Sunteți pe pagina 1din 111

MANUAL DE ADVOCACY

în domeniul
sanatatii mintale

(Ghid practic pentru dezvoltarea


capacitatilor de actiune în vederea realizarii
schimbarilor sociale)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Cuprins General

Cuvînt înainte ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................3


Agenda model .........................................................................................................................................................................................................................................................................................4
Harta explicativa a cursului:..........................................................................................................................................................................................................................................................5
Cuprins Detaliat .....................................................................................................................................................................................................................................................................................8

2 produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Manualul este primul de acest fel din Republica Moldova si a fost


Cuvînt înainte creat prin elaborarea informatiei de catre cei mai buni experti în
domeniu din regiune, informatie care a fost optimizata si adaptata
Manualul de Advocacy în domeniul sanatatii mintale contine un pentru necesitatile si rigorile specifice Republicii Moldova. Procesul de
volum de informatie necesara si suficienta pentru desfasurarea unui testare si perfectionare a manualului a fost realizat pe un esantion
Curs intensiv în Advocacy pentru probleme de sanatate mintala . reprezentativ de persoane si organizatii din regiunile Republicii
Manualul înglobeaza o descriere amanuntita, completa a Moldova.
metodologiei Cursului însotita de informatia teoretica de suport, Manualul care este în esenta un ghid practic pentru dezvoltarea
descrierea activitatilor practice precum si exemple practice – rezultate capacitatilor de actiune în vederea realizarii schimbarilor sociale este
ale unor astfel de activitati. Manualul este destinat trainerilor si structurat în 7 teme, care contin:
facilitatorilor unor astfel de cursuri, dar este util prin dimensiunea sa • nota explicativa metodologica;
informationala unui cerc de persoane interesate mai larg. • material teoretic de suport;
Manualul este conceput în forma si în stilul unui ghid practic. • activitati practice;
Utilizarea sistematica si cu maxima eficienta a Manualului este • metodologia de realizare a acestora.
recomandabila în contextul urmarii unor cursuri speciale de pregatire Activitatile practice descrise vin în sustinerea materialului de
pentru traineri în domeniul advocacy. Totodata este necesar ca suport si reprezinta modalitatea optima de asimilare a informatiei
persoanele care vor utiliza acest manual sa aiba cunostinte generale ce propuse.
tin de pregatirea unui trainer, adica sa fie cunoscut cu metodologia
descrisa, ramînînd a fi studiat materialul necesar pentru petrecerea La elaborarea manualului au contribuit mai multe ONG,
trainingului. participante la Cursul Intensiv în Advocacy pentru probleme de
Acest manual vine sa dezvolte capacitatile ONG-rilor active în sanatate mintala desfasurate de CReDO cu organizatii din Balti,
domeniul sanatatii mintale, la nivelul local si regional pentru Soroca, Cahul, Orhei, Chisinau, pentru organizatiile cu o anumita
efectuarea schimbarilor sociale ce reies din necesitatile beneficiarilor. experienta de advocacy si în lipsa totala de aceasta, pentru organizatii
Necesitatea unui astfel de manual survine din nivelul insuficient de active in domeniul sanatatii mintale. Echipa CReDO le aduce sincere
dezvoltat în societatea civila din Republica Moldova a cunostintelor, multumiri pentru disponibilitatea de a oferi exemple din viata spre
atitudinilor si deprinderilor practice si eficiente de realizare a unor analiza si învatare, participarea activa.
schimbari sociale în interesul grupurilor marginalizate si Totodata tinem sa mentionam faptul ca elaborarea acestui manual
dezavantajate. nu ar fi fost posibila fara contributia si suportul financiar din partea
Beneficiarii directi ai acestei lucrari sînt persoanele care vor sa Geneva Initative for Psychiatry Sofia.
instruiasca alte persoane în domeniul Advocacy grefat pe probleme de
sanatate mintala. Beneficiarii indirecti sunt acele persoane care Echipa CReDO, Chisinau, 2006.
urmeaza sa fie instruite prin metodologia descrisa în manual.

produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 3
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Agenda model
I zi a II-a zi a III-a zi
Cuvînt de salut, prezentarea organizatiilor, Prezentarea agendei zilei. Prezentarea agendei zilei.
9.30. – 11.15 asteptarile, obiectivele Tema 6 Advocacy în mass-media
2.3 Arborele problemei. Strategii de constientizare prin Mass-media.
6.1 (Exercitiu: deprinderi, elaborarea si
sustinerea de argumente.)
6.2 Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu
mass-media
11.15 – 11.30
Pauza Pauza Pauza
Tema 1. Tulburari mintale Determinarea problemelor, efectelor si Tema 7 Strategia Lobby
Explicarea termenilor din domeniul afectiunilor cauzelor. 7.1 Procesul decizional (discutia interactiva,
11.30 – 13.00 mintale exemple asociative)
Lucrul în baza problemelor.
Tema 2. Ce este advocacy?
Întelegerea advocacy orientat spre necesitatile
oamenilor.
2.1 Brainstorming
2.2 definitiile grupurilor de participanti
2.3 metoda „Învatare reciproca”
13.00 – 14-00
Prînz Prînz Prînz
2.4 Determinarea grupului beneficiar. Tema 4 Determinarea solutiilor si strategiilor. 7.2 Deprinderi de lobby si negociere (Jocul de
14.00 – 15.30 rol: (Jocul de rol: Partea I);

15.30 – 15.45
Pauza Pauza Pauza
Tema 3. Întelegerea problemei? Tema 5 Evaluarea capacitatilor de advocacy 7.2 Deprinderi de lobby si negociere (Jocul de
3.1 Identificarea corecta a unei probleme. ale organizatiilor rol: Partea II);
15.45 – 17.00 3.2 Propuneri de probleme din partea 5.1, 5..2 Analiza SWOT a problemei
participantilor
Recapitulare. Recapitulare. Recapitulare.
Evaluare. Evaluare. Evaluarea generala

4 produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Harta explicativa a cursului:

Tema 1 – Sanatatea mintala Pentru ca persoanele ce doresc sa se angajeze în aceasta activitate


este foarte important sa înteleaga ca de fapt notiunea promovata de
Tematica cursului a carei metodologie este descrisa în acest suport Cursul Intensiv este tipul de advocacy orientat spre necesitatile
este Advocacy pentru probleme de sanatate mintala. Prin urmare beneficiarilor cu care lucreaza si ca aceasta activitate vine sa
vorbim de doua elemente componente importante: Sanatate mintala si solutioneze problemele cu care se confrunta grupul beneficiar.
Advocacy. Informatia cuprinsa în aceasta sectiune este de fapt o Se recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor face
introducere în domeniul notiunilor si categoriilor relevante din cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema.
domeniul sanatatii mintale. În afara de elementele introductive Tema este compusa din mai multe activitati: brainstorming (15
materialul acestei teme contine descrierea celor mai raspîndite min) pentru evidentierea întelegerilor a ceea ce este advocacy de catre
afectiuni mintale, precum si referinte la legislatia interna si participanti; lucrul în grup pentru elaborarea definitiilor în baza celor
internationala care reglementeaza situatia celor afectati. mentionate la brainstorming (20 min); metoda „Învatarea reciproca” cu
Aceasta tema are scopul de a introduce în subiect participantii la scopul ca participantii sa înteleaga si sa asimileze mai bine notiunea de
curs. Ea creioneaza domeniul din care vor fi selectate problemele reale advocacy (30 min); lucrul în grup (30 min) pentru a completa
din societate pe baza carora vor fi regizate si activitatile de la temele definitiile din informatia discutata anterior; discutie interactiva pentru
urmatoare. determinarea grupului de constituenti (40 min).
Activitatea practica de la aceasta tema urmareste elucidarea
terminologiei din domeniul sanatatii mintale si stabilirea unor termeni
ce urmeaza a fi folositi pe tot parcursul cursului. Activitatea nu va Tema 3 - Întelegerea problemei
dura mai mult de 20 de minute pentru a evita teoretizarea excesiva
Tema „Întelegerea problemei” este practic tema cheie din cursul
intensiv. Cursul Intensiv în Advocacy îsi propune sa faca o analiza a
Tema 2 - Ce este advocacy? problemelor cu care se confrunta grupul de constituenti cu care
lucreaza organizatiile participante la curs. Totodata identificarea
Tema Ce este advocacy este tema care vine sa înceapa elementele problemelor ofera participantilor posibilitatea de a întelege mai bine
de advocacy ale cursului intensiv. Cursul Intensiv în advocacy pe care domeniul exact de activitate al organizatiei. Aceasta tema de fapt vine
îl desfasuram pentru ONG-le care au necesitatea de a se angaja în ca o necesitate pentru promovarea activitatii de advocacy. Se
activitatea de advocacy începe cu tema generala care creeaza o imagine recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor face
de ansamblu a ceea ce înseamna advocacy si care este menirea acesteia. cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema.
Pentru ca ONG-rile sa stabileasca anumite prioritati mai întîi de toate Tema este compusa din mai multe activitati: activitatea de
trebuie sa înteleaga cum activitatea de advocacy poate fi încadrata în delimitare a problemelor (30 min) trebuie sa determine problemele
organizatie sau poate ca deja ei fac advocacy dar nu stiu ca de fapt formulate incorect, general si cele formulate corect; identificarea
sunt angajati îî aceasta activitate. problemelor cu care se confrunta constituentii organizatiei (30 min),
participantii identifica si formuleaza 3 probleme cu care se confrunta
produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 5
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

grupul de constituenti; selectarea problemelor (1 ora) participantii cu discutie interactiva (cu o implicare sporita din partea participantilor).
concursul trainerului selecteaza numai o singura problema; arborele Aceasta activitate se desfasoara dupa activitatea 3.1 Determinarea
problemei (1 ora) prin intermediul unui exemplu se demonstreaza solutiilor si gruparea lor pe strategii.
arborele problemei; lucrul în grup (30 min) participantii pe baza unor
Obiectivul activitatii practice Analiza SWOT este de a determina în
exemple la care sunt date: problema, efectele, cauzele, construiesc
cazul problemei cu care se lucreaza factorii componenti ai tabelului de
arborele problemei; lucrul în grup (30 min) se repeta practic activitatea analiza, în vederea lucrului de mai departe cu problema selectata.
precedenta numai ca referitor la probleme selectate de catre Aceasta activitate se desfasoara în timp atît dupa Evaluarea capacitatilor
organizatiile prezente. de advocacy ale organizatiilor în baza unei probleme concrete cît si în
cadrul activitatii 6.2 Dezvoltarea deprinderilor de lobby în baza
problemei jocului de rol.
Tema 4 - Strategiile Advocacy

În afara materialului de suport care se recomanda a fi citit din timp Tema 6 - Advocacy în mass-media
de catre participanti, tema mai contine o activitate practica
„Determinarea solutiilor si gruparea lor pe strategii” care vine în Tema advocacy în mass-media este compusa din 3 sectiuni, una
continuarea si în completarea activitatii 2.3 Arborele problemei. teoretica si 2 activitati practice. Se recomanda desfasurarea activitatilor
Obiectivul activitatii este de a-i învata pe participanti sa caute dupa ce participantii vor face cunostinta cu materialul de suport de la
solutii pentru eliminare anumitor cauze ale problemei, precum si aceasta tema.
familiarizarea participantilor cu strategiile advocacy. Partea teoretica este o introducere în notiunile de baza ale
Activitatea se realizeaza prin lucrul în grupuri în prima faza si prin mass-media si o explicatie a contextului social precum si explicarea
discutia interactiva a trainerului si a participantilor în a doua faza. oportunitatii strategiei advocacy prin intermediul mass-media. (20-30
min)
Prima activitate practica Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de
Tema 5 - Evaluarea capacitatilor de Advocacy ale organizatiilor pledoarie - elaborarea si sustinerea de argumente (45 min) are drept obiectiv
dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor participantilor de a construi si
Aceasta tema contine materialul de suport si doua elemente
sustine argumente pornind de la o situatie concreta. Activitatea se
distincte Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (30 de
realizeaza printr-un joc care simuleaza o situatie conflictuala, în baza
minute) si Analiza SWOT, propriu zisa (30 de minute). Se recomanda
careia se elaboreaza argumente, urmata de prezentari în contradictoriu
desfasurarea temei dupa ce participantii vor face cunostinta cu
ale argumentelor. Tema contine un exemplu de situatie premisa.
materialul de suport din aceasta tema.
Cea de a doua activitate Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu
Obiectivul Evaluarii capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (30 de mass-media (60 min) are drept obiectiv dezvoltarea abilitatilor
minute) este însusirea de catre participanti a metodei de apreciere participantilor de a elabora mesaje pentru mass-media, precum si
corecta a potentialului organizatiei de a interveni (a face advocacy) dezvoltarea anumitor abilitati de lucru cu mass-media. Activitatea se
într-o anumita situatie pentru a rezolva o anumita problema. Acest realizeaza pornind de la premisa unei situatii conflictuale în virtutea
element se desfasoara folosind metoda de mini discurs îmbinat cu o careia participantii elaboreaza comunicate de presa. Optional (+30
6 produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

min), în functie de timpul si posibilitatile creative se poate simula si o Obiectivul elementului Procesul decizional este ca participantii sa
conferinta de presa în cadrul careia sa fie prezentate comunicatele. constientizeze procesele politice si decizionale si de a explica rolul si
Tema contine exemple de comunicate de presa. relevanta interventiilor din partea ONG - ului. Acest element se
desfasoara folosind metoda de mini discurs îmbinat cu o discutie
Tema 7 - Lobby decizional si legislativ interactiva.
Obiectivul Dezvoltarii deprinderilor de lobby este de a deprinde la
Tema lobby decizional si legislativ finalizeaza trainingul intensiv in participanti capacitatile de analiza, planificare, negociere si promovare
advocacy. Se recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor a intereselor grupului beneficiar în contextul autoritatilor publice
face cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema. relevante. Acest element se desfasoara folosind metoda de joc de rol.
Tema este compusa din 2 elemente educationale: Explicarea Tema contine doua exemple de modelare lobby: exemplul de lobby al
procesului decizional (60 de minute) si Dezvoltarea deprinderilor de Consiliului municipal/raional si exemplul de lobby al parlamentului.
lobby (240 de minute).

produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 7
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Cuprins Detaliat
Cuvînt înainte ................................................................................................................................................................................................................................................................................................3
Agenda model ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................4
Harta explicativa a cursului:.....................................................................................................................................................................................................................................................................5
Cuprins Detaliat............................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Tema 1: Sanatatea mintala.......................................................................................................................................................................................................................................................................12
Ce este sanatatea mintala – material de suport ................................................................................................................................................................................................................................15
1.1 Activitate practica – Definirea terminologiei de sanatate mintala......................................................................................................................................................................................40
Tema 2: Ce este Advocacy? .....................................................................................................................................................................................................................................................................44
Ce este advocacy ? - Material de suport .............................................................................................................................................................................................................................................46
2.1 Activitatea practica - BRAINSTORMING ...................................................................................................................................................................................................................................50
2.2 Activitate practica – Definitiile grupurilor de participanti....................................................................................................................................................................................................50
2.3 Activitate practica - Metoda „Învatarea reciproca” ................................................................................................................................................................................................................51
2.4 Activitate practica - Determinarea grupului beneficiar..........................................................................................................................................................................................................52
Tema 3: Întelegerea Problemei...............................................................................................................................................................................................................................................................53
Unele întrebari orientative pentru întelegerea problemei – Material de suport...................................................................................................................................................................55
3.1. Activitate practica - Ce este o problema (identificarea unei probleme)...........................................................................................................................................................................60
3.1.1 Introducere explicativa ...................................................................................................................................................................................................................................................................60
3.1.2 Criterii de identificare a unei probleme....................................................................................................................................................................................................................................60
3.1.3 Metoda enunturilor formulate Incorect, General si Corect ................................................................................................................................................................................................61
3.2. Activitate practica - Propuneri de probleme din partea participantilor ..........................................................................................................................................................................63
3.3. Activitate practica - Arborele problemei ....................................................................................................................................................................................................................................65
Tema 4: Strategiile Advocacy .................................................................................................................................................................................................................................................................68
Dimensiunile strategiei de advocacy orientat spre necesitatile oamenilor – Material de suport ....................................................................................................................................69
4.1 Activitate practica - Determinarea solutiilor si gruparea lor pe strategii. ........................................................................................................................................................................75
Tema 5 : Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (Analiza SWOT) ..............................................................................................................................................................77
Evaluarea capacitatilor de advocacy a organizatiilor – material de suport............................................................................................................................................................................79
5.1 Activitate practica - Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor...................................................................................................................................................................87
5.2. Activitate practica – Analiza SWOT.............................................................................................................................................................................................................................................87
Tema 6: Advocacy în mass-media ........................................................................................................................................................................................................................................................88
Advocacy în mass-media - Material de suport.................................................................................................................................................................................................................................89
6.1 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de pledoarie, elaborarea si sustinerea de argumente......................................................................................94
6.2 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu mass-media ..................................................................................................................................................................96
Tema 7: Lobby decizional si legislativ.................................................................................................................................................................................................................................................98
Lobby decizional si legislativ – Material de suport ................................................................................................................................................................ 99
7.1 Activitatea practica - Procesul decizional .................................................................................................................................................................................................................................. 106
7.2 Activitatea practica - Dezvoltarea deprinderii de lobby ......................................................................................................................................................................................................... 107

8 produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

produs al Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 9
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Aceasta sectiune contine explicatii detaliate si indicatii pentru Aceasta sectiune contine rezultate practice si exemple de la
trainer. cursuri
(activitatilor explicate în aceasta coloana le corespund exemplele din
coloana din dreapta) (exemplele corespund activitatilor explicate în coloana din stînga)

Se face cunostinta - Prezentarea trainerilor si a participantilor

Prezentarea persoanelor

Timpul necesar: 15 minute

Metodologie: trainerii se prezinta, dupa care se prezinta, succint, pe rînd,


fiecare participant.
Apoi, participantii sunt împartiti în perechi. Timp de 3-5 minute ei
trebuie sa discute si sa afle cît mai multe unul despre celalalt.
La expirarea timpului, fiecare spune 6 cuvinte despre cealalta persoana
din pereche.

Prezentarea organizatiilor

Timpul necesar: 30-60 de minute

Obiectiv pentru trainer: întelege daca la curs sunt prezente organizatii


care desfasoara activitati de advocacy.

Metodologie: se repartizeaza cîte o foaie de flipchart


reprezentantului/tilor fiecarei organizatii. Pentru ca organizatiile
participante sa faca mai bine cunostinta li se propune ca fiecare sa descrie

organizatia, activitatile pe care le desfasoara sa fie reprezentate printr-un


desen pe o foaie de flipchart.

10 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Timp de 15-20 de minute fiecare participant descrie prin desene pe foaia
primita organizatia pe care o reprezinta.

Fiecare foaie trebuie sa contina:


• Denumirea organizatiei
• Grupul Beneficiar
• Activitatile

Desenele sunt comentate de catre organizatia reprezentanta

La sfîrsit trainerul face o generalizare.

Determinarea asteptarilor

Timpul necesar: (15min) Exemple de liste cu asteptari:


Metodologie: Trainerul propune participantilor sa determine care sunt
asteptarile de la acest traning, asteptarile sunt preluate si scrise pe hîrtie Asteptari
de flipchart dupa care se pune pe perete.
Trainerul grupeaza asteptarile dupa care explica continutul agendei prin • Parteneri
intermediul asteptarilor participantilor. • Întelegerea corecta, comuna a problemei
• Obtinerea unor cunostinte
La sfîrsitul fiecarei activitati participantii sunt invitati sa puna întrebari.
• Metode noi de solutionare a problemelor
• Tratarea problemelor
• Folosirea termenilor comuni
• Viziune unica, comuna
• Punerea de acord asupra situatiei existente si asupra celor ce
trebuie implementate
• Interpretarea univoca a situatiei
• Aplicarea strategiilor adecvate pentru probleme concrete
• Semnificatia si importanta advocacy în practica
• Schimb de experienta

11 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Tema 1: Sanatatea mintala

Microcuprins:
Tema 1: Sanatatea mintala.......................................................................................................................................................................................................................................................................12
Ce este sanatatea mintala – material de suport ................................................................................................................................................................................................................................15
1.1 Activitate practica – Definirea terminologiei de sanatate mintala......................................................................................................................................................................................40

Nota explicativa:
Nota explicativa:
• sa cunoasca anumite aspecte referitoare la categoriile de
Tematica cursului a carei metodologie este descrisa în acest suport sanatate mintala;
este Advocacy pentru probleme de sanatate mintala. Prin urmare • sa cunoasca terminologia de baza din domeniul sanatatii
vorbim de doua elemente componente importante: Sanatate mintala si mintale;
Advocacy. Informatia cuprinsa în aceasta sectiune este de fapt o
introducere în domeniul notiunilor si categoriilor relevante din Conditiile de desfasurare:
domeniul sanatatii mintale. În afara de elementele introductive
materialul acestei teme contine descrierea celor mai raspîndite Catre participanti:
afectiuni mintale, precum si referinte la legislatia interna si - cel putin 13-14 participanti;
internationala care reglementeaza situatia celor afectati. - materialul de suport studiat;
Aceasta tema are scopul de a introduce în subiect participantii la
curs. Ea creioneaza domeniul din care vor fi selectate problemele reale Suport logistic:
din societate pe baza carora vor fi regizate si activitatile de la temele - o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru
urmatoare. modelarea sedintei organului deliberativ;
Activitatea practica de la aceasta tema urmareste elucidarea - flipchart si foi;
terminologiei din domeniul sanatatii mintale si stabilirea unor termeni - scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);
ce urmeaza a fi folositi pe tot parcursul cursului. Activitatea nu va - markere de diferite culori;
dura mai mult de 20 de minute pentru a evita teoretizarea excesiva
Materiale suplimentare:
Obiective pentru participanti: - „Manualul de diagnostica si statistica a tulburarilor mintale”,

• sa aiba o viziune generala asupra domeniului sanatatii mintale;

12 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
PLEDOARIE PENTRU PSIHICUL UMAN societataea contemporana, statul, în astfel evitabile lovesc deopotriva indivizii si
majoritatea cazurilor, ca si acum o suta de societatea. OMS, care a tras semnalul de
„Dreptul la independenta si integrare sociala ani, recurg la izolarea în spitalele de alarma, a precizat si cine poarta raspunderea
nu sunt drepturi care se opresc la portile psihiatrie a persoanelor cu probleme psihice pentru sfarîmarea acestui cerc vicios:
institutiei; si deficiente mintale. guvernele tarilor membre ale Organizatiei.
ele nu trebuie sa depinda de starea sanatatii Pozitia Organizatiei Mondiale Ce li se recomanda acestora? Sa finanteze
mintale a unei persoane.” a Sanatatii fata de sanatatea mintala exprima mai degraba transformarea oamenilor cu
New York Law School Journal fara echivoc importanta pe care i-o acorda ca afectiuni psihice in indivizi productivi, decît
element capital pentru sanatatea indivizilor, "depozitarea" lor in spitale. OMS
„ a societatii si a tarilor în general. demonstreaza ca 80 la suta dintre pacientii
Notiuni generale În comunitatea noastra exista cu schizofrenie corect tratata pot scapa de
Psihicul Uman întruneste multe persoane cu tulburari psihice. Acestia crize in primul an de terapie, iar cei mai
totalitatea trairilor psihice, manifestate în sunt membrii familiilor noastre, colegii si multi se pot integra în familie si la locul de
gîndire, sfera emotiv-afectiva, vointa si prietenii. Mai mult de 5 milioane de oameni munca. Aproape 60 la suta dintre depresii
comportament, cît si în cunoasterea de sine din SUA sufera de tulburari psihice severe si pot fi vindecate cu medicatie adecvata si
si a lumii înconjuratoare. persistente. Datorita tratamentului si psihoterapie, iar 70 la suta dintre epileptici
Psihicul Uman este valoarea recuperarii, multi pacienti sunt pe cale de pot trai, sub tratament, fara nici o limitare
suprema a Societatii umane, datorita caruia recuperare si tind spre o viata productiva si data de boala. Exemplele pozitive ar face
de-a lungul veacurilor s-a constituit satisfacatoare. enorm pentru schimbarea mentalitatilor. Din
Civilizatia Umana. Datorita Psihicului Studiile Organizatiei pacate, la noi majoritatea cazurilor sunt
Uman, numai în ultima suta de ani omenirea Mondiale a Sanatatii estimeaza ca în depistate tîrziu, tratate cu medicamente
a cunoscut atomul, codul genetic uman, urmatorul deceniu, o persoana din patru va depasite (dar ieftine) sau scapa oricarui
teoria relativitatii, computerizarea, suferi afectiuni mentale. Practic, fiecare control. Autoritatile si patronii nu stiu cum
explorarea spatiului cosmic, radioul si familie va avea pe cineva de ascuns, daca nu sa limiteze accesul persoanelor afectate la
televiziunea, care au ridicat civilizatia vrea "sa se faca de rusine". In fata locuri de munca si la o viata decenta. Daca
umana cu o treapta mult mai superioara. "epidemiei", natiunea are o singura cale mai punem la socoteala si factorii favorizanti
Pîna în prezent oamenii de pentru a scapa cu mintea întreaga. Sa ai bolilor psihice: expunerea constanta la
stiinta sau oprit la opinia ca creierul este înteleaga si sa accepte normele europene. stres, conditiile de munca grele sau
organul prin care se realizeaza activitatea Daca problema este neglijata, in ideea ca periculoase, starea proasta de sanatate, nu
psihica a omului si, se pare, ca noi utilizam avem alte prioritati, întelegerea (pentru prea avem cum sa scapam de riscul ca in
în mod curent doar o mica parte din fenomen, în general si pentru cel cu o boala 2020, tulburarile mentale sa fie a doua cauza
capacitatile acestuia. psihica, în special) se apropie de zero. Daca de boala, dupa afectiunile cardiovasculare.
Însa cînd însusi Psihicul nu exista întelegere, nu apare nici interesul In fata acestei amenintari.
Uman necesita asistenta specialistilor, de a rezolva ceva. Asa ca noi si noi suferinte

13 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Caracteristicile tulburarilor Cabinetele de psihiatrie din ambulatoriile de
psihice acute si persistente la adulti include specialitate si-au pierdut pîna si rolul
o diminuare a abilitatii în functie în multe atribuit în urma cu 30 de ani, si-asa minor,
domenii ale vietii, activitatile zilnice si de filtru, de zona de interfata între medicina
performantele sociale, culturale si primara si spitalul de psihiatrie.
ocupationale. Aceste sarcini sunt importante
nu numai pentru a supravietui, dar si pentru
a asigura si a da o bogatie si o semnificatie
vietii noastre, de a contacta cu alti indivizi si
comunitati si nu în ultimul rînd sistemul de
încredere spirituala.
Manifestarile unei tulburari
psihice pot deveni bariere în atingerea unui
sentiment major de control, competenta,
abilitate în activitati determinante si relatii
(Hatfield and Lefley, 1993). Strauss (1993)
nota ca „oricînd noi uitam sa ascultam atent
sau pierdem capacitatea reflectarii clinice, ca
observator independent, felul în care noi
vedem si retinem, uitînd, de exemplu, sa
fixam sentimentele si competenta, alaturi de
problemele persoanelor asistate, noi ne
îndepartam tot mai mult de la gasirea
raspunsului”.
Conform recomandarilor,
OMS medicii de familie ar trebui sa preia
progresiv, într-un interval de cinci ani, 50%
dintre cazurile de tulburari mintale si de
comportament existente în comunitatea
unde îsi exercita libera practica. La acest
nivel din nefericire înca maladiile mintale
sunt mult prea adeseori nerecunoscute,
negate, sau confundate cu afectiuni
corporale si ca atare eronat tratate.

14 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Ce este sanatatea mintala – material de 4. Tulburarea de detinere a 4. Disforia - stare de indispozitie,
suport sentimentului ca nu e stapîn pe rautate.
gîndurile sale. 5. Apatia – indispozitie, indiferenta fata
Descrierea notiunilor si categoriilor de tot ce se petrece în jur.
relevante din domeniul sanatatii mintale. EMOTIIILE- reprezinta trairile persoanei cu 6. Saracie emotiva (prostratie afectiva).
referire la sine si lumea înconjuratoare. 7. Obsesii – trairi emotive cu un
GÎNDIREA – este principala manifestare a Emotiile influenteaza întreg Psihicul Uman, sediment greu pe suflet:
Psihicului Uman, prin intermediul careia dau putere si originalitate, expresivitate si • Amintiri obsesive,
fiinta umana într-o forma integrativa subtilitate gîndirii noastre. Vointa este un • Sentiment obsesiv de antipatie,
cunoaste si judeca despre sine si lumea component nemijlocit al emotiilor. Emotiile • Obsesii imaginare,
înconjuratoare. reflecta starea subiectiva a persoanei, • Atractii obsesive (compulsii ),
Tulburarile de gîndire de obicei se recunosc atitudinea acestea fata de ceea ce face si • Obsesii fobice,
dupa vorba, scrisul si, nu rareori dupa simte. Necesitatile – sunt sursa emotiilor. • Dubii obsesive,
comportamentul persoanei în cauza. Într-o legatura indispensabila necesitatile si • Ritualuri,
Tulburarile de gîndire: emotiile sunt catalizatorul activitatii umane. • Etc.
1. forme specifice patologice de gîndire: Tulburarile emotive:
• Delirul – o interpretare eronata, 1. Depresiile – o stare de dispozitie de MEMORIA: fundamentul mentinerii si
bolnavicioasa a unor evenimente si lunga durata de inhibitie, apatie, dezvoltarii psihice, garantia intelectului.
fenomene ce se refera la sine sau la tristete, decaderea unor emotii Memoria ca proces psihic,fixeaza
lumea înconjuratoare si care ni se obisnuite, deseori au trairi puternice (înregistreaza ), pastreaza (retentia ) si
dau corectiei obisnuite. fata de depresia cei cuprinde: reproducerea informatiei.
• Obsesiile – uneori pot capata • Stare anxios depresiva, Patologia memoriei:
forma unor idei delirante, prin • Depresiv hipocondriaca, • Hipermnezia – o capacitate
durata lor, fixarea deliranta asupra • Asteno-depresiva, ridicata de reproductie a informatiei.
imaginatiilor, pasiunilor, trairilor • Depresiv paranoica, • Dismnezia – slabirea memoriei,
afective si unor forme de • Obsesiv depresiva, • Amnezia – decadere Informatiei
comportament. Acestea apar si se • Etc. pe o anumita perioada,
mentin stabil împotriva vointei 2. Fobiile – o stare de frica irationala • Amnezie anterograda - fereastra
persoanei suferinde. fata de un oarecare obiect, activitate în memorie dupa evenimentul însotit
2. Tulburarile cursului gîndirii ( viteza sau situatie si dorinta de a le depasi. de
si impulsivitatea). 1. Fobii obsesive, tulburarea constiintei,
3. Tulburari formale în gîndire ( 2. Fobii anxioase, • Amnezie retrograda - fereastra în
sarituri de idei, perseveratii si 3. Hipertimia (afect maniacal, manie). memorie înainte si dupa evenimentul
disocierea).

15 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
însotit de tulburarea constiintei, constiintei variaza de la starea de veghe pîna Pseudohalucinatii - apare senzatia ca
• Criptomnezie – uita ca unele la coma. acestea sunt provocate de constiinta
creatii au fost create de altii si le • Coma – e prezenta numai noastra, pot aparea în stari ireale.
însuseste sie, respiratia. Formele de halucinatii:
• Confabulari – nascociri ce nu au • Stupoare – ochiul urmareste ce se • Auditive,
nimic cu realitatea, face în jur, reflexele sunt • Vizuale,
• Pseudo reminiscente – transfera normale, • De miros,
evenimentele din o perioada de timp • Confuzie – incapacitatea de a • De gust,
la alta. gîndi clar, • Tactile
• Stare oneiroidica – stare • Etc.
INTELECTUL: capacitatea individului de a somnolenta cu diferite trairi sub
gîndi abstract, de a actiona directionat si de forma de scene, tablouri,
stabili relatii corecte cu mediul înconjurator. • Stare crepusculara - stare
Volumul de cunostinte ce detine individul. oneiroidica îndelungata,
Nucleul Intelectului – gîndirea, adica posibilitati de agresiune grava.
capacitatea de a selecta în situatia data Tulburarile de constiinta:
esentialul si în corespundere cu acesta îsi Tulburari de perceptie - procesul de
coreleaza comportamentul. constientizare a informatiei ce parvine
Tulburarile intelectului: prin organele de simt.
• Dementa - scaderea activitatii Imaginatie închipuita - experienta
intelectuale. senzitiva transferata în constiinta, de
• Retard mental – cu predominari obicei ea este lipsita de senzatia realitatii,
de deficit intelectual si lipsa care e o parte a perceptiei.
progredientei Imainatie eidetiva – o imaginare
• Dementa organica - are la origine vizuala, poate fi alungata voluntar, are
consecintele unei afectiuni organice. calitatea unei fotografii.
• Dementa senila - regresia Iluzii – o perceptie denaturata a
memoriei dupa Legea Ribo, se sterge excitantilor externi.
informatia Halucinatii – o imagine ce apare în
de azi apoi din trecut. constiinta în lipsa excitantului extern de
la organele de perceptie si calitativ sunt
CONSTIINTA – Constientizarea “Eu-lui” si asemanatori cu obiectele real percepute.
a lumii înconjuratoare. Functia superioara
integrativa a Psihicului Uman. Nivelul

16 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Referinte la legislatia interna si generate de o persoana lipsita total sau nenecesar si nedorit în viata unor indivizi
internationala din domeniul sanatatii partial de discernamînt. avînd comportament bizar si nealiniat social.
mintale Relatia medic–pacient bolnav Notiunea de temnicer asociat
psihic este analizata prin studiul surselor al unui regim politic atribuita psihiatrilor
Bolnavul psihic în fata Justitiei internationale de drept privind bolnavul poate fi fundamentata de abuzurile pe care
Bolnavul psihic reprezinta un psihic, prin prezentarea expertizei medico- acestia le-au avizat în cadrul tarilor dedicate
exemplu elocvent de relatie particulara legale psihiatrice si prin analiza masurilor de doctrinei comuniste. Abuzurile psihiatrice
medic–pacient în care aspectele medico- siguranta care se impun in urma evaluarii din fosta Uniune Sovietica sunt cunoscute
legale primeaza. Bolnavul psihic prezinta pe bolnavului psihic. atît ca întindere si ca durata. Exista
lînga afectiunea sa si un grad de pericol numeroase dovezi în directia unei colaborari
social fapt ce impune uneori un Consideratii generale privind etica între psihiatru si Securitate. Internarea
comportament particular al societatii în relatiei medic – bolnav psihic disidentilor politici în spitale de psihiatrie a
raport cu el: internarea obligatorie. Probabil ca psihiatria a ridicat dus la instituirea tratamentelor
Consimtamîntul de internare mai multe controverse medicale, etice si medicamentoase în absenta oricarei
si tratament sufera o serie de fluctuatii juridice decît oricare alt domeniu medical. fundamentari medicale serioase. A fost
determinate de evolutia bolii: sunt momente Una din explicatii este data de faptul ca daca fundamentata astfel notiunea de
în care pacientul este prezent psihic si poate medicina clinica nu poate trata pacientul "Schizofrenie Lenta", care nu întrunea nici
fi de acord cu tratamentul si cu internarea. fara consimtamîntul liber si informat unul din semnele clinice cunoscute, dar care
Lipsa tratamentului sau alti factori pot acestuia, psihiatrul poate fi chemat sa trateze asigura un pretext suficient pentru
determina degradarea starii pacientului fapt un pacient care nu este capabil sa-si exprime internarea celor cu o atitudine politica
ce duce la scaderea sau disparitia capacitatii consimtamîntul. neconforma cu normele rigide impuse de
de exercitiu si a discernamîntului cu urmari Pe de alta parte tratamentul stat.
personale si sociale grave, care duc la psihiatric poate impune si o internare Psihiatria vestului a fost si ea
înrautatirea starii generale, cu lipsa involuntara pe termen lung, lasata la liberul intens criticata chiar din interiorul
tratamentului, etc. – deci aparitia unei arbitru al medicului. Tratamentul psihiatric, sistemului. Accentul critic în acest caz nu a
spirale de agravare. pentru a fi eficient, trebuie sa produca fost pus pe abuzul tratamentului ci pe
Bolnavul psihic beneficiaza modificari de durata ale comportamentului. circumstantele si mediul de tratament.
de o suita de masuri medico-juridice speciale Se vor produce alterari ale functiilor psihice Abuzurile si imixtiunile politice în
cunoscute sub numele de masuri de deci ale autonomiei umane, care pot fi tratamentul psihiatric au constituit exceptii
siguranta cu caracter medico-legal, masuri justificate doar în circumstante exceptionale. (dar au existat). Problema ridicata a fost
care protejeaza bolnavul de consecintele Acestea sunt motivele care determina pe determinata de izolarea bolnavului psihic pe
faptelor sale pe de o parte iar pe de alta criticii sistemului psihiatric actual sa timp variabil în interiorul unui stabiliment
parte protejeaza societatea de traume considere ca medicul psihiatric beneficiaza sanitar, izolare la care bolnavul nu a
de puteri care îi permit sa interfereze în mod consimtit. În acest curent de opinie un rol

17 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
major la avut (trebuie sa recunoastem) si • poate fi considerat consimtamîntul la Pacientii bolnavi psihici au
costul ridicat al tratamentului spitalicesc. tratament ca viabil sau ca o alternativa la o acelasi drepturi cu ceilalti bolnavi – inclusiv
Tendinta actuala este de a pedeapsa coercitiva? au dreptul la o relatie medic–pacient cu
îngradi posibilitatile psihiatrilor de a Societatea însa este datoare sa caracter privat.
dispune pe timp nelimitat de libertatea devina toleranta fata de bolnavul psihic, Sursele internationale de
pacientului si de a integra (pe cît posibil), pe indiferent de gradul de integrare sociala a drept care analizeaza situatia medico-
perioade mai scurte sau mai lungi de timp, acestuia. Interventiile capabile sa modifice juridica a bolnavului psihic sunt în totalitate
bolnavul psihic în societate. comportamentul par a fi solutii de viitor, dar preocupate de o suita de probleme privind
Existenta unei afectiuni în acest moment sunt extrem de consimtamîntul bolnavului (tratament,
psihice nu poate duce automat la internarea controversate datorita fragilitatii participarea la experimente medicale, actele
bolnavului în sectia de psihiatrie si la posibilitatilor de a le tine sub control. de dispozitie – inclusiv sterilizarea) si
instituirea unui tratament. Sunt afectiuni masurile de siguranta avînd caracter pre si
psihice care permit un grad de discernamînt Surse internationale de drept privind post-infractional.
suficient pentru a elabora un consimtamînt bolnavul psihic În anul 1977, Ansamblul
rezonabil. În trecut, societatea a Parlamentar al Consiliului Europei a adoptat
Consimtamîntul la tratament considerat bolnavii psihici ca fiind o Recomandarea 818/1977 privind situatia
sufera deci (cu unele amendamente) acelasi permanenta amenintare pentru cei din jur. bolnavilor psihic. Recomandarea mentiona
regim cu cel al oricarei alte afectiuni. Acesti pacienti au fost obligati sa-si petreaca necesitatea unei mai bune protectii legale a
Aspectul specific al tratamentului psihiatric un timp mai lung sau mai scurt în conditii bolnavilor psihic. Plecînd de la un caz
este generat de modificarea temporara sau de recluziune, iar tratamentul indicat în celebru (Winterwerp– judecat la Curtea
definitiva a comportamentului pacientului astfel de cazuri se limita frecvent la Europeana a drepturilor omului), Comitetul
care apare post terapeutic. prevenirea auto si hetero agresiunii. European pentru Cooperare Legala a stabilit
Metodele de tratament Conceptele terapeutice ca prioritate a anului 1979 protejarea
psihiatric sunt complexe si se pot cataloga în moderne permit folosind diferite mijloace suplimentara legala a bolnavilor psihic. În
neinvazive (fara interventii fizice) sau terapeutice – inclusiv terapia anul 1983 Comitetul de Ministri al
invazive (exemplul tipic este psiho- medicamentoasa, permit vindecarea unor Consiliului Europei a adoptat recomandarea
chirurgia). Ambele ridica o suita de întrebari afectiuni psihice usoare si stabilizarea starii R(83)2 privind protejarea bolnavului psihic.
etice extrem de severe: bolnavilor grav. Medicul psihiatru este un În anul 1994, Ansamblul Parlamentar al
• sunt mai acceptabile decît masurile medic specialist care are drepturi si Consiliului Europei a adoptat în unanimitate
ordinare de tratament? îndatoriri statuate de lege. Caracterul impus Recomandarea 1235 (1994) privind psihiatria
• pîna la ce punct poate impune medicului psihiatru de agent de paza al si drepturilor omului.
medicul pacientului un comportament societatii nu poate sa fie prevalent în raport În ansamblu, toate aceste recomandari legale
considerat dezirabil? cu cel primar, de vindecator. au la baza documentul „Conventia

18 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Europeana a Drepturilor Omului si a reprezentantul legal al pacientului. Alte Prima expertiza medico-legala psihiatrica
libertatilor fundamentale”(art. 3,5,6,8). tratamente cu caracter experimental are cea mai mare valoare si se bazeaza pe
efectuate pe bolnavi psihic internati în examenul complet, dar acesta trebuie repetat
Principalele prevederi ale virtutea masurilor de siguranta sunt si trebuie studiat întregul dosar al cauzei.
recomandarilor mentionate sunt: interzise. Se vor scoate în evidenta atunci cînd exista,
• diagnosticul de boala psihica este • Restrictiile privind libertatile trasaturile patologice ale inculpatului ca
o problema strict medicala, fiind pus de bolnavilor psihic vor fi luate numai pentru halucinatii, delir, idei de persecutie sau betia
catre un medic în conformitate cu stiinta protejarea persoanei si a societatii. În orice patologica.
medicala; dificultati de integrare a unei caz, bolnavul are dreptul la comunicare Se va cerceta întregul trecut patologic al
persoane la valori morale, sociale sau libera cu un avocat sau magistrat si sa inculpatului – pe baza actelor medicale
politice nu pot fi considerate ca apartinînd trimita scrisori închise. existente (sau foi de observatie de la spitalele
bolilor psihice. • Internarea obligatorie va fi facuta unde a fost internat); de asemenea, se va tine
• internarea obligatorie pe timp limitat sau va fi reevaluata periodic. sub observatie pentru a nu fi vorba de
(preinfractionala) poate fi luata de un • Internarea obligatorie va fi debutul unei boli, a unei stari reactive,
reprezentant al legii la recomandarea unui ridicata de medic sau de o autoritate simulari etc.
medic specialist; decizia este luata numai competenta fara ca acest lucru sa impuna Se vor cere relatii, alteori, asupra starii
daca persoana reprezinta un pericol pentru întreruperea tratamentului obligatoriu. expertizatului dinaintea comiterii
sine sau pentru alti. În caz de urgenta • Internarea obligatorie nu implica infractiunii, comportamentul în familie,
psihiatrica, se admite internarea bolnavului aplicarea unor masuri cu caracter restrictiv locul de munca. Toate aceste date trebuie
pe timp scurt, în conformitate cu un aviz asupra intereselor materiale ale pacientului. analizate cu multa atentie, pentru ca unii
medical competent si pe o perioada scurta. • În toate situatiile, demnitatea delincventi au comportamente diferite, în
În aceasta situatie pacientul trebuie pacientului va fi respectata. diferite medii.
informat, trebuie sa i se faca posibila În plus, recomandari actuale (neadoptate) al Se va studia dosarul cauzei cu deosebita
contestarea legala a deciziei. Comitetele de Experti ai CE recomanda si o atentie, iar concluziile trebuie trase cu multa
• Pacientul trebuie reprezentat de conduita specifica si în privinta rezerva, pentru a nu fi neîntemeiate, eronate,
un reprezentant legal care se poate numi din tratamentului obligatoriu în caz de boala pentru ca de ele depinde întreg viitorul
oficiu în conditiile în care pacientul nu se psihica (aplicarea tratamentelor gradual si expertizatului.
poate reprezenta singur. numai în avantajul pacientilor, neutilizarea În urma analizei cazului, se vor trage
• Tratamentul psihiatric trebuie sa masurilor de constrîngere fizica decît ca concluziile care trebuie sa arate:
fie condus dupa aceleasi reguli ca orice ultima masura de protectie a pacientului[4]. – daca exista vreo boala psihica la cel
tratament medical. În caz de tratament expertizat si daca ea îi altereaza constiinta
neomologat, consimtamîntul pacientului sau discernamîntul;
este esential. Daca acestuia îi lipseste Etapele expertizei medico-legale
discernamîntul, consimtamîntul va fi dat de psihiatrice a adultului

19 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
– sa precizeze daca faptele comise sunt pericol în stare de siguranta, indiferent daca • masuri de siguranta pe durata
sau nu legate cauzal de simptomatologia realitatea care constituie cauza starii de nedeterminata (pe durata starii de pericol);
bolii; pericol – la rîndul ei – ar putea fi sau nu • masuri de siguranta pe durata
– sa stabileasca responsabilitatea înlaturata. determinata (fara aplicare medicala);
expertizatului pentru fapta comisa. Prin internarea unui alienat se înlatura • masuri de siguranta definitive (fara
Responsabilitatea cuprinde starea de pericol pe care o constituie aplicare medicala).
“totalitatea particularitatilor psihice ale prezenta sa în libertate si aceasta, indiferent
individului care-l fac capabil sa înteleaga daca starea lui ar fi sau nu curabila.
libertatea si necesitatea actiunilor sale în Starea de pericol care serveste ca temei la
unitate dialectica cu legile obiective de luarea masurilor, nu se confunda cu
dezvoltare a societatii si sa aprecieze pericolul social pe care îl prezinta fapta
consecintele faptelor sale atunci cînd prevazuta de legea penala. Ea priveste
actioneaza contrar acestei unitati”. persoana faptuitorului sau anumite lucruri
În cadrul expertizei, uneori este usor de în legatura cu fapta sa, ce constituie o
stabilit lipsa discernamîntului la bolnavii cu amenintare pentru viitor.
psihoze grave, dar intervin greutati în fata Masurile de siguranta de natura medicala au
celor cu instabilitate, hiperactivitate, labili caracter de sanctiune de drept penal, iar
psihici, care sunt privati adesea de simtul instituirea lor este, de regula, de competenta
proportiilor si incapabili de a-si doza instantei judecatoresti. Strict cu titlu
raspunsul la nivelul stimulilor de provizoriu, unele masuri pot fi luate si de
circumstanta. organele de urmarire penala.
Masurile de siguranta se pot clasifica în
Masuri de siguranta cu caracter medical functie de scop în:
Denumirea de „masuri de siguranta” a fost • masuri curative (tratament
aleasa de Uniunea Internationala de Drept obligatoriu sau internare obligatorie);
Penal, în scopul deosebirii acestor sanctiuni • masuri educative (inclusiv
pre sau postinfractionale si pedepse. În reorientare profesionala).
România au fost adoptate începînd cu anul În functie de drepturile subordonate pot fi:
1936, fiind considerate sanctiuni penale si • privative de libertate;
fiind deosebite de pedepse[8]. • restrictive de libertate;
Prin luarea masurilor de siguranta se • privative de drepturi;
urmareste înlaturarea starii de pericol, • patrimoniale (confiscari).
creîndu-se, în locul ei, o stare de siguranta. În functie de durata de aplicare a masurilor,
Se realizeaza asadar, schimbarea starii de acestea se pot clasifica în:

20 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Legislatia nationala si internationala cu tulburari mintale si persoanele cu privind asistenta psihiatrica (NR.44-
referire la sanatatea mintala diagnosticul de tulburari de personalitate. 46/310 DIN 21.05.1998)
În notiunea de “institutie de psihiatrie”
Comentarii referitoare la Conventia includem spitalele de psihiatrie, spitalele Articolul 1. Asistenta psihiatrica si
Europeana a drepturilor omului si experimentale cu securitate sporita si principiile acordarii ei
drepturilor persoanelor cu probleme de institutiile de internare îndelungata pentru îngrijirea persoanelor mature cu Retard
sanatate mintala persoane cu tulburari mintale– cunoscute în mintal sever si dementa în mare parte nu
Mental Disability Advocacy Center (MDAC) Europa Centrala si de Est în general sub este asigurata de stat. În municipiul
2002 denumirea de “institutii de îngrijire” si Chisinau, cu o populatie de un milion de
Definitii “centre de recuperare si reintegrare sociala” locuitori, lipseste un Azil pentru întretinerea
Într-un domeniu plin de cuvinte si expresii (social care homes). si îngrijirea acestor persoane,
stigmatizante (atît în limba engleza cît si în Vom folosi termenul de “rezident” cu reabilitarea medico-sociala în conditii
alte limbi), vom oferi definitii pentru cîtiva privire la persoanele care sunt internate în extraspitalicesti a persoanelor suferinde cu
termeni utilizati în tot cuprinsul acestui institutiile de psihiatrie. Vom utiliza de tulburari psihice nu este asigurata de stat.
material, care formeaza si vocabularul asemenea notiunea de “pacient”, termenul Articolul 2.Legislatia privind asistenta
seminarilor. cel mai des aparut în deciziile Curtii psihiatrica
Vom folosi termenul-umbrela de tulburare Europene a Drepturilor Omului, dar prin Prevederile Legislatiei internationale
mintala. În aceasta categorie vom include folosirea acestui termen nu intentionam referitor la asistenta sanatatii mintale, în
persoanele cu probleme de sanatate mintala neaparat sa promovam modelul medical din mare parte, nu sunt implementate în
(persoanele cu diagnosticul de “boala psihiatrie. Republica Moldova.
mintala”, cum ar fi tulburarea afectiva Atunci cînd ne referim la Conventia Articolul 5.Drepturile persoanelor suferinde
bipolara, depresia sau schizofrenia), precum Europeana a Drepturilor Omului vom folosi, cu tulburari psihice
si persoanele cu tulburari de dezvoltare (în în sila, expresia de “alienat mintal”, pentru în institutiile psihiatrice de stat beneficiarii
alte regiuni se folosesc si notiunile de ca acesta este termenul utilizat în Articolul 5 în mare parte nu au acces la informatii
“tulburari de învatare”, “dificultati de al Conventiei. Recunoastem ca acest termen privind drepturile sale umane, civile,
învatare”, “tulburare intelectuala”, termenul este deosebit de stigmatizant, dar trebuie sa economice si sociale,
demodat de “handicap mintal” sau cel de avem în vedere ca Conventia a fost adoptata deseori persoanele cu problem psihice ramîn
“retardare mintala”, deosebit de cu mai mult de 50 de ani în urma. spitalizati în stationarul de psihiatrie din
stigmatizant). Prin tulburare de dezvoltare Vom folosi de asemenea termenii de cauza lipsei unui suport social comunitar de
întelegem o stare care persista de-a lungul “beneficiar” sau “fost beneficiar” al stat acordat în afara spitalului de psihiatrie
vietii întregi a unei persoane si care-i serviciilor de psihiatrie. se admite limitarea drepturilor si libertatilor
influenteaza dezvoltarea intelectuala, sociala persoanelor suferinde cu tulburari psihice,
si emotionala. Includem în termenul de Comentarii referitoare la respectarea prin supravegherea acestora prin
prevederilor legii Republicii Moldova dispensarizare, numai în baza diagnosticului

21 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
psihiatric, necesitatii administrarii (3) În articolul dat lipseste precizarea ca
tratamentului ambulatoriu sau a faptului ca Comentarii referitoare la respectarea persoanei arestate internate la expertiza
s-au aflat în stationarul de psihiatrie prevederilor legii cu privire la expertiza psihiatrica „i se asigura posibilitatea de a
Articolul 6. Limitarea practicarii unor judiciara Nr.1086-XIV din 23.06.2000 avea întrevederi cu avocatul si
activitati profesionale si a activitatilor cu Articolul 24 Liberul consimtamînt si reprezentantul ei legal” cu permisul
pericol sporit constrîngerea la efectuarea expertizei organelor care au dispus expertiza
nu este argumentata clinico stiintific si (4) Internare la expertiza în spitalul de psihiatrica.
juridic limitarea unei persoane, ce a avut o psihiatrie conform legislatiei în vigoare este Articolul 31. Metodele de cercetare aplicate
problema psihica, incapabila de a desfasura sanctionat de judecata. la examinarea persoanelor supuse expertizei
anumite activitati profesionale si activitati cu Articolul 25. Temeiurile si modul internarii (4) „Este interzisa obtinerea fortata a
pericol sporit pe un termen de cel mult 5 ani. persoanei in institutia medicala pentru probelor de la persoanele supuse expertizei
de la emiterea Legii pîna în prezent nu a fost efectuarea expertizei în mod benevol” si nu este reglementata
elaborata, conform prevederilor Legii, Lista (1) Ordonantele de numire a expertizei obtinerea probelor de la persoanele care
de contraindicatii medico-psihiatrice, care, în legale adesea sunt scurte, fara întemeierea refuza examinarea chiar daca sunt obligate
cazuri concrete, ar putea fi contestata în numirii expertizei deseori nu se indica de lege.
instanta judecatoreasca. masura preventiva si unde se afla persoana.
Articolul 9. Pastrarea secretului medical (2) acest punct al articolului nu se Comentarii la respectarea Codului
politistii de sector deseori solicita informatii îndeplineste. Rudele sunt informate mai des Muncii al Republicii Moldova Nr. 154-
referitor la persoanele ce au fost asistate de o la demersul medicului pentru a fi îndreptate XV din 28.03.2003 si a Legii Republicii
institutie de psihiatrie. la convorbire cu medicul,deoarece dosarele Moldova privind asistenta psihiatrica
nu se practica pe larg cazurile de primire de penale aproape ca nu contin date despre Nr. 1402-XIII din 16.12.97
catre persoana suferinda cu tulburari psihice personalitatea examinatului si În mentionatele legi de catre
sau reprezentantul ei legal, informatii despre comportamentul lui. statul Republica Moldova sunt prevazute
starea sanatatii psihice si despre asistenta Articolul 26 Termenele de aflare a persoanei apararea si respectarea drepturilor la munca
psihiatrica acordata, cu scopul exercitarii in institutia medicala pentru efectuarea si integrarea psihosociala prin munca a
drepturilor si intereselor sale legitime. expertizei persoanelor cu probleme psihice si deficiente
Articolul 14. Expertiza psihiatrica legala (4) Organele de ancheta fiind informate intelectuale, inclusiv a invalizilor cu aceste
persoanele expertizate sau alte persoane despre necesitatea prelungirii termenului categorii de probleme.
fizice si juridice cointeresate nu au expertizei nu emite si nu expediaza în adresa
posibilitate de a beneficia de o expertiza expertilor decizia respectiva. Conform Legii privind asistenta
psihiatrica legala alternativa datorita Articolul 29. Apararea drepturilor si psihiatrica, Articolul 16. Statul
faptului ca în Republica Moldova întreg intereselor legitime ale persoanei supuse garanteaza urmatoarele tipuri de
Serviciul de expertiza psihiatrica legala este expertizei asistenta de protectie sociala.
subordonat unei si aceeasi institutii de stat.

22 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
(1) Statul garanteaza: Articolul 6.Limitarea practicarii unor - va asigura revizuirea si anularea de catre
d) asistenta sociala curenta si sprijin la activitati profesionale si a activitatilor cu ministere si departamente a actelor
plasare în cîmpul muncii persoanelor pericol sporit normative care contravin prezentei legi.
suferinde de tulburari psihice; (1) În caz de tulburari psihice, persoana
a) creeaza toate tipurile de institutii care poate fi declarata pe un termen de cel mult 5 Conform Codului Muncii Articolul 3.
acorda asistenta psihiatrica ani, cu dreptul de reexaminare ulterioara, Dispozitiile prezentului cod se aplica si
extraspitaliceasca si stationara, în masura incapabila a desfasura anumite activitati salariatilor din aparatul asociatiilor
posibilitatilor, la domiciliu; profesionale si activitati cu pericol sporit. obstesti, religioase, sindicale, patronale, al
b) organizeaza instruirea generala si Hotarîrea restrictiva este emisa de o comisie fundatiilor, partidelor si altor organizatii
profesionala a minorilor suferinzi de medicala, împuternicita de organul de necomerciale care folosesc munca salariata.
tulburari psihice; ocrotire a sanatatii, în temeiul concluziei Articolul 4. Legislatia muncii si alte acte
c) creeaza întreprinderi curative de asupra sanatatii psihice a persoanei, potrivit normative ce contin norme ale dreptului
productie pentru terapie prin munca, pentru Listei de contraindicatii medico-psihiatrice, muncii Raporturile de munca si alte
însusirea de noi profesii si încadrarea în si poate fi contestata în instanta raporturi legate nemijlocit de acestea sînt
munca la aceste întreprinderi a persoanelor, judecatoreasca. reglementate de Constitutia Republicii
inclusiv a invalizilor, suferinde de tulburari (2) Lista de contraindicatii medico- Moldova, de prezentul cod, de alte legi, de
psihice, ateliere, sectii si sectoare speciale cu psihiatrice referitoare la practicarea unor alte acte normative ce contin norme ale
conditii de munca favorabile; activitati profesionale si a activitatilor cu dreptului muncii, si anume de: h)si de
d) stabileste întreprinderilor, institutiilor si pericol sporit, prezentata de Ministerul tratatele, acordurile, conventiile si alte acte
organizatiilor cote obligatorii de locuri Sanatatii si aprobata de Guvern, este internationalela care Republica Moldova
pentru plasarea în cîmpul muncii a revazuta periodic (cel putin o data în cinci este parte. Articolul 8. Interzicerea
persoanelor suferinde de tulburari psihice; ani), tinîndu-se cont de experienta discriminarii în sfera muncii (1) În cadrul
e) aplica metode de stimulare economica acumulata si de realizarile stiintei. raporturilor de munca actioneaza principiul
întreprinderilor, institutiilor si organizatiilor egalitatii în drepturi a tuturor salariatilor.
care ofera locuri de munca persoanelor Articolul 52. Guvernul: Orice discriminare, direct sau indirecta, a
suferinde de tulburari psihice; - în termen de 6 luni, va prezenta salariatului pe criterii de sex, vîrsta, rasa,
f) deschide internate pentru persoanele Parlamentului propuneri privind aducerea etnie, religie, optiune politica, origine
suferinde de tulburari psihice care si-au legislatiei în vigoare în conformitate cu sociala, domiciliu, handicap, apartenenta
pierdut relatiile sociale; prezenta lege, va elabora si va aproba, în sau activitate sindicala, precum si pe alte
g) întreprinde masuri de alta natura pentru baza acesteia, actele normative aferente; criterii nelegate de calitatile sale
oferirea de sprijin social persoanelor - în termen de 3 luni, va aduce propriile acte profesionale, este interzisa. (2) Nu constituie
suferinde de tulburari psihice. normative în conformitate cu prezenta lege; discriminare stabilirea unor diferentieri,
exceptii, preferinte sau drepturi ale
salariatilor, care sînt determinate de

23 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
cerintele specifice unei munci, stabilite de Statul conform Legislatiei Aceasta lege nu se executa destul de
legislatia în vigoare, sau de grija deosebita nationale si internationale nu creaza minutios. Adesea tutori sunt desemnate
a statului fata de persoanele care necesita o întreprinderi-centre de recuperare persoane suspecte si ca urmare cei pusi sub
protectie sociala si juridica sporita. psihosociala. tutela se pomenesc în strada.
Articolul 13. Prioritatea tratatelor, Sindicatele nu atrag nici o Articolul 40. Obligatiile tutorelui si ale
conventiilor, acordurilor si altor acte atentie problemei apararii dreptului la curatorului
internationale. Daca prin tratatele, munca a acestei categorii a populatiei. Tutorele nu întotdeauna îsi respecta
conventiile, acordurile sau alte acte Lipsa întreprinderilor pentru obligatiunile.
internationale la care Republica Moldova aceasta categorie a populatieiei îi lipseste si Articolul 42. Autorizatia autoritatii tutelare
este parte sînt stabilite alte prevederi decît de dreptul de a-si apara drepturile în cadrul pentru încheierea de acte juridice si
cele cuprinse în prezentul cod, au prioritate organizatiilor sindicale. Articolul 43. Interdictia încheierii de acte
reglementarile internationale. În majoritatea institutiilor juridice in numele celui pus sub tutela sau
Articolul 7. Interzicerea muncii fortate psihiatrice, sub diferite forme, se aplica curatela
(obligatorii) munca fortata referitor la persoanele cu – nu se respecta permanent si medicii se
(1) Munca fortata (obligatorie) este probleme psihice si deficiente intelectuale. îtîlnesc cu situatii, cînd bolnavul, fiind
interzisa. Lipsa întreprinderilor de externat, descopera ca în lipsa lui i sa vîndut
(2) Prin munca fortata (obligatorie) se recuperare prin munca si cazurile unice, toata averea el fiind lasat fara mijloace
întelege orice munca sau cînd persoanele cu probleme psihice sunt pentru a supravietui.
serviciu impus unei persoane sub admise, dupa posibilitati, la lucru în
amenintare sau fara consimtamîntul întreprinderi obisnuite sunt manifestari Comentarii cu privire la respectarea
acesteia. discriminatorii din partea statului privind codului de procedura civila a
Articolul 86. Concedierea dreptul la munca. Republicii Moldova
Limitarea în capacitatea de exercitiu sau
CONCLUZII: Comentarii cu privire la respectarea declararea incapacitatii este o procedura
Experienta practica si prevederilor codului civil al Republicii îndelungata si complicata.
literatura de specialitate confirma ca 70% din Moldova Articolul 149 – Conform legii cu privire la
persoanele cu probleme psihice sunt apte de Articolul 36. Instituirea tutelei si curatelei expertiza judiciara din 23.06.2000 art. 8(d)
multe munci. Din pacate în Republica Instituirea tutelei si curatelei este o “poate fi expert judiciar persoana care este
Moldova singura forma de „recuperare procedura destul de complicata, anevoioasa atestata în calitate de expert judiciar în
sociala” privind aceste persoanele, sunt si nu întotdeauna se include în termenul domeniu”.
comisiile de expertiza a vitalitatii în reglementat, se fac posibile diferite încalcari, Interferente psihiatrice clinico – practice si
psihiatrie care determina un anumit grad de care se reflecta negative asupra bolnavilor. satisfacerea necesitatilor de realizare libera a
invaliditate acestei categorii a populatiei. Articolul 38. Tutorele si curatorul drepturilor civile

24 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Activitatea medicului psihiatru practician, asuma personal obligatii civile si de a le discernamînt a examinatului (Articolul 24,
constînd în primul rînd în influenta asupra executa. Legea Republicii Moldova cu privire la
integritatii psihice a persoanei cu care vine Consimtamîntul este un alt drept civil pe expertiza judiciara). Cunoasterea si
în contact, cuprinde în si obligativitatea de a care medicul psihiatru practician este obligat evaluarea aspectului clinico - practic a
respecta Legislatia civila care este întemeiata sa-l respecte (Articolul 199, Cod. Civil), care fenomenului psihiatrico - legal
pe recunoasterea egalitatii participantilor la prevede manifestarea, exteriorizata, de Discernamîntul ar face posibila depistarea
raporturile reglementate de ea, vointa a persoanei de a încheia un act mai frecventa de catre medici psihiatri din
inadmisibilitatii imixtiunii in afacerile juridic. Consimtamîntul este valabil daca Serviciul extra spitalicesc si spitalicesc a
private, necesitatii de realizare libera a provine de la o persoana cu discernamînt, tendintelor criminogene la persoanele cu
drepturilor civile, de garantare a restabilirii este exprimat cu intentia de a produce efecte probleme psihice.
persoanei in drepturile in care a fost lezata si juridice si nu este viciat. Dupa V. Dragomirescu si coautorul
de aparare judiciara a lor (Articolul 1. Bazele Manifestarea de vointa în momentul de ,,Discernamîntul este o aptitudine în sens de
legislatiei civile, Codul Civil al Republicii producere a efectelor consimtamîntului care calitate functionala a persoanei, calitate
Moldova) trebuie receptionata de cealalta parte conditionata de structura personalitatii
Medicul psihiatru practician zilnic în produce efecte in momentul in care parvine individuale , gradul de dezvoltare
activitatea sa de examinare a sanatatii acesteia, indiferent de faptul daca a luat sau intelectuala, a celui de instruire generala si
psihice, diagnosticare a tulburarilor psihice, nu cunostinta de continutul ei. Manifestarea profesionala, a celui de educatie familiala si
tratarea, îngrijirea si reabilitarea medico- de vointa nu produce efecte in cazul in care institutionala, de experienta de experienta
sociala a persoanelor suferinde de astfel de celeilalte parti i-a parvenit anterior sau ii de viata, pe de o parte, si de structura
tulburari (Articolul 1 Legii Republicii parvine in acelasi timp o declaratie de constiintei (separat pentru momentul
Moldova privind asistenta psihiatrica) este retractare. ( Articolul 200, Cod. Civil), examinarii si momentul faptei), (citat dupa
obligat sa cunoasca si sa detina abilitati de a Actul juridic se considera neîncheiat in cazul V. Cazacu, 2004)
utiliza corect clinico - practice si legal sa in care esenta consimtamîntului nu poate fi
respecte necesitatile de realizare libera a determinata cu certitudine nici din Interferente psihiatrice clinico-practice
drepturilor civile (Articolul 1. Codul Civil). exprimarea exteriorizata si nici din alte si legale în satisfacerea necesitatilor de
Printre drepturile civile medicului psihiatru circumstante ale încheierii sale. ( Articolul realizare libera a drepturilor civile de
în practica clinica de toate zilele este obligat 201, Cod. Civil). catre persoanele cu probleme psihice
sa respecte Capacitatea de exercitiu, Luînd în consideratie ca în practica clinica si Dr. Mihail Melnic.
Consimtamîntul, Efectele consimtamîntului. literatura de specialitate notiunea de Activitatea medicului psihiatru practician,
Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice ( Consimtamînt este strîns legata de notiunea constînd în primul rînd în influenta asupra
Articolul 19, Cod. Civil), adica aptitudinea de Discernamînt, mai ales în Expertiza integritatii psihice a persoanei cu care vine
persoanei de a dobîndi prin fapta proprie si judiciara, pentru medicul psihiatru în contact, cuprinde în si obligativitatea de a
de a exercita drepturi sale civile, de a-si practician este util sa cunoasca si sa prevada respecta Legislatia civila care este întemeiata
la etapa de pre - expertiza capacitatea de pe recunoasterea egalitatii participantilor la

25 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
raporturile reglementate de ea, Consimtamîntul este un alt drept civil pe vederea unei interpretari mai exacte a
inadmisibilitatii imixtiunii in afacerile care medicul psihiatru practician este obligat concluz iilor expertilor.
private, necesitatii de realizare libera a sa-l respecte (Articolul 199, Cod. Civil), care Conceptul de discernamînt ca notiune
drepturilor civile, de garantare a restabilirii prevede manifestarea, exteriorizata, de fundamentala este o sinteza a proceselor
persoanei in drepturile in care a fost lezata si vointa a persoanei de a încheia un act psihice care reflecta nivelul de constiinta a
de aparare judiciara a lor (Articolul 1. Bazele juridic. Consimtamîntul este valabil daca personalitatii, dar se impune necesitatea de
legislatiei civile, Codul Civil al Republicii provine de la o persoana cu discernamînt, multiplicare a criteriilor de referinta, care sa
Moldova) este exprimat cu intentia de a produce efecte conduca la o evaluare cît mai precisa în
Medicul psihiatru practician zilnic în juridice si nu este viciat. stabilirea gradului de responsabilitate
activitatea sa de examinare a sanatatii Manifestarea de vointa în momentul de penala si la o individualizare eficace si
psihice, diagnosticare a tulburarilor psihice, producere a efectelor consimtamîntului care optimala a masurilor de recuperare sociala.
tratarea, îngrijirea si reabilitarea medico- trebuie receptionata de cealalta parte Orice subiect suferind de o boala psihica, pe
sociala a persoanelor suferinde de astfel de produce efecte in momentul in care parvine parcursul evolutiei ei, cunoaste si
tulburari (Articolul 1 Legii Republicii acesteia, indiferent de faptul daca a luat sau interpreteaza nu boala psihica, în general, ci
Moldova privind asistenta psihiatrica) este nu cunostinta de continutul ei. Manifestarea numai tulburarile psihice, trairile psihice
obligat sa cunoasca si sa detina abilitati de a de vointa nu produce efecte in cazul in care provocate de ea, cît si fenomenele clinico-
utiliza corect clinico- practice si legal sa celeilalte parti i-a parvenit anterior sau ii psihologice si clinico-sociale declansatoare
respecte necesitatile de realizare libera a parvine in acelasi timp o declaratie de sau asociate tulburarilor psihice propriu zise
drepturilor civile (Articolul 1. Codul Civil). retractare. ( Articolul 200, Cod. Civil), Constientizarea trairilor psihice denaturate
Printre asigurarea libera de catre persoanele Actul juridic se considera neîncheiat in cazul în opinia autorului acestor rînduri include în
cu probleme psihice a drepturilor civile ale in care esenta consimtamîntului nu poate fi sine Constatarea prezentei (aparitiei,
acestora medicului psihiatru în practica determinata cu certitudine nici din reaparitiei) tulburarilor psihice propriu-zise,
clinica de toate zilele este obligat sa exprimarea exteriorizata si nici din alte manifestarilor clinico-psihologice si clinico-
cunoasca si sa respecte Capacitatea de circumstante ale încheierii sale. ( Articolul sociale denaturate declansatoare sau asociate
exercitiu, Consimtamîntul, Efectele 201, Cod. Civil). trairilor psihice propriu zise, Descrierea si
consimtamîntului si sa cunoasca aspectele Criteriile actuale cu care opereaza expertiza diferentierea celor constatate, Aprecierea
clinico-practice ale Discernamîntului. judiciara în activitatea sa practica în vederea (rationamentul) celor descrise si diferentiate,
Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice ( estimarii graduale a discernamîntului si a Recunoasterea necesitatii colaborarii de
Articolul 19, Cod. Civil), adica aptitudinea aprecierii individualizate a raspunderii durata cu specialistul medic psihiatru, cu
persoanei de a dobîndi prin fapta proprie si penale au un caracter limitat de operare, scopul diminuarii sau anihilarii
de a exercita drepturi sale civile, de a-si fiind arbitrar, deoarece nu se refera decît la simptomaticei semnificative, manifestarilor
asuma personal obligatii civile si de a le cele doua poluri ale discernamîntului, fara o clinico-psihologice si clinico-sociale
executa. cuantificare mai precisa, si, deci, nu creeaza denaturate. si Întrevederea unor perspective
conditii suficiente organelor judiciare în reale si capacitatile de preîntîmpinare a

26 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
consecintelor si întrevederea posibilitatilor bolnavilor psihici cu aceste tendinte. pîna la iesirea din starea psihotica cu
de integrare în familie si societate. În opinia constatîndu-se ca frecventa si rezolvarea ulterioara a responsabilitatii sau
lui W.Nasby (1996), problema “constiintei particularitatile episoadelor psihotice au o iresponsabilitatii a persoanelor care s-au
bolii psihice”, din punct de vedere stiintific, corelatie cu nivelul de constientizare a îmbolnavit de o boala psihica dupa
e nerezolvabila, ramînînd în afara tulburarilor psihice. În majoritatea lucrarilor comiterea infractiunii.
investigatiilor rationale. de specialitate, scaderea nivelului Articolul 39 – În cazurile cînd infractiunea
În practica cotidiana clinica medicul constientizarii tulburarilor psihice, este este comisa de un grup de persoane cu
psihiatru apreciaza starea psihica a tratata ca o tulburare de baza în boala implicarea unui bolnav psihic complicii
examinatilor în perioadele prepsihotica psihica si principalul factor criminogen la depun marturii împoriva acestui bolnav
(preacutizare, prerecidiva), psihotica persoanele cu probleme psihice. aratîndu-i ca executorul principal a
(acutizare, recidiva) sau în cele postpsihotica Constientizarea tulburarilor psihice, acest infractiunii.
si nepsihotica (remisiune, compensare), fenomen clinico-psihologic si clinico-social, Articolul 59 – Se întîlnesc cazuri cînd
luînd în consideratie interpretarea clinica a apreciat ca cea mai constructiva si perspicace bolnavii psihici sunt retinuti pentru
gîndirii, starii emotiv-afective si atitudine fata de boala psihica. Înlaturarea savîrsirea unei infractiuni usoare sau mai
comportamentului persoanelor cu probleme factorilor clinico-psihologici si clinico-sociali putin grave si nu prezinta pericol social.
psihice. Acestea, la un nivel mai jos, în denaturati, asociati determinantelor Urmarirea penala în privinta acestor
perioada psihotica (acutizare, recidiva) si la procesului psihotic si formarea persoane ar putea fi suspendata conditionat
un nivel mai înalt în perioadele prepsihotica mecanismelor de compensare psihologica si însa adesea acestea persoane fiind numite la
(preacutizare, prerecidiva), postpsihotica si sociala, constituie unul din cele mai expertiza legala psihiatrica ramîn timp
nepsihotica (remisiune, compensare) importante scopuri în succesul îndelungat arestate în asteptarea deciziei
constientizeaza cognitiv (interpretativ), preîntîmpinarii actiunilor criminogene si judecatii pentru a fi eliberati de sub arest si
emotiv si comportamental prezenta unor recuperarii bolnavilor psihici cu aceste îndreptati la tratament.
tulburari psihice la sine însusi Sa constat ca tendinte. Articolul 95 – Persoanele care s-au
frecventa si particularitatile episoadelor îmbolnavit de o maladie psihica în locurile
psihotice au o corelatie cu nivelul de Comentarii cu privire la respectarea de detentie ducîndu-si pedeapsa penala, mai
constientizare a tulburarilor psihice, prevederilor codului penal. des cînd nu prezinta agresivitatea se mentin
scaderea nivelului constientizarii Codul Penal în vigoare nu reglementeaza în detentie uneori ani întregi pîna le
tulburarilor psihice, este tratata ca o responsabilitatea partiala si pacientii cu eliberarea de pedeapsa penala nefiind
tulburare de baza în boala psihica. dereglari destul de pronuntate dar care nu supravegheati de medici.
Constientizarea tulburarilor psihice, exclud responsabilitatea nimerind în locurile Articolul 99 – Masurile de constrîngere cu
apreciata clinico-psihologic si clinico-social, de detentie sunt supusi batjocorii si caracter medical necesita sa fie aplicate si
în opinia cercetatorilor contemporani, reda o maltratarilor. fata de persoanele care s-au îmbolnavit de o
mare speranta preîntîmpinarii manifestarilor Articolul 23 - Acest articol nu reglementeaza boala psihica dupa comiterea infractiunii si
criminogene si eficacitatii recuperarii trimiterea la tratament prin constrîngere sunt recomandate la tratament prin

27 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
constrîngere pîna la iesirea din stare de o asemenea persoana, in baza hotarîrii Articolul 21 – Adesea persoanele cu
psihotica cu rezolvarea ulterioara a instantei de judecata, pot fi aplicate masuri handicap prin diferite metode sunt impusi
problemelor de responsabilitate. de constrîngere cu caracter medical, sa depuna marturii, recunoscînd comiterea
Articolul 309 – Adesea persoanele internate prevazute de prezentul cod. crimelor pe care nu le-a comis.
în sectia de psihiatrie judiciara se plîng ca au Prin Supravegherea prin dispensarizare Articolul 105 – Daca persoana interogata
fost constrînsi de a face declaratii prin prevazuta de Legea privind asistenta sufera de o maladie psihica, însa nu se afla
amenintari, santaj, maltratari sau prin alte psihiatric, în lipsa unui mecanism legal în spital, mai des depunerea marturiilor se
acte ilegale. Acestea persoane practic sunt eficient se încalca prevederile Articolului face în lipsa medicului si fara
lipsite de posibilitate de a consulta un medic 177. (Încalcarea inviolabilitatii vietii consimtamîntul lui.
pentru constatarea leziunilor corporale personale) - Culegerea ilegala, ocrotite de Articolul 142 – Apare necesitatea unei
primite iar plîngerile lor în diferite instante lege, despre viata personala ce constituie precizari ca în calitate de expert poate fi
nu ajung la destinatie. secret personal sau familial al altei persoane numita nu „orice persoana care poseda
În corespundere cu Articolul 4 (Principiile fara consimtamîntul ei. cunostinte necesare” dar un psihiatru-
umanismului) unul din scopurile generale Politistii de sector sunt impusi sa solicite la expert, atestat în acest domeniu (conform
ale Codului Penal este reglementarea legala dreapta si la stînga informatii referitor la Legii referitor la expertiza psihiatrica), de
a protectiei personalitatii ca valoarea persoanele ce se afla sub supraveghere la altfel o decizie gresita emisa de o persoana
suprema a societatii, drepturile si libertatile medicul psihiatru. Astept se încalca mai putin competenta poate duce judecata în
ei. prevederile Articolului 177 al Codului eroare.
Responsabilitatea în opinia mea , ca Penal, solicitînd informatii despre viata Articolul 143 – Pe parcursul ultimilor ani
specialist practician, este tratata destul de privata, intima a populatiei, care sunt mai des este nemotivat numita efectuarea
confuz (Articolul 22. Responsabilitatea) - confidentiale. expertizei psihiatrice legale doar în baza
Responsabilitatea este starea psihologica a Serviciul psihiatric extraspitalices în relatarilor neargumentate a inculpatului.
persoanei care are capacitatea de a întelege corespundere cu Articolul 177 al Codului Articolul 148 – Chiar daca inculpatul are un
caracterul prejudiciabil al faptei, precum si Penal, sunt în drept sa solicite informatii comportament adecvat si pe dosar a fost
capacitatea de a-si manifesta vointa si a-si numai în cazul unor dosare penale concrete. efectuata expertiza legala psihiatrica,
dirija actiunile. persoana fiind recunoscuta responsabila,
De asemeni nu este interpretata concret si Comentarii cu privire la respectarea judecatoriile, totusi, doar în baza demersului
Iresponsabilitatea (Articolul 23. prevederilor codului de procedura avocatului numesc o expertiza repetata.
Iresponsabilitatea) - stare de penala Articolul 308 – În acest articol lipseste un
iresponsabilitate, adica nu putea sa -si dea Articolul 20 – Termenii de urmarire penala aliniat care ar reglementa incorectitudinea
seama de actiunile ori inactiunile sale sau nu si judiciara nu sunt determin ati si aceasta aducerii în judecata pentru prelungirea
putea sa le dirijeze din cauza unei boli procedura are o desfasurare neîntemeiat termenului arestului a unor persoane care se
psihice cronice, a unei tulburari psihice prelungita. afla la expertiza legala psihiatrica deoarece
temporare sau a altei stari patologice. Fata aceste persoane adesea prezinta

28 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
simptomatica psihotica, care le lipseste de Articolul 1. Legislatia familiala si alte acte ce Participare medicilor psihiatri de
capacitatea de a întelege ce se petrece si din contin norme ale dreptului familiei circumscriptie nu este prevazuta în
motive delirante ele ar putea desfasura un În Republica Moldova nu sunt cunoscute activitatea autoritatilor tutelare, astfel
comportament neadecvat si agresiv. reglementarile internationale, la care medicul psihiatru este lipsit de posibilitate
Articolul 386 – Este incorecta expresia din al. Republica Moldova este parte, referitor la de a acorda consultatii calificate acestei
2 „s-a îmbolnavit de o boala mintala care a relatiile familiale. autoritati
devenit temei pentru a-l recunoaste Articolul 15. Impedimente la casatorie Articolul 114. Depistarea si evidenta copiilor
iresponsabil” deoarece iresponsabilitatea se Sunt foarte rare cazurile cînd institutiile ce ramasi fara ocrotire parinteasca
apreciaza doar fata de un eveniment. Ar fi înregistreaza casatoriile s-ar documenta În Legislatia nationala nu este reglementata
binevenita o alta forma de expresie: „S-a despre faptul daca unul din viitorii soti ar fi corelatiile asistentei psihiatrice cu
îmbolnavit de o maladie psihica, care- l lipsiti de capacitatea de exercitiu autoritatile tutelare,astfel acestea practic nu
lipseste de capacitatea de Articolul 42. Persoanele care au dreptul sa exista în timpul de fata
În corespundere cu Articolul 6. (CPP) ceara declararea nulitatii casatoriei Articolul 125. Adoptia copilului fara acordul
reprezentanti legali ale persoanelor cu Opinia medicului psihiatru nu este luata în parintilor
probleme psihice pot fi si reprezentanti ai consideratie cînd se examineaza cererea Este evidenta necesitatea consultatiei
Serviciului extraspitalicesc de asistenta a privind declararea nulitatii casatoriei medicului psihiatru de circumscriptie în
sanatatii mintale sub supravegherea carora încheiate cu o persoana declarata incapabila, cazul hotarîrii problemei decaderii din
se afla acestia; cu scopul apararii drepturilor civile, drepturile parintesti;a unei persoane cu
In cazul in care parte vatamata este un economice si sociale ale acestuia. probleme psihice declarate incapabile.
minor sau o persoana iresponsabila, Articolul 68. Modalitatea de decadere din
drepturile acesteia sînt exercitate de drepturile parintesti Comentariile îndeplinirii prevederilor
reprezentantii ei legali in modul prevazut de Instanta de Judecata rareori recurge la legii Republicii Moldova cu privire la
prezentul cod Articolul 60. (CPP) . consultatia medicului psihiatru de notariat
Daca persoana incapabila participanta la circumscriptie în cazul dec aderii din Articolul 2. Notiunea de notariat
proces nu-si poate exercita de sine statator drepturi ale unuia din parinti cu probleme Notarii deseori nu sunt informati referitor la
drepturile prevazute de prezentul cod, psihice. actele internationale din domeniul protectiei
acestea, în corespundere cu Articolul 76. Articolul 71. Luarea copilului fara decadere drepturilor persoanelor cu probleme psihice,
(CPP), pot fi exercitate de reprezentantul ei din drepturile parintesti la care Republica Moldova este parte.
legal. Instanta de Judecata rareori recurge la Articolul 43. Verificarea capacitatii de
consultatia medicului psihiatru de exercitiu si capacitatii juridice a persoanelor
Comentarii cu privire la respectarea circumscriptie în cazul luarii copilului fara Nu este elaborat mecanismul verificarii
prevederilor codului familiei Nr.1316- decaderea din drepturile parintesti a unuia capacitatii de exercitiu a persoanelor
XIV din 26.10.2000 din parinti cu probleme psihice participante la autentificarea actelor juridice,
Articolul 113. Autoritatile tutelare astfel deseori persoanele cu probleme

29 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
psihice cronice sunt private de apartamente psihice,In masura posibilului, sa traiasca si Persoanelor cu probleme psihice în conditii
si alte bunuri. sa lucreze In mijlocul societatii. de ambulatoriu nu li se asigura dreptul la
Principiul 4 Decizia asupra diagnosticului asistenta si la protectie sociala adaptate
Comentarii cu privire la respectarea de boala psihica necesitatilor sale de sanatate mintala si la
prevederilor codului locativ Nr.2718-X Statul nu ia masuri concrete pentru asistenta si tratamente conforme cu normele
din 03.06.83 implementarea cerintelor internationale în aplicate altor bolnavi.
Cele mai frecvente cazuri de încalcare ale domeniul asistentei sanatatii mintale. Principiul 9 Tratament
drepturilor economice si sociale ale Sunt admise cazuri, cînd faptul ca o Persoanelor cu probleme psihice nu li se
persoanelor cu probleme psihice în persoana în trecut a fost tratata sau asigura dreptul sa fie tratati într-un mediu
municipiul Chisinau se admit în lipsirea sau spitalizata, justifica limitarea în drepturi în cît mai putin restrictiv posibil si dupa
schimbul fictive al apartamentelor în cazul prezent. terapia cea mai putin restrictiva, care sa nu
persoanelor cu probleme psihice. Principiul 5 Examenul medical lezeze integritatea pacientului, raspunzînd
Cauzele principale sunt imperfectiunea Legii Prin supravegherea prin dispensarizare, în acelasi timp necesitatilor sale de sanatate
cu privire la notariat si Codului locativ. neasigurata de un mecanism legal, în si necesitatii de a asigura securitatea fizica a
Deseori si din neatentia judecatorilor. Republica Moldova se admite constrîngerea celorlalti.
persoanelor cu probleme psihic e sa suporte Principiul 11 Consimtamîntul la tratament
Comentariile îndeplinirii prevederilor un examen medical pentru a se dovedi ca Sunt frecvente cazuri cînd administratia
principiilor ONU pentru protectia sufera de o boala psihica sau nu. stationarului de psihiatrie instiga medicii
persoanelor care sufera de o boala Principiul 6 Confidentialitate psihiatri din serviciul extraspitalicesc sa
psihica si pentru ameliorarea asistentei Prin obligarea persoanei cu probleme psihice încurajeze pacientii voluntari ca acestia sa
în domeniul sanatatii psihice de fi examinata initial de medicul de familie, renunte la dreptul de a îsi da
în cadrul medicinii de asigurari, i se încalca consimtamîntul, în cunostinta de cauza,
(adoptate de Hotarîrea Adunarii Generale la
dreptul la confidentialitate. pentru spitalizare.
17 decembrie 1991 Nr.46/119)
Principiul 7 Rolul societatii si al culturii Principiul 12 Comunicarea drepturilor
Principiul I. Libertati fundamentale si
Statul nu asigura dreptul pacientilor, în Nu se practica informarea pacientilor din
drepturi de baza
masura posibilului, sa fie tratati ti si asistati momentul admiterii acestora într-un serviciu
Populatia Republicii Moldova este lipsita, în
în mediul în care traiesc. de sanatate mintala, asupra drepturilor sale
mare parte, de dreptul la cele mai bune
Statul nu asigura dreptul oricarui pacient la în conformitate cu prezentele Principii si în
asistente de sanatate mintala disponibile în
un tratament administrat într-un serviciu de virtutea legislatiei nationale.
cadrul sistemului respectiv de sanatate si de
sanatate mintala, în apropiere domiciliului Principiul 17 Organe de revizie
protectie sociala.
sau sau de al membrilor familiei sau În Republica Moldova nu a fost creat un
Principiul 3 Viata în societate
prietenilor si de îndata ce este posibil sa se organul de revizie, judiciar sau un alt organ
Statul Republica Moldova nu asigura
întoarca în mediul sau de viata. independent si impartial, stabilit prin lege si
drepturi depline persoanelor cu probleme
Principiul 8 Norme de asistenta care sa actioneze dupa procedurile fixate de

30 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
legislatia nationala. El ar lua hotarîri cu pot fi comunicate reprezentantului personal drepturilor umane, cetatenesti, economice
concursul unuia sau al mai multor sau consilierului sau. Cînd o parte din sau sociale ale populatiei.
practicieni de sanatate psihica calificati si informatii nu sunt comunicare pacientului, Articolul 2
independenti si ar tine seama de avizul pacientul sau consilierul sau trebuie Statul Republica Moldova este obligat sa
acestora. informati asupra necomunicarii si a întreprinda masuri concrete legislative,
Principiul 18 Garantii de procedura motivelor care justifica decizia, care poate administrative, judiciare si alte masuri
Pacientului sau reprezentantului legal nu i face obiectul unei reexaminari prin tribunal. eficiente pentru a împiedica comiterea unor
se da copii dupa dosarul pacientului si toate Principiul 23 Aplicarea prevederilor acte de tortura, tratamente cu cruzime,
documentele si rapoartele care trebuie În Republica Moldova nu se întreprind inumane sau degradante în institutiile de
prezentate nu sunt date si pacientului si actiuni concrete legislative, judiciare, psihiatrie de pe teritoriul de sub jurisdictia
consilierului acestuia, cu exceptia cazurilor administrative, educative si altele, adecvate sa.
speciale cînd relevarea unui element pentru implementarea prezentelor Principii, Articolul 4
determinant ar dauna grav sanatatii pe care trebuie sa le examineze periodic. Statul nu a instituit o Autoritate
pacientului sau ar compromite securitatea independenta sa vegheze ca posibilele actele
altora. Cînd o parte oarecare a documentului Comentarii referitor la respectarea de tortura în institutiile de psihiatrie, ce
nu este comunicata pacientului, acesta sau prevederilor conventiei ONU împotriva constituie infractiuni din punctul de vedere
consilierul sau trebuie informati asupra torturii si altor pedepse ori tratamente al dreptului penal, sa fie sanctionate.
necomunicarii si a ratiunilor care o cu cruzime, inumane sau degradante Articolul 10
motiveaza si asupra faptului ca decizia de din 10.12.1984 Statul este obligat sa ia masuri pentru a
necomunicare poate fi revizuita de catre Articolul 1 introduce cunostinte si informatii despre
tribunal. Activitatea Institutiilor de asistenta a interdictia torturii in programele de formare
Principiul 19 Accesul la informatie sanatatii mintale si a personalului ce a personalului însarcinat cu aplicarea legilor,
În Republica Moldova pacientul (termen activeaza în acestea este de natura unei a personalului medical, a agentilor
care se extinde si asupra unui fost pacient în influente directe asupra Psihicului Uman. autoritatii publice si a altor persoane care
prezentul Principiu) nu are acces la Extrasul, Carentele în activitatea lor pot provoca pot fi implicate in tratamentul oricarui
informatiile care îl privesc, din dosarul dureri sau suferinte psihice beneficiarilor individ supus oricarei forme de detinere.
medical si personal pe care îl detine serviciul directi sau rudelor acestora si pot fi calificate Statul este obligat sa include aceasta
de sanatate mintala. Acest drept poate face ca tratamente cu cruzime, inumane sau interdictie printre regulile emise in ceea ce
obiectul unor restrictii pentru a împiedica degradante. priveste obligatiile si atributiile acestor
aducerea unui prejudiciu grav sanatatii Asistenta psihiatrica nemijlocita, formele de persoane.
pacientului si de a compromite securitatea spitalizare, conditiile din spitalele de Articolul 11
altora. In cazul în care legislatia nationala o psihiatrie, nu exclud riscul unui tratament Statul este obligat sa exercita o supraveghere
permite si daca discretia poate fi asigurata, restrictiv, degradant, cu încalcarea sistematica asupra regulilor, instructiunilor,
informatiile care nu sunt date pacientului metodelor si practicilor privind tratamentul

31 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
persoanelor supuse oricarei forme de Statul va face în asa fel încît orice declaratie, constata spitalizarea în una si aceeasi sectie a
detinere pe teritoriul aflat sub jurisdictia sa, in privinta careia s-a stabilit ca a fost pacientilor aflati primar la tratament,
in vederea prevenirii oricarui caz de tortura. obtinuta prin tortura, sa nu poata fi invocata persoane cu probleme psihice aflate la
Articolul 12 ca element de proba in nici o procedura, cu tratament fortat prin hotarîrea instantei
Statul este obligat sa ia masuri pentru ca exceptia cazului cînd este folosita împotriva judecatoresti, bolnavi cu dementa, fapte ce
autoritatile sale competente sa procedeze persoanei acuzate de tortura pentru a se prezinta un risc sporit pentru viata
imediat la o ancheta impartiala, ori de cîte stabili ca o declaratie a fost intr-adevar pacientilor si personalului medical.
ori exista motive întemeiate de a crede ca pe facuta. De asemeni Comitetul ar constata ca 60% din
teritoriul aflat sub jurisdictia sa a fost comis Articolul 16 pacientii internati în spitalele de psihiatrie
un act de tortura. Statul Republica Moldova sa angajat sa sunt bolnavi psihici cronici si cu dementa,
Articolul 13 interzica, pe teritoriul aflat sub jurisdictia sa, necesitînd în majoritatea cazurilor
Statul este obligat sa ia masuri pentru ca si alte acte care constituie pedepse sau supravegherea si îngrijirea în ospicii pentru
orice persoana care pretinde ca a fost supusa tratamente cu cruzime, inumane sau bolnavii psihici cronici si cu dementa sau
torturii pe teritoriul aflat sub jurisdictia sa degradante care nu sunt acte de tortura asa fiind spitalizati preponderent din cauza
aiba dreptul de a prezenta o plîngere in fata cum aceasta este definita la articolul 1, cînd lipsei unui suport psihosocial în afara
autoritatilor competente ale statului asemenea acte sunt savîrsite de cître un spitalului.
respectiv, care vor proceda imediat, in mod agent al autoritatii publice sau orice alta Articolul 2
impartial, la examinarea cazului. Se vor lua persoana care actioneaza cu titlu oficial sau CPT-ul este chemat sa examineze
masuri pentru a se asigura protectia la instigarea sau cu consimtamîntul expres tratamentul tuturor categoriilor de persoane
reclamantului si a martorilor împotriva sau tacit al acesteia. private de libertate de catre o autoritate
oricarei maltratari sau intimidari datorita publica, inclusiv ale persoanelor care sufera
plîngerii depuse sau dovezii furnizate. Comentarii cu privire la îndeplinirea de probleme de sanatate mintala. În
Articolul 14 prevederilor Conventiei Europene consecinta, CPT-ul viziteaza frecvent
Statul va garanta, in sistemul sau juridic, pentru prevenirea torturii si a diferitele tipuri de institutii de psihiatrie.
victimei unui act de tortura dreptul de a pedepselor sau tratamentelor inumane
obtine reparatie si de a fi despagubita in sau degradante din 26.11.87 ratificata Comentarii cu privire la respectarea
mod echitabil si adecvat, inclusiv mijloacele prin Hot. Par. nr.1238-XIII din 09.07.97 recomandarilor comitetului de ministri
necesare pentru readaptarea sa cit mai Articolul 1 al Consiliului Uniunii Europene
completa posibil. In cazul decesului victimei Nu este exclus faptul ca Comitetul european Articolul 1
ca urmare a unui act de tortura, persoanele pentru prevenirea torturii si a pedepselor Regulile impuse în cadrul acestui Articol nu
aflate in întretinerea acesteia au dreptul la sau tratamentelor inumane sau degradante, sunt respectate în municipiul Chisinau din
compensatie. în cazul examinarii tratamentul persoanelor cauza amplasarii Serviciului extraspitalicesc
Articolul 15 private de libertate în sectiile stationare de si subordonarii acestuia administratiei
psihiatrie din Republica Moldova, ar stationarului de psihiatrie

32 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Articolul II 31. Evident, Ministerul Sanatatii, Fondatorul 42. CPT-ul ar constata ca resursele de
Medicii psihiatri din Serviciul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie trebuie sa personal nu sunt adecvate ca numar,
extraspitalicesc aflîndu-se în incinta si ia masuri urgente pentru a preveni relele categorii profesionale (psihiatri, medici
subordonarea administratiei de psihiatrie tratamente fizice sau psihice aplicate generalisti, infirmieri, psihologi,
sunt impusi sa mareasca numarul de pacientilor si daca acestea exista, acestea sa ergoterapeuti, muncitori sociali etc.).
spitalizari voluntare. Argumentarea si fie sanctionate sever. Deficientele de resurse umane submineaza
elucidarea necesitatilor cît si cauzelor 37. Comitetul european pentru prevenirea adesea grav tentativele de punere în practica
spitalizarilor, atît primare si mai ales torturii si a pedepselor sau tratamentelor a activitatilor de natura celor descrise la
repetate, principalii indicatori ai evaluarii inumane sau degradante în IMSP Spitalul paragraful 37, mai mult, acestea pot duce la
calitatii asistentei psihiatrice sunt totalmente Clinic de Psihiatrie sar putea convinge de situatii de mare risc pentru pacienti, în ciuda
ignorati de catre Ministerul Sanatatii si prezenta sau lipsa activitatilor de reabilitare bunavointei si eforturilor adevarate ale
Compania Nationala de asigurari în si terapeutice, incluzînd accesul la terapia de personalului prezent.
medicina., în evaluarea calitatii asistentei grup, psihoterapia individuala, la arta, 53. În IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
psihiatrice în Republica Moldova teatru, muzica, sport. lipseste o brosura de prezentare, expunînd
CPT-ul ar avea posibilitatea sa constate daca functionarea institutiei si drepturile
Comentarii referitoare la respectarea aceste componente esentiale ale unui pacientilor trebuie sa fie oferita fiecarui
prevederilor raportului general referitor tratament eficient de reabilitare psiho-sociala pacient la internare, precum si familiei sale.
la plasarea în institutii de psihiatrie sunt destule sau putin dezvoltate, ori chiar 58. Pe exemplu IMSP Spitalul Clinic de
fara consimtamîntul pacientilor lipsesc cu desavîrsire si ca tratamentul Psihiatrie, Comitetul european pentru
30. O eventuala vizita a Comitetul european aplicat pacientilor consta în principal în prevenirea torturii si a pedepselor sau
pentru prevenirea torturii si a pedepselor farmacoterapie. tratamentelor inumane sau degradante, ar
sau tratamentelor inumane sau degradante 41. CPT-ul sar interesa daca internarea unei avea ocazia sa se convinga de necesitatea
în IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Este, ar persoane în IMSP Spitalul Clinic de urgenta de reducere a numarului de paturi
avea posibilitatea sa se convinga daca exista Psihiatrie fara consimtamîntul acesteia ca în IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie si de a
cazuri concrete de lipsa unei protejari a regula este considerata ca reprezentînd si dezvolta unitatile de îngrijire în cadrul
anumitor pacienti bolnavi psihic fata de alti autorizarea tratamentului fara comunitatii.
pacienti care le-ar putea aduce prejudicii, consimtamîntul sau La o eventuala vizita în Republica Moldova,
daca administratia Spitalului de Psihiatrie ar De asemenea CPT-ul ar constata ca nu este exclus ca Comitetul european pentru
trebui sa ia masuri specifice în favoarea consimtamîntul unui pacient pentru un prevenirea torturii si a pedepselor sau
pacientilor deosebit de vulnerabili, de tratament deseori nu a fost calificat drept tratamentelor inumane sau degradante sa
exemplu, adolescentii handicapati mintal liber si în cunostinta de cauza, deoarece nu insiste asupra faptului ca IMSP, Spitalul
si/sau dereglati psihic care nu trebuie cazati sa bazar pe informatii complete, exacte si Clinic de Psihiatrie, ca o institutie de mare
împreuna cu pacientii adulti. care pot fi întelese cu privire la starea sa de capacitate prezinta un risc important de
sanatate si la tratamentul care îi este propus.

33 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
institutionalizare atît pentru pacienti cît si Familiile cu care acestia traiesc nu primesc
pentru personal. asistenta psihosociala din partea statului
conform cerintelor internationale.
Comentarii referitoare la respectarea
prevederilor declaratiei drepturilor Comentarii referitoare la observatii
persoanelor cu retard mintal finale ale comitetului ONU pentru
În Republica Moldova se constata o lipsa a drepturile economice, Sociale si
serviciilor comunitare de stat pentru culturale în privinta Republicii
protejarea drepturilor la dezvoltarea Moldova
abilitatilor persoanelor cu Retard mintal, mai În Republica Moldova Statul nu încurajeaza
mari de 18 ani, cu scopul promovarii activitatea expertilor în domeniul
integrarii lor pe cît e posibil în viata promovarii drepturilor economice, sociale si
normala. culturale ale populatiei, inclusiv cu scopul
1. În statul Republica Moldova persoanele asigurarii drepturilor populatiei cu
retardate mintal, mai mari de 18 ani, nu au probleme psihice, conform Pactului
acces la diferite servicii comunitare de stat ce International pentru Drepturile Economice,
le-ar asigura educatia, instruirea si Sociale si Culturale.
recuperarea psihosociala, ce le-ar oferi Statul Republica Moldova nu manifesta o
posibilitatea sa savureze pe deplin viata ca si preocupare concreta pentru dezvoltarea
ceilalti membri ai societatii. serviciilor comunitare psihosociale, pentru
2. Din cauza lipsei unui Centru de copiii care sunt lasati în îngrijirea rudelor
Recuperare psihosociala în municipiul sau altor persoane, în timp ce parintii lor
Chisinau, persoanelor retardate mintal, sunt plecati peste hotare în cautarea unui loc
locuitori ai municipiului, nu li se asigura de de munca.
stat securitatea economica si dreptul la un Statul Republica Moldova nu a reactionat,
standard decent de viata. Astfel ei sunt prin întreprinderea unor activitati concrete,
lipsiti de dreptul la performanta productiva la îngrijorarea Comitetului ONU pentru
de lucru sau de a se angaja într-o ocupatie de Drepturile Economice, Sociale si Culturale,
viata pe cît e posibil, de a-si extinde referitor la deteriorarea sistemului public de
capacitatile. sanatate din spitalele de psihiatrie.
3. În municipiul Chisinau persoanelor
retardate mintal ce traiesc cu familia, statul
nu le ofera posibilitatea de a participa în
diferite forme din viata comunitara.

34 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Informatii suplimentare referitoare la trasatura a schizofreniei, ea consta în
unele boli mintale „pierderea asocierilor”, idei care Simptomatica asociata în Schizofrenie
contravin logicei.
• Dezorganizarea totala sau comportament • Diminuarea cognitiva – este afectata
catatonic – anomalii motrice, incluzînd atentia si memoria, confuzie, dificultati
Schizofrenia în concentrare, incapacitatea de a
imobilitate sau o activitate excesiva si
Exista 2 categorii de simptoame ale transmite o informatie de la o situatie la
fara scopuri, negativism extrem.
schizofreniei – pozitive si negative. alta, afectarea logicii, incapacitatea
Simptoamele pozitive sau acute prezinta un rezolvarii problemelor si lipsa abilitatii
exces sau o abatere de la functionarea Simptomatica negativa:
de a efectua un lucru abstract.
normala, pe cînd simptoamele negative sau • Tocire afectiva – fata devine neexpresiva si • Afectari nepotrivite – zîmbet, rîs în hohot
reziduale reflecta lipsa functionarii sau neîntelegatoare, contactul sarac a ochilor, sau alte expresii ale fetei în lipsa unui
deficienta. Deteriorarile cognitive sunt o saracire emotionala, lipsa de expresie. stimul apropiat.
trasaturile semnificative ale schizofreniei,
• Lipsa vorbirii (alogia) – scaderea fluentei si • Stari de disforie – depresie, anxietate,
aceste deficiente sunt considerate simptoame
productivitatii vorbirii, care apare pe furie.
negative.
fondalul diminuarii gîndirii. Raspunsurile • Anomalii ale activitatii psihomotorii –
Simptomatica schizofreniei: devin scurte si sarace, daca limbajul este afectarea ritmului, leganatul, imobilitate
adecvat, acesta transmite putina patetica.
Simptomatica pozitiva: informatie. • Mimici sau gesturi anormale, posturi,
• Avolutiunea – incapacitatea de a initia si maniere întîmplatoare, comportament de
• Iluzii – încrederi gresite, denaturarea si mentine o activitate directa, lipsa unui ritual si stereotipic.
exagerarea gîndiri, iluzii „bizare” – cînd interes, inactivitate intelectuala si sociala • Tulburari de somn
ele, evident, nu sunt plauzibile, sau în îngrijirea personala. Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical
neîntelese sau nu provin din experientele • Anhedonia – diminuarea abilitatilor în Manual of psihic Disorders Fourth Edition”
ordinare ale vietii. efectuarea placerilor, pierderea intereselor publicat de American Psychiatric Assochation
• Halucinatii – perceptii false, irezistibile în sau simtul de vanitate. (1994)
realitate, halucinatii în public, unde • Izolarea sociala sau retragerea – incapacitatea
oamenii „aud vocile” celor din jur, de a continua si sustine relatii
halucinatii tactile, vizuale, olfactive, interpersonale. Tulburarile de dispozitie
gustative, somatice. • Vulnerabilitate la stres Tulburarile de dispozitie sunt de lunga
• Dezorganizarea vorbirii – tulburari care Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical durata, caracterizate prin tristete, apatie sau
descriu afectarea, denaturarea Manual of psihic Disorders Fourth Edition” optimism exagerat. În aceste cazuri pot fi
limbajului, comunicarea si gîndirea care publicat de American Psychiatric Assochation afectate: nivelul de energie, participarea în
este considerata cea mai importanta (1994) activitatile zilnice, apetitul, gîndirea,

35 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
vorbirea si relatiile interpersonale (OTA, stimul social, chiar cînd nimeni nu-l Simptomatica Tulburarilor Depresive
1992, APA, 1994). Nu toate tipurile de asculta sau nu este prezent. • Stare de depresie permanenta – dispozitie
tulburari de dispozitie întra în categoria de • Aflux excesiv de idei sau experienta proasta, suparare, mîhnire, plîns
tulburari psihice. Depresia Severa este un subiectiva ca gîndurile se întrec – un frecvent.
dezechilibru grav al dispozitiei. În acest caz continuu curent de vorbire accelerata, cu • Disperare, pesimism, simtul neajutorarii –
sunt afectate: somnul, apetitul, activitatea si schimbari bruste de teme, de obicei aceste sentimente sunt excesive si pot
senzatiile. Depresa Severa din cadrul TMD bazate pe asocieri, stimuli distractivi sau capata un caracter iluzoriu.
sunt mult mai grave în comparativ cu cea jocuri de cuvinte, mai acut – vorbirea este • Gînduri despre moarte, tentative de suicid.
ocazionala. Cei din jur observa acest lucru dezorganizata si incoerenta. • Diminuarea interesului personal sau al
cînd persoanele afectate neglijeaza • Distractia – atentia cade foarte usor placerilor aproape în toate activitatile
activitatile importante sau le scade asupra unor lucruri mai putin • Oboseala sau lipsa de energie aproape în
capacitatea de a avea o atentie deosebita fata importante sau asupra unor stimuli fiecare zi.
de sine, de îngrijire personala, scaderea externi irelevanti. • Agitatie sau inhibitie psihomotorie aproape
efortului ocupational si social. Apar • Cresterea activitatii în diferite directii – zilnica
insomnii si tendinte de a se primbla în planificarea excesiva sau participarea în • Insomnie sau hipersomnie
timpul noptii ca mai tîrziu sa revina la somn mai multe activitati: sfera sociala, • Deficiente în gîndire, amintiri, concentrare,
cu mari dificultati politica, religie sau activitati sexuale. planificarea si luarea deciziilor cotidiene
• Agitatie psihomotorie – activitate motrica • Scaderea apetitului si a greutatii corpului –
excesiva, care de obicei nu este se constata o scadere mai mult de 5% din
Simptomatica Tulburarii Maniacale productiva si se reprezinta ca o greutatea corpului pe luna.
• Aprecierea de sine exagerata sau grandoare – neastîmpar, gesticulari cu mîinile, • Simptomatica somatica persistenta ce nu se
o apreciere de sine marita, a puterilor, incapacitate de a sta locului. supune tratamentului – cefalee, disfunctii
cunostintelor, în cazul grandorii poate • Implicarea excesiva în activitati placute fara digestive, diferite algii.
lua proportii iluzionare. a lua în consideratie consecintele – Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical
• Diminuarea necesitatii de somn – se simte participarea la chefuri, indiscretii Manual of psihic Disorders Fourth Edition”
odihnit doar dupa 3 ore de somn. sexuale, investitii nesabuite de bani. publicat de American Psychiatric Assochation
• Insomnie severa – dificultati la adormire, • Judecata nesatisfacatoare, irascibilitate, (1994)
trezire în mijloc de noapte sau mai impulsivitate si conduita sociala anormala. Tulburarile de Panica
devreme decît de obicei sau Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical În cazul tulburarilor de panica
imposibilitatea de a adormi din nou. Manual of psihic Disorders Fourth Edition”
anxietatea se manifesta prin anticiparea
• Vorbirea raspicata – vorbeste foarte mult, publicat de American Psychiatric Assochation
perceptibila a pericolului sau a nenorocirii.
accelerat, greu de întrerupt, de obicei (1994)
Ea este însotita de simptoame exprimate
tare si raspicat, vorbeste fara vre-un
prin: stare de încordare, tensionare, care se

36 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
exteriorizeaza prin manifestari psihologice, Accesul de panica – o perioada de frica Caracteristicele acestei tulburari includ
fiziologice sau disforie. intensiva, cînd experientele individului obsesia ce reprezinta gîndurile si
multiplica simptoamele somatice si impulsurile, care sunt consumate zilnic, cît si
Tulburarile de panica si afectiunile
cognitive, care se dezvolta brusc si ating constrîngerile, care sunt si se repeta zilnic,
obsesiv-compulsive sunt doua dintre
apogeul timp de 10 minute. Pentru a comportamentul disfunctional care este
tulburarile însotite de anxietate, care sunt
diagnostica accesul de panica trebuie sa fie initiat în dependenta de prevenirea sau
considerate ca tulburari psihice severe,
prezente cel putin 4 din simptoamele reducerea anxietatii (APA, 1994).
deoarece simptoamele acestora pot aparea în
descrise mai jos: Deteriorarea functionala a acestei tulburari
perioada de activitate cotidiana. Timpul cînd
poate duce individul la incapacitatea de a
persoanei cu asemenea tulburari i se • Palpitatii, accelerarea sau retinerea ritmului
îndeplini sarcinile zilnice pentru a convietui
recomanda un program de recuperare inimii
în societate si a se bucura de succes. Vîrsta
psihosociala sau alte interventii de • Toracalgii
tipica acestei tulburari este adolescenta si
comportament ori cognitive, administrarea • Acuze de parestezii, furnicaturi
maturitatea. Se întîlneste la o vîrsta frageda
medicamentelor, aceasta perioada este • Tremur sau zguduit
la barbati (6-15 ani) si la femei (20-29
considerata „o arta de tratament” în cazul • Respir dificil, scurt sau dificil
ani).Accesul se dezvolta treptat, iar
tulburarilor de panica. • Asfixie
simptomatica din crestere în descrestere. Cel
Accesele de panica pot fi descrise ca • Disfunctii abdominale, diaree mai acut simptom poate fi stresul (
episoade de teroare, însotite de un sentiment • Vîrtejuri, instabilitate, dezorientare APA,1994 ).
de pericol sau frica de a pierde controlul, da • Transpiratie
• Derealizatii – senzatii alterate sau perceptii Persoanele cu acestea tulburari sunt
a deveni psihotic. Unele din simptoamele
cînd oamenii par necunoscuti. caracterizati prin ritualuri zilnice
somatice care le însotesc sunt: palpitatia
• Depersonalizari – senzatii ca din vis sau ideosincratice si un comportament strict
inimii, toracoalgii, furnicaturi, tremur,
dereglari perceptuale, cînd persoana se personal (OTA,1992 ). Persoanele suferinde
vedere neclara, fierbinteli si transpiratii reci.
simte detasata de corp sau de procesele cu aceste tulburari nu sunt în stare sa
Aceste multiple simptoame aduc persoana
psihice înteleaga fara tratament ce înseamna
sa creada ca are un atac de cord sau alta
• Frica de pierderea controlului, de a deveni gîndurile si comportamentele excesive.
boala care i-ar pune viata în pericol, desi
testele medicale nu atesta nici o boala psihotic, de a nimeri în încurcatura
somatica (APA, 1994; NIH si NIMH, 1993; • Frica de moarte
Simptomele obsesive în cadrul Tulburarii
NIMH, 1993; OTA, 1992). Sursa: Manualul „Diagnostic and
Obsesiv-Compulsive
Statistical Manual
• Gînduri persistente sau trecatoare sub forma
de impulsuri sau imagini, ce provoaca furie.
Simptomatica Accesului de Panica în
Tulburarile de Panica Tulburarile obsesiv compulsive • În unele momente sunt recunoscuti intrusii
si nepotrivitii.

37 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
• Deranj excesiv referitor la problemele vietii tablouri psihopatologice. Atît neurologii cat
cotidiene. si psihiatri se ocupa de boli ale aceluiasi
• Încercari de ignorare, presiune sau organ, creierul, epilepsia fiind una din aceste
neutralizare a lor cu alte gînduri sau actiuni. boli.
• Sunt recunoscuti ca veniti din
individualitate (diferita de „insertia gîndurilor”). Sindromul convulsiv
Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical Clasificarea tulburarilor psihice din epilepsii
Manual of psihic Disorders Fourth Edition” pe care o fac majoritatea autorilor se
publicat de American Psychiatric Assochation raporteaza la crizele epileptice:
(1994) I. Tulburari psihice asociate crizelor.
1. Tulburari precritice;
2. Tulburari intracritice;
Simptomele compulsive în cadrul 3. Tulburari postcritice.
Tulburarii Obsesiv-Compulsive II. Tulburari psihice neasociate crizelor.
• Conduite repetate pe care individul le
efectueaza ca raspuns la gîndul obsesiv.
• Poate avea solicitari rigide sau stereotipice ca
într-un ritual.
• Orientat spre reducerea sau prevenirea
stresului, situatiilor sau evenimentelor cu
spaima.
• Actele efectuate nu se leaga într-un mod real
cu evenimentul pe care el trebuie sa-l
neutralizeze sau sa previna faptele ce sunt
înfaptuite excesiv.
Sursa: Manualul „Diagnostic and Statistical
Manual of psihic Disorders Fourth Edition”
publicat de American Psychiatric Assochation
(1994)
Epilepsiile reprezinta o problema comuna
psihiatriei si neurologiei; un procent
însemnat de pacienti epileptici sunt
spitalizati si îngrijiti in sectii de psihiatrie
datorita prezentei pe prim plan a diferite

38 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Institutiile abilitate - particularitati • Institutia Medico Sanitara Publica, si implementarea Politicii Stattului în
Spitalul de Psihiatrie, Balti domeniul sanatatii si asistentei sociale,
Ministerul Sanatatii si asistentei sociale. - Sectii clinice, Presedintele Casei Nationale de
• Responsabil de politica Statului în - Expertiza psihiatrico legala asigurare în medicina –
domeniul Sanatatii mentale, stationara si de ambulatoriu, - Responsabil de încheerea
• Organizarea si lucrul metodic în - Centru organizatorico metodic, contractelor de acordare a asistentei
asistenta psihiatrica, • Institutia Medico Sanitara Publica, medicale populatiei asigurate din
• Acreditarea institutiilor si atestarea Spitalul de Psihiatrie, Orhei Republica Moldova,
cadrelor, - Sectii clinice, - Responsabil de volumul, formele si
• Tenderul în procurarea de calitatea asistentei medicale acordate
medicamente, Cabinetele de acordare a asistentei în institutiile cu care sau îcheeat
• Elaborarea de ordine si instructii, psihiatrice de ambulatoriu raionale contracte.
• Pregatirea proiectelor de legi în - O camera – cabinet, Sefii directiilor de Sanatate municipale
domeniu, - Un post de medic psihiatru, daca este din municipiile Chisinau si Balti,
• Relatii internationale ocupat, - Responsabil de volumul, formele si
- Un post de asistenta medicala, daca calitatea asistentei psihiatrice
Institutiile Medico Sanitare este ocupat acordata populatiei,
Publice,Spitalele de Psihiatrie.
• Institutia Medico Sanitara Publica, Institutii neguvernamentale care acorda Medicii sefi ai Spitalelor raionale din
Spitalul Clinic de Psihiatrie, diferite servicii în domeniul asistentei republica
Costiujeni sanatatii mintale - Responsabil de volumul, formele si
- 2 catedre de psihiatrie, - Nu exista un Registru actualizat la calitatea asistentei psihiatrice
- Sectii clinice, acestor institutii neguvernamentale acordata populatiei,
- Expertiza psihiatrico legala
Factorii decizionali din domeniu. Medicii sefi adjuncti din spitalele de
stationara si de ambulatoriu,
Viceprimministru – responsabil la psihiatrie,
- Centru organizatorico metodic,
- Sectia de dispensare a populatiei nivelul Guvernului de Politica statulu în
domeniul sanatatii si asistentei sociale, Medicii psihiatri din serviciile de
municipiului Chisinau
Ministru Sanatatii si asistentei sociale – stationar si de ambulator.
ministerul este responsabil de elaborarea

39 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

1.1 Activitate practica – Definirea terminologiei de sanatate 1. Definirea terminologiei de sanatate mintala– exemple
mintala
(20 minute)

Obiectiv: angajarea participantilor prin solicitarea ajutorului din partea


lor pentru utilizarea termenilor comuni specifici in cadrul cursului
intensiv. interactiunea participantilor în grupuri, implicarea lor si schimbul
de opinii între acestia.

Metodologie: În baza întelegerilor propuse participantii se împart în


trei grupuri si li se propune sa formuleze argumente pro, contra,
anumite completari sau chiar definitiile proprii, pe care le scriu pe o
foaie de flipchart.

Grupurile îsi prezinta definitiile, care ulterior sunt discutate cu


celelalte grupuri pentru a folosi aceiasi termeni comuni specifici.

Trainerul face un rezumat pentru definitiile formulate de catre


fiecare grup în parte si accentueaza momentul ca de fapt în cadrul
trainingului se va lucra în special cu o anumita categorie.

40 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

1. Boli psihice De acord În dezacord


1. Boli psihice A se formula „probleme psihice” si nu
Persoanele mentin un discernamînt „boli psihice”;
Caracteris

Persoanele mentin un Este prea categorica constatarea „mentin

Caracteristic
discernamînt un anumit grad de discernamînt”, trebuie
tica

de spus ca „mentin un anumit


Aceste persoane, cu exceptia rarelor cazuri, sunt abili sa-si discernamînt, capacitate de exercitiu
gestioneze viata, sa ia hotarîri, sa se reprezinte graduata (pot face face anumite miscari si
Detalii

activitati – îsi pot ridica pensia, etc.).

a
Aceste persoane, cu exceptia Sunt apti de
rarelor cazuri, sunt abili sa-si anumite
Sunt boli caracterizate prin diverse dereglari ale sferelor gestioneze viata, sa ia hotarîri, sa activitati

Detalii
de perceptie, gîndire, constiinta, memorie, atentie, si a se reprezinte
altor functii psihice. În marea majoritate ei pot sa învete,
Exemple Progres

sa însuseasca diverse profesii si sa-si gestioneze viata, cu Sunt boli caracterizate prin De acord în Nu se includ în centre de recuperare,
conditia sa-si ia tratamentul de sustinere. diverse dereglari ale sferelor de totalitate cu sunt inclusi doar acei cu tulburari severe
perceptie, gîndire, constiinta, ceea ce este ca sa nu fie limitati si stigmatizati. Sunt
Psihopatii, psihoza maniaco-depresiva, nevroza, memorie, atentie, si a altor functii scris la persoane cu tulburari usoare.
schizofrenia psihice. În marea majoritate ei pot capitolul
sa învete, sa însuseasca diverse „Progres”
profesii si sa-si gestioneze viata,

Progres
cu conditia sa-si ia tratamentul de
sustinere.

Psihopatii, psihoza maniaco- Nu exista notiunea de psihopatie, care


depresiva, nevroza, schizofrenia urmeaza a fi înlocuita cu tulburari de
personalitate, care au forme diferite si un
grad diferit de discernamînt;

Completari Exemple
Terminologia UE prevede: drepturile si libertatile persoanelor cu probleme psihice si nu boli
psihice, deficiente intelectuale, tulburari de personalitate;

41 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

2. Retard mintal De acord În dezacord


2. Retard mintal Sunt de acord
cu formularea
Caracteris

diagnosticului
Persoanele nu au discernamînt. si denumirea
tica

bolii.
Aceste persoane nu pot fi implicate în instruiri, seminare,

Caracteristic
training-uri, ei necesita abordari speciale, metodologii si Poseda un anumit grad de
Detalii

reprezentanta din partea rudelor. discernamînt sau IQ;


Persoanele nu au Unii au discernamînt.

a
discernamînt.
Este un proces înnascut si tine de functiile intelectuale.
Aceste persoane deseori nu pot lua hotarîri, nu-si pot
Aceste persoane nu pot fi Unii pot fi instruiti fara nevoi
Progres

gestiona viata, deseori ramîn tutelati de parinti si rude


implicate în instruiri, speciale, altii nu (diferit);
pîna în etate, sunt foarte senzoriali.
seminare, training-uri, ei

Detalii
necesita abordari speciale,
Din punctul de vedere al terminologiei medicale acestia
metodologii si reprezentanta
sînt: Debilii – retard mintal usor; Imbecil – retard mintal
Exemple

din partea rudelor.


mediu; Idiot - retard mintal sever
Este un proces înnascut si Nu este neaparat un proces
tine de functiile intelectuale. înnascut;
Aceste persoane deseori nu

Progres
pot lua hotarîri, nu-si pot
gestiona viata, deseori ramîn Unele persoane pot lua decizii
tutelati de parinti si rude dezinteresat
pîna în etate, sunt foarte
senzoriali.

Din punctul de vedere al Sunt de acord


terminologiei medicale cu formularea

Exemple
acestia sînt: Debilii – retard diagnosticului
mintal usor; Imbecil – retard si denumirea
mintal mediu; Idiot - retard bolii.
mintal sever
Compl
etari

Nu sunt.

42 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

3. Deficiente intelectuale 3. Deficiente intelectuale De acord În dezacord

Persoanele detin un anumit grad de discernamînt.


Caracteris

Coeficientul de inteligenta (IQ) este de limita: 70-81.


Persoanele detin un anumit De acord cu Alt grad de IQ mai mare sau mai

Caracteristica
tica

grad de discernamînt. cele mic;


Aceste persoane, cu exceptia rarelor cazuri, sunt abile sa- Coeficientul de inteligenta mentionate în
si gestioneze viata, sa ia hotarîri, sa se reprezinte (IQ) este de limita: 70-81. definitia
Detalii

initiala.

Aceste persoane, cu exceptia Pot sa nu sa se reprezinte, în ambele


Sunt dificultati de unele functii: citire, vorbire, memorie, rarelor cazuri, sunt abile sa- cazuri (IQ mai mare sau mai mic);
gîndire etc., dar sunt functionale si aceste persoane sunt si gestioneze viata, sa ia

Detalii
responsabile de tot ceea ce fac, ar putea prezenta si hotarîri, sa se reprezinte
Exemple Progres

deficiente de limbaj (bîlbîitul. ticurile), gîndirea este


abstracta.
Sunt dificultati de unele Deficientele nu sunt functionale.
Persoane cu intelect de limita functii: citire, vorbire,
memorie, gîndire etc., dar
sunt functionale si aceste
persoane sunt responsabile
de tot ceea ce fac, ar putea
prezenta si deficiente de

Exem Progres
limbaj (bîlbîitul. ticurile),
gîndirea este abstracta.

Persoane cu intelect de limita

ple
Persoane care detin un anumit grad de discernamînt cu IQ diferit.
Aceste persoane sunt abile sa -si gestioneze viata, sa ia decizii, sa se
reprezinte în dependenta de caz. Au dificultati: citire, vorbire,
Completari

memorie, gîndire. Exemple: persoane cu intelect limita, boli psihice,


schizofrenia, psihoza maniaco-depresiva, autism, epilepsie.

43 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Tema 2: Ce este Advocacy?

Microcuprins:

Tema 2: Ce este Advocacy? .....................................................................................................................................................................................................................................................................44


Ce este advocacy ? - Material de suport .............................................................................................................................................................................................................................................46
2.1 Activitatea practica - BRAINSTORMING ...................................................................................................................................................................................................................................50
2.2 Activitate practica – Definitiile grupurilor de participanti....................................................................................................................................................................................................50
2.3 Activitate practica - Metoda „Învatarea reciproca” ................................................................................................................................................................................................................51
2.4 Activitate practica - Determinarea grupului beneficiar..........................................................................................................................................................................................................52

Nota explicativa:
participanti; lucrul în grup pentru elaborarea definitiilor în baza celor
Tema Ce este advocacy este prima tema care vine sa înceapa cursul mentionate la brainstorming (20 min); metoda „Învatarea reciproca” cu
intensiv. Cursul Intensiv în advocacy pe care îl desfasuram pentru scopul ca participantii sa înteleaga si sa asimileze mai bine notiunea de
ONG-le care au necesitatea de a se angaja în activitatea de advocacy advocacy (30 min); lucrul în grup (30 min) pentru a completa definitiile
începe cu tema generala care creaza o imagine de ansa mblu a ceea ce din informatia discutata anterior; discutie interactiva pentru
înseamna advocacy si care este menirea acesteia. Pentru ca ONG-rile determinarea grupului de constituenti (40 min).
sa stabileasca anumite prioritati mai întîi de toate trebuie sa înteleaga
cum activitatea de advocacy poate fi încadrata în organizatie sau poate Obiective pentru participanti:
ca deja ei fac advocacy dar nu stiu ca de fapt sunt angajati îî aceasta
activitate. • sa aiba o viziune generala asupra conceptului de advocacy;
Pentru ca persoanele ce doresc sa se angajeze în aceasta activitate • sa cunoasca anumite aspecte referitoare la activitatea de
este foarte important sa înteleaga ca de fapt notiunea promovata de advocacy;
Cursul Intensiv este tipul de advocacy orientat spre necesitatile • sa puna în aplicare cunostintele acumulate în domeniul
beneficiarilor cu care lucreaza si ca aceasta activitate vine sa advocacy;
solutioneze problemele cu care se confrunta grupul beneficiar. • sa dezvolte abilitatile si deprinderile de angajare în activitatea
Se recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor face de advocacy;
cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema. • sa determine grupul de constituenti cu care lucreaza.
Tema este compusa din mai multe activitati: brainstorming (15
min) pentru evidentierea întelegerilor a ceea ce este advocacy de catre

44 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Conditiile de desfasurare: - flipchart si foi;
- hîrtie colorata;
Catre participanti: - scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);
- cel putin 13-14 participanti (în special pentru jocul de rol); - markere de diferite culori;
- elaborarea definitiei de advocacy;
- determinarea grupului de constituenti; Materiale suplimentare:
- materialul de suport studiat; - Modulul „Ce este advocacy”, elaborat în cadrul Programului
Masterat nî Advocacy si Schimbari Soc iale, CReDO, 2004, 60
Suport logistic: pagini;
- o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru - Alte materiale din cadrul centrului Informational CReDO.
modelarea sedintei organului deliberativ;

45 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Ce este advocacy ? - Material de suport


deschide noi spatii de participare în procesul agentiile internationale sau oricare alt tip de
Europa de Sud-est este o parte de continent de evoluare. organizatie.
în schimbare cu mai multe perspective
pentru viitor. Noi sisteme de guvernamînt si Acest program intentioneaza sa prezinte
Oricare ar fi schimbarile care ar trebui sa
noi organizatii evolueaza. Oamenii au mai notiunea de advocacy într-un sens mai larg.
aiba loc, advocacy trebuie sa aiba un rol la
multe oportunitati acum decît mai înainte sa Cu toate ca exista mai multe modalitati de
înfaptuirea acestora. Fie ca doriti o finantare
se implice în procesele de luare a deciziilor conceptualizare a acestei notiuni, acest
mai buna pentru un proiect, fie noi
care le afecteaza vietile. Cu toate ca ar putea program va viza mai mult activitatea
programe ce vizeaza anumite probleme, fie
sa nu fie posibila aplicarea în practica a advocacy îndreptata spre schimbarea
anumite legi, fie pentru protectia victimelor,
tuturor aspectelor advocacy pe care le vom politicilor, pozitiilor ori a programelor
advocacy va poate ajuta sa va atingeti
discuta pe parcursul programului, însusi diferitor institutii – cum ar fi ONG-urile,
scopul.
actul de promovare advocacy poate Ministerele, Parlamentele nationale,

Definitie
Advocacy este o actiune orientata spre schimbarea politicilor, pozitiilor si programelor oricarui tip de institutii.

Advocacy pledeaza pentru, apara ori recomanda o anumita idee în fata altor persoane.

Advocacy înseamna discutarea în public, atentionarea comunitatii asupra unor subiecte importante, si îndrumarea purtatorilor de decizie în vederea
gasirii unei solutii.

Advocacy lucreaza cu alte persoane si organizatii pentru a face o deosebire.

Advocacy introduce o problema oarecare la ordinea zilei, furnizeaza o solutie pentru aceasta problema si stabileste o sustinere de actionare atît a
problemei, cît si a solutiei.
Advocacy poate tinde spre schimbarea interioara a organizatiei ori schimbarea unui sistem în întregime

Advocacy poate implica mai multe activitati specifice, de scurta durata pentru a obtine o versiune de schimbare de lunga durata.

46 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Advocacy consta din diferite strategii orientate spre influentarea procesului de luat decizii la nivel organizational, local, provincial, national si
international.

Strategiile advocacy pot include lobby legislativ si decizional executiv, litigii judiciare, informatie, instruire si comunicare, organizarea comunitatii,
educatie sau alte multe „tactici”.

Advocacy înseamna participarea oamenilor la procesele de luare a deciziilor, care le-ar afecta nemijlocit vietile.

Mai întîi de toate advocacy este o strategie implementarea cu succes a acestora. Politica Advocacy este o alta modalitate de a aborda
care este utilizata în întreaga lume de reprezinta un plan, o actiune în desfasurare, problemele pe care intentionam sa le
organizatiile non-guvernamentale, activisti un set de reguli adoptate de organul de rezolvam prin intermediul altor strategii de
si chiar de politicieni pentru a influenta guvernamînt, mediul de afaceri ori de o programare.
politicile. Advocacy tine de crearea ori institutie, formulate pentru a influenta si a
reformarea politicilor, precum si de determina deciziile ori procedeele.
• Tinti luarea deciziilor si • consolida capacitatea de a se ajuta pe
ADVOCACY este procesul intentionat de implementarea la diferite nivele sine;
influentare a celor ce iau decizii politice. • furniza ajutor în cazul urgentelor;
Utilizarea advocacy va: ADOCACY este o strategie pe care o • aborda discriminarea în toate formele
utilizam pentru a uni eforturile noastre acesteia.
• Îmbunatati viata unui impunator pentru a:
numar de oameni

Exista anumite idei cheie în aceasta definitie:

Mai întîi, advocacy tine de influentarea confruntator. Se poate alege dintr-un spectru În al doilea rînd, advocacy este un proces
acelora care fac deciziile politice. Mai multi larg de abordari, e.g. abordarea publica intentionat, care implica actiuni
oameni încep de la preconceptia ca advocacy contra abordarii personale, angajarea intentionate. Totusi, mai înainte de a
înseamna „sa fii confruntator ”si „sa strigi la constructiva contra confruntarii, si lucrul de implementa strategiile advocacy trebuie sa
guvern”. Unul dintre cele mai importante unul singur ori în coalitie cu altii. fie clar pe cine intentionati sa influentati si
mesaje a acestui capitol, este faptul ca care politica doriti s-o schimbati.
advocacy nu trebuie neaparat sa fie

47 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
În al treilea rînd, purtatorii de decizii pot 2. Interdependenta dintre organizarea
întîlni diferite feluri de luare a deciziilor. În Advocacy orientat spre necesitatile si educarea cetatenilor spre
acelasi timp, advocacy nu este interzis acelor oamenilor este un proces organizat care schimbari specifice în politica, luarea
politicieni ce lucreaza pentru organul de include eforturile coordonate ale oamenilor deciziilor politice, sociale si
guvernamînt. Exista politicieni care lucreaza în vederea schimbarii politicilor, economice;
pentru sectorul privat si care se bucura de o practicilor, ideilor si valorilor care 3. Analiza si negocierile continue a
influenta enorma în rîndul comunitatilor perpetueaza inegalitatea, intoleranta si relatiilor puterii ajuta la asigurarea
sarace. Trebuie întotdeauna sa luam în excluderea sociala. Aceasta întareste actiunilor si sînt asigurate de o
consideratie ca politicienii sînt fiinte capacitatea cetatenilor de a lua decizii si de viziune de lunga durata a unei
umane, dar nu institutii. Activitatea a construi institutii ale puterii mai schimbari echitabile;
responsabile si echitabile. 4. Cautarea aliantelor noi si legaturilor
advocacy este utilizata pentru a influenta printre diverse sectoare si grupuri
Abordarea expusa accentueaza cum
alegerile si actiunile acelora care fac legile si duc la aparitia initiativelor comune, a
planificarea advocacy si actiunile pot
regulamentele, si a acelora care distribuie puterii si a legitimitatii în vederea
promova modalitati de luare a deciziilor si
resursele si iau alte decizii care afecteaza schimbarilor.
cetatenie. Se crede ca procesul de articulare a
bunastarea multor oameni.
prioritatilor, intereselor si drepturilor prin
Strategiile de advocacy orientat spre
Definitia utilizata pentru advocacy orientat spre intermediul planificarii advocacy este la fel
necesitatile oamenilor
necesitatile oamenilor . de important ca si actiunea de aparare si
sustinere a lor prin intermediul organizarii
Strategiile de advocacy orientat spre
politice.
necesitatile oamenilor variaza si pot avea
Definitia utilizata în continuare pentru efect asupra procesului de luare a deciziilor
termenul de advocacy va fi cea data la tipul global, regional, national sau local.
Trasaturile caracteristice.
de advocacy orientat spre necesitatile Strategiile îmbina:
oamenilor. Acest tip de advocacy contine în • folosirea mass-media pentru a
Advocacy orientat spre necesitatile
sine mai multe elemente din alte definitii. Ca influenta opinia publica (societatea);
oamenilor are patru trasaturi caracteristice:
si alte definitii prezenta este bazata pe valori • utilizarea lobby-lui pentru a
si pune accentul pe schimbarea relatiilor 1. Procesul de planificare advocacy influenta persoanele ce iau decizii (la
neechitabile de putere. Pot fi îngrijorari include persoanele marginalizate, nivel executiv, legislativ, privat);
asupra faptului cum instabilitatea poate fi dezavantajate prin analizarea, • educarea publicului;
perpetuata de relatiile sociale si valori în elaborarea strategiilor si luarea • organizarea grupurilor de
ambele sectoare public si privat. De deciziilor pentru implementarea în constituenti;
asemenea se aspira la alte abordari pentru viata acestor persoane si apararea • dezvoltarea liderismului printre
egalitate, justitie si drepturi. drepturilor lor ca cetateni; cetateni;

48 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
• ridicarea constiintei politice; conglomerat de principii si tendinte ei învata • agenda politica si nivelul
• conducerea unui studiu, cercetari sa respecte rolul lor distinct si responsabilitatii politice;
despre problemele existente; responsabilitatile abordate, care sunt • participarea persoanelor si
• constituirea coalitiilor, alte activitati. întrunite în notiunea ce permite ca cetatenii intereselor excluse din procesul de
sa fie inclusi în luarea deciziilor ce le luare a deciziilor;
Advocacy are încredere într-o diversitate de afecteaza viata. Succesul în advocacy poate fi • valorile, constiinta si
lideri, activisti si organizatii cu diferite evaluat prin schimbarile în: comportamentul în vederea
deprinderi si abilitati, talente ca si în influentarii rolului social si
cetatenii loiali ce îsi asuma un anumit risc • angajarea si organizarea cetatenilor; responsabilitatilor.
pentru a-si schimba viata. Cînd obtin acelasi

49 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

2.1 Activitatea practica - BRAINSTORMING 2.1 Brainstorming – exemple


(15 min)
Ce este Advocacy ?
Obiectiv: de a vedea care sunt întelegerile participantilor a notiunii de • Schimbare sociala
advocacy. • Reprezentare
• Promovarea ideilor si intereselor
Metodologie: • Apararea drepturilor omului
Pentru a degaja atmosfera si totodata pentru a încadra participantii • Lobby
în activitati se propune un brainstorming care sa arate cum înteleg • Monitorizare si raportare
ei notiunea de advocacy . Participantii spun anumite întelegeri care • Strategii de schimba re a politicilor
sunt preluate de catre trainer si sînt scrise fara a se face vreun • Evaluare
comentariu. • Transparenta problemelor

2.2 Activitate practica – Definitiile grupurilor de participanti


(25 minute) 2.2 Definitiile grupurilor de participanti pentru Advocacy - exemple

Obiectiv: interactiunea participantilor în grupuri, implicarea lor si Definitiile initiale ale grupurilor:
schimbul de opinii între acestia.

Metodologie: În baza întelegerilor propuse în cadrul Grupul A – totalitatea actiunilor, strategiilor orientate spre schimbarea
brainstormingului participantii se împart în trei grupuri si li se si promovarea unei anumite probleme, politici, programe.
propune sa formeze definitiile proprii a ceea ce este advocacy.
Fiecare grup scrie propria definitie pe o foaie de flipchart.
Grupul B – Actiunile si strategiile care produc o schimbare în apararea
Grupurile prezinta definitiile. si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Trainerul face un comentariu pentru fiecare definitie formata de


catre fiecare grup în parte si accentueaza momentul ca de fapt
întelegerile pot fi diferite pentru ca de fapt sunt mai multe tipuri de
advocacy, dar în cadrul trainingului ne vom opri la definitia

50 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
advocacy orientat spre necesitatile oamenilor. Grupul C – Strategie, metoda de evaluare, de aparare, integrare sociala,
În viziunea trainer-ilor acest tip de advocacy este mai relevant schimbari sociale, promovarea drepturilor, ideilor de schimbare a
pentru activitatea ONG la nivel local. politicilor. beneficiarilor.
2.3 Activitate practica - Metoda „Învatarea reciproca”
(30 minute)
2.3 Exemple de definitii completate dupa „Învatarea reciproca”.
Obiectivul: întelegerea mai profunda a ceea ce este advocacy. Definitiile completate ale grupurilor:
Metodologie: Participantilor li se împart fise pe care sînt scrise Grupul A – totalitatea actiunilor, strategiilor orientate spre schimbarea,
diferite întelegeri ale notiunii de advocacy. Fiecare participant promovarea unei anumite probleme, politici, programe. La nivel local,
trebuie sa memorizeze ceea ce e scris pe fisa primita si sa gaseasca raional, regional, republican; discutarea problemelor în public si sensibilizarea
cea mai potrivita metoda de a explica celorlalti ce a învatat astfel comunitatilor. Advocacy contribuie la modificarea agendelor functionarilor
încît si ceilalti participanti sa înteleaga si sa memorizeze. publici. Advocacy -actiune de scurta durata cu efect vizibil de lunga durata.

Exemple de definitii ce pot fi distribuite participantilor:


• Advocacy contribuie la realizarea schimbarilor sociale

• Actiunile de advocacy de scurta durata duc la o Grupul B – Actiunile si strategiile de scurta durata care produc o
schimbare de lunga durata schimbare de lunga durata în apararea si promovarea drepturilor si
• Actiunile advocacy sunt destinate schimbarii vietii libertatilor fundamentale ale omului.
oamenilor
• Advocacy contribuie la solutionarea unei probleme
concrete
• Advocacy apara, pledeaza pentru o idee în fata celor ce
iau decizii Grupul C – Strategie, metoda de evaluare, de aparare, integrare
• Advocacy contribuie la schimbarea agendelor sociala, realizarea schimbarilor sociale, promovarea drepturilor, ideilor
autoritatilor publice locale sau centrale concrete, problemelor concrete de schimbare a politicilor in cadrul
• Advocacy este participarea oamenilor la procesele de anumitor institutii, Guvernului, de scurta durata in cadrul institutiilor de
luare a deciziilor
stat locale. Participarea la procesul de luare a decilziilor. beneficiarilor.
• Advocacy contribuie la schimbarea anumitor politici în
cadrul anumitor institutii si in cadrul Guvernului
• Advocacy înseamna discutarea în public, atentionarea
comunitatii si celor ce iau decizii asupra unor subiecte
importante

51 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Dupa aceasta trainerul solicita de la participanti sa revina în grupuri
si sa completeze definitia formulata anterior. 2.4 Exemplu de identificare a grupului beneficiar
Trainerul face o generalizare si propune definitia proprie.
Denumirea Beneficiari Activitati Beneficiari vs. problemele psihice
Activitatile descrise se preconizeaza a fi desfasurate pîna la masa . organizatiei
„AAA” Pers. ti nere care au • Centru de zi 75 copii, • 2 Copii cu paralizie cerebrala totala
fost traficate si cu risc centru de tineret 50 • 10 copii cu paralizie cerebrala
de trafic. Batrîni si tineri,. infantila (5-15 ani)
2.4 Activitate practica - Determinarea grupului beneficiar copii cu nevoi speciale • cantina sociala 20-22 pers. • 4 copii (5-15 ani) cu epilepsie
(inclusiv boli psihice) croitorie si calculatoare • 20 copii cu retard mintal usor
(1 ora) • 22 batrîni invalizi gr. I si II; si
singuratici la cantina sociala
„BBB” Militarii in termen si a Expertiza medico-legala a • Expertiza medico-militara a recrutilor
Obiectivul: întelegerea de catre participanti in favoarea carui grup celor din corpul tuturor si depistarea pe cei 18-27 ani
lucreaza si identificarea exacta a grupului de beneficiari pentru diplomatic din toate categoriile. • Expertiza candidatilor la serviciul
militar: 18-35
fiecare activitate concreta. • Tratamentul militarilor in termen: 18-27
ani
• Eliberarea de la serviciul militar 18-
Metodologie: participantii scriu pe foi A4 exact care sint grupurile ….ani, barbati, femei
de beneficiari si determina grupurile concret pentru fiecare „CCC” 25 Pers. cu deficiente Reintegrarea si reabilitarea Persoanele cu probleme de sanatate
intelectuale zilnic pers. cu deficiente mintale in mintala 14 - 18 ani, toate categoriile de
program, proiect, activitate. In baza celor scrise de ei urmeaza o retard mintal si boli societate boli (retard, tulburari de personalitate,
psihice Centru de zi pentru boala psihica)
discutie interactiva in urma careia trainerul face concluzii referitor persoanele de la 18 ani in sus, -plasament temporar
la necesitatea cunoasterii exacte a grupului de beneficiari pentru a Cazare pe noapte (12 paturi) -copii cu sanse egale, …-7 ani, cu
Familia cu problema cu copii probleme de sanatate mintala(retard
raspunde necesitatilor acestor grupuri. Sensibilizarea societatii vs. mintal, boala psihica, tulburari de
Problemele persoanelor cu personalitate)
deficiente mintale
„DDD” Victime ale traficului Prevenirea traficului de fiinte Copii (…-18 ani), femei, barbti, copiii
de fiinte umane si cu Asistenta persoanelor cu victimelor traficului de fiinte, mamele
tulburari psihice tulburari psihice copiilor victime ale traficului
„EEE” 100 Persoane cu boli Arterapie, sport origame, 18 ani, femei, barbati, consecinte ale
psihice –schizofrenie- limbi straine, consult tulburarilor psihice, schizofrenie – grup
maturi (de la 18 ani) psiholog, iesiri la natura, etc. prioritar
zilnic, 500 persoane
care vin neregulat.

52 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Tema 3: Întelegerea Problemei

Microcuprins

Tema 3: Întelegerea Problemei...............................................................................................................................................................................................................................................................53


Unele întrebari orientative pentru întelegerea problemei – Material de suport...................................................................................................................................................................55
3.1. Activitate practica - Ce este o problema (identificarea unei probleme)...........................................................................................................................................................................60
3.2. Activitate practica - Propuneri de probleme din partea participantilor ..........................................................................................................................................................................63
3.3. Activitate practica - Arborele problemei ....................................................................................................................................................................................................................................65

Nota explicativa:

Tema „Întelegerea problemei” este practic tema cheie din cursul arborele problemei; lucrul în grup (30 min) se repeta practic activitatea
intensiv. Cursul Intensiv în Advocacy îsi propune sa faca o analiza a precedenta numai ca referitor la probleme selectate de catre
problemelor cu care se confrunta grupul de constituenti cu care organizatiile prezente.
lucreaza organizatiile participante la curs. Totodata identificarea
problemelor ofera participantilor posibilitatea de a întelege mai bine Obiective pentru participanti:
domeniul exact de activitate al organizatiei. Aceasta tema de fapt vine
ca o necesitate pentru promovarea activitatii de advocacy. Se • sa dezvolte anumite abilitati de delimitare/identificare a
recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor face problemelor;
cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema. • sa poata defini si formula o problema;
Tema este compusa din mai multe activitati: activitatea de • sa construiasca arborele problemei;
delimitare a problemelor (30 min) trebuie sa determine problemele • sa dezvolte aptitudini de analiza a unei probleme luînd în
formulate incorect, general si cele formulate corect; identificarea considerare efectele si cauzele;
problemelor cu care se confrunta constituentii organizatiei (30 min), • sa reanalizeze problemele cu care se confrunta prin prisma
participantii identifica si formuleaza 3 probleme cu care se confrunta celor învatate.
grupul de constituenti; selectarea problemelor (1 ora) participantii cu
concursul trainerului selecteaza numai o singura problema; arborele Conditiile de desfasurare:
problemei (1 ora) prin intermediul unui exemplu se demonstreaza
arborele problemei; lucrul în grup (30 min) participantii pe baza unor Catre participanti:
exemple la care sunt date: problema, efectele, cauzele, construiesc - cel putin 13-14 participanti (în special pentru jocul de rol);

53 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
- determinarea si definirea problemelor; - scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);
- construirea arborelui problemelor (problema, efectele, cauzele); - markere de diferite culori;
- materialul de suport studiat;
Materiale suplimentare:
Suport logistic: - Modulul Planificarea Advocacy, elaborat în cadrul
- o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru Programului Masterat în Advocacy si Schimbari Sociale,
modelarea sedintei organului deliberativ; CReDO, 2004, 60 pagini;
- flipchart si foi; - Alte materiale din cadrul centrului Informational CReDO.
- hîrtie colorata;

54 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
grupurilor de constituenti. Totusi, unii structurilor locale de luare a deciziilor si a
Unele întrebari orientative pentru sustinatori advocacy cred ca nu este timp liderilor locali.
întelegerea problemei – Material de pentru astfel de consultatii cu oamenii de
suport rînd pe o problema „arzatoare”. Ei sustin ca Cine este cointeresat ca problema sa fie
cunosc deja ceea ce pe oameni îi framînta si solutionata?
O strategie advocacy de obicei se contureaza nu au nevoie sa mai întrebe. Dar fara
în jurul unei probleme care este deja tinta initierea acestora va fi dificil sa-i antrenati în
activitatii advocacy. Dar aceasta înca mai eforturile continue de sustinere si apoi Organizatorii experimentati stiu ca
contribuie la descrierea felului cum aceasta monitorizare ce sînt factori – cheie. frustrarea si supararea sînt buni indicatori ce
problema arata în ochii acelora ce o traiesc. motiveaza o persoana sa lupte pentru
Deoarece oamenii sunt diferiti ei deseori Cine este afectat nemijlocit de aceasta schimbare. Aceste emotii profunde nu sînt
simt problemele în mod diferit. Deci este problema? întotdeauna vizibile imediat. De fapt, acestea
important de stiut cine este afectat si în ce apar deseori mai tîrziu în comunitatile în
mod, si cui într-adevar îi pasa de problema Oamenii afectati cel mai mult de aceasta care structurile sociale, saracia si alti factori
data. problema vor avea cel mai mult de cîstigat îi fac pe oameni sa para resemnati si apatici.
de pe urma unei solutii. Acesti oameni sînt Discutia, sondajul si încrederea vor contribui
Va propunem unele întrebari ce v-ar ajuta la grupurile de constituenti locale ori primare. la manifestarea preocuparilor poporului.
aceasta analiza: Într-o campanie globala grupurile de
constituenti locali pot fi împrastiati de-a
Cine defineste aceasta drept o problema? lungul mai multor tari. Deseori, ei sînt cei
Raspunzînd la aceasta întrebare veti gasi mai motivati sa gaseasca o solutie. Ei ofera
Indiferent daca va începeti planificarea
cine sînt potentialii vostri constituenti, legitimitate activitatii voastre advocacy în
advocacy mai înainte, ori dupa identificarea
suporteri si oponenti. Daca oamenii ce ochii politicienilor care în caz contrar îi vor
problemei, consultarea participativa si
sufera cel mai mult de aceasta problema nu concedia pe sustinatorii advocacy ca fiind
discutia cu constituentii, si cu centrele de
o considera o urgenta, atunci ei sînt tulburatori ai linistii publice. Grupul de
interes contribuie la elaborarea unei definitii
nepotriviti pentru implicarea în advocacy. constituenti local poate fi divers în ceea ce
comune a problemei date, si pune bazele
Ori – de exemplu, în cazul cînd oamenii sînt priveste gender, clasa, rasa si alte
proprietatii advocacy.
expusi la chimicale toxice – ei au nevoie de caracteristici. Dezvoltînd un profil detaliat ce
mai multa informatie înainte de a se implica. include unii din acesti factori va va ajuta sa
puneti accentul pe învatare, întruniri obstesti
Activitatile consultative la nivel local de si alte activitati advocacy. Mai mult ca atît
daca problema afecteaza anumite Abordari participative specifice
definire a problemelor si divizarii acestora
în subiecte speciale contribuie la formarea comunitati, poate fi de ajutor cunoasterea

55 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Abordarile participative la definirea Prin vizitarea locurilor publice: Astfel de • evaluarea necesitatilor de
problemelor combina dialogul, comunicarea localuri cum sînt barurile, magazinele de participare;
si formarea încrederii. Daca nu esti initiat, alimentara, terenurile de sport si fîntînele,
sînt unele lucruri pe care trebuie sa le sînt locuri favorabile pentru a întîlni mai • accentul pe discutiile în grup;
examinezi pentru a antrena constituentii multi oameni de-odata. Deseori anumite • conversatia neoficiala în localurile
potentiali eficient. tipuri de oameni se întîlnesc în anumite publice.
locuri. În multe tari, unii oameni se aduna si
Treapta 1: Sa -ti cunosti constituentii discuta în centrele comerciale mai ales cei Alegerea abordarii celei mai convenabile
Cunoasterea constituentilor implica doua tineri si batrîni. Din contra, veti întîlni numai abordarii depinde de:
însarcinari principale. Mai întîi trebuie sa copii si femei la un izvor ori o fîntîna dintr-o • audienta pe care doriti s-o
adunati informatie precisa despre localitate rurala. capatati;
necesitatile si optiunile lor. În al doilea rînd • informatia pe care doriti s-o
trebuie sa inspirati suficienta încredere Chemarile publice la actiune: Folosind obtineti si s-o comunicati;
pentru a putea lucra împreuna. Metodele ce mijloacele de informare în masa, cum ar fi, • implicarea pe care doriti s-o
le folositi depind de extinderea si nivelul un spot publicitar, un miting în oras, un generati;
activitatii voastre advocacy. Spre exemplu poster a campaniei ori un interogatoriu • tipul de relatie pe care doriti sa-l
activitatea advocacy globala va utiliza mai elaborat la computer poate sa-i chestioneze stabiliti;
mult Internetul. Mai jos sînt cîteva metode pe oamenii care doresc sa contacteze cu • resursele pe care le aveti la
de cunoastere a constituentilor. organizatorii. Aceste chemari publice încep îndemîna.
un dialog între organizatori si oamenii
Din documentatia existenta: Informatia preocupati de problema data. Aceasta Discutam mai jos punctele tari si slabe ale
despre problema si comunitatea cu care metoda va fi folosita mai ales în cazul cînd fiecarei abordari:
lucrati poate fi disponibila datorita agentiilor oamenii au fost deja informati.
de dezvoltare si donare, organizatiilor NU, Sondajul
Bancii Mondiale, centrelor de statistica ale Treapta 2: Mijloace de identificare a
guvernelor, precum si a universitatilor. problemelor Sondajul foloseste de obicei un chestionar
Exista cîteva modalitati de antrenare a pentru a afla fapte, idei si opinii de la
Din Observare: Printr-o examinare atenta, oamenilor în discutarea problemelor si indivizi. Acesta poate furniza informatie
un organizator extern poate sa afle cîte ceva subiectelor, acestea includ: despre modul în care oamenii sînt
despre cine sînt acesti oameni, care sînt • un sondaj scris pe baza unui preocupati si poate fi folosit sa arate
preocuparile lor, cine sînt liderii lor, etc. chestionar; importanta problemei ori a cererii. Deci
• interviuri între patru ochi si acesta poate fi un instrument convingator
propaganda de la usa la usa ; pentru mesajul vostru advocacy.

56 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Totusi, sondajele cer o munca intensiva si supararea si frustrarea. Organizatiile de Acesta poate fi cel mai ieftin si simplu mod
multa pregatire. Elaborarea unui chestionar actiune a cetatenilor din SUA deseori au de a vorbi cu o buna parte de oameni. Din
necesita pric epere si este important de a mers de la usa la usa pentru a afla pacate, unii oameni au mai mult timp si
evita subiectivismul si întrebarile prioritare, framîntarile oamenilor. Strategia pricepere de a discuta, decît altii. De
daca doriti ca rezultatele sa fie luate în functioneaza cel mai bine, atunci cînd exemplu, tinerii si batrînii au mai mult timp.
serios. Un sondaj scris, pe care oamenii îl oamenii traiesc aproape unul de altul. Ea Si deseori barbatii au mai mult timp si
îndeplinesc de sine statator, economiseste mai depinde si de faptul, daca sînt suficienti oportunitati decît femeile. Aceste diferente
timpul si banii. Dar, deseori el da raspunsuri oameni sa mearga de la usa la usa, si de va pot orienta negativ organizarea.
insuficiente ori subiective din cauza ca nu bunavointa oamenilor sa vorbeasca cu ei.
Cu toate acestea, localurile publice pot fi o
fiecare completeaza chestionarul ori acesta
buna modalitate de a descoperi problemele
este complet necarturar. Si el nu permite Evaluarea necesitatilor de participare
de care sînt preocupa ti oamenii. De exemplu
oamenilor sa se întîlneasca si sa vorbeasca
organizatia Christian Aid din Marea Britanie
fata în fata. Un sondaj condus fata în fata Evaluarea necesitatilor de participare este un
a organizat o campanie, pentru a obtine ca
ofera o oportunitate reporterului sa sondaj a unui grup cu privire la perceptiile
casele de comert sa cumpere marfa într-un
vorbeasca cu intervievatul. Conversatia problemelor lor si a solutiilor dorite. Exista
mod social responsabil, în fata caselor de
poate fi o latura importanta a advocacy. mai multe metode si tehnici, si manuale
comert, discutînd cu cumparatorii. În mod
nenumarate ce le descriu. Unele evaluari
similar o campanie cu privire la folosirea
Din cauza ca oamenii raspund individual în participative – cum ar fi evaluarea rurala
apei a fost organizata în fata fîntînilor din
sondaje, nu este cel mai bun mod de a crea rapida – implica mai multe tipuri de grupuri
sate. Strategia are succes, deoarece se face
spirit colectiv, ori de a-i abilita pe oameni sa în cadrul unei comunitati, si faciliteaza
usor legatura între problema si ceea ce
gaseasca interese comune. Un chestionar schimbul de idei.
oamenii fac în localurile publice – aduna
poate fi folosit împreuna cu discutiile
apa, primesc tratament medical, stau în rînd
orientate spre grup, un seminar, ori altfel de Discutiile în cadrul grupului - focar
pentru servicii publice, cumpara alimente,
adunare de formare a grupului.
iau copii de la scoala. Localul atîta discutia si
Aceste discutii aduna împreuna 5–25 de
te ajuta sa identifici cine este afectat de
Interviurile între patru ochi si propaganda oameni ce traiesc într-o situatie comuna
problema si cui îi pasa.
de la usa la usa pentru a-si discuta viziunile si conceptele.
Grupurile tinta pot genera mai multa
Aceste metode sînt utile pentru sondarea informatie decît interviurile fata în fata, Multe dintre abordarile de mai sus sînt
problemelor sensibile. Ele evita disconfortul deoarece dialogul duce la aparitia unor idei ideale pentru formarea grupurilor locale de
pe care oamenii îl pot simti fata de acestea în si a unui schimb de viziuni. constituenti, deoarece implica o discutie
public. Interviurile fata în fata va dau fata-n fata. Unele pot sa ceara o munca
posibilitatea sa descoperiti lucruri ce nu ar fi Conversatia neoficiala în locurile publice intensiva si cheltuieli mari. Pentru o
iesit la iveala dintr-un chestionar, cum ar fi advocacy nationala, regionala si globala,

57 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
procedeele locale vor trebui sa fie adaptate si Relatarea problemei, analiza cauzelor – necesita o strategie aparte. Uneori aceste
pot fi complementate cu sondajele consecintelor – solutiilor descrieri stenografice exprima o solutie –
electronice. Un obstacol serios în folosirea
mijloacelor electronice este faptul ca Exprimarea unei probleme este o descriere „sanatate pentru reproducere” – dar nu o
grupurile marginalizate nu stiu sa foloseasca scurta a problemei într-un context specific. problema.
computerul si nu au acces la tehnologie.
Elaborarea unei exprimari a unei probleme Caracteristicile problemelor vor fi diverse în
oarecare contribuie la evitarea interpretarilor diferite tari. Influenta globala crescînda a
Identificarea problemelor implica un dialog initiativelor advocacy considera ca este
conflictuale si confuze a problemei date mai
bipolar în care se vor împartasi preocupari, foarte important sa existe o expunere clara a
tîrziu în cadrul planificarii.
opinii, informatii. Facilitatorul extern nu este problemei pentru a facilita comunicarea
numai pentru a pune întrebari. El trebuie sa între activisti. Dar este la fel de important
De exemplu, ne gîndim ca „sanatatea de
interogheze, dar si sa prezinte idei noi si pentru personalul unei singure organizatii
reproducere” , „reforma constitutionala”, ori
informatii. Din aceasta perspectiva, dialogul va fi sa elaboreze o problema comuna. Vedeti
o posibilitate pentru: „coruptia” descriu adecvat o problema. Dar
acesti termeni stenografici nu ofera destula exemple de exprimari ale problemelor în
• învatare si informare; cadrul de mai jos.
informatie în cazul cînd oamenii si
• formarea grupului;
organizatiile lucreaza împreuna. De
•explorarea potentialului comunitatii; Exercitiul de mai jos poate fi de folos pentru
exemplu, problema sanatatii pentru
• formarea unei relatii între organizatori grupurile care si-au ales deja problema
reproducere poate fi înteleasa de unii
si constituenti, unde fiecare parte sa pentru a întelege mai bine modul în care
oameni ca lipsa accesului la contraceptie si la
recunoasca contributiile celeilalte. aceasta problema este traita din perspectiva
îngrijire prenatala. Pentru altii aceasta
include sentimente de rusine privind unor oameni reali.
sexualitatea. Ambele viziuni tin de sanatatea
pentru reproducere, dar fiecare din ele

58 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Exemple de exprimari ale problemelor

Descrieri stenografice Exprimari ale problemelor


Învatarea inadecvata a Exista o rata înalta de abandonare a scolii printre fete, deoarece multi parinti considera ca investirea în învatarea fetelor este o
fetelor risipa de resurse, pentru ca acestea se vor casatori. Mai mult ca atît, profesorii si obiectele scolare nu promoveaza importanta
studiilor pentru fete. Unii parinti sînt nevoiti sa-si puna copiii sa lucreze pentru a putea supravietui.
Asistenta medicala Asistenta medicala primara este prea scumpa pentru oamenii cu salarii mici si saraci, si inaccesibila pentru cei mai multi dintre
nesatisfacatoare locuitorii rurali. Medicamentele nu sînt disponibile si sînt scumpe. Spitalele si clinicile au un surplus de personal ori personalul
este putin calificat. Oamenii nu sînt înstiintati despre sanatatea lor si nu sînt capabili sa ceara o îngrijire mai buna ori sa se clarifice
de ce sufera ei si familiile lor. Aceasta problema are urmari grave asupra femeilor si copiilor, care au nevoie de servicii medicale
speciale, si care trebuie sa îngrijeasca de ceilalti membri ai familiei cînd acestia sînt bolnavi.

Abuzurile ce încalca Muncitorii lucreaza cîte 12 ore în zi, în întreprinderi putin luminate. Salariile sînt mai putin de 50 de centi pe ora. Foarte des
dreptul la munca muncitorii ni-si primesc salariile o perioada mai îndelungata de timp. Ei sînt incapabili sa ceara conditii mai bune din cauza
temerilor ca vor pierde lucrul.

59 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

3.1. Activitate practica - Ce este o problema (identificarea unei 3.1 Activitate practica – Clasificarea enunturilor facuta de grupurile de
probleme) participanti dupa discutiile în grup.
Exemple
3.1.1 Introducere explicativa
Incorect Generale Corect formulate
formulate
Timpul necesar: [5-10 min] • Scaune cu • Abilitati • Tinerii din localitatile rurale nu au
rotile si manageriale reduse acces la informatie (scolarizare)
Obiectivul: întelegerea notiunii de problema în contextul advocacy. echipamentul ale antreprenorilor referitoare la oportunitatile de
Diferentierea de notiunea comuna de problema. medical mici realizare

Grupul rosu
• Ineficienta • Tinerii absolventi • Lipsa accesului la învatamîntul
organelor nu au locuri munca scolar calitativ al persoanelor
Metodologia: formatorul explica prin metode asociative diverse, în Judecatoresti utilizatoare cu scaun rulant din
• Crearea unui centru
functie de caracteristicile participantilor, termenul de Problema de • Coruptia de implicare a Chisinau
advocacy. Formatorul poate face o explicatie simpla fara a implica prea tinerilor • Copiii din familiile dezavantajate
mult participantii si fara a stîrni dezbateri. din regiunea Cahul (mediul rural)
sunt traficati ca sa cerseasca
• Coruptia • Tinerii absolventi • Lipsa accesului la învatamîntul
• Scaune cu nu au locuri munca scolar calitativ al persoanelor
3.1.2 Criterii de identificare a unei probleme rotile si • Ineficienta utilizatoare cu scaun rulant din
echipamentul organelor Chisinau

Grup galben
Timpul necesar: [10-15 min] medical Judecatoresti • Copiii din familiile dezavantajate
• Abilitati • Crearea unui centru din regiunea Cahul (mediul rural)
manageriale de implicare a sunt traficati ca sa cerseasca Tinerii
Obiectivul: învatarea criteriilor în identificarea unei probleme de advocacy. reduse ale tinerilor din localitatile rurale nu au acces la
antreprenorilo informatie (scolarizare) referitoare
Metodologia: formatorul repartizeaza fiecarui participant o lista cu r mici la oportunitatile de realizare
Cerintele carora trebuie sa le corespunda o problema de advocacy. Dupa •
ce participantii fac rapid cunostinta cu acestea, formatorul le va explica • Coruptia • Abilitati • Lipsa accesului la învatamîntul
• Scaune cu manageriale reduse scolar calitativ al persoanelor
pe rînd pe fiecare, exemplificînd acolo unde este cazul. rotile si ale antreprenorilor utilizatoare cu scaun rulant din
echipamentul mici Chisinau
Grup verde medical • Tinerii absolventi • Tinerii din localitatile rurale nu au
Criterii în identificarea unei probleme • Ineficienta nu au locuri munca acces la informatie (scolarizare)
organelor • Crearea unui centru referitoare la oportunitatile de
Judecatoresti de implicare a realizare
1. Sa exprime o îngrijorare, tinerilor • Copiii din familiile dezavantajate
2. Sa identifice beneficiarii, din regiunea Cahul (mediul rural)
3. Sa nu contina o solutie, sunt traficati ca sa cerseasca

60 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
4. Sa cuantifice datele,
5. Sa prezinte arealul geografic,
6. Sa fie formulat concret/exact,
7. Sa denote cauze reale nu presupuse,
8. Sa fie o problema de advocacy

3.1.3 Metoda enunturilor formulate Incorect, General si Corect


Timpul necesar: [45-55 min]

Obiectivul: dezvoltarea capacitatile participantilor de a identifica corect o


problema si de a o formula corect

Metodologia:
Se repartizeaza la toti participantii cîte o foaie de hîrtie pe care este
imprimat un tabel în care sînt grupate în 3 categorii diferite probleme.
Tabelul arata ca cel de mai jos iar scopul sau este de a da exemple de
probleme incorecte sau incorect formulate, probleme formulate general si
probleme concrete formulate coerent si concret.
Trainer-ul explica diferentele dintre cele 3 categorii de probleme si de ce
este importanta o formulare cît mai corecta si concreta a problemelor.

Incorecte / Formulate Concrete / corect formulate


incorect general
formulate
Drumurile Tinerii nu Tinerii casatoriti cu venituri
din oras dispun de mici nu dispun de spatiu
spatiu locativ locativ în Chisinau

Incompetenta Accesul Lipsa informatiei curriculare


autoritatilor limitat la în scolile internat privind
publice locale informatie drepturile Copiilor

61 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Rentabilizarea Antreprenorii Tinerii sînt reprezentati


timpului liber nu au insuficient în cadrul
suficiente serviciului public si miscarilor
cunostinte social-politice la nivelele de
luare a deciziilor.

Dupa ce termina de explicat formator-ul va repartiza pe toti participantii


în 3-4 grupuri (în functie de numarul si activitatea participantilor).
Fiecarui grup îi estet repartizat cîte un set de probleme, scrise fiecare pe
cîte o coala A4. Enunturile repartizate apartin celor trei categorii de
probleme expuse mai sus, însa categorisirea lor le este cunoscuta numai
formator-ilor.
Grupurilor de participanti li se da sarcina de a împarti setul de probleme
primite, în cele 3 categorii susmentionate. Pentru aceasta participantilor
li se ofera circa 15-20 de minute.

La expirarea timpului fiecare grup aranjeaza problemele pe perete în cele


le-au separat pe cele 3 categorii.
Cîte un reprezentant explica concis, (maxim 1 minut la fiecare problema)
de ce grupul a separat în acest fel problemele. La sfîrsitul prezentarii
ceilalti participanti au dreptul la maxim 3-4 întrebari de precizare.
În cazul în care alte grupuri au optat altfel li se cere sa explice de ce au
procedat asa.

Problemele de mai jos pot fi oferite grupurilor pentru a le pune pe


categorii.

• Scaunele cu rotile si echipamentul medical


• Ineficienta organelor judecatoresti
• Crearea unui centru de implicare a tinerilor

• Abilitati manageriale reduse ale antreprenorilor mici

62 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
• Tinerii absolventi nu au locuri de munca
• Coruptia

• Tinerii din localitatile rurale nu au acces la informatie


(scolarizare) referitoare la oportunitatile de realizare
• Copiii din familiile dezavantajate din regiunea Cahul (mediul
rural) sînt traficati ca sa cerseasca
• Lipsa accesului în învatamîntul scolar calitativ al persoanelor
utilizatoare de scaun rulant din Chisinau

3.2. Activitate practica - Propuneri de probleme din partea 3.2. Exemple de probleme propuse:
participantilor
• În Internatul psiho-neurologic din s. Cocieri, s-a constatat ca la 160 persoane
institutionalizate li s-a încalcat dreptul la informare despre motivul de
Timpul necesar: [60-70 min]
internare (160 pers din internat sunt detinute ilegal)
Obiectiv: aplicarea în practica a cunostintelor referitoare la identificarea si • 17 invalizi din copilarie, institutionalizati in internatul psiho-neurologic din
formularea unei probleme în cazuri concrete. s. Cocieri sunt privati, prin lege, de pensia de invaliditate.
• 7 persoane internate la internatul psiho-nurologic din s. Cocieri au fost
Metodologie: Pentru a întelege mai bine care este interdependenta maltratati si li s-a aplicat pedepse corporala (batai, maltratari fizice, privarea
puterii cu activitatea pe care o desfasoara în cadrul ONG - urilor li se de hrana)
propune participantilor sa determine una din cele mai importante • 5 persoane cu probleme de sanatate mintala cu vîrsta 25-30 ani si o persoana
probleme cu care se confrunta beneficiarii organizatiei în care activeaza. cu vîrsta de 35 ani din balti, CSM Somato au fost refuzate in angajarea in
campul muncii in functii corespunzatoare potentialului lor
Participantii scriu fiecare problema pe cîte o foaie A4. • Beneficiarii FO CSM Somato Balti, dupa expirarea termenului de aflare la
Centrul de zi si Plasament temporar nu dispun de spatiu locativ Persoanelor
li s-a încalcat dreptul la locuita (rîndul privilegiat, camera aparte)
Toate foile cu probleme sunt afisate la vedere pentru a fi cunoscute de
• 25 copii cu nevoi speciale din Costesti nu sunt încadrati in scoala si nu li se
toti participantii.
creeaza conditii de socializare
Printr-o discutie interactiva se explica în ce consta fiecare problema. (pe • Batrînii invalizi singuratici cu deficiente intelectuale severe din Costesti, care
cine vizeaza, zona geografica, actualitatea, importanta) nu dispun de o sursa de venit sau ajutor sunt in situatie de risc.
• Militarii in termen eliberati din serviciu cu diagnoza psihiatrica nu sunt
angajati la serviciu sau la o institutie învatamînt, conform abilitatilor si

63 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
cunostintelor
Trainerul va selecta (în afara prezentei participantilor) 3 probleme cu care • Militarii in termen la care s-au depistat tulburari psihice in timpul efectuarii
se va lucra ulterior. serv. militar nu au posibilitate sa primeasca tratament psih iatric in volum
necesar
Criteriile de selectie a problemelor sunt urmatoarele: • Tinerii casatoriti, cu probleme de sanatate mintala din Municipiul Balti sunt
stigmatizati de societate in vederea formarii unei familii si nastere a copilului
• Interesul participantilor fata de problema (reprezentabilitatea interesului) ceea ce presupune încalcarea drepturilor omului
• Efectul educativ din perspectiva solutiilor problemelor • 70% dintre femeile, victime ale traficului, cu probleme psihice nu dispun de
• Formularea îngusta si concreta resurse financiare pentru perfectarea titlurilor de calatorie
• Capacitatea organizatiei de a solutiona aceasta problema • Invalizii de gr. II cu studii superioare pedagogice din Municipiul Chisinau
sunt privati de dreptul de a lucra conform specialitatii.
• Bolnavii cu schizofrenie de gr. II, din mun. Chisinau, cu studii superioare
sunt privati de dreptul de a lucra conform specialitatii.
• 5 tineri din r-ul Cahul, aboslventi ai centrului, cu dizabilitati fizice si mintale
nu sînt integrati în societate.
• Beneficiraii serviciilor psihiatrice din Republica Moldova nu dispun de
servicii juridice specializate gratuite.
• Pacientii care au urmat tratament psihiatric la SCP din Chisinau nu dispun
de servicii de reabilitare care ar elimina efectele negative ale bolii.
• 55 tineri beneficiari ai centrului speranta si sanatate din chisinau nu au
conditii adecvate pentru desfasurarea activitatilor educationale si de creatie.

64 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

3.3. Activitate practica - Arborele problemei 3.3. Arborele problemei - exemple

Timpul necesar: [90-120 min] Exemplul 1

Obiectiv: Identificarea efectelor, cauzelor problemei si


Crearea situatiilor stresante si de criza
determinarea solutiilor pentru eliminarea cauzelor
Încalcarea dreptului de acces la informatie
respective.

Efecte
Încalcarea dreptului la un trai decent
Metodologie: Trainer-ul explica importanta Munca fortata
determinarii efectelor si cauzelor unei probleme. Agravarea situatiei materiale, sociale si a starii sanatatii
Explica notiunea de arbore al problemei. Crearea conditiilor pentru savîrsirea infractiunilor

Problema
Activitate practica:
Participantii sînt împartiti în 2/3 grupuri si li se 17 invalizi din copilarie, institutionalizati în internatul psiho-neurologic din s.
repartizeaza cîte un set de enunturi, seturi care Cocieri sunt privati, prin lege, de pensia de invaliditate.
reprezinta elementele (o problema, cauzele si
efectele acesteia) arborelui unei probleme.
Accesul limitat la informatie al rudelor persoanelor vizate
Grupurile au la dispozitie 20-25 de minute pentru

social
Rolul pasiv al celor apropiati in abordarea problemei

e
a gasi din setul de enunturi problema efectele si
cauzele problemei, si a le aranja conform schemei. Stigmatizarea invalizilor din copilarie
Dupa expirarea timpului cîte un reprezentant din Discriminarea pe motiv de invaliditate (invalizii din copilarie nu primesc….,
eco.
Cauze

grup prezinta schema obtinuta si explica logica ceilalti - 25%)


care au urmat-o. La sfîrsit se ofera timp pentru Imperfectiunea repartizarii fondurilor
cîteva întrebari de precizare. Imperfectiunea legislatiei referitoare la pensie
politice

APL nu doreste sa influenteze modificarea legislatiei în domeniu


Aceleasi grupuri au sarcina de a grupa în decurs Lipsa politicilor publice adecvate
de 5-10 minute cauzele problemelor dupa domenii
(economic, social, politic).

Participantii sînt împartiti în 2-3 grupuri. Fiecare


grup, în decurs de 30 de minute, trebuie sa
identifice efectele si cauzele (sa structureze

65 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
arborele problemei) a cîte o problema din cele
selectate de catre trainer dupa criteriile de la
punctul 2.2 Exemplul 2
2.3.1. Propuneri de probleme din partea
participantilor
Alcoolism, toximanie, somaj
La sfîrsitul celor 30 de minute grupurile prezinta Pierderea calificarii, abilitatii, dezvoltarii degradare
si explica rezultatele. Se permit doar întrebari de Lipsa sursei de venit

Efecte
precizare. Excludere sociala
Pierderea familiei
Dupa prezentari grupurilor li se cere sa grupeze Încalcarea drepturilor omului
cauzele dupa domenii. Actiuni social periculoase (delicventi)

Problem
Bolnavii cu schizofrenie de gr. II, din mun. Chisinau, cu studii superioare sînt privati de

a
dreptul de a lucra conform specialitatii si abilitatilor.

Rolul pasiv al societatii, indiferenta societatii


Informatie insuficienta privitor la recalificare si reprofilare

sociale
Stigmatizarea persoanelor date si neoglindirea problemei in mass- media
Nerespectarea, neconcretizarea abilitatilor persoanelor de catre expertiza vitalitatii
muncii
Cauze

eco.
Lipsa locurilor de munca specializate, protejate

Lacune legislative vs. încadrarea in cîmpul muncii


politice

Refuzul institutiilor de stat de angajare in cîmpul muncii


Lipsa sprijinului financiar din partea statului

66 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Exemplul 3

Cresterea nr. de infractiuni


Progresarea deficientei
Creste nr. persoanelor cu deficiente care sînt institutionalizate

Efecte
Creste riscul abuzului acestor persoane
Stigmatizarea acestor persoane
Creste numarul de vagabonzi
Nerealizarea în plan personal si profesional
Excluderea sociala a persoanelor cu deficiente mintale

Problem
Beneficiarilor Somato Balti, dupa expirarea termenului de aflare la

a
Centrul de zi si Plasament temporar, li se încalca dreptul la spatiu
locativ (rînful privilegiat, camera aparte).

Nerespectarea drepturilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala

sociale
Lipsa sensibilizarii publicului larg (oglindirea insuficienta a fenomenului)
Stereotipurile societatii
Lipsa fondurilor alocate de la APL
Cauze

eco
.
Situatia financiara nefavorabila a persoanelor (pensiile de invalid, salariile mici)
Lipsa prevederilor ce tin de apartamentele sociale

politice
Coruptia la nivel de APL
Nerespectarea politicii de stat în domeniul acordarii de spatii locative
Rolul pasiv al APL în oferirea spatiului locativ în mod privilegiat pentru aceste persoane

67 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Tema 4: Strategiile Advocacy

Microcuprins:

Tema 4: Strategiile Advocacy .................................................................................................................................................................................................................................................................68


Dimensiunile strategiei de advocacy orientat spre necesitatile oamenilor – Material de suport ....................................................................................................................................69
4.1 Activitate practica - Determinarea solutiilor si gruparea lor pe strategii. ........................................................................................................................................................................75

Nota explicativa:

În afara materialului de suport care se recomanda a fi citit din timp


de catre participanti, tema mai contine o activitate practica Suport logistic:
„Determinarea solutiilor si gruparea lor pe strategii” care vine în - o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru
continuarea si în completarea activitatii 2.3 Arborele problemei. modelarea sedintei organului deliberativ;
Obiectivul activitatii este de a-i învata pe participanti sa caute solutii - flipchart si foi;
pentru eliminarea anumitor cauze ale problemei, precum si - hîrtie colorata;
familiarizarea participantilor cu strategiile advocacy. - scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);
Activitatea se realizeaza prin lucrul în grupuri în prima faza si prin - markere de diferite culori;
discutia interactiva a trainer-ului si a participantilor în a doua faza.
Materiale suplimentare:
Conditiile de desfasurare: - Modulul Planificarea advocacy, elaborat in cadrul Programului
Catre participanti: Masterat in Advocacy si Schimbari Sociale, CReDO, 2004, 60
- cel putin 13-14 participanti (in special pentru jocul de rol); pagini;
- determinarea si definirea problemelor; - Alte materiale din cadrul centrului Informational CReDO.
- construirea arborelui problemelor (problema, efectele, cauzele);
- materialul de suport studiat;

68 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
vedere social din partea corporatiilor locale includ schimbari personale ce sînt necesare
Dimensiunile strategiei de advocacy
si multinationale. pentru dezvoltarea unui simt al cetateniei,
orientat spre necesitatile oamenilor –
demnitatii si solidaritatii.
Material de suport A treia arena de actiune si efect implica
fortificarea societatii civice. Consolidarea Schitarea obiectivelor pentru fiecare dintre
Tabela de Actiune Advocacy si efect poate sa fie autoritatii, vocii, capacitatilor de planificare aceste cinci dimensiuni i-ar putea ajuta pe
folosita ca o foaie de control atît pentru si de stabilire a agendelor a ONG-urilor, si a planuitori sa mediteze asupra unei strategii
planificare, cît si pentru monitorizare si organizatiilor populare, este critica pentru cuprinzatoare de schimbare. Urmatoarele
evaluare. Cadrul este compus de experienta marirea legitimatiei lor, participarea întrebari îi pot ajuta pe planuitori sa
de durata a sustinatorilor advocacy ce sustinuta si vocea la luarea de decizii foloseasca tabela pentru dezvoltarea
vizeaza dreptatea sociala din întreaga lume, publice. obiectivelor si a activitatilor, si identificarea
care au descoperit ca succesul advocacy domeniilor de cercetare ulterioara.
trebuie sa produca schimbari în cinci A patra arena de activitate si efect determina
dimensiuni – organul de conducere, sectorul schimbarile în mediul politic si cultura. Organul de guvernamînt
privat, societatea civica, mediul politic si Aceste actiuni si rezultate ajuta la crearea
cultura, si sectorul individual. unui advocacy în care participarea politica a • Ce trebuie schimbat într-o lege ori
grupurilor lipsite de drepturile electorale tactica ca aceasta sa fie mai eficace,
Arena organului de conducere, cea mai poate fi eficace si înfaptuita „cel putin” fara cuprinzatoare si mai dreapta?
raspîndita pentru succesul în advocacy, teama de violenta ori represiune. Efectele • Ce reforme institutionale vor fi
include schimbari în politici, programe, posibile includ un respect marit al organelor necesare pentru ca legea / tactica sa
oficialitati, alegeri, legi, procese, bugete, si de guvernamînt pentru drepturile oamenilor fie promulgata / implementata
reglementari a institutiilor publice, si de a participa la luarea de decizii, precum si cinstit si eficient?
organizatiilor internationale legate, cum ar fi o transparenta si o responsabilitate marita • Care sînt implicatiile bugetare ale
sistemul NU, Banca Mondiala, si Fonful din partea institutiilor de Stat si mediei. Alte implementarii?
Monetar International. schimbari ar putea implica o modificare a • Ce este necesar la diferite nivele ale
modului în care societatea percepe rolurile conducerii pentru asigurarea
A doua arena este cea a sectorului privat si femeilor si a barbatilor, acceptînd femeile ca responsabilitatii?
vizeaza schimbarile din politicele de afaceri, actori politici legitimi. • Ce reforme structurale sînt necesare
programe si practici. Acestea pot fi mai pentru promovarea transparentei si
putin cunoscute de ONG-uri si grupurile de A cincia si ultima arena implica schimbarile marirea accesului poporului la
oameni simpli, dar este o arena importanta la nivel individual. Aceste actiuni si dreptate?
de actiune pentru promovarea unui schimbari se refera la îmbunatatirea
comportament mai responsabil din punct de conditiilor de viata a persoanelor fizice, cum Sectorul privat
ar fi un acces mai mare la apa si la salarii. Ele

69 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
• Ce tactica comuna va ajuta la totodata pastrînd agerimea politica includerii si a consultatiei în toate
abordarea acestui subiect? si puterea? arenele?
• Ce reforme în activitatea de afaceri si • Ce procese publice si politici pot
comportament sînt necesare? • Cum ar putea strategia sa promova valorile democratice si pot
• Va fi necesar folosirea treningului si promoveze comunicarea, dialogul si sa asigure ca toate sectoarele
monitorizarea pentru a preveni formarea retelelor orizontale? societatii sînt reprezentate în cadrul
repetarea problemei? procesului de luare a deciziilor?
• Cum ar putea dialogul si Mediul politic si cultural
solutionarea problemelor în comun Sectorul individual
• Ce poate fi facut pentru extinderea
între organul de guvernamînt, rolului grupurilor de cetateni în • Cum ar putea cetatenii sa participe
societatea civica si sectorul privat sa procesele politice oficiale? Cum ar eficace la dezbaterea publica si în
abordeze diferite interese si putea organele de conducere, politica?
necesitati? corporatiile si societatea civica sa se • Ce îmbunatatire materiala va fi
uneasca pentru a înfrunta simtita de indivizi ca urmare a
Societatea civila nedreptatea si saracia? procesului de reforma politica?
• Cum ar putea învatarea si • Ce poate fi schimbat în formularea • De ce fel de priceperi, informatii si
organizarea sa-i familiarizeze pe politica ori promulgare pentru a crea experiente au nevoie cetatenii
oameni despre organul de o luare de decizii mai transparenta si pentru a fi încrezatori, activi si sa-si
guvernamînt, activitatea politica si mai responsabila? interiorizeze drepturile lor?
drepturi? • Ce informatie trebuie facuta publica • Cum ar putea învatarea publica ca
• Cum ar putea cetatenii sa se si accesibila? Care sînt rolurile component advocacy sa-i ajute pe
antreneze constructiv si critic cu societatii civice, organului de oameni sa respecte diferentele si sa
purtatorii de decizii si sa conducere si sectorului privat la înfrunte discriminarea?
promoveze responsabilitatea? asigurarea faptului ca oamenii
• Ce feluri de conducere si organizare cunosc despre lucrurile ce-i
ar putea fi dezvoltate, astfel încît sa afecteaza?
sprijine includerea si sa reprezinte • Ce tipuri de conducere si organizare
un numar larg de constituenti, sînt necesare pentru promovarea

70 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Tabela de actiune advocacy si efect

Arena Efectul
1. Statul / Sectorul organului de guvernamînt Sustinerea pentru, ori schimbarea în lege, politica, program, practici, persoane, procese de luare a
deciziilor, buget, promulgare, acces, etc.
National Actiunile si efectele ce avanseaza drepturile umane si creeaza o dezvoltare mai echitabila si promoveaza vocea si o
putere mai mare a populatiilor excluse de la luare de decizii ( ex. femei, grupuri indigene, saraci, minoritati
- Executivul
religioase, rasiale ori etnice)
- Agentiile / ministerele
- Legislativul / Parlamentul
- Armata / Politia
- Tribunalele
- Altele
Guvernarea provinciala
Guvernarea locala
Organele Internationale
-NU
- FMI / Banca Mondiala
- Bancile multilateral dezvoltate
Altele

2. Sectorul Privat Sustinerea pentru, ori schimbarea în politica, program, practici, comportament, etc.

Local / national / multinational Vedeti actiunile si efectele din sectorul organului de guvernamînt
3. Societatea civica Consolideaza si extinde capacitatea, puterea de organizare, responsabilitatea si puterea societatii civice;
extinde capacitatile si cunostintele; si mareste reciprocitatea sociala totala, încrederea si toleranta.
- ONG-uri Actiunile si efectele ce fortifica grupurile si aliantele ce lucreaza în vederea înaintarii drepturilor si îmbunatatirea
- Organizatii de membri conditiilor de viata a oamenilor marginalizati, sa protejeze sanatatea societatilor si a întregii planete.
- Organizatii bazate pe comunitate
- Organizatii aliate / coalitii
- Altele
4. Mediul politic si cultural Marirea spatiului democratic, extinderea participarii si a legitimatiei politice a societatii civice, a
responsabilitatii / transparentei institutiilor publice si media; transformarea normelor si a obiceiurilor
ce duc la intoleranta, subordonare si excludere.
- Politic Actiunile si efectele ce sporesc dimensiunile politice si sociale a culturii în asa fel, încît promoveaza vocea si votul

71 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
- Social / cultural celor marginalizati la luarea deciziilor si stimuleaza comportamentele si valorile de cooperare, colaborare,
- Altele încredere, includere, reciprocitate si echitate.

5. Sectorul individual Îmbunatatirea conditiilor concrete de viata si a oportunitatilor pentru sanatate, învatare si a mijloacelor
de trai; promoveaza conceptele si constiinta de ei însisi ca protagonisti / cetateni cu drepturi si
responsabilitati, ce participa la schimbare.
- Conditii de viata / Oportunitati Actiunile si efectele ce îmbunatatesc vietile si extind cunoasterea, analiza politica / constiinta, încrederea,
- Atitudini / Constiinta solidaritatea, priceperile, si viziunea grupurilor marginalizate si a aliatilor lor; actiunile si efectele ce preocupa
- Relatii personale, etc. discriminarea / subordonarea în relatiile personale si de familie.

Scopuri si obiective propuse completa. O proasta asistenta medicala


poate fi cauza a mai multor lucruri. De Vom discuta unele componente de baza,
exemplu, asistenta medicala pentru toti cum ar fi timpul, contextul si capacitatea
O solutie trainica trebuie sa ajunga la
poate sa nu fie o prioritate nationala si pot organizationala ce sînt importante sa fie
cauzele ce stau la baza unei probleme.
exista alte subiecte cum ar fi o administrare examinate atunci, cînd se proiecteaza si se
Problemele au multe cauze si multe solutii
gresita, lipsa educatiei pentru sanatate, compara strategiile alternative.
posibile. Strategiile advocacy încearca sa
solutioneze o problema pas cu pas ajungînd infrastructura slaba, medicamente
pîna la cauzele sistemice si punînd accentul insuficiente, scumpe, si saracia. Planificarea strategiilor alternative
pe subiectele specifice. Din aceasta cauza,
strategiile advocacy sînt întotdeauna Nici o organizatie nu poate de una singura
Istoricul subiectului ne ajuta sa urmarim
multidimensionale. Ele utilizeaza sa duca o strategie completa ce ar adresa toti istoria politica a unui subiect, iar Analiza –
schimbarile în orientarea practica si în acesti factori. Resursele limitate îl forteaza triunghi ajuta sa întelegem modul în care
politica pentru a aborda cauzele socio- pe grup sa aleaga care aspect sa abordeze si
politica, institutiile si valorile sociale
economice mai mari, ce tin de excludere si apoi sa caute sa se alieze cu alte grupuri
interactioneaza spre a perpetua problemele,
inegalitate. pentru a obtine un rezultat colectiv mai larg. si potential sa le rezolve.
Alegerea si planificarea strategiei corecte
De exemplu, daca asigurarea medicala implica explorarea si compararea
nesatisfacatoare este o problema, o parte a rezultatelor potentiale si fezabilitatea Schitarea unui prim set de scopuri si
solutiei voastre ar fi obtinerea maririi alternativelor. Acest capitol prezinta un sir strategii advocacy
resurselor alocate de organul de conducere de mijloace si exercitii ce contribuie la
pentru clinici si lucratorii medicali. Va trasarea si compararea strategiilor, inclusiv: Va oferim sugestii de baza pentru schitarea
rezolva aceasta strategie problema voastra? obiectivelor si scopirilor pentru a începe
Probabil, partial, dar nu va fi o solutionare Factorii ce formeaza strategia advocacy dezvoltarea strategiilor.

72 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Acolo unde este dificila influentarea O demonstratie ori un mars se bazeaza pe


Dimensiunile strategiei de advocacy agendei publice, o interventie model de numarul de oameni si mesajele creative
orientat spre necesitatile oamenilor. succes poate demonstra organului de pentru a cîstiga atentie si sustinere. Un mars
guvernamînt o modalitate mai buna de din 2000 de oameni nu va avea rezultatul
Vom discuta novelele cheie de promovare a solutionare a problemei. Aceasta strategie a unui de 25000 de oameni. Alegerea timpului
capacitatii advocacy a populatiei folosind o fost folosita deosebit de bine de Societatea potrivit este importanta. Boicotul este o alta
matrita, tabela de Actiune advocacy si efect, Undugu în Kenya. Undugu, unde s-a folosit forma de protest deseori orientata spre
care poare sa va ajute atît la planificare, cît si de un important miting international corporatii. Grevele foamei si cele de veghe
la monitorizarea rezultatelor. pentru a prezenta programul sau inovator, pot fi expresii de protest mai putin
de adapostire a saracilor din oras, confortabile. Protestul este o tactica de
delegatilor influenti. Prin aceasta, ultima recurgere, folosita atunci cînd
Dupa aplicarea acestor mijloace, veti începe functionarii publici s-au vazut nevoiti sa-si strategiile de influenta mai conventionale au
sa definiti scopurile, obiectivele si strategia ia angajamente în fata vizitatorilor cu esuat sa deschida un dialog politic.
voastra. Acest proces va scoate la iveala un privire la abordarea problemelor saracimii
nou set de întrebari si va va comunica în spatiile urbane.
informatia de care aveti nevoie pentru a va Litigiu
termina planul. Urmatoarele capitole
Un caz de judecata bine reclamat poate
prezinta modul de intensificare a tacticii Colaborarea
atrage atentia publica asupra unei
strategice si a dimensiunilor politice.
Atunci cînd exista compatibilitate si probleme, si uneori poate conduce la
întelegere între ONG-uri, grupurile reforma legislativa ori aplicare corecta. În
Diverse strategii advocacy pentru diferite
oamenilor de rînd si organul de unele tari exista un mecanism legislativ
momente
guvernamînt, atunci grupurile societatii numit „clasa -actiune”. Acolo, unde exista
civice sînt dispuse sa colaborez e direct cu acesta, grupurile, ori oamenii afectati de
Lista strategiilor de mai jos reprezinta unele organul de guvernamînt, sa proiecteze abuzul de putere pot da în judecata pentru a
din mijloacele prin care grupurile din si/ori sa implementeze legislatia ori lupta pentru dreptate în mod colectiv.
diferite tari au mobilizat sustinerea si au serviciile statale. În mod similar, initiativele
înfaptuit schimbarea. Advocacy de obicei de monitorizare asociate cetateni–conducere
implica o combinare a acestor strategii. devin din ce în ce mai frecvente. Învatarea publica si media
Strategiile de învatare si media formeaza
opinia publica, si-i pot influenta pe
Programe pilot ori model Protestul
politicieni. Strategiile includ furnizarea

73 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

datelor, articolelor si tacticilor alternative la faptele si analizele din mijlocul bataliilor puterea ta si pe cea a oponentilor,
mediei precum si a mesajelor creative, politice. precum si ceea ce este ori nu
folosind muzica, filmul si cîntecele. negociabil, si ce veti face daca
Strategiile media alternative ce folosesc negocierile vor esua.
teatrul, afisele si brosurile sunt mai ales Puterea de convingere
folositoare în tarile unde mai putini oameni Toate activitatile advocacy trebuie sa fie
au acces la radio ti televiziune. În unele tari Organizarea si suportul constituentilor
convingatoare pentru un sir larg de oameni.
ONG-urile organizeaza dialoguri publice de Puterea de convingere are trei parti Cele mai multe dintre eforturile advocacy
discutare a subiectelor. componente: de lunga durata cer legaturi strînse cu
grupurile de constituenti. O advocacy
• lobbing – implica încercarile de a întîlni
eficienta cere aliante între organizatii si
Cercetarea fata-n fata pe cei ce iau deciziile, sa-i
indivizii cheie pentru obtinerea influentei,
convinga sa sustina un subiect
Pozitiile si propunerile ce se bazeaza pe o legalizarii si implementarii. Organizarea
advocacy ori o propunere;
informatie solida sporesc credibilitatea depinde de eficienta deciziilor luate,
advocacy. Cercetarea furnizeaza informatia • influenta – cîstigata prin credibilitate si împartirea puterii, claritatea rolurilor,
necesara pentru planificare, desfasurarea legitimitatea cererilor, dînd dovada de comunicarea, de membri si personalul cu
mesajului, tacticele alternative si lobbing. În putere prin mobilizarea sustinerii priceperi de analiza si de încredere.
dependenta de metodicele utilizate populare, prin lucru în coalitie si
cercetarea la fel poate sa întareasca aliantele, diferiti aliati, prin folosirea mediei
sa formeze grupuri de constituenti, si sa pentru informare, instruire si pentru a Abilitarea cu putere
contribuie la dezvoltarea priceperilor se face vizibil; O componenta vitala a tuturor eforturilor
cetatenesti. Acolo unde informatia este greu • negocierea – implica tocmeala de a gasi un advocacy, aceste strategii sunt adaptate
de obtinut, eforturile de cercetare pot evolua pentru a fortifica încrederea poporului si
numitor comun, ori cel putin, respect
în campanii Advocacy pentru „dreptul de a întelegerea puterii. Constiinta oamenilor, de
pentru dezacord. Aceasta are loc între
sti” Advocacy de obicei beneficiaza de pe ei însisi ca protagonisti cu drepturi si
aliati, sustinatorii advocacy si
urma unor legaturi strînse cu cercetatorii responsabilitati ce participa si ce transforma
constituenti, precum si între cei ce sunt
întelegatori si analistii politici ce le ofera procesele politice, este miezul unei cetatenii
la putere. Pentru a negocia cu cei ce
sustinatorilor advocacy un acces mai rapid active.
iau deciziile trebuie sa -ti cunosti

74 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

4.1 Activitate practica - 4.1 Exemple de solutii si gruparea pe strategii a acestor solutii
Determinarea solutiilor si
gruparea lor pe strategii. Exemplul 1

Crearea situatiilor stresante si de criza


Încalcarea dreptului de acces la informatie
Timpul necesar: [45-50 min]

Efecte
Încalcarea dreptului la un trai decent
Munca fortata
Obiectiv: Determinarea solutiilor Agravarea situatiei materiale, sociale si a starii sanatatii
pentru eliminarea cauzelor unei Crearea conditiilor pentru savîrsirea infractiunilor
probleme si identificarea strategiilor în

Proble
17 invalizi din copilarie, institutionalizati în internatul psiho-neurologic din s. Cocieri sunt privati,

ma
care se încadreaza solutiile. prin lege, de pensia de invaliditate.

Metodologie: (În continuarea


activitatii practice Arborele Accesul limitat la informatie al Traininguri, conferinte, mese Informare
problemei de la tema precedenta) rudelor rotunde, seminare, site Internet vs.
Persoane cu disabilitati mintale
sociale

Rolul pasiv al celor apropiati in Colaborare cu asociatia parintilor Parteneriate si


Participantii separati în grupuri, abordarea problemei copiilor cu disabilitati mintale coalitii
discuta ( 10-15 minute) si identifica Stigmatizarea invalizilor din Constientizare, informare, emisiuni Constientizare
eventualele solutii îndreptate fiecare copilarie radio tv, buclete, etc prin mass-media
în parte pentru a înlatura o anumita Discriminarea pe motiv de Elaborarea si promovarea unui Lobby
invaliditate (invalizii din copilarie proiect de lege pentru combaterea

Strategii
Solutii
Cauze

cauza a problemei identificata


eco.

nu primesc…., ceilalti - 25%) discriminarii


anterior. La expirarea timpului Imperfectiunea repartizarii Transparenta in repartizarea
grupurile expun pe rînd solutiile fondurilor fondurilor
identificate. Imperfectiunea legislatiei Lobby pe lînga APL, APC Lobby
referitoare la pensie
APL nu doreste sa influenteze Litigare, CEDO Litigare, obby
politice

Dupa completarea cu solutii a modificarea legislatiei în domeniu


schemelor – arbori ale problemelor Lipsa politicilor publice adecvate Elaborarea si promovarea politicilor Lobby,
trainer-ul face o retrospectiva a publice Monitorizare si
schemei obtinute. raportare

75 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Prin intermediul unei discutii Exemplul 2


interactive trainerii grupeaza
împreuna cu participantii solutiile pe Alcoolism, toximanie, somaj
Pierderea calificarii, abilitatii, dezvoltarii degradare
strategii. Si explica esenta fiecarei
Lipsa sursei de venit
strategii.

Efecte
Excludere sociala
Pierderea familiei
Încalcarea drepturilor omului
Actiuni social periculoase (delicventi)

Problema
Bolnavii cu schizofrenie de gr. II, din mun. Chisinau, cu studii superioare sînt privati de dreptul de
a lucra conform specialitatii si abilitatilor.

Rolul pasiv al societatii, Sensibilizarea comunitatii prin Sensibilizare,


indiferenta societatii campanii de informare informare
Informatie insuficienta privitor la
recalificare si reprofilare
sociale

Stigmatizarea persoanelor date si Evaluarea, raportarea, Constientizarea


neoglindirea problemei in mass- monitorizarea problemei prin prin mass-media
media mass media
Nerespectarea, neconcretizarea Elaborarea criteriilor de evaluare Monitorizare si
abilitatilor persoanelor de catre a vitalitatii muncii (analiza) raportare

Strategii
expertiza vitalitatii muncii

Solutii
Cauze

Crearea locurilor de munca Parteneriate si


Lipsa locurilor de munca corespunzatoare coalitii
eco.

specializate, protejate

Lacune legislative vs. încadrarea


in cîmpul muncii Actiuni influentare a proceselor
decizionale relevante de catre Lobby
politice

Lipsa sprijinului financiar din ONG – uri.


partea statului
Refuzul institutiilor de stat de Sensibilizarea comunitatii prin Sensibilizare,
angajare in cîmpul muncii campanii de informare informare

76 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Tema 5 : Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (Analiza SWOT)

Microcurpins:

Tema 5 : Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (Analiza SWOT) ..............................................................................................................................................................77


Evaluarea capacitatilor de advocacy a organizatiilor – material de suport............................................................................................................................................................................79
5.1 Activitate practica - Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor...................................................................................................................................................................87
5.2. Activitate practica – Analiza SWOT.............................................................................................................................................................................................................................................87

Nota explicativa:
Aceasta activitate se desfasoara în timp atît dupa Evaluarea capacitatilor
de advocacy ale organizatiilor în baza unei probleme concrete cît si în
Aceasta tema contine materialul de suport si doua elemente
cadrul activitatii 6.2 Dezvoltarea deprinderilor de lobby în baza
distincte Evaluarea capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (30 de
problemei jocului de rol.
minute) si Analiza SWOT, propriu zisa (30 de minute). Se recomanda
desfasurarea temei dupa ce participantii vor face cunostinta cu Conditiile de desfasurare:
materialul de suport din aceasta tema.
Catre participanti:
Obiectivul Evaluarii capacitatilor de advocacy ale organizatiilor (30 de
- cel putin 13-14 participanti (în special pentru jocul de rol);
minute) este însusirea de catre participanti a metodei de apreciere
- elaborarea definitiei de advocacy;
corecta a potentialului organizatiei de a interveni (a face advocacy)
- arborele problemei,
într-o anumita situatie pentru a rezolva o anumita problema. Acest
- identificarea solutiilor si strategiilor;
element se desfasoara folosind metoda de mini discurs îmbinat cu o
- materialul de suport studiat;
discutie interactiva (cu o implicare sporita din partea participantilor).
Aceasta activitate se desfasoara dupa activitatea 3.1 Determinarea
solutiilor si gruparea lor pe strategii. Suport logistic:
- o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru
Obiectivul activitatii practice Analiza SWOT este de a determina în modelarea sedintei organului deliberativ;
cazul problemei cu care se lucreaza factorii componenti ai tabelului de - flipchart si foi;
analiza, în vederea lucrului de mai departe cu problema selectata. - hîrtie colorata;

77 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

- scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);


- markere de diferite culori;

Materiale suplimentare:
- Modulul Ce este advocacy, elaborat CReDO, 2004, 60 pagini;

78 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

organizatiilor, în relatiile cu partenerii si Evaluati viziunea, misiunea si strategiile


Evaluarea capacitatilor de advocacy a într-un climat politic mai larg. Diversitatea cheie ale organizatiilor voastre, si definiti o
organizatiilor – material de suport. îmbogateste planificarea, dar, de asemenea, noua viziune de lunga durata cu privire la
genereaza conflicte. Daca nu exploram schimbarea politica, ce constituie un material
aceste deosebiri, ele pot cauza probleme, în informativ pentru lucrul advocacy. Aceasta
Pentru multe organizatii implicarea în
loc sa serveasca drept sursa de rodnicie si poate crea un simt al solidaritatii si o
advocacy cere o trecere de la planificarea
energie creativa. împartire a obligatiilor.
proiectelor de scurta durata la o gîndire
strategica de lunga durata. Aceasta mai
necesita si o angajare directa a organizatiei Acest capitol va va ajuta sa începeti procesul PASUL 3: Încotro mergem?
în politica si putere. Acestea sînt marile de planificare cu o întelegere clara a ceea ce
schimbari. Sa devii un actor politic este o Discutati argumentele pro si contra angajarii
sunteti si unde va gasiti în momentul cînd ori extinderii a unei activitati advocacy în
alegere strategica, ce ar însemna schimbari
doriti sa schimbati lumea din jurul vostru. organizatiile voastre. Aceasta contribuie la
în misiune în cadrul organizatiei, Poate fi deosebit de folositor pentru acei ce
personalului, prioritatilor, relatiilor si gasirea unor noi directii si permite
trec de la un lucru de dezvoltare traditional
strategiilor. Înainte de a hotarî acest lucru, grupurilor sa analizeze implicatiile alegerilor
la programe ce integreaza participarea
este important sa întelegeti cine si unde esti lor.
cetatenilor.
acum.
PASUL 4: Cum privim la ceilalti?
PASUL 1: Cine sunt eu?
Acest proces de “ evaluare a resurselor de Evaluati imaginea organizatiei, reputatia,
advocacy” este de o egala importanta pentru Clarificati perspectivele individuale, valorile
relatiile si credibilitatea fata de centrele de
indivizii ce fac si planifica advocacy: si convingerile ce influenteaza planificarea si
influenta cheie. mai ales acea a grupurilor de
personal, organizatori, lobisti si constituenti. alegerile de actiune. Aceasta treapta poate la constituenti si cele directive. Aceasta
Procesul de analiza a puterii ce contureaza fel sa-i ajute pe oameni sa se simta mai putin diagnoza va creste ulterior într-o analiza mai
planul advocacy trebuie sa înceapa cu cei ce inhibati atunci cînd tin un discurs întru-un
profunda a oportunitatilor si temerilor, în
fac advocacy. Organizatiile sînt compuse din grup, ori cînd lucreaza ca membri a unei
cazul cînd se axeaza pe o problema
diferiti oameni cu diverse identitati echipe. advocacy data.
determinate de clasa sociala, rasa, gender,
vîrsta, tara de origine si alti factori. Aceste
deosebiri influenteaza perspectivele noastre PASUL 2: Cine suntem noi?
1. Cine sunt eu? Identificîndu-ne pe noi însine si
si modeleaza dinamicele puterii în cadrul interesele noastre.

79 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Ne implicam în advocacy deoarece dorim sa servi la luarea deciziilor directe de-a lungul • da o întelegere si o motivatie a
îmbunatatim societatea si sa influentam procesului. lucrului anevoios.
cursul istoriei. Dar noi suntem, la fel, o parte
Oamenii definesc aceste elemente în diferite
a societatii si a istoriei. Cine suntem noi si
moduri. Consideram aceste definitii utile:
felul cum gîndim influenteaza ceea la ce Strategia generala se refera la un set de
tinem si felul relatiilor cu persoanele ce ne activitati prin care organizatiile le
înconjoara. Auto-analiza contribuie la Viziunea este felul cum o organizatie ar dori înfaptuiesc pentru a-si îndeplini misiunea.
identificarea punctelor tari si slabe si sa devina în viitor. Viziunile exprima ideile Strategia este o notiune mai larga decît
clarifica dinamicele de putere într-un grup. si ar putea sa nu poata fi atinse într-o programul sau proiectul.
Cunostintele dobîndite prin auto-analiza pot perioada de timp data. O viziune Accentul nostru mai mult pe strategie, decît
fi folosite la îmbunatatirea participarii împartasita poate propune o tendinta de pe obiective poate sa para confuz pentru acei
noastre si în schimbarea mai radicala a miscare pentru indivizii ce lucreaza ce au participat la strategiile de planificare
relatiilor de putere ce afecteaza advocacy. împreuna, si poate fi o declaratie de strategice ce urmeaza dupa tabela Viziune –
Exista mai multe moduri creative de auto- angajament social. Misiune - Obiective. Definirea obiectivelor
întelegere. este importanta. Totusi, la aceasta treapta a
planificarii, evaluarea organizationala
Misiunea este scopul organizatiei de a-si intentioneaza sa defineasca parametrii
2. Cine suntem noi ca organizatie? face o viziune pentru viitor, si de a traduce pentru angajarea în advocacy. Redefinirea
aceasta viziune în practica. viziunii organizatiei, strategiei si a
Cea mai strategica planificare începe cu o obiectivelor va solicita un proces de
revedere a viziunii, a organizatiei, a planificare strategica mai intensiv.
misiunii, si a tuturor strategiilor si a Misiunea Exemplele din viata si comentariile de mai
obiectivelor. Aceste elemente stabilesc • ghideaza deciziile politice cu privire jos pot fi folosite pentru o întelegere mai
parametrii de alegere a unei noi strategii ori la actiunile alternative; buna a viziuni, misiunii si strategiei.
de extindere a celei existente. Totusi multe
organizatii nu au o viziune, ori o misiune • da prioritate activitatilor, cererilor, si
scrisa, ori, daca au, personalul ori membrii folosirii resurselor; 2.1 De ce viziunile politice?
nu o stiu. Advocacy implica actiuni de lunga • îndreapta actiunile colective într-o
durata ce vor deschide usile mai multor singura directie; Orientarea spre proiect a multor donatori si
posibilitati de alegere. Veti avea nevoie de programe de dezvoltare au sustinut practica
viziune, misiune si strategie, pentru a va de gîndire numai în ciclurile de finantare de

80 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

la doi ori la trei ani. Instabilitatea politica, Dar o viziune politica de lunga durata e imprevizibile. O viziune politica clara
reprimarea si saracia persistenta, la fel, îi importanta pentru un advocacy eficient. Mai serveste drept ghid pentru luarea deciziilor
împiedica pe multi oameni de a avea întîi ne ajuta sa ne închipuim cum am dori strategice. Daca nu stii spre ce te îndrepti, e
încredere în viitor ori sa creada ca ei au un oamenii si institutiile sa se comporte, pentru complicat sa decizi pe ce directie sa mergi
rol în conducerea societatii lor. În multe tari ca astfel de valori, cum este dreptatea si astazi.
se considera o pierdere de timp sa gîndesti realitatea, sa fie traduse în viata. Viziunea
la altceva decît la cum sa supravietuiesti. inspira. În al doilea rînd, ca advocacy este un
sir interminabil de situatii schimbatoare ce
implica alegeri dificile si rezultate

Exemplu de Viziune, Misiune si Puncte Strategice.

Viziune Misiune Strategii


Exemplul Existenta unei egalitati gender într-oPromovarea întelegerii si a strategiilor Cercetarea si analiza problemelor
Nr.1 dintr-o regiune data, unde barbatii si practice de egalitate genger prin: principale ce tin de femei. Raspîndirea
cercetare femeile sa fie co-parteneri, si sa ia • investigare socio-juridica ce informatiei sub diferite forme pentru:
juridica a împreuna deciziile la toate nivelele, demonstreaza influenta negativa a • organele directive
femeilor si o si guvernele sunt dispuse sa înlature inegalitatii, si • femeile cu un nivel de instruire mediu.
retea de barierele ce interzic aceasta. • instruire si advocacy pentru informare si
actiune schimbarea atitudinilor.
Comentarii Viziunea, misiunea si strategia ofera o întelegere clara a viitorului ideal al organizatiei, a scopurilor ei cheie si a principalelor
la Nr. 1 actiuni. Folosirea termenului “echitate gender” poate fi confuz pentru oamenii ce nu sunt constienti de problemele gender. Totusi
sensul acestuia pentru acel grup a fost explicat de viziune.
Exemplul O societate în care femeile se bucura Îmbunatatirea cunostintelor femeilor Mobilizarea
Nr. 2 dintr-o de dreptul la reproducere. si atingerea drepturilor de accesul la informatie
retea de reproducere pentru toate femeile. programe îndreptate spre a le abilita pe femei sa
femei si foloseasca resursele.
SIDA

81 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Comentarii Termenii cum ar fi “drepturile la reproducere ” si “mobilizarea” nu descriu clar ceea ce organizatia vrea sa obtina. Spre exemplu,
la Nr.2 în viziune noi nu stim ce înseamna “a se bucura de drepturile de reproductie” În unele cazuri aceasta ar putea fi intentionat pentru
a evita o reactie puternica. Dar e si mai confuz, deoarece numele organizatiei sugereaza ca aceasta se axeaza pe SIDA. Viziunea si
misiunea nu explica modul în care prevenirea SIDA ori sustinerea acesteia se încadreaza în misiunea drepturilor de reproducere.
Strategiile sînt prea generale. Accesul la ce fel de servicii si informatie? Pentru cine? Controlul asupra caror feluri de resurse?
Exemplul Sa apere drepturile femeilor Sa mareasca participarea femeilor în luarea Sa formeze consilii de muncitoare.
Nr.3 dintr-o deciziilor în cadrul sindicatelor. Sa creeze Sa mobilizeze muncitoarele sa se uneasca si sa fie
aripa a constiinta gender în toate structurile active în cadrul sindicatelor.
femeilor din sindicatelor.
sindicatele Sa le abiliteze pe muncitoare sa-si exercite
federale. drepturile acasa si la serviciu.
Comentarii Aceasta viziune este mai convenabila ca declaratie a misiunii deoarece ea sustine scopul de organizare. Viziunea ca un ideal viitor
la Nr.3 poate fi reformulata astfel: “O organizatie sindicala democratica, unde barbatii si femeile sunt reprezentati egal la conducere, rang
si rînd, si unde tacticile si beneficiile sînt egale si adecvate.” Misiunea intr-adevar este o lista de strategii. La fiecare strategie pot fi
si activitati.

Exemplu: Viziuni de luare a deciziei. Femeile nu depind din punct de vedere cultural, conceptiile religioase ori politice,
financiar; lucrul casnic al femeilor este ori gender. Cincizeci de procente dintre
Familia Ideala valorificat. reprezentativi sînt femei.
Luarea de decizii si responsabilitatile sînt Atît sotul cît si sotia hotarasc numarul Lideri cu convingeri gender sunt alesi de
împartite între toti membrii familiei, copiilor, timpul aparitiei lor, împart grupuri într-un proces participativ si
inclusiv copii si femeile adulte. responsabilitatile de îngrijire a copiilor si democratic.
Nu este dominare; fiecare are dreptul sa cele casnice. Oamenii sînt informati despre drepturi si tin
spuna “nu” la “bunastarea comuna”.
Nu este discriminare în cadrul familiei. Comunitatea Ideala Oamenii au priceperi de a analiza
Toti membrii îsi cunosc drepturile. Luarea de decizii este împartita între problemele si iau initiative de solutionare a
reprezentantii tuturor grupurilor societatii, lor.
ne tinînd cont de statutul lor social si

82 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Oamenii înteleg si sînt angajati în procese scurta de timp. Înainte de o planificare cîntareasca argumentele pro si contra
democratice. intensiva, este util sa discutati neoficial angajarii în advocacy.
despre unde ati dori ca organizatia sa
Intr-un ONG ideal ajunga. Întrebarile strategice pot genera idei
- Luarea de decizii este înfaptuita prin pentru abordarile alternative ce pot fi 3.1. Implicarea argumentelor pro si contra în
consultarea cu reprezentantii oamenilor explorate mai tîrziu în procesul de advocacy.
simpli si toate nivelele organizatiei. planificare.
Cincizeci de procente dintre reprezentativi Întrebarile strategice se pot referi la: Cînd discutati cu grupul vostru despre
sînt femei. • problemele pe care organizatia vrea sa le angajarea în activitatea advocacy,
ONG-rile si asociatiile au o natura politica, rezolve; considerati urmatoarele întrebari.
ele se concep ca importanti catalizatori a • disponibilitatea resurselor necesare; • Ce resurse si forte poate organizatia
schimbarii, cu un angajament strategic de • spatiul politic în care organizatia voastra sa ofere activitatii advocacy? De
durata. opereaza; ce resurse adaugatoare este nevoie?
Nu exista stereotipuri cu privire la rolurile • capacitatile interne ale organizatiei • Ce priceperi poseda la moment
femeii în ONG-uri. • aliatii si rivalii. organizatia pentru a face o activitate
Este mai putina îngrijire parinteasca si mai advocacy mai eficienta? De ce alte
mult respect pentru comunitatile de oameni Toate organizatiile se pomenesc periodic la priceperi adaugatoare este nevoie?
simpli si beneficiari. rascruce cînd trebuie sa -si reexamineze • Cine sînt beneficiarii organizatiei
viziunea si misiunea, si sa gaseasca voastre?
Organul Legislativ National Ideal. strategiile ce le-ar permite sa profite de noile • Care sînt riscurile organizatiei voastre?
O diversitate a populatiei este reflectata, cu oportunitati. Aceasta se întîmpla cînd • Cum va afecta advocacy activitatile si
deosebiri, concepte, probleme. Cincizeci de organizatia se implica ori îsi extinde misiunea organizatiei?
procente dintre reprezentativi sînt femei. implicarea în advocacy. Numai o • Va trebui organizatia sa-si schimbe
Problemele femeilor sînt abordate ca ceva organizatie advocacy trebuie sa-si dea misiunea si programele?
important, sînt înfruntate si solutionate atît seama unde merge, atunci cînd acorda • În ce mod activitatea advocacy va afecta
de barbati cît si de femei. atentie unor probleme sociale noi si diferite, membrii vostri si relatiile cu
tintelor, campaniilor si arenelor politice. comunitatea pe care o serviti?
3. Încotro mergem? • Care din ceilalti actorii cu care aveti o
Întrebarile strategice ce urmeaza sînt relatie – cum ar ONG-rile, grupurile de
Revizuind cine sunteti ca organizatie puneti formulate pentru a ajuta organizatia sa muncitori, universitatea, organizatiile
bazele a ceea ce puteti face pe o perioada profesionale, indivizi – va sunt aliatii

83 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

potriviti? ( Aceasta întrebare este dificila Aceasta diagnoza trebuie sa înceapa cu o


de raspuns daca nu v-ati decis discutie despre cine sînt constituentii reali Grupul de constituenti local sunt oamenii ce
problema.) ori potentiali. Dupa cum am discutat vor beneficia direct de pe urma
• Cu ce alte grupuri trebuie sa stabiliti anterior constituentii sînt oamenii cel mai schimbarilor, pe care le sperati sa le obtineti.
relatii pentru a reusi? mult afectati de problemele de saracie, Totusi, ar mai putea sa beneficieze si alte
• În ce mod activitatea advocacy va afecta nedreptate sociala si inegalitate, pe care le grupuri ce lucreaza cu al vostru grup de
situatia juridica si financiara a înfruntati. constituenti. Spre exemplu, un ONG de
organizatiei? instruire în agricultura îi ajuta pe muncitorii
Multe ONG-uri pot sa nu aiba o legatura cu o extindere rurala sa-si faca interventiile
4. Cum îi privim pe ceilalti? Masurînd directa cu oamenii afectati cel mai mult de mai plauzibile atît pentru tarance, cît si
Vizibilitatea si Credibilitatea. problemele pe care ei intentioneaza sa le pentru tarani. Constituentii sunt taranii, dar
înfrunte. Aceste organizatii intermediare de este la fel un beneficiu direct pentru
Evaluînd vizibilitatea si credibilitatea obicei furnizeaza informatie, training, muncitori.
organizatiei printre potentialele grupuri de asistenta si coordonare pentru activitatea
constituenti si cu oficialitatile politice este o advocacy, în timp ce partenerii lor, ori Analiza poate fi utila deoarece partenerii,
alta parte importanta a auto-evaluarii beneficiarii sînt în relatii mai directe cu beneficiarii si constituentii sunt cu totii
organizationale în pregatirea pentru grupul de constituenti. centre de interes, dar ei pot uneori avea
advocacy. La acea sta evaluare se va reveni diferite prioritati. Donatorii, guvernul, alte
mai amanuntit mai tîrziu de-a lungul 4.2 Cine sunt constituentii vostri? ONG-uri, administratia si personalul sînt si
procesului de planificare, odata ce v-ati ales ele centre de interes cu prioritatile lor ce sînt
focarul advocacy. Urmatoarele patru întrebari va va ajuta sa uneori în contradictie cu cele personale. În
va clarificati cine sîîunt constituentii vostri: calitate de organizatie trebuie sa fii constient
4.1 Evaluarea Vizibilitatii si Credibilitatii • Pe cine organizatia voastra serveste în de aceste centre de interes si sa reactionezi
printre grupurile de constituenti. mod direct? la ele adecvat. Totusi, deseori sînt atît de
• Ce rol joaca acesti oameni în organizatia multe presiuni, ce le face pe grupuri sa uite
Evaluarea prezentei organizatiei voastre si voastra si activitatea advocacy. de constituentii lor, mai ales cînd programul
reputatiei printre grupurile de constituenti • Cine beneficiaza de pe urma nu include un contact direct cu acestia.
este tot atît de importanta ca si imaginea organizatiei voastre?
publica a persoanelor ce determina • Cine crede ca va beneficia (ulterior) de
distribuirea puterii politice (powerbrokers). pe urma unei advocacy de succes?

84 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Fisa de verificare a credibilitatii constituentilor

Frecventa contactului direct cu constituentii ……………

Recunoasterea organizatiei de catre constituenti ……………


Parteneriat egal si reciproc ……………
Aprofundarea cunostintelor personalului despre ierarhiile ……………
sociale si problemele ce le înfrunta constituentii
Realizarile anterioare (i.e. îndeplinirea promisiunilor) ……………
Sursa de informatie din doua parti ……………
Luarea de decizii împreuna ……………
Nivelul încrederii si a respectului. ……………
Conectarile personale ……………
TOTAL ……………

5. Capacitati interne: Forte si Slabiciuni Urmatoarele întrebari va vor ajuta sa


apreciati capacitatea voastra interna. Apreciind capacitatea organizatiei voastre,
Aceasta analiza se înfaptuieste pe baza Întrebarile va trebui sa le adaptati putin meditati la fiecare dintre domeniile de mai
exercitiilor de întelegere a propriei pentru membrii grupurilor de oameni simpli sus. Luati în consideratie diferentele de
organizatii, discutate mai sus. Uneori si neprofesionisti: gender, vîrsta, grup etnic si altele. De
organizatiile îsi planuiesc ceva, pentru care • Ce face organizatia voastra cel mai bine? exemplu, au ambii, barbatii si femeile,
ei nu au resurse, priceperi si timp pentru a • Ce programe sînt eficiente si puternice? oportunitati de a-si prelua roluri de
duce la bun sfîrsit. Sa fii realist este foarte • În ce domenii personalul exceleaza? conducere? Exista obstacole ascunse? Sînt
important pentru advocacy. O evaluare • Care sînt capacitatile cheie ale liderilor, luate persoanele tinere în serios?
interioara ajuta sa va închipuiti aliatii de membrilor, personalului si a aliatilor?
care ati avea nevoie pentru a va extinde • Ce considera membrii si personalul 5.1 Conducerea
fortele si pentru a va complini fortele si drept probleme? Ce programe trebuiesc
slabiciunile. îmbunatatite? Coordoneaza bine liderii lucrul? Comunica
• Ce lipseste? ei deschis? Sînt procesele de luare a

85 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
deciziilor clare si transparente? Sînt liderii dirijate mai mult de donatori si de organizatia în relatii bune cu alte
receptivi la problemele personalului si a disponibilitatea fondurilor, decît de organizatii?
programelor? Încurajeaza ei initiativa? Au ei oportunitati si necesitati concrete?
sprijinul consiliului, personalului, a 5.7 Relatiile interpersonale
membrilor? Sunt acestia reprezentativii 5.4 Clarificati scopurile si programele
Se înteleg membrii si personalul unul cu
Sînt scopurile si activitatile organizatiei clare altul? Cum se mînuiesc conflictele? Exista
personalului, membrilor si comunitatilor personalului? Sînt viziunea, misiunea, vre-un acord cu privire la procedeele de
diverse cu care lucreaza? scopurile si obiectivele organizatiei scrise? luare a deciziilor? Exista obstacole ascunse
Cine le-a desfasurat? Exista mecanisme de de avansare a personalului? Se simte fiecare
5.2 Priceperi tehnice monitorizare a implementarii programelor liber la exprimarea preocuparilor proprii?
si de ajustare a noilor schimbari? Sînt ei încrezuti ca vor fi luati în serios? Sînt
Care este capacitatea tehnica a personalului, respectate diferentele de opinii?
ori a membrilor si este aceasta suficienta 5.5 Angajamentul si participarea
pentru a face fata necesitatilor? Este 5.8 Relatiile cu membrii si beneficiarii
personalul instruit cum sa -si îndeplineasca Îi pasa personalului de lucrul ce-l face? Simt
lucrul? Cauta organizatia ajutor în afara, membrii si beneficiarii ca sînt parte a Are organizatia membri si beneficiari bine
cînd are nevoie? organizatiei? Sînt planurile desfasurate în definiti? Este personalul, liderii, si consiliul
comun, ori oferite de sus în jos? responsabil fata de membri? Au membrii ori
5.3 Fondurile si alte resurse materiale beneficiarii vre-o parere privitor la ceea ce le
5.6 Organizarea si operatiile este oferit? Sînt membrii suficienti? Cîti
Are organizatia fonduri suficiente, membri au parasit organizatia si din ce
echipament si alte resurse pentru a-si Exista o planificare, evaluare si proiectare a cauze?
îndeplini planurile? Foloseste ea resursele programului corespunzatoare? Sînt
eficient? Ce procent din timpul total al însarcinarile distribuite cinstit? Îsi stie Dupa ce ati identificat fortele si slabiciunile
organizatiei este cheltuit pentru colectarea fiecare responsabilitatile sale? Faciliteaza organizatiei voastre, meditati cum acestea va
banilor? Exista conceptia ca banii sînt structura organizatiei activitatea sa? Este împiedica ori va ajuta sa va îndepliniti
singura sursa importanta? Sînt programele scopurile advocacy.

86 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

5.1 Activitate practica - Evaluarea capacitatilor de advocacy ale


organizatiilor

Timpul necesar: (30 de minute)

Obiectiv: însusirea de catre participanti a metodei de apreciere


corecta a potentialului organizatiei de a interveni (a face advocacy) într-o
anumita situatie pentru a rezolva o anumita problema.

Metodologie: prin intermediul unui mini discurs îmbinat cu o


discutie interactiva (cu o implicare sporita din partea participantilor).,
trainerul explica ce este, utilitatea si componentele unui tabel de analiza
SWOT. 5.2 Exemplu de analiza SWOT realizata în baza problemei:Copiii cu
disabilitati din raionul Orhei nu sunt integrati în societate, luîndu-se în
5.2. Activitate practica – Analiza SWOT considerare capacitatile organizatiei.

Timpul necesar: (30-45 minute) Analiza SWOT

Obiectiv: familiarizarea participantilor cu metoda analizei SWOT de Puncte forte Puncte slabe
evaluare a capacitatilor unei organizatii de a solutiona o problema concreta • Cunosc situatia existenta; • Resurse financiare;
• Resurse umane. • Resurse tehnice;
Metodologie: prin intermediul unei discutii interactive, trainerul • Managementul organizatiei.
completeaza un tabel de analiza SWOT, pe o foaie de flipchart. Oportunitati Amenintari
În timpul completari trainerul subliniaza si explica datele din tabelul • Finantatori; • APL;
de analiza SWOT pentru o problema anume prin prisma unei • Medici; • Indiferenta cetatenilor;
organizatii date. • Amplasare; • Parintii copiilor;
La sfîrsit trainerul face o generalizare. • Transport; • Transport;
• APL si alte ONG; • Agentii economici.
• Agentii economici.

87 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Tema 6: Advocacy în mass-media

Microcuprins:

Tema 6: Advocacy în mass-media ........................................................................................................................................................................................................................................................88


Advocacy în mass-media - Material de suport.................................................................................................................................................................................................................................89
6.1 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de pledoarie, elaborarea si sustinerea de argumente......................................................................................94
6.2 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu mass-media ..................................................................................................................................................................96

Nota explicativa:

Tema advocacy în mass-media este compusa din 3 sectiuni, una conferinta de presa în cadrul careia sa fie prezentate comunicatele.
teoretica si 2 activitati practice. Se recomanda desfasurarea activitatilor Tema contine exemple de comunicate de presa.
dupa ce participantii vor face cunostinta cu materialul de suport de la
aceasta tema. Conditiile de desfasurare:
Partea teoretica este o introducere în notiunile de baza ale Catre participanti:
mass-media si o explicatie a contextului social precum si explicarea - cel putin 13-14 participanti (în special pentru jocul de rol);
oportunitatii strategiei advocacy prin intermediul mass-media. (20-30 - elaborarea definitiei de advocacy;
min) - materialul de suport studiat;
Prima activitate practica Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de
pledoarie - elaborarea si sustinerea de argumente (45 min) are drept obiectiv Suport logistic:
dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor participantilor de a construi si - o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru
sustine argumente pornind de la o situatie concreta. Activitatea se modelarea sedintei organului deliberativ;
realizeaza printr-un joc care simuleaza o situatie conflictuala, în baza - flipchart si foi;
careia se elaboreaza argumente, urmata de prezentari în contradictoriu - hîrtie colorata;
ale argumentelor. Tema contine un exemplu de situatie premisa. - scotch de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe pereti);
Cea de a doua activitate Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu - markere de diferite culori;
mass-media (60 min) are drept obiectiv dezvoltarea abilitatilor
participantilor de a elabora mesaje pentru mass-media, precum si
dezvoltarea anumitor abilitati de lucru cu mass-media. Activitatea se Materiale suplimentare:
realizeaza pornind de la premisa unei situatii conflictuale în virtutea - Modulul Ce este advocacy, elaborat in cadrul Programului
careia participantii elaboreaza comunicate de presa. Optional (+30 Masterat in Advocacy si Schimbari Sociale, CReDO, 2004, 60
min), în functie de timpul si posibilitatile creative se poate simula si o pagini;
- Alte materiale din cadrul centrului Informational CReDO.

88 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
importante surse de informatie • probabilitatea ca mesajul va fi relatat
Advocacy în mass-media - Material de pentru audientele voastre cheie? ori distrus;
suport • Ce este un amestec de media privata, • cine este responsabil de subiectul
Mass-media poate fi atît un mijloc cît si o de stat, nationala si internationala? vostru;
tinta pentru advocacy. Pe de o parte, • Care sînt politicile fiecarei orga nizatii • daca sînt prezentate solutiile;
deoarece poate ajunge la atîtia oameni, este cheie de media ? • ce fel de oameni scriu si sînt citati.
un instrument puternic pentru a informa si a
crea privitor la un subiect oarecare. Pe de Apoi, analizînd mai detaliat fiecare sursa de Trepte cheie în advocacy prin mass-media
alta parte, influenta ei asupra opiniei publice informare, informatia de baza de care aveti
face din ea o tinta primara. Cazul de mai jos nevoie, este:
privitor la campania advocacy împotriva 1. Elaborati o lista de nume, adrese si
sexismului în media este un exemplu de • Care sînt audientele principale?
numere de telefon pentru diferite
acest fel. • Care este pozitia lor privitor la agentii de informa re, pentru
subiect si solutia propusa? redactorii si jurnalistii lor cheie.
• A cui este si cine conduce 2. Compuneti o ierarhie a acelora cu
Lucrul cu media ce ajunge la un numar mare organizatia? Exista vre-un care este cel mai important sa
de oameni, cum ar fi ziarele, televiziunea, departament ori vreun jurnalist contactati, bazata pe evaluarea
radioul si revistele, cer relatii bune cu special care relateaza despre contextuala a media.
jurnalistii si editorii , cei care vor hotarî daca subiectul vostru? 3. În cazul agentiilor de stiri
si cum vor relata despre subiectele voastre. • Ce indivizi în interiorul media ar importante, stabiliti relatii cu
putea fi aliati posibili? jurnalistii si redactorii. Datorita celor
• Care sînt optiunile de difuzare? mai partinitori dintre acestia, relatiile
Evaluarea Mass-media în contextul vostru (Articole, editoriale, rubrici, va vor da posibilitate sa informati
Evaluarea Mass-media este o parte a analizei caricaturi politice, scrisori la redactie, personalul media regulat despre
contextuale în întregime. Acesta combina o dialoguri la radio, etc.) progresul campaniei.
analiza generala a media din contextul • De cît de mult timp în prealabil este 4. Pentru fiecare agentie si audienta, sa
vostru cu o investigare mai specifica despre nevoie pentru ca o optiune sa cunoasteti ceea ce este „demn de
diversele organizatii media, si trebuie sa patrunda în media? informat”.
raspunda la urmatoarea întrebari: 5. Urmariti relatarea stirilor si opinia
Prin examinare mai puteti evalua: publica privitor la subiectele
• Care sînt principalele surse de
relevante. Pastrati extrasele de presa,
informatie în spatiul geografic în care • cît de des si în ce mod este relatat astfel ca sa puteti observa modul în
operati? Care sînt cele mai subiectul;

89 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
care problema este descrisa cu Stirile despre femei sînt considerate „slabe”, • interes largit ce vizeaza multi oameni
trecerea timpului si în diferite surse. iar cele despre afaceri si razboi sînt „tari” si • lucruri ce sînt misterioase ori
6. Încercati sa preziceti evenimentele mai demne de a fi relatate. Politica si neobisnuite
care ar putea sa va puna în lumina economia deseori stabilesc ceea ce este • celebritatile si liderii de opinie în
subiectul. considerat demn de relatare. În mai multe calitate de purtatori de cuvînt
tari, oamenii si institutiile ce detin puterea • indivizii afectati de problema ce-si
politica pot împiedica ca subiectele povestesc istoriile
controversate sa fie relatate, astfel ca partea • imaginile captivante
Politica Mass-media: ce este „demn de lor în ele sa fie invizibila si mai putin
relatat” deschisa electoratului.
Sa faci ca un subiect sa fie „demn de
relatare” depinde de felul cum împachetati
O media independenta este un important Excluderea unor subiecte sociale tine la fel mesajul, cine-l prezinta, si daca puteti sa
punct de sprijin pentru o guvernare de „ultima pagina”, în special atunci cînd convingeti media ca acesta merita sa fie
democrata. Ea faciliteaza dezbaterea politica organizatiile media sînt corporatii ce relatat. Toate acestea tin de politica.
deschisa si mentine publicul la curent cu urmaresc un profit. Organizatiile media pot
nedreptatile, coruptia si subiectele de încerca sa evite investitorii si sponsorii ce
importanta nationala. Sînt mai multe Modalitati mass-media
înstraineaza, ori cheltuie mai mult timp pe
exemple ce arata aportul media în sprijinul publicitatea produselor decît a ideilor. Cele mai obisnuite instrumente pentru a
activitatii advocacy pentru dreptate sociala Necesitatea de a vinde stiri poate concura cîstiga publicitatea prin mass-media sînt:
si responsabilitate, începînd cu demisia uneori cu dorinta de a oferi relatari
fostului Presedinte Filipinez Estrada si • comunicarile de presa;
obiective.
terminînd cu campania de mentinere sub • evenimente media: conferintele de
control a tutunului din SUA. presa si comunicarile pentru presa;
Ceea ce face ca noutatile sa fie „demne de a • scrisorile la redactie;
fi relatate”, depinde de contextul politic, • interviurile la televiziune ori la radio;
Dar exista multe forte ce pun la îndoiala natura ma ss-mediei, si atitudinile politice • dialogurile radio ori serialele cu
independenta mediei. Media de obicei privitor la anumite subiecte. Exista unele caracter educational.
reflecta aceleasi dinamici ale puterii ce lucruri ce pot sa va mareasca sansele privitor
contureaza subiectele politice. De exemplu, la relatarea subiectului, cum ar fi:
chiar si în cele mai independente agentii de
presa, vocile femeilor, a saracilor, sînt • controversa conflictul si scandalul Comunicatele de presa
extrem de rar relatate ori relatarea este • deceptia si nedreptatea într-o mare
Comunicatele de presa au drept scop sa
piezisa din cauza stereotipurilor sociale. masura
atraga jurnalistii pentru a relata un

90 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
eveniment ce va urma, ori care s-a întîmplat Stilul comunic atului contact si numere unde jurnalistii pot
recent. Unii jurnalisti primesc sute de primi mai multa informatie
• Folositi propozitii scurte, nu mai
comunicate pe zi, ceea ce face ca competitia
mult de 25 de cuvinte
sa fie exagerat de interesata. Ceea ce Evenimentele media: Conferintele de presa
• Folositi alineate ce contin nu mai
înseamna ca ordinea cuvintelor în primul si initierea de presa
mult de doua -trei propozitii
• Sa nu fie mai lung de o foaie ori O conferinta de presa permite anuntarea
titlu si prima propozitie trebuie sa fie doua. unor stiri mai multor jurnalisti de odata. De
ademenitoare. obicei acesta implica vorbitori concreti ce fac
• Folositi un limbaj simplu, fara prezentari, urmate de întrebari din partea
termeni. jurnalistilor. Foia de verificare de mai jos
Continutul comunicatului • Evitati abundenta de adjective si
adverbe.
• Încredintati-va ca titlul, prima
• Folositi verbe de actiune, ex. poate sa simplifice organizarea unei
propozitie si primul alineat merita de
„Douasprezece femei ce au fost conferinte. Dar mai întîi încredintati-va ca
a fi relatate. martore si au supravietuit grozaviilor subiectul justifica organizarea unei
• Primul alineat trebuie sa contina
traficului au marturisit...”, în loc de conferinte de presa, deoarece aceasta este
raspunsurile la 5 întrebari: „Grozaviile traficului au fost descrise foarte costisitoare, si va fi descurajator daca
- Ce se întîmpla? de douasprezece femei.” putini vor frecventa.
- Cînd se întîmpla? • Redactati
- Unde se întîmpla?
- Cine este implicat si cine În unele cazuri, puteti obtine aceleasi
relateaza? Aranjarea în pagina
rezultate cu cheltuieli mai mici, prin lucrul
- De ce este important? • Scrieti data si detaliile comunicatului cu informatia în oficiul vostru. Pentru
• Folositi un citat în primele doua în partea de sus a foii. Specificati aceasta, aveti nevoie sa trimiteti jurnalistilor
aliniate. daca informatia este „PENTRU comunicatul de presa si materialele de
• Folositi un fapt ori cifre pentru a COMUNICARE IMEDIATA” ori initiere cu un embargo pîna la data de
arata ca aceasta este important „COMUNICAREA ESTE SUB lansare. Ma terialele de initiere trebuie sa -i
• Relatati în detalii si exact. EMBARGO” Sub embargo înseamna informeze despre persoanele disponibile
• Atasati o foaie ce relateaza mai ca informatia nu poate fi comunicata pentru interviu.
amanuntit despre acest fapt, pîna la o data stabilita.
deoarece comunicatul nu poate fi • La sfîrsitul comunicatului, scrieti –
prea lung. SFÎRSIT- si includeti persoane de Jurnalistii relateaza sute de informatii si ar
putea sa nu stie nimic despre subiectul

91 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
vostru. Daca doriti ca ei sa elaboreze sa contina o nota principala si sa sfîrseasca este stilul interviului (de confruntare,
comunicate exacte ei trebuie sa fie pregatiti pe o nota de întrebare. conversational, etc.).
corespunzator. Considerati ideea de • De ce informatie dispun ei, motivele
Încredintati-va ca va referiti anume la
organizare a unei initieri neoficiale de presa. pentru care ei doresc sa va
organizatia voastra. Impactul poate fi marit
De exemplu, invitati anumiti jurnalisti sa intervieveze si daca dispun ei ori nu
daca scrisorile sînt semnate de mai multi
asiste la o initiere în oficiile voastre, ori comunicate de presa ori alte
semnatori, ce reprezinta diverse organizatii
oferiti-le sa mergeti voi la ei în oficiu, înainte materiale importante.
si interese. Daca scrisoarea raspunde la un
de evenimentul planificat. Aduceti-i la • Ceea ce ar putea sa va întrebe si cît
articol dintr-un ziar cotidian, trebuie sa o
curent cu realizarile cheie ce tin de subiectul timp va vor permite sa vorbiti.
trimiteti ziarului înainte în cîteva zile.
vostru si ce organizatia voastra • Daca este o emisiune în direct ori nu.
intentioneaza sa faca în privinta aceasta.
Puteti face initierea la o întîlnire la dejun si Interviurile la televiziune ori la radio Alegeti purtatorii de cuvînt care se vor
oferiti gustari. Luati cu voi materiale de
Activistii din mai multe tari sustin ca sa ispravi bine – persoanele care sunt la curent,
ajungi la televiziune este un lucru aproape ce au un limbaj clar si care pot insufla
initiere, cum ar fi relatarile faptelor si încredere. Persoanele mai putin
distribuiti-le.
experimentate vor trebui sa mediteze cu
imposibil si costisitor, mai ales cînd aceasta grija la ceea ce ei doresc sa comunice. În fata
Scrisori la redactie este dirijata de organul de conducere. Dar unei camere de luat vederi oricare poate fi
acolo unde este posibil, aparitia la radio si la
televiziune poate fi unul dintre cele mai
Multe ziare si reviste au o pagina a
bune mijloace de a transmite mesajul unei agitat si sa se îndeparteze de subiect.
scrisorilor, ce le da posibilitate cititorilor sa-
audiente vaste. Practicînd mesajul de mai multe ori poate
si exprime viziunile ori sa concretizeze o
informatie publicata anterior. Scrisorile sunt sa-l ajute pe intervievat sa evite faptul de a fi
citite pa larg si ofera o oportunitate prielnica sustras.
Mai înainte de a da un interviu, încredintati-
pentru a promova o cauza ori subiecte de va ca cunoasteti:
dezbatere.
• Care este programul. Dialogurile la radio si serialele
Scrisorile trebuie sa fie scurte si la tema. Cele • Cine este persoana care intervieveaza educationale
500 de cuvinte sînt putin probabil sa fie si daca este posibil viziunile acesteia Programele de învatare publica ce sînt
publicate. Scrisorile scurte de pîna la 100 de
privitor la subiectul vostru, si care orientate spre schimbarea atitudinilor si a
cuvinte sînt mai eficiente. O scrisoare trebuie
comportamentului deseori ilustreaza un caz

92 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
familiar si descrie modalitati alternative de indica ca audientele le gasesc distractive si radio le permite ascultatorilor sa comenteze
abordare si rezolvare a unor probleme provoaca meditarea. Spre deosebire de si sa discute indirect unul cu altul despre
ordinare. Grupurile de femei din America predici, aceste istorii arata dilemele vietii probleme. Multe initiative de educare a
Latina si Africa au utilizat serialele la radio reale si consecintele stereotipurilor, cetatenilor combina radioul cu discutiile fata
si televiziune în acest scop. În unele cazuri o prejudecatii si a nedreptatilor ascunse. – în - fata pentru a adînci învatarea.
drama umana se desfasoara de-a lungul
Radioul la fel poate fi folosit pentru a genera
cîtorva episoade a unui serial. Sondajele
dialogul si dezbaterea. Talk–show - urile la

93 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

6.1 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de 6.1 Exemple de argumente în favoarea celor doua grupuri
pledoarie, elaborarea si sustinerea de argumente

Exemplul 1.
Timpul necesar: [45 min]
Argumentele „PsihoPlus” Argumentele „MoldSoft”
Obiectiv: Participantii vor deprinde abilitati critice de identificare a argumentelor
pentru pledare si sustinere în favoarea unei cauze. Persoanele cu tulburari psihice În calitate de angajator, îsi
(schizofrenie) pot îndeplini rezerva dreptul de a angaja si a
cerintele postului la nivelul concedia în functie de interesele
Metodologie: Participantii sînt împartiti în doua grupuri egale, dupa un criteriu celorlalti angajati. companiei si în corespundere cu
preferat de trainer: familia Bordieanu – grupul 1 si reprezentantii Autoritatilor legislatia în vigoare
publice – grupul 2.
Trainerul explica conditiile, dupa care grupurile vor primi descrierea cazului, Statul aplica metode de stimulare Chiar daca l-ar reangaja, nu i -ar
prevederile legislative relevante, deciziile judiciare, parerile autoritatilor si economica întreprinderilor putea crea conditii adecvate de
separat argumentele partilor implicate in conflict. institutiilor si organizatiilor care munca
ofera locuri de munca persoanelor
Urmeaza o discutie în grup timp de 15-20 minute. În urma discutiilor în grup
suferinde de tulburari psihice.
participantii vor pregati cîte o pledoarie (si manifestari de suport) de 5-6 minute
în sustinerea pozitiilor rolurilor asumate. Pledoariile sînt urmate de întrebari si
raspunsuri (nu mai mult de 3 din partea fiecarui grup). Trainerii sistematizeaza
argumentele si accentueaza importanta formularii clare a argumentelor si rolul Nu au avut dreptul sa ceara Pune în pericolul securitatea
acestora. Se accentueaza capacitatea de formulare a discursului logic si rezultatul expertizei vitalitatii celorlalti angajati ai companiei.
consecvent, trimiteri la standardele de referinta din legislatie, drepturile omului. muncii

Nu au avut dreptul sa faca public Din cauza problemelor psihice pe


diagnosticul bolii lui Viorel Grati. care le are, lui nu i se pot
Cazul Grati încredinta anumite secrete
Problema reper profesionale si Know how-ul
Bolnavii cu schizofrenie de gr. II, din mun. Chisinau, cu studii superioare companiei.
sînt privati de dreptul de a lucra conform abilitatilor si pregatirii
profesionale.

94 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Viorel Grati – invalid de gr. II, din mun. Chisinau, absolvent al facultatii
Automatica de la USM în anul 2003, a trecut concursul de angajare la
Compania producatoare de soft „MoldSoft” în 12 ianuarie 2004, împreuna cu
alte 2 persoane. Conform regulamentului, timp de o luna dupa angajare,
angajatii au prezentat actele necesare angajarii, printre care si fisa medicala
personala. Pe data de 23 februarie 2004Viorel Grati a fost concediat
invocîndu-i-se motivul de necorespundere a calificarii cu fisa postului.

Viorel Grati se adreseaza ONG-ului „PsihoPlus”.

Cerintele PsihoPlus
• Viorel Grati sa fie reangajat
• „MoldSoft” sa plateasca daune morale lui Viorel Grati

Opinia MoldSoft
• A fost concediat pe motivul invocat pe data de 23 februarie 2004
• Prezenta lui Viorel Grati în calitate de angajat ar putea crea disconfort
si o stare de tensiune în interiorul companiei.

Argumente Grati
• Persoanele cu tulburari psihice (schizofrenie) pot îndeplini cerintele
postului la nivelul celorlalti angajati.
• Statul aplica metode de stimulare economica întreprinderilor
institutiilor si organizatiilor care ofera locuri de munca persoanelor
suferinde de tulburari psihice.
• Nu au avut dreptul sa ceara rezultatul expertizei vitalitatii muncii
• Nu au avut dreptul sa faca public diagnosticul bolii lui Grati

Argumente MoldSoft

• În calitate de angajator, îsi rezerva dreptul de a angaja si a concedia în


functie de interesele companiei si în corespundere cu legislatia în

95 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
vigoare. (legea prevede ca o persoana poate fi concediata pe motivul
necorespunderii calificarii….)
• Chiar daca l-ar reangaja nu i-ar putea crea conditii adecvate de munca
• Pune în pericolul securitatea celorlalti angajati ai companiei
• Din cauza problemelor psihice pe care le are, lui nu i se pot încredinta
anumite secrete profesionale si Know how -ul companiei.

6.2 Activitate practica - Dezvoltarea abilitatilor de conlucrare cu mass- 6.2 Exemple de Comunicate de presa
media

Timpul necesar: [60 min (+30 min)] MoldSoft – taie si spînzura

Cea mai cotata companie producatoare de soft din Moldova l-a concediat pe
Obiectivul: dezvoltarea abilitatilor de utilizare a strategiei de lobby prin mass-
unul dintre cei mai buni specialisti.
media Dl. Grati, invalid de gr. 2, absolvent al facultatii de Automatica a fost angajat la
data de 12 ianuarie în baza unui concurs organizat de “MoldSoft”, fiind
Metodologia: Trainerul explica conditiile, dupa care urmeaza o activitate apreciat drept cel mai bun specialist participant la concurs.
practica de dezvoltare a deprinderilor. Trainerul explica aspectele esentiale de In nici 2 luni, “MoldSoft” îsi schimba parerea, concediindu-l pe motivul
elaborare a comunicatului de presa, scrierea articolelor de presa, promovarea, “necorespunderii calificarii”, dupa ce Grati a prezentat fisa medicala.
stabilirea si mentinerea relatiilor publice cu reprezentantii mass-media. ONG “PsihoPlus” nu este indiferent fata de acest caz, care nu este unicul in
Moldova si va merge alaturi de Grati in toate instantele, fie si pîna la CEDO
Activitate practica: Participantii vor lucra în grupurile formate la activitatea pentru a face dreptate.
anterioara (Autoritatile publice si Grupul Bordeianu).Dupa efectuarea activitatii
precedente, grupurile au la dispozitie 20-30 de minute pentru elaborarea
Invaliditatea bate oare profesionalismul????
comunicatelor de presa referitoare la situatia pe care o simuleaza, tinînd cont de
schimbul de argumente.
Comunicatele de presa trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: In legatura cu acest incident, ONG organizeaza o conferinta de presa la data
de …… la care sînt asteptate toate agentiile de presa si toti cei interesati.
- Titlul
Ce se întîmpla?
Cînd s-a întîmplat?

96 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Unde s-a întîmplat?
Cine este implicat si cine relateaza?
De ce este important?

- Un citat în primele doua alineate


- Un fapt sau cifre importante
- Detalii si exactitate
- O comunicare detaliata atasata

Dupa elaborarea comunicatelor cîte un reprezentant al grupurilor prezinta


comunicatele. [3 minute pentru fiecare comunicat]
(în functie de timpul disponibil si creativitate se poate simula o conferinta de
presa în cadrul careia sa fie prezentate comunicatele. O parte dintre participanti
pot juca rolul de jurnalisti si sa adreseze întrebari persoanelor care prezinta
comunicatele. [20-30 de minute])
În final trainerul comenteaza pe marginea comunicatelor, evidentiind aspectele
pozitive si negative ale comunicatelor.
Dupa explicatii sînt permise cîteva întrebari de precizare.

97 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Tema 7: Lobby decizional si legislativ


Microcuprins :

Tema 7: Lobby decizional si legislativ.................................................................................................................................................................................................................................................98


Lobby decizional si legislativ – Material de suport ........................................................................................................................................................................................................................99
7.1 Activitatea practica - Procesul decizional .................................................................................................................................................................................................................................. 106
Dezvoltarea abilitatilor de lobby a autoritatilor locale ................................................................................................................................................................................................................... 106
7.2 Activitatea practica - Dezvoltarea deprinderii de lobby ......................................................................................................................................................................................................... 107

Nota explicativa: Conditiile de desfasurare:


Tema lobby decizional si legislativ finalizeaza trainingul intensiv în
advocacy. Se recomanda desfasurarea temei dupa ce participantii vor Catre participanti:
face cunostinta cu materialul de suport din aceasta tema. - cel putin 13-14 participanti (în special pentru jocul de rol);
Tema este compusa din 2 elemente educationale: Explicarea - arborele problemei elaborat;
procesului decizional (60 de minute) si Dezvoltarea deprinderilor de - capacitatile SWOT dezvoltate;
lobby (240 de minute). - capacitatile de formulare ale argumentelor dezvoltate;
Obiectivul elementului Procesul decizional este ca participantii sa - materialul de suport studiat;
constientizeze procesele politice si decizionale si de a explica rolul si
relevanta interventiilor din partea ONG - ului. Acest element se
desfasoara folosind metoda de mini discurs îmbinat cu o discutie Suport logistic:
interactiva. - o sala de cel putin 60 m2 cu o masa si scaunele mobile pentru
Obiectivul Dezvoltarii deprinderilor de lobby este de a deprinde la modelarea sedintei organului deliberativ;
participanti capacitatile de analiza, planificare, negociere si promovare - flipchart si foi;
a intereselor grupului beneficiar în contextul autoritatilor publice - hîrtii de culoare;
relevante. Acest element se desfasoara folosind metoda de joc de rol. - hîrtia lipitoare de hîrtie (pentru a nu lasa urme pe perete);
Tema contine doua exemple de modelare lobby: exemplul de lobby al - markere de diferite culori;
Consiliului municipal/raional si exemplul de lobby al parlamentului.
Materiale suplimentare:
- Modulul Lobby, elaborat in cadrul Programului Masterat în
Advocacy si Schimbari Sociale, CReDO, 2004, 90 pagini;
- Modulul Negociere, elaborat în cadrul Programului Masterat
în Advocacy si Schimbari Sociale, CReDO, 2004, 60 pagini;

98 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Lobby decizional si legislativ –


Material de suport
ajuta la avansarea lobbingul în vederea proceselor, comitetelor si a persoanelor care
Lobbingul implica comunicari directe cu obtinerii unei negocieri serioase. Acestea sînt mai semnificative pentru subiectul dat.
purtatorii de decizii si cu alte persoane care-i sînt: Regulile sînt scrise si nescrise. Nu uitati ca
influenteaza pe acestia din urma. Acestea - Familiarizati-va cu coridoarele puterii, foarte rar lucrurile au loc asa cum ar fi
sînt organizate cu scopul de a-i educa si a-i sistemul, procedeele, termenele, liderii si trebuit – cum ar fi fixarea timpului pentru
convinge sa va sustina si sa va promoveze actorii de baza. dezbatere si aprobare strategica, precum si
agenda. Tintele primare ale lobbingului sînt - Clasificati actorii conform criteriului, ce pozitiile schimbatoare a diferitor actori.
persoanele ce detin puterea de a influenta pozitie ocupa ei în subiectul vostru, si
calitativ subiectul vostru. Termenul cîta influenta detin acestia atît ca Familiarizarea cu coridoarele puterii ar
„lobbing” vine de la cuvîntul ” lobby” care purtatori de decizii ca atare, cît si însemna sa -ti poti imagina cum ai putea
se refera la un spatiu de intrare ori la un loc capacitatea lor de a-i convinge pe altii manevra cu succes printr-un labirint. Faptul
pentru întîlniri. În cazul activitatii advocacy, (cum ar fi functionarii civili). descurajator este ca labirintul pare ca se
acest termen se refera la conversatiile si - Informati si stabiliti relatii prin vizite si schimba în continuu. Mai mult ca atît unele
întîlnirile în cadrul carora oamenii încearca comunicari pentru a-i ajuta ca ei sa sisteme politice prezinta o configurare
sa-i convinga pe acei de la putere. înteleaga problemele si pentru a le diferita a actorilor si a posibilitatilor. Ne
cîstiga încrederea, ca fiind o sursa de vom referi la unele idei pentru a întelege
Lobbingul poate fi: analiza calitativa sigura si ca fiind sistemele prezidentiale si parlamentare în
• formal, prin vizitarea si informarea reprezentantul vocilor poporului. pagina urmatoare. Totusi, situatia va varia în
purtatorilor de decizii; - Atrageti atentia si demonstrati-va puterea conformitate cu contextul politic si cultura
• neformal, prin conversatii în fixînd activitatile voastre media, de specifica tarii date.
coridoare, restaurante, terenuri de consultare si mobilizare în asa un fel,
parcare, etc. unde purtatorii de încît purtatorul de decizii sa simta o
decizii merg zi de zi, ori în cadrul sustinere în spatele propunerilor voastre. Pasul 2: Clasificarea Actorilor
unor evenimente ce nu sînt legate
nemijlocit de activitatea advocacy. PASUL 1: Familiarizati-va cu coridoarele puterii Purtatorii de decizii, fie ei neoficiali (dincolo
de masa), ori oficiali (la masa), ambii trebuie
Exista patru trepte principale, pe care le vom Ati putea sa aveti nevoie sa faceti o analiza sa fie lobati. La aceasta treapta este util sa
discuta în detalii mai jos, care v-ar putea mai profunda prin investigarea regulilor, clasificam actorii în dependenta de:

99 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
• pozitia lor fata de subiectul vostru; Daca strategia voastra de lobbing implica deseori poate fi un caz convingator, mai ales
• puterea ce o detin pentru a influenta votarea în cadrul corpului politic, este daca acestia sînt alegatori în arealul
tinta purtatoare de decizii si alte important sa estimati voturile si apoi sa va geografic reprezentant de purtatorul de
persoane. orientati lobbingul asupra acelora ce ar decizie dat. Constituentii ce activeaza ca
putea fi trasi de partea voastra (acei clasati lobbisti pot fi tot atît de puternici la nivel
Unii activisti îi împart în persoane ce iau pe pozitiile 2 si 3), bazîndu-va pe sustinerea international, cum sînt la nivel local si
decizii si persoane ce exercita presiune. ferma din partea primei pozitii national. Deseori politicienii internationali
Persoanele ce exercita presiune au puterea de a sînt detasati de problemele pe care oamenii
apasa asupra celor ce iau deciziile, asupra Pasul 3: Informati si stabiliti relatii le înfrunta si auzind direct vocile poporului
altor lideri de opinie si opinie publica, cu este un fapt convingator. Uneori, este utili sa
toate ca nu au putere oficiala de luare a Lobbingul necesita o serie de contacte se implice investigatori si analisti sustinatori,
deciziilor. Unele exemple nationale includ oficiale si neoficiale fata-n fata cu purtatorii care vor completa istorisirile constituentilor
factori decizionali importanti: prim- de decizie, si o sursa permanenta de cu fapte si cifre. Vizitele în grup necesita
ministru, presedintele tarii, presedintele informatie ajutatoare concisa. Cu timpul ati pregatire pentru a coordona rolurile si
parlamentului, etc. Fiecare arena politica putea dori sa va stabiliti drept centru de declaratiile fiecarui membru al grupului.
internationala si nationala îsi are persoanele resurse pentru politicienii ce lucreaza cu
sale de acest fel. Aceste persoane trebuie subiecte importante. Pentru a stabili o relatie Sfaturi generale pentru lobbisti
buna, lobbistii va sfatuiesc sa nu va • Tratati membrii personalului
apropiati de un purtator de decizie de unul institutiei relevante la acelasi nivel cu
luate în consideratie atunci cînd clasificati singur atunci cînd aveti nevoie de ceva. politicienii.
actorii ce tin de activitatea voastra advocacy. • Intrati pentru a-i saluta; aflati despre
Combinati vizitele fata-n fata cu interesele personale si lasati
Clasarea Purtatorilor de decizie. Sustinatorii comunicarile, livrarile postale si invitatiile la informatia ce se refera la subiectul
advocacy uneori claseaza purtatorii de evenimentele generale pe care grupul vostru dat.
decizie dintr-un corp politic dat utilizînd le organizeaza. Vom da cîteva sfaturi • Nu uitati ca nu exista prieteni si
numere. Sistemul poate contine 5 pozitii în privitor la aceasta mai jos. dusmani permanenti.
urmatoarea ordine: • Îmbracati-va si prezentati-va într-o
• 1.sustinatorul scopului activitatii Vizitele. Cu toate ca ar putea sa nu fie maniera ce poarta respect.
advocacy. posibile din cauza distantei si a cheltuielilor, • Nu uitati ca sunteti acolo pentru a
• 2.sustinatorul potential vizitele fata-n fata pot fi extrem de eficiente. stabili o relatie de durata, atît si
• 3 persoana neutra Timpul personal contribuie la stabilirea pentru urmatoarea batalie advocacy.
• 4.presupusul oponent prieteniei. Vizitele personale pot fi • Nu denuntati pe nimeni pîna cînd nu
• 5.oponentul combinate cu vizitele în grupuri mici Un grup sunteti absolut siguri ca persoana
de constituenti afectati de o problema

100 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
data nu va va putea niciodata cum ar fi nasterea unui copil, o numire în persoana data evita sa ia o pozitie, atunci
sustine. functie, ori alte ocazii de moment. puteti întreba direct „Deci, am putea sa ne
bazam pe sustinerea /opozitia atît de
- Antrenati-va repetînd întrebarile dificile - Clarificati ca doriti sa-l ajutati cu importanta pentru...?”
si raspunsurile informatie si sustinere
Pentru întîlnirile în grup planificati: cine va Mentionati comunicari importante, raporturi - Lasati informatie despre eforturile
deschide discutia, cine va vorbi dupa aceea, ori alta informatie adaugatoare pe care tu ori voastre
cine si ce întrebari va pune. altii planificati sa o aflati. Oferiti brosuri ori prezentari despre
Fii deschis. Ca cetatean ai dreptul sa-ti spui organizatia voastra si lucrul preconizat pe
parerea. Nu-i nevoie sa fii un expert. Trebuie Fiti pregatiti pentru o conversatie viitor. Accentuati ca veti fi bucurosi sa
doar sa stii ce vrei si ce oamenii de la putere Fiti pregatiti sa prezentati subiectele de furnizati informatie adaugatoare.
pot face ceva privitor la problema voastra. reper, dar nu uitati ca purtatorul de decizii
ar vrea mai degraba o conversatie decît o - Dupa ce plecati faceti notite si evaluati
- Prezentati-va prezentare. Pauza dintre puncte va face vizita cu colegii
Daca sunteti singur prezentati-va. Daca posibila discutia. Dar expuneti-va toate Încredintati-va ca ati povestit tot, inclusiv
reprezentati un grup, descrieti într-o punctele mai înainte ca întîlnirea sa despre limbajul utilizat, colegilor vostri.
propozitie grupul. Daca membrii apartin sfîrseasca. Ascultati cu atentie pentru a Vizitele de lobbing furnizeaza informatii
diferitor organizatii, indicati afilierea. De culege cuvintele ce ar putea vorbi despre importante despre putere si politica.
obicei nu este timp pentru prezentari interesele si pozitiile purtatorului de decizie.
personale, decît în cazul cînd aveti o - Trimite-ti un mesaj de multumire.
persoana bine cunoscuta în grup. - Nu evitati subiectele controversate, dar
ramîneti calm Comunicarile, Scrisorile. O metoda buna de a
- Exprimati-va aprecierea Dezbateti, dar evitati sa fiti combativi. informa politicienii si birocratii despre
Daca este posibil, laudati purtatorul de Oferiti raspunsuri clare si succinte la problema voastra este organizarea unor
decizie pentru sustinerea anterioara. La fel, întrebari. Daca nu cunoasteti raspunsul, comunicari periodice pentru acestia ori
spuneti ca va veti informa veti reveni cu pentru personalul lor. Comunicarile de
multumiti-i ca a gasit timp sa va dea informatia necesara. obicei implica experti ce comunica ultimele
întîlnire. informatii privitor la subiectul vostru si
- Încercati sa obtineti un angajament de la importanta acestuia. Sa aveti material
- Cînd este posibil, referiti-va la cuvintele putatorul de decizie ilustrativ, astfel ca politicienii sa le poata citi
si biografia persoanei date. Daca doriti ca purtatorul de decizie sa în timpul liber, ori sa le transmita
Încercati sa legati ceea ce spuneti de ceea ce sustina ori sa se opuna unei unitati din personalului. Prezentarile scurte sînt
purtatorul de decizie a zis ori a facut. La fel legislatie, politica ori unui eveniment, deosebit de bune. Puneti-i pe participanti sa
puteti sa-l felicitati cu un eveniment recent, încercati sa obtineti un raspuns ferm. Daca se înregistreze înainte de comunicare, ca sa

101 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
puteti mai apoi trimite multumiri tuturor ce • Nu fugiti de subiectele controversate.
au participat si veti avea în sfîrsit o lista de Augmentati-va pozitia fara scuze. Daca încercati sa organizati o întîlnire cu un
persoane interesate. Dupa comunicare sunati • Aduceti exemple în ce mod tactica, purtator de decizie, obtineti ca sustinatorii
si întrebati daca nu au nevoie de mai multa care doriti sa fie sustinuta de vostri sa trimita scrisori cîteva saptamîni mai
informatie ori pentru a cere o întrevedere politicianul respectiv, a fost adoptata înainte de întrevedere. Cînd mergeti la
pentru a discuta eforturile voastre mai anterior ori în alta parte. întîlnire, luati petitiile pentru a demonstra
amanuntit. • Oferiti-va sa-i furnizati politicianului sustinerea larga în mase de care aveti parte.
informatii adaugatoare.
În cazul cînd nu sunteti în stare sa va întîlniti Alte procedee pentru a atrage atentia
fata-n fata cu politicienii, scrisorile pot fi o Pasul 4: Atrageti atentia demonstrîndu-va politicienilor. În capitolul anterior, am descris
modalitate reusita de a va comunica pozitia. puterea modalitatile pe care cetatenii le-au utilizat
Urmatoarele directive va vor ajuta sa schitati pentru a atrage atentia cetatenilor. Mai jos
una. Pentru a-i convinge pe purtatorii de decizie veti gasi sfaturi adaugatoare pentru a atrage
• Fiti laconic si la tema. Comunicati de deseori vizitele, comunicarile, scrisorile atentia:
ce scrieti aceasta scrisoare. trebuie sa fie însotite de alte strategii ce
• Mentineti un caracter personal. demonstreaza puterea voastra Demonstrati puterea ce va aproba cererile.
Includeti un banc despre subiectul organizatorica. Printre modalitatile de a face acest lucru sînt:
vostru. • Petitii cu mii de nume si suporteri;
• Explicati convingator de ce Campaniile de scrisori în masa. O modalitate • Declaratii de sustinere din partea
politicianul trebuie sa va sustina de a atrage atentia persoanelor politice este liderilor de opinie;
cauza si de ce faptul ca el/ea va bombardarea acestora cu scrisori din partea • adunare numeroasa a sustinatorilor
sustine este important pentru voi, sustinatorilor – cu cît mai multe scrisori cu ca un eveniment cheie;
comunitatea si tara data. atît mai bine. Campaniile de scrisori în masa
• Includeti o descriere succinta a sînt eforturi coordonate de expediere a Utilizati contactele personale pentru a ajunge la
organizatiei voastre si indicati cîte scrisorilor personale scrise de mîna, care un purtator de decizie. Deseori contactele
persoane sînt implicate în activitatea solicita sustinerea unei cauze. personale pot fi obtinute în urma unor
advocacy. reguli si procedee birocratice. Daca va
• Potriviti-va argumentele în Evitati scrisorile sablon. Fiecare scrisoare, planificati activitati de lobbing, interesati-va
conformitate cu pregatirea personala chiar daca accentueaza aceleasi subiecte, daca cineva din grupul vostru nu este
si interesele politicianului. trebuie sa fie elaborata într-o maniera apropiat cu tinta si utilizati aceasta legatura
• Daca nu va place ceea ce politicianul individuala. Scrisorile personale sînt luate în pentru a deschide usile.
a facut ori a zis, nu intrati în conflict, serios de mai multe oficialitati alese, mai ales
ori nu va temeti, doar expuneti clar daca acestea sînt însotite de petitii si Negocierea: Promovarea cauzei
ca nu sunteti multumiti si de ce. semnaturi.

102 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Negocierea nu are loc numai atunci cînd religie, etc.) si resentimentele (excludere puterii, pentru a putea pune baza unei
grupurile îsi iau locurile la masa de luat istorica or abuzul) ce au fost un timp solutii de durata. Strategiile de abilitare cu
decizii. Este o trasatura constanta de lucru în putere îi pot ajuta pe oameni sa analizeze si
cadrul organizatiilor, grupului de îndelungat înabusite de un control strict si sa-si faca auzite problemele, si sa se
constituenti si a coalitiilor. Totusi, ne vom de teama ies la iveala. Uneori acestea
orienta mai mult spre negocierea cu izbucnesc violent si aceasta violenta devine organizeze în jurul solutiilor, de exemplu
purtatorii de decizie publici. Negocierea din ce în ce mai mare cînd nu sînt luate pot face un teren de joc mai neted si pot mari
poate fi definita ca un proces de rezolvare a masuri de a valida si de a discuta posibilitatea unei realizari. Aceasta abordare
conflictelor, în cazul cînd altcineva neîntelegerile si nedreptatile suparatoare. se axeaza pe viziunea ca unele conflicte sînt
controleaza îndeplinirea a ceea ce doriti. Prin Unele dintre aceste conflicte le sînt de lunga durata sînt dificile de solutionat.
negociere, grupurile încearca sa gaseasca o cunoscute activistilor advocacy din sfera Ele trebuie sa fie reciproc întelese si validate
solutie cu care s-ar putea împaca ambele dreptatii sociale, deoarece acestea sînt si transformate în cele din urma într-o
parti. Procesul implica tocmeala, o buna rezultatul discriminarii, al unui dezechilibru confruntare constructiva ori într-un
comunicare, o întelegere a puterii relative si total de putere si al decalajului de avere. angajament. Procedeul cheie pentru aceasta
a intereselor ale tuturor persoanelor abordare este elaborarea schemei
interesate, precum si dorinta de a dialoga si Un grup de experti la solutionarea conflictului, utilizata de partile interesate
de a ajunge la un compromis. conflictelor le numesc pe acestea conflicte pentru a identifica actorii, interesele,
dificile si le clasifica în trei tipuri. Acestea sînt pozitiile si puterea relativa.
Diverse abordari ale negocierii. Teoria si dispute, unde
practica negocierii a fost inventata de lumea - exista deosebiri majore între valori si Doua strategii de negociere
businessului, a comertului, si disputelor de concepte religioase, cum ar fi avortul
munca, pe de o parte si disputele publice si si alte drepturi ale femeilor; La elaborarea planurilor de negociere, cele
initiativele de pace, pe de alta parte. Una din - disputa implica distribuirea doua strategii de mai jos v-ar putea fi de
abordarile renumite ale negocierii pune resurselor, cum ar fi proprietatea folos cînd lucrati cu încordarile si
accentul pe strategiile de victorie din ambele pamîntului, locuintele, strategiile oportunitatile pe care le creeaza negocierea.
parti. Totusi, exista diferite feluri de conflicte economice;
în lume, unde compromisul de orice fel este - exista o întrebare de dominare, i.e. Mini-maxi. Aceasta strategie se refera la ceea
foarte dificil, ori chiar imposibil. cine are mai multa putere, avere si ce grupul doreste (maxi) si cel mai putin ce
statut social. se accepta (mini). Pentru a defini Mini-maxi
Conflictul a devenit o trasatura obisnuita în a grupului vostru trebuie sa împartiti toate
tarile de tranzitie politica. Nu este de mirare În cazul conflictelor dificile, persoanele elementele solutiei propuse în unitati
ca conflictul apare odata cu deschiderea implicate trebuie sa mearga dincolo de negociabile, si clasati-le în ordinea
spatiului politic. Deosebirile (etnie, rasa, abordarile negocierii orientate spre un importantei lor. Aceasta va ofera un sir de
compromis pentru a ataca dezechilibrul

103 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
optiuni si stabileste un nivel minim de întelegere si sa se tina de cuvînt. Dar pentru un moment si sa faca ceva ce este
negociere. oamenii care sînt prinsi în dinamicele absolut necunoscut si chiar incomod la
conflictului ajung la un numitor comun prima vedere: sa discute unul cu altul despre
DATNA (Cea mai buna alternativa unei atunci cînd înceteaza sa vorbeasca unul cu interesele lor - de ce fiecare din ei are nevoie
Întelegeri Negociate). Aceasta defineste ce celalalt.... Mai devreme ori mai tîrziu partile pentru ca întelegerea lor sa fie acceptabila.
grupul pregateste sa faca în caz ca procesul trebuie sa înceapa a avea încredere una în Accentul pe interese ce –i impune pe parti sa
de negociere esueaza. Este planul vostru B alta, daca este necesar sa se faca angajamente renunte la pozitiile declarate si-i face sa
si sa se gaseasca solutii.” realizeze o sarcina directa – sa discute unul
ori cea mai buna alternativa. Aceasta va cu celalalt. Atunci cînd ei vorbesc despre ei
poate ajuta sa acceptati compromisurile care însusi, ei lasa la o parte tonul de adversar, si
nu va vor rezolva problema. Negocierea începe cu o definire constructiva a oponentul lor începe sa înteleaga de ce ei au
problemei. „Partile trebuie sa decida care este
Puncte cheie pentru elaborarea unui plan problema mai înainte de a începe sa o aceste pozitii. Persoanele ce se afla în
de negociere: rezolve. Este importanta utilizarea unei disputa pot avea o singura pozitie, dar mai
exprimari a problemei la care se poate multe interese, cele din urma chiar mai
- Conflictele sînt un aliaj de procedee raspunde Da sau Nu.” importante decît primele. Suportul pe care-l
(reguli), relatii (oameni), si materie adopta este determinat mai mult de o
(informatie). Partile trebuie sa contribuie la schitarea solutiei. combinare de motive decît de un singur
- Pentru a gasi o solutie buna trebuie Solutiile de durata se bazeaza pe interese si obiectiv clar. Cele mai multe interese sînt
sa întelegeti problema . necesitati, dar nu pe pozitii. „De obicei, rezonabile si pot fi descrise.”
- Aveti nevoie de timp suficient pentru fiecare parte în cazul unei negocieri îsi
a elabora si implementa o strategie adopta o pozitie stiind ca nu va obtine totul Procesul trebuie sa fie flexibil. Meditati ce ar
de negociere. ce cere. Pozitiile devin realitati aparte de putea fi gresit.
- Pe lînga informatie, mai este nevoie subiectele originale. Pozitiile dar nu
de relatii pozitive de lucru. problema, determina directia negocierii, mai Pregatirea pentru negociere
ales daca acestea au fost declarate public...
„ Cu toate ca este nevoie de date exacte si dar pozitiile reprezinta o baza netrainica O negociere de succes necesita o evaluare
consistente pentru a întelege chestiunile pentru o rezolvare victorioasa a deosebirilor atenta a situatiei prezente si a ceea ce puteti
publice complexe, doar datele nu le pot ce se alcatuiesc din temeri, resentimente, face pentru a îmbunatati situatia. Mai jos
rezolva. Informatia este de putin folos, daca dorinte, pronuntari publice. Pozitiile gasiti unii pasi pentru pregatire:
oamenii nu sînt în stare s-o utilizeze la limiteaza oportunitatile de solutionare... ”
solutionarea problemei. Partile din cadrul Faceti o trecere în revista: Enumerati
unei dispute trebuie sa doreasca sa faca „O modalitate alternativa de a gasi solutii priceperile si experienta pe care le luati cu
schimb de informatie, sa ajunga la o este de a convinge partile sa se relaxeze voi la masa de negociere. Deseori veti gasi

104 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
resurse ascunse pe care nu le utilizati. si a prezice cum se va comporta partea
Analizati ceea ce va face sa va simtiti opusa. Puteti decide atunci în mod obiectiv
vulnerabil. Atunci ati putea planifica în daca sa ajungeti la o întelegere ori sa
continuare pentru a recupera aceste renuntati. Cunoasterea alternativelor pe
momente. Întrebati-va ambele parti ale mesei de negociere va ofera
• De ce dispuneti voi, ce ar putea avea o imagine realista despre cartile cu care
nevoie ori dori celalalt grup? trebuie sa jucati. Gasiti modalitati alternative
• Care sînt factorii care v-au ajutat sa de a va satisface necesitatile. Cînd partea opusa
învingeti la negocierile trecute? simte ca nu aveti alternative, ea întotdeauna
• Ce cunoasteti despre cealalta parte si va încerca sa va dea cît mai putin posibil.
ce situatie ati putea utiliza pentru ai
influenta? Care este cel mai rau lucru ce se poate întîmpla?
• Care sînt locurile voastre În cazul unei nereusite cel mai bine este sa
vulnerabile?
lasati lucrurile asa cum sunt. Daca nu reusiti
Informati-va cît de bine posibil: Lipsa de sa ajungeti la o întelegere acest lucru nu va
informatie creeaza neliniste. Adunati faptele îmbunatati cu nimic situatia, dar nici nu
ce sînt în favoarea cazului vostru, dar la fel pierdeti nimic.
aflati cît este posibil despre celalalt grup si
despre situatia acestuia. Evaluati alternativele partii opuse. Atunci cînd
Informatie fapte: Cu faptele la mîna nu va veti cunoasteti constrîngerile ce limiteaza
tulbura cînd vi se va adresa întrebari. Astfel activitatea partii opuse, sunteti mai putin
veti putea argumenta propunerile voastre. înclinati sa-i smulgeti acesteia vreo oferta
Cercetarea informatiei: Informati-va despre chiar la masa de negocieri. Obtineti
oamenii cu care veti negocia si despre perspective noi: Cîteodata ne complacem în
mediul politic cu care veti lucra. Informatia propriile rationamente. Împartasirea cu alte
pe care o adunati va va permite sa anticipati persoane în care aveti încredere, va ajuta sa
problemele si va spori controlul asupra puteti vedea situatia într-o noua lumina.
procesului de negociere. Uneori, cea mai
buna modalitate de a se pregati este de a se
imagina în situatia celuilalt.

Elaborati alternative: Utilizati informatia pe


care o obtineti pentru a formula alternative

105 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
7.1 Activitatea practica - Procesul decizional
Dezvoltarea abilitatilor de lobby a autoritatilor locale LOBBY

Obiectivul: Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a strategiei de lobby a deciziilor autoritatilor locale, gestionarea diverselor Set de unelte de influenta
interese implicate in cauza. asupra procesului de adoptare a
deciziilor, aplicat cu scopul de a
Metodologia: Se realizeaza prin îmbinare a transferului de cunostinte de la trainer la participanti (Procesul decizional) si convinge reprezentantii puterii
de nivel diferit de necesitatea
printr-un joc de rol (Dezvoltarea deprinderii de lobby) care exemplifica cele relatate de trainer. Înainte de desfasurare
adoptarii anumitor decizii
activitatii, participantii vor studia materialul de suport pentru tema data.
juridice, administrative si chiar
politice.
Timpul necesar: (60 minute)

Metodologie: Trainerul foloseste metoda de mini discurs (prelegere) pentru a explica elementele esentiale ale procesului Particularitati:
de lobby. Acesta prezinta: 1) determinarea institutiei de care depinde solutionarea problemei; 2) procesul decizional al
institutiei tinta, 3) determinarea actorilor (partilor) care pot influenta pozitiv sau negativ subiectul în cauza si clarificarea • Obiectivul de influenta
intereselor acestora în problema data. pentru lobby – organele
puterii legislative sau
La nivelul local institutiile de care depinde solutionarea problemelor de tip local sînt în mare parte: a) consiliul local si executive, organele
administratiei publice
primaria, b) consiliul raional si c) reprezentanta teritoriala a cancelariei de stat. Aceste trei organe reprezinta factorii
locale, aparatul
decizionali la nivel local în contextul actual din Republica Moldova. acestora, functionarii
publici, deputatii;
La nivelul autoritatilor centrale, solutionarea problemelor depinde de mai multe organe - executiv (Guvern, ministere) si
Legislativ (Parlamentul, Adunarea Populara a Gagauziei. • Subiecti ai lobby-ului
sunt grupurile de
În functie de problema concreta cu care se lucreaza la training se determina exact, în dependenta de competenta - organul presiune;
decizional. Se recomanda ca trainerul sa explice procesul decizional si importanta cunoasterii acestuia în activitatea lobby
prin metode asociative cunoscute participantilor. Spre exemplu, trainerul poate utiliza exemplul “constructiei casei” în • Activitatea de lobby
care se explica consecutivitatea procesului de la fondarea temeliei pîna la punerea acoperisului, etc. Trainerul explica urmareste apararea
intereselor unor
desfasurarea procesului în timp, dependenta etapelor consecutive, determinarea unei etape vizavi de etapa care urmeaza.
anumite grupuri
În special trainerul explica rolul potential, oportunitatile si modalitatile practice de implicare a ONG - ului, la fiecare
sociale;
etapa, în procesul decizional pentru a-l influenta în interesul cazului.
• Lobistii sunt niste
Aceasta explicatie este cruciala si este recomandabila pentru ca participantii sa constientizeze importanta procesului intermediari între
decizional si sa înteleaga necesitatea planificarii actiunilor.

106 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
autoritatile publice si
În continuare, trainerul trece expune pe scurt procesul decizional al institutiei relevante pentru cazul selectat în cadrul cetateni, grupuri de
trainingului. În acest caz participantilor li se transfera cunostintele exacte. cetateni, asociatii
publice, grupuri
financiare, organizatii
comerciale;
7.2 Activitatea practica - Dezvoltarea deprinderii de lobby
• Lobby-ul le permite
(240 minute) grupurilor sociale sa
participe în mod
Abilitatile de lobby pe lînga autoritatilor locale sînt dezvoltate în baza jocului de rol modelat pe cazul propus de la indirect la
participanti, selectat de traineri. Cazul selectat va avea o descriere clara a problemei – cauzelor – efectelor - actorilor administrarea treburilor
implicati. de stat.

Descrierea jocului de rol:

Exemplul 1 - Lobby pe lînga autoritatile publice centrale (parlament):


Problema – „ 17 invalizi din copilarie, institutionalizati în internatul psiho-neurologic din s. Cocieri sunt privati, prin lege, de
pensia de invaliditate.”
(Analiza acestei probleme se gaseste la punctul 4.1 Exemple de solutii si gruparea pe strategii a acestor solutii …
Exemplul 1)

Obiectul Actiunii Lobby


Promovarea amendamentelor legislative, avînd drept scop:
1. 25% din cuantumul pensiei de invaliditate stabilite conform prevederilor legale sa fie alocate invalizilor din
copilarie, institutionalizati în internatele psiho-neurologice.
2. Egalarea în drepturi a invalizilor psiho-neurologici din copilarie cu invalizii psiho-neurologici din maturitate.
3. Rudele de pîna la gradul 4 inclusiv care au în îngrijire invalizi psiho-neurologici din copilarie au dreptul la
gestionarea a 75% din pensia de invaliditate cuvenita invalidului psiho-neurologic aflat în îngrijire. 25% din
pensia de invaliditate cuvenita invalidului psiho-neurologic va fi alocata direct beneficiarului pensiei.
4. Pentru încalcarea prezentelor amendamente, legislatia sa prevada raspunderea materiala, administrativa si
penala a partilor ce se fac vinovate.

107 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Nr. Actorii Actiunile Nr. persoane


1. ONG Promovarea amendamentelor legislative mentionate în 4
obiectivul actiunii de Lobby

2. Directia Asistenta Sociala Se opune amendamentelor si propune pastrarea nemodificata 2


a prevederilor legale în domeniu, precum si alocarea de
finante suplimentare pentru marirea salariilor angajatilor
internatelor psiho-neurologice pentru lucrul în conditii de risc
si stres.
3. Internatul Psiho-neurologic din s. Se opune amendamentelor 2
Cocieri

4. Parlamentul 3
4.1 Presedintele (P. Verzilor) 4.1 aparenta echidistanta
4.2 Comisia Finante
presedinte: P. Liberal 4.2 prezinta avizul, indecis
4.3 Comisia Juridica
presedinte: P. Social
4.3 prezinta raportul, sustine

5. Casa Nationala de Asigurari Medicale Sustine adoptarea amendamentelor promovate de ONG 2

6. Centrul pentru Drepturile Omului Apararea drepturilor omului 1

7. Reprezentant al Conventiei pentru Sustine adoptarea amendamentelor promovate de ONG 1


Prevenirea Torturii

Platforme electorale

Partidul Social
• Promovarea politicilor social orientate (pensii, facilitati sociale);
• Mediul de afaceri concurential abilitat cu responsabilitate fata de comunitate;
• Sanse egale pentru toate paturile sociale.

108 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Partidul Verzilor
• Dezvoltarea durabila a societatii;
• Mediu nepoluat;
• Eficienta maxima a alocatiilor publice.

Partidul Liberal
• Statul nu se implica în mediul de afaceri;
• Favorizarea mediului de afaceri;
• Electorat – mediu de afaceri, tineret antreprenor.

* La încheierea fiecarei teme, trainerul va trece în revista cele studiate precum si ceea ce urmeaza a fi studiat.

** În eventualitatea în care exista necesitatea de a destinde atmosfera, sau de a facilita comunicarea între participanti – trainerul poate da o pauza scurta de cafea (15
minute) sau poate organiza o activitate de energizare. Aceste activitati pot fi alese din lista de energizere prezentate la sfîrsitul manualului.

***NOTA:
La efectuarea fiecarei activitati practice se stabilesc urmatoarele lucruri:
1.timpul alocat
2. scopul activitatii
3. cerintele fata de participanti
4.persoana responsabila de tinerea timpului
5. persoana care face prezentarea

109 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale
Energizere

1. Evolutia Sunt posibile variatii ale jocului:


- în loc de nume sa se strige doar prima silaba a numelui spusa
Energizer-ul presupune un joc pe parcursul caruia participantii de doua ori ( exemplu: Dorina - DoDo)
trec prin mai multe etape de evolutie: - dupa ce un participant primeste de 3 ori mingea, aceasta
Pui trebuie aruncata în ordine inversa persoanei de la care a fost primita,
Cîine pîna la prima persoana.
Om
Împarat 3.Aranjarea în functie de luna nasterii fara a vorbi

La începutul jocului toti participantii sînt la etapa de pui. Fara a scoate vreun sunet, participantii trebuie sa se aranjeze într-
Cînd 2 persoane din aceeasi categorie (pui,/cîine/om) se o linie, în functie de data (luna si data) nasterii.
întîlnesc, acestia trebuie sa joace un joc [ foarfece – foaie – fîntîna. Dupa ce se aranjeaza, începînd de la un capat, fiecare îsi spune
Foarfeca> foaia; foia> fîntîna; fîntîna>foarfeca], cel care cîstiga data nasterii.
avanseaya cu o etapa, cel care pierde – coboara o etapa (cu exceptia
cazului cînd este pui, cînd nu mai poate coborî) (pune participantii în situatia de a contacta pe fiecare si a
Exemplu: cîinele 1 întîlneste cîinele 2. joaca jocul – cîinele 1 dezvolta modalitatile de comunicare)
pierde. Cîinele 1 devine pui, iar cîinele 2 devine om.
Treapta maxima de evolutie este cea de împarat. Împaratii nu 4.Transmiterea impulsului prin mîini cu ochii închisi.
jaca între ei.
Jocul se termina cînd ajung toti/majoritatea împarati. Participantii se aranjeaza în doua rînduri, fata în fata, tin îndu-se
*etapele pot fi însotite de pozitii specifice ale corpului: de mîini. Toti, cu exceptia primelor persoane de la un capat tin ochii
pui – pirostrii închisi. La celalalt capat al rîndurilor, sta un scaun pe care se plaseaza
cîine – aplecat un ghemotoc de hîrtie. La semnalul trainer-ului participantii care tin
om – pozitie dreapta ochii deschisi transmit prin strîngere de mîna impulsul. Cînd impulsul
împarat – mîinile sus ajunge la cele doua persoane aflate lînga scaun, acestea trebuie sa ia de
pe scaun ghemotocul de hîrtie, fara a deschide ochii.
2.Mingea si numele Persoanele care au stat lînga scaun se muta în celalalt capat al
rîndului si iau locul persoanelor care tin ochii deschisi. Se repeta astfel
Participantii se aranjeaza în cerc si arunca de la unul la altul o pîna ce fiecare participant la joc a avut posibilitatea sa ia mingea.
minge. Înainte de a arunca mingea fiecare trebuie sa spuna numele
persoanei de la care a primit-o si numele persoanei careia i-o arunca.
Fiecare participant poate primi mingea de maximum 2 ori. 5.Fata-n fata /atentie la detalii

110 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)
Manual de Advocacy în domeniul sanatatii mintale

Participantii se aranjeaza în doua rînduri, fata în fata, în perechi.


Persoanele aflate fata-n fata trebuie sa se uite atent la perechea sa
timp de 2-3 minute si sa memoreze toate detaliile vestimentare, ale
figurii etc.
Dupa cele 2-3 minute, participantii se întorc cu spatele unii la
altii.
Trainerul va pune cîte o întrebare unui membru al unei perechi,
referitoare la aspectul perechii sale.

7. Gestul si numele

Participantii se aranjeaza într-un cerc. O persoana va începe jocul


prin a-si spune numele si a arata un gest. Urmatoarea persoana va
repeta numele si gestul persoanei anterioare, apoi îsi va spune numele
sau si va arata un gest. În acest mod, fiecare participant la joc va trebui
sa repete numele si gesturile persoanelor anterioare precum si numele
si gestul sau. Jocul înceteaza în momentul cînd prima persoana repeta
numele si gesturile tuturor participantilor pe rînd la joc.

111 produs al Centrului de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO)