca pe ciripie a se duce ca pe gura lupului drept cine mă iei?. a păcăli. atitudine de compromis.POP.. . mititeii.. ducă-se (duce-te-ai. (pop. (reg.

a duce la pieire (pe cineva): nu te-a lăsat inima să-mpingi în prăpastie pe-o biată femeie ce-i nevinovată. a se distruge: dacă o să ne ducem de rîpă. şi doar o fi El bun să nu ne ducă de rîpă! CAR. a ocroti. a pleca departe. a finaliza. a se duce la năvod. a se duce (sau a pleca) unde vrea. a o scoate la capăt: se sfătuieşte dară caii. a intra. unde ştie: să se ducă în plata lui Dumnezeu. de interesele sale: cei trei camarazi se despart. a băga) în prăpastie (pe cineva).EM. (înv. a duce de rîpă (pe cineva sau ceva). a termina (ceva).a se duce de rîpă a duce de rîpă a se duce glon a o duce greu a duce greul a se duce har un a duce hăul şi greul a o duce împărăteşte a duce în cîrcă a se duce în lume a se duce în lumea lui a se duce în plata Domnului a duce în poală a se duce de rîpă (sau la şan ). a salva (pe cineva sau ceva). şi reg. la luminiş). a proteja (pe cineva): sau te duc în poală sau te-alungă-n pielea goală. la limpede. a distruge (progresiv) (pe cineva sau ceva): mergem încotro o vrea Cel de sus . a băga) la (sau în) mănăstire. a (se) călugări: să ştiu de bine că mă duc la mînăstire. fără să se ştie unde: hai ş-om fugi în lume. (reg.POP. a duce hăul şi greul. ) a se sihăstri: văzuse că el tot nu e nimic de lumea asta oarbă şi d-aia se dusese în sihăstrie. a duce în poală (pe cineva). a înmormînta (pe cineva): ducînd la groapă trupul reginei dunărene.AL. a o duce (sau a o ine) într-o mîncare şi (într-)o băutură.ISP. POP. pîine şi sare nu mai mănînc cu el! CAR. a purta pe umeri. adică. de suportat partea cea mai grea (a unui lucru). a fi împovărat.) sau a se duce în treabă-şi sau a-şi vedea de treaba lui (a ei etc. a se duce (sau a pleca) în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu). a se retrage la treburile sale. a o duce foarte bine. a face chefuri lungi şi dese. a se duce (sau a pleca) în ară (sau în ări). a se întoarce la ocupa iile sale.ARGHEZI. a se duce (sau a pleca. a o duce greu. a se duce direct şi repede (undeva sau la cineva): apoi s-a dus întins la mă-sa s-o întrebe şi pe dînsa. doar ni s-or pierde urmele.P. a dori foarte mult. să meargă fiecare la treaba lui. ) a se duce la pescuit. a se duce (sau a merge. a duce în cîrcă (pe cineva sau ceva). a isprăvi. a duce în prăpastie a se duce în sihăstrie a se duce întins a se duce în treaba lui a o duce într-o mîncare şi o băutură a se duce în ară a duce jindul a duce la capăt a duce la groapă a duce la liman a duce la mănăstire a duce la mormînt a se duce la năvod .POP. ) a se duce direct şi hotărît. a provoca moartea (cuiva).). a duce la groapă (pe cineva). a fugi) în lume (sau în lumea largă). dar te rog să nu por i flori.CAR. cum s-o scoată la limpede. a duce la mormînt (pe cineva). a duce (sau a împinge. a se duce în lumea lui. a trăi anevoie. a-şi vedea de treburi.PANN. a se duce glon . a duce jindul. a o duce (sau a trăi) împărăteşte. ) a se deda pre) sihăstrie. a duce greul (unui lucru). a pleca) în (sau la) treaba (sau treburile) lui (ei etc. a trimite. a se duce întins (undeva sau la cineva). toată greutatea unei case.Dumnezeu. a se duce intă (la cineva). a se risipi.CR. a avea de împlinit. în spate (pe cineva sau ceva). literaturii proaste a acestui prostănac o s-o datorăm. a se duce drept. a duce tot necazul. 2) a duce la bun sfîrşit (ceva).CAMIL. a (se) duce (sau a (se) închide. (reg.EM. a (o) duce (sau a (o) scoate pe cineva sau ceva) la (un) liman (sau la liman bun. a face (ca cineva) să ajungă într-o situa ie dezastruoasă (şi fără ieşire). a jindui: să nu mai ducem jindul. a se duce har un (la cineva). a duce la capăt (sau la bun sfîrşit) (ceva). 1) a scăpa. a se duce în lumea largă: eu mă duc mîndru ă-n ări. a petrece. a-şi vedea de lucrul său. a duce. a se duce în (sau (înv.

a face ceva pe jumătate. a se a-i duce vergile a-i duce vergile (cuiva). a întrerupe o călătorie şi a reveni în locul de plecare. 2) (despre lucruri) a fi rezistent (la purtat. ) a fi îngrijorat de soarta cuiva.: apoi să fi dus sfîntul pe vreunul să nu ştie lec ia .a duce la tăvăleală a duce lipsă de ceva a-şi duce nasul undeva a duce ogodul cuiva a duce o via ă de cîine a duce plocon a se duce pe copcă a se duce pe drum neîntors a se duce pe drum neînturnat a se duce pe gotcă a se duce pe tocmală a se duce pînă în scara murgului a se duce pînă la calea întoarsă a se duce pînă la tindă a se duce pocnetului a se duce pomina a-şi duce povara a duce prin vama cucului a se duce rugă a duce sacul la moară a duce sfat a duce sfîntul a se duce tins a duce trai pe vătrai a-şi duce traiul a (o) duce (sau a ine) la tăvăleală. a da de nevoie. a lăsa neterminat ceva. . a stărui pînă reuşeşti: la o învoială. despre oameni) a o încurca. a se pierde. a se duce dracului: ducă-se pocnetului cu muste ile lui cu tot. a (se) strecura clandestin peste grani ă. a se duce (sau a se lua) pe drum neînturnat (sau pe cale neînturnată). . nu-i ajute sfînta sară. a-l pedepsi): îl prinseră şi-l aduseră la Mihai plocon. a-i lipsi ceva. la întrebuin are zilnică). ) a merge în pe it: s-a dus badea pe tocmală. a munci din greu: am mîncat azi destul şi n-am cărat saci la moară. COŞBUC. (pop. a se duce pe gotcă. 3) (fig. 1) a răspunde. a se duce rugă. imprimîndu-i un anumit ritm. a trece prin contrabandă. 1) a se duce unde e apa mai adîncă. cu toată şmichiria voastră. a se duce pe copcă (sau (reg. a face treaba) pînă la tindă. că . a se duce întins: moscalii . sau dus cu toate pe o cale nenturnată. a se duce pocnetului. a orînduit apoi fiecăruia felul de via ă şi locul unde să-şi ducă traiul. a se duce (sau a merge..CAR. a-şi purta crucea. slavă domnului! sănătos şi voinic. (fam. a(-l) duce sfîntul (pe cineva).. a dispărea: s-au dus to i. 2) (fig. a nu se lăsa.. a se duce (sau a ajunge) pînă în (sau la) scara murgului. a se duce foarte departe. şi reg. . ) pe copce). a duce trena cuiva a duce trena cuiva. a se duce unde a dus mutu iapa şi iganu cîrlanu duce unde a dus mutu iapa şi iganu cîrlanu. a-şi duce povara. a compătimi (pe cineva). a duce (sau a căra) sacul (sau saci) la moară.ISP.. a duce o via ă grea.CEZAR. ) a se duce vestea:să duce rugă de vitejia noastră! BUDAI-DELEANU. a fi durabil. a pă i ceva. unul mai dă. a muri. a duce trena a duce trena.P. după ce a făcut toate animalele şi vietă ile. 2) a îndura ruşine pentru ceva. (reg. a (i) se duce vestea (cuiva): traseră un chef de să se ducă pomina. a se duce (sau a pleca) pe drum neîntors (sau pe cale neîntoarsă).POP. au mers tins la Dan ca. .ISP.LIT. a trăi: Dumnezeu. a (i) se duce (sau a(-i) merge) pomina (cuiva). de-a dreptul. a duce ogodul cuiva. a se prăpădi. a ajunge să fie cunoscut de to i.EM. (fam.. a se duce pînă la calea întoarsă. a se duce (sau a merge) (în)tins. a duce lipsă de ceva. a duce sfat.POP. dacă nu vrei. a se ine scai de cineva. scotea imineu din picior şi-l azvîrlea după dînsul! GHICA. ) a se duce direct. altul mai lasă. ) a menaja pe cineva. eu mă duc pînă la scaramurgului... a duce trai pe vătrai. a o pă i: v-a i dus pe copce. a urmări pretutindeni adulînd pe cineva. a trimite) plocon (pe cineva cuiva). a se duce pe tocmală. a prezenta pe cineva cuiva (în semn de omagiu sau pentru a-l judeca. ) 1) (despre oameni) a fi rezistent la efort: sînt. a (se) duce prin vama cucului sau a trece (sau a (se) strecura) prin vama (sau vămile) cucului. a duce o via ă de cîine. duc bine la tăvăleală. (sport ) a conduce plutonul concuren ilor într-o cursă sportivă. ) a îndrăzni să . (înv. a trăi foarte greu. (înv. a muri. plină de lipsuri.CONV. a (se) duce sau a trece. a-şi duce nasul undeva. HOGAŞ.NEC.. a bîrfi: ea duce sfat din casă-n casă că n-am broboadă de mătasă. a-şi duce traiul.CR. a garanta de ceva. despre obiecte) a se a se distruge. (reg. a duce (sau a aduce.

precum. leit cineva: şi-şi ia un suflet de noră. pe urmă. potrivit cu .CONACHI.): după cît ştiu eu.. după (sau întru. după mine. din) cît. după cum se vede după datină după dreptate după faptă şi răsplată după fiin a sa după împrejurări după lege după măsura după măsură după mine după mine . tradi iei. a-şi duce (sau a-şi ine) zilele. după (sau pe. potrivit circumstan elor.CR.. după dreptate. potopul! . după mine (după noi).. cum o da Dumnezeu! Dumnezeul ăl din tău.. după aceasta (sau aceea). după lege. după lege. ) la fel cu . Dumnezeu cu mila!. (numai) (unul) Dumnezeu (sau Domnul) (mai) ştie sau dracul (mai) ştie. după (sau pentru) faptă şi răsplată. după părerea mea: după mine. în măsura în care.CR. foarte mînios.. 2) cine ştie: dracul mai ştie ce are. just.). ar putea să spună: Dumnezeu ştie numai ce se petrece acuma în sufletul unui biet dascăl ca mine. potrivit legii. care ştii ce milos sînt. (înv.CAR..CAR. a devenit insuportabilă şederea aici. în felul în care . după cum de ..a se duce vestea ca de popă tuns a duce via ă comună cu cineva a-şi duce zilele Dumnezeu cu mila! Dumnezeul ăl din tău Dumnezeu să-l ierte! a (i) se duce (sau a-i merge) (cuiva) vestea (sau buhul) ca de popă tuns.: după chip ca şi aceia. a trăi laolaltă. 1) doarDumnezeu. după cum se întîmplă. după fiin a sa.. conform obiceiului. după (sau pe) măsură.. după capriciul cuiva. este şi astăzi..POP. după împrejurări. PRAV. după (sau pe) cît (sau cîte) ştiu (eu) (ştii (tu) etc. (înv. după cum: rabdă pe cît vei putea.. de. după cum de mult va fi fost furtuşagul. după (sau pre) chipul şi (a)semănarea (sau obrazul) cuiva sau tocma(i) şi spre chipul cuiva. întocmai după chipul şi asemănarea celei dintîi.. aista nu-i semn bun. după cum se vede.. aşa cum. legal. propor ional cu .CORESI. .. ci-i după cum vrea Domnul. după chipul şi semănarea cuiva după cît după cîte îmi amintesc după cît ştiu după cum după cum de . turbat de mînie.CR. în esen ă. după chip ca . răsplata este pe măsura faptei: pentru faptă răsplată şi năpastă pentru năpastă! CAR. a se între ine. just. ) după cît de. din cîte se poate observa. după cîte îmi amintesc. ) de(cît) cum: l-a scos afară mai viteaz după cum a fost! POP. în) măsura.: să să cearte cu ocna pînă la o samă de vreame. .. potrivit informa iilor de care dispun (dispui etc.. a fi cunoscut ca un cal breaz.: nu-i după cum gîndeşte omul. pe. după înfă işarea cuiva.COŞBUC. (despre îmbrăcăminte.CR. a stîrni mare vîlvă: la iad ai tras un guleai de i s-a dus vestea ca de popă tuns. nu-mi pasă ce se va întîmpla după plecarea (sau după moartea) mea (sau a noastră)! Dumnezeu ştie dunăre de mînios după aceasta după bunul plac al cuiva după chip ca . după cît ştiu eu. să-l ierte Dumnezeu. apoi. încăl ăminte) potrivit cu dimensiunile corpului.SAD. dunăre de mînios sau mînios dunăre. formulă întrebuin ată pentru cei mor i: de-o fi murit. dacă-mi aduc bine aminte.: sprinteneala la dobitoace scade sau sporeşte pe măsura vărtu ei sau a slăbiciunii.EM.. 1) (înv.. după cum..CR. 2) cum. o femeie nu spune niciodată tot.. după datină. întocmai ca. (vie) potopul!. . Dumnezeu să-l ierte!. în fond: sînul care mîni va fi un cadavru şi care. după fiin a sa. dracul.. a duce via ă comună cu cineva. după bunul plac al cuiva. care le ştie pe toate.

... după mintea mea (a ta. e de comă. ca pe) pravilă sau cu pravila. după semuire . (înv. pleacă!: da’ du-te pîrlii..). după toate probabilită ile sau (înv. cum doreşte: îmblăm după voia inimii. treacă-meargă. ca să nu mai aud de numele tău. lumina dentunerec şi marmura de daltă. CAR. a-l durea capul (pe cineva)... ) potrivit obiceiului: să-l petreacă păn-la hotar.ext. ce-o au după olaltă. unul după altul (fără întrerupere): ca setea cea eternă. după semuirea rangurilor cu care au fost cinsti i. 2) lasă-mă în pace! du-te pîrlii! du-te pîrlii!. se poate?. 1) pe măsura puterilor. OD.i de treabă!.: am făcut lucrurile după potriva nevredniciei mele. a-i a-l durea capul păsa (de . ) lucrurile par să ia un curs neplăcut.. după (sau cum e) tingire(a). 1) vezi. ) du-te unde vrei (numai pleacă de aici)! e al dracului de greu. după pravilă după putin ă după rîndul .. ceva e suspect.. după tingire.. 1) mergi sănătos!... ) conform cu . a -l durea măseaua a (nu)-l durea măseaua (pe cineva de ceva)..). e posibil? . e ceva (putred) la mijloc (sau în Danemarca).. după semuire . e ceva de speriat. e de groază. (înv. (p.. ) după toată probabilitatea. după rîndul . după lege... e flagrant.după mintea mea după mutra lui după natură după obicinuire după olaltă după potriva .: toate acestea.. după cît se pare. probabil. e cu ochi şi cu sprîncene. soru ule! AL. după potriva . şi capacul du-te unde pofteşti! e cam albastru e ce e e ceva de speriat e ceva la mijloc e cu ochi şi cu sprîncene e cu putin ă? du-te unde pofteşti!. după (sau pe. e teribil. (înv... e cam albastru sau e cam albastră situa ia. dar n-am cu ce mă-nvăli.. după toiul lui.POP.ISP. ) (care este) conform legii.BUDAIDELEANU. a lui etc.. du-te cu Dumnezeu! du-te cu Dumnezeu!..N. după mutra lui.i de drum!. e evident.. du-te dracului!. ) (care este) drept. pe măsura posibilită ilor.). după voia inimii după voia inimii. ceva nu e în ordine. după olaltă. cît.MACED.. după natură. cu pravila. acceptabil: de foame ar fi ce-ar fi..CR. e foarte greu..) sau după capul meu (tău. dubios: eu văd bine că aicea e ceva la mijloc. după condi ia lui socială: luă de so ie o zînă după mutra lui. piei din ochii mei!. în ordinea .GALA. după toate probabilită ile pesemne: după toate probabilită ile voi fi în Iaşi peste vreo zece zile. (fam. avînd ca model obiecte din realitate: plăsmui i după natură. du-te naibii!. lui etc... du-te unde ştii!. a lui etc..ORG..REG. 2) (fig. e cu putin ă?. POP. a (nu)-i păsa (cuiva de ceva). după obicinuire...CORESI... (fam. şi capacul. du-te naibii!: du-te undedu-te unde a dus dracul roata şi mutul iapa! a dus surdul roata şi mutul iapa. şi priimesc feluri de comenzi rînduite lor. ) vezi.POP.. 2) în limita.. pe potriva cuiva: feciorul babei se dăduse . potrivit cu .). în dragoste c-o fată sărăcu ă şi după toiul cuiva frumuşică. 1) a avea dureri de cap (din cauza . du-te unde a dus dracul (sau surdul) roata şi mutul iapa!. ) a fi îngrijorat (din cauza . dispuse dupe rîndul fabricării lor . peşti din cărnuri delicate. (fam. după părerea mea (sau a ta.): trecea prin pădure. după obicinuire.COSTIN.EM.. după toiul cuiva.. (înv. după putin ă. 2) lasă-mă în pace! du-te de te plimbă! du-te de te plimbă!. după sac.ISP. corespunzător cu . just: în domnia lui au tăiat capul lui Goe Căpitanul. e cusut cu a ă albă. .: boierii şi feciorii de boier se vor priimi în slujbă. fără să-l doară măcar capul. e (sau ar fi) ce (sau cum) e (sau ar fi). e bătător la ochi. lasă-mă în pace! du-te în plata Domnului! du-te în plata Domnului!. pe măsura. ) în raport cu . poate. şi petecul.

... ) e posibil să . e lată ! el ştie ...... dar e mult pînă a le face.... (pop. interesul personal e mai presus de interesul străinilor.. e minune (sau ce minune) că . în odaie la Ivan. e imposibil... e normal să .. e dracul gol. e mîncat ca alba de ham e mult de cînd . promite multe... e nasulie!. (despre oameni) este o personalitate inconfundabilă. sînt speran e să . aproape. (reg. că prea e de oaie! e (foarte) probabil. e o nimica toată.. primejdia e mare! e deştept de bate cuie cu capul.). ei bine . e o figură.. enciclopedie vie e nimica toată e nins în luna lui mai e nor e-n regulă! e numai gura de el e o figură e o nimica toată e păcat de Dumnezeu e peste poate e prea de oaie e probabil era de aşteptat era mai să .. după cum spuneam . e (foarte) posibil. (glume ) e bătut măr. e nădejde să . omule.. vorbeşte.. (sau de atunci). era şi timpul... e prea (sau prea e) de oaie.. e murat în varză acră e nasulie! e natural să .): uşor e a zice: plăcinte. se vîră..ZANNE.... (despre oameni) a încărun it devreme. vor înlesni ..... e foarte apăsat de nevoi. e nimica toată. era şi timpul e de ajuns. v... e mult pînă să . e (o) nimica toată. ne-am în eles! e numai gura de el. a trecut mult timp de cînd . va trece mult timp pînă să .. era previzibil: era de aşteptat ca dumnealui să nu se ină de cuvînt. era la un pas de a . e un fleac. e de la sine în eles.. e mult pînă a .... e murat în varză acră. dar nu face nimic. e o bagatelă. e mai aproape cămaşa decît anteriul (sau sumanul. enciclopedie vie (sau ambulantă). .. e prea de tot: las-o baltă. e descurcăre foc. răsărirea multor talente...POP. e destul.... e mare păcat: ei bine.. e peste poate. e mult de cînd .. e de mirare că . e nins în luna lui mai.: e minune oare că pentru el visul era via ă? EM. undra).... ) e primejdie!. e un fleac. (sau de . e mîncat ca alba de ham.: e mult de cînd nu ne-am văzut.. e de rău!... se subîn elege. cît pe ce) să .IOSIF. e grav! el (sau ea) ştie . e o bagatelă.EM..e de ajuns e de la sine în eles e de rău! e deştept de bate cuie cu capul e dracul gol e floare la ureche ei bine .....POP.. ar fi trebuit să se întîmple mai demult: ce vrei? sîntem în postul Crăciunului.. (sau pînă a . sau ei ştiu . ) e prost ca noaptea..: era mai ca să-l omor. e-n regulă!. pu in lipsea să . e păcat de Dumnezeu. tot ce se poate: e foarte probabil .. se putea prevedea. nu i-e păcat de Dumnezeu să lăcomeşti la averea altora? POP.CAR. e firesc să . era de aşteptat. (fig. e mult pînă a ..CAR. e mult pînă să . e mai aproape cămaşa decît anteriul e minune că . e mult pînă să .... e-n ordine!.......).CR... e un personaj.: e nădejde s-avem ploaie... e nădejde să . e lată (rău de tot)!. ) persoană cu cunoştin e întinse şi variate. e înnorat.: aşa e bine şi natural să fie. e suficient.... (sau pînă a .CAR.. era mai (sau mai-mai. e nenorocire! e natural să .. are o minte diabolică. (fam.. se cheamă era şi timpul să ningă. că marile reforme sociale şi economice . numai el (sau ea) ar putea să spună: Scaraoschi . e floare la ureche. e nor sau sînt nori. el nu ştie cum şi pe unde.

e prevestitor. a satisface serviciul militar. străduin ă excesivă: pornite dintr-un exces de zel condamnabil. iaca. a face a bine (sau a rău. e posibil. fii serios!. (înv. (fig. foarte exact. a ignora. a face albie de porci a face albul negru a face aluzie a face amiaza a-şi face apari ia a face apel a face apelul a face arătare a face armata a face ascultare a face aşezare .. e semn rău: săptămîna mare .. a apela (la cineva): am făcut apel la vecini. seamănă leit. a veni undeva numai din obliga ie. (înv. (fam. este firesc. a face abstrac ie de . a expedia pe lumea cealaltă (pe cineva). a face aluzie. a cobi. a prevesti: parcă nu face i a bine.. este în natura lucrurilor. examen de conştiin ă. aduce ghinion. ) ce vorbeşti?.. a rîndui. că prea e trasă de păr! POP.PANN.... 3) (jur. ) a aşeza. exact (sau precis) ca un ceasornic (sau ca un cronometru). din polite e. a aerisi. a face armata. eşti nebun? e tatăl său în picioare e tras de păr e tun exact ca un ceasornic examen de admitere examen de conştiin ă exces de zel a exista numai pe hîrtie a expedia pe lumea cealaltă a expune la aer a face a bine a face abstrac ie de . ) a adopta solu ii nesigure.POP. a-şi face apari ia.. de la sine în eles. a se face alb. a vînt.POP.. a exista numai de formă. 1) a invoca (pe cineva sau ceva). a lăsa la o parte. a ploaie). a face prezen a. a face ascultare. a face apelul. a apărea. 1) a deveni palid. a făcut destulă echilibristică.. este (sau e) probabil că .. 2) a încărun i. a face arătare.POP. a face abuz de putere. e rău de pagubă. a face acroba ie (sau echilibristică). e vreme grea.. (înv. (înv.. să ne dea o mînă de ajutor . examen de admitere. a exista numai pe hîrtie. a-i face de petrecanie (cuiva). căci e rău de boală. a face act de prezen ă. e tras de păr. a ucide (pe cineva). punctual.... a face (ca pe o) albie (sau troacă) de porci (sau de cîine. a face de două parale. a sugera. e sortit să . a expune la aer.EM.! CR. perfect cu tatăl său (sau cu mama sa). a falsifica realitatea. a(-şi) face amiaza. sîrguin ă.e rău de moarte e rău de pagubă e scris să . 2) a chema (pe cineva). e cusut cu a ă albă: ia-o mai uşurel.. este în natura lucrurilor este probabil că . a face cu ou şi cu o et. exces de zel. de nu vă mai astîmpără dracul . ) a se adresa unei instan e superioare. nu se poate! e tatăl său (sau mamă-sa) în picioare.CAMIL. nu concepe să piardă: lasă-l în pace! doar îl ştii ce rău e de pagubă!CAR . 2) a se odihni după masa de prînz.P. a face abuz de putere a face acroba ie a face act de prezen ă a se face alb e rău de moarte (sau de boală). . e tun. ) a arăta.. a face aşezare. a face apel (la cineva sau la ceva). aducător de moarte (sau boală). a omorî. a denatura.CAR.. a face albul negru. să nu prea lipeşti sau spoieşti. ca să-şi facă amiazul.. a batjocori. a abuza de puterea de inută. şi-acuma fac nourii a ploaie. vere.. e scris să .: e probabil că femeia mă iubeşte. a nu lua în considerare.. a-şi face siesta: cerbul ce-mi făcea? sta şi rumega. a se ivi. e predestinat să . 1) a mînca de prînz: aci se aşeză. . e exagerat.. ) porcească) (pe cineva)..SAD. a apela (pe cineva): facem apel la sentimentul na ional al d-lui Brănişteanu. examen pe baza căruia cineva este primit într-o formă (superioară) de învă ămînt. ) a asculta. periculoase pentru a ieşi dintr-o încurcătură: ca să iasă basma curată. .. analiză lucidă a propriei conduite morale. există posibilitatea ca .. a se albi (la fa ă). eşti nebun?. a insinua. namiaza-şi făcea. a ocărî (pe cineva): ca p-o albie porcească m-a făcut şi m-a gonit.

de . a face bucă i (sau bucă ele. a face boboane. a se duce: dragile mamii picioare. a împrumuta (cuiva ceva): fă-mi bine cu el [cu buzduganul]. a-i prii. a-i face bine (ceva cuiva). a face bîca. a deveni palid. a (se) întrema. a se face aşteptat. a emite monedă. 2) a se bărbieri. (înv.CEZAR. a îmbogă i (pe cineva). a se distruge. a omorî. a cădea: era să facă bîca. a face bogat (pe cineva).AL. 3) a pregăti terenul. a se lăsa aşteptat. 2) (despre femei) a rămîne însărcinată. a se albi (la fa ă): Damian atuncea se făcu ca ceara.. .POP. a face (sau a da. a zdrobi. [ienicerii] le tot făcea cale. de . de-amu n-or mai face cale! POP. a face cale. a se face bucă i (sau fărîme.. a se bosumfla. a face băşici. 1) a lăsa să treacă (pe cineva). a face cale . 1) a se îngrăşa. pilda cuiva.a face aşteptare a se face aşteptat a-şi face bagajele a face baie a face bani a-şi face barba a face băşici a face bătaie a face bine a-i face bine a-i face bine a face bine să . a (se) vindeca: se jură că într-un ceas are să-l facă bine. a fi gras: observă că a început să prindă burtă... a da drumul (cuiva): auzind aşa. praf şi pulbere. a hăcui. .DELAVR. praf. (înv.). a tăia. a reduce la zero. pulbere.. a face bani. scrum.P. a-şi face barba. pămînt. a (se) face bine (sau sănătos). VARLAAM .POP. a imita pe cineva: cine-a face altă dată ca mine. a (se) însănătoşi. a face blau. a se băşica. 1) a bate. a călători. a face biruin ă a face bîca a face blatul a face blau a face boboane a se face bocnă a face bogat a face bot a face bucă i a se face bucă i a face bucă i-bucă ele a face burtă a se face ca ceara a face ca cineva a face cale a face aşteptare. dărăburi. să văd pe mine m-o speria balaurul? POP. a anula. 1) a bate. a nimici. a întîrzia.CR.. (sau ca . 2) a fărîmi a (ceva). a trage) cale (sau drum) (cuiva). CR. a face bucă i-bucă ele (pe cineva sau ceva). a mînca fără plată.: să-i facă cale să fugă. a desfiin a: critica a făcut praf ultima sa carte.. a face blatul. a face ca cineva. a prinde) burtă. v. a face biruin ă. a face baie. a se pregăti de plecare. ăndări. a urma exemplul. (reg.TOP. a călători. te face mii şi fărîme. decisive.. ) a aştepta. a face cuiva rost să .. a face bine (sau rău) să .. a învinge. a se sfărîma. ) a se bate: veni vremea de se hotărîră cîinii a face bătaie în regulă. ăndări) (pe cineva sau ceva). preferabil să .. ) a combate cu argumente puternice. a se sparge. ) a birui. a-i fi de folos (ceva cuiva): cafeaua o să-i facă bine....PRAV. a face (sau a pune) bot. a-şi face bagajele. grămadă. ) a vrăji. a face (sau a avea. .. a face bătaie. (pop. a fi bocnă. 2) (fig. a umbla.. 2) a ajuta să treacă. a se face ca ceara. scrum. să se răspîndească: să face cale ceiialalte învă ături. s-a izbit de toartele cerului şi s-a făcut cioburi. 1) a face bucă i (pe cineva). VLAH. a merge. ca mine să pă ească.. (sau ca . cioburi. a se îmbăia.. ) a intra.. mii şi fărîme. a lipsi de la lucru a doua zi după o sărbătoare. 1) a-şi tunde barba. a distruge (pe cineva sau ceva): de i-oi da drumul. a se face bocnă. 2) a face parale. a se nimici: paharul . a (nu) fi de dorit.. a-i face bine (cuiva cu ceva).NEC. zgură).): ai face bine să treci pe la el. (arg.

EM. (înv. 1) a-şi face pîrtie. nu venea.a-şi face cale a i se face calea cruce a i se face calea cruce a face calea întoarsă a face cap a face capătul a-i face capul calendar a-şi face cale. 3) a da amploare la ceva. că nu bagă de seamă pe cineva sau ceva: ne cunoşteam de copii. că ne-ai făcut capul călindar! CR. s-a făcut că plouă.: face el ce face şi cu mare greu scapă. . face ce face. pînă nu se coace. a face (sau a sta în) ceată cu cineva. a-şi face cămaşa izmene. a se înroşi la fa ă. 2) (p. vin-la sînu-mi! EM. a face (sau a apuca) calea întoarsă. a-i face capul calendar (cuiva).AL. a-i sta) calea (sau drumul) cruce (sau cruci) (cuiva) sau a-i fi calea în cruce (cuiva). şi pop. a ucide (pe cineva). a-şi face capul (sau din cap) calendar (sau ceaslov). V. . a face caraul. a se face cărbune.EM. a i se face (sau a-i fi. a face ca trenul. a face (sau a bate) căr ile (de joc). a-şi încărca memoria cu fleacuri: vorbesc pu in şi ascult mult. a nu mai putea înainta. ) a da de piedici. zgomotos.AL. dar cînd l-am întîlnit în Bucureşti şi l-am salutat. a face (mare) caz (de cineva sau de ceva). a face (sau a duce) casă (bună sau rea) (cu cineva). da mi-i calea-n cruce. a fi sătul peste măsură. 2) a respira greu. de havadişuri. ) a sta la îndoială.. a aştepta pe cineva (uitîndu-se în toate păr ile): în zădar făcui caraul vreo două ceasuri pe pia ă. a se încrucişa (cu cineva). a-şi face capul calendar a face caraul a face carieră a face casa a face casă a se face ca sfecla a face ca trenul a face cauză comună a face caz a-şi face cămaşa izmene a se face că plouă a se face căpuşă a se face cărbune a face căr ile a face ceată cu cineva face ce face . coşuri) a se umfla la vîrf prin acumulare de puroi: buba cap nu face. 2) a omorî. a se întîlni. a pre ui foarte mult pe cineva sau ceva. PANN. a-i împuia capul (cuiva): destul acum. ca să se întîlnească cu el. a se face căpuşă. a se face că plouă. 2) a căuta un pretext pentru a merge undeva. fără ca al ii săpoată afla de la mine ceva. a se întoarce.DOS. 1) a sfîrşi. calea mi se face cruce! POP. a face cap. ) 1) a fierbe de nerăbdare.POP. (fam. jos la vale. a se alia cu cineva: au făcut ceată cu to i mai marii. (fam. a face cauză comună (cu cineva). a-şi deschide drum: sus la munte. . a i se face (cuiva) calea cruce (cu cineva). adecă îmi fac capul ceaslov. a se face ca sfecla. şi-au făcut duşmanii cale. duce.POP.P. a face carieră. a(-i) face (sau a-i pune) capătul (sau cone ul. a reuşi într-o profesie. încearcă în toate felurile şi izbuteşte să . a eşua (într-o afacere). FIL. a face bilan ul încasărilor şi al plă ilor. 1) (despre so i) a convie ui (bine sau rău): Dumnezeu n-o vrut să facem casă-mpreună. . 3) (fig. (despre alimente) a se arde. CAR. a face să înceteze (ceva): fă un sfîrşit durerii. a da chix. a fi solidar (cu cineva). a sublinia însuşirile cuiva sau a ceva. ) a se preface că nu are ştiin ă de cineva sau ceva. m-aş duce. 1) a ajunge la o răspîntie: şi m-aş duce.CR. a se înturna (din drum): vei vrea să faci întoarsă de peacuma a ta cale. a bate. a-şi găsi de treabă undeva: îşi face cale pîn-la pu . a toca la cap (pe cineva). sfîrşitul) (cuiva sau la ceva). a intra într-o tagmă oarecare. . a-i face de petrecanie (cuiva): s-au sfătuit acuma maică-sa cu zmeul cum să-i facă capătul. CEZAR. 2) (fig. 2) a scoate în eviden ă.POP. a gîfîi. 1) a insista asupra a ceva: [o gazetă] zice că nu mai face caz de infamia pe care o comitem noi.. ) a se în elege (bine sau rău) (cu cineva). despre bube. a amesteca şi a împăr i căr ile: eu fac căr ile! AL. . zău. a şovăi: de urît m-aş duce. a exagera însemnătatea cuiva sau a ceva. a face casa.ext.

de se făcuse cîrlig.POP. a face chica topor (sau măciucă) (cuiva) sau a face morişcă (de vînt) în chică (sau în cap. a face circ. a face cîl i (pe cineva sau ceva). 3) a fi beat. a se închina la idoli: să nu. cine face cinste? FIL. ci numai o cercare să fac. ) a face gălăgie. .ISP. 2) a se zgribuli de frig: se stîrciseră de se făcură covrig de ger. a se obrăznici. ) a snopi în bătaie. a face o probă. (pop. ) a chema (pe cineva). a face (o) cerere. a proba: nu mă leg ca să prind pe tîlhari. cum de mi-a făcut cinste să mă ia de bărbat. tămbălău. a face fărîme. a se covrigi: fierul se încovoia de se făcea covrig. a face (o) (în)cercare. a face cobză (pe cineva). (pop. a se face (sau a şedea) colac. măre. a ospăta (pe cineva). (pop. a zdrobi în bătaie (pe cineva). dă-mi voie! CAR. ) a face orice: se hotărî să facă ce-o face şi să se cotorosească de leneşă. a face col ul.ISP. a se face cocă. a face certare (cuiva). a da col ul. a se încovoia.BIBLIA. 2) a fi vlăguit. 1) a batjocori. a face cîrpă (de şters) (din cineva). de bătaie. a încerca. a face chiseli ă (pe cineva). 2) a umili. a(-i) face (cuiva) cinste(a). a omeni. 1) (înv. a face ciulama (pe cineva). bleg. băie i? mie mi-e sete. ) a cerceta (pe cineva): să-i facă cercare.NEGR. 2) a redacta. a se face cîrlig (sau covrig). ) a trage de păr (pe cineva). a se turti (de băutură): bea. (despre oameni) 1) a se înfricoşa.a face ce-o face a face cercare a face cercare a face cerere a face certare a face chemare a face chica topor a se face chinez a-şi face chip cioplit a face chiseli ă a face cinste a face circ a face ciuciulete a face ciulama a face ciur a face cîl i a se face cîrlig a face cîrpă a se face cîrpă a face clăbuci la gură a-şi face coada colac a face coarne a face cobză a se face cocă a se face colac a face col ul a face ce-o face. a se face chinez sau a o face pe chinezul. a face chemare (cuiva). spre cinstea cuiva: asemenea fapte îi fac cinste . stimabile. a călca în picioare (pe cineva): te-ntind jos şi te fac chisăli ă. a face (sau a scoate) coarne. a-şi face chip cioplit. a se strînge covrig. prea te faci chinez.ISP. a deveni îndrăzne . .PANN. obraznic. a deveni moale. (fam. a face praf (pe cineva sau ceva). a trata. a fi ud pînă la piele. a bate zdravăn (pe cineva): ia să-i faci chica topor. a se codi. pînă cobză l-a i făcea. a se face preface că nu în elege. a lega fedeleş (pe cineva): atunci. a pedepsi (pe cineva). a coti după col . a ocărî (pe cineva). a da de băut şi de mîncat (cuiva). a se îmbăta turtă. (înv. că nu ştie nimic. a găuri în multe locuri (ceva). a plăti consuma ia (cuiva): şti i una. în stambă. a face (tot) ciur (ceva). 2) a fi spre lauda.AGÂRB. a supune. 1) a cere. 3) a se încovoia de bătrîne e: moartea se uscase.POP. a face albie de porci (pe cineva). 2) a invita pe cineva (în străinătate): neamurile din Germania i-au făcut chemare şi a plecat la ele două săptămîni. în păr) (cuiva). iarna se făcea colac la uşa tindei. de se turteşte şi cocă se face. scandal. . spinarea dobă şi pîntecele cobză.POP. a se face (sau a fi) cîrpă (sau petică). a solicita. a face cercare (cuiva). a onora (pe cineva): mă mir. a o şterge pe furiş (pentru a scăpa de răspundere): am ştiut că dumnealor. 3) a cinsti.MINEIUL. a-şi face coada colac. a se încolăci: Grivei . . a face clăbuci (sau spume) la gură. căci e creştină. a face pe prostul: ei. ) 1) a se ghemui.. ş-or face coada colac. l-a i lega. a (se) face ciuciulete sau a fi ud ciuciulete. a înainta o peti ie.CR. a se ghemui. (înv.i faci chip cioplit. impertinent. a vorbi mult şi cu furie.. a pune la munci istovitoare (pe cineva). ) a certa (pe cineva). 1) a cinsti.AL. cînd vor fi la adecă.ISP. (reg. a se da în spectacol.

parcă-l văd ministru.. a-şi face cuib în cuibul altuia. de trăsnăi. a face cauză comună cu . făcîndu-şi din coada ochiului. a face complimente (cuiva). că mă vede bărbatu! POP. 1) a chema. a fi surprins.. (pop. a-i face cu măseaua a face cumetrie cu sărăcia a face cum îi vine la gură . POP.. a face corp comun (cu cineva). 2) (rar ) a prevesti a rău. a face (sau a trage) cu geana. săracul! POP. (fam. . a se uni cu . a-i face credit (cuiva).. (reg.. a face cu (sau din) coada ochiului (cuiva). începu a-i face cu degetul.BACALBAŞA. a face crîngu poiană. de pozne.COŞBUC.i faci! NEGR. a face cuie. .. a se încrucişa. a porunci printr-o mişcare a capului: du-te. a face cre (ceva). ) a se logodi. a şerpui: poteca face cotituri în drum. năzbîtii.. badea conciu’ nu-mi făcu. a face credin ă. a face cu degetul (cuiva). (despre vehicule) a se întîlni (venind din direc ii diferite)... să nu ne facem cruce cu stînga. a-şi face cruce cu stînga. a face corp comun a-i face costum de scînduri a face cotituri a face credin ă a-i face credit a face cre a face crîngu poiană a face cruce a face cruce a face comedii (sau boroboa e. a face cumetrie cu sărăcia... a duce trei degete împreunate la frunte. uluit: ca mîni. nici cruce să. nu-mi mai face cu capu. a concura (pe cineva). ) a poposi. ) a omorî (pe cineva). a face concuren ă (cuiva). a-i face costum de scînduri (cuiva).. clăn ănindu-vă din ii. am văzut altele mai straşnice! VLAH. a se aciua (undeva). a se solidariza (cu cineva).. a lăsa de la sine..ISP.. a-i arăta col ii (în semn de prietenie) (cuiva). a ceda. a certa.. a o lua de nevastă o fată: storsul vinului trecu. (sau a . a vinde pe datorie (cuiva). ) a fugi foarte repede. (reg. a face ceva inutil. a-i face cu măseaua (cuiva). de năzbîtii. a cobi. năzdrăvănii.a face comedii a face complimente a face conac a face concesii a face conciul unei fete a face concuren ă a face copii a face cor cu . a face cor cu . gîndeşti că-i moşul. pozne). la dracu. ) a dîrdîi de frig: o să vă pun să face i ni ele cuie. a face copii. a face cruce. (sau a . a se stabili. a rînji (la cineva): ticălosul şi mangositul! încă se rînjea la mine şi-mi făcea cu măseaua! CR.i mai face părul cre . a face conciul unei fete. a face concesii. a se ine de boroboa e.. a face cruce lîngă biserică.. ) a nu mai putea scăpa de sărăcie. 2) a mişca capul încoace şi încolo: merge făcînd cu capul.POP. (fam. a-i face semn discret (cuiva): una într-alta se legănau [fetele]. a coti. a face conac. a trăi cu femeia altuia. a-şi face cruce cu stînga a face cruce lîngă biserică a face cu capul a face cu coada ochiului a face cu degetul a face cu geana a-şi face cuib a-şi face cuib în cuibul altuia a face cuie a-i face cuiva onoarea să . a-i face cuiva favoarea să . a face cu ochiul. a se închina: nici pe dracul să vezi.... la piept. a amenin a cu degetul arătător (pe cineva): zărindu-l în slava cerului printre stolul de corbi.AL. murgule . murgule. (înv. bade. a încre i (ceva): hai. a(-şi) face cruce.): dacă exelen ia sa ar vroi să-mi facă onoare a să încrede în devotamentul meu. a-şi face cuib (undeva). a-şi reduce preten iile.). a face cotituri (sau coturi). la umărul drept şi la cel stîng. a complimenta (pe cineva). a face cum îi vine la gură (pe cineva).. 1) a se cruci. nu.DELAVR. a se mira peste măsură. a face cu capul.ISP..: lumea politică face cor cu toată lumea. a batjocori fără a-şi alege cuvintele (pe cineva). a considera pe cineva demn să .ISP. a-i face cuiva onoarea să . a zămisli..(sau a .). a naşte (copii): numai un copil o să face i.

a primi vestea că .. a face cunoştin ă (cu cineva).. a (se) face de batjocură. a face cunoştin ă a face cu ochiul a face cu ou şi cu o et a-şi face curaj a face cură enie a face curte a face cu săpun şi cu apă rece a nu face cusur a se face cu treabă a-i face cu ulcica a face cuvînt a-şi face cuvînt cu cineva a face cuvînt a-şi face datoria a face datorii a i se face de .EM.CR. iară ele fac cu ochii.. se vede.POP... a face cuvînt sau a-şi da cuvînt în de sine sau a se lega la un cuvînt sau a pune (sau a lega) cuvînt cu cineva. a se face cu treabă sau a umbla a treabă. ) de ştire) (cuiva) că .PANN. ) a cuvînta. a se face cunoscut. a se remarca. 1) a-i face (cuiva) un semn discret dintr-un ochi (cuiva): tu i-i face cu ochiul. a face cunoscut (pe cineva sau ceva cuiva). a-şi îndeplini îndatoririle. a face negreşit: orînduindu-l de al doile să ducă pe Paşa pînă l-a trece în hotarul Hotinului. a simula că e ocupat: mă făcui şi eu cu treabă şi intrai după ei în grabă. ) a-şi arăta admira ia fa ă de o femeie. a sta de vorbă. ) a certa aspru. a da de în eles (cuiva).. a face cură enie. obliga iile. a nu face cusur. a se cunoaşte cu cineva: fă cunoştin ă cu fata. anun at. a cădea la învoială cu cineva: ş-au dat cuvînt în de sine şi au purces bulucuri spre tîrg. a i se face cunoscut (sau (înv. a face cuvînt (sau cuvinte).. a-şi face cuvînt cu cineva.. a-şi lua inima în din i: sacul era greu de tot.: i s-a făcut de ducă. a se îmbărbăta. a face (sau a turna) curte (cuiva). a curta (pe cineva).. ) a da afară din posturi persoanele considerate incompetente.P. a intra în vorbă.. a preveni (pe cineva): face cunoscut împăratului această hotărîre a ării. a da de ştire..POP. a face cu ochiul (sau din ochi) (cuiva). decît fata îşi făcu curaj. a i se face (cuiva) de . 1) a adresa cuvinte măgulitoare (spre a-i cîştiga favoarea) (cuiva). 2) (fig. a-i face vrăji (cuiva): î i face cu ulcica.LET. şi de viea ă şi de lucrure foarte cu socotin ă face cuvînt.COSTIN. a îmbia: pe cînd ei sucesc musta a. .. a fi înştiin at. a-i trage o săpuneală (cuiva). a conversa (cu cineva). ) a se preface că are de lucru..CR. a-i face cu ulcica (cuiva). (înv. a pofti să . . se opinti cît putu şi . a-i pune oala. a se face de rîs: c-am băut tot ce avui şi de basm eu mă făcui.. a vorbi: de judecată voroveaşte lor Dumnezeu. a porunci. a face cumpărături. a-şi face datoria. n-o lua numai pe auzite. a atrage. 2) (despre femei) a cocheta cu îndrăzneală. a se face de basm a face de batjocură a face cu mîna (sau din mînă) (cuiva). a chema (pe cineva): Ipate. a informa (pe cineva). a se face de basm. el î i face cu capul. cela .. a se distinge. a se îndatora. a face cu ou şi cu o et (pe cineva). tare i-i drag! AL... (înv. a avertiza. se duse cu el la gîrlă. a face (sau a spăla) cu ou şi cu o et (sau cu sare şi piper) (pe cineva). a-i trage o săpuneală (cuiva). a cunoaşte pe cineva.. a face datorii..CORESI. a ocărî (pe cineva).AL. a deveni notoriu: se făcuse cunoscut prin cîteva portrete în ulei. a dori. ) a nu neglija. care dă oca pe spate şi face cu mîna să-i mai aducă una.BĂLC. pentru a-i cîştiga simpatia. 2) (fam. 1) a deretica.. a (se) face de rîs.PANN . ) a se în elege. a cumpăra. a (se) compromite: nu te mai face de batjocură! CAR. a tîrgui. a sim i o atrac ie puternică spre . (reg.. 2) a încunoştiin a. a dojeni cu asprime.a face cu mîna a face cumpărături a face cunoscut a se face cunoscut a i se face cunoscut că . a trage clopote(le) (unei femei): o să fiu silit a-i face şi curte acum. a face cu săpun şi cu apă rece (pe cineva) sau a trage un săpun (cuiva).MAIOR. 1) a prezenta (pe cineva cuiva): pe dată îl face cunoscut cur ii şi fetelor sale. (înv. (reg. a-şi face curaj.: i se făcu de ştire că românii prădează locurile.NEGR. ca să nu se facă vreun cusur la nimică.

neîntrerupt. a face din noapte zi (sau ziuă) sau a face noaptea zi. . 1) a petrece zi şi noapte. a se ine de prostii. (sau să . să ne facem de noroc. ) a face de rîs. (fam. a face de pază (sau de strajă). a face de patrulă. ISP. a-şi face de mărit. a păzi. a fi foarte harnic. a (se) face de rîs. nu iubi pe fiecine. a-i face farmece (cuiva): că nu-i dracul pe pămînt. a păzi. a face de nevastă.). (reg.POP.. bătaie.POP.. a beşteli. a face de două (sau trei) parale (pe cineva). a (se) face de panaramă. cînd stau de gîndesc. a face de dîrvală (pe cineva). . a face de cap cuiva sau a pune capul cuiva. a face cu ou şi cu o et (pe cineva). şi pop. a rămîne. a falsifica... să ne facă de urît.i faci neamul de ruşine. a vrăji (pe cineva). a (se) da) de (sau la) ruşine (sau de ruşinea lumii. (înv. MINEIUL. că. primejdioase. a (se) face (sau a fi. ) a se sinucide.) a vinde (pe cineva): ave i un rob de pierzare. ) a (se) face de rîs.POP. a face de vînzare (pe cineva). . (înv. la dragul Lisandru că-i un copilandru şi mult îl iubesc. ) a-i face capătul. a face noapte albă: ei fac din noapte ziuă şi-ai zilei ochi închid. (fam. de făceau noaptea zi cale de trei poşti. a face din iarnă vară.POP. 2) a-şi crea singur încurcături. a mistifica realitatea. . spre a-i face de petrecanie. a (se) ruşina. (fam. a comite fapte periculoase. a-şi face de noroc.. ) a face farmece pentru a se mărita. (înv .a-şi face de cap a face de cap cuiva a face de căpătîi a face de dîrvală a face de două parale a-şi face de lucru a-şi face de mărit a face de măscară a-şi face de năjit a face de nevastă a se face de nici o treabă a-şi face de noroc a o face de oaie a face de panaramă a face de patrulă a face de pază a-şi face de petrecanie a face de petrecanie a face de ruşine a-şi face de seamă a-i face de urît a face de vînzare a-şi face de vorbă a face din alb negru a face din cap că . a străluci: un palat cu ziduri numai şi numai de aur şi trepte de nestimate. (reg. un obiect).EM. . a o face de oaie. a-i face de petrecanie cuiva: hotărîră să-i facă de cap. a distruge (un bun. a face din cap că . a strica. inutil: au umblat după deşertăciuni şi de nici o treabă s-au făcut.POP. a face descîntece. a(-i) face de petrecanie (cuiva). a-şi face de lucru (cu cineva sau cu ceva).apoi să le facem de căpătîi. a-şi face de petrecanie. a face blestemă ii: de cap şi-a făcut. (pop. AL. ) a lua de nevastă: fata mîndră mai curată el şi-o face de nevastă. a (se) căsători.CAR. a da din cap în semn de aprobare sau de refuz. a face o prostie. a certa aspru. dar îmi fac de seamă. . ) a munci fără odihnă. (reg. a-şi face de vorbă (cu cineva). a-şi face de năjit. 2) a risipi. ) a (se) face de băcănie: preafăcură i neamul nostru de ruşine şi ocară... a face (sau a da) de căpătîi. o gafă: am făcut-o de oaie de tot. a denatura. pentru a-şi ghici soarta sau pentru a-şi asigura succesul în ac iunile întreprinse: să crească busuioc. de cap şi de ciolane). a-i face de urît (cuiva). ) a căuta ceartă.OD.EM.satului) sau (înv. a ucide (pe cineva): să puie mîna pe ho . a patrula.. de cap i-a fost! POP. a-şi face de seamă. 3) a lumina (ca ziua). ) a deveni nefolositor. a da gata (ceva). a fermeca.POP.. să-i însurăm. vrăji etc. a batjocori (pe cineva). a-şi găsi subiect de conversa ie (cu cineva). a face de măscară. (pop. 1) (fam. ) a se îngrijora: pentru el n-au teamă. ) a omorî. nu l-a i face de vînzare? POP. a(-şi) asigura existen a. Măria Ta . 1) a-şi pierde vremea cu fleacuri. a face din iarnă vară a face din noapte zi a-şi face de cap (sau de ciolane.. a se face de nici o treabă. a (se) căpătui: am trei feciori. a face din alb negru. ) a da în (sau peste) ruşine sau a face ruşine (cuiva). a părea că lucrează. 2) (fig.

a asculta de cineva: mai-mai că aş face aşa precum zici tu. ai a face drum. (înv.POP. a face (sau a rupe) ferfeni ă. (fam. a se opri. a încerca toate mijloacele. a o face fiartă. ) a merge. precum etc. 1) a lucra din proprie ini iativă (ceva): de-ai făcut-o din capul tău. a urma sfatul (sau porunca) cuiva. a-i face (sau a-i juca) festa (sau o festă. a înfrunta. ) 1) a-i face pe plac cuiva. a face excep ie. a sări în aer. a face făgadă (cuiva). tăcînd.SL. (înv. rău cap ai avut! CR. a înşela. a se face dus(ă) de acasă. însemnătatea a ceva): gura satului prea lesne face dintr-un în ar armăsar. a rezista. a se sclifosi. a face figură de circumstan ă. . mendrele: noi tot ne făceam feliul aşa cîteodată. a face epocă. a cărei expunere va face desigur epocă în ştiin a umană. a-şi face felul. 2) a da gata.CR. a i se face dor (de cineva sau de ceva).CAR. (pop. a exagera (valoarea. a face explozie. posibilită ile. a se impune (la un moment dat): este o sistemă materialistă-mistică. a exagera. ) a dobîndi. a suporta: îşi strînse cu putere tot aparatul de erudi iune pentru a face fa ă înaltei situa iuni în care se afla. a face fasoane. începe a face fe e. o figură) (cuiva). a se bifurca. a umbla. a-i juca un renghi (cuiva). figura. a face exces de zel. 1) a da chix. a fi peste măsură de zelos. a face mofturi. cum îl duce mintea. 2) a se face de rîs.CR.CAR. 2) a se sinucide. a se face drumul cruciş. a face fi e. a distruge.CR. şi pop. a se purta potrivit împrejurărilor: va trebui să facă figură de circumstan ă. fe e. ) a făgădui. a ferfeni i: îşi rupea ciubotele ferfeni ă jucîndîmpreună cu noi. a face după (sau de. a (nu) se descurca în împrejurările date. 1) a-şi face cheful. a ine piept.CAR. a face (sau a schimba) fe e-fe e. ) a părăsi casa părintească: tot în haine de mireasă. a face din în ar armăsar. a promite (cuiva). poftele. că de mult î i făceam feliul! CR. a călători: cînd răstorni mămăliga pe masă şi se desface. . 2) a face cum crede de cuviin ă. a face drum (sau cale).ISP. . a nimici (pe cineva): nu te-am ştiut eu că eşti de aceştia.POP. a economisi. a se face cruce: ne-am dus pînă unde ne-am dus şi ni s-a făcut drumul cruciş şi nu ne-am mai putut duce. a face economii. a dori (pe cineva sau ceva): spune-le că mi s-a făcut dor de aleea lor şi mai ales de pimni ă.a face din tei curmei a face din în ar armăsar a face dobîndire a i se face dor a face drum a se face drumul cruciş a face după capul său a face după cum zice cineva a se face dus de acasă a face economii a face epocă a face escală a face excep ie a face exces de zel a face explozie a face fasoane a face fa ă a face fa ă împrejurărilor a face făgadă a-i face felul a-şi face felul a face ferfeni ă a-i face festa a face fe e-fe e a o face fiartă a face figură de circumstan ă a face fi e a face din tei curmei. a se pierde: Ivan atunci lasă capul în jos şi. a face fa ă. a (nu) face fa ă împrejurărilor. a-i face felul (cuiva). a eşua. a nu se supune normei.POP. a păcăli (pe cineva). a face escală. din) capul său (ceva) sau a face cum îl taie capul. a face tot posibilul.) zice (sau porunceşte) cineva. a face (aşa) după cum (sau cum.CAR. a exploda. şi m-a bătut Dumnezeu! POP. cum se pricepe (ceva): am făcut de capul mieu. a face mofturi. regulii. a omorî. a trage pe sfoară (pe cineva). a atrage aten ia. a se fîstîci. a face dobîndire. s-a făcut dusă deacasă. (înv. nazuri.

(înv. a se strînge ca un ghem: fata doarme pe brînci.POP. ) a îngrozi (pe cineva). 1) a se găti. a face goană (cuiva). a se face fugit.POP. a face focul. a bea (foarte) mult. a cosi. a se împodobi: du-te acasă. a usca şi a strînge iarba:că m-ai dat la un bătrîn. a i se face galben înaintea ochilor (cuiva). ) a face o mare ispravă: doară nu s-o face gaură în cer. a face gura pîlnie. a face ghem. (iron. te fă frumoasă! POP.AL. a se îngrijora: cum să nu mă îngrijesc şi să-mi fac fel de fel de gînduri cînd te văd aşa? VLAH. făcea focul şi punea de mîncare. (înv. ) a sluji cu slugărnicie (pe cineva). a aprinde focul: fata aducea apă. a se face ghem. a glumi. scandal: to i strigă şi fac gură largă. a striga. a fugi şi a nu se mai întoarce: se făcu fugit în mun i. a fi slugarnic: şi din haosul de gînduri s-alegi sfintele icoane. ) a (pre)găti.MINEIUL. scandal. a face gîlceavă a-şi face gînduri a face gît a face glume a face goană a face gospodărie a face grămadă a face greutate asupra cuiva a-i face greută i a face grijă a face groază a face gunoaie multe în casa cuiva a face gura pîlnie a face gură . (înv. a i se face rău (cuiva): plîngea . a-şi face griji. a (nu) face gunoaie multe (sau purici) în casa cuiva. a prigoni. 1) a depăna. a-i veni ame eala. a face ghetele (sau pantofii) (cuiva). a (nu) sta mult timp în casa cuiva. de unde numai o gheară scoate şi face gîlceavă în lume. a se face frumos. pe gustul cuiva. a aduna la un loc. face fîn. 2) (fig. a face foale. 1) a cură a ghetele (sau pantofii) (cuiva). ca să faci frumos cu ele la boieri şi la cucoane? EM.COŞBUC. a face gaură (sau bortă) în cer. 2) a face intrigi. a face menajul. a se face galben. a face compromisuri pînă la realizarea unui plan.POP. .a face fîn a face foale a face focul a se face frate cu dracul a se face frumos a face frumos a se face fugit a se face galben a i se face galben înaintea ochilor a face galerie a face gata a face gaură în cer a face gătire a face ghem a se face ghem a face ghetele a face fîn.POP. a face gîlceavă. ) a pregăti: să mi facă un om de oaste gata.ISP. a-i pune be e în roate (cuiva). a stîrni dihonie: îl închise Dumnezeu în foalele pămîntului. a băga zîzanie. a se îmbăta. a face sluj. şi te lă. a face gălăgie.. (înv. a face frumos. (pop. ) a face plîngere împotriva cuiva. a-şi face gînduri (sau închipuiri). a pune) grămadă (pe cineva).POP. a face gură (mare sau largă). a(-şi) face grijă (sau griji). a-i crea probleme. a gîlcevi. 2) a omorî (pe cineva): pe opt i-i dam grămadă jos. merge ziua. ori strînsă. a face galerie. 1) a doborî (pe cineva). a face gospodărie. ) a avea pîntecele plin. a face (sau a da. a se face frate cu dracul. 2) (despre vreme) a se îndrepta. a vocifera. a face groază (cuiva). a se sume i. a face gălăgie. a se îngrijora. fa. (înv. a se ghiftui: boii şi vacile chiar acolo făceau foale. 3) a strînge. la un spectacol etc.. a persecuta (pe cineva): făcea goană bunei credin e. buhoasă. gîndesc că numai în pizmă. făcută ghem. pînă i se făcea galben înaintea ochilor. a face gît.VLAH. a face gătire. a ipa. d-om intra! ISP. a face gata. a-i face greută i (cuiva). a se manifesta zgomotos la o întrecere sportivă. a face glume. a se ghemui. a deveni palid: se făcuse galbăn ca ceara.POP.NEC. în iad. ) a goni. a face pe placul. 2) a mototoli. 1) a provoca ceartă. a face greutate asupra cuiva.

a face (sau a da) iama. a se amăgi cu lucruri irealizabile. (înv. a se face huhurez. a impresiona: şi mie-mi face aceeaşi penibilă impresie.CAR. ) a se tupila. în grija (cuiva): ocîrmuirea spitalelor. şi publicul făcea un haz nespus. a apuca repede. ) a adjudeca (asupra cuiva): s-au făcut hareci în divan asupra dsale. o părere (sumară) (despre cineva sau ceva).. (reg.POP. a face împăr eala. a face haz (de cineva sau de ceva). a face hareci (asupra cuiva). a prinde. a face (sau a produce) impresie. (fam. 1) a suferi de guşă. a aprecia (pe cineva): mă face haz ministrul. a mărun i (ceva). a mîngîia cu vorba (pe cineva). a i se face inima cît un purice (cuiva)sau a fi cu inima cît un purice. a-şi închipui. (reg. a consola. a (se) face (tot) huc. 2) (fig. a face imposibilul. 2) (fig. a izbîndi. a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). a inventaria. 1) a risipi (în mod nechibzuit): face iama în iconomiile visteriei.POP. a face (o) hara-para. a se distra: la rîndul său povestea cîte-o batjocură . a sparge. ) a face de rîs (pe cineva). a face hîrburi. ) a slăbi foarte tare: te bagă-n boala cîinească şi te face numai iască. ) a (se) sfărîma. 1) a rîde. a face haz (pe cineva). (reg. a bate măr (pe cineva). ) a provoca învălmăşeală. a se tîrgui.. a se amuza. a face harcea-parcea. ) a da în sarcina. a înghi i amarul făcînd glume. a(-i) face hatîrul (cuiva).SAD. a face haz de necaz. a face hap.AL. a-şi face speran e zadarnice. a năvăli. (reg. (înv. a spera neîntemeiat. a face hunie. a-şi face interesele.URIC. să vă facă inimăbună.. a vînzoli: cu dracii ai făcut hara-para.URIC. a face havalea (la cineva).GHICA .CR. (reg. (fam. a şcolilor.a face guşă a face hap a face hara-para a face harcea-parcea a face hareci a face hatîrul a face havalea a face haz a face guşă. 2) a se îngrăşa. a face ispită (cuiva). a face hîrcă (pe cineva). . a face haz a face haz de necaz a face hăis a face hîrburi a face hîrcă a face huc a se face huhurez a face hunie a face iama a face iarmaroc a face iască a-şi face idee a-şi face iluzii a face imposibilul a face impresie a i se face inima cît un purice a-i face inimă bună a-şi face interesele a face inventarul a face ispită a face izbîndă a face împăr eala a face împiedicare . a-şi imagina: fiind greşită ideea ce v-a i făcut de dînşii. a-şi face iluzii. 1) a se usca. ) a face cale.. a îmbărbăta (pe cineva): au să vie după voi. a-i face inimă bună (cuiva). ) a ispiti (pe cineva). a-şi forma o impresie. cheful (cuiva). (înv. 2) a se repezi (să ia ceva). ) a învinge categoric.URIC. ) a împiedica pe cineva. a face iarmaroc. să se facă havalea la boierii pămîntului. treburi. a atrage aten ia. AL. a face pe dracu-n patru. ) a fi foarte speriat: mi se făcuse inima cît un purice. a plăcea. a satisface capriciul. simulînd voie bună. 2) a-şi face nevoile. a înhă a (ceva).. ) 1) a tăia în bucă i. a face izbîndă. a o lua la stînga. a fărîmi a. a drumurilor. . a face hăis (sau hăisa). a sfărîma. 1) a fi preocupat numai de propriile interese. 2) a lua în rîs. (înv. a împăr i. a face împiedicare (cuiva). a (se) face iască. a face inventarul. afaceri etc. a(-i) face pe plac (cuiva). a-şi face (o) idee (despre cineva sau ceva). a avea efect.

POP. (înv. (reg. (înv. ) a face cunoscut. a permite accesul. a face jaf (sau (înv. 1) a tăcea. ) a hotărî.ISP. a-i uşura (ceva cuiva): au făcut îndemînă turcilor să poată cuprinde locurile. a se face la loc (sau iarăşi). 2) a determina pe cineva să tacă. (înv. a provoca ciuda (cuiva): unge to i păre ii cu sînge. a face lectură. a tăia în două (sau în patru). a face jurămînt. a judeca. a ucide (pe cineva): pe butuc mi-l aşeza. a face în neajuns(ul) cuiva.POP. (înv. a încunoştiin a.) păr i. a face (o) învoială (cu cineva). a face lipsă. a vesti: se şi feace înştiin are la Roma.POP. a se face în patru. a se învoi (cu cineva): nu pot să facă un lucru mai cuminte. (înv. a face învoială a face jaf a face jalbă a face jertfă a face jocul cuiva a face judecată a face jurămînt a face labă a se face la loc a o face lată a face lectură a face lege a se face leu paraleu a face linişte a face lipsă a face loc a-şi face loc . a se desface în două (sau în trei. cu baltac patru-l făcea. ) a înfrunta (pe cineva). a da sentin a. a jura.CR. (arg. patru etc. ) 1) a face un chef straşnic. ) a-şi închipui. a se plînge: văd ele că alt chip nu-i.LET. a se face în două (sau în trei. a face jertfă. a face labă sau a o lua la labă.ISP. a lăsa să treacă: face i-mi loc. a o face lată.) păr i: cînd ajung la moara nouă. (înv. ) a îndrăzni. cu rugare smerită.PRAV. a face lege. a-i provoca silă (cuiva): de ce vrei să-mi faci în silă? AL. ) a îndemna (pe cineva). a redeveni: se făcu om la loc. ) a munci din greu. în patru etc. a nu mai face zgomot. a face loc. (înv. a face înfruntare (cuiva). a-i face în silă (cuiva). decît să trimitădeputa ie la dumnialor boii. a (se) înfuria peste măsură: zmeul e năbădăios şi se face leu paraleu. ) a întrista (pe cineva). să facă o învoială. ) 1) a se masturba. a face în două (sau în patru) (pe cineva).CANT. a-i înlesni. 2) (fig. (înv. ca să facă şi mai mult în ciuda caprei. a face înştiin are. a pedepsi pe cineva: giude ul să-i facă leage cum să cade. a omorî. (înv. a jefui. a produce o pagubă: nici lipsă fă. striga el.MAIOR. a prăda: mari răută i şi jacuri au făcut. a face judecată. ) jac). în defavoarea cuiva.COŞBUC. a cădea de acord. a face îndemnare (cuiva). a înşela (pe cineva). a înainta o plîngere. a face îndrăznire. să nu mai facă zgomot. ) a face ceva în dauna. a-şi croi drum: făcîndu-mi loc printre dame. a face jalbă. ) a pierde vremea. ) a-i produce. a face înşelăciune (cuiva). a face întristare (cuiva). o prostie. dar nici prisos! VĂCĂRESCU. să aud ce nu e e crezut. a-i face în ciudă (sau în necaz) (cuiva). a citi. a necăji inten ionat (pe cineva). a servi interesele cuiva. a-şi face loc. 2) a face (fără voie) o poznă.NEGR. a conveni. decît să facă jalbă la împărat.P. (fam. calea lor se face-n două. a-i face îndemînă (cuiva). a face jocul cuiva. a practica onanismul. a se face (sau a face pe cineva) leu paraleu.POP. a jertfi. a (se) face linişte.a face închipuire a-i face în ciudă a-i face îndemînă a face îndemnare a face în două a se face în două păr i a face îndrăznire a face înfruntare a face în neajuns cuiva a se face în patru a-i face în silă a face înşelăciune a face înştiin are a face întristare a face închipuire.

a face paf (pe cineva). a se milostivi (de cineva): Maica Domnului să-şi facă milă de fata mea! NEGR. gusturile. a-i face mizerii (cuiva). a da mîinii formă de recipient. a şicana (pe cineva). a-i face neplăceri (cuiva). a face praf (pe cineva sau ceva). a viola (o fată. a-şi da toată silin a. a fi lipsit de caracter. ca să-şi vîre codi a cea bîrligată undeva. a face mai scurt de (cîte) o palmă (sau cu un cap) (pe cineva).. de două parale (pe cineva): pentru un lucru de nimică . a duce o via ă fastuoasă. 1) a-şi face capriciile. a face mizerie.. 2) (fam. a-şi face milă (de sau cu cineva). 2) (fig. a face milă (cuiva). a face (un) masaj (cuiva).MINEIUL. (reg. (înv. a face mămăligă (pe cineva sau ceva). a încerca imposibilul: s-a pus el.POP. . a face mofturi. a întrebuin a mijloace neîngăduite pentru a realiza ceva: ce meşteşug să facă. a face (de) mascara (pe cineva). a se purta sever. a necinsti. (înv. pentru a putea ine lichide.CR. a se face mănăstire. 1) a face de rîs (pe cineva): ne-au făcut de mascara POP. alte măsuri. a-i muia oasele (cuiva). chefurile. a face mărturisiri. . a face mîlcomire. a se face mare. a se îndura. a milui (pe cineva): îi mul ămiră că făcu cu dînşii milă. a se face (sau a deveni) (mai) mic. (spec. a face marafeturi. ) a-i trage o bătaie. a distruge. a face metanii. o femeie): a îmbrobodit-o şi şi-a făcut mendrele cu ea. costisitoare. a face mar (pe cineva). (arg. a-şi face mîna căuş. ) a se produce învălmăşeală. . făcea pe un boier mare mascara şi-l şi închidea. a bate metanii: îi face metane-n post. 2) a certa cu severitate.EM. ) a decapita (pecineva): Mihai aflînd. poftele: numai dracul . umil. îşi făcea mendrele printre muritori. ) cruce. a limpezi.a face lumină a se face luntre şi punte a face lux a face mai scurt de o palmă a face marafeturi a se face mare a face mar a face masaj a face mascara a face mămăligă a se face mănăstire a face mărturisiri a-şi face măsuri a face mea culpa a-şi face mendrele a face meşteşug a face metanii a se face mic a se face miel de ghindă a-şi face milă a face milă a face militărie a se face mititel a-i face mizerii a face mizerie a face mîlcomire a-şi face mîna căuş a-şi face mîna greblă a face lumină. (fig. a se face mititel. 1) a lumina. ) a se ploconi. a-şi face (sau a-şi lua) măsuri. a se mări: şi crescu şi se făcu mare. a începe bătaia.LET. ) a da de pomană.. a se face (sau a se pune) luntre (sau munte. a se strînge. ) a fi zgîrcit. ) a se îmbrăca extrem de elegant şi de costisitor: ei fac lux pe banii ării. îi făcu mai scur i de cîte o palmă. scară) şi punte. ca să scape de el? ISP. a deveni timid. nu-i vorbă. (înv. a se face miel de ghindă. a face lux.POP. luntre şi punte.SAD. a-şi încovoia şi a-şi lipi degetele mîini. 2) a-şirecunoaşte vinovă ia. remarcat): s-a făcut mititel într-un ungher. ) a clarifica. a face mea culpa. a face de doi bani.. a face meşteşug.CR. a-şi face (sau a-şi juca) (toate) mendrele. a face militărie (cu cineva). a-şi recunoaşte vina. ) a chibzui. pentru a nu scăpa nimic printre ele.ISP. a-şi face mîna greblă. (reg. milităreşte (cu cineva). 1) a mărturisi. supuse sub picioare pre vrăjmaşi. a certa rău. 1) a masa (pe cineva). a depune toate eforturile. 2) a-şi bate joc. a creşte. a se chirci (pentru a nu fi văzut. a judeca: las muştele în pace şi-mi iau alte gînduri.

a se face mî ă..CEZAR. a se preface că nu în elege. 1) a cînta (la un instrument muzical sau cu vocea). a face mototol (pe cineva). despre fete) a dezvirgina. a face naveta. (reg. ) a muta (pe cineva). a se face (sau a fi) neam . 3) a i se năzări. .PANN. . a fi năzuros. (înv.. a(-i) face (în) necaz (cuiva). . a-şi face nălucă. a se sclifosi: muza îmi face mutre. a supăra (pe cineva). a face morală (cuiva). a face mobilizare. moarte-mi fac cu mîna mea. nazuri. numai şi numai ca să-şi facă mînă bună la turci. a dormi. cu mîna lui).. a face muzică. (fam. (înv.GR. POP.PANN. a face mumă (pe cineva). a se strofoca.OD. a face mofturi. a(-şi) face nadă.AL. pe niznaiul. a mobiliza. a-şi face moarte (singur sau el însuşi. (reg. (reg. a face monopol. ) a mîngîia (pe cineva). a face năvod de oameni a se face neam a face necaz a face necazuri . (înv. a lua ini iativa: a făcut nart la arină. ) a se ghemui. (înv. a face năvod de oameni.DRĂGHICI. 3) a face gălăgie. şi pop. a hăitui (pe cineva) cu un şir de oameni prinşi mînă de mînă: avînd Radul Vodă o fată. a face morman (pe cineva). a se fandosi: începu să-mi facă nazuri. a omorî (pe cineva). a se da de ceasul mor ii. lui Attila. ) a monopoliza: monopol fac azi de drepturi. a face (băi de) nămol. 2) (fig. (înv. a lăsa fără cunoştin ă (pe cineva): lovind-o cu burduful după cap.GHICA. a produce supărări (cuiva). ) a zdrobi. a avea capricii.a-şi face mînă bună a face mîngîiere a se face mî ă a-şi face moarte a face moarte a face mobilizare a face mofluz a face mofturi a face monopol a face morală a face morman a se face mort în păpuşoi a face mototol a se face mototol a face mumă a face mutare a face mutre a face muzică a face nadă a face nani a face nart a face naveta a face nazuri a face nădejde a-şi face nălucă a face nămol a-şi face năsărîmbă pe mîncare a-şi face mînă bună (la cineva). ) a boci. a moraliza (pe cineva). şi au făcut Radul Vodă năvod de oameni şi au găsit-o în mijlocul codrului. 2) a pune nart. ) a se pune bine (cu cineva): îmbră işase legea lui Mahomet.POP. a face mofluz (pe cineva) a aduce la faliment (pe cineva): pierdirea corăbiei lui îl făcusă mofluz. ) a face pe prostul. a face mofturi. că se făcea moarte de om. ISP. a culca la pămînt.. a strîmba din nas. a face mutare (cuiva). a se face mototol. a-şi face năsărîmbă pe mîncare.AL. a-i deştepta speran e (cuiva). a (se) face moarte (de om) sau a-i face moarte (cuiva). ) a se frămînta. a refuza mîncarea din cauza unei supărări. să facă băi de nămol. a face nart (la ceva). 2) (fam.NEC.. a se supăra pe mîncare. a face mîngîiere (cuiva). 2) a-şi face iluzii: îşi fac nălucă despre întoarcerea . a face necazuri (cuiva). 1) a se sinucide: de mi-i da unde n-oi vrea. pun căciulile pe masă şi fac la fete năcaz. (înv. POP. a-şi face un obicei: nadă nu face-n prieteşug. a face nazuri (sau naz). a se face covrig. ) a căuta.PANN . a face mutre. a se face mort în păpuşoi sau a face pe mortul în păpuşoi. 1) a face începutul.. a-şi acoperi corpul cu un strat de nămol cu proprietă i curative: mai bine îl luam cu mine la mare. a parcurge cu regularitate un drum dus şi întors. (despre copii) a se culca. a face nani. (despre oameni) a se ghemui. ) a ucide: să nu te fi cărat păcatul săi zici atunci vreo vorbă. o făcu mototol după uşă. a face mofturi.POP. a face nazuri. s-au ascuns în codru . a(-i) face nădejde (cuiva). a-i face în ciudă (cuiva): piticii care-or rămas. 1) a se speria: te miri ce îşi fac nălucă şi frigurile-i apucă.P. tocma ca un copilaş.

a (se) face (sau a ajunge) (din om) neom. a nu mai vedea bine (de supărare. după cneazul Ragivil . (înv. (fam. (p. a (se) distruge: mă-ta te-a făcut om ca pe to i oameni şi tu te-ai făcut neom.P. a deveni invizibil: atunci Sfîntul Petru s-a făcut nevăzut dinaintea lui. ) a face praf: vameşi de aceia care fac nulă pe cei de la „Vămile Văzduhului“.FIL. ) a ine piept (cuiva). a rămîne treaz toată noaptea.i mai face obraz! CR.. a se face nevăzut. (fam. a face o casă.URECHE. a pleca brusc. a băga în bucluc (pe cineva). a-i face o dandana. ) a i se uşura) nevoile. a face ocară (cuiva). a-şi face intrare (la cineva): scrie căr i la Şeremet. a face nedreptate (cuiva). (înv. a anula. necazuri. a curta (pe cineva). a face nulă.. (reg. a se face niznai sau a face pe niznaiul. a nu face (sau a valora) nici (cît) o ceapă degerată. a călători: au hotărît să facă această călătorie. a-i face o belea (cuiva).CEZAR. a dispărea. las! nu. măi omule. 2) (înv.STANCU. a turba de furie: negru i se făcu dinaintea ochilor de necaz. şi reg. a-şi face obraz. a se scula din somn. a se preface că nu ştie nimic (despre ceva): nu are nici un rost să facă pe niznaiul. a face ca cineva să-şi piardă (sau a-şi pierde) însuşirile de om normal. urcîndu-se la cer. fig. a nu valora nimic.ext. a face nefer (pe cineva). ) a fura. a-şi face (sau (înv.. . (arg. a face ochi. a se face (sau a fi) oale şi ulcele (sau urcioare) sau a se face pămînt (sau lut) de oale. ) a (se) nenoroci. a nu avea nici o valoare. a face noapte albă.CEZAR. ) a întemeia o familie. ) a păcăli (pe cineva). (înv. întuneric) înaintea (sau pe dinaintea) ochilor sau a vedea negru (sau roşu) (înaintea ochilor). 1) a se trezi.NEC. a face notă aparte.P. a face obraz (la cineva). ) a ocărî (pe cineva). a fi mort de mult: despre noi nimeni nu are să mai ştie nimic cînd om fi oale şi ulcele.DELAVR. 1) a construi o casă. ) a căsători (pe cineva): au făcut nunta Vasilie-vodă fiicei sale . a face oastea. a face nevoie (cuiva). ce pururea le făcea nevoie. a defeca (şi a urina): l-a ucis glon ul . cînd îşi făcea nevoile. a nu face cinste (cuiva). a procura (un lucru rar). a necinsti (pe cineva): să facă necinste domnului ce i-au trimis. a-i face un rău (cuiva): pre ardeleni nui lăsa să odihnească.. a face obstruc ie. 1) a se pune bine (cu cineva). de mînie). a achizi iona. 2) a se preface: ia las. a face ochi dulci (cuiva).DRĂGHICI. a efectua serviciul militar. 2) (despre unii pui) a putea deschide ochii la cîteva zile după naştere. a i se face negru (sau roşu. .. (rar ) a reduce la zero. a face o bilă. a obstruc iona..a face necinste a face nedreptate a face nefer a i se face negru înaintea ochilor a face neom a se face nevăzut a face nevoie a-şi face nevoile a nu face nici doi bani a nu face nici o ceapă degerată a se face niznai a face noapte albă a face notă aparte a face nulă a face numărul cinci a face o achizi ie a se face oale şi ulcele a face oastea a-i face o belea a face o bilă a face obraz a-şi face obraz a face obstruc ie a face ocară a face o casă a face o călătorie a face ochi a face ochi dulci a face necinste (cuiva). a face o achizi ie. a face opinie separată. a face o călătorie.numai cu ce inimă şi sfat au făcut acea casă după om de lege calvinească? COSTIN . un rău (cuiva). 3) (fig. ) a nedreptă i (pe cineva).SAD. ) a provoca neajunsuri. a face numărul cinci. de-ş făce obraz.PRAV. ) a juca o partidă de biliard.POP. (înv. a face curte (cuiva). a nu face nici doi bani. ..

a se înclina (în semn de respect) (în fa a cuiva). a disciplina. de fală (pentru cineva). a lăsa) o impresie bună (sau rea) (cuiva). a face olat (cuiva). a face o cucerire. a(-şi) face (sau a(-şi) întoarce) ochii roată. a face om (pe cineva). a instrui (pe cineva): şcoala . la o recep ie etc. 1) a asigura pregătirea. a se opune. a face o probă. a face omenie (cu cineva). a face ordine. ca să rîdem de flecăreala voastră? CAR. a face o reveren ă. a sus ine un punct de vedere deosebit de cel al majorită ii.CAR. a se uita de jur-împrejur.a face ochii în patru a face ochii mici a face ochii roată a face o cucerire a face o digresiune a face o favoare a face o foi ă a face o glumă a face o greşeală a face o gură cît o şură a face o haltă a-i face o horodincă a-şi face o idee a face o impresie bună a face o inspec ie a face o încercare a face olat a face o lipitură a face om a-i face o măgărie a face omenie a face o nefăcută a face onoare a face onorurile casei a nu face o para a face opinie separată a face o plimbare a face o poteră a face opozi ie a face ordine a face o reveren ă a face orgii a face ochii în patru. să mă uit la lumea toată. a impresiona (ne)plăcut (pe cineva). a jigni (pe cineva). om îl face. a fi motiv de mîndrie. a face o glumă. a face o digresiune (sau digresiuni). ) a pleca în potiră. a nu avea (nici o) valoare: cînd veni judecătorul. a face o foi ă. a onora (pe cineva). a testa. a glumi: m-ai în eles că am făcut o glumă. a ordona.CAR. v. actul arătat nu făcu două parale. binele de la dînsul voi cunoaşte. a greşi: se-ntîmplă că partidul fratelui . . a cuceri (o femeie). a se plimba. a provoca. a-şi roti ochii.PANN . a se destrăbăla. a-i face (sau a-i trage) o horodincă (cuiva). calificarea (cuiva). a face o favoare (cuiva). a face (sau a produce. a da olat (cuiva). o experien ă. a fi atent. a se împotrivi. 1) a lipi ceva. a-şi îndeplini îndatoririle de gazdă la o petrecere. a concepe cu mintea ceva: istoricul viitor nu-şi va face desigur o idee bună despre starea sănătă ii intelectuale a unei mari păr i a contimporanilor noştri. a face onoare (cuiva). greşeli). a-şi face o idee (despre cineva sau ceva). 2) a face o concesie (cuiva). (fam. a veghea. ) a juca o partidă de căr i. să-mi fac ochişorii roată.CAR. a face o lipitură. o boroboa ă.. 2) a se preface că nu vede. a face o poteră sau (reg. 1) a favoriza (pe cineva). privirea: mai scoatemă-n deal odată. a face (sau a comite) o greşeală (sau greşeala. ) a face o poznă. a deschide o paranteză (sau paranteze). 2) (fam. ) a fi în elegător. a face o nefăcută. pe cale de a adormi. ) a agă a o femeie.. a-şi forma o părere sumară (despre cineva sau ceva). a face (a pleca în) cercetări pentru prinderea ho ilor. a educa.. omenos (cu cineva): împăratul vostru cu mine omenie de va face. a face o încercare. (pop.CANT. a face o inspec ie..CAR. (înv. a certa cu asprime (pe cineva). a face opozi ie. a face o gură cît o şură. apoi la brazdele grădini ei.POP.: onorurile balului le-a făcut comitetul damelor. a face orgii. a încerca. a inspecta: face o mică inspec ie întîi la opus. a face opinie separată. a-i face o măgărie (cuiva). a se purta urît (cu cineva). 2) a asigura o situa ie materială sau socială bună (cuiva). a muştrului zdravăn. a întrerupe termporar o călătorie. a face o haltă. a-i face un rău (cuiva). a înzestra (pe cineva): i-ai aruncat norocul în gîrlă: te făceam om! CAR. a deschide. a face ochii mici. a făcut o sumă de greşeli politice.POP. a nu face (nici) (cît) o para (chioară) sau (nici) două parale. a căsca gura mare. 1) a fi foarte obosit. a face o plimbare. a face onorurile casei (sau ale balului).

. de-am putea sclipui să ducem în tîrg ca să facem ceva parale.. a se grozăvi. rămîi paf! a face pagubă (cuiva). a(-i) face o surpriză (cuiva). a da o fugă. a fide calitate. (fam. a bate.. ce făcea paradă cu titlurile. a-şi face palmele (sau mîinile) pîlnie (la gură sau la ureche). a îndeplini ritualul de stropire a mortului cu vin.. cu ochiuri sclipitoare.. a doborî. a parada. a face o vizită (cuiva). a face (toate) parale(le).. a-i face o scenă (sau scene) (cuiva).. a călca în picioare (ceva): dăm cînepa toată palancă lapămînt. sau pe la .POP. a face (sau a lăsa) paf (pe cineva) sau a rămîne paf. a-i face scandal. a-şi da importan ă. a scădea. pe to i ne fac papară.i spun una. a-i face o situa ie (cuiva). a se împăca (cu cineva): şi se făcu pace bună de toate păr ile.). ulei sfin it sau agheasmă.. a bandaja. a învinge. a face paosul (cuiva).NEC. a face osteneală. ) a juca cu cineva o partidă de table: hai să te fac o tablă.. a pansa. d-sale îi merseseră treburile bine. a da gata (pe cineva) sau a rămîne mut de uimire: dacă. unt şi ouă. ) a se purta rău (cu cineva): nu. ) a certa. a-şi face osînda. a uimi.CR. a surprinde (pe cineva): a plecat de lîngă noi. a agonisi. a (se) face caz (de ceva): gentilom ridicol.): fă o roată pîn-acasă. a face parale a face parale . a cîştiga. brînză.CR. (înv. (reg. a face o săritură. a ispăşi o pedeapsă. a-şi pune palmele în formă de pîlnie (la gură sau la ureche) pentru a fi auzit (sau a auzi) mai bine: cu mîna pîlnie la gură un chiot dau. a sprijini (pe cineva) să ajungă într-o pozi ie materialăsau socială bună. a (se) reduce: celor bănui i ca duşmani ai principiilor republicane li s-a făcut un scăzămînt de 50 la sută. a (se) diminua. a arăta bine. a sări (o dată): face o săritură înapoi.. ca să ne facă o surpriză. a osîndi (pe cineva)..CR. a-şi face palmele pîlnie a face pansamente a face paosul a face papară a face paradă a face paradă de . a-i face o salată (cuiva).CAR. a-i face o rugăminte (cuiva).. (înv.CAR. a ruga (pe cineva). a păgubi (pe cineva): nu vezi ce tărăboi şi ce pagubă mi-ai făcut? CAR. a strînge bani: lapte. (fam. a mustra. a distruge (pe cineva sau ceva): de le vom cădea în gheară. tărăboi (cuiva). a (se) face paradă (de sau cu ceva). a face papară (pe cineva sau din ceva).. a vizita (pe cineva). ) a condamna. . a face (pre) osîndă (cuiva).BRĂESCU. a face paradă de .PANN. a face pace (bună) (cu cineva) sau a se face pace.BOL. ) a se osteni. a se strădui.i mai face atîta osîndă cu mine! CR. a ocărî (pe cineva): acum să vezi ce salată o să-mi facă! LOV. a ului.CĂL. a face (sau a pune) pansamente. a culca la pămînt.a face o roată a-i face o rugăminte a-i face o salată a face o săritură a face o scădere a-i face o scenă a-i face o situa ie a-şi face osînda a face osîndă a-şi face osîndă a face osteneală a face o surpriză a face o tablă a face o vizită a face pace a face paf a face pagubă a face palancă a face (sau a da) o roată (sau roata) (pînă la . a ajuta. .CAR.POP. a face (sau a da) palancă (la pămînt) (ceva). a-şi face osîndă (cu cineva). făcuse avere. a face parale (sau bani. făcea toate paralele. a (se) face o scădere (sau un scăzămînt). avere). a merita (pre bun): coada lui cea lungă. o raită (pînă la . a face o tablă (pe cineva).

. a(-şi) împlini... a se pasiona (de ceva). a zdrobi.. a face (tot o apă şi-un) pămînt sau a face tot una cu pămîntul. dorin ele. a(-i) face parte (de . a (se) risipi: face i-vă to i în păr i. (fig.CR. poftele. ) a i se face părul măciucă (cuiva). a face părăsire (cuiva). a întinde (sau a strînge) aşternutul (de) pe pat: eu m-apuc patul să-i fac. nu-mi da om care-i urît... a face pilaf (pe cineva). că eu m-ascund dup-o stîncă.. a apar ine: o foaie oficioasă . a face pedeapsă (cuiva). 2) a-şi însuşi partea leului: apoi singur îmi fac parte. a snopi în bătaie (pe cineva). a face păsat (pe cineva). damblaua). 2) a aştepta să fie servit. a distruge (pe cineva): mai trebuie să-şi bată joc de casa mea şi pe voi să vă puie la pastramă? CR. a fi unul dintre elementele componente ale .POP.. că e păstrător. 1) a împăr i. a împăr i (cu cineva ceva): şi-n orice întîmplare a vie iimelemi place la gîndurile mele părtaş de a te face. a face o faptă rea în dauna cuiva. a face parte din .CAR. a nimici. .. a i se face părul puică (cuiva). (reg. pămînt.ISP. a fi membru al . ) a scoate parte (cuiva). ) a sta la pîndă. 1) a se feri de muncă.. parteşi face. (înv. (reg.AL. pofta. ) a pleca: fă paşi! a face patron. gust. şi fam. a face pe boierul. a face pe-a surdul. făcu un culcuş stăpînului său. a face pasul (acesta). a face pe chef a face pedeapsă . poftă... a hărăzi (ceva cuiva): puneam lumea la cale împreună şi făceam parte bună şi României. (fam.. vrere) (cuiva) sau a face (pe) cheful (sau gustul. a (se) face (în) păr i. a (se) împăr i. a se face că nu aude (bine). cine-mparte.CR. a face părtaş (pe cineva la ceva). voia.a face pardaf a face pardale a face parte a face parte din . ) a pedepsi (pe cineva). a face parte a face pasiune a se face pastramă a face pastramă a face pasul a face paşi a face patron a face patul a face păcat cu cineva a face pămînt a face părălu e a face părăsire a face părtaş a face păr i a-şi face părul a i se face părul puică a face păsat a face pătul a face pe-a surdul a face pe boierul a face pardaf (pe cineva). (reg.HEL.. voia să mai facă şi pe cheful lui Ivan.PANN... vrerile) (cuiva) sau a-şi face cheful (sau chefurile. sau din . (înv. (sau dintre . ) a certa cu asprime (pe cineva). a-şi face părul..). a oropsi pe cineva. (reg. ) a întreprinde (ceva) după ezitări: parcă tot m-aş însura: cînd aş da peste-o parte bună. pretinde că to i cî i combat colectivitatea nu mai fac parte din partidul na ional liberal. nu tot pe-a [l] mor ii. Doamne. a face pe (sau după) chef (sau dor. vrerea) (cuiva) sau a face chefurile (saugusturile.. poftele. plac. lut. a face paşi. a slăbi foarte tare. a se face (sau a fi) pastramă. a(-şi) face parte. a(-i) face rost (de ceva cuiva). a face pătul. placul. a face (o) pasiune (pentru cineva sau pentru ceva).GHICA. a se sim i atras în mod deosebit (de cineva sau de ceva). a se îmbogă i: a făcut părălu e cu munca. a face (ceva) pardale. a(-şi) satisface capriciile. a distruge. a face părălu e. a(-şi) face păcat(e) cu cineva.. ) (cuiva) sau (înv. ) a-şi serba ziua numelui.voia: Dumnezeu .. a face patul (sau culcuşul). a face părtaş (pe cineva la ceva).. (pop.POP. ) a părăsi (pe cineva). a se coafa. a face praf: fă-mă. voie. a bate (pe cineva).AL. aş face poate şi eu pasul acesta. ) a distruge. a face pastramă (pe cineva).

a face pe marele. (reg.CR. 2) (fig. a dîrdîi: acum tremurau de frig . ) a ine să atragă aten ia. a fi înfumurat: să-l vezi .. (fam. a se grozăvi. a se purta cu seme ie. a face piftie (pe cineva). a face (sau a căpăta) picioare. şi reg. a-şi face pe parte. ca să faci pe gîndul meu. a face tot posibilul: măcar să faci pe dracul în patru. a nimici.ISP. sau ori ce-i face. a face pierdut ceva (sau pe cineva). a face pe rîiosul. timorat. a i se face pielea de găină (sau de gîscă) (cuiva). femeie fără inimă ce mi-ai fost! ISP. a (o) face pe nebunul. dar numai decît să-mi aduci pielea cerbului. 2) a face taximetrie. a face pe surdul. mătuşă. (fam. (reg.CAR. a se face că nu aude (bine). a i se încre i pielea (de frig sau de frică) (cuiva). viclean. că nu bagă de seamă. a o face pe fanariotul. (fam. a i-o face pe piele (cuiva). a face pia a.POP..a face pe dracu-n patru a face pe el a o face pe fanariotul a face pe gînd a face pe grozavul a face pe iezuitul a face pe marele a face pe mironosi a a face pe nebunul a face pe nevinovata a face peniten ă a-i face pe obraz a-şi face pe parte a i-o face pe piele a face pe prostul a-şi face pere-mere a face pe rîiosul a face pe sfîntul a face pe surdul a face pe şmecherul a face pe treabă a face pia a a face picioare a face pielea cojoc a i se face pielea de găină a face pierdut ceva a face piftie a face pilaf a face piroane a face pe dracu-n patru. a face pe grozavul. ) a uimi. a-i fi foarte frică. ) a proceda conform interesului (propriu sau al cuiva): crede şi d-ta. a face pe iezuitul.. a executa canonul impus de preotul duhovnic pentru ispăşirea păcatelor. a se răzbuna (pe cineva): cea mai tînără găsi acum prilej să-i facă pe obraz. a lăsa să se piardă sau a da impresia că s-a pierdut ceva (sau cineva): îi făcu pierdu i în pădure. (pop. a fi fudul.CR. a simula moralitate. a face pe sfîntul. a face pe nevinovata. a fi lipsit de caracter. făcînd pe rîiosul şi pe-al dracului. a face pe prostul sau (reg. a-şi da aere de inocentă: cocheta face pe nevinovata. a fi îngrozit. a trata după cum merită (pe cineva). a încerca să fie şmecher. ) a dispărea. ipocrit.i fie degeaba. a-i face pe obraz (cuiva). ) a-şi face vrăji pentru aflarea ursitului.POP. ) a se opune cuiva.POP. a face peniten ă.. a face (la) piroane (şi la cuie). a ului (pe cineva). a simula prostia. ) a-şi datoată silin a. ) a-şi da aere. a(-i) face pe treabă. a se da drept moral. a se preface că nu în elege. 1) a cumpăra alimente pentru hrana zilnică. ) a se face prost. (reg. şi făceau la piroane şi la cuie. a face pilaf (pe cineva). ) a-şi risipi averea. a face pe şmecherul. (fam. a nu răspunde cînd e chemat. strigat. a se răzbuna pe cineva: i-o fac eu pe piele. (înv. a proceda cum gîndeşte sau doreşte cineva: cu lacrimi te-oi ruga. a face pe gînd (cuiva). a fi ipocrit: să facem pe iezuitul a la Metternich. n-are să. (fam. a-şi face (averea) pere-mere. ) 1) a bate (pe cineva) foarte tare. că de-i face pe treabă. a-şi da importan ă: cînd erau femei tinere şi frumoase de fa ă. ) a bate foarte tare pe cineva. ) a clăn ăni din din i din cauza frigului. a-şi da aere de nevinovă ie. a face pe el (sau în pantaloni) (de frică). a bate zdravăn (pe cineva): să ştie maica că joc. a depune toate eforturile.CR. (fam. o făcea pe nebunul. . a fi corupt. a-şi da importan ă. face-mi-ar pielea cojoc! POP.NEGR. a face pe mironosi a. a face pielea (sau spinarea) cojoc (cuiva).

1) a men ine ordinea în mod sever şi autoritar. ) a pedepsi (pe cineva). a face poli ă (pe cineva). (înv. a snopi în bătăi (pe cineva): să-i faci chica topor. a face pompă de ceva.a-i face pîntece din coaste a face pîră a face pîrjol a face plajă a face planul ca iganul a face planuri a face plată a-şi face plată a face plăcere a face plăcerea cuiva a face pleaşcă a face plinul a face a face plîns a face pluta a face pocăin ă a-i face pocinogul cuiva a face pod cu palma a face podul a face politică a face poli ă a face poli ie a-şi face pomană a face pomenire a face pompă de ceva a-şi face ponos cu cineva a-i face pontul a-i face pîntece din coaste (cuiva) sau a-i face coastele pîntece (cuiva) sau a-i rupe (sau a-i frînge) coastele (cuiva). a trimite) (o) plîngere. a men iona. 2) a chestiona. a ancheta (în felul poli iei).CAR. a da în judecată (pe cineva): de ce pune pîră pe administra ia conacului? SAD. a bate măr. 2) (înv. ) a avea neplăceri cu cineva: dar m-am ferit să-mi facponos cu to i nebunii. 1) (înv. (fam. a solicita (ceva cuiva): d. (înv. a face politică. a face pluta. a adresa. a face plăcerea cuiva. de care se face atîta pompă. a face prăpăd. a plănui. ) a purta pe drumuri pe cineva. a face plajă.PRAV. a redacta. a-şi face (milă şi) pomană (de sau cu cineva) sau a-şi face o pomană (cu cineva). (despre oameni) a pluti pe spate. a umple cu combustibil rezervorul unui vehicul. (pop. (înv.COŞBUC. a(-i) plăcea (cuiva ceva).GALA. pîrjol făceau. a-şi face (sau a i se face) plată (cuiva). (sport ) a executa figura de gimnastică numită „podul“. ) a-i face de petrecanie cuiva. ravagii: pe unde treceau. a-i face festa (cuiva): pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea . a-i face pocinogul cuiva. a(-i) face plăcere (cuiva ceva). a face planul ca iganul. ministru plenipoten iar al României a adresat numaidecît plîngere guvernului turcesc. 2) a păcăli (pe cineva). a-şi propune lucruri irealizabile. ) a jefui: servitorii au făcut pleaşcă tot ce au putut. a face pîrjol. a recompensa (pe cineva): va face plată izbîndirii tale. ) a răsplăti.MINEIUL. a pîrjoli. şi fam. a se îndura (de cineva). 1) a plăti (pe cineva). a face plată (cuiva). a agrea (ceva): nu-mi face nici o plăcere. 2) (înv. a face băi de soare. nu în eleg comediile alea.DOS. a face pe plac cuiva. să i se facă plată dupăcum a fost dobitocul lui. a-şi face ponos cu cineva.. (pop.CR. . 1) a-i crea o situa ie favorabilă (cuiva). ) a plînge: mult plîns feaceră. a-i înlesni (cuiva ceva). ) a(-şi) aminti (de cineva). a face pomenire (cuiva). spinarea dobă şi pîntecele cobză. a fi membru activ al unui partid. a se despăgubi: de nu-i va plăcea acela. a face plîns.CAR.FIL. a pomeni (pe cineva). ) a face caz de ceva: virtu i cetă eneşti. bravos!CAR. (înv.CAR. a pune palma streaşină la ochi. a face un bine (cuiva): şi-a făcut pomană căpitanul şi m-a luat pe procopseală.. a face planuri. a se plînge (în scris) (cuiva de ceva). gustul cuiva: fă-mi plăcerea şi pleacă! a face pleaşcă. cheful.MINEIUL . a satisface capriciul. a face podul. a face plinul. ) a nimici (prinfoc). a participa la rezolvarea treburilor statului: să luăm un literat care n-a făcut şi nu face politică deloc.CR.CAR. ) a fi despăgubit. ) a se pocăi: voi face pocăin ă de păcatele meale. (reg. 2) a face slujba de pomenire (cuiva). a face (o) pîră (asupra cuiva) sau a da în pîră (pe cineva) sau a băga pîră (după cineva). a face pocăin ă. a face pod cu palma. (înv. a reclama. şi reg. a face (sau a compune. a face poli ie. a-i face pontul (cuiva).

a face prinsoare. 1) a (se) distruge.. v. (reg... a-şi face prilej cu . a trăncăni. a face posomol în . a face prăpădit (pe cineva). 2) (fig. pizmaşii. a suferi un eşec: aici ai făcut-o praf. se sculară. (pop.: pîrdalnica buduhoală de gît face posomol. a face prăznuire. a face începutul.. a face proaşcă a face probleme a face proces a-şi face proces de conştiin ă .. (reg.: făcîndu-şi prilej cu păscărie da în dar cine-i cerea peaşte.. a face praftură (pe cineva) sau a-i face (sau a-i da. a paria. a spune ceva de necrezut. nu alta! POP. ) a se îmbăta. a batjocori. a prăpădi (prin mijloace violente şi instantanee): acolo să dăm proaşcă. ) a face o impresie deosebită. ) a face ravagii printre . a spune minciuni: nu.BRĂESCU.DOS. (înv. a face praf (sau colb).DOS.. ) asupra cuiva). a-şi reproşa anumite atitudini sau ac iuni.AL. a face primul pas. a da în judecată (pe cineva). şi cale să deschidem prin aprigul duşman. a se pregăti. a face prădăciune. ) a se da în spectacol (în fa a cuiva): făcîndu-să prăvirişte tuturora ce era preatuncea tirani . printre sau împrejurul . a valora: cuvîntul său făcea primă.. (fam. cît făcea poznă.. prin. ) a tăia porcul. a (se) nimici. a(-i) crea dificultă i.. că faci praf! PREDA. ) a vorbi fără rost. a se face preş (dinaintea cuiva). a primi (bine sau rău) (pe cineva).ext. printre . a-şi face povară. (fam. Ghi ă. (reg.SAD. a face (sau a intenta) proces (cuiva sau (înv. ISP. a-i trage) o praftură (cuiva)... a năvăli.. le fă pre osîndă..PREDA. a face poznă. a face tot ce e (omeneşte) posibil: te-am rugat să faci tot posibilul să am astăzi banii. prin . a nimici. ) a se sătura: după ce-şi făcură povară de somn.. a poposi.. (reg.).a face popas a face posibilul a face posomol în . sub ochiul cel de sus . (înv.. între . a se bucura de considera ie deosebită. sau împrejurul ... a (se) face praf..... a da iama (în. a avea ini iativa. a face pozne.. a se face prăvirişte. a face pre osîndă (cuiva). a o face prea încornorată.. greută i (cuiva): omul ăsta ne cam face probleme. Doamne.. a chema în fa a instan elor de judecată.. a se îndeletnici cu .. (înv. a pune rămăşag. 1) a face să se ridice praful. că te face prăpădit. (p. a certa (aspru) (pe cineva). a pretinde...i mai răci gura.. a-şi face povară a face poznă a face pozne a face praf a face praf a o face praf a face praftură a face prădăciune a face prăpădit a se face prăvirişte a face prăznuire a o face prea încornorată a face pregătiri a face pre osîndă a se face preş a face preten ii a-şi face prilej cu .POP. a face primă a face primire a face primul pas a face prinsoare a face proaspăt a face popas. a face (bună sau rea) primire (cuiva). ) a-şi ocupa timpul cu . a se umili (dinaintea cuiva). a o face praf.. a face primă. a prăpădi (pe cineva): cu dorul nu-i de glumit. a face proaspăt.DOS. a fi slugarnic (cu cineva). a-şi face proces(e) de conştiin ă. a pre ui. pîrjol în copii.). ) a osîndi (pe cineva): răsipeaşte. între. a face (tot) posibilul (şi imposibilul). a prăda.CONTEMP. ) a nu realiza nimic.. 2) (fam. a face (sau a da) proaşcă sau a face proaşca (în . a prăznui. a face comedii.. a face pregătiri. ) a face de rîs.. a(-i) face probleme (cuiva). a face preten ii. au dobîndit cununa slăvii. a face senza ie: nişte plăcinte atît de gustoase.. ) a distruge. ) a se năpusti.

a-i face răvaşul sau a-i da răvaş (de drum) (cuiva). a (se) face puzderie. (reg.. (reg. a face război. a fi complet distrus sau irosit. a nu (mai) face (mul i sau prea mul i) purici (undeva sau la cineva). bani. a paria. a se răzvrăti. sfărîmat. a i se face (sau a-i veni) rău (cuiva). a face răsplătire (cuiva).CODRU-DRĂGUŞANU. a-i face rău (ceva cuiva). crearea lumii: cuvintele lui Dumnezeu. 2) (despre servicii publice. ) a cutreiera.POP. ) a răscumpăra.NEGR. în toate saloanele literare. facerea lumii. a (se) face praf.P. a nu se mai alege nici praful: şi cădzură to i idolii de se sfărîmară şi se feaceră pulbere. a (se) distruge: fac puzderie o-rice-mi cade sub mînă. risipit. a ataca în cuvinte (pe cineva sau ceva). a critica. ) a ataca pe cineva: feciorul iaste datoriu să agiute tătînesău. a face rădicare. (înv. este o mare facere de bine. făcurăm cunoştin ă cu un turist englez. a (se) face (sau a (se) preface) (în) (praf şi) pulbere (sau pulbere şi cenuşă) sau a (nu) se (mai) alege sau rămîne (nici) (praful şi) pulberea. a învinui fără dovezi (pe cineva): domnia lor fac un proces de inten ii. a face revista. (înv. a leşina: i s-a făcut rău şi a căzut pe stradă.a-i face proces de inten ii a-i face proces de inten ii (sau inten ie) (cuiva). a pleca repede (de undeva sau de la cineva): du-te . ) a fi foarte zgîrcit. a se alege praful: moara ciocoiului macină oameni de s-alege din ei pulberea.MAIOR.CR. a izgoni (pe cineva)... a da paşaportul (cuiva): Leicu ei i-a făcut răvaş de drum. a vizita: făcînd revista prin Paris. grea ă etc. har: mai ales pentru noi . a face (sau a sta cu) război asupra cuiva.. faptă bună. a suspecta de inten ii necurate (pe cineva). a-i produce o suferin ă (trupească sau sufletească) (ceva cuiva): oi ă bîrsană. apa rău î i face. 1) (despre fiin e) a fi zdrobit.i place? POP. (pop. .. ori iarba nu. a fi cuprins de o stare de ame eală. a face purici.. facere de bine. 2) (despre obiecte. ) a răsplăti (pe cineva).DOS.PRAV. a nu face nici o brînză. CAR. ) a fi nerăbdător. bunuri materiale etc. a exprima îndoieli.EM. a face punte. . a face rămăşag. a face (un) rău (cuiva). a face procesul a face pulbere a-i face punga păienjeni la gură a face punte a face purici a nu face purici a face puzderie a-i face raport a face rădicare a face rămăşag a face răscumpărare a face răsplătire a face rău a-i face rău a i se face rău a-i face răvaşul a face război a face război asupra cuiva facerea lumii facere de bine a face revista a face rezerve . . (fam. 2) a nu rezolva nimic. dar nu fă nicăieri purici. să nu le facă nici un rău. folos. ) a se război. a face procesul (cuiva sau a ceva).SAD. a face răscumpărare. că oriunde le-ar vedea cineva. (înv. CĂL. ) a (se) sfărîma. binefacere. (înv. (înv. a nu face nici o treabă. . institu ii) a nu func iona într-o zi de lucru care cade între două sărbători legale. cînd va vedea că stau cu războiu asupra lui. 1) a nu merge la serviciu într-o zi de lucru care cade între două sărbători legale. a-i raporta unui superior greşeala comisă de un subaltern.. ucis. a-i face raport (cuiva). nimicit. fărîmi at. o supărare (cuiva): împăratul dădu poruncă straşnică.) a nu mai rămîne nimic. a face rezerve. ) a se ridica. înlăturat.CEZAR. a analiza critic şi polemic (condamnînd): fratele îi făcea procesul unei pălării care nici măcar nu era un model. a pricinui un necaz. ) 1) a sta pu in (undeva sau la cineva). (înv. pe care el le-a rostit la facerea lumii.DELAVR... a nu-i prii. a-i face punga păienjeni la gură.

(pop.. (sau după . a o roi. a ob ine. a rîde (de cineva). robi: multe robii au făcut în ara Leşască. a face să curgă sînge. cu sîla. a înconjura din toate păr ile: la ieşire cîteva muieri din sat făcură roată în jurul ei.. a face gălăgie: am aflat că dăscălinea cu Ca avencu şi cu to i ai lor vor să facă scandal. a face sat (undeva sau cu cineva). a se închina: făcură rugăciune mare către Mahomet al lor. a viola (o femeie): lua femei şi fete mare şi copii. a procura (ceva): [lupul] se îndreptă către o stînă din apropiere. (înv.. 2) a face un control.... . du-te. a da.. (arg. ) a face parastas.CAR. .DELAVR.ASACHI. .. a risipi. un război.NEC. ruga.. ciobane. a o şterge. a se înroşi la fa ă. ) 1) a se obrăznici. 2) a se strînge. a încercui. a face robie. POP. (nu) se cuvine să: nu face să mergem tocmai la vremea mesei. de ne-am urît! POP. prizonieri. a bate (strivindu-l) (pe cineva).. sat nu face... încalecă. ) a avea rela ii sexuale (cu cineva): împăratul îndrăzni degrăi cătră ea cu pohta curvii: cum să se culce cu ea . ) a rămîne. (fam. POP. (reg..POP. a face rumân (pe cineva).AGÂRB. a face rost (de ceva).. 1) a se îmbujora.).ext. (pop. rugăciuni) sau a-şi face rugăciunea (sau rugăciunile.. 2) a silui. ) a lua captivi. a sta mult (undeva sau cu cineva): descalecă iute. (despre spectacole) a (nu) avea public numeros. (reg. (reg. bade. ) a creştina (pe cineva).ISP. scula i-vă şi face i rugă.. a-şi face rondul. a (se) face roată în jurul . ) 1) a-şi bate joc de .CAR. ) a inspecta santinelele.). a-i face să . ) a-i face rost de ceva (cuiva): îi făcuse popa rînd de ceva haine.. de-ş făce rîs. a face risipă. a-şi face (sau a-şi bate) rîs de . (sau de . ) a strivi (pe cineva). a declanşa o încăierare sîngeroasă.NEC.. (nu) face să . a vrăji (pe cineva) (să iubească sau să urască): nu ştiu cine nea făcut. noi. şi pop.. pentru că i-ai făcut rîs de mine. a-i face (cuiva) să . a face (sau a înăl a. ) a (se) decide. a aduce) rugăciune (sau rugă. a face să curgă sînge a face sălaş a face scandal a face rezolu iune..POP. 2) a face nazuri.a face rezolu iune a face ridicarea a face risipă a-i face rînd de ceva a face rîs a-şi face rîs de . 1) (mil.. (înv. a se ghemui: te-ai făcut scoabă de frig. a i se face ruşine (cuiva). ) 1) a slăbi foarte tare sau a fi extrem de slab: purceaua e făcută scoabă! POP... a face roiul.: iar tu. să rătăceşti toată via a ta. a face rîs (de cineva). (nu) merită să . a-i trage o bătaie zdravănă (cuiva). a se face roşu (la fa ă). şi aşe face David sălaş cu ea.VARLAAM. a face robie a face roiul a-şi face rondul a face rost a se face roşu a face rugăciune a face rumân a i se face ruşine a face salată a face sală plină a face sandviş a face sat a face scrum a se face face să . a face salată (pe cineva). a-i face rînd de ceva (cuiva). to i arhiereii. (sau împrejurul .. a face sală plină (sau goală) sau a face săli pline (sau goale). HOGAŞ. (nu) secade. pentru a-şi face rost de ceva de ale gurii.. a (se) face scrum (şi cenuşă).. face rezolu iune a se duce însuşi în Moldova.. a se înfuria. ) a arde (sau a face să ardă pe cineva sau ceva) complet: ajută-mă să-l fac scrum şi cenuşă.. a face rît. 2) (fig. (înv. ) a pleca repede (de undeva).. a face rît a face roată în jurul . v. . (pop. ) a (nu) avea succes. a face sălaş (cu cineva). a face ridicarea. a face sandviş (pe cineva). 3) a da o raită. PANN. ) a se enerva. a se face sau a (fi) făcut scoabă.. (înv. a-i fi ruşine (cuiva). a fermeca. a (se) hotărî: spre a nimici proiectul rialului său.). (reg. rugile). a se ruga. (p. a face scandal.

a face scurtă la limbă. . .. a stîrni vîlvă. a face schimb. ) a-şi da) sel(e)am(ul).CR. a se stăpîni: îşi strîmbă obrazul. ) a se re ine. ) a silui (pe cineva): o femeaie . că faci scurtă la limbă. a sili (pe cineva): lasă-mă măicu ă-n pace să iubesc pe cine-mi place. a se strădui: îşi făcea silă pe doică a asculta. EM. de băutură). a atrage (cuiva) aten ia printr-un gest. PANN. 2) (fam. ) a for a. a face (sau a pune.. ) a se sili. şi iron. a-şi pune probleme de conştiin ă în legătură cu moralitatea. 3) a produce grea ă. la urît silă nu-mi face. . a lăsa) (un) semn (undeva). a lăsa. mărgînd la sv [î]nt [u]l.ARGHEZI. a sparge. şi pop. a impresiona foarte puternic.. ) a sfărma. sieşi) seama (sau seamă). a da de în eles (cuiva): îi face semn să şadă. (înv. ) a trăncăni: mai ho. din cap.EM. un om descălecă şi-i făcea sîlă să o spurce. (reg. a face (asupra-şi) silin e (sau o silin ă)..AG@RB. a i se face semn (cuiva). a se face scrob. cu atîta meli ă. 1) a pregăti o omletă. 2) (înv. 1)(înv. a face (sau a prinde) seu (sau cheag). a face senza ie. a primi o lovitură (fizică sau morală) puternică (şi a avea senza ia că vede scîntei): sar odată voiniceşte de pe-un mal . a-şi face scrupule a face scurtă la limbă a face scurtă la mînă a face seama a-şi face seama a face selam a face semn a i se face semn a face semn a-şi face semnul crucii a face senza ie a face seu a face sfadă între .. a face sfadă între . el şi-a strîns toate degetele tare. a face siluetă. mi se făcuse semn: răsturnasem de diminea ă candela . drept cu fa a-n jos. ) a învrăjbi. ) de seamă) (cuiva).. numai scîntei mi s-au făcut pe dinaintea ochilor. a se închina: ca să-şi facă semnul crucii după regulă. a face scurtă la mînă (sau la mîini).. a se frămînta. a slăbi. a face sfat a face sfîrşit a face silă a face silă a face silin e a face siluetă . şi-atunci l-a făcut scăpat.. ) a omorî (pe cineva). a face sfat... a(-i) face seama (sau (înv. a face (un) scrob. a-şi face (singur sau (înv. ) a face un efort manual deosebit (şi de durată): nu te pune cu cotnarul . a se face (sau a căpăta) scoar ă. a strica. scîrbă. făcînd o silin ă să pară şi el bucuros. a i se face scîntei (pe dinaintea ochilor) (cuiva). şi reg. ) a se sătura (de mîncare. EM. a se sfătui. a înlesni fuga (cuiva): i-a dat pîn’s-a săturat.SAD. a face (sau a da. a unei ac iuni etc. a se îmbogă i. ) 1) a se sinucide: de cîte ori am vrut fac să-mi samă. a deveni zvelt. silă (cuiva). 2) (reg.. cu legitimitatea sau oportunitatea unei decizii. (reg.. ) singur sieşi.DOS.a face scăpat a face schimb a i se face scîntei a se face scoar ă a face scrob a se face scrob a face scăpat (pe cineva). (fam.. ) semn de pace).STANCU. a marca (ceva undeva): a făcut un semn pe toate pachetele.POP. a face (sau a produce) silă (cuiva).. PANN. că fac scurtă la mînă! DELAVR. a se îngroşa şi a se întări (de murdărie): hainele lor începură să capete scoar ă. (înv. (reg. a ajuta să scape (pe cineva). a schimba. a-şi face scrupule. a i se prevesti (cuiva ceva): ştiam eu că o să mi se întîmple mie un necaz mare. CAR. ) a (se) saluta: selam unu altu-şi dau şi gîtlejul îşi udau.. a face (sau a pune) sfîrşit. (pop. din greşeală. a face să înceteze: fă un sfîrşit durerii . a însemna (ceva undeva).POP. .. a face (un) semn (cu capul sau cu mîna. a-şi face semnul crucii (sau (înv. a se usca foarte tare. vin la sînu-mi. a scîrbi (pe cineva). din mînă) (cuiva).. (pop. (înv. de durere.: nu trebuia să-şi facă scrupule. a(-şi) face silă.POP.

a înghe a: fie apă. a-şi face spaimă. a face şotii. ) a se distruge. a glumi.CAR. de picioare. de mîni. a calcula. a se speria (unul pe altul) şi a fugi: turcii. a-i face morală (cuiva). (reg. a uzurpa. ) a se preface: dumneata faci teatru: e mai rău. a face (sau a juca) teatru. cu omu care-i de treabă. ) a surghiuni (pe cineva).1795). a se sfătui (cu cineva). a se face stăpîn pe ceva. cum au auzit huetul carelor. a face şor (cuiva). a se face ştiucă. apucînd pe zmeu de cap. a nimici.VINEA. fie ce va fi. a asmu i. CAR. a face linişte. a face (sau a umbla cu) şahăr-mahăr (sau şahăr-mahăruri). (a. 2) a sta de vorbă. a bate la cap (pe cineva). a se face sloi (de ghea ă). a face şagă (cu cineva). a înceta să mai existe. a-şi face tabietul. a face şcoală. (înv. a face terci (pe cineva sau ceva). (reg. îi făcu pu ină teorie. (înv. a spune lucruri inutile. a distruge. ) a se instala undeva ca acasă. a-i face teorie (sau teoria chibritului) (cuiva). a face şatră. . ) a preda. lăsînd masa goală.POP. a înmîna: cînd ispravnicii vor ieşi din ispravnicie. a (se) mîhni. îl făcură tărî ă. a face. a înşela. a face şcoală (cu cineva). 1) a învă a minte (pe cineva). (la jocul de căr i) a ridica cu o singură carte toate căr ile care se găsesc deodată în joc. a face temenele.BRĂESCU. (fam. a face socoteala. a livra. a-şi satisface un gust devenit obicei zilnic: îşi făcea după prînz tabietul boieresc. de spinare.POP. a se ine de pozne. a se face (tot) şperlă. a nimici (pe cineva sau ceva): cîinii. fără rost: certă conducătorul părinteşte. ) a(-şi) pune sînge rău la inimă. a face praf (pe cineva sau ceva). poala-i săruta. mîna.a face sînge rău a se face sloi a face socoteala a-şi face spaimă a se face stăpîn pe ceva a face surgun a face şagă a face şahăr-mahăr a face şah şi mat a face şatră a-şi face şăncălii a face şcoală a face şcoală a face şor a face şotii a se face şperlă a se face ştiucă a face ştiut a-şi face tabietul a face tabinet a face talmeş-balmeş a face tăcere a face tămăduire a face tărî e a face teatru a face temenele a-i face teorie a face terci a face teren a(-şi) face sînge rău (sau inimă rea.) (pe cineva). a face talmeş-balmeş (pe cineva). ) a se face de rîs. a face tăcere. a face teren. 3) a a î a. a face tărî e (pe cineva sau ceva). a face şah şi mat (pe cineva). a (se) întrista. a încredin a. a vorbi de rău (pe cineva). ) a tămădui. a bate zdravăn (pe cineva). ) a rupe în bucă i. a (se) supăra foarte tare. şi-au şi făcut spaimă.POP. a defăima. despre cai) a slăbi din cauza lipsei de hrană. a face teslim a face tîrg . a vindeca. a face tămăduire. (reg.NEC. a se învoi asupra pre ului. a se înclina în semn de respect sau de supunere: temeneaua că-şi făcea. a învinge (într-o luptă. a avea un număr mare de adep i sau de imitatori. a şugui (cu cineva): dragu-mi-i a face şagă. să fie datori a face teslim acele condice în mîna ispravnicilor nuoi. a face ştiut. cu cafea şi ciubuc. a face tabinet. a socoti. (înv. a face (sau a da) teslim (sau testimat). a face surg(hi)un (pe cineva). NEGR.POP. a (se) enerva: să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gîndindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decît altele. pe loc se şi face sloi de ghea ă. (fig. într-o dispută etc. ) a aduce la cunoştin ă: vă facem ştiut ca să vă aduna i în grabă. a escroca. a lua cu for a (sau prin viclenie) ceva. a face tîrg(ul). a efectua o muncă în deplasare. a-şi face şăncălii. (înv. (reg.URIC. inimă amară) sau (reg.

POP. CAMIL. 1) a strivi. REBR. a se face tobă sau a (i se) face burta tobă. dar dacă i-a face trebuin ă. a face turtă (ceva sau pe cineva). a pregăti pentru opera ie (un bolnav). a face tobă de bătaie (sau de buşeli) (pe cineva) sau a-i face spinarea (sau pielea. a se face trup. faci burta tobă. a se întrupa.i fac spinarea tobă. a face treabă sau (reg. .i mai bine urca şi. ) 1) a se agita. .. a(-i) fi necesar. a face tot posibilul. bună. cînd bei multă. a-şi face treaba cu ... a face toaleta (unui condamnat). te umflă-n burtă. 2) a nimici.POP. capul. (pop. 2) (fam.STANCU.. a face tot ce-i stă în (sau (înv.. că cu alta nu-mi fac treabă. ) a face tot posibilul: am făcut mii de mijloace să fug din patria mea. a face trotuarul.. despre porumb) a începe să se coacă. mîndră dragă.. şi reg. a-şi rezolva problemele: Vodă doarme în cămară. a se încurca (cu cineva): nu te teme. (înv. (înv. a face toate mijloacele (sau mii de mijloace).. 2) a-i fi frică.. a se teme.P. cum era..VARLAAM. a face trudă.. a-i face trampa (cuiva). ) 1) a sfărîma. ) a lua fiin ă.: aveam o căru ă.SL. a se găti (spălîndu-se. a pregăti un condamnat pentru execu ie (tunzîndu-l şi schimbîndu-i veşmintele): doi-trei bărba i aşteaptă aci să vie călăul „ca să le facă toaleta“..CR.. a face tot îră.POP. îmi făceam treaba cu ea. ) a se face de rîs. a-şi face (sau a-şi prinde) treabă (cu cineva). 1) (reg. a se face imir la lume. ) a (se) trudi: svîntul . ) a-şi satisface nevoile sexuale cu . 1) a face bine (ceva). a mînca peste măsură. a face tobă de bătaie a se face tobă a face tocmeală a face tot ce-i stă în putin ă a se face tot îră a face tot îră a face tragedie a-i face trampa a-şi face treaba a-şi face treaba cu . (reg. ) a se servi de . cobză) (cuiva). a-şi face toaleta. zise căpitanilor: „face i trudă şi blema i cu mene“. POP. a ucide. 2) a trebălui: făceau treabă pe la bucătărie. (reg. îmbrăcîndu-se): tocmai acum pe la ora 11 ajunsese să se scoale şi să-şi facă toaleta. a-şi face treabă a face treabă a face trebuin ă a face trotuarul a face trudă a se face trup a face turtă a face ărîna praf a se face imir la lume a face inte a face toaleta (unui bolnav). util: n-are moşul sită. tot furînd. 2) a-şi găsi de lucru (cu cineva). (înv. ) a o face pe treabă. a se îndopa. a încerca toate posibilită ile de a .. ) a intra în rela ii (de dragoste) (cu cineva). a exagera partea neplăcută a unei întîmplări.. POP. 2) a bate foarte tare (pe cineva): las’că te-oi prinde eu! am să te fac turtă! GANE. (înv.POP. a-şi face treaba (sau trebile).i fă treaba-ntr-însa. a bate foarte tare (pe cineva): nu umbla prin mahalale . îşi fac trebile pe rînd! HASD.: nu putem trăi în casa asta. . iar boierii.a face toaleta a face toaleta a-şi face toaleta a face toate mijloacele a face toate să . a face ărîna praf. 1) (reg. a turti (ceva sau pe cineva). tot ce poate: va face tot ce-i va sta în putin ă să-l scoată din casa lui. rea. 1) a-şi face interesele. a face tragedie (sau tragedii) (din ceva). a se prostitua: e ca o cantilenă pe care o îngînă prostituatele cînd fac trotuarul. a(-i) trebui. (pop. pîntecele) tobă (sau burduf. . a-i mijloci (cuiva ceva): gata! i-am făcut trampa cu Mărioara! POP... ) prin) putin ă. a(-i) face trebuin ă (sau trebuin a) sau a(-i) fi (de) trebuin ă. 2) a urina sau a defeca: ia. a se concretiza.. a face toate (chipurile) să . a face inte sau a da în inte. a se tocmi. a se folosi de . a face tocmeală.. . ) a nu face nimic. a se frămînta.PANN... să trimea ă fata la baba Roscor oaia. a se ghiftui: zeamă de prune. a se face tot îră. pieptănîndu-se..VINEA.. de n-om face toate chipurile să scăpăm de hîrca de babă. c-o să.

a face una cu pămîntul a-i face un bine cuiva a face un carambol a face un cerc a face un chef a face un compliment a face un gheşeft a-şi face unghiile a face un hatîr a face unire a face lucru muşama a-şi face un nume a face un ocol a face un pas a face un pas greşit a face un păcat a face un prost serviciu a face un serviciu a face îră. a nu fi bun de nimic: nu vezi că faci umbră pămîntului degeaba? ISP. a merge spre . ce din mila sfîntului umbră facem pămîntului.. (reg. ) a (se) face praf şi pulbere: praf şi îră m-o facut. a complimenta (pe cineva). a face un serviciu solicitat insistent: acest hatîr i-l făcuse Dumnezeu. a chefui. a(-i) face (cuiva) una (şi bună sau lată). a ocoli. a face un act de dreptate. pîn-ce s-o face lucru muşama.. a face un hatîr (cuiva).. pînă se făcu una cu tina. a se împreuna cu .ISP. a ajuta pe cineva. a face un carambol. a-şi tăia. a clăn ăni de frig.. a încheia o afacere. făcînd cercuri de zburare. a servi (pe cineva). a trăi: noi. vestit. las-o să cînte acolo celor păcătoşi. a se face uşcă. 2) a se roti (în zbor): un vultur mare. prostesc. a ajunge cunoscut.POP. a face un serviciu (cuiva).a face îră a face îră şi fărină a face ur uri a se face uşcă a face uitat a face umbră a face umbră pămîntului a face umbră pămîntuluidegeaba a face una a face una boacănă a face un act de dreptate a se face una cu . a face un chef.VLAH. a muşamaliza: să ne păzim aci vreo cîtăva vreme. a face ceva nepotrivit.POP.AL. a-şi face unghiile. a-i face un bine cuiva. a face umbră pămîntului.: porcul se tăvăli în noroi. (biliard ) a lovi cu bila proprie celelalte două bile.. a face un compliment (cuiva). a-şi face un nume. a gafa. (pop. a face una boacănă sau a o face boacănă. a face (sau a ine) umbră pămîntuluidegeaba. a face umbră. a acorda o favoare.AL. că i-oi face eu cumătrului una. a da uitării. a nu se mai gîndi (la cineva sau la ceva) sau a lăsa impresia că a dat uitării (pe cineva sau ceva): bag seamă. a face (fără voie) un rău (cuiva).... a restabilidreptatea. a face îră şi fărină (sau praf şi îră) sau a se face îră şi nemică..CR.: face cî iva paşi spre dînsa.AL.. pentru că a facut pacate... a face un cerc (sau cercuri). a pune în drepturi pe cineva... a săvîrşi) un păcat (sau păcate).CR.POP. a face unire. a face un gheşeft. ) a se îmbăta: din duşcă-n duşcă mi-i să nu mă fac uşcă. a zdren ui... se vedea plutind cu fală. a-şi face o carieră: şi-a făcut un nume destul de cunoscut. rugămu-ne-ndurărilor Luceafărului mărilor. a comite o greşeală. a distruge. a se uni. a face un ocol.. a-şi cură a şi a-şi da unghiile cu lac. a face un prost (sau rău) serviciu (cuiva). (reg. a umbri.. 1) a descrie un cerc (sau cercuri). a se face (tot) una cu . de şia muşca labele. un privilegiu (cuiva).. a face (sau a comite. da femeia ta. a-i juca (cuiva) o festă: taci. a face un pas (sau cî iva paşi). a păşi. a călca în picioare. a se uni cu .. . ) a ciurui. a păcătui: rămîi tu aici în cer la noi şi ne cîntă. a deveni celebru. pe mine mă fac uitată. a nu mai putea fi deosebit de . numai prin munca şi meritele lui. a face praf şi pulbere (pe cineva sau ceva): era să-i facă una cu pămîntul pe nevrednicii tîlhari.POP. a face ur uri.EM. a face (un) lucru (sau lucrurile) muşama. a se apropia de .POP.. a face una cu pămîntul (pe cineva sau ceva). a face uitat (pe cineva sau ceva). a se contopi cu . a face un pas greşit.

cum zicem noi ardelenii. a omorî (pe cineva). a-şi face sînge rău. a se pregăti de plecare. a tulbura (ceva): toate întocmirile administrative. a face val-vîrtej (ceva). ) a da de ştire. le mai facem cîte un şurub în cap. se făcea vînătă la fa ă şi ochii i se învîrteau în cap. ) a perturba. a perturba. religioase. (fam. (reg. a se strădui în vederea realizării unui scop: baba . militare . a-şi face vad a face val a-şi face valiza a face valuri a se face val-vîrtej a face val-vîrtej a face varză a face varză a o face varză a se face vălătuc a-şi face veacul a face veleatul a face venin a face veste a face vis a-şi face visuri a face vizită a face vîlvă a face vînat a se face vînăt a-i face vînt a-şi face vînt . a-şi face visuri. a face (o) vizită (cuiva). a răsuci unghia degetului mare sau încheieturile degetelor în părul capului (cuiva): lăsăm pruncii să-şi vadă de treburile lor . ) a alunga (pe cineva). a produce senza ie. a pricinui neajunsuri. a (se) face (sau a ajunge.. zdren uite. MARCOVICI. ) a suporta un eşec. a face (sau a ajunge) să aibă foile mototolite.CR. a se enerva: amabilul Fănică trebuie să facă venin de moarte . (înv. (despre vreme) a se strica. VLAH. a-i răsuci şuvi e de păr de pe cap (cuiva). a-şi face planuri proiecte. a visa (la ceva). dacă mă crezi. a deveni cunoscut. şi ia acuş te scarpin. ba ş-un topor î i fac. urechea toacă. ) a visa: numai visurile ce facem deştep i ne vatămă.. 1) a se răcori.POP.. financiare. 1) a crea un curent de aer pentru a răcori (pe cineva). a face varză (ceva sau pe cineva).. a se preface că nu aude sau că nu în elege: deputa ii însă şi regaliştii îşi făcură. a pleca. a face vînat. a răzbate: pe aici şi-au făcut vad oştile turceşti. 1) a înşela. a se face vălătuc.. a juca o festă (cuiva): frînghierul . a trezi interesul. a se face vînăt (la fa ă)... a-şi face vînt. a se face (sau a sta. renumit: pentru ce Lamartine a făcut atîta vîlvă în Fran a ca poet? BOL. (înv.CR.. a-şi petrece. a păcăli (pe cineva). a face uz de.POP. silit să plece. ) a-şi duce.CAR. (fam. a-şi face vad. a se face urît. erau făcute val-vîrtej.a-i face un şurub în cap a-i face un şurub (sau şuruburi) în (sau prin) cap (cuiva).. a-i face un rău (cuiva).. a depune toate eforturile spre a reuşi. ne mai stropşim la ei. a văzut pacostea şi a ştiut cine i-a făcut toporul.. a face vîlvă (sau zgomot). a(-i) face veleatul (cuiva). umbla val-vîrtej să-i găsească mireasă. a se ghemui. ) 1) a tăia în bucă ele (ceva sau pe cineva). a face val (cuiva). 3) a reduce la tăcere(pe cineva). atît mai bine pentru mine. (fig.BARI IU. a face vis (sau visuri). a spera. a face un topor (sau toporul) (cuiva). necazuri. 2) a-şi lua elan. înfoiate.. a-şi petrece via a într-un anumit fel. a fi nevoit.. a face veste (sau ştire) (cuiva). 2) (fig.. ) a vîna. a-i face vînt (cuiva). a fi) varză. ) (despre căr i. (înv. a se strînge ghem. (pop.OD. a anun a. a-şi trece) veacul. a se folosi de. a umbla) val-vîrtej. a vizita (pe cineva). 2) a bate zdravăn (pe cineva). a se învine i (la fa ă) (de enervare sau de frig): cînd se înfuria. a (se) supăra foarte tare. a duce un anumit trai: îmi fac veacul tot pe cale. caiete etc..POP. a tulbura.) a (se) deteriora. dacă vrei.cum văd eu. a-şi face (sau a-şi duce.NEC..SAD. a face valuri. a-şi face loc de trecere.. a(-şi) face urechea toacă.. a da chix. a(-şi) face venin.. n-am în lumesărbătoare. a face un topor a face urechea toacă a se face urît a face uz de. 2) a bate zdravăn (pe cineva): pe semne te mănîncă spinarea. a încunoştiin a (pe cineva): le-au făcut un prieten din Iaşi veste. .. a uza de . a-şi face valiza (sau valizele). a o face varză sau a face o varză.

CR. fală goală. a rotunji.POP.. ce-i putea şi mă ia cu dumneata. după ce că e leneş.. fă ce-i face (sau po i) şi . (reg.)... unul înaintea (sau împotriva) celuilalt. fecioară. faci bine (sau rău) că .. a vorbi. vorba ceea: tu. (persoană) care săvîrşeşte minuni: mînele sale făcătoare de minuni.: fă. a sta de vorbă. a face zbor (cuiva). ) a împlini.! CR. a făcut morişcă. a îndruma.. totul...!. (sau de . te rog să .POP.! fă bine şi . 1) a fi lipsit de valoare. faptă vegheată.... a face zbor a face zid împrejurul cuiva a face zile fripte a se face ziuă albă a face zîmbre a-şi face zor mîniei faci bine că . te priveşte!. făcător de minuni. intrînd la stari ul tău. a necăji foarte tare.ext. a (nu) face vreo (sau nici o) brînză. ) flagrant delict.. trup fudul şi sărăcăcios. (sau de . ai face) bine să (sau de) . fă (sau să faci. 3) (fig. vis-a-vis: şi nici apa nu mă lasă să fiu cu el fa ă-n fa ă. traistă uşoară faptă vegheată fată mare fată nemăritată fată veche fa ă în fa ă fa ă turcească fă bine să . făcător de lege. am făcut o fa ă cătrănită şi turcească. ) voroavă). a se necăji. legiuitor. a nu valora nimic. 2) a pune vîrf (la ceva).. a face zile fripte (sau negre) (cuiva). e bine (sau e rău) ce faci: bine faci că nu te ară i mic la suflet.EM. e treaba ta! a făcut ceafă. ) idoli: să nu face i voao singuri făcute de mînă.!: fă bine de înapoieşte un leu istuilalt . a proteja pe cineva.EM. ai amabilitatea să .SL.... (înv.EM. a face zid împrejurul cuiva..a face vîrf a face vorbă a face vreo brînză a face zarvă a face vîrf (la ceva). fă ce ştii!. să . 1) a ascu i..BIBLIA..POP... a îndemna. traistă goală.. fală goală.. virgină. traistă uşoară.. a promite foarte mult. (reg. 1) a apăra.. făcător de bine.. a da chix: am bănuit eu că n-ai să faci nici o brînză! a face zarvă. 2) a eşua. a se face ziuă albă. binevoieşte să . a aduce la exasperare (pe cineva): [feciorul] îi făcea zile negre bietei babe. a face gălăgie. 2) s-a obrăznicit.. vulpea iese la marginea drumului.DRĂGHICI. 1) s-a îngrăşat. mai e şi fudul: aici la sărăcăciosul ist de rai. a face vorbă (sau (înv. a face nazuri.... voim să le facem zbor la universitate. ) a decedat. (reg... fă ce ştii! a făcut ceafă făcute de mînă a făcut morişcă a făgădui cerul şi pămîntul . răufăcător.. a face zîmbre. mofturi... neicu ă. 2) a fi solidar cu cineva. făcător de bine făcător de lege făcător de minuni făcător de rău fă ce-i face şi .. fii bun şi .. fă bine şi .. ) imposibilul (cuiva): popa cerea însă marea cu sarea. binefăcător....!. a-şi alimenta supărarea. a făgădui (sau a cere. ) fată bătrînă.. pentru a le înzestra cu diplome de doctor. făcute de mînă.. face i bine şi ierta i! POP. fa ă turcească. fată nemăritată. ) fată bătrînă. fată veche.!. (înv.. fată mare. fa ă în fa ă.. a se lumina bine de ziuă: făcîndu-se ziua albă. . a amărî. a chinui (sistematic). făcător de rău. a promite) cerul şi pămîntul (sau marea cu sarea) (cuiva). fa ă încruntată: azi. încearcă toate solu iile pentru a putea să . a orienta (pe cineva): în loc să încurajăm fetele române în această direc iune . (p. să . ) sau faci bine (sau rău) că . a-şi face zor mîniei..POP. fală uşoară ..

fără cap şi fără picioare (sau coadă).. fără împotrivire.!..... neconvingător. ) afară doar dacă. ) dezordonat. infidel. fără alăturare. fără nici o bună orînduială.I.. . care. 1) (înv. necredincios (în căsătorie). fără comentarii.. (fig.EM.! fără . fără crîcneală.NEGR. aceasta nu să chiamă fără de cinste. nechibzuit. fără (de) cinste. fără ceremonii.CR. cît nu se vedea soarele. fără (de) apărare. fără chibzuială.DOS. malonest: lotru.. fără sămn cevaşi.. continuu: [h]otărîră să trimeată o jalbă sultanului. ) nenumărat: [lăcustele] s-au înmul it fără cislă de multe . trebue spus fără compliment. fără ocupa ie (statornică). pe fa ă.. . de-a-dreptul. fără căpătîi. fără capăt. ) lipsit de sens. neîncetat. 3) de ruşine.. sincer. fără (nici o) considera iune.. cevaşi fără alăturare fără apărare fără asemănare fără astîmpăr fără barbă fără bună rînduială fără cale fără capăt fără cap şi fără picioare fără căpătîi fără ceremonie fără chibzuială fă-mi (sau face i-mi) cinstea să . ave i un drept la recunoştin a mea. la întîmplare: cursul vremilor . fără compliment(e). fără credin ă. fără obiec ii. pînă ce nu se mai în elege nimică. convingător. că au fost dentîi muiare de cinste. (înv.: o văzu sănătoasă.. (pe) nedrept.... (despre oameni) fără adăpost. (sau a .. fără preten ii...PRAV. fii bun . 2) numai cît. necugetat. fără a ine seama sau socoteala de nimic. ) fără nici un .POP. fără seamăn. (înv. fără convingere. fără rost.. necontenit. necinstit. (înv. numai: n-au stătut sultanul cu voievodul să se bată.. fără protocol. fără egal: fără de asemănare easte blagorodnia. sărac. elocvent prin el însuşi.PRAV. perfid.. de dînsele. amestecate şi zămentite era.... ) decît. lipsit de apărare.. fără cînd. fără tragere de inimă. imberb. să se cunoască loc de rane. de a . în care să se plîngă de relele ce sufereau fără contenire. necuviincios: multe lucruri fără cale făcea.NEGR.!: face i-mi cinstea să lua i masa cu mine! fă-mi plăcerea . răutăcios. incorect... fără (de) cale.. 2) lipsit de castitate: ori care muiare. fără cinste fără cislă fără cînd fără cît fără comentarii fără compliment fără condi ii fără considera iune fără contenire fără convingere fără credin ă fără crîcneală . . ! fă-mi plăcerea ... verde. fără egal. (înv.. domnul mieu. î i explică . ce să zice de ocară şi de ruşinea ceştii lumi. (înv.. şi de-aciia n-are nice o credin ă nice într-un loc.MOLD. te rog! fără . curat: gramatici . haotic. fără (de) astîmpăr..PRAV. 1) necinstit. vagabond: îl alungă ca pe un om fără căpătîi şi vagabond. BIBLIA..fă-mi cinstea să . fără contenire. fă-mi onoarea să .NEC. fără (de) asemănare. fără curtenie. fără cît (numai). . fără ceremonie (sau ceremonii).LET. . ) nepotrivit. de logică.. incomparabil. CANT. neprotocolar: haide. după ce o va sili cineva .NEC. fără fasoane. limpede. haide. de ocară: rămîne fără de cinste.. cevaşi.)!. fără bună rînduială. neprotocolar.. ininteligibil: era un articol fără cap şi fără coadă. fără cislă. neastîmpărat. necondi ionat. nice ruşinată. fără cît numai cîte o strajă unde şi unde de se lovea. fără barbă. fără încunjur. ce să zice fără de cinste. fără sfîrşit: într-un calcul fără capăt. fără condi ii. tot socoate şi socoate...

(înv. fără de îndoire. nemărginit: cu-amor atît de fără de margini şi de-nalt nu se cădea să ie un om la celălalt. continuu. lungă sărutare. ireligiozitate: şi mai vîrtos fecioarele călugări e strigă asupra lui. să asculta i ce voi zice. fără de frică. fără cumpăt.AL. (înv. fără deosebire: să pornească to i.VARLAAM. fără (de) tăgadă. (înv. şi fiul de împărat cel străin. 2) fără capăt. cu siguran ă. că fără de săvîrşire ve ve i munci. fără frîul chibzuin ei. (înv. DOS. serios! . (înv. şi pop. fără ezitare. nepotrivit. fără de (nici un) răstimp. fără excep ie. (înv. ) în seamă de nimică. fără de grea ă. veşnic: va [i] de voi. necru ător. (înv.PSALT. ) decît: nu vom putea într-alt chip să ne deşteptăm sufletele. . nesfîrşit: sac fără fund. fără de mită. fără frică.BIBLIA. fără de cinste. ) cu excep ia. fără folos. într-adevăr!. precis.BIBLIA. fără a se revolta.CORESI . inutil. păcătoşilor. fără excep ie. fără de numai pre carii ai robit cu sabia. ) fără îndoială. interminabil. (înv.POP. ) fără rost: omul . fără fasoane.i beau tot sufletul iubit c-o lungă. ) fără replică: fără de răspuns prea cu slavă acelui făcătoriu să creadem. fără mofturi. fără fund. (înv.CORESI. (înv. ) pe nedrept: fără cuvînt norocul ocărăşti. fără cuvînt. fără glumă!. fără de trudă. ) cu supunere.EM. fără doar şi poate. neapărat. 2) lipsit de cuvînt: e un om fără cuvînt. fără frîu. fără a admite replică: să asculta i fără price. (înv. neînfrînat. ) abis. umblă fără nici o samă. ) lipsă de credin ă. fără (sau peste) cuviin ă. ) blînd: fără de grea ă m-oi arăta. necumpătat: se purta oarecum fără cumpăt. fără de (sau nici o) seamă sau (reg. fără a protesta.ISP. (înv.DONICI. . mustrîndu-l pentru fără-de-dumnezeirea lui. nechibzuit. viteaz. 1) (înv. fără expresie. nesfîrşit. ) necinste: întru sărăcie şi întru fără-de-cinste au fost.. fără de margini. fără de dumnezeire. ) fără întrerupere. fără de price. [undele] scadu pînă la fără-fundu. fără decît (numai). fără de săvîrşire. (înv. fără de răspuns.DOS.MINEIUL. la argumentele mele. desigur. interminabil: să. decît: nu-i vei lovi. prăpastie: rădicîndu-se pînă în ceriu. inexpresiv: privire fără expresie. necuviincios. cu siguran ă: credeam fără de îndoire. neînfricat. fără de tăgăduială. ) care nu oboseşte niciodată: sventele scaune pre carii odihneşte Dumnedzău cel fără de trudă. curajos: se duce fără frică pe-o strîmtoare de potică. CONACHI.HASD.fără cru are fără cumpăt fără cuviin ă fără cuvînt fără de cinste fără decît fără de dumnezeire fără de frică fără de grea ă fără de îndoire fără de margini fără de mită fără de numai fără de price fără de răspuns fără de răstimp fără de săvîrşire fără de seamă fără de sfîrşit fără de tăgăduială fără de trudă fără doar şi poate fără excep ie fără expresie fără fasoane fără folos fără frică fără frîu fără fund fără glumă! fără cru are. 1) (înv. necondi ionat. a rămasfără de răspuns. sigur: la acest ospă fu poftit. incoruptibil. uimită.. ) cinstit. fără îndoială. fără doar şi poate. fără de sfîrşit.BOL.ISP. fără decît cu cea folositoare aducere aminete. fără de numai (cît). fără de sfîrşit! EM. ) în mod continuu.

ca zeii.DOS.. 3) (înv.AL. nebunesc: să nu se încumeteze fără în elepciune în noroc. fără (de) lege. permanent.POP. 1) nelegiuire: rar i-e dat să auzi de o asemenea fărădelege . fără defecte: mîntuia de spus. peste măsură: vorbeşte tare şi cam fără măsură. fără motiv.AL.CORESI. 2) fără scrupule. fără leac.i pare să fii singur. fără prevedere.CONACHI. ) nesocotit.DELAVR. fără mustrare de cuget (sau a cugetului). (înv.. numaidecît. punctual. .CR. fără temeri. nesăbuit: că fără minte crea ei acel lucru. nemărginit: Dumnezeu sta pe scaunul lui fără margini. nemilos: cu tine numa-n lume putere-aş fără milă să fiu. fără inten ie. desigur: fără greş va veni Domnul. fără limită. puternic. fără (de) încetare. fără înconjur. crai bătrîn fără de minte. 2) în mod nesocotit. fără (de) păcat.. fără (de) minte sau fără de min i. fără (de) materie. fără mijlocire. ) faptă nechibzuită. etern: ajunse să fie şi el fără de moarte.. imediat. nejustificat. exagerat. ) direct. 2) nelegiuit. prostie. în fa ă. 1) din cale-afară.. . 1) lipsit de ra iune.CR. fără margini. . fără (nici un) pic de. neîncetat: cînd urgia lui cea mare va arde fără-ncetare. (înv. 2) foarte (mare). şi pop. 1) foarte întins. fără greş. cum e şi iubirea mea. . absurd. ) măsurare). fără (de) moarte. neîndoielnic: ah! la aşa o întîmplare. fără zăbavă. fără scrupule: să-mi zică fără pic de mustrare a cugetului că nu mă mai iubeşte! NEGR. fără murmur. fără întrerupere. istoria Vechiului Testament. fără (de) măsură (sau (înv. fără îndurare. involuntar. lipsit de măsură. fără preget. 2) intens. fără remuşcare. . ) spiritual. EM. calea-i lungă.. neîndoios. fără grijă.: fără leac de supărare. fără (de) margini (sau margine). . mut. păcătos. neîntîrziat.CORESI.CORESI . continuu. imprudent. ) nemijlocit.CONACHI. lipsit de în elepciune. nelimitat.. fără (de) leac de. obişnuin e) incorigibil: e be iv fără leac. neocolit. fără minte fără moarte fără motiv fără murmur fără mustrare de cuget . 1) v. de la obraz.ISP. ) nemurire: putrezirea aceasta îmbrăca-se-va întru fără moarte.. crud.ext. ) 1) negreşit.DOS. nesfîrşit.fără grai fără greş fără greşală fără grijă fără inten ie fără încetare fără înconjur fără îndoială fără îndurare fără întîrziere fără întrerupere fără în elepciune fără în eles fără leac fără leac de. ai voit fără-ndurare să jertfesc amorul meu.. 1) drept. 2) (despre deprinderi. nebunie: putreziră ranele meale de fa a fără-mentea mea. nebun: bine. neîndurat: dar tu însu i .MINEIUL.BĂLC fără (nici un) în eles. fără în elepciune. nemăsurat: pasuri desnădăjduite. pasuri fără măsurare. 2) (despre obiecte) durabil: încăl ările astea sînt fără moarte . (înv. 3) (înv. fără (de) greş. fără (de) îndoială. fără noimă. fără a se împotrivi.EM.EM. mişel: ce om fără de lege e spînul. fără teamă: se porneşte fără grijă de păcat. fără (de) milă. fără a crîcni.CR. tu ştii fără-ndoială. nestăvilit: iubindo fără margini. fără leac (sau milă) de păcat. 2) fără greşeli. neinten ionat. imaterial: focul duhului cel fără de materie. nevindecabil: boala asta e fără leac . de mai pot trăi. fără întîrziere. repede şi fără greş.AL. 1) (despre boli) incurabil. fără greşală. neîntrerupt. 1) nemuritor. fără leac de păcat fără lege fără limită fără margini fără materie fără măsură fără mijlocire fără milă fără grai. (p. 2) (fig.

(înv. 2) fără-omenire. ) afară de .. fără ocolişuri. fără nici un căpătîi. 2) mereu. şi pop. îndată: şi vin. fără sens. neprihănit: a călcat în picioare onoarea mea fără pată.NEC.URECHE .BOL.CAR. fără (de) păcat sau (pop. ) neîndoielnic. (p.CEZAR. cu vederi înguste. (înv. nemărginit. ) anonim.ext.EM. nepărtinitor. nevinovat. fără (de) nume. fără nici o nevoie.P.EM. direct. nevinovat. necontenit: mersesem trei ceasuri fără oprire. fără nici o temelie. nemaipomenit. absurd: mă văzu mirat de acea întrebare fără noimă. vorbea fără ocolişuri . (înv.SAD. de amorul artei: s-au îndurat a da ara în pradă. neidentificat.CORESI. (înv. continuu. decît ..ext. drept. gratis. cu excep ia . fără ocol.. obscur: copil de părin i sărmani şi fără nume. neştiut. fără sens. fără oprire. fără părtinire. gratuit. fără pereche. ) imens: sărutări fără de număr el îi soarbe de pe gură. fără de pesteală. fără înconjur. 1) lipsit de noimă. (înv...DOS. fictiv: nişte mărturii de pe la nişte oameni. neîntrerupt. .. fără pauză. incomparabil. fără numai Preda Buzescu şi frate-său. pe şleau. . ) sterp: den pîntece fără plod născu pre Isaac..BĂLC. întocma potrivită. impar ial.URIC. . (înv. sigur: avu credin ă bună. ..CAMIL. şi reg. 2) fără rost. ) neomenie: n-au mai putut suferi fără-omenirea şi răută ile lui. fără nici o temelie. fără (de) număr. ) fără leac de păcat.DRĂGHICI.EM.. fără numai . (p. fără menajamente: spune-mi fără ocol .AL. fără perspectivă..P. (exprimat) pe fa ă. fără (de) părere. Doamne..CORESI.MINEIUL .SAD. v. ) fără de nevoie. 2) întocmai. neîncetat: apa clipoteşte fără odihnă. fără osebire. fără perdea. neastîmpărat: parcă-i o căpri ă fără astîmpăr şi fără hodină.HOGAŞ. neîntrerupt. fără plată. ) imediat. unic (în felul său): leneş fără păreche mă făcusem. fără de păreare. fără plod. fără (de) pesteală. fără păs sau fără (de) păsare. 1) necunoscut. curat.PAN N. fără odihnă. 2) impresionant. (înv. prostesc. 1) în continuă mişcare.1746). ) nepăsător: am jurat ca peste dînşii să trec falnic.CR. ) imediat: fără pierdere de vreme s-au aflat de ceea parte. fără-omenire sau fără-de-omenie. fără păs. fără (de) omenie. fără nume fără ocol fără ocolişuri fără odihnă fără omenie fără-omenire fără oprire fără orizont fără osebire fără osîndă fără pată fără pauză fără păcat fără părere fără părtinire fără păs fără perdea fără pereche fără pesteală fără pierdere de vreme fără plată fără plod . legiuit: şi-aş fura făr-de păcat fata popii din Gala i. indecent: cîntau mai mult cîntece fără perdea.SAD. fără pierdere de vreme. (a. 1) fără deosebire: fără milă şi fără osebire de oameni. în mod (absolut) inutil... identic: fără osebire. ) fără vină. fără (de) osîndă. fără (de) pată. inutil. fără ocol (sau ocolişuri). lucruri răsuflate. fără judecată.: al i boieri mai aproape nu se aflau. fără (nici o) noimă.. ) neîntemeiat. (pop. neîntîrziat. fără căpătîi. 1) inuman: îl puseră la munci cumplite şi fără de omenie. nenumărat. fără orizont. nespus: cîtă fără de nume fericire într-o oară de amor. fără număr fără (nici o) (trebuin ă şi) nevoie (sau necesitate) sau (înv.. fără nici un chichirez.fără nevoie fără nici o temelie fără nici un căpătîi fără nici un chichirez fără noimă fără numai . gratuit. (înv.

iaste fără de putin ă a le dobîndi..OD. neîntrerupt. ) 1) în mod obiectiv. în mod nemotivat. necontenit. nemaipomenit. inocen ă: eu cu fără reul mieu îmblai. fără (de) priin ă. fără (de) precurmare.fără popas fără potol fără popas (sau popasuri). (înv .CEZAR. fără prietenie. (reg.. nepre uit: el palate şi biserici şi podoabe fără pre a dat Moldovei. nu s-află ca marfa la dugheană! BUDAI-DELEANU. fără reticen e: admiram fără rezervă echilibrişti. fără restrîngere. continuu.BARI IU. neîntrerupt. nepotolit.nesocotit: eu zic dorului plîngînd c-am iubit fără de rînd. continuu. 2) fără încetare. fără preget. mort: dete . fără re inere. (înv. (a.. că-i tot îngreuia cu dăjdile.. ) neîncetat. cu toată furia mîniei sale. imaculat. (înv. natural: un om cu maniere nobile. fără răsuflare. ) continuu. continuu: via a e o bătălie fără răgaz. imediat: să se pună în lucrare de iznoavă aşăzarea dărilor fără prelungire.P. pe îndelete. cum nu s-a mai întîmplat pînă atunci. virgin. care este aşa cum nu a mai fost. lipsit de păcate. nefolositor. liniştit. voi povesti cu bună credin ă tot lucrul cum este.. şi reg. (înv.ext. fără potol. lipsit de amabilitate. ) precedente). fără (de) prihană. GALA. neobosit: el îşi înzestra fără preget memoria cu operele însemnate.BUDAI-DELEANU .MOXA. simplu.1804). ostil: îi privi din urmă.REBR.NEC.PSALT.definitiv: răspunsul lui e fără replică. întreg. cast: oameni aleşi. ) 1) nechibzuit. curat. fără (de) prelungire. fără părtinire: fără pizmă şi priin ă. . fără replică.URIC. la care nu se poate replica.POP.CAMIL. fără pripă (sau pripeală). neîntrerupt. fără pregetare. rece. ) nevinovă ie. fără nici o pricină. modest.GOGA.P. cu neputin ă: fără de citirea sfintei scripturi. fără restric ii. Elvira dispărea.SAD. fără rezervă (sau rezerve). fără prihană. ) neprihănit. 1) (mult) sub valoarea reală. nevinovat. 2) inestimabil. 1) neîntîrziat. fără (nici o) restric ie. neîncetat. 2) neprielnic. fără-rău. fără repaus.GALACTION. . . fără (de) răgaz. fără precedent fără precurmare fără preget fără pregetare fără prelungire fără preten ie fără pre fără pricină fără prietenie fără prihană fără priin ă fără pripă fără putin ă fără răgaz fără răsuflare fără-rău fără repaus fără replică fără restric ie fără restrîngere fără rezervă fără rînd . (p.NEGR. (spec. pe deplin: noi n-am cerut ca ara să se închine cu umilin ă şi fără restric iune Por ei. fără grabă: spunea [vorbele] fără pripeală. (înv. continuu: la geam mi se zbătea oraşul cu huietul fără popasuri.SAD.MAIOR.GOGA. permanent: fără precurmare a operat în diverse păr i ale Ungariei. extraordinar: o catastrofă fără precedent. fără (de) pre . fără justificare. neîncetat. necontenit.BIBLIA.BRĂESCU. fără restrîngeri. neprietenos. imediat: trebuia să se gîndească fără preget la scăpare. fără preten ie (sau preten ii). gimnastici şi clowni. (foarte) ieftin: cumpără odoarăle şi sateli făr’de pre .VLAH. 2) fără cumpătare: mînca şi bea fără rînd. ) numaidecît. fără precedent (sau (înv.P. fără (de) putin ă..CEZAR. peste dihania spurcată fără răsuflare. ) nemaiîntîlnit. deplin: acolo unde iubirea va fi . fără odihnă.) imposibil. continuu: cum m-a furat de-atunci via a în goana ei fără repaos. fără preten ii. (înv.. fără (nici o sau de) pricină. fără prietenie. fără afec iune.ISP. rece. din senin: dintr-o dată . fără (de) rînd. neîntrerupt. fără (de) preget. fără rezerve.

2) fără sens. cu tupeu.. 3) de prisos. dezordonat. inutil: nu mai vorbi fără rost! fără rudă de păcat. 1) dezordonat..HOGAŞ. leşinat: noi abia ieşisem din oraş şi tu ai căzut aicea fără sim iri.fără rînduială fără rost fără rudă de păcat fără ruşine fără sa fără sămîn ă fără săvîrşit fără schimbare fără scrupul fără seamă de . fără so . cu neruşinare: rădică-te. rece. (fam. da sînte i sănătoşi? . incoerent.... exagerat.. nesocotit: să poată lipsi de acum înainte izvodirile din nou a celor fără rînduială necontenite biruri.. inegalabil. nemăsurat. în care. moş Ioane.GANE. anarhic: cruciadele . au fost întreprinse de bande exaltate.... fără jenă. fără (de sau nici o. 2) excesiv. ca două patimi fără sa şi pline de-ntuneric..VLAH. (care ac ionează. ) fără milă. neistovit: dar ochii mari şi minuna i lucesc adînc himeric. fără încetare. (înv.. fără (de sau nici un) sens. neruşinat: aşa sînte i. fără (de) seamăn. neasemănat. mereu: un lăcaş . ) 1) în dezordine: aşa. şi spune fără sfială. 1) fără număr.REBR. fără sentiment. nemaiauzit.. el aşteaptă cu plăcere.. obraznic.. fără săvîrşit. extraordinar.ext. fără (de sau nici o) ruşine. (înv. ) nepotolit. veşnic: iadul .. interminabil. strigă la femeie fără rost. necontenit. ) fără întrerupere.EM. fără rost: dar nu-şi puteau înăbuşi pornirea care le punea pe buze cuvinte grele şi fără de sens. ne întrebau fără sfîrşire cuconul Ştefănică şi cucoana Marghioli a. fără ruşine şi fără obraz. fără (nici un) scrupul (sau scrupule) sau lipsit de scrupule. nu putem nici pînă diminea ă rămînea... (înv. necontenit: da cum vă afla i? .EM.VĂC. fără (de) rost. impar. sau fără de seamă sau (reg. ) (despre fiin e) steril. cu îndrăzneală. exagerat.. fără schimbare.. fără sfiin ă. fără nici un sistem. dar lungă fără sfîrşit.. ) etern.URIC.COŞBUC. fără sim ire (sau sim iri). (reg. fără seamă de . fără (de) sfîrşit.CEZAR. ) neobişnuit.PRAV. fără sfîrşire. sterp.1802). mereu. fără sine. de mare): coiful . fără nice o rînduială. lipsit de randament. nespornic. (p. de neîn eles.CR. haotic. (înv. nesătul. se ilustră chiar din prima legislatură. din cale afară de . indiferent. ieşit din comun. 2) (care este) fără asemănare.BUDAI-DELEANU . măi..CAR.. el .ext. (adesea fig. fără socoteală. de nici o) sfială. care era de fier şi fără de seamă gros. insa iabil.CĂL. rost) şi (fără) seamă sau din seamă afară.PREDA .PANN .CONACHI. fără schimbare.P. de veci muncitoriu şi fără săvîrşit. fără asemănare. nemaiîntîlnit. (pop. ce durere ai? CR. nechibzuit. fără sămîn ă. fără pereche: Gore Pirgu era o lichea fără seamăn şi fără pereche. (înv.M. nemaipomenit. am alergat acasă. neobişnuit (de mult. (a. incomparabil. nechibzuit. şi reg. ) cu indiferen ă. fără spor. ) (în mod) nesocotit. fără seamăn: cuminte fără seamă precum era.. (p. ) lacom.. . fără (nici un) sistem. ) fără sfială: asemenea să postim şi cu ochi să nu căutăm fără sfiin ă pre neştine. neechilibrat: m-am azvîrlit fără sine pe părul unui cal.. fără cunoştin ă. se comportă) fără a ine seamă de nici un considerent moral în atingerea scopului propus: ambi ios. fără seamăn fără sens fără sentiment fără sfială fără sfiin ă fără sfîrşire fără sfîrşit fără sim ire fără sine fără sistem fără so fără spor fără (nici o) rînduială. fără (de) sa . fără scrupule . nesfîrşit: drumul se desfăşura ca o pînză albă şi lungă . ) fără chip (sau număr.

imediat. în mod serios: la-ndoială nu mai sta. fără vreme.XENOPOL. nevinovat: eu pentru tine voi fi fără vină. fără şir. greu. în mod sigur.OD. fără să marcheze talia.CR. nejustificat: la nebunii ca acestea vin de multe ori oamenii. pe neaşteptate. ) copil slab.fără stare fără suflare fără şagă fără şezămînt fără şir fără ştiin a cuiva fără ştiin ă fără stare.DOS. vorbire) incoerent. a-şi bate capul. ) linişte. neîncetat. căci voiesc. fără de tagă. (reg. obez. reg. (înv.DOS.. se îndreptă. incontestabil: Zilot Românul.. (înv. prea de timpuriu. neîntîrziat: împăratul . fără un (sau nici un) pic de . ) slujbaş pe moşia unui boier: a pus înadins pe feciorii boiereşti să-mi caute pricină. fecior de babă. fără trăsură. al vestitului meşter român. ) a lepăda (fătul). fără şovăire: în sfîrşit. fără ticneală. cel mai de seamă cronicar al ărei Munteneşti.ISP. fictiv: tras în judecată dinaintea soborului pentru nişte vini fără de temei. . fără (multă sau prea multă) zăbavă. ) fără temei. fără prea multă zăbavă. (înv. fără tagă. nefondat. neîndoielnic: acest nume este deci. 2) (despre haine) care cade drept. fără ticneală. ) instabil. fără pic de vînt. ignorant: [oameni] fără orizont larg de vederi economice şi fără ştiin ă.DOS. fără (de) tagă. v. povă ui i de frica cea fără de treabă a mor ii. şi reg. fără (de) treabă. cu ştiin a cuiva. a-şi fărîma capul..POP.. incomod: de tot drumul rău. (pop. tăcere: multă fără-voroavă fu. necontenit: voi cînta [puterea ta] prin limbile toate fără de tăceare. fără şagă. becisnic. fără şagă. ) fără bătaie de cap. (pop. fără şezămînt. deodată: fără veste. fără veste fără vină fără voie fără-voroavă fără vreme fără zăbavă a-şi fărîma capul a făta neleapcă fă-te încoa! fecior boieresc fecior de babă . OD.DOS. fă-te încoa!.. PANN.POP. fără tăcere. înainte de momentul potrivit: vesteji i fără de vreme. ) 1) netăgăduit. neîntemeiat. fără talie. voi spune la lumea-ntreagă ceea ce mi s-a-ntîmplat. 2) fără ezitare. 1) (despre oameni) gras. (înv.EM.AL. văzu cum telegarii aduceau pe aripele lor de o el pe cei doi miri. fără tăgadă.CAR. neînsufle it. picioarelor mi-am pus sprejineală. fără (de) voie.. fără urmări neplăcute: ridica-m-oi să-mpar cu măsură Sihem cu moşii fără trăsură. (despre scriere. (înv.. fără (de) veste (sau ştire). fără tihnă. fără legătură logică: spunea vorbe fără şir care mă înspăimîntau.. fără odihnă. fără tagă fără talie fără tăcere fără tăgadă fără temei fără ticneală fără tihnă fără trăsură fără treabă fără un pic de . fără-voroavă.: era un ger aspru. ) fără pauză.COD. neliniştit: fără de stare vă ruga i fra ilor! DOS. zău. fără (de) tăgadă. (înv.EM. a făta (de) neleapcă (sau nelepcică). incult. să mă-nsor cu dumneta. drept spre peştera cu vrăjitoarea.VOR.MAIOR. lipsit (cu totul) de .VLAH. involuntar: fără de voia mea am călcat pe coprinsul tău. ) obositor. prostănac. mort. fără (de) vină. ) vino încoace! fecior boieresc. (înv. fără (de) (nici un) temei sau lipsit de temei. nesigur. fără suflare. (înv.. fără (de) ştiin ă. . fără ştiin a cuiva.

. felurime (sau felurimi) de . a pricepe repede.. deştept. ca să i-o deie numaidecît. copil de oameni avu i. a fi foarte palid..: şi-i era aminte să nu-l smintească şi din domnie. (înv. de seriozitate. a nu avea nici o valoare. femeie în vîrstă (care nu mai are ciclu): intesc a se însura cu zestrea unei cuconi i ertată de Dumnezeu şi de oameni. să dea milostenii la săraci . feciori de ghindă făta i în tindă. (să te) ferească Dumnezeu! (sau sfîntul) sau ferit-a Dumnezeu! (sau sfîntul). ) valet. a o pă i.ISP. şi fam.. ferice de tine!. a (nu) fi a bine (sau a bună).P. (arg. prin . erau apoi şi răutăcioşi de să te ferească Dumnezeu să ai treabă cu ei. Săftică: nu-i a bine! CONTEMP. ) Doamne fereşte!.. că sînte i obraze sub iri? CR. diferite feluri de . (în) fel(uri) şi chip(uri) sau în toate felurile (sau chipurile) sau în tot chipul sau (înv. ) în (multe) feluri de chipuri. a fi alb ca varul.URIC.VLAH. făta i în tindă.. fel şi chip felurime de .. bastard: alelei! fecior de lele! căci răpişi zilele mele! POP. a fi a-ntîia. femeie (de serviciu) care face singură toate treburile dintr-o casă. ce norocos eşti! a o feşteli. (iron.CAMIL. copil de femeie nemăritată. femeie la toate. toate felurile de . a fi iste .fecior de bani gata fecior de casă fecior de domn fecior de lele fecior de suflet feciori de ghindă făta i în tindă fel de fel de . plin de draci: ştia tot satul că e un afurisit. a fi afumat. a fi afumat (cu luleaua). (pop. inutil. în toate modurile posibile: a doua noapte iarăşi au venit pe itoriul şi au început a stărui feliu şi chip.. fel de fel de . în toate chipurile. copil de suflet. ) a nu uita..POP.. a fi ab iguit. nicidecum: oamenii aceia . a fi buricul pămîntului.. ) a fi rău. a fi aproape de mintea omului. (fam.: feliurimi de supărări şi necazuri. (pop. a (nu) fi semn bun: nu mai plînge. a fi (uşor) ame it de băutură.. a fi (un) afurisit. a fi alfa şi omega. cheltuitor. a fi adîncit (sau cufundat) în lucru. a fi ager la minte.: paserile cîntau fel de fel de cîntece. în nici un caz. a se face de rîs. a fi solidar cu cineva. risipitor: fumurile şi strîmbăturile feciorilor de bani gata.. fecior de domn. ) a fi lipsit de temei. tot felul. a avea grijă să . a o încurca. a(-şi) feşteli mantaua. a fi uşor de în eles. (înv.POP. fecior de bani gata. ) persoane cu fumuri de noble e: oare nu cumva v-a i face şi voi nişte feciori de ghindă. pui) de lele. a ine minte.. a-i fi aminte (cuiva). femeie iertată femeie la toate ferească Dumnezeu! ferice de tine! a o feşteli a feşteli mantaua a fi a bine a fi ab iguit a fi a cincea roată la căru ă a fi adîncit în lucru a fi afumat a fi afurisit a fi agă at cu oc-în-poc a fi ager la minte a fi alături de cineva a fi alb ca varul a fi alfa şi omega a-i fi aminte a fi a-ntîia a fi apă de ploaie a fi aproape de mintea omului . tot cu binele. a avea o minte pătrunzătoare.POP. fel de fel. a fi beat.. fel(uri) de fel(uri) de .. a fi agă at cu oc-în-poc. 2) (fig. ) a fi de cea mai bună calitate.AL... a fi a cincea roată la căru ă (sau la car). a se face de rîs. ferit-a sfîntul! POP. fecior de suflet. a fi (o) apă de ploaie. . a fi concentrat asupra a ceea ce face. ) a fi prins asupra faptului.. a fi de prisos.. a nu face doi bani: ordinul dat de dumneavoastră e apă de ploaie. fecior de casă.. a fi alături de cineva.NEC. 1) a fi blestemat. fecior (sau fiu... excomunicat. femeie iertată (de Dumnezeu).

a fi într-o doagă.. 2) a fi curtenitor. a fi bolnav (sau a suferi) de inimă rea. mort de beat). a-i fi (sau a nu-i fi) bine (cuiva). 1) a fi cumsecade.ARGHEZI. a fi cu caş la gură. a fi momentul potrivit de a . a fi bolnav de supărare: îşi vestejea fa a de inimă rea.. a fi bun ca pîinea caldă sau a fi pîinea lui Dumnezeu.. ) a fi nebun. (fam. a înghe a (foarte) tare: căpraru meu era bocnă. a fi putred de bogat. a fi (beat) turtă. a avea bună dispozi ie: d. (fam. ieşit din min i.CAR. a fi blindat.. prezident . a fi bine dispus a fi bine văzut a fi blindat a fi blindat cu lovele a fi blînd ca un miel a fi boboc a fi bocnă a fi bogat ca un stup a fi bolnav de ceasul cel rău a fi bolnav de inimă rea a fi botezat de un popă beat a fi bucă ică ruptă a fi bucuros de oaspe i a fi bun a fi bun ca mierea cîinelui a fi bun ca pîinea caldă a fi bun ca sînul mamei a fi bun cu perje a fi bun de . a fi milostiv: n-am avut tăria de-a fi nici rău.. 2) (fig. a-i fi (de-)a scăpare(a) sau a face de-a scăpării (ceva). a primi cu plăcere oaspe i. ) a suferi de epilepsie. a fi blindat cu lovele. . a fi foarte bătrîn..CAR. este foarte bine dispus. . a avea tot ce-i trebuie: e blindat cu acte. era pîinea lui Dumnezeu. ) a fi pregătit. . a fi belaliu la mîncare. nici bun. a fi nebun. 1) a fi chipeş. a fi bun cu perje. generos.. dezordonat. favorabilă. a nu mai şti pe ce lume se află (din cauza băuturii).CR. a fi bătrîn ca vremea. a fi plin de bani.a fi aruncat din furcă a-i fi a scăpare a fi as în meserie a fi aspru a fi băiat levent a fi bărbat la gură a fi bătrîn ca vremea a fi bătut în cap a fi beat cri ă a fi turtă a fi belaliu la mîncare a-i fi bine a fi bine de . (pop..EM. ) a nu fi bun de nimic. a fi as în meserie (sau în materie). a înghe a) bocnă. 1) a dori ori a face tot posibilul să scape de cineva sau de ceva: am croit-o . a fi răutăcios. bine făcut.. a fi bun ca sînul mamei.GALA. a fi într-o stare avansată de ebrietate. a fi agil.. uitîndu-mă înapoi să văd.. a fi bine dispus.CAR. a fi aşezat la întîmplare. a fi (sau a se purta) aspru (cu cineva). a mînca cît şapte.PANN. 2) a (nu) se găsi într-o situa ie prielnică. a fi băiat (sau bărbat) levent. beat mort. căci îmi era acum a scăpare de dînsul. iute. spre Humuleşti... atent. a fi bine de ..CAR. (a fi) foarte beat: era beat turtă şi a treia zi la prînz.. a fi bun ca mierea cîinelui. a fi foarte bun.BACALBAŞA. a fi potrivit de . a fi apreciat: om aşezat şi foarte bine văzut de toată obştea. a fi un gourmet. 2) a binevoi: team rugat să fii bun să nu-mi mai zici vorba asta. a fi bun de balamuc a fi bun de picior a fi aruncat din furcă. (reg.. a fi botezat de un popă beat. a fi bun de (dus la) balamuc. a semăna leit. a fi prost (ca noaptea). cumsecade: mătuşă-sa . a fi foarte blînd. sîcîitor. a fi bărbat la gură.. a fi bolnav de ceasul cel rău. a fi bucă ică ruptă. 2) a face ceva de mîntuială: ceilal i ofi eri mai fac rondul de-a scăpării. a fi bun de .. . să nu mă ajungă moşneagul..AL.AL. a fi foarte bun. a fi (sau a se face.. a fi bun de picior. a fi sever (cu cineva): mul i din tinerimea noastră se poartă aşa de aspru cu predecesorii. a fi bogat ca un stup. a fi bucuros de oaspe i. 1) a fi (sau a nu fi) sănătos: tare m-am bucurat auzind că eşti bine. ) a avea bani din belşug. a fi bătut în cap. a fi beat cri ă (sau beat pulbere. a fi bine văzut. într-o ureche. (arg. ) a fi preten ios la mîncare. a fi blînd ca un miel. a fi boboc. 1) a fi prevăzut cu blindaj. a stăpîni foarte bine o meserie (sau un domeniu). a fi bun.

cap tăiat! POP. a fi sărac. a fi cal de poştă a fi cal de şa a fi cam într-o parte a fi cam taram-taram a fi ca nimeni de pe lume a fi ca o curcă a fi ca o sorcovă a fi ca o varză învelită a fi cap de afiş a fi cap pătrat a fi cap tăiat a-i fi capul în primejdie a fi carne din carnea cuiva a fi carne rea a fi carne şi oase a-i fi carul într-o roată a-i fi casa casă şi masa masă a fi ca sarea-n bucate a-i fi ca sarea-n ochi a fi cască-gură a fi ca scris .. (reg. ) a fi mărginit. a fi lipsit de educa ie. a se îmbrăca strident. a şedea. a spune măscări. a fi bun de plisc. cum priveşte cînele pe mî ă şi li era drag ca sarea-n ochi. nesuferit (cuiva). 2) a fi neatent. a fi carne rea (sau rău de carne). a fi buruienos (la gură). (fam. că mi-i capul în primejdie. a fi ca găina cu un ou. a fi ca nimeni de pe lume. a fi ca o varză învelită. a face orice. a şedea. să pornesc iar? da ce? eu sînt cal de poştă? POP.CR. a fi cam taram-taram (sau tralala). în carne şi oase! . a fi bun să se ia de mînă cu cineva. a umbla) ca o curcă (sau ca o găină) (beată sau plouată)..CR. a fi înclinat spre plăceri senzuale. de maniere.CR.a fi bun de plată a fi bun de plisc a fi bun de pus la rană a fi bun la toate a fi bun să se ia de mînă cu cineva a fi buricul pămîntului a fi buruienos a fi butoi fără fund a fi butuc de pădure a fi ca copilul cu două î e a fi ca fata nemăritată a fi ca găina cu un ou a fi bun (sau rău) de plată. 1) a-şi irosi timpul fără rost. a fi cam într-o parte (sau doagă. a trăi în belşug. a fi (sau a ajunge) cal de poştă. a fi chiar persoana presupusă: bată-te să te bată! eşti chiar tu. cumsecade. priveau la verişor . a fi bun la toate. a unui spectacol. a fi carne din carnea cuiva. a fi foarte frumos: avea nişte sprîncene bine arcuite de pare că erau scrise. a-i fi carul într-o roată (cuiva). a bea peste măsură. a fi leit (cineva): e tată-său. a fi trimis în toate păr ile: de-abia am venit. (fam. ) a fi bun de gură. a-i fi capul în primejdie (cuiva). a fi bun de pus la rană. a fi copilul cuiva. a fi ca fata nemăritată. a fi cal de şa. ca o oapă. a umbla) fără vlagă. a fi aiurit. a munci pentru al ii. a fi neobişnuit. ) a vorbi vulgar.REBR.ISP. fă. a nu putea suferi (pe cineva): fetele împăratului . a se afla în mare pericol. a-i fi casa casă şi masa masă (cuiva). a fi ca o sorcovă. a fi (sau a sta. a (nu) fi bun platnic. a trăi tihnit. dungă). chibzuit. a fi închis în sine. a se pricepe la orice. 2) a semăna leit (cu cineva): era bunicu-său în carne şi oase. a fi încuiat. ) a avea. zăpăcit. a fi cap pătrat sau a avea capul pătrat. neglijent. a fi butuc de pădure sau a fi născut (sau crescut) în pădure. a-i sta) (drag) (cuiva) ca sarea-n ochi. a nu-şi găsi locul. zăpăcit. de hăr uit (cu treburi mărunte). a duce o existen ă precară. a fi într-o ureche. a fi (sau a sta. a nu avea nici un rost în lume. a fi (sau a se crede) buricul pămîntului. a fi foarte bun. a fi lipsit de curaj. a fi într-o ureche: i-ascultă. mi se pare că eşti cam taram-taram. a fi (sau a se crede) foarte important. a fi de o teapă cu cineva. adecvat. a fi cap de afiş. a fi pe punctul de a-şi pierde via a: trebuie sascult. trist: nu mai sta ca o găină plouată. a fi (sau a părea) ca scris (sau scris de frumos)... a fi butoi fără fund. a fi ieşit din comun. fără gust. a fi (cineva) (în) carne şi (în) oase. a fi bun ca pîinea caldă. a fi abătut. ascuns. a fi vedeta unei reprezenta ii. a fi (sau a ajunge să fie) extrem de solicitat. a fi cap tăiat (cineva). a-i fi antipatic. a fi cască-gură (sau gură-cască). a fi potrivit.. a fi ca copilul cu două î e. a-i fi (sau (reg. a fi ca sarea-n bucate. 1) a fi viu.

a-şi pune obrazul pentru cineva: sînt chezaş pentru dumnealui. ca să se sfătuiască. 1) a fi cultivat.STANCU. Petre îi venise ciudă. a fi dezorientat. a pizmui (pe cineva): îi era ciudă pe vecin..ISP.. că maica ta ne aşteaptă cam de mult.. a (nu) (mai) fi chip de scăpare.PANN. a nu se mai putea: nu mai e chip să-i consideri pe aceşti domni ca oameni politici. a fi stăpîn pe situa ie. a fi cît roata carului.. a fi la un pas de a . 3) a se enerva. se adunară în ascuns. era cît pe ce să piară. a fi cheia şi lăcata. a fi foarte mare: era o mămăligă cît roata carului. a-i fi ciudă a fi ciur a fi cîrlig cu cineva a fi cît pe ce să .POP. a fi certat la cu ite (cu cineva). ) a fi prost.. ) a se înrudi cu cineva. (înv. (reg. ) a fi tîrziu: acum ceasul e trecut. a fi cît pe ce să . a fi chel ca o lună plină (sau ca-n palmă). a-şi ascunde gîndurile. a garanta: cînd vor da înscris şi chezăşie că nu vor mai mînca carne. a fi mul umit. ) a fi prieten la cataramă cu cineva. (pop. iată că Dumnezeu mă cheamă. a fi pus pe gîlceavă. a fi chemat de Dumnezeu. a fi om de seamă. a răspunde pentru purtarea cuiva. că trăia mai bine .POP. ) a fi pedepsit cu tăierea capului: să fie certa i cu capul.DOS. a fi chit cu cineva.: sîngele îi curgea atît de tare din rană. (reg. a nesocoti normele morale. 1) a-i părea rău. a se duşmăni (cu cineva). a fi cît roata carului . a fi cimotie cu cineva. ) a fi certăre . a avea multe găuri: că aş face mămăligă de cină şi a noastră e găurită ciur. sentimentele. a fi ceasul trecut. a fi certat cu capul.. [h]ai să mergem.. a fi călare pe situa ie. a se face. a fi (sau a da. a regreta: îl caută pe barbatul ei şi i-i ciudă că nu-l poate găsi.POP. a fi certat cu morala. a-i fi (sau a-i veni) ciudă (cuiva). (pop.NEGR. a fi căzut din şariglă... fericit. 2) (despre scriitori) a fi cunoscut. a garanta pentru cineva. a fi ca un copil la î ă (sau cu î a în gură).. a fi (sau a se face) foc (de mînie). a fi cineva. a fi cîrlig cu cineva. a fi alfa şi omega. 2) a invidia...POP. buimac: Orbescu căzu ca din pod. căci credea că pe dînsul îl îngînă. a fi citit. a-i veni ceasul mor ii: dragul tatei. a se prinde. a nu mai fi chip. de se făcu foc şi catran. a controla totul.CAR. a se pune. a fi ciuruit.. a fi (sau a se face) catran (de mînie). a şti totul. a se înfuria: lui Sf. a fi complet chel.POP. a fi ceva de capul cuiva. (înv. a avea (mul i) cititori. a fi cineva a fi citit a fi ciuciulete a fi cată-ceartă. . a (nu) (mai) putea scăpa. a se cătrăni: se supără. a fi ud leoarcă.: n-ar avea cine să vă mai cărăbănească aşa de des pe la tîrg! CR. a fi cărbune potolit..ISP. a se pune) chezăşie... a fi (ud) ciuciulete. a (nu) se (mai) putea salva: cînd văzură că nu mai e chip de scăpare. că . a fi (sau a sta. de mînie. a fi (tot sau găurit) ciur.a fi cată-ceartă a fi catran a fi ca un copil la î ă a fi călare pe situa ie a fi cărbune potolit a fi căzut din pod a fi căzut din şariglă a fi ceasul trecut a fi certat cu capul a fi certat cu justi ia a fi certat cu morala a fi certat la cu ite a fi ceva de capul cuiva a fi cheia şi lăcata a fi chel ca o lună plină a fi chemat de Dumnezeu a fi chezaş pentru cineva a fi chezăşie a nu mai fi chip a fi chip de scăpare a fi chit cu cineva a fi cimotie cu cineva a fi cine să . a fi certat cu justi ia. instruit. a (nu) fi (sau a nu avea) cine să . a fi căzut (ca) din pod. a sluji de) chezaş (sau cu chezăşie) pentru (sau pe ) cineva. a fi începutul şi sfîrşitul. a nu mai datora nimic cuiva. a fi urmărit de justi ie pentru fapte ilegale. a avea anumite calită i. a (nu) exista cine să .NEGR.

a fi coada clasei. a fi ferit de griji. a fi îngîmfat.a fi clampă a fi clei a fi coada clasei a fi coadă de cîine a fi coadă de topor a fi coborît cu hîrzobul din cer a fi codi a cuiva a fi col os a fi contra a fi contra a fi copt a fi copt la minte a fi cotat ca . cu judecată. pînă îl făcu cuc. tun) (de beat). a nu avea sim ul realită ii. a fi cu cădere. pace . (pop. a fi coadă de topor. a fi în dezacord. zdravăn.. a fi foarte beat. a fi cotat ca . a fi crescut în seul său a fi cri ă a fi cri ă la minte a nu fi cruce de-nchinat a fi cu borşul pe foc şi cu peştele în iaz a fi cu botul pe labe a fi cu bra ele prinse a fi cuc a fi cu cale a fi cu capul în nori a fi cu capul mare a fi cu capul pe umeri a fi cu cădere a fi (beat) clampă. a fi cu capul pe umeri.. a se lăuda cu o izbîndă inainte de ob inerea ei. a fi cri ă la minte.AL. 2) a fi încăpă înat. . a afla. a trăda. a fi pentru. limoniu. a fi (sau a (se) face) cuc (sau cuculete. a fi om matur. a fi cu borşul pe foc şi cu peştele în iaz.. a fi pus (sau a pune pe cineva) la respect. de-i aşa de cu chef. încît nu ştia baba lui ce l-a găsit. a se cuveni. v. a fi cu (sau a avea) ciolane (sau oase) în pîntece. a fi redus (sau a reduce pe cineva) la tăcere. la har ă (cu cineva). a fi (sau a umbla) cu capul mare sau a fi cap mare (sau mare de cap). 1) (despre fete) a fi însărcinată. ) (despre o femeie) a avea copil mic. a fi copt (la os). a se crede de neam ales: cu hîrzobul din cer n-a căzut nimeni.DUILIU. iar tu. a fi lucid. a fi aerian. a fi (sau a găsi. 1) a fi bine (sau prost) dispus: cînd a ajuns acasă. ) 1) a fi ignorant.CR. a face echipă cu cineva: trage i to i cîte-o carte: domnule.CONTEMP.just. a fi codi a cuiva. a fi contra. a afla. a fi crescut în seul său. dar era mai bună ca azi. (fam. codi ă de-a lui Isaia. cînd e vorba de dreptate.ISP. a fi (s)coborît cu hîrzobul din cer. a fi (sau a găsi. 2) a fi beat turtă... a fi cu chef a fi cu cineva a fi cu ciolane în pîntece . nu verde! AL. a fi coadă de cîine.. (fam. vestejit. a fi considerat ca . turtă. a avea minte ageră. 2) a fi bine dispus de băutură. a gîndi matur. a ine cu cineva. era foarte vesel.Z. a fi cu cineva..NEGR. a fi instrumentul altora. bine: aşa cred eu c-ar fi cu cale. pe cînd lumea nu era coaptă la minte.. ) a se cădea. 1) a fi de partea cuiva. a fi copt la minte. a fi foarte beat: acesta. a avea experien ă: o! dac-aş avea la mînă un bărbat copt.. a se lua la ceartă. a promite ceea ce nu-i este la îndemînă.POP. a nu fi cinstit. a fi (beat) cri ă. a fi col os. a se maturiza: demult. ) a (se) îmbăta: tot îndesa paharele boierului. a nu şti nimic: sînt bărbat odată. a fi clei. a fi ciracul cuiva: monitorul era un lingău.CR. (înv. cu picioarele în coşul trăsurii. a fi apreciat drept . cleiu! CONTEMP. a avea chef de băut. 1) a fi încrezut.GR.. a fi ultimul la învă ătură din clasă. a fi realist. potrivit. a fi (sau a se lua) (în) contra (cu cineva). . a fi un om de nimic. a se contrazice (cu cineva). a nu fi cruce de-nchinat. era cri ă. a socoti) nimerit.. a fi cu (sau fără) chef. a fi rău de gură. 2) a fi împreună. a fi unealtă în mîinile altora. a fi (sau a pune pe cineva) cu botul pe labe. a fi cu bra ele prinse. a fi (sau a umbla) cu capul în nori. a socoti) cu cale. 2) a nu se da la treabă.. eşti cu mine.

1) a fi bun.CR. a fi credincios: ai trăit toată via a în frica lui Dumnezeu. ca să zici că eu nu pot. a(-i) fi cuiva (de) nevoie să ..CAR. a fi cu un picior în groapă.): de nevoie mi-au fost ..OD. a-i fi sete a-i fi cuiva tîngă a fi cu lapte a fi cu limba fagure de miere a nu fi cum a fi cu mîinile legate a fi cu mî a-n sac a fi cu mucii la nas a fi cu musca pe căciulă a fi cu nart a fi cu nasul de ceară a fi cu nărav .). (pop. 3) a nu lăsa din pre ul unei mărfi. a tînji (după ceva). a fi elocvent. a se şti) vinovat: bine venişi! sări dintr-o dată finul în picioare. a fi (sau a se sim i.a fi cu ciubote roşii a fi cu cîntec a fi cu cîrpă a fi cu coliva în piept a fi cu comănac a fi cu conştiin a împăcată a fi cu crucea-n sîn a fi cu două obraze a fi cu două tăişuri a fi cu ciubote roşii. a fi frumos. a-i fi sete (cuiva de ceva sau de cineva). a-i plăcea sătrăiască (cuiva). a vorbi foarte frumos. a fi (sau a aştepta. a fi (sau a umbla) cu frica (sau cu ghea a. a trăi terorizat de frică: unde pînă aci umbla cu moartea în sîn. obscur. (înv. a fi cu (sau a-i bate..AL. a fi necesar (să . a fi capricios. ) a se găsi foarte greu.POP. cam . a fi cu nasul de ceară. a fi (sau a trăi) în respectul poruncilor lui Dumnezeu. (fam.POP.. fricos sau slab ca o femeie: ba eu prins că nu moiu da. (înv.POP. 1) a fi capricios. de unguri să-mi fie frică.. a fi prins asupra faptului: lupul era prins cu mî a-n sac. a fi cu cîntec. a fi pe ducă. a fi (sau a umbla) cu crucea-n sîn. 2) (despre lucrări) a trebui să fie terminat la o anumită dată. ) a fi nevoit (să . a fi cu două obraze. supărăcios. puternic: mult mi-e dor şi mult mie sete să văd frunza-n codru verde. a fi om cu frica lui Dumnezeu: fetişoara asta o vezi d-ta cît e de scumpă la rîs? parcă i-ar veni a crede că-i de cele cu crucea-n sîn. 2) (iron..ISP.POP. 2) a fi dubios. a fi cu lapte. a-i juca cuiva) coliva în piept. (sau a . a fi (prins) cu mî a-n sac. a implica. ) a fi cu două fe e. 1) (despre oameni) a avea obliga ia de a termina ceva pînă la o anumită dată.. . a fi (sau a trăi) cu (sau în) frica lui Dumnezeu. a fi cu mîinile legate... a fi bărbat. COSTIN. să mai strîng vreo şapte cete. ruşinos. lipsit de experien ă. (fig. ) a nu putea ac iona. (reg. a fi cu limba fagure de miere. a fi cu frica în sîn a fi cu frica lui Dumnezeu a fi cu haz a fi a-i fi lumea dragă a fi cuiva nevoie să . a fi nostim.. VARLAAM.NEC.REBR. POP.POP. nu era cum..ISP.. a nu fi cum. cucernic.. a fi sau a se sim i. a fi (muiere sau nevastă) cu cîrpă (în cap). a fi (sau a aştepta. a fi cu nărav. să-mi poci plăti datoriia. a se teme foarte tare de ceva. a fi cuprins de un dor nestăvilit. a avea farmec. a-i fi lumea dragă (cuiva).. ) a fi (încă) prea tînăr. a fi cu haz. a fi cu tîlc. a se şti) cu musca pe căciulă (sau pe nas). .. a nu fi cu putin ă: a stare împotriva oştilor ce-i veneau asupra. a fi îndărătnic: la 60 de ani picioarele-s cam nesigure. de speriat: ajunse la so ioara lui care îl aştepta cu inima sărită. cu cucea-n sîn şi cu dracul de-a spinare. a fi (încă) cu mucii la nas. acum se mai linişti olecu ă. a presupune avantaje şi dezavantaje la fel de importante: dreptatea-i veşnic cu două tăişuri. a fi foarte scump: banii-s cu ciubote roşii. om voinic: nu-s femeie. a fi ipocrit: muntenii era cu două obrază. a sta) extrem de emo ionat. 2) a fi sfios. a fi cu nart. a fi cu caş la gură.POP. ) a fi adevărat: bine ar fi dacă ar fi toate cu lapte cîte le spui. cu moartea) în sîn (sau în spate). a-i fi cuiva tîngă (după ceva). ) a fi fă arnic. a fi (cu it) cu două tăişuri sau a avea două tăişe. cu şapte poteri mă bat.). a sta) cu inima sărită.CR. ca cel ce se ştia cu musca pe nas. ipocrit: creştin. a fi cu comănac. a fi cu conştiin a (sau cu inima) împăcată. că nu-s nevastă cu cîrpă. conci nu port. 1) a fi mai complicat decît pare. evlavios. cu nărav. ci-s voinic cu comănac. ) a regreta (ceva). a nu avea nimic să-şi reproşeze: cînd eşti cu conştiin a împăcată că i-ai împlinit pînă la capăt datoria. (reg..

a fi cu şerpar de a ă. descurcăre . rezervat fa ă de oameni. ) a(-i) crăpa rînza (de ciudă. 4) a se lăsa condus de femei. a fi pe moarte. a fi în pragul mor ii. a fi şmecher. a fi curat ca mirul. a împărtăşi opinia cuiva: e totdeauna de părerea ta. a fi dat dracului (sau naibii). a fi cu rînza mare sau a avea rînza prea mare. a se înrudi cu cineva.VLAH. omul ar fi curat ca mirul.POP. a fi lipsit de păcate. a(-i) fi cu (sau (înv. dat dracului. a cunoaşte lumea. a fi posibil: este oare cu putin ă să nu sim i i îndurare? CONACHI . 1) a fi foarte bătrîn. inventiv. a fi dator vîndut. 1) a fi pus pe ceartă. 1) a (se) putea. cu un picior în groapă. a fi cu estul în spate. 2) a fi prost. a fi cu sufletul la gură (sau pe buze). 2) a umbla cu nasul pe sus. (înv. a fi dat în paşte (sau în paştele măsii). (pop. nici împără ia de tine. că nici tu nu eşti de împărat. a fi cu ochii pe cineva. a fi cu picioarele pe pămînt..POP. şmecher: era dat în paşte. a fi de aceeaşi părere (cu cineva) sau a fi de părerea cuiva. a fi curat ca mirul. 1) a fi retras. a fi dat prin tîrg. ) a-i fi duşman. (reg. a fi cocoşat. a fi cu tolba-n spinare. 2) a fi foarte bolnav. a fi (sau a umbla) cu îfna la (sau în) nas sau a-i da dracul cu îfna pe la nas (cuiva). că-i iarbă de noi şi umbră de voi. a fi foc şi pară. 2) a exista: atî ia cî i fură cu putin ă. a fi cu traista în bă . ) a fi cocoşat. a fi foarte descurcăre .CAR.. a nu slăbi din ochi pe cineva. a fi pe moarte. a fi realist. a fi scîrbit.a nu fi cununat cu cineva a fi cu ochii pe cineva a fi cu o falcă-n cer şi cu una în pămînt a fi cu picioarele pe pămînt a fi cuprins de scîrbă a fi cu putin ă a fi curat ca lacrima a fi curat ca mirul a fi cu rînza mare a-i fi cu scîrbă a fi cu stea în frunte a fi cu sufletul în palmă a fi cu sufletul la gură a fi cu şerpar de a ă a fi cu tolba-n spinare a fi cu traista în bă a fi cu trei roate la car a fi cu a fi cu a fi cu a fi cu estul în cap estul în spate ipăul în spate îfna în nas a nu fi cununat cu cineva (sau cu nimeni). a fi cu îfna la nas. a fi născut într-o zodie norocoasă. a fi cu ipăul în spate. a fi plin de datorii.CR. de necaz).DOS. a fi cu sufletul (sau cu zilele) în palmă.. a fi pur: dacă n-ar fi sîmburele cel rău într-însul. a fi sărac. a fi dezgustat. a avea aceeaşi opinie (cu cineva). (cineva sau de ceva). a fi de acelaşi sînge cu cineva. a fi cocoşat. potrivnic (cineva): să nu laşi toată dzua om ce mi-i cu scîrbă să mă lupte. a fi zăpăcit. a-i fi cu scîrbă (cineva). a fi cu estul în cap.HASD. 3) a fi leneş. a fi cu îfna în nas. a fi de aceeaşi părere a fi de acelaşi sînge cu cineva . a nu avea nici o obliga ie (morală) fa ă de cineva.EM. a fi curat ca lacrima. de invidie. a se potrivi cu cineva sau cu ceva: se vede lucrul. a fi nebun: în eles-a i oare vrun singur cuvînt măcar? mă tem că hatmanul nostru e cu trei roate la car. prin) putin ă (sau putin a). a fi cu un picior în groapă. a supraveghea pe cineva. a fi cu stea în frunte. a nu fi dat la rindea. (despre oameni) a fi necioplit. a fi pe drumuri. a fi cu îfna la nas a fi cu un picior în groapă a fi dat dracului a fi dat în paşte a nu fi dat la rindea a fi dator vîndut a fi dat prin tîrg a fi de . v. a avea sim ul realită ii. . a se înfuria. a fi de . a fi cuprins de scîrbă. a nu depinde de cineva (sau de nimeni). ) la.M. a fi cu trei roate la car (sau la căru ă). a fi cu o falcă-n cer şi cu una în pămînt..

pe drumul ista. a fi util. 1) a fi nepăsător. suficient: pentru a face pe lume să creadă că eşti om politic.CAR. a nu avea chef de (a face) un lucru (necesar): nu ne a -i fi de ceva cum îi este cîinelui a linge sareera a înva a... a se subîn elege.. tînăr. a fi de interes a fi de (mare) interes. a fi (sau a rămîne. utilitate.EM. de fa ă-i pretutindeni şi a fi de fa ă pururea aieve. ) a fi de datoria (morală a) cuiva.. a fi (ne)sincer.POP. a fi de cuviin a cuiva a fi de cuviin a cuiva. a fi nou.. nu cum vrea el.a fi de ajuns. a fi originar din . în obliga iile cuiva: începătura ar fi de datoria partidului conservator s-o facă. (ne)cinstit: înaintează neadevărul cu rea a fi de bună credin ă credin ă. a folosi (cuiva): i-ar fi fost foarte de folos pove ele lui Dumnezeu. 2) a fi de o teapă (cu cineva). a fi depăşit greută ile. a fi prezent. a fi în eles cu cineva. a fi de folos a fi de folos (cuiva). a fi de (o) măsură (cu cineva). a fi de (sau cu) bună (sau rea) credin ă. a fi specialist în materie. cum nu i-i cînelui a linge sare. a avea o opinie diferită: uite. de-a) mirare(a) (cuiva). noi suntem cu totul de altă părere. a fi martor: iar adevărul.BIBLIA. de batjocură: casa lui va fi în jah. pînă ce-i ajunge la a-i fi de ajutor casa Soarelui. a fi de fa ă. neexperimentat. a fi de datoria cuiva a fi de dorit. 1) a fi de aceeaşi vîrstă (cu cineva). a-i fi de folos (cuiva): du-te . necontrolat de nimeni: are să a fi de capul lui urmeze cum ştim noi. (reg. a fi de cealaltă parte a baricadei a fi de cealaltă parte a baricadei. 3) a fi ab iguit. de alaltăieri a fi de ieri. surprins: împăratului i-a fost de-a mirarea văzînd că nişte golani au asemenea îndrăzneală. (înv. a fi de ieri. ) de la sine (sau de sineşi) se în elege.CAR. a fi de altă părere a fi de altă părere. ca şi păcatul mumii Eve. clar. firesc: de la sine se în ălege că furăm cu deosebită cinste primi i. a fi destul. a intra în îndatoririle.. a fi indispensabil: stă la gustul scriitorului de a şti cînd să se ferească de hiatus şi cînd este de mare necesitate. a fi (sau a umbla. a mul umi..CAR.CR.. că doar nu-i de capul său. să cerceteze cu sînge rece cari ar fi a fi de dorit acuma măsurile de luat. a fi de meserie. (reg. a (nu) intra în atribu iile cuiva.. a fi de branşă a fi de branşă. a fi (sau a se face) de miraz. ) a (se) face de rîs. a fi preferabil: ar fi însă de dorit ca ziariştii noştri . dificultă ile.zice Dumnezeu . a fi evident..CR. a fi în tabăra opusă.HOGAŞ. a-i fi de ajutor (cuiva). a fi de loc din . a fi necopt.. de alaltăieri. a rămîne) de capul lui. a nu-i arde. a fi deasupra nevoii a fi deasupra nevoii. nu e de a fi de ajuns ajuns să o spui singur. a fi de fel din . a umbla) liber. a-i fi de (sau a. a fi de caraul a fi de caraul. folos. a fi de la sine a fi de lemn a fi de mare necesitate a fi de măsură a fi de minune a-i fi de mirare a fi de miraz a fi de mul umită . insensibil. a rămîne nedumerit. a fi de fel din . a fi de coniven ă cu cineva a fi de coniven ă cu cineva.POP.HEL. a fi (sau a face pe cineva) de minune (sau de minunea lumii). a fi de competen a cuiva a (nu) fi de competen a cuiva. a nu dori. căci tu eşti lui de ajutori.POP. a ajunge. a fi de la sine (în eles) sau a se în elege de la sine sau (înv. a fi de jaf a fi de (sau în) jaf.MAIOR. a (nu)-i fi de ceva (cuiva) cum (nu) îi este cîinelui a linge sare sau a (nu)-i veni să facă ceva (cuiva) cum (nu) îi este cîinelui a linge sare.. a fi de (mare) importan ă. a fi de mul umită.CAR. a fi de pradă. 2) a fi ignorant. a fi de datoria cuiva.CR. a fi de mare necesitate. a fi (sau a face pe cineva) de rîs: pîn-ce i-a făcut în lume de năcaz şi de minune. ) a-i veni rîndul să facă de pază. a fi de lemn (sau ca lemnul).

a rămîne) de rîs (şi de ocară) (sau de rîsul lumii. a fi obişnuit cu necazurile. a nu fi pe potriva cuiva. a dracului). a opina (că . (arg. a nu prevesti nimic bun. rău. ) a fi din timpuri imemoriale. a fi de o teapă cu cineva.. a fi de-o seamă cu timpul. a fi (sau a se declara) de partea cuiva. a fi (sau a sta.. a nu mai fi de nici un sfînt. ) a fi membrul sau partizanul unei grupări: a fost o luptă cu pietre între orăşenii ce erau de partida lor. cînd era Corbea în ară. n-ar fi de părere că ar fi preferabilă o vreme mai bună. a fi de neam mare. de vi ă nobilă. a ajunge. a fi de origine. a avea o vîrstă matusalemică. a fi de rău augur. vremea rece continuînd. (fam. a fi de pe vremea lui Pazvante (Chiorul) (sau a lui Tata Noe).BARBU...CĂL. a fi de neam de .. 1) a sta neclintit. a nu putea fi iertat. a fi de prisos. a se trage de la . al curcilor. a nu fi de nici o zeamă. ) a fi la fel. a (nu) fi pentru cineva: asemenea bocanci nu sînt de nasul lui. a considera. (înv. a fi (sau a deveni. a fi de na ie spurcată (sau rea. a fi (sau a (se) face. 2) a nu mai exista nici o speran ă de scăpare. (reg.): mirele şi mireasa erau de neam de boier.. a fi (sau a sta. celebru. a fi de părere sau a-şi da (cu) părerea. a intra în atribu iile (cuiva): asta e o problemă .. a fi de resortul (cuiva). a fi de competen a (cuiva). al satului. cu ceilal i. ) a fi rău din fire.CAR. a fi (sau a (se) face. a de-o seamă cu timpul. a fi de neiertat. încremenit (ca piatra). . a fi de rond. ) a fi demn de povestit. al tîrgului. a fi de partida cuiva. a fi (tot) de-o pănură cu cineva. a rămîne) de batjocură. (reg. a se ralia la punctul de vedere al cuiva: familia Herdelea era cu trup şi suflet de partea lui Ion.. al cîinilor). a şedea) de planton. de a deveni cunoscut. ) a nu fi în toate min ile. a fi de poveste şi de veste.. ) 1) a nu mai fi bun de nimic. a fi deranjat la mansardă. 2) (fig. a fi de piatră.a fi de nasul cuiva a fi de na ie spurcată a fi de neam de . (despre oameni) a fi neserios. a (nu) fi de demnitatea (cuiva). de strajă: de planton şedeau doi solda i. a fi de neam mare a fi de neiertat a nu fi de nici o zeamă a nu mai fi de nici un sfînt a fi de notorietate publică a fi de-o pănură cu cineva a fi de-o seamă cu timpul a fi de partea cuiva a fi de partida cuiva a fi de pănura cuiva a fi de părere a fi de pe vremea lui Pazvante a fi de piatră a fi de planton a fi de poveste şi de veste a fi deprins ca iganul cu scînteia a fi de prisos a fi de proverb a fi deranjat la mansardă a fi de rău augur a fi de resortul a fi de rîs a fi de rond a (nu) fi (sau face) de nasul cuiva sau a (nu)-i fi de nas. a fi deprins (cu nevoile) ca iganul cu scînteia sau a fi învă at (la ceva) ca iganul cu ciocanul. a fi însărcinat cu inspec iasantinelelor: jupîne. a fi în plus. a ajunge) de notorietate publică.CĂL. da deseară ştii că eşti de rond? CAR. renumit: ce poate fi de poveaste ca aceasta şi de veaste? DOS. a sprijini pe cineva.POP. a crede. a fi (sau a se face) de rîs. sau a-şi trage neamul din . a fi (sau a se face) de proverb.. (reg.): comisia interimară este somată să spună dacă. a şedea) de pază. cu greută ile. (sau din .. a fi de pănura cuiva. a se compromite: de rîs şi de ocară săfii! POP. .. a fi de-o teapă cu cineva. a ajunge.. PREDA.. ) a fi nesim itor.BĂLC. (înv. nemişcat. a fi (sau a deveni. a prisosi. care nu e de resortul meu.GHICA.REBR. ne făcea şi de ocară. uşuratic.nemilos.. (rar ) a fi foarte bătrîn: în prag se arăta mama pămîntului. a ajunge) cunoscut (de toată lumea).

a fi de vină a fi de vi ă şi sămîn ă a fi de vreo mană a fi de zile multe a fi din opincă a fi din os domnesc a fi din partea locului a fi două inimi într-un sîmbure a fi drac împieli at a fi dracul gol a fi drag a-i fi dragă lumea a fi după chipul şi asemănarea cuiva a fi după prînz a fi după voia cuiva a fi dus cu mintea . (despre sugari) a dori să sugă. neatent: el nu vedea.. a purta răspunderea: dar că [copiii] sunt cam rău crescu i. a nu (mai) fi de (nici o) treabă sau a nu (mai) fi nici de o treabă sau (înv. 2) (despre oameni) a fi cumsecade: îl rugase pe vecin. a fi din aceeaşi familie (cu) . a nu fi de glumit cu . a fi de şugubină. (reg.CAR. . poznaş. 2) a fi iste . a fi neastîmpărat. domnia-voastră? vă pare de şan ? AL. şi reg. a fi de vi ă şi sămîn ă. a fi dus cu mintea (sau cu min ile)..: nu-i de şuguit cu vrăjitorul acesta! CR. a fi de un neam (cu) .CORESI .. cînd to i sînt de vi ă şi sămîn ă. a aduce profit: nu va fi mare mană de cîştigul meu. a fi de vreo mană sau a fi mare mană de . ) de şuguire) cu . ştiind că e de treabă. a nu mai fi de trai (sau de trăit). despre oameni) a fi foarte bătrîn şi bolnav.POP. a fi vinovat. a avea origine ărănească. (pop.IORGA . 1) a fi rău. că ce cerea.: nu-i bine să fie tot de un neam domnu. a-i fi dragă lumea (cuiva). a-i fi (sau a i se face) de î ă (cuiva). că n [u] mai sîndu dă trai. a nu mai dispune de întreaga for ă: tot la munci grele şi fără spor o mînă..1780). ca s-o pîrască .POP. a nu mai fi de trai a fi de treabă a-i fi (sau a-i părea) de şan (cuiva). ) a fi necesar: iaste de treabă şi de trebuin ă. toate erau după voia lui..NEC. a fi după voia cuiva. 1) a fi cufundat în gînduri. ce să se schimbe. 1) (înv. (reg. a fi insuportabil: că-n sat nu mai e de trai. ) a fi de ocară: so ia te-o blăstămat: să se mire de-al tău cap. a se bucura de plăcerile vie ii. ) 1) (despre fiin e) a fi foarte slăbit (din cauza oboselii. băştinaş. a fi (cam) după prînz.. a fi distrat. nu auzea. săracul! a nu fi de treabă a-i fi de î ă a fi de un neam . a fi la fel cu cineva. a fi de neîndurat. 1) a-i părea ciudat sau amuzant (ceva cuiva): rîde i. a fi de folos. a(-i) fi drag (cuiva)... a plăcea (cuiva). (glume ) a fi ame it de băutură. 2) (despre obiecte) a fi (cu totul) nefolositor. 2) a se jena.. a fi de zile multe.VLAH.ISP. ) a fi trup şi suflet cu cineva. a fi din partea locului. a fi îndrăgit. (a.. a fi două inimi într-un sîmbure. 1) (înv.. a fi de neam ales: dintre atî ia.. a fi din os domnesc (sau de domn. cum focul negru să te legi de unul? POP. a fi aşa cum doreşte. că ne dau turcii stupai să ieşim cu to i la plai! POP.ISP... 2) a fi nebun: e cam dus cu mintea. a fi după chipul şi asemănarea cuiva.. iubit (de cineva). ce dorea el.. a fi pe moarte: cunoscîndu-mi cu neputin a vie ii mele.SAD. 2) a nu se mai putea trăi.a-i fi de şan a fi de şugubină a nu fi de şuguit cu . afurisit.. a fi dracul gol. boieresc. cum vrea cineva: cică era un om aşa de bun la Dumnezeu. a fi din familie domnitoare: cei din oase sfinte nu cunosc moarte ruşinoasă. . a fi lipsit de utilitate. a fi de vină. a unei boli). cînd îi ieşi din grădină tot să fii de şugubină şi să mori fără lumină. că nu-i nici de-o treabă şi s-o izgonească din casă. . a nu fi de şuguit (sau (înv. a fi localnic. (pop. din oase sfinte). a fi de treabă. ) a fi (fără) de nici o treabă. ... a fi drac împieli at. ) a fi bătrîn. atîta era de dus cu min ile. a-i fi ruşine (cuiva): nu i-i de şan să n-ai nici un copil? POP. a fi din opincă. cine altul decît părin ii dumnealor e de vină? CAR.

a fi peste măsură de mînios. necuviincios: au început . întîmple-se orice!: mă duc să-l întreb. a plesni de sănătate. a fierbe mărgica. accept. nişte feciori de ghindă făta i în tindă. fie-i (sau să-i fie) ărîna uşoară!. a fi lipsit de scrupule. a fi foc şi sabie. a fi fără grijă. a asista. (înv. fiecare îşi cunoaşte necazurile. a fi fără (de) obraz. otravă) (pe cineva). a fi nemilos. a fi lipsit de educa ie. a fierbe fără apă (pe cineva). să fiarbă în suc propriu. ) a se sfătui. că sînte i obraze sub iri? CR. (fam.REBR. a fierbe ma ele în cineva. ) a ine în tensiune. a fi martor (la ceva): oamenii de pe uli ă . ) a nu mai avea nici o posibilitate de a realiza ceva: iaste fără de putin ă a le dobîndi. ) a fi aiurit. 2) afi lipsit de umor: bancurile dumitale n-au nici unhaz. fiecare ştie unde-l doare (măseaua). a fierbe în suc propriu (pe cineva).a fi dus cu pluta a nu fi dus de multe ori la biserică fie! fiecare cu păsărica lui fiecare ştie unde-l doare fie ce-o fi! fiecine cela ce fie-i ărîna uşoară! a fierbe de mînie a fierbe fără apă a fierbe în suc propriu a fierbe ma ele în cineva a fierbe mărgica a fi dus cu pluta. a fi cuprins de patimă. a se teme: părerea ta. 1) a fi plin de energie. a fi frumoasă coz. a nu se sinchisi de nimic. iubit şi blond tovarăş. admit. (reg. a fi vagabond. ) a fi foarte frumoasă. a fi fiere spurcată.EM.. violent. a fi (sau a se face) foc (şi pară sau (reg. de ea mă bucur şi de ea mi-e frică. nevoile. a fi neruşinat. treacă de la mine. fiecare cu ciudă eniile lui. o strînse năvalnic în bra e. odihnească-se în pace!: fie-le ărîna uşoară orunde ar dormi! DELAVR. (despre oameni) a fi furios.NEC. fie ce-o fi! PREDA. te-ai trecut. dogori)sîngele (în vine) (cuiva). a face zile fripte (cuiva). fuseseră fa ă la această întîmplare. (p. a(-i) fierbe (sau a(-i) clocoti.ext. ) a fi nebun.VARLAAM. a fi fără inimă. a-i fi frică (cuiva). ) pîrjol. fie şi aşa. aşi ieşi din pepeni: [nevasta] era leneşă de-i păsa pămîntului şi rea de se făcea foc şi pară din nimica toată. a fi fără putin ă. rău..BIBLIA. a fi foarte enervat. a fi frînt de oboseală. a ignora. a nu fi dus de multe ori la biserică. nu mai ai haz! PANN . a turba de mînie. a fi peste măsură de obosit. fiecare cu păsărica lui.. a fi prezent. a se înfuria.AL.. ) fiecare care: priimeaşte D [u]m [ne]dzău pocăin a hiecui celuia ce săpocăiaşte. a fi fără conştiin ă. (reg.făta i (sau făcu i) în tindă. a fierbe de mînie. a fi prost crescut. a nesocoti conven iile sociale. a fi feciori (sau cuconaşi) de ghindă. (fam. a fi rău.POP. fie!. 1) a fi lipsit de farmec. a se mînia (pe cineva). a fi fără creştere. a fi nesărat: cît să te dregi pe obraz. fiecine cela ce. a fi fără haz sau a nu avea (nici un) haz. 2) a se înfierbînta. a-i dzice dulău fără de obraz. sim ea că începe să-i clocotească sîngele. a nu avea nici o grijă. a fi fără căpătîi sau a nu avea nici un căpătîi. pe jar (pe cineva): l-a lăsat să aştepte două ceasuri. a fi rău de gură. a nu-i păsa. (înv. să se facă aşa. fie ce-o fi!. a nu avea nici un rost. zăpăcit. a fi (sau a se întîmpla) (de) fa ă (la ceva). a fierbe sîngele fie şi aşa a fi fa ă a fi fără căpătîi a fi fără conştiin ă a fi fără creştere a fi fără grijă a fi fără haz a fi fără inimă a fi fără obraz a fi fără putin ă a fi feciori de ghindă. a fi oameni derînd: oare nu cumva v-a i face şi voi.făta i în tindă a fi fiere spurcată a fi foc a fi foc şi sabie a-i fi frică a fi frînt de oboseală a fi frumoasă coz . de mînie: căldura trupului ei îl încălzea.

ticălos. a fi gras ca un în ar (sau ca scorpia).CR. a avea coatele (hainelor) rupte: surtucul lui era ros pe margini. a fi gros la piele (sau cu pielea groasă) sau a avea pielea groasă. (reg. a fi goală ca o oală a fi gol ca şarpele a fi gol prepeleac a fi gol puşcă a-i fi graiul prins a fi gras ca un pepene a fi gras ca un în ar a-i fi grea ă a fi frumos din partea cuiva. a avea o influen ă bună (sau rea) asupra cuiva.. a-i fi (mai mare) groază (sau groaza) (de ceva sau de cineva) (cuiva). a fi surd: nu era cu desăvîrşire surd. a fi foarte sărac.POP.. o povestire cu atîtea amănunte subtile. a lovi cu putere. a nu-i prii (cuiva ceva). a se cuveni (să facă ceva sau să se poarte cumva): e frumos din partea lui că şi-a adus aminte de noi. a avea inten ia să . 1) a nu auzi (sau a se preface că nu aude) bine. a nu-i plăcea. a fi gol ca şarpele (care şi-a lepădat pielea).MAIOR. a fi gata. a se cădea.P. a umbla în zdren e. a fi îngrozit (de ceva sau de cineva): i-era mai mare groaza! POP. a fi foarte bogat. a fi tocmai pe tocmai. a fi mut: în cap ochii să i se-ntoarcă şi să-i fie graiul prins. a se sătura (de ceva): mi-ar fi greu să reconstruiesc din memorie. (despre case) a fi sărăcăcioasă: casa-i goală ca o oală. a mînca bătăi multe şi de la toată lumea. (reg. 1) a-i cădea ceva greu la stomac (cuiva). a nu putea. a fi galben (la fa ă). 2) a fi mojic. a fi neîndemînatic. a fi goală ca o oală. a fi hap pe cap. (reg. a-i fi graiul prins (cuiva).CAR.GHICA . 2) a fi foarte sărac. ) a nu putea păstra un secret. a fi peste măsură de gras. a fi fără ruşine. ) a-i fi scîrbă. a fi fudul (sau tare) de o ureche (sau de urechi). a fi gras ca un pepene (sau ca un butoi). îngîmfat. că mi-i gîndul să-mă-nsor. a fi foarte slab. a fi hacul (cuiva). a-i fi greu a fi greu de mînă a fi greu la palmă a-i fi greu pămîntului a-i fi groază a fi gros de cap a fi gros de obraz a fi gros la ceafă a fi gros la piele a fi gros la pungă a fi gură-spartă a fi hacul a fi hap pe cap . a avea mintea înceată. a fi gros (sau cald) la (sau de) pungă (sau cu punga groasă). 1) a fi bogat. 1) a fi gol puşcă. (fam. a fi pregătit: tot nu eşti gata? a fi gazda bătăilor.. după peste o jumătate de veac. ) neagă). a fi gros de obraz sau a avea obrazul gros sau a-i fi gros obrazul (cuiva). a-i pica) greu (cuiva ceva). ) a nu putea vorbi... a fi în pielea goală. ) a fi complet despuiat. a fi gros la ceafă (sau cu ceafa groasă).AL. ) a fi plin de păcate.POP. a fi greu de mînă.. a pune la respect (pe cineva). (reg.a fi frumos din partea cuiva a fi fudul de o ureche a fi fudul la coate a fi galben a fi gata a fi gazda bătăilor a fi geniul bun al cuiva a fi gingaş la boală a-i fi gîndul să . 2) (fig. a fi sensibil la boală (sau la mîncare). a-i fi (sau a-i veni. a se jena: nu-i era grea ă a min i. mojic: îmi pare rău că eşti gros de obraz. 2) a fi înfumurat. a fi obraznic. a pălmui. ICHINDEAL. a fi palid: ce galben eşti la fa ă! EM. neobrăzat: cel fără obraz şi gros la pieale. a fi gingaş la boală (sau la mîncare). a-i fi greu (şi) pămîntului (cu cineva). a i se urî (cuiva de ceva). a fi geniul bun (sau rău) al cuiva. a fi greu la palmă sau a avea palmă grea. a-i fi grea ă (cuiva).EM.. a fi gros de cap. a-i cădea. dar era tare de ureche. a fi gură-spartă. a nu-i tihni. a-i fi (cuiva) gîndul să . de n-are de ce se prinde mî a. a suferi de indigestie. a fi gol puşcă (sau pistol. chit pe chit. o taină. fudul la coate. a fi nesim it(or). a fi gol prepeleac (sau mei). a fi fudul la coate.: fă-mi cămaşă de fuior.

EM. a fi în cîmpul muncii. a fi în căderea cuiva. ) prezen ă: fiin a de fa ă a steagului profetului chiar nu putu încuraja pe ostaşi. a fi la ananghie. fii liniştit!. ) a fi nebun.. a fi sigur că . a fi amestecat. a fi în bună rînduială. a fi angajat undeva. abate-te pe la dînsul! a fi în cauză. tulburat. (despre soare) a fi la amiază: tocmai la amiazi cînd va fi soarele în cruci. a fi (sau a se crede) foarte fericit. ) a fi sclerozat (de bătrîne e). a fi în circula ie. harnic. .DELAVR. a munci. fii pe pace!. fă arnic. a nu fi în apele lui. a nu-i păsa (cuiva de ceva): omului înzestrat cu adevărat talent îi este absolut indiferentă judecata altuia despre operele sale. a fi în cumpănă. a fi în anii maimu ei. înspăimîntat: şi nu-i era. a fi capabil: mintea nu iaste îndestulată a spune .. năucit. a fi viclean. (reg. nu. a fi îmburdat cu leagănul. ) a fi scrîntit la minte.. a fi (sau a rămîne) încredin at că . a fi îndestulat.: erau încredin a i că tatăl lor ştia ce spune. a fi foarte îndrăgostit. 1) (despre oameni) a se duşmăni.SAD. a avea din belşug. a fi bolnav: cum nu-i bine şi-ndămînă cu ibovnica vecină? POP. (înv.. 2) a nu se sim i bine. a fi avut. fiin ă de fa ă. ) a fi în stare să . zănatic: vorbe de om sărit din î îni.. a fi lihnit de foame. ) a fi zăpăcit. (reg. a fi (sau a se crede) în al şaptelea (sau al nouălea) cer. a nu-i conveni (cuiva ceva)... nimănui în piept inima rece.BĂLC.. a fi în ăle vaviloane. a fi în activitate.. a fi hămesit a fi ieşit din î îni a-i fi indiferent a fi inima rece fiin ă de fa ă fii pe pace! fii salon! a fi iute ca prîsnelul a fi iute de o ele a fi îmbrăcată grafină a fi îmburdat cu leagănul a fi în activitate a fi în al şaptelea cer a fi în anii maimu ei a nu fi în apele lui a fi în ăle vaviloane a fi în bună rînduială a fi în buze miere şi în inimă fiere a-i fi în cale a fi în cauză a fi în căderea cuiva a fi în circula ie a fi în cîmpul muncii a fi în comă a fi încredin at că . a fi ieşit (sau sărit) din î îni.. .. a-i fi indiferent (cuiva ceva). fii salon!. a fi convins că .. ) 1) ine-te de cuvînt!. 1) a-i veni peste mînă. idei) a se exclude reciproc: amor şi moarte sînt în duşmănie. dezorientat. 2) (despre fenomene.. a fi îmbrăcată grafină. a fi în cruci a fi în cumpănă a nu-i fi îndemînă a fi îndestulat a fi îndrăgostit lulea a fi în duşmănie a fi harnic să .MINEIUL. a ocupa un post. (reg. 1) a fi cuprins. 2) nu fi mojic! a fi iute ca prîsnelul. zău.. a fi speriat.. a fi iute (sau slab) de o ele. a fi în dificultate..ISP. a fi în buze (sau în gură) miere şi în inimă fiere (sau otravă) sau a fi în fa ă miere şi în dos fiere. a fi întrebuin at. (sau a .. (arg.NEC...CAR. abătut. a fi sub semnul întrebării: este esisten a statului în cumpănă? CAR. a-i fi în cale (cuiva). a fi de competen a cuiva. a fi în duşmănie.. a fi în mintea copiilor. iute. a fi în drumul cuiva: dacă tot i-i în cale.AL.. a fi în cruci. măririle. implicat într-o chestiune. a agoniza. a lucra. (înv..ISP. a fi îndrăgostit lulea. (reg. a fi în ordine.: nu este nime harnic să-i stea împotrivă. a nu mai putea de bucurie. a(-i) fi inima rece (cuiva). a putea să .. a nu-i fi to i boii acasă. de . a fi hămesit. a fi foarte vioi. despre femei) a fi îmbrăcată foarte elegant. smintit. 2) a fi în stare. a fi valabil: bancnotele de o sută de lei nu mai sînt în circula ie. (înv..i fă griji!: fii pe pace! n-ai venit degeaba. a fi în comă.). a nu-i fi (sau a nu-i veni) îndemînă (cuiva). a fi prost dispus. a fi iute (sau slab) din fire..a fi harnic să ..

.TEST.. a cădea. infantil. a fi în rela ii apropiate... ) a aiura.. a fi (sau a se sim i) liber. a fi în curs de executare.ANTIM . a fi distrat: tot în nouri şi visuri ai să trăieşti? NEGR. a fi în măsură să .ISP.. a fi aproape copt: un smochin mare cu roadele .. a fi în picioare. a trăi în lumea imagina iei. a fi sclerozat. a se bucura de încrederea cuiva. a fi în acord cu . a fi în mătase... a fi la ananghie.: cum sta baba împietrită. a avea de gînd să .. a fi în dificultate. a fi (sau a trăi) (cu capul) în nori.. a nu-şi fi în minte. a-i fi (sau a-i da) în gînd (cuiva). în regulă: odoarele eclesiastice ale Bistri ei stau în fiin ă. 2) a fi în dificultate. a se ine) în fiin ă. a fi în nevoie a fi în nori a fi în notă cu .. a fi (sau a sta) în nevoie (sau la nevoie).. a fi într-o situa ie critică. a fi (sau a ajunge.. 2) a fi gata de .POP. a fi (sau a intra) în legalitate. a delira..).. a fi în neiurea sau a vorbi neiurlea.. ) a fi nebun: zicea că nu-şi e în minte. (mai ales despre cereale) a fi necopt. în primejdie.: Măndica era în plecare să se deie în dragoste cu puşchiu cel de Pepelea.. a fi îmbrăcat sumar.. ) a fi gata să . a fi în ton cu . a fi în ordine. în voia ta (sa etc. spre binele cuiva: fiind chiar în interesul domniilor voastre .. prieteneşti cu cineva. (înv. a fi în neglijeu. a fi în interesul cuiva. a fi (sau a-i veni) în plecare. a da) în mintea (sau în doaga) copiilor. a se bucura de favorurile (sau de gra iile) cuiva. în pîrg. NEGR.. (reg. crud: boabele sînt în lapte. a putea să . a fi în pierdere. a fi în intimitatea cuiva. de elaborare.. a fi păgubit.. a fi la modă. ) a fi în primejdie: [sufletul] pentru multele lui păcate..OD. a fi în formă. tău etc. a se afla în plinătatea puterilor. dracul îi şi da în gînd una. a-i trece prin minte să . a fi în pagubă. a fi în pîrg(ă). a fi în întîrziere. să-l cheme întrajutor. a fi la greu: ori de cîte ori o fi în nevoie.. ) a fi în largul. 1) (înv. a fi (sau a rămîne) în pană. a fi în ogodul tău a fi în pagubă a fi în pană a fi în pas cu vremea a fi în picioare a fi în pîrg a fi în plecare . a se conforma legilor în vigoare. a se afla. a fi în joc. a fi în mătase a nu-şi fi în minte a fi în mintea copiilor a fi în neglijeu a fi în neiurea a fi în favorurile (sau gra iile) cuiva. a dăinui.CR. (fam.). a fi în pas cu vremea (sau cu timpul).POP. a fi spre folosul. a fi în lucru.. ) a duce lipsă de ceva. a avea posibilitatea de a .EM... sta în nevoie să-l piarză. a se men ine. 1) a se scula: la şase era în picioare . a fi în jenă financiară. (despre porumb) a începe să lege. a fi în notă cu . a fi copilăros.. a fi lipsit de judecată.. a fi la cheremul... (reg. a exista. a nu face ceva la timp. în stăpînirea cuiva.a fi în favorurile cuiva a fi în fiin ă a fi în formă a fi în ghearele cuiva a-i fi în gînd a fi în impas a fi în interesul cuiva a fi în intimitatea cuiva a fi în întîrziere a fi în jenă financiară a fi în joc a fi în lapte a fi în largul lui a fi în legalitate a fi în lucru a fi în măsură să . a nu avea bani. cu toaleta neterminată.. a fi (sau a ajunge) în impas (sau în încurcătură). a fi în lapte. a fi (sau a se sim i) în (sau la) largul lui (meu. a fi în ogodul tău (al său etc. a întîrzia.. a fi în ghearele cuiva. şi reg..N.): păsările erau mai în ogodul lor. a fi în spiritul timpului.AL. nestingherit: nu şi-au putut face mendrele în largul lor. (înv. a fi cît pe ce să .. a fi (sau a sta.

a fi (pus) (sau a pune pe cineva) în situa ia de a . despre femei) a fi însărcinată. şi fam.. sau a fi (sau a intra) în rîndul . a fi (sau a se afla) în priză. a fi la acelaşi nivel cu ... a fi în fruntea unei activită i. (fam.. a fi (sau a se sim i) în stare (sau capabil) să . eu chiteam că vi-i în şagă. a fi în porneală. ) a fi plecat (de) undeva: mi-e neicu u-n porneală.. a fi (sau a băga pe cineva) în priză. a trăi bine. a rămîne) în puterea cuiva.. despre soare) a coborî. a fi în prim plan. 2) a fi într-o situa ie dificilă. a fi în rînd cu lumea a fi în săptămîna oarbă a fi în scaun a fi în scumpire a fi în secretele zeilor a fi însemnat de Dumnezeu a fi în situa ia cuiva a fi în situa ia de a . 2) (despre obiecte) a fi în curs de execu ie. a fi în rela ii apropiate (de prietenie) cu persoane sus-puse. a fi lefter. ) a fi (sau a face pe cineva) să fie foarte activ.. a pune.CAR. ca în sîn de rai). ) a-şi pierde sim ul realită ii.. (pop. parcă nu-i sînt to i boii acasă. a fi (sau a ajunge. a se afla în condi ii identice sau similare cu cele ale altcuiva. a fi în ordine: totul e în regulă.MIRONESCU. (fam.. aşezat: să te văd om ca to i oamenii în rînd cu lumea. a şti lucruri cunoscute numai de persoane importante. a se vedea) în situa ia cuiva. ) a nu avea bani. a se afla. a intra) înrînd cu . a fi în scaun.... a fi în rînd cu lumea. a fi în secretele zeilor.. a fi alături de . a fi în pom. la discre ia cuiva.. fără ieşire. (înv. a fi la cheremul cuiva: astăzi sînt în poala dumitale. ) a depinde de cineva. a fi (sau a se afla....CR. ) 1) a rămîne fără bani. a fi (sau a se găsi. a fi prost dispus: nu ştiu ce o fi avînd nea Chiriac . a intra etc..POP.: a mamei amintire eu unu-n stare-am fost să i-o sacrific ie. (reg. a fi cu rost. a putea să .CR.STANCU... a fi comparabil cu cineva: sînt mii şi zeci de mii în situa ia ta şi soarta le poartă de grijă tuturor.).EM. a fi (sau a se afla.. 1) a fi (sau a rămîne) la dispozi ia. REBR. (fam. a lua lucrurile în glumă: sărutăm mînile. a fi însemnat de Dumnezeu.. 2) a sta în puterea cuiva. a avea un defect din naştere.) în produc ie. (reg.CR..... dar ai să deschizi curînd ochii şi ai să te căieşti amar. fericit: mi s-a părut că mă aflu în sînul lui Dumnezeu..: ne-a pus în rînd cu ceilal i şcolari şi ne-a dat de învă at.SAD. 2) a fi în centrul aten iei. a trăi ca) în sînul lui Avram (sau al lui Dumnezeu. (sau să . a-i fi în şagă (cuiva).. 1) a sta în rîndul întîi. a se afla la asfin it. a fi în suferin ă de bani a-i fi în şagă . a fi (sau a aşeza. . a nu fi în to i porcii (sau boii) (lui) sau a nu-i fi porcii (sau boii) acasă (cuiva).. a fi în sînul lui Avram a fi în stare să . cuconaşule. (pop. a face parte din aceeaşi categorie cu . a fi (sau a intra) în cîmpul muncii. a fi la fel cu ceilal i.. (fam. a fi în primele rînduri. a depinde de cineva: simt că în puterea ta sunt.: cel mai bun şi mai devotat dintre aceşti reprezentan i ai ştiin ei e pus în situa ia de a se trudi fără mult folos. ) a fi fără chef. a ac iona orbeşte: tu eşti intrat în săptămîna oarbă.. . (despre mărfuri) a avea pre ul în creştere: aurul e în scumpire. a fi lefter. 1) (despre oameni) a lucra (sau a începe să lucreze) într-un anumit domeniu de activitate.EM.a fi în poala cuiva a fi în pom a nu fi în to i porcii a fi în porneală a fi în pozi ie a fi în primele rînduri a fi în prim plan a fi în priză a fi în priză a fi în poala cuiva. a fi în suferin ă de bani. .HASD. a fi în regulă. SAD. a fi în produc ie a fi în puterea cuiva a fi în regulă a fi înrînd cu . în fa ă.. a fi (sau a intra) în săptămîna oarbă (sau chioară). a fi în pozi ie.. (despre piesele jocului de şah) a fi în pericol de a fi capturată. a fi constrîns (sau a obliga pe cineva) să . a fi în scumpire.

a fi aidoma (cu cineva). a fi ar ăgos. la strîmtoare: junele..ARGHEZI. 2) a (se) pune în mişcare. (despre artişti. a nu fi în toate ale sale (ale tale. a fi în termeni buni (sau răi) (cu cineva). într-o stare dezolantă. ) a fi tulburat. icnit. a (nu) fi întreg la minte: oamenii îl credeau sau vreun străin venit de undeva de departe sau că nu e în toate min ile. ) a-i fi dor (cuiva) (de cineva): sărmane prietene! mi-e jale de tine.CAR. a fi în ărcat de dracul (sau de Scaraoschi). a fi într-o situa ie critică. a fi (sau a se închide. a fi învechit în rele.. cu ochii către stele. a fi într-o pasă bună (sau proastă). a nu-i fi în ticnă (cuiva). a fi (cineva) în tălpi.POP. a fi în toi. a fi întîrziat. a fi întors pe dos. a fi între ciocan şi nicovală a fi într-o doagă a fi într-o minte a fi într-o pasă bună a fi într-un hal fără hal a fi în şapte luni. (despre jucătorii de căr i). a fi leit (cineva): văd că eşti tată-to în tălpi. a fi în turnul de fildeş a fi în ărcat de dracul a fi în epat a fi învechit în rele a fi în vizită a fi în voce a-i fi jale a fila a fi la aman .FIL. a fi înrăit.) a se izola de realitate: să rămîndeoparte. a nu fi în apele lui: de ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că nu eşti în toate aletale.). ) a fi de aceeaşi părere (cu cineva). a-i fi jale (cuiva) (de cineva).STANCU . a fi în toane bune (sau rele). a fi întîiul la joc. a fi bine (sau prost) dispus. a fi în deplinătatea calită ilor vocale. savan i etc.POP. a fi (sau a ajunge) într-o situa ie. toană. (înv.. 1) a veni cu întîrziere.a fi în şapte luni a fi în tălpi a fi în tălpi a fi în termeni buni a fi în ter ă a nu-i fi în ticnă a fi întîiul la joc a fi întîrziat a fi în toane bune a fi în toată mintea a nu fi în toate ale sale a fi în toi a fi întors pe dos a fi în trecere prin . nici mai înainte nu era ea în toate ale ei. 2) a fi abătut. ale ei etc. a rămîne) în turnul de fildeş (sau de ivoriu). a nu-i tihni (cuiva). a fi dat dracului. a fi în ter ă (cu cineva). a fi (sau a ajunge) într-un hal fără (de) hal. îngîmfat.NEGR. a fi într-o minte (cu cineva). a (nu) fi în deplinătatea facultă ilor mintale. a da din col în col .. (înv. a fi smintit. a se vedea) între ciocan (sau baros) şi nicovală (sau ilău). a flirta (cu cineva). 2) a fi înapoiat mintal. a fi foarte şiret: mare hîtru mai eşti! să juri că te-a în arcat Scaraoschi! AL.REBR. (fam. înfumurat. a fi în rela ii bune (sau rele) cu cineva. ) cu) toată mintea (sau în toate min ile). nu putea face decît a îmbrăca haina. a trece printr-o localitate fără a se opri (mai mult timp): un mare ac ionar al consor iului în trecere prin Bucureşti. a nu fi în toate min ile. a fi bine (sau prost) dispus. fudul. nestăpînit. a fi rigid. a fi zăpăcit. a sta. văzîndu-se pus între ciocan şi nicovală. a fi în epat. a ajunge. a fi protos.. a fi (cam) într-o doagă (sau dungă. 1) a nu fi în deplinătatea facultă ilor mintale: a rămas cam într-o ureche de cînd i-au murit băie ii în război. . a ieşi cel dintîi. ) a nu-i cădea bine. 1) a se scula (sau a scula pe cineva) din pat: după cină să dau la culcare. a fi (sau a se afla. a fi în vizită (cu cineva). (înv. a fi bulversat. a fi la aman. în turnul de ivoriu al visurilor mele? TOP. a fi în voce.POP. ureche) sau a fi (cam) pe o parte. a fi în plină desfăşurare: petrecerea era în toi. în ac iune: ar scula tot satul în tălpi să ştie că i-a adus pe Ion în casă. că pînă nu să face ziuă trebuie să fie-n tălpi. Nu e vorbă. a fi la ananghie. a fila (pe cineva). parte. a urmări (discret) (pe cineva). a (nu) fi în (sau (înv. a se vizita cu cineva. a fi al dracului. nebun: dă-i pace! vezi că-i într-o toană! POP. a fi (sau a scula pe cineva) în tălpi. a fi în trecere prin .

a fi (sau a ajunge) la cu ite (cu cineva). . a fi (sau a se uni. clar (ca lumina zilei). a fi la coarnele plugului sau a duce plugul de coarne. a-i fi prieten credincios (cuiva). ) a avea aceeaşi părere. . 2) a fi în cauză. a fi lată (rău de tot). 1) a fi în serviciul cuiva. (reg. a se duşmăni. mă. a fi lat de foame. a fi epuizat. ) a nu avea libertate de mişcare. a conveni (cu cineva): şi fiind muntenii to i la un cuvînt. a fi (sau a intra) la vătale. la remorca politicei turceşti. a fi leat cu cineva. a deveni dramatică. 1) (înv.MUSTE. a corespunde pe deplin misiunii încredin ate. a fi evident. îngrijorătoare.) a căpăta propor ii grave. 2) a fi aşa cum se cuvine. în joc: e la mijloc tot norocul vie ii mele. a fi foarte transpirat. a trăi rău cu cineva: au fost multă vreme la cu ite cu directorul şi cu familia acestuia. a fi la mintea omului.. pre) un cuvînt (cu cineva). a fi la col i (cu cineva).. situa ii etc. 2) (fig. a stăpîni. ) a fi ruinat. a fi la discre ia. că eşti la şmicherie. a fi de aceeaşi vîrstă cu cineva. 1) a fi căzut la pămînt.. CAR. a-i fi la mîini bune (cuiva). conform exigen elor: execu ia nu e la înăl imea planului total. a se tocmi) la (sau într-un. a(-i) fi (sau a-i veni) la îndemînă (sau la socoteală) (cuiva ceva). a nu mai putea răbda. sclivisit: îmi place. ) a avea certitudinea unui lucru. a nu mai putea. a fi la parte cu cineva. a fi stăpîn.CAR. (fam. (reg. pe nişte maşini moderne şi-o cultură nouă. a fi la pămînt. a fi lac de sudoare (sau de transpira ie).OD. a fi la gură de cuptor. a fi la înăl ime sau a fi la înăl imea . ) a fi dichisit. la bunul plac al cuiva: deacum îi la cheremul meu. a nu se în elege cu cineva. 1) a fi la (o anumită) altitudine..IOVESCU. 4) a trece la mijloc. ) a îndeplini sau a începe să îndeplinească munca cea mai anevoioasă. a fi (sau a sta. 2) a-i conveni.SAD. 1) a se găsi. 2) (fig. a fi disponibil (ceva). a fi la mijloc. a conduce. a se face. a fi la capătul răbdării. (înv.. a fi (sau a se lăsa) condus. au dat pe Nicolai-vodă în mînile nem ilor. a se pune) la remorca cuiva. a fi la mijloc a fi la mintea omului a-i fi la mîini bune a fi la parte cu cineva a fi la pămînt a fi la remorca cuiva a fi la sigur a fi la stăpîn a fi la şmecherie a fi lată a fi lat de foame a fi la un cuvînt a fi la vătale a fi lăsat la vatră a fi leat cu cineva .AL. a-i fi uşor (ceva cuiva): adevărul este că lor nu le vine la îndemînă să schimbe cultura şi instrumentele primitive . a fi la sigur (de ceva). . (cuiva sau a ceva). 3) a atrage aten ia că există un dedesubt al lucrurilor: era la mijloc o înşelare şi o uneltire. a fi la înăl imea situa iei. ) a fi prezent într-o adunare: fiind şi al i crai megieşi la mijloc să socotească şi să judece. 3) (fig.IORGA.CAR. a fi asociat cu cineva la o afacere. ) (despre ostaşi) a fi eliberat după efectuarea stagiului militar. a se găsi în mare primejdie. ) a fi demoralizat. a fi foarte flămînd. (despre evenimente. a avea pîinea şi cu itul.NEC. (înv. a fi la stăpîn. a fi (pus) la şmecherie. dominat de cineva: s-au găsit la noi oameni cari să ne spună că locul statului român trebuie să fie . a fi într-un gînd. a fi lăsat la vatră. a fi (sau a rămîne) la cheremul (sau la bunul plac al) cuiva..a fi la capătul puterilor a fi la capătul răbdării a fi lac de sudoare a fi la cheremul cuiva a fi la coarnele plugului a fi la col i a fi la cu ite a fi la gură de cuptor a fi la înăl imea situa iei a fi la înăl ime a fi la îndemînă a fi la capătul puterilor. ferchezuit. extenuat.

predispus la furt.. de) gheare (sau unghii. a aduce (bine) cu cineva: Sultănica e leită poleită răposatul... aidoma cu cineva. a fi lipit de foame a fi lipsit a fi loc a fi lovit cu leuca a fi lovit cu mîneca undrei a fi lovit cu praştia a fi lung de gheare a fi lung în gheare a fi mai breaz ca al ii a fi mai bucuros să . (înv. a semăna. a se obişnui (cu ceva).... a-i fi mau (cuiva). a încăpea: în lumea de mizerii şi lacrimi nu e loc pentru atîta milă şi pentru-atît noroc.. ) a fi prostănac. a i se permite să ..: da şi Sfînta Duminică ştia că Lunai mireasă cu Soarele. a fi ho .. a fi foarte obosit.. a nu exista posibilitatea de a . trăsnit) cu leuca. a fi lovit (sau bătut. a nu avea milă.CAR.. a fi mai catolic decît papa a fi mai cu mo a-i fi mai mare dragul a fi mai mult mort decît viu a fi mai presus de .. a fi mai riguros.. a fi de o calitate foarte înaltă. ) a fi foarte sărac: o femeie aşa de lipsită.MAIOR.. a se situa) mai presus de . în această cestiune. i s-a făcut milă de aceştia..... a fi (sau a se crede) superior (cuiva). despre fete. 1) a compătimi (pe cineva). a fura. a fi predestinat.. a fi liber să .. a se putea. a fi (sau a avea) loc..a-i fi lehamite a fi leit a fi liber să . a fi mic la os. a fi măgarul cuiva. a fi mai bucuros să .).. (sau de a .. a fi mai catolic decît papa. a suferi de miopie. mai iscusit decît al ii. . a-i fi foarte plăcut (sau foarte milă. a fi lovit cu mîneca undrei. a fi zăpăcit.. ruşinea.: sînt în stare să mă pun mai presus de orice interes personal. că nu avea după ce bea apă. a (nu) fi mai breaz ca al ii. femei) a se căsători cu . a (nu) fi mai deştept. a-i fi (sau a i se face) milă (cuiva de cineva). a fi (sau a se pune. în chestiuni de formă... a fi mai presus de orice critică a fi mai sărac ca cucul a-i fi mau a fi măgarul cuiva a fi mic la os a nu fi mijloc de a . a fi lung de (sau în) gheare... a fi miop. a fi mai mult mort decît viu sau a fi pe jumătate mort. ciuda) (cuiva).: este liber oricine să sus ie orce teorie va voi..EM. necontenit îi necăjesc pe oameni. a fi lipit de foame. foarte ciudă) (cuiva): începură greieruşii să îrîie şi păsărelele pe ramuri să ciripească.. 3) a fi beat cri ă.).MAIOR. a fi foarte flămînd.. a nu vedea bine.. 2) a se îndura. şi pop. DELAVR... a nu fi mijloc de a . a-i fi milă ca iganului de pilă.POP.. a-i fi (sau a i se face) lehamite (cuiva) (de cineva sau de ceva). a-i fi milă a-i fi milă ca iganului de pilă a fi miop a fi mireasă cu .POP. a se milostivi (de cineva): văzînd Dumnezeu că gîngăniile şi gujuliile . foarte ruşine. decît cei însărcina i să vegheze la respectarea ei.. . a fi lipsit (de . ) a fi (cam) nebun. foarte sărac. a fi mai presus de orice critică. a avea o constitu ie delicată. a fi lung în (sau la. a fi (sau a se crede) mai cu mo (sau mai cu coarne) (decît cineva). (reg. a fi prostănac.. a-i conveni (cuiva ceva). a se scîrbi (de cineva sau de ceva): mi-e lehamite de fră ia voastră. a fi lovit cu praştia (sau de praştie). (pop. a se ridica deasupra . degete). a prefera să .CR... a-i fi mai mare dragul (sau mila. 1) a fi lipsit de vlagă. de i-era mai mare dragul.POP. ) leit poseclit) (cu cineva). a fi mai sărac ca cucul... a se dezgusta.POP. a avea posibilitatea de a . epuizat. a fi întocmai. (fam. a face treburile grele şi umilitoare pentru cineva.. a fi mireasă cu . 2) a fi cu toane. a fi (sau a semăna) leit (poleit) (sau (înv.. a exagera: îmi pare bine că sînt mai catolic decît papa.

.. (reg. POP. 2) a fi peste măsură de . lipsuri. a fi mojic. a fi la un pas de a . (reg. a fi modru. a fi născut în zodia ra elor. fiul secetei. 1) a fi milos.POP. a fi mort după . a nu fi (sau a nu (mai) avea) modru.. de unguri să-mi fie frică. a fi îngîmfat. a fi principalul sprijin.. omul de încredere (al cuiva): un bun grămătic era mîna dreaptă a boierului. 1) (despre obiecte) a fi foarte vechi. cînd m-oi întoarce acasă.. să te faci rudă cu noi. CR. ipocrit. a fi mî ă blîndă. (sau fără . a-i fi imposibil să . a-i veni de hac (cuiva). lipsită de griji: babei mele nare să-i fie moale. a fi veşnic însetat: Setilă. obiceiurile cuiva: pare-mi-se că ştii tu moarea mea . a fi chip: văzînd oamenii că nu-i modru să-i scoată cu puterea. 2) a fi foarte îndrăgostit de . s-au dat cu rugăciunea lui Dumnezeu.): i-oi da car cu şase boi.POP. a fi născut în zodia porcului (sau scroafei). a fi moară neferecată. (reg. a fi foarte harnic. 2) a fi lipsit de voin ă. a fi mîndru ca un păun. a fi abătut.. a fi (sau a se face) neam (cu . născut în zodia ra elor. ciuruite. a fi na ie blagoslovită.CAR. le-am pus cu mîna de sare şi nici una nu răsare. a fi mîncat de nevoi.ext. a fi mîncat de gîndaci.POP.a fi mîna de sare a fi mîna dreaptă a fi mînă spartă a fi mînă strînsă a fi mîncat de gîndaci a fi mîncat de molii a fi mîncat de nevoi a fi mîncat moarea cuiva a fi mîncat pîine din multe cuptoare a fi mîndru ca un păun a fi mî ă blîndă a fi mî ă plouată a fi moale de mijloc a fi moale la inimă a-i fi moale a fi moară neferecată a fi modru a nu fi modru a fi mort după . (p . ) a putea. a fi musai. a fi econom.. a-i fi naşul (sau naşa) (cuiva).. (rar ) a fi smintit.CR.. a fi mînă strînsă. a fi moale la inimă...... a fi muiere (sau nevastă) cu cîrpă (în cap). a fi mîna (cea) dreaptă (a cuiva). a-i fi moale (cuiva) sau a trăi pe moale (şi la cald)... despre bărba i) a fi fricos ca o muiere: ba eu prins că nu m-oi da. a fi mînă spartă. a fi moale de mijloc. a fi zgîrcit. a se înrudi (cu .. (reg.. a fi neam prost. a fi obligatoriu. ) a avea hainele rupte. a fi linguşitor. ) 1) a nu mai putea.. a fi fără seamăn de . a fi risipitor. ) a avea ghinion: cîte flori pe iaz în sus toate cu mîndra le-am pus . a fi neam după iapa popii (cu cineva). a şti) moarea cuiva. a fi foarte norocos.. a cunoaşte firea. .CR. 1) a dori foarte mult să aibă . a fi născut în zi de lucru.. a avea o existen ă tihnită. a fi lipsit de vlagă. descurajat.. a avea (mai) multă experien ă de via ă. ) a fi om bun.: n-are cap de-a o uita.. a fi lipsit de educa ie. a fi vorbăre . a fi murit şi moartea a fi musai a-i fi naşul a fi na ie blagoslovită a fi născut în zi de lucru a fi născut în zodia porcului a fi născut în zodia ra elor a fi nea într-o parte a fi neam a fi neam după iapa popii a fi neam prost a(-i) fi (cu) mîna (sau mîinile) de sare..). a pune la punct (pe cineva). 2) (despre oameni) a avea o mentalitate învechită. ) a bate (pe cineva).. a fi mî ă plouată (sau udă). a fi absolut necesar.. . a fi becisnic. (pop. a flecări tot timpul. înfumurat.. că nu-s nevastă cu cîrpă..). a fi nea într-o parte. (reg. a fi suferit multe necazuri. a fi murit şi moartea (în cineva). a fi mîncat de molii.. a fi mîncat (sau a cunoaşte.POP.. a fi mîncat pîine din multe cuptoare sau a fi mîncat (mai) multe păşti (sau mai mul i crăciuni) decît cineva. vorbăre .. a fi muiere cu cîrpă a nu fi mult să . . nici modru de-a o lăsa.. a fi (mai) bătrîn. a nu fi mult să .. (glume ) a fi neam foarte pe departe (cu cineva). a fi fă arnic.

(cuiva).. a-i fi nează (cuiva)... a fi oaie cu şorici.POP.. v. a fi numai gura de cineva. a fi nefolositor. a nu fi nici cal. cu judecată cumpănită. a-i fi oarecum. ) a nu şti absolut nimic la .AL.. a fi un om de nimic.. (reg.... (fig. a nu fi nimic de capul cuiva.: eram nul la matematici. a fi nul la .i fie. a-i părea rău. a fi becisnic. ...ISP. de mînie: spune-mi. a fi numai piele(a) şi os(ul) (sau oase) sau a-i fluiera vîntul prin oase (cuiva) sau a-i număra oasele (sau coastele) (cuiva).. a privi foarte atent (la ceva)... ) a se numi . a fi om copt a fi neam tămîie.. a fi lipsit de caracter. a nu avea habar. a fi scund. a fi nuntă. PANN..GALA. că este nevoie de cap. a fi nelalocul lui. ) a fi prost şi obraznic. a fi o cîrpă.: şi-i era numele Plachidas. a trebui. a fi lac de transpira ie. a se jena. ) a-i fi silă. . a fi numai greabănul de el. ce i-i gîndul. a fi (sau a se face) negru (ca) pămînt(ul). a fi numai ochi (şi urechi). a nu (mai) fi (de) nici o trebuin ă. nici rece a nu fi nici de zeama ouălor a nu fi nici o trebuin ă a nu fi nimic de capul cuiva a fi nor a fi nul la . grea ă (cuiva de cineva sau de ceva): la vremea asta ce oasă tot omului i-i nează. ) a avea o purtare inadecvată. a fi (to i) o apă şi un pămînt. a fi constrîns să .. a nu fi nici cal. a fi primejdie de moarte: să nu te ducă păcatele să vînezi p-acolo. a fi nor. a-i fi (sau a avea) necaz (cuiva pe cineva) sau a-i purta necaz (cuiva). a fi nevoie de cap.. ) a fi bolnăvicios. a nu se pricepe la nimic. a fi (sau a se vedea) nevoit (sau silit) să . de coloană vertebrală.. a fi nuntă a fi oaie cu şorici a fi o apă şi un pămînt a-i fi oarecum a fi o cîrpă a fi o frînă pentru . a-i fi numele . nici măgar. a fi numai burtă şi căciulă. a se sfii: mă mir că nu i-i oarecum să. a fi (to i) la fel. a fi necesar. ci cînd te trînteşte un măgar.. inutil. a-i fi indiferent. scîrbă. a spune multe şi a nu face nimic. a fi foarte supărat. a nu avea un statut clar. (arg. a trebui să . (reg.. a purta pică (cuiva): acea femeie îi purta necaz bătrînei. a fi negru în cerul gurii. a fi nespălat la gură. a fi ignorant. a nu fi bun de nimic: sărace! sărace! nu eşti bun nici de zama ouălor! CR.. nici de rece (cuiva). a nu fi nici de zeama ouălor. a fi slab ca o scîndură. a nu-i fi nici cald. a nu fi bun de nimic.a fi neam tămîie a-i fi nează a fi nebun de carte a-i fi necaz a-i fi necaz a fi necazul oamenilor a fi necesar a fi negru în cerul gurii a fi negru pămînt a fi nelalocul lui a fi nespălat la gură a fi nevoie de cap a fi nevoit să . de binevoitor...: pînă şi cel mai mare erou se vede sîlit a părăsi cîmpul gloriei. a fi numai lapte şi miere. (reg. a fi necazul oamenilor.POP. nici măgar a nu-i fi nici cald. mînios. a fi numai o apă. a avea suflet negru. necorespunzătoare. că nu trăia bine cu soacră-sa. a fi un obstacol în calea ... a fi exagerat de amabil. a fi numai burtă şi căciulă a fi numai greabănul de el a fi numai gura de cineva a fi numai lapte şi miere a fi numai o apă a fi numai ochi a fi numai piele şi os a-i fi numele . a fi om serios. a fi o frînă pentru . a fi nebun de carte. a fi foarte slab. a nu apar ine nici unei categorii. (reg. a fi negru de supărare. de-o teapă. nici rece (cuiva) sau a nu-i ine nici de cald.. mîndră. a se chema .. a fi înnorat.DOS. (înv. a fi spurcat la gură. (reg... ).. a fi supărat (pe cineva). de eşti neagră ca pămîntul? POP.CR.. a-i fi ciudă (cuiva de ceva): nu -e necaz cînd te izbeşte un armăsar. despre oameni) a fi în număr mare: da’ce v-a i adunat atî ia? e nuntă? POP. a-i fi necaz (cuiva de ceva) sau a avea necaz (de ceva). a fi om copt (la minte). a fi tobă de carte..

POP. ) a supravie ui. da-i omul lui Dumnezeu. oportun: to i plecară-se . a se lăsa dirijat de ci. pe cugete). a fi om de cuvînt. lefter. l-au bătut. de ini iativă. a fi în ceasul mor ii.VINEA. ni el pe la nas ..POP. numai amîndoi.. ) pe gînd. .? PREDA. (pop. a fi om de cultură. a rămîne) (dus) pe (sau (înv. a fi orb de minte.. a fi trecut prin multe necazuri. să nu. (reg. a-i fi (cuiva) paraxin. a inten iona să . a fi op. a fi pe cale de a . a fi (sau a cădea. a fi nătăfle . a avea experien ă: cine a pă it multe. a cugeta. a mai fi pe cît este. 2) (fam. a fi energic. (sau să . ) a rămîne fără bani. (fam. fără ajutor.ISP. bleg. i-a fost paharul plin. a trece) pe linie moartă. a fi pe cale. a se purta conform moralei creştine. a fi foarte instruit. a fi (sau a sta) pe jăratec. via a-mi şi sufletu-mi de vrei. (fam.i fi paraxim unde nu vezi . (reg.: e pe cale să se-nsoare .. a fi.. (fig. gata să-şi dea sufletul. Doamne.. a sta. ) 1) a rămîne fără bani. ) a fi mic de tot.COŞBUC.PSALT. .neva. ştie multe. a fi pe cu it. a fi bogat. la momentul potrivit. 1) a avea experien a vie ii.. a se ruşina: nu-i este aşa. a călători: de ani e pe cale.. a ac iona cu rapiditate.. a fi retrogradat (într-un post mărunt). a fi pe jantă. de ce nu mi le iei? EM. şi pop. cinstit: to i oamenii zic că-i rău. pe cărbuni.a fi om cu dare de mînă a fi om de ac iune a fi om de cultură a fi om de cuvînt a fi om de lume a fi o mînă singură a fi omul lui Dumnezeu a fi op a fi o pişcoace a fi orb de minte a fi o revela ie a fi orfan a-i fi paharul plin a fi papă-lapte a-i fi paraxin a fi păduche leşinat a fi păpuşa cuiva a fi pă it multe a fi pe bec a fi pe cale a fi pe cale de a . a fi (sau a se găsi. ) 1) a fi de folos. a fi la un pas de moarte. de-ar mai fi el pe cît este. a fi necesar: e op să ştim . a mai fi pe cît este a fi pe cu it a fi pe cu ite a fi pe fază a fi pe gînduri a fi pe jantă a-i fi pe la nas a fi pe linia de plutire a fi pe linie moartă a fi pe marginea gropii a fi om cu dare de mînă.. a-i fi paharul plin (cuiva). a fi încă o dată pe atît (de mare. a ajunge) pe (sau la) marginea gropii (sau mormîntului). (reg. a fi nerăbdător de a afla ceva sau de a pleca. a fi o revela ie. a fi (sau a se afla. a fi (sau a rămîne. ) 1) a fi lacom. a fi o mînă singură. dornic de petreceri. a reflecta: o. a fi păpuşa cuiva. ) în) gînduri (sau (înv. a se pune.EM. (înv. a fi lipsit de energie. a se mira: boierule.. a fi (sau a rămîne) orfan. a fi papă-lapte. a fi pe fază. a fi o pişcoace sau cît pişcoacea. a fi om de lume. ) (a fi atent şi) a ac iona prompt. 1) (despre maşini) a avea un cauciuc dezumflat. ) a fi singur. a fi (sau a sta) pe cu ite. a-i fi (ruşine) pe la nas.CR. pe ghimpi.. a fi păduche leşinat.. 2) a trebui. a ajunge la limita răbdării: multe. a-şi respecta promisiunile. demone. a fi omul (sau om al) lui Dumnezeu. a fi pe linia de plutire. 2) a fi vesel.. şi fură op. a şedea. 2) (despre femei) a rămîne însărcinată. a fi bun. tare): asta n-aş face-o eu. 2) a fi foarte slab. a depăşi aşteptările: tînărul pianist a fost o revela ie. a fi pă it multe.. a fi o surpriză. a cădea) pe bec. (înv. a-şi pierde părin ii: din cea mai fragedă a mea copilărie eu am rămas orfan. a fi om de ac iune.. ) a fi prost.. de ce mai stai pe gînduri. ) a i se părea curios. a (se) gîndi. a fi pe punctul de a .).

a fi pe pămînt a (nu) fi (cu picioarele) pe pămînt.. a fi ghinionist: i-au stătut nărocul.. a fi pisică blîndă. a fi pe măsura cuiva. a (nu) avea sim ul realită ii. a fi pe o măsură a fi pe o măsură (cu cineva). a fi (sau a se găsi) pe (sau la) punctul de a . a fi picat (sau a fi căzut) (ca) din cer (sau din lună. a fi pîine şi caş (cu cineva). a fi pestri (sau negru) la ma e sau a avea (sau a fi cu) ma e pestri e. a plăcea cuiva. ) a fi singur pe lume: făr-de fra i. Vălean era pă scîndură. simpatizat de cineva: începu şi el a cîrpi ce şi pe unde a fi pe plac cuiva nu-i era pe plac. potrivit cuiva..: a fost pe punctul de a plăti cu închisoarea aceste îndrăzneli. în punct de . indicat. a fi rău lasuflet: nevasta . accidental (în locul altuia) func ia de . a fi dezorientat. a nu şti ce să facă. a nu fi (sau a nu se socoti) dator (cuiva): numai cu acest răspuns m-aş putea socoti plătit fa ă de toate întrebările tale. ) a fi prieten la cataramă (cu cineva). a fi gata de . a fi piatră în casă sau a fi piatra (de moară) din casă.. a fi pe roată a fi pe scîndură a-i fi peste cap a fi pestri la ma e a fi piatră în casă a fi picat din cer a fi pic de apă a fi piedică cu cineva a fi pisică blîndă a fi pîine şi caş a fi plătit a fi plin de neam a fi plin de noroc ca broasca de păr a fi plin de noroc ca porcul de rapăn . (fam.NEC.. a-i fi prea destul (cuiva). a fi (sau a se afla) pe (patul de) moarte (sau pe patul mor ii) sau a (se) lupta cu moartea sau (reg. ) a avea ghinion. a fi plin de neam. (reg. ) a veni pe neaşteptate. CEZAR.SAD. ) în punctul . 2) (reg. ) a fi de neam mare: Mihălachi era plin de neam. a trata preferen ial. a (nu) fi pentru (sau împotrivă. v. 3) a fi complet străin de cele din preajmă. ) a fi foarte norocos. a fi amenin at de o a fi pe marginea prăpastiei mare primejdie: am fost din cauza ei pe marginea prăpastiei. a fi pe picior de ducă a fi pe picior de ducă. a fi plin de noroc ca porcul de rapăn. din nori)...CAR. a ajunge) pe (sau la) marginea prăpastiei. a fi (sau a se socoti) plătit (fa ă de cineva). a se bucura de aceleaşi drepturi (cu cineva). slăvitule. făr-de surori. ) a fi mort (în sicriu): cînd era în zori de ziuă. (reg. a fi cît pe-aci să . a fi (sau a se face) pic de apă (sau de năduşeală). iar pentru al ii ciumă.. iar pentru al ii ciumă a fi pentru unii mumă. a trage să moară. GANE. a-i fi (sau a-i ajunge) (pînă) peste cap (cuiva). (înv. a fi pe roată.: azi. a fi în stare de pace (sau de război): avea şi o armată pe picior de război.POP.POP. a fi piedică cu cineva...NEC. a fi pe potriveala cuiva a fi pe potriveala cuiva. CAR.P. a fi pregătit să ... săracul. a fi foarte transpirat: eram pic de apă cînd am ajuns la locul de pîndă.CR.. a fi pe picior de egalitate a fi pe picior de egalitate (cu cineva). a (nu) fi de acord (cu ceva): a inut să declare că d-sa nu este pentru această propunere. a fi agreat. ) a ocupa temporar.SAD.. sînt pe post de a fi pe post de . (despre situa ii) a fi schimbător: ah! norocule... tot împotrivă. a fi pe post de . a fi pentru a fi pentru unii mumă. a fi fă arnic..CR. a fi plin de noroc ca broasca de păr sau (înv. şi fam. contra).... (reg. spălătoreasă. a se sătura. ştii că starea. a se potrivi. ) a-i sta norocul tot împotrivă.NEC.. a fi (sau a se afla) pe picior de pace (sau de război). parcă sînt picat din nori.i e pe roată. (pop. ) a fi nimerit. (sau (înv.CONACHI. a fi de aceeaşi teapă (cu cineva). . (pop. (fam. ) a fi fată nemăritată (considerată ca o povară pentru familie): pentru babă. a sta pe picior de plecare.. celui bogat era pestri ă la ma e şi foarte zgîrcită. (înv. a fi pe scîndură. ) a a fi pe moarte trage a moarte.). a fi în agonie. a fi pe picior de pace a(-i) fi pe plac(ul) cuiva.POP. a fi într-o situa ie critică.. fata moşneagului era piatră de moară în casă... 1) (fam..a fi (sau a se afla. ) a sta în calea cuiva: era pedică Cantemir Vodă cu Cupăreştii. a fi pe punctul de a .

STANCU. a fi rău de (sau la) ochi sau a avea ochi răi. frate. la bunul plac al cuiva (sau a ceva): lăsînd pradă gurii mele ale tale buze dulci... a fi rău de gură (sau gură rea). a fi frate de cruce (cu cineva): vărului meu Ioan. a (se) lăsa. fir-ar al dracului! a fi ras (sau şters) (de Dumnezeu) din cartea vie ii (sau a viilor). 1) a fi fermecat.EM. a deochea. a duce o via ă de chefuri şi petreceri: e pus pe trai! POP.. a fi imatur. a fi bine îmbrăcat (şi îngrijit). apoi eu i-s popa. a fi puişor cu caş la gură. acceptat. . a fi pradă (cuiva sau a ceva). . să-i facă lui asta. îngîmfat. a veni (cuiva) de hac. a fi dispus să .GALA. a fi încrezut. a fi mare lucru: nu era pu in lucru pentru om să aibă pe Dumnezeu în preajma lui. şcoalei fireşti trebuie să-i fim recunoscători. a fi pus la punct. o posibilitate favorabilă: ia stai. i se păru că e prea-prea.a fi plin de parale ca cîinele de purici a fi plin de sine a fi pocit a-i fi popa a fi pornit a fi prada cuiva a fi pradă a fi pragul casei a fi prea de tot a fi prieten de căciulă a fi prieten la cataramă a fi prieten unghie şi carne a fi prins de limbă a fi puişor cu caş la gură a fi pus la punct a fi pus pe liber a fi pus pe trai a nu fi pu in lucru fir-ar al dracului! fir-ar el iacă cui! a fi ras din cartea vie ii a-i fi rău a fi rău a fi rău de gură a fi rău de ochi a fi rău de scîrbă a fi rău dispus a fi recunoscător a fi rost a fi plin de parale ca cîinele de purici. a fi pus pe trai. a fi (în) prada cuiva. a nu fi pu in lucru.POP. a fi (sau a părea) indispus. vrăjit. a fi rost (de ceva). (reg. a fi prins de limbă.CR. (p. a-i fi (sau a-i merge) rău (cuiva). a fi prieten la cataramă (cu cineva). ale) dracului!. blestemat să fie!: fir-ar a dracului de via ă ş-afurisită! că m-a făcut mama fără noroc! CAR. a fi rău de scîrbă.POP. fir-ar el iacă cui!. cu cît se opintea mai tare ca să-l rădice.. (înv. 2) a fi desfigurat.REBR. a fi recunoscător (cuiva). a fi sprijinul familiei.. a fi concediat. cu care [Pavel] era prieten unghie şi carne.. a-i fi naşul (cuiva): dacă-i vorba pe aşa.CAR. ) a fi ame it de băutură. a fi pragul casei. a fi pocit. ) a fi (total) lipsit de experien ă. a fi (sau a (se) da.. copleşit de cineva sau de ceva. fir-ar al (sau a. o neplăcere: cam ce pre vrei tu? spune . a fi scandalagiu. permis: dar ca o stîrpitură . a fi copil. a-i fi popa (cuiva).. a căuta (cu tot dinadinsul) să . v. a fi prieten unghie şi carne (cu cineva). ai. a fi (sau a cădea. 1) a o duce greu. a fi prieten (sau cunoscut) de căciulă (cu cineva). a rămîne) pradă (sau (în) prada) (cuiva sau a ceva). a (se) lăsa. calul cu atîta se cufunda mai adînc. a rămîne) dominat.P. (pop.POP. a fi o simplă cunoştin ă (a cuiva). a (se) da.. că nu-s aşa rău de scîrbă.ext. a învă a minte (pe cineva). .. a depăşi ceea ce poate fi îngăduit. să ne fie ca astă-seară. a exista o ocazie. a nu-i prii (cuiva): cînd ne-o fi mai rău.: sînt porni i pe sîcîială. ) a trăi cu (prea multă) intensitate o durere. a fi pornit sau a porni pe . (despre bolnavi) a fi în stare gravă. a fi pus pe liber. a avea gură mare. a fi prea de tot (sau prea din cale afară.CAMIL. a fi rău. a fi plin de sine.. a fi cu ghinion: pare că era lucru pocit. a fi prieten apropiat. intim (cu cineva). a purta recunoştin ă (cuiva): pentru propagarea învă ăturilor înalte . a muri. ) a avea mul i bani. prea-prea).. a fi (sau a părea) rău dispus.. blestemat. 2) a se sim i rău.. că e rost să mă plimbe şi pe mine! TOP.

(spec. a-i fi (sau a i se face. a fi sătul pînă-n gît.CR.PANN. a fi (un) sat fără cîini. era mai scumpă la vedere. vulgar. a(-i) fi scris (în noroc) (cuiva). a fi sărac cu duhul.POP. ) a fi mîncăcios: pe semne c-aista-i Flămînzilă.. ) a fi de calitate foarte bună. a fi posac: fetişoara asta. 1) a fi lacom. ) (despre lemn) a fi greu de prelucrat. a-i ajunge: pînă în gît eşti sătul. a fi foarte obosit: atît de mult era ruptă de osteneală. a fi scump la tărî e şi ieftin la făină a fi scump la vedere . glume: uneori cînta lucruri vesele. a-i sta în fire să facă ceva (rău): nu e sănătos dacă nu pune mîna. a fi ruşinea cuiva.. a fi scump de mînă. bucuroşi le-om duce toate. a fi nebun: ori. a fi sănătos tun a fi sărac cu duhul a fi sărit din minte a fi sătul pînă-n gît a fi scart a fi scăldat în lapte dulce a-i fi scîrbă a fi scîrbos la gură a fi scris a fi scump de mînă a fi scump la rîs a fi scump la secure a fi rudă (cu cineva) sau a-i fi rudă (cuiva). a se ruşina: i-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni! EM. era un fel de izvor nesecat. a fi zgîrcit. a fi sănătos tun. a-i fi (sau a (i se) face) scîrbă (sau o scîrbă) sau a-l (cu)prinde scîrba (sau o scîrbă). ) a nu se putea re ine sau ab ine de la ceva (rău). anecdote. eşti sărit din minte. sac fără fund. a-i fi (cu) ruşine.CR. a fi scump la tărî e şi ieftin la făină(sau mălai). a fi scîrbos la gură sau a avea gură scîrboasă. foametea.a fi rudă a fi rupt de osteneală a fi rupt din soare a fi rupt în coş a-i fi ruşine a fi ruşinea cuiva a-i fi ruşine a fi sac fără fund a fi salon a fi salta-singurel a fi sat fără cîini a fi sănătos ca un harbuz a nu fi sănătos dacă . nu cum erai mai înainte. de ce eşti scumpă la tărî e şi ieftină la făină? CR. . 1) a fi alb la fa ă. nesă ios.. a avea) ruşine (sau (înv. a fi scăldat în lapte dulce.EM. a fi sănătos ca un harbuz.BOL. o vezi dumneata cît e de scumpă la rîs? CR. a fi încet la minte. 3) a şti (şi a povesti) multe snoave. a fi rupt (sau fript) în coş. a fi scump la rîs (sau de zîmbet).. cu firea ei sfioasă . a(-i) fi sortit. ) a fi singur cuc: la început era Dumnezeu salta-singurel.SAD. a fi foarte flămînd. a vinde scump lucrurile fără valoare şi ieftin pe cele pre ioase. a (se) scîrbi. a rîde rar. a (se) dezgusta: fugi. fiind rup i în coş. a vorbi indecent. a fi sac fără fund (sau spart). a fi salta-singurel. 2) a fi plăcut. sau cine ştie ce pricopsală a fi. a fi mort de foame şi de sete: aşteptau cu neastîmpăr. a fi scart. a nu cunoaşte valoarea lucrurilor: măicu ă. a face de ruşine pe cineva: era un fel de ruşinea familiei. a se arăta rar în lume.CR.HOGAŞ. a fi sărit din minte.ISP. de foame şi de sete.. sac fără fund. (fam.. (arg. amabil. a(-i) fi rînduit (cuiva) de la naştere.VLAH. a nu se sim i bine pînă nu face sau nu spune ceva (rău). a nu fi sănătos dacă . (reg. greu de fasonat.CAR.SAD. ) cu ruşine) (cuiva) sau a-l prinde ruşinea (pe cineva). hărăzit (cuiva): ce e scris şi pentru noi. a i se acri. a fi distins. (la jocul de căr i) a nu mai avea în mînă căr i de o anumită culoare.. cum îi ziceau prietenii. încît căzu şi rămase acolo o zi ş-o noapte. a fi scump la vedere. a fi gras şi frumos. a rămîne de izbelişte: republica literelor româneşti a fost pînă acum un sat fără cîini. a face parte din aceeaşi familie (cu cineva): stari a schitului era rudă cu tovarăşul meu de drum. a fi scump la secure. a se ruşina: fiindu-i cu ruşine a-l vedea la obraz. 2) a fi risipitor: femeia-i sac fără fund. a fi salon. a trăi retras: Hariclia. a fi peste măsură de sătul. a se înrudi. a fi rupt (sau frînt) de osteneală. poate.POP. a fi perfect sănătos. a fi rupt din soare (sau din rai).. că mi-e scîrbă cînd te-aud. . trivial. (reg.MINEIUL.BASS. a fi extraordinar de frumos: chipul tău e rupt din soare.

a fi scurt. a fi slab de inimă. era numai scump la grai.REBR. ) a fi beat.: el nu era tot aşa de pu in sim itor la aplauzele semenilor săi. a fi la greu. (înv. a fi slab de î îni. a fi slabă nădejde (sau nădejde slabă) să . a fi concis: ascult. de rezisten ă. a fi sfîntul zilei. îi nădejdea slabă. 2) a fi slab de înger.BOLLIAC. a fi în dificultate.SAD.).BOL.CAR. a-i fi (sau a i se face) somn sau a-i veni somnul (cuiva). căci l-a purtat la sînu-i. a fi trecut prin multe încercări: la orice treabă. a fi indispus. fără sfială. a fi neşovăitor. la grai). a fi obraznic. a fi bolnav de plămîni. scîrbă (cuiva): îi era ruşine şi silă să-i mărturisească adevărul. a fi slab de piept. a fi conştient de valoarea proprie: omul ce nu şia comunicat ideile nu e niciodată sigur de dînsul. .. (înv. ) o sterpătură). a fi scurt la (sau în) vorbă (sau cuvînt. a fi (sau a rămîne) stăpîn (sau călare) pe situa ie. a fi soarele pe cale să apună: e soarele la toacă.(despre femei) a nu putea avea copii: de băie i nu mai trag nădejde.: vom da de dînsa pe cale. ) a fi pu in probabil să .sub glie. a fi mort. plictisit. (sau de ..GANE. a fi sfin it. a ceda cu uşurin ă. a fi sigur de reuşita unei ac iuni: din ziua aceea ei rămaseră stăpîni pe situa ie. dînsul).CR. a fi strîns cu uşa.a fi scump la vorbă a fi scurt a fi scurt la minte a fi scurt la vorbă a fi sensibil la . (reg. a fi sîngele cuiva. a avea memorie scurtă.. a fi impresionat de . a vrea să doarmă: cînd î i va veni somnul. a fi lipsit de voin ă: nu te-aş fi crezut aşa slab de înger. a fi o persoană cu trecere. a se bucura de considera ie. a fi sigur (de cineva sau de (sau pe) ceva). dar fii scurt. (reg. a fi foarte obosit. (fam. a fi tăcut: mi s-a părut prostălău. a fi sensibil (sau sim itor) la . pe Stan pă itul întreabă. a fi slobod la gură.CR. îngropat: dar George-al nostru cum o duce? . a fi lipsit de fermitate. şi sub cruce. a se lăsa uşor intimidat. fiindcă sînt foarte obosită.. a se baza (pe cineva sau ceva): eu sînt sigur de caracterul lor.CAR. a fi sub glie. a fi sigur de (sau pe) sine (sau el. a fi Stan pă itul. a fi soarele la (sau pe la) toacă. că aici. a-i fi grea ă. taică. silit să facă (sau să spună) ceva.. a fi copilul cuiva: o mumă iubeşte fiul căci este al ei sînge. a avea deplină încredere (în cineva)..BUDAI-DELEANU. fără chef. a-i fi sfială (cuiva). 1) a fi bolnav de inimă. a-i fi silă de zile (sau şi de cămaşa de pe el) (cuiva). după cum spun ăranii. ) a se sfii. ) a fi lipsit de putere. a-i fi sfială a fi sfin it a fi sfîntul zilei a fi sigur a fi sigur de sine a-i fi silă de zile a-i fi silă a fi sîngele cuiva a fi slabă nădejde să . a fi în nevoie. a fi scurt la minte.. a fi stearpă (sau (reg. înduioşat.. a i se închide ochii de oboseală.. cheamă-mă! POP..PREDA. a-i fi (sau a i se face) silă (cuiva) sau a avea silă. a fi sub călcîi.. a fi nevoit. a fi slab de inimă a fi slab de înger a fi slab de piept a fi slab de î îni a fi slobod la gură a fi soarele la toacă a-i fi somn a fi Stan pă itul a fi stăpîn pe situa ie a fi stearpă a fi strîmtorat a fi strîns cu uşa a fi sub călcîi a fi sub glie a fi scump la vorbă (sau la vorbire.VLAH. a fi strîmtorat (sau la strîmtoare).. a fi sub domina ia cuiva. ) voroavă).COŞBUC..STANCU. a fi la ananghie. a fi pu in comunicativ: tată-meu era de felul lui scurt la vorbă. a fi slab de înger.PANN. precum văd.. grai. a spune tot ce gîndeşti.. pentru că baba mea e o sterpătură.

. voinic. a fi rezistent. 2) a fi ignorant.. a fi tare în fălci.BIBLIA.CR. (reg.REBR.. răspundea cu un zîmbet de superioritate. URIC. a nu se da bătut. (fam.CR. a fi şapte fra i pe un cojoc.AL. a se jena. a fi talanga tîrgului. a fi de o calitatefoarte proastă.NEGR. a fi tare în replici. a-i fi (cuiva) tălam. mama. a avea ceva inexplicabil. mi-e nu ştiu cum să le priimesc. a fi beat turtă: cu-o ghioace de mei. nui lucru de şagă. a fi (sau a-i părea cuiva) (de) şagă sau a fi (sau a-i părea cuiva) lucru de şagă. a fi tare (sau vîrtos) la (sau în. a nu şti nimic. mărginit. a fi încăpă înat. a nu se lăsa uşor intimidat sau înduioşat. încăpă înat..P. a fi tare ca piatra a fi tare de boacă a fi tare de cap a fi tare de chică a fi tare de înger a fi tare de ochi a fi tare în ceafă a fi tare în fălci a fi tare în replici a fi tare la cerbice a fi tăiat cineva a-i fi tălam a fi tămîie a fi tei a fi sub impresia cuiva (sau a ceva). a nu avea nici un ban. a fi prost ca noaptea.CĂL.: sufletele aceste ce sînt drepte a Iadului. de la o vreme pierde răbdarea. mă făcui tei! POP... a fi tare (sau sănătos) ca piatra. neînduplecat. a fi încuiat: după cinci minute te enervezi şi-mi spui că-s tare de cap. a se preface că nu vede bine: „nemuritorii“ sînt cam tari de ochi. ) 1) a-i fi ruşine. de) cerbice sau a fi cu cerbicea tare...CEZAR. a fi tare de (sau la) cap. a fi tăiat cineva. a fi tare în ceafă. a fi şiret ca oaia.. 3) a fi încăpă înat: cum poate fi omul aşa de tare la cap şi apără atîta norocirea. a fi tare a . a fi rezistent. ) 1) a fi lefter.ISP.: dat-am cartea domniei meale .. a fi nu ştiu cum. a-i fi (cuiva) nu ştiu cum să . . a fi obraznic. a fi ferm. fără importan ă: gardul şi casa femeiei dărîmate la pămînt. a fi (sau a ine pe cineva) sub ascultare. a fi (sau a ine pe cineva) sub papuc. şi reg. ) a răspîndi zvonuri. a nu vedea bine. 1) a fi prost. (reg. ) 1) a fi prost. ciudat: prea era nu ştiu cum tovarăşul lui.. a fi tare de ochi.VLAH. (a.NEGR..SAD.. ) a fi rezistent la băutură.. gras. înjugă ca să are.....1737). neînduplecat. cu socotelile stătea „tantoi pe tantoi“. a fi liber să .. a fi (sau a sta) tanto pe tanto. a fi sub orice critică. a fi (sau a face să fie) condus de cineva. curajos: afla i domniile voastre că eu îs tare de înger şi nu mă înfricoşez de nimic.... cît era ea de tare de cap. a fi (sau a-i părea cuiva că este) ceva neserios. 2) a fi răbdător: în sfîrşit. a replica prompt şi bine: solgăbirăul nu era tare în replici şi. prea săltat mersul şi prea neted şi gingaş obrazul. ICHINDEAL . a fi chit: acum nu mai avea încurcături băneşti. (înv. la toate dovezile profesorului. a fi tare de chică sau a fi cu chica tare.. neobişnuit. a se îmbăta foarte tare. a-şi lua de a zecea de pe a lor drepte ocine şi moşii. ) a fi cu dreptul de a . (înv. de amintirea. a fi scăpăta i. a fi tare de înger (sau de fire) sau a fi tare la inimă. a-i fi (cuiva) greu sau penibil să . a fi bogat: pe leşii cu chica tare îi . a fi stăpînit. 2) a fi rezistent la băutură.POP. 2) a-i fi lehamite de ceva. . a fi tămîie. a fi neinfluen abil. a fi talanga tîrgului a fi tanto pe tanto a fi tare a . (reg. a nu ceda. a fi sănătos. a nu ceda: norodul acesta iaste tare la cerbice. 4) (reg. să fie tari şi puternici . dîrz. de impresia produsă de cineva (sau de ceva): eram încă sub plăcutaimpresiune a petrecerii.a fi sub impresia cuiva a fi sub orice critică a fi sub papuc a fi şagă a fi şapte fra i pe un cojoc a fi şiret ca oaia a fi nu ştiu cum a-i fi nu ştiu cum să . ) a semăna leit cu cineva. a fi sănătos şi puternic: ai să fii veselă şi sănătoasă ca piatra. a fi tare (sau gros) de boacă. . o capră ruptă în bucă i. a fi (sau a se face beat) tei. a fi tare de cap.

a fi tot o mîncare de peşte. a fi retrogradat. a fi chit: mă jur c-am lăsat acasă catastişe ne-ncheiate . a fi totuna. a ajunge la...: ar fi vremea să se părăsească în politica Statului român jocul călcărilor periodice şi reciproce de Constitu ie. ) a se ajunge la . prin veşcă). a fi timpul să . ori mort. a fi (a se sim i) descendent al cuiva. a-i fi (sau a-i sosi. a fi (sau a lăsa) totul (sau toate) tabără.. că pentru ei.. AL. scofîlcit la fa ă. a fi (sau a face pe) Toma necredinciosul. ) a face parte integrantă din ceva: nu te-ai sim it . a fi acelaşi lucru. a fi trimis pe banca acuzării. ) a fi (sau a lăsa) totul vraişte: văzu el că nu este toate tabără cum lăsase. (reg.POP.CAR. a se îndoi (din principiu) de orice. a fi treaba pe bîtă a fi treabă a fi trecut la munca de jos a fi trecut prin ciur şi prin dîrmon a fi trimis pe banca acuzării a fi trup din trupul cuiva ....i place... a (nu) fi momentul potrivit pentru .ISP.: dac-a văzut ş-a văzut că-i treaba pe chef .. a (nu) mă (te..GANE. a ieşi cu bătaie. (reg. a fi cheltuitor. prin ciurel. a fi trecut (sau trimis) la munca de jos.. (fig.POP. o clipă măcar trup din trupul şi suflet din sufletul larg al naturii. prost: tu să nu fii tălălău Tănase. văzuse şi pă ise multe. de ar fi crezut că-i topenie de bietele femei. a fi treaba pe . fost-ai rob. a lui etc. totuna face. a (nu) fi timpul (sau vremea) să . a fi tot de-o zeamă. iartă-mă! .HASD. a lăsa pe cineva) sărac lipit. îl etc. a fi (uscat ca o) toacă (sau ca toaca). a fi tîmp la vedere. a fi (sau a rămîne.CR. a (nu) mă (te.CAR. (sau de . a fi slăbit. a fi (sau a rămîne.. lefter: eu am venit în Bucureşti cu ceva părălu e . a nu avea încredere în cuvîntul nimănui. tocmai pe tocmai . a ajunge. trecut şi prin ciur şi prin dîrmon. a fi tocmai pe tocmai (sau tocmai-tocmai). a fi treabă... (despre oameni) a avea experien ă.. (reg. d-ăia care auzise.. şi-i cere raiul. a fi tinichea a fi tîmp la vedere a fi toacă a fi tobă de carte a fi tocmai pe tocmai a fi Toma necredinciosul a fi topenie de cineva a fi tot cu mîna în buzunar a fi tot de-o zeamă a fi tot o mîncare de peşte a fi totul tabără a fi totuna a fi tras la fa ă a fi treaba mea a fi treaba pe . (a fi) foarte învă at: la Socola să mergem dacă voim să ieşim dobă de carte. a lăsa pe cineva) tinichea. a fi zăpăcit. a fi treaba pe bîtă (sau pe ciomag). a fi situa ia de a . ori viu. a fi topenie de cineva. nişte mustă i totdeauna bine răsucite. a fi miop. a fi dat în judecată. a se decide prin bătaie.. a fi mult de lucru: pînă să-i scoată de acolo a fost treabă..) interesa: în sfîrşit.....COŞBUC.POP.. a-i sosi (cuiva sau la ceva) momentul favorabil. îi treaba d-tale. a ieşi) tobă (sau burduf) de carte (sau de învă ătură). a fi (sau a (se) face.). v.VLAH. (a fi) foarte slab.a fi teleleu Tănase a fi timp a-i fi timpul a fi teleleu Tănase. a fi vai de cineva: avea . cu obrajii traşi). a fi (sau a se sim i) trup din trupul cuiva (sau a ceva). prilejul aşteptat: mie timpul mi-a sosit.. îl etc. a fi versat: un boier bătrîn. a(-i) fi totuna (cuiva) sau a face totuna (pentru cineva).. a fi tras la fa ă (sau cu fa a trasă. (înv.. a fi trecut (şi) prin ciur şi prin dîrmon (sau prin sită. a (nu) avea timp (pentru ceva). ) a nu vedea bine.) privi.. a-i veni) timpul (cuiva sau la ceva). timpul de căsătorit.GALA.HOGAŞ. te iert şi eu. şi reg. a fi tot cu mîna în buzunar. a (nu) fi treaba mea (a ta. mi-e indiferent. a (nu) fi timp (pentru ceva). a fi de-o teapă: primarul satului aceluia era tot de-o zeamă cu dînsul..).... eu mă duc. mi-e egal: spune-le ce.ISP. ) a fi rău de cineva.. tu zici că eşti tinichea de tot. a strigat să mai scoată o vadră din cel vechi.

i-ar de (sau în) cap!. ierta i vorba proastă! a fi văratec de gură. a fi veşnic cu căciula pe cap. a nu apela la nimeni. a se plictisi: baciul. a fi turbat după ceva (sau cineva) sau a fi turbat să . a fi umbra cuiva. a fi vrednic de milă.. fi. a ajunge într-o situa ie foarte grea.). fi-v-ar fa a cinstită! sau să ierte cinstita fa ă a d-voastră!..PRAV. a fi cuminte. a fi vorba. a fi foarte capabil. a fi obligat să . de capul vostru fi-v-ar atîta tocat! CONTEMP.. a fi turc (sau ca turcul). a fi un om şi jumătate. a nu vrea să în eleagă. ICHINDEAL. cu fine e. a fi vrăjit (de cineva).POP. a fi mîndru. dobitociei.CAR. căci altfel ar fi fost vai ş-amar de pielea ei. neplăcută: noroc că era o fată robace şi răbdătoare.AL. a fi vacă de muls. a nu fi lipsit de păcate. a nu ine seama de nimic.. a-i fi (sau a i se face) urît (cuiva). a se contopi: aceasta iaste muiare lui. a suferi pentru greşelile altora. a fi vai şi amar de capul cuiva fi-v-ar fa a cinstită! a fi văratec de gură a fi veşnic cu căciula pe cap a fi vorba a fi vrăjit a fi vrednic de milă a fi vrednic de miraz . tufă de parale. a fi la curent cu tot ce se întîmplă. a fi foarte încăpă înat. a fi în puterea vrăjilor (cuiva). guraliv. a avea purtare de sfînt. carea au fost împreunat cu dînsa.. a fi abil. a fi uitat de moarte a fi umbra cuiva a fi un om şi jumătate a fi un prost şi jumătate a fi uns cu toate alifiile a fi un trup a fi urechea tîrgului a-i fi urît a fi uscat troscot a nu fi uşă de biserică a fi uşă de biserică a fi uşor de mînă a fi vacă de muls a fi (sau a se face) trup şi suflet cu cineva.. a fi un prost (sau măgar. (reg.i-ar de cap! a fi inut să . a nu fi (tocmai) uşă (sau cheie) de biserică. ) a fi rudă de sînge cu cineva. a fi foarte uscat: usca i îs covrigii. a lucra cu dexteritate. viclean. a fi uşor (sau ager) de mînă sau a avea mînă uşoară.. a fi (sau a se face) un trup... (despre elevi) a fi nepregătit la lec ie. . a se lăsa exploatat (de cineva): la drept vorbind..) şi jumătate. a se uni. a fi uşă (sau cheie) de biserică. a fi uns cu toate alifiile (sau unsorile). a fi vorbăre . a fi tufă de parale. a fi ap ispăşitor. a fi demn de compătimire.ISP. 1) a se ine scai de cineva. a fi uscat troscot. toc. a fi culmea prostiei (sau măgăriei. nu eşti numai aşa o vacă de muls pentru fiecare. (în blesteme): toc.: vor fi inu i să se supună neîntîrziat. ) a fi vrednic de batjocură: nu ştiu de minune sau de miraz iaste vreadnic. a fi clei.usca i troscot.a fi trup şi suflet cu cineva a fi trupul cuiva a fi tufă de parale a fi turbat după ceva a fi turc a fi tureatcă a fi ap ispăşitor fi. a fi inut să . a fi. a fi uitat de moarte. dobitoc. şi se făcu trup şi suflet cu dînsul.CR.. a fi vai şi amar de capul (sau de pielea. a fi vrednic de miraz.. 2) a fila pe cineva. a fi tureatcă.. de via a) cuiva.AL. a fi lipsit de bani. ho iei etc. a fi foarte pasionat după ceva (sau cineva). cumătră? . sărac: nu v-a i da fetele după evghenişti. a fi trecut prin multe. să fie un trup.. a fi foarte bătrîn. a dori foarte mult să . a fi foarte apropiat de cineva: se cunoscu cu Pan . a avea o mare experien ă (de via ă). a se identifica cu aspira iile cuiva. începu a fuma din pipă.. a fi urechea tîrgului (sau a satului).POP. a fi în discu ie: aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă.CAMIL.CR..P. a fi fermecat (de cineva): zic că sînt vrăjit. a fi un om cu însuşiri deosebite. ho etc. pardon!.. (înv.. toc . ) scuza i!. (pop. a fi trupul cuiva. pentru ca să nu-i fie urît.

GOGA. a se frămînta cu gîndul (sau cu firea. 1) a-şi încălzi mîinile (frecîndu-le una de alta). a plictiseală. dacă şuieră-n biserică. gură-slobodă. fra i de la acelaşi tată şi aceeaşi mamă.DRĂGHICI. bătrîne crai. apoi fluieră a pagubă. mult dor de voi am mîncat. a freca de gîlci (pe cineva). a fluiera a pagubă. a muştrului pe cineva. (formulă de început în basme) s-a întîmplat într-un timp foarte îndepărtat. a depăşimăsura (în comportare). (reg. floare la ureche. forme generoase. a fost (odată) ca niciodată. planturoase. mărun iş: necazurile noastre sînt flori la ureche pe lîngă cele ce se spun în căr i. indiscret. dar în vremea de acum la inimă foc şi scrum. a fi mort de oboseală: e zobit de oboseală. a freca chelia (sau ridichea) cuiva. pe cît om fi ş-om trăi.ISP. ) a învă a minte (pe cineva). o nereuşită. foame brează. 1) entuziasm sau pasiune trecătoare: iubirea lor a fost un foc de paie .CR. frămîntări de limbă. a regreta o pierdere. a fluiera în biserică. foame foarte mare. a fi inoportun: aşa-i trebuie! cine l-a pus să fluiere în biserică? a fluiera (sau (reg. care contravin unei ordini stabilite: aşa pate.EM. tovărăşie. nedeterminat. a se gîndi mult şi intens. ) durere (foarte mare): of! iubi ii mei părin i! de cînd d-acas am plecat. prietenie pînă la moarte între fra i de cruce: om lega fră ie de cruce. fraze încîlcite. (fam. a tăia frunză la cîini. haimana: un june fluieră-vînt. fraged la limbă (sau la gură). a fluiera în (sau a) pustiu. mul umit. bagatelă. a căror corectă pronun are devine obiect de întrecere. fleac. alcătuite din cuvinte greu de rostit. un eşec. a-i face bucata (cuiva). 2) fleac. foc de paie. a se frămînta cu gîndul a frămînta pămîntul frămîntări de limbă fră ie de cruce a freca chelia cuiva a freca de gîlci a freca menta a-şi freca mîinile a-l freca de gîlci pe cineva . ) a fi pe potriva cuiva. foc şi scrum. (fam. a-şi freca mîinile.ZANNE.a fi vrednic de poala cuiva a fi zobit de oboseală a i se fîlfîi cuiva floare la ureche a fluiera a pagubă a fluiera în biserică a fluiera în biserică a fluiera în pustiu fluieră-n bute fluieră-vînt foame brează foame de lup foc bengal foc de paie foc şi scrum forme generoase a for a nota a fost ca niciodată fraged la limbă fra i buni a fi vrednic de poala cuiva. satisfăcut. (pop. 2) a fi foarte bucuros. foame mare. (reg. a se chinui să găsească o solu ie: se frămînta multă vreme cu feliuri de gînduri. a dansa îndrăcit. ) a nu-i păsa cuiva (de ceva). fră ie de cruce. fluieră-vînt sau flutură-vînt.POP. a i se fîlfîi cuiva (de ceva). flecar. foame de lup. a frămînta (sau a pisa) pămîntul. a freca menta. a for a (sau a exagera) nota. a bate pe cineva. a-şi bate capul. (înv. a fi zobit de oboseală. a fluiera a pagubă. ) a şuiera) în biserică.DELAVR. foc de artificii. a-l freca de gîlci pe cineva. ) a pierde vremea. om fără căpătîi. bagatelă. a comite fapte care şochează. a rămîne cu buzele umflate: le răsfoi. fra i buni. fluieră-n bute. cu mintea) sau a-şi frămînta mintea (sau min ile). a fi demn de cineva: răposatul n-a fost vrednic de poala ta. ) be ivan.PREDA. a nesocoti convenien ele. foc bengal. forme pline. a învă a minte pe cineva. umblînd de colo pînă colo.

frumos (sau frumoasă) de pică. ca puşcat). ) a nu izbuti. a goni. 1) a da faliment.a freca ridichea cuiva frig de crapă pietrele a frige în bătaie a frige la ma e a-l frige pămîntul sub tălpi a-i frige pielea cuiva a-i frige şerpi pe burtă a frige un miel tîlhăreşte a frînge carul a-şi frînge gîtul a-şi frînge mîinile a-i frînge turta frumos de muc frumos de pică fudul de-o ureche a fugi ca de popă tuns a fugi ca din puşcă a fugi ca dracul de tămîie a fugi ca tăunul cu paiul a fugi de acasă fugi de-acolo! a freca ridichea cuiva. a fugi de acasă. a veni) mîncînd (sau rupînd) pămîntul sau a mîncapămînt(ul) (fugind sau alergînd) sau a rupepămîntul în fugă. a-i crea neplăceri (cuiva). şi să te ii. a eşua. în pielea lui. potcoavele. da de unde!. fugea iepurele de-i sfîrîiau picioarele.EM. a fugi (sau a alerga. doar ni s-or pierde urmele. a se duce) ca din puşcă (sau ca împuşcat. a-i trage o scărmăneală cuiva: freacă ridichea becisnicului de zăcaş.CR. pîrleo! îi sfîrîiau călcîiele dinaintea fe ii mele. a bate măr (pe cineva). desnădăjduit. a fugi (sau a se păzi) (de cineva) ca de popă tuns. ) foarte frumos. a-i face mizerii cuiva. foarte frumos (sau frumoasă): neica-şi are ibovnică. ce tot spui! a fugi (sau a merge) de-i pîrîie (sau sfîrîie. nerăbdător (să facă ceva. a se răzbuna pe cineva: mai rabdă.POP. a pricinui un mare neajuns (cuiva). . a pleca în lume. a-i frige (dracul) şerpi pe burtă (cuiva). (pop. frig (sau ger) cumplit. ar ăgos. a frige un miel tîlhăreşte. a fugi (sau a ieşi. frumos de muc. a-şi frînge gîtul. 3) a-i face rău. (reg. frig (sau ger) de crapă pietrele. a frige la ma e (pe cineva). a-şi frînge mîinile. 1) a fi nervos. din toate puterile: şi unde nu încep a fugi de-mi scăpărau picioarele. a fugi (sau a ieşi. pietrele). . a-i frige pielea cuiva. ca tăunul cu paiul. a fugi foarte repede: fuge şi Scaraoschi după ceilal i. fiindcă îl frigea pămîntul sub tălpi. a evita.COŞBUC.CR. Harap-Alb. a se căi: suspina şi-şi frîngea mînele de ginere ca acesta. a fugi ca tăunul cu paiul. a fugi ca din puşcă: abia mă arătam înaintea vrăjmaşului. îşi prăpădeşte) călcîiele. a-i face zile fripte cuiva.CAMIL.POP. a fugi de-i pîrîie călcîiele a fugi de scapără picioarele a fugi iepureşte a-i fugi laptele a fugi mîncînd pămîntul . surd. a ocoli (pe cineva sau ceva). a fugi iepureşte. a muştrului. a fi îndurerat. căci cu răbdarea îi frigi pielea. a-i fugi laptele (cuiva). a fugi foarte repede.ISP. fugi de-acolo!. a-i frînge turta (cuiva).ISP. 2) a fi foarte zgîrcit. a fugi (sau a alerga) de (îi) scapără picioarele (sau călcîiele. a frige mielul întreg. a frige în bătaie (pe cineva). glon . fudul de-o ureche. (despre femei) a-i seca sînul. 2) a muri.P. a bate bine pe cineva. a fugi foarte repede. a frînge carul. (pop. să plece undeva):[clipele] îi păreau că durează de o veşnicie. a fugi foarte repede: Aleargăde groaza pieirei bătut. a-l frige pămîntul sub tălpi. a fugi (sau a se feri) ca dracul de tămîie (de cineva sau de ceva).URECHE. CR. şi e frumoasă de pică. a-şi lua lumea în cap: hai ş-om fugi in lume. disperat. a se duce) foarte repede. a evita pe cineva.Mănîncă pămîntul. a fugi repede (ca iepurele). a fi neliniştit. glume ) a bate (pe cineva).

. a fura (şi) oul (sau ouăle) de sub cloşcă (sau cloşca de pe ouă). a reflecta: te fură gînduri. a prinde. 2) a pă i ceva neplăcut: dacă nu-i fi şi cu draci oleacă. intru.GHICA . a fermeca (pe cineva). a fura ca în pădure (sau ca în codru. de şiret. cu coada ochiului) (pe cineva). ca în pădurea Vlăsiei).CR. parcă îl fură cu ochii. a fura fără teamă. a fura o sărutare (sau un sărut) (cuiva)..a-i fugi ochii a-i fugi ochii în fundul capului a-i fugi pămîntul de sub picioare a-i fugi sîngele la cap a-i fugi sufletul a fulgera cu privirea aa fuma ca un şarpe a fuma ca un turc a-l fura Aghiu ă a fura ca în pădure a-i fugi (sau a-i aluneca) (cuiva) ochii(după ceva sau după cineva). a fi foarte slăbit: i se turbură şi painginesc ochii. a adormi: de abia mă furase somnul. ca la drumul mare. a fura (sau a vinde) turnul Col ei. a apuca) luleaua neam ului (cu zale cu tot). a fura inima (sau mintea) (cuiva). . a săruta pe furiş (sau prin surprindere) (pe cineva): i-aş fura tainic o sărutare. a vrăji (pe cineva): cînd se uită la dînsul.. a fura (sau a lua.ISP. a zăpăci (pe cineva).POP. 1) a-şi pierde echilibrul: sui scăricica. îl şi fură Aghiu ă. 4) a muri. a cădea pradă gîndurilor. 2) a fi pe punctul de a pierde o situa ie materială. furca drumului. . a fura (sau a lua) sfîntul (sau sfin ii) pe cineva. te fură cu necontenitul zîmbet şi cu a vorbelor căldură. răspîntie. a se gîndi.POP. a fura ochii (sau vederile) (cuiva).CR. ) bifurca ie. cu nesa : Alion Drugan se apucă să fumeze ca un şarpe.POP. a medita. a fi învinuit de o faptă imposibilă. lau luat sfin ii.COŞBUC. 1) a se uita pe furiş (la cineva): din cînd în cînd cu ochiul eu te fur.CAR. a picoti.POP. a-l fura gîndul (pe cineva).. . 1) (despre ho i) a fi foarte îndemînatic. a cuceri cu zîmbetul: Rada. .. a fi ca mort: îi trage un frecuş . a se congestiona: mi-am sim it sîngele fugit spre inimă. (reg.CR.NEGR.STANCU. fugindu-i în fundul capului. ) de pălăngeşte). a fura cu ochiul a fura cu urechea a fura cu zîmbetul a-l fura gîndul a fura inima a fura luleaua neam ului a fura ochii a fura o sărutare a fura oul de sub cloşcă a fura sfîntul pe cineva a-l fura somnul a fura turnul Col ei fură de stinge furca drumului . a fura cu ochiul (sau cu ochii. a fuma ca un turc. a-i lua min ile. cînd .EM. a-i plăcea. de le fura vederile.SAD. fură permanent şi cu îndemînare. a fulgera cu privirea (pe cineva). de-i fugea sufletul din el. .. aa fuma ca un şarpe (sau ca o şerpoaică). a-i fugi (sau a pierde) pămîntul de sub picioare (cuiva). apoi cică te fură sfin ii şi iar nu-i bine. a adormi profund: cum bău. a trage cu urechea: fur cu urechea pentru a mă încredin a dacă [ei] vorbesc limba mumei mele. socială etc. cînd o vezi. a-l fura Aghiu ă (pe cineva). a fuma mult. ) a fi deosebit de iste . 4) a se îmbolnăvi. a fuma foarte mult. simt că-mi fuge pămîntul de sub picioare. a fura cu urechea. a fura cu zîmbetul. (reg. 2) a fermeca. pentru mine? DOS. a-i suci capul (cuiva): nimene nu mi-a furat inima ca hicleana asta de fată.. omule. a fascina. ) 1) a adormi. fură de stinge (sau de usucă. (pop. 2) (fig. a-i arunca o privire scurtă şi amenin ătoare (cuiva). a a ipi (pe nesim ite). a dori foarte mult (ceva sau pe cineva). a lua ochii (cuiva): se lumina. a-i fugi ochii în fundul capului (cuiva) sau a i se înfunda ochii în cap (cuiva).. 3) a fi moleşit de somn sau de ho ie. a-i fugi sufletul (cuiva). a dormi uşor: cum a pus capul jos. a-i fugi sîngele la cap (sau la inimă)(cuiva). (pop. ) a se îmbăta. a-l fura somnul (pe cineva).AL. a jefui.

a da. subterfugii. mantaua) (cu cineva) sau a da de belea (sau de bucluc) (cu cineva). a-şi găsi prostul.POP..să nu ia nici o măsură excep ională de siguran ă publică. pe care să-l poată duce de nas: vrea să mă prindă cu un plan sub ire.POP.POP.REBR. ) extremitatea inferioară a sternului: de oftat ce-am oftat tare. a găsi momentul potrivit (pentru . a-şi face o situa ie: porni de acasă unde o va învă a Dumnezeu. a găsi plăcinta gata.CR. a (i se) găti o papară (cuiva). a-i găsi tipicul.POP.: era gata a o lovi. a se asambla cu o alta. galben de gras.PANN. a crede) cu cale (sau de cuviin ă). (anat. gata să . a se îmbrăca cu haine de sărbătoare. a găsi acasă pe mutu. a-şi găsi omul (sau naşul. a-i veni de hac cuiva: d-apoi las pe mine. (reg. a face dreptate cuiva: cred că şi judecata are să-mi găsească dreptate. cît pe ce să . aproape să .. ) 1) (despre piese care se asamblează) a se potrivi.. a găsi dreptate cuiva.. a găsi (sau a afla. a descoperi sensul unui eveniment. a găsi (sau a lega) tei(e) de curmei(e).POP. lelea bărbatul). a da de dracul (cu cineva): nu mă face i din cal măgar. ) 1) a-şi găsi naşul. ) a(-i) imputa.) bacăul.. a(-i) găsi pricină (sau pricini) (cuiva).şi foarte bine a făcut . a găsi capac la toate. 2) (despre oameni) a-şi găsi naşul. a-l găsi gălbinarea (pe cineva). a face pe el de frică. a-şi găsi beleaua(saubuclucul.CR. ) a-i găsi pricina.CAR. a o încurca. a (i se) întinde o cursă (cuiva): mirosi cam ce papară i se găteşte. pe moarte: c-am rămas galbin de gras. a găsi leacul. 2) a găsi mijlocul de a rezolva ceva.). potrivit: guvernul acesta nu a găsit de cuviin ă . 2) a găsi pe cineva gata să-i satisfacă toate dorin ele: degeaba. 3) a găsi ac de cojocul cuiva.ISP.. treabă pu ină. a se fofila. ca să-şi găsească un rost..ext. 1) a găsi remediul. (p. cu două: se vede că-şi găseşte lelea bărbatul. igane. lesne-i a găsi pricină. a-şi găsi sfîntul. a găsi solu ia unei probleme.ISP. a socoti nimerit. înşela. nu i-ai găsit sfîntul. a(-i) reproşa (pe nedrept) (cuiva ceva): unde-i dragoste pu ină.. 1) a găsi pretexte. furca pieptului mă doare. birui cu una. a fi sărac. a-şi găsi potriva.NEC.furca pieptului gata să .). a găsi vreme (sau prilej) (de .. vorbă multă. că vă ve i găsi mantaua cu mine. (iron. . popa. chi ibuşul.. al unui fenomen. (înv. infernală: în curtea morii era o gălăgie ca-n iad. ) a descoperi: i se găsi vina fa ă. a găsi cu cale a găsi dreptate cuiva a găsi fa ă a-l găsi gălbinarea a găsi leacul a găsi noima a-şi găsi omul a găsi plăcinta gata a-şi găsi potriva a găsi pricină a-şi găsi prostul a-şi găsi sfîntul a găsi tei de curmei a-i găsi tipicul a-şi găsi un rost a găsi vreme a se găti de horă a găti o papară . gălăgie (sau zgomot) ca-n (sau de) iad. a o pă i. ) foarte slab. a (i se) pregăti ceva rău (cuiva). a avea răspuns la orice.(reg. că i-o găsi baba leacul! POP. a(-i) găsi motiv sau pretext de ceartă (cuiva). 2) a înşira vorbe fără rost: cuvinte căptuşite îngăima şi teie de curmeie pînă ce se văd ieşi i din casă. a găsi fa ă. (sau a .MOXA. (înv. clenciul.POP. dar nu şi-a găsit prostul! GALA. a se găti de horă. 3) a o duce greu. a profita de munca altuia. gălăgie insuportabilă.. a da peste cineva pe care nu-l po i amăgi. găina care cîntă seara nu se ouă diminea a. a-şi găsi omul pe care să-l poată înşela uşor... a-şi găsi un rost. a găsi poarta încuiată..): boierii sta acolo de aştepta să găsească vreme. a găsi noima.. chichi a. (reg. găina care cîntă seara nu se ouă diminea a gălăgie ca-n iad a găsi acasă pe mutu a-şi găsi beleaua a găsi capac la toate furca pieptului.

greu (sau gros) de cap. ) a fi de altă părere. ) a împuşca pe cineva. gras (sau învelit) ca pepenele (sau ca un pepene) sau gras pepene. . gura bate curul. a grăi pe cineva. a vorbi.vorba nesocotită sepedepseşte. nici masă. a se găvozdi bine.DOS.i voiesc. gras tobă. gura lumii-i slobodă. a vorbi afectat. fraierită: ai găsit gîscă de jumulit. ) a vorbi de bine pe cineva: grăi i de bine pre ceia ce vă blastămă. foarte gras: şase boi ca pepenii. original. get-beget coada vacii. a se ghionti cu cineva. să rîd!.CAR. (înv. gras (ca o) cobză. a gini marginea. gura îi meli ă. gura lumii (sau a oamenilor. foarte slab. a avea gînduri..SAD. ci bine. în pielea goală: vine dumnealui gol puşcă şi bea pînă se face tun.RUSSO. persoană care poate fi exploatată.POP.PANN. gură nespălată. gîscă (numai) bună de jumulit. bîrfe care circulă prin viu grai: foaie verde lobodă. ) a năpăstui (pe cineva). a grăi (sau a spune. care vorbeşte vrute şi nevrute. a grăi (de) bine de (sau pe) cineva. autentic. a spune. a-i vrea binele (sau răul) cuiva: rău nu. a linguşi (pe cineva). (extrem de) sărăcăcios: nici pat. a se ciocni. 1) complet dezbrăcat.ISP. (reg.a găuri pielea cuiva a se găvozdi bine get-beget coada vacii a se ghionti cu cineva a gini marginea a gîdila la inimă gîdilă-mă. nimic . să rîd! a-i gîndi bine cuiva a gîndi de rău pe cineva gîscă bună de jumulit gol făcăle gol puşcă gras ca gratia gras ca pepenele gras ca tîrnul gras cobză gras tobă a grăi bine de cineva a grăi cu năpaste a grăi curmeziş a grăi de la inimă a grăi de price a grăi pe cineva a grăi pe ponturi greu de cap gros la ceafă gura bate curul gura îi meli ă gura lumii gura păcătosului adevăr grăieşte gură în gură gură nespălată a găuri pielea cuiva. (înv. slab şi bolnăvicios. a grăi cu năpaste. a se ghiftui cu mîncare. ) a căuta ceartă: cătră so de ce dzîce nu grăiaşte de price. a tîrgului). foarte slab. ) a fi atent (la ceva).POP. gras ca gratia. s-a trădat fără voie. a striga din suflet. (înv. vine iarna şi noi tot goi puşcă sîntem.POP. a vorbi cu păcat: grăiesc cu năpaste şi ca nişte oameni care nu pricep şi nu ştiu. a grăi de price. ) bogat. clevetiri.i gîndesc. gol (sau (înv.VARLAAM. (pop. pe fa ă.NEC. n-ai umor. ) a se îmbuiba. a striga) de la inimă.. 2) (foarte) sărac. ) a chema pe cineva. de la om la om: să ne în elegem gură în gură. ) îmbrăcat) puşcă (sau pistol). cu) gură. a se lovi cu cineva. gură în (sau la. prin în elegere directă. gura păcătosului adevăr grăieşte. şi pop. a contrazice. (arg. a grăi pe ponturi. gol puşcă. încet la minte: să dau şi cititorului celui mai gros de cap să-n eleagă că răposatul de la spital este numai un nou costum al meu de paradă. n-ai haz. a gîdila la inimă (pe cineva). a-i gîndi bine (sau rău) cuiva sau a-i gîndi gînd bun (sau rău) cuiva. gros la ceafă.CAR. a grăi curmeziş. vorbeşte mult şi repede. gras ca tîrnul. (reg. (fig. (pop. ) slab. (pop. gîdilă-mă.. a satului. persoană flecară. cu influen ă. a gîndi de rău pe cineva. . a i se adresa cuiva: la fereastră sus sărea şi pe nume mă grăia. gol făcăle . a bănui de fapte rele pe cineva.POP. să i-i mînce doftorii. fără nici o re inere: drăgu a de la inimă grăia. a mahalalei. inten ii bune (sau rele) fa ă de cineva.

i văd mersul!. apucat. hai. haine de lucru. i-a luat cînepa apa. precum v-am spus. foarte departe. ) a se certa pentru fleacuri. hor. a se sfădi cu cineva. a murit.treacă-meargă:aida-de.. (pop. înapoi nu m-oi mai întoarce. i-a adunat Dumnezeu potecile. e pămîntiu la chip. mul umesc lui Dumnezeu! harnic (sau iute) de mănîncă foc. (pop. hai să.i văd mersul! haită de cîine haram că . ) a se îmbrînci cu cineva. brusc.PANN.) arest. a întărîta pe cineva. haida-de!. hotărît lucru. ) cîine fără stăpîn: ca nişte holtei de cîni leşina i. (înv. ) a murit. simplu de tot: şcoalele cele mari nu se fac numai iac-aşa. l-au înmormîntat. lasă. foarte harnic: patru telegari de mîncau foc. bîrfitorii. a nu-i da pace cuiva.. i-a cîntat popa aghiosul.întinde-o de aici! haită de cîine. iaca aşa.DIONISIE. pentr-un topor. a se ciorovăi cu cineva. a se lumina de ziuă. (reg. a hurui la pistoale. haram de capul vostru! har Domnului! harnic de mănîncă foc a hără i pe cineva hăt departe a se hă i cu cineva hîrdăul lui Petrache a se hîrîi cu cineva hodoronc -tronc a holba ochii holtei de cîine hop de -o parte hor. haină cu două rînduri de nasturi. ) persoană flecară: badea Teacă. a dispărut. (ni)tam-nisam: trînteşte vorba hodorogtronc. venind şi plecînd. cu siguran ă: hotărît lucru. e pe moarte. a hrăni (sau a creşte) cu miez de nucă (pe cineva). slavă Domnului!. a se guri de ziuă.. nu se scrie la dînsa aşa igănie. har Domnului!. a nu avea ce mînca. a descărca pistoalele. făcînd zgomot mare. (pop . în felul acesta. halal de voi!: haram de capul vostru! de n-aş fi eu aici. a i pă i voi şi mai rău! CR. a rămas singur cuc. s-a topit.POP. a răsfă a (pe cineva): să vină la mine. i-a intrat barba-n gură. a holba ochii. ieşit din min i. gurile rele. a se hă i cu cineva. ) pleacă!. (reg.POP. de tăvăleală). ia mai slăbeşte-mă!. nu face nimic. haide. hop de (sau într)-o parte. s-a făcut nevăzut.ISP. ia loc!. hor. haină la două rînduri.. a se hîrîi cu cineva. din senin. hîrdăul lui Petrache..SL. haram că . (reg. hai haină la două rînduri haine de toată ziua hai să. a se ciondăni. hăt departe. (pop. închisoare. că l-oi hrăni cu miez de nucă. ) a găsit ce-a căutat.AL. i-a ieşit pămîntu-n fa ă. (reg. (reg. a deschide ochii mari: ce holbezi aşa ochii la mine? holtei de cîine. pentr-un topor hotărît lucru a hrăni cu miez de nucă a se hrăni cu vînt a hurui la pistoale i-a adunat Dumnezeu potecile iaca aşa i-a cîntat cucul în casă i-a cîntat popa aghiosul i-a crescut păr în palmă i-a ieşit pămîntu-n fa ă i-a intrat barba-n gură ia-l de unde nu-i ia loc! i-a luat cînepa apa ia mai slăbeşte-mă! gură seacă. i-a crescut păr în palmă. hodoronc (sau hodorog)-tronc. pute de leneş ce e. haide.. haine de toată ziua (sau de purtare.gură seacă a se guri de ziuă gurile rele haida-de! haide.EM. gură seacă. i-a cîntat cucul în casă.DELAVR. ) (despre oameni) icnit. a se hrăni cu vînt. hai sau haide. (fam . ) a se crăpa.mai lasă-mă înpace! . îmbrăcăminte purtată în fiecare zi. hor. a hără i pe cineva sau a se hără i cu cineva.fieşi aşa!.) păcat că .. a se ciondăni. pe neaşteptate. ia-l de unde nu-i.POP. hor. parcă le văd cum or să mănînce păpara. şezi!: ia loc şi dumneata pe unde ăi găsi. haram de capul vostru!. hor. cîine rău. vezi tu: haide.

(înv. pleacă (numaidecît)!. a-i ieşi (de sau înde) bine (cuiva). a dat norocul peste el. a ieşi cătră Dumnezeu. a fugi. are o foame de lup: mai aşteaptă. ) om rău. s-a chivernisit. a se duce. în timpul serii precedente. cumperi lucruri ieftine şi pu in rezistente.EM. foarte ieftin. a trece (sau a face să treacă cineva) drept nevinovat: a vuit presa. şterge-o!: ia şeaua la spinare. a se căpăta. a ieşi afară. i-a venit iapa la hă . a se duce. aseară: am primit ieri-seară. a ieşi ca păduchele (înainte sau în frunte). ) zgîrcenie. supărat. 2)(fig. mai e şi mînă spartă. dar tovarăşii de partid nu lau lăsat la greu şi l-au scos basma curată . pe alocuri. primejdios. (pop. oful iese la spălat! POP. bagă de seamă!. o duce bine. (fam. . icre-verzi. a defeca. nu mă zori!. nu mai are ce răspunde. ieftin por i. ia seama!. duminică. a se întoarce) cu coada între picioare (sau între vine). a ieşi cu capul gol. ruşinat: [dracul] îşi ia coada între vine şi se întoarce la stăpînu-su. numai pielea şi oasele. a încerca să se eviden ieze cu orice pre . laconica ta scrisoare. bade. din cînd în cînd: ici şi colea a ei haină s-a desprins din sponci.ISP.DOS . a inoportuna: be ivul iese la iveală ca păduchele în frunte. pe (sau ba) colo (pe colea). a fugi. a se pricopsi cu ceva: ce blîndă mi-a ieşit pe trup! CR.1) buruiană (otrăvitoare). a ieşi cu dosul la oameni. 2) a-i reuşi ceva: nu i-a ieşit afacerea. supărat şi mîniat. despre oameni) e foarte înalt. vă potrivi i (la rele)! i-au fătat ploşni ele. se uită: nu fi. ia vezi!.i căciula! nu ieşi cu capul gol! a ieşi (sau a pleca. (înv. fii atent.CONTEMP. iarnă cu şapte cojoace. arghirofilie. a ieşi (sau a scoate pe cineva) basma (sau batistă) curată.ia-mă încet! i-a pierdut dracul măsura i-a pierit glasul i-a pus Dumnezeu mîna în cap iarbă rea iarnă cu şapte cojoace ia seama! ia şaua la spinare! ia-te de mînă cu el! i-au fătat ploşni ele i-au mas şoarecii în pîntece i-a venit iapa la hă ia vezi! ibostea banilor ici colo icre-verzi ieftin ca braga ieftin iei.iarnă foartegrea. i-a pus Dumnezeu mîna în cap. ici (şi) colo (sau colea) sau pe (sau ba) ici. ) a muri: au eşit cătră Dumnezeu. ) trece. .ISP. (parcă) i-au mas şoarecii (sau o cireadă de boi) în pîntece. a-i ieşi ceva (cuiva). ieftin ca braga. a ieşi ca ogarul (sau ca cîinele) din iarnă. ieftin iei. ) scutire de vamă. a se întoarce) umilit. ieftin por i ieri-seară iertare de vamă iese la spălat a-i ieşi ceva a ieşi afară a ieşi afară cu udul a ieşi basma curată a-i ieşi bine a ieşi ca ogarul din iarnă a ieşi ca păduchele a ieşi cătră Dumnezeu a ieşi cu capul gol a ieşi cu coada între picioare a ieşi cu dosul la oameni ia-mă (sau ia-o) încet!. iertare de vamă.POP. să nu te împiedici! ia şaua la spinare!. 1) a-i apărea ceva (cuiva). 2) spune pe îndelete! i-a pierdut dracul măsura sau i-a uitat Dumnezeu măsura. (fam. băiete! BRĂESCU. a se purta necorespunzător în lume. a ieşi (sau a pleca. a pus botul pe labe: cum se face că tocmai acum i-a pierit glasul? GALA . 1) nu mă grăbi!. ia-te (sau po i să te iei) de mînă cu el! sau pute i să vă lua i de mînă!. bagă de seamă!: ia seama. din loc în loc. (înv. i-a pierit glasul. a-i reuşi (o afacere) (cuiva): toate învă ăturile lui îi iese înde bine. a-i merge bine. după icre verzi. doar n-a mas o cireadă de boi în pîntecele tău. ) a ieşi (afară) cu capul descoperit: pune. a ieşi afară cu udul. ieri-seară sau ieri-seara. iese la spălat. lucruri inexistente. ca un pierde-vară. . (fam. ) după ce că e sărac. a fi foarte slab.CAR.CR. imaginare: să nu mai umble. a se căca. iarbă rea. fii atent! nu te obrăznici! ibostea banilor (sau argintului). a se pişa. a scăpa (sau a scoate pe cineva) cu bine dintr-o încurcătură.

a ieşi (sau a fi scos) din pelinci. a-şi ieşi din minte (sau din min i). a muri. 2) a înnebuni: mi-a necinstit fata cu sila. că n-are să. pe neaşteptate: ei. a ieşi (sau a se ivi.AL.ext.) 1) a ieşi basma curată. a nu-i (mai) ieşi din cap (cuiva ceva). a se remarca.FIL.i ieşi din aste păreri. a-i ieşi din cap (cuiva ceva). a-i purta ghinion (cuiva). a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din pepeni: oricît de blajin să fie omul.) 1) a-şi ieşi din fire. a-şi ieşi din piele.KOG. a ieşi (sau (înv. a se distinge. a ieşi din lume. (p. discu ia: cum erau să iasă ele cu vorba înaintea tatălui lor? CR. a ieşi din comun. a depăşi (sau a ajuta pe cineva să depăşească) un moment greu. 1) a-şi pierde cumpătul. din toate răbdările) (pe cineva). a uita (de cineva sau ceva). a ieşi cu vorba înaintea cuiva. bătînd-o pînă şi-a ieşit din min i. a-i ieşi cu ocaua înainte (cuiva). a depăşi o situa ie dificilă. (pop. a ieşi de sub tipar: mai în toate zilele ies de sub teasc căr i în limba românească. a (se) enerva. a-şi ieşi din păreri. a muri (şi a fi dus la groapă). a depăşi vîrsta alăptării. (pop .COŞBUC. a răsări. a ieşi (sau a scăpa) din impas. a fi de bun augur. a (nu) ieşi din făgaş. (fam . a apărea) (ca) din pămînt (din iarbă verde). (reg. a-i da să bea (cuiva): be ivului şi dracul îi iese cu ocaua înainte.POP. a-şi ieşi din pepeni: apoi. grea: prilejul de a scăpa din impas. a-şi ieşi din fire. a-şi pierde controlul. a se demoda. (reg. a apărea brusc.NEGR. a-i purta noroc (cuiva). ) a fi foarte tînăr (şi lipsit de experien ă): copilandru abia scos din pelinci. a nu mai fi la modă. a o scoate) cu obraz curat (sau cu fa a curată).EM.a-i ieşi cu gol a ieşi cu picioarele înainte a ieşi cu obraz curat a-i ieşi cu ocaua înainte a-i ieşi cu plin a ieşi cu vorba înaintea cuiva a ieşi deasupra a ieşi de sub teasc a-i ieşi din cap a nu-i ieşi din cap a ieşi din comun a ieşi din făgaş a-şi ieşi din fire a ieşi din impas a ieşi din încurcătură a ieşi din lume a-şi ieşi din minte a ieşi din modă a-şi ieşi din ori a ieşi din pămînt a-şi ieşi din păreri a ieşi din pelinci a-şi ieşi din pepeni a-şi ieşi din piele a-i ieşi cu gol(ul) (sau cu sec) (cuiva). a ieşi din modă. bată-te să te bată. răbdarea.CAR. a (se) înfuria: Cănu ă şi-a ieşit din pepene. 2) a avea cîştig de cauză. a ieşi (sau a scăpa. a-şi pierde (sau a face pe cineva să-şi piardă) calmul. ) a se lămuri. a ieşi (sau a scoate pe cineva) cu bine dintr-o situa ie dificilă. ) a-şi ieşi (sau a face pe cineva să-şi iasă) din pepeni: scos din ori priveşte stăpînul şi grăbeşte. a ieşi onorabil dintr-o situa ie dificilă: dar nici Satana nu scăpă cu fa a curată. 2) a fi foarte bucuros. a (nu)-şi părăsi obiceiurile: a-şi vedea patria ieşită din făgaşul putred în care zace de secoli. nu mă fă să-mi ies din fire. răbdarea: faci să-mi ies din min i. ) a-i ieşi înainte cu un vas gol (prevestitor de insucces) (cuiva).CAR. a se eviden ia. a-şi ieşi (sau a scoate) din răbdări (sau din răbdare. a nu se mai putea stăpîni. a ieşi (sau a scoate pe cineva) din încurcătură. îl scoate i din toate răbdările. a nu mai putea de bucurie. a ieşi cu picioarele (sau cu tălpile) înainte. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din ori. a-şi ieşi din răbdări .AL. (pop. ) a-i ieşi în cale cu un vas plin (semn de noroc) (cuiva).i placă! POP. .MAIOR. a-şi aminti mereu (de ceva). că tare m-ai speriat răsărind aşa ca din pămînt! POP. a ieşi deasupra.PANN. ) a scăpa) de sub teasc. a deschide vorba. a se lumina: î i spui că -e greşit planul şi. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din pepeni (sau din pepene). a-i ieşi cu plin(ul) (cuiva). a nu (mai) putea uita (ceva).

depăşit.SAD. 2) a ieşi cu bine (sau a scoate pe cineva) dintr-o situa ie grea. dintr-o primejdie: îl încol iseră creditorii. a da publicită ii: Al. a ieşi la lume. a se duce) în (sau la) poiană.POP.(înv. 1) a ieşi cel dintîi.FIL.. 2) a (se) eviden ia. ) a deveni (sau a face să devină) foarte sărac. a ieşi (sau a merge. a avansa (sau a ajuta pe cineva să avanseze) pe scara socială.. 2) a se distinge. a ieşi la gol. a ieşi la mal. a ieşi (sau a da. iau ieşit înainte de departe. a ieşi (sau a scoate pe cineva) la obraz(e). Russo. 1) a ajunge la lumină. . a ieşi la larg(ul). a o scoate la capăt. a nu se mai putea stăpîni.CR. a (se) remarca. a pune. mîne. . alungîndu-şi neamul care ieşise în priveală. i-au ieşit întru întîmpinare. din î îni: să mă faci . a ieşi la (sau între) oameni sau a ieşi în (sau la) lume. 3) a deveni public. dar pînă la urmă a ieşit la liman. a nu mai (putea) fi folosit: această bancnotă a ieşit din uz. Vasile Alecsandri scot la lumină poesia poporului. a ieşi (sau a scoate. 1) a ajunge în cîmp deschis. a se distinge. a reieşi) în relief (sau în eviden ă). 1) a (se) arăta. poimîne. şi pop. ) la arătare). din pepeni. 2) a se sim i liber.PANN. la loc deschis: cercam un vad să ies la lumea largă.CAR. 1) a întîmpina pe cineva: cum l-au văzut tovarăşii. a ieşi la horă. a se arăta în lume. a-i reuşi după dorin ă. a ieşi în (sau (înv.IORGA. )a-şi ieşi dinmin i: femeia în lipsa. ) a defeca (şi a urina).POP. la larg. să-mi ies din răbuş afară. a-şi pierde cumpătul.POP.POP.MACED. a ieşi (sau a se duce) înainte(a) (sau în calea) (cuiva). a-i ieşi după plac. a (se) da pe fa ă. EM. ) a ajunge la o situa ie mai bună. a frecventa societatea.) tîmpinarea) cuiva sau (înv. a ieşi (sau a scoate pe cineva) la covrigi. ) a ieşi la tîmpinare.REBR. (înv. căci mă pierd cînd cat la tine şi-mi ies cu totul din sine. a-şi ieşi din rezon. a (se) da în vileag: va ieşi la lumină mişelia igăncii. ca să se mai roadă. 2) a ieşi la oameni. a ieşi din uz. a ieşi înainte. a se pierde cu firea: de ce te mînii pre mine. a (se) boieri: îl trămit la domnia-ta. a-şi ieşi din sărite sau (pop. ) a privi. nestingherit de nimic: era acum ieşit la larg. a întîmpina pe cineva: văzînd fetele acestea că cineva vine la dînsele. a (nu) ieşi la hat cu cineva. a (se) releva: subiectul nu reiese destul în relief pe fondul clarobscur al şcoalei germane. a (nu) ieşi la un capăt. a fi demodat. a (se) vădi.i din rezonu-şi va ieşi. (înv. 1) a fi proeminent. la obraze. apilpisi ii conservatori şi-au pierdut cu desăvîrşire sărita. 1) a ajunge la ărm. CONACHI. la o în elegere cu cineva. a ieşi (sau a se afla) în priveală sau a face priveală. a se înfuria. a se remarca. a publica. la) întîmpinarea (sau (înv . a (se) distinge. ) a(-şi) pierde sărita. să poată ieşi şi el. a-şi ieşi din sine. a ieşi înainte a ieşi în întîmpinarea cuiva a ieşi în poiană a ieşi în priveală a ieşi în relief a ieşi la covrigi a ieşi la gol a ieşi la hat cu cineva a ieşi la horă a ieşi la larg a ieşi la liman a ieşi la lume a ieşi la lumină a ieşi la mal a ieşi la oameni a ieşi la obraz . a-şi pierde cumpătul: în desperarea pe care le-a pricinuit-o căderea lor meritată de la putere. ) întru. (pop. 2) (fig.i iasă în cale vrun iepure. . a asista: îşi înăl ă harapnicul. a ieşi la liman. (înv.CR. (fam. a ieşi în cîmp liber. 2) a răsări în calea cuiva:poate să. 3) (fig. . ) a scăpa cu bine dintr-o situa ie dificilă. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din fire. a avea vîrsta potrivită pentru a merge la joc în sat. a ieşi înaintea cuiva. ) a nu se mai comporta normal.a ieşi din răboj a-şi ieşi din rezon a-şi ieşi din sărite a-şi ieşi din sine a ieşi din uz a-i ieşi după plac a ieşi înainte a(-şi) ieşi (sau a scoate pe cineva) din răboj (afară). a scoate) la lumină (sau la iveală.

[gloaba] nu vrea să iasă nici moartă. ) a face o afacere proastă. 1) a i se umfla.URIC. a ieşi la spălat.BĂLC.SAD. ) a reuşi să isprăvească. la o concluzie.) a duce la îndeplinire un plan ambi ios şi nesigur. a-i ieşi (sau a-i trece) părul prin căciulă (sau prin cuşmă) (cuiva). a nu ieşi nici mort (sau nici în ruptul capului) din .POP. ieşit din comun. a reuşi: cum. (pop. a ieşi la văpsea.. (reg. 1) (despre pete) a se cură a.. (fam . a-i ieşi pămîntul în fa ă. 2) a i se urî să aştepte (cuiva). nebun..1820).. a fi pămîntiu la fa ă.. neobişnuit. lucrurile ieşiseră destul de prost. a lua o întorsătură neplăcută: în cele din urmă. a ieşi mincinos (sau de minciună). a i se bulbuca ochii (cuiva). a-i ieşi mestecenii (cuiva). ) a ieşi la poartă. a nu reuşi într-o ac iune. 2) a depune un efort foarte mare. 1) a muri. a scăpa dintr-o primejdie. a ieşi (sau a scoate) la eft. (fam. a fi exoftalmic. a ieşi prost (sau rău). 3) (despre culorile din esături) a se dizolva în apă. a ieşi la zăbrele. a-i ieşi rău (sau de-a-ndoaselea) (cuiva). a o ine una şi bună: din ce ştie ea. ieşiră de minciună. a-i ieşi ochii (sau sufletul) din cap (cuiva). a (se) pensiona: ieşise la pensie ca judecător. ) a izbuti.. a se duce) (ca din) puşcă. merge pe dos. a ieşi (sau a o scoate) la selamet. a scoate pe cineva) la pensie. a ajunge la un rezultat. a ieşi la liman: i-au dat o sumă dă bani cînd au luat semeşiia de la Bucureşti: bacalăm la ce selamet vor să o scoa ă! că treaba . a izbuti.. a ieşi la iveală. (înv. a reclama pe cineva: eşind pîrîş Ioni ă Talpă asupra lui Ghervasie. ) a da în vileag. (înv.CAR. de-a dreptul: trase ivărul uşii şi să duse puşcă la gard. a se speti muncind. 3) a fi sărac lipit pămîntului. 3) a aştepta foarte mult. a-i ieşi pasien a (cuiva).. ) a încărun i. . (pop. foarte repede.IORGA. a (nu)-i ieşi (sau a (nu) avea) media. ) a (se) rezolva în mod favorabil o problemă. obiceiurile. pînă la limita răbdării: pînă ce cîştigăm francul. ne iese părul prin căciulă. (înv. a fugi.. a reuşi. pînă să le iasă sufletul. a ieşi la săvîrşit. a ieşi pro ap înainte. ) scos din min i. (a. a ieşi (sau a scăpa. a fugi. 2) (despre esături) a se decolora. necum. a ieşi (sau a se retrage. 1) a face eforturi deosebite. (despre elevi) a (nu) ob ine medie de trecere. a fi proroc mincinos: toate prorocirile . a-i ieşi ochii din cap a-i ieşi pasien a a-i ieşi pămîntul în fa ă a-i ieşi părul prin căciulă a ieşi pîrîş a ieşi prost a ieşi pro ap înainte a ieşi puşcă a-i ieşi rău a-i ieşi sufletul ieşit din comun ieşit din gînd . DELAVR. a se duce) în cea mai mare grabă. la limita puterilor omeneşti. o situa ie etc. a pleca. ieşit din gînd. a ieşi pîrîş (asupra cuiva).. imediat. a nu-şi schimba convingerile. a pleca. (înv. a ajunge la o situa ie mai bună. a sărăci. a ieşi la socoteală. a nu-i reuşi (o afacere) (cuiva). a se băga în fa ă. a fi sleit de puteri: să bată caii şi să-i gonească. i-a ieşit pasien a: a făcut rost de bani. ) a pîrî. a-i merge rău. (reg. a rămîne de minciună. să termine ceva: îi arată că acesta lucru la săvîrşit va putea ieşi. a ieşi (sau a ajunge) la pepeni. a ieşi (sau a scăpa.CANT. a-i ieşi sufletul (cuiva).a ieşi la pensie a ieşi la pepeni a ieşi la săvîrşit a ieşi la selamet a ieşi la socoteală a ieşi la spălat a ieşi la eft a ieşi la văpsea a ieşi la zăbrele a -i ieşi media a-i ieşi mestecenii a ieşi mincinos a nu ieşi nici mort din .SAD. 2) a nu mai putea.

URIC. (fam.ieşit din min i ieşit din modă ieşit din min i (sau din minte). a intra în atingere cu cineva. mînie. a intra în delă. a lua legătura. ) a se oferi să cumpere ceva: au intrat spăt. jale: doinele sînt cîntece de inimă albastră . a se frămînta: nu mai pu in şi împăratul intră la chibzuri.P . a intra în combina ie cu cineva. a face cheltuieli: te-ai hotărît a intra în cheltuiala unei nun i? AL. a ieşi (sau a scoate) untul din cineva. a se expune unui mare pericol pentru cineva. a da curaj. inimă rea.. inimă de aur. întristare: a murit de inimă rea. a începe lupta cu moartea. a-i ieşi un sfînt din gură (cuiva). a insufla încredere (cuiva). a da de dracul. impozitul sîngelui. şi din tiparul lui negru şi fierbinte se rostogoli. a intra în belea (sau în chichion. a îmbărbăta (pe cineva): fa a lui tînără şi bărbătească insufla încredere. ) a primi însărcinarea de epitrop: a intrat epitrop. a intra boala în cineva. inimă albastră.NEGR. a intra în fabrica cuiva.NEGR. pedepsit de cineva.. a se certa cu cineva. a scăpa o vorbă. ca o stîncă ruptă din munte. a se asocia cu cineva. în încurcătură. (înv. a intra în necazuri. a intra în foc (pentru cineva). a spune o vorbă potrivită: parcă i-a ieşit un sfînt din gură! CR. nebun: şi-a pierdut cumpătul: rîdea ca un ieşit din minte. a cădea pe gînduri. a intra în competi ie.DRĂGHICI.BOL. muştruluit. (înv. a garanta pentru cineva. ) obligativitatea serviciului militar. a stoarce de puteri pe cineva: hămăliseră sărmanii de ieşise untul din ei. interesul poartă fesul. cum ar face să prinză pe aceşti ho i cutezători. a amăgi (pe cineva): inducînd astfel în eroare opinia publică. a imita scrisul (sau semnătura) cuiva.CR. 1) suflet trist. Cuza cumpărător. (înv. o gigantică mămăligă. ) a accepta să fie chezaş. (înv. ) a munci pînă la epuizare. ) desuet. 2) necaz.PRAV. a intra în cheltuială (sau cheltuieli). a intra în (sau la) chibzuri. a da peste un necaz. ieşit din modă. (pop. ieşi i to i dintr-un (sau după un) tipar. demodat: biata mamă. a intra ca-n brînză (undeva). a înşela. (înv. a intra în foc. a contraface.. în necaz).. mîhnire.ISP. a intra epitrop. a induce în eroare (pe cineva). pe acelaşi calapod: ridicase de pe lespezi ceaunul uriaş . a intra în luptă. a pătrunde foarte uşor (undeva). a intra în agonie. melancolie. om foarte bun la suflet. a avea de îndurat un neajuns. a spune ceva fără voie. banul este totul în lume. a se îmbolnăvi: intră boală în trupu lu [i] Cain. a face un aranjament. a avea un diferend. ieşi i to i dintr-un tipar a-i ieşi un sfînt din gură a ieşi untul din cineva a-i ieşi vorba din gură a imita scrisul cuiva impozitul sîngelui a induce în eroare inimă albastră inimă de aur inimă rea a insufla încredere interesul poartă fesul a intra boala în cineva a intra ca-n brînză a intra chezaş a intra cumpărător a intra epitrop a intra în agonie a intra în atingere cu cineva a intra în belea a intra în cheltuială a intra în chibzuri a intra în combina ie cu cineva a intra în competi ie a intra în conflict cu cineva a intra în delă a intra în fabrica cuiva a intra în foc a intra în foc .CORESI.CEZAR. o neplăcere: acum iaca în ce chichion am intrat. întristare. ) a fi certat. a-i ieşi vorba din gură (cuiva). a fi în contact cu cineva. a plastografia scrisul (sau semnătura) cuiva. iubind pe feti a sa cu tot focul dragostei părinteşti. a intra cumpărător. a concura.HOGAŞ. a intra în conflict cu cineva. lucru ieşit din modă în zilele noastre . a intra chezaş.

a cîştiga bunăvoin a cuiva: avusese o lungă vorbă cu Mo oc.POP.. (despre esături) a intra la apă. ) a începe (sau a termina) un tratament cu ceaiuri de salce. a intra în jude (sau în judecată) (cu cineva). a intra în (sau la) tocmeală (sau tocmeli). (pop. 1) a slugări. . ) a face puşcărie. a intra în pămînt de frică (sau de ruşine). a intra în vorbă a intra la apă a intra la gînduri a intra la mijloc a intra la răcoare a intra la spălat a intra la stăpîn . a interveni: au intrat la mijloc să-i despar ă. 2) a fi agreabil cuiva. a corespunde exigen elor cuiva: sper că. a intra în voie (sau în plac. .PRAV. a intra în grozile mor ii. a se înscrie în-tr-un partid. suspicios: ştii că eu nu intru la idee cu una. a-i intra în sînge (ceva cuiva).CR. a intra în spital. a se judeca (cu cineva): şi nu intra în giude cu şerbul tău. a se alarma. a intra la spălat. că întru acuş într-un păcat! AL. crezînd că doar l-o împăca.a intra în gra iile cuiva a intra în groază a intra în grozile mor ii a intra în joc a intra în jude a intra în materie a intra în mormînt a intra în obicei a intra în panică a intra în păcat a intra în pămînt a intra în pămînt de frică a intra în putrefac ie a intra în salce a-i intra în sînge a intra în spital a intra în sufletul cuiva a intra în tain a intra în tocmeală a intra într-un partid a intra în voie cuiva a intra în gra iile (sau în favorurile) cuiva. a deveni o obişnuin ă.CAR.POP. pasările se luaseră de gînduri. a se încurca într-o treabă.CR. la idee) sau a se lua de gînduri. 1) (despre esături) a-şi reduce dimensiunile după spălare. a intra la apă. a se îngrijora. 2) a deveni drag cuiva. a intra în groază. a intra în materie. a se nelinişti. 2) (despre oameni) a intra în belea.AL. ) a comite o crimă: lipseşti din ochii mei. a intra într-un partid.i aminte bine şi nu intra în păcat.i voi fi brodit gustul. a accepta condi iile cerute: aşa s-a hotărît să intre la tocmeală. a muri. a cădea la învoială. în placul. a intra la mijloc. a intra în pămînt. a-i face pe plac (cuiva): [pe animalele] care i se părea că nu-i intră în voie. a se speria foarte tare. a intra în (sau a ieşi din) salce. a fi foarte speriat sau ruşinat: iară eu intram în pămînt de ruşine. le biciuia şi nu le da de mîncare. . a păcătui: ia adu. 2) a dispărea: parc-au intrat în pămînt. fata .CR.GHICA.OD. a începe să putrezească. (reg. (pop.. 1) a începe o convorbire (cu cineva): am intrat în vorbă cu dînsa ş-am aflat că e de aici din tîrg.PANN .) a se îngrozi.ISP.NEGR. a deveni obişnuin ă. 2) (spec. a fi cuprins de groaza mor ii apropiate: intră în grozile mor ii. a intra la răcoare. 1) a-i da ascultare (cuiva). a deveni bănuitor. îi întoarce capul. a intra în sufletul cuiva. (despre conferen iari) a începe expunerea subiectului conferin ei. a intra în tain. la griji. a intra în mormînt. 1) a agasa (cu amabilită ile) pe cineva. 1) a muri. ) a ajunge într-o situa ie bună. care intrase iar în favor. azi aşa. la idei. 1) a comite o faptă condamnabilă. a se pune de acord. 2) a fi sub influen a cuiva. a intra la gînduri (sau la grijă. (înv . cu două. [că] î i voi fi intrat cu totul în plac. a intra în obicei. 2) a curta o fată: intrînd în vorbă. a greşi. a intra (sau a cădea) în păcat sau a da în păcat. a intra la stăpîn. a aborda miezul chestiunii. mîine aşa.PSALT. a intra în putrefac ie. în necaz. a intra în vorbă (sau în discu ie) (cu cineva). a intra în joc (sau în horă). a se interna în spital. a intra în panică. în voia) cuiva.

(parcă) îi ninge şi (îi) plouă sau (parcă) îi plouă şi (îi) ninge. iute (sau rea) de cur. îi mănîncă cîinii (sau ra ele) din traistă (sau din buzunar). 2) a avea de plătit o datorie: am intrat în platcă de 250 fr. a îmbăta cu apă rece . s-a înserat. (pop. ) 1) a pierde o partidă la jocul de căr i: izbucneau în rîs sau înjurături. a (se) îmbăta cu apă rece (sau de cap). 2) a se păcăli. 1) este foarte mic de statură. iute şi degrabă. a crede (sau a lăsa pe cineva să creadă) că tot ce zboară se mănîncă. a duce (sau a se lăsa dus) cu vorba. a se angaja slugă (la cineva).POP. (reg. a i se isprăvi zilele cuiva. într-o belea: am intrat mesa. prost: era un om din aceia căruia-i mîncau cîinii din traistă. a iubi (pe cineva) (sau a-i fi drag cuiva) ca (sau mai mult decît) ochii din cap (sau lumina ochilor). cheltuieşte fără socoteală. ) îi merge (prea) bine.PRAV.AL. e veşnic supărat. are o senza ie de mîncărime în palma dreaptă (sau stîngă). a nu avea bani. a intra vremea (sau zilele) în sac. a intrat murga în sat. a-şi iu i pasul.CAR. (fam. (înv. după cum intrau platcă saunu. tînărule. îndată. a muri. ) 1) a intra (sau a băga pe cineva) într-o încurcătură. a intrat nora în blide. (glume ) e foarte slab. (reg. a (se) amăgi. iritabil. se văicări el. irascibil: ei. a băga) mesa. a-i da cuiva (sau a-şi face) iluzii nemotivate. nenorocit. (înv. imediat. ) a se răzbuna (pe cineva): bietul iepure se hotărî să-şi izbîndească asupra ursului.ISP. a fugi. jocul neaşteptat al sor ii: iată ironia soartii! CAR. îi dă necazul de nod. îi trec mul i bani prin mîini. cînd auzi de bărbat. . a intra (sau a se băga) slugă (la cineva). a o băga pe mînecă: logofătului îi intrase ra a în traistă. a fi la discre ia cuiva.a intra mesa a intra pe mîna cuiva a intra pe o ureche şi a ieşi pe cealaltă a intra platcă a-i intra ra a în traistă a intra slugă a intra sub judecată a-i intra şarpele în pungă a intrat murga în sat a intrat nora în blide a-i intra un cu it la inimă a intra vremea în sac ironia sor ii a i se isprăvi zilele cuiva a iubi ca ochii din cap iute de cur iute de pumn iute foc iute la ma e iute la mînie iute şi degrabă a-şi iu i pasul a-şi izbîndi asupra cuiva îi dă necazul de nod îi mănîncă cîinii din traistă îi ninge şi plouă îi ştiu eu buba îi trec mul i bani prin mîini îl împunge orzul îl mănîncă palma dreaptă a intra (sau a cădea.CR. Doamne. rău) la mînie. a-şi izbîndi asupra cuiva. a munci (pentru cineva): fă-te că eşti om sărman şi că umbli să te bagi slugă. a iubi foarte mult pe cineva: îşi iubeşte nevasta ca ochii din cap. posomorît. foarte harnic..POP. a fi distrat. a nu fi atent. despre femei) desfrînată. foarte repede: aceasta era foc de harnică. iute de pumn. n-a intrat vremea-n sac! CAR. a nu da importan ă.. ) a fi dat în judecată: de nu va face aşa. bătăuş: un sergent sanchiu şi iute de pumn. a intra sub judecată. a-i intra un cu it la inimă (cuiva). posac. (despre femei) e tare neîndemînatică la treburile gospodăreşti. a trece vremea: răbdare. iute (sau grabnic. a intra pe mîna cuiva. îl împunge (sau în eapă) orzul (sau ovăzul). e un risipitor. (pop . e îmbuibat. atunci întră sub judecată. ce rea eşti la mînie! COŞBUC. 2) e bleg.GALA. iute (sau strîmt) la ma e. . îi curge untura (sau îi dă grasul) pe nas. a-i intra ra a în traistă (cuiva). iute foc sau foc de iute.CAR. a(-i) intra pe o ureche şi a(-i) ieşi pe cealaltă. îi ştiu eu buba. a intra (în) platcă. semn că va trebui să dea (sau să primească) o sumă de bani. a-i intra (cuiva) şarpele în pungă. a-l trece un fior rece (pe cineva). îl mănîncă palma dreaptă (sau stîngă). curvă.BĂLC. căci am trebuit să iau o datorie a lui pe seama mea. ) ar ăgos.CR. este foarte necăjit. ironia sor ii (sau soartei). a i se face frică. ştiu eu ce îl doare.

a îmbrăca o carte. a fereca.NEGR. a îmbrăca un lan (sau o moşie). a o tuli. a îmbrobodi (sau a lega) la ochi (pe cineva). a îmbuca ca lupul (sau lupeşte).. (reg. (reg. a îndupleca (pe cineva): [flăcăii] gîndiră să-i îmbunească inima şi se duseră cî iva de-l rugară să vină. a împăr i un lan (sau o moşie) în arendă. a purta haine de doliu. a pune lenjerie curată de pat. a împăna o fugă. a îmbră işa o carieră.CAR. a se îmbrăca cu cămaşă de ghea ă. 2) a se îmbrăca cu haine de bunăcalitate. îmi bate cugetul.. a-şi umple ziua cu lucruri utile. a se îmbrăca în negru. îmi vîjîie motorul. a i se împăienjeni (sau a i se împînzi) ochii (sau vederile) (cuiva). dacă auzi că şed Cantimireştii la casele lor cu pace. 1) a fermeca (pe cineva). îmi umblă cuvîntul prin gură. dar l-am uitat şi mi-l voi aduce aminte degrabă. a-i face un rău cuiva. îndată se îmbrăcă cu cămeşă de ghea ă. a îmbrăca o icoană. nu-mi pasă. a o şterge. a împăca două interese opuse. ) mă doare capul. a (se) îmbrăca cu uşa.) mă frămîntă gîndul: cugetul îmi bate. a tremura de frică: iar Duca-vodă.NEGR. norii sus se învîrtesc. din străin să-mi fac un frate. (pop. a se împăca cu soarta. 2) a deveni domn. a îmbrăca patul. ) a pleca: l-oi ruga să te îmbrace cu uşa. a se îmbrăca cu cămaşă de ghea ă a îmbrăca cu uşa a se îmbrăca în negru a îmbrăca o carte a îmbrăca o icoană a îmbrăca patul a îmbrăca păşunea cu vite a îmbrăca pe cineva a îmbrăca un lan a îmbrăca ziua a îmbră işa o carieră a îmbrobodi la ochi a îmbuca ca lupul a îmbuna inima cuiva îmi bate cugetul îmi este indiferent îmi umblă cuvîntul prin gură îmi vîjîie motorul a se împăca ca capra cu varza a împăca capra şi varza a se împăca cu rînza a se împăca cu soarta a i se împăienjeni ochii a împăna o fugă a împărtăşi ceva cu cineva a împărtăşi soarta cuiva a împăr i colacul . a îmbătrîni degeaba. a îmbrăca caftanul. a mul umi şi pe unul şi pe altul. a împăca (şi) capra şi varza. a nu mai vedea bine. a împărtăşi ceva cu cineva. a rămîne fată bătrînă. (înv . a(-i) împăr i colacul (cuiva). ) a fi în rela ii proaste.a se îmbăta turtă a îmbătrîni degeaba a îmbătrîni în vatră a se îmbrăca bine a îmbrăca caftanul a se îmbăta (sau a se face. îl ştiu. cu care împărtăşesc toate bucuriile şi fericirile vie ii. ) a o lua la fugă. 1) a se îmbrăca cu haine groase.REBR. a împăr i ceva cu cineva: un înger . a încadra o icoană. (pop.NEC. a îmbrăca ziua. a înşela (pe cineva). ) 1) a îmbogă i pe cineva. îmi este indiferent. a împărtăşi soarta cuiva. degeaba. a-şi accepta destinul. vorba românului. a-i intra frica în oase (cuiva).POP. a îmblînzi (pe cineva). ) 1) a fi boierit. (înv. a se împăca ca capra cu varza. a nu se putea în elege unul cu altul. a(-l) vedea mort (pe cineva). 2) a orbi. a se cocli) turtă (sau cri ă). a se dedica unei profesii. a îmbrăca pe cineva. a mînca lacom. a împăr i bucuriile şi necazurile cu cineva. a se îmbrăca bine. 2) a înveli o carte pentru a nu se murdări. a îmbrăca păşunea cu vite. a nu face nimic folositor în via ă: e vorba numai să nu-mbătrînim.. a-şi ocupa. 1) a lega o carte. (arg. a scoate la păscut atîtea vite cîte să aibă ce mînca. nu mă interesează.POP. şi pop . a se împăca cu rînza. a îmbuna inima cuiva. ) a mînca pe săturate. (reg. a îmbătrîni în vatră. a se îmbăta foarte tare: visase că l-a avansat şi s-a îmbătat turtă de bucurie. 3) a pune coarne (cuiva).POP. a i se înce oşa privirea: ochii-mi se painginesc. 2) a împovăra cu o sarcină pe cineva.

. a împinge o poştă. a nu mai putea vorbi desluşit.. împieli atule.) a fugi.DOS . a dansa. a calomnia.CORESI . a-i împrăştia trupul mădulări (cuiva). a defăima (pe cineva): ce să aştep i de la un om care nu ştie decît să împroaşte cu noroi? SAD . a împrumuta ceva (de la cineva). 2) a o încurca (cu cineva): poartă-te bine cu boierii. a se împiedica în picioare. a împleti gî e albe. a se împinge cu vorba.. a face rost de bani cu orice pre . în acelaşi timp cu .. a isprăvi (cu cineva).. verzi şi uscate cuiva. a veni scaden a. ) în.a împăr i cununa cu cineva a împăr i dreptatea a împăr i fră eşte a o împătura a se împiedica în picioare a i se împiedica limba a împinge bani groşi a se împinge cu vorba a împinge la roată cu cineva a împinge o poştă a împinge păcatul a împleti cosi ă albă a împleti din picioare a împleti gî e albe a i se împlini cuiva a se împlini sorocul a i se împlini veleatul a se împodobi cu pene de păun a se împodobi la păr ile ascunse a împrăştia ca găina a-i împrăştia trupul mădulări împreună cu .. ademenit (de o slăbiciune) să facă ceva: de i-ar împinge păcatul să-mi deschidă uşa. a merge din greu. .). a împrospăta culorile a împroşca cu noroi a împrumuta bani cu camătă a împrumuta bani igăneşti a împrumuta cu ceva a împuia urechile cuiva a împăr i cununa cu cineva. halal să-mi fie! CR.dracul) (pe cineva) (să . a i se împlini veleatul (cuiva). a face dreptate. a împinge bani groşi (cuiva). a o lua la sănătoasa. a se împăuna. a mitui (pe cineva). a împrumuta (sau a lua) bani igăneşti.AL . ame i i numai. ) a se căsători cu cineva: spune tu.. a-i creşte părul în păr ile ascunse ale corpului.NEGR.. a i se împlini cuiva sau a o împlini cu cineva. a împleti cosi ă (sau coadă) albă.. a toca la cap pe cineva. împroşcîndu-i cu noroi pe cei de pe trotuar. că i s-a cam împlinit veleatul! POP. împieli atul. a împrumuta (sau a da. ) a rămîne fată bătrînă. a batjocori. a reînnoi. laolaltă cu . 1) a stropi cu noroi (pe cineva): maşina trecu printr-o băltoacă. a împuia urechile (sau capul) cuiva. ) a insulta. a se împodobi la păr ile ascunse.: şi cu făcătorii păcatelor depreună munci i fi-vor.URECHE . a se împlini sorocul.. . c-apoi o împlineşti cu mine! AL . sau (înv. se-mpiedică-n picioare. a-i veni sorocul (cuiva): să mergem. a împăr i dreptatea..POP . a(-l) împinge (sau a(-l) îndemna. a înviora culorile. a se îndemna (cu vorba).. a-i spune multe şi mărunte.. ) a rupe în bucă i (pe cineva): lăudîndu-să că-i va împrăştia trupul mădulări. (înv. [băcanul] îi înşăla . pre cari îi împingeau păcatele să împrumute cîndva bani de la dînsul. termenul de plată.POP. a împinge la roată cu cineva. a da o mînă de ajutor cuiva. a(-l) duce) păcatul (sau păcatele. depreună. a împăr i în mod egal. (pop. pre) camătă. a bate.. a împrumuta bani cu dobîndă: luînd bani cu camătă de la turci. a împroşca cu noroi (pe cineva) sau a zvîrli cu noroi (în cineva).. a împăr i fră eşte.CAMIL. a împleti din picioare. 1) a termina. a se lăsa ispitit. 2) (fig. a cheltui fără socoteală. cînd te-am rugat să-mpăr im cununa? COŞBUC . a rămîne fată bătrînă: eşti ca floarea cea de nalbă. ) şi cu . a juca: mata ştii să-mpleteşti din picioare. a lua) bani cu (sau (înv. (reg . împreună (şi) cu . a risipi. (reg. . a i se împiedica limba (cuiva). a o împătura. P. a împrospăta culorile. a se împodobi cu pene de păun. dar împletişi coada albă. a împrăştia ca găina. a (se) împrumuta cu ceva. a i se împletici picioarele (cuiva): unii.

. simultan.CR.BĂLC.a o împunge la fugă a împuşca cu pat de puşcă grecesc a împuşca doi iepuri dintr-un foc a împuşca francul împuşcă-n lună a i se împu ina sufletul în această privin ă în această secundă în acelaşi timp în acel ceas în acest caz în acest moment în acest sens a o împunge la (sau de) fugă sau a împunge fuga. mai e şi urît. atunci.. în această privin ă. 1) cu privire la .. înainte de termen. înainte (sau mai întîi) de toate. ce-mpuşcă-n lună! AL . a rezolva două treburi deodată.i dau un răspuns chiar în secunda aceasta . o plîngere) (cuiva). înainte cuvîntare. în asemenea caz ar primi desigur să.. înaintea erei noastre. în acest moment sau în momentul acesta. o peti ie. mînăstirea de la Sf. nu putea să. o plîngere) (cuiva). cu adevărat.i fie editor. înainte de timp..PÂRVAN . în acest sens. exprimată în acest sens . precis: plouate. a bate cu bă ul. pînă cînd societatea na ională şi Statul na ional n-au ajuns la cea mai înaltă treaptă în putere. prea devreme.. în primul rînd: care om nu ine la via ă înainte de toate? CR. îndată.CR.SAD. (fam . în acest caz sau în cazul acesta sau într-un asemenea caz. imediat. a-şi pierde curajul. a adresa o cerere (sau un act. (chiar) în această clipă. împuşcă-n lună. pe loc: sim ind ostaşii că puteri nu le-au rămas.. această poznaşă trebuşoară în multe privin i. a împuşca doi iepuri dintr-un foc. extravagant: bre. din acest (sau dintr-un anumit) punct de vedere. cu grămada alerg. cu adevărat: literatura unei na ii nu se poate ridica la o treaptă în adevăr înaltă.CAMIL. în momentul acela. a înainta în func ie (sau în grad) (pe cineva). a i se împu ina sufletul (cuiva) sau a se împu ina cu inima. a împuşca francul. în legătură cu problema în discu ie: părerea . într-acel ceas.. concomitent. în(tr-) acel ceas. că tot mai am oleacă de nădejde. are to i sor ii de a fi confirmată. predoslovie.) a nu avea bani. ) într-acelaşi timp. a o tuli: îşi luă şlicul şi o împunse de fugă pe uşă.. prefa ă. om nesocotit. a-şi înainta demisia. în acest moment: în această secundă îmi amintesc ce s-a întîmplat . a o lua la sănătoasa.OD. a demisiona.. în această privin ă (sau privire) sau într-o (oarecare sau anumită) privin ă (sau privire) sau în unele (sau multe) privin e (sau priviri).CAR. 2) care se referă la problema în discu ie: nu mi-a pus nimeni nici o întrebare în acestsens.PANN. în acelaşi timp sau (înv. (chiar) acum: ar dori ca tot lucrul să se împlinească în acest moment. în asemenea împrejurări. în(tr-) adevăr. a împuşca cu pat de puşcă grecesc.NEGR . totodată. (chiar) în această secundă sau (chiar) în secunda aceasta. a o întinde. în afară de aceasta. pur) al cuvîntului.ANGHEL. cuvînt înainte. de asemenea: deşi ine oarecum de tîrgul din lăuntru .. exact. în atari circumstan e: sper că d-l Socec . exact. prematur. a fi lefter. plini de frică. Sava poate fi socotită în acelaşi timp şi la marginea Bucureştilor. PREDA. înainte (sau mai înainte) de (naşterea lui) Hristos. pe lîngă aceasta: e un prostănac şi. a se descuraja: nu tempu ina cu inima. din unele (sau din multe puncte de vedere). sub unele (sau sub multe) aspecte: amîna din zi în zi . în adevăratul sens (sau în eles) al cuvîntului sau în sensul (sau în în elesul) cel mai adevărat (sau înalt.) precursor. în afară de aceasta.P. înainte-alergătoriu. erau găinile. a o lua la fugă. fug. absolut. a înainta o cerere (sau un act. o peti ie. a avansa (pe cineva).. (chiar) acum. (înv .. sub un anumit aspect. sub acest aspect (sau raport). în adevăr în adevăratul sens al cuvîntului în afară de aceasta a-şi înainta demisia a înainta în func ie a înainta o cerere înainte-alergătoriu înainte cuvîntare înainte de Hristos înainte de timp înainte de toate . în adevăratul sens al cuvîntului..

a primi) o (mamă sau o sfîntă de) bătaie (sau o chelfăneală). a înăbuşi în faşă. în mare măsură: i-e foame? . în aşa hal că . în (sau la) caz(ul) că .. în cai de poştă.LET. a distruge în fază incipientă.. a fi bătut măr.. a ridica. în amănunt. a încasa (sau a căpăta. detaliat: prinse a-i povesti tărăşenia în amănunt. a mări pre ul.CR. în detaliu... odinioară: mai şezi. altminteri.... (sau de a .: în caz de incendiu. în carne şi oase.. văzduh: ca o săgeată coborî pasărea din înaltul cerului.POP. a(-şi) ridica privirea.. în amurgul vie ii.CR. în capăt. încă cum. 2) în cap. 1) în frunte: iar în capăt [ul mesii] cine şade? AL .. în altă parte. fix: după ce se împlinesc trei ani în capăt. a privi în sus: fata-şi ridică ochii albaştri. foarte mult. de dezinteres.. a se înarma cu răbdare. a desfiin a... în eventualitatea unui răspuns afirmativ: scrie-mi dacă te interesează sau nu căr ile! în caz afirmativ. laolaltă. a lua. (înv.) în al i timpi.. înaltul cerului. a se sătura: mi s-a înăcrit sufletul de dînsa.. în butul cuiva..POP. în alt mod... exact. la bătrîne e. în trecut...încă cum! a încăleca în oaste. că întralt chip nu va pute scăpa de moarte.. 1) în alt loc. în(tr-) alt chip.: se sculaseră cu vreo două ceasuri înainte să răsară soarele. chema i pompierii! în caz contrar. în aşa măsură că . în bloc..: în caz contrar. cînd . dacă nu . a se înăl a la pre . să se facă catolic.. în alte timpuri sau (înv . a strînge) din umeri. în pofida cuiva: ce horeşti aşa cu jele în butul dragostei mele? POP.POP.). în caz afirmativ. ) a pleca la război: că ara pizmuind lui Alexandru-vodă. a (se) supăra.. a mişca din umeri (în semn de neştiin ă. (reg. cată să te înarmezi cu răbdare . în carne şi oase .înainte să . ) în ciuda. altfel. (pop . altcum. în mare măsură. (înv. în cap de noapte sau în capul nop ii. altminteri: sfătuitu-s-a cu un prietin.). a înăl a (sau a da. a-şi propune să aibă răbdare: dacă te duci la Primărie. în persoană: era chiar el. în altă parte în alt chip în alte timpuri înaltul cerului în amănunt în amurg în amurgul vie ii a înapoia în lucru a se înarma cu răbdare în aşa hal că .. că nu şezi pe ghimpi. ce te grăbeşti ca-n al i timpi? PANN. ) cu ajutorul poştalionului sau cu ajutorul cailor schimba i la fiecare popas. ) aiurea: era mereu cu gîndul în altă parte.. n-au vrut să încalece în oaste.EM. bolta cerească. altfel.COSTIN ... în bună parte.. a (se) amărî. de neputin ă). a se scumpi: se înal ă la pre toate celea. împreună. pînă a nu .DIONISIE. a (i se) înăcri (sufletul) cuiva. (sau de . a împiedica la lucru (pe cineva). vei suporta consecin ele . iar porneşte la Dumnezeu. dacă . pînă să . în cap sau în capăt.. a lua o bătaie zdravănă. a înapoia în lucru (pe cineva). în eventualitatea că .. în caz contrar încă cum a încăleca în oaste (mai) înainte să .. a(-şi) înăl a (sau a(-şi) ridica) ochii.. altundeva. în amurg.SAD. a înăbuşi în faşă a înăcri cuiva a înăl a din umeri a se înăl a la pre a înăl a ochii în bloc în bună parte în butul cuiva în cai de poştă în cap în capăt în cap de noapte în carne şi oase a încasa o bătaie în caz afirmativ în caz că .) după ce s-a întunecat: plecă iganul cătră casă în capul nop ii.. a întîrzia. pe înserat. 2) (fig. . altădată. trimite şi contravaloarea lor.

P. ) întrucît. în privin a. a se încărca cu cineva (sau cu ceva). ca doardoar a încăleca pe nevoie. 2) a fi înfumurat.. în ce direc ie?. din punct de vedere. rugă. (înv.. (sau care . .. a încărca de Doamne-ajută (pe cineva).. în (ceea) ce (sau cît... iar în cel mai rău .CR. a nu-l (mai) încăpea cămaşa (pe cineva)... a se încărca de bogdaproste.POP . (fig. a nu mai şti ce să facă de atîta bine: boierii nu-şi încap în piele de petreceri. a încălzi (sau a înfierbînta) pînă la roşu. şi eu sînt numa-n cămaşă. în ce dispozi ie sufletească se află?: mă duc să văz ce gînduri au.: în ce priveşte forma.. a căuta..) sau în ce (sau care) ceas.POP. ce fel de om e?. 3) a fi gras şi leneş.ai putea intra în politică. ) a sonda terenul (pentru a vedea dacă are şanse de reuşită). a bate (pe cineva).CAMIL. dete şi peste calul tatălui său din tinere e. îmbrăcat numai cu cămaşa: afară-i vremea vrăjmaşă... plin de ifose: nu. cu o clipă înainte de a fi prea tîrziu.DELAVR. (reg. a se impiedica de cineva. raportat la. . neliniştit... ) a începe discu ia: iarăşi a-nceput cuvînt străinul .. a mări nejustificat suma datorată pentru un produs. în ultimul moment.. îl bătură...: dînşii la ceartă începură.. începură dară pe altă coardă.. degeaba.. a se încărca de calabalîc. a începe pe altă coardă în ce priveşte a încerca marea cu degetul a încerca norocul a încăleca pe nevoie. . acu-i acu ca să.P. unde?: în ce parte a apucat-o? a se începe cu cineva. în ce parte?..: nu sti i în ce ceas Domnul nostru vine. cu privire la.. a face cunoştin ă cu cineva de care nu mai po i scăpa.. pentru un serviciu. în ce ape se scaldă?. de constrîngere). a încerca marea cu degetul. a începe cuvînt. în ce ape să scaldă.... a se lua la ceartă cu cineva: nu te începe cu un ăran.. 1) a se îngrăşa.. referitor la. a(-şi) încerca (sau a cerca. .. şi pop. a se încăl a cu cineva. să vadă.) a ispiti) norocul. în clipa (sau momentul) în care . 2) (fig .COŞBUC. SAD.CORESI . ce opinii sau inten ii are?. am avea de făcut următoarele observa ii... privitor la. în cele (sau cea) (mai) din (sau de pe. a începe (sau a o da) pe altă coardă.. s-o dus acolo la fîntînă. a nu-şi încăpea în săul său. ai putea învă a o meserie. a nu avea loc.i mai încapi în piele de fudulie? REBR.a încăleca pe nevoie a se încăl a cu cineva a încălzi pînă la roşu în cămaşă a nu-l încăpea cămaşa a nu mai încăpea de cineva a nu mai încăpea în piele a nu-şi încăpea în săul său încă pe-atîta a se încărca cu cineva a se încărca de bogdaproste a se încărca de calabalîc a încărca de Doamne-ajută a încărca nota de plată în ce ape se scaldă? în ceasul al doisprezecelea în ceasul ce . în cămaşă (sau cu cămaşa). n-a putea să scape fata împăratului de la un necaz ca aista? POP . a-şi aprinde paie în cap.CEZAR.. încît) priveşte (sau privea). a o lua altcum: îl luară cu frumuşelul.) a fi foarte preocupat. ca să-şi cerce norocul. ) după) urmă. în ceasul al doisprezecelea.. 1) a fi foarte bucuros. a-şi găsi beleaua... la urma urmelor.COŞBUC . . în ceasul ce .i încerci norocul. în (sau cu) ce chip. 2) cel mult (sau cel pu in): i-aş putea da în cel mai bun caz douăzeci de mii pe ele ..VLAH. (judecînd lucrurile) sub aspectul .ISP.BIBLIA. (pop. a ieşi la liman: muncea în dreapta şi în stînga. cum: şi înva ă în ce chip se cade a face .. încă (odată) pe-atîta. Cătălin... (înv .. cînd. în ce fel.. în cel mai bun (sau mai rău) caz. 1) însitua ia cea mai bună (sau mai rea): în cel mai bun caz. sub raportul. a începe la . a încălzi (sau a înfierbînta) pînă la incandescen ă.EM. (reg . (înv . ) a scăpa de sărăcie.. în ce chip în cele din urmă în cel mai bun caz în ce parte? a se începe cu cineva a începe cuvînt a începe la . în ce mod. a prinde să . a ac iona fără certitudineareuşitei: ei. a nu(-şi) mai încăpea în piele. dublu: scurteica fusese încă pe-atît de lungă.. în sfîrşit: în cele mai de pe urmă.. a încărca (sau a umfla) nota de plată.) a fi peste măsură de gras.. a se apuca de ..POP.REBR. a lua asupră-şi sarcina de a se îngriji de cineva (sau de ceva). a întrebuin a alte mijloace (de convingere. a nu mai încăpea de cineva.

să arate. a închina (sau a bea. rela iile cu cineva. a ciocni) în (sau pentru.SAD. a nu mai voi să audă ceva. a-şi astupa urechile. a abandonat. a închega ceva bani. a înceta din via ă. (p.POP . EM.SAD.NEGR. urîndu-i să fie sănătos. a se închina de sănătate. a renun at.. ) a i se înfunda (cuiva). a închina o cetate (cuiva). a veni) la poala (sau la poalele) cuiva. treptat.ISP. a închina băutura sau a bea în cinstea cuiva. ) a muri: că nu ştii ziua.DRĂGHICI. a strînge. a-şi închina fruntea în ărînă. a trece cu vederea ceva: slujbaşii stăpînirii de multe ori închid ochii. 1) a picoti. a închide lupul în stînă. cu mare băgare de seamă: planetele cu-ncetul ar reintra în via ă în vechile lor legi. teme. a încheia hotărîre. fericit. încet-încet a închega ceva bani a închega două vorbe a închega o prietenie a încheia catastihul a o încheia cu cineva a încheia hotărîre a încheiat-o în chepeng în chestie a i se închide cărările cuiva a închide cu şapte pece i a i se închide glasul a închide lupul în stînă a închide ochii a închide ochii a i se închide ochii a nu închide ochii a închide ochii cuiva a-şi închide urechile a închina armele a se închina de sănătate a închina dracului pe cineva a-şi închina fruntea în ărînă a închina în sănătatea cuiva a se închina la poala cuiva a închina o cetate .: beau un pahar de bere în sănătatea voastră. a se închina (sau a cădea. (fig. a înceta din via ă. pu in cîte pu in. a închide (sau a fereca) cu şapte pece i. în chepeng. cînd vi s-a închide glasul. a trimite salutări cuiva. a muri: a venit vremea să-şi închine şi el fruntea în ărînă. a închina armele.) a tăcea. a se dezinteresa de cineva: să fi fost mîndră-nchinată. (înv. . a i se închide glasul (cuiva).POP. a muri. (despre subiecte în dezbatere.OD. în semn de supunere: să nu fie silit a închina cetatea din pricina setei şî foamei. să aibă noroc etc. a lega o prietenie. pierd încet-încet sim irea. a fi la cheremul cuiva: să vie aici. a închega o prietenie (cu cineva). a-şi închide urechile. a închide ochii sau a închide un ochi. a amu i.POP. (fam .ext. nici ceasul.CAR. să închee hotărîre.CONACHI. a nu (putea) închide ochii. a lega coerent cîteva cuvinte. a muri. a nu putea dormi. a se împrieteni (cu cineva). a da dracului pe cineva. putîndu-se ridica şi coborî pe verticală: ferestrele catului de sus .) a rupe legăturile. a fi lîngă cineva în ceasul mor ii şi a-i coborî pleoapele peste ochi: cine să ne închiză ochii în ceasul cel de pe urmă? ISP. a nu mai putea face nimic. 2) a muri. (înv. a avea insomnie: zori de ziuă se revarsă şi ochii încă n-am închis.. a i se închide cărările cuiva. a încheia catastihul. a pune deoparte ceva bani. cu obloane ce se trăgeau în chepeng. ) a decide: au adunat pre vlădicii şi arhimandri ii . la poalele slăvitei măriri. a veni) înaintea cuiva. ) a-şi aduce duşmanul în casă..a înceta din gură a înceta din via ă a înceta din gură. a închina dracului pe cineva. probleme) în discu ie.POP. a închega două vorbe. în chestie sau în chestiune. a o încheia cu cineva.. a încheiat-o. încet-încet sau cu încetul sau încetul cu încetul. foarte încet. a nu mai avea nici o ieşire. a închide ochii cuiva. a i se închide ochii (cuiva). a preda o cetate (cuiva). (înv. de) sănătatea cuiva. a se închina (sau a cădea. a păzi cu străşnicie. a capitula: oastea lui Ieremia închină armele lui Mihai. a se face că nu observă ceva. a închide ochii (pentru totdeauna). ) a saluta pe cineva. a lăsa în pace pe cineva. (pop . parcă nu mi-ai fost curată.

POP.P . a-şi încleşta bra ele de gîtul cuiva.. a muşca cu putere din ceva. a-şi încleşta din ii sau a se încleşta cu din ii de ceva. a se incăiera: românii s-o întîlnit cu leşii şi-acum s-o încleştat la luptă.a închina o mănăstire a închina o ară a închina steagul în chip în chip de . în chip. a avea senza ia că inima e strînsă ca într-un cleşte (de durere. sub pretextul că . a bate pe cineva: mi-l încinge cu o bîtă zdravănă.: amîndoi. a se lupta cu îndîrjire. 2) (înv ... ) a muri..CR . ca şi cînd ar fi .DOS . PANN.. în chip de şedere.AL. a face. în cinstea cuiva în ciudă a încîlci i ele a încînta cu migdale amare încîntat de cunoştin ă! în cîrcă în cîte sîntem azi? în cîteva clipe a-şi încleşta bra ele de gîtul cuiva a-şi încleşta din ii a i se încleşta fălcile cuiva a i se încleşta inima cuiva a se încleşta la luptă .VLAH. ) a-i spune (cuiva) vorbe plăcute în aparen ă. dezordine. în semn de .. în chip de . încîntat de cunoştin ă!. a încînta cu migdale amare (pe cineva). a (se) încîlci (sau a (se) încurca) i ele (cuiva).. imediat.. a (se) complica lucrurile: acum nu mai era cine să-i încîlcească i ele. într-o doară. în loc de . (reg. în felul . ) pe fa ă.. a-i pune be e în roate (cuiva). a i se încleşta inima cuiva... 2) cu neputin ă de aflat: taină ferecată cu şapte pece i. în chip de negustori. ce zi a lunii e azi? în cîteva clipe. a se declara învins: cine scapă cu fuga într-o parte. a încinge cu o bîtă pe cineva. 1) cu inten ia de a provoca nemul umirea. în (sau cu) chipul acesta sau într-acest (sau (înv.AL.. astfel. a cuprinde cu mîinile pe după gît pe cineva.. 2) spre lauda.BELDIMAN.. în cîte sîntem azi?. în cealaltă închină steagul. fă iş.BIBLIA.COSTIN ... în chip de şedere în chipul în chipul acesta închis cu şapte pece i a încinge cu o bîtă pe cineva a închina o mănăstire..CEZAR.. în chip de şedere. foarte repede. (înv .ext.I.POP. declara ii de supunere: a închinat ara turcilor . în ciuda vremii ce trece. în (sau spre) cinstea cuiva... ) într-acestaşi) chip. a închina o ară (sau cheile ării).. a (se) încurca planurile (cuiva).. 1) sub formă de . deghizat în . 2) (fig. cu înfă işare de.. 1) a capitula.. în felul acesta.. aşa: le răspunse într-acestaşi chip zicînd . spre gloria cuiva: împăratul făcu un ospă foarte mare. a închina steagul..: [un stejar] cioplit în chip de ghioagă.. 2) în pofida (cuiva sau a ceva): verişoara tot tînără rămîne..) ca.. în cinstea nepotu-său. a se încleşta la (sau în) luptă..NEGR. (p. deschis: gură cu gură voi grăi lui în chip. în ciudă sau în ciuda cuiva. ) a adormi. a i se încleşta fălcile (sau gura) cuiva... (înv. de frică. închis (sau ferecat) cu şapte pece i. de supărare). supărarea cuiva. în formă de .. şi pop . în calitate de .: au trecut la arigrad.. a i se în epeni cuiva fălcile (sau gura): o emo iune îi încleştă fălcile. dar răutăcioase în fond.. a hărăzi o mănăstire (împreună cu toate veniturile ei) unei patriarhii sau Sfîntului Munte.POP. corp la corp. pentru a nu sta degeaba: lucrez la nişte lingurele înflorate. în numele unei ări. aşa..) în spate: le-au rîdicat în cîrcă [coşni ele]. sînt bucuros că v-am cunoscut! în cîrcă. au aruncat acealea pe foc în chip de jertvă. 1) păzit cu străşnicie. a (se) produce confuzie. în chipul sau în(tr-un) chip de . căzînd în genunchi.. 1) pentru a cinsti pe cineva: s-au rostit sforăitoare discursuri în cinstea eroilor . şi nu pren pilde.POP .. a înlăn ui cu bra ele pe cineva.

a se încrimina unul pe altul. la unison.. a-şi holba ochii: încremenindu-şi ochii. în construc ie.a-şi încleşta mîinile în clipa aceea în clipă încoace şi încolo a se încocle i o luptă încolo şi încoace în col uri în comun în conformitate cu .mintea.CR. în contratimp în contul cuiva a-şi încopcia mîinile în cor a se încorda către cineva a-şi încleşta mîinile. traiul să mi-l încropesc.favor ce-n credin ă. de a-şi aminti: îmi dădeam cîteodată osteneala să-mi încordez memoria. în toate păr ile: începe a purta caii încolo şi încoace. a-şi încopcia mîinile (pe piept)..toate puterile.CEZAR. printr-un efort. inînd seama de . col uros: vorba-n col uri şi rotundă fără cercuri se înfundă.: dacă facem onoare zisului domn de a-l men iona. a încre i din sprîncene. a încropi din tei curmei.. a se încorda către cineva.. în cruce (sau cruciş).SL. în considera iune. oriunde.. a se încrunta: Sfînta Duminecă cam încre eşte din sprîncene. gol piciorul încăl a cu piele şi cu legături în cruciş. a se acuza. în credin ă. a se încocle i o luptă.eu n-am meritat.. în curs de construire. a-şi împreuna mîinile. a se uita cu groază la cineva. a-şi face imputări reciproce.GR.NEGR . a-şi încremeni ochii.. încrucişat: oştenii Rîmului .ISP . în comun. memoria). în conformitate cu ..a-şi aduna. ) într-adevăr. să se ducă încotro vedea cu ochii. în creierii mun ilor. a-şi încropi traiul. ca urmare.EM.PANN. ISP. (înv. a-şi încordaputerea (sau puterile... to i deodată.... în opozi ie: discu ie în contradictoriu . potrivit cu .. a face efortul de a în elege.. îndată. încotro vede cu ochii sau unde îl duc ochii. (pop. împreună. i-ai încleşta mîinile. continuu.. inoportun.. în toate păr ile: rătăci încoa şi încolo prin pădure.P. nepotrivit.. a se învinovă i. ) încoa). am sim it că nu mai am aer. a-şi încrucişa mîinile: Budulea îşi încopcea mînile pe piept. în (sau cu) col uri. vîrînd degetele unele între altele: de-ai şti tu cum trăiesc.. în continuare.N. lung la dînsul s-a uitat. cît ai clipi din ochi.AL. COSTIN. în contradic ie cu . în(tr-o) clipă. a-şi încordaputerea încotro vede cu ochii în credin ă în creierii mun ilor a-şi încremeni ochii a încresta în grindă a încre i din sprîncene a se încrimina unul pe altul a încropi din tei curmei a-şi încropi traiul în cruce . în locuri înalte şi greu accesibile.. ) a aduna cu îrîita... imediat: într-o clipă-l poartă gîndul îndărăt cu mii de veacuri.. indiferent unde: alta nu-i mai rămîne decît . a însemna ceva în grindă spre aducere aminte: azi am să-ncrestez în grindă! COŞBUC. în clipa aceea. pe seama cuiva. în dezacord cu . în contul cuiva.. în formă de cruce.CAR. fără întrerupere.. în cor. ) a se încinge o luptă: şi unde mi se încocle i o luptă . zău!: florile acelea în mînă-mi căzură .) încoa şi încolo (sau încolea). HASD. prin urmare.POP. încolo şi încoace (sau (pop... în consecin ă în considera iune în construc ie în continuare în contradictoriu în contradic ie cu . privea o dată la dascăl şi rămînea cu capul plecat. în contradictoriu. încoace şi încolo sau (pop . conform . în consecin ă. este numai în considera iunea unei reviste în care s-a citit cîteodată un Alecsandri.. în contratimp.POP . laolaltă. a-şi îmbunătă i traiul: copilaşii să-mi hrănesc. a încresta în grindă. numaidecît. dar n-are încotro. în dezacord. (reg.PANN. chiar atunci: în clipa aceea.CR. în opozi ie cu .

în timpul . a da din col în col .) peste curînd. a o încurca. ) pe căi piezişe: de .: de ziuă-ndată cum s-a luminat. căn curînd. îndată cît . pe loc. de-a latul: trece sate-n curmeziş şi dumbrăvile-n lungiş.ISP... (de) îndată ce .DOS .POP . în cumpăna nop ii.. a nu sta pe gînduri. a îngăima. în cur sau din cur. pe durata ... de îndată ce .. vremea n-o mai încurca. a vorbi confuz. ) îndată ce .: în cursul zilei.. a bolborosi.) de cumuşi .... a vorbi greu. ) imediat.. a nu se încurca. pe cale de a fi executat.... încurcătură de ma e. .. ve i mearge către mine în curmeziş... în timpul zilei.. în curmeziş. grozav de: fata împăratului unguresc îi frumoasă în curmeziş. a încurca vremea. (înv. 1) în echilibru. imediat ce . a încurca lumea. pe cale de a fi rezolvat... a încurca cuvinte. pe durata . te-nsori. băiete! POP. 2) (fig. (pop .. de nu ştii juca. îndată cum . (pop. imediat ce . îndată cum . haotic.. cît durează ... în decursul . 3) foarte. în cunoştin ă de cauză.. în cumpănă..NEGR. 2) indecis. voi merge şi eu . a rosti cu dificultate cuvintele.. sau (înv . 1) în lat. cînd. în curs de execu ie în curs de rezolvare în cursul zilei îndata mare îndată ce .. dacă dormi în cur! POP .. cum poate. a încurca rostul (cuiva)... (pop. (înv.. în definitiv . îndata mare. sau în cursul .. a nu glumi.. şezînd: ce-mi eşti bun. a bălmăji. .: îndată ce sosise.POP..: vitele fără lapte să tămăduia îndată cît vrea bea de ceaia apă.PANN . bade..CAR. pe vecie: dracului scădzură armele în cumplit... roaba babei sapropie de el. 3) a încurca vorba.. (pop . în secret. la urma urmelor: căci în definitiv. a nu se lăsa. în (de)curs de . a spune minciuni: o tot încurcă şi ei cum pot. după ce . a avea o idee fixă. (pînă) în (sau la) cumplit. în timpul . la miezul nop ii. în curs de rezolvare.POP .. a trăi cu chiu. cunoscînd bine lucrurile. sau cum ce .. BIBLIA ... în necunoscute haine s-a schimbat.) 1) a duce o via ă chinuită. cîn i.. a da răspunsuri evazive...în scurt timp. Lăpuşneanu porunci.. a pierde vremea(degeaba): dragă. repede: să-i faci îndata mare o zeamă de pui.EM.. ) pentru totdeauna...a i se încuiba în cap ceva în culise în cumpăna nop ii în cumpănă în cumplit în cunoştin ă de cauză a i se încuiba în cap ceva... în fond. în culise.. în dezordine. cu mînia.. nehotărît. imediat ce .. în cursul zilei.. a încurca vorba sau a o încurca. a o încurca a nu se încurca a încurca cuvinte a i se încurca limba a încurca lumea a încurca rostul a încurca vorba a încurca vremea încurcătură de ma e în curînd în curmeziş în cur în curs de . în curînd sau (înv. 2) a o pă i (cu cineva). îndată cît .POP .POP. a da de dracul: de data asta ai încurcat-o cu mine. toată activitatea lui nu s-a exercitat altfel decît ca paradă ostentativă de bun sim .. şi pop .. a i se încurca (sau a i se plimba) limba (în gură) (cuiva). a nu fi bun de nimic: ce tot vii pe aici şi încurci lumea degeaba? POP.. în debandadă.. cu vai: o încurcă şi el de azi pe mîine.) ocluzie intestinală. a strica obiceiurile (cuiva): îs striin şi nu-mi cade bine să vă încurc rostul. nu peste multă vreme: trimisu-mi-ai la scrisori..POP.PSALT .. în curs de execu ie... ) a încurca treburile. a nu pierde vremea: dar cîn i. în definitiv. în debandadă în decursul .POP. nu te încurci! CR .

a umbla după pleaşcă. 1) a trage căciula pe urechi.PANN. a se îndesa ca iganul la praznic.. a-şi îndrepta ochii (sau privirile) asupra cuiva. pentru ca să îndelungesc la mînie. în doi craci.DOS . a stărui. în timpul serviciului legal.ISP. văcar după vaci. echivoc. a nu avea chef: ce eşti aşa de supărat? lasă că nu i s-au înecat corăbiile! POP. a îndesa (sau a tufli) căciula pe urechi. calea) spre .ext. a fi supărat.. 2) (despre oameni) cărunt. cărarea.) care este între două stări. a se îneca în vorbă. nimicuri: vă tot îndrug la verzi şi uscate. confuz: vorbe în doi peri . a îndruga (sau a înşira. de mîntuială: pleacă şi el cam în dorul lelii. aiurea. 1) (înv. în evantai. 2) a se arăta nepăsător. a se împiedica în vorbă. (sau către .. nu-l găseşti însă în faptă să fi fost vreun viclean. în formă de raze care pornesc dintr-un punct şi formează un cerc. ) a avea via ă lungă. a măcelări. anapoda.. a se uita la cineva: ea nu putu decît să-ndrepte asupră-i ochii săi stinşi şi orbi. în direc ie opusă. a apuca drumul spre un loc anume: într-acolo deci şi dînsul îşi îndreptă cărările pentru care se ostenise atîta mare de vreme. a-i arde o mamă de bătaie (cu bă ul pe spinare) cuiva. a păşi. a eşua într-o ac iune chiar înainte de încheierea ei: să se înece tocmai la mal? ISP.. nedefinit. a se îneca (tocmai sau ca iganul) la mal. a masacra. reprodus aparte. neclar. (înv. în ultimă analiză. ) care este între două vîrste: o muiere-n doi peri. în sens invers.) ridicat în două picioare (şi crăcănat): Bico. fragmentar. a se înghesui unde se dă ceva degeaba. a-şi prelungi via a. (p. a se îndrepta. a o lua spre . a insista. beat. . a persista (asupra a ceva): nu voi trăi în veac.. a se îneca ca iganul la mal. a-şi îndrepta pasul (sau paşii.. despre animale) care are părul din fire amestecate de două culori. cît ai clipi din ochi. a arcui: mîna ta îndoaie în arc o ramură de fag.ISP . nehotărît.. în doi peri.EM. 3) (fig . în doi timpi şi trei mişcări. în doi peri în doi timpi şi trei mişcări în dorul lelii a-şi îndrepta cărările într-o parte a se îndrepta de păcat a-şi îndrepta ochii asupra cuiva a-şi îndrepta pasul spre . a i se îneca corăbiile (cuiva). în faptă. ) a se mîntui de păcate: cela ce-au murit s-au îndereptat de păcat.) (ceva sau cineva). ) a expune pe larg. în vîrstă. (înv. 1) (pop. 2) (fig. în exces. a-şi îndrepta cărările într-o parte.. a fi copleşit de datorii. sur. foarte repede.POP. fleacuri. (pop .EM. a îndrepta spatele cuiva a îndruga verzi şi uscate a se îneca ca iganul la mal a i se îneca corăbiile a se îneca în datorii a îneca în sînge a se îneca în vorbă a se îneca la mal în egală măsură în esen ă în etate în evantai în exces în exerci iul func iunii în extras în faptă . a îndoi în arc. a se face a nu şti. a se îneca în datorii.). bătrîn. a spune vrute şi nevrute. a îneca în sînge. ) cherchelit.BIBLIA.EM. în etate. în extras.: Dumnezeu şi cu Sîn-Petru îşi îndreptară paşii către un munte. în dorul lelii. te-oi lua. . într-o doară. ) în fapt: Nastratin era un Hogea (dascăl sau învă ător) . a-i rămîne vorba în gît. a îndrepta spatele (sau spinarea) cuiva.ISP. 4) (reg.. în esen ă. a se îndrepta de păcat.POP . la fel (de .. în exerci iul func iunii. eu cînd oi vedea ursul în doi craci.. în egală (sau în aceeaşi) măsură. fără măsură. a eşua înainte de a sfîrşi ceva. a spune) verzi şi uscate.a se îndelunga cu zile a se îndesa ca iganul la praznic a îndesa căciula pe urechi în direc ie opusă în doi craci a îndoi în arc a se îndelunga cu zile. excesiv.

NEGR. (pop . (sau a şoarecului). care nu a depăşit termenul de garan ie. a nu mai avea nici o ieşire. a mers la casa oraşului şi a iscălit. cu scaun la cap: cum de-a putut să se orbească aşa de tare dumnealui care-i om în toată firea? AL. în garan ie. greu de descoperit: dar nu cumva să faci de altfel. repede. în văzul . în gaură de şarpe . iute. ca.. în fa ă mumă. precum: vorbesc româneşte cam în felul „Fran ozitelor“. în fa ă în fa ă mumă.REBR. ) bortă) de şarpe (sau de şoarece) sau (reg .NEC . real.DELAVR. ) în diferite feluri: să inve e a citi slove noi. a-l înfunda rîsul pe cineva. dar acum i s-a-nfundat.P. că nici în borta şoarecului nu eşti scăpat de mine. a astupa gura cuiva. într-un (sau dintr-un) loc ascuns. spre binele. (înv.EM. dinainte: în fa ă. a o pă i: a umblat cit a umblat.. a-şi înfige corturile (sau tabăra) undeva. în galop: o caleaşcă trecu în fuga cailor. de fapt. în beneficiul (cuiva): spectacol în folosul copiilor orfani . în (sau din) gaură (sau (reg. a trage un pui de somn. în (toată) fire(a). în pămînt).PANN. în fine. maturitate): de ce să moară Emmi în floarea tinere ii? AL.. a înfige cornul în pernă (sau în blana patului. în fa ă. a se înfrupta din talerul cuiva. a citi apoi pe felurime. a trăi din munca altuia: o fi fost un zgîrcit ..VLAH. decretul. d-ăla de-şi goneşte neamurile să nu se mai înfrupte nimeni din talerul lui.EM. în toate min ile. a tinere ii. a se înfăşura pe undeva... a june ii)..CAR. a împiedica pe cineva să spună ceva. în fa a . în faptul dimine ii (sau zilei). a nu mai avea încotro.BĂLC. existent: toate închinările [mănăstirilor] azi în fiin ă. a înfunda o uşă (sau o fereastră). a i se înfunda (cuiva). în fa a poporului. (despre barbă) cu păr ile laterale mai lungi decît mijlocul. a acoperi cu scînduri (sau a zidi) o uşă sau o fereastră. la începutul zilei (sau al serii): şi în faptul zilei. în realitate: avea.. în felul . în galop întins. în fuga cailor. în galop. în favoarea cuiva. şi el dreptate. a rătăci pe undeva..) a hălădui..în fapt de zi în faptul dimine ii în fa a .OD. unul în spatele altuia. în furculi ă. a se înfoia ca varza.a se stabili. li-i luna.. ipocrit. în folosul (cuiva)..OD. în fugă: un călăre trece-n galop. a înfunda gura cuiva. a reduce la tăcere pe cineva. în sfîrşit: o vorbă-ai vrea în fine s-auzi cum o rostesc.EM. în flanc (cîte unul). a închide. a rîde înfundat. a dormi dus. dinaintea . a hoinări. prin şuier de şoapte s-ardică pe cer curcubeie de noapte. aşa i-au lovit moscalii pe tătari pre dincolo... în plină tinere e (sau june e. în dos ciumă în favoarea cuiva a se înfăşura pe undeva în felul .URIC.: după Te-Deum..a se instala undeva: Mihai îşiînfipse tabăra în locul părăsit de duşman. în fond. în fond. în fiin ă. începutul dimine ii (sau al zilei): faptul zilei în slavă se repede. fă arnic. a se îngîmfa. scăpare. în floarea vie ii (sau a vîrstei.) în borta şarpelui.. în dos ciumă.CEZAR. în felurimi a înfige cornul în pernă a-şi înfige corturile undeva în fiin ă în fine în fire în flanc în floarea vie ii a se înfoia ca varza în folosul în fond a se înfrupta din talerul cuiva în fuga cailor a i se înfunda a înfunda gura cuiva a înfunda o uşă a-l înfunda rîsul pe cineva în furculi ă în galop în galop întins în garan ie în fapt de zi (sau de seară). în felurimi sau pe felurime. pe înfundatelea..CR. spre folosul cuiva: o concesie în favorul părin ilor moldoveni. în şir indian.

a prigoni pe cineva.în general în germene a înghe a cenuşa sub foc a înghe a lemn a-i înghe a măduva-n oase a-i înghe a sîngele în vine înghe at bocnă înghite şi taci! a înghi i cruciş a înghi i gutuia a înghi i hapul a înghi i în gol a-şi înghi i limba a înghi i noduri a înghi i pastila a înghi i şopîrla a se îngîna ziua cu noaptea a se îngloda în datorii în grabă a îngrăsa porcul de Ignat a îngreuia o femeie a-şi îngreuia stomacul a îngropa cu talerul a i se îngroşa obrazul cuiva a îngrozi de cap în gura mare în harul Domnului a se înhăma după cineva în înaltul cerului în general sau în genere. a urmări. a înghi i în gol (sau în sec). 1) a i se tăbăci pielea cuiva. a se însera (sau a se lumina de ziuă): tocmai se îngîna ziua cu noaptea. sim i că-i înghea ă sîngele în vine. a suporta (de nevoie) o dojană. a înghi i pastila. în harul Domnului. l-au bătut cu buzduganul.) a se învă a să suporte greută ile. în grabă. a-şi încărca stomacul mîncînd prea mult sau mîncăruri prea greu digerabile.. 2) (fig.CR.ISP. o insultă: fu silit să înghi ă găluşca. a face datorii mari şi a nu mai putea scăpa de ele: m-am înglodat în datorii pîn-în urechi. 1) a îngurgita cu dificultate. OD. rabdă! a înghi i cruciş. a răbda. în germene. fără a intra în amănunte: lămuriri asupra acestei expozi iuni în genere. a fi cuprins de groază: cînd văzu namila de urs la doi paşi. a îngrăsa porcul de Ignat. însărcinată o femeie.) a nu se putea împărtăşi. a da de dracul. (reg. 2) (fig .CR.NEC . degerat. a-i fi foarte frig (cuiva): nea înghe at . înghe at bocnă (sau ciocan. a se îngloda în datorii.EM. umilin ele. 2) a se ab ine de a spune ceva nepotrivit. a se înhăma după cineva. a se îneca (mîncînd): la masă nu odată era să înghi cruciş. a înghi i şopîrla (sau o şopîrlă). a lăsa gravidă. o umilin ă: asculta cu dezgust şi numai înghi ea noduri. de moarte îngrozind care se va băga să treacă peste învă ătură. toacă). ) foarte înghe at.SAD. a înghe a de frig. a înghi i gutuia.POP. înainte de a se dezvolta. ) a suporta cu greu o durere. a înghi i (cu) noduri.CR.) a o pă i.SAD. cu voce tare: striga în gura mare că e persecutat. 2) de obicei: cugetările care-l preocupau în genere. aflat în stadiul ini ial. a se speria foarte rău.. o batjocură.AL. a-i înghe a (sau a-i degera) măduva-n oase (sau în ciolane) (de frig) (cuiva). a înghe a (sau a face să înghe e) (şi) cenuşa sub foc. în înaltul (sau în slava) cerului. cînd din întîmplare ochii noştri se întîlneau. în văzduh: calul . se sculă şi ieşi. a-şi înghi i limba. a suporta un lucru neplăcut. a îngropa cu talerul (pe cineva). ca pe cerşetoarele paralitice din mahala..VLAH .GANE. a se apuca prea tîrziu de o treabă a îngreuia (sau a îngreuna) o femeie.. 1) a mînca cu mare poftă. a-i înghe a sîngele în vine (cuiva) sau a înghe a sîngele (în cineva).LET. ) fără nici o cauză: să le arăt eu pe cine chinuieşte el în harul Domnului. a îngrozi de cap (pe cineva).. a se îmbina. (înv . .POP . a suporta o neplăcere fără să crîcnească. zboară cu dînsul în înaltulceriului. (reg . 1) a înghi i aer. în gura mare. a înghi i hapul. înfrupta din ceva: înghi i-n sec. a se lua după cineva. a i se îngroşa obrazul (sau pielea) cuiva. suferin ele. 1) din punct de vedere general.ISP . a se îngîna (sau a se bate. în tării. ) a min i cu neruşinare: vorbele lui făcură să înghe e şi cenuşa sub foc. înghite şi taci!. măduva în ciolane de frig. (fig. grăbit. a înmormînta pe cineva cu fonduri strînse prin colectă publică: or să te îngroape cu talerul. . a înghe a lemn. (înv. 2) (fig.CAR. repede: atunce în grabă . a se lupta) ziua cu noaptea. a înghi i hapul (sau găluşca) sau a o înghi i..) a amenin a cu moartea (pe cineva): craiul îndată au trimis căr ile sale pretutindenea. a-şi îngreuia stomacul.

) în mediu. printre. . în felul cuiva. în linii generale în linii generale (sau mari). în bună măsură: au desăvîrşit . integral. cu to ii... în genere. cu totul. în (sau din) partea mai pu in înaltă: în josul scării.: s-a discutat mult în jurul acestei probleme . în mică măsură sau în măsură neînsemnată.. în lung şi în lat în mare în mare parte în masă în mărime naturală în măsura posibilită ilor în medie în memoria .. 1) la mijloc. 2) în cursul. atît cît (se) poate sau cît (se) va putea. în majoritate.. în josul în (sau din) josul. de-a binelea. (sau în locul . aproape. în largă măsură în largă (sau în mare) măsură.) a începe (sau a se apuca de) o treabă. 2) în rezumat. nişte corni e în lege. în lipsă de. în mărime naturală.. cu totul. departe de ărm. 3) la mijloc.. în jurul . în mijlociu. la vale. în masă. în (sau la) linia .: să-şi facă casa în linia uli ei? NEGR . 2) relativ la . peste tot..VLAH. din cauză că lipseşte ceva. în loc de .ISP . în toiul: vindea cîte-o iapă chiar în mijlocul drumului. în lumea largă în lumea largă. a înjura de cruce în jurul .... (cuiva sau a ceva). miniatural: un înc de vro şapte ani. să măcinăm boii!.. 2) la scară redusă.) spre cea mai multă parte.. în mărime reală. BARI IU.).. 2) în număr mare.. (pop.. în linia . masiv.EM.ext. nestingherit: el îşi închise ochii ca să în libertate viseze în libertate. la o parte: fereşte în lături! în lă iş şi în curmeziş. în (sau din) lipsă de. în legea cuiva în legea cuiva. în lung(ul) şi în lat(ul) (sau în curmeziş(ul)) sau în lungiş şi-n curmeziş... în toate direc iile. în medie. între. 1) în locuri depărtate. ) în toate direc iile. în larg în larg. în (deplină) libertate sau în toată libertatea..... nu vezi ce prostii spui? înjugă a înjura (sau a sudui) de cruce sau a ridica (sau a trage) (sfinte) cruci (cuiva). în timpul. în: văzură pe svînta în cuptoriu în mijloc de doi îngeri. pretutindeni: nouă ani de-a rîndul am colindat pămîntul în lung şi-n curmeziş.. adevărat: două cucuie tari . de-a lungul şi de-a latul. 1) în cantitate mare.. în amintirea cuiva (sau a ceva).1) de dimensiuni foartemici.. în cantitate mică. a înjura profanînd cele sfinte.. ) înjurătură „de cruce“: el te suduie de cruce. în măsura (sau în limita) posibilită ilor. în lături în lături. înjugă sacii la car şi hai la moară.. ca măsură intermediară între cantită ile sau calită ile elementelor componente... spre cea mai multă parte pre cea de tot folositoare şi scumpă. a înjuga boii la car a înjuga boii la car. în general. cum se pricepe: tăia cum ştia el în legea lui să taie.. să măcinăm boii! sacii la car şi hai la moară. în loc de . de tot. înmic: limba română o pă ea aici în miniatură ceea ce pă ea limba maghiară la magna ii Ungariei..POP. înlocuit. în linie în linie.. ca omagiu postum. în mică măsură în mijlociu în mijloc în miniatură . în josul apei în josul apei.CAR. în (cea mai) mare parte sau (înv .. în miniatură.. (p. foarte mult. în mare... pe scurt.în întregime în întregime.. la nivelul ... substituit cu . în dreptul ... 3) comer cu ridicata. în lă iş şi în curmeziş în lege în lege. în (sau prin) mijloc sau în (sau pre.. (fig . DOS .. BIBLIA. pu in. în memoria ..POP . după bunul plac. un ăran în miniatură. în medie sau (înv. în şir drept. 1) în preajma .. întru) mijloc de . 1) pe scară largă. în cantitate mare. sau în (sau pe) mijlocul .POP.. 2) pretutindeni.CR ... în lung şi în lat: vestea mor ii lui s-a dus în lă iş şi-n curmeziş..

AL.EM. a se înnădi cu cineva. (chiar) atunci: în momentul acela văzui pe poli maistru. agitat. a se înnădi cu cineva în neastîmpăr în necazul . (pop . în vremuri imemoriale. a se înnoda la ceartă. în negru în neodihnă în neorînduială în nepăsare în minoritate. printre. ) în negre. în numărul . şi reg . . patru etc. în acea clipă.. în mod organic.. vesel: dar el cîntă-n nepăsare. cu buzele sub iri şi strînse.) complet. 3) fără măsură. (înv. în acel moment: în minutul acela o frică nespusă mă luă în spate. cu necesitate... în nevoin ă. torturat: îl lăsară să-ş petreacă în nevoin ă. 2) fără rost... în speran a .GALA . în nepăsare. . în neodihnă. ) involuntar: se uita în neştire la gheata din piciorul stîng.PANN. în neştire. în număr. în negru sau (înv. aievea: poza e moft! s-o vezi în natură! CAR.) înotînd: au trecut în not.) activ. în nevoie.AL . în noaptea timpurilor. în produse: plată în natură ..ISP . în necaz. care are mai multe suprafe e ce se intersectează: stîlpi de zid în patru muchi. DRĂGHICI. indisolubil. încît fără pierdere de vreme s-au aflat de acea parte. în monolit.NEGR .. 1) în realitate. a se certa: nu se înnoadă la ceartă ca mojicul. în natură.FIL . în not sau cu (sau a.. parc-ar fi la masă mare.:face parte din numărul celor respinşi (la concurs) .. 2) în obiecte. cu socoteală. în minutul acela.OD. 1) lipsit (de ceva)..ext.EM.DOS. (p.CEZAR. încîlcit. 2) (fig . cum este în iad.. . a se încurca cu cineva: se dete lîngă muma copiilor.POP.) nepăsător. 1) mişcător. în minte. în neştire..ext . inseparabil.SAD .MACED .. (înv . 2) în suferin ă.. în necazul .. la nesfîrşit: o femeie din sat spunea. neliniştit: aleargă-n neodihnă flăcăii cît ce pot.. în neorînduială. nepieptănat: crai cu barba-n noduri. dintre .... distrat. în total. era tăiată în monolit. a repara.. în ciuda . în doliu: în negru şi în lacrimi prieteni-mi sarată. 2) (fig. ) chinuit. a înnoi o casă. în (trei. a conversa mult cu cineva. tulburat: inima-i veghiată este mereu în mişcare. în nădejdea .. a zugrăvi o casă. în gol: privea în nevăzut. în număr de .REBR . în gînd: a bate tactul cu mîna. de-a) notu. (p.. în neastîmpăr. obligatoriu.în minoritate în minte în minutul acela în mişcare în mod necesar în mod organic în momentul acela în monolit în muchii în natură în nădejdea .. în număr prea mic pentru a-şi impune punctul de vedere. (înv.. 1) în (continuă) mişcare..P.HEL. fără sens: îl tot cată în neştire colo sus la mănăstire. ) îngrijorat. a se înnoda la vorbă.. ) agitat. încordat. în noduri. fără socoteală. cu piciorul sau în minte.ISP. în (sau din) numărul . fără doar şi poate. neliniştit: caii-n neastîmpărfrămîntă-n loc pămîntul. 1) fără a-şi da seama.RUSSO . exact: aduse toate ma ele şi le dete iarăşi în număr. în haine de culoare neagră. în momentul acela sau în acel moment..) muchii. dintr-un singur bloc de piatră: crucea aceasta . în nevăzut. îi intră pe sub piele şi se înnădi cu dînsa.. neapărat. străvechi. în neştire în nevăzut în nevoie în nevoin ă în noaptea timpurilor a se înnoda la ceartă a se înnoda la vorbă în noduri a înnoi o casă în not în număr în număr de . POP. în mod necesar. dezordonat: părul cărunt îi cădea în neorînduială pe frunte. în mişcare.

I. . .AL . (reg . în original.CAR ..) de hatîrulcuiva.OD.. 2) din partea cuiva. în parte. (pop . unul cîte unul: va fi greu a socoti folosul ce va avea fiecare în parte.. spre cinstea . chinuit: sub asprime plecînd capul unui neam în osîndire.. .POP. 2) în oarecare măsură.BOL. a se împotrivi părerilorîmpărtăşite de majoritate..GR. înclinat. nimeni nu ascultă. netradus: î i trimit chiar scrisoarea în original. în pagubă în pantă în paranteză în parigorie în (sau (înv.CĂL . în pantă. (reg . (p.BOL. (cuiva sau a ceva). fără incidente: să apucăm fuga ha sănătoasă încolo şi să mergem în pace.fără cîştig material. în ordine în original în osîndire a înota împotriva curentului a înota în miere a înota în seu a-i înota ochii în lacrimi a înota toporăşte în pace în paguba .. într-o doară. 2) într-un grup restrîns... 1) (care se face) în mod propor ional: să fie cheltuială în parte.PREDA . 2) (în sistemul de arendare a pămînturilor) (care se face) în dijmă. a-i înota ochii în lacrimi (cuiva). în (bună) pace. spre deosebire de . în linişte. în osîndire. în opozi ie cu . 3) separat.. individual: biruin ele ce ar fi fost numai pentru al său în parte folos. a o duce foarte bine. (despre plă i) cu bani lichizi.PREDA .. fraude a făcut? CAMIL. confiden ial: se adunau să le dezbată în particular. pe) numele (cuiva sau a ceva). în special. ) de formă. a fi bogat.ext. (cuiva sau a ceva). căci m-am angajat în numele dumneavoastră. a înota în seu.. separat. aducînd un prejudiciu (cuiva sau la ceva): nu vreau să te seduc în paguba dragostei dumitale. în ordine..) urgisit.CAR. după părerea cuiva.. în patru. a cădea la fund (ca un topor). în forma primară. în opozi ie cu . a avea ochii plini de lacrimi.. necopiat. în cinstea cuiva. în regulă. ) personal. pieziş. . în paranteză (fie zis). în paranteză... confiden ial: to i vorbesc în parte. în (sau prin) partea locului. 6) în special.. 5) reciproc: rîde unul de altul în parte. în patru păr i egale.în numele în numerar în ochii cuiva în onoarea . în contrast cu . în ochii cuiva sau (înv. în (sau de-o) parigorie. spre lauda .BĂLC. a înota împotriva curentului (sau în contra valurilor).BUDAI-DELEANU. între noi (fie vorba): mă rog.. în parte în partea locului în particular în patru .. în particular. 1) în mod deosebit.) a fi foarte bogat. în pagubă. înpierdere..AL. în fa a cuiva: riscă a-şi compromite reputa ia în ochiilumii. par ial: îi spuneau lucruri în parte cunoscute. ) înaintea ochilor cuiva. după opinia. 4) aparte.URIC. (reg . aşa.) a nu şti să înoate. 1) (înv. în mod deosebit: eu nu î i cei în parte nimica pentru mine. mai ales: rogu-te şi pe d-ta în particular să vezi scrisoarea mea. invocînd autoritatea cuiva sau reprezentînd pe cineva: nu mă pute i refuza. a înota în miere. peşin. .. pe acolo: unele istorisiri care se păstrau în partea locului. libertatea sa în numele suvenirilor istorice. ca prinos adus cuiva (în special unei divinită i): să-şi reclame . ghea ă.P.. (cuiva sau a ceva): au dat un bal în onoarea laurea ilor . ) drept. prin acele locuri.MARCOVICI . 1) invocînd numele cuiva sau a ceva (în special al unei divinită i) ca simbol al unei credin e. în treacăt (fie zis). în numerar.. aşa cum se cuvine.GHICA .AL. în paguba .SAD. a înota toporăşte.. în onoarea . cu plata unei dijme: moşia era dată în parte... II.

în ciudă: m-apuc să-i spun o vorbă-n poară. în patru vînturi.. în plin cîmp.. în plin(ă) . 2) pe cale sau cu şanse de a se îndeplini în viitor: are în fa a lui o soacră în perspectivă. în pizma cuiva. nu tîrzie vreme după aceea. în picaj.) în contradictoriu.. în (sau prin) preajmă. în ponce. însărcinată. în popasuri. împrejur.. în mod efectiv.SAD . în permanen ă. în piez. în miezul .MAIOR . în pildă că o trimete pentru trebiule casii.EM. leit. în (sau prin) apropierea . (înv. (înv . (înv. cu intermiten e.) în persoana sa. personal: dieta . înrealitate: alta este a dobîndi diplome şi alta este a exercita în practică o profesiune.COSTIN. deschisă de împăratul în persoană. ) în necazul. în mod permanent: privea pieziş şi zîmbea în permanen ă.. cu deficit.. înaintea .VLAH .NEC. în ciuda cuiva: în pizma boierilor care să ducea de la dînsul... ) în (sau prin) fa a . ) pe scurt.: revolu ia trebuie să izbucnească în plină zi... în toate direc iile...: se întîmplase tocmai în preajma sărbătorilor...P . în pierdere. concret. fără întrerupere.) în pozi ie de tragere. ) chipurile. sub cerul liber.) de-a-n picioarele.) cu aluzie la .. se deschide..... 1) în (sau prin) jurul .. în ruină: rămîi în părăsire Despot. în perspectivă în picaj în picioare în picioare în pierdere în piez în pilda . împrejurul ...în patru zări în păr în părăsire în pensiune în perilipsis în permanen ă în persoană în (cele) patru zări (sau col uri. prezen i cu to ii: mitocănimea era . în poară.AL . în pildă în pizma cuiva în plin .BĂLC .. în gazdă: se aşeză în pensiune într-o odaie mobilată.ISP. tată-său în picioare.CR. în piez.VĂC . 1) respectînd regulile de reprezentare a obiectelor în spa iu. în plus. (stînd) în pozi ie verticală: cîntăre i .. cu-ai tăi străini.COŞBUC . părăsit. în (sau prin) preajma . (cuiva sau a ceva). în pravilă. în perspectivă..ext. în perilipsis. 2) chiorîş. (înv. însuşi. în toiul ..BRĂESCU . şi reg ...POP .: vor arde-n preajma mea luminile-n dealuri.. şi reg . în persoană sau (înv . s-a pustiit. (înv ...... pe deasupra. (înv.OD .: cîteodată începea să cînte în pilda iganului.) pieziş: drept în fa a muchei .. 2) pu in înainte de . în (sau prin) vecinătatea ... în pildă. în (sau prin) apropiere.. (reg . (înv . (pop. inînd seama de depărtarea relativă a obiectelor. în ajunul . în ponce în popasuri în pozi ie în practică în pravilă în preajma . . în (sau prin) jur. sub pretext: trimesese giupîneasa la ară. (p. ) fără urmă: mormîntu lui . alene.. (înv . fără cîştig.. . în pilda . în răspăr: [mîndrul] cu mine grăind în ponce. (aproape) vertical: avionul cădea în picaj.. în preajmă .. pretutindeni. în flaute.. în practică. împotriva .. (reg .. oblic..) 1) pieziş.) în contra.. în poancă...TOP....OD. un tărîm undulos. în părăsire..SAD . vînturi). în picioare sau (fam . agale. to i cei de fa ă.. în plin cîmp în plus în poancă în poară în pofida .. cu to ii. în păr. ) (despre femei) gravidă. care suflă d-a-n picioarele. CAMIL.. în (sau prin) vecinătate: tot mai des în preajmă umbre vii răsar. CAR.. referitor la .. în pozi ie.... şi reg .CAR ..CĂL. pe lîngă aceasta. aidoma: bucă ică ruptă.. în pofida . în păr la galerie. în pensiune. (cuiva sau a ceva): se făcea că nu în ălege vorbele aruncate în pofida lui. în rezumat: coprinderea Curcanului în perilipsis este aceasta. în picioare sau din cap pînă în picioare... abandonat.

în vederile .BARI IU .. mai întîi. în eventualitatea că .: în prelungirea bulevardului era o stradă pavată cu piatră. iute. (cuiva sau a ceva): i-am citit în ochi un fel de teamă în prezen a unui act absurd. în prescurt. vino mai în primăvară. privea arbuştii exotici. în preziua .. grabnic: mă mieram eu să fi mîncat lupul iarna asta aşa de în pripă.. nu veni diseară..AGÂRB . înainte de toate.. îmi procurasem un paşaport... în primăvară.... sub raportul . (înv..: ciomagul era în privin a arcului ceea ce baioneta este în privin a puştii. cu o zi înainte de ..... iar într-al doilea . în pripite-şi leagă capul.BĂLC...: în privin a aceasta rămăsese şi acum ărancă.. ..... în fa a . în zilele noastre.. (înv. foarte repede. repede.. în (ceea) ce priveşte ..... privitor la ..) de pripă..... principial: în principiu trebuie să aibi dreptate. mai întîi: în primul rînd nu-mi place cum ară i..P.... EM. . în principal.P... cum aude că-i bărbatu. în prezilele . în public... 3) în cursul primăverii viitoare: bade. 2) sub aspectul ... acum: în prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte. în pripite.) în mare grabă. din punctul de vedere .. în preven ie. ) cu pu in timp înainte de .....ext.. (înv. în primăvară în primul rînd în principal în principiu în pripă în pripite în priveala . în prezen a .. înaintea ... mai înainte de ... ) drept compensa ie a unei datorii: cela ce va avea datorie şi să va fi tocmit . în prelungirea ..BOL .. cu privire la . POP.HASD.........) relativ la .CEZAR..) (cuiva). lipit de ... în prezent în prezen a .: cu înduioşarea de deportat în preziua osîndei... 1) referitor la .. în prima linie. 1) în primul rînd... ) în rezumat. lîngă. cel mai aproape de duşman.. ) în prezen a . 2) în linii mari. în văzul .. (care se execută) pentru prima oară în fa a publicului.: în previziunea că nu mi se va acorda cererea. în prezilele .OD. în privelişte în privin a . la vedere.: în prezilele conferen ei na ionale din 1863.CEZAR. dascăle..BĂLC.PRAV...... în privin a vremei. în prescurt în pre în preven ie în previziunea . (cuiva): să le taie capul în priveala tuturor... 3) (înv..P.. în pre .: mi-am luat eu măsurile cuvenite în predmetul lui. pe scurt. mai ales. în fiecare primăvară: frumuse ile tinerii Zoe înfloresc repede ca un arbor în primăvară. în ziua precedentă.. ) în compara ie cu . referitor la ...... ... privitor la . cu precădere. în linii generale. din punct de vedere teoretic. în (sau din) preziua .. în ajunul .în prealabil în predmetul . grabnic: muierea-i mare dracu. în primul rînd (sau loc)...AL..POP.CR. în privin a . în privin a .P. azi. în văzul lumii. succint.. (înv . raportat la . în principiu. 1) în timpul primăverii. sau (înv. în imediata continuare. SAD..: a meşteruit în prealabil flacăra pu ină a lumînării... în pripă sau (înv . în ceea ce priveşte ... (sau priveliştea .) în zilele premergătoare .. în momentul de fa ă.. în primă audi ie.. (p.. în predmetul .: sînt încredin at. ) cu privin ă la .. (cuiva sau a ceva)... P...EM. dacă s-ar întîmpla . (înv . în chestiunea . în fond. în cazul ..CAMIL.. în prima linie în primă audi ie în prealabil.. în previziunea . în (sau de) prezent. 2) în cursul primăverii trecute: am făcut în primăvară o încurcătură îngrozitoare. în prelungirea .CAMIL.CEZAR. să ia vreun lucru în pre ....... în priveala .... (reg .... în mod preventiv. în (sau spre) privelişte. fa ă de ..

) în viitorul (foarte) apropiat. în plină vigoare: era un om voinic... în pu ină vreme în pu ine cuvinte în pu ine zile în raport cu . 2) (înv . în prostie. în puterea vîrstei. în (sau pe) măsura (în care) .HOGAŞ.. plătit eşalonat: cumpărase .) în schimbul .. 3) (înv .POP.CAR.BĂLC . în puterea calului în puterea cuvîntului în puterea nop ii în puterea vîrstei în putere de .OD .CANTA ... de vigoare: orzul trebuie luat la secere cît este în putere. (înv .ASACHI . (p.VLAH...în privirea .. 2) (înv.SAD.... în puterea calului. în plină sănătate: e bine cît eşti în putere să faci pu ină economie pentru zile grele.: în fiecare comună urbană se va organiza cîte o societate dramatică.. deplin al cuvîntului. ) în scurtă vreme. . în neştire: toacă banii în prostie . înfloritor: n-au mai fost alt oraş mai frumos..REBR .. numaidecît. în propor ie cu . în raport cu .. GOLESCU . în (sau peste) pu ină (sau pu intică) vreme (sau pu in timp). se-n elege. după cum . curînd: în pu intică vreme are să se dea... în pustiu sau (pop . peste cîteva zile (sau ceasuri)... în proaspătă vreme.. comparativ cu ..) în pustie. în prezen a .ext ..... în puterea .. cu numărul locuitorilor.. în (sau (înv . 5) (înv . că nu mă dă după tine. aflat la putere: dreptul etreaba celor mai în putere....SL. în ceea ce priveşte . în propor ie cu . în propta .CANT .. (reg. în văzul lumii: eu. GHICA ..) în publică. ...) în plină dezvoltare. în rezumat.. în tihnă: ne hotărîrăm a merge pe jos peste mun i şi în răgaz. care cum pute.. în puterea nop ii..: cîrmaciul înşfăcă vîsla şi-o împlîntă pieptiş în propta torentului. în raport cu ..) (aflat) în momentul culminant. (înv.. cu desăvîrşire: pe bă îşi descarcă mînia în toată puterea cuvîntului.) după) puterea . în propta .NEGR. fără măsură. imediat: în proaspătă vreme toate aceste s-au vindecat.. 7) cu (de-a) puterea. ) la putere. iartă-mi aceste nazuri..... plecat şi umilit.. inutil. umilit: aşa vrui să te văd în pulbere-nainte-mi.. în în elesul adevărat... în putere de .. în viitorul apropiat.. nu vine bine. în toi: arşi a lui iulie era în putere. în public sau (înv . .GR.SAD.) în goana calului..NEC . tot atît cît .. 6) plin de sevă.... (cu fruntea) în pulbere. în compara ie cu .... în plină noapte.EM. în (toată) puterea cuvîntului. în proaspătă vreme în propor ia .. în temeiul .: o picătură în raport cu nemărginirea... soldatul căzuse şi-n pu ine zile chinuit muri. (încă) în vigoare.. 1) (înv . în propor ie. mobila de salon în rate lunare.. zadarnic. în fa a oamenilor.: în puterea prieteniei. în pu ine cuvinte. fără socoteală.) prin for ă armată. voia negreşit să izbutească. împotriva .P.. del negustor. că măicu a i-a spus bine.. (înv ..FIL.. prin puterea armelor: el viind cu război şi în putere au luat-o [cetatea]. pe deplin.: trupul lui sfîşiat rămase două zile în privirea tutulor.. mai în putere şi mai luminos. în prostie în public în pulbere în pustiu în putere în (sau la) privirea . în răgaz..CAMIL. în puterea calului. fa ă de . ) care dispune de autoritate. în baza . degeaba: nu-nşela murgu-n pustiu. să mă pui în public cu un coate-goale. puternic.: în putere de bani. propor ional cu .. în pu ine zile (sau ceasuri)..: în puterea aurului răscumpără pe părintele său.. în rate.... în (toată) puterea vîrstei (sau vie ii).. 4) (pop . 1) în deplinătatea capacită ilor fizice (şi intelectuale). şi reg ...CAR. 1) în virtutea ..CR.... 2) din privirea.. în mare grabă: venie. în propor ia (în care) .POP . în putere sau în puteri sau în toată puterea sau (înv.. ) în contra ..) în materie de . în rate în răgaz .. într-un timp (foarte) scurt: rănit în războaie.) în văzul .AL.

la) roşu. în contra .. în pofida .HASD .SAD . rămînea în sarcina vătafului şi dădea vătaful pentru el. nicidecum.. zel şi supunere la ordinile lui Amurat III. 1) în seama . în rezumat. 3) contrar. examinează scrupulos actele.GALA.: cine era prea sărac . . în relief.. ieşit în afară (dintr-un plan).EM.. în restan ă. la fel. în(tr-un) ropot. (nici) în (sau de-a) ruptul capului.CAR. 1) împotriva direc iei fireşti de creştere a firelor de păr: rămase aşa încurcat... restan ier: punerea sechestrului la cei în restan ă cu plata dărilor. dărăpănat. le găseşte în regulă...: vina tuturor suferin elor lui cădea numai în sarcina notarului. în fugă... ..STANCU. . (pop . în rezumat. în (sau (înv. deopotrivă: cu tine două fete stau şi torc în rînd cu tine. pentru nimic în lume: eu mă închin principiului sacru al libertă ii opiniunilor. POP ..POP.. stricat: vezi mun ii cum se ridică înainte ca nişte domuri colosale în ruină.. în rînd. în realitate.GALA .REBR. veneau vîrtejuri repezi [de vînt] care sgîl iau ferestrele. în ruptul capului. în ceea ce priveşte..: trec eu Dunărea. între timp: în răstimp. în restan ă în rezervă în rezumat în risipă în rînd în roiuri în ropot în roşu în rotocol în ruină în ruptul capului în ruptul capului în sarcina . ostil... dar în ruptul capului nu pot admite şi obligativitatea lor. uneori. 2) în ciuda . 2) (despre militari) care nu face parte din cadrele active ale armatei: colonel în rezervă ..SAD . adesea: se ceruse de repe ite ori la Viena.TEODOREANU . 1) la dispozi ie pentru a fi utilizat la nevoie. în risipă. în răspărul primejdiei. . într-o fugă: călăre ii porniră în ropot spre Murgeni.. 2) împotriva direc iei fireşti decurgere. în răspăr...CAR . ) pe) sarcina .. 2) de jur împrejur: şi se-ntorcea-ntr-un picior. economia acestui proiect. în rotocol sau în rotocoale.... efectiv: părea mai tînăr decît era în realitate.BARI IU.EM.: rog a arăta junelui Missir căin a mea profundă că am fost un infam în respectul său. în răstimp... asupra .COŞBUC . sau cu respect la . în răstimp în răstimpuri în realitate în regie proprie în regres în regulă în relief în repetate rînduri în respectul . în (sau din. în grija ..în răspăr în răspărul . 2) în toată regula.. în ruină (sau ruine).. în cete: răspîndindu-se în roiuri. pînă acasă la mumăsa. 1) în dezordine: toată armia musulmană întoarse în răsipă spre baltă.... scoase o foaie galbenă pe care o arătă conductorului.. 1) în ordine.SAD. pe la.CAR . regresiv. egal. într-o fugă: îşi luă rămas bun de la şcoală şi hai..CAMIL. în ruptul capului.. în spirală. cu nici un pre .. ruinat. poartă pe marginile lor. oameni şi cai în mişcare.ARGHEZI .. în rezervă. în (sau la.REBR. echivoc: purtarea dumnealor unul cu altul e mai mult în răspăr.CĂL... 1) în formă de cerc.CAR.. 2) în ruină: mun ii ridicau adîncuri şi coaste-n risipă..P.. ) de repe ite ori. în decădere: am văzut pe semenii mei făcînd paşi în regres spre caverne. din cînd în cînd. pentru orice eventualitate: avea în rezervă o ocaziune de a-şi demonstra .. [ei] întind corturile mari.: un înot în răspărul apei.. cîteodată: în răstimpuri.. de mişcare: umblă în răspăr prin grîu zvelt ca păpurişul....BĂLC. în răspărul .VLAH .. . proeminent: vasele mari.REBR . în repetate rînduri sau (înv. tăia tot în rotogol. potrivnic. în obliga ia . de aur sau de argint. în roiuri.) foarte repede. în relief.....VLAH. în regres. de fapt. mîngîindu-şi musta a sub ire şi căruntă în răspăr. în (sau la) (bună sau perfectă) regulă. în atribu ia .. de multe ori.. executat cu mijloacele beneficiarului. fa ă de . în regie proprie. pe seama .. 2) în legătură cu . în respectul .. prin) răstimpuri sau din răstimp în răstimp.. în privin a .. pe scurt: iată. aşa cum se cuvine: omul legii . 1) împotriva . în nici un caz.. (despre clădiri) netenciut. în grupuri.

. 2) potrivit vederilor. (chiar) în secunda aceea (sau în secundele acelea) sau (chiar) în acea secundă (sau în acele secunde) sau pe secundă..CR.. .. în sensul său. 2) în onoarea .. drept compensa ie: reia-mi al nemuririi nimb şi focul din privire. spre: încercările ce se făcuseră.... cu inten ia . 2) (reg.. în sensul că ...) spre) semn de (sau că) .IORGA . părerilor cuiva: [Brîncoveanu] era destul de tare pentru a-şi permite să tărăgăneze executarea unei porunci împărăteşti pînă-şi va procura alta.) cu scopos. separat. era acest punct de sprijin.. în sensul . aşa cum dorea Titi. în interesul .. valoare. în scris.. cu alte cuvinte. ) în aer. a nu avea nici o însemnătate.NEC.SAD ... în (sau (înv . în sensul unei apropieripolitice... EM . a nu însemna nimic. seara: cum ajunge soarili-n sară. (înv ..PREDA. în scurtă vreme în seară în sec în secret în secunda aceea în secundar în semiprofil a însemna la răboj a nu însemna nimic în semn de .ISP .CĂL... fără succes. curînd. în seamă: o fi făcînd natura multe lucruri ciudate. în semiprofil. în timpul serii...STANCU ... la. în schimb în scopul .. ca semn de pecetluire a jurămîntului... umblînd mai multă vreme în sec. fără martori. 1) urare la închinarea unui pahar cu băutură: Dinu luă paharul şi zise: în sănătatea cocoanei Duducăi! FIL. ) în scurtă diastimă sau în (sau peste) scurt sau peste scurte zile. în taină... în gol.. în secundar.. 4) (despre tuse) fără flegmă. în nevoi. în sec. pe loc: în secunda aceea mi-a venit o idee . sări. (chiar) în clipa aceea.. însă.. în loc(ul). importan ă.. a ine eviden a: am însemnat şi eu la răbuş vreo optzeci şimai bine de ai.. în vederea .. ) spre semnul .) în secretar. în sensul că .PREDA ... în cinstea . şi anume. într-un grup restrîns... în (sau ca.. 1) în direc ia . se întoarse la locul de despăr ire. ca probă (că) . îşi ia furca subsuoară..... să nu-i uit numele... 1) (înv . ca expresie a . a dovedi sau a întări (că) . în schimb sau în schimbul .. a însemna la răboj.... în sec. pe moment.POP . pe ascuns:îşi deschisesecabinetul şi începuse. la) scurt timp sau (înv.CAR ..TUDORAN. şi reg . către. . sau (înv. în prăpastie: vru să sară peste zid.) degeaba: fratele Greuceanului. în spiritul . a socoti.. peste) scurtă vreme sau în (sau după. o vastă şi iscusită ac iune de regrupare a for elor. în (sau pentru) sănătatea . în (sau după. şi pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire. uscat: tuşi în sec .. pe hîrtie: dă-mi în scris pe Gagami ă ăla. peste pu ină vreme: deci în scurtă vreme au purces şi tătarii a venire în ara Muntenească. (chiar) atunci.IORGA . în (sau cu) scopul . ca dovadă (că) .. dar unul ca ăsta nu i se poate pune în sarcină.. în sensul ...în sarcină în sănătatea . 3) (reg. în particular. pentru a arăta.. sau (înv .: slujitorii moscali şi puşcile sta pe deal de slobodzie focul pentru sănătatea împăratului. pentru: mi-am concentrat toată puterea min ii în scopul de a-i dovedi cît de alunecos . . astfel încît să se vadă numai o parte din profil: Lili se supuse din polite e şi se lăsă aşezată în semiprofil. de la Mihai Viteazul încoace.. în secret sau (înv .. în subsidiar.. în momentul acela.. în scris în sarcină. prin intermediul unui text scris.ISP. adică: nu cumva există un interes pe care cineva îl poartă familiei noastre..) la) seară.. în secret ...: dă paloşul să-l sărute.NEC. pentru . ) în lipsuri. în al doilea rînd.. ca echivalent. în sensul că doreşte ca rela iile dintre tata şi fratele meu să se agraveze.

... în fine. la întîmplare: a se bate cu căpcînii nu era lucru de şagă. cu aproape trei ceasuri de întîrziere.PETICĂ. si-ne. în stadiu ini ial. neîntrerupt.CAR. 2) cu (de-a) sila.. în sînul .) vărgat. (înv . de nevoie.) într-un) şir (sau şirag). spuind despre moşi păroşi..POP . cu matostaturi în şatrange. întins: dîndu-ise ceea ce a cerut. în pierdere. cu voce scăzută: fete ..SAD . în stare născîndă. în solda . prin) silnicie. 2) (reg . în (sau (înv.). în sfîrşit. fiecare formă.. a înşeua murgu-n pustiu. ei pot să fie mari.SAD. în sfîrşit în silă în silă în silnicie în sine în serie. cu serpentine:o şosea urcă în serpentină. în fază incipientă.EM. dar i-a întors tot mai mult. în serviciul . a cîntări incorect. a calcula greşit.. cadrilat: un lat brîu .. în slujba .. (înv ...în serie în serpentină în servicie în serviciul . în şoaptă sau în şoapte sau (înv . înspre olaltă. în servicie. a lui etc. 2) plin de sînge: măgariul . în (sau cu.. (foarte) încet...EM.) cu şoptă.. 3) în mod sîngeros: căci voi murind în sînge.CAMIL. 1) (despre cărnuri) nu prea bine fript: ficat în sînge . în sîmbure. în (sau la.PANN ..ISP. în număr mare. a pălăvrăgi: încălecai pe un cocoş. în forul interior: mă întreb în sine-mi... unul către altul. în glumă. (înv . 1) succesiv. în (sau a) silă. îşi recrutează un ciocoi tot de calibrul său şi speculează printr-însul pînea nenoroci ilor func ionari. baliverne: omul din mintea neroadă tot înşiră la gogoşi. cu sila: cu silnicie am vrut să-i stăpînesc ochii. .. consecutiv. ) spre asfin it. la rînd. ) întru) sine (sine-mi. îşnind impetuos şi abundent: şi-i curge sîngele-n şipot din răni.. a spune palavre.i...) de actualitate.BOGZA. au văzut pre cal căzînd jos cu totul în sînge. în sîmbure în sînge în sînul .POP.P . în gîndul. a înşira (sau a spune) la gogoşi... înspre cădere înspre olaltă în stare născîndă în şagă în şatrange a înşela la cîntar a se înşela la socoteală a înşeua murgu-n pustiu în şipot în şir a înşira la gogoşi a înşira moş pe groş în şoaptă . sine-şi etc. în embrion: astfel.. de) silă. în curs de formare. (înv. să vă spui la moş pe groş. într-o doară.: geniul lui s-a pus în serviciul patriei de la o vîrstă fragedă. a-şi face iluzii zadarnice. în cuprinsul . în (sau cu. în interesul . la urma urmei: diligen a soseşte. necontenit: am umblat în şirag şi în tăcere cam doi kilometri.. la un anumit moment. s-a dus în şir la palatul domnesc. în şipot.OD . unul după altul. a îndruga) moş pe groş (sau multe şi mărunte). a se înşela la socoteală..COŞBUC. în folosul . într-un mare număr de exemplare.: am petrecut în sînul acestei familii model cum nu se poate mai bine..) încet. numaidecît. valabil la un moment dat: ca să se poată folosi mai bine de orînduirile în servicie. minciuni. în mijlocul .. în cele din urmă.) sau în sinea mea (a ta. alene: întîia zi de Paşti trecu în silă. reprezintă transformarea necesară la care trebuiau să ajungă formele anterioare şi cuprinde în sîmbure formele viitoare. în şatrange. din obliga ie: tremuri şi vorbind te-neci.. în propria conştiin ă. în sfîrşit.. parcă stai de silă! vrei să pleci! COŞBUC .FIL. în sînge. trec grăbite chicotind în şoapte. fără plăcere. a înşira (sau a spune. 1) fără interes. în (sau de) şagă.. cu cotituri..) cu for a. înspre cădere. în interiorul .CAR . fleacuri... a înşela la cîntar. cu şerpuituri. (reg . 2) imediat. a sta la taifas. în serpentină. 1) în carouri.TOP. actual. a spune verzi şi uscate. în mintea cuiva. ICHINDEAL .AGÂRB.

POP.. în tăria mea (a ta etc.. stabilită: numai de s-ar ine croitoreasa de cuvînt. a-i întinde cojocul (cuiva).. (p. discret: iubind în taină am păstrat tăcere. pieziş.. în taluz. a se întinde ca caşcavalul prăjit. la data fixată. în linişte. puterile. a întinde ca pe o obială (pe cineva). tangen ial. (înv.SAD .. a bate (pe cineva). a se bizui. CEZAR. a bate (pe cineva). a se întinde numai cît îi permite mijloacele. să fie rochia gata în termen. în vreme ce . în (sau la) termen. a se răspîndi. în terase.PANN . tihnit: dormi.) zadarnic: am aşteptat în taină. 1) fără a vorbi. în (sau cu. dormi în tihnă. ş-o candelă mărea ă ardea întru tăcere. prevăzută. să nu uităm că năravul din fire nu are lecuire.POP .) a se bronza. a se întinde ca caşcavalul prăjit a se întinde ca pecinginea a întinde ca pe o obială a se întinde cît îl ajunge cureaua în şopot.. îmbrăcat numai în haină sau în rochie (fără pardesiu sau fără palton).MAIOR . în picioare. şoptit: eu ştiu de ce te temi.) a se face că nu aude. chiar ca p-o muiere. de la străbuni lăsate. netulburat. POP. (înv. (reg . fără a afecta activitatea practică. fără a crîcni. (a. cînd merge bine.URIC . dispus. ) cu de la sine putere: iar acei oameni răzeşi s-au sculat în tăria lor şi au sărit să-l bată.OD . a se întemeia pe ceva. în teză generală. pe cînd . în teptil. oblic.VLAH . a fugi.CAR . la. (înv. nestingherit. îi pui în cap estul.ISP.POP. a se lă i peste tot: nego ul. a împinge lucrurile peste limitele admisibile. pe ascuns: au trimes pe pedagogul la mine ca în teptil să-mi zîcă să mă împac cu păstoriul. iubito.a trage o chelfăneală (cuiva): fiindcă n-avea cu ce să plătească. a se întinde cît îl ajunge (sau îl ine) cureaua (sau plapuma. în (sau (înv. ) vertical: pe geam l-a văzut. a o lua la picior: şi-ntinsei o fugă lungă. dracii haida să majungă.. dar în practică . în teorie. în (sau prin) tangentă. în tălpi a sărit. a se baza. liniştit...KOG.SAD . a întinde (prea tare sau prea mult) coarda (sau a a. n-am venit să.1738). (înv .. că se rupe! POP..1) pe ascuns. în ascuns: o lume ce sfîşie-n tăcere zdrobit sufletul meu.. a nu se mai termina: prea se întinde abonamentul lui ca caşcavalul prăjit. a întinde fuga (sau o fugă). şi rabdă-n tăcere. în timp ce .ext.. a întări din piele.HEL . de firea lui este să se întinză ca pecinginea. a depăşimăsura: nu întinde coarda prea mult. nu s-a făcut niciodată. cu) tăcere. ştii.în şopot în taină în talie în taluz în tangentă în tăcere în tălpi în tăria mea a întări din piele a se întemeia pe ceva în teorie în teptil în terase în termen în teză generală în tihnă în timp ce . prin) taină. în şoaptă. căci nu am văzut nici un vînat. urmă în şopot iganca.P . 2) în linişte.) întru. măria ta..EM . a se întinde în pălişul soarelui. a se sprijini pe ceva. ) în general: în teză generală . a nu vrea să asculte. în (sau cu) tihnă sau în toată tihna. talentul. în pantă. a se întinde ca pecinginea. 3) pe neobservate. în secret. teoretic: în teorie generală se poate face anchetă pentru orice. ) în taină. salteaua). a întinde coarda a-i întinde cojocul a întinde fuga a se întinde în pălişul soarelui .). (reg . sfoara) sau a întinde coardapînă se rupe (sau pînă plesneşte). în pace.EM. 2) (reg . tăcut: îl îmbrobodeşti. în (sau la) talie. pe. în tălpi. în voie. i-au întins cojocul. .. încet: la răsărit icoane. ) întru.i tulbur somnul. aşezat pe por iuni de teren terasate: oraşul ridică în terase tot felul de clădiri destinate odihnei.

a pretinde mai mult decît i se cuvine. 2) (fig . în sinea ta: şi de plînge.) mai întîi. tu în col petreci în tine.) venirea lui Isus Hristos în lume...EM .) a atrage. întîiaşi dată. întîia vreme. a pune) o cursă (sau o capcană) (cuiva) sau a atrage (sau a prinde) în cursă (sau în capcană) (pe cineva). plapuma).POP. a se întîlni (sau a se întovărăşi. a se potrivi ca . . (fig . înainte de toate. (reg . cît te ine) plapuma!. 1) a saluta (pe cineva). a se bate în duel (cu cineva). a înşela: undi a dacă voi tinde. prin întruparea sa ca Fiul lui Dumnezeu: întîiul venitulu-i a lu Hristos. ) peste tot. a lungi vorba.ext. a se întîlni pe teren (cu cineva). pentru prima oară: nu-i acum întîiaşi dată să merg la drum! CR. ) a trăi în mizerie. să va certa. a întinde masă cu cineva. a se întinde mai mult decît îi ajunge olul (sau oghealul. a fi bun prieten cu cineva. cînd au venit spre pămînt să spăsească pre noi.DELAVR . a încerca să facă ceva peste puterile. întinde-te cît i-e (sau cît te ajunge. a fi. 1) a lăsa undi a în apă. (mai) întîi şi (mai) întîi. prietenii s-au făcut nevăzu i. peste posibilită ile sale. 2) a se ine de petreceri: cum n-a mai întins masă mare. de fa ă: fetele împăratului întîmplîndu-se de fa ă. a-i întinde (sau a pregăti.. .PSALT . (p.CAR . a vorbi mai mult decît trebuie.CORESI. întîia venire întîia vreme întîi şi întîi a se întîlni doi proşti la un tăciune a se întîlni pe teren a se întîlni tusea cu junghiul a se întîmpla de fa ă a i se întîmpla o pantomimă în tîrcol în tîrg şi la moară .ca tusea cu junghiu’. a întinde pedeapsa (asupra cuiva).) tusea cu (sau şi) junghiul. a se căsători sau a se întovărăşi doi nevoiaşi. a da de mîncare (cuiva). în jurul. împrejurul: legăm calu .) a avea ghinion. mai înainte. despre oameni) a folosi vicleniapentru a prinde pe cineva sau pentru a-i face un rău cuiva. (pop .) a pedepsi (pe cineva). a se întîmpla de fa ă (sau acasă). în tîrg şi la moară. a o duce greu. ajutorindu-le.PANN.. [de stejar] şi-l învîrtim în tîrcol.. 1) a da ospe e. fra ilor. (bis . şi de dzisele tale nu rătăciiu. întîia venire (sau întîiul venit) (a(l) lui Isus Hristos). pune-o în traistă! CR .PRAV. a pune la încercare (pe cineva): puseră păcătoşii cursă mie. a întinde mîna (sau (înv . a ajuta (pe cineva). a întinde masă (cuiva)..(înv . (înv . în tine.) în cerc. (pop. a se întîlni (sau a se întovărăşi) doi oameni care se aseamănă în rele: ne potrivim de minune . în primul rînd: ce i-a ieşi înainte întîi şi întîi. 2) (fig .a se întinde la caşcaval a se întinde mai mult decît îi ajunge olul a întinde masă a întinde masă cu cineva a întinde masă mare a întinde mîna a-i întinde o cursă a întinde o mînă a întinde pedeapsa întinde-te cît i-e plapuma! a întinde undi a a întinde vorba în tine întîiaşi dată a se întinde la caşcaval. a se nimeri acasă. ac ionează numai în limitele posibilită ilor proprii! a întinde undi a.CR . în tîrcol sau în (sau la) tîrcolul.. de se ceartă.) mînă bună) (cuiva). li s-au făcut milă. a întinde masă mare sau a ine masăîntinsă. a-şi lua nasul la purtare. a întinde vorba. a se întîlni doi proşti la un tăciune. a i se întîmpla o pantomimă (cuiva).) a ajuta (pe cineva): le tindea mînă bună.. anterior: de-i va dzîce „hain“ pentru ceaia ce au fost întîia vreame. a întinde o mînă (de ajutor) (cuiva). a se obrăznici..MINEIUL. a momi.

a sări) într-un călcîi. a salva de la moarte (pe cineva). a sforăi (în somn). . a (se) îmblînzi. a intra în posesia unor bani (socoti i) pierdu i. a o întoarce la viclenie (sau la şiretlic) sau a întoarce vreun vicleşug. la şiretlicuri: o întoarse şi dînsa la şiretlic. a întoarce foaia.i fie sigur. a (i se) face grea ă. a-şi întoarce paralele. a-şi schimba brusc atitudinea. a întoarce o haină (pe dos). purtarea. a se întoarce (sau a se învîrti. mi se întoarce rînza pe dos.DRĂGHICI . purtarea (pentru a ieşi dintr-o încurcătură): văzînd bietul popă că s-a pusîn cîrd cu nebunii. nestatornic. a(-şi) întoarce ochii (sau privirea) (de la ceva sau de la cineva). a lăsa în plata Domnului (pe cineva sau ceva). bună mehenghe. întoarce-l tu singur. a-şi scoate cheltuielile: au pus pricină că şar hi întors surorile ei cheltuiala. a întoarce cojocul pe cealaltă parte (sau pe dos). a-şi schimba brusc atitudinea. 1) a-şi îndrepta privirea în altă direc ie: întorcîndu-şi ochii către partea de unde venea glasul. părerile. începe s-o întoarcă la şurub. a agoniza: în cap ochii să i se-ntoarcă şi să-i fie capul prins. a-şi întoarce mantaua după vînt.COSTIN. a întoarce capul cuiva. a întoarce (toate) cu curu-n sus. a transforma o haină (punînd drept fa ă dosul neuzat al stofei). 1) a se învîrti pe loc.AL. nu mă face i să-mi întorc cojocul pe dos! AL. a-şi schimba brusc atitudinea. a se întoarce ca moara în vînt. a-şi recupera pierderile. a readuce la via ă.POP . a întoarce porcii.ISP. a face afaceri comerciale: nego ul de vrei să. 2) (fig .URIC . a nu mai voi să ştie de cineva: şi-odată şi-a întors Sfîntule ul fa a de la el. a i se întoarce punga pe dos (cuiva). a întoarce foaia sau a o întoarce pe foaia cealaltă (sau ailaltă) sau a o întoarce (sau a o schimba) pe altă strună (sau foaie). a recurge la viclenii.) a fi iute la treabă: se întorcea numai într-un călcîi şi toate erau gata.POP . încrederea cuiva: cu multe cuvinte blînde se ruga. a deveni mai sever: dascălul văzu că a cam scrîntit-o şi-o întoarse pe foaia ailaltă.CR. ) a-şi cheltui to i banii: i s-o întors punga pe dos. ) a i se întoarce stomacul pe dos (cuiva): cînd dau cu ochii de soacră. a fi oportunist.POP . a întoarce de la moarte (pe cineva). scîrbă (cuiva). a întoarce (sau a învîrti) nego ul (sau comer ul).ISP. a se adapta împrejurărilor. a fi schimbător. a preface. a (se) întoarce inima cuiva. a o întoarce ca la Ploieşti. îi întoarce capul şî Ipate vede că nu-i de lepădat. a nu se ine de cuvînt: Dumnezeu n-a voit să-şi întoarcă cuvîntul. 2) a-şi pierde interesul (pentru cineva sau ceva).POP. (despre sugari) a în ărca. a întoarce de la î ă. a face vraişte. STANCU .ISP. a-şi schimba atitudinea. a înşela pe cineva. purtarea. a-şi întoarce cuvîntul.a o întoarce a o întoarce ca la Ploieşti a se întoarce ca moara în vînt a întoarce capul cuiva a întoarce cojocul pe cealaltă parte a întoarce cu curu-n sus a-şi întoarce cuvîntul a întoarce de la moarte a întoarce de la î ă a-şi întoarce fa a de la cineva a întoarce foaia a întoarce inima cuiva a se întoarce într-un călcîi a o întoarce la viclenie a-şi întoarce mantaua după vînt a întoarce ma ele pe dos a întoarce nego ul a întoarce ochii a i se întoarce ochii în cap a întoarce o haină a-şi întoarce paguba a-şi întoarce paralele a întoarce porcii a i se întoarce punga pe dos a i se întoarce rînza pe dos a o întoarce (pe sau la şurub). ca să le poată întoarce inimile spre dînsul. a i se întoarce ochii în cap (cuiva). a întoarce foaia: ei. a răsturna. a (i se) întoarce ma ele (sau stomacul) pe dos (cuiva). 1) a prosti. a-şi întoarce paguba (sau cheltuiala). (reg. a-şi întoarce fa a de la cineva. măi badeo. a cîştiga simpatia. (pop.CR . 2) a face pe cineva să se îndrăgostească: fata. a i se întoarce rînza pe dos (cuiva).

cu tot sufletul voiesc cu cinste pe Erotocrit de bărbat să-l priimesc. permanent. în toată cinstea. (de) peste tot.EM. a modifica.) de toate păr ile. întotdeauna. a dispre ui (pe cineva).REBR. a părăsi (pe cineva). în putere. în toate timpurile sau (înv . săptămînă. din plin: toastele se repetară şi vinul curgea în torent. în toată ziua (sau diminea a.PANN . lumea din toate păr ile îl înghesuia. (de) pretutindeni: dragele iubirile.i în gînd . (înv . 2) a desconsidera. potrivit felului de a fi al cuiva: [Făt-Frumos] a plecat în lumea largă şi-n toiul lui de voinic. în (sau din) toate col urile (lumii). luna. anul).a se întoarce roata a întoarce spatele a întoarce şuruburi a întoarce tîrgul a întoarce traista pe dos a-i întoarce un şurub a întoarce vizita cuiva a întoarce vorba cuiva a întoarce vorba în toată cinstea în toată clipeala în toată firea în toată lumea în toată puterea în toată puterea cuvîntului în toată regula în toată vremea în toată ziua în toate col urile în toate minuturile în toate păr ile în toate timpurile în toate zilele în toi în toiul cuiva în torent a se întoarce roata (sau sfera). seară. în lege: este la mijloc un complot în toată regula. în toate zilele sau pe toată ziua. care a fost în to i timpii şi va rămîne. (înv.POP. săptămîna. în (sau pre) toată vremea sau în toate vremi. a întoarce vizita cuiva.REBR. dar eu şi mai şi . noaptea. că nu-mi place! în toată clipeala (de ochi). şi reg . mereu. . în toiul cuiva. necontenit: [cîinii] or apăra în toată vremea turmele şi toate vitele de lupi. cu viclenii: şiret el. matur.POP .. a întoarce (sau a învîrti) şuruburi. a întoarce vorba (sau vorbele) cuiva. pretutindeni. şi de să va întoarce sfera .) tot timpul.) în to i timpii. în toi.BOL.POP . ha. el. ha! AL. în toate minuturile sau în tot minutul. după toate regulile. a da de nevoi. în (sau din. peste tot: s-a dus vestea în toată lumea. . cîntă ca paserile. a se schimba situa ia. în toată puterea. serios: ce naiba! doar eşti om în toată firea! în toată lumea sau în lumea toată. ha. lună.noapte. în toată regula sau în regulă. în torent. şi pop. pe deplin. a recurge la şiretlicuri: avoca ii cîte şuruburi nu învîrtesc. prin) toate păr ile (sau locurile) sau (înv .. a se întoarce norocul: s-o întoarce. adevărat: ce mai! era un artist în toată puterea cuvîntului... 1) (înv .. a întoarce pe dos. te bagă în temni ă cu dreptatea în mînă. a adapta. clipa) sau în (sau pe. un tîrg.. în toate col urile. şuruburile) (cuiva). 2) v. pune. în mod sincer: î i spun. seara. a răstălmăci cuvintele (cuiva): Hamlet zicea: este ceva putred în Danemarca! noi trebuie să-i întoarcem vorba şi să zicem: mai este ceva neputred în ara asta! CAR. a intra la necaz. a întoarce tîrgul.BOL. a înşela (pe cineva). ) în fiecare clipă.CR. a vizita pe cineva ca răspuns la vizita anterioară a acestuia. a min i. veritabil. de lipsuri. dosul. în fiecare zi. peste) tot momentul (sau ceasul.. în fiecare zi (sau diminea ă. în toată firea. a(-i) întoarce spatele (sau ceafa. nasul) (cuiva). clipă) sau în fiecare moment (sau ceas. în toată cinstea. în toate direc iile: pe unde trecea. (de) pretutindeni. atunci după cuviin ă. în plină desfăşurare: petrecerea era în toi . a(-şi) lua vorba îndărăt. an): în toată seara ieşea ca să privească apusul [soarelui].MACED. gata de luptă în toată clipeala.) în întregime. a întoarce traista pe dos. a-i întoarce un şurub (sau şurubul. 3) a se supăra (pe cineva).POP . a(-şi) întoarce vorba.. oricînd: cumpără proprietă i nemişcătoare pe toată ziua. a umbla cu şiretlicuri. roata şi la mine.CR. pe deplin. în orice clipă: domnul Ştefan. a strica o învoială. mereu: este un gen de poezie intimă. 1) a nu mai asculta. că i-am întors un şurub . în toată puterea cuvîntului.POP . din belşug.

în compania . la întîmplare. fără a insista: am atins acest subiect . potrivnic: multe într-alean se fac. pe ascuns. chemîndu-şi boierii. în trăgători. a senatorului Andrei Mocioni. tot. imediat: la opt [clăi] vîrfuri le-am făcut. în cîteva cuvinte. în tovărăşia .. a da în judecată (pe cineva): iar de s-ar scula vecinii din megieşi. 1) trecînd. în orice împrejurări. într-ascuns. altfel. ca părtaş: dobîndeşte un brevet pentru debit de tutun în tovărăşie cu fratele său. în tovărăşie. la mine să vie să se întrebe. întreabă-mă. în această clipă. se desfăşoară în trăgători şi pornesc spre noi. în total.LET. în linii mari. acum.EM. numai cu o întrerupere de vreo patru zile. 2) peste tot. în trecere.. .) încoace: vă-zut-ai ceva mai adineoare .CAMIL.) a cere sfatul cuiva: Dumitraşco-vodă. în partea. în asocia ie. în tot respectul memorabilă. din toate punctele de vedere. şi o luară într-acolo.IORGA . degeaba mă întrebi. şi pop .. (reg . întreg: un director reprezintă ziarul în totalitatea şi în programul lui. a face proces (cuiva). degrabă. (înv.) a-şi întreba (jude ). într’acoace.) alergînd: boierii ieşiră într-alergate. au întrebat sfat. într’acoace? AL. (înv.. 1) cu totul.deşi cam în treacăt..SAD ..ISP.în torente în total în totalitatea lui în tot cazul în tot modrul în tot respectul în tovărăşia .. (înv..COD..HOGAŞ .DOS. încolo: zăriră nişte palaturi . într-aiure(a). în total opt zile. să te-ntreb! în torente..CR. în totalitatea lui (sau ei) sau în totalitate. într-alean.ext. adecă soseaşte călare svîntul.DOS .BARI IU. (înv . toren ial: pe o ploaie în torente eram înapoi.. nu ştiu mai mult decît tine.ARGHEZI. într-acest ceas.).) în fel şi chip: s-au nevoit în tot modrul să scoată pre vandali dintr-însa. aiurea: şi totuşi ea vorbea într-aiurea.. în trăsuri generale. numa una mi-a rămas să-i fac vîrf într-acest ceas.. 2) pe scurt. în tot modrul.: ne-am sim it ca în tovărăşia unor vechi şi buni prietini. a se întreba cu cineva sau (înv . foarte mare. pe de-a-ntregul: opera e inegală şi nu i se poate aplica în total aceeaşi judecată.VOR. în întregime. (p. în treacăt a se întreba cu cineva a întreba sfat . (înv . ) împotrivă. oricum.. 3) vremelnic. . şi pop . într-alergate.URIC . că n-am habar. la distan ă unul de altul în vederea tragerii cu arma: se opresc to i alinia i. în tot cazul sau în orice caz. trecător: oricare păsărică îşi are ciripirea ce-n treacăt pe-astă lume încîntă auzirea. într-acolo. pe alese: ia sălă i într-ales. în tot respectul sau în toate respectele.CAR . în tovărăşie într-aceea ce .. într-aceea ce ... ) în linie.AL . orice s-ar întîmpla. a-şi căuta dreptatea la judecată.GALA.. în trecere. într-ales.. pe cînd: şi-ntr-aceaia ce cugeta.OD. în taină: şterge cu oftare două lacrimi într-ascuns. a întreba sfat (de . direc ia aceea. altminteri. întru totul: cu conlucrarea. la repezeală: şi-n treacăt o cuprinse lin într-un ungher. într-alt chip.. ) pe fugă. una peste alta: căldurile au inut. 1) în altă parte: a plecat într-aiurea . în treacăt. în tranzit.SL. împreună cu . să te-ntreb!. 2) fără intă.P.. ) în timp ce . în general.. (mil.VARLAAM.. altcum: într-alt chip n-avură cum face. POP.AL.. într-acest ceas într’acoace într-acolo într-aiure într-alean într-alergate într-ales într-alt chip în tranzit într-ascuns în trăgători în trăsuri generale întreabă-mă..ŞINCAI.

în agonie. în trecere surprinzi o fa ă brăzdată de „durere“.. a se întrece cu dracul în fugă. neîntrebînd voia craiului. în trecut.) în tremuri. în aer. între lumea fea ei tale îmbla-vor. în trecere între cer şi pămînt în trecut întreg la minte între lumea fe ei în tremur între olaltă între patru ochi în trepte între timp între via ă şi moarte într-o cercare într-o clipă într-o clipitură într-o doară în troică în troiene .COSTIN .STANCU . Catrino? COŞBUC .. fugitiv. odinioară: dar nu mai cade ca-n trecut în mări din tot înaltul. în treacăt: mergi întîmplător pe stradă. în acest răstimp: între timp.POP.) înaintea cuiva. reciproc: a se înşela între olaltă asupra meritului producerilor lor. ) a cere voie (de la cineva): cazacii s-au strîns. 1) la repezeală. se prăvălise întunericul nop ii. a face mofturi. aceea într-o clipă să pot a face eu? EM. copilă. cînd vom vorbi între patru ochi. fără martori: o să-mi spui altădată . .EM. de probă: l-am ales. în fiecare zi un an.N. (înv.) într-o doară. cu vorba. treci pîrăul! ce te-ntreci. pentru un surîs de pe buzele ei. tremurînd: cu inima în tremuri. 2) pe scurt. imediat: au pot să fiu. îndată. la noroc. şi ce-au făcut puternic în veacurile sale. nazuri.. înfiorat. a depăşi orice aşteptare. într-o cercare. în treacăt. într-o clipă (sau clipită) sau (reg . între lumea fe ei (sau ochilor). între patru ochi (sau pere i). a sărit ca fript drept în picioare.POP. întreg la (sau de) minte. de trei ori Dumnezeu.SAD . cu dedeochiul. peste oraşul uriaş . 3) fugar. a întrece orice închipuire. Doamne. a se întrece cu gluma (sau cu şaga. într-o clipitură. fără a insista. în fa a cuiva: ferica i oameni ce ştiu strigare. treptat. în trecere... cu nebuniile).ARGHEZI. (înv . dată în trebuin a oştilor şi plătită dă hazneaua împărătească. (pop . confiden ial.GOLESCU. în troiene. iar în crăpatul zorilor . (reg . fasoane. orice previziune: succesul tinerei cîntăre e a întrecut toate aşteptările . între olaltă..MAIOR .ISP. 2) unul pe altul. numaidecît. în trepte. a exagera. într-o cercare.. între via ă şi moarte. a întrece (toate) aşteptările. în tremur sau (înv . şi pop . trei ani într-o clipitură. în fiecare noapte alt an. nu te temi că te va prăbuşi D-zeu într-o clipită? POP.) pentru necesită ile cuiva: suma . 2) în etape.) pe clipită. (înv .) într-o clipită: copiii crescură repede . în fugă... trecător: cîte numiri ar inventa el . a depăşi măsura: văzînd că prea se întrece cu şaga.COSTIN.EM. în troică.. (despre cai) înhăma i cîte trei în linie: Mitrea se opri o clipă ca să privească o sanie cu cai înhăma i în troică.EM . a se întrece (cu firea). a se copilări: haide. .PSALT. în cîteva cuvinte. altădată.BLAGA . (înv ..SLAVICI. a depăşi imagina ia. într-o doară.a întreba voia cuiva în trebuin a cuiva a se întrece a întrece aşteptările a se întrece cu dracul în fugă a se întrece cu gluma a întrece orice închipuire a întreba voia cuiva.. să vedem ce minte are.) 1) unul cu altul: s-asamăn între-olaltă via ă şi cu moarte. între cer şi pămînt. între timp (sau timpuri). în trebuin a cuiva. la întîmplare: se hotărî să vie într-o doară. formînd grămezi (ca nişte valuri): un clopot trist suna şi zăpada căzuse în troiene. cu judecata normală: fost-ai fi întreg la minte? CONACHI . pasager. 1) în formă de scară. (reg .) a fugi repede. ANGHEL. un surîs în trecere. au îmbrăcat pruncul.

dar într-o potrivă cu dînsa. la moment. nu spre trufă. (înv . (să fie) într-un ceas bun!. nu. 1) (despre oameni) (culcat.) în egală măsură. la o vreme: suind pe la fundul Hălăucei.POP . într-o margine.VARLAAM .) secunde sau din secundă în secundă sau dintr-o secundă într-alta sau de la o secundă la alta sau la secundă..PREDA. foarte repede. într-o (bună) zi sau într-una din zile. îndată. într-o părere. întru ceva.. (înv . (înv . CAMIL. mereu: poroncele aceste nouă. pieziş: îi pusese căciuli a . . stăruitor: şi doar mă feream şi eu într-o părere. întru adevăr sau într-adevăr. în trufă într-un anumit sens întru nărav într-un buc într-un ceas bun! . ) după un tîrziu. fără zăbavă: toată supărarea mea pieri la secundă.) zadarnic: întru deşert ne trudim. (înv . din) nărav.) în vreo privin ă. ) în tîrziu sau (reg. să fie cu noroc!: amin şi într-un ceas bun! AL . odihnind p-o rînă! PANN . ) foarte repede. deopotrivă: fapta vitejească e negreşit lucru mare.CR. GALA. într-o clipă. 1) (înv . pentru a fi lăudat: ai tălmăcit [scriptura] spre limba cea de moşie a locului. PRAV . într-o mică de ceas sau pe (o) mică (sau nimică) de (sau pe) ceas.CR . într-o parte şi în alta. (înv .) conform obiceiului: şi într-acelaş nărav iară sărută pre ei cu cuvîntul. pu in: să nu cumva să o strice întru ceva. de la o vreme. în patru etc. într-o zi oarecare.) cu o ocazie oarecare.OD. 1) într-o doară. cu adevărat. acum.care curg pe nică. am ajuns după un tîrziu în Fărcaşa.EM. întru (sau din) acea oară. într-un răstimp: într-o toană. din clipă în clipă. numaidecît.într-o întinsoare într-o margine într-o mică de ceas într-o nimară într-o parte într-o parte şi în alta într-o părere într-o potrivă într-o rînă într-o secundă într-o tinsoare într-o tîrzie vreme într-o toană într-o zi întru acea oară întru adevăr întru ceva întru deşert într-o întinsoare. dintr-un anumit punct de vedere: într-un anumit sens. cîndva.i trebuie prea mult curaj. într-o tinsoare. pe loc. izolat: nu puteam să stăm la o parte ca nişte cerşetori. cînd damigeana şi trupurile noastre nu mai erau amenin ate. ca să alergi înainte. la un moment dat. 2) (despre obiecte) înclinat. la răcoare. pre) trufă (sau trufie).DELAVR . de fapt: fa a într-adevăr plăcută a tînărului. aplecat) pe o parte. 2) deoparte.CR. tot la umbră. din clipă în clipă: pe o nimică pe ceas beam cîte-un cofăiel întreg de apă. curînd.) 1)foarte repede. ceva. (reg. (reg . 2) pe potrivă.CORESI . într-un anumit sens. repede. . într-o potrivă. (înv. oarecum: a zîmbit şi el aşa.BIBLIA. şi pop .SAD. ) repede. Panait. în direc ii opuse. DOS . strîmb: casa unde stăteau era aplecată într-o rînă. stă şi vorba pusă la loc cu temei. .) pe o parte. precum acela. dobîndi glas. într-o (sau la o) parte. şi reg . într-o toană. imediat: şi într-un buc [furnicile] au şi ales năsipul. într-o părere. . în (sau din) acel moment: într-acea oară ce era închis în temni ă Ioan. într-o rînă. pe ceas. într-un buc. fără întrerupere: şi petrec într-o-ntinsoare. fără întîrziere. odată. 2) foarte des.. în (sau spre. imediat. întins. într-un suflet. (înv . şi pop . într-o (sau în) tîrzie vreme sau într-un tîrziu sau (înv. într-o nimară. într-o (sau pe o) rînă. ARGHEZI. pe dată.) insistent. 2) (reg .CAMIL. ce pentru mîntuirea noroadelor.CR.P . prietinul meu.) pentru a se mîndri. într-o secundă sau în două (în trei. (înv . întru (sau pre. pe o coastă: ce lua-n trei zile dintr-o săptămînă da pe d-ale gurii. la întîmplare. după multă aşteptare. în goană. întru deşert.EM. imediat. după mult timp.P. te întreb într-un tîrziu.) în (sau din) vremea aceea.AL . cam la o parte. 1) într-o latură.

(înv. cîtuşi de pu in: el era bun şi nu supăra întru nimic pe popor.) cu totul. vecin cu ... gînd la gînd: află pre patriarhul la un gînd cu dînsul. în. s-a terminat!. la nervi. de aceeaşi părere. la o dată oarecare. într-un răstimp. întuneric deplin: noaptea era întunerec beznă. (înv . nu numai pre eluş să se mîntuiască de bate războiu . într-un gînd sau la un gînd. ) (culcat) pe o parte.strîmb..) pu in lipseşte ca . . într-un şold. oblic: m-am pomenit cu trăsura într-un peş. întuneric beznă. într-un suflet.. a se posomorî: mult la fa ă te-ai schimbat şi mi te-ai întunecat... într-un timp mai lung sau mai scurt. la nevasta vrunui vornic. vine tot într-un suflet şi domnişorul. pe o coastă. în cor: apoi noi într-un cuvînt din partea a tot pămîntul zicem. (înv . întru pu inel. la nimereală. întru nimic sau într-o nemică. la întîmplare: să mă duc.. a se întuneca la fa ă. într-un necaz. într-un (sau la) noroc.CORESI . la un moment dat.POP. nu s-ar fi putut opri de a se coti cu vecina sa.: întru pu inel v-a i aflat credincioşi..GHICA. (înv . fără deosebire: [soarele] lumineadză preste tot într-un chip. se rupsese osia şi rămăsese în trei roate. odată. foarte repede. într-un timp mai lung sau mai scurt. curgerea ploii conteni.ext . întru nimic într-un minut într-un necaz într-un noroc într-un peş într-un răstimp într-un răsuflet într-un rînd într-un suflet într-un şold într-un timp într-un chip. 2) (sau cu un cuvînt) pe scurt. într-un timp. mai că . într-un hal fără (de) hal.CR. s-a dus chilipirul! într-un timp mai lung sau mai scurt întru pu inel întru tărie întru toată deplinirea a se întuneca la fa ă întuneric beznă în turmă în tuşă a în ărcat bălaia ! . într-un noroc.: care vie este intr-un hat cu altă vie a me [a].într-un chip într-un cuvînt într-un gînd într-un glas într-un hal fără hal într-un hat cu . 1) împreună. imediat. în tuşă. în stare de apărare: voinicul. într-un răsuflet.tr-o clipă..HASD . împreună. într-un (sau cu un) glas (sau grai). întru toată deplinirea.) în disperare: i-a scris. în turmă.. ) 1) deloc.. înclinat. într-un hat (sau hat în hat) cu . în acelaşi fel. (pop. deodată: răspunseră to i într-un grai. (reg. întru tărie. într-un rînd. într-un glas. în rezumat: într-un cuvînt.POP . în goană: a sosit într-un suflet înapoi la fîntînă.ISP. noi ne mişcăm împinşi din urmă. acum sau altădată. şi pop. o scrisoare plină de reproşuri . (a. 2) (reg. NEGR... curînd: într-un minut fu aproape de pădure.ISP. VARLAAM .1820). . peste tot. cu desăvîrşire: ucide i toată partea bărbătească întru toată deplinirea. îndată. la un moment dat: într-un rînd îi picase lui moş Nichifor două iepuşoare.) la fel. pieziş.URIC. URIC .STANCU. (p. ce şi cetă ile întru tărie să puie. cu grămada... foarte repede: venise într-un răsuflet din oraş. 1) (aplecat) într-o rînă. într-un cuvînt. deodată: într-un răstimp. de la o vreme.CAMIL.. (sport ) dincolo de marginea terenului de joc. ) pe o parte.BIBLIA . în unanimitate... (înv . ISP.CAR . în grămadă: sufoca i de-atîta mers în turmă. se schimbă şi ei în pămînt. şi pop . odată şi odată.. defel. într-o stare de nedescris.MINEIUL .ISP..POP . ) în siguran ă. într-un peş. într-o rînă. mai curînd sau mai tîrziu: mor ii . aşa şi împără ia acea de sus într-un chipu va lumina. într-un minut sau în două minute. deopotrivă.AGÂRB . într-un necaz... 2) de nimic.P.VARLAAM. ) la un moment dat: într-un timp îl întreabă nevasta.SAD. a în ărcat bălaia (sau murgana)!. orice damă l-ar fi văzut.

în urma urmelor în urmă în valuri în van în varvaric a învă a buchea căr ii a se în elege ca gîsca cu prepeli a. a se învă a minte. a memora fără a în elege. a pedepsi (pe cineva) (pentru a-i fi de învă ătură).. se în elese cu el la cuvinte. 2) a învă a în mod mecanic. POP . a (se) obişnui să pretindă ceva ca pe un drept al său: la ce tot dai? îi înve i cu nărav! DELAVR. (pop .. a învă a pe de rost. a învă a minte (pe cineva).: codrii-n urdie în urmă-i s-adună şi iar se-mprăştie. în ultimă instan ă. în van i s-a tîrît la picioare. fa ă de .. se toarnă. se dete la prins musculi e. 1) a învă a exact ca în carte.) în cele din urmă. în epat la limbă.. în ultima clipă. în epat la minte. a în elege (sau a şti) de cuvînt. zadarnic: în van l-a rugat. văzînd că toată munca lui este degeaba. a fi ascultător. a învă a buchea căr ii. care şi legea-mi este şi s-o-nvă de rost m-am pus..EM.. necultivat. (pop . beat.GALA ..... a învă a păsăreşte. în van. părăginit.. înainte de a fi prea tîrziu. într-un tîrziu: în urma urmelor. 1) ame it de băutură.POP. în văzul . în ultimul moment. (chiar) în ultima secundă. în spatele . de rost).. în urma . în ultimă analiză. iste . inutil.: lucrurile se făceau în văzul lumii.. în cele din urmă. . rău): îs deprins cu nevoile ca iganul cu scînteile. în elege de cuvînt!.. a (se) învă a cu nărav...ISP.PANN. dinapoia ..) în bătaia puştii: mai bine le-aş avea în elul puştii. în mod succesiv (şi în mare cantitate): cad săge ile în valuri care şuieră. ) a nu se în elege deloc: ne în elegem ca gîsca cu prepeli a. în urmă. ascultă de vorbă bună! a se în elege (sau a se ajunge) la cuvinte.. a învă a pe din afară: şi ascultă o poveste ce-n şcoală azi mi s-a spus.. în fa a . (pop . în elină. a se în epeni pe nisip. despre mustă i) cu vîrfurile lungi şi răsucite: cu muste i de varvaric cum stă bine la voinic. SAD .. a învă a păsăreşte. copile mic de stat. a se învă a ca iganul cu scînteia a învă a cu nărav a învă a minte a se învă a minte a învă a papagaliceşte a învă a păsăreşte a învă a pe de rost în văzul . a se învă a (sau a se deprinde) ca iganul (sau ca făurarul) cu scînteia (sau cu scînteile). POP . sarcastic.. a învă a papagaliceşte.POP . în valuri sau valuri-valuri. a învă a pe de rost (sau (înv. vioi: măi. supus: ascultă şi-n elege de cuvînt.. în spate. a învă a papagaliceşte.POP.. eu nu i-oi mai da drumul vara.a se în elege ca gîsca cu prepeli a a în elege de cuvînt în elege de cuvînt! a se în elege la cuvinte în elină în el în epat la limbă în epat la minte a se în epeni pe nisip în ultima secundă în ultimă instan ă în ultimul moment în urma .. dar la minte în epat . 2) ironic. la urma urmelor. a trage învă ăminte dintr-o experien ă neplăcută: ca să te înve i minte.. a cădea la învoială: Mihaiu . PANN. (chiar) în ultima clipă. (reg. îndărătul .POP.. dinapoi. în (sau de) varvaric.EM .BOL. a se obişnui (sau a ajunge să se obişnuiască) cu ceva (neplăcut. degeaba. (despre nave) a eşua.. îndărăt. ) de-a rostul. în urma urmelor. în el sau în elul puştii. în ultimul moment: a prins avionul în ultima secundă ..

. veşnic: cîntări tînguitoare prin zidurile reci cerşi-vor pentru mine repaosul de veci.. în public..PANN. ) niciodată. cîtă vreme .. în eternitate. (înv . ai fi trăit în veci de veci..REBR. 3) (jur.ext.) pu in înainte de . ) din moment ce .EM. zadarnic: în zădar căutam să-i pricinuiesc oarecare distrac ie. în jurul .) cu voce tare. (înv . în timp ce. 1) în apropierea . a se învoi (sau a veni) la (sau din) pre sau (reg. ) în vecia veacului. învoindu-se din pre . ) în depărtare: privea în zare cum pe mări [Luceafărul] răsare şi străluce. a spori durerea. ) etern. . suferin a (cuiva). a pleca. (înv . în timpul apropiat de . (reg. în veliglas a înveli tăciunele a înveli tăciunele. (p.. a a i se învîrti capul cuiva sau a se învîrti locul cu cineva. la orizont... în (sau prin) apropiere. a învîrti cu itul în rană a învîrti dulapuri a învîrti pe degete pe cineva a învîrti (sau a răsuci) cu itul în rană.. în vreme cînd . şi reg .. nici au mîncat de aceste? DRĂGHICI. ) a se ajunge din pre sau (înv . în (sau prin) apropiere... deprins a te ciocni la to i domnii. fără zgomot. a încheia o tranzac ie comercială (în elegîndu-se asupra sumei de plată): în vro cîteva cuvinte. la discre ie pe cineva.. a i se învîrteji capul (cuiva). înv. în vecinătatea . în vecinătatea .. în zare sau în zări. a da tîrcoale unui lucru dorit. pentru totdeauna: tu ciocănitoare să te faci şi blestemată să fii a le căuta şi a le omorî în vecii vecilor! POP. a manipula pe cineva.: Robinson cum era să le cunoască. în zadar în zare . (pe undeva pe) aproape. a învîrti dulapuri. în vederea .. a se învîrti ca mî a împrejurul oalei cu smîntînăse învîrti ca mî a împrejurul oalei cu smîntînă. a se învîrti ca un prîsnel a se învîrti ca un prîsnel sau a umbla ca prîsnelul.VLAH..BĂLC .: două metode în vederea aceluiaşi rezultat. a avea la bunul plac..: dau voiniceşte asalt ...CAR. în (sau prin) preajmă: pecinighii în vecinătate fiind.) a avea ame eli: capul li se învîrtejiia. în via ă şi-n trai în via ă şi-n trai. în preajma . în veliglas.. a se mişca foarte repede... şi pop .COSTIN .NEC..EM. s-o stăpînească de veci.. .. în (sau la) vedeală. în (sau prin) vecinătate. a fugi.) în văzul tuturor. pentru . a avea ame eli. în scopul . tocmeala).. în vreme ce.. 4) (în construc ii negative) niciodată: atunci în vecie suflarea ta caldă ea n-o să învie. a învîrti pe degete pe cineva. ) pe termen nelimitat: i-a dăruit cu hrisov o moşie.. a ame i: mise părea că biserica a i se învîrti capul cuiva se învîrteşte cu mine.) a rupe pre ul (sau tîrgul. .. în vîrful picioarelor în vîrful picioarelor. învechit în (zile) rele. pe fa ă: o purta în vedeală între toată în vedeală boierimea.AL . înrăit: învechit în zile rele..CANT . (reg. ..: acel turn. 2) (înv . în vreme cînd nici văzuse. a zgîndărî o rană nevindecată. NEGR.NEGR . în zadar. . HASD. grea a li se a i se învîrteji capul scorniia.. a se învoi la pre în vreme ce în vreme cînd ..EM.. cu glas puternic: cetindu-să la divan în veliglas căr ile înaintea tuturor. 2) (bis. în vederea .EM. tiptil: opisică albă ca laptele vine în vîrful picioarelor. aşezat în vecinătatea por ei. ) a umbla cu înşelătorii.. .OD. 1) de-a pururea.. CANT. în (sau prin) vecini. şi reg . în vecinătatea serii.. (pe undeva pe) aproape: plecă prin vecini să-şi astîmpere în vecini amarul.. (înv... îi zise cumpărătorul .în veac de veac învechit în rele în vecinătate în veac de veac sau în veci (de veci) sau de veci(e) sau în vecii vecilor sau în veacul veacului sau în (sau pe) vecie sau (înv.

a juca de sîrmă. pe Iordaki s-arunca. a juca la bursă. a se descurca în orice situa ie. (despre actori) a nu avea spectatori. renghiuri) (cuiva) sau a-i trage renghiul (cuiva). a înşela.POP .. dintr-un) zbor.. a practica jocul de căr i. (reg. a se juca cu focul. a se juca de-a purceaua în ceafa (sau pe spinarea) cuiva. a opăi: se ruga la Dumnezeu să nu-l şontorogească de picioare pînă nu va apuca să joace .. a încerca ultima solu ie. a sili pe cineva să se supună capriciilor tale.PANN. a înşela pe cineva. (fig.. dintr-o singură mişcare: arnău ii . a trage pe sfoară (pe cineva): nu cumva oare vrea să ne joace vreo co că? AL. ) a risca (aproape) totul (pe o carte). la Sfîntul Aşteaptă. viclean.CAR. ca la o şerpoaică. a obliga. determinîndu-l să facă ceva care nu este în interesul său: îl joacă cu viclenie în ciur fără văcălie. a amăgi. (fig.AL. unde nici în zbor nu putea să intre decît cocoşii. în linie frîntă. a judeca ca o cizmă. a trata cu uşurin ă un lucru primejdios. iute: ne spunea de sfin enia călugărilor de la Stavros. a(-i) juca un renghi (sau renghiul. a-şi bate joc de cineva inîndu-l întro situa ie incertă: nu te juca cu mine . cînd începe a se lumina de ziuă. 1) a avea privirea vioaie. CR. 3) dintr-odată.CR. ) a se preface. a face cum îi impune. a păcăli (pe cineva). . ) se petrec lucruri ciudate. îi porunceşte cineva. a judeca cu obiectivitate. a-i juca ochii (în cap) sau a nu-i sta (bine) ochii în cap (cuiva). suspecte.în zbor în zig-zag în zori de zi î i stă mintea în loc joacă dracu’ pe urloaie joi după Paşti jos pălăria! a juca căr ile a se juca cu cineva ca mî a cu şoarecele a se juca cu focul a juca cum îi cîntă cineva a juca cu sala goală a se juca de-a purceaua în ceafa cuiva a juca de sîrmă a juca în ciur fără văcălie a juca la bursă a juca la două nun i a juca o carte mare a-i juca ochii a juca o comedie a juca o co că a juca păpuşile a juca pe fa ă a juca tontoroiul în (sau din. în zori de zi (sau de ziuă) sau în zorii zilei. 1) în timp ce zboară: paserile . î i stă mintea în loc. a juca o co că (cuiva). repede. tontoroiul pe mormîntul ei. fără patimă. jucăuşă: un puişor de fată. 2) a fi şiret. unde nu călca picior de parte femeiască. 2) în fugă. a se juca (sau a glumi) cu cineva ca mî a (sau ca pisica) cu şoarecele. e de necrezut. inimaginabil. (pop. a juca o festă (cuiva): februarie şi martie . a cumpăra şi a revinde efecte de bursă. să. a fi prost ca noaptea.. a juca (sau a sări) tontoroiul. 2) (fig. a-l ine la cheremul tău: cum se răsuceşte vremea şi ne joacă tontoroi! VLAH. toată admira ia! a juca căr ile.. a juca cu sala goală. joacă dracu’ pe urloaie. a juca tontoroi(ul) (pe cineva) sau a face (pe cineva) să joace tontoroiul sau a-i juca on oroiul (cuiva).. a domina pe cineva. căreia îi jucau ochii în cap. ) 1) a da o reprezenta ie cu păpuşi. sînt în stare să ne joace renghiuri. a judeca la rece. a juca o comedie. a stăpîni. pe covor îl întindea şi din zbor capu-ităia.. a juca tontoroi a juca ultima carte a juca un renghi a judeca ca o cizmă a judeca la rece .. a fi deschis. a face ultima tentativă de a-şi atinge scopul. de păr lung îl apuca. în zig-zag. a(-şi) juca ultima carte. ca mî a cu şoarecele. joi după Paşti sau joi mai de-apoi. a juca la două nun i.. (reg. .. ) a spune minciuni. grav. .. a juca cum îi cîntă cineva (sau cum i se cîntă). a juca (cu căr ile) pe fa ă. e incredibil. jos pălăria!. i le prindea cu mîna din zbor. fără ascunzişuri. ) a trage o mamă de bătaie cuiva.GHICA .i îndeplinească toate gusturile. a juca păpuşile. a se acomoda cu abilitate împrejurărilor. a face joc dublu. a juca o carte mare.M. niciodată. a juca (sau a suci) în ciur fără văcălie (pe cineva).SAD.

vlăguit: după atîtea nop i nedormite. într-un loc neacoperit.EM. cît de mult decade (cineva): giudeca i la cît agiunge omul.. la Paştele Cailor.BUDAI-DELEANU. la alegere! la anul. cînd zorile-s albe.. epuizat. la cît mi-a sta capul (cu cineva). foarte transpirat. pretutindeni în jur. (de) la (sau din) capătul (sau marginea. la cheie. după aceea: „Amin“ zise Domnul . niciodată..: stătea cuminte la coada şirului. la căderea serii. (fam .. cînd o-nflori bostanul la aprinsul lumînărilor la aşa cap. pe la cîntatul cocoşilor. de apă).. complet finisat: apartament la cheie . marginile) pămîntului sau din margini de (sau peste) pămînt. cum e omul. la (sau în) aer (liber). ) cît noroc voi avea. la brodeală. la calendele greceşti.CR. la capătul puterilor. (înv. la (sau pe) bord. (bra ) la bra ..CEZAR. la întîmplare. la Sfîntu-Aşteaptă. sub protec ia . dacă vă duce i voi? la cerere. pe înserat: ajunseră acasă la căderea serii .. ) foarte.. la ce?.) la nimereală. la sfîrşitul lumii.. (pe) la (sau pînă în. ) sub pretextul . aşa sînt şi purtările lui. după care apoi se depărtă. ) a se jura pe ceea ce are mai de pre : i-oi jura pre sfînt c-oi inea cuvînt pănă la mormînt. 2) a se zdreli în urma unei căzături la be ie... ) în ce hal ajunge (cineva). (de) foarte departe: răsar-o vijelie din margini depămînt. a înşela un credul. (fam. aşa căciulă! la bord la bra la brodeală la bună vedere! la calea jumătate la calendele greceşti la capătul pămîntului la capătul puterilor la care la cataramă la căderea serii lac de sudoare la ce? la cerere la cheie la cîntători la cît mi-a sta capul la cît mi-a sta norocul la cît vine la coada . lac (sau leoarcă) de sudoare (sau de năduşeală. apărat. cînd o-nflori bostanul. la capătul .. jumătate de picătură. la aşa cap. pentru ce?: la ce să mai merg şi eu. (pop.. în siguran ă. a (se) jura pe sfînt. şi jur-împrejur căta. op ional. în (sau din) toate păr ile: şi prin casă se primbla. la mijlocul drumului: s-a întors de la calea jumătate. un prost. 1) la umbra . la alegere.. pe alese: pe tarabe.. despre) cîntători. straşnic: be ie la cataramă .. ferit.. aşa căciulă!. ) cum o voi scoate la capăt (cu cineva): cu omul roş nu ştiu zău la cît mi-a sta capul.POP. la cît mi-a sta norocul. cînd se solicită: s-a transferat la cerere .. judecată solemnă. (înv. virgulă. 2) (fig. 1) foarte strîns. noaptea pe la cîntători.. la căderea serii.P.. la coada . ) 1) a vomita la be ie. cînd patimile îi întunecă mintea! DRĂGHICI. în fa a lui Dumnezeu.. (pe) la aprinsul lumînărilor. judecată de apoi.EM.. afară. putea să pregătească în tihnă propriul plan de atac. la adăpost. la urma . la cît vine (sau ajunge) (cineva). la (sau după) care. a jumuli un fraier. la cataramă.judecată de apoi jumătate de picătură a jumuli un fraier a jupui apul a jura pe sfînt a jura strîmb jur-împrejur la adăpost la adăpostul . (pop. ) (formulă de salut la plecare) la revedere! la calea jumătate sau la jumătate de cale (sau de drum). a jupui (sau a beli) apul. ) a păcăli. niciodată... la bună vedere!.. cînd se luminează de ziuă: au venit doi îngerei .. a depune un jurămînt mincinos. cu bra ul trecut pe sub bra ul altuia.POP. bun pentru locuit. (fam. 2) (fig. la aer la alegere la anul. .. (fam. îmbarcat. ajunsese la capătul puterilor . (de) jur-împrejur sau roată-mprejur. la adăpostul . fructe cîte vrei. pe puntea navei. protejat: ştiindu-se la adăpost de atacurile inamicilor. a jura strîmb.

î i urez să fii avansat cît de repede! la mama dracului (sau a ciorilor)...). cu rost. la loc comanda!. l-a iertat Dumnezeu. la doi paşi (de . la discre ie. la măsură. să juri că te-o în ărcat Scarao chi. (a fi) aşa cum se cuvine. vezi Doamne. (parcă) l-a înghi it pămîntul sau (parcă) a intrat în pămînt. unde s-a petrecut fapta. din belşug. pe loc: fotografie la minut. în voia soartei. că broaşte sînt destule!. la mintea omului (sau a cocoşului).. la mare(le) fix. că amatorii nu lipsesc! la (sau în) culme. foarte departe.CR... ferit de pericole: să te sileşti a fi totdeauna la mijloc de masă şi la col de ară. acolo unde stătea de obicei: pune capul lui Harap-Alb la loc. 1) pe ultimul loc. la dracu-n praznic. la (sau de) modă... disperat. parc-ar fi intrat în pămînt. la fa a locului. cu haine comandate la Paris . ) impecabil. la grătar. la coadă . întocmai.SAD.. (înv. viclean: mare hîtru mai eşti! . perfect. ) la maturitate: aşa-l lasă pîn-la mare să crească tot în desfrîu. pînă la refuz: sala teatrului era plină la maximum . la dracu-n praznic. (fam. clar: pricepuse şi el. într-o doară..CR. fără cusur: era gătit la marele fix. (fam. ) s-a schimbat planul de bătaie! (a fi) la locul lui (ei etc. în fond.POP.la coadă lac să fie. în cel mai înalt grad. imediat. la loc. la mai mare!. la capătul pămîntului. l-a făcut de rîs. cît vrei. la maximum.CR. la întîmplare. foarte: împăratul Roş [u] era un om pîclişît şi răutăcios la culme. ) e foarte şiret.URIC. potrivit: vorba era vorbă. (reg. la mijloc (sau la capăt) de masă şi la col de ară. la locul ei. că doar era la mintea cocoşului. a murit. la mare. l-a făcut ceapă cu apă. ) foarte departe..NEGR. la infinit. la deal cu opintele şi la vale cu oprele. la iarnă. POP. l-a în ărcat Scarao chi. nici nu apucase să cumpere ceva . (pop. la urmă: terminase şcoala primul . cum se nimereşte.).). la minut. BOL. ca şi de coborît. (înv. uşor de în eles. a dispărut fără urmă: ş-acuma nu-i. (fam. cum se nimereşte: vindea cartofii la hurtă .. neîncetat: este admisibil .STANCU.PANN . lac să fie.. la fel. la urma urmelor. foarte aproape (de . în neştire. trimis pe front. . şi reg. la dracu-n praznic. la iarna viitoare. ocazii să fie. ) e la fel de greu de urcat. 2) la rînd: după ce că pierduse două ceasuri la coadă. la drept vorbind. fără limită. unde şi-a în ărcat dracul copii: am fost . ) exact. la hurtă. într-un noroc: mergeam la întîmplare.PANN. fript pe grătar: peşte la grătar . că broaşte sînt destule! la culme la deal cu opintele şi la vale cu oprele la discre ie la doi paşi la dracu-n praznic la drept vorbind la fa a locului l-a făcut ceapă cu apă la fel la grătar la hurtă la iarnă l-a iertat Dumnezeu la infinit l-a înghi it pămîntul la întîmplare l-a în ărcat Scarao chi la loc la loc comanda! la locul lui la mai mare! la mama dracului la mare la mare fix la maximum la măsură la mijloc de masă şi la col de ară la mintea omului la minut la modă la coadă. cît pofteşti: mîncare şi băutură aduseseră la discre ie.AL. ca o criză de cabinet să se perpetueze la infinit? EM. apreciat la un moment dat: ea era pe atunci foarte la modă. aidoma: toate s-au întîmplat la fel. cînd va veni iarna. precis: măsurîndu-să fînul cu stînjenu drept şi stogurile întocma la măsură. 1) modern: aşa e la modă să se umble fără coadă. 2) (despre oameni) foarte cunoscut. la întîmplare sau în voia întîmplării.SAD. loc prielnic.

insuportabil: jazzul urla la paroxism.. fugi! la ora actuală. în mersul liber (al calului). la o azvîrlitură (sau aruncătură) debă . la ore mici. la noapte.. pe loc: Dumnezeu .CAMIL. . o domni ă. . în casa noastră. după miezul nop ii.VLAH.P. la nivelul . . (pînă) la nemărginire. 1) de actualitate. încet: calul era obosit şi nu putea merge decît în pas. a consfătuirii etc. (care este) angajat cu plata într-o anumită propor ie din beneficiul realizat: îl fac tovarăş la parte şi-l însor. loc) de nevoie. necontenit: această zi udă şi plîngătoare la nesfîrşit. la moşii ăi verzi..SAD . veşnic..ext.BACOVIA. la mică distan ă. niciodată: vei mai căpăta şi tu cap la moşii ăi verzi ori la paştele cailor.. la negru. fă loc!.CAR.. făpturile osebite. la necaz: te va învă a . la (sau în) pas sau în pasul calului. 2) pe ordinea de zi (a şedin ei.. fără a gîndi. 1) acasă. la ordinele cuiva. 1) într-un moment dificil. pîn-la nemărginire. fereşte-te!.. î i urez să trăieşti încă mul i ani!: la mul i ani cu sănătate. la o adică. enorm.CONACHI.CEZAR.EM. ) fără sfîrşit. fără întrerupere. nici n-am nevoie să-mi mai calce pragul. 2) în satul sau în oraşul nostru. o fată. zi. 4) în lumea noastră. (pînă) la paroxism. în timpul nop ii următoare: ştiu că are să aibă de lucru la noapte. la noapte la noi la o adică la o azvîrlitură debă la o parte! la ora actuală la ordin! la ordinea zilei la ordinele cuiva la ore mici la o şchioapă la paroxism la parte la pas . ISP. ) extrem de tare.. ) (pînă) la infinit: cresc pe-ncetul. în regiunea . în păr ile noastre: şi eu trimite-voi ce-i mai mîndru pe la noi.POP. la nimereală. la o şchioapă. sînt la dispozi ia dumneavoastră! la ordinea zilei. a chibzui.. în universul pămîntesc.SAD . imediat.EM. în familia noastră: cu ce ocazie pe la noi? CAR. la supărare: multe spune omul la necaz. în dreptul . să vă dea Domnul tot ce dori i! la nebunie sau pînă la nebunie.. 1) la nevoie: putea. la nemurire.GOGA . care-l iubea la nebunie şi dormea cu poeziile lui sub pernă. să-şi gătească şi să-şi spele singur. ce să faci la vreme de nevoie. 2) în caz de trebuin ă: beciul . la o adică. dificil. P. la mul i ani!.CAR. în prezent. 3) în ara noastră: la noi sînt codri verzi de brad. de mult.P.. (p. fără alegere: apucă la nimereală pe prima stradă la dreapta. tîrziu: nu ajungea acasă decît la ore mici . putea să tăinuiască. 2) la drept vorbind: ş-apoi. la ordin!.CR. la nesfîrşit. ) (foarte) aproape: nemul umirea poporului ajunsese la o şchioapă de răscoală. (fam. la parte.. cu intensitate maximă.CEZAR. la o parte!. la necaz.. la nevoie. la moment trimise pe un înger. la nevoie sau la vreme (sau ceas. la o adică. cu pre de speculă. important: scandalul din parlament era la ordinea zilei . într-un moment critic. la dispozi ia cuiva. la nebunie: te iubesc la nemurire. foarte aproape: casa bunicilor era la o azvîrlitură de bă .ISP. (pe) la noi.CAR .. în vreme de restrişte.la moment la moşii ăi verzi la mul i ani! la nebunie la necaz la negru la nemărginire la nemurire la nesfîrşit la moment. la nevoie la nimereală la nivelul . (fam. (înv. .): face i tăcere! sînt cestiuni arzătoare la ordinea zilii. la întîmplare.CR..

în mod desăvîrşit. 2) la muncă silnică în saline: tăiase doi ani la sare . la pauză. (înv.CAR. nu numai.) fără a avea indicat numele titularului. culcat pe jos. 1) întins.ISP. ce să tîmplase .. la (sau cu) potriveală. după răbojul întipărit în cuget. (fam. (care este emis) fără a fi nominalizat. ) nimerit. (înv. la poruncă.POP.. iron. în rezervă.AL. la propriu şi la figurat. gălăgia.) învins. deznădăjduit. perfect: un om care-şi ştia la perfec ie limba sa. la rigoare. ) pre) rîndul meu (tău. la pescuit: nu era acasă.P. cunosc bine situa ia şi nu pot fi indus în eroare: sînt pungaşi. ) ruinat: industria e la pămînt . dom’le. concret. la pupitru. ) la închisoare: o să fie în altă parte. 2) (fam. niciodată: vei mai căpăta . 3) (fig. şi la lapte de cuc. .) la pont... VLAH . la anc: ca să ne putem scula diminea a la pont..BOGZA . la răcoreală. dînd nouăzeci şi nouă. în caz de extremă necesitate: la rigoare.i treacă înainte de-a rînd toate aceste figuri. ceva imposibil: muierea pofteşte şi la urdă de curcă. în urma altora: iar Pandele-i asculta şi la rîndu-i cuvînta. 2) taci din gură!. la remorcă.POP.. la moşii ăi verzi ori la paştele cailor. la sare lasă că ştiu eu lasă gălăgia! la paştele cailor (sau calului). la peşte. era la pămînt cu moralul . el etc. la momentul oportun. (reg. lasă gălăgia!. la (sau în) păstrare. tacă. la părere. la punct sau (înv . NEGR. în corela ie cu „la figurat“) în mod real. 1) în saramură: maldăre enorme de piei puse la sare. la primăvară. STANCU. . la fix. 2) conform ordinii stabilite: urma să-i afle pe to i.: las’că nici nu se înghesuie la treabă.i fleanca! . 1) unul după altul. la adăpost: îi dăduse în păstrare toate bijuteriile .NEGR. în cursul primăverii viitoare: pînă la primăvară n-o să ne mai vedem. (înv. la păstrare.). (care poate fi plătit. că nu pot să dorm! GALA . la răcoare. ) la prima vedere. las’că . la prisos. zise calul şi-şi luă zborul.CĂL. la purtător. 1) să fie linişte!: mai lasă. lasă că ştiu eu (ce ştiu). (de obicei..la paştele cailor la pauză la pămînt la părere la păstrare la perfec ie la peşte la pornire la poruncă la potriveală la prilej la primăvară la prisos la prînz la propriu lapte de cuc la punct la pupitru la purtător la răcoreală la remorcă la repezeală la rigoare la rînd la rîndul meu las’că .. în grabă: îşi dezbrăcă la repezeală cojocul.. său etc. achitat.. de adevăratelea: începuse să se sufoce în casa Şerichii.NEGR. demoralizat: după atîtea lovituri ale soartei. obiectiv. la perfec ie. ) la momentul potrivit: la prilej. în calitate de dirijor. ) la închisoare.). 1) la loc sigur. la ordin: la poruncă! stăpîne. po i să-i mai faci cîte-o injec ie.POP. folosit etc. la propriu. consecutiv: lasă să. la pămînt. la plecare.CAR. la repezeală. 2) (fig . la prilej. la momentul potrivit pentru mine (tine. la rînd. deprimat. GALA. la prînz.PREDA. în afară de faptul că . la timp. la sare. ca economie: din suta ce munca mea a scos. las’că ştiu eu! CĂL.. scorul meciului era alb . corespunzător. ) deoparte.NEC. pun unul la prisos. î i voi comunica şi d-tale motivul meu.CEZAR. la peşte. la rînd sau de-a rînd(ul). la (sau (înv.CAR. potrivit. dintre reprizele unei întreceri sportive: la pauză.. la amiază. în timpul pauzei dintre actele unui spectacol. lapte de cuc. în aparen ă: Despot e la părere zburdalnic şi uşor. remorcat. la pornire.

orice trebuie făcut la momentul potrivit. la înghesuială. matematic cu realitatea: o hartă la scara 1:1000000..POP..REBR. (p. care se desfăşoară) în timp ce vînatul fuge în salturi: partidele de iepuri la sărite prin păpuşoaie. comod: ce bază po i avea într-un lasă-mă să te las? CĂL. la sigur. (care are loc.BACOVIA. prin ierburi. la toamnă. la tavă. cu o monedă voi suna. cînd frunza va îngălbeni. în timp ce cortina este ridicată. (pînă) la sînge. (toate) la timpul lor sau tot lucrul la timpul său. a scăpat cu bine dintr-o primejdie sau dintr-o nenorocire.M.SAD.. straşnic. ) şmechereşte.. bine făcut. la loc îngust. (pînă) la urmă: bine! făcu la sfîrşit şi ieşi urmată de aproape de Grigore.ARGHEZI. unde puteau să vorbească la secret. termină cu prostiile!. ) nu mai fuma!. important: zurăiesc banii de aramă. om apatic.CAMIL. fără martori: se traseră mai la umbră. la cataramă: legasem dar iarăşi prieteşug cu un necunoscut. la toartă. (pînă) la sfîrşit. în timpul spectacolului. la baza: una şi aceeaşi năzuin ă formativă zace la temelia tuturor crea iunilor spiritului grec. la (sau în) tabără. (reg. (care se află. de drastic.. tare. 2) extrem de aspru. lasă prostiile!. la spartul tîrgului .STANCU . tîrziu. renun ă!. (pop. 1) la sfîrşit de tot: se pornise de cu seară. l-a scos apa la mal. la momentul potrivit. nu mai spune prostii! la sărite. (arg. la tabără de ieşit. .lasă-l săcretului de tutun! lasă-mă să te las lasă prostiile! la sărite lasă-te pe mine! lasă vorba! la scara murgului la scară la scenă deschisă l-a scos apa la mal la seamă la secret la sfîrşit la sigur la sînge las-o baltă! las-o moartă-n cînepă ! la spartul tîrgului la strîmtoare a la şme la tabără la tavă la temei la temelia la timp la timpul lor lat în spate la toamnă la toartă lasă-l săcretului de tutun!. dar ajunsese. că e mai bine! REBR..SAD. (rar ) 1) degrabă. aşa mai la o strîmtoare. nu mai insista!: ştii ce? las-o încurcată. la vreme: lucru la timp dăruit pre uieşte îndoit.P.ext.ext. la vedere: cu astfel de sală iei aplauze la scenă deschisă.. în geamul tău. contează pe mine! lasă vorba!. (pop. la bătălie: iată lui că i-au sosit carte mare de pornit.BLAGA. gătit în tava pusă la cuptor: au propus să urce pre urile . las-o baltă! sau las-o încurcată! sau las-o moartă!. (fam. . (pop. la temelia. apreciat. prin reduc ie) într-un anumit raport numeric. ) în cantitate mare. prieteşug la toartă. ) foarte tare. 2) prea tîrziu: acum te-ai găsit să vii. ca de obicei. ) sigur. ) las-o baltă! la (sau pe la) spartul tîrgului. bazează-te. la (sau pe. la secret. îndărătul şurii. strîns. las-o moartă-n cînepă (sau în păpuşoi)!. încet.CAR. ) la ananghie: s-o fi prins nebunele de fete pe Lia.POP. voinic. 2) niciodată. la (sau în) scenă deschisă. din belşug: s-au făcut prune la temei.POP. prin pîrloage. ) pre uit. toate hîdele-s la samă. la seamă. pînă la distrugere: l-a frecat la sînge.POP. repede. foarte mult: prinşii sînt bătu i pînă la sînge. la temei. a la şme. la timp. (reg. în timpul toamnei viitoare: la toamnă. abandonează acest subiect!.POP. la spartul tîrgului? la strîmtoare. 1) pînă cînd îşneşte sîngele. de) scară sau la (sau pe) scara . nu ştiu dacă nu se întîmpla moarte de om! POP. (fam. taci din gură! la scara murgului. cînd va veni toamna. (pînă) la capăt. al reprezenta iei. la fripturile la tavă. (p. neglijent. lasă-te pe mine!. lasă-te de fumat! lasă-mă să te las. ) zdravăn. lat în spate. ) la război.

exact cum (sau cînd) trebuie.. a fi gata să izbucnească în plîns.. deodată. la un moment anume.N. a-şi da în petec: iar cînd era la pahare.. a înşela. în pas ritmic. 2) (fig. la anc. AL. (înv. în timp ce se bea..: culege o poală de somnoroasă. în sensul cursului apei. la data convenită. (p. fără întîrziere: era la zi cu plata datoriilor . în zori: eu poate n-oi veni acasă pînă-n ziuă.ext. ) foarte rar: carne nu avea la masă decît la zile mari. la ultimă nevoie. în fond. pe care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce. 2) zilnic. ) a deveni foarte lacom: şi-au lărgit mînele pre lăcomie. la un moment oarecare.. 1) în sensul coborîşului. 1) la ocazii deosebite. 2) în direc ia în care curge o apă. la urma urmelor sau la toată urma. împreună.POP. a-şi lărgi mîinile spre (sau pre) lăcomie. la o adică: argă elul cela. 1) în ziua. favori i. ne vom pune candida ii noştri. la sărbători: la zile mari. la toată urma. a-şi exprima ultima dorin ă (pe patul mor ii). n-aude. a lăsa baltă. în văzul tuturor. la vara cailor. laolaltă. cătră un prieten al său.. a abandona. ) la momentul potrivit. în acelaşi loc cu . la zoritul zorilor. în zori. nu cred să fi fost prea urît. în public. oricum s-ar întîmpla.COSTIN. . la vară. la zi. la vedere.AL.COSTIN. în orice caz: la toată întîmplarea. la momentul potrivit. a lăsa cu limbă de moarte (sau cu jurămînt). mormînt: l-a dus cu mare cinste pînă la lăcaşul de veci. nătîng. la un moment dat la un pahar de vin la un timp la urma urmelor la vale la vara cailor la vară la vedere la zi la zile mari la ziuă la zoritul zorilor lăcaş de veci lă-mă-mamă a lămuri buştean a i se lărgi ma ul a-şi lărgi mîinile spre lăcomie a lăsa baltă a-şi lăsa barbă a lăsa boieria la o parte a lăsa buza a lăsa cu buzele umflate a lăsa cu limbă de moarte la toată întîmplarea.N. la un loc.VLAH. în cele din urmă. a (se) lămuri buştean. a lăsa boieria (sau fudulia) la o parte. lă-mă-mamă.CR. (reg. la (sau pe) anc. . om prost. la (sau în) ziuă. în ultimă instan ă. a lăsa buza.CR. la pas: poştalionul meu înainta pe ăcăneală. la un moment dat. a i se lărgi (sau a i se lungi) (cuiva) ma ul (spre ceva). deschis: dacă eşti aicea.la toată întîmplarea la tot pasul la anc la ăcăneală la eft la ultimă nevoie la un loc la un loc cu .AGÂRB. necontenit: vede prăbuşirea la tot pasul. tocmai. a-şi lăsa barbă (sau mustă i. la un timp. peste tot... nu vede. perciunii).. pretutindeni. mai lăsau fudulia la o parte. ce nu te-ară i mai la vedere? CAR. a se lăcomi (la ceva): i se lărgise ma ele spre luat. la petrecere: s-a răsuflat la un pahar cu vin. la o vreme. a părăsi: a lăsat treaba baltă şi a plecat. fix: ai venit taman la anc! la (sau în. pe) ăcăneală. ) la chef. favori ii. (pop. la eft. în timpul verii următoare.. ) niciodată.PANN.CAR.. îşi scotea din cufăr uniforma de general ..OD. la vale. a lăsa cu buzele umflate (pe cineva). la zile mari. împreună cu .POP.. perciuni). lălîu: dacă găseşte vreun lă-mă-mamă . a rămîne (sau a lăsa pe cineva) nedumerit. lăcaş de veci. spre capătul de jos: a apucat la vale şi fuge ca un fulger. la tot pasul sau la fiecare pas. a nu-şi rade barba (sau mustă ile. la un loc cu . a păcăli (pe cineva). la un pahar de (sau cu) vin.

a se lăsa greu. că-i beat. a nu termina (ceva). în banii lui (pe cineva): tineri lăsa i în voile şi chefurile lor. a da pace (cuiva): ia lasă-mă încolo. a nu se amesteca în treburile cuiva. a amîna. a muri. a nu duce la bun sfîrşit. a se veseli. a-şi (mai) reduce preten iile. a-i permite cuiva să facă ce vrea. a dori foarte mult (ceva). a lăsa în boii (sau în banii) lui (pe cineva).. a lăsa în pace (pe cineva). a lăsa să-şi facă mendrele (pe cineva): te-am lăsat în frîul tău.NEGR. a lăsa în ploile lui (pe cineva). a-i lăsa gura apă (cuiva după ceva). a nu mai glumi. nu mă lasă inima să-mi vînd calul. a lăsa de pe o zi pe alta. .i lăsa gura apă. a lăsa genele.. ) a renun a la serviciile unui preot: noi şi-a noastră igănie ne-om lăsa de-a ta popie.. a lăsa în pană. a vorbi serios: să lăsăm gluma! aştept al doilea transport de flori.DRĂGHICI.POP. a lăsa din pre . (reg. (reg. a o lăsa încurcată.POP. a lăsa încolo (pe cineva). (fam.(reg.EM. a lăsa în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu. a lăsa în aer (sau în suspensie) (ceva). 2) a consim i cu mare greutate la ceva: ce vrei? se lasă greu! CAR. a-şi lăsa inima veseliei a lăsa în aer a lăsa în boii lui a lăsa în cheful lui a o lăsa în coarda de jos a lăsa încolo a o lăsa încurcată a lăsa în frîul său a lăsa în mila Domnului a lăsa în pacoste a lăsa în pană a lăsa cu mîinile-n sîn (pe cineva). a o lăsa în (sau pe) coarda de (mai) jos sau a muia coarda. a abandona. a lăsa în banii lui (pe cineva). a părăsi. a nu mai fi preocupat (de cineva sau de ceva). a lăsa cu zile pe cineva. dar inima nu mă-ndură. a lăsa în salba lui (pe cineva). a-l lăsa inima (pe cineva). a lăsa de pripas (pe cineva). a lăsa în voie. a deveni rezonabil. a lăsa în pacoste (pe cineva sau ceva). a se îmblînzi.. a se îndupleca. ) a pune în încurcătură pe cineva.a lăsa cu mîinile-n sîn a lăsa cu zile pe cineva a lăsa de dorit a lăsa de izbelişte a lăsa de pe o zi pe alta a se lăsa de popia cuiva a lăsa de pripas a lăsa din pre a lăsa genele a lăsa gluma a se lăsa greu a-i lăsa gura apă a-l lăsa inima a-l lăsa inima să . POP. a lăsa în cheful (sau în chefurile) lui (pe cineva).POP.. a reduce pre ul. a sfîntului) (pe cineva sau ceva). a lăsa în apele lui. a nu se mai ocupa (de cineva sau de ceva). a-l lăsa (sau a-l îndura) inima să . a se distra: ce stai aşa ca un vlădică şi nu. a părăsi (la greu) (pe cineva).i laşi inima veseliei? POP. a tergiversa. a lăsa în voia soartei (pe cineva sau ceva): se gîndise să-l lase în plata Domnului. a avea poftă (de ceva): un cireş plin cu cireşe coapte. a lăsa un lucru nelămurit: să o lăsăm şi de data asta încurcată! OD. a lăsa de dorit. şi te-ai făcut lucru rău. a lăsa în voia soartei (pe cineva). a se îndura: însura-m-aş. a lăsa în plata Domnului a lăsa în ploile lui a lăsa în salba lui . a nu se mai interesa. a se astîmpăra.. de.POP. a lăsa în frîul său (pe cineva).. să-mi fac şură. greu pe al lui bra . ) a lăsa în apele sau în banii lui (pe cineva). a cru a via a cuiva. a abandona. a se supăra. a lăsa gluma (la o parte). măi omule! CR. ) a sărăci (pe cineva). a fi sub aşteptări: calitatea serviciilor lasă mult de dorit . a se lăsa de popia cuiva. 1) a apăsa cu toată greutatea corpului: ea se lăsase . . (fam.REBR. a lăsa în mila Domnului (pe cineva). a-şi lăsa inima veseliei. a lăsa de izbelişte. ) a lăsa aşa cum este (cu proastele lui obiceiuri) (pe cineva).

a (nu) lăsa în pace (pe cineva): dar lăsa i-mă în tihnă. nici de-o treabă lăsatu-m-au. a lăsa în urmă (pe cineva sau ceva). gînduri oarbe şi deşarte! VLAH. a(-şi) lăsa o porti ă de scăpare. a întrece (pe cineva sau ceva). ) a lăsa cu gura căscată. a se încrede în cineva. a depăşi. a porni) la voia întîmplării: mai bine. a lăsa în voia soartei (pe cineva). pînă la leşin (pe cineva): doi l-au inut şi unul l-a tăbăcit bine. a se lăsa pe credin a cuiva. a Celui de Sus) (pe cineva). (fam. ) 1) a-şi diminua. a lăsa la degetul cel mic (pe cineva). a înceta să mai lucreze. a face concesii: te laşi moale.POP.HOGAŞ. a lăsa lat (pe cineva). a abandona: te las naibei sărăcie şi mă duc la vitejie. ) a-l face să devină neputincios. a umbri. a porni) în ştirea lui Dumnezeu (sau a Domnului. a-şi reduce preten iile: să să lase mai mic. (fam. a lăsa olog (pe cineva).) a lăsa să trăiască în mizerie (pe cineva): pe mă-ta o laşi pe mîna străinilor. a lăsa la vatră. (înv. a depăşi. a lăsa în umbră (pe cineva sau ceva).. a lăsa lucrul. a renun a la . 2) a ceda. a (o) lăsa (mai) moale. a lăsa (pe cineva) sau a se duce (sau a pleca.PRAV. şi mă lasă mare şi devreme cu lacrimile pe obraz.ARGHEZI. a renun a (din lehamite) (la cineva sau la ceva): mî a vru să fie moaşe. a lăsa la o parte (ceva).a lăsa în ştirea lui Dumnezeu a lăsa în tihnă a lăsa în umbră a lăsa în urmă a lăsa în voia soartei a lăsa jos a lăsa la degetul cel mic a lăsa lampă a lăsa la naiba a lăsa la o parte a lăsa la proeresisul a lăsa lat a lăsa la vatră a lăsa lucrul a se lăsa mai mic a lăsa mare şi devreme a lăsa mască a lăsa moale a se lăsa moale a o lăsa moartă a lăsa mofluz a-l lăsa nici de o treabă a lăsa olog a lăsa o porti ă de scăpare a se lăsa păgubaş a lăsa pe coada tăciunilor a se lăsa pe credin a cuiva a lăsa (sau a se duce. a lăsa lampă. pînă l-a lăsat lat .POP. ) 1) a păcăli. nefolositor (pe cineva): peste gard aruncatu-m-au. a lăsa din mînă (ceva). a lăsa jos (ceva). te bagă-n foale. (înv. a lăsa la bunul plac al cuiva. a uimi. a lăsa mască (pe cineva). (pop . a lăsa cu buzele umflate (pe cineva). . a lăsa mare şi devreme (pe cineva). a o lăsa moartă (în păpuşoi sau în cînepă).. a înşela (pe cineva). . pe coada tăciunilor? POP. a ignora (ceva): lăsă la o parte securea. a se bizui pe cineva.ISP. a pleca. a lăsa pe coada tăciunilor (pe cineva). dar se lasă păgubaşe. a lăsa (sau a da) la naiba (sau naibii). a (nu) lăsa în tihnă (pe cineva). a ului (pe cineva). a se lăsa moale. a întrece (pe cineva): nişte graiuri ce-ar fi lăsat la degetul cel mic pe cea mai limbută teleloaică. a omite.CR.. a se lăsa păgubaş (de cineva sau de ceva).. a-l lăsa nici de o treabă (pe cineva). a lăsa la (bun) proeresisul (cuiva).SAD.ZANNE. a înşela aşteptările (cuiva): pupăza zbrr! . a părăsi. a abandona ceva. a se relaxa. a se lăsa mai mic. a permite unui soldat să plece definitiv acasă după efectuarea stagiului militar.. a abandona. (reg. a nu se mai interesa de cineva sau de ceva. a ologi (pe cineva): i-a căzut un butuc peste picioare şi l-o lăsat olog. a lăsa mofluz (pe cineva). (pop . a renun a. 2) a lăsa cu gura căscată (pe cineva). a dezamăgi (pe cineva). a nu se mai interesa (de cineva). a eclipsa (pe cineva sau ceva).) a bate foarte tare. căindu-să ce au făcut.i dau fra ii şi dute în ştirea Domnului. ) a da (cuiva) libertatea să procedeze cum doreşte.POP. a(-şi) lăsa o şansă.

. a pierde vremea. a lăsa în plata Domnului (pe cineva sau ceva): de ce nu l-am rugat să o lase la pustia de puşcă! CAR. ) 1) a se lăsa greu. a lăsa să curgă (în scop curativ). a lăsa sărac lipit pămîntului (pe cineva): dragele. a lăsa (ca) timpul să treacă. pre uit (şi după moarte): ferice care lasă macar un dulce nume l-a patriei durere! AL. pustiilor.a lăsa pe scîndură a se lăsa pe tînjală a lăsa pe vodă departe a-şi lăsa pielea pe undeva a lăsa pielea zălog a se lăsa puică a lăsa pustia a se lăsa răcoare a lăsa rece a lăsa sănătate a lăsa să se în eleagă a se lăsa seara a lăsa sînge a lăsa sub masă a lăsa şaga a se lăsa tăgîr ă a lăsa timpul să treacă a lăsa toacă a lăsa totul la pămînt a se lăsa tras de mînecă a lăsa u a lăsa un nume a lăsa vorbă a lăsa vraişte a lă i vorba lăutarul coarde vede. mi-au tocat paralele. . o cantitate de sînge din corpul cuiva. a se însera: şi să feace sară şi să feace diminea ă dzua a doua. a lăsa vraişte. a sugera (ceva).POP. în pustie) (pe cineva sau ceva).DOS. a lăsa un nume. a-i lua totul (cuiva). de l-a lăsat rece . a (nu) se lăsa prea mult rugat. a lăsa totul (sau toate) la pămînt. printr-o incizie. a lăsa să se în eleagă (ceva). a fi arogant. a se aşterne. ) a da naibii. a(-şi) lăsa pielea (sau pieile) zălog. a cădea) seara sau a se face seară. coarde visează a lega băierile pungii a lăsa pe scîndură (sau ca scîndura.POP. a deveni serios: Manoli. a-şi lăsa pielea pe undeva. pustiei. 3) a sărăci (pe cineva). 2) a lăsa cu gura căscată (pe cineva). a face economii. Meştere Manoli! agiungă. (fam. a amîna. ) a muri (undeva departe). a tergiversa: Dumnezeu nu lăsase nici o clipă ca timpul să treacă. (reg. (pop.POP.CR. a lăsa rece (pe cineva). a (nu) se lăsa tras de mînecă. a renun a la glume. a lăsa sub masă (pe cineva). a se lăsa puică sau a şedea (sau a se da) puică. lăsîndu-şi pieile zălog? CR. 2) (fig. (reg. a vorbi mai mult decît trebuie. a se lăsa sau a sta pe vine: lunecam [pe ghea ă] cu picioarele strînse. 2) a-i fi indiferent (ceva cuiva): părerile lui mă lasă rece. a lăsa pe vodă departe. a lăsa (la) pustia (sau la pustii. fiecare meşter la meşteşugul său gîndeşte. lăutarul coarde vede.i de şagă. a lăsa sănătate. coarde visează. a fi econom. şi fam.CAR.GR. (reg. a ucide (pe cineva): i-a croit una în moalele capului.AL. a nu-i da nici o aten ie (cuiva). a lă i vorba. Manoli. ne lăsam puică. a se lăsa tăgîr ă.CR. sărmana. despre oameni) a neglija sau a amîna lucrul: cată de nu te lăsa pe tînjală. 1) a omorî. a lăsa cu buzele umflate pe cineva. a se lăsa (cu) răcoare. a lăsa în dezordine. ) a muri: mămuca nu face bine ce face. înfumurat. a lega (sau a strînge) băierile pungii (sau de la pungă). a se face frig: despre ziuă se lasă răcoare. ca scîndura m-au lăsat. ) 1) a înşela aşteptările (cuiva). a sărăci (pe cineva): l-au lăsat toacă şi apoi i-au dat cu piciorul. a lăsa u (pe cineva). a lăsa toacă (pe cineva). m-au băut şi m-au mîncat. 2) a-şi pierde via a: crezi d-ta că pu ini lupi dau cinstea pe ruşine. are de gînd să ne lese sănătate. feti ele. 2) a se lenevi. a se lăsa (sau a se pogorî. a lăsa vorbă (cuiva). a lăsa şaga (la o parte sau de o parte) sau a-i ajunge de şagă (cuiva). a lăsa totul baltă: credeam că voi lăsa totul la pămînt. a fi renumit. pe scîndura goală) (pe cineva). 1) a cădea în mîinile duşmanului. 1) (despre animale de trac iune) a trage foarte încet (sprijinindu-se pe tînjală). a toca averea (cuiva). a lăsa sînge (cuiva).POP. a lungi vorba. a se lăsa pe tînjală.BRĂESCU. a transmite prin cineva ceva (cuiva).

a fi foarte zgîrcit: lega paraua cu zece noduri şi tremura după ban. (reg. mă trimite-n altă ară. 1) a lega firele de urzeală înainte de a începe esutul. ) a răspopi: de va fi şi preot şi-l vor prinde cu furtişag.POP. a lega hîrzob. (pop. a renun a fără regrete (la cineva sau la ceva). 2) a abandona. a leşina de rîs . a lega la (sau de) gard (pe cineva sau ceva). a se tăvăli.. a leşina (sau a se omorî. ) a face un legămînt: s-au împăcat cu craiul leşesc şi mare tocmală au legat. leagă vornicia de gard. a lega paraua cu zece noduri. a lega cal aveta. a-şi lega samarul. a lega sfoară în sfoară (pe cineva).a lega burduf a se lega ca boala de om sănătos a lega cal aveta a lega cartea de gard a i se lega limba cuiva a se lega de capul cuiva a lega doi în tei a lega gura pînzei a lega hîrzob a lega în cap a lega în pripon a se lega la cap a lega la gard a lega la iesle a lega mîinile a lega paraua cu zece noduri a-şi lega samarul a lega sfoară în sfoară a lega tocmeală legea junglei legea pămîntului a lega nod a lepăda ca pe o măsea stricată a lepăda din preo ie a lepăda potcoavele a leşina de foame a lega burduf (sau cobză. să te prăpădeşti de rîs.POP.ISP. a o scoate la capăt: se cotorosise de sărăcie .CAR.POP. a-şi crea complica ii inutile. a se alege cu ceva. începu şi el a lega gura pînzei. a rîde mult şi din toată inima: să-l vezi ce caraghios e cu igara în gură. a se strica. cînd voiu fi mireasa lui.NEGR. a înşela (pe cineva). ) a fi pe moarte.. 1) a amăgi. a fi lihnit de foame. a lepăda ca pe o măsea stricată (pe cineva sau ceva). a lega în cap (pe cineva). a nu mai putea vorbi (bine). obiceiul pămîntului.PANN. a se prăpădi. a fi supus fiin ei iubite: să ştii că eu am să.. luptă acerbă. a se lega de capul cuiva. a căuta prilej de ceartă (cuiva). să-l leapede de în preo ie. (reg. a-i pune coarne (cuiva). a lega la iesle (pe cineva).ISP. a se zbuciuma) de rîs. a lega gura pînzei. . a se lega la cap (cînd nu-l doare). a lega cartea (sau şcoala) de gard. legea pămîntului sau lege nescrisă. iată storsul a trecut.ISP. (pop. a pune.i leg cal aveta.ISP.CR. ) a lega (flori) în formă de elipsă. a nu putea ac iona. şi fam. . a prosti (pe cineva). a lega nod (pe cineva).. ) a aduce învinuiri (nejustificate) (cuiva). (reg. a lega (sau a sta. a abandona învă ătura. legea junglei. a lega fedeleş (pe cineva). 2) a se înstări. a se cutremura. a lepăda (sau a delunga) din (sau de) preo ie.PRAV. (înv. ) a deveni bogat. badea-n cap nu m-o legat. (înv. a leşina de foame. a se lega (sau a se agă a) ca boala (sau ca moartea) de om(ul) sănătos.(reg. a încropi: munceşti de te speteşti şi doi în tei te văd că nu po i lega. a lega tocmeală. a reuşi să adune ceva avere. a lega doi (sau două) în tei.. a lega (sau a-i tăia) mîinile (şi picioarele) (cuiva) sau a lega (sau a fi legat) de mîini şi de picioare. a lăsa) în pripon. a (se) priponi: şi s-o dus badea Ion şi-o lăsat murgu-n pripon. a muri: mi se apropie şi mie să-mi leapăd potcoavele. ) a lua de nevastă: zis-a badea să nu joc pîn’la storsul vinului. a nu da pace cuiva: ce te legi de capul meu? CONTEMP. a renun a (la ceva): bărbate.URECHE. a împiedica (sau a fi împiedicat) să ac ioneze: măritişul te leagă de mîini şi de picioare. a lega zdravăn (pe cineva): îl legară fedeleş..DELAVR. a(-şi) lepăda potcoavele sau a sta să-i pice (sau a-i suna) potcoavele (cuiva) sau i-a tras potcoavele. fedeleş) (pe cineva). ) a lega foarte strîns (pe cineva): şi mă leagă sfară-n sfară.AL. tradi ie: după legea pămîntului nu se cuvine. fără scrupule (pentru existen ă). a i se lega limba cuiva.

: jucătorii de căr i . întîmplare (nefericită. (reg. a linge melesteul..MAIOR. evident. persoană bîrfitoare. (fam. a-i lipsi o doagă a-i lipsi o sîmbătă literă de evanghelie literă veche liturghie cu bragă lînă în lînă lîngă olaltă loc comun loc de veci loc rău a lovi în numele tatălui liber de . a-i lipsi o sîmbătă (cuiva) sau a nu fi în toate sîmbetele. a plesni) în pălărie (pe cineva) sau a-i turti pălăria (cuiva). 2) (fig. absconsă.: măpădupuc lapa şcopoalăpă = „mă duc la şcoală“). a fi foarte flămînd. loc rău. a se lipi ca mierea de găleată. lovitură de gra ie. ) a nu fi în toate min ile.. a trăsni) la mir (pe cineva).. a lins pînă a pus tingirea cu fundul în sus.. a lovi. a linge unde a scuipat. stereotipă (cultivată de politicieni)...: lipsă de aşa bogă ie! a-i lipsi o doagă (cuiva). lipsit de . a rîvni. lovitură de bursă. a-i da la mir (cuiva). a lovi (sau a pocni. a se lipi somn(ul) de genele cuiva. limbă de lemn. şi pop. alături: trec sufletele pe lîngă olaltă.. lovitură finală. lînă 100ş. a trage una) în numele tatălui.AL. limbă de lemn limbă de şarpe limbă păsărească limpede ca lumina zilei a-şi linge buzele a linge melesteul a linge mîna a linge unde a scuipat linişte de mormînt a lins pînă a pus tingirea cu fundul în sus a i se lipi buricul de şale a se lipi ca mierea de găleată a i se lipi coastele de foame a se lipi somn de genele cuiva lipsă de . lucru absolut sigur.... exprimare ambiguă.. linişte desăvîrşită. linişte (sau tăcere) de mormînt. a nu fi în toate min ile. limbă de şarpe. măi Chirică! CR. a-şi linge buzele. idee banală. o să lingă unde a scuipat şi pace. buche) veche. ) literă chirilică. . teren într-un cimitir aflat în proprietatea cuiva şi destinat pentru morminte sau cavouri. liturghie cu bragă. limbă păsărească. renun .liber de . literă (sau slovă.. a i se lipi coastele de foame (cuiva). a lovi (sau a pocni. 1) fel de a vorbi greu de în eles: aude o limbă păsărească. mă lipsesc de . a bate măr (pe cineva). lipsă de . loc de veci.. lînă în lînă.. a lovi la ichi (pe cineva) sau a-i da la ichi (cuiva). a făcut-o . între care se intercalează anumite silabe (ex. a fi devotat trup şi suflet cuiva. (înv.... răspîntie locuită de duhuri rele: a căzut într-un loc rău. literă de evanghelie. (fam. e foarte lacom. 2) grai argotic şcolăresc. ) 1) a izbi (mortal) în frunte (pe cineva): l-a lovit la mir . a-i trage (una) drept în frunte: şi-i mai trage şi-n numele tatălui una! CR. dezastruoasă) venită pe neaşteptate. a da o veste neaşteptată şi neplăcută (cuiva): ştii că m-ai plesnit în pălărie.. (fam. a lua act. ) a spune vorbe în epătoare (cuiva). a pofti.GHICA. a fi lihnit de foame. nestingherit de . a i se lipi buricul (sau burta) de şale (cuiva). ) lucru prost făcut. a fi foarte zgîrcit.REBR.. ) a distruge. lovitură de trăsnet.CAMIL. mormînt: l-au dus la locul de veci . care constă în ruperea cuvintelor în grupuri de sunete. a nimici (pe cineva). a linge mîna (cuiva). a lua cunoştin ă de ceva: consiliul a luat act de cererea sa. specula ie bursieră reuşită.. loc comun..P. liberi de orice priveghere.. a linguşi (pe cineva). unul (pe) lîngă altul. smintit. a se exprimasau a se comporta contrar afirma iilor sau purtării anterioare: acum că a făcut-o.. (pe) lîngă olaltă. limpede (sau clar) ca lumina zilei (sau ca ziua). ucigătoare. a adormi: un an de zile . a fi nebun.. a lovi în pălărie a lovi la ichi a lovi la mir lovitură de bursă lovitură de gra ie lovitură de trăsnet a lua act . a lovi (sau a păli. somn nu s-a lipit de genele lui.POP.

a înnebuni: a luat cîmpii.AL. a lua cu frig (sau cu friguri) (pe cineva). al ii colac i-au luat. a lua caimacul. 1) a avea febră. a vindeca (boala. a lua cu binele (sau cu binişorul) (pe cineva). frisoane.a-şi lua adio a lua aer a lua altă vorbă a-i lua apa de la moară a lua apă a lua avînt a-şi lua avînt a lua boala cu mîna a-şi lua bună seara a lua caimacul a lua calea din picioare a-şi lua calea a-şi lua capul în poală a-şi lua catrafusele a-şi lua călcîiele de-a umere a lua cenuşa de pe turtă a lua ceva în nume de bine a lua cîmpii a-şi lua coada la spinare a lua colac cuiva a lua comanda a. pe la toacă. (reg. mi-am luat catrafusele şi am spălat putina. a începe să-i fie frig (cuiva). (reg. a se purta cu menajamente. a lua altă vorbă. a lua aer. .CR. a se lua cu binele pe lîngă cineva.CANT. îşi ia seara bună de la dînşii. apoi tu ai să ieşi în pagubă. îmi vine să turbez. a se purta frumos cu cineva. cu tact (cu cineva): împărăteasa îl luă cu binişorul. a lua cu blînde e. a o lua la sănătoasa: mi-am luat călcăile de-a umere. ) a scuti de un drum (pe cineva): mărită-te. necazurile (cuiva). să iau cîmpii. (pop. 1) a priva de unele avantaje (pe cineva). a lua avînt. Marioară. cu vorbe bune (pe cineva). a se dezvolta. în cursul serii (pe cineva): domnul .COSTIN .. a porni la drum: el îşi luă cale iar spre pămînt.PANN. . a lua contact cu cineva. nu altă ceva.P. a(-şi) lua (sau a apuca) cîmpii. a fugi. a(-l) lua cu cald (sau cu fierbin eală) (pe cineva). şi ia-mi calea din picioare! POP.ISP. amărîtul de mine.. ) a se enerva. ) a o face pe niznaiul: [dobitoacele] capul în poală luîndu-şi. a i se urca sîngele la cap (cuiva): în fa a unei asemenea obrăznicii. a fi numit la conducerea unei unită i sau ac iuni (militare)..EM. a-i lua (sau a-i tăia) apa de la moară (cuiva). în monarhia pasirilor au pribegit. a schimba (cu dibăcie) subiectul unei discu ii: se roşi tot la fa ă şi luă repede altă vorbă. ) a-şi acorda un răgaz de odihnă. a-şi lua călcîiele de-a umere (sau la spinare). a o lua la sănătoasa. a-şi lua avînt.i lua concediu de la rani ă... a judeca un lucru ca bun (sau rău): de mi-i lua sfaturile în nume de rău. m-am dus. a lua apă. a lua ceva în nume de bine (sau de rău). durerea) foarte repede. a-l despuia de ce are mai bun (pe cineva). a lua calea din picioare (cuiva). că nevasta-i d-atunci încă după alt s-a măritat. 1) a o tăia peste cîmp: Vasilie-vodă . ) a lua din scurt (pe cineva). a lua boala (sau durerea) cu mîna. a lua ce e mai bun: bag samă că le-ai cam luat caimacul. (despre ambarca iuni) a avea o spărtură prin care pătrunde apa: corabia lua apă.. a lua cu furca lungă (pe cineva). sim i că-l ia cu fierbin eală. şi mam dus. a-şi face bagajele şi a pleca (cam fără voie). au luat cu Timuş cîmpii pre la Grădişte. de disperare): cînd gîndesc.. ) a se căra. m-am dus. a lua cenuşa de pe turtă (cuiva). a ieşi din casă pentru a respira aer proaspăt. (înv.CANT. a-şi lua elan.SAD.. a informa pe cineva despre ceva (rău): dar pînă să intre-n curte. că am să mă întorc iar la dînsa acasă. a saluta la despăr ire. săracul! a-şi lua coada la spinare.CEZAR. a o şterge: într-o diminea ă. a-şi lua bună seara (sau seara bună) (de la cineva). a da de ştire.NEGR. 2) a fugi orbeşte (de spaimă. de durere.ext. a-şi lua capul în poală (sau în poale). a lua cu căuşul de la inimă (cuiva). 3) a-şi pierde min ile. 2) a nu-i mai permite să vorbească (cuiva). să întoarce cătră boieri şi . a-şi lua calea (în picioare) sau a apuca calea. a. 2) (fig. pînă ce m-am văzut departe. pentru a-i cîştiga bunăvoin a.i lua concediu de la rani ă a lua contact cu cineva a lua cu binele a se lua cu binele pe lîngă cineva a lua cu cald a lua cu căuşul de la inimă a lua cu frig a lua cu furca lungă a-şi lua adio (de la ceva). a alina durerile. a lua legătura cu cineva. a socoti pierdut definitiv (ceva). a-şi lua (sau a-şi strînge) catrafusele. ) 1) a o lua la sănătoasa. a(-i) lua colac cuiva. a lua comanda. (p. 2) (fig. .AL.

a cere. a fi înştiin at.. a huidui: cum văzu dar [lumea] pe hatmanul. 1) (fam. a considera că este cum se spune. a lua cu otuzbirul (pe cineva).. ş-o uitat de peşti. ) a se lua cu treaba: cînd cu potopu. a da cuiva) cuvîntul. cu dibăcie în rela iile cu cineva. POP. şi fam. a goni (pe cineva).CAR. 2) a-l apuca (toate) răcorile (pe cineva). şi unde ne-a fi scris. 2) (reg. a lua cu o perdea mai sus pe cineva. a se bate sau a se certa violent cu cineva: pentru calul meu mă prind de piept cu Dumnezeu. a bate (pe cineva): dacă nu-i iei cu reteveiul.a lua cu huideo a lua cu împrumut a lua cu japca a se lua cu mîinile de păr a lua cunoştin ă a lua cu o perdea mai sus pe cineva a lua cu otuzbirul a lua cu pătura a se lua cu politică pe lîngă cineva a lua cu prăjina a-l lua cu răcori a lua cu răul a lua curba a lua cu resteul a lua cu reteveiul a lua cu şoşonele a se lua cu treaba a lua cuvîntul a se lua cu vorba a se lua cu ziua tîrgului a lua cu zorul a lua darul be iei a o lua de-a-chioara a o lua de bună a se lua de cap cu cineva a o lua de capital a lua de cînepa-dracului a lua (sau a da cuiva) cu huideo. a lua la trei păzeşte (pe cineva). (pop. a trata cu asprime. a se îngrozi. (înv.STANCU. a lua cu resteul (pe cineva). a lua (sau a avea. a vorbi (sau a cere.. (pop. ) a trata cu asprime.ISP. adeziunea. a amenin a pe cineva. . a alunga (pe cineva): şi-i videa cum mi i l-a lua cu prăjina.CR. . ) a proceda cu tact. a se purta sever cu cineva. cum pare. a lua cu împrumut (ceva). s-o luat el cu ziua tîrgului. a lua cu japca (sau cu hapca).NEGR. a trage de păr (pe cineva): am s-o ieu de cînepa dracului şi am s-o învă eu. a se purta urît (cu cineva). pentru a-i cîştiga favoarea. a-l lua cu răcori (pe cineva). începu a-i da cu huideo. a constrînge. şi reg. a lua cu prăjina (pe cineva). a lua (sau a duce) cu şoşonele (pe cineva). a se lua cu treaba. ca proasta. . a afla. a lua cu reteveiul (pe cineva). a o lua de bună. a fi preocupat sau absorbit de muncă: se lua cu treaba şi uita de urît. a obliga. a amăgi (pe cineva): a dus-o cu şoşonele şi ea l-a crezut. a lua cu zorul (pe cineva). a lua repede cu vorba pe cineva. a min i. a se informa: luă cunoştin ă de iapă şi de împrejmuirea cur ii. a o lua de capital.CR. ) a stîlci în bătaie (pe cineva). (despre vehicule) a vira. a sili (pe cineva). a o lua (foarte) în serios.POP. i se urcă în cap. luaseră darul be iei.. a solicita. a se lua (sau a se prinde) de cap (sau de păr. acolo vom ieşi. a o lua de bună. a o lua de-a-chioara. a se încăiera. a bea cu patimă: oamenii . a lua curba. a merge orbeşte.CR. să mi-l fac cumătru. a-şi pune mîinile în cap. a tăia apa de la moară cuiva. a lua cu răul (pe cineva). a i-o lua înainte cuiva. nu ştiu cum. a lua cu for a şi pe nedrept: ia apa şi smicelele cu hapca. ) a lua la rost.CAR. DELAVR. a lua darul be iei. a se lua cu politică pe lîngă cineva. a se lua cu mîinile de păr.COŞBUC. încrederea: mai bine să mă iau cu politică pe lîngă el. a lua de cînepa-dracului (pe cineva). a fi invitat să vorbească) întro adunare: mişelul de Ca avencu o să ia deseară cuvîntul. a goni. a se lua cu ziua tîrgului.CR. fără a şti încotro. a se lua cu vorba.POP. a lua (la) cunoştin ă (de ceva). a se antrena într-o discu ie (prelungită). 1) a i se face frig (cuiva): te ia cu răcori în tot lungul trupului.FIL. a o lua razna: de acum s-o luăm de-a-chioara. a împrumuta (ceva de la cineva). de piept) cu cineva. a lua cu pătura (pe cineva).

a lua foc. a reîncepe. ) a fugi în lume. 2) a se certa (cu cineva). ) a lua (sau a prinde. a se înfiin a. ) a lua la bătaie (pe cineva): după întîiul moment de surpriză. CONACHI.BUDAI-DELEANU. a(-şi) lua gîndul de la ceva. a-l lua gura pe dinainte sau a-l scăpa gura (pe cineva).POP. a-l lua hahamul (pe cineva). a relua. ieşi la locurile ştiute. (despre femei) a se căsători: faimoasa mea bucătăreasă m-a lăsat.POP. 2) (despre arme de foc) a se descărca. (pop. a lua (sau a păpa) gaia (pe cineva). a-i lua frica (cuiva). ) a se apuca de treabă: [bărbatul] socotea că s-o lua de lucru nevastă-sa.. a imita (pe cineva sau ceva): de la ştiubeiul albinei ia model şi aşezare.NEGR. a lua (sau a apuca. (pop. a se destăinui fără voie.. a o pă i. ) 1) a-şi pierde răbdarea. a se bate (cu cineva). începu să-i ia şi el frica. drept întruchiparea adevărului. a invoca un pretext: de prilej luînd nerînduiala. a sili să se justifice (pe cineva): pentru că nu-l iei din scurt. a lua de model a lua de mo a lua de piept a lua de prilej a lua de pripas a lua de so a lua de so ie a lua de suflet a o lua din loc a lua din scurt a-i lua dracul din pupeze a lua drept literă de Evanghelie a lua fiin ă a lua foc a lua foc cu gura a lua foc cu mîna altuia a-i lua frica a lua frunza-n buză a lua gaia a lua gîndul de la ceva a-l lua gura pe dinainte a-l lua hahamul . a lua de chică. nepreceput de nime. ) a găsi. a cădea) drept zălog. a înfia. 1) a se ine de gît (cu cineva). a lua (sau a apuca. a pune pe altcineva să facă muncile grele. 1) a se aprinde: lemnele au luat foc . (reg.. a apărea. (p..CR. a se inspira (de la cineva sau din ceva). a lua drept literă de Evanghelie (sau de lege). a spune ceva ce ar fi trebuit inut secret.. a lua de (sau a-şi afla) prilej.ARGHEZI. a lua (sau a apuca) din (sau (înv. şi a dorit să o ia de nevastă. a lua (sau a prinde. (reg.CAR.. drept garan ie (pînă la răscumpărarea stricăciunilor pricinuite de vita altuia în semănăturile proprii): se tînguie de judecătorul de pace din ocolul său. (despre bărba i) a se căsători: era aşa de frumoasă . a se naşte. tu-l îndemni mereu la furt. a se lua de lucru. a considera ceva drept sfînt. 3) (fig. de acolea. a scutura) de mo (pe cineva). a lua de so ie (sau de nevastă).POP. pentru nişte boi ce au căzut de pripas. a lua fiin ă. a cîl îi (pe cineva). 2) a fi nebun. că şi luă foc. a înhă a) de piept (pe cineva). a trage de păr (pe cineva). ca să ia de bărbat pe vechiul ei plăpumar. a o lua de la început (sau de la capăt).a se lua de gît a o lua de la început a se lua de lucru a se lua de gît (cu cineva). a lua foc cu gura. ) de) scurt (pe cineva). şi fam. primejdioase în locul său: v-a i deprins a lua focul totdeauna cu mînile noastre. a da de dracul: acum eşti al meu! acu te-a luat gaia! CAR.ext. a trage la răspundere (pe cineva).VLAH. ) a se înfierbînta: n-ascultă pînă la capăt. a lua foc cu mîna altuia. a lua de suflet. a lua frunza-n buză. înhă ă de piept pe agresor.CAR. încît Soarele nu s-a putut împotrivi imboldurilor inimii . a lua de so (sau de bărbat). speran a de la ceva. (înv. a-l lua dracul (pe cineva). a o lua din loc. a încerca imposibilul: se jura de lua foc cu gura . a pleca repede. a lua de (sau drept) model (pe cineva sau ceva) sau a lua model (de la cineva sau de la ceva). a se teme (de cineva): dacă văzu că-i mai rea decît o viespe. că el nu l-a văzut. a-şi lua nădejdea. a-şi ieşi din fire. a cere socoteală (cuiva). a cădea) de pripas. a-i lua dracul din pupeze (cuiva).

SL.. a veni la. (înv. a hoinări: iar în sărbători o luam hăbăuca prin cele sate. a lua în balon (pe cineva). a se hotărî. ) a lua în deşert: numele Domnului Dumnezeului tău în har să nu-l iai! CORESI. a izgoni (pe cineva). a lua hă urile în mînă. în bătaie de joc. a-şi lua inima în din i şi funia (sau lumea) în traistă. a lua în coarne (pe cineva).CAR. a ajunge la concluzia că . a lua în colimator pe cineva.ISP. a se lua în handră (cu cineva). a se lua în goană cu cineva. la trei parale (pe cineva). om în toată firea. a goni. a avea în vedere (ceva).: şi ai putut lua o asemenea sumea ă hotărîre? NEGR. 1) a cuprinde cu bra ele. a-şi pune mintea. 1) a lua asupră-şi o însărcinare. (reg . ) a trage folos din .i spun. a o lua în gît a se lua în goană cu cineva a se lua în goană după cineva a se lua în gură a lua în gurgui a se lua în handră a lua în har a lua în nume de bine a nu lua în nume de rău a-i lua hasna. a prelua conducerea. a lua hădăragul sau a pune mîna pe hădărag. a face de rîs (pe cineva). a (se) certa (cu cineva). a lua repede. a lua (sau a avea) în nume de bine (sau de rău) (pe cineva). (reg. ) a pune) hotărîre. la bătaie (cu cineva): el. a lua înainte (sau pe dinainte) (cuiva) sau a o lua înaintea cuiva. a depăşi. a lua în cu ite (pe cineva). a se certa (cu cineva). a se lua (sau a se pune) în (sau de) gură (cu cineva). a părea . a (se) lua în col i (pe sau cu cineva). baba şi-a luat inima în din i şi hai la drum..a-i lua hasna a o lua hăbăuc a lua hădăragul a lua hă urile în mînă a lua hotărîre a-şi lua inima a-şi lua inima în din i şi funia în traistă a lua împrejur a lua înainte a-l lua înainte a lua în balon a lua în băşcălie a lua în bra e a lua în coarne a se lua în coarne a lua în colimator pe cineva a lua încolo a lua în col i a lua în considerare a lua în cu ite a lua înfă işarea de .. a lua înfă işarea de . a lua în considerare (sau în considera ie) (ceva). a fugări pe cineva. a lua în har. (reg. a da impresia de . a-şi lua inima (în din i). a se încumeta: înghit în sec. a se decide.. a nu(-i) lua în nume de rău (ceva cuiva). (sau aspectul de .. a (nu) aprecia pe cineva: toată curtea împărătească lua în nume de bine pe această găinăreasă. . a ironiza (pe cineva). (înv. a ine cont. ) a se întovărăşi la rele (cu cineva). 2) (fig.. a (nu) ine la cineva. 2) a-şi bate joc (de cineva).. .. a-l lua înainte. a îmbră işa (pe cineva): de ce mă prinzi în bra e? EM. a se hotărî într-o ac iune.ISP.. 2) (despre oameni) a certa cu asprime (pe cineva). a-şi face curaj.. creanga. în rîs. a-şi bate joc (de cineva). ) 1) a alunga. ) a apăra. .. a se servi de .. a se îmbărbăta.POP. a alunga cu parul pe cineva. a-i cere socoteală (cuiva).. a i se înfunda.. în cu ite îl luară. a umbla razna. apoi îmi iau inima în din i. a nu interpreta greşit vorbele cuiva: sper că nu vei lua în nume de rău ce.KOG.CR. a se întrece cu cineva: se lua în goană cu ogarii. 1) (despre vite) a împunge (pe cineva). a o lua în gît. peste picior (pe cineva).. a lua o decizie. a-şi face curaj. a ocroti. a proteja (pe cineva). a lua în (sau pe) gurgui (pe cineva). (fam. a lua peste picior (pe cineva).. seama (de ceva). a lua (sau a prinde) în bra e (pe cineva). a o lua (sau a umbla) hăbăuc (sau hăbăuca). 2) a o pă i. a întrece (pe cineva).) a lua la vale. a supraveghea pe cineva (urmărindu-i greşelile). a se lua la har ă. a cuteza. ) a-şi bate joc.. . (reg. a-şi asuma o îndatorire. a lua (sau a face. nu putea să se ieie-n coarne cu un biet muritor..CAR. a lua împrejur (pe cineva). a ciopîr i (pe cineva): năvălind ca nişte f [i]eră. a se lua în coarne (cu cineva). a zori cu vorba (pe cineva).). a se lua în goană după cineva. a lua încolo (pe cineva).CR... a-l copleşi: i-or lua grijile înainte. a lua în băşcălie (pe cineva) sau a face băşcălie (de cineva).

a lua în considerare: această a noastră osteneală care o închin cu bună privin ă şi voie plecată.. COSTIN. a lua în serios (pe cineva sau ceva). nemaiavînd cum face. se ridică şi porni bodogănind către casă. a se lua la ceartă cu cineva. a brusca (pe cineva): văzîndu-se luat în răspăr de babele satului . a zeflemisi (pe cineva). a urma exemplul (cuiva): au luat învă cu to ii de la arici ş-au tîrîit pămîntul.POP. a cere socoteală (cuiva): nici n-a apucat să intre bine pe uşă.DIONISIE. a persifla (pe cineva): cei cu sacii în căru e luau uneori în şfichi pe morar. a lua în tărăboan ă (pe cineva). 3) (fam. nu vei lua lucrurile în tragic. a se consulta şi a cădea de acord cu cineva. a o lua în porneală. (înv.ARGHEZI .CR. ) au luat patriotismul în otcup. a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). ) a pleca. a lua în (sau la) pumni (pe cineva). a se lua la col i cu cineva. a lua (sau a avea. (pop. a lua în şfichi (pe cineva). a porni la drum: [cerbul] o lua în porneală şi nu mai da pe la izvor.POP. a lua în sfîrc. a şi-o lua (sau a şi-o pune) în traistă. a lua la cunoştin ă: împărăteasa.. a lua în elegere cu cineva. (pop. a-şi bate joc (de cineva). o luă la amăgeli. ) a lua în antrepriză: (fig. se apăra în dulcea limbă a poeziei.OD. a lua la bătaie (cu pumnii) (pe cineva).. (reg. a o pă i. ) a lua peste picior.P. a lua în (sau la) răspăr (pe cineva sau ceva).CĂL.a lua în otcup a lua în periplizon a lua în piept a lua în pinten a lua în pîntece a lua în pleasnă a o lua în porneală a lua în primire a lua în privin ă a lua în pumni a lua în otcup.AGÂRB.CĂL.un obstacol):rarii oameni cari. a purta) în pîntece. 4) a-şi bate joc (de cineva). a o lua la amăgeli. (fam. a ironiza. a induce în eroare: şi atunci.POP. a ironiza. 1) a lua sub supraveghere.SAD. a bate (pe cineva). a înşela. a-şi bate joc (de cineva): nunul cel mare .POP . punîndu-li-se cruciş o nenorocire. peste picior) (pe cineva). a lua în privin ă. a da prea multă importan ă laturii neplăcute a unui fapt. a lua la bătaie (pe cineva). a lua învă (de la cineva). 2) a prelua (ceva): şi-a luat postul în primire .ISP. a (o) lua în tragic (sau în tragedie) (ceva). a lua peste picior (pe cineva): [îl] luă femeia în primire pe Felix. a înrola un recrut. (despre femei) a fi însărcinată: pasămite luase în pîntice. a lua peste picior (pe cineva): văzînd că-l cam iau în pleasnă. a lua la (sau în) armată (pe cineva). a dramatiza: sper că eşti un băiat de spirit.. a lua în pinten (pe cineva). a socoti demn de luat în considera ie (pe cineva sau ceva): da i-mi voie să iau prezentul în serios. a lua în periplizon (pe cineva sau ceva). o iau în piept. a lua în pleasnă (sau în pleasna biciului) (pe cineva). a lua în rîs (sau în zeflemea. că l-a şi luat în primire. a început a lua peste picior pe nuna cea mare. în eviden ă (pe cineva). a înfrunta (o primejdie. a acorda toată aten ia (cuiva sau la ceva). dacă au luat această înştiin are. ) a lua la rost. ) a afla. ) a păcăli. a ironiza.. s-au ridicat din Crim.CEZAR.CĂL. a lua în piept (ceva). (înv. (înv. a purta de grijă (cuiva): se pregăteau să-i ia pe to i în primire. a lua înştiin are. ) a da de bucluc.IORGA . (reg. a lua în primire. ) a învă a (de la cineva).AL. a lua în răspăr a lua în rîs a lua în serios a lua în sfîrc a lua în şfichi a lua înştiin are a lua în tărăboan ă a lua în tragic a şi-o lua în traistă a lua în elegere cu cineva a lua învă a o lua la amăgeli a lua la armată a lua la bătaie a se lua la col i cu cineva . a certa (pe cineva). (pop. ) a avea în vedere. (pop. ) a lua în băşcălie (pe cineva sau ceva): atunci n-a i mai lua atît de uşuratec în periplizon sentimentul la care s-a înăl at Todiri ă. ) a lua peste picior. a dojeni (pe cineva).

a o şterge. ) a avea (sau a face) sfadă (cu cineva) sau (înv. ) a se purta şmechereşte (cu cineva). dacă cerbul n-o lua la sănătoasa. o luă în goană la Dumnezeu. (aproape) zilnic (ceva). a-şi bate joc (de cineva). a descoase (pe cineva): cum l-a prins. a pălmui (pe cineva). a lua la mişto (pe cineva) sau a face mişto (de cineva). a bate foarte tare (pînă la desfigurare) pe cineva. . 2) a bănui. (fam.) a începe să poarte foarte des.CONV. a se lua la întrecere (cu cineva). la rost. (reg.POP. (reg. ) a lua (sau a rupe) fuga sau (reg. a lua la bătaie (pe cineva): apoi să nu-l iei la măsurat cu prăjina de falce? AL. a o rupe. a mustra cu asprime. ) a cicăli (pe cineva). a lua la ochi (pe cineva sau ceva) sau a sta cu ochii pe cineva. a porni în fugă. POP. goană. nu se ştie ce se putea întîmpla. a început Sfîntul Petru să-l ia la descusut. ) a se certa. la trei parale. 3) a remarca (pe cineva). a lua la purtare. ) a lua o bătaie (peste cap).POP. a lua la şmecherie (pe cineva). a suspecta (pe cineva): poli ia îl cam luase la ochi . a se întrece (cu cineva): se luară la întrecere. . a lua la răfuială (pe cineva).NEGR. a o lua la moacă. a lua la palme (pe cineva). a se certa (cu cineva): slujitorii s-au fost luat la sfadă. a se ocupa potrivit ordinii stabilite anterior (de cineva): să luăm pe istalalt la rînd. a lua largul. a se ciorovăi. a lua din scurt (pe cineva): omul nostru îl ia la refec şi-i dete după ceafă vro cî iva pumni. la trei păzeşte. a lua la descusut (pe cineva).COŞBUC. a lua la rost (pe cineva): Scarao chi mi i-l luă la răfuială pe drac de mergeau fulgii. a lua la măsurat (pe cineva). la sănătoasa. . s-ar fi luat la har ă cîinii cu fra ii lor lupii.POP. (înv.ISP. a o tăia. a lua la tocănit (pe cineva). a se lua la sfadă sau (pop. nu ştim din ce pricină. a ataca (pe cineva) de-a dreptul. ) a cicăli (pe cineva): iar mă ia la şoşote nebunul ăsta. a lua la refec (sau la roată. a lua la şoşote (pe cineva).. încăl ăminte etc. a trata şmechereşte (pe cineva). fără a-i lăsa posibilitatea de a se eschiva: jucători de căr i de profesiune. dar s-au liniştit.POP. (arg. ) a se pune (sau a fi) în sfadă (cu cineva).POP. ) a fugi.ISP.CR. a se ciondăni. englezeşte) sau (înv. a o lua (sau a o şterge) la papuc. ) a lua peste picior (pe cineva). ) a fugi.a lua la cunoştin ă a lua la descusut a o lua la fugă a se lua la har ă a se lua la întrecere a lua la măsurat a lua la mişto a o lua la moacă a lua la ochi a lua la palme a o lua la papuc a lua la poceală a lua la purtare a lua la răfuială a lua la refec a lua largul a lua la rînd a se lua la sfadă a lua la sigur pe cineva a lua la şmecherie a lua la şoşote a lua la tocănit a lua la cunoştin ă. (despre îmbrăcăminte. a se încăiera (cu cineva): în vremea de demult. a lua la poceală (pe cineva). femeile-n grabă de frică rup fuga.POP. (fam. a-şi lua tălpăşi a: erau să sfîrtice pe lup. cu dovezi evidente şi cu precizie. a lua la întrebări. a lua la (sau după) rînd (pe cineva). a fugi: revoltat şi mîniat de obrăznicia lupului. de cei care iau pe pontatori la sigur. dacă n-ar fi şterso la papuc. 1) a ochi (cu o armă) (pe cineva sau ceva): apucă arma şi luă la ochi cioara din vîrful nucului. a lua la sigur pe cineva. a o tuli) la (sau de. în) fugă (sau picior. a o lua (sau a o apuca. la trei păzeşte) (pe cineva) sau a trage un refec (cuiva).LIT. 2) a accepta. (fam.SAD . ) a o rupe dea fuga. 1) a afla. (pop. a o rade. a se lua la har ă (cu cineva). a alerga.

POP.. ) a-şi primejdui via a. ca orice autor care se respectă. a se forma.. a lua naştere. a nu mai avea nici o speran ă: din partea lor. a lua maul (cuiva). Ilie. a pleca supărat. ca la nişte fra i ce vă sîntem.VLAH. a lua min ile a-i lua mirul a lua mită a lua moartea a o lua moldoveneşte a lua muiere a lua mun ii şi pustiile-n cap a lua muştiucul a-şi lua nasul la purtare a lua naştere a lua nădejdea a lua nevoie . a-şi lua lumea în traistă. i-a luat maul.i furau min ile.DOS. a-şi lua (sau a da cuiva) merticul.. 2) a-i lua piuitul (cuiva): un pumn.. a lua la zor (pe cineva). a mustra (pe cineva): ne mirăm ce a pă it onor. a lua mun ii şi pustiile-n cap.. a pleca departe. a lua maul. a(-şi) lua nădejdea (de . abandonînd totul: pierzînd odată o nevastă pre bărbatul său.DELAVR. cu o lovitură bine cumpănită. judecata. a face să tacă (pe cineva). ) a ame i (cu o lovitură) (pe cineva). despre . . a-şi îngădui să . a se aşeza.CR. cu ochi şire i şi negri. cînd a fost sămi iau muiere. de nasul care şi l-a luat mitocanul? CAR... a lua loc. a vorbi şi a ac iona direct. şi le-a luat mirul. a face (pe cineva) să-şi piardă controlul. am luat mun ii şi pustiile în cap. (sau de a . (înv. a-şi lua nasul la purtare sau a(-şi) lua nas sau a-şi lungi nasul. mi-am luat toată nădejdea. a primi (sau a da cuiva) o bătaie: îl plesnesc şi-l trimit numaidecît la Agie să-şi ia merticul şi de acolo! CAR.. a-şi bate joc (de cineva). moldoveneşte.POP.).POP... care era năzdrăvan. a lăsa fără cunoştin ă (pe cineva): şi. a-şi lua libertatea să .POP. (fam... (înv. a se produce. piuitul (cuiva). a o lua (sau a o spune) moldoveneşte. a scoate din fire (pe cineva): [o fată] naltă şi frumoasă. a lua (sau a fura. . ) cîmpii. a apărea.. ) a lovi peste gură (pe cineva).a se lua la trîntă a lua la vale a lua la zor a-şi lua libertatea să . (fam. a lua (de) muiere. a luat lumea în cap şi a început a-l căuta în toate păr ile. 2) (fam . a se împăca cu situa ia: parcă ce alta mai po i face decît să iei lucrurile aşa cum sînt? REBR. a(-i) lua muştiucul (cuiva). ă ico.. ) a-şi lua lumea-n cap: necunoscînd drumul. domnilor! a lua lucrurile aşa cum sînt. a-şi lua (sau a apuca) lumea (sau (reg. se luară la trîntă. a lua (sau a primi) mită (de la cineva).) a reduce la tăcere (pe cineva). a(-l) lua moartea (sau Dumnezeu. 1) a ucide (pe cineva). a-şi permite să . a măsura dimensiunile (cuiva sau a ceva): i-a luat măsurile pentru un costum . sau de la .: şi. a lua măsura (sau măsurile) (cuiva sau a ceva). (despre bărba i) a lua de nevastă.CR. a se lupta corp la corp (cu cineva): şi dacă nici unul nu birui. a scărmăna (pe cineva). a lua loc a lua lucrurile aşa cum sînt a-şi lua lumea în cap a-şi lua lumea în traistă a lua maul a lua măsura a-şi lua merticul a-i lua miaul a se lua la trîntă (cu cineva). a muri: în toamnă l-a luat Dumnezeu şi pe frate-său. a lua nevoie. a şedea: lua i loc.. a se căsători: orb am fost eu la vedere.. a se lăsa mituit: [judecătorii] numai cînd iau mită obicinuiesc dreptate. 2) a certa. a răpi) min ile (cuiva). de. ) mun ii) în cap. (înv.POP. a lua la vale (pe cineva). a-i lua mirul (cuiva).NEGR.. a-i lua miaul (cuiva). şi neputîndu-l afla. naiba) (pe cineva). a zăpăci.... nostru reprezentant să ia aşa la zor pe bunii turci. 1) (reg. ) a rîde. dracul.. 1) a dojeni.CAR. a se obrăznici: ce zici .POP. vă rog. şi-a luat libertatea de a înflori binişor lucrurile. cu hotărîre: spune i verde.).

nu-şi mai lua ochii de pe el. a sus ine. a lua pasărea din zbor. ) a-i dejuca planurile (cuiva).. a se lumina (referitor la cineva sau la ceva).POP. a înhă a. 3) a impresiona. a apăra. (înv. a nota (ceva).. a lua o haină la handră..M. a începe o discu ie pe ocolite (cu cineva). 2) a lua peste picior (pe cineva). a lua (sau a da) ore. ) 1) a dojeni (pe cineva). cu sacîz dulce. (înv. a participa la . a o lua (în) păliş.. al ii-n glumă parte-i in. a scăpa dintr-o situa ie dificilă: parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă.CAR. a o lua cu binişorul: o luaşi pe coarda razachie. (fam.. a lua (sau a da) medita ii. 1) a atrage privirile. a lua părtaş (pe cineva).POP. ) a lua o haină la purtare... a (se) hotărî.AL. a lua (sau a apuca. a lua o hotărîre (sau o decizie. a lua apărarea cuiva: femeile. a contribui la . a privi insistent. a i se lua (sau a i se ridica) o perdea (sau perdeaua) de pe ochi (cuiva). vederea... a o lua pe altă cale. ) a primi plata cuvenită pentru un lucru făcut. a lua păpuşoiul de pe foc (cuiva). văd limpede şi înfrîng sentimentalismul. a lua (sau a fura) ochii (sau văzul. a purta o haină pînă se rupe. a în elege brusc (ceva).. a fermeca.a lua notă a lua obiceiul să .POP. mai generoase. a înregistra. ) a încasa o mamă de bătaie. a o lua pe coarda razachie. uşor. (reg. a lua (sau a ine) parte(a) cuiva... a avea încredere (în cineva). a lua o hotărîre (sau hotărîri). a se asocia (cu cineva). ) decidere).. a o lua pe coajă.CĂL. a zăpăci. a (i se) lua o piatră (sau o grijă) de pe inimă (sau de pe cuget. a (se) decide: contele luă pe loc o decidere supremă şi scrise amantei sale.. a lua (sau a prinde) obraz. a lua pe departe (pe cineva). a încerca altă solu ie. fără să ia notă de dorin a lui.. a favoriza pe cineva:unii-l iaugrăbit la vale. a-şi rezerva) partea leului. şi reg. a re ine (ceva). .. a lua (sau a avea) parte la . căci îndată î i lua vederile. ) a trece de partea cuiva. a fi foarte bun intaş. (reg. a-şi păstra. a lua pe credin ă (pe cineva). a se obişnui să . (reg. cea mai valoroasă.. (înv..CAMIL. a cuceri o cetate (sau un oraş). a decide: te pomeneşti cu moşneagul liberal că ia o straşnică măsură administrativă.COŞBUC. a lua o cetate (sau un oraş). a urmări cu privirea (pe cineva): fata cea frumoasă . a lua o măsură (sau măsuri)..P.. a vedea ceea ce nu văzuse pînă atunci: din momentul acesta mi s-a luat de pe ochi o perdea. a lua obiceiul (sau năravul) să . (reg.: [el] este solicitat cu toată stăruin a să iee parte activă la mişcările politice. de pe suflet) (cuiva). a lua (în) păliş (pe cineva). care strălucea aşa de tare. a nu-şi (mai) lua ochii de la (sau de pe) cineva. a lua (sau a apuca. a lua partida cuiva. a înhă a) partea cea mai mare. a (se) elibera de o mare grijă.BOL. vederile) (cuiva). 2) a orbi (prin strălucire): un palat foarte mare şi frumos.. a lua o piatră de pe inimă a lua ore a-şi lua ostafcă a lua partea leului a lua parte cuiva a lua parte la . ) a o lua de-a dreptul. a ine seamă (de ceva): îl privi dreaptă . ) a se obrăznici.. a lua obraz a lua o cetate a lua ochii a nu-şi lua ochii de la cineva a lua o haină la handră a lua o hotărîre a lua o măsură a i se lua o perdea de pe ochi a lua notă (de ceva).CAR. (reg. de o mare teamă. a-şi lua ostafcă.CAR. au luat partida ta. încît nu te puteai uita mult la el. a lua partida cuiva a lua pasărea din zbor a lua păliş a o lua păliş a lua păpuşoiul de pe foc a lua părtaş a o lua pe altă cale a o lua pe coajă a o lua pe coarda razachie a lua pe credin ă a lua pe departe .

a merge de-a dreptul. a urma exemplul cuiva.CAR. a-şi exprima punctul de vedere..a o lua pe după piersic a lua pe Hristos de mire a lua pe Ienache în cap a lua pe nu ştiu în bra e a lua pe pricopseală a lua pe răboj a o lua peste cîmp a lua pe sus a lua pielea de pe cineva a lua pieli ă a-i lua pietroiul de pe varză a lua pildă a-i lua piuitul a lua pîinea de la gură a lua plasă a-şi lua plata a-i lua pohoielele de pe ochi a-şi lua por ia a-i lua porumbul de pe foc a-şi lua poteca a-şi lua potecu a a lua pozi ie a o lua (sau a o aduce. (pop. a-şi lua plata. hotărîtă) într-o problemă. ) a lua (sau a da. a lua (sau a da) pe răboj.. ) a-i deschide ochii (cuiva).. (despre fete) a se călugări. 1) (mil. a avea) la învă ătură sau la deprinderea unei meserii (pentru a-l căpătui) (pe cineva): îl luasem de la mamă-sa. a lăsa fără mijloace de trai (pe cineva): nu te temi de Dumnezeu să iei pîinea de la gură unui orfan? SAD. a lua (sau a scoate) pielea (sau şapte piei) de pe cineva. a lua pîinea de la gură (cuiva). a exploata. amice! a-şi lua praştia şi hamul a lua propor ii . a se apuca cu hotărîre de o treabă: ia. a-i lua pohoielele de pe ochi (cuiva). a-şi găsi un rost. (pop . a fi pedepsit: şi aşa şi-au luat plata după fapta lui. a estorca. (reg. a prinde (şi a duce) cu for a (pe cineva). a se da) pe după piersic.. pentru a lua pildă oamenii ce mare păcat este să ridici mîna asupra fratelui. a lua (sau a primi) pieli ă. a-i lua pietroiul de pe varză (cuiva). a avea) pe (sau spre.. (reg. 1) a se dezvolta. a păcăli pe cineva). a lua (sau a căpăta. de) pricopseală (pe cineva)..i în cumpănă drumul. a lua atitudine: onor dl. a se eschiva (să depună mărturie).POP. a jecmăni pe cineva: despoaie şi ia pielea după om ca lupul de pe oaie. 2) a se codi. ) a-şi primi pedeapsa. ) a se îngrăşa: ai cam luat propor ii. (pop. a dobîndi) propor ii. a se fofila: spune repede de ce-ai venit.i dar praştia şi hamul.P. a lua pozi ie. ) a scăpa de sărăcie (pe cineva). a o tăia peste cîmp. . 1) a fi plătit pentru munca depusă. cîştigă şi te hrăneşte. ) a se instala într-un loc considerat potrivit din punct de vedere strategic: am luat pozi ie în portul despre apus. a-şi lua poteca. a lua pe Hristos de mire. 1) a reduce la tăcere (pe cineva): cînd le-a spus şi asta. şi fam. a-şi lua praştia şi hamul (sau hamul şi praştia). a creşte (tot mai mult). ) a fi înşelat. le-a luat piuitul. 2) a ucide (pe cineva).GR. . ) a dejuca planurile (cuiva). a-şi primi pedeapsa cuvenită. a trage învă ăminte din ceva: şi de atunci şi pînă astăzi stau cei doi fra i aşa. a lua pe nu ştiu în bra e.CEZAR.AL. .NEC.REBR. a lua (sau a da. ) 1) a spune ceva pe ocolite. a se eschiva. ) a se întrupa. n-o mai da pe după piersic! CAR. 2) a manifesta o atitudine (fermă. du-te şi tu de munceşte. a-i juca o festă (cuiva): fu silit să înghită găluşca. . . . prin aluzii. 2) (fam. ) a se întoarce acasă (sau de unde a venit): văzînd că soarele răsare. a lămuri (pe cineva). aflînd că zeul zeilor îi luase porumbul de pre foc.GHICA . a o lua peste cîmp. pe procopseală: dorea să se facă popă. a lua (sau a da) pe datorie. Făt Frumos luă poteceaua înapoi. (reg. a lua pildă. pune. a-şi lua por ia. păcălit (sau a înşela. a o şterge. bis.POP. ministru a luat atitudine fermă în chestia spinoasă a cerealelor. a-i lua porumbul de pe foc (cuiva). a o da.. a-şi lua potecu a (casei) sau a lua poteceaua înapoi. (înv. (fam. a se amplifica: era mul umit că a scăpat de grijile care azi-noapte luaseră propor ii. a-i lua (sau a-i tăia) piuitul (cuiva). a lua (sau a da cuiva) plasă. (înv.. (reg. a lua pe Ienache în cap.ISP. . 2) (fig.CAR.) a se îmbăta. a căpăta amploare.PANN. ) a pleca. a lua pe sus (pe cineva).

1) (reg. să luăm aminte! . ) a trage de seamă.. ) a se răzgîndi. a se distruge: haina asta a luat-o sfin ii. ) a lua de seamă. ) a se sfîrşi. cînd o ia razna. a se revanşa: n-am fost destul de atent. (înv. a lua puşca la ochi (sau la cătare). (reg. a-şi lua (sau a da cuiva) revanşa. a ochi.DELAVR. a lua seama (sau aminte) (la . a lua seama (cuiva) sau (reg. a lua repede (sau cu repedea) (pe cineva).. a se termina: astfel cu încetul luă săvîrşire. a-şi trage sufletul. prea o iei repede. 1) (pop. luîndu-mi rămas-bun de la călcîie.. fără a lua seama la scrîşnitul lor. mă rog.PANN. a-i lua roatele de la sanie (cuiva). a nu avea ce lua (de la cineva) în contul unei datorii: şi.): îi puseră. luo schimbare Filicsu. (reg. a se considera răspunzător de ceva.a lua pulsul a lua purceaua de coadă a lua puşca la ochi a o lua razna a-şi lua rămas-bun de la călcîie a-şi lua răspunderea a lua răsuflare a-şi lua răsufletul a o lua repede a lua repede a-şi lua revanşa a-i lua roatele de la sanie a lua ruşinea-n nas a nu lua sărat pe limbă a lua săvîrşire a lua pulsul (cuiva) sau a-şi lua pulsul. îşi luă de seamă. au lăsat în locul său pe Leon Isavrul. 2) a lua seamă. ) a băga) seamă (sau seama) sau (înv. ) a-şi trage sufletul: să stăm un minut. a înlocui: sfărşindu-se doi ani. a lua purceaua de coadă (sau de nas).SAD. a se pripi: voinice.. iat-o şi ieşită de supt tipărire. a (se) supraveghea.NEC. a se decide: un moment se gîndi să cumpere. .COD. 2) a-şi da seama.CEZAR.). (fam. 3) a bate cîmpii.PANN. a lua (sau (înv. o luă razna peste cîmp. a nu lua sărat pe limbă.. îndată. ) a se călugări: Theodoric . a exagera: cunoşti pînă unde ajunge imagina ia femeii. a-şi lua seama (sau de seamă) sau (reg. pe nişte mese de fier înroşite în foc. ) a schimba.. a lua (sau a apuca) răsuflare(a). . a o lua repede. a-şi lua (sau a-şi trage) răsufletul. .VOR. (înv..POP. ) a se îmbăta: nu-i e destul că-i cu minte neroadă.P. ) a nu mînca nimic.VLAH. a-şi lua seama la vorbă. şi.POP. de bună voie lăsînd împără ia şi luînd schima călugărească. a lua prin surprindere (pe cineva): îl luă cu răpedea. fuga la scăldat. (înv. ) a în elege: era om învă at.). ce-o sămi ia? roatele de la sanie? a lua ruşinea-n nas. a o lua razna. a divaga. ) a spiona: cine nu ia sama slugii. despre obiecte) a se deteriora... vede fundul pungii. 2) a fura sfîntul (pe cineva). ) a vorbi cuviincios. a lua (sau a îmbrăca) schima călugărească (sau monahală. a lua schimbare. 1) a merge la întîmplare: calul . ) a băga în seamă (ceva).CANT. sau de .POP.. a-i strica rostul. a o şterge englezeşte (de undeva): îndată ce m-am sculat de la masă. a-şi lua răspunderea. a lua sfin ii (pe cineva sau ceva). a lua schima călugărească a lua schimbare a-i lua scîndura de sub picioare a lua seama a lua seama a-şi lua seama a-şi lua seama la vorbă a lua seamă a lua sfin ii .POP. . (înv. ca să-mi iau răsuflarea.. a-i lua locul (cuiva).VLAH. a lua săvîrşire. zmucindu-se în mîna ariciului. a-i lua scîndura de sub picioare (cuiva). monahicească) sau a se îmbrăca în schima îngerească. a se pregăti să tragă (cu arma)..MARCOVICI.. nu tu! POP.CR.ext. (înv. 1) a fi atent (la . 2) a umbla pe căi greşite: fiu-său a cam luat-o razna . a număra pulsa iile inimii (cuiva). a pleca pe furiş. numai la giudecă i nu pre pute lua sama bine. (p. a luat şi purceaua de coadă. a-şi asuma riscul unei situa ii neplăcute. îmi vei da revanşa imediat. apăsînd cu degetul pe artera de la încheietura mîiniistîngi. a-şi lua rămas-bun de la călcîie. . a ine cont (de . al unui refuz: da eu iau ruşinea-n nas.

ISP. (ca) luat de iele. a vămui sau a plăti vamă: (fig. a-şi lua valea. a proteja (pe cineva).GCR. .. 5) (fig. a lua un examen. (înv. a lua vorba din gură cuiva.a lua sfîntul a lua sfîrşenie de . (reg. a se călugări: a doua zi ea luă vălul. a-i lua turta de pe spuză (cuiva). vameş vie ii. ) somnul. să. a lua vălul. a lua (sau a ine) elul sau a se uita pe el. . a-şi lua vorba înapoi.. a evada: am să te închid în turnul ăsta. ) a-şi face răgaz. a-şi lua trei fuioare a-i lua turta de pe spuză a lua elul a lua un examen a nu lua un pai de jos a-şi lua valea a lua vamă a lua vălul a-i lua via a a-şi lua vînt a lua vorba din gură cuiva a-şi lua vorba înapoi a-şi lua zborul .i mai ieie vamă..AL. a(-i) lua (sau a(-i) vinde) şi cenuşa din vatră (cuiva). a înfrunta cu îndrăzneală o dificultate. ) a scăpa din captivitate. (reg. ) a fi ucis de . ca să-şi ia vînt spre a merge mai sigur înainte. (reg.AL. a lua o hotărîre.i iei zborul...EM. a nu face nimic. a(-i) lua (sau a(-i) lăsa. a înşela.. să nu. a lua totul cuiva.. a-şi lua timpul pentru . a lua smacul. a o şterge: mai şede el cît şede de cască gura prin tîrg şi-apoi îşi ia tălpăşi a spre casă. a o şterge: fata mea. a lua şaua de pe cal. a omorî (pe cineva): un taur grozav la mul i bezmetici lea curmat zilele. (pop . a lua sub pulpană (pe cineva). a o tuli. a-i scoate (în scop terapeutic) o cantitate de sînge (cuiva): la omul cu flegmă multă şi bătrîn să lase sînge la sfîrşitul lunei. are să se vînză şi cenuşa din vatră. a lua sfîrşit a lua sînge a lua smacul a lua strai a la oblînc a lua sub pulpană a lua şaua de pe cal a lua şi cămaşa de pe cineva a lua şi cenuşa din vatră a lua taurul de coarne a(-l) lua sfîntul (pe cineva).CAR. a-şi lua (ale) trei fuioare.. 2) (despre aeronave) a decola. a-şi lua vînt. a întrerupe pe cineva. a lua strai a la oblînc. a reveni asupra celor spuse: îşi luă vorba înapoi şi reduse coada vulpii pînă la vreo doi stînjeni. a se termina: nunta a luat sfîrşit a doua zi la amiază. a-i lua (sau a-i curma) via a (sau zilele) (cuiva). a lua lucrurile pieptiş: ar fi trebuit să ia taurul de coarne s-o dea pe nepoftită afară. a-şi face vreme pentru . 1) (despre păsări) a porni în zbor. a lua sfîrşenie de .OD.. a lua (sau a prinde) taurul de coarne. 1) a fura sfîntul (pe cineva). căci îi luau vorba din gură.. a fugi (de undeva). ) a pleca.i iei ale trei fuioare şi să te duci din casa mea. a păcăli (pe cineva).1733). ) a deflora.. a trece un examen. ) a ochi cu puşca. a-şi lua elan: lumea trebuie să dea cî iva paşi înapoi.VINEA. a(-şi) lua tălpăşi a (sau tălpăşi ele) sau a o lua la tălpăşi a. a-şi imagina: gîndirea lui spre viitor ia zborul.DOS. a(-i) lua (sau a(-i) vinde) toate bunurile (cuiva): mîini îi vadeaua birului şi vine să se împlinească . 3) a începe să meargă repede. a lua (sau a da) vamă.ISP.: luară sfîrşenie de sabie.) a pleca repede de undeva. 4) (fig. a lua şi cămaşa de pe cineva. a spune ceea ce avea de gînd să spună altcineva: nu-i deteră răgaz. a alerga: caii repezi . (a.. 1) val-vîrtej. ) a-şi lua tălpăşi a. de unde n-ăi putea să. (înv.GR. pe cîmp îşi luau zborul.. de ruşine). a-şi lua teşchereaua.CR.VLAH.BOL. a nu lua un pai de jos. paralizat..EM. a(-i) slobozi) (de) sînge (cuiva). (fam. a se sfîrşi.CR. ) a-şi închipui... a lua sfîrşit. 2) a-l vedea sfîntul (pe cineva).. 2) încremenit. (arg. a-şi retrage cuvintele. a lua tălpăşi a luat de iele a-şi lua teşchereaua a-şi lua timpul pentru .. a pleca repede de undeva (de frică. ) a-şi pune traista pe umăr. a-şi lua zborul..

lumea veche a se lumina a ploaie a se lumina de ziuă lumină chioară luna lui traistă-n bă lună de miere lună seacă lung ca o zi de post lung cît pomana igănească a lungi pasul a lungi pelteaua a i se lungi urechile a lungi vorba lung la ma e lup îmbrăcat în piele de oaie .AL. 2) epocă istorică încheiată sau pe cale de a se încheia. (reg. lucru de nimic.CR. ) antichitatea: franco-galie se rapoartă la timpurile evului vechi. dragă.OD. lung ca o zi de post. . lucru făcut. . a lucra în foi de vi ă (sau de varză) (pe cineva). lună de miere. 1) foarte multă lume. a fi prolix: destul! nu mai lungi pelteaua! a i se lungi urechile (de foame) (cuiva). lung (sau mare) cît pomana (sau o pomană) igănească. lumea (sau vremea) cealaltă. 2) foarte mult. a se lumina a ploaie. 2) extraordinar. ) lacom. domnule! lumea albă. ) lumea reală. a lucra pe coarda sa. ) lună nouă. a lucra ca o cizmă. foarte mul i oameni: o lume se plîngea de nedreptă ile ce făcea. a se grăbi: lupul .NEC. întreagă). om prefăcut. manual. a munci fără tragere de inimă. ) jignitor.ISP. lung la ma e. a complota. nu-i pasă de nimic. de a lua sfîrşit: a sim it nevoile trecerei de la lumea veche la cea nouă. a nu se amesteca în afacerile altuia: lucră pe coarda lui. (înv. lup îmbrăcat în piele de oaie. n-ar fi lucru mare. de valoare: de s-ar tîmpla şi primejdie.POP. lumea (sau ara) piere (sau moare) de tătari şi el bea cu lăutari. 1) (înv.a-şi lua ziuă bună luător în rîs a lucra ca o cizmă a lucra cu palmele a lucra de beilic a lucra în foi de vi ă a lucra în pierdere a lucra pe coarda sa lucru de nimic lucru făcut lucru mare lumea albă lumea cealaltă lumea de pe lume lumea piere de tătari şi el bea cu lăutari lumea toată a-şi lua ziuă bună (sau rămas bun.. a munci cu bra ele. 1) aşi lua rămas bun (de la cineva): înainte de a-şi lua rămas bun de la to i. puzderie: se adunase lumea de pe lume . foarte lung. a (nu) lungi vorba. a-i întinde o capcană (cuiva). . luna lui traistă-n bă . lumea de pe lume sau lume peste lume. ) a vorbi mult pentru a spune pu in. a lucra în pierdere (sau în pagubă). 1) lucru (sau fiin ă) de seamă. laolaltă. lumină insuficientă. . adio) (de la cineva sau de la ceva). a lucra de beilic.. lumea toată sau o lume (toată. (mit.POP. (reg. a pune la cale ceva (împotriva cuiva). (reg. vrajă. interminabil. a se face ziuă. (fam. 2) a considera iremediabil pierdut (ceva). lună seacă. a lungi pasul. a (nu) vorbi mai mult decît trebuie. MAIOR. a lucra cu palmele. lungi pasul. lucru mare. nu se sinchiseşte. a lungi (sau a întinde) pelteaua. ) luna martie. prima lună după căsătorie.ISP. la revedere. lumea (sau timpul) de după moarte: pe lumea ceialaltă să fim. totul: să ştiu că mi-ar da lumea de pe lume. lumină chioară. a merge mai repede. bun(ul) rămas. pop. lumea veche sau veacul (sau evul) vechi. a răbda mult timp de foame. foarte lung (în timp sau în spa iu). fapt lipsit de importan ă. luător în rîs. om rău care vrea să pară bun. . farmec: mi-e silă s-ajung la boscoane şi lucruri făcute. grozav: lucru mare. a lucra foarte prost.COŞBUC. vremea cînd începe lucrul la cîmp.POP. care plîngea. se duse la tată-său. a se lumina de ziuă. (despre cer) a căpăta un aspect care anun ă venirea ploii. mi-am luat adio de la maica mea. a lucra în deficit.

CR.ISP. mai ales..COŞBUC.ISP.. mai e nevoie mai e vorbă? mai ieri a nu-i mai ieşi din cap mai înainte a nu-l mai încăpea locul de bucurie a nu-l mai încăpea pămîntul a se lupta ca un zmeu... mai ai gură să . mai bine lipsă. mai înainte sau (înv.ISP.REBR.) mai de soi.. a nu-l mai încăpea pămîntul (pe cineva). mai ceva . mai an ăr .. (încă) mai ai curajul.. anul trecut. mai lesne. (înv. ceva mai departe de . mai bine.. ) după: mai apoi de izgnaniia învă ătoriului. .. mai apoi de toate.. nu chiar aşa..POP. deunăzi: mai alaltăieri am trecut pe aici. mai bine lipsă mai bine zis maică de-a doua oară mai ceva mai colea de .CR.. şi pop.. mai cu seamă. mai degrabă: mai bine dă-i calului să mănînce! POP. mai bine zis (sau zicînd)...: se adunaseră flăcăi de domn mai dihai ca-n al i ani. mai în elept: o fi mai cu cap şi m-o povă ui ce să fac? POP. mai va (pînă) . a nu avea vreme.. îndeosebi: vara se vor îndeletnici oameni [i] mai cu seamă la lucrurile cîmpului şi grădinilor...POP. (reg. să ne gătim. mai frumos. mai curînd.. mai bine renun . e de la sine în eles.. (reg. mai ales.. mai ceva. mai uşor. mai colea de . mai cu cap. ) mamă vitregă.. mai colea de Calafat. ) mai este de îndurat..PRAV. (reg . a fi peste măsură de bucuros: juca de bucurie.GR. mai încape discu ie?. a se gîndi continuu la ceva: nu-i putea ieşi din cap nemul ămirea fra ilor săi. mai an.DOS. să nu te întovărăşeşti cu proştii. mai de temei. (reg.: clămpănea mai abitir ca o muiere.AL. ) a fi foarte ocupat. maică de-a doua oară.a se lupta ca un zmeu mai abitir ca . oarecum diferit. mai degrabă. (înv.?: încă mai ai gură să întrebi? CR. de curînd...DOS..dar totuşi în apropiere de . multe încă. mai altfel. parcă a fost mai ieri .. (reg.... (încă) mai ai gură (sau mutră) să . nu ave prietini.. mai e (sau încape) vorbă?. care nu pot a le înşira toate.. mai curînd.. poate mai ceva decît aceştia.?. cu cî iva ani în urmă: s-a sculat mai an bădica Troian. mai bine. ) mai cu seamă. mai apoi de .. de nu-l mai încăpea locul. îndeosebi: ce alte dar îi mai trebuie? . mai apoi de toate mai aşa mai bine mai bine de .. a nu mai putea de bucurie.. a lupta vitejeşte.. în special. mai ieri(-alaltăieri) sau mai alaltăieri. mai tare. ) în cele din urmă: mai apoi de toate îi spintecară pîntecele. de pu ină vreme. mai deştept. mai ceva ca .. mai aşa. cu deosebire: şi. mai bine: mai curînd i-ai lua de mîncare. mai ales. mai exact. a nu putea uita ceva. mai bine de .: astă-iarnă am iernat. mai bucuros.NEC.. mai e nevoie. (înv. deosebit: eu te socotesc mai altfel. mai degrabă. mai ales. tupeul să . mai abitir ca . mai mult.: o tînără de 20 şi mai bine de ani... mai dihai . mai bine deloc.POP. a nu-l mai ajunge timpul (pe cineva). mai demult: eroi ce mai nainte mult zgomot au făcut.DRĂGHICI.. mai mult de . 2) a fi foarte fericit. mainte au fost curvă...? a nu-l mai ajunge timpul mai ales mai altfel mai an mai an ăr mai apoi de . . mai cu cap mai curînd mai cu seamă mai degrabă mai de temei mai dihai .POP. decît băutură. mai precis. multe. ) mainte. a nu-i mai ieşi din cap (cuiva ceva).. mai bun: cum pă ise şi al i pe itori. nu chiar aşa cum ar trebui: Simina-i fată mai aşa şi-altminteri. ... într-un bordei dărîmat. 1) a fi zgîrcit. mai bine: să mă întorc? mai degrabă îşi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt! NEGR. a nu-l mai încăpea locul de bucurie (sau de veselie) (pe cineva). iar mai de temei. ) acum doi ani: că mai an er u ne-au dzis noao ..

dar cu birul mai răreşte! NEGR. ) profet. pe la cetă i aproape. ceva. mai ştii? mai ştii minunea a nu-l mai încăpea vremea (pe cineva) sau a nu mai încăpea cu timpul.. (formulă familiară de salut la plecare) să fi i sănătoşi!: şi mai rămîne i cu bine! CR.. a (nu)-l mai răbda puterile să . zise tata posomorît.. a nu-şi mai şti capului de . . 2) foarte bine.HASD..EM.: conul Iordanache nu mai ştia unde îi este capul. a nu mai putea să .. în continuare: publicăm mai la vale o dare de samă statistică... mai ştii minunea (sau păcatul)?. NEGR.. cum se face îngenere la noi.: mai încoace de timpii fabuloşi. în plus.OD. proroc: mai-nainte-grăitoriule de ceale dumnezeeşti..COSTIN. mai rămîne să se discute despre ... mai încoace. superior (cuiva sau la ceva): de ce Dumnezeu să fie mai presus decît mine? POP.. dincoace de .. a o mai rări (cu ceva).: nu-l rabdă puterile să-şi joace copila pe genunchi. mai încolo.. mai bine. (de-a) mai mare dragul...COŞBUC. ce iară nu era de ajuns. în cele ce urmează... mai degrabă.: i s-a permis a se întoarce la Constantinopol. demn de a fi compătimit. 2) foarte tare.. mai încoace de .. mai mult de-o grămadă. mai rămîne i cu bine (sau cu sănătate)!.. fără... mai pu in merele. numai iată fîntîna. mai mult de-o grămadă mai-nainte-grăitoriu mai prejos mai presus mai pu in a -l mai răbda puterile să . 2) în vremea din urmă.CAR. a fi copleşit de . nu e exclus: mai ştii păcatul?! poate să.....: mai rămîne vorba despre asta. mai ştii?.. mai presus (decît cineva sau ceva). mai rămîne i cu bine ! mai rămîne vorba despre . a nu avea destul timp pentru a face ceva: le făcea numai pe apucate.. 2) a nu mai avea parte de .. foarte frumos: cînta de mai mare dragul.VINEA.. mai prejos (decît cineva sau ceva). e poate mai prejos de exigen ele tinerimii culte. sigur. foarte mult: plîngea mai mare mila. mai încoace. se prea poate. mai mult ce ..COŞBUC. cu excep ia . 1) vrednic de a fi admirat. minus: fructele. (înv. (în) afară de .CR. se prea poate.. îndreptatu-s-au persul şi au început a batere pre Mirveiz. 2) mai tîrziu: nu-i nădejde de ploaie pînă mai încolo..: mai mult ce răzbea căzacii pen păduri.GHICA. 1) vrednic de milă. mai mare mila. 1) mai aproape.a nu-l mai încăpea vremea mai încoace mai încoace de .. peste toate: mai mult.DELAVR. .CR.MINEIUL. a o mai rări a nu-şi mai şti capului de ..NEC..POP.CR.. mai mult. cum se vede... recent: mai pe urmă. cine ştie?.... s-au copt la vreme. nu e exclus: ori mai ştii? bătrînul Rumi face-o glumă..i iasă înainte vrun iepure. parcă po i să ştii?. mai în grabă. mai mult ca (sau decît) sigur (sau probabil).. dar nu s-a mai întîlnit cu postul de capuchehaie. mai la vale. neîndoielnic: mai mult decît probabil cum că o parte ocupa înăl imea. mai rămîne vorba despre (sau de) ... mai încolo mai în grabă a nu se mai întîlni cu . a o lăsa mai domol (cu ceva): cu paharul îndeseşte.... dă-te mai încolo! . inferior (cuiva sau la ceva): literatura. a uitat să şi salute. (înv. mai pu in. 1) mai departe: cînd mai încolo. mai la vale mai mare dragul mai mare mila mai mult mai mult ca sigur mai mult ce . cind încăpea cu timpul.... ) atît numai că . mai-nainte-grăitoriu. a nu se mai întîlni cu .. 1) a nu se mai vedea cu . şi aducea cîte oarece hrană. foarte pu in. a nu mai prididi să .

ISP.VARLAAM .: atîtea chestiuni arzătoare de estetică. (e) (mai) mare ruşine(a) sau (înv.): în elep eşte ai grăit.. foarte bun: şor cu flori. minune mare!.. dezonorant: e ruşine să nu ştii limba ta! NEGR. sau mai ştim noi . 2) (în construc ii negative) lucru lipsit de importan ă. şi reg. mare şi tare sau tare şi mare..SAD. mai vîrtos.. vin.. (despre haine) a fi foarte zdren uit: cămaşa nu se mai poate inea petec de petec. ) mare ciudă enie.NEGR.mai ştiu eu . mai ştiu eu de ce. a nu-l mai ine (sau încăpea) pielea (pe cineva)... . . straşnic: ipau şi strigau de mama focului. ) cantitate mare de ...: au dus multă somă şi mare greu lemn din Moldova la Tighina. masă tinsă. puternic. va mai trece timp (pînă atunci).. mai tare....: mare minune să nu tragă o ploaie după zăpuşeala asta. mai tare-i pradă. mai va (pînă atunci).. martor ocular. 3) a fi îngîmfat.zece ani! mare treabă! zise Todorică.. mare lucru. uimeşte: mare lucru şi prea slăvită iaste a Domnului nostru de oameni iubire.. persoană care a văzut cum s-a petrecut un fapt. ) ruşine este. a nu mai putea să continue o activitate. 2) (fam. mare comedie.CAR. mai tare a nu-l mai ine cămaşa a nu-l mai ine pămîntul a nu se mai ine petic de petic a nu-l mai ine pielea a nu-l mai ine proptelele a nu-l mai ine şalele mai una.. mare greu (de) .ISP. n-aş crede să (nu) . 1) am pă it-o!: nenea Iancu! să vie aici! m-am topit! . (e) ruşinos.CORESI . 2) mai ales. cine mai ştie . ) 1) mai degrabă: în loc de agiutoriu mai tare le iau.CR.CR.. 2) a fi foarte ocupat. de filozofie. 3) (în construc ii negative cu valoare afirmativă) n-aş crede să (nu): mare lucru să fi scăpat vreunul. sau dintre .. reclamau solu iuni urgente... a nu-l mai ine (sau răbda) pămîntul (pe cineva). mare minune să (nu) ... ar fi de mirare să (nu) . împărate. 2) (reg. mare lucru mare minune mare minune să ...COŞBUC.. sau dintre . (fig. a nu-l mai ine cămaşa (pe cineva). mai tare-i robăsc. (iron.. şi reg. mai una. 1) a fi obez.MOXA. mare parte mare ruşine mare şi tare mare treabă! martor ocular masă tinsă mai ştiu eu . a fi bătrîn şi neputincios. ) masă aşternută: armele lui era mai dragi decît mease tinse pline de .). mare treabă!. . cine şi-ar fi închipuit?: şi atunci. umilitor. m-am (sau ne-am) topit!. (cea mai) mare parte (din . a nu-l mai ine proptelele. 1) mai tare.SAD. sînt nenorocit... nesemnificativ: adevărul e că nuvăzură mare lucru . mare minune. (înv.NEC. ) foarte frumos. minune mare. m-am evaporat! manta de vreme rea... 2) mai ales. numai iacă au şi început a curge furnicele cu droaia.. (pop. (înv.CAR. (înv. încît nu-i mai putea ine pămîntul. mai alta. ) mare lucru!: i-oi mai da zece ani de via ă .... una. a nu mai avea loc sub soare: aşa mul ime de spurca i erau.. mare minune sau minune mare.NEGR. majoritatea (din . mai alta mai va mai vîrtos mama focului m-am topit! manta de vreme rea mare comedie mare greu . a nu-l mai ine şalele (sau spatele). 1) a fi neliniştit. (de) mama focului. influent: vei ajunge şi tu odată mare şi tare.. ) am plecat!. 2) a nu-şi mai putea stăpîni bucuria. ) persoană luată în seamă numai la caz de nevoie. alta. răspunseră cea mai mare parte dintre sfetnici. 1) cine ar fi crezut?. a nu se mai ine petic de petic. grozav.. 1) lucru care impresionează.

. a aprecia cu privirea.... a merge (sau a fi) ca pe roate. a merge către . a meni a rău (sau a rele). vorbeşte din carte......CR.... a face un lucru inutil... (înv. CANT. a-i merge bine (sau rău) (cuiva). (fam..POP. (pop. a-i merge bine a merge ca grapa pe uscat a merge ca melcul a merge ca pe roate a merge către .... a merge strună. a se lupta (cu cineva).EM. ) simt nevoia să .i spun d-o vorbă grea.: iar mă-ntoarnă inima. a meni a bine. a merge. chiar şi . pentru că am venit să ne luptăm. mi-e teamă că . ) a bate (pe cineva): Vieru-n fa ă-i numai ce s-arată şi-ncepu deodată .). măcar că avea toată dreptatea să nu tacă...măcar că . pun pariu că nu ghiceşti! a mări (sau a întinde. deşi mă tem că nu te-oi lăsa cu bine... mă rog. a mătrăşi din lumea asta (pe cineva). aproximativ: începe el a o măsura cu ochii de us pînă jos şi de jos pînă sus. a se lua la întrecere. 1) a (nu) fi sănătos: omul îi spune cu glasul stins că i-a fost foarte rău.CAR. a merge a ă (sau întins. a măcina făină.... mă cearcă un junghi...) a face pe plac cuiva. a merge cu bine măcar că ... cu-o scurtătură. spală-te pe cap cu el (sau cu ea)! mă prind că nu ghiceşti.. a calcula. ) a se grăbi. mănîncă-l fript! mă prind că nu ghiceşti a mări compasul mă rog a măsura banii cu dimirlia a măsura cu o scurtătură a măsura din ochi a-şi măsura puterile a-şi măsura termenii a-i măsura vorba cu îmblăciul mă tem că .: i-a spus că nu mai merge la şcoală. a merge ca grapa pe uscat. meargă-i numele! COŞBUC. cu toate că .... chiar dacă . 2) a prospera (sau a sărăci). ) măcar că ce .. împărate. fă borş cu el (sau cu ea)!... eram sigur că . ca să. mă doare-n cot (sau în călcîi)!. (formulă incidentală): mă rog. a-şi măsura termenii... fătul meu! POP.. mă cearcă un junghi a măcina cuiva a măcina făină mă doare-n cot ! mă doare-n cur ! mă întoarnă inima mă miram eu să nu . a fi foarte bogat. mănîncă-l fript! sau mănînc-o friptă!.: bine te-am găsit. a pre ui) din ochi